Naslov originala

:
"Brain Lock", 'Free Yourself from Obsesssive-Compulsive Behavior' A Four-Step-Self Treatment Method to Change Your Brain Chemistry. Dr. Jeffrey M. Schwartz M.D., with Beverly Beyette.

Copyrightza srpski jezik: Vladan Obradović prevod: Vladan Obradović
u sopstvenom izdanju

recenzenti: Prof. Dr Jovan Striković Prof. Dr Jovan Marić konsu1tant za medicinske izraze: Dr Zvonko Vinković korektor: Goran Dimitrijević

Štampa Čigoja-Beograd tiraž - 1000 primeraka

Dr Džefri Švarc
i Beverli Bejet

BLOKIRAN
MOZAK
OSLOBODITE SE OPSESIVNO - KOMPULSIVNOG PONAŠANJA Metoda Samotretmana ''U Četiri koraka", koja menja hemijske procese vašeg mozga

preveo sa engleskog Vladan Obradović

Beograd 1997.

© 1996 by Jeffrey M. Schwartz, M.D. All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. For information address HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.
BRAIN LOCK. Copyright

HarperCollins books may be purchased for educational, business, or sales promotional use. For information please write: Special Markets Department, HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.

Ova knjiga je posvećena sećanju na mog dedu HARRY WEINSTEIN i sećanju na velečasnog VEN. . MAHĀSI SAYADAW zbog njegovog velikog doprinosa praksi potpune svesnosti uma u ovom veku.

Imena i neke spoljne okolnosti pacijenata u ovoj knjizi su izmenjena da zaštite njihovu privatnost. . Svi simptomi i terapeutski radovi su onakvi kakvi su zaista i bili.

: Ponovno Vrednovanje 97 ''Lekcije koje smo naučili od OKP-a'' .Sadržaj: O knjizi Reči zahvalnosti Predgovor xi ix ix Uvod xiii Opsesije.: Preimenovanje 5 ''To nisam ja .to je moj OKP'' 2 Korak 2. Kompulsije.: Refokusiranje 71 ''To se ne postiže samo željom'' 4 Korak 4.: Ponovno Određivanje 39 ''Otključavanje vašeg mozga'' 3 Korak 3. i Metod samotretmana U Četiri Koraka DEO I: Četiri koraka 1 1 Korak 1.

DEO II: Primena Četiri Koraka u vašem životu 119 5 Četiri Koraka i lična sloboda 123 6 OKP kao porodični poremećaj 129 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji 185 Preterano uzimanje hrane. Patološko kockanje. Zloupotreba raznih materija. Kompulsivno seksualno ponašanje 8 Četiri koraka i Tradicionalni pristup Terapiji Ponašanja 191 9 OKP i lekovi 197 10 Formular za testiranje Opsesivno-Kompulsivnog Registra Univerziteta u Hamburgu 201 11 Dnevnik samotretmana u Četiri Koraka pacijenta s OKP-em 205 DEO III: Priručnik za samotretman metodom ''U Četiri Koraka'' 207 .

to je samo moj OKP. a to znači maksimalno uključiti Nepristrasnog Posmatrača koji će stalno govoriti: "Ovo nisi Ti. prijatniju aktivnost. Mora se revalorizovati na aktivan način. a moćan um može da menja mozak i rezultat svega će biti "samokomandovanje i samopoštovanje". a sve sa ciljem da se pacijentu pojasne složena dešavanja u njegovom mozgu. ovo je lako reći a teško uraditi. kompulsivno seksualno ponašanje. Poruka je jasna: to što činim nije ludilo. tako da svaki potencijalni pacijent i korisnik ove korisne knjige može sebe lako da pronađe. Prvi korak autor je lucidno nazvao "Preimenovanje" sa idejom koju bolesnik stalno sebi treba da ponavlja: to što činim nisam ja. refokusiranje i ponovno vrednovanje. I konačno. ponovno određivanje. Treći korak je autor nazvao "Refokusirartie" i rtiegov cilj je da nauči pacijenta da svoju pažnju sa neprijatnih prisilnih misli i podsticaja refokusira na neku drugu. U ovom poglavlju se diskutuje i veza OKP i lekova. nešto celishodno i nešto u čemu uživate. a uočena je delotvornost i u tretirartiu drugih psihijatrijskih poremećaja kao što su patološko kockanje. kompulsije kao i osnovnu ideju metode samotretmana "U četiri koraka". to je blokiranost moga mozga. zloupotreba raznih psihoaktivnih materija.uradite nešto drugo. Ovo je korak kada se konačno pobeđuje "neprijatelj". opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i lista uobičajenih OKP simptoma. Tu se ova tehnika samokontrole diskutuje tako što je pokazano da ona ojačava ličnu slobodu. Četvrti Korak je "Ponovno vrednovanje . Scwarz) je podeljena na 3 poglavlja: Četiri Koraka. Daje se i . to je samo jedan hemijski proces. U predgovoru i uvodu autor diskutuje pojmove opsesije.Revalorizovanje" . jer "menjanjem ponašanja menjaju se i biohemijski procesi u mozgu". preterano uzimanje hrane. Uputstvo je da se mora biti veoma aktivan. Suština je postići "otključavanje mozga" i pripremiti mozak da počne ispravno da "menja brzine". Primena Četiri Koraka u vašem životu i Priručnik za samotretman metodom "U Četiri Koraka". Tako se čitalac preko detaljne razrade tehnike "Četiri koraka" uvodi u drugo poglavlje sa naslovom: "Primena Četiri Koraka u vašem životu". to je samo tvoj OKP!" Tako će se ojačati i um. da je korisna u komunikaciji sa članovima porodice. Savetuje se najmanje dva puta dnevno petnaestominutna aktivnost sa porukom . Mora se koristiti i Nepristrasni Posmatrač. Kod OKP mozak se "zaglavi li brzini". kao i analiza metode Četiri Koraka u komparaciji sa tradicionalnom bihejvior terapijom (terapijom ponašanja). jer neispravno funkcioniše "promena brzina li automatskom menjaču" li određenim moždanim strukturama. U ovom poglavlju se daju dalja i detaljnija objašnjenja biohemijskih procesa u mozgu koji su u vezi sa pojedinim anatomskim strukturama. a potrebno je i beležiti misli i ponašartie (voditi dnevnik). Drugi korak se naziva "Ponovno određivanje". Taj korak u razdvajanju simptoma od celokupne ličnosii je očigledno početni potez koji je veoma važan u daljem postupku. Međutim. ta prisilna misao (opsesija) ili prisilna radnja (kompulsija) nije zapravo moja prava ličnost .O knjizi Knjiga-monografija "Blokiran mozak" (u originalu na engleskom: "Brain Lock") autora Džefrija Švarca (J effrey M. U prvom poglavlju "Četiri Koraka" detaljno se razrađuju te originalne 4 faze u tretmanu OKP: preimenovanje. Glavni princip koji je ugrađen u Revalorizovartie je: što bolje uočite šta je vaš OKP pre ćete moći da ga odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje. Daju se detaljni opisi i primeri tzv.

Toplo preporučujem izdavanje knjige "Blokiran mozak" Džefrija Švarca s nadom da će značajno pomoći pacijentima obolelim od jedne izuzetno komplikovane i terapijski često rezistentne neurotične manifestacije poznate kao opsesivno .. menjač se zaglavio pri promeni brzina) . odnosno ontogenetskim hodom i kodom. ovakvog načina života.koristan formular (upitnik) za testiranje OKP-a kao i dnevnik samotretmana pacijenta sa OKPom. i doista posredije Opsesivnokompulzivni poremećaj. Koliko je nekad to takozvano vaspitanje malo presudno u oblikovanju čovekove sudbine u njegovoj egzistenciji. jer je upravo za njega ponajviše i napisana. odnosno većim delom filogenetskim. može se potkrepiti sa bezbroj primera. socijalni radnici .1997 RECENZENT Prof dr sci Jovan Marić Iz recenzije Prof. kaznama.06. duševni poremećaj ili pak nešto što bi po svojoj klasifikaciji kao represivnoj instanci i instituciji. Knjiga je pisana jednim veoma sugestivnim jezikom kao i jasnim i podstičućim načinom obraćanja čitaocu. koji je uostalom preovlađujući u bilo čijoj egzistenciji. Treće poglavlje nosi naziv "Priručnik za samotretman" metodom "U Četiri Koraka" i predstavlja neku vrstu rezimea i "utvrđivanja pređenog gradiva". a mali deo naše ekspresije postaje svojstvo navika stečenih učenjem.kompulzivni poremećaj. Obiluje mnogim primerima iz postojeće kliničke prakse (autor je uspešno lečio hiljadu slučajeva OKP-a) tako da su opisi simptoma brojnih pacijenata izvanredan način da se čitalac sa potencijalnim ili manifestnim opsesivno-kompulzivnim poremećajem prepozna u istoriji bolesti nekog drugog pacijenta. ali nije bio izopačen" Ljudsko ponašanje je determisano delimično. koja je data u ovoj knjizi. Različite forme njegovog ispoljavanja određuju njegovu zabavljivost za . zabranama. Odmah. . u početku ove zanimljive knjige nailazimo na jednu rečenicu s kojom započinjemo raspravu o "bolesti" ovog po mnogo čemu neobičnog ekscentrika za čije ponašanje nije adekvatan termin . tako da je potpuno logično što je autor imao tako mnogo uspeha sa ovom metodom u svojoj kliničkoj i terapeutskoj praksi. Štampanje i izdavanje ove knjige je "Peti korak" u tretmanu OKP-a. dr Jovana Strikovića za knjigu "Brain Lock" Dr Jeffrey Schwartz-a "Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik. psiholozi. Neka jedan kao eklakantan primer bude upravo ponašanje "glavnog junaka" ove knjige. Ako tome dodamo duhovite komparacije kojima se složeni moždani mehanizam jasno svodi na svakodnevni život (npr. Posebno treba istaći da je ova knjiga pisana veoma razumljivim jezikom. razumljivim kako stručnjaku tako još i više laiku. Hauarda Hjuza.. ) ali i obično "pučanstvo" odnosno bolesnici sa OKP.bolest.onda je jasno da će od jedne ovakve knjige veliku korist imati i stručnjaci (psihijatri. ispravna je.onim što bi se pod zajedničkim imeniteljem moglo podvesti pod termin vaspitanja. bilo patologija u najširem ili najužem smislu te reči. U Beogradu 1. Njega srećemo u nekoj vidljivoj ili poluvidljivoj formi skoro kod svakog čovjeka. Definicija.

Pokušava se u stvari da se impuls za koji se pretpostavlja da uvek polazi sa istog mesta. manje se zbog toga o njoj piše ili glasno razmišlja. i proizilazi iz potrebe da se bolesnik prisili da istrpi neprijatnosti anksioznosti. nešto svojom uobraziljom. koja predstavlja jedan sistem. koji su isto tako relevantni. i on je taj. potrebnog svakom čoveku. on je za pojedinca opravdan i realan. menja biohemijska aktivnost mozga je apsolutno prihvatljiva. za istu pojavu. Međutim. Za stres kao pojavu. trebalo da bude. koju neki od ektravagantnih maštara može imputirati na mesta koja su podložna podozrenju mase. i ona se može meriti biheviorističkim metodima. i šeherezadskom pričom koja se ispreda oko lekarskog praksisa. Da li bi se uopšte moglo i zamisliti da taj jezičak miruje. to je druga stvar. prvo ukroti. ili bi se njegova punoća i njegov glavni i osnovni sadržaj "vrteo" oko njegove oscilacije. Koliko će ona praktično delovati na naše ponašanje. pokušava se da se oni drže pod kontrolom. budući da u sebi krije neku tajnovitost. on je deo te igre. koja takođe dovodi do neprijatnosti najrazličitije vrste sa već poodavno artikulisanim posledicama. koja je neka vrsta unutrašnjeg spokojstva. da ne bi ovladali nama.druge. Ne bi li se i tu radilo u stvari o tegu postavljenom na onom drugom tasu te takoreći dvokrake vage. i ide istom stazom. emocionalno. neopravdan iz UCLA opšte opasnosti. a najvećim delom magičnom pričom o doktorovoj moći. i smiraj je takođe neminovan. Neopravdan strah od prljavštine. Četiri Koraka je metoda koja se iznedrila kao logičan sled stvari. mogao bi se primeniti isti metod i isti zaključak. ne postoji usklađena veza između onoga što čovek jeste kao oblik ponašanja. Metodom "U Četiri Koraka". iako pravi veće nevolje od obe ove bolesti zajedno. da li bi on u mirovanju predstavljao ono što se zove spokojstvo. koje prouzrokuje ono što Opsesivno-kompulzivno ponašanje prouzrokuje. Efikasnost onoga što se u knjizi zove "izlaganje i preventiva reagovanja" više je nego očigledna. je nešto što skreće na sebe pažnju iz više razloga. razrađen sistem razmišljanja i postupaka. Teoretsku pretpostavku da se metodom "U Četiri Koraka". Ono što je češće od šećerne bolesti i astme. Ali Opsesivno-kompulzivna neuroza. Doista. Ali već kod prvog susreta topi se iluzija koja je stvorena sopstvenom ruminacijom. nije grč onaj koji je dominirajući u vremenu. Ove teoretske rasprave pojednostavljuju problem. niti shvatiti ako se ne pođe od njegovog na jednostavnijeg shvatanja te pojave. ali nijedan problem se nemože rešiti. a katarza koja je nesumnjivo prisutna tu negde. sa kojom se sreće onaj koji se apsolutno osloni na lekara kao spasioca. ne uspostavljajući se nikada u tački stajališta. . svejedno je koji će kraj njene vage pokrenuti njen jezičak koji je na sredini. on je dominantan u intenzitetu. tu upravo i leži prva zamka. Ovaj rizik kojem se izlaže pacijent potvrđuje filozofsko artikulisanu maksimu: što me ne ubi.. Autor na jednom mestu zapaža: "U stvarnosti ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše". a zatim pokuša da se on preusmeri. i on je za sebe u pravu. priprema nas za novi okršaj sa neprijatnošću i nelagodom. i onoga što bi on racionalnim aršinima meren sa emocionalne distance.. ili život. kao i ostali merni instrumentarijum. Što se tiče same ravnoteže. pa makar to bili i lekari koji su po prirodi svoje najuže edukativne vokacije dužni da to razumeju više od drugih i pomognu bolje od ostalih. sve do svemoći. to me ojača. iz jednostavnog razloga što mozak i njegovi biohemijski procesi nikad ne miruju. Da li bi i sama ta apsolutna usklađenost u njenoj najpreciznijoj konotaciji i sama bila ono isto što je i Opsesivno-kompulzivni poremećaj. Prvo se ovom metodom pokušava ovladati pojavnim oblicima ove "bolesti". intelektualno . Bolne faze u toj "igri" su neizbežne. zaslužuje bar toliku pažnju kao i ove dve bolesti.

ali bez sigurnog naučnog pokrića koje bi se moglo verifikovati egzaktnim. polazile su od medicinski priznate aksiome: primum non nocere. i to se ne mistifikuje. Popularnost ove knjige je i u tome što se ozbiljne tegobe i teška stanja objašnjavaju na popularan i razumljiv način. Zato je ova knjiga i višeznačna. da: po prvi put. Ali. A ovde je možda važnije ono kako se čovek oseća od onoga zbog čega se tako oseća. onoliko koliko je maksimalno moguće da se izbegne opasnost. . Pretencioznost u zaključcima nije mimoišla ni ovu knjigu. veći od onog koji objektivno postoji. kroz sintagmu: klin se klinom izbija. Naime njen autor tvrdi da. krije upravo u jednostavnosti. ili na ljutu ranu ljut lek. U tom dualitetu paradoksalnih odnosa. podnijeće i ono kako da živi". i na taj način steklo pravo empirijskog dokaza. za bilo koje psihijatrijsko stanje. Narodno iskustvo koje se potvrdilo kroz eone. to je najmanji greh ovoga štiva. dakle objektivnim pokazateljima. Savremena medicinska literatura ima suprotan i negativan halo efekat.Ono što je jako značajno je to da sve ove metode iako jednostavne. kao metode lečenja. svakom čoveku. Ona je pre svega namenjena širokom krugu čitalaca. Jedan veliki filozof je zapisao: "da onaj ko nalazi razlog da živi. bez kojih nije ni jedan autentičan život. ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je takozvana svesna terapija ponašanja. odnosno egzistencijama paradoksalnosti. A što se tiče eventualnog prigovora na jednostavnost metode koja se zove "U Četiri Koraka". odgovor bi se sastojao u tome da se istinitost odgovora na komplikavane pojave i procese. nalazi svoj odgovor i primeni Četiri Koraka. život je jedino i moguć. koji ponekad oseća nelagodnosti života. sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa Opsesivno-kompulzivnim ponašanjem. Ona izgrađuje svoj autoritet na proizvodnji straha. pa ne izaziva strah.

na čijem se naučnom radu ova knjiga i zasniva.je bio veoma velikodušan sa svojim doprinosom i uloženim vremenom. James Q Wilson i Don Jeffreys su me ohrabrili da radim i ustanovim neke šire primene ove metode. Džesika Klajn i Stiv Vaserman ( Jessica Klein. Marty Wax. da nije bilo truda i doprinosa mnogih pacijenata. Ajver Hend (Iver Hand). i A. Pam i Roy Norman su pružili dosta toliko potrebne. potrebno je dosta pomoći da bi se napisala knjiga o samotretmanu. i doprinela da ova knjiga bude dobra. Džuliji Šerman (Julie Sherman) se specijaino zahvaljujemo na njenom doprinosu. Beverli Bejet (Beverly Beyette) je uložila ogromne napore kako bi pomogla. Steve Wasserman) su mi predložili i ohrabrili me u stvaranju ove knjige i predstavili me izdavaču. Krisitin Džuska. Zahvaljujem se svima koji su mi je pružili. Lorre) kod fotografije. koji su mi pomogli u sticanju znanja o metodi U Četiri Koraka. je stvorila izvanredno okruženje za izvršavanje ovih istraživanja. Džuditi Regan (Gudith Regan).Reči zahvalnosti Izdavanje ove knjige ne bi bilo moguće. koja je odmah shvatila potencijalne rezultate rada koji je ovde opisan. (Christine Juska ) je pomogla u prirpemanju prvih kopija. i od pomoći za što veći broj ljudi. moralne podrške u vreme ubrzane i kritične poslednje faze pripreme. Lor (A. Autor . Sve u svemu. i Dave Richmond su između ostalih dali neke veoma korisne komentare. Istraživačka grupa za OKP u Medicinskom Centru. pri Kalifornijskom Univerzitetu u Los Anđelesu (UCLA). ViI Veston (Will Weston)je bio od velike pomoći kod um etničkog dela posla. Ova knjiga ne bi izašla bez značajne podrške porodice Čarlsa i Lile Hilton (Charles. Lelah Hilton). Jan Jablonsky.

koje muje njegov OKP nalagao da izvršava. Posluga mu je donosila obroke noseći ih sa belim servijetama u rukama. Džejn Grir nije više nikad izlazila sa Hjuzom. Usput ćete moći da naučite dosta o vašem mozgu i kako možete da imate bolju kontrolu nad njim. Pri kraju svog života bolest ga je skoro potpuno savladala. u atmosferi sličnoj bolničkoj. nije mogao da kupi svoj izlaz iz tog stanja." On ih je onda okačio o vrata kupatila. odgovori Hjuz. kako bih pomogao mojim pacijentima sa OKP-em da shvate kakvo je nezasito čudovište ova bolest. Potpuno crne zavese su sprečavale svu sunčevu svetlost. milionima i gomilom posluge. "Šta vam se. pa sam sačekao da neko naiđe" objasnio je na kraju. Često pominjem slučaj Hauarda Hjuza. na SanStripu. vratio se tek posle jedan i po sat. Smatrao je da sunce može da prenese bakterije od kojih se toliko plašio. Onda je ponovo obukao odeću. ili završnog stanja ludila. "prosuo sam nešto supe na košulju i pantalone.godine Hauard Hjuz (Howard Hughes) je izašao na večeru sa glumicom Džejn Grir (Jane Greer) kod Siroa. Proći će još decnija i po pre nego što je ova bolest identifikovana kao poremećaj. Širile su se glasine da je ovoliko zastranio ili zbog upotrebe droge. Živeo je u hotelskoj sobi u Akapulku. naučili kako da prevaziđu zastrašujuće osećanje "Blokiranosti mozga" koje je uzrokovano OKP-em. dogodilo?" upita ona. "Pa. OKP je težak neprijatelj. zaboga. Tužno je da nije postojao način lečenja u njegovo vreme. i da pobedite. sa svim njegovim bogatstvom. "Nisam mogao da izađem. . su ga savladale. Čak i Hjuz. jer nisam mogao da dodirnem kvaku na vratima. kao što je Hjuzov. koji su izvršavali čudne rituale. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. ili odmaklog stanja sifilisa. i morao sam da ih operem u umivaoniku. ali osoba sa motivom i čvrstom voljom. bila je šokirana videvši da je bio mokar od glave do pete. ova knjiga će vam pokazati kako da se borite protiv njega. Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik. on se izvinio i otišao do kupatila. potpuno zatvoren i izolovan. više traži. Pročitaćete ispovesti hrabrih ljudi koji su uz pomoć metode "U četiri koraka". Provodio je svoje poslednje dane u potpunoj izolaciji. Patio je od opsesivnokompulsivnog poremećaja ponašanja. preplašen od bakterija. OKP-a. (OKP) bilo da je to blag. Što više joj ugađate. (OCD -obsessive compulsive disorder). Kada se konačno pojavio. Prema Piteru H. ili pak težak slučaj. Ako ste jedan od mnogih koji imaju opsesivno kompulsivni poremećaj. da se malo osuše. U stvari sva njegova ponašanja su razumljiva kao simptomi jednog teškog slučaja OKP-a. Na kraju.Braunu. pogrešne poruke koje su dolazile iz njegovog mozga. Na čuđenje Grirove. može da ga savlada. U toku večere. bio je klasičan i težak slučaj. ali nije bio izopačen.Predgovor Jedno veče 1947. u Los Anđelesu. koautoru knjige o Hauardu Hjuzu (Houward Hughes: The Untold Story).

što je pet miliona u SAD. 201. kompulsije. destruktivna i pogubna ponašanja. problema na poslu. U stvarnosti. tada se nešto ozbiljnije dešava. tako da ga možete odmah i primeniti. Uopšteno govoreći. i onih koji ih vole. ili bi se jako trudili i išli jako daleko samo da bi izbegli određene brojeve i "tako sprečili" fatalnu avionsku nesreću. U glavnom je to veoma bolno za njih. Kad se navike pretvore u iscrpljujuće rituale. Uvod Opsesije. često dovodi do konflikata u braku. i samotretman metodom U Četiri Koraka Mi svi imamo svoje male čudne navike. OKP zapravo muči jednu osobu od četrdeset. OCD) Ljudi koji pate od ovog poremećaja se vezuju za bizarna. identifikovan sa dve grupe simptoma: Opsesijama i Kompulsijama (Prisilama). ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše. ljudi sa OKP-em ne uživaju u izvođenju svojih rituala. a ovde će to biti i opisano. Svi mi želimo da imamo više samokontrole. koje izvršavamo da bi se oslobodili straha. onda nas one obuzimaju mimo naše volje i kontrole. Ovaj poremaćaj ima obično svoje početke u adolescenciji ili ranoj punoletnosti i češći je od astme ili dijabetesa. OVO JE OPSESIVNO-KOMPULSIVNI POREMEĆAJ (OKP). Skoro je potpuno sigurno da je OKP u sprezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. Štaviše. za koje znamo da nam uopšte nisu potrebne. neki bi se tuširali četrdedest puta dnevno. da bi "osigurali" da ne bude smrti u porodici.Naučno je pokazano kako je ovaj metod osposobio ljude da promene funkcionisanje svojeg mozga. ali isto tako uznemirujućih opsesija i navika. da bi sprečili neku zamišljenu katastrofu. Ako mislite da i vi imate OKP. OKP je poremećaj obično za ceo životni vek. Nekada smatrano da je ovo retka bolest. osposobljava ljude sa OKP-em da promene hemijske procese u sopstvenom mozgu. Univerziteta u Hamburgu (Obsession Compulsive Inventory Screening Form) mogao da pomogne da to proverite. To je destruktivna bolest koja često napravi haos od života njenih žrtvi. za koju sada znamo da se veoma efikasno može lečiti i bez lekova. Za razliku od ljudi koji prisilno kupuju ili se kockaju. (ENG. tehnike u ovoj knjizi vam mogu pomoći da prevaziđete druge neprijatne navike i ponašanja. Ako nemate OKP. onda bi vam formular na str. Ali kada misli počnu da se roje i počnu da bivaju veoma intenzivne i napadne. i u društvenom . Takođe znamo da metod samotretmana "U Četiri koraka" o kojem ćete više saznati u ovoj knjizi. Na primer. u opštoj populaciji. ovaj metod može biti široko primenjen kod manje ozbiljnih. Stalna preokupacija sa njihovim ponavljajućim ponašanjima.

misao koja vas zarobi i "nervira do zla Boga". ali ne i nemoguće. ona se odmah razvedrila i izbacila dosetku: . ŠTA SU OPSESIJE? Opsesije su uznemirujuće i napadne misli i mentalne slike. pa da im onda kažu: "Zašto jednostavno ne prekineš!?" Ponekad članovi porodice mogu da im pomažu i podržavaju ih prilikom izvršavanja tih rituala. Za razliku od drugih neprijatnih misli. i kao takve se veoma teško ignorišu. protivu vaše volje. koji je automatski prenosnik za kontrolu pokreta tela. već nastavljaju da uznemiravaju vaš um iznova. Nukleus-kaudatus (caudate nucleus). Drugim rečima automatska transmisija u mozgu ima kvar i mozak je zaglavljen u brzini. nemoćni da se otresete izjedajućeg osećaja da su vrata možda nezaključana. ali se to ne događa. ili vam može reći "Bolje da proveriš tu bravu još jedanput". Kada su jednoj pacijentkinji iz UCLA-e rekli da su njeni problemi uzrokovani biohemijskom neravnotežom U njenom mozgu. Reč opsesija dolazi od latinske reči koja znači "zarobljen" . Ovo je stoga što četiri strukture u mozgu postanu čvrsto vezane i mozak počinje da šalje pogrešne poruke koje osoba ne može odmah da prepozna kao pogrešne. Opsesivna misao je samo to. barem ne za jedno izvesno vreme. iako ne postoji stvarna potreba za tim. nukleus-kaudatus omogućava veoma efikasnu koordinaciju misli i pokreta u svakodnevnom životu. Kod osobe sa OKP-em. i mogu da se zamisle kao menjač brzina kod automobila. Mi ovaj problem nazivamo "Blokiranost mozga".životu. pa vremenom uznemirujućih prisila ima sve manje.Vi se molite da ona ode.To nije opsesija. onaj parfem bi se zvao "ruminacija" . samo da bi nekako očuvali nešto mira za sebe ( što je veoma loša ideja). Da je Kalvin Klajnov Department za marketing znao za pravo značenje reči opsesija. DOBIJANJE (POGREŠNE) PORUKE Pošto ove opsesije ne napuštaju takvu osobu. Zajedno sa putamenom. zato što ne može da pređe na sledeću misao. Članovi porodice mogu da postanu nestrpljivi i besni. Sada nam je poznato da je OKP u sprezi sa biohemijskim problemom u mozgu. Kada se ovo dogodi. nešto što je normalno i čak prijatno. Ove tehnike u stvari čine da automatski prenos u mozgu lakše menja brzine. mozak vam obično govori: "Moraš ponovo da opereš ruke". Jedan od glavnih centara u mozgu za obradu signala čine dve strukture koje se zovu nukleus-kaudatus (caudate nucleus) i putamen (putamen). Ili se pak intenzivna prisila da brojite predmete ili ponovo iščitavate reči može pojaviti bez ikakvog stvarnog razloga. nukleus-kaudatus ne menja brzine kako treba. možete promeniti način na koji vi reagujete na ove misli i prisile. i vi ih ćete prati. i poruke iz prednjeg (čeonog) dela mozga ostaju blokirane. teško. Ove misli obično stvaraju stres i anksioznost. ove ne nestaju. To je ruminacija. radi kao prenosnik za prednji misleći deo mozga. i možete fizički izmeniti način na koji vaš mozak radi. i vi ćete proveravati opet i opet. Recimo da ste videli veoma lepu ženu i ne možete da je izbacite iz vaših misli. Primenjujući tehnike terapije ponašanja. ili u nekom više kontrolisanom obliku.opsednut.

Štaviše. bilo da je to spoljni izgled osobe. ili okoline u kojoj živi."To nisam ja. ŠTA SU KOMPULSIJE-PRISILE Kompulsije ili prisile su radnje koje izvršavaju ljudi sa OKP-em da bi se oslobodili strahova i anksioznosti. koji su posledica njhovih opsesija. jer znaju da im ovo ponašanje nije normalno. Zaista. Ipak. greškom. Opsesije Gomilanja ili Čuvanja Držanje beskorisnih stvari. konstantnija. a mogu imati i samoubilačke misli. Pranje. Opsesivna potreba za red i simetriju: Obuzimajuća potreba za poravnavanjem predmeta prema određenoj liniji. bakterija (uključujući tu i prenošnje istih na druge ljude). proverava ili dodiruje predmete. Abnormalna briga za urednost. to je moj OKP. kao što su stare novine ili predmeti. što se ove radnje duže izvršavaju. . Osećanja odvratnosti prema telesnim izlučevinama i otpacima. i čine da se osećaju veoma jadno. Opsesije oko svog tela. apsurdne prisilne radnje imaju tendenciju začinjanja "začaranog kruga". Nije iznenađujuće da mnoge osobe sa OKP-em sebe vide kao proklete. strah od gubljenja ili bacanja nečega. opsesivne misli i osećanja postaju sve jača. kada već obično i traže profesionalnu pomoć." Mnogim ljudima sa OKP-em ovakvo prepoznavanje je samo po sebi veliko olakšanje. Iako prisilne radnje obično donose momentaino olakšanje. Nesposobnost da se baci bilo šta jer "može da zatreba kasnije". ili njihovim sopstvenim predstavama o sebi. Na nesreću. oni su nemoćni da prestanu da odgovaraju na pogrešne alarme u njihovom mozgu. to osećanje je toliko jako da neistreniranu ličnost obuzme i ophrva. nerazumne i budalaste. Abnormalna zabrinutost oko lepljivih supstanci i njihovih ostataka. uzimajući sve više energije. Iako osoba sa OKP-em shvata da su prisile da pere. i sa kompulsivnim ritualima koji idu sa njima. Lista uobičajenih OKP simptoma OPSESIJE Opsesije oko prljavštine i zagađenja: Neosnovani strahovi od dobijanja teških zaraznih bolesti Prevelika opreznost oko prljavštine. godine provedene u tradicionalnoj psihoterapiji ih obično samo još više zbunjuju. pa tada osoba sa OKP-em popusti i preda se izvršavanju prisilnih radnji. Oni mogu imati i strah da će poludeti. ovo ponašanje je obično strano crtama njihovih ličnosti. kao i sa "zagađivačma" okoline kao što su sredstva za čišćenje. ili ih broji. sve dok ne nauče metod samotretmana "U Četiri Koraka". dnevno uzimaju mnoge sate ljudima sa OKP-em. Osoba tada ostaje i sa opsesivnim mislima. proveravanje i ostali OKP-rituali. "spašeni" iz korpi za otpatke.

Ponovno iščitavanje ili ispisivanje reči ili fraza.: strah da su udarili nekoga dok su vozili. na primer potreba da se postavljaju konzerve i drugi predmeti u ostavi po azbučnom redu. Religiozne opsesije Neprijatne bogohulne ili skrnavljujuće misli. da bi se proverilo da nije slučajno štogod "vredno" bačeno. zagađeni ili ne mogu biti dovoljno oprani da bi bili "zaista čisti.Opsesije prema seksualnim sadržajima Misli o seksu koje osoba smatra neprikladnim i neprihvatljivim. ili da se nosi određena odeća samo u određene dane. kao što je potpisivanje čeka ili otplate i sl. Sujeverne opsesije Verovanje da su određeni brojevi ili boje. KOMPULSIJE . Prisile proveravanja Ponavljanje proveravanja da li su vrata zatvorena ili zaključana. Skoro uvek prisutno osećanje da su kućni predmeti kao što je posuđe. Ponavljanje rituala Ponavljanje rutinskih radnji bez logičnog razloga.PRISILE Prisile čišćenja i pranja Preterano pranje ruku. Ponavljanje uznemirujćih prikaza scena nasilja. ili ubadanje nekoga nožem. ili da su kućni uređaji isključeni. kao što je upotreba vatrenog oružja. "srećni" ili "nesrećni". osoba bi tada okretala vozilo i vozila naokolo da vidi da nije slučajno neko pre gažen. Potreba da se rade određene stvari sve dok se ne uradi "baš kako treba". briga o dobrom i o lošem. npr. Iracionalan strah da su nekoga povredili. tuširanje. Stalno postavljanje istih pitanja. npr. da se svakog dana ostavi odeća na za to precizno određeno mesto. kao što je smrtonosni požar. Čuvanje beskorisnih stvari. Preterana briga o moralu. . kupanje ili pranje zuba. Prisile sakupljnja ili gomilanja predmeta Proveravanje kućnog smeća svakog minuta. Proveravanje da li je osoba nekog povredila. Strah od ispoljavanja neke agresivne zamisli. prilikom vožnje." Prisila da se stvari postave ili urade tačno onako "kako treba" Potreba za simetrijom ili potpunim redom u neposrednoj okolini. prljavi. Nerazumne dileme Neosnovan strah da neko nije obavio neki od rutinskih poslova. Opsesije sa agresivnim sadržajem Strah od izazivanja neke tragedije.

Preterano pravljenje spiskova. Naučićete da se borite protiv tih prisila.Više od dve decenije iskustva terapeuta za ponašanje. npr. proučavali smo OKP već više od decenije i razvili smo jednostavnu svesnu samousme ravajuću terapiju ponašanja da zameni i poboljša proces. i dejstva koje one imaju na osobu sa znanjem i veštinom.Proveravanje i ponovno proveravanje. doveli su do dokumentovanja efikasnosti tehnike zvane "Izlaganje i prevencija reagovanja". Kažu da je znanje moć. ili da se nekome poveri. Nadmoćna potreba da se nekome kaže nešto. Kako terapija napreduje. Rituali treptanja ili zagledan ja. ili potreba da se prilikom hoda ulicom izbegnu bilo kakve pukotine na trotoaru. udare ili protrljaju određeni predmeti. traženje neke greške. konstantno samoproveravanje zbog mogućih znakova ili simptoma neke katastofalne bolesti. i osoba dobija mnogo bolju kontrolu nad simpotmirna OKP-a.brojanje prozora ili reklamnih panoa prilikom vožnje drumom. uzrokujući da osoba dobije opsesije i prisile. i preusmerite vaš um na druga. da promenite određene hemijske procese u mozgu i da se oslobodite užasnih simptoma OKP-a. Prisile brojanja: npr. Po prvi put za bilo koje psihijatrijsko stanje ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je tzv. Terapeut onda nameće duže periode u kojima se osoba složi da ne reaguje na opsesije. Na medicinskom fakultetu pri UCLA-i. Proveravanje u vezi sa telesnim opsesijama. da se neko nešto upita. Pokazali smo da menjajući ponašanje možete sebe da oslobodite blokiranosti mozga. kao što je prisiljavanje osobe sa OKP-em da dodirne dasku na toalet-šolji ili druge predmete za koje on ili ona misle da su zagađeni. Ovaj metod se može primenjivati sa ili bez profesionalnog terapeuta. Ovi vremenski intervali izazivaju dosta nelagodnosti i anksioznosti kod njih. npr. pri proveravanju čekovne knjižice. odlazak na počinak u određeno vreme da bi se "oteralo" zlo. konstruk tivnija ponašanja. Ponašanja uzrokovana sujeverjem. što sve poboljšava osećanja i sopstvenu predstavu o sebi. Ova tehnika uključuje sistematsko izlaganje osobe onome što dovodi do pojave simptoma OKP-a. Koristeći znanje koje ćete dobiti učenjem tehinike "U Četiri Koraka" ne samo da ćete dobiti moćno oružje u borbi protiv . Nazvali smo je "Samoterapija U Četiri Koraka". Potreba da se dodirnu. Osećanje anksioznosti ako se ne obavi određeni odabrani zadatak. Ponovno postavljnaje istih pitanja radi sigurnosti. ČETIRI KORAKA U poslednjim godinama došlo je do velikog napretka u tretiranju ovakvih stanja. Druge prisile Patološka sporost u izvršavanju čak i običnih rutinskih radnji.svesna terapija ponašanja sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa OKPem. intenzivnost straha opada. Mentalni rituali kao što je recitovanje određenih molitvi u sebi kako bi se oterale loše misli. pa je potrebno dosta pažnje i angažovanosti od strane terapeuta. Krajnji rezultat je povećana samo kontrola i poboljšano vladanje sobom. izvršavajući prisilne radnje. Postoji velika razlika između dejstva opsesivnih misli i prisila na osobu koja nije upućena i uvežbana.

opsesivnih misli i prisila, nego ćete u jednom širem smislu biti moćniji. Napravićete veliki korak u jačanju sposobnosti da postižete vaše ciljeve i poboljšate kvalitet vašeg svakodnevnog života. Razvićete stabilniju, samosvesniju, smireniju i jaču ličnost. Ako ljudi sa OKP-em mogu sve ovo, ondaje veoma verovatno da i oni ljudi sa mnogim drugim problemima sa različitim stepenima težine mogu to isto. Drugi poremećaji uključuju i:     Nekontrolisno uzimanje hrane ili pića; Grickanje noktiju; Čupanje kose; Prisilna kupovina i kockanje;


Zloupotreba raznih supstanci (alkohol, droga);
Impulsivno seksualno ponašanje;

 Preterana zaokupljenost međuljudskim odnosima, sopstvenim imidžom i predstavom o sebi. Četiri koraka mogu biti korišćena da pomognu kod skoro bilo koje uznemirujuće misli ili ponašanja, koje vi želite da promenite. Metod "U Četiri Koraka" je put organizacije vaših duševnih reakcija i reagovanja ponašanjem na vaše unutrašnje misaone procese. Umesto što ćete jednostavno impulsivno reagovati impulsivno i refleksivno kao lutka kada vas neželjena misao ili potreba uznemiri, vi možete sebe da naučite i steknete veštinu da reagujete na svrsishodan način, i onda možete odbiti da budete odvučeni destruktivnim mislima i ponašanjima sa vašeg pravca. Ove korake nazivamo:

Korak 1. PREIMENOVANJE Korak 2. PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3. REFOKUSIRANJE Korak 4. PONOVNO VREDNOVANJE REVALORIZOVANJE

U koraku 1 Preimenovanja nazivamo uznemirujće misli ili prinude da izvršavamo neprijatne prisilne radnje njihovim pravim imenima: Opsesivnim mislima i Prisilama (kompulsijama). U ovom koraku naučićete dajasno shvatite realnost situacije i da ne budete prevareni neprijatnim osećanjima koje stvaraju OKP-simptomi. Razvijate sposobnost da jasno vidite šta je Opsesivno kompulsivni poremećaj, a šta realnost. Umesto da kažete: "Osećam da treba da operem ruke, iako znam da to nema smisla," počinjete sebi da govorite: "Imam prisilnu potrebu. Ta kompulsija-prisila mi dosađuje. Ta opsesivna misao me progoni." Tada se nameće pitanje "Zašto me ta opsesivna misao progoni?"

U koraku 2. Ponovnog Određivanja i pripisivanja, odgovarate na ovo pitanje. Tada kažete:"To me proganja jer imam medicinsko stanje zvano OKP. Imam simptome medicinskog problema. Moje opsesije i kompulsije su u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mom mozgu." Kada shvatite ovu činjenicu, onda se upitate: "Šta mogu da uradim u vezi toga?" U koraku 3. Rejokusiranja-preusmeravanja, okrenete svoju pažnju ka konstruktivnijim ponašanjima i aktivnostima tako što ćete odbiti da uzimate opsesvne misli i prisile zdravo za gotovo, imajući na umu da one ne predstavljaju istinu, tj. da su to pogrešne poruke, možete naučiti da ih ignorišete, i da ih zaobiđete u refokusuranju vaše pažnje na drugu aktivnost ili na rad na nečemu korisnom i pozitivnom. To je ono što nazivamo "Menjanje brzina". Tako što izvršavate alternativnu, celishodnu aktivnost, vi u stvari možete popraviti menjačku kutiju u vašem mozgu. Kada jedanput naučite da se Refokusirate na jedan stalan način, brzo ćete doći do sledećeg koraka. U koraku 4. Ponovnog vrednovanja, ponovno vrednujete te misli i prisile kada se opet pojave. Naučićete da oduzmete vrednost tim mislima i prisilama čim se ponovo pojave. Počećete da gledate na uznemirujuće simptome OKP-a kao na gomilu smeća što u suštini ove i jesu. "Četiri koraka" funkcionišu zajedno. Prvo PREIMENUJTE. Izveštite sebe u prepoznavanju šta je stvarno a šta nije, i odbijte da vam um bude zamućen napadnim, destruktivnim mislima i prisilama. Drugo je da PONOVNO ODREDITE -shvatite da su te misli i prisile samo mentalni šum-buka, pogrešni signali vašeg mozga.Treće, Preusmerite pažnju - REFOKUSIRAJTE SE: Naučićete da odgovorite na te pogrešne signale tako što reagujete na nov i mnogo konstruktivniji način, pa ih zaobilazite refokusuranjempreusmeravanjem vaše pažnje na konstruktivnije aktivnosti i ponašanja, koliko god to možete u tom trenutku. Ovako se izvršava najteži deo rada i tada se i događaju biohemijske promene u mozgu. Trošeći energiju koja je potrebna da se refokusira, u suštini menjate način na koji vaš mozak radi, na veoma zdrav i celishodan način. Konačno prava lepota metode "U Četiri koraka" se pokazuje na četvrtom koraku PONOVNOM VREDNOVANJU, kada ceo proces postane uhodan i efikasan, a želja da se postupa po nalogu neprijatnih misli i prisila je najvećim delom prevaziđena. Naučićete da te misli i prisile nemaju pravu vrednost, te će vaše opsesije i prisile imati mnogo manje efekta na vas. Kad se ove faze izvršavaju zajedno, stvari se odvijaju dosta brzo pa to stvara skoro automatsku reakciju: "To je samo nerazumna opsesija. To je pogrešna poruka. Fokusiraću moju pažnju na nešto drugo." Na ovaj način "automatski prenos" u vašem mozgu počinje opet ispravno da radi. Onda kada ljudi počnu da primenjuju terapiju "U Četiri koraka" redovno, događaju se dve veoma pozitivne stvari. Prvo, oni imaju mnogo bolju kontrolu nad svojim reakcijima na opsesivne misli i prisile, što zauzvrat daje mnogo zdraviji i srećniji svakodnevni tok života. Drugo, menjajući svoje ponašanje, oni menjaju biohemijske pro cese u mozgu koji su stvarali jaku nelagodnost njihovim simpto mima OKP-a. Pošto je naučno dokumentovano da je kod ovog teškog psihijatrijskog stanja biohemija mozga promenjena terapijom "U Četiri koraka", veoma je verovatno da osoba može da promeni biohemiju svog mozga tako što će popravljati svoje reakcije na veliki broj drugih loših ponašanja i navika, primenjujući "U Četiri ko raka". Rezultat bi bio smanjivanje jačine i napadnosti tih nepoželjnih navika i ponašanja, i omogućivanje njihove lakše eliminacije.

ŠTA JE OPSESIVNO KOMPULSIVNI POREMEĆAJ, A ŠTA NE
Zbog sličnosti u imenima, ljudi su skloni da pomešaju termin OKP Opsesivno-kompulsivni poremećaj sa OKPL - Opsesivno-kompul sivni poremećaj ličnosti. Šta ih čini različitim? Kada su simptomi opsesija i kompulsija dovoljno jaki da čine takvo funkcionisanje prilično različitim od normalnog funkcionisanja, ondaje u pitanju OKP. Kod OKPL-a ove opsesije i kompulsije su više karakteristične i specifične crte karaktera, iako takođe neprijatne. Na primer čovek sa OKPL-i može da čuva neki predmet jer smatra da će mu biti potreban u budućnosti, dok čovek sa OKPem sa prisilom gomilanja ispunjava skoro svaku stopu svoje kuće, često beskorisnim pred metima za koje zna da mu neće biti potrebni. Ljudi sa OKPL-i imaju problem "da ne vide šumu od drveta". Tipično je da su oni toliko zaokupljeni detaljima, da nikad ne sagledaju širu sliku situ acije. Njihova težnja ka perfekciji ih sputava u završavanju poslova. Oni su klasičan primer za "sve najbolje", ali su "protivnici dobrog". Ljudi sa OKPL-i imaju tendenciju da upropaste stvari u njihovoj težnji da sve urade perfektno, u svakom detalju. Obično su veoma kruti, nesposobni da prave kompromise. Po njihovom gledištu, ako posao treba da se uradi kako treba, mora biti urađen na njihov način. Interesantno je da je ovaj tip ličnosti dva puta češći kod muškaraca, dok OKP ne "pravi" ovakvu razliku kod polova. Druga važna razlika između OKP-a i OKPL-i je da iako su ljudi sa OKPL tvdoglavi, kruti i dozvoljavaju da im njihove ideje uprav ljaju životom, oni nemaju prave želje da se promene. su Oni ili nesvesni da je njihovo ponašanje neprijatno za ljude oko sebe, ili ih jed nostavno nije briga. Osoba sa OKP-em pere i ponovo pere ruke, iako mu, ili njoj to zadaje bolove, i uopšte ne uživa u tome. Osoba sa OKPL uživa u pranju i čišćenju, i razmišlja: "Kad bi svako čistio kao ja, sve bi bilo u redu. Moja porodica je gomila aljkavaca." Osoba sa OKPL se raduje dolasku kući da bi poređala olovke kao male vojnike, dok osoba sa OKP-em oseća veliku teskobu i strah od po grešne poruke koja nalaže da treba da usisava prašinu dvadeset puta kada se vrati kući. Ljudi sa OKP-em su u potpunosti svesni koliko je njihovo ponašanje neprikladno i oni se toga stide, očajni su, i imaju pravu potrebu da to promene. Ovo su reči dve osobe sa OKP-em : "Moj mozak je postao neopisivi pakao, iz koga nisam mogao da pobegnem." ili "Dobro je bilo to što su bolnički prozori bili zaključani, jer sam bio spreman da sebi prekratim muke." Ova knjiga je Uglavnom o ljudima sa OKP-em.Većina ispovesti je o tome kako su se oni borili da savladaju svoju bolest. Ali milioni drugih, sa manje hendikepirajućim problemima, mogu da se inspirišu ovim ispovestima i nauče metod samoterapije koji može biti primenjen na širokom spektru različitih problema koji su u vezi sa neprijatnim navikama ili ponašanjima. Oni koji su nama izneli svoje priče su ljudi koji su prevazišli bolest. Metod koji su koristili može da koristi i pomogne skoro svakom. Ova je knjiga namenjena svima onima koji žele da promene svoje ponašanje i tragaju za načinom na koji će to uraditi.

OKP - "VRAŽIJI" POREMEĆAJ
"Proklet si ako uradiš, a proklet si i ako ne uradiš". Tačno tako se osećaju ljudi sa OKP-em pre nego što nauče da primenjuju metodu ''U Četiri koraka" u borbi protiv savlađjućih simptoma ovakvog poremećaja. Imaju prisile da rade stvari koje ih samo vode to toga da imaju manje kontrole nad tokom svojih života. Sa smanjenom kontrolom, sa tim gubitkom kontrole, dolazi i smanjena sposobnost da pravilno reaguju na destruktivne prisile koje vremenom postaju sve jače i moćnije. Ako izvršavaju prisilne radnje bivaju što bi se reklo prokleti, jer njihova bolna

Iza ovih vrata se nalazi program "U Četiri koraka" . hajde . da izvršavaju još više takvih rituala. za koja im đavo nikad neće reći. On zna da je njegova moć često jača. njima nedostaje znanje i veština da promene poremećene biohemijske procese mozga kroz konstruktivnu akciju. Ali ako ignorišu đavolske OKP potrebe i odbiju da izvrše prisilne radnje.osećanja postaju još gora. kad imaju prisilne potrebe. oni će onda zaista i biti kao prokleti. KAKVI SMO BILI: ŠEST SLUČAJEVA . pre učenja metode "U Četiri koraka". ili jedna ili druga vrata. jaka osećanja neprijatnosti i anksioznosti stvaraju se kad god ne izvrše prisilne radnje. nanoseći im veliki bol.izlaz. Praveći izbor da krenu kroz ta vrata. Ovako su uhvaćeni u onaj deo dileme ". a proklet si i ako ne uradiš ". Ali tu se nalaze i treća vrata . jer gledajući šire ovo će voditi do još više prisilnih potreba. opet i opet. 'đavo' će potom uhvatiti svoj trenutak i ponovo ih ubosti svojim vilama. THE FAR SIDE Gary Larson GARY LARSON "Hajde. ovi ljudi mogu da nadmudre đavola. Štaviše." OKP je đavo sa vilama iza njihovih leđa. Njihov život tada postaje živi pakao. Ako ljudi sa OKP-em slušaju ovog đavola i izvršavaju nesvrsishodne radnje koje im on nalaže da rade..samousmeravajuća terapija ponašanja koja će ih osposobiti da promene biohemiju svog mozga.. Bez pravilne mentalne vežbe (Četiri koraka). i u stvari će pokušavati da ih sakrije od njih. prevaziđu svoje đavolske prisile i oslobode sebe od opsesivno-kompulsivnog ponašanja.

45-godišnji prodavac automobila. čekajući da čuje zavijanje sirena policije i druguh službi. vraćajući se tako da proveri. po tuce odjednom. tako jako da bi otisci od metala bili toliko duboki da ih je mogla videti i trideset minuta kasnije. Nije mogao da se zaustavi. a u loše dane i po sto puta. Bilo ju je veoma sramota zbog toga. znao je da se u blizini dogodio saobraćajni udes. To je bila njegova strašna tajna. bilo bi oko 3 ujutru i on bi odlazio kući.Takođe bi uzela utikač od pegle i pritisla bi ga na dlan. tako da su mu se otvorile velike naprsline između prstiju. to su veoma česti simptomi za ovu bolest. Znao je da mu ruke nisu prljave. i vozio bi okolo dok ne bi našao mesto gde se udes dogodio. rekla je sebi. Jednog lošeg dana je. znajući da će ih nositi samo jedno veče. on bi ustao. a imao je veliki strah od trovanja baterijskom kiselinom. Barbara Barbara. . Simptomi koji su oni imali nisu retki i nepoznati. ili vatrogasce. mogao naići na nju. Ako bi čuo zvuk policijske sirene. Kupovao je patike na rasprodajama. "Ako počneš da radiš ovakve stvari. Čim bi policija otišla. Kada bi najzad završio čišćenje. i onda opet proverava razne stvari. uzimao bi kofu vode. 33-godišnja žena nosilac počasne diplome uglednog Ajvi Univerziteta (Ivy University). Morao je. tako da bi mu samo prelazak vode preko ruku nanosio bolove. i on ih je prao i prao. stavila u torbu mašinu za kafu i peglu i odnela ih na posao. ali je bila pod morom opsesivnih misli koje su joj govorile da proverava. a koji su uspeli da potuku tog đavola. Kiselina iz akumulatora je možda prolivena i on bi sutradan kada vozi tuda. obukao se.Ovde su iznete neke ispovesti onih ljudi koji su krenuli kroz treća vrata . Džek Džek. Toliko je sapuna bilo nataloženo na njegovoj koži da su mu ruke postojale odmah sapunjave. "Izgubićeš i to malo sapoštovanja koje imaš". Bilo koje da je doba. ostavljala bi mašinu za kafu na vrhu frižidera i viknula: "Zdravo Kafo!" Ovako je pronašla mnemonički patent da joj pomogne da se seti da je isključila ovaj uređaj. Sakrivao ju je na načine na kojima bi mu i tajni agenti pozavideli. bi svake noći ležao budan u krevetu. 43-godišnji agent osiguravajuće kompanije. Tada je razvila novu strategiju u odnosu nasvoje napadne i nerazumne dileme. četku i sodu iz kola i počeo da pere i riba asfalt. je znala da radeći za privremenu agenciju ne postiže koliko bi trebalo. "Da je bila neka masovna zaraza' rezonovao je. sa stalnom brigom . Da li je isključila uređaje? Zaključala vrata? Često puta bi rano otišla na posao. Ali Džek je nastavljao da pere." Ali nije mogao da prevaziđe taj osećaj da su mu ruke ostale prljave. tuširao se i onda bacao patike koje je tada nosio u plastičnu kesu a ovu posle bacao u đubre. "ljudi bi padali kao muve. Bila je inteligentna i vešta.'da li sam ih zaista dobro oprao?' Ruke su mu postale crvene i izranavljene. prao je svoje ruke najmanje pedeset puta dnevno.ljudi koji su bili potpuno ophrvani svojim OKP-em kada smo ih prvi puta sreli. kao što je znao da nije sve bilo tako zagađeno. Brajan Brajan. i tako mogla ponovo da se uveri da je uređaj isključen. jedanput ili dvaput. da bi proveravala. samo kad bi ih pokvasio. Kada bi odlazila. znajući da će morati da se ponovo vrati do kuće.

da ako sve uradim kako treba. kaže ona. i moje oči će biti u redu. "Mogli smo tako satima da čekamo u kolima'' seća se ona. a sinovljeve oči su takođe bile zdrave. Neki od njih uzimaju i manju količinu lekova jer nalaze da im to olakšava da urade korake u okviru terapije. pa je morala da ih istera. ili je to bio leš ? Previše uplašena da bi vozila. borila se sa opsesijama još od svoje 5 godine. čudovište van kontrole. morala bi da zaustavi i stane sa strane. Bilo je to strašno.." Kako smo Doti i ja sedeli i razgovarali. " Bilo gde da je išla. njena opsesivnost se preusmerila ka njenom sinu i postala još čudnija. Da li su to bile samo novine pored puta. Samo jedna loša misao. misleći da je nekog udarila. Nisam mogla ni da kročim tamo gde je bila neka osoba koja je imala oštećen vid.'' Roberta Roberta bi vozila kola preko neke izbočine ili rupe na putu i odjedanput bi se uspaničila. gledala je kroz retrovizor sa napetošću i mučninom u stomaku. Naš UCLA.. Ako bi vozila sa prijateljicom i spazila negde vozilo sa registarskim tablicama koje sadrže cifre pet ili šest. i spazila plastičnu kesu." Doti nije imala nikakve probleme sa očima. Ali su me obuzeli strah i panika. Ali bila je sigurna da bi se u protivnom nešto strašno dogodilo njenoj majci. Odmah joj je nešto sevnulo i govorilo da je to neki leš. KABASTI MOZAK Kao psihijatar na UCLA-i Medicinskoj Školi. kojoj je 52 godine. Velika većina je sad mnogo funkcionalnija i zadovoljnija kao rezultat primene metode "Četiri koraka". i opesesije bi eksplodirale u vatrenu loptu. Lara Lara je objasnila svoju opsesivnost ovako: "To mi razdire dušu. sve dok takvo vozilo ne ode iz vidokruga. "Mogao je to biti i nož za puter. Jedna od njenih opsesija je bio strah od brojeva koji su u sebi imali cifre 5 ili 6. oči mog sina. Primetili smo promene u mozgu pacijenata sa depresijom pa smo se upitali da li i ljudi sa OKPem koji su često depresivni imaju ovakve promene? Zato smo u lokalnim novinama dali oglas: "Da li imate misli koje vam se stalno ponavljaju. "Zaustavila sam kola i buljila u kesu. "I sama reč oftalmolog. poželela bih da nekog ubodem. Pa ipak." Bili su to noževi koji su joj zagorčavali život. ona nije mogla da podnese nikoga u blizini ko ima neke probleme sa očima. donosila mi je loše misli.tim je počeo sa proučavanjem OKP-a kao sa ogrankom proučavanja depresije. u poslednoj deceniji sam lečio preko hiljadu ljudi sa simptomima OKP-a. Bože. Radio sam i pojedinačno i u nedeljnim terapijskim grupama za OKP. Vozila sam okolo da je ponovo pogledam . znajući da je to samo obična kesa. Morala sam da bacim moje cipele. Kada je i sama postala majka. Jedanput je izlazila kolima iz parkinga za kupce ispred nekog marketa. primetio sam da je na dlanu imala četiri puta ispisanu reč vid. "Odjedanput mi u glavu dođe. Onda je objasnila da je gledajući televiziju tog popodneva imala loše misli o očima. naročito nekog ko je u blizini. "Bilo je to sa očima". ili rituale-navike koje ne možete da . ne bih nikad nekog povredila! Najstrašnije mi je bilo kad sam imala ovakve opsesije prema mom mužu. ali kad bi ga dohvatila. postala je zarobljenik u svojoj kući.Doti Doti.

prisilna potreba da proveravaju ili peru. Zajedno sa mnogim stručnjacima za mozak. Bilo šta da oni urade u reakciji na njihove zabrinutosti. Ovo je ono što nazivamo fo rmom OKP-a. većina od njih bi rekla nešto kao: "Ne mogu da prestanem da brinem o tome da li sam isprljao ruke". Kada lekar pita osobu sa OKP-em : "Šta vam u stvari smeta ?". Kada shvatimo kolika je ova duševna muka. prošlosti osobe i okolnostima porodice u kojoj je živela. Ova knjiga se bavi rešavanjem oba ova problema. Forma OKP-a je nemilosrdna napadnost i činjenica da se ove misli ponovo pojavljuju. pa sledi da je OKP zaista neuropsihijatrisko oboljenje. koje bi postavljali dobro poznati psihijatri. kako je tradicionalno i prihvaćeno od strane Frojdove psihijatrije. Naravno da takav problem dovodi do emocionalne uznemirenosti i lične nesigurnosti. Misao ne odlazi jer mozak ne funkcioniše kako treba. naš UCLA tim veruje da je OKP bolest mozga i u suštini jedan neurololški problem. onda počinjemo da shvatamo neke duboke istine o sprezi ličnosti sa njenim mozgom. Ali lekar koji je radio sa više osoba sa OKP-em zna da ovo nije pravi problem. Tada je Brajan već tražio pomoć kod UCLA. Sve do nedavno lekari su malo šta mogli da urade za ljude sa OKP-em. Ono što ih stavlja na muke je to koliko strepe oko stvari za koje shvataju da nisu vredne tolike brige. a uzrokovana je biohemijskom neravnotežom u mozgu koja može biti nasleđena. . Glavni simptom . je to koliko su oni zabrinuti zbog svoje zabrinutosti. A stresovi zbog ove emocionalne uznemirenosti mogu u stvari i da pojačaju problem u mozgu. Sadržaj . koje meri metaboličke aktivnosti mozga. Jedan od načina da razumemo ovu spregu je da uvidimo razliku između f orme Opsesivno kompulsivnog poremećaja i njegovog sadržaja.zašto neko brine da li je nešto prljavo dok drugoga brine da li su vrata zaključana mogu zaista da imaju svoje uzroke u emocionalnim faktorima. Misli i prisile koje zaista nemaju nekog smisla napadaju njihov um u rafalima.je skoro sigurno uzrokovan problemom u mozgu. ne postoji biološko objašnjenje zašto neka osoba pere. Sigmund Frojd i njegovi sledbenici su smatrali da su ove opsesije i kompulsije nastale kao posledica dubokih emocionainih konflikata. Pošto smo uradili skeniranje ovih ljudi. odziv je bio veoma veliki. Šta god da je uzrok.napadne misli i brige . ne odlazi. Pacijenti bi nam često govorili o godinama sa pogrešnom dijagnozom. Brajan se setio jednog psihoterapeuta koji mu je govorio da njegov strah od kiseline iz akumulatora ima veze sa seksualnim problemom i da je Brajan verovatno bio zlostavljan od strane svog oca. pa sledi da je OKP biološki problem u vezi sa pogrešnim hemijskim putevima u mozgu. Na naše iznenađenje. mogli smo zaista i da vidimo promene u mozgu u vezi sa njihovim OKP-em. dok druga proverava vrata.kontrolišete?" Nadali smo se da ćemo naći nekoliko ljudi koji će biti voljni da se podvrgnu pozitronskom-emisionom skeniranju (PET). Očigledno je da je Opsesivno-Kompulsivni Poremećaj rasprostranjeniji nego što smo mislili. BRIGA ZBOG ZABRINUTOSTI Iz lekarske perspektive najveći problem kod ljudi sa OKP-em.

Toliko ćete se udubiti u ono što radite da ćete jedva i primećivati alarm. (Terapija ponašanja je detaljno razmatrana u Devetom poglavlju). kombinacijom terapije ponašanja i uzimanja lekova. Verovatno smo pretpostavili da bi koristeći ovakve veoma jasne i očigledne snimke mozga mogli da pomognemo ljudima sa OKP-em da se inspirišu za prornenu. može biti zaobiđeno i ignorisano.pacijenta. imate OKP. koji se nalazi ispod čeonog dela mozga. Zbog toga što je OKP medicinsko stanje. Prilikom razvijanja novog prilaza u lečenju ljudi sa OKP-em pretpostavili smo da ako bi mogli da pomognemo pacijentima da shvate da su njihove prisile proizvod biohemijske neravnoteže u njihovom mozgu. Vaš život će se degenerisati u jednu veliku kompulsiju-prisilu. Predavanje stavu da ne možete ništa drugo da uradite. a i da pojačaju svoju odluku da se bore protiv njih. Uporedite visoku upotrebu energije kod osobe sa OKP-em u odnosu na osobu bez ovih simptoma. sve dok se to ne zaustavi. Psihološko razumevanje emocionalnog faktora opsesija i prisila će retko kad učiniti da one nestanu. iako fascinirajiće zbog svoje povezanosti sa unutrašnjim funkcijama mozga. Da bi pomogli pacijentima da shvate ovu hemijsku neravnotežu u mozgu. Zamislite analogiju sa automobilskim alarmom koji uporno zavija dok vi pokušavate da čitate roman ili nešto drugo. ili PET-skeniranje. Snimci jasno pokazuju da se energija znatno više troši kod ljudi sa OKP-em nego što je normalno za prefrontlni korteks .) Mi smo već znali da koristeći terapiju ponašanja (bihevioralnu terapiju) možemo napraviti prave i značajne promene u tome kako se ljudi odnose prema svojim prisilnim potrebama. Kako je problem mozga izgleda uzrokovao njihove uznemirujuće prisile. nećete samo sedeti i sebi govoriti: "Pokušaću da nešto uradim kako bi zaustavio alarm. Šta možete vi i vaš doktor da uradite kako bi ste oterali te neprijatne prisilne potrebe? Osnovna poruka je: Nemojte biti pasivni i čekati da ideje i prisile same odu. vi ćete se što bolje potruditi da ga ignorišete.PREUZIMANJE KOMANDE Eto. pored poboljšanja kliničkog stanja. lekovi su ovde samo pomoćna guma za plivarye jer pomažu pacijentu da ostane na površini dok se bori sa neprijatnim i divljim vodama OKP-a. Za vreme izučavanja energije moždane aktivnosti kod osoba sa OKP. Ovo je naročito istinito na duže staze. može da donese neka trajna poboljšanja. (slika 1 pokazuje PET-sken fotografiju tipičnog OKP. manje lekova će vam trebati." Umesto toga.Lu Bakster i ja smo napravili snimke koristeći tomografiju pozitronske emisije.em. . kod nekih slučajeva. Vi možete napraviti ovakve iz mene kroz terapiju ponašanja. Na UCLA-i lekovi su davani samo da bi pomogli ljudima da pomognu sami sebi. ili. Fokusiranjem vaše pažnje na novi posao. oni bi tada mogli drugačije da gledaju i odnose se prema potrebi da delaju prema svojim prisilnim potrebama. jačanje volje za otporom prema prisilnim potrebama bi moglo zapravo dovesti do hemijskih promena u njihovom mozgu. jeste "put u pakao". Bez obzira koliko ste iznervirani. Doduše. sve dok te misli i prisile ne prođu. a dotle neću ni pokušavati da čitam. Ovako prefrontalni korteks zapravo radi prekovremeno i bukvalno se pregrejava. Iz ovoga može da proistekne nova metoda terapije. Ali osnovni princip ostaje: Što više terapije uradite i više primenjujete metod "U Četiri koraka" . Dr. ono što inače može biti veoma iritirajuće ili dosadno. Vi ćete usmeriti vaš um kako vi želite i nastaviti čitanje koliko bolje to možete. i radite i pored toga. pri kojoj se mala količina hemijsko obeležene supstance slične glukozi ubrizgava pacijentu i onda prati u mozgu. mi im pokazujemo snimke njihovog mozga pri radu. samo promena u samom mozgu ili barem tamošnjih hemijskih procesa.

"Kakav je šok to bio!" rekao je. U početku mije bilo veoma teško da to prihvatim." U isto vreme pokazivanje snimaka je bilo odlučujuće u njegovom prihvatanju činjenice da ima OKP. da nisam savršen. koristeći naš pro gram. Bendžamin je ovladao samosvesnim tretmanom U Četiri koraka . do nenormnalno visokog stepena. takođe i u odnosima sa ljudima.terapije ponašanja na UCLA-i. 41-godišnji admnistrator velikog školskog kompleksa čije su fotografije mozga pokazane na slici 3. i danas šest godina kasnije. On se dobro seća kako su uzimani snimci njegovog mozga a onda mu bili prikazani kao dokaz da se mozak "pregrejavao". i on funkcioniše dobro i profesionalno. patio je od kompulsivne potrebe da sve u njegovoj okolini bude čisto i u besprekornom redu. . "Bilo je veoma uznemiravajuće saznati da imam poremećaj u mozgu.Bendžamin. po njegovim rečima "nepobitan dokaz da imam pore mećaj u mozgu". njegovi simptomi su najvećim delom pod kontrolom.

Ona je imala ovakvu brigu čak i kad je u svojoj ruci držala isključeni utikač! Slično tome Brajan je znao da iz novog akumulatora neće curiti kiselina.Kafe? Ona je bila dovođena do pometenosti u brizi o tome da li je isključila tu mašinu za kafu." I Doti je znala da njen sin neće oslepeti ako ona ne bi izvršila određenu prisilnu radnju. može da pomogne. to je moj OKP" jeste veliko olakšanje stresa koje im omogućuje da se efikasnije fokusiraju na poboljšanje : ozdravljenje. To je kao kad se sluša radio koji je ometen statičkim elektricitetom. tj. Kada ljudi jedanput shvate prirodu OKP-a. Kada radi kako treba. odnosno u činjenici da zabrinjujuće osećanje stalno iznova uznemirava um i ne nestaje. malo mogu da učine. Ipak. Danas se većina psihijatara Frojdovog učenja slažu da samo razumevanje psihološkog sadržaja ovh simptoma .Razumevanje razlike između forme OKP-a i negovog sadržaja je prvi korak u shvatanju da je poremećaj funkcije mozga uzok ovih prisila. kad bi neko postavio bateriju . može doći do destrukcije. Ono što je brinulo Doti. Činjenica da ju je opsedala briga o tome. Zašto? Zato što je osnova problema OKP-a u njegovoj formi. on bi bio van sebe od straha: "Jedan mali koji je radio sa mnom je primetio daje u Vijetnamu video momke pod oružanom vatrom sa manje straha na licima nego što sam ja pokazivao. Oni u stvari menjaju brdo. sposobnost da se prepoznaju ovakve poruke kao pogrešne. Oni menjaju svoje mozgove. bila nam je značajan faktor u traganju za rešavanjem misterije OKP-a.akumulator na njegov sto. Barbaru i Brajana je bilo to kako su mogli toliko da budu zabrinuti oko nečega tako ništavnog. ako to uopšte i mogu. Ali u toku lečenja ubrzo je bilo očigledno i njoj i nama da ona nije mogla da se oslobodi osećaja da je Kafa ostala uključena. da bi ovi simptomi nestali. ili čak hiljade puta u toku dana.duboki unutarnji konflikt koji dovodi osobu do toga da brine o tome da li će prouzrokovati vatru. lako je zaključiti: "Da to sam ja. Ali ako bi slučajno videla na TV emisiju o slepoj osobi. ipak sam Frojd je verovao da ovakvi tipovi problema potiču od "konstitucijainih faktora" misleći u stvari na biološke uzroke. To je bio sadržaj njene opsesije. ili drugi. da li će biti nasilan prema nekome. RAČUNA SE ONO ŠTO URADIŠ Mozak je neverovatno komplikovana mašina koja stvara osećanja i osećaje koji nam pomažu da komuniciramo sa spoljnim svetom. morala je da skoči i ode pod tuš i promeni svu odeću. Povremeno ih podsećamo da oni ne guraju stenu ka vrhu brda da bi se ova onda samo ponovo skotrljala dole. možete čuti stvari koje su pogrešne ili nemaju . Verovatno nikada nećemo saznati zašto se Barbara fiksirala za Kafu. Na ovom mestujedna potpuna svesnost uma. stotine. Mi smo od pacijenata sa OKP-em naučili da svako ima sposobnost da koristi moć posmatranja i zapažanja da napravi poboljšanja svog ponašanja u kontekstu pogrešnih i zbunjućih poruka mozga. Moguće je da Frojdove teorije daju neke nagoveštaje. Samo saznanje "da to nisam ja. "Ali kad mozak počne da šalje pogrešne poruke koje ne možete odmah da prepoznate kao pogrešne. i tako opet i opet. kao što se događa sa OKP-em. Brajan za akumulatorsku kiselinu ili Doti za oči. Sećate li se Barbare i njene opsesije oko g. Krivac je neurološka neravnoteža u mozgu. bolje su naoružani za rad terapijom ponašanja koja vodi do ozdravljenja. Ako n e slušate pažljivo.

. A provoditi mnogo vremena zabrinuti zbog neprijatnih osećanja dovodi do toga da možda nikad i ne stignete da uradite bilo šta na poboljšanju. Dobro poučeni u tome šta činiti oko zbunjujućih poruka. Preimenovanjem. kao i kazujući: "To nisam ja. osećanja imaju tendenciju poboljšanja u takvom sledu događaja. Fokusirajte vašu pažnju na mentalne i fizičke akcije koje vam mogu poboljšati život. otključaj mozak! Važne tačke da se upamte • OKP je medicinsko stanje koje je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. • Izvršavanje kompulsija ima tendenciju da pogorša opsesije. Ovde nije cilj da se učini da opsesivne misli jednostavno nestanu . to je radna filozofija ove knjige i put prevazilaženja Blokiranosti mozga. • Četiri Koraka nas uči metodi reorganizovanja našeg razmišljanja u reakciji na te neželjene misli i potrebe. Nazivajući prisilnu potrebu onim što ona u stvari jeste. Četiri koraka nisu magična formula. već to što uradimo. naročito ako ste se vežbali u slušanju.nego da se stekne kontrola nad našim reakcijama na njih. Uglavnom koristeći vaše znanje da mentalno organizujete vaše reakcije na opsesije u ponašanju. ne možete odmah učiniti da one i nestanu. čućete stvari koje običnom slušaocu često potpuno promaknu." Jer kad uradite dobru stvar. Imaćete veću kontrolu i napravićete promene u vašem mozgu. Preterana želja o neposrednom oporavku je jedan od najčešćih uzroka neuspeha.prisilne radnje.jer to neće biti slučaj za prvo vreme . to je moj OKP. Oni vam pomažu da promenite vaše ponašanje i pređete na korisnija i konstruktivnija ponašanja. Saveti terapije ponašanja koji će biti davani u tretmanu "Četiri koraka" će vas uvek podsećati na ovaj važan princip. naročito gledano u dužem periodu." Ključ da se ovo upamti je: Promeni ponašanje. • Kompulsije su aktivnosti-radnje koje se ponavljaju . možete naći realnost usred tog haosa. Volim da kažem: "Ne računa se to kako se osećaš. Pošto promenite vaše ponašanje na konstruktivan način. koje ljudi izvršavaju u uzaludnom pokušaju da sebe oslobode od veoma neprijatnih osećanja koja su uzrokovana opsesllama. Ali ako učinite napor da slušate pažljivo. posle određenog vremena neprijatna osećanja u vašem mozgu počinju da blede i nestaju. • Ne računa se to što osećamo. • Menjanje vašeg ponašanja menja i vaš mozak. Ovo čini da su vaše reakcije lakše za kontrolu. već ono što uradiš. naročito u početku tretmana.smisla. • Opsesije su neželjene napadne misli i potrebe koje ne napuštaju osobu sa OKP-em.

. Letopis 16:32 Vi sami morate naporno da radite. Gottama Buddha. Sv. 1736. jer Bog ne može biti zavaran:jer kako sejete. Oni Prosvetljeni vam samo mogu ukazati na put. bolji je od ratnika. i onaj koji vlada svojim duhom je bolji od osvajača grada. Bendžamin Frenklin. tako ćete i žnjeti. Galicejci 6:7 Bog pomaže onima koji sami sebi pomognu.Pavle Apostol. Dhamma pada Nemojte se zavaravati. Kralj Salomon.Deo I Četiri Koraka REČI MUDROSTI DA VAS VODE NA VAŠEM PUTU (po hronološkom redosledu) Onaj ko se sporo ljuti. Almanah Sirotog Ričarda.

Ponovno vrednovanje . Vi ih morate nazvati onim što one zapravo jesu.1 Korak 1 : Preimenovanje ''To nisam ja. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. Takve Vaše misli i prisline potrebe su simptomi opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). Vi morate uložiti svestan napor da se čvrsto držite u realnosti.revalorizovanje Korak 1. potrebe i ponašanja. medicinskjog problema.: Preimenovanje. ili prati. Vi se morate boriti kako bi izbegli da budete prevareni i pomislite da je osećanje koje vam govori. Refokusiranje Korak 4. . odgovara na pitanja ''Šta su te napadne. dosadne misli?'' Važna stvar koju morate imati na umu je da morate preimenovati te neželjene misli. brojati. PREIMENOVANJE Korak 2. To su opsesije i kompulsije-prisile. stvarno. da treba proveravati. na primer. Ono nije stvarno. to je moj OKP'' Korak 1.

Profesor Galaher (Gallagher). zmija i mraka . On zapravo izvršava karikiranu verziju onoga što je u terminologiji tradicionalne terapije ponašanja poznato kao 'plavljenje'. - . ima svoj sopstveni način za "izlečenje" pacijenata koji pate od zastrašujućih i napadnih misli ili opsesija. U radu sa pacijentima sa OKP-em. kao što vidite.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Galaher i njegova kontroverzna tehnika simultane borbe protiv straha od visine. ponekad u kombinaciji sa lekovima. naš tim na UCLA-i je imao odlične rezultate primenjujući terapiju ponašanja. ovaj jadni pacijent je najverovatnije završio još luđi. umesto da se izlečio. Naš pristup nije kao Galaherov 'potoni ili-plivaj'. Na nesreću. već samousmeravajuća terapija na duže vreme koju nazivamo kognitivnobiobihevioralni samotretman.

opsesivnim mislima i kompulsivnim tj. iracionaine misli o nasilju. Neće da zaćuti. U borbi protiv njega veoma je važno imati na umu šta je zapravo vaš neprijatelj. Njihova predstava o sebi je strašno narušena. bar u jedanom kratkom vremenskom intervalu. Ali. On ili ona konstantno rade na tome da spreče mešanje pravog svog bića sa glasom OKP-a. Ovo je u najboljem smislu reči rad na dobrom poslu! U isto vreme taj medicinski samotretman počinje sa prihvatanjem onoga što ne možete izmeniti. TO JE BLOKIRANOST MOZGA U tretmanu. Molitvom da nas OKP napusti nećemo učiniti da se to odmah dogodi. onda treba da se molite za snagu da sebi pomognete. Na ovo ja odgovaram: " Hoće. ali . Mi im pokažemo snimke mozga ljudi sa OKP-em koji nepobitno dokazuju da je OKP vezan za biohemijski problem. Osoba sa OKP. To je samo mozak koji šalje pogrešne poruke. Ključ za otključavanje i deblokiranje mozga jeste terapija ponašanja. TO NIJE LUDILO. " osoba onda opisuje jedan ili više simptoma sa liste klasičnih simptoma OKP-a: kompulsivno pranje ili proveravanje. Kao posledica toga. Ako želite da se molite. a ona počinje sa korakom Preimenovanja. pregrejava. ali za to treba vremena". Ovi ljudi obično znaju da niko ne bi trebao da ima takve misli. Ukratko. oni se osećaju poniženo i na ivici razuma.prisilnim potrebama. Ne samo dosadne potrebe da se proveri nešto po četvrti ili peti put. znam da ovo zvuči ludo.em ima moćno oružje: znanje da "To nisam ja . ako sagledate kakav je vaš neprijatelj. osoba se prvo uverava da dijagnoza ukazuje samo na OKP. Ovo je rat. a neprijatelj je OKP.Tipično je da naša prva konsultacija sa pacijentom koji pati od OKP-a počinje tako što osoba pokušava da objasni sa dosta stida: "Doktore.. Bog pomaže onima koji sami sebi pomažu i razumno je verovati da bi Bog pomogao onome ko vodi takvu svrsishodnu borbu.. osoba pati od Blokiranosti mozga. Vi možete reći: sve je to lepo i dobro. U ovom slučaju to znači koncentrisati se na izvršavanje prave stvari. niti će to učiniti puko i uzaludno proklinjanje i psovanje. koji uzrokuje da se deo mozga ispod prednjeg-čeonog dela mozga.to je moj OKP". bogohulne misli. ali OKP ima neku svoju pamet. dok se sve više napušta naša preterana briga o našim osećanjima i stepenu komfora. Mozak se zaglavio u pogrešnoj trasi. onda crpite snagu od njega i postajete snažniji. njihov OKP je verovatno uticao i na njihovu radnu sposobnost na poslu i možda su postali i društveno nefukcionalni. Odmah da kažemo da je vitalno shvatati da sam akt Preimeno vanja neće učiniti da vaš OKP potpuno i nestane. . već su to izjedajuće i neprestane opsesije. Preimenovanje jednostavno označava nazivanje neželjenih misli i prisilnih potreba njihovim pravim imenima . povlačeći se od rodbine i prijatelja u pokušaju da sakriju ova strašna ponašanja. ili osećanje nadolazećeg prokletstva ili katastrofe ako se ne izvrši neki bizarni i besmisleni ritual. To nisu samo neprijatna osećanja kao na primer "možda je to prljavo". već nemilosrdne prisilne potrebe.

Vi ne možete sebi da dopustite da to slušate. Hodao bi okolo i sebi govorio "Čoveče. isprekidan i najzad uništen. da se pogoršaju njegovi simpotmi OKP-a. Poslušajte vaš OKP i vaš život će biti uznemiren. i mnogi ljudi će poginuti". To je trenutak da pokažete malo snage i vere. morate da se suočavate sa uvek prisutnom nesigurnošću. Štaviše. strah od neke strašne posledice će početi da bledi i vi ćete moći da vidite prisilu OKP-a kao jednu budalastu besmislicu. što ste više u stanju da ne pridajete važnost vašem OKP-u. on će poricati da je to u stvari samo pogrešna poruka u mozgu. stvari će se samo pogoršati i OKP će se pojačati. bio je opsednut mislima o nasilju. osigurani saznanjem da ćete u roku od nekoliko minuta sve više biti sigurni da avioni neće udarati u planine i da se automobili neće sudarati samo zato što vi niste oprali ruke ili ponovo proverili vrata. kada je Čet počeo da Preimenuje ubeđujući sebe da su njegove misli o nasilju samo OKP. Vi možete reći: "Avion se neće srušiti zato što ja nisam ponovo oprao ruke". koji je odonda kroz terapiju ponašanja uspešno stavio pod kontrolu svoj OKP i koji se sada školuje u školi za zubare. zato jer vi znate šta je istina. Čet je bio u stanju da koristi sledeću frazu sa svojim OKP-em: "Nemoj biti polemičan . Ako sedite i lupate glavu o tome da li će OKP određenog dana napasti i preuzeti vaš život. Pošto se sve više upoznavao sa saznanjem da je OKP biohemijska neravnoteža u mozgu. verovatno je da i nema neke metafizičke garancije da nema nikakave moguće veze između pranja ruku i avionske nesreće. Samo pokušaj da me nateraš da još jedanput operem ruke". neće vam toliko značiti ako vas dosadne misli potpuno ne napuste pošto vi nećete postupati po njihovom nalogu. ako smeš. Ako bi čuo da je neko bio fatalno ranjen u pucnjavi u gradu. ili se borite protiv toga. S druge strane. da. hoće. ODGOVARANJE OKP-U OKP može da bude lukavo pametan protivnik. Refokusiranja i Revalorizovanja. pomišljao bi da ga je on pokrenuo.to je samo hemija". da li te to uznemirava? Zašto? Verovatno zato što ćeš stvarno to i da uradiš". Čet. Ponovnog Određivanja. "Kako mogu da budem siguran-a da to nisam ja već samo moj OKP?" Pa. TO JE SAMO HEMIJSKI Na UCLA-i. Ovi faktori su učiinili da njegov stres eskalira. dobijao bi opsesije da je on to uradio. OKP bi mu odgovarao "O. S druge strane. ali mogu da vam garantujem da ako popustite i operete ruke još jednom. Uobičajeno je da stres pojačava anksioznosti OKP-a. u samo nekoliko minuta Refokusiranja na drugu aktivnost i nereagovanja na OKP. On je imao jedno nezahvalno radno mesto i bio je u dugovima. Ali OKP bi mogao da kaže: "O. Ti si loša osoba". to više osećate da ovladavate situacijom i sve više će simptomi bledeti i nestajati.Vremenom. Vi morate reći: "Samo napred. U početku. i đavolski samozaštićen. naši pacijenti su došli do čudesno kreativnih načina primene Četiri Koraka Preimenovanja. Tu se radi o ulaganju truda kako bi dobro pobedilo nad zlom. Ako bi ugledao požar. A onda. . ta osećanja će postajati intenzivnija idosadnija. Odluka je jasno određena. što se više fokusirate na to nadajući se i moleći se da vas to ostavi na miru. samo sebi osuguravate još više straha i bola. ti si jedan brljivko.

On nam omogućuje da mentalno zabeležimo: "To je samo OKP". I dok vas to osećanje obuzima i prolazi kroz vas. koncept koji je Adam Smit koristio kao okosnicu u svojoj knjizi Teorija Moralnih Osećaja ("Theory of Moral Senti ments") . (I Korinćani 28:9) Čet je jasno razumeo kako se ovaj odeljak odnosio na njega: Bog razume moje srce i zna za nered u mojoj pameti. Čet je bio i pragmatično i filozofski naklonjen.kao i Čet . on bi sebe usrećio tako što bi usrećio svoju devojku. lem NEPRISTRASNI POSMATRAČ Kod učenja Preimenovanja. nije dovoljno samo da slegnemo ramenima i kažemo "To nisam ja. patio je od toga što mi sada znamo da je bio OKP. Svaki put kada bi imao opsesivnu misao. On je razrešio taj prob krivice . smatram Banjana za oca saznajne terapije ponašanja. što je u suštini ista mentalna akcija kao kod stare koncepcije potpune svesnosti uma kod Budista. ona jeste sposobna da uzme ulogu nepristrasnog posmatrača. Ovo neće učiniti da potreba nestane.Anticipacija je važan deo Preimenovanja i Čet je to savršeno razumeo. Ja moram da se potrudim da prestanem da sebe mučim zbog toga. U borbi sa svojim OKP-em. ali se može naučiti kako da se nosi sa tim. Kad god bi njegov OKP pokušao da ga učini jadnim. i dok je ona potpuno svesna naših osećanja i okolnih faktora. ali. evo sad dolazi moja opsesivna misao". Ljudi sa OKP-em koriste Nepristrasnog Posmatrača kada . Kad bi to uradio. Potpuna svest uma se razlikuje od obične površne svesnosti u tome što od vas zahteva da svesno prepoznate i napravite mentalnu zabe1ešku tog neprijatnog osećanja dok izvršavate njegovo Preimenovanje u simptom OKP-a koji je uzrokovan pogrešnom porukom iz vašeg mozga. Interesantno je znati da za ovo postoji presedan star nekoliko stotina godina. Možemo izvući pouku iz pisanja filozofa Adama Smita iz XVIII veka. On je uvek želeo da bude viši za petnaestak santimetara. On je definisao Nepristrasnog Posmatrača kao sposobnost da se stane izvan sebe i samog sebe posmatra u akciji. Gledajući film u kome je znao kada dolazi scena sa nasiljem. Zbog ovakve briljantne spoznaje. na automatski način. već: "Ja imam kompulsivnu-prisilnu potrebu da proverim tu bravu". i mogao je da prihvati svoju visinu kakva je. vi morate sebi reći: "Ne mislim. što nije ništa drugo do "unutrašnja osoba". ili ne osećam da su mi ruke prljave. nije ga tako teško pogađalo. Džon Banjan (John Bunyan). Neophodna je potpuna svest uma. Svako od nas ima pristup ovoj osobi u nama. autor knjige "Napredak hodočasnika'. Shvatio je da je isti slučaj i sa OKP-em.kupio bi joj ruže ili skuvao večeru. rekao bi sebi: "U redu. koji je razvio koncept "dobro informisanog i nepristrasnog posmatrača" . "Ja ne osećam potrebu da proverim tu bravu". uradio bi nešto lepo za svoju devojku . britanski pisac iz sedamnaestog veka. već: Ja imam opsesije da su mi ruke prljave". ali će pripremiti teren za aktivan otpor prema tim mislima i potrebama OKP-a. to je moj OKP". Željom se ne može oterati.kroz uverenje da bi Bog bio nezadovoljan s njim zato što je sebe kažnjavao zbog svojih pogrešnih i besmislenih poruka. Čet je našao drugi način da nadigra svoj OKP. Čet je takođe u Bibliji potražio inspiraciju i našao odgovore u sledećem odeljku: "Gospod je otkrio svako srce i On zna svu maštu uma". Duboko religiozan čovek. Banjan je bio veoma religiozan čovek (putujući propovednik koji je bio u zatvoru zbog propovedanja bez dozvole) bio je u velikim mukama zbog svojih bogohulnih misli indukovanih OKP-em. Ovo je samo drugi način shvatanja celokupne svesnosti uma. rezonovao je da sama želja neće učiniti da poraste. Prilikom Preimenovanja vi dovodite u igru Nepristrasnog Posmatrača.

"najveći i veoma iscrpljujući napor". Kad osoba sa OKP-em izuči terapiju ponašanja i odluči da promeni svoje reakcije na uznemiravajuće i bolne misli tako što neće izvršavati neke patološke radnje (ponašanja). Kada se pristupi Nepristrasnom Posmatraču. Deluje kao inspiracija gledati ljude sa OKP-em kako prelaze iz površnog shvatanja svog poremećaja u jedno dublje i celovito. da mentalno organizuju svoje reakcije. Ipak. opsesije i prinudne potrebe izgledaju kao najvažnije stvari na svetu. U daljavanje od njih za dovoljno dug vremenski interval. Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i. Kažite sebi da ćete sledeći put pobediti. Ali to je iscrpljenje bez pozitivnog rezultata. vežbaću violinu umesto toga". a osećaji koji je ovaj problem stvarao. po njenim rečima "postala dosta dobra u prepoznavanju šta je OKP. odnosno da ono što osećate nije važno kao takvo. pa ćete popustiti i uraditi prisilnu radnju-kompulziju. kada je akcija urađena sa punom svešću. ali nije uvek uspevao da je u to i uveri. a šta prava briga ili strepnja". i to je ključ za prevazilaženje Blokiranog mozga. mladić ju je podsećao da su njene opsesije samo OKP. "Kao rezultat toga mogu često da izbegnem da nasednem OKP-u. KO JE OVDE GLAVNI? Dolaziće i vremena kada će bol biti prejak. o tome koliko i šta jede i pije i gde se nalazio svakog minuta u toku dana. Džeremi. po njegovim rečima. a potreban napor prevelik i iznurujući. koji traži. Iako je znala da njeni strahovi nisu imali realnih osnova. U prvoj fazi njenog učenja da Preimenuje. Na intelektualnom nivou znala sam da je OKP hemijski problem u mozgu. kako bi ih definisali kao OKP. zahteva podosta rada. to pravi značajnu razliku u tome kako vaš mozak funkcioniše. Ana se seća: "Prvi korak u borbi sa mojim OKP-em je bio da naučim da Preimenujem moje misli i prisilne potrebe. Naravno. Često bi šire . ad nausem. što se kod mene i nadovezivalo. vaše brige. Kod OKP-a veoma je iritirajuće to što kad imate opsesije i kompulzije. Ovaj proces je osnova za prevazilaženje OKP-a.sve dok ostajete uporni. ipak pobeđujete . manje više beznačajne prateće pojave tog problema. Njena neprekidna ispitivanja su skoro dovela do prekida njihove veze. ona je.. student filozofije. jeste dobro delo". objašnjavala je kako je koristila korak Preimenovan ja u svojoj borbi protiv opsesije daje njen mladić (sada njen suprug) vara. nastupa voljna odluka: "Neću da perem ruke. odmaknu se i kažu sebi: "Ovo samo moj mozak šalje pogrešne poruke. jedno je ovo znati u intelektu. " Adam Smit je shvatao da je održavanje gledišta Nepristasnog Posmatrača u teškim uslovima težak posao. Vremenom i sa vežbom. ona bi ga bombardovala pitanjima o prošlim vezama. Ako promenim ponašanje. Smatrajte to jednim malim korakom nazad.zastanu. Ali u početku je osoba obuzeta strahom i strepnjom i može isto tako imati i katastrofične pomisli kao: "Ali onda će se i moja violina zagaditi . ja ću u stvari menjati način na koji moj mozak radi". da "menjaju brzine" i menjaju svoje ponašanje. koji ima OKP. Sve dok god se suprotstavljate vašem neprijatelju OKP-u. dok vas vaš mozak bombarduje destruktivnim dilemama i uznemirujućim mentalnim nepravilnostima. a drugo je biti sposoban da to kažete usred napada OKP-a. Drugi korak je da im do delim pravi atribut. bi rekao: "I onda kada popustite. sa svojom celokupnom svešću''. o tome da li je gledao pornografske časopise. Nisam više postajala mentalno rastrojena svaki put kad bi mi kroz glavu prošla neka opsesivna misao. koje im omogućava da prevaziđu svoje strahove i anksioznosti.. kada napadne. je takođe iscrpljujuće. Zašto? Zato što fokusiranje na korisno ponašanje. izvršavanje kompulsivnih radnji koje se stalno ponavljaju. Ana.

Sada.vaše reakcije na njih". To je bolest koja me čini nesigurnom. nekih dana to bi bila borba. teško je izaći odatle a da ne dodirnem kvaku tih vrata". agresivnija ili bolja. ako ne potpuno sigurna da je uređaj isključen. perač ruku. prao je ruke skoro stalno.rekla je "Uvek sam bila toliko ljuta na sebe'. Ali kada lekovi nisu ublažili njegove OKP-simptome i kada su propratne neželjene pojave od uzimanja lekova postale suviše dosadne. Kad je bio kod kuće. opet ćete biti celokupna ličnost. to je samo opsesija .'Ovo nisam ja. Preplašena si jer izgleda tako užasno i neverovatno. a da ipak imaš ovakav problem?' Uvek sam nalazila svoju krivicu u tome jer nisam uspevala da sebe dobro psihoanaliziram. Takođe sam naučila da sebi kažem. ''Tako što bi sebe namerno i svesno stavljala u potpuno svesno stanje prilikom proveravanja. i to je sve'. Anksioznost se na kraju smanjuje i petnaest minuta kasnije osećam se čak više sigurna da je štednjak isključen". naučila je da sebi kaže: "Lara. Za Doti. tada rukuješ s novcem. Preimenovanje je bilo najveća pomoć u borbi sa OKP-em. "smanjuje njihovu snagu i udar".' Ovakav postupak pruža određeno smirujuće i zadovoljavajuće odvajanje". Kako možeš da budeš tako jaka i uspešna u toliko aspekata svog života. Ovo je poremećaj. nikad nisam uspela da se ubacim tamo i da vidim šta me u stvari muči. ono barem sa sigurnim znanjem da je proveravanje izvršeno. Ako imate problem sa kompulsijom proveravanja. Lara.To nije realnost. Barbara. i zato sad treba da se udaljim odatle. osim ako ne postoji neka magična pilula'" . preuzmite ovu notu iz njenog opisa. Uvek možete da kontrolišete ili barem donekle izmenite . ili što god drugo". Za njega je prva stepenica u Preimenovanju bila da shvati apsurdnost pranja ruku. Razumevanje da je OKP medicinsko stanje i da su opsesije samo pogrešne poruke bez stvarnih moći ili značenja. proverila sam ga sa punom svešću. ili mršavija. mogla sam da se udaljim sa mesta kompulzije. i ništa se još nije dogodilo. Saznanje da ima biohemijski problem u mozgu" olakšalo mi je deo tereta" . Ana je tada nalazila da uznemirujuća misao . Ali kako ćete već videti iz raznih ispovesti kroz ovu knjigu. koja je imala opsesiju oko 'Kafe'. kad bih imala strašnu strepnju oko toga da li je štednjak isklučen.opada obično u roku od petnaest do trideset minuta. Rekla bih: "Ljudi sa OKP-em će uvek imati OKP. Džek. "Ovo je Amerika. nije mu izgledalo toliko važno da ih pere". Lara je naučila: "Opsesije ne preuzimaju vašu volju. uzmete tabletu i vaš život će biti divan. tražio je tu magičnu pilulu.ili barem jaka anksioznost vezana za nju . U terapiji ponašanja. Uglavnom je to kod mene uspevalo. to je moj OKP". govorilaje o celokupnoj svesnosti kao oruđu koje joj je pomoglo kod Preimenovanja. Pa i da koristim kupatilo da operem ruke. i neće ispasti ništa dobro. kad OKP udari. on se okrenuo svesnoj terapiji bio-ponašanja. koja je imala strašnu opsesiju oko noževa. baš kao i neki drugi poremećaj". i koja je izbacila dosetku: "To nisam ja.pogledala i rekla sebi: 'Znaš da ti neće učiniti ništa dobro da se sva iznerviraš zbog ove misli. koja je imala opsesiju o vidu svog sina. na način koji vas priprema za savladavanje kompulsivnih potreba. većje imao OKP i počeo je da koristi racionalno razmišljanje da to prevaziđe. ali kad bi bio napolju. da nađem pravu mantru ili pravog doktora i slično". i oni takođe. to znaš. i da ubedi sebe da ono nije logično. ako sebi opet dopustim da budem uvučena u OKP zamke. ideš napolje i hraniš se na raznim mestima i ne pereš ruke. To je odlično sredstvo za korišćenje prilikom proveravanja. to je samo misao. Džek nije imao prljave ruke. Nije ostalo samo na tome da se prepozna i kaže: '''U redu. Prošla sam kroz sve ovo. mentalna snaga i moć koju dobijate kroz borbu sa OKPem vam nikad ne može dati nijedna magična pilula. ovo je moj OKP'. Iako osećam da štednjak nije isključen. . Dženi je razvila opsesiju o nuklearnom zagađenju dok je radila u Sovjetskom Savezu. mislio bih" Čekaj malo.

A onda sebi kažem: 'U redu Roberta. sistem za filtriranje u njegovom mozgu je na kraju počeo bolje da radi. Još od detinjstva Džeremi je zaokupljen kompulsijama dodirivanja i proveravanja. ali je počeo da ima opsesije o tome da li je bilo alkohola u onome što je jeo. Džeremi je živeo u stalnom strahu da će biti uhvaćen prilikom nekog zamišljenog nedostojnog dela i biti otpušten sa radnog mesta noćnog čuvara. Malo sam mislio o bilo čemu drugom. Tada sam u stvari žalio moj OKP". Pa Džordž Orvel je to radio i napisao je dobru knjigu o tome 'Down and out in Paris and London'''. na kojoj je ispisao NUKLEUS KAUDATUS. mladi ambiciozni pisac scenarija. Njegov dom je postao "soba za mučenje" od rituala. rekao je . Džeremi se izveštio u oba. kažem sebi da to jeste samo izbočina na putu. Niko nije savršen. Kad počnem da se frustriram. U javnom toaletu on bi bio preplašen od misli da je neki pijanica povratio u toalet. Nije me više strah da vozim. pirinač ili nešto drugo isto tako nepovezano. rekla je: "Još uvek imam neželjenu misao. . Bez kontraoptuživanja. Kada se oslobodio OKP simptoma. Džeremi je imao reakciju koja nije retka kod ovakvih stanja: "Godinama je OKP upravljao mojim životom . čak naglas viknem 'To nisam ja . Neka me otpuste. To je deo mozga koji ne filtrira opsesivne misli kako treba. uz pomoć organizacije Alcoholic Anonymous. kaže on. Teram sebe da nastavim da idem napred. Drugi podkorak je Prihvatanje. Mentalno i emocinalno. i da će na neki magičan način alkohol da se prenese u njegov sistem. Logika ovde nije nalazila svoje mesto.npr. Kao mlad čovek on je prestao sa navikom da pije. Nenamerno". samo nastavi pravo napred. I ako je zaista i bilo zabranjenog alkohola u onom što je pojeo. Znam da ću znati šta treba da uradim kad naiđe opsesivna misao."nije više bio tako jak". mogao je da kaže: "Važna stvar. ali to je cena koju plaćate da bi ste bili slobodan čovek". baš pre nego što bi ga on koristio. je uglavnom oslobođen OKP-a posle osam meseci terapije ponašanja. 'Još uvek osećam anksioznost zbog slobode. Džeremi bi rekao: "Samo slučajno. koje je revnosno izvršavao u strahu da će neko iz njegove porodice umreti i "Bog će me poslati u pakao zbog toga". Roberta.to je moj OKP'. Kad sad pređem izbočinu na putu.bio moj život. Ranije sam pomenuo podkorak koraka Primenovananja Anticipaciju. Pokušavam da se ne okrećem ili da ne pratim ponovo rutu kojom sam išla. "Kad je bol dobio svoje ime". Najgori scenario? Hraniću se u menzi. i uskoro je Džeremi počeo da ispunjava vakuum sa pozitivnim i celishodnim aktivnostima. Misao da sam nekog udarila je samo pogrešna poruka: "To je OKP. Praveći mentalne beleške. ali je sad ona pod kontrolom.ona sebi govori" Dobro. Za vreme tretmana sa sobom je nosio malu beležnicu. Ovo je bio njegov stalni podsetnik da je imao problem sa nervnim putevima u mozgu. koja je imala opsesiju da je nekog udarila vozeći kola. Pre svog tretmana. a ne ja". To boli. i da bi to moglo nekako da pređe na njega. Džeremi je bio iscrpljen od opsesija i kompulsija. To mu je pomoglo da bude svestan potrebe da proverava i zaustavlja svoje OKP-misli svojom sopstvenom snagom duha. Ali ovo žaljenje je bilo kratkog veka. Kada je došao da traži pomoć na UCLA-i. Kao tinejdžer je spas tražio u alkoholu i drogi. To bi moglo da bude bilo koje jelo . rekao je: "Osećam se kao da sam bio u džungli Vijetnama". Osposobiću se za drugi posao. U svojoj sali za vežbanje Džeremi je zamišljao da je neko ko je koristio alkohol i drogu dodirivao i uzimao tegove i sprave. Posle terapije ponašanja. da je imao OKP. i obično uspeva da nastavi sa drugim aktivnostima. Bez krivice. ja znam šta je to". "Danas".''' Džeremi.

lako ćete izgubiti svoje radno mesto ako se vraćate kući da proverite još jednom tu bravu. jeste veliki motivator. i pravi se začarani krug. Eto zašto je potpuna svesnost i mentalno beleženje tako važno. Depresija često. Besposlica je zaista posao đavola. mada ne i uvek. Ako vam je vreme spavanja dosta poremećeno i budite se često noću i ako ne jedete kako treba i gubite na težini. zahteva praksu. Neki ljudi su previše depresivni da bi radili. morate da posetite lekara. U prvom koraku Preimenovanja povećavate vašu svest i znanje o zbivanjima u vama. jer ste drugima potrebni. Činjenica da ste korisni daće vam više samopouzdanja i motivisaće vas da se promenite. a kampulsiju kompulsijom. Posle rada sa oko hiljadu ljudi sa OKP-em. a aktivnost vaš prijatelj. nešto mnogo važnije nego što je taj besmisleni ritual. nalazim da je jedna od najinteresantnijih stvari o tim ljudima ta da se stalno šokiraju sa unutrašnjim osećajem da nešto ozbiljno nije u redu . sledeći put ću se boriti protiv nje". Borba nije za odstranjivanje tog osećaja. Ako ste zaposleni. ponašanje kojim ugađate kompulsiji-prisili donosi samo momentaino olakšanje koje je ubrzo potom praćeno pojačanjem prisilne potrebe ili misli. Kao što ste već naučili. ali opet morate ustati i nastaviti. Tu sad dolaze i lekovi. nikad ne zaboravite. važno je da nešto radite. sve dok god podsećate sebe: "Ovo je kompulsija. častite vaš OKP. tako da ćete biti mnogo više motivisani da se odmaknete od toga. ide zajedno sa OKP-em. to stalno uznemirava?" To je zbog problema nervnih veza u mozgu. ali da biste bili dobri u tome. Imati nešto drugo što zaista treba da uradite. Vi onda nazovete opsesiju opsesijom.PRAVAC: AKCIJA Učenje da se savlada OKP je slično učenju vožnje bicikla. ČVRSTO ODRŽAVANJE Posle faze Preimenovanja pacijenti se obično pitaju: "Zašto me. A ako se povučete. Ako vam nije do zaposlenja. dođavola. recimo. Naveći neprijatelj je dosada. Pasivnost je vaš neprijatelj. Mnogim pacijentima pomaže da prvo imaju pomoćne točkove za bicikI. ako imate malo energije i ozbiljne samoubilačke :nisli. Oni bi mogli. nikad nećete naučiti. onda patite od teške depresije. ali će svesna terapija ponašanja pomoći da ovladate vašim . Najveći deo onih kod kojih ova kombinacija u lečenju ne uspe su oni koji se demorališu i odustanu. U redu je da se osećate savladani prisilom i čak da izvršite prisilnu radnju ako morate.bez obzira koliko puta ih ta misao uznemirila u toku dana. To je jače od mene". da se posle izvesnog vremena pre naviknu na električne šokove. Ali. Ako je ovo slučaj.da štednjak nije isključen ili bilo šta drugo . U kombinaciji sa terapijom ponašanja. Osigurajte da imate nešto korisno da radite. ali izgleda da se nikako ne navikavaju na ovakve strahove i prinudne potrebe. Ako odustanete. Razumevanje emocionalnog faktora neće magično učiniti da OKP simptomi nestanu. onda možete dobrovoljno da radite. ne razviju svoju duševnu i emocionalnu snagu potrebnu da bi menjali te brzine u svom mozgu kako bi prelazili na pozitvne aktivnosti. Vrlo je verovatno da ljudi koji nemaju šta da rade. Kad jedanput naučite. Veoma je važno kad izvršite prisilnu radnju da nikad sebi ne kažete: "Ne mogu to da izbegnem. već da se ne podleže tom osećaju. Padnete. To takođe dosta pomaže i u sledećoj fazi Refokusiranja. lekovi su se u 80 odsto slučajeva pokazali uspešnim.

previše su delikatne. još jedanput i opet iznova .. mislim da niste u poziciji da se raspravljate sa mnom " . ali ne smem . U periodu od petnaest godina njegovi simptomi su uključivali: tuširanje pet-šest puta dnevno.da bi osetili "To je sad dovoljno". Domingo. za deset godina koliko dugo se ova grupa sastaje. To vas čini jakim. Jedno veče. u početku je nekoliko pacijenata izrazilo svoj strah da bi kroz sugestiju mogli da razviju i nove simptome koji bi se nadovezali na već postojeće. Pacijenti mi često kažu: "O.grupe je i Domingova. Ova grupa se još uvek nedeljno sastaje na UCLA-i. Hjuz je jednom nedeljno pozivao ljude iz pod zemlja. dobićete oruđa koja su vam potrebna. " Oni misle da će se tako pobrinuti za svoj OKP. Sećate se Hauarda Hjuza? To je tačno ono što je on uradio . OKP je hronična bolest.naći još nekoga ko razume agoniju. nekadašnjeg vodoinstalatera. Braun i Pat Breske nam nude više informacija o tome kako je Hjuzova opsesija oko bakterija i zagađenja učinila da se on ponaša iracionalno. i što je najbizarnije. Oni tu zaista greše. samo kad bih imao-(la) nekog da pere moju odeću kad god osećam da treba da bude oprana. To je mesto gde se ljudi sa OKP-em osećaju slobodni da iznesu i svoje najbizarnije misli i ponašanja i razmene samoterapijske tehnike koje mogu sami da razvijaju. Ovladavanje veštinama ove terapije je kao uvežbavanje oruđa.ili da neko drugi za vas nju uradi . nekoga ko čuje unutrašnji glas koji pita: "Zašto ja radim sve ove čudne stvari ?" Ljudi sa OKPem znaju da rade stvari koje su malo čudne. U jednom periodu. nalazio se na samom dnu gomile svog OKP-a kada je došao na lečenje na UCLA-u. Znamo da nije neobično da se ljudi sa OKP-em međusobno privlače. Lakija Lućana i Bagzija Sigela na večeru. to pruža izvesno olakšanje . Takođe. S mojim psom se igram. niti da kupite vaš izlaz iz nje. Postaćete snažniji od vašeg OKP-a. Mi smo na UCLA-i počeli da održavamo prvu OKP grupu za terapiju ponašanja. Moguće da je Ketrin takođe imala OKP. Pošto je imao opsesiju da gangsteri imaju bakterije. Zato može da deluje olakšavajuće upoznati i druge koji rade slično. Sad znamo da su njegove akcije samo učinile da se simptomi pogoršaju. Piter H.. ugledavši kako domaćin razbija tanjire. Hujz nije bio ubeđen. uključujući i omiljenu vindjaknu za motorcikl. Ne možete da pobegnete od nje. opsesija da je na vrhovima prstiju imao oštrice noža. U početku. ali možete da se borite protiv nje. ("Četiri Koraka" dopuštaju dosta lične kreativnosti). to biva sve gore. zbog straha da bi mogao da je iseče u parčad svojim zamišljenim noktima-noževima.kaže. Nije važno da li sami perete odeću ili unajmite nekoga da je opere za vas. Jednom prilikom je Hauard delio kuću u Los Anđelesu sa Ketrin Hepbern i Kerijem Grantom. Ne možete da uradite prisilu dovoljno puta . rituali oko proveravanja i obroka. imao je u ormančiću jedan porculanski komplet sudova za ovu priliku. Popuštanje pred OKP-em je popuštanje pred OKP-em. Ljudi ne mogu tako da prenose bakterije". a sadašnjeg samoukog trgovca umetničkim predmetima. postojala je zabrinutost da bi se ovakve sesije mogle pokazati kontraproduktivnim. To pogoršava stvari 1 U knjizi "Hauard Hjuz: Neispričana priča". Jedna od mnogih uspešnih priča iz OKP. Nijedan od ovih strahova se nije pokazao kao osnovan. Ako se hrabro i čvrsto držite u prvih nekoliko nedelja samousmeravajuće terapije. jer su u nekim drugim dobronamernim grupama sa podrškom ugroženima učesnici počeli da se upuštaju u bolesno utrkivanje u tome ko pati najviše.opreme u vašem mozgu. koji je dobio dijagnozu OKP a još u svom rodnom Meksiku.i pogledajte kako je završio. zatim strah od tuširanja.. Ova poslednja opsesija ga je dovela do toga da nije mogao da nosi određene vrste odeće. Ovo posuđe je moglo da se koristi samo jedanput. Što više to radite. "Ne mogu da dodirnem bebe" . Prvo.strahovima. Štaviše on joj odgovori: "Kao žena koja se tušira osamnaest puta dnevno. OKP je nezasit. Ketrin se suprostavi Hjuzu: "To je glupo.

Moje oči vide da nema oštrica. kao oruđe u fazi Preimenovanja. i fizički i mentalno. Ovaj jednostavan i delotvoran metod je razvijen od strane Dr Pola . guram koliko mogu jače". Postaviće vas u krevet. jer znam da je lažan. Ako to ne uradiš. Ne slušam svoj OKP. Ako niste. "Ranije. Kristoferova bolest je dostigla svoj kritični trenutak za vreme njegovog hodočašća ka jednom Evropskom svetom mestu. i prođem kroz to. On zna da i ako se njegov OKP nikad i ne izleči. našao se užasnut dok je stajao u maloj crkvi kad je pomislio: "Sveta Deva Marija je kučka". Bio sam savladan.Svete Deve Marije. to će sve preuzeti . a druga bi zauzimala njeno mesto. Kristofer je jedan od pacijenata kome je veoma koristilo ponavljanje sa magnetofona. KAŽITE TO SVOM MAGNETOFONU Drugi. U očajanju se Kristofer prijavio psihijatrijskoj bolnici. vraćajući sebe pravo u realnost. ove bogohulne misli su počele da se gomilaju jedna na drugu. i ja moram da se odmaknem unazad. šta onda?" Domingo zna da ako popusti pred kompulsijom ili opsesijom. Uglavnom. nisam mogao ni da izbrojim kompulsije. Počeo je da ima misli da je . ali moram da nastavim'. ili ću da odem da operem svoj veš? To će jako da me boli. Ponekad kad bi Domingo i njegova žena vodili ljubav uzdržavao bi se da je dodirne. moji mišići se zategnu.kaže sebi "To je realnost koje treba da se držiš. jer se plašim da bih mogao da ga isečem" . sad može da vlada nad tim. Pre su dolazile i s leva i s desna. Imaš druge stvari da uradiš". gde je dobio dijagnozu psihotične paranoje i bio ispitivan na posednutost demonima.a onda. poješće vas živog. Sad znam gde će da me spopadnu. Moram da je pitam: "Da li si dobro? Jesam li te povredio?" Kroz terapiju je naučio osnovnu istinu: "Morate da budete jači od OKP-a. Domingo sebe stavlja pred izbor: "'Da li ću da slušam ovaj OKP. Vrativši se kući. naročito njene grudi. I sama pojava crkve muje krivila lice. Sad znam sa koliko njih se borim. iz razloga koji je već naveo: "Mislim da ću je poseći. Zato što je sposoban da jasno vidi razliku između normalnog ponašanja i onog sa OKP-em. Zatvorim oči. Prošlo je dve godine dok nije dobio pravilnu dijagnozu OKP-a. posvećeni mladi katolik. Za vreme mise zamišljao bi Svete Statue obnažene. U njegovom napadnutom mozgu sveštenici su postali šarlatani. redovan u OKP grupije Kristofer. da je Biblija "pogana knjiga". Iskreno ožalošćen i osramoćen briznuo je u plač.sveta vodica "pogana voda". Spreman sam. crkve '' pogane kuće". Moraš. ali moj um neće da veruje. Jedna bi otišla. moje ruke počinju da se tresu. Brzo ga otpuštam. On sebe podseća da je divna žena odlučila da bude njegova supruga i da ona vidi nešto specijalno u njemu". da crpe njegovu energiju i troši njegovo vreme. to će početi da se vrti u krug u njegovom mozgu. u dane kad je obuzet kompulsijama pranja i proveravanja on je sposoban da sebi kaže: "Ovo nije stvarno. duboko udahnem. Treba odmah da zaustaviš tu misao. Pogledaj sve što si postigao".da mu dodirnem njušku i oči. dobro poznatom po mnogim izveštajima o pojavama Bogordice . On ovo zove "moždana petlja". Iako je pošao da bi sebe duhovno obogatio. koji se već pet godina borio sa mislima indukovanim OKP-em bogohulnim mislima. Moraš da prestaneš. Stalno mislim da imam oštrice na sebi. i vi ćete trunuti kao biljka". on je u stanju da sebe savlada.

Kristofer upozorava: "Ne očekujte da posle ovih sesija nećete više imati opsesivne misli. Prema skali od jedan do deset. šezdeset sekundi ili od tri minuta. Pošto prođe nekoliko dana a vaša anksioznost je na nuli. "DRAGI DNEVNIČE" Kao deo svesne terapije ponašanja. "Imao bih te divlje napade u kojima bih uzeo jastuk i zabio lice u nj veoma jako i vikao iz sveg glasa. Ako se bojite prljavštine. Kristofer predlaže da se složene opsesije napišu u obliku kratke priče pre nego što se snime. Ovo je savršeno odgovarajući i tačan . skloni ste da zaboravite i vaš progres". Izgleda kao da ste uvek na početku. kaže:"Kad god se oporavim od simptoma OKP-a. Kristofer takođe koristi Nepristrasnog Posmatrača prilikom Preimenovanja.. napravite to tako da izgledate kao da ste pali u blato. praveći scenario gde se posledice od kojih se toliko strepi i događaju. on veruje da je put do oporavka sličan pešačenju unazad u pustinji dok svoje otiske u pesku brišemo rukom. ako je važna privatnost. gluplje i više groteskno. Traka će se sama vraćati na početak. Bez ovakvog zapisivanja. preporučujem svojim pacijentima da održavaju zapisnik svog progresa. udarajući u jastuk ili kauč. postoji prirodna tendencija da se taj simptom odloži negde u pozadinu i da bude zaboravljen. Ne mora da bude lepo ili komplikovano. ponavljajući misao iznova. Kristofer. Naravno. neka vas Bog ubije i baci u vatru na kraju. Znojio bih se. a ruke su mi bile pod žmarcima. ne zato što vas plaši. ali kako zaboravljate svaki simptom. Ideja ponavljajućih traka je da se stvori anksioznost koje će rasti. toliko bola. Samo će ih se vaš um lakše oslobađati.petlje od trideset sekundi. To jeste cilj. da imate zapis o vašim naporima u terapiji ponašanja. Eto zašto je delotvorno" . pa onda uradite još jednu traku. OKP je bio toliko jak. već zbog toga što je postala suviše dosadna. "Na kraju". "Bilo je trenutaka kad bi strah sevao kroz moje telo tako jako da bih se osećao kao žena na porođaju . Sve što vam treba su trake sa telefonske sekretarice . da ste dobili tešku zarazu i umrli. Takođe pomaže da napravite tabelu u koju ćete upisivati nivoe vaše anksioznosti na oko svakih deset do petnaest minuta. naravno. koristite slušalice. verovatno nekoliko dana u toku jedne nedelje. Važno je da učinite da opsesija izgleda što smešnije. Osoba bi slušala traku dva puta dnevno. pa ne treba daje mi vraćamo. a onda sluša oko 45 minuta. odan održavanju zapisnika. puštanje trake bi na početku trebalo da stvara anksioznost od pet do šest. a onda opadati. Ovo je realnost. bio sam u iskušenju da ustanem da radim druge stvari. 'Velika bum-kutija' kao da vas primorava da sedite i slušate".Salkovskisa i Dr Isaka Marksa u Engleskoj. Svako može da ga vežba kod kuće. iscenirajte da vas uhapsi policija i da provedete ostatak života u zatvoru. To nije efikasno za terapiju ponašanja. radeći prema najzastrašujućim aspektima opsesije. Ideja je da se opsesija snimi. obećava Kristofer "Doćićete do tačke da nećete moći ni da je slušate više. uključujući i misli nasilja o letećim noževima. Pre terapije ponašanja Kristofer je bukvalno imao na tuce opsesija. Na primer: Ako imate opsesije oko religije. bakterija. ovog puta više zastrašujućim jezikom. Ovo nije'. Bilo je grozno". Ako ste opsesivni oko činjenja nekog kriminalnog dela. magnetofon i slušalice. Još jedna pouka od Kristofera: "Više volim da koristim one 'velike bum-kutije'. Pratiću savete mog racionalnog uma". Na početku rad na njegovoj anksioznosti sa trakama nije bio ni izdaleka lak. Ovo se više ne događa". i na kraju one će se smanjiti". Kad sam koristio jednu od onih manjih koje mogu da se nose. vreme je da ponovo snimite traku. Ključno je da imate pregled vašeg progresa. To može da bude kratko i prosto.. On više voli da ga nazove "moj racionalni um" kao: "Moj racionalni um kaže:' To nije istina. posle 45 minuta sesije.

neko tako briljantan kao on?" Briljantnost nema nikavkve veze s tim. zbog straha svog OKP-uma da bi ako to uradi. Morate držati svu vašu inteligenciju sa vama. Da nije onda uspeo ovo da uradi kako treba. ali ja verujem da je . Iako je dobio informacije koje su mu bile potrebne za njegov let još prvog puta. bakterije hepatitisa na neki način našle put nazad do njega. pitao je za ove preglede trideset i tri puta ponavljajući isto pitanje. Kad je testirao amfibijski avion. Druge stvari u njegovom životu su tada izmicale njegovoj kontroli. Drugim rečima. tako da se osetio primoran da upita 33 puta. u ovom slučaju 33 puta. ovo se pripisivalo njegovoj želji da drži sve pod svojom kontrolom. novi simptom je uvek lakše kontolisati nego onaj koji se duže vremena održavao. Možda je planirao da ovo pita samo tri puta. Radije nego da odgovarate vašim prisilnim potrebama na mehanički nemisleći način. Nije tražio ove preglede samo jedanput. Hjuz je insistirao na tome da se spusti na ustalasanu vodu 5116 puta. Anticipirajte . Kada su spremni za poboljšanje oni kažu: "Pre ću da uneredim pantalone. Zamislite Nepristrasnog Posmatrača kao vozilo za distanciranje vaše volje od vašeg OKP-a. Katastrofična misao je mogla da bude da će se avion srušiti. On je kao cross-country pilot jedanput zvao asistenta da mu preda preglede vremenske prognoze Kanzas Sitija. da biste bili spremni kad nastupi jak bol. Ipak. ali nije naglasio dobro poslednji slog trećeg puta. moguće je da bi morao da pita i 333 puta. Besmisleno ponavljanje je još jedan uobičajen simptom koji je uočen kod Hjuza. da nije ponovio to pitanje.alternativni termin. Kad je umro jedan od njegovih najbliskijih prijatelja zbog komplikacija pri bolovanju od hepatitisa.i biće mnogo manje bolno. Tu je važna akcija mentalnog beleženja. upitao me: "Kako to da nije mogao da prestane.budite spremni da pružite otpor ovome u ranoj fazi . HJUZ: VIŠE OD BIZARNOSTI Bolest OKP-a se manifestuje na načine koji daju nova značenja reči bizarno . Kao što Domingo reče: "Ovaj OKP je prokleto pametan. ili nešto isto tako suludo. iako se avion pokazao kao ispravan i adekvatan za korišćenje na moru. sedeći jedanput čak 42 časa ne uspevši da se uveri da je završio posao koji je tu imao. Hujz nije poslao ni buket cveća na pogreb. Ovakvi simptomi su uobičajeni kod teških slučajeva OKP-a. Podsetite se Haurda Hjuza. Hjuz je zaista imao osećaj da bi nešto loše moglo da se dogodi. Pacijenti se često žale da kad jedan simptom nestane. Kada me je Piter Braun intervjuisao za svoju knjigu o Hjuzu. a jedna od njih bila je i sreća. a ne kako nazivate proces mentalnog posmatranja. Kada se opis ovog događaja pojavio u ranije pisanim biografijama. Naravno nikome od njih se nije desilo da uneredi svoju odeću. To može da bude deo objašnjenja za njegovo ponašanje. Bez tretmana OKP-a. A onda je poricao da se ponavljao. Kao što ćete kasnije saznati. da bi ste ga pobedili" . biva zamenjen drugim. napravite sigurnosnu zonu između vašeg unutrašnjeg duha i neželjene kompulsivne potrebe. On je otišao toliko daleko da je razvio teoriju koju je nazvao "povratna struja bakterija". dobro je imati neka alternativna ponašanja u rukavu. mnogo ranije. Činjenica da je poricao da se ponavljao ukazuje na to da se osetio ponižen jer je morao da uradi prisinu radnju. to će vas samo tući do predaje. lečio sam mnoge ljude od ovoga. Hjuz je takođe bio kompulsivan prilikom sedenja na šolji toaleta. sebi predstavite alternative. pre nego što bi uzleteo. On je nastavljao to da radi i niko ga nije mogao zaustaviti. nego da još sedim ovde i jedan minut više". Ovo nije redak simptom OKP-a. da smiri svoju OKP-anksioznost.

Džoš je išao toliko daleko da je pamtio sve brojeve na tablicama automobila koji su redovno parkirani u ulici gde je živeo. On je trebao da bude hrabar.OKP. Džoš je počeo više da shvata da njegov mozak u stvari traži da uradi nešto vragolasto kad god bi bio u neutralnom stanju. i opuštao bi se. Jedanput je uzalud vozio dva sata da bi pronašao kola kojima je naneo zamišljenu štetu.što pokazuje njegovo dobro poznavanje OKP -a . Na sličan način je Džoš bio sklon da se vraća na staro. ne napadajući ga dovoljno agresivno. Drugi put je išao poslovno avionom u Sent Luis. Džoš je onda razvio i opsesiju da je očešao parkiran automobil dok je vozio i da je učinivši to olabavio ukras na haubi. opreznost bi mu tada opadala. Ono što je u stvari trebao sebi da kaže je da će time što će izvršiti prisilnu radnju. njegov OKP bi se tada jako pogoršao. Prvo je bilo samo zanimljivo prilikom testiranja aviona. on se borio sa istim simptomima već više godina. Džoš je znao da nijedna od ovih akcija nije imala smisla. Onje tako na neki način ostavljao svoj OKP "da sedi u uglu i čeka". a onda je razvio kompulsiju oko toga. ali je takođe spomenuo . u toku lečenja. Bez terapije ponašanja koja vas uči kako da se oduprete tim prinudnim potrebama. ovo ponašanje može lako da se otrgne vašoj kontroli . nije mogao da se oslobodi ove ideje. imale moć da ga skrenu sa pravog puta. U vreme veoma stresnih perioda. nalazio bi da su njegove kompulsije. Što je više upoznavao samog sebe. . Lekcija je: Ako dopustite da se vaše emocije vežu za ponašanje OKP-a. Koristio je metod Četiri Koraka. on je bukvalno više voleo da izvršava prisilne radnje. ili hromiranu traku na bočnoj strani vozila. osoba bi onda popila kafu i zagušila bi se spajalicom. SLUČAJ LETEĆIH SPAJALICA Džoš je imao čitavu gomilu bizarnih OKP-simptoma. ove potrebe mogu da eskaliraju u nezaustavljivo kruženje. Kada je prolazio kroz stresne periode. Onda bi zamišljao: "Čovek će da vozi autoputem i taj deo će da se otkine i usmrti šest ljudi". a da nikad nije potpuno uklonio ovog 'đavola'. u nameri da nađe kola na kojima je. rasklimao metalne oznake na haubi. nego da misli o onome o čemu bi trebalo da misli u radno vreme. U Džošovom najgorem scenariju. zato što kad bi simptomi nestali u oko 80 procenata. koliko god bile neprijatne. da se suprostavi svom OKP-u. sada! Teorija o povratnoj struji bakterija Haurarda Hjuza. da odradi posao prevazilazeći ga.odgovor manje posledica dubljih emocionainih faktora i da se Hjuz ne bi ponašao na takav način da nije imao OKP. Ali je stalno bio obuzet brigom o kolima s kojima je možda došao u kontakt i koje nije mogao da nađe. je slična opsesiji koju je imala Dženi. a onda se odmah ponovo vratio avionom u Sent Luis. Istina u ovom slučaju je da: Kukavica umire hiljadu puta pre svoje smrti. tako da je mogao uvek da proveri svakog dana da li su sva ta kola u redu i da li su im delovi na broju. kako je sam priznao. kako je zamislio. Iako je Džoš znao da je verovatnoća da spajalica upadne u nečiju šoljicu kafe bila jedan prema milion. a hrabar čovek se bori protiv OKP-a. a stres pojačati. Kao posledica. i da će se njegova sposobnost da funkcioniše smanjiti. samo osigurati da to prati sledeća prisila. onoliko koliko mu je bilo dovoljno da ima snošljiv stepen (ne)udobnosti svog života.kompulsija. Jedan je bio i strah od toga da bi prolazeći pored nečijeg radnog stola mogao da se očeše o njega i tako prouzrokuje da spajalica sa stola upadne u šoljicu od kafe te nesrećne osobe.Vratio se avionom kući u Los Anđe1es.da kada bi radio na nekom naročito nezgodnom problemu na poslu. Verovatno je na isti način Hauard Hjuz koristio kompulsiju kao vrstu oduška.

Bilo kakva logika koju sam pokušavala da unesem iz fizike radijacije nije tu vredela. DRUGI ČISTI Što se tiče forme i sadržaja OKP-a. razvila je opsesiju da je radijacija mogla da se raširi i prikači na razne predmete. veoma je moguće da životno iskustvo te osobe ima svoju ulogu. Dženino rezonovanje je bilo totalno nelogično. dok je čistila svoju kancelariju u medicinskom kompleksu. . Mrzim to. Uzeo si mi svu moć. Nedavno. Dok je radila u Moskvi za američku agenciju. Zamišljala sam ruke sa opekotinama koje se pružaju iza mog jastuka.osećala se primorana da kaže ljudima neumesne stvari datira još iz njenog ranog detinjstva. Ovo je otišlo predaleko. ti užasno . Mnogi moji pacijenti veruju u to. Ovo nisam ja. Ona se uvek bojala da će tako ozračiti i druge. Ipak. pa sam ih cepala tako da bi postale neupo trebljive" . Patogeni umiru u roku od nekoliko sekundi. . samo bol. strašan . jer sam mislila da su zagađene. nisam imala nikakvu kontrolu. "Kad bi neko došao iz Kijeva ili Černobilja.. kako bi joj se malo olakšalo. Sad kaže da bi mogla bez razmišljanja da vozi pored nuklearnog postrojenja. Ova dirljiva beleška u njenom dnevniku je napravljena kad je imala osamnaest godina : "Ti si užasna . Još uvek se jasno seća toga: "Nisam mogla da spavam. kada je imala 12 godina. Počela je da drži odvojeno odeću koja je još uvek bila u redu da se nosi kad je bila sa prijateljima. počela bih da se brinem da sa njih ne pređe radijacija na moje stvari.. ovo je moj OKP'" . na primer. pa je kao kod mnogih drugih OKP-misli. koja je duže vreme profesionalac u području ekologije. strah me drži. užasno . Koja je moja krivica? Verovatno to što sam dopustila da mi ovo uradiš? Ne. JEDAN SKUPLJA. Skloni svoje odvratne prste sa mog uma .. prokleto da si na nebesima. Onda sam ih izvadila i stavila sve na moj radni sto. Dženi. i lica sa ispečenom kožom koja je s njih visila. Mrzim to. Bilo ju je strah da telefonira kući.žena u svojim ranim tridesetim. nema inspiracije.. Dženine prve opsesivne misli . Nisam želela da ih ljudi uzimaju iz korpe za otpatke. Određene knjige i papiri morali su da budu bačeni.. Dženi sad može da kontroliše svoj OKP. Mrzim to. Tako da je sve ostalo što je tako dobro. Sebe primorava da nosi svu odeću koju ima u ormanu. dodirivala ih i rekla: 'Ovo je suludo. Tada je na televiziji videla film o bombardovanju Hirošime.... Koristeći samousmeravjuću terapiju ponašanja u kombinaciji sa Prozac-om. To je bila neka vrsta osnovnog straha od zagađenja". se pita da nije na sublimalan način bila pogođena. Želim da budem slobodna". To je bilo samo nekoliko godina posle nuklearne katastrofe u Černobilju. jer se bojala toga da će se ''radijacija'' nekako preneti telefonskim žicama. ili da radi blizu nuklearnog reaktora. Ti si zatupljivač. Bila je sposobna da odstrani apsurdnu misao. naišla je na staru kutiju punu kartonskih pokrivača za laboratorijske slajdove: Imala sam ideju da su tu bile zaraze. u paklu bolje reći. u njenoj mladosti. lica koja su buljila u mene". Sad nema strah od slanja pisama zbog lude ideje da bi ova mogla biti zagađena. "Bacala sam potpuno dobre stvari. Kasnije. zatupljeno. Nema nikakve poruke... naročito u sadržaju njegovih -njenih iracionalnih strahova. tu i bilo nešto malo logike. Ovo je bila odeća koju nikad nije nosila kad je bila u društvu s nekim ko je došao iz Černobilja. OKP je postao pravo čudovište koje ju je čvrsto držalo.

Pomoć im je došla slučajno. da kritični delovi mozga kod ljudi sa OKP-em koriste previše energije jer su linije veza u mozgu poremećene.) KAREN Mnogo je tipičniji slučaj Karen.Mi smo na UCLA-i obezbedili naučne dokaze da je OKP u sprezi sa hemijskom neravnotežom u mozgu. čak je toliko stvari bilo nagomilano na štednjak da je samo jedna ringla mogla da se koristi. Zatvorili su kapke na prozorima i pustili da biljke rastu preko njih. sredovečna domaćica. tako da niko nije mogao da viri u stan. kad je jedan od Kareninh kolega neočekivano došao. Od onih šokantnih do komičnih. postala je opsednuta kopkonjem po svom licu kako bi uklonila zamišljene mane. Postao je zatvor. Posle nekog vremena sve sobe su bile toliko ispunjene raznim kršem da se vrata nisu mogla otvoriti. ''Naš dom više nije bilo mirno utočište. onda i cipele kao i mesta kuda je koračala. Onda je Rob . Ovo je tačno za sve koji pate od OKP-a. LISA Liza. privlačna studentkinja koledža. između kesa sa raznim stvarima i prepunjenih kutija. Sa šesnaest mačaka i četiri psa. Pranje je postalo kompulsija i veliki trošač vremena. U mojoj terapijskoj grupi pacijenti ponekad ne mogu a da se ne nasmeju sami sebi. razvila je neobičan strah od olova. Dozvolite da vam predstavim još nekoliko istorija slučajeva sa UCLA-e: OLlVIA Olivia. Karen se osećala toliko poniženo. (Sličan poremećaj . Počela je da pravi "čiste zone" u svojoj kući. U celoj kući bilo je samo dve stolice koje su mogle da se koriste. Mi smo tonuli kao jedrenjak koji je zavisio od vetra. tako da bi oni mogli da je izbegnu. Na kraju je morala da pomrači sva svetla u svom stanu i da prekrije sva ogledala. Pošto je radila sa olovom. koji su ponekad sebe olakšavali iza tih gomila koječega. LIN Lin. Rob je živeo u ovom lomu toliko dugo da više situaciju i nije smatrao toliko bizarnom. Ona je čak zamišljala kako se voda iz toaletne šolje nekako uliva u mašinu. Bila je u stanju zvanom poremećaj dismorfije tela. Uređaji bi se kvarili. Umesto na njih. to je postalo strašan problem. Karen je sakupljač. Kuća je postala stovarište koječega. sad je išla na rasprodaje knjiga. Upozoravala je svoje prijatelje da radi sa olovom. takođe može biti povezano sa OKP-em. Samo je jedan uzan putić bio prohodan i vodio je kroz dnevnu sobu. Ali ova bolest je toliko bolna da sam davno naučio da ne uzimam olako nijedan simptom. Karen se seća: ''Bilo nas je isuviše sramota da bilo koga pozovemo u goste''. Ali OKP se javlja u velikom broju raznih pojavnih oblika. tehničar za snimanje X-zracima. a Karen i Rob ih nisu popravljali jer su se bojali da bi ih majstori koje bi eventualno pozvali prijavili departmanu za zdravlje. koje je verovatno blisko OKP-u. smrad bi postajao nepodnošljiv.trihotilomanija ili kompulsivno povlačenje kose. da je prekinula obilaske buvljih pijoca. Prvo je izmislila du su joj ruke zagađene. Njen problem je započeo kao bezazlen hobi iz ranijih godina njenog braka kad je sa svojim suprugom Robom obilazila otvorene rasprodaje da bi jeftino kupila stvari za njihov dom. Ubrzo je Karen donosila kući beskorisne krpe. domaćice i bivšeg zubarskog asistenta u svojim ranim pedesetim. Nije bilo nikakvog grejanja u kući jer nisu palili vatru u peći zbog straha da ne izazovu požar. razvila je opsesiju ubrzo posle zemljotresa u Los Anđelesu da je voda u njenoj mašini za pranje zagađena. od koga nije bilo ni traga''.

Tada se za toliko približim jednom okruženju bez smeća i neprilika. ali postaju patološke ako su pojačane. plašeći se da bi mogla biti smeštena u psihijatrijsku bolnicu. ako ste recimo hirurg ili knjigovođa. Formalna izučavanja takođe dolaze do sličnih rezultata.Veza između psiholoških iskustava iz detinjstva. Mogu da imam život!" Jedna od tehnika je da se razbesni na sve to što skuplja. u očaju. Majkl je stenograf. ali su neki od mojih pacijenata uvereni da ona postoji. Karen je pomenula da je odrasla u krutoj i perfekcionističkoj porodici sa ekscentričnim ocem koji je stalno grdio zbog rasipanja. Kad Karen Preimenuje opsesiju i kaže sebi: "Pusti to!". tj. mnogo pre nego što je ova bolest i dobila ime. kao da ih ubijam. Naravno da genetika tu ima svoju ulogu. da postoji tendencija da se OKP provlači u porodici. Činjenica da postoji jaka veza između Tureovog sindroma (Tourette) bolesti motornog tika i OKP-a je takođe interesantna. Ako napravim dobar izbor". Grupa Dr Suzan Svedo (Susann Swedo) sa Nacionalnog Instituta Zdravlja je ustanovila vezu između OKP-a i Sydenham chorea-e. dok drugi gomila predmete. i jesu". naročito onih traumatičnih. i u slučaju bolesti pogoršane OKP-em. "je bila u tome što sam mislila da treba da rešim svoj problem sama. i bilo bi im veoma neugodno ako stvari nisu bile urađene na određen način. (Alcoholics Anonymous). "onda imam bolje mišljenje o sebi. Karen nije imala nameru da to uradi. potražila je psihijatra koji joj je predložio da jednostavno postavi deponiju pri ulazu i da oslobodi kuću.morao da napravi police za knjige da bi smestio sve knjige koje je ona donosila kući. posle deset godina gomilanja pridružila se Opsesivno-Kompulsivnom Anonimnom Programu (Obsessive-Compulsive Anonymous). nefleksibilni. i klasičnog OKP-a je manje jasna. Imala sam lažni ponos. sa ocem koji bi danima bio zaokupljen detaljnim analizama. Ovakve karakteristike mogu imati svoje velike prednosti. Najzad. ''Samo sam mogla sebe da zamislim kako istrčavam u dvorište. "Moja velika greška" kaže Karen. jedna toliko manje uznemirujuća funkcija mozga. Tako da nije iznenađujuće daje prethodnica biohemijske neravnoteže kod OKP-a. KRIVITl ZA TO SVOJE GENE? Izlažući svoju priču. i u slučaju bolesti započete OKP-em. "Njen rad je pretpostavio Sydenham chorea-u. i otpuštanje želje da zadržava još jednu nepotrebnu stvar". što je moguće jer još uvek ne postoji biološko objašnjenje zašto neko pere ruke. bacajući se na gomilu i silom bivam odvučena u ludnicu . Karen još uvek nije tražila pomoć. varijante reumatične groznice koje uključuje i autoimuni napad na mozak. programu iz dvanest faza pri Programu za alkoholičare. Često su roditelji ljudi sa OKP-em bili kruti. Na UCLA-i. već ih bacam osvetnički. i majkom koju je opisao . Ona ih drži zapisane i zakačene na ogledalu u kupatilu koji je opominju kad god primeti primamljivu rasprodaju ili privlačan predmet koji izviruje iz korpe za otpatke. kaže. svaki dan po podne. On ima jako uverenje da njegov OKP ima korene u porodici u kojoj je odrastao. Na primer. učili smo Karen "Četiri Koraka". u tačno pet nula-nula časova. Najzad. jer joj je to upropastilo život. "Ne samo da bacam stvari u korpe za smeće. Može se smatrati da je ovakva vrsta krutosti jedan blaži stepen OKP-a. Tu je susrela nekog ko ju je ubedio da započne dug proces čišćenja. Mogu da imam prijatelje. I drugi pacijenti se podsećaju na svoja detinjstva i svoja genetička nasleđa u pokušaju da nađu odgovore na pitanje zašto su razvili OKP. majkama ili bakama i dedovima koji su zasigurno imali sklonosti ka OKP-u. ona misli i na odbacivanje opsesivne misli. koji bi trajao više godina. i po nekom dubljem značaju. Nisam želela da iko vidi moju sramotu".i sve to naočigled mojih suseda''. Mnogo puta su mi pacijenti govorili o svojim sestrama. Ona se pita da nije ovakvo iskustvo uzrokovalo takav sadržaj njenog OKP-a. kao da su naši životi zavisili od toga. roditelji Hjuzovih roditelja su izlazili na terasu svog letnjikovca. Bolesti započete u detinjstvu se takođe vezuju za OKP. koja je zasnovana na navici. Postajem zdravija.

"Kad bih došao do kase i stavio stvari da platim. to bi postalo traumatično za njega. ali vas OKP guši i ne dopušta vam da ih realizujete" . Mislio sam da je tada sve bilo zagađeno. pa je zatražio posetnicu od čoveka koji je došao da zaprašuje. On se seća: "Moja majka je bila sklona da bude veoma posesivna. "To je deo moga tela. Opsesija je bila toliko jaka da ako bi samo video bocu 'Raid' -a. Imao je kompulsije dodirivanja. koji me ne može više prevariti. morao sam da vratim sve stvari iz prodavnice nazad na police i ponovo napunim svoju korpu. i da neću umreti zbog toga. To je nešto od čega ne mogu pobeći". on shvata da je popuštanje pred takvom mišlju najgora stvar koju može da uradi.OKP-stranom. Treba vam neverovatna . morao je da ode kući da opere svu odeću i istušira se. Pre lečenja. nije mi davala druge komponente odgoja i vaspitanja. kompulsije da ponavlja rečenice u svojoj glavi mnogo puta. Majkl bi se o tome izrazio na ne baš lep način: "Strah da će se moj šorc popeti uz zadnjicu i da će mi izaći na usta. Majkl je konačno prevazišao svoju opsesiju oko zagađenja pesticidima. Znam da mogu da dodirnem astal dva puta umesto tri puta. on bi ponekad uništavao odeću u pokušaju da uništi i osećanje. Nekad je trajalo toliko dugo da bih morao da zaboravim na kupovinu hrane". delom i zbog svojeg OKP-a. Ali njegova najbizarnija kompulsija je bila ona koja je počela kad je bio u petom razredu. posle dvadeset godina patnje od ove opsesije. Ovo je zaista bila velika stvar za mene". kao podsetnik da od toga neće umreti. morao sam da idem do druge kase zbog straha da se i konvejer zagadio. i ništa strašno se neće dogoditi". Ako bi ugledao kamionet službe za dezinsekciju. kompulsije oko "loših i dobrih brojeva". Ali te pantalone ga još uvek muče. neka urade to. Prihvatio sam daje ovo moralo da se uradi. Majkl opisuje sebe kao da ima mozak "Dr Džekila i Gospodina Hajda" sa svojom dobrom i lošom stranom . kompulsivnu ženu koja čisti. To je isto što i moj OKP radi. i ako bi neko ispred mene imao bocu 'Raid' -a. Majkl je naučio da OKP smatra "lošim momkom u mozgu. Majkl je tada otišao i korak dalje. Iako me je stalno obasipala materinskom ljubavlju. Vežbajući Četiri Koraka. a ona meni nikad to nije dopustila. Da li da uloži protest gradskim vlastima? Da prikupi uverenje od psihijatra kako službenici dezisenkcije ne bi mogli da uđu u kuću jer je on mentalno bolestan? Onda se pribrao: "Pomislio sam 'Čekaj malo. Ona me je samo gušila svojom ljubavlju. Znate. Onda se odlučio da nosi posetnicu svuda sa sobom. Sada. kaže da se njegov OKP izgleda zaista namerio da iskopa ono što je vredno i da dobije finalnu bitku bitku preuskih pantalona. koji ga je ometao u koncetraciji. Momenat istine je došao kadje saznao daje kuća u kojoj je imao apartman promenila vlasnika i da će se tretirati protiv termita i izvršiti dezisenkcija. Video sam kako druga deca uzimaju časove klavira. U borbi sa OKP-em naučio je: "Činite bilo šta da sabotirate sebe. Naravno. Iako je Majkl prevazišao većinu drugih opsesija. Iako ima određeni ostatak OKP -a on je savršeno svestan velikog napretka koji je postigao i koliko je povećao svoju sposobnost da funkcioniše. One su na mojoj koži. Uvek bi rekao: "Osetio bih se kao da me je neki otrovni prekrivač sveg prekrio". jer bi moglo da mi pođe nabolje'. i on se sada pita da nije ovaj osećaj oko pantalona bio samo neka vrsta podsvesne samoometajuće tehnike. Sedeo bi tako na času i odjedanput bi osetio da su mu pantalone preuske. Namerno se izlažući onome što ga je nekad veoma plašilo. i s tim se još i sad bori. toliko bi se skupio".kao veoma upornu. Jedan momenat čistog rasuđivanja. Sa OKP-em možete da imate mogućnosti i potencijale. shvatio je da radi na svom poboljšanju. Znam da neću umreti od pesticida. Korišćenje potpune svesnosti kako bi saznao šta su u stvari opsesije počelo je da daje zaista značajne rezultate. Bio je nesrećan u školi. imate sav taj potencijal koji je ugušen. Uhvatila ga je panika.

snaga, totalan napor da se tome oduprete. To je samo jak bol, kao bilo koji fizički bol". Takođe je naučio da automatsko izvršavanje koraka metode Četiri Koraka, bez potpune svesnosti uma, u stvari ne rešava problem. Evo i opisa koji Makl daje prikazujući sebe u borbi sa OKP-em, kroz vežbu samo usmervajuće terapije izlaganja: "Misliš: 'Ako dodirnem to, otac će mi umreti, ali uradiću to, ipak'. Pa onda dodirneš, i još uvek osećaš da će ti otac umreti. Samo, onda sebi treba da kažeš: 'U redu, šta go d da se dogodi, bolje je nego živeti ovakav život'. Samo radite Četiri Koraka i imajte veru". Kako je to duboka samospoznaja! Danas Majkl kaže da je "do lakata u borbi sa svojim OKP-em". Ne može se naći neko, ko se tako žestoko bori kao što on to čini. Na UCLA-i imamo mnogo istorija slučajeva sa strahovima od zagađenja povezanih sa OKPem. U slučaju Džeka, privremenog radnika, stvaran fizički bol je bio podsticaj da potraži pomoć u vezi njegovog prisilnog pranja ruku. Nije mogao da dočekuje još jednu zimu sa crvenim i ranjavim rukama. On je prao ruke toliko da ih je njegova ćerka nazvala njegovi "sapunski popsiklovi" (popsicle - vrsta sladoleda na štapiću) - ledeno hladne ruke, sa mirisom nataloženog sapuna koji se nikad nije mogao potpuno isprati. Na lečenju je naučio da kad odbije da postupi po prisili da pere ruke, ništa se katastrofalno ne događa. "Znam da kad to ne radim, neće doći do smaka sveta". Pre, osećao je da je katastrofa tu, iza ugla. "Moja sigurna mesta, kao što su moja kola, moja kuća - sve bi to bilo napadnuto i ugroženo, ako ja ne bih uradio te prisilne radnje". Nije od vitalne važnosti to da Džek ili drugi pacijenti uspešno Preimenuju svaki put kad bi se pojavila prisilna potreba. Ali ako popuste i urade prisilu, vitalno je da sa potpunom svešću prepoznaju da je to kompulsija-prisila, i da tog puta nisu bili u stanju da joj se odupru. Ovo je mnogo korisnije nego Preimenovanje na automatski način. Kad automatski Preimenujete, to postaje ritual za sebe, i nema većeg značaja. Nema ničeg magičnog kad se sebi kaže: "A, to je opsesija". Držeći se doktorovih saveta na takav mehanički način, bez razmišljanja šta radite, oni uopšte nisu od pomoći. Potpuna svesnost jeste. Kažite: "Osećanje je prejako. Nemam snage da se izborim protiv toga ovog puta, pa ću ići da proverim bravu na vratima". Onda kad ih proveravate, uradite to pažljivo, sa potpunom svešću tako da ćete biti spremni da se odbranite od prisile sledećeg puta. Nemojte reći: "Samo da proverim da su vrata sigurno zatvorena". To je siguran recept za beskrajno kompulsivno proveravanje.

POZITIVNO PREIMENOVANJE
Na UCLA-i, pacijenti su zamoljeni da napišu eseje u kojima opisuju svoje simptome i kako reaguju na njih - druga vrsta samousme ravajuće terapije. Ovi eseji su nam takođe ponudili izvanrednu biblioteku znanja o OKP-u. Kako su pacijenti sa OKP-em obično bistri i kreativni ljudi, načini na koji se oni bore protiv bolesti čine fascinatno štivo. Džoana koja je godinama patila zbog malog glasa u svojoj glavi koji joj je stalno ponavljao negativne misli, kao pokvarena ploča, napisala je kako je tražila pomoć u svojoj knjizi za samoispomoć. Autor knjige joj je predložio da namesti gumicu na članak ruke, kao deo tehnike ometanja, i da je odapinje svaki put kad bi njen um počeo sa OKP- trikovima. Džoana je napisala: "Sve što sam dobila posle prvog dana je bila otečena ruka". Ono što joj je na kraju pomoglo nije bila gume na narukvica, već metoda U Četiri Koraka. Prvo je počela da oseća da može da kontroliše nešto od svog života, kada je rekla sebi: "Ako neću da me voz pregazi (negativna opsesivna misao), treba da se sklonim sa šina i pustim da voz prođe". Ona je upotrebila

tehniku koju mi zovemo "raditi zaobilazeći" OKP. Danas, pomoću terapije ponašanja i lekova, Džoana je u stanju da kaže: "Sunce obasjava moju dušu". Mark, mladi umetnik, iznosi svoju istinitu životnu priču koja zvuči kao proba za horor film. Njegov OKP je počeo još u ranom detinjstvu sa molitvenim ritualima, a kad je već bio u ranim 20- tim, pomerio je fokus na kompulsije čišćenja. Morao je da očisti svoj stan dvanaest puta (dvanaest je bio "dobar" broj ) i onda da nađe neku devojku i ima seks sa njom da bi na neki kosmički način prebacio energiju ponovo na pravi put" i tako osigurao da neki član njegove porodice ne umre. Korišćenje žene na ovaj način učinilo je da se oseća loše, pa je morao da očisti stan još jedanput, neka vrsta rituala očišćenja. Jednog dana, pošto je očistio stan trinaesti put, šetao se ulicom i "golub je bukvalno pao sa neba pred moje noge, mrtav sa kljunom iz kojeg je curela krv". Očigledno, ovo je bio loš znak. Trinaest je bio loš broj; morao je da čisti još nekoliko puta. Pošto je to uradio, otišao je u kafe da ruča ali kakve je sreće bio čovek u susednom separeu je čitao novine sa naslovom: 'GDE GOLUBOVI IDU DA UMRU". U redu, pomislio je, moram da čistim još malo. Napokon, pošto je počistio svoj stan dvadeset i jedan put, mogao je na miru da se odmori. Neko vreme Mark je mislio da može da prevari svoj OKP time što bi obrnuo situaciju, rekao bi sebi da ukoliko uradi prisilne radnje, član porodice će mu umreti. "Okej, Gos'n Pametnjakoviću, rešio sam tu stvar. Eto ti". Nije upalilo. Nove kompulsije su preuzele situaciju. "Naučio sam svoju lekciju da ne možeš da koristiš prečicu da dođeš do cilja. Ne pali, i uvek se vraća kao bumerang". Proći će godine pre nego što će se osloboditi svoje kompulsije čišćenja: ''Jedanput sam zapravo morao da očistim stan 144 puta. Trajalo je mesecima'' Za Marka je prekretnica za vreme njegove terapije ponašanja došla kad je našao stan kakav je želeo, ali ga je njegov unutrašnji OKP glas opominjao: "Ne, ne bi trebalo da se tu useliš". Brojevi u adresi nisu bili dobri brojevi. Mark je zauzeo stav: "Dođavola, ne mogu da verujem da ću da dopustim da mi o ovako važnom izboru u mom životu odlučuje OKP". Ovo je Pozitivno Preimenovanje. Pošto j e Mark tu uselio, njegove misli o lošim brojevima su nestale. Rekao je sebi, kao što uvek sad sebi kaže kadgod ga opsesivna misao uznemiri: "Ne moram to da uradim. Ne moram ništa oko toga da uradim".

OKP- VIJUGAVI KOROV

Lara koja je patila od Turetovog sindroma, pored klasičnog OKP-a, opisuje lepezu simptoma od misli nasilja sa noževima do napada kompulsivne kupovine. Jedanput je zatražila pomoć od (Shoppers Anonymous) Programa Anonimni Kupac, da bi ubrzo saznala osnovne činjenice o OKP-u: Dok drugi anonimni kupci opisuju kako se ubrzaju i uzbude od kupovine, Lara uopšte ne uživa u svojim učestalim izlascima do prodavnice. Ona kaže;"Moje opsesije su bolne. Nisu nimalo prijatne. Kupim nešto što mi ne treba, pa onda to vraćam. Skoro da mi je više važno to vraćanje, nego kupovina. Larino svedočenje pomaže da se jasno istakne važna granica između OKP-a i problema sa kontrolom impulsivnih reakcija. Kod OKP-a, kao ponašanja za sebe, u stvari se nikad ne uživa. Lara je takođe dovođena do ludila opsesivnim strahovima da ne povredi sebe ili nekog

drugog, da ne uradi nešto sramotno da se ne bi avion srušio na njenu kuću, ili da se autoput koji prolazi neposredno iznad kuće ne sruči na nju. "To je kao da jedna opsesija pokreće drugu, a ova pokreće treću. Ako ste videli pacova na točkiću, e to je slično ovome. Ili vožnju u zabavnom parku u Diznilendu, gde se korpa okreće nemilosrdno brzo". Lara nikad nije bila nasilna, tj. nije izvršila radnju odgovarujuću svojim mislima o nasilju. Ljudi sa OKP-em to nikad ne urade. Kroz terapiju ponašanja naučila je da Preimenuje svoje misli kao iracionalne, i da kaže sebi: "To nije realnost. Preplašena si samo zato što to izgleda toliko strašno i neverovatno". Sada zna da može da kontroliše takve misli i prisile, bez obzira koliko su jake ili napadne. Još uvek se bori sa opsesijama koje smatra za svoj dodatni teret koji nosi svuda sa sobom i od koga ne može da se odlepi. Karla, radnica salona za lepotu, je postala toliko opsednuta idejom da će povrediti svoju malu kćerku, pa je razmišljala da je preda na usvajanje. To dete koje je toliko želela, toliko dugo. (Imala je četrdeset godina kada je posle četrnaest godina braka rodila to dete). Karla, koja je dobila pogrešnu dijagnozu post-porođajne depresije, je imala panične napade - misli da će ubiti svoju bebu su bile toliko jake da nije mogla ni da pogleda nož ili makaze. "Bilo je to kao da gledate film gde sebe skoro postavite na ekran i mislite: 'Bože, jesam li sposobna da uradim tako nešto?' Borila sam se s ovim svakog dana, po ceo dan". Samo joj je rešenost da se brine o svim potrebama svoje bebe dala snagu da nastavi. Ona je b ukvalno bauljala na svojim kolenima i rukama do kolevke da joj promeni pelene. Njena ćerka ima sada šest godina i Karla zahvaljuje Bogu svakog dana što je sada tu prisutna da je gleda kako odrasta. Prošlo je dosta vremena od kada su joj OKP-misli bile toliko jake da je želela da bude negde smeštena, toliko loše da je mislila da sebi oduzme život kako bi spasla život svog deteta. Karla opisuje OKP kao vijugavi korov koji dok raste povlači sa sobom sve više nerazumnih misli. Ona je u tretmanu naučila da sebe odvoji od tih misli. Kad OKP misao napadne, Karla sebi kaže: "Prvo, moje ime je Karla, i drugo, ja imam OKP. Moj život nije OKP". To je tako automatski, kaže ona, da je to kao potpisivanje svog imena ili uzimanje čaše vode. Klik ! Sijalica se upali u glavi. Njena odbrana je spremna. Potpuna svesnost i sposobnost da Preimenuje se odmah pojavljuju, kod uma koji je pripremljen. Iako su mnogi ljudi sa OKP-em nevoljni da drugima govore da imaju ovaj problem - bilo zbog stida ili zbog straha da ne izgube posao ili su verovatno naučili da ljudi jednostavno ne žele da o tome slušaju - Karla nalazi veliko olakšanje u poveravanju svoje tajne drugima. Ona dosta radi kao dobrovoljac, pa to uključuje pomaganje ljudima sa fizičkim problemima. "Za mene, reći: 'Hej, ja imam OKP. Kako vam mogu pomoći?', je skoro isto kao izlazak iz uvek zatvorene prostorije". Uvežbavanje vašeg uma da misli: 'Kako vam mogu pomoći?' - to je terapija ponašanja sa velikim slovom T ". ''Naravno," kaže Karla, "Poželim da postoji neko super sredstvo sa kojim bih mogla da budem primljena u bolnicu, podvrgnem se operaciji, i da izađem zdrava. Ali to nije tako". Terapija ponašanja je sledeća najbolja opcija, i na neki način i bolja kada rezultira u razvoju celokupne svesnosti uma kod ličnosti. Sada kad razumete korak 1.Preimenovanje - nazivanje OKP-a njegovim pravim imenom predstaviću vam korak Ponovnog Određivanja i pripisivanja. U suštini Ponovno Određivanje i pripisivanje nije ništa drugo do pripisivanje krivice za vaš OKP, tamo gde i pripada - vašem zaglavljenom mozgu. Ponovno Određivanje i pripisivanje odgovara na ta pitanja koja proganjaju: "Zašto me to toliko muči? Zašto to ne nestaje?"

Vi niste žrtva. • Kada menjate vaše ponašanje. Važne tačke da se upamte • Korak 1. ja ništa ne valjam. . neko sa Parkinsonovom bolešću bi mogao da zaključi: "O. Vi se morate prilagoditi stanju zvanom OKP i maksimizirati vaše funkcionisanje. vašu sposobnost da stanete izvan sebe i da posmatrate vaše akcije sa poptunom svesnošću uma.OKP ne nestaje zbog toga što je to medicinsko stanje. • Ključ uspeha je da pojačate vašeg Nepristrasnog Posmatrača. Tako na primer. ali će vas prirpemiti za promenu vaših reakcija u ponašanju u odnosu na njih. • Preimenovanje neće učiniti da neželjene misli i potrebe odmah nestanu. vi menjate i vaš mozak. je Preimenovanje. • Preimenovanje znači nazivanje napadnih i neželjenih misli i ponašanja njihovim pravim imenom: opsesijama i kompuIsijama-prisilama. ja moram da se prilagodim takvom stanju tog problema". Vi radite na problemu. Zašto ne mogu da se krećem istom brzinom kao i svako drugi?" Osoba sa Parkinsonovom bolešću mora da se presabere i kaže: "Zato što imam medicinski problem.

2 Korak 2 : Ponovno Određivanje i pripisivanje ''Deblokiranje vašeg mozga'' Korak 1. Vaš cilj kod koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja jeste da shvatite da razlog zbog kojeg su te misli i potrebe takve leži u vašem kabastom mozgu (pogledati shemu na str. ne radi ispravno. stanja za koje je naučno dokazano da je vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu koja uzrokuje da vaš mozak pogrešno radi. Refokusiranje Korak 4. Zbog toga se vaš mozak ''zaglavi u brzini''. prisilne potrebe i ponašanja ne nestaju? Zašto me stalno muče? Čemu treba da ih pripišem?'' Odgovor na ova pitanja jeste da gore napomenuti simptomi ostaju uporni zbog činjenice da su to simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a). .revalorizovanje Korak 2. PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3. Sad postoje jaki naučni dokazi da deo vašeg mozga koji radi slično menjaču kod automobila.: Ponovno određivanje i pripisivanje. Posledica ovoga je da je ua vas teško da menjate ponašanja-aktivnosti. Preimenovanje Korak 2. odgovara na pitanja ''Zašto ove dosadne misli. XXXIII). Ponovno vrednovanje .

Vi to možete uraditi svojim umom. Lundquist) zahvaljujući kome je razvijena sledeća tehnika. Nema potrebe za nekom hirurškom operacijom.Preimeno vanja.Vi se pitate: "Zašto mi. Drugim rečima. dođavola. To je ono što vi postižete kada zaobiđete te napadne misli koje se zaglave u vašem mozgu i koje odbijaju da odu. Naše oruđa jesu Četiri Koraka . to stalno dosađuje?" To vam stalno dosađuje jer imate kvar u svom mozgu - . moram vam odmah reći.: Preimenovanja. ona će vam omogućiti da "zaheftate" taj hiperaktivni prefrontalni korteks. vi ste saznali važnost nazivanja opsesije opsesijom i kompulsije kompulsijom. Vremenom. Kod koraka 1. mi koristimo sopstvenu snagu uma kako bi zapravo menjali hemiju svog mozga. mislim na jedan aktivan odgovor na simptome OKP-a u kojem utvrđujete pravi identitet tog uljeza i borite se protiv njega koristeći Četiri horaka kako bi menjali "te zarđale brzine" u vašem mozgu. uz upornost. Ali samo Preimenovanje neće učiniti da te bolne misli i potrebe nestanu. nema nikakve veze sa malim metalnim delovima za spajanje-heftanje. Naš metod.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Lundkvist na seminaru posvećenom kompulsivnim misliocima. Kad govorim o samousmeravajućoj terapiji ponašanja. ilustruje svoiu tehniku zaheftavanja mozga Sa dužnim poštovanjem prema Profesoru Lundkvistu (Prof. Na UCLA-i koristimo samousmeravajuću terapiju ponašanja kao tehniku zaheftavanja mozga. u ovom poglavlju ćete naučiti našu tehniku "zaheftavanja mozga" za prevazilaženje simptoma OKP-a. Refokusiranja i Ponovna vrednovanja. Ponovna Određivanja.

mogu da učinim da moj mozak radi bolje. što će popraviti moje loše misli i osećanja. sebi predstavite alternative. vi morate da napravite aktivne i pozitivne strategije za rad kojim ćete ih zaobilaziti. Naročito su za to dobri hobiji. Razmišljanje u ovakvoj analogiji bi trebalo da pomogne da shvatite pravu reakciju na ovakve potrebe. I isto tako je kontraproduktivno za osobu sa OKP-em da se preda. Ali samo bi budala ležala u krevetu okrećući se s jedne . Koristeći Nepristrasnog Posmatrača. ili pot punu svesnost uma. pa ću da radim kako mi kaže". promišljene odluke u reakcijama na vaš bol. To je jednostavno lažna uzbuna uzrokovana kratkim spojem u mozgu. Ne mogu da se krećem istom brzinom kao i ostali". Ja se ne mogu izboriti protiv nje. Vi ste još uvek očuvani i sposobni da pravite svesne. dobro je pronaći neke alternativne aktivnosti (ponašanja) koje bi bile spremne kad vas uhvati bol OKP-a. ja ništa ne valjam. Mi sad znamo. U početku terapije. Uzaludno je i kontraproduktivno za osobu koja ima Parkinsonovu bolest da zaključi: "O. niste vi. Kada jedanput shvatite daje to OKP. Ja imam medicinski problem kod kojeg moj mozak ne prečišćava moje misli i iskustva kako treba i onda neispravno reagujem na stvari za koje znam da nema nikakvog smisla tako reagovati. da vas to ne napušta zbog medicinskog problema. Ali ako promenim način na koji reagujem na pogrešne poruke. "Prekini sa tim drhtanjem. napadnih prisilnih potreba. "TO NISAM JA .TO JE MOJ MOZAK" Te misli i prisilne potrebe čine vaš život nepodnošljivim. Tako što Određujete i pripisujete bol ovome medicinskom stanju.to je moj mozak". U sred noći se pokrene auto-alarm. Ponovno Određivanje i pripisivanje pojačavaju proces celokupne svesnosti uma. Nikad ne bih rekao osobi sa Parkinsonovom bolešću. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja naučite da pripišete veći deo krivice za svoj OKP svom mozgu: To je moj mozak. To može da bude bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. on mi šalje pogrešne poruke. isto kao što ni osoba sa OKP-em ne može svojom željom da odstrani pogrešne poruke kojim ih njegovnjen mozak bombarduje. mehanički način. i da kaže: "Ova stvar je previše moćna. Ta osoba ne može svojom željom da učini da drhtanje nestane. Drugim rečima jačina i izopačenost ovih misli ili potreba nije slabost ličnosti ili psihološki problem.blokiran automatski prenos brzina o kojem ste saznali u Uvodu. biohemijske neravnoteže u mozgu. sledeći korak je dublje razumevanje razloga zbog kojeg je to toliko dosadno i neće da vas napusti. Oboje imaju medicinski problem kojem se moraju prilagoditi. pojačavate uverenje da to nije vaša volja. Nemoj se pokretati dok ne prekineš sa drhtanjem". Sad je vreme da pređemo na korak 2. možete se distancirati od OKP-a praveći tako rastojanje ili sigurnosnu zonu između vašeg celokupnog unutrašnjeg duha i vaših neželjenih. i da to neće ovladati vašim duhom. LAŽNA UZBUNA! Jedna žena iz moje sedmične terapijske grupe za OKP je tako dobro rekla: "Terapija ponašanja uništava laž koju nam anksioznost saopštava". Ponovno Određivanje i Pripisivanje odnosno dodele pravog atributa. previše monstruozna. Umesto da odgovorite na prisilne po trebe na nemisleći. Vi ste već identifikovali vaš problem kao OKP. To vas probudi i vi postajete uznemireni i ljuti. Ranije sam opisao koncept Nepristrasnog Posmatrača. bez ikakvog dvoumljenja. (Interesantno je da je i Parkinsonova bolest kao i OKP uzrokovana poremećajima u strukturi mozga zvanog striatum). Vi se morate prilagoditi i govoriti sebi: "To nisam ja.

Ova činjenica dovodi do veoma važnog principa: Ako osećate da to može biti OKP. Ovo su pogrešne poruke iz mog mozga". a to se često dešava. Barbara može da kaže da su njeni preostali simptomi OKP-a "samo mala neprijatnost. i opuštala se. Vi niste više pasivna žrtva. a zatim Ponovo Odredite i dodelite mu pravi atribut.'Da nije nekog udarila dok je vozila? Da nije stavila poslovni ugovor u pogrešan koverat? Da li je to pismo koje je stavila u poštansko sanduče zaista i otišlo?' . Zamislite teške pušače koji moraju da se odreknu od pušenja zbog svog zdravlja. Možete zamisliti to kao jednu platformu na koju možete stati i odatle posmatrati suludu i budalastu prirodu OKP-a. ali realnost nikada ne imitira osećaj OKP-a .poruku. Besmisleno je sedeti i stalno biti zaokupljen mislima o tome kako će vam biti užasan život ako uradite to što vam sugeriše strašna. odnosno zato što celokupna svesnost uma (Nepristrasni Posmatrač) i svesno razumevanje da je to jedan signal iz vašeg mozga sa pogrešnom informacijom. pokušavajući svojom voljom da zaustavi alarm. vi ne možete da ga oterate ali ne morate da postupate na osnovu njega. onda je to OKP! Da je to realnost. Oni možda nikad neće biti potpuno bez želje da puše cigarete. Ovo nije samo pasivno čekanje. Veoma je verovatno da alarm reaguje na kratak spoj koji je uzrokovao pogrešni signal. Bilo je slučajeva kada bi Barbara koja je imala opsesije oko proveravanja i zaključavanja stvari (sećate se Kafe?) došla kući sa posla pod velikim stresom od svojih opsesivnih misli. iako ih je naravno zaključala. Ako u roku od petnaest minuta prisilna potreba počne da slabi. opsesivna misao. Bez obzira koliko su neprijatna osećanja. To je jednostavno pokvarena mašina. Vremenom i potreba za pušenjem nestaje.prisilnu radnju. i sa koje možete planirati vaše protivnapade.pa bi morala odmah da ode u krevet. kad stanete na tu platformu. Onda recite sebi: "Ja neću ovo da radim. ali oni mogu da prestanu da puše tako što će promeniti svoje ponašanje u reakciji na potrebu da puše. Prvo ga Preimenujte. Danas. imali smo uspeha u korišćenju petnaestominutnog pravila: kada vas savlada prisilna potreba da izvršavate kompulsiju . kao što svakog dana moramo da očistimo zube". To je period čekanja u kome vi aktivno sebi govorite: "Ovo nisu prave misli. i ponovo odlazi da spava. Istina je na vašoj strani. OVO JE RAT Koraci Preimenovanja i Ponovnog Određivanja se obično izvršavaju zajedno zbog toga što jedan drugog pojačavaju. Nekoliko stvari se nadovezalo i doprinelo njenom osećaju poraza. I tu je bila i strepnja od sledećeg dana". ne bi se osetila čak ni mogućnost da je to OKP. deset godina pošto je prvi put imala simptome OKP-a i šest godina otkad je počela da primenjuje samousmervajuću terapiju ponašanja. Zašto ne? Zato što vaša prava ličnost ne želi to da uradi. Ove tehnike su osnova za izgradnju moćnog sistema za odbranu protiv ovog neprijatelja OKP-a. počinjete da uviđate da imate osećaj kontrole nad vašim OKP-em. Barbara je . Ali ona ne bi sebi dopuštala da zaspi zato "što bi je to brže dovelo do novog dana sa novim napadom OKP-a. obično idu zajedno. Kada vam OKP pošalje pogrešni signal . pokušajte da sačekate petnaest minuta. Ja ne želim to da radim. Jednom kada je za vikend otišla iz grada bila je sva obuzeta strahom da je ostavila vrata od stana nezaključana. OKP može da imitira realnost. U borbi sa kompulsijama ili prisilama. To se neće dogoditi. misli o nečem drugom. To nisam ja. to je moj OKP". Posle četiri godine patnje osetila je kao da gubi bitku. Razumna osoba se trudi da ignoriše alarm. Ja bih samo ležala u krevetu kao bolesnik. vi vladate situacijom. Moj život se vukao s danima i onda se od njih oporavljao.na drugu stranu. Vi to nećete uraditi. prisilna. Zapamtite da OKP nije neko zadovoljenje skrivenih želja.

Takođe zna šta da uradi kad nešto traži njen OKP. Prirodno. tako stvarno i uporno na svoj način kao dete koje plače i traži". njen mozak bi joj govorio da će se dogoditi neka strašna katastrofa. Bila je posramljena. Bar bara kaže: "Vaš mozak može da zapadne u tako loše stvari. nije rekla da zapravo nije bila sigurna u to da li ih je zaključala. Neki put možemo da koristimo kompulsije da bi izbegli da se suočimo sa nečim što ne želimo da radimo ili nekom nepoželjnom osobom. Povrh svega toga. a i zbog mog položaja na poslu. počela je da napreduje. Ona zna šta da uradi kad njen mališan plače. "Imala sam problema sa vrednovanjem sebe. Samo sam odlučila. Isprva. Negde u to vreme njeni mnemonički patenti (za podsećanje) su gubili na svojoj inovaciji i delotvornosti. nije mogla da pobegne ni na odmor: Proveravala bi štednjake drugih ljudi. profesionalno (stalno je radila lošiji posao). Kad se Barbara vratila i našla vrata otključana. Kad je Barbara zatrudnela. Lakše je da izvršite ritual. nego da se izborite protiv osećanja. nije mi trebalo da se sazna da u tašni imam i peglu". 'Pa dobro ako pismo i ode sa puno grešaka.Utorak. jer na kraju. i da ih krije tu na poslu. To je nešto čega hoćete da se otarasite. kako zaista znam da je to zaista i pozicija za isključeno?'" Kad joj je stanje bilo najgore. Njen OKP je ne ometa više u velikoj meri. Vrata moraju biti zaključana". Ona opisuje odbijanje da izvrši prisilu kao gubitak starog prijatelja. Slučaj je hteo da je Barbara zatrudnela u vreme kad je počela sa terapijom. Koristeći potpunu svesnost uma kad god je nešto proveravala. Nosim plavu košulju. Barbara je mogla da ignoriše svoje prinudne potrebe OKP-a. Danas je utorak". Tih dana je bila primorana da dolazeći na posao jednog jutra u tašni ponese aparat za kafu i peglu. znajući da je isključila štednjak ili zaključala vrata. I moji simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja bi se smanjili". i ona smatra da joj je trudnoća pomogla u ubrzavanju procesa lečenja. Štaviše. rekla joj da nije zaključala vrata i zamolila je da ih zaključa. Jedna od osoba sa OKP-em veoma dobro opisuje šta se događa sa onima koji se ne odupru: . Ako ne bi to radila. plava košulja . Ali ova tehnika više nije uspevala. Bolno je reč koju najčešće čujem. broj njenih grešaka nije porastao. Doti je izvršavala gomile bizamih rituala iz straha da se nešto ne dogodi očima njenog sina. sabotiram samu sebe". Onda kada bi došla na posao. shvatila je: "Ne mogu čak ni da nabrojim sve ljude koji bi mi pomogli na ovakav način. u vezi sa mojim OKP-em. "Nisam želela da misli da sam čudna i nestabilna". Vlasnica je tada otključala vrata. Kada je saznala da ima biohemijski poremećaj i da može sebi da pomogne kroz terapiju ponašanja. "Nisam više brinula toliko za posao.onda pozvala vlasnicu kuće. Uvek kažem: OKP je kao prijateljski neprijatelj. mogla je da kaže: "Dobro. stepen važnosti stvari se za nju izmenio. šta je isključeno? Kada okrenem ručicu na poziciju isključeno. Desilo se neminovno. Ona sebi kaže: "Bolest je to što me čini nesigurnom. sad zaključavam vrata. Ali sad znamo da je to pretplata na bol za ceo život. Kao što znamo stres pojačava OKPsimptome. Kažete: 'Da li je štednjak isključen? Da li je isključen? I onda dođete do tačke kad kažete: 'Dobro. To je više "prisustvo u mom životu. ''Aha! Možda si isto tako nosila plavu košulju i u ponedeljak". koliko sam se brinula da ostanem mirna i bez stesa za vreme trudnoće. ja sam ga proveravala sa potpunom svešću i trebalo bi sad da se udaljim" . Svako ko ima OKP će vam reći da je odbijanje da se povinuje prinudnim potrebama ili prisilama veoma teško. Mozak je počeo da joj govori. Po prvi put osetila se zaista poraženom. rekla bi sebi: "Okej. koga je briga?' Znala sam da se ne vraćam više na to radno mesto. I dok imam osećaj da štednjak nije isključen. ali je isto tako i deo vas od kojeg ne odustajete.

je ubrizgana veoma mala količina rastvora sličnog glukozi. Prvo. a nukleus-kaudatus je automatski menjač i stanica za pročišćavanje za čeoni deo mozga. • CYNGULATE GYRUS .Korteks (moždana kora) je spoljna površina mozga. kao i drugim osobama u našem istraživanju na UCLA-i. Čeona kora je mesto gde se odvija najnaprednije planiranje i razmišljanje. tu smo da bi smo i to zabeležili. Pre nego što im ubrizgamo rastvor. sagledajmo bolje ljudski mozak unutra. Prefrontaini korteks može da vas obavesti da je nešto dobro ili pogrešno. verovatno zbog samog zvuka skenera. i naučimo nešto više o tim delovima mozga sa mističnim imenima."Loše navike naprave brazde u vašem mozgu". koji kontroliše misli. da je OKP neuropsihijatrijska bolest uzrokovana greškom u funkcijama mozga.Striatum (prugasto telo) . šta god se dogodi. duboko u centru. • STRIATUM . na UCLA-i. proveravanja i slično. Ovaj mali pregled bi trebalo da bude od pomoći: (Ključne strukture su prikazane na šemi 2.Sastoji se iz dva dela: to su putamen-putamen (ljuska) i caudate nucleus . To nije . Tu se kombinuju misli i osećanja. Na omotu korica ove knjige se nalaze fotografije mozga pacijenta Bendžamina. njihovim funkcijama. • BASAL GANGLIA . zatim uobičajeni nazivi koji korišćeni dalje u ovoj knjizi. Povezan je sa centrima za stomak i kontrolu srca i odgovoran je za davanje osećaja da bi nešto strašno moglo da se dogodi ako ne izvršite prisilnu radnju pranja.PREFRONTALNI KORTEKS (PREČEONA KORA) to je donji deo čeonog dela mozga. • CORTEX . 60). dovela su nas do nedvosmislenog saznanja. nek se dogodi". i šta to polazi pogrešnim putem i dozvoljava OKP-u da napadne. koji se nalaze jedan do drugog u jezgru mozga. komora) je centralna relejna stanica za obradu informacija koje dolaze od telesnih senzora . Putamen je automatski menjač za deo mozga koji reguliše motorne i fizičke kretnje. kažemo im: "U sledećih pola sata ili više.Bazalna ganglija je skoro isto što i striatum.nukleus-kaudatus (repato jedro).Cingulatni-girus (pojasna vijuga) se nalazi u centru mozga. SVE JE U VAŠOJ GLAVI Ljudski mozak koji je težak oko tri funte. i najzad prevodi na srpski jezik su u zagradama. u najdubljem delu korteksa. da li je to nešto što bi trebalo da se pojavi ili treba da se izbegne. Ovaj deo mozga se koristi za otkrivanje grešaka i smešten je odmah iznad očnih duplji. pravićemo snimke svega što vaš mozak radi. Naša istraživanja na ljudima sa OKP-em. odnosno da pređemo iz jednog ponašanja u drugo. koja se kasnije nalazila u mozgu po nekoliko sati omogućujući nam da načinimo snimke i da izmerimo metaboličku aktivnost u raznim delovima mozga. Ako tada budete imali opsesije. odnosno tačka zagrevanja za OKP. sa mrežom od oko deset milijardi povezanih nervnih ćelija ili neurona. Bendžaminu. Mnogi ljudi se osećaju opušteni kad se skeniraju. I te strašne. ovi izrazi se skoro mogu zameniti jedan drugim. najkomplikovaniji je i najfascinantniji od svih naših organa. koji nam omogućava da "promenimo brzine". i koji je grubo rečeno veličine dve pesnice stavljene zajedno. • THALAMUS . Nukleus-kaudatus.Talamus (gr.) Prvo su dati latinski nazivi kosim slovima. str. pre i posle kognitivne terapije ponašanja (cognitive biobehavioral therapy) za tretman OKP-a (ovaj snimak PET skenera je takođe prikazan na šemi 3. na UCLA-i. uznemirujuće misli se zaglavljuju baš u tim brazdama. jeste deo bazalne ganglije. • ORBITAL CORTEX .čula.

korteksu treba manje energije da bi ga izvršio. Za sada imajte na um U jedno ključno otkriće: Nukleus-kaudatus (Caudate nucleus) duboko u jezgru vašeg mozga. "hladi se" kao rezultat terapije lekovima ili kombinacije terapije lekovima sa terapijom ponašanja. ili energije koja se koristi. koji se pojavljuje kao izvor osnovnog problema kod ljudi sa OKP-em. sa crvenom kao najtoplijom i plavom kao najhladnijom. Ovi PET snimci nam pokazuju da što je ponašanje više automatsko. ili samo terapije ponašanja. onako kako su naučili. to je moj mozak''. jasno pokazuju da je prefrontaini korteks . motiviše ih da rade od patološkog ka zdravom ponašanju i da kroz takav rad ustvari promene hemijske procese u svom mozgu. Boje prikazuju različite stepene metabolizma glukoze u mozgu. Znanje o tome šta uzrokuje njihove prinudne potrebe.izazov. Kasnije kad radimo ponovno skeniranje. . kažemo im da ako se opsesije i kompulsije pojave za vreme skeniranja. Ova skeniranja koja koriste tomografiju pozitronske emisije (PET). što će onda dovesti do poboljšanja u vezi vaših simptoma. promenićete one delove u svom mozgu koji uzrokuju OKP. Pokazalo se da je prikazivanje snimaka pacijentima veoma korisno jer im pomaže da shvate: ''To nisam ja.kod ljudi sa OKP-em donji deo čeonog dela mozga hipermetaboličan ili pregrejan (vidi Šemu 1 na str xxxiii). Ako promenite reakcije u svom ponašanju u odnosu na pogrešne poruke OKP-a. treba da urade Četiri koraka. posle terapije. Sad možemo reći da smo naučno pokazali da menjajući ponašanje možete promeniti svoj mozak. Ovo je naročito izraženo na desnoj strani mozga.

.Za deset godina istraživanja koje je dovelo do ovog zaista epohalnog otkrića moje kolege i ja smo izvršili dosta eksperimenata koj i su jako poboljšali naše razumevanje interakcije uma i mozga.

Dr Džon Maciota (John Mazziotta), koji vodi Odeljenje za mapiranje mozga na Neuropsihijatrijskom Institutu pri UCLA-i, je napravio eksperiment u kojem se od subjekata tražilo da nauče proste rotacione pokrete sa kažiprstom i palcem, pokreti koji su bili slični onima koje koristimo pri pisanju. Ali zbog toga što su dobili instrukcije da urade ove pokrete tačno i po određenom redosledu, pacijenti su morali prilično da razmišljaju dok to rade. Ono što se dogodilo bilo je i očekivano, deo njihovog korteksa koji je zadužen za pokrete ruke i pristiju je postao veoma metabolički aktivan. Drugim rečima, njegova potrošnja energije se povećala i došlo je do zagrevanja. Sledeće, od subjekata je bilo zatraženo da ispisuju svoje ime više puta. Znate da kad potpisujete 40 trave1 čekova, već posle četvrtog ili petog vaša misao nije mnogo angažova na na to. Ono što smo naučili je da kad su mehanički poslovi veoma poznati, onda izgleda da striatum preuzima funkciju. Kortkes onda troši veoma malo energije, dok se potrošnja energije za striatum vidno povećava. To je opet laka automatska transmisija na delu. Zamislite koncertne pijaniste: tek pošto su naučili da sviraju, oni moraju da misle o pokretanju svojih prstiju, što troši dosta energije kod dela korteksa za pokrete. Ali kad dostignu status za koncertne sale, tada pokreću prste automatski. Onda misle o prelazima i boji tonova muzike. Korteks ne mora da koristi mnogo energije za misli o pokretanju prstiju, striatum to obavlja. Ovako su napredniji delovi moždane kore oslobođeni da misle o finijim odlikama muzike. Eksperiment sa našim subjektima koji su pisali dao nam je spoznaju celokupnog ovog procesa. Kad je Dr Maciota ponovio eksperimenat sa ljudima koji boluju od Hantigtonove bolesti, genetski uzrokovane bolesti koja se pojavljuje u sredovečnom dobu koja se ispoljava kao gubitak kontrole nad pokretima, rezultati su bili drugačiji. Onaj deo mozga koji je obično stimulisan radom na nekom nepoznatom poslu je sad bio stimulisan radom jednog poznatog posla kao što ispisivanje svog imena. Zbog degenerativnih efekata bolesti, njihovi nukleus kaudatusi i putameni nisu funkcionisali kako treba adelovi nukleus kauda tusa i putamena bili su mrtvi ili su odumirali. Subjekti su trošili dosta energije u korteksu kako bi smislili strategiju za ispisivanje svog imena zbog toga što su njihovi automatski prenosi brzine i filteri bili pokvareni. Rekli su nam da im je trebalo dosta energije i razmišljanja i da je to bio težak posao. Pre početka bolesti oni su mogli da se potpišu automatski, bez premišljanja. Sada, oni moraju da konrtolišu svoje ruke, i mentalno i fizički. Koristili su korteks koji je preuzimao onu funkciju koju je obično izvršavao striatum. Kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću striatum na kraju nestaje, za sve svoje name ne i funkcije, a abnormalni i novi pokreti, karakteristični za ovu bolest se povećavaju, npr.- krivljenje i uvijanje. Dok kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću činjenica da automatska transmisija i filter ne funkcionišu, jeste uzrok neželjenih pokreta, tako su kod ljudi sa OKP-em, neželjene misli i potrebe uzrok tome, m isli su opsesivne misli, a potrebe su kompulsivne prisilne potrebe. Kao što pacijenti sa Hantigtonovom bolešću moraju da primene dosta energije i misli da bi ispisali svoja imena jer im ne rade određeni centri (Nukleus-kaudatus i putamen), ljudi sa OKP-em treba da ulože napor i primene svoje razmišljanje u terapiji ponašanja, da bi zaobišli simptpome OKP-a. Zbog sistema za prečišćavanje kod striatuma, koji ne radi kako treba, treba uložiti trud da se ponašanje promeni, dok su uznemirujuće misli i prinudne potrebe još prisutne. (naučićete više o procesu u sledećem poglavlju.) Ali postoji jedna velika razlika: OKP je uglavnom rešiv problem a Hantigtonova bolest, za sada, na nesreću nije, iako je aktivno istraživanje u toku, sa dosta nade u napredak. Eksperiment sa ljudima koji boluju od Hantingtonove bolesti nas je dosta poučio o mozgu

ljudi sa OKP-em. Znamo da kad stria tum radi kako treba, on deluje kao filter koji kao kapija zagrađuje ili propušta informacije koje su mu poslate od čula, što je ispravna uloga u centru mozga koji je zadužen za ponašanje. Najverovatnije da se kod OKP-a događa da stari evolutivni centri, ili petlje- kola, u korteksu kao one za pranje ili proveravanje, provaljuju kroz ovu kapiju, verovatno zbog problema u nukleus-kaudatusu. Kad ne postoji efikasno zatvaranje ili propuštanje, osoba može biti ophrvana ovim napadnim potrebama i raditi po njihovom nalogu i ponašati se neispravno. Ove akcije su nazvane "uporna ponašanja" - (behavioral perseverations), što je lepše ime za prisile -kompulsije. Kompulsije su uporna ponašanja za koja osoba zna da nisu ispravna i iskreno ne želi da ih izvršava. Misao dođe na "kapiju", kapija se zakoči u otvorenom položaju i misao onda dolazi unutra mnogo puta. Onda ljudi postaju uporni u pranju ruku ili proveravanju štednjaka, iako za to nema svrhe. Ove akcije im mogu doneti momentalno olakšanje, ali onda - bum - zato što se kapija (filter) zaglavi otvorena, prinudna potreba da se pere ili proverava probija se tu opet i opet. Da bi situacija bila gora, sva verovatnoća da što više kompulsija vrši pritisak, kapija se čvršće zaglavljuje. U nedostatku potpuno funkcionainog striatuma korteks mora da funkcioniše na način koji zahteva svesno uložen napor, jer neželjene misli i potrebe imaju tendenciju da se umešaju. Ovo je ta vrsta napora koju zahteva terapija ponašanja, kad osoba želi da ovlada svojim reakcijama na prinudne prisilne potrebe. Imamo dosta razloga da verujemo da osoba sa OKP-em ne može da se otarasi ovih misli i prislnih potreba zbog jednog dela frontainog korteksa, "sistema za ranu uzbunu" u mozgu koji se pogrešno oglašava. Krivac bi lako moglo da bude neispravno prečišćavanje u nukleuskaudatusu. Evolucija bi mogla da bude važan faktor za poreklo klasičnih simptoma OKP-a. Razmislite o vrstama automatskih ponašanja koja su bila čvrsto srneštena u centrima petljama mozgova naših predaka.Vrlo je verovatno da su ova ponašanja imala veze sa izbegavanjem zagađenja, trovanja i sa proveravanjem da bi se osiguralo na primer da pećina nije prljava ili opasna.

ZAGLAVLJENI U BRZINI
Kod terapije ponašanja mi pokušavamo da objasnimo pacijentima šta se događa u njihovim mozgovima tako da oni koriste svoj korteks da sebi pomognu, kako bi prekinuli sa neispravnim ponašanjima. Pošto je njihov automatski menjač pokvaren, moraju da koriste korteks da bi se prebacili na neki korisniji posao. Ja kažem svojim pacijentima: "Vama kao da je suđeno da imate loš ručni menjač. U stvari, ni taj vam ne radi kako valja. Zaglavljuje se. Teško se pomera, ali uz napor, vi možete da prebacijete te brzine sami". Nije lako. To je težak posao, jer je menjač zaglavljen. Ali, ako stalno prebacuju ove brzine tako što će svesno menjati svoja ponašanja, oni zapravo počinju da popravljaju svoju automatsku transmisiju, menjajući metabolizam striatuma. Koristeći korteks oni rade tako što zaobilaze grešku u striatumu. Lepota ove tehnike je da oni ovim čine da polako automatski prenos brzine počne ponovo da radi. Kako radite na tome, postaje sve lakše da prebacujete brzine i da menjate vaše ponašanje. Pri terapiji postoji takođe promena kod funkcije cingulatni-girus-a u onom delu korteksa koji je odgovoran za osećaj da će nešto strašno da se dogodi ako ne izvršite prisilu - kompulsiju. Pre terapije, cingulatni-girus (cingulate-gyrus) je tesno vezan za prefrontaini korteks, što je verovatno i razlog da opsesivne misli i prinudne potrebe prati tako jak osećaj straha. Ovo je jedan od glavnih problema kod OKP-a. Pošto osoba prođe kroz metodu Četiri Koraka, prefrontaini korteks i cingulat girus se razdvoje i počnu opet slobodno da rade, a strah i strepnja

se značajno smanjuju. Brojna neurološka istraživanja su pokazala da kad bazaina ganglija ili striatum ne radi ispravno, automatska kontrola kretanja je prekinuta i korteks mora da pomogne. Svesna misao je potrebna da bi kontrolisali prebacivanje sa jednog ponašanja na drugo. Kod osobe sa Parkinsonovom bolešću, pokvarena automatska transmisija u striatumu dovodi do krutosti kretanja i problema sa uključenošću (odnosno isključenošću). Menjač je zaglavljen i osoba mora da misli o svakom i malom pokretu ili koraku. Kod Tureovog sindroma (Tourette's syndrome) bolesti koja je genetski srodna sa OKP-em, kod osobe se razvijaju hronični višestruki tikovi, ili nagli pokreti i glasovi koji se događaju bez upozorenja ili nagoveštaja. Problem je - kao što verujemo da je i kod OKP-a, u striatumu koji ne moduilira ispravno za korteks. Štaviše, naučnici znaju da ljudi koji imaju oštećenje na bazalnoj gangliji, ili na čeonom delu mozga, stalno izvršavaju neku radnju -ponašanje, ponavljajući je i onda kad im to više nije potrebno i zapravo postaje štetno po njih. Osoba sa OKP-em izvršava ritual kao reakciju na opsesivnu misao, a sve vreme znajući da to nema smisla. Kao i kod ovih drugih stanja - bolesti, verujemo da razlog leži u pogrešnom funkcionisanju modulacije (pravilnog obaveštavanja - usaglašavanja) korteksa od strane putamena - automatske transmisije i nukleus-kaudatusa - sistema za prečišćavanje delova striatuma ili bazaine ganglije. Dok od četrdeset osoba, jedna ima OKP, OKP se javlja kod jednog od pet članova porodice, ili rođaka onih koji imaju Tureov sindrom (Tourette's syndrome). Jedna polovina, do dve trećine samih ljudi sa Tureovim sindromom daju evidenciju koja podržava teoriju o genetskoj asocijaciji ovih bolesti. Često žrtve Tureovog sindroma dobiju i bolan artritis ili tendonitis u zglobovima, zbog intenzivnih i naglih pokreta koje uzrokuju motorni tikovi. U suštini, oni dobijaju jaku napadnu potrebu da se kreću, i onda izvršavaju tikove da bi sebi olakšali neprijatno osećanje. Oni takođe mogu da dobiju glasovne tikove, koje obično počinju prinudnom potrebom da se stalno nakašljavaju "čisteći grlo", koji kasnije mogu da prerastu u razne neartikulisane uzvike ili druge glasove. Ili pak mogu da počnu da viču sramotne reči ili rasističke uvrede, bez svoje volje, što ih dovodi u teško stanje stresa. Stres pojačava njihove prinudne potrebe, kao što je to slučaj i kod OKP-a. Preliminarni podaci sa snimaka PETskenerom pokazuju da putamen, deo striatuma koji se nalazi uz nukleus-kaudatus a upravlja kretnjama tela, menja metaboličku aktivnost kod ljudi sa Tureovim sindromom. Mnogi ljudi sa OKP-em imaju i motorne tikove, a mnogi ljudi sa Tureovim sindromom dobiju kompulsivne simptome. Verujemo da je zajedničko za obe bolesti to što deo korteksa- verovatno motorni korteks kod motornih tikova ili prefrontaini korteks kod opsesija i kompulsija - nisu ispravno modulirani od strane odgovarajućih delova striatuma (problemi u putamenu su u vezi sa tikovima, a problemi u nukleus-kaudatusu vezi sa OKP-em). Tako da su problemi u ove dve bliske strukture mozga koje moduliraju ili filtriraju pokrete najednoj strani i misli na drugoj izvor dva genetski povezana stanja koja su uzrok teškoćama sa napadnim pokretima (motornm tikovima), kod Tureovog sindroma, ili teškoćama sa opsesivnim mislima kod OKP-a.

TI PRAGMATIČNI PRIMATI
Prednji-čeoni deo mozga je deo gde se odvija najnaprednija obrada podataka i rešavanje

Rols je otkrio da kada su shvatili da određena boja znači da će se pojaviti sok. To što se izgleda dešavalo je da pošto su majmuni saznali da su bili prevareni i sada morali da menjaju svoje ponašanje kako bi dobili željeni sok. Jasno je da je prefrontaini korteks bio sposoban da se priključi na signale koji su značili "sok dolazi". Brzo su naučili da plavi signal nije taj koji obavlja posao za njih i da je tada za njih zeleni signal bio poželjan.pale kad postoji nešto što želimo i isto tako postoje ćelije koje se aktiviraju kad nešto želimo da izbegnemo. Kada je majmunima ponudio kašu sa slanom vodom. Preko elektroda koje su bile postavljene na njihove mozgove. Rols je znao da kao što su majmuni voleli sok. ćelije u prefrontalnom korteksu bi se palile odmah po pojavi te boje. Majmuni su zaista voleli sok i radili bi veoma naporno da nauče ponašanja koja bi im obećavala ovakvu nagradu. ovo "kolo za otkrivanje grešaka" može da postane hronično aktivno na . kada bi se pojavila plava boja.problema. prefrontaini korteks je reagovao i onda kad majmuni nisu dobili ništa. Majmuni su reagovali tako što su promenili svoje ponašanje. pa je trenirao rezus-majmune da izvrše jedan prost zadatak. Rols je nedavno spekulisao da bi ovakvi odgovori na otkrivanje grešaka u prefrontalnom korteksu mogli da uključttiu i emocionalne reakcije na situacije koje uzrokuju frustraciju. Posle jednog do dva pokušaja majmuni su prestali da ližu cevčicu vezanu za plavi signal. oni su ubrzo napravili vezu između kaše i slane vode. kada su majmuni polizali cevčicu određenu za plavi signal i naišli na slanu vodu umesto soka. -tap. druge ćelije u njihovom prefrontalnom korteksu su reagovale mnogo jače i sa mnogo dužim vremenom njihovog paljenja nego ćelije koje bi se palile kad su stvari išle kako su oni očekivali. Prefrontaini korteks je u stanju da prepozna i tačne i pogrešne odgovore.ponašanjem. majmuni su naučili da bi svaki put kada bi se pojavio plavi signal bili nagrađivani crnim sokom od kupine koji su lizali sa kraja cevi. Na primer. Kod pacijenata sa OKP-em. tako su i mrzeli ukus slane vode. ližući cevčicu u odgovarajuće vreme. nisu tako reagovale na ukus slane vode izvan eksperimenta. U prvom pokušaju. Ono na šta su ćelije reagovale je bila činjenica da su majmuni napravili grešku. izgleda vrlo verovatno da se i rešavanje problema koji uključuju emocionalne probleme takođe tu odvija. To je "pravi sistem za otkrivanje grešaka"-i pogrešni odgovori su ti koji čine da njegove ćelije reaguju tako jako i dugo. U stvari. Zbog prirode strukture mozga koja šalje informacije donjem delu čeonog dela mozga . Majmuni su učili brzo. Prilično je jasno da je prefrontaini kortks kod majmuna bio uključen u prepoznavanju stimulusa iz okruženja i za obaveštavanja majmuna o tome: " Hej. Razumno je očekivati da aktivnost u prefrontalnom korteksu može da bude u vezi sa unutrašnjim osećanjem da nešto nije u redu i da treba da bude ispravljeno određenom aktivnošću . Važno je primetiti da te ćelije koje su reagovale i palile se u dužim intervalima u mozgovima majmuna. prefrontaini korteks bi napravio promenu da bi im pomogao da odmah prepoznaju zeleni signal kao poželjan. Istraživanje T. Majmuni su tako radili srećno i efikasno. Rols je želeo da sazna šta se zaista događa u mozgu kada se stalno ponavljaju neispravna ponašanja ili uporna ponašanja.Rolsa (Rol1s). To je nešto što ne želiš" Sledeće što je Rols želeo da vidi šta će se dogoditi ako prevari majmune.prefrontainom korteksu. tako da bi uskoro i sama pojava kaše uzrokovala paljenje susednih ćelija u frontainom korteksu. kako bi pomogle majmunima da se povuku i izbegnu slanu vodu. je dalo neke interesantne podatke koji mogu da budu važni za razumevanje uloge mozga kod simptoma kao što je OKP. To znači da postoje ćelije u prefrontalnom korteksu koje se aktiviraju . Sada su majmuni morali da nauče da će im zeleni a ne plavi signal doneti sok. ovo je nešto što želiš. psihologa ponašanja na Oksfordskom Univerzitetu. kada bi očekivali da dobiju sok. i sok je bio u cevčici.

Prema našoj teoriji. Na nesreću. tu sad lekovi mogu biti od koristi. Ovo otkriće je od naročitog značaja zato što sada imamo podatke koj i ukazuju na vezu između metabolizrna prefrontainog korteksa na levoj strani i reagovanja na tretman kod OKPpacijenata. i skloni su da stalno ponavljaju stare navike. koji ima veoma bliske interakcije i sa prefrontainim kortekskom i nukleus-kaudatusom." i vodi osobu do toga da u očaju stalno ponavlja određene radnje i pokušava da "ispravi" to osećanje. Krajnja posledica problema u nukleus-kaudatusu može biti zaglavljivanje sistema za otkrivanje grešaka u jednoj poziciji koja označava "uključeno". ili neodgovarujuće neaktivno. Sada postoje izvanredni dokazi iz raznih brojnih naučnih istraživanja da oštećenje bazalne ganglije (čiji je jedan deo nukleus-kaudatus) može da bude uzrok stvaranju OKP-a. Ono što su ovi istraživači videli bilo je jasno povećanje aktivnosti prefrontainog korteksa. prefrontalni korteks je reagovao tako što je slao sledeći sig nal: " To nije dobro. onda prefrontalni korteks postaje hiperaktivan i osoba ima strašne misli i osećanja koje vode ka kompulsivnim ponašanjima koje osoba izvršava u očajničkom pokušaju da se oslobodi tih osećanja. kada bi se pacijentovo stanje pogoršalo. U skorašnjem istraživanju u Opštoj Bolnici u Masačusetsu (Massa chusetts General Hospital). pošto je prefrontalni korteks moduliran usaglašavan od strane nukleus-kaudatusa. Ako je sistem za otkrivanje grešaka pokvaren. korišćeno je PET skeniranje za merenje promene u krvotoku kod osoba sa OKP-em. Ovo bi moglo da rezultira u stalnim upornim i napadnim mislima. i brinući zbog zagađenja. Istraživači su postavili osobe sa OKP-em u skener zajedno uz neku prljavu rukavicu ili neki drugi predmet za koji su bili sigurni da će da uznemiri tu osobu. ili osećajima da nešto nije u redu. i može da ga isključi tako što uzrokuje prebacivanje brzina na drugu aktivnost-ponašanje. naročito na levoj strani mozga. pa su onda deset nedelja radili u saznajnoj samoterapiji ponašanja. verovatno zbog kvara delova bazalne ganglije zaduženih za prečišćavanje. Šta bi mogao da bude uzrok ovome? Mi znamo da je sistem za otkrivanje grešaka u frontainom korteksu čvrsto povezan za nukleus kaudatus. pacijenti koji nisu uzimali lekove. eksperiment sa majmunima nam je takođe pomogao da razumemo šta se događa kod OKP-a. Ako sistem za otkrivanje grešaka počne stalno da reaguje ponavljajući svoje alarmirajuće signale. Važna uloga prefrontalnog-korteksa kod strašnih prinudnih potreba i prisila OKP-a. Kao što ćete videti. Intenzivna reakcija korteksa može da stvori osećanje da nešto nije u redu". kad modulacija u nukleus-kaudatusu ne radi kako treba. su bili snimani PET-skeniranjem. sa njegovim strašnim osećanjima "da nešto nije u redu" koja vas ne napuštaju. Ali. žaleći se. to može da stvori hronično osećanje "da nešto nije u redu.neispravan način. koja bi morala da bude tu uz prljavu rukavicu. Jedini način da se ovaj začarani krug prekine jeste da se promeni ponašanje. Cingulatni girus. može dosta da pojača to duboko osećanje straha. Eksperiment sa majmunima nam je pomogao da razumemo zašto ljudi koji imaju oštećen prefrontaini korteks imaju problem sa preteranom upornošću. Sećate se da kad su majmuni ugledali nešto što nisu želeli. pacijenti koji su pokazali najveći napredak imali su najjasnije izraženo smanjenje metabolizma levog . i onda opet išli na skeniranje. koji ga modulira odnosno podešava i usaglašava se s njim. što dovodi do osećanja "da nešto nije u redu" koje ne odlazi. ljudi imaju teškoće da prepoznaju prave greške. je bilo kada su pogrešili i kad plavi signal više nije asocirao na sok. Posle terapije. Ali ono što je činilo da njihov prefrontaini korteks reaguje veoma jako. se sve više pokazuje i dokumentuje. U našem eksperimentu na UCLA. nešto nije u redu". ova ponavljajuća ponašanja samo čine da se ta osećanja pogoršaju. postojala je veoma značajna korelacija između smanjene metaboličke aktivnosti levog prefrontainog korteksa i smanjenja simptoma OKP-a.

može da odvoji "kolo fiksirane brige" u mozgu sa OKP-em. Kada ljudi sa OKP-em rade prisilne radnje u uzaludnom trudu da obezbede nešto mira za . Vidimo da je "Zaključanost" odstranjena: strujna kola . Promenite ponašaqje. Sledaća stvar je da učinimo da ta strujna kola -veze postanu funkcionalnije i više automatske. jer to stria tum normalno i radi. i dokumentovana. pa su promene uprefrontalnom korteksu čvrsto povezane sa promenama u aktivnostima ostala tri. • Dok su pre tretmana postojale značajne korelacije aktivnosti prefrontaInog korteksa. postojala je veća tendencija da se prefrontaIni korteks "hladi". bez lekova. nukleus-kaudatusa. koja je bila prisutna u obe hemisfere mozga. kako bi promenili svoje reakcije na pogrešne poruke OKP-a. koristeći samo terapiju ponašanja (behavioral therapy). Dodajte tome i "gumu za plivanje" lekove. već se on takođe vezuje zajedno sa aktivnostima u nukleus-kaudatusu.uzrokovala ovu prornenu. isti metod kojem vas ja OTKLJUČAVANJE VAŠEG MOZGA Ono što smo još otkrili na UCLA-i je da se kod ljudi sa OKP takozvani "Zaključani mozak" pojavljuje na desnoj strani mozga. talamusu i cingulatnom-girusu. Kad osoba sa OKP ima simptome. vidimo promene na prefrontainom korteksu i na striatumu.prefrontainog korteksa. Kad kolo postane automatsko. Svi su lečeni kao spoljni pacijenti.unutrašnje veze su se pomerile. kod koga je uspešna psihoterapeutska intervencija. Mi smo vršili istraživanja na osamnaest slučajeva i ustanovili da su u roku od deset nedelja dvanaestoro pacijenata ostvarili znač~an klinički napredak. • Ustanovljena je snažna korelacija između metaboličke promene u levoj strani prefrontaInog korteksa i procenta promena u stepenu jačine pacijentovih simptoma OKP-a. Ovo su tri glavna otkrića: • Kod onih koji su dobro reagovali pokazala se smanjena metabolička aktivnost u nukleus-kaudatusu. Ova otkrića dokazuju da je moguće napraviti sistematske promene u funkciji mozga. što znači da je blokiranost odstranjena . N aučno smo pokazali da uspešna terapija. tako da osoba može lakše da prestane da izvršava ta ponašanja. ali jače na desnoj hemisferi. na desnoj strani mozga: "Blokiran zaključa n mozak". i stepen uspeha ide i do 80 procenata. napuste neispravna uporna ponašanja i reaguju na OKPpotrebe i misli pozitivnim inepatološkim ponašanjima. To znači da što su bila veća poboljšanja sa OKP simptomima. Aktivnost u sva tri delaje tesno povezana. bez lekova podučavam u ovoj kqjizi . napravite poboljšanje u ponašanju. napravite novi put. ne samo da se povećava metabolička aktivnost u prefrontalnom-korteksu. Terapija ponašanja je ključ koji ih otključava i dopušta im da opet rade slobodno. onda striatum "prebacttie brzine" i izvršava posao ovog kola ispravno. ove su se korelacije značajno smanjile. Uradite vašu terapiju i otključ~te vaš mozak. Nijedan nije uzimao lekove. koja zapravo menja funkcionisanje mozga. Samo je terapija ponašanja. i vremenom ćete promeniti vaš mozak i bićete oslobođeni simptoma OKP-a. OKP je prvo psihijatrijsko stanje. Ovo saznanje je bilo veliki motivator ljudima koji rade u teškom poslu terapije ponašanja.brazdu. Kad ljudi sa OKPem prionu na terapiju ponašanja. Pokazali smo da bukvalno možemo da napravimo nove puteve u mozgu. cingulatnog girusa i talamusa.

oni zauzvrat menjaju funkciju u mozgu. što vremenom dovodi do merljivih biološkoh promena i smanjenja intenziteta OKP-simptoma. oni u stvari samo pojačavaju blokiranost svog mozga.. jel'? Idi do đavola!" Menajući svoja ponašanja. . Važno je da pacijenti i njihovi terapeuti obrate pažnju na ovo. Kad sistematski menjaju svoje reakcije u ponašanju. odgovor na istu opsesivnu misao bi mogao da bude: "A. Posle tretmana. !".sebe. Pre tretmana napadna misao bi mogla da kaže: "Operi svoje ruke ili . kao istinu koja će im pomoći da ostanu motivisani kad tok terapije postane zaista težak. u isto vreme nastaje promena u tome kako vrednuju i daju značenje onome što osećaju. na svoje OKP-misli i potrebe. i osoba bi obično reagovala pranjem ruku koje se ponavlja..

Kao što rekoh. Mi koristimo lekove da smanjimo stepen njihove anksioznosti potiskujući prisilne potrebe. tako da oni mogu da budu u terapiji i da menjaju hemiju svog mozga. Sa koturom deca mogu da plutaju bez straha. Naše iskustvo u lečenju mnogo stotina pacijenata je da posle urađene terapije velika većina njih može da nastavi sa vrlo malo. sve dok nisu spremni da plivaju sami. ili sasvim bez lekova. Onda polako možete da ispuštate vazduh iz gumenog kotura. lekovi zaista imaju svoju ulogu za one kojima su potrebni kao pomoć u terapiji tako što će im smanjiti njihove prisilne potrebe. i bez njega. (OKP i lekovi su razmatrani u devetom poglavlju). ČUVAJU ĆI VERU . Korišćenje lekova u lečenju OKP-a je vrlo slično korišćenju gumenog kotura koji koristimo kad učimo decu da plivaju. Kao što učitelj plivanja polako ispušta vaz duh iz gumenog kotura. tako i mi polako smanjujemo doze lekova. što pomaže u procesu učenja plivanja.

nego da imaju snage da se izbore protiv OKP-a. ne da nestanu OKP simptomi. Potreban je čist um. Moć Nepristrasnog Posmatrača može da vodi vašu unutarnju borbu protiv potreba da uradite prisilu. Postoji razumljiva tendencija kod ljudi sa OKP-em da budu demoralisani. Ono za šta treba da se mole je. Drugo. da čak počnu sebe da mrze zbog osećanja krivice i nedovoljne sposobnosti. Korišćenje znanja da ojačate vašu volju i osnažite vašu uverenost u borbi zaobilaženja tih misli i prisilne potrebe.Mnogi ljudi se pitaju o ulozi vere ili molitve u lečenju OKP-a. nasuprot paralisanom pasivnom sedenju i slušanju neke budalaste opsesivne misli. da vidite sebe kao duhovno biće koje može da se odupre neželjenoj napasti.izvršite neku svrsishodnu akciju i otpustite tu vašu preveliku brigu o vašim osećanjima i stepenu udobnosti. Rad na svesnom samo tretmanu bio-ponašanja (cognitive biobehavioral) zaista se može posmatrati kao jedan put duhovnog samopročišćenja. već da imaju veze sa medicinskim problemom. i da shvate da simptomi nemaju nikakve veze sa njihovim duhom ili čisto tom uma. I uvek imajte na umu bar dva principa.i da je ta misao samo OKP . Sigurno je da se skoro svaka osoba koja ima OKP u neko vreme molila za oslobođenje od stravičnog osećaja koji ova bolest sobom donosi. Prihvatanje da je bolna opsesivna misao van vaših moći da je uklonite . Treba vam veliko osećanje vere u svoje snage da bi se oduprli tim prisilnim potrebama. Ispravno usmerena molitva može da bude veoma efikasna ali i bilo šta što vam pomaže da razvijete unutrašnju snagu. da skoči . pa i od samog izlečenja od bolesti. žanjete ono što ste posejali. Sa dubokom poniznošću.omogućuje vama. Skoro da je nemoguće da se borite protiv neprijatelja tako zloćudnog kao što je OKP ako ste ophrvani osećanjem mržnje prema sebi.da ispali metak sebe. dok izvršavate medicinsku tehniku samotretmana koja menja hemijske procese vašeg mozga. Jedna od najvećih nagrada za uspešnu terapiju ponašanja. natprirodnu ili neku drugu. je da ljudi sa OKP-em nauče da sebi oproste zbog svojih strašnih misli. Vi izvršavate Božje delo u pravom i istinitom smislu reči. NALAŽENJE ODGOVORA .da se udaljite od umivaonika ili da se udaljite od vrata. Zapamtite: "Računa se ono što uradite. Jačanje vašeg kapaciteta da vežbate vaše duhovne snage i volju na svrsishodan i pozitivan način ima dalekosežne povoljne rezultate koji su na više načina važniji od jednostavnog lečenja.BEZ FROJDA Izlažemo nekoliko opisa borbi protiv OKP-a. a ne kako se osećate". veru i samouverenje potrebno da bi ste dostigli to stanje celokupne svesnosti uma. poboljšava vaše funkcionisanje i otklanja veliki deo simptoma OKP-a. godinama se borio sa mislima o nasilju. koje će vam povećati napredak na putu vašeg oporavka. žrtvi. naročito za duhovnu stranu. tako što ćete usmeriti vaše misli dalje od vaših simptoma i tako što ćete fizički da se uklonite sa mesta koja podstiču vaše simptome .što se verovatno i ne bi desilo . oni bi molili bilo koju silu. Prvo. Bog pomaže onome ko sam sebi pomaže. jeste kritična tačka mentalne intervencije u samotretmanu OKP-a. koje su dali pacijenti: Kajl Kajl (Kyle) službenik založne kompanije. da ih oslobodi od intenzivnog bola koji im stvaraju opsesivne misli i prisile. U terapiji ponašanja treba da skoncetrišete vaš napor i da koristite volju da bi ste uradili pravu stvar .

Sad kad prelazi ulicu ne mora da pritiska dugme za "Prelaz pešaka" (Walk) određeni broj puta. Veći broj dona može do vozi gde god zaželi. Roberta Roberta. Ostavio je akumulotore gde su. Molio se: "Ako je oružje u blizini. kažem vam. molim Te. zauzmi stav i bori se". Sada. izgledalo je kao da to ima kontrolu nada mnom.'" To mu daje snagu da istraje i pomaže da se njegov bol ublaži". Rekao je: "Svaki dan je OKP tu. kolor fotografija snimka PET skenerom. Onih strašnih i jadnih dana. pritisnuću ga ponovo sledeće godine" i onda prelazi ulicu. Jedan teropeut je pokušao do ga leči osnovnom terapijom izlaganja. Kaže: "Okej. Nisam bila toliko uplašena. on usredsredi svoju pažnju na tu sliku: "Kažem sebi 'Okej. da kako je rekao "samo sam želeo da izađem iz svoje kože. "Dom ingo je jedan od onih čiji smo mozak snimili skenerom.kroz prozor ili da se izranjavi. To je rad. i oni su još uvek bili tamo onog dana kod je napustio taj posao. Neki dani su skoro normalni. Domingo Domingo ima punu torbu opsesija. to je besmislica". To je rat". U samousmerovajućoj terapiji ponašanja Brajan je počeo da koristi Četiri Koraka. osim OKP-a. Jedanput kad je shvatila da je problem biohemijske prirode. On joj je govorio o mogućnosti da je bilo nešto u njenoj prošlosti što ioj je uzrokovalo opsesiju. ista ona koja je priložena u ovoj knjizi. moraš do se spustiš no zemlju. jednostavno da iskočim napolje". Ono što ioi je pomoglo je terapija ponašanja (behaviorol theropy). uključuiući i užasno osećanie da ima brijačke oštrice zakačene na vrhovima prstiju svojih ruku. uvek podsećajući sebe: "To je OKP. sledbenika Frojda. Kroz terapiju ponašanja je naučio: ''Ja mogu da se cenjkam s tim. Kad stvari krenu nagore. nemoj me poslati u pakao". On pokušava da vežba Četiri Koraka na religiozan način. Rekao sam: ''Adios momče. Brajanovi OKP-strohovi i prisile su postale toliko nadmoćne. koje su bile udaljene otprilike pedalj od njegovih vrata. u strahu od mogućeg smrtonosnog udarca vozila. takođe je imao iskustvo so terapeutom sledbenikom Frojda koji mu je davao dijagnozu skoro svakog mentalnog poremećaja. i to je vraški dobro jer bih dosad sebi razneo glavu".'" Na ormariću u njegovom kupatilu nalazi se zalepljena slika na ogledalu. Bio je čak u stanju do pravi i šalu od toga da "su akumulatori još uvek tamo. Onda je rekao sebi: "Ne. Mahao je glavom dok je opisivao kroz što je sve prošao: "To je rad. pošto već ne mogu izbeći do se to događa. a još uvek nisam izjeden". Posmatranje svoje prošlosti nije ni malo pomoglo. rekla je: "Opustila sam se. Rekao je jednom doktoru: "Ne posedujem pištolj. koja je dobila strah od vožnje svog automobila jer je imala stalne opsesije misli da je nekog udarila. ja odlazim odavde!' Nije dolazilo u obzir da bih to mogao da radim". sebi kažem: 'Samo imaš loš dan. Brajan je znao do bi stalno morao da beži ukoliko se ne bi čvrsto držao. Njegova prva instiktivna reakcija je bila da naredi do se one uklone. Momenat istine je došao kada je na novom poslu u preduzeću za prodaju automobila primetio šest kutija so poređanim akumulatorima u njima. o neki su strašni. slika mozga sa OKP-em. mogu da ga zaustavim". Kad saznaš sa čim se boriš. po što više ne mora da meri svoje potrebe i želje do ide negde protiv svojh velikih strahova: ''Jednostavno idem mojim pravim putem". Ponekad je mislio da bi jednostavno trebao da se ubije i da završi s tim. i ja to uradim. Ponekad popusti i krene . Brajan Brajan (Brian) prodovac automobila koji ie imao morbidan strah od sumporne kiseline iz akumulotora. to ti olakšava borbu. mogu sebi do kažem ''Ovo je pogrešna poruka i osećam do imam kontrolu nod njom ''. prvi put je potražila pomoć kod lekara terapeuta. ovo je stvarnost. Njegove opsesije su bile "kao film koji je prolazio kroz moju glavu stalno se ponavljajući". Ovo je razlog zbog čega se osećam ovako. Kad gleda na svoj snimok smeje se i kaže "Ovde je bio poprilično u poslu". Ponovo Odredio i Pripisao svoj strah od akumulatorske kiseline. Brajan se nasmejao dok se sećao: "Ušao sam u kancelariju kod tog čoveka i na stolu su bile dve šolje sa sumpornom kiselinom. Nekih dana dolazi u talasima. Prvo. Preimenovao. Opisivao je svoj OKP kao čudovište.

i zaista zahteva određenu kontrolu uma". nije znala da ima OKP dok nije bila dijagnosticirana na UCLA-i. Svakog dana bi Ana gnjavila Gaja o njegovim aktivnostima.unazad. ali su jednom bili blizu raskida veze zbog njenog stolnog i besmislenog upitkivanja Gaja: Šta je jeo tog dana? Sa kim je izlazio kao tinejdžer? Kako je ona izgledala? Kuda ju je vodio? Bez ikakvog razloga bi ga stalno iznova ispitivala da li npr. to je zaista jedno dublje prihvatanje. Ana Ana (Anna). Ono je mogla ponovo da počne da izgrađuje pozitivnu predstavu o sebi. Ana je postepeno dobijala moć da savlada svoje opsesije. Ona i Gaj su sad srećno u braku. što je objašnjavalo zašto nije bio više zaljubljen. "Ako zaista prihvatite OKP. nije razumela svoje apsurdne akcije sve dok nije saznala da ima OKP. jer "je jedna karta u kući od karata počela da pada". iako to stvarno mrzim. To je nešto s čim sam naučila da živim. To me je činilo fizički bolesnom ". Ali oko dopusti do OKP prevlada. Evo još jednog primera za taj glavni princip: Ako osećate da nešto može biti OKP onda to jeste OKP. Džil Džil (JiII) agent za nekretnine u svojim 40-tim. Prljavi sudovi bi se gomilali u sudoperi i ona je to potpuno ignorisala dok bi uporno ribala . bila sam veoma zadovoljna do otkrijem da ova bolest nisam ja". ako opsesija napadne.To je moj život. Anin ceo svet bi počeo da se ruši. kombinovoni sa dobro zamišljenim prilazom (Cetiri Koraka) su bili apsolutno neophodni za izbavljenje iz toga". Gledajući telo u otvorenom kovčegu. pomenuo u prolazu kako misli do Tiegs dobro izgleda. A i ovo saznanje je samo provociralo Aninu nesigurnost. Počelo je kad je kao udata žena od tek 18 godina otišla na pogreb najboljeg prijatelja svog muža koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Kod je prvi put saznala da ima poremaćaj u mozgu. Ona bi stalno čistila kuću. "Iako je bilo teško da se osećam dobro što imam takav defekt mozga. Sad. gleda razne magazine sa devojkama ili da nije previše pio. borila se sa opsesijom zagađenja već dvadest pet godina. Iako je Ana znalo da je imala određenu nesigurnost zbog svoijh prošlih veza sa muškarcima koji su imali problema sa drogama ili alkoholom. kad je srećno udata i majka. je dobila dijagnozu od terapeuta da su sumnje i dileme oko njenog mladića samo" Froidovska opsesija oko grudi njene majke". sve do toga da li je za ručak uzeo margarin ili buter na hlebu. Prirodno da je to bilo jedno od sledećih pitanja s kojima je bombardovala jadnog čoveka. To žena me je izluđivola" seća se Ana". pa bi mnogo godina kasnije ležala u krevetu sa Gajom. najedanput ju je zgrabilo neko osećanje da su stvari s koiima ie dolazila u kontakt bile zagađene. Kroz našu samousmeravaiuću terapiju U Četiri Koraka. zna: "Sve će do završi zagađeno u mojim mislima. jednako ponavljajući to čišćenje na način koji nije imao smisla. student filozofije. koji se inače ne bi brzo zagrejao za ono što ga je privlačilo. Sada. može do pogleda unazad i kaže: "Iako nije nedostatak karaktera ono što me je dovelo u OKP. od telefonskog aparata do mikrotalsne pećnice". dosta jak karakter i kondicija. pošto je Anin prvi pravi dečko. biće mi jasnije kada OKP ne napada". Nešto kasnije je saznala da je njen mladić bio homoseksualac. pošto bi ih on ponavljao bez puno pažnje. Sad sam dobro upoznata sa trikovima OKP-a i sada više ne nasedam na njih kao nekada". iako je shvatala da je njeno ponašanje bilo poražavujće napadno. Naučila je da "telo može da radi nenormalne stvari. i ono je uspela da ga ostavi da stoji na mestima gde ga Gaj može videti. Iako je Ana znala da je ovo "potpuno glupost ". Nije mogla da prestane sa ispitivanjem. Anticipaciia joj pomaže. i odjedanput pomislila "Šta ako je moj muž homoseksualac?". Ona je smatrala da je važan pokazatelj oporavka bio onda kad je poštom stigao Tajni Viktorijin Katalog. U gimnaziji. ona sebi kaže:"Ako je stvarno i postoji stvarna komponenta OKP-a. Ana nalazi aspekt Zen-budizma na putu ko celokupnoj svesnosti uma u odnosu no OKP. Ana je reagovala sa pomešanim osećanjima. Naravno da nikad nije stvarno. Ana je postala opsesivna u vezi devojke Čeril Tiegs. Ako bi postojalo i najmanje neslaganje u njegovim odgovorima. Ona zna do "nije lako ostati netaknut dok strava prolazi kroz celo moje telo".

sada su i one postale "zagađene". 'Preimenuj to kao OKP. onda deset ljudi. ostavila bi svu svoju odeću u ormančiću. bar za izvesno vreme. nije mogla da prestane. Ako dopusti svome OKP-u da ide po svom. oprala kosu i obukla. bilo šta". pa je ovo postalo nezgodno. Osećala bi kao da neka zamišljeno grudva prljavštine ide uz njenu ruku. dosta vremena i dosta srčanih bolova. uradiću nešto. ili trljajući alkoholom.zidove. Džil i njene dve ćerke tinejdžerke su u to vreme živele u Severnoj Karolini. Ako bi na primer dobila saobraćajnu kaznu. kako se seća: "pluća su me bolela od udisanja isparenja'' . U to vreme Džil je počela da pravi i asocijacije sa bilo kakvim službenim dokumentom. plafone . Džil još uvek ima prisilne potrebe da se tušira previše. "Toliko se toga u mom životu izmenilo. onu kojom je držala slušalicu i moralo je da se tušira pet puta da bi se toga otarasila. Bilo joj je lakše da čisti i tako otera te strašne osećaje od sebe. pomoglo je smanjivši bol. ali je Uglavnom prevazišla svoje strahove od zagađenja i strah od smrti vezan za njih. ili jednom drugom. mnogo godina ranije. ali nije napravilo stvarno poboljšanje". To postaje navika i vi nastavljate da je izvršavate i postaje sve gore i gore".a one su to rodile da bi izbegle glupi ritual koji se od njih tražio ako su govorile istinu . i ne bi bila primorana da izbaci sve stvari iz svojih kola. Džil je uvek birala da zove iz onih hotela koji su imali odeljenje za zdravlie. kaže Džil. morala je da skine sve ornamente i figurice sa jelke i stavi ih u činije sa alkoholom. moju sestru i moju braću i nisam moglo da ih vidim šesnaest godina". poštedela bih sebe dosta nerviranja. sipavši alkohol na njih. "Da sam znala za tehniku Četiri Koraka pre toliko godina. obavila bi peškir oko sebe i otišla u hol gde bi platila razgovor. dok je terapija ponašanja to uradila. Smeje se dok se seća: "Mnogi biznismeni bi došli i buljili u mene. Mnogo smo se selili zbog moje bolesti". 'Ako se suočite sa tim odmah. istuširala se barem četiri puta. I znala je da je ludost što provodi svoje dane ribajući. o njen OKP se pogoršavao i kišno vreme ju je još više guralo u depresiju. Ovako bi izbegla do "zagadi" svoju odeću i sebe. "Prvi zadatak u terapiji ponašanja je da prihvatim da imam OKP. U toku cele jedne godine izašla je iz kuće samo da kupi namirnice i čak je za to išla do kupuje u samo jednoj određenoj prodavnici za koju je odlučila da je još uvek "čista". . Pošto je otkrila da su je devojčice lagole o tome gde su bile i što su radile. tako da su mi 'zagađeni' postojali čitavi gradovi i države. a onda cela država". Pošla bi u klub za zdravlje. Ostavila je devoike kod prijatelja privremeno. i morala som da se selim. kad je stepen anksioznosti toliko visok činilo da ovako rezonuje: "Sigurno je da mogu da budem slobodna od OKP-a ako ne uradim prisilu. Ako bi kojim slučajem neko od njih nazvao telefonom. redovno bi se zaustavliala da telefonira. Nije mogla ni da dotakne potvrdu regristracije svojih kola. "jer ako popustite pred tim. . Počinje od jedne zagađene osobe. morala je da dođe kući. opusti se i napadna potreba nestaje. "Sediš tako i misliš 'Hej drugi ljudi su napolju. odmah'. onda bi telefonski aparat postajao zagađen i ona bi morala da "alkoholira" ceo stan (tako je ono nazivala čišćenje alkoholom). naučila je: "To je kao da dajete tome više poverenja. onda se pravi lavina. u njenom susedstvu. ali bih mogla da dobijem srčani udar ako sebe stalno stavljam pod sav taj stres. Tako da sad pokušavam da budem blaža prema sebi i osećam se dobro. ona bi popustila pred jakim prisilnim potrebama da čisti ili pere. Ponekad. Čak bi morala da opere i mačku i otvori usisivač. kaže. pa je odlučila da se odveze do Floride i potraži neko nezagađeno mesto za život. Često je za Džil Preimenovanje dovoljno: Ona duboko uzdahne. Njen kompromis može biti jedno tuširanje. uživaju i rade. pa onda deset prodavniea. Džil je uzimala lekove. i da se zbog toga osećam bedno". "Pravite te male korake". s tim što sam mogla da Preimenujem tu stvar". podove. Nadala sam se da niko neće primetiti da nisam imala kupaći kostim ispod peškira". a da bi bila sigurna da su dobro. "lekovi su bili samo kao hladne tablete. ili da ode u bilo koju vladinu ustanovu. Pre nego što je počela sa samousmeravaiućom terapijom. Isto tako. To je onda. oprala bi telefon sa sapunom i vodom. jedan korak u prošlost. Povremeno. 'Ali".sa "Lysol-om". Njena opsesija je počela sa jednom pradavnicam koja je bila "zagađena". Ako bi to bilo vreme Božića. a ti si ovde i čistiš tu zamišljenu prljavštinu !'' Ipak. kako ona to tumači. u vreme stresa oko razvoda. deo po deo. onda neće doći do toga da provodite sate u toku dana boreći se s tim". Radiću na nečemu malo napornije. očisti ceo stan alkoholom i istušira se. Džil nikad nije moglo da objasni kako ili zašto bi neki predmet postao zagađen. ona predlaže. ona ne može do objasni: "Zagadila sam tako moje roditelje. "Ovo je narastalo. sa Četiri Koraka kao pomagalom. Ona je razvila proceduru kojom bi izbegla zagađenje kod bi zvala svoje ćerke. Ako se zaista ne osećam dobro.koji su ionako bili čisti. Pošto bi završila razgovor sa devojčicama. umesto pet.

• Promena vašeg ponašanja u reagovanju na neprijatna osećanja i pomeranje ka korisnim i konstruktivnim ponašanjima. Ovo uzrokuje veoma neprijatna osećanja. će vremenom učiniti da se vaš menjač otkoči. • I dok mozak počinje ispravno da menja brzine. njegovo kolo za detekciju grešaka pogrešno alarmira. . neprijatna osećanja polako nestaju i postaju lakša za kontrolu.Važne tačke da se upamte • • • Korak 2 je Ponovno Određivanje i Pripisivanje Ponovno određivanje i pripisivanje odgovara na sledeća pitanja: "Zašto mi ove misli i prisilne potrebe stalno dosađuju? Zašto ne nestaju? Odgovor je: Zbog medicinskog stanja zvanog OKP • OKP je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu koja rezultira uneispravnom funkcionisanju promene "brzina" u mozgu: Mozak se "zog lovi u brzini" • Zbog toga što je mozak zaglavljen u brzini.

To je zato što vaš mozak počinje efikasnije da funkcioniše. popravljate pokvareni menjač u svom mozgu.: Refokusiranje je korak koji vam govori šta da uradite u pokušaju da prevaziđete te prinudne potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji. Ja volim da ispričam priču o kameleonu i terapeutu. moraš da se smiriš. Ponovno vrednovanje . Zašto se ne bi sad ponovo vratio na zelenu pozadinu?" . Što više brineš o menjanju boje.3 Korak 3 : Refokusiranje ''To nam neće doneti samo naša želja'' Korak 1. Ključ refokusiranja je da pređete na drugu aktivnost . REFOKUSIRANJE Korak 4. da bih slikovitije prikazao uzaludnost pokušaja da se samo mišlju oteraju simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja. manje ćeš da napreduješ. Daje vam instrukcije da zaobiđete te napadne problematične misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na neku korisnu konstruktivnu aktivnost koja vam pruža zadovoljstvo kao što je baštovanstvo ili igranje kompjuterske igre.ponašanje. Što više vežbate Refokusiranje. Kad to uradite. Terapeut kaže nesrećnom kameleonu: "Slušaj. Vaš mozak počinje lakše da se prebacuje sa jednog ponašanja na drugo. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. to vam je lakše da to radite.revalorizovanje Korak 3. Preimenovanje Korak 2.

ostavite OKPmisao tamo. Cilj je da ovo radite barem petnaest minuta. opsesija. Sad. ako stanete baš ispred ovog glupog ali moćnog protivnika. visine i mraka. (Takođe je tačno da lekovi doprinose da OKP brže nestaje. Ali. U početku. polako i sigurno pobeđujete u trci.Kod OKP pacijenta problem je isti. kada se nije delalo prema njima. Verovatno i najkritičnija stvar koju treba da uradite u vreme napada OKP-a je da se refokusirate na drugo ponašanje. pogledati Deveto poglavlje). Zato. OKP. Najzad.Vaš protivnik. kao što je odlazak u šetnju. Ali važno je zapamtiti da izaberete bilo koju aktivnost. Petnaest minuta je samo grubo ukazivanje na pravi put. Ne možete sve da uradite odjedanput. neki ručni rad ili ubacivanje nekoliko koševa. (Nemojmo zaboraviti onog profesora Galahera i njegovog jadnog pacijenta sa svojim strahovima od zmija. kuvate. Vi se pomerite u stranu. i nećete delati prema tim mislima i prisilnim potrebama. i to mora biti nešto u čemu uživate. Podsetite se: "Ovo nisam ja. on će vas odmah oboriti. vi ćete dići ruke. treba iskoristiti njegovu glupost. Odmaknete se od umivaonika i odete bez pranja ruku i uradite nešto korisno što vas čini zadovoljnim. svrsishodno ponašanje.Važna stvar je da bar za tih pet minuta nećete sedeti.To može biti fizička aktivnost. Ovo je petnaestominutno pravilo . Ključni princip u samousmeravajućoj terapiji ponašanja za OKP je ovo: Ne računa se to što osećate. Onda se Refokusirate. POLAKO. nazovite je onim što jeste. već to što uradite. ALI SIGURNO Nemojte da sad skočite i pokušate nekom mahnitom non-stop aktivnošću da odbacite sve dosadne misli odjedanput. Umesto toga vi ćete svesno Preimenovati te besmislene misli u OKP. Možete da slušate muziku. vi imate jednu očiglednu prednost: OKP ima tendenciju da bude veoma glup. Kad to uradite. Šta time hoću da kažem? Evo kako može da se gleda na to : Refokusiranje je kao učenje borilačke veštine. To je besplodna - . destruktivno zaokupljeni dosadnim mislima i prisilama koje su napale vaš um. i OKP pobeđuje. Ovo je Refokusiranje. Sada ste spremni da zaobiđete te misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na drugo. Jedino što OKP može pametno da uradi je da đavolski postavi dilemu našem umu. Bolje je da radite postepeno. dok vi sledite petnaestominutno pravilo. Ne pokušavajte da oterate OKP kroz neko magijsko razumevanje šta to predstavlja i šta znači. ovo je OKP". je veoma jak. Onda je Ponovo Odredite i postavite krivicu tačno tamo gde i pripada.Preimenujte je. u Prvom poglavlju). igrate kompjutersku igru ili da zalivate omiljeno cveće.Vi se refokusirate na drugo ponašanje. Prvo . i Ponovnim Određivanjem ih prepoznati kao problem veza u vašem mozgu. pletete. manja je šansa da ćete uspeti. Zaključak o Refokusiranju u jednoj rečenici glasi: Uradi nešto drugo . granice vaše snage mogu da dozvole samo pet minuta. umesto da izvršavate neki bezvezan ritual u vašoj reakciji na opsesivnu misao koja se pojavila u vašem mozgu. Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje vam pomaže da se malo priberete i da budete spremni da svoje misli odvojite od OKP-a i postavite ih ponovo u realnost. Što više brinete o pokušajima da oterate neke budalaste i dosadne ideje iz vaše glave. U početku terapije izgleda da fizička aktivnost mnogo pomaže. saznaćete da se OKP-potrebe menjaju i imaju tendenciju slabljenja posle izvesnog vremena. i zaobilazite je tako što ćete vaš um zaposliti drugim poslom koji je prijatniji i svrsishodniji. Recimo da imate opsesiju oko zagađenja i da misao od koje strepimo dolazi ponovo: "Moram da operem ruke". jači od snage vašeg uma i ne možete ga lako oterati.

to se obično tada pojavi pred nama. ona počinje polako da nestaje.. Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača . sad znate da nije toliko važno šta osećate već šta uradite. Ključ refokusiranja je da morate da pređete na drugo ponašanje. Morate to zaobići. Vi nećete dopustiti da te misli i osećanja određuju šta radite. AKO RADITE. Za to vreme radite nešto što vam pruža zadovoljstvo. dogodiće se posle izvesnog vremena. popravljate način na koji vaš mozak radi. Kako su naša istraživanja na UCLA-i pokazala. ne možete biti pasivni. koga je briga da li će nestati ili ne? Ja ću da uradim nešto konstruktivno". Refokusiranjem i promenom ponašanja vi menjate te zarđale brzine u vašem mozgu i odupire te se prisilama na inteligentan način. prinudne potrebe počinju polako da se smanjuju jer radite na prameni hemije vašeg mozga. Po isteku ovog vremena možda ćete reći: "Dobro. Kad ne obraćate nikakvu pažnju na prinudnu prisilnu potrebu. um koji će biti osetljiv na naizgled nevidljive promene i sposoban da vidi rezultate tih promena. nećete menjati vaš mozak i nećete imati poboljšanja. POBEĐUJETE Kako ja zapravo definišem "poboljšanje"? Pošto je OKP hronična bolest. Kada to uradite. Ali ne toliko. kad vas sve manje tera da radite stvari zbog kojih se kajete. uvek napreduju. isto kao što ne možete ništa da uradite što bi zaustavilo alarm koji je greškom proradio na nekim kolima. Tako da posle jednog uspešnog petnaestominutnog čekanja možete da procenite situaciju i odlučite: "Hmm . moja definicija poboljšanja je dostizanje tačke kad OKP mnogo manje utiče na vaš svakodnevni život. sposobnost da se zaobiđe OKP je moćno oružje. ako samo sedite i ponavljate: "Moram da se osećam bolje''. takođe poboljšavate način na koji funkcioniše vaš mozak. bukvalno utučeni iznutra. Samo ćete postati demoralisani. Ako bi to bio slučaj garantovano ćete biti gubitnik. Refokusiranje je u centru samousmerava juće saznajne terapije ponašanja.Vi ne možete da učinite skoro ništa kako bi jednostavno oterali strašno osećanje. još uvek mi dosađuje. Ljudi koji mogu ovo da urade. ne meša se više sa vašom efikasnošću na poslu niti sa vašim ličnim prijateljstvima i ne traži više vašu stalnu pažnju. To se ne događa u prvom pokušaju. ne dosađuje mi baš mnogo. Iako OKP još uvek može da pokuša da se prikrade učini vaš život mučnim. Dosledna primena Nepristrasnog Posmatrača je ono najbolje za duševnu snagu. Sačekaću sledećih petnaest minuta".. Kad to radite. Na drugoj strani. počinjete u sebi da se osećate prijatnije zbog toga što vaš mozak počinje bolje da radi. nećete promeniti vaše ponašanje. vaše posmatračke moći će se povećati.Vaš poklič u ovoj borbi nikad ne srne biti: "Moram da se otarasim ovog osećanja". Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i. iako je misao ili osećaj OKP-a još tu.borba. Dok se učite ovladavanju nad svojim strahovima. Kako su naša istražiivanja na UCLA-i pokazala. umesto bola. Budite strpljivi. I mogu da garantujem da ovo možete sami da uradite.kako bi rekli: "A to! To je OKP. vi u stvari povećavate šansu da one (opsesivne misli i kompulsije ) zaista i nestanu. . pokušajte da sačekate bar petnaest minuta da ništa ne radite i ne reagujete na njih.taj posmatrajući glas razuma u vama. Menjajući svoje ponašanje. Razvićete snažan um. Primećujem razliku". Kad se pojave te prinudne potrebe. Nisam još video nekog ko je dostigao ovakav nivo duševne rešenosti a da nije uspeo da napravi napredak.u suštini na isti način na koji lekovi menjaju hemiju mozga. Treba da budete aktivni. Jedna od velikih ironija života je da kada nam nije stalo da dobijemo nešto u životu. Kad sebi kažete: " Hej. kad se fokusirate na zaobilazak OKP-a. Isti princip važi i kod borbe protiv simptoma OKP-a. Daj da uradim nešto drugo". zapravo menjate način na koji vaš mozak radi . Kad prebacujete brzine za aktivnosti-ponašanja. Vi popravljate pokvaren sistem za prečišćavanje u mozgu i pokrećete automatsku transmisiju u nukleus-kaudatusu da ponovo proradi.

Kako poseješ. To je važno otkriće u relaciji um. Ponovo Odredi. Ja sam užasan(a) Ja sam gubitni(ca)k. Ne morate da provedete sate na terapiji sa doktorima. Bože. prefrontlini korteks će postajati sve više zagrejan. sve više i više. Bog ne može biti zavaran. U žaru borbe protiv kompulsivne potrebe. da ne biste ponovo proveravali bravu.naučili ste da možete da kontrolišete vaše ponašanje u reagovanju na OKP misao. Koliko god vremena možete da izdvojite od trenutka dobijanja te prisilne potrebe i vaše akcije povodom nje je vreme koje je dobro iskorišćeno. Ovo je zaista samousmeravajuća terapija u tom smislu da ste sami sebi terapeut. a ne prefrontalni korteks. kao što je nekad to smatrano za neophodno. dok gledate kako se lista uspeha povećava. počeće da se hladi. U Bibliji. (Sećate li se onih fotografija na koricama knjige?) Učeći da odlažete akciju povodom opsesivne misli za petnaest minuta . U početku ćete morati da se veoma brzo udaljite od umivaonika da ne bi popustili i prali ruke ponovo ili da se brzo udaljite od vrata. oko kojeg je naš tim sa UCLA-e izgradio metodu U Četiri Koraka. To može biti obična mala beležnica koju stavljate u džep ili tašnu. Popustio sam. onda to ide". sprečava vas da uzmete prisilno ponašanje zdravo za gotovo. Otkrićete da što više primenjujete korake . Ako uradite kompulsiju. Štaviše. Izlazi da ako odbijete da poslušate i perete. tako ćeš i . Pored biološkog aspekta prevazilaženja OKP-a. Vaš dnevnik vam takođe može pomoći pri izgradnji samopouzdanja.što se često dešava . ne znači da morate da to slušate. kao reakcije na njih. Refokusiraj i Ponovo vrednuj . pokušajte da se Refokusirate na neki prijatan i koristan posao. U redu je da u početku napravite fizičko odstojanje od umivaonika ili vrata. tu je i duhovni aspekt. BELEŽENJE VAŠEG DUHOVNOG USPEHA Važno je da imate dnevnik ili svesku u koju zapisujete vaš uspeh u Refokusiranju. Samo shvatanje da je ovo terapija ponašanja. Vi ste onaj koji odlučuje da li ćete da slušate te bezvezne poruke i radite prema njima. počinjete da pravite pozitivne promene u radu vašeg frontalnog korteksa. samo recite sebi da je OKP pobedio u ovoj rundi i zakunite se da ćete sledeći put raditi na tome da ignorišete umivaonik ili vrata. Nikad neću napredovati". nije uvek lako da se setimo koja je od naših aktivnosti pri Refokusiranju.mozak.sebe učite prevenciji reagovanja.Samo zato što je vaš prefrontalni korteks zaglavljen i šalje va pogrešne poruke. Na kraju ovog perioda važno je da ponovo procenite dosadnu potrebu i napravite mentalnu zabelešku o bilo kakvoj promeni u jačini potrebe za vreme dok ste bili u stanju daje držite po strani. Čak i ako postoji skoro neprimetna promena u intenzitetu .duže ćete biti u stanju da se izlažete tim strašnim mislima i prisilnim potrebama a da ne izvršavate prisilne radnje i rituale. u Knjizi Galicija. Prefrontaini korteks će vam reći: "Peri ovo! Proveri ono!"Ako slušate sve ovo.osim ako vi ne odlučite da ide.ili čak samo pet minuta . čak i ako je to samo minut-dva. čak i ako izvršavate prisilu u isto vreme. Prefrontaini korteks vam može reći: "Peri!''.Preimenuj. držanje zapisa na papiru će vam pomoći da čvršće smestite ta ponašanja u vašem umu. Ali ne ide . (nije pranje ruku nego izvršavanje prisilne radnje-kompulsije). Naravno da uvek možete dobiti dodatnu pomoć i podršku. Mnogi naučnici i filozofi su bili skloni da kažu "Ako prefrontaini korteks kaže da. Ali nikad ne recite sebi: "O. Tipično je da osoba sa OKP-em ima potrebe da izvršava kompulsivna ponašanja-prisilne radnje mnogo puta u toku dana. kao što znamo. bila najefikasnija. Ali ako odbijete da slušate. Isto se odnosi i na održavanje aktivno uključenog Nepristrasnog Posmatrača. ali to ne znači da vi morate da perete. Zašto je ovo važno? Pa iz dva razloga. se kaže: "Nemojte se zavaravati.

Jedan čovek se veoma bojao od brijanja. koji veoma cene pomoć koja im se pruža. čak i ako je to biranje pahuljica za doručak". ništa se ne dešava ili se simptomi pogoršavaju. Kad se ljudi previše fokusiraju na to kako se osećaju. Niko ne može da uradi ovaj posao za vas. . tako da kad se ništa aktivno ne preduzme da se savlada njihova bolest. i zagonetna či njenica da ljudi sa OKP-em za razliku od svih drugih ljudi sa dru gim psihijatrijskim bolestima najslabije reaguju na plasebo terapiju . Najbolje Aktivnosti za Refokusiranje iziskuju jaku koncentraciju i strategiju i obično uključuju i druge ljude. strahujući od neke vrste kazne što je imao opscene opsesivne misli. ili čak rešavanje nekog poslovnog problema. kad god se takve misli pojave. Kao što je jasno dokumentovano da se mozak menja kad ljudi sa OKP-em naprave napredak. Za učenje Četiri Koraka. ljudi sa OKP-em imaju i tendenciju da ostanu bez energije. Kroz istraživanja OKP-a smo dosta naučili o međusobnoj vezi načina rada mozga i onoga što se događa u umu čoveka. Refokusiranje pomaže kod obnavljanja te energije. Kao rezultat ovoga mi imamo prilično dobru sliku o tome šta se događa u duši osobe koja ima te prisilne potrebe da pere ili proverava.MOZAK Istraživanje OKP-a je stimulativno za intelekt. Za razliku od onih ljudi koji boluju od raznih drugih psihijatrijskih bolesti. a kako posle tretmana. ovakva intenzivnost je dobar adut. Ali kod osoba sa OKP-em. kapacitet ljudi sa OKP-em da usmeno iznesu kako se iznutra osećaju. Pošto znamo dobar deo onoga što se događa u mozgu osobe sa OKP-em. Ja nastavljam da uživam radeći na istraživanju OKP-a i njegovih uzroka. Oni su ne samo vredni ljudi. tako je istina i da oni mogu tačno da predstave kako su mislili i osećali se pre. Na drugoj strani. ta aktivnost će vam manje skrenuti pažnju sa vaših opsesivnih i kompulsivnih misli nego dobra partija bridža. Izgleda da je tako Bog izgradio i ljudski sistem. On sad može da koristi brijanje kao aktivnost Refokusiranja. oni ne urade šta treba da bi se oslobodili OKP-a. možemo da poboljšamo naše razumevanje odnosa između toga što se događa u mozgu i unutarnjih osećanja i deša vanja kod te osobe. kad sami džogirate. istrošeni od onoga što oni vide kao beznadežnu borbu protiv đavolske bolesti. Jedna žena iz moje grupe za terapiju OKP-a je rekla: " Šta god da radim je ozbiljno. Razumevanje veze između onoga što mozak radi i unutrašnjeg života osobe je veoma važno. kad se ljudima daju tablete za koje oni misle da im pomažu postoji dobar broj onih kod kojih zapravo dolazi do poboljšanja za kratko vreme. iskreni i veoma intenzivni. Imao je strah od samopovređivanja prilikom brijanja.sve dok vam to pruža neko zadovoljstvo (ovo nije negiranje činjenice da je solo-džogiranje korisno za mnoge ljude). Postavite sva ova otkrića zajedno.terapiju bIanko tabletama. i videćete zašto istraživanje OKP-a može toliko da obećava kad je u pitanju veza između uma i mozga. Uglavnom iz tog razloga što je rad sa ljudima koji imaju OKP veoma zahvalan. Oni mogu da opišu do sitnih detalja nesrećna osećanja i napadne potrebe i bedu i muke koje im ta osećanja uzrokuju. Moji pacijenti ovde opet imaju tendenciju da budu kreativni.žnjeti". ljudi sa OKP-em mogu veoma jasno da objasne šta osećaju i šta im dosađuje. Ali morate prvo da posejete da bi ste požnjeli rezultate. već su i skloni da budu kreativni. Na primer. Rezultat je da su i njegovo lice i um postali veoma čisti! VEZA UM . Ovde su na delu i sledeći faktori. generalno manje od deset procenata pacijenata pokazuje napredak kada im se daju bIanko tablete. Vi možete da menjate svoj mozak. ili nešto drugo. razumevanje koje se pojavljuje o nekim elemen tarnim problemima u mozgu koji uzrokuju OKP. Čak i kod šizofrenije i depresije. i iz medicinskih razloga a i zbog same fascinantnosti predmeta.

ono je zeleno". Eto. Znaćete šta se zaista događa i prestaćete da reagujate kao marioneta. Ali bez Četiri Koraka kao oruđa kojim se uveravate. ako mislite da će vam pomoći. Kao član ljudskog roda vi imate malu prednost na startu.. (Još bolje ako ste anticipirali i planirali unapred. Naš UCLA-metod lečenja uči ljude šta mogu da urade kako bi sebi pomogli.prefrontaini korteks. našanja i OSTANITE AKTIVNI Ja čvrsto verujem da je dopuštanje ili ohrabrivanje pacijenata da budu pasivni problem u velikom delu moderne medicine. bićete uglavnom u stanju da to ignorišete i radite svoj posao. cingulatni girus. Kad shvatite da to osećanje nema neko dublje značenje i da je to samo lažna uzbuna. krzno i kožu na kompulsivan i destruktivan način - . šta to znači?" Da budemo pošteni. ili vam vaše oči govore "To je crveno. Ali kad jedanput počnete da primenjujete Četiri Koraka.Sve ovo se nadovezuje na moćne izvore informacija o vezi između mozga. Uradite prvo ono što je najlakše. - ŠTA TO ZNAČI: NIŠTA Ali ako uzmete OKP poruke zdravo za gotovo. besmislena ponašanja i pređete na druga. a šta kiselo". dobro. nećete više reagovati na te pogrešne poruke automatski i bez ramišijanja. Oni zasigurno čine da neprijatni simptomi brže oslabe. a pacijent čeka da mu se stanje poboljša. kod lečenja OKP-a lekovi kod mnogih ljudi olakšavaju učenje metode Četiri Koraka.Vaš Nepristrasni Posmatrač će održavati vašu vezu sa realnošću.radite nešto drugo. kako bi vam omogućio da ostavite ponavljajuća. duboko u sebi vi znate da to ne znači ništa. po duševnog života ličnosti. Lekovi su u redu. trošićete svoje vreme gunđajući i pitajući se:"Da li me je onaj dotakao? Verovatno se očešao o mene dok nisam gledao. Isto kao što vam vaš jezik kaže "šta je slatko. ispravnija ponašanja. Prefrontaini korteks vam šalje poruke da nešto nije u redu. Može biti mudrije da počnete sa onim koje vam stvara najmanje stresa. Napravite spisak.. pošto ćete unapred znati šta ćete raditi). cingulat girus koji je direktno vezan za vaš stomak i srce vam daje osećaj da će se nešto strašno dogoditi ako . Uzmite jedno i pokušajte da sačekate petnaest minuta pre nego što reagujete na njegove luckaste naredbe. I psi mogu da dobiju poremećaj koji uzrokuje da počnu da ližu svoje šape. Osoba ide doktoru i on radi ono što doktor obično radi. Ali pošto ste bili konzistentni u radu u samousmera vajućoj terapiji ponašanja. ako se koriste da pomognu ljudima da sami sebi pomognu (teorija gumenog kotura). Pogledaćete sebe i bićete u stanju da se upitate:" Šta je ovo osećanje?" Odgovor? To je Zaključanost-Blokiranost mozga. Bože. I to je dobro. sutra ću da prestanem da ih radim". Promenite brzinu i menjate ponašanje . dok primenjujete petnaestomi nutno pravilo.misli i prisilne potrebe će sve brže bledeti i nestajati. i reći će vam: "Ovo je dobro. neku vrstu merila za stres. otkrićete da možete to da radite sa sve manje i manje lekova. Vi znate da niste zagađeni zbog tog "susreta" sa misterioznim čovekom. ". (Pogledaj Osmo poglavlje: Četiri Koraka i tradicionalni prilaz terapiji ponašanja). Osnovni uslov je da što manje radite kompulsivna ponašanja i sve manje obraćate pažnju na opsesivne misli i radite zaobilazeći ih . i nukleus-kaudatus ne prebacuje brzine. i nukleus-kaudatus su se združili protiv vas. osećanje je toliko jako da ste skloni da ga prihvatite. a to nije". ta poznata nam trojka . Ono što ne biste hteli odmah da uradite je da kažete: "Znaš onih dve stotine kompulsivnih ponašanja koja imam.

Za kratko vreme osećanje straha nije moguće više kontolisati. Idi i kopaj u dvorištu". da koristimo našeg Nepristrasnog Posmatrača. Onda bi trebalo da zabeležite uspeh u svoj dnevnik terapije ponašanja. Jedna žena koja se već mnogo godina borila sa poremećajem telesne dismorfije. Refokusiraj. Naši pacijenti na UCLA-i su razvili svoje sopstvene tehnike kojima sebe sprečavaju da izvršavaju svoje kompulsije .ako uspete da sačekate barem petnaest minuta pre nego što uradite bilo šta u vezi vaše opsesivne misli. davala je sebi dvadeset pet centi za novu odeću. Mnogi ljudi uvide da je beleženje svog napretka najveća nagrada. Kako vreme prolazi. zaista nije teško razumeti. Kod Refokusiranja u početku je i minut napredak. i da se vaš svet neće srušiti samo zato što vaš OKP ne nestaje. Za svakih petnaest minuta koliko bi se uzdržala od kopkanja svoje kože. Kad postane zaista teško i kad posao Refokusiranja optereti vašu moć volje. Dok je kvaka na vratima kod njega uzrokovala morbidan strah od smrti. koja je nameštena na pet ili deset minuta.doći ćete do saznanja i shvatanja da ceo vaš život ne zavisi od kontrolisanja tih strašnih i napadnih osećanja.Veoma je dobra ideja da sebi obećate neku nagradukartu za pozorište ili sladoled. njegovi prijatelji su bili totalno zbunjeni ovim ponašanjem. da povećamo našu celokupnu svesnost uma i da pravimo osmišljene odluke kako ćemo da vrednujemo i reagujemo na te signale koje nam šalje naš mozak. Više nećete moći da se držite vaše zamišljene štoperice. . što bi radila kako bi se oslobodila od zamišljenih defekata i mana na koži.stanje za koje je Dr Džudit Rapaport iz Nacionalnog Instiuta za Zdravlje otkrila da može biti lečeno istim lekovima koji se koriste i za lečenje OKP-a. U to vreme. kako bi sebe sprečila od stalnog čeprkanja i kopkanja svoje kože. a ne smatrajući ga nečim što nije . pilot sve kontoliše. Hjuz nije mnogo mislio na taj način o pilotiranju. Za osobu sa OKP-em. U avionu. Ali ne možete svom psu reći: "To nisi ti . sve više ćete imati zadovoljstvo da regularno vežbate U Četiri Koraka. Letenje je bilo neka vrsta terapije ponašanja za Hjuza. kod njega nije postojala slična asocijacija između aviona i bilo kakve zagađenosti. Moraćete da povećate vaš stepen tolerancije na neprijatno osećanje. imajte na umu da će vam se na kraju sve to vratiti vrednim rezultatom. Mi kao ljudska bića imamo kapacitet da posmatramo svoja sopstvena ponašanja.prisile. Jedna žena se udari blago po licu nekoliko puta. To je uzrokovano prinudnim potrebama iz tvog mozga. Za komandama svog aviona on je svoju pažnju Refokusirao od OKP-a ka aktivnosti koja je zahtevala potpunu koncentraciju. verovatno zbog pogrešnog alarmiranja u singulate -žirusu (cingulate-gyrus). Vi uradite što god je delotvorno za vas. dodirivanje zagađene kvake može da uzrokuje strašnu pomisao da je katastrofa neizbežna. Ovo je teritorija borbenog pilota. Ali posle nekoliko nedelja moraćete da otvorite novu kovertu. Promenićete način na koji vaš mozak radi. ali ako ovo analiziramo u kontekstu onoga što sad znamo o OKP-u. Pomoglo je. pa nije imao nikakav strah od letenja. ali se može zaobići pa se na taj način može kontrolisati. ali je sav bio obuzet strahom od doticanja kvake na vratima za koju je zamislio da je zagađena. Time što Refokusirate i radite zaobilazeći vaš OKP prihvatajući ga kao ono što i jeste. je najzad odlučila da neće više da živi sa zadimljenim svetlima u stanu i sa novinama koja su pokrivala ogledala. Verovatno je to ono što je Hauard Hjuz radio kad je vozio svoj avion.to je samo tvoj pseći dermatitis. Jedan mladi čovek pukne prstima obe ruke. stanjem bliskom OKP-u. ODBACIVANJE TIH ANKSIOZNOSTI Aktivnost koja iziskuje vašu punu pažnju je odličan način da sebe okrenete od simptoma OKPa.

"Ponekad". Važna lekcija se može naučiti iz Majklovog iskustva kao terapeuta " Svaka ličnost mora da se bori protiv OKP-a na svoj sopstven način i svojom sopstvenom brzinom". u kojoj što više cimate čvršće vas steže. Znate. Ljudi kažu: "A. Stalno izmišljaš vežbe koje će ti pomoći da sebi pomogneš". kaže Majkl.' Četiri Koraka su bili kao priručnik za početnike. I ne morate da mislite 'U redu. osećao bih se odlično. Uz terapiju ponašanja i sve većim saznanjem o torne šta je zapravo OKP. Improvizuješ. Ne moraš da imaš i ime za to. On je doduše ostavio ideju koju je ranije imao da je njegova prvenstvena misija da pomaže drugima u grupi koji još nisu dostigli njegov nivo uspeha. I uopšte se ne oseća slično OKP-u. i bolje ćeš se osećati sutra. Majkl.. imaš pristojan posao i u stanju si da ga izvršavaš čak i sa tvojim OKP-em.Važno mi je da nemam neke nerealne ciljeve. pa tako mogu da imam i više poslovnog uspeha" . Ali stalno želim da radim da se tome približim. Sad shvatam da ne mogu da budem Majka Tereza. kaže da mu je metoda Četiri Koraka dala disciplinu koja mu je bila potrebna. Oseća se kao nešto dobro". "Naučio sam da sebi kažem: 'Uradi ovo danas. već da radim nešto u čemu uživam" . ali uvek pokušavaš da napreduješ. To je jedini način da pređete iznad 70 procenata. uzimam ga pod kontrolu. Ja sad praktikujem Četiri Koraka. ali zapravo bez razmišljanja o Četiri Koraka kao metodi. je kao rad na domaćem zadatku.misli". U svojoj borbi protiv OKP-a. Rezonovao je da je ipak to kod njega uspelo. ali u suštini primenjuju osnovni metod. Kraće rečeno. U isto vreme hoću da budem realan. redovni nedeljni dolazak na terapijsku grupu za OKP na UCLA-i. bilo da je to biohemijski. to je njegova budnost. Imaš na svom umu ono što imaš.mislim da je ovo dobro za mene da ja ne želim da radim ovaj posao. Ovo je dobar savet kod raznih stepena tretmana u toku terapije ponašanja. se seća kad sam mu dao igricu za prste. Sa najboljim narnerama.čoveka koji radi dezinsekciju. to je dobro. Ustvari samo znaš da treba da uradiš nešto drugo. On nalazi da su za njega fizičke vežbe veoma korisne za zaobilaženje njegovih OKP. Kada je stepen Majklove anksioznosti nizak. Mislim da većina ljudi ovo nekako improvizuju tako da rade ono što je za njih delotvorno. On je karticu uvek sa sobom nosio i hteo je da je pokaže onima koji su imali strah od pesticida kao jedan vid terapije izlaganja. nikad neće dopustiti svih 100 procenata uspeha. Kako se njegovo stanje sa OKP-em poboljšava. koji je savladao svoj problem pranja ruku. Morate da se smirite. Umesto toga. Majkl procenjuje da je oko 70 procenata uspeo. Uradi to i sutra. Nikad mi ne bi bilo loše". on postaje optimističniji u pogledu dobijanja novog posla. on je jedanput doneo vizit-karticu eksterminatora. primena Četiri Koraka postane skoro automatska. koristite svoj mozak i izvučete .. i onda ga napušta. genetski faktor ili štagod da je.Vremenom. "Refokusiranje je kao izbacivanje misli iz mog mozga. sad se priseća. Sad shvatam da nešto u meni." Ali moj odgovor je . Kad bih mogao da igram košarku dvadeset četiri časa dnevno. već samo da radim i postignem nešto što mogu i da shvatim da me moja anksioznost neće ubiti". Za Majkla. ne morate da mislite: 'Sada moram da uradim Prvi Korak' . ali on sad čita nezasito i uči nove stvari: "Sad mogu da pročitam više knjiga za mesec dana nego nekad za godinu dana. Džek. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. Ja skoro osećam kako nešto udara moj mozak. ovo je biohemijski problem'. njegova koncetracija postaje veoma intenzivna pa je u stanju da izvršava svoj stenografski posao jako dobro. Ranije je mogao da čita veoma malo jer bi ga prekidali simptomi OKP-a tako da je morao da iznova čita istu stranicu. neki ljudi su prejako reagovali. kao delu njegove stalne (biobiheviora1ne) terapije ponašanja. i osećaćeš se bolje sledećeg dana. "Morate stalno da radite.

imao je strašne propratne efekte od lekova i nije mnogo napredovao u borbi sa svojim OKP-em. Dok se priseća kaže da je njegov doktor postupao "kao da je pokušavao da istera virus iz mene". Onda dođete do tačke kad morate sebe da uveravate da je sve u redu". njihova jačina bi se smanjivala. možete da buljite u vrata ili da vidite da je prozor zatvoren. morate da napustite kuću ili da se udaljite od automobila tako što ćete sebi govoriti da ste sve što je razumno uradili da bi ste ih zaštitili. doktor ga je savetovao: "Samo se čvrsto držite. Takođe sam pokušao i da smanjim preterano proveravanje kad bih napuštao kuću ili auto. Nije znao kad treba da . Razlika je u tome da kod OKP-a ne znate kad treba da prestanete. Pre nego što je tražio pomoć na UCLAi. i onda moraš da odlučiš kad si dovoljno uradio. Džek se suočio sa činjenicama: "Više nisam imao mnogo izbora. Odlazak na terapijske grupe je bio koristan jer je bilo teško odlaziti redovno na njih a ne pokazati neki nepredak. Na primer jedan simptom koji je čest za ljude sa OKP-em je da skupljaju beskorisne stvari. Do tada sam mislio da je bolje da imam i takve ruke. lakše ću to uraditi sledećeg puta. Za Džeka je održavanje smirenosti iziskivalo dosta upornosti. shvatio je. Ne možeš se osloniti na hemikalije da ti promene život". Džek je bio na lečenju lekovima. Bio je opsednut odbacivanjem stvari za koje je mislio da mu neće više trebati. Moraš da promeniš ponašanje. Kaže: ''Ja imam takav karakter da bih više voleo da dođe neka velika sila i uradi sve za mene. što zavisi od stresa kroz koji prolaziš. što više menjate vaše ponašanje i vaše misli se više menjaju". Ali počeo sam de se pitam da li je ovo vredno toga". a ne na lekove. Kad bih počeo da obraćam pažnju na njih. Vi ne napuštate brod zbog toga što malo propušta vodu". Tako da se ovo tačno slaže sa mojom ličnošću". ali sam onda otkrio da što duže ne popustim pred prisilom i vidim da se ništa loše ne događa. Isto je kad vas uhvati OKP. ali ne smeš da dopustiš da se to otme kontroli. ali da nemate osećaj da su i u redu. I kako je Džek sebe terao da sve manje vremena provodi proveravajući. kad ih nisam prao. kao što sam naučio u grupi. Morao sam da počnem da se oslanjam na sebe. Piće bi od mene pravilo drugačiju osobu i ja nisam morao da se suočim sam sa sobom. Količina proveravanja može da varira. U početku mu je bacanje pružalo zadovoljstvo. ohrabrite se da nastavite. su brige koji svi imaju. Treba da ostanete mirni i da primenite Četiri Koraka da otključate vaš mozak. počele bi da mi dosađuju. Imao sam i problem sa alkoholom. Nekoliko godina ranije Džek je prestao da podnosi alkohol."Ti nemaš apsolutnu kontrolu nad stvarima. Naravno da sam isprva bio anksiozan. Ovo je bilo teško jer je bilo mnogo strahova u vezi toga šta sve može da se dogodi nezaštićenoj imovini. napadne misli. Ponekad je Džeku bilo veoma teško da kaže da li je to što doživljava OKP ili ne. "Počeo sam de se trudim da ne popustim pred mislima koje su mi govorile da su mi ruke prljave i da ću proširiti zarazu okolo. Skloni ste da paničite i da počnete da gurate i vučete na pogrešnu stranu. Rekao je sebi: "To ti je. ali se kasnije situacija otela iz ruku i to je postalo njegova glavna preokupacija. nego da podnosim strepnju i strah koje bih imao da ih nisam prao. Nešto je moralo da se uradi. Ali povremeno. sad je sve na tebi. Džek je razumeo da mu lekovi uopše neće pomoći. Kad bi Džek zvao doktora telefonom da mu kaže da su mu lekovi davali užasne glavobolje. Sve što možeš da uradiš je da radiš što god bolje možeš. Dolazila je zima i ja nisam mogao da zamislim da ću opet imati suve i ispucale ruke. Kad jedanput napravite napredak. Naravno biti čist i štititi svoju imovinu. "Otkrio sam da kad sam ignorisao neprijatne. ili da napravim neki napor da se promenim. Na kraju. tako da ne izneverite i razočarate i druge u grupi.svoje prste. Morate sebe da pohvalite za svaki i mali napredak. Počnete da skupljate ove primere u listu slučajeva kad se ništa ne dogodi pošto ste ignorisali svoju opsesiju. Najzad. Kad se OKP zaista pogorša. Džek je imao obrnut problem.

Jedan od njegovih zadataka u restoranu je bio da postavlja sos od paradajza na pizze. OKP bi učinio da on sasvim prestane da pere ruke. Želela je da ustane i ode. Brajan.'Rekla sam sebi: 'Ovo nije stvarno. Sedećeš ovde kao normalna osoba." Pošto je to uradila. Ali ova opsesija ga nije spečila da ponovo pere. mora često da pere ruke. I nikad nije razvio prisilu pranja ruku! Pošto se rukovodio Nepristrasnim Posmatračem. to nije bio OKP. Kristofer je prevazišao misli da je sos bio krv i nije imao više problema sa pomaganjem oko pizza. To je zapravo po svom efektu bila stalna terapija izlaganjem. imao je jasnu sliku realnosti. Pošto Kristofer radi u kuhinji. izradio je tehniku "bez besmista".prekine sa premeštanjem i sortiranjem stvari. Kad bi se vratio kući nije sebi dopuštao da opere ruke sve dok ne bi otišao da radi. Kristofer se odmah suočio s tim. ali nije. Shvatila je da je boreći se protiv OKP-a sebi poklonila najbolji mogući rođendanski poklon. uvek je bio siguran da kad bi osetio da treba da opere ruke. Džek je bio u grupi tri godine i nastavio je da vežba samousmera vajuću terapiju. mogla je da se Refokusira na rođendansku proslavu i da razgovara sa ostalim članovima porodice. shvatio je da mu treba profesionalna pomoć kada je njegova opsesija došla do toga da je upitao svog prijatelja fizičara da proceni koliko bi se dugo zadržala kiselina na gumama njegovih kola ako bi on prešao preko nje. otići tamo. Ali nije imao izbora. I pošto svarnost ne imitira OKP. Ovo je bilo nešto što je morao da radi svaki dan. Interesantno je da je kad se pokvarila njena pisaća mašina uložila svestan napor da je ne odnese na popravku. Bio je u pravu. Danas on procenjuje da su se kod njega simptomi smanjiii za 90 procenata. i uraditi bilo šta.prisilu". Neko vreme je govorio:" Razvio sam neku čudnovatu opsesiju da ako perem ruke više puta. ili na počinak. njegov prijatelj je procenio da bi se kiselina obrisala posle četiri okretaja točkova). koji je imao opsesije oko zagađenja. koji je imao veliki strah od akumulatorske kiseline.nepristojno. opet je to samousmeravjuća terapija ponašanja. Ali još uvek može . Danas. za samousmeravajuću terapiju. Zastao bi i uzeo nešto zemlje i prljavštine i protljao s tim svoje ruke. Kada bi njegovi susedi otišli na odmor zamolili bi ga da šeta njihovog psa. Za njen rođendan njena porodica je izašla u italijanski restoran na večeru. Emi se uspaničila kad je domaćica restorana postavila njenu porodicu da sedi do izlaza za kelnere. Nećeš postupiti neumesno zbog svojih strahova. Seća se: "Samo sam svesno odlučila: 'Pokazaću suprotno. gde su jasno mogle da se vide beležnice i razne olovke. šetanje "prljavog" psa po "prljavim" ulicama jeste bilo izazov. Znala je da će primoravajući sebe da koristi olovke ubrzati svoj opravak. DIREKTAN SUSRET SA NEPRIJATELJEM Kristofer. onda jeste OKP! Realnost se ne oseća kao OKP. Kad je to bilo urađeno. Nećeš sad ustati. I to je bila opsesija. fokusirao bi se na šetanje psa. Ako mislite da je OKP. on pere svoje ruke samo društveno prihvatljivi broj puta svaki dan. to bi moglo da se razvije u kompulsiju. Prošavši kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja Emi je mogla da se oseća mnogo bolje sa olovkama. Posle izvesnog vremena. koja je imala morbidan strah da bi ako samo uzme u ruke olovku mogla da napiše nešto opsceno . U samom ovom slučaju. kao i strašne bogohuine misii. (Inače. Emi. Ovo je bilo kao agonija za njega jer je razvio opsesiju da je sos od paradjza zapravo krv. seća se mo menta njene pobede nad opsesijom. Tad je zaključio da je to verovatno OKPsimptom. Brajan smatra ovu opsesiju "totalno bizarnorn" . Za nekog ko je prestrašen od prljavštine.

' I znate štaje za mene najteže? Dobro. da stane i proceni opsesiju kao OKP. poslednja stvar koju želite da radite kad izgleda da vam život zavisi od toga da li je kompulsija izvršena. tu ne postoji prava opasnost. ali je to bilo veoma teško naučiti. Ja sam živeo sve to vreme izvan te granice. otkrila je da joj petnaestominutno pravilo. OKP može da učini osobu isto tako prestrašenom i od grudve prašine. "Dođete do tačke kad je u pitanju um nad materijom. Korišćenje kraćih intervala.. bila je na zidovima moje kuće." Inače. minut ili čak trideset sekundi. umesto da im daje još . On maše glavom kao u neverici: "Ja bih zapravo izlazio i čistio gradske ulice. To je zaista prokleto bizarno. Morate sebi da kažete:' Čoveče. kosim i okopavam. MOĆ SAMOUNIŠTENJA Ana. ali teoretski sumporna kiselina jeste opasna. Skretanje svoje pažnje tako što sam radila nešto drugo je pomoglo. Ana je vremenom saznala da je sposobna da se odupre prisilnim potrebama da ispituje svog jadnog i izmučenog mladića svim onim ludim pitanjima i da se Refokusira dalje od OKP misli i potreba. Svakog minuta u toku dana. seća se: "Treći korak Refokusiranjaje bio suštinski za moj oporavak. student filozofije. Brajan je veoma brz da kaže da je metod U Četiri Koraka jedino dobro oruđe koje uopšte postoji za ljude kao što je on . je neprestano ispitivala svog mladića zbog svog neosnovanog straha da je bio neveran. imala bih mnogo bolju kontrolu nad sobom pošto je to vreme prošlo". Ana je onda kroz posmatranje konstatovala nešto dosta važno:"Oni koji imaju kompulsije mogu ponekad da sebe fizički sklone sa mesta gde izvršavaju svoje rituale. Ključno je stalno mentalno beleženje napretka i Preimenovanje: "Ovo je samo OKPništa zaista loše". Čekanje je. Neko mora da je video tog idiota sa kofama i bikarbonom sodom". Ali fizičko sklanjanje osobe iz svojih sopstvenih misli je nemoguće". To je veliki beg i utočište za mene". koristitite ga što više možete za Refokusiranje.dobro da se seća onih noći kad je vozio iza policijskih ili vatrogasnih kola da bi očistio stvarnu ili zamišljenu kiselinu sa druma. ali da u isto vreme ne pređete granicu. Kako bilo. Opšti princip je prost: Ako imate hobi koji volite. čak i kad ne bih mogla da se stvarno skoncetrišem na drugu aktivnost.. "Postao sam toliko đavolski umoran od toga i toliko umoran od depresije koju je to izazivalo. Uz pomoć Četiri Koraka i nešto lekova da mu pomognu u tok terapije. Tako ćete dobiti dve vrednosti po ceni jedne.umivaonik ili vrata. Teško je preterati u precenjivanju stepena bizarnosti i besmislenosti simptoma OKP-a. Kao i mnogi drugi sa OKP-em. Njegova bašta je mesto gde on može najbolje da radi Refokusiranje. to uopšte ne dolazi u obzir. koliko god je ono teško za primenu. Ja sam strastven baštovan i mogu da izađem tamo. moja pažnja je bila usmerena na akumulatorsku kiselinu" . Obično. kada bih uspela da prođem kroz petnaest minuta i pokušala sa sledećih petnaest minuta. naročito u početku. Tako da je za mene bilo zaista teško da tu razdvojim stvari. "Imam mnogo više uspeha za vreme vikenda kad radim u dvorištu i radim naporno. Skrećući stalno svoje misli na druge stvari. samo puštanje vremena da prođe ipak je imalo lekovito dejstvo. riljam i oznojim se. ako se neko boji od pamuka ili grudvi prašine. Brajan je bio u stanju da radi zaobilazeći većinu svoj opsesija. zatražio je pomoć kad mu se već zaista smučilo od tih besmislica. daje tu distancu. Nisam mogao da radim normalne stvari. Ipak. kao što je Brajan bio prestrašenom od kiseline. Morate da imate zdrav stav prema tome. Bilaje u mojoj spavaćoj sobi. stvar bez značajnog sadržaja. ili od čega drugog. To znači da je za mene kiselina bila svuda. sasvim je prihvatljivo. čini se.

Stare uznemirujuće misli koje su činile da želim da sakupljam stvari. "Potpuno van moje volje.sigurna sam da hoće . u zavisnosti od stepena stresa u datom trenutku njenog života. i sav se u to uključi. nova Karen. iz tame u svetlost" . uradite drugu aktivnost.ali one više neće imati tu moć nadamnom kao nekad. Ali ona kaže: "Dobila sam još veću nagradu. imam viziju noža kako seče kroz moje sopstveno meso. kako sam dobijala više samopouzdanja da mogu da prevladam umesto da popustim kad OKP napadne. bez pokušaja da ih objasnim kako bih to nekad radila. Raspoređujte cveće. Nisam oslobođena od OKP-a. ali uglavnom mogu da imam kontrolu nad tim. intenzitet njenih napada OKP-a se smanjio. Vi znate da možete to da uradite. I to je zaista srećni dobitak. Ona je uspešna i gleda unapred. neće biti tako snažno komandujuće. Uspeva! Ovu tehniku koristim kad vidim neku rasprodaju ili primamljivu kantu za smeće. Ako mogu da zaustavim kompulsiju dovoljno dugo rasprodaja bi već bila završena. ili bi neko drugi uzeo onaj predmet iz kante. Ovo je snaga vere zasnovana na ličnom saznanju i iskustvul NE BRINITE. Niko nikad ne uradi nešto nemoralno zbog OKP-a. takođe je otkrila da je Refo kusiranje jedan od najkorisnijih Četiri Koraka: "Radi nešto što voliš da radiš. Iako ona još uvek ima u manjem ili većem obimu opsesije i kompulsije. Kompulsivne potrebe će vas proći ako skrenete vašu pažnju i ponašanje na nešto drugo. tako se menja i vaš stav. Karen i njen muž su oslobodili svoj dom oko 75 odsto beskorisnih stvari. Obećanje terapije ponašanja je postalo istina. a potreba bi tad već prošla" Kako se vaše ponašanje menja. Moj uspeh u primeni Četiri Koraka se dosta povećao. Izađite u vožnju koturaljkama. Lara je imala opsesiju da će uraditi . nego da dopustim da ulaze i inficiraju ceo moj misaoni proces. Ili ako je neko u toj prostoriji sa mnom. To je odličan opis primene principa "Ovo nisam ja . Posle dve godine čišćenja. (Njena opsesija oko noževa je potpuno nevezana sa njenom opsesijom ljubomore). pre bih ja bila umorna. ovi mali uspesi su se nadovezivali vodeći u značajno zdravstveno poboljšanje" .ovo je OKP". napadna misao ili slika mi se pojave u glavi. "Ukus svakog uspeha ima jedinstvenu slast i gura vas napred u dalje uspehe. oni nikad ne izvrše tim mislima odgovarajuću akciju. mogu se ponovo pojaviti. Ne dopuštam da mi naruše duševni mir. imam viziju da nožem ubadam tu osobu. umesto da to ima kontolu nada mnom". jer ste to uradili i raniji vaš ceo pogled na život se menja od negativnog u pozitivni. Karen. kao pre lečenja. I opet. Ta misao me smiruje i daje mi snagu". Plodovi uspeha i sampouzdanje su mnogo slađi nego lažna sigurnost u budućnost koju mi je davalo sakupljanje materijalnih stvari.ponašanje. Zasadite biljku u bašti. Nekako sam prešla zamišljenu liniju u svom umu i rekla sebi 'Pobediću ovo'. Kao posledica. NEĆETE TO URADITI Jedna stvar koju pacijenti na UCLA-i brzo saznaju je da koliko god stvarno izgledaju te opsesije sa njihovim opasnim sadržajima. kompulsivni sakljupač. jaka. započela je mali biznis. Ona sad zna za veliko zadovoljstvo kada se poseduje uredna kuća i lepo dvorište i ima osećanje slobode da se pozovu prijatelji sa kojima će u njima zajedno uživati. "Za vreme od nekoliko meseci. skoro uvek kada vidim oštar nož. i ova je vizija toliko jaka da učini da se trgenem unazad. raspremanja i bacanja. Štaviše. Na primer. Karen.više energije. pustim ih da prođu pored mene. Ana će sada radije "pre dopustiti da OKP misli samo prođu preko mog mozga. Ali pošto sad znam da su ovo samo neželjene i u suštini besmislene misli. Imam oruđe terapije ponašanja i imam snagu vere u Boga. Čitajte kratku priču. a kod Njega postoji briga o tome šta se sa mnom događa. Ako se i povrate.

moram napornije da radim da ne bih obraćala pažnju na opsesije" . otklanjajući simptome." Sad. "ali onda se pomerim. "Izašla bih napolje. Pozovem nekog. i otići od opsesija. može da bude veoma korisno kod teških opsesija. kao 'dodatni teret'. Kad se njene opsesije pogoršaju. Teško je okrenuti se. ili možda Bog nije bio sa vama kada vas je zadesio OKP". Refokusiranje vaše pažnje na nešto drugo. takođe je naučila ovu lekciju: "Kada ne radin moj OKP se pogorša jer imam više vremena da dopustim da se pogorša. Lara je sklona da sažaljeva sebe. Pokušam da se fokusiram na nešto drugo -projekat. Nemojte misliti da ste uradili nešto loše ili strašno. konstantno preko celog dana. i sakuplja odeću koja bi se podelila siromašnima. Za Karlu. Ako mogu da preusmerim svoje ponašanje i energiju drugim putem. Džil. onda obično nastavim sa nekim drugim poslom". toliko sam zdravija. Ovo je trenutak kada prenos brzina postaje za nas ponovo automatski. Nisam. Važno je zapamtiti: OKP nikad ne može da preuzme vašu volju. U to vreme. čak i u kratkim vremenskim intervalima. Ne čini da OKP nestane. "Kad uradite ove pozitivne stvari za ljude". kad je njen OKP pod kontrolom.nešto nasilno koja je bila toliko jaka da od straha nije mogla da uzme ni nož za puter u ruke. Ona sad shvata: "Nikad nisam postupila po nalogu opsesivne misli tako da sam mogla nekog da povredim. i da taj život zaslužujete. Kada ih stalno radite. onda se automatski uključe kao kad bljesne sijalica. Ako sam napolju i razgledam naokolo. mogu malo da ih i prevladam. Idem u kupovinu u osnovi zato što ne želim da dođem kući i budem sama sa svojim opsesijama jer znam da se one pogoršavaju kod kuće. Nikome neću reći da nemam OKP. Neki put jednostavno moram da im pustim na volju. Četiri Koraka su sada automatska:"To je kao da se potpisujem ili uzimam čašu vode''. ponekad koristi kupovinu kao tehniku za preusmeravanje svojih opsesivnih misli i prisilnih potreba. to je odgovaralo njenim potrebama. Opet. U Larinom slučaju postoji interesantna podeljenost: Iako se ona pored ostalog bori i sa kompulsijom kupovanja. Ja još uvek imam OKP. Nisam uvek uspešna u pokušaju da se prebacim sa opsesivnih misli. da bih izašla iz kuće. knjigu ili TV-emisiju. Pre toga odsustvovala je sa svog radnog mesta da bi išla da se leči od OKP-a. saznala je. ove postaju jače. Tako. sigurno ne na način kojim bi vi bili naterani da uradite nešto što smatrate pogrešnim. idem u gimnastičku salu. To mije odbojno. Lara je takođe naučila glavni princip terapije: "Što se više borim da opsesije nestanu. Čak i da bi se barem sebi pokazalo da loša misao ne mora potpuno da napusti vaš um pre nego što se Refokusirate na nešto drugo. bez obzira koliko jake i napadne ove postanu". fleksibilni radni časovi su pružili mogućnost da se pobrine o svom zdravlju i da pruži podršku svojim dvema ćerkama koje su sada već dve . Karla je član Saveta škole u kojoj je njena ćerka. koja je imala velike strahove oko zagađenja i "alkoholirala bi celu svoju kuću. misleći da uopšte više nema kontrolu nad njima. One ostaju sa mnom gde god idem. Onda se ja pomerim i prestuktuiram svoje misli. spremna je "da se vrati na glavni kolosek". da nešto radim. Biti stalno u poslu jeste deo te odbrane. Džil je bila agent za nekretnine. koja je imala strašnu opsesiju da će ubiti svoje dete. To je najbolja odbrana" . počnem da kuvam. To je ono na šta mislim kad kažem "raditi zaobilazeći OKP". Ali postoje toliko drugih stvari pored OKP-a. Što sam više zaposlena. "to vas odvlači od samog sebe. Ovo je divan primer neke vrste prihvatanja koje čini da svi aspekti Četiri Koraka bolje funkcionišu. niti hoću to da uradim. U suštini ona Refokusira svoju pažnju dalje od svojih opsesija. i hoću da ljudi shvate da postoji život i izvan OKP-a. Uzimam lekove svaki dan. Pomerim svoje misli. Znam da imam kontrolu nad mislima i potrebama.

jasno se seća dana kada je prvi put osetila kako se njen um pomera .odglavljuje.otključava. sada je u stanju da sve ovo postavi na svoje pravo mesto. otkrio je da sve manje vremena troši ponavljajući besmislene fraze u svojoj glavi. Refokusiram se na nešto drugo i kažem sebi da idem dalje. Jedanput je razvila tu ne tako retku opsesiju da je nekog udarila i . Više nije uplašen i više se ne opire da mu se neko približi. on je zapravo koristio društvene interakcije kao oruđe za Refokusiranje. Kako je redovno praktikovao Četiri Koraka. ali je to teško uraditi kad se zaglavite u tom momentu. koji je bio destruktvan i uticao na sve u mom životu". Gari je bio u stanju da se Refokusira na druga ponašanja sve duže i duže vremenske intervale. bio je u stanju da se nosi sa dosadnim mislima kad bi ga ove napale dokje razgovarao sa drugim ljudima. Ali sada imam radosti. To je veliki skok napred za nekog ko je nekad bio toliko pod vlašću svog OKP a da nije mogao da napusti svoju kuću i bukvalno je morao alkoholnim gazama da čisti vazduh koji udiše. Napravio je nova pozanstva i postao druželjubiviji i sa poznanicima na poslu. Ono što je Džoana naučila.mlade odrasle osobe. Što je Gari postajao sigurniji u sebe. Tako što je uporno radio zaobilazeći svoje OKP misli. Gari je bio u stanju da prekine sa lekovima. Dženi. kasnije će biti dovoljan za velike korake. Osećaj kontrole i ovladavanja je veoma koristan i važan i treba ga pojačavati i ohrabrivati. Danas ona kaže: "Moj život je toliko drugačiji.to im daje neki osećaj kontrole. koja se godinama borila sa brojnim opsesijama uključujući i onu da će nuklearna radijacija sa nje preći na druge. misli daje spremna da uradi nešto kreativnije. Kako bilo. I kao deo njegovog Refokusiranja. da mogu da ignorišu svoje napadne misli tako što delaju zaobilazeći ih . Kako vreme prolazi. Niko nije znao mučenje koje se događalo u mom mozgu. verovatno je da se nisam mnogo promenila. Gari je još od svojih tinejdžerskih godina bio obuzet napadnim mislima koje su mu govorile da "napadne" ljude s kojima bi govorio ili da pravi grube i neumesne opaske u vezi njih. mogu da se fokusiram na stvari na koje želim. Posle petnaest meseci ućešća u terapiji ponašanja i uzimanja lekova. i izvršava druge kompulsivne ritu ale za koje je nekad smatrao da neutrališu njegove misli o nasilju. Naravno. Danas. ove misli su mu narušavale život. Naučila sam da za mene vreme ne može da stoji čak ni za momenat. kaže ona "Nisam uopšte imala ideju kako je to. radi dobrovoljno za Projekat za Sidu u Los Anđelesu.Veliki napor koji se ulaže da bi se u početku napravio mali korak Refokusiranja. sa malom dozom lekova kao svojim gumenim koturom. Ovo je svest mozga koji se deblokira . Kad mračni glas u meni počne da mi dosađuje. Sada izlazi na sastanke. Svako uvek govori: 'Živi u momentu'. Ona sad može čak i da ismeva svoje tehnike izbegavanja pomoću kojih je nekad pokušavala da se izbori sa svojim OKP-em. Kao što smo naučili. što je bila posledica teških i crnih misli koje su je gušile.čak i samo na nekoliko minuta za početak . odnosno. isti napor ubira veće rezultate zato što se vaš mozak menja dok primenjujete Četiri Koraka. njegov društveni život je počinjao da se poboljšava. Ako se u početku tretmana ljudi nauče da Refokusuraju. Štaviše. Tako ljudi uče da nije neophodno imati punu kontrolu nad svojim napadnim mislima. mogu da budem ona osoba kakva je trebalo da budem. ja znam šta je to. Spolja gledano. nikad nije postupio prema ovim čudnim mislima. je da može ovladati i kontrolisati svoj OKP. koja je u jednoj fazi počela da se "otključava ili odglavljuje". Dat mi je alat da pomognem samoj sebi. U početku su važni i veoma mali pomaci napred. Mogu da živim život. da mogu da steknem punu kontrolu nad tim glasom u mojoj glavi. Sad uvek pokušavam da održim kretanje unapred". ili ih potpuno ukloniti iz svoje svesti da bi se napravio značajan funkcionaini napredak u terapiji ponašanja. Dotad. Džoana. po prvi put posle toliko godina. ljudi sa OKPem nikad to ne izvrše.

'Ne mogu da vozim noću jer su mi oči slabe'. ona je sad u stanju da na neki način "samo nastavi da ide dalje" kad ta osećanja udare. jer traje dugo. Njen pokušaj rešenja? Jednostavno je odlučila da više ne poseduje automobil. Ja sam još uvek sa njom. "Za vreme seksa teško mi je da se skoncentrišem zbog svog OKP-a. Ona sad razume da može uglavnom sebe da krivi za to. ja ne mogu da usredsredim pažnju i vreme prolazi. ali je to malo pomoglo kod njenog OKP-a. Visok.moglo bi se reći jedinstven efekat na njegov seksualni život. koja je izvršavala smešne rituale zbog straha da bi nešto strašno moglo da se dogodi očima njenog sina. žilav. ili 'Previše sam osiromašila da bih imala kola'. a ja kažem 'Biću sa tobom za trenutak. I vozi auto.jeste rad sa drugima. Ljudi bi rekli: 'Pa Doti sad je na tebe red. Kažu mi da sam retka vrsta muškarca".-ih godina. Doti. on je privlačan za mnoge žene i imao je dosta devojaka pre nego što se nedavno oženio. Uživaj. Zašto nije bila u stanju da drugima kaže o svojim strašnim opsesivnim mislima? "Zato jer sam mislila da bi one mogle postati istina ako o njima govorim". Žene nalaze da je ovo veoma dobra ideja.' One razumeju". Kakvu vrstu OKP misli Domingo ima za vreme vođenja ljubavi? Može da bude: "Da li sam zatvorio glavna vrata? Da li sam doneo stereo uređaj iz kola? Da li sam nahranio psa?" Da li partnerke primete da njegova pažnja nije potpuno sa njima? On se nasmejao: "One bi rekle: 'Da li si sa mnom?. izbegla bih ulazak u kuhinju tako što bih donela neko jelo koje nije moralo da se podgreva". iako tehnike za tretman OKP-a koje sad primenjujemo. Tako da se uzdržavam od orgazma. ja sam uvek volela da pomažem svima ostalima ali nikad ne bih govorila o sebi. "Osećam da mogu da idem bilo kuda po svetu. sa velikim osmehorn. čak i jedva primetno. Šta želiš da nam kažeš o sebi?' Dobro. Izmišljala bi priče. ali moje misli su sasvim negde drugde. Polovina mene je sa ženom. u to vreme nisu još bile razvijene. A OKP misli stalno naviru. Ima dobar posao i mnogo prijatelja. rad u svesnoj terapiji ponašanja. Ona se toga seća iz psihijatrijske bolnice: "Imali smo terapijsku grupu svakog dana. "Kad bih išla na zabave po kućama. crn.ubila dok je vozila. I može da donese jelo koje treba da se podgreje. OKP KAO AFRODIZI]AK? Domingo je imao opesesije uključujući i strah da ima oštrice brijača zakačene za vrhove svojih prstiju sa kojima bi mogao da povredi svoju ženu kad je dodirne. to je ono najgore". nijedan simptom nije nestao sve dok se nije suočila sa svojim problemom: nazvala ga je OKP-em i Refokusirala se na druge pozitivne aktivnosti. Iako postoji tendencija da se nove opsesije uvuku u Domingove misli. bila je lečena u bolnici godinu dana 1970." kaže Doti. i naravno. ima jedan posao koji radi nepuno radno vreme i govori kako se nada da će iskoristiti ono što je naučila da pomogne drugima koji imaju OKP. (Ovaj intervju je dao pre braka). Naučila je terapiju ponašanja kao spoljni pacijent na UCLA-i i kasnije joj je u sedmičnoj terapijskoj grupi bio predstavljen metod U Četiri Koraka. "To je bila jedina emocija koju sam uopšte pokazala u toj bolnici. kao i da nastavim i sa drugačijim karijerama" . Naravno. Iako Dženi još uvek ima malu mešavinu svih tih klasičnih OKP strahova. Posle četiri godine pohađanja našeg programa na UCLA-i Doti više ne uzima lekove. Ovaj strahje imao veoma interesantan . pored njegovih . ali niko nije nikad saznao šta se dešavala sa mnom. Jednog dana je jednostavno istrčala sa grupe vičući. Najbolje za Refokusiranje. pronašla je elegantan način da i to izbegne. Stalno ponavljam opet i opet. A njena kompulsija proveravanja? Pa zbog toga što nije mogla ni da gleda tuđe štednjake jer bi ručice mogle da budu uključene.

Oni odmah prelaze na aktivnosti Refokusiranja. Važne tačke da se upamte: • Korak 3 . • Refokusirati znači promeniti reakcije u vašem ponašanju na neželjene misli i potrebe i fokusirati vašu pažnju na nešto korisno i konstruktivno. Imam stvari da uradim. URADITE NEŠTO DRUGO . Ali on nije jedini koji je bio u stanju da koristi Četiri Koraka kao odskočnu platformu za svoju terapiju ponašanja. on procenjuje da je kao rezultat njegovog redovnog praktikovanja u Četiri Koraka. • Primenjujte petnaestominutno pravilo. sedeo bih ovde i ništa ne bih radio ceo dan". Kad menjate ponašanje vi menjate i svoj mozak. Nema svako tako jaku volju kao Domingo. jer mogu da vidim kako se petnaest minuta pretvara u dva sata. da im nije potrebno da ih izvršavaju kao da recituju pesmu. 4 . on kaže: "Samo duboko udahnem. Ne možete ostati pasivni . Uz vežbu.pobeda nad drugim opsesijama. ljudi kao Domingo mogu da preskoče preko Koraka Ponovnog Preimeno vanja i Ponovnog Određivanja. Tako on jednostavno eliminiše mogućnost da izvršava kompulsiju i nastavlja sa svojim poslovima. Morate biti AKTIVNI. što je rezultat njihovog brzog Aktivnog Revalorizovanja napadne misli ili potrebe kao bezvrednog i bednog OKP-a. Ne mogu da čekam petnaest minuta svaki put kad mi je loše. Ti ljudi ih tako nauče. Ovo je naravno i krajnji cilj. Kad jedna od strašnih misli napadne. • Ovo je korak gde bez napora i bola nema ni napretka. i kažem 'Ja mogu ovo da uradim. Radite zaobilazeći vaše simptome tako što ćete se zaposliti nečim celishodnim u čemu uživater barem u tih petnaest minuta. To je jedna opsesija za drugom.Korak Refokusiranja . Ako čekam petnaest minuta. Posle petnaest minuta mentalno zabeležite kako su se vaši simptomi promenili i pokušajte da se Refokusirate za sledećih petnaest minuta . koje mogu automatski da izvršavaju. Na UCLA-i ovo zovemo Aktivnim Revalorizovanjem. sada je na pola puta do konačne pobede nad OKPem. • • Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača jer će vam to ojačati um .

Sa konzistentnom praksom. Kao rezultat intenzitet vaših simptoma će opasti. Preimenovanje Korak 2. sve dok one ne počnu da blede i nestaju. Kako vaš mozak počinje da radi bolje.Korak 4: Ponovno Vrednovanje Revalorizovanje ''Lekcije naučene od OKP-a'' Korak 1. biće vam sve lakše da vidite šta su u stvarnosti vaše opsesije i kompulsije. bićete u stanju da Ponovno vrednujete . Refokusiranje Korak 4. Ponovnog Određivanja i pripisivanja i Refokusiranja. Vaš mozak će početi da radi na mnogo normalniji i automatizovaniji način. PONOVNO VREDNOVANJE . Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. .Revalorizujete i Devalorizujete patološke potrebe i ogradite se od njih.REVALORIZOVANJE Korak 4 : Ponovno vrednovanje je prirodan ishod redovnog vežbanja prva tri koraka: Preimenovanja. Sa ovim saznanjem. brzo ćete shvatiti da su vaše opsesivne misli i kompulsivna ponašanja zapravo bezvredne smetnje koje treba ignorisati.

Toliko je ljudi kojima treba pomoć. Sad je "blesnula". onda ih devalorizujete. Ako aktivno ne Revalorizujete ove misli kao pogrešne poruke koje stižu iz mozga .Ljudi koji pate od opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a) osećaju tako jak bol da duboko sežu u svoje duše da bi našli odgovor na pitanje "Zašto ja?" Previše često zaključuju: "Kako sam ja užasna osoba. Glavni princip koji je ugrađen u korak Revalorizovanja je: Što bolje vidite šta su u stvari vaši OKP simptomi. Bila sam hendikepirana svojim poremećajem. prvi put posle toliko godina otkriva da postoji osnovna unutrašnja vrednost samog života. "Nikad nisam imao takve depresije da bih hteo da se ubijem. Važno je da se razume da se misao pojavljuje uprkos vašoj volji. a ne zbog nje. kada su poruke koje stižu iz mozga uzete kao stvarne zdravo za gotovo. Više nije sva utonula u osećanja krivice i besa.znajući da on nikad više ne mora da ovlada njihovim životima . Lara se ovako izrazila: "Zbog toga što sam imala OKP. "BOG ME VOLI" Pošto su dobili sredstva da se bore protiv OKP-a . i možete da počnete da ih jednostavno ignorišete kao jednu dosadnu napast. Učinilo je da manje kritikujem i sudim o drugima koji pate u svojim životima". ali život je zaista bio robovanje" . sada zdrava šestogodišnja devojčica. tako i o budućnosti. koji je uglavnom prevazišao svoje kompulsije u vezi sakupljanja i zagađenja. To je izgradilo karakter i onda kad je cepalo moju dušu. Saznanje da bogohulna misao nije ništa drugo do odraz bolesti.jeste ključ za "delanje zaobilazeći" opsesivne bogohulne misli. Revalorizovanje vam pomaže pri prebacivanju vaših brzina za ponašanje! Štaviše kad ljudi jasnije shvate svoju bolest i koriste Četiri Koraka kao oružje za savladavanje ovog neprijatelja. sa više saosećanja za druge. osećajnija osoba. Želim da pomognem drugima.poruke bez ikakvog duhovnog značaja. Iako je posvećeno religiozna.sigurno je da ćete se demoralisati i ispuniti mržnjom i odvratnošću prema sebi. Džoel.ljudi počinju da misle kako o šansama i vremenu koje su izgubili. a da to ima veze sa medicinskim stanjem. Ona je Ponovno vrednovala svoj život. Vežbanje prva tri koraka postepeno otklanja strah i anksioznost. koje su uzrokovane OKP-em. Karla se u svojim najtežim trenucima pitala da li postoji sila Svemoćnog koja bi bila u stanju da joj oprosti zbog toga što je imala takve strašne misli. kad imam ovakve misli". .tim brže i lakše možete da izvršavate korake Preimenovanja. bolešću . Često doživljavaju duhovno buđenje. rešena da uradi nešto značajnije od samog rada u svom poslu kako bi samo isplatila svoje račune. To me je osposobilo da se borim jače. Ponovnog Određivanja i Refokusiranja i biće stabilnija funkcija vaše automatske transmisije u mozgu. sada sa obnovljenom energijom za život. Kad saznate da OKP ne mora da kontroliše vaše misli i ponašanja. i da se borim za dobro i istinu u meni. Karla govori o svojoj zahvalnosti da je njena ćerka. kroz duhovno samoispitivanje. Ona sad razume: "Bog me voli". u vezi koje je imala opsesiju da bi mogla da je ubije. a ne odraz vaše duhovne čistoće ili integriteta. U stvari što aktivnije i svesnije dođete do toga da ih devalorizujete.oduzmete im tu navodnu vrednost . uobičajeno je da dobiju i novu sposobnost da Ponovno vrednuju svoje živote i svoja osećanja o sebi i drugima.OKP-em. moje srce i moju pozitivnu predstavu o sebi. brže ćete moći da ih odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje . Religiozna osoba može na primer da ispituje svoje bogohulne opsesivne misli i da shvati da one nemaju nikakve veze sa posedovanjem neumesnih osećanja za Bogorodicu ili Isusa Hrista. Kaže: "Ja želim da mi život bude drugačiji. ja sam postala intenzivnija. Sa ovim saznanjem treba da vidite to kao priliku da ojačate svoju veru.

Bog ga nije kaznio. znao je da nije bio pod uticajem zlih sila i bio je siguran da pati od neuropsihijatrijske bolesti. i pogrešnih poruka koje stižu iz vašeg mozga. Ovo je simptom OKP-a. kad je Kristofer po prvi put zatražio profesionalnu pomoć bio je grubo ispitivan pošto je pažljivo izneo svoje mišljenje da bi njegovi simptomi mogli biti neka forma opsednutosti demonima. Kadje to prvi put uradio. sav se oznojio i srce mu je lupalo tako jako da ga je mogao čuti. koji je patio od bogohulnih opsesivnih misli koje su se ponavljale. ljudi sa OKP-em počinju da misle o dosadnim osećanjima. Važno je da to nikad ne zaboravite. što zauzvrat poboljšava . je pročitao članak u kojem se tvrdilo da je pogrešno uzimati Pričest rukom. imao je opsesiju da su svi oko njega i neznajući vređali Boga tako što su uzimali pričest u ruku. Kristofer. pa tako sada moram i da napravim promenu". da je počeo da zazire od Nedeljne mise i da biva nervozan već u petak ili subotu. je verovatno bila više odraz uobičajenog neznanja i arogancije kod psihijatara. Ali. da Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje postaje skoro automatsko. Ova opsesija učinila je da se oseća toliko jadno. Prelistavajući konzervativni katolički časopis. Neprijatanost prve interakcije između Kristofera i psihijatra koji ga je pogrešno razumeo. Tako što odbijaju da prihvate simptome OKP bukvalno. takoreći istog momenta. Najzad je preuzeo rizik da povredi Boga tako što je odlučio da se suprostavi opsesiji i uzme Pričest u ruku. Bog sigurno može da napravi razliku između onoga što je u vašem srcu i što je stvarno. Ovo treba da bude alarmirajući poziv psihijatrijskoj zajednici danas. Simptomi OKP-a kod ljudi od vere obično imaju religiozni sadržaj ili prenaglašenost. odnosno ona koju je on upražnjavao od svog detinjstva. kao i to da sa razlogom imam ovu bolest. Stalni samotretman kao rezultat daje smanjenje jačine simptoma. Oni sad prepoznaju OKP misao ili osećanje odmah pošto se pojavi. ovo su zapravo testovi naše vere. IZBEGAVANJE ZAMKE OKP-A U kontekstu Četiri Koraka. iako je to danas uobičajena praksa u Rimo-katoličkoj crkvi. Previše je psihijatara danas koji nemaju sposobnost saosećanja sa potpuno razumnim sadržajem religioznih misli nekih religioznih ljudi. razvijate to osećanje mržnje prema sebi samima. ulažući napor da ih prebace kad prelaze sa jednog na drugo ponašanje. Revalorizovanje može da bude shvaćeno kao posebno naglašavanje Preimenovanja i Ponovnog Određivanja. Zbog toga što je veoma konzervativan po prirodi. Ovo im omogućuje da zaobilaze misao i prisilnu potrebu tako brzo. Već je bio odbacio mogućnost uticaja demonskih sila pre nego što je otišao kod psihijatra.Osećam kao da mi je život bio pošteđen. Morate se stalno podsećati: "Ovo nije bogohulna misao. Pošto je bio inteligentan i dobro je poznavao sebe. Samo onda kad uzmete bogohulne opsesivne misli zdravo za gotovo i ne verujete vašim najdubljim osećanjima o Božijoj sposobnosti da odredi šta je stvarno a šta ne. naravno. Na primer. Pošto se duhovno preispitao. Takođe. što bi rekao jedan od njih. nego što je to bio odraz bilo čega što se događalo sa Kristoferom dok je on pokušavao da opiše i objasni taj bol. Ja u to ne verujem i nije odraz onoga što u srcu o sećam''. tj. Kao i sve bitke koje su vredne borbe do pobede. Kristofer je u suštini shvatio da je bolestan i da demonski uticaji nemaju nikakve veze sa njegovim strašnim mislima. Svesna terapija ponašanja kao samo tretman. Na ovu činjenicu se obično ne obraća odgovarajuća pažnja. mislima i prinudnim potrebama. Oni ne moraju više da prebacuju svoje brzine "ručno". pruža vam pravu šansu da aktivno potvrdite svoju veru u Božju sposobnost da vas pozna kakvi vi zaista jeste. kao o "toksičnim otpadnim materijama mog mozga". Kristofer se prestrašio da bi mogao da uvredi Boga i dugo vremena posle toga uzimao bi Pričest samo direktno u usta.

Ponovno vrednovanje značenja tih misli ili potreba. što zauzvrat pospešuje Preimenovanje. kaže da je njen oporavak delom zavisio i od njene sposobnosti da posmatra svoje OKP-misli i potrebe u drugačijem svetiu. vas zaista dalje pomera prilikom prevazilaženja prisilne potrebe. Kod Revalorizovanja shvatate da vaše opsesije i prisilne potrebe nisu važne i da možete njima da ovladate. "Kada sam naučila da identifikujem moje simptome kao OKP. Krajnji rezultat je jasno opadanje intenziteta simptoma i značajan napredak u kontroli nad reakcijama u ponašanju na preostale opsesivne misli i prisilne potrebe. Ovo znači reći sebi: "U redu je. umesto da ih smatram za važne. ovo je samo OKP". Ponovno Određivanje i pripisivanje i Refokusiranje. A koje su to dublje implikacije? To je činjenica da menjate svoj mozak menjajući svoje ponašanje. jer je tad lakše uočiti šta su ovi u stvari.  Ovo ima tendenciju da poboljša Revalorizovanje simptoma. bila sam delom oslobođena od OKP-a. sebi ćete dati prostora da delate zaobilazeći misli OKP-a. Ovako je uspostavljen jedan terapeutski raspored koji sebe održava i vodi napred.umesto da perete ruke ili proveravate vrata. U suštini. koristeći U Četiri Koraka.  Za vreme Refokusiranja. što uzrokuje da prisilne potrebe blede i nestaju. što uzrokuje nestajanje straha i smanjivanje intenziteta simptoma OKP-a. vrlo je verovatno da se zapravo menja hemija mozga. oduzimate vrednost tim budalastim mislima. da ponovo preuzimate kontrolu nad svojim životom.i najzad Revalorizovanje . Pored toga petnaest minuta rada fokusirane samousmeravajuće terapije ponašanja.Revalorizovanje tako što smanjuje napor potreban da se odbace simptomi OKP-a kao bezvredno smeće (što ovi i jesu). uvidela sam koliko je kontraproduktivno da izvršavam prisile i da se zaokupljam opsesijama. Snažan um je um koji može da zabeleži i suptilne pro mene i da razume njihove implikacije. što uzrokuje dalje promene u mozgu i veće opadanje simptoma. koje opet vodi premajoš više Revalorizovanja. Znamo da u tradicionalnoj terapiji ponašanja tehnika u kojoj anksiozni pacijent treba da pasivno zanemaruje svoje prisile oko jedan sat. Ana. Kako je proces Preimenovanja postao automatski. . Tako što ćete pokušati da čekate petnaest minuta i da onda postepeno povećavate ovaj vremenski interval. sadržajne misli koje treba dešifrovati zbog njihovog "dubljeg značenja". nije najpogodnija za samotretman onih koji pate od OKP-a. nego petnaest minuta nefokusiranog čekanja. student filozofue sa iracionalnim strahovima da joj je njen mladić neveran. Moćan um kakav ćete razviti kroz vežbanje Četiri Koraka će se sve više osposobljavati da uoči čak ineprimetne pozitivne promene kod simptoma OKP-a i da shvati dublje implikacije ovih promena. pošto je bio izložen stimulusu koji uzrokuje jake prisilne potrebe OKP-a. Ovo vodi ka dalj im promenama u mozgu. Ono što bi bolje mogli da urade ljudi sa OKP-emje da nešto izmene klasičnu terapiju ponašanja tako što će vežbati samousmeravajuću prevenciju reagovanja. a zatim se Refokusiraju na drugo ponašanje. itd.  Revalorizovanje olakšava Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje i vodi ka više Refokusiranja. Ovo će činiti tako što će postepeno produžavati vreme vežbanja. što olakšava Revalorizovanje. onda Ponovno Određivanje i pripisivanje toga kvaru u mozgu. (Preimenovanje). koristeći U Četiri Koraka. Evo jednog racionalnog načina da se ovo predstavi:  Samotretman pomoću Četiri Koraka vodi ka promenama u mozgu. i onda Refokusiranje na neko drugo ponašanje koje vam donosi zadovoljstvo.

psiholog. umesto što čekate da korak Revalorizovanja dođe na red. Pacijenti sa OKP-em su skloni da stalno uranjaju u razmišljanja: "Šta će se dogoditi ako stvarno uradim to neispravno ponašanje? Ako udarim nekoga. Dok to radite. iako je opsesivna misao još tu. Na ovaj način ćete ih u isto vreme i Revalorizvati. već i jedan jači osećaj vladanja sobom i samopouzdanje da može da se nosi sa skoro bilo kojim problemom. opomenula: "Kako znaš da nećeš to i da uradiš? Sigurno da je Čarls Menson bio opsesivan. samo pogrešna poruka iz mozga. Naučićete da pređete na drugu misao ili ponašanje. ili seksualno nasrnem na nekoga?" Oni zapravo vide sebe kako su u lisicama odvučeni do zatvora. prepoznaćete je čim se pojavi i odmah ćeteje Preimenovati. Odgovor glasi: "Zato što zaista to ne želim da uradiml To je samo opsesija. BORBA VOLJA Pošto vas opsesije prate svuda. ignorisala unutrašnji glas koji joj kaže: "Uradi ovu prisilu. kritikujući vaše unutrašnje motive.. uz pomoć dva pomoćna koraka. (ili zemljotresa ili druge nesreće).''' Štaviše veoma je veliko pitanje da li su ova dva zla čoveka zaista bili opsesivni u bilo kakvom pravom OKP smislu. čak i ako su nasilne i ekstremno neprijatne. Oni nisu dobijali pogrešne poruke iz mozga. svaki put . " Činjenica da nema nikakve veze između avionskog udesa i propuštanja osobe da uradi svoju prisilu. Jedanput ju je prijateljica. To jeste čudesna činjenica kod OKP-a. više ne nasedam na opsesiju i izvršavanje prisila. mogu i da ne budu metafizički dokazivi. nećete dopustiti da sebe teško prekorevate i okrivljujete. dok bi ljudi okolo vikali: "Gledaj! On je to uradio!" Stoga.ako ne naprave svestan napor da ih Anticipiraju. kaže ona. To ne može nadvladati moju volju". zasnovane na opsesivnom strahu od avionskog udesa. Lara je ophrvana mislima o nasilju sa noževima. Tako što ćete Anticipirati svoju opsesivnu misao. Pošto su Anine uznemirujuće i napadne misli po prirodi nerešive -"Kako bi neko ikad mogao biti siguran da mu je voljena osoba verna i na delu i u mislima?" .. Džefri Damer je bio opsesivan". Predlažem da Aktivno Revalorizujete. Oni su vas . Kao što neko reče: "Ne možete da napustite svoj mozak". ali Prihvatate da one postoje i pored vas. Ali Lara sada razume: " Oni su bili psihopate. i opet biti šokirani i uznemireni zbog nje. "kad sam videla trikove OKP-a mnogo puta i naučila kako da zaobilazim OKP u mislima i akciji. Kad prihvatite da je vaš problem izlečivo medicinsko stanje. Opsesije ne mogu uvek da se pobiju logikom. Za mene postoji krivica. Ona pomaže sebi i tako što personifikuje OKP. da ljudi mogu imati tu istu pomisao i hiljadu puta u toku dana. Praktikovanje U Četiri Koraka joj je donelo ne samo oslobođenje od patnji OKP-a. tu je depresija. veoma je važno da Aktivno Revalorizujete opsesiju. Anticipiranje podseća da će se opsesivne misli pojaviti i po sto puta u toku dana tako da ne budete njima iznenađeni. ja ne želim posledice.za nju je nemoguće da razmišljanjem nađe izlaz iz ovih opsesija koje su veoma bolne. zamišljajući ga "kao nekoga pametnog i uvrnutog koji pokušava da me uhvati". Vi ne želite da imate opsesivne misli. tu je i osećanje. kao što sam to ranije radila". ili će . ne možete da se od njih udaljite kao kad se udaljavate od štednjaka ili vrata. Avion bi mogao da se sruši. pošto je osoba npr. oni nisu imali osećanje krivice. Ali ono što sigurno znamo je da će osoba koja stalno izvršava kompulsivne radnje. a ne zbog vas. na red dolazi drugi međukorak. živeti jedan pakleni život. koje obično dolazi u borbi sa kompulsijama-prisilama i naravno odgovara na stalno pitanje "Kako da budem siguran da neću to i uraditi?". Ali sad.Onda je postalo lakše da ignorišem zamke koje mi je OKP postavljao". koji su deo koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja: Anticipiranja i Prihvatanja.

Mnogo puta su mi ljudi sa OKP-em rekli "Lako je reći. Rekla mi je: "Ja neću to uraditi jer ne želim to da uradim. Naravno. bilo kakav mir od njega mora da bude zarađen! Krajnji cilj je naravno da strahovi nestanu zauvek. Verujte mi. U pokušaju da što bolje razume kako je to uticalo na njegov život. Na nesreću. Ja mrzrim svoj OKPjer mi nije dopustio da radim ono što sam želeo da radim". To je neverovatna misterija i želim da je sam izučavam. čini ovaj cilj dostižnijim. Majkl dosta čita o duševnim oboljenjima i njihovim uzrocima. Ima dana kad. Kao rezultat ovoga ćete vide ti svaki mali napredak kao pobedu. razumem kako je to teško i nikad ne kažem: "Samo to uradi" na neki nemaran ili bahat način.Kompulsivni Poremećaj. posao koji ne želim da radim. uz deljenje zadatka na manje delove.meditiriali o zlim stvarima o kojima su želeli da meditiraju. "želi da uzme nož. Lara i ja smo razgovarali o ovoj razlici. kako kaže. Majkl. to je bitka koju ne možete izbeći jer OKP ne daje mira. da bi ste produžili taj interval. i kako bi možda jednog dana došao do tačke na kojoj želim da budem. izjavio je: "Moj OKP je ubio moj uspeh. koje se postepeno povećava do petnaest minuta ili duže. koji ima opsesiju da mu se pantalone skupljaju. umesto da vidite svoju nesposobnost da potpuno prevaziđete svoje strahove iz prvog. Godine praktikovanja rituala OKP-a izgleda da stvaraju veštine koje povećavaju moć pamćenja i opservacije na način koji može da bude veoma prilagodljiv. Videćete da u ulozi svog terapeuta aktivno pomažete sebi. i da ga stavi u svoju glavu i iseče bolestan deo mog mozga". Nikad to ne bi mogla da uradim". ali to me je zaista ubilo. Štaviše. naporan rad. ali rezultati su velika nagrada. dosta pomaže u ovom procesu. U vreme čekanja uvek vežbajte Četiri Koraka. On traži odgovore na pitanje zašto se kod njega razvio Opsesivno. Kad beležite svako smanjenje intenziteta vaše anksioznosti i prisilnih potreba i zapišete koja aktivnost uzrokuje najveće smanjenje anksioznosti. LAKO JE REĆI . Mi na UCLA-i smo otkrili da korišćenje progresivnog čekanja. I u pravu je. Budi se umoran i pita se:"Zašto ja ne .TEŠKO JE URADITI Meni kao profesionalcu na polju medicine veoma je teško da posmatram ljude kako se bore da bi prevazišli svoje opsesije i prisile. ti znaci napretka će ojačati vašu rešenost da nastavite težak rad u metodi Četiri Koraka. zajedno sa drugim štetnim faktorima kao što je genetika? Ja želim da saznam kako sam došao do tačke na kojoj se sad nalazim. ponovno procenjivanje situacije dok ste još anksiozni i beleženje promena u vašim reakcijama. Mislim da je to deo procesa oporavka". Ujutru se probudim i odvezem se svojim 'Dodž Koltom' na moje radno mesto stenografa. Inteligentan sam i imao sam dosta potencijala u mnogim oblastima. Teško je uraditi". drugog ili trećeg puta kao demoralizujući znak neuspeha. OKP je to prouzrokovao. Pita se: "Da li je pored biohemijskog faktora još nešto bilo razlog da sam tad bio taj tužni osmogodišnjak u školi? Da nije OKP bio posledica emocionalnih faktora. To jeste težak posao. ljudi sa OKP-em ne mogu da prestanu da se pitaju koliko su mogli da postignu da nisu proveli toliko vremena noseći se sa svojim opsesijama i prisilama. Jedna od ironija OKP-a je da omogućava nekim ljudima da funkcionišu veoma dobro i intenzivno jer je njihova sposobnost da uoče detalje vrlo dobra. uvek možete da pokušate da spojite ta vremena čekanja. Ne želim da bilo koga povredim. Beleženje aktivnosti koje radite za vreme Refokusiranja i Revalorizovanja kao uspeha koje ćete zapisiviati.

Večeravanje više nije bilo mučenje. Osećanje je ostalo. Kad sam shvatio da je OKP bio samo ometajuća buka. Naravno. Više sam o tome mislio nego o bilo čemu drugom. Psihijatri obično prave referencu prema ovim izgovorima kao "sekundarnim dobicima" OKP-a. Ali Barbara je uvek imala veliki problem sa samopoštovanjem. shvatio sam da mogu i da uživam u svojim obrocima. Kako su opsesije i prinudne potrebe postajale sve ređe. jer "ne mora da bude zbog OKP-a. Kafe. ovo su problemi sa samopoštovanjem. Sigurno je da mi zato ne treba obrazovanje sa koledža". su mu pomogli da bolje spava i efikasnije funkcioniše na poslu. iz te oblasti". Na ovo moram da pazim jer ne mogu celog života da koristim OKP kao izgovor". Tako da je praznina stvarna. To mi takođe omogućava da izbegnem rizike.) Neki put. "Iako je teško priznati. kao dodatak terapiji ponašanja. Znam da su vrata zaključana. Nedavno mi je ponuđen odličan posao.da mu je hrana zagađena alkoholom). Godinama je OKP upravljao mojim životom i bio moj život. Na papiru (sertifikatima) izgledam odlično. I znam da verovatno nikad neću ponovo dobiti drugi takav posao. GUBLJENJE "STAROG PRIJATELJA" Kad ljudi uspešno Revalorizuju svoje simptome i ponovo preuzmu kontrolu nad svojim životima. Rekla sam im da se previše bojim. Drugi ljudi sa OKP-em mogu da koriste svoje medicinsko stanje kao dobar izgovor za svoje neuspehe. Potpisala sam ugovor i onda pobegla od toga. Džeremi. nije neobično da prođu kroz period tugovanja zbog "gubitka" OKP-a. Alkoholizam je raširen u njenoj porodici. (čije su anksioznosti uključivale i strah . Pozitivne misli i osećanja su došla sa njima.honor degree). Ona govori: "Znam da sam pametna. ja u to ne verujem. "Kad imate OKP. tako što su verovatno lečili i depresiju u isto vreme zajedno sa OKP-em. pa je jedno vreme mnogo pila i imala nastupe preteranog uzimanja hrane kako bi lakše izdržala stresnu situaciju života sa ocem alkoholičarem. što ih čini konstantno umornim. koja je imala opsesiju oko Gosn. Barbara. U isto vreme. Kaže: "Odlično se osećam zbog toga". Problem samopoštovanja je takođe bio problem i za Karlu. Nisam razmišljao o svojim opsesijama oko hrane već dve godine". Džeremi je takođe prevazišao svoj strah od korišćenja javnog toaleta kao i većinu drugih strahova. Ja sam zapravo žalio za svojim OKP-em. Ako su ovi poremećaji hronični. mogućnost da je OKP iskomplikovan depresijom se mora ozbiljno uzeti u obzir. i naravno da su jednostavno angažovali drugog. Seća se: "Ranije se nisam nikad tako osećao. Isto je to i sa OKP-em. da sam sposobna . Sad je to uglavnom otišlo. bila je privremeni radnik pri Ajvi Ligi (Ivy League . Vredno je napo menuti da je njen rad kroz terapiju Četiri Koraka poboljšao njeno stanje sa OKP-em tako da ona sada lakše preuzima odgovornost. a ne problemi OKP-a. i onda za to da krivim moj OKP. To je bilo veoma neprofesionalno od mene. mogu da uzmem poslove koji su ispod mojih mogućnosti. "probudio bih se osećajući se kao da sam pretrčao maraton. Koristila sam anksioznost kao izgovor. je osetio prazninu u svom životu. znam daje štednjak isključen. ili da racionalizuju svoja u suštini samouništavajuća ponašanja. vaše samopoštovanje je tako slabo da ste skloni da okrenete svoj bes prema sebi samima i kad to . već zbog nedostatka vere u moju sposobnost da uradim neki posao. Lekovi. ali sebe potpuno potcenjujem. dok sam spavao".i u isto vreme mislim da nisam dovoljno dobra. Barbara spremno daje do znanja da ona uvek uzima lošije poslove.činim više?" (Mnogi ljudi sa OKP-em imaju poremećen red spavanja. Tako da radim stvari koje mogu da uradim i vezanih ruku. kako Majkl kaže. dok nisam počeo da ispunjavam prazninu sa pozitivnim aktivnostima.

šta god da je nosila tog dana bi automatski postalo "zagađeno". (kojima bi se ovi mogli zadaviti) i da je možda olabavio znakove na automobilma (stvarajuići tako mogućnost da se ovi otkače na autoputu i probiju prednje staklo vozila). Zbog toga što je vezivala početak svog OKP-a i velike strahove od zagađenja za pogreb svoje prijateljice. osetila se tako strašno da je počela da mu donosi vodu.vi to primate dublje i to internalizujete. Moguće je da OKP doprinosi da se loše navike stvore i u misaonom procesu. koja je bila deo porodice već jedanaest godina. Na neki način. konsultovala se sa sveštenikom koji ju je mudro posavetovao da majka ne bi želela da se ona razboli zbog toga. umesto da rešavate problem . shvatila je: "Ne mogu uvek da upadam u velike životne krize kad god neko blizak umre". Iako je Džil oslobođena većine svojih problema prisilnog pranja i čišćenja. zašto mu nisam rekla ovo drugo?" To je kao sa OKP-em. da ne bismo plaćali za još jedan dan. Anksioznostje deo toga.nije opravdano. Najveća proba za Džil. Imate tendenciju da se ljutite i kažete: "Zašto nisam to i to uradila drugačije. Poljubila je mačku za poslednje zbogom i istuširala se. sa smrću njene majke. došao je do toga da jasno razume kako njegova krivica. IZGUBLJENE ŠANSE Džoš. za mene je do tada bilo neverovatno. nije posle toga mogla da ide ni na jednu sahranu. "Znala sam da će da ugine. Na kraju je ipak naterala sebe da nosi svoj najbolji beli platneni kostim. da ne naprave pokušaj da sebe poprave i unaprede. ili vam se nešto negativno desilo tog dana. Kad je dobila telefonski poziv. Ponovno proveravate sebe svo vreme. Njen prvi mali korak je bio terapija izlaganja na koju se sama privolela. njegova smanjena mogućnost da funkcioniše i njegovi pogoršani odnosi . Vežbanje Četiri Koraka može da pomogne u rešavanju oba ova problema. zašto sam to rekla nekome. Na lečenju je Džil naučila da Revalorizuje svoje strahove od smrti i zagađenja. Postavila je mišolovku. baš onako kako je ona radila na svom putu ka oporavku. Njena voljena mačka.dečje korake (baby steps). praveći male . ona se mnogo dvoumila šta će obući za posao. koji je imao opsesije da je možda gurnuo spajalice u kafu svojh kolega. Ona i ćerka su odnele cveće do plaže i tamo održale privatnu ceremoniju u slavu njene majke. Ostajati tako smiren. jer vidi kako "često ljudi koriste OKP kao štake. Postoji mnogo produktivnih talentovanih ljudi koji jednostavno propuštaju svoje živote zbog ove bolesti". Znala je da je kraj blizu i na dan kad je njena majka umrla. Osećajući veliku krivicu zbog toga što nije htela da ide na majčin pogreb. tek je trebalo da dođe kasnije. Sledeća prepreka je bio majčin pogreb. Ona želi da ohrabri druge ljude sa OKP-em da koriste oruđe Četiri Koraka. umesto da shvatite da je moguće da problem nema nikakve veze s vama". To takođe ojačava njenu rešenost. redovna je u dolaženju na našu OKP-terapijsku grupu na UCLA-i. (više ne alkoholira celu kuću). Džil je napravila kompromis. nije se osećala primoranom da baci kostim. dok je ova bila još tinejdžer. I to je bilo to. izgovor da ništa ne urade sa svojim životima. "I šta bih onda uradila? Da li bi ceo grad onda bio zagađen?" Džil je već bila u terapiji kad je mačka uginula.samo taj problem . Bila je obuzeta strahom da će njena mačka prestati da diše pred njenim očima. Prvo. se razbolela i Džil je koristila miša kao pripremu za smrt mačke. Seća se: "Mi smo na našem putu do veterinara svratili do video-kluba da vratimo kasetu. Sigurno da ako bi stigao mučan poziv iz bolnice tog dana. ja sam to uradila da bi mogla da se suočim sa smrću". U svojim četrdesetim. i već je bila sposobna da se nosi sa time. grupa joj pomaže da Ponovno vrednuje svoj život da shvati "da joj je mnogo bolje nego mnogim drugim ljudima". ali kad je našla malog miša zalepljenog na mišolovci. Verovatno da ako vam je neko rekao nešto.

kao i mnogi drugi ljudi koji pate od OKP-a. Još jedan prokleti dan sa OKP-em. u kojoj je radio. kako ste to već naučili. će je odbiti ako bi to značilo da će se vratiti ovozemaljskom životu kao osoba sa OKP-em. "Kad to izrazimo stručnim ekonomskim terminima. već ste za to vreme takođe izgubili priliku da uradite nešto korisno. Zato imajte na umu: Ako uradite nešto korisno umesto vašeg OKP-a. Svaki dan u surovoj agoniji: "Mogu otvoreno da kažem da sam mrzeo prokleti izlazak sunca. a duševno izmoren od stalne obuzetosti svojom opsesijom. Džošov koncept o gubicima u šansama je tačan. onda bih se vraćao kući jedva se vukući.sa rođacima i prijateljima. Ovo ne znači da baš govorim o spasavanju čovečanstva. dolaze od njegovog OKP-a. po bilo čijoj definiciji. izvršavanje prisile će samo pogoršati kompulsivno osećanje. Bio bih napolju u 1:30 ujutru. Deo Džošove krivice je bio zbog. I to jeste pravljenje novih šansi i većih vrednosti. to znači da vreme provedeno u izvršavanju prisila rezultira u gubitku šansi i prilika na poslu i drugde u životu. Kad se našao na najnižoj tački . Ponekad je ovakvo rezonovanje pomagalo i Džoš je zaista Revalorizovao. ribao ulicu. Ali postoji drugi problem.To je vreme koje vam se nikad neće vratiti. Ali on danas može da posmatra svoj napredak i da sa ponosom govori o velikoj dobrobiti koju je dobio boreći se protiv bolesti. Brajan je prošao kroz težak period za svoj brak i kroz teška vremena sa svojom decom. a povređivali su i njega i druge. "MALO SVETLOSTI U MOJOJ DUŠI" . To može da bude nešto veoma prosto i osnovno. koji se bori sa potrebom da noću pere i riba ulice da bi ih očistio od akumulatorske kiseline. kaže: "Vreme koje ljudi sa OKP em troše radeći potpuno iracionalne stvarije najveći gubitak. Količina vremena koju provodite izvršavajući sve te kompulsije bi mogla da se utroši na rad na nečemu zaista korisnom. Molio sam se da dobijem smrtonosnu bolest. njegove nedovoljne rešenosti da finansijski podrži prihvatilišta za beskućnike. Prvo. Uobičajena i ozbiljna greška koju ljudi sa OKP-em čine je da kažu: "Dobro. Samo sam se molio: 'Bože uzmi me. i ujutru bih se budio mrtav umoran". Zašto? Zato što vam napor koji ulažete izvršavajući prisilu oduzima vreme.pre nego što je započeo sa terapijom u našoj UCLA grupitoliko je bio očajan da se zakleo da ako umre. vi ne samo što ste traćili vreme radeći bezvezne prisile. što je i glavni način da menjate vaš mozak i da se poboljšate. mogao bih da izađem tamo i steknem više novca i više dam drugima". samo da uradim ovu prisilu jer ću inače svo vreme da brinem i to će me ometati u mom radu". postoje veliki troškovi izraženi u šansama za izvršavanje prisila-kompulsija". Ekonomski izraženo. OKP uzima svaki gram vaše energije. preuzima toliko od vašeg života. još jedan prokleti dan sa strahom. kako je on to video. Fizički je bio izmoren od nedostatka sna. ako mu bude nekako ponuđena druga šansa da živi. Jedna prisila-kompulsija vodi ka drugoj. Čak i ako ne možete da shvatite da je vaše vreme vredno u ekonomskom smislu. Više ne mogu ovo da podnesem"'. Tako daje sebi govorio: "Kad bih mogao da izbegnem ovu opsesiju. kao što je da sednete i porazgovarate malo sa svojom porodicom. Da nije bio suvlasnik u firmi za prodaju kola. Inače borba sa OKPem za njega ipak ostaje stalna. To jeste zapravo odgovor zašto nema prave vrednosti u izvršavanju kompulsija. udaljuje od drugih ljudi i od rada na nekoj celishodnoj i produktivnoj aktivnosti. Stoga. Brajan. To je vreme koje je trebalo da provedem sa mojom decom umesto što sam ribao ulice. to je takođe i Refokusiranje. izvršavanje kompulsije-prisile da bi ste sprečili neku zamišljenu i nelogičnu katastrofu još uvek nije dobar posao. kako reče Brajan: "Oni bi mi odavno rekli 'Idi do đavola'" .

To je bilo neverovatno! Znala sam šta se događa sa mnom. Ona kaže: "Nikad me nećete čuti da kažem 'O. Naučila je da iako nije mogla da spreči prisilne potrebe. sa osećanjem bespomoćnosti. Ja sam uspela da dobijem diplomu. Na nesreću ja to verovatno nikad neću otkriti ali i to je u redu" . stresa i frustracije. On vodi u interni (i naizgled eterni-večni) nemir.Oni koji su Revalorizovali svoje simptome i prešli na Revalorizovanje svojih života. i emocionalnu premorenost". OKP je težak rad. Njena priča je takođe elegantan opis nekoga sa poboljšanim funkcionisanjem mozga: kretanje napred. krijući svoju strašnu tajnu. fizičku. Poželela je da ima dom ispunjen svežim vazduhom i sunčevom svetlošću . I ona je to i uradila. nije više blokiran u jednom momentu već se pokreće napred. Zašto ranije nisam uvidela da se materijalne stvari mogu zamenitinadoknaditi. Dok je bila na terapiji na UCLA-i. kako sama reče. Niko sa OKP-em ne treba nikad da se preda. blokiran mozak je oslobođen. Džoana. nije više "zaglavljen u brzini". kad je saznala da ima posla sa bolešću zvanom OKP postavila je pred sebe pragmatične i duhovne ciljeve. Znam da sam danas jača ličnost zbog toga. Lara. da bih mogla da smestim još stvari. Možda mogu da pomognem drugima sa OKP-em i Tureovim sindromom. Mogla sam najzad da vidim nešto malo svetla u svojoj duši. Trošila sam sate tragajući za stvarima koje su bile beznadežno izgubljene u tom lomu i haosu. mahnitu aktivnost. "Pretpostavljam da bi to bio cilj broj jedan za sve one sa opsesivno. jeste smirenost.a sati i godine zapravo da se sve to raščisti . Ona kaže: "Vi nemate pojma koliko vremena sam provodila svakog dana nameštajući stvari. kako nam to ilustruju sledeći primeri. Ono što je zaista najviše želela. Često zamišljam kako bi život bio lep bez OKP-a i Tureovog sindroma i kakva bih ja bila. nude nam neke duboke filozofske samospoznaje. Karen je uvidela: "Ja nisam loša osoba zbog toga što imam potrebu da sakupljam stvari iz kanti za smeće". Nisam sigurna da se slažem sa ovim stavom. Neki govore da sve loše stvari koje nam se događaju u životu imaju razlog i pouku. To što imam OKP i Tureov sindrom mi je pomoglo da se bolje uklopim sa svojim klijentima. Godine trvenja. Bili su sati potrebni da se dođe do svih tih stvari . u dobu kad ljudi obično ponovno ocenjuju svoje živote. Karen. kad jedanput sebe oslobodi od kompulsija koje su uzimale toliko vremena. i to je u redu. tako mi je drago da imam OKP jer je to tako veliki izazov i potpuno je izmenilo tok mog života. kaže: "'Nikad se ne predaj' je moj moto.' To jeste izazov i bio je. da magistriram i da postanem savetnik. može da kontroliše svoje akcije povodom tih potreba. Ipak izgubila sam više od decenije života zbog OKP-a. koja je godinama bila zaokupljena mračnim i teškim mislima. Ona filozofski obrazlaže: "Ja neću sebe da maltretiram zbog svih tih . Takođe je želela da iskoristi svaki čas svog vremena koje bi imala za odmor.previše dugo je držala prozore zatvorene barikadama. a da je izgubljeno vreme otišlo i nikada se neće povratiti?" Karen je sad u svojim pedesetim.kompulsivnim poremećajem. Po prvi put sam mogla da doživim osećaj da se moj um pomera. beznadežnosti i tuge". ali sve što mogu da kažem je da sam se naučila saosećanju i osećam se srećnom zbog toga. i da mogu sebi da pomognem.što se sve sabralo u najmanje jednu deceniju mog života. kompulsivni sakupljač koja je dozvolila da gomila starih stvari preuzme njenu kuću i njen život. Sad mogu da pomognem i drugima u njihovoj svakodnevnoj borbi protiv OKP-a. i to se nikad ne može nadoknaditi. koja je izgradila produktivan profesionalni život uprkos činjenici da ima OKP i Tureov sindrom. duševnu. Verovatno da ću se uvek boriti sa OKP-em i Tureovim sindromom. otkrila je pošto je počela redovno da vežba Četiri Koraka: "Moj strah je počeo da nestaje i moj život je počeo da poprima neki smisao. To mi je pomoglo da postanem bolje ljudsko biće".

Vaša budućnost je u vašim rukama". održavanje dnevnika sa zapisima vaših uspeha pomoći će vam da postignete ovaj cilj. Posle terapije ponašanja možete da uradite poslove brže. dok je radio na svojim kompulsijama pranja ruku pomoću metode U Četiri Koraka. Sa OKP-em postoji veliki otpor prema promenama" . probleme sa koncetracijom i loše odnose prema ljudima. ali to morate uraditi.godina. vi radite da bi ste naučili kako da Revalorizujete vaš OKP naniže . ali sam onda otkrio da što više vremena ne popustite prisili i tako iskusite da se ništa ne dešava. ali morate sebe da pohvalite za svaki napredak koji napravite". "Možete da ispunite mnogo vremena sa OKPem i onda imate problem kada nema OKP-a. Borio se sa svojim kompulsijama. Pokušavam da ne budem preoštar prema sebi. Povratite sebi svoj život. Onda dobijate listu slučajeva u kojima se zaista ništa ne događa kad ignorišete opsesiju". Džek je razvio dobre navike prilikom Revalorizovanja svojih prisilnih potreba OKP-a. On je nalazio da je ovo pomešana blagodat. Tako što je učio da beleži svoje uspehe i pravi mentalne beleške koje bi ga podržale. nikad nemojte smanjivati značaj ili potcenjivati važnost čak i najmanjeg vremenskog intervala čekanja . On sad uči da primenjuje princip Revalorizovanja na opštiji način. ali nikad nemojte nipodaštavati uspehe koje zapravo pravite. samo uzalud trošim svoje vreme Mogao bih barem da budem napolju tražeći neki dobar posao ili kod kuće radeći poslove'. da radim na nekim suptilnijim simptomima i načinima razmišljanja. takođe je postalo važan faktor za Džeka. u to vreme". sada je u svojim srednjim 40-tim godinama. Ona zna: "Vi stvarno morate da dobijete pomoć od drugih ljudi. Naravno. Uradite to sada. to vam je lakše sledećeg puta. Zašto ne potražiš neki bolji posao?' Ali to je smešno. Ukratko. Džek je imao loš radni dosije. Na primer. Možete reći: 'Ja želim da uradim i više ". pranje veša". naročito kućne poslove: zalivanje.'Evo me ovde. uključujući proveravanje i čišćenje. ovo osećanje je samo dovelo do veće frustracije na radnom mestu. Njena najveća greška koje je sad svesna. da bi povećao svoje samopouzdanje i da bi prevazišao svoj otpor promeni.odlaganja pre izvršavanja prisile. Imati poverenja da pustite drugoga da vas vodi će biti jedna od najtežih stvari koju ste ikad uradili. Teško je da se potpuno oslobodite ovog problema. višak sati u toku dana koje ljudi sa OKP-em otkriju da imaju kada ih više ne provode izvršavajući prisilne radnje. "Ja pokušavam da radim na svom OKP-u svaki dan. Uradila sam što sam bolje mogla. Kod kuće se osetio da vlada situacijom i voleo je da radi stvari na vremenski efikasan način. Imajte nekoga voljenog da vam pomogne i ohrabri vas. Opisao je: "Naravno da sam u početku bio anksiozan (da se oduprem potrebi da perem) pri pranju. Na nesreću. Nemojte da budete žrtva ove bolesti. "Ja se samo razbesnim i mislim. Budite pobednik nad njom. čiji se snimak mozga PET skenerom nalazi na slici. Džek je povećao svoj stepen samopouzdanja. Rizikujte. prijatelja ili člana porodice. kompulsivnog perača ruku. da bi sebe izveli na put oporavka. a Revalorizujete svoje uspehe terapije ponašanja naviše . sa . Sada se bolje oseća na poslovnim intervjuima i njegovo celokupno funkcionisanje nastavlja postepeno da se poboljšava. Bendžamin. SAMOPODRŠKA Nemoguće je prenaglasiti važnost učenja pravljenja rečenica samopodrške kao integralnog dela rada metodom U Četiri Koraka. Postao je još više frustriran jer mu je privremeni posao bio u osnovi veoma dosadan. Vreme. je bila što je dopustila da je njen lažni ponos spreči da potraži pomoć pre nego što beskorisna gomila stvari ovlada njenim životom. Žena bi mi rekla: 'Nikoga nije briga ako ti opereš veš. hranjenje mački.

Znao je daje njegovo ponašanje abnormalno. Sve dok nije saznao da ima bolest OKP.promenjivim intenzitetom još od svoje šeste godine. i ponovnim razmišljanjem o stepenu važnosti stvari u svom životu. Rezonovao je tako što je sebe smatrao jednom pokvarenomjabukom na porodičnom drvetu. Mislim da je poruka podrške ovde ta da kad stavite osnovne elemente svog života pod kontrolu. Nešto tako nevažno kao što je ostavljanje fioke otvorene i nekoliko papira nesređenih je za njega bila velika pobeda. Bendžamin je Revalorizovao svoj život. Terao je sebe da živi sa izvesnom količinom fizičkog nereda. . Želim da budem bolji član porodice. U isto vreme znam da kad povećate samosvest. Bendžaminove prisile i anksioznosti su počele da uzimaju toliko vremena. bilo mi je veoma teško da prihvatim da će moj život biti veća borba nego životi drugih ljudi. Kaže daje borba sa bolešću "od njega napravila mnogo senzitivniju osobu. bolja ličnost na ličnom i intimnom planu. koje traju i vrednije su a manje su materijalne. Bendžamin je stalno bio pod iluzijom: "da će jednog dana doći život iz snova. Pranje kola moglo je da traje i šest sati jer je moralo da bude urađeno 'baš kako treba'.u stvari to veliko dobro. Bio je administrator školskog kvarta. To je ono što ga čini uzbudljivim i lepim. Više ne živite u nekom fantastičnom svetu perfekcije". naučio je takođe da preuzima. I sve savršeno u njemu. On zapravo nije sebi priznavao pravo stanje stvari. Postao je mnogo svesniji i saosećajniji prema ljudima koji imaju poremećaje i fizičke nesposobnosti. i kreću se napred sa onim što imje dato".U poslednjih pet-šest godina prolazio sam kroz glavno pomeranje vrednosti koje je počelo sa dolascima kod Dr Švarca. da više pomognem drugima. Garaža. Kao kod naših drugih OKP pacijenata. Bendžamin je počeo sa Revalorizovanjem svoga života. ostava i njegova dokumenta morali su da budu u strogo određenom redu. što se tiče prijateljstava. Stepen do koga prihvatate šta ste i ko ste. U početku mi je bilo veoma teško da prihvatim da je to OKP i pomirim se sa time da će uvek biti tu. Nekada sam mislio da je držanje okruženja u redu urednog života i uredne kancelarije . On razume da 'je vrednost ličnosti u stepenu do kog oni mogu sebe da prihvate. Dok je preuzimao kontrolu od OKP-a.glavne rizike". Dolazak majstora u kuću bio bi trauma jer bi ovaj stranac upadao u Bendžaminovo besprekorno uredno okruženje i nešto isprljao ili poremetio. to vas čini većim čovekom. to je šansa. Kaže "Život je rizik. a poticao je iz porodice uspešnih i efikasnih ljudi i zbog toga je osećao stid i krivicu. da nije mogao da podnese celokupni teret školovanja na višoj školi. Takođe je postao mnogo spontaniji i realističniji. da dodiruje stvari koje je nekad smatrao zagađenim. a takođe i velika prilika. prirodna tendencija je da se krećete prema stvarima koje bi vam pružile veće emocionalno zadovoljstvo". "Ja želim da budem korisniji drugima. meri koliko ste uspešni kao ličnost. i da stvari nisu bile savršene". Stoga. Danas po Bendžaminovoj proceni njegov OKP je 80 procenata pod kontrolom ali na skali od jedan do deset on sebi daje peticu. ali sam se sada prebacio na stvari koje su stvarnije. Najzad je potpuno podbacio u svojoj produktivnosti. Dok je učio Četiri Koraka terapije ponašanja. u raznim stepenima. Biću uspešan i srećan. Nered nije mogao biti tolerisan. za njega "velike .

Važne tačke da se upamte • Korak 4 je korak Revalorizovanja . Refokusirati Revalorizovati . Korak 2. što je moguće brže i jasnije. • Ovo je pravo samokomandovanje. ojačavate vašeg Nepristrasnog Posmatrača i izgrađujete moćan um. Korak 4. • Moćan um može da menja mozak tako što će promeniti svoje reakcije na poruke koje mu mozak šalje.Ponovnog vrednovanja.oni ne predstavljaju to što nam poručuju. • Kad Revalorizujete i devalorizujete neželjene misli i prisilne potrebe. • Revalorizovanje znači ne uzimanje simptoma OKP "zdravo za gotovo" . Ojačajte jasnoću vašeg posmatranja podržavajućim mentalnim beleškama. Ono rezultira u stvarnom samopoštovanju.to je samo OKP". kao što je "To nisam ja . • Um koji je sposoban da primeti . Četiri koraka Korak 1. Smatrajte ih onim što jesu. • Trudite se da Revalorizujete na aktivan način tako što ćete uvideti realnost situacije.zabeleži suptilne promene i shvati implikacije tih promena jeste moćan um. Preimenovati Ponovno prepoznati i pripisati Dva pomoćna koraka: Anticipirati Prihvatiti Korak 3.

onaj ko vlada svojom dušom bolji je od onoga ko zauzme grad. onaj ko savlada samog sebe je pravi pobednik bitke. Dhammapada 103 . Letopis 16:32 Iako su u bici hiljadu puta hiljadu ljudi savladani od strane jednoga.Deo II Primenjivanje Četiri Koraka Na Vaš Život Onaj ko se sporo ljuti bolji je nego ratnik. Gotama Buddha. Kralj Solomon.

i da eliminišete OKP kao tiranina koji vam određuje pravac života. Sad se borba vodi na vašem domaćem terenu .Ne moram da ga slušam" započet je veoma moćan proces. Kao i kod većine nasilnika i agresora. Opsesivno . sad se nalazi slobodniji i lakši misaoni proces. u prvi plan dolazi prava priroda ovog protivnika. Povećana moć uma koju ljudi sa OKP-em razviju. Ona može da vas . Veća moć uma ide i izvan domena OKP-a. možda nećete pobediti u svakoj bici ali ćete na kraju pobediti u ratu. je u poruci koja pokazuje šta sve možemo da postignemo kad prevaziđemo strah. Moć Nepristrasnog Posmatrača je uvedena u igru i temeljno menja karakter interakcija između vas i vašeg unutrašnjeg protivnika. jer su strah i pogrešne poruke jedino oružje OKP-a. U ovoj knjizi cilj mi je bio da vas naučim najefikasnijoj strategiji za neutralizovanje ovog neprijatelja zvanog OKP. da se shvati njihov značaj i da se ide napred uprkos bolu i strahu. Pomoću snage svog uma menjaćete svoj mozak. skoro uvek počinje iz veoma pragmatičnih razloga. onda je to cilj dostižan svakom ko pati od jada OKP-a.kompulsivnog poremećaja (OKP). Vašim životom je ovladala ta čudna strana sila koja je izgleda jača od vas. Kad Preimenujete i napravite mentalnu belešku i podsetite se: "Ovo je samo OKP. njihova moć potiče od sposobnosti da zastraše naivne i neupućene. Uvek imajte na umu da je čvrsto držanje za realnost vaš najveći saveznik u borbi protiv OKP a. kad praktikujemo celokupnu svesnost uma i odlučimo da preuzmemo kontrolu nad svojim životima. strah i strepnja počinju da blede i nestaju i pojavljuje se put prema pobedi. To je ukratko sve što vežbanje Četiri Koraka treba da donese.a ne na terenu vašeg protivnka koji se oslanja samo na iluzije i prevare. Sa ovom spoznajom. Pojavljuje se promena u vrednosti i značaju koji pridajete tim neprijatnim opsesivnim mislima ili potrebama. izlečenje ne može da se garantuje.5 Četiri Koraka i Lična sloboda Borba za prevazilaženje te napasti. čiji trikovi mogu da budu toliko iznurujući i štetni za one koji ne znaju da se efikasno brane. Ljudi obično u početku lečenja pitaju: "Da li ću ja ikad biti izlečen?" Kao što sam to ranije pokušao da objasniim kroz ispovesti hrabrih pacijenata. To je razlika između poznavanja pravog stanja stvari i života ispunjenog strahom od senki. (Znam da je ovo istina jer sam to previše puta video da bih se oko toga dvoumio). ima višestruki i širok uticaj ne samo na živote ljudi sa OKP-em. naročito ako pod tim podrazumevate da nikad nećete više imati OKP simptome. već i na ljude koji ih okružuju. moć da se primete i male promene. Veće značenje napora koji ljudi ulažu pri primeni Četiri Koraka. Ako Ponovno Odredite i pripišete te strahove njihovim pravim uzrocima kako ste to ranije naučili i Refokusirate se na neku celishodnu aktivnost bar na petnaest minuta. Tamo gde je nekad bila blokada u mozgu. Ali ako izlečenje podrazumeva slobodu da više nikad ne bežite uplašeni pred kugom simptoma OKP-a. Kada se posmatra iz perspektive jasnog uma Nepristrasnog Posmatrača. . Moć koraka Preimenovanja je nešto što nikad ne treba potceniti.u stvarnosti .

njegov mentalni odgovor je veoma drugačiji. ponovnog premišljanja (koja . uz pomoć nove napredne tehnologije. Onda odlazi da sluša Mocarta. Jedno od velikih dostignuća našeg istraživanja OKP-a je. možete da proširite svoje duševne i duhovne horizonte onako kako možda pre ne biste ni zamišljali da uradite.ponašanju. Razmišlja o svojim ciljevima. Počećete da primećujete poboljšanja u svim problematičnim oblastima svog života. zamislite koliko vremena ljudi provedu razmišljajući i nervirajući se u vezi prijateljstava. da izmerimo promenu i čak je snimimo u boji (kako je prikazano na slici). Koraci Preimenovanja i Refokusiranja i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača i potpune svesnosti uma su naročito korisni za ispravljanje intenzivnog. ČETIRI KORAKA I OSTATAK VAŠEG ŽIVOTA Zaista velika poruka za ljude koji primenjuju Četiri Koraka je da će jačajući Nepristrasnog Posmatrača vežbajući potpunu svesnost uma.bilo da su doktori."Idi i operi ruke. rezultujući u biološkoj promeni na glavnom organu komunikacije . Što je mnogo gore. Njima to nekako ne izgleda sofisticirano. verujem.mogu sa najvećim autoritetom da izjave da je um jednostavno nešto što nekako proizilazi i potpuno je određeno fizičkim osobinama mozga. Što se mene tiče. Stvarni duhovni (s punom voljom) proces se odigrao. sve ovo je veoma nesrećno. Izgleda da je najvažnije shvatiti da su ova otkrića u suštini osposobila ljude da vide svoje sopstvene umove mnogo jasnije. Po njima nauka mora da smesti duh i volju u domen običnog sujeverja. vežba svoju volju. njegov se mozak toliko promenio da mi možemo. ali svaka razumna osoba može da vidi da pacijent u našem primeru koristi svoju duževnu snagu da uloži napor i uradi ceo rad koji je potreban da bi izmenio svoj mozak i savlada simptome OKP-a. Čineći to. pregleda svoje opcije. Pre ću da budem mrtav nego što ću tebe da slušam. Čineći to. Neki bi akademici mogli da kažu da je ovo samo primer kako mozak sam sebe menja. Pre nego što je vežbao Četiri Koraka on bi odmah poslušao. ojačati snagu uma u svakom drugom aspektu svog života. Na ovaj način on menja način na koji njegov mozak funkcioniše. gde nedostaci prema kojima je um toliko nezaštićen uzrokuju toliko bola i stresa. koja se naučno može evidentirati. Ti si samo OKP. samo alarmni sistem u mom mozgu koji se pokvario. Idi proveri štednjak". Razmislite o snazi prostog pitanja: "Zašto ja ovo radim?" Umnogome čitava metoda U Četiri Koraka se svodi na dovođenje perspektive Nepristrasnog Posmatrača jasnije u naš um. oni poboljšavaju sposobnosti da pronađu svoje prave ciljeve. Posle vežbe U Četiri Koraka.dovede do mnogo dublje spoznaje o tome šta znači kad Revalorizujete svoja unutrašnja iskustva u svetlu novih i produktivnijih ciljeva. O bilo čemu zvanom duh previše se stide otvoreno da govore. Potpuna svesnost uma će vam pomoći u odnosima sa drugim ljudima. Mi živimo u doba kad mnogi ljudi koji sebe smatraju za sofisticirane mislioce . Na primer. naučnici ili filozofi . hrabrije i realističnije.mozgu. Napadne opsesije mu stalno dosađuju i izlaze pred njega . Vremenom. pravi nov izbor i deluje na drugoj aktivnosti . ovo se odražava na duboko pogrešan način razmišljanja. kad odgovaramo na ovo pitanje. Bez dileme je da i nova informacija o tome kako mozak radi pomaže ljudima sa OKP-em da odgovore na ovo pitanje. što je imalo tendenciju da još više pogorša njegovu blokadu mozga. sve više i više. Sad kaže: "Znam šta si ti. da vežba zamah u golfu ili bilo šta drugo. ti bedno pokvareno moždano kolo". pomoći će vam na poslu i pomoći će vam kod problema sa lutanjem misli i preteranim dnevnim sanjarenjem. Zamislite šta se događa u čoveku koji se bori protiv simptoma OKP-a pomoću metode Četiri Koraka. i to što nam pomaže da vidimo kako se svestan i razuman um razlikuje od mozga i ne može biti zavisan samo od njega.

Kako vreme prolazi i ovaj proces postaje sve . pošto spoznaju moć Preimenovanja i razviju tehničku sposobnost da prave mentalne beleške. Ovo čini primenu Refokusiranja mnogo lakšom. tako i rad na OKP-u povećava korišćenje Nepristrasnog Posmatrača koji povećava vašu duševnu snagu i bolje poznavanje svog i tuđih ponašanja. a korišćenje Četiri Koraka način da se poremećaj prevaziđe. veoma brzo ćete shvatiti da se veliki deo vašeg duševnog života vašeg stalnog misaonog procesa tiče stvari koje ne doprinose celishodnom i srećnom životu. Svaki trenutak u kojem um vežba potpunu -celokupnu svesnost ili koristi Nepristrasnog Posmatrača je trenutak u kojem necelishodna misao ne može da se pojavi.. Ljudi koji vežbaju Četiri Koraka razviju sposobnosti koje su veoma korisne u životusposobnosti koje ljudi bez OKP-a nikad ne razviju. će biti dosta poboljšana. ako je tok necelishodnih razmišljanja o potrebama. To može da bude jedna od svetlijh strana bolovanja od OKP-a. će dovesti do više celishodnih misli. Onda mogu da koriste korak Refokusiranja da se prebace na bolju stazu. samo prekidanje toka necelishodnog misaonog procesa sa celishodnom potpunom svešću uma. za vas i za druge.. Što je duži period u kojem se primenjuje potpuna svesnost uma.. svest o tome o čemu mislite u svakom momentu ima tendenciju da usmeri misli dalje od destruktivnih razmišljanja. rasejan um. pohlepi ili zloj volji prekinut mentalnim beleženjem da: "Ja sad imam misao u vezi sa pohlepom. Svako može da bude kontrolisan od strane ovakvih misli. video sam mnoge ljude sa OKP-em kako uče da prekinu te struje povratnih misli." ili "Ja sad imam misao u vezi sa zlom voljom ili ljutnjom" . um može neverovatno brzo da pređe iz celishodnog i stanja potpune svesnosti u necelishodno i negativno stanje. o besu. Ovo može da funkcioniše kao mašina za vežbanje u vašoj glavi. Uistinu ćete povećati svoju ličnu slobodu kroz vežbanje Četiri Koraka zato što je suština posedovanja uma koji je slobodan da ima kapacitet i sposobnost da smiri i usmeri nemirna lutanja u koja neumitno upada odsutan. Isto kao što mašina za vežbanje povećava vašu fizičku snagu. Ovi principi važe za svakoga. kontrola nad vašim unutrašnjim duševnim životom. Praveći mentalne beleške. da-je . Da li treba da je pozovem da izađemo? Da li bi trebalo da joj telefoniram? Ili ne bi trebalo? Da li treba da još sačekam? To je jedna kategorija. Može da zvuči smešno reći da treba sebe da učinimo svesnim toga o čemu razmišljamo. Na nesreću. Kako bilo. prema konstruktivnijem i celishodnijem razmišljanju i delanju. ubrzo počinjete da shvatate koliko ste vremena provodili misleći o stvarima o kojima niste ni bili svesni da razmišljate. započinju svoj sopstveni život i postaju veoma neprijatna razmišljanja. Drugim rečima. Jedna od najčudesnijh stvari koju naučite dok vežbate potpunu svest uma i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača je koliko samo posmatranje sadržaja svojih misli ima tendenciju da iste usmeri na mnogo zdravije puteve. to um postaje jači i zapravo manje doživljavate necelishodne i destruktivne misli sa njihovom tendencijom da vas vode u bol i patnju. ali svi ljudi treba da razviju tu sposobnost i mnogo šta još i više nego što smatraju za potrebno. Štaviše. čak i nad stvarima koje uopšte nisu u vezi OKP-a. I ne zaboravimo kategoriju: "Život bi bio odličan. Na primer.skoro svako čini pod stresom). o svojim mladićima odnosno devojkama. Onda dolazi ona grupa: "Da li me je šef čudno pogledao?" I sva ona: "Šta ljudi misle o meni? Da li sam dovoljno dobar-a? Da li dobro izgledam?" vrste misli. Umna celokupnost je sama po sebi jedno veoma korisno i celishodno duševno stanje. " U ovoj tački ovakve misli izmiču kontroli. koje se tiču nečeg funkcionalnog i zdravog. Ali ljudi sa OKP-em su tu naročito ranjivi. Svetla strana je da ponovnom primenom potpune svesnosti možete isto tako brzo ponovo da uspostavite celishodno mentalno stanje. I dok se celokupna svesnost uma povećava i pravljenje mentalnih beleški (gde svesno primećujete tok svojih misli) postaje prirodnije.

Sam akt posmatranja ima tendenciju da usmeri misli u celishodnom pravcu. • Uvek se upitajte: "Zašto ja ovo radim?" i imajte na umu perspektivu Nepristrasnog Posmatrača kad na ovo odgovarate. onda je to zaista veliki zrak svetlosti na tmurnom nebu. ali vaša sposobnost da koristite Nepristrasnog Posmatrača i praktikujete potpunu svest uma je blagoslov.više i više prirodan raspored življenja. • U svakom momentu u kojem um koristi Nepristrasnog Posmatrača. . necelishodna misao se ne može pojaviti. To je u stvari i smisao vežbanja Četiri Koraka. • Pravite mentalne beleške da bi sebe podsetili o čemu razmišljate. koje inače na drugi način možda ne biste izgradili. vaš um će postati oštriji i opušteniji i vaš život će biti lakši i srećniji. Ako je to što imate OKP uzrok koji vas vodi ka razvoju celishodnih duševnih sposobnosti. Da rezimiramo: Imati OKP je prokletstvo. Važne tačke da se upamte • Imajte na umu moć Preimenovanja: To je razlika između perpoznavanja onoga što je stvarno i života sa strahom od senki.

SAMO RECITE NE Uobičajeno je da ljudi sa OKP-em koriste isti kao oružje u konf1iktima sa drugima. umesto epizode psovanja i lupanja vratima". Popuštajući pred ovim. ili mogu da je lažu kad joj kažu da su uradili to-i-to ili su izbegli da urade to-i-to. ali posle više godina ovakvog života. Tipično je da se ljudi sa OKP-em koji nisu lečili sve više izoluju od drugih. nam stalno ponavljaju: " Dovodim ženu do ludila. Moja porodica više ne može to da izdrži. Pomislili biste da sam opljačkala banku i da mi je policija za petama". oni koji ga omogućuju ili opslužuju. ličnosti sa problemom zavisnosti. čovek će moći lepo da večera i da ima prijatno veče. naravno." ili "Operi zidove za mene". kaže: "Eto. Ona zna da ne bi trebalo da se povinuje njegovoj bolesti. zaokup1jeni svojim strašnm mislima i prisilnim potrebama i bilo zbog straha ili stida ili iz oba ova razloga odlučuju da ni sa kim ne dele svoju strašnu tajnu. Ona rezonuje: "Ako kažem ne. na duže staze. "Onda mi je srce zaista počelo da lupa. Odbojno delujem na moje prijatelje. ovo može da bude iscrpljujuće. Supruga jednog čoveka koji je imao OKP je priznala da ne govori svom mužu istinu o tome gde je bila. Laganje čini njen život podnošljivim. sva njihova energija bi mogla da se troši na pokušaje da se izađe na kraj sa bolešću. ako bi istina mogla da prouzrokuje da on reaguje nasilno zbog svojih strahova. a takođe i ja. kako bi obavljala svoje poslove. bili bi izloženi scenama i suzama. Moram da prestanem ovo da radim". Naši pacijenti na UCLA-i. Iz čistog očaja. U okviru porodica.6 OKP kao Porodični Poremećaj Opsesivno-kompulsivni poremećaj je u pravom smislu reči porodična stvar. ne pomaže. porodica samo osigurava da će osoba nastaviti da se pogoršava u vezi OKP-a. Osoba bi tražila: "Proveri bravu za mene. Ako bi je suprug direktno upitao da li je odlazila tamo gde ne bi trebalo da ide. i u stvari rade kompulsivne radnje za tu ličnost da bi sačuvali mir u kući. u jednom dosta čestom tipu uznemirene ličnosti. Na kraju. oni obično popuste pred ovim zahtevima. Jedanput je otišla do nekog mesta koje je bilo "van granica" i u momentu joj se učinilo da je videla svog muža. Oni mogu da ubeđuju i mole osobu da prestane. Laganje naravno. ja sam ona koja to . ona bi mu odgovarala malim bezopasnim lažima. Osoba sa OKP-em postane zavisna od drugih do patološkog nivoa. Članovi porodice postaju deo OKP-a. Supružnici osoba sa OKP-em su nam govorili da ako bi odbili da budu uvučeni u bizarna ponašanja.

Neke stvari mogu da ostanu izvan granica delokruga. Poruka za članove porodice li jednoj rečenici glasi: "Nemojte opsluživati OKP. Proverićemo to brzo. Ova strategija je dala rezultate. Posle zemljotresa u Los Anđelesu 1994. Jedna mala reč i moje veče je lepo".a oni nisu tako retki. ali da zapravo ne stavlja ruku u mašinu. U nekim slučajevima . On bi trebao da je uveri: "Nema vode. Olivia je počela da ima opsesije da voda iz toale ta nekako ulazi u njenu mašinu za veš. Kao što ćete videti i okruženje i genetika imaju ulogu kod većine slučajeva. tako što će odbiti da budu oni koji omogućuju ili opslužuju OKP da budu zarobljenici u svojim sopstvenim domovima i da budu kako se to popularno u psihijatrijskom žargonu kaže. pogrešna poruka u tvom mozgu. čitave sobe postanu zaista veoma prljave jer se osoba sa OKP-em boji da započne čišćenje. postoji hiljade žena koje imaju ovakav problem. To što ona radi je savršeno razumljivo i potpuno ljudski. ali su biološki faktori glavni razlog da osoba ima OKP. oni mogu da preuzmu kontrolu nad svojim životima. Dete sa OKP-em može potpuno da poremeti porodicu. Konfrontacija ne mora uvek da bude prijatna. Y i Z. Ali zapravo ona sabotira njegov progres. služite terapiji ponašanja". Ona će prestati da bude ona koja služi njegovom OKP-u i postaće njegov terapeut. Delovi kuće mogu da postanu nedostupni za celu porodicu. Ona bi to stalno proveravala i onda bi zamolila svog muža da stavi ruku u mašinu da bi bila sigurna. ali krajnji rezultat je da osoba krene ka poboljšanju. onda će im oboma biti bolje. Partner ili supružnik mora da zauzme stav. To je samo opsesivna misao. da osećaju kako im je potrebno više ruku da im pomognu u izvršavanju svih tih bizarnih rituala. recimo nijedan od tih pribora za jelo "ne sme" da se koristi ili pak određena odeća ne može biti nošena.omogućuje. Vremenom su se njene prisilne potrebe da proverava vidno smanjile. ubeđeni da su oni odgovorni za bolest svog deteta. Kad oni sa OKP-em zamole druge da rade njihove strašne poslove. budeći ih mnogo puta u toku noći tražeći razne stvari i diktirajući njihovim životima sve do toga gde moraju da sede u datoj sobi i u koje tačno vreme moraju da urade X. Prečesto roditelji sebi dopuštaju da budu uvučeni u ovakvo ponašanje jer su nagomilali krivicu u sebi. OKP KAO ORUŽJE Iako članovi porodice ne mogu da prisile osobu sa OKP-em da se leči i ozdravi. Bez dileme. verovatno su toliko zaokupljeni i savladani od strane napadnih misli i potreba. Čak i kad opsesije ne dođu do ove faze. S druge strane oni mogu da imaju skriveni plan kojeg ni sami verovatno nisu svesni: Ljudi sa OKP-em često koriste ovaj . ovisnici.ljudi su zapravo na kraju živeli u šatorima u dvorištu iza kuće. Osoba drži sve njih izvan tog dela zbog velikog straha da će ga oni isprljati. On bi je takođe podsetio da Preimenuje i Ponovo Odredi. a onda će on ili ona morati da počnu nekontrolisan nastup čišćenja (ironija je da kad ove prisile postanu zaista teške. Kad sam razgovarao sa njima. savetovao sam da on počne da joj odgovara da će da pogleda. Kada i sama nauči Četiri Koraka i pomogne mu da ih primenjuje. je trebalo da ode korak dalje i da je upita: "Jesi li sigurna da zaista želiš da to uradim? Refokusirajmo se na drugu aktivnost". da uklonimo kompulsiju sa puta i onda idemo dalje". Inače emocionaini faktori i faktori okruženja su često odlučujući u određivanju toga da li će osoba moći da učestvuje u terapiji ponašanja i napredovati ili ne. Posle nekoliko dana. prostor koji te osobe mogu da koriste se sve više smanjuje. a niko drugi ne sme da ulazi u tu sobu). Osnovno pitanje je: Da li član porodice pomaže ili otežava napore osobe sa OKP-em da izvršava Četiri Koraka? Zamislite porodicu u kojoj jedan član ima opsesiju u vezi zagađenja.

je mlad i usamljen i voleo bi da ima devojku ali nije siguran da li bi mogao da se svidi "normalnoj" devojci. KO JE OVAJ STRANAC? Vremenom.da ljudi imaju "sekundarne dobitke" od OKP-a i koriste ih da drže druge ljude na emocionalnoj distanci. Ali kako osoba sa OKP -em napreduje ka zdravlju dinamika u porodici ima tendenciju da se menja. ako želi da ima maksimum dobrobiti od terapije. Uloge se menjaju i nekad bespomoćni partner može da preuzme moćniju ulogu. mogu da pokušaju da se svete tako što će drugima zagorčavati život. On ili ona je neko sa novopronađenim dostojanstvom. Uključivanje članova porodice u tretman je suštinsko i zbog podrške a i kako bi saznali više o OKP-u. On kaže: "Postavio sam to pravilo da ne mogu. potpuno voljno ili samo polusvesno. poznati psihijatar sa Hamburškog Univeziteta koji radi na proučavanju OKP-a već 20 godina. koja bi mogla sebe da određuje i na neke druge načine koji bi mogli da mu zadaju brige. Na primer. ako žele da naljute nekoga ili da se osvete za neku pravu ili izmišljenu uvredu ili ako sebe vide kao bespomoćne u vezi sa nekim sa ubeđenjem da im OKP može dati neku moć. ko traži da se prema njemu ili njoj odnosi kao prema potpuno funkcionainom članu porodice. skoro je sigurno da postoji međusobna veza ova dva faktora. ljudi mogu da se promene. Odjednom. profesionalne ciljeve i životne puteve. Drugi u porodici mogu da zamere zbog napredovanja te osobe jer sad porodica mora da počne da se suočava sa sopstvenom stvarnošću i svojim nedostacima koji ne moraju uopšte da imaju veze sa OKP-em. da zaista ne mogu da imam vezu sa devojkom koja i sama ima OKP ili neki drugi . koji je imao strašne bogohulne misli. Kad je počela da napreduje u terapiji. ako osoba sa OKP-em ima temeljno izgrađen način ograđivanja od ljudi. često sa štetnim psihološkim posledicama. Osoba mora biti poštena u vezi tih problema ispod površine. kad osete da se njihova patnja nipodaštava ili potcenjuje od strane drugih članova porodice. ali ti sekundarni dobici su i glavni razlog zašto neki ljudi ne reaguju na tretman. U terapiji ponašanja mi odmah povlačimo liniju u pesku. biće manje motivisani da se bore protiv svojih prinudnih potreba i neprijatnih osećanja koja ova uzrokuju. objašnjavajući jasno i osobama sa OKP-em i njihovim porodicama da ovo nije prihvatljivo ponašanje. porodica može i nesvesno početi da potcenjuje tretman. Drugim rečima. EMOCIONALNO SAGORELI N aši pacijenti na UCLA-i su nas mnogo čemu naučili u vezi nebioloških manifestacija OKP-a. Iako sam ubeđen da je OKP više biološki nego emocionaini poremećaj. jedna žena je godinama terala svog muža da ode pod tuš čim se vrati sa posla jer je mislila da je zaražen. Štaviše.poremećaj kao oružje u konfliktima sa drugima. Kad osoba počne da napreduje. veruje da su problemi sa intimnošću glavni faktor u održavanju bolesti. kroz stalnu praksu samousmeravajuće terapije ponašanja. Osoba više nije izgovor za porodične neuspehe i njihov otirač. Onda nastaje psihološka ratna igra nadjačavanja. Kristofer. i tome kako OKP utiče na njihova prijateljstva. Na primer. Oni zaista menjaju svoj mozak i pobeđuju svoje OKP-simptome. među njima je stranac. on je više voleo da nastavi to da radi nego da ima zdravu ženu. Na UCLA-i smo pokazali da ljudi mogu da nauče da odbace svoje simptome OKP -a i bez rešavanja svojih problema sa intimnošću. tj. on ili ona će takođe naći razloge da se ograde od teškog rada u terapiji ponašanja. Dr Ajvor Hend (Drlvor Hand).

gde ne bi bilo shvaćeno šta se događa. se do skoro osećao veoma neugodno u skoro svim društvenim situacijama.) U retrospektivi. to nije prava razmena. svoja osećanja potisnem i zapravo sebe sabotiram. nikad nije bio u stanju da o tome govori sa svojim roditeljima. Tada OKP postaje najjači.prisilama. čak i pre više vekova. Kad sklopim neko poznanstvo. Voleo bih da su stvari bile bolje. ona se s njim morala suočiti i obračunati. Kao posledica. Mislim da reč mentalna bolest ne postoji u njegovom rečniku. Ali ona nije bila u stanju da ih pozove telefonom i izjavi saučešće. Moja osećanja su uglavnom bila držana pod barikadom. ova osobina je postajala sve izraženija. uz rizik gubljenja nekih prijatelja. Porodično turističko putovanje u Tombstone (u prevodu "Nadgrobni kamen") u Arizoni je bilo traumatično za nju. "Celog sam života želeo da neko kaže 'Žao mi je. (Kajl. nesposoban da "se uklopi". "Ali. Sve što je oblačila ili ponela tamo je postalo zaraženo. sve što osećate je OKP". Ali zbog toga što nikad nije čuo ništa slično. To nije baš dobro razmišljanje iako je razumljivo da je neko spreman da učini ovakvu razmenu. koji je imao misli OKP-a o nasilju prema sebi i drugima. što je bilo podržano njegovim redovnim dolascima na terapijsku grupu OKP-a na UCLA-i. Do današnjeg dana moj otac to zaista ne razume.mentalni poremećaj. uključujući tu i ljubav i tugu. pravi uzrok njegovih osećanja i neuklapanja u društvo. ali je počeo da veruje da "lekovi samo uništavaju moju ličnost. Majkl. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. Ne mogu to da dopustimjer zaista ne želim OKP ili uopšteno. Tako što nije zvala da izjavi saučešće. Strahovi vezani za OKP mogu da budu jači od bilo kojih drugih emocija. Otuđila se od svojih prijatelja jer ovi nisu mogli da razumeju odsutnost i nejavljanje u slučaju gubitka nekog njima bliskog. a ipak nikad nije to mogao da uradi. (Majkl je verovatno u pravu jer se malo znalo o OKP-u pre 35 godina i mnogi ljudi još uvek to ne razumeju). Da bi se borili protiv svojih OKP-a. Ona je to racionalizovala tako što je sebe ubeđivala da ovim izbegavanjem održava svoju anksioznost na nižem stepenu. koji je redovno upražnjavao Četiri Koraka. ljudi moraju da oslobode svoja osećanja". Bio sam samo jako utrnut. U realnosti. Druga žena je propustila priliku da se oprosti od svog oca koji je umirao u postelji jer su je njene prisile sprečile da na vreme ode do bolnice. Kako je stario. koji je imao od svog ranog detinjstva. govoreći mu da su njegova čudna ponašanja samo "Satana u njemu". Da bi njen strah nestao. . njegovoj lošoj osobi. Godinama je koristio lekove kao podršku terapiji ponašanja. "Jedna stvar koju vidim kao zajedničku za ljude sa OKP-em je da njihova osećanja utrnu." kaže. "siguran sam da bi me poslasli u instituciju. imao je još gore iskustvo u detinjstvu. Onda kada zaista želite nešto da osetite. U srednjoj školi je bio sklon da bude ometan OKP. Roditelji su gomilali krivicu na njega. Na primer. Shvatam da se trudiš''. On veruje da je OKP. postarija žena u terapijskoj grupi OKP-a na UCLA-i ima opsesiju vezanu za smrt koja je toliko jaka da ne može da ide na mesta gde je neko umro. čak ni da podigne slušalicu i kaže koliko joj je žao. I ako je znao da se nešto čudno događa. Majkl je želeo da svojim roditeljima iznese to što je doživljavao. oni su njegov slab uspeh pripisali "lenjosti i nekoj vrsti ometenosti". Od nedavno su se stvari okrenule za Majkla. ona je sebe postavljala u situaciju u kojoj bi se njen opsesivni strah samo više pogoršavao. ne želim da mentalni poremećaji uzmu još više od mog života nego što su već dosad uzeli". a prijateljstva sa ženama nisu bila izuzetak. kao što je stalno brojanje. osećao se da nikad nije potpuno bio voljen ili prihvaćen i naučio je da svoja osećanja drži zaključana. Majkl žali što se nije osetio slobodnijim da kaže roditeljima o svojim ludim mislima.

posle mnogo godina. Naučio je da ljudi poštuju one koji ih prihvataju onakvim kakvi su. on ih je efikasno kontrolisao primenjujući Četiri koraka: "sad idem nadole. Majkl je osetio da je dostigao određen nivo i želeo je da napreduje još više. I po prvi put. Na nesreću. procenjujući da "ako bi ljudi saznali i ono najgore o meni i još uvek smatrali da sam u redu. Kad je u stanju da to uradi. On ne saopštava to svojim poslovnim saradnicima ili prijate ljima. Zato je odlučio da prekine sa uzimanjem lekova i osetio se bolje skoro odmah pošto je to uradio. To je imalo pozitivan efekat lančane reakcije. ja sam prema njima izgradio zid". dok kad potisne svoja osećanja.ovo je bilo pošto je Majkl prestao da uzima lekove . bio sam u stanju da izrazim svoja osećanja". umesto da se borim na putu naviše. Majkl nasuprot tome voli da priča ljudima da ima OKP . a drugi pak reaguju tako što ga bombarduju sa nizom svojih fizičkih i mentalnih problema."To je veoma oslobađajuće osećanje. Bendžamin. koliko god dugo to mogu. Saopštavanje porodici o svom OKP-u je bilo veliko olakšanje. KAZATI ILI NE Barbara. koji je nekad morao da živi u idealno organizovanoj sredini. Moram da funkcionišem kao i drugi ljudi. Ali on je bio otvoren o ovome sa svojom devojkom i sa svojom porodicom i oni su pozitivno reagovali. Izolacija koju osećaju ljudi sa OKP-em je uglavnom posledica njihove odluke da drže svoju strašnu tajnu dalje od drugih. uhvaćen u vodenici OKP-a". više sam u stanju da priznam i druge svoje slabosti i da se nasmejem na svoj račun". on nalazi da je stepen njegovog OKP nizak. Ali je brzo naučila da ne priča o svom OKP-u. "Donošenje odluke da budem otvoren prema porodici je bilo teško. Imam odgovornost prema drugim ljudima. Nisam morao više sa sobom da stalno nosim taj mehanizam odbrane. svima je saopštila svoju dijagnozu. Nji hova reakcija je bilo mnogo više razumevanja nego što sam to očekivao. Kako ste vi?'" Takođe je saznao da mnoge ljude nije briga da znaju više o njegovom problemu. Stalno procenjujem sebe: Da li je to moj OKP koji me sprečava da budem . koja je imala opsesiju o tome da li je isključila Gos'n Kafu. Dok preuzima sve veću kontrolu nad svojim OKP-em a manje je obuzet sobom. on je doživeo duboke emocije. Znate ono: 'Hej! Ja sam lud. onda sam zaista u redu". Ponovo ta utrnutost. Ne želim to da saopštim zbog generalnog nedostatka razumevanja koje ljudi imaju o mentalnim poremećaji ma". nisam uopšte plakao". nada se da će proširiti svoje društvene kontakte.Iako je njegov OKP uglavnom bio pod kontrolom. "Kada sam se otvorio. Iako je iskusio određenu eskalaciiju svojih OKP misli i prisila. Zbog toga što sam ponikao u veoma uspešnoj porodici moćnih ljudi koji su uspeli i profesionalno i u društvu. ovo je previše često slučaj." Bendžamin je primetio da ljudi osete kod osoba sa OKP-em tu obuzetost i nedostatak spontanosti koje sprečavaju intimnost. "Ali kad je moj omiljeni igrač bejzbola Miki Mentl umro" . oni su se otvorili još više. Na poslu bi ljudi reagovali ili pravljenjem viceva na njen račun ili začuđenim stavom i pitanjem: "Zašto jednostavno to ne prekineš ?" Barbara je otkrila da je otvorenost o OKP-u bila pogrešan potez u karijeri. Mnogo sam otrvorenija ličnost. Prava katarza. sve u pokušaju da krije ovu manu od njih. OKP postaje najjjači. Seća se: "Kadje moja majka umrla pre nekoliko godina. "Znam da moram da iskoračim van OKP-a."bio sam veoma pogođen i plakao sam. "Ljudi imaju veliki stepen tolerancije za fizičke poremećaje ako vide da se osoba trudi da funkcioniše što bolje može i komunicira kako to najbolje ume. kaže: "Ne vidim ništa produktivno u saopštavanju toga ljudima oko nas.

potpuno suprotno reaguju i razvijaju prisile koje ih ubrzo potpuno onesposobljavaju da idu na posao".Nekoliko ljudi koji imaju OKP su mi rekli da su odrasli u domovima koji su bili vođeni od strane ili veoma krutog oca ili dominatne majke (što naravno može biti rezultat toga što je roditelj imao nedijagnosticiran OKP). KORIŠĆENJE KOMPULSIJE ZA KONTROLU U intervjuu za ovu knjigu. oni razvijaju kompulsije prisile kojima kontrolišu druge. da se boje agresije i da nisu u stanju da se nose sa agresivnim ljudima. oni nemaju tu veštinu koja bi ih vodila dalje. skakao je sa posla na posao i naučio: "Ja zaista ne volim baš mnogo da radim sa ljudima. Da bi to nadoknadili. Kako bilo. ali im nedostaju veštine potrebne u društvu i imaju nepoverenje prema ljudima oko sebe. Oni su nesigurni i onda kad uspeju da funkcionišu zadovoljavajuće u profesiji i u društvu. njegovim ocem. Dr Ajvor Hend je potvrdio da su ljudi sa kliničkim slučajevima OKP-a skloni opredeljivanju za prostije. Pacijenti sa OKP-em često pričaju o posedovanju OKP ličnosti. kako je pronašao Dr Bend.neko ko može da se voli. kadgod bi se to pomenulo. naučni pokazatelji biološkog rasporeda genetičkog nasleđa su sada prilično ojačani. OKP im u stvari može da pomogne da dobro urade posao. Ne baš Džekove jače strane. nezahtevne poslove. Čovek koji ima OKP. kaže on " niko ne zna zašto neki ljudi koji su odrasli u ovakvim uslovima kasnije razviju OKP a drugi ne ili pak razviju neke druge poremećaje. kompulsivni perač ruku. kao što je to posao automehaničara ili kompjuterskog programera. Stranke su tražile brzinu i ljubaznost. On nastavlja da napreduje i redovan je na našoj OKP terapijskoj grupi. U braku. ljudi koji su bili dosta zadovoljni sa svojim profesijom što se njih samih tiče. Ne znaju kako da postupaju sa problemima takmičenja i konkurencije. "Ljudi sa OKP-em mogu da budu dosta uspešni na pravom poslu. i oni veruju da je ovo doprinelo da imaju veoma malo samopoštovanja. Ali ako ih unaprede. uz opasku da su se te "psihijatrijske stvari" predugo već odvijale" . sa svom tom strogošću i disciplinom". "Bio sam zapravo prisiljen da prestanem da odlazim kod lekara jer navodno nisam ni imao pravi psihijatrijski problem. da budem osoba koja može da ima uticaja na živote drugih ljudi? Osoba koja može da bude korisna. "Možete li da zamislite? Na jednom višem nivou školovanja. Nekoliko meseci kasnije Kristofer je ubedio svoje roditelje da mu dopuste da ode na program za OKP pri UCLA-i. Ovaj nedostatak razumevanja je dovodio do napetosti u odnosima sa. "Oni moraju da budu savršeni" jer je to način na koji konrolišu svoje društveno okruženje. odstranjuje sebe iz društvenih situacija i na kraju ostaje sam. gde sam mu predstavio naš program U Četiri Koraka. dok sam se ja trudio da se koncentrišem na ono što je trebalo da radim. - . Jasno je da se ljudi sa slabim samopoštovanjem razvijaju u potencijalno agresivne ličnosti. Kristofer je otkrio da njegovi roditelji nisu nikad zaista shvatili njegov OKP i samo su ga savetovali da "stalno misli o dobrim stvarima". o tome da su ekstremno introvertni. Takođe je predavao u školi izvesno vreme. Džek. nije svako imao pozitivno iskustvo. Imao sam letnji posao u banci gde se rukovalo novcem. Bez sumnje je da faktori okruženja i genetike imaju svoje uloge u razvoju OKP-a. Za nekoliko meseci. U takvim poslovima se zaista najlošije snalazim. Loša predstava o sebi može ljude da dovede do neuspeha. Sigurno je da nisam baš bio ljubazan bankovni činovnik na šalteru ". "Još uvek". koji sebi kaže: "Nikad se neću oženiti jer nijedna žena neće da ima posla sa ovakvim stvarima" stvara prognoze koje same sebe ispunjavaju. koja se brine i ima više razumevanja?" Naravno.

Karen je zapravo "naučila" OKP na njegovom kolenu. Imala bi sve najviše ocene u školi i slušala sulude naredbe svog oca. objasnila je svom sinu. Učinila sam najbolje što sam mogla". da bi uzeo stare stvari koje bi popravljao ili nešto od njih pravio. obično na dobrotvornim rasprodajama pri crkvi i vodio bi Karen na gradsku deponiju. Pravi. da ona boluje od bolesti zvane OKP i da je radila lude stvari jer nije mogla drugačije. Karenin otac je tražio perfekciju od svakoga u kući iako je sam bio daleko od toga da bude savršen. Kao da je neko uzeo nož i ubo me u leđa .. Očajnički želeći njegovu ljubav i odobravanje. TRAGAJUĆI ZA LJUBAVLJU Kad roditelj ima OKP. dete koje odrasta u emocionalno uzburkanom okruženju može da razvije OKP kao protiv-sredstvo. kompulsivni sakupljač na našoj UCLAgrupi. ali mi je on pre nekoliko godina rekao: 'Smatrao sam da si ti najgora majka koja postoji'. Nesumnjivo je da je imao klasičan oblik OKP-a. dete bi moglo da odrasta krijući svoju gorčinu i zameranje zbog uskraćivanja "normalnog" života i zbog toga što je moralo da učestvuje u bizarnim i dugačkim ritualima svojeg roditelja. je jak argument za ulogu i okruženja i genetike u razvoju OKP-a. U samoodbrani. "Mislila sam da sam bila dobra majka. sin ju je veoma povredio kad je rekao: "Dosta mi te je. pokušavajući da nadoknadi nepravilnosti zbog haosa koji je stvarala. mama". će vam reći da su razmišljali o ubijanju onog drugog". Doti. Ona mogu onda da potraže ljubav i drugde. Karen kaže:"U mom sadašnjem sredovečnom dobu. Karen je pronalazila načine da ih zadobije. OKP sigurno ima svoju ulogu. ali ne može da bude i glavni problem. njegovo lice bi se iskrivilo od besa i znala bi da dolaze batine. spašavajući stvari iz kanti za smeće i donoseći ih kući. jedan za drugim. Priča koju je iznela Karen. On ju je naučio kako da proverava ručice štednjaka i davao joj lekcije o opasnosti od bakterija i virusa.ako imaju biološku predispoziciju. Ali kadje otišao na koledž. . skriveni problemi se pojavljuju za vreme tretmana. naravno to sad nije ni važno. Karen je to preuzela. Poštoje bila jedini roditelj. njihova deca reaguju sa mržnjom. Zastrašujuće . opsesije oko proveravanja i zagađenja i da je bio preterano kompulsivan oko toga da se ništa ne sme baciti. Veći deo vremena Karen bi se trudila da nadoknadi nedostatak ljubavi kod kuće tako što bi bila "dobra devojčica". mogu da razviju i opsesivno-kompulsivna ponašanja kojima kontrolišu svoje supružnike.i skoro da su mogle da mi unište život". Postojala je čitava procedura kojom se osiguravalo od bilo kakvog razvoja infekcije".cela porodica. Posle ovakvog donošenja on bi je obično pomazio po glavi. verovatno kod drugova ili drugarica. Mislim da je to je bila najgora stvar koju mi je ikad neko rekao. On je insistirao da porodica kupuje sve polovno. Ako Karen ne bi izvršila neku od naredbi. Ona se seća: "Vađenje trna je bilo praktično kao hirurška operacija. Bend je ustanovio da u njima ima dosta ljutnje i agresije između članova. kad je dovoljno odrastao.. ali ne uvek. Da li on zaista razume. U intervjuima sa porodicama sa OKP-em. ove ideje i vrednosti iz ranih godina su se vratile da me proganjaju . koja je preterano čistila i prala pokušavajući da se otarasi straha da bi nešto moglo da se dogodi sa očima njenog sina. be1eži Hend. "Oni izgrađuju njihov sigurni mali svet". "To je užasno. Ponekad. uradila je sve za njega što je mogla.

sve dok nisu imali samo jedan mali prolaz prohodan.kada . PODELJENA BOLEST Članovi porodice mogu da ugađaju osobi sa OKP-em do apsurdnosti.Ipak on joj nikad nije povlađivao.nervozu i kompulsije prejedanja i izgladnjivanja i završila je u psihijatrijskoj bolnici na dan svog diplomiranja na višoj školi. Pošto je njen otac inače psihijatar. (Bilo je nekog logičnog razloga za njene strahove jer se njihova kuća nalazila blizu epicentra i pretrpela je određenu štetu). zatekla je oca kako leži na kuhinjskom podu. Deca obično veoma dobro reaguju na terapiju. njeni simptomi su skoro potpuno nestali. porodica je zatražila profesionalnu pomoć pet nedelja pošto je devojčica promenila svoje ponašanje. odmah posle preseljenja njene porodice u južnu Kaliforniju. ubeđena da će ona učiniti da njeni roditelji i njen zec budu bezbedni. Karen kaže: "Imala sam 15 godina. Imao je srčani udar. ali dozvoljava da se članovi opredele koliko će biti uključeni u samoj terapiji. ona je eksplodirala pred svojom majkom: "Zaista ga mrzim!" Sigurna u to da ju je čuo. tog dana se bojala da se vrati kući iz škole i suoči sa posledicama. Osoba sa OKP-em može da bude veoma vešta u sakrivanju svojih drugih problema . Ipak. Ali ne bi prošlo mnogo vremena i novo mesto bi se napunilo starim stvarima i kršom. Devojčici je takođe rečeno da mora da se odupre kompulsijama prisilama ili će se one samo pogoršati. sada je počela da uređuje svoj sto i namešta svoje stvari u određenom redu. on je tolerisao takvo bizarno ponašanje. misleći da će stvari biti drugačije u novoj kući. Hend insistira da porodica bude uključena prilikom davanja dijagnoze. Osećala sam se kao da sam ubila svog oca. Dobila je anoreksiju . kao da sam stavila pištolj na njegove grudi i povukla obarač". razvila je opsesije i kompulsije neposredno pošto je prvi put doživela zemljotres. Prošlo je dosta godina otkako otkako su prestali da primaju posete. Manje svesni roditelji su mogli da nastave da povlađuju njenom OKP-u. Na početku lečenja terapeut joj je rekao da je kod nje počela da se razvija bolest zvana OKP i objasnio joj je šta je to i šta to čini. Kad je ušla. Od onda je još više težila da bude savršena. Takođe bi donosila čašu vode svako veče i držala je pored kreveta. misleći da je to samo prolazna faza OKP bi se uvrežio i na kraju bi bacio porodicu u emocionaini haos. rezonujući da će nekako njen otac za to saznati i i da će se tako izgladiti konflikt između njih. Jedanaesto godišnja devojčica koja ranije nije imala nikakve psihijatrijske bolesti. Imala je opsesije da će njeni roditelji biti povređeni i da će ona biti odvojena od njih. sedam puta. odmah prepoznao da njegovo dete ima problem. Njen pohod ka savršenom ju je mnogo koštao. Jednog dana.kao što su odnosi sa drugim ljudima . Razvila je i ritual u kome je trebalo da trideset minuta pre spavanja ispisuje na tablici "Ništa se neće desiti Mami i Tati" . Samo bi osoba sa teškim psihološkim problemima mogla da dopusti da dođe do tako apsurdne situacije. Da li je i sam bio bolestan? Dr Hend je takvog mišljenja. gde je trebalo da primi nagradu kao devojka sa najboljim prosekom ocena. Posle tri meseca lečenja.na primer Karenin suprug je dopustio da se krš gomila u njihovoj kući. Dok je nekad bila tipično neuredno 1l-godišnje dete. Pomenuo je slučaj jednog para koji se selio šest. Ona je dobila poremećaj spavanja i razvila je prisilne radnje.

Tako da može doći do iznenadnog napada veoma intenzivnog kompulsivnog ponašanja. U ključno i neprikladno vreme. Kad se sukobila sa njim nazivajući ga "prljavom svinjom". Obično se u porodicama razvija ono što Hend naziva "interakcioni dinamit". Obe strane ne gaje nikakvu nadu da se odnosi mogu poboljšati i u isto vreme oni se veoma boje da sve to poremete. ali je rekla da je bila prisiljena da to uradi samo zato što je dobila artritis u kolenima. od glave do pete. tako da je ona mogla da proveri njegovo pravilno izgovaranje svake reči u svim rečenicama i da je njegov glas imao pravilnu intonaciju. Drugi je slučaj jednog supruga koji je imao prisilnu potrebu da stalno ponavlja proste rečenice. nastavljalo da otvoreno pokazuje svoju ljubav prema svom "grešnom" ocu. Hend kaže pacijentima da moraju da definišu prednosti i nedostatke svoje . Ona je potom čak ubedila i svog muža da ide sa njom na časove plesa. Ovaj termin označava sakrivanje i sakupljanje agresija na duže vreme. Jednog dana žena je uspela da pobegne iz kuće. Kada je njegova žena pokušala da izvrda ovu priredbu. Ovo joj je davalo osećaj da vlada situacijom. kako je objasnila. Ona je ovo obrazlagala time što ga je njegova veza pre mnogo godina učinila prljavim. Kad se vratila iz bolnice. dok bi on stajao napolju ponavljajući svoje rečenice.je to jedan prema jedan i mogu da se prilično odupiru ispitivanjima koje radi terapeut. Kad bi se njen muž vratio sa posla. "Oni su razvili stav naučene bespomoćnosti. Pobedio je. je pribegao tome da je zatvori u kupatilo. njen suprug je pojurio na ulicu i bacio se ispred vozila i tako je naterao da se zaustavi. Najzad. uđe u automobil i izađe iz parkinga. Ovo bi ga samo više iritiralo jer je procenio da tada nije bila iskrena prema njemu. U terapiji je proizašlo da je ono što ju je čak više izjedalo nego pomenuta veza. pa iako nije mogla da ga oslobodi od ove unutrašnje prljavštine. Kad bi nameštala krevete provodila bi sate samo nameštajući čaršave i sve više je zapuštala ostatak kuće. što je imalo za posledicu da 80 procenata kuće nije bilo dostupno za stanovanje jer je za šesnaest sati intenzivnog čišćenja mogla da očisti "dovoljno dobro" samo 20 procenata. Ova žena je napravila progres i prestala sa svojim ritualima čišćenja. njeno najviše voljeno dete. razvila je jaku kompulsiju čišćenja. Kad je majka pokušala da je odvoji od ove navike. "Oni su uplašeni. on je poricao. Zbog toga oni više vole da žive u lošim odnosima"." izjavljuje Hend. u Nemačkoj: Jedna žena koja živi zajedno sa svojom ćerkom i zetom stalno je zamerala ćerci da joj kuća nije dovoljno čista. bolest za koju nikad nije potrvđeno da je zaista imala. ona bi od njega tražila da se svuče i ona bi ga kupala i dezinfikovala. će biti dobre protiv artritisa. sve dok osoba ima OKP. ona bi povremeno vikala kroz vrata "Dobro je!" ili "Tačno!". U tretmanu. koji uzrokuje haos koji može da poremeti i druge članove porodice. Na kraju.Vežbe. sa posledicama iritiranosti i stresa. Ako imaju stalna prijateljstva. u kojoj je majka insistirala da joj ćerka bude bolja domaćica. Hend je otkrio da je ovo zapravo samo završna borba u dugom ratu za dominaciju. ćerka je razvila odbrambenu kompulsiju. Nadajući se oslobođenju. mogla je bar da ga oslobodi od spoljne. Morao je to da radi u prisustvu svoje žene. po neki put i satima. Imaju svoje probleme. razvio se paradoks u kojem je ćerka iskoristila svoje kompulsije-prisile da zadobije moćniju poziciju Druga žena je postala opsednuta verovanjem da je njen muž imao drugu vezu pre dvadeset godina. U borbi za moć. oni odlučuju da napadnu svog supružnika zbog neke prave ili samo procenjene povrede svoje veze. on bi zaključavao sva vrata. ona su obično bolesna. Hend je koristio neke istorije slučajeva iz svoje prakse u Hamburgu. bila činjenica da je njena ćerka od šest godina. Baš tada. Na kraju je primljena u psihijatrijsku bolnicu sa simptomima patološke ljubomore. one su se posvađale i majka je rekla da će dobiti srčani udar. ali oni ne mogu biti rešeni.

Dečak je veoma napredavoao u porodičnom tretmanu. Hend veruje da je tada lečenje uzaludno. Drugi slučaj koji je imao Dr Hend je bio jedan dečak tinejdžer koji je razvio čudna ponašanja oko hrane. Ovo je još jedan primer kako metod U Četiri Koraka može da poboljša proces ovladavanja OKP-em. Objasnila je da samo želi da . Pošto prepoznate i bliže odredite ulogu koju OKP može da ima u vašem emocionalnom životu. Kada se razboleo. mogla bi da dobije savet kako da njihovi odnosi budu reorganizovani. Ljudi sa poremećajem mogu da dobiju seksualne strahove vezane za strah od gubitka kontrole. Najzad. Otac bi dolazio kući posle posla. Razvio se začarani krug. povlačeći se od svojih drugova i od spoljneg sveta. ali se kasnije vratio u bolest.vezanosti za svoj OKP. tako da ona dobije isto toliko moći i bez OKP ponašanja.to je ne samo mozak koji uzrokuje da osoba bude obuzeta simptomima OKP. Roditeljima je bilo dozvoljeno da razgovaraju samo u njegovom prisustvu i to o temi koju bi on izabrao. On je mogao da jede samo jednu vrstu hrane . Ovo je elemenat sekundarnog dobitka" i korak Ponovnog Određivanja može biti korišćen da se on aktivno razmotri i započne da razrešava. NE POVLAĐIVANJE Dopustite mi da vas razuverim da nije tačno da se OKP i zdravi brakovi ili prijateljstva uvek posmatraju kao nešto nespojivo. Značajno je da se sve ovo desilo pošto je njegov otac zapretio da će se razvesti. Ova tehnika bi mogla da se smatra proširenjem primene koraka Ponovnog određivanja . Osoba sa OKP-em može da ispolji potencijalnu agresiju. Postoje slučajevi parova koji su zajedno radili koristeći program U Četiri Koraka da bi izgradili stabilne i podržavajuće veze i odnose. što sve rezultuje u izbegavanju intimnosti. RAZUMEVANJE. ali na svoju sopstvenu štetu.retku i skupu ribu . Ipak. nego i činjenica da je OKP iskorišćen kao mehanizam za manipulisanje sa drugima. Neko može da ima misli o nasilju po kojima nikad neće postupiti. kao i obično. U nekim oblastima je regresirao do deteta od dve godine i počeo je da prlja krevet noću. Na primer. u privatnom životu. Dečak se ipak sve više razboljevao.stari problem sa samopoštovanjem. dok neko drugi može da ima opsesije o tome da bi mogla da se razulari neka divlja i nekontrolisana seksualnost. Dublja motivacija može biti izbegavanje mogućnosti povrede. Majka je ispunjavala svoje emocionalne potrebe tako što se posvetila svom sinu i na taj način omogućila da se njegov OKP pogorša. Ako su u terapiji ne zato što to žele već zato što to neko drugi traži od njuh. Ova priča nije imala srećan završetak. Bila je to porodična stvar. On dodaje da terapeut i osoba zajedno treba da rade na razvoju strategija za terapiju ponašanja. prepreke koje OKP može da baci na njihov put se ne smeju negirati. Dečak je postigao ono što je hteo. Dečko je koristio svoju bolest da dominira nad roditeljima.ali svi bolesni. ali brak je bio to samo po imenu. možete da napravite zdrave promene koje će smanjiti vašu sklonost da koristite simptome OKP-a na ovaj u suštini samoporažavajući način. ako bi se emocionalno otvorili.i morao je da bude hranjen od strane svoje majke. otac je prekinuo tu drugu ljubavnu vezu. Njegova majka se ponovo vratila ulozi onoga ko opslužuje. tako što će započeti sukobe u kojima su obično uključeni i simptomi OKP-a. domaćica koja da bi izravnala račune sa mužem razvije prisilu čišćenja. Držao je porodicu zajedno. jedna žena je došla kod Dr Henda da zatraži pomoć pošto su se njeni susedi žalili da pravi previše buke kad otključava ulazna vrata svoga stana. Bili su svi zajedno . Društveni nedostaci koje je razvio su se pokazali veoma štetni kada je pokušao da se ponovo poveže sa svojim drugovima.. bez obostrane ljubavi. u nekom ritualnom maniru.

OKP uzima dvadeset četiri časa dnevno. nudeći podršku. ona je počela da prevodi Bibliju kako bi pokazala Papi da su svi postojeći prevodi bili pogrešni. a deo te frustracije je iskaljivala na svog supruga. želeći da se povuče iz normalnih društvenih kontakata. prestani sa opsesijama. samo zato što joj OKP zadaje toliko bola. Niti bi trebalo da budu primoravani da ozdrave za kratko vreme. Ionako se već plašiš od letenja avionom" . njihov cilj će biti dostignut malim . borila se sa problemima intimniosti u svom braku: To je bila poslednja stvar o kojoj bih razmišljala. živela je u svom stanu kao časna sestra i prevodila i prevodila. zlovoljna i tužna. Kao mlada žena otišla je u manastir. godinu dana kasnije. ali je imala opsesiju da bi se usvojeno dete . ni lice . bude kidnapovano ili da umre". ZAJEDNIČKO OPRAŠTANJE OKP-U Kada porodice rade složno.povredilo. Detalji su bili isuviše stravični". Za mog supruga je bilo veoma teško da razume naše odnose i činjenicu da sam se promenila" . kaže da je sklona da se povlači kad ima opsesije. Ljudi sa OKP-em treba da imaju dobra osećanja o sebi zbog toga što je prošlo dosta vremena otkako su ih poslednji put imali. "Na nesreću nisam imala dovoljno vremena da rešavam to što se događalo sa mnom i sa njim takođe. Članovi porodice mogu najviše da pomognu. "Ako je na TV-u prikazan neki strašan udes. On se nervira. oni su već dovoljno samokritični. Lara. Osnaženje je suštinsko. a on nije bio navikao na to. Ono što im zaista ne treba ljuto kritikovanje. šaljući svoje radove papi ali su je njene prisile izdale. Dok je radila ograničeno radno vreme kao sekretarica. Ona je sada tražila da dobije slobodno vreme da bi se brinula o sebi. Prestani s tim". Zato je ponekad OKP preplaši na teško objašnjive načine. mogu da daju čudesne rezultate. Jedna pacijentkinja mi je rekla da je napredovala uz pomoć svog muža: "Zajedno smo oprostili mome OKP-u". ali kad je razočarana napuštala manstir.nauči kako da smiri svoje susede. Umesto da izravna račune sa ljudima u manastiru. koja je lako radila svoj posao i brinula se o iznemoglim roditeljima. oni su odbili da joj vrate novac. ona je samo razvila bizarna ponašanja koja su postala jedina svrha u njenom usamljenom životu. znajući da sam privučena katastrofalnim stvarima. Ovo Preimenovanje joj pomaže da se odmah vrati u realnost. svako poboljšanje treba primetiti. "Imam taj izjedajući bolni osećaj da bi dete uvek bilo u opasnosti . On je bio zbunjen jer je za četrnaest godina braka uvek ona bila ta koja je preuzimala komandu. U terapiji je počela da priča o svom kompulsivnom prevođenju Biblije. Ona i njen suprug su razgovarali o usvajanju bebe. Prevođenje Biblije je postalo njena jedina životna okupacija. I zaista nisam delila ni sa kim to što se događalo u mojoj glavi. mogu da vidim te zupčanike kako se okreću u tvojoj glavi. Ona nalazi da se on brine i hoće da razume i ne dopušta da ga njen OKP uplaši. više nije mogla sve to da postigne i postala je veoma frustirirana.drugo proveravanje realnosti. I on je štiti. Kasnije. da postane tiha. Njen suprug bi rekao: "Lara. Zbog toga je odluka o usvajanju odložena. on bi rekao: 'Ne moraš to da gledaš. Dala je manastiru deo novca koji je nasledila. Ja sam se samo trudila da opstanem i funkcionišem. razumevanje. razboli se. ali ne ugađajući i povlađujući njihovom OKP-u. koja je imala opsesije da će ubiti svoju malu kćer. Ubrzo potom. Karla. ljubaznost i ohrabrenje u primeni Četiri Koraka.koje naravno još nema ni ime. Pre OKP-a ona je bila superefikasna čudo-žena. sa OKP-em. koja je imala misli o nasilju sa noževima. kako ona kaže. pošto su etički pokazivali put monasima-monahinjama koji su se loše ponašali prema njoj.da doživi nesreću.

"Još uvek me je to mučilo. ali me to ipak izluđuje" . Pre nego što je dobio dijagnozu. ali sam procenio da bi ako nastavim. Naravno. perač ruku i njegova žena su nekoliko puta teško proživljavali svoje vreme u braku. Džek. pre nego što je on potražio pomoć. Njegova žena bi rekla: "Znam šta radiš i zašto to radiš. oni su želeli da njegov OKP nestane odmah. oni ne znaju šta se to događa i ne žele da postavljaju pitanja". onda ta stvar ima svoje ime. "Bila sam primorana da parkiram kola nekoliko blokova dalje da bi oni stekli utisak da nismo kod kuće. ponekad će partneri biti umorni i bez strpljenja za OKP i potrebno mu je ili njoj. ali je ona posle izvesnog vremena shvatila da sam ja dobijao profesionalnu pomoć i držala se podalje od toga. Džekova žena je postavila granicu onda kad je trebalo da ide sa njim na grupne terapije. onda ljudi mogu da vas zapitkuju o tome šta radite.' Rekao sam joj da mi je pomogla time što nije tolerisala moj OKP i ne povlađujući mi." Njihovi sukobi su se pojačali. Ali sebe je naterao da prestane da je pita da li je oprala ruke. Barbarin suprug je imao razumevanja i ljubavi u vezi njenih kompulsija-prisila proveravanja . Ali odjedanput. što je i objašnjavalo zašto je dopuštao gomilanje stvari za sve ove godine. štaviše osobe sa OKP em bi trebalo da ih u tome ohrabre. to dovelo do veće katastrofe kao na primer da me žena napusti". "Muž me je nazvao kučkom. ali je samo smatrala da je on malo čudan. "Mislim da se tu pojavio strah. Ipak. a ne velikim skokovima.koracima. Ona bi rekla: "Zašto da idem da vidim ljude koji rade isto što i ti radiš?" On je nije primoravao. Odlazili bismo u krevet čim bi pao mrak.'' nas. Nisu mogli da budu pozvani da uđu u kuću. Jedanput je počela da plače. Pošto su bili neka vrsta zajedničkih konspiratora u ovim suludim ritualima sakupljanja bezvrednog krša. Kada su ih pozvali prijatelji iz Kanade da im kažu da dolaze u njihov grad. tako da sam odvratila 'Dobro. ja sam imao mentalni poremećaj. a seksualni život nestao. čime bi samo pogoršala moj OKP".'' Karen se seća daje često bila toliko depresivna. I to je u redu. Pre je milsila da su to samo moji ćefovi. nije bilo nikavih proveravanja realnosti pa su stvari došle do tragične apsurdnosti. Karen se pribojavala da bi oni mogli neočekivano da se pojave ispred njihovih vrata. Ima ih dovoljno u tvojoj porodici. ona bi se ljutila na njega i govorila bi da će mu ruke otpasti ako ne prestane sa pranjem ruku. rekla je: 'Volela bih da mogu da ti pomognem. Spoznaje kao što su ove mogu da budu veliki motivatori za rad na Četiri Koraka. napeta i frustrirana u vreme težih rundi OKP-a da je postajala preterano netrpeljiva. što me je razbesnelo jer sam se ionako osećala da sam na teretu. sigurno da si ti već stručnjak za to. U tretmanu Džek je pominjao svoju frustraciju zbog toga što porodica nije primećivala kako on napreduje. koji su dolazili iz drugih mesta i gradova. On se smeje i kaže: "Kada dobijete dijagnozu. Naravno da postoje bolji i lošiji načini da članovi porodice budu netolerantni prema OKP-u. pa su svi zajedno stajali napolju u dvorištu i pričali. On pita:" Možete li da zamislite da živite sa nekim koji od vas traži da se stalno menjate. 'Šta radiš u kupatilu'.Tokom terapije saznala je da muž takođe ima OKP. 'Zašto opet pereš?' To me je izluđivalo. Njegov um zaokupljen OKP-em je nastavljao da misli o tome kako bi ona nekako mogla da zagadi jela koja im je spremala i ta misao ga je skoro dovodila do ludila. Ne bi trebalo da bude nikakvih osećanja krivice zbog toga. Ženi i njihovoj kćerci je dosadiilo da ih on stalno pita: "Da li si oprala ruke?" On sad razume: "To je bilo kao da ste nekome govorili da je prljav". Karen i njen suprug su se dogovorili da ih prime u kući njene majke. sopstveno vreme van toga. Stari prijatelji. tako da ih svetla ne bi privukla da tada svrate do nas. svratili bi da ih posete. Nije htela ni da misli o tome. Pre toga. svakog svog budnog momenta? 'Znaš zašto to radiš'.

bila bi to katastrofa. a nekad ne bi. Znam da ti sada OKP zaista dosađuje. Da sam se udala za nekog ko kao ja ima mnogo vrsta disfunkcionalnih porodičnih problema. On je veoma tolerantan i vrlo dobro prilagođena i normalna osoba. Imala sam težak problem sa samopoštovanjem. Barbara je rodila bebu i napustila raniji posao. Petnaestominutno pravilo je veoma važno za poboljšanje komunikacije između članova porodice i osobe sa OKP-em. ali sačekajmo petnaest minuta da vidimo kako ide" . On je morao da se nosi i sa drugim problemima pored mog OKP a. Mnogi ljudi su nam rekli da u vremenu od više meseci u kojima su imali intimna prijateljstva nisu nalazili razloga da posumnjaju da njihov partner ima mentalni poremećaj. koja mi se inače događala". Tu mogu da postoje neka mala čudnovata ponašanja na koja se može sleći ramenima i mogu se racionalizovati. Ponekad bi i on došao u sobu i provodio vreme sa njom. Ali kad je došla kući i objavila da ima strašan osećaj da je tog jutra nekog udarila dok je vozila na posao. kaže ona. da si nekog udarila kolima. objavljujući: "Provera!".ovo je u stvari forma Preimenovanja.iako mu je bilo teško da ih shvati. Bila sam alkoholičar i trebalo je da se od toga oporavim. a on bi strpljivo sedeo i razgovarao sa mnom sve dok se ne bi osetila bolje. Imala sam veliko breme i pre OKP-a". previše bizarno i totalno bez veze sa realnošću. NE POŽURUJ Zbog puno godina prakse. njen suprug je svoju ulogu preuzimao sve bolje. sa drugim ljudima.. Tačno je da bi ona ponekad preko vikenda samo ležala u krevetu. "bilo je to previše suludo. Ubrzo zatim. Kasnije. Breme je uključivalo i majku. Onda bi neki put napravio i šalu od toga. Ako članovi porodice mogu da na način koji podržava osobu. (a to mora biti urađeno na terapeutski način) kažu" Sačekajmo petnaest minuta. Vraćala bih se nazad i govorila: 'Da mama isključen je'''. sa istim simptomima. Zato se nikad nije previše uključivao. Ono što je ona shvatala i prihvatala samo kao jedan od prljavih. "On bi se ipak povremeno žalio: "Znaš.da je mnogo godina kasnije Barbara molila svog supruga da za nju proverava štednjak. Barbara je tada saznala od čega boluje. Kako je Barbara napredovala u terapiji. koja je imala blagu formu OKP-a i koja bi ranije slala svoju kćer da ponovo proveri štednjak. Barbara priznaje: "Nisam čak ni ulazila u kuhinju. On je odbijao da proverava stvari za nju. Kakva ironija. Skoro da nije ništa znala o OKP u i nije znala šta da čini. Domingova bivša devojka Keti rekla je da je veoma rano u njihovoj vezi Domingo imao loš OKP dan. začinje društvene kontakte i mnogo je više zainteresaovana za spoljni svet. Ti si u čauri. Ona kaže: "On zna da ne može da me popravi. ljudi sa OKP-em su vešti da sakriju svoju bolest kad je to u njihovom interesu. on je izgubio strpljenje. Neću sada da uradim ovo za tebe. ali ću to uraditi za petnaest minuta. Ali kad joj je bilo najgore.osoba sa OKPem onda teži da ponovo proceni situaciju na kraju tog intervala. on nije. On je skočio: "Čula bi udarac -'bum'. "To je prevršilo meru za njega". Uopšte nisi uključena u svet. Danas je Barbarin OKP veoma blag i pod kontrolom. Nije ti važno što živiš u vakuumu". malih trikova OKP-a. I opet intervenciji se mora prići sa dobrom voljom jer će u suprotnom samo pogoršati situaciju. da ja moram sama da se popravim. ti se uopšte ne povezuješ sa pravim svetom. "Bilo je . To ga je potreslo i zaista gurnulo preko granice". Mogla sam da se istresam na njega i oslobodim pritiska. njen suprug je bio uz nju kao podrška". u novinama je pročitala članak koji je opisivao težak slučaj OKP-a. Sad kada je opuštenija. pre nego što su mogli da odu od kuće. Bila je šokirana njegovom prejakom reakcijom: "Znala sam da je to ista stvar štogod ona bila. Videla bi telo na drumu". osim ako je ona bila potpuno iznurena. NE GURAJ.

to više nije bio moj bicikl tako da sam bio u stanju da uživam u vožnji. naročito ako imaju opsesije u vezi zagađenja. Doduše i oni su prolazili kroz teške periode u svojoj vezi.to kao 'O Bože." kaže ona. govoreći joj: "Zašto se samo ne skineš gola i staneš ispred mene kako bih razmišljao o nečem drugom?" Kad bi njegov OKP bio tako jak. Ja veoma loše to radim. Kad se jedanput naviknem na nešto -nekoga. ovo je deo koji ja volim. Smejala se dok nam je govorila: "Smešno je da naš pas ima ista anksiozna ponašanja. Rekla nam je: "Da nije imao OKP. Ali smešno je da kada sam otišao u planine." Domingo je potvrdio ovo što je ona rekla. a to ga takođe razbesni". Nisu mogli da shvate zašto bih ja živela sa ovim momkom kad sam mogla da izaberem da to ne radim. Znala je da ne treba ništa da premešta. on je veran. "to ga samo izluđuje. Sa nekim novim moram da počnem ispočetka. "Bilo bi ovako. Keti je shvatila da je Domingov otpor ka promenama u svom životu imao neočekivanu povoljnu propratnu stranu. ne mogu da s' nosim sa ovim. kao što je to bilo kakva promena u njihovom redosledu aktivnosti. moram da bežim odavde. ako bi i hteo da me vara. nije moglo da pomogne". Mi smo napravili čudovište od njega. On je morao da mi kaže da je dodirvao neku drugu. Ja ne perem ni njegov veš. ali kad je Keti predložila da idu na izlet u planine morala je bukvalno da ga zajedno sa njegovim biciklom izgura van kuće. Iako su Keti i Diomingo živeli zajedno kao par imali su zasebne spavaće sobe. ali "ništa što je manje od bombe koja bi eksplodirala blizu njega. Mi smo se navikli na stvari". Ponekad bi Domingo sve gledao sa vedrije strane. On mora da ode i proveri ima li štete. ona je bila voljna da uradi bilo šta da bi ga odvojila od toga. sve što bi ga samo razljućivalo". tu je ta stvar oko zagađenja. Keti je dolazila na naše grupe za porodičnu podršku gde se upoznala sa članovima porodica drugih ljudi sa OKP-em. to je čudno. Mora stalno da bude uz nas. Imam sklonost da ostavljam bele fleke od belila. Postoji sigurnost sa poznatim. Ali zbog OKP-a. disanje mu se od jedanput promeni. ona ga je cenila zbog njegovih dobrih osobina. Ako odlazimo a on treba da ostane kod kuće. Nije me bilo briga ako bi se pokvario ili se ogrebao. "Ako ikad i očistim njegove stvari. Prvo. To me podseća na Domingova anksiozna osećanja. 'O Bože. Često izbegavaju da putuju. Ketina prirodna reakcija je bila da se povlači kad bi videla da nastupa OKP. bicikl vredan 500 dolara i namestio ga baš onako kako je to želeo. Kako mogu da se borim sa ovim do kraja života?" Ali kada me je . On se seća: "Plašio sam se da će bicikl da se izgrebe. Nisam bila roditelj. morao bi da mi to kaže. OKP jeste čudan". On je latinac. Kažem mu: "Vas dvojica ste isti. Domingo je kupio sebi mauntin-bajk." Odgovor je bio da sa ili bez OKP-a. počne sa lizanjem i dobije onaj glupi izraz. Mi sa OKP-em smo drugačiji. Nisam znala da mu kažem te magične reči koje bi ga izvukle iz toga govorila bih pogrešne stvari. Ona je imala običaj da se šali na njegov račun i da njegovu sobu naziva mauzolejom. moja anksioznost sve više opada. Selidba može da bude traumatična za ljude sa OKP-em. jel' tako? Ali. Znate kako kažu da životinje poprime vašu ličnost? Da. Ovaj pas je zaista maza. Nisam se rodila da to trpim. Putovanje znači korišćenje javnih kupatila i spavanje u krevetima u kojima su drugi spavali. mestom gde je držao kolekciju umetničkih predmeta raspoređenih u naročitom redu.''' Ipak ne postoje nikakvi klinički dokazi koji bi pokazivali da psi koji pripadaju ljudima sa OKP-em takođe razviju OKP. verovatno bi već za ovo vreme imao deset devojaka jer je po prirodi promiskuitetan. Mnogi od njih su prolazili kroz pakao sa OKP-em i kako se Keti seća: "mnogi od njih su se pitali šta sam ja tražila u životu sa Domingom. o moj Bože'.

"One su plakakle i ja sam plakala. To je bilo to oko zagađenja". Domingo se izgubi u svojim opsesijama. uzme korpu. Iako je prošlo mnogo godina pre nego što joj je postavljena dijagnoza. one su me zagrlile i tad sam rekla 'Nemojte mi prilaziti. Džil i njene ćerke bi se takođe zagadile ako bi oni ušli unutra. Moji prijateli su otišli i tu je bila Erika koja je stajala u kadi. Oni su bili zagađeni. ali sada uči. DŽIL I NJENE KĆERI Kada je Džilina starija kćer imala 11 godina. Džil se seća da je onog dana kada je Marilin umrla našla obe svoje ćerke .Džil je preživljavala strahove od zagađenja u vezi sa smrću i umiranjem. Ironija je da ju je sreo kad je odlazio do prodavnice zdrave hrane da kupi preparat za gojenje koji je Keti neumorno nastavljala da uzima. Posle pet godina Domingo i Keti su se rastali iz nekih drugih razloga. sa korpom u rukama. Ona nikad nije čula za OKP i zaista nije razumela. prijatelji su svratili do nje da joj daju korpu sa voćem. To su bili ljudi koji su identifikovali Merilinino telo. Ostala je u kući više nedelja.na vratima kako je čekaju. tako da sam najzad rekla Erici da otvori vrata. Ako je taj red poremećen. Džil nije mogla da ode do mrtvačnice. ja sam želela to da primim. Džil je odmah svukla odeću i otišla da se okupa. Zašto mu treba toliko vremena da uradi tako proste stvari kao što oblačenje čarapa ili tuširanje. Nisam . Izveo ju je na večeru i rekao sve o svom OKP-u. niti je mogla da ode na memorijainu službu. Ako vidi mrlju od kečapa na svojim pantalonama može da ima opsesije da je to od krvi da gleda u mrlju sve dok njegov um ne shvati da je to samo kečap. Ne mogu to da uzmem. Prvi put kad ga je njegova buduća supruga videla. Džilina najbolja priajteljica je poginula u saobraćajnoj nesreći. gde smo Merilin i ja zajedno odlazile. njih dve su zajedno radile u kancelariji za nekretnine i često bi se jedna drugoj poveravale za vreme večere. nikad me ne požuruj inače možeš očekivati da postanem agresivan. Nikad mi nemoj reći 'Požuri!' jer to pobuđuje moju lošu stranu. prljava sam'''. na koju bi išle posle rada. On se nedavno venčao sa ženom koju je sreo posle onog raskida. Onda moram da se malo borim da bi opet obezbedio svoj mir". desilo se nezamislivo. ja sam joj rekao da ako je odlučila da bude sa Domingom. Džil je bila veoma potresena.upitala kakva bi trebalo da bude njena uloga. "Ne požuruj me" je dobar savet svakom ko živi sa osobom koja se bori sa simptomima OKP-a. "sve što sam mogla da uradim tada je bilo da govorim 'Ne mogu to da primim. ode u kupatilo i stane u kadu. "Nisam mogla da idem nigde. kako bi identifikovala Marilinino telo. Domingo joj je odmah rekao: "Nikad me ne teraj. Na dan memorijalne službe za Merilin. kako mu je docnije rekla. Za dvadest pet godina . Kad je Džil provirila kroz prozor i videla ih kako stoje tamo. Znajući koliko je Džil bila potresena gubitkom. On je objasnio: 'Veoma se naviknem na ljude i stvari. moj mir je izgubljen.otkako je kao tinejdžer morala da ode na sahranu najboljeg druga svog momka. primetila je nešto "drugačije" i "interesantno" u vezi sa njim. "Bilo je to užasno". Korpa sa voćem je bila zagađena. ona je patila od teškog OKP-a. Ja se zaista razbesnim kad me ljudi požuruju jer ne razumeju kroz šta ja prolazim". Bilo je to strašno vreme za njega i on je nazadovao u lečenju. Ne mogu to da uzmem!' Ali. rekla je Erici i Trejsi da ne otvaraju vrata.Eriku i osmogodišnju Trejsi . kaže Džil. sahranu sa otvorenim kovčegom . Nije mogla jer da je otišla ceo njen svet bi postao "zagađen". onda bi morala da se više zainteresuje i uključi u tretman.

Ćerkama nije bilo dozvoljeno da dodiruju kvaku na vratima.znala šta da radim. bratom i sestrama. Tada je već bilo prošlo šesnaest godina otkako je prekinula svaki kontakt sa svojom majkom. a bila je bolesna. Nije znala koja je to bolest. Džil bi im otvarala vrata. ne možeš tek tako da spereš Marilin niz slivnik!" Džil je rekla ćerki da postavi korpu na vrh frižidera. Posle toga su mogle da se okupaju. ali ne bi mogla da je dotakne i da se onda dobro okupa. ''Ako bih se jako razbolela. gde su mogle da se isprljaju. kasnije im je bilo veoma teško da objasne prijateljima čudno ponašanje svoje majke. Džil je uvek bila između dve vatre. a sa 20 je već imala dve bebe. Erika ju je vratila u realnost. Džil. a onda je Džil bacila voće. nisam mogla da radim jer bi celo vreme provodila u čišćenju. mesecima ne bi izlazila iz kuće. To me je mnogo mučilo. pokušavala je da zadrži svoje radno mesto. Ona sad ima 22 godine i tek je poslednjih nekoliko godina bila u stanju da se oslobodi svog besa koji je osećala prema majci zbog onog što je njena majka učinila njoj i njenoj sestri dok su odrastale . vičući: "Mama. ovako svi rade". Erika i Trejsi su se stalno selile jer bi čitava susedstva i gradovi postajali zagađeni. devojčice su mislile "Pa dobro. Ali je sećanje na to ostalo kod Erike i Trejsi. Sigurno je da je njihovim drugaricama i drugovima bila veoma zagonetna činjenica da nikad nisu bili pozvani u njihovu kuću. Trejsi je skoro čula kako je Džil prepričala taj događaj. Trejsi sad može da se smeje dok se priseća "Uvek smo morali da nalazimo stan sa dve garderobe (c1oset-soba za graderobu)".bizarni rituali čišćenja. Ako je trebalo da urade i domaće zadatke. Tako što je određivala da jedna od soba za graderobu bude "prljava". Trejsi se seća: "kako da napravimo opravdanja za ovo ili ono. Bila je tada jedini roditelj. Oni su bili zaraženi-zagađeni i nije mogla sa njima da razgovara ni preko telefona. Ipak. gde je mogla da je vidi. Korpa je stajala na frižideru dugo vremena. Kada su bile veoma mlade. Kada bi se devojčice vraćale iz škole. Džil se udala kad je imala samo 18. Izmislila je i proceduru kako bi održavala "čistima" i njih i nihovu kuću. Stres se nadovezivao na stres. Džil nikad nije ni prilazila "prljavoj" sobi za garderobu. Onda bi morale na vrhovima prstiju da odu do prljave sobe za garderobu. Tužna i depresivna. Ona je bila zaražena i korpa je bila zagađena". gde bi skinule odeću i ostavile svoje torbe. ali je znala da nije uobičajena. morala bi prvo da se istušira (da bi kupatilo ostalo čisto). Devojčice bi morale da sede u toj sobici sa otvorenim vratima i da rade svoje zadatke. kad bi prijateljima pokušavale da objasne zašto ne mogu da dođu u njihovu kuću. "Mama bi nam govorila koje priče da iznesemo kao izgovore pred tim ljudima". Erika i Trejsu su išle u privatnu školu i izgubile su čitavu godinu kada im se porodični budžet toliko smanjio da nisu mogli da plate školovanje. Znala je da nije normalno da razgovara sa rođacima kroz zatvorena vrata ili da zabranjuje svojim ćerkama da poljube svog dedu jer je bio mesar i dirao krv. ocem. pa da se posle vrati i završi svoje zadatke i onda ponovo istušira.zaraze.?' . selidbe iz grada u grad i iz države u državu u potrazi za mestom koje nije bilo "prljavo" kao i stid koji su osećale. to u vezi sa ostalima iz škole: 'Kako to da tvoja majka večeras ne može da nas odveze na klizanje. onda je procedura postajala nešto komplikovanija. Džil je rešavala problem koji je za nju iskrsavao zbog činjenice da su njene devojčice morale da idu u školu. osim da kupi namirnice ili da odveze nekuda svoje devojčice. Morali smo mnogo da se selimo jer nismo mogli da pla ćamo stanarinu" . Nekoliko godina kasnije. Naravno. Zatim bi isto tako brzo otišle u kupatilo da se okupaju. ona i njen suprug su se razveli. Trejsi se seća da ako bi neka od njih morala da koristi toalet za vreme rada.

Udarila sam je. ali su naučile da iskoriste prednosti takve situacije. Naravno. konflikt koji sam osećala. mrzim te što me teraš da ovo radim. a ranije nije bilo ?'" Ako bi se desilo da zagađena osoba telefonira. sve što je radila bilo je čišćenje.zagađenje. nije bilo nikakve logike u opsesijama koje je Džil imala oko zagađenja i ova činjenica je zaista delovala zbunjujuće na devojke. Strašno je kad vas se deca stide". Od toga sam dobila svrab po celom telu i ubrzano disanje". to je bila neka vrsta duplog zagađenja. Naravno. znala je da o tome mora da slaže. To je bila Katolička škola i ja sam tada bila veoma religiozna. Mislim da je to cool. Trejsi i njena prijateljica su odlučile da se šetaju noću po groblju.' OKP je uticao na svaku stvarčicu u mom životu. Ne bi bilo dovoljno alkohola na svetu kojim bi mogla dobro da očisti kuću. iz kaprica. Kad je Trejsi bila u devetom razredu prekinula je sa ćutanjem i poverila se svojoj najboljoj drugarici o ovim čudnim stvarima koje je njena majka radila. A volim je. najzad sam razgovarala sa nekim o tome". dok je Džil bila otišla van. tako da ne moram posle da je perem. Stvari su se izmakle kontroli i devojkama je bilo dosta. Rekle bi: 'Mama. Trejsi kaže: "Sećam se. "Stalno bih joj govorila 'Mrzim te. kao što je to uvek radila. One bi se vratile kući i našle bi me kako stojim naga.' Naravno. uvek bi im davala to što su tražile. Trejsi je imala 16 godina. U toj fazi.uvek paran broj. Odlazak u direktorsku kancelariju je značio da se treba istuširati dva ili četiri puta kad se stigne kući . Trejsi je počela pomalo i da laže.tri. To bi zaista poražavalo moju decu. Nedeljama je Džil bila opsednuta time: groblje . porodica je živela u Severnoj Karolini kad je došlo do "velike eksplozije". Iako se Džil mučila da zaradi dovoljno. Devojke su mrzele majčin OKP. Trejsi nam kaže kako je to bilo: "Odlazile bi smo u grad i kupovale čitave kutije sa bocama alkohola. Džil bi satima ribala zid pored telefona. Trejsi se seća: "Erika i ja smo joj često postavljali pitanja 'Dobro. Mogu li ja da navratim i stojim sa tobom u sobici za garderobu?" Za Tresji to nije bilo smešno. toliko sam bila ljuta. laganje ljudima. Ponekad bi se ušunjala u "prljavu garderobu" i uzela udžbenik da bi učila u svojoj sobi. Sad je sve bilo prljavo jer nisam imala pojma gde su zaista bile i šta su dodirivale. jednostavno ne može'''. Ponekad bih prvo svukla svu odeću. Kada je Trejsi bila u trećem razredu. govorila je da nije bila u direktorskoj kanceliriji iako je ustvari bila. "Mrzela sam je. Uskoro. pet kutija.'" Nije im bilo dozvoljeno da zarade novac čuvajući decu jer bi ta deca ili njihovi roditelji mogli da budu zaraženi.Trejsi bi nešto promrmljala. Ne želim da udarim svoju mamu". Trejsi je rekla istinu. Džil je otkrila da suje ćerke lagale "Obuzeo bi me bes. ti si alkoholičar. Kada bi me terala da se istuširam četiri puta govorila sam sebi: 'Radim ovo zato što je volim'. Kad bi je Džil ispitivala. sa papirnim peškirom i bočicom alkohola u rukama. Bilo je to bizarno." kaže Trejsi. Trejsi kaže: "Moja sestra i ja bi joj rekle: 'Ako nećeš da dopustiš da naši prijatelji dođu ovde. Erika je počela da grdi Džil i rekla joj da su je Trejsi i ona godinama lagale. dok bi se u sudoperi gomilali sudovi". onda treba da nam daš novac da bi mogle da izađemo. devojke su zbijale šale u školi: "Hej.smrt . kad bi ih videla uznemirene i ja bih se uznemirila. Ako bi neka od sestara morala da ode u direktorsku kancelariju. A onda bih je mrzela i takva sam i sada. cela njena škola postala je "zagađena". kao: 'Tako. Jedanput. njena drugarica je to kazala i drugim devojkama. I zaista sam se molila Bogu da ne budem pozvana da idem u kancelariju jer sam znala da ću tada morati da prolazim kroz dodatne besmislice" . da su radile stvari koje im ona nije . Kad ih je Džil upitala gde su bile. četiri. jedanput sam morala otići u kancelariju kod direktora. "Za mene je to bio veliki događaj. kako je sad ovo prljavo. Kada je sledeći put Trejsina drugarica došla kod Tresji.

Trejsi je sad bila zaražena i nisu više mogle da žive zajedno. je malo razmislila i onda rekla svojoj majci: "Mislim da bi zaista bilo dobro ako ga dodirneš. Nećemo da imamo ovakav život. Znala sam daje povređena". Trejsi ima mali problem oko prihvatanja smrti i oko umiranja i veoma je probirljiva oko hrane. Džil je podelila sa Trejsi ono što je naučila o OKP-u od mene i od drugih članova terapijske grupe za OKP. Više ne krivi mene da sam joj oduzela porodicu. Erika nije mogla da joj oprosti. Naravno. Džil razume: "Ona još uvek nosi u sebi dosta starog neprijatetljstva. Na kraju. čak i knjiga. Odlučila je da ode kolima na jug i da izvidi. Ona zna da je to bolest. morala je da sačeka još tri godine zbog toga što Džil nije mogla da uđe u prostorije Odeljenja za motorna vozila . ali je bila isuviše bolesna da shvati šta im je uradila. Trejsi kaže: "Govorimo o čišćenju alkoholom. Volela samje. da su mogle tako da me lažu. Osećala sam se loše zbog nje. Znala je da ih ne može imati pored sebe ako će je izdati. Dobićeš veliku medalju". videvši da se Džil unervozila i uznemirila. Bio je početak proleća i dok je njena majka bila u Floridi. na koju redovno dolazi.'' I onda su otišle i preselile se kod porodica svojih drugarica. ali su razgovarale telefonom. da li hoćeš da pokušaš da ga dodirneš?" Trejsi. Duboko u sebi ona se pomalo boji da i sama nema neke sklonosti ka OKP-u. Međutim Džil je postala sumnjičava i na putu ka Floridi pozvala telefonom Trejsine prijateljice. Ali. pošto je Trejsi sad bila veoma "zaražena". Iako Džil i Trejsi nisu potpuno razrešile sukob."Ne želim da budem čudak". Erika kojoj je bilo 19 godina. Džil. Napravili su plan da se sastanu u Floridi. a ne ja". To mi je lomilo srce. Shvatanje činjenice da imam ovu bolest je dosta smanjilo pritisak i ona mi je oprostila. ali se posle isvesnog vremena Trejsi vratila kući. Trejsi joj je rekla: "OK sad moraš da se potpišeš" .službenu zgradu) Zato je Trejsi za nju okretala stranice priručnika. Tresi je ipak otišla u Montgomeri. gde je Trejsi bila student. To me je ubijalo. Nedavno je Džil dobila saobraćajnu kaznu i priključila se programu "škole za vožnju kod kuće". A bila sam još uvek veoma zbunjena u vezi moje bolesti". Pošto je to uradila. 'Nećemo više ovako da živimo. Trejsi je planirala da ode u Montgomeri u Alabami. a da nisu radile ono što im je ona govorila da rade. Džil se seća: "Na kraju sam čistila i mačku". koja je započela još u vreme njenog razvoda. pre nego što bi ih stavila u ormane. stranicu po stranicu i foto-albuma. Njene najgore strepnje su bile opravdane. Ali prvo su sve njihove stvari morale da budu isprane alkoholom. one rade na tome. Bila sam besna na sestru što me je naterala da govorimo mami sve ono jer je sve razorila i sad je trebalo ja da se vratim i skupljam parčiće". Moji sertifikati i nagrade iz škole su se izmrljali alkoholom i morali su da budu bačeni. Ona i Trejsi su zakupile stan. Na kraju su Džil i Trejsi nekako rešile ovaj problem i dogovorile se da dele jedan stan blizu UCLA-univerzitetskog bloka. je mislila da bi život mogao da bude bolji u Floridi. se nije vratila. "Rekle smo joj. povratak kući je inicirao masivno "alkoholiranje" kuće. stvari su se popravile. Trejsi joj reče: "Sad kada si se potpisala na priručniku. Džil je osećala da "su me po drugi put izdale. Rekla je majci da će da ide da obiđe svoje druge prijateljice u Savani u Džordžiji. (kad je Erika imala 16 godina i želela da dobije dozvolu za vožnju. Znala je da je za Džil Montgomeri zaista "prljav". tada nesrećna i depresivna. Godinama. Tu je postojao jedan problem: nije mogla da dotakne priručnik zbog stare opsesije od zagađenja od službenih dokumenata. "Nedostajala mi je. ali Džil je ispuržila . Erika i Džil nisu imale nikakvog kontakta. Ona živi u drugom delu zemlje i njih dve su se videle samo jedanput u poslednjih pet godina. pa je slagala. Trejsi kaže: "Nije mogla ni preko telefona da razgovara sa Erikom ili sa mnom". Nije bilo lako. Trejsi se razljuti. Džil je bila slomljena. Kad Džiline opsesije počnu da utiču na nju. i poseti svoje stare školske drugarice.dozvoljavala.

Sara je delila Brajana sa njegovim OKP-em. u toj panici. Smrt njene majke pre dve godine je prouzrokovala određeno nazadovanje . Ona radi na tom problemu. da pobegne od problema". ali je ona to samo pripisala "njegovoj velikoj urednosti". "Rekao bi mi da ne pešačim na određenim mestima. "Odjedanput". "Znate". kaže. danas smo pravili hemijske eksperimente i sumporna kiiselina je bila svuda". Tada su se za njih otvorila vrata pakla. Porodica. Doduše tu su bila ta veoma dugačka tuširanja. dečaci nisu mogli da pozivaju drugove jer Brajan nije mogao da kontroliše kuda bi sve ti momci mogli da idu dovozeći se kolima i kuda bi onda odlazili. Da me je žena mogla da napusti da ne oseti krivicu. Ponekad bi kad začuje te sirene. njegovim morbidnom strahom od akumulator ske kiseline i njegovom prisilnom potrebom da pere ulice da bi izbegao trovanje od kiseline. Danas su Džiline opsesije i kompulsije uglavnom pod kontrolom." uvek sam imala veoma jak instinkt za opstajanje". kaže Džil. To uzima mog supruga. čak skočio usred rečenice i nestao na nekoliko sati. Hteo sam da otpuzim i sakrijem se ispod stene" . To krade vaše vreme.morala sam zbog moje terapije ponašanja". kako je rekla Sara. njegovoj bolesti i kako je to zapravo uništilo njihov brak: "OKP je uništio moj život. To uzima sve što se može uzeti i ništa ne daje zauzvrat. Za sve to vreme Sara nije primetila nikakve znakove njegove bolesti.Više ne alkoholira svoju kuću. Kako je njegov OKP sve više uzimao maha. Strašno. vaš novac i energiju. Brajan sa seća: "Moj sin je zaista hteo što pre da se pridruži Marincima. " na rukama su mi izašle crvene tačke i svrbelo me je među prstima ali sam znala da želim da to dodirnem . čekajući da čuje sirene koje bi mu ukazivale na mesto gde se dogodio saobraćajni udes. "Moja deca nisu znala šta se događa". znajući da bi on zgrabio dečake i odmah počeo da ih pere i riba. Brajan više nije mogao da radi. koja je uključivala njegovog sina i njenog sina iz prethodnog braka je bila raskidana njegovim OKP-em.članovi porodice koji su prestali da budu zagađeni. odjednom su opet to postali. zaboravljajući pritom. Ne štedi mnogo reči kada govori o svom mužu. to bi i uradila. Ona je sebe ubedila da su to samo njegove male ekscentričnosti. "Sve što su znali je da se tata strašno plaši akumulatora i akumulatorske kiseline i da nije bio spreman da izlazi među ljude. ne nosim određene cipele". vašeg druga. Prošlo je samo nekoliko meseci otkako je bila u braku. Ja nisam mogao ništa da uradim. I nikad ne kaže "hvala. "Bio sam . Naravno. Bio je uvek spreman da zgrabi kofu i sodu i da se odveze do tog mesta i započne ribanje. Jedanput su došli iz škole i poverili se Sari: "Čoveče.'" Sara i Brajan su se upoznali u preduzeću gde su oboje radili i znali su se šest godina pre nego što su se venčali. to je bilo strašno. kaže Brajan.ruku i dotakla priručnik. To ukrade vašeg ljubavnika. Već su bili godinu dana u braku kada se dogodilo izlivanje akumulatora na poslu i ona se seća: "On se jednostavno otkačio". Svake noći bi Brajan ležao u krevetu. kad je počela da primećuje neka malo čudna ponašanja. vašeg prijatelja. Ovo je bila tajna koju su skrivali od Brajana. primenjujući terapiju svakog dana. Mislim daje samo želeo da pobegne od mene. da za sobom zatvori ulazna vrata. BRAJAN I NJEGOVA ŽENA Veći deo svog četrnaestogodišnjeg braka. i morao je da bude hospitalizovan. da ne vozim određenim putevima. Mislim.

da prihvati da ta stvar koja ga muči nije sumporna kiselina. ali je dobio čitav spisak pogrešnih dijagnoza. Imao sam burne napade depresije i puno bih plakao jer sam ludeo u sebi". Njihov ulazni parking i travnjak su natopljeni sa bikarbonom sodom i amonijakom. Brajan je klasičan i težak slučaj OKP-a i njegov je napredak bio promenljiv. Umivaonici su oštećeni amonijakom. Sad je to bilo i na njegovim gumama. A ne možemo da idemo u crkvu jer tamo ide i čovek koji je vlasnik kompanije za akumulatore". Mi trošimo tri-četiri stotine dolara mesečno za sodu i amonijak. Brajan kaže: "Zazvonilo je zvonce". nije mu mnogo pomoglo. Niko nije mogao da odgonetne "šta je to moglo da se dešava s njim". Sara kaže da očekuje da će se i cevi uskoro raspasti. a da sam ja samo ležao potpuno isključen iz okoline. kada je bio prikazan prilog o ljudima sa OKP-em. Kad oseća da je u stanju da se suoči sa posledicama .emisiju na televiziji. Kada mu se pogorša OKP. Brajan kaže: "Njihovo lečenje je izgleda bilo da mi daju dosta stvari koje bi me uspavale' .koje skoro uvek uključuju ljutite reakcije . Osećao sam da je kiselina na meni i da nisam mogao da se očistim. On se skoro ničega ne seća iz prvih nekoliko meseci 1985 godine. Sara se seća: "Bilo mi je toliko lakše da ta stvar ima ime". Bila je u mojoj spavaćoj sobi. u zavisnosti koliko je bio redovan u uzimanju svojih lekova i koliko je redovan u praktikovanju Četiri Koraka terapije ponašanja kao i dolaženju na terapijske grupe. Jednog dana nas je posetio prijatelj moje žene i saznao sam da je prošao baš ulicom u kojoj se desila saobraćajna nesreća. nego da smo ih svaki dan prskali sa njom". Ako na tome dosta radi. I onda se jedne večeri dogodilo da gledaju '20/20'. ponekad ne. kako kaže Sara: "koristi papirne ubruse i kese za sendviče da bi otvorio vrata. koji sobom nosi strah i ribanje. bilo muje toliko lakše da je počeo da plače. On čak čisti i ispod žbunja. ali mi navodno ne bi trebalo to da primetimo" . nadajući se da će nekako da odloži zoru i sledeći dan. kao ni još dve nedelje u drugoj bolnici. a onda iznova započinjao ciklus. uključujući i šizofreniju. "Problem sa kiselinom je sam po sebi dovoljno težak da bi se s tim živelo" . ali nije uspeo da nauči najvažniju lekciju: Samo konstantna spremnost pobeđuje OKP.izgubljen slučaj. Uništilo je naše cipele. Celo veče sam proveo na kolenima. Prao je ulice cele noći i budio se izmoren. tepihe. prao i ribao tepihe sa sodom. Sada je znao šta ima. u stanju je da svoje simptome drži pod kontrolom. Zatražio je psihijatrijsku pomoć. Tridest dana u psihijatrijskoj bolnici. kaže Sara.Sara pokušava da ga natera da se suoči sa stvarnošću. našu odeću. Ponekad on to uradi. Da li je bio lud? Da li je ona bila luda? Sara je tada već bila toliko zbunjena. "On je više stvari uništio pokušavajući da spreči zagađenje kiselinom. da nije bila sigurna. Sve dok Brajan uzima Paxil u prepisanim dozama. to je toliko ekstremno da. u stanju je da se izbori sa depresijom i samoubilačkim težnjama. Ona kaže: "OKP je ogromno čudovište koje sedi tamo u uglu. Brajan kaže: "Došlo je do tačke kad sam zamišljao da je to jednostavno padalo i sa neba". Dok to ne nauči. Kad je došao do mene. U prilogu je pomenut i UCLA-program dnevne bolnice za ljude koji pate od OKP-a i Brajan ih je pozvao. Onda sam iznajmio jedan od onih velikih usisivača i čistio sam i čistio". Nekih večeri bi sedeo pred televizorom i gledao kasne emisije. Brajan posmatra kuda ona hoda da bi kasnije odlučio da li da uzme te cipele iz ormana i očisti ih. To nas žive jede. "Sara mije rekla da su ljudi koje smo znali u to vreme umrli. Tako je frustrirajuće gledati to bacanje. Uglavnom on to neće. Tako . bila je na zidovima. već da je to OKP. patiće od posledica i Sara će morati da pati sa njim.

sve". "šampone. "Ja bih zapravo odlazila i sedala u automobil i vozila sve dok mi rezervoar ne bi ostao skoro prazan. a onda bi sebe nagradio i isto onoliko koliko je sebi uskraćivao i ciklus kupovanja i škrtičarenja bi se ponovio". Samo apatija i tuga. ne znajući kuda sam krenula. "On čak neće da dotakne nešto što sam ja koristila ili da uzme isti peškir ili isto posuđe". drugi je bio alkoholičar. Meni je rečeno da mora da sam van pameti što ostajem sa Brajanom. Ali ono što je njegovu porodicu više koštalo. on je rezonovao da mora sebi sve da uskrati. da je on imao srčano oboljenje ili polio?'" Više puta sam ljuta i frustrirana razmišljala o odlasku. Ja pokušavam da kontrolišem. Na kraju bih se zaustavila i pitala se 'Gde sam to ja?'" "Rekla sam mu da želim razvod. "Ako ste bolesni od vrata nadole. Prepoznala je da je to čovek koji nije mogao da prestane da kupuje kravate. bila je emocionalna cena. kritičar. Žena ostaje sa svojim mužem. Sara mrzi ulogu na koju je naterana u svom braku: "postala sam majka. "On ne želi da ih zagadi" objašnjava Sara. Njegov orman je ispunjen kravatama i odelima koje nikad nije nosio. Tada je on počeo naveliko da uzima svoje tablete. "Strašno sam mu potrebna". Sara je brzo izabrala nešto drugo. On više ne misli o meni. Prilikom naplaćivanja poklona. I dodaje: "čak i nestabilno. novca. Ja pitam ljude: 'Zar ne bih bila dobra prema njemu. čovek za koga se udala. On je bio suvlasnik firme za prodaju kola. a jedanput je morao da iznajmi garažu da bi mogao da smesti sve stvari koje je gomilao. "ako ste bolesni od vrata nagore. Ja odustajem. pas čuvar. Ja dosađujem. Iako nije pri novcu. koji ima smrtonosnu bolest i ona je svetica. natopivši ih amonijakom. Kada je onaj pravi Brajan. Jedanput je otišla do robne kuće da kupi rođendanski poklon za njega i pošto nije mogla da se odluči. Sara primećuje: "Mogli smo da iškolujemo njegovog sina na koledžu novcem koji je on uložio u svoju bolest". prodavačica je pročitavši ime na kreditnoj kartici rekla: "Ne. Kakvo upropašćavanje . njemu sigurno ne treba kravata" . Onda ništa. čovek kakav je bio pre nego što je ophrvan svojom bolešću koji ne misli samo o svojim potrebama. "Veći deo vremena sam sama. Nikad nisam osetila ovakvu usamljenost. brižan i šarmantan čovek.je od omiljenih plavih cipela napravio zelene. nisam bila tako usamljena". tu je sad ta sramota. zatražila je savet od prodavačice. ako je konstantno. Ja plačem. recesije i promene rute za autoput u ranim '90-tim godinama. Ali samo dok ne bi prošla kriza braka. Ja proganjam. a on ne može da ode na sastanke sa klijentima ako bi to zahtevalo da vozi ulicama na kojima je možda došlo do prosipanja kiseline. vremena.. postaje bezbedno". Zbog njegovog OKP-a je njegov učinak na poslu nestabilan.. Zbog svog OKP-a. svako će vam pomoći". Problem je . kaže Sara. Brajan se još uvek oseća primoran da kupuje stvari koje mu ne trebaju. Čak i posle razvoda. mene. je novac koji ne mogu sebi da priušte. Ona je u 56toj i ovo je njen treći brak.i onda bi ga obuzelo veliko osećanje krivice. sve po više komada. da zove doktora i da odlazi na grupe". . svega". Kad je ova predložila kravatu. Postoji mnogo razloga zbog kojih je ostala sa njim. Novac koji su protraćili. On bi kupovao i kupovao . Više od svega je prisutna strašna usamljenost. kaže Sara. šišanja . koja je bila žrtva prevelike ekspanzije. Brajan kupuje čekiće i druge alate. on je ljubazan. Ta finansijska katastrofa ga je ostavila u siromaštvu. uvek razmišlja o akumulatorskoj kiselini.njega. bilo da je Brajan tu ili nije. Sadašnji posao prodavca zahteva dosta vožnje. Veći deo vremena ona je "zagađena' i fizička intimnost između njih ne dolazi u obzir. Tu postoji stvar predanosti. Uvek je sa svojim mislima. njen prvi suprug je bio šizofreničar.

Nema mira. gledate filmove. kad je Brajan bio van grada. "Više nisam ravnopravna. To je upropastilo ceo odmor". da ne pokazuje nikakve znake dopadanja.' Ali tada kuća postaje ratna zona. "To je bilo skoro kao u paklu. Ponekad bi pokušala da ga zagrli i tada bi ugledala apsolutni strah na njegovom licu. "pitam da se nije obesio u garaži". o svojoj usamljenosti. Od tog momenta. To kontroliše kuda vozite. Daj da završimo s tim. a nisam hteo da im bacim patike i kupim nove". "OKP vas izoluje više od ijedne druge bolesti". prekratila bih sebi. kaže Sara. Dugo vremena je Sara pružala podršku Brajanu. da ne budem 'onaj koji omogućuje. Idi i nađi nekog drugog. Jednostavno sam ih ostavio tamo. Brajan se seća : "Molio sam je da to uradi. da ne bi bila odbijena. Ništa ne ostaje netaknuto". rekao sam 'Ne vidim da pravim neki napredak i nikako ne mogu da te teram da prolaziš kroz ovo do kraja svog života." kaže ona. "nisam ni uzeo cipele pošto smo izašli iz brodića. Kad mu se stanje stvarno pogorša. a to je onda kad postane neuredan u uzimanju lekova i terapiji ponašanja. koje je naučila živeći sa alkoholičarem. kaže Sara. "Putovanje o kojem sam sanjao". Ona kaže: "Pokušavam da ne nasednem njegovoj bolesti. Jedanaput. tada se ona obratila advokatu zbog razvoda. ali ga je ona odvratila od toga. Kad je počeo da traži pomoć na UCLA-i. nisam više ženstvena. da bi se refokusirala na nešto drugo osim njegove bolesti. Vremenom je naučila da svoja guši osećanja. da ne ugađam. I bacila se osvetnički na hobije "Umaram se do smrti". u koji ne mogu da idu jer je "zagađen" i sama ih sve pojela. Sela bi i recitovala tablice množenja. Ili bi uhvatila njegovu ruku i "on bi se samo skupio".učvršćen i činjenicom da ona radi u prodaji automobila. Slučaj je hteo da je vlasnik brodića zatražio od svih da ostave svoje cipele pre nego što se ukrcaju. više nisam predmet ljubavi". Kad je bio u najočajnijem stanju. naručila je ogromnu količinu pasti iz omiljenog italijanskog restorana. "Ne želim da se kad dođem kući sa posla. seća se Brajan. tih pet šest dana tamo". razmišljao je o podvrgavanju operaciji mozga.'" Sara govori o svojem umoru. Ali njena prava snaga dolazi od njene "duboke i stalne religiozne vere" i od veštine podnošenja. što za Brajana predstavlja samo jednu stvar: akumulatorsku kiselinu. Ne možete da planirate nikakva okupljanja ili praznike.Otvorio je jednu ostavu i u nju smestio cipele. "Mislio sam da ćemo se veoma dobro provesti". I preteruje u jelu: "Još nisam naučila da hranom ništa ne mogu izlečiti". hodate. Tri godine se lečila.da prođe kroz loša vremena. svaki aspekt vašeg života. dalje od obale. Ali drugog dana su odlučili da idu na ekskurziju posmatranja podvodnog sveta. Ponekad je jednostavno previše umorna da bi se borila protiv njegovog OKP-a tako da popusti pred tim iako zna da mu to neće pomoći da ozdravi. ili njemu". Ona još uvek mora stalno da uzima lekove protiv lupanja srca. Ali nikako nisam mogao da čistim svuda kuda su moja deca gazila svojim patikama. 'Ja bih u mislima ponovo proživljavala dobra vremena i stalno ih iznova koristila" . ona strepi da bi mogao da uradi nešto samoubilački. Tako da ako on misli da postoji . pošto je video da su u ostavi bili poređani akumulatori. " Sve što smo imali na sebi bilo je zagađeno i sve što smo kupili bilo je zagađeno. kupujete. Pre nekoliko godina Sara i Brajan su odlučili da odvedu svoje sinove na odmor na Havaje. "to pokušava da porodicu i prijatelje drži dalje od vas. Brajan se sledio. Ponekad se Sara bori da održi zdrav razum. kaže Brajan. Ona se smeje i kaže "Da nisam imala smisla za humor.

a ne ona. On je počeo da bira. Veći deo vremena "zver izjeda oboje. Kada se osećala da je dovoljno jaka. Tako da ona ostaje. Nije lako razumeti zašto Brajan prolazi kroz tako duge periode neprihvatanja lekova i rada na terapiji ponašanja. On ih je sakupljao. Isprva Stiven je smatrao 'U redu. DŽOEL I NJEGOVI RODITELJI Stiven i Kerol. kaže ona 'Jednostavno nije mogao. ali on to nikad ne kaže. Iz perspektive klasične psihoterapije. jasno je da on ima emocionalne konflikte u vezi poboljšanja. kad je svima jasno. "da je on u ovome sam i ja sam u tome sama". Retke su prilike kada je iskren u vezi toga što ga muči . prisilnog sakupljanja. koja se za njega pokazala efikasnom. Prijatelji joj kažu: "Trebalo bi da pregledaš svoju glavu". on je taj koji ustaje noću da bi prao ulice. U međuvremenu. on pravi kolekcije' i dopuštao muje da zadrži po jedan primerak od svake. to je OKP . kaže Sara. Gomile i gomile novina su bile u njegovoj sobi. Mi se nadamo da će se Brajan na kraju presabrati i poštovati kombinovanu preskripciju lečenja lekovima i terapijom ponašanja. Ali ona ne može ni da misli o tome "kakav bi bio i kako bi živeo bez mene". I on bi se vraćao svojoj terapiji ponašanja i uzimanju lekova. "To je bila prava požarna opasnost" kaže Džoel. Pronjuškala bih naokolo i nalazila ih svuda po kući. koje će se potpuno oteti kontroli. ali nije lako doseći do toga šta su zapravo njihovi koreni. I onda bi shvatili da je to od štampe". gledajući njega.kiselina na određenoj ulici. "Ali nije prošlo dugo. Sigurna sam da je i on usamljen kao što sam i ja". oboje akademici. on baca svoj život i ja bacam svoj. Ja želim da mi se vrati. Sara gaji nadu da će pre ili kasnije odlučiti da savlada svoju bolest jer on to mora da uradi zbog sebe i zbog njih". Karol i Steven su logično postupili: uzeli su novine . Nikako nisu mogli da znaju da je to zapravo bila prva faza OKP-a. su isprva ugađali Džoelu. "Iako nikad nije čitao ove novine imao je opsesivnu ideju da mora da sačuva ove informacije". Ona misli da on ne razume kroz šta je on provodi. Tada su se stvari značajno poboljšavale. Kerol se seća: "Kada bi ušli u njegovu sobu zaplahnuo bi vas veoma jak miris. da pokazuje sigurno i značajno poboljšanje kad to prihvata. a oboje se pretvaramo kao da to nikoga ne dotiče". Karol kaže: "Počeli smo da nalazimo stare limenke od hrane. Želim da budemo u ovome zajedno. Nije mogao to da uradi. ali su stvari ostale još uvek previše nekonzistentne. ja prihvatam da ne vozim njom. kako bi on imao mira. svom 14 -godišnjem sinu. On zna gde može da dobije pomoć. Zaobilazim takva mesta. Dugo vremena je Džoel bio u stanju da racionalizuje svrhu svog "kolekcionarstva". Pouka ove priče jeste da niko ne iskoristi jednako svoje prilike da ozdravi. On ih zapravo nije ni čitao.to nije akumulatorska kiselina. Sara iščekuje kad će Brajan da kaže "Strašna si što ostaješ uz mene". Raspored njegove koopercije sa planom lečenja uliva neke nade jer su periodi oslobođenja od simptoma sve duži. a Džoel bi bio napolju i tragao po njihovom kraju pretražujući . Čuvao je stvari kao što su McDonaldsove kesice za hranu. ona bi ga prisiljavala na rešavanje problema i terala ga da se sukobi sa svojom bolešću. Izgleda da se neki ljudi više drže svojih patnji nego drugi. nekako je tu pukao. ali onda.ali tada je njoj mnogo lakše. je da Džoela nisu mnogo ni zanimale te novine.tada ih je već bilo na stotine kilograma . pokušavajući da održim sve u miru. Njegovi roditelji su smatrali da je to malo čudno. Ono što nisu znali. u njegovom novom interesovanju za pretplaćivanje na novinske listove iz raznih mesta. uključujući i njega. Najgore je. Ipak.stavili ih u dvorište i zatražili od Džoela da odvoji one koje želi da zadrži.

Stiven se seća: "nije to bilo samo vegetarijanstvo koje smo mogli da razumemo. koje su ga tako usmeravale da nije hteo da vidi da se životinje ubijaju zbog mesa. 'Dobro. osim da kaže da "mora". Otprilike u to vreme kompulsivno pranje ruku je počelo da izmiče kontroli. Bilo je očigledno da vikanje ne bi popravilo stvari. morao bi satima da ga pere. Karol je morala da uzme svu tu staru poštu i odnese je u školu čim bi ova pristigla u kuću i tamo je odbaci. nikad nije puštao nijednu od traka. U toj fazi Džoel je još uvek konzumirao mleko i poneki put meso. Opsesija sakupljanja je na kraju počela da nestaje. zapravo su pokušali da ugrade njegova nova načela o ishrani i u svoj život. Karol i Stiven su to razumeli i tome nisu zamerali. ali kako Kerol primećuje: "Ništa nije zapravo bilo reciklirano" . Šta je moglo da se odigrava u njegovoj glavi? Razmišljajući o prošlosti oni se prisećaju jedne epizode koja se dogodila nekoliko godina ranije i koja je izgledala bezopasno. samo za sebe. Život je naizgled tekao potpuno normalno još nekoliko godina. dvaput. Samo je bilo sklonjeno u stranu. možda mogu da ga šokiram i otresem ga od ovoga tako što ću da zatvorim glavni . Počeo je stalno da pere ruke. nije uvek mogao da poveruje da je dovoljno čisto da bi se moglo jesti. mogu da uzrokuju da tinejdžeri da rade svakakve vrste čudnih stvari. Nije mogao to da objasni. Kad bi doneo povrće kući. ali je Džoel bio u stanju da pojede samo nekoliko zalogaja. Džoel je onda objasnio da je već neko vreme razmišljao o prelasku na organsko vegeterijanstvo i odjednom je bio zbunjen i razočaran hranom. Snimanje je. Naravno. Ubrzo. on je snimao kompulsivno ne birajući mnogo. Karol i Stiven počeli da sumnjaju da je tu bilo više od obične ekološke svesti i onoga što je stajalo iza Džoelovih sve gorih i krućih navika u ishrani. Provodio bi sate birajući povrće u prodavnicama zdrave hrane. Karol i Stiven su počeli da uviđaju uznemirujuće crte u ponašanju svog sina. Nisam znao šta da radim. misleći da bi to moglo pomogne. Džoel se odjednaput bio zainteresovao za snimanje videotraka. već detaljno ispitivanje svakog sastojka. Konsultovali su se sa psihijatrorom koji im je izneo da pritisci i bes.tuđe kante za smeće. Džoel nije bacio gomile krša iz svoje sobe . Ali Džoel nije hteo da jede. sada nije mogao da stigne u školu na vreme. seća se Stiven. ali su bili potpuno zbunjeni u vezi svega toga.tada je bio isuviše bolestan da bi to uradio . Ovo nije bilo obično tinejedžersko eksperimentisanje. duge i mučne procedure". Njegovi roditelji su počeli da brinu da je postajao neuhranjen. ako bi ga neko drugi pripremio. koristi velike količine vode i da se veoma dugo tušira. možda je ovo bio samo adolescentni problem" . Naravno. To je postajalo sve duže i duže i intenzivnije. Ubrzo je Džoel počeo da pokazuje znake preterane brige zbog stvari koje su bile "prljave". Karol i Stiven su rezonovali: "Dobro. Džoel je prolazio kroz period brzog odrastanja i bio je dosta mršav za svoju visinu. Oni su zatražili da promene sto. koji dolaze sa odrastanjem. To bi verovatno učinilo da se njegovi strahovi samo povećaju i verovatno bi pogoršalo situaciju. postala životna aktivnost. Kao i mnogi mladi ljudi imao je interesovanja i brige za životnu okolinu.Video-rekorder je radio po ceo dan. a onda su Karol i Stiven za Džoelov l6-ti rođendan rešili da ga izvedu u njegov omiljeni restoran na večeru. koliko god je to bilo mogućno i praktično. pomislio sam. Kad god bi izlazio iz kuće. A onda je počeo da sakuplja staru poštu.ali je bar prestao da donosi nove količine. "Džoel je morao da prolazi kroz sve veće procedure pranja. Džoel objašnjava svoje gomilanje tako što kaže da je tada bio u "štosu recikliranja" . u potrazi za određenim kesicama i papirima. Čak i kad bi povrće već postalo svo izgnječeno i natopljeno vodom. što je bile veliko olakšanje. Jednom. Kasnije su shvatili da je počeo da izjednačava "neorgansko" sa "nečistim". Ranije je Džoel uvek bio veoma tačan.

Stiven je napravio katanac za mašinu za sušenje veša. kako se seća "uopšte nisam koristio toalet jer nisam želeo da me drugovi vide kako ponavljam svoja pranja ruku. Džoel ga je slomio. Naravno da su morali da znaju da nešto nije u redu sa mnom jer sam stizao u školu kasneći deset. Stiven je instalirao specijalne slavine koje bi racionalnije trošile vodu. U školi. bi samo duže puštao da voda teče. a sve sudove su oprali u mašini za sudove pre nego što su ih ponovo stavili unutra. satima. pokušao da istrgne telefon iz zida i pobegao napolje. a ova bi dotakla treću". Džoel je koristio gomile ubrusa i ogromne količine specijalnog sapuna (od sastojaka neživotinjskog porekla). s namerom da ga povrati u realnost. koji je pre svoje bolesti bio veoma svestan nestašice i osetljiv prema tom problemu nedostatka vode. To se pokazalo kao uzaludan trud jer Džoeljoš uvek nije bio ubeđen da su stvari bile čiste. porodica je uveliko premašivala svoju dozvoljenu količinu pa su bili kažnjavani. Život svih u porodici se okrenuo naglavačke. Džoelove ruke su postajale ranjave i crvene. Kerol kaže: "Trebalo mu je sedam do osam sati da opere veš i onda je morao da opere mašinu za sušenje pre nego što bi mogao da stavi u nju". Jednom ga je Stiven.' Pa. oni opisuju svoj život kao "takmičenje u izdržljivosti". Kerol i Stiven su znali da je koja god to sila preuzela kontrolu nad njihovim sinom. U južnoj Kaliforniji je bila na snazi štednja vode. Kako bi odvojeno vadio svaki deo odeće iz mašine za sušenje. Kadaje policija stigla. već je bio otišao. znao je da to neće pomoći. da bi se ona prelivala. U očaju. isto tako i tuševe. Jedna stvar bi dotakla drugu stvar. to jeste napravilo šok i haos. Džoel je kompulsivno prao i svoju odeću. Karol i Stiven su ispraznili sve kuhinjske ormariće i uredili ih. . Gledajući unazad na to vreme u svojoj kući. I na kraju. Ne samo to. Naravno. Džoel se uspaničio i počeo da obara stolice i stolove. zapravo nije se ništa postiglo jer su se stvari toliko pogoršale da nije mogao da izlazi iz kuće ako prethodno ne bi beskrajno prao ruke. I Kerol i Stiven su se okliznuli na mokrom podu i pali. ali bez rezultata. držeći u ispružeoj ruci kao da će svakog trenutka eksplodirati i to tako da ništa ne dotakne na svom putu uz stepenice. koji je rekao roditeljima da će ako se situacija potpuno otrgne kontroli. verovatno morati da pozovu policiju. bila je jača od njih. Puštao bi da se nivo vode u umivaoniku toliko podigne. izgubivši strpljenje udario. već samo osećaj da bi se "nečistoće mogle svuda da prenesu. Džoel je reagovao tako što je udario Kerol. sa rukama belim od sapuna". Ubrzo potom. tako bi trčao gore stepenicama u svoju sobu. Morali su da kupe velike komercijalne sprave za brisanje kako bi se izborili sa poplavom. Nije više imao poverenja u to da će majka ispravno oprati njegov veš. počeo je da izbegava da koristi toalet kako ne bi morao da pere ruke posle toga. Džoel je odlazio kod psihijatra. pa je to bio samo začarani krug.ventil i prekinem dotok vode. on bi samo otresao ruke i tako nanosio vodu na pod. uključivao je i upravljao njom. Džoel nije mogao da briše ruke peškirom koji su drugi koristili. ali je bilo uzalud. nož i viljušku. Džoel nije mogao da jasno pokaže na tu "zagađenost". Ponekad bi se nadvio nad mašinom. Karol i Stiven bi pravili šale o Hauardu Hjuzu. Tako da sam odustao od toga". već da nisam mogao ovo da radim više od jednog do dva puta a da ne pokvarim instalacije vodovoda. Nije mogao da sedne da jede a da ne skoči i da po nekoliko puta opere i ponovo opere svoj tanjir. Oni su procenili da je ovo bila takva situacija i okrenuli broj policije. dvadest ili tridest minuta. Karol kaže: "Počeli smo da živimo u strahu da će nam isključiti vodu". na kraju sam shvatio da ovo ne pomaže. Ali dublje u sebi. Džoel. Nije to bio strah od bakterija. Već tada. Stiven je pokušao da uzme peškire koje je Džoel postavio na pod kako bi upili vodu koja je prskala iz umivaonika. Znate da kad stalno zatvarate i otvarate glavni ventil imate problem.

misleći da bi to moglo da pojača njegov ego. uključujući i radio-amaterstvo i baštovanstvo. Kerol i Striven su mu govorili da čita školsku literaturu. Džoelovi strahovi u vezi hrane su se povećavali. ništa ne radeći i izbegavajući da bilo šta dotakne. a kad bi neko pomenuo njihovo bacanje.a uvek je bio najbolji učenik. Srećom. Dok je nekad Džoel bio veoma organizovan i njegov rad veoma temeljan. Džoel nije mogao ništa da dotakne posle pranja i ponovnog pranja svojih ruku. Provodio veliki deo vremena stojeći sa savijenim rukama. na brzinu otkucani na kompjuteru (njegova tastatura i miš su još uvek mogli da se dodirnu) i to bez mnogo razmišljanja i traganja za činjenicama. sada su njegovi izveštaji i zadaci bili sklepani u poslednjem minutu. čak i posle ponovnih pranja obe ruke. njegova soba je postajala strašno područje jer nije bio stanju da dotakne ništa prljavo.za San Diego. Cipele su ga brukale svojom pohabanošću. pošto je bez mnogo pažnje posetio nekoliko studentskih mesta. kako bi se skoncetrisao na svoje prisile. ali je on odbijao čak i ideju o novim cipelama. ali samo određeno. pripremio hranu u Džoelovom prisusutvu izbila bi rasprava i duga svađa oko . umesto da. To je bilo previše teško za nerve. ali on bi onda ili ćutao ili bi menjao temu. Jednog dana Stiven i Karol su po povratku kući našli Džoela kako stoji u mraku. nesposoban da sebe natera da dodirne prekidač za svetlo. Njegovi roditelji su strepeli da bi zbog Džoelovih ne tako dobrih ocena Univerzitet iz San Diega mogao da povuče svoju ponudu . počeo je da se pere svojim šamponom. Retko kad je mogao da se dovoljno skoncetriše na učenje za ispite. Bio je starija generacija u školi ali je pokazivao slabo interesovanje za aktivnosti svoje generacije i ostavljao programe koledža neotvorene. I dok je nekada uživao da vozi bicikl do prodavnice zdrave hrane. od jednog proizvođača. Najzad. Kompulsivno pranje mu nije ostavljalo vremena za doručak ili ručak. sada nije mogao ni da čita novine jer nije mogao da podnese da mu na rukama ostanu tragovi štampe. Gomile i gomile novina su ležale u dvorištu netaknute. Stiglo je nekoliko potvrdnih odgovora za prijem. Stiven i Džoel bi retko seli zajedno za obrok. da je propuštao da uradi domaće zadatke . Ironija je da dok je trošio svu tu energiju na održavnju svoje čisitoće i svoje hrane. Ceo dan bi mogao provesti u pranju veša i kupanju. Pribegao je korišćenju svog kolena za menjanje kanala na televizoru i pokušao bi pomoću kolena da olakša svoj odlazak do škole i dok je nekada sakupljao. Nove cipele bi bile tvrde i prljave i morao bi da ih dodirne kako bi ih obukao. Svo to previranje je neizbežno počelo da se odražava i na njegovie školske ocene. Karol i Stiven su pokušali da privole Džoela da govori o svojim strahovima. Džoel bi se uspaničio i počeo da viče. osim na neprijateljski i agresivan način. Karol. kršeći ruke od frustracije. sa stegnutim rukama. Počeo je da shvata da je gubio kontrolu nad svojim životom. Njegova koža je bila sve više iritiriana i kad su Karol i Steven odbili da dalje kupuju njegov specijalni sapun. sad je morao da bude vožen do nje.ili da bi Džoel mogao da li posledqjem trenutku odluči da ostane kod kuće i da ništa ne radi. Još uvek je mogao da pije mleko. Insistirao je da sam kuva svoju vegeterijansku večeru. kako je naučio. Ako bi neko od roditelja. samo gurne stopala u njih.Bilo je jasno da je dostignuta krizna tačka. Salate više nije pripremao jer nije mogao da dovoljno dobro očisti povrće za njihovu prirpremu. on se prijavio na nekoliko univerziteta u Kaliforniji pre nego što ga je njegov OKP potpuno obuzeo i onesposobio za rad. Džoel je napustio sve svoje hobije. odlučio se . Bili su mogući samo laki i uopšteni razgovori.i često je plakao.bez mnogo entuzijazrna . stegnutim šakama. ali je ovo bio dug i aljkav proces zbog toga što je sad mogao da koristi samo jednu ruku. ali on je pokazivao slabo interesovanje. On bi se sada retko kad osmehnuo i retko komunicirao sa svojim roditeljima. Tada.

imao je normalan tinejdžerski odnos ljubavi i mržnje prema svojim roditeljima. Kerol je naišla na istu knjigu i ponela kući nekoliko primeraka. na primer da otvori vrata. Fizički je bio icrpljen od dugih sati provedenih u kompulsivnim aktivnostima. ali Džoel nije pokazivao nikakvo intersovanje da i on ide. S druge strane. Počeo je da preživljava na komercijalnim paketima organskih vegeterijanskih obroka i organskih sokova. razvio je opsesiju da su pojedini delovi kuće bili zaraženi zamišljenim bakterijama. Njegova prisila pranja je eskalirala. Ona i Stiven su je prosto progutali. Ali Džoel bi se žalio da nisu dovoljno dugačke i da su bakterije nekako dospevale u rukavice. Karol i Stiven su počeli da opisuju njegovu fiksideju kao "molekularizam" .ako bi postojala i mala verovatnoća da je nešto zaprljano. i s velikim zanimanjem počeo da je prelistava. Džoel je bio frustriran i ljut.kad je još mogao da izlazi napolje . Svo troje su sada znali od čega je Džoel bolovao i posle nekoliko ispitivanja Kerol i Stiven su uspeli da ga privole da stupi u kontakt sa mnom na UCLA-i. Izgužvani peškiri su bili razbacani po celoj kući. Kasnije.toga da li je sve bilo čisto. nije mogao da podnese da budemo u njegovoj blizini. Autobusom bi se odvezao do bioskopa i sa sobom nosio svoju specijalnu užinu. Njegova generacija je odlazila na putovanja u Evropu. kako bi izbegao da se tušira i presvlači kad dođe jutro. a nije imao dovoljno kondicije da se suoči sa procedurom od osam ili deset sati kupanja. bacajući stvari svuda naokolo. već bi samo zaspao ispružen na stolici iznuren. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. "najviše oslanjajući se na svoja kolena" . niti da otvara vrata. "Našli smo se u situaciji da krišom uzimamo hranu kada ga to ne bi uznemiravalo. Džoel nije mogao više da oblači odeću ako bi ova slučajno dotakla pod ili kad bi je dotakli Karol i Stiven. kojim bi ga "čistio". Skoro u isto vreme. a da se pre toga ne okupa. kada su njegovi opsesivni rituali postali isuviše bolni. Zapravo je on bio taj koji ju je prljao. Džoel se neprestano žalio da je "kuća prljava". Zid iza umivaonika je stalno bio natopljen od Džoelovog bacanja vode na njega. Jednog jutra Džoel je probudio Stivena: plakao je i objašnjavao mu da je imao noćnu poluciju i da sada . Stiven je morao da mu kupi par plastičnih rukavica za jednokratnu upotrebu jer je sad i njegov kompjuter ponekad bio zagađen. pribegao je spavanju u vreći za spavanje. Filmovi su mu bili jedina rekreacija. Zbog toga što je sve bilo prljavo. kao i od dijete koja je bila potpuno neuravnotežena. Džoelove opsesije oko hrane su se pogoršavale. Karol i Stiven su postali taoci u svom sopstvenom domu. predmet bi bio nečist i neupotrebljiv. To je bio početak našeg shvatanja te bolesti". Nije mogao da uzme ništa što su oni dodirivali. Tad već nije mogao da koristi telefon. Džoel je počeo da shvata da ima medicinski problem. ali je takođe bio abnormalno zavisan od njih na čudnovat i groteskan način. "Tada". Više nije spavao u svom krevetu. uključujući i roditelje. koje bi pio direktno iz flašice. Cevi su počele da cure i Stiven je morao da postavi kofe ispod njih i da ih redovno prazni. nije mogao da jede ništa što bi oni pripremili.u studentskoj knjižari nabasao je na knjigu Džudit Rapaport (Judit Rapoport): "Dečak koji nije mogao da prestane da pere" ( The boy who couldn't stop washing" ). Da stvari budu gore. On nije mogao da izlazi napolje. Porodične svađe i eksplozije su bile veoma česte. kaže Stiven. "smo prvi put videli celokupnu sliku. Nije mogao da jede iz njihovih tanjira i da koristi njihovo posuđe. bez obzira koliko je to u tragovima ili izmišljeno. ali su njegove fizičke rezerve bile tako slabe da je malo toga mogao da učini na njegovom savlađivanju. ali Džoel nije mogao. On je tu poslednju školsku godinu proveo tako što se kroz nju provlačio. Baš pre nego što je potpuno postao disfunkcionalan .

morao ponovo da ga pere. a kad bi završio nije mogao da zatvori slavine jer bi onda ponovo isprljao ruke. zašto se ne istuširaš i ne izađeš odatle? Ali to je strašno. seća se Stiven.mora da se okupa. Tom prilikom Džoel se kupao sedam sati. Oni su zapravo razmišljali da mu postave ultimatum: ili će nositi ono što mu je bilo na raspolaganju ili će morati da nosi bolničke ogrtače. Džoel je još uvek stalno prao ruke. "prošao je dvadeset i jedan dan pre nego što je skupio hrabrosti da se okupa. stalno podsećajući Džoela da imaju ograničen kapacitet za ugađanje njegovim nelogičnim zahtevima. Stiven kaže: "Imali su jednog velikog jakog momka koji je ljude nage isterivao iz kupatila. Ipak. što je bilo za njega veoma važno jer je to značilo da je mogao da bude član moje grupe. shvatili da je hospitalizacija njegova jedina nada. kad vam je OKP tako jak. Oni su odbijali ili odlagali mnoge od ovih molbi. Bio je kako on kaže "zaleđen". I naravno. Stiven kaže: "Treba imati zaista dosta hrabrosti da se rade takve stvari. Njegovi rituali oko kupanja su postali toliko bolni da je jednostavno prestao da se tušira. ali to nije pomoglo. Svi su. "Jedanput". Rekao nam je da kad bi ušao da se kupa i počeo da se pere i posle kapnuo na deo koji je već jedanput oprao. lako je reći nekome: 'Hajde. je tražio od roditelja da idu da mu kupe specijalnu hranu i piće za vanredne slučajeve a stvarao je i specijalne zalihe sredstava protiv zagađenja. uključujući i Džoela. Terapija je uključivala i vežbu izlaganja i prevenciju reakcija. Kako su nedelje prolazile. bio je smešten na odeljenje za odrasle jer je završio školu. Oni su znali da nikad ne bi mogli da udovolje njegovim zahtevima jer bi morali novu odeću da odnesu zapakovanu u nezagađenim kesama. Iako još nije imao 18 godina. Ponekad bi ih usred noći Džoel probudio i molio jedno od njih da zatvori slavinu. što mu je pomoglo u oslobađanju od anksioznosti. U bolnicije sve bilo praćeno i nadgledano. uključujući i vreme utrošeno za tuširanje. Znate. On bi čak išao dotle da bi se skoro onesvestio prilikom kupanja od toplote isparenja. Ne mogu s tim da se nosim". On nije funkcionisao. Stiven se složio i dao mu neke predloge i savete kako bi skratio vreme kupanja. Najzad su se dogovorili da realizuju plan po kome će doneti jedan komplet čiste odeće prilikom svake posete. A i to je bilo samo zato da bi mogli da ga odvedemo u bolnicu". spoljnji sloj kože na njegovim rukama je bio zapravo potpuno oguljen. Takođe su znali da bi provodili svo svoje vreme u donošenju odeće u bolnicu i da ne mogu finansijski da izdrže zamenu svega što je bilo prano od strane osoblja i tako označeno kao nešto što se ne može obući. Više nije mogao da pije vodu iz vodovoda već samo flaširanu. Džoel je bio u bolnici deset nedelja. Svo vreme Džoel je odbijao da uzima lekove jer se bojao da mogu biti zaraženi. Jednog dana Karol i Stiven su došli kući i našli kako voda teče iz slavine ceo dan. njegovo telo bi bilo svo crveno posle toga. Džoel je pravio male napretke i dostigao je određen nivo a onda bi napravio još jednu seriju malih poboljšanja. sve do iznad laktova" . strani ljudi bi doticali njegovu odeću i on bi tražio od svojih roditelja: "Odnesite to. kada bi Džoelu naložili da dotakne "zagađene" predmete kao što je kvaka na vratima od kupatila. Znali su da bi ovo bilo previše stresno i ponižavajuće za nekoga ko ima takve strahove. Oni bi čvrsto . Stalno je molio Karol i Stivena da mu donose potpuno novu odeću a da staru bacaju. bilo je i kriznih trenutaka u bolnici. Sama pomisao o započinjanjanju tuširanja je za Džoela bio izazov ravan prelasku cele pustinje pešice. Morali su to da rade". To tuširanje je bilo prekretnica. jednostavno strašno. Kad je otišao u bolnicu. što je potrošilo celu zalihu porodičnog zdravstvenog osiguranja namenjenog za duševne poremećaje. Za ovo vreme je sakupio hrabrost da pokuša sa uzimanjem lekova. Sa većom učestalošću i izraženijom potrebom.

počeo je da radi na prevazilaženju takvih stvari kao što su anksioznosti oko realizovanja poslova. težak rad. Džoel je bio u stanju da se upiše na UCLA iako se još uvek borio sa svojim problemima sa koncetracijom. što je dovelo do toga da počne da prima platu za nepuno radno vreme na tom mestu. Stiven kaže: "Džoel je imao mnogo sreće da dobije pravu pomoć. to je rad. Džoel jednog dana rekao: "Odlučio sam da ne mogu da budem bolji od drugih ljudi. Kad se vratio kući bio je odlučan u tome da se ne vraća ponovo u pređašnje stanje. kritičnu ulogu u svemu tome je imala i činjenica da je imao takve roditelje koji su tražili ispravan tretman i bili uporni da ga podrže dok je on radio u svojoj terapiji ponašanja. "Ta strašna epizoda je sada iza nas. Postao je veoma efikasan u Preimenovanju i Aktivnom Revalorizovanju. Još uvek je imao više vrsta anksioznosti. Karol i Stiven ostaju budni na bilo kakav znak nazadovanja i odmah upozoravaju Džoela ako primete. Nije imalo mnogo smisla da se osećam tako loše zbog potpuno strane osobe. Neposredno pre završetka desetonedeljnog boravka. Stiven je odoleo potrebi da upita sina: "Zašto jednostavno ne uradiš X-Y-Z ? Zašto ne pokušaš da se skoncentrišeš?" Znao je da "nije lako onome ko je prošao kroz sve ovo. " naći će on sebe".proteklo je manje od godinu dana od kada je bilo jasno da ima OKP . Ona se pripremala za prijatan i zabavan izlet. Kao stvar svog izbora. Džoelovo stanje značajno se poboljšalo. se odnosi na događaj iz petog razreda za vreme kampovanja devojčica izviđača. Momenat istine se dogodio kad je. na logorovanjima.zatvorili kesu i dali je nekome od osoblja koji bi to direktno predao Džoelu. Posle šest meseci rada u terapiji ponašanja. naterao bi sebe da se Refokusira na nešto drugo. kod njega kao spoljneg pacijenta kompulsije pranja su nestale za 99 procenata. ali može da jede iz tanjira i da koristi posuđe kao i svako drugi. Ali jednog dana se desilo da joj je devojčica koja je imala krevet blizu rekla o svojoj sestri koja je bolovala od teške bolesti bubrega opisavši slikovito i detaljno simptome bolesti. Da se nije našao na ispravnom lečenju ." kaže Stiven. Kakva je razlika između odlaska na koledž u ovom tromesečju i odlaska u sledećem?" Posle nekog vremena Džoel je postao dovoljno jak da napusti njihov dom i ode na jedan veliki univerzitet. On je mlad momak i prošao je kroz mnogo toga. Ona je znala da će sve biti u redu s njim kad je uradio najtežu stvar od svih: dotakao je ručicu za povlačenje vode na toaletu. Ovo je izgleda funkcionisalo. još uvek jede vegeterijansku hranu. od pravih ljudi u rekordnom roku. Džoel je privremeno napustio koledž i privremeno je dobrovoljno radio u Medicinskom centru pri UCLA-i. Naravno. Neću da sebe činim čistijim od drugih ljudi". ANA I NJEN MOMAK Anino najranije sećanje vezano za opsesije. Zbog toga što je imao problema sa koncetracijom. U njegovim privatnim psihijatrijskim savetovanjima. . Za njega. kao i ranije. Strašna epizoda njihove porodice bila je iza njih. Kad bi uhvatio sebe da misli o zagađenju. Ana kaže: "Danima me je opsedala misao o toj bolesnoj sestri koju nikad nisam videla i ta misao nije htela da me napusti. da ima problema sa odlučivanjem da nešto pere na "pravi način". kako kaže Kerol. ali je bio u stanju da kontroliše svoje kompulsivne rituale. na primer. ali je bilo tako". Logorovanje je postalo tužno iskustvo i Ana nije mogla da zaboravi ove bolne misli sve dok se nije vratila kući.takvo stanje je moglo da traje godinama". Obično je u stanju da ih uveri da je sve pod kontrolom. gde studira kompjuterske nauke. Počeo je da uredno odlazi i učestvuje u programu dnevne bolnice za OKP pri UCLA i i ide na sedmične sastanke terapijske grupe za OKP.

Znala sam da sam sklona da izaberem muškarce sa ozbiljnim problemima i previše često sam osetila uticaje istih na moju osetljivu duševnu ravnotežu. "Rečeno mi je da je verovatan uzrok mojim paničnim napadima taj što sam odrasla u perfekcionističkoj porodici. To je njega zaista izluđivalo i skoro dovelo do raskida veze. i da je zato bio manje zagrejan za nju. Do vremena kad sam susrela Gaja. to objašnjenje ju je oslobodilo od strahova da je poludela. potpuno ispravno. Anu su počele da opsedaju misli o tome. Svaki put kad bi ih ugledala. Stalno bi joj pred oči izlazila slika kako on to radi i tako sve dok joj se ne bi smučilo u stomaku. Morala je da zna kako je uzimao drogu i sa kim. moje nezdrave veze sa muškarcima su me učinile posebno ranjivom i razmišljala sam na koje sve načine bi muškarac mogao da me uništi. bilo kojeg vremenskog trajanja. Jednog dana on joj se poverio da je voleo da masturbira gledajući sliku supermodela Čeril Tiegs u bikiniju. Nekako je sebi uvrtela u glavu da je njegov problem sa drogama bio njena krivica. ali nije znala odgovor. nikad ne naučivši da efikasno izrazim svoje osećanje ljutnje". pojavile su se jednako neobjašnjive i nelogične opsesivne misli. Bile su kasne sedamdesete godine i slike Tijegsove su bile svuda. "Zašto ja o ovome razmišljam ?". Ipak. Za vreme druge godine na visokoj školi imala je prvu pravu romansu. Tada je saznala da nije ljubomorna veštica već žena sa teškim oblikom OKP-a Ana je bila zabrinuto dete i kasnije kao odrasla osoba često je patila od anksioznosti i nesigurnosti.Posle više godina. a ne zbog manjka Anine seksualne privlačnosti. odvela u moju najintenzivniju rundu sa OKP-em". kao i OKP. Ana je anlizirala sebe i zaključila da je preosetljiva i ljubomorna po prirodi. Iako je isprva pokušala da bude bez predrasuda o ovoj njegovoj navici. . Najzad je dobila dijagnozu da boluje od agarofobije. kada su i ovakve trivijalne stvari bile previše bolne za nju. pojavile bi se opsesije. "Počela sam da se pitam kako je bilo ko mogao da proživi dan. Otišla je na višu školu i srela Gaja: "Svaki put kad bih imala romansu. Iako sad verujemo da su panični napadi. abnormal nog straha od napuštanja kuće. nije videla kakve veze bi mogle da imaju takve opsesije i njena povratna razmišljanja i njeni sve češći panični napadi. čak i nenamerno. Anu je obuzela nova savlađujuća opsesija: smrt. Počela je da traži znakove da je gubila razum. sada usmerene na neosnovane strahove i sumnje u vernost svog mladića. znajuči da će pre ili kasnije smrt ugušiti njegov ili njen život i učiniti postojanje besmislenim". zaključio da je pravi problem bio u tome što je bila opsednuta grudima svoje majke. ona je još uvek povremeno imala opsesije o njegovoj narkomanskoj navici. pitala se. za nju je bilo teško da se otrese opsesije o Tijegs. sa zgodnim mladićem starijim od nje godinu dana. A onda u leto posle mature. oslobodile su je od strašnih simptoma osećaja terora i straha da će doživeti srčani udar. Ovo nije retka komplikacija kod ljudi koji imaju spontane napade panike. "Zaključili smo da volimo jedno drugo. Ova misao ju je dovela do toga da je otišla kod školskog psihijatra koji je na osnovu petnaest minuta razgovora sa njom. Ana. Ironija je da me je verovatno ta moja želja da sebe zaštitim. uglavnom posledica bioloških faktora. kao što su gužve i mračna mesta. Ana bi osetila talas odvratnosti pomešane sa strahom da bi njene intenzivne opsesije opet mogle da buknu. U koledžu je postala bliska sa čovekom koji je uzimao drogu. Iako su ona i njen mladić odavno raskinuli vezu. Počeli su da se redovno viđaju. Vežbanje sopstvene određenosti u situacijama i terapija izlaganja situacijama i mestima koja su izazivala napade. Kasnije je saznala da je on fantazirao o Tijegs više zbog svoje potisnute homoseksualnosti. Poveravali smo i najintimnije detalje života jedno drugom". pitala se kako će uopšte moći da održava veze sa muškarcima u budućnosti. ubrzo je počela stalno da se tome vraća u svojim mislima.

"da je Gaj mrzeo takve razgovore koji bi se završili tako što bi se oboje naljutili. Ana je našla rešenje. Moja ljutnja se zasnivala na osećaju da su njegovi odgovori bili neubedljivi i opstruktivni". Čitala je o nekom čoveku koji je patio od duševnih problema koji je sebi ispalio metak u glavu i nekim čudom je sebe izlečio tako što je uklonio oštećeni deo mozga. kako se kasnije ispostavilo. video sam je poslednji put u avgustu pre tri godine". "A. moram da budem sigurna. Prvo je počela da me opseda ideja da je on uzimao drogu" .Gaj je bio nevina žrtva.'" Ponekad bi joj odgovorio na nemaran i apstraktan način. "sam za partnera izabrala osobu kojoj se moglo verovati. U njenom umu. Mrzela je tu tešku i nesretnu osobu. "Najzad". Ali ako bih rekao ne i ona me upita 'Dobro. na neki apstraktan način. Ali kasnije. "Fantazirala sam o istom načinu lečenja i u mom slučaju". Posle godinu dana ovakve veze. kaže Gaj. Zahtevala je d ajoj odmah odgovori. Oni su tada zajedno otišli na letnje putovanje u koje su bili uključeni i obilasci njegovih omiljenih mesta i ponovni susreti sa starim prijateljima. teška osoba. onda bi to kod mene uzrokovalo velike duševne patnje. A onda je počelo i sa njim. a takođe i očekivati podrška. odakle su oni došli. Tada je već bila uverena da je u suštini goropadna. "Ne iznenađuje" kaže Ana. To je najgora stvar koju možeš uraditi". kakva je bila. Tražila je od njega dajoj dokaže kako je samo zamislila da joj je on ranije ispričao drugačiju priču. ljubomorna. jedna izvitoperena i pogrešna verzija tog događaja. Gaj je bio zbunjen i osećao se kao žrtva pogrešnog ophođenja. Anu je obuzela potreba da sazna kakvu su tačno ulogu oni imali u njegovom životu. Ana se osetila ranjivom. zašto. Upitao bih je: 'Zašto me to pitaš?' A ona bi odgovorila: 'Moram da znam. u razgovoru.a nije .čak i o tome da li je ikad čitao časopise o devojkama. i neprestano bih ga o tome zapitkivala. kada je poslednji put čitao jedan od njih i ukupan broj puta koliko ih je čitao i koje. jedna od dve stvarije morala da se događa: ili ju je Gaj lagao ili je ona počela da ludi. Kao tinejdžer. Bio je u pravu. ona je počela da razvija psihosomatska oboljenja i da razmišlja o samoubisvu. Ako bi on odgovorio na neko pitanje koje sam već ranije postavila i taj odgovor se ne bi savršeno podudarao sa onim od ranije. tragajući za bilo kakvim neslaganjima. kaže Ana. smatrajući da će je to zadovoljiti. Uzela bih ove nedoslednosti kao dokaz da Gaj u početku nije govorio istinu". Koliko dugo je poznavao žene? Da li je izlazio sa njima dok je bio u visokoj školi? "Uvek bih započeo odgovarjući joj". Gaj je živeo u Evropi. u sebi recitujući činjenice koje joj je saopštio. "kod petog ponavljanja pitanja postalo bi sasvim glupo. On je bio ljut jer je osećao da sam bez potrebe sumnjičava i nepoverljiva. uplašenom i osramoćenom što nije mogla sebe da kontroliše. Nikad nije zapisivala detalje njegovih odgovora i nikad nije bila potpuno sigurna da su neusklađenosti u njegovim odgovorima bile prave ili izmišljene. Brojne konverzacije bih počela sa: "Da li si ranije bio zaljubljen? Kad si tačno poslednji put video tu osobu? Zašto je više ne viđaš? Da li razmišljaš o njoj?" Ana je želela da zna kada je gledao časopise. Kaže: "Znao sam da ako me upita: 'Da li si ikad izlazio s tom osobom i napio se?' mogao bih da odgovorim sa da ili ne i to bi bilo to. ta žena bi pomenula da je to zapravo bilo pre četiri godine ili da je to bilo u julu a ne u avgustu i Ana bi započela sa novim bombardovanjem pitanjima. Ona bi provodila sate proveravajući i ponovo proveravajući njegove odgovore. "Često nije bilo dovoljno da čujem odgovor jedanput. kada je bio poslednji put da si video tu osobu? ja verovatno ne bih bio u stanju da joj odgovorim . Saopštila je Gaju da će početi da zapisuje sve što bi joj on govorio. Iako je bio veran i pun ljubavi. počela sam da imam opsesiju o njegovim ranijim romantičnim vezama". U tom trenutku on se usprotivio: "Ne nećeš.

Nekoliko prvih godina njihovog poznanstva odlazili su u Evropu više puta. Vrativši se u Los Anđeles potražili su pomoć i bili su upućeni kod mene na UCLANeuropsihijatriskom Institutu. a on počinjao da radi na akademiji . Ovo je bilo pre devet godina i Ana je bila jedan od prvih pacijenata kojoj sam mogao da objasnim sa određenom sigurnošću da je problem bio u hemijskoj neravnoteži u njenom mozgu koju nazivam Zaključanost ili Blokiranost mozga (Brain . ali ovo je bilo nešto potpuno novo. Jednostavno sam bila opsednuta pokušajima da rekonstruišem njegov život. moraću da raskinem sa ovim mladićem. Ona je svoje nestrpljenje otvoreno pokazivala. Gajeva majka je smatrala da je njen sin doveo u kuću jednu teško uznemirenu mladu ženu i nije imala puno strpljenja za njene probleme. Ovo se ispostavilo kao pogrešna odluka. Ona je bila na višoj školi. ali ona bi. Gaj se priseća tog vremena. Gaj ju je zaprosio. U to vreme su zajedno živeli i oboje bili u stresnom periodu svog života. Nikad nije kod njega prirnetila neko nepoželjno ponašanje. Tog leta. Ipak. Nismo imali nikakav pokazatelj. Ali niko od nas nije znao šta je to bilo. Gaj je počeo da koristi terapiju ponašanja kako bi pomogao Ani. što je naravno samo pojačalo Anin stres i njene opsesije.) Znala sam da nešto ozbiljno nije bilo u redu i da moram da odem kod psihijatra. Već sam bila prošla lečenja za panične napade. Mora da postoji neka specijalna potreba u tebi". Dublje u sebi je shvatala da zbog svojih nesigurnosti pokušava da sabotira divnu vezu. dezert:' Da li ste seli i jeli u podne ili četiri minuta posle? O čemu stc razgovara1i?" Ana je bila izmučena. Ona ga čak nikad nije videla da previše pije. njena opseseija bi bila spremna da skoči. "Pokušavali smo da izađemo iz toga i ja nisam bio siguran da li je Ana bila problem ili sam ja bio totalno nekompetentan kao predavač". iako je zapravo on pre mene imao veoma miran život". a on bi pogrešno odgovarao. Takođe je unapred planirao i njihove dnevne aktivnosti. što je na neki način i bila istina. gde je živela njegova porodica. Primetio je da kad bi se previše umorila.''' U stvarnosti. shvatajući da kad je zauzeta ne postavlja sva ta smešna pitanja. on laže. kao nekakvog vremena bunila. Mislio je da radim to zbog zabave ili tako nešto.onako detaljno kako je ona smatrala za neophodno i onda bi započela sa novom rundom dosađivanja". Ne bi se setio svakog odgovora kojeg je dao.njen suprug je nedavno imao srčani napad. odseli su kod njegove porodice u njihovom malom domu. dublje u sebi ti mora da zaista želiš to da radiš. Postavio sam joj dijagnozu klasičnog OKP-a. ali sam bila u Evropi pa sam nekako morala da odživim ostatak tog leta". ne! Vi ne razumete to". Gajeva majka bi joj rekla: "U redu. znala je da je Gaj zaista jedan stabilan. pa je on u skladu s tim i planirao njihovo putovanje. "Zaista ludo. Onda bih pomišljala: "U redu. ubrzo su oboje počeli da ozbiljno sumnjaju u zajedničku budućnost. govoreći da me je lagao jer sam ga pitala da li se nešto dogodilo u sredu ili četvrtak ili slično. On je veoma osetljiv momak i mislio je da mu nisam verovala. kad joj je bilo najgore. On se veoma uznemirio. Ono što nije znala je da je imala OKP. Ovaj sukob je ojadio i Anu i Gaja. tako da sam znala šta su panični napadi. "Nisam imala pojma šta se događalo i osećala sam se strašno Jer sam zapravo maltretirala svog mladića svim tim ludim pitanjima. Ana se seća: " Imali smo brojne sukobe u kojima bih ja vikala na njega.on se sada smeje. "Ja sam samo izgubila" kaže Ana "Htela sam da se ubijem jer sam stalno imala opsesije i počela da radim sve te lude stvari. Iako nije znao za to. Ana bi u očaju odgovorila: " Ne. šta kao glavno jelo.na poslu kome nije mogao da posveti punu pažnju. Mučila ga je u vezi svake žene s kojom je ikad izlazio: "Kako je izgledala? Šta ste jeli kad si izlazio sa njom? Gde ste tačno otišli? Šta ste imali kao predjela. ha?" . Na njihovom drugom putovanju u Evropu. Imala je mnogo veće brige . za sve vreme koliko ga je znala. Dublje u duši. on je tada samo pokušavao da je skine s vrata. (Oko 10-15 procenata ljudi koji pate od OKP-a takođe imaju i panične napade. dobar momak.

kaže Gaj. Nemoj da brineš o tome". On bi joj rekao: "Znaš. bila bi time veoma uznemirena. takvu razmenu je bilo teško napraviti: petnaest minuta čekanja i pravo mučenje sa obećanjem oslobođenja posle jednog dužeg vremena. Gaj kaže: "Dublje u sebi. a ona bi plakala. Ona mi je ranije već postavila to pitanje i ja sam odgovorio na njega. Gaj joj je bio part ner u terapiji ponašanja. zalupivši vratima ili bi samo sede1a na krevetu i plakala. "Prva tri meseca su bila traumatična zbog antagonizma između nje i mene". neraspoložena i povučena.Lock). Ukratko. On kaže: "Bilo je teško za nju da se odluči kome da veruje. Ana je znala da je sve u njenom mozgu. stvarno nije bilo loše" ili . ali sam tada prvi put primenio petnaestominutno pravilo na jedan sistematski način. Oni bi se svađali. "Ako bi se kući vratio sa pola sata zakašnjenja. Bila je u stanju da nekoliko nedelja ne postavlja pitanja. jedno drugom su ostavljali mesta i bukavalno i figurativno. Kad bih rekao: ' Ovo je tvoj OKP' ona bi tražila da joj kažem da nije samo u pitanju to što ja ne želim da odgovorim na to određeno pitanje". Njen problem je bio OKP. ali je shvatio da joj tako ne bi pomogao da ozdravi. ono ju je navodilo na prepoznavanje i shvatanje da su njena pitanja bila smešna i nelogična. Kako su meseci prolazili. Pošto su živeli u malom stanu. vrednost ne podleganja negativnim impulsima raste. Veliki korak napred. To se njoj događalo i ona je bila u bolu". loše se osećaš jer danas malo više osećaš svoj OKP. da nisu predstavljala nju . Stoga nije postojao razlog za brigu". Oboje smo znali da nije imalo prave svrhe odgovarati na to pitanje. Ana bi koristila reči kao: "Moram da budem na oprezu. "U takvim prilikama".već da su bila njen OKP. ali je Gaj shvatio da je petnaestominutno pravilo bilo više od jednostavnog čekanja. Gaj je jedva čekao da pomogne Ani.''' Gaj je znao da joj je bilo strašno jer bi počela mahnito da proverava i ponovo proverava stvari po kući. "bila je toliko srećna. Nisam uradio to što sam obećao da ću uraditi i u vreme kad sam obećao da ću uraditi". nasuprot pravog i trenutnog olakšanja koje bi mogla da dobije postavljanjem svojih pitanja. pa je vrednost izvršavanja kompulsije opala kad je to identifikovala kao OKP. U tih petnaest minuta. ako stvarno to želiš da uradim" ali ju je uvek podsećao da problem nije bio u njenoj potrebi da zna odgovore na ta pitanja. U početku tretmana mnogo puta za njega je bilo mnogo lakše da nastavi da odgovara na pitanja. da su koristili petnaestominutno pravilo i na nekonstruktivan način: "Jedan od nas bi otišao naduren i ostao tako neko vreme". Kako je Anin tretman napredovao. Ana je mrzela to što joj je OKP učinio i bila je motivisana da naporno radi kako bi ozdravila. Gaj je mogao da je upita: "Da li zaista želiš da ja odgovaram na tvoja pitanja?" I ona bi rekla "Ne". Ona bi izletala napolje iz sobe. Ani je to bilo veliko olakšanje i bila je nestrpljiva da započne sa tretmanom. Nije ona bila ta koja je radila sve te otkačene stvari. jedan bi odlazio u kuhinju a drugi u spavaću sobu. Gaj kaže:"Ana je znala da mora da nastavi sa svojim životom. Sa svakom nedeljom koja prođe i sa svakom nedeljom u kojoj ova stvar stoji nad vašim životom. Četiri Koraka terapije ponašanja se još nisu potpuno razvili kao metod. I dok članovi porodice ponekad pokušavaju da sabotiraju tretman osobe sa OKP-em jer se boje da će se osoba promeniti i odbiti da više bude porodični otirač ili štogod drugo. Shvatio je: "To nije bila osoba koju sam voleo. Gaj priznaje. a ne na čitavu gomilu pitanja i onda bi je naterao da sačeka petnaest minuta pre nego što bi smela da mu postavi sledeće. Veoma tiho bih joj rekao: "Ja mogu da odgovorim na tvoja pitanja. Kada joj je saopšteno da ima bolest mozga. a ako bi se oslobodila ovoga. mogla je to da uradi". Ali tokom prošle nedelje. ali bi ona zaboravila odgovor. On ju je stalno uveravao: "To je samo OKP. Postavio je neka osnovna pravila: odgvorio bi na jedno pitanje. Ana je sve više sticala samopouzdanje da može da kontroliše svoje simptome OKP-a. Postajala bi hirovita.

u pravu si. on je bio dosta zaslužan za moj oporavak. bio je veoma određen i jak. Sada to mogu da vidim kao pozitivan korak za moje dobro".uz njegovu pomoć uložila u ozdravljenje. "Na neki način. Rekla bih: 'A nije. tako nešto bi me razbesnelo. počela je sa opsesivnim mislima "Šta ako je moj muž homoseksualac?" Ali. Srećno su u braku već četiri godine i imaju bebu. Puno članova porodice nisu bili od pomoći. Zato iskoristi svojih petnaest minuta. Ponekad. Ana je prošla kroz osamnaest meseci terapije ponašanja. Okrenuo se i ponovo zaspao. Neću da odgovaram na tvoja pitanja. Ovo je stvarno. mnogo puta mu ja nisam verovala."Znam da je ove nedelje bilo dosta loše".' Očajno mi je bilo potrebno da odgovori na jedno od tih pitanja ili da potvrdi neku činjenicu . . Nisam siguran kako bih se uključio u terapiju da je ona imala ozbiljan problem sa pranjem ruku. Poneki put bih se veoma razljutila na njega. Za to vreme.' Što se mene tiče. One imaju vid "Šta ako?" pitanja.' Ali kad je razumeo šta je to bilo. samo bi se naljutio i rekao: 'Ti me maltretiraš. na koja se ne mogu dati odgovori. jedanput nedeljno kao spoljni pacijent sa malim dozama lekova kao pomagalom. tako da ona i Gaj sada imaju uspešne karijere predavača. To je suludo". To je zaista pomoglo. Prestani to da radiš. Pre lečenja. Ranije." kaže Gaj. Ana još uvek ima neku od ludih misli. Ana sada opisuje svoj život kao "normalan". Gaj je veoma svestan koliko napora je Ana .ali on jednostavno to ne bi uradio. Naravno. Meni zaista treba neka pomoć. ali on je zaista uvek bio uz mene i ukazivao na manifestacije OKP-a. brzo se obratila Gaju i rekla mu da je imala ovu ludu misao i da zna da je to bio OKP. kako ona kaže: "Gaj je dosta naučio kako da postupa sa mnom. On je rekao: "Daa. ali me nećeš naterati da odgovaram na tvoja pitanja. Ležeći u kre vetu jedne noći. To je OKP. vrati sa za petnaest minuta i onda ćemo da pričamo. kad bi mi govorio 'Neću da učestvujem u ovoj opsesiji. Bilo mi je lako da uvidim daje tu postojao problem i da učestvujem u terapiji jer sam toliko bio u tome". Možeš da uradiš šta god hoćeš. "imali smo sreće jer sam ja bio uključen samom prirodom njenog OKP-a. ali pomagalo je. kao sumnjivo ometanje. Ana je završila svoj zahtevni program na doktoratu.

• Članovi porodice mogu da postanu odlični koterapeuti.Važne tačke da se upamte • • OKP uvek uključuje i porodicu. a ne da kritikuju. kako bi ste im pomogli da izbegnu neproduktivno kritikovanje i pohraniivanje vaših simptoma. • Na svaki način izbegavajte da koristite simptome OKP-a kao način za pokazivanje vaše ogorčenosti ili besa prema vašim voljenim osobama. i o Četiri Koraka. kao načina da se udaljite od potreba koje imaju vaši volieni. veoma je poželjno za uspešniju primenu metode U Četiri Koraka. • Obostrano prihvatanje u kontekstu konstruktivnih interakcija. Ohrabrite ih da pomognu. 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji . • Pomozite članovima vaše porodice da nauče više o OKPu. Budite svesni toga kako vaš OKP utiče na vaše voljene osobe. • Budite svesni vašeg korišćenja simptoma OKP-a.

Isti je slučaj sa kockanjem i čak je još više izraženo za seksualna ponašanja. je u tome da je kod OKP-a ljudima potreba da urade prisilne radnje neprijatna. Takođe je istina da ljudi sa OKP-em skoro uopšte ne uživaju u pranju i ponovnom pranju i stalnim proveravanjima. Ljudi sa OKP-em takođe imaju dosta skirvenih razloga da se drže svojih kompulsivnih ponašanja imajući tako izgovor za izbegavanje potpunog rešavanja nekih stvarnih teškoća koje život sa sobom donosi. ljudi ne žele da sasvim prestanu da jedu. kao što su poremećaji ishrane. oni veoma jasno prepoznaju ta ponašanja kao strana i njima samima. Ovi razlozi su često u vezi odnosa sa njihovim porodicama i u vezi straha od preuzimanja veće lične odgovornosti. želja za promenom. kompulsivnog kockanja i seksualnih ponašanja. Kompulsivno seksualno ponašanje Ljudi često pitaju koja je razlika između tretiranja Opesesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i drugih poremećaja. da . primenjuje kod drugih čestih stanja koja takođe mogu biti u vezi sa OKP-em? Kao i kod OKP-a izgleda da su delovi mozga koji rade sa serotoninom uključeni u lečenju poremećaja ishrane i drugih poremećaja u vezi sa kontrolom impulsa. Kako se ovaj metod U Cetiri Koraka. a mnogi narkomani bi voleli da mogu da nastave da uzimaju drogu na neki kontrolisan način. na nesreću. Gledano iz prespektive lečenja. kao što su patološko kockanje. pa zato i nije tako teško da se privole da prepoznaju. već da se osećaju potpuno zarobljeni tim potrebama da peru i proveravaju. Opet. droge. Glavna razlika između lečenja OKP-a pomoću Četiri Koraka i lečenja ovih drugih poremećaja. Zloupotrebljavanje raznih materija. barem do nekog stepena. Oni se žale ne samo da previše peru ili proveravaju. primena metode U Četiri Koraka za probleme oko ishrane. slično ljudima sa OKP-em prilikom njihovog određivanja prema svojim prisilnim potrebama da peru i proveravaJu. SKRIVENI PROGRAMI Zbog ovakvih razlika. Naime. Tako da je glavni problem lečenja u tome koliko ljudi sa ovim poremećajima mogu da odrede ova preterana ponašanja kao zaista nepoželjna. nije toliko izražena kod ljudi sa poremećjem oko ishrane i zloupotrebom raznih materija. koje oni sami vide kao potpuno neprikladne i žele da ih se oslobode jednom izauvek. Jasno je da ljudi koji imaju poremećaje ponašanja vezane za ishranu. uzimanje droge i alkohola i kompulsivno seksualno ponašanje. droge.Preterano uzimanje hrane. kocku i seksualnost. kompulsivnog kockanja i seksualnog ponašanja zahteva dodatni rad. nalaze da su prirodni višak i loša kontrola nad impulsima veoma bitni u vezi ovih problema ponašanja. Isto tako. Ovaj rad možemo predstaviti kao potrebu za dopunskim koracima. Patološko kockanje. Ljudi sa ovim problemima moraju da urade mnogo više nego ljudi sa OKP-em kako bi pojasnili koju ulogu imaju ova ponašanja u njihovom životu i koliko oni zaista žele da prestanu sa tim. do kog stepena nalaze da je njihovo ponašanje uistinu strano njihovoj predstavi o sebi i šta oni zaista žele.

Ova činjenica je veoma dobro poznata mnogim ljudima. Ova ponašanja imaju ono što se u klasičnoj teoriji terapije ponašanja naziva "osnovnim pojačavajućim osobinama". Drugi problemi sa kontrolom impulsa su ponekad dosta složeniji. mnogi ljudi dođu do saznanja da je deo ovih prinudnih potreba u vezi sa emocionalnim potrebama da se izbegnu bliski međuljudski odnosi i nepoželjne lične odgovornosti. Glavna teškoća koju treba da prebrodimo je. Ljudi sa problemima sa kontrolom impulsa moraju da počnu da se čvršće drže spoznaje te razlike između toga ko su zapravo i šta zaista žele da postanu. kockanje ili seks. zasnovan je na produbljivanju i jačanju vaše spoznaje da ova potreba zaista ne odražava vašu pravu ličnost i želje i da je ona jednostavno uzrokovana pogrešnim porukama iz vašeg mozga.pre nego što ponašanje postane sasvim patološko. Dosta napora koji je utrošen u usavršavanju primene Četiri Koraka.bilo daje to jelo. Sa tim u vezi. kocka ili bude neprikladno seksualno aktivan. naročito za razvijanje snažne svesti o razlici između nijh samih i onoga što je njihov OKP. na drugoj strani. Kao što vidite. za šta može biti . kockaju se ili neprikladno vode seksualnu ljubav. Kad ljudi kažu:"To nisamja . možete steći dublje razumevanje koraka Ponovnog Određivanja. i više nego što je to slučaj kod pranja i proveravanja. Ali OKP je po prirodi lakše razdvojiti od ega ličnosti: ljudi gledaju na prisilnu potrebu da peru ili proveravaju kao na nešto strano njima samima. seks ili droge koje izazivaju prijatna osećanja. naročito dok je problem u začetku . Tek kada počnu da uviđaju ovu vezu.zapravo koriste ova ponašanja kao zaštitu i ogradu od suočavanja sa neprijatnim aspektima stvarnosti ili aspektima koji izazivaju strahove. skoro odmah shvataju da ne žele da peru ili proveravaju. kockam se ili imam seks". ovaj posao je dosta jednostavniji u poređenju sa onim koji je vezan za probleme sa ishranom. pićem. Odlučujući faktor koji određuje koliko je metoda U Četiri Koraka primenjljiva na probleme kontrole impulsa. uzimaju drogu. na jednoj strani i njihovih prisilnih potreba da jedu. Drugim rečima. NAZIVANJE PRISILE PRISILOM Čak i kod ljudi sa OKP-em potrebno je dosta napora. pre nego što čak i primenimo korak Preimenovanja na uopštenu kategoriju problema sa kontrolom impulsa. koliko osoba zaista želi da prestane sa takivm ponašanjem i koliko on ili ona želi da žrtvuje zadovoljstvo koje dobija s takvim ponašanjem. Jedanput kad počnemo da shvatamo kakvu ulogu igraju ovi emocionaini faktori kod koraka Ponovnog Određivanja. tu postoji potreba za onim što se obično naziva voljom potrebnom za prevazilaženje prisilne potrebe da se jede. uzimanjem droga. naročito tamo gde su uključeni međuljudski odnosi. I od stepena do kojeg ljudi sa problemima kontrole impulsa mogu da prepoznaju da "To nisam ja . ljudi. pije ili uzimaju droge. pored profesionalaca koji rade u zdravstvu.to je moja neodgovarajuća potreba da: jedem. kockanjem ili seksom. bivamo svesniji mentalnih procesa koje osoba sa problemima kontrole impulsa mora da nauči da koristi. Tu leži dilema. kojima bi zaradili hranu. pijem. Uglavnom zbog toga što mnogi ljudi sa ovakvim poremećajima zaista uživaju u nekim aspektima svog patološkog ponašanja .toje moj OKP". zavisi i stepen do kojeg metod U Četiri Koraka može da bude koristan za njih kao sredstvo u svesnoj terapiji ponašanja. jeste stepen do kojeg je osoba u stanju da razdvoji svoju predstavu i koncept o sebi od ponašanja koje stvara probleme. uzamam droge. uzimanje droga. neprikladnih opsesivno-kompulsivnih potreba i njihovog pripisivanja pravom uzroku. Iako vam korak Ponovnog Određivanja pomaže da shvatite da su potrebe da perete ili proveravate uzrokovane pogrešnim porukama u vašem mozgu. kao i životinje mogu biti naterani na rad i veliki napor. Ali opet.

veoma je važno da imate na umu da su ova dva procesa interaktivna i da jedan drugog jačaju. Sa njima na rukama. pića. to ni na koji način ne umanjuje ličnu odgovornost koju ličnost mora da preuzme za način na koji će on ili ona da reaguje na ove neprikladne potrebe. I nekoliko poslednjih reči u vezi prisilne potrebe čupkanja kose. Kako njihova unutarnja spoznaja postaje jača. sviraju muzički instrument ili da izvršavaju bilo koju aktivnost koja uključuje korišćenje ruku. oni će sve više primećivati razliku između toga ko su i onoga što je njihov neispravan impulsivni manir. brže možete da preusmerite tj. kao protiv OKP-a: "To nisam ja .potrebna tradicionalna emocionalno usmerena psihoterapija. kakve nose ljudi koji broje novac ili sređuju papir. pljeskanje rukama u vazduhu. postajaćete sposobniji da se Refokusirate na nova i prilagodljiva ponašanja. Mogu da vam dam jedan praktičan savet: kad radite korak Refokusiranja i pokušavate da "prebacite brzinu" dalje od čupkanja kose. kao što radi osoba sa OKP-em. Što više Refokusirate svoje ponašanje. ne smanjuje vašu odgovornost da se borite sa problemom na zdrav način i da umesto destruktivnih izvršavate funkcionalne aktivnosti. Nekim ljudima čak pomaže i sedenje na rukama u toku petnaest minuta. stanja bliskog OKP-u. Naravno. držeći se uvida u situaciju. Činjenica da vam mozak šalje neprijatne i bolne poruke sa kojima je teško nositi se. Možete čak da radite i tako prostu stvar kao što je stezanje gumene loptice ili kad vam zaista bude jako teško. mogu efikasno da počnu sa primenom Četiri Koraka i stvarno primene borbeni poklič. veoma je važno da razvijete druge aktivnosti kod kojih se koriste ruke. kao što je to slučaj kod ljudi sa OKP em. vezu. Kako se vaša sposobnost da to radite povećava. Kad ljudi ovo urade. Mnogi ljudi nauče da pletu. Dr Don Jeffreys iz Melburna u Australiji izveštava da nošenje gumenih zaštitinika za prste. POSMATRANJE UNUTAR NAS Naravno. Ovo je istina za probleme sa kontrolom impulsa isto kao što je tačno i za probleme sa OKP-em.to je samo moja neispravna prisilna potreba". u stanju su da efikasnije iskoriste korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i na putu su izgrađivanja prilagodljive grupe zdravih aktivnosti-ponašanja za Refokusiranje. Opet. bave se grnačarijom. To je ono što zapravo radi Nepristrasni Posmatrač: trudi se da posmatra svoje ponašanje kao što posmatrate tuđe. Kad jednaput to urade. kao i uvek kod koraka Refokusiranja. Izazov za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa koji žele da započnu sa metodom Četiri Koraka je da pošteno sagledaju svoje sopstvene motive i ciljeve za budućnost i da urade sve što je potrebno kako bi razdovojili svoje živote na emocionalnom planu od kompulsivnog uzimanja hrane. refokusirate svoju pažnju na nešto drugo i usmerite vaše delovanje ka nečem funkcionalnijem i zdravijem. Ovo je tačno za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa isto koliko i za ljude sa OKP-em. prva dva koraka se Uglavnom rade da bi se povećala sposobnost osobe da izvršava korak Refokusiranja. Ljudi sa problemima kontole impulsa moraju tek da dođu do iste spoznaje. Da rezimiramo: Ljudi sa OKP-em su u prednosti u početku terapije U Četiri Koraka zato što poznaju razliku između sebe i svoje prisilne potrebe da peru ili proveravaju. što je glavni simptom trihotilomanije. mnogo je teže čupkati kosu. to više jača vaš Nepristrasni Posmatrač. Tu je sad mesto gde se prirodno može primeniti korak Refokusiranja kod ljudi sa problemima kontrole impulsa. može biti veoma korisno. kockanja i sl. Sa moje tačke gledišta iako biohemija mozga ima značajnu ulogu kod ovih neprikladnih prisilnih potreba. oni mogu da primenjuju Četiri Koraka slično ljudima sa OKP-em. što vodi ka smanjenju ove potrebe. A što je jači vaš Nepristrasni Posmatrač. trudite se da .

kao u šali. • Ključ za Preimenovanje i Ponovno određivanje. Važne tačke da se upamte • Četiri Koraka mogu da se primene na skoro svako ponašanje koje zaista želite da promenite. Automatska ponašanja mogu da vam se prikradu i veoma lako preuzmu kontolu. a potpuna svest je vaš najbolji saveznik u odbrani od neželjenih i destruktivnih ponašanja.) Ponekad bih. takođe se primenjttie i na prekidanje pušenja. rekao svojim pacijentima sa trihotilomanijom da stvore sebi naviku da govore stvari kao: "Sada je tačno deset časova. Da li znam gde su mi sada ruke?" To zapravo pomaže i u stvari je drugi način na koji Nepristrasni Posmatrač dovodi do potpune svesti. jeste jasno uočavanje razlike između vas i ponašanja koje želite da promenite. Još jedna važna stvar kod ljudi koji čupkaju svoju kosu je da što pre postanete svesni da su im ruke otišle u kosu jer ljudi sa trihotilomanijom mogu početi da vuku svoju kosu pre nego što su toga i svesni isto kao što strastveni pušači mogu da zapale cigaretu a da nisu svesni da su to uradili. 8 . • Naučite da se obraćate vašem Nepristrasnom Posmatraču što češće. sve što sam sada izneo o uzimanju droga i Četiri Koraka.koristite duže vremenske intervale i zabeležite čak i nevidljiva smanjenja prisilne potrebe pošto prođe petnaest minuta ili više.ovo je način na koji možete da odredite svoje prave ciljeve i interese. (Inače. u momentima slabosti .

Ovde ću ukratko opisati dalji razvoj tih. kao i tipična kompulsivna ponašanja.). Stoessel Ph. 3) izlaganje i sprečavanje reakcije i 4) dodatno praćenje stanja posle lečenja. na UCLA-i (Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu . Tada terapeut objašnjava tretman i racionalno obrazlaže tretman terminima terapije ponašanja: Izlaganje i sprečavanje reakcije. u koju je uključeno i učenje.N. DEO I : KLASIČNA PRIMENA IZLAGANJA I (PREVENCIJE) SPREČAVANJE REAKCIJE ZA OKP Počnimo sa prezentacijom klasičnih tehnika terapije ponašanja. Ova lista opsesija uključuje interne i eksterne pokazatelje koji uzrokuju pojavljivanje opsesija i one koji su povezani sa fizičkim ili telesnim tegobama ili bolestima. svi ljudi sa OKP-em napreduju kroz sledeće faze: 1) procena. kao što su proveravanje i pranje.Ode1jenje Psihijatrije) Lečenje opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). kao što je opisano u Uvodu. a ova uključuju i struktuirani intervju. Kad je osobi jasna prava priroda opsesija i kompulsija. doživelo je revoluciju u 70-tim i 80-tim godinama.Četiri Koraka i Tradicionalni Pristupi Terapiji Ponašanja (Pripremljeno u saradnji sa Paulom Stesel (Paula W. PROCENA Pošto je posle temeljnih ispitivanja ustanovljena dijagnoza OKP-a. 2) plan lečenja kao proizvod saradnje terapeuta i te osobe. D. 1. su planirani za slamanje dve asocijacije navika: . onda su osobi jasno objašnjena značenja reči opsesija i kompulsija . uključuju i stvari koje se neispravno izbegavaju i sve vrste rituala. razvojem tehnike u okviru terapije ponašanja koja je nazvana izlaganje i sprečavanje reakcije.tim. Kompulsije ili prisilne radnje. pravi se potpuni pregled svih opsesija i kompulsija koje osoba ima. u kontekstu našeg rada sa Četiri Koraka. u okviru samotretmana terapijom ponašanja. Bilo da je lečenje vršeno u bolnici na UCLA-i ili u UCLA-centru za lečenje OKP-a u vidu dnevne bolnice. sada klasičnih tehnika na UCLAi u 90.) i Keron Meidment (Karron Maidment R.

na dnu. 75 kvaka od vrata na kupatilu 70 ručice na slavinama u kupatilu 50 lepljive supstance kao što je želatin. skida sramotu sa OKP-a i pomaže osobi da prevazie stid zbog ovog poremećaja. ali da biologija i genetika ovog problema nikako ne utiču na njihovu reakciju u odnosu na terapiju ponašanja. sa početka knjige izostavio da uradi). je utvrđeno da je efikasna u tretmanu biološkog faktora OKP-a. 2. kao što je to opisano u Drugom Poglavlju.1) asocijacije između opsesije i anksioznosti.SJS. Hipotetična hijerarhija za osobu sa strahovima od zagađenja. Svakoj opsesiji i svakoj kompulsiji su dodeljene vrednosti koje su označene merama subjektivnihjedinica stresa . PLAN LEČENJA IZRAĐEN USARADNJI Plan lečenja je zajednički rad terapeuta i osobe sa OKP-em. Ovakav medicinski model oslobađa osobu od bacanja krivice na sebe. Kako bilo. u pokušaju oslobađanja od tih anksioznosti. bi mogla da izgleda ovako: SJS 100 urin 95 daska na toalet šolji 85 ručica za vodu na toalet šolji 80 rolna toalet papira. na skali od 1 do 100. Pacijent sa OKP-em koji uglavnom ima brige oko proveravanja bi napravio sledeću hijerarhiju: SJS 100 plamenici na šednjaku 95 prekidači za svetlo 90 priključci kuhinjskih aparata 85 grejač za vodu 80 bojler u kupatilu 70 brave 60 vrata 50 TV prijemnik Ove hipotetične hijerahije su uprošćene radi veće jasnoće. Opsesije i kompulsije su onda poređane po redosledu terapije ponašanja gde su elementi koji uzrokuju najmanji strah. ciljevi terapije ponašanja . Zapravo. za terapiju ponašanja kao i za psihotropne lekove (vidi Deveto Poglavlje). što pomaže osobi da kod sebe sagleda ovaj poremećaj kao medicinski problem. Na UCLA-i. Uglavnom je predstavljeno 10 do 15 elemenata u toj hijerarhiji za jednu osobu i lečenje započinje kod elementa sa oko 50 jedinica. mi naglašavamo da biološki aspekti ovog poremećaja mogu biti pod uticajem genetskog faktora. (Ovo je Profesor Galaher. a oni koji stvaraju najviše straha na vrhu. terapeut ponašanja objašnjava neurobiologiju OKP-a. 2) asocijacije između anksioznosti i izvršavanja kompulsivnih radnji. na kojoj 100 predstavlja nešto čije razrešavanje stvara najveću anksioznost. Treba znati da mnogi ljudi sa OKP-em imaju veoma složene opsesije i kompulsije. Pored predstavljanja ovog klasičnog pristupa terapije ponašanja prema OKP-a.

u sledećih šest meseci Ako bi se . njeni početni strahovi bi bili veliki. početne SJS bi verovatno bile oko 75 . SJS će nastaviti da opada pri svakom sledećem izlaganju. postugnutam je promenama u ponašanju (kompulsije). Terapeut bi sve vreme bio prisutan ili bi lako bio dostupan. Kroz opsesiju bez reagovanja prisilnom radnjom-kompulsijom.) Prilikom sledećih ponavljanja izlaganja. Od žene koja stalno proverava. Kao i kod čoveka sa strahom od zagađenja. 3. bilo bi zatraženo da dođe na terapijsku sesiju bez proveravanja televizora i da se ne vraća da ga proveri sve dok sesija nije završena. proizvodeći strah. Mogao bi da započne ovo izlaganje sa stepenom od 90 SJS. sve dok ne opadne stepen anksioznosti. a onda se sledeći zadaci kreću naviše po skali sve dok se svi elementi ne obrade. Ova promena u mislima (opsesije) i osećanjima (anksioznost). poslovi su podeljeni na manje delove i koristi se petnaestominutno pravilo. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. to je više potrebna pomoć terapeuta. kako su početni strah i odgovarajući broj SJS-a sve veći a hijerarhijski stepen raste. osoba je spremna da započne sa tretmanom. PRAĆENJE STANJA POSLE LEČENJA Osoba koja je završila sa svakim elementom iz hijerarhije je ohrabrena da nastavi kao spoljni pacijent ili da barem telefonom održava kontakt. Intenzitet simptoma ima tendenciju smanjivanja sa svakim sledećim izlaganjem i sprečavanjem reagovanja. Primer početnog izlaganja za čoveka sa strahom od zagađenja. Izlaganje je vršeno na terapijskim sesijama i ponovo kod kuće. Drugim rečima.80 i smanjile bi se do ispod 30. Osoba je anksiozna za vreme izlaganja određenoj situaciji. ali bi se vremenom smanjivali u okviru datog izlaganja. a onda se razrešava sledeći elemenat u hijerarhiji. Ako nema anksioznosti izlaganje nije dovoljno teško. kako bi prekinula spregu opsesije i prisilne radnje (kompulsije). Ipak. osoba mora da se sukobi sa opsesivnim strahovima koje stvaraju opsesije i ne izvrši prisilnu radnju. što pokazuje da ga je žele činio veoma anksioznim i da ga završi devedeset minuta kasnije sa 30 SJS. 4. Pored toga prisilna radnja-kompulsija više nema tu funkciju smanjivanja anksioznosti. IZLAGANJE I SPREČAVANJE REAKCIJE Kad je završena izrada hijerarhije. osoba se ohrabruje da sarađuje sa terapeutom u određivanju zadataka. zadatak se mora izmeniti tako da bude odgovarajući. Prvi zadatak počinje kod elementa sa oko 50 SJS. koja je nekad toliko zahtevala i samu sebe produžavala. Kao i kod izrade plana. osoba slama tu asocijaciju između opsesije i anksioznosti jer stepen aksioznosti opada sa svakim ponovnim izlaganjem opsesiji. Kad bi radio ovo izlaganje drugi put. Ako je anksioznost prevelika. nezavisno od složenosti opsesija. ali ova anksioznost opada posle oko devedeset minuta. anksioznost se smanjuje. bi bilo stavljanje želea na njegovu ruku i insistiranje da ne pere ruke sve dok se ne smanji stepen njegove anksioznosti. Kod primene Četiri Koraka u samotretmanu.su isti. Tako da je prekinuta ta petlja između opsesije i kompulsije. (Podsetnik: ovo je klasična tehnika terapije ponašanja koja se izvršava uz pomoć terapeuta. Ovo izlaganje se ponavlja sve dok se početna anksioznost ne dovede u stanje koje može biti kontrolisano. Na UCLA-i tražimo od ljudi da izvršavaju tehniku izlaganja najmanje dva puta dnevno i da se uzdrže da na njih reaguju prisilnim ponašanjima.

DEO II: PRIMENA ČETIRI KORAKA Metoda U Četiri Koraka može veoma efikasno da se kombinuje sa ovim klasičnim terapijskim tehnikama. prilikom prevencije reakcije. kojima više nećete dozvoliti da kontrolišu vaš život. Redovan. dok čeka da se anksioznost zbog izlaganja stimulusu koji indukuje OKP ne povuče. ljudi sa OKPem postaju sve svesniji svojih nešto skrivenijih simptoma i stvari koje izbegavaju da rade zbog svojih strahova od simptoma OKP-a. možete da koristite druga konstruktivna ponašanja i da koristite petnaestominutno pravilo kao automatsko pravilo u vremenskom intervalu odlaganja. Važne tačke da se upamte • Izradite hijerarhijsku listu ponašanja.i postignite uspeh. je izvanredan pristup radu u terapiji ponašanja i primeni Četiri Koraka. stabilan proces je ono čemu težite. kako je to radio ili radila za vreme lečenja. za terapiju ponašanja. • Počnite sa radom na simptomima koji izazivaju manje anksioznosti . Ovaj proces pospešuje i bliže određuje njihov rad na hijerarhiji SJS-a. Zapamtite da nastavite sa primenom koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i u ovim periodama. Nemojte prenagljivati. 9 . Ideja iza ovoga je da se ne čeka pasivno. Redovno korišćenje koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja im pomaže kod kontrole reagovanja na strahove. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. što rezultuje u daljem smanjenju anksiznosti. Kod koraka Refokusiranja. osoba sa OKP-em fokusira svoju pažnju na podršku terapeuta i interakciju sa njimom. što im zauzvrat omogućuje da vežbaju izlaganje i sprečavanje reakcije.pojavio novi simptom. pre nego što pređete na više elemente u hijererhiji. osoba je naučena da nastavi da radi tehniku izlaganja dva puta dnevno. Kad radite sami. takođe poboljšavate funkcije svog mozga. I kako imate sve bolju kontrolu nad reakcijama. Prekidanje čvora petlje kojom anksioznost i strahovi tesno vezuju opsesivne misli za kompulsivna ponašanja-prisile vas vodi ka progresivnom Revalorizovanju opsesija i prisilnih potreba. Naravno uvek morate da se trudite da produžavate taj interval čekanja ili da spojite više perioda od po petnaest minuta zajedno. Time što će redovno izvršavati korak Preimenovanja. • Konzistento izvršavajte Četiri Koraka. već da se aktivno Revalorizuju te prisile kao ništa drugo do simptomi OKP a. • Koristite petnaestominutno pravilo. kao načina izrade struktuiranih vežbi izlaganja i sprečavanja reakcije. Preimenovanje im pomaže kod stvaranja potpunog pregleda simptoma prilikom pripremanja hijerarhije SJS-a. prilikom izlaganja i sprečavanja reakcije kod kojih terapeut pomaže. i pokušajte da spojite više intervala čekanja zajedno. Korišćenje hijerarhije zasnovane na skali SJS-a.

(Ipak. odmah vam mogu reći da nisam veliki pristalica one "uzmite ovu pilulu i sačekajte na poboljšanje" psihijatrijske škole. Previše je pasivna i zahteva premalo usmerenog napora od strane pacijenta. (Interesantno je da su svi ovi SSRI-lekovi takođe efikasni i u lečenju depresije obično za oko . da bi se pokazalo da li su efikasni u lečenju vašeg OKP-a. da deaktiviraju se rotonin. Svi medikamenti sa kojima su se do sada vršila istraživanja. kad pomaže deci da nauče da plivaju: on smanjuje strah i olakšava plutanje. tako ljudi sa OKP-em mogu da uzimaju sve manje doze lekova. uopšte nisu uzimali lekove). jeste clomipramine (Anafranil). a koji su se konzistentno pokazali uspešnim u lečenju OKP-a imaju interakcije sa hemijskom supstancom u mozgu zvanom serotonin. u polju primene lekova u psihijatriji i ja ostajem branilac ispravne primene psihofarmaceutskih sredstava. Lekovi imaju istu funkciju koju ima i gumeni kotur za plivanje. ali je stariji lek iz ranih dana psihofarmakologije. Serotonin je jedan od mnogih neurotransmitera u mozgu . stavljajući preveliku odgovornost za uspeh lečenja na doktorovo nalaženje "prave formule". a koja još nisu odobrena od strane Administracije (FDA) za tu svrhu. koji selektivno blokiraju ili sprečavaju pumpe za ponovno preuzimanje. mnogi ljudi sa OKP. Pored njih za sada jedini drugi lek odobren za lečenje OKP-a.em (tipično za oko polovinu do dve trećine njih) doživljavali simptome u mnogo manjem intenzitetuu kada bi uzimali lekove i tako im olakšali primenu koraka Refokusiranja. primena Četiri Koraka menja hemiju mozga skoro na isti način kako to rade i lekovi. Na kraju mnogi od njih završavaju lečenje sa malim dozama lekova ili bez njih. dok vi učite pokrete. su zato nazvani "pumpe za ponovno preuzimanje". Kako je naše istraživanje pokazalo. su floksetin (Prozac) i fluovoksamin (Luvox). Pošto je neuotransmiter oslobođen iz nervne ćelije. jedan od glavnih načina da se on ponovo de aktivira jeste korišćenje "pumpe" kojom se ponovo prenosi u nervnu ćeliju. Jedna od najviše korišćenih grupa lekova koje doktori danas prepisuju. kako prolaze nedelje u terapiji ponašanja. Druga dva SSRI-leka sa dobrom podrškom od strane istraživanja u lečenju OKP-a. Ali šta je zapravo ispravna upotreba lekova kod lečenj OKP-a? Pa.to su supstance koje pomažu u prenošenju signala od jedne nervne ćelije do druge. u svakom posebnom slučaju treba se pridržavati doktorskih instrukcija. Kroz celu ovu knjigu. kako bi ih deaktivirali. su selektivni inhibitori preuzimanja serotonina ili SSRI-i. treba naglasiti da svi ljudi koji su učestvovali u istraživanju sa snimanjem mozga u terapiji ponašanja. potrebno je nekoliko meseci uzimanja da bi pokazali svoj puni efekat.OKP i lekovi Moja istraživanja su tokom više od dvadeset pet godina uglavnom bila u polju biološkog aspekta psihijatrije. koje smo radili na UCLA-i. Verovatno najvažnija stvar koju treba zapamtiti je: da bi se postigao maksimum u lečenju OKP-a ovim lekovima. To se jednostavno odnosi na činjenicu da su u početnim fazama tretmana. Opšti je princip da morate uzimati tri meseca bilo koji od ovih lekova. Analogija je naročito prikladna jer baš kao što deca uče da plivaju sa sve manje vazduha u koturu da bi na kraju mogla i bez njega. nije selektivan i deluje dosta i na druge neurotransmitere pored serotonina. su proksetin (Paxil) i sertralin (Zoloft). koji je takođe inhibitor preuzimanja serotonina. često sam pominjao pristup "gumenog ko tura za plivanje" prema korišćenju lekova izraz koji sam uveo u toku rada sa ljudima čija je sposobnost da izvršavaju Četiri Koraka bila povećana dodavanjem lekova. Dva leka koja su odobrena od strane američke Administracije za hranu i lekove (FDA) za lečenje OKP-a. Složeni molekuli koji preuzimaju neurotransmitere. Naravno.

ali ne i na pumpe za preuzimanje. • Kako se doze lekova smanjuju. znajući da terapija ponašanja sama menja način na koji mozak radi isto kao što to rade i lekovi. oni vam omogućuju dosta lakši i brži rad u terapiji Četiri Koraka. kad se ljudi toliko uplaše od simptoma OKP-a da zaborave da Preimenuju i Ponovo Odrede ili postanu toliko anksiozni da ne mogu da se Refokusiraju i shvate "To nisam ja . Koristite Četiri Koraka za ovladavanje svojim reakcijama na kontrolisan način. Kako sejete. Polako smanjujte doze lekova. Razumno je očekivati da ona to čini. svakako razgovarajte sa svojim doktorom o mogućnosti korišćenja lekova. veoma je koristan za ljude koji se previše uplaše kad treba da započnu terapiju ponašanja. • Dok se vaš mozak menja radom u metodi Četiri Koraka.oni mogu da pomognu da držite stvari pod kontrolom dok učite Četiri Koraka.lekovima i može čak i da zaustavi neke od propratnih smetnji koje izazivaju lekovi iz te grupe medikamenata. Ako vam je OKP previše jak ili mislite da možete da iskoristite ovaj "gumeni kotur" koji bi vam pomogao u radu sa Četiri Koraka. Izgleda da naročito pomaže kod mislenog dela tretmana. Važne tačke da se upamte • • • Lekovi su kao gumeni kotur za plivanje ili bicikl za vežbanje . dosad se nije radilo nijedno istraživanje koje bi pokazalo da terapija ponašanja može da ubrza efikasnost lekova. ako bi vaš doktor želeo da ih zajedno daje. BuSpar je blag lek i dosta se lako podnosi. Jedan lek koji je Administracija za hranu i lekove (FDA) odobrila protiv anksioznosti radi tako što uglavnom deluje na serotonin. ona to sigurno čini. ( što opšte uzev znači 50% smanjenja intenziteta simptoma OKP-a). 10 . Takođe se dobro kombinuje sa SSRI. Na nesreću. Sačekajte nekoliko meseci na uspostavljanje ravnoteže.to je moj OKP". Iako je potrebno da prođe nekokoliko meseci da bi se video pun efekat ovih lekova na simptome OKP-a. Neosporno je da je još dosta istraživanja potrebno uraditi na polju mentalnog zdravlja. ali ja verujem da posle rada sa stotinama pacijenata sa OKP-em kod kojih je korišćena i terapija ponašanja i lekovi. a počinje da efikasno deluje posle dve do četiri nedelje uzimanja.dva puta kraće vreme nego što je potrebno za lečenje OKP-a). tako ćete i žnjeti. potreba za lekovima se skoro uvek smanjuje. moguće je da se pojačaju simptomi OKP-a. Zove se buspirone (BuSpar) i iako sam nije previše efikasan u smanjivanju intenziteta simptoma OKP-a. Ali molim vas da zapamtite: vi morate raditi na tome.

Da Ne Da li je za vas često nemoguće da prekinete da ponavljate (ili samo u sebi) rečenicu koju ste već izgovorili? 4. Da Ne Da li postoje neke aktivnosti koje ne možete da završite dok ne izbrojite do određenog broja? 8. Da Ne Da li nameštate stolnjake ili krpe zato što smatrate da ne stoje kako treba? 2. Da Ne Da li ponekad svesno bežite od pomisli da sebe povredite ili ubijete? 9. Da Ne Da li ponekad glasno ponovite ono što je već rečeno iako pokušavate da to ne radite? 12. Da Ne Da li proveravate čistoću stolica i sedišta na javnim mestima. Da Ne Da li se u toku dana često podsećate na neku reč.Formular testa Opsesivno Kompulsivnog Registra Univerziteta U Hamburgu Da li perete svoje ruke pošto ste se previše približili nekoj životinji ili prljavom prdmetu? 1. kao što su ona u autobusima ili taksijima. Da Ne Da li nalazite da u nekim aktivnostima ne možete da prestanete da brojite? 6. da li stalno morate da mislite o tome da li je tamo sve u redu? 13. sliku ili rečenicu? 10. Da Ne Da li postoje dani kad morate da mislite na neke reči ili slike toliko da ne možete ništa drugo da radite? 3. Da Ne Da li u toku dana nekoliko puta razmišljate o poslu koji ste već uradili? 5. Da Ne Pošto ste napustili dom. Da Ne Da li ponekad želite da odagnate misli o nečemu što vaš partner ne bi želeo da sanate? 7. pre nego što na njih sednete? 11. Da Ne .

sem o povređivanju ili ubijanju nekoga? 23. Da Ne Pošto pročitate novine. mislite kako ćete tačno to uraditi? 14. Da Ne Da li je za vas postojao takav dan u kom niste mogli da mislite ni na šta drugo. pre nego što počnete da svlačite odeću. Da Ne Da li sebe nekad uhvatite da brojite stvari bez pravog razloga? 15. Da Ne Da li postoje takvi dani u koljima ne možete da razmišljate ni o čemu drugom.Da li. da li ih savijate tačno onako kako su prvobitno bile savijene? 21. Da Ne Da li primećujete da dodirujete predmete nekoliko puta pre nego što ih upotrebite ili pošto ste ih već upotrebili? 18. Da Ne Da li perete ruke posle čitanja novina? 17. policama ili drugim mestima iako nisu bile . da li ponovo ustajete da proverite električne uređaje? 24. Da Ne Da li stalno preuređujete stvari na svom stolu. Da Ne Da li vam se često pojavljuje misao da bi mogli da se razbolite ili da oslepite ili da poludite? 22. Da Ne Da li ste ikad nekoliko puta dodirivali prekidače na električnim uređajima i pritom brojali. Da Ne Pošto odete u krevet. uprkos pokušaju da to ne radite? 19. osim na samopovređivanje ili samoubistvo? 16. Da Ne Da li proveravate da knjige i magazini nemaju povrnute uglove stranica i onda ih odmah ispravljate? 20. Da Ne Da li se brojanje koliko puta dotaknete prekidače električnih uređaja meša u vaše svakodnevne aktivnosti? 25.

Ako imate 3. 11. 4. Izvor: Dr Ivor Hand i Dr Rudiger Klepsch. 2. tel: (203) 878-5669. 13. pre nego što šaljete pismo? 27. molimo da kontaktirate Štab Nacionalne Fondacije za Opsesije i Kompulsije (Obsessive-compulsive Foundation Natinal. 7-14: Vi definitivno imate opsesije koje su klinički značajne. 21. 17. P. Ako želite više informacija o OKP-u. 2 ili 3 : Verovatno nemate klinički značajne kompulsije. 22 i 23. Box 70. CT 06460. Ovo su kompulsije . 6 ili 7: Verovatno je da imate klinički značajne kompulsije. 8. neprofitabilna organizacija. 14. 12. B Izračunajte ukupan broj potrvdnih odgovora na pitanja 1. 5. 26 i 27. Da Ne Da li proveravate adresu pošiljaoca. 4. Ako je 4. Milfords.O. 20. Univerzitet u Hamburgu. 15.prisilne radnje. Fax (203) 874-2826. 10.pomerane otkad ste ih vi poslednji put namestili? 26. 9. 6. 24. Ako je ukupan broj potvrdnih odgovora za ova pitanja 1 ili 2: Verovatno je da nemate opsesije koje su klinički značajne. Nemačka. 11 . Ako je ukupan broj potrvdnih odgovora 1. Da Ne A Izračunajte ukupan broj odgovora koji potvrdno odgovaraju na pitanja 3. Ovo su opsesije.. 5 ili 6: Verovatno imate klinički značajne opsesije. 19. 7. Ako je 8-13: Vi sigurno imate kompulsije koje su klinički značajne. 16. 25. 18.H. 5.

Oni voljeni. Zameni pozitivnim. C. B. Šta ako? Loša osoba. Samokažnjavanje (prevelika obzirnost). želeo?) Izgovori: Lažna želja. Biohemijska neravnoteža. Nije zbog mene. Genetska bolest. Samooptuživanje (Namera. Ispovedanje. PREPOZNAJ OKP MISLI. nada. Potreba za ispovedanjem. (broj slova. Seksualne. Iskorišćavanje. REFOKUSIRANJE: Okreni na drugu stranu (drugi obraz). POREMEĆAJ. već uprkos meni. Uradi nešto drugo. Potreba da se bude savršen. u vezi sa njegovim samotretmanom pomoću Četiri Koraka Jedan od naših pacijenata je pravio sledeće beleške o tome kako da primenjuje U Četiri Koraka na njegove sopstvene simptome. Drugi ljudi mogu da organizuju svoje simptome sasvim drugačije. Bogohulne. Opsesivna reč. Ego-stranac. PONOVNO ODREĐIVANJE: Medicinsko stanje. Prikrivena i iskrivljena ljutnja. Pogrešna poruka: Autoalarm. u početku lečenja. Potreba za uveravanjem. Da li sam tako zaista mislio. Nervoza.mentalne. Loša osoba. PREKINI BESKONAČNU PETLJU. asocijacija) Opsesivna slika. Prisline radnje . Negirati. Nemoj se bojati. Opsesivna misao. Tipovi: Nasilne. simetrija. KRIVITI ZA TO SVOJ MOZAK. Vraćati se u mislima na nešto. Krivica.privremena. 1. Teorija kapije: zaglavljenost u brzini (nukleus-kaudatus/ putamen / striatum). Potreba da se dobro oseća. Brojanje. VAN MOJE KONTROLE. Odricanje od zadovoljstava za ubuduće. One su predstavljene samo kao primer. B. Opsesivna ideja. 2. ANTICIPIRANJE: Pripremi se. Anksioznost . Samo reci . Kompulsije . TO NISAM JA . Prikriveno-iskrivljena polurealnost. 3. Opsesivna fraza. PREIMENUJ odmah kad: A. Tuga. Statičnost. Zagađenje. Kriviti za to svoj mozak.vidljive. ANALOGIJA MONSTRUMA. A. PRIHVATANJE: Molitva za smirenost.TO JE MOJ OKP. Traženje razuveravanja.Dnevnik pacijenta sa OKP-em.

To iaonako nije stvarno.ravnodušnost. Nemojte nastupati polemično. Ignoriši.odloži kompulsije. to je samo ''hemija''. . Humor. 4. Apatija . REVALORIZOVANJE: Oduzmi vrednost pogrešnim porukama. Zaustavi . Briga me ako to ne nestane.znam. Sarkazam.

U poslednjih dvadeset godina terapija ponašanja se pokazala kao veoma efikasna u lečenju opsesivnokompulsivnog poremećaja (OKP). opsesivnim mislima. Na UCLA-i. ljudima koji imaju iracionaine opsesije oko zagađivanja može biti rečeno da uzmu rukom nešto prljavo. Savlađivanje straha će vam zauzvrat dati mnogo efikasni ju kontrolu vaših reakcija u ponašanju.da sebe izlažu stimulansima koji pojačavaju njihove opsesivne misli i kompulsivne potrebe i onda nauče kako da se odupru reakciji na te misli i potrebe.a kako bismo vam pomogli da kontrolišete vaše anksiozne reakcije i pojačate svoju sposobnost odupiranja dosadnim simptomima OKP-a. tako da ćete biti u stanju da prevaziđete potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji i ovladaćete novim tehnikama i načinima da se nosite sa dosadnim.biobihevioralnom metodom) . Na primer. koja će vam pomoći da sami izvršavate terapiju izlaganja i sprečavanja reakcije. Naš tretman se razlikuje od klasičnog izlaganja i sprečavanja reakcije.metodom bio ponašanja jer koristimo naše novo saznanje o biološkoj osnovi OKP. Ova strategija ima četiri osnovna koraka: . znanje ima važnu ulogu u ovom pristupu učenja osnovnih tehnika terapije ponašanja. bez prisustva terapeuta. Koncept samotretmana kao dela pristupa terapije ponašanja.prisilne radnje. U tradicionalnoj tehnici izlaganja i prevencije reagovanja. U ovom priručniku naučiću vas da postanete svoj sopstveni terapeut ponašanja. ljudi sa OKP-em uče . Vi ćete koristiti znarje o biološkom aspektu i saznajnu svest. mi ovakav pristup nazivamo samotretman saznajnom terapijom ponašanja (cognitive behavioral self treat ment). Tehnika je nazvana "sprečavanje reakcije" jer učite da sprečite vaše naviknute kompulsivne (prisilne) reakcije i da ih zamenite novim konstruktivnijim aktivnostima.sa stalnom asistencijom i usmeravanjem od strane profesionalnog terapeuta . osetićete olakšanje pošto saznate više o značajnim napretcima u lečenju ovog stanja. Mi smo napravili neke izmene u ovom metodu kako bi vam omogućili da to radite sami. a onda da ne peru ruke bar tri sata. koji poboljšava vašu sposobnost da sami izvršavate tehniku izlaganja i sprečavanja reakcije.Deo III Priručnik za samotretman metodom U Četiri Koraka Ako imate opsesivne misli i kompulsivna ponašanja . Mi nazivamo taj metod (biobehvioral. naučite da ovladate nad strahom i anksioznošću koje stvara OKP. Istraživanje je pokazalo da su izlaganje i sprečavanje reakcije veoma efikasne tehnike terapije za lečenje OKP-a. Saznaćete neke osnovne činjenice o OKP-u i shvatićete da je to medicinski prob lem koji reaguje na retman. u jednoj važnoj stvari: razvili smo metod iz četiri dela. Osnovni princip je u tome da pošto shvatite šta su zapravo ove misli i potrebe. Reč "cognitive" dolazi od latinske reči "znati". je njegova najveća prednost.

Dok je obična svakodnevna svest automatska i često dosta površna. Kao rezultat brojnih naučnih istraživanja. uključujući kompulsivno proveravanje vrata ili uređaja i nepotrebno brojanje). KORAK 1. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3.i da to uradite odlučno. Preimenovanje Korak 2. kao što je: "Ova misao je opsesija. onoga što mi zovemo Nepristrasni Posmatrač. Počnite da: ih tako zovete. Morate da uložite napor da bi savladali intenzivne. neophodno je da povećate svoju potpunu svest uma . osnovna ideja je: Nazovi opsesivnu misao ili kompulsivnu potrebu njenim pravim i odgovarajućim imenom. koristite nazive: "opsesija" i "kompulsija". Da bi to uradili. je da naučite da Preimenujete napadne misli i prinudne potrebe u sopstvenom umu kao opsesije i kompulsije . Svrha Koraka 1. Na primer uvežbajte se da kažete: "Ne mislim ili ne osećam da su mi ruke prljave. Ovo znači ulaganje neophodnog truda za održavanje vaše svesti. svest da su ove napadne misli i potrebe simptomi medicnskog poremećaja. Odlučno Preimenujte. Ponovno vrednovanje i revalorizovanje Cilj je da se ovi koraci izvršavaju svaki dan. da bi ste počeli da shvatate da je ovo osećanje samo lažna uzbuna. potpuna svest uma je dublja i preciznija i postignuta je samo kroz usmeren napor. Tako što ih nazivamo onim što u stvari jesu . koje tako intenzivno napadaju i ulaze u vašu svest. Imam kompulsivnu potrebu da izvršavam kompulsiju . Ja imam opsesiju da su mi ruke prljave".prisilu pranja ruku".Korak 1. To ne traba da uradite površno. koja daje svakoj osobi sposobnost da prepozna šta je stvarno. (Prva tri koraka su naročito važna u početku lečenja. a šta je samo simptom bolesti i da se ogradi od patološke potrebe sve dok ona ne počne da bledi i nestaje. Počnimo sa učenjem Četiri Koraka. (tehnika je ista i za druge opsesije i kompulsije.) Samotretman je suštinski deo ove tehnike za učenje svakodnevnom ovlađivanju nad vašim reakcijama u odnosu na OKP. Kod Koraka Preimenovanja. Ona zahteva svesno prepoznavanje i mentalno beleženje opsesivnog i kompulsivnog simptoma. Refokusiranje Korak 4. Trebalo bi da bukvalno pravite mentalne beleške. biološki zasnovane misli i kompulsije. sada znamo da su te prisline potrebe uzrokovane biološkom neravnotežom u mozgu. te moći za posmatranje unutar nas. sa malo ili nimalo realnih osnova. morate uložiti trud i rad da bi ste shvatili da misao koja vas toliko muči jeste opsesivno osećanje ili prisilna potreba.: PREIMENOVANJE Prvi važan korak je naučiti da prepoznate opsesivne misli i kompulsivne potrebe. ova potreba je kompulsivna-prisilna potreba". Ili "Ne osećam da imam potrebu da perem ruke.opsesije i kompulsije vi počinjete da shvatate da . Morate naučiti da prepoznate napadne i ometajuće opsesivne misli i potrebe kao OKP.

je prvi korak ka razvijanju dubljeg razumevanja da ovi simptomi nisu to što na prvi pogled izgledaju da su.onih koji kontrolišu telesne pokrete. Važno je upamtiti da samim Preimenovanjem ovih misli nećete učiniti da one nestanu. One su jednostavno pogrešne poruke u vašem mozgu. će samo stvoriti frustraciju. Zamislite da je nukleus -kaudatus centar za obradu ili stanica za prečišćavanje veoma složenih poruka koje su stvorene u čeonom delu mozga. Nukleus-kaudatus i putamen. koji se nalazi uz njega. jeste ključ za jačanje vaše volje i omogućava vam da se borite protiv prisile da perete ili proveravate.medicinsko stanje. pa i mesecima. KORAK 2: PONOVO ODREDI Ključ za naš pristup samousmeravajućoj terapiji za lečenje OKP-a može da se sumira u jednoj rečenici: "To nisam ja . Vi radite na tome da dublje razumete zašto potreba da proverite tu bravu ili osećanje "da su mi ruke prljave" imaju toliku moć nad vama. Vi naučite da ih ne uzimate zdravo za gotovo. nukleus-kaudatus funkcioniše kao automatski menjač u kolima. To je OKP . vi u stvari menjate biohemiju mozga koja stvara simptome OKP -a. koji služi za razmišljanje. Samousmeravajuća terapija vam omogućava dublje razumevanje ove istine. U Preimenovanju počinjete da shvatate da ma koliko stvarno ih osećamo. Naučnici iz celog sveta su proučavali ovu strukturu i veruju da nukleus-kaudatus kod ljudi sa OKP-em verovatno ne funkcioniše kako treba. Tada bi zapravo postojala tendencija da se prisile pogoršaju. To se tada neće dogoditi jer opsesije i prisilne potrebe imaju biološki uzrok koji je van vaše kontrole. može da potraje nedeljama. planiranje i razumevanje. Cilj je da naučite da Ponovo odredite intenzitet misli ili prisile i pripišete ih njihovim pravim uzrocima. fizička osećanja i razmišljanje i planiranje. Pokušaj da se oteraju te misli i potrebe u trenutku ili u nekoliko minuta. Sledeća dva koraka su isplanirana da vam pomognu da naučite nove načine da kontrolišete reakcije na simptome OKP-a. bez obzira koliko su jake i dosadne. preuzimaju poruke iz veoma komplikovanih delova mozga . Ono što možete da kontrolišete je vaša reakcija u ponašanju. demoralisanost i stres.to je moj OKP". u koja su uključeni ti pokreti i osećanja. Verovatno najvažnija stvar u tretmanu ponašanja jeste da su vaše reakcije na ove misli i prisilne potrebe pod vašom kontrolom. Zajedno sa srodnom strukturom putamenom. Duboko u mozgu se nalazi struktura zvana nukleus-kaudatus (caudate nucleus). zašto onda na nju odgovarate? Razumevanje razloga zbog kojeg je misao toliko jaka i zašto ne nestaje. Oni funkcionišu . na te prisilne potrebe. Primanje k znanju ove činjenice. Cilj je da naučimo da im se odupremo. To nas podseća da misli i prisilne potrebe OKP-a nemaju značaja i da su to pogrešne poruke iz mozga. ono što nam govore nije stvarno. U stvari najgora stvar koju možete da uradite je da pokušavate da učinite da one nestanu. Cilj je da kontrolišete vaše odgovore na misli i prisile. a ne da kontrolišete same misli i prisile. To zahteva strpljenje i istrajan rad. koji se zajedno nazivaju striatum.one zaista ne znače i ne predstavljaju to što vam saopštavaju. Ako znate da misao nema smisla. Ali imajte na umu da proces promene na tom biološkom problemu i s njim i promene na prisilnim potrebama. da osećanje i neprijatnost prepoznate i odredite kao posledice biohemijske neravnoteže u mozgu. To je naš borbeni poklič. Nedavna naučna istraživanja OKP-a su otkrila da učenjem odupiranja opsesijama i kompulsijama kroz terapiju ponašanja.

jedinstveno, kao automatska transmisija, osiguravajući lak prelazak iz jednog ponašanja (aktivnosti), u drugo. Tipično, kad neko odluči da napravi neki pokret, pokreti koji se mešaju i neusmerena osećanja su automatski prečišćeni, tako da željeni pokret može da se izvrši brzo i efikasno. Tu postoji brzo i glatko prebacivanje brzina. U toku dana mi učinimo mnogo brzih promena ponašanja lako i obično i ne razmišljajući o njima. Funkcionisanje nukleus- kaudatusa i putamena omogućava sve ovo. Kod OKP-a izgleda da je problem u tome da efikasno prečišćavanje i promene misli i ponašanja bivaju prekinute kvarom u nukleus-kaudatusu. Kao posledica ovakvog kvara, čeoni deo mozga postaje previše aktivan i troši previše energije. To je kao da ste se sa kolima zaglavili u jarku. Vi okrećete, okrećete i okrećete vaše točkove, ali bez spoljne vuče ne možete izaći iz tog jarka. Kod OKP-a previše energije se koristi u prednjem delu mozga zvanom prefrontalni korteks prečeona kora (orbital cortex). To je kao da se prefrontalni korteks, koji ima taj deo,- kolo za otkrivanje grešaka - zaglavio u brzini. Ovo je verovatno uzrok zbog kojeg ljudi sa OKP-em dobiju osećaj da nešto nije u redu i to ih ne napušta. Morate da uložite rad da izađete iz te brzine - "da prebacujete brzine". Imate ručni, a ne automatski prenos brzine. U stvari, osoba sa OKP-em ima loš ručni prenos brzina i on ili ona mora sam da prebacuje brzine. Za ovo je potreban veliki napor jer mozak ima tendenciju "da se zaglavi u brzini". Ali dok je kod automobilskog prenosa brzina menjački mehanizam izrađen od metala i ne može sam sebe da popravi, ljudi sa OKP-em mogu sami sebe da nauče prebacivanju brzina kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja. Radeći ovo, oni zapravo mogu da poprave pokvareni prenos brzina u mozgu. Mi sada znamo da možete da promenite svoju sopstvenu biohemiju mozga. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja, najvažnije je da shvatite da su užasna napadnost i veoma jak intenzitet OKP-misli, posledica medicinskog stanja. Iza toga leže problemi u biohemiji mozga, koji čine da ove misli i prisile budu toliko napadne. Eto zašto one ne nestaju. Tako što ćete raditi metodom U Četiri Koraka, u samousmeravajućoj terapiji ponašanja, vi možete promeniti biohemiju svog mozga. Za ovo je potrebno više nedelja ili čak meseci napornog rada. U međuvremenu, razumevanje uloge koju vaš mozak ima kod OKP misli i prisila će vam pomoći da izbegnete da činite ono što najviše demorališe i deluje destruktivno, a što ljudi sa OKP-em skoro uvek čine; frustrirano pokušavanje da se "oslobode od misli i prisila". Vi ne možete ništa da uradite kako bi ih oterali. Ali upamtite: ne morate da izvršavate radnje i aktivnosti povodom njih. Ne uzimajte ih ozbiljno. Ne slušajte ih. Znate šta su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga, koje su posledica medicinskog stanja zvanog OKP. Koristiite ovo znanje da bi ste izbegli da radite po njihovoj komandi. Ono što je najefikasnije što možete da uradite - nešto što će vam pomoći da promenite vaš mozak nabolje i na duže staze - jeste da naučite da stavite ove misli i osećanja u stranu i da nastavite sa sledećom aktivnošću. To je ono što podrazumevamo pod prebacivanjem brzina: Uradi drugu aktivnost - ponašanje. Pokušaji da ih oterate će samo gomilati stres na stres - a stres samo pogoršava misli i prisile OKP-a. Korišćenje koraka Ponovnog Određivanja će vam takođe pomoći da izbegnete izvršavanje rituala u uzaludnom pokušaju da "imate pravi osećaj" (na primer osećaj jednakosti ili osećaj kompletnosti). Saznavanjem činjenice da je dobijanje tog osećaja ustvari prisila uzrokovana biohemijskom neravnotežom u mozgu, možete naučiti da ga ignorišete i da nastavite dalje. Upamtite: "To nisam ja - to je moj OKP". Tako što odbijate da slušate prisilu ili da delate po njenom nalogu, vi ćete zapravo menjati svoj mozak i učiniti da to osećanje oslabi. Ako uzmete prisilu kao nešto stvarno i važno i de late na osnovu nje, moguće je da će vam u trenutku biti

lakše, ali će se za veoma kratko vreme, prisila samo pojačati. Ovo je verovatno najvažnija lekcija koju ljudi sa OKP-em moraju da nauče. Ovo će vam pomoći da izbegnete da vas lažni mamac OKP-a stalno vara i pravi od vas budalu. Preimenovanje i Ponovno Određivanje se obično izvršavaju zajedno, kako bi doneli jedno dublje razumevanje o tome šta se zaista događa kada vam misao ili prisila OKP-a stvara toliko bola. Vi Preimenujte, nazovite to njihovim pravim imenima - opsesijom ili kompulsijom. Koristite potpunu svesnost uma da odete dalje od površnog razumevanja OKP-a i temeljnije shvatite da misli i prisile nisu ništa više od produkta medicinskog problema - bolesti.

KORAK 3: REFOKUSlRANJE
Refokusiranje je korak kod koga je izvršen pravi rad. U početku možete na njega da gledate kao na korak sličan onom: "bez muke nema nauke". Mentalne vežbe su kao i fizičke. Kod Refokusiranja, vi treba da odradite taj posao. Morate sami da menjate brzine. Ulažući napor i usmerenu i potpunu svesnast uma, vi ćete uraditi ono što inače nukleus-kaudatus normalno radi automatski , a to je da vam stavi do znanja kada da pređete na drugo ponašanje - aktivnost. Zamislite hirurga koji pere svoje ruke pre operacije. Hirurg ne mora da čeka da zazvoni alarm na štoperici koji označava da je vreme da prestane da pere svoje ruke. Posle izvesnog vremena, ova aktivnost jednostvano postaje automatska. On prosto oseća kad je dovoljno prao ruke, oprao ih. Ali ljudi sa OKP-em ne mogu da osete nešto urađeno, kad je jedanput urađeno. Automatski pilot se pokvario. Srećom, rad kroz Četiri Koraka to uglavnom može da popravi. Kod Refokusiranja ideja je da se radi zaobilazeći OKP misli i prisile, tako što usmerimo pažnju na nešto drugo, čak i na samo nekoliko minuta. Još bolje je da pre toga izaberete neku određenu aktivnost (ponašanje), koja će zameniti kompulsivno pranje i proveravanje. To može biti bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. Naročito su zato dobri hobiji. Na primer, možete da odlučite da odete u šetnju, vežbate, slušate muziku, čitate, igrate kompjutersku igru, pletete ili igrate košarku. Kada se pojavi takva misao, vi je prvo Preimenujte u opsesivnu misao ili u prisilnu potrebu, a onda je Ponovo Odredite i pripišete je činjenici da imate OKP - medicinski problem. Onda Refokusirajte - preusmerite vašu pažnju na tu drugu aktivnost koju ste izabrali. Započnite Refokusiranje odbijanjem prihvatanja značaja i navodne vrednosti opsesivno kompulsivnih simptoma. Kažite sebi: "Ja imam simptom OKP-a. Treba da pređem na drugu aktivnost''. Morate da se uvežbavate u novoj metodi reagovanja na misli i prisile, preusmeravanjem vaše pažnje na nešto drugo. Svrha ovog tretmana je prekidanje uobičajene reakcije na simptome OKP-a, dok prihvatate da će vas u jednom kraćem vremenskom intervalu neprijatna osećanja nastaviti da muče. Počinjete da radite zaobilazeći ih, tako što prelazite na drugu aktivnost. Tada naučite da iako je neprijatno osećanje OKP-a još uvek tu, ne mora da kontroliše vaše postupke. Vi donosite odluke o tome šta ćete raditi, umesto da odgovarate na misli i prisile OKP-a kao robot. Refokusiranje, ponovo preuzimate svoju moć donošenja odluka. Ti biohemijski kvarovi u vašem mozgu više ne vode glavnu reč.

Petnaestominutno pravilo
Refokusiranje nije lako. Bilo bi nepošteno reći da za odbacivanje misli i prisilnih potreba nije potrebno dosta napora i čak otpornosti i tolerancije prema određenom bolu. Ali samo učenjem da se oduprete OKP-u, vi možete menjati svoj mozak i vremenom smanjiti bol. Da bismo vam pomogli da uradite ovaj zadatak, razvili smo petnaestominutno pravilo. Ideja je da se odloži vaša reakcija na opsesivnu misao ili na vašu prisilnu potrebu za izvršavanjem određenog kompulsivnog ponašanja, tako što ćete pustiti da prođe nešto vremena - po mogućstvu najmanje petnaest minuta - pre nego što uopšte i razmislite o postupanju po nalogu prisilne potrebe ili misli. U početku ili kad god je prisilna potreba veoma jaka, treba da postavite sebi kraće vreme čekanja, na primer pet minuta kao cilj. Ali princip je uvek isti: nikad ne radite prisilnu radnju -kompulsiju, bez nekog vremena za odlaganje. Zapamtitie, ovo nije pasivno vreme čekanja. To je vreme za aktivno izvršavanje koraka Preimenovanja, Ponovnog Određivanja i Refokusiranja. Treba da imate potpunu svesnost uma za Preimenovanje tih neprijatnih osećanja u OKP i njihovo Ponovno Određivanje i pripisivanje biohemijskoj neravnoteži u mozgu. Ova osećanja su uzrokovana OKP-em; ona nisu to što nam prezentuju da su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga. Potom morate da pređete na drugu aktivnost-ponašanje; to može biti bilo koja konstruktivna, prijatna aktivnost. Pošto je postavljeno vreme odlaganja prošlo, ponovo procenite vašu prisilnu potrebu. Upitajte se da li ima ikakve promene u njenom intenzitetu i zabeležite eventualnu promenu. Čak i najmanja pozitivna promena vas može ohrabriti da duže čekate. Naučićete da što više čekate, više će se menjati i prisilna potreba. Cilj će vam biti petnaest minuta ili više. Dok nastavljate sa vežbanjem ista količina uloženog napora će dovoditi do većeg smanjenja intenziteta prisila. Uopšte uzev, što više vežbate petnaestominutno pravilo, ono postaje sve lakše. Za kratko vreme vi možete dostići dvadeset ili trideset minuta ili više.

Računa se ono što uradite
Najvažnije je da usmerite svoju pažnju dalje od prisilnih potreba i to na neki razuman posao ili aktivnost. Ne čekajte da misao ili osećanje odu. Ne očekujte da odmah nestanu. I nikako nemojte raditi ono što vam vaš OKP nalaže da radite. Umesto toga, uključite se u bilo koju konstruktivnu aktivnost koju ste sami izabrali. Videćete da će insistiranje na vremenu čekanja odlaganja između pojavljivanja prisilnih potreba učiniti da čak i razmišljanje o postupanju prema njima čini da one blede i nestaju. Ono što je važnije je da čak i ako se prisilna potreba skoro upošte ne promeni, što je ponekad slučaj, naučićete da možete imati određenu kontrolu nad svojim reakcijama na ove pogrešne poruke iz mozga. Ova primena Nepristrasnog Posmatrača će vam davati snagu, naročito posle toliko godina osećanja da ste ostavljeni na milost i nemilost ovoj bizarnoj i naizgled neobjašnjivoj sili. Naravno krajnji cilj koraka Refokusiranjaje da nikada više, reagujući na OKP misli i potrebe, ne izvršavate prisilne radnje ili kompulsije. Ali jedan bliži cilj koji se nalazi na putu do toga krajnjeg cilja jeste postavljanje vremenskog intervala odlaganja, pre izvršavanja bilo koje prisilne radnje. Učite da ne dopuštate OKP-osećanjima da određuju šta ćete raditi. Ponekad će prisilna potreba biti suviše jaka i vi ćete izvršiti prisilnu radnju. Ovo nije poziv da zbog toga sebe mučite. Imajte na umu: kako primenjujete Četiri Koraka i vaše ponašanje se menja, tako će se i vaše misli i osećanja menjati. Ako ste popustili i uradili prisilnu aktivnost posle vremena čekanja i pokušaja da se Refokusirate, onda uložite dodatni napor da

U vrelini borbe protiv prisilnih potreba. to će vam uvežbati um da se seti šta je ranije najviše imalo uspeha. već to radim zbog mog OKP-a. Ja mogu da vidim da su vrata zaključana". Morate da naučite da sebe potapšete po ramenu. I kako se lista uspeha povećava. čak i ako je to samo da bi sebi rekli koliko ste odvažni što tako naporno radite da bi sebi pomogli. Ojačajte taj uspeh tako što ćete ga zapisati u svoj dnevnik i dati sebi malu nagradu.Preimenujete to ponašanje i primite k znanju da vas je ovoga puta OKP savladao. To ne mora biti nešto mnogo lepo i uredno urađeno. Na ovaj način. Ideja je da se jednostavno na papiru drže zapisi koji će vas podsetiti na vaše uspehe u samousmeravajućoj terapiji. Vi možete da koristite to znanje kao pomoć za aktivno Refokusiranje na rad na drugoj aktivnosti. "To nisam ja . Sledeći put ću čekati duže". Vođenje dnevnika Važno je da održavate jedan dnevnik terapije ponašanja. čak i u toku Preimenovanja i Ponovnog Određivanja prisilne potrebe koja se pojavila kao što ste anticipirali da će se pojaviti.to je moj OKP". Ovo je nešto što ljudi sa OKP-em moraju da nauče da rade više. praveći mentalne zabeleške kao što su "Vrata su sad zaključana. Osigurajte da sebe hrabrite tako što ćete svesno primati k znanju upešna korišćenja aktivnosti za Refokusiranje. Veoma je važno da se shvati da Preimenovanje prisilnih radnji. Vođenje dnevnika će vam pomoći da prebacujete brzine onda kad postane zaista teško. Dnevnik je važan jer možete da pogledate unazad i vidite koje su vam aktivnosti najviše pomogle za Refokusiranje. Vi ćete se Refokusirati i početi sa radom. Pokušajte da proverite bravu na vratima sa dodatnom pažnjom i potpunom svešću. jeste jedna forma terapije ponašanja i mnogo je bolje nego izvršavanje prisilnih radnji bez njihovog mentalnog beleženja i definisanja. kao dobro obavljen posao. tako da ćete kad vas uhvati prisilna potreba biti u stanju da odmah to Preimenujete i kažete: "To je opsesivna ideja. Jedan savet za one koji se bore sa ponašanjem proveravanja proveravanjem brava. To je OKP". proveravanje brava na vratima. zaobilazeći OKP potrebe tako što ćete raditi na drugoj aktivnosti sa spremnom mentalnom slikom da ste zaključali vrata jer ste prvi put to uradili pažljivo i sa punom svešću. vašem OKP-u. na primer. u kompulsivnaprisilna ponašanja. Na ovaj način ćete imati kompletnu sliku u svesti na koju možete da se pozovete kada se pojavi prisilna potreba. Podsetite sebe: "Ja ne perem ruke zato što su one prljave. Anticipirajući da će se prislina potreba da proveravate pojaviti u vama. Vi želite jasnu sliku tih zaključanih vrata u vašoj glavi. kad se opsesivna misao ili prisilna potreba usija.PONOVNO VREDNOVANJE . Vi ćete Ponovo Odrediti i Pripisati intenzitet i napadnost prisilne potrebe da proveravate. štednjaka i drugih uređaja: Uzmimo da je vaš problem.pomaže vam da dobijete samopouzdanje kad vidite kako lista uspeha raste. Setićete se. to deluje i kao inspiracija. nije uvek lako setiti se na koju aktivnost se treba Refokusirati.što je jednako važno . Zapisujte samo svoje uspehe. KORAK 4: REVALORIZOVANJE . treba da proverite bravu prvi put polako i namerno. Ali . čak i izvšavanje prisilne radnje može da sadrži elemenat terapije ponašanja. Nema potrebe da zapisujete neuspehe. kao zapisanu istoriju vaših uspešnih napora u Refokusiranju.

Ljudi sa OKP-em moraju naporno da rade. koje sa sobom uvek nosimo i koje je svesno svih naših osećanja. je izgleda veoma blizak intenzivnim naporima koje morate napraviti u izvršavanju Četiri Koraka. Posle odgovarajućeg vežbanja i prakse. On je razumeo da je jasno održavanje perspektive Nepristrasnog Posmatrača. u prva tri koraka. naročito u teškim okolnostima i zahteva "najveće i iznurujuće napore i pregnuća". samo konzistentno praktikovanje petnaestominutnog pravila i Refokusiranje na drugo ponašanje. Kod kompulsivnih . morate shvatiti daje to samo OKP i reći sebi da ćete se sledeći put jače boriti. Iako ne možete da za kratko vreme promenite svoja osećanja. Naporan rad o komeje on pisao.prisilnih ponašanja. Vi se morate boriti da bi održali svest Nepristrasnog Posmatrača. Zajednički efekat ova tri koraka je mnogo veći nego sam zbir njegovih pojedinačnih delova. To nisam ja to je moj mozak". pomažu vam kod koraka 2: Ponovnog Određivanja i pripisivanja. možemo da budemo svedoci svojih sopstvenih akcija i osećanja kao što bi to bio neki nezaintersovan spoljni posmatrač. Dva međukoraka: Anticipiranje i Prihvatanje. uvek možemo pozvati našeg Nepristrasnog Posmatrača i sebe posmatrati na delu. Kao rezultat ovoga počinjete da Revalorizujete odnosno ponovno vrednujete te misli i prisile. stanja i okolnosti. Možete posmatrati Korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja kao zajednički napor koji je uložen zajedno sa korakom Refokusiranja. Proces Preimenovanja i Ponovnog Određivanja intenzivira saznavanje do kog se dolazi kroz naporan rad Refokusiranja. Kad primenjujete ova dva međukoraka. Rezultat ovoga je da vi mnogo manje vrednujete . otkrivate da se vremenom i vaša osećanja menjaju. shvatanja da to osećanje ne zaslužuje da mu se posveti pažnja i neprihvatanja bilo kakve navodne vrednosti tog osećanja imajući na umu daje to OKP i da je on uzrokovan medicinskim problemom. izvršavate aktivno Revalorizovanje. Kao što je Smit to opisao: "Mi pretpostavimo da smo posmatrači svog sopstvenog ponašanja". koji je razvijen od strane filozofa Adama Smita u 18tom veku. koje bi vas pre terapije ponašanja neminovno vodile ka izvršavanju prisilnih radnji. da bismo vam pomogli da razumete šta zapravo vi postižete izvršavanjem Četiri Koraka saznajne bioterapije ponašanja. vremenom postajete sposobni da pridajete mnogo manje značaja i vrednosti mislima i prisilama OKP-a. Drugim rečima. Menjajući svoje ponašanje. da vam pomogne u pojašnjenju da ta osećanja nisu to što na prvi pogled izgledaju da su kao i da odbijete da prihvatite te misli i prisilne potrebe kao nešto što ima neku pravu vrednost. kako bi mogli da se Refokusirate i "promenite brzinu". dovodi do Četvrtog koraka Revalorizovanja. tu posmatračku moć u nama koja nas osposobljava da se odbranimo od patoloških potreba. to je moj OKP. Ova borba se može svesti na ovo: Ko je ovde glavni? Čak i kad vas OKP savlada i vi popustite i izvršite kompulsiju. sve dok one ne počnu da blede i nestaju. Morate da primenjujete vaše saznanje da su simptomi OKP-a samo besmisleni signali. Anticipiranje . Smit je opisao Nepristrasnog Posmatrača kao biće unutar nas. što je u suštini isto što i korišćenje poptune svesti uma. stalno imajući na umu: "To nisam ja. Morate da sakupite svoje duševne snage.Svrha prva tri koraka je korišćenje vašeg znanja o OKP-u kao o jednom medicinskom problemu koji je uzrokovan biohemijskom neravnotežom u mozgu. veoma težak posao. Kada jedanput uložimo napor da ojačamo gledište Nepristrasnog Posmatrača. Mi smo koristili koncept Nepristrasnog Posmatrača. Kod opsesivnih misli morate pokušati da pospešite proces Revalorizovanja na još aktivniji način. možete da promenite svoje ponašanje.i da devalorizujete osećanje OKP-a. kako bi savladali biološki indukovane prisile koje ometaju njihovu svest. pogrešne poruke iz vašeg mozga. da izbegnete da izvršavate rituale prisilnih radnji i najzad da preusmerite svoju pažnju ili da se Refokusirate na konstruktivne aktivnosti ili ponašanja.

svaki put će vas poraziti. ZAKLJUČAK Mi koji imamo OKP moramo naučiti da ne prihvatamo napadne osećaje takve kakvi nam oni na prvi pogled izgledaju. I naravno. Mi imamo novi pogled na istinu. a ne zbog vas. Ako se postavite tačno ispred nje.da prelazite na sledeću misao i na sledeće ponašanje . Sa te strane. Štogod da je sadržaj vaših opsesija . Shvatajući da je opsesivna mIsao tu. vi možete smanjiti veliki strees koji vam ponavljajuće opsesivne misli obično stvaraju. Vi učite da ostanete prisebni i mudri prilikom suočavanja sa moćnim protivnikom. Refokusiranje je kao borilačaka veština. verovatno čak i na duhovnom planu. Na ovaj način mi dobijamo nove spoznaje istine. Krenite napred. Vi nećete postupiti prema njoj jer to zaista i ne želite. Kada se opsesija pojavi. Za opsesije. Opsesivna misao ili prisilna potreba jeste veoma jaka. Morate da se pomerite u stranu. sve dok dosadni alarm ne prestane". Zamislite auto-alarm koji vas svojom bukom uznemirava i prekida. uvek pamtimo da se ova osećanja pojačavaju i imaju . delate zaobilazeći je i da pređete na sledeću aktivnost. Ovde je sada mesto za drugi pomoćni korak -Prihvatanje.aktivnost. Tako što anticipirate pojavljivanje sopstvene poznate opsesije. Znaćete: "To je samo moja glupa opsesija. ali isto tako veoma glupa. Nemojte reći: "Ne mogu da uradim ništa drugo. Moramo da naučimo da nas ovakva osećanja pogrešno vode.i zaista morate nastaviti . Vi znate šta ih uzrokuje i znate da morate delovati tako što ćete ih zaobilaziti.znači "biti spreman". Zapamtite: Ne možete da oterate tu misao. vi preuzimate vlast i nad svojim umom i nad svojim životom. Prihvatanje znači da ne treba uzaludno trošiti energiju i kriviti i mučiti sebe zbog toga što imate ta loša osećanja. bićete spremni. u pokušaju da je oterate iz svog uma i primite pun udarac njene snage. Možete da naučite da pređete na drugo ponašanje. Nema potrebe da ostajete sa tom mišlju. vi shvatate tu činjenicu na dublji način. nemojte dopustiti da zbog toga sebe mučite. nemojte biti iznenađeni. Ova lekcija važi i mnogo više od samog savlađivanja OKP-a. Saznajemo da su čak i uporna i napadna osećanja prolazna i nestalna i da će se povući ako se ne izvršava akcija na osnovu i povodom njih. Nemojte sebe mučiti pokušajima da oterate te opsesivne misli jer u tako kratkom vremenskom periodu to nećete uspeti. pomoćnog koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja. Jednostavno se trudite da ga ignorišete i nastavite sa drugim aktivnostima. Najvažnije je da ne razmišljate i ne fantazirate mnogo o posledicama eventualnog ispunjenja užasne opsesivne misli. uprkos vama. Ne dopuštajte da vas to šokira. Preuzimanjem kontrole nad vašim akcijama. Kod Prihvatanja.bilo da su nasilne ili seksualne ili se manufestuju na mnoge druge načine znate da se one mogu pojaviti i po stotinu puta dnevno. Ona nema smisla. znati da to osećanje dolazi. Stalno imajte na umu "To nisam ja .to je samo moj mozak". omalovažavajuće sudove i kritike o ''vrsti ljudi koji imaju ovakve misli''. Vi još uvek možete da nastavite . Saznali ste u drugom koraku da su dosadne opsesivne misli uzrokovane OKP-em i da su povezane sa biohemijskom neravnotežom u mozgu . na nešto neočekivano. Nemojte biti oštri prema sebi jer nema smisla sebe kritikovati oko unutrašnjih motiva. To nisam ja . To je samo moj mozak. Nema potrebe da za zaokupljenošću s tom misli iako ona ne nestaje iz vašeg uma. tako da budete spremni na to. Ostavite sve negativne.to je moj OKP. Nemojte ostati s tim. samo zbog biohemijske neravnoteže u vašem mozgu. Na postepen način mi ćemo promeniti svoje reakcije na ta osećanja i odupreti im se. možete da je prepoznate istog trenutka kada se pojavi i odmah da je Preimenujete. Nema potrebe da na to obraćam pažnju". ali ne morate ni da na nju obraćate pažnju. petnaestominutno pravilo se može skratiti na jednominutno ili čak na petnaestosekundno pravilo. Vi želite da prestanete da svaki put reagujete kao na neku novu misao.

Korak 2. tako što ćete fokusirati svoju pažnju na nešto drugo.i da joj se odupremo. Moramo da prepoznamo takvu potrebu kao prisilnu potrebu . samousmeravajući izbor. kad pred njima popustimo.: REFOKUSIRANJE Radite zaobilazeći OKP. Menjanje hemije našeg mozga. Kroz konstruktivan otpor prema osećanjima OKP-a. barem na nekoliko minuta. KRATAK PREGLED ČETIRI KORAKA. postavljamo temelje prave lične moći i vladavine ličnosti. U procesu izvršavanja i primene ove metode samotretmana ponašanja U Četiri Koraka. Poboljšana je naša sposobnost da pravimo svestan. pomoću koje možemo ponovo preuzeti svoje živote u svoje ruke. SAMOTRETMANA KOGNITIVNOM TERAPIJOM PONAŠANJA ZA OKP Korak 1. mi sve više dobijamo dublju spoznaju. UZROKOVAN OKP-EM. sama po sebi ona nema značaja. Korak 3.: REVALORIZOVANJE Nemojte uzimati misao OKP-a zdravo za gotovo.: PREIMENOVANJE Prepoznajte da su napadne opsesivne misli i prisilne potrebe REZULTAT OKP-a. Uradite nešto drugo: PREĐlTE NA DRUGU AKTIVNOST. je dobra i povoljna posledica ove akcije koja afirimiše život. . Sa većim razumevanjem procesa kojim se osposobljavamo za borbu protiv OKP-a i većim vrednovanjem kontrole koju dobijamo vežbanjem našeg uma za prevazilaženje kompulsivneprisilne i automatske reakcije na napadne misli ili osećanja.: PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Shvatite da je intenzitet i napadnost misli i prisilnih potreba. Korak 4.tendenciju da ovladaju nama. to je verovatno vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu. Prava sloboda leži na tom putu pročišćene percepcije našeg pravog interesovanja za svoj život. kao i umetnosti vladanja nad svojim akcijama. mi povećavamao svoje samopoštovanje i doživljavamo osećaj slobode.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful