Naslov originala

:
"Brain Lock", 'Free Yourself from Obsesssive-Compulsive Behavior' A Four-Step-Self Treatment Method to Change Your Brain Chemistry. Dr. Jeffrey M. Schwartz M.D., with Beverly Beyette.

Copyrightza srpski jezik: Vladan Obradović prevod: Vladan Obradović
u sopstvenom izdanju

recenzenti: Prof. Dr Jovan Striković Prof. Dr Jovan Marić konsu1tant za medicinske izraze: Dr Zvonko Vinković korektor: Goran Dimitrijević

Štampa Čigoja-Beograd tiraž - 1000 primeraka

Dr Džefri Švarc
i Beverli Bejet

BLOKIRAN
MOZAK
OSLOBODITE SE OPSESIVNO - KOMPULSIVNOG PONAŠANJA Metoda Samotretmana ''U Četiri koraka", koja menja hemijske procese vašeg mozga

preveo sa engleskog Vladan Obradović

Beograd 1997.

© 1996 by Jeffrey M. Schwartz, M.D. All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. For information address HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.
BRAIN LOCK. Copyright

HarperCollins books may be purchased for educational, business, or sales promotional use. For information please write: Special Markets Department, HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.

Ova knjiga je posvećena sećanju na mog dedu HARRY WEINSTEIN i sećanju na velečasnog VEN. . MAHĀSI SAYADAW zbog njegovog velikog doprinosa praksi potpune svesnosti uma u ovom veku.

. Svi simptomi i terapeutski radovi su onakvi kakvi su zaista i bili.Imena i neke spoljne okolnosti pacijenata u ovoj knjizi su izmenjena da zaštite njihovu privatnost.

Sadržaj: O knjizi Reči zahvalnosti Predgovor xi ix ix Uvod xiii Opsesije.: Refokusiranje 71 ''To se ne postiže samo željom'' 4 Korak 4.: Preimenovanje 5 ''To nisam ja . Kompulsije.: Ponovno Određivanje 39 ''Otključavanje vašeg mozga'' 3 Korak 3.to je moj OKP'' 2 Korak 2. i Metod samotretmana U Četiri Koraka DEO I: Četiri koraka 1 1 Korak 1.: Ponovno Vrednovanje 97 ''Lekcije koje smo naučili od OKP-a'' .

Kompulsivno seksualno ponašanje 8 Četiri koraka i Tradicionalni pristup Terapiji Ponašanja 191 9 OKP i lekovi 197 10 Formular za testiranje Opsesivno-Kompulsivnog Registra Univerziteta u Hamburgu 201 11 Dnevnik samotretmana u Četiri Koraka pacijenta s OKP-em 205 DEO III: Priručnik za samotretman metodom ''U Četiri Koraka'' 207 .DEO II: Primena Četiri Koraka u vašem životu 119 5 Četiri Koraka i lična sloboda 123 6 OKP kao porodični poremećaj 129 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji 185 Preterano uzimanje hrane. Zloupotreba raznih materija. Patološko kockanje.

Ovo je korak kada se konačno pobeđuje "neprijatelj". kao i analiza metode Četiri Koraka u komparaciji sa tradicionalnom bihejvior terapijom (terapijom ponašanja). U ovom poglavlju se daju dalja i detaljnija objašnjenja biohemijskih procesa u mozgu koji su u vezi sa pojedinim anatomskim strukturama. Suština je postići "otključavanje mozga" i pripremiti mozak da počne ispravno da "menja brzine". zloupotreba raznih psihoaktivnih materija.uradite nešto drugo. jer neispravno funkcioniše "promena brzina li automatskom menjaču" li određenim moždanim strukturama. opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i lista uobičajenih OKP simptoma. I konačno. ponovno određivanje. Savetuje se najmanje dva puta dnevno petnaestominutna aktivnost sa porukom . Taj korak u razdvajanju simptoma od celokupne ličnosii je očigledno početni potez koji je veoma važan u daljem postupku. Primena Četiri Koraka u vašem životu i Priručnik za samotretman metodom "U Četiri Koraka". Tu se ova tehnika samokontrole diskutuje tako što je pokazano da ona ojačava ličnu slobodu. kompulsivno seksualno ponašanje. Scwarz) je podeljena na 3 poglavlja: Četiri Koraka. Daje se i . preterano uzimanje hrane. prijatniju aktivnost. Drugi korak se naziva "Ponovno određivanje". Tako se čitalac preko detaljne razrade tehnike "Četiri koraka" uvodi u drugo poglavlje sa naslovom: "Primena Četiri Koraka u vašem životu". tako da svaki potencijalni pacijent i korisnik ove korisne knjige može sebe lako da pronađe. a moćan um može da menja mozak i rezultat svega će biti "samokomandovanje i samopoštovanje". Četvrti Korak je "Ponovno vrednovanje . a sve sa ciljem da se pacijentu pojasne složena dešavanja u njegovom mozgu. Daju se detaljni opisi i primeri tzv.to je samo moj OKP. jer "menjanjem ponašanja menjaju se i biohemijski procesi u mozgu". U ovom poglavlju se diskutuje i veza OKP i lekova. Poruka je jasna: to što činim nije ludilo. ta prisilna misao (opsesija) ili prisilna radnja (kompulsija) nije zapravo moja prava ličnost . refokusiranje i ponovno vrednovanje. Mora se revalorizovati na aktivan način. nešto celishodno i nešto u čemu uživate. to je samo tvoj OKP!" Tako će se ojačati i um. to je samo jedan hemijski proces. a to znači maksimalno uključiti Nepristrasnog Posmatrača koji će stalno govoriti: "Ovo nisi Ti. Mora se koristiti i Nepristrasni Posmatrač.Revalorizovanje" . to je blokiranost moga mozga. Uputstvo je da se mora biti veoma aktivan. Glavni princip koji je ugrađen u Revalorizovartie je: što bolje uočite šta je vaš OKP pre ćete moći da ga odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje. Treći korak je autor nazvao "Refokusirartie" i rtiegov cilj je da nauči pacijenta da svoju pažnju sa neprijatnih prisilnih misli i podsticaja refokusira na neku drugu.O knjizi Knjiga-monografija "Blokiran mozak" (u originalu na engleskom: "Brain Lock") autora Džefrija Švarca (J effrey M. Prvi korak autor je lucidno nazvao "Preimenovanje" sa idejom koju bolesnik stalno sebi treba da ponavlja: to što činim nisam ja. U prvom poglavlju "Četiri Koraka" detaljno se razrađuju te originalne 4 faze u tretmanu OKP: preimenovanje. ovo je lako reći a teško uraditi. Kod OKP mozak se "zaglavi li brzini". a uočena je delotvornost i u tretirartiu drugih psihijatrijskih poremećaja kao što su patološko kockanje. a potrebno je i beležiti misli i ponašartie (voditi dnevnik). kompulsije kao i osnovnu ideju metode samotretmana "U četiri koraka". U predgovoru i uvodu autor diskutuje pojmove opsesije. Međutim. da je korisna u komunikaciji sa članovima porodice.

onim što bi se pod zajedničkim imeniteljem moglo podvesti pod termin vaspitanja. Hauarda Hjuza. tako da je potpuno logično što je autor imao tako mnogo uspeha sa ovom metodom u svojoj kliničkoj i terapeutskoj praksi.koristan formular (upitnik) za testiranje OKP-a kao i dnevnik samotretmana pacijenta sa OKPom.onda je jasno da će od jedne ovakve knjige veliku korist imati i stručnjaci (psihijatri. odnosno ontogenetskim hodom i kodom. ali nije bio izopačen" Ljudsko ponašanje je determisano delimično. duševni poremećaj ili pak nešto što bi po svojoj klasifikaciji kao represivnoj instanci i instituciji. odnosno većim delom filogenetskim. koji je uostalom preovlađujući u bilo čijoj egzistenciji. može se potkrepiti sa bezbroj primera. Odmah. Ako tome dodamo duhovite komparacije kojima se složeni moždani mehanizam jasno svodi na svakodnevni život (npr. razumljivim kako stručnjaku tako još i više laiku. Neka jedan kao eklakantan primer bude upravo ponašanje "glavnog junaka" ove knjige.bolest. . psiholozi. menjač se zaglavio pri promeni brzina) . zabranama. dr Jovana Strikovića za knjigu "Brain Lock" Dr Jeffrey Schwartz-a "Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik. ovakvog načina života. i doista posredije Opsesivnokompulzivni poremećaj. bilo patologija u najširem ili najužem smislu te reči. Knjiga je pisana jednim veoma sugestivnim jezikom kao i jasnim i podstičućim načinom obraćanja čitaocu. a mali deo naše ekspresije postaje svojstvo navika stečenih učenjem. Posebno treba istaći da je ova knjiga pisana veoma razumljivim jezikom. Različite forme njegovog ispoljavanja određuju njegovu zabavljivost za . socijalni radnici . Toplo preporučujem izdavanje knjige "Blokiran mozak" Džefrija Švarca s nadom da će značajno pomoći pacijentima obolelim od jedne izuzetno komplikovane i terapijski često rezistentne neurotične manifestacije poznate kao opsesivno . Štampanje i izdavanje ove knjige je "Peti korak" u tretmanu OKP-a. ispravna je. Treće poglavlje nosi naziv "Priručnik za samotretman" metodom "U Četiri Koraka" i predstavlja neku vrstu rezimea i "utvrđivanja pređenog gradiva". Definicija.06. jer je upravo za njega ponajviše i napisana. Koliko je nekad to takozvano vaspitanje malo presudno u oblikovanju čovekove sudbine u njegovoj egzistenciji.1997 RECENZENT Prof dr sci Jovan Marić Iz recenzije Prof.. kaznama. koja je data u ovoj knjizi. ) ali i obično "pučanstvo" odnosno bolesnici sa OKP.. u početku ove zanimljive knjige nailazimo na jednu rečenicu s kojom započinjemo raspravu o "bolesti" ovog po mnogo čemu neobičnog ekscentrika za čije ponašanje nije adekvatan termin . Obiluje mnogim primerima iz postojeće kliničke prakse (autor je uspešno lečio hiljadu slučajeva OKP-a) tako da su opisi simptoma brojnih pacijenata izvanredan način da se čitalac sa potencijalnim ili manifestnim opsesivno-kompulzivnim poremećajem prepozna u istoriji bolesti nekog drugog pacijenta.kompulzivni poremećaj. U Beogradu 1. Njega srećemo u nekoj vidljivoj ili poluvidljivoj formi skoro kod svakog čovjeka.

Teoretsku pretpostavku da se metodom "U Četiri Koraka". Da li bi i sama ta apsolutna usklađenost u njenoj najpreciznijoj konotaciji i sama bila ono isto što je i Opsesivno-kompulzivni poremećaj. koja takođe dovodi do neprijatnosti najrazličitije vrste sa već poodavno artikulisanim posledicama. to me ojača. Doista. i ide istom stazom. Metodom "U Četiri Koraka". Za stres kao pojavu. i šeherezadskom pričom koja se ispreda oko lekarskog praksisa. menja biohemijska aktivnost mozga je apsolutno prihvatljiva. ne uspostavljajući se nikada u tački stajališta.druge. Četiri Koraka je metoda koja se iznedrila kao logičan sled stvari. a najvećim delom magičnom pričom o doktorovoj moći. mogao bi se primeniti isti metod i isti zaključak. i ona se može meriti biheviorističkim metodima. trebalo da bude. Prvo se ovom metodom pokušava ovladati pojavnim oblicima ove "bolesti". ne postoji usklađena veza između onoga što čovek jeste kao oblik ponašanja. da ne bi ovladali nama. prvo ukroti. razrađen sistem razmišljanja i postupaka. Autor na jednom mestu zapaža: "U stvarnosti ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše". koje prouzrokuje ono što Opsesivno-kompulzivno ponašanje prouzrokuje. sa kojom se sreće onaj koji se apsolutno osloni na lekara kao spasioca. zaslužuje bar toliku pažnju kao i ove dve bolesti. nešto svojom uobraziljom. svejedno je koji će kraj njene vage pokrenuti njen jezičak koji je na sredini. manje se zbog toga o njoj piše ili glasno razmišlja. on je deo te igre. i on je za sebe u pravu. iz jednostavnog razloga što mozak i njegovi biohemijski procesi nikad ne miruju. pokušava se da se oni drže pod kontrolom. intelektualno . Ono što je češće od šećerne bolesti i astme. i on je taj. . ili život. Da li bi se uopšte moglo i zamisliti da taj jezičak miruje. on je dominantan u intenzitetu. a katarza koja je nesumnjivo prisutna tu negde. koja je neka vrsta unutrašnjeg spokojstva. Pokušava se u stvari da se impuls za koji se pretpostavlja da uvek polazi sa istog mesta. i smiraj je takođe neminovan. Neopravdan strah od prljavštine. emocionalno. Ne bi li se i tu radilo u stvari o tegu postavljenom na onom drugom tasu te takoreći dvokrake vage. priprema nas za novi okršaj sa neprijatnošću i nelagodom. Ovaj rizik kojem se izlaže pacijent potvrđuje filozofsko artikulisanu maksimu: što me ne ubi. i onoga što bi on racionalnim aršinima meren sa emocionalne distance. to je druga stvar. Ove teoretske rasprave pojednostavljuju problem. da li bi on u mirovanju predstavljao ono što se zove spokojstvo. ali nijedan problem se nemože rešiti. Međutim. Ali Opsesivno-kompulzivna neuroza.. nije grč onaj koji je dominirajući u vremenu. pa makar to bili i lekari koji su po prirodi svoje najuže edukativne vokacije dužni da to razumeju više od drugih i pomognu bolje od ostalih. Ali već kod prvog susreta topi se iluzija koja je stvorena sopstvenom ruminacijom. je nešto što skreće na sebe pažnju iz više razloga. iako pravi veće nevolje od obe ove bolesti zajedno. a zatim pokuša da se on preusmeri. kao i ostali merni instrumentarijum.. tu upravo i leži prva zamka. sve do svemoći. on je za pojedinca opravdan i realan. niti shvatiti ako se ne pođe od njegovog na jednostavnijeg shvatanja te pojave. ili bi se njegova punoća i njegov glavni i osnovni sadržaj "vrteo" oko njegove oscilacije. za istu pojavu. potrebnog svakom čoveku. Koliko će ona praktično delovati na naše ponašanje. i proizilazi iz potrebe da se bolesnik prisili da istrpi neprijatnosti anksioznosti. Efikasnost onoga što se u knjizi zove "izlaganje i preventiva reagovanja" više je nego očigledna. neopravdan iz UCLA opšte opasnosti. Bolne faze u toj "igri" su neizbežne. koja predstavlja jedan sistem. koju neki od ektravagantnih maštara može imputirati na mesta koja su podložna podozrenju mase. koji su isto tako relevantni. budući da u sebi krije neku tajnovitost. Što se tiče same ravnoteže.

ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je takozvana svesna terapija ponašanja. polazile su od medicinski priznate aksiome: primum non nocere. Savremena medicinska literatura ima suprotan i negativan halo efekat. Jedan veliki filozof je zapisao: "da onaj ko nalazi razlog da živi. onoliko koliko je maksimalno moguće da se izbegne opasnost. A što se tiče eventualnog prigovora na jednostavnost metode koja se zove "U Četiri Koraka". i na taj način steklo pravo empirijskog dokaza. ali bez sigurnog naučnog pokrića koje bi se moglo verifikovati egzaktnim. podnijeće i ono kako da živi". život je jedino i moguć. Naime njen autor tvrdi da. nalazi svoj odgovor i primeni Četiri Koraka. odgovor bi se sastojao u tome da se istinitost odgovora na komplikavane pojave i procese. to je najmanji greh ovoga štiva. A ovde je možda važnije ono kako se čovek oseća od onoga zbog čega se tako oseća. Zato je ova knjiga i višeznačna. ili na ljutu ranu ljut lek. veći od onog koji objektivno postoji. sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa Opsesivno-kompulzivnim ponašanjem. kao metode lečenja. svakom čoveku. Ali. Popularnost ove knjige je i u tome što se ozbiljne tegobe i teška stanja objašnjavaju na popularan i razumljiv način. odnosno egzistencijama paradoksalnosti. Pretencioznost u zaključcima nije mimoišla ni ovu knjigu. Ona je pre svega namenjena širokom krugu čitalaca. i to se ne mistifikuje. da: po prvi put. krije upravo u jednostavnosti.Ono što je jako značajno je to da sve ove metode iako jednostavne. Ona izgrađuje svoj autoritet na proizvodnji straha. . dakle objektivnim pokazateljima. U tom dualitetu paradoksalnih odnosa. kroz sintagmu: klin se klinom izbija. Narodno iskustvo koje se potvrdilo kroz eone. pa ne izaziva strah. bez kojih nije ni jedan autentičan život. za bilo koje psihijatrijsko stanje. koji ponekad oseća nelagodnosti života.

koji su mi pomogli u sticanju znanja o metodi U Četiri Koraka. moralne podrške u vreme ubrzane i kritične poslednje faze pripreme. Džuditi Regan (Gudith Regan). koja je odmah shvatila potencijalne rezultate rada koji je ovde opisan. Steve Wasserman) su mi predložili i ohrabrili me u stvaranju ove knjige i predstavili me izdavaču. na čijem se naučnom radu ova knjiga i zasniva.je bio veoma velikodušan sa svojim doprinosom i uloženim vremenom. i od pomoći za što veći broj ljudi. i doprinela da ova knjiga bude dobra.Reči zahvalnosti Izdavanje ove knjige ne bi bilo moguće. i A. ViI Veston (Will Weston)je bio od velike pomoći kod um etničkog dela posla. Zahvaljujem se svima koji su mi je pružili. je stvorila izvanredno okruženje za izvršavanje ovih istraživanja. Ajver Hend (Iver Hand). (Christine Juska ) je pomogla u prirpemanju prvih kopija. Istraživačka grupa za OKP u Medicinskom Centru. Beverli Bejet (Beverly Beyette) je uložila ogromne napore kako bi pomogla. Džuliji Šerman (Julie Sherman) se specijaino zahvaljujemo na njenom doprinosu. Džesika Klajn i Stiv Vaserman ( Jessica Klein. Jan Jablonsky. Lor (A. Marty Wax. Sve u svemu. Autor . pri Kalifornijskom Univerzitetu u Los Anđelesu (UCLA). Krisitin Džuska. Ova knjiga ne bi izašla bez značajne podrške porodice Čarlsa i Lile Hilton (Charles. James Q Wilson i Don Jeffreys su me ohrabrili da radim i ustanovim neke šire primene ove metode. Lelah Hilton). da nije bilo truda i doprinosa mnogih pacijenata. potrebno je dosta pomoći da bi se napisala knjiga o samotretmanu. Lorre) kod fotografije. i Dave Richmond su između ostalih dali neke veoma korisne komentare. Pam i Roy Norman su pružili dosta toliko potrebne.

u Los Anđelesu. OKP-a. koje muje njegov OKP nalagao da izvršava. Smatrao je da sunce može da prenese bakterije od kojih se toliko plašio. Provodio je svoje poslednje dane u potpunoj izolaciji. dogodilo?" upita ona. može da ga savlada. Širile su se glasine da je ovoliko zastranio ili zbog upotrebe droge. OKP je težak neprijatelj. ili pak težak slučaj. Na kraju. jer nisam mogao da dodirnem kvaku na vratima. Proći će još decnija i po pre nego što je ova bolest identifikovana kao poremećaj. nije mogao da kupi svoj izlaz iz tog stanja." On ih je onda okačio o vrata kupatila. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. milionima i gomilom posluge. Džejn Grir nije više nikad izlazila sa Hjuzom. odgovori Hjuz. Živeo je u hotelskoj sobi u Akapulku. Što više joj ugađate. sa svim njegovim bogatstvom. kao što je Hjuzov. (OKP) bilo da je to blag. Usput ćete moći da naučite dosta o vašem mozgu i kako možete da imate bolju kontrolu nad njim. Kada se konačno pojavio. Pri kraju svog života bolest ga je skoro potpuno savladala.Predgovor Jedno veče 1947. Prema Piteru H. ova knjiga će vam pokazati kako da se borite protiv njega. koautoru knjige o Hauardu Hjuzu (Houward Hughes: The Untold Story). ali nije bio izopačen. na SanStripu. "Nisam mogao da izađem.godine Hauard Hjuz (Howard Hughes) je izašao na večeru sa glumicom Džejn Grir (Jane Greer) kod Siroa. Pročitaćete ispovesti hrabrih ljudi koji su uz pomoć metode "U četiri koraka". Tužno je da nije postojao način lečenja u njegovo vreme. kako bih pomogao mojim pacijentima sa OKP-em da shvate kakvo je nezasito čudovište ova bolest. i morao sam da ih operem u umivaoniku. ali osoba sa motivom i čvrstom voljom. Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik. u atmosferi sličnoj bolničkoj. U toku večere. . koji su izvršavali čudne rituale. Onda je ponovo obukao odeću. Na čuđenje Grirove. više traži.Braunu. su ga savladale. bio je klasičan i težak slučaj. da se malo osuše. Potpuno crne zavese su sprečavale svu sunčevu svetlost. pogrešne poruke koje su dolazile iz njegovog mozga. naučili kako da prevaziđu zastrašujuće osećanje "Blokiranosti mozga" koje je uzrokovano OKP-em. vratio se tek posle jedan i po sat. (OCD -obsessive compulsive disorder). pa sam sačekao da neko naiđe" objasnio je na kraju. Ako ste jedan od mnogih koji imaju opsesivno kompulsivni poremećaj. i da pobedite. Čak i Hjuz. "prosuo sam nešto supe na košulju i pantalone. potpuno zatvoren i izolovan. "Pa. U stvari sva njegova ponašanja su razumljiva kao simptomi jednog teškog slučaja OKP-a. on se izvinio i otišao do kupatila. bila je šokirana videvši da je bio mokar od glave do pete. "Šta vam se. ili odmaklog stanja sifilisa. preplašen od bakterija. Često pominjem slučaj Hauarda Hjuza. ili završnog stanja ludila. Posluga mu je donosila obroke noseći ih sa belim servijetama u rukama. Patio je od opsesivnokompulsivnog poremećaja ponašanja. zaboga.

često dovodi do konflikata u braku. U glavnom je to veoma bolno za njih. Kad se navike pretvore u iscrpljujuće rituale. OKP zapravo muči jednu osobu od četrdeset. OVO JE OPSESIVNO-KOMPULSIVNI POREMEĆAJ (OKP). identifikovan sa dve grupe simptoma: Opsesijama i Kompulsijama (Prisilama). tada se nešto ozbiljnije dešava. za koje znamo da nam uopšte nisu potrebne. Štaviše. Ali kada misli počnu da se roje i počnu da bivaju veoma intenzivne i napadne. kompulsije. a ovde će to biti i opisano. ali isto tako uznemirujućih opsesija i navika. To je destruktivna bolest koja često napravi haos od života njenih žrtvi. da bi sprečili neku zamišljenu katastrofu. Uopšteno govoreći. U stvarnosti. Univerziteta u Hamburgu (Obsession Compulsive Inventory Screening Form) mogao da pomogne da to proverite. Na primer. neki bi se tuširali četrdedest puta dnevno. ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše. ljudi sa OKP-em ne uživaju u izvođenju svojih rituala. problema na poslu. Nekada smatrano da je ovo retka bolest. što je pet miliona u SAD. i samotretman metodom U Četiri Koraka Mi svi imamo svoje male čudne navike. i onih koji ih vole. destruktivna i pogubna ponašanja. Uvod Opsesije. Za razliku od ljudi koji prisilno kupuju ili se kockaju. tako da ga možete odmah i primeniti. koje izvršavamo da bi se oslobodili straha. OKP je poremećaj obično za ceo životni vek.Naučno je pokazano kako je ovaj metod osposobio ljude da promene funkcionisanje svojeg mozga. Stalna preokupacija sa njihovim ponavljajućim ponašanjima. OCD) Ljudi koji pate od ovog poremećaja se vezuju za bizarna. Ako mislite da i vi imate OKP. u opštoj populaciji. ovaj metod može biti široko primenjen kod manje ozbiljnih. Ovaj poremaćaj ima obično svoje početke u adolescenciji ili ranoj punoletnosti i češći je od astme ili dijabetesa. Skoro je potpuno sigurno da je OKP u sprezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. za koju sada znamo da se veoma efikasno može lečiti i bez lekova. Svi mi želimo da imamo više samokontrole. osposobljava ljude sa OKP-em da promene hemijske procese u sopstvenom mozgu. (ENG. onda bi vam formular na str. da bi "osigurali" da ne bude smrti u porodici. Ako nemate OKP. ili bi se jako trudili i išli jako daleko samo da bi izbegli određene brojeve i "tako sprečili" fatalnu avionsku nesreću. tehnike u ovoj knjizi vam mogu pomoći da prevaziđete druge neprijatne navike i ponašanja. i u društvenom . Takođe znamo da metod samotretmana "U Četiri koraka" o kojem ćete više saznati u ovoj knjizi. 201. onda nas one obuzimaju mimo naše volje i kontrole.

Ovo je stoga što četiri strukture u mozgu postanu čvrsto vezane i mozak počinje da šalje pogrešne poruke koje osoba ne može odmah da prepozna kao pogrešne. ŠTA SU OPSESIJE? Opsesije su uznemirujuće i napadne misli i mentalne slike. iako ne postoji stvarna potreba za tim. Ove misli obično stvaraju stres i anksioznost. ove ne nestaju. Ili se pak intenzivna prisila da brojite predmete ili ponovo iščitavate reči može pojaviti bez ikakvog stvarnog razloga. teško. Mi ovaj problem nazivamo "Blokiranost mozga". onaj parfem bi se zvao "ruminacija" . već nastavljaju da uznemiravaju vaš um iznova. ona se odmah razvedrila i izbacila dosetku: . mozak vam obično govori: "Moraš ponovo da opereš ruke".opsednut. Primenjujući tehnike terapije ponašanja. Reč opsesija dolazi od latinske reči koja znači "zarobljen" .Vi se molite da ona ode. DOBIJANJE (POGREŠNE) PORUKE Pošto ove opsesije ne napuštaju takvu osobu. nemoćni da se otresete izjedajućeg osećaja da su vrata možda nezaključana. Drugim rečima automatska transmisija u mozgu ima kvar i mozak je zaglavljen u brzini. i poruke iz prednjeg (čeonog) dela mozga ostaju blokirane. Opsesivna misao je samo to. Zajedno sa putamenom. barem ne za jedno izvesno vreme. pa da im onda kažu: "Zašto jednostavno ne prekineš!?" Ponekad članovi porodice mogu da im pomažu i podržavaju ih prilikom izvršavanja tih rituala. Da je Kalvin Klajnov Department za marketing znao za pravo značenje reči opsesija. i vi ih ćete prati. ili u nekom više kontrolisanom obliku. misao koja vas zarobi i "nervira do zla Boga". nukleus-kaudatus ne menja brzine kako treba. Članovi porodice mogu da postanu nestrpljivi i besni. Jedan od glavnih centara u mozgu za obradu signala čine dve strukture koje se zovu nukleus-kaudatus (caudate nucleus) i putamen (putamen). Sada nam je poznato da je OKP u sprezi sa biohemijskim problemom u mozgu. ili vam može reći "Bolje da proveriš tu bravu još jedanput". Za razliku od drugih neprijatnih misli. zato što ne može da pređe na sledeću misao. To je ruminacija. radi kao prenosnik za prednji misleći deo mozga. Nukleus-kaudatus (caudate nucleus). i kao takve se veoma teško ignorišu. koji je automatski prenosnik za kontrolu pokreta tela.To nije opsesija. pa vremenom uznemirujućih prisila ima sve manje. ali ne i nemoguće. možete promeniti način na koji vi reagujete na ove misli i prisile. nukleus-kaudatus omogućava veoma efikasnu koordinaciju misli i pokreta u svakodnevnom životu. Kada se ovo dogodi. ali se to ne događa. i mogu da se zamisle kao menjač brzina kod automobila.životu. Recimo da ste videli veoma lepu ženu i ne možete da je izbacite iz vaših misli. protivu vaše volje. i vi ćete proveravati opet i opet. i možete fizički izmeniti način na koji vaš mozak radi. Ove tehnike u stvari čine da automatski prenos u mozgu lakše menja brzine. Kada su jednoj pacijentkinji iz UCLA-e rekli da su njeni problemi uzrokovani biohemijskom neravnotežom U njenom mozgu. samo da bi nekako očuvali nešto mira za sebe ( što je veoma loša ideja). Kod osobe sa OKP-em. nešto što je normalno i čak prijatno.

greškom. ovo ponašanje je obično strano crtama njihovih ličnosti. Osećanja odvratnosti prema telesnim izlučevinama i otpacima. i čine da se osećaju veoma jadno. kao što su stare novine ili predmeti. kao i sa "zagađivačma" okoline kao što su sredstva za čišćenje. strah od gubljenja ili bacanja nečega. bakterija (uključujući tu i prenošnje istih na druge ljude). dnevno uzimaju mnoge sate ljudima sa OKP-em. ili njihovim sopstvenim predstavama o sebi. Pranje. uzimajući sve više energije. koji su posledica njhovih opsesija. Zaista. proveravanje i ostali OKP-rituali. a mogu imati i samoubilačke misli. Štaviše. pa tada osoba sa OKP-em popusti i preda se izvršavanju prisilnih radnji. opsesivne misli i osećanja postaju sve jača. godine provedene u tradicionalnoj psihoterapiji ih obično samo još više zbunjuju. Na nesreću. to osećanje je toliko jako da neistreniranu ličnost obuzme i ophrva. nerazumne i budalaste. što se ove radnje duže izvršavaju. apsurdne prisilne radnje imaju tendenciju začinjanja "začaranog kruga". Abnormalna zabrinutost oko lepljivih supstanci i njihovih ostataka. Oni mogu imati i strah da će poludeti. sve dok ne nauče metod samotretmana "U Četiri Koraka". Nije iznenađujuće da mnoge osobe sa OKP-em sebe vide kao proklete. Nesposobnost da se baci bilo šta jer "može da zatreba kasnije". . Opsesije oko svog tela. oni su nemoćni da prestanu da odgovaraju na pogrešne alarme u njihovom mozgu. ili okoline u kojoj živi. Iako prisilne radnje obično donose momentaino olakšanje. ili ih broji. proverava ili dodiruje predmete. kada već obično i traže profesionalnu pomoć. Ipak. to je moj OKP. konstantnija. Opsesije Gomilanja ili Čuvanja Držanje beskorisnih stvari. Osoba tada ostaje i sa opsesivnim mislima. Opsesivna potreba za red i simetriju: Obuzimajuća potreba za poravnavanjem predmeta prema određenoj liniji. bilo da je to spoljni izgled osobe. Lista uobičajenih OKP simptoma OPSESIJE Opsesije oko prljavštine i zagađenja: Neosnovani strahovi od dobijanja teških zaraznih bolesti Prevelika opreznost oko prljavštine. Abnormalna briga za urednost. Iako osoba sa OKP-em shvata da su prisile da pere. ŠTA SU KOMPULSIJE-PRISILE Kompulsije ili prisile su radnje koje izvršavaju ljudi sa OKP-em da bi se oslobodili strahova i anksioznosti. jer znaju da im ovo ponašanje nije normalno." Mnogim ljudima sa OKP-em ovakvo prepoznavanje je samo po sebi veliko olakšanje."To nisam ja. "spašeni" iz korpi za otpatke. i sa kompulsivnim ritualima koji idu sa njima.

"srećni" ili "nesrećni". kao što je potpisivanje čeka ili otplate i sl. osoba bi tada okretala vozilo i vozila naokolo da vidi da nije slučajno neko pre gažen. KOMPULSIJE .PRISILE Prisile čišćenja i pranja Preterano pranje ruku. briga o dobrom i o lošem. Stalno postavljanje istih pitanja. Sujeverne opsesije Verovanje da su određeni brojevi ili boje. Strah od ispoljavanja neke agresivne zamisli.Opsesije prema seksualnim sadržajima Misli o seksu koje osoba smatra neprikladnim i neprihvatljivim. da bi se proverilo da nije slučajno štogod "vredno" bačeno. Opsesije sa agresivnim sadržajem Strah od izazivanja neke tragedije. ili da se nosi određena odeća samo u određene dane." Prisila da se stvari postave ili urade tačno onako "kako treba" Potreba za simetrijom ili potpunim redom u neposrednoj okolini. Nerazumne dileme Neosnovan strah da neko nije obavio neki od rutinskih poslova. Preterana briga o moralu.: strah da su udarili nekoga dok su vozili. na primer potreba da se postavljaju konzerve i drugi predmeti u ostavi po azbučnom redu. Proveravanje da li je osoba nekog povredila. Potreba da se rade određene stvari sve dok se ne uradi "baš kako treba". Čuvanje beskorisnih stvari. ili da su kućni uređaji isključeni. Ponovno iščitavanje ili ispisivanje reči ili fraza. Religiozne opsesije Neprijatne bogohulne ili skrnavljujuće misli. Skoro uvek prisutno osećanje da su kućni predmeti kao što je posuđe. . Iracionalan strah da su nekoga povredili. prljavi. kao što je upotreba vatrenog oružja. Prisile sakupljnja ili gomilanja predmeta Proveravanje kućnog smeća svakog minuta. tuširanje. zagađeni ili ne mogu biti dovoljno oprani da bi bili "zaista čisti. prilikom vožnje. ili ubadanje nekoga nožem. Prisile proveravanja Ponavljanje proveravanja da li su vrata zatvorena ili zaključana. Ponavljanje rituala Ponavljanje rutinskih radnji bez logičnog razloga. Ponavljanje uznemirujćih prikaza scena nasilja. da se svakog dana ostavi odeća na za to precizno određeno mesto. kupanje ili pranje zuba. npr. npr. kao što je smrtonosni požar.

Krajnji rezultat je povećana samo kontrola i poboljšano vladanje sobom. Potreba da se dodirnu. doveli su do dokumentovanja efikasnosti tehnike zvane "Izlaganje i prevencija reagovanja". Proveravanje u vezi sa telesnim opsesijama. uzrokujući da osoba dobije opsesije i prisile.brojanje prozora ili reklamnih panoa prilikom vožnje drumom. pri proveravanju čekovne knjižice. Ova tehnika uključuje sistematsko izlaganje osobe onome što dovodi do pojave simptoma OKP-a. Terapeut onda nameće duže periode u kojima se osoba složi da ne reaguje na opsesije. pa je potrebno dosta pažnje i angažovanosti od strane terapeuta. npr. ili potreba da se prilikom hoda ulicom izbegnu bilo kakve pukotine na trotoaru. Druge prisile Patološka sporost u izvršavanju čak i običnih rutinskih radnji.svesna terapija ponašanja sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa OKPem. odlazak na počinak u određeno vreme da bi se "oteralo" zlo. Nadmoćna potreba da se nekome kaže nešto. izvršavajući prisilne radnje. udare ili protrljaju određeni predmeti. Nazvali smo je "Samoterapija U Četiri Koraka". ČETIRI KORAKA U poslednjim godinama došlo je do velikog napretka u tretiranju ovakvih stanja. Postoji velika razlika između dejstva opsesivnih misli i prisila na osobu koja nije upućena i uvežbana.Proveravanje i ponovno proveravanje. proučavali smo OKP već više od decenije i razvili smo jednostavnu svesnu samousme ravajuću terapiju ponašanja da zameni i poboljša proces. Ponašanja uzrokovana sujeverjem. Mentalni rituali kao što je recitovanje određenih molitvi u sebi kako bi se oterale loše misli. konstruk tivnija ponašanja. intenzivnost straha opada. Osećanje anksioznosti ako se ne obavi određeni odabrani zadatak. npr. Ponovno postavljnaje istih pitanja radi sigurnosti. Kako terapija napreduje. Preterano pravljenje spiskova. kao što je prisiljavanje osobe sa OKP-em da dodirne dasku na toalet-šolji ili druge predmete za koje on ili ona misle da su zagađeni. i preusmerite vaš um na druga. da promenite određene hemijske procese u mozgu i da se oslobodite užasnih simptoma OKP-a. konstantno samoproveravanje zbog mogućih znakova ili simptoma neke katastofalne bolesti. Na medicinskom fakultetu pri UCLA-i. Prisile brojanja: npr. ili da se nekome poveri. da se neko nešto upita. što sve poboljšava osećanja i sopstvenu predstavu o sebi. Kažu da je znanje moć. Po prvi put za bilo koje psihijatrijsko stanje ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je tzv. i osoba dobija mnogo bolju kontrolu nad simpotmirna OKP-a.Više od dve decenije iskustva terapeuta za ponašanje. Ovi vremenski intervali izazivaju dosta nelagodnosti i anksioznosti kod njih. i dejstva koje one imaju na osobu sa znanjem i veštinom. Naučićete da se borite protiv tih prisila. Koristeći znanje koje ćete dobiti učenjem tehinike "U Četiri Koraka" ne samo da ćete dobiti moćno oružje u borbi protiv . Ovaj metod se može primenjivati sa ili bez profesionalnog terapeuta. Rituali treptanja ili zagledan ja. traženje neke greške. Pokazali smo da menjajući ponašanje možete sebe da oslobodite blokiranosti mozga.

opsesivnih misli i prisila, nego ćete u jednom širem smislu biti moćniji. Napravićete veliki korak u jačanju sposobnosti da postižete vaše ciljeve i poboljšate kvalitet vašeg svakodnevnog života. Razvićete stabilniju, samosvesniju, smireniju i jaču ličnost. Ako ljudi sa OKP-em mogu sve ovo, ondaje veoma verovatno da i oni ljudi sa mnogim drugim problemima sa različitim stepenima težine mogu to isto. Drugi poremećaji uključuju i:     Nekontrolisno uzimanje hrane ili pića; Grickanje noktiju; Čupanje kose; Prisilna kupovina i kockanje;


Zloupotreba raznih supstanci (alkohol, droga);
Impulsivno seksualno ponašanje;

 Preterana zaokupljenost međuljudskim odnosima, sopstvenim imidžom i predstavom o sebi. Četiri koraka mogu biti korišćena da pomognu kod skoro bilo koje uznemirujuće misli ili ponašanja, koje vi želite da promenite. Metod "U Četiri Koraka" je put organizacije vaših duševnih reakcija i reagovanja ponašanjem na vaše unutrašnje misaone procese. Umesto što ćete jednostavno impulsivno reagovati impulsivno i refleksivno kao lutka kada vas neželjena misao ili potreba uznemiri, vi možete sebe da naučite i steknete veštinu da reagujete na svrsishodan način, i onda možete odbiti da budete odvučeni destruktivnim mislima i ponašanjima sa vašeg pravca. Ove korake nazivamo:

Korak 1. PREIMENOVANJE Korak 2. PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3. REFOKUSIRANJE Korak 4. PONOVNO VREDNOVANJE REVALORIZOVANJE

U koraku 1 Preimenovanja nazivamo uznemirujće misli ili prinude da izvršavamo neprijatne prisilne radnje njihovim pravim imenima: Opsesivnim mislima i Prisilama (kompulsijama). U ovom koraku naučićete dajasno shvatite realnost situacije i da ne budete prevareni neprijatnim osećanjima koje stvaraju OKP-simptomi. Razvijate sposobnost da jasno vidite šta je Opsesivno kompulsivni poremećaj, a šta realnost. Umesto da kažete: "Osećam da treba da operem ruke, iako znam da to nema smisla," počinjete sebi da govorite: "Imam prisilnu potrebu. Ta kompulsija-prisila mi dosađuje. Ta opsesivna misao me progoni." Tada se nameće pitanje "Zašto me ta opsesivna misao progoni?"

U koraku 2. Ponovnog Određivanja i pripisivanja, odgovarate na ovo pitanje. Tada kažete:"To me proganja jer imam medicinsko stanje zvano OKP. Imam simptome medicinskog problema. Moje opsesije i kompulsije su u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mom mozgu." Kada shvatite ovu činjenicu, onda se upitate: "Šta mogu da uradim u vezi toga?" U koraku 3. Rejokusiranja-preusmeravanja, okrenete svoju pažnju ka konstruktivnijim ponašanjima i aktivnostima tako što ćete odbiti da uzimate opsesvne misli i prisile zdravo za gotovo, imajući na umu da one ne predstavljaju istinu, tj. da su to pogrešne poruke, možete naučiti da ih ignorišete, i da ih zaobiđete u refokusuranju vaše pažnje na drugu aktivnost ili na rad na nečemu korisnom i pozitivnom. To je ono što nazivamo "Menjanje brzina". Tako što izvršavate alternativnu, celishodnu aktivnost, vi u stvari možete popraviti menjačku kutiju u vašem mozgu. Kada jedanput naučite da se Refokusirate na jedan stalan način, brzo ćete doći do sledećeg koraka. U koraku 4. Ponovnog vrednovanja, ponovno vrednujete te misli i prisile kada se opet pojave. Naučićete da oduzmete vrednost tim mislima i prisilama čim se ponovo pojave. Počećete da gledate na uznemirujuće simptome OKP-a kao na gomilu smeća što u suštini ove i jesu. "Četiri koraka" funkcionišu zajedno. Prvo PREIMENUJTE. Izveštite sebe u prepoznavanju šta je stvarno a šta nije, i odbijte da vam um bude zamućen napadnim, destruktivnim mislima i prisilama. Drugo je da PONOVNO ODREDITE -shvatite da su te misli i prisile samo mentalni šum-buka, pogrešni signali vašeg mozga.Treće, Preusmerite pažnju - REFOKUSIRAJTE SE: Naučićete da odgovorite na te pogrešne signale tako što reagujete na nov i mnogo konstruktivniji način, pa ih zaobilazite refokusuranjempreusmeravanjem vaše pažnje na konstruktivnije aktivnosti i ponašanja, koliko god to možete u tom trenutku. Ovako se izvršava najteži deo rada i tada se i događaju biohemijske promene u mozgu. Trošeći energiju koja je potrebna da se refokusira, u suštini menjate način na koji vaš mozak radi, na veoma zdrav i celishodan način. Konačno prava lepota metode "U Četiri koraka" se pokazuje na četvrtom koraku PONOVNOM VREDNOVANJU, kada ceo proces postane uhodan i efikasan, a želja da se postupa po nalogu neprijatnih misli i prisila je najvećim delom prevaziđena. Naučićete da te misli i prisile nemaju pravu vrednost, te će vaše opsesije i prisile imati mnogo manje efekta na vas. Kad se ove faze izvršavaju zajedno, stvari se odvijaju dosta brzo pa to stvara skoro automatsku reakciju: "To je samo nerazumna opsesija. To je pogrešna poruka. Fokusiraću moju pažnju na nešto drugo." Na ovaj način "automatski prenos" u vašem mozgu počinje opet ispravno da radi. Onda kada ljudi počnu da primenjuju terapiju "U Četiri koraka" redovno, događaju se dve veoma pozitivne stvari. Prvo, oni imaju mnogo bolju kontrolu nad svojim reakcijima na opsesivne misli i prisile, što zauzvrat daje mnogo zdraviji i srećniji svakodnevni tok života. Drugo, menjajući svoje ponašanje, oni menjaju biohemijske pro cese u mozgu koji su stvarali jaku nelagodnost njihovim simpto mima OKP-a. Pošto je naučno dokumentovano da je kod ovog teškog psihijatrijskog stanja biohemija mozga promenjena terapijom "U Četiri koraka", veoma je verovatno da osoba može da promeni biohemiju svog mozga tako što će popravljati svoje reakcije na veliki broj drugih loših ponašanja i navika, primenjujući "U Četiri ko raka". Rezultat bi bio smanjivanje jačine i napadnosti tih nepoželjnih navika i ponašanja, i omogućivanje njihove lakše eliminacije.

ŠTA JE OPSESIVNO KOMPULSIVNI POREMEĆAJ, A ŠTA NE
Zbog sličnosti u imenima, ljudi su skloni da pomešaju termin OKP Opsesivno-kompulsivni poremećaj sa OKPL - Opsesivno-kompul sivni poremećaj ličnosti. Šta ih čini različitim? Kada su simptomi opsesija i kompulsija dovoljno jaki da čine takvo funkcionisanje prilično različitim od normalnog funkcionisanja, ondaje u pitanju OKP. Kod OKPL-a ove opsesije i kompulsije su više karakteristične i specifične crte karaktera, iako takođe neprijatne. Na primer čovek sa OKPL-i može da čuva neki predmet jer smatra da će mu biti potreban u budućnosti, dok čovek sa OKPem sa prisilom gomilanja ispunjava skoro svaku stopu svoje kuće, često beskorisnim pred metima za koje zna da mu neće biti potrebni. Ljudi sa OKPL-i imaju problem "da ne vide šumu od drveta". Tipično je da su oni toliko zaokupljeni detaljima, da nikad ne sagledaju širu sliku situ acije. Njihova težnja ka perfekciji ih sputava u završavanju poslova. Oni su klasičan primer za "sve najbolje", ali su "protivnici dobrog". Ljudi sa OKPL-i imaju tendenciju da upropaste stvari u njihovoj težnji da sve urade perfektno, u svakom detalju. Obično su veoma kruti, nesposobni da prave kompromise. Po njihovom gledištu, ako posao treba da se uradi kako treba, mora biti urađen na njihov način. Interesantno je da je ovaj tip ličnosti dva puta češći kod muškaraca, dok OKP ne "pravi" ovakvu razliku kod polova. Druga važna razlika između OKP-a i OKPL-i je da iako su ljudi sa OKPL tvdoglavi, kruti i dozvoljavaju da im njihove ideje uprav ljaju životom, oni nemaju prave želje da se promene. su Oni ili nesvesni da je njihovo ponašanje neprijatno za ljude oko sebe, ili ih jed nostavno nije briga. Osoba sa OKP-em pere i ponovo pere ruke, iako mu, ili njoj to zadaje bolove, i uopšte ne uživa u tome. Osoba sa OKPL uživa u pranju i čišćenju, i razmišlja: "Kad bi svako čistio kao ja, sve bi bilo u redu. Moja porodica je gomila aljkavaca." Osoba sa OKPL se raduje dolasku kući da bi poređala olovke kao male vojnike, dok osoba sa OKP-em oseća veliku teskobu i strah od po grešne poruke koja nalaže da treba da usisava prašinu dvadeset puta kada se vrati kući. Ljudi sa OKP-em su u potpunosti svesni koliko je njihovo ponašanje neprikladno i oni se toga stide, očajni su, i imaju pravu potrebu da to promene. Ovo su reči dve osobe sa OKP-em : "Moj mozak je postao neopisivi pakao, iz koga nisam mogao da pobegnem." ili "Dobro je bilo to što su bolnički prozori bili zaključani, jer sam bio spreman da sebi prekratim muke." Ova knjiga je Uglavnom o ljudima sa OKP-em.Većina ispovesti je o tome kako su se oni borili da savladaju svoju bolest. Ali milioni drugih, sa manje hendikepirajućim problemima, mogu da se inspirišu ovim ispovestima i nauče metod samoterapije koji može biti primenjen na širokom spektru različitih problema koji su u vezi sa neprijatnim navikama ili ponašanjima. Oni koji su nama izneli svoje priče su ljudi koji su prevazišli bolest. Metod koji su koristili može da koristi i pomogne skoro svakom. Ova je knjiga namenjena svima onima koji žele da promene svoje ponašanje i tragaju za načinom na koji će to uraditi.

OKP - "VRAŽIJI" POREMEĆAJ
"Proklet si ako uradiš, a proklet si i ako ne uradiš". Tačno tako se osećaju ljudi sa OKP-em pre nego što nauče da primenjuju metodu ''U Četiri koraka" u borbi protiv savlađjućih simptoma ovakvog poremećaja. Imaju prisile da rade stvari koje ih samo vode to toga da imaju manje kontrole nad tokom svojih života. Sa smanjenom kontrolom, sa tim gubitkom kontrole, dolazi i smanjena sposobnost da pravilno reaguju na destruktivne prisile koje vremenom postaju sve jače i moćnije. Ako izvršavaju prisilne radnje bivaju što bi se reklo prokleti, jer njihova bolna

kad imaju prisilne potrebe. jer gledajući šire ovo će voditi do još više prisilnih potreba." OKP je đavo sa vilama iza njihovih leđa.osećanja postaju još gora. jaka osećanja neprijatnosti i anksioznosti stvaraju se kad god ne izvrše prisilne radnje.izlaz. oni će onda zaista i biti kao prokleti. pre učenja metode "U Četiri koraka".. Ali tu se nalaze i treća vrata . Praveći izbor da krenu kroz ta vrata. za koja im đavo nikad neće reći. ili jedna ili druga vrata. Ovako su uhvaćeni u onaj deo dileme ". THE FAR SIDE Gary Larson GARY LARSON "Hajde. ovi ljudi mogu da nadmudre đavola. Njihov život tada postaje živi pakao. i u stvari će pokušavati da ih sakrije od njih. da izvršavaju još više takvih rituala.. Štaviše. On zna da je njegova moć često jača. prevaziđu svoje đavolske prisile i oslobode sebe od opsesivno-kompulsivnog ponašanja. Ako ljudi sa OKP-em slušaju ovog đavola i izvršavaju nesvrsishodne radnje koje im on nalaže da rade. nanoseći im veliki bol. 'đavo' će potom uhvatiti svoj trenutak i ponovo ih ubosti svojim vilama.samousmeravajuća terapija ponašanja koja će ih osposobiti da promene biohemiju svog mozga. KAKVI SMO BILI: ŠEST SLUČAJEVA . Iza ovih vrata se nalazi program "U Četiri koraka" . hajde . Bez pravilne mentalne vežbe (Četiri koraka). Ali ako ignorišu đavolske OKP potrebe i odbiju da izvrše prisilne radnje. a proklet si i ako ne uradiš ". njima nedostaje znanje i veština da promene poremećene biohemijske procese mozga kroz konstruktivnu akciju. opet i opet.

znao je da se u blizini dogodio saobraćajni udes. tuširao se i onda bacao patike koje je tada nosio u plastičnu kesu a ovu posle bacao u đubre. Jednog lošeg dana je. mogao naići na nju. Barbara Barbara. prao je svoje ruke najmanje pedeset puta dnevno. jedanput ili dvaput. stavila u torbu mašinu za kafu i peglu i odnela ih na posao. Čim bi policija otišla. Bilo koje da je doba. sa stalnom brigom . a koji su uspeli da potuku tog đavola. on bi ustao." Ali nije mogao da prevaziđe taj osećaj da su mu ruke ostale prljave. znajući da će ih nositi samo jedno veče.Takođe bi uzela utikač od pegle i pritisla bi ga na dlan. Tada je razvila novu strategiju u odnosu nasvoje napadne i nerazumne dileme. 43-godišnji agent osiguravajuće kompanije. četku i sodu iz kola i počeo da pere i riba asfalt. kao što je znao da nije sve bilo tako zagađeno. Morao je. "ljudi bi padali kao muve.ljudi koji su bili potpuno ophrvani svojim OKP-em kada smo ih prvi puta sreli. tako da su mu se otvorile velike naprsline između prstiju. Znao je da mu ruke nisu prljave. 33-godišnja žena nosilac počasne diplome uglednog Ajvi Univerziteta (Ivy University). . Bila je inteligentna i vešta. i onda opet proverava razne stvari. po tuce odjednom. Ali Džek je nastavljao da pere. i vozio bi okolo dok ne bi našao mesto gde se udes dogodio. to su veoma česti simptomi za ovu bolest. Da li je isključila uređaje? Zaključala vrata? Često puta bi rano otišla na posao. Ako bi čuo zvuk policijske sirene. Sakrivao ju je na načine na kojima bi mu i tajni agenti pozavideli. ili vatrogasce. rekla je sebi. Bilo ju je veoma sramota zbog toga. Džek Džek. da bi proveravala. Kada bi odlazila. Toliko je sapuna bilo nataloženo na njegovoj koži da su mu ruke postojale odmah sapunjave. bi svake noći ležao budan u krevetu. "Ako počneš da radiš ovakve stvari. a u loše dane i po sto puta. "Da je bila neka masovna zaraza' rezonovao je. a imao je veliki strah od trovanja baterijskom kiselinom. "Izgubićeš i to malo sapoštovanja koje imaš". Simptomi koji su oni imali nisu retki i nepoznati. uzimao bi kofu vode. Nije mogao da se zaustavi. znajući da će morati da se ponovo vrati do kuće.Ovde su iznete neke ispovesti onih ljudi koji su krenuli kroz treća vrata . Kupovao je patike na rasprodajama. tako da bi mu samo prelazak vode preko ruku nanosio bolove. bilo bi oko 3 ujutru i on bi odlazio kući. Kiselina iz akumulatora je možda prolivena i on bi sutradan kada vozi tuda. i tako mogla ponovo da se uveri da je uređaj isključen. samo kad bi ih pokvasio. 45-godišnji prodavac automobila. čekajući da čuje zavijanje sirena policije i druguh službi. ali je bila pod morom opsesivnih misli koje su joj govorile da proverava. je znala da radeći za privremenu agenciju ne postiže koliko bi trebalo. To je bila njegova strašna tajna.'da li sam ih zaista dobro oprao?' Ruke su mu postale crvene i izranavljene. ostavljala bi mašinu za kafu na vrhu frižidera i viknula: "Zdravo Kafo!" Ovako je pronašla mnemonički patent da joj pomogne da se seti da je isključila ovaj uređaj. Kada bi najzad završio čišćenje. obukao se. Brajan Brajan. vraćajući se tako da proveri. i on ih je prao i prao. tako jako da bi otisci od metala bili toliko duboki da ih je mogla videti i trideset minuta kasnije.

" Bili su to noževi koji su joj zagorčavali život. misleći da je nekog udarila. borila se sa opsesijama još od svoje 5 godine. njena opsesivnost se preusmerila ka njenom sinu i postala još čudnija. KABASTI MOZAK Kao psihijatar na UCLA-i Medicinskoj Školi.tim je počeo sa proučavanjem OKP-a kao sa ogrankom proučavanja depresije. Ali bila je sigurna da bi se u protivnom nešto strašno dogodilo njenoj majci. Primetili smo promene u mozgu pacijenata sa depresijom pa smo se upitali da li i ljudi sa OKPem koji su često depresivni imaju ovakve promene? Zato smo u lokalnim novinama dali oglas: "Da li imate misli koje vam se stalno ponavljaju.. znajući da je to samo obična kesa. naročito nekog ko je u blizini. Ali su me obuzeli strah i panika. Vozila sam okolo da je ponovo pogledam . "I sama reč oftalmolog.Doti Doti. donosila mi je loše misli. u poslednoj deceniji sam lečio preko hiljadu ljudi sa simptomima OKP-a. i opesesije bi eksplodirale u vatrenu loptu. i spazila plastičnu kesu. morala bi da zaustavi i stane sa strane. Bože. Morala sam da bacim moje cipele. Jedna od njenih opsesija je bio strah od brojeva koji su u sebi imali cifre 5 ili 6. Bilo je to strašno. kaže ona. " Bilo gde da je išla. ili je to bio leš ? Previše uplašena da bi vozila.'' Roberta Roberta bi vozila kola preko neke izbočine ili rupe na putu i odjedanput bi se uspaničila. postala je zarobljenik u svojoj kući. Da li su to bile samo novine pored puta. Jedanput je izlazila kolima iz parkinga za kupce ispred nekog marketa. Velika većina je sad mnogo funkcionalnija i zadovoljnija kao rezultat primene metode "Četiri koraka". Samo jedna loša misao. Lara Lara je objasnila svoju opsesivnost ovako: "To mi razdire dušu. "Mogao je to biti i nož za puter. Kada je i sama postala majka. "Mogli smo tako satima da čekamo u kolima'' seća se ona. a sinovljeve oči su takođe bile zdrave. "Odjedanput mi u glavu dođe. "Bilo je to sa očima". "Zaustavila sam kola i buljila u kesu. poželela bih da nekog ubodem." Kako smo Doti i ja sedeli i razgovarali. ne bih nikad nekog povredila! Najstrašnije mi je bilo kad sam imala ovakve opsesije prema mom mužu. ona nije mogla da podnese nikoga u blizini ko ima neke probleme sa očima. gledala je kroz retrovizor sa napetošću i mučninom u stomaku. Neki od njih uzimaju i manju količinu lekova jer nalaze da im to olakšava da urade korake u okviru terapije. čudovište van kontrole. Radio sam i pojedinačno i u nedeljnim terapijskim grupama za OKP. Naš UCLA. sve dok takvo vozilo ne ode iz vidokruga. Odmah joj je nešto sevnulo i govorilo da je to neki leš. i moje oči će biti u redu. Ako bi vozila sa prijateljicom i spazila negde vozilo sa registarskim tablicama koje sadrže cifre pet ili šest." Doti nije imala nikakve probleme sa očima. da ako sve uradim kako treba. Pa ipak. oči mog sina. Onda je objasnila da je gledajući televiziju tog popodneva imala loše misli o očima. pa je morala da ih istera. primetio sam da je na dlanu imala četiri puta ispisanu reč vid. Nisam mogla ni da kročim tamo gde je bila neka osoba koja je imala oštećen vid.. ali kad bi ga dohvatila. ili rituale-navike koje ne možete da . kojoj je 52 godine.

kako je tradicionalno i prihvaćeno od strane Frojdove psihijatrije. Ovo je ono što nazivamo fo rmom OKP-a. Ova knjiga se bavi rešavanjem oba ova problema.je skoro sigurno uzrokovan problemom u mozgu.napadne misli i brige . odziv je bio veoma veliki. dok druga proverava vrata. ne odlazi. Tada je Brajan već tražio pomoć kod UCLA. Pacijenti bi nam često govorili o godinama sa pogrešnom dijagnozom. a uzrokovana je biohemijskom neravnotežom u mozgu koja može biti nasleđena. Misao ne odlazi jer mozak ne funkcioniše kako treba. Kada shvatimo kolika je ova duševna muka. ne postoji biološko objašnjenje zašto neka osoba pere. pa sledi da je OKP zaista neuropsihijatrisko oboljenje. koje meri metaboličke aktivnosti mozga. Brajan se setio jednog psihoterapeuta koji mu je govorio da njegov strah od kiseline iz akumulatora ima veze sa seksualnim problemom i da je Brajan verovatno bio zlostavljan od strane svog oca. prošlosti osobe i okolnostima porodice u kojoj je živela. Sigmund Frojd i njegovi sledbenici su smatrali da su ove opsesije i kompulsije nastale kao posledica dubokih emocionainih konflikata. BRIGA ZBOG ZABRINUTOSTI Iz lekarske perspektive najveći problem kod ljudi sa OKP-em.kontrolišete?" Nadali smo se da ćemo naći nekoliko ljudi koji će biti voljni da se podvrgnu pozitronskom-emisionom skeniranju (PET). Zajedno sa mnogim stručnjacima za mozak. Naravno da takav problem dovodi do emocionalne uznemirenosti i lične nesigurnosti. Ono što ih stavlja na muke je to koliko strepe oko stvari za koje shvataju da nisu vredne tolike brige. A stresovi zbog ove emocionalne uznemirenosti mogu u stvari i da pojačaju problem u mozgu. Sve do nedavno lekari su malo šta mogli da urade za ljude sa OKP-em. Očigledno je da je Opsesivno-Kompulsivni Poremećaj rasprostranjeniji nego što smo mislili. Ali lekar koji je radio sa više osoba sa OKP-em zna da ovo nije pravi problem. Glavni simptom . Sadržaj . naš UCLA tim veruje da je OKP bolest mozga i u suštini jedan neurololški problem. Pošto smo uradili skeniranje ovih ljudi. Forma OKP-a je nemilosrdna napadnost i činjenica da se ove misli ponovo pojavljuju. koje bi postavljali dobro poznati psihijatri. većina od njih bi rekla nešto kao: "Ne mogu da prestanem da brinem o tome da li sam isprljao ruke". Jedan od načina da razumemo ovu spregu je da uvidimo razliku između f orme Opsesivno kompulsivnog poremećaja i njegovog sadržaja. mogli smo zaista i da vidimo promene u mozgu u vezi sa njihovim OKP-em. je to koliko su oni zabrinuti zbog svoje zabrinutosti. Šta god da je uzrok. prisilna potreba da proveravaju ili peru. Bilo šta da oni urade u reakciji na njihove zabrinutosti. Na naše iznenađenje. Kada lekar pita osobu sa OKP-em : "Šta vam u stvari smeta ?". pa sledi da je OKP biološki problem u vezi sa pogrešnim hemijskim putevima u mozgu. . Misli i prisile koje zaista nemaju nekog smisla napadaju njihov um u rafalima. onda počinjemo da shvatamo neke duboke istine o sprezi ličnosti sa njenim mozgom.zašto neko brine da li je nešto prljavo dok drugoga brine da li su vrata zaključana mogu zaista da imaju svoje uzroke u emocionalnim faktorima.

em. manje lekova će vam trebati. Predavanje stavu da ne možete ništa drugo da uradite.Lu Bakster i ja smo napravili snimke koristeći tomografiju pozitronske emisije. koji se nalazi ispod čeonog dela mozga. jeste "put u pakao". (Terapija ponašanja je detaljno razmatrana u Devetom poglavlju). pored poboljšanja kliničkog stanja. i radite i pored toga. sve dok te misli i prisile ne prođu. Dr.) Mi smo već znali da koristeći terapiju ponašanja (bihevioralnu terapiju) možemo napraviti prave i značajne promene u tome kako se ljudi odnose prema svojim prisilnim potrebama. jačanje volje za otporom prema prisilnim potrebama bi moglo zapravo dovesti do hemijskih promena u njihovom mozgu. kombinacijom terapije ponašanja i uzimanja lekova. nećete samo sedeti i sebi govoriti: "Pokušaću da nešto uradim kako bi zaustavio alarm. Vi možete napraviti ovakve iz mene kroz terapiju ponašanja. Ali osnovni princip ostaje: Što više terapije uradite i više primenjujete metod "U Četiri koraka" .PREUZIMANJE KOMANDE Eto. . imate OKP. Za vreme izučavanja energije moždane aktivnosti kod osoba sa OKP. iako fascinirajiće zbog svoje povezanosti sa unutrašnjim funkcijama mozga. a dotle neću ni pokušavati da čitam. Iz ovoga može da proistekne nova metoda terapije. samo promena u samom mozgu ili barem tamošnjih hemijskih procesa. mi im pokazujemo snimke njihovog mozga pri radu. Snimci jasno pokazuju da se energija znatno više troši kod ljudi sa OKP-em nego što je normalno za prefrontlni korteks . Vaš život će se degenerisati u jednu veliku kompulsiju-prisilu. Kako je problem mozga izgleda uzrokovao njihove uznemirujuće prisile. Fokusiranjem vaše pažnje na novi posao.pacijenta. ono što inače može biti veoma iritirajuće ili dosadno. može biti zaobiđeno i ignorisano. Na UCLA-i lekovi su davani samo da bi pomogli ljudima da pomognu sami sebi. Bez obzira koliko ste iznervirani. ili. (slika 1 pokazuje PET-sken fotografiju tipičnog OKP. lekovi su ovde samo pomoćna guma za plivarye jer pomažu pacijentu da ostane na površini dok se bori sa neprijatnim i divljim vodama OKP-a. Uporedite visoku upotrebu energije kod osobe sa OKP-em u odnosu na osobu bez ovih simptoma. može da donese neka trajna poboljšanja. Verovatno smo pretpostavili da bi koristeći ovakve veoma jasne i očigledne snimke mozga mogli da pomognemo ljudima sa OKP-em da se inspirišu za prornenu. Šta možete vi i vaš doktor da uradite kako bi ste oterali te neprijatne prisilne potrebe? Osnovna poruka je: Nemojte biti pasivni i čekati da ideje i prisile same odu. sve dok se to ne zaustavi. Da bi pomogli pacijentima da shvate ovu hemijsku neravnotežu u mozgu. a i da pojačaju svoju odluku da se bore protiv njih. ili PET-skeniranje. Toliko ćete se udubiti u ono što radite da ćete jedva i primećivati alarm. oni bi tada mogli drugačije da gledaju i odnose se prema potrebi da delaju prema svojim prisilnim potrebama. vi ćete se što bolje potruditi da ga ignorišete. Vi ćete usmeriti vaš um kako vi želite i nastaviti čitanje koliko bolje to možete. Zamislite analogiju sa automobilskim alarmom koji uporno zavija dok vi pokušavate da čitate roman ili nešto drugo. Ovako prefrontalni korteks zapravo radi prekovremeno i bukvalno se pregrejava. Psihološko razumevanje emocionalnog faktora opsesija i prisila će retko kad učiniti da one nestanu. Doduše. pri kojoj se mala količina hemijsko obeležene supstance slične glukozi ubrizgava pacijentu i onda prati u mozgu. Ovo je naročito istinito na duže staze." Umesto toga. Zbog toga što je OKP medicinsko stanje. kod nekih slučajeva. Prilikom razvijanja novog prilaza u lečenju ljudi sa OKP-em pretpostavili smo da ako bi mogli da pomognemo pacijentima da shvate da su njihove prisile proizvod biohemijske neravnoteže u njihovom mozgu.

Bendžamin. koristeći naš pro gram. i danas šest godina kasnije. njegovi simptomi su najvećim delom pod kontrolom. . do nenormnalno visokog stepena. On se dobro seća kako su uzimani snimci njegovog mozga a onda mu bili prikazani kao dokaz da se mozak "pregrejavao". "Kakav je šok to bio!" rekao je. U početku mije bilo veoma teško da to prihvatim. patio je od kompulsivne potrebe da sve u njegovoj okolini bude čisto i u besprekornom redu. i on funkcioniše dobro i profesionalno. Bendžamin je ovladao samosvesnim tretmanom U Četiri koraka . da nisam savršen." U isto vreme pokazivanje snimaka je bilo odlučujuće u njegovom prihvatanju činjenice da ima OKP. po njegovim rečima "nepobitan dokaz da imam pore mećaj u mozgu". takođe i u odnosima sa ljudima. 41-godišnji admnistrator velikog školskog kompleksa čije su fotografije mozga pokazane na slici 3. "Bilo je veoma uznemiravajuće saznati da imam poremećaj u mozgu.terapije ponašanja na UCLA-i.

Danas se većina psihijatara Frojdovog učenja slažu da samo razumevanje psihološkog sadržaja ovh simptoma . Sećate li se Barbare i njene opsesije oko g. Oni menjaju svoje mozgove.Razumevanje razlike između forme OKP-a i negovog sadržaja je prvi korak u shvatanju da je poremećaj funkcije mozga uzok ovih prisila. lako je zaključiti: "Da to sam ja.akumulator na njegov sto. To je bio sadržaj njene opsesije. i tako opet i opet. Krivac je neurološka neravnoteža u mozgu. da bi ovi simptomi nestali. bolje su naoružani za rad terapijom ponašanja koja vodi do ozdravljenja. bila nam je značajan faktor u traganju za rešavanjem misterije OKP-a. Ono što je brinulo Doti. malo mogu da učine. kao što se događa sa OKP-em. Brajan za akumulatorsku kiselinu ili Doti za oči." I Doti je znala da njen sin neće oslepeti ako ona ne bi izvršila određenu prisilnu radnju. to je moj OKP" jeste veliko olakšanje stresa koje im omogućuje da se efikasnije fokusiraju na poboljšanje : ozdravljenje. Ali ako bi slučajno videla na TV emisiju o slepoj osobi. Ona je imala ovakvu brigu čak i kad je u svojoj ruci držala isključeni utikač! Slično tome Brajan je znao da iz novog akumulatora neće curiti kiselina. Moguće je da Frojdove teorije daju neke nagoveštaje. možete čuti stvari koje su pogrešne ili nemaju . Zašto? Zato što je osnova problema OKP-a u njegovoj formi. RAČUNA SE ONO ŠTO URADIŠ Mozak je neverovatno komplikovana mašina koja stvara osećanja i osećaje koji nam pomažu da komuniciramo sa spoljnim svetom. može doći do destrukcije. ako to uopšte i mogu. Kada radi kako treba. Ipak. morala je da skoči i ode pod tuš i promeni svu odeću. da li će biti nasilan prema nekome. Ako n e slušate pažljivo. To je kao kad se sluša radio koji je ometen statičkim elektricitetom. Činjenica da ju je opsedala briga o tome. sposobnost da se prepoznaju ovakve poruke kao pogrešne. odnosno u činjenici da zabrinjujuće osećanje stalno iznova uznemirava um i ne nestaje. Mi smo od pacijenata sa OKP-em naučili da svako ima sposobnost da koristi moć posmatranja i zapažanja da napravi poboljšanja svog ponašanja u kontekstu pogrešnih i zbunjućih poruka mozga. Verovatno nikada nećemo saznati zašto se Barbara fiksirala za Kafu. Na ovom mestujedna potpuna svesnost uma. Oni u stvari menjaju brdo. stotine. ili drugi. tj. ili čak hiljade puta u toku dana.Kafe? Ona je bila dovođena do pometenosti u brizi o tome da li je isključila tu mašinu za kafu. "Ali kad mozak počne da šalje pogrešne poruke koje ne možete odmah da prepoznate kao pogrešne. Samo saznanje "da to nisam ja. Povremeno ih podsećamo da oni ne guraju stenu ka vrhu brda da bi se ova onda samo ponovo skotrljala dole.duboki unutarnji konflikt koji dovodi osobu do toga da brine o tome da li će prouzrokovati vatru. može da pomogne. Ali u toku lečenja ubrzo je bilo očigledno i njoj i nama da ona nije mogla da se oslobodi osećaja da je Kafa ostala uključena. Barbaru i Brajana je bilo to kako su mogli toliko da budu zabrinuti oko nečega tako ništavnog. ipak sam Frojd je verovao da ovakvi tipovi problema potiču od "konstitucijainih faktora" misleći u stvari na biološke uzroke. Kada ljudi jedanput shvate prirodu OKP-a. on bi bio van sebe od straha: "Jedan mali koji je radio sa mnom je primetio daje u Vijetnamu video momke pod oružanom vatrom sa manje straha na licima nego što sam ja pokazivao. kad bi neko postavio bateriju .

nego da se stekne kontrola nad našim reakcijama na njih. već to što uradimo. . Ovde nije cilj da se učini da opsesivne misli jednostavno nestanu . • Kompulsije su aktivnosti-radnje koje se ponavljaju . čućete stvari koje običnom slušaocu često potpuno promaknu.jer to neće biti slučaj za prvo vreme . • Ne računa se to što osećamo. Imaćete veću kontrolu i napravićete promene u vašem mozgu. Četiri koraka nisu magična formula. ne možete odmah učiniti da one i nestanu. kao i kazujući: "To nisam ja. osećanja imaju tendenciju poboljšanja u takvom sledu događaja.smisla. Saveti terapije ponašanja koji će biti davani u tretmanu "Četiri koraka" će vas uvek podsećati na ovaj važan princip. posle određenog vremena neprijatna osećanja u vašem mozgu počinju da blede i nestaju. Volim da kažem: "Ne računa se to kako se osećaš. otključaj mozak! Važne tačke da se upamte • OKP je medicinsko stanje koje je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu." Ključ da se ovo upamti je: Promeni ponašanje. Pošto promenite vaše ponašanje na konstruktivan način. Dobro poučeni u tome šta činiti oko zbunjujućih poruka. Ali ako učinite napor da slušate pažljivo. Uglavnom koristeći vaše znanje da mentalno organizujete vaše reakcije na opsesije u ponašanju. naročito ako ste se vežbali u slušanju. Oni vam pomažu da promenite vaše ponašanje i pređete na korisnija i konstruktivnija ponašanja. možete naći realnost usred tog haosa. to je moj OKP. Fokusirajte vašu pažnju na mentalne i fizičke akcije koje vam mogu poboljšati život. • Četiri Koraka nas uči metodi reorganizovanja našeg razmišljanja u reakciji na te neželjene misli i potrebe. Ovo čini da su vaše reakcije lakše za kontrolu. • Opsesije su neželjene napadne misli i potrebe koje ne napuštaju osobu sa OKP-em. Nazivajući prisilnu potrebu onim što ona u stvari jeste. naročito u početku tretmana. A provoditi mnogo vremena zabrinuti zbog neprijatnih osećanja dovodi do toga da možda nikad i ne stignete da uradite bilo šta na poboljšanju." Jer kad uradite dobru stvar. • Izvršavanje kompulsija ima tendenciju da pogorša opsesije. koje ljudi izvršavaju u uzaludnom pokušaju da sebe oslobode od veoma neprijatnih osećanja koja su uzrokovana opsesllama. • Menjanje vašeg ponašanja menja i vaš mozak. Preimenovanjem. to je radna filozofija ove knjige i put prevazilaženja Blokiranosti mozga. Preterana želja o neposrednom oporavku je jedan od najčešćih uzroka neuspeha.prisilne radnje. naročito gledano u dužem periodu. već ono što uradiš.

i onaj koji vlada svojim duhom je bolji od osvajača grada. bolji je od ratnika. 1736. . Dhamma pada Nemojte se zavaravati. Kralj Salomon. Gottama Buddha. Sv. Oni Prosvetljeni vam samo mogu ukazati na put. Bendžamin Frenklin. Letopis 16:32 Vi sami morate naporno da radite.Deo I Četiri Koraka REČI MUDROSTI DA VAS VODE NA VAŠEM PUTU (po hronološkom redosledu) Onaj ko se sporo ljuti. Almanah Sirotog Ričarda.Pavle Apostol. tako ćete i žnjeti. jer Bog ne može biti zavaran:jer kako sejete. Galicejci 6:7 Bog pomaže onima koji sami sebi pomognu.

Vi morate uložiti svestan napor da se čvrsto držite u realnosti. PREIMENOVANJE Korak 2. . brojati. Ponovno vrednovanje .revalorizovanje Korak 1. Vi ih morate nazvati onim što one zapravo jesu. na primer. da treba proveravati. Takve Vaše misli i prisline potrebe su simptomi opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). to je moj OKP'' Korak 1. Ono nije stvarno. Vi se morate boriti kako bi izbegli da budete prevareni i pomislite da je osećanje koje vam govori. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. odgovara na pitanja ''Šta su te napadne. dosadne misli?'' Važna stvar koju morate imati na umu je da morate preimenovati te neželjene misli. ili prati. medicinskjog problema.1 Korak 1 : Preimenovanje ''To nisam ja. Refokusiranje Korak 4.: Preimenovanje. potrebe i ponašanja. stvarno. To su opsesije i kompulsije-prisile.

ponekad u kombinaciji sa lekovima. Na nesreću. ima svoj sopstveni način za "izlečenje" pacijenata koji pate od zastrašujućih i napadnih misli ili opsesija. On zapravo izvršava karikiranu verziju onoga što je u terminologiji tradicionalne terapije ponašanja poznato kao 'plavljenje'. već samousmeravajuća terapija na duže vreme koju nazivamo kognitivnobiobihevioralni samotretman. Naš pristup nije kao Galaherov 'potoni ili-plivaj'. zmija i mraka . kao što vidite. Profesor Galaher (Gallagher). umesto da se izlečio. - . U radu sa pacijentima sa OKP-em. naš tim na UCLA-i je imao odlične rezultate primenjujući terapiju ponašanja.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Galaher i njegova kontroverzna tehnika simultane borbe protiv straha od visine. ovaj jadni pacijent je najverovatnije završio još luđi.

Vi možete reći: sve je to lepo i dobro. Ako želite da se molite. To je samo mozak koji šalje pogrešne poruke. TO JE BLOKIRANOST MOZGA U tretmanu. niti će to učiniti puko i uzaludno proklinjanje i psovanje. Odmah da kažemo da je vitalno shvatati da sam akt Preimeno vanja neće učiniti da vaš OKP potpuno i nestane. a ona počinje sa korakom Preimenovanja. " osoba onda opisuje jedan ili više simptoma sa liste klasičnih simptoma OKP-a: kompulsivno pranje ili proveravanje. Neće da zaćuti. Ali. bar u jedanom kratkom vremenskom intervalu. Ovo je u najboljem smislu reči rad na dobrom poslu! U isto vreme taj medicinski samotretman počinje sa prihvatanjem onoga što ne možete izmeniti. dok se sve više napušta naša preterana briga o našim osećanjima i stepenu komfora.opsesivnim mislima i kompulsivnim tj. Kao posledica toga. TO NIJE LUDILO. U borbi protiv njega veoma je važno imati na umu šta je zapravo vaš neprijatelj.to je moj OKP".prisilnim potrebama. ali za to treba vremena". . povlačeći se od rodbine i prijatelja u pokušaju da sakriju ova strašna ponašanja. ako sagledate kakav je vaš neprijatelj. Osoba sa OKP. Molitvom da nas OKP napusti nećemo učiniti da se to odmah dogodi. osoba se prvo uverava da dijagnoza ukazuje samo na OKP. znam da ovo zvuči ludo. onda treba da se molite za snagu da sebi pomognete. Preimenovanje jednostavno označava nazivanje neželjenih misli i prisilnih potreba njihovim pravim imenima .. već nemilosrdne prisilne potrebe. Ovi ljudi obično znaju da niko ne bi trebao da ima takve misli. iracionaine misli o nasilju. Ovo je rat..Tipično je da naša prva konsultacija sa pacijentom koji pati od OKP-a počinje tako što osoba pokušava da objasni sa dosta stida: "Doktore. Ključ za otključavanje i deblokiranje mozga jeste terapija ponašanja. oni se osećaju poniženo i na ivici razuma. Na ovo ja odgovaram: " Hoće. ali . onda crpite snagu od njega i postajete snažniji. Mozak se zaglavio u pogrešnoj trasi. pregrejava. ali OKP ima neku svoju pamet. već su to izjedajuće i neprestane opsesije.em ima moćno oružje: znanje da "To nisam ja . To nisu samo neprijatna osećanja kao na primer "možda je to prljavo". ili osećanje nadolazećeg prokletstva ili katastrofe ako se ne izvrši neki bizarni i besmisleni ritual. Ne samo dosadne potrebe da se proveri nešto po četvrti ili peti put. U ovom slučaju to znači koncentrisati se na izvršavanje prave stvari. osoba pati od Blokiranosti mozga. Bog pomaže onima koji sami sebi pomažu i razumno je verovati da bi Bog pomogao onome ko vodi takvu svrsishodnu borbu. Mi im pokažemo snimke mozga ljudi sa OKP-em koji nepobitno dokazuju da je OKP vezan za biohemijski problem. koji uzrokuje da se deo mozga ispod prednjeg-čeonog dela mozga. a neprijatelj je OKP. bogohulne misli. On ili ona konstantno rade na tome da spreče mešanje pravog svog bića sa glasom OKP-a. Ukratko. Njihova predstava o sebi je strašno narušena. njihov OKP je verovatno uticao i na njihovu radnu sposobnost na poslu i možda su postali i društveno nefukcionalni.

neće vam toliko značiti ako vas dosadne misli potpuno ne napuste pošto vi nećete postupati po njihovom nalogu. morate da se suočavate sa uvek prisutnom nesigurnošću. A onda. ako smeš. Uobičajeno je da stres pojačava anksioznosti OKP-a. Ponovnog Određivanja. Odluka je jasno određena. on će poricati da je to u stvari samo pogrešna poruka u mozgu.to je samo hemija".Vremenom. to više osećate da ovladavate situacijom i sve više će simptomi bledeti i nestajati. Pošto se sve više upoznavao sa saznanjem da je OKP biohemijska neravnoteža u mozgu. da li te to uznemirava? Zašto? Verovatno zato što ćeš stvarno to i da uradiš". Refokusiranja i Revalorizovanja. bio je opsednut mislima o nasilju. . S druge strane. ti si jedan brljivko. ali mogu da vam garantujem da ako popustite i operete ruke još jednom. stvari će se samo pogoršati i OKP će se pojačati. S druge strane. Vi možete reći: "Avion se neće srušiti zato što ja nisam ponovo oprao ruke". ta osećanja će postajati intenzivnija idosadnija. TO JE SAMO HEMIJSKI Na UCLA-i. osigurani saznanjem da ćete u roku od nekoliko minuta sve više biti sigurni da avioni neće udarati u planine i da se automobili neće sudarati samo zato što vi niste oprali ruke ili ponovo proverili vrata. Samo pokušaj da me nateraš da još jedanput operem ruke". ili se borite protiv toga. Ovi faktori su učiinili da njegov stres eskalira. koji je odonda kroz terapiju ponašanja uspešno stavio pod kontrolu svoj OKP i koji se sada školuje u školi za zubare. "Kako mogu da budem siguran-a da to nisam ja već samo moj OKP?" Pa. Ali OKP bi mogao da kaže: "O. Tu se radi o ulaganju truda kako bi dobro pobedilo nad zlom. verovatno je da i nema neke metafizičke garancije da nema nikakave moguće veze između pranja ruku i avionske nesreće. zato jer vi znate šta je istina. Ako bi čuo da je neko bio fatalno ranjen u pucnjavi u gradu. Hodao bi okolo i sebi govorio "Čoveče. Čet. ODGOVARANJE OKP-U OKP može da bude lukavo pametan protivnik. dobijao bi opsesije da je on to uradio. hoće. i mnogi ljudi će poginuti". Ako sedite i lupate glavu o tome da li će OKP određenog dana napasti i preuzeti vaš život. i đavolski samozaštićen. To je trenutak da pokažete malo snage i vere. Vi morate reći: "Samo napred. Ako bi ugledao požar. OKP bi mu odgovarao "O. On je imao jedno nezahvalno radno mesto i bio je u dugovima. Vi ne možete sebi da dopustite da to slušate. da. Čet je bio u stanju da koristi sledeću frazu sa svojim OKP-em: "Nemoj biti polemičan . u samo nekoliko minuta Refokusiranja na drugu aktivnost i nereagovanja na OKP. što se više fokusirate na to nadajući se i moleći se da vas to ostavi na miru. Poslušajte vaš OKP i vaš život će biti uznemiren. samo sebi osuguravate još više straha i bola. naši pacijenti su došli do čudesno kreativnih načina primene Četiri Koraka Preimenovanja. Ti si loša osoba". što ste više u stanju da ne pridajete važnost vašem OKP-u. Štaviše. kada je Čet počeo da Preimenuje ubeđujući sebe da su njegove misli o nasilju samo OKP. pomišljao bi da ga je on pokrenuo. isprekidan i najzad uništen. strah od neke strašne posledice će početi da bledi i vi ćete moći da vidite prisilu OKP-a kao jednu budalastu besmislicu. da se pogoršaju njegovi simpotmi OKP-a. U početku.

Potpuna svest uma se razlikuje od obične površne svesnosti u tome što od vas zahteva da svesno prepoznate i napravite mentalnu zabe1ešku tog neprijatnog osećanja dok izvršavate njegovo Preimenovanje u simptom OKP-a koji je uzrokovan pogrešnom porukom iz vašeg mozga. već: Ja imam opsesije da su mi ruke prljave".kao i Čet . Ovo neće učiniti da potreba nestane. rekao bi sebi: "U redu. Zbog ovakve briljantne spoznaje. lem NEPRISTRASNI POSMATRAČ Kod učenja Preimenovanja. on bi sebe usrećio tako što bi usrećio svoju devojku. smatram Banjana za oca saznajne terapije ponašanja. Shvatio je da je isti slučaj i sa OKP-em. ili ne osećam da su mi ruke prljave.kroz uverenje da bi Bog bio nezadovoljan s njim zato što je sebe kažnjavao zbog svojih pogrešnih i besmislenih poruka. nije dovoljno samo da slegnemo ramenima i kažemo "To nisam ja. I dok vas to osećanje obuzima i prolazi kroz vas. to je moj OKP". evo sad dolazi moja opsesivna misao". Gledajući film u kome je znao kada dolazi scena sa nasiljem. britanski pisac iz sedamnaestog veka. što je u suštini ista mentalna akcija kao kod stare koncepcije potpune svesnosti uma kod Budista. Kad bi to uradio. "Ja ne osećam potrebu da proverim tu bravu". On je uvek želeo da bude viši za petnaestak santimetara. Banjan je bio veoma religiozan čovek (putujući propovednik koji je bio u zatvoru zbog propovedanja bez dozvole) bio je u velikim mukama zbog svojih bogohulnih misli indukovanih OKP-em. ali se može naučiti kako da se nosi sa tim. i mogao je da prihvati svoju visinu kakva je. Čet je našao drugi način da nadigra svoj OKP.kupio bi joj ruže ili skuvao večeru. Ovo je samo drugi način shvatanja celokupne svesnosti uma. patio je od toga što mi sada znamo da je bio OKP. Kad god bi njegov OKP pokušao da ga učini jadnim. On je razrešio taj prob krivice . Svaki put kada bi imao opsesivnu misao.Anticipacija je važan deo Preimenovanja i Čet je to savršeno razumeo. ali. (I Korinćani 28:9) Čet je jasno razumeo kako se ovaj odeljak odnosio na njega: Bog razume moje srce i zna za nered u mojoj pameti. Interesantno je znati da za ovo postoji presedan star nekoliko stotina godina. Duboko religiozan čovek. Čet je bio i pragmatično i filozofski naklonjen. Možemo izvući pouku iz pisanja filozofa Adama Smita iz XVIII veka. On nam omogućuje da mentalno zabeležimo: "To je samo OKP". Ja moram da se potrudim da prestanem da sebe mučim zbog toga. Svako od nas ima pristup ovoj osobi u nama. na automatski način. Neophodna je potpuna svest uma. U borbi sa svojim OKP-em. Prilikom Preimenovanja vi dovodite u igru Nepristrasnog Posmatrača. koji je razvio koncept "dobro informisanog i nepristrasnog posmatrača" . autor knjige "Napredak hodočasnika'. Željom se ne može oterati. vi morate sebi reći: "Ne mislim. rezonovao je da sama želja neće učiniti da poraste. On je definisao Nepristrasnog Posmatrača kao sposobnost da se stane izvan sebe i samog sebe posmatra u akciji. koncept koji je Adam Smit koristio kao okosnicu u svojoj knjizi Teorija Moralnih Osećaja ("Theory of Moral Senti ments") . ona jeste sposobna da uzme ulogu nepristrasnog posmatrača. Džon Banjan (John Bunyan). ali će pripremiti teren za aktivan otpor prema tim mislima i potrebama OKP-a. već: "Ja imam kompulsivnu-prisilnu potrebu da proverim tu bravu". i dok je ona potpuno svesna naših osećanja i okolnih faktora. Ljudi sa OKP-em koriste Nepristrasnog Posmatrača kada . što nije ništa drugo do "unutrašnja osoba". uradio bi nešto lepo za svoju devojku . Čet je takođe u Bibliji potražio inspiraciju i našao odgovore u sledećem odeljku: "Gospod je otkrio svako srce i On zna svu maštu uma". nije ga tako teško pogađalo.

odnosno da ono što osećate nije važno kao takvo. Često bi šire . a šta prava briga ili strepnja". o tome koliko i šta jede i pije i gde se nalazio svakog minuta u toku dana. " Adam Smit je shvatao da je održavanje gledišta Nepristasnog Posmatrača u teškim uslovima težak posao. Vremenom i sa vežbom. Ana se seća: "Prvi korak u borbi sa mojim OKP-em je bio da naučim da Preimenujem moje misli i prisilne potrebe. Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i. jeste dobro delo". objašnjavala je kako je koristila korak Preimenovan ja u svojoj borbi protiv opsesije daje njen mladić (sada njen suprug) vara. Ali u početku je osoba obuzeta strahom i strepnjom i može isto tako imati i katastrofične pomisli kao: "Ali onda će se i moja violina zagaditi . kada napadne. pa ćete popustiti i uraditi prisilnu radnju-kompulziju. a drugo je biti sposoban da to kažete usred napada OKP-a. o tome da li je gledao pornografske časopise. i to je ključ za prevazilaženje Blokiranog mozga. Drugi korak je da im do delim pravi atribut. ipak pobeđujete . Kažite sebi da ćete sledeći put pobediti. bi rekao: "I onda kada popustite. zahteva podosta rada. sa svojom celokupnom svešću''. vežbaću violinu umesto toga". to pravi značajnu razliku u tome kako vaš mozak funkcioniše. ja ću u stvari menjati način na koji moj mozak radi". U prvoj fazi njenog učenja da Preimenuje. ad nausem. Nisam više postajala mentalno rastrojena svaki put kad bi mi kroz glavu prošla neka opsesivna misao. Njena neprekidna ispitivanja su skoro dovela do prekida njihove veze. Na intelektualnom nivou znala sam da je OKP hemijski problem u mozgu. po njenim rečima "postala dosta dobra u prepoznavanju šta je OKP. a potreban napor prevelik i iznurujući. Kod OKP-a veoma je iritirajuće to što kad imate opsesije i kompulzije. Smatrajte to jednim malim korakom nazad. vaše brige. Ana. nastupa voljna odluka: "Neću da perem ruke. manje više beznačajne prateće pojave tog problema. student filozofije. ali nije uvek uspevao da je u to i uveri. a osećaji koji je ovaj problem stvarao. Ipak. U daljavanje od njih za dovoljno dug vremenski interval. izvršavanje kompulsivnih radnji koje se stalno ponavljaju. Sve dok god se suprotstavljate vašem neprijatelju OKP-u. Ali to je iscrpljenje bez pozitivnog rezultata. je takođe iscrpljujuće. Ovaj proces je osnova za prevazilaženje OKP-a. Naravno... "najveći i veoma iscrpljujući napor". "Kao rezultat toga mogu često da izbegnem da nasednem OKP-u. opsesije i prinudne potrebe izgledaju kao najvažnije stvari na svetu. mladić ju je podsećao da su njene opsesije samo OKP. odmaknu se i kažu sebi: "Ovo samo moj mozak šalje pogrešne poruke. da mentalno organizuju svoje reakcije. dok vas vaš mozak bombarduje destruktivnim dilemama i uznemirujućim mentalnim nepravilnostima. po njegovim rečima. KO JE OVDE GLAVNI? Dolaziće i vremena kada će bol biti prejak. Deluje kao inspiracija gledati ljude sa OKP-em kako prelaze iz površnog shvatanja svog poremećaja u jedno dublje i celovito.sve dok ostajete uporni. koji traži. Džeremi. ona je. kako bi ih definisali kao OKP. Zašto? Zato što fokusiranje na korisno ponašanje. kada je akcija urađena sa punom svešću. što se kod mene i nadovezivalo. ona bi ga bombardovala pitanjima o prošlim vezama. Kada se pristupi Nepristrasnom Posmatraču.zastanu. Ako promenim ponašanje. koje im omogućava da prevaziđu svoje strahove i anksioznosti. Iako je znala da njeni strahovi nisu imali realnih osnova. jedno je ovo znati u intelektu. koji ima OKP. Kad osoba sa OKP-em izuči terapiju ponašanja i odluči da promeni svoje reakcije na uznemiravajuće i bolne misli tako što neće izvršavati neke patološke radnje (ponašanja). da "menjaju brzine" i menjaju svoje ponašanje.

"smanjuje njihovu snagu i udar". Razumevanje da je OKP medicinsko stanje i da su opsesije samo pogrešne poruke bez stvarnih moći ili značenja. to znaš. Kad je bio kod kuće. Ako imate problem sa kompulsijom proveravanja. na način koji vas priprema za savladavanje kompulsivnih potreba. ako ne potpuno sigurna da je uređaj isključen. mentalna snaga i moć koju dobijate kroz borbu sa OKPem vam nikad ne može dati nijedna magična pilula. Anksioznost se na kraju smanjuje i petnaest minuta kasnije osećam se čak više sigurna da je štednjak isključen". Kako možeš da budeš tako jaka i uspešna u toliko aspekata svog života. nikad nisam uspela da se ubacim tamo i da vidim šta me u stvari muči. "Ovo je Amerika.vaše reakcije na njih".' Ovakav postupak pruža određeno smirujuće i zadovoljavajuće odvajanje". tada rukuješ s novcem. teško je izaći odatle a da ne dodirnem kvaku tih vrata". Uvek možete da kontrolišete ili barem donekle izmenite .opada obično u roku od petnaest do trideset minuta. Prošla sam kroz sve ovo. govorilaje o celokupnoj svesnosti kao oruđu koje joj je pomoglo kod Preimenovanja. ovo je moj OKP'. Za njega je prva stepenica u Preimenovanju bila da shvati apsurdnost pranja ruku. agresivnija ili bolja. Ali kada lekovi nisu ublažili njegove OKP-simptome i kada su propratne neželjene pojave od uzimanja lekova postale suviše dosadne. Nije ostalo samo na tome da se prepozna i kaže: '''U redu. Lara je naučila: "Opsesije ne preuzimaju vašu volju. nekih dana to bi bila borba. Uglavnom je to kod mene uspevalo. Rekla bih: "Ljudi sa OKP-em će uvek imati OKP. Pa i da koristim kupatilo da operem ruke. i da ubedi sebe da ono nije logično. naučila je da sebi kaže: "Lara. ali kad bi bio napolju. proverila sam ga sa punom svešću. koja je imala strašnu opsesiju oko noževa. da nađem pravu mantru ili pravog doktora i slično". ideš napolje i hraniš se na raznim mestima i ne pereš ruke. Iako osećam da štednjak nije isključen. on se okrenuo svesnoj terapiji bio-ponašanja. to je samo misao. U terapiji ponašanja. uzmete tabletu i vaš život će biti divan. mogla sam da se udaljim sa mesta kompulzije. baš kao i neki drugi poremećaj". Preimenovanje je bilo najveća pomoć u borbi sa OKP-em. i ništa se još nije dogodilo. to je moj OKP". ''Tako što bi sebe namerno i svesno stavljala u potpuno svesno stanje prilikom proveravanja. većje imao OKP i počeo je da koristi racionalno razmišljanje da to prevaziđe.rekla je "Uvek sam bila toliko ljuta na sebe'. Takođe sam naučila da sebi kažem. nije mu izgledalo toliko važno da ih pere". i oni takođe. Džek nije imao prljave ruke.'Ovo nisam ja. ili što god drugo". Lara. preuzmite ovu notu iz njenog opisa. kad OKP udari.ili barem jaka anksioznost vezana za nju . koja je imala opsesiju oko 'Kafe'. i neće ispasti ništa dobro. ono barem sa sigurnim znanjem da je proveravanje izvršeno. tražio je tu magičnu pilulu. ako sebi opet dopustim da budem uvučena u OKP zamke. a da ipak imaš ovakav problem?' Uvek sam nalazila svoju krivicu u tome jer nisam uspevala da sebe dobro psihoanaliziram. Ana je tada nalazila da uznemirujuća misao . Ovo je poremećaj. opet ćete biti celokupna ličnost. i to je sve'. koja je imala opsesiju o vidu svog sina. i zato sad treba da se udaljim odatle. mislio bih" Čekaj malo. osim ako ne postoji neka magična pilula'" . i koja je izbacila dosetku: "To nisam ja. Dženi je razvila opsesiju o nuklearnom zagađenju dok je radila u Sovjetskom Savezu. Sada. Preplašena si jer izgleda tako užasno i neverovatno. To je odlično sredstvo za korišćenje prilikom proveravanja. to je samo opsesija . perač ruku. To je bolest koja me čini nesigurnom. prao je ruke skoro stalno.pogledala i rekla sebi: 'Znaš da ti neće učiniti ništa dobro da se sva iznerviraš zbog ove misli. Saznanje da ima biohemijski problem u mozgu" olakšalo mi je deo tereta" . Barbara. Ali kako ćete već videti iz raznih ispovesti kroz ovu knjigu. kad bih imala strašnu strepnju oko toga da li je štednjak isklučen. ili mršavija. Džek. . Za Doti.To nije realnost.

To boli. U svojoj sali za vežbanje Džeremi je zamišljao da je neko ko je koristio alkohol i drogu dodirivao i uzimao tegove i sprave. Roberta. Nije me više strah da vozim. Kao tinejdžer je spas tražio u alkoholu i drogi. Praveći mentalne beleške. .''' Džeremi. To bi moglo da bude bilo koje jelo . i uskoro je Džeremi počeo da ispunjava vakuum sa pozitivnim i celishodnim aktivnostima. Kada se oslobodio OKP simptoma. da je imao OKP. Kad počnem da se frustriram. U javnom toaletu on bi bio preplašen od misli da je neki pijanica povratio u toalet. Tada sam u stvari žalio moj OKP". Niko nije savršen. Džeremi je imao reakciju koja nije retka kod ovakvih stanja: "Godinama je OKP upravljao mojim životom . Nenamerno". baš pre nego što bi ga on koristio. Pre svog tretmana. Teram sebe da nastavim da idem napred. Osposobiću se za drugi posao. i obično uspeva da nastavi sa drugim aktivnostima. rekla je: "Još uvek imam neželjenu misao."nije više bio tako jak". Mentalno i emocinalno. rekao je: "Osećam se kao da sam bio u džungli Vijetnama". Kada je došao da traži pomoć na UCLA-i. Drugi podkorak je Prihvatanje. Bez kontraoptuživanja.ona sebi govori" Dobro. ali je počeo da ima opsesije o tome da li je bilo alkohola u onome što je jeo. Bez krivice. pirinač ili nešto drugo isto tako nepovezano. Ali ovo žaljenje je bilo kratkog veka. Ovo je bio njegov stalni podsetnik da je imao problem sa nervnim putevima u mozgu.to je moj OKP'. mogao je da kaže: "Važna stvar. Njegov dom je postao "soba za mučenje" od rituala. i da će na neki magičan način alkohol da se prenese u njegov sistem. Pa Džordž Orvel je to radio i napisao je dobru knjigu o tome 'Down and out in Paris and London'''.bio moj život. Pokušavam da se ne okrećem ili da ne pratim ponovo rutu kojom sam išla. na kojoj je ispisao NUKLEUS KAUDATUS. Kad sad pređem izbočinu na putu. ali to je cena koju plaćate da bi ste bili slobodan čovek". i da bi to moglo nekako da pređe na njega. Logika ovde nije nalazila svoje mesto. mladi ambiciozni pisac scenarija. ja znam šta je to". Posle terapije ponašanja. uz pomoć organizacije Alcoholic Anonymous. Džeremi bi rekao: "Samo slučajno. Malo sam mislio o bilo čemu drugom. Za vreme tretmana sa sobom je nosio malu beležnicu. Misao da sam nekog udarila je samo pogrešna poruka: "To je OKP. Znam da ću znati šta treba da uradim kad naiđe opsesivna misao. Još od detinjstva Džeremi je zaokupljen kompulsijama dodirivanja i proveravanja. "Kad je bol dobio svoje ime". To je deo mozga koji ne filtrira opsesivne misli kako treba. "Danas". rekao je . koje je revnosno izvršavao u strahu da će neko iz njegove porodice umreti i "Bog će me poslati u pakao zbog toga". kažem sebi da to jeste samo izbočina na putu. Džeremi je živeo u stalnom strahu da će biti uhvaćen prilikom nekog zamišljenog nedostojnog dela i biti otpušten sa radnog mesta noćnog čuvara. ali je sad ona pod kontrolom. Neka me otpuste. čak naglas viknem 'To nisam ja . I ako je zaista i bilo zabranjenog alkohola u onom što je pojeo. Ranije sam pomenuo podkorak koraka Primenovananja Anticipaciju. To mu je pomoglo da bude svestan potrebe da proverava i zaustavlja svoje OKP-misli svojom sopstvenom snagom duha. Džeremi je bio iscrpljen od opsesija i kompulsija. sistem za filtriranje u njegovom mozgu je na kraju počeo bolje da radi. 'Još uvek osećam anksioznost zbog slobode. kaže on. je uglavnom oslobođen OKP-a posle osam meseci terapije ponašanja. Kao mlad čovek on je prestao sa navikom da pije.npr. Najgori scenario? Hraniću se u menzi. samo nastavi pravo napred. a ne ja". Džeremi se izveštio u oba. koja je imala opsesiju da je nekog udarila vozeći kola. A onda sebi kažem: 'U redu Roberta.

nešto mnogo važnije nego što je taj besmisleni ritual. da se posle izvesnog vremena pre naviknu na električne šokove. Tu sad dolaze i lekovi. dođavola. to stalno uznemirava?" To je zbog problema nervnih veza u mozgu. već da se ne podleže tom osećaju. Oni bi mogli.PRAVAC: AKCIJA Učenje da se savlada OKP je slično učenju vožnje bicikla. Imati nešto drugo što zaista treba da uradite. Vi onda nazovete opsesiju opsesijom. Mnogim pacijentima pomaže da prvo imaju pomoćne točkove za bicikI.bez obzira koliko puta ih ta misao uznemirila u toku dana. Razumevanje emocionalnog faktora neće magično učiniti da OKP simptomi nestanu. ali da biste bili dobri u tome. sledeći put ću se boriti protiv nje". i pravi se začarani krug. Vrlo je verovatno da ljudi koji nemaju šta da rade. recimo. U prvom koraku Preimenovanja povećavate vašu svest i znanje o zbivanjima u vama. lekovi su se u 80 odsto slučajeva pokazali uspešnim. važno je da nešto radite. ponašanje kojim ugađate kompulsiji-prisili donosi samo momentaino olakšanje koje je ubrzo potom praćeno pojačanjem prisilne potrebe ili misli. Pasivnost je vaš neprijatelj. a kampulsiju kompulsijom. Činjenica da ste korisni daće vam više samopouzdanja i motivisaće vas da se promenite. nikad nećete naučiti. Ako je ovo slučaj. Eto zašto je potpuna svesnost i mentalno beleženje tako važno. morate da posetite lekara. ide zajedno sa OKP-em.da štednjak nije isključen ili bilo šta drugo . Naveći neprijatelj je dosada. Kad jedanput naučite. Posle rada sa oko hiljadu ljudi sa OKP-em. Besposlica je zaista posao đavola. U kombinaciji sa terapijom ponašanja. jeste veliki motivator. jer ste drugima potrebni. a aktivnost vaš prijatelj. ČVRSTO ODRŽAVANJE Posle faze Preimenovanja pacijenti se obično pitaju: "Zašto me. častite vaš OKP. Veoma je važno kad izvršite prisilnu radnju da nikad sebi ne kažete: "Ne mogu to da izbegnem. Ako odustanete. U redu je da se osećate savladani prisilom i čak da izvršite prisilnu radnju ako morate. onda patite od teške depresije. A ako se povučete. Najveći deo onih kod kojih ova kombinacija u lečenju ne uspe su oni koji se demorališu i odustanu. ne razviju svoju duševnu i emocionalnu snagu potrebnu da bi menjali te brzine u svom mozgu kako bi prelazili na pozitvne aktivnosti. Padnete. lako ćete izgubiti svoje radno mesto ako se vraćate kući da proverite još jednom tu bravu. ali izgleda da se nikako ne navikavaju na ovakve strahove i prinudne potrebe. Ako ste zaposleni. onda možete dobrovoljno da radite. Ako vam nije do zaposlenja. ako imate malo energije i ozbiljne samoubilačke :nisli. Borba nije za odstranjivanje tog osećaja. Kao što ste već naučili. Osigurajte da imate nešto korisno da radite. ali će svesna terapija ponašanja pomoći da ovladate vašim . sve dok god podsećate sebe: "Ovo je kompulsija. Ako vam je vreme spavanja dosta poremećeno i budite se često noću i ako ne jedete kako treba i gubite na težini. To je jače od mene". To takođe dosta pomaže i u sledećoj fazi Refokusiranja. nikad ne zaboravite. tako da ćete biti mnogo više motivisani da se odmaknete od toga. Depresija često. mada ne i uvek. zahteva praksu. Neki ljudi su previše depresivni da bi radili. Ali. ali opet morate ustati i nastaviti. nalazim da je jedna od najinteresantnijih stvari o tim ljudima ta da se stalno šokiraju sa unutrašnjim osećajem da nešto ozbiljno nije u redu .

U jednom periodu. Hjuz je jednom nedeljno pozivao ljude iz pod zemlja. Lakija Lućana i Bagzija Sigela na večeru. to pruža izvesno olakšanje . Znamo da nije neobično da se ljudi sa OKP-em međusobno privlače. OKP je hronična bolest. uključujući i omiljenu vindjaknu za motorcikl. Štaviše on joj odgovori: "Kao žena koja se tušira osamnaest puta dnevno. S mojim psom se igram. Ako se hrabro i čvrsto držite u prvih nekoliko nedelja samousmeravajuće terapije. jer su u nekim drugim dobronamernim grupama sa podrškom ugroženima učesnici počeli da se upuštaju u bolesno utrkivanje u tome ko pati najviše. to biva sve gore.. imao je u ormančiću jedan porculanski komplet sudova za ovu priliku. postojala je zabrinutost da bi se ovakve sesije mogle pokazati kontraproduktivnim.. Nijedan od ovih strahova se nije pokazao kao osnovan. ("Četiri Koraka" dopuštaju dosta lične kreativnosti). nalazio se na samom dnu gomile svog OKP-a kada je došao na lečenje na UCLA-u. Što više to radite. To je mesto gde se ljudi sa OKP-em osećaju slobodni da iznesu i svoje najbizarnije misli i ponašanja i razmene samoterapijske tehnike koje mogu sami da razvijaju. Prvo.. Ne možete da uradite prisilu dovoljno puta . Takođe. još jedanput i opet iznova . Hujz nije bio ubeđen. Ova poslednja opsesija ga je dovela do toga da nije mogao da nosi određene vrste odeće. Pacijenti mi često kažu: "O. OKP je nezasit. Popuštanje pred OKP-em je popuštanje pred OKP-em. Ova grupa se još uvek nedeljno sastaje na UCLA-i. Piter H. Ljudi ne mogu tako da prenose bakterije". Jedno veče. Sećate se Hauarda Hjuza? To je tačno ono što je on uradio . za deset godina koliko dugo se ova grupa sastaje. Ketrin se suprostavi Hjuzu: "To je glupo. zatim strah od tuširanja. dobićete oruđa koja su vam potrebna. Jedna od mnogih uspešnih priča iz OKP.strahovima.da bi osetili "To je sad dovoljno". Moguće da je Ketrin takođe imala OKP. a sadašnjeg samoukog trgovca umetničkim predmetima. ugledavši kako domaćin razbija tanjire. Ovladavanje veštinama ove terapije je kao uvežbavanje oruđa. niti da kupite vaš izlaz iz nje. "Ne mogu da dodirnem bebe" .kaže. Domingo. To pogoršava stvari 1 U knjizi "Hauard Hjuz: Neispričana priča". " Oni misle da će se tako pobrinuti za svoj OKP. Zato može da deluje olakšavajuće upoznati i druge koji rade slično. nekoga ko čuje unutrašnji glas koji pita: "Zašto ja radim sve ove čudne stvari ?" Ljudi sa OKPem znaju da rade stvari koje su malo čudne. Postaćete snažniji od vašeg OKP-a.grupe je i Domingova.naći još nekoga ko razume agoniju. Jednom prilikom je Hauard delio kuću u Los Anđelesu sa Ketrin Hepbern i Kerijem Grantom. nekadašnjeg vodoinstalatera. Ne možete da pobegnete od nje. mislim da niste u poziciji da se raspravljate sa mnom " .opreme u vašem mozgu. Oni tu zaista greše. u početku je nekoliko pacijenata izrazilo svoj strah da bi kroz sugestiju mogli da razviju i nove simptome koji bi se nadovezali na već postojeće. ali možete da se borite protiv nje.ili da neko drugi za vas nju uradi . ali ne smem . koji je dobio dijagnozu OKP a još u svom rodnom Meksiku.i pogledajte kako je završio. rituali oko proveravanja i obroka. opsesija da je na vrhovima prstiju imao oštrice noža. i što je najbizarnije. Braun i Pat Breske nam nude više informacija o tome kako je Hjuzova opsesija oko bakterija i zagađenja učinila da se on ponaša iracionalno. Pošto je imao opsesiju da gangsteri imaju bakterije. Sad znamo da su njegove akcije samo učinile da se simptomi pogoršaju. Ovo posuđe je moglo da se koristi samo jedanput. Nije važno da li sami perete odeću ili unajmite nekoga da je opere za vas. samo kad bih imao-(la) nekog da pere moju odeću kad god osećam da treba da bude oprana. U periodu od petnaest godina njegovi simptomi su uključivali: tuširanje pet-šest puta dnevno. U početku. To vas čini jakim. Mi smo na UCLA-i počeli da održavamo prvu OKP grupu za terapiju ponašanja. zbog straha da bi mogao da je iseče u parčad svojim zamišljenim noktima-noževima. previše su delikatne.

Kristoferova bolest je dostigla svoj kritični trenutak za vreme njegovog hodočašća ka jednom Evropskom svetom mestu. Sad znam gde će da me spopadnu. Spreman sam. Stalno mislim da imam oštrice na sebi. Ako niste. Za vreme mise zamišljao bi Svete Statue obnažene. redovan u OKP grupije Kristofer. Uglavnom. Moraš da prestaneš.da mu dodirnem njušku i oči. posvećeni mladi katolik. Bio sam savladan. Počeo je da ima misli da je . Treba odmah da zaustaviš tu misao. našao se užasnut dok je stajao u maloj crkvi kad je pomislio: "Sveta Deva Marija je kučka". kao oruđe u fazi Preimenovanja. Zato što je sposoban da jasno vidi razliku između normalnog ponašanja i onog sa OKP-em. sad može da vlada nad tim. i vi ćete trunuti kao biljka". Brzo ga otpuštam. Jedna bi otišla. moje ruke počinju da se tresu. Vrativši se kući. Pogledaj sve što si postigao". to će sve preuzeti . da crpe njegovu energiju i troši njegovo vreme. guram koliko mogu jače". jer znam da je lažan. ove bogohulne misli su počele da se gomilaju jedna na drugu. Moraš. moji mišići se zategnu. da je Biblija "pogana knjiga". On ovo zove "moždana petlja". nisam mogao ni da izbrojim kompulsije. Domingo sebe stavlja pred izbor: "'Da li ću da slušam ovaj OKP. šta onda?" Domingo zna da ako popusti pred kompulsijom ili opsesijom.a onda. Moje oči vide da nema oštrica. Iako je pošao da bi sebe duhovno obogatio. dobro poznatom po mnogim izveštajima o pojavama Bogordice . Ako to ne uradiš. I sama pojava crkve muje krivila lice. Ovaj jednostavan i delotvoran metod je razvijen od strane Dr Pola . U njegovom napadnutom mozgu sveštenici su postali šarlatani. gde je dobio dijagnozu psihotične paranoje i bio ispitivan na posednutost demonima. Prošlo je dve godine dok nije dobio pravilnu dijagnozu OKP-a. Zatvorim oči. Moram da je pitam: "Da li si dobro? Jesam li te povredio?" Kroz terapiju je naučio osnovnu istinu: "Morate da budete jači od OKP-a. On zna da i ako se njegov OKP nikad i ne izleči. to će početi da se vrti u krug u njegovom mozgu. Imaš druge stvari da uradiš". jer se plašim da bih mogao da ga isečem" . Iskreno ožalošćen i osramoćen briznuo je u plač. i ja moram da se odmaknem unazad. koji se već pet godina borio sa mislima indukovanim OKP-em bogohulnim mislima. "Ranije. KAŽITE TO SVOM MAGNETOFONU Drugi. i prođem kroz to. vraćajući sebe pravo u realnost. crkve '' pogane kuće". duboko udahnem. Sad znam sa koliko njih se borim. ali moj um neće da veruje. Pre su dolazile i s leva i s desna.sveta vodica "pogana voda". naročito njene grudi.Svete Deve Marije. a druga bi zauzimala njeno mesto. i fizički i mentalno. Kristofer je jedan od pacijenata kome je veoma koristilo ponavljanje sa magnetofona. Ne slušam svoj OKP. Postaviće vas u krevet. on je u stanju da sebe savlada. poješće vas živog. iz razloga koji je već naveo: "Mislim da ću je poseći.kaže sebi "To je realnost koje treba da se držiš. u dane kad je obuzet kompulsijama pranja i proveravanja on je sposoban da sebi kaže: "Ovo nije stvarno. ali moram da nastavim'. Ponekad kad bi Domingo i njegova žena vodili ljubav uzdržavao bi se da je dodirne. On sebe podseća da je divna žena odlučila da bude njegova supruga i da ona vidi nešto specijalno u njemu". U očajanju se Kristofer prijavio psihijatrijskoj bolnici. ili ću da odem da operem svoj veš? To će jako da me boli.

pa ne treba daje mi vraćamo. Ovo je savršeno odgovarajući i tačan . ali kako zaboravljate svaki simptom. "Bilo je trenutaka kad bi strah sevao kroz moje telo tako jako da bih se osećao kao žena na porođaju .. odan održavanju zapisnika. "Na kraju". Važno je da učinite da opsesija izgleda što smešnije. Takođe pomaže da napravite tabelu u koju ćete upisivati nivoe vaše anksioznosti na oko svakih deset do petnaest minuta. Bez ovakvog zapisivanja. Traka će se sama vraćati na početak. Na početku rad na njegovoj anksioznosti sa trakama nije bio ni izdaleka lak. ovog puta više zastrašujućim jezikom. OKP je bio toliko jak. Ideja ponavljajućih traka je da se stvori anksioznost koje će rasti. Ovo se više ne događa". iscenirajte da vas uhapsi policija i da provedete ostatak života u zatvoru. da imate zapis o vašim naporima u terapiji ponašanja. kaže:"Kad god se oporavim od simptoma OKP-a. verovatno nekoliko dana u toku jedne nedelje. Kristofer upozorava: "Ne očekujte da posle ovih sesija nećete više imati opsesivne misli. Još jedna pouka od Kristofera: "Više volim da koristim one 'velike bum-kutije'. Eto zašto je delotvorno" . obećava Kristofer "Doćićete do tačke da nećete moći ni da je slušate više. ako je važna privatnost. To može da bude kratko i prosto. Na primer: Ako imate opsesije oko religije. a onda opadati. Znojio bih se. Izgleda kao da ste uvek na početku. Pratiću savete mog racionalnog uma". Ako ste opsesivni oko činjenja nekog kriminalnog dela. Kristofer predlaže da se složene opsesije napišu u obliku kratke priče pre nego što se snime. "DRAGI DNEVNIČE" Kao deo svesne terapije ponašanja. bakterija. a ruke su mi bile pod žmarcima. postoji prirodna tendencija da se taj simptom odloži negde u pozadinu i da bude zaboravljen. Pre terapije ponašanja Kristofer je bukvalno imao na tuce opsesija. preporučujem svojim pacijentima da održavaju zapisnik svog progresa. Kristofer. Kad sam koristio jednu od onih manjih koje mogu da se nose. da ste dobili tešku zarazu i umrli. To nije efikasno za terapiju ponašanja. i na kraju one će se smanjiti". Kristofer takođe koristi Nepristrasnog Posmatrača prilikom Preimenovanja. Naravno. Ključno je da imate pregled vašeg progresa. koristite slušalice. praveći scenario gde se posledice od kojih se toliko strepi i događaju. Pošto prođe nekoliko dana a vaša anksioznost je na nuli. skloni ste da zaboravite i vaš progres". radeći prema najzastrašujućim aspektima opsesije. posle 45 minuta sesije. "Imao bih te divlje napade u kojima bih uzeo jastuk i zabio lice u nj veoma jako i vikao iz sveg glasa. Ovo nije'. puštanje trake bi na početku trebalo da stvara anksioznost od pet do šest. ponavljajući misao iznova. Sve što vam treba su trake sa telefonske sekretarice .Salkovskisa i Dr Isaka Marksa u Engleskoj. Ne mora da bude lepo ili komplikovano. bio sam u iskušenju da ustanem da radim druge stvari. 'Velika bum-kutija' kao da vas primorava da sedite i slušate". pa onda uradite još jednu traku. To jeste cilj.. Ovo je realnost. a onda sluša oko 45 minuta. vreme je da ponovo snimite traku. Osoba bi slušala traku dva puta dnevno. neka vas Bog ubije i baci u vatru na kraju. toliko bola. Ako se bojite prljavštine. Samo će ih se vaš um lakše oslobađati. šezdeset sekundi ili od tri minuta. Ideja je da se opsesija snimi. ne zato što vas plaši. magnetofon i slušalice. Prema skali od jedan do deset.petlje od trideset sekundi. naravno. On više voli da ga nazove "moj racionalni um" kao: "Moj racionalni um kaže:' To nije istina. Svako može da ga vežba kod kuće. uključujući i misli nasilja o letećim noževima. već zbog toga što je postala suviše dosadna. Bilo je grozno". gluplje i više groteskno. on veruje da je put do oporavka sličan pešačenju unazad u pustinji dok svoje otiske u pesku brišemo rukom. udarajući u jastuk ili kauč. napravite to tako da izgledate kao da ste pali u blato.

upitao me: "Kako to da nije mogao da prestane. a ne kako nazivate proces mentalnog posmatranja. neko tako briljantan kao on?" Briljantnost nema nikavkve veze s tim. Nije tražio ove preglede samo jedanput. Kada se opis ovog događaja pojavio u ranije pisanim biografijama. Anticipirajte . iako se avion pokazao kao ispravan i adekvatan za korišćenje na moru. On je otišao toliko daleko da je razvio teoriju koju je nazvao "povratna struja bakterija". nego da još sedim ovde i jedan minut više". pre nego što bi uzleteo. tako da se osetio primoran da upita 33 puta. Kada su spremni za poboljšanje oni kažu: "Pre ću da uneredim pantalone. u ovom slučaju 33 puta. Drugim rečima. Tu je važna akcija mentalnog beleženja. da bi ste ga pobedili" . Kao što Domingo reče: "Ovaj OKP je prokleto pametan. napravite sigurnosnu zonu između vašeg unutrašnjeg duha i neželjene kompulsivne potrebe. Besmisleno ponavljanje je još jedan uobičajen simptom koji je uočen kod Hjuza. A onda je poricao da se ponavljao. da smiri svoju OKP-anksioznost. Pacijenti se često žale da kad jedan simptom nestane. lečio sam mnoge ljude od ovoga. Bez tretmana OKP-a. da biste bili spremni kad nastupi jak bol. Možda je planirao da ovo pita samo tri puta. Podsetite se Haurda Hjuza. Ovo nije redak simptom OKP-a. novi simptom je uvek lakše kontolisati nego onaj koji se duže vremena održavao. Ipak. ali ja verujem da je . Hjuz je takođe bio kompulsivan prilikom sedenja na šolji toaleta. Kad je umro jedan od njegovih najbliskijih prijatelja zbog komplikacija pri bolovanju od hepatitisa. Druge stvari u njegovom životu su tada izmicale njegovoj kontroli.budite spremni da pružite otpor ovome u ranoj fazi . HJUZ: VIŠE OD BIZARNOSTI Bolest OKP-a se manifestuje na načine koji daju nova značenja reči bizarno . Katastrofična misao je mogla da bude da će se avion srušiti. Da nije onda uspeo ovo da uradi kako treba. bakterije hepatitisa na neki način našle put nazad do njega. Ovakvi simptomi su uobičajeni kod teških slučajeva OKP-a. pitao je za ove preglede trideset i tri puta ponavljajući isto pitanje. To može da bude deo objašnjenja za njegovo ponašanje. ili nešto isto tako suludo. moguće je da bi morao da pita i 333 puta. sedeći jedanput čak 42 časa ne uspevši da se uveri da je završio posao koji je tu imao. ovo se pripisivalo njegovoj želji da drži sve pod svojom kontrolom. sebi predstavite alternative. zbog straha svog OKP-uma da bi ako to uradi. Kao što ćete kasnije saznati. Kada me je Piter Braun intervjuisao za svoju knjigu o Hjuzu. mnogo ranije. Morate držati svu vašu inteligenciju sa vama. a jedna od njih bila je i sreća. to će vas samo tući do predaje. Radije nego da odgovarate vašim prisilnim potrebama na mehanički nemisleći način. On je kao cross-country pilot jedanput zvao asistenta da mu preda preglede vremenske prognoze Kanzas Sitija. Zamislite Nepristrasnog Posmatrača kao vozilo za distanciranje vaše volje od vašeg OKP-a. On je nastavljao to da radi i niko ga nije mogao zaustaviti. Hjuz je insistirao na tome da se spusti na ustalasanu vodu 5116 puta. da nije ponovio to pitanje. Hjuz je zaista imao osećaj da bi nešto loše moglo da se dogodi. Kad je testirao amfibijski avion. biva zamenjen drugim. Činjenica da je poricao da se ponavljao ukazuje na to da se osetio ponižen jer je morao da uradi prisinu radnju. Iako je dobio informacije koje su mu bile potrebne za njegov let još prvog puta. Naravno nikome od njih se nije desilo da uneredi svoju odeću. Hujz nije poslao ni buket cveća na pogreb. ali nije naglasio dobro poslednji slog trećeg puta.alternativni termin.i biće mnogo manje bolno. dobro je imati neka alternativna ponašanja u rukavu.

Drugi put je išao poslovno avionom u Sent Luis. nalazio bi da su njegove kompulsije. koliko god bile neprijatne. a onda je razvio kompulsiju oko toga. Na sličan način je Džoš bio sklon da se vraća na staro. u nameri da nađe kola na kojima je. Džoš je počeo više da shvata da njegov mozak u stvari traži da uradi nešto vragolasto kad god bi bio u neutralnom stanju. Lekcija je: Ako dopustite da se vaše emocije vežu za ponašanje OKP-a.da kada bi radio na nekom naročito nezgodnom problemu na poslu. kako je sam priznao.odgovor manje posledica dubljih emocionainih faktora i da se Hjuz ne bi ponašao na takav način da nije imao OKP. Džoš je išao toliko daleko da je pamtio sve brojeve na tablicama automobila koji su redovno parkirani u ulici gde je živeo. je slična opsesiji koju je imala Dženi. Ali je stalno bio obuzet brigom o kolima s kojima je možda došao u kontakt i koje nije mogao da nađe. Prvo je bilo samo zanimljivo prilikom testiranja aviona.Vratio se avionom kući u Los Anđe1es. Jedan je bio i strah od toga da bi prolazeći pored nečijeg radnog stola mogao da se očeše o njega i tako prouzrokuje da spajalica sa stola upadne u šoljicu od kafe te nesrećne osobe. samo osigurati da to prati sledeća prisila.OKP. Džoš je onda razvio i opsesiju da je očešao parkiran automobil dok je vozio i da je učinivši to olabavio ukras na haubi. a onda se odmah ponovo vratio avionom u Sent Luis. a hrabar čovek se bori protiv OKP-a. osoba bi onda popila kafu i zagušila bi se spajalicom.što pokazuje njegovo dobro poznavanje OKP -a . On je trebao da bude hrabar. Džoš je znao da nijedna od ovih akcija nije imala smisla. Verovatno je na isti način Hauard Hjuz koristio kompulsiju kao vrstu oduška. i da će se njegova sposobnost da funkcioniše smanjiti. on je bukvalno više voleo da izvršava prisilne radnje. da odradi posao prevazilazeći ga. Ono što je u stvari trebao sebi da kaže je da će time što će izvršiti prisilnu radnju. Jedanput je uzalud vozio dva sata da bi pronašao kola kojima je naneo zamišljenu štetu. onoliko koliko mu je bilo dovoljno da ima snošljiv stepen (ne)udobnosti svog života. sada! Teorija o povratnoj struji bakterija Haurarda Hjuza. u toku lečenja. U Džošovom najgorem scenariju. ove potrebe mogu da eskaliraju u nezaustavljivo kruženje. ili hromiranu traku na bočnoj strani vozila. ali je takođe spomenuo . opreznost bi mu tada opadala. tako da je mogao uvek da proveri svakog dana da li su sva ta kola u redu i da li su im delovi na broju. Iako je Džoš znao da je verovatnoća da spajalica upadne u nečiju šoljicu kafe bila jedan prema milion. U vreme veoma stresnih perioda. zato što kad bi simptomi nestali u oko 80 procenata. SLUČAJ LETEĆIH SPAJALICA Džoš je imao čitavu gomilu bizarnih OKP-simptoma. nije mogao da se oslobodi ove ideje.kompulsija. Koristio je metod Četiri Koraka. Onje tako na neki način ostavljao svoj OKP "da sedi u uglu i čeka". a stres pojačati. da se suprostavi svom OKP-u. ne napadajući ga dovoljno agresivno. Onda bi zamišljao: "Čovek će da vozi autoputem i taj deo će da se otkine i usmrti šest ljudi". njegov OKP bi se tada jako pogoršao. Što je više upoznavao samog sebe. i opuštao bi se. Bez terapije ponašanja koja vas uči kako da se oduprete tim prinudnim potrebama. rasklimao metalne oznake na haubi. Kada je prolazio kroz stresne periode. imale moć da ga skrenu sa pravog puta. nego da misli o onome o čemu bi trebalo da misli u radno vreme. Kao posledica. ovo ponašanje može lako da se otrgne vašoj kontroli . on se borio sa istim simptomima već više godina. kako je zamislio. Istina u ovom slučaju je da: Kukavica umire hiljadu puta pre svoje smrti. a da nikad nije potpuno uklonio ovog 'đavola'. .

. zatupljeno. Dženine prve opsesivne misli .. Sad kaže da bi mogla bez razmišljanja da vozi pored nuklearnog postrojenja. jer sam mislila da su zagađene. užasno . lica koja su buljila u mene". Bilo ju je strah da telefonira kući. Nisam želela da ih ljudi uzimaju iz korpe za otpatke. Kasnije. Ovo nisam ja. razvila je opsesiju da je radijacija mogla da se raširi i prikači na razne predmete. kada je imala 12 godina. "Bacala sam potpuno dobre stvari. . Bilo kakva logika koju sam pokušavala da unesem iz fizike radijacije nije tu vredela.. Dženi. To je bilo samo nekoliko godina posle nuklearne katastrofe u Černobilju. Uzeo si mi svu moć. Patogeni umiru u roku od nekoliko sekundi. Bila je sposobna da odstrani apsurdnu misao.. Mrzim to. Skloni svoje odvratne prste sa mog uma . strašan . To je bila neka vrsta osnovnog straha od zagađenja". Onda sam ih izvadila i stavila sve na moj radni sto. Počela je da drži odvojeno odeću koja je još uvek bila u redu da se nosi kad je bila sa prijateljima. u paklu bolje reći. DRUGI ČISTI Što se tiče forme i sadržaja OKP-a. Dženi sad može da kontroliše svoj OKP. Mrzim to.. veoma je moguće da životno iskustvo te osobe ima svoju ulogu. ti užasno .. jer se bojala toga da će se ''radijacija'' nekako preneti telefonskim žicama. pa sam ih cepala tako da bi postale neupo trebljive" . dodirivala ih i rekla: 'Ovo je suludo. naišla je na staru kutiju punu kartonskih pokrivača za laboratorijske slajdove: Imala sam ideju da su tu bile zaraze. Zamišljala sam ruke sa opekotinama koje se pružaju iza mog jastuka. Tako da je sve ostalo što je tako dobro. Koristeći samousmeravjuću terapiju ponašanja u kombinaciji sa Prozac-om. Tada je na televiziji videla film o bombardovanju Hirošime. Želim da budem slobodna". u njenoj mladosti. Dok je radila u Moskvi za američku agenciju. JEDAN SKUPLJA. prokleto da si na nebesima. strah me drži.. Mrzim to. Nema nikakve poruke. OKP je postao pravo čudovište koje ju je čvrsto držalo. koja je duže vreme profesionalac u području ekologije. ovo je moj OKP'" . Dženino rezonovanje je bilo totalno nelogično. Ti si zatupljivač.žena u svojim ranim tridesetim. nema inspiracije.osećala se primorana da kaže ljudima neumesne stvari datira još iz njenog ranog detinjstva. Još uvek se jasno seća toga: "Nisam mogla da spavam. ili da radi blizu nuklearnog reaktora. dok je čistila svoju kancelariju u medicinskom kompleksu. nisam imala nikakvu kontrolu.. se pita da nije na sublimalan način bila pogođena.. Sad nema strah od slanja pisama zbog lude ideje da bi ova mogla biti zagađena. Mnogi moji pacijenti veruju u to. počela bih da se brinem da sa njih ne pređe radijacija na moje stvari. samo bol. i lica sa ispečenom kožom koja je s njih visila.. Ovo je otišlo predaleko. Koja je moja krivica? Verovatno to što sam dopustila da mi ovo uradiš? Ne. tu i bilo nešto malo logike. Određene knjige i papiri morali su da budu bačeni. na primer. Ovo je bila odeća koju nikad nije nosila kad je bila u društvu s nekim ko je došao iz Černobilja. Ova dirljiva beleška u njenom dnevniku je napravljena kad je imala osamnaest godina : "Ti si užasna . Nedavno. naročito u sadržaju njegovih -njenih iracionalnih strahova. "Kad bi neko došao iz Kijeva ili Černobilja. pa je kao kod mnogih drugih OKP-misli. kako bi joj se malo olakšalo. . Ona se uvek bojala da će tako ozračiti i druge. Sebe primorava da nosi svu odeću koju ima u ormanu. Ipak.

onda i cipele kao i mesta kuda je koračala. Od onih šokantnih do komičnih. smrad bi postajao nepodnošljiv. Karen se seća: ''Bilo nas je isuviše sramota da bilo koga pozovemo u goste''. Pošto je radila sa olovom. koje je verovatno blisko OKP-u. Karen se osećala toliko poniženo. razvila je opsesiju ubrzo posle zemljotresa u Los Anđelesu da je voda u njenoj mašini za pranje zagađena. Kuća je postala stovarište koječega. sad je išla na rasprodaje knjiga. Posle nekog vremena sve sobe su bile toliko ispunjene raznim kršem da se vrata nisu mogla otvoriti. Karen je sakupljač. čak je toliko stvari bilo nagomilano na štednjak da je samo jedna ringla mogla da se koristi. Rob je živeo u ovom lomu toliko dugo da više situaciju i nije smatrao toliko bizarnom.) KAREN Mnogo je tipičniji slučaj Karen. Nije bilo nikakvog grejanja u kući jer nisu palili vatru u peći zbog straha da ne izazovu požar. tako da niko nije mogao da viri u stan. U celoj kući bilo je samo dve stolice koje su mogle da se koriste. razvila je neobičan strah od olova. Upozoravala je svoje prijatelje da radi sa olovom. Njen problem je započeo kao bezazlen hobi iz ranijih godina njenog braka kad je sa svojim suprugom Robom obilazila otvorene rasprodaje da bi jeftino kupila stvari za njihov dom. U mojoj terapijskoj grupi pacijenti ponekad ne mogu a da se ne nasmeju sami sebi. kad je jedan od Kareninh kolega neočekivano došao. Samo je jedan uzan putić bio prohodan i vodio je kroz dnevnu sobu. sredovečna domaćica. Prvo je izmislila du su joj ruke zagađene. Pomoć im je došla slučajno. LISA Liza. tako da bi oni mogli da je izbegnu. postala je opsednuta kopkonjem po svom licu kako bi uklonila zamišljene mane. Mi smo tonuli kao jedrenjak koji je zavisio od vetra. Sa šesnaest mačaka i četiri psa. Pranje je postalo kompulsija i veliki trošač vremena. Onda je Rob . Postao je zatvor. Ona je čak zamišljala kako se voda iz toaletne šolje nekako uliva u mašinu. Umesto na njih.trihotilomanija ili kompulsivno povlačenje kose. LIN Lin. između kesa sa raznim stvarima i prepunjenih kutija. Počela je da pravi "čiste zone" u svojoj kući. Ali ova bolest je toliko bolna da sam davno naučio da ne uzimam olako nijedan simptom. od koga nije bilo ni traga''. privlačna studentkinja koledža. takođe može biti povezano sa OKP-em. (Sličan poremećaj . Ubrzo je Karen donosila kući beskorisne krpe. Uređaji bi se kvarili. da kritični delovi mozga kod ljudi sa OKP-em koriste previše energije jer su linije veza u mozgu poremećene. da je prekinula obilaske buvljih pijoca. domaćice i bivšeg zubarskog asistenta u svojim ranim pedesetim. Dozvolite da vam predstavim još nekoliko istorija slučajeva sa UCLA-e: OLlVIA Olivia. Bila je u stanju zvanom poremećaj dismorfije tela.Mi smo na UCLA-i obezbedili naučne dokaze da je OKP u sprezi sa hemijskom neravnotežom u mozgu. a Karen i Rob ih nisu popravljali jer su se bojali da bi ih majstori koje bi eventualno pozvali prijavili departmanu za zdravlje. Zatvorili su kapke na prozorima i pustili da biljke rastu preko njih. Na kraju je morala da pomrači sva svetla u svom stanu i da prekrije sva ogledala. to je postalo strašan problem. Ovo je tačno za sve koji pate od OKP-a. koji su ponekad sebe olakšavali iza tih gomila koječega. Ali OKP se javlja u velikom broju raznih pojavnih oblika. ''Naš dom više nije bilo mirno utočište. tehničar za snimanje X-zracima.

Može se smatrati da je ovakva vrsta krutosti jedan blaži stepen OKP-a.Veza između psiholoških iskustava iz detinjstva. Nisam želela da iko vidi moju sramotu". Tu je susrela nekog ko ju je ubedio da započne dug proces čišćenja. Ovakve karakteristike mogu imati svoje velike prednosti. u očaju. koja je zasnovana na navici. mnogo pre nego što je ova bolest i dobila ime. majkama ili bakama i dedovima koji su zasigurno imali sklonosti ka OKP-u. Često su roditelji ljudi sa OKP-em bili kruti. Ona se pita da nije ovakvo iskustvo uzrokovalo takav sadržaj njenog OKP-a. i u slučaju bolesti pogoršane OKP-em. posle deset godina gomilanja pridružila se Opsesivno-Kompulsivnom Anonimnom Programu (Obsessive-Compulsive Anonymous). bacajući se na gomilu i silom bivam odvučena u ludnicu . kao da su naši životi zavisili od toga. Na UCLA-i. "Ne samo da bacam stvari u korpe za smeće. Formalna izučavanja takođe dolaze do sličnih rezultata. jedna toliko manje uznemirujuća funkcija mozga. dok drugi gomila predmete. Mogu da imam život!" Jedna od tehnika je da se razbesni na sve to što skuplja. učili smo Karen "Četiri Koraka". Imala sam lažni ponos. u tačno pet nula-nula časova. Karen je pomenula da je odrasla u krutoj i perfekcionističkoj porodici sa ekscentričnim ocem koji je stalno grdio zbog rasipanja. Postajem zdravija. Karen još uvek nije tražila pomoć. nefleksibilni. Ona ih drži zapisane i zakačene na ogledalu u kupatilu koji je opominju kad god primeti primamljivu rasprodaju ili privlačan predmet koji izviruje iz korpe za otpatke. svaki dan po podne. da postoji tendencija da se OKP provlači u porodici. KRIVITl ZA TO SVOJE GENE? Izlažući svoju priču. Na primer. i majkom koju je opisao . naročito onih traumatičnih. ali postaju patološke ako su pojačane. Grupa Dr Suzan Svedo (Susann Swedo) sa Nacionalnog Instituta Zdravlja je ustanovila vezu između OKP-a i Sydenham chorea-e. Karen nije imala nameru da to uradi. Tako da nije iznenađujuće daje prethodnica biohemijske neravnoteže kod OKP-a. potražila je psihijatra koji joj je predložio da jednostavno postavi deponiju pri ulazu i da oslobodi kuću. i klasičnog OKP-a je manje jasna. i jesu". ali su neki od mojih pacijenata uvereni da ona postoji. Najzad. Ako napravim dobar izbor". kao da ih ubijam. i po nekom dubljem značaju. Bolesti započete u detinjstvu se takođe vezuju za OKP. ''Samo sam mogla sebe da zamislim kako istrčavam u dvorište. kaže. Najzad. I drugi pacijenti se podsećaju na svoja detinjstva i svoja genetička nasleđa u pokušaju da nađu odgovore na pitanje zašto su razvili OKP. plašeći se da bi mogla biti smeštena u psihijatrijsku bolnicu. jer joj je to upropastilo život. Mogu da imam prijatelje. ona misli i na odbacivanje opsesivne misli.morao da napravi police za knjige da bi smestio sve knjige koje je ona donosila kući. "Moja velika greška" kaže Karen. "je bila u tome što sam mislila da treba da rešim svoj problem sama. koji bi trajao više godina. što je moguće jer još uvek ne postoji biološko objašnjenje zašto neko pere ruke.i sve to naočigled mojih suseda''. roditelji Hjuzovih roditelja su izlazili na terasu svog letnjikovca. i otpuštanje želje da zadržava još jednu nepotrebnu stvar". Činjenica da postoji jaka veza između Tureovog sindroma (Tourette) bolesti motornog tika i OKP-a je takođe interesantna. "onda imam bolje mišljenje o sebi. Mnogo puta su mi pacijenti govorili o svojim sestrama. (Alcoholics Anonymous). sa ocem koji bi danima bio zaokupljen detaljnim analizama. "Njen rad je pretpostavio Sydenham chorea-u. Majkl je stenograf. programu iz dvanest faza pri Programu za alkoholičare. Kad Karen Preimenuje opsesiju i kaže sebi: "Pusti to!". već ih bacam osvetnički. i u slučaju bolesti započete OKP-em. varijante reumatične groznice koje uključuje i autoimuni napad na mozak. i bilo bi im veoma neugodno ako stvari nisu bile urađene na određen način. Tada se za toliko približim jednom okruženju bez smeća i neprilika. Naravno da genetika tu ima svoju ulogu. tj. ako ste recimo hirurg ili knjigovođa. On ima jako uverenje da njegov OKP ima korene u porodici u kojoj je odrastao.

Ali njegova najbizarnija kompulsija je bila ona koja je počela kad je bio u petom razredu. Majkl bi se o tome izrazio na ne baš lep način: "Strah da će se moj šorc popeti uz zadnjicu i da će mi izaći na usta. nije mi davala druge komponente odgoja i vaspitanja. i ako bi neko ispred mene imao bocu 'Raid' -a. One su na mojoj koži. neka urade to. on bi ponekad uništavao odeću u pokušaju da uništi i osećanje. Ona me je samo gušila svojom ljubavlju. Majkl je konačno prevazišao svoju opsesiju oko zagađenja pesticidima. Treba vam neverovatna . Uvek bi rekao: "Osetio bih se kao da me je neki otrovni prekrivač sveg prekrio". kompulsivnu ženu koja čisti. On se seća: "Moja majka je bila sklona da bude veoma posesivna. To je isto što i moj OKP radi. Iako me je stalno obasipala materinskom ljubavlju. "To je deo moga tela.kao veoma upornu.OKP-stranom. Sedeo bi tako na času i odjedanput bi osetio da su mu pantalone preuske. Da li da uloži protest gradskim vlastima? Da prikupi uverenje od psihijatra kako službenici dezisenkcije ne bi mogli da uđu u kuću jer je on mentalno bolestan? Onda se pribrao: "Pomislio sam 'Čekaj malo. Imao je kompulsije dodirivanja. morao sam da vratim sve stvari iz prodavnice nazad na police i ponovo napunim svoju korpu. Onda se odlučio da nosi posetnicu svuda sa sobom. Opsesija je bila toliko jaka da ako bi samo video bocu 'Raid' -a. a ona meni nikad to nije dopustila. Sada. pa je zatražio posetnicu od čoveka koji je došao da zaprašuje. Video sam kako druga deca uzimaju časove klavira. Bio je nesrećan u školi. Vežbajući Četiri Koraka. morao je da ode kući da opere svu odeću i istušira se. Pre lečenja. Prihvatio sam daje ovo moralo da se uradi. Jedan momenat čistog rasuđivanja. Majkl je tada otišao i korak dalje. shvatio je da radi na svom poboljšanju. Nekad je trajalo toliko dugo da bih morao da zaboravim na kupovinu hrane". Znam da mogu da dodirnem astal dva puta umesto tri puta. on shvata da je popuštanje pred takvom mišlju najgora stvar koju može da uradi. Korišćenje potpune svesnosti kako bi saznao šta su u stvari opsesije počelo je da daje zaista značajne rezultate. posle dvadeset godina patnje od ove opsesije. Majkl opisuje sebe kao da ima mozak "Dr Džekila i Gospodina Hajda" sa svojom dobrom i lošom stranom . koji me ne može više prevariti. i on se sada pita da nije ovaj osećaj oko pantalona bio samo neka vrsta podsvesne samoometajuće tehnike. "Kad bih došao do kase i stavio stvari da platim. i da neću umreti zbog toga. ali vas OKP guši i ne dopušta vam da ih realizujete" . i s tim se još i sad bori. Naravno. Namerno se izlažući onome što ga je nekad veoma plašilo. kompulsije da ponavlja rečenice u svojoj glavi mnogo puta. Majkl je naučio da OKP smatra "lošim momkom u mozgu. kao podsetnik da od toga neće umreti. Ako bi ugledao kamionet službe za dezinsekciju. Sa OKP-em možete da imate mogućnosti i potencijale. Mislio sam da je tada sve bilo zagađeno. Ovo je zaista bila velika stvar za mene". jer bi moglo da mi pođe nabolje'. to bi postalo traumatično za njega. U borbi sa OKP-em naučio je: "Činite bilo šta da sabotirate sebe. morao sam da idem do druge kase zbog straha da se i konvejer zagadio. koji ga je ometao u koncetraciji. kompulsije oko "loših i dobrih brojeva". i ništa strašno se neće dogoditi". Uhvatila ga je panika. Iako je Majkl prevazišao većinu drugih opsesija. Iako ima određeni ostatak OKP -a on je savršeno svestan velikog napretka koji je postigao i koliko je povećao svoju sposobnost da funkcioniše. Znate. Momenat istine je došao kadje saznao daje kuća u kojoj je imao apartman promenila vlasnika i da će se tretirati protiv termita i izvršiti dezisenkcija. imate sav taj potencijal koji je ugušen. Ali te pantalone ga još uvek muče. delom i zbog svojeg OKP-a. toliko bi se skupio". kaže da se njegov OKP izgleda zaista namerio da iskopa ono što je vredno i da dobije finalnu bitku bitku preuskih pantalona. Znam da neću umreti od pesticida. To je nešto od čega ne mogu pobeći".

snaga, totalan napor da se tome oduprete. To je samo jak bol, kao bilo koji fizički bol". Takođe je naučio da automatsko izvršavanje koraka metode Četiri Koraka, bez potpune svesnosti uma, u stvari ne rešava problem. Evo i opisa koji Makl daje prikazujući sebe u borbi sa OKP-em, kroz vežbu samo usmervajuće terapije izlaganja: "Misliš: 'Ako dodirnem to, otac će mi umreti, ali uradiću to, ipak'. Pa onda dodirneš, i još uvek osećaš da će ti otac umreti. Samo, onda sebi treba da kažeš: 'U redu, šta go d da se dogodi, bolje je nego živeti ovakav život'. Samo radite Četiri Koraka i imajte veru". Kako je to duboka samospoznaja! Danas Majkl kaže da je "do lakata u borbi sa svojim OKP-em". Ne može se naći neko, ko se tako žestoko bori kao što on to čini. Na UCLA-i imamo mnogo istorija slučajeva sa strahovima od zagađenja povezanih sa OKPem. U slučaju Džeka, privremenog radnika, stvaran fizički bol je bio podsticaj da potraži pomoć u vezi njegovog prisilnog pranja ruku. Nije mogao da dočekuje još jednu zimu sa crvenim i ranjavim rukama. On je prao ruke toliko da ih je njegova ćerka nazvala njegovi "sapunski popsiklovi" (popsicle - vrsta sladoleda na štapiću) - ledeno hladne ruke, sa mirisom nataloženog sapuna koji se nikad nije mogao potpuno isprati. Na lečenju je naučio da kad odbije da postupi po prisili da pere ruke, ništa se katastrofalno ne događa. "Znam da kad to ne radim, neće doći do smaka sveta". Pre, osećao je da je katastrofa tu, iza ugla. "Moja sigurna mesta, kao što su moja kola, moja kuća - sve bi to bilo napadnuto i ugroženo, ako ja ne bih uradio te prisilne radnje". Nije od vitalne važnosti to da Džek ili drugi pacijenti uspešno Preimenuju svaki put kad bi se pojavila prisilna potreba. Ali ako popuste i urade prisilu, vitalno je da sa potpunom svešću prepoznaju da je to kompulsija-prisila, i da tog puta nisu bili u stanju da joj se odupru. Ovo je mnogo korisnije nego Preimenovanje na automatski način. Kad automatski Preimenujete, to postaje ritual za sebe, i nema većeg značaja. Nema ničeg magičnog kad se sebi kaže: "A, to je opsesija". Držeći se doktorovih saveta na takav mehanički način, bez razmišljanja šta radite, oni uopšte nisu od pomoći. Potpuna svesnost jeste. Kažite: "Osećanje je prejako. Nemam snage da se izborim protiv toga ovog puta, pa ću ići da proverim bravu na vratima". Onda kad ih proveravate, uradite to pažljivo, sa potpunom svešću tako da ćete biti spremni da se odbranite od prisile sledećeg puta. Nemojte reći: "Samo da proverim da su vrata sigurno zatvorena". To je siguran recept za beskrajno kompulsivno proveravanje.

POZITIVNO PREIMENOVANJE
Na UCLA-i, pacijenti su zamoljeni da napišu eseje u kojima opisuju svoje simptome i kako reaguju na njih - druga vrsta samousme ravajuće terapije. Ovi eseji su nam takođe ponudili izvanrednu biblioteku znanja o OKP-u. Kako su pacijenti sa OKP-em obično bistri i kreativni ljudi, načini na koji se oni bore protiv bolesti čine fascinatno štivo. Džoana koja je godinama patila zbog malog glasa u svojoj glavi koji joj je stalno ponavljao negativne misli, kao pokvarena ploča, napisala je kako je tražila pomoć u svojoj knjizi za samoispomoć. Autor knjige joj je predložio da namesti gumicu na članak ruke, kao deo tehnike ometanja, i da je odapinje svaki put kad bi njen um počeo sa OKP- trikovima. Džoana je napisala: "Sve što sam dobila posle prvog dana je bila otečena ruka". Ono što joj je na kraju pomoglo nije bila gume na narukvica, već metoda U Četiri Koraka. Prvo je počela da oseća da može da kontroliše nešto od svog života, kada je rekla sebi: "Ako neću da me voz pregazi (negativna opsesivna misao), treba da se sklonim sa šina i pustim da voz prođe". Ona je upotrebila

tehniku koju mi zovemo "raditi zaobilazeći" OKP. Danas, pomoću terapije ponašanja i lekova, Džoana je u stanju da kaže: "Sunce obasjava moju dušu". Mark, mladi umetnik, iznosi svoju istinitu životnu priču koja zvuči kao proba za horor film. Njegov OKP je počeo još u ranom detinjstvu sa molitvenim ritualima, a kad je već bio u ranim 20- tim, pomerio je fokus na kompulsije čišćenja. Morao je da očisti svoj stan dvanaest puta (dvanaest je bio "dobar" broj ) i onda da nađe neku devojku i ima seks sa njom da bi na neki kosmički način prebacio energiju ponovo na pravi put" i tako osigurao da neki član njegove porodice ne umre. Korišćenje žene na ovaj način učinilo je da se oseća loše, pa je morao da očisti stan još jedanput, neka vrsta rituala očišćenja. Jednog dana, pošto je očistio stan trinaesti put, šetao se ulicom i "golub je bukvalno pao sa neba pred moje noge, mrtav sa kljunom iz kojeg je curela krv". Očigledno, ovo je bio loš znak. Trinaest je bio loš broj; morao je da čisti još nekoliko puta. Pošto je to uradio, otišao je u kafe da ruča ali kakve je sreće bio čovek u susednom separeu je čitao novine sa naslovom: 'GDE GOLUBOVI IDU DA UMRU". U redu, pomislio je, moram da čistim još malo. Napokon, pošto je počistio svoj stan dvadeset i jedan put, mogao je na miru da se odmori. Neko vreme Mark je mislio da može da prevari svoj OKP time što bi obrnuo situaciju, rekao bi sebi da ukoliko uradi prisilne radnje, član porodice će mu umreti. "Okej, Gos'n Pametnjakoviću, rešio sam tu stvar. Eto ti". Nije upalilo. Nove kompulsije su preuzele situaciju. "Naučio sam svoju lekciju da ne možeš da koristiš prečicu da dođeš do cilja. Ne pali, i uvek se vraća kao bumerang". Proći će godine pre nego što će se osloboditi svoje kompulsije čišćenja: ''Jedanput sam zapravo morao da očistim stan 144 puta. Trajalo je mesecima'' Za Marka je prekretnica za vreme njegove terapije ponašanja došla kad je našao stan kakav je želeo, ali ga je njegov unutrašnji OKP glas opominjao: "Ne, ne bi trebalo da se tu useliš". Brojevi u adresi nisu bili dobri brojevi. Mark je zauzeo stav: "Dođavola, ne mogu da verujem da ću da dopustim da mi o ovako važnom izboru u mom životu odlučuje OKP". Ovo je Pozitivno Preimenovanje. Pošto j e Mark tu uselio, njegove misli o lošim brojevima su nestale. Rekao je sebi, kao što uvek sad sebi kaže kadgod ga opsesivna misao uznemiri: "Ne moram to da uradim. Ne moram ništa oko toga da uradim".

OKP- VIJUGAVI KOROV

Lara koja je patila od Turetovog sindroma, pored klasičnog OKP-a, opisuje lepezu simptoma od misli nasilja sa noževima do napada kompulsivne kupovine. Jedanput je zatražila pomoć od (Shoppers Anonymous) Programa Anonimni Kupac, da bi ubrzo saznala osnovne činjenice o OKP-u: Dok drugi anonimni kupci opisuju kako se ubrzaju i uzbude od kupovine, Lara uopšte ne uživa u svojim učestalim izlascima do prodavnice. Ona kaže;"Moje opsesije su bolne. Nisu nimalo prijatne. Kupim nešto što mi ne treba, pa onda to vraćam. Skoro da mi je više važno to vraćanje, nego kupovina. Larino svedočenje pomaže da se jasno istakne važna granica između OKP-a i problema sa kontrolom impulsivnih reakcija. Kod OKP-a, kao ponašanja za sebe, u stvari se nikad ne uživa. Lara je takođe dovođena do ludila opsesivnim strahovima da ne povredi sebe ili nekog

drugog, da ne uradi nešto sramotno da se ne bi avion srušio na njenu kuću, ili da se autoput koji prolazi neposredno iznad kuće ne sruči na nju. "To je kao da jedna opsesija pokreće drugu, a ova pokreće treću. Ako ste videli pacova na točkiću, e to je slično ovome. Ili vožnju u zabavnom parku u Diznilendu, gde se korpa okreće nemilosrdno brzo". Lara nikad nije bila nasilna, tj. nije izvršila radnju odgovarujuću svojim mislima o nasilju. Ljudi sa OKP-em to nikad ne urade. Kroz terapiju ponašanja naučila je da Preimenuje svoje misli kao iracionalne, i da kaže sebi: "To nije realnost. Preplašena si samo zato što to izgleda toliko strašno i neverovatno". Sada zna da može da kontroliše takve misli i prisile, bez obzira koliko su jake ili napadne. Još uvek se bori sa opsesijama koje smatra za svoj dodatni teret koji nosi svuda sa sobom i od koga ne može da se odlepi. Karla, radnica salona za lepotu, je postala toliko opsednuta idejom da će povrediti svoju malu kćerku, pa je razmišljala da je preda na usvajanje. To dete koje je toliko želela, toliko dugo. (Imala je četrdeset godina kada je posle četrnaest godina braka rodila to dete). Karla, koja je dobila pogrešnu dijagnozu post-porođajne depresije, je imala panične napade - misli da će ubiti svoju bebu su bile toliko jake da nije mogla ni da pogleda nož ili makaze. "Bilo je to kao da gledate film gde sebe skoro postavite na ekran i mislite: 'Bože, jesam li sposobna da uradim tako nešto?' Borila sam se s ovim svakog dana, po ceo dan". Samo joj je rešenost da se brine o svim potrebama svoje bebe dala snagu da nastavi. Ona je b ukvalno bauljala na svojim kolenima i rukama do kolevke da joj promeni pelene. Njena ćerka ima sada šest godina i Karla zahvaljuje Bogu svakog dana što je sada tu prisutna da je gleda kako odrasta. Prošlo je dosta vremena od kada su joj OKP-misli bile toliko jake da je želela da bude negde smeštena, toliko loše da je mislila da sebi oduzme život kako bi spasla život svog deteta. Karla opisuje OKP kao vijugavi korov koji dok raste povlači sa sobom sve više nerazumnih misli. Ona je u tretmanu naučila da sebe odvoji od tih misli. Kad OKP misao napadne, Karla sebi kaže: "Prvo, moje ime je Karla, i drugo, ja imam OKP. Moj život nije OKP". To je tako automatski, kaže ona, da je to kao potpisivanje svog imena ili uzimanje čaše vode. Klik ! Sijalica se upali u glavi. Njena odbrana je spremna. Potpuna svesnost i sposobnost da Preimenuje se odmah pojavljuju, kod uma koji je pripremljen. Iako su mnogi ljudi sa OKP-em nevoljni da drugima govore da imaju ovaj problem - bilo zbog stida ili zbog straha da ne izgube posao ili su verovatno naučili da ljudi jednostavno ne žele da o tome slušaju - Karla nalazi veliko olakšanje u poveravanju svoje tajne drugima. Ona dosta radi kao dobrovoljac, pa to uključuje pomaganje ljudima sa fizičkim problemima. "Za mene, reći: 'Hej, ja imam OKP. Kako vam mogu pomoći?', je skoro isto kao izlazak iz uvek zatvorene prostorije". Uvežbavanje vašeg uma da misli: 'Kako vam mogu pomoći?' - to je terapija ponašanja sa velikim slovom T ". ''Naravno," kaže Karla, "Poželim da postoji neko super sredstvo sa kojim bih mogla da budem primljena u bolnicu, podvrgnem se operaciji, i da izađem zdrava. Ali to nije tako". Terapija ponašanja je sledeća najbolja opcija, i na neki način i bolja kada rezultira u razvoju celokupne svesnosti uma kod ličnosti. Sada kad razumete korak 1.Preimenovanje - nazivanje OKP-a njegovim pravim imenom predstaviću vam korak Ponovnog Određivanja i pripisivanja. U suštini Ponovno Određivanje i pripisivanje nije ništa drugo do pripisivanje krivice za vaš OKP, tamo gde i pripada - vašem zaglavljenom mozgu. Ponovno Određivanje i pripisivanje odgovara na ta pitanja koja proganjaju: "Zašto me to toliko muči? Zašto to ne nestaje?"

ja ništa ne valjam. Vi niste žrtva. ja moram da se prilagodim takvom stanju tog problema". Vi se morate prilagoditi stanju zvanom OKP i maksimizirati vaše funkcionisanje. • Kada menjate vaše ponašanje. . • Preimenovanje znači nazivanje napadnih i neželjenih misli i ponašanja njihovim pravim imenom: opsesijama i kompuIsijama-prisilama. Vi radite na problemu. je Preimenovanje. • Preimenovanje neće učiniti da neželjene misli i potrebe odmah nestanu. ali će vas prirpemiti za promenu vaših reakcija u ponašanju u odnosu na njih. Tako na primer. vi menjate i vaš mozak. Zašto ne mogu da se krećem istom brzinom kao i svako drugi?" Osoba sa Parkinsonovom bolešću mora da se presabere i kaže: "Zato što imam medicinski problem. neko sa Parkinsonovom bolešću bi mogao da zaključi: "O. • Ključ uspeha je da pojačate vašeg Nepristrasnog Posmatrača. vašu sposobnost da stanete izvan sebe i da posmatrate vaše akcije sa poptunom svesnošću uma.OKP ne nestaje zbog toga što je to medicinsko stanje. Važne tačke da se upamte • Korak 1.

XXXIII).revalorizovanje Korak 2. Zbog toga se vaš mozak ''zaglavi u brzini''. odgovara na pitanja ''Zašto ove dosadne misli. Refokusiranje Korak 4. Ponovno vrednovanje . ne radi ispravno. Sad postoje jaki naučni dokazi da deo vašeg mozga koji radi slično menjaču kod automobila. Posledica ovoga je da je ua vas teško da menjate ponašanja-aktivnosti. Vaš cilj kod koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja jeste da shvatite da razlog zbog kojeg su te misli i potrebe takve leži u vašem kabastom mozgu (pogledati shemu na str. PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3. . stanja za koje je naučno dokazano da je vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu koja uzrokuje da vaš mozak pogrešno radi. Preimenovanje Korak 2.2 Korak 2 : Ponovno Određivanje i pripisivanje ''Deblokiranje vašeg mozga'' Korak 1.: Ponovno određivanje i pripisivanje. prisilne potrebe i ponašanja ne nestaju? Zašto me stalno muče? Čemu treba da ih pripišem?'' Odgovor na ova pitanja jeste da gore napomenuti simptomi ostaju uporni zbog činjenice da su to simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a).

uz upornost. Vremenom. u ovom poglavlju ćete naučiti našu tehniku "zaheftavanja mozga" za prevazilaženje simptoma OKP-a. ona će vam omogućiti da "zaheftate" taj hiperaktivni prefrontalni korteks. to stalno dosađuje?" To vam stalno dosađuje jer imate kvar u svom mozgu - . Na UCLA-i koristimo samousmeravajuću terapiju ponašanja kao tehniku zaheftavanja mozga. moram vam odmah reći. Vi to možete uraditi svojim umom. Lundquist) zahvaljujući kome je razvijena sledeća tehnika. Kod koraka 1. Refokusiranja i Ponovna vrednovanja.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Lundkvist na seminaru posvećenom kompulsivnim misliocima. Drugim rečima. vi ste saznali važnost nazivanja opsesije opsesijom i kompulsije kompulsijom. mi koristimo sopstvenu snagu uma kako bi zapravo menjali hemiju svog mozga.: Preimenovanja. mislim na jedan aktivan odgovor na simptome OKP-a u kojem utvrđujete pravi identitet tog uljeza i borite se protiv njega koristeći Četiri horaka kako bi menjali "te zarđale brzine" u vašem mozgu.Preimeno vanja. Naš metod. Ali samo Preimenovanje neće učiniti da te bolne misli i potrebe nestanu. ilustruje svoiu tehniku zaheftavanja mozga Sa dužnim poštovanjem prema Profesoru Lundkvistu (Prof. dođavola. Naše oruđa jesu Četiri Koraka . To je ono što vi postižete kada zaobiđete te napadne misli koje se zaglave u vašem mozgu i koje odbijaju da odu. Kad govorim o samousmeravajućoj terapiji ponašanja. Nema potrebe za nekom hirurškom operacijom. nema nikakve veze sa malim metalnim delovima za spajanje-heftanje. Ponovna Određivanja.Vi se pitate: "Zašto mi.

Uzaludno je i kontraproduktivno za osobu koja ima Parkinsonovu bolest da zaključi: "O. To može da bude bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. i da kaže: "Ova stvar je previše moćna. niste vi. Ta osoba ne može svojom željom da učini da drhtanje nestane. napadnih prisilnih potreba. ili pot punu svesnost uma. Sad je vreme da pređemo na korak 2. ja ništa ne valjam. pa ću da radim kako mi kaže". vi morate da napravite aktivne i pozitivne strategije za rad kojim ćete ih zaobilaziti. isto kao što ni osoba sa OKP-em ne može svojom željom da odstrani pogrešne poruke kojim ih njegovnjen mozak bombarduje. Razmišljanje u ovakvoj analogiji bi trebalo da pomogne da shvatite pravu reakciju na ovakve potrebe. Ali samo bi budala ležala u krevetu okrećući se s jedne . Nemoj se pokretati dok ne prekineš sa drhtanjem". Oboje imaju medicinski problem kojem se moraju prilagoditi. pojačavate uverenje da to nije vaša volja. U početku terapije. on mi šalje pogrešne poruke. To vas probudi i vi postajete uznemireni i ljuti. U sred noći se pokrene auto-alarm. Ponovno Određivanje i Pripisivanje odnosno dodele pravog atributa. Naročito su za to dobri hobiji. Nikad ne bih rekao osobi sa Parkinsonovom bolešću. mehanički način.TO JE MOJ MOZAK" Te misli i prisilne potrebe čine vaš život nepodnošljivim. da vas to ne napušta zbog medicinskog problema. Kada jedanput shvatite daje to OKP.blokiran automatski prenos brzina o kojem ste saznali u Uvodu. previše monstruozna. bez ikakvog dvoumljenja. (Interesantno je da je i Parkinsonova bolest kao i OKP uzrokovana poremećajima u strukturi mozga zvanog striatum). možete se distancirati od OKP-a praveći tako rastojanje ili sigurnosnu zonu između vašeg celokupnog unutrašnjeg duha i vaših neželjenih. Mi sad znamo. Drugim rečima jačina i izopačenost ovih misli ili potreba nije slabost ličnosti ili psihološki problem. Ja se ne mogu izboriti protiv nje. dobro je pronaći neke alternativne aktivnosti (ponašanja) koje bi bile spremne kad vas uhvati bol OKP-a. Ja imam medicinski problem kod kojeg moj mozak ne prečišćava moje misli i iskustva kako treba i onda neispravno reagujem na stvari za koje znam da nema nikakvog smisla tako reagovati. Ponovno Određivanje i pripisivanje pojačavaju proces celokupne svesnosti uma. Vi ste već identifikovali vaš problem kao OKP.to je moj mozak". promišljene odluke u reakcijama na vaš bol. Tako što Određujete i pripisujete bol ovome medicinskom stanju. mogu da učinim da moj mozak radi bolje. Ali ako promenim način na koji reagujem na pogrešne poruke. "TO NISAM JA . Vi se morate prilagoditi i govoriti sebi: "To nisam ja. i da to neće ovladati vašim duhom. "Prekini sa tim drhtanjem. Vi ste još uvek očuvani i sposobni da pravite svesne. sebi predstavite alternative. biohemijske neravnoteže u mozgu. LAŽNA UZBUNA! Jedna žena iz moje sedmične terapijske grupe za OKP je tako dobro rekla: "Terapija ponašanja uništava laž koju nam anksioznost saopštava". sledeći korak je dublje razumevanje razloga zbog kojeg je to toliko dosadno i neće da vas napusti. Koristeći Nepristrasnog Posmatrača. I isto tako je kontraproduktivno za osobu sa OKP-em da se preda. Ranije sam opisao koncept Nepristrasnog Posmatrača. Umesto da odgovorite na prisilne po trebe na nemisleći. što će popraviti moje loše misli i osećanja. To je jednostavno lažna uzbuna uzrokovana kratkim spojem u mozgu. Ne mogu da se krećem istom brzinom kao i ostali". Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja naučite da pripišete veći deo krivice za svoj OKP svom mozgu: To je moj mozak.

obično idu zajedno. a zatim Ponovo Odredite i dodelite mu pravi atribut. kao što svakog dana moramo da očistimo zube". kad stanete na tu platformu. misli o nečem drugom. Prvo ga Preimenujte. To je jednostavno pokvarena mašina. Bilo je slučajeva kada bi Barbara koja je imala opsesije oko proveravanja i zaključavanja stvari (sećate se Kafe?) došla kući sa posla pod velikim stresom od svojih opsesivnih misli. OKP može da imitira realnost. Ja bih samo ležala u krevetu kao bolesnik. Ove tehnike su osnova za izgradnju moćnog sistema za odbranu protiv ovog neprijatelja OKP-a.na drugu stranu. Onda recite sebi: "Ja neću ovo da radim. Posle četiri godine patnje osetila je kao da gubi bitku. Zašto ne? Zato što vaša prava ličnost ne želi to da uradi. Barbara je . ali oni mogu da prestanu da puše tako što će promeniti svoje ponašanje u reakciji na potrebu da puše.'Da nije nekog udarila dok je vozila? Da nije stavila poslovni ugovor u pogrešan koverat? Da li je to pismo koje je stavila u poštansko sanduče zaista i otišlo?' . imali smo uspeha u korišćenju petnaestominutnog pravila: kada vas savlada prisilna potreba da izvršavate kompulsiju . U borbi sa kompulsijama ili prisilama. deset godina pošto je prvi put imala simptome OKP-a i šest godina otkad je počela da primenjuje samousmervajuću terapiju ponašanja. Istina je na vašoj strani. To se neće dogoditi. to je moj OKP". Vi niste više pasivna žrtva. odnosno zato što celokupna svesnost uma (Nepristrasni Posmatrač) i svesno razumevanje da je to jedan signal iz vašeg mozga sa pogrešnom informacijom. opsesivna misao. Ako u roku od petnaest minuta prisilna potreba počne da slabi. onda je to OKP! Da je to realnost. Ova činjenica dovodi do veoma važnog principa: Ako osećate da to može biti OKP. Nekoliko stvari se nadovezalo i doprinelo njenom osećaju poraza. Oni možda nikad neće biti potpuno bez želje da puše cigarete. Ja ne želim to da radim. Bez obzira koliko su neprijatna osećanja. Ovo nije samo pasivno čekanje. Ovo su pogrešne poruke iz mog mozga". i sa koje možete planirati vaše protivnapade. To nisam ja. Razumna osoba se trudi da ignoriše alarm. Ali ona ne bi sebi dopuštala da zaspi zato "što bi je to brže dovelo do novog dana sa novim napadom OKP-a. Veoma je verovatno da alarm reaguje na kratak spoj koji je uzrokovao pogrešni signal.prisilnu radnju. Kada vam OKP pošalje pogrešni signal . Zamislite teške pušače koji moraju da se odreknu od pušenja zbog svog zdravlja.pa bi morala odmah da ode u krevet. To je period čekanja u kome vi aktivno sebi govorite: "Ovo nisu prave misli. Jednom kada je za vikend otišla iz grada bila je sva obuzeta strahom da je ostavila vrata od stana nezaključana. pokušajte da sačekate petnaest minuta. Vi to nećete uraditi.poruku. Možete zamisliti to kao jednu platformu na koju možete stati i odatle posmatrati suludu i budalastu prirodu OKP-a. Besmisleno je sedeti i stalno biti zaokupljen mislima o tome kako će vam biti užasan život ako uradite to što vam sugeriše strašna. ne bi se osetila čak ni mogućnost da je to OKP. Barbara može da kaže da su njeni preostali simptomi OKP-a "samo mala neprijatnost. vi vladate situacijom. i opuštala se. Danas. prisilna. pokušavajući svojom voljom da zaustavi alarm. Vremenom i potreba za pušenjem nestaje. iako ih je naravno zaključala. I tu je bila i strepnja od sledećeg dana". ali realnost nikada ne imitira osećaj OKP-a . vi ne možete da ga oterate ali ne morate da postupate na osnovu njega. Zapamtite da OKP nije neko zadovoljenje skrivenih želja. počinjete da uviđate da imate osećaj kontrole nad vašim OKP-em. i ponovo odlazi da spava. a to se često dešava. Moj život se vukao s danima i onda se od njih oporavljao. OVO JE RAT Koraci Preimenovanja i Ponovnog Određivanja se obično izvršavaju zajedno zbog toga što jedan drugog pojačavaju.

Vrata moraju biti zaključana". rekla bi sebi: "Okej. "Nisam želela da misli da sam čudna i nestabilna". Doti je izvršavala gomile bizamih rituala iz straha da se nešto ne dogodi očima njenog sina. nije mi trebalo da se sazna da u tašni imam i peglu". Ona sebi kaže: "Bolest je to što me čini nesigurnom. To je nešto čega hoćete da se otarasite. sabotiram samu sebe". ja sam ga proveravala sa potpunom svešću i trebalo bi sad da se udaljim" . i da ih krije tu na poslu. nije rekla da zapravo nije bila sigurna u to da li ih je zaključala. I dok imam osećaj da štednjak nije isključen. Po prvi put osetila se zaista poraženom. sad zaključavam vrata. Svako ko ima OKP će vam reći da je odbijanje da se povinuje prinudnim potrebama ili prisilama veoma teško. profesionalno (stalno je radila lošiji posao). Ona zna šta da uradi kad njen mališan plače. i ona smatra da joj je trudnoća pomogla u ubrzavanju procesa lečenja. Tih dana je bila primorana da dolazeći na posao jednog jutra u tašni ponese aparat za kafu i peglu. shvatila je: "Ne mogu čak ni da nabrojim sve ljude koji bi mi pomogli na ovakav način. Jedna od osoba sa OKP-em veoma dobro opisuje šta se događa sa onima koji se ne odupru: . To je više "prisustvo u mom životu.onda pozvala vlasnicu kuće. ali je isto tako i deo vas od kojeg ne odustajete. Koristeći potpunu svesnost uma kad god je nešto proveravala. Kad je Barbara zatrudnela. "Imala sam problema sa vrednovanjem sebe. Ako ne bi to radila. Bolno je reč koju najčešće čujem. Negde u to vreme njeni mnemonički patenti (za podsećanje) su gubili na svojoj inovaciji i delotvornosti. Samo sam odlučila. kako zaista znam da je to zaista i pozicija za isključeno?'" Kad joj je stanje bilo najgore. Kad se Barbara vratila i našla vrata otključana. Danas je utorak". Nosim plavu košulju. šta je isključeno? Kada okrenem ručicu na poziciju isključeno. stepen važnosti stvari se za nju izmenio. a i zbog mog položaja na poslu. broj njenih grešaka nije porastao. njen mozak bi joj govorio da će se dogoditi neka strašna katastrofa. Bila je posramljena. I moji simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja bi se smanjili". Kao što znamo stres pojačava OKPsimptome. Njen OKP je ne ometa više u velikoj meri. rekla joj da nije zaključala vrata i zamolila je da ih zaključa. počela je da napreduje. Neki put možemo da koristimo kompulsije da bi izbegli da se suočimo sa nečim što ne želimo da radimo ili nekom nepoželjnom osobom. Ali ova tehnika više nije uspevala. Povrh svega toga. tako stvarno i uporno na svoj način kao dete koje plače i traži". Mozak je počeo da joj govori. Vlasnica je tada otključala vrata. Lakše je da izvršite ritual. Takođe zna šta da uradi kad nešto traži njen OKP. u vezi sa mojim OKP-em. Barbara je mogla da ignoriše svoje prinudne potrebe OKP-a. Kada je saznala da ima biohemijski poremećaj i da može sebi da pomogne kroz terapiju ponašanja. Slučaj je hteo da je Barbara zatrudnela u vreme kad je počela sa terapijom. Kažete: 'Da li je štednjak isključen? Da li je isključen? I onda dođete do tačke kad kažete: 'Dobro. Desilo se neminovno. Prirodno. Štaviše. jer na kraju. Bar bara kaže: "Vaš mozak može da zapadne u tako loše stvari. "Nisam više brinula toliko za posao. koliko sam se brinula da ostanem mirna i bez stesa za vreme trudnoće. ''Aha! Možda si isto tako nosila plavu košulju i u ponedeljak". nije mogla da pobegne ni na odmor: Proveravala bi štednjake drugih ljudi. Ona opisuje odbijanje da izvrši prisilu kao gubitak starog prijatelja. plava košulja . mogla je da kaže: "Dobro. Isprva. Onda kada bi došla na posao.Utorak. Uvek kažem: OKP je kao prijateljski neprijatelj. 'Pa dobro ako pismo i ode sa puno grešaka. koga je briga?' Znala sam da se ne vraćam više na to radno mesto. nego da se izborite protiv osećanja. Ali sad znamo da je to pretplata na bol za ceo život. znajući da je isključila štednjak ili zaključala vrata.

Naša istraživanja na ljudima sa OKP-em. kažemo im: "U sledećih pola sata ili više. jeste deo bazalne ganglije. duboko u centru. zatim uobičajeni nazivi koji korišćeni dalje u ovoj knjizi. odnosno da pređemo iz jednog ponašanja u drugo. Čeona kora je mesto gde se odvija najnaprednije planiranje i razmišljanje. tu smo da bi smo i to zabeležili. i naučimo nešto više o tim delovima mozga sa mističnim imenima. 60). Pre nego što im ubrizgamo rastvor.Striatum (prugasto telo) . verovatno zbog samog zvuka skenera. da je OKP neuropsihijatrijska bolest uzrokovana greškom u funkcijama mozga. kao i drugim osobama u našem istraživanju na UCLA-i.čula.Korteks (moždana kora) je spoljna površina mozga. Prefrontaini korteks može da vas obavesti da je nešto dobro ili pogrešno. i koji je grubo rečeno veličine dve pesnice stavljene zajedno. šta god se dogodi. Ovaj mali pregled bi trebalo da bude od pomoći: (Ključne strukture su prikazane na šemi 2. Nukleus-kaudatus. Ovaj deo mozga se koristi za otkrivanje grešaka i smešten je odmah iznad očnih duplji. To nije . • BASAL GANGLIA . njihovim funkcijama. na UCLA-i.Talamus (gr."Loše navike naprave brazde u vašem mozgu". a nukleus-kaudatus je automatski menjač i stanica za pročišćavanje za čeoni deo mozga.Sastoji se iz dva dela: to su putamen-putamen (ljuska) i caudate nucleus . koja se kasnije nalazila u mozgu po nekoliko sati omogućujući nam da načinimo snimke i da izmerimo metaboličku aktivnost u raznim delovima mozga. u najdubljem delu korteksa. • CYNGULATE GYRUS . i šta to polazi pogrešnim putem i dozvoljava OKP-u da napadne. pre i posle kognitivne terapije ponašanja (cognitive biobehavioral therapy) za tretman OKP-a (ovaj snimak PET skenera je takođe prikazan na šemi 3.Cingulatni-girus (pojasna vijuga) se nalazi u centru mozga. na UCLA-i. SVE JE U VAŠOJ GLAVI Ljudski mozak koji je težak oko tri funte. Bendžaminu. da li je to nešto što bi trebalo da se pojavi ili treba da se izbegne.) Prvo su dati latinski nazivi kosim slovima. proveravanja i slično. • THALAMUS . str. je ubrizgana veoma mala količina rastvora sličnog glukozi. • STRIATUM . Mnogi ljudi se osećaju opušteni kad se skeniraju. • ORBITAL CORTEX .PREFRONTALNI KORTEKS (PREČEONA KORA) to je donji deo čeonog dela mozga. i najzad prevodi na srpski jezik su u zagradama.nukleus-kaudatus (repato jedro). Ako tada budete imali opsesije. Prvo. sagledajmo bolje ljudski mozak unutra.Bazalna ganglija je skoro isto što i striatum. I te strašne. pravićemo snimke svega što vaš mozak radi. • CORTEX . najkomplikovaniji je i najfascinantniji od svih naših organa. nek se dogodi". koji kontroliše misli. sa mrežom od oko deset milijardi povezanih nervnih ćelija ili neurona. dovela su nas do nedvosmislenog saznanja. odnosno tačka zagrevanja za OKP. uznemirujuće misli se zaglavljuju baš u tim brazdama. koji se nalaze jedan do drugog u jezgru mozga. koji nam omogućava da "promenimo brzine". Na omotu korica ove knjige se nalaze fotografije mozga pacijenta Bendžamina. komora) je centralna relejna stanica za obradu informacija koje dolaze od telesnih senzora . Tu se kombinuju misli i osećanja. Povezan je sa centrima za stomak i kontrolu srca i odgovoran je za davanje osećaja da bi nešto strašno moglo da se dogodi ako ne izvršite prisilnu radnju pranja. Putamen je automatski menjač za deo mozga koji reguliše motorne i fizičke kretnje. ovi izrazi se skoro mogu zameniti jedan drugim.

onako kako su naučili. sa crvenom kao najtoplijom i plavom kao najhladnijom. motiviše ih da rade od patološkog ka zdravom ponašanju i da kroz takav rad ustvari promene hemijske procese u svom mozgu. promenićete one delove u svom mozgu koji uzrokuju OKP. to je moj mozak''. Znanje o tome šta uzrokuje njihove prinudne potrebe. Ova skeniranja koja koriste tomografiju pozitronske emisije (PET). što će onda dovesti do poboljšanja u vezi vaših simptoma. Ovi PET snimci nam pokazuju da što je ponašanje više automatsko. Ako promenite reakcije u svom ponašanju u odnosu na pogrešne poruke OKP-a. Pokazalo se da je prikazivanje snimaka pacijentima veoma korisno jer im pomaže da shvate: ''To nisam ja. . Ovo je naročito izraženo na desnoj strani mozga. "hladi se" kao rezultat terapije lekovima ili kombinacije terapije lekovima sa terapijom ponašanja.kod ljudi sa OKP-em donji deo čeonog dela mozga hipermetaboličan ili pregrejan (vidi Šemu 1 na str xxxiii). Kasnije kad radimo ponovno skeniranje. korteksu treba manje energije da bi ga izvršio. Za sada imajte na um U jedno ključno otkriće: Nukleus-kaudatus (Caudate nucleus) duboko u jezgru vašeg mozga. jasno pokazuju da je prefrontaini korteks . treba da urade Četiri koraka. kažemo im da ako se opsesije i kompulsije pojave za vreme skeniranja.izazov. posle terapije. Sad možemo reći da smo naučno pokazali da menjajući ponašanje možete promeniti svoj mozak. Boje prikazuju različite stepene metabolizma glukoze u mozgu. ili energije koja se koristi. koji se pojavljuje kao izvor osnovnog problema kod ljudi sa OKP-em. ili samo terapije ponašanja.

Za deset godina istraživanja koje je dovelo do ovog zaista epohalnog otkrića moje kolege i ja smo izvršili dosta eksperimenata koj i su jako poboljšali naše razumevanje interakcije uma i mozga. .

Dr Džon Maciota (John Mazziotta), koji vodi Odeljenje za mapiranje mozga na Neuropsihijatrijskom Institutu pri UCLA-i, je napravio eksperiment u kojem se od subjekata tražilo da nauče proste rotacione pokrete sa kažiprstom i palcem, pokreti koji su bili slični onima koje koristimo pri pisanju. Ali zbog toga što su dobili instrukcije da urade ove pokrete tačno i po određenom redosledu, pacijenti su morali prilično da razmišljaju dok to rade. Ono što se dogodilo bilo je i očekivano, deo njihovog korteksa koji je zadužen za pokrete ruke i pristiju je postao veoma metabolički aktivan. Drugim rečima, njegova potrošnja energije se povećala i došlo je do zagrevanja. Sledeće, od subjekata je bilo zatraženo da ispisuju svoje ime više puta. Znate da kad potpisujete 40 trave1 čekova, već posle četvrtog ili petog vaša misao nije mnogo angažova na na to. Ono što smo naučili je da kad su mehanički poslovi veoma poznati, onda izgleda da striatum preuzima funkciju. Kortkes onda troši veoma malo energije, dok se potrošnja energije za striatum vidno povećava. To je opet laka automatska transmisija na delu. Zamislite koncertne pijaniste: tek pošto su naučili da sviraju, oni moraju da misle o pokretanju svojih prstiju, što troši dosta energije kod dela korteksa za pokrete. Ali kad dostignu status za koncertne sale, tada pokreću prste automatski. Onda misle o prelazima i boji tonova muzike. Korteks ne mora da koristi mnogo energije za misli o pokretanju prstiju, striatum to obavlja. Ovako su napredniji delovi moždane kore oslobođeni da misle o finijim odlikama muzike. Eksperiment sa našim subjektima koji su pisali dao nam je spoznaju celokupnog ovog procesa. Kad je Dr Maciota ponovio eksperimenat sa ljudima koji boluju od Hantigtonove bolesti, genetski uzrokovane bolesti koja se pojavljuje u sredovečnom dobu koja se ispoljava kao gubitak kontrole nad pokretima, rezultati su bili drugačiji. Onaj deo mozga koji je obično stimulisan radom na nekom nepoznatom poslu je sad bio stimulisan radom jednog poznatog posla kao što ispisivanje svog imena. Zbog degenerativnih efekata bolesti, njihovi nukleus kaudatusi i putameni nisu funkcionisali kako treba adelovi nukleus kauda tusa i putamena bili su mrtvi ili su odumirali. Subjekti su trošili dosta energije u korteksu kako bi smislili strategiju za ispisivanje svog imena zbog toga što su njihovi automatski prenosi brzine i filteri bili pokvareni. Rekli su nam da im je trebalo dosta energije i razmišljanja i da je to bio težak posao. Pre početka bolesti oni su mogli da se potpišu automatski, bez premišljanja. Sada, oni moraju da konrtolišu svoje ruke, i mentalno i fizički. Koristili su korteks koji je preuzimao onu funkciju koju je obično izvršavao striatum. Kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću striatum na kraju nestaje, za sve svoje name ne i funkcije, a abnormalni i novi pokreti, karakteristični za ovu bolest se povećavaju, npr.- krivljenje i uvijanje. Dok kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću činjenica da automatska transmisija i filter ne funkcionišu, jeste uzrok neželjenih pokreta, tako su kod ljudi sa OKP-em, neželjene misli i potrebe uzrok tome, m isli su opsesivne misli, a potrebe su kompulsivne prisilne potrebe. Kao što pacijenti sa Hantigtonovom bolešću moraju da primene dosta energije i misli da bi ispisali svoja imena jer im ne rade određeni centri (Nukleus-kaudatus i putamen), ljudi sa OKP-em treba da ulože napor i primene svoje razmišljanje u terapiji ponašanja, da bi zaobišli simptpome OKP-a. Zbog sistema za prečišćavanje kod striatuma, koji ne radi kako treba, treba uložiti trud da se ponašanje promeni, dok su uznemirujuće misli i prinudne potrebe još prisutne. (naučićete više o procesu u sledećem poglavlju.) Ali postoji jedna velika razlika: OKP je uglavnom rešiv problem a Hantigtonova bolest, za sada, na nesreću nije, iako je aktivno istraživanje u toku, sa dosta nade u napredak. Eksperiment sa ljudima koji boluju od Hantingtonove bolesti nas je dosta poučio o mozgu

ljudi sa OKP-em. Znamo da kad stria tum radi kako treba, on deluje kao filter koji kao kapija zagrađuje ili propušta informacije koje su mu poslate od čula, što je ispravna uloga u centru mozga koji je zadužen za ponašanje. Najverovatnije da se kod OKP-a događa da stari evolutivni centri, ili petlje- kola, u korteksu kao one za pranje ili proveravanje, provaljuju kroz ovu kapiju, verovatno zbog problema u nukleus-kaudatusu. Kad ne postoji efikasno zatvaranje ili propuštanje, osoba može biti ophrvana ovim napadnim potrebama i raditi po njihovom nalogu i ponašati se neispravno. Ove akcije su nazvane "uporna ponašanja" - (behavioral perseverations), što je lepše ime za prisile -kompulsije. Kompulsije su uporna ponašanja za koja osoba zna da nisu ispravna i iskreno ne želi da ih izvršava. Misao dođe na "kapiju", kapija se zakoči u otvorenom položaju i misao onda dolazi unutra mnogo puta. Onda ljudi postaju uporni u pranju ruku ili proveravanju štednjaka, iako za to nema svrhe. Ove akcije im mogu doneti momentalno olakšanje, ali onda - bum - zato što se kapija (filter) zaglavi otvorena, prinudna potreba da se pere ili proverava probija se tu opet i opet. Da bi situacija bila gora, sva verovatnoća da što više kompulsija vrši pritisak, kapija se čvršće zaglavljuje. U nedostatku potpuno funkcionainog striatuma korteks mora da funkcioniše na način koji zahteva svesno uložen napor, jer neželjene misli i potrebe imaju tendenciju da se umešaju. Ovo je ta vrsta napora koju zahteva terapija ponašanja, kad osoba želi da ovlada svojim reakcijama na prinudne prisilne potrebe. Imamo dosta razloga da verujemo da osoba sa OKP-em ne može da se otarasi ovih misli i prislnih potreba zbog jednog dela frontainog korteksa, "sistema za ranu uzbunu" u mozgu koji se pogrešno oglašava. Krivac bi lako moglo da bude neispravno prečišćavanje u nukleuskaudatusu. Evolucija bi mogla da bude važan faktor za poreklo klasičnih simptoma OKP-a. Razmislite o vrstama automatskih ponašanja koja su bila čvrsto srneštena u centrima petljama mozgova naših predaka.Vrlo je verovatno da su ova ponašanja imala veze sa izbegavanjem zagađenja, trovanja i sa proveravanjem da bi se osiguralo na primer da pećina nije prljava ili opasna.

ZAGLAVLJENI U BRZINI
Kod terapije ponašanja mi pokušavamo da objasnimo pacijentima šta se događa u njihovim mozgovima tako da oni koriste svoj korteks da sebi pomognu, kako bi prekinuli sa neispravnim ponašanjima. Pošto je njihov automatski menjač pokvaren, moraju da koriste korteks da bi se prebacili na neki korisniji posao. Ja kažem svojim pacijentima: "Vama kao da je suđeno da imate loš ručni menjač. U stvari, ni taj vam ne radi kako valja. Zaglavljuje se. Teško se pomera, ali uz napor, vi možete da prebacijete te brzine sami". Nije lako. To je težak posao, jer je menjač zaglavljen. Ali, ako stalno prebacuju ove brzine tako što će svesno menjati svoja ponašanja, oni zapravo počinju da popravljaju svoju automatsku transmisiju, menjajući metabolizam striatuma. Koristeći korteks oni rade tako što zaobilaze grešku u striatumu. Lepota ove tehnike je da oni ovim čine da polako automatski prenos brzine počne ponovo da radi. Kako radite na tome, postaje sve lakše da prebacujete brzine i da menjate vaše ponašanje. Pri terapiji postoji takođe promena kod funkcije cingulatni-girus-a u onom delu korteksa koji je odgovoran za osećaj da će nešto strašno da se dogodi ako ne izvršite prisilu - kompulsiju. Pre terapije, cingulatni-girus (cingulate-gyrus) je tesno vezan za prefrontaini korteks, što je verovatno i razlog da opsesivne misli i prinudne potrebe prati tako jak osećaj straha. Ovo je jedan od glavnih problema kod OKP-a. Pošto osoba prođe kroz metodu Četiri Koraka, prefrontaini korteks i cingulat girus se razdvoje i počnu opet slobodno da rade, a strah i strepnja

se značajno smanjuju. Brojna neurološka istraživanja su pokazala da kad bazaina ganglija ili striatum ne radi ispravno, automatska kontrola kretanja je prekinuta i korteks mora da pomogne. Svesna misao je potrebna da bi kontrolisali prebacivanje sa jednog ponašanja na drugo. Kod osobe sa Parkinsonovom bolešću, pokvarena automatska transmisija u striatumu dovodi do krutosti kretanja i problema sa uključenošću (odnosno isključenošću). Menjač je zaglavljen i osoba mora da misli o svakom i malom pokretu ili koraku. Kod Tureovog sindroma (Tourette's syndrome) bolesti koja je genetski srodna sa OKP-em, kod osobe se razvijaju hronični višestruki tikovi, ili nagli pokreti i glasovi koji se događaju bez upozorenja ili nagoveštaja. Problem je - kao što verujemo da je i kod OKP-a, u striatumu koji ne moduilira ispravno za korteks. Štaviše, naučnici znaju da ljudi koji imaju oštećenje na bazalnoj gangliji, ili na čeonom delu mozga, stalno izvršavaju neku radnju -ponašanje, ponavljajući je i onda kad im to više nije potrebno i zapravo postaje štetno po njih. Osoba sa OKP-em izvršava ritual kao reakciju na opsesivnu misao, a sve vreme znajući da to nema smisla. Kao i kod ovih drugih stanja - bolesti, verujemo da razlog leži u pogrešnom funkcionisanju modulacije (pravilnog obaveštavanja - usaglašavanja) korteksa od strane putamena - automatske transmisije i nukleus-kaudatusa - sistema za prečišćavanje delova striatuma ili bazaine ganglije. Dok od četrdeset osoba, jedna ima OKP, OKP se javlja kod jednog od pet članova porodice, ili rođaka onih koji imaju Tureov sindrom (Tourette's syndrome). Jedna polovina, do dve trećine samih ljudi sa Tureovim sindromom daju evidenciju koja podržava teoriju o genetskoj asocijaciji ovih bolesti. Često žrtve Tureovog sindroma dobiju i bolan artritis ili tendonitis u zglobovima, zbog intenzivnih i naglih pokreta koje uzrokuju motorni tikovi. U suštini, oni dobijaju jaku napadnu potrebu da se kreću, i onda izvršavaju tikove da bi sebi olakšali neprijatno osećanje. Oni takođe mogu da dobiju glasovne tikove, koje obično počinju prinudnom potrebom da se stalno nakašljavaju "čisteći grlo", koji kasnije mogu da prerastu u razne neartikulisane uzvike ili druge glasove. Ili pak mogu da počnu da viču sramotne reči ili rasističke uvrede, bez svoje volje, što ih dovodi u teško stanje stresa. Stres pojačava njihove prinudne potrebe, kao što je to slučaj i kod OKP-a. Preliminarni podaci sa snimaka PETskenerom pokazuju da putamen, deo striatuma koji se nalazi uz nukleus-kaudatus a upravlja kretnjama tela, menja metaboličku aktivnost kod ljudi sa Tureovim sindromom. Mnogi ljudi sa OKP-em imaju i motorne tikove, a mnogi ljudi sa Tureovim sindromom dobiju kompulsivne simptome. Verujemo da je zajedničko za obe bolesti to što deo korteksa- verovatno motorni korteks kod motornih tikova ili prefrontaini korteks kod opsesija i kompulsija - nisu ispravno modulirani od strane odgovarajućih delova striatuma (problemi u putamenu su u vezi sa tikovima, a problemi u nukleus-kaudatusu vezi sa OKP-em). Tako da su problemi u ove dve bliske strukture mozga koje moduliraju ili filtriraju pokrete najednoj strani i misli na drugoj izvor dva genetski povezana stanja koja su uzrok teškoćama sa napadnim pokretima (motornm tikovima), kod Tureovog sindroma, ili teškoćama sa opsesivnim mislima kod OKP-a.

TI PRAGMATIČNI PRIMATI
Prednji-čeoni deo mozga je deo gde se odvija najnaprednija obrada podataka i rešavanje

Kod pacijenata sa OKP-em. U stvari. kada bi se pojavila plava boja. prefrontaini korteks je reagovao i onda kad majmuni nisu dobili ništa. Majmuni su zaista voleli sok i radili bi veoma naporno da nauče ponašanja koja bi im obećavala ovakvu nagradu. prefrontaini korteks bi napravio promenu da bi im pomogao da odmah prepoznaju zeleni signal kao poželjan.ponašanjem. Posle jednog do dva pokušaja majmuni su prestali da ližu cevčicu vezanu za plavi signal. druge ćelije u njihovom prefrontalnom korteksu su reagovale mnogo jače i sa mnogo dužim vremenom njihovog paljenja nego ćelije koje bi se palile kad su stvari išle kako su oni očekivali. ćelije u prefrontalnom korteksu bi se palile odmah po pojavi te boje. kada bi očekivali da dobiju sok. Prefrontaini korteks je u stanju da prepozna i tačne i pogrešne odgovore. kada su majmuni polizali cevčicu određenu za plavi signal i naišli na slanu vodu umesto soka. Rols je želeo da sazna šta se zaista događa u mozgu kada se stalno ponavljaju neispravna ponašanja ili uporna ponašanja. Rols je znao da kao što su majmuni voleli sok. ližući cevčicu u odgovarajuće vreme. -tap. Kada je majmunima ponudio kašu sa slanom vodom. Rols je otkrio da kada su shvatili da određena boja znači da će se pojaviti sok. i sok je bio u cevčici. Prilično je jasno da je prefrontaini kortks kod majmuna bio uključen u prepoznavanju stimulusa iz okruženja i za obaveštavanja majmuna o tome: " Hej. oni su ubrzo napravili vezu između kaše i slane vode. tako da bi uskoro i sama pojava kaše uzrokovala paljenje susednih ćelija u frontainom korteksu. Rols je nedavno spekulisao da bi ovakvi odgovori na otkrivanje grešaka u prefrontalnom korteksu mogli da uključttiu i emocionalne reakcije na situacije koje uzrokuju frustraciju.problema. Majmuni su reagovali tako što su promenili svoje ponašanje.prefrontainom korteksu. Zbog prirode strukture mozga koja šalje informacije donjem delu čeonog dela mozga . To znači da postoje ćelije u prefrontalnom korteksu koje se aktiviraju . pa je trenirao rezus-majmune da izvrše jedan prost zadatak. Preko elektroda koje su bile postavljene na njihove mozgove. Brzo su naučili da plavi signal nije taj koji obavlja posao za njih i da je tada za njih zeleni signal bio poželjan. kako bi pomogle majmunima da se povuku i izbegnu slanu vodu. To je nešto što ne želiš" Sledeće što je Rols želeo da vidi šta će se dogoditi ako prevari majmune. Razumno je očekivati da aktivnost u prefrontalnom korteksu može da bude u vezi sa unutrašnjim osećanjem da nešto nije u redu i da treba da bude ispravljeno određenom aktivnošću . U prvom pokušaju. ovo je nešto što želiš. Važno je primetiti da te ćelije koje su reagovale i palile se u dužim intervalima u mozgovima majmuna. Majmuni su tako radili srećno i efikasno. To je "pravi sistem za otkrivanje grešaka"-i pogrešni odgovori su ti koji čine da njegove ćelije reaguju tako jako i dugo. Majmuni su učili brzo. Ono na šta su ćelije reagovale je bila činjenica da su majmuni napravili grešku. To što se izgleda dešavalo je da pošto su majmuni saznali da su bili prevareni i sada morali da menjaju svoje ponašanje kako bi dobili željeni sok. Jasno je da je prefrontaini korteks bio sposoban da se priključi na signale koji su značili "sok dolazi". psihologa ponašanja na Oksfordskom Univerzitetu. Istraživanje T. nisu tako reagovale na ukus slane vode izvan eksperimenta. majmuni su naučili da bi svaki put kada bi se pojavio plavi signal bili nagrađivani crnim sokom od kupine koji su lizali sa kraja cevi. tako su i mrzeli ukus slane vode.pale kad postoji nešto što želimo i isto tako postoje ćelije koje se aktiviraju kad nešto želimo da izbegnemo. izgleda vrlo verovatno da se i rešavanje problema koji uključuju emocionalne probleme takođe tu odvija. ovo "kolo za otkrivanje grešaka" može da postane hronično aktivno na . je dalo neke interesantne podatke koji mogu da budu važni za razumevanje uloge mozga kod simptoma kao što je OKP. Na primer.Rolsa (Rol1s). Sada su majmuni morali da nauče da će im zeleni a ne plavi signal doneti sok.

Ali. Prema našoj teoriji. Krajnja posledica problema u nukleus-kaudatusu može biti zaglavljivanje sistema za otkrivanje grešaka u jednoj poziciji koja označava "uključeno". ljudi imaju teškoće da prepoznaju prave greške. pacijenti koji su pokazali najveći napredak imali su najjasnije izraženo smanjenje metabolizma levog . Ali ono što je činilo da njihov prefrontaini korteks reaguje veoma jako. što dovodi do osećanja "da nešto nije u redu" koje ne odlazi. sa njegovim strašnim osećanjima "da nešto nije u redu" koja vas ne napuštaju. Kao što ćete videti. verovatno zbog kvara delova bazalne ganglije zaduženih za prečišćavanje. Šta bi mogao da bude uzrok ovome? Mi znamo da je sistem za otkrivanje grešaka u frontainom korteksu čvrsto povezan za nukleus kaudatus. je bilo kada su pogrešili i kad plavi signal više nije asocirao na sok. pa su onda deset nedelja radili u saznajnoj samoterapiji ponašanja. Intenzivna reakcija korteksa može da stvori osećanje da nešto nije u redu".neispravan način. Posle terapije. pacijenti koji nisu uzimali lekove. onda prefrontalni korteks postaje hiperaktivan i osoba ima strašne misli i osećanja koje vode ka kompulsivnim ponašanjima koje osoba izvršava u očajničkom pokušaju da se oslobodi tih osećanja. Ako sistem za otkrivanje grešaka počne stalno da reaguje ponavljajući svoje alarmirajuće signale. U našem eksperimentu na UCLA. eksperiment sa majmunima nam je takođe pomogao da razumemo šta se događa kod OKP-a. Sada postoje izvanredni dokazi iz raznih brojnih naučnih istraživanja da oštećenje bazalne ganglije (čiji je jedan deo nukleus-kaudatus) može da bude uzrok stvaranju OKP-a. i skloni su da stalno ponavljaju stare navike. Ovo otkriće je od naročitog značaja zato što sada imamo podatke koj i ukazuju na vezu između metabolizrna prefrontainog korteksa na levoj strani i reagovanja na tretman kod OKPpacijenata. su bili snimani PET-skeniranjem. i onda opet išli na skeniranje. nešto nije u redu". Ovo bi moglo da rezultira u stalnim upornim i napadnim mislima. Na nesreću. Važna uloga prefrontalnog-korteksa kod strašnih prinudnih potreba i prisila OKP-a. Ono što su ovi istraživači videli bilo je jasno povećanje aktivnosti prefrontainog korteksa. može dosta da pojača to duboko osećanje straha. i može da ga isključi tako što uzrokuje prebacivanje brzina na drugu aktivnost-ponašanje. to može da stvori hronično osećanje "da nešto nije u redu. Ako je sistem za otkrivanje grešaka pokvaren. koji ima veoma bliske interakcije i sa prefrontainim kortekskom i nukleus-kaudatusom. Sećate se da kad su majmuni ugledali nešto što nisu želeli. naročito na levoj strani mozga. postojala je veoma značajna korelacija između smanjene metaboličke aktivnosti levog prefrontainog korteksa i smanjenja simptoma OKP-a. se sve više pokazuje i dokumentuje. pošto je prefrontalni korteks moduliran usaglašavan od strane nukleus-kaudatusa. Cingulatni girus." i vodi osobu do toga da u očaju stalno ponavlja određene radnje i pokušava da "ispravi" to osećanje. prefrontalni korteks je reagovao tako što je slao sledeći sig nal: " To nije dobro. i brinući zbog zagađenja. koja bi morala da bude tu uz prljavu rukavicu. tu sad lekovi mogu biti od koristi. Jedini način da se ovaj začarani krug prekine jeste da se promeni ponašanje. korišćeno je PET skeniranje za merenje promene u krvotoku kod osoba sa OKP-em. ili neodgovarujuće neaktivno. ova ponavljajuća ponašanja samo čine da se ta osećanja pogoršaju. koji ga modulira odnosno podešava i usaglašava se s njim. U skorašnjem istraživanju u Opštoj Bolnici u Masačusetsu (Massa chusetts General Hospital). Eksperiment sa majmunima nam je pomogao da razumemo zašto ljudi koji imaju oštećen prefrontaini korteks imaju problem sa preteranom upornošću. žaleći se. kad modulacija u nukleus-kaudatusu ne radi kako treba. kada bi se pacijentovo stanje pogoršalo. ili osećajima da nešto nije u redu. Istraživači su postavili osobe sa OKP-em u skener zajedno uz neku prljavu rukavicu ili neki drugi predmet za koji su bili sigurni da će da uznemiri tu osobu.

može da odvoji "kolo fiksirane brige" u mozgu sa OKP-em. koristeći samo terapiju ponašanja (behavioral therapy). napuste neispravna uporna ponašanja i reaguju na OKPpotrebe i misli pozitivnim inepatološkim ponašanjima. tako da osoba može lakše da prestane da izvršava ta ponašanja. i dokumentovana. jer to stria tum normalno i radi. što znači da je blokiranost odstranjena .uzrokovala ovu prornenu. bez lekova. ali jače na desnoj hemisferi. koja je bila prisutna u obe hemisfere mozga. isti metod kojem vas ja OTKLJUČAVANJE VAŠEG MOZGA Ono što smo još otkrili na UCLA-i je da se kod ljudi sa OKP takozvani "Zaključani mozak" pojavljuje na desnoj strani mozga. Promenite ponašaqje. Kad kolo postane automatsko. Sledaća stvar je da učinimo da ta strujna kola -veze postanu funkcionalnije i više automatske. kod koga je uspešna psihoterapeutska intervencija.unutrašnje veze su se pomerile. N aučno smo pokazali da uspešna terapija. Ovo su tri glavna otkrića: • Kod onih koji su dobro reagovali pokazala se smanjena metabolička aktivnost u nukleus-kaudatusu. talamusu i cingulatnom-girusu. napravite novi put. na desnoj strani mozga: "Blokiran zaključa n mozak". već se on takođe vezuje zajedno sa aktivnostima u nukleus-kaudatusu. Dodajte tome i "gumu za plivanje" lekove. Terapija ponašanja je ključ koji ih otključava i dopušta im da opet rade slobodno.brazdu. Ova otkrića dokazuju da je moguće napraviti sistematske promene u funkciji mozga. Uradite vašu terapiju i otključ~te vaš mozak. OKP je prvo psihijatrijsko stanje. bez lekova podučavam u ovoj kqjizi . To znači da što su bila veća poboljšanja sa OKP simptomima. vidimo promene na prefrontainom korteksu i na striatumu. Kad ljudi sa OKPem prionu na terapiju ponašanja. Nijedan nije uzimao lekove. onda striatum "prebacttie brzine" i izvršava posao ovog kola ispravno. • Ustanovljena je snažna korelacija između metaboličke promene u levoj strani prefrontaInog korteksa i procenta promena u stepenu jačine pacijentovih simptoma OKP-a.prefrontainog korteksa. napravite poboljšanje u ponašanju. Ovo saznanje je bilo veliki motivator ljudima koji rade u teškom poslu terapije ponašanja. pa su promene uprefrontalnom korteksu čvrsto povezane sa promenama u aktivnostima ostala tri. nukleus-kaudatusa. i vremenom ćete promeniti vaš mozak i bićete oslobođeni simptoma OKP-a. postojala je veća tendencija da se prefrontaIni korteks "hladi". • Dok su pre tretmana postojale značajne korelacije aktivnosti prefrontaInog korteksa. Samo je terapija ponašanja. cingulatnog girusa i talamusa. Kad osoba sa OKP ima simptome. kako bi promenili svoje reakcije na pogrešne poruke OKP-a. Pokazali smo da bukvalno možemo da napravimo nove puteve u mozgu. Svi su lečeni kao spoljni pacijenti. Mi smo vršili istraživanja na osamnaest slučajeva i ustanovili da su u roku od deset nedelja dvanaestoro pacijenata ostvarili znač~an klinički napredak. ove su se korelacije značajno smanjile. Aktivnost u sva tri delaje tesno povezana. Vidimo da je "Zaključanost" odstranjena: strujna kola . i stepen uspeha ide i do 80 procenata. Kada ljudi sa OKP-em rade prisilne radnje u uzaludnom trudu da obezbede nešto mira za . koja zapravo menja funkcionisanje mozga. ne samo da se povećava metabolička aktivnost u prefrontalnom-korteksu.

na svoje OKP-misli i potrebe. Važno je da pacijenti i njihovi terapeuti obrate pažnju na ovo. i osoba bi obično reagovala pranjem ruku koje se ponavlja.. u isto vreme nastaje promena u tome kako vrednuju i daju značenje onome što osećaju. Kad sistematski menjaju svoje reakcije u ponašanju. Posle tretmana. što vremenom dovodi do merljivih biološkoh promena i smanjenja intenziteta OKP-simptoma.sebe. !". kao istinu koja će im pomoći da ostanu motivisani kad tok terapije postane zaista težak. oni zauzvrat menjaju funkciju u mozgu. oni u stvari samo pojačavaju blokiranost svog mozga. odgovor na istu opsesivnu misao bi mogao da bude: "A. Pre tretmana napadna misao bi mogla da kaže: "Operi svoje ruke ili . . jel'? Idi do đavola!" Menajući svoja ponašanja..

lekovi zaista imaju svoju ulogu za one kojima su potrebni kao pomoć u terapiji tako što će im smanjiti njihove prisilne potrebe. Kao što učitelj plivanja polako ispušta vaz duh iz gumenog kotura. Naše iskustvo u lečenju mnogo stotina pacijenata je da posle urađene terapije velika većina njih može da nastavi sa vrlo malo. sve dok nisu spremni da plivaju sami. (OKP i lekovi su razmatrani u devetom poglavlju). Onda polako možete da ispuštate vazduh iz gumenog kotura. tako i mi polako smanjujemo doze lekova. ili sasvim bez lekova. Sa koturom deca mogu da plutaju bez straha. ČUVAJU ĆI VERU . tako da oni mogu da budu u terapiji i da menjaju hemiju svog mozga. Korišćenje lekova u lečenju OKP-a je vrlo slično korišćenju gumenog kotura koji koristimo kad učimo decu da plivaju. što pomaže u procesu učenja plivanja. i bez njega.Kao što rekoh. Mi koristimo lekove da smanjimo stepen njihove anksioznosti potiskujući prisilne potrebe.

što se verovatno i ne bi desilo .i da je ta misao samo OKP . NALAŽENJE ODGOVORA . pa i od samog izlečenja od bolesti. natprirodnu ili neku drugu.BEZ FROJDA Izlažemo nekoliko opisa borbi protiv OKP-a. Drugo. Bog pomaže onome ko sam sebi pomaže. i da shvate da simptomi nemaju nikakve veze sa njihovim duhom ili čisto tom uma. dok izvršavate medicinsku tehniku samotretmana koja menja hemijske procese vašeg mozga. koje su dali pacijenti: Kajl Kajl (Kyle) službenik založne kompanije. ne da nestanu OKP simptomi. Ono za šta treba da se mole je.omogućuje vama. žrtvi. je da ljudi sa OKP-em nauče da sebi oproste zbog svojih strašnih misli. Jačanje vašeg kapaciteta da vežbate vaše duhovne snage i volju na svrsishodan i pozitivan način ima dalekosežne povoljne rezultate koji su na više načina važniji od jednostavnog lečenja. nasuprot paralisanom pasivnom sedenju i slušanju neke budalaste opsesivne misli. Prihvatanje da je bolna opsesivna misao van vaših moći da je uklonite . Korišćenje znanja da ojačate vašu volju i osnažite vašu uverenost u borbi zaobilaženja tih misli i prisilne potrebe.Mnogi ljudi se pitaju o ulozi vere ili molitve u lečenju OKP-a. koje će vam povećati napredak na putu vašeg oporavka. Sa dubokom poniznošću.izvršite neku svrsishodnu akciju i otpustite tu vašu preveliku brigu o vašim osećanjima i stepenu udobnosti. tako što ćete usmeriti vaše misli dalje od vaših simptoma i tako što ćete fizički da se uklonite sa mesta koja podstiču vaše simptome . Sigurno je da se skoro svaka osoba koja ima OKP u neko vreme molila za oslobođenje od stravičnog osećaja koji ova bolest sobom donosi. Skoro da je nemoguće da se borite protiv neprijatelja tako zloćudnog kao što je OKP ako ste ophrvani osećanjem mržnje prema sebi.da ispali metak sebe. a ne kako se osećate". Potreban je čist um. naročito za duhovnu stranu. da čak počnu sebe da mrze zbog osećanja krivice i nedovoljne sposobnosti. da ih oslobodi od intenzivnog bola koji im stvaraju opsesivne misli i prisile. Zapamtite: "Računa se ono što uradite. Vi izvršavate Božje delo u pravom i istinitom smislu reči.da se udaljite od umivaonika ili da se udaljite od vrata. poboljšava vaše funkcionisanje i otklanja veliki deo simptoma OKP-a. I uvek imajte na umu bar dva principa. oni bi molili bilo koju silu. U terapiji ponašanja treba da skoncetrišete vaš napor i da koristite volju da bi ste uradili pravu stvar . jeste kritična tačka mentalne intervencije u samotretmanu OKP-a. veru i samouverenje potrebno da bi ste dostigli to stanje celokupne svesnosti uma. Postoji razumljiva tendencija kod ljudi sa OKP-em da budu demoralisani. Ispravno usmerena molitva može da bude veoma efikasna ali i bilo šta što vam pomaže da razvijete unutrašnju snagu. Rad na svesnom samo tretmanu bio-ponašanja (cognitive biobehavioral) zaista se može posmatrati kao jedan put duhovnog samopročišćenja. Treba vam veliko osećanje vere u svoje snage da bi se oduprli tim prisilnim potrebama. već da imaju veze sa medicinskim problemom. Moć Nepristrasnog Posmatrača može da vodi vašu unutarnju borbu protiv potreba da uradite prisilu. da skoči .nego da imaju snage da se izbore protiv OKP-a. da vidite sebe kao duhovno biće koje može da se odupre neželjenoj napasti. Prvo. Jedna od najvećih nagrada za uspešnu terapiju ponašanja. godinama se borio sa mislima o nasilju. žanjete ono što ste posejali.

Ovo je razlog zbog čega se osećam ovako. Brajanovi OKP-strohovi i prisile su postale toliko nadmoćne. o neki su strašni. Rekao sam: ''Adios momče. ovo je stvarnost.'" To mu daje snagu da istraje i pomaže da se njegov bol ublaži". kolor fotografija snimka PET skenerom. i to je vraški dobro jer bih dosad sebi razneo glavu". a još uvek nisam izjeden". on usredsredi svoju pažnju na tu sliku: "Kažem sebi 'Okej. zauzmi stav i bori se". takođe je imao iskustvo so terapeutom sledbenikom Frojda koji mu je davao dijagnozu skoro svakog mentalnog poremećaja. Rekao je jednom doktoru: "Ne posedujem pištolj. Kad gleda na svoj snimok smeje se i kaže "Ovde je bio poprilično u poslu". prvi put je potražila pomoć kod lekara terapeuta. Onih strašnih i jadnih dana. Neki dani su skoro normalni. moraš do se spustiš no zemlju. Prvo. ista ona koja je priložena u ovoj knjizi. Nisam bila toliko uplašena. to je besmislica". Kad saznaš sa čim se boriš. Molio se: "Ako je oružje u blizini. Ono što ioi je pomoglo je terapija ponašanja (behaviorol theropy). Opisivao je svoj OKP kao čudovište. mogu da ga zaustavim". Ponekad je mislio da bi jednostavno trebao da se ubije i da završi s tim. "Dom ingo je jedan od onih čiji smo mozak snimili skenerom. Brajan se nasmejao dok se sećao: "Ušao sam u kancelariju kod tog čoveka i na stolu su bile dve šolje sa sumpornom kiselinom. sebi kažem: 'Samo imaš loš dan. izgledalo je kao da to ima kontrolu nada mnom. Njegove opsesije su bile "kao film koji je prolazio kroz moju glavu stalno se ponavljajući". Preimenovao. Ponekad popusti i krene . u strahu od mogućeg smrtonosnog udarca vozila. koje su bile udaljene otprilike pedalj od njegovih vrata. Ponovo Odredio i Pripisao svoj strah od akumulatorske kiseline. da kako je rekao "samo sam želeo da izađem iz svoje kože. pritisnuću ga ponovo sledeće godine" i onda prelazi ulicu. Domingo Domingo ima punu torbu opsesija. rekla je: "Opustila sam se. Rekao je: "Svaki dan je OKP tu. Bio je čak u stanju do pravi i šalu od toga da "su akumulatori još uvek tamo. mogu sebi do kažem ''Ovo je pogrešna poruka i osećam do imam kontrolu nod njom ''. Nekih dana dolazi u talasima. Sad kad prelazi ulicu ne mora da pritiska dugme za "Prelaz pešaka" (Walk) određeni broj puta. Posmatranje svoje prošlosti nije ni malo pomoglo. i ja to uradim. Veći broj dona može do vozi gde god zaželi. jednostavno da iskočim napolje". Kroz terapiju ponašanja je naučio: ''Ja mogu da se cenjkam s tim. U samousmerovajućoj terapiji ponašanja Brajan je počeo da koristi Četiri Koraka. On joj je govorio o mogućnosti da je bilo nešto u njenoj prošlosti što ioj je uzrokovalo opsesiju. kažem vam. molim Te.kroz prozor ili da se izranjavi. osim OKP-a. Kaže: "Okej.'" Na ormariću u njegovom kupatilu nalazi se zalepljena slika na ogledalu. To je rad. uključuiući i užasno osećanie da ima brijačke oštrice zakačene na vrhovima prstiju svojih ruku. Mahao je glavom dok je opisivao kroz što je sve prošao: "To je rad. Brajan je znao do bi stalno morao da beži ukoliko se ne bi čvrsto držao. Roberta Roberta. koja je dobila strah od vožnje svog automobila jer je imala stalne opsesije misli da je nekog udarila. to ti olakšava borbu. nemoj me poslati u pakao". pošto već ne mogu izbeći do se to događa. sledbenika Frojda. Njegova prva instiktivna reakcija je bila da naredi do se one uklone. slika mozga sa OKP-em. Kad stvari krenu nagore. Sada. Brajan Brajan (Brian) prodovac automobila koji ie imao morbidan strah od sumporne kiseline iz akumulotora. Ostavio je akumulotore gde su. Onda je rekao sebi: "Ne. Jedan teropeut je pokušao do ga leči osnovnom terapijom izlaganja. Momenat istine je došao kada je na novom poslu u preduzeću za prodaju automobila primetio šest kutija so poređanim akumulatorima u njima. ja odlazim odavde!' Nije dolazilo u obzir da bih to mogao da radim". uvek podsećajući sebe: "To je OKP. po što više ne mora da meri svoje potrebe i želje do ide negde protiv svojh velikih strahova: ''Jednostavno idem mojim pravim putem". To je rat". i oni su još uvek bili tamo onog dana kod je napustio taj posao. Jedanput kad je shvatila da je problem biohemijske prirode. On pokušava da vežba Četiri Koraka na religiozan način.

Džil Džil (JiII) agent za nekretnine u svojim 40-tim. Prljavi sudovi bi se gomilali u sudoperi i ona je to potpuno ignorisala dok bi uporno ribala . kombinovoni sa dobro zamišljenim prilazom (Cetiri Koraka) su bili apsolutno neophodni za izbavljenje iz toga". Ona zna do "nije lako ostati netaknut dok strava prolazi kroz celo moje telo". što je objašnjavalo zašto nije bio više zaljubljen. Sad sam dobro upoznata sa trikovima OKP-a i sada više ne nasedam na njih kao nekada". bila sam veoma zadovoljna do otkrijem da ova bolest nisam ja". Ali oko dopusti do OKP prevlada. jednako ponavljajući to čišćenje na način koji nije imao smisla. Naravno da nikad nije stvarno. Sad. jer "je jedna karta u kući od karata počela da pada".To je moj život. zna: "Sve će do završi zagađeno u mojim mislima. iako je shvatala da je njeno ponašanje bilo poražavujće napadno. Evo još jednog primera za taj glavni princip: Ako osećate da nešto može biti OKP onda to jeste OKP. gleda razne magazine sa devojkama ili da nije previše pio. pošto je Anin prvi pravi dečko. Kod je prvi put saznala da ima poremaćaj u mozgu. To žena me je izluđivola" seća se Ana". Ana je reagovala sa pomešanim osećanjima. sve do toga da li je za ručak uzeo margarin ili buter na hlebu. najedanput ju je zgrabilo neko osećanje da su stvari s koiima ie dolazila u kontakt bile zagađene. Ako bi postojalo i najmanje neslaganje u njegovim odgovorima. To me je činilo fizički bolesnom ". "Iako je bilo teško da se osećam dobro što imam takav defekt mozga. student filozofije. dosta jak karakter i kondicija. Iako je Ana znalo da je imala određenu nesigurnost zbog svoijh prošlih veza sa muškarcima koji su imali problema sa drogama ili alkoholom. Iako je Ana znala da je ovo "potpuno glupost ". je dobila dijagnozu od terapeuta da su sumnje i dileme oko njenog mladića samo" Froidovska opsesija oko grudi njene majke". pa bi mnogo godina kasnije ležala u krevetu sa Gajom. kad je srećno udata i majka. A i ovo saznanje je samo provociralo Aninu nesigurnost. "Ako zaista prihvatite OKP. Ana Ana (Anna). Ana nalazi aspekt Zen-budizma na putu ko celokupnoj svesnosti uma u odnosu no OKP. Nije mogla da prestane sa ispitivanjem. pošto bi ih on ponavljao bez puno pažnje. Ono je mogla ponovo da počne da izgrađuje pozitivnu predstavu o sebi. to je zaista jedno dublje prihvatanje. borila se sa opsesijom zagađenja već dvadest pet godina. Ana je postepeno dobijala moć da savlada svoje opsesije. može do pogleda unazad i kaže: "Iako nije nedostatak karaktera ono što me je dovelo u OKP.unazad. i ono je uspela da ga ostavi da stoji na mestima gde ga Gaj može videti. Naučila je da "telo može da radi nenormalne stvari. ako opsesija napadne. biće mi jasnije kada OKP ne napada". ona sebi kaže:"Ako je stvarno i postoji stvarna komponenta OKP-a. Anticipaciia joj pomaže. i odjedanput pomislila "Šta ako je moj muž homoseksualac?". od telefonskog aparata do mikrotalsne pećnice". To je nešto s čim sam naučila da živim. Kroz našu samousmeravaiuću terapiju U Četiri Koraka. U gimnaziji. Ona bi stalno čistila kuću. koji se inače ne bi brzo zagrejao za ono što ga je privlačilo. Gledajući telo u otvorenom kovčegu. nije razumela svoje apsurdne akcije sve dok nije saznala da ima OKP. i zaista zahteva određenu kontrolu uma". nije znala da ima OKP dok nije bila dijagnosticirana na UCLA-i. Anin ceo svet bi počeo da se ruši. Počelo je kad je kao udata žena od tek 18 godina otišla na pogreb najboljeg prijatelja svog muža koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Nešto kasnije je saznala da je njen mladić bio homoseksualac. iako to stvarno mrzim. Ana je postala opsesivna u vezi devojke Čeril Tiegs. Sada. Ona je smatrala da je važan pokazatelj oporavka bio onda kad je poštom stigao Tajni Viktorijin Katalog. pomenuo u prolazu kako misli do Tiegs dobro izgleda. Prirodno da je to bilo jedno od sledećih pitanja s kojima je bombardovala jadnog čoveka. Svakog dana bi Ana gnjavila Gaja o njegovim aktivnostima. Ona i Gaj su sad srećno u braku. ali su jednom bili blizu raskida veze zbog njenog stolnog i besmislenog upitkivanja Gaja: Šta je jeo tog dana? Sa kim je izlazio kao tinejdžer? Kako je ona izgledala? Kuda ju je vodio? Bez ikakvog razloga bi ga stalno iznova ispitivala da li npr.

I znala je da je ludost što provodi svoje dane ribajući. Ako bi to bilo vreme Božića. pa je ovo postalo nezgodno. oprala bi telefon sa sapunom i vodom. Ovako bi izbegla do "zagadi" svoju odeću i sebe. podove. ili jednom drugom. nije mogla da prestane. sa Četiri Koraka kao pomagalom. "lekovi su bili samo kao hladne tablete. odmah'. pomoglo je smanjivši bol. . kako se seća: "pluća su me bolela od udisanja isparenja'' . Džil i njene dve ćerke tinejdžerke su u to vreme živele u Severnoj Karolini. Džil je uzimala lekove. "Ovo je narastalo. opusti se i napadna potreba nestaje. "Prvi zadatak u terapiji ponašanja je da prihvatim da imam OKP. dok je terapija ponašanja to uradila. oprala kosu i obukla. Pošto bi završila razgovor sa devojčicama. Nadala sam se da niko neće primetiti da nisam imala kupaći kostim ispod peškira". Ako bi na primer dobila saobraćajnu kaznu. onda se pravi lavina. onda bi telefonski aparat postajao zagađen i ona bi morala da "alkoholira" ceo stan (tako je ono nazivala čišćenje alkoholom). kad je stepen anksioznosti toliko visok činilo da ovako rezonuje: "Sigurno je da mogu da budem slobodna od OKP-a ako ne uradim prisilu. Bilo joj je lakše da čisti i tako otera te strašne osećaje od sebe. uradiću nešto. Ako dopusti svome OKP-u da ide po svom. onda deset ljudi. plafone .sa "Lysol-om". Džil nikad nije moglo da objasni kako ili zašto bi neki predmet postao zagađen. Ponekad. poštedela bih sebe dosta nerviranja. To postaje navika i vi nastavljate da je izvršavate i postaje sve gore i gore". Ostavila je devoike kod prijatelja privremeno. Ako se zaista ne osećam dobro. i da se zbog toga osećam bedno". ili da ode u bilo koju vladinu ustanovu. 'Ali".koji su ionako bili čisti. Pre nego što je počela sa samousmeravaiućom terapijom. ona bi popustila pred jakim prisilnim potrebama da čisti ili pere. dosta vremena i dosta srčanih bolova. s tim što sam mogla da Preimenujem tu stvar". morala je da skine sve ornamente i figurice sa jelke i stavi ih u činije sa alkoholom. Njena opsesija je počela sa jednom pradavnicam koja je bila "zagađena". Džil je uvek birala da zove iz onih hotela koji su imali odeljenje za zdravlie. Počinje od jedne zagađene osobe. mnogo godina ranije. Njen kompromis može biti jedno tuširanje. jedan korak u prošlost. U to vreme Džil je počela da pravi i asocijacije sa bilo kakvim službenim dokumentom. u vreme stresa oko razvoda. Pošto je otkrila da su je devojčice lagole o tome gde su bile i što su radile. bar za izvesno vreme. morala je da dođe kući. Ona je razvila proceduru kojom bi izbegla zagađenje kod bi zvala svoje ćerke. Osećala bi kao da neka zamišljeno grudva prljavštine ide uz njenu ruku. ali bih mogla da dobijem srčani udar ako sebe stalno stavljam pod sav taj stres. ali nije napravilo stvarno poboljšanje". ona ne može do objasni: "Zagadila sam tako moje roditelje. Isto tako. kaže. pa je odlučila da se odveze do Floride i potraži neko nezagađeno mesto za život. ali je Uglavnom prevazišla svoje strahove od zagađenja i strah od smrti vezan za njih. kaže Džil. onda neće doći do toga da provodite sate u toku dana boreći se s tim". . ostavila bi svu svoju odeću u ormančiću. a da bi bila sigurna da su dobro. očisti ceo stan alkoholom i istušira se. u njenom susedstvu. uživaju i rade. i morala som da se selim. Čak bi morala da opere i mačku i otvori usisivač. Smeje se dok se seća: "Mnogi biznismeni bi došli i buljili u mene. "Da sam znala za tehniku Četiri Koraka pre toliko godina. "Toliko se toga u mom životu izmenilo. U toku cele jedne godine izašla je iz kuće samo da kupi namirnice i čak je za to išla do kupuje u samo jednoj određenoj prodavnici za koju je odlučila da je još uvek "čista". "jer ako popustite pred tim. kako ona to tumači.a one su to rodile da bi izbegle glupi ritual koji se od njih tražio ako su govorile istinu . 'Ako se suočite sa tim odmah. obavila bi peškir oko sebe i otišla u hol gde bi platila razgovor. Nije mogla ni da dotakne potvrdu regristracije svojih kola. bilo šta". a onda cela država". tako da su mi 'zagađeni' postojali čitavi gradovi i države. Ako bi kojim slučajem neko od njih nazvao telefonom. Često je za Džil Preimenovanje dovoljno: Ona duboko uzdahne. Pošla bi u klub za zdravlje. moju sestru i moju braću i nisam moglo da ih vidim šesnaest godina". i ne bi bila primorana da izbaci sve stvari iz svojih kola. deo po deo. 'Preimenuj to kao OKP. onu kojom je držala slušalicu i moralo je da se tušira pet puta da bi se toga otarasila. Džil još uvek ima prisilne potrebe da se tušira previše. ona predlaže. o njen OKP se pogoršavao i kišno vreme ju je još više guralo u depresiju. pa onda deset prodavniea.zidove. Tako da sad pokušavam da budem blaža prema sebi i osećam se dobro. sipavši alkohol na njih. ili trljajući alkoholom.sada su i one postale "zagađene". redovno bi se zaustavliala da telefonira. umesto pet. Mnogo smo se selili zbog moje bolesti". Radiću na nečemu malo napornije. "Sediš tako i misliš 'Hej drugi ljudi su napolju. istuširala se barem četiri puta. Povremeno. To je onda. a ti si ovde i čistiš tu zamišljenu prljavštinu !'' Ipak. "Pravite te male korake". naučila je: "To je kao da dajete tome više poverenja.

. • I dok mozak počinje ispravno da menja brzine. će vremenom učiniti da se vaš menjač otkoči. njegovo kolo za detekciju grešaka pogrešno alarmira.Važne tačke da se upamte • • • Korak 2 je Ponovno Određivanje i Pripisivanje Ponovno određivanje i pripisivanje odgovara na sledeća pitanja: "Zašto mi ove misli i prisilne potrebe stalno dosađuju? Zašto ne nestaju? Odgovor je: Zbog medicinskog stanja zvanog OKP • OKP je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu koja rezultira uneispravnom funkcionisanju promene "brzina" u mozgu: Mozak se "zog lovi u brzini" • Zbog toga što je mozak zaglavljen u brzini. • Promena vašeg ponašanja u reagovanju na neprijatna osećanja i pomeranje ka korisnim i konstruktivnim ponašanjima. neprijatna osećanja polako nestaju i postaju lakša za kontrolu. Ovo uzrokuje veoma neprijatna osećanja.

Što više brineš o menjanju boje. Ključ refokusiranja je da pređete na drugu aktivnost . REFOKUSIRANJE Korak 4.ponašanje. manje ćeš da napreduješ. Ponovno vrednovanje . moraš da se smiriš.3 Korak 3 : Refokusiranje ''To nam neće doneti samo naša želja'' Korak 1.: Refokusiranje je korak koji vam govori šta da uradite u pokušaju da prevaziđete te prinudne potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji. Zašto se ne bi sad ponovo vratio na zelenu pozadinu?" . To je zato što vaš mozak počinje efikasnije da funkcioniše. Ja volim da ispričam priču o kameleonu i terapeutu. to vam je lakše da to radite. Vaš mozak počinje lakše da se prebacuje sa jednog ponašanja na drugo. da bih slikovitije prikazao uzaludnost pokušaja da se samo mišlju oteraju simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja.revalorizovanje Korak 3. Daje vam instrukcije da zaobiđete te napadne problematične misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na neku korisnu konstruktivnu aktivnost koja vam pruža zadovoljstvo kao što je baštovanstvo ili igranje kompjuterske igre. Terapeut kaže nesrećnom kameleonu: "Slušaj. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. Preimenovanje Korak 2. Što više vežbate Refokusiranje. popravljate pokvareni menjač u svom mozgu. Kad to uradite.

opsesija. i OKP pobeđuje. i zaobilazite je tako što ćete vaš um zaposliti drugim poslom koji je prijatniji i svrsishodniji. manja je šansa da ćete uspeti. granice vaše snage mogu da dozvole samo pet minuta. (Takođe je tačno da lekovi doprinose da OKP brže nestaje. jači od snage vašeg uma i ne možete ga lako oterati. Zaključak o Refokusiranju u jednoj rečenici glasi: Uradi nešto drugo . Možete da slušate muziku. Podsetite se: "Ovo nisam ja. Što više brinete o pokušajima da oterate neke budalaste i dosadne ideje iz vaše glave. Recimo da imate opsesiju oko zagađenja i da misao od koje strepimo dolazi ponovo: "Moram da operem ruke".Kod OKP pacijenta problem je isti. Ovo je Refokusiranje. To je besplodna - . Verovatno i najkritičnija stvar koju treba da uradite u vreme napada OKP-a je da se refokusirate na drugo ponašanje. Onda je Ponovo Odredite i postavite krivicu tačno tamo gde i pripada. visine i mraka. nazovite je onim što jeste. pogledati Deveto poglavlje). je veoma jak. Ne pokušavajte da oterate OKP kroz neko magijsko razumevanje šta to predstavlja i šta znači. Odmaknete se od umivaonika i odete bez pranja ruku i uradite nešto korisno što vas čini zadovoljnim. (Nemojmo zaboraviti onog profesora Galahera i njegovog jadnog pacijenta sa svojim strahovima od zmija. Sad. Jedino što OKP može pametno da uradi je da đavolski postavi dilemu našem umu. U početku. Ali važno je zapamtiti da izaberete bilo koju aktivnost. POLAKO. neki ručni rad ili ubacivanje nekoliko koševa. OKP. kao što je odlazak u šetnju. Najzad. Ali.To može biti fizička aktivnost. Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje vam pomaže da se malo priberete i da budete spremni da svoje misli odvojite od OKP-a i postavite ih ponovo u realnost. Ne možete sve da uradite odjedanput. destruktivno zaokupljeni dosadnim mislima i prisilama koje su napale vaš um. Petnaest minuta je samo grubo ukazivanje na pravi put. vi ćete dići ruke. umesto da izvršavate neki bezvezan ritual u vašoj reakciji na opsesivnu misao koja se pojavila u vašem mozgu. ostavite OKPmisao tamo. i nećete delati prema tim mislima i prisilnim potrebama. ovo je OKP". Ovo je petnaestominutno pravilo . dok vi sledite petnaestominutno pravilo. Vi se pomerite u stranu. Šta time hoću da kažem? Evo kako može da se gleda na to : Refokusiranje je kao učenje borilačke veštine. Bolje je da radite postepeno.Važna stvar je da bar za tih pet minuta nećete sedeti. treba iskoristiti njegovu glupost. Sada ste spremni da zaobiđete te misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na drugo. Zato. kuvate. i to mora biti nešto u čemu uživate. Umesto toga vi ćete svesno Preimenovati te besmislene misli u OKP. i Ponovnim Određivanjem ih prepoznati kao problem veza u vašem mozgu. u Prvom poglavlju). kada se nije delalo prema njima. vi imate jednu očiglednu prednost: OKP ima tendenciju da bude veoma glup. već to što uradite.Vi se refokusirate na drugo ponašanje. pletete. ako stanete baš ispred ovog glupog ali moćnog protivnika. svrsishodno ponašanje. polako i sigurno pobeđujete u trci. Kad to uradite. Onda se Refokusirate. Cilj je da ovo radite barem petnaest minuta. on će vas odmah oboriti.Preimenujte je.Vaš protivnik. U početku terapije izgleda da fizička aktivnost mnogo pomaže. Prvo . saznaćete da se OKP-potrebe menjaju i imaju tendenciju slabljenja posle izvesnog vremena. igrate kompjutersku igru ili da zalivate omiljeno cveće. Ključni princip u samousmeravajućoj terapiji ponašanja za OKP je ovo: Ne računa se to što osećate. ALI SIGURNO Nemojte da sad skočite i pokušate nekom mahnitom non-stop aktivnošću da odbacite sve dosadne misli odjedanput.

Po isteku ovog vremena možda ćete reći: "Dobro. Ključ refokusiranja je da morate da pređete na drugo ponašanje. Jedna od velikih ironija života je da kada nam nije stalo da dobijemo nešto u životu. umesto bola.. Treba da budete aktivni. Morate to zaobići. još uvek mi dosađuje. Refokusiranjem i promenom ponašanja vi menjate te zarđale brzine u vašem mozgu i odupire te se prisilama na inteligentan način. Isti princip važi i kod borbe protiv simptoma OKP-a. Iako OKP još uvek može da pokuša da se prikrade učini vaš život mučnim. To se ne događa u prvom pokušaju. AKO RADITE. dogodiće se posle izvesnog vremena. Za to vreme radite nešto što vam pruža zadovoljstvo. počinjete u sebi da se osećate prijatnije zbog toga što vaš mozak počinje bolje da radi. POBEĐUJETE Kako ja zapravo definišem "poboljšanje"? Pošto je OKP hronična bolest. Refokusiranje je u centru samousmerava juće saznajne terapije ponašanja.borba. Kad ne obraćate nikakvu pažnju na prinudnu prisilnu potrebu. Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača . pokušajte da sačekate bar petnaest minuta da ništa ne radite i ne reagujete na njih. Menjajući svoje ponašanje. zapravo menjate način na koji vaš mozak radi . Na drugoj strani. moja definicija poboljšanja je dostizanje tačke kad OKP mnogo manje utiče na vaš svakodnevni život. Razvićete snažan um.u suštini na isti način na koji lekovi menjaju hemiju mozga.. Primećujem razliku". Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i. Ali ne toliko.kako bi rekli: "A to! To je OKP. Dosledna primena Nepristrasnog Posmatrača je ono najbolje za duševnu snagu.Vi ne možete da učinite skoro ništa kako bi jednostavno oterali strašno osećanje. Sačekaću sledećih petnaest minuta". uvek napreduju. prinudne potrebe počinju polako da se smanjuju jer radite na prameni hemije vašeg mozga. koga je briga da li će nestati ili ne? Ja ću da uradim nešto konstruktivno". Kad prebacujete brzine za aktivnosti-ponašanja. ne meša se više sa vašom efikasnošću na poslu niti sa vašim ličnim prijateljstvima i ne traži više vašu stalnu pažnju. Kako su naša istražiivanja na UCLA-i pokazala. Samo ćete postati demoralisani. Vi popravljate pokvaren sistem za prečišćavanje u mozgu i pokrećete automatsku transmisiju u nukleus-kaudatusu da ponovo proradi. nećete menjati vaš mozak i nećete imati poboljšanja. vaše posmatračke moći će se povećati. sposobnost da se zaobiđe OKP je moćno oružje. to se obično tada pojavi pred nama. takođe poboljšavate način na koji funkcioniše vaš mozak. Nisam još video nekog ko je dostigao ovakav nivo duševne rešenosti a da nije uspeo da napravi napredak. iako je misao ili osećaj OKP-a još tu. kad vas sve manje tera da radite stvari zbog kojih se kajete. kad se fokusirate na zaobilazak OKP-a. vi u stvari povećavate šansu da one (opsesivne misli i kompulsije ) zaista i nestanu.Vaš poklič u ovoj borbi nikad ne srne biti: "Moram da se otarasim ovog osećanja". Tako da posle jednog uspešnog petnaestominutnog čekanja možete da procenite situaciju i odlučite: "Hmm . Kad se pojave te prinudne potrebe. Ljudi koji mogu ovo da urade. Dok se učite ovladavanju nad svojim strahovima. I mogu da garantujem da ovo možete sami da uradite. Kako su naša istraživanja na UCLA-i pokazala. bukvalno utučeni iznutra.taj posmatrajući glas razuma u vama. nećete promeniti vaše ponašanje. Daj da uradim nešto drugo". sad znate da nije toliko važno šta osećate već šta uradite. Kad to radite. popravljate način na koji vaš mozak radi. ako samo sedite i ponavljate: "Moram da se osećam bolje''. ne možete biti pasivni. um koji će biti osetljiv na naizgled nevidljive promene i sposoban da vidi rezultate tih promena. isto kao što ne možete ništa da uradite što bi zaustavilo alarm koji je greškom proradio na nekim kolima. . Kada to uradite. ne dosađuje mi baš mnogo. Budite strpljivi. Ako bi to bio slučaj garantovano ćete biti gubitnik. Vi nećete dopustiti da te misli i osećanja određuju šta radite. Kad sebi kažete: " Hej. ona počinje polako da nestaje.

(Sećate li se onih fotografija na koricama knjige?) Učeći da odlažete akciju povodom opsesivne misli za petnaest minuta . Izlazi da ako odbijete da poslušate i perete.što se često dešava . Ovo je zaista samousmeravajuća terapija u tom smislu da ste sami sebi terapeut. To može biti obična mala beležnica koju stavljate u džep ili tašnu. kao što znamo.Preimenuj.Samo zato što je vaš prefrontalni korteks zaglavljen i šalje va pogrešne poruke. samo recite sebi da je OKP pobedio u ovoj rundi i zakunite se da ćete sledeći put raditi na tome da ignorišete umivaonik ili vrata. počeće da se hladi. držanje zapisa na papiru će vam pomoći da čvršće smestite ta ponašanja u vašem umu. nije uvek lako da se setimo koja je od naših aktivnosti pri Refokusiranju. dok gledate kako se lista uspeha povećava. prefrontlini korteks će postajati sve više zagrejan.duže ćete biti u stanju da se izlažete tim strašnim mislima i prisilnim potrebama a da ne izvršavate prisilne radnje i rituale. (nije pranje ruku nego izvršavanje prisilne radnje-kompulsije). Vi ste onaj koji odlučuje da li ćete da slušate te bezvezne poruke i radite prema njima. bila najefikasnija. Ali ako odbijete da slušate. Nikad neću napredovati". Bože. Na kraju ovog perioda važno je da ponovo procenite dosadnu potrebu i napravite mentalnu zabelešku o bilo kakvoj promeni u jačini potrebe za vreme dok ste bili u stanju daje držite po strani. U žaru borbe protiv kompulsivne potrebe. U redu je da u početku napravite fizičko odstojanje od umivaonika ili vrata. kao što je nekad to smatrano za neophodno. tu je i duhovni aspekt. Ako uradite kompulsiju.osim ako vi ne odlučite da ide. Koliko god vremena možete da izdvojite od trenutka dobijanja te prisilne potrebe i vaše akcije povodom nje je vreme koje je dobro iskorišćeno. Vaš dnevnik vam takođe može pomoći pri izgradnji samopouzdanja.ili čak samo pet minuta .sebe učite prevenciji reagovanja. Ne morate da provedete sate na terapiji sa doktorima. ne znači da morate da to slušate. Tipično je da osoba sa OKP-em ima potrebe da izvršava kompulsivna ponašanja-prisilne radnje mnogo puta u toku dana. Isto se odnosi i na održavanje aktivno uključenog Nepristrasnog Posmatrača. Naravno da uvek možete dobiti dodatnu pomoć i podršku. ali to ne znači da vi morate da perete. U Bibliji. Štaviše. sprečava vas da uzmete prisilno ponašanje zdravo za gotovo. pokušajte da se Refokusirate na neki prijatan i koristan posao. tako ćeš i . Kako poseješ. se kaže: "Nemojte se zavaravati. sve više i više. u Knjizi Galicija. U početku ćete morati da se veoma brzo udaljite od umivaonika da ne bi popustili i prali ruke ponovo ili da se brzo udaljite od vrata. Zašto je ovo važno? Pa iz dva razloga. Popustio sam. oko kojeg je naš tim sa UCLA-e izgradio metodu U Četiri Koraka. počinjete da pravite pozitivne promene u radu vašeg frontalnog korteksa.mozak.naučili ste da možete da kontrolišete vaše ponašanje u reagovanju na OKP misao. Ali nikad ne recite sebi: "O. a ne prefrontalni korteks. Pored biološkog aspekta prevazilaženja OKP-a. kao reakcije na njih. onda to ide". Mnogi naučnici i filozofi su bili skloni da kažu "Ako prefrontaini korteks kaže da. Samo shvatanje da je ovo terapija ponašanja. Bog ne može biti zavaran. Otkrićete da što više primenjujete korake . Čak i ako postoji skoro neprimetna promena u intenzitetu . Prefrontaini korteks će vam reći: "Peri ovo! Proveri ono!"Ako slušate sve ovo. čak i ako je to samo minut-dva. Refokusiraj i Ponovo vrednuj . BELEŽENJE VAŠEG DUHOVNOG USPEHA Važno je da imate dnevnik ili svesku u koju zapisujete vaš uspeh u Refokusiranju. čak i ako izvršavate prisilu u isto vreme. Ponovo Odredi. To je važno otkriće u relaciji um. Ali ne ide . Prefrontaini korteks vam može reći: "Peri!''. Ja sam užasan(a) Ja sam gubitni(ca)k. da ne biste ponovo proveravali bravu.

Razumevanje veze između onoga što mozak radi i unutrašnjeg života osobe je veoma važno. oni ne urade šta treba da bi se oslobodili OKP-a. ništa se ne dešava ili se simptomi pogoršavaju. strahujući od neke vrste kazne što je imao opscene opsesivne misli. tako je istina i da oni mogu tačno da predstave kako su mislili i osećali se pre. Kao što je jasno dokumentovano da se mozak menja kad ljudi sa OKP-em naprave napredak. Niko ne može da uradi ovaj posao za vas. i iz medicinskih razloga a i zbog same fascinantnosti predmeta. i videćete zašto istraživanje OKP-a može toliko da obećava kad je u pitanju veza između uma i mozga. razumevanje koje se pojavljuje o nekim elemen tarnim problemima u mozgu koji uzrokuju OKP. kad god se takve misli pojave. iskreni i veoma intenzivni.žnjeti". Na primer. Jedna žena iz moje grupe za terapiju OKP-a je rekla: " Šta god da radim je ozbiljno. Ali kod osoba sa OKP-em. Moji pacijenti ovde opet imaju tendenciju da budu kreativni. Jedan čovek se veoma bojao od brijanja. Za razliku od onih ljudi koji boluju od raznih drugih psihijatrijskih bolesti. istrošeni od onoga što oni vide kao beznadežnu borbu protiv đavolske bolesti. Oni su ne samo vredni ljudi. Kroz istraživanja OKP-a smo dosta naučili o međusobnoj vezi načina rada mozga i onoga što se događa u umu čoveka. Ja nastavljam da uživam radeći na istraživanju OKP-a i njegovih uzroka. Refokusiranje pomaže kod obnavljanja te energije. Najbolje Aktivnosti za Refokusiranje iziskuju jaku koncentraciju i strategiju i obično uključuju i druge ljude. tako da kad se ništa aktivno ne preduzme da se savlada njihova bolest. Izgleda da je tako Bog izgradio i ljudski sistem. ta aktivnost će vam manje skrenuti pažnju sa vaših opsesivnih i kompulsivnih misli nego dobra partija bridža. Ovde su na delu i sledeći faktori. i zagonetna či njenica da ljudi sa OKP-em za razliku od svih drugih ljudi sa dru gim psihijatrijskim bolestima najslabije reaguju na plasebo terapiju . kad sami džogirate. a kako posle tretmana. već su i skloni da budu kreativni. Oni mogu da opišu do sitnih detalja nesrećna osećanja i napadne potrebe i bedu i muke koje im ta osećanja uzrokuju.MOZAK Istraživanje OKP-a je stimulativno za intelekt. .terapiju bIanko tabletama. Na drugoj strani.sve dok vam to pruža neko zadovoljstvo (ovo nije negiranje činjenice da je solo-džogiranje korisno za mnoge ljude). Uglavnom iz tog razloga što je rad sa ljudima koji imaju OKP veoma zahvalan. Za učenje Četiri Koraka. Ali morate prvo da posejete da bi ste požnjeli rezultate. čak i ako je to biranje pahuljica za doručak". ili čak rešavanje nekog poslovnog problema. Imao je strah od samopovređivanja prilikom brijanja. On sad može da koristi brijanje kao aktivnost Refokusiranja. Kad se ljudi previše fokusiraju na to kako se osećaju. Vi možete da menjate svoj mozak. ljudi sa OKP-em imaju i tendenciju da ostanu bez energije. kapacitet ljudi sa OKP-em da usmeno iznesu kako se iznutra osećaju. ili nešto drugo. koji veoma cene pomoć koja im se pruža. ovakva intenzivnost je dobar adut. Postavite sva ova otkrića zajedno. generalno manje od deset procenata pacijenata pokazuje napredak kada im se daju bIanko tablete. Pošto znamo dobar deo onoga što se događa u mozgu osobe sa OKP-em. kad se ljudima daju tablete za koje oni misle da im pomažu postoji dobar broj onih kod kojih zapravo dolazi do poboljšanja za kratko vreme. Kao rezultat ovoga mi imamo prilično dobru sliku o tome šta se događa u duši osobe koja ima te prisilne potrebe da pere ili proverava. možemo da poboljšamo naše razumevanje odnosa između toga što se događa u mozgu i unutarnjih osećanja i deša vanja kod te osobe. Čak i kod šizofrenije i depresije. Rezultat je da su i njegovo lice i um postali veoma čisti! VEZA UM . ljudi sa OKP-em mogu veoma jasno da objasne šta osećaju i šta im dosađuje.

ispravnija ponašanja. Znaćete šta se zaista događa i prestaćete da reagujate kao marioneta. Vi znate da niste zagađeni zbog tog "susreta" sa misterioznim čovekom. Uradite prvo ono što je najlakše. Bože. šta to znači?" Da budemo pošteni. Osnovni uslov je da što manje radite kompulsivna ponašanja i sve manje obraćate pažnju na opsesivne misli i radite zaobilazeći ih . krzno i kožu na kompulsivan i destruktivan način - . ". a to nije". I psi mogu da dobiju poremećaj koji uzrokuje da počnu da ližu svoje šape. ono je zeleno". (Pogledaj Osmo poglavlje: Četiri Koraka i tradicionalni prilaz terapiji ponašanja). Kad shvatite da to osećanje nema neko dublje značenje i da je to samo lažna uzbuna. Promenite brzinu i menjate ponašanje . - ŠTA TO ZNAČI: NIŠTA Ali ako uzmete OKP poruke zdravo za gotovo. kako bi vam omogućio da ostavite ponavljajuća. Eto. sutra ću da prestanem da ih radim". bićete uglavnom u stanju da to ignorišete i radite svoj posao. Pogledaćete sebe i bićete u stanju da se upitate:" Šta je ovo osećanje?" Odgovor? To je Zaključanost-Blokiranost mozga. ili vam vaše oči govore "To je crveno.. Ali bez Četiri Koraka kao oruđa kojim se uveravate. cingulatni girus. (Još bolje ako ste anticipirali i planirali unapred. i nukleus-kaudatus su se združili protiv vas. i reći će vam: "Ovo je dobro. Osoba ide doktoru i on radi ono što doktor obično radi. Ali kad jedanput počnete da primenjujete Četiri Koraka. po duševnog života ličnosti. pošto ćete unapred znati šta ćete raditi). Ono što ne biste hteli odmah da uradite je da kažete: "Znaš onih dve stotine kompulsivnih ponašanja koja imam. našanja i OSTANITE AKTIVNI Ja čvrsto verujem da je dopuštanje ili ohrabrivanje pacijenata da budu pasivni problem u velikom delu moderne medicine. Ali pošto ste bili konzistentni u radu u samousmera vajućoj terapiji ponašanja. Može biti mudrije da počnete sa onim koje vam stvara najmanje stresa. Isto kao što vam vaš jezik kaže "šta je slatko. a pacijent čeka da mu se stanje poboljša.radite nešto drugo. Napravite spisak.misli i prisilne potrebe će sve brže bledeti i nestajati.Vaš Nepristrasni Posmatrač će održavati vašu vezu sa realnošću. besmislena ponašanja i pređete na druga. cingulat girus koji je direktno vezan za vaš stomak i srce vam daje osećaj da će se nešto strašno dogoditi ako .prefrontaini korteks. Prefrontaini korteks vam šalje poruke da nešto nije u redu. I to je dobro. i nukleus-kaudatus ne prebacuje brzine. dobro.. kod lečenja OKP-a lekovi kod mnogih ljudi olakšavaju učenje metode Četiri Koraka. Uzmite jedno i pokušajte da sačekate petnaest minuta pre nego što reagujete na njegove luckaste naredbe. nećete više reagovati na te pogrešne poruke automatski i bez ramišijanja. a šta kiselo". ako mislite da će vam pomoći. ako se koriste da pomognu ljudima da sami sebi pomognu (teorija gumenog kotura). neku vrstu merila za stres. duboko u sebi vi znate da to ne znači ništa. Lekovi su u redu. Naš UCLA-metod lečenja uči ljude šta mogu da urade kako bi sebi pomogli. osećanje je toliko jako da ste skloni da ga prihvatite. Oni zasigurno čine da neprijatni simptomi brže oslabe. Kao član ljudskog roda vi imate malu prednost na startu. trošićete svoje vreme gunđajući i pitajući se:"Da li me je onaj dotakao? Verovatno se očešao o mene dok nisam gledao. ta poznata nam trojka . dok primenjujete petnaestomi nutno pravilo.Sve ovo se nadovezuje na moćne izvore informacija o vezi između mozga. otkrićete da možete to da radite sa sve manje i manje lekova.

Ovo je teritorija borbenog pilota. je najzad odlučila da neće više da živi sa zadimljenim svetlima u stanu i sa novinama koja su pokrivala ogledala. Kad postane zaista teško i kad posao Refokusiranja optereti vašu moć volje. Pomoglo je. što bi radila kako bi se oslobodila od zamišljenih defekata i mana na koži.to je samo tvoj pseći dermatitis. Jedna žena se udari blago po licu nekoliko puta. Mi kao ljudska bića imamo kapacitet da posmatramo svoja sopstvena ponašanja. sve više ćete imati zadovoljstvo da regularno vežbate U Četiri Koraka. . njegovi prijatelji su bili totalno zbunjeni ovim ponašanjem. da koristimo našeg Nepristrasnog Posmatrača. pa nije imao nikakav strah od letenja. Jedna žena koja se već mnogo godina borila sa poremećajem telesne dismorfije. stanjem bliskom OKP-u. To je uzrokovano prinudnim potrebama iz tvog mozga. a ne smatrajući ga nečim što nije .Veoma je dobra ideja da sebi obećate neku nagradukartu za pozorište ili sladoled. ali je sav bio obuzet strahom od doticanja kvake na vratima za koju je zamislio da je zagađena. Ali posle nekoliko nedelja moraćete da otvorite novu kovertu. davala je sebi dvadeset pet centi za novu odeću. Za svakih petnaest minuta koliko bi se uzdržala od kopkanja svoje kože. Time što Refokusirate i radite zaobilazeći vaš OKP prihvatajući ga kao ono što i jeste. kod njega nije postojala slična asocijacija između aviona i bilo kakve zagađenosti. Naši pacijenti na UCLA-i su razvili svoje sopstvene tehnike kojima sebe sprečavaju da izvršavaju svoje kompulsije . Verovatno je to ono što je Hauard Hjuz radio kad je vozio svoj avion. Idi i kopaj u dvorištu". verovatno zbog pogrešnog alarmiranja u singulate -žirusu (cingulate-gyrus). Više nećete moći da se držite vaše zamišljene štoperice. kako bi sebe sprečila od stalnog čeprkanja i kopkanja svoje kože. pilot sve kontoliše. Za komandama svog aviona on je svoju pažnju Refokusirao od OKP-a ka aktivnosti koja je zahtevala potpunu koncentraciju. Hjuz nije mnogo mislio na taj način o pilotiranju. Dok je kvaka na vratima kod njega uzrokovala morbidan strah od smrti. Refokusiraj. ODBACIVANJE TIH ANKSIOZNOSTI Aktivnost koja iziskuje vašu punu pažnju je odličan način da sebe okrenete od simptoma OKPa.ako uspete da sačekate barem petnaest minuta pre nego što uradite bilo šta u vezi vaše opsesivne misli. Za osobu sa OKP-em. ali ako ovo analiziramo u kontekstu onoga što sad znamo o OKP-u. Kako vreme prolazi.prisile. Kod Refokusiranja u početku je i minut napredak. zaista nije teško razumeti. U avionu. dodirivanje zagađene kvake može da uzrokuje strašnu pomisao da je katastrofa neizbežna. Onda bi trebalo da zabeležite uspeh u svoj dnevnik terapije ponašanja. koja je nameštena na pet ili deset minuta. Promenićete način na koji vaš mozak radi. Vi uradite što god je delotvorno za vas. U to vreme. imajte na umu da će vam se na kraju sve to vratiti vrednim rezultatom. Letenje je bilo neka vrsta terapije ponašanja za Hjuza. Mnogi ljudi uvide da je beleženje svog napretka najveća nagrada. Ali ne možete svom psu reći: "To nisi ti .doći ćete do saznanja i shvatanja da ceo vaš život ne zavisi od kontrolisanja tih strašnih i napadnih osećanja. ali se može zaobići pa se na taj način može kontrolisati. Jedan mladi čovek pukne prstima obe ruke. Moraćete da povećate vaš stepen tolerancije na neprijatno osećanje.stanje za koje je Dr Džudit Rapaport iz Nacionalnog Instiuta za Zdravlje otkrila da može biti lečeno istim lekovima koji se koriste i za lečenje OKP-a. i da se vaš svet neće srušiti samo zato što vaš OKP ne nestaje. Za kratko vreme osećanje straha nije moguće više kontolisati. da povećamo našu celokupnu svesnost uma i da pravimo osmišljene odluke kako ćemo da vrednujemo i reagujemo na te signale koje nam šalje naš mozak.

Vremenom. on je jedanput doneo vizit-karticu eksterminatora. Mislim da većina ljudi ovo nekako improvizuju tako da rade ono što je za njih delotvorno. kaže Majkl. Majkl procenjuje da je oko 70 procenata uspeo. Morate da se smirite.. I uopšte se ne oseća slično OKP-u.' Četiri Koraka su bili kao priručnik za početnike. Umesto toga. ne morate da mislite: 'Sada moram da uradim Prvi Korak' . Sad shvatam da nešto u meni. ali uvek pokušavaš da napreduješ. Kada je stepen Majklove anksioznosti nizak." Ali moj odgovor je . to je dobro. i osećaćeš se bolje sledećeg dana. Majkl. i bolje ćeš se osećati sutra. "Ponekad". njegova koncetracija postaje veoma intenzivna pa je u stanju da izvršava svoj stenografski posao jako dobro. koji je savladao svoj problem pranja ruku.misli". već da radim nešto u čemu uživam" . U isto vreme hoću da budem realan. Stalno izmišljaš vežbe koje će ti pomoći da sebi pomogneš".čoveka koji radi dezinsekciju. redovni nedeljni dolazak na terapijsku grupu za OKP na UCLA-i. Ljudi kažu: "A. "Refokusiranje je kao izbacivanje misli iz mog mozga. uzimam ga pod kontrolu. kaže da mu je metoda Četiri Koraka dala disciplinu koja mu je bila potrebna. Nikad mi ne bi bilo loše". bilo da je to biohemijski. U svojoj borbi protiv OKP-a. osećao bih se odlično. je kao rad na domaćem zadatku. ali zapravo bez razmišljanja o Četiri Koraka kao metodi. Ja sad praktikujem Četiri Koraka. neki ljudi su prejako reagovali. genetski faktor ili štagod da je. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. Kad bih mogao da igram košarku dvadeset četiri časa dnevno.. Ovo je dobar savet kod raznih stepena tretmana u toku terapije ponašanja. Kako se njegovo stanje sa OKP-em poboljšava. Znate. sad se priseća. Džek. već samo da radim i postignem nešto što mogu i da shvatim da me moja anksioznost neće ubiti". On je karticu uvek sa sobom nosio i hteo je da je pokaže onima koji su imali strah od pesticida kao jedan vid terapije izlaganja. to je njegova budnost. Improvizuješ. Ali stalno želim da radim da se tome približim.mislim da je ovo dobro za mene da ja ne želim da radim ovaj posao. se seća kad sam mu dao igricu za prste. Kraće rečeno. ovo je biohemijski problem'. Ranije je mogao da čita veoma malo jer bi ga prekidali simptomi OKP-a tako da je morao da iznova čita istu stranicu. Uradi to i sutra. "Morate stalno da radite. Rezonovao je da je ipak to kod njega uspelo. On nalazi da su za njega fizičke vežbe veoma korisne za zaobilaženje njegovih OKP. On je doduše ostavio ideju koju je ranije imao da je njegova prvenstvena misija da pomaže drugima u grupi koji još nisu dostigli njegov nivo uspeha. Za Majkla. pa tako mogu da imam i više poslovnog uspeha" . I ne morate da mislite 'U redu. u kojoj što više cimate čvršće vas steže. Ja skoro osećam kako nešto udara moj mozak. Uz terapiju ponašanja i sve većim saznanjem o torne šta je zapravo OKP. Ne moraš da imaš i ime za to. imaš pristojan posao i u stanju si da ga izvršavaš čak i sa tvojim OKP-em. primena Četiri Koraka postane skoro automatska. koristite svoj mozak i izvučete . Sad shvatam da ne mogu da budem Majka Tereza. kao delu njegove stalne (biobiheviora1ne) terapije ponašanja. Sa najboljim narnerama. Imaš na svom umu ono što imaš. To je jedini način da pređete iznad 70 procenata. Ustvari samo znaš da treba da uradiš nešto drugo. on postaje optimističniji u pogledu dobijanja novog posla. ali u suštini primenjuju osnovni metod. i onda ga napušta. Važna lekcija se može naučiti iz Majklovog iskustva kao terapeuta " Svaka ličnost mora da se bori protiv OKP-a na svoj sopstven način i svojom sopstvenom brzinom". Oseća se kao nešto dobro". ali on sad čita nezasito i uči nove stvari: "Sad mogu da pročitam više knjiga za mesec dana nego nekad za godinu dana.Važno mi je da nemam neke nerealne ciljeve. nikad neće dopustiti svih 100 procenata uspeha. "Naučio sam da sebi kažem: 'Uradi ovo danas.

Isto je kad vas uhvati OKP.svoje prste. počele bi da mi dosađuju. Treba da ostanete mirni i da primenite Četiri Koraka da otključate vaš mozak. Kad bi Džek zvao doktora telefonom da mu kaže da su mu lekovi davali užasne glavobolje. morate da napustite kuću ili da se udaljite od automobila tako što ćete sebi govoriti da ste sve što je razumno uradili da bi ste ih zaštitili. Morate sebe da pohvalite za svaki i mali napredak. Ne možeš se osloniti na hemikalije da ti promene život". Kad se OKP zaista pogorša. Džek je bio na lečenju lekovima. Dolazila je zima i ja nisam mogao da zamislim da ću opet imati suve i ispucale ruke. lakše ću to uraditi sledećeg puta. Na primer jedan simptom koji je čest za ljude sa OKP-em je da skupljaju beskorisne stvari. I kako je Džek sebe terao da sve manje vremena provodi proveravajući. i onda moraš da odlučiš kad si dovoljno uradio. kao što sam naučio u grupi. Pre nego što je tražio pomoć na UCLAi. Ovo je bilo teško jer je bilo mnogo strahova u vezi toga šta sve može da se dogodi nezaštićenoj imovini. Tako da se ovo tačno slaže sa mojom ličnošću". Nekoliko godina ranije Džek je prestao da podnosi alkohol. njihova jačina bi se smanjivala. Sve što možeš da uradiš je da radiš što god bolje možeš. Počnete da skupljate ove primere u listu slučajeva kad se ništa ne dogodi pošto ste ignorisali svoju opsesiju. nego da podnosim strepnju i strah koje bih imao da ih nisam prao. Džek je razumeo da mu lekovi uopše neće pomoći. su brige koji svi imaju. Džek se suočio sa činjenicama: "Više nisam imao mnogo izbora. shvatio je. imao je strašne propratne efekte od lekova i nije mnogo napredovao u borbi sa svojim OKP-em. Moraš da promeniš ponašanje. Ponekad je Džeku bilo veoma teško da kaže da li je to što doživljava OKP ili ne. ali da nemate osećaj da su i u redu. Imao sam i problem sa alkoholom. Piće bi od mene pravilo drugačiju osobu i ja nisam morao da se suočim sam sa sobom. Ali počeo sam de se pitam da li je ovo vredno toga". što zavisi od stresa kroz koji prolaziš. U početku mu je bacanje pružalo zadovoljstvo. Vi ne napuštate brod zbog toga što malo propušta vodu". doktor ga je savetovao: "Samo se čvrsto držite. Za Džeka je održavanje smirenosti iziskivalo dosta upornosti. Skloni ste da paničite i da počnete da gurate i vučete na pogrešnu stranu."Ti nemaš apsolutnu kontrolu nad stvarima. Kad jedanput napravite napredak. sad je sve na tebi. "Otkrio sam da kad sam ignorisao neprijatne. "Počeo sam de se trudim da ne popustim pred mislima koje su mi govorile da su mi ruke prljave i da ću proširiti zarazu okolo. Džek je imao obrnut problem. Razlika je u tome da kod OKP-a ne znate kad treba da prestanete. možete da buljite u vrata ili da vidite da je prozor zatvoren. Najzad. a ne na lekove. Količina proveravanja može da varira. Do tada sam mislio da je bolje da imam i takve ruke. ali sam onda otkrio da što duže ne popustim pred prisilom i vidim da se ništa loše ne događa. kad ih nisam prao. Odlazak na terapijske grupe je bio koristan jer je bilo teško odlaziti redovno na njih a ne pokazati neki nepredak. Naravno biti čist i štititi svoju imovinu. Rekao je sebi: "To ti je. tako da ne izneverite i razočarate i druge u grupi. Naravno da sam isprva bio anksiozan. Onda dođete do tačke kad morate sebe da uveravate da je sve u redu". Ali povremeno. Nije znao kad treba da . Dok se priseća kaže da je njegov doktor postupao "kao da je pokušavao da istera virus iz mene". što više menjate vaše ponašanje i vaše misli se više menjaju". Na kraju. ili da napravim neki napor da se promenim. ali se kasnije situacija otela iz ruku i to je postalo njegova glavna preokupacija. napadne misli. Takođe sam pokušao i da smanjim preterano proveravanje kad bih napuštao kuću ili auto. Morao sam da počnem da se oslanjam na sebe. Nešto je moralo da se uradi. ali ne smeš da dopustiš da se to otme kontroli. Kad bih počeo da obraćam pažnju na njih. ohrabrite se da nastavite. Bio je opsednut odbacivanjem stvari za koje je mislio da mu neće više trebati. Kaže: ''Ja imam takav karakter da bih više voleo da dođe neka velika sila i uradi sve za mene.

fokusirao bi se na šetanje psa. Seća se: "Samo sam svesno odlučila: 'Pokazaću suprotno. Ali još uvek može . on pere svoje ruke samo društveno prihvatljivi broj puta svaki dan. I pošto svarnost ne imitira OKP. imao je jasnu sliku realnosti. Kada bi njegovi susedi otišli na odmor zamolili bi ga da šeta njihovog psa. Kristofer je prevazišao misli da je sos bio krv i nije imao više problema sa pomaganjem oko pizza. koji je imao opsesije oko zagađenja. onda jeste OKP! Realnost se ne oseća kao OKP. Ali ova opsesija ga nije spečila da ponovo pere. Kad je to bilo urađeno. Shvatila je da je boreći se protiv OKP-a sebi poklonila najbolji mogući rođendanski poklon." Pošto je to uradila. Nećeš sad ustati. Bio je u pravu. Emi. Nećeš postupiti neumesno zbog svojih strahova. shvatio je da mu treba profesionalna pomoć kada je njegova opsesija došla do toga da je upitao svog prijatelja fizičara da proceni koliko bi se dugo zadržala kiselina na gumama njegovih kola ako bi on prešao preko nje. Ovo je bilo nešto što je morao da radi svaki dan. ali nije. Ovo je bilo kao agonija za njega jer je razvio opsesiju da je sos od paradjza zapravo krv. Danas. Zastao bi i uzeo nešto zemlje i prljavštine i protljao s tim svoje ruke. Džek je bio u grupi tri godine i nastavio je da vežba samousmera vajuću terapiju. Za nekog ko je prestrašen od prljavštine. kao i strašne bogohuine misii. OKP bi učinio da on sasvim prestane da pere ruke. Znala je da će primoravajući sebe da koristi olovke ubrzati svoj opravak. opet je to samousmeravjuća terapija ponašanja. to bi moglo da se razvije u kompulsiju.'Rekla sam sebi: 'Ovo nije stvarno. Za njen rođendan njena porodica je izašla u italijanski restoran na večeru. Pošto Kristofer radi u kuhinji. koji je imao veliki strah od akumulatorske kiseline. Emi se uspaničila kad je domaćica restorana postavila njenu porodicu da sedi do izlaza za kelnere. Ali nije imao izbora. U samom ovom slučaju. (Inače. ili na počinak. mora često da pere ruke.prisilu". Tad je zaključio da je to verovatno OKPsimptom. I nikad nije razvio prisilu pranja ruku! Pošto se rukovodio Nepristrasnim Posmatračem. to nije bio OKP.nepristojno. i uraditi bilo šta. Neko vreme je govorio:" Razvio sam neku čudnovatu opsesiju da ako perem ruke više puta. šetanje "prljavog" psa po "prljavim" ulicama jeste bilo izazov. Posle izvesnog vremena. Interesantno je da je kad se pokvarila njena pisaća mašina uložila svestan napor da je ne odnese na popravku. njegov prijatelj je procenio da bi se kiselina obrisala posle četiri okretaja točkova). DIREKTAN SUSRET SA NEPRIJATELJEM Kristofer. Danas on procenjuje da su se kod njega simptomi smanjiii za 90 procenata. Sedećeš ovde kao normalna osoba. Želela je da ustane i ode. koja je imala morbidan strah da bi ako samo uzme u ruke olovku mogla da napiše nešto opsceno . seća se mo menta njene pobede nad opsesijom. Kad bi se vratio kući nije sebi dopuštao da opere ruke sve dok ne bi otišao da radi. Brajan. izradio je tehniku "bez besmista".prekine sa premeštanjem i sortiranjem stvari. Ako mislite da je OKP. Jedan od njegovih zadataka u restoranu je bio da postavlja sos od paradajza na pizze. uvek je bio siguran da kad bi osetio da treba da opere ruke. za samousmeravajuću terapiju. gde su jasno mogle da se vide beležnice i razne olovke. Brajan smatra ovu opsesiju "totalno bizarnorn" . To je zapravo po svom efektu bila stalna terapija izlaganjem. Prošavši kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja Emi je mogla da se oseća mnogo bolje sa olovkama. I to je bila opsesija. Kristofer se odmah suočio s tim. mogla je da se Refokusira na rođendansku proslavu i da razgovara sa ostalim članovima porodice. otići tamo.

otkrila je da joj petnaestominutno pravilo. da stane i proceni opsesiju kao OKP. naročito u početku. Skretanje svoje pažnje tako što sam radila nešto drugo je pomoglo. stvar bez značajnog sadržaja. kosim i okopavam. to uopšte ne dolazi u obzir. ali da u isto vreme ne pređete granicu. Ana je onda kroz posmatranje konstatovala nešto dosta važno:"Oni koji imaju kompulsije mogu ponekad da sebe fizički sklone sa mesta gde izvršavaju svoje rituale. MOĆ SAMOUNIŠTENJA Ana. Čekanje je. Teško je preterati u precenjivanju stepena bizarnosti i besmislenosti simptoma OKP-a. student filozofije. Skrećući stalno svoje misli na druge stvari. Tako ćete dobiti dve vrednosti po ceni jedne. samo puštanje vremena da prođe ipak je imalo lekovito dejstvo. seća se: "Treći korak Refokusiranjaje bio suštinski za moj oporavak. ali je to bilo veoma teško naučiti. Korišćenje kraćih intervala. je neprestano ispitivala svog mladića zbog svog neosnovanog straha da je bio neveran. čak i kad ne bih mogla da se stvarno skoncetrišem na drugu aktivnost. Tako da je za mene bilo zaista teško da tu razdvojim stvari.' I znate štaje za mene najteže? Dobro. Morate sebi da kažete:' Čoveče. Nisam mogao da radim normalne stvari.. Ali fizičko sklanjanje osobe iz svojih sopstvenih misli je nemoguće". bila je na zidovima moje kuće. Ana je vremenom saznala da je sposobna da se odupre prisilnim potrebama da ispituje svog jadnog i izmučenog mladića svim onim ludim pitanjima i da se Refokusira dalje od OKP misli i potreba. To je veliki beg i utočište za mene". Uz pomoć Četiri Koraka i nešto lekova da mu pomognu u tok terapije.dobro da se seća onih noći kad je vozio iza policijskih ili vatrogasnih kola da bi očistio stvarnu ili zamišljenu kiselinu sa druma. OKP može da učini osobu isto tako prestrašenom i od grudve prašine. Brajan je veoma brz da kaže da je metod U Četiri Koraka jedino dobro oruđe koje uopšte postoji za ljude kao što je on . Kako bilo. koliko god je ono teško za primenu. ali teoretski sumporna kiselina jeste opasna.umivaonik ili vrata. moja pažnja je bila usmerena na akumulatorsku kiselinu" . On maše glavom kao u neverici: "Ja bih zapravo izlazio i čistio gradske ulice. riljam i oznojim se. Morate da imate zdrav stav prema tome. koristitite ga što više možete za Refokusiranje. Opšti princip je prost: Ako imate hobi koji volite. čini se. imala bih mnogo bolju kontrolu nad sobom pošto je to vreme prošlo". poslednja stvar koju želite da radite kad izgleda da vam život zavisi od toga da li je kompulsija izvršena. Ključno je stalno mentalno beleženje napretka i Preimenovanje: "Ovo je samo OKPništa zaista loše". To je zaista prokleto bizarno. Bilaje u mojoj spavaćoj sobi. Kao i mnogi drugi sa OKP-em. tu ne postoji prava opasnost. Ja sam živeo sve to vreme izvan te granice. Ipak. umesto da im daje još . ako se neko boji od pamuka ili grudvi prašine. kada bih uspela da prođem kroz petnaest minuta i pokušala sa sledećih petnaest minuta. kao što je Brajan bio prestrašenom od kiseline. Neko mora da je video tog idiota sa kofama i bikarbonom sodom". daje tu distancu. Svakog minuta u toku dana. minut ili čak trideset sekundi. Ja sam strastven baštovan i mogu da izađem tamo.. "Imam mnogo više uspeha za vreme vikenda kad radim u dvorištu i radim naporno. zatražio je pomoć kad mu se već zaista smučilo od tih besmislica." Inače. To znači da je za mene kiselina bila svuda. "Postao sam toliko đavolski umoran od toga i toliko umoran od depresije koju je to izazivalo. Brajan je bio u stanju da radi zaobilazeći većinu svoj opsesija. sasvim je prihvatljivo. ili od čega drugog. Obično. "Dođete do tačke kad je u pitanju um nad materijom. Njegova bašta je mesto gde on može najbolje da radi Refokusiranje.

raspremanja i bacanja. skoro uvek kada vidim oštar nož. Ana će sada radije "pre dopustiti da OKP misli samo prođu preko mog mozga. Ta misao me smiruje i daje mi snagu". Ovo je snaga vere zasnovana na ličnom saznanju i iskustvul NE BRINITE. kao pre lečenja. "Za vreme od nekoliko meseci. Na primer. a kod Njega postoji briga o tome šta se sa mnom događa. takođe je otkrila da je Refo kusiranje jedan od najkorisnijih Četiri Koraka: "Radi nešto što voliš da radiš. Karen. Ne dopuštam da mi naruše duševni mir. Nisam oslobođena od OKP-a. ovi mali uspesi su se nadovezivali vodeći u značajno zdravstveno poboljšanje" . Karen i njen muž su oslobodili svoj dom oko 75 odsto beskorisnih stvari. Raspoređujte cveće. nego da dopustim da ulaze i inficiraju ceo moj misaoni proces. kompulsivni sakljupač. imam viziju noža kako seče kroz moje sopstveno meso. Ali ona kaže: "Dobila sam još veću nagradu. Ona sad zna za veliko zadovoljstvo kada se poseduje uredna kuća i lepo dvorište i ima osećanje slobode da se pozovu prijatelji sa kojima će u njima zajedno uživati. umesto da to ima kontolu nada mnom". Izađite u vožnju koturaljkama. ili bi neko drugi uzeo onaj predmet iz kante. "Potpuno van moje volje. oni nikad ne izvrše tim mislima odgovarajuću akciju. Plodovi uspeha i sampouzdanje su mnogo slađi nego lažna sigurnost u budućnost koju mi je davalo sakupljanje materijalnih stvari. mogu se ponovo pojaviti. Moj uspeh u primeni Četiri Koraka se dosta povećao. Čitajte kratku priču. Nekako sam prešla zamišljenu liniju u svom umu i rekla sebi 'Pobediću ovo'. započela je mali biznis. Uspeva! Ovu tehniku koristim kad vidim neku rasprodaju ili primamljivu kantu za smeće. pre bih ja bila umorna. intenzitet njenih napada OKP-a se smanjio. Štaviše. Ako se i povrate. i ova je vizija toliko jaka da učini da se trgenem unazad. imam viziju da nožem ubadam tu osobu. a potreba bi tad već prošla" Kako se vaše ponašanje menja. kako sam dobijala više samopouzdanja da mogu da prevladam umesto da popustim kad OKP napadne.ali one više neće imati tu moć nadamnom kao nekad. Obećanje terapije ponašanja je postalo istina.ovo je OKP". Ako mogu da zaustavim kompulsiju dovoljno dugo rasprodaja bi već bila završena. pustim ih da prođu pored mene. Kao posledica. Vi znate da možete to da uradite. Karen. napadna misao ili slika mi se pojave u glavi. (Njena opsesija oko noževa je potpuno nevezana sa njenom opsesijom ljubomore). jaka. I to je zaista srećni dobitak. Imam oruđe terapije ponašanja i imam snagu vere u Boga. jer ste to uradili i raniji vaš ceo pogled na život se menja od negativnog u pozitivni. Posle dve godine čišćenja.više energije. tako se menja i vaš stav. uradite drugu aktivnost. iz tame u svetlost" . i sav se u to uključi. Ona je uspešna i gleda unapred.sigurna sam da hoće . neće biti tako snažno komandujuće. "Ukus svakog uspeha ima jedinstvenu slast i gura vas napred u dalje uspehe. u zavisnosti od stepena stresa u datom trenutku njenog života. Ali pošto sad znam da su ovo samo neželjene i u suštini besmislene misli.ponašanje. Iako ona još uvek ima u manjem ili većem obimu opsesije i kompulsije. Niko nikad ne uradi nešto nemoralno zbog OKP-a. I opet. Zasadite biljku u bašti. Lara je imala opsesiju da će uraditi . ali uglavnom mogu da imam kontrolu nad tim. NEĆETE TO URADITI Jedna stvar koju pacijenti na UCLA-i brzo saznaju je da koliko god stvarno izgledaju te opsesije sa njihovim opasnim sadržajima. Stare uznemirujuće misli koje su činile da želim da sakupljam stvari. Ili ako je neko u toj prostoriji sa mnom. nova Karen. To je odličan opis primene principa "Ovo nisam ja . Kompulsivne potrebe će vas proći ako skrenete vašu pažnju i ponašanje na nešto drugo. bez pokušaja da ih objasnim kako bih to nekad radila.

takođe je naučila ovu lekciju: "Kada ne radin moj OKP se pogorša jer imam više vremena da dopustim da se pogorša. kad je njen OKP pod kontrolom. saznala je. Ovo je divan primer neke vrste prihvatanja koje čini da svi aspekti Četiri Koraka bolje funkcionišu. Lara je sklona da sažaljeva sebe. knjigu ili TV-emisiju. ili možda Bog nije bio sa vama kada vas je zadesio OKP". "to vas odvlači od samog sebe. ponekad koristi kupovinu kao tehniku za preusmeravanje svojih opsesivnih misli i prisilnih potreba. Kad se njene opsesije pogoršaju. Znam da imam kontrolu nad mislima i potrebama. kao 'dodatni teret'. Kada ih stalno radite. koja je imala velike strahove oko zagađenja i "alkoholirala bi celu svoju kuću. Onda se ja pomerim i prestuktuiram svoje misli. i hoću da ljudi shvate da postoji život i izvan OKP-a. Ona sad shvata: "Nikad nisam postupila po nalogu opsesivne misli tako da sam mogla nekog da povredim. Četiri Koraka su sada automatska:"To je kao da se potpisujem ili uzimam čašu vode''. Nisam uvek uspešna u pokušaju da se prebacim sa opsesivnih misli. One ostaju sa mnom gde god idem. Što sam više zaposlena. idem u gimnastičku salu. Ako sam napolju i razgledam naokolo. mogu malo da ih i prevladam. Biti stalno u poslu jeste deo te odbrane. Refokusiranje vaše pažnje na nešto drugo. Pomerim svoje misli. U Larinom slučaju postoji interesantna podeljenost: Iako se ona pored ostalog bori i sa kompulsijom kupovanja. Nisam. Opet. Teško je okrenuti se." Sad. Ovo je trenutak kada prenos brzina postaje za nas ponovo automatski. To mije odbojno. čak i u kratkim vremenskim intervalima. Ako mogu da preusmerim svoje ponašanje i energiju drugim putem. Karla je član Saveta škole u kojoj je njena ćerka. Pokušam da se fokusiram na nešto drugo -projekat. spremna je "da se vrati na glavni kolosek". Pre toga odsustvovala je sa svog radnog mesta da bi išla da se leči od OKP-a. i otići od opsesija.nešto nasilno koja je bila toliko jaka da od straha nije mogla da uzme ni nož za puter u ruke. To je najbolja odbrana" . konstantno preko celog dana. "ali onda se pomerim. Tako. onda se automatski uključe kao kad bljesne sijalica. sigurno ne na način kojim bi vi bili naterani da uradite nešto što smatrate pogrešnim. otklanjajući simptome. U to vreme. misleći da uopšte više nema kontrolu nad njima. ove postaju jače. Džil je bila agent za nekretnine. može da bude veoma korisno kod teških opsesija. Nikome neću reći da nemam OKP. da nešto radim. bez obzira koliko jake i napadne ove postanu". onda obično nastavim sa nekim drugim poslom". To je ono na šta mislim kad kažem "raditi zaobilazeći OKP". to je odgovaralo njenim potrebama. Važno je zapamtiti: OKP nikad ne može da preuzme vašu volju. Ja još uvek imam OKP. Džil. Ali postoje toliko drugih stvari pored OKP-a. da bih izašla iz kuće. i da taj život zaslužujete. toliko sam zdravija. "Izašla bih napolje. "Kad uradite ove pozitivne stvari za ljude". Ne čini da OKP nestane. Idem u kupovinu u osnovi zato što ne želim da dođem kući i budem sama sa svojim opsesijama jer znam da se one pogoršavaju kod kuće. fleksibilni radni časovi su pružili mogućnost da se pobrine o svom zdravlju i da pruži podršku svojim dvema ćerkama koje su sada već dve . koja je imala strašnu opsesiju da će ubiti svoje dete. i sakuplja odeću koja bi se podelila siromašnima. Pozovem nekog. moram napornije da radim da ne bih obraćala pažnju na opsesije" . U suštini ona Refokusira svoju pažnju dalje od svojih opsesija. Za Karlu. niti hoću to da uradim. Nemojte misliti da ste uradili nešto loše ili strašno. Lara je takođe naučila glavni princip terapije: "Što se više borim da opsesije nestanu. Čak i da bi se barem sebi pokazalo da loša misao ne mora potpuno da napusti vaš um pre nego što se Refokusirate na nešto drugo. Neki put jednostavno moram da im pustim na volju. Uzimam lekove svaki dan. počnem da kuvam.

Ovo je svest mozga koji se deblokira . Ona sad može čak i da ismeva svoje tehnike izbegavanja pomoću kojih je nekad pokušavala da se izbori sa svojim OKP-em. da mogu da ignorišu svoje napadne misli tako što delaju zaobilazeći ih . kaže ona "Nisam uopšte imala ideju kako je to. mogu da se fokusiram na stvari na koje želim. je da može ovladati i kontrolisati svoj OKP. U početku su važni i veoma mali pomaci napred. Kao što smo naučili. ja znam šta je to. Dotad. ili ih potpuno ukloniti iz svoje svesti da bi se napravio značajan funkcionaini napredak u terapiji ponašanja. Danas ona kaže: "Moj život je toliko drugačiji. koja se godinama borila sa brojnim opsesijama uključujući i onu da će nuklearna radijacija sa nje preći na druge. Gari je bio u stanju da se Refokusira na druga ponašanja sve duže i duže vremenske intervale. Refokusiram se na nešto drugo i kažem sebi da idem dalje. odnosno. što je bila posledica teških i crnih misli koje su je gušile. Dženi. radi dobrovoljno za Projekat za Sidu u Los Anđelesu. verovatno je da se nisam mnogo promenila. Štaviše. on je zapravo koristio društvene interakcije kao oruđe za Refokusiranje. Osećaj kontrole i ovladavanja je veoma koristan i važan i treba ga pojačavati i ohrabrivati. Ono što je Džoana naučila. Kako je redovno praktikovao Četiri Koraka. mogu da budem ona osoba kakva je trebalo da budem. Naravno.Veliki napor koji se ulaže da bi se u početku napravio mali korak Refokusiranja. To je veliki skok napred za nekog ko je nekad bio toliko pod vlašću svog OKP a da nije mogao da napusti svoju kuću i bukvalno je morao alkoholnim gazama da čisti vazduh koji udiše. sada je u stanju da sve ovo postavi na svoje pravo mesto. Sada izlazi na sastanke. i izvršava druge kompulsivne ritu ale za koje je nekad smatrao da neutrališu njegove misli o nasilju. Jedanput je razvila tu ne tako retku opsesiju da je nekog udarila i . Kako bilo. misli daje spremna da uradi nešto kreativnije.čak i samo na nekoliko minuta za početak . Napravio je nova pozanstva i postao druželjubiviji i sa poznanicima na poslu. Kako vreme prolazi. Danas. Sad uvek pokušavam da održim kretanje unapred". kasnije će biti dovoljan za velike korake. Svako uvek govori: 'Živi u momentu'. Ali sada imam radosti. koja je u jednoj fazi počela da se "otključava ili odglavljuje". Kad mračni glas u meni počne da mi dosađuje.odglavljuje. Dat mi je alat da pomognem samoj sebi. Spolja gledano.to im daje neki osećaj kontrole. sa malom dozom lekova kao svojim gumenim koturom. isti napor ubira veće rezultate zato što se vaš mozak menja dok primenjujete Četiri Koraka. Što je Gari postajao sigurniji u sebe. bio je u stanju da se nosi sa dosadnim mislima kad bi ga ove napale dokje razgovarao sa drugim ljudima. Gari je još od svojih tinejdžerskih godina bio obuzet napadnim mislima koje su mu govorile da "napadne" ljude s kojima bi govorio ili da pravi grube i neumesne opaske u vezi njih. koji je bio destruktvan i uticao na sve u mom životu". da mogu da steknem punu kontrolu nad tim glasom u mojoj glavi. ljudi sa OKPem nikad to ne izvrše. Posle petnaest meseci ućešća u terapiji ponašanja i uzimanja lekova. Više nije uplašen i više se ne opire da mu se neko približi. otkrio je da sve manje vremena troši ponavljajući besmislene fraze u svojoj glavi. nikad nije postupio prema ovim čudnim mislima. jasno se seća dana kada je prvi put osetila kako se njen um pomera . Tako što je uporno radio zaobilazeći svoje OKP misli. I kao deo njegovog Refokusiranja. njegov društveni život je počinjao da se poboljšava. ali je to teško uraditi kad se zaglavite u tom momentu. Naučila sam da za mene vreme ne može da stoji čak ni za momenat. Gari je bio u stanju da prekine sa lekovima. Mogu da živim život. ove misli su mu narušavale život. po prvi put posle toliko godina. Niko nije znao mučenje koje se događalo u mom mozgu.mlade odrasle osobe. Tako ljudi uče da nije neophodno imati punu kontrolu nad svojim napadnim mislima. Ako se u početku tretmana ljudi nauče da Refokusuraju. Džoana.otključava.

Zašto nije bila u stanju da drugima kaže o svojim strašnim opsesivnim mislima? "Zato jer sam mislila da bi one mogle postati istina ako o njima govorim". A njena kompulsija proveravanja? Pa zbog toga što nije mogla ni da gleda tuđe štednjake jer bi ručice mogle da budu uključene. A OKP misli stalno naviru. sa velikim osmehorn. bila je lečena u bolnici godinu dana 1970. a ja kažem 'Biću sa tobom za trenutak. to je ono najgore". Tako da se uzdržavam od orgazma. Kakvu vrstu OKP misli Domingo ima za vreme vođenja ljubavi? Može da bude: "Da li sam zatvorio glavna vrata? Da li sam doneo stereo uređaj iz kola? Da li sam nahranio psa?" Da li partnerke primete da njegova pažnja nije potpuno sa njima? On se nasmejao: "One bi rekle: 'Da li si sa mnom?. čak i jedva primetno.-ih godina. Stalno ponavljam opet i opet. ima jedan posao koji radi nepuno radno vreme i govori kako se nada da će iskoristiti ono što je naučila da pomogne drugima koji imaju OKP. "To je bila jedina emocija koju sam uopšte pokazala u toj bolnici. ali je to malo pomoglo kod njenog OKP-a. Žene nalaze da je ovo veoma dobra ideja. Ja sam još uvek sa njom. rad u svesnoj terapiji ponašanja. Kažu mi da sam retka vrsta muškarca". žilav. (Ovaj intervju je dao pre braka). ali moje misli su sasvim negde drugde. Iako Dženi još uvek ima malu mešavinu svih tih klasičnih OKP strahova. kao i da nastavim i sa drugačijim karijerama" . nijedan simptom nije nestao sve dok se nije suočila sa svojim problemom: nazvala ga je OKP-em i Refokusirala se na druge pozitivne aktivnosti. jer traje dugo. Iako postoji tendencija da se nove opsesije uvuku u Domingove misli.moglo bi se reći jedinstven efekat na njegov seksualni život.' One razumeju". crn. ona je sad u stanju da na neki način "samo nastavi da ide dalje" kad ta osećanja udare. u to vreme nisu još bile razvijene. izbegla bih ulazak u kuhinju tako što bih donela neko jelo koje nije moralo da se podgreva". Visok. ili 'Previše sam osiromašila da bih imala kola'. pronašla je elegantan način da i to izbegne. Naučila je terapiju ponašanja kao spoljni pacijent na UCLA-i i kasnije joj je u sedmičnoj terapijskoj grupi bio predstavljen metod U Četiri Koraka. Ona se toga seća iz psihijatrijske bolnice: "Imali smo terapijsku grupu svakog dana. i naravno. Izmišljala bi priče.jeste rad sa drugima. Ovaj strahje imao veoma interesantan . Ljudi bi rekli: 'Pa Doti sad je na tebe red. Šta želiš da nam kažeš o sebi?' Dobro. Ona sad razume da može uglavnom sebe da krivi za to." kaže Doti. I vozi auto. Ima dobar posao i mnogo prijatelja. Naravno. Najbolje za Refokusiranje. Polovina mene je sa ženom. ja sam uvek volela da pomažem svima ostalima ali nikad ne bih govorila o sebi. "Za vreme seksa teško mi je da se skoncentrišem zbog svog OKP-a. OKP KAO AFRODIZI]AK? Domingo je imao opesesije uključujući i strah da ima oštrice brijača zakačene za vrhove svojih prstiju sa kojima bi mogao da povredi svoju ženu kad je dodirne.ubila dok je vozila. koja je izvršavala smešne rituale zbog straha da bi nešto strašno moglo da se dogodi očima njenog sina. ja ne mogu da usredsredim pažnju i vreme prolazi. iako tehnike za tretman OKP-a koje sad primenjujemo. ali niko nije nikad saznao šta se dešavala sa mnom. "Osećam da mogu da idem bilo kuda po svetu. I može da donese jelo koje treba da se podgreje. Doti. pored njegovih . Posle četiri godine pohađanja našeg programa na UCLA-i Doti više ne uzima lekove. on je privlačan za mnoge žene i imao je dosta devojaka pre nego što se nedavno oženio. Uživaj. Njen pokušaj rešenja? Jednostavno je odlučila da više ne poseduje automobil.'Ne mogu da vozim noću jer su mi oči slabe'. Jednog dana je jednostavno istrčala sa grupe vičući. "Kad bih išla na zabave po kućama.

Važne tačke da se upamte: • Korak 3 . • • Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača jer će vam to ojačati um . ljudi kao Domingo mogu da preskoče preko Koraka Ponovnog Preimeno vanja i Ponovnog Određivanja. da im nije potrebno da ih izvršavaju kao da recituju pesmu. Nema svako tako jaku volju kao Domingo. sada je na pola puta do konačne pobede nad OKPem. jer mogu da vidim kako se petnaest minuta pretvara u dva sata.pobeda nad drugim opsesijama. on procenjuje da je kao rezultat njegovog redovnog praktikovanja u Četiri Koraka. Ovo je naravno i krajnji cilj. Ne možete ostati pasivni . URADITE NEŠTO DRUGO . Posle petnaest minuta mentalno zabeležite kako su se vaši simptomi promenili i pokušajte da se Refokusirate za sledećih petnaest minuta . i kažem 'Ja mogu ovo da uradim. Ti ljudi ih tako nauče. 4 . • Primenjujte petnaestominutno pravilo. Radite zaobilazeći vaše simptome tako što ćete se zaposliti nečim celishodnim u čemu uživater barem u tih petnaest minuta. Oni odmah prelaze na aktivnosti Refokusiranja. Uz vežbu. Morate biti AKTIVNI. • Ovo je korak gde bez napora i bola nema ni napretka. on kaže: "Samo duboko udahnem. To je jedna opsesija za drugom. Na UCLA-i ovo zovemo Aktivnim Revalorizovanjem. Kad jedna od strašnih misli napadne. Ako čekam petnaest minuta. • Refokusirati znači promeniti reakcije u vašem ponašanju na neželjene misli i potrebe i fokusirati vašu pažnju na nešto korisno i konstruktivno. Imam stvari da uradim. Ali on nije jedini koji je bio u stanju da koristi Četiri Koraka kao odskočnu platformu za svoju terapiju ponašanja. Tako on jednostavno eliminiše mogućnost da izvršava kompulsiju i nastavlja sa svojim poslovima. sedeo bih ovde i ništa ne bih radio ceo dan". Kad menjate ponašanje vi menjate i svoj mozak. što je rezultat njihovog brzog Aktivnog Revalorizovanja napadne misli ili potrebe kao bezvrednog i bednog OKP-a. koje mogu automatski da izvršavaju.Korak Refokusiranja . Ne mogu da čekam petnaest minuta svaki put kad mi je loše.

bićete u stanju da Ponovno vrednujete . Preimenovanje Korak 2. Kao rezultat intenzitet vaših simptoma će opasti. sve dok one ne počnu da blede i nestaju. . Kako vaš mozak počinje da radi bolje.Korak 4: Ponovno Vrednovanje Revalorizovanje ''Lekcije naučene od OKP-a'' Korak 1. Sa konzistentnom praksom. brzo ćete shvatiti da su vaše opsesivne misli i kompulsivna ponašanja zapravo bezvredne smetnje koje treba ignorisati.Revalorizujete i Devalorizujete patološke potrebe i ogradite se od njih. Sa ovim saznanjem. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. Ponovnog Određivanja i pripisivanja i Refokusiranja. biće vam sve lakše da vidite šta su u stvarnosti vaše opsesije i kompulsije. Refokusiranje Korak 4. PONOVNO VREDNOVANJE . Vaš mozak će početi da radi na mnogo normalniji i automatizovaniji način.REVALORIZOVANJE Korak 4 : Ponovno vrednovanje je prirodan ishod redovnog vežbanja prva tri koraka: Preimenovanja.

ljudi počinju da misle kako o šansama i vremenu koje su izgubili. Vežbanje prva tri koraka postepeno otklanja strah i anksioznost. brže ćete moći da ih odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje . bolešću .Ljudi koji pate od opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a) osećaju tako jak bol da duboko sežu u svoje duše da bi našli odgovor na pitanje "Zašto ja?" Previše često zaključuju: "Kako sam ja užasna osoba. Sad je "blesnula". sa više saosećanja za druge. tako i o budućnosti. Važno je da se razume da se misao pojavljuje uprkos vašoj volji. To me je osposobilo da se borim jače. prvi put posle toliko godina otkriva da postoji osnovna unutrašnja vrednost samog života. ali život je zaista bio robovanje" . a ne zbog nje. Lara se ovako izrazila: "Zbog toga što sam imala OKP. To je izgradilo karakter i onda kad je cepalo moju dušu. Često doživljavaju duhovno buđenje. Revalorizovanje vam pomaže pri prebacivanju vaših brzina za ponašanje! Štaviše kad ljudi jasnije shvate svoju bolest i koriste Četiri Koraka kao oružje za savladavanje ovog neprijatelja. i da se borim za dobro i istinu u meni. u vezi koje je imala opsesiju da bi mogla da je ubije. i možete da počnete da ih jednostavno ignorišete kao jednu dosadnu napast. Religiozna osoba može na primer da ispituje svoje bogohulne opsesivne misli i da shvati da one nemaju nikakve veze sa posedovanjem neumesnih osećanja za Bogorodicu ili Isusa Hrista. Džoel.poruke bez ikakvog duhovnog značaja. rešena da uradi nešto značajnije od samog rada u svom poslu kako bi samo isplatila svoje račune. Karla se u svojim najtežim trenucima pitala da li postoji sila Svemoćnog koja bi bila u stanju da joj oprosti zbog toga što je imala takve strašne misli. a ne odraz vaše duhovne čistoće ili integriteta. sada sa obnovljenom energijom za život. Ponovnog Određivanja i Refokusiranja i biće stabilnija funkcija vaše automatske transmisije u mozgu. osećajnija osoba. Ona je Ponovno vrednovala svoj život. Želim da pomognem drugima. Iako je posvećeno religiozna. "BOG ME VOLI" Pošto su dobili sredstva da se bore protiv OKP-a .sigurno je da ćete se demoralisati i ispuniti mržnjom i odvratnošću prema sebi. Karla govori o svojoj zahvalnosti da je njena ćerka. Ona sad razume: "Bog me voli".oduzmete im tu navodnu vrednost . . Toliko je ljudi kojima treba pomoć.tim brže i lakše možete da izvršavate korake Preimenovanja. moje srce i moju pozitivnu predstavu o sebi. onda ih devalorizujete. Ako aktivno ne Revalorizujete ove misli kao pogrešne poruke koje stižu iz mozga . U stvari što aktivnije i svesnije dođete do toga da ih devalorizujete. Kaže: "Ja želim da mi život bude drugačiji. a da to ima veze sa medicinskim stanjem. "Nikad nisam imao takve depresije da bih hteo da se ubijem. Glavni princip koji je ugrađen u korak Revalorizovanja je: Što bolje vidite šta su u stvari vaši OKP simptomi. kad imam ovakve misli". koje su uzrokovane OKP-em.jeste ključ za "delanje zaobilazeći" opsesivne bogohulne misli. Bila sam hendikepirana svojim poremećajem. ja sam postala intenzivnija. Učinilo je da manje kritikujem i sudim o drugima koji pate u svojim životima". Kad saznate da OKP ne mora da kontroliše vaše misli i ponašanja. Više nije sva utonula u osećanja krivice i besa. Sa ovim saznanjem treba da vidite to kao priliku da ojačate svoju veru.OKP-em. koji je uglavnom prevazišao svoje kompulsije u vezi sakupljanja i zagađenja. sada zdrava šestogodišnja devojčica.znajući da on nikad više ne mora da ovlada njihovim životima . kroz duhovno samoispitivanje. kada su poruke koje stižu iz mozga uzete kao stvarne zdravo za gotovo. Saznanje da bogohulna misao nije ništa drugo do odraz bolesti. uobičajeno je da dobiju i novu sposobnost da Ponovno vrednuju svoje živote i svoja osećanja o sebi i drugima.

Kadje to prvi put uradio. Bog ga nije kaznio. Bog sigurno može da napravi razliku između onoga što je u vašem srcu i što je stvarno. sav se oznojio i srce mu je lupalo tako jako da ga je mogao čuti. Na ovu činjenicu se obično ne obraća odgovarajuća pažnja. Ova opsesija učinila je da se oseća toliko jadno. iako je to danas uobičajena praksa u Rimo-katoličkoj crkvi. ovo su zapravo testovi naše vere. Prelistavajući konzervativni katolički časopis. i pogrešnih poruka koje stižu iz vašeg mozga. da je počeo da zazire od Nedeljne mise i da biva nervozan već u petak ili subotu. Svesna terapija ponašanja kao samo tretman. Stalni samotretman kao rezultat daje smanjenje jačine simptoma. kao i to da sa razlogom imam ovu bolest. Na primer. kao o "toksičnim otpadnim materijama mog mozga". pa tako sada moram i da napravim promenu". tj. Ovo im omogućuje da zaobilaze misao i prisilnu potrebu tako brzo. što bi rekao jedan od njih. nego što je to bio odraz bilo čega što se događalo sa Kristoferom dok je on pokušavao da opiše i objasni taj bol. Oni sad prepoznaju OKP misao ili osećanje odmah pošto se pojavi. Važno je da to nikad ne zaboravite. Pošto se duhovno preispitao. što zauzvrat poboljšava . kad je Kristofer po prvi put zatražio profesionalnu pomoć bio je grubo ispitivan pošto je pažljivo izneo svoje mišljenje da bi njegovi simptomi mogli biti neka forma opsednutosti demonima. Ja u to ne verujem i nije odraz onoga što u srcu o sećam''. pruža vam pravu šansu da aktivno potvrdite svoju veru u Božju sposobnost da vas pozna kakvi vi zaista jeste. Simptomi OKP-a kod ljudi od vere obično imaju religiozni sadržaj ili prenaglašenost. takoreći istog momenta. imao je opsesiju da su svi oko njega i neznajući vređali Boga tako što su uzimali pričest u ruku. Morate se stalno podsećati: "Ovo nije bogohulna misao. Ovo treba da bude alarmirajući poziv psihijatrijskoj zajednici danas. Samo onda kad uzmete bogohulne opsesivne misli zdravo za gotovo i ne verujete vašim najdubljim osećanjima o Božijoj sposobnosti da odredi šta je stvarno a šta ne. razvijate to osećanje mržnje prema sebi samima. Pošto je bio inteligentan i dobro je poznavao sebe. IZBEGAVANJE ZAMKE OKP-A U kontekstu Četiri Koraka. Tako što odbijaju da prihvate simptome OKP bukvalno. Oni ne moraju više da prebacuju svoje brzine "ručno". Ali. naravno. Kristofer se prestrašio da bi mogao da uvredi Boga i dugo vremena posle toga uzimao bi Pričest samo direktno u usta. znao je da nije bio pod uticajem zlih sila i bio je siguran da pati od neuropsihijatrijske bolesti. Previše je psihijatara danas koji nemaju sposobnost saosećanja sa potpuno razumnim sadržajem religioznih misli nekih religioznih ljudi. odnosno ona koju je on upražnjavao od svog detinjstva. ulažući napor da ih prebace kad prelaze sa jednog na drugo ponašanje. ljudi sa OKP-em počinju da misle o dosadnim osećanjima. mislima i prinudnim potrebama. Kao i sve bitke koje su vredne borbe do pobede. Kristofer je u suštini shvatio da je bolestan i da demonski uticaji nemaju nikakve veze sa njegovim strašnim mislima. koji je patio od bogohulnih opsesivnih misli koje su se ponavljale. Ovo je simptom OKP-a. Najzad je preuzeo rizik da povredi Boga tako što je odlučio da se suprostavi opsesiji i uzme Pričest u ruku. Revalorizovanje može da bude shvaćeno kao posebno naglašavanje Preimenovanja i Ponovnog Određivanja. Zbog toga što je veoma konzervativan po prirodi.Osećam kao da mi je život bio pošteđen. da Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje postaje skoro automatsko. Takođe. Već je bio odbacio mogućnost uticaja demonskih sila pre nego što je otišao kod psihijatra. Neprijatanost prve interakcije između Kristofera i psihijatra koji ga je pogrešno razumeo. je pročitao članak u kojem se tvrdilo da je pogrešno uzimati Pričest rukom. Kristofer. je verovatno bila više odraz uobičajenog neznanja i arogancije kod psihijatara.

da ponovo preuzimate kontrolu nad svojim životom. Ovo će činiti tako što će postepeno produžavati vreme vežbanja. Ovo znači reći sebi: "U redu je. sebi ćete dati prostora da delate zaobilazeći misli OKP-a. Snažan um je um koji može da zabeleži i suptilne pro mene i da razume njihove implikacije. što olakšava Revalorizovanje. Krajnji rezultat je jasno opadanje intenziteta simptoma i značajan napredak u kontroli nad reakcijama u ponašanju na preostale opsesivne misli i prisilne potrebe. a zatim se Refokusiraju na drugo ponašanje. kaže da je njen oporavak delom zavisio i od njene sposobnosti da posmatra svoje OKP-misli i potrebe u drugačijem svetiu. nego petnaest minuta nefokusiranog čekanja. U suštini. što uzrokuje nestajanje straha i smanjivanje intenziteta simptoma OKP-a. student filozofue sa iracionalnim strahovima da joj je njen mladić neveran. bila sam delom oslobođena od OKP-a. koje opet vodi premajoš više Revalorizovanja. A koje su to dublje implikacije? To je činjenica da menjate svoj mozak menjajući svoje ponašanje. Ponovno Određivanje i pripisivanje i Refokusiranje. oduzimate vrednost tim budalastim mislima. Ovo vodi ka dalj im promenama u mozgu.  Ovo ima tendenciju da poboljša Revalorizovanje simptoma.  Za vreme Refokusiranja. što uzrokuje dalje promene u mozgu i veće opadanje simptoma. Znamo da u tradicionalnoj terapiji ponašanja tehnika u kojoj anksiozni pacijent treba da pasivno zanemaruje svoje prisile oko jedan sat. . Evo jednog racionalnog načina da se ovo predstavi:  Samotretman pomoću Četiri Koraka vodi ka promenama u mozgu. Kako je proces Preimenovanja postao automatski. sadržajne misli koje treba dešifrovati zbog njihovog "dubljeg značenja". vrlo je verovatno da se zapravo menja hemija mozga. koristeći U Četiri Koraka. i onda Refokusiranje na neko drugo ponašanje koje vam donosi zadovoljstvo.i najzad Revalorizovanje . (Preimenovanje).  Revalorizovanje olakšava Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje i vodi ka više Refokusiranja. Kod Revalorizovanja shvatate da vaše opsesije i prisilne potrebe nisu važne i da možete njima da ovladate. Pored toga petnaest minuta rada fokusirane samousmeravajuće terapije ponašanja. što zauzvrat pospešuje Preimenovanje. ovo je samo OKP". Ana. umesto da ih smatram za važne. Tako što ćete pokušati da čekate petnaest minuta i da onda postepeno povećavate ovaj vremenski interval. itd.Ponovno vrednovanje značenja tih misli ili potreba. Moćan um kakav ćete razviti kroz vežbanje Četiri Koraka će se sve više osposobljavati da uoči čak ineprimetne pozitivne promene kod simptoma OKP-a i da shvati dublje implikacije ovih promena. uvidela sam koliko je kontraproduktivno da izvršavam prisile i da se zaokupljam opsesijama. vas zaista dalje pomera prilikom prevazilaženja prisilne potrebe.umesto da perete ruke ili proveravate vrata. "Kada sam naučila da identifikujem moje simptome kao OKP. Ono što bi bolje mogli da urade ljudi sa OKP-emje da nešto izmene klasičnu terapiju ponašanja tako što će vežbati samousmeravajuću prevenciju reagovanja. pošto je bio izložen stimulusu koji uzrokuje jake prisilne potrebe OKP-a. Ovako je uspostavljen jedan terapeutski raspored koji sebe održava i vodi napred. koristeći U Četiri Koraka. što uzrokuje da prisilne potrebe blede i nestaju.Revalorizovanje tako što smanjuje napor potreban da se odbace simptomi OKP-a kao bezvredno smeće (što ovi i jesu). nije najpogodnija za samotretman onih koji pate od OKP-a. onda Ponovno Određivanje i pripisivanje toga kvaru u mozgu. jer je tad lakše uočiti šta su ovi u stvari.

a ne zbog vas. Lara je ophrvana mislima o nasilju sa noževima. Ali ono što sigurno znamo je da će osoba koja stalno izvršava kompulsivne radnje.''' Štaviše veoma je veliko pitanje da li su ova dva zla čoveka zaista bili opsesivni u bilo kakvom pravom OKP smislu. ne možete da se od njih udaljite kao kad se udaljavate od štednjaka ili vrata.ako ne naprave svestan napor da ih Anticipiraju. oni nisu imali osećanje krivice. Avion bi mogao da se sruši. Vi ne želite da imate opsesivne misli. Na ovaj način ćete ih u isto vreme i Revalorizvati. Oni su vas . To ne može nadvladati moju volju". mogu i da ne budu metafizički dokazivi. Naučićete da pređete na drugu misao ili ponašanje. ili seksualno nasrnem na nekoga?" Oni zapravo vide sebe kako su u lisicama odvučeni do zatvora. Predlažem da Aktivno Revalorizujete.. tu je depresija. na red dolazi drugi međukorak. kao što sam to ranije radila". tu je i osećanje. Tako što ćete Anticipirati svoju opsesivnu misao. čak i ako su nasilne i ekstremno neprijatne. Ona pomaže sebi i tako što personifikuje OKP. ili će . samo pogrešna poruka iz mozga. To jeste čudesna činjenica kod OKP-a. prepoznaćete je čim se pojavi i odmah ćeteje Preimenovati. pošto je osoba npr. Pacijenti sa OKP-em su skloni da stalno uranjaju u razmišljanja: "Šta će se dogoditi ako stvarno uradim to neispravno ponašanje? Ako udarim nekoga. Kao što neko reče: "Ne možete da napustite svoj mozak". umesto što čekate da korak Revalorizovanja dođe na red. psiholog.Onda je postalo lakše da ignorišem zamke koje mi je OKP postavljao". opomenula: "Kako znaš da nećeš to i da uradiš? Sigurno da je Čarls Menson bio opsesivan. "kad sam videla trikove OKP-a mnogo puta i naučila kako da zaobilazim OKP u mislima i akciji. zasnovane na opsesivnom strahu od avionskog udesa. da ljudi mogu imati tu istu pomisao i hiljadu puta u toku dana. više ne nasedam na opsesiju i izvršavanje prisila. Odgovor glasi: "Zato što zaista to ne želim da uradiml To je samo opsesija. zamišljajući ga "kao nekoga pametnog i uvrnutog koji pokušava da me uhvati"..za nju je nemoguće da razmišljanjem nađe izlaz iz ovih opsesija koje su veoma bolne. Ali sad. živeti jedan pakleni život. Opsesije ne mogu uvek da se pobiju logikom. koji su deo koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja: Anticipiranja i Prihvatanja. ignorisala unutrašnji glas koji joj kaže: "Uradi ovu prisilu. već i jedan jači osećaj vladanja sobom i samopouzdanje da može da se nosi sa skoro bilo kojim problemom. Ali Lara sada razume: " Oni su bili psihopate. Pošto su Anine uznemirujuće i napadne misli po prirodi nerešive -"Kako bi neko ikad mogao biti siguran da mu je voljena osoba verna i na delu i u mislima?" . Dok to radite. ali Prihvatate da one postoje i pored vas. i opet biti šokirani i uznemireni zbog nje. Anticipiranje podseća da će se opsesivne misli pojaviti i po sto puta u toku dana tako da ne budete njima iznenađeni. Za mene postoji krivica. Kad prihvatite da je vaš problem izlečivo medicinsko stanje. (ili zemljotresa ili druge nesreće). svaki put . BORBA VOLJA Pošto vas opsesije prate svuda. veoma je važno da Aktivno Revalorizujete opsesiju. " Činjenica da nema nikakve veze između avionskog udesa i propuštanja osobe da uradi svoju prisilu. ja ne želim posledice. Praktikovanje U Četiri Koraka joj je donelo ne samo oslobođenje od patnji OKP-a. nećete dopustiti da sebe teško prekorevate i okrivljujete. Jedanput ju je prijateljica. kaže ona. uz pomoć dva pomoćna koraka. koje obično dolazi u borbi sa kompulsijama-prisilama i naravno odgovara na stalno pitanje "Kako da budem siguran da neću to i uraditi?". dok bi ljudi okolo vikali: "Gledaj! On je to uradio!" Stoga. kritikujući vaše unutrašnje motive. Oni nisu dobijali pogrešne poruke iz mozga. iako je opsesivna misao još tu. Džefri Damer je bio opsesivan".

Ja mrzrim svoj OKPjer mi nije dopustio da radim ono što sam želeo da radim". ponovno procenjivanje situacije dok ste još anksiozni i beleženje promena u vašim reakcijama. to je bitka koju ne možete izbeći jer OKP ne daje mira. umesto da vidite svoju nesposobnost da potpuno prevaziđete svoje strahove iz prvog. Verujte mi. da bi ste produžili taj interval. To je neverovatna misterija i želim da je sam izučavam. naporan rad. Kad beležite svako smanjenje intenziteta vaše anksioznosti i prisilnih potreba i zapišete koja aktivnost uzrokuje najveće smanjenje anksioznosti. Rekla mi je: "Ja neću to uraditi jer ne želim to da uradim. Ima dana kad. Mi na UCLA-i smo otkrili da korišćenje progresivnog čekanja. U vreme čekanja uvek vežbajte Četiri Koraka. kako kaže. i da ga stavi u svoju glavu i iseče bolestan deo mog mozga". i kako bi možda jednog dana došao do tačke na kojoj želim da budem. uvek možete da pokušate da spojite ta vremena čekanja. drugog ili trećeg puta kao demoralizujući znak neuspeha. posao koji ne želim da radim. dosta pomaže u ovom procesu. čini ovaj cilj dostižnijim. Mislim da je to deo procesa oporavka".Kompulsivni Poremećaj. koje se postepeno povećava do petnaest minuta ili duže. koji ima opsesiju da mu se pantalone skupljaju. To jeste težak posao. Majkl dosta čita o duševnim oboljenjima i njihovim uzrocima. ali rezultati su velika nagrada. OKP je to prouzrokovao. Štaviše. U pokušaju da što bolje razume kako je to uticalo na njegov život.meditiriali o zlim stvarima o kojima su želeli da meditiraju. bilo kakav mir od njega mora da bude zarađen! Krajnji cilj je naravno da strahovi nestanu zauvek. Ujutru se probudim i odvezem se svojim 'Dodž Koltom' na moje radno mesto stenografa. "želi da uzme nož. Lara i ja smo razgovarali o ovoj razlici. Inteligentan sam i imao sam dosta potencijala u mnogim oblastima. LAKO JE REĆI . Pita se: "Da li je pored biohemijskog faktora još nešto bilo razlog da sam tad bio taj tužni osmogodišnjak u školi? Da nije OKP bio posledica emocionalnih faktora. Nikad to ne bi mogla da uradim". Na nesreću. zajedno sa drugim štetnim faktorima kao što je genetika? Ja želim da saznam kako sam došao do tačke na kojoj se sad nalazim. izjavio je: "Moj OKP je ubio moj uspeh. Jedna od ironija OKP-a je da omogućava nekim ljudima da funkcionišu veoma dobro i intenzivno jer je njihova sposobnost da uoče detalje vrlo dobra. Beleženje aktivnosti koje radite za vreme Refokusiranja i Revalorizovanja kao uspeha koje ćete zapisiviati. Kao rezultat ovoga ćete vide ti svaki mali napredak kao pobedu. Videćete da u ulozi svog terapeuta aktivno pomažete sebi. Naravno. Godine praktikovanja rituala OKP-a izgleda da stvaraju veštine koje povećavaju moć pamćenja i opservacije na način koji može da bude veoma prilagodljiv. Mnogo puta su mi ljudi sa OKP-em rekli "Lako je reći. uz deljenje zadatka na manje delove. ali to me je zaista ubilo. I u pravu je. ti znaci napretka će ojačati vašu rešenost da nastavite težak rad u metodi Četiri Koraka. Teško je uraditi".TEŠKO JE URADITI Meni kao profesionalcu na polju medicine veoma je teško da posmatram ljude kako se bore da bi prevazišli svoje opsesije i prisile. ljudi sa OKP-em ne mogu da prestanu da se pitaju koliko su mogli da postignu da nisu proveli toliko vremena noseći se sa svojim opsesijama i prisilama. razumem kako je to teško i nikad ne kažem: "Samo to uradi" na neki nemaran ili bahat način. Ne želim da bilo koga povredim. On traži odgovore na pitanje zašto se kod njega razvio Opsesivno. Budi se umoran i pita se:"Zašto ja ne . Majkl.

Ali Barbara je uvek imala veliki problem sa samopoštovanjem. Kafe. To je bilo veoma neprofesionalno od mene. pa je jedno vreme mnogo pila i imala nastupe preteranog uzimanja hrane kako bi lakše izdržala stresnu situaciju života sa ocem alkoholičarem. koja je imala opsesiju oko Gosn. U isto vreme. Tako da radim stvari koje mogu da uradim i vezanih ruku. Večeravanje više nije bilo mučenje. dok sam spavao". mogu da uzmem poslove koji su ispod mojih mogućnosti. Kad sam shvatio da je OKP bio samo ometajuća buka. ovo su problemi sa samopoštovanjem. ili da racionalizuju svoja u suštini samouništavajuća ponašanja. Na papiru (sertifikatima) izgledam odlično. Ona govori: "Znam da sam pametna. bila je privremeni radnik pri Ajvi Ligi (Ivy League . Rekla sam im da se previše bojim. Sigurno je da mi zato ne treba obrazovanje sa koledža". i naravno da su jednostavno angažovali drugog. Barbara. Problem samopoštovanja je takođe bio problem i za Karlu. Naravno.činim više?" (Mnogi ljudi sa OKP-em imaju poremećen red spavanja. Osećanje je ostalo. kao dodatak terapiji ponašanja. I znam da verovatno nikad neću ponovo dobiti drugi takav posao. već zbog nedostatka vere u moju sposobnost da uradim neki posao. Alkoholizam je raširen u njenoj porodici. shvatio sam da mogu i da uživam u svojim obrocima. što ih čini konstantno umornim.honor degree). a ne problemi OKP-a. "Iako je teško priznati. "Kad imate OKP. su mu pomogli da bolje spava i efikasnije funkcioniše na poslu. Barbara spremno daje do znanja da ona uvek uzima lošije poslove. Drugi ljudi sa OKP-em mogu da koriste svoje medicinsko stanje kao dobar izgovor za svoje neuspehe. "probudio bih se osećajući se kao da sam pretrčao maraton. Kaže: "Odlično se osećam zbog toga". Ja sam zapravo žalio za svojim OKP-em. Znam da su vrata zaključana. da sam sposobna . Sad je to uglavnom otišlo. (čije su anksioznosti uključivale i strah . Psihijatri obično prave referencu prema ovim izgovorima kao "sekundarnim dobicima" OKP-a. Seća se: "Ranije se nisam nikad tako osećao. Ako su ovi poremećaji hronični. Potpisala sam ugovor i onda pobegla od toga. ja u to ne verujem. Na ovo moram da pazim jer ne mogu celog života da koristim OKP kao izgovor". Više sam o tome mislio nego o bilo čemu drugom. tako što su verovatno lečili i depresiju u isto vreme zajedno sa OKP-em.da mu je hrana zagađena alkoholom). iz te oblasti". Vredno je napo menuti da je njen rad kroz terapiju Četiri Koraka poboljšao njeno stanje sa OKP-em tako da ona sada lakše preuzima odgovornost. Godinama je OKP upravljao mojim životom i bio moj život. ali sebe potpuno potcenjujem. Nedavno mi je ponuđen odličan posao. Tako da je praznina stvarna. To mi takođe omogućava da izbegnem rizike. Džeremi je takođe prevazišao svoj strah od korišćenja javnog toaleta kao i većinu drugih strahova.i u isto vreme mislim da nisam dovoljno dobra. Džeremi. znam daje štednjak isključen. kako Majkl kaže. Nisam razmišljao o svojim opsesijama oko hrane već dve godine". nije neobično da prođu kroz period tugovanja zbog "gubitka" OKP-a.) Neki put. i onda za to da krivim moj OKP. Pozitivne misli i osećanja su došla sa njima. Kako su opsesije i prinudne potrebe postajale sve ređe. je osetio prazninu u svom životu. Isto je to i sa OKP-em. dok nisam počeo da ispunjavam prazninu sa pozitivnim aktivnostima. Lekovi. Koristila sam anksioznost kao izgovor. vaše samopoštovanje je tako slabo da ste skloni da okrenete svoj bes prema sebi samima i kad to . mogućnost da je OKP iskomplikovan depresijom se mora ozbiljno uzeti u obzir. GUBLJENJE "STAROG PRIJATELJA" Kad ljudi uspešno Revalorizuju svoje simptome i ponovo preuzmu kontrolu nad svojim životima. jer "ne mora da bude zbog OKP-a.

praveći male . Poljubila je mačku za poslednje zbogom i istuširala se. izgovor da ništa ne urade sa svojim životima. Znala je da je kraj blizu i na dan kad je njena majka umrla. Verovatno da ako vam je neko rekao nešto. Sledeća prepreka je bio majčin pogreb. (više ne alkoholira celu kuću). Anksioznostje deo toga. Kad je dobila telefonski poziv. Seća se: "Mi smo na našem putu do veterinara svratili do video-kluba da vratimo kasetu. ja sam to uradila da bi mogla da se suočim sa smrću". Njena voljena mačka.vi to primate dublje i to internalizujete. Osećajući veliku krivicu zbog toga što nije htela da ide na majčin pogreb.dečje korake (baby steps).samo taj problem . umesto da rešavate problem . Vežbanje Četiri Koraka može da pomogne u rešavanju oba ova problema. zašto sam to rekla nekome. ona se mnogo dvoumila šta će obući za posao. U svojim četrdesetim. IZGUBLJENE ŠANSE Džoš. Moguće je da OKP doprinosi da se loše navike stvore i u misaonom procesu. baš onako kako je ona radila na svom putu ka oporavku. konsultovala se sa sveštenikom koji ju je mudro posavetovao da majka ne bi želela da se ona razboli zbog toga. Iako je Džil oslobođena većine svojih problema prisilnog pranja i čišćenja.nije opravdano. Ostajati tako smiren. Sigurno da ako bi stigao mučan poziv iz bolnice tog dana. Ona želi da ohrabri druge ljude sa OKP-em da koriste oruđe Četiri Koraka. da ne bismo plaćali za još jedan dan. Njen prvi mali korak je bio terapija izlaganja na koju se sama privolela. Prvo. shvatila je: "Ne mogu uvek da upadam u velike životne krize kad god neko blizak umre". dok je ova bila još tinejdžer. Na lečenju je Džil naučila da Revalorizuje svoje strahove od smrti i zagađenja. šta god da je nosila tog dana bi automatski postalo "zagađeno". umesto da shvatite da je moguće da problem nema nikakve veze s vama". Postavila je mišolovku. i već je bila sposobna da se nosi sa time. To takođe ojačava njenu rešenost. za mene je do tada bilo neverovatno. Ona i ćerka su odnele cveće do plaže i tamo održale privatnu ceremoniju u slavu njene majke. Zbog toga što je vezivala početak svog OKP-a i velike strahove od zagađenja za pogreb svoje prijateljice. (kojima bi se ovi mogli zadaviti) i da je možda olabavio znakove na automobilma (stvarajuići tako mogućnost da se ovi otkače na autoputu i probiju prednje staklo vozila). Na kraju je ipak naterala sebe da nosi svoj najbolji beli platneni kostim. nije se osećala primoranom da baci kostim. koji je imao opsesije da je možda gurnuo spajalice u kafu svojh kolega. Postoji mnogo produktivnih talentovanih ljudi koji jednostavno propuštaju svoje živote zbog ove bolesti". da ne naprave pokušaj da sebe poprave i unaprede. nije posle toga mogla da ide ni na jednu sahranu. sa smrću njene majke. ali kad je našla malog miša zalepljenog na mišolovci. njegova smanjena mogućnost da funkcioniše i njegovi pogoršani odnosi . jer vidi kako "često ljudi koriste OKP kao štake. Bila je obuzeta strahom da će njena mačka prestati da diše pred njenim očima. Ponovno proveravate sebe svo vreme. zašto mu nisam rekla ovo drugo?" To je kao sa OKP-em. koja je bila deo porodice već jedanaest godina. ili vam se nešto negativno desilo tog dana. "Znala sam da će da ugine. Na neki način. "I šta bih onda uradila? Da li bi ceo grad onda bio zagađen?" Džil je već bila u terapiji kad je mačka uginula. osetila se tako strašno da je počela da mu donosi vodu. Najveća proba za Džil. I to je bilo to. grupa joj pomaže da Ponovno vrednuje svoj život da shvati "da joj je mnogo bolje nego mnogim drugim ljudima". Džil je napravila kompromis. tek je trebalo da dođe kasnije. Imate tendenciju da se ljutite i kažete: "Zašto nisam to i to uradila drugačije. došao je do toga da jasno razume kako njegova krivica. se razbolela i Džil je koristila miša kao pripremu za smrt mačke. redovna je u dolaženju na našu OKP-terapijsku grupu na UCLA-i.

vi ne samo što ste traćili vreme radeći bezvezne prisile. dolaze od njegovog OKP-a. Zato imajte na umu: Ako uradite nešto korisno umesto vašeg OKP-a. To jeste zapravo odgovor zašto nema prave vrednosti u izvršavanju kompulsija. ako mu bude nekako ponuđena druga šansa da živi. Čak i ako ne možete da shvatite da je vaše vreme vredno u ekonomskom smislu. kako ste to već naučili. Količina vremena koju provodite izvršavajući sve te kompulsije bi mogla da se utroši na rad na nečemu zaista korisnom. izvršavanje kompulsije-prisile da bi ste sprečili neku zamišljenu i nelogičnu katastrofu još uvek nije dobar posao. a duševno izmoren od stalne obuzetosti svojom opsesijom. kaže: "Vreme koje ljudi sa OKP em troše radeći potpuno iracionalne stvarije najveći gubitak. Brajan. Kad se našao na najnižoj tački . po bilo čijoj definiciji. I to jeste pravljenje novih šansi i većih vrednosti. Ekonomski izraženo. kao što je da sednete i porazgovarate malo sa svojom porodicom. Samo sam se molio: 'Bože uzmi me. Bio bih napolju u 1:30 ujutru. Još jedan prokleti dan sa OKP-em. mogao bih da izađem tamo i steknem više novca i više dam drugima". onda bih se vraćao kući jedva se vukući. Inače borba sa OKPem za njega ipak ostaje stalna. Svaki dan u surovoj agoniji: "Mogu otvoreno da kažem da sam mrzeo prokleti izlazak sunca. Molio sam se da dobijem smrtonosnu bolest. Zašto? Zato što vam napor koji ulažete izvršavajući prisilu oduzima vreme. Ali on danas može da posmatra svoj napredak i da sa ponosom govori o velikoj dobrobiti koju je dobio boreći se protiv bolesti. kako je on to video. kako reče Brajan: "Oni bi mi odavno rekli 'Idi do đavola'" . Jedna prisila-kompulsija vodi ka drugoj. Džošov koncept o gubicima u šansama je tačan. postoje veliki troškovi izraženi u šansama za izvršavanje prisila-kompulsija".pre nego što je započeo sa terapijom u našoj UCLA grupitoliko je bio očajan da se zakleo da ako umre. ribao ulicu. Ovo ne znači da baš govorim o spasavanju čovečanstva. OKP uzima svaki gram vaše energije. Ponekad je ovakvo rezonovanje pomagalo i Džoš je zaista Revalorizovao. Tako daje sebi govorio: "Kad bih mogao da izbegnem ovu opsesiju. Uobičajena i ozbiljna greška koju ljudi sa OKP-em čine je da kažu: "Dobro. Prvo. već ste za to vreme takođe izgubili priliku da uradite nešto korisno. još jedan prokleti dan sa strahom. samo da uradim ovu prisilu jer ću inače svo vreme da brinem i to će me ometati u mom radu".sa rođacima i prijateljima. a povređivali su i njega i druge. i ujutru bih se budio mrtav umoran". u kojoj je radio. "MALO SVETLOSTI U MOJOJ DUŠI" . Deo Džošove krivice je bio zbog.To je vreme koje vam se nikad neće vratiti. Ali postoji drugi problem. To je vreme koje je trebalo da provedem sa mojom decom umesto što sam ribao ulice. koji se bori sa potrebom da noću pere i riba ulice da bi ih očistio od akumulatorske kiseline. udaljuje od drugih ljudi i od rada na nekoj celishodnoj i produktivnoj aktivnosti. izvršavanje prisile će samo pogoršati kompulsivno osećanje. to je takođe i Refokusiranje. preuzima toliko od vašeg života. što je i glavni način da menjate vaš mozak i da se poboljšate. "Kad to izrazimo stručnim ekonomskim terminima. Stoga. Brajan je prošao kroz težak period za svoj brak i kroz teška vremena sa svojom decom. Da nije bio suvlasnik u firmi za prodaju kola. Više ne mogu ovo da podnesem"'. će je odbiti ako bi to značilo da će se vratiti ovozemaljskom životu kao osoba sa OKP-em. To može da bude nešto veoma prosto i osnovno. njegove nedovoljne rešenosti da finansijski podrži prihvatilišta za beskućnike. to znači da vreme provedeno u izvršavanju prisila rezultira u gubitku šansi i prilika na poslu i drugde u životu. Fizički je bio izmoren od nedostatka sna. kao i mnogi drugi ljudi koji pate od OKP-a.

i to se nikad ne može nadoknaditi. Često zamišljam kako bi život bio lep bez OKP-a i Tureovog sindroma i kakva bih ja bila. Ja sam uspela da dobijem diplomu. i emocionalnu premorenost". Ono što je zaista najviše želela. blokiran mozak je oslobođen. Sad mogu da pomognem i drugima u njihovoj svakodnevnoj borbi protiv OKP-a. mahnitu aktivnost. duševnu. kako sama reče. i to je u redu. Takođe je želela da iskoristi svaki čas svog vremena koje bi imala za odmor. Ipak izgubila sam više od decenije života zbog OKP-a. OKP je težak rad. a da je izgubljeno vreme otišlo i nikada se neće povratiti?" Karen je sad u svojim pedesetim. Neki govore da sve loše stvari koje nam se događaju u životu imaju razlog i pouku. "Pretpostavljam da bi to bio cilj broj jedan za sve one sa opsesivno. kad je saznala da ima posla sa bolešću zvanom OKP postavila je pred sebe pragmatične i duhovne ciljeve. nije više blokiran u jednom momentu već se pokreće napred. To što imam OKP i Tureov sindrom mi je pomoglo da se bolje uklopim sa svojim klijentima. Ona filozofski obrazlaže: "Ja neću sebe da maltretiram zbog svih tih . Poželela je da ima dom ispunjen svežim vazduhom i sunčevom svetlošću . u dobu kad ljudi obično ponovno ocenjuju svoje živote. Ona kaže: "Nikad me nećete čuti da kažem 'O. Po prvi put sam mogla da doživim osećaj da se moj um pomera. da magistriram i da postanem savetnik. Karen. koja je izgradila produktivan profesionalni život uprkos činjenici da ima OKP i Tureov sindrom. stresa i frustracije. Nisam sigurna da se slažem sa ovim stavom. Na nesreću ja to verovatno nikad neću otkriti ali i to je u redu" . Lara. da bih mogla da smestim još stvari. otkrila je pošto je počela redovno da vežba Četiri Koraka: "Moj strah je počeo da nestaje i moj život je počeo da poprima neki smisao. Dok je bila na terapiji na UCLA-i. Verovatno da ću se uvek boriti sa OKP-em i Tureovim sindromom. Možda mogu da pomognem drugima sa OKP-em i Tureovim sindromom.previše dugo je držala prozore zatvorene barikadama. Zašto ranije nisam uvidela da se materijalne stvari mogu zamenitinadoknaditi. krijući svoju strašnu tajnu. ali sve što mogu da kažem je da sam se naučila saosećanju i osećam se srećnom zbog toga.a sati i godine zapravo da se sve to raščisti . kompulsivni sakupljač koja je dozvolila da gomila starih stvari preuzme njenu kuću i njen život. nude nam neke duboke filozofske samospoznaje. Trošila sam sate tragajući za stvarima koje su bile beznadežno izgubljene u tom lomu i haosu. sa osećanjem bespomoćnosti. koja je godinama bila zaokupljena mračnim i teškim mislima.' To jeste izazov i bio je. može da kontroliše svoje akcije povodom tih potreba.kompulsivnim poremećajem. Njena priča je takođe elegantan opis nekoga sa poboljšanim funkcionisanjem mozga: kretanje napred. Džoana. jeste smirenost. i da mogu sebi da pomognem.što se sve sabralo u najmanje jednu deceniju mog života. To je bilo neverovatno! Znala sam šta se događa sa mnom. Niko sa OKP-em ne treba nikad da se preda. kad jedanput sebe oslobodi od kompulsija koje su uzimale toliko vremena. fizičku. Karen je uvidela: "Ja nisam loša osoba zbog toga što imam potrebu da sakupljam stvari iz kanti za smeće". Bili su sati potrebni da se dođe do svih tih stvari . On vodi u interni (i naizgled eterni-večni) nemir. To mi je pomoglo da postanem bolje ljudsko biće". Naučila je da iako nije mogla da spreči prisilne potrebe. Mogla sam najzad da vidim nešto malo svetla u svojoj duši.Oni koji su Revalorizovali svoje simptome i prešli na Revalorizovanje svojih života. beznadežnosti i tuge". tako mi je drago da imam OKP jer je to tako veliki izazov i potpuno je izmenilo tok mog života. kaže: "'Nikad se ne predaj' je moj moto. Znam da sam danas jača ličnost zbog toga. Ona kaže: "Vi nemate pojma koliko vremena sam provodila svakog dana nameštajući stvari. I ona je to i uradila. Godine trvenja. nije više "zaglavljen u brzini". kako nam to ilustruju sledeći primeri.

dok je radio na svojim kompulsijama pranja ruku pomoću metode U Četiri Koraka. "Možete da ispunite mnogo vremena sa OKPem i onda imate problem kada nema OKP-a. Uradite to sada. On je nalazio da je ovo pomešana blagodat. Posle terapije ponašanja možete da uradite poslove brže. Tako što je učio da beleži svoje uspehe i pravi mentalne beleške koje bi ga podržale. ali sam onda otkrio da što više vremena ne popustite prisili i tako iskusite da se ništa ne dešava. višak sati u toku dana koje ljudi sa OKP-em otkriju da imaju kada ih više ne provode izvršavajući prisilne radnje. Rizikujte. da bi sebe izveli na put oporavka. nikad nemojte smanjivati značaj ili potcenjivati važnost čak i najmanjeg vremenskog intervala čekanja . Džek je povećao svoj stepen samopouzdanja. Postao je još više frustriran jer mu je privremeni posao bio u osnovi veoma dosadan. Povratite sebi svoj život. Njena najveća greška koje je sad svesna. Sa OKP-em postoji veliki otpor prema promenama" . hranjenje mački. Imati poverenja da pustite drugoga da vas vodi će biti jedna od najtežih stvari koju ste ikad uradili. Uradila sam što sam bolje mogla. Opisao je: "Naravno da sam u početku bio anksiozan (da se oduprem potrebi da perem) pri pranju. a Revalorizujete svoje uspehe terapije ponašanja naviše .odlaganja pre izvršavanja prisile. naročito kućne poslove: zalivanje. takođe je postalo važan faktor za Džeka. sada je u svojim srednjim 40-tim godinama.'Evo me ovde. Sada se bolje oseća na poslovnim intervjuima i njegovo celokupno funkcionisanje nastavlja postepeno da se poboljšava. Vreme. je bila što je dopustila da je njen lažni ponos spreči da potraži pomoć pre nego što beskorisna gomila stvari ovlada njenim životom. kompulsivnog perača ruku. sa . ali nikad nemojte nipodaštavati uspehe koje zapravo pravite. Možete reći: 'Ja želim da uradim i više ". probleme sa koncetracijom i loše odnose prema ljudima. uključujući proveravanje i čišćenje. Onda dobijate listu slučajeva u kojima se zaista ništa ne događa kad ignorišete opsesiju". to vam je lakše sledećeg puta. ovo osećanje je samo dovelo do veće frustracije na radnom mestu. samo uzalud trošim svoje vreme Mogao bih barem da budem napolju tražeći neki dobar posao ili kod kuće radeći poslove'. Teško je da se potpuno oslobodite ovog problema. Zašto ne potražiš neki bolji posao?' Ali to je smešno. Imajte nekoga voljenog da vam pomogne i ohrabri vas. Žena bi mi rekla: 'Nikoga nije briga ako ti opereš veš. Naravno. Bendžamin. Borio se sa svojim kompulsijama. održavanje dnevnika sa zapisima vaših uspeha pomoći će vam da postignete ovaj cilj. "Ja se samo razbesnim i mislim. Budite pobednik nad njom. Pokušavam da ne budem preoštar prema sebi. prijatelja ili člana porodice. ali to morate uraditi. Kod kuće se osetio da vlada situacijom i voleo je da radi stvari na vremenski efikasan način. da bi povećao svoje samopouzdanje i da bi prevazišao svoj otpor promeni. Džek je razvio dobre navike prilikom Revalorizovanja svojih prisilnih potreba OKP-a. Na primer.godina. Vaša budućnost je u vašim rukama". "Ja pokušavam da radim na svom OKP-u svaki dan. On sad uči da primenjuje princip Revalorizovanja na opštiji način. ali morate sebe da pohvalite za svaki napredak koji napravite". vi radite da bi ste naučili kako da Revalorizujete vaš OKP naniže . SAMOPODRŠKA Nemoguće je prenaglasiti važnost učenja pravljenja rečenica samopodrške kao integralnog dela rada metodom U Četiri Koraka. pranje veša". da radim na nekim suptilnijim simptomima i načinima razmišljanja. čiji se snimak mozga PET skenerom nalazi na slici. u to vreme". Ona zna: "Vi stvarno morate da dobijete pomoć od drugih ljudi. Džek je imao loš radni dosije. Nemojte da budete žrtva ove bolesti. Ukratko. Na nesreću.

ostava i njegova dokumenta morali su da budu u strogo određenom redu. Stoga.u stvari to veliko dobro. ali sam se sada prebacio na stvari koje su stvarnije. Kaže "Život je rizik. On razume da 'je vrednost ličnosti u stepenu do kog oni mogu sebe da prihvate. Najzad je potpuno podbacio u svojoj produktivnosti. i ponovnim razmišljanjem o stepenu važnosti stvari u svom životu.promenjivim intenzitetom još od svoje šeste godine. to je šansa. da dodiruje stvari koje je nekad smatrao zagađenim. Želim da budem bolji član porodice. Nekada sam mislio da je držanje okruženja u redu urednog života i uredne kancelarije . U isto vreme znam da kad povećate samosvest. Mislim da je poruka podrške ovde ta da kad stavite osnovne elemente svog života pod kontrolu. Bendžamin je počeo sa Revalorizovanjem svoga života. koje traju i vrednije su a manje su materijalne. i da stvari nisu bile savršene". prirodna tendencija je da se krećete prema stvarima koje bi vam pružile veće emocionalno zadovoljstvo". Pranje kola moglo je da traje i šest sati jer je moralo da bude urađeno 'baš kako treba'. da nije mogao da podnese celokupni teret školovanja na višoj školi. Dok je učio Četiri Koraka terapije ponašanja. a takođe i velika prilika. U početku mi je bilo veoma teško da prihvatim da je to OKP i pomirim se sa time da će uvek biti tu. za njega "velike . Bio je administrator školskog kvarta. Biću uspešan i srećan. a poticao je iz porodice uspešnih i efikasnih ljudi i zbog toga je osećao stid i krivicu. Takođe je postao mnogo spontaniji i realističniji. Više ne živite u nekom fantastičnom svetu perfekcije". Danas po Bendžaminovoj proceni njegov OKP je 80 procenata pod kontrolom ali na skali od jedan do deset on sebi daje peticu. i kreću se napred sa onim što imje dato". Bendžamin je stalno bio pod iluzijom: "da će jednog dana doći život iz snova. Bendžaminove prisile i anksioznosti su počele da uzimaju toliko vremena. Stepen do koga prihvatate šta ste i ko ste. . I sve savršeno u njemu. što se tiče prijateljstava.glavne rizike". Znao je daje njegovo ponašanje abnormalno. Bendžamin je Revalorizovao svoj život. Kao kod naših drugih OKP pacijenata. Kaže daje borba sa bolešću "od njega napravila mnogo senzitivniju osobu. Garaža. Nešto tako nevažno kao što je ostavljanje fioke otvorene i nekoliko papira nesređenih je za njega bila velika pobeda. naučio je takođe da preuzima. Sve dok nije saznao da ima bolest OKP. da više pomognem drugima. bolja ličnost na ličnom i intimnom planu. Dolazak majstora u kuću bio bi trauma jer bi ovaj stranac upadao u Bendžaminovo besprekorno uredno okruženje i nešto isprljao ili poremetio. Postao je mnogo svesniji i saosećajniji prema ljudima koji imaju poremećaje i fizičke nesposobnosti. Terao je sebe da živi sa izvesnom količinom fizičkog nereda. Nered nije mogao biti tolerisan.U poslednjih pet-šest godina prolazio sam kroz glavno pomeranje vrednosti koje je počelo sa dolascima kod Dr Švarca. to vas čini većim čovekom. "Ja želim da budem korisniji drugima. bilo mi je veoma teško da prihvatim da će moj život biti veća borba nego životi drugih ljudi. Rezonovao je tako što je sebe smatrao jednom pokvarenomjabukom na porodičnom drvetu. On zapravo nije sebi priznavao pravo stanje stvari. To je ono što ga čini uzbudljivim i lepim. meri koliko ste uspešni kao ličnost. u raznim stepenima. Dok je preuzimao kontrolu od OKP-a.

Važne tačke da se upamte • Korak 4 je korak Revalorizovanja . Ojačajte jasnoću vašeg posmatranja podržavajućim mentalnim beleškama. Korak 4. Četiri koraka Korak 1.oni ne predstavljaju to što nam poručuju. • Kad Revalorizujete i devalorizujete neželjene misli i prisilne potrebe. Refokusirati Revalorizovati .Ponovnog vrednovanja. Smatrajte ih onim što jesu. • Ovo je pravo samokomandovanje. ojačavate vašeg Nepristrasnog Posmatrača i izgrađujete moćan um. Korak 2. • Revalorizovanje znači ne uzimanje simptoma OKP "zdravo za gotovo" .to je samo OKP". • Trudite se da Revalorizujete na aktivan način tako što ćete uvideti realnost situacije. Ono rezultira u stvarnom samopoštovanju. kao što je "To nisam ja .zabeleži suptilne promene i shvati implikacije tih promena jeste moćan um. što je moguće brže i jasnije. Preimenovati Ponovno prepoznati i pripisati Dva pomoćna koraka: Anticipirati Prihvatiti Korak 3. • Moćan um može da menja mozak tako što će promeniti svoje reakcije na poruke koje mu mozak šalje. • Um koji je sposoban da primeti .

Gotama Buddha. Letopis 16:32 Iako su u bici hiljadu puta hiljadu ljudi savladani od strane jednoga. Dhammapada 103 . onaj ko vlada svojom dušom bolji je od onoga ko zauzme grad. Kralj Solomon.Deo II Primenjivanje Četiri Koraka Na Vaš Život Onaj ko se sporo ljuti bolji je nego ratnik. onaj ko savlada samog sebe je pravi pobednik bitke.

u prvi plan dolazi prava priroda ovog protivnika. Moć koraka Preimenovanja je nešto što nikad ne treba potceniti. . Sad se borba vodi na vašem domaćem terenu . njihova moć potiče od sposobnosti da zastraše naivne i neupućene. je u poruci koja pokazuje šta sve možemo da postignemo kad prevaziđemo strah. kad praktikujemo celokupnu svesnost uma i odlučimo da preuzmemo kontrolu nad svojim životima. strah i strepnja počinju da blede i nestaju i pojavljuje se put prema pobedi.u stvarnosti . Kad Preimenujete i napravite mentalnu belešku i podsetite se: "Ovo je samo OKP. Veće značenje napora koji ljudi ulažu pri primeni Četiri Koraka. Ona može da vas . Pojavljuje se promena u vrednosti i značaju koji pridajete tim neprijatnim opsesivnim mislima ili potrebama. sad se nalazi slobodniji i lakši misaoni proces. i da eliminišete OKP kao tiranina koji vam određuje pravac života. Povećana moć uma koju ljudi sa OKP-em razviju. Veća moć uma ide i izvan domena OKP-a. Kada se posmatra iz perspektive jasnog uma Nepristrasnog Posmatrača. ima višestruki i širok uticaj ne samo na živote ljudi sa OKP-em.kompulsivnog poremećaja (OKP). Opsesivno . čiji trikovi mogu da budu toliko iznurujući i štetni za one koji ne znaju da se efikasno brane. To je ukratko sve što vežbanje Četiri Koraka treba da donese. Tamo gde je nekad bila blokada u mozgu. izlečenje ne može da se garantuje. To je razlika između poznavanja pravog stanja stvari i života ispunjenog strahom od senki. možda nećete pobediti u svakoj bici ali ćete na kraju pobediti u ratu. jer su strah i pogrešne poruke jedino oružje OKP-a.Ne moram da ga slušam" započet je veoma moćan proces. Kao i kod većine nasilnika i agresora. Ako Ponovno Odredite i pripišete te strahove njihovim pravim uzrocima kako ste to ranije naučili i Refokusirate se na neku celishodnu aktivnost bar na petnaest minuta. Sa ovom spoznajom. Ljudi obično u početku lečenja pitaju: "Da li ću ja ikad biti izlečen?" Kao što sam to ranije pokušao da objasniim kroz ispovesti hrabrih pacijenata. Pomoću snage svog uma menjaćete svoj mozak. Ali ako izlečenje podrazumeva slobodu da više nikad ne bežite uplašeni pred kugom simptoma OKP-a. moć da se primete i male promene. Uvek imajte na umu da je čvrsto držanje za realnost vaš najveći saveznik u borbi protiv OKP a. U ovoj knjizi cilj mi je bio da vas naučim najefikasnijoj strategiji za neutralizovanje ovog neprijatelja zvanog OKP. Moć Nepristrasnog Posmatrača je uvedena u igru i temeljno menja karakter interakcija između vas i vašeg unutrašnjeg protivnika. skoro uvek počinje iz veoma pragmatičnih razloga. već i na ljude koji ih okružuju. da se shvati njihov značaj i da se ide napred uprkos bolu i strahu. onda je to cilj dostižan svakom ko pati od jada OKP-a.5 Četiri Koraka i Lična sloboda Borba za prevazilaženje te napasti. (Znam da je ovo istina jer sam to previše puta video da bih se oko toga dvoumio). naročito ako pod tim podrazumevate da nikad nećete više imati OKP simptome.a ne na terenu vašeg protivnka koji se oslanja samo na iluzije i prevare. Vašim životom je ovladala ta čudna strana sila koja je izgleda jača od vas.

ti bedno pokvareno moždano kolo". Onda odlazi da sluša Mocarta. vežba svoju volju. Po njima nauka mora da smesti duh i volju u domen običnog sujeverja. ovo se odražava na duboko pogrešan način razmišljanja.ponašanju. hrabrije i realističnije. Njima to nekako ne izgleda sofisticirano.bilo da su doktori. Stvarni duhovni (s punom voljom) proces se odigrao. Ti si samo OKP. što je imalo tendenciju da još više pogorša njegovu blokadu mozga. Počećete da primećujete poboljšanja u svim problematičnim oblastima svog života. kad odgovaramo na ovo pitanje. Čineći to. Pre nego što je vežbao Četiri Koraka on bi odmah poslušao. Bez dileme je da i nova informacija o tome kako mozak radi pomaže ljudima sa OKP-em da odgovore na ovo pitanje. ali svaka razumna osoba može da vidi da pacijent u našem primeru koristi svoju duževnu snagu da uloži napor i uradi ceo rad koji je potreban da bi izmenio svoj mozak i savlada simptome OKP-a. uz pomoć nove napredne tehnologije. ojačati snagu uma u svakom drugom aspektu svog života. samo alarmni sistem u mom mozgu koji se pokvario. Napadne opsesije mu stalno dosađuju i izlaze pred njega . Neki bi akademici mogli da kažu da je ovo samo primer kako mozak sam sebe menja. gde nedostaci prema kojima je um toliko nezaštićen uzrokuju toliko bola i stresa. pravi nov izbor i deluje na drugoj aktivnosti . Mi živimo u doba kad mnogi ljudi koji sebe smatraju za sofisticirane mislioce . Na ovaj način on menja način na koji njegov mozak funkcioniše.mozgu. Idi proveri štednjak". da izmerimo promenu i čak je snimimo u boji (kako je prikazano na slici). pomoći će vam na poslu i pomoći će vam kod problema sa lutanjem misli i preteranim dnevnim sanjarenjem. Pre ću da budem mrtav nego što ću tebe da slušam. naučnici ili filozofi . oni poboljšavaju sposobnosti da pronađu svoje prave ciljeve. Posle vežbe U Četiri Koraka. Razmišlja o svojim ciljevima. Čineći to.dovede do mnogo dublje spoznaje o tome šta znači kad Revalorizujete svoja unutrašnja iskustva u svetlu novih i produktivnijih ciljeva. sve ovo je veoma nesrećno. rezultujući u biološkoj promeni na glavnom organu komunikacije .mogu sa najvećim autoritetom da izjave da je um jednostavno nešto što nekako proizilazi i potpuno je određeno fizičkim osobinama mozga."Idi i operi ruke. zamislite koliko vremena ljudi provedu razmišljajući i nervirajući se u vezi prijateljstava. sve više i više. Zamislite šta se događa u čoveku koji se bori protiv simptoma OKP-a pomoću metode Četiri Koraka. Potpuna svesnost uma će vam pomoći u odnosima sa drugim ljudima. pregleda svoje opcije. i to što nam pomaže da vidimo kako se svestan i razuman um razlikuje od mozga i ne može biti zavisan samo od njega. verujem. da vežba zamah u golfu ili bilo šta drugo. Što je mnogo gore. koja se naučno može evidentirati. njegov se mozak toliko promenio da mi možemo. Vremenom. njegov mentalni odgovor je veoma drugačiji. Što se mene tiče. Izgleda da je najvažnije shvatiti da su ova otkrića u suštini osposobila ljude da vide svoje sopstvene umove mnogo jasnije. Razmislite o snazi prostog pitanja: "Zašto ja ovo radim?" Umnogome čitava metoda U Četiri Koraka se svodi na dovođenje perspektive Nepristrasnog Posmatrača jasnije u naš um. ČETIRI KORAKA I OSTATAK VAŠEG ŽIVOTA Zaista velika poruka za ljude koji primenjuju Četiri Koraka je da će jačajući Nepristrasnog Posmatrača vežbajući potpunu svesnost uma. Jedno od velikih dostignuća našeg istraživanja OKP-a je. O bilo čemu zvanom duh previše se stide otvoreno da govore. ponovnog premišljanja (koja . možete da proširite svoje duševne i duhovne horizonte onako kako možda pre ne biste ni zamišljali da uradite. Koraci Preimenovanja i Refokusiranja i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača i potpune svesnosti uma su naročito korisni za ispravljanje intenzivnog. Na primer. Sad kaže: "Znam šta si ti.

. Kako vreme prolazi i ovaj proces postaje sve . ali svi ljudi treba da razviju tu sposobnost i mnogo šta još i više nego što smatraju za potrebno. pohlepi ili zloj volji prekinut mentalnim beleženjem da: "Ja sad imam misao u vezi sa pohlepom. samo prekidanje toka necelishodnog misaonog procesa sa celishodnom potpunom svešću uma.. a korišćenje Četiri Koraka način da se poremećaj prevaziđe. svest o tome o čemu mislite u svakom momentu ima tendenciju da usmeri misli dalje od destruktivnih razmišljanja. Onda dolazi ona grupa: "Da li me je šef čudno pogledao?" I sva ona: "Šta ljudi misle o meni? Da li sam dovoljno dobar-a? Da li dobro izgledam?" vrste misli. I dok se celokupna svesnost uma povećava i pravljenje mentalnih beleški (gde svesno primećujete tok svojih misli) postaje prirodnije. Na nesreću. Kako bilo. ubrzo počinjete da shvatate koliko ste vremena provodili misleći o stvarima o kojima niste ni bili svesni da razmišljate. I ne zaboravimo kategoriju: "Život bi bio odličan. Može da zvuči smešno reći da treba sebe da učinimo svesnim toga o čemu razmišljamo. koje se tiču nečeg funkcionalnog i zdravog. će dovesti do više celishodnih misli. video sam mnoge ljude sa OKP-em kako uče da prekinu te struje povratnih misli. pošto spoznaju moć Preimenovanja i razviju tehničku sposobnost da prave mentalne beleške. um može neverovatno brzo da pređe iz celishodnog i stanja potpune svesnosti u necelishodno i negativno stanje. Drugim rečima. Svetla strana je da ponovnom primenom potpune svesnosti možete isto tako brzo ponovo da uspostavite celishodno mentalno stanje. Praveći mentalne beleške. Ljudi koji vežbaju Četiri Koraka razviju sposobnosti koje su veoma korisne u životusposobnosti koje ljudi bez OKP-a nikad ne razviju. Što je duži period u kojem se primenjuje potpuna svesnost uma. za vas i za druge.skoro svako čini pod stresom). prema konstruktivnijem i celishodnijem razmišljanju i delanju. Uistinu ćete povećati svoju ličnu slobodu kroz vežbanje Četiri Koraka zato što je suština posedovanja uma koji je slobodan da ima kapacitet i sposobnost da smiri i usmeri nemirna lutanja u koja neumitno upada odsutan. rasejan um. Ovo može da funkcioniše kao mašina za vežbanje u vašoj glavi. Ali ljudi sa OKP-em su tu naročito ranjivi. Štaviše. započinju svoj sopstveni život i postaju veoma neprijatna razmišljanja. o svojim mladićima odnosno devojkama. čak i nad stvarima koje uopšte nisu u vezi OKP-a. Svaki trenutak u kojem um vežba potpunu -celokupnu svesnost ili koristi Nepristrasnog Posmatrača je trenutak u kojem necelishodna misao ne može da se pojavi. to um postaje jači i zapravo manje doživljavate necelishodne i destruktivne misli sa njihovom tendencijom da vas vode u bol i patnju. " U ovoj tački ovakve misli izmiču kontroli. Ovi principi važe za svakoga. Jedna od najčudesnijh stvari koju naučite dok vežbate potpunu svest uma i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača je koliko samo posmatranje sadržaja svojih misli ima tendenciju da iste usmeri na mnogo zdravije puteve. veoma brzo ćete shvatiti da se veliki deo vašeg duševnog života vašeg stalnog misaonog procesa tiče stvari koje ne doprinose celishodnom i srećnom životu. Onda mogu da koriste korak Refokusiranja da se prebace na bolju stazu. će biti dosta poboljšana.. Da li treba da je pozovem da izađemo? Da li bi trebalo da joj telefoniram? Ili ne bi trebalo? Da li treba da još sačekam? To je jedna kategorija. ako je tok necelishodnih razmišljanja o potrebama. Svako može da bude kontrolisan od strane ovakvih misli. Isto kao što mašina za vežbanje povećava vašu fizičku snagu." ili "Ja sad imam misao u vezi sa zlom voljom ili ljutnjom" . o besu. Na primer. kontrola nad vašim unutrašnjim duševnim životom. Ovo čini primenu Refokusiranja mnogo lakšom. Umna celokupnost je sama po sebi jedno veoma korisno i celishodno duševno stanje. da-je . tako i rad na OKP-u povećava korišćenje Nepristrasnog Posmatrača koji povećava vašu duševnu snagu i bolje poznavanje svog i tuđih ponašanja. To može da bude jedna od svetlijh strana bolovanja od OKP-a.

vaš um će postati oštriji i opušteniji i vaš život će biti lakši i srećniji. onda je to zaista veliki zrak svetlosti na tmurnom nebu.više i više prirodan raspored življenja. To je u stvari i smisao vežbanja Četiri Koraka. . Sam akt posmatranja ima tendenciju da usmeri misli u celishodnom pravcu. ali vaša sposobnost da koristite Nepristrasnog Posmatrača i praktikujete potpunu svest uma je blagoslov. Da rezimiramo: Imati OKP je prokletstvo. • Pravite mentalne beleške da bi sebe podsetili o čemu razmišljate. koje inače na drugi način možda ne biste izgradili. • Uvek se upitajte: "Zašto ja ovo radim?" i imajte na umu perspektivu Nepristrasnog Posmatrača kad na ovo odgovarate. necelishodna misao se ne može pojaviti. • U svakom momentu u kojem um koristi Nepristrasnog Posmatrača. Ako je to što imate OKP uzrok koji vas vodi ka razvoju celishodnih duševnih sposobnosti. Važne tačke da se upamte • Imajte na umu moć Preimenovanja: To je razlika između perpoznavanja onoga što je stvarno i života sa strahom od senki.

U okviru porodica. zaokup1jeni svojim strašnm mislima i prisilnim potrebama i bilo zbog straha ili stida ili iz oba ova razloga odlučuju da ni sa kim ne dele svoju strašnu tajnu. i u stvari rade kompulsivne radnje za tu ličnost da bi sačuvali mir u kući. oni koji ga omogućuju ili opslužuju. bili bi izloženi scenama i suzama. Na kraju. Osoba sa OKP-em postane zavisna od drugih do patološkog nivoa. a takođe i ja. Ako bi je suprug direktno upitao da li je odlazila tamo gde ne bi trebalo da ide. čovek će moći lepo da večera i da ima prijatno veče. "Onda mi je srce zaista počelo da lupa. ovo može da bude iscrpljujuće. ličnosti sa problemom zavisnosti. Oni mogu da ubeđuju i mole osobu da prestane. umesto epizode psovanja i lupanja vratima". ja sam ona koja to . Pomislili biste da sam opljačkala banku i da mi je policija za petama". ne pomaže. porodica samo osigurava da će osoba nastaviti da se pogoršava u vezi OKP-a. SAMO RECITE NE Uobičajeno je da ljudi sa OKP-em koriste isti kao oružje u konf1iktima sa drugima. Tipično je da se ljudi sa OKP-em koji nisu lečili sve više izoluju od drugih. Moja porodica više ne može to da izdrži. Odbojno delujem na moje prijatelje. u jednom dosta čestom tipu uznemirene ličnosti. Supruga jednog čoveka koji je imao OKP je priznala da ne govori svom mužu istinu o tome gde je bila. Ona rezonuje: "Ako kažem ne.6 OKP kao Porodični Poremećaj Opsesivno-kompulsivni poremećaj je u pravom smislu reči porodična stvar. kaže: "Eto. na duže staze. Popuštajući pred ovim. ako bi istina mogla da prouzrokuje da on reaguje nasilno zbog svojih strahova. Laganje čini njen život podnošljivim. Naši pacijenti na UCLA-i. ili mogu da je lažu kad joj kažu da su uradili to-i-to ili su izbegli da urade to-i-to. Moram da prestanem ovo da radim". oni obično popuste pred ovim zahtevima." ili "Operi zidove za mene". Laganje naravno. Ona zna da ne bi trebalo da se povinuje njegovoj bolesti. nam stalno ponavljaju: " Dovodim ženu do ludila. sva njihova energija bi mogla da se troši na pokušaje da se izađe na kraj sa bolešću. kako bi obavljala svoje poslove. Iz čistog očaja. Jedanput je otišla do nekog mesta koje je bilo "van granica" i u momentu joj se učinilo da je videla svog muža. Članovi porodice postaju deo OKP-a. Supružnici osoba sa OKP-em su nam govorili da ako bi odbili da budu uvučeni u bizarna ponašanja. ali posle više godina ovakvog života. Osoba bi tražila: "Proveri bravu za mene. ona bi mu odgovarala malim bezopasnim lažima. naravno.

ljudi su zapravo na kraju živeli u šatorima u dvorištu iza kuće. budeći ih mnogo puta u toku noći tražeći razne stvari i diktirajući njihovim životima sve do toga gde moraju da sede u datoj sobi i u koje tačno vreme moraju da urade X. Kad oni sa OKP-em zamole druge da rade njihove strašne poslove. Osoba drži sve njih izvan tog dela zbog velikog straha da će ga oni isprljati. Konfrontacija ne mora uvek da bude prijatna. To što ona radi je savršeno razumljivo i potpuno ljudski. Posle nekoliko dana.a oni nisu tako retki. Osnovno pitanje je: Da li član porodice pomaže ili otežava napore osobe sa OKP-em da izvršava Četiri Koraka? Zamislite porodicu u kojoj jedan član ima opsesiju u vezi zagađenja. Delovi kuće mogu da postanu nedostupni za celu porodicu. Ali zapravo ona sabotira njegov progres. ali su biološki faktori glavni razlog da osoba ima OKP. tako što će odbiti da budu oni koji omogućuju ili opslužuju OKP da budu zarobljenici u svojim sopstvenim domovima i da budu kako se to popularno u psihijatrijskom žargonu kaže. Kao što ćete videti i okruženje i genetika imaju ulogu kod većine slučajeva. Partner ili supružnik mora da zauzme stav. Poruka za članove porodice li jednoj rečenici glasi: "Nemojte opsluživati OKP. Ona bi to stalno proveravala i onda bi zamolila svog muža da stavi ruku u mašinu da bi bila sigurna. postoji hiljade žena koje imaju ovakav problem. onda će im oboma biti bolje. S druge strane oni mogu da imaju skriveni plan kojeg ni sami verovatno nisu svesni: Ljudi sa OKP-em često koriste ovaj . Olivia je počela da ima opsesije da voda iz toale ta nekako ulazi u njenu mašinu za veš. Inače emocionaini faktori i faktori okruženja su često odlučujući u određivanju toga da li će osoba moći da učestvuje u terapiji ponašanja i napredovati ili ne. On bi je takođe podsetio da Preimenuje i Ponovo Odredi. da uklonimo kompulsiju sa puta i onda idemo dalje". Posle zemljotresa u Los Anđelesu 1994. da osećaju kako im je potrebno više ruku da im pomognu u izvršavanju svih tih bizarnih rituala. oni mogu da preuzmu kontrolu nad svojim životima. Ona će prestati da bude ona koja služi njegovom OKP-u i postaće njegov terapeut. OKP KAO ORUŽJE Iako članovi porodice ne mogu da prisile osobu sa OKP-em da se leči i ozdravi. Proverićemo to brzo. ali krajnji rezultat je da osoba krene ka poboljšanju. recimo nijedan od tih pribora za jelo "ne sme" da se koristi ili pak određena odeća ne može biti nošena. ali da zapravo ne stavlja ruku u mašinu. On bi trebao da je uveri: "Nema vode. je trebalo da ode korak dalje i da je upita: "Jesi li sigurna da zaista želiš da to uradim? Refokusirajmo se na drugu aktivnost". ubeđeni da su oni odgovorni za bolest svog deteta. To je samo opsesivna misao. čitave sobe postanu zaista veoma prljave jer se osoba sa OKP-em boji da započne čišćenje. pogrešna poruka u tvom mozgu. Dete sa OKP-em može potpuno da poremeti porodicu. ovisnici. Neke stvari mogu da ostanu izvan granica delokruga. a onda će on ili ona morati da počnu nekontrolisan nastup čišćenja (ironija je da kad ove prisile postanu zaista teške. Jedna mala reč i moje veče je lepo". verovatno su toliko zaokupljeni i savladani od strane napadnih misli i potreba. Vremenom su se njene prisilne potrebe da proverava vidno smanjile. prostor koji te osobe mogu da koriste se sve više smanjuje. U nekim slučajevima . služite terapiji ponašanja". Kad sam razgovarao sa njima. Kada i sama nauči Četiri Koraka i pomogne mu da ih primenjuje. Ova strategija je dala rezultate. Čak i kad opsesije ne dođu do ove faze. savetovao sam da on počne da joj odgovara da će da pogleda. Prečesto roditelji sebi dopuštaju da budu uvučeni u ovakvo ponašanje jer su nagomilali krivicu u sebi. Y i Z. Bez dileme.omogućuje. a niko drugi ne sme da ulazi u tu sobu).

koji je imao strašne bogohulne misli. i tome kako OKP utiče na njihova prijateljstva. objašnjavajući jasno i osobama sa OKP-em i njihovim porodicama da ovo nije prihvatljivo ponašanje. On ili ona je neko sa novopronađenim dostojanstvom. Drugi u porodici mogu da zamere zbog napredovanja te osobe jer sad porodica mora da počne da se suočava sa sopstvenom stvarnošću i svojim nedostacima koji ne moraju uopšte da imaju veze sa OKP-em.da ljudi imaju "sekundarne dobitke" od OKP-a i koriste ih da drže druge ljude na emocionalnoj distanci. biće manje motivisani da se bore protiv svojih prinudnih potreba i neprijatnih osećanja koja ova uzrokuju. Kristofer. Dr Ajvor Hend (Drlvor Hand). koja bi mogla sebe da određuje i na neke druge načine koji bi mogli da mu zadaju brige. skoro je sigurno da postoji međusobna veza ova dva faktora. ali ti sekundarni dobici su i glavni razlog zašto neki ljudi ne reaguju na tretman. veruje da su problemi sa intimnošću glavni faktor u održavanju bolesti. je mlad i usamljen i voleo bi da ima devojku ali nije siguran da li bi mogao da se svidi "normalnoj" devojci. Ali kako osoba sa OKP -em napreduje ka zdravlju dinamika u porodici ima tendenciju da se menja. tj. Uključivanje članova porodice u tretman je suštinsko i zbog podrške a i kako bi saznali više o OKP-u. mogu da pokušaju da se svete tako što će drugima zagorčavati život. Na primer. on ili ona će takođe naći razloge da se ograde od teškog rada u terapiji ponašanja. Onda nastaje psihološka ratna igra nadjačavanja. potpuno voljno ili samo polusvesno.poremećaj kao oružje u konfliktima sa drugima. KO JE OVAJ STRANAC? Vremenom. Oni zaista menjaju svoj mozak i pobeđuju svoje OKP-simptome. on je više voleo da nastavi to da radi nego da ima zdravu ženu. kad osete da se njihova patnja nipodaštava ili potcenjuje od strane drugih članova porodice. porodica može i nesvesno početi da potcenjuje tretman. Odjednom. ako osoba sa OKP-em ima temeljno izgrađen način ograđivanja od ljudi. često sa štetnim psihološkim posledicama. Na UCLA-i smo pokazali da ljudi mogu da nauče da odbace svoje simptome OKP -a i bez rešavanja svojih problema sa intimnošću. ko traži da se prema njemu ili njoj odnosi kao prema potpuno funkcionainom članu porodice. Uloge se menjaju i nekad bespomoćni partner može da preuzme moćniju ulogu. poznati psihijatar sa Hamburškog Univeziteta koji radi na proučavanju OKP-a već 20 godina. Osoba mora biti poštena u vezi tih problema ispod površine. ljudi mogu da se promene. Kad je počela da napreduje u terapiji. Kad osoba počne da napreduje. ako želi da ima maksimum dobrobiti od terapije. Iako sam ubeđen da je OKP više biološki nego emocionaini poremećaj. Štaviše. profesionalne ciljeve i životne puteve. Na primer. Drugim rečima. Osoba više nije izgovor za porodične neuspehe i njihov otirač. kroz stalnu praksu samousmeravajuće terapije ponašanja. ako žele da naljute nekoga ili da se osvete za neku pravu ili izmišljenu uvredu ili ako sebe vide kao bespomoćne u vezi sa nekim sa ubeđenjem da im OKP može dati neku moć. EMOCIONALNO SAGORELI N aši pacijenti na UCLA-i su nas mnogo čemu naučili u vezi nebioloških manifestacija OKP-a. U terapiji ponašanja mi odmah povlačimo liniju u pesku. jedna žena je godinama terala svog muža da ode pod tuš čim se vrati sa posla jer je mislila da je zaražen. među njima je stranac. da zaista ne mogu da imam vezu sa devojkom koja i sama ima OKP ili neki drugi . On kaže: "Postavio sam to pravilo da ne mogu.

gde ne bi bilo shvaćeno šta se događa. "siguran sam da bi me poslasli u instituciju. Da bi se borili protiv svojih OKP-a. Ona je to racionalizovala tako što je sebe ubeđivala da ovim izbegavanjem održava svoju anksioznost na nižem stepenu. Ne mogu to da dopustimjer zaista ne želim OKP ili uopšteno. Strahovi vezani za OKP mogu da budu jači od bilo kojih drugih emocija. Mislim da reč mentalna bolest ne postoji u njegovom rečniku. "Celog sam života želeo da neko kaže 'Žao mi je. U realnosti. I ako je znao da se nešto čudno događa. njegovoj lošoj osobi. Onda kada zaista želite nešto da osetite. Majkl. "Ali. Porodično turističko putovanje u Tombstone (u prevodu "Nadgrobni kamen") u Arizoni je bilo traumatično za nju. Majkl je želeo da svojim roditeljima iznese to što je doživljavao. pravi uzrok njegovih osećanja i neuklapanja u društvo. govoreći mu da su njegova čudna ponašanja samo "Satana u njemu". . koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske.mentalni poremećaj. Sve što je oblačila ili ponela tamo je postalo zaraženo. čak ni da podigne slušalicu i kaže koliko joj je žao. Ali ona nije bila u stanju da ih pozove telefonom i izjavi saučešće. Druga žena je propustila priliku da se oprosti od svog oca koji je umirao u postelji jer su je njene prisile sprečile da na vreme ode do bolnice. Otuđila se od svojih prijatelja jer ovi nisu mogli da razumeju odsutnost i nejavljanje u slučaju gubitka nekog njima bliskog. "Jedna stvar koju vidim kao zajedničku za ljude sa OKP-em je da njihova osećanja utrnu. uključujući tu i ljubav i tugu." kaže. Do današnjeg dana moj otac to zaista ne razume. koji je imao misli OKP-a o nasilju prema sebi i drugima. a prijateljstva sa ženama nisu bila izuzetak. ova osobina je postajala sve izraženija. Ali zbog toga što nikad nije čuo ništa slično. ali je počeo da veruje da "lekovi samo uništavaju moju ličnost. imao je još gore iskustvo u detinjstvu. Voleo bih da su stvari bile bolje. Na primer. uz rizik gubljenja nekih prijatelja. Moja osećanja su uglavnom bila držana pod barikadom. Od nedavno su se stvari okrenule za Majkla. ona je sebe postavljala u situaciju u kojoj bi se njen opsesivni strah samo više pogoršavao. U srednjoj školi je bio sklon da bude ometan OKP. nesposoban da "se uklopi". Godinama je koristio lekove kao podršku terapiji ponašanja. nikad nije bio u stanju da o tome govori sa svojim roditeljima. ne želim da mentalni poremećaji uzmu još više od mog života nego što su već dosad uzeli". koji je redovno upražnjavao Četiri Koraka. On veruje da je OKP. Da bi njen strah nestao. Majkl žali što se nije osetio slobodnijim da kaže roditeljima o svojim ludim mislima. ona se s njim morala suočiti i obračunati. Kao posledica. Bio sam samo jako utrnut. Tada OKP postaje najjači. sve što osećate je OKP". što je bilo podržano njegovim redovnim dolascima na terapijsku grupu OKP-a na UCLA-i. oni su njegov slab uspeh pripisali "lenjosti i nekoj vrsti ometenosti". Roditelji su gomilali krivicu na njega. Tako što nije zvala da izjavi saučešće. ljudi moraju da oslobode svoja osećanja".) U retrospektivi. Kad sklopim neko poznanstvo. Kako je stario. osećao se da nikad nije potpuno bio voljen ili prihvaćen i naučio je da svoja osećanja drži zaključana. koji je imao od svog ranog detinjstva. (Majkl je verovatno u pravu jer se malo znalo o OKP-u pre 35 godina i mnogi ljudi još uvek to ne razumeju). (Kajl. se do skoro osećao veoma neugodno u skoro svim društvenim situacijama. kao što je stalno brojanje.prisilama. postarija žena u terapijskoj grupi OKP-a na UCLA-i ima opsesiju vezanu za smrt koja je toliko jaka da ne može da ide na mesta gde je neko umro. Shvatam da se trudiš''. čak i pre više vekova. a ipak nikad nije to mogao da uradi. svoja osećanja potisnem i zapravo sebe sabotiram. to nije prava razmena. To nije baš dobro razmišljanje iako je razumljivo da je neko spreman da učini ovakvu razmenu.

Saopštavanje porodici o svom OKP-u je bilo veliko olakšanje. dok kad potisne svoja osećanja. Kako ste vi?'" Takođe je saznao da mnoge ljude nije briga da znaju više o njegovom problemu. Imam odgovornost prema drugim ljudima. Nisam morao više sa sobom da stalno nosim taj mehanizam odbrane. I po prvi put." Bendžamin je primetio da ljudi osete kod osoba sa OKP-em tu obuzetost i nedostatak spontanosti koje sprečavaju intimnost. koji je nekad morao da živi u idealno organizovanoj sredini. koliko god dugo to mogu. Iako je iskusio određenu eskalaciiju svojih OKP misli i prisila. Ali je brzo naučila da ne priča o svom OKP-u. kaže: "Ne vidim ništa produktivno u saopštavanju toga ljudima oko nas. Zbog toga što sam ponikao u veoma uspešnoj porodici moćnih ljudi koji su uspeli i profesionalno i u društvu. To je imalo pozitivan efekat lančane reakcije. procenjujući da "ako bi ljudi saznali i ono najgore o meni i još uvek smatrali da sam u redu."To je veoma oslobađajuće osećanje. on nalazi da je stepen njegovog OKP nizak. Ali on je bio otvoren o ovome sa svojom devojkom i sa svojom porodicom i oni su pozitivno reagovali. Izolacija koju osećaju ljudi sa OKP-em je uglavnom posledica njihove odluke da drže svoju strašnu tajnu dalje od drugih. "Ali kad je moj omiljeni igrač bejzbola Miki Mentl umro" . on ih je efikasno kontrolisao primenjujući Četiri koraka: "sad idem nadole. Ne želim to da saopštim zbog generalnog nedostatka razumevanja koje ljudi imaju o mentalnim poremećaji ma". Mnogo sam otrvorenija ličnost. a drugi pak reaguju tako što ga bombarduju sa nizom svojih fizičkih i mentalnih problema. Naučio je da ljudi poštuju one koji ih prihvataju onakvim kakvi su. sve u pokušaju da krije ovu manu od njih.ovo je bilo pošto je Majkl prestao da uzima lekove . Ponovo ta utrnutost. OKP postaje najjjači. Majkl nasuprot tome voli da priča ljudima da ima OKP . Kad je u stanju da to uradi. posle mnogo godina.Iako je njegov OKP uglavnom bio pod kontrolom."bio sam veoma pogođen i plakao sam. više sam u stanju da priznam i druge svoje slabosti i da se nasmejem na svoj račun". Dok preuzima sve veću kontrolu nad svojim OKP-em a manje je obuzet sobom. ja sam prema njima izgradio zid". bio sam u stanju da izrazim svoja osećanja". nada se da će proširiti svoje društvene kontakte. Zato je odlučio da prekine sa uzimanjem lekova i osetio se bolje skoro odmah pošto je to uradio. umesto da se borim na putu naviše. Prava katarza. on je doživeo duboke emocije. Stalno procenjujem sebe: Da li je to moj OKP koji me sprečava da budem . "Znam da moram da iskoračim van OKP-a. Znate ono: 'Hej! Ja sam lud. KAZATI ILI NE Barbara. "Kada sam se otvorio. Nji hova reakcija je bilo mnogo više razumevanja nego što sam to očekivao. nisam uopšte plakao". svima je saopštila svoju dijagnozu. Na poslu bi ljudi reagovali ili pravljenjem viceva na njen račun ili začuđenim stavom i pitanjem: "Zašto jednostavno to ne prekineš ?" Barbara je otkrila da je otvorenost o OKP-u bila pogrešan potez u karijeri. Bendžamin. Seća se: "Kadje moja majka umrla pre nekoliko godina. On ne saopštava to svojim poslovnim saradnicima ili prijate ljima. onda sam zaista u redu". Na nesreću. Majkl je osetio da je dostigao određen nivo i želeo je da napreduje još više. koja je imala opsesiju o tome da li je isključila Gos'n Kafu. "Donošenje odluke da budem otvoren prema porodici je bilo teško. ovo je previše često slučaj. oni su se otvorili još više. "Ljudi imaju veliki stepen tolerancije za fizičke poremećaje ako vide da se osoba trudi da funkcioniše što bolje može i komunicira kako to najbolje ume. uhvaćen u vodenici OKP-a". Moram da funkcionišem kao i drugi ljudi.

odstranjuje sebe iz društvenih situacija i na kraju ostaje sam. Pacijenti sa OKP-em često pričaju o posedovanju OKP ličnosti. gde sam mu predstavio naš program U Četiri Koraka. Takođe je predavao u školi izvesno vreme. Za nekoliko meseci. Dr Ajvor Hend je potvrdio da su ljudi sa kliničkim slučajevima OKP-a skloni opredeljivanju za prostije. Nekoliko meseci kasnije Kristofer je ubedio svoje roditelje da mu dopuste da ode na program za OKP pri UCLA-i. U braku. "Možete li da zamislite? Na jednom višem nivou školovanja. Bez sumnje je da faktori okruženja i genetike imaju svoje uloge u razvoju OKP-a. i oni veruju da je ovo doprinelo da imaju veoma malo samopoštovanja. o tome da su ekstremno introvertni. Ali ako ih unaprede. koja se brine i ima više razumevanja?" Naravno. potpuno suprotno reaguju i razvijaju prisile koje ih ubrzo potpuno onesposobljavaju da idu na posao". kaže on " niko ne zna zašto neki ljudi koji su odrasli u ovakvim uslovima kasnije razviju OKP a drugi ne ili pak razviju neke druge poremećaje. kompulsivni perač ruku.Nekoliko ljudi koji imaju OKP su mi rekli da su odrasli u domovima koji su bili vođeni od strane ili veoma krutog oca ili dominatne majke (što naravno može biti rezultat toga što je roditelj imao nedijagnosticiran OKP). nije svako imao pozitivno iskustvo. oni razvijaju kompulsije prisile kojima kontrolišu druge. Ne baš Džekove jače strane. skakao je sa posla na posao i naučio: "Ja zaista ne volim baš mnogo da radim sa ljudima. Kako bilo. njegovim ocem. "Još uvek". kadgod bi se to pomenulo. Jasno je da se ljudi sa slabim samopoštovanjem razvijaju u potencijalno agresivne ličnosti. On nastavlja da napreduje i redovan je na našoj OKP terapijskoj grupi. Loša predstava o sebi može ljude da dovede do neuspeha. Džek. Imao sam letnji posao u banci gde se rukovalo novcem. Kristofer je otkrio da njegovi roditelji nisu nikad zaista shvatili njegov OKP i samo su ga savetovali da "stalno misli o dobrim stvarima". - . kako je pronašao Dr Bend. kao što je to posao automehaničara ili kompjuterskog programera. da budem osoba koja može da ima uticaja na živote drugih ljudi? Osoba koja može da bude korisna. ljudi koji su bili dosta zadovoljni sa svojim profesijom što se njih samih tiče. naučni pokazatelji biološkog rasporeda genetičkog nasleđa su sada prilično ojačani. Oni su nesigurni i onda kad uspeju da funkcionišu zadovoljavajuće u profesiji i u društvu. Da bi to nadoknadili. OKP im u stvari može da pomogne da dobro urade posao. Ne znaju kako da postupaju sa problemima takmičenja i konkurencije. ali im nedostaju veštine potrebne u društvu i imaju nepoverenje prema ljudima oko sebe. koji sebi kaže: "Nikad se neću oženiti jer nijedna žena neće da ima posla sa ovakvim stvarima" stvara prognoze koje same sebe ispunjavaju. U takvim poslovima se zaista najlošije snalazim. KORIŠĆENJE KOMPULSIJE ZA KONTROLU U intervjuu za ovu knjigu. "Ljudi sa OKP-em mogu da budu dosta uspešni na pravom poslu. Stranke su tražile brzinu i ljubaznost. Čovek koji ima OKP. "Oni moraju da budu savršeni" jer je to način na koji konrolišu svoje društveno okruženje. dok sam se ja trudio da se koncentrišem na ono što je trebalo da radim. Sigurno je da nisam baš bio ljubazan bankovni činovnik na šalteru ". "Bio sam zapravo prisiljen da prestanem da odlazim kod lekara jer navodno nisam ni imao pravi psihijatrijski problem. da se boje agresije i da nisu u stanju da se nose sa agresivnim ljudima. oni nemaju tu veštinu koja bi ih vodila dalje. Ovaj nedostatak razumevanja je dovodio do napetosti u odnosima sa. nezahtevne poslove. uz opasku da su se te "psihijatrijske stvari" predugo već odvijale" .neko ko može da se voli. sa svom tom strogošću i disciplinom".

Da li on zaista razume. da ona boluje od bolesti zvane OKP i da je radila lude stvari jer nije mogla drugačije. U intervjuima sa porodicama sa OKP-em. Karen je pronalazila načine da ih zadobije. Poštoje bila jedini roditelj. će vam reći da su razmišljali o ubijanju onog drugog". dete koje odrasta u emocionalno uzburkanom okruženju može da razvije OKP kao protiv-sredstvo.ako imaju biološku predispoziciju. Karen je zapravo "naučila" OKP na njegovom kolenu. mogu da razviju i opsesivno-kompulsivna ponašanja kojima kontrolišu svoje supružnike.cela porodica. Karen kaže:"U mom sadašnjem sredovečnom dobu. Ponekad. Kao da je neko uzeo nož i ubo me u leđa . Posle ovakvog donošenja on bi je obično pomazio po glavi. da bi uzeo stare stvari koje bi popravljao ili nešto od njih pravio. obično na dobrotvornim rasprodajama pri crkvi i vodio bi Karen na gradsku deponiju. kad je dovoljno odrastao.i skoro da su mogle da mi unište život". je jak argument za ulogu i okruženja i genetike u razvoju OKP-a. U samoodbrani. "Mislila sam da sam bila dobra majka. On je insistirao da porodica kupuje sve polovno. kompulsivni sakupljač na našoj UCLAgrupi. . Bend je ustanovio da u njima ima dosta ljutnje i agresije između članova. mama". verovatno kod drugova ili drugarica. Očajnički želeći njegovu ljubav i odobravanje. uradila je sve za njega što je mogla. naravno to sad nije ni važno. Karen je to preuzela. spašavajući stvari iz kanti za smeće i donoseći ih kući. dete bi moglo da odrasta krijući svoju gorčinu i zameranje zbog uskraćivanja "normalnog" života i zbog toga što je moralo da učestvuje u bizarnim i dugačkim ritualima svojeg roditelja. koja je preterano čistila i prala pokušavajući da se otarasi straha da bi nešto moglo da se dogodi sa očima njenog sina.. sin ju je veoma povredio kad je rekao: "Dosta mi te je. Ona mogu onda da potraže ljubav i drugde. Karenin otac je tražio perfekciju od svakoga u kući iako je sam bio daleko od toga da bude savršen. Veći deo vremena Karen bi se trudila da nadoknadi nedostatak ljubavi kod kuće tako što bi bila "dobra devojčica". ove ideje i vrednosti iz ranih godina su se vratile da me proganjaju . TRAGAJUĆI ZA LJUBAVLJU Kad roditelj ima OKP.. njegovo lice bi se iskrivilo od besa i znala bi da dolaze batine. Imala bi sve najviše ocene u školi i slušala sulude naredbe svog oca. Zastrašujuće . ali mi je on pre nekoliko godina rekao: 'Smatrao sam da si ti najgora majka koja postoji'. "To je užasno. Ali kadje otišao na koledž. Doti. OKP sigurno ima svoju ulogu. Postojala je čitava procedura kojom se osiguravalo od bilo kakvog razvoja infekcije". objasnila je svom sinu. Mislim da je to je bila najgora stvar koju mi je ikad neko rekao. Ona se seća: "Vađenje trna je bilo praktično kao hirurška operacija. On ju je naučio kako da proverava ručice štednjaka i davao joj lekcije o opasnosti od bakterija i virusa. be1eži Hend. ali ne uvek. Pravi. "Oni izgrađuju njihov sigurni mali svet". jedan za drugim. Ako Karen ne bi izvršila neku od naredbi. opsesije oko proveravanja i zagađenja i da je bio preterano kompulsivan oko toga da se ništa ne sme baciti. Nesumnjivo je da je imao klasičan oblik OKP-a. Učinila sam najbolje što sam mogla". pokušavajući da nadoknadi nepravilnosti zbog haosa koji je stvarala. njihova deca reaguju sa mržnjom. ali ne može da bude i glavni problem. Priča koju je iznela Karen. skriveni problemi se pojavljuju za vreme tretmana.

Od onda je još više težila da bude savršena. tog dana se bojala da se vrati kući iz škole i suoči sa posledicama. Dobila je anoreksiju . Takođe bi donosila čašu vode svako veče i držala je pored kreveta. misleći da je to samo prolazna faza OKP bi se uvrežio i na kraju bi bacio porodicu u emocionaini haos. porodica je zatražila profesionalnu pomoć pet nedelja pošto je devojčica promenila svoje ponašanje. on je tolerisao takvo bizarno ponašanje. ona je eksplodirala pred svojom majkom: "Zaista ga mrzim!" Sigurna u to da ju je čuo.na primer Karenin suprug je dopustio da se krš gomila u njihovoj kući.kada . Na početku lečenja terapeut joj je rekao da je kod nje počela da se razvija bolest zvana OKP i objasnio joj je šta je to i šta to čini. Njen pohod ka savršenom ju je mnogo koštao. sedam puta. odmah prepoznao da njegovo dete ima problem. Samo bi osoba sa teškim psihološkim problemima mogla da dopusti da dođe do tako apsurdne situacije. Ona je dobila poremećaj spavanja i razvila je prisilne radnje. Ipak. Osoba sa OKP-em može da bude veoma vešta u sakrivanju svojih drugih problema . Ali ne bi prošlo mnogo vremena i novo mesto bi se napunilo starim stvarima i kršom. (Bilo je nekog logičnog razloga za njene strahove jer se njihova kuća nalazila blizu epicentra i pretrpela je određenu štetu). misleći da će stvari biti drugačije u novoj kući. njeni simptomi su skoro potpuno nestali. Manje svesni roditelji su mogli da nastave da povlađuju njenom OKP-u. PODELJENA BOLEST Članovi porodice mogu da ugađaju osobi sa OKP-em do apsurdnosti. Hend insistira da porodica bude uključena prilikom davanja dijagnoze. razvila je opsesije i kompulsije neposredno pošto je prvi put doživela zemljotres. sve dok nisu imali samo jedan mali prolaz prohodan.Ipak on joj nikad nije povlađivao. Jednog dana. Devojčici je takođe rečeno da mora da se odupre kompulsijama prisilama ili će se one samo pogoršati. zatekla je oca kako leži na kuhinjskom podu. gde je trebalo da primi nagradu kao devojka sa najboljim prosekom ocena. Da li je i sam bio bolestan? Dr Hend je takvog mišljenja. kao da sam stavila pištolj na njegove grudi i povukla obarač". Prošlo je dosta godina otkako otkako su prestali da primaju posete. Razvila je i ritual u kome je trebalo da trideset minuta pre spavanja ispisuje na tablici "Ništa se neće desiti Mami i Tati" . Pošto je njen otac inače psihijatar. Pomenuo je slučaj jednog para koji se selio šest.nervozu i kompulsije prejedanja i izgladnjivanja i završila je u psihijatrijskoj bolnici na dan svog diplomiranja na višoj školi. Deca obično veoma dobro reaguju na terapiju. Dok je nekad bila tipično neuredno 1l-godišnje dete. Imao je srčani udar. Imala je opsesije da će njeni roditelji biti povređeni i da će ona biti odvojena od njih. rezonujući da će nekako njen otac za to saznati i i da će se tako izgladiti konflikt između njih. Karen kaže: "Imala sam 15 godina. Kad je ušla. Jedanaesto godišnja devojčica koja ranije nije imala nikakve psihijatrijske bolesti. ali dozvoljava da se članovi opredele koliko će biti uključeni u samoj terapiji. ubeđena da će ona učiniti da njeni roditelji i njen zec budu bezbedni. Osećala sam se kao da sam ubila svog oca.kao što su odnosi sa drugim ljudima . sada je počela da uređuje svoj sto i namešta svoje stvari u određenom redu. Posle tri meseca lečenja. odmah posle preseljenja njene porodice u južnu Kaliforniju.

Obično se u porodicama razvija ono što Hend naziva "interakcioni dinamit". on je poricao. u Nemačkoj: Jedna žena koja živi zajedno sa svojom ćerkom i zetom stalno je zamerala ćerci da joj kuća nije dovoljno čista. Kad se sukobila sa njim nazivajući ga "prljavom svinjom". Ako imaju stalna prijateljstva. Ovaj termin označava sakrivanje i sakupljanje agresija na duže vreme. U terapiji je proizašlo da je ono što ju je čak više izjedalo nego pomenuta veza. U ključno i neprikladno vreme. bolest za koju nikad nije potrvđeno da je zaista imala. Na kraju. Kada je njegova žena pokušala da izvrda ovu priredbu. ona bi povremeno vikala kroz vrata "Dobro je!" ili "Tačno!". po neki put i satima. sve dok osoba ima OKP. Imaju svoje probleme. njen suprug je pojurio na ulicu i bacio se ispred vozila i tako je naterao da se zaustavi. Pobedio je. Ona je ovo obrazlagala time što ga je njegova veza pre mnogo godina učinila prljavim. Tako da može doći do iznenadnog napada veoma intenzivnog kompulsivnog ponašanja. razvio se paradoks u kojem je ćerka iskoristila svoje kompulsije-prisile da zadobije moćniju poziciju Druga žena je postala opsednuta verovanjem da je njen muž imao drugu vezu pre dvadeset godina. razvila je jaku kompulsiju čišćenja. bila činjenica da je njena ćerka od šest godina. koji uzrokuje haos koji može da poremeti i druge članove porodice. Morao je to da radi u prisustvu svoje žene.Vežbe. je pribegao tome da je zatvori u kupatilo. će biti dobre protiv artritisa.je to jedan prema jedan i mogu da se prilično odupiru ispitivanjima koje radi terapeut. Kad bi se njen muž vratio sa posla. Hend kaže pacijentima da moraju da definišu prednosti i nedostatke svoje . Kad se vratila iz bolnice. ona su obično bolesna. Najzad. Jednog dana žena je uspela da pobegne iz kuće. Hend je koristio neke istorije slučajeva iz svoje prakse u Hamburgu. "Oni su uplašeni. Ova žena je napravila progres i prestala sa svojim ritualima čišćenja. kako je objasnila. nastavljalo da otvoreno pokazuje svoju ljubav prema svom "grešnom" ocu. "Oni su razvili stav naučene bespomoćnosti. Ovo joj je davalo osećaj da vlada situacijom. od glave do pete. ona bi od njega tražila da se svuče i ona bi ga kupala i dezinfikovala. tako da je ona mogla da proveri njegovo pravilno izgovaranje svake reči u svim rečenicama i da je njegov glas imao pravilnu intonaciju. ali je rekla da je bila prisiljena da to uradi samo zato što je dobila artritis u kolenima. U tretmanu. Drugi je slučaj jednog supruga koji je imao prisilnu potrebu da stalno ponavlja proste rečenice. on bi zaključavao sva vrata. Baš tada. pa iako nije mogla da ga oslobodi od ove unutrašnje prljavštine. ćerka je razvila odbrambenu kompulsiju. u kojoj je majka insistirala da joj ćerka bude bolja domaćica. sa posledicama iritiranosti i stresa. Zbog toga oni više vole da žive u lošim odnosima". uđe u automobil i izađe iz parkinga. mogla je bar da ga oslobodi od spoljne. oni odlučuju da napadnu svog supružnika zbog neke prave ili samo procenjene povrede svoje veze. Kad bi nameštala krevete provodila bi sate samo nameštajući čaršave i sve više je zapuštala ostatak kuće. Ona je potom čak ubedila i svog muža da ide sa njom na časove plesa. njeno najviše voljeno dete. što je imalo za posledicu da 80 procenata kuće nije bilo dostupno za stanovanje jer je za šesnaest sati intenzivnog čišćenja mogla da očisti "dovoljno dobro" samo 20 procenata. Obe strane ne gaje nikakvu nadu da se odnosi mogu poboljšati i u isto vreme oni se veoma boje da sve to poremete. ali oni ne mogu biti rešeni. one su se posvađale i majka je rekla da će dobiti srčani udar. Na kraju je primljena u psihijatrijsku bolnicu sa simptomima patološke ljubomore. Nadajući se oslobođenju. Kad je majka pokušala da je odvoji od ove navike. Hend je otkrio da je ovo zapravo samo završna borba u dugom ratu za dominaciju." izjavljuje Hend. dok bi on stajao napolju ponavljajući svoje rečenice. U borbi za moć. Ovo bi ga samo više iritiralo jer je procenio da tada nije bila iskrena prema njemu.

Dečak je postigao ono što je hteo. Dublja motivacija može biti izbegavanje mogućnosti povrede. Najzad. Ako su u terapiji ne zato što to žele već zato što to neko drugi traži od njuh.i morao je da bude hranjen od strane svoje majke. Drugi slučaj koji je imao Dr Hend je bio jedan dečak tinejdžer koji je razvio čudna ponašanja oko hrane. Dečak se ipak sve više razboljevao. kao i obično. Osoba sa OKP-em može da ispolji potencijalnu agresiju. Otac bi dolazio kući posle posla.. Neko može da ima misli o nasilju po kojima nikad neće postupiti. Držao je porodicu zajedno. RAZUMEVANJE. Majka je ispunjavala svoje emocionalne potrebe tako što se posvetila svom sinu i na taj način omogućila da se njegov OKP pogorša. Dečko je koristio svoju bolest da dominira nad roditeljima. NE POVLAĐIVANJE Dopustite mi da vas razuverim da nije tačno da se OKP i zdravi brakovi ili prijateljstva uvek posmatraju kao nešto nespojivo. Postoje slučajevi parova koji su zajedno radili koristeći program U Četiri Koraka da bi izgradili stabilne i podržavajuće veze i odnose. Na primer. domaćica koja da bi izravnala račune sa mužem razvije prisilu čišćenja. nego i činjenica da je OKP iskorišćen kao mehanizam za manipulisanje sa drugima. Hend veruje da je tada lečenje uzaludno. možete da napravite zdrave promene koje će smanjiti vašu sklonost da koristite simptome OKP-a na ovaj u suštini samoporažavajući način. Bili su svi zajedno . ako bi se emocionalno otvorili. Ova tehnika bi mogla da se smatra proširenjem primene koraka Ponovnog određivanja . Razvio se začarani krug. mogla bi da dobije savet kako da njihovi odnosi budu reorganizovani. Ovo je još jedan primer kako metod U Četiri Koraka može da poboljša proces ovladavanja OKP-em.ali svi bolesni. u privatnom životu. On je mogao da jede samo jednu vrstu hrane . u nekom ritualnom maniru. bez obostrane ljubavi. Roditeljima je bilo dozvoljeno da razgovaraju samo u njegovom prisustvu i to o temi koju bi on izabrao. Njegova majka se ponovo vratila ulozi onoga ko opslužuje. Pošto prepoznate i bliže odredite ulogu koju OKP može da ima u vašem emocionalnom životu. prepreke koje OKP može da baci na njihov put se ne smeju negirati. povlačeći se od svojih drugova i od spoljneg sveta. tako što će započeti sukobe u kojima su obično uključeni i simptomi OKP-a. Ljudi sa poremećajem mogu da dobiju seksualne strahove vezane za strah od gubitka kontrole. ali brak je bio to samo po imenu. Ovo je elemenat sekundarnog dobitka" i korak Ponovnog Određivanja može biti korišćen da se on aktivno razmotri i započne da razrešava. otac je prekinuo tu drugu ljubavnu vezu.stari problem sa samopoštovanjem. Bila je to porodična stvar. što sve rezultuje u izbegavanju intimnosti. Značajno je da se sve ovo desilo pošto je njegov otac zapretio da će se razvesti. jedna žena je došla kod Dr Henda da zatraži pomoć pošto su se njeni susedi žalili da pravi previše buke kad otključava ulazna vrata svoga stana. Objasnila je da samo želi da . tako da ona dobije isto toliko moći i bez OKP ponašanja. Kada se razboleo. Društveni nedostaci koje je razvio su se pokazali veoma štetni kada je pokušao da se ponovo poveže sa svojim drugovima.to je ne samo mozak koji uzrokuje da osoba bude obuzeta simptomima OKP. Ipak. On dodaje da terapeut i osoba zajedno treba da rade na razvoju strategija za terapiju ponašanja. U nekim oblastima je regresirao do deteta od dve godine i počeo je da prlja krevet noću. ali se kasnije vratio u bolest. dok neko drugi može da ima opsesije o tome da bi mogla da se razulari neka divlja i nekontrolisana seksualnost. ali na svoju sopstvenu štetu. Ova priča nije imala srećan završetak. Dečak je veoma napredavoao u porodičnom tretmanu.vezanosti za svoj OKP.retku i skupu ribu .

Detalji su bili isuviše stravični". U terapiji je počela da priča o svom kompulsivnom prevođenju Biblije. Jedna pacijentkinja mi je rekla da je napredovala uz pomoć svog muža: "Zajedno smo oprostili mome OKP-u". Ono što im zaista ne treba ljuto kritikovanje.nauči kako da smiri svoje susede. Za mog supruga je bilo veoma teško da razume naše odnose i činjenicu da sam se promenila" . ali kad je razočarana napuštala manstir. razumevanje. Zato je ponekad OKP preplaši na teško objašnjive načine. Ionako se već plašiš od letenja avionom" . Dala je manastiru deo novca koji je nasledila. kaže da je sklona da se povlači kad ima opsesije. a on nije bio navikao na to. da postane tiha.koje naravno još nema ni ime. On je bio zbunjen jer je za četrnaest godina braka uvek ona bila ta koja je preuzimala komandu. Ja sam se samo trudila da opstanem i funkcionišem. Dok je radila ograničeno radno vreme kao sekretarica. prestani sa opsesijama. Karla. nudeći podršku. Pre OKP-a ona je bila superefikasna čudo-žena. Ona nalazi da se on brine i hoće da razume i ne dopušta da ga njen OKP uplaši. a deo te frustracije je iskaljivala na svog supruga. zlovoljna i tužna. ali je imala opsesiju da bi se usvojeno dete . Osnaženje je suštinsko. živela je u svom stanu kao časna sestra i prevodila i prevodila. mogu da daju čudesne rezultate. Umesto da izravna račune sa ljudima u manastiru. svako poboljšanje treba primetiti. Ubrzo potom. sa OKP-em. koja je imala misli o nasilju sa noževima.povredilo.da doživi nesreću. borila se sa problemima intimniosti u svom braku: To je bila poslednja stvar o kojoj bih razmišljala. I on je štiti. Ljudi sa OKP-em treba da imaju dobra osećanja o sebi zbog toga što je prošlo dosta vremena otkako su ih poslednji put imali. ona je samo razvila bizarna ponašanja koja su postala jedina svrha u njenom usamljenom životu. ali ne ugađajući i povlađujući njihovom OKP-u. I zaista nisam delila ni sa kim to što se događalo u mojoj glavi. "Imam taj izjedajući bolni osećaj da bi dete uvek bilo u opasnosti . razboli se. Njen suprug bi rekao: "Lara. ni lice . Ona i njen suprug su razgovarali o usvajanju bebe. više nije mogla sve to da postigne i postala je veoma frustirirana. pošto su etički pokazivali put monasima-monahinjama koji su se loše ponašali prema njoj. Članovi porodice mogu najviše da pomognu. "Na nesreću nisam imala dovoljno vremena da rešavam to što se događalo sa mnom i sa njim takođe. ZAJEDNIČKO OPRAŠTANJE OKP-U Kada porodice rade složno. kako ona kaže. oni su već dovoljno samokritični. Prevođenje Biblije je postalo njena jedina životna okupacija. Niti bi trebalo da budu primoravani da ozdrave za kratko vreme. Kasnije. njihov cilj će biti dostignut malim . Lara. Ona je sada tražila da dobije slobodno vreme da bi se brinula o sebi. Ovo Preimenovanje joj pomaže da se odmah vrati u realnost. Kao mlada žena otišla je u manastir. želeći da se povuče iz normalnih društvenih kontakata. ljubaznost i ohrabrenje u primeni Četiri Koraka. mogu da vidim te zupčanike kako se okreću u tvojoj glavi. koja je imala opsesije da će ubiti svoju malu kćer. godinu dana kasnije. šaljući svoje radove papi ali su je njene prisile izdale. on bi rekao: 'Ne moraš to da gledaš. ona je počela da prevodi Bibliju kako bi pokazala Papi da su svi postojeći prevodi bili pogrešni. On se nervira. Zbog toga je odluka o usvajanju odložena.drugo proveravanje realnosti. koja je lako radila svoj posao i brinula se o iznemoglim roditeljima. samo zato što joj OKP zadaje toliko bola. OKP uzima dvadeset četiri časa dnevno. "Ako je na TV-u prikazan neki strašan udes. bude kidnapovano ili da umre". Prestani s tim". znajući da sam privučena katastrofalnim stvarima. oni su odbili da joj vrate novac.

čime bi samo pogoršala moj OKP". a ne velikim skokovima. Karen se pribojavala da bi oni mogli neočekivano da se pojave ispred njihovih vrata. Pre toga. Kada su ih pozvali prijatelji iz Kanade da im kažu da dolaze u njihov grad. Ali odjedanput. to dovelo do veće katastrofe kao na primer da me žena napusti". pa su svi zajedno stajali napolju u dvorištu i pričali. I to je u redu. Nisu mogli da budu pozvani da uđu u kuću." Njihovi sukobi su se pojačali. 'Šta radiš u kupatilu'. nije bilo nikavih proveravanja realnosti pa su stvari došle do tragične apsurdnosti. a seksualni život nestao. ona bi se ljutila na njega i govorila bi da će mu ruke otpasti ako ne prestane sa pranjem ruku. pre nego što je on potražio pomoć.'' Karen se seća daje često bila toliko depresivna. Pre nego što je dobio dijagnozu. ponekad će partneri biti umorni i bez strpljenja za OKP i potrebno mu je ili njoj. Spoznaje kao što su ove mogu da budu veliki motivatori za rad na Četiri Koraka. "Mislim da se tu pojavio strah. Naravno da postoje bolji i lošiji načini da članovi porodice budu netolerantni prema OKP-u. 'Zašto opet pereš?' To me je izluđivalo. oni su želeli da njegov OKP nestane odmah. U tretmanu Džek je pominjao svoju frustraciju zbog toga što porodica nije primećivala kako on napreduje.Tokom terapije saznala je da muž takođe ima OKP.' Rekao sam joj da mi je pomogla time što nije tolerisala moj OKP i ne povlađujući mi. Nije htela ni da misli o tome. Njegova žena bi rekla: "Znam šta radiš i zašto to radiš. Ženi i njihovoj kćerci je dosadiilo da ih on stalno pita: "Da li si oprala ruke?" On sad razume: "To je bilo kao da ste nekome govorili da je prljav". Džekova žena je postavila granicu onda kad je trebalo da ide sa njim na grupne terapije. Jedanput je počela da plače. ali sam procenio da bi ako nastavim. štaviše osobe sa OKP em bi trebalo da ih u tome ohrabre. Njegov um zaokupljen OKP-em je nastavljao da misli o tome kako bi ona nekako mogla da zagadi jela koja im je spremala i ta misao ga je skoro dovodila do ludila. Pošto su bili neka vrsta zajedničkih konspiratora u ovim suludim ritualima sakupljanja bezvrednog krša. Ne bi trebalo da bude nikakvih osećanja krivice zbog toga. tako da ih svetla ne bi privukla da tada svrate do nas. On pita:" Možete li da zamislite da živite sa nekim koji od vas traži da se stalno menjate. sigurno da si ti već stručnjak za to. svratili bi da ih posete. "Muž me je nazvao kučkom. tako da sam odvratila 'Dobro. ja sam imao mentalni poremećaj. sopstveno vreme van toga. Pre je milsila da su to samo moji ćefovi. napeta i frustrirana u vreme težih rundi OKP-a da je postajala preterano netrpeljiva. "Još uvek me je to mučilo. Ima ih dovoljno u tvojoj porodici. Barbarin suprug je imao razumevanja i ljubavi u vezi njenih kompulsija-prisila proveravanja .'' nas. "Bila sam primorana da parkiram kola nekoliko blokova dalje da bi oni stekli utisak da nismo kod kuće. Odlazili bismo u krevet čim bi pao mrak. što je i objašnjavalo zašto je dopuštao gomilanje stvari za sve ove godine. svakog svog budnog momenta? 'Znaš zašto to radiš'. Naravno. Ali sebe je naterao da prestane da je pita da li je oprala ruke. koji su dolazili iz drugih mesta i gradova. ali me to ipak izluđuje" . Ipak. oni ne znaju šta se to događa i ne žele da postavljaju pitanja". ali je ona posle izvesnog vremena shvatila da sam ja dobijao profesionalnu pomoć i držala se podalje od toga. perač ruku i njegova žena su nekoliko puta teško proživljavali svoje vreme u braku. ali je samo smatrala da je on malo čudan. Karen i njen suprug su se dogovorili da ih prime u kući njene majke. Stari prijatelji. rekla je: 'Volela bih da mogu da ti pomognem. Ona bi rekla: "Zašto da idem da vidim ljude koji rade isto što i ti radiš?" On je nije primoravao. Džek. onda ta stvar ima svoje ime. što me je razbesnelo jer sam se ionako osećala da sam na teretu. On se smeje i kaže: "Kada dobijete dijagnozu.koracima. onda ljudi mogu da vas zapitkuju o tome šta radite.

"bilo je to previše suludo. Kasnije. njen suprug je svoju ulogu preuzimao sve bolje. Nije ti važno što živiš u vakuumu". ali sačekajmo petnaest minuta da vidimo kako ide" . bila bi to katastrofa. Barbara priznaje: "Nisam čak ni ulazila u kuhinju. ti se uopšte ne povezuješ sa pravim svetom. To ga je potreslo i zaista gurnulo preko granice". Bila sam alkoholičar i trebalo je da se od toga oporavim.osoba sa OKPem onda teži da ponovo proceni situaciju na kraju tog intervala. Ona kaže: "On zna da ne može da me popravi. "Bilo je . sa drugim ljudima.iako mu je bilo teško da ih shvati. sa istim simptomima. Ponekad bi i on došao u sobu i provodio vreme sa njom. Imala sam veliko breme i pre OKP-a". Znam da ti sada OKP zaista dosađuje. Bila je šokirana njegovom prejakom reakcijom: "Znala sam da je to ista stvar štogod ona bila.da je mnogo godina kasnije Barbara molila svog supruga da za nju proverava štednjak. Kako je Barbara napredovala u terapiji. Breme je uključivalo i majku. Uopšte nisi uključena u svet. Skoro da nije ništa znala o OKP u i nije znala šta da čini. pre nego što su mogli da odu od kuće. Videla bi telo na drumu". Da sam se udala za nekog ko kao ja ima mnogo vrsta disfunkcionalnih porodičnih problema. Ti si u čauri.. objavljujući: "Provera!". (a to mora biti urađeno na terapeutski način) kažu" Sačekajmo petnaest minuta. koja je imala blagu formu OKP-a i koja bi ranije slala svoju kćer da ponovo proveri štednjak. Barbara je rodila bebu i napustila raniji posao. malih trikova OKP-a. Domingova bivša devojka Keti rekla je da je veoma rano u njihovoj vezi Domingo imao loš OKP dan. Sad kada je opuštenija. Kakva ironija. Ali kad je došla kući i objavila da ima strašan osećaj da je tog jutra nekog udarila dok je vozila na posao. njen suprug je bio uz nju kao podrška". a nekad ne bi. koja mi se inače događala". On je veoma tolerantan i vrlo dobro prilagođena i normalna osoba. on je izgubio strpljenje. NE GURAJ. on nije. Mnogi ljudi su nam rekli da u vremenu od više meseci u kojima su imali intimna prijateljstva nisu nalazili razloga da posumnjaju da njihov partner ima mentalni poremećaj. Petnaestominutno pravilo je veoma važno za poboljšanje komunikacije između članova porodice i osobe sa OKP-em. "To je prevršilo meru za njega". previše bizarno i totalno bez veze sa realnošću. Tačno je da bi ona ponekad preko vikenda samo ležala u krevetu. Ubrzo zatim. kaže ona. Tu mogu da postoje neka mala čudnovata ponašanja na koja se može sleći ramenima i mogu se racionalizovati. On je odbijao da proverava stvari za nju. Barbara je tada saznala od čega boluje. Ono što je ona shvatala i prihvatala samo kao jedan od prljavih. a on bi strpljivo sedeo i razgovarao sa mnom sve dok se ne bi osetila bolje. Imala sam težak problem sa samopoštovanjem. u novinama je pročitala članak koji je opisivao težak slučaj OKP-a. ali ću to uraditi za petnaest minuta. da ja moram sama da se popravim. Zato se nikad nije previše uključivao. da si nekog udarila kolima. osim ako je ona bila potpuno iznurena. Ako članovi porodice mogu da na način koji podržava osobu.ovo je u stvari forma Preimenovanja. Ali kad joj je bilo najgore. Vraćala bih se nazad i govorila: 'Da mama isključen je'''. ljudi sa OKP-em su vešti da sakriju svoju bolest kad je to u njihovom interesu. Mogla sam da se istresam na njega i oslobodim pritiska. On je morao da se nosi i sa drugim problemima pored mog OKP a. začinje društvene kontakte i mnogo je više zainteresaovana za spoljni svet. I opet intervenciji se mora prići sa dobrom voljom jer će u suprotnom samo pogoršati situaciju. Neću sada da uradim ovo za tebe. Danas je Barbarin OKP veoma blag i pod kontrolom. NE POŽURUJ Zbog puno godina prakse. Onda bi neki put napravio i šalu od toga. "On bi se ipak povremeno žalio: "Znaš. On je skočio: "Čula bi udarac -'bum'.

Mi smo napravili čudovište od njega. Ali zbog OKP-a. Kažem mu: "Vas dvojica ste isti. OKP jeste čudan". Doduše i oni su prolazili kroz teške periode u svojoj vezi. Ona je imala običaj da se šali na njegov račun i da njegovu sobu naziva mauzolejom. Kad se jedanput naviknem na nešto -nekoga. ona je bila voljna da uradi bilo šta da bi ga odvojila od toga. Ako odlazimo a on treba da ostane kod kuće. verovatno bi već za ovo vreme imao deset devojaka jer je po prirodi promiskuitetan.''' Ipak ne postoje nikakvi klinički dokazi koji bi pokazivali da psi koji pripadaju ljudima sa OKP-em takođe razviju OKP. Rekla nam je: "Da nije imao OKP. Često izbegavaju da putuju. 'O Bože. počne sa lizanjem i dobije onaj glupi izraz." kaže ona. Imam sklonost da ostavljam bele fleke od belila. Keti je shvatila da je Domingov otpor ka promenama u svom životu imao neočekivanu povoljnu propratnu stranu. Mi sa OKP-em smo drugačiji. Putovanje znači korišćenje javnih kupatila i spavanje u krevetima u kojima su drugi spavali. Nije me bilo briga ako bi se pokvario ili se ogrebao. nije moglo da pomogne". Mora stalno da bude uz nas. Ja veoma loše to radim. Mnogi od njih su prolazili kroz pakao sa OKP-em i kako se Keti seća: "mnogi od njih su se pitali šta sam ja tražila u životu sa Domingom. to više nije bio moj bicikl tako da sam bio u stanju da uživam u vožnji. Nisam bila roditelj. ona ga je cenila zbog njegovih dobrih osobina. ako bi i hteo da me vara. Mi smo se navikli na stvari". mestom gde je držao kolekciju umetničkih predmeta raspoređenih u naročitom redu. naročito ako imaju opsesije u vezi zagađenja. On mora da ode i proveri ima li štete. Sa nekim novim moram da počnem ispočetka. Ovaj pas je zaista maza. On je latinac. Ja ne perem ni njegov veš. Nisam znala da mu kažem te magične reči koje bi ga izvukle iz toga govorila bih pogrešne stvari. tu je ta stvar oko zagađenja. Nisam se rodila da to trpim. Nisu mogli da shvate zašto bih ja živela sa ovim momkom kad sam mogla da izaberem da to ne radim. Smejala se dok nam je govorila: "Smešno je da naš pas ima ista anksiozna ponašanja. a to ga takođe razbesni". On je morao da mi kaže da je dodirvao neku drugu. Kako mogu da se borim sa ovim do kraja života?" Ali kada me je ." Odgovor je bio da sa ili bez OKP-a. moram da bežim odavde. sve što bi ga samo razljućivalo". To me podseća na Domingova anksiozna osećanja. Prvo. to je čudno. Ponekad bi Domingo sve gledao sa vedrije strane. govoreći joj: "Zašto se samo ne skineš gola i staneš ispred mene kako bih razmišljao o nečem drugom?" Kad bi njegov OKP bio tako jak. Domingo je kupio sebi mauntin-bajk. Znate kako kažu da životinje poprime vašu ličnost? Da. "Bilo bi ovako. Selidba može da bude traumatična za ljude sa OKP-em. Keti je dolazila na naše grupe za porodičnu podršku gde se upoznala sa članovima porodica drugih ljudi sa OKP-em. Ali smešno je da kada sam otišao u planine. o moj Bože'. disanje mu se od jedanput promeni. Postoji sigurnost sa poznatim. kao što je to bilo kakva promena u njihovom redosledu aktivnosti." Domingo je potvrdio ovo što je ona rekla. On se seća: "Plašio sam se da će bicikl da se izgrebe. Iako su Keti i Diomingo živeli zajedno kao par imali su zasebne spavaće sobe. Ketina prirodna reakcija je bila da se povlači kad bi videla da nastupa OKP. Znala je da ne treba ništa da premešta. jel' tako? Ali. morao bi da mi to kaže. "to ga samo izluđuje. ali "ništa što je manje od bombe koja bi eksplodirala blizu njega. ovo je deo koji ja volim. bicikl vredan 500 dolara i namestio ga baš onako kako je to želeo.to kao 'O Bože. ali kad je Keti predložila da idu na izlet u planine morala je bukvalno da ga zajedno sa njegovim biciklom izgura van kuće. ne mogu da s' nosim sa ovim. moja anksioznost sve više opada. on je veran. "Ako ikad i očistim njegove stvari.

na koju bi išle posle rada. Ako je taj red poremećen. desilo se nezamislivo. Džil i njene ćerke bi se takođe zagadile ako bi oni ušli unutra. Džil je bila veoma potresena. "Bilo je to užasno". primetila je nešto "drugačije" i "interesantno" u vezi sa njim.Džil je preživljavala strahove od zagađenja u vezi sa smrću i umiranjem. Ironija je da ju je sreo kad je odlazio do prodavnice zdrave hrane da kupi preparat za gojenje koji je Keti neumorno nastavljala da uzima. Prvi put kad ga je njegova buduća supruga videla. prijatelji su svratili do nje da joj daju korpu sa voćem. niti je mogla da ode na memorijainu službu. Iako je prošlo mnogo godina pre nego što joj je postavljena dijagnoza. "One su plakakle i ja sam plakala. tako da sam najzad rekla Erici da otvori vrata. ona je patila od teškog OKP-a.na vratima kako je čekaju. Korpa sa voćem je bila zagađena. onda bi morala da se više zainteresuje i uključi u tretman. ja sam želela to da primim. ode u kupatilo i stane u kadu. moj mir je izgubljen. gde smo Merilin i ja zajedno odlazile. ja sam joj rekao da ako je odlučila da bude sa Domingom. Ne mogu to da uzmem!' Ali. On se nedavno venčao sa ženom koju je sreo posle onog raskida. Domingo se izgubi u svojim opsesijama. Nisam . Na dan memorijalne službe za Merilin. Ona nikad nije čula za OKP i zaista nije razumela. Oni su bili zagađeni.otkako je kao tinejdžer morala da ode na sahranu najboljeg druga svog momka. Nikad mi nemoj reći 'Požuri!' jer to pobuđuje moju lošu stranu. Džil se seća da je onog dana kada je Marilin umrla našla obe svoje ćerke . "sve što sam mogla da uradim tada je bilo da govorim 'Ne mogu to da primim.Eriku i osmogodišnju Trejsi . DŽIL I NJENE KĆERI Kada je Džilina starija kćer imala 11 godina. kako mu je docnije rekla. Ja se zaista razbesnim kad me ljudi požuruju jer ne razumeju kroz šta ja prolazim". Džil nije mogla da ode do mrtvačnice. kako bi identifikovala Marilinino telo. sa korpom u rukama. rekla je Erici i Trejsi da ne otvaraju vrata. Džilina najbolja priajteljica je poginula u saobraćajnoj nesreći. To je bilo to oko zagađenja". Džil je odmah svukla odeću i otišla da se okupa. Kad je Džil provirila kroz prozor i videla ih kako stoje tamo.upitala kakva bi trebalo da bude njena uloga. On je objasnio: 'Veoma se naviknem na ljude i stvari. Ne mogu to da uzmem. Za dvadest pet godina . kaže Džil. Ostala je u kući više nedelja. sahranu sa otvorenim kovčegom . Znajući koliko je Džil bila potresena gubitkom. Nije mogla jer da je otišla ceo njen svet bi postao "zagađen". Posle pet godina Domingo i Keti su se rastali iz nekih drugih razloga. Onda moram da se malo borim da bi opet obezbedio svoj mir". ali sada uči. Ako vidi mrlju od kečapa na svojim pantalonama može da ima opsesije da je to od krvi da gleda u mrlju sve dok njegov um ne shvati da je to samo kečap. Zašto mu treba toliko vremena da uradi tako proste stvari kao što oblačenje čarapa ili tuširanje. Bilo je to strašno vreme za njega i on je nazadovao u lečenju. Izveo ju je na večeru i rekao sve o svom OKP-u. "Ne požuruj me" je dobar savet svakom ko živi sa osobom koja se bori sa simptomima OKP-a. njih dve su zajedno radile u kancelariji za nekretnine i često bi se jedna drugoj poveravale za vreme večere. one su me zagrlile i tad sam rekla 'Nemojte mi prilaziti. "Nisam mogla da idem nigde. Moji prijateli su otišli i tu je bila Erika koja je stajala u kadi. nikad me ne požuruj inače možeš očekivati da postanem agresivan. To su bili ljudi koji su identifikovali Merilinino telo. uzme korpu. prljava sam'''. Domingo joj je odmah rekao: "Nikad me ne teraj.

Bila je tada jedini roditelj. Morali smo mnogo da se selimo jer nismo mogli da pla ćamo stanarinu" . "Mama bi nam govorila koje priče da iznesemo kao izgovore pred tim ljudima". devojčice su mislile "Pa dobro. Trejsi je skoro čula kako je Džil prepričala taj događaj.bizarni rituali čišćenja. Naravno. kasnije im je bilo veoma teško da objasne prijateljima čudno ponašanje svoje majke. Sigurno je da je njihovim drugaricama i drugovima bila veoma zagonetna činjenica da nikad nisu bili pozvani u njihovu kuću. ali ne bi mogla da je dotakne i da se onda dobro okupa. gde bi skinule odeću i ostavile svoje torbe. Kada su bile veoma mlade. nisam mogla da radim jer bi celo vreme provodila u čišćenju. to u vezi sa ostalima iz škole: 'Kako to da tvoja majka večeras ne može da nas odveze na klizanje. Zatim bi isto tako brzo otišle u kupatilo da se okupaju. Onda bi morale na vrhovima prstiju da odu do prljave sobe za garderobu. Erika i Trejsu su išle u privatnu školu i izgubile su čitavu godinu kada im se porodični budžet toliko smanjio da nisu mogli da plate školovanje. Tada je već bilo prošlo šesnaest godina otkako je prekinula svaki kontakt sa svojom majkom. Ona je bila zaražena i korpa je bila zagađena". Devojčice bi morale da sede u toj sobici sa otvorenim vratima i da rade svoje zadatke. Erika i Trejsi su se stalno selile jer bi čitava susedstva i gradovi postajali zagađeni. Posle toga su mogle da se okupaju. vičući: "Mama. Ona sad ima 22 godine i tek je poslednjih nekoliko godina bila u stanju da se oslobodi svog besa koji je osećala prema majci zbog onog što je njena majka učinila njoj i njenoj sestri dok su odrastale . ocem. Kada bi se devojčice vraćale iz škole. ne možeš tek tako da spereš Marilin niz slivnik!" Džil je rekla ćerki da postavi korpu na vrh frižidera. Trejsi se seća: "kako da napravimo opravdanja za ovo ili ono. ''Ako bih se jako razbolela. Džil bi im otvarala vrata. Tužna i depresivna. onda je procedura postajala nešto komplikovanija. Džil se udala kad je imala samo 18. Stres se nadovezivao na stres. Ipak. Džil. kad bi prijateljima pokušavale da objasne zašto ne mogu da dođu u njihovu kuću. pokušavala je da zadrži svoje radno mesto. ali je znala da nije uobičajena. Erika ju je vratila u realnost. Džil nikad nije ni prilazila "prljavoj" sobi za garderobu. Tako što je određivala da jedna od soba za graderobu bude "prljava".?' . mesecima ne bi izlazila iz kuće. Izmislila je i proceduru kako bi održavala "čistima" i njih i nihovu kuću. a sa 20 je već imala dve bebe. pa da se posle vrati i završi svoje zadatke i onda ponovo istušira. a bila je bolesna. osim da kupi namirnice ili da odveze nekuda svoje devojčice. Znala je da nije normalno da razgovara sa rođacima kroz zatvorena vrata ili da zabranjuje svojim ćerkama da poljube svog dedu jer je bio mesar i dirao krv. ovako svi rade". Trejsi sad može da se smeje dok se priseća "Uvek smo morali da nalazimo stan sa dve garderobe (c1oset-soba za graderobu)". morala bi prvo da se istušira (da bi kupatilo ostalo čisto). Ako je trebalo da urade i domaće zadatke. Korpa je stajala na frižideru dugo vremena. Nekoliko godina kasnije. Ćerkama nije bilo dozvoljeno da dodiruju kvaku na vratima. Trejsi se seća da ako bi neka od njih morala da koristi toalet za vreme rada. Oni su bili zaraženi-zagađeni i nije mogla sa njima da razgovara ni preko telefona. Nije znala koja je to bolest. gde su mogle da se isprljaju. Džil je rešavala problem koji je za nju iskrsavao zbog činjenice da su njene devojčice morale da idu u školu. Ali je sećanje na to ostalo kod Erike i Trejsi.zaraze. To me je mnogo mučilo. Džil je uvek bila između dve vatre. gde je mogla da je vidi. selidbe iz grada u grad i iz države u državu u potrazi za mestom koje nije bilo "prljavo" kao i stid koji su osećale.znala šta da radim. bratom i sestrama. ona i njen suprug su se razveli. a onda je Džil bacila voće.

Od toga sam dobila svrab po celom telu i ubrzano disanje".' OKP je uticao na svaku stvarčicu u mom životu.smrt . četiri. ti si alkoholičar.uvek paran broj. njena drugarica je to kazala i drugim devojkama. Devojke su mrzele majčin OKP.tri. Ponekad bih prvo svukla svu odeću. To je bila Katolička škola i ja sam tada bila veoma religiozna. Iako se Džil mučila da zaradi dovoljno. cela njena škola postala je "zagađena". Uskoro. Trejsi nam kaže kako je to bilo: "Odlazile bi smo u grad i kupovale čitave kutije sa bocama alkohola. kao što je to uvek radila. govorila je da nije bila u direktorskoj kanceliriji iako je ustvari bila. A volim je. najzad sam razgovarala sa nekim o tome". ali su naučile da iskoriste prednosti takve situacije. kad bi ih videla uznemirene i ja bih se uznemirila." kaže Trejsi. kako je sad ovo prljavo. Bilo je to bizarno. tako da ne moram posle da je perem.Trejsi bi nešto promrmljala. Sad je sve bilo prljavo jer nisam imala pojma gde su zaista bile i šta su dodirivale. toliko sam bila ljuta. "Mrzela sam je. Ponekad bi se ušunjala u "prljavu garderobu" i uzela udžbenik da bi učila u svojoj sobi. Kada je Trejsi bila u trećem razredu. "Za mene je to bio veliki događaj. dok bi se u sudoperi gomilali sudovi". Strašno je kad vas se deca stide". A onda bih je mrzela i takva sam i sada. porodica je živela u Severnoj Karolini kad je došlo do "velike eksplozije".' Naravno. Ne bi bilo dovoljno alkohola na svetu kojim bi mogla dobro da očisti kuću. jednostavno ne može'''. Kada bi me terala da se istuširam četiri puta govorila sam sebi: 'Radim ovo zato što je volim'. Džil bi satima ribala zid pored telefona. One bi se vratile kući i našle bi me kako stojim naga. I zaista sam se molila Bogu da ne budem pozvana da idem u kancelariju jer sam znala da ću tada morati da prolazim kroz dodatne besmislice" .zagađenje. Nedeljama je Džil bila opsednuta time: groblje . to je bila neka vrsta duplog zagađenja. Trejsi je imala 16 godina. Naravno. Rekle bi: 'Mama. Mislim da je to cool. Kad ih je Džil upitala gde su bile. mrzim te što me teraš da ovo radim. Trejsi i njena prijateljica su odlučile da se šetaju noću po groblju. Erika je počela da grdi Džil i rekla joj da su je Trejsi i ona godinama lagale. jedanput sam morala otići u kancelariju kod direktora. Džil je otkrila da suje ćerke lagale "Obuzeo bi me bes. Ne želim da udarim svoju mamu". a ranije nije bilo ?'" Ako bi se desilo da zagađena osoba telefonira. Kada je sledeći put Trejsina drugarica došla kod Tresji. Mogu li ja da navratim i stojim sa tobom u sobici za garderobu?" Za Tresji to nije bilo smešno. Trejsi je počela pomalo i da laže. Kad bi je Džil ispitivala. uvek bi im davala to što su tražile. dok je Džil bila otišla van. Ako bi neka od sestara morala da ode u direktorsku kancelariju. konflikt koji sam osećala. Udarila sam je. Trejsi kaže: "Sećam se. iz kaprica. Jedanput. znala je da o tome mora da slaže. laganje ljudima. devojke su zbijale šale u školi: "Hej. Trejsi kaže: "Moja sestra i ja bi joj rekle: 'Ako nećeš da dopustiš da naši prijatelji dođu ovde. To bi zaista poražavalo moju decu. Kad je Trejsi bila u devetom razredu prekinula je sa ćutanjem i poverila se svojoj najboljoj drugarici o ovim čudnim stvarima koje je njena majka radila. Naravno. U toj fazi. kao: 'Tako. "Stalno bih joj govorila 'Mrzim te. pet kutija. da su radile stvari koje im ona nije . nije bilo nikakve logike u opsesijama koje je Džil imala oko zagađenja i ova činjenica je zaista delovala zbunjujuće na devojke. onda treba da nam daš novac da bi mogle da izađemo. Trejsi se seća: "Erika i ja smo joj često postavljali pitanja 'Dobro. Trejsi je rekla istinu. sa papirnim peškirom i bočicom alkohola u rukama. sve što je radila bilo je čišćenje. Odlazak u direktorsku kancelariju je značio da se treba istuširati dva ili četiri puta kad se stigne kući .'" Nije im bilo dozvoljeno da zarade novac čuvajući decu jer bi ta deca ili njihovi roditelji mogli da budu zaraženi. Stvari su se izmakle kontroli i devojkama je bilo dosta.

one rade na tome. Džil. Njene najgore strepnje su bile opravdane. Na kraju su Džil i Trejsi nekako rešile ovaj problem i dogovorile se da dele jedan stan blizu UCLA-univerzitetskog bloka. Trejsi joj reče: "Sad kada si se potpisala na priručniku. a da nisu radile ono što im je ona govorila da rade. "Nedostajala mi je. Trejsi ima mali problem oko prihvatanja smrti i oko umiranja i veoma je probirljiva oko hrane. morala je da sačeka još tri godine zbog toga što Džil nije mogla da uđe u prostorije Odeljenja za motorna vozila . na koju redovno dolazi. se nije vratila. pošto je Trejsi sad bila veoma "zaražena". Ona živi u drugom delu zemlje i njih dve su se videle samo jedanput u poslednjih pet godina. pre nego što bi ih stavila u ormane. stvari su se popravile. Bila sam besna na sestru što me je naterala da govorimo mami sve ono jer je sve razorila i sad je trebalo ja da se vratim i skupljam parčiće". Nedavno je Džil dobila saobraćajnu kaznu i priključila se programu "škole za vožnju kod kuće". Više ne krivi mene da sam joj oduzela porodicu. To me je ubijalo. Džil se seća: "Na kraju sam čistila i mačku". Erika kojoj je bilo 19 godina. Međutim Džil je postala sumnjičava i na putu ka Floridi pozvala telefonom Trejsine prijateljice. Rekla je majci da će da ide da obiđe svoje druge prijateljice u Savani u Džordžiji. Shvatanje činjenice da imam ovu bolest je dosta smanjilo pritisak i ona mi je oprostila. (kad je Erika imala 16 godina i želela da dobije dozvolu za vožnju.'' I onda su otišle i preselile se kod porodica svojih drugarica. Nećemo da imamo ovakav život. Trejsi je sad bila zaražena i nisu više mogle da žive zajedno. Džil je osećala da "su me po drugi put izdale. Odlučila je da ode kolima na jug i da izvidi. Ali prvo su sve njihove stvari morale da budu isprane alkoholom. da su mogle tako da me lažu. Džil je bila slomljena. To mi je lomilo srce. Nije bilo lako.dozvoljavala. ali su razgovarale telefonom. A bila sam još uvek veoma zbunjena u vezi moje bolesti". Godinama. Naravno. Tu je postojao jedan problem: nije mogla da dotakne priručnik zbog stare opsesije od zagađenja od službenih dokumenata. Znala sam daje povređena". ali je bila isuviše bolesna da shvati šta im je uradila. Trejsi kaže: "Nije mogla ni preko telefona da razgovara sa Erikom ili sa mnom". gde je Trejsi bila student. ali Džil je ispuržila ."Ne želim da budem čudak". Ona zna da je to bolest. Na kraju. ali se posle isvesnog vremena Trejsi vratila kući. Ali. da li hoćeš da pokušaš da ga dodirneš?" Trejsi. Osećala sam se loše zbog nje. Kad Džiline opsesije počnu da utiču na nju. Znala je da ih ne može imati pored sebe ako će je izdati. Duboko u sebi ona se pomalo boji da i sama nema neke sklonosti ka OKP-u. Trejsi kaže: "Govorimo o čišćenju alkoholom. Znala je da je za Džil Montgomeri zaista "prljav". "Rekle smo joj. Ona i Trejsi su zakupile stan. Erika i Džil nisu imale nikakvog kontakta. povratak kući je inicirao masivno "alkoholiranje" kuće. čak i knjiga. Trejsi se razljuti. Trejsi je planirala da ode u Montgomeri u Alabami. Volela samje. i poseti svoje stare školske drugarice. a ne ja". Napravili su plan da se sastanu u Floridi. Trejsi joj je rekla: "OK sad moraš da se potpišeš" . Erika nije mogla da joj oprosti. 'Nećemo više ovako da živimo.službenu zgradu) Zato je Trejsi za nju okretala stranice priručnika. Moji sertifikati i nagrade iz škole su se izmrljali alkoholom i morali su da budu bačeni. Džil je podelila sa Trejsi ono što je naučila o OKP-u od mene i od drugih članova terapijske grupe za OKP. je malo razmislila i onda rekla svojoj majci: "Mislim da bi zaista bilo dobro ako ga dodirneš. Dobićeš veliku medalju". videvši da se Džil unervozila i uznemirila. pa je slagala. Iako Džil i Trejsi nisu potpuno razrešile sukob. tada nesrećna i depresivna. Bio je početak proleća i dok je njena majka bila u Floridi. Tresi je ipak otišla u Montgomeri. stranicu po stranicu i foto-albuma. Pošto je to uradila. koja je započela još u vreme njenog razvoda. Džil razume: "Ona još uvek nosi u sebi dosta starog neprijatetljstva. je mislila da bi život mogao da bude bolji u Floridi.

Brajan više nije mogao da radi.morala sam zbog moje terapije ponašanja". odjednom su opet to postali. primenjujući terapiju svakog dana. To ukrade vašeg ljubavnika. Hteo sam da otpuzim i sakrijem se ispod stene" . da pobegne od problema". u toj panici.članovi porodice koji su prestali da budu zagađeni. "Bio sam . Svake noći bi Brajan ležao u krevetu. kaže Brajan. To krade vaše vreme. Da me je žena mogla da napusti da ne oseti krivicu." uvek sam imala veoma jak instinkt za opstajanje". Već su bili godinu dana u braku kada se dogodilo izlivanje akumulatora na poslu i ona se seća: "On se jednostavno otkačio". kako je rekla Sara. BRAJAN I NJEGOVA ŽENA Veći deo svog četrnaestogodišnjeg braka. kaže Džil.'" Sara i Brajan su se upoznali u preduzeću gde su oboje radili i znali su se šest godina pre nego što su se venčali.Više ne alkoholira svoju kuću. " na rukama su mi izašle crvene tačke i svrbelo me je među prstima ali sam znala da želim da to dodirnem . "Odjedanput". njegovim morbidnom strahom od akumulator ske kiseline i njegovom prisilnom potrebom da pere ulice da bi izbegao trovanje od kiseline. "Sve što su znali je da se tata strašno plaši akumulatora i akumulatorske kiseline i da nije bio spreman da izlazi među ljude. Bio je uvek spreman da zgrabi kofu i sodu i da se odveze do tog mesta i započne ribanje. dečaci nisu mogli da pozivaju drugove jer Brajan nije mogao da kontroliše kuda bi sve ti momci mogli da idu dovozeći se kolima i kuda bi onda odlazili. Sara je delila Brajana sa njegovim OKP-em.ruku i dotakla priručnik. Strašno. kaže. koja je uključivala njegovog sina i njenog sina iz prethodnog braka je bila raskidana njegovim OKP-em. vašeg prijatelja. da za sobom zatvori ulazna vrata. Mislim. "Znate". Ja nisam mogao ništa da uradim. i morao je da bude hospitalizovan. Kako je njegov OKP sve više uzimao maha. čak skočio usred rečenice i nestao na nekoliko sati. Ovo je bila tajna koju su skrivali od Brajana. kad je počela da primećuje neka malo čudna ponašanja. to bi i uradila. Tada su se za njih otvorila vrata pakla. "Rekao bi mi da ne pešačim na određenim mestima. Ona je sebe ubedila da su to samo njegove male ekscentričnosti. Prošlo je samo nekoliko meseci otkako je bila u braku. To uzima mog supruga. danas smo pravili hemijske eksperimente i sumporna kiiselina je bila svuda". Smrt njene majke pre dve godine je prouzrokovala određeno nazadovanje . ne nosim određene cipele". Doduše tu su bila ta veoma dugačka tuširanja. Danas su Džiline opsesije i kompulsije uglavnom pod kontrolom. vašeg druga. Porodica. Naravno. Mislim daje samo želeo da pobegne od mene. Ponekad bi kad začuje te sirene. ali je ona to samo pripisala "njegovoj velikoj urednosti". to je bilo strašno. Ne štedi mnogo reči kada govori o svom mužu. Jedanput su došli iz škole i poverili se Sari: "Čoveče. Za sve to vreme Sara nije primetila nikakve znakove njegove bolesti. Ona radi na tom problemu. "Moja deca nisu znala šta se događa". I nikad ne kaže "hvala. čekajući da čuje sirene koje bi mu ukazivale na mesto gde se dogodio saobraćajni udes. To uzima sve što se može uzeti i ništa ne daje zauzvrat. zaboravljajući pritom. Brajan sa seća: "Moj sin je zaista hteo što pre da se pridruži Marincima. njegovoj bolesti i kako je to zapravo uništilo njihov brak: "OKP je uništio moj život. da ne vozim određenim putevima. znajući da bi on zgrabio dečake i odmah počeo da ih pere i riba. vaš novac i energiju.

Uništilo je naše cipele. a onda iznova započinjao ciklus. nadajući se da će nekako da odloži zoru i sledeći dan. Sve dok Brajan uzima Paxil u prepisanim dozama. tepihe. kao ni još dve nedelje u drugoj bolnici. kaže Sara. Dok to ne nauči. Brajan je klasičan i težak slučaj OKP-a i njegov je napredak bio promenljiv. u stanju je da svoje simptome drži pod kontrolom. On se skoro ničega ne seća iz prvih nekoliko meseci 1985 godine. To nas žive jede. kako kaže Sara: "koristi papirne ubruse i kese za sendviče da bi otvorio vrata. bila je na zidovima. Sada je znao šta ima. bilo muje toliko lakše da je počeo da plače.koje skoro uvek uključuju ljutite reakcije . koji sobom nosi strah i ribanje. Osećao sam da je kiselina na meni i da nisam mogao da se očistim. nije mu mnogo pomoglo. Sara kaže da očekuje da će se i cevi uskoro raspasti. Onda sam iznajmio jedan od onih velikih usisivača i čistio sam i čistio". A ne možemo da idemo u crkvu jer tamo ide i čovek koji je vlasnik kompanije za akumulatore". ali nije uspeo da nauči najvažniju lekciju: Samo konstantna spremnost pobeđuje OKP. Brajan posmatra kuda ona hoda da bi kasnije odlučio da li da uzme te cipele iz ormana i očisti ih. Jednog dana nas je posetio prijatelj moje žene i saznao sam da je prošao baš ulicom u kojoj se desila saobraćajna nesreća.Sara pokušava da ga natera da se suoči sa stvarnošću. nego da smo ih svaki dan prskali sa njom". "Sara mije rekla da su ljudi koje smo znali u to vreme umrli. Kada mu se pogorša OKP. Prao je ulice cele noći i budio se izmoren. ali je dobio čitav spisak pogrešnih dijagnoza. Njihov ulazni parking i travnjak su natopljeni sa bikarbonom sodom i amonijakom. Brajan kaže: "Zazvonilo je zvonce". Kad je došao do mene. Ako na tome dosta radi. Uglavnom on to neće. našu odeću. a da sam ja samo ležao potpuno isključen iz okoline. Celo veče sam proveo na kolenima. da prihvati da ta stvar koja ga muči nije sumporna kiselina. Brajan kaže: "Došlo je do tačke kad sam zamišljao da je to jednostavno padalo i sa neba". Zatražio je psihijatrijsku pomoć. "Problem sa kiselinom je sam po sebi dovoljno težak da bi se s tim živelo" . Bila je u mojoj spavaćoj sobi. Ponekad on to uradi. Tridest dana u psihijatrijskoj bolnici. "On je više stvari uništio pokušavajući da spreči zagađenje kiselinom. Nekih večeri bi sedeo pred televizorom i gledao kasne emisije. U prilogu je pomenut i UCLA-program dnevne bolnice za ljude koji pate od OKP-a i Brajan ih je pozvao. Ona kaže: "OKP je ogromno čudovište koje sedi tamo u uglu. prao i ribao tepihe sa sodom. Sad je to bilo i na njegovim gumama. Kad oseća da je u stanju da se suoči sa posledicama . već da je to OKP. On čak čisti i ispod žbunja. ponekad ne. patiće od posledica i Sara će morati da pati sa njim. kada je bio prikazan prilog o ljudima sa OKP-em. u stanju je da se izbori sa depresijom i samoubilačkim težnjama. Imao sam burne napade depresije i puno bih plakao jer sam ludeo u sebi". u zavisnosti koliko je bio redovan u uzimanju svojih lekova i koliko je redovan u praktikovanju Četiri Koraka terapije ponašanja kao i dolaženju na terapijske grupe. Brajan kaže: "Njihovo lečenje je izgleda bilo da mi daju dosta stvari koje bi me uspavale' .izgubljen slučaj. Umivaonici su oštećeni amonijakom. to je toliko ekstremno da. Sara se seća: "Bilo mi je toliko lakše da ta stvar ima ime".emisiju na televiziji. uključujući i šizofreniju. Niko nije mogao da odgonetne "šta je to moglo da se dešava s njim". da nije bila sigurna. Tako . ali mi navodno ne bi trebalo to da primetimo" . Da li je bio lud? Da li je ona bila luda? Sara je tada već bila toliko zbunjena. Tako je frustrirajuće gledati to bacanje. Mi trošimo tri-četiri stotine dolara mesečno za sodu i amonijak. I onda se jedne večeri dogodilo da gledaju '20/20'.

ako je konstantno. recesije i promene rute za autoput u ranim '90-tim godinama. Sara primećuje: "Mogli smo da iškolujemo njegovog sina na koledžu novcem koji je on uložio u svoju bolest". Sara mrzi ulogu na koju je naterana u svom braku: "postala sam majka.je od omiljenih plavih cipela napravio zelene. Uvek je sa svojim mislima. da je on imao srčano oboljenje ili polio?'" Više puta sam ljuta i frustrirana razmišljala o odlasku. on je ljubazan. On je bio suvlasnik firme za prodaju kola. Na kraju bih se zaustavila i pitala se 'Gde sam to ja?'" "Rekla sam mu da želim razvod. čovek za koga se udala. brižan i šarmantan čovek. da zove doktora i da odlazi na grupe". sve". kaže Sara. uvek razmišlja o akumulatorskoj kiselini. Njegov orman je ispunjen kravatama i odelima koje nikad nije nosio.. I dodaje: "čak i nestabilno. Ali samo dok ne bi prošla kriza braka. "Ako ste bolesni od vrata nadole. njen prvi suprug je bio šizofreničar. šišanja . vremena. Prepoznala je da je to čovek koji nije mogao da prestane da kupuje kravate. On bi kupovao i kupovao . Ali ono što je njegovu porodicu više koštalo. nisam bila tako usamljena". "On čak neće da dotakne nešto što sam ja koristila ili da uzme isti peškir ili isto posuđe". Tu postoji stvar predanosti. Ja pitam ljude: 'Zar ne bih bila dobra prema njemu. a onda bi sebe nagradio i isto onoliko koliko je sebi uskraćivao i ciklus kupovanja i škrtičarenja bi se ponovio". njemu sigurno ne treba kravata" . prodavačica je pročitavši ime na kreditnoj kartici rekla: "Ne. Čak i posle razvoda. "šampone. Brajan kupuje čekiće i druge alate. Veći deo vremena ona je "zagađena' i fizička intimnost između njih ne dolazi u obzir. Postoji mnogo razloga zbog kojih je ostala sa njim. Tada je on počeo naveliko da uzima svoje tablete. kritičar. "Veći deo vremena sam sama. "Strašno sam mu potrebna". Samo apatija i tuga. ne znajući kuda sam krenula. koja je bila žrtva prevelike ekspanzije. svako će vam pomoći". Ja pokušavam da kontrolišem. Više od svega je prisutna strašna usamljenost.i onda bi ga obuzelo veliko osećanje krivice. koji ima smrtonosnu bolest i ona je svetica. sve po više komada. Kada je onaj pravi Brajan. Ja odustajem. Ja plačem. svega". Kakvo upropašćavanje . Brajan se još uvek oseća primoran da kupuje stvari koje mu ne trebaju. bilo da je Brajan tu ili nije. Sara je brzo izabrala nešto drugo. Iako nije pri novcu.. novca. "ako ste bolesni od vrata nagore. Zbog njegovog OKP-a je njegov učinak na poslu nestabilan. bila je emocionalna cena. kaže Sara. natopivši ih amonijakom. tu je sad ta sramota. Sadašnji posao prodavca zahteva dosta vožnje. "On ne želi da ih zagadi" objašnjava Sara. On više ne misli o meni. zatražila je savet od prodavačice. je novac koji ne mogu sebi da priušte. Ona je u 56toj i ovo je njen treći brak. Novac koji su protraćili. čovek kakav je bio pre nego što je ophrvan svojom bolešću koji ne misli samo o svojim potrebama. drugi je bio alkoholičar. Ja proganjam. Zbog svog OKP-a.njega. Žena ostaje sa svojim mužem. mene. . Nikad nisam osetila ovakvu usamljenost. Jedanput je otišla do robne kuće da kupi rođendanski poklon za njega i pošto nije mogla da se odluči. Problem je . a on ne može da ode na sastanke sa klijentima ako bi to zahtevalo da vozi ulicama na kojima je možda došlo do prosipanja kiseline. "Ja bih zapravo odlazila i sedala u automobil i vozila sve dok mi rezervoar ne bi ostao skoro prazan. Prilikom naplaćivanja poklona. pas čuvar. Ta finansijska katastrofa ga je ostavila u siromaštvu. Kad je ova predložila kravatu. a jedanput je morao da iznajmi garažu da bi mogao da smesti sve stvari koje je gomilao. Onda ništa. postaje bezbedno". on je rezonovao da mora sebi sve da uskrati. Ja dosađujem. Meni je rečeno da mora da sam van pameti što ostajem sa Brajanom.

"pitam da se nije obesio u garaži". Ona kaže: "Pokušavam da ne nasednem njegovoj bolesti. To kontroliše kuda vozite. više nisam predmet ljubavi". "OKP vas izoluje više od ijedne druge bolesti".Otvorio je jednu ostavu i u nju smestio cipele. Vremenom je naučila da svoja guši osećanja. " Sve što smo imali na sebi bilo je zagađeno i sve što smo kupili bilo je zagađeno.da prođe kroz loša vremena. "Mislio sam da ćemo se veoma dobro provesti".'" Sara govori o svojem umoru. nisam više ženstvena. razmišljao je o podvrgavanju operaciji mozga. Ali drugog dana su odlučili da idu na ekskurziju posmatranja podvodnog sveta. Ona još uvek mora stalno da uzima lekove protiv lupanja srca. gledate filmove. prekratila bih sebi. a nisam hteo da im bacim patike i kupim nove". To je upropastilo ceo odmor". kaže Brajan. Brajan se sledio. Ništa ne ostaje netaknuto". ili njemu". naručila je ogromnu količinu pasti iz omiljenog italijanskog restorana. "Više nisam ravnopravna. Ponekad je jednostavno previše umorna da bi se borila protiv njegovog OKP-a tako da popusti pred tim iako zna da mu to neće pomoći da ozdravi. svaki aspekt vašeg života. Dugo vremena je Sara pružala podršku Brajanu. kupujete. Tri godine se lečila. da ne pokazuje nikakve znake dopadanja. "Ne želim da se kad dođem kući sa posla. Pre nekoliko godina Sara i Brajan su odlučili da odvedu svoje sinove na odmor na Havaje. Od tog momenta. tada se ona obratila advokatu zbog razvoda. "Putovanje o kojem sam sanjao". Kad je počeo da traži pomoć na UCLA-i. ali ga je ona odvratila od toga. u koji ne mogu da idu jer je "zagađen" i sama ih sve pojela. Kad mu se stanje stvarno pogorša. da ne ugađam. koje je naučila živeći sa alkoholičarem. 'Ja bih u mislima ponovo proživljavala dobra vremena i stalno ih iznova koristila" . ona strepi da bi mogao da uradi nešto samoubilački. o svojoj usamljenosti. a to je onda kad postane neuredan u uzimanju lekova i terapiji ponašanja. Ili bi uhvatila njegovu ruku i "on bi se samo skupio". Ponekad bi pokušala da ga zagrli i tada bi ugledala apsolutni strah na njegovom licu. pošto je video da su u ostavi bili poređani akumulatori. Idi i nađi nekog drugog. tih pet šest dana tamo". Brajan se seća : "Molio sam je da to uradi. kad je Brajan bio van grada. Jedanaput. Sela bi i recitovala tablice množenja. Slučaj je hteo da je vlasnik brodića zatražio od svih da ostave svoje cipele pre nego što se ukrcaju.' Ali tada kuća postaje ratna zona. hodate. što za Brajana predstavlja samo jednu stvar: akumulatorsku kiselinu. dalje od obale. Ponekad se Sara bori da održi zdrav razum. Ona se smeje i kaže "Da nisam imala smisla za humor. Ali njena prava snaga dolazi od njene "duboke i stalne religiozne vere" i od veštine podnošenja. "nisam ni uzeo cipele pošto smo izašli iz brodića. da ne budem 'onaj koji omogućuje. I bacila se osvetnički na hobije "Umaram se do smrti".učvršćen i činjenicom da ona radi u prodaji automobila. I preteruje u jelu: "Još nisam naučila da hranom ništa ne mogu izlečiti". kaže Sara. "To je bilo skoro kao u paklu. Kad je bio u najočajnijem stanju. kaže Sara. Ne možete da planirate nikakva okupljanja ili praznike. Daj da završimo s tim. Nema mira. rekao sam 'Ne vidim da pravim neki napredak i nikako ne mogu da te teram da prolaziš kroz ovo do kraja svog života. "to pokušava da porodicu i prijatelje drži dalje od vas. Tako da ako on misli da postoji . da ne bi bila odbijena. Ali nikako nisam mogao da čistim svuda kuda su moja deca gazila svojim patikama. Jednostavno sam ih ostavio tamo. da bi se refokusirala na nešto drugo osim njegove bolesti. seća se Brajan." kaže ona.

kaže Sara. Zaobilazim takva mesta. On ih zapravo nije ni čitao. Sara iščekuje kad će Brajan da kaže "Strašna si što ostaješ uz mene". Nije mogao to da uradi. Karol i Steven su logično postupili: uzeli su novine . Čuvao je stvari kao što su McDonaldsove kesice za hranu. Sigurna sam da je i on usamljen kao što sam i ja". a ne ona. ali onda.kiselina na određenoj ulici. prisilnog sakupljanja. Gomile i gomile novina su bile u njegovoj sobi. da pokazuje sigurno i značajno poboljšanje kad to prihvata. Ona misli da on ne razume kroz šta je on provodi. Tada su se stvari značajno poboljšavale. Nije lako razumeti zašto Brajan prolazi kroz tako duge periode neprihvatanja lekova i rada na terapiji ponašanja. On ih je sakupljao.tada ih je već bilo na stotine kilograma . on pravi kolekcije' i dopuštao muje da zadrži po jedan primerak od svake. Prijatelji joj kažu: "Trebalo bi da pregledaš svoju glavu". Isprva Stiven je smatrao 'U redu. On je počeo da bira. Nikako nisu mogli da znaju da je to zapravo bila prva faza OKP-a. ali nije lako doseći do toga šta su zapravo njihovi koreni. Tako da ona ostaje. koje će se potpuno oteti kontroli. "da je on u ovome sam i ja sam u tome sama". Ja želim da mi se vrati. Retke su prilike kada je iskren u vezi toga što ga muči . DŽOEL I NJEGOVI RODITELJI Stiven i Kerol. on baca svoj život i ja bacam svoj. kaže ona 'Jednostavno nije mogao. ali on to nikad ne kaže. on je taj koji ustaje noću da bi prao ulice. kako bi on imao mira. On zna gde može da dobije pomoć. "Iako nikad nije čitao ove novine imao je opsesivnu ideju da mora da sačuva ove informacije". Karol kaže: "Počeli smo da nalazimo stare limenke od hrane. Kerol se seća: "Kada bi ušli u njegovu sobu zaplahnuo bi vas veoma jak miris. ja prihvatam da ne vozim njom. uključujući i njega. u njegovom novom interesovanju za pretplaćivanje na novinske listove iz raznih mesta. Ono što nisu znali. Želim da budemo u ovome zajedno.stavili ih u dvorište i zatražili od Džoela da odvoji one koje želi da zadrži. to je OKP . "To je bila prava požarna opasnost" kaže Džoel. kad je svima jasno. a oboje se pretvaramo kao da to nikoga ne dotiče". gledajući njega. su isprva ugađali Džoelu. Pouka ove priče jeste da niko ne iskoristi jednako svoje prilike da ozdravi. I on bi se vraćao svojoj terapiji ponašanja i uzimanju lekova. Raspored njegove koopercije sa planom lečenja uliva neke nade jer su periodi oslobođenja od simptoma sve duži. je da Džoela nisu mnogo ni zanimale te novine. "Ali nije prošlo dugo. oboje akademici. U međuvremenu. nekako je tu pukao. koja se za njega pokazala efikasnom.ali tada je njoj mnogo lakše. Najgore je. Izgleda da se neki ljudi više drže svojih patnji nego drugi. Kada se osećala da je dovoljno jaka. Pronjuškala bih naokolo i nalazila ih svuda po kući. svom 14 -godišnjem sinu. Ali ona ne može ni da misli o tome "kakav bi bio i kako bi živeo bez mene". Njegovi roditelji su smatrali da je to malo čudno. Iz perspektive klasične psihoterapije. I onda bi shvatili da je to od štampe". Mi se nadamo da će se Brajan na kraju presabrati i poštovati kombinovanu preskripciju lečenja lekovima i terapijom ponašanja. Sara gaji nadu da će pre ili kasnije odlučiti da savlada svoju bolest jer on to mora da uradi zbog sebe i zbog njih". Veći deo vremena "zver izjeda oboje. ona bi ga prisiljavala na rešavanje problema i terala ga da se sukobi sa svojom bolešću. a Džoel bi bio napolju i tragao po njihovom kraju pretražujući . pokušavajući da održim sve u miru. ali su stvari ostale još uvek previše nekonzistentne. jasno je da on ima emocionalne konflikte u vezi poboljšanja.to nije akumulatorska kiselina. Ipak. Dugo vremena je Džoel bio u stanju da racionalizuje svrhu svog "kolekcionarstva".

Kasnije su shvatili da je počeo da izjednačava "neorgansko" sa "nečistim". ali je Džoel bio u stanju da pojede samo nekoliko zalogaja. a onda su Karol i Stiven za Džoelov l6-ti rođendan rešili da ga izvedu u njegov omiljeni restoran na večeru. on je snimao kompulsivno ne birajući mnogo. misleći da bi to moglo pomogne. nije uvek mogao da poveruje da je dovoljno čisto da bi se moglo jesti. sada nije mogao da stigne u školu na vreme. ali su bili potpuno zbunjeni u vezi svega toga. Stiven se seća: "nije to bilo samo vegetarijanstvo koje smo mogli da razumemo. Samo je bilo sklonjeno u stranu. Jednom. Snimanje je. zapravo su pokušali da ugrade njegova nova načela o ishrani i u svoj život. Kao i mnogi mladi ljudi imao je interesovanja i brige za životnu okolinu. morao bi satima da ga pere. već detaljno ispitivanje svakog sastojka. Karol i Stiven su počeli da uviđaju uznemirujuće crte u ponašanju svog sina. Karol i Stiven su rezonovali: "Dobro. Džoel nije bacio gomile krša iz svoje sobe . što je bile veliko olakšanje. Konsultovali su se sa psihijatrorom koji im je izneo da pritisci i bes. osim da kaže da "mora".tuđe kante za smeće. seća se Stiven. Život je naizgled tekao potpuno normalno još nekoliko godina. samo za sebe. Ovo nije bilo obično tinejedžersko eksperimentisanje. koji dolaze sa odrastanjem. U toj fazi Džoel je još uvek konzumirao mleko i poneki put meso. Njegovi roditelji su počeli da brinu da je postajao neuhranjen. Karol je morala da uzme svu tu staru poštu i odnese je u školu čim bi ova pristigla u kuću i tamo je odbaci. Ali Džoel nije hteo da jede. Džoel je prolazio kroz period brzog odrastanja i bio je dosta mršav za svoju visinu. koristi velike količine vode i da se veoma dugo tušira.tada je bio isuviše bolestan da bi to uradio . Nisam znao šta da radim. dvaput. koliko god je to bilo mogućno i praktično. Otprilike u to vreme kompulsivno pranje ruku je počelo da izmiče kontroli. ali kako Kerol primećuje: "Ništa nije zapravo bilo reciklirano" . Karol i Stiven počeli da sumnjaju da je tu bilo više od obične ekološke svesti i onoga što je stajalo iza Džoelovih sve gorih i krućih navika u ishrani. Naravno. Šta je moglo da se odigrava u njegovoj glavi? Razmišljajući o prošlosti oni se prisećaju jedne epizode koja se dogodila nekoliko godina ranije i koja je izgledala bezopasno. duge i mučne procedure". 'Dobro. A onda je počeo da sakuplja staru poštu. ako bi ga neko drugi pripremio. Džoel je onda objasnio da je već neko vreme razmišljao o prelasku na organsko vegeterijanstvo i odjednom je bio zbunjen i razočaran hranom.ali je bar prestao da donosi nove količine. Naravno. možda je ovo bio samo adolescentni problem" . Džoel se odjednaput bio zainteresovao za snimanje videotraka. Provodio bi sate birajući povrće u prodavnicama zdrave hrane. Kad god bi izlazio iz kuće. Nije mogao to da objasni. Kad bi doneo povrće kući. Bilo je očigledno da vikanje ne bi popravilo stvari. Opsesija sakupljanja je na kraju počela da nestaje. Džoel objašnjava svoje gomilanje tako što kaže da je tada bio u "štosu recikliranja" . Ubrzo. nikad nije puštao nijednu od traka. To je postajalo sve duže i duže i intenzivnije. postala životna aktivnost. možda mogu da ga šokiram i otresem ga od ovoga tako što ću da zatvorim glavni . Ubrzo je Džoel počeo da pokazuje znake preterane brige zbog stvari koje su bile "prljave".Video-rekorder je radio po ceo dan. u potrazi za određenim kesicama i papirima. Ranije je Džoel uvek bio veoma tačan. Karol i Stiven su to razumeli i tome nisu zamerali. To bi verovatno učinilo da se njegovi strahovi samo povećaju i verovatno bi pogoršalo situaciju. Oni su zatražili da promene sto. mogu da uzrokuju da tinejdžeri da rade svakakve vrste čudnih stvari. "Džoel je morao da prolazi kroz sve veće procedure pranja. Počeo je stalno da pere ruke. pomislio sam. Čak i kad bi povrće već postalo svo izgnječeno i natopljeno vodom. koje su ga tako usmeravale da nije hteo da vidi da se životinje ubijaju zbog mesa.

Kerol i Stiven su znali da je koja god to sila preuzela kontrolu nad njihovim sinom. Ubrzo potom. Džoel je kompulsivno prao i svoju odeću. Nije to bio strah od bakterija. isto tako i tuševe. Stiven je instalirao specijalne slavine koje bi racionalnije trošile vodu. satima. Gledajući unazad na to vreme u svojoj kući. zapravo nije se ništa postiglo jer su se stvari toliko pogoršale da nije mogao da izlazi iz kuće ako prethodno ne bi beskrajno prao ruke. Stiven je pokušao da uzme peškire koje je Džoel postavio na pod kako bi upili vodu koja je prskala iz umivaonika. To se pokazalo kao uzaludan trud jer Džoeljoš uvek nije bio ubeđen da su stvari bile čiste. dvadest ili tridest minuta. Morali su da kupe velike komercijalne sprave za brisanje kako bi se izborili sa poplavom. Već tada. . Džoel je reagovao tako što je udario Kerol. pa je to bio samo začarani krug. Džoel se uspaničio i počeo da obara stolice i stolove. a sve sudove su oprali u mašini za sudove pre nego što su ih ponovo stavili unutra. Ponekad bi se nadvio nad mašinom. Karol i Stiven su ispraznili sve kuhinjske ormariće i uredili ih. koji je rekao roditeljima da će ako se situacija potpuno otrgne kontroli. s namerom da ga povrati u realnost. U južnoj Kaliforniji je bila na snazi štednja vode. ali bez rezultata. sa rukama belim od sapuna". I Kerol i Stiven su se okliznuli na mokrom podu i pali. kako se seća "uopšte nisam koristio toalet jer nisam želeo da me drugovi vide kako ponavljam svoja pranja ruku. Jednom ga je Stiven. Kadaje policija stigla. Oni su procenili da je ovo bila takva situacija i okrenuli broj policije.' Pa. I na kraju. porodica je uveliko premašivala svoju dozvoljenu količinu pa su bili kažnjavani. a ova bi dotakla treću".ventil i prekinem dotok vode. već da nisam mogao ovo da radim više od jednog do dva puta a da ne pokvarim instalacije vodovoda. Kako bi odvojeno vadio svaki deo odeće iz mašine za sušenje. Kerol kaže: "Trebalo mu je sedam do osam sati da opere veš i onda je morao da opere mašinu za sušenje pre nego što bi mogao da stavi u nju". Nije mogao da sedne da jede a da ne skoči i da po nekoliko puta opere i ponovo opere svoj tanjir. već samo osećaj da bi se "nečistoće mogle svuda da prenesu. Nije više imao poverenja u to da će majka ispravno oprati njegov veš. Naravno da su morali da znaju da nešto nije u redu sa mnom jer sam stizao u školu kasneći deset. ali je bilo uzalud. Džoel. Džoel ga je slomio. U očaju. bi samo duže puštao da voda teče. koji je pre svoje bolesti bio veoma svestan nestašice i osetljiv prema tom problemu nedostatka vode. Puštao bi da se nivo vode u umivaoniku toliko podigne. znao je da to neće pomoći. Život svih u porodici se okrenuo naglavačke. Ne samo to. verovatno morati da pozovu policiju. Karol i Stiven bi pravili šale o Hauardu Hjuzu. to jeste napravilo šok i haos. Naravno. Tako da sam odustao od toga". oni opisuju svoj život kao "takmičenje u izdržljivosti". Karol kaže: "Počeli smo da živimo u strahu da će nam isključiti vodu". počeo je da izbegava da koristi toalet kako ne bi morao da pere ruke posle toga. Jedna stvar bi dotakla drugu stvar. tako bi trčao gore stepenicama u svoju sobu. Džoel je koristio gomile ubrusa i ogromne količine specijalnog sapuna (od sastojaka neživotinjskog porekla). Ali dublje u sebi. uključivao je i upravljao njom. on bi samo otresao ruke i tako nanosio vodu na pod. već je bio otišao. nož i viljušku. Džoel nije mogao da jasno pokaže na tu "zagađenost". držeći u ispružeoj ruci kao da će svakog trenutka eksplodirati i to tako da ništa ne dotakne na svom putu uz stepenice. Džoel je odlazio kod psihijatra. bila je jača od njih. pokušao da istrgne telefon iz zida i pobegao napolje. Stiven je napravio katanac za mašinu za sušenje veša. da bi se ona prelivala. na kraju sam shvatio da ovo ne pomaže. Znate da kad stalno zatvarate i otvarate glavni ventil imate problem. izgubivši strpljenje udario. Džoel nije mogao da briše ruke peškirom koji su drugi koristili. Džoelove ruke su postajale ranjave i crvene. U školi.

Džoelovi strahovi u vezi hrane su se povećavali. Karol. osim na neprijateljski i agresivan način. Salate više nije pripremao jer nije mogao da dovoljno dobro očisti povrće za njihovu prirpremu. uključujući i radio-amaterstvo i baštovanstvo. Ironija je da dok je trošio svu tu energiju na održavnju svoje čisitoće i svoje hrane. počeo je da se pere svojim šamponom. Stiglo je nekoliko potvrdnih odgovora za prijem. Provodio veliki deo vremena stojeći sa savijenim rukama. sa stegnutim rukama. Počeo je da shvata da je gubio kontrolu nad svojim životom. Bio je starija generacija u školi ali je pokazivao slabo interesovanje za aktivnosti svoje generacije i ostavljao programe koledža neotvorene. misleći da bi to moglo da pojača njegov ego. samo gurne stopala u njih. čak i posle ponovnih pranja obe ruke. od jednog proizvođača. Gomile i gomile novina su ležale u dvorištu netaknute. odlučio se . Cipele su ga brukale svojom pohabanošću. Bili su mogući samo laki i uopšteni razgovori. stegnutim šakama. ali on je pokazivao slabo interesovanje. Pribegao je korišćenju svog kolena za menjanje kanala na televizoru i pokušao bi pomoću kolena da olakša svoj odlazak do škole i dok je nekada sakupljao.za San Diego.i često je plakao.Bilo je jasno da je dostignuta krizna tačka. ali on bi onda ili ćutao ili bi menjao temu. on se prijavio na nekoliko univerziteta u Kaliforniji pre nego što ga je njegov OKP potpuno obuzeo i onesposobio za rad. Tada. Kerol i Striven su mu govorili da čita školsku literaturu. Najzad. na brzinu otkucani na kompjuteru (njegova tastatura i miš su još uvek mogli da se dodirnu) i to bez mnogo razmišljanja i traganja za činjenicama. kako je naučio. sada nije mogao ni da čita novine jer nije mogao da podnese da mu na rukama ostanu tragovi štampe. I dok je nekada uživao da vozi bicikl do prodavnice zdrave hrane. Jednog dana Stiven i Karol su po povratku kući našli Džoela kako stoji u mraku. Retko kad je mogao da se dovoljno skoncetriše na učenje za ispite. pripremio hranu u Džoelovom prisusutvu izbila bi rasprava i duga svađa oko . da je propuštao da uradi domaće zadatke . Srećom.ili da bi Džoel mogao da li posledqjem trenutku odluči da ostane kod kuće i da ništa ne radi. sad je morao da bude vožen do nje. kako bi se skoncetrisao na svoje prisile. ali samo određeno. umesto da. Njegovi roditelji su strepeli da bi zbog Džoelovih ne tako dobrih ocena Univerzitet iz San Diega mogao da povuče svoju ponudu . Svo to previranje je neizbežno počelo da se odražava i na njegovie školske ocene.a uvek je bio najbolji učenik. pošto je bez mnogo pažnje posetio nekoliko studentskih mesta. njegova soba je postajala strašno područje jer nije bio stanju da dotakne ništa prljavo. Džoel nije mogao ništa da dotakne posle pranja i ponovnog pranja svojih ruku. Dok je nekad Džoel bio veoma organizovan i njegov rad veoma temeljan. Karol i Stiven su pokušali da privole Džoela da govori o svojim strahovima. To je bilo previše teško za nerve. kršeći ruke od frustracije. Njegova koža je bila sve više iritiriana i kad su Karol i Steven odbili da dalje kupuju njegov specijalni sapun. Džoel je napustio sve svoje hobije. Ako bi neko od roditelja. nesposoban da sebe natera da dodirne prekidač za svetlo. Još uvek je mogao da pije mleko. Nove cipele bi bile tvrde i prljave i morao bi da ih dodirne kako bi ih obukao. a kad bi neko pomenuo njihovo bacanje. Stiven i Džoel bi retko seli zajedno za obrok. Kompulsivno pranje mu nije ostavljalo vremena za doručak ili ručak.bez mnogo entuzijazrna . ništa ne radeći i izbegavajući da bilo šta dotakne. Džoel bi se uspaničio i počeo da viče. sada su njegovi izveštaji i zadaci bili sklepani u poslednjem minutu. ali je ovo bio dug i aljkav proces zbog toga što je sad mogao da koristi samo jednu ruku. ali je on odbijao čak i ideju o novim cipelama. On bi se sada retko kad osmehnuo i retko komunicirao sa svojim roditeljima. Ceo dan bi mogao provesti u pranju veša i kupanju. Insistirao je da sam kuva svoju vegeterijansku večeru.

Ali Džoel bi se žalio da nisu dovoljno dugačke i da su bakterije nekako dospevale u rukavice. razvio je opsesiju da su pojedini delovi kuće bili zaraženi zamišljenim bakterijama. Svo troje su sada znali od čega je Džoel bolovao i posle nekoliko ispitivanja Kerol i Stiven su uspeli da ga privole da stupi u kontakt sa mnom na UCLA-i. kaže Stiven. Počeo je da preživljava na komercijalnim paketima organskih vegeterijanskih obroka i organskih sokova. pribegao je spavanju u vreći za spavanje. već bi samo zaspao ispružen na stolici iznuren. Džoel se neprestano žalio da je "kuća prljava". Više nije spavao u svom krevetu. kada su njegovi opsesivni rituali postali isuviše bolni. Filmovi su mu bili jedina rekreacija. bez obzira koliko je to u tragovima ili izmišljeno. Ona i Stiven su je prosto progutali. nije mogao da jede ništa što bi oni pripremili. ali Džoel nije mogao. i s velikim zanimanjem počeo da je prelistava. Stiven je morao da mu kupi par plastičnih rukavica za jednokratnu upotrebu jer je sad i njegov kompjuter ponekad bio zagađen. niti da otvara vrata.u studentskoj knjižari nabasao je na knjigu Džudit Rapaport (Judit Rapoport): "Dečak koji nije mogao da prestane da pere" ( The boy who couldn't stop washing" ). Autobusom bi se odvezao do bioskopa i sa sobom nosio svoju specijalnu užinu. Skoro u isto vreme. uključujući i roditelje. ali je takođe bio abnormalno zavisan od njih na čudnovat i groteskan način. koje bi pio direktno iz flašice. kao i od dijete koja je bila potpuno neuravnotežena. Zid iza umivaonika je stalno bio natopljen od Džoelovog bacanja vode na njega. Porodične svađe i eksplozije su bile veoma česte. bacajući stvari svuda naokolo. "smo prvi put videli celokupnu sliku. S druge strane.toga da li je sve bilo čisto. na primer da otvori vrata. Nije mogao da jede iz njihovih tanjira i da koristi njihovo posuđe. ali su njegove fizičke rezerve bile tako slabe da je malo toga mogao da učini na njegovom savlađivanju. ali Džoel nije pokazivao nikakvo intersovanje da i on ide. "najviše oslanjajući se na svoja kolena" . Tad već nije mogao da koristi telefon. Karol i Stiven su postali taoci u svom sopstvenom domu. kojim bi ga "čistio". predmet bi bio nečist i neupotrebljiv. Džoel nije mogao više da oblači odeću ako bi ova slučajno dotakla pod ili kad bi je dotakli Karol i Stiven. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. Zbog toga što je sve bilo prljavo. Baš pre nego što je potpuno postao disfunkcionalan .ako bi postojala i mala verovatnoća da je nešto zaprljano. Jednog jutra Džoel je probudio Stivena: plakao je i objašnjavao mu da je imao noćnu poluciju i da sada . Karol i Stiven su počeli da opisuju njegovu fiksideju kao "molekularizam" . Fizički je bio icrpljen od dugih sati provedenih u kompulsivnim aktivnostima. Cevi su počele da cure i Stiven je morao da postavi kofe ispod njih i da ih redovno prazni. "Tada". Nije mogao da uzme ništa što su oni dodirivali. Njegova prisila pranja je eskalirala. Kasnije. Zapravo je on bio taj koji ju je prljao.kad je još mogao da izlazi napolje . Njegova generacija je odlazila na putovanja u Evropu. To je bio početak našeg shvatanja te bolesti". Kerol je naišla na istu knjigu i ponela kući nekoliko primeraka. Da stvari budu gore. imao je normalan tinejdžerski odnos ljubavi i mržnje prema svojim roditeljima. "Našli smo se u situaciji da krišom uzimamo hranu kada ga to ne bi uznemiravalo. Džoelove opsesije oko hrane su se pogoršavale. On je tu poslednju školsku godinu proveo tako što se kroz nju provlačio. a nije imao dovoljno kondicije da se suoči sa procedurom od osam ili deset sati kupanja. kako bi izbegao da se tušira i presvlači kad dođe jutro. On nije mogao da izlazi napolje. a da se pre toga ne okupa. nije mogao da podnese da budemo u njegovoj blizini. Izgužvani peškiri su bili razbacani po celoj kući. Džoel je bio frustriran i ljut. Džoel je počeo da shvata da ima medicinski problem.

Oni su zapravo razmišljali da mu postave ultimatum: ili će nositi ono što mu je bilo na raspolaganju ili će morati da nosi bolničke ogrtače. što je bilo za njega veoma važno jer je to značilo da je mogao da bude član moje grupe. je tražio od roditelja da idu da mu kupe specijalnu hranu i piće za vanredne slučajeve a stvarao je i specijalne zalihe sredstava protiv zagađenja. Sama pomisao o započinjanjanju tuširanja je za Džoela bio izazov ravan prelasku cele pustinje pešice. Znali su da bi ovo bilo previše stresno i ponižavajuće za nekoga ko ima takve strahove. a kad bi završio nije mogao da zatvori slavine jer bi onda ponovo isprljao ruke. Terapija je uključivala i vežbu izlaganja i prevenciju reakcija. Oni bi čvrsto . Njegovi rituali oko kupanja su postali toliko bolni da je jednostavno prestao da se tušira. Ipak. Džoel je bio u bolnici deset nedelja. jednostavno strašno. A i to je bilo samo zato da bi mogli da ga odvedemo u bolnicu". To tuširanje je bilo prekretnica. spoljnji sloj kože na njegovim rukama je bio zapravo potpuno oguljen. Stalno je molio Karol i Stivena da mu donose potpuno novu odeću a da staru bacaju. Sa većom učestalošću i izraženijom potrebom. Više nije mogao da pije vodu iz vodovoda već samo flaširanu. Stiven se složio i dao mu neke predloge i savete kako bi skratio vreme kupanja. "Jedanput". Svo vreme Džoel je odbijao da uzima lekove jer se bojao da mogu biti zaraženi. On nije funkcionisao. Oni su znali da nikad ne bi mogli da udovolje njegovim zahtevima jer bi morali novu odeću da odnesu zapakovanu u nezagađenim kesama. njegovo telo bi bilo svo crveno posle toga. I naravno. zašto se ne istuširaš i ne izađeš odatle? Ali to je strašno. bilo je i kriznih trenutaka u bolnici. shvatili da je hospitalizacija njegova jedina nada. Bio je kako on kaže "zaleđen". Najzad su se dogovorili da realizuju plan po kome će doneti jedan komplet čiste odeće prilikom svake posete. lako je reći nekome: 'Hajde. stalno podsećajući Džoela da imaju ograničen kapacitet za ugađanje njegovim nelogičnim zahtevima. seća se Stiven. Tom prilikom Džoel se kupao sedam sati. Za ovo vreme je sakupio hrabrost da pokuša sa uzimanjem lekova. što mu je pomoglo u oslobađanju od anksioznosti. Kad je otišao u bolnicu. uključujući i Džoela. U bolnicije sve bilo praćeno i nadgledano. Morali su to da rade".mora da se okupa. Iako još nije imao 18 godina. Znate. uključujući i vreme utrošeno za tuširanje. Rekao nam je da kad bi ušao da se kupa i počeo da se pere i posle kapnuo na deo koji je već jedanput oprao. Oni su odbijali ili odlagali mnoge od ovih molbi. kada bi Džoelu naložili da dotakne "zagađene" predmete kao što je kvaka na vratima od kupatila. Ponekad bi ih usred noći Džoel probudio i molio jedno od njih da zatvori slavinu. Stiven kaže: "Imali su jednog velikog jakog momka koji je ljude nage isterivao iz kupatila. ali to nije pomoglo. Džoel je još uvek stalno prao ruke. morao ponovo da ga pere. On bi čak išao dotle da bi se skoro onesvestio prilikom kupanja od toplote isparenja. što je potrošilo celu zalihu porodičnog zdravstvenog osiguranja namenjenog za duševne poremećaje. sve do iznad laktova" . Takođe su znali da bi provodili svo svoje vreme u donošenju odeće u bolnicu i da ne mogu finansijski da izdrže zamenu svega što je bilo prano od strane osoblja i tako označeno kao nešto što se ne može obući. bio je smešten na odeljenje za odrasle jer je završio školu. Jednog dana Karol i Stiven su došli kući i našli kako voda teče iz slavine ceo dan. Stiven kaže: "Treba imati zaista dosta hrabrosti da se rade takve stvari. strani ljudi bi doticali njegovu odeću i on bi tražio od svojih roditelja: "Odnesite to. Džoel je pravio male napretke i dostigao je određen nivo a onda bi napravio još jednu seriju malih poboljšanja. Svi su. "prošao je dvadeset i jedan dan pre nego što je skupio hrabrosti da se okupa. Kako su nedelje prolazile. Ne mogu s tim da se nosim". kad vam je OKP tako jak.

kao i ranije. ali je bilo tako". što je dovelo do toga da počne da prima platu za nepuno radno vreme na tom mestu. da ima problema sa odlučivanjem da nešto pere na "pravi način". ali je bio u stanju da kontroliše svoje kompulsivne rituale. Džoel jednog dana rekao: "Odlučio sam da ne mogu da budem bolji od drugih ljudi. ali može da jede iz tanjira i da koristi posuđe kao i svako drugi. na logorovanjima. Naravno. od pravih ljudi u rekordnom roku. se odnosi na događaj iz petog razreda za vreme kampovanja devojčica izviđača. počeo je da radi na prevazilaženju takvih stvari kao što su anksioznosti oko realizovanja poslova. Džoel je bio u stanju da se upiše na UCLA iako se još uvek borio sa svojim problemima sa koncetracijom. još uvek jede vegeterijansku hranu. Kad se vratio kući bio je odlučan u tome da se ne vraća ponovo u pređašnje stanje. kako kaže Kerol. Logorovanje je postalo tužno iskustvo i Ana nije mogla da zaboravi ove bolne misli sve dok se nije vratila kući. Ona je znala da će sve biti u redu s njim kad je uradio najtežu stvar od svih: dotakao je ručicu za povlačenje vode na toaletu. " naći će on sebe". Neću da sebe činim čistijim od drugih ljudi". Neposredno pre završetka desetonedeljnog boravka. Zbog toga što je imao problema sa koncetracijom. težak rad. Kakva je razlika između odlaska na koledž u ovom tromesečju i odlaska u sledećem?" Posle nekog vremena Džoel je postao dovoljno jak da napusti njihov dom i ode na jedan veliki univerzitet. Stiven je odoleo potrebi da upita sina: "Zašto jednostavno ne uradiš X-Y-Z ? Zašto ne pokušaš da se skoncentrišeš?" Znao je da "nije lako onome ko je prošao kroz sve ovo. Da se nije našao na ispravnom lečenju . kod njega kao spoljneg pacijenta kompulsije pranja su nestale za 99 procenata. ANA I NJEN MOMAK Anino najranije sećanje vezano za opsesije. Karol i Stiven ostaju budni na bilo kakav znak nazadovanja i odmah upozoravaju Džoela ako primete. Postao je veoma efikasan u Preimenovanju i Aktivnom Revalorizovanju. Za njega. Ali jednog dana se desilo da joj je devojčica koja je imala krevet blizu rekla o svojoj sestri koja je bolovala od teške bolesti bubrega opisavši slikovito i detaljno simptome bolesti. Počeo je da uredno odlazi i učestvuje u programu dnevne bolnice za OKP pri UCLA i i ide na sedmične sastanke terapijske grupe za OKP. Stiven kaže: "Džoel je imao mnogo sreće da dobije pravu pomoć. Džoel je privremeno napustio koledž i privremeno je dobrovoljno radio u Medicinskom centru pri UCLA-i. "Ta strašna epizoda je sada iza nas. kritičnu ulogu u svemu tome je imala i činjenica da je imao takve roditelje koji su tražili ispravan tretman i bili uporni da ga podrže dok je on radio u svojoj terapiji ponašanja. Nije imalo mnogo smisla da se osećam tako loše zbog potpuno strane osobe. Obično je u stanju da ih uveri da je sve pod kontrolom.proteklo je manje od godinu dana od kada je bilo jasno da ima OKP . to je rad. On je mlad momak i prošao je kroz mnogo toga. . Strašna epizoda njihove porodice bila je iza njih. Kao stvar svog izbora. gde studira kompjuterske nauke. Džoelovo stanje značajno se poboljšalo. Momenat istine se dogodio kad je. naterao bi sebe da se Refokusira na nešto drugo. Ovo je izgleda funkcionisalo. Ana kaže: "Danima me je opsedala misao o toj bolesnoj sestri koju nikad nisam videla i ta misao nije htela da me napusti. Još uvek je imao više vrsta anksioznosti. Kad bi uhvatio sebe da misli o zagađenju.takvo stanje je moglo da traje godinama". Posle šest meseci rada u terapiji ponašanja.zatvorili kesu i dali je nekome od osoblja koji bi to direktno predao Džoelu. na primer. Ona se pripremala za prijatan i zabavan izlet. U njegovim privatnim psihijatrijskim savetovanjima." kaže Stiven.

potpuno ispravno. U koledžu je postala bliska sa čovekom koji je uzimao drogu. To je njega zaista izluđivalo i skoro dovelo do raskida veze. pojavile bi se opsesije. zaključio da je pravi problem bio u tome što je bila opsednuta grudima svoje majke. "Zaključili smo da volimo jedno drugo. Poveravali smo i najintimnije detalje života jedno drugom". Svaki put kad bi ih ugledala. Ana je anlizirala sebe i zaključila da je preosetljiva i ljubomorna po prirodi. Najzad je dobila dijagnozu da boluje od agarofobije. ali nije znala odgovor. Iako su ona i njen mladić odavno raskinuli vezu. Ipak. čak i nenamerno. Za vreme druge godine na visokoj školi imala je prvu pravu romansu. Bile su kasne sedamdesete godine i slike Tijegsove su bile svuda. Ovo nije retka komplikacija kod ljudi koji imaju spontane napade panike. Anu su počele da opsedaju misli o tome. "Zašto ja o ovome razmišljam ?". Ova misao ju je dovela do toga da je otišla kod školskog psihijatra koji je na osnovu petnaest minuta razgovora sa njom.Posle više godina. i da je zato bio manje zagrejan za nju. Ana bi osetila talas odvratnosti pomešane sa strahom da bi njene intenzivne opsesije opet mogle da buknu. Ana. za nju je bilo teško da se otrese opsesije o Tijegs. A onda u leto posle mature. Iako je isprva pokušala da bude bez predrasuda o ovoj njegovoj navici. kada su i ovakve trivijalne stvari bile previše bolne za nju. Jednog dana on joj se poverio da je voleo da masturbira gledajući sliku supermodela Čeril Tiegs u bikiniju. Tada je saznala da nije ljubomorna veštica već žena sa teškim oblikom OKP-a Ana je bila zabrinuto dete i kasnije kao odrasla osoba često je patila od anksioznosti i nesigurnosti. nikad ne naučivši da efikasno izrazim svoje osećanje ljutnje". a ne zbog manjka Anine seksualne privlačnosti. Stalno bi joj pred oči izlazila slika kako on to radi i tako sve dok joj se ne bi smučilo u stomaku. Vežbanje sopstvene određenosti u situacijama i terapija izlaganja situacijama i mestima koja su izazivala napade. abnormal nog straha od napuštanja kuće. Kasnije je saznala da je on fantazirao o Tijegs više zbog svoje potisnute homoseksualnosti. sa zgodnim mladićem starijim od nje godinu dana. "Počela sam da se pitam kako je bilo ko mogao da proživi dan. pitala se kako će uopšte moći da održava veze sa muškarcima u budućnosti. to objašnjenje ju je oslobodilo od strahova da je poludela. sada usmerene na neosnovane strahove i sumnje u vernost svog mladića. ona je još uvek povremeno imala opsesije o njegovoj narkomanskoj navici. oslobodile su je od strašnih simptoma osećaja terora i straha da će doživeti srčani udar. znajuči da će pre ili kasnije smrt ugušiti njegov ili njen život i učiniti postojanje besmislenim". nije videla kakve veze bi mogle da imaju takve opsesije i njena povratna razmišljanja i njeni sve češći panični napadi. Počela je da traži znakove da je gubila razum. kao što su gužve i mračna mesta. moje nezdrave veze sa muškarcima su me učinile posebno ranjivom i razmišljala sam na koje sve načine bi muškarac mogao da me uništi. . ubrzo je počela stalno da se tome vraća u svojim mislima. uglavnom posledica bioloških faktora. Anu je obuzela nova savlađujuća opsesija: smrt. pitala se. "Rečeno mi je da je verovatan uzrok mojim paničnim napadima taj što sam odrasla u perfekcionističkoj porodici. Otišla je na višu školu i srela Gaja: "Svaki put kad bih imala romansu. Do vremena kad sam susrela Gaja. Nekako je sebi uvrtela u glavu da je njegov problem sa drogama bio njena krivica. kao i OKP. Iako sad verujemo da su panični napadi. pojavile su se jednako neobjašnjive i nelogične opsesivne misli. Počeli su da se redovno viđaju. Morala je da zna kako je uzimao drogu i sa kim. odvela u moju najintenzivniju rundu sa OKP-em". Znala sam da sam sklona da izaberem muškarce sa ozbiljnim problemima i previše često sam osetila uticaje istih na moju osetljivu duševnu ravnotežu. bilo kojeg vremenskog trajanja. Ironija je da me je verovatno ta moja želja da sebe zaštitim.

onda bi to kod mene uzrokovalo velike duševne patnje. "A. Tražila je od njega dajoj dokaže kako je samo zamislila da joj je on ranije ispričao drugačiju priču. Bio je u pravu. Iako je bio veran i pun ljubavi. "kod petog ponavljanja pitanja postalo bi sasvim glupo. Upitao bih je: 'Zašto me to pitaš?' A ona bi odgovorila: 'Moram da znam. tragajući za bilo kakvim neslaganjima. Posle godinu dana ovakve veze. ona je počela da razvija psihosomatska oboljenja i da razmišlja o samoubisvu. Uzela bih ove nedoslednosti kao dokaz da Gaj u početku nije govorio istinu". moram da budem sigurna. jedna od dve stvarije morala da se događa: ili ju je Gaj lagao ili je ona počela da ludi. kako se kasnije ispostavilo. Koliko dugo je poznavao žene? Da li je izlazio sa njima dok je bio u visokoj školi? "Uvek bih započeo odgovarjući joj". Saopštila je Gaju da će početi da zapisuje sve što bi joj on govorio. Tada je već bila uverena da je u suštini goropadna. ljubomorna. Ana je našla rešenje. Gaj je živeo u Evropi. "Najzad". jedna izvitoperena i pogrešna verzija tog događaja. Zahtevala je d ajoj odmah odgovori. kaže Gaj. On je bio ljut jer je osećao da sam bez potrebe sumnjičava i nepoverljiva. "Često nije bilo dovoljno da čujem odgovor jedanput. zašto. "da je Gaj mrzeo takve razgovore koji bi se završili tako što bi se oboje naljutili. smatrajući da će je to zadovoljiti. Ali kasnije. Ana se osetila ranjivom. kada je bio poslednji put da si video tu osobu? ja verovatno ne bih bio u stanju da joj odgovorim . A onda je počelo i sa njim. Ako bi on odgovorio na neko pitanje koje sam već ranije postavila i taj odgovor se ne bi savršeno podudarao sa onim od ranije. Prvo je počela da me opseda ideja da je on uzimao drogu" .a nije . Oni su tada zajedno otišli na letnje putovanje u koje su bili uključeni i obilasci njegovih omiljenih mesta i ponovni susreti sa starim prijateljima. Kao tinejdžer. teška osoba. Anu je obuzela potreba da sazna kakvu su tačno ulogu oni imali u njegovom životu. Čitala je o nekom čoveku koji je patio od duševnih problema koji je sebi ispalio metak u glavu i nekim čudom je sebe izlečio tako što je uklonio oštećeni deo mozga. odakle su oni došli.čak i o tome da li je ikad čitao časopise o devojkama. "Ne iznenađuje" kaže Ana. Ona bi provodila sate proveravajući i ponovo proveravajući njegove odgovore. Moja ljutnja se zasnivala na osećaju da su njegovi odgovori bili neubedljivi i opstruktivni". U tom trenutku on se usprotivio: "Ne nećeš. ta žena bi pomenula da je to zapravo bilo pre četiri godine ili da je to bilo u julu a ne u avgustu i Ana bi započela sa novim bombardovanjem pitanjima. video sam je poslednji put u avgustu pre tri godine". i neprestano bih ga o tome zapitkivala. U njenom umu. Gaj je bio zbunjen i osećao se kao žrtva pogrešnog ophođenja. a takođe i očekivati podrška. Nikad nije zapisivala detalje njegovih odgovora i nikad nije bila potpuno sigurna da su neusklađenosti u njegovim odgovorima bile prave ili izmišljene. kaže Ana. Ali ako bih rekao ne i ona me upita 'Dobro. Kaže: "Znao sam da ako me upita: 'Da li si ikad izlazio s tom osobom i napio se?' mogao bih da odgovorim sa da ili ne i to bi bilo to.'" Ponekad bi joj odgovorio na nemaran i apstraktan način. "sam za partnera izabrala osobu kojoj se moglo verovati.Gaj je bio nevina žrtva. kada je poslednji put čitao jedan od njih i ukupan broj puta koliko ih je čitao i koje. uplašenom i osramoćenom što nije mogla sebe da kontroliše. Brojne konverzacije bih počela sa: "Da li si ranije bio zaljubljen? Kad si tačno poslednji put video tu osobu? Zašto je više ne viđaš? Da li razmišljaš o njoj?" Ana je želela da zna kada je gledao časopise. Mrzela je tu tešku i nesretnu osobu. na neki apstraktan način. kakva je bila. počela sam da imam opsesiju o njegovim ranijim romantičnim vezama". "Fantazirala sam o istom načinu lečenja i u mom slučaju". u sebi recitujući činjenice koje joj je saopštio. To je najgora stvar koju možeš uraditi". u razgovoru.

Gajeva majka je smatrala da je njen sin doveo u kuću jednu teško uznemirenu mladu ženu i nije imala puno strpljenja za njene probleme. ali ovo je bilo nešto potpuno novo. On je veoma osetljiv momak i mislio je da mu nisam verovala. Ono što nije znala je da je imala OKP. "Pokušavali smo da izađemo iz toga i ja nisam bio siguran da li je Ana bila problem ili sam ja bio totalno nekompetentan kao predavač". Ona je bila na višoj školi. Dublje u duši. dublje u sebi ti mora da zaista želiš to da radiš. Jednostavno sam bila opsednuta pokušajima da rekonstruišem njegov život. što je naravno samo pojačalo Anin stres i njene opsesije. Gaj je počeo da koristi terapiju ponašanja kako bi pomogao Ani.on se sada smeje. "Nisam imala pojma šta se događalo i osećala sam se strašno Jer sam zapravo maltretirala svog mladića svim tim ludim pitanjima. Ona ga čak nikad nije videla da previše pije. Ovo se ispostavilo kao pogrešna odluka. odseli su kod njegove porodice u njihovom malom domu. Imala je mnogo veće brige . Ne bi se setio svakog odgovora kojeg je dao. Na njihovom drugom putovanju u Evropu. kad joj je bilo najgore. za sve vreme koliko ga je znala. ali ona bi. dobar momak.na poslu kome nije mogao da posveti punu pažnju. Gaj ju je zaprosio. ubrzo su oboje počeli da ozbiljno sumnjaju u zajedničku budućnost. Mislio je da radim to zbog zabave ili tako nešto. tako da sam znala šta su panični napadi. šta kao glavno jelo. Već sam bila prošla lečenja za panične napade.njen suprug je nedavno imao srčani napad. Nikad nije kod njega prirnetila neko nepoželjno ponašanje. iako je zapravo on pre mene imao veoma miran život". ha?" . dezert:' Da li ste seli i jeli u podne ili četiri minuta posle? O čemu stc razgovara1i?" Ana je bila izmučena. ne! Vi ne razumete to". moraću da raskinem sa ovim mladićem. ali sam bila u Evropi pa sam nekako morala da odživim ostatak tog leta". "Zaista ludo. On se veoma uznemirio. on laže. U to vreme su zajedno živeli i oboje bili u stresnom periodu svog života.onako detaljno kako je ona smatrala za neophodno i onda bi započela sa novom rundom dosađivanja". Ovo je bilo pre devet godina i Ana je bila jedan od prvih pacijenata kojoj sam mogao da objasnim sa određenom sigurnošću da je problem bio u hemijskoj neravnoteži u njenom mozgu koju nazivam Zaključanost ili Blokiranost mozga (Brain . Postavio sam joj dijagnozu klasičnog OKP-a. (Oko 10-15 procenata ljudi koji pate od OKP-a takođe imaju i panične napade. Ali niko od nas nije znao šta je to bilo. Primetio je da kad bi se previše umorila. Ana se seća: " Imali smo brojne sukobe u kojima bih ja vikala na njega. Onda bih pomišljala: "U redu. on je tada samo pokušavao da je skine s vrata. Ona je svoje nestrpljenje otvoreno pokazivala. Ipak. Nekoliko prvih godina njihovog poznanstva odlazili su u Evropu više puta. Dublje u sebi je shvatala da zbog svojih nesigurnosti pokušava da sabotira divnu vezu. Gaj se priseća tog vremena. Mora da postoji neka specijalna potreba u tebi". Ovaj sukob je ojadio i Anu i Gaja. Mučila ga je u vezi svake žene s kojom je ikad izlazio: "Kako je izgledala? Šta ste jeli kad si izlazio sa njom? Gde ste tačno otišli? Šta ste imali kao predjela. Vrativši se u Los Anđeles potražili su pomoć i bili su upućeni kod mene na UCLANeuropsihijatriskom Institutu. Gajeva majka bi joj rekla: "U redu.''' U stvarnosti. gde je živela njegova porodica. Ana bi u očaju odgovorila: " Ne. a on bi pogrešno odgovarao. što je na neki način i bila istina. shvatajući da kad je zauzeta ne postavlja sva ta smešna pitanja. Iako nije znao za to. Nismo imali nikakav pokazatelj. "Ja sam samo izgubila" kaže Ana "Htela sam da se ubijem jer sam stalno imala opsesije i počela da radim sve te lude stvari. njena opseseija bi bila spremna da skoči.) Znala sam da nešto ozbiljno nije bilo u redu i da moram da odem kod psihijatra. kao nekakvog vremena bunila. Takođe je unapred planirao i njihove dnevne aktivnosti. Tog leta. pa je on u skladu s tim i planirao njihovo putovanje. govoreći da me je lagao jer sam ga pitala da li se nešto dogodilo u sredu ili četvrtak ili slično. znala je da je Gaj zaista jedan stabilan. a on počinjao da radi na akademiji .

Oboje smo znali da nije imalo prave svrhe odgovarati na to pitanje. Ona mi je ranije već postavila to pitanje i ja sam odgovorio na njega. da su koristili petnaestominutno pravilo i na nekonstruktivan način: "Jedan od nas bi otišao naduren i ostao tako neko vreme". Ali tokom prošle nedelje. Ana je mrzela to što joj je OKP učinio i bila je motivisana da naporno radi kako bi ozdravila. Gaj je mogao da je upita: "Da li zaista želiš da ja odgovaram na tvoja pitanja?" I ona bi rekla "Ne". Kada joj je saopšteno da ima bolest mozga. Ana bi koristila reči kao: "Moram da budem na oprezu. vrednost ne podleganja negativnim impulsima raste. "Prva tri meseca su bila traumatična zbog antagonizma između nje i mene". Bila je u stanju da nekoliko nedelja ne postavlja pitanja. Ona bi izletala napolje iz sobe. Njen problem je bio OKP. jedno drugom su ostavljali mesta i bukavalno i figurativno. Shvatio je: "To nije bila osoba koju sam voleo. ali bi ona zaboravila odgovor. a ona bi plakala. I dok članovi porodice ponekad pokušavaju da sabotiraju tretman osobe sa OKP-em jer se boje da će se osoba promeniti i odbiti da više bude porodični otirač ili štogod drugo. takvu razmenu je bilo teško napraviti: petnaest minuta čekanja i pravo mučenje sa obećanjem oslobođenja posle jednog dužeg vremena. Veoma tiho bih joj rekao: "Ja mogu da odgovorim na tvoja pitanja. Gaj je jedva čekao da pomogne Ani. ali je shvatio da joj tako ne bi pomogao da ozdravi. bila bi time veoma uznemirena. On bi joj rekao: "Znaš. Ani je to bilo veliko olakšanje i bila je nestrpljiva da započne sa tretmanom. ali sam tada prvi put primenio petnaestominutno pravilo na jedan sistematski način. "Ako bi se kući vratio sa pola sata zakašnjenja. Nemoj da brineš o tome". To se njoj događalo i ona je bila u bolu". "bila je toliko srećna. Ukratko. Kako je Anin tretman napredovao. Četiri Koraka terapije ponašanja se još nisu potpuno razvili kao metod. loše se osećaš jer danas malo više osećaš svoj OKP. kaže Gaj. Kad bih rekao: ' Ovo je tvoj OKP' ona bi tražila da joj kažem da nije samo u pitanju to što ja ne želim da odgovorim na to određeno pitanje". jedan bi odlazio u kuhinju a drugi u spavaću sobu. U početku tretmana mnogo puta za njega je bilo mnogo lakše da nastavi da odgovara na pitanja. Gaj priznaje. ali je Gaj shvatio da je petnaestominutno pravilo bilo više od jednostavnog čekanja. Pošto su živeli u malom stanu. Nije ona bila ta koja je radila sve te otkačene stvari. stvarno nije bilo loše" ili . pa je vrednost izvršavanja kompulsije opala kad je to identifikovala kao OKP.već da su bila njen OKP. Ana je sve više sticala samopouzdanje da može da kontroliše svoje simptome OKP-a. mogla je to da uradi". Gaj kaže: "Dublje u sebi. Sa svakom nedeljom koja prođe i sa svakom nedeljom u kojoj ova stvar stoji nad vašim životom. Oni bi se svađali. On kaže: "Bilo je teško za nju da se odluči kome da veruje. Gaj kaže:"Ana je znala da mora da nastavi sa svojim životom. Stoga nije postojao razlog za brigu". U tih petnaest minuta. Ana je znala da je sve u njenom mozgu. ako stvarno to želiš da uradim" ali ju je uvek podsećao da problem nije bio u njenoj potrebi da zna odgovore na ta pitanja. Nisam uradio to što sam obećao da ću uraditi i u vreme kad sam obećao da ću uraditi". Gaj joj je bio part ner u terapiji ponašanja. Veliki korak napred. Postajala bi hirovita. On ju je stalno uveravao: "To je samo OKP. neraspoložena i povučena. nasuprot pravog i trenutnog olakšanja koje bi mogla da dobije postavljanjem svojih pitanja. "U takvim prilikama". Kako su meseci prolazili. a ne na čitavu gomilu pitanja i onda bi je naterao da sačeka petnaest minuta pre nego što bi smela da mu postavi sledeće. a ako bi se oslobodila ovoga. ono ju je navodilo na prepoznavanje i shvatanje da su njena pitanja bila smešna i nelogična.''' Gaj je znao da joj je bilo strašno jer bi počela mahnito da proverava i ponovo proverava stvari po kući. da nisu predstavljala nju .Lock). zalupivši vratima ili bi samo sede1a na krevetu i plakala. Postavio je neka osnovna pravila: odgvorio bi na jedno pitanje.

on je bio dosta zaslužan za moj oporavak. Naravno. kao sumnjivo ometanje. Zato iskoristi svojih petnaest minuta. Bilo mi je lako da uvidim daje tu postojao problem i da učestvujem u terapiji jer sam toliko bio u tome". na koja se ne mogu dati odgovori.' Očajno mi je bilo potrebno da odgovori na jedno od tih pitanja ili da potvrdi neku činjenicu . samo bi se naljutio i rekao: 'Ti me maltretiraš. To je suludo". kad bi mi govorio 'Neću da učestvujem u ovoj opsesiji. Ponekad. bio je veoma određen i jak." kaže Gaj. kako ona kaže: "Gaj je dosta naučio kako da postupa sa mnom. Sada to mogu da vidim kao pozitivan korak za moje dobro". Rekla bih: 'A nije. To je OKP. jedanput nedeljno kao spoljni pacijent sa malim dozama lekova kao pomagalom. brzo se obratila Gaju i rekla mu da je imala ovu ludu misao i da zna da je to bio OKP. . Prestani to da radiš. Okrenuo se i ponovo zaspao. ali on je zaista uvek bio uz mene i ukazivao na manifestacije OKP-a. Ana je prošla kroz osamnaest meseci terapije ponašanja.' Što se mene tiče. Meni zaista treba neka pomoć.' Ali kad je razumeo šta je to bilo. Pre lečenja. Gaj je veoma svestan koliko napora je Ana . Ranije. Ležeći u kre vetu jedne noći. u pravu si. Ana još uvek ima neku od ludih misli. Srećno su u braku već četiri godine i imaju bebu. Možeš da uradiš šta god hoćeš. počela je sa opsesivnim mislima "Šta ako je moj muž homoseksualac?" Ali. To je zaista pomoglo. mnogo puta mu ja nisam verovala. Za to vreme. tako nešto bi me razbesnelo. Neću da odgovaram na tvoja pitanja. Ana sada opisuje svoj život kao "normalan". On je rekao: "Daa. ali me nećeš naterati da odgovaram na tvoja pitanja. Ana je završila svoj zahtevni program na doktoratu.ali on jednostavno to ne bi uradio.uz njegovu pomoć uložila u ozdravljenje. One imaju vid "Šta ako?" pitanja. ali pomagalo je. vrati sa za petnaest minuta i onda ćemo da pričamo. tako da ona i Gaj sada imaju uspešne karijere predavača. Ovo je stvarno. "Na neki način. "imali smo sreće jer sam ja bio uključen samom prirodom njenog OKP-a. Poneki put bih se veoma razljutila na njega. Nisam siguran kako bih se uključio u terapiju da je ona imala ozbiljan problem sa pranjem ruku. Puno članova porodice nisu bili od pomoći."Znam da je ove nedelje bilo dosta loše".

Ohrabrite ih da pomognu. veoma je poželjno za uspešniju primenu metode U Četiri Koraka. kao načina da se udaljite od potreba koje imaju vaši volieni. • Budite svesni vašeg korišćenja simptoma OKP-a.Važne tačke da se upamte • • OKP uvek uključuje i porodicu. • Članovi porodice mogu da postanu odlični koterapeuti. i o Četiri Koraka. • Na svaki način izbegavajte da koristite simptome OKP-a kao način za pokazivanje vaše ogorčenosti ili besa prema vašim voljenim osobama. kako bi ste im pomogli da izbegnu neproduktivno kritikovanje i pohraniivanje vaših simptoma. a ne da kritikuju. 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji . Budite svesni toga kako vaš OKP utiče na vaše voljene osobe. • Pomozite članovima vaše porodice da nauče više o OKPu. • Obostrano prihvatanje u kontekstu konstruktivnih interakcija.

barem do nekog stepena. Ovaj rad možemo predstaviti kao potrebu za dopunskim koracima. kocku i seksualnost. Ovi razlozi su često u vezi odnosa sa njihovim porodicama i u vezi straha od preuzimanja veće lične odgovornosti. kompulsivnog kockanja i seksualnog ponašanja zahteva dodatni rad. pa zato i nije tako teško da se privole da prepoznaju. Jasno je da ljudi koji imaju poremećaje ponašanja vezane za ishranu. Oni se žale ne samo da previše peru ili proveravaju. Zloupotrebljavanje raznih materija. primenjuje kod drugih čestih stanja koja takođe mogu biti u vezi sa OKP-em? Kao i kod OKP-a izgleda da su delovi mozga koji rade sa serotoninom uključeni u lečenju poremećaja ishrane i drugih poremećaja u vezi sa kontrolom impulsa. kao što su patološko kockanje. uzimanje droge i alkohola i kompulsivno seksualno ponašanje. Takođe je istina da ljudi sa OKP-em skoro uopšte ne uživaju u pranju i ponovnom pranju i stalnim proveravanjima. droge. SKRIVENI PROGRAMI Zbog ovakvih razlika. oni veoma jasno prepoznaju ta ponašanja kao strana i njima samima. je u tome da je kod OKP-a ljudima potreba da urade prisilne radnje neprijatna. Patološko kockanje. Naime. Gledano iz prespektive lečenja. kompulsivnog kockanja i seksualnih ponašanja. slično ljudima sa OKP-em prilikom njihovog određivanja prema svojim prisilnim potrebama da peru i proveravaJu. kao što su poremećaji ishrane. Opet. nalaze da su prirodni višak i loša kontrola nad impulsima veoma bitni u vezi ovih problema ponašanja.Preterano uzimanje hrane. a mnogi narkomani bi voleli da mogu da nastave da uzimaju drogu na neki kontrolisan način. Tako da je glavni problem lečenja u tome koliko ljudi sa ovim poremećajima mogu da odrede ova preterana ponašanja kao zaista nepoželjna. Ljudi sa ovim problemima moraju da urade mnogo više nego ljudi sa OKP-em kako bi pojasnili koju ulogu imaju ova ponašanja u njihovom životu i koliko oni zaista žele da prestanu sa tim. primena metode U Četiri Koraka za probleme oko ishrane. već da se osećaju potpuno zarobljeni tim potrebama da peru i proveravaju. na nesreću. Kako se ovaj metod U Cetiri Koraka. Kompulsivno seksualno ponašanje Ljudi često pitaju koja je razlika između tretiranja Opesesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i drugih poremećaja. Glavna razlika između lečenja OKP-a pomoću Četiri Koraka i lečenja ovih drugih poremećaja. droge. nije toliko izražena kod ljudi sa poremećjem oko ishrane i zloupotrebom raznih materija. Isto tako. ljudi ne žele da sasvim prestanu da jedu. da . želja za promenom. Ljudi sa OKP-em takođe imaju dosta skirvenih razloga da se drže svojih kompulsivnih ponašanja imajući tako izgovor za izbegavanje potpunog rešavanja nekih stvarnih teškoća koje život sa sobom donosi. do kog stepena nalaze da je njihovo ponašanje uistinu strano njihovoj predstavi o sebi i šta oni zaista žele. koje oni sami vide kao potpuno neprikladne i žele da ih se oslobode jednom izauvek. Isti je slučaj sa kockanjem i čak je još više izraženo za seksualna ponašanja.

naročito dok je problem u začetku . seks ili droge koje izazivaju prijatna osećanja. NAZIVANJE PRISILE PRISILOM Čak i kod ljudi sa OKP-em potrebno je dosta napora. ovaj posao je dosta jednostavniji u poređenju sa onim koji je vezan za probleme sa ishranom. Kao što vidite. na drugoj strani. naročito tamo gde su uključeni međuljudski odnosi. skoro odmah shvataju da ne žele da peru ili proveravaju. uzimanje droga. kockaju se ili neprikladno vode seksualnu ljubav.bilo daje to jelo. Kad ljudi kažu:"To nisamja . pre nego što čak i primenimo korak Preimenovanja na uopštenu kategoriju problema sa kontrolom impulsa. tu postoji potreba za onim što se obično naziva voljom potrebnom za prevazilaženje prisilne potrebe da se jede. jeste stepen do kojeg je osoba u stanju da razdvoji svoju predstavu i koncept o sebi od ponašanja koje stvara probleme. pićem. Glavna teškoća koju treba da prebrodimo je. pored profesionalaca koji rade u zdravstvu. kojima bi zaradili hranu. Ali opet. zavisi i stepen do kojeg metod U Četiri Koraka može da bude koristan za njih kao sredstvo u svesnoj terapiji ponašanja. Jedanput kad počnemo da shvatamo kakvu ulogu igraju ovi emocionaini faktori kod koraka Ponovnog Određivanja. neprikladnih opsesivno-kompulsivnih potreba i njihovog pripisivanja pravom uzroku. Tu leži dilema. kockam se ili imam seks". ljudi. uzimaju drogu. Ljudi sa problemima sa kontrolom impulsa moraju da počnu da se čvršće drže spoznaje te razlike između toga ko su zapravo i šta zaista žele da postanu. zasnovan je na produbljivanju i jačanju vaše spoznaje da ova potreba zaista ne odražava vašu pravu ličnost i želje i da je ona jednostavno uzrokovana pogrešnim porukama iz vašeg mozga. za šta može biti . i više nego što je to slučaj kod pranja i proveravanja. Ova činjenica je veoma dobro poznata mnogim ljudima. uzamam droge. bivamo svesniji mentalnih procesa koje osoba sa problemima kontrole impulsa mora da nauči da koristi. Drugi problemi sa kontrolom impulsa su ponekad dosta složeniji. Uglavnom zbog toga što mnogi ljudi sa ovakvim poremećajima zaista uživaju u nekim aspektima svog patološkog ponašanja . kao i životinje mogu biti naterani na rad i veliki napor.to je moja neodgovarajuća potreba da: jedem. koliko osoba zaista želi da prestane sa takivm ponašanjem i koliko on ili ona želi da žrtvuje zadovoljstvo koje dobija s takvim ponašanjem. kocka ili bude neprikladno seksualno aktivan.pre nego što ponašanje postane sasvim patološko. kockanjem ili seksom. možete steći dublje razumevanje koraka Ponovnog Određivanja. Ali OKP je po prirodi lakše razdvojiti od ega ličnosti: ljudi gledaju na prisilnu potrebu da peru ili proveravaju kao na nešto strano njima samima. uzimanjem droga. Sa tim u vezi. I od stepena do kojeg ljudi sa problemima kontrole impulsa mogu da prepoznaju da "To nisam ja . Dosta napora koji je utrošen u usavršavanju primene Četiri Koraka.toje moj OKP". na jednoj strani i njihovih prisilnih potreba da jedu. mnogi ljudi dođu do saznanja da je deo ovih prinudnih potreba u vezi sa emocionalnim potrebama da se izbegnu bliski međuljudski odnosi i nepoželjne lične odgovornosti. naročito za razvijanje snažne svesti o razlici između nijh samih i onoga što je njihov OKP. Iako vam korak Ponovnog Određivanja pomaže da shvatite da su potrebe da perete ili proveravate uzrokovane pogrešnim porukama u vašem mozgu.zapravo koriste ova ponašanja kao zaštitu i ogradu od suočavanja sa neprijatnim aspektima stvarnosti ili aspektima koji izazivaju strahove. kockanje ili seks. Ova ponašanja imaju ono što se u klasičnoj teoriji terapije ponašanja naziva "osnovnim pojačavajućim osobinama". pijem. pije ili uzimaju droge. Drugim rečima. Odlučujući faktor koji određuje koliko je metoda U Četiri Koraka primenjljiva na probleme kontrole impulsa. Tek kada počnu da uviđaju ovu vezu.

Činjenica da vam mozak šalje neprijatne i bolne poruke sa kojima je teško nositi se. brže možete da preusmerite tj.potrebna tradicionalna emocionalno usmerena psihoterapija. ne smanjuje vašu odgovornost da se borite sa problemom na zdrav način i da umesto destruktivnih izvršavate funkcionalne aktivnosti. stanja bliskog OKP-u. veoma je važno da razvijete druge aktivnosti kod kojih se koriste ruke. Mnogi ljudi nauče da pletu. Kako njihova unutarnja spoznaja postaje jača. Izazov za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa koji žele da započnu sa metodom Četiri Koraka je da pošteno sagledaju svoje sopstvene motive i ciljeve za budućnost i da urade sve što je potrebno kako bi razdovojili svoje živote na emocionalnom planu od kompulsivnog uzimanja hrane. mnogo je teže čupkati kosu. Kako se vaša sposobnost da to radite povećava. Kad jednaput to urade. Da rezimiramo: Ljudi sa OKP-em su u prednosti u početku terapije U Četiri Koraka zato što poznaju razliku između sebe i svoje prisilne potrebe da peru ili proveravaju. oni će sve više primećivati razliku između toga ko su i onoga što je njihov neispravan impulsivni manir. što je glavni simptom trihotilomanije. držeći se uvida u situaciju. mogu efikasno da počnu sa primenom Četiri Koraka i stvarno primene borbeni poklič. Tu je sad mesto gde se prirodno može primeniti korak Refokusiranja kod ljudi sa problemima kontrole impulsa. u stanju su da efikasnije iskoriste korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i na putu su izgrađivanja prilagodljive grupe zdravih aktivnosti-ponašanja za Refokusiranje. Možete čak da radite i tako prostu stvar kao što je stezanje gumene loptice ili kad vam zaista bude jako teško. postajaćete sposobniji da se Refokusirate na nova i prilagodljiva ponašanja. Sa moje tačke gledišta iako biohemija mozga ima značajnu ulogu kod ovih neprikladnih prisilnih potreba.to je samo moja neispravna prisilna potreba". može biti veoma korisno. Ovo je tačno za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa isto koliko i za ljude sa OKP-em. Naravno. to više jača vaš Nepristrasni Posmatrač. A što je jači vaš Nepristrasni Posmatrač. kao i uvek kod koraka Refokusiranja. pljeskanje rukama u vazduhu. veoma je važno da imate na umu da su ova dva procesa interaktivna i da jedan drugog jačaju. POSMATRANJE UNUTAR NAS Naravno. Nekim ljudima čak pomaže i sedenje na rukama u toku petnaest minuta. Opet. Ovo je istina za probleme sa kontrolom impulsa isto kao što je tačno i za probleme sa OKP-em. refokusirate svoju pažnju na nešto drugo i usmerite vaše delovanje ka nečem funkcionalnijem i zdravijem. kao što radi osoba sa OKP-em. To je ono što zapravo radi Nepristrasni Posmatrač: trudi se da posmatra svoje ponašanje kao što posmatrate tuđe. što vodi ka smanjenju ove potrebe. kockanja i sl. bave se grnačarijom. vezu. prva dva koraka se Uglavnom rade da bi se povećala sposobnost osobe da izvršava korak Refokusiranja. Što više Refokusirate svoje ponašanje. kao protiv OKP-a: "To nisam ja . pića. Dr Don Jeffreys iz Melburna u Australiji izveštava da nošenje gumenih zaštitinika za prste. kakve nose ljudi koji broje novac ili sređuju papir. sviraju muzički instrument ili da izvršavaju bilo koju aktivnost koja uključuje korišćenje ruku. Kad ljudi ovo urade. oni mogu da primenjuju Četiri Koraka slično ljudima sa OKP-em. kao što je to slučaj kod ljudi sa OKP em. to ni na koji način ne umanjuje ličnu odgovornost koju ličnost mora da preuzme za način na koji će on ili ona da reaguje na ove neprikladne potrebe. Sa njima na rukama. Ljudi sa problemima kontole impulsa moraju tek da dođu do iste spoznaje. Mogu da vam dam jedan praktičan savet: kad radite korak Refokusiranja i pokušavate da "prebacite brzinu" dalje od čupkanja kose. I nekoliko poslednjih reči u vezi prisilne potrebe čupkanja kose. trudite se da .

kao u šali. rekao svojim pacijentima sa trihotilomanijom da stvore sebi naviku da govore stvari kao: "Sada je tačno deset časova. sve što sam sada izneo o uzimanju droga i Četiri Koraka. Da li znam gde su mi sada ruke?" To zapravo pomaže i u stvari je drugi način na koji Nepristrasni Posmatrač dovodi do potpune svesti. Važne tačke da se upamte • Četiri Koraka mogu da se primene na skoro svako ponašanje koje zaista želite da promenite. takođe se primenjttie i na prekidanje pušenja.ovo je način na koji možete da odredite svoje prave ciljeve i interese. Automatska ponašanja mogu da vam se prikradu i veoma lako preuzmu kontolu. • Naučite da se obraćate vašem Nepristrasnom Posmatraču što češće. 8 . jeste jasno uočavanje razlike između vas i ponašanja koje želite da promenite. • Ključ za Preimenovanje i Ponovno određivanje. Još jedna važna stvar kod ljudi koji čupkaju svoju kosu je da što pre postanete svesni da su im ruke otišle u kosu jer ljudi sa trihotilomanijom mogu početi da vuku svoju kosu pre nego što su toga i svesni isto kao što strastveni pušači mogu da zapale cigaretu a da nisu svesni da su to uradili.koristite duže vremenske intervale i zabeležite čak i nevidljiva smanjenja prisilne potrebe pošto prođe petnaest minuta ili više. (Inače. u momentima slabosti .) Ponekad bih. a potpuna svest je vaš najbolji saveznik u odbrani od neželjenih i destruktivnih ponašanja.

Kad je osobi jasna prava priroda opsesija i kompulsija. u koju je uključeno i učenje. kao i tipična kompulsivna ponašanja. onda su osobi jasno objašnjena značenja reči opsesija i kompulsija . doživelo je revoluciju u 70-tim i 80-tim godinama. na UCLA-i (Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu .Ode1jenje Psihijatrije) Lečenje opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). Bilo da je lečenje vršeno u bolnici na UCLA-i ili u UCLA-centru za lečenje OKP-a u vidu dnevne bolnice. 2) plan lečenja kao proizvod saradnje terapeuta i te osobe. kao što su proveravanje i pranje. uključuju i stvari koje se neispravno izbegavaju i sve vrste rituala.Četiri Koraka i Tradicionalni Pristupi Terapiji Ponašanja (Pripremljeno u saradnji sa Paulom Stesel (Paula W. u kontekstu našeg rada sa Četiri Koraka. D. DEO I : KLASIČNA PRIMENA IZLAGANJA I (PREVENCIJE) SPREČAVANJE REAKCIJE ZA OKP Počnimo sa prezentacijom klasičnih tehnika terapije ponašanja.). 1. Tada terapeut objašnjava tretman i racionalno obrazlaže tretman terminima terapije ponašanja: Izlaganje i sprečavanje reakcije. kao što je opisano u Uvodu. PROCENA Pošto je posle temeljnih ispitivanja ustanovljena dijagnoza OKP-a. Ova lista opsesija uključuje interne i eksterne pokazatelje koji uzrokuju pojavljivanje opsesija i one koji su povezani sa fizičkim ili telesnim tegobama ili bolestima. u okviru samotretmana terapijom ponašanja. sada klasičnih tehnika na UCLAi u 90. razvojem tehnike u okviru terapije ponašanja koja je nazvana izlaganje i sprečavanje reakcije. su planirani za slamanje dve asocijacije navika: . Stoessel Ph. Kompulsije ili prisilne radnje.N.) i Keron Meidment (Karron Maidment R. a ova uključuju i struktuirani intervju. Ovde ću ukratko opisati dalji razvoj tih. svi ljudi sa OKP-em napreduju kroz sledeće faze: 1) procena. pravi se potpuni pregled svih opsesija i kompulsija koje osoba ima.tim. 3) izlaganje i sprečavanje reakcije i 4) dodatno praćenje stanja posle lečenja.

a oni koji stvaraju najviše straha na vrhu. Na UCLA-i. na dnu. Svakoj opsesiji i svakoj kompulsiji su dodeljene vrednosti koje su označene merama subjektivnihjedinica stresa .SJS. Kako bilo. Uglavnom je predstavljeno 10 do 15 elemenata u toj hijerarhiji za jednu osobu i lečenje započinje kod elementa sa oko 50 jedinica. za terapiju ponašanja kao i za psihotropne lekove (vidi Deveto Poglavlje). ali da biologija i genetika ovog problema nikako ne utiču na njihovu reakciju u odnosu na terapiju ponašanja. Hipotetična hijerarhija za osobu sa strahovima od zagađenja. 75 kvaka od vrata na kupatilu 70 ručice na slavinama u kupatilu 50 lepljive supstance kao što je želatin. PLAN LEČENJA IZRAĐEN USARADNJI Plan lečenja je zajednički rad terapeuta i osobe sa OKP-em. terapeut ponašanja objašnjava neurobiologiju OKP-a. što pomaže osobi da kod sebe sagleda ovaj poremećaj kao medicinski problem. na skali od 1 do 100. Ovakav medicinski model oslobađa osobu od bacanja krivice na sebe. sa početka knjige izostavio da uradi). Pacijent sa OKP-em koji uglavnom ima brige oko proveravanja bi napravio sledeću hijerarhiju: SJS 100 plamenici na šednjaku 95 prekidači za svetlo 90 priključci kuhinjskih aparata 85 grejač za vodu 80 bojler u kupatilu 70 brave 60 vrata 50 TV prijemnik Ove hipotetične hijerahije su uprošćene radi veće jasnoće. Zapravo. skida sramotu sa OKP-a i pomaže osobi da prevazie stid zbog ovog poremećaja.1) asocijacije između opsesije i anksioznosti. mi naglašavamo da biološki aspekti ovog poremećaja mogu biti pod uticajem genetskog faktora. ciljevi terapije ponašanja . 2) asocijacije između anksioznosti i izvršavanja kompulsivnih radnji. u pokušaju oslobađanja od tih anksioznosti. (Ovo je Profesor Galaher. Pored predstavljanja ovog klasičnog pristupa terapije ponašanja prema OKP-a. Opsesije i kompulsije su onda poređane po redosledu terapije ponašanja gde su elementi koji uzrokuju najmanji strah. Treba znati da mnogi ljudi sa OKP-em imaju veoma složene opsesije i kompulsije. bi mogla da izgleda ovako: SJS 100 urin 95 daska na toalet šolji 85 ručica za vodu na toalet šolji 80 rolna toalet papira. 2. na kojoj 100 predstavlja nešto čije razrešavanje stvara najveću anksioznost. je utvrđeno da je efikasna u tretmanu biološkog faktora OKP-a. kao što je to opisano u Drugom Poglavlju.

4. kako bi prekinula spregu opsesije i prisilne radnje (kompulsije). Ovo izlaganje se ponavlja sve dok se početna anksioznost ne dovede u stanje koje može biti kontrolisano. postugnutam je promenama u ponašanju (kompulsije).su isti. kako su početni strah i odgovarajući broj SJS-a sve veći a hijerarhijski stepen raste. što pokazuje da ga je žele činio veoma anksioznim i da ga završi devedeset minuta kasnije sa 30 SJS.80 i smanjile bi se do ispod 30. PRAĆENJE STANJA POSLE LEČENJA Osoba koja je završila sa svakim elementom iz hijerarhije je ohrabrena da nastavi kao spoljni pacijent ili da barem telefonom održava kontakt. poslovi su podeljeni na manje delove i koristi se petnaestominutno pravilo. bilo bi zatraženo da dođe na terapijsku sesiju bez proveravanja televizora i da se ne vraća da ga proveri sve dok sesija nije završena. Od žene koja stalno proverava. Tako da je prekinuta ta petlja između opsesije i kompulsije. a onda se razrešava sledeći elemenat u hijerarhiji. Prvi zadatak počinje kod elementa sa oko 50 SJS. Terapeut bi sve vreme bio prisutan ili bi lako bio dostupan. Drugim rečima. Kao i kod čoveka sa strahom od zagađenja. Intenzitet simptoma ima tendenciju smanjivanja sa svakim sledećim izlaganjem i sprečavanjem reagovanja. Izlaganje je vršeno na terapijskim sesijama i ponovo kod kuće. proizvodeći strah. SJS će nastaviti da opada pri svakom sledećem izlaganju. IZLAGANJE I SPREČAVANJE REAKCIJE Kad je završena izrada hijerarhije. sve dok ne opadne stepen anksioznosti. Ipak. ali ova anksioznost opada posle oko devedeset minuta. Kad bi radio ovo izlaganje drugi put. a onda se sledeći zadaci kreću naviše po skali sve dok se svi elementi ne obrade. Pored toga prisilna radnja-kompulsija više nema tu funkciju smanjivanja anksioznosti. koja je nekad toliko zahtevala i samu sebe produžavala. Ako nema anksioznosti izlaganje nije dovoljno teško. bi bilo stavljanje želea na njegovu ruku i insistiranje da ne pere ruke sve dok se ne smanji stepen njegove anksioznosti. Primer početnog izlaganja za čoveka sa strahom od zagađenja. Ako je anksioznost prevelika. 3. (Podsetnik: ovo je klasična tehnika terapije ponašanja koja se izvršava uz pomoć terapeuta. Ova promena u mislima (opsesije) i osećanjima (anksioznost). Kod primene Četiri Koraka u samotretmanu. to je više potrebna pomoć terapeuta. Mogao bi da započne ovo izlaganje sa stepenom od 90 SJS. osoba se ohrabruje da sarađuje sa terapeutom u određivanju zadataka. osoba je spremna da započne sa tretmanom. ali bi se vremenom smanjivali u okviru datog izlaganja.) Prilikom sledećih ponavljanja izlaganja. zadatak se mora izmeniti tako da bude odgovarajući. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. anksioznost se smanjuje. Osoba je anksiozna za vreme izlaganja određenoj situaciji. osoba mora da se sukobi sa opsesivnim strahovima koje stvaraju opsesije i ne izvrši prisilnu radnju. Na UCLA-i tražimo od ljudi da izvršavaju tehniku izlaganja najmanje dva puta dnevno i da se uzdrže da na njih reaguju prisilnim ponašanjima. osoba slama tu asocijaciju između opsesije i anksioznosti jer stepen aksioznosti opada sa svakim ponovnim izlaganjem opsesiji. Kroz opsesiju bez reagovanja prisilnom radnjom-kompulsijom. njeni početni strahovi bi bili veliki. nezavisno od složenosti opsesija. u sledećih šest meseci Ako bi se . početne SJS bi verovatno bile oko 75 . Kao i kod izrade plana.

stabilan proces je ono čemu težite. za terapiju ponašanja. Naravno uvek morate da se trudite da produžavate taj interval čekanja ili da spojite više perioda od po petnaest minuta zajedno. osoba je naučena da nastavi da radi tehniku izlaganja dva puta dnevno. možete da koristite druga konstruktivna ponašanja i da koristite petnaestominutno pravilo kao automatsko pravilo u vremenskom intervalu odlaganja. već da se aktivno Revalorizuju te prisile kao ništa drugo do simptomi OKP a. je izvanredan pristup radu u terapiji ponašanja i primeni Četiri Koraka. Redovan. Nemojte prenagljivati. prilikom prevencije reakcije. kako je to radio ili radila za vreme lečenja. • Koristite petnaestominutno pravilo. • Konzistento izvršavajte Četiri Koraka. Važne tačke da se upamte • Izradite hijerarhijsku listu ponašanja. pre nego što pređete na više elemente u hijererhiji. Prekidanje čvora petlje kojom anksioznost i strahovi tesno vezuju opsesivne misli za kompulsivna ponašanja-prisile vas vodi ka progresivnom Revalorizovanju opsesija i prisilnih potreba. dok čeka da se anksioznost zbog izlaganja stimulusu koji indukuje OKP ne povuče. I kako imate sve bolju kontrolu nad reakcijama. prilikom izlaganja i sprečavanja reakcije kod kojih terapeut pomaže. takođe poboljšavate funkcije svog mozga. Kod koraka Refokusiranja. DEO II: PRIMENA ČETIRI KORAKA Metoda U Četiri Koraka može veoma efikasno da se kombinuje sa ovim klasičnim terapijskim tehnikama. Ideja iza ovoga je da se ne čeka pasivno. kao načina izrade struktuiranih vežbi izlaganja i sprečavanja reakcije. 9 . što rezultuje u daljem smanjenju anksiznosti. Kad radite sami. Time što će redovno izvršavati korak Preimenovanja. što im zauzvrat omogućuje da vežbaju izlaganje i sprečavanje reakcije. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. osoba sa OKP-em fokusira svoju pažnju na podršku terapeuta i interakciju sa njimom. Redovno korišćenje koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja im pomaže kod kontrole reagovanja na strahove. Preimenovanje im pomaže kod stvaranja potpunog pregleda simptoma prilikom pripremanja hijerarhije SJS-a.pojavio novi simptom. kojima više nećete dozvoliti da kontrolišu vaš život. Zapamtite da nastavite sa primenom koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i u ovim periodama. ljudi sa OKPem postaju sve svesniji svojih nešto skrivenijih simptoma i stvari koje izbegavaju da rade zbog svojih strahova od simptoma OKP-a. Ovaj proces pospešuje i bliže određuje njihov rad na hijerarhiji SJS-a. i pokušajte da spojite više intervala čekanja zajedno. • Počnite sa radom na simptomima koji izazivaju manje anksioznosti .i postignite uspeh. Korišćenje hijerarhije zasnovane na skali SJS-a.

(Interesantno je da su svi ovi SSRI-lekovi takođe efikasni i u lečenju depresije obično za oko . su zato nazvani "pumpe za ponovno preuzimanje". Dva leka koja su odobrena od strane američke Administracije za hranu i lekove (FDA) za lečenje OKP-a. Opšti je princip da morate uzimati tri meseca bilo koji od ovih lekova. Lekovi imaju istu funkciju koju ima i gumeni kotur za plivanje. su proksetin (Paxil) i sertralin (Zoloft). tako ljudi sa OKP-em mogu da uzimaju sve manje doze lekova. su selektivni inhibitori preuzimanja serotonina ili SSRI-i. stavljajući preveliku odgovornost za uspeh lečenja na doktorovo nalaženje "prave formule". nije selektivan i deluje dosta i na druge neurotransmitere pored serotonina. Druga dva SSRI-leka sa dobrom podrškom od strane istraživanja u lečenju OKP-a. Pošto je neuotransmiter oslobođen iz nervne ćelije. primena Četiri Koraka menja hemiju mozga skoro na isti način kako to rade i lekovi. kako bi ih deaktivirali. Verovatno najvažnija stvar koju treba zapamtiti je: da bi se postigao maksimum u lečenju OKP-a ovim lekovima. (Ipak. Na kraju mnogi od njih završavaju lečenje sa malim dozama lekova ili bez njih.OKP i lekovi Moja istraživanja su tokom više od dvadeset pet godina uglavnom bila u polju biološkog aspekta psihijatrije. koje smo radili na UCLA-i. kako prolaze nedelje u terapiji ponašanja. treba naglasiti da svi ljudi koji su učestvovali u istraživanju sa snimanjem mozga u terapiji ponašanja. Svi medikamenti sa kojima su se do sada vršila istraživanja. Ali šta je zapravo ispravna upotreba lekova kod lečenj OKP-a? Pa. Kroz celu ovu knjigu. odmah vam mogu reći da nisam veliki pristalica one "uzmite ovu pilulu i sačekajte na poboljšanje" psihijatrijske škole. su floksetin (Prozac) i fluovoksamin (Luvox). mnogi ljudi sa OKP.to su supstance koje pomažu u prenošenju signala od jedne nervne ćelije do druge. a koja još nisu odobrena od strane Administracije (FDA) za tu svrhu. da bi se pokazalo da li su efikasni u lečenju vašeg OKP-a. ali je stariji lek iz ranih dana psihofarmakologije. kad pomaže deci da nauče da plivaju: on smanjuje strah i olakšava plutanje. potrebno je nekoliko meseci uzimanja da bi pokazali svoj puni efekat. koji selektivno blokiraju ili sprečavaju pumpe za ponovno preuzimanje.em (tipično za oko polovinu do dve trećine njih) doživljavali simptome u mnogo manjem intenzitetuu kada bi uzimali lekove i tako im olakšali primenu koraka Refokusiranja. u polju primene lekova u psihijatriji i ja ostajem branilac ispravne primene psihofarmaceutskih sredstava. često sam pominjao pristup "gumenog ko tura za plivanje" prema korišćenju lekova izraz koji sam uveo u toku rada sa ljudima čija je sposobnost da izvršavaju Četiri Koraka bila povećana dodavanjem lekova. Naravno. a koji su se konzistentno pokazali uspešnim u lečenju OKP-a imaju interakcije sa hemijskom supstancom u mozgu zvanom serotonin. Kako je naše istraživanje pokazalo. Jedna od najviše korišćenih grupa lekova koje doktori danas prepisuju. Analogija je naročito prikladna jer baš kao što deca uče da plivaju sa sve manje vazduha u koturu da bi na kraju mogla i bez njega. Serotonin je jedan od mnogih neurotransmitera u mozgu . Pored njih za sada jedini drugi lek odobren za lečenje OKP-a. dok vi učite pokrete. jedan od glavnih načina da se on ponovo de aktivira jeste korišćenje "pumpe" kojom se ponovo prenosi u nervnu ćeliju. To se jednostavno odnosi na činjenicu da su u početnim fazama tretmana. Složeni molekuli koji preuzimaju neurotransmitere. da deaktiviraju se rotonin. uopšte nisu uzimali lekove). u svakom posebnom slučaju treba se pridržavati doktorskih instrukcija. koji je takođe inhibitor preuzimanja serotonina. jeste clomipramine (Anafranil). Previše je pasivna i zahteva premalo usmerenog napora od strane pacijenta.

Izgleda da naročito pomaže kod mislenog dela tretmana. oni vam omogućuju dosta lakši i brži rad u terapiji Četiri Koraka.to je moj OKP". Kako sejete. Na nesreću. ali ne i na pumpe za preuzimanje. Sačekajte nekoliko meseci na uspostavljanje ravnoteže.dva puta kraće vreme nego što je potrebno za lečenje OKP-a). Iako je potrebno da prođe nekokoliko meseci da bi se video pun efekat ovih lekova na simptome OKP-a. tako ćete i žnjeti. 10 . svakako razgovarajte sa svojim doktorom o mogućnosti korišćenja lekova. BuSpar je blag lek i dosta se lako podnosi. potreba za lekovima se skoro uvek smanjuje.oni mogu da pomognu da držite stvari pod kontrolom dok učite Četiri Koraka. Ali molim vas da zapamtite: vi morate raditi na tome. Jedan lek koji je Administracija za hranu i lekove (FDA) odobrila protiv anksioznosti radi tako što uglavnom deluje na serotonin. Zove se buspirone (BuSpar) i iako sam nije previše efikasan u smanjivanju intenziteta simptoma OKP-a. Polako smanjujte doze lekova. Važne tačke da se upamte • • • Lekovi su kao gumeni kotur za plivanje ili bicikl za vežbanje . kad se ljudi toliko uplaše od simptoma OKP-a da zaborave da Preimenuju i Ponovo Odrede ili postanu toliko anksiozni da ne mogu da se Refokusiraju i shvate "To nisam ja . dosad se nije radilo nijedno istraživanje koje bi pokazalo da terapija ponašanja može da ubrza efikasnost lekova. veoma je koristan za ljude koji se previše uplaše kad treba da započnu terapiju ponašanja. Koristite Četiri Koraka za ovladavanje svojim reakcijama na kontrolisan način. moguće je da se pojačaju simptomi OKP-a. Neosporno je da je još dosta istraživanja potrebno uraditi na polju mentalnog zdravlja. ( što opšte uzev znači 50% smanjenja intenziteta simptoma OKP-a). a počinje da efikasno deluje posle dve do četiri nedelje uzimanja. • Dok se vaš mozak menja radom u metodi Četiri Koraka.lekovima i može čak i da zaustavi neke od propratnih smetnji koje izazivaju lekovi iz te grupe medikamenata. znajući da terapija ponašanja sama menja način na koji mozak radi isto kao što to rade i lekovi. Takođe se dobro kombinuje sa SSRI. ona to sigurno čini. • Kako se doze lekova smanjuju. Ako vam je OKP previše jak ili mislite da možete da iskoristite ovaj "gumeni kotur" koji bi vam pomogao u radu sa Četiri Koraka. Razumno je očekivati da ona to čini. ako bi vaš doktor želeo da ih zajedno daje. ali ja verujem da posle rada sa stotinama pacijenata sa OKP-em kod kojih je korišćena i terapija ponašanja i lekovi.

Da Ne Pošto ste napustili dom. da li stalno morate da mislite o tome da li je tamo sve u redu? 13. Da Ne Da li ponekad želite da odagnate misli o nečemu što vaš partner ne bi želeo da sanate? 7. Da Ne Da li postoje dani kad morate da mislite na neke reči ili slike toliko da ne možete ništa drugo da radite? 3. Da Ne . pre nego što na njih sednete? 11. Da Ne Da li postoje neke aktivnosti koje ne možete da završite dok ne izbrojite do određenog broja? 8. Da Ne Da li proveravate čistoću stolica i sedišta na javnim mestima. sliku ili rečenicu? 10. Da Ne Da li u toku dana nekoliko puta razmišljate o poslu koji ste već uradili? 5. Da Ne Da li nalazite da u nekim aktivnostima ne možete da prestanete da brojite? 6. Da Ne Da li nameštate stolnjake ili krpe zato što smatrate da ne stoje kako treba? 2. Da Ne Da li ponekad svesno bežite od pomisli da sebe povredite ili ubijete? 9. kao što su ona u autobusima ili taksijima. Da Ne Da li se u toku dana često podsećate na neku reč. Da Ne Da li ponekad glasno ponovite ono što je već rečeno iako pokušavate da to ne radite? 12.Formular testa Opsesivno Kompulsivnog Registra Univerziteta U Hamburgu Da li perete svoje ruke pošto ste se previše približili nekoj životinji ili prljavom prdmetu? 1. Da Ne Da li je za vas često nemoguće da prekinete da ponavljate (ili samo u sebi) rečenicu koju ste već izgovorili? 4.

Da Ne Pošto odete u krevet. policama ili drugim mestima iako nisu bile .Da li. Da Ne Da li vam se često pojavljuje misao da bi mogli da se razbolite ili da oslepite ili da poludite? 22. Da Ne Da li stalno preuređujete stvari na svom stolu. Da Ne Pošto pročitate novine. Da Ne Da li primećujete da dodirujete predmete nekoliko puta pre nego što ih upotrebite ili pošto ste ih već upotrebili? 18. Da Ne Da li proveravate da knjige i magazini nemaju povrnute uglove stranica i onda ih odmah ispravljate? 20. Da Ne Da li postoje takvi dani u koljima ne možete da razmišljate ni o čemu drugom. Da Ne Da li je za vas postojao takav dan u kom niste mogli da mislite ni na šta drugo. da li ponovo ustajete da proverite električne uređaje? 24. mislite kako ćete tačno to uraditi? 14. sem o povređivanju ili ubijanju nekoga? 23. da li ih savijate tačno onako kako su prvobitno bile savijene? 21. uprkos pokušaju da to ne radite? 19. Da Ne Da li sebe nekad uhvatite da brojite stvari bez pravog razloga? 15. osim na samopovređivanje ili samoubistvo? 16. Da Ne Da li se brojanje koliko puta dotaknete prekidače električnih uređaja meša u vaše svakodnevne aktivnosti? 25. Da Ne Da li perete ruke posle čitanja novina? 17. Da Ne Da li ste ikad nekoliko puta dodirivali prekidače na električnim uređajima i pritom brojali. pre nego što počnete da svlačite odeću.

25. Ovo su opsesije. 12. 7. 22 i 23. Da Ne Da li proveravate adresu pošiljaoca. Ako je ukupan broj potrvdnih odgovora 1. Izvor: Dr Ivor Hand i Dr Rudiger Klepsch. Ako je ukupan broj potvrdnih odgovora za ova pitanja 1 ili 2: Verovatno je da nemate opsesije koje su klinički značajne. Fax (203) 874-2826. Ako je 8-13: Vi sigurno imate kompulsije koje su klinički značajne. 6. Box 70.prisilne radnje. Nemačka. Univerzitet u Hamburgu. 2 ili 3 : Verovatno nemate klinički značajne kompulsije. Ako želite više informacija o OKP-u. 5. 16. 6 ili 7: Verovatno je da imate klinički značajne kompulsije. tel: (203) 878-5669. Ovo su kompulsije . 24. 2. Da Ne A Izračunajte ukupan broj odgovora koji potvrdno odgovaraju na pitanja 3. 15. 5 ili 6: Verovatno imate klinički značajne opsesije. 19. 14. 11 . 5. 18. 17. 13. P. 11. 4. Ako imate 3.pomerane otkad ste ih vi poslednji put namestili? 26. 20. 21. Milfords. pre nego što šaljete pismo? 27. molimo da kontaktirate Štab Nacionalne Fondacije za Opsesije i Kompulsije (Obsessive-compulsive Foundation Natinal.. 4. 10. Ako je 4. B Izračunajte ukupan broj potrvdnih odgovora na pitanja 1.O. 7-14: Vi definitivno imate opsesije koje su klinički značajne. CT 06460.H. 8. neprofitabilna organizacija. 26 i 27. 9.

Samooptuživanje (Namera.privremena.TO JE MOJ OKP. PREIMENUJ odmah kad: A. KRIVITI ZA TO SVOJ MOZAK. Nervoza. Traženje razuveravanja. ANTICIPIRANJE: Pripremi se. Opsesivna ideja. Samo reci . Kompulsije . želeo?) Izgovori: Lažna želja. Ego-stranac.Dnevnik pacijenta sa OKP-em. Ispovedanje. TO NISAM JA . u početku lečenja. Šta ako? Loša osoba. A. u vezi sa njegovim samotretmanom pomoću Četiri Koraka Jedan od naših pacijenata je pravio sledeće beleške o tome kako da primenjuje U Četiri Koraka na njegove sopstvene simptome. Samokažnjavanje (prevelika obzirnost). VAN MOJE KONTROLE. 3. Drugi ljudi mogu da organizuju svoje simptome sasvim drugačije. REFOKUSIRANJE: Okreni na drugu stranu (drugi obraz). Krivica. Oni voljeni. asocijacija) Opsesivna slika. Pogrešna poruka: Autoalarm. ANALOGIJA MONSTRUMA. Negirati. Nije zbog mene. Teorija kapije: zaglavljenost u brzini (nukleus-kaudatus/ putamen / striatum). Bogohulne.mentalne. Potreba da se bude savršen. Zameni pozitivnim. Zagađenje. Da li sam tako zaista mislio. Odricanje od zadovoljstava za ubuduće. PONOVNO ODREĐIVANJE: Medicinsko stanje. Potreba za ispovedanjem. Loša osoba. Iskorišćavanje.vidljive. Biohemijska neravnoteža. Tipovi: Nasilne. Opsesivna fraza. nada. Opsesivna reč. simetrija. Prikriveno-iskrivljena polurealnost. PREPOZNAJ OKP MISLI. Nemoj se bojati. Prikrivena i iskrivljena ljutnja. One su predstavljene samo kao primer. C. 2. Brojanje. Tuga. POREMEĆAJ. 1. Kriviti za to svoj mozak. Potreba za uveravanjem. B. Opsesivna misao. Uradi nešto drugo. Vraćati se u mislima na nešto. Seksualne. Anksioznost . PRIHVATANJE: Molitva za smirenost. Genetska bolest. (broj slova. Statičnost. Potreba da se dobro oseća. B. već uprkos meni. PREKINI BESKONAČNU PETLJU. Prisline radnje .

Apatija .odloži kompulsije. 4. Nemojte nastupati polemično. Zaustavi . to je samo ''hemija''. Ignoriši. . To iaonako nije stvarno. Sarkazam.ravnodušnost. Briga me ako to ne nestane. Humor.znam. REVALORIZOVANJE: Oduzmi vrednost pogrešnim porukama.

da sebe izlažu stimulansima koji pojačavaju njihove opsesivne misli i kompulsivne potrebe i onda nauče kako da se odupru reakciji na te misli i potrebe. znanje ima važnu ulogu u ovom pristupu učenja osnovnih tehnika terapije ponašanja. Tehnika je nazvana "sprečavanje reakcije" jer učite da sprečite vaše naviknute kompulsivne (prisilne) reakcije i da ih zamenite novim konstruktivnijim aktivnostima. Osnovni princip je u tome da pošto shvatite šta su zapravo ove misli i potrebe. koji poboljšava vašu sposobnost da sami izvršavate tehniku izlaganja i sprečavanja reakcije. koja će vam pomoći da sami izvršavate terapiju izlaganja i sprečavanja reakcije. je njegova najveća prednost. Saznaćete neke osnovne činjenice o OKP-u i shvatićete da je to medicinski prob lem koji reaguje na retman. Ova strategija ima četiri osnovna koraka: . naučite da ovladate nad strahom i anksioznošću koje stvara OKP.biobihevioralnom metodom) . U tradicionalnoj tehnici izlaganja i prevencije reagovanja.a kako bismo vam pomogli da kontrolišete vaše anksiozne reakcije i pojačate svoju sposobnost odupiranja dosadnim simptomima OKP-a. Vi ćete koristiti znarje o biološkom aspektu i saznajnu svest. U poslednjih dvadeset godina terapija ponašanja se pokazala kao veoma efikasna u lečenju opsesivnokompulsivnog poremećaja (OKP). tako da ćete biti u stanju da prevaziđete potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji i ovladaćete novim tehnikama i načinima da se nosite sa dosadnim. Na primer. bez prisustva terapeuta. Savlađivanje straha će vam zauzvrat dati mnogo efikasni ju kontrolu vaših reakcija u ponašanju. opsesivnim mislima.prisilne radnje. ljudima koji imaju iracionaine opsesije oko zagađivanja može biti rečeno da uzmu rukom nešto prljavo.sa stalnom asistencijom i usmeravanjem od strane profesionalnog terapeuta . Istraživanje je pokazalo da su izlaganje i sprečavanje reakcije veoma efikasne tehnike terapije za lečenje OKP-a.metodom bio ponašanja jer koristimo naše novo saznanje o biološkoj osnovi OKP. a onda da ne peru ruke bar tri sata. osetićete olakšanje pošto saznate više o značajnim napretcima u lečenju ovog stanja. ljudi sa OKP-em uče . Mi smo napravili neke izmene u ovom metodu kako bi vam omogućili da to radite sami. Naš tretman se razlikuje od klasičnog izlaganja i sprečavanja reakcije. Koncept samotretmana kao dela pristupa terapije ponašanja. Mi nazivamo taj metod (biobehvioral. Na UCLA-i. U ovom priručniku naučiću vas da postanete svoj sopstveni terapeut ponašanja. Reč "cognitive" dolazi od latinske reči "znati". mi ovakav pristup nazivamo samotretman saznajnom terapijom ponašanja (cognitive behavioral self treat ment). u jednoj važnoj stvari: razvili smo metod iz četiri dela.Deo III Priručnik za samotretman metodom U Četiri Koraka Ako imate opsesivne misli i kompulsivna ponašanja .

: PREIMENOVANJE Prvi važan korak je naučiti da prepoznate opsesivne misli i kompulsivne potrebe. Refokusiranje Korak 4. Svrha Koraka 1. koje tako intenzivno napadaju i ulaze u vašu svest.opsesije i kompulsije vi počinjete da shvatate da . potpuna svest uma je dublja i preciznija i postignuta je samo kroz usmeren napor. Odlučno Preimenujte. je da naučite da Preimenujete napadne misli i prinudne potrebe u sopstvenom umu kao opsesije i kompulsije . Ponovno vrednovanje i revalorizovanje Cilj je da se ovi koraci izvršavaju svaki dan. osnovna ideja je: Nazovi opsesivnu misao ili kompulsivnu potrebu njenim pravim i odgovarajućim imenom. Ovo znači ulaganje neophodnog truda za održavanje vaše svesti. Tako što ih nazivamo onim što u stvari jesu . Trebalo bi da bukvalno pravite mentalne beleške. morate uložiti trud i rad da bi ste shvatili da misao koja vas toliko muči jeste opsesivno osećanje ili prisilna potreba. (Prva tri koraka su naročito važna u početku lečenja. biološki zasnovane misli i kompulsije. da bi ste počeli da shvatate da je ovo osećanje samo lažna uzbuna. uključujući kompulsivno proveravanje vrata ili uređaja i nepotrebno brojanje). Ja imam opsesiju da su mi ruke prljave". Ili "Ne osećam da imam potrebu da perem ruke. neophodno je da povećate svoju potpunu svest uma . Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. koja daje svakoj osobi sposobnost da prepozna šta je stvarno. To ne traba da uradite površno.i da to uradite odlučno. Počnite da: ih tako zovete. sa malo ili nimalo realnih osnova. Morate naučiti da prepoznate napadne i ometajuće opsesivne misli i potrebe kao OKP. (tehnika je ista i za druge opsesije i kompulsije. Kao rezultat brojnih naučnih istraživanja. Počnimo sa učenjem Četiri Koraka. koristite nazive: "opsesija" i "kompulsija". sada znamo da su te prisline potrebe uzrokovane biološkom neravnotežom u mozgu. onoga što mi zovemo Nepristrasni Posmatrač. Da bi to uradili. kao što je: "Ova misao je opsesija. ova potreba je kompulsivna-prisilna potreba". Morate da uložite napor da bi savladali intenzivne. te moći za posmatranje unutar nas. Imam kompulsivnu potrebu da izvršavam kompulsiju . Ona zahteva svesno prepoznavanje i mentalno beleženje opsesivnog i kompulsivnog simptoma. Na primer uvežbajte se da kažete: "Ne mislim ili ne osećam da su mi ruke prljave.prisilu pranja ruku".) Samotretman je suštinski deo ove tehnike za učenje svakodnevnom ovlađivanju nad vašim reakcijama u odnosu na OKP. a šta je samo simptom bolesti i da se ogradi od patološke potrebe sve dok ona ne počne da bledi i nestaje. KORAK 1.Korak 1. Dok je obična svakodnevna svest automatska i često dosta površna. Preimenovanje Korak 2. svest da su ove napadne misli i potrebe simptomi medicnskog poremećaja. Kod Koraka Preimenovanja.

preuzimaju poruke iz veoma komplikovanih delova mozga . To je naš borbeni poklič.medicinsko stanje. jeste ključ za jačanje vaše volje i omogućava vam da se borite protiv prisile da perete ili proveravate. vi u stvari menjate biohemiju mozga koja stvara simptome OKP -a. Sledeća dva koraka su isplanirana da vam pomognu da naučite nove načine da kontrolišete reakcije na simptome OKP-a. Vi radite na tome da dublje razumete zašto potreba da proverite tu bravu ili osećanje "da su mi ruke prljave" imaju toliku moć nad vama. Tada bi zapravo postojala tendencija da se prisile pogoršaju. a ne da kontrolišete same misli i prisile. Naučnici iz celog sveta su proučavali ovu strukturu i veruju da nukleus-kaudatus kod ljudi sa OKP-em verovatno ne funkcioniše kako treba. Duboko u mozgu se nalazi struktura zvana nukleus-kaudatus (caudate nucleus). Verovatno najvažnija stvar u tretmanu ponašanja jeste da su vaše reakcije na ove misli i prisilne potrebe pod vašom kontrolom.one zaista ne znače i ne predstavljaju to što vam saopštavaju. će samo stvoriti frustraciju. koji služi za razmišljanje. U stvari najgora stvar koju možete da uradite je da pokušavate da učinite da one nestanu. može da potraje nedeljama. Ono što možete da kontrolišete je vaša reakcija u ponašanju. Vi naučite da ih ne uzimate zdravo za gotovo. ono što nam govore nije stvarno. Nukleus-kaudatus i putamen.onih koji kontrolišu telesne pokrete. Cilj je da naučite da Ponovo odredite intenzitet misli ili prisile i pripišete ih njihovim pravim uzrocima. Ali imajte na umu da proces promene na tom biološkom problemu i s njim i promene na prisilnim potrebama. na te prisilne potrebe. KORAK 2: PONOVO ODREDI Ključ za naš pristup samousmeravajućoj terapiji za lečenje OKP-a može da se sumira u jednoj rečenici: "To nisam ja . da osećanje i neprijatnost prepoznate i odredite kao posledice biohemijske neravnoteže u mozgu. Zajedno sa srodnom strukturom putamenom. pa i mesecima. Ako znate da misao nema smisla. Primanje k znanju ove činjenice. u koja su uključeni ti pokreti i osećanja. koji se nalazi uz njega.to je moj OKP". To nas podseća da misli i prisilne potrebe OKP-a nemaju značaja i da su to pogrešne poruke iz mozga. Oni funkcionišu . Zamislite da je nukleus -kaudatus centar za obradu ili stanica za prečišćavanje veoma složenih poruka koje su stvorene u čeonom delu mozga. planiranje i razumevanje. Cilj je da kontrolišete vaše odgovore na misli i prisile. Nedavna naučna istraživanja OKP-a su otkrila da učenjem odupiranja opsesijama i kompulsijama kroz terapiju ponašanja. fizička osećanja i razmišljanje i planiranje. koji se zajedno nazivaju striatum. bez obzira koliko su jake i dosadne. To je OKP . je prvi korak ka razvijanju dubljeg razumevanja da ovi simptomi nisu to što na prvi pogled izgledaju da su. To zahteva strpljenje i istrajan rad. To se tada neće dogoditi jer opsesije i prisilne potrebe imaju biološki uzrok koji je van vaše kontrole. demoralisanost i stres. One su jednostavno pogrešne poruke u vašem mozgu. Pokušaj da se oteraju te misli i potrebe u trenutku ili u nekoliko minuta. Samousmeravajuća terapija vam omogućava dublje razumevanje ove istine. zašto onda na nju odgovarate? Razumevanje razloga zbog kojeg je misao toliko jaka i zašto ne nestaje. nukleus-kaudatus funkcioniše kao automatski menjač u kolima. U Preimenovanju počinjete da shvatate da ma koliko stvarno ih osećamo. Cilj je da naučimo da im se odupremo. Važno je upamtiti da samim Preimenovanjem ovih misli nećete učiniti da one nestanu.

jedinstveno, kao automatska transmisija, osiguravajući lak prelazak iz jednog ponašanja (aktivnosti), u drugo. Tipično, kad neko odluči da napravi neki pokret, pokreti koji se mešaju i neusmerena osećanja su automatski prečišćeni, tako da željeni pokret može da se izvrši brzo i efikasno. Tu postoji brzo i glatko prebacivanje brzina. U toku dana mi učinimo mnogo brzih promena ponašanja lako i obično i ne razmišljajući o njima. Funkcionisanje nukleus- kaudatusa i putamena omogućava sve ovo. Kod OKP-a izgleda da je problem u tome da efikasno prečišćavanje i promene misli i ponašanja bivaju prekinute kvarom u nukleus-kaudatusu. Kao posledica ovakvog kvara, čeoni deo mozga postaje previše aktivan i troši previše energije. To je kao da ste se sa kolima zaglavili u jarku. Vi okrećete, okrećete i okrećete vaše točkove, ali bez spoljne vuče ne možete izaći iz tog jarka. Kod OKP-a previše energije se koristi u prednjem delu mozga zvanom prefrontalni korteks prečeona kora (orbital cortex). To je kao da se prefrontalni korteks, koji ima taj deo,- kolo za otkrivanje grešaka - zaglavio u brzini. Ovo je verovatno uzrok zbog kojeg ljudi sa OKP-em dobiju osećaj da nešto nije u redu i to ih ne napušta. Morate da uložite rad da izađete iz te brzine - "da prebacujete brzine". Imate ručni, a ne automatski prenos brzine. U stvari, osoba sa OKP-em ima loš ručni prenos brzina i on ili ona mora sam da prebacuje brzine. Za ovo je potreban veliki napor jer mozak ima tendenciju "da se zaglavi u brzini". Ali dok je kod automobilskog prenosa brzina menjački mehanizam izrađen od metala i ne može sam sebe da popravi, ljudi sa OKP-em mogu sami sebe da nauče prebacivanju brzina kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja. Radeći ovo, oni zapravo mogu da poprave pokvareni prenos brzina u mozgu. Mi sada znamo da možete da promenite svoju sopstvenu biohemiju mozga. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja, najvažnije je da shvatite da su užasna napadnost i veoma jak intenzitet OKP-misli, posledica medicinskog stanja. Iza toga leže problemi u biohemiji mozga, koji čine da ove misli i prisile budu toliko napadne. Eto zašto one ne nestaju. Tako što ćete raditi metodom U Četiri Koraka, u samousmeravajućoj terapiji ponašanja, vi možete promeniti biohemiju svog mozga. Za ovo je potrebno više nedelja ili čak meseci napornog rada. U međuvremenu, razumevanje uloge koju vaš mozak ima kod OKP misli i prisila će vam pomoći da izbegnete da činite ono što najviše demorališe i deluje destruktivno, a što ljudi sa OKP-em skoro uvek čine; frustrirano pokušavanje da se "oslobode od misli i prisila". Vi ne možete ništa da uradite kako bi ih oterali. Ali upamtite: ne morate da izvršavate radnje i aktivnosti povodom njih. Ne uzimajte ih ozbiljno. Ne slušajte ih. Znate šta su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga, koje su posledica medicinskog stanja zvanog OKP. Koristiite ovo znanje da bi ste izbegli da radite po njihovoj komandi. Ono što je najefikasnije što možete da uradite - nešto što će vam pomoći da promenite vaš mozak nabolje i na duže staze - jeste da naučite da stavite ove misli i osećanja u stranu i da nastavite sa sledećom aktivnošću. To je ono što podrazumevamo pod prebacivanjem brzina: Uradi drugu aktivnost - ponašanje. Pokušaji da ih oterate će samo gomilati stres na stres - a stres samo pogoršava misli i prisile OKP-a. Korišćenje koraka Ponovnog Određivanja će vam takođe pomoći da izbegnete izvršavanje rituala u uzaludnom pokušaju da "imate pravi osećaj" (na primer osećaj jednakosti ili osećaj kompletnosti). Saznavanjem činjenice da je dobijanje tog osećaja ustvari prisila uzrokovana biohemijskom neravnotežom u mozgu, možete naučiti da ga ignorišete i da nastavite dalje. Upamtite: "To nisam ja - to je moj OKP". Tako što odbijate da slušate prisilu ili da delate po njenom nalogu, vi ćete zapravo menjati svoj mozak i učiniti da to osećanje oslabi. Ako uzmete prisilu kao nešto stvarno i važno i de late na osnovu nje, moguće je da će vam u trenutku biti

lakše, ali će se za veoma kratko vreme, prisila samo pojačati. Ovo je verovatno najvažnija lekcija koju ljudi sa OKP-em moraju da nauče. Ovo će vam pomoći da izbegnete da vas lažni mamac OKP-a stalno vara i pravi od vas budalu. Preimenovanje i Ponovno Određivanje se obično izvršavaju zajedno, kako bi doneli jedno dublje razumevanje o tome šta se zaista događa kada vam misao ili prisila OKP-a stvara toliko bola. Vi Preimenujte, nazovite to njihovim pravim imenima - opsesijom ili kompulsijom. Koristite potpunu svesnost uma da odete dalje od površnog razumevanja OKP-a i temeljnije shvatite da misli i prisile nisu ništa više od produkta medicinskog problema - bolesti.

KORAK 3: REFOKUSlRANJE
Refokusiranje je korak kod koga je izvršen pravi rad. U početku možete na njega da gledate kao na korak sličan onom: "bez muke nema nauke". Mentalne vežbe su kao i fizičke. Kod Refokusiranja, vi treba da odradite taj posao. Morate sami da menjate brzine. Ulažući napor i usmerenu i potpunu svesnast uma, vi ćete uraditi ono što inače nukleus-kaudatus normalno radi automatski , a to je da vam stavi do znanja kada da pređete na drugo ponašanje - aktivnost. Zamislite hirurga koji pere svoje ruke pre operacije. Hirurg ne mora da čeka da zazvoni alarm na štoperici koji označava da je vreme da prestane da pere svoje ruke. Posle izvesnog vremena, ova aktivnost jednostvano postaje automatska. On prosto oseća kad je dovoljno prao ruke, oprao ih. Ali ljudi sa OKP-em ne mogu da osete nešto urađeno, kad je jedanput urađeno. Automatski pilot se pokvario. Srećom, rad kroz Četiri Koraka to uglavnom može da popravi. Kod Refokusiranja ideja je da se radi zaobilazeći OKP misli i prisile, tako što usmerimo pažnju na nešto drugo, čak i na samo nekoliko minuta. Još bolje je da pre toga izaberete neku određenu aktivnost (ponašanje), koja će zameniti kompulsivno pranje i proveravanje. To može biti bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. Naročito su zato dobri hobiji. Na primer, možete da odlučite da odete u šetnju, vežbate, slušate muziku, čitate, igrate kompjutersku igru, pletete ili igrate košarku. Kada se pojavi takva misao, vi je prvo Preimenujte u opsesivnu misao ili u prisilnu potrebu, a onda je Ponovo Odredite i pripišete je činjenici da imate OKP - medicinski problem. Onda Refokusirajte - preusmerite vašu pažnju na tu drugu aktivnost koju ste izabrali. Započnite Refokusiranje odbijanjem prihvatanja značaja i navodne vrednosti opsesivno kompulsivnih simptoma. Kažite sebi: "Ja imam simptom OKP-a. Treba da pređem na drugu aktivnost''. Morate da se uvežbavate u novoj metodi reagovanja na misli i prisile, preusmeravanjem vaše pažnje na nešto drugo. Svrha ovog tretmana je prekidanje uobičajene reakcije na simptome OKP-a, dok prihvatate da će vas u jednom kraćem vremenskom intervalu neprijatna osećanja nastaviti da muče. Počinjete da radite zaobilazeći ih, tako što prelazite na drugu aktivnost. Tada naučite da iako je neprijatno osećanje OKP-a još uvek tu, ne mora da kontroliše vaše postupke. Vi donosite odluke o tome šta ćete raditi, umesto da odgovarate na misli i prisile OKP-a kao robot. Refokusiranje, ponovo preuzimate svoju moć donošenja odluka. Ti biohemijski kvarovi u vašem mozgu više ne vode glavnu reč.

Petnaestominutno pravilo
Refokusiranje nije lako. Bilo bi nepošteno reći da za odbacivanje misli i prisilnih potreba nije potrebno dosta napora i čak otpornosti i tolerancije prema određenom bolu. Ali samo učenjem da se oduprete OKP-u, vi možete menjati svoj mozak i vremenom smanjiti bol. Da bismo vam pomogli da uradite ovaj zadatak, razvili smo petnaestominutno pravilo. Ideja je da se odloži vaša reakcija na opsesivnu misao ili na vašu prisilnu potrebu za izvršavanjem određenog kompulsivnog ponašanja, tako što ćete pustiti da prođe nešto vremena - po mogućstvu najmanje petnaest minuta - pre nego što uopšte i razmislite o postupanju po nalogu prisilne potrebe ili misli. U početku ili kad god je prisilna potreba veoma jaka, treba da postavite sebi kraće vreme čekanja, na primer pet minuta kao cilj. Ali princip je uvek isti: nikad ne radite prisilnu radnju -kompulsiju, bez nekog vremena za odlaganje. Zapamtitie, ovo nije pasivno vreme čekanja. To je vreme za aktivno izvršavanje koraka Preimenovanja, Ponovnog Određivanja i Refokusiranja. Treba da imate potpunu svesnost uma za Preimenovanje tih neprijatnih osećanja u OKP i njihovo Ponovno Određivanje i pripisivanje biohemijskoj neravnoteži u mozgu. Ova osećanja su uzrokovana OKP-em; ona nisu to što nam prezentuju da su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga. Potom morate da pređete na drugu aktivnost-ponašanje; to može biti bilo koja konstruktivna, prijatna aktivnost. Pošto je postavljeno vreme odlaganja prošlo, ponovo procenite vašu prisilnu potrebu. Upitajte se da li ima ikakve promene u njenom intenzitetu i zabeležite eventualnu promenu. Čak i najmanja pozitivna promena vas može ohrabriti da duže čekate. Naučićete da što više čekate, više će se menjati i prisilna potreba. Cilj će vam biti petnaest minuta ili više. Dok nastavljate sa vežbanjem ista količina uloženog napora će dovoditi do većeg smanjenja intenziteta prisila. Uopšte uzev, što više vežbate petnaestominutno pravilo, ono postaje sve lakše. Za kratko vreme vi možete dostići dvadeset ili trideset minuta ili više.

Računa se ono što uradite
Najvažnije je da usmerite svoju pažnju dalje od prisilnih potreba i to na neki razuman posao ili aktivnost. Ne čekajte da misao ili osećanje odu. Ne očekujte da odmah nestanu. I nikako nemojte raditi ono što vam vaš OKP nalaže da radite. Umesto toga, uključite se u bilo koju konstruktivnu aktivnost koju ste sami izabrali. Videćete da će insistiranje na vremenu čekanja odlaganja između pojavljivanja prisilnih potreba učiniti da čak i razmišljanje o postupanju prema njima čini da one blede i nestaju. Ono što je važnije je da čak i ako se prisilna potreba skoro upošte ne promeni, što je ponekad slučaj, naučićete da možete imati određenu kontrolu nad svojim reakcijama na ove pogrešne poruke iz mozga. Ova primena Nepristrasnog Posmatrača će vam davati snagu, naročito posle toliko godina osećanja da ste ostavljeni na milost i nemilost ovoj bizarnoj i naizgled neobjašnjivoj sili. Naravno krajnji cilj koraka Refokusiranjaje da nikada više, reagujući na OKP misli i potrebe, ne izvršavate prisilne radnje ili kompulsije. Ali jedan bliži cilj koji se nalazi na putu do toga krajnjeg cilja jeste postavljanje vremenskog intervala odlaganja, pre izvršavanja bilo koje prisilne radnje. Učite da ne dopuštate OKP-osećanjima da određuju šta ćete raditi. Ponekad će prisilna potreba biti suviše jaka i vi ćete izvršiti prisilnu radnju. Ovo nije poziv da zbog toga sebe mučite. Imajte na umu: kako primenjujete Četiri Koraka i vaše ponašanje se menja, tako će se i vaše misli i osećanja menjati. Ako ste popustili i uradili prisilnu aktivnost posle vremena čekanja i pokušaja da se Refokusirate, onda uložite dodatni napor da

KORAK 4: REVALORIZOVANJE . u kompulsivnaprisilna ponašanja. tako da ćete kad vas uhvati prisilna potreba biti u stanju da odmah to Preimenujete i kažete: "To je opsesivna ideja. To ne mora biti nešto mnogo lepo i uredno urađeno. I kako se lista uspeha povećava. "To nisam ja . kad se opsesivna misao ili prisilna potreba usija. Vođenje dnevnika će vam pomoći da prebacujete brzine onda kad postane zaista teško. Dnevnik je važan jer možete da pogledate unazad i vidite koje su vam aktivnosti najviše pomogle za Refokusiranje.PONOVNO VREDNOVANJE . To je OKP". to će vam uvežbati um da se seti šta je ranije najviše imalo uspeha. Pokušajte da proverite bravu na vratima sa dodatnom pažnjom i potpunom svešću. štednjaka i drugih uređaja: Uzmimo da je vaš problem. Na ovaj način ćete imati kompletnu sliku u svesti na koju možete da se pozovete kada se pojavi prisilna potreba. Vi možete da koristite to znanje kao pomoć za aktivno Refokusiranje na rad na drugoj aktivnosti. praveći mentalne zabeleške kao što su "Vrata su sad zaključana. Ideja je da se jednostavno na papiru drže zapisi koji će vas podsetiti na vaše uspehe u samousmeravajućoj terapiji. Vi želite jasnu sliku tih zaključanih vrata u vašoj glavi. kao dobro obavljen posao. zaobilazeći OKP potrebe tako što ćete raditi na drugoj aktivnosti sa spremnom mentalnom slikom da ste zaključali vrata jer ste prvi put to uradili pažljivo i sa punom svešću. Vođenje dnevnika Važno je da održavate jedan dnevnik terapije ponašanja. Sledeći put ću čekati duže". vašem OKP-u. čak i u toku Preimenovanja i Ponovnog Određivanja prisilne potrebe koja se pojavila kao što ste anticipirali da će se pojaviti. U vrelini borbe protiv prisilnih potreba. već to radim zbog mog OKP-a. Vi ćete Ponovo Odrediti i Pripisati intenzitet i napadnost prisilne potrebe da proveravate. Podsetite sebe: "Ja ne perem ruke zato što su one prljave. Jedan savet za one koji se bore sa ponašanjem proveravanja proveravanjem brava. kao zapisanu istoriju vaših uspešnih napora u Refokusiranju. Ojačajte taj uspeh tako što ćete ga zapisati u svoj dnevnik i dati sebi malu nagradu. nije uvek lako setiti se na koju aktivnost se treba Refokusirati. Veoma je važno da se shvati da Preimenovanje prisilnih radnji.Preimenujete to ponašanje i primite k znanju da vas je ovoga puta OKP savladao. Nema potrebe da zapisujete neuspehe. Ja mogu da vidim da su vrata zaključana". to deluje i kao inspiracija.pomaže vam da dobijete samopouzdanje kad vidite kako lista uspeha raste.to je moj OKP". Osigurajte da sebe hrabrite tako što ćete svesno primati k znanju upešna korišćenja aktivnosti za Refokusiranje. Zapisujte samo svoje uspehe. Setićete se. čak i izvšavanje prisilne radnje može da sadrži elemenat terapije ponašanja. čak i ako je to samo da bi sebi rekli koliko ste odvažni što tako naporno radite da bi sebi pomogli. jeste jedna forma terapije ponašanja i mnogo je bolje nego izvršavanje prisilnih radnji bez njihovog mentalnog beleženja i definisanja.što je jednako važno . proveravanje brava na vratima. na primer. Ali . treba da proverite bravu prvi put polako i namerno. Ovo je nešto što ljudi sa OKP-em moraju da nauče da rade više. Na ovaj način. Anticipirajući da će se prislina potreba da proveravate pojaviti u vama. Vi ćete se Refokusirati i početi sa radom. Morate da naučite da sebe potapšete po ramenu.

Svrha prva tri koraka je korišćenje vašeg znanja o OKP-u kao o jednom medicinskom problemu koji je uzrokovan biohemijskom neravnotežom u mozgu. Kad primenjujete ova dva međukoraka. kako bi mogli da se Refokusirate i "promenite brzinu". stanja i okolnosti. Drugim rečima. Kod opsesivnih misli morate pokušati da pospešite proces Revalorizovanja na još aktivniji način. pogrešne poruke iz vašeg mozga. Kao što je Smit to opisao: "Mi pretpostavimo da smo posmatrači svog sopstvenog ponašanja". Morate da primenjujete vaše saznanje da su simptomi OKP-a samo besmisleni signali. da izbegnete da izvršavate rituale prisilnih radnji i najzad da preusmerite svoju pažnju ili da se Refokusirate na konstruktivne aktivnosti ili ponašanja. Proces Preimenovanja i Ponovnog Određivanja intenzivira saznavanje do kog se dolazi kroz naporan rad Refokusiranja. Mi smo koristili koncept Nepristrasnog Posmatrača. izvršavate aktivno Revalorizovanje. On je razumeo da je jasno održavanje perspektive Nepristrasnog Posmatrača. tu posmatračku moć u nama koja nas osposobljava da se odbranimo od patoloških potreba. je izgleda veoma blizak intenzivnim naporima koje morate napraviti u izvršavanju Četiri Koraka. Možete posmatrati Korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja kao zajednički napor koji je uložen zajedno sa korakom Refokusiranja. Rezultat ovoga je da vi mnogo manje vrednujete . Naporan rad o komeje on pisao. možete da promenite svoje ponašanje. vremenom postajete sposobni da pridajete mnogo manje značaja i vrednosti mislima i prisilama OKP-a. koje bi vas pre terapije ponašanja neminovno vodile ka izvršavanju prisilnih radnji. veoma težak posao. koji je razvijen od strane filozofa Adama Smita u 18tom veku.prisilnih ponašanja. samo konzistentno praktikovanje petnaestominutnog pravila i Refokusiranje na drugo ponašanje. da vam pomogne u pojašnjenju da ta osećanja nisu to što na prvi pogled izgledaju da su kao i da odbijete da prihvatite te misli i prisilne potrebe kao nešto što ima neku pravu vrednost. morate shvatiti daje to samo OKP i reći sebi da ćete se sledeći put jače boriti. Ljudi sa OKP-em moraju naporno da rade. kako bi savladali biološki indukovane prisile koje ometaju njihovu svest. u prva tri koraka. sve dok one ne počnu da blede i nestaju. što je u suštini isto što i korišćenje poptune svesti uma. Kada jedanput uložimo napor da ojačamo gledište Nepristrasnog Posmatrača. Anticipiranje . pomažu vam kod koraka 2: Ponovnog Određivanja i pripisivanja. to je moj OKP. uvek možemo pozvati našeg Nepristrasnog Posmatrača i sebe posmatrati na delu. Posle odgovarajućeg vežbanja i prakse. Zajednički efekat ova tri koraka je mnogo veći nego sam zbir njegovih pojedinačnih delova. Vi se morate boriti da bi održali svest Nepristrasnog Posmatrača. otkrivate da se vremenom i vaša osećanja menjaju. možemo da budemo svedoci svojih sopstvenih akcija i osećanja kao što bi to bio neki nezaintersovan spoljni posmatrač. Ova borba se može svesti na ovo: Ko je ovde glavni? Čak i kad vas OKP savlada i vi popustite i izvršite kompulsiju. da bismo vam pomogli da razumete šta zapravo vi postižete izvršavanjem Četiri Koraka saznajne bioterapije ponašanja. Smit je opisao Nepristrasnog Posmatrača kao biće unutar nas. shvatanja da to osećanje ne zaslužuje da mu se posveti pažnja i neprihvatanja bilo kakve navodne vrednosti tog osećanja imajući na umu daje to OKP i da je on uzrokovan medicinskim problemom. Menjajući svoje ponašanje. Iako ne možete da za kratko vreme promenite svoja osećanja. Morate da sakupite svoje duševne snage. naročito u teškim okolnostima i zahteva "najveće i iznurujuće napore i pregnuća". koje sa sobom uvek nosimo i koje je svesno svih naših osećanja. Kod kompulsivnih . To nisam ja to je moj mozak". stalno imajući na umu: "To nisam ja.i da devalorizujete osećanje OKP-a. Kao rezultat ovoga počinjete da Revalorizujete odnosno ponovno vrednujete te misli i prisile. Dva međukoraka: Anticipiranje i Prihvatanje. dovodi do Četvrtog koraka Revalorizovanja.

Ako se postavite tačno ispred nje. Vi još uvek možete da nastavite . vi preuzimate vlast i nad svojim umom i nad svojim životom. Refokusiranje je kao borilačaka veština. sve dok dosadni alarm ne prestane".bilo da su nasilne ili seksualne ili se manufestuju na mnoge druge načine znate da se one mogu pojaviti i po stotinu puta dnevno. Kada se opsesija pojavi. uvek pamtimo da se ova osećanja pojačavaju i imaju . nemojte biti iznenađeni. Prihvatanje znači da ne treba uzaludno trošiti energiju i kriviti i mučiti sebe zbog toga što imate ta loša osećanja. Nemojte sebe mučiti pokušajima da oterate te opsesivne misli jer u tako kratkom vremenskom periodu to nećete uspeti.i zaista morate nastaviti . Možete da naučite da pređete na drugo ponašanje. Krenite napred. Moramo da naučimo da nas ovakva osećanja pogrešno vode. nemojte dopustiti da zbog toga sebe mučite. Nema potrebe da za zaokupljenošću s tom misli iako ona ne nestaje iz vašeg uma. Ostavite sve negativne. Ova lekcija važi i mnogo više od samog savlađivanja OKP-a. u pokušaju da je oterate iz svog uma i primite pun udarac njene snage. ZAKLJUČAK Mi koji imamo OKP moramo naučiti da ne prihvatamo napadne osećaje takve kakvi nam oni na prvi pogled izgledaju. delate zaobilazeći je i da pređete na sledeću aktivnost. Opsesivna misao ili prisilna potreba jeste veoma jaka.aktivnost. Za opsesije. vi shvatate tu činjenicu na dublji način. Na ovaj način mi dobijamo nove spoznaje istine. verovatno čak i na duhovnom planu. Najvažnije je da ne razmišljate i ne fantazirate mnogo o posledicama eventualnog ispunjenja užasne opsesivne misli. Štogod da je sadržaj vaših opsesija . Nemojte reći: "Ne mogu da uradim ništa drugo. Vi želite da prestanete da svaki put reagujete kao na neku novu misao. Stalno imajte na umu "To nisam ja . I naravno. Nemojte biti oštri prema sebi jer nema smisla sebe kritikovati oko unutrašnjih motiva. Vi učite da ostanete prisebni i mudri prilikom suočavanja sa moćnim protivnikom. Jednostavno se trudite da ga ignorišete i nastavite sa drugim aktivnostima.znači "biti spreman". tako da budete spremni na to. Saznali ste u drugom koraku da su dosadne opsesivne misli uzrokovane OKP-em i da su povezane sa biohemijskom neravnotežom u mozgu . samo zbog biohemijske neravnoteže u vašem mozgu. Ne dopuštajte da vas to šokira. Nemojte ostati s tim. omalovažavajuće sudove i kritike o ''vrsti ljudi koji imaju ovakve misli''. Tako što anticipirate pojavljivanje sopstvene poznate opsesije. ali isto tako veoma glupa.da prelazite na sledeću misao i na sledeće ponašanje . bićete spremni. vi možete smanjiti veliki strees koji vam ponavljajuće opsesivne misli obično stvaraju. možete da je prepoznate istog trenutka kada se pojavi i odmah da je Preimenujete. Znaćete: "To je samo moja glupa opsesija. Zamislite auto-alarm koji vas svojom bukom uznemirava i prekida. To je samo moj mozak. uprkos vama. Vi znate šta ih uzrokuje i znate da morate delovati tako što ćete ih zaobilaziti. Vi nećete postupiti prema njoj jer to zaista i ne želite. znati da to osećanje dolazi. Saznajemo da su čak i uporna i napadna osećanja prolazna i nestalna i da će se povući ako se ne izvršava akcija na osnovu i povodom njih. Zapamtite: Ne možete da oterate tu misao. svaki put će vas poraziti. To nisam ja . petnaestominutno pravilo se može skratiti na jednominutno ili čak na petnaestosekundno pravilo.to je samo moj mozak". pomoćnog koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja. Ona nema smisla. Kod Prihvatanja. Shvatajući da je opsesivna mIsao tu. a ne zbog vas. na nešto neočekivano.to je moj OKP. Mi imamo novi pogled na istinu. Sa te strane. Preuzimanjem kontrole nad vašim akcijama. Morate da se pomerite u stranu. Na postepen način mi ćemo promeniti svoje reakcije na ta osećanja i odupreti im se. Nema potrebe da ostajete sa tom mišlju. Ovde je sada mesto za drugi pomoćni korak -Prihvatanje. Nema potrebe da na to obraćam pažnju". ali ne morate ni da na nju obraćate pažnju.

sama po sebi ona nema značaja. Sa većim razumevanjem procesa kojim se osposobljavamo za borbu protiv OKP-a i većim vrednovanjem kontrole koju dobijamo vežbanjem našeg uma za prevazilaženje kompulsivneprisilne i automatske reakcije na napadne misli ili osećanja.i da joj se odupremo. postavljamo temelje prave lične moći i vladavine ličnosti. pomoću koje možemo ponovo preuzeti svoje živote u svoje ruke. to je verovatno vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu. . kao i umetnosti vladanja nad svojim akcijama. Uradite nešto drugo: PREĐlTE NA DRUGU AKTIVNOST. je dobra i povoljna posledica ove akcije koja afirimiše život. Kroz konstruktivan otpor prema osećanjima OKP-a. SAMOTRETMANA KOGNITIVNOM TERAPIJOM PONAŠANJA ZA OKP Korak 1. tako što ćete fokusirati svoju pažnju na nešto drugo. Prava sloboda leži na tom putu pročišćene percepcije našeg pravog interesovanja za svoj život. Korak 2.: PREIMENOVANJE Prepoznajte da su napadne opsesivne misli i prisilne potrebe REZULTAT OKP-a.: REFOKUSIRANJE Radite zaobilazeći OKP. Menjanje hemije našeg mozga.: REVALORIZOVANJE Nemojte uzimati misao OKP-a zdravo za gotovo. mi sve više dobijamo dublju spoznaju. barem na nekoliko minuta. U procesu izvršavanja i primene ove metode samotretmana ponašanja U Četiri Koraka. Poboljšana je naša sposobnost da pravimo svestan.tendenciju da ovladaju nama.: PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Shvatite da je intenzitet i napadnost misli i prisilnih potreba. KRATAK PREGLED ČETIRI KORAKA. UZROKOVAN OKP-EM. Moramo da prepoznamo takvu potrebu kao prisilnu potrebu . Korak 3. Korak 4. mi povećavamao svoje samopoštovanje i doživljavamo osećaj slobode. kad pred njima popustimo. samousmeravajući izbor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful