Naslov originala

:
"Brain Lock", 'Free Yourself from Obsesssive-Compulsive Behavior' A Four-Step-Self Treatment Method to Change Your Brain Chemistry. Dr. Jeffrey M. Schwartz M.D., with Beverly Beyette.

Copyrightza srpski jezik: Vladan Obradović prevod: Vladan Obradović
u sopstvenom izdanju

recenzenti: Prof. Dr Jovan Striković Prof. Dr Jovan Marić konsu1tant za medicinske izraze: Dr Zvonko Vinković korektor: Goran Dimitrijević

Štampa Čigoja-Beograd tiraž - 1000 primeraka

Dr Džefri Švarc
i Beverli Bejet

BLOKIRAN
MOZAK
OSLOBODITE SE OPSESIVNO - KOMPULSIVNOG PONAŠANJA Metoda Samotretmana ''U Četiri koraka", koja menja hemijske procese vašeg mozga

preveo sa engleskog Vladan Obradović

Beograd 1997.

© 1996 by Jeffrey M. Schwartz, M.D. All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. For information address HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.
BRAIN LOCK. Copyright

HarperCollins books may be purchased for educational, business, or sales promotional use. For information please write: Special Markets Department, HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.

. MAHĀSI SAYADAW zbog njegovog velikog doprinosa praksi potpune svesnosti uma u ovom veku.Ova knjiga je posvećena sećanju na mog dedu HARRY WEINSTEIN i sećanju na velečasnog VEN.

. Svi simptomi i terapeutski radovi su onakvi kakvi su zaista i bili.Imena i neke spoljne okolnosti pacijenata u ovoj knjizi su izmenjena da zaštite njihovu privatnost.

Sadržaj: O knjizi Reči zahvalnosti Predgovor xi ix ix Uvod xiii Opsesije.: Ponovno Određivanje 39 ''Otključavanje vašeg mozga'' 3 Korak 3. Kompulsije.: Preimenovanje 5 ''To nisam ja . i Metod samotretmana U Četiri Koraka DEO I: Četiri koraka 1 1 Korak 1.: Ponovno Vrednovanje 97 ''Lekcije koje smo naučili od OKP-a'' .to je moj OKP'' 2 Korak 2.: Refokusiranje 71 ''To se ne postiže samo željom'' 4 Korak 4.

Patološko kockanje. Zloupotreba raznih materija.DEO II: Primena Četiri Koraka u vašem životu 119 5 Četiri Koraka i lična sloboda 123 6 OKP kao porodični poremećaj 129 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji 185 Preterano uzimanje hrane. Kompulsivno seksualno ponašanje 8 Četiri koraka i Tradicionalni pristup Terapiji Ponašanja 191 9 OKP i lekovi 197 10 Formular za testiranje Opsesivno-Kompulsivnog Registra Univerziteta u Hamburgu 201 11 Dnevnik samotretmana u Četiri Koraka pacijenta s OKP-em 205 DEO III: Priručnik za samotretman metodom ''U Četiri Koraka'' 207 .

a potrebno je i beležiti misli i ponašartie (voditi dnevnik). Četvrti Korak je "Ponovno vrednovanje . Glavni princip koji je ugrađen u Revalorizovartie je: što bolje uočite šta je vaš OKP pre ćete moći da ga odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje. Daju se detaljni opisi i primeri tzv. Daje se i . Drugi korak se naziva "Ponovno određivanje". preterano uzimanje hrane. Uputstvo je da se mora biti veoma aktivan. Mora se revalorizovati na aktivan način. Scwarz) je podeljena na 3 poglavlja: Četiri Koraka. jer neispravno funkcioniše "promena brzina li automatskom menjaču" li određenim moždanim strukturama. kompulsije kao i osnovnu ideju metode samotretmana "U četiri koraka".to je samo moj OKP. U ovom poglavlju se daju dalja i detaljnija objašnjenja biohemijskih procesa u mozgu koji su u vezi sa pojedinim anatomskim strukturama.Revalorizovanje" . ponovno određivanje. prijatniju aktivnost. ta prisilna misao (opsesija) ili prisilna radnja (kompulsija) nije zapravo moja prava ličnost . nešto celishodno i nešto u čemu uživate. Savetuje se najmanje dva puta dnevno petnaestominutna aktivnost sa porukom . a sve sa ciljem da se pacijentu pojasne složena dešavanja u njegovom mozgu. U ovom poglavlju se diskutuje i veza OKP i lekova. Primena Četiri Koraka u vašem životu i Priručnik za samotretman metodom "U Četiri Koraka". Tu se ova tehnika samokontrole diskutuje tako što je pokazano da ona ojačava ličnu slobodu. zloupotreba raznih psihoaktivnih materija. I konačno. tako da svaki potencijalni pacijent i korisnik ove korisne knjige može sebe lako da pronađe. Treći korak je autor nazvao "Refokusirartie" i rtiegov cilj je da nauči pacijenta da svoju pažnju sa neprijatnih prisilnih misli i podsticaja refokusira na neku drugu. U prvom poglavlju "Četiri Koraka" detaljno se razrađuju te originalne 4 faze u tretmanu OKP: preimenovanje. kompulsivno seksualno ponašanje.O knjizi Knjiga-monografija "Blokiran mozak" (u originalu na engleskom: "Brain Lock") autora Džefrija Švarca (J effrey M. opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i lista uobičajenih OKP simptoma. da je korisna u komunikaciji sa članovima porodice. Kod OKP mozak se "zaglavi li brzini". Prvi korak autor je lucidno nazvao "Preimenovanje" sa idejom koju bolesnik stalno sebi treba da ponavlja: to što činim nisam ja. a to znači maksimalno uključiti Nepristrasnog Posmatrača koji će stalno govoriti: "Ovo nisi Ti. Taj korak u razdvajanju simptoma od celokupne ličnosii je očigledno početni potez koji je veoma važan u daljem postupku. Suština je postići "otključavanje mozga" i pripremiti mozak da počne ispravno da "menja brzine". to je samo jedan hemijski proces. Mora se koristiti i Nepristrasni Posmatrač. refokusiranje i ponovno vrednovanje. to je blokiranost moga mozga. Tako se čitalac preko detaljne razrade tehnike "Četiri koraka" uvodi u drugo poglavlje sa naslovom: "Primena Četiri Koraka u vašem životu". a moćan um može da menja mozak i rezultat svega će biti "samokomandovanje i samopoštovanje". Poruka je jasna: to što činim nije ludilo. ovo je lako reći a teško uraditi. to je samo tvoj OKP!" Tako će se ojačati i um. Međutim. jer "menjanjem ponašanja menjaju se i biohemijski procesi u mozgu". U predgovoru i uvodu autor diskutuje pojmove opsesije. a uočena je delotvornost i u tretirartiu drugih psihijatrijskih poremećaja kao što su patološko kockanje. kao i analiza metode Četiri Koraka u komparaciji sa tradicionalnom bihejvior terapijom (terapijom ponašanja). Ovo je korak kada se konačno pobeđuje "neprijatelj".uradite nešto drugo.

Knjiga je pisana jednim veoma sugestivnim jezikom kao i jasnim i podstičućim načinom obraćanja čitaocu.kompulzivni poremećaj.koristan formular (upitnik) za testiranje OKP-a kao i dnevnik samotretmana pacijenta sa OKPom. Odmah. socijalni radnici . Toplo preporučujem izdavanje knjige "Blokiran mozak" Džefrija Švarca s nadom da će značajno pomoći pacijentima obolelim od jedne izuzetno komplikovane i terapijski često rezistentne neurotične manifestacije poznate kao opsesivno . ali nije bio izopačen" Ljudsko ponašanje je determisano delimično.. Definicija. Njega srećemo u nekoj vidljivoj ili poluvidljivoj formi skoro kod svakog čovjeka. ) ali i obično "pučanstvo" odnosno bolesnici sa OKP. Hauarda Hjuza. odnosno većim delom filogenetskim. Treće poglavlje nosi naziv "Priručnik za samotretman" metodom "U Četiri Koraka" i predstavlja neku vrstu rezimea i "utvrđivanja pređenog gradiva". duševni poremećaj ili pak nešto što bi po svojoj klasifikaciji kao represivnoj instanci i instituciji. U Beogradu 1. . jer je upravo za njega ponajviše i napisana. ispravna je.onim što bi se pod zajedničkim imeniteljem moglo podvesti pod termin vaspitanja. Posebno treba istaći da je ova knjiga pisana veoma razumljivim jezikom. a mali deo naše ekspresije postaje svojstvo navika stečenih učenjem. Različite forme njegovog ispoljavanja određuju njegovu zabavljivost za . zabranama.bolest.. u početku ove zanimljive knjige nailazimo na jednu rečenicu s kojom započinjemo raspravu o "bolesti" ovog po mnogo čemu neobičnog ekscentrika za čije ponašanje nije adekvatan termin . odnosno ontogenetskim hodom i kodom. koji je uostalom preovlađujući u bilo čijoj egzistenciji. Ako tome dodamo duhovite komparacije kojima se složeni moždani mehanizam jasno svodi na svakodnevni život (npr. Koliko je nekad to takozvano vaspitanje malo presudno u oblikovanju čovekove sudbine u njegovoj egzistenciji.1997 RECENZENT Prof dr sci Jovan Marić Iz recenzije Prof. može se potkrepiti sa bezbroj primera.06. bilo patologija u najširem ili najužem smislu te reči. i doista posredije Opsesivnokompulzivni poremećaj. Obiluje mnogim primerima iz postojeće kliničke prakse (autor je uspešno lečio hiljadu slučajeva OKP-a) tako da su opisi simptoma brojnih pacijenata izvanredan način da se čitalac sa potencijalnim ili manifestnim opsesivno-kompulzivnim poremećajem prepozna u istoriji bolesti nekog drugog pacijenta. Štampanje i izdavanje ove knjige je "Peti korak" u tretmanu OKP-a. psiholozi. razumljivim kako stručnjaku tako još i više laiku. kaznama. ovakvog načina života. Neka jedan kao eklakantan primer bude upravo ponašanje "glavnog junaka" ove knjige.onda je jasno da će od jedne ovakve knjige veliku korist imati i stručnjaci (psihijatri. tako da je potpuno logično što je autor imao tako mnogo uspeha sa ovom metodom u svojoj kliničkoj i terapeutskoj praksi. menjač se zaglavio pri promeni brzina) . dr Jovana Strikovića za knjigu "Brain Lock" Dr Jeffrey Schwartz-a "Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik. koja je data u ovoj knjizi.

trebalo da bude.druge. Autor na jednom mestu zapaža: "U stvarnosti ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše". kao i ostali merni instrumentarijum. koja je neka vrsta unutrašnjeg spokojstva. ne uspostavljajući se nikada u tački stajališta. iako pravi veće nevolje od obe ove bolesti zajedno. intelektualno . svejedno je koji će kraj njene vage pokrenuti njen jezičak koji je na sredini. Ovaj rizik kojem se izlaže pacijent potvrđuje filozofsko artikulisanu maksimu: što me ne ubi. koje prouzrokuje ono što Opsesivno-kompulzivno ponašanje prouzrokuje. razrađen sistem razmišljanja i postupaka. . a najvećim delom magičnom pričom o doktorovoj moći. menja biohemijska aktivnost mozga je apsolutno prihvatljiva. i smiraj je takođe neminovan. on je za pojedinca opravdan i realan. on je dominantan u intenzitetu. ili život. Teoretsku pretpostavku da se metodom "U Četiri Koraka". Efikasnost onoga što se u knjizi zove "izlaganje i preventiva reagovanja" više je nego očigledna. koju neki od ektravagantnih maštara može imputirati na mesta koja su podložna podozrenju mase. budući da u sebi krije neku tajnovitost. sve do svemoći. a katarza koja je nesumnjivo prisutna tu negde. to je druga stvar. ne postoji usklađena veza između onoga što čovek jeste kao oblik ponašanja. Da li bi i sama ta apsolutna usklađenost u njenoj najpreciznijoj konotaciji i sama bila ono isto što je i Opsesivno-kompulzivni poremećaj. koji su isto tako relevantni. Ali već kod prvog susreta topi se iluzija koja je stvorena sopstvenom ruminacijom. Ono što je češće od šećerne bolesti i astme. on je deo te igre. pokušava se da se oni drže pod kontrolom. Što se tiče same ravnoteže. Metodom "U Četiri Koraka". je nešto što skreće na sebe pažnju iz više razloga. nije grč onaj koji je dominirajući u vremenu. da ne bi ovladali nama. priprema nas za novi okršaj sa neprijatnošću i nelagodom. mogao bi se primeniti isti metod i isti zaključak. manje se zbog toga o njoj piše ili glasno razmišlja. pa makar to bili i lekari koji su po prirodi svoje najuže edukativne vokacije dužni da to razumeju više od drugih i pomognu bolje od ostalih. tu upravo i leži prva zamka. i onoga što bi on racionalnim aršinima meren sa emocionalne distance. Doista. ili bi se njegova punoća i njegov glavni i osnovni sadržaj "vrteo" oko njegove oscilacije. i on je za sebe u pravu. prvo ukroti. Prvo se ovom metodom pokušava ovladati pojavnim oblicima ove "bolesti". i ona se može meriti biheviorističkim metodima.. i šeherezadskom pričom koja se ispreda oko lekarskog praksisa. ali nijedan problem se nemože rešiti. za istu pojavu. Da li bi se uopšte moglo i zamisliti da taj jezičak miruje. Ove teoretske rasprave pojednostavljuju problem. potrebnog svakom čoveku. niti shvatiti ako se ne pođe od njegovog na jednostavnijeg shvatanja te pojave. koja predstavlja jedan sistem. zaslužuje bar toliku pažnju kao i ove dve bolesti. i ide istom stazom. a zatim pokuša da se on preusmeri. Pokušava se u stvari da se impuls za koji se pretpostavlja da uvek polazi sa istog mesta. Bolne faze u toj "igri" su neizbežne. to me ojača. emocionalno. sa kojom se sreće onaj koji se apsolutno osloni na lekara kao spasioca. Neopravdan strah od prljavštine. koja takođe dovodi do neprijatnosti najrazličitije vrste sa već poodavno artikulisanim posledicama. nešto svojom uobraziljom. Za stres kao pojavu. da li bi on u mirovanju predstavljao ono što se zove spokojstvo. i on je taj. Koliko će ona praktično delovati na naše ponašanje. Međutim. Ne bi li se i tu radilo u stvari o tegu postavljenom na onom drugom tasu te takoreći dvokrake vage. i proizilazi iz potrebe da se bolesnik prisili da istrpi neprijatnosti anksioznosti. iz jednostavnog razloga što mozak i njegovi biohemijski procesi nikad ne miruju. neopravdan iz UCLA opšte opasnosti. Četiri Koraka je metoda koja se iznedrila kao logičan sled stvari. Ali Opsesivno-kompulzivna neuroza..

Zato je ova knjiga i višeznačna. dakle objektivnim pokazateljima. A ovde je možda važnije ono kako se čovek oseća od onoga zbog čega se tako oseća. pa ne izaziva strah. da: po prvi put. život je jedino i moguć. nalazi svoj odgovor i primeni Četiri Koraka. veći od onog koji objektivno postoji. podnijeće i ono kako da živi". i na taj način steklo pravo empirijskog dokaza. krije upravo u jednostavnosti. odgovor bi se sastojao u tome da se istinitost odgovora na komplikavane pojave i procese. Naime njen autor tvrdi da. Savremena medicinska literatura ima suprotan i negativan halo efekat. ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je takozvana svesna terapija ponašanja. odnosno egzistencijama paradoksalnosti. U tom dualitetu paradoksalnih odnosa. za bilo koje psihijatrijsko stanje. Jedan veliki filozof je zapisao: "da onaj ko nalazi razlog da živi. Pretencioznost u zaključcima nije mimoišla ni ovu knjigu. Ona je pre svega namenjena širokom krugu čitalaca. A što se tiče eventualnog prigovora na jednostavnost metode koja se zove "U Četiri Koraka". kroz sintagmu: klin se klinom izbija. bez kojih nije ni jedan autentičan život. Ali. koji ponekad oseća nelagodnosti života. to je najmanji greh ovoga štiva. svakom čoveku. onoliko koliko je maksimalno moguće da se izbegne opasnost. Ona izgrađuje svoj autoritet na proizvodnji straha. sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa Opsesivno-kompulzivnim ponašanjem. .Ono što je jako značajno je to da sve ove metode iako jednostavne. Popularnost ove knjige je i u tome što se ozbiljne tegobe i teška stanja objašnjavaju na popularan i razumljiv način. ili na ljutu ranu ljut lek. ali bez sigurnog naučnog pokrića koje bi se moglo verifikovati egzaktnim. kao metode lečenja. Narodno iskustvo koje se potvrdilo kroz eone. i to se ne mistifikuje. polazile su od medicinski priznate aksiome: primum non nocere.

je bio veoma velikodušan sa svojim doprinosom i uloženim vremenom. Sve u svemu. Steve Wasserman) su mi predložili i ohrabrili me u stvaranju ove knjige i predstavili me izdavaču. Džesika Klajn i Stiv Vaserman ( Jessica Klein. je stvorila izvanredno okruženje za izvršavanje ovih istraživanja.Reči zahvalnosti Izdavanje ove knjige ne bi bilo moguće. i A. da nije bilo truda i doprinosa mnogih pacijenata. Ova knjiga ne bi izašla bez značajne podrške porodice Čarlsa i Lile Hilton (Charles. Lor (A. Lorre) kod fotografije. Istraživačka grupa za OKP u Medicinskom Centru. Jan Jablonsky. potrebno je dosta pomoći da bi se napisala knjiga o samotretmanu. ViI Veston (Will Weston)je bio od velike pomoći kod um etničkog dela posla. Marty Wax. Pam i Roy Norman su pružili dosta toliko potrebne. i od pomoći za što veći broj ljudi. Zahvaljujem se svima koji su mi je pružili. koja je odmah shvatila potencijalne rezultate rada koji je ovde opisan. moralne podrške u vreme ubrzane i kritične poslednje faze pripreme. pri Kalifornijskom Univerzitetu u Los Anđelesu (UCLA). James Q Wilson i Don Jeffreys su me ohrabrili da radim i ustanovim neke šire primene ove metode. koji su mi pomogli u sticanju znanja o metodi U Četiri Koraka. Autor . na čijem se naučnom radu ova knjiga i zasniva. i doprinela da ova knjiga bude dobra. Beverli Bejet (Beverly Beyette) je uložila ogromne napore kako bi pomogla. Lelah Hilton). i Dave Richmond su između ostalih dali neke veoma korisne komentare. Džuliji Šerman (Julie Sherman) se specijaino zahvaljujemo na njenom doprinosu. (Christine Juska ) je pomogla u prirpemanju prvih kopija. Ajver Hend (Iver Hand). Džuditi Regan (Gudith Regan). Krisitin Džuska.

koautoru knjige o Hauardu Hjuzu (Houward Hughes: The Untold Story). i da pobedite. zaboga. "Nisam mogao da izađem. on se izvinio i otišao do kupatila. Patio je od opsesivnokompulsivnog poremećaja ponašanja. u atmosferi sličnoj bolničkoj. odgovori Hjuz. jer nisam mogao da dodirnem kvaku na vratima. Ako ste jedan od mnogih koji imaju opsesivno kompulsivni poremećaj. Usput ćete moći da naučite dosta o vašem mozgu i kako možete da imate bolju kontrolu nad njim. Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik. Kada se konačno pojavio. bio je klasičan i težak slučaj. "prosuo sam nešto supe na košulju i pantalone. koje muje njegov OKP nalagao da izvršava.Braunu. Širile su se glasine da je ovoliko zastranio ili zbog upotrebe droge. "Pa. Proći će još decnija i po pre nego što je ova bolest identifikovana kao poremećaj. Džejn Grir nije više nikad izlazila sa Hjuzom. Pročitaćete ispovesti hrabrih ljudi koji su uz pomoć metode "U četiri koraka". kao što je Hjuzov. U toku večere. bila je šokirana videvši da je bio mokar od glave do pete. dogodilo?" upita ona. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. pogrešne poruke koje su dolazile iz njegovog mozga. koji su izvršavali čudne rituale.godine Hauard Hjuz (Howard Hughes) je izašao na večeru sa glumicom Džejn Grir (Jane Greer) kod Siroa. Pri kraju svog života bolest ga je skoro potpuno savladala. ili završnog stanja ludila. U stvari sva njegova ponašanja su razumljiva kao simptomi jednog teškog slučaja OKP-a. Na čuđenje Grirove. Često pominjem slučaj Hauarda Hjuza. sa svim njegovim bogatstvom. Na kraju. na SanStripu. OKP-a. Što više joj ugađate. Potpuno crne zavese su sprečavale svu sunčevu svetlost. u Los Anđelesu. (OKP) bilo da je to blag. više traži. može da ga savlada. vratio se tek posle jedan i po sat. naučili kako da prevaziđu zastrašujuće osećanje "Blokiranosti mozga" koje je uzrokovano OKP-em. ." On ih je onda okačio o vrata kupatila. su ga savladale. Prema Piteru H. da se malo osuše. nije mogao da kupi svoj izlaz iz tog stanja. ova knjiga će vam pokazati kako da se borite protiv njega. OKP je težak neprijatelj. kako bih pomogao mojim pacijentima sa OKP-em da shvate kakvo je nezasito čudovište ova bolest. (OCD -obsessive compulsive disorder). Tužno je da nije postojao način lečenja u njegovo vreme.Predgovor Jedno veče 1947. pa sam sačekao da neko naiđe" objasnio je na kraju. ili pak težak slučaj. Živeo je u hotelskoj sobi u Akapulku. milionima i gomilom posluge. Čak i Hjuz. Onda je ponovo obukao odeću. ili odmaklog stanja sifilisa. potpuno zatvoren i izolovan. ali nije bio izopačen. Smatrao je da sunce može da prenese bakterije od kojih se toliko plašio. Provodio je svoje poslednje dane u potpunoj izolaciji. i morao sam da ih operem u umivaoniku. ali osoba sa motivom i čvrstom voljom. preplašen od bakterija. "Šta vam se. Posluga mu je donosila obroke noseći ih sa belim servijetama u rukama.

Ovaj poremaćaj ima obično svoje početke u adolescenciji ili ranoj punoletnosti i češći je od astme ili dijabetesa. u opštoj populaciji. često dovodi do konflikata u braku. tada se nešto ozbiljnije dešava. problema na poslu. Takođe znamo da metod samotretmana "U Četiri koraka" o kojem ćete više saznati u ovoj knjizi. ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše. da bi sprečili neku zamišljenu katastrofu. Štaviše. tehnike u ovoj knjizi vam mogu pomoći da prevaziđete druge neprijatne navike i ponašanja. osposobljava ljude sa OKP-em da promene hemijske procese u sopstvenom mozgu. i u društvenom . Ako nemate OKP. onda nas one obuzimaju mimo naše volje i kontrole. i samotretman metodom U Četiri Koraka Mi svi imamo svoje male čudne navike. Univerziteta u Hamburgu (Obsession Compulsive Inventory Screening Form) mogao da pomogne da to proverite.Naučno je pokazano kako je ovaj metod osposobio ljude da promene funkcionisanje svojeg mozga. ovaj metod može biti široko primenjen kod manje ozbiljnih. Nekada smatrano da je ovo retka bolest. Stalna preokupacija sa njihovim ponavljajućim ponašanjima. U stvarnosti. OCD) Ljudi koji pate od ovog poremećaja se vezuju za bizarna. neki bi se tuširali četrdedest puta dnevno. Uvod Opsesije. ili bi se jako trudili i išli jako daleko samo da bi izbegli određene brojeve i "tako sprečili" fatalnu avionsku nesreću. OVO JE OPSESIVNO-KOMPULSIVNI POREMEĆAJ (OKP). ali isto tako uznemirujućih opsesija i navika. To je destruktivna bolest koja često napravi haos od života njenih žrtvi. Kad se navike pretvore u iscrpljujuće rituale. Za razliku od ljudi koji prisilno kupuju ili se kockaju. Na primer. Svi mi želimo da imamo više samokontrole. koje izvršavamo da bi se oslobodili straha. kompulsije. destruktivna i pogubna ponašanja. identifikovan sa dve grupe simptoma: Opsesijama i Kompulsijama (Prisilama). za koju sada znamo da se veoma efikasno može lečiti i bez lekova. OKP je poremećaj obično za ceo životni vek. Uopšteno govoreći. što je pet miliona u SAD. ljudi sa OKP-em ne uživaju u izvođenju svojih rituala. U glavnom je to veoma bolno za njih. za koje znamo da nam uopšte nisu potrebne. i onih koji ih vole. (ENG. onda bi vam formular na str. Ako mislite da i vi imate OKP. da bi "osigurali" da ne bude smrti u porodici. Skoro je potpuno sigurno da je OKP u sprezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. Ali kada misli počnu da se roje i počnu da bivaju veoma intenzivne i napadne. 201. OKP zapravo muči jednu osobu od četrdeset. tako da ga možete odmah i primeniti. a ovde će to biti i opisano.

nešto što je normalno i čak prijatno. To je ruminacija. radi kao prenosnik za prednji misleći deo mozga. iako ne postoji stvarna potreba za tim. ali ne i nemoguće. onaj parfem bi se zvao "ruminacija" . Drugim rečima automatska transmisija u mozgu ima kvar i mozak je zaglavljen u brzini. Opsesivna misao je samo to. i mogu da se zamisle kao menjač brzina kod automobila. koji je automatski prenosnik za kontrolu pokreta tela. i možete fizički izmeniti način na koji vaš mozak radi. samo da bi nekako očuvali nešto mira za sebe ( što je veoma loša ideja). Ili se pak intenzivna prisila da brojite predmete ili ponovo iščitavate reči može pojaviti bez ikakvog stvarnog razloga.opsednut. Reč opsesija dolazi od latinske reči koja znači "zarobljen" . ali se to ne događa. Ovo je stoga što četiri strukture u mozgu postanu čvrsto vezane i mozak počinje da šalje pogrešne poruke koje osoba ne može odmah da prepozna kao pogrešne. ili u nekom više kontrolisanom obliku. Ove tehnike u stvari čine da automatski prenos u mozgu lakše menja brzine. možete promeniti način na koji vi reagujete na ove misli i prisile. DOBIJANJE (POGREŠNE) PORUKE Pošto ove opsesije ne napuštaju takvu osobu. Zajedno sa putamenom. ona se odmah razvedrila i izbacila dosetku: . i kao takve se veoma teško ignorišu. nukleus-kaudatus omogućava veoma efikasnu koordinaciju misli i pokreta u svakodnevnom životu. Da je Kalvin Klajnov Department za marketing znao za pravo značenje reči opsesija. i poruke iz prednjeg (čeonog) dela mozga ostaju blokirane. i vi ih ćete prati. Za razliku od drugih neprijatnih misli. misao koja vas zarobi i "nervira do zla Boga". ili vam može reći "Bolje da proveriš tu bravu još jedanput". ŠTA SU OPSESIJE? Opsesije su uznemirujuće i napadne misli i mentalne slike. Recimo da ste videli veoma lepu ženu i ne možete da je izbacite iz vaših misli. mozak vam obično govori: "Moraš ponovo da opereš ruke".Vi se molite da ona ode. ove ne nestaju. već nastavljaju da uznemiravaju vaš um iznova. Mi ovaj problem nazivamo "Blokiranost mozga". Kada su jednoj pacijentkinji iz UCLA-e rekli da su njeni problemi uzrokovani biohemijskom neravnotežom U njenom mozgu. pa da im onda kažu: "Zašto jednostavno ne prekineš!?" Ponekad članovi porodice mogu da im pomažu i podržavaju ih prilikom izvršavanja tih rituala. Članovi porodice mogu da postanu nestrpljivi i besni. protivu vaše volje. zato što ne može da pređe na sledeću misao.životu. Kada se ovo dogodi. Jedan od glavnih centara u mozgu za obradu signala čine dve strukture koje se zovu nukleus-kaudatus (caudate nucleus) i putamen (putamen). Sada nam je poznato da je OKP u sprezi sa biohemijskim problemom u mozgu. Primenjujući tehnike terapije ponašanja. nemoćni da se otresete izjedajućeg osećaja da su vrata možda nezaključana. Kod osobe sa OKP-em. barem ne za jedno izvesno vreme. teško. pa vremenom uznemirujućih prisila ima sve manje. nukleus-kaudatus ne menja brzine kako treba.To nije opsesija. i vi ćete proveravati opet i opet. Nukleus-kaudatus (caudate nucleus). Ove misli obično stvaraju stres i anksioznost.

Oni mogu imati i strah da će poludeti." Mnogim ljudima sa OKP-em ovakvo prepoznavanje je samo po sebi veliko olakšanje. ili okoline u kojoj živi. godine provedene u tradicionalnoj psihoterapiji ih obično samo još više zbunjuju. a mogu imati i samoubilačke misli. "spašeni" iz korpi za otpatke. to osećanje je toliko jako da neistreniranu ličnost obuzme i ophrva. strah od gubljenja ili bacanja nečega. Iako prisilne radnje obično donose momentaino olakšanje. Osećanja odvratnosti prema telesnim izlučevinama i otpacima. Abnormalna briga za urednost."To nisam ja. ili njihovim sopstvenim predstavama o sebi. kada već obično i traže profesionalnu pomoć. opsesivne misli i osećanja postaju sve jača. oni su nemoćni da prestanu da odgovaraju na pogrešne alarme u njihovom mozgu. bakterija (uključujući tu i prenošnje istih na druge ljude). dnevno uzimaju mnoge sate ljudima sa OKP-em. Opsesije Gomilanja ili Čuvanja Držanje beskorisnih stvari. nerazumne i budalaste. pa tada osoba sa OKP-em popusti i preda se izvršavanju prisilnih radnji. Iako osoba sa OKP-em shvata da su prisile da pere. bilo da je to spoljni izgled osobe. Nesposobnost da se baci bilo šta jer "može da zatreba kasnije". Na nesreću. Opsesije oko svog tela. što se ove radnje duže izvršavaju. Zaista. jer znaju da im ovo ponašanje nije normalno. Ipak. Lista uobičajenih OKP simptoma OPSESIJE Opsesije oko prljavštine i zagađenja: Neosnovani strahovi od dobijanja teških zaraznih bolesti Prevelika opreznost oko prljavštine. Štaviše. Nije iznenađujuće da mnoge osobe sa OKP-em sebe vide kao proklete. koji su posledica njhovih opsesija. ŠTA SU KOMPULSIJE-PRISILE Kompulsije ili prisile su radnje koje izvršavaju ljudi sa OKP-em da bi se oslobodili strahova i anksioznosti. Osoba tada ostaje i sa opsesivnim mislima. kao i sa "zagađivačma" okoline kao što su sredstva za čišćenje. ovo ponašanje je obično strano crtama njihovih ličnosti. sve dok ne nauče metod samotretmana "U Četiri Koraka". Pranje. proverava ili dodiruje predmete. apsurdne prisilne radnje imaju tendenciju začinjanja "začaranog kruga". kao što su stare novine ili predmeti. i čine da se osećaju veoma jadno. to je moj OKP. i sa kompulsivnim ritualima koji idu sa njima. proveravanje i ostali OKP-rituali. . greškom. konstantnija. uzimajući sve više energije. Opsesivna potreba za red i simetriju: Obuzimajuća potreba za poravnavanjem predmeta prema određenoj liniji. Abnormalna zabrinutost oko lepljivih supstanci i njihovih ostataka. ili ih broji.

Prisile proveravanja Ponavljanje proveravanja da li su vrata zatvorena ili zaključana. KOMPULSIJE . da bi se proverilo da nije slučajno štogod "vredno" bačeno. Ponavljanje uznemirujćih prikaza scena nasilja. npr. prilikom vožnje.: strah da su udarili nekoga dok su vozili. Prisile sakupljnja ili gomilanja predmeta Proveravanje kućnog smeća svakog minuta. Preterana briga o moralu. briga o dobrom i o lošem. Stalno postavljanje istih pitanja. Skoro uvek prisutno osećanje da su kućni predmeti kao što je posuđe. ili da su kućni uređaji isključeni. Proveravanje da li je osoba nekog povredila. Religiozne opsesije Neprijatne bogohulne ili skrnavljujuće misli. Čuvanje beskorisnih stvari. osoba bi tada okretala vozilo i vozila naokolo da vidi da nije slučajno neko pre gažen. "srećni" ili "nesrećni". da se svakog dana ostavi odeća na za to precizno određeno mesto. zagađeni ili ne mogu biti dovoljno oprani da bi bili "zaista čisti. kao što je potpisivanje čeka ili otplate i sl. ili ubadanje nekoga nožem." Prisila da se stvari postave ili urade tačno onako "kako treba" Potreba za simetrijom ili potpunim redom u neposrednoj okolini.Opsesije prema seksualnim sadržajima Misli o seksu koje osoba smatra neprikladnim i neprihvatljivim. tuširanje. Potreba da se rade određene stvari sve dok se ne uradi "baš kako treba". Strah od ispoljavanja neke agresivne zamisli. Opsesije sa agresivnim sadržajem Strah od izazivanja neke tragedije. kao što je smrtonosni požar. Ponovno iščitavanje ili ispisivanje reči ili fraza. na primer potreba da se postavljaju konzerve i drugi predmeti u ostavi po azbučnom redu. Sujeverne opsesije Verovanje da su određeni brojevi ili boje.PRISILE Prisile čišćenja i pranja Preterano pranje ruku. ili da se nosi određena odeća samo u određene dane. kupanje ili pranje zuba. Ponavljanje rituala Ponavljanje rutinskih radnji bez logičnog razloga. Nerazumne dileme Neosnovan strah da neko nije obavio neki od rutinskih poslova. npr. . prljavi. Iracionalan strah da su nekoga povredili. kao što je upotreba vatrenog oružja.

da promenite određene hemijske procese u mozgu i da se oslobodite užasnih simptoma OKP-a. traženje neke greške. Po prvi put za bilo koje psihijatrijsko stanje ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je tzv. Potreba da se dodirnu. ili da se nekome poveri. Kažu da je znanje moć. Krajnji rezultat je povećana samo kontrola i poboljšano vladanje sobom. Na medicinskom fakultetu pri UCLA-i. Postoji velika razlika između dejstva opsesivnih misli i prisila na osobu koja nije upućena i uvežbana. konstantno samoproveravanje zbog mogućih znakova ili simptoma neke katastofalne bolesti. Proveravanje u vezi sa telesnim opsesijama. intenzivnost straha opada.brojanje prozora ili reklamnih panoa prilikom vožnje drumom.svesna terapija ponašanja sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa OKPem. izvršavajući prisilne radnje. pri proveravanju čekovne knjižice. Nazvali smo je "Samoterapija U Četiri Koraka". Ova tehnika uključuje sistematsko izlaganje osobe onome što dovodi do pojave simptoma OKP-a. Ponašanja uzrokovana sujeverjem.Proveravanje i ponovno proveravanje. odlazak na počinak u određeno vreme da bi se "oteralo" zlo. Prisile brojanja: npr. udare ili protrljaju određeni predmeti. proučavali smo OKP već više od decenije i razvili smo jednostavnu svesnu samousme ravajuću terapiju ponašanja da zameni i poboljša proces. Naučićete da se borite protiv tih prisila. i osoba dobija mnogo bolju kontrolu nad simpotmirna OKP-a. Nadmoćna potreba da se nekome kaže nešto. ili potreba da se prilikom hoda ulicom izbegnu bilo kakve pukotine na trotoaru. doveli su do dokumentovanja efikasnosti tehnike zvane "Izlaganje i prevencija reagovanja". npr. Kako terapija napreduje. Osećanje anksioznosti ako se ne obavi određeni odabrani zadatak. i preusmerite vaš um na druga. Ovi vremenski intervali izazivaju dosta nelagodnosti i anksioznosti kod njih. Koristeći znanje koje ćete dobiti učenjem tehinike "U Četiri Koraka" ne samo da ćete dobiti moćno oružje u borbi protiv . Mentalni rituali kao što je recitovanje određenih molitvi u sebi kako bi se oterale loše misli. što sve poboljšava osećanja i sopstvenu predstavu o sebi. ČETIRI KORAKA U poslednjim godinama došlo je do velikog napretka u tretiranju ovakvih stanja. npr. Druge prisile Patološka sporost u izvršavanju čak i običnih rutinskih radnji. uzrokujući da osoba dobije opsesije i prisile. Rituali treptanja ili zagledan ja. Ponovno postavljnaje istih pitanja radi sigurnosti. Preterano pravljenje spiskova. Terapeut onda nameće duže periode u kojima se osoba složi da ne reaguje na opsesije.Više od dve decenije iskustva terapeuta za ponašanje. konstruk tivnija ponašanja. Ovaj metod se može primenjivati sa ili bez profesionalnog terapeuta. kao što je prisiljavanje osobe sa OKP-em da dodirne dasku na toalet-šolji ili druge predmete za koje on ili ona misle da su zagađeni. Pokazali smo da menjajući ponašanje možete sebe da oslobodite blokiranosti mozga. da se neko nešto upita. pa je potrebno dosta pažnje i angažovanosti od strane terapeuta. i dejstva koje one imaju na osobu sa znanjem i veštinom.

opsesivnih misli i prisila, nego ćete u jednom širem smislu biti moćniji. Napravićete veliki korak u jačanju sposobnosti da postižete vaše ciljeve i poboljšate kvalitet vašeg svakodnevnog života. Razvićete stabilniju, samosvesniju, smireniju i jaču ličnost. Ako ljudi sa OKP-em mogu sve ovo, ondaje veoma verovatno da i oni ljudi sa mnogim drugim problemima sa različitim stepenima težine mogu to isto. Drugi poremećaji uključuju i:     Nekontrolisno uzimanje hrane ili pića; Grickanje noktiju; Čupanje kose; Prisilna kupovina i kockanje;


Zloupotreba raznih supstanci (alkohol, droga);
Impulsivno seksualno ponašanje;

 Preterana zaokupljenost međuljudskim odnosima, sopstvenim imidžom i predstavom o sebi. Četiri koraka mogu biti korišćena da pomognu kod skoro bilo koje uznemirujuće misli ili ponašanja, koje vi želite da promenite. Metod "U Četiri Koraka" je put organizacije vaših duševnih reakcija i reagovanja ponašanjem na vaše unutrašnje misaone procese. Umesto što ćete jednostavno impulsivno reagovati impulsivno i refleksivno kao lutka kada vas neželjena misao ili potreba uznemiri, vi možete sebe da naučite i steknete veštinu da reagujete na svrsishodan način, i onda možete odbiti da budete odvučeni destruktivnim mislima i ponašanjima sa vašeg pravca. Ove korake nazivamo:

Korak 1. PREIMENOVANJE Korak 2. PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3. REFOKUSIRANJE Korak 4. PONOVNO VREDNOVANJE REVALORIZOVANJE

U koraku 1 Preimenovanja nazivamo uznemirujće misli ili prinude da izvršavamo neprijatne prisilne radnje njihovim pravim imenima: Opsesivnim mislima i Prisilama (kompulsijama). U ovom koraku naučićete dajasno shvatite realnost situacije i da ne budete prevareni neprijatnim osećanjima koje stvaraju OKP-simptomi. Razvijate sposobnost da jasno vidite šta je Opsesivno kompulsivni poremećaj, a šta realnost. Umesto da kažete: "Osećam da treba da operem ruke, iako znam da to nema smisla," počinjete sebi da govorite: "Imam prisilnu potrebu. Ta kompulsija-prisila mi dosađuje. Ta opsesivna misao me progoni." Tada se nameće pitanje "Zašto me ta opsesivna misao progoni?"

U koraku 2. Ponovnog Određivanja i pripisivanja, odgovarate na ovo pitanje. Tada kažete:"To me proganja jer imam medicinsko stanje zvano OKP. Imam simptome medicinskog problema. Moje opsesije i kompulsije su u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mom mozgu." Kada shvatite ovu činjenicu, onda se upitate: "Šta mogu da uradim u vezi toga?" U koraku 3. Rejokusiranja-preusmeravanja, okrenete svoju pažnju ka konstruktivnijim ponašanjima i aktivnostima tako što ćete odbiti da uzimate opsesvne misli i prisile zdravo za gotovo, imajući na umu da one ne predstavljaju istinu, tj. da su to pogrešne poruke, možete naučiti da ih ignorišete, i da ih zaobiđete u refokusuranju vaše pažnje na drugu aktivnost ili na rad na nečemu korisnom i pozitivnom. To je ono što nazivamo "Menjanje brzina". Tako što izvršavate alternativnu, celishodnu aktivnost, vi u stvari možete popraviti menjačku kutiju u vašem mozgu. Kada jedanput naučite da se Refokusirate na jedan stalan način, brzo ćete doći do sledećeg koraka. U koraku 4. Ponovnog vrednovanja, ponovno vrednujete te misli i prisile kada se opet pojave. Naučićete da oduzmete vrednost tim mislima i prisilama čim se ponovo pojave. Počećete da gledate na uznemirujuće simptome OKP-a kao na gomilu smeća što u suštini ove i jesu. "Četiri koraka" funkcionišu zajedno. Prvo PREIMENUJTE. Izveštite sebe u prepoznavanju šta je stvarno a šta nije, i odbijte da vam um bude zamućen napadnim, destruktivnim mislima i prisilama. Drugo je da PONOVNO ODREDITE -shvatite da su te misli i prisile samo mentalni šum-buka, pogrešni signali vašeg mozga.Treće, Preusmerite pažnju - REFOKUSIRAJTE SE: Naučićete da odgovorite na te pogrešne signale tako što reagujete na nov i mnogo konstruktivniji način, pa ih zaobilazite refokusuranjempreusmeravanjem vaše pažnje na konstruktivnije aktivnosti i ponašanja, koliko god to možete u tom trenutku. Ovako se izvršava najteži deo rada i tada se i događaju biohemijske promene u mozgu. Trošeći energiju koja je potrebna da se refokusira, u suštini menjate način na koji vaš mozak radi, na veoma zdrav i celishodan način. Konačno prava lepota metode "U Četiri koraka" se pokazuje na četvrtom koraku PONOVNOM VREDNOVANJU, kada ceo proces postane uhodan i efikasan, a želja da se postupa po nalogu neprijatnih misli i prisila je najvećim delom prevaziđena. Naučićete da te misli i prisile nemaju pravu vrednost, te će vaše opsesije i prisile imati mnogo manje efekta na vas. Kad se ove faze izvršavaju zajedno, stvari se odvijaju dosta brzo pa to stvara skoro automatsku reakciju: "To je samo nerazumna opsesija. To je pogrešna poruka. Fokusiraću moju pažnju na nešto drugo." Na ovaj način "automatski prenos" u vašem mozgu počinje opet ispravno da radi. Onda kada ljudi počnu da primenjuju terapiju "U Četiri koraka" redovno, događaju se dve veoma pozitivne stvari. Prvo, oni imaju mnogo bolju kontrolu nad svojim reakcijima na opsesivne misli i prisile, što zauzvrat daje mnogo zdraviji i srećniji svakodnevni tok života. Drugo, menjajući svoje ponašanje, oni menjaju biohemijske pro cese u mozgu koji su stvarali jaku nelagodnost njihovim simpto mima OKP-a. Pošto je naučno dokumentovano da je kod ovog teškog psihijatrijskog stanja biohemija mozga promenjena terapijom "U Četiri koraka", veoma je verovatno da osoba može da promeni biohemiju svog mozga tako što će popravljati svoje reakcije na veliki broj drugih loših ponašanja i navika, primenjujući "U Četiri ko raka". Rezultat bi bio smanjivanje jačine i napadnosti tih nepoželjnih navika i ponašanja, i omogućivanje njihove lakše eliminacije.

ŠTA JE OPSESIVNO KOMPULSIVNI POREMEĆAJ, A ŠTA NE
Zbog sličnosti u imenima, ljudi su skloni da pomešaju termin OKP Opsesivno-kompulsivni poremećaj sa OKPL - Opsesivno-kompul sivni poremećaj ličnosti. Šta ih čini različitim? Kada su simptomi opsesija i kompulsija dovoljno jaki da čine takvo funkcionisanje prilično različitim od normalnog funkcionisanja, ondaje u pitanju OKP. Kod OKPL-a ove opsesije i kompulsije su više karakteristične i specifične crte karaktera, iako takođe neprijatne. Na primer čovek sa OKPL-i može da čuva neki predmet jer smatra da će mu biti potreban u budućnosti, dok čovek sa OKPem sa prisilom gomilanja ispunjava skoro svaku stopu svoje kuće, često beskorisnim pred metima za koje zna da mu neće biti potrebni. Ljudi sa OKPL-i imaju problem "da ne vide šumu od drveta". Tipično je da su oni toliko zaokupljeni detaljima, da nikad ne sagledaju širu sliku situ acije. Njihova težnja ka perfekciji ih sputava u završavanju poslova. Oni su klasičan primer za "sve najbolje", ali su "protivnici dobrog". Ljudi sa OKPL-i imaju tendenciju da upropaste stvari u njihovoj težnji da sve urade perfektno, u svakom detalju. Obično su veoma kruti, nesposobni da prave kompromise. Po njihovom gledištu, ako posao treba da se uradi kako treba, mora biti urađen na njihov način. Interesantno je da je ovaj tip ličnosti dva puta češći kod muškaraca, dok OKP ne "pravi" ovakvu razliku kod polova. Druga važna razlika između OKP-a i OKPL-i je da iako su ljudi sa OKPL tvdoglavi, kruti i dozvoljavaju da im njihove ideje uprav ljaju životom, oni nemaju prave želje da se promene. su Oni ili nesvesni da je njihovo ponašanje neprijatno za ljude oko sebe, ili ih jed nostavno nije briga. Osoba sa OKP-em pere i ponovo pere ruke, iako mu, ili njoj to zadaje bolove, i uopšte ne uživa u tome. Osoba sa OKPL uživa u pranju i čišćenju, i razmišlja: "Kad bi svako čistio kao ja, sve bi bilo u redu. Moja porodica je gomila aljkavaca." Osoba sa OKPL se raduje dolasku kući da bi poređala olovke kao male vojnike, dok osoba sa OKP-em oseća veliku teskobu i strah od po grešne poruke koja nalaže da treba da usisava prašinu dvadeset puta kada se vrati kući. Ljudi sa OKP-em su u potpunosti svesni koliko je njihovo ponašanje neprikladno i oni se toga stide, očajni su, i imaju pravu potrebu da to promene. Ovo su reči dve osobe sa OKP-em : "Moj mozak je postao neopisivi pakao, iz koga nisam mogao da pobegnem." ili "Dobro je bilo to što su bolnički prozori bili zaključani, jer sam bio spreman da sebi prekratim muke." Ova knjiga je Uglavnom o ljudima sa OKP-em.Većina ispovesti je o tome kako su se oni borili da savladaju svoju bolest. Ali milioni drugih, sa manje hendikepirajućim problemima, mogu da se inspirišu ovim ispovestima i nauče metod samoterapije koji može biti primenjen na širokom spektru različitih problema koji su u vezi sa neprijatnim navikama ili ponašanjima. Oni koji su nama izneli svoje priče su ljudi koji su prevazišli bolest. Metod koji su koristili može da koristi i pomogne skoro svakom. Ova je knjiga namenjena svima onima koji žele da promene svoje ponašanje i tragaju za načinom na koji će to uraditi.

OKP - "VRAŽIJI" POREMEĆAJ
"Proklet si ako uradiš, a proklet si i ako ne uradiš". Tačno tako se osećaju ljudi sa OKP-em pre nego što nauče da primenjuju metodu ''U Četiri koraka" u borbi protiv savlađjućih simptoma ovakvog poremećaja. Imaju prisile da rade stvari koje ih samo vode to toga da imaju manje kontrole nad tokom svojih života. Sa smanjenom kontrolom, sa tim gubitkom kontrole, dolazi i smanjena sposobnost da pravilno reaguju na destruktivne prisile koje vremenom postaju sve jače i moćnije. Ako izvršavaju prisilne radnje bivaju što bi se reklo prokleti, jer njihova bolna

Ako ljudi sa OKP-em slušaju ovog đavola i izvršavaju nesvrsishodne radnje koje im on nalaže da rade. hajde . 'đavo' će potom uhvatiti svoj trenutak i ponovo ih ubosti svojim vilama. Ali tu se nalaze i treća vrata . za koja im đavo nikad neće reći... oni će onda zaista i biti kao prokleti. Ali ako ignorišu đavolske OKP potrebe i odbiju da izvrše prisilne radnje. njima nedostaje znanje i veština da promene poremećene biohemijske procese mozga kroz konstruktivnu akciju. nanoseći im veliki bol. da izvršavaju još više takvih rituala. ovi ljudi mogu da nadmudre đavola. kad imaju prisilne potrebe. i u stvari će pokušavati da ih sakrije od njih. ili jedna ili druga vrata. jer gledajući šire ovo će voditi do još više prisilnih potreba. Njihov život tada postaje živi pakao. Praveći izbor da krenu kroz ta vrata. Bez pravilne mentalne vežbe (Četiri koraka). a proklet si i ako ne uradiš ". Štaviše.samousmeravajuća terapija ponašanja koja će ih osposobiti da promene biohemiju svog mozga. prevaziđu svoje đavolske prisile i oslobode sebe od opsesivno-kompulsivnog ponašanja. On zna da je njegova moć često jača. Iza ovih vrata se nalazi program "U Četiri koraka" . opet i opet. THE FAR SIDE Gary Larson GARY LARSON "Hajde. Ovako su uhvaćeni u onaj deo dileme ". KAKVI SMO BILI: ŠEST SLUČAJEVA . pre učenja metode "U Četiri koraka".osećanja postaju još gora.izlaz. jaka osećanja neprijatnosti i anksioznosti stvaraju se kad god ne izvrše prisilne radnje." OKP je đavo sa vilama iza njihovih leđa.

tako da bi mu samo prelazak vode preko ruku nanosio bolove. . Toliko je sapuna bilo nataloženo na njegovoj koži da su mu ruke postojale odmah sapunjave. tako jako da bi otisci od metala bili toliko duboki da ih je mogla videti i trideset minuta kasnije. i tako mogla ponovo da se uveri da je uređaj isključen. znajući da će ih nositi samo jedno veče. Jednog lošeg dana je. ali je bila pod morom opsesivnih misli koje su joj govorile da proverava. "Ako počneš da radiš ovakve stvari. Bilo ju je veoma sramota zbog toga. "ljudi bi padali kao muve. Ako bi čuo zvuk policijske sirene. i onda opet proverava razne stvari. čekajući da čuje zavijanje sirena policije i druguh službi. jedanput ili dvaput. "Da je bila neka masovna zaraza' rezonovao je. četku i sodu iz kola i počeo da pere i riba asfalt. Kada bi odlazila. 45-godišnji prodavac automobila. Bilo koje da je doba.Takođe bi uzela utikač od pegle i pritisla bi ga na dlan. i vozio bi okolo dok ne bi našao mesto gde se udes dogodio. Bila je inteligentna i vešta. Znao je da mu ruke nisu prljave. znao je da se u blizini dogodio saobraćajni udes. Kupovao je patike na rasprodajama. a imao je veliki strah od trovanja baterijskom kiselinom. 43-godišnji agent osiguravajuće kompanije. Da li je isključila uređaje? Zaključala vrata? Često puta bi rano otišla na posao. To je bila njegova strašna tajna. Brajan Brajan. da bi proveravala. mogao naići na nju. Barbara Barbara. sa stalnom brigom . Čim bi policija otišla.'da li sam ih zaista dobro oprao?' Ruke su mu postale crvene i izranavljene. Ali Džek je nastavljao da pere. Sakrivao ju je na načine na kojima bi mu i tajni agenti pozavideli. znajući da će morati da se ponovo vrati do kuće. stavila u torbu mašinu za kafu i peglu i odnela ih na posao. a koji su uspeli da potuku tog đavola. vraćajući se tako da proveri. samo kad bi ih pokvasio. 33-godišnja žena nosilac počasne diplome uglednog Ajvi Univerziteta (Ivy University). Džek Džek. Morao je. kao što je znao da nije sve bilo tako zagađeno. on bi ustao. Simptomi koji su oni imali nisu retki i nepoznati.ljudi koji su bili potpuno ophrvani svojim OKP-em kada smo ih prvi puta sreli. a u loše dane i po sto puta. bilo bi oko 3 ujutru i on bi odlazio kući. "Izgubićeš i to malo sapoštovanja koje imaš". rekla je sebi. je znala da radeći za privremenu agenciju ne postiže koliko bi trebalo. bi svake noći ležao budan u krevetu. Kiselina iz akumulatora je možda prolivena i on bi sutradan kada vozi tuda. po tuce odjednom. obukao se. tako da su mu se otvorile velike naprsline između prstiju. ostavljala bi mašinu za kafu na vrhu frižidera i viknula: "Zdravo Kafo!" Ovako je pronašla mnemonički patent da joj pomogne da se seti da je isključila ovaj uređaj. ili vatrogasce. prao je svoje ruke najmanje pedeset puta dnevno. to su veoma česti simptomi za ovu bolest. Kada bi najzad završio čišćenje. i on ih je prao i prao. tuširao se i onda bacao patike koje je tada nosio u plastičnu kesu a ovu posle bacao u đubre. Nije mogao da se zaustavi. uzimao bi kofu vode.Ovde su iznete neke ispovesti onih ljudi koji su krenuli kroz treća vrata . Tada je razvila novu strategiju u odnosu nasvoje napadne i nerazumne dileme." Ali nije mogao da prevaziđe taj osećaj da su mu ruke ostale prljave.

Ali bila je sigurna da bi se u protivnom nešto strašno dogodilo njenoj majci." Kako smo Doti i ja sedeli i razgovarali. Morala sam da bacim moje cipele. Ali su me obuzeli strah i panika. Jedanput je izlazila kolima iz parkinga za kupce ispred nekog marketa. morala bi da zaustavi i stane sa strane. u poslednoj deceniji sam lečio preko hiljadu ljudi sa simptomima OKP-a. Neki od njih uzimaju i manju količinu lekova jer nalaze da im to olakšava da urade korake u okviru terapije. "Mogao je to biti i nož za puter. Velika većina je sad mnogo funkcionalnija i zadovoljnija kao rezultat primene metode "Četiri koraka". misleći da je nekog udarila. Onda je objasnila da je gledajući televiziju tog popodneva imala loše misli o očima. oči mog sina.tim je počeo sa proučavanjem OKP-a kao sa ogrankom proučavanja depresije.. Lara Lara je objasnila svoju opsesivnost ovako: "To mi razdire dušu. Pa ipak. i moje oči će biti u redu. "Mogli smo tako satima da čekamo u kolima'' seća se ona. KABASTI MOZAK Kao psihijatar na UCLA-i Medicinskoj Školi. da ako sve uradim kako treba. postala je zarobljenik u svojoj kući. Jedna od njenih opsesija je bio strah od brojeva koji su u sebi imali cifre 5 ili 6. "Zaustavila sam kola i buljila u kesu. ili rituale-navike koje ne možete da . pa je morala da ih istera. i opesesije bi eksplodirale u vatrenu loptu. "Bilo je to sa očima". sve dok takvo vozilo ne ode iz vidokruga. kaže ona. čudovište van kontrole.. Radio sam i pojedinačno i u nedeljnim terapijskim grupama za OKP. ne bih nikad nekog povredila! Najstrašnije mi je bilo kad sam imala ovakve opsesije prema mom mužu. ali kad bi ga dohvatila. Bilo je to strašno.Doti Doti. borila se sa opsesijama još od svoje 5 godine." Doti nije imala nikakve probleme sa očima. Nisam mogla ni da kročim tamo gde je bila neka osoba koja je imala oštećen vid. Naš UCLA. znajući da je to samo obična kesa. kojoj je 52 godine. Samo jedna loša misao. ona nije mogla da podnese nikoga u blizini ko ima neke probleme sa očima.'' Roberta Roberta bi vozila kola preko neke izbočine ili rupe na putu i odjedanput bi se uspaničila. Ako bi vozila sa prijateljicom i spazila negde vozilo sa registarskim tablicama koje sadrže cifre pet ili šest. a sinovljeve oči su takođe bile zdrave. naročito nekog ko je u blizini. Primetili smo promene u mozgu pacijenata sa depresijom pa smo se upitali da li i ljudi sa OKPem koji su često depresivni imaju ovakve promene? Zato smo u lokalnim novinama dali oglas: "Da li imate misli koje vam se stalno ponavljaju. gledala je kroz retrovizor sa napetošću i mučninom u stomaku. Bože. Odmah joj je nešto sevnulo i govorilo da je to neki leš. Vozila sam okolo da je ponovo pogledam . poželela bih da nekog ubodem. i spazila plastičnu kesu. ili je to bio leš ? Previše uplašena da bi vozila. njena opsesivnost se preusmerila ka njenom sinu i postala još čudnija. Kada je i sama postala majka." Bili su to noževi koji su joj zagorčavali život. "Odjedanput mi u glavu dođe. primetio sam da je na dlanu imala četiri puta ispisanu reč vid. Da li su to bile samo novine pored puta. donosila mi je loše misli. "I sama reč oftalmolog. " Bilo gde da je išla.

Pošto smo uradili skeniranje ovih ljudi. Kada lekar pita osobu sa OKP-em : "Šta vam u stvari smeta ?". dok druga proverava vrata. Sigmund Frojd i njegovi sledbenici su smatrali da su ove opsesije i kompulsije nastale kao posledica dubokih emocionainih konflikata. Pacijenti bi nam često govorili o godinama sa pogrešnom dijagnozom.napadne misli i brige . Bilo šta da oni urade u reakciji na njihove zabrinutosti. pa sledi da je OKP zaista neuropsihijatrisko oboljenje. . odziv je bio veoma veliki. kako je tradicionalno i prihvaćeno od strane Frojdove psihijatrije. Tada je Brajan već tražio pomoć kod UCLA. onda počinjemo da shvatamo neke duboke istine o sprezi ličnosti sa njenim mozgom. a uzrokovana je biohemijskom neravnotežom u mozgu koja može biti nasleđena. Misao ne odlazi jer mozak ne funkcioniše kako treba. Naravno da takav problem dovodi do emocionalne uznemirenosti i lične nesigurnosti.zašto neko brine da li je nešto prljavo dok drugoga brine da li su vrata zaključana mogu zaista da imaju svoje uzroke u emocionalnim faktorima. BRIGA ZBOG ZABRINUTOSTI Iz lekarske perspektive najveći problem kod ljudi sa OKP-em.kontrolišete?" Nadali smo se da ćemo naći nekoliko ljudi koji će biti voljni da se podvrgnu pozitronskom-emisionom skeniranju (PET). koje meri metaboličke aktivnosti mozga. Ali lekar koji je radio sa više osoba sa OKP-em zna da ovo nije pravi problem. Sadržaj . pa sledi da je OKP biološki problem u vezi sa pogrešnim hemijskim putevima u mozgu. Na naše iznenađenje.je skoro sigurno uzrokovan problemom u mozgu. većina od njih bi rekla nešto kao: "Ne mogu da prestanem da brinem o tome da li sam isprljao ruke". Zajedno sa mnogim stručnjacima za mozak. naš UCLA tim veruje da je OKP bolest mozga i u suštini jedan neurololški problem. prisilna potreba da proveravaju ili peru. ne postoji biološko objašnjenje zašto neka osoba pere. je to koliko su oni zabrinuti zbog svoje zabrinutosti. Jedan od načina da razumemo ovu spregu je da uvidimo razliku između f orme Opsesivno kompulsivnog poremećaja i njegovog sadržaja. A stresovi zbog ove emocionalne uznemirenosti mogu u stvari i da pojačaju problem u mozgu. Brajan se setio jednog psihoterapeuta koji mu je govorio da njegov strah od kiseline iz akumulatora ima veze sa seksualnim problemom i da je Brajan verovatno bio zlostavljan od strane svog oca. Ova knjiga se bavi rešavanjem oba ova problema. Forma OKP-a je nemilosrdna napadnost i činjenica da se ove misli ponovo pojavljuju. Misli i prisile koje zaista nemaju nekog smisla napadaju njihov um u rafalima. koje bi postavljali dobro poznati psihijatri. Glavni simptom . Kada shvatimo kolika je ova duševna muka. mogli smo zaista i da vidimo promene u mozgu u vezi sa njihovim OKP-em. Očigledno je da je Opsesivno-Kompulsivni Poremećaj rasprostranjeniji nego što smo mislili. ne odlazi. prošlosti osobe i okolnostima porodice u kojoj je živela. Šta god da je uzrok. Ovo je ono što nazivamo fo rmom OKP-a. Ono što ih stavlja na muke je to koliko strepe oko stvari za koje shvataju da nisu vredne tolike brige. Sve do nedavno lekari su malo šta mogli da urade za ljude sa OKP-em.

(slika 1 pokazuje PET-sken fotografiju tipičnog OKP. Zamislite analogiju sa automobilskim alarmom koji uporno zavija dok vi pokušavate da čitate roman ili nešto drugo. Vi ćete usmeriti vaš um kako vi želite i nastaviti čitanje koliko bolje to možete. .Lu Bakster i ja smo napravili snimke koristeći tomografiju pozitronske emisije. Uporedite visoku upotrebu energije kod osobe sa OKP-em u odnosu na osobu bez ovih simptoma.pacijenta. Ovo je naročito istinito na duže staze. kombinacijom terapije ponašanja i uzimanja lekova. ono što inače može biti veoma iritirajuće ili dosadno. Iz ovoga može da proistekne nova metoda terapije. ili. Predavanje stavu da ne možete ništa drugo da uradite. Doduše. mi im pokazujemo snimke njihovog mozga pri radu. iako fascinirajiće zbog svoje povezanosti sa unutrašnjim funkcijama mozga. Na UCLA-i lekovi su davani samo da bi pomogli ljudima da pomognu sami sebi. Kako je problem mozga izgleda uzrokovao njihove uznemirujuće prisile. Toliko ćete se udubiti u ono što radite da ćete jedva i primećivati alarm. ili PET-skeniranje. jačanje volje za otporom prema prisilnim potrebama bi moglo zapravo dovesti do hemijskih promena u njihovom mozgu. Ali osnovni princip ostaje: Što više terapije uradite i više primenjujete metod "U Četiri koraka" .PREUZIMANJE KOMANDE Eto. Za vreme izučavanja energije moždane aktivnosti kod osoba sa OKP. pored poboljšanja kliničkog stanja. manje lekova će vam trebati. koji se nalazi ispod čeonog dela mozga. Zbog toga što je OKP medicinsko stanje. Vi možete napraviti ovakve iz mene kroz terapiju ponašanja. Psihološko razumevanje emocionalnog faktora opsesija i prisila će retko kad učiniti da one nestanu. Da bi pomogli pacijentima da shvate ovu hemijsku neravnotežu u mozgu. Dr. i radite i pored toga. sve dok se to ne zaustavi. imate OKP. samo promena u samom mozgu ili barem tamošnjih hemijskih procesa. kod nekih slučajeva. vi ćete se što bolje potruditi da ga ignorišete. može da donese neka trajna poboljšanja. a i da pojačaju svoju odluku da se bore protiv njih. lekovi su ovde samo pomoćna guma za plivarye jer pomažu pacijentu da ostane na površini dok se bori sa neprijatnim i divljim vodama OKP-a. Verovatno smo pretpostavili da bi koristeći ovakve veoma jasne i očigledne snimke mozga mogli da pomognemo ljudima sa OKP-em da se inspirišu za prornenu. sve dok te misli i prisile ne prođu. Fokusiranjem vaše pažnje na novi posao. Prilikom razvijanja novog prilaza u lečenju ljudi sa OKP-em pretpostavili smo da ako bi mogli da pomognemo pacijentima da shvate da su njihove prisile proizvod biohemijske neravnoteže u njihovom mozgu. nećete samo sedeti i sebi govoriti: "Pokušaću da nešto uradim kako bi zaustavio alarm. Ovako prefrontalni korteks zapravo radi prekovremeno i bukvalno se pregrejava. Šta možete vi i vaš doktor da uradite kako bi ste oterali te neprijatne prisilne potrebe? Osnovna poruka je: Nemojte biti pasivni i čekati da ideje i prisile same odu. (Terapija ponašanja je detaljno razmatrana u Devetom poglavlju). Bez obzira koliko ste iznervirani." Umesto toga. pri kojoj se mala količina hemijsko obeležene supstance slične glukozi ubrizgava pacijentu i onda prati u mozgu. oni bi tada mogli drugačije da gledaju i odnose se prema potrebi da delaju prema svojim prisilnim potrebama. Vaš život će se degenerisati u jednu veliku kompulsiju-prisilu. a dotle neću ni pokušavati da čitam.) Mi smo već znali da koristeći terapiju ponašanja (bihevioralnu terapiju) možemo napraviti prave i značajne promene u tome kako se ljudi odnose prema svojim prisilnim potrebama. može biti zaobiđeno i ignorisano. Snimci jasno pokazuju da se energija znatno više troši kod ljudi sa OKP-em nego što je normalno za prefrontlni korteks . jeste "put u pakao".em.

. On se dobro seća kako su uzimani snimci njegovog mozga a onda mu bili prikazani kao dokaz da se mozak "pregrejavao". "Kakav je šok to bio!" rekao je. po njegovim rečima "nepobitan dokaz da imam pore mećaj u mozgu". U početku mije bilo veoma teško da to prihvatim. Bendžamin je ovladao samosvesnim tretmanom U Četiri koraka . patio je od kompulsivne potrebe da sve u njegovoj okolini bude čisto i u besprekornom redu.terapije ponašanja na UCLA-i." U isto vreme pokazivanje snimaka je bilo odlučujuće u njegovom prihvatanju činjenice da ima OKP. i on funkcioniše dobro i profesionalno.Bendžamin. da nisam savršen. njegovi simptomi su najvećim delom pod kontrolom. takođe i u odnosima sa ljudima. do nenormnalno visokog stepena. 41-godišnji admnistrator velikog školskog kompleksa čije su fotografije mozga pokazane na slici 3. i danas šest godina kasnije. "Bilo je veoma uznemiravajuće saznati da imam poremećaj u mozgu. koristeći naš pro gram.

akumulator na njegov sto. sposobnost da se prepoznaju ovakve poruke kao pogrešne. kad bi neko postavio bateriju . Samo saznanje "da to nisam ja. Oni menjaju svoje mozgove.Razumevanje razlike između forme OKP-a i negovog sadržaja je prvi korak u shvatanju da je poremećaj funkcije mozga uzok ovih prisila. Sećate li se Barbare i njene opsesije oko g. Kada radi kako treba. da bi ovi simptomi nestali.Kafe? Ona je bila dovođena do pometenosti u brizi o tome da li je isključila tu mašinu za kafu. možete čuti stvari koje su pogrešne ili nemaju . kao što se događa sa OKP-em. Danas se većina psihijatara Frojdovog učenja slažu da samo razumevanje psihološkog sadržaja ovh simptoma . može doći do destrukcije. Na ovom mestujedna potpuna svesnost uma. Ali ako bi slučajno videla na TV emisiju o slepoj osobi. on bi bio van sebe od straha: "Jedan mali koji je radio sa mnom je primetio daje u Vijetnamu video momke pod oružanom vatrom sa manje straha na licima nego što sam ja pokazivao. Povremeno ih podsećamo da oni ne guraju stenu ka vrhu brda da bi se ova onda samo ponovo skotrljala dole. odnosno u činjenici da zabrinjujuće osećanje stalno iznova uznemirava um i ne nestaje. i tako opet i opet. Zašto? Zato što je osnova problema OKP-a u njegovoj formi. to je moj OKP" jeste veliko olakšanje stresa koje im omogućuje da se efikasnije fokusiraju na poboljšanje : ozdravljenje. Ono što je brinulo Doti. ili drugi. da li će biti nasilan prema nekome. malo mogu da učine. Ipak. RAČUNA SE ONO ŠTO URADIŠ Mozak je neverovatno komplikovana mašina koja stvara osećanja i osećaje koji nam pomažu da komuniciramo sa spoljnim svetom. Ali u toku lečenja ubrzo je bilo očigledno i njoj i nama da ona nije mogla da se oslobodi osećaja da je Kafa ostala uključena. Ona je imala ovakvu brigu čak i kad je u svojoj ruci držala isključeni utikač! Slično tome Brajan je znao da iz novog akumulatora neće curiti kiselina. morala je da skoči i ode pod tuš i promeni svu odeću. Brajan za akumulatorsku kiselinu ili Doti za oči. bila nam je značajan faktor u traganju za rešavanjem misterije OKP-a. Verovatno nikada nećemo saznati zašto se Barbara fiksirala za Kafu.duboki unutarnji konflikt koji dovodi osobu do toga da brine o tome da li će prouzrokovati vatru. To je kao kad se sluša radio koji je ometen statičkim elektricitetom. To je bio sadržaj njene opsesije. tj. Krivac je neurološka neravnoteža u mozgu." I Doti je znala da njen sin neće oslepeti ako ona ne bi izvršila određenu prisilnu radnju. Ako n e slušate pažljivo. Moguće je da Frojdove teorije daju neke nagoveštaje. bolje su naoružani za rad terapijom ponašanja koja vodi do ozdravljenja. lako je zaključiti: "Da to sam ja. Činjenica da ju je opsedala briga o tome. stotine. Kada ljudi jedanput shvate prirodu OKP-a. ako to uopšte i mogu. Barbaru i Brajana je bilo to kako su mogli toliko da budu zabrinuti oko nečega tako ništavnog. "Ali kad mozak počne da šalje pogrešne poruke koje ne možete odmah da prepoznate kao pogrešne. ipak sam Frojd je verovao da ovakvi tipovi problema potiču od "konstitucijainih faktora" misleći u stvari na biološke uzroke. može da pomogne. Mi smo od pacijenata sa OKP-em naučili da svako ima sposobnost da koristi moć posmatranja i zapažanja da napravi poboljšanja svog ponašanja u kontekstu pogrešnih i zbunjućih poruka mozga. Oni u stvari menjaju brdo. ili čak hiljade puta u toku dana.

• Kompulsije su aktivnosti-radnje koje se ponavljaju . Uglavnom koristeći vaše znanje da mentalno organizujete vaše reakcije na opsesije u ponašanju. osećanja imaju tendenciju poboljšanja u takvom sledu događaja. Četiri koraka nisu magična formula. Imaćete veću kontrolu i napravićete promene u vašem mozgu.nego da se stekne kontrola nad našim reakcijama na njih. Ali ako učinite napor da slušate pažljivo. • Izvršavanje kompulsija ima tendenciju da pogorša opsesije. ne možete odmah učiniti da one i nestanu. • Menjanje vašeg ponašanja menja i vaš mozak. • Četiri Koraka nas uči metodi reorganizovanja našeg razmišljanja u reakciji na te neželjene misli i potrebe. Fokusirajte vašu pažnju na mentalne i fizičke akcije koje vam mogu poboljšati život. koje ljudi izvršavaju u uzaludnom pokušaju da sebe oslobode od veoma neprijatnih osećanja koja su uzrokovana opsesllama. naročito u početku tretmana. Oni vam pomažu da promenite vaše ponašanje i pređete na korisnija i konstruktivnija ponašanja. naročito ako ste se vežbali u slušanju. • Ne računa se to što osećamo. Pošto promenite vaše ponašanje na konstruktivan način. Preterana želja o neposrednom oporavku je jedan od najčešćih uzroka neuspeha. . Ovo čini da su vaše reakcije lakše za kontrolu." Ključ da se ovo upamti je: Promeni ponašanje. kao i kazujući: "To nisam ja. naročito gledano u dužem periodu. posle određenog vremena neprijatna osećanja u vašem mozgu počinju da blede i nestaju. Nazivajući prisilnu potrebu onim što ona u stvari jeste. to je radna filozofija ove knjige i put prevazilaženja Blokiranosti mozga. Saveti terapije ponašanja koji će biti davani u tretmanu "Četiri koraka" će vas uvek podsećati na ovaj važan princip. Dobro poučeni u tome šta činiti oko zbunjujućih poruka. čućete stvari koje običnom slušaocu često potpuno promaknu. otključaj mozak! Važne tačke da se upamte • OKP je medicinsko stanje koje je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. Preimenovanjem. već to što uradimo. • Opsesije su neželjene napadne misli i potrebe koje ne napuštaju osobu sa OKP-em. Volim da kažem: "Ne računa se to kako se osećaš. možete naći realnost usred tog haosa." Jer kad uradite dobru stvar. to je moj OKP.jer to neće biti slučaj za prvo vreme . Ovde nije cilj da se učini da opsesivne misli jednostavno nestanu . već ono što uradiš.smisla. A provoditi mnogo vremena zabrinuti zbog neprijatnih osećanja dovodi do toga da možda nikad i ne stignete da uradite bilo šta na poboljšanju.prisilne radnje.

Pavle Apostol. Gottama Buddha. 1736. . Almanah Sirotog Ričarda. i onaj koji vlada svojim duhom je bolji od osvajača grada. Sv. jer Bog ne može biti zavaran:jer kako sejete. tako ćete i žnjeti. Dhamma pada Nemojte se zavaravati. Letopis 16:32 Vi sami morate naporno da radite. Galicejci 6:7 Bog pomaže onima koji sami sebi pomognu. Bendžamin Frenklin. Oni Prosvetljeni vam samo mogu ukazati na put. bolji je od ratnika. Kralj Salomon.Deo I Četiri Koraka REČI MUDROSTI DA VAS VODE NA VAŠEM PUTU (po hronološkom redosledu) Onaj ko se sporo ljuti.

revalorizovanje Korak 1. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3.: Preimenovanje.1 Korak 1 : Preimenovanje ''To nisam ja. Vi ih morate nazvati onim što one zapravo jesu. dosadne misli?'' Važna stvar koju morate imati na umu je da morate preimenovati te neželjene misli. Ponovno vrednovanje . medicinskjog problema. to je moj OKP'' Korak 1. Takve Vaše misli i prisline potrebe su simptomi opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). stvarno. Refokusiranje Korak 4. Ono nije stvarno. na primer. potrebe i ponašanja. . PREIMENOVANJE Korak 2. ili prati. Vi se morate boriti kako bi izbegli da budete prevareni i pomislite da je osećanje koje vam govori. odgovara na pitanja ''Šta su te napadne. To su opsesije i kompulsije-prisile. da treba proveravati. Vi morate uložiti svestan napor da se čvrsto držite u realnosti. brojati.

već samousmeravajuća terapija na duže vreme koju nazivamo kognitivnobiobihevioralni samotretman. On zapravo izvršava karikiranu verziju onoga što je u terminologiji tradicionalne terapije ponašanja poznato kao 'plavljenje'. Naš pristup nije kao Galaherov 'potoni ili-plivaj'. kao što vidite. naš tim na UCLA-i je imao odlične rezultate primenjujući terapiju ponašanja. zmija i mraka . ovaj jadni pacijent je najverovatnije završio još luđi. Profesor Galaher (Gallagher). ponekad u kombinaciji sa lekovima. Na nesreću. - . ima svoj sopstveni način za "izlečenje" pacijenata koji pate od zastrašujućih i napadnih misli ili opsesija. umesto da se izlečio. U radu sa pacijentima sa OKP-em.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Galaher i njegova kontroverzna tehnika simultane borbe protiv straha od visine.

ali za to treba vremena". Kao posledica toga. U borbi protiv njega veoma je važno imati na umu šta je zapravo vaš neprijatelj. iracionaine misli o nasilju. U ovom slučaju to znači koncentrisati se na izvršavanje prave stvari. " osoba onda opisuje jedan ili više simptoma sa liste klasičnih simptoma OKP-a: kompulsivno pranje ili proveravanje. Ukratko. znam da ovo zvuči ludo. njihov OKP je verovatno uticao i na njihovu radnu sposobnost na poslu i možda su postali i društveno nefukcionalni. ako sagledate kakav je vaš neprijatelj. Osoba sa OKP. ali . Bog pomaže onima koji sami sebi pomažu i razumno je verovati da bi Bog pomogao onome ko vodi takvu svrsishodnu borbu. Ovo je u najboljem smislu reči rad na dobrom poslu! U isto vreme taj medicinski samotretman počinje sa prihvatanjem onoga što ne možete izmeniti.to je moj OKP". bogohulne misli. Na ovo ja odgovaram: " Hoće. Ako želite da se molite. Molitvom da nas OKP napusti nećemo učiniti da se to odmah dogodi. onda crpite snagu od njega i postajete snažniji. ili osećanje nadolazećeg prokletstva ili katastrofe ako se ne izvrši neki bizarni i besmisleni ritual. Ali. niti će to učiniti puko i uzaludno proklinjanje i psovanje. To nisu samo neprijatna osećanja kao na primer "možda je to prljavo". Mi im pokažemo snimke mozga ljudi sa OKP-em koji nepobitno dokazuju da je OKP vezan za biohemijski problem.em ima moćno oružje: znanje da "To nisam ja . povlačeći se od rodbine i prijatelja u pokušaju da sakriju ova strašna ponašanja. oni se osećaju poniženo i na ivici razuma. Mozak se zaglavio u pogrešnoj trasi. bar u jedanom kratkom vremenskom intervalu. To je samo mozak koji šalje pogrešne poruke. a ona počinje sa korakom Preimenovanja. Neće da zaćuti. već nemilosrdne prisilne potrebe. pregrejava. već su to izjedajuće i neprestane opsesije. Ne samo dosadne potrebe da se proveri nešto po četvrti ili peti put. osoba pati od Blokiranosti mozga. Ključ za otključavanje i deblokiranje mozga jeste terapija ponašanja.opsesivnim mislima i kompulsivnim tj. dok se sve više napušta naša preterana briga o našim osećanjima i stepenu komfora. Preimenovanje jednostavno označava nazivanje neželjenih misli i prisilnih potreba njihovim pravim imenima . Ovi ljudi obično znaju da niko ne bi trebao da ima takve misli.Tipično je da naša prva konsultacija sa pacijentom koji pati od OKP-a počinje tako što osoba pokušava da objasni sa dosta stida: "Doktore. . a neprijatelj je OKP. TO NIJE LUDILO.. ali OKP ima neku svoju pamet. TO JE BLOKIRANOST MOZGA U tretmanu. Njihova predstava o sebi je strašno narušena. Ovo je rat. On ili ona konstantno rade na tome da spreče mešanje pravog svog bića sa glasom OKP-a.prisilnim potrebama.. Vi možete reći: sve je to lepo i dobro. Odmah da kažemo da je vitalno shvatati da sam akt Preimeno vanja neće učiniti da vaš OKP potpuno i nestane. koji uzrokuje da se deo mozga ispod prednjeg-čeonog dela mozga. onda treba da se molite za snagu da sebi pomognete. osoba se prvo uverava da dijagnoza ukazuje samo na OKP.

neće vam toliko značiti ako vas dosadne misli potpuno ne napuste pošto vi nećete postupati po njihovom nalogu. On je imao jedno nezahvalno radno mesto i bio je u dugovima. Poslušajte vaš OKP i vaš život će biti uznemiren. naši pacijenti su došli do čudesno kreativnih načina primene Četiri Koraka Preimenovanja. A onda. ako smeš. ili se borite protiv toga. što ste više u stanju da ne pridajete važnost vašem OKP-u. Tu se radi o ulaganju truda kako bi dobro pobedilo nad zlom. To je trenutak da pokažete malo snage i vere. isprekidan i najzad uništen. ali mogu da vam garantujem da ako popustite i operete ruke još jednom. osigurani saznanjem da ćete u roku od nekoliko minuta sve više biti sigurni da avioni neće udarati u planine i da se automobili neće sudarati samo zato što vi niste oprali ruke ili ponovo proverili vrata. . Odluka je jasno određena. Čet. Refokusiranja i Revalorizovanja.to je samo hemija". ta osećanja će postajati intenzivnija idosadnija. Ti si loša osoba". bio je opsednut mislima o nasilju. Ponovnog Određivanja. da se pogoršaju njegovi simpotmi OKP-a. pomišljao bi da ga je on pokrenuo. stvari će se samo pogoršati i OKP će se pojačati. Štaviše. i mnogi ljudi će poginuti". strah od neke strašne posledice će početi da bledi i vi ćete moći da vidite prisilu OKP-a kao jednu budalastu besmislicu. dobijao bi opsesije da je on to uradio. Vi možete reći: "Avion se neće srušiti zato što ja nisam ponovo oprao ruke". Ako bi ugledao požar. i đavolski samozaštićen. Ali OKP bi mogao da kaže: "O. on će poricati da je to u stvari samo pogrešna poruka u mozgu. OKP bi mu odgovarao "O. Hodao bi okolo i sebi govorio "Čoveče. S druge strane. kada je Čet počeo da Preimenuje ubeđujući sebe da su njegove misli o nasilju samo OKP. Vi ne možete sebi da dopustite da to slušate. morate da se suočavate sa uvek prisutnom nesigurnošću. koji je odonda kroz terapiju ponašanja uspešno stavio pod kontrolu svoj OKP i koji se sada školuje u školi za zubare. Ovi faktori su učiinili da njegov stres eskalira. verovatno je da i nema neke metafizičke garancije da nema nikakave moguće veze između pranja ruku i avionske nesreće. ti si jedan brljivko. Ako sedite i lupate glavu o tome da li će OKP određenog dana napasti i preuzeti vaš život. Pošto se sve više upoznavao sa saznanjem da je OKP biohemijska neravnoteža u mozgu. TO JE SAMO HEMIJSKI Na UCLA-i. Ako bi čuo da je neko bio fatalno ranjen u pucnjavi u gradu. to više osećate da ovladavate situacijom i sve više će simptomi bledeti i nestajati. da. Uobičajeno je da stres pojačava anksioznosti OKP-a. ODGOVARANJE OKP-U OKP može da bude lukavo pametan protivnik. samo sebi osuguravate još više straha i bola. Vi morate reći: "Samo napred. S druge strane. zato jer vi znate šta je istina. hoće. "Kako mogu da budem siguran-a da to nisam ja već samo moj OKP?" Pa.Vremenom. Čet je bio u stanju da koristi sledeću frazu sa svojim OKP-em: "Nemoj biti polemičan . Samo pokušaj da me nateraš da još jedanput operem ruke". da li te to uznemirava? Zašto? Verovatno zato što ćeš stvarno to i da uradiš". što se više fokusirate na to nadajući se i moleći se da vas to ostavi na miru. U početku. u samo nekoliko minuta Refokusiranja na drugu aktivnost i nereagovanja na OKP.

na automatski način. to je moj OKP". i dok je ona potpuno svesna naših osećanja i okolnih faktora. vi morate sebi reći: "Ne mislim. Željom se ne može oterati. Ljudi sa OKP-em koriste Nepristrasnog Posmatrača kada . Shvatio je da je isti slučaj i sa OKP-em. On je uvek želeo da bude viši za petnaestak santimetara. ona jeste sposobna da uzme ulogu nepristrasnog posmatrača.kao i Čet . Džon Banjan (John Bunyan). rezonovao je da sama želja neće učiniti da poraste. Zbog ovakve briljantne spoznaje. Interesantno je znati da za ovo postoji presedan star nekoliko stotina godina. (I Korinćani 28:9) Čet je jasno razumeo kako se ovaj odeljak odnosio na njega: Bog razume moje srce i zna za nered u mojoj pameti. Svako od nas ima pristup ovoj osobi u nama. On je definisao Nepristrasnog Posmatrača kao sposobnost da se stane izvan sebe i samog sebe posmatra u akciji. Neophodna je potpuna svest uma. već: "Ja imam kompulsivnu-prisilnu potrebu da proverim tu bravu". nije dovoljno samo da slegnemo ramenima i kažemo "To nisam ja. Čet je našao drugi način da nadigra svoj OKP. Možemo izvući pouku iz pisanja filozofa Adama Smita iz XVIII veka.kupio bi joj ruže ili skuvao večeru. patio je od toga što mi sada znamo da je bio OKP. Duboko religiozan čovek. i mogao je da prihvati svoju visinu kakva je. Čet je bio i pragmatično i filozofski naklonjen. I dok vas to osećanje obuzima i prolazi kroz vas. on bi sebe usrećio tako što bi usrećio svoju devojku. autor knjige "Napredak hodočasnika'. smatram Banjana za oca saznajne terapije ponašanja. nije ga tako teško pogađalo.Anticipacija je važan deo Preimenovanja i Čet je to savršeno razumeo. Svaki put kada bi imao opsesivnu misao.kroz uverenje da bi Bog bio nezadovoljan s njim zato što je sebe kažnjavao zbog svojih pogrešnih i besmislenih poruka. On je razrešio taj prob krivice . ali. Prilikom Preimenovanja vi dovodite u igru Nepristrasnog Posmatrača. Čet je takođe u Bibliji potražio inspiraciju i našao odgovore u sledećem odeljku: "Gospod je otkrio svako srce i On zna svu maštu uma". Banjan je bio veoma religiozan čovek (putujući propovednik koji je bio u zatvoru zbog propovedanja bez dozvole) bio je u velikim mukama zbog svojih bogohulnih misli indukovanih OKP-em. lem NEPRISTRASNI POSMATRAČ Kod učenja Preimenovanja. Ja moram da se potrudim da prestanem da sebe mučim zbog toga. U borbi sa svojim OKP-em. britanski pisac iz sedamnaestog veka. Potpuna svest uma se razlikuje od obične površne svesnosti u tome što od vas zahteva da svesno prepoznate i napravite mentalnu zabe1ešku tog neprijatnog osećanja dok izvršavate njegovo Preimenovanje u simptom OKP-a koji je uzrokovan pogrešnom porukom iz vašeg mozga. Ovo neće učiniti da potreba nestane. evo sad dolazi moja opsesivna misao". Kad god bi njegov OKP pokušao da ga učini jadnim. rekao bi sebi: "U redu. "Ja ne osećam potrebu da proverim tu bravu". ali će pripremiti teren za aktivan otpor prema tim mislima i potrebama OKP-a. koji je razvio koncept "dobro informisanog i nepristrasnog posmatrača" . ali se može naučiti kako da se nosi sa tim. što je u suštini ista mentalna akcija kao kod stare koncepcije potpune svesnosti uma kod Budista. Kad bi to uradio. Ovo je samo drugi način shvatanja celokupne svesnosti uma. uradio bi nešto lepo za svoju devojku . Gledajući film u kome je znao kada dolazi scena sa nasiljem. već: Ja imam opsesije da su mi ruke prljave". što nije ništa drugo do "unutrašnja osoba". ili ne osećam da su mi ruke prljave. koncept koji je Adam Smit koristio kao okosnicu u svojoj knjizi Teorija Moralnih Osećaja ("Theory of Moral Senti ments") . On nam omogućuje da mentalno zabeležimo: "To je samo OKP".

odnosno da ono što osećate nije važno kao takvo. što se kod mene i nadovezivalo. Ako promenim ponašanje. "najveći i veoma iscrpljujući napor". po njenim rečima "postala dosta dobra u prepoznavanju šta je OKP. sa svojom celokupnom svešću''. vaše brige. ona bi ga bombardovala pitanjima o prošlim vezama. manje više beznačajne prateće pojave tog problema. Nisam više postajala mentalno rastrojena svaki put kad bi mi kroz glavu prošla neka opsesivna misao. to pravi značajnu razliku u tome kako vaš mozak funkcioniše. je takođe iscrpljujuće. Džeremi. Na intelektualnom nivou znala sam da je OKP hemijski problem u mozgu. vežbaću violinu umesto toga". opsesije i prinudne potrebe izgledaju kao najvažnije stvari na svetu. kako bi ih definisali kao OKP. " Adam Smit je shvatao da je održavanje gledišta Nepristasnog Posmatrača u teškim uslovima težak posao. Kad osoba sa OKP-em izuči terapiju ponašanja i odluči da promeni svoje reakcije na uznemiravajuće i bolne misli tako što neće izvršavati neke patološke radnje (ponašanja). Drugi korak je da im do delim pravi atribut. koji ima OKP. Ana se seća: "Prvi korak u borbi sa mojim OKP-em je bio da naučim da Preimenujem moje misli i prisilne potrebe.zastanu. dok vas vaš mozak bombarduje destruktivnim dilemama i uznemirujućim mentalnim nepravilnostima.. Iako je znala da njeni strahovi nisu imali realnih osnova. i to je ključ za prevazilaženje Blokiranog mozga. koje im omogućava da prevaziđu svoje strahove i anksioznosti. a potreban napor prevelik i iznurujući. mladić ju je podsećao da su njene opsesije samo OKP. Kada se pristupi Nepristrasnom Posmatraču. Kažite sebi da ćete sledeći put pobediti. ja ću u stvari menjati način na koji moj mozak radi". jedno je ovo znati u intelektu.. Ana. da "menjaju brzine" i menjaju svoje ponašanje. Često bi šire . "Kao rezultat toga mogu često da izbegnem da nasednem OKP-u. U prvoj fazi njenog učenja da Preimenuje. ali nije uvek uspevao da je u to i uveri. jeste dobro delo". ona je.sve dok ostajete uporni. Ali to je iscrpljenje bez pozitivnog rezultata. Ali u početku je osoba obuzeta strahom i strepnjom i može isto tako imati i katastrofične pomisli kao: "Ali onda će se i moja violina zagaditi . zahteva podosta rada. Vremenom i sa vežbom. student filozofije. Naravno. bi rekao: "I onda kada popustite. Ovaj proces je osnova za prevazilaženje OKP-a. KO JE OVDE GLAVNI? Dolaziće i vremena kada će bol biti prejak. Sve dok god se suprotstavljate vašem neprijatelju OKP-u. o tome da li je gledao pornografske časopise. da mentalno organizuju svoje reakcije. o tome koliko i šta jede i pije i gde se nalazio svakog minuta u toku dana. koji traži. Ipak. nastupa voljna odluka: "Neću da perem ruke. a šta prava briga ili strepnja". objašnjavala je kako je koristila korak Preimenovan ja u svojoj borbi protiv opsesije daje njen mladić (sada njen suprug) vara. Njena neprekidna ispitivanja su skoro dovela do prekida njihove veze. ipak pobeđujete . izvršavanje kompulsivnih radnji koje se stalno ponavljaju. Kod OKP-a veoma je iritirajuće to što kad imate opsesije i kompulzije. a drugo je biti sposoban da to kažete usred napada OKP-a. Smatrajte to jednim malim korakom nazad. kada napadne. a osećaji koji je ovaj problem stvarao. ad nausem. Deluje kao inspiracija gledati ljude sa OKP-em kako prelaze iz površnog shvatanja svog poremećaja u jedno dublje i celovito. Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i. po njegovim rečima. odmaknu se i kažu sebi: "Ovo samo moj mozak šalje pogrešne poruke. Zašto? Zato što fokusiranje na korisno ponašanje. pa ćete popustiti i uraditi prisilnu radnju-kompulziju. U daljavanje od njih za dovoljno dug vremenski interval. kada je akcija urađena sa punom svešću.

i da ubedi sebe da ono nije logično. Dženi je razvila opsesiju o nuklearnom zagađenju dok je radila u Sovjetskom Savezu. Barbara. teško je izaći odatle a da ne dodirnem kvaku tih vrata". kad bih imala strašnu strepnju oko toga da li je štednjak isklučen.ili barem jaka anksioznost vezana za nju . tada rukuješ s novcem. .rekla je "Uvek sam bila toliko ljuta na sebe'. Kad je bio kod kuće. Lara. većje imao OKP i počeo je da koristi racionalno razmišljanje da to prevaziđe. Ana je tada nalazila da uznemirujuća misao . da nađem pravu mantru ili pravog doktora i slično". to je moj OKP". preuzmite ovu notu iz njenog opisa. Saznanje da ima biohemijski problem u mozgu" olakšalo mi je deo tereta" . tražio je tu magičnu pilulu. ovo je moj OKP'. ''Tako što bi sebe namerno i svesno stavljala u potpuno svesno stanje prilikom proveravanja. i to je sve'.pogledala i rekla sebi: 'Znaš da ti neće učiniti ništa dobro da se sva iznerviraš zbog ove misli.'Ovo nisam ja.opada obično u roku od petnaest do trideset minuta. nekih dana to bi bila borba. mislio bih" Čekaj malo. koja je imala opsesiju o vidu svog sina. on se okrenuo svesnoj terapiji bio-ponašanja. To je bolest koja me čini nesigurnom. Preplašena si jer izgleda tako užasno i neverovatno. Ako imate problem sa kompulsijom proveravanja. osim ako ne postoji neka magična pilula'" . Kako možeš da budeš tako jaka i uspešna u toliko aspekata svog života. mogla sam da se udaljim sa mesta kompulzije. nikad nisam uspela da se ubacim tamo i da vidim šta me u stvari muči. ideš napolje i hraniš se na raznim mestima i ne pereš ruke. naučila je da sebi kaže: "Lara. to znaš. Džek nije imao prljave ruke. ali kad bi bio napolju. Preimenovanje je bilo najveća pomoć u borbi sa OKP-em. Za Doti. Takođe sam naučila da sebi kažem. ili što god drugo". Rekla bih: "Ljudi sa OKP-em će uvek imati OKP. Nije ostalo samo na tome da se prepozna i kaže: '''U redu. Pa i da koristim kupatilo da operem ruke. proverila sam ga sa punom svešću. i zato sad treba da se udaljim odatle. koja je imala strašnu opsesiju oko noževa.To nije realnost. Lara je naučila: "Opsesije ne preuzimaju vašu volju. i oni takođe. Džek. i koja je izbacila dosetku: "To nisam ja.vaše reakcije na njih". to je samo opsesija .' Ovakav postupak pruža određeno smirujuće i zadovoljavajuće odvajanje". U terapiji ponašanja. Ali kako ćete već videti iz raznih ispovesti kroz ovu knjigu. ono barem sa sigurnim znanjem da je proveravanje izvršeno. koja je imala opsesiju oko 'Kafe'. perač ruku. Anksioznost se na kraju smanjuje i petnaest minuta kasnije osećam se čak više sigurna da je štednjak isključen". Iako osećam da štednjak nije isključen. ako sebi opet dopustim da budem uvučena u OKP zamke. to je samo misao. baš kao i neki drugi poremećaj". Ovo je poremećaj. Ali kada lekovi nisu ublažili njegove OKP-simptome i kada su propratne neželjene pojave od uzimanja lekova postale suviše dosadne. na način koji vas priprema za savladavanje kompulsivnih potreba. Prošla sam kroz sve ovo. a da ipak imaš ovakav problem?' Uvek sam nalazila svoju krivicu u tome jer nisam uspevala da sebe dobro psihoanaliziram. i ništa se još nije dogodilo. uzmete tabletu i vaš život će biti divan. prao je ruke skoro stalno. agresivnija ili bolja. Uglavnom je to kod mene uspevalo. "smanjuje njihovu snagu i udar". Razumevanje da je OKP medicinsko stanje i da su opsesije samo pogrešne poruke bez stvarnih moći ili značenja. opet ćete biti celokupna ličnost. Za njega je prva stepenica u Preimenovanju bila da shvati apsurdnost pranja ruku. ako ne potpuno sigurna da je uređaj isključen. "Ovo je Amerika. Uvek možete da kontrolišete ili barem donekle izmenite . i neće ispasti ništa dobro. To je odlično sredstvo za korišćenje prilikom proveravanja. govorilaje o celokupnoj svesnosti kao oruđu koje joj je pomoglo kod Preimenovanja. nije mu izgledalo toliko važno da ih pere". Sada. mentalna snaga i moć koju dobijate kroz borbu sa OKPem vam nikad ne može dati nijedna magična pilula. ili mršavija. kad OKP udari.

ali to je cena koju plaćate da bi ste bili slobodan čovek". Teram sebe da nastavim da idem napred. mladi ambiciozni pisac scenarija. Drugi podkorak je Prihvatanje. U javnom toaletu on bi bio preplašen od misli da je neki pijanica povratio u toalet. Njegov dom je postao "soba za mučenje" od rituala. Bez kontraoptuživanja. rekla je: "Još uvek imam neželjenu misao. To bi moglo da bude bilo koje jelo . Kad sad pređem izbočinu na putu. Misao da sam nekog udarila je samo pogrešna poruka: "To je OKP.ona sebi govori" Dobro. Mentalno i emocinalno. ali je sad ona pod kontrolom. To mu je pomoglo da bude svestan potrebe da proverava i zaustavlja svoje OKP-misli svojom sopstvenom snagom duha. Nenamerno". Pokušavam da se ne okrećem ili da ne pratim ponovo rutu kojom sam išla. ja znam šta je to". i da bi to moglo nekako da pređe na njega. Džeremi je živeo u stalnom strahu da će biti uhvaćen prilikom nekog zamišljenog nedostojnog dela i biti otpušten sa radnog mesta noćnog čuvara. i uskoro je Džeremi počeo da ispunjava vakuum sa pozitivnim i celishodnim aktivnostima. Još od detinjstva Džeremi je zaokupljen kompulsijama dodirivanja i proveravanja. Ovo je bio njegov stalni podsetnik da je imao problem sa nervnim putevima u mozgu.bio moj život. Džeremi bi rekao: "Samo slučajno. je uglavnom oslobođen OKP-a posle osam meseci terapije ponašanja. Posle terapije ponašanja. na kojoj je ispisao NUKLEUS KAUDATUS.npr. a ne ja". čak naglas viknem 'To nisam ja . 'Još uvek osećam anksioznost zbog slobode.to je moj OKP'. da je imao OKP. Ranije sam pomenuo podkorak koraka Primenovananja Anticipaciju. kaže on. Najgori scenario? Hraniću se u menzi. rekao je . Kada se oslobodio OKP simptoma. Kada je došao da traži pomoć na UCLA-i. Ali ovo žaljenje je bilo kratkog veka. Osposobiću se za drugi posao. pirinač ili nešto drugo isto tako nepovezano. Neka me otpuste. baš pre nego što bi ga on koristio. . Pa Džordž Orvel je to radio i napisao je dobru knjigu o tome 'Down and out in Paris and London'''. Džeremi se izveštio u oba. To boli. To je deo mozga koji ne filtrira opsesivne misli kako treba. Roberta. Kad počnem da se frustriram. Niko nije savršen. Praveći mentalne beleške. Bez krivice. Znam da ću znati šta treba da uradim kad naiđe opsesivna misao."nije više bio tako jak".''' Džeremi. Logika ovde nije nalazila svoje mesto. i obično uspeva da nastavi sa drugim aktivnostima. Nije me više strah da vozim. Kao mlad čovek on je prestao sa navikom da pije. kažem sebi da to jeste samo izbočina na putu. uz pomoć organizacije Alcoholic Anonymous. "Kad je bol dobio svoje ime". Za vreme tretmana sa sobom je nosio malu beležnicu. rekao je: "Osećam se kao da sam bio u džungli Vijetnama". samo nastavi pravo napred. koje je revnosno izvršavao u strahu da će neko iz njegove porodice umreti i "Bog će me poslati u pakao zbog toga". Malo sam mislio o bilo čemu drugom. Kao tinejdžer je spas tražio u alkoholu i drogi. Pre svog tretmana. Džeremi je imao reakciju koja nije retka kod ovakvih stanja: "Godinama je OKP upravljao mojim životom . ali je počeo da ima opsesije o tome da li je bilo alkohola u onome što je jeo. "Danas". sistem za filtriranje u njegovom mozgu je na kraju počeo bolje da radi. I ako je zaista i bilo zabranjenog alkohola u onom što je pojeo. i da će na neki magičan način alkohol da se prenese u njegov sistem. Džeremi je bio iscrpljen od opsesija i kompulsija. A onda sebi kažem: 'U redu Roberta. mogao je da kaže: "Važna stvar. koja je imala opsesiju da je nekog udarila vozeći kola. U svojoj sali za vežbanje Džeremi je zamišljao da je neko ko je koristio alkohol i drogu dodirivao i uzimao tegove i sprave. Tada sam u stvari žalio moj OKP".

onda patite od teške depresije. a aktivnost vaš prijatelj. ali izgleda da se nikako ne navikavaju na ovakve strahove i prinudne potrebe. To takođe dosta pomaže i u sledećoj fazi Refokusiranja. ponašanje kojim ugađate kompulsiji-prisili donosi samo momentaino olakšanje koje je ubrzo potom praćeno pojačanjem prisilne potrebe ili misli. dođavola. onda možete dobrovoljno da radite. Naveći neprijatelj je dosada. nalazim da je jedna od najinteresantnijih stvari o tim ljudima ta da se stalno šokiraju sa unutrašnjim osećajem da nešto ozbiljno nije u redu . ako imate malo energije i ozbiljne samoubilačke :nisli.PRAVAC: AKCIJA Učenje da se savlada OKP je slično učenju vožnje bicikla. sledeći put ću se boriti protiv nje". Ali. morate da posetite lekara. Eto zašto je potpuna svesnost i mentalno beleženje tako važno. U redu je da se osećate savladani prisilom i čak da izvršite prisilnu radnju ako morate. Imati nešto drugo što zaista treba da uradite. častite vaš OKP. sve dok god podsećate sebe: "Ovo je kompulsija. Ako ste zaposleni. važno je da nešto radite. lako ćete izgubiti svoje radno mesto ako se vraćate kući da proverite još jednom tu bravu. Pasivnost je vaš neprijatelj. Kad jedanput naučite. ide zajedno sa OKP-em. recimo. ali opet morate ustati i nastaviti. ali će svesna terapija ponašanja pomoći da ovladate vašim . a kampulsiju kompulsijom. ali da biste bili dobri u tome. da se posle izvesnog vremena pre naviknu na električne šokove. Vrlo je verovatno da ljudi koji nemaju šta da rade. Neki ljudi su previše depresivni da bi radili. Vi onda nazovete opsesiju opsesijom. To je jače od mene". A ako se povučete. nikad ne zaboravite. jeste veliki motivator. Oni bi mogli. nešto mnogo važnije nego što je taj besmisleni ritual. Kao što ste već naučili. to stalno uznemirava?" To je zbog problema nervnih veza u mozgu. Osigurajte da imate nešto korisno da radite. Tu sad dolaze i lekovi. Besposlica je zaista posao đavola. ČVRSTO ODRŽAVANJE Posle faze Preimenovanja pacijenti se obično pitaju: "Zašto me.da štednjak nije isključen ili bilo šta drugo . Veoma je važno kad izvršite prisilnu radnju da nikad sebi ne kažete: "Ne mogu to da izbegnem. Mnogim pacijentima pomaže da prvo imaju pomoćne točkove za bicikI.bez obzira koliko puta ih ta misao uznemirila u toku dana. zahteva praksu. jer ste drugima potrebni. Borba nije za odstranjivanje tog osećaja. Padnete. već da se ne podleže tom osećaju. i pravi se začarani krug. U kombinaciji sa terapijom ponašanja. U prvom koraku Preimenovanja povećavate vašu svest i znanje o zbivanjima u vama. Najveći deo onih kod kojih ova kombinacija u lečenju ne uspe su oni koji se demorališu i odustanu. nikad nećete naučiti. lekovi su se u 80 odsto slučajeva pokazali uspešnim. Ako vam je vreme spavanja dosta poremećeno i budite se često noću i ako ne jedete kako treba i gubite na težini. Razumevanje emocionalnog faktora neće magično učiniti da OKP simptomi nestanu. Ako vam nije do zaposlenja. Depresija često. Činjenica da ste korisni daće vam više samopouzdanja i motivisaće vas da se promenite. Ako odustanete. mada ne i uvek. Posle rada sa oko hiljadu ljudi sa OKP-em. Ako je ovo slučaj. ne razviju svoju duševnu i emocionalnu snagu potrebnu da bi menjali te brzine u svom mozgu kako bi prelazili na pozitvne aktivnosti. tako da ćete biti mnogo više motivisani da se odmaknete od toga.

Postaćete snažniji od vašeg OKP-a. Ne možete da uradite prisilu dovoljno puta . Ako se hrabro i čvrsto držite u prvih nekoliko nedelja samousmeravajuće terapije. Pacijenti mi često kažu: "O. To je mesto gde se ljudi sa OKP-em osećaju slobodni da iznesu i svoje najbizarnije misli i ponašanja i razmene samoterapijske tehnike koje mogu sami da razvijaju. Ova poslednja opsesija ga je dovela do toga da nije mogao da nosi određene vrste odeće. "Ne mogu da dodirnem bebe" . zbog straha da bi mogao da je iseče u parčad svojim zamišljenim noktima-noževima. ("Četiri Koraka" dopuštaju dosta lične kreativnosti). S mojim psom se igram. nekoga ko čuje unutrašnji glas koji pita: "Zašto ja radim sve ove čudne stvari ?" Ljudi sa OKPem znaju da rade stvari koje su malo čudne. Nijedan od ovih strahova se nije pokazao kao osnovan.. Oni tu zaista greše. imao je u ormančiću jedan porculanski komplet sudova za ovu priliku. u početku je nekoliko pacijenata izrazilo svoj strah da bi kroz sugestiju mogli da razviju i nove simptome koji bi se nadovezali na već postojeće. Zato može da deluje olakšavajuće upoznati i druge koji rade slično. Piter H. Što više to radite.naći još nekoga ko razume agoniju. to biva sve gore. Nije važno da li sami perete odeću ili unajmite nekoga da je opere za vas. postojala je zabrinutost da bi se ovakve sesije mogle pokazati kontraproduktivnim. samo kad bih imao-(la) nekog da pere moju odeću kad god osećam da treba da bude oprana. Takođe. To vas čini jakim.ili da neko drugi za vas nju uradi .grupe je i Domingova. OKP je nezasit. Štaviše on joj odgovori: "Kao žena koja se tušira osamnaest puta dnevno. uključujući i omiljenu vindjaknu za motorcikl.opreme u vašem mozgu. Moguće da je Ketrin takođe imala OKP. Hjuz je jednom nedeljno pozivao ljude iz pod zemlja. Jedna od mnogih uspešnih priča iz OKP. Ovo posuđe je moglo da se koristi samo jedanput. Pošto je imao opsesiju da gangsteri imaju bakterije. " Oni misle da će se tako pobrinuti za svoj OKP. Ovladavanje veštinama ove terapije je kao uvežbavanje oruđa. Mi smo na UCLA-i počeli da održavamo prvu OKP grupu za terapiju ponašanja. dobićete oruđa koja su vam potrebna. za deset godina koliko dugo se ova grupa sastaje.da bi osetili "To je sad dovoljno".. Jednom prilikom je Hauard delio kuću u Los Anđelesu sa Ketrin Hepbern i Kerijem Grantom. koji je dobio dijagnozu OKP a još u svom rodnom Meksiku. rituali oko proveravanja i obroka. Ketrin se suprostavi Hjuzu: "To je glupo. Lakija Lućana i Bagzija Sigela na večeru. Hujz nije bio ubeđen. niti da kupite vaš izlaz iz nje. Jedno veče. To pogoršava stvari 1 U knjizi "Hauard Hjuz: Neispričana priča". U jednom periodu. previše su delikatne. Braun i Pat Breske nam nude više informacija o tome kako je Hjuzova opsesija oko bakterija i zagađenja učinila da se on ponaša iracionalno. U početku. jer su u nekim drugim dobronamernim grupama sa podrškom ugroženima učesnici počeli da se upuštaju u bolesno utrkivanje u tome ko pati najviše. i što je najbizarnije. ali ne smem . nekadašnjeg vodoinstalatera. ali možete da se borite protiv nje. Domingo.kaže. to pruža izvesno olakšanje . još jedanput i opet iznova . nalazio se na samom dnu gomile svog OKP-a kada je došao na lečenje na UCLA-u. Znamo da nije neobično da se ljudi sa OKP-em međusobno privlače. U periodu od petnaest godina njegovi simptomi su uključivali: tuširanje pet-šest puta dnevno.. Ne možete da pobegnete od nje. opsesija da je na vrhovima prstiju imao oštrice noža. a sadašnjeg samoukog trgovca umetničkim predmetima. mislim da niste u poziciji da se raspravljate sa mnom " . Prvo. ugledavši kako domaćin razbija tanjire. Popuštanje pred OKP-em je popuštanje pred OKP-em.i pogledajte kako je završio. OKP je hronična bolest. Ljudi ne mogu tako da prenose bakterije". Ova grupa se još uvek nedeljno sastaje na UCLA-i. Sad znamo da su njegove akcije samo učinile da se simptomi pogoršaju.strahovima. zatim strah od tuširanja. Sećate se Hauarda Hjuza? To je tačno ono što je on uradio .

Pre su dolazile i s leva i s desna. ili ću da odem da operem svoj veš? To će jako da me boli. Moram da je pitam: "Da li si dobro? Jesam li te povredio?" Kroz terapiju je naučio osnovnu istinu: "Morate da budete jači od OKP-a. Prošlo je dve godine dok nije dobio pravilnu dijagnozu OKP-a. "Ranije. šta onda?" Domingo zna da ako popusti pred kompulsijom ili opsesijom. Iskreno ožalošćen i osramoćen briznuo je u plač. Zato što je sposoban da jasno vidi razliku između normalnog ponašanja i onog sa OKP-em. Imaš druge stvari da uradiš". Moraš. U njegovom napadnutom mozgu sveštenici su postali šarlatani.Svete Deve Marije. Vrativši se kući. Ako to ne uradiš. i ja moram da se odmaknem unazad. redovan u OKP grupije Kristofer. koji se već pet godina borio sa mislima indukovanim OKP-em bogohulnim mislima. Ponekad kad bi Domingo i njegova žena vodili ljubav uzdržavao bi se da je dodirne.kaže sebi "To je realnost koje treba da se držiš. On sebe podseća da je divna žena odlučila da bude njegova supruga i da ona vidi nešto specijalno u njemu". i prođem kroz to. Moje oči vide da nema oštrica. Pogledaj sve što si postigao".da mu dodirnem njušku i oči. Ne slušam svoj OKP. a druga bi zauzimala njeno mesto. ali moram da nastavim'. i fizički i mentalno. on je u stanju da sebe savlada. crkve '' pogane kuće". Zatvorim oči. vraćajući sebe pravo u realnost. to će sve preuzeti .a onda. dobro poznatom po mnogim izveštajima o pojavama Bogordice . Spreman sam. Treba odmah da zaustaviš tu misao. u dane kad je obuzet kompulsijama pranja i proveravanja on je sposoban da sebi kaže: "Ovo nije stvarno. Za vreme mise zamišljao bi Svete Statue obnažene. Počeo je da ima misli da je . posvećeni mladi katolik. U očajanju se Kristofer prijavio psihijatrijskoj bolnici. nisam mogao ni da izbrojim kompulsije. Postaviće vas u krevet. kao oruđe u fazi Preimenovanja. Domingo sebe stavlja pred izbor: "'Da li ću da slušam ovaj OKP. i vi ćete trunuti kao biljka". Ovaj jednostavan i delotvoran metod je razvijen od strane Dr Pola . moji mišići se zategnu. Moraš da prestaneš. naročito njene grudi. našao se užasnut dok je stajao u maloj crkvi kad je pomislio: "Sveta Deva Marija je kučka". Sad znam gde će da me spopadnu. Iako je pošao da bi sebe duhovno obogatio. gde je dobio dijagnozu psihotične paranoje i bio ispitivan na posednutost demonima. ali moj um neće da veruje. Kristofer je jedan od pacijenata kome je veoma koristilo ponavljanje sa magnetofona. guram koliko mogu jače". Brzo ga otpuštam. Bio sam savladan. KAŽITE TO SVOM MAGNETOFONU Drugi. Jedna bi otišla. Uglavnom. Kristoferova bolest je dostigla svoj kritični trenutak za vreme njegovog hodočašća ka jednom Evropskom svetom mestu. Stalno mislim da imam oštrice na sebi. Sad znam sa koliko njih se borim. da je Biblija "pogana knjiga". jer znam da je lažan. duboko udahnem. On zna da i ako se njegov OKP nikad i ne izleči. On ovo zove "moždana petlja". I sama pojava crkve muje krivila lice. da crpe njegovu energiju i troši njegovo vreme. to će početi da se vrti u krug u njegovom mozgu. jer se plašim da bih mogao da ga isečem" . sad može da vlada nad tim. Ako niste. moje ruke počinju da se tresu. ove bogohulne misli su počele da se gomilaju jedna na drugu. poješće vas živog.sveta vodica "pogana voda". iz razloga koji je već naveo: "Mislim da ću je poseći.

Na primer: Ako imate opsesije oko religije. Osoba bi slušala traku dva puta dnevno. pa onda uradite još jednu traku. To može da bude kratko i prosto. Prema skali od jedan do deset.Salkovskisa i Dr Isaka Marksa u Engleskoj. i na kraju one će se smanjiti". Pošto prođe nekoliko dana a vaša anksioznost je na nuli.. odan održavanju zapisnika. da ste dobili tešku zarazu i umrli. "Imao bih te divlje napade u kojima bih uzeo jastuk i zabio lice u nj veoma jako i vikao iz sveg glasa. Bilo je grozno". Svako može da ga vežba kod kuće. skloni ste da zaboravite i vaš progres". naravno. Ako se bojite prljavštine. Ključno je da imate pregled vašeg progresa. toliko bola. radeći prema najzastrašujućim aspektima opsesije. Samo će ih se vaš um lakše oslobađati. a onda sluša oko 45 minuta. gluplje i više groteskno. Eto zašto je delotvorno" . Na početku rad na njegovoj anksioznosti sa trakama nije bio ni izdaleka lak. da imate zapis o vašim naporima u terapiji ponašanja. obećava Kristofer "Doćićete do tačke da nećete moći ni da je slušate više. neka vas Bog ubije i baci u vatru na kraju. Kad sam koristio jednu od onih manjih koje mogu da se nose. Još jedna pouka od Kristofera: "Više volim da koristim one 'velike bum-kutije'. koristite slušalice. Ovo nije'. ponavljajući misao iznova. Kristofer. ne zato što vas plaši.petlje od trideset sekundi.. To nije efikasno za terapiju ponašanja. šezdeset sekundi ili od tri minuta. On više voli da ga nazove "moj racionalni um" kao: "Moj racionalni um kaže:' To nije istina. 'Velika bum-kutija' kao da vas primorava da sedite i slušate". vreme je da ponovo snimite traku. postoji prirodna tendencija da se taj simptom odloži negde u pozadinu i da bude zaboravljen. Pre terapije ponašanja Kristofer je bukvalno imao na tuce opsesija. Kristofer predlaže da se složene opsesije napišu u obliku kratke priče pre nego što se snime. Ovo se više ne događa". Ideja ponavljajućih traka je da se stvori anksioznost koje će rasti. Ideja je da se opsesija snimi. praveći scenario gde se posledice od kojih se toliko strepi i događaju. Ako ste opsesivni oko činjenja nekog kriminalnog dela. posle 45 minuta sesije. Traka će se sama vraćati na početak. iscenirajte da vas uhapsi policija i da provedete ostatak života u zatvoru. Pratiću savete mog racionalnog uma". pa ne treba daje mi vraćamo. "Na kraju". Ovo je savršeno odgovarajući i tačan . on veruje da je put do oporavka sličan pešačenju unazad u pustinji dok svoje otiske u pesku brišemo rukom. već zbog toga što je postala suviše dosadna. bakterija. puštanje trake bi na početku trebalo da stvara anksioznost od pet do šest. ako je važna privatnost. a ruke su mi bile pod žmarcima. Znojio bih se. Važno je da učinite da opsesija izgleda što smešnije. Izgleda kao da ste uvek na početku. uključujući i misli nasilja o letećim noževima. a onda opadati. udarajući u jastuk ili kauč. napravite to tako da izgledate kao da ste pali u blato. Kristofer takođe koristi Nepristrasnog Posmatrača prilikom Preimenovanja. "Bilo je trenutaka kad bi strah sevao kroz moje telo tako jako da bih se osećao kao žena na porođaju . Sve što vam treba su trake sa telefonske sekretarice . bio sam u iskušenju da ustanem da radim druge stvari. verovatno nekoliko dana u toku jedne nedelje. ovog puta više zastrašujućim jezikom. Ovo je realnost. Naravno. Kristofer upozorava: "Ne očekujte da posle ovih sesija nećete više imati opsesivne misli. Bez ovakvog zapisivanja. OKP je bio toliko jak. magnetofon i slušalice. kaže:"Kad god se oporavim od simptoma OKP-a. Ne mora da bude lepo ili komplikovano. To jeste cilj. preporučujem svojim pacijentima da održavaju zapisnik svog progresa. "DRAGI DNEVNIČE" Kao deo svesne terapije ponašanja. Takođe pomaže da napravite tabelu u koju ćete upisivati nivoe vaše anksioznosti na oko svakih deset do petnaest minuta. ali kako zaboravljate svaki simptom.

Drugim rečima. Ovakvi simptomi su uobičajeni kod teških slučajeva OKP-a. To može da bude deo objašnjenja za njegovo ponašanje. ili nešto isto tako suludo. Hjuz je takođe bio kompulsivan prilikom sedenja na šolji toaleta. da bi ste ga pobedili" . ovo se pripisivalo njegovoj želji da drži sve pod svojom kontrolom. sedeći jedanput čak 42 časa ne uspevši da se uveri da je završio posao koji je tu imao. ali nije naglasio dobro poslednji slog trećeg puta. iako se avion pokazao kao ispravan i adekvatan za korišćenje na moru. Kad je testirao amfibijski avion. Kada me je Piter Braun intervjuisao za svoju knjigu o Hjuzu. novi simptom je uvek lakše kontolisati nego onaj koji se duže vremena održavao. Zamislite Nepristrasnog Posmatrača kao vozilo za distanciranje vaše volje od vašeg OKP-a. Činjenica da je poricao da se ponavljao ukazuje na to da se osetio ponižen jer je morao da uradi prisinu radnju. bakterije hepatitisa na neki način našle put nazad do njega. nego da još sedim ovde i jedan minut više". On je otišao toliko daleko da je razvio teoriju koju je nazvao "povratna struja bakterija". Hjuz je zaista imao osećaj da bi nešto loše moglo da se dogodi. neko tako briljantan kao on?" Briljantnost nema nikavkve veze s tim. ali ja verujem da je .budite spremni da pružite otpor ovome u ranoj fazi . Pacijenti se često žale da kad jedan simptom nestane. napravite sigurnosnu zonu između vašeg unutrašnjeg duha i neželjene kompulsivne potrebe. Da nije onda uspeo ovo da uradi kako treba. mnogo ranije. u ovom slučaju 33 puta. sebi predstavite alternative. On je kao cross-country pilot jedanput zvao asistenta da mu preda preglede vremenske prognoze Kanzas Sitija. upitao me: "Kako to da nije mogao da prestane. A onda je poricao da se ponavljao. Iako je dobio informacije koje su mu bile potrebne za njegov let još prvog puta. pitao je za ove preglede trideset i tri puta ponavljajući isto pitanje. Naravno nikome od njih se nije desilo da uneredi svoju odeću. dobro je imati neka alternativna ponašanja u rukavu. On je nastavljao to da radi i niko ga nije mogao zaustaviti. da biste bili spremni kad nastupi jak bol. Kao što ćete kasnije saznati. a ne kako nazivate proces mentalnog posmatranja. Tu je važna akcija mentalnog beleženja. Kada se opis ovog događaja pojavio u ranije pisanim biografijama. Bez tretmana OKP-a. Hjuz je insistirao na tome da se spusti na ustalasanu vodu 5116 puta. zbog straha svog OKP-uma da bi ako to uradi. lečio sam mnoge ljude od ovoga. da smiri svoju OKP-anksioznost. Možda je planirao da ovo pita samo tri puta. pre nego što bi uzleteo. tako da se osetio primoran da upita 33 puta. Kad je umro jedan od njegovih najbliskijih prijatelja zbog komplikacija pri bolovanju od hepatitisa. Druge stvari u njegovom životu su tada izmicale njegovoj kontroli. Anticipirajte . to će vas samo tući do predaje. moguće je da bi morao da pita i 333 puta. Morate držati svu vašu inteligenciju sa vama. HJUZ: VIŠE OD BIZARNOSTI Bolest OKP-a se manifestuje na načine koji daju nova značenja reči bizarno .i biće mnogo manje bolno. Ovo nije redak simptom OKP-a. Ipak. da nije ponovio to pitanje. a jedna od njih bila je i sreća. Hujz nije poslao ni buket cveća na pogreb. Nije tražio ove preglede samo jedanput. biva zamenjen drugim. Besmisleno ponavljanje je još jedan uobičajen simptom koji je uočen kod Hjuza. Radije nego da odgovarate vašim prisilnim potrebama na mehanički nemisleći način. Podsetite se Haurda Hjuza. Kada su spremni za poboljšanje oni kažu: "Pre ću da uneredim pantalone. Katastrofična misao je mogla da bude da će se avion srušiti.alternativni termin. Kao što Domingo reče: "Ovaj OKP je prokleto pametan.

tako da je mogao uvek da proveri svakog dana da li su sva ta kola u redu i da li su im delovi na broju. ne napadajući ga dovoljno agresivno.kompulsija. da se suprostavi svom OKP-u. koliko god bile neprijatne. ili hromiranu traku na bočnoj strani vozila. zato što kad bi simptomi nestali u oko 80 procenata. Što je više upoznavao samog sebe. osoba bi onda popila kafu i zagušila bi se spajalicom. Ono što je u stvari trebao sebi da kaže je da će time što će izvršiti prisilnu radnju. U vreme veoma stresnih perioda. a da nikad nije potpuno uklonio ovog 'đavola'. Bez terapije ponašanja koja vas uči kako da se oduprete tim prinudnim potrebama. kako je sam priznao. Kada je prolazio kroz stresne periode. nego da misli o onome o čemu bi trebalo da misli u radno vreme.OKP. ovo ponašanje može lako da se otrgne vašoj kontroli . opreznost bi mu tada opadala.što pokazuje njegovo dobro poznavanje OKP -a . a hrabar čovek se bori protiv OKP-a. i da će se njegova sposobnost da funkcioniše smanjiti. i opuštao bi se.da kada bi radio na nekom naročito nezgodnom problemu na poslu. rasklimao metalne oznake na haubi. Džoš je počeo više da shvata da njegov mozak u stvari traži da uradi nešto vragolasto kad god bi bio u neutralnom stanju. Drugi put je išao poslovno avionom u Sent Luis. sada! Teorija o povratnoj struji bakterija Haurarda Hjuza. Kao posledica. nije mogao da se oslobodi ove ideje.Vratio se avionom kući u Los Anđe1es. on je bukvalno više voleo da izvršava prisilne radnje. Džoš je znao da nijedna od ovih akcija nije imala smisla. on se borio sa istim simptomima već više godina. Jedan je bio i strah od toga da bi prolazeći pored nečijeg radnog stola mogao da se očeše o njega i tako prouzrokuje da spajalica sa stola upadne u šoljicu od kafe te nesrećne osobe. samo osigurati da to prati sledeća prisila. Prvo je bilo samo zanimljivo prilikom testiranja aviona. nalazio bi da su njegove kompulsije. . u toku lečenja. Onje tako na neki način ostavljao svoj OKP "da sedi u uglu i čeka". onoliko koliko mu je bilo dovoljno da ima snošljiv stepen (ne)udobnosti svog života. Jedanput je uzalud vozio dva sata da bi pronašao kola kojima je naneo zamišljenu štetu. da odradi posao prevazilazeći ga. Na sličan način je Džoš bio sklon da se vraća na staro. Ali je stalno bio obuzet brigom o kolima s kojima je možda došao u kontakt i koje nije mogao da nađe. u nameri da nađe kola na kojima je.odgovor manje posledica dubljih emocionainih faktora i da se Hjuz ne bi ponašao na takav način da nije imao OKP. je slična opsesiji koju je imala Dženi. ali je takođe spomenuo . Lekcija je: Ako dopustite da se vaše emocije vežu za ponašanje OKP-a. SLUČAJ LETEĆIH SPAJALICA Džoš je imao čitavu gomilu bizarnih OKP-simptoma. Onda bi zamišljao: "Čovek će da vozi autoputem i taj deo će da se otkine i usmrti šest ljudi". imale moć da ga skrenu sa pravog puta. Džoš je onda razvio i opsesiju da je očešao parkiran automobil dok je vozio i da je učinivši to olabavio ukras na haubi. Iako je Džoš znao da je verovatnoća da spajalica upadne u nečiju šoljicu kafe bila jedan prema milion. U Džošovom najgorem scenariju. a onda je razvio kompulsiju oko toga. Verovatno je na isti način Hauard Hjuz koristio kompulsiju kao vrstu oduška. a stres pojačati. On je trebao da bude hrabar. kako je zamislio. Koristio je metod Četiri Koraka. njegov OKP bi se tada jako pogoršao. Džoš je išao toliko daleko da je pamtio sve brojeve na tablicama automobila koji su redovno parkirani u ulici gde je živeo. Istina u ovom slučaju je da: Kukavica umire hiljadu puta pre svoje smrti. ove potrebe mogu da eskaliraju u nezaustavljivo kruženje. a onda se odmah ponovo vratio avionom u Sent Luis.

. strašan . OKP je postao pravo čudovište koje ju je čvrsto držalo.. Želim da budem slobodna". lica koja su buljila u mene". DRUGI ČISTI Što se tiče forme i sadržaja OKP-a. užasno . Sad nema strah od slanja pisama zbog lude ideje da bi ova mogla biti zagađena. Bilo kakva logika koju sam pokušavala da unesem iz fizike radijacije nije tu vredela. Ova dirljiva beleška u njenom dnevniku je napravljena kad je imala osamnaest godina : "Ti si užasna . To je bilo samo nekoliko godina posle nuklearne katastrofe u Černobilju. Onda sam ih izvadila i stavila sve na moj radni sto.. "Kad bi neko došao iz Kijeva ili Černobilja. jer se bojala toga da će se ''radijacija'' nekako preneti telefonskim žicama. Sebe primorava da nosi svu odeću koju ima u ormanu. dok je čistila svoju kancelariju u medicinskom kompleksu. . strah me drži.. veoma je moguće da životno iskustvo te osobe ima svoju ulogu. Ipak. na primer. Skloni svoje odvratne prste sa mog uma . Nema nikakve poruke. Mrzim to. Nisam želela da ih ljudi uzimaju iz korpe za otpatke. nema inspiracije. Kasnije.. Mrzim to. naročito u sadržaju njegovih -njenih iracionalnih strahova. se pita da nije na sublimalan način bila pogođena. "Bacala sam potpuno dobre stvari.. naišla je na staru kutiju punu kartonskih pokrivača za laboratorijske slajdove: Imala sam ideju da su tu bile zaraze. Mnogi moji pacijenti veruju u to. Dženine prve opsesivne misli . jer sam mislila da su zagađene. pa sam ih cepala tako da bi postale neupo trebljive" .. kada je imala 12 godina. ti užasno . počela bih da se brinem da sa njih ne pređe radijacija na moje stvari. Koja je moja krivica? Verovatno to što sam dopustila da mi ovo uradiš? Ne. Dženi. razvila je opsesiju da je radijacija mogla da se raširi i prikači na razne predmete. nisam imala nikakvu kontrolu.žena u svojim ranim tridesetim. zatupljeno. Još uvek se jasno seća toga: "Nisam mogla da spavam. Mrzim to. JEDAN SKUPLJA. Bilo ju je strah da telefonira kući. Tada je na televiziji videla film o bombardovanju Hirošime. koja je duže vreme profesionalac u području ekologije. Dok je radila u Moskvi za američku agenciju. u paklu bolje reći. pa je kao kod mnogih drugih OKP-misli. tu i bilo nešto malo logike.osećala se primorana da kaže ljudima neumesne stvari datira još iz njenog ranog detinjstva.. i lica sa ispečenom kožom koja je s njih visila. Nedavno. kako bi joj se malo olakšalo. prokleto da si na nebesima. Ona se uvek bojala da će tako ozračiti i druge. Dženino rezonovanje je bilo totalno nelogično. Sad kaže da bi mogla bez razmišljanja da vozi pored nuklearnog postrojenja.. Tako da je sve ostalo što je tako dobro. Počela je da drži odvojeno odeću koja je još uvek bila u redu da se nosi kad je bila sa prijateljima. Ovo je bila odeća koju nikad nije nosila kad je bila u društvu s nekim ko je došao iz Černobilja. Dženi sad može da kontroliše svoj OKP. Određene knjige i papiri morali su da budu bačeni. Bila je sposobna da odstrani apsurdnu misao. dodirivala ih i rekla: 'Ovo je suludo. ili da radi blizu nuklearnog reaktora. ovo je moj OKP'" . Ovo je otišlo predaleko. samo bol. Uzeo si mi svu moć... Zamišljala sam ruke sa opekotinama koje se pružaju iza mog jastuka. To je bila neka vrsta osnovnog straha od zagađenja". Ovo nisam ja. Koristeći samousmeravjuću terapiju ponašanja u kombinaciji sa Prozac-om. Patogeni umiru u roku od nekoliko sekundi. Ti si zatupljivač. u njenoj mladosti.

U celoj kući bilo je samo dve stolice koje su mogle da se koriste. Na kraju je morala da pomrači sva svetla u svom stanu i da prekrije sva ogledala. Samo je jedan uzan putić bio prohodan i vodio je kroz dnevnu sobu. Pomoć im je došla slučajno. LISA Liza. čak je toliko stvari bilo nagomilano na štednjak da je samo jedna ringla mogla da se koristi. Rob je živeo u ovom lomu toliko dugo da više situaciju i nije smatrao toliko bizarnom. Počela je da pravi "čiste zone" u svojoj kući. tako da niko nije mogao da viri u stan. Upozoravala je svoje prijatelje da radi sa olovom. Onda je Rob . ''Naš dom više nije bilo mirno utočište. Mi smo tonuli kao jedrenjak koji je zavisio od vetra. Posle nekog vremena sve sobe su bile toliko ispunjene raznim kršem da se vrata nisu mogla otvoriti. sad je išla na rasprodaje knjiga. od koga nije bilo ni traga''. Ona je čak zamišljala kako se voda iz toaletne šolje nekako uliva u mašinu. tako da bi oni mogli da je izbegnu.trihotilomanija ili kompulsivno povlačenje kose. postala je opsednuta kopkonjem po svom licu kako bi uklonila zamišljene mane. Pranje je postalo kompulsija i veliki trošač vremena. onda i cipele kao i mesta kuda je koračala. razvila je neobičan strah od olova. to je postalo strašan problem. Ali ova bolest je toliko bolna da sam davno naučio da ne uzimam olako nijedan simptom. Njen problem je započeo kao bezazlen hobi iz ranijih godina njenog braka kad je sa svojim suprugom Robom obilazila otvorene rasprodaje da bi jeftino kupila stvari za njihov dom. Pošto je radila sa olovom. Ubrzo je Karen donosila kući beskorisne krpe. Umesto na njih. U mojoj terapijskoj grupi pacijenti ponekad ne mogu a da se ne nasmeju sami sebi. Ovo je tačno za sve koji pate od OKP-a. između kesa sa raznim stvarima i prepunjenih kutija. domaćice i bivšeg zubarskog asistenta u svojim ranim pedesetim. Zatvorili su kapke na prozorima i pustili da biljke rastu preko njih. Dozvolite da vam predstavim još nekoliko istorija slučajeva sa UCLA-e: OLlVIA Olivia. LIN Lin. razvila je opsesiju ubrzo posle zemljotresa u Los Anđelesu da je voda u njenoj mašini za pranje zagađena. Kuća je postala stovarište koječega. Nije bilo nikakvog grejanja u kući jer nisu palili vatru u peći zbog straha da ne izazovu požar. Od onih šokantnih do komičnih. Bila je u stanju zvanom poremećaj dismorfije tela. tehničar za snimanje X-zracima. Sa šesnaest mačaka i četiri psa. Karen je sakupljač. da je prekinula obilaske buvljih pijoca. smrad bi postajao nepodnošljiv. Uređaji bi se kvarili. (Sličan poremećaj . sredovečna domaćica. Ali OKP se javlja u velikom broju raznih pojavnih oblika.) KAREN Mnogo je tipičniji slučaj Karen. kad je jedan od Kareninh kolega neočekivano došao. a Karen i Rob ih nisu popravljali jer su se bojali da bi ih majstori koje bi eventualno pozvali prijavili departmanu za zdravlje. da kritični delovi mozga kod ljudi sa OKP-em koriste previše energije jer su linije veza u mozgu poremećene.Mi smo na UCLA-i obezbedili naučne dokaze da je OKP u sprezi sa hemijskom neravnotežom u mozgu. Karen se osećala toliko poniženo. koji su ponekad sebe olakšavali iza tih gomila koječega. Karen se seća: ''Bilo nas je isuviše sramota da bilo koga pozovemo u goste''. privlačna studentkinja koledža. Prvo je izmislila du su joj ruke zagađene. koje je verovatno blisko OKP-u. takođe može biti povezano sa OKP-em. Postao je zatvor.

i sve to naočigled mojih suseda''. Nisam želela da iko vidi moju sramotu". programu iz dvanest faza pri Programu za alkoholičare. bacajući se na gomilu i silom bivam odvučena u ludnicu . Može se smatrati da je ovakva vrsta krutosti jedan blaži stepen OKP-a. Postajem zdravija. ali su neki od mojih pacijenata uvereni da ona postoji. kao da su naši životi zavisili od toga. Tu je susrela nekog ko ju je ubedio da započne dug proces čišćenja. kao da ih ubijam. dok drugi gomila predmete. Imala sam lažni ponos. "Njen rad je pretpostavio Sydenham chorea-u. ona misli i na odbacivanje opsesivne misli. sa ocem koji bi danima bio zaokupljen detaljnim analizama. Kad Karen Preimenuje opsesiju i kaže sebi: "Pusti to!". Karen nije imala nameru da to uradi. KRIVITl ZA TO SVOJE GENE? Izlažući svoju priču. i bilo bi im veoma neugodno ako stvari nisu bile urađene na određen način. "je bila u tome što sam mislila da treba da rešim svoj problem sama. "onda imam bolje mišljenje o sebi. Tada se za toliko približim jednom okruženju bez smeća i neprilika. Činjenica da postoji jaka veza između Tureovog sindroma (Tourette) bolesti motornog tika i OKP-a je takođe interesantna. koja je zasnovana na navici. Ona ih drži zapisane i zakačene na ogledalu u kupatilu koji je opominju kad god primeti primamljivu rasprodaju ili privlačan predmet koji izviruje iz korpe za otpatke. "Ne samo da bacam stvari u korpe za smeće. tj. varijante reumatične groznice koje uključuje i autoimuni napad na mozak. i jesu". učili smo Karen "Četiri Koraka". Naravno da genetika tu ima svoju ulogu. Najzad. i po nekom dubljem značaju. Na primer. Karen je pomenula da je odrasla u krutoj i perfekcionističkoj porodici sa ekscentričnim ocem koji je stalno grdio zbog rasipanja. Najzad. potražila je psihijatra koji joj je predložio da jednostavno postavi deponiju pri ulazu i da oslobodi kuću. posle deset godina gomilanja pridružila se Opsesivno-Kompulsivnom Anonimnom Programu (Obsessive-Compulsive Anonymous). Ona se pita da nije ovakvo iskustvo uzrokovalo takav sadržaj njenog OKP-a. Mogu da imam prijatelje. jer joj je to upropastilo život. Majkl je stenograf. kaže. (Alcoholics Anonymous). i klasičnog OKP-a je manje jasna. Grupa Dr Suzan Svedo (Susann Swedo) sa Nacionalnog Instituta Zdravlja je ustanovila vezu između OKP-a i Sydenham chorea-e. u očaju. Tako da nije iznenađujuće daje prethodnica biohemijske neravnoteže kod OKP-a. ali postaju patološke ako su pojačane. i u slučaju bolesti započete OKP-em. Često su roditelji ljudi sa OKP-em bili kruti. Mnogo puta su mi pacijenti govorili o svojim sestrama. I drugi pacijenti se podsećaju na svoja detinjstva i svoja genetička nasleđa u pokušaju da nađu odgovore na pitanje zašto su razvili OKP. i u slučaju bolesti pogoršane OKP-em. "Moja velika greška" kaže Karen. svaki dan po podne. i majkom koju je opisao . Bolesti započete u detinjstvu se takođe vezuju za OKP. već ih bacam osvetnički. majkama ili bakama i dedovima koji su zasigurno imali sklonosti ka OKP-u. koji bi trajao više godina. naročito onih traumatičnih. plašeći se da bi mogla biti smeštena u psihijatrijsku bolnicu. Formalna izučavanja takođe dolaze do sličnih rezultata. Na UCLA-i. Karen još uvek nije tražila pomoć. u tačno pet nula-nula časova.morao da napravi police za knjige da bi smestio sve knjige koje je ona donosila kući. mnogo pre nego što je ova bolest i dobila ime. ''Samo sam mogla sebe da zamislim kako istrčavam u dvorište. nefleksibilni. roditelji Hjuzovih roditelja su izlazili na terasu svog letnjikovca. ako ste recimo hirurg ili knjigovođa. Ako napravim dobar izbor". i otpuštanje želje da zadržava još jednu nepotrebnu stvar". što je moguće jer još uvek ne postoji biološko objašnjenje zašto neko pere ruke. Mogu da imam život!" Jedna od tehnika je da se razbesni na sve to što skuplja. On ima jako uverenje da njegov OKP ima korene u porodici u kojoj je odrastao. da postoji tendencija da se OKP provlači u porodici. jedna toliko manje uznemirujuća funkcija mozga. Ovakve karakteristike mogu imati svoje velike prednosti.Veza između psiholoških iskustava iz detinjstva.

to bi postalo traumatično za njega. Momenat istine je došao kadje saznao daje kuća u kojoj je imao apartman promenila vlasnika i da će se tretirati protiv termita i izvršiti dezisenkcija. kompulsije oko "loših i dobrih brojeva". kompulsivnu ženu koja čisti. To je isto što i moj OKP radi. Onda se odlučio da nosi posetnicu svuda sa sobom. morao sam da vratim sve stvari iz prodavnice nazad na police i ponovo napunim svoju korpu. Opsesija je bila toliko jaka da ako bi samo video bocu 'Raid' -a. ali vas OKP guši i ne dopušta vam da ih realizujete" . shvatio je da radi na svom poboljšanju. posle dvadeset godina patnje od ove opsesije. On se seća: "Moja majka je bila sklona da bude veoma posesivna. Treba vam neverovatna . a ona meni nikad to nije dopustila. Da li da uloži protest gradskim vlastima? Da prikupi uverenje od psihijatra kako službenici dezisenkcije ne bi mogli da uđu u kuću jer je on mentalno bolestan? Onda se pribrao: "Pomislio sam 'Čekaj malo. Ali njegova najbizarnija kompulsija je bila ona koja je počela kad je bio u petom razredu. Sedeo bi tako na času i odjedanput bi osetio da su mu pantalone preuske. U borbi sa OKP-em naučio je: "Činite bilo šta da sabotirate sebe. Ona me je samo gušila svojom ljubavlju. i s tim se još i sad bori. kao podsetnik da od toga neće umreti. Prihvatio sam daje ovo moralo da se uradi. kaže da se njegov OKP izgleda zaista namerio da iskopa ono što je vredno i da dobije finalnu bitku bitku preuskih pantalona. imate sav taj potencijal koji je ugušen. Majkl opisuje sebe kao da ima mozak "Dr Džekila i Gospodina Hajda" sa svojom dobrom i lošom stranom . Majkl je naučio da OKP smatra "lošim momkom u mozgu. jer bi moglo da mi pođe nabolje'. Sa OKP-em možete da imate mogućnosti i potencijale. Vežbajući Četiri Koraka. delom i zbog svojeg OKP-a. Ako bi ugledao kamionet službe za dezinsekciju. Iako je Majkl prevazišao većinu drugih opsesija. i ako bi neko ispred mene imao bocu 'Raid' -a. Majkl je konačno prevazišao svoju opsesiju oko zagađenja pesticidima.OKP-stranom. Naravno. Jedan momenat čistog rasuđivanja. Uvek bi rekao: "Osetio bih se kao da me je neki otrovni prekrivač sveg prekrio". Znam da mogu da dodirnem astal dva puta umesto tri puta. Uhvatila ga je panika. Imao je kompulsije dodirivanja. neka urade to. "Kad bih došao do kase i stavio stvari da platim. Sada. nije mi davala druge komponente odgoja i vaspitanja. Majkl bi se o tome izrazio na ne baš lep način: "Strah da će se moj šorc popeti uz zadnjicu i da će mi izaći na usta. Pre lečenja. morao je da ode kući da opere svu odeću i istušira se. Nekad je trajalo toliko dugo da bih morao da zaboravim na kupovinu hrane". Majkl je tada otišao i korak dalje. koji me ne može više prevariti. koji ga je ometao u koncetraciji. One su na mojoj koži. Namerno se izlažući onome što ga je nekad veoma plašilo. on shvata da je popuštanje pred takvom mišlju najgora stvar koju može da uradi. Ali te pantalone ga još uvek muče. i ništa strašno se neće dogoditi". toliko bi se skupio". kompulsije da ponavlja rečenice u svojoj glavi mnogo puta. "To je deo moga tela. pa je zatražio posetnicu od čoveka koji je došao da zaprašuje. To je nešto od čega ne mogu pobeći". i on se sada pita da nije ovaj osećaj oko pantalona bio samo neka vrsta podsvesne samoometajuće tehnike. Korišćenje potpune svesnosti kako bi saznao šta su u stvari opsesije počelo je da daje zaista značajne rezultate. Znam da neću umreti od pesticida. Ovo je zaista bila velika stvar za mene". Mislio sam da je tada sve bilo zagađeno. on bi ponekad uništavao odeću u pokušaju da uništi i osećanje. Iako ima određeni ostatak OKP -a on je savršeno svestan velikog napretka koji je postigao i koliko je povećao svoju sposobnost da funkcioniše.kao veoma upornu. Iako me je stalno obasipala materinskom ljubavlju. i da neću umreti zbog toga. Znate. Video sam kako druga deca uzimaju časove klavira. Bio je nesrećan u školi. morao sam da idem do druge kase zbog straha da se i konvejer zagadio.

snaga, totalan napor da se tome oduprete. To je samo jak bol, kao bilo koji fizički bol". Takođe je naučio da automatsko izvršavanje koraka metode Četiri Koraka, bez potpune svesnosti uma, u stvari ne rešava problem. Evo i opisa koji Makl daje prikazujući sebe u borbi sa OKP-em, kroz vežbu samo usmervajuće terapije izlaganja: "Misliš: 'Ako dodirnem to, otac će mi umreti, ali uradiću to, ipak'. Pa onda dodirneš, i još uvek osećaš da će ti otac umreti. Samo, onda sebi treba da kažeš: 'U redu, šta go d da se dogodi, bolje je nego živeti ovakav život'. Samo radite Četiri Koraka i imajte veru". Kako je to duboka samospoznaja! Danas Majkl kaže da je "do lakata u borbi sa svojim OKP-em". Ne može se naći neko, ko se tako žestoko bori kao što on to čini. Na UCLA-i imamo mnogo istorija slučajeva sa strahovima od zagađenja povezanih sa OKPem. U slučaju Džeka, privremenog radnika, stvaran fizički bol je bio podsticaj da potraži pomoć u vezi njegovog prisilnog pranja ruku. Nije mogao da dočekuje još jednu zimu sa crvenim i ranjavim rukama. On je prao ruke toliko da ih je njegova ćerka nazvala njegovi "sapunski popsiklovi" (popsicle - vrsta sladoleda na štapiću) - ledeno hladne ruke, sa mirisom nataloženog sapuna koji se nikad nije mogao potpuno isprati. Na lečenju je naučio da kad odbije da postupi po prisili da pere ruke, ništa se katastrofalno ne događa. "Znam da kad to ne radim, neće doći do smaka sveta". Pre, osećao je da je katastrofa tu, iza ugla. "Moja sigurna mesta, kao što su moja kola, moja kuća - sve bi to bilo napadnuto i ugroženo, ako ja ne bih uradio te prisilne radnje". Nije od vitalne važnosti to da Džek ili drugi pacijenti uspešno Preimenuju svaki put kad bi se pojavila prisilna potreba. Ali ako popuste i urade prisilu, vitalno je da sa potpunom svešću prepoznaju da je to kompulsija-prisila, i da tog puta nisu bili u stanju da joj se odupru. Ovo je mnogo korisnije nego Preimenovanje na automatski način. Kad automatski Preimenujete, to postaje ritual za sebe, i nema većeg značaja. Nema ničeg magičnog kad se sebi kaže: "A, to je opsesija". Držeći se doktorovih saveta na takav mehanički način, bez razmišljanja šta radite, oni uopšte nisu od pomoći. Potpuna svesnost jeste. Kažite: "Osećanje je prejako. Nemam snage da se izborim protiv toga ovog puta, pa ću ići da proverim bravu na vratima". Onda kad ih proveravate, uradite to pažljivo, sa potpunom svešću tako da ćete biti spremni da se odbranite od prisile sledećeg puta. Nemojte reći: "Samo da proverim da su vrata sigurno zatvorena". To je siguran recept za beskrajno kompulsivno proveravanje.

POZITIVNO PREIMENOVANJE
Na UCLA-i, pacijenti su zamoljeni da napišu eseje u kojima opisuju svoje simptome i kako reaguju na njih - druga vrsta samousme ravajuće terapije. Ovi eseji su nam takođe ponudili izvanrednu biblioteku znanja o OKP-u. Kako su pacijenti sa OKP-em obično bistri i kreativni ljudi, načini na koji se oni bore protiv bolesti čine fascinatno štivo. Džoana koja je godinama patila zbog malog glasa u svojoj glavi koji joj je stalno ponavljao negativne misli, kao pokvarena ploča, napisala je kako je tražila pomoć u svojoj knjizi za samoispomoć. Autor knjige joj je predložio da namesti gumicu na članak ruke, kao deo tehnike ometanja, i da je odapinje svaki put kad bi njen um počeo sa OKP- trikovima. Džoana je napisala: "Sve što sam dobila posle prvog dana je bila otečena ruka". Ono što joj je na kraju pomoglo nije bila gume na narukvica, već metoda U Četiri Koraka. Prvo je počela da oseća da može da kontroliše nešto od svog života, kada je rekla sebi: "Ako neću da me voz pregazi (negativna opsesivna misao), treba da se sklonim sa šina i pustim da voz prođe". Ona je upotrebila

tehniku koju mi zovemo "raditi zaobilazeći" OKP. Danas, pomoću terapije ponašanja i lekova, Džoana je u stanju da kaže: "Sunce obasjava moju dušu". Mark, mladi umetnik, iznosi svoju istinitu životnu priču koja zvuči kao proba za horor film. Njegov OKP je počeo još u ranom detinjstvu sa molitvenim ritualima, a kad je već bio u ranim 20- tim, pomerio je fokus na kompulsije čišćenja. Morao je da očisti svoj stan dvanaest puta (dvanaest je bio "dobar" broj ) i onda da nađe neku devojku i ima seks sa njom da bi na neki kosmički način prebacio energiju ponovo na pravi put" i tako osigurao da neki član njegove porodice ne umre. Korišćenje žene na ovaj način učinilo je da se oseća loše, pa je morao da očisti stan još jedanput, neka vrsta rituala očišćenja. Jednog dana, pošto je očistio stan trinaesti put, šetao se ulicom i "golub je bukvalno pao sa neba pred moje noge, mrtav sa kljunom iz kojeg je curela krv". Očigledno, ovo je bio loš znak. Trinaest je bio loš broj; morao je da čisti još nekoliko puta. Pošto je to uradio, otišao je u kafe da ruča ali kakve je sreće bio čovek u susednom separeu je čitao novine sa naslovom: 'GDE GOLUBOVI IDU DA UMRU". U redu, pomislio je, moram da čistim još malo. Napokon, pošto je počistio svoj stan dvadeset i jedan put, mogao je na miru da se odmori. Neko vreme Mark je mislio da može da prevari svoj OKP time što bi obrnuo situaciju, rekao bi sebi da ukoliko uradi prisilne radnje, član porodice će mu umreti. "Okej, Gos'n Pametnjakoviću, rešio sam tu stvar. Eto ti". Nije upalilo. Nove kompulsije su preuzele situaciju. "Naučio sam svoju lekciju da ne možeš da koristiš prečicu da dođeš do cilja. Ne pali, i uvek se vraća kao bumerang". Proći će godine pre nego što će se osloboditi svoje kompulsije čišćenja: ''Jedanput sam zapravo morao da očistim stan 144 puta. Trajalo je mesecima'' Za Marka je prekretnica za vreme njegove terapije ponašanja došla kad je našao stan kakav je želeo, ali ga je njegov unutrašnji OKP glas opominjao: "Ne, ne bi trebalo da se tu useliš". Brojevi u adresi nisu bili dobri brojevi. Mark je zauzeo stav: "Dođavola, ne mogu da verujem da ću da dopustim da mi o ovako važnom izboru u mom životu odlučuje OKP". Ovo je Pozitivno Preimenovanje. Pošto j e Mark tu uselio, njegove misli o lošim brojevima su nestale. Rekao je sebi, kao što uvek sad sebi kaže kadgod ga opsesivna misao uznemiri: "Ne moram to da uradim. Ne moram ništa oko toga da uradim".

OKP- VIJUGAVI KOROV

Lara koja je patila od Turetovog sindroma, pored klasičnog OKP-a, opisuje lepezu simptoma od misli nasilja sa noževima do napada kompulsivne kupovine. Jedanput je zatražila pomoć od (Shoppers Anonymous) Programa Anonimni Kupac, da bi ubrzo saznala osnovne činjenice o OKP-u: Dok drugi anonimni kupci opisuju kako se ubrzaju i uzbude od kupovine, Lara uopšte ne uživa u svojim učestalim izlascima do prodavnice. Ona kaže;"Moje opsesije su bolne. Nisu nimalo prijatne. Kupim nešto što mi ne treba, pa onda to vraćam. Skoro da mi je više važno to vraćanje, nego kupovina. Larino svedočenje pomaže da se jasno istakne važna granica između OKP-a i problema sa kontrolom impulsivnih reakcija. Kod OKP-a, kao ponašanja za sebe, u stvari se nikad ne uživa. Lara je takođe dovođena do ludila opsesivnim strahovima da ne povredi sebe ili nekog

drugog, da ne uradi nešto sramotno da se ne bi avion srušio na njenu kuću, ili da se autoput koji prolazi neposredno iznad kuće ne sruči na nju. "To je kao da jedna opsesija pokreće drugu, a ova pokreće treću. Ako ste videli pacova na točkiću, e to je slično ovome. Ili vožnju u zabavnom parku u Diznilendu, gde se korpa okreće nemilosrdno brzo". Lara nikad nije bila nasilna, tj. nije izvršila radnju odgovarujuću svojim mislima o nasilju. Ljudi sa OKP-em to nikad ne urade. Kroz terapiju ponašanja naučila je da Preimenuje svoje misli kao iracionalne, i da kaže sebi: "To nije realnost. Preplašena si samo zato što to izgleda toliko strašno i neverovatno". Sada zna da može da kontroliše takve misli i prisile, bez obzira koliko su jake ili napadne. Još uvek se bori sa opsesijama koje smatra za svoj dodatni teret koji nosi svuda sa sobom i od koga ne može da se odlepi. Karla, radnica salona za lepotu, je postala toliko opsednuta idejom da će povrediti svoju malu kćerku, pa je razmišljala da je preda na usvajanje. To dete koje je toliko želela, toliko dugo. (Imala je četrdeset godina kada je posle četrnaest godina braka rodila to dete). Karla, koja je dobila pogrešnu dijagnozu post-porođajne depresije, je imala panične napade - misli da će ubiti svoju bebu su bile toliko jake da nije mogla ni da pogleda nož ili makaze. "Bilo je to kao da gledate film gde sebe skoro postavite na ekran i mislite: 'Bože, jesam li sposobna da uradim tako nešto?' Borila sam se s ovim svakog dana, po ceo dan". Samo joj je rešenost da se brine o svim potrebama svoje bebe dala snagu da nastavi. Ona je b ukvalno bauljala na svojim kolenima i rukama do kolevke da joj promeni pelene. Njena ćerka ima sada šest godina i Karla zahvaljuje Bogu svakog dana što je sada tu prisutna da je gleda kako odrasta. Prošlo je dosta vremena od kada su joj OKP-misli bile toliko jake da je želela da bude negde smeštena, toliko loše da je mislila da sebi oduzme život kako bi spasla život svog deteta. Karla opisuje OKP kao vijugavi korov koji dok raste povlači sa sobom sve više nerazumnih misli. Ona je u tretmanu naučila da sebe odvoji od tih misli. Kad OKP misao napadne, Karla sebi kaže: "Prvo, moje ime je Karla, i drugo, ja imam OKP. Moj život nije OKP". To je tako automatski, kaže ona, da je to kao potpisivanje svog imena ili uzimanje čaše vode. Klik ! Sijalica se upali u glavi. Njena odbrana je spremna. Potpuna svesnost i sposobnost da Preimenuje se odmah pojavljuju, kod uma koji je pripremljen. Iako su mnogi ljudi sa OKP-em nevoljni da drugima govore da imaju ovaj problem - bilo zbog stida ili zbog straha da ne izgube posao ili su verovatno naučili da ljudi jednostavno ne žele da o tome slušaju - Karla nalazi veliko olakšanje u poveravanju svoje tajne drugima. Ona dosta radi kao dobrovoljac, pa to uključuje pomaganje ljudima sa fizičkim problemima. "Za mene, reći: 'Hej, ja imam OKP. Kako vam mogu pomoći?', je skoro isto kao izlazak iz uvek zatvorene prostorije". Uvežbavanje vašeg uma da misli: 'Kako vam mogu pomoći?' - to je terapija ponašanja sa velikim slovom T ". ''Naravno," kaže Karla, "Poželim da postoji neko super sredstvo sa kojim bih mogla da budem primljena u bolnicu, podvrgnem se operaciji, i da izađem zdrava. Ali to nije tako". Terapija ponašanja je sledeća najbolja opcija, i na neki način i bolja kada rezultira u razvoju celokupne svesnosti uma kod ličnosti. Sada kad razumete korak 1.Preimenovanje - nazivanje OKP-a njegovim pravim imenom predstaviću vam korak Ponovnog Određivanja i pripisivanja. U suštini Ponovno Određivanje i pripisivanje nije ništa drugo do pripisivanje krivice za vaš OKP, tamo gde i pripada - vašem zaglavljenom mozgu. Ponovno Određivanje i pripisivanje odgovara na ta pitanja koja proganjaju: "Zašto me to toliko muči? Zašto to ne nestaje?"

ja moram da se prilagodim takvom stanju tog problema". Tako na primer. . Zašto ne mogu da se krećem istom brzinom kao i svako drugi?" Osoba sa Parkinsonovom bolešću mora da se presabere i kaže: "Zato što imam medicinski problem. ja ništa ne valjam. neko sa Parkinsonovom bolešću bi mogao da zaključi: "O. Važne tačke da se upamte • Korak 1. • Kada menjate vaše ponašanje. Vi radite na problemu. ali će vas prirpemiti za promenu vaših reakcija u ponašanju u odnosu na njih. Vi se morate prilagoditi stanju zvanom OKP i maksimizirati vaše funkcionisanje. Vi niste žrtva. vi menjate i vaš mozak. vašu sposobnost da stanete izvan sebe i da posmatrate vaše akcije sa poptunom svesnošću uma. • Preimenovanje neće učiniti da neželjene misli i potrebe odmah nestanu. je Preimenovanje.OKP ne nestaje zbog toga što je to medicinsko stanje. • Preimenovanje znači nazivanje napadnih i neželjenih misli i ponašanja njihovim pravim imenom: opsesijama i kompuIsijama-prisilama. • Ključ uspeha je da pojačate vašeg Nepristrasnog Posmatrača.

2 Korak 2 : Ponovno Određivanje i pripisivanje ''Deblokiranje vašeg mozga'' Korak 1. XXXIII). Refokusiranje Korak 4. odgovara na pitanja ''Zašto ove dosadne misli. Zbog toga se vaš mozak ''zaglavi u brzini''.: Ponovno određivanje i pripisivanje. Ponovno vrednovanje . PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3.revalorizovanje Korak 2. Posledica ovoga je da je ua vas teško da menjate ponašanja-aktivnosti. ne radi ispravno. Vaš cilj kod koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja jeste da shvatite da razlog zbog kojeg su te misli i potrebe takve leži u vašem kabastom mozgu (pogledati shemu na str. prisilne potrebe i ponašanja ne nestaju? Zašto me stalno muče? Čemu treba da ih pripišem?'' Odgovor na ova pitanja jeste da gore napomenuti simptomi ostaju uporni zbog činjenice da su to simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a). Preimenovanje Korak 2. stanja za koje je naučno dokazano da je vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu koja uzrokuje da vaš mozak pogrešno radi. . Sad postoje jaki naučni dokazi da deo vašeg mozga koji radi slično menjaču kod automobila.

Vi to možete uraditi svojim umom. Kad govorim o samousmeravajućoj terapiji ponašanja. To je ono što vi postižete kada zaobiđete te napadne misli koje se zaglave u vašem mozgu i koje odbijaju da odu. uz upornost. Naše oruđa jesu Četiri Koraka . Drugim rečima. Kod koraka 1.: Preimenovanja. moram vam odmah reći. Naš metod. Ali samo Preimenovanje neće učiniti da te bolne misli i potrebe nestanu. ilustruje svoiu tehniku zaheftavanja mozga Sa dužnim poštovanjem prema Profesoru Lundkvistu (Prof. to stalno dosađuje?" To vam stalno dosađuje jer imate kvar u svom mozgu - . mislim na jedan aktivan odgovor na simptome OKP-a u kojem utvrđujete pravi identitet tog uljeza i borite se protiv njega koristeći Četiri horaka kako bi menjali "te zarđale brzine" u vašem mozgu. vi ste saznali važnost nazivanja opsesije opsesijom i kompulsije kompulsijom. mi koristimo sopstvenu snagu uma kako bi zapravo menjali hemiju svog mozga. u ovom poglavlju ćete naučiti našu tehniku "zaheftavanja mozga" za prevazilaženje simptoma OKP-a. nema nikakve veze sa malim metalnim delovima za spajanje-heftanje. Ponovna Određivanja. Refokusiranja i Ponovna vrednovanja. ona će vam omogućiti da "zaheftate" taj hiperaktivni prefrontalni korteks.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Lundkvist na seminaru posvećenom kompulsivnim misliocima.Vi se pitate: "Zašto mi.Preimeno vanja. dođavola. Nema potrebe za nekom hirurškom operacijom. Vremenom. Na UCLA-i koristimo samousmeravajuću terapiju ponašanja kao tehniku zaheftavanja mozga. Lundquist) zahvaljujući kome je razvijena sledeća tehnika.

Umesto da odgovorite na prisilne po trebe na nemisleći. LAŽNA UZBUNA! Jedna žena iz moje sedmične terapijske grupe za OKP je tako dobro rekla: "Terapija ponašanja uništava laž koju nam anksioznost saopštava". biohemijske neravnoteže u mozgu. promišljene odluke u reakcijama na vaš bol. pojačavate uverenje da to nije vaša volja. on mi šalje pogrešne poruke. Ta osoba ne može svojom željom da učini da drhtanje nestane. i da kaže: "Ova stvar je previše moćna. previše monstruozna. "TO NISAM JA . Uzaludno je i kontraproduktivno za osobu koja ima Parkinsonovu bolest da zaključi: "O. bez ikakvog dvoumljenja. ja ništa ne valjam. Ja imam medicinski problem kod kojeg moj mozak ne prečišćava moje misli i iskustva kako treba i onda neispravno reagujem na stvari za koje znam da nema nikakvog smisla tako reagovati. da vas to ne napušta zbog medicinskog problema. Mi sad znamo. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja naučite da pripišete veći deo krivice za svoj OKP svom mozgu: To je moj mozak. Naročito su za to dobri hobiji.to je moj mozak". Drugim rečima jačina i izopačenost ovih misli ili potreba nije slabost ličnosti ili psihološki problem. Nemoj se pokretati dok ne prekineš sa drhtanjem". mehanički način. možete se distancirati od OKP-a praveći tako rastojanje ili sigurnosnu zonu između vašeg celokupnog unutrašnjeg duha i vaših neželjenih. Nikad ne bih rekao osobi sa Parkinsonovom bolešću. Kada jedanput shvatite daje to OKP. Ja se ne mogu izboriti protiv nje. (Interesantno je da je i Parkinsonova bolest kao i OKP uzrokovana poremećajima u strukturi mozga zvanog striatum). To može da bude bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. isto kao što ni osoba sa OKP-em ne može svojom željom da odstrani pogrešne poruke kojim ih njegovnjen mozak bombarduje. To je jednostavno lažna uzbuna uzrokovana kratkim spojem u mozgu. Vi ste još uvek očuvani i sposobni da pravite svesne. mogu da učinim da moj mozak radi bolje. Ne mogu da se krećem istom brzinom kao i ostali". sebi predstavite alternative. Ranije sam opisao koncept Nepristrasnog Posmatrača. ili pot punu svesnost uma. To vas probudi i vi postajete uznemireni i ljuti. Koristeći Nepristrasnog Posmatrača. Ponovno Određivanje i Pripisivanje odnosno dodele pravog atributa. I isto tako je kontraproduktivno za osobu sa OKP-em da se preda.TO JE MOJ MOZAK" Te misli i prisilne potrebe čine vaš život nepodnošljivim. Vi se morate prilagoditi i govoriti sebi: "To nisam ja. Ponovno Određivanje i pripisivanje pojačavaju proces celokupne svesnosti uma. napadnih prisilnih potreba. U sred noći se pokrene auto-alarm. dobro je pronaći neke alternativne aktivnosti (ponašanja) koje bi bile spremne kad vas uhvati bol OKP-a. Oboje imaju medicinski problem kojem se moraju prilagoditi. sledeći korak je dublje razumevanje razloga zbog kojeg je to toliko dosadno i neće da vas napusti. U početku terapije. vi morate da napravite aktivne i pozitivne strategije za rad kojim ćete ih zaobilaziti. niste vi. Sad je vreme da pređemo na korak 2. pa ću da radim kako mi kaže". Vi ste već identifikovali vaš problem kao OKP.blokiran automatski prenos brzina o kojem ste saznali u Uvodu. i da to neće ovladati vašim duhom. Razmišljanje u ovakvoj analogiji bi trebalo da pomogne da shvatite pravu reakciju na ovakve potrebe. što će popraviti moje loše misli i osećanja. Tako što Određujete i pripisujete bol ovome medicinskom stanju. Ali samo bi budala ležala u krevetu okrećući se s jedne . Ali ako promenim način na koji reagujem na pogrešne poruke. "Prekini sa tim drhtanjem.

Zašto ne? Zato što vaša prava ličnost ne želi to da uradi. ali oni mogu da prestanu da puše tako što će promeniti svoje ponašanje u reakciji na potrebu da puše. Nekoliko stvari se nadovezalo i doprinelo njenom osećaju poraza. obično idu zajedno. To nisam ja. To je period čekanja u kome vi aktivno sebi govorite: "Ovo nisu prave misli. misli o nečem drugom. OKP može da imitira realnost. Jednom kada je za vikend otišla iz grada bila je sva obuzeta strahom da je ostavila vrata od stana nezaključana. počinjete da uviđate da imate osećaj kontrole nad vašim OKP-em. Ova činjenica dovodi do veoma važnog principa: Ako osećate da to može biti OKP. Ali ona ne bi sebi dopuštala da zaspi zato "što bi je to brže dovelo do novog dana sa novim napadom OKP-a. Moj život se vukao s danima i onda se od njih oporavljao. ne bi se osetila čak ni mogućnost da je to OKP. Ovo su pogrešne poruke iz mog mozga". I tu je bila i strepnja od sledećeg dana". pokušavajući svojom voljom da zaustavi alarm.na drugu stranu. Besmisleno je sedeti i stalno biti zaokupljen mislima o tome kako će vam biti užasan život ako uradite to što vam sugeriše strašna. i ponovo odlazi da spava. Onda recite sebi: "Ja neću ovo da radim. Ako u roku od petnaest minuta prisilna potreba počne da slabi. kao što svakog dana moramo da očistimo zube". i opuštala se. Možete zamisliti to kao jednu platformu na koju možete stati i odatle posmatrati suludu i budalastu prirodu OKP-a. Posle četiri godine patnje osetila je kao da gubi bitku. Kada vam OKP pošalje pogrešni signal . U borbi sa kompulsijama ili prisilama. prisilna. Veoma je verovatno da alarm reaguje na kratak spoj koji je uzrokovao pogrešni signal. Ove tehnike su osnova za izgradnju moćnog sistema za odbranu protiv ovog neprijatelja OKP-a. Ovo nije samo pasivno čekanje. To je jednostavno pokvarena mašina. onda je to OKP! Da je to realnost. odnosno zato što celokupna svesnost uma (Nepristrasni Posmatrač) i svesno razumevanje da je to jedan signal iz vašeg mozga sa pogrešnom informacijom. Ja bih samo ležala u krevetu kao bolesnik. i sa koje možete planirati vaše protivnapade. Bilo je slučajeva kada bi Barbara koja je imala opsesije oko proveravanja i zaključavanja stvari (sećate se Kafe?) došla kući sa posla pod velikim stresom od svojih opsesivnih misli. Vremenom i potreba za pušenjem nestaje. Razumna osoba se trudi da ignoriše alarm. opsesivna misao. vi vladate situacijom. To se neće dogoditi. Zamislite teške pušače koji moraju da se odreknu od pušenja zbog svog zdravlja. Vi to nećete uraditi.poruku. a zatim Ponovo Odredite i dodelite mu pravi atribut. Vi niste više pasivna žrtva. Danas. pokušajte da sačekate petnaest minuta. kad stanete na tu platformu. iako ih je naravno zaključala.pa bi morala odmah da ode u krevet. OVO JE RAT Koraci Preimenovanja i Ponovnog Određivanja se obično izvršavaju zajedno zbog toga što jedan drugog pojačavaju. ali realnost nikada ne imitira osećaj OKP-a .prisilnu radnju. Zapamtite da OKP nije neko zadovoljenje skrivenih želja. Oni možda nikad neće biti potpuno bez želje da puše cigarete. Barbara je . to je moj OKP". Bez obzira koliko su neprijatna osećanja. Prvo ga Preimenujte. imali smo uspeha u korišćenju petnaestominutnog pravila: kada vas savlada prisilna potreba da izvršavate kompulsiju . Ja ne želim to da radim. deset godina pošto je prvi put imala simptome OKP-a i šest godina otkad je počela da primenjuje samousmervajuću terapiju ponašanja. a to se često dešava.'Da nije nekog udarila dok je vozila? Da nije stavila poslovni ugovor u pogrešan koverat? Da li je to pismo koje je stavila u poštansko sanduče zaista i otišlo?' . vi ne možete da ga oterate ali ne morate da postupate na osnovu njega. Barbara može da kaže da su njeni preostali simptomi OKP-a "samo mala neprijatnost. Istina je na vašoj strani.

tako stvarno i uporno na svoj način kao dete koje plače i traži". rekla joj da nije zaključala vrata i zamolila je da ih zaključa. Štaviše. Bolno je reč koju najčešće čujem. Ona opisuje odbijanje da izvrši prisilu kao gubitak starog prijatelja. Njen OKP je ne ometa više u velikoj meri. Neki put možemo da koristimo kompulsije da bi izbegli da se suočimo sa nečim što ne želimo da radimo ili nekom nepoželjnom osobom. shvatila je: "Ne mogu čak ni da nabrojim sve ljude koji bi mi pomogli na ovakav način. nije mi trebalo da se sazna da u tašni imam i peglu". Povrh svega toga. Bila je posramljena. ''Aha! Možda si isto tako nosila plavu košulju i u ponedeljak". Prirodno. ja sam ga proveravala sa potpunom svešću i trebalo bi sad da se udaljim" . Barbara je mogla da ignoriše svoje prinudne potrebe OKP-a. Nosim plavu košulju. koliko sam se brinula da ostanem mirna i bez stesa za vreme trudnoće. Kada je saznala da ima biohemijski poremećaj i da može sebi da pomogne kroz terapiju ponašanja. Uvek kažem: OKP je kao prijateljski neprijatelj. nije mogla da pobegne ni na odmor: Proveravala bi štednjake drugih ljudi. Vlasnica je tada otključala vrata. mogla je da kaže: "Dobro. stepen važnosti stvari se za nju izmenio. plava košulja . Ali sad znamo da je to pretplata na bol za ceo život. kako zaista znam da je to zaista i pozicija za isključeno?'" Kad joj je stanje bilo najgore. Samo sam odlučila. To je više "prisustvo u mom životu. Kao što znamo stres pojačava OKPsimptome. znajući da je isključila štednjak ili zaključala vrata. Tih dana je bila primorana da dolazeći na posao jednog jutra u tašni ponese aparat za kafu i peglu. i da ih krije tu na poslu. Slučaj je hteo da je Barbara zatrudnela u vreme kad je počela sa terapijom. sabotiram samu sebe".onda pozvala vlasnicu kuće. Ali ova tehnika više nije uspevala. njen mozak bi joj govorio da će se dogoditi neka strašna katastrofa. Ona zna šta da uradi kad njen mališan plače. ali je isto tako i deo vas od kojeg ne odustajete. rekla bi sebi: "Okej. Isprva. profesionalno (stalno je radila lošiji posao). "Nisam želela da misli da sam čudna i nestabilna". 'Pa dobro ako pismo i ode sa puno grešaka. Desilo se neminovno. sad zaključavam vrata. Jedna od osoba sa OKP-em veoma dobro opisuje šta se događa sa onima koji se ne odupru: . Negde u to vreme njeni mnemonički patenti (za podsećanje) su gubili na svojoj inovaciji i delotvornosti. a i zbog mog položaja na poslu. Vrata moraju biti zaključana". I dok imam osećaj da štednjak nije isključen. Lakše je da izvršite ritual. Kažete: 'Da li je štednjak isključen? Da li je isključen? I onda dođete do tačke kad kažete: 'Dobro.Utorak. broj njenih grešaka nije porastao. Doti je izvršavala gomile bizamih rituala iz straha da se nešto ne dogodi očima njenog sina. Takođe zna šta da uradi kad nešto traži njen OKP. "Nisam više brinula toliko za posao. Kad je Barbara zatrudnela. koga je briga?' Znala sam da se ne vraćam više na to radno mesto. u vezi sa mojim OKP-em. Danas je utorak". Svako ko ima OKP će vam reći da je odbijanje da se povinuje prinudnim potrebama ili prisilama veoma teško. jer na kraju. Mozak je počeo da joj govori. Onda kada bi došla na posao. Kad se Barbara vratila i našla vrata otključana. To je nešto čega hoćete da se otarasite. nije rekla da zapravo nije bila sigurna u to da li ih je zaključala. šta je isključeno? Kada okrenem ručicu na poziciju isključeno. Ako ne bi to radila. Bar bara kaže: "Vaš mozak može da zapadne u tako loše stvari. Po prvi put osetila se zaista poraženom. Ona sebi kaže: "Bolest je to što me čini nesigurnom. I moji simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja bi se smanjili". nego da se izborite protiv osećanja. "Imala sam problema sa vrednovanjem sebe. i ona smatra da joj je trudnoća pomogla u ubrzavanju procesa lečenja. Koristeći potpunu svesnost uma kad god je nešto proveravala. počela je da napreduje.

Ovaj mali pregled bi trebalo da bude od pomoći: (Ključne strukture su prikazane na šemi 2. sagledajmo bolje ljudski mozak unutra. duboko u centru. 60). Naša istraživanja na ljudima sa OKP-em. kao i drugim osobama u našem istraživanju na UCLA-i. odnosno tačka zagrevanja za OKP.Striatum (prugasto telo) . koji se nalaze jedan do drugog u jezgru mozga.nukleus-kaudatus (repato jedro). • STRIATUM . koji kontroliše misli. Ovaj deo mozga se koristi za otkrivanje grešaka i smešten je odmah iznad očnih duplji. zatim uobičajeni nazivi koji korišćeni dalje u ovoj knjizi. • ORBITAL CORTEX . jeste deo bazalne ganglije. Putamen je automatski menjač za deo mozga koji reguliše motorne i fizičke kretnje. Čeona kora je mesto gde se odvija najnaprednije planiranje i razmišljanje. na UCLA-i. ovi izrazi se skoro mogu zameniti jedan drugim. odnosno da pređemo iz jednog ponašanja u drugo. koja se kasnije nalazila u mozgu po nekoliko sati omogućujući nam da načinimo snimke i da izmerimo metaboličku aktivnost u raznim delovima mozga. SVE JE U VAŠOJ GLAVI Ljudski mozak koji je težak oko tri funte. komora) je centralna relejna stanica za obradu informacija koje dolaze od telesnih senzora . Bendžaminu. proveravanja i slično. Prefrontaini korteks može da vas obavesti da je nešto dobro ili pogrešno. tu smo da bi smo i to zabeležili. šta god se dogodi.Korteks (moždana kora) je spoljna površina mozga. da li je to nešto što bi trebalo da se pojavi ili treba da se izbegne. u najdubljem delu korteksa. I te strašne. a nukleus-kaudatus je automatski menjač i stanica za pročišćavanje za čeoni deo mozga.Talamus (gr. Povezan je sa centrima za stomak i kontrolu srca i odgovoran je za davanje osećaja da bi nešto strašno moglo da se dogodi ako ne izvršite prisilnu radnju pranja. Ako tada budete imali opsesije.) Prvo su dati latinski nazivi kosim slovima. Nukleus-kaudatus. To nije . Tu se kombinuju misli i osećanja. uznemirujuće misli se zaglavljuju baš u tim brazdama.Sastoji se iz dva dela: to su putamen-putamen (ljuska) i caudate nucleus . • CYNGULATE GYRUS . nek se dogodi". i naučimo nešto više o tim delovima mozga sa mističnim imenima. str. najkomplikovaniji je i najfascinantniji od svih naših organa. • CORTEX . da je OKP neuropsihijatrijska bolest uzrokovana greškom u funkcijama mozga.Bazalna ganglija je skoro isto što i striatum. • THALAMUS . i koji je grubo rečeno veličine dve pesnice stavljene zajedno. Pre nego što im ubrizgamo rastvor. koji nam omogućava da "promenimo brzine".čula. Mnogi ljudi se osećaju opušteni kad se skeniraju."Loše navike naprave brazde u vašem mozgu". pravićemo snimke svega što vaš mozak radi.Cingulatni-girus (pojasna vijuga) se nalazi u centru mozga. pre i posle kognitivne terapije ponašanja (cognitive biobehavioral therapy) za tretman OKP-a (ovaj snimak PET skenera je takođe prikazan na šemi 3. dovela su nas do nedvosmislenog saznanja. sa mrežom od oko deset milijardi povezanih nervnih ćelija ili neurona. Na omotu korica ove knjige se nalaze fotografije mozga pacijenta Bendžamina. je ubrizgana veoma mala količina rastvora sličnog glukozi. njihovim funkcijama. i najzad prevodi na srpski jezik su u zagradama. Prvo.PREFRONTALNI KORTEKS (PREČEONA KORA) to je donji deo čeonog dela mozga. • BASAL GANGLIA . verovatno zbog samog zvuka skenera. kažemo im: "U sledećih pola sata ili više. na UCLA-i. i šta to polazi pogrešnim putem i dozvoljava OKP-u da napadne.

motiviše ih da rade od patološkog ka zdravom ponašanju i da kroz takav rad ustvari promene hemijske procese u svom mozgu. to je moj mozak''. Pokazalo se da je prikazivanje snimaka pacijentima veoma korisno jer im pomaže da shvate: ''To nisam ja. Za sada imajte na um U jedno ključno otkriće: Nukleus-kaudatus (Caudate nucleus) duboko u jezgru vašeg mozga. Ovo je naročito izraženo na desnoj strani mozga. Ova skeniranja koja koriste tomografiju pozitronske emisije (PET). Boje prikazuju različite stepene metabolizma glukoze u mozgu. kažemo im da ako se opsesije i kompulsije pojave za vreme skeniranja. Ako promenite reakcije u svom ponašanju u odnosu na pogrešne poruke OKP-a. Kasnije kad radimo ponovno skeniranje. što će onda dovesti do poboljšanja u vezi vaših simptoma. ili samo terapije ponašanja. sa crvenom kao najtoplijom i plavom kao najhladnijom. "hladi se" kao rezultat terapije lekovima ili kombinacije terapije lekovima sa terapijom ponašanja.kod ljudi sa OKP-em donji deo čeonog dela mozga hipermetaboličan ili pregrejan (vidi Šemu 1 na str xxxiii). Znanje o tome šta uzrokuje njihove prinudne potrebe. treba da urade Četiri koraka.izazov. korteksu treba manje energije da bi ga izvršio. onako kako su naučili. promenićete one delove u svom mozgu koji uzrokuju OKP. Ovi PET snimci nam pokazuju da što je ponašanje više automatsko. Sad možemo reći da smo naučno pokazali da menjajući ponašanje možete promeniti svoj mozak. ili energije koja se koristi. posle terapije. koji se pojavljuje kao izvor osnovnog problema kod ljudi sa OKP-em. . jasno pokazuju da je prefrontaini korteks .

.Za deset godina istraživanja koje je dovelo do ovog zaista epohalnog otkrića moje kolege i ja smo izvršili dosta eksperimenata koj i su jako poboljšali naše razumevanje interakcije uma i mozga.

Dr Džon Maciota (John Mazziotta), koji vodi Odeljenje za mapiranje mozga na Neuropsihijatrijskom Institutu pri UCLA-i, je napravio eksperiment u kojem se od subjekata tražilo da nauče proste rotacione pokrete sa kažiprstom i palcem, pokreti koji su bili slični onima koje koristimo pri pisanju. Ali zbog toga što su dobili instrukcije da urade ove pokrete tačno i po određenom redosledu, pacijenti su morali prilično da razmišljaju dok to rade. Ono što se dogodilo bilo je i očekivano, deo njihovog korteksa koji je zadužen za pokrete ruke i pristiju je postao veoma metabolički aktivan. Drugim rečima, njegova potrošnja energije se povećala i došlo je do zagrevanja. Sledeće, od subjekata je bilo zatraženo da ispisuju svoje ime više puta. Znate da kad potpisujete 40 trave1 čekova, već posle četvrtog ili petog vaša misao nije mnogo angažova na na to. Ono što smo naučili je da kad su mehanički poslovi veoma poznati, onda izgleda da striatum preuzima funkciju. Kortkes onda troši veoma malo energije, dok se potrošnja energije za striatum vidno povećava. To je opet laka automatska transmisija na delu. Zamislite koncertne pijaniste: tek pošto su naučili da sviraju, oni moraju da misle o pokretanju svojih prstiju, što troši dosta energije kod dela korteksa za pokrete. Ali kad dostignu status za koncertne sale, tada pokreću prste automatski. Onda misle o prelazima i boji tonova muzike. Korteks ne mora da koristi mnogo energije za misli o pokretanju prstiju, striatum to obavlja. Ovako su napredniji delovi moždane kore oslobođeni da misle o finijim odlikama muzike. Eksperiment sa našim subjektima koji su pisali dao nam je spoznaju celokupnog ovog procesa. Kad je Dr Maciota ponovio eksperimenat sa ljudima koji boluju od Hantigtonove bolesti, genetski uzrokovane bolesti koja se pojavljuje u sredovečnom dobu koja se ispoljava kao gubitak kontrole nad pokretima, rezultati su bili drugačiji. Onaj deo mozga koji je obično stimulisan radom na nekom nepoznatom poslu je sad bio stimulisan radom jednog poznatog posla kao što ispisivanje svog imena. Zbog degenerativnih efekata bolesti, njihovi nukleus kaudatusi i putameni nisu funkcionisali kako treba adelovi nukleus kauda tusa i putamena bili su mrtvi ili su odumirali. Subjekti su trošili dosta energije u korteksu kako bi smislili strategiju za ispisivanje svog imena zbog toga što su njihovi automatski prenosi brzine i filteri bili pokvareni. Rekli su nam da im je trebalo dosta energije i razmišljanja i da je to bio težak posao. Pre početka bolesti oni su mogli da se potpišu automatski, bez premišljanja. Sada, oni moraju da konrtolišu svoje ruke, i mentalno i fizički. Koristili su korteks koji je preuzimao onu funkciju koju je obično izvršavao striatum. Kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću striatum na kraju nestaje, za sve svoje name ne i funkcije, a abnormalni i novi pokreti, karakteristični za ovu bolest se povećavaju, npr.- krivljenje i uvijanje. Dok kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću činjenica da automatska transmisija i filter ne funkcionišu, jeste uzrok neželjenih pokreta, tako su kod ljudi sa OKP-em, neželjene misli i potrebe uzrok tome, m isli su opsesivne misli, a potrebe su kompulsivne prisilne potrebe. Kao što pacijenti sa Hantigtonovom bolešću moraju da primene dosta energije i misli da bi ispisali svoja imena jer im ne rade određeni centri (Nukleus-kaudatus i putamen), ljudi sa OKP-em treba da ulože napor i primene svoje razmišljanje u terapiji ponašanja, da bi zaobišli simptpome OKP-a. Zbog sistema za prečišćavanje kod striatuma, koji ne radi kako treba, treba uložiti trud da se ponašanje promeni, dok su uznemirujuće misli i prinudne potrebe još prisutne. (naučićete više o procesu u sledećem poglavlju.) Ali postoji jedna velika razlika: OKP je uglavnom rešiv problem a Hantigtonova bolest, za sada, na nesreću nije, iako je aktivno istraživanje u toku, sa dosta nade u napredak. Eksperiment sa ljudima koji boluju od Hantingtonove bolesti nas je dosta poučio o mozgu

ljudi sa OKP-em. Znamo da kad stria tum radi kako treba, on deluje kao filter koji kao kapija zagrađuje ili propušta informacije koje su mu poslate od čula, što je ispravna uloga u centru mozga koji je zadužen za ponašanje. Najverovatnije da se kod OKP-a događa da stari evolutivni centri, ili petlje- kola, u korteksu kao one za pranje ili proveravanje, provaljuju kroz ovu kapiju, verovatno zbog problema u nukleus-kaudatusu. Kad ne postoji efikasno zatvaranje ili propuštanje, osoba može biti ophrvana ovim napadnim potrebama i raditi po njihovom nalogu i ponašati se neispravno. Ove akcije su nazvane "uporna ponašanja" - (behavioral perseverations), što je lepše ime za prisile -kompulsije. Kompulsije su uporna ponašanja za koja osoba zna da nisu ispravna i iskreno ne želi da ih izvršava. Misao dođe na "kapiju", kapija se zakoči u otvorenom položaju i misao onda dolazi unutra mnogo puta. Onda ljudi postaju uporni u pranju ruku ili proveravanju štednjaka, iako za to nema svrhe. Ove akcije im mogu doneti momentalno olakšanje, ali onda - bum - zato što se kapija (filter) zaglavi otvorena, prinudna potreba da se pere ili proverava probija se tu opet i opet. Da bi situacija bila gora, sva verovatnoća da što više kompulsija vrši pritisak, kapija se čvršće zaglavljuje. U nedostatku potpuno funkcionainog striatuma korteks mora da funkcioniše na način koji zahteva svesno uložen napor, jer neželjene misli i potrebe imaju tendenciju da se umešaju. Ovo je ta vrsta napora koju zahteva terapija ponašanja, kad osoba želi da ovlada svojim reakcijama na prinudne prisilne potrebe. Imamo dosta razloga da verujemo da osoba sa OKP-em ne može da se otarasi ovih misli i prislnih potreba zbog jednog dela frontainog korteksa, "sistema za ranu uzbunu" u mozgu koji se pogrešno oglašava. Krivac bi lako moglo da bude neispravno prečišćavanje u nukleuskaudatusu. Evolucija bi mogla da bude važan faktor za poreklo klasičnih simptoma OKP-a. Razmislite o vrstama automatskih ponašanja koja su bila čvrsto srneštena u centrima petljama mozgova naših predaka.Vrlo je verovatno da su ova ponašanja imala veze sa izbegavanjem zagađenja, trovanja i sa proveravanjem da bi se osiguralo na primer da pećina nije prljava ili opasna.

ZAGLAVLJENI U BRZINI
Kod terapije ponašanja mi pokušavamo da objasnimo pacijentima šta se događa u njihovim mozgovima tako da oni koriste svoj korteks da sebi pomognu, kako bi prekinuli sa neispravnim ponašanjima. Pošto je njihov automatski menjač pokvaren, moraju da koriste korteks da bi se prebacili na neki korisniji posao. Ja kažem svojim pacijentima: "Vama kao da je suđeno da imate loš ručni menjač. U stvari, ni taj vam ne radi kako valja. Zaglavljuje se. Teško se pomera, ali uz napor, vi možete da prebacijete te brzine sami". Nije lako. To je težak posao, jer je menjač zaglavljen. Ali, ako stalno prebacuju ove brzine tako što će svesno menjati svoja ponašanja, oni zapravo počinju da popravljaju svoju automatsku transmisiju, menjajući metabolizam striatuma. Koristeći korteks oni rade tako što zaobilaze grešku u striatumu. Lepota ove tehnike je da oni ovim čine da polako automatski prenos brzine počne ponovo da radi. Kako radite na tome, postaje sve lakše da prebacujete brzine i da menjate vaše ponašanje. Pri terapiji postoji takođe promena kod funkcije cingulatni-girus-a u onom delu korteksa koji je odgovoran za osećaj da će nešto strašno da se dogodi ako ne izvršite prisilu - kompulsiju. Pre terapije, cingulatni-girus (cingulate-gyrus) je tesno vezan za prefrontaini korteks, što je verovatno i razlog da opsesivne misli i prinudne potrebe prati tako jak osećaj straha. Ovo je jedan od glavnih problema kod OKP-a. Pošto osoba prođe kroz metodu Četiri Koraka, prefrontaini korteks i cingulat girus se razdvoje i počnu opet slobodno da rade, a strah i strepnja

se značajno smanjuju. Brojna neurološka istraživanja su pokazala da kad bazaina ganglija ili striatum ne radi ispravno, automatska kontrola kretanja je prekinuta i korteks mora da pomogne. Svesna misao je potrebna da bi kontrolisali prebacivanje sa jednog ponašanja na drugo. Kod osobe sa Parkinsonovom bolešću, pokvarena automatska transmisija u striatumu dovodi do krutosti kretanja i problema sa uključenošću (odnosno isključenošću). Menjač je zaglavljen i osoba mora da misli o svakom i malom pokretu ili koraku. Kod Tureovog sindroma (Tourette's syndrome) bolesti koja je genetski srodna sa OKP-em, kod osobe se razvijaju hronični višestruki tikovi, ili nagli pokreti i glasovi koji se događaju bez upozorenja ili nagoveštaja. Problem je - kao što verujemo da je i kod OKP-a, u striatumu koji ne moduilira ispravno za korteks. Štaviše, naučnici znaju da ljudi koji imaju oštećenje na bazalnoj gangliji, ili na čeonom delu mozga, stalno izvršavaju neku radnju -ponašanje, ponavljajući je i onda kad im to više nije potrebno i zapravo postaje štetno po njih. Osoba sa OKP-em izvršava ritual kao reakciju na opsesivnu misao, a sve vreme znajući da to nema smisla. Kao i kod ovih drugih stanja - bolesti, verujemo da razlog leži u pogrešnom funkcionisanju modulacije (pravilnog obaveštavanja - usaglašavanja) korteksa od strane putamena - automatske transmisije i nukleus-kaudatusa - sistema za prečišćavanje delova striatuma ili bazaine ganglije. Dok od četrdeset osoba, jedna ima OKP, OKP se javlja kod jednog od pet članova porodice, ili rođaka onih koji imaju Tureov sindrom (Tourette's syndrome). Jedna polovina, do dve trećine samih ljudi sa Tureovim sindromom daju evidenciju koja podržava teoriju o genetskoj asocijaciji ovih bolesti. Često žrtve Tureovog sindroma dobiju i bolan artritis ili tendonitis u zglobovima, zbog intenzivnih i naglih pokreta koje uzrokuju motorni tikovi. U suštini, oni dobijaju jaku napadnu potrebu da se kreću, i onda izvršavaju tikove da bi sebi olakšali neprijatno osećanje. Oni takođe mogu da dobiju glasovne tikove, koje obično počinju prinudnom potrebom da se stalno nakašljavaju "čisteći grlo", koji kasnije mogu da prerastu u razne neartikulisane uzvike ili druge glasove. Ili pak mogu da počnu da viču sramotne reči ili rasističke uvrede, bez svoje volje, što ih dovodi u teško stanje stresa. Stres pojačava njihove prinudne potrebe, kao što je to slučaj i kod OKP-a. Preliminarni podaci sa snimaka PETskenerom pokazuju da putamen, deo striatuma koji se nalazi uz nukleus-kaudatus a upravlja kretnjama tela, menja metaboličku aktivnost kod ljudi sa Tureovim sindromom. Mnogi ljudi sa OKP-em imaju i motorne tikove, a mnogi ljudi sa Tureovim sindromom dobiju kompulsivne simptome. Verujemo da je zajedničko za obe bolesti to što deo korteksa- verovatno motorni korteks kod motornih tikova ili prefrontaini korteks kod opsesija i kompulsija - nisu ispravno modulirani od strane odgovarajućih delova striatuma (problemi u putamenu su u vezi sa tikovima, a problemi u nukleus-kaudatusu vezi sa OKP-em). Tako da su problemi u ove dve bliske strukture mozga koje moduliraju ili filtriraju pokrete najednoj strani i misli na drugoj izvor dva genetski povezana stanja koja su uzrok teškoćama sa napadnim pokretima (motornm tikovima), kod Tureovog sindroma, ili teškoćama sa opsesivnim mislima kod OKP-a.

TI PRAGMATIČNI PRIMATI
Prednji-čeoni deo mozga je deo gde se odvija najnaprednija obrada podataka i rešavanje

Prefrontaini korteks je u stanju da prepozna i tačne i pogrešne odgovore. Majmuni su reagovali tako što su promenili svoje ponašanje. prefrontaini korteks bi napravio promenu da bi im pomogao da odmah prepoznaju zeleni signal kao poželjan. psihologa ponašanja na Oksfordskom Univerzitetu. tako su i mrzeli ukus slane vode. Posle jednog do dva pokušaja majmuni su prestali da ližu cevčicu vezanu za plavi signal. kako bi pomogle majmunima da se povuku i izbegnu slanu vodu. Majmuni su tako radili srećno i efikasno. izgleda vrlo verovatno da se i rešavanje problema koji uključuju emocionalne probleme takođe tu odvija. ližući cevčicu u odgovarajuće vreme. Preko elektroda koje su bile postavljene na njihove mozgove. To što se izgleda dešavalo je da pošto su majmuni saznali da su bili prevareni i sada morali da menjaju svoje ponašanje kako bi dobili željeni sok. je dalo neke interesantne podatke koji mogu da budu važni za razumevanje uloge mozga kod simptoma kao što je OKP. Jasno je da je prefrontaini korteks bio sposoban da se priključi na signale koji su značili "sok dolazi". majmuni su naučili da bi svaki put kada bi se pojavio plavi signal bili nagrađivani crnim sokom od kupine koji su lizali sa kraja cevi. ovo je nešto što želiš. kada su majmuni polizali cevčicu određenu za plavi signal i naišli na slanu vodu umesto soka. tako da bi uskoro i sama pojava kaše uzrokovala paljenje susednih ćelija u frontainom korteksu.Rolsa (Rol1s). -tap. kada bi se pojavila plava boja. ovo "kolo za otkrivanje grešaka" može da postane hronično aktivno na . Brzo su naučili da plavi signal nije taj koji obavlja posao za njih i da je tada za njih zeleni signal bio poželjan. Majmuni su zaista voleli sok i radili bi veoma naporno da nauče ponašanja koja bi im obećavala ovakvu nagradu. Kod pacijenata sa OKP-em. Rols je želeo da sazna šta se zaista događa u mozgu kada se stalno ponavljaju neispravna ponašanja ili uporna ponašanja. U prvom pokušaju. U stvari. To je nešto što ne želiš" Sledeće što je Rols želeo da vidi šta će se dogoditi ako prevari majmune. Važno je primetiti da te ćelije koje su reagovale i palile se u dužim intervalima u mozgovima majmuna. Rols je nedavno spekulisao da bi ovakvi odgovori na otkrivanje grešaka u prefrontalnom korteksu mogli da uključttiu i emocionalne reakcije na situacije koje uzrokuju frustraciju.ponašanjem. pa je trenirao rezus-majmune da izvrše jedan prost zadatak. To znači da postoje ćelije u prefrontalnom korteksu koje se aktiviraju . Kada je majmunima ponudio kašu sa slanom vodom.pale kad postoji nešto što želimo i isto tako postoje ćelije koje se aktiviraju kad nešto želimo da izbegnemo. Majmuni su učili brzo. Rols je otkrio da kada su shvatili da određena boja znači da će se pojaviti sok. Na primer. Istraživanje T.prefrontainom korteksu.problema. Zbog prirode strukture mozga koja šalje informacije donjem delu čeonog dela mozga . oni su ubrzo napravili vezu između kaše i slane vode. kada bi očekivali da dobiju sok. i sok je bio u cevčici. druge ćelije u njihovom prefrontalnom korteksu su reagovale mnogo jače i sa mnogo dužim vremenom njihovog paljenja nego ćelije koje bi se palile kad su stvari išle kako su oni očekivali. Rols je znao da kao što su majmuni voleli sok. Sada su majmuni morali da nauče da će im zeleni a ne plavi signal doneti sok. nisu tako reagovale na ukus slane vode izvan eksperimenta. ćelije u prefrontalnom korteksu bi se palile odmah po pojavi te boje. Razumno je očekivati da aktivnost u prefrontalnom korteksu može da bude u vezi sa unutrašnjim osećanjem da nešto nije u redu i da treba da bude ispravljeno određenom aktivnošću . prefrontaini korteks je reagovao i onda kad majmuni nisu dobili ništa. To je "pravi sistem za otkrivanje grešaka"-i pogrešni odgovori su ti koji čine da njegove ćelije reaguju tako jako i dugo. Ono na šta su ćelije reagovale je bila činjenica da su majmuni napravili grešku. Prilično je jasno da je prefrontaini kortks kod majmuna bio uključen u prepoznavanju stimulusa iz okruženja i za obaveštavanja majmuna o tome: " Hej.

Važna uloga prefrontalnog-korteksa kod strašnih prinudnih potreba i prisila OKP-a. nešto nije u redu". koja bi morala da bude tu uz prljavu rukavicu. Posle terapije. kada bi se pacijentovo stanje pogoršalo. Ako je sistem za otkrivanje grešaka pokvaren. Sećate se da kad su majmuni ugledali nešto što nisu želeli. sa njegovim strašnim osećanjima "da nešto nije u redu" koja vas ne napuštaju. i onda opet išli na skeniranje. Intenzivna reakcija korteksa može da stvori osećanje da nešto nije u redu". koji ima veoma bliske interakcije i sa prefrontainim kortekskom i nukleus-kaudatusom. Prema našoj teoriji. ova ponavljajuća ponašanja samo čine da se ta osećanja pogoršaju. Cingulatni girus. verovatno zbog kvara delova bazalne ganglije zaduženih za prečišćavanje. žaleći se. Ovo bi moglo da rezultira u stalnim upornim i napadnim mislima. i skloni su da stalno ponavljaju stare navike. što dovodi do osećanja "da nešto nije u redu" koje ne odlazi. onda prefrontalni korteks postaje hiperaktivan i osoba ima strašne misli i osećanja koje vode ka kompulsivnim ponašanjima koje osoba izvršava u očajničkom pokušaju da se oslobodi tih osećanja. pa su onda deset nedelja radili u saznajnoj samoterapiji ponašanja. su bili snimani PET-skeniranjem. koji ga modulira odnosno podešava i usaglašava se s njim.neispravan način. pacijenti koji su pokazali najveći napredak imali su najjasnije izraženo smanjenje metabolizma levog . Ono što su ovi istraživači videli bilo je jasno povećanje aktivnosti prefrontainog korteksa. U skorašnjem istraživanju u Opštoj Bolnici u Masačusetsu (Massa chusetts General Hospital). U našem eksperimentu na UCLA. korišćeno je PET skeniranje za merenje promene u krvotoku kod osoba sa OKP-em. Ovo otkriće je od naročitog značaja zato što sada imamo podatke koj i ukazuju na vezu između metabolizrna prefrontainog korteksa na levoj strani i reagovanja na tretman kod OKPpacijenata. i brinući zbog zagađenja. ili neodgovarujuće neaktivno. Krajnja posledica problema u nukleus-kaudatusu može biti zaglavljivanje sistema za otkrivanje grešaka u jednoj poziciji koja označava "uključeno". prefrontalni korteks je reagovao tako što je slao sledeći sig nal: " To nije dobro. ili osećajima da nešto nije u redu. je bilo kada su pogrešili i kad plavi signal više nije asocirao na sok. Na nesreću. pacijenti koji nisu uzimali lekove. ljudi imaju teškoće da prepoznaju prave greške. Sada postoje izvanredni dokazi iz raznih brojnih naučnih istraživanja da oštećenje bazalne ganglije (čiji je jedan deo nukleus-kaudatus) može da bude uzrok stvaranju OKP-a. može dosta da pojača to duboko osećanje straha. eksperiment sa majmunima nam je takođe pomogao da razumemo šta se događa kod OKP-a. Šta bi mogao da bude uzrok ovome? Mi znamo da je sistem za otkrivanje grešaka u frontainom korteksu čvrsto povezan za nukleus kaudatus. tu sad lekovi mogu biti od koristi. se sve više pokazuje i dokumentuje. i može da ga isključi tako što uzrokuje prebacivanje brzina na drugu aktivnost-ponašanje. kad modulacija u nukleus-kaudatusu ne radi kako treba. Ali. Ali ono što je činilo da njihov prefrontaini korteks reaguje veoma jako. Eksperiment sa majmunima nam je pomogao da razumemo zašto ljudi koji imaju oštećen prefrontaini korteks imaju problem sa preteranom upornošću. Kao što ćete videti. Istraživači su postavili osobe sa OKP-em u skener zajedno uz neku prljavu rukavicu ili neki drugi predmet za koji su bili sigurni da će da uznemiri tu osobu. Jedini način da se ovaj začarani krug prekine jeste da se promeni ponašanje. postojala je veoma značajna korelacija između smanjene metaboličke aktivnosti levog prefrontainog korteksa i smanjenja simptoma OKP-a. pošto je prefrontalni korteks moduliran usaglašavan od strane nukleus-kaudatusa." i vodi osobu do toga da u očaju stalno ponavlja određene radnje i pokušava da "ispravi" to osećanje. naročito na levoj strani mozga. Ako sistem za otkrivanje grešaka počne stalno da reaguje ponavljajući svoje alarmirajuće signale. to može da stvori hronično osećanje "da nešto nije u redu.

N aučno smo pokazali da uspešna terapija. Ovo su tri glavna otkrića: • Kod onih koji su dobro reagovali pokazala se smanjena metabolička aktivnost u nukleus-kaudatusu. napuste neispravna uporna ponašanja i reaguju na OKPpotrebe i misli pozitivnim inepatološkim ponašanjima. koristeći samo terapiju ponašanja (behavioral therapy). tako da osoba može lakše da prestane da izvršava ta ponašanja. kako bi promenili svoje reakcije na pogrešne poruke OKP-a. bez lekova. Kada ljudi sa OKP-em rade prisilne radnje u uzaludnom trudu da obezbede nešto mira za . Aktivnost u sva tri delaje tesno povezana. bez lekova podučavam u ovoj kqjizi . koja zapravo menja funkcionisanje mozga. i stepen uspeha ide i do 80 procenata. • Ustanovljena je snažna korelacija između metaboličke promene u levoj strani prefrontaInog korteksa i procenta promena u stepenu jačine pacijentovih simptoma OKP-a. cingulatnog girusa i talamusa. na desnoj strani mozga: "Blokiran zaključa n mozak". ove su se korelacije značajno smanjile. i dokumentovana. Svi su lečeni kao spoljni pacijenti. Samo je terapija ponašanja. već se on takođe vezuje zajedno sa aktivnostima u nukleus-kaudatusu.brazdu. može da odvoji "kolo fiksirane brige" u mozgu sa OKP-em. Mi smo vršili istraživanja na osamnaest slučajeva i ustanovili da su u roku od deset nedelja dvanaestoro pacijenata ostvarili znač~an klinički napredak. Terapija ponašanja je ključ koji ih otključava i dopušta im da opet rade slobodno. jer to stria tum normalno i radi. Kad ljudi sa OKPem prionu na terapiju ponašanja. ne samo da se povećava metabolička aktivnost u prefrontalnom-korteksu. • Dok su pre tretmana postojale značajne korelacije aktivnosti prefrontaInog korteksa. OKP je prvo psihijatrijsko stanje. napravite novi put. Uradite vašu terapiju i otključ~te vaš mozak. Kad kolo postane automatsko. koja je bila prisutna u obe hemisfere mozga. postojala je veća tendencija da se prefrontaIni korteks "hladi". pa su promene uprefrontalnom korteksu čvrsto povezane sa promenama u aktivnostima ostala tri. Ova otkrića dokazuju da je moguće napraviti sistematske promene u funkciji mozga. isti metod kojem vas ja OTKLJUČAVANJE VAŠEG MOZGA Ono što smo još otkrili na UCLA-i je da se kod ljudi sa OKP takozvani "Zaključani mozak" pojavljuje na desnoj strani mozga. Dodajte tome i "gumu za plivanje" lekove. kod koga je uspešna psihoterapeutska intervencija. vidimo promene na prefrontainom korteksu i na striatumu. ali jače na desnoj hemisferi. Sledaća stvar je da učinimo da ta strujna kola -veze postanu funkcionalnije i više automatske. Vidimo da je "Zaključanost" odstranjena: strujna kola .prefrontainog korteksa. što znači da je blokiranost odstranjena .unutrašnje veze su se pomerile. Pokazali smo da bukvalno možemo da napravimo nove puteve u mozgu. Promenite ponašaqje. talamusu i cingulatnom-girusu.uzrokovala ovu prornenu. napravite poboljšanje u ponašanju. i vremenom ćete promeniti vaš mozak i bićete oslobođeni simptoma OKP-a. Nijedan nije uzimao lekove. To znači da što su bila veća poboljšanja sa OKP simptomima. nukleus-kaudatusa. onda striatum "prebacttie brzine" i izvršava posao ovog kola ispravno. Ovo saznanje je bilo veliki motivator ljudima koji rade u teškom poslu terapije ponašanja. Kad osoba sa OKP ima simptome.

i osoba bi obično reagovala pranjem ruku koje se ponavlja. odgovor na istu opsesivnu misao bi mogao da bude: "A.. kao istinu koja će im pomoći da ostanu motivisani kad tok terapije postane zaista težak. Posle tretmana. oni zauzvrat menjaju funkciju u mozgu. oni u stvari samo pojačavaju blokiranost svog mozga.. Pre tretmana napadna misao bi mogla da kaže: "Operi svoje ruke ili .sebe. jel'? Idi do đavola!" Menajući svoja ponašanja. Kad sistematski menjaju svoje reakcije u ponašanju. u isto vreme nastaje promena u tome kako vrednuju i daju značenje onome što osećaju. što vremenom dovodi do merljivih biološkoh promena i smanjenja intenziteta OKP-simptoma. !". Važno je da pacijenti i njihovi terapeuti obrate pažnju na ovo. na svoje OKP-misli i potrebe. .

Sa koturom deca mogu da plutaju bez straha. tako da oni mogu da budu u terapiji i da menjaju hemiju svog mozga. Naše iskustvo u lečenju mnogo stotina pacijenata je da posle urađene terapije velika većina njih može da nastavi sa vrlo malo. Onda polako možete da ispuštate vazduh iz gumenog kotura. ČUVAJU ĆI VERU . (OKP i lekovi su razmatrani u devetom poglavlju).Kao što rekoh. sve dok nisu spremni da plivaju sami. što pomaže u procesu učenja plivanja. lekovi zaista imaju svoju ulogu za one kojima su potrebni kao pomoć u terapiji tako što će im smanjiti njihove prisilne potrebe. i bez njega. tako i mi polako smanjujemo doze lekova. Mi koristimo lekove da smanjimo stepen njihove anksioznosti potiskujući prisilne potrebe. Kao što učitelj plivanja polako ispušta vaz duh iz gumenog kotura. ili sasvim bez lekova. Korišćenje lekova u lečenju OKP-a je vrlo slično korišćenju gumenog kotura koji koristimo kad učimo decu da plivaju.

Drugo. tako što ćete usmeriti vaše misli dalje od vaših simptoma i tako što ćete fizički da se uklonite sa mesta koja podstiču vaše simptome . Treba vam veliko osećanje vere u svoje snage da bi se oduprli tim prisilnim potrebama. Skoro da je nemoguće da se borite protiv neprijatelja tako zloćudnog kao što je OKP ako ste ophrvani osećanjem mržnje prema sebi.Mnogi ljudi se pitaju o ulozi vere ili molitve u lečenju OKP-a.nego da imaju snage da se izbore protiv OKP-a. Jedna od najvećih nagrada za uspešnu terapiju ponašanja. U terapiji ponašanja treba da skoncetrišete vaš napor i da koristite volju da bi ste uradili pravu stvar . Potreban je čist um. žanjete ono što ste posejali. veru i samouverenje potrebno da bi ste dostigli to stanje celokupne svesnosti uma. Korišćenje znanja da ojačate vašu volju i osnažite vašu uverenost u borbi zaobilaženja tih misli i prisilne potrebe.i da je ta misao samo OKP . NALAŽENJE ODGOVORA . Zapamtite: "Računa se ono što uradite. da čak počnu sebe da mrze zbog osećanja krivice i nedovoljne sposobnosti.da ispali metak sebe. jeste kritična tačka mentalne intervencije u samotretmanu OKP-a.izvršite neku svrsishodnu akciju i otpustite tu vašu preveliku brigu o vašim osećanjima i stepenu udobnosti. Jačanje vašeg kapaciteta da vežbate vaše duhovne snage i volju na svrsishodan i pozitivan način ima dalekosežne povoljne rezultate koji su na više načina važniji od jednostavnog lečenja. Prihvatanje da je bolna opsesivna misao van vaših moći da je uklonite . koje će vam povećati napredak na putu vašeg oporavka. Bog pomaže onome ko sam sebi pomaže. naročito za duhovnu stranu. Vi izvršavate Božje delo u pravom i istinitom smislu reči. već da imaju veze sa medicinskim problemom. Ispravno usmerena molitva može da bude veoma efikasna ali i bilo šta što vam pomaže da razvijete unutrašnju snagu. Ono za šta treba da se mole je. da vidite sebe kao duhovno biće koje može da se odupre neželjenoj napasti. da skoči . da ih oslobodi od intenzivnog bola koji im stvaraju opsesivne misli i prisile.što se verovatno i ne bi desilo . I uvek imajte na umu bar dva principa. Postoji razumljiva tendencija kod ljudi sa OKP-em da budu demoralisani. Prvo. dok izvršavate medicinsku tehniku samotretmana koja menja hemijske procese vašeg mozga. oni bi molili bilo koju silu. i da shvate da simptomi nemaju nikakve veze sa njihovim duhom ili čisto tom uma.omogućuje vama. žrtvi. je da ljudi sa OKP-em nauče da sebi oproste zbog svojih strašnih misli. Rad na svesnom samo tretmanu bio-ponašanja (cognitive biobehavioral) zaista se može posmatrati kao jedan put duhovnog samopročišćenja.BEZ FROJDA Izlažemo nekoliko opisa borbi protiv OKP-a. Sa dubokom poniznošću. Moć Nepristrasnog Posmatrača može da vodi vašu unutarnju borbu protiv potreba da uradite prisilu. koje su dali pacijenti: Kajl Kajl (Kyle) službenik založne kompanije.da se udaljite od umivaonika ili da se udaljite od vrata. pa i od samog izlečenja od bolesti. poboljšava vaše funkcionisanje i otklanja veliki deo simptoma OKP-a. godinama se borio sa mislima o nasilju. Sigurno je da se skoro svaka osoba koja ima OKP u neko vreme molila za oslobođenje od stravičnog osećaja koji ova bolest sobom donosi. natprirodnu ili neku drugu. nasuprot paralisanom pasivnom sedenju i slušanju neke budalaste opsesivne misli. ne da nestanu OKP simptomi. a ne kako se osećate".

to je besmislica". mogu da ga zaustavim".'" Na ormariću u njegovom kupatilu nalazi se zalepljena slika na ogledalu. rekla je: "Opustila sam se. Kad saznaš sa čim se boriš. po što više ne mora da meri svoje potrebe i želje do ide negde protiv svojh velikih strahova: ''Jednostavno idem mojim pravim putem". takođe je imao iskustvo so terapeutom sledbenikom Frojda koji mu je davao dijagnozu skoro svakog mentalnog poremećaja. On pokušava da vežba Četiri Koraka na religiozan način. u strahu od mogućeg smrtonosnog udarca vozila. o neki su strašni. kolor fotografija snimka PET skenerom. izgledalo je kao da to ima kontrolu nada mnom. Prvo. prvi put je potražila pomoć kod lekara terapeuta. koja je dobila strah od vožnje svog automobila jer je imala stalne opsesije misli da je nekog udarila. Ponovo Odredio i Pripisao svoj strah od akumulatorske kiseline. Sada. Ovo je razlog zbog čega se osećam ovako. mogu sebi do kažem ''Ovo je pogrešna poruka i osećam do imam kontrolu nod njom ''. ovo je stvarnost. on usredsredi svoju pažnju na tu sliku: "Kažem sebi 'Okej. zauzmi stav i bori se". moraš do se spustiš no zemlju. pošto već ne mogu izbeći do se to događa. Jedanput kad je shvatila da je problem biohemijske prirode. Ono što ioi je pomoglo je terapija ponašanja (behaviorol theropy). "Dom ingo je jedan od onih čiji smo mozak snimili skenerom. U samousmerovajućoj terapiji ponašanja Brajan je počeo da koristi Četiri Koraka. Njegova prva instiktivna reakcija je bila da naredi do se one uklone. Onda je rekao sebi: "Ne. koje su bile udaljene otprilike pedalj od njegovih vrata. Kad stvari krenu nagore. Brajanovi OKP-strohovi i prisile su postale toliko nadmoćne.'" To mu daje snagu da istraje i pomaže da se njegov bol ublaži". Brajan je znao do bi stalno morao da beži ukoliko se ne bi čvrsto držao. i oni su još uvek bili tamo onog dana kod je napustio taj posao. slika mozga sa OKP-em. To je rat". Brajan Brajan (Brian) prodovac automobila koji ie imao morbidan strah od sumporne kiseline iz akumulotora. Preimenovao. Brajan se nasmejao dok se sećao: "Ušao sam u kancelariju kod tog čoveka i na stolu su bile dve šolje sa sumpornom kiselinom. to ti olakšava borbu. uvek podsećajući sebe: "To je OKP. Jedan teropeut je pokušao do ga leči osnovnom terapijom izlaganja. i to je vraški dobro jer bih dosad sebi razneo glavu". Ponekad je mislio da bi jednostavno trebao da se ubije i da završi s tim. Ostavio je akumulotore gde su. jednostavno da iskočim napolje". i ja to uradim. Veći broj dona može do vozi gde god zaželi. uključuiući i užasno osećanie da ima brijačke oštrice zakačene na vrhovima prstiju svojih ruku. da kako je rekao "samo sam želeo da izađem iz svoje kože. kažem vam. molim Te. Nekih dana dolazi u talasima. Mahao je glavom dok je opisivao kroz što je sve prošao: "To je rad. osim OKP-a. Domingo Domingo ima punu torbu opsesija.kroz prozor ili da se izranjavi. Kad gleda na svoj snimok smeje se i kaže "Ovde je bio poprilično u poslu". On joj je govorio o mogućnosti da je bilo nešto u njenoj prošlosti što ioj je uzrokovalo opsesiju. a još uvek nisam izjeden". Rekao je: "Svaki dan je OKP tu. sledbenika Frojda. Bio je čak u stanju do pravi i šalu od toga da "su akumulatori još uvek tamo. Sad kad prelazi ulicu ne mora da pritiska dugme za "Prelaz pešaka" (Walk) određeni broj puta. Rekao sam: ''Adios momče. ja odlazim odavde!' Nije dolazilo u obzir da bih to mogao da radim". Neki dani su skoro normalni. Ponekad popusti i krene . Momenat istine je došao kada je na novom poslu u preduzeću za prodaju automobila primetio šest kutija so poređanim akumulatorima u njima. Nisam bila toliko uplašena. Opisivao je svoj OKP kao čudovište. Rekao je jednom doktoru: "Ne posedujem pištolj. Kaže: "Okej. sebi kažem: 'Samo imaš loš dan. ista ona koja je priložena u ovoj knjizi. pritisnuću ga ponovo sledeće godine" i onda prelazi ulicu. To je rad. Kroz terapiju ponašanja je naučio: ''Ja mogu da se cenjkam s tim. Njegove opsesije su bile "kao film koji je prolazio kroz moju glavu stalno se ponavljajući". Onih strašnih i jadnih dana. Roberta Roberta. Posmatranje svoje prošlosti nije ni malo pomoglo. nemoj me poslati u pakao". Molio se: "Ako je oružje u blizini.

ali su jednom bili blizu raskida veze zbog njenog stolnog i besmislenog upitkivanja Gaja: Šta je jeo tog dana? Sa kim je izlazio kao tinejdžer? Kako je ona izgledala? Kuda ju je vodio? Bez ikakvog razloga bi ga stalno iznova ispitivala da li npr. "Iako je bilo teško da se osećam dobro što imam takav defekt mozga. najedanput ju je zgrabilo neko osećanje da su stvari s koiima ie dolazila u kontakt bile zagađene. Džil Džil (JiII) agent za nekretnine u svojim 40-tim. Naučila je da "telo može da radi nenormalne stvari. Anticipaciia joj pomaže. zna: "Sve će do završi zagađeno u mojim mislima. iako to stvarno mrzim. može do pogleda unazad i kaže: "Iako nije nedostatak karaktera ono što me je dovelo u OKP. Ali oko dopusti do OKP prevlada. pomenuo u prolazu kako misli do Tiegs dobro izgleda. student filozofije. pošto je Anin prvi pravi dečko. Nešto kasnije je saznala da je njen mladić bio homoseksualac. To je nešto s čim sam naučila da živim. i ono je uspela da ga ostavi da stoji na mestima gde ga Gaj može videti. Počelo je kad je kao udata žena od tek 18 godina otišla na pogreb najboljeg prijatelja svog muža koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Evo još jednog primera za taj glavni princip: Ako osećate da nešto može biti OKP onda to jeste OKP. Sada. nije razumela svoje apsurdne akcije sve dok nije saznala da ima OKP. Ana je postepeno dobijala moć da savlada svoje opsesije. što je objašnjavalo zašto nije bio više zaljubljen. dosta jak karakter i kondicija. Ona zna do "nije lako ostati netaknut dok strava prolazi kroz celo moje telo". pa bi mnogo godina kasnije ležala u krevetu sa Gajom. Iako je Ana znala da je ovo "potpuno glupost ". Prljavi sudovi bi se gomilali u sudoperi i ona je to potpuno ignorisala dok bi uporno ribala . Naravno da nikad nije stvarno. Ana je postala opsesivna u vezi devojke Čeril Tiegs. A i ovo saznanje je samo provociralo Aninu nesigurnost. Ona je smatrala da je važan pokazatelj oporavka bio onda kad je poštom stigao Tajni Viktorijin Katalog. kad je srećno udata i majka. iako je shvatala da je njeno ponašanje bilo poražavujće napadno.unazad. to je zaista jedno dublje prihvatanje. i odjedanput pomislila "Šta ako je moj muž homoseksualac?". Nije mogla da prestane sa ispitivanjem. Kroz našu samousmeravaiuću terapiju U Četiri Koraka. To me je činilo fizički bolesnom ". Ako bi postojalo i najmanje neslaganje u njegovim odgovorima. borila se sa opsesijom zagađenja već dvadest pet godina. Svakog dana bi Ana gnjavila Gaja o njegovim aktivnostima. Ono je mogla ponovo da počne da izgrađuje pozitivnu predstavu o sebi. To žena me je izluđivola" seća se Ana". nije znala da ima OKP dok nije bila dijagnosticirana na UCLA-i. Ana Ana (Anna). U gimnaziji. pošto bi ih on ponavljao bez puno pažnje. Sad sam dobro upoznata sa trikovima OKP-a i sada više ne nasedam na njih kao nekada". Kod je prvi put saznala da ima poremaćaj u mozgu. jednako ponavljajući to čišćenje na način koji nije imao smisla. Ona i Gaj su sad srećno u braku. i zaista zahteva određenu kontrolu uma". sve do toga da li je za ručak uzeo margarin ili buter na hlebu. "Ako zaista prihvatite OKP. koji se inače ne bi brzo zagrejao za ono što ga je privlačilo. Ana nalazi aspekt Zen-budizma na putu ko celokupnoj svesnosti uma u odnosu no OKP. bila sam veoma zadovoljna do otkrijem da ova bolest nisam ja". Prirodno da je to bilo jedno od sledećih pitanja s kojima je bombardovala jadnog čoveka. od telefonskog aparata do mikrotalsne pećnice".To je moj život. Ana je reagovala sa pomešanim osećanjima. ona sebi kaže:"Ako je stvarno i postoji stvarna komponenta OKP-a. ako opsesija napadne. Gledajući telo u otvorenom kovčegu. biće mi jasnije kada OKP ne napada". jer "je jedna karta u kući od karata počela da pada". Anin ceo svet bi počeo da se ruši. je dobila dijagnozu od terapeuta da su sumnje i dileme oko njenog mladića samo" Froidovska opsesija oko grudi njene majke". gleda razne magazine sa devojkama ili da nije previše pio. kombinovoni sa dobro zamišljenim prilazom (Cetiri Koraka) su bili apsolutno neophodni za izbavljenje iz toga". Iako je Ana znalo da je imala određenu nesigurnost zbog svoijh prošlih veza sa muškarcima koji su imali problema sa drogama ili alkoholom. Sad. Ona bi stalno čistila kuću.

ostavila bi svu svoju odeću u ormančiću. Čak bi morala da opere i mačku i otvori usisivač. redovno bi se zaustavliala da telefonira. Osećala bi kao da neka zamišljeno grudva prljavštine ide uz njenu ruku. uživaju i rade. morala je da skine sve ornamente i figurice sa jelke i stavi ih u činije sa alkoholom. kaže. pomoglo je smanjivši bol. Ovako bi izbegla do "zagadi" svoju odeću i sebe. Povremeno. onda neće doći do toga da provodite sate u toku dana boreći se s tim". bar za izvesno vreme. podove. Njena opsesija je počela sa jednom pradavnicam koja je bila "zagađena". nije mogla da prestane. i morala som da se selim. ona bi popustila pred jakim prisilnim potrebama da čisti ili pere. onda se pravi lavina. Ako bi kojim slučajem neko od njih nazvao telefonom. deo po deo. . dok je terapija ponašanja to uradila. Nije mogla ni da dotakne potvrdu regristracije svojih kola. Pošla bi u klub za zdravlje. Džil još uvek ima prisilne potrebe da se tušira previše. To je onda. ili jednom drugom. Džil i njene dve ćerke tinejdžerke su u to vreme živele u Severnoj Karolini. onda bi telefonski aparat postajao zagađen i ona bi morala da "alkoholira" ceo stan (tako je ono nazivala čišćenje alkoholom).a one su to rodile da bi izbegle glupi ritual koji se od njih tražio ako su govorile istinu . "Sediš tako i misliš 'Hej drugi ljudi su napolju. obavila bi peškir oko sebe i otišla u hol gde bi platila razgovor. "Da sam znala za tehniku Četiri Koraka pre toliko godina. ali nije napravilo stvarno poboljšanje". kako se seća: "pluća su me bolela od udisanja isparenja'' . To postaje navika i vi nastavljate da je izvršavate i postaje sve gore i gore". . sa Četiri Koraka kao pomagalom. dosta vremena i dosta srčanih bolova. u njenom susedstvu. Pošto je otkrila da su je devojčice lagole o tome gde su bile i što su radile. sipavši alkohol na njih. Njen kompromis može biti jedno tuširanje. oprala bi telefon sa sapunom i vodom. onu kojom je držala slušalicu i moralo je da se tušira pet puta da bi se toga otarasila. odmah'. a ti si ovde i čistiš tu zamišljenu prljavštinu !'' Ipak. Smeje se dok se seća: "Mnogi biznismeni bi došli i buljili u mene. Isto tako. umesto pet. o njen OKP se pogoršavao i kišno vreme ju je još više guralo u depresiju. Nadala sam se da niko neće primetiti da nisam imala kupaći kostim ispod peškira". Mnogo smo se selili zbog moje bolesti". U toku cele jedne godine izašla je iz kuće samo da kupi namirnice i čak je za to išla do kupuje u samo jednoj određenoj prodavnici za koju je odlučila da je još uvek "čista". oprala kosu i obukla. Ona je razvila proceduru kojom bi izbegla zagađenje kod bi zvala svoje ćerke. kaže Džil. ona ne može do objasni: "Zagadila sam tako moje roditelje. Džil nikad nije moglo da objasni kako ili zašto bi neki predmet postao zagađen. ali je Uglavnom prevazišla svoje strahove od zagađenja i strah od smrti vezan za njih.zidove. jedan korak u prošlost. ali bih mogla da dobijem srčani udar ako sebe stalno stavljam pod sav taj stres. "jer ako popustite pred tim. naučila je: "To je kao da dajete tome više poverenja. I znala je da je ludost što provodi svoje dane ribajući. Bilo joj je lakše da čisti i tako otera te strašne osećaje od sebe. Ako se zaista ne osećam dobro.koji su ionako bili čisti. pa je odlučila da se odveze do Floride i potraži neko nezagađeno mesto za život. Tako da sad pokušavam da budem blaža prema sebi i osećam se dobro. Ponekad. Često je za Džil Preimenovanje dovoljno: Ona duboko uzdahne. "Pravite te male korake". Pošto bi završila razgovor sa devojčicama. Počinje od jedne zagađene osobe. Ako dopusti svome OKP-u da ide po svom. moju sestru i moju braću i nisam moglo da ih vidim šesnaest godina". istuširala se barem četiri puta. kad je stepen anksioznosti toliko visok činilo da ovako rezonuje: "Sigurno je da mogu da budem slobodna od OKP-a ako ne uradim prisilu.sa "Lysol-om".sada su i one postale "zagađene". Ostavila je devoike kod prijatelja privremeno. "Toliko se toga u mom životu izmenilo. U to vreme Džil je počela da pravi i asocijacije sa bilo kakvim službenim dokumentom. i ne bi bila primorana da izbaci sve stvari iz svojih kola. Ako bi to bilo vreme Božića. ona predlaže. s tim što sam mogla da Preimenujem tu stvar". plafone . 'Ali". tako da su mi 'zagađeni' postojali čitavi gradovi i države. uradiću nešto. onda deset ljudi. Ako bi na primer dobila saobraćajnu kaznu. mnogo godina ranije. ili trljajući alkoholom. i da se zbog toga osećam bedno". 'Preimenuj to kao OKP. pa je ovo postalo nezgodno. a onda cela država". očisti ceo stan alkoholom i istušira se. "lekovi su bili samo kao hladne tablete. morala je da dođe kući. kako ona to tumači. ili da ode u bilo koju vladinu ustanovu. Džil je uvek birala da zove iz onih hotela koji su imali odeljenje za zdravlie. 'Ako se suočite sa tim odmah. Džil je uzimala lekove. "Ovo je narastalo. "Prvi zadatak u terapiji ponašanja je da prihvatim da imam OKP. u vreme stresa oko razvoda. bilo šta". poštedela bih sebe dosta nerviranja. opusti se i napadna potreba nestaje. Pre nego što je počela sa samousmeravaiućom terapijom. a da bi bila sigurna da su dobro. pa onda deset prodavniea. Radiću na nečemu malo napornije.

neprijatna osećanja polako nestaju i postaju lakša za kontrolu. . • Promena vašeg ponašanja u reagovanju na neprijatna osećanja i pomeranje ka korisnim i konstruktivnim ponašanjima.Važne tačke da se upamte • • • Korak 2 je Ponovno Određivanje i Pripisivanje Ponovno određivanje i pripisivanje odgovara na sledeća pitanja: "Zašto mi ove misli i prisilne potrebe stalno dosađuju? Zašto ne nestaju? Odgovor je: Zbog medicinskog stanja zvanog OKP • OKP je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu koja rezultira uneispravnom funkcionisanju promene "brzina" u mozgu: Mozak se "zog lovi u brzini" • Zbog toga što je mozak zaglavljen u brzini. će vremenom učiniti da se vaš menjač otkoči. • I dok mozak počinje ispravno da menja brzine. njegovo kolo za detekciju grešaka pogrešno alarmira. Ovo uzrokuje veoma neprijatna osećanja.

3 Korak 3 : Refokusiranje ''To nam neće doneti samo naša želja'' Korak 1. Daje vam instrukcije da zaobiđete te napadne problematične misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na neku korisnu konstruktivnu aktivnost koja vam pruža zadovoljstvo kao što je baštovanstvo ili igranje kompjuterske igre. Preimenovanje Korak 2. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. popravljate pokvareni menjač u svom mozgu. REFOKUSIRANJE Korak 4. Terapeut kaže nesrećnom kameleonu: "Slušaj. to vam je lakše da to radite.: Refokusiranje je korak koji vam govori šta da uradite u pokušaju da prevaziđete te prinudne potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji. Što više vežbate Refokusiranje. Zašto se ne bi sad ponovo vratio na zelenu pozadinu?" . Ja volim da ispričam priču o kameleonu i terapeutu. da bih slikovitije prikazao uzaludnost pokušaja da se samo mišlju oteraju simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja. To je zato što vaš mozak počinje efikasnije da funkcioniše.revalorizovanje Korak 3. manje ćeš da napreduješ. Vaš mozak počinje lakše da se prebacuje sa jednog ponašanja na drugo.ponašanje. Ponovno vrednovanje . Kad to uradite. Što više brineš o menjanju boje. Ključ refokusiranja je da pređete na drugu aktivnost . moraš da se smiriš.

polako i sigurno pobeđujete u trci. Zaključak o Refokusiranju u jednoj rečenici glasi: Uradi nešto drugo . Recimo da imate opsesiju oko zagađenja i da misao od koje strepimo dolazi ponovo: "Moram da operem ruke". Sad. kuvate. Vi se pomerite u stranu. visine i mraka. To je besplodna - . Ne pokušavajte da oterate OKP kroz neko magijsko razumevanje šta to predstavlja i šta znači. Sada ste spremni da zaobiđete te misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na drugo. Najzad. kada se nije delalo prema njima.Kod OKP pacijenta problem je isti. Podsetite se: "Ovo nisam ja. Ključni princip u samousmeravajućoj terapiji ponašanja za OKP je ovo: Ne računa se to što osećate. kao što je odlazak u šetnju. pletete. dok vi sledite petnaestominutno pravilo. POLAKO.Vi se refokusirate na drugo ponašanje. Onda se Refokusirate. vi imate jednu očiglednu prednost: OKP ima tendenciju da bude veoma glup.Vaš protivnik. ako stanete baš ispred ovog glupog ali moćnog protivnika. on će vas odmah oboriti. već to što uradite. i to mora biti nešto u čemu uživate. u Prvom poglavlju).Važna stvar je da bar za tih pet minuta nećete sedeti. Šta time hoću da kažem? Evo kako može da se gleda na to : Refokusiranje je kao učenje borilačke veštine. Zato. svrsishodno ponašanje. vi ćete dići ruke. i Ponovnim Određivanjem ih prepoznati kao problem veza u vašem mozgu. je veoma jak. U početku terapije izgleda da fizička aktivnost mnogo pomaže. ostavite OKPmisao tamo. treba iskoristiti njegovu glupost. Cilj je da ovo radite barem petnaest minuta. opsesija. OKP. granice vaše snage mogu da dozvole samo pet minuta. ALI SIGURNO Nemojte da sad skočite i pokušate nekom mahnitom non-stop aktivnošću da odbacite sve dosadne misli odjedanput. umesto da izvršavate neki bezvezan ritual u vašoj reakciji na opsesivnu misao koja se pojavila u vašem mozgu. Možete da slušate muziku. (Nemojmo zaboraviti onog profesora Galahera i njegovog jadnog pacijenta sa svojim strahovima od zmija. i OKP pobeđuje. Prvo . Što više brinete o pokušajima da oterate neke budalaste i dosadne ideje iz vaše glave. nazovite je onim što jeste. Ali važno je zapamtiti da izaberete bilo koju aktivnost. Ovo je petnaestominutno pravilo . manja je šansa da ćete uspeti. pogledati Deveto poglavlje). Umesto toga vi ćete svesno Preimenovati te besmislene misli u OKP. Verovatno i najkritičnija stvar koju treba da uradite u vreme napada OKP-a je da se refokusirate na drugo ponašanje.To može biti fizička aktivnost. Jedino što OKP može pametno da uradi je da đavolski postavi dilemu našem umu. Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje vam pomaže da se malo priberete i da budete spremni da svoje misli odvojite od OKP-a i postavite ih ponovo u realnost. neki ručni rad ili ubacivanje nekoliko koševa. Onda je Ponovo Odredite i postavite krivicu tačno tamo gde i pripada. saznaćete da se OKP-potrebe menjaju i imaju tendenciju slabljenja posle izvesnog vremena. Odmaknete se od umivaonika i odete bez pranja ruku i uradite nešto korisno što vas čini zadovoljnim. Ovo je Refokusiranje. Kad to uradite. igrate kompjutersku igru ili da zalivate omiljeno cveće. U početku. Bolje je da radite postepeno. Petnaest minuta je samo grubo ukazivanje na pravi put. i nećete delati prema tim mislima i prisilnim potrebama. Ali. ovo je OKP". jači od snage vašeg uma i ne možete ga lako oterati.Preimenujte je. (Takođe je tačno da lekovi doprinose da OKP brže nestaje. Ne možete sve da uradite odjedanput. destruktivno zaokupljeni dosadnim mislima i prisilama koje su napale vaš um. i zaobilazite je tako što ćete vaš um zaposliti drugim poslom koji je prijatniji i svrsishodniji.

um koji će biti osetljiv na naizgled nevidljive promene i sposoban da vidi rezultate tih promena. sposobnost da se zaobiđe OKP je moćno oružje. popravljate način na koji vaš mozak radi. Kad se pojave te prinudne potrebe. sad znate da nije toliko važno šta osećate već šta uradite. još uvek mi dosađuje. Za to vreme radite nešto što vam pruža zadovoljstvo. Isti princip važi i kod borbe protiv simptoma OKP-a. To se ne događa u prvom pokušaju. Primećujem razliku". Na drugoj strani. Kad prebacujete brzine za aktivnosti-ponašanja. Ključ refokusiranja je da morate da pređete na drugo ponašanje. Ako bi to bio slučaj garantovano ćete biti gubitnik. Treba da budete aktivni. Vi nećete dopustiti da te misli i osećanja određuju šta radite. Razvićete snažan um. pokušajte da sačekate bar petnaest minuta da ništa ne radite i ne reagujete na njih. Kad sebi kažete: " Hej. Dosledna primena Nepristrasnog Posmatrača je ono najbolje za duševnu snagu.borba. Refokusiranje je u centru samousmerava juće saznajne terapije ponašanja. Kada to uradite. Ali ne toliko. Kako su naša istraživanja na UCLA-i pokazala. Samo ćete postati demoralisani. Iako OKP još uvek može da pokuša da se prikrade učini vaš život mučnim. Menjajući svoje ponašanje. umesto bola.kako bi rekli: "A to! To je OKP. koga je briga da li će nestati ili ne? Ja ću da uradim nešto konstruktivno". ne dosađuje mi baš mnogo. Nisam još video nekog ko je dostigao ovakav nivo duševne rešenosti a da nije uspeo da napravi napredak. I mogu da garantujem da ovo možete sami da uradite. zapravo menjate način na koji vaš mozak radi .u suštini na isti način na koji lekovi menjaju hemiju mozga.Vaš poklič u ovoj borbi nikad ne srne biti: "Moram da se otarasim ovog osećanja". ne meša se više sa vašom efikasnošću na poslu niti sa vašim ličnim prijateljstvima i ne traži više vašu stalnu pažnju. Tako da posle jednog uspešnog petnaestominutnog čekanja možete da procenite situaciju i odlučite: "Hmm . to se obično tada pojavi pred nama.. takođe poboljšavate način na koji funkcioniše vaš mozak. Budite strpljivi. Kad ne obraćate nikakvu pažnju na prinudnu prisilnu potrebu. vaše posmatračke moći će se povećati. isto kao što ne možete ništa da uradite što bi zaustavilo alarm koji je greškom proradio na nekim kolima. Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača . Kako su naša istražiivanja na UCLA-i pokazala. POBEĐUJETE Kako ja zapravo definišem "poboljšanje"? Pošto je OKP hronična bolest. nećete promeniti vaše ponašanje. vi u stvari povećavate šansu da one (opsesivne misli i kompulsije ) zaista i nestanu. prinudne potrebe počinju polako da se smanjuju jer radite na prameni hemije vašeg mozga. Jedna od velikih ironija života je da kada nam nije stalo da dobijemo nešto u životu. Sačekaću sledećih petnaest minuta". Daj da uradim nešto drugo". bukvalno utučeni iznutra. Morate to zaobići. . počinjete u sebi da se osećate prijatnije zbog toga što vaš mozak počinje bolje da radi. Dok se učite ovladavanju nad svojim strahovima. ako samo sedite i ponavljate: "Moram da se osećam bolje''. Kad to radite. iako je misao ili osećaj OKP-a još tu. moja definicija poboljšanja je dostizanje tačke kad OKP mnogo manje utiče na vaš svakodnevni život. uvek napreduju. AKO RADITE. Ljudi koji mogu ovo da urade. kad se fokusirate na zaobilazak OKP-a. dogodiće se posle izvesnog vremena. nećete menjati vaš mozak i nećete imati poboljšanja. Refokusiranjem i promenom ponašanja vi menjate te zarđale brzine u vašem mozgu i odupire te se prisilama na inteligentan način. ne možete biti pasivni. Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i.taj posmatrajući glas razuma u vama. kad vas sve manje tera da radite stvari zbog kojih se kajete.Vi ne možete da učinite skoro ništa kako bi jednostavno oterali strašno osećanje. ona počinje polako da nestaje. Po isteku ovog vremena možda ćete reći: "Dobro.. Vi popravljate pokvaren sistem za prečišćavanje u mozgu i pokrećete automatsku transmisiju u nukleus-kaudatusu da ponovo proradi.

onda to ide". (nije pranje ruku nego izvršavanje prisilne radnje-kompulsije). Vaš dnevnik vam takođe može pomoći pri izgradnji samopouzdanja. tu je i duhovni aspekt. kao što znamo. prefrontlini korteks će postajati sve više zagrejan. To može biti obična mala beležnica koju stavljate u džep ili tašnu. Refokusiraj i Ponovo vrednuj .osim ako vi ne odlučite da ide. Ako uradite kompulsiju. Tipično je da osoba sa OKP-em ima potrebe da izvršava kompulsivna ponašanja-prisilne radnje mnogo puta u toku dana. Koliko god vremena možete da izdvojite od trenutka dobijanja te prisilne potrebe i vaše akcije povodom nje je vreme koje je dobro iskorišćeno. samo recite sebi da je OKP pobedio u ovoj rundi i zakunite se da ćete sledeći put raditi na tome da ignorišete umivaonik ili vrata. nije uvek lako da se setimo koja je od naših aktivnosti pri Refokusiranju. oko kojeg je naš tim sa UCLA-e izgradio metodu U Četiri Koraka. Čak i ako postoji skoro neprimetna promena u intenzitetu .sebe učite prevenciji reagovanja.Preimenuj. Na kraju ovog perioda važno je da ponovo procenite dosadnu potrebu i napravite mentalnu zabelešku o bilo kakvoj promeni u jačini potrebe za vreme dok ste bili u stanju daje držite po strani. dok gledate kako se lista uspeha povećava. sprečava vas da uzmete prisilno ponašanje zdravo za gotovo. Izlazi da ako odbijete da poslušate i perete.ili čak samo pet minuta . Isto se odnosi i na održavanje aktivno uključenog Nepristrasnog Posmatrača. Pored biološkog aspekta prevazilaženja OKP-a. u Knjizi Galicija. Nikad neću napredovati".mozak. Prefrontaini korteks će vam reći: "Peri ovo! Proveri ono!"Ako slušate sve ovo. čak i ako je to samo minut-dva. Ali nikad ne recite sebi: "O. U početku ćete morati da se veoma brzo udaljite od umivaonika da ne bi popustili i prali ruke ponovo ili da se brzo udaljite od vrata. Vi ste onaj koji odlučuje da li ćete da slušate te bezvezne poruke i radite prema njima. pokušajte da se Refokusirate na neki prijatan i koristan posao. Otkrićete da što više primenjujete korake . Ja sam užasan(a) Ja sam gubitni(ca)k.što se često dešava . počeće da se hladi. U žaru borbe protiv kompulsivne potrebe. Ali ne ide . se kaže: "Nemojte se zavaravati. počinjete da pravite pozitivne promene u radu vašeg frontalnog korteksa. Naravno da uvek možete dobiti dodatnu pomoć i podršku. bila najefikasnija. da ne biste ponovo proveravali bravu.duže ćete biti u stanju da se izlažete tim strašnim mislima i prisilnim potrebama a da ne izvršavate prisilne radnje i rituale. čak i ako izvršavate prisilu u isto vreme. Bože. Štaviše. kao što je nekad to smatrano za neophodno. sve više i više. tako ćeš i . Bog ne može biti zavaran.naučili ste da možete da kontrolišete vaše ponašanje u reagovanju na OKP misao. U redu je da u početku napravite fizičko odstojanje od umivaonika ili vrata. ne znači da morate da to slušate. držanje zapisa na papiru će vam pomoći da čvršće smestite ta ponašanja u vašem umu. BELEŽENJE VAŠEG DUHOVNOG USPEHA Važno je da imate dnevnik ili svesku u koju zapisujete vaš uspeh u Refokusiranju. Ali ako odbijete da slušate. U Bibliji. Ovo je zaista samousmeravajuća terapija u tom smislu da ste sami sebi terapeut. Popustio sam. Ne morate da provedete sate na terapiji sa doktorima.Samo zato što je vaš prefrontalni korteks zaglavljen i šalje va pogrešne poruke. kao reakcije na njih. (Sećate li se onih fotografija na koricama knjige?) Učeći da odlažete akciju povodom opsesivne misli za petnaest minuta . Prefrontaini korteks vam može reći: "Peri!''. Zašto je ovo važno? Pa iz dva razloga. Ponovo Odredi. a ne prefrontalni korteks. Kako poseješ. To je važno otkriće u relaciji um. Mnogi naučnici i filozofi su bili skloni da kažu "Ako prefrontaini korteks kaže da. Samo shvatanje da je ovo terapija ponašanja. ali to ne znači da vi morate da perete.

Kao što je jasno dokumentovano da se mozak menja kad ljudi sa OKP-em naprave napredak.MOZAK Istraživanje OKP-a je stimulativno za intelekt. ljudi sa OKP-em imaju i tendenciju da ostanu bez energije. Oni su ne samo vredni ljudi. Na drugoj strani. . Najbolje Aktivnosti za Refokusiranje iziskuju jaku koncentraciju i strategiju i obično uključuju i druge ljude.terapiju bIanko tabletama. Refokusiranje pomaže kod obnavljanja te energije. strahujući od neke vrste kazne što je imao opscene opsesivne misli. Za razliku od onih ljudi koji boluju od raznih drugih psihijatrijskih bolesti.žnjeti". Ali morate prvo da posejete da bi ste požnjeli rezultate. Ja nastavljam da uživam radeći na istraživanju OKP-a i njegovih uzroka. oni ne urade šta treba da bi se oslobodili OKP-a. Jedna žena iz moje grupe za terapiju OKP-a je rekla: " Šta god da radim je ozbiljno. čak i ako je to biranje pahuljica za doručak". ljudi sa OKP-em mogu veoma jasno da objasne šta osećaju i šta im dosađuje. Ali kod osoba sa OKP-em. Jedan čovek se veoma bojao od brijanja. ovakva intenzivnost je dobar adut. Kroz istraživanja OKP-a smo dosta naučili o međusobnoj vezi načina rada mozga i onoga što se događa u umu čoveka. Rezultat je da su i njegovo lice i um postali veoma čisti! VEZA UM . ta aktivnost će vam manje skrenuti pažnju sa vaših opsesivnih i kompulsivnih misli nego dobra partija bridža. i iz medicinskih razloga a i zbog same fascinantnosti predmeta. i videćete zašto istraživanje OKP-a može toliko da obećava kad je u pitanju veza između uma i mozga. Imao je strah od samopovređivanja prilikom brijanja. Kao rezultat ovoga mi imamo prilično dobru sliku o tome šta se događa u duši osobe koja ima te prisilne potrebe da pere ili proverava. Na primer. tako da kad se ništa aktivno ne preduzme da se savlada njihova bolest. kad god se takve misli pojave. ili nešto drugo. Niko ne može da uradi ovaj posao za vas. a kako posle tretmana. Oni mogu da opišu do sitnih detalja nesrećna osećanja i napadne potrebe i bedu i muke koje im ta osećanja uzrokuju. tako je istina i da oni mogu tačno da predstave kako su mislili i osećali se pre. Uglavnom iz tog razloga što je rad sa ljudima koji imaju OKP veoma zahvalan. kad sami džogirate. On sad može da koristi brijanje kao aktivnost Refokusiranja. možemo da poboljšamo naše razumevanje odnosa između toga što se događa u mozgu i unutarnjih osećanja i deša vanja kod te osobe. Za učenje Četiri Koraka. koji veoma cene pomoć koja im se pruža. i zagonetna či njenica da ljudi sa OKP-em za razliku od svih drugih ljudi sa dru gim psihijatrijskim bolestima najslabije reaguju na plasebo terapiju . Moji pacijenti ovde opet imaju tendenciju da budu kreativni. ili čak rešavanje nekog poslovnog problema. istrošeni od onoga što oni vide kao beznadežnu borbu protiv đavolske bolesti. kapacitet ljudi sa OKP-em da usmeno iznesu kako se iznutra osećaju. razumevanje koje se pojavljuje o nekim elemen tarnim problemima u mozgu koji uzrokuju OKP. Vi možete da menjate svoj mozak. iskreni i veoma intenzivni. ništa se ne dešava ili se simptomi pogoršavaju. Postavite sva ova otkrića zajedno. generalno manje od deset procenata pacijenata pokazuje napredak kada im se daju bIanko tablete. Čak i kod šizofrenije i depresije. Kad se ljudi previše fokusiraju na to kako se osećaju. Razumevanje veze između onoga što mozak radi i unutrašnjeg života osobe je veoma važno. već su i skloni da budu kreativni. Pošto znamo dobar deo onoga što se događa u mozgu osobe sa OKP-em. Ovde su na delu i sledeći faktori. Izgleda da je tako Bog izgradio i ljudski sistem. kad se ljudima daju tablete za koje oni misle da im pomažu postoji dobar broj onih kod kojih zapravo dolazi do poboljšanja za kratko vreme.sve dok vam to pruža neko zadovoljstvo (ovo nije negiranje činjenice da je solo-džogiranje korisno za mnoge ljude).

Promenite brzinu i menjate ponašanje . Isto kao što vam vaš jezik kaže "šta je slatko. Napravite spisak. i reći će vam: "Ovo je dobro. Oni zasigurno čine da neprijatni simptomi brže oslabe. Naš UCLA-metod lečenja uči ljude šta mogu da urade kako bi sebi pomogli. Osnovni uslov je da što manje radite kompulsivna ponašanja i sve manje obraćate pažnju na opsesivne misli i radite zaobilazeći ih . Znaćete šta se zaista događa i prestaćete da reagujate kao marioneta. ono je zeleno".prefrontaini korteks. Vi znate da niste zagađeni zbog tog "susreta" sa misterioznim čovekom. a pacijent čeka da mu se stanje poboljša. (Pogledaj Osmo poglavlje: Četiri Koraka i tradicionalni prilaz terapiji ponašanja). ako mislite da će vam pomoći. I psi mogu da dobiju poremećaj koji uzrokuje da počnu da ližu svoje šape. Ali bez Četiri Koraka kao oruđa kojim se uveravate. trošićete svoje vreme gunđajući i pitajući se:"Da li me je onaj dotakao? Verovatno se očešao o mene dok nisam gledao.misli i prisilne potrebe će sve brže bledeti i nestajati. Uradite prvo ono što je najlakše. krzno i kožu na kompulsivan i destruktivan način - . duboko u sebi vi znate da to ne znači ništa.. šta to znači?" Da budemo pošteni. neku vrstu merila za stres. Kao član ljudskog roda vi imate malu prednost na startu. i nukleus-kaudatus ne prebacuje brzine. Ali kad jedanput počnete da primenjujete Četiri Koraka. Ali pošto ste bili konzistentni u radu u samousmera vajućoj terapiji ponašanja. Lekovi su u redu. bićete uglavnom u stanju da to ignorišete i radite svoj posao. ispravnija ponašanja. otkrićete da možete to da radite sa sve manje i manje lekova. a šta kiselo". a to nije". Uzmite jedno i pokušajte da sačekate petnaest minuta pre nego što reagujete na njegove luckaste naredbe. Pogledaćete sebe i bićete u stanju da se upitate:" Šta je ovo osećanje?" Odgovor? To je Zaključanost-Blokiranost mozga. besmislena ponašanja i pređete na druga. dok primenjujete petnaestomi nutno pravilo. Bože. Kad shvatite da to osećanje nema neko dublje značenje i da je to samo lažna uzbuna. pošto ćete unapred znati šta ćete raditi). osećanje je toliko jako da ste skloni da ga prihvatite.radite nešto drugo. cingulatni girus. i nukleus-kaudatus su se združili protiv vas. Osoba ide doktoru i on radi ono što doktor obično radi. našanja i OSTANITE AKTIVNI Ja čvrsto verujem da je dopuštanje ili ohrabrivanje pacijenata da budu pasivni problem u velikom delu moderne medicine. sutra ću da prestanem da ih radim". kako bi vam omogućio da ostavite ponavljajuća. po duševnog života ličnosti. ". Ono što ne biste hteli odmah da uradite je da kažete: "Znaš onih dve stotine kompulsivnih ponašanja koja imam. ta poznata nam trojka . (Još bolje ako ste anticipirali i planirali unapred. Može biti mudrije da počnete sa onim koje vam stvara najmanje stresa. cingulat girus koji je direktno vezan za vaš stomak i srce vam daje osećaj da će se nešto strašno dogoditi ako . kod lečenja OKP-a lekovi kod mnogih ljudi olakšavaju učenje metode Četiri Koraka. nećete više reagovati na te pogrešne poruke automatski i bez ramišijanja. ako se koriste da pomognu ljudima da sami sebi pomognu (teorija gumenog kotura).Sve ovo se nadovezuje na moćne izvore informacija o vezi između mozga.. I to je dobro. Eto.Vaš Nepristrasni Posmatrač će održavati vašu vezu sa realnošću. dobro. ili vam vaše oči govore "To je crveno. - ŠTA TO ZNAČI: NIŠTA Ali ako uzmete OKP poruke zdravo za gotovo. Prefrontaini korteks vam šalje poruke da nešto nije u redu.

Mnogi ljudi uvide da je beleženje svog napretka najveća nagrada. Verovatno je to ono što je Hauard Hjuz radio kad je vozio svoj avion. ali se može zaobići pa se na taj način može kontrolisati. i da se vaš svet neće srušiti samo zato što vaš OKP ne nestaje.to je samo tvoj pseći dermatitis. Vi uradite što god je delotvorno za vas. Pomoglo je. verovatno zbog pogrešnog alarmiranja u singulate -žirusu (cingulate-gyrus). što bi radila kako bi se oslobodila od zamišljenih defekata i mana na koži. Refokusiraj. Kako vreme prolazi. Ali ne možete svom psu reći: "To nisi ti . Idi i kopaj u dvorištu".stanje za koje je Dr Džudit Rapaport iz Nacionalnog Instiuta za Zdravlje otkrila da može biti lečeno istim lekovima koji se koriste i za lečenje OKP-a. da koristimo našeg Nepristrasnog Posmatrača. Kod Refokusiranja u početku je i minut napredak. ODBACIVANJE TIH ANKSIOZNOSTI Aktivnost koja iziskuje vašu punu pažnju je odličan način da sebe okrenete od simptoma OKPa. Jedna žena se udari blago po licu nekoliko puta. je najzad odlučila da neće više da živi sa zadimljenim svetlima u stanu i sa novinama koja su pokrivala ogledala. Moraćete da povećate vaš stepen tolerancije na neprijatno osećanje. Za svakih petnaest minuta koliko bi se uzdržala od kopkanja svoje kože. zaista nije teško razumeti. sve više ćete imati zadovoljstvo da regularno vežbate U Četiri Koraka. . imajte na umu da će vam se na kraju sve to vratiti vrednim rezultatom. U to vreme. davala je sebi dvadeset pet centi za novu odeću. Naši pacijenti na UCLA-i su razvili svoje sopstvene tehnike kojima sebe sprečavaju da izvršavaju svoje kompulsije . Za kratko vreme osećanje straha nije moguće više kontolisati. da povećamo našu celokupnu svesnost uma i da pravimo osmišljene odluke kako ćemo da vrednujemo i reagujemo na te signale koje nam šalje naš mozak.doći ćete do saznanja i shvatanja da ceo vaš život ne zavisi od kontrolisanja tih strašnih i napadnih osećanja. Jedan mladi čovek pukne prstima obe ruke. Hjuz nije mnogo mislio na taj način o pilotiranju. Kad postane zaista teško i kad posao Refokusiranja optereti vašu moć volje. Za osobu sa OKP-em. U avionu.ako uspete da sačekate barem petnaest minuta pre nego što uradite bilo šta u vezi vaše opsesivne misli. kod njega nije postojala slična asocijacija između aviona i bilo kakve zagađenosti. dodirivanje zagađene kvake može da uzrokuje strašnu pomisao da je katastrofa neizbežna. Ovo je teritorija borbenog pilota. Time što Refokusirate i radite zaobilazeći vaš OKP prihvatajući ga kao ono što i jeste. Dok je kvaka na vratima kod njega uzrokovala morbidan strah od smrti. To je uzrokovano prinudnim potrebama iz tvog mozga. Jedna žena koja se već mnogo godina borila sa poremećajem telesne dismorfije. Više nećete moći da se držite vaše zamišljene štoperice. ali je sav bio obuzet strahom od doticanja kvake na vratima za koju je zamislio da je zagađena. Mi kao ljudska bića imamo kapacitet da posmatramo svoja sopstvena ponašanja. Onda bi trebalo da zabeležite uspeh u svoj dnevnik terapije ponašanja. Ali posle nekoliko nedelja moraćete da otvorite novu kovertu.Veoma je dobra ideja da sebi obećate neku nagradukartu za pozorište ili sladoled. Letenje je bilo neka vrsta terapije ponašanja za Hjuza. ali ako ovo analiziramo u kontekstu onoga što sad znamo o OKP-u. Promenićete način na koji vaš mozak radi. stanjem bliskom OKP-u. koja je nameštena na pet ili deset minuta.prisile. kako bi sebe sprečila od stalnog čeprkanja i kopkanja svoje kože. a ne smatrajući ga nečim što nije . pa nije imao nikakav strah od letenja. njegovi prijatelji su bili totalno zbunjeni ovim ponašanjem. pilot sve kontoliše. Za komandama svog aviona on je svoju pažnju Refokusirao od OKP-a ka aktivnosti koja je zahtevala potpunu koncentraciju.

Za Majkla. I uopšte se ne oseća slično OKP-u." Ali moj odgovor je . U isto vreme hoću da budem realan. ovo je biohemijski problem'. Nikad mi ne bi bilo loše". Kada je stepen Majklove anksioznosti nizak. I ne morate da mislite 'U redu. Oseća se kao nešto dobro". Ja sad praktikujem Četiri Koraka. kaže da mu je metoda Četiri Koraka dala disciplinu koja mu je bila potrebna. se seća kad sam mu dao igricu za prste. To je jedini način da pređete iznad 70 procenata. ali on sad čita nezasito i uči nove stvari: "Sad mogu da pročitam više knjiga za mesec dana nego nekad za godinu dana. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. ali zapravo bez razmišljanja o Četiri Koraka kao metodi. ali u suštini primenjuju osnovni metod. Ovo je dobar savet kod raznih stepena tretmana u toku terapije ponašanja. Ne moraš da imaš i ime za to. koji je savladao svoj problem pranja ruku. Rezonovao je da je ipak to kod njega uspelo.misli". nikad neće dopustiti svih 100 procenata uspeha. uzimam ga pod kontrolu.' Četiri Koraka su bili kao priručnik za početnike.čoveka koji radi dezinsekciju. Morate da se smirite. njegova koncetracija postaje veoma intenzivna pa je u stanju da izvršava svoj stenografski posao jako dobro. Sad shvatam da ne mogu da budem Majka Tereza. Umesto toga. ali uvek pokušavaš da napreduješ. Sad shvatam da nešto u meni. Imaš na svom umu ono što imaš. Majkl procenjuje da je oko 70 procenata uspeo. i osećaćeš se bolje sledećeg dana. u kojoj što više cimate čvršće vas steže.mislim da je ovo dobro za mene da ja ne želim da radim ovaj posao. Znate. genetski faktor ili štagod da je. U svojoj borbi protiv OKP-a. Improvizuješ.Vremenom. Mislim da većina ljudi ovo nekako improvizuju tako da rade ono što je za njih delotvorno. Ali stalno želim da radim da se tome približim. Kraće rečeno.. to je dobro. Majkl. to je njegova budnost. "Morate stalno da radite. ne morate da mislite: 'Sada moram da uradim Prvi Korak' . Ustvari samo znaš da treba da uradiš nešto drugo. sad se priseća. Džek. Važna lekcija se može naučiti iz Majklovog iskustva kao terapeuta " Svaka ličnost mora da se bori protiv OKP-a na svoj sopstven način i svojom sopstvenom brzinom". imaš pristojan posao i u stanju si da ga izvršavaš čak i sa tvojim OKP-em. on je jedanput doneo vizit-karticu eksterminatora. On je doduše ostavio ideju koju je ranije imao da je njegova prvenstvena misija da pomaže drugima u grupi koji još nisu dostigli njegov nivo uspeha. Sa najboljim narnerama. primena Četiri Koraka postane skoro automatska. i onda ga napušta. redovni nedeljni dolazak na terapijsku grupu za OKP na UCLA-i. Uz terapiju ponašanja i sve većim saznanjem o torne šta je zapravo OKP. pa tako mogu da imam i više poslovnog uspeha" .. koristite svoj mozak i izvučete . "Naučio sam da sebi kažem: 'Uradi ovo danas. Ranije je mogao da čita veoma malo jer bi ga prekidali simptomi OKP-a tako da je morao da iznova čita istu stranicu. on postaje optimističniji u pogledu dobijanja novog posla. On je karticu uvek sa sobom nosio i hteo je da je pokaže onima koji su imali strah od pesticida kao jedan vid terapije izlaganja. On nalazi da su za njega fizičke vežbe veoma korisne za zaobilaženje njegovih OKP. već da radim nešto u čemu uživam" . bilo da je to biohemijski. već samo da radim i postignem nešto što mogu i da shvatim da me moja anksioznost neće ubiti". osećao bih se odlično.Važno mi je da nemam neke nerealne ciljeve. kaže Majkl. kao delu njegove stalne (biobiheviora1ne) terapije ponašanja. Kad bih mogao da igram košarku dvadeset četiri časa dnevno. "Ponekad". Ljudi kažu: "A. "Refokusiranje je kao izbacivanje misli iz mog mozga. Uradi to i sutra. neki ljudi su prejako reagovali. i bolje ćeš se osećati sutra. je kao rad na domaćem zadatku. Ja skoro osećam kako nešto udara moj mozak. Stalno izmišljaš vežbe koje će ti pomoći da sebi pomogneš". Kako se njegovo stanje sa OKP-em poboljšava.

shvatio je. Vi ne napuštate brod zbog toga što malo propušta vodu". Pre nego što je tražio pomoć na UCLAi. Džek je imao obrnut problem. Naravno biti čist i štititi svoju imovinu. ali sam onda otkrio da što duže ne popustim pred prisilom i vidim da se ništa loše ne događa. imao je strašne propratne efekte od lekova i nije mnogo napredovao u borbi sa svojim OKP-em. Na kraju. "Počeo sam de se trudim da ne popustim pred mislima koje su mi govorile da su mi ruke prljave i da ću proširiti zarazu okolo. Ponekad je Džeku bilo veoma teško da kaže da li je to što doživljava OKP ili ne. Na primer jedan simptom koji je čest za ljude sa OKP-em je da skupljaju beskorisne stvari. možete da buljite u vrata ili da vidite da je prozor zatvoren. Količina proveravanja može da varira. Isto je kad vas uhvati OKP. Kad se OKP zaista pogorša. nego da podnosim strepnju i strah koje bih imao da ih nisam prao. Počnete da skupljate ove primere u listu slučajeva kad se ništa ne dogodi pošto ste ignorisali svoju opsesiju. Kad bih počeo da obraćam pažnju na njih. a ne na lekove. Ne možeš se osloniti na hemikalije da ti promene život". Tako da se ovo tačno slaže sa mojom ličnošću". doktor ga je savetovao: "Samo se čvrsto držite. napadne misli. Piće bi od mene pravilo drugačiju osobu i ja nisam morao da se suočim sam sa sobom. tako da ne izneverite i razočarate i druge u grupi. Onda dođete do tačke kad morate sebe da uveravate da je sve u redu". što više menjate vaše ponašanje i vaše misli se više menjaju". kao što sam naučio u grupi. ali se kasnije situacija otela iz ruku i to je postalo njegova glavna preokupacija. Kad bi Džek zvao doktora telefonom da mu kaže da su mu lekovi davali užasne glavobolje. njihova jačina bi se smanjivala. Razlika je u tome da kod OKP-a ne znate kad treba da prestanete. ohrabrite se da nastavite. Dolazila je zima i ja nisam mogao da zamislim da ću opet imati suve i ispucale ruke. Ovo je bilo teško jer je bilo mnogo strahova u vezi toga šta sve može da se dogodi nezaštićenoj imovini. Do tada sam mislio da je bolje da imam i takve ruke. sad je sve na tebi. Nekoliko godina ranije Džek je prestao da podnosi alkohol. Džek je bio na lečenju lekovima. Moraš da promeniš ponašanje. Bio je opsednut odbacivanjem stvari za koje je mislio da mu neće više trebati. Najzad. U početku mu je bacanje pružalo zadovoljstvo. morate da napustite kuću ili da se udaljite od automobila tako što ćete sebi govoriti da ste sve što je razumno uradili da bi ste ih zaštitili. Odlazak na terapijske grupe je bio koristan jer je bilo teško odlaziti redovno na njih a ne pokazati neki nepredak. "Otkrio sam da kad sam ignorisao neprijatne. kad ih nisam prao. Morate sebe da pohvalite za svaki i mali napredak. ili da napravim neki napor da se promenim. ali da nemate osećaj da su i u redu. Nije znao kad treba da . lakše ću to uraditi sledećeg puta. Naravno da sam isprva bio anksiozan. Rekao je sebi: "To ti je. Kaže: ''Ja imam takav karakter da bih više voleo da dođe neka velika sila i uradi sve za mene. i onda moraš da odlučiš kad si dovoljno uradio. Skloni ste da paničite i da počnete da gurate i vučete na pogrešnu stranu. Nešto je moralo da se uradi. Džek je razumeo da mu lekovi uopše neće pomoći. I kako je Džek sebe terao da sve manje vremena provodi proveravajući. Dok se priseća kaže da je njegov doktor postupao "kao da je pokušavao da istera virus iz mene"."Ti nemaš apsolutnu kontrolu nad stvarima. Imao sam i problem sa alkoholom. Morao sam da počnem da se oslanjam na sebe. Sve što možeš da uradiš je da radiš što god bolje možeš. počele bi da mi dosađuju. Za Džeka je održavanje smirenosti iziskivalo dosta upornosti. Džek se suočio sa činjenicama: "Više nisam imao mnogo izbora. Takođe sam pokušao i da smanjim preterano proveravanje kad bih napuštao kuću ili auto. su brige koji svi imaju. Kad jedanput napravite napredak. što zavisi od stresa kroz koji prolaziš. Ali počeo sam de se pitam da li je ovo vredno toga". Treba da ostanete mirni i da primenite Četiri Koraka da otključate vaš mozak. ali ne smeš da dopustiš da se to otme kontroli.svoje prste. Ali povremeno.

I pošto svarnost ne imitira OKP. Kristofer se odmah suočio s tim. fokusirao bi se na šetanje psa.'Rekla sam sebi: 'Ovo nije stvarno. Za nekog ko je prestrašen od prljavštine. Danas on procenjuje da su se kod njega simptomi smanjiii za 90 procenata. izradio je tehniku "bez besmista". Ovo je bilo nešto što je morao da radi svaki dan. Kad je to bilo urađeno. Interesantno je da je kad se pokvarila njena pisaća mašina uložila svestan napor da je ne odnese na popravku. I to je bila opsesija. Pošto Kristofer radi u kuhinji. imao je jasnu sliku realnosti. ili na počinak.prekine sa premeštanjem i sortiranjem stvari. otići tamo. šetanje "prljavog" psa po "prljavim" ulicama jeste bilo izazov. koja je imala morbidan strah da bi ako samo uzme u ruke olovku mogla da napiše nešto opsceno . Znala je da će primoravajući sebe da koristi olovke ubrzati svoj opravak. Ali ova opsesija ga nije spečila da ponovo pere. (Inače. gde su jasno mogle da se vide beležnice i razne olovke. Želela je da ustane i ode. i uraditi bilo šta. Zastao bi i uzeo nešto zemlje i prljavštine i protljao s tim svoje ruke. U samom ovom slučaju. Kada bi njegovi susedi otišli na odmor zamolili bi ga da šeta njihovog psa. mogla je da se Refokusira na rođendansku proslavu i da razgovara sa ostalim članovima porodice. kao i strašne bogohuine misii. Danas. Shvatila je da je boreći se protiv OKP-a sebi poklonila najbolji mogući rođendanski poklon. seća se mo menta njene pobede nad opsesijom. shvatio je da mu treba profesionalna pomoć kada je njegova opsesija došla do toga da je upitao svog prijatelja fizičara da proceni koliko bi se dugo zadržala kiselina na gumama njegovih kola ako bi on prešao preko nje. OKP bi učinio da on sasvim prestane da pere ruke. Nećeš postupiti neumesno zbog svojih strahova. Brajan smatra ovu opsesiju "totalno bizarnorn" . ali nije. Kristofer je prevazišao misli da je sos bio krv i nije imao više problema sa pomaganjem oko pizza. Emi." Pošto je to uradila. to nije bio OKP. Seća se: "Samo sam svesno odlučila: 'Pokazaću suprotno. koji je imao opsesije oko zagađenja. Ovo je bilo kao agonija za njega jer je razvio opsesiju da je sos od paradjza zapravo krv. Posle izvesnog vremena. Tad je zaključio da je to verovatno OKPsimptom.nepristojno. To je zapravo po svom efektu bila stalna terapija izlaganjem. Džek je bio u grupi tri godine i nastavio je da vežba samousmera vajuću terapiju.prisilu". Jedan od njegovih zadataka u restoranu je bio da postavlja sos od paradajza na pizze. mora često da pere ruke. Neko vreme je govorio:" Razvio sam neku čudnovatu opsesiju da ako perem ruke više puta. opet je to samousmeravjuća terapija ponašanja. DIREKTAN SUSRET SA NEPRIJATELJEM Kristofer. to bi moglo da se razvije u kompulsiju. Bio je u pravu. Sedećeš ovde kao normalna osoba. za samousmeravajuću terapiju. on pere svoje ruke samo društveno prihvatljivi broj puta svaki dan. Ako mislite da je OKP. Prošavši kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja Emi je mogla da se oseća mnogo bolje sa olovkama. Za njen rođendan njena porodica je izašla u italijanski restoran na večeru. Brajan. Ali nije imao izbora. uvek je bio siguran da kad bi osetio da treba da opere ruke. Nećeš sad ustati. Kad bi se vratio kući nije sebi dopuštao da opere ruke sve dok ne bi otišao da radi. koji je imao veliki strah od akumulatorske kiseline. njegov prijatelj je procenio da bi se kiselina obrisala posle četiri okretaja točkova). onda jeste OKP! Realnost se ne oseća kao OKP. Ali još uvek može . I nikad nije razvio prisilu pranja ruku! Pošto se rukovodio Nepristrasnim Posmatračem. Emi se uspaničila kad je domaćica restorana postavila njenu porodicu da sedi do izlaza za kelnere.

Ja sam strastven baštovan i mogu da izađem tamo. riljam i oznojim se. Ključno je stalno mentalno beleženje napretka i Preimenovanje: "Ovo je samo OKPništa zaista loše". Obično. Svakog minuta u toku dana. Ali fizičko sklanjanje osobe iz svojih sopstvenih misli je nemoguće". Morate da imate zdrav stav prema tome. koliko god je ono teško za primenu. kada bih uspela da prođem kroz petnaest minuta i pokušala sa sledećih petnaest minuta. Kako bilo. "Dođete do tačke kad je u pitanju um nad materijom. Teško je preterati u precenjivanju stepena bizarnosti i besmislenosti simptoma OKP-a. to uopšte ne dolazi u obzir. zatražio je pomoć kad mu se već zaista smučilo od tih besmislica.. Korišćenje kraćih intervala. student filozofije.umivaonik ili vrata. moja pažnja je bila usmerena na akumulatorsku kiselinu" . On maše glavom kao u neverici: "Ja bih zapravo izlazio i čistio gradske ulice. ili od čega drugog. MOĆ SAMOUNIŠTENJA Ana. OKP može da učini osobu isto tako prestrašenom i od grudve prašine. otkrila je da joj petnaestominutno pravilo. Ana je vremenom saznala da je sposobna da se odupre prisilnim potrebama da ispituje svog jadnog i izmučenog mladića svim onim ludim pitanjima i da se Refokusira dalje od OKP misli i potreba. Kao i mnogi drugi sa OKP-em. Ana je onda kroz posmatranje konstatovala nešto dosta važno:"Oni koji imaju kompulsije mogu ponekad da sebe fizički sklone sa mesta gde izvršavaju svoje rituale. naročito u početku. kosim i okopavam." Inače. Neko mora da je video tog idiota sa kofama i bikarbonom sodom". ako se neko boji od pamuka ili grudvi prašine. tu ne postoji prava opasnost. Morate sebi da kažete:' Čoveče. ali teoretski sumporna kiselina jeste opasna. Bilaje u mojoj spavaćoj sobi. čak i kad ne bih mogla da se stvarno skoncetrišem na drugu aktivnost. Uz pomoć Četiri Koraka i nešto lekova da mu pomognu u tok terapije.. Brajan je bio u stanju da radi zaobilazeći većinu svoj opsesija. daje tu distancu. Opšti princip je prost: Ako imate hobi koji volite. "Imam mnogo više uspeha za vreme vikenda kad radim u dvorištu i radim naporno. kao što je Brajan bio prestrašenom od kiseline. Čekanje je. koristitite ga što više možete za Refokusiranje.dobro da se seća onih noći kad je vozio iza policijskih ili vatrogasnih kola da bi očistio stvarnu ili zamišljenu kiselinu sa druma. Tako ćete dobiti dve vrednosti po ceni jedne. To je veliki beg i utočište za mene". Skrećući stalno svoje misli na druge stvari. umesto da im daje još . stvar bez značajnog sadržaja. ali je to bilo veoma teško naučiti.' I znate štaje za mene najteže? Dobro. je neprestano ispitivala svog mladića zbog svog neosnovanog straha da je bio neveran. Nisam mogao da radim normalne stvari. Skretanje svoje pažnje tako što sam radila nešto drugo je pomoglo. ali da u isto vreme ne pređete granicu. Njegova bašta je mesto gde on može najbolje da radi Refokusiranje. samo puštanje vremena da prođe ipak je imalo lekovito dejstvo. Ipak. Tako da je za mene bilo zaista teško da tu razdvojim stvari. Brajan je veoma brz da kaže da je metod U Četiri Koraka jedino dobro oruđe koje uopšte postoji za ljude kao što je on . To je zaista prokleto bizarno. minut ili čak trideset sekundi. da stane i proceni opsesiju kao OKP. Ja sam živeo sve to vreme izvan te granice. čini se. imala bih mnogo bolju kontrolu nad sobom pošto je to vreme prošlo". poslednja stvar koju želite da radite kad izgleda da vam život zavisi od toga da li je kompulsija izvršena. seća se: "Treći korak Refokusiranjaje bio suštinski za moj oporavak. "Postao sam toliko đavolski umoran od toga i toliko umoran od depresije koju je to izazivalo. bila je na zidovima moje kuće. To znači da je za mene kiselina bila svuda. sasvim je prihvatljivo.

"Za vreme od nekoliko meseci. Nisam oslobođena od OKP-a. Plodovi uspeha i sampouzdanje su mnogo slađi nego lažna sigurnost u budućnost koju mi je davalo sakupljanje materijalnih stvari. Ili ako je neko u toj prostoriji sa mnom. ili bi neko drugi uzeo onaj predmet iz kante. I to je zaista srećni dobitak. i ova je vizija toliko jaka da učini da se trgenem unazad. jer ste to uradili i raniji vaš ceo pogled na život se menja od negativnog u pozitivni. Ne dopuštam da mi naruše duševni mir. a potreba bi tad već prošla" Kako se vaše ponašanje menja. Čitajte kratku priču. Vi znate da možete to da uradite. Kao posledica. Zasadite biljku u bašti. i sav se u to uključi. Izađite u vožnju koturaljkama. Ana će sada radije "pre dopustiti da OKP misli samo prođu preko mog mozga. Uspeva! Ovu tehniku koristim kad vidim neku rasprodaju ili primamljivu kantu za smeće. raspremanja i bacanja. Iako ona još uvek ima u manjem ili većem obimu opsesije i kompulsije. Stare uznemirujuće misli koje su činile da želim da sakupljam stvari. bez pokušaja da ih objasnim kako bih to nekad radila. intenzitet njenih napada OKP-a se smanjio. Kompulsivne potrebe će vas proći ako skrenete vašu pažnju i ponašanje na nešto drugo. a kod Njega postoji briga o tome šta se sa mnom događa.ponašanje. tako se menja i vaš stav. Nekako sam prešla zamišljenu liniju u svom umu i rekla sebi 'Pobediću ovo'. Obećanje terapije ponašanja je postalo istina. I opet. Ona sad zna za veliko zadovoljstvo kada se poseduje uredna kuća i lepo dvorište i ima osećanje slobode da se pozovu prijatelji sa kojima će u njima zajedno uživati. Karen. Niko nikad ne uradi nešto nemoralno zbog OKP-a. takođe je otkrila da je Refo kusiranje jedan od najkorisnijih Četiri Koraka: "Radi nešto što voliš da radiš.više energije. ali uglavnom mogu da imam kontrolu nad tim. napadna misao ili slika mi se pojave u glavi. uradite drugu aktivnost. pre bih ja bila umorna. Raspoređujte cveće. "Ukus svakog uspeha ima jedinstvenu slast i gura vas napred u dalje uspehe. To je odličan opis primene principa "Ovo nisam ja . nego da dopustim da ulaze i inficiraju ceo moj misaoni proces. jaka. mogu se ponovo pojaviti. kao pre lečenja. oni nikad ne izvrše tim mislima odgovarajuću akciju. Imam oruđe terapije ponašanja i imam snagu vere u Boga. Na primer. skoro uvek kada vidim oštar nož. nova Karen. umesto da to ima kontolu nada mnom".ovo je OKP". NEĆETE TO URADITI Jedna stvar koju pacijenti na UCLA-i brzo saznaju je da koliko god stvarno izgledaju te opsesije sa njihovim opasnim sadržajima. Ali pošto sad znam da su ovo samo neželjene i u suštini besmislene misli. kako sam dobijala više samopouzdanja da mogu da prevladam umesto da popustim kad OKP napadne. "Potpuno van moje volje. imam viziju noža kako seče kroz moje sopstveno meso. (Njena opsesija oko noževa je potpuno nevezana sa njenom opsesijom ljubomore). započela je mali biznis. Ovo je snaga vere zasnovana na ličnom saznanju i iskustvul NE BRINITE. ovi mali uspesi su se nadovezivali vodeći u značajno zdravstveno poboljšanje" . neće biti tako snažno komandujuće. Ona je uspešna i gleda unapred. Karen i njen muž su oslobodili svoj dom oko 75 odsto beskorisnih stvari. Moj uspeh u primeni Četiri Koraka se dosta povećao. Lara je imala opsesiju da će uraditi . u zavisnosti od stepena stresa u datom trenutku njenog života. Karen. pustim ih da prođu pored mene. Ako mogu da zaustavim kompulsiju dovoljno dugo rasprodaja bi već bila završena. Ta misao me smiruje i daje mi snagu".sigurna sam da hoće . iz tame u svetlost" .ali one više neće imati tu moć nadamnom kao nekad. Posle dve godine čišćenja. kompulsivni sakljupač. Štaviše. Ako se i povrate. imam viziju da nožem ubadam tu osobu. Ali ona kaže: "Dobila sam još veću nagradu.

Biti stalno u poslu jeste deo te odbrane. U to vreme. ponekad koristi kupovinu kao tehniku za preusmeravanje svojih opsesivnih misli i prisilnih potreba. Kad se njene opsesije pogoršaju. "ali onda se pomerim.nešto nasilno koja je bila toliko jaka da od straha nije mogla da uzme ni nož za puter u ruke. Važno je zapamtiti: OKP nikad ne može da preuzme vašu volju. da bih izašla iz kuće. Pozovem nekog. Pre toga odsustvovala je sa svog radnog mesta da bi išla da se leči od OKP-a. One ostaju sa mnom gde god idem. Pokušam da se fokusiram na nešto drugo -projekat. onda se automatski uključe kao kad bljesne sijalica. Kada ih stalno radite. to je odgovaralo njenim potrebama. konstantno preko celog dana. Ali postoje toliko drugih stvari pored OKP-a. Za Karlu. Ako sam napolju i razgledam naokolo. čak i u kratkim vremenskim intervalima. Ovo je divan primer neke vrste prihvatanja koje čini da svi aspekti Četiri Koraka bolje funkcionišu. onda obično nastavim sa nekim drugim poslom". Lara je sklona da sažaljeva sebe. Tako. To je najbolja odbrana" . Ovo je trenutak kada prenos brzina postaje za nas ponovo automatski. i sakuplja odeću koja bi se podelila siromašnima. "Izašla bih napolje. misleći da uopšte više nema kontrolu nad njima. kad je njen OKP pod kontrolom. "Kad uradite ove pozitivne stvari za ljude". To mije odbojno. Čak i da bi se barem sebi pokazalo da loša misao ne mora potpuno da napusti vaš um pre nego što se Refokusirate na nešto drugo. otklanjajući simptome. Neki put jednostavno moram da im pustim na volju. koja je imala strašnu opsesiju da će ubiti svoje dete." Sad. Refokusiranje vaše pažnje na nešto drugo. ove postaju jače. idem u gimnastičku salu. Znam da imam kontrolu nad mislima i potrebama. Nemojte misliti da ste uradili nešto loše ili strašno. fleksibilni radni časovi su pružili mogućnost da se pobrine o svom zdravlju i da pruži podršku svojim dvema ćerkama koje su sada već dve . niti hoću to da uradim. Teško je okrenuti se. koja je imala velike strahove oko zagađenja i "alkoholirala bi celu svoju kuću. mogu malo da ih i prevladam. Nisam uvek uspešna u pokušaju da se prebacim sa opsesivnih misli. sigurno ne na način kojim bi vi bili naterani da uradite nešto što smatrate pogrešnim. počnem da kuvam. bez obzira koliko jake i napadne ove postanu". Onda se ja pomerim i prestuktuiram svoje misli. Ja još uvek imam OKP. i otići od opsesija. toliko sam zdravija. kao 'dodatni teret'. saznala je. i da taj život zaslužujete. U Larinom slučaju postoji interesantna podeljenost: Iako se ona pored ostalog bori i sa kompulsijom kupovanja. Nikome neću reći da nemam OKP. Nisam. "to vas odvlači od samog sebe. moram napornije da radim da ne bih obraćala pažnju na opsesije" . Opet. Ne čini da OKP nestane. Idem u kupovinu u osnovi zato što ne želim da dođem kući i budem sama sa svojim opsesijama jer znam da se one pogoršavaju kod kuće. spremna je "da se vrati na glavni kolosek". i hoću da ljudi shvate da postoji život i izvan OKP-a. Što sam više zaposlena. takođe je naučila ovu lekciju: "Kada ne radin moj OKP se pogorša jer imam više vremena da dopustim da se pogorša. da nešto radim. može da bude veoma korisno kod teških opsesija. ili možda Bog nije bio sa vama kada vas je zadesio OKP". Ako mogu da preusmerim svoje ponašanje i energiju drugim putem. Karla je član Saveta škole u kojoj je njena ćerka. Pomerim svoje misli. Uzimam lekove svaki dan. knjigu ili TV-emisiju. Lara je takođe naučila glavni princip terapije: "Što se više borim da opsesije nestanu. Ona sad shvata: "Nikad nisam postupila po nalogu opsesivne misli tako da sam mogla nekog da povredim. Četiri Koraka su sada automatska:"To je kao da se potpisujem ili uzimam čašu vode''. Džil je bila agent za nekretnine. U suštini ona Refokusira svoju pažnju dalje od svojih opsesija. To je ono na šta mislim kad kažem "raditi zaobilazeći OKP". Džil.

Kako vreme prolazi. je da može ovladati i kontrolisati svoj OKP. da mogu da ignorišu svoje napadne misli tako što delaju zaobilazeći ih . koji je bio destruktvan i uticao na sve u mom životu". Ono što je Džoana naučila. odnosno. Gari je bio u stanju da prekine sa lekovima.otključava. U početku su važni i veoma mali pomaci napred. koja se godinama borila sa brojnim opsesijama uključujući i onu da će nuklearna radijacija sa nje preći na druge. nikad nije postupio prema ovim čudnim mislima. ali je to teško uraditi kad se zaglavite u tom momentu. Gari je bio u stanju da se Refokusira na druga ponašanja sve duže i duže vremenske intervale. Što je Gari postajao sigurniji u sebe. i izvršava druge kompulsivne ritu ale za koje je nekad smatrao da neutrališu njegove misli o nasilju. Dat mi je alat da pomognem samoj sebi. Kako je redovno praktikovao Četiri Koraka. Gari je još od svojih tinejdžerskih godina bio obuzet napadnim mislima koje su mu govorile da "napadne" ljude s kojima bi govorio ili da pravi grube i neumesne opaske u vezi njih. Napravio je nova pozanstva i postao druželjubiviji i sa poznanicima na poslu. mogu da se fokusiram na stvari na koje želim. po prvi put posle toliko godina. ove misli su mu narušavale život. Osećaj kontrole i ovladavanja je veoma koristan i važan i treba ga pojačavati i ohrabrivati. Danas. što je bila posledica teških i crnih misli koje su je gušile. misli daje spremna da uradi nešto kreativnije. verovatno je da se nisam mnogo promenila. Kao što smo naučili.to im daje neki osećaj kontrole. Jedanput je razvila tu ne tako retku opsesiju da je nekog udarila i . ili ih potpuno ukloniti iz svoje svesti da bi se napravio značajan funkcionaini napredak u terapiji ponašanja. isti napor ubira veće rezultate zato što se vaš mozak menja dok primenjujete Četiri Koraka. mogu da budem ona osoba kakva je trebalo da budem. radi dobrovoljno za Projekat za Sidu u Los Anđelesu. koja je u jednoj fazi počela da se "otključava ili odglavljuje". Štaviše. sa malom dozom lekova kao svojim gumenim koturom. Posle petnaest meseci ućešća u terapiji ponašanja i uzimanja lekova. jasno se seća dana kada je prvi put osetila kako se njen um pomera . Tako ljudi uče da nije neophodno imati punu kontrolu nad svojim napadnim mislima. Dženi. Sad uvek pokušavam da održim kretanje unapred". Spolja gledano. ja znam šta je to. Svako uvek govori: 'Živi u momentu'. ljudi sa OKPem nikad to ne izvrše. Tako što je uporno radio zaobilazeći svoje OKP misli. on je zapravo koristio društvene interakcije kao oruđe za Refokusiranje. Ako se u početku tretmana ljudi nauče da Refokusuraju.mlade odrasle osobe. To je veliki skok napred za nekog ko je nekad bio toliko pod vlašću svog OKP a da nije mogao da napusti svoju kuću i bukvalno je morao alkoholnim gazama da čisti vazduh koji udiše. I kao deo njegovog Refokusiranja. Ona sad može čak i da ismeva svoje tehnike izbegavanja pomoću kojih je nekad pokušavala da se izbori sa svojim OKP-em. kasnije će biti dovoljan za velike korake. kaže ona "Nisam uopšte imala ideju kako je to. otkrio je da sve manje vremena troši ponavljajući besmislene fraze u svojoj glavi. Kad mračni glas u meni počne da mi dosađuje. Ali sada imam radosti. Dotad. Kako bilo. Sada izlazi na sastanke. Ovo je svest mozga koji se deblokira . Refokusiram se na nešto drugo i kažem sebi da idem dalje. Danas ona kaže: "Moj život je toliko drugačiji. da mogu da steknem punu kontrolu nad tim glasom u mojoj glavi. Džoana. Naučila sam da za mene vreme ne može da stoji čak ni za momenat. bio je u stanju da se nosi sa dosadnim mislima kad bi ga ove napale dokje razgovarao sa drugim ljudima. Mogu da živim život. sada je u stanju da sve ovo postavi na svoje pravo mesto.odglavljuje. Naravno. Više nije uplašen i više se ne opire da mu se neko približi. Niko nije znao mučenje koje se događalo u mom mozgu.Veliki napor koji se ulaže da bi se u početku napravio mali korak Refokusiranja. njegov društveni život je počinjao da se poboljšava.čak i samo na nekoliko minuta za početak .

Ljudi bi rekli: 'Pa Doti sad je na tebe red. pronašla je elegantan način da i to izbegne. Jednog dana je jednostavno istrčala sa grupe vičući. I vozi auto. Zašto nije bila u stanju da drugima kaže o svojim strašnim opsesivnim mislima? "Zato jer sam mislila da bi one mogle postati istina ako o njima govorim". ali niko nije nikad saznao šta se dešavala sa mnom. iako tehnike za tretman OKP-a koje sad primenjujemo. crn. Naučila je terapiju ponašanja kao spoljni pacijent na UCLA-i i kasnije joj je u sedmičnoj terapijskoj grupi bio predstavljen metod U Četiri Koraka. "To je bila jedina emocija koju sam uopšte pokazala u toj bolnici.jeste rad sa drugima. a ja kažem 'Biću sa tobom za trenutak. Njen pokušaj rešenja? Jednostavno je odlučila da više ne poseduje automobil. ja sam uvek volela da pomažem svima ostalima ali nikad ne bih govorila o sebi. I može da donese jelo koje treba da se podgreje. Kažu mi da sam retka vrsta muškarca". (Ovaj intervju je dao pre braka). on je privlačan za mnoge žene i imao je dosta devojaka pre nego što se nedavno oženio. Ja sam još uvek sa njom. sa velikim osmehorn. i naravno. Naravno. u to vreme nisu još bile razvijene.-ih godina. Ovaj strahje imao veoma interesantan . ona je sad u stanju da na neki način "samo nastavi da ide dalje" kad ta osećanja udare. ali moje misli su sasvim negde drugde. ali je to malo pomoglo kod njenog OKP-a. "Osećam da mogu da idem bilo kuda po svetu. jer traje dugo.moglo bi se reći jedinstven efekat na njegov seksualni život. čak i jedva primetno. nijedan simptom nije nestao sve dok se nije suočila sa svojim problemom: nazvala ga je OKP-em i Refokusirala se na druge pozitivne aktivnosti. Tako da se uzdržavam od orgazma. "Kad bih išla na zabave po kućama.ubila dok je vozila. Uživaj. A OKP misli stalno naviru. pored njegovih . koja je izvršavala smešne rituale zbog straha da bi nešto strašno moglo da se dogodi očima njenog sina." kaže Doti. OKP KAO AFRODIZI]AK? Domingo je imao opesesije uključujući i strah da ima oštrice brijača zakačene za vrhove svojih prstiju sa kojima bi mogao da povredi svoju ženu kad je dodirne. Doti. bila je lečena u bolnici godinu dana 1970. "Za vreme seksa teško mi je da se skoncentrišem zbog svog OKP-a. Stalno ponavljam opet i opet. A njena kompulsija proveravanja? Pa zbog toga što nije mogla ni da gleda tuđe štednjake jer bi ručice mogle da budu uključene. rad u svesnoj terapiji ponašanja. Najbolje za Refokusiranje. Šta želiš da nam kažeš o sebi?' Dobro. Posle četiri godine pohađanja našeg programa na UCLA-i Doti više ne uzima lekove. kao i da nastavim i sa drugačijim karijerama" . Visok. Ona sad razume da može uglavnom sebe da krivi za to. Izmišljala bi priče. to je ono najgore". Iako Dženi još uvek ima malu mešavinu svih tih klasičnih OKP strahova. Žene nalaze da je ovo veoma dobra ideja. Iako postoji tendencija da se nove opsesije uvuku u Domingove misli. ja ne mogu da usredsredim pažnju i vreme prolazi. Ona se toga seća iz psihijatrijske bolnice: "Imali smo terapijsku grupu svakog dana. izbegla bih ulazak u kuhinju tako što bih donela neko jelo koje nije moralo da se podgreva".' One razumeju". ili 'Previše sam osiromašila da bih imala kola'. ima jedan posao koji radi nepuno radno vreme i govori kako se nada da će iskoristiti ono što je naučila da pomogne drugima koji imaju OKP. Kakvu vrstu OKP misli Domingo ima za vreme vođenja ljubavi? Može da bude: "Da li sam zatvorio glavna vrata? Da li sam doneo stereo uređaj iz kola? Da li sam nahranio psa?" Da li partnerke primete da njegova pažnja nije potpuno sa njima? On se nasmejao: "One bi rekle: 'Da li si sa mnom?. Ima dobar posao i mnogo prijatelja. žilav.'Ne mogu da vozim noću jer su mi oči slabe'. Polovina mene je sa ženom.

Ne možete ostati pasivni . 4 . sedeo bih ovde i ništa ne bih radio ceo dan". Nema svako tako jaku volju kao Domingo. • Ovo je korak gde bez napora i bola nema ni napretka. URADITE NEŠTO DRUGO . Imam stvari da uradim. što je rezultat njihovog brzog Aktivnog Revalorizovanja napadne misli ili potrebe kao bezvrednog i bednog OKP-a. Ti ljudi ih tako nauče. • Refokusirati znači promeniti reakcije u vašem ponašanju na neželjene misli i potrebe i fokusirati vašu pažnju na nešto korisno i konstruktivno. Ovo je naravno i krajnji cilj. Ako čekam petnaest minuta.pobeda nad drugim opsesijama. koje mogu automatski da izvršavaju. • • Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača jer će vam to ojačati um . Uz vežbu.Korak Refokusiranja . Tako on jednostavno eliminiše mogućnost da izvršava kompulsiju i nastavlja sa svojim poslovima. Ali on nije jedini koji je bio u stanju da koristi Četiri Koraka kao odskočnu platformu za svoju terapiju ponašanja. Oni odmah prelaze na aktivnosti Refokusiranja. Kad jedna od strašnih misli napadne. ljudi kao Domingo mogu da preskoče preko Koraka Ponovnog Preimeno vanja i Ponovnog Određivanja. Ne mogu da čekam petnaest minuta svaki put kad mi je loše. Morate biti AKTIVNI. on procenjuje da je kao rezultat njegovog redovnog praktikovanja u Četiri Koraka. Radite zaobilazeći vaše simptome tako što ćete se zaposliti nečim celishodnim u čemu uživater barem u tih petnaest minuta. Važne tačke da se upamte: • Korak 3 . To je jedna opsesija za drugom. on kaže: "Samo duboko udahnem. • Primenjujte petnaestominutno pravilo. da im nije potrebno da ih izvršavaju kao da recituju pesmu. Na UCLA-i ovo zovemo Aktivnim Revalorizovanjem. Posle petnaest minuta mentalno zabeležite kako su se vaši simptomi promenili i pokušajte da se Refokusirate za sledećih petnaest minuta . jer mogu da vidim kako se petnaest minuta pretvara u dva sata. i kažem 'Ja mogu ovo da uradim. sada je na pola puta do konačne pobede nad OKPem. Kad menjate ponašanje vi menjate i svoj mozak.

Kako vaš mozak počinje da radi bolje. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. Refokusiranje Korak 4. Ponovnog Određivanja i pripisivanja i Refokusiranja. biće vam sve lakše da vidite šta su u stvarnosti vaše opsesije i kompulsije. Preimenovanje Korak 2. sve dok one ne počnu da blede i nestaju. Kao rezultat intenzitet vaših simptoma će opasti.Revalorizujete i Devalorizujete patološke potrebe i ogradite se od njih. Sa konzistentnom praksom.REVALORIZOVANJE Korak 4 : Ponovno vrednovanje je prirodan ishod redovnog vežbanja prva tri koraka: Preimenovanja. PONOVNO VREDNOVANJE . . brzo ćete shvatiti da su vaše opsesivne misli i kompulsivna ponašanja zapravo bezvredne smetnje koje treba ignorisati. bićete u stanju da Ponovno vrednujete . Vaš mozak će početi da radi na mnogo normalniji i automatizovaniji način. Sa ovim saznanjem.Korak 4: Ponovno Vrednovanje Revalorizovanje ''Lekcije naučene od OKP-a'' Korak 1.

Sa ovim saznanjem treba da vidite to kao priliku da ojačate svoju veru. i možete da počnete da ih jednostavno ignorišete kao jednu dosadnu napast.ljudi počinju da misle kako o šansama i vremenu koje su izgubili. . i da se borim za dobro i istinu u meni. Džoel.Ljudi koji pate od opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a) osećaju tako jak bol da duboko sežu u svoje duše da bi našli odgovor na pitanje "Zašto ja?" Previše često zaključuju: "Kako sam ja užasna osoba. Kaže: "Ja želim da mi život bude drugačiji. a ne odraz vaše duhovne čistoće ili integriteta. bolešću . koji je uglavnom prevazišao svoje kompulsije u vezi sakupljanja i zagađenja. "BOG ME VOLI" Pošto su dobili sredstva da se bore protiv OKP-a .poruke bez ikakvog duhovnog značaja.jeste ključ za "delanje zaobilazeći" opsesivne bogohulne misli. Bila sam hendikepirana svojim poremećajem. Učinilo je da manje kritikujem i sudim o drugima koji pate u svojim životima". sada zdrava šestogodišnja devojčica. Saznanje da bogohulna misao nije ništa drugo do odraz bolesti. Više nije sva utonula u osećanja krivice i besa. a da to ima veze sa medicinskim stanjem. "Nikad nisam imao takve depresije da bih hteo da se ubijem. sada sa obnovljenom energijom za život. Ona je Ponovno vrednovala svoj život. Karla govori o svojoj zahvalnosti da je njena ćerka. ja sam postala intenzivnija.oduzmete im tu navodnu vrednost . Ponovnog Određivanja i Refokusiranja i biće stabilnija funkcija vaše automatske transmisije u mozgu. To je izgradilo karakter i onda kad je cepalo moju dušu. u vezi koje je imala opsesiju da bi mogla da je ubije. uobičajeno je da dobiju i novu sposobnost da Ponovno vrednuju svoje živote i svoja osećanja o sebi i drugima. koje su uzrokovane OKP-em. Karla se u svojim najtežim trenucima pitala da li postoji sila Svemoćnog koja bi bila u stanju da joj oprosti zbog toga što je imala takve strašne misli. kada su poruke koje stižu iz mozga uzete kao stvarne zdravo za gotovo. Želim da pomognem drugima. Religiozna osoba može na primer da ispituje svoje bogohulne opsesivne misli i da shvati da one nemaju nikakve veze sa posedovanjem neumesnih osećanja za Bogorodicu ili Isusa Hrista.OKP-em. To me je osposobilo da se borim jače. prvi put posle toliko godina otkriva da postoji osnovna unutrašnja vrednost samog života. kroz duhovno samoispitivanje. Ona sad razume: "Bog me voli". Važno je da se razume da se misao pojavljuje uprkos vašoj volji. brže ćete moći da ih odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje . a ne zbog nje. Iako je posvećeno religiozna. U stvari što aktivnije i svesnije dođete do toga da ih devalorizujete. Lara se ovako izrazila: "Zbog toga što sam imala OKP. ali život je zaista bio robovanje" . sa više saosećanja za druge. kad imam ovakve misli". Ako aktivno ne Revalorizujete ove misli kao pogrešne poruke koje stižu iz mozga . onda ih devalorizujete.sigurno je da ćete se demoralisati i ispuniti mržnjom i odvratnošću prema sebi.tim brže i lakše možete da izvršavate korake Preimenovanja. tako i o budućnosti. moje srce i moju pozitivnu predstavu o sebi. Revalorizovanje vam pomaže pri prebacivanju vaših brzina za ponašanje! Štaviše kad ljudi jasnije shvate svoju bolest i koriste Četiri Koraka kao oružje za savladavanje ovog neprijatelja. Toliko je ljudi kojima treba pomoć. Glavni princip koji je ugrađen u korak Revalorizovanja je: Što bolje vidite šta su u stvari vaši OKP simptomi. rešena da uradi nešto značajnije od samog rada u svom poslu kako bi samo isplatila svoje račune. osećajnija osoba. Kad saznate da OKP ne mora da kontroliše vaše misli i ponašanja. Sad je "blesnula". Vežbanje prva tri koraka postepeno otklanja strah i anksioznost. Često doživljavaju duhovno buđenje.znajući da on nikad više ne mora da ovlada njihovim životima .

naravno. IZBEGAVANJE ZAMKE OKP-A U kontekstu Četiri Koraka. Ali. imao je opsesiju da su svi oko njega i neznajući vređali Boga tako što su uzimali pričest u ruku. Već je bio odbacio mogućnost uticaja demonskih sila pre nego što je otišao kod psihijatra. je pročitao članak u kojem se tvrdilo da je pogrešno uzimati Pričest rukom. Pošto je bio inteligentan i dobro je poznavao sebe. što bi rekao jedan od njih. Samo onda kad uzmete bogohulne opsesivne misli zdravo za gotovo i ne verujete vašim najdubljim osećanjima o Božijoj sposobnosti da odredi šta je stvarno a šta ne. Najzad je preuzeo rizik da povredi Boga tako što je odlučio da se suprostavi opsesiji i uzme Pričest u ruku. nego što je to bio odraz bilo čega što se događalo sa Kristoferom dok je on pokušavao da opiše i objasni taj bol. Oni sad prepoznaju OKP misao ili osećanje odmah pošto se pojavi.Osećam kao da mi je život bio pošteđen. Ovo je simptom OKP-a. Kao i sve bitke koje su vredne borbe do pobede. Pošto se duhovno preispitao. kad je Kristofer po prvi put zatražio profesionalnu pomoć bio je grubo ispitivan pošto je pažljivo izneo svoje mišljenje da bi njegovi simptomi mogli biti neka forma opsednutosti demonima. da je počeo da zazire od Nedeljne mise i da biva nervozan već u petak ili subotu. Ova opsesija učinila je da se oseća toliko jadno. Ja u to ne verujem i nije odraz onoga što u srcu o sećam''. ulažući napor da ih prebace kad prelaze sa jednog na drugo ponašanje. Kadje to prvi put uradio. Kristofer. Simptomi OKP-a kod ljudi od vere obično imaju religiozni sadržaj ili prenaglašenost. mislima i prinudnim potrebama. Na primer. što zauzvrat poboljšava . Svesna terapija ponašanja kao samo tretman. Važno je da to nikad ne zaboravite. i pogrešnih poruka koje stižu iz vašeg mozga. Morate se stalno podsećati: "Ovo nije bogohulna misao. takoreći istog momenta. Oni ne moraju više da prebacuju svoje brzine "ručno". Takođe. Neprijatanost prve interakcije između Kristofera i psihijatra koji ga je pogrešno razumeo. Ovo im omogućuje da zaobilaze misao i prisilnu potrebu tako brzo. kao i to da sa razlogom imam ovu bolest. Zbog toga što je veoma konzervativan po prirodi. kao o "toksičnim otpadnim materijama mog mozga". razvijate to osećanje mržnje prema sebi samima. Prelistavajući konzervativni katolički časopis. Previše je psihijatara danas koji nemaju sposobnost saosećanja sa potpuno razumnim sadržajem religioznih misli nekih religioznih ljudi. koji je patio od bogohulnih opsesivnih misli koje su se ponavljale. Bog ga nije kaznio. iako je to danas uobičajena praksa u Rimo-katoličkoj crkvi. pa tako sada moram i da napravim promenu". Kristofer je u suštini shvatio da je bolestan i da demonski uticaji nemaju nikakve veze sa njegovim strašnim mislima. je verovatno bila više odraz uobičajenog neznanja i arogancije kod psihijatara. ljudi sa OKP-em počinju da misle o dosadnim osećanjima. Kristofer se prestrašio da bi mogao da uvredi Boga i dugo vremena posle toga uzimao bi Pričest samo direktno u usta. da Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje postaje skoro automatsko. Stalni samotretman kao rezultat daje smanjenje jačine simptoma. Revalorizovanje može da bude shvaćeno kao posebno naglašavanje Preimenovanja i Ponovnog Određivanja. sav se oznojio i srce mu je lupalo tako jako da ga je mogao čuti. odnosno ona koju je on upražnjavao od svog detinjstva. znao je da nije bio pod uticajem zlih sila i bio je siguran da pati od neuropsihijatrijske bolesti. Na ovu činjenicu se obično ne obraća odgovarajuća pažnja. Tako što odbijaju da prihvate simptome OKP bukvalno. Bog sigurno može da napravi razliku između onoga što je u vašem srcu i što je stvarno. tj. pruža vam pravu šansu da aktivno potvrdite svoju veru u Božju sposobnost da vas pozna kakvi vi zaista jeste. Ovo treba da bude alarmirajući poziv psihijatrijskoj zajednici danas. ovo su zapravo testovi naše vere.

A koje su to dublje implikacije? To je činjenica da menjate svoj mozak menjajući svoje ponašanje. pošto je bio izložen stimulusu koji uzrokuje jake prisilne potrebe OKP-a. a zatim se Refokusiraju na drugo ponašanje. Moćan um kakav ćete razviti kroz vežbanje Četiri Koraka će se sve više osposobljavati da uoči čak ineprimetne pozitivne promene kod simptoma OKP-a i da shvati dublje implikacije ovih promena. vrlo je verovatno da se zapravo menja hemija mozga. što uzrokuje nestajanje straha i smanjivanje intenziteta simptoma OKP-a. Tako što ćete pokušati da čekate petnaest minuta i da onda postepeno povećavate ovaj vremenski interval. ovo je samo OKP". sebi ćete dati prostora da delate zaobilazeći misli OKP-a. nego petnaest minuta nefokusiranog čekanja. U suštini. sadržajne misli koje treba dešifrovati zbog njihovog "dubljeg značenja". Ovako je uspostavljen jedan terapeutski raspored koji sebe održava i vodi napred. Ovo vodi ka dalj im promenama u mozgu.Revalorizovanje tako što smanjuje napor potreban da se odbace simptomi OKP-a kao bezvredno smeće (što ovi i jesu). da ponovo preuzimate kontrolu nad svojim životom. Znamo da u tradicionalnoj terapiji ponašanja tehnika u kojoj anksiozni pacijent treba da pasivno zanemaruje svoje prisile oko jedan sat. Snažan um je um koji može da zabeleži i suptilne pro mene i da razume njihove implikacije.umesto da perete ruke ili proveravate vrata. Ponovno Određivanje i pripisivanje i Refokusiranje. uvidela sam koliko je kontraproduktivno da izvršavam prisile i da se zaokupljam opsesijama. "Kada sam naučila da identifikujem moje simptome kao OKP. bila sam delom oslobođena od OKP-a. Kako je proces Preimenovanja postao automatski. što uzrokuje dalje promene u mozgu i veće opadanje simptoma.  Za vreme Refokusiranja. jer je tad lakše uočiti šta su ovi u stvari. Ovo će činiti tako što će postepeno produžavati vreme vežbanja. Krajnji rezultat je jasno opadanje intenziteta simptoma i značajan napredak u kontroli nad reakcijama u ponašanju na preostale opsesivne misli i prisilne potrebe. (Preimenovanje). student filozofue sa iracionalnim strahovima da joj je njen mladić neveran. i onda Refokusiranje na neko drugo ponašanje koje vam donosi zadovoljstvo. vas zaista dalje pomera prilikom prevazilaženja prisilne potrebe. koristeći U Četiri Koraka. koristeći U Četiri Koraka. onda Ponovno Određivanje i pripisivanje toga kvaru u mozgu.  Revalorizovanje olakšava Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje i vodi ka više Refokusiranja. Evo jednog racionalnog načina da se ovo predstavi:  Samotretman pomoću Četiri Koraka vodi ka promenama u mozgu. .i najzad Revalorizovanje . Pored toga petnaest minuta rada fokusirane samousmeravajuće terapije ponašanja. Ovo znači reći sebi: "U redu je. nije najpogodnija za samotretman onih koji pate od OKP-a. koje opet vodi premajoš više Revalorizovanja. umesto da ih smatram za važne. Kod Revalorizovanja shvatate da vaše opsesije i prisilne potrebe nisu važne i da možete njima da ovladate. što zauzvrat pospešuje Preimenovanje. itd. kaže da je njen oporavak delom zavisio i od njene sposobnosti da posmatra svoje OKP-misli i potrebe u drugačijem svetiu. što olakšava Revalorizovanje. Ana. Ono što bi bolje mogli da urade ljudi sa OKP-emje da nešto izmene klasičnu terapiju ponašanja tako što će vežbati samousmeravajuću prevenciju reagovanja. oduzimate vrednost tim budalastim mislima. što uzrokuje da prisilne potrebe blede i nestaju.  Ovo ima tendenciju da poboljša Revalorizovanje simptoma.Ponovno vrednovanje značenja tih misli ili potreba.

Predlažem da Aktivno Revalorizujete. mogu i da ne budu metafizički dokazivi. ignorisala unutrašnji glas koji joj kaže: "Uradi ovu prisilu. Pošto su Anine uznemirujuće i napadne misli po prirodi nerešive -"Kako bi neko ikad mogao biti siguran da mu je voljena osoba verna i na delu i u mislima?" . Tako što ćete Anticipirati svoju opsesivnu misao.. pošto je osoba npr. Anticipiranje podseća da će se opsesivne misli pojaviti i po sto puta u toku dana tako da ne budete njima iznenađeni. Opsesije ne mogu uvek da se pobiju logikom. na red dolazi drugi međukorak. Praktikovanje U Četiri Koraka joj je donelo ne samo oslobođenje od patnji OKP-a. Pacijenti sa OKP-em su skloni da stalno uranjaju u razmišljanja: "Šta će se dogoditi ako stvarno uradim to neispravno ponašanje? Ako udarim nekoga. da ljudi mogu imati tu istu pomisao i hiljadu puta u toku dana. kao što sam to ranije radila". opomenula: "Kako znaš da nećeš to i da uradiš? Sigurno da je Čarls Menson bio opsesivan. Oni nisu dobijali pogrešne poruke iz mozga. veoma je važno da Aktivno Revalorizujete opsesiju. Odgovor glasi: "Zato što zaista to ne želim da uradiml To je samo opsesija. ja ne želim posledice.. Ali sad. zasnovane na opsesivnom strahu od avionskog udesa. Ali ono što sigurno znamo je da će osoba koja stalno izvršava kompulsivne radnje. BORBA VOLJA Pošto vas opsesije prate svuda. Kad prihvatite da je vaš problem izlečivo medicinsko stanje. kaže ona. " Činjenica da nema nikakve veze između avionskog udesa i propuštanja osobe da uradi svoju prisilu. oni nisu imali osećanje krivice. Oni su vas . tu je i osećanje. umesto što čekate da korak Revalorizovanja dođe na red. ili seksualno nasrnem na nekoga?" Oni zapravo vide sebe kako su u lisicama odvučeni do zatvora. Na ovaj način ćete ih u isto vreme i Revalorizvati. zamišljajući ga "kao nekoga pametnog i uvrnutog koji pokušava da me uhvati". psiholog. koji su deo koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja: Anticipiranja i Prihvatanja. čak i ako su nasilne i ekstremno neprijatne.za nju je nemoguće da razmišljanjem nađe izlaz iz ovih opsesija koje su veoma bolne. prepoznaćete je čim se pojavi i odmah ćeteje Preimenovati. Dok to radite. a ne zbog vas. koje obično dolazi u borbi sa kompulsijama-prisilama i naravno odgovara na stalno pitanje "Kako da budem siguran da neću to i uraditi?". više ne nasedam na opsesiju i izvršavanje prisila. Ona pomaže sebi i tako što personifikuje OKP. Džefri Damer je bio opsesivan". Ali Lara sada razume: " Oni su bili psihopate. (ili zemljotresa ili druge nesreće). Vi ne želite da imate opsesivne misli. ili će . To ne može nadvladati moju volju". Jedanput ju je prijateljica. ali Prihvatate da one postoje i pored vas. Avion bi mogao da se sruši. To jeste čudesna činjenica kod OKP-a. živeti jedan pakleni život. "kad sam videla trikove OKP-a mnogo puta i naučila kako da zaobilazim OKP u mislima i akciji. svaki put . Kao što neko reče: "Ne možete da napustite svoj mozak".ako ne naprave svestan napor da ih Anticipiraju. i opet biti šokirani i uznemireni zbog nje. tu je depresija.Onda je postalo lakše da ignorišem zamke koje mi je OKP postavljao". samo pogrešna poruka iz mozga. Naučićete da pređete na drugu misao ili ponašanje.''' Štaviše veoma je veliko pitanje da li su ova dva zla čoveka zaista bili opsesivni u bilo kakvom pravom OKP smislu. iako je opsesivna misao još tu. dok bi ljudi okolo vikali: "Gledaj! On je to uradio!" Stoga. Lara je ophrvana mislima o nasilju sa noževima. uz pomoć dva pomoćna koraka. već i jedan jači osećaj vladanja sobom i samopouzdanje da može da se nosi sa skoro bilo kojim problemom. nećete dopustiti da sebe teško prekorevate i okrivljujete. ne možete da se od njih udaljite kao kad se udaljavate od štednjaka ili vrata. Za mene postoji krivica. kritikujući vaše unutrašnje motive.

Rekla mi je: "Ja neću to uraditi jer ne želim to da uradim. koji ima opsesiju da mu se pantalone skupljaju. U vreme čekanja uvek vežbajte Četiri Koraka. ti znaci napretka će ojačati vašu rešenost da nastavite težak rad u metodi Četiri Koraka. uz deljenje zadatka na manje delove. drugog ili trećeg puta kao demoralizujući znak neuspeha. Pita se: "Da li je pored biohemijskog faktora još nešto bilo razlog da sam tad bio taj tužni osmogodišnjak u školi? Da nije OKP bio posledica emocionalnih faktora. Mislim da je to deo procesa oporavka". Verujte mi. Ne želim da bilo koga povredim. Ima dana kad. posao koji ne želim da radim. Godine praktikovanja rituala OKP-a izgleda da stvaraju veštine koje povećavaju moć pamćenja i opservacije na način koji može da bude veoma prilagodljiv. Lara i ja smo razgovarali o ovoj razlici. ponovno procenjivanje situacije dok ste još anksiozni i beleženje promena u vašim reakcijama. uvek možete da pokušate da spojite ta vremena čekanja. da bi ste produžili taj interval. Majkl. To jeste težak posao. ljudi sa OKP-em ne mogu da prestanu da se pitaju koliko su mogli da postignu da nisu proveli toliko vremena noseći se sa svojim opsesijama i prisilama. dosta pomaže u ovom procesu. LAKO JE REĆI . U pokušaju da što bolje razume kako je to uticalo na njegov život.meditiriali o zlim stvarima o kojima su želeli da meditiraju. Naravno. Na nesreću. I u pravu je. To je neverovatna misterija i želim da je sam izučavam. Kad beležite svako smanjenje intenziteta vaše anksioznosti i prisilnih potreba i zapišete koja aktivnost uzrokuje najveće smanjenje anksioznosti. i kako bi možda jednog dana došao do tačke na kojoj želim da budem. izjavio je: "Moj OKP je ubio moj uspeh. zajedno sa drugim štetnim faktorima kao što je genetika? Ja želim da saznam kako sam došao do tačke na kojoj se sad nalazim. koje se postepeno povećava do petnaest minuta ili duže. "želi da uzme nož. Beleženje aktivnosti koje radite za vreme Refokusiranja i Revalorizovanja kao uspeha koje ćete zapisiviati. Kao rezultat ovoga ćete vide ti svaki mali napredak kao pobedu. Jedna od ironija OKP-a je da omogućava nekim ljudima da funkcionišu veoma dobro i intenzivno jer je njihova sposobnost da uoče detalje vrlo dobra. Ja mrzrim svoj OKPjer mi nije dopustio da radim ono što sam želeo da radim". to je bitka koju ne možete izbeći jer OKP ne daje mira. Videćete da u ulozi svog terapeuta aktivno pomažete sebi. čini ovaj cilj dostižnijim. Teško je uraditi". naporan rad. On traži odgovore na pitanje zašto se kod njega razvio Opsesivno. ali to me je zaista ubilo. Budi se umoran i pita se:"Zašto ja ne . OKP je to prouzrokovao. Mi na UCLA-i smo otkrili da korišćenje progresivnog čekanja. Inteligentan sam i imao sam dosta potencijala u mnogim oblastima. bilo kakav mir od njega mora da bude zarađen! Krajnji cilj je naravno da strahovi nestanu zauvek. razumem kako je to teško i nikad ne kažem: "Samo to uradi" na neki nemaran ili bahat način. Ujutru se probudim i odvezem se svojim 'Dodž Koltom' na moje radno mesto stenografa. kako kaže. ali rezultati su velika nagrada.Kompulsivni Poremećaj. i da ga stavi u svoju glavu i iseče bolestan deo mog mozga". Nikad to ne bi mogla da uradim". Majkl dosta čita o duševnim oboljenjima i njihovim uzrocima. Mnogo puta su mi ljudi sa OKP-em rekli "Lako je reći.TEŠKO JE URADITI Meni kao profesionalcu na polju medicine veoma je teško da posmatram ljude kako se bore da bi prevazišli svoje opsesije i prisile. umesto da vidite svoju nesposobnost da potpuno prevaziđete svoje strahove iz prvog. Štaviše.

Isto je to i sa OKP-em. Godinama je OKP upravljao mojim životom i bio moj život. a ne problemi OKP-a. Na papiru (sertifikatima) izgledam odlično.činim više?" (Mnogi ljudi sa OKP-em imaju poremećen red spavanja. Seća se: "Ranije se nisam nikad tako osećao. Potpisala sam ugovor i onda pobegla od toga. Barbara. nije neobično da prođu kroz period tugovanja zbog "gubitka" OKP-a. Tako da radim stvari koje mogu da uradim i vezanih ruku. Džeremi je takođe prevazišao svoj strah od korišćenja javnog toaleta kao i većinu drugih strahova. shvatio sam da mogu i da uživam u svojim obrocima. Tako da je praznina stvarna. Ako su ovi poremećaji hronični. koja je imala opsesiju oko Gosn. što ih čini konstantno umornim. (čije su anksioznosti uključivale i strah . "Kad imate OKP. "Iako je teško priznati. dok sam spavao". GUBLJENJE "STAROG PRIJATELJA" Kad ljudi uspešno Revalorizuju svoje simptome i ponovo preuzmu kontrolu nad svojim životima. tako što su verovatno lečili i depresiju u isto vreme zajedno sa OKP-em. U isto vreme. Ali Barbara je uvek imala veliki problem sa samopoštovanjem. kao dodatak terapiji ponašanja. Više sam o tome mislio nego o bilo čemu drugom. I znam da verovatno nikad neću ponovo dobiti drugi takav posao.i u isto vreme mislim da nisam dovoljno dobra. Osećanje je ostalo.da mu je hrana zagađena alkoholom). Ona govori: "Znam da sam pametna. ili da racionalizuju svoja u suštini samouništavajuća ponašanja. dok nisam počeo da ispunjavam prazninu sa pozitivnim aktivnostima. Nedavno mi je ponuđen odličan posao. su mu pomogli da bolje spava i efikasnije funkcioniše na poslu. Ja sam zapravo žalio za svojim OKP-em. Alkoholizam je raširen u njenoj porodici. znam daje štednjak isključen. To je bilo veoma neprofesionalno od mene. iz te oblasti". Znam da su vrata zaključana. ja u to ne verujem. vaše samopoštovanje je tako slabo da ste skloni da okrenete svoj bes prema sebi samima i kad to . Kad sam shvatio da je OKP bio samo ometajuća buka. ali sebe potpuno potcenjujem. Kaže: "Odlično se osećam zbog toga". Sad je to uglavnom otišlo. i naravno da su jednostavno angažovali drugog. Kafe. ovo su problemi sa samopoštovanjem.honor degree). već zbog nedostatka vere u moju sposobnost da uradim neki posao. mogu da uzmem poslove koji su ispod mojih mogućnosti. Drugi ljudi sa OKP-em mogu da koriste svoje medicinsko stanje kao dobar izgovor za svoje neuspehe.) Neki put. Barbara spremno daje do znanja da ona uvek uzima lošije poslove. mogućnost da je OKP iskomplikovan depresijom se mora ozbiljno uzeti u obzir. Koristila sam anksioznost kao izgovor. Problem samopoštovanja je takođe bio problem i za Karlu. Lekovi. je osetio prazninu u svom životu. Naravno. Sigurno je da mi zato ne treba obrazovanje sa koledža". Psihijatri obično prave referencu prema ovim izgovorima kao "sekundarnim dobicima" OKP-a. Na ovo moram da pazim jer ne mogu celog života da koristim OKP kao izgovor". Pozitivne misli i osećanja su došla sa njima. Džeremi. Vredno je napo menuti da je njen rad kroz terapiju Četiri Koraka poboljšao njeno stanje sa OKP-em tako da ona sada lakše preuzima odgovornost. Večeravanje više nije bilo mučenje. Kako su opsesije i prinudne potrebe postajale sve ređe. da sam sposobna . pa je jedno vreme mnogo pila i imala nastupe preteranog uzimanja hrane kako bi lakše izdržala stresnu situaciju života sa ocem alkoholičarem. "probudio bih se osećajući se kao da sam pretrčao maraton. Rekla sam im da se previše bojim. Nisam razmišljao o svojim opsesijama oko hrane već dve godine". To mi takođe omogućava da izbegnem rizike. kako Majkl kaže. i onda za to da krivim moj OKP. jer "ne mora da bude zbog OKP-a. bila je privremeni radnik pri Ajvi Ligi (Ivy League .

koji je imao opsesije da je možda gurnuo spajalice u kafu svojh kolega. da ne bismo plaćali za još jedan dan. Postavila je mišolovku. Moguće je da OKP doprinosi da se loše navike stvore i u misaonom procesu. Ponovno proveravate sebe svo vreme. (više ne alkoholira celu kuću). i već je bila sposobna da se nosi sa time. šta god da je nosila tog dana bi automatski postalo "zagađeno". Sledeća prepreka je bio majčin pogreb. njegova smanjena mogućnost da funkcioniše i njegovi pogoršani odnosi . Sigurno da ako bi stigao mučan poziv iz bolnice tog dana. (kojima bi se ovi mogli zadaviti) i da je možda olabavio znakove na automobilma (stvarajuići tako mogućnost da se ovi otkače na autoputu i probiju prednje staklo vozila). umesto da rešavate problem . nije se osećala primoranom da baci kostim. redovna je u dolaženju na našu OKP-terapijsku grupu na UCLA-i. Njen prvi mali korak je bio terapija izlaganja na koju se sama privolela. baš onako kako je ona radila na svom putu ka oporavku. umesto da shvatite da je moguće da problem nema nikakve veze s vama". da ne naprave pokušaj da sebe poprave i unaprede. izgovor da ništa ne urade sa svojim životima. grupa joj pomaže da Ponovno vrednuje svoj život da shvati "da joj je mnogo bolje nego mnogim drugim ljudima". shvatila je: "Ne mogu uvek da upadam u velike životne krize kad god neko blizak umre".vi to primate dublje i to internalizujete. Na kraju je ipak naterala sebe da nosi svoj najbolji beli platneni kostim. Zbog toga što je vezivala početak svog OKP-a i velike strahove od zagađenja za pogreb svoje prijateljice. "I šta bih onda uradila? Da li bi ceo grad onda bio zagađen?" Džil je već bila u terapiji kad je mačka uginula. Postoji mnogo produktivnih talentovanih ljudi koji jednostavno propuštaju svoje živote zbog ove bolesti". IZGUBLJENE ŠANSE Džoš. Imate tendenciju da se ljutite i kažete: "Zašto nisam to i to uradila drugačije. Seća se: "Mi smo na našem putu do veterinara svratili do video-kluba da vratimo kasetu. Kad je dobila telefonski poziv. zašto mu nisam rekla ovo drugo?" To je kao sa OKP-em. Verovatno da ako vam je neko rekao nešto. praveći male . I to je bilo to. Iako je Džil oslobođena većine svojih problema prisilnog pranja i čišćenja. Ostajati tako smiren. ona se mnogo dvoumila šta će obući za posao. nije posle toga mogla da ide ni na jednu sahranu.nije opravdano. Najveća proba za Džil. sa smrću njene majke. Vežbanje Četiri Koraka može da pomogne u rešavanju oba ova problema. Osećajući veliku krivicu zbog toga što nije htela da ide na majčin pogreb. U svojim četrdesetim.dečje korake (baby steps). dok je ova bila još tinejdžer. ili vam se nešto negativno desilo tog dana. osetila se tako strašno da je počela da mu donosi vodu. za mene je do tada bilo neverovatno. To takođe ojačava njenu rešenost. Njena voljena mačka. tek je trebalo da dođe kasnije. konsultovala se sa sveštenikom koji ju je mudro posavetovao da majka ne bi želela da se ona razboli zbog toga. zašto sam to rekla nekome. Poljubila je mačku za poslednje zbogom i istuširala se. Bila je obuzeta strahom da će njena mačka prestati da diše pred njenim očima. Na neki način. ali kad je našla malog miša zalepljenog na mišolovci. došao je do toga da jasno razume kako njegova krivica. Džil je napravila kompromis. Znala je da je kraj blizu i na dan kad je njena majka umrla. Na lečenju je Džil naučila da Revalorizuje svoje strahove od smrti i zagađenja. Ona i ćerka su odnele cveće do plaže i tamo održale privatnu ceremoniju u slavu njene majke. ja sam to uradila da bi mogla da se suočim sa smrću".samo taj problem . "Znala sam da će da ugine. Ona želi da ohrabri druge ljude sa OKP-em da koriste oruđe Četiri Koraka. Prvo. jer vidi kako "često ljudi koriste OKP kao štake. koja je bila deo porodice već jedanaest godina. se razbolela i Džil je koristila miša kao pripremu za smrt mačke. Anksioznostje deo toga.

Brajan. još jedan prokleti dan sa strahom. kao što je da sednete i porazgovarate malo sa svojom porodicom. Deo Džošove krivice je bio zbog. dolaze od njegovog OKP-a. njegove nedovoljne rešenosti da finansijski podrži prihvatilišta za beskućnike. Tako daje sebi govorio: "Kad bih mogao da izbegnem ovu opsesiju. Više ne mogu ovo da podnesem"'. udaljuje od drugih ljudi i od rada na nekoj celishodnoj i produktivnoj aktivnosti. Zato imajte na umu: Ako uradite nešto korisno umesto vašeg OKP-a. i ujutru bih se budio mrtav umoran". Inače borba sa OKPem za njega ipak ostaje stalna. I to jeste pravljenje novih šansi i većih vrednosti. Ali postoji drugi problem. Količina vremena koju provodite izvršavajući sve te kompulsije bi mogla da se utroši na rad na nečemu zaista korisnom. Još jedan prokleti dan sa OKP-em. postoje veliki troškovi izraženi u šansama za izvršavanje prisila-kompulsija". To je vreme koje je trebalo da provedem sa mojom decom umesto što sam ribao ulice. ako mu bude nekako ponuđena druga šansa da živi. izvršavanje kompulsije-prisile da bi ste sprečili neku zamišljenu i nelogičnu katastrofu još uvek nije dobar posao. Stoga. a povređivali su i njega i druge. kao i mnogi drugi ljudi koji pate od OKP-a. Ekonomski izraženo. OKP uzima svaki gram vaše energije.pre nego što je započeo sa terapijom u našoj UCLA grupitoliko je bio očajan da se zakleo da ako umre. kako reče Brajan: "Oni bi mi odavno rekli 'Idi do đavola'" . To jeste zapravo odgovor zašto nema prave vrednosti u izvršavanju kompulsija. izvršavanje prisile će samo pogoršati kompulsivno osećanje. Ovo ne znači da baš govorim o spasavanju čovečanstva. Svaki dan u surovoj agoniji: "Mogu otvoreno da kažem da sam mrzeo prokleti izlazak sunca. kako ste to već naučili. "MALO SVETLOSTI U MOJOJ DUŠI" . onda bih se vraćao kući jedva se vukući. što je i glavni način da menjate vaš mozak i da se poboljšate. Jedna prisila-kompulsija vodi ka drugoj. Čak i ako ne možete da shvatite da je vaše vreme vredno u ekonomskom smislu. to je takođe i Refokusiranje. To može da bude nešto veoma prosto i osnovno. vi ne samo što ste traćili vreme radeći bezvezne prisile. već ste za to vreme takođe izgubili priliku da uradite nešto korisno. Džošov koncept o gubicima u šansama je tačan. to znači da vreme provedeno u izvršavanju prisila rezultira u gubitku šansi i prilika na poslu i drugde u životu. po bilo čijoj definiciji. Bio bih napolju u 1:30 ujutru. Brajan je prošao kroz težak period za svoj brak i kroz teška vremena sa svojom decom. Fizički je bio izmoren od nedostatka sna. će je odbiti ako bi to značilo da će se vratiti ovozemaljskom životu kao osoba sa OKP-em. "Kad to izrazimo stručnim ekonomskim terminima. a duševno izmoren od stalne obuzetosti svojom opsesijom.sa rođacima i prijateljima. koji se bori sa potrebom da noću pere i riba ulice da bi ih očistio od akumulatorske kiseline. kako je on to video. mogao bih da izađem tamo i steknem više novca i više dam drugima". Kad se našao na najnižoj tački . Ponekad je ovakvo rezonovanje pomagalo i Džoš je zaista Revalorizovao. Molio sam se da dobijem smrtonosnu bolest.To je vreme koje vam se nikad neće vratiti. Zašto? Zato što vam napor koji ulažete izvršavajući prisilu oduzima vreme. preuzima toliko od vašeg života. Prvo. Samo sam se molio: 'Bože uzmi me. ribao ulicu. Uobičajena i ozbiljna greška koju ljudi sa OKP-em čine je da kažu: "Dobro. kaže: "Vreme koje ljudi sa OKP em troše radeći potpuno iracionalne stvarije najveći gubitak. u kojoj je radio. Da nije bio suvlasnik u firmi za prodaju kola. samo da uradim ovu prisilu jer ću inače svo vreme da brinem i to će me ometati u mom radu". Ali on danas može da posmatra svoj napredak i da sa ponosom govori o velikoj dobrobiti koju je dobio boreći se protiv bolesti.

Bili su sati potrebni da se dođe do svih tih stvari . Lara. i da mogu sebi da pomognem.' To jeste izazov i bio je. i emocionalnu premorenost". Karen je uvidela: "Ja nisam loša osoba zbog toga što imam potrebu da sakupljam stvari iz kanti za smeće". kaže: "'Nikad se ne predaj' je moj moto. To mi je pomoglo da postanem bolje ljudsko biće". Zašto ranije nisam uvidela da se materijalne stvari mogu zamenitinadoknaditi. mahnitu aktivnost. koja je izgradila produktivan profesionalni život uprkos činjenici da ima OKP i Tureov sindrom. kad jedanput sebe oslobodi od kompulsija koje su uzimale toliko vremena. Ona kaže: "Vi nemate pojma koliko vremena sam provodila svakog dana nameštajući stvari. može da kontroliše svoje akcije povodom tih potreba. To je bilo neverovatno! Znala sam šta se događa sa mnom. i to se nikad ne može nadoknaditi. nude nam neke duboke filozofske samospoznaje. nije više blokiran u jednom momentu već se pokreće napred. Trošila sam sate tragajući za stvarima koje su bile beznadežno izgubljene u tom lomu i haosu. Godine trvenja. stresa i frustracije. OKP je težak rad. Verovatno da ću se uvek boriti sa OKP-em i Tureovim sindromom. Možda mogu da pomognem drugima sa OKP-em i Tureovim sindromom. u dobu kad ljudi obično ponovno ocenjuju svoje živote. Ipak izgubila sam više od decenije života zbog OKP-a.a sati i godine zapravo da se sve to raščisti . Ja sam uspela da dobijem diplomu. otkrila je pošto je počela redovno da vežba Četiri Koraka: "Moj strah je počeo da nestaje i moj život je počeo da poprima neki smisao. krijući svoju strašnu tajnu. i to je u redu. Karen. Znam da sam danas jača ličnost zbog toga. Poželela je da ima dom ispunjen svežim vazduhom i sunčevom svetlošću . I ona je to i uradila. blokiran mozak je oslobođen. Mogla sam najzad da vidim nešto malo svetla u svojoj duši. Neki govore da sve loše stvari koje nam se događaju u životu imaju razlog i pouku. kako nam to ilustruju sledeći primeri. a da je izgubljeno vreme otišlo i nikada se neće povratiti?" Karen je sad u svojim pedesetim. Nisam sigurna da se slažem sa ovim stavom. Često zamišljam kako bi život bio lep bez OKP-a i Tureovog sindroma i kakva bih ja bila. da magistriram i da postanem savetnik.kompulsivnim poremećajem. fizičku. Naučila je da iako nije mogla da spreči prisilne potrebe. koja je godinama bila zaokupljena mračnim i teškim mislima. Njena priča je takođe elegantan opis nekoga sa poboljšanim funkcionisanjem mozga: kretanje napred. Dok je bila na terapiji na UCLA-i. sa osećanjem bespomoćnosti. Takođe je želela da iskoristi svaki čas svog vremena koje bi imala za odmor. kako sama reče. To što imam OKP i Tureov sindrom mi je pomoglo da se bolje uklopim sa svojim klijentima. duševnu. jeste smirenost. Sad mogu da pomognem i drugima u njihovoj svakodnevnoj borbi protiv OKP-a.previše dugo je držala prozore zatvorene barikadama. Ona filozofski obrazlaže: "Ja neću sebe da maltretiram zbog svih tih . Niko sa OKP-em ne treba nikad da se preda. beznadežnosti i tuge". da bih mogla da smestim još stvari. Ona kaže: "Nikad me nećete čuti da kažem 'O. Džoana. On vodi u interni (i naizgled eterni-večni) nemir. kad je saznala da ima posla sa bolešću zvanom OKP postavila je pred sebe pragmatične i duhovne ciljeve.Oni koji su Revalorizovali svoje simptome i prešli na Revalorizovanje svojih života. Ono što je zaista najviše želela. Na nesreću ja to verovatno nikad neću otkriti ali i to je u redu" . Po prvi put sam mogla da doživim osećaj da se moj um pomera.što se sve sabralo u najmanje jednu deceniju mog života. kompulsivni sakupljač koja je dozvolila da gomila starih stvari preuzme njenu kuću i njen život. nije više "zaglavljen u brzini". tako mi je drago da imam OKP jer je to tako veliki izazov i potpuno je izmenilo tok mog života. ali sve što mogu da kažem je da sam se naučila saosećanju i osećam se srećnom zbog toga. "Pretpostavljam da bi to bio cilj broj jedan za sve one sa opsesivno.

dok je radio na svojim kompulsijama pranja ruku pomoću metode U Četiri Koraka. ali sam onda otkrio da što više vremena ne popustite prisili i tako iskusite da se ništa ne dešava. Budite pobednik nad njom. takođe je postalo važan faktor za Džeka. da bi povećao svoje samopouzdanje i da bi prevazišao svoj otpor promeni. Pokušavam da ne budem preoštar prema sebi. On je nalazio da je ovo pomešana blagodat. Borio se sa svojim kompulsijama. u to vreme". Naravno. sada je u svojim srednjim 40-tim godinama. samo uzalud trošim svoje vreme Mogao bih barem da budem napolju tražeći neki dobar posao ili kod kuće radeći poslove'. Povratite sebi svoj život. to vam je lakše sledećeg puta. Sa OKP-em postoji veliki otpor prema promenama" . On sad uči da primenjuje princip Revalorizovanja na opštiji način. Imajte nekoga voljenog da vam pomogne i ohrabri vas. Zašto ne potražiš neki bolji posao?' Ali to je smešno. održavanje dnevnika sa zapisima vaših uspeha pomoći će vam da postignete ovaj cilj. Na primer. prijatelja ili člana porodice. Rizikujte. vi radite da bi ste naučili kako da Revalorizujete vaš OKP naniže . Vaša budućnost je u vašim rukama". Džek je povećao svoj stepen samopouzdanja. Onda dobijate listu slučajeva u kojima se zaista ništa ne događa kad ignorišete opsesiju". pranje veša". Džek je imao loš radni dosije.godina. Nemojte da budete žrtva ove bolesti. Imati poverenja da pustite drugoga da vas vodi će biti jedna od najtežih stvari koju ste ikad uradili. Posle terapije ponašanja možete da uradite poslove brže. Džek je razvio dobre navike prilikom Revalorizovanja svojih prisilnih potreba OKP-a. Vreme. Možete reći: 'Ja želim da uradim i više ". "Ja se samo razbesnim i mislim. Opisao je: "Naravno da sam u početku bio anksiozan (da se oduprem potrebi da perem) pri pranju. ali to morate uraditi. ovo osećanje je samo dovelo do veće frustracije na radnom mestu. "Ja pokušavam da radim na svom OKP-u svaki dan. Ukratko. je bila što je dopustila da je njen lažni ponos spreči da potraži pomoć pre nego što beskorisna gomila stvari ovlada njenim životom. Na nesreću. probleme sa koncetracijom i loše odnose prema ljudima. "Možete da ispunite mnogo vremena sa OKPem i onda imate problem kada nema OKP-a. Bendžamin. Žena bi mi rekla: 'Nikoga nije briga ako ti opereš veš. Teško je da se potpuno oslobodite ovog problema. uključujući proveravanje i čišćenje. čiji se snimak mozga PET skenerom nalazi na slici. višak sati u toku dana koje ljudi sa OKP-em otkriju da imaju kada ih više ne provode izvršavajući prisilne radnje. ali nikad nemojte nipodaštavati uspehe koje zapravo pravite. hranjenje mački. Njena najveća greška koje je sad svesna. a Revalorizujete svoje uspehe terapije ponašanja naviše . da bi sebe izveli na put oporavka. Tako što je učio da beleži svoje uspehe i pravi mentalne beleške koje bi ga podržale. Postao je još više frustriran jer mu je privremeni posao bio u osnovi veoma dosadan. ali morate sebe da pohvalite za svaki napredak koji napravite". sa . Uradila sam što sam bolje mogla. Kod kuće se osetio da vlada situacijom i voleo je da radi stvari na vremenski efikasan način. naročito kućne poslove: zalivanje.odlaganja pre izvršavanja prisile.'Evo me ovde. da radim na nekim suptilnijim simptomima i načinima razmišljanja. Sada se bolje oseća na poslovnim intervjuima i njegovo celokupno funkcionisanje nastavlja postepeno da se poboljšava. SAMOPODRŠKA Nemoguće je prenaglasiti važnost učenja pravljenja rečenica samopodrške kao integralnog dela rada metodom U Četiri Koraka. Ona zna: "Vi stvarno morate da dobijete pomoć od drugih ljudi. nikad nemojte smanjivati značaj ili potcenjivati važnost čak i najmanjeg vremenskog intervala čekanja . Uradite to sada. kompulsivnog perača ruku.

Bendžamin je stalno bio pod iluzijom: "da će jednog dana doći život iz snova. Stoga. Postao je mnogo svesniji i saosećajniji prema ljudima koji imaju poremećaje i fizičke nesposobnosti. Kaže daje borba sa bolešću "od njega napravila mnogo senzitivniju osobu. da dodiruje stvari koje je nekad smatrao zagađenim. Nekada sam mislio da je držanje okruženja u redu urednog života i uredne kancelarije . meri koliko ste uspešni kao ličnost. U početku mi je bilo veoma teško da prihvatim da je to OKP i pomirim se sa time da će uvek biti tu. i kreću se napred sa onim što imje dato". Sve dok nije saznao da ima bolest OKP. bilo mi je veoma teško da prihvatim da će moj život biti veća borba nego životi drugih ljudi. Više ne živite u nekom fantastičnom svetu perfekcije". Terao je sebe da živi sa izvesnom količinom fizičkog nereda. u raznim stepenima. Kaže "Život je rizik. prirodna tendencija je da se krećete prema stvarima koje bi vam pružile veće emocionalno zadovoljstvo". da više pomognem drugima. Takođe je postao mnogo spontaniji i realističniji. Želim da budem bolji član porodice. Znao je daje njegovo ponašanje abnormalno. I sve savršeno u njemu. Bendžaminove prisile i anksioznosti su počele da uzimaju toliko vremena. ali sam se sada prebacio na stvari koje su stvarnije. Nešto tako nevažno kao što je ostavljanje fioke otvorene i nekoliko papira nesređenih je za njega bila velika pobeda. to je šansa. to vas čini većim čovekom. Rezonovao je tako što je sebe smatrao jednom pokvarenomjabukom na porodičnom drvetu. Stepen do koga prihvatate šta ste i ko ste.U poslednjih pet-šest godina prolazio sam kroz glavno pomeranje vrednosti koje je počelo sa dolascima kod Dr Švarca. i da stvari nisu bile savršene". Najzad je potpuno podbacio u svojoj produktivnosti. a poticao je iz porodice uspešnih i efikasnih ljudi i zbog toga je osećao stid i krivicu. Kao kod naših drugih OKP pacijenata. Mislim da je poruka podrške ovde ta da kad stavite osnovne elemente svog života pod kontrolu. koje traju i vrednije su a manje su materijalne. za njega "velike . . da nije mogao da podnese celokupni teret školovanja na višoj školi. Biću uspešan i srećan. Garaža.u stvari to veliko dobro. Dok je preuzimao kontrolu od OKP-a. Dok je učio Četiri Koraka terapije ponašanja. i ponovnim razmišljanjem o stepenu važnosti stvari u svom životu. On zapravo nije sebi priznavao pravo stanje stvari. Dolazak majstora u kuću bio bi trauma jer bi ovaj stranac upadao u Bendžaminovo besprekorno uredno okruženje i nešto isprljao ili poremetio. Bendžamin je Revalorizovao svoj život. To je ono što ga čini uzbudljivim i lepim.glavne rizike". Nered nije mogao biti tolerisan. naučio je takođe da preuzima. Bendžamin je počeo sa Revalorizovanjem svoga života. Pranje kola moglo je da traje i šest sati jer je moralo da bude urađeno 'baš kako treba'. ostava i njegova dokumenta morali su da budu u strogo određenom redu.promenjivim intenzitetom još od svoje šeste godine. On razume da 'je vrednost ličnosti u stepenu do kog oni mogu sebe da prihvate. U isto vreme znam da kad povećate samosvest. a takođe i velika prilika. Danas po Bendžaminovoj proceni njegov OKP je 80 procenata pod kontrolom ali na skali od jedan do deset on sebi daje peticu. bolja ličnost na ličnom i intimnom planu. Bio je administrator školskog kvarta. "Ja želim da budem korisniji drugima. što se tiče prijateljstava.

što je moguće brže i jasnije. Korak 2. Smatrajte ih onim što jesu. Preimenovati Ponovno prepoznati i pripisati Dva pomoćna koraka: Anticipirati Prihvatiti Korak 3. • Um koji je sposoban da primeti .to je samo OKP".Ponovnog vrednovanja.oni ne predstavljaju to što nam poručuju. • Ovo je pravo samokomandovanje. • Kad Revalorizujete i devalorizujete neželjene misli i prisilne potrebe. Ono rezultira u stvarnom samopoštovanju. kao što je "To nisam ja . • Revalorizovanje znači ne uzimanje simptoma OKP "zdravo za gotovo" . ojačavate vašeg Nepristrasnog Posmatrača i izgrađujete moćan um. • Moćan um može da menja mozak tako što će promeniti svoje reakcije na poruke koje mu mozak šalje. Četiri koraka Korak 1. Korak 4.zabeleži suptilne promene i shvati implikacije tih promena jeste moćan um.Važne tačke da se upamte • Korak 4 je korak Revalorizovanja . • Trudite se da Revalorizujete na aktivan način tako što ćete uvideti realnost situacije. Ojačajte jasnoću vašeg posmatranja podržavajućim mentalnim beleškama. Refokusirati Revalorizovati .

Dhammapada 103 .Deo II Primenjivanje Četiri Koraka Na Vaš Život Onaj ko se sporo ljuti bolji je nego ratnik. onaj ko vlada svojom dušom bolji je od onoga ko zauzme grad. onaj ko savlada samog sebe je pravi pobednik bitke. Kralj Solomon. Letopis 16:32 Iako su u bici hiljadu puta hiljadu ljudi savladani od strane jednoga. Gotama Buddha.

Moć Nepristrasnog Posmatrača je uvedena u igru i temeljno menja karakter interakcija između vas i vašeg unutrašnjeg protivnika. Veća moć uma ide i izvan domena OKP-a. Uvek imajte na umu da je čvrsto držanje za realnost vaš najveći saveznik u borbi protiv OKP a. u prvi plan dolazi prava priroda ovog protivnika. Sad se borba vodi na vašem domaćem terenu . Ona može da vas . i da eliminišete OKP kao tiranina koji vam određuje pravac života. već i na ljude koji ih okružuju. je u poruci koja pokazuje šta sve možemo da postignemo kad prevaziđemo strah. To je ukratko sve što vežbanje Četiri Koraka treba da donese. Moć koraka Preimenovanja je nešto što nikad ne treba potceniti. (Znam da je ovo istina jer sam to previše puta video da bih se oko toga dvoumio). Ljudi obično u početku lečenja pitaju: "Da li ću ja ikad biti izlečen?" Kao što sam to ranije pokušao da objasniim kroz ispovesti hrabrih pacijenata. Kad Preimenujete i napravite mentalnu belešku i podsetite se: "Ovo je samo OKP. jer su strah i pogrešne poruke jedino oružje OKP-a.a ne na terenu vašeg protivnka koji se oslanja samo na iluzije i prevare.Ne moram da ga slušam" započet je veoma moćan proces. Ali ako izlečenje podrazumeva slobodu da više nikad ne bežite uplašeni pred kugom simptoma OKP-a.kompulsivnog poremećaja (OKP). ima višestruki i širok uticaj ne samo na živote ljudi sa OKP-em. Opsesivno . kad praktikujemo celokupnu svesnost uma i odlučimo da preuzmemo kontrolu nad svojim životima. Pomoću snage svog uma menjaćete svoj mozak. njihova moć potiče od sposobnosti da zastraše naivne i neupućene. Veće značenje napora koji ljudi ulažu pri primeni Četiri Koraka. Pojavljuje se promena u vrednosti i značaju koji pridajete tim neprijatnim opsesivnim mislima ili potrebama. To je razlika između poznavanja pravog stanja stvari i života ispunjenog strahom od senki.5 Četiri Koraka i Lična sloboda Borba za prevazilaženje te napasti. Tamo gde je nekad bila blokada u mozgu. Ako Ponovno Odredite i pripišete te strahove njihovim pravim uzrocima kako ste to ranije naučili i Refokusirate se na neku celishodnu aktivnost bar na petnaest minuta. Kada se posmatra iz perspektive jasnog uma Nepristrasnog Posmatrača. da se shvati njihov značaj i da se ide napred uprkos bolu i strahu. onda je to cilj dostižan svakom ko pati od jada OKP-a. Kao i kod većine nasilnika i agresora.u stvarnosti . moć da se primete i male promene. čiji trikovi mogu da budu toliko iznurujući i štetni za one koji ne znaju da se efikasno brane. možda nećete pobediti u svakoj bici ali ćete na kraju pobediti u ratu. Sa ovom spoznajom. strah i strepnja počinju da blede i nestaju i pojavljuje se put prema pobedi. naročito ako pod tim podrazumevate da nikad nećete više imati OKP simptome. . Vašim životom je ovladala ta čudna strana sila koja je izgleda jača od vas. sad se nalazi slobodniji i lakši misaoni proces. U ovoj knjizi cilj mi je bio da vas naučim najefikasnijoj strategiji za neutralizovanje ovog neprijatelja zvanog OKP. skoro uvek počinje iz veoma pragmatičnih razloga. Povećana moć uma koju ljudi sa OKP-em razviju. izlečenje ne može da se garantuje.

sve ovo je veoma nesrećno. možete da proširite svoje duševne i duhovne horizonte onako kako možda pre ne biste ni zamišljali da uradite. što je imalo tendenciju da još više pogorša njegovu blokadu mozga. vežba svoju volju. Izgleda da je najvažnije shvatiti da su ova otkrića u suštini osposobila ljude da vide svoje sopstvene umove mnogo jasnije. ali svaka razumna osoba može da vidi da pacijent u našem primeru koristi svoju duževnu snagu da uloži napor i uradi ceo rad koji je potreban da bi izmenio svoj mozak i savlada simptome OKP-a. koja se naučno može evidentirati. Mi živimo u doba kad mnogi ljudi koji sebe smatraju za sofisticirane mislioce . Što je mnogo gore. sve više i više. verujem. Potpuna svesnost uma će vam pomoći u odnosima sa drugim ljudima. Koraci Preimenovanja i Refokusiranja i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača i potpune svesnosti uma su naročito korisni za ispravljanje intenzivnog.mogu sa najvećim autoritetom da izjave da je um jednostavno nešto što nekako proizilazi i potpuno je određeno fizičkim osobinama mozga. O bilo čemu zvanom duh previše se stide otvoreno da govore. Pre ću da budem mrtav nego što ću tebe da slušam. Stvarni duhovni (s punom voljom) proces se odigrao. rezultujući u biološkoj promeni na glavnom organu komunikacije .dovede do mnogo dublje spoznaje o tome šta znači kad Revalorizujete svoja unutrašnja iskustva u svetlu novih i produktivnijih ciljeva. Neki bi akademici mogli da kažu da je ovo samo primer kako mozak sam sebe menja. Onda odlazi da sluša Mocarta. ČETIRI KORAKA I OSTATAK VAŠEG ŽIVOTA Zaista velika poruka za ljude koji primenjuju Četiri Koraka je da će jačajući Nepristrasnog Posmatrača vežbajući potpunu svesnost uma. ojačati snagu uma u svakom drugom aspektu svog života. ovo se odražava na duboko pogrešan način razmišljanja. Sad kaže: "Znam šta si ti. naučnici ili filozofi . Ti si samo OKP. oni poboljšavaju sposobnosti da pronađu svoje prave ciljeve. hrabrije i realističnije. Pre nego što je vežbao Četiri Koraka on bi odmah poslušao. Zamislite šta se događa u čoveku koji se bori protiv simptoma OKP-a pomoću metode Četiri Koraka. Razmišlja o svojim ciljevima. Razmislite o snazi prostog pitanja: "Zašto ja ovo radim?" Umnogome čitava metoda U Četiri Koraka se svodi na dovođenje perspektive Nepristrasnog Posmatrača jasnije u naš um. njegov mentalni odgovor je veoma drugačiji. pregleda svoje opcije. Na ovaj način on menja način na koji njegov mozak funkcioniše. ti bedno pokvareno moždano kolo". da izmerimo promenu i čak je snimimo u boji (kako je prikazano na slici). Idi proveri štednjak". Njima to nekako ne izgleda sofisticirano.bilo da su doktori."Idi i operi ruke. Bez dileme je da i nova informacija o tome kako mozak radi pomaže ljudima sa OKP-em da odgovore na ovo pitanje. Vremenom. Jedno od velikih dostignuća našeg istraživanja OKP-a je.ponašanju. Na primer.mozgu. zamislite koliko vremena ljudi provedu razmišljajući i nervirajući se u vezi prijateljstava. Počećete da primećujete poboljšanja u svim problematičnim oblastima svog života. Čineći to. ponovnog premišljanja (koja . uz pomoć nove napredne tehnologije. njegov se mozak toliko promenio da mi možemo. Napadne opsesije mu stalno dosađuju i izlaze pred njega . Posle vežbe U Četiri Koraka. Što se mene tiče. Po njima nauka mora da smesti duh i volju u domen običnog sujeverja. da vežba zamah u golfu ili bilo šta drugo. i to što nam pomaže da vidimo kako se svestan i razuman um razlikuje od mozga i ne može biti zavisan samo od njega. samo alarmni sistem u mom mozgu koji se pokvario. pravi nov izbor i deluje na drugoj aktivnosti . pomoći će vam na poslu i pomoći će vam kod problema sa lutanjem misli i preteranim dnevnim sanjarenjem. gde nedostaci prema kojima je um toliko nezaštićen uzrokuju toliko bola i stresa. Čineći to. kad odgovaramo na ovo pitanje.

Drugim rečima. Ljudi koji vežbaju Četiri Koraka razviju sposobnosti koje su veoma korisne u životusposobnosti koje ljudi bez OKP-a nikad ne razviju. Svako može da bude kontrolisan od strane ovakvih misli. rasejan um. Svaki trenutak u kojem um vežba potpunu -celokupnu svesnost ili koristi Nepristrasnog Posmatrača je trenutak u kojem necelishodna misao ne može da se pojavi.. za vas i za druge. o svojim mladićima odnosno devojkama. o besu. Umna celokupnost je sama po sebi jedno veoma korisno i celishodno duševno stanje. video sam mnoge ljude sa OKP-em kako uče da prekinu te struje povratnih misli. svest o tome o čemu mislite u svakom momentu ima tendenciju da usmeri misli dalje od destruktivnih razmišljanja. će dovesti do više celishodnih misli. Onda dolazi ona grupa: "Da li me je šef čudno pogledao?" I sva ona: "Šta ljudi misle o meni? Da li sam dovoljno dobar-a? Da li dobro izgledam?" vrste misli. " U ovoj tački ovakve misli izmiču kontroli. Kako bilo. Na nesreću.. Što je duži period u kojem se primenjuje potpuna svesnost uma. samo prekidanje toka necelishodnog misaonog procesa sa celishodnom potpunom svešću uma. Može da zvuči smešno reći da treba sebe da učinimo svesnim toga o čemu razmišljamo. Isto kao što mašina za vežbanje povećava vašu fizičku snagu. Uistinu ćete povećati svoju ličnu slobodu kroz vežbanje Četiri Koraka zato što je suština posedovanja uma koji je slobodan da ima kapacitet i sposobnost da smiri i usmeri nemirna lutanja u koja neumitno upada odsutan. Ovo može da funkcioniše kao mašina za vežbanje u vašoj glavi. ako je tok necelishodnih razmišljanja o potrebama. I ne zaboravimo kategoriju: "Život bi bio odličan. a korišćenje Četiri Koraka način da se poremećaj prevaziđe. Ali ljudi sa OKP-em su tu naročito ranjivi. Praveći mentalne beleške. Da li treba da je pozovem da izađemo? Da li bi trebalo da joj telefoniram? Ili ne bi trebalo? Da li treba da još sačekam? To je jedna kategorija. to um postaje jači i zapravo manje doživljavate necelishodne i destruktivne misli sa njihovom tendencijom da vas vode u bol i patnju. ubrzo počinjete da shvatate koliko ste vremena provodili misleći o stvarima o kojima niste ni bili svesni da razmišljate. Onda mogu da koriste korak Refokusiranja da se prebace na bolju stazu. Ovo čini primenu Refokusiranja mnogo lakšom.. Štaviše. pošto spoznaju moć Preimenovanja i razviju tehničku sposobnost da prave mentalne beleške. Ovi principi važe za svakoga. da-je . Na primer. um može neverovatno brzo da pređe iz celishodnog i stanja potpune svesnosti u necelishodno i negativno stanje. To može da bude jedna od svetlijh strana bolovanja od OKP-a. pohlepi ili zloj volji prekinut mentalnim beleženjem da: "Ja sad imam misao u vezi sa pohlepom. Jedna od najčudesnijh stvari koju naučite dok vežbate potpunu svest uma i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača je koliko samo posmatranje sadržaja svojih misli ima tendenciju da iste usmeri na mnogo zdravije puteve. kontrola nad vašim unutrašnjim duševnim životom. tako i rad na OKP-u povećava korišćenje Nepristrasnog Posmatrača koji povećava vašu duševnu snagu i bolje poznavanje svog i tuđih ponašanja. čak i nad stvarima koje uopšte nisu u vezi OKP-a. će biti dosta poboljšana.skoro svako čini pod stresom). prema konstruktivnijem i celishodnijem razmišljanju i delanju. Kako vreme prolazi i ovaj proces postaje sve . koje se tiču nečeg funkcionalnog i zdravog. Svetla strana je da ponovnom primenom potpune svesnosti možete isto tako brzo ponovo da uspostavite celishodno mentalno stanje. ali svi ljudi treba da razviju tu sposobnost i mnogo šta još i više nego što smatraju za potrebno. I dok se celokupna svesnost uma povećava i pravljenje mentalnih beleški (gde svesno primećujete tok svojih misli) postaje prirodnije." ili "Ja sad imam misao u vezi sa zlom voljom ili ljutnjom" . započinju svoj sopstveni život i postaju veoma neprijatna razmišljanja. veoma brzo ćete shvatiti da se veliki deo vašeg duševnog života vašeg stalnog misaonog procesa tiče stvari koje ne doprinose celishodnom i srećnom životu.

Sam akt posmatranja ima tendenciju da usmeri misli u celishodnom pravcu. Važne tačke da se upamte • Imajte na umu moć Preimenovanja: To je razlika između perpoznavanja onoga što je stvarno i života sa strahom od senki. vaš um će postati oštriji i opušteniji i vaš život će biti lakši i srećniji. • U svakom momentu u kojem um koristi Nepristrasnog Posmatrača. • Uvek se upitajte: "Zašto ja ovo radim?" i imajte na umu perspektivu Nepristrasnog Posmatrača kad na ovo odgovarate. Da rezimiramo: Imati OKP je prokletstvo. necelishodna misao se ne može pojaviti. To je u stvari i smisao vežbanja Četiri Koraka.više i više prirodan raspored življenja. ali vaša sposobnost da koristite Nepristrasnog Posmatrača i praktikujete potpunu svest uma je blagoslov. onda je to zaista veliki zrak svetlosti na tmurnom nebu. Ako je to što imate OKP uzrok koji vas vodi ka razvoju celishodnih duševnih sposobnosti. koje inače na drugi način možda ne biste izgradili. . • Pravite mentalne beleške da bi sebe podsetili o čemu razmišljate.

SAMO RECITE NE Uobičajeno je da ljudi sa OKP-em koriste isti kao oružje u konf1iktima sa drugima. Ona rezonuje: "Ako kažem ne. kaže: "Eto. Oni mogu da ubeđuju i mole osobu da prestane. ili mogu da je lažu kad joj kažu da su uradili to-i-to ili su izbegli da urade to-i-to. Pomislili biste da sam opljačkala banku i da mi je policija za petama". ja sam ona koja to . ličnosti sa problemom zavisnosti. sva njihova energija bi mogla da se troši na pokušaje da se izađe na kraj sa bolešću. Osoba sa OKP-em postane zavisna od drugih do patološkog nivoa. Supruga jednog čoveka koji je imao OKP je priznala da ne govori svom mužu istinu o tome gde je bila. Supružnici osoba sa OKP-em su nam govorili da ako bi odbili da budu uvučeni u bizarna ponašanja. ako bi istina mogla da prouzrokuje da on reaguje nasilno zbog svojih strahova. i u stvari rade kompulsivne radnje za tu ličnost da bi sačuvali mir u kući. umesto epizode psovanja i lupanja vratima". čovek će moći lepo da večera i da ima prijatno veče. Laganje naravno. Tipično je da se ljudi sa OKP-em koji nisu lečili sve više izoluju od drugih. ona bi mu odgovarala malim bezopasnim lažima. U okviru porodica. a takođe i ja. Naši pacijenti na UCLA-i. Iz čistog očaja. na duže staze. Popuštajući pred ovim. zaokup1jeni svojim strašnm mislima i prisilnim potrebama i bilo zbog straha ili stida ili iz oba ova razloga odlučuju da ni sa kim ne dele svoju strašnu tajnu. bili bi izloženi scenama i suzama. naravno. oni obično popuste pred ovim zahtevima. Moja porodica više ne može to da izdrži.6 OKP kao Porodični Poremećaj Opsesivno-kompulsivni poremećaj je u pravom smislu reči porodična stvar. ovo može da bude iscrpljujuće. u jednom dosta čestom tipu uznemirene ličnosti. Jedanput je otišla do nekog mesta koje je bilo "van granica" i u momentu joj se učinilo da je videla svog muža. Osoba bi tražila: "Proveri bravu za mene. ali posle više godina ovakvog života. nam stalno ponavljaju: " Dovodim ženu do ludila. Ona zna da ne bi trebalo da se povinuje njegovoj bolesti. "Onda mi je srce zaista počelo da lupa. Odbojno delujem na moje prijatelje. porodica samo osigurava da će osoba nastaviti da se pogoršava u vezi OKP-a. Ako bi je suprug direktno upitao da li je odlazila tamo gde ne bi trebalo da ide. Članovi porodice postaju deo OKP-a. ne pomaže." ili "Operi zidove za mene". kako bi obavljala svoje poslove. Moram da prestanem ovo da radim". oni koji ga omogućuju ili opslužuju. Na kraju. Laganje čini njen život podnošljivim.

ovisnici. da osećaju kako im je potrebno više ruku da im pomognu u izvršavanju svih tih bizarnih rituala. Posle zemljotresa u Los Anđelesu 1994. budeći ih mnogo puta u toku noći tražeći razne stvari i diktirajući njihovim životima sve do toga gde moraju da sede u datoj sobi i u koje tačno vreme moraju da urade X. ali da zapravo ne stavlja ruku u mašinu. onda će im oboma biti bolje. Prečesto roditelji sebi dopuštaju da budu uvučeni u ovakvo ponašanje jer su nagomilali krivicu u sebi. Delovi kuće mogu da postanu nedostupni za celu porodicu.a oni nisu tako retki. On bi trebao da je uveri: "Nema vode. Poruka za članove porodice li jednoj rečenici glasi: "Nemojte opsluživati OKP. Ona će prestati da bude ona koja služi njegovom OKP-u i postaće njegov terapeut. Kada i sama nauči Četiri Koraka i pomogne mu da ih primenjuje.omogućuje. Partner ili supružnik mora da zauzme stav. da uklonimo kompulsiju sa puta i onda idemo dalje". Proverićemo to brzo. Čak i kad opsesije ne dođu do ove faze. S druge strane oni mogu da imaju skriveni plan kojeg ni sami verovatno nisu svesni: Ljudi sa OKP-em često koriste ovaj . a onda će on ili ona morati da počnu nekontrolisan nastup čišćenja (ironija je da kad ove prisile postanu zaista teške. Kao što ćete videti i okruženje i genetika imaju ulogu kod većine slučajeva. pogrešna poruka u tvom mozgu. U nekim slučajevima . Ona bi to stalno proveravala i onda bi zamolila svog muža da stavi ruku u mašinu da bi bila sigurna. Posle nekoliko dana. Bez dileme. Konfrontacija ne mora uvek da bude prijatna. ali krajnji rezultat je da osoba krene ka poboljšanju. To što ona radi je savršeno razumljivo i potpuno ljudski. ubeđeni da su oni odgovorni za bolest svog deteta. Ova strategija je dala rezultate. Olivia je počela da ima opsesije da voda iz toale ta nekako ulazi u njenu mašinu za veš. Ali zapravo ona sabotira njegov progres. Kad sam razgovarao sa njima. Osoba drži sve njih izvan tog dela zbog velikog straha da će ga oni isprljati. Kad oni sa OKP-em zamole druge da rade njihove strašne poslove. tako što će odbiti da budu oni koji omogućuju ili opslužuju OKP da budu zarobljenici u svojim sopstvenim domovima i da budu kako se to popularno u psihijatrijskom žargonu kaže. Vremenom su se njene prisilne potrebe da proverava vidno smanjile. Neke stvari mogu da ostanu izvan granica delokruga. recimo nijedan od tih pribora za jelo "ne sme" da se koristi ili pak određena odeća ne može biti nošena. oni mogu da preuzmu kontrolu nad svojim životima.ljudi su zapravo na kraju živeli u šatorima u dvorištu iza kuće. čitave sobe postanu zaista veoma prljave jer se osoba sa OKP-em boji da započne čišćenje. OKP KAO ORUŽJE Iako članovi porodice ne mogu da prisile osobu sa OKP-em da se leči i ozdravi. On bi je takođe podsetio da Preimenuje i Ponovo Odredi. Osnovno pitanje je: Da li član porodice pomaže ili otežava napore osobe sa OKP-em da izvršava Četiri Koraka? Zamislite porodicu u kojoj jedan član ima opsesiju u vezi zagađenja. verovatno su toliko zaokupljeni i savladani od strane napadnih misli i potreba. To je samo opsesivna misao. savetovao sam da on počne da joj odgovara da će da pogleda. Dete sa OKP-em može potpuno da poremeti porodicu. prostor koji te osobe mogu da koriste se sve više smanjuje. Inače emocionaini faktori i faktori okruženja su često odlučujući u određivanju toga da li će osoba moći da učestvuje u terapiji ponašanja i napredovati ili ne. Y i Z. postoji hiljade žena koje imaju ovakav problem. služite terapiji ponašanja". ali su biološki faktori glavni razlog da osoba ima OKP. je trebalo da ode korak dalje i da je upita: "Jesi li sigurna da zaista želiš da to uradim? Refokusirajmo se na drugu aktivnost". a niko drugi ne sme da ulazi u tu sobu). Jedna mala reč i moje veče je lepo".

i tome kako OKP utiče na njihova prijateljstva. potpuno voljno ili samo polusvesno. Osoba mora biti poštena u vezi tih problema ispod površine. veruje da su problemi sa intimnošću glavni faktor u održavanju bolesti. je mlad i usamljen i voleo bi da ima devojku ali nije siguran da li bi mogao da se svidi "normalnoj" devojci. Kad osoba počne da napreduje. Na UCLA-i smo pokazali da ljudi mogu da nauče da odbace svoje simptome OKP -a i bez rešavanja svojih problema sa intimnošću. Štaviše. Drugi u porodici mogu da zamere zbog napredovanja te osobe jer sad porodica mora da počne da se suočava sa sopstvenom stvarnošću i svojim nedostacima koji ne moraju uopšte da imaju veze sa OKP-em. ko traži da se prema njemu ili njoj odnosi kao prema potpuno funkcionainom članu porodice. jedna žena je godinama terala svog muža da ode pod tuš čim se vrati sa posla jer je mislila da je zaražen. Dr Ajvor Hend (Drlvor Hand). Kristofer. Uključivanje članova porodice u tretman je suštinsko i zbog podrške a i kako bi saznali više o OKP-u. da zaista ne mogu da imam vezu sa devojkom koja i sama ima OKP ili neki drugi . među njima je stranac. Iako sam ubeđen da je OKP više biološki nego emocionaini poremećaj. ako osoba sa OKP-em ima temeljno izgrađen način ograđivanja od ljudi. ljudi mogu da se promene. ako žele da naljute nekoga ili da se osvete za neku pravu ili izmišljenu uvredu ili ako sebe vide kao bespomoćne u vezi sa nekim sa ubeđenjem da im OKP može dati neku moć. Drugim rečima. biće manje motivisani da se bore protiv svojih prinudnih potreba i neprijatnih osećanja koja ova uzrokuju. Ali kako osoba sa OKP -em napreduje ka zdravlju dinamika u porodici ima tendenciju da se menja. porodica može i nesvesno početi da potcenjuje tretman. on je više voleo da nastavi to da radi nego da ima zdravu ženu. Na primer. ali ti sekundarni dobici su i glavni razlog zašto neki ljudi ne reaguju na tretman. kad osete da se njihova patnja nipodaštava ili potcenjuje od strane drugih članova porodice. KO JE OVAJ STRANAC? Vremenom.da ljudi imaju "sekundarne dobitke" od OKP-a i koriste ih da drže druge ljude na emocionalnoj distanci. on ili ona će takođe naći razloge da se ograde od teškog rada u terapiji ponašanja. mogu da pokušaju da se svete tako što će drugima zagorčavati život. Oni zaista menjaju svoj mozak i pobeđuju svoje OKP-simptome. Onda nastaje psihološka ratna igra nadjačavanja.poremećaj kao oružje u konfliktima sa drugima. Osoba više nije izgovor za porodične neuspehe i njihov otirač. On ili ona je neko sa novopronađenim dostojanstvom. kroz stalnu praksu samousmeravajuće terapije ponašanja. objašnjavajući jasno i osobama sa OKP-em i njihovim porodicama da ovo nije prihvatljivo ponašanje. U terapiji ponašanja mi odmah povlačimo liniju u pesku. skoro je sigurno da postoji međusobna veza ova dva faktora. On kaže: "Postavio sam to pravilo da ne mogu. Kad je počela da napreduje u terapiji. Uloge se menjaju i nekad bespomoćni partner može da preuzme moćniju ulogu. koji je imao strašne bogohulne misli. poznati psihijatar sa Hamburškog Univeziteta koji radi na proučavanju OKP-a već 20 godina. EMOCIONALNO SAGORELI N aši pacijenti na UCLA-i su nas mnogo čemu naučili u vezi nebioloških manifestacija OKP-a. tj. profesionalne ciljeve i životne puteve. ako želi da ima maksimum dobrobiti od terapije. Na primer. često sa štetnim psihološkim posledicama. koja bi mogla sebe da određuje i na neke druge načine koji bi mogli da mu zadaju brige. Odjednom.

Do današnjeg dana moj otac to zaista ne razume. Kako je stario. Sve što je oblačila ili ponela tamo je postalo zaraženo. Shvatam da se trudiš''. "Jedna stvar koju vidim kao zajedničku za ljude sa OKP-em je da njihova osećanja utrnu. imao je još gore iskustvo u detinjstvu. "Ali. njegovoj lošoj osobi. ali je počeo da veruje da "lekovi samo uništavaju moju ličnost. gde ne bi bilo shvaćeno šta se događa. Strahovi vezani za OKP mogu da budu jači od bilo kojih drugih emocija.mentalni poremećaj. nesposoban da "se uklopi". Voleo bih da su stvari bile bolje. kao što je stalno brojanje. Godinama je koristio lekove kao podršku terapiji ponašanja. Od nedavno su se stvari okrenule za Majkla.prisilama. a prijateljstva sa ženama nisu bila izuzetak. Mislim da reč mentalna bolest ne postoji u njegovom rečniku. ona se s njim morala suočiti i obračunati. (Kajl. I ako je znao da se nešto čudno događa. se do skoro osećao veoma neugodno u skoro svim društvenim situacijama.) U retrospektivi. uključujući tu i ljubav i tugu. U realnosti. što je bilo podržano njegovim redovnim dolascima na terapijsku grupu OKP-a na UCLA-i. "Celog sam života želeo da neko kaže 'Žao mi je. To nije baš dobro razmišljanje iako je razumljivo da je neko spreman da učini ovakvu razmenu. Tako što nije zvala da izjavi saučešće. Da bi se borili protiv svojih OKP-a. Kao posledica. koji je imao misli OKP-a o nasilju prema sebi i drugima. koji je redovno upražnjavao Četiri Koraka. ne želim da mentalni poremećaji uzmu još više od mog života nego što su već dosad uzeli". ova osobina je postajala sve izraženija. Onda kada zaista želite nešto da osetite. Majkl žali što se nije osetio slobodnijim da kaže roditeljima o svojim ludim mislima. postarija žena u terapijskoj grupi OKP-a na UCLA-i ima opsesiju vezanu za smrt koja je toliko jaka da ne može da ide na mesta gde je neko umro. U srednjoj školi je bio sklon da bude ometan OKP. Druga žena je propustila priliku da se oprosti od svog oca koji je umirao u postelji jer su je njene prisile sprečile da na vreme ode do bolnice. uz rizik gubljenja nekih prijatelja. Kad sklopim neko poznanstvo." kaže. pravi uzrok njegovih osećanja i neuklapanja u društvo. Tada OKP postaje najjači. Porodično turističko putovanje u Tombstone (u prevodu "Nadgrobni kamen") u Arizoni je bilo traumatično za nju. Da bi njen strah nestao. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. "siguran sam da bi me poslasli u instituciju. Na primer. osećao se da nikad nije potpuno bio voljen ili prihvaćen i naučio je da svoja osećanja drži zaključana. Majkl je želeo da svojim roditeljima iznese to što je doživljavao. Bio sam samo jako utrnut. govoreći mu da su njegova čudna ponašanja samo "Satana u njemu". Moja osećanja su uglavnom bila držana pod barikadom. nikad nije bio u stanju da o tome govori sa svojim roditeljima. čak ni da podigne slušalicu i kaže koliko joj je žao. Ali ona nije bila u stanju da ih pozove telefonom i izjavi saučešće. ona je sebe postavljala u situaciju u kojoj bi se njen opsesivni strah samo više pogoršavao. (Majkl je verovatno u pravu jer se malo znalo o OKP-u pre 35 godina i mnogi ljudi još uvek to ne razumeju). to nije prava razmena. koji je imao od svog ranog detinjstva. svoja osećanja potisnem i zapravo sebe sabotiram. sve što osećate je OKP". oni su njegov slab uspeh pripisali "lenjosti i nekoj vrsti ometenosti". Ali zbog toga što nikad nije čuo ništa slično. On veruje da je OKP. Ona je to racionalizovala tako što je sebe ubeđivala da ovim izbegavanjem održava svoju anksioznost na nižem stepenu. Ne mogu to da dopustimjer zaista ne želim OKP ili uopšteno. čak i pre više vekova. Majkl. a ipak nikad nije to mogao da uradi. ljudi moraju da oslobode svoja osećanja". . Roditelji su gomilali krivicu na njega. Otuđila se od svojih prijatelja jer ovi nisu mogli da razumeju odsutnost i nejavljanje u slučaju gubitka nekog njima bliskog.

Zbog toga što sam ponikao u veoma uspešnoj porodici moćnih ljudi koji su uspeli i profesionalno i u društvu. "Znam da moram da iskoračim van OKP-a. oni su se otvorili još više. KAZATI ILI NE Barbara. "Ljudi imaju veliki stepen tolerancije za fizičke poremećaje ako vide da se osoba trudi da funkcioniše što bolje može i komunicira kako to najbolje ume. umesto da se borim na putu naviše. Ali on je bio otvoren o ovome sa svojom devojkom i sa svojom porodicom i oni su pozitivno reagovali. dok kad potisne svoja osećanja. on ih je efikasno kontrolisao primenjujući Četiri koraka: "sad idem nadole.Iako je njegov OKP uglavnom bio pod kontrolom. "Donošenje odluke da budem otvoren prema porodici je bilo teško. uhvaćen u vodenici OKP-a". On ne saopštava to svojim poslovnim saradnicima ili prijate ljima. Naučio je da ljudi poštuju one koji ih prihvataju onakvim kakvi su. Prava katarza. koliko god dugo to mogu. posle mnogo godina. Moram da funkcionišem kao i drugi ljudi. procenjujući da "ako bi ljudi saznali i ono najgore o meni i još uvek smatrali da sam u redu. Kako ste vi?'" Takođe je saznao da mnoge ljude nije briga da znaju više o njegovom problemu."To je veoma oslobađajuće osećanje. Iako je iskusio određenu eskalaciiju svojih OKP misli i prisila. Stalno procenjujem sebe: Da li je to moj OKP koji me sprečava da budem . sve u pokušaju da krije ovu manu od njih. To je imalo pozitivan efekat lančane reakcije. Mnogo sam otrvorenija ličnost. Ali je brzo naučila da ne priča o svom OKP-u. ja sam prema njima izgradio zid". I po prvi put. Nisam morao više sa sobom da stalno nosim taj mehanizam odbrane. Na nesreću. Seća se: "Kadje moja majka umrla pre nekoliko godina. Saopštavanje porodici o svom OKP-u je bilo veliko olakšanje. "Kada sam se otvorio. svima je saopštila svoju dijagnozu. Dok preuzima sve veću kontrolu nad svojim OKP-em a manje je obuzet sobom. Kad je u stanju da to uradi. koja je imala opsesiju o tome da li je isključila Gos'n Kafu. "Ali kad je moj omiljeni igrač bejzbola Miki Mentl umro" ."bio sam veoma pogođen i plakao sam. kaže: "Ne vidim ništa produktivno u saopštavanju toga ljudima oko nas. on je doživeo duboke emocije. nada se da će proširiti svoje društvene kontakte. Izolacija koju osećaju ljudi sa OKP-em je uglavnom posledica njihove odluke da drže svoju strašnu tajnu dalje od drugih. ovo je previše često slučaj. Ne želim to da saopštim zbog generalnog nedostatka razumevanja koje ljudi imaju o mentalnim poremećaji ma". više sam u stanju da priznam i druge svoje slabosti i da se nasmejem na svoj račun". Majkl nasuprot tome voli da priča ljudima da ima OKP . bio sam u stanju da izrazim svoja osećanja". OKP postaje najjjači. Bendžamin. a drugi pak reaguju tako što ga bombarduju sa nizom svojih fizičkih i mentalnih problema. Zato je odlučio da prekine sa uzimanjem lekova i osetio se bolje skoro odmah pošto je to uradio. Znate ono: 'Hej! Ja sam lud.ovo je bilo pošto je Majkl prestao da uzima lekove . on nalazi da je stepen njegovog OKP nizak." Bendžamin je primetio da ljudi osete kod osoba sa OKP-em tu obuzetost i nedostatak spontanosti koje sprečavaju intimnost. nisam uopšte plakao". koji je nekad morao da živi u idealno organizovanoj sredini. Na poslu bi ljudi reagovali ili pravljenjem viceva na njen račun ili začuđenim stavom i pitanjem: "Zašto jednostavno to ne prekineš ?" Barbara je otkrila da je otvorenost o OKP-u bila pogrešan potez u karijeri. Imam odgovornost prema drugim ljudima. Majkl je osetio da je dostigao određen nivo i želeo je da napreduje još više. Nji hova reakcija je bilo mnogo više razumevanja nego što sam to očekivao. onda sam zaista u redu". Ponovo ta utrnutost.

Sigurno je da nisam baš bio ljubazan bankovni činovnik na šalteru ". sa svom tom strogošću i disciplinom". "Još uvek". Stranke su tražile brzinu i ljubaznost. oni razvijaju kompulsije prisile kojima kontrolišu druge. skakao je sa posla na posao i naučio: "Ja zaista ne volim baš mnogo da radim sa ljudima.neko ko može da se voli. naučni pokazatelji biološkog rasporeda genetičkog nasleđa su sada prilično ojačani. Takođe je predavao u školi izvesno vreme. Kako bilo. nezahtevne poslove. kao što je to posao automehaničara ili kompjuterskog programera. OKP im u stvari može da pomogne da dobro urade posao. "Ljudi sa OKP-em mogu da budu dosta uspešni na pravom poslu. dok sam se ja trudio da se koncentrišem na ono što je trebalo da radim. gde sam mu predstavio naš program U Četiri Koraka. o tome da su ekstremno introvertni. uz opasku da su se te "psihijatrijske stvari" predugo već odvijale" . "Možete li da zamislite? Na jednom višem nivou školovanja. On nastavlja da napreduje i redovan je na našoj OKP terapijskoj grupi. Pacijenti sa OKP-em često pričaju o posedovanju OKP ličnosti. nije svako imao pozitivno iskustvo. kompulsivni perač ruku. "Bio sam zapravo prisiljen da prestanem da odlazim kod lekara jer navodno nisam ni imao pravi psihijatrijski problem. Da bi to nadoknadili. ljudi koji su bili dosta zadovoljni sa svojim profesijom što se njih samih tiče. Ne baš Džekove jače strane. koji sebi kaže: "Nikad se neću oženiti jer nijedna žena neće da ima posla sa ovakvim stvarima" stvara prognoze koje same sebe ispunjavaju. koja se brine i ima više razumevanja?" Naravno. KORIŠĆENJE KOMPULSIJE ZA KONTROLU U intervjuu za ovu knjigu. Za nekoliko meseci. Ali ako ih unaprede. Oni su nesigurni i onda kad uspeju da funkcionišu zadovoljavajuće u profesiji i u društvu. - . Ovaj nedostatak razumevanja je dovodio do napetosti u odnosima sa. kadgod bi se to pomenulo. Kristofer je otkrio da njegovi roditelji nisu nikad zaista shvatili njegov OKP i samo su ga savetovali da "stalno misli o dobrim stvarima". oni nemaju tu veštinu koja bi ih vodila dalje. U braku. da budem osoba koja može da ima uticaja na živote drugih ljudi? Osoba koja može da bude korisna. Čovek koji ima OKP. Dr Ajvor Hend je potvrdio da su ljudi sa kliničkim slučajevima OKP-a skloni opredeljivanju za prostije.Nekoliko ljudi koji imaju OKP su mi rekli da su odrasli u domovima koji su bili vođeni od strane ili veoma krutog oca ili dominatne majke (što naravno može biti rezultat toga što je roditelj imao nedijagnosticiran OKP). U takvim poslovima se zaista najlošije snalazim. Nekoliko meseci kasnije Kristofer je ubedio svoje roditelje da mu dopuste da ode na program za OKP pri UCLA-i. Imao sam letnji posao u banci gde se rukovalo novcem. Bez sumnje je da faktori okruženja i genetike imaju svoje uloge u razvoju OKP-a. Jasno je da se ljudi sa slabim samopoštovanjem razvijaju u potencijalno agresivne ličnosti. Loša predstava o sebi može ljude da dovede do neuspeha. Ne znaju kako da postupaju sa problemima takmičenja i konkurencije. Džek. potpuno suprotno reaguju i razvijaju prisile koje ih ubrzo potpuno onesposobljavaju da idu na posao". kaže on " niko ne zna zašto neki ljudi koji su odrasli u ovakvim uslovima kasnije razviju OKP a drugi ne ili pak razviju neke druge poremećaje. njegovim ocem. "Oni moraju da budu savršeni" jer je to način na koji konrolišu svoje društveno okruženje. kako je pronašao Dr Bend. odstranjuje sebe iz društvenih situacija i na kraju ostaje sam. ali im nedostaju veštine potrebne u društvu i imaju nepoverenje prema ljudima oko sebe. da se boje agresije i da nisu u stanju da se nose sa agresivnim ljudima. i oni veruju da je ovo doprinelo da imaju veoma malo samopoštovanja.

skriveni problemi se pojavljuju za vreme tretmana. Doti. TRAGAJUĆI ZA LJUBAVLJU Kad roditelj ima OKP. Učinila sam najbolje što sam mogla". OKP sigurno ima svoju ulogu. "Oni izgrađuju njihov sigurni mali svet". spašavajući stvari iz kanti za smeće i donoseći ih kući. U samoodbrani. uradila je sve za njega što je mogla. kad je dovoljno odrastao. ali mi je on pre nekoliko godina rekao: 'Smatrao sam da si ti najgora majka koja postoji'. "To je užasno.. Ali kadje otišao na koledž. Da li on zaista razume. ..cela porodica. jedan za drugim. Kao da je neko uzeo nož i ubo me u leđa . Karen je pronalazila načine da ih zadobije. Priča koju je iznela Karen. Pravi. pokušavajući da nadoknadi nepravilnosti zbog haosa koji je stvarala. Karen je zapravo "naučila" OKP na njegovom kolenu. Ona mogu onda da potraže ljubav i drugde. obično na dobrotvornim rasprodajama pri crkvi i vodio bi Karen na gradsku deponiju. Nesumnjivo je da je imao klasičan oblik OKP-a. dete bi moglo da odrasta krijući svoju gorčinu i zameranje zbog uskraćivanja "normalnog" života i zbog toga što je moralo da učestvuje u bizarnim i dugačkim ritualima svojeg roditelja. Karenin otac je tražio perfekciju od svakoga u kući iako je sam bio daleko od toga da bude savršen. dete koje odrasta u emocionalno uzburkanom okruženju može da razvije OKP kao protiv-sredstvo. mama". U intervjuima sa porodicama sa OKP-em. ove ideje i vrednosti iz ranih godina su se vratile da me proganjaju . Očajnički želeći njegovu ljubav i odobravanje. On ju je naučio kako da proverava ručice štednjaka i davao joj lekcije o opasnosti od bakterija i virusa. On je insistirao da porodica kupuje sve polovno. Karen je to preuzela. je jak argument za ulogu i okruženja i genetike u razvoju OKP-a. mogu da razviju i opsesivno-kompulsivna ponašanja kojima kontrolišu svoje supružnike. Ponekad. naravno to sad nije ni važno. će vam reći da su razmišljali o ubijanju onog drugog". be1eži Hend. Veći deo vremena Karen bi se trudila da nadoknadi nedostatak ljubavi kod kuće tako što bi bila "dobra devojčica".i skoro da su mogle da mi unište život". ali ne uvek. Posle ovakvog donošenja on bi je obično pomazio po glavi. ali ne može da bude i glavni problem. njihova deca reaguju sa mržnjom. Mislim da je to je bila najgora stvar koju mi je ikad neko rekao. Poštoje bila jedini roditelj. "Mislila sam da sam bila dobra majka. verovatno kod drugova ili drugarica. Postojala je čitava procedura kojom se osiguravalo od bilo kakvog razvoja infekcije". Ona se seća: "Vađenje trna je bilo praktično kao hirurška operacija. Bend je ustanovio da u njima ima dosta ljutnje i agresije između članova. Karen kaže:"U mom sadašnjem sredovečnom dobu. Ako Karen ne bi izvršila neku od naredbi. njegovo lice bi se iskrivilo od besa i znala bi da dolaze batine. koja je preterano čistila i prala pokušavajući da se otarasi straha da bi nešto moglo da se dogodi sa očima njenog sina. objasnila je svom sinu. da ona boluje od bolesti zvane OKP i da je radila lude stvari jer nije mogla drugačije. Zastrašujuće . opsesije oko proveravanja i zagađenja i da je bio preterano kompulsivan oko toga da se ništa ne sme baciti.ako imaju biološku predispoziciju. kompulsivni sakupljač na našoj UCLAgrupi. da bi uzeo stare stvari koje bi popravljao ili nešto od njih pravio. sin ju je veoma povredio kad je rekao: "Dosta mi te je. Imala bi sve najviše ocene u školi i slušala sulude naredbe svog oca.

(Bilo je nekog logičnog razloga za njene strahove jer se njihova kuća nalazila blizu epicentra i pretrpela je određenu štetu). Kad je ušla. Da li je i sam bio bolestan? Dr Hend je takvog mišljenja. misleći da je to samo prolazna faza OKP bi se uvrežio i na kraju bi bacio porodicu u emocionaini haos. Devojčici je takođe rečeno da mora da se odupre kompulsijama prisilama ili će se one samo pogoršati. on je tolerisao takvo bizarno ponašanje.nervozu i kompulsije prejedanja i izgladnjivanja i završila je u psihijatrijskoj bolnici na dan svog diplomiranja na višoj školi. ali dozvoljava da se članovi opredele koliko će biti uključeni u samoj terapiji. tog dana se bojala da se vrati kući iz škole i suoči sa posledicama. Dok je nekad bila tipično neuredno 1l-godišnje dete. Deca obično veoma dobro reaguju na terapiju. sedam puta. Hend insistira da porodica bude uključena prilikom davanja dijagnoze. Razvila je i ritual u kome je trebalo da trideset minuta pre spavanja ispisuje na tablici "Ništa se neće desiti Mami i Tati" . porodica je zatražila profesionalnu pomoć pet nedelja pošto je devojčica promenila svoje ponašanje.kao što su odnosi sa drugim ljudima . Od onda je još više težila da bude savršena. Ona je dobila poremećaj spavanja i razvila je prisilne radnje. Osećala sam se kao da sam ubila svog oca.Ipak on joj nikad nije povlađivao. njeni simptomi su skoro potpuno nestali. Njen pohod ka savršenom ju je mnogo koštao. Pomenuo je slučaj jednog para koji se selio šest. gde je trebalo da primi nagradu kao devojka sa najboljim prosekom ocena. sve dok nisu imali samo jedan mali prolaz prohodan. Ali ne bi prošlo mnogo vremena i novo mesto bi se napunilo starim stvarima i kršom. Takođe bi donosila čašu vode svako veče i držala je pored kreveta.na primer Karenin suprug je dopustio da se krš gomila u njihovoj kući. Jedanaesto godišnja devojčica koja ranije nije imala nikakve psihijatrijske bolesti. zatekla je oca kako leži na kuhinjskom podu. Manje svesni roditelji su mogli da nastave da povlađuju njenom OKP-u. Na početku lečenja terapeut joj je rekao da je kod nje počela da se razvija bolest zvana OKP i objasnio joj je šta je to i šta to čini. Imao je srčani udar. odmah posle preseljenja njene porodice u južnu Kaliforniju. odmah prepoznao da njegovo dete ima problem. Jednog dana. kao da sam stavila pištolj na njegove grudi i povukla obarač". PODELJENA BOLEST Članovi porodice mogu da ugađaju osobi sa OKP-em do apsurdnosti. Ipak. rezonujući da će nekako njen otac za to saznati i i da će se tako izgladiti konflikt između njih. ona je eksplodirala pred svojom majkom: "Zaista ga mrzim!" Sigurna u to da ju je čuo. Prošlo je dosta godina otkako otkako su prestali da primaju posete. Imala je opsesije da će njeni roditelji biti povređeni i da će ona biti odvojena od njih. ubeđena da će ona učiniti da njeni roditelji i njen zec budu bezbedni. misleći da će stvari biti drugačije u novoj kući. Karen kaže: "Imala sam 15 godina. Osoba sa OKP-em može da bude veoma vešta u sakrivanju svojih drugih problema . Dobila je anoreksiju . Posle tri meseca lečenja. razvila je opsesije i kompulsije neposredno pošto je prvi put doživela zemljotres. Samo bi osoba sa teškim psihološkim problemima mogla da dopusti da dođe do tako apsurdne situacije.kada . sada je počela da uređuje svoj sto i namešta svoje stvari u određenom redu. Pošto je njen otac inače psihijatar.

je to jedan prema jedan i mogu da se prilično odupiru ispitivanjima koje radi terapeut. nastavljalo da otvoreno pokazuje svoju ljubav prema svom "grešnom" ocu. Ovaj termin označava sakrivanje i sakupljanje agresija na duže vreme. U terapiji je proizašlo da je ono što ju je čak više izjedalo nego pomenuta veza. Kada je njegova žena pokušala da izvrda ovu priredbu. Ako imaju stalna prijateljstva. tako da je ona mogla da proveri njegovo pravilno izgovaranje svake reči u svim rečenicama i da je njegov glas imao pravilnu intonaciju. Ovo bi ga samo više iritiralo jer je procenio da tada nije bila iskrena prema njemu. Na kraju je primljena u psihijatrijsku bolnicu sa simptomima patološke ljubomore. U borbi za moć. razvio se paradoks u kojem je ćerka iskoristila svoje kompulsije-prisile da zadobije moćniju poziciju Druga žena je postala opsednuta verovanjem da je njen muž imao drugu vezu pre dvadeset godina. Kad se vratila iz bolnice. uđe u automobil i izađe iz parkinga. "Oni su razvili stav naučene bespomoćnosti. ona su obično bolesna. ona bi povremeno vikala kroz vrata "Dobro je!" ili "Tačno!". Ona je potom čak ubedila i svog muža da ide sa njom na časove plesa. Hend kaže pacijentima da moraju da definišu prednosti i nedostatke svoje . Hend je otkrio da je ovo zapravo samo završna borba u dugom ratu za dominaciju. u Nemačkoj: Jedna žena koja živi zajedno sa svojom ćerkom i zetom stalno je zamerala ćerci da joj kuća nije dovoljno čista. Najzad. razvila je jaku kompulsiju čišćenja. U ključno i neprikladno vreme. će biti dobre protiv artritisa. njeno najviše voljeno dete. po neki put i satima. ona bi od njega tražila da se svuče i ona bi ga kupala i dezinfikovala. Kad bi nameštala krevete provodila bi sate samo nameštajući čaršave i sve više je zapuštala ostatak kuće. on bi zaključavao sva vrata. bolest za koju nikad nije potrvđeno da je zaista imala. pa iako nije mogla da ga oslobodi od ove unutrašnje prljavštine. Baš tada. bila činjenica da je njena ćerka od šest godina. on je poricao. Obe strane ne gaje nikakvu nadu da se odnosi mogu poboljšati i u isto vreme oni se veoma boje da sve to poremete. Nadajući se oslobođenju. dok bi on stajao napolju ponavljajući svoje rečenice. ali oni ne mogu biti rešeni. Obično se u porodicama razvija ono što Hend naziva "interakcioni dinamit".Vežbe. Morao je to da radi u prisustvu svoje žene. Jednog dana žena je uspela da pobegne iz kuće. Zbog toga oni više vole da žive u lošim odnosima". u kojoj je majka insistirala da joj ćerka bude bolja domaćica. U tretmanu. Imaju svoje probleme. Ona je ovo obrazlagala time što ga je njegova veza pre mnogo godina učinila prljavim. Kad bi se njen muž vratio sa posla. Ova žena je napravila progres i prestala sa svojim ritualima čišćenja. Kad se sukobila sa njim nazivajući ga "prljavom svinjom". one su se posvađale i majka je rekla da će dobiti srčani udar. Na kraju. kako je objasnila. koji uzrokuje haos koji može da poremeti i druge članove porodice. njen suprug je pojurio na ulicu i bacio se ispred vozila i tako je naterao da se zaustavi. oni odlučuju da napadnu svog supružnika zbog neke prave ili samo procenjene povrede svoje veze." izjavljuje Hend. Tako da može doći do iznenadnog napada veoma intenzivnog kompulsivnog ponašanja. sa posledicama iritiranosti i stresa. "Oni su uplašeni. ali je rekla da je bila prisiljena da to uradi samo zato što je dobila artritis u kolenima. od glave do pete. Ovo joj je davalo osećaj da vlada situacijom. Drugi je slučaj jednog supruga koji je imao prisilnu potrebu da stalno ponavlja proste rečenice. mogla je bar da ga oslobodi od spoljne. Kad je majka pokušala da je odvoji od ove navike. ćerka je razvila odbrambenu kompulsiju. Hend je koristio neke istorije slučajeva iz svoje prakse u Hamburgu. sve dok osoba ima OKP. je pribegao tome da je zatvori u kupatilo. Pobedio je. što je imalo za posledicu da 80 procenata kuće nije bilo dostupno za stanovanje jer je za šesnaest sati intenzivnog čišćenja mogla da očisti "dovoljno dobro" samo 20 procenata.

Dečak je postigao ono što je hteo. Bili su svi zajedno .. prepreke koje OKP može da baci na njihov put se ne smeju negirati. Na primer. tako što će započeti sukobe u kojima su obično uključeni i simptomi OKP-a. možete da napravite zdrave promene koje će smanjiti vašu sklonost da koristite simptome OKP-a na ovaj u suštini samoporažavajući način. Ova priča nije imala srećan završetak. Ako su u terapiji ne zato što to žele već zato što to neko drugi traži od njuh. Pošto prepoznate i bliže odredite ulogu koju OKP može da ima u vašem emocionalnom životu. kao i obično. Dečak se ipak sve više razboljevao. Objasnila je da samo želi da . u nekom ritualnom maniru. NE POVLAĐIVANJE Dopustite mi da vas razuverim da nije tačno da se OKP i zdravi brakovi ili prijateljstva uvek posmatraju kao nešto nespojivo. Postoje slučajevi parova koji su zajedno radili koristeći program U Četiri Koraka da bi izgradili stabilne i podržavajuće veze i odnose. ako bi se emocionalno otvorili. bez obostrane ljubavi.retku i skupu ribu . Najzad.stari problem sa samopoštovanjem. Drugi slučaj koji je imao Dr Hend je bio jedan dečak tinejdžer koji je razvio čudna ponašanja oko hrane. Ipak. Kada se razboleo. dok neko drugi može da ima opsesije o tome da bi mogla da se razulari neka divlja i nekontrolisana seksualnost. Osoba sa OKP-em može da ispolji potencijalnu agresiju. On je mogao da jede samo jednu vrstu hrane . Ljudi sa poremećajem mogu da dobiju seksualne strahove vezane za strah od gubitka kontrole. tako da ona dobije isto toliko moći i bez OKP ponašanja.to je ne samo mozak koji uzrokuje da osoba bude obuzeta simptomima OKP. Majka je ispunjavala svoje emocionalne potrebe tako što se posvetila svom sinu i na taj način omogućila da se njegov OKP pogorša. ali se kasnije vratio u bolest. jedna žena je došla kod Dr Henda da zatraži pomoć pošto su se njeni susedi žalili da pravi previše buke kad otključava ulazna vrata svoga stana. Značajno je da se sve ovo desilo pošto je njegov otac zapretio da će se razvesti. Ovo je elemenat sekundarnog dobitka" i korak Ponovnog Određivanja može biti korišćen da se on aktivno razmotri i započne da razrešava. On dodaje da terapeut i osoba zajedno treba da rade na razvoju strategija za terapiju ponašanja. Bila je to porodična stvar. U nekim oblastima je regresirao do deteta od dve godine i počeo je da prlja krevet noću. nego i činjenica da je OKP iskorišćen kao mehanizam za manipulisanje sa drugima. mogla bi da dobije savet kako da njihovi odnosi budu reorganizovani. što sve rezultuje u izbegavanju intimnosti. Dečak je veoma napredavoao u porodičnom tretmanu. Roditeljima je bilo dozvoljeno da razgovaraju samo u njegovom prisustvu i to o temi koju bi on izabrao. Njegova majka se ponovo vratila ulozi onoga ko opslužuje. Društveni nedostaci koje je razvio su se pokazali veoma štetni kada je pokušao da se ponovo poveže sa svojim drugovima. povlačeći se od svojih drugova i od spoljneg sveta. Držao je porodicu zajedno.i morao je da bude hranjen od strane svoje majke. Dublja motivacija može biti izbegavanje mogućnosti povrede. Razvio se začarani krug. ali brak je bio to samo po imenu. Hend veruje da je tada lečenje uzaludno. u privatnom životu. Dečko je koristio svoju bolest da dominira nad roditeljima. Neko može da ima misli o nasilju po kojima nikad neće postupiti.vezanosti za svoj OKP. ali na svoju sopstvenu štetu. RAZUMEVANJE. Otac bi dolazio kući posle posla. domaćica koja da bi izravnala račune sa mužem razvije prisilu čišćenja. Ovo je još jedan primer kako metod U Četiri Koraka može da poboljša proces ovladavanja OKP-em. Ova tehnika bi mogla da se smatra proširenjem primene koraka Ponovnog određivanja .ali svi bolesni. otac je prekinuo tu drugu ljubavnu vezu.

ona je počela da prevodi Bibliju kako bi pokazala Papi da su svi postojeći prevodi bili pogrešni. koja je imala misli o nasilju sa noževima. Pre OKP-a ona je bila superefikasna čudo-žena. Ljudi sa OKP-em treba da imaju dobra osećanja o sebi zbog toga što je prošlo dosta vremena otkako su ih poslednji put imali. Ona nalazi da se on brine i hoće da razume i ne dopušta da ga njen OKP uplaši.drugo proveravanje realnosti. Članovi porodice mogu najviše da pomognu. razboli se. "Imam taj izjedajući bolni osećaj da bi dete uvek bilo u opasnosti . I on je štiti. borila se sa problemima intimniosti u svom braku: To je bila poslednja stvar o kojoj bih razmišljala.koje naravno još nema ni ime. Ona i njen suprug su razgovarali o usvajanju bebe. znajući da sam privučena katastrofalnim stvarima. Karla. zlovoljna i tužna. "Na nesreću nisam imala dovoljno vremena da rešavam to što se događalo sa mnom i sa njim takođe. Ubrzo potom. a deo te frustracije je iskaljivala na svog supruga. Lara. sa OKP-em. Ovo Preimenovanje joj pomaže da se odmah vrati u realnost. živela je u svom stanu kao časna sestra i prevodila i prevodila. On je bio zbunjen jer je za četrnaest godina braka uvek ona bila ta koja je preuzimala komandu. kaže da je sklona da se povlači kad ima opsesije. ni lice . Ja sam se samo trudila da opstanem i funkcionišem. ljubaznost i ohrabrenje u primeni Četiri Koraka. koja je imala opsesije da će ubiti svoju malu kćer. "Ako je na TV-u prikazan neki strašan udes. on bi rekao: 'Ne moraš to da gledaš. Umesto da izravna račune sa ljudima u manastiru. Niti bi trebalo da budu primoravani da ozdrave za kratko vreme. koja je lako radila svoj posao i brinula se o iznemoglim roditeljima. a on nije bio navikao na to. I zaista nisam delila ni sa kim to što se događalo u mojoj glavi. Ona je sada tražila da dobije slobodno vreme da bi se brinula o sebi. Za mog supruga je bilo veoma teško da razume naše odnose i činjenicu da sam se promenila" . Prevođenje Biblije je postalo njena jedina životna okupacija. samo zato što joj OKP zadaje toliko bola.da doživi nesreću. ali kad je razočarana napuštala manstir. Dok je radila ograničeno radno vreme kao sekretarica. mogu da daju čudesne rezultate. Njen suprug bi rekao: "Lara. šaljući svoje radove papi ali su je njene prisile izdale. oni su već dovoljno samokritični. Kasnije. Jedna pacijentkinja mi je rekla da je napredovala uz pomoć svog muža: "Zajedno smo oprostili mome OKP-u". Ionako se već plašiš od letenja avionom" . ali je imala opsesiju da bi se usvojeno dete . oni su odbili da joj vrate novac. da postane tiha. Detalji su bili isuviše stravični". prestani sa opsesijama. Prestani s tim". Osnaženje je suštinsko. ona je samo razvila bizarna ponašanja koja su postala jedina svrha u njenom usamljenom životu. želeći da se povuče iz normalnih društvenih kontakata. razumevanje. nudeći podršku. svako poboljšanje treba primetiti. godinu dana kasnije. pošto su etički pokazivali put monasima-monahinjama koji su se loše ponašali prema njoj. kako ona kaže. Zbog toga je odluka o usvajanju odložena.nauči kako da smiri svoje susede. Zato je ponekad OKP preplaši na teško objašnjive načine. njihov cilj će biti dostignut malim . Ono što im zaista ne treba ljuto kritikovanje. Kao mlada žena otišla je u manastir. bude kidnapovano ili da umre". U terapiji je počela da priča o svom kompulsivnom prevođenju Biblije. On se nervira. ZAJEDNIČKO OPRAŠTANJE OKP-U Kada porodice rade složno. OKP uzima dvadeset četiri časa dnevno. više nije mogla sve to da postigne i postala je veoma frustirirana. Dala je manastiru deo novca koji je nasledila. ali ne ugađajući i povlađujući njihovom OKP-u. mogu da vidim te zupčanike kako se okreću u tvojoj glavi.povredilo.

"Muž me je nazvao kučkom. Nisu mogli da budu pozvani da uđu u kuću. oni ne znaju šta se to događa i ne žele da postavljaju pitanja". Spoznaje kao što su ove mogu da budu veliki motivatori za rad na Četiri Koraka. Pošto su bili neka vrsta zajedničkih konspiratora u ovim suludim ritualima sakupljanja bezvrednog krša. perač ruku i njegova žena su nekoliko puta teško proživljavali svoje vreme u braku.' Rekao sam joj da mi je pomogla time što nije tolerisala moj OKP i ne povlađujući mi. štaviše osobe sa OKP em bi trebalo da ih u tome ohrabre. Nije htela ni da misli o tome. onda ta stvar ima svoje ime. I to je u redu. Jedanput je počela da plače. onda ljudi mogu da vas zapitkuju o tome šta radite. a ne velikim skokovima. 'Šta radiš u kupatilu'. Ipak. Pre nego što je dobio dijagnozu. U tretmanu Džek je pominjao svoju frustraciju zbog toga što porodica nije primećivala kako on napreduje. Ima ih dovoljno u tvojoj porodici. Ona bi rekla: "Zašto da idem da vidim ljude koji rade isto što i ti radiš?" On je nije primoravao. pre nego što je on potražio pomoć. ponekad će partneri biti umorni i bez strpljenja za OKP i potrebno mu je ili njoj. Naravno. to dovelo do veće katastrofe kao na primer da me žena napusti". Naravno da postoje bolji i lošiji načini da članovi porodice budu netolerantni prema OKP-u. ali je ona posle izvesnog vremena shvatila da sam ja dobijao profesionalnu pomoć i držala se podalje od toga.Tokom terapije saznala je da muž takođe ima OKP. On se smeje i kaže: "Kada dobijete dijagnozu. a seksualni život nestao. Karen i njen suprug su se dogovorili da ih prime u kući njene majke. svratili bi da ih posete. sigurno da si ti već stručnjak za to. "Još uvek me je to mučilo.'' Karen se seća daje često bila toliko depresivna. rekla je: 'Volela bih da mogu da ti pomognem. tako da ih svetla ne bi privukla da tada svrate do nas. Ali sebe je naterao da prestane da je pita da li je oprala ruke. Ženi i njihovoj kćerci je dosadiilo da ih on stalno pita: "Da li si oprala ruke?" On sad razume: "To je bilo kao da ste nekome govorili da je prljav". što je i objašnjavalo zašto je dopuštao gomilanje stvari za sve ove godine. "Mislim da se tu pojavio strah. svakog svog budnog momenta? 'Znaš zašto to radiš'.'' nas. Ne bi trebalo da bude nikakvih osećanja krivice zbog toga. oni su želeli da njegov OKP nestane odmah. ja sam imao mentalni poremećaj. što me je razbesnelo jer sam se ionako osećala da sam na teretu. ali sam procenio da bi ako nastavim. pa su svi zajedno stajali napolju u dvorištu i pričali. Pre toga. Džek. "Bila sam primorana da parkiram kola nekoliko blokova dalje da bi oni stekli utisak da nismo kod kuće. ali me to ipak izluđuje" . Džekova žena je postavila granicu onda kad je trebalo da ide sa njim na grupne terapije. Njegov um zaokupljen OKP-em je nastavljao da misli o tome kako bi ona nekako mogla da zagadi jela koja im je spremala i ta misao ga je skoro dovodila do ludila. Pre je milsila da su to samo moji ćefovi. ali je samo smatrala da je on malo čudan. Njegova žena bi rekla: "Znam šta radiš i zašto to radiš. Stari prijatelji. Barbarin suprug je imao razumevanja i ljubavi u vezi njenih kompulsija-prisila proveravanja .koracima. Kada su ih pozvali prijatelji iz Kanade da im kažu da dolaze u njihov grad. Ali odjedanput. sopstveno vreme van toga. koji su dolazili iz drugih mesta i gradova. nije bilo nikavih proveravanja realnosti pa su stvari došle do tragične apsurdnosti. ona bi se ljutila na njega i govorila bi da će mu ruke otpasti ako ne prestane sa pranjem ruku. tako da sam odvratila 'Dobro. On pita:" Možete li da zamislite da živite sa nekim koji od vas traži da se stalno menjate." Njihovi sukobi su se pojačali. Karen se pribojavala da bi oni mogli neočekivano da se pojave ispred njihovih vrata. napeta i frustrirana u vreme težih rundi OKP-a da je postajala preterano netrpeljiva. čime bi samo pogoršala moj OKP". 'Zašto opet pereš?' To me je izluđivalo. Odlazili bismo u krevet čim bi pao mrak.

u novinama je pročitala članak koji je opisivao težak slučaj OKP-a. Mogla sam da se istresam na njega i oslobodim pritiska. malih trikova OKP-a. Ti si u čauri.. Sad kada je opuštenija. njen suprug je bio uz nju kao podrška". NE POŽURUJ Zbog puno godina prakse. "To je prevršilo meru za njega". Da sam se udala za nekog ko kao ja ima mnogo vrsta disfunkcionalnih porodičnih problema. Zato se nikad nije previše uključivao. (a to mora biti urađeno na terapeutski način) kažu" Sačekajmo petnaest minuta. Domingova bivša devojka Keti rekla je da je veoma rano u njihovoj vezi Domingo imao loš OKP dan. Breme je uključivalo i majku.ovo je u stvari forma Preimenovanja. Videla bi telo na drumu". Kako je Barbara napredovala u terapiji. ljudi sa OKP-em su vešti da sakriju svoju bolest kad je to u njihovom interesu. začinje društvene kontakte i mnogo je više zainteresaovana za spoljni svet. Onda bi neki put napravio i šalu od toga. Bila je šokirana njegovom prejakom reakcijom: "Znala sam da je to ista stvar štogod ona bila. I opet intervenciji se mora prići sa dobrom voljom jer će u suprotnom samo pogoršati situaciju. ali sačekajmo petnaest minuta da vidimo kako ide" . bila bi to katastrofa. Kakva ironija. Ubrzo zatim. Ono što je ona shvatala i prihvatala samo kao jedan od prljavih. da si nekog udarila kolima. Danas je Barbarin OKP veoma blag i pod kontrolom. sa istim simptomima. pre nego što su mogli da odu od kuće. Mnogi ljudi su nam rekli da u vremenu od više meseci u kojima su imali intimna prijateljstva nisu nalazili razloga da posumnjaju da njihov partner ima mentalni poremećaj. ali ću to uraditi za petnaest minuta. Barbara je rodila bebu i napustila raniji posao. Bila sam alkoholičar i trebalo je da se od toga oporavim. Tačno je da bi ona ponekad preko vikenda samo ležala u krevetu. Znam da ti sada OKP zaista dosađuje. Uopšte nisi uključena u svet. On je skočio: "Čula bi udarac -'bum'.osoba sa OKPem onda teži da ponovo proceni situaciju na kraju tog intervala. koja je imala blagu formu OKP-a i koja bi ranije slala svoju kćer da ponovo proveri štednjak. on je izgubio strpljenje.da je mnogo godina kasnije Barbara molila svog supruga da za nju proverava štednjak. "On bi se ipak povremeno žalio: "Znaš. Imala sam veliko breme i pre OKP-a". On je odbijao da proverava stvari za nju. On je morao da se nosi i sa drugim problemima pored mog OKP a. On je veoma tolerantan i vrlo dobro prilagođena i normalna osoba. njen suprug je svoju ulogu preuzimao sve bolje. on nije. Vraćala bih se nazad i govorila: 'Da mama isključen je'''. previše bizarno i totalno bez veze sa realnošću. sa drugim ljudima. Petnaestominutno pravilo je veoma važno za poboljšanje komunikacije između članova porodice i osobe sa OKP-em. kaže ona. ti se uopšte ne povezuješ sa pravim svetom. NE GURAJ. Tu mogu da postoje neka mala čudnovata ponašanja na koja se može sleći ramenima i mogu se racionalizovati.iako mu je bilo teško da ih shvati. Neću sada da uradim ovo za tebe. Ponekad bi i on došao u sobu i provodio vreme sa njom. a nekad ne bi. Ali kad joj je bilo najgore. koja mi se inače događala". Ona kaže: "On zna da ne može da me popravi. Ali kad je došla kući i objavila da ima strašan osećaj da je tog jutra nekog udarila dok je vozila na posao. To ga je potreslo i zaista gurnulo preko granice". Nije ti važno što živiš u vakuumu". Skoro da nije ništa znala o OKP u i nije znala šta da čini. a on bi strpljivo sedeo i razgovarao sa mnom sve dok se ne bi osetila bolje. Barbara priznaje: "Nisam čak ni ulazila u kuhinju. Barbara je tada saznala od čega boluje. Ako članovi porodice mogu da na način koji podržava osobu. "bilo je to previše suludo. osim ako je ona bila potpuno iznurena. objavljujući: "Provera!". Kasnije. "Bilo je . Imala sam težak problem sa samopoštovanjem. da ja moram sama da se popravim.

Nisam znala da mu kažem te magične reči koje bi ga izvukle iz toga govorila bih pogrešne stvari. nije moglo da pomogne". "to ga samo izluđuje. to više nije bio moj bicikl tako da sam bio u stanju da uživam u vožnji. Mnogi od njih su prolazili kroz pakao sa OKP-em i kako se Keti seća: "mnogi od njih su se pitali šta sam ja tražila u životu sa Domingom. Rekla nam je: "Da nije imao OKP. On se seća: "Plašio sam se da će bicikl da se izgrebe." Odgovor je bio da sa ili bez OKP-a. bicikl vredan 500 dolara i namestio ga baš onako kako je to želeo. Često izbegavaju da putuju. ako bi i hteo da me vara. ovo je deo koji ja volim. morao bi da mi to kaže. Ona je imala običaj da se šali na njegov račun i da njegovu sobu naziva mauzolejom. počne sa lizanjem i dobije onaj glupi izraz. Domingo je kupio sebi mauntin-bajk. To me podseća na Domingova anksiozna osećanja. ona ga je cenila zbog njegovih dobrih osobina." kaže ona." Domingo je potvrdio ovo što je ona rekla. 'O Bože. Ali zbog OKP-a. Mora stalno da bude uz nas. Ponekad bi Domingo sve gledao sa vedrije strane. ali kad je Keti predložila da idu na izlet u planine morala je bukvalno da ga zajedno sa njegovim biciklom izgura van kuće. to je čudno. moja anksioznost sve više opada. Iako su Keti i Diomingo živeli zajedno kao par imali su zasebne spavaće sobe. tu je ta stvar oko zagađenja. on je veran. kao što je to bilo kakva promena u njihovom redosledu aktivnosti. o moj Bože'. Nije me bilo briga ako bi se pokvario ili se ogrebao. ona je bila voljna da uradi bilo šta da bi ga odvojila od toga. On je latinac. Nisu mogli da shvate zašto bih ja živela sa ovim momkom kad sam mogla da izaberem da to ne radim. Znala je da ne treba ništa da premešta. Kažem mu: "Vas dvojica ste isti. Selidba može da bude traumatična za ljude sa OKP-em. OKP jeste čudan". Putovanje znači korišćenje javnih kupatila i spavanje u krevetima u kojima su drugi spavali. Keti je shvatila da je Domingov otpor ka promenama u svom životu imao neočekivanu povoljnu propratnu stranu. Ako odlazimo a on treba da ostane kod kuće.to kao 'O Bože. Mi smo se navikli na stvari". jel' tako? Ali. Smejala se dok nam je govorila: "Smešno je da naš pas ima ista anksiozna ponašanja. Ja ne perem ni njegov veš. "Bilo bi ovako. naročito ako imaju opsesije u vezi zagađenja. ali "ništa što je manje od bombe koja bi eksplodirala blizu njega. govoreći joj: "Zašto se samo ne skineš gola i staneš ispred mene kako bih razmišljao o nečem drugom?" Kad bi njegov OKP bio tako jak.''' Ipak ne postoje nikakvi klinički dokazi koji bi pokazivali da psi koji pripadaju ljudima sa OKP-em takođe razviju OKP. Imam sklonost da ostavljam bele fleke od belila. verovatno bi već za ovo vreme imao deset devojaka jer je po prirodi promiskuitetan. Keti je dolazila na naše grupe za porodičnu podršku gde se upoznala sa članovima porodica drugih ljudi sa OKP-em. Kad se jedanput naviknem na nešto -nekoga. mestom gde je držao kolekciju umetničkih predmeta raspoređenih u naročitom redu. "Ako ikad i očistim njegove stvari. Nisam se rodila da to trpim. Prvo. Kako mogu da se borim sa ovim do kraja života?" Ali kada me je . Nisam bila roditelj. Mi sa OKP-em smo drugačiji. Znate kako kažu da životinje poprime vašu ličnost? Da. On je morao da mi kaže da je dodirvao neku drugu. Ovaj pas je zaista maza. Doduše i oni su prolazili kroz teške periode u svojoj vezi. moram da bežim odavde. Sa nekim novim moram da počnem ispočetka. a to ga takođe razbesni". Mi smo napravili čudovište od njega. On mora da ode i proveri ima li štete. Ketina prirodna reakcija je bila da se povlači kad bi videla da nastupa OKP. ne mogu da s' nosim sa ovim. Ali smešno je da kada sam otišao u planine. Ja veoma loše to radim. sve što bi ga samo razljućivalo". disanje mu se od jedanput promeni. Postoji sigurnost sa poznatim.

ali sada uči. "Bilo je to užasno". Ona nikad nije čula za OKP i zaista nije razumela. "Nisam mogla da idem nigde.upitala kakva bi trebalo da bude njena uloga. tako da sam najzad rekla Erici da otvori vrata. Iako je prošlo mnogo godina pre nego što joj je postavljena dijagnoza. Bilo je to strašno vreme za njega i on je nazadovao u lečenju. sa korpom u rukama. Kad je Džil provirila kroz prozor i videla ih kako stoje tamo. Oni su bili zagađeni. moj mir je izgubljen. prljava sam'''. Ako vidi mrlju od kečapa na svojim pantalonama može da ima opsesije da je to od krvi da gleda u mrlju sve dok njegov um ne shvati da je to samo kečap. njih dve su zajedno radile u kancelariji za nekretnine i često bi se jedna drugoj poveravale za vreme večere. Nisam .na vratima kako je čekaju.otkako je kao tinejdžer morala da ode na sahranu najboljeg druga svog momka. gde smo Merilin i ja zajedno odlazile. To su bili ljudi koji su identifikovali Merilinino telo. Za dvadest pet godina . ona je patila od teškog OKP-a. Moji prijateli su otišli i tu je bila Erika koja je stajala u kadi. Džilina najbolja priajteljica je poginula u saobraćajnoj nesreći. onda bi morala da se više zainteresuje i uključi u tretman. "Ne požuruj me" je dobar savet svakom ko živi sa osobom koja se bori sa simptomima OKP-a. prijatelji su svratili do nje da joj daju korpu sa voćem. primetila je nešto "drugačije" i "interesantno" u vezi sa njim. Prvi put kad ga je njegova buduća supruga videla. kako mu je docnije rekla. ja sam želela to da primim. Posle pet godina Domingo i Keti su se rastali iz nekih drugih razloga. nikad me ne požuruj inače možeš očekivati da postanem agresivan. Ja se zaista razbesnim kad me ljudi požuruju jer ne razumeju kroz šta ja prolazim". Ironija je da ju je sreo kad je odlazio do prodavnice zdrave hrane da kupi preparat za gojenje koji je Keti neumorno nastavljala da uzima. Domingo se izgubi u svojim opsesijama. niti je mogla da ode na memorijainu službu. ode u kupatilo i stane u kadu. Ako je taj red poremećen. Džil je bila veoma potresena. "sve što sam mogla da uradim tada je bilo da govorim 'Ne mogu to da primim. Džil je odmah svukla odeću i otišla da se okupa. uzme korpu. kaže Džil. On je objasnio: 'Veoma se naviknem na ljude i stvari. sahranu sa otvorenim kovčegom . ja sam joj rekao da ako je odlučila da bude sa Domingom. Ne mogu to da uzmem. On se nedavno venčao sa ženom koju je sreo posle onog raskida. Ne mogu to da uzmem!' Ali. Na dan memorijalne službe za Merilin.Džil je preživljavala strahove od zagađenja u vezi sa smrću i umiranjem. Onda moram da se malo borim da bi opet obezbedio svoj mir". Džil se seća da je onog dana kada je Marilin umrla našla obe svoje ćerke . Znajući koliko je Džil bila potresena gubitkom. DŽIL I NJENE KĆERI Kada je Džilina starija kćer imala 11 godina. Ostala je u kući više nedelja. Zašto mu treba toliko vremena da uradi tako proste stvari kao što oblačenje čarapa ili tuširanje. Korpa sa voćem je bila zagađena. Džil i njene ćerke bi se takođe zagadile ako bi oni ušli unutra. Džil nije mogla da ode do mrtvačnice. "One su plakakle i ja sam plakala. Domingo joj je odmah rekao: "Nikad me ne teraj. Nije mogla jer da je otišla ceo njen svet bi postao "zagađen". Izveo ju je na večeru i rekao sve o svom OKP-u. To je bilo to oko zagađenja". kako bi identifikovala Marilinino telo. rekla je Erici i Trejsi da ne otvaraju vrata. desilo se nezamislivo. na koju bi išle posle rada. one su me zagrlile i tad sam rekla 'Nemojte mi prilaziti. Nikad mi nemoj reći 'Požuri!' jer to pobuđuje moju lošu stranu.Eriku i osmogodišnju Trejsi .

Džil je rešavala problem koji je za nju iskrsavao zbog činjenice da su njene devojčice morale da idu u školu. to u vezi sa ostalima iz škole: 'Kako to da tvoja majka večeras ne može da nas odveze na klizanje. Zatim bi isto tako brzo otišle u kupatilo da se okupaju. a sa 20 je već imala dve bebe. osim da kupi namirnice ili da odveze nekuda svoje devojčice. Trejsi sad može da se smeje dok se priseća "Uvek smo morali da nalazimo stan sa dve garderobe (c1oset-soba za graderobu)". Erika ju je vratila u realnost. "Mama bi nam govorila koje priče da iznesemo kao izgovore pred tim ljudima". morala bi prvo da se istušira (da bi kupatilo ostalo čisto). Tada je već bilo prošlo šesnaest godina otkako je prekinula svaki kontakt sa svojom majkom. Trejsi je skoro čula kako je Džil prepričala taj događaj.znala šta da radim. Izmislila je i proceduru kako bi održavala "čistima" i njih i nihovu kuću. Oni su bili zaraženi-zagađeni i nije mogla sa njima da razgovara ni preko telefona. Sigurno je da je njihovim drugaricama i drugovima bila veoma zagonetna činjenica da nikad nisu bili pozvani u njihovu kuću. Erika i Trejsu su išle u privatnu školu i izgubile su čitavu godinu kada im se porodični budžet toliko smanjio da nisu mogli da plate školovanje. Tužna i depresivna. Znala je da nije normalno da razgovara sa rođacima kroz zatvorena vrata ili da zabranjuje svojim ćerkama da poljube svog dedu jer je bio mesar i dirao krv. Posle toga su mogle da se okupaju. a onda je Džil bacila voće. Džil se udala kad je imala samo 18. Nekoliko godina kasnije. Korpa je stajala na frižideru dugo vremena. ona i njen suprug su se razveli. Onda bi morale na vrhovima prstiju da odu do prljave sobe za garderobu. Bila je tada jedini roditelj. devojčice su mislile "Pa dobro. gde su mogle da se isprljaju. pa da se posle vrati i završi svoje zadatke i onda ponovo istušira. Džil. a bila je bolesna. Kada bi se devojčice vraćale iz škole. Tako što je određivala da jedna od soba za graderobu bude "prljava".?' . kasnije im je bilo veoma teško da objasne prijateljima čudno ponašanje svoje majke. vičući: "Mama. gde bi skinule odeću i ostavile svoje torbe. mesecima ne bi izlazila iz kuće. ne možeš tek tako da spereš Marilin niz slivnik!" Džil je rekla ćerki da postavi korpu na vrh frižidera. Kada su bile veoma mlade. ali je znala da nije uobičajena. Stres se nadovezivao na stres. Trejsi se seća da ako bi neka od njih morala da koristi toalet za vreme rada. Morali smo mnogo da se selimo jer nismo mogli da pla ćamo stanarinu" . nisam mogla da radim jer bi celo vreme provodila u čišćenju. ali ne bi mogla da je dotakne i da se onda dobro okupa. bratom i sestrama. gde je mogla da je vidi. Džil je uvek bila između dve vatre. Ali je sećanje na to ostalo kod Erike i Trejsi. kad bi prijateljima pokušavale da objasne zašto ne mogu da dođu u njihovu kuću. Devojčice bi morale da sede u toj sobici sa otvorenim vratima i da rade svoje zadatke. Ipak. Ako je trebalo da urade i domaće zadatke. selidbe iz grada u grad i iz države u državu u potrazi za mestom koje nije bilo "prljavo" kao i stid koji su osećale. Džil nikad nije ni prilazila "prljavoj" sobi za garderobu. Ona sad ima 22 godine i tek je poslednjih nekoliko godina bila u stanju da se oslobodi svog besa koji je osećala prema majci zbog onog što je njena majka učinila njoj i njenoj sestri dok su odrastale . ocem. Erika i Trejsi su se stalno selile jer bi čitava susedstva i gradovi postajali zagađeni. Naravno. pokušavala je da zadrži svoje radno mesto.bizarni rituali čišćenja. Ona je bila zaražena i korpa je bila zagađena". ovako svi rade". onda je procedura postajala nešto komplikovanija. ''Ako bih se jako razbolela. To me je mnogo mučilo. Trejsi se seća: "kako da napravimo opravdanja za ovo ili ono.zaraze. Džil bi im otvarala vrata. Nije znala koja je to bolest. Ćerkama nije bilo dozvoljeno da dodiruju kvaku na vratima.

kao što je to uvek radila. Trejsi nam kaže kako je to bilo: "Odlazile bi smo u grad i kupovale čitave kutije sa bocama alkohola. da su radile stvari koje im ona nije . Nedeljama je Džil bila opsednuta time: groblje . Ponekad bih prvo svukla svu odeću. Trejsi se seća: "Erika i ja smo joj često postavljali pitanja 'Dobro. Od toga sam dobila svrab po celom telu i ubrzano disanje". Jedanput. sve što je radila bilo je čišćenje.' OKP je uticao na svaku stvarčicu u mom životu. Bilo je to bizarno. Trejsi je počela pomalo i da laže. iz kaprica. Kad ih je Džil upitala gde su bile.uvek paran broj. znala je da o tome mora da slaže. A volim je. I zaista sam se molila Bogu da ne budem pozvana da idem u kancelariju jer sam znala da ću tada morati da prolazim kroz dodatne besmislice" . ali su naučile da iskoriste prednosti takve situacije. Odlazak u direktorsku kancelariju je značio da se treba istuširati dva ili četiri puta kad se stigne kući . uvek bi im davala to što su tražile. Kada bi me terala da se istuširam četiri puta govorila sam sebi: 'Radim ovo zato što je volim'.' Naravno. Strašno je kad vas se deca stide".tri. a ranije nije bilo ?'" Ako bi se desilo da zagađena osoba telefonira. Ne želim da udarim svoju mamu". jednostavno ne može'''. Naravno. "Za mene je to bio veliki događaj. Rekle bi: 'Mama. tako da ne moram posle da je perem. Devojke su mrzele majčin OKP. Džil je otkrila da suje ćerke lagale "Obuzeo bi me bes. Uskoro. Trejsi je rekla istinu. Džil bi satima ribala zid pored telefona. mrzim te što me teraš da ovo radim.zagađenje. Ako bi neka od sestara morala da ode u direktorsku kancelariju. Ponekad bi se ušunjala u "prljavu garderobu" i uzela udžbenik da bi učila u svojoj sobi. to je bila neka vrsta duplog zagađenja. "Mrzela sam je. To bi zaista poražavalo moju decu. Naravno. govorila je da nije bila u direktorskoj kanceliriji iako je ustvari bila. Erika je počela da grdi Džil i rekla joj da su je Trejsi i ona godinama lagale. cela njena škola postala je "zagađena". pet kutija. Kad je Trejsi bila u devetom razredu prekinula je sa ćutanjem i poverila se svojoj najboljoj drugarici o ovim čudnim stvarima koje je njena majka radila. "Stalno bih joj govorila 'Mrzim te. Iako se Džil mučila da zaradi dovoljno. njena drugarica je to kazala i drugim devojkama.Trejsi bi nešto promrmljala. Trejsi kaže: "Moja sestra i ja bi joj rekle: 'Ako nećeš da dopustiš da naši prijatelji dođu ovde. Sad je sve bilo prljavo jer nisam imala pojma gde su zaista bile i šta su dodirivale. jedanput sam morala otići u kancelariju kod direktora. Kad bi je Džil ispitivala. Trejsi kaže: "Sećam se. Trejsi je imala 16 godina. kao: 'Tako. Kada je Trejsi bila u trećem razredu. Mislim da je to cool. najzad sam razgovarala sa nekim o tome". toliko sam bila ljuta. One bi se vratile kući i našle bi me kako stojim naga. sa papirnim peškirom i bočicom alkohola u rukama. porodica je živela u Severnoj Karolini kad je došlo do "velike eksplozije"." kaže Trejsi. Trejsi i njena prijateljica su odlučile da se šetaju noću po groblju.smrt . dok bi se u sudoperi gomilali sudovi".'" Nije im bilo dozvoljeno da zarade novac čuvajući decu jer bi ta deca ili njihovi roditelji mogli da budu zaraženi. četiri. laganje ljudima. nije bilo nikakve logike u opsesijama koje je Džil imala oko zagađenja i ova činjenica je zaista delovala zbunjujuće na devojke. konflikt koji sam osećala. A onda bih je mrzela i takva sam i sada. To je bila Katolička škola i ja sam tada bila veoma religiozna. ti si alkoholičar. dok je Džil bila otišla van. U toj fazi. Stvari su se izmakle kontroli i devojkama je bilo dosta. onda treba da nam daš novac da bi mogle da izađemo. Mogu li ja da navratim i stojim sa tobom u sobici za garderobu?" Za Tresji to nije bilo smešno. devojke su zbijale šale u školi: "Hej. Ne bi bilo dovoljno alkohola na svetu kojim bi mogla dobro da očisti kuću. kako je sad ovo prljavo. Udarila sam je. kad bi ih videla uznemirene i ja bih se uznemirila. Kada je sledeći put Trejsina drugarica došla kod Tresji.

A bila sam još uvek veoma zbunjena u vezi moje bolesti". a da nisu radile ono što im je ona govorila da rade. na koju redovno dolazi. Kad Džiline opsesije počnu da utiču na nju. Erika kojoj je bilo 19 godina. Ona zna da je to bolest. da su mogle tako da me lažu. Ona živi u drugom delu zemlje i njih dve su se videle samo jedanput u poslednjih pet godina. Tu je postojao jedan problem: nije mogla da dotakne priručnik zbog stare opsesije od zagađenja od službenih dokumenata. Nedavno je Džil dobila saobraćajnu kaznu i priključila se programu "škole za vožnju kod kuće". Džil je bila slomljena. ali se posle isvesnog vremena Trejsi vratila kući. ali Džil je ispuržila . je mislila da bi život mogao da bude bolji u Floridi. pošto je Trejsi sad bila veoma "zaražena". Na kraju su Džil i Trejsi nekako rešile ovaj problem i dogovorile se da dele jedan stan blizu UCLA-univerzitetskog bloka. Nećemo da imamo ovakav život. stvari su se popravile.'' I onda su otišle i preselile se kod porodica svojih drugarica. Nije bilo lako. Džil razume: "Ona još uvek nosi u sebi dosta starog neprijatetljstva. Džil. Trejsi kaže: "Nije mogla ni preko telefona da razgovara sa Erikom ili sa mnom". pre nego što bi ih stavila u ormane. Trejsi joj je rekla: "OK sad moraš da se potpišeš" . stranicu po stranicu i foto-albuma. videvši da se Džil unervozila i uznemirila. Znala je da je za Džil Montgomeri zaista "prljav". Međutim Džil je postala sumnjičava i na putu ka Floridi pozvala telefonom Trejsine prijateljice. Shvatanje činjenice da imam ovu bolest je dosta smanjilo pritisak i ona mi je oprostila. Ali. "Rekle smo joj. ali je bila isuviše bolesna da shvati šta im je uradila. a ne ja". Bila sam besna na sestru što me je naterala da govorimo mami sve ono jer je sve razorila i sad je trebalo ja da se vratim i skupljam parčiće". pa je slagala. koja je započela još u vreme njenog razvoda. Ali prvo su sve njihove stvari morale da budu isprane alkoholom. Znala sam daje povređena". Erika i Džil nisu imale nikakvog kontakta. i poseti svoje stare školske drugarice. Trejsi kaže: "Govorimo o čišćenju alkoholom. je malo razmislila i onda rekla svojoj majci: "Mislim da bi zaista bilo dobro ako ga dodirneš. (kad je Erika imala 16 godina i želela da dobije dozvolu za vožnju. Duboko u sebi ona se pomalo boji da i sama nema neke sklonosti ka OKP-u."Ne želim da budem čudak". Dobićeš veliku medalju". one rade na tome. da li hoćeš da pokušaš da ga dodirneš?" Trejsi. povratak kući je inicirao masivno "alkoholiranje" kuće. Trejsi se razljuti. morala je da sačeka još tri godine zbog toga što Džil nije mogla da uđe u prostorije Odeljenja za motorna vozila . Njene najgore strepnje su bile opravdane. Godinama. Trejsi ima mali problem oko prihvatanja smrti i oko umiranja i veoma je probirljiva oko hrane. Rekla je majci da će da ide da obiđe svoje druge prijateljice u Savani u Džordžiji. Iako Džil i Trejsi nisu potpuno razrešile sukob. "Nedostajala mi je. 'Nećemo više ovako da živimo. Naravno. Džil se seća: "Na kraju sam čistila i mačku". Tresi je ipak otišla u Montgomeri. Znala je da ih ne može imati pored sebe ako će je izdati. gde je Trejsi bila student. Trejsi je planirala da ode u Montgomeri u Alabami. Džil je osećala da "su me po drugi put izdale. se nije vratila. Trejsi joj reče: "Sad kada si se potpisala na priručniku. Erika nije mogla da joj oprosti. Napravili su plan da se sastanu u Floridi. Moji sertifikati i nagrade iz škole su se izmrljali alkoholom i morali su da budu bačeni.službenu zgradu) Zato je Trejsi za nju okretala stranice priručnika. Ona i Trejsi su zakupile stan. To me je ubijalo. Džil je podelila sa Trejsi ono što je naučila o OKP-u od mene i od drugih članova terapijske grupe za OKP. Bio je početak proleća i dok je njena majka bila u Floridi. Trejsi je sad bila zaražena i nisu više mogle da žive zajedno. To mi je lomilo srce.dozvoljavala. Na kraju. Volela samje. Osećala sam se loše zbog nje. Pošto je to uradila. ali su razgovarale telefonom. tada nesrećna i depresivna. Odlučila je da ode kolima na jug i da izvidi. čak i knjiga. Više ne krivi mene da sam joj oduzela porodicu.

Mislim. BRAJAN I NJEGOVA ŽENA Veći deo svog četrnaestogodišnjeg braka. čekajući da čuje sirene koje bi mu ukazivale na mesto gde se dogodio saobraćajni udes. Ne štedi mnogo reči kada govori o svom mužu. kaže. da pobegne od problema". To krade vaše vreme. Ponekad bi kad začuje te sirene. Ja nisam mogao ništa da uradim. kako je rekla Sara. čak skočio usred rečenice i nestao na nekoliko sati. da za sobom zatvori ulazna vrata. dečaci nisu mogli da pozivaju drugove jer Brajan nije mogao da kontroliše kuda bi sve ti momci mogli da idu dovozeći se kolima i kuda bi onda odlazili. u toj panici. "Rekao bi mi da ne pešačim na određenim mestima.Više ne alkoholira svoju kuću. Ovo je bila tajna koju su skrivali od Brajana. Doduše tu su bila ta veoma dugačka tuširanja. I nikad ne kaže "hvala. ali je ona to samo pripisala "njegovoj velikoj urednosti". "Sve što su znali je da se tata strašno plaši akumulatora i akumulatorske kiseline i da nije bio spreman da izlazi među ljude. danas smo pravili hemijske eksperimente i sumporna kiiselina je bila svuda". Sara je delila Brajana sa njegovim OKP-em. Ona je sebe ubedila da su to samo njegove male ekscentričnosti." uvek sam imala veoma jak instinkt za opstajanje". znajući da bi on zgrabio dečake i odmah počeo da ih pere i riba.ruku i dotakla priručnik. vašeg prijatelja. to je bilo strašno. kaže Brajan. Ona radi na tom problemu. Svake noći bi Brajan ležao u krevetu. ne nosim određene cipele". To uzima mog supruga. kaže Džil. odjednom su opet to postali. primenjujući terapiju svakog dana. Strašno. njegovoj bolesti i kako je to zapravo uništilo njihov brak: "OKP je uništio moj život. Danas su Džiline opsesije i kompulsije uglavnom pod kontrolom. "Znate".'" Sara i Brajan su se upoznali u preduzeću gde su oboje radili i znali su se šest godina pre nego što su se venčali. i morao je da bude hospitalizovan. Mislim daje samo želeo da pobegne od mene.morala sam zbog moje terapije ponašanja". Kako je njegov OKP sve više uzimao maha. Porodica. Hteo sam da otpuzim i sakrijem se ispod stene" . "Bio sam .članovi porodice koji su prestali da budu zagađeni. to bi i uradila. "Odjedanput". vaš novac i energiju. vašeg druga. Da me je žena mogla da napusti da ne oseti krivicu. koja je uključivala njegovog sina i njenog sina iz prethodnog braka je bila raskidana njegovim OKP-em. " na rukama su mi izašle crvene tačke i svrbelo me je među prstima ali sam znala da želim da to dodirnem . Smrt njene majke pre dve godine je prouzrokovala određeno nazadovanje . njegovim morbidnom strahom od akumulator ske kiseline i njegovom prisilnom potrebom da pere ulice da bi izbegao trovanje od kiseline. Bio je uvek spreman da zgrabi kofu i sodu i da se odveze do tog mesta i započne ribanje. To ukrade vašeg ljubavnika. zaboravljajući pritom. Za sve to vreme Sara nije primetila nikakve znakove njegove bolesti. Brajan više nije mogao da radi. Naravno. Već su bili godinu dana u braku kada se dogodilo izlivanje akumulatora na poslu i ona se seća: "On se jednostavno otkačio". Prošlo je samo nekoliko meseci otkako je bila u braku. To uzima sve što se može uzeti i ništa ne daje zauzvrat. Tada su se za njih otvorila vrata pakla. Jedanput su došli iz škole i poverili se Sari: "Čoveče. Brajan sa seća: "Moj sin je zaista hteo što pre da se pridruži Marincima. "Moja deca nisu znala šta se događa". da ne vozim određenim putevima. kad je počela da primećuje neka malo čudna ponašanja.

kaže Sara.Sara pokušava da ga natera da se suoči sa stvarnošću. kada je bio prikazan prilog o ljudima sa OKP-em. koji sobom nosi strah i ribanje. On čak čisti i ispod žbunja. ali je dobio čitav spisak pogrešnih dijagnoza. bilo muje toliko lakše da je počeo da plače. Jednog dana nas je posetio prijatelj moje žene i saznao sam da je prošao baš ulicom u kojoj se desila saobraćajna nesreća. Uglavnom on to neće. a onda iznova započinjao ciklus. Da li je bio lud? Da li je ona bila luda? Sara je tada već bila toliko zbunjena. Sad je to bilo i na njegovim gumama. Tridest dana u psihijatrijskoj bolnici. tepihe. već da je to OKP.emisiju na televiziji. Sara kaže da očekuje da će se i cevi uskoro raspasti. nego da smo ih svaki dan prskali sa njom". Brajan kaže: "Njihovo lečenje je izgleda bilo da mi daju dosta stvari koje bi me uspavale' . u zavisnosti koliko je bio redovan u uzimanju svojih lekova i koliko je redovan u praktikovanju Četiri Koraka terapije ponašanja kao i dolaženju na terapijske grupe. Niko nije mogao da odgonetne "šta je to moglo da se dešava s njim". Nekih večeri bi sedeo pred televizorom i gledao kasne emisije. Sve dok Brajan uzima Paxil u prepisanim dozama. Kad oseća da je u stanju da se suoči sa posledicama . Brajan je klasičan i težak slučaj OKP-a i njegov je napredak bio promenljiv. bila je na zidovima. kao ni još dve nedelje u drugoj bolnici. Dok to ne nauči. Ako na tome dosta radi. Onda sam iznajmio jedan od onih velikih usisivača i čistio sam i čistio". "Problem sa kiselinom je sam po sebi dovoljno težak da bi se s tim živelo" . Kad je došao do mene. prao i ribao tepihe sa sodom. Mi trošimo tri-četiri stotine dolara mesečno za sodu i amonijak. Sara se seća: "Bilo mi je toliko lakše da ta stvar ima ime". Prao je ulice cele noći i budio se izmoren. "Sara mije rekla da su ljudi koje smo znali u to vreme umrli. a da sam ja samo ležao potpuno isključen iz okoline. Zatražio je psihijatrijsku pomoć. Kada mu se pogorša OKP. Celo veče sam proveo na kolenima. Njihov ulazni parking i travnjak su natopljeni sa bikarbonom sodom i amonijakom. Osećao sam da je kiselina na meni i da nisam mogao da se očistim. Sada je znao šta ima. uključujući i šizofreniju. Imao sam burne napade depresije i puno bih plakao jer sam ludeo u sebi". to je toliko ekstremno da. ali mi navodno ne bi trebalo to da primetimo" . da prihvati da ta stvar koja ga muči nije sumporna kiselina. Ponekad on to uradi. U prilogu je pomenut i UCLA-program dnevne bolnice za ljude koji pate od OKP-a i Brajan ih je pozvao. Brajan kaže: "Zazvonilo je zvonce". nadajući se da će nekako da odloži zoru i sledeći dan. On se skoro ničega ne seća iz prvih nekoliko meseci 1985 godine. u stanju je da se izbori sa depresijom i samoubilačkim težnjama.koje skoro uvek uključuju ljutite reakcije . A ne možemo da idemo u crkvu jer tamo ide i čovek koji je vlasnik kompanije za akumulatore". Uništilo je naše cipele. "On je više stvari uništio pokušavajući da spreči zagađenje kiselinom. Tako . Bila je u mojoj spavaćoj sobi. I onda se jedne večeri dogodilo da gledaju '20/20'. Brajan posmatra kuda ona hoda da bi kasnije odlučio da li da uzme te cipele iz ormana i očisti ih. Brajan kaže: "Došlo je do tačke kad sam zamišljao da je to jednostavno padalo i sa neba". patiće od posledica i Sara će morati da pati sa njim. Ona kaže: "OKP je ogromno čudovište koje sedi tamo u uglu. Tako je frustrirajuće gledati to bacanje. ponekad ne. da nije bila sigurna. našu odeću. nije mu mnogo pomoglo.izgubljen slučaj. u stanju je da svoje simptome drži pod kontrolom. Umivaonici su oštećeni amonijakom. ali nije uspeo da nauči najvažniju lekciju: Samo konstantna spremnost pobeđuje OKP. kako kaže Sara: "koristi papirne ubruse i kese za sendviče da bi otvorio vrata. To nas žive jede.

Na kraju bih se zaustavila i pitala se 'Gde sam to ja?'" "Rekla sam mu da želim razvod. Sara primećuje: "Mogli smo da iškolujemo njegovog sina na koledžu novcem koji je on uložio u svoju bolest". čovek kakav je bio pre nego što je ophrvan svojom bolešću koji ne misli samo o svojim potrebama. Meni je rečeno da mora da sam van pameti što ostajem sa Brajanom. a on ne može da ode na sastanke sa klijentima ako bi to zahtevalo da vozi ulicama na kojima je možda došlo do prosipanja kiseline. Problem je . Veći deo vremena ona je "zagađena' i fizička intimnost između njih ne dolazi u obzir. Ali samo dok ne bi prošla kriza braka. koja je bila žrtva prevelike ekspanzije. pas čuvar. Brajan kupuje čekiće i druge alate. čovek za koga se udala. Ali ono što je njegovu porodicu više koštalo. Ja dosađujem. novca. svega". šišanja . postaje bezbedno". Ona je u 56toj i ovo je njen treći brak.njega. Ja odustajem. Ja proganjam. Onda ništa. kaže Sara. kritičar. a jedanput je morao da iznajmi garažu da bi mogao da smesti sve stvari koje je gomilao. Prilikom naplaćivanja poklona. Prepoznala je da je to čovek koji nije mogao da prestane da kupuje kravate. sve". prodavačica je pročitavši ime na kreditnoj kartici rekla: "Ne. Sadašnji posao prodavca zahteva dosta vožnje. koji ima smrtonosnu bolest i ona je svetica. On bi kupovao i kupovao . njen prvi suprug je bio šizofreničar. mene. je novac koji ne mogu sebi da priušte.. on je ljubazan. "Ja bih zapravo odlazila i sedala u automobil i vozila sve dok mi rezervoar ne bi ostao skoro prazan. Njegov orman je ispunjen kravatama i odelima koje nikad nije nosio. Kada je onaj pravi Brajan. Samo apatija i tuga. uvek razmišlja o akumulatorskoj kiselini. Iako nije pri novcu. ne znajući kuda sam krenula. on je rezonovao da mora sebi sve da uskrati. zatražila je savet od prodavačice. drugi je bio alkoholičar. Zbog njegovog OKP-a je njegov učinak na poslu nestabilan. Nikad nisam osetila ovakvu usamljenost.i onda bi ga obuzelo veliko osećanje krivice. Uvek je sa svojim mislima. Sara je brzo izabrala nešto drugo. Brajan se još uvek oseća primoran da kupuje stvari koje mu ne trebaju. Novac koji su protraćili. "ako ste bolesni od vrata nagore. Više od svega je prisutna strašna usamljenost. Ja plačem. Žena ostaje sa svojim mužem. Ja pitam ljude: 'Zar ne bih bila dobra prema njemu. nisam bila tako usamljena". Ja pokušavam da kontrolišem. da zove doktora i da odlazi na grupe". "Veći deo vremena sam sama. "Strašno sam mu potrebna". Tada je on počeo naveliko da uzima svoje tablete. Tu postoji stvar predanosti. Ta finansijska katastrofa ga je ostavila u siromaštvu. sve po više komada. Zbog svog OKP-a. . Sara mrzi ulogu na koju je naterana u svom braku: "postala sam majka. Jedanput je otišla do robne kuće da kupi rođendanski poklon za njega i pošto nije mogla da se odluči. da je on imao srčano oboljenje ili polio?'" Više puta sam ljuta i frustrirana razmišljala o odlasku. ako je konstantno. "On ne želi da ih zagadi" objašnjava Sara.. On više ne misli o meni.je od omiljenih plavih cipela napravio zelene. On je bio suvlasnik firme za prodaju kola. bila je emocionalna cena. Kad je ova predložila kravatu. vremena. brižan i šarmantan čovek. "šampone. bilo da je Brajan tu ili nije. "Ako ste bolesni od vrata nadole. recesije i promene rute za autoput u ranim '90-tim godinama. Čak i posle razvoda. njemu sigurno ne treba kravata" . I dodaje: "čak i nestabilno. natopivši ih amonijakom. "On čak neće da dotakne nešto što sam ja koristila ili da uzme isti peškir ili isto posuđe". svako će vam pomoći". a onda bi sebe nagradio i isto onoliko koliko je sebi uskraćivao i ciklus kupovanja i škrtičarenja bi se ponovio". tu je sad ta sramota. Postoji mnogo razloga zbog kojih je ostala sa njim. Kakvo upropašćavanje . kaže Sara.

nisam više ženstvena. Ništa ne ostaje netaknuto". svaki aspekt vašeg života. prekratila bih sebi. kaže Sara." kaže ona. "OKP vas izoluje više od ijedne druge bolesti". Tri godine se lečila.Otvorio je jednu ostavu i u nju smestio cipele.'" Sara govori o svojem umoru. "Ne želim da se kad dođem kući sa posla. u koji ne mogu da idu jer je "zagađen" i sama ih sve pojela. Pre nekoliko godina Sara i Brajan su odlučili da odvedu svoje sinove na odmor na Havaje. Jedanaput. a to je onda kad postane neuredan u uzimanju lekova i terapiji ponašanja. rekao sam 'Ne vidim da pravim neki napredak i nikako ne mogu da te teram da prolaziš kroz ovo do kraja svog života. o svojoj usamljenosti. Ali drugog dana su odlučili da idu na ekskurziju posmatranja podvodnog sveta. Idi i nađi nekog drugog.da prođe kroz loša vremena. Tako da ako on misli da postoji . Slučaj je hteo da je vlasnik brodića zatražio od svih da ostave svoje cipele pre nego što se ukrcaju. Daj da završimo s tim. Ponekad se Sara bori da održi zdrav razum. 'Ja bih u mislima ponovo proživljavala dobra vremena i stalno ih iznova koristila" . "to pokušava da porodicu i prijatelje drži dalje od vas. Sela bi i recitovala tablice množenja. koje je naučila živeći sa alkoholičarem. Ona kaže: "Pokušavam da ne nasednem njegovoj bolesti. Brajan se sledio. "Više nisam ravnopravna. kad je Brajan bio van grada. da ne pokazuje nikakve znake dopadanja. da bi se refokusirala na nešto drugo osim njegove bolesti. Nema mira. naručila je ogromnu količinu pasti iz omiljenog italijanskog restorana. Vremenom je naučila da svoja guši osećanja. Ne možete da planirate nikakva okupljanja ili praznike. a nisam hteo da im bacim patike i kupim nove". kaže Brajan. kupujete. dalje od obale. da ne bi bila odbijena. gledate filmove. kaže Sara. Kad je počeo da traži pomoć na UCLA-i. ona strepi da bi mogao da uradi nešto samoubilački. "Putovanje o kojem sam sanjao". "Mislio sam da ćemo se veoma dobro provesti". Brajan se seća : "Molio sam je da to uradi. Ona još uvek mora stalno da uzima lekove protiv lupanja srca. Ponekad je jednostavno previše umorna da bi se borila protiv njegovog OKP-a tako da popusti pred tim iako zna da mu to neće pomoći da ozdravi. I preteruje u jelu: "Još nisam naučila da hranom ništa ne mogu izlečiti". To je upropastilo ceo odmor". razmišljao je o podvrgavanju operaciji mozga. hodate. ili njemu". Kad mu se stanje stvarno pogorša. Ali njena prava snaga dolazi od njene "duboke i stalne religiozne vere" i od veštine podnošenja. tada se ona obratila advokatu zbog razvoda. "nisam ni uzeo cipele pošto smo izašli iz brodića. ali ga je ona odvratila od toga. I bacila se osvetnički na hobije "Umaram se do smrti". što za Brajana predstavlja samo jednu stvar: akumulatorsku kiselinu. " Sve što smo imali na sebi bilo je zagađeno i sve što smo kupili bilo je zagađeno. tih pet šest dana tamo". više nisam predmet ljubavi". Ili bi uhvatila njegovu ruku i "on bi se samo skupio". da ne ugađam. Ali nikako nisam mogao da čistim svuda kuda su moja deca gazila svojim patikama. Ona se smeje i kaže "Da nisam imala smisla za humor.' Ali tada kuća postaje ratna zona. Ponekad bi pokušala da ga zagrli i tada bi ugledala apsolutni strah na njegovom licu. da ne budem 'onaj koji omogućuje.učvršćen i činjenicom da ona radi u prodaji automobila. Dugo vremena je Sara pružala podršku Brajanu. Kad je bio u najočajnijem stanju. pošto je video da su u ostavi bili poređani akumulatori. To kontroliše kuda vozite. "pitam da se nije obesio u garaži". seća se Brajan. Jednostavno sam ih ostavio tamo. Od tog momenta. "To je bilo skoro kao u paklu.

svom 14 -godišnjem sinu. kaže ona 'Jednostavno nije mogao. a ne ona. Retke su prilike kada je iskren u vezi toga što ga muči . a oboje se pretvaramo kao da to nikoga ne dotiče". On ih je sakupljao. Kerol se seća: "Kada bi ušli u njegovu sobu zaplahnuo bi vas veoma jak miris. Sara gaji nadu da će pre ili kasnije odlučiti da savlada svoju bolest jer on to mora da uradi zbog sebe i zbog njih". Ali ona ne može ni da misli o tome "kakav bi bio i kako bi živeo bez mene". Zaobilazim takva mesta. Raspored njegove koopercije sa planom lečenja uliva neke nade jer su periodi oslobođenja od simptoma sve duži. "da je on u ovome sam i ja sam u tome sama". Pronjuškala bih naokolo i nalazila ih svuda po kući. Nije lako razumeti zašto Brajan prolazi kroz tako duge periode neprihvatanja lekova i rada na terapiji ponašanja. I on bi se vraćao svojoj terapiji ponašanja i uzimanju lekova. On je počeo da bira. "Ali nije prošlo dugo. je da Džoela nisu mnogo ni zanimale te novine. prisilnog sakupljanja. koja se za njega pokazala efikasnom. Sigurna sam da je i on usamljen kao što sam i ja". "Iako nikad nije čitao ove novine imao je opsesivnu ideju da mora da sačuva ove informacije".tada ih je već bilo na stotine kilograma . su isprva ugađali Džoelu. Nikako nisu mogli da znaju da je to zapravo bila prva faza OKP-a. jasno je da on ima emocionalne konflikte u vezi poboljšanja. Najgore je.to nije akumulatorska kiselina. ali su stvari ostale još uvek previše nekonzistentne. ona bi ga prisiljavala na rešavanje problema i terala ga da se sukobi sa svojom bolešću. Tada su se stvari značajno poboljšavale. Prijatelji joj kažu: "Trebalo bi da pregledaš svoju glavu". Ipak. Karol i Steven su logično postupili: uzeli su novine . Mi se nadamo da će se Brajan na kraju presabrati i poštovati kombinovanu preskripciju lečenja lekovima i terapijom ponašanja. gledajući njega. on je taj koji ustaje noću da bi prao ulice. Iz perspektive klasične psihoterapije. Sara iščekuje kad će Brajan da kaže "Strašna si što ostaješ uz mene". Izgleda da se neki ljudi više drže svojih patnji nego drugi. Karol kaže: "Počeli smo da nalazimo stare limenke od hrane. Gomile i gomile novina su bile u njegovoj sobi.ali tada je njoj mnogo lakše. ali onda.stavili ih u dvorište i zatražili od Džoela da odvoji one koje želi da zadrži. kad je svima jasno. nekako je tu pukao. ali nije lako doseći do toga šta su zapravo njihovi koreni. On zna gde može da dobije pomoć. a Džoel bi bio napolju i tragao po njihovom kraju pretražujući . to je OKP . On ih zapravo nije ni čitao. on baca svoj život i ja bacam svoj. Želim da budemo u ovome zajedno. u njegovom novom interesovanju za pretplaćivanje na novinske listove iz raznih mesta. Ja želim da mi se vrati. koje će se potpuno oteti kontroli. Isprva Stiven je smatrao 'U redu. kaže Sara. Ona misli da on ne razume kroz šta je on provodi. Dugo vremena je Džoel bio u stanju da racionalizuje svrhu svog "kolekcionarstva". kako bi on imao mira. oboje akademici. on pravi kolekcije' i dopuštao muje da zadrži po jedan primerak od svake. ja prihvatam da ne vozim njom. Veći deo vremena "zver izjeda oboje. DŽOEL I NJEGOVI RODITELJI Stiven i Kerol. ali on to nikad ne kaže. "To je bila prava požarna opasnost" kaže Džoel. Ono što nisu znali. uključujući i njega. Nije mogao to da uradi. Čuvao je stvari kao što su McDonaldsove kesice za hranu. Pouka ove priče jeste da niko ne iskoristi jednako svoje prilike da ozdravi.kiselina na određenoj ulici. pokušavajući da održim sve u miru. Kada se osećala da je dovoljno jaka. Njegovi roditelji su smatrali da je to malo čudno. da pokazuje sigurno i značajno poboljšanje kad to prihvata. U međuvremenu. I onda bi shvatili da je to od štampe". Tako da ona ostaje.

Ubrzo je Džoel počeo da pokazuje znake preterane brige zbog stvari koje su bile "prljave". Samo je bilo sklonjeno u stranu. Konsultovali su se sa psihijatrorom koji im je izneo da pritisci i bes. Opsesija sakupljanja je na kraju počela da nestaje. zapravo su pokušali da ugrade njegova nova načela o ishrani i u svoj život. duge i mučne procedure". morao bi satima da ga pere. Počeo je stalno da pere ruke. Ovo nije bilo obično tinejedžersko eksperimentisanje. Karol i Stiven su rezonovali: "Dobro.Video-rekorder je radio po ceo dan. Provodio bi sate birajući povrće u prodavnicama zdrave hrane. Oni su zatražili da promene sto. koje su ga tako usmeravale da nije hteo da vidi da se životinje ubijaju zbog mesa. Karol i Stiven počeli da sumnjaju da je tu bilo više od obične ekološke svesti i onoga što je stajalo iza Džoelovih sve gorih i krućih navika u ishrani. Život je naizgled tekao potpuno normalno još nekoliko godina. "Džoel je morao da prolazi kroz sve veće procedure pranja. Ali Džoel nije hteo da jede. koliko god je to bilo mogućno i praktično. koji dolaze sa odrastanjem. Džoel nije bacio gomile krša iz svoje sobe . Stiven se seća: "nije to bilo samo vegetarijanstvo koje smo mogli da razumemo. možda mogu da ga šokiram i otresem ga od ovoga tako što ću da zatvorim glavni . Otprilike u to vreme kompulsivno pranje ruku je počelo da izmiče kontroli. Snimanje je.tada je bio isuviše bolestan da bi to uradio . u potrazi za određenim kesicama i papirima. samo za sebe. Kad bi doneo povrće kući. Ranije je Džoel uvek bio veoma tačan.ali je bar prestao da donosi nove količine. Čak i kad bi povrće već postalo svo izgnječeno i natopljeno vodom. Jednom. već detaljno ispitivanje svakog sastojka. Naravno. 'Dobro. ali su bili potpuno zbunjeni u vezi svega toga. osim da kaže da "mora". nije uvek mogao da poveruje da je dovoljno čisto da bi se moglo jesti. Nisam znao šta da radim. ali je Džoel bio u stanju da pojede samo nekoliko zalogaja. Džoel je onda objasnio da je već neko vreme razmišljao o prelasku na organsko vegeterijanstvo i odjednom je bio zbunjen i razočaran hranom. postala životna aktivnost. koristi velike količine vode i da se veoma dugo tušira. Kao i mnogi mladi ljudi imao je interesovanja i brige za životnu okolinu. pomislio sam. sada nije mogao da stigne u školu na vreme. U toj fazi Džoel je još uvek konzumirao mleko i poneki put meso. mogu da uzrokuju da tinejdžeri da rade svakakve vrste čudnih stvari. To bi verovatno učinilo da se njegovi strahovi samo povećaju i verovatno bi pogoršalo situaciju. Šta je moglo da se odigrava u njegovoj glavi? Razmišljajući o prošlosti oni se prisećaju jedne epizode koja se dogodila nekoliko godina ranije i koja je izgledala bezopasno. ako bi ga neko drugi pripremio. Karol je morala da uzme svu tu staru poštu i odnese je u školu čim bi ova pristigla u kuću i tamo je odbaci. Džoel objašnjava svoje gomilanje tako što kaže da je tada bio u "štosu recikliranja" . što je bile veliko olakšanje. Nije mogao to da objasni. ali kako Kerol primećuje: "Ništa nije zapravo bilo reciklirano" . Bilo je očigledno da vikanje ne bi popravilo stvari. Karol i Stiven su počeli da uviđaju uznemirujuće crte u ponašanju svog sina. a onda su Karol i Stiven za Džoelov l6-ti rođendan rešili da ga izvedu u njegov omiljeni restoran na večeru. on je snimao kompulsivno ne birajući mnogo. Karol i Stiven su to razumeli i tome nisu zamerali. možda je ovo bio samo adolescentni problem" . Džoel je prolazio kroz period brzog odrastanja i bio je dosta mršav za svoju visinu. Džoel se odjednaput bio zainteresovao za snimanje videotraka. misleći da bi to moglo pomogne. Njegovi roditelji su počeli da brinu da je postajao neuhranjen. Naravno. dvaput. A onda je počeo da sakuplja staru poštu. Kad god bi izlazio iz kuće. Ubrzo. To je postajalo sve duže i duže i intenzivnije. Kasnije su shvatili da je počeo da izjednačava "neorgansko" sa "nečistim".tuđe kante za smeće. seća se Stiven. nikad nije puštao nijednu od traka.

Stiven je instalirao specijalne slavine koje bi racionalnije trošile vodu. porodica je uveliko premašivala svoju dozvoljenu količinu pa su bili kažnjavani. on bi samo otresao ruke i tako nanosio vodu na pod. Džoel ga je slomio. To se pokazalo kao uzaludan trud jer Džoeljoš uvek nije bio ubeđen da su stvari bile čiste. Džoel nije mogao da briše ruke peškirom koji su drugi koristili. Puštao bi da se nivo vode u umivaoniku toliko podigne. a sve sudove su oprali u mašini za sudove pre nego što su ih ponovo stavili unutra. Stiven je napravio katanac za mašinu za sušenje veša. Džoel nije mogao da jasno pokaže na tu "zagađenost". tako bi trčao gore stepenicama u svoju sobu. zapravo nije se ništa postiglo jer su se stvari toliko pogoršale da nije mogao da izlazi iz kuće ako prethodno ne bi beskrajno prao ruke. Naravno da su morali da znaju da nešto nije u redu sa mnom jer sam stizao u školu kasneći deset. Morali su da kupe velike komercijalne sprave za brisanje kako bi se izborili sa poplavom. I na kraju. Ali dublje u sebi. koji je rekao roditeljima da će ako se situacija potpuno otrgne kontroli. Jedna stvar bi dotakla drugu stvar. Karol kaže: "Počeli smo da živimo u strahu da će nam isključiti vodu". Džoel. to jeste napravilo šok i haos. ali bez rezultata. dvadest ili tridest minuta. Džoelove ruke su postajale ranjave i crvene. Nije to bio strah od bakterija.ventil i prekinem dotok vode. Džoel je koristio gomile ubrusa i ogromne količine specijalnog sapuna (od sastojaka neživotinjskog porekla). Kerol kaže: "Trebalo mu je sedam do osam sati da opere veš i onda je morao da opere mašinu za sušenje pre nego što bi mogao da stavi u nju". Ponekad bi se nadvio nad mašinom. Jednom ga je Stiven. Džoel se uspaničio i počeo da obara stolice i stolove. Nije mogao da sedne da jede a da ne skoči i da po nekoliko puta opere i ponovo opere svoj tanjir. Oni su procenili da je ovo bila takva situacija i okrenuli broj policije. nož i viljušku. Već tada. pa je to bio samo začarani krug. U školi. Džoel je odlazio kod psihijatra. satima. Ne samo to. bila je jača od njih.' Pa. držeći u ispružeoj ruci kao da će svakog trenutka eksplodirati i to tako da ništa ne dotakne na svom putu uz stepenice. oni opisuju svoj život kao "takmičenje u izdržljivosti". već je bio otišao. verovatno morati da pozovu policiju. Tako da sam odustao od toga". već samo osećaj da bi se "nečistoće mogle svuda da prenesu. ali je bilo uzalud. . već da nisam mogao ovo da radim više od jednog do dva puta a da ne pokvarim instalacije vodovoda. sa rukama belim od sapuna". U južnoj Kaliforniji je bila na snazi štednja vode. izgubivši strpljenje udario. Kako bi odvojeno vadio svaki deo odeće iz mašine za sušenje. Život svih u porodici se okrenuo naglavačke. počeo je da izbegava da koristi toalet kako ne bi morao da pere ruke posle toga. na kraju sam shvatio da ovo ne pomaže. U očaju. Stiven je pokušao da uzme peškire koje je Džoel postavio na pod kako bi upili vodu koja je prskala iz umivaonika. Karol i Stiven bi pravili šale o Hauardu Hjuzu. I Kerol i Stiven su se okliznuli na mokrom podu i pali. znao je da to neće pomoći. Džoel je reagovao tako što je udario Kerol. pokušao da istrgne telefon iz zida i pobegao napolje. koji je pre svoje bolesti bio veoma svestan nestašice i osetljiv prema tom problemu nedostatka vode. uključivao je i upravljao njom. Kerol i Stiven su znali da je koja god to sila preuzela kontrolu nad njihovim sinom. Karol i Stiven su ispraznili sve kuhinjske ormariće i uredili ih. Ubrzo potom. Gledajući unazad na to vreme u svojoj kući. Naravno. a ova bi dotakla treću". isto tako i tuševe. Znate da kad stalno zatvarate i otvarate glavni ventil imate problem. s namerom da ga povrati u realnost. Nije više imao poverenja u to da će majka ispravno oprati njegov veš. bi samo duže puštao da voda teče. da bi se ona prelivala. Džoel je kompulsivno prao i svoju odeću. Kadaje policija stigla. kako se seća "uopšte nisam koristio toalet jer nisam želeo da me drugovi vide kako ponavljam svoja pranja ruku.

a kad bi neko pomenuo njihovo bacanje. Karol. Salate više nije pripremao jer nije mogao da dovoljno dobro očisti povrće za njihovu prirpremu.za San Diego. počeo je da se pere svojim šamponom. To je bilo previše teško za nerve. čak i posle ponovnih pranja obe ruke. Kompulsivno pranje mu nije ostavljalo vremena za doručak ili ručak. Ako bi neko od roditelja. Njegova koža je bila sve više iritiriana i kad su Karol i Steven odbili da dalje kupuju njegov specijalni sapun. misleći da bi to moglo da pojača njegov ego. Stiven i Džoel bi retko seli zajedno za obrok. Ironija je da dok je trošio svu tu energiju na održavnju svoje čisitoće i svoje hrane. Počeo je da shvata da je gubio kontrolu nad svojim životom. Kerol i Striven su mu govorili da čita školsku literaturu. On bi se sada retko kad osmehnuo i retko komunicirao sa svojim roditeljima. Džoel je napustio sve svoje hobije. Cipele su ga brukale svojom pohabanošću. osim na neprijateljski i agresivan način. Insistirao je da sam kuva svoju vegeterijansku večeru. Nove cipele bi bile tvrde i prljave i morao bi da ih dodirne kako bi ih obukao. ali on bi onda ili ćutao ili bi menjao temu. Gomile i gomile novina su ležale u dvorištu netaknute. Karol i Stiven su pokušali da privole Džoela da govori o svojim strahovima. ali samo određeno. Još uvek je mogao da pije mleko. pošto je bez mnogo pažnje posetio nekoliko studentskih mesta. Svo to previranje je neizbežno počelo da se odražava i na njegovie školske ocene. kršeći ruke od frustracije. Dok je nekad Džoel bio veoma organizovan i njegov rad veoma temeljan. Srećom. od jednog proizvođača. ali je on odbijao čak i ideju o novim cipelama. na brzinu otkucani na kompjuteru (njegova tastatura i miš su još uvek mogli da se dodirnu) i to bez mnogo razmišljanja i traganja za činjenicama. odlučio se . Retko kad je mogao da se dovoljno skoncetriše na učenje za ispite. samo gurne stopala u njih. Bio je starija generacija u školi ali je pokazivao slabo interesovanje za aktivnosti svoje generacije i ostavljao programe koledža neotvorene. Jednog dana Stiven i Karol su po povratku kući našli Džoela kako stoji u mraku. sa stegnutim rukama. Najzad. ali on je pokazivao slabo interesovanje. Njegovi roditelji su strepeli da bi zbog Džoelovih ne tako dobrih ocena Univerzitet iz San Diega mogao da povuče svoju ponudu . kako bi se skoncetrisao na svoje prisile. Bili su mogući samo laki i uopšteni razgovori. umesto da. njegova soba je postajala strašno područje jer nije bio stanju da dotakne ništa prljavo. Tada.a uvek je bio najbolji učenik. da je propuštao da uradi domaće zadatke . on se prijavio na nekoliko univerziteta u Kaliforniji pre nego što ga je njegov OKP potpuno obuzeo i onesposobio za rad. Džoel nije mogao ništa da dotakne posle pranja i ponovnog pranja svojih ruku.Bilo je jasno da je dostignuta krizna tačka. Pribegao je korišćenju svog kolena za menjanje kanala na televizoru i pokušao bi pomoću kolena da olakša svoj odlazak do škole i dok je nekada sakupljao. I dok je nekada uživao da vozi bicikl do prodavnice zdrave hrane. ništa ne radeći i izbegavajući da bilo šta dotakne.i često je plakao. stegnutim šakama.bez mnogo entuzijazrna . pripremio hranu u Džoelovom prisusutvu izbila bi rasprava i duga svađa oko . ali je ovo bio dug i aljkav proces zbog toga što je sad mogao da koristi samo jednu ruku. nesposoban da sebe natera da dodirne prekidač za svetlo. Džoelovi strahovi u vezi hrane su se povećavali. Provodio veliki deo vremena stojeći sa savijenim rukama.ili da bi Džoel mogao da li posledqjem trenutku odluči da ostane kod kuće i da ništa ne radi. sada nije mogao ni da čita novine jer nije mogao da podnese da mu na rukama ostanu tragovi štampe. kako je naučio. Stiglo je nekoliko potvrdnih odgovora za prijem. Ceo dan bi mogao provesti u pranju veša i kupanju. sad je morao da bude vožen do nje. Džoel bi se uspaničio i počeo da viče. uključujući i radio-amaterstvo i baštovanstvo. sada su njegovi izveštaji i zadaci bili sklepani u poslednjem minutu.

bacajući stvari svuda naokolo. a nije imao dovoljno kondicije da se suoči sa procedurom od osam ili deset sati kupanja. Počeo je da preživljava na komercijalnim paketima organskih vegeterijanskih obroka i organskih sokova. bez obzira koliko je to u tragovima ili izmišljeno. Nije mogao da uzme ništa što su oni dodirivali. Stiven je morao da mu kupi par plastičnih rukavica za jednokratnu upotrebu jer je sad i njegov kompjuter ponekad bio zagađen. Džoel nije mogao više da oblači odeću ako bi ova slučajno dotakla pod ili kad bi je dotakli Karol i Stiven. On je tu poslednju školsku godinu proveo tako što se kroz nju provlačio.toga da li je sve bilo čisto. Džoelove opsesije oko hrane su se pogoršavale. Džoel je bio frustriran i ljut. Jednog jutra Džoel je probudio Stivena: plakao je i objašnjavao mu da je imao noćnu poluciju i da sada . kaže Stiven. Zbog toga što je sve bilo prljavo. razvio je opsesiju da su pojedini delovi kuće bili zaraženi zamišljenim bakterijama. Ali Džoel bi se žalio da nisu dovoljno dugačke i da su bakterije nekako dospevale u rukavice. Tad već nije mogao da koristi telefon. kojim bi ga "čistio". Porodične svađe i eksplozije su bile veoma česte. a da se pre toga ne okupa. ali Džoel nije pokazivao nikakvo intersovanje da i on ide. predmet bi bio nečist i neupotrebljiv. ali su njegove fizičke rezerve bile tako slabe da je malo toga mogao da učini na njegovom savlađivanju. Džoel je počeo da shvata da ima medicinski problem. Njegova prisila pranja je eskalirala. Cevi su počele da cure i Stiven je morao da postavi kofe ispod njih i da ih redovno prazni. "najviše oslanjajući se na svoja kolena" . već bi samo zaspao ispružen na stolici iznuren. To je bio početak našeg shvatanja te bolesti". Zid iza umivaonika je stalno bio natopljen od Džoelovog bacanja vode na njega. uključujući i roditelje. na primer da otvori vrata. kao i od dijete koja je bila potpuno neuravnotežena. Izgužvani peškiri su bili razbacani po celoj kući. Kerol je naišla na istu knjigu i ponela kući nekoliko primeraka.ako bi postojala i mala verovatnoća da je nešto zaprljano. Autobusom bi se odvezao do bioskopa i sa sobom nosio svoju specijalnu užinu. niti da otvara vrata. Karol i Stiven su postali taoci u svom sopstvenom domu. "Našli smo se u situaciji da krišom uzimamo hranu kada ga to ne bi uznemiravalo. ali je takođe bio abnormalno zavisan od njih na čudnovat i groteskan način. nije mogao da jede ništa što bi oni pripremili. imao je normalan tinejdžerski odnos ljubavi i mržnje prema svojim roditeljima. pribegao je spavanju u vreći za spavanje. nije mogao da podnese da budemo u njegovoj blizini. Ona i Stiven su je prosto progutali. Džoel se neprestano žalio da je "kuća prljava". Da stvari budu gore. i s velikim zanimanjem počeo da je prelistava. Svo troje su sada znali od čega je Džoel bolovao i posle nekoliko ispitivanja Kerol i Stiven su uspeli da ga privole da stupi u kontakt sa mnom na UCLA-i. "Tada". Karol i Stiven su počeli da opisuju njegovu fiksideju kao "molekularizam" . On nije mogao da izlazi napolje. Kasnije. Filmovi su mu bili jedina rekreacija. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. ali Džoel nije mogao. Njegova generacija je odlazila na putovanja u Evropu. kada su njegovi opsesivni rituali postali isuviše bolni. Nije mogao da jede iz njihovih tanjira i da koristi njihovo posuđe. Fizički je bio icrpljen od dugih sati provedenih u kompulsivnim aktivnostima. Skoro u isto vreme. Baš pre nego što je potpuno postao disfunkcionalan . "smo prvi put videli celokupnu sliku. Više nije spavao u svom krevetu. koje bi pio direktno iz flašice. Zapravo je on bio taj koji ju je prljao.u studentskoj knjižari nabasao je na knjigu Džudit Rapaport (Judit Rapoport): "Dečak koji nije mogao da prestane da pere" ( The boy who couldn't stop washing" ). kako bi izbegao da se tušira i presvlači kad dođe jutro.kad je još mogao da izlazi napolje . S druge strane.

Svi su. On nije funkcionisao. Jednog dana Karol i Stiven su došli kući i našli kako voda teče iz slavine ceo dan. je tražio od roditelja da idu da mu kupe specijalnu hranu i piće za vanredne slučajeve a stvarao je i specijalne zalihe sredstava protiv zagađenja. sve do iznad laktova" . Tom prilikom Džoel se kupao sedam sati. Džoel je još uvek stalno prao ruke. Oni su odbijali ili odlagali mnoge od ovih molbi. spoljnji sloj kože na njegovim rukama je bio zapravo potpuno oguljen. njegovo telo bi bilo svo crveno posle toga. kada bi Džoelu naložili da dotakne "zagađene" predmete kao što je kvaka na vratima od kupatila. lako je reći nekome: 'Hajde. uključujući i Džoela. Takođe su znali da bi provodili svo svoje vreme u donošenju odeće u bolnicu i da ne mogu finansijski da izdrže zamenu svega što je bilo prano od strane osoblja i tako označeno kao nešto što se ne može obući. Morali su to da rade". Oni bi čvrsto . Svo vreme Džoel je odbijao da uzima lekove jer se bojao da mogu biti zaraženi. Ipak. seća se Stiven. Stiven kaže: "Imali su jednog velikog jakog momka koji je ljude nage isterivao iz kupatila. Džoel je bio u bolnici deset nedelja. Sama pomisao o započinjanjanju tuširanja je za Džoela bio izazov ravan prelasku cele pustinje pešice. Njegovi rituali oko kupanja su postali toliko bolni da je jednostavno prestao da se tušira. zašto se ne istuširaš i ne izađeš odatle? Ali to je strašno. To tuširanje je bilo prekretnica. A i to je bilo samo zato da bi mogli da ga odvedemo u bolnicu". Ponekad bi ih usred noći Džoel probudio i molio jedno od njih da zatvori slavinu. što je bilo za njega veoma važno jer je to značilo da je mogao da bude član moje grupe. Džoel je pravio male napretke i dostigao je određen nivo a onda bi napravio još jednu seriju malih poboljšanja. što je potrošilo celu zalihu porodičnog zdravstvenog osiguranja namenjenog za duševne poremećaje. a kad bi završio nije mogao da zatvori slavine jer bi onda ponovo isprljao ruke. Više nije mogao da pije vodu iz vodovoda već samo flaširanu. bilo je i kriznih trenutaka u bolnici. Rekao nam je da kad bi ušao da se kupa i počeo da se pere i posle kapnuo na deo koji je već jedanput oprao. "prošao je dvadeset i jedan dan pre nego što je skupio hrabrosti da se okupa. stalno podsećajući Džoela da imaju ograničen kapacitet za ugađanje njegovim nelogičnim zahtevima. Iako još nije imao 18 godina. Stalno je molio Karol i Stivena da mu donose potpuno novu odeću a da staru bacaju. Znali su da bi ovo bilo previše stresno i ponižavajuće za nekoga ko ima takve strahove. uključujući i vreme utrošeno za tuširanje. Oni su znali da nikad ne bi mogli da udovolje njegovim zahtevima jer bi morali novu odeću da odnesu zapakovanu u nezagađenim kesama. morao ponovo da ga pere. shvatili da je hospitalizacija njegova jedina nada. Bio je kako on kaže "zaleđen". Oni su zapravo razmišljali da mu postave ultimatum: ili će nositi ono što mu je bilo na raspolaganju ili će morati da nosi bolničke ogrtače. Kako su nedelje prolazile.mora da se okupa. Za ovo vreme je sakupio hrabrost da pokuša sa uzimanjem lekova. I naravno. Terapija je uključivala i vežbu izlaganja i prevenciju reakcija. Najzad su se dogovorili da realizuju plan po kome će doneti jedan komplet čiste odeće prilikom svake posete. On bi čak išao dotle da bi se skoro onesvestio prilikom kupanja od toplote isparenja. Sa većom učestalošću i izraženijom potrebom. Stiven kaže: "Treba imati zaista dosta hrabrosti da se rade takve stvari. jednostavno strašno. "Jedanput". bio je smešten na odeljenje za odrasle jer je završio školu. Kad je otišao u bolnicu. strani ljudi bi doticali njegovu odeću i on bi tražio od svojih roditelja: "Odnesite to. Stiven se složio i dao mu neke predloge i savete kako bi skratio vreme kupanja. što mu je pomoglo u oslobađanju od anksioznosti. ali to nije pomoglo. Znate. Ne mogu s tim da se nosim". U bolnicije sve bilo praćeno i nadgledano. kad vam je OKP tako jak.

. " naći će on sebe". Ana kaže: "Danima me je opsedala misao o toj bolesnoj sestri koju nikad nisam videla i ta misao nije htela da me napusti. Džoel jednog dana rekao: "Odlučio sam da ne mogu da budem bolji od drugih ljudi. naterao bi sebe da se Refokusira na nešto drugo. još uvek jede vegeterijansku hranu. Naravno.zatvorili kesu i dali je nekome od osoblja koji bi to direktno predao Džoelu. Obično je u stanju da ih uveri da je sve pod kontrolom. Karol i Stiven ostaju budni na bilo kakav znak nazadovanja i odmah upozoravaju Džoela ako primete. On je mlad momak i prošao je kroz mnogo toga. Ali jednog dana se desilo da joj je devojčica koja je imala krevet blizu rekla o svojoj sestri koja je bolovala od teške bolesti bubrega opisavši slikovito i detaljno simptome bolesti. na logorovanjima. Kad se vratio kući bio je odlučan u tome da se ne vraća ponovo u pređašnje stanje.proteklo je manje od godinu dana od kada je bilo jasno da ima OKP . Stiven kaže: "Džoel je imao mnogo sreće da dobije pravu pomoć. ANA I NJEN MOMAK Anino najranije sećanje vezano za opsesije. Kad bi uhvatio sebe da misli o zagađenju. Zbog toga što je imao problema sa koncetracijom. težak rad. Ona je znala da će sve biti u redu s njim kad je uradio najtežu stvar od svih: dotakao je ručicu za povlačenje vode na toaletu. Nije imalo mnogo smisla da se osećam tako loše zbog potpuno strane osobe. kod njega kao spoljneg pacijenta kompulsije pranja su nestale za 99 procenata. da ima problema sa odlučivanjem da nešto pere na "pravi način". Momenat istine se dogodio kad je." kaže Stiven. gde studira kompjuterske nauke. Za njega. "Ta strašna epizoda je sada iza nas. Posle šest meseci rada u terapiji ponašanja. kao i ranije. počeo je da radi na prevazilaženju takvih stvari kao što su anksioznosti oko realizovanja poslova. Neposredno pre završetka desetonedeljnog boravka. Džoel je bio u stanju da se upiše na UCLA iako se još uvek borio sa svojim problemima sa koncetracijom. Ona se pripremala za prijatan i zabavan izlet. Džoelovo stanje značajno se poboljšalo. Džoel je privremeno napustio koledž i privremeno je dobrovoljno radio u Medicinskom centru pri UCLA-i.takvo stanje je moglo da traje godinama". se odnosi na događaj iz petog razreda za vreme kampovanja devojčica izviđača. Počeo je da uredno odlazi i učestvuje u programu dnevne bolnice za OKP pri UCLA i i ide na sedmične sastanke terapijske grupe za OKP. kako kaže Kerol. ali je bilo tako". Logorovanje je postalo tužno iskustvo i Ana nije mogla da zaboravi ove bolne misli sve dok se nije vratila kući. Ovo je izgleda funkcionisalo. to je rad. Da se nije našao na ispravnom lečenju . ali može da jede iz tanjira i da koristi posuđe kao i svako drugi. na primer. U njegovim privatnim psihijatrijskim savetovanjima. što je dovelo do toga da počne da prima platu za nepuno radno vreme na tom mestu. Kao stvar svog izbora. kritičnu ulogu u svemu tome je imala i činjenica da je imao takve roditelje koji su tražili ispravan tretman i bili uporni da ga podrže dok je on radio u svojoj terapiji ponašanja. ali je bio u stanju da kontroliše svoje kompulsivne rituale. Neću da sebe činim čistijim od drugih ljudi". Stiven je odoleo potrebi da upita sina: "Zašto jednostavno ne uradiš X-Y-Z ? Zašto ne pokušaš da se skoncentrišeš?" Znao je da "nije lako onome ko je prošao kroz sve ovo. od pravih ljudi u rekordnom roku. Još uvek je imao više vrsta anksioznosti. Strašna epizoda njihove porodice bila je iza njih. Kakva je razlika između odlaska na koledž u ovom tromesečju i odlaska u sledećem?" Posle nekog vremena Džoel je postao dovoljno jak da napusti njihov dom i ode na jedan veliki univerzitet. Postao je veoma efikasan u Preimenovanju i Aktivnom Revalorizovanju.

Morala je da zna kako je uzimao drogu i sa kim. sada usmerene na neosnovane strahove i sumnje u vernost svog mladića. Ova misao ju je dovela do toga da je otišla kod školskog psihijatra koji je na osnovu petnaest minuta razgovora sa njom. Znala sam da sam sklona da izaberem muškarce sa ozbiljnim problemima i previše često sam osetila uticaje istih na moju osetljivu duševnu ravnotežu. pojavile su se jednako neobjašnjive i nelogične opsesivne misli. Ipak. Kasnije je saznala da je on fantazirao o Tijegs više zbog svoje potisnute homoseksualnosti. Ironija je da me je verovatno ta moja želja da sebe zaštitim. "Zašto ja o ovome razmišljam ?". "Počela sam da se pitam kako je bilo ko mogao da proživi dan. Bile su kasne sedamdesete godine i slike Tijegsove su bile svuda. Tada je saznala da nije ljubomorna veštica već žena sa teškim oblikom OKP-a Ana je bila zabrinuto dete i kasnije kao odrasla osoba često je patila od anksioznosti i nesigurnosti. to objašnjenje ju je oslobodilo od strahova da je poludela. pojavile bi se opsesije. Za vreme druge godine na visokoj školi imala je prvu pravu romansu. odvela u moju najintenzivniju rundu sa OKP-em". Ana.Posle više godina. nije videla kakve veze bi mogle da imaju takve opsesije i njena povratna razmišljanja i njeni sve češći panični napadi. i da je zato bio manje zagrejan za nju. Anu je obuzela nova savlađujuća opsesija: smrt. kao i OKP. Anu su počele da opsedaju misli o tome. znajuči da će pre ili kasnije smrt ugušiti njegov ili njen život i učiniti postojanje besmislenim". "Zaključili smo da volimo jedno drugo. ali nije znala odgovor. "Rečeno mi je da je verovatan uzrok mojim paničnim napadima taj što sam odrasla u perfekcionističkoj porodici. čak i nenamerno. Svaki put kad bi ih ugledala. uglavnom posledica bioloških faktora. To je njega zaista izluđivalo i skoro dovelo do raskida veze. Stalno bi joj pred oči izlazila slika kako on to radi i tako sve dok joj se ne bi smučilo u stomaku. sa zgodnim mladićem starijim od nje godinu dana. Ana je anlizirala sebe i zaključila da je preosetljiva i ljubomorna po prirodi. abnormal nog straha od napuštanja kuće. Poveravali smo i najintimnije detalje života jedno drugom". Nekako je sebi uvrtela u glavu da je njegov problem sa drogama bio njena krivica. moje nezdrave veze sa muškarcima su me učinile posebno ranjivom i razmišljala sam na koje sve načine bi muškarac mogao da me uništi. kada su i ovakve trivijalne stvari bile previše bolne za nju. Iako je isprva pokušala da bude bez predrasuda o ovoj njegovoj navici. Do vremena kad sam susrela Gaja. nikad ne naučivši da efikasno izrazim svoje osećanje ljutnje". Počeli su da se redovno viđaju. bilo kojeg vremenskog trajanja. Iako su ona i njen mladić odavno raskinuli vezu. A onda u leto posle mature. Počela je da traži znakove da je gubila razum. kao što su gužve i mračna mesta. Najzad je dobila dijagnozu da boluje od agarofobije. Vežbanje sopstvene određenosti u situacijama i terapija izlaganja situacijama i mestima koja su izazivala napade. pitala se. Ovo nije retka komplikacija kod ljudi koji imaju spontane napade panike. ona je još uvek povremeno imala opsesije o njegovoj narkomanskoj navici. Iako sad verujemo da su panični napadi. oslobodile su je od strašnih simptoma osećaja terora i straha da će doživeti srčani udar. ubrzo je počela stalno da se tome vraća u svojim mislima. Jednog dana on joj se poverio da je voleo da masturbira gledajući sliku supermodela Čeril Tiegs u bikiniju. a ne zbog manjka Anine seksualne privlačnosti. potpuno ispravno. U koledžu je postala bliska sa čovekom koji je uzimao drogu. pitala se kako će uopšte moći da održava veze sa muškarcima u budućnosti. za nju je bilo teško da se otrese opsesije o Tijegs. zaključio da je pravi problem bio u tome što je bila opsednuta grudima svoje majke. Ana bi osetila talas odvratnosti pomešane sa strahom da bi njene intenzivne opsesije opet mogle da buknu. . Otišla je na višu školu i srela Gaja: "Svaki put kad bih imala romansu.

kaže Gaj. Ana je našla rešenje. "Najzad". Iako je bio veran i pun ljubavi. ta žena bi pomenula da je to zapravo bilo pre četiri godine ili da je to bilo u julu a ne u avgustu i Ana bi započela sa novim bombardovanjem pitanjima. Gaj je živeo u Evropi. "Ne iznenađuje" kaže Ana. "Fantazirala sam o istom načinu lečenja i u mom slučaju". U njenom umu. u sebi recitujući činjenice koje joj je saopštio. Ako bi on odgovorio na neko pitanje koje sam već ranije postavila i taj odgovor se ne bi savršeno podudarao sa onim od ranije. ona je počela da razvija psihosomatska oboljenja i da razmišlja o samoubisvu. Čitala je o nekom čoveku koji je patio od duševnih problema koji je sebi ispalio metak u glavu i nekim čudom je sebe izlečio tako što je uklonio oštećeni deo mozga. jedna izvitoperena i pogrešna verzija tog događaja. zašto. Upitao bih je: 'Zašto me to pitaš?' A ona bi odgovorila: 'Moram da znam. Ana se osetila ranjivom. "Često nije bilo dovoljno da čujem odgovor jedanput. A onda je počelo i sa njim. Brojne konverzacije bih počela sa: "Da li si ranije bio zaljubljen? Kad si tačno poslednji put video tu osobu? Zašto je više ne viđaš? Da li razmišljaš o njoj?" Ana je želela da zna kada je gledao časopise. Oni su tada zajedno otišli na letnje putovanje u koje su bili uključeni i obilasci njegovih omiljenih mesta i ponovni susreti sa starim prijateljima. "A. kada je poslednji put čitao jedan od njih i ukupan broj puta koliko ih je čitao i koje. smatrajući da će je to zadovoljiti. On je bio ljut jer je osećao da sam bez potrebe sumnjičava i nepoverljiva. teška osoba. "da je Gaj mrzeo takve razgovore koji bi se završili tako što bi se oboje naljutili. Anu je obuzela potreba da sazna kakvu su tačno ulogu oni imali u njegovom životu. Tražila je od njega dajoj dokaže kako je samo zamislila da joj je on ranije ispričao drugačiju priču. Kao tinejdžer. Ona bi provodila sate proveravajući i ponovo proveravajući njegove odgovore. tragajući za bilo kakvim neslaganjima. Posle godinu dana ovakve veze. moram da budem sigurna. Nikad nije zapisivala detalje njegovih odgovora i nikad nije bila potpuno sigurna da su neusklađenosti u njegovim odgovorima bile prave ili izmišljene. uplašenom i osramoćenom što nije mogla sebe da kontroliše. Zahtevala je d ajoj odmah odgovori.'" Ponekad bi joj odgovorio na nemaran i apstraktan način. kada je bio poslednji put da si video tu osobu? ja verovatno ne bih bio u stanju da joj odgovorim . kakva je bila.čak i o tome da li je ikad čitao časopise o devojkama.a nije . "sam za partnera izabrala osobu kojoj se moglo verovati. video sam je poslednji put u avgustu pre tri godine". kaže Ana. U tom trenutku on se usprotivio: "Ne nećeš. počela sam da imam opsesiju o njegovim ranijim romantičnim vezama". Mrzela je tu tešku i nesretnu osobu. u razgovoru. Moja ljutnja se zasnivala na osećaju da su njegovi odgovori bili neubedljivi i opstruktivni". i neprestano bih ga o tome zapitkivala. Ali ako bih rekao ne i ona me upita 'Dobro. "kod petog ponavljanja pitanja postalo bi sasvim glupo. ljubomorna. Prvo je počela da me opseda ideja da je on uzimao drogu" . na neki apstraktan način. Kaže: "Znao sam da ako me upita: 'Da li si ikad izlazio s tom osobom i napio se?' mogao bih da odgovorim sa da ili ne i to bi bilo to. Gaj je bio zbunjen i osećao se kao žrtva pogrešnog ophođenja. Bio je u pravu. kako se kasnije ispostavilo. onda bi to kod mene uzrokovalo velike duševne patnje.Gaj je bio nevina žrtva. Uzela bih ove nedoslednosti kao dokaz da Gaj u početku nije govorio istinu". To je najgora stvar koju možeš uraditi". a takođe i očekivati podrška. jedna od dve stvarije morala da se događa: ili ju je Gaj lagao ili je ona počela da ludi. Tada je već bila uverena da je u suštini goropadna. Koliko dugo je poznavao žene? Da li je izlazio sa njima dok je bio u visokoj školi? "Uvek bih započeo odgovarjući joj". odakle su oni došli. Ali kasnije. Saopštila je Gaju da će početi da zapisuje sve što bi joj on govorio.

Imala je mnogo veće brige . Ona je svoje nestrpljenje otvoreno pokazivala. shvatajući da kad je zauzeta ne postavlja sva ta smešna pitanja. tako da sam znala šta su panični napadi. Ana bi u očaju odgovorila: " Ne. Ovaj sukob je ojadio i Anu i Gaja. Gaj je počeo da koristi terapiju ponašanja kako bi pomogao Ani. Nikad nije kod njega prirnetila neko nepoželjno ponašanje. Gajeva majka je smatrala da je njen sin doveo u kuću jednu teško uznemirenu mladu ženu i nije imala puno strpljenja za njene probleme. U to vreme su zajedno živeli i oboje bili u stresnom periodu svog života. Primetio je da kad bi se previše umorila. ali ovo je bilo nešto potpuno novo. kao nekakvog vremena bunila. znala je da je Gaj zaista jedan stabilan. kad joj je bilo najgore. "Pokušavali smo da izađemo iz toga i ja nisam bio siguran da li je Ana bila problem ili sam ja bio totalno nekompetentan kao predavač". a on počinjao da radi na akademiji . Gaj se priseća tog vremena. On je veoma osetljiv momak i mislio je da mu nisam verovala. govoreći da me je lagao jer sam ga pitala da li se nešto dogodilo u sredu ili četvrtak ili slično. dublje u sebi ti mora da zaista želiš to da radiš. Ono što nije znala je da je imala OKP. Na njihovom drugom putovanju u Evropu.onako detaljno kako je ona smatrala za neophodno i onda bi započela sa novom rundom dosađivanja". on je tada samo pokušavao da je skine s vrata. Gaj ju je zaprosio. iako je zapravo on pre mene imao veoma miran život". dobar momak. Ovo je bilo pre devet godina i Ana je bila jedan od prvih pacijenata kojoj sam mogao da objasnim sa određenom sigurnošću da je problem bio u hemijskoj neravnoteži u njenom mozgu koju nazivam Zaključanost ili Blokiranost mozga (Brain . ali ona bi. Vrativši se u Los Anđeles potražili su pomoć i bili su upućeni kod mene na UCLANeuropsihijatriskom Institutu. ne! Vi ne razumete to". Dublje u sebi je shvatala da zbog svojih nesigurnosti pokušava da sabotira divnu vezu. "Ja sam samo izgubila" kaže Ana "Htela sam da se ubijem jer sam stalno imala opsesije i počela da radim sve te lude stvari. ubrzo su oboje počeli da ozbiljno sumnjaju u zajedničku budućnost. Ana se seća: " Imali smo brojne sukobe u kojima bih ja vikala na njega. dezert:' Da li ste seli i jeli u podne ili četiri minuta posle? O čemu stc razgovara1i?" Ana je bila izmučena. (Oko 10-15 procenata ljudi koji pate od OKP-a takođe imaju i panične napade. pa je on u skladu s tim i planirao njihovo putovanje. odseli su kod njegove porodice u njihovom malom domu. Takođe je unapred planirao i njihove dnevne aktivnosti. gde je živela njegova porodica. On se veoma uznemirio. šta kao glavno jelo. Nekoliko prvih godina njihovog poznanstva odlazili su u Evropu više puta. Iako nije znao za to. što je na neki način i bila istina.) Znala sam da nešto ozbiljno nije bilo u redu i da moram da odem kod psihijatra. Jednostavno sam bila opsednuta pokušajima da rekonstruišem njegov život. Ovo se ispostavilo kao pogrešna odluka. Gajeva majka bi joj rekla: "U redu. Postavio sam joj dijagnozu klasičnog OKP-a. njena opseseija bi bila spremna da skoči. Mora da postoji neka specijalna potreba u tebi". Tog leta. Mislio je da radim to zbog zabave ili tako nešto. ha?" . on laže. Ipak. Nismo imali nikakav pokazatelj.njen suprug je nedavno imao srčani napad. za sve vreme koliko ga je znala. a on bi pogrešno odgovarao. Onda bih pomišljala: "U redu.on se sada smeje. Ona je bila na višoj školi. Ona ga čak nikad nije videla da previše pije. moraću da raskinem sa ovim mladićem. "Nisam imala pojma šta se događalo i osećala sam se strašno Jer sam zapravo maltretirala svog mladića svim tim ludim pitanjima. što je naravno samo pojačalo Anin stres i njene opsesije. "Zaista ludo.na poslu kome nije mogao da posveti punu pažnju. Ne bi se setio svakog odgovora kojeg je dao. Već sam bila prošla lečenja za panične napade. Dublje u duši. Mučila ga je u vezi svake žene s kojom je ikad izlazio: "Kako je izgledala? Šta ste jeli kad si izlazio sa njom? Gde ste tačno otišli? Šta ste imali kao predjela.''' U stvarnosti. Ali niko od nas nije znao šta je to bilo. ali sam bila u Evropi pa sam nekako morala da odživim ostatak tog leta".

U tih petnaest minuta. U početku tretmana mnogo puta za njega je bilo mnogo lakše da nastavi da odgovara na pitanja. a ona bi plakala. "bila je toliko srećna. mogla je to da uradi". Ana je sve više sticala samopouzdanje da može da kontroliše svoje simptome OKP-a. Ana je mrzela to što joj je OKP učinio i bila je motivisana da naporno radi kako bi ozdravila. Kada joj je saopšteno da ima bolest mozga. On bi joj rekao: "Znaš. Sa svakom nedeljom koja prođe i sa svakom nedeljom u kojoj ova stvar stoji nad vašim životom. vrednost ne podleganja negativnim impulsima raste. Gaj priznaje. "Prva tri meseca su bila traumatična zbog antagonizma između nje i mene". da su koristili petnaestominutno pravilo i na nekonstruktivan način: "Jedan od nas bi otišao naduren i ostao tako neko vreme".već da su bila njen OKP. Bila je u stanju da nekoliko nedelja ne postavlja pitanja. Gaj kaže:"Ana je znala da mora da nastavi sa svojim životom. Ukratko. Nisam uradio to što sam obećao da ću uraditi i u vreme kad sam obećao da ću uraditi". ali je Gaj shvatio da je petnaestominutno pravilo bilo više od jednostavnog čekanja. Gaj je jedva čekao da pomogne Ani. da nisu predstavljala nju . zalupivši vratima ili bi samo sede1a na krevetu i plakala. Ona bi izletala napolje iz sobe. kaže Gaj. Kako su meseci prolazili. loše se osećaš jer danas malo više osećaš svoj OKP. Postavio je neka osnovna pravila: odgvorio bi na jedno pitanje. Ali tokom prošle nedelje. pa je vrednost izvršavanja kompulsije opala kad je to identifikovala kao OKP. Njen problem je bio OKP. "U takvim prilikama". Veoma tiho bih joj rekao: "Ja mogu da odgovorim na tvoja pitanja. Oni bi se svađali. Kako je Anin tretman napredovao. Gaj joj je bio part ner u terapiji ponašanja. jedan bi odlazio u kuhinju a drugi u spavaću sobu. Postajala bi hirovita. Ana bi koristila reči kao: "Moram da budem na oprezu. neraspoložena i povučena. ono ju je navodilo na prepoznavanje i shvatanje da su njena pitanja bila smešna i nelogična. ali bi ona zaboravila odgovor. I dok članovi porodice ponekad pokušavaju da sabotiraju tretman osobe sa OKP-em jer se boje da će se osoba promeniti i odbiti da više bude porodični otirač ili štogod drugo. ali sam tada prvi put primenio petnaestominutno pravilo na jedan sistematski način. Kad bih rekao: ' Ovo je tvoj OKP' ona bi tražila da joj kažem da nije samo u pitanju to što ja ne želim da odgovorim na to određeno pitanje". Oboje smo znali da nije imalo prave svrhe odgovarati na to pitanje. Shvatio je: "To nije bila osoba koju sam voleo. stvarno nije bilo loše" ili . ali je shvatio da joj tako ne bi pomogao da ozdravi. "Ako bi se kući vratio sa pola sata zakašnjenja. a ako bi se oslobodila ovoga. Četiri Koraka terapije ponašanja se još nisu potpuno razvili kao metod.''' Gaj je znao da joj je bilo strašno jer bi počela mahnito da proverava i ponovo proverava stvari po kući.Lock). On kaže: "Bilo je teško za nju da se odluči kome da veruje. Ani je to bilo veliko olakšanje i bila je nestrpljiva da započne sa tretmanom. To se njoj događalo i ona je bila u bolu". Stoga nije postojao razlog za brigu". ako stvarno to želiš da uradim" ali ju je uvek podsećao da problem nije bio u njenoj potrebi da zna odgovore na ta pitanja. nasuprot pravog i trenutnog olakšanja koje bi mogla da dobije postavljanjem svojih pitanja. Ona mi je ranije već postavila to pitanje i ja sam odgovorio na njega. Gaj kaže: "Dublje u sebi. a ne na čitavu gomilu pitanja i onda bi je naterao da sačeka petnaest minuta pre nego što bi smela da mu postavi sledeće. Gaj je mogao da je upita: "Da li zaista želiš da ja odgovaram na tvoja pitanja?" I ona bi rekla "Ne". Pošto su živeli u malom stanu. jedno drugom su ostavljali mesta i bukavalno i figurativno. Veliki korak napred. bila bi time veoma uznemirena. Nemoj da brineš o tome". On ju je stalno uveravao: "To je samo OKP. Nije ona bila ta koja je radila sve te otkačene stvari. Ana je znala da je sve u njenom mozgu. takvu razmenu je bilo teško napraviti: petnaest minuta čekanja i pravo mučenje sa obećanjem oslobođenja posle jednog dužeg vremena.

kad bi mi govorio 'Neću da učestvujem u ovoj opsesiji. ali on je zaista uvek bio uz mene i ukazivao na manifestacije OKP-a. To je suludo". To je zaista pomoglo. Poneki put bih se veoma razljutila na njega." kaže Gaj. Nisam siguran kako bih se uključio u terapiju da je ona imala ozbiljan problem sa pranjem ruku. Ana sada opisuje svoj život kao "normalan".' Ali kad je razumeo šta je to bilo. Ana još uvek ima neku od ludih misli. Ana je završila svoj zahtevni program na doktoratu.' Što se mene tiče. Ležeći u kre vetu jedne noći. kako ona kaže: "Gaj je dosta naučio kako da postupa sa mnom. Prestani to da radiš. Naravno.' Očajno mi je bilo potrebno da odgovori na jedno od tih pitanja ili da potvrdi neku činjenicu . kao sumnjivo ometanje. Ranije. počela je sa opsesivnim mislima "Šta ako je moj muž homoseksualac?" Ali. Neću da odgovaram na tvoja pitanja. To je OKP.uz njegovu pomoć uložila u ozdravljenje. vrati sa za petnaest minuta i onda ćemo da pričamo. Ana je prošla kroz osamnaest meseci terapije ponašanja. Gaj je veoma svestan koliko napora je Ana .ali on jednostavno to ne bi uradio. Meni zaista treba neka pomoć. Ovo je stvarno. bio je veoma određen i jak. Za to vreme. na koja se ne mogu dati odgovori. Zato iskoristi svojih petnaest minuta. Bilo mi je lako da uvidim daje tu postojao problem i da učestvujem u terapiji jer sam toliko bio u tome". Ponekad. mnogo puta mu ja nisam verovala. Puno članova porodice nisu bili od pomoći. Srećno su u braku već četiri godine i imaju bebu. "imali smo sreće jer sam ja bio uključen samom prirodom njenog OKP-a. on je bio dosta zaslužan za moj oporavak. Sada to mogu da vidim kao pozitivan korak za moje dobro". jedanput nedeljno kao spoljni pacijent sa malim dozama lekova kao pomagalom."Znam da je ove nedelje bilo dosta loše". u pravu si. Pre lečenja. ali me nećeš naterati da odgovaram na tvoja pitanja. Možeš da uradiš šta god hoćeš. Rekla bih: 'A nije. On je rekao: "Daa. . One imaju vid "Šta ako?" pitanja. tako da ona i Gaj sada imaju uspešne karijere predavača. brzo se obratila Gaju i rekla mu da je imala ovu ludu misao i da zna da je to bio OKP. ali pomagalo je. samo bi se naljutio i rekao: 'Ti me maltretiraš. Okrenuo se i ponovo zaspao. "Na neki način. tako nešto bi me razbesnelo.

Budite svesni toga kako vaš OKP utiče na vaše voljene osobe. i o Četiri Koraka. • Budite svesni vašeg korišćenja simptoma OKP-a. • Obostrano prihvatanje u kontekstu konstruktivnih interakcija. • Pomozite članovima vaše porodice da nauče više o OKPu. a ne da kritikuju. • Članovi porodice mogu da postanu odlični koterapeuti.Važne tačke da se upamte • • OKP uvek uključuje i porodicu. veoma je poželjno za uspešniju primenu metode U Četiri Koraka. 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji . kako bi ste im pomogli da izbegnu neproduktivno kritikovanje i pohraniivanje vaših simptoma. • Na svaki način izbegavajte da koristite simptome OKP-a kao način za pokazivanje vaše ogorčenosti ili besa prema vašim voljenim osobama. kao načina da se udaljite od potreba koje imaju vaši volieni. Ohrabrite ih da pomognu.

Kako se ovaj metod U Cetiri Koraka. Takođe je istina da ljudi sa OKP-em skoro uopšte ne uživaju u pranju i ponovnom pranju i stalnim proveravanjima. da . Ljudi sa ovim problemima moraju da urade mnogo više nego ljudi sa OKP-em kako bi pojasnili koju ulogu imaju ova ponašanja u njihovom životu i koliko oni zaista žele da prestanu sa tim. je u tome da je kod OKP-a ljudima potreba da urade prisilne radnje neprijatna. primena metode U Četiri Koraka za probleme oko ishrane. Ljudi sa OKP-em takođe imaju dosta skirvenih razloga da se drže svojih kompulsivnih ponašanja imajući tako izgovor za izbegavanje potpunog rešavanja nekih stvarnih teškoća koje život sa sobom donosi. do kog stepena nalaze da je njihovo ponašanje uistinu strano njihovoj predstavi o sebi i šta oni zaista žele. kocku i seksualnost. pa zato i nije tako teško da se privole da prepoznaju. Tako da je glavni problem lečenja u tome koliko ljudi sa ovim poremećajima mogu da odrede ova preterana ponašanja kao zaista nepoželjna. želja za promenom. Opet. droge. nalaze da su prirodni višak i loša kontrola nad impulsima veoma bitni u vezi ovih problema ponašanja. kompulsivnog kockanja i seksualnih ponašanja. Oni se žale ne samo da previše peru ili proveravaju. nije toliko izražena kod ljudi sa poremećjem oko ishrane i zloupotrebom raznih materija. uzimanje droge i alkohola i kompulsivno seksualno ponašanje. Naime. droge. Isto tako. Patološko kockanje.Preterano uzimanje hrane. Isti je slučaj sa kockanjem i čak je još više izraženo za seksualna ponašanja. Gledano iz prespektive lečenja. na nesreću. Ovi razlozi su često u vezi odnosa sa njihovim porodicama i u vezi straha od preuzimanja veće lične odgovornosti. Ovaj rad možemo predstaviti kao potrebu za dopunskim koracima. slično ljudima sa OKP-em prilikom njihovog određivanja prema svojim prisilnim potrebama da peru i proveravaJu. kompulsivnog kockanja i seksualnog ponašanja zahteva dodatni rad. oni veoma jasno prepoznaju ta ponašanja kao strana i njima samima. Zloupotrebljavanje raznih materija. Kompulsivno seksualno ponašanje Ljudi često pitaju koja je razlika između tretiranja Opesesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i drugih poremećaja. već da se osećaju potpuno zarobljeni tim potrebama da peru i proveravaju. a mnogi narkomani bi voleli da mogu da nastave da uzimaju drogu na neki kontrolisan način. Glavna razlika između lečenja OKP-a pomoću Četiri Koraka i lečenja ovih drugih poremećaja. SKRIVENI PROGRAMI Zbog ovakvih razlika. koje oni sami vide kao potpuno neprikladne i žele da ih se oslobode jednom izauvek. primenjuje kod drugih čestih stanja koja takođe mogu biti u vezi sa OKP-em? Kao i kod OKP-a izgleda da su delovi mozga koji rade sa serotoninom uključeni u lečenju poremećaja ishrane i drugih poremećaja u vezi sa kontrolom impulsa. kao što su poremećaji ishrane. Jasno je da ljudi koji imaju poremećaje ponašanja vezane za ishranu. ljudi ne žele da sasvim prestanu da jedu. barem do nekog stepena. kao što su patološko kockanje.

Ali opet. uzimanjem droga. kojima bi zaradili hranu. naročito za razvijanje snažne svesti o razlici između nijh samih i onoga što je njihov OKP. i više nego što je to slučaj kod pranja i proveravanja. kocka ili bude neprikladno seksualno aktivan. Tu leži dilema. pićem. ljudi. uzimaju drogu. Odlučujući faktor koji određuje koliko je metoda U Četiri Koraka primenjljiva na probleme kontrole impulsa.to je moja neodgovarajuća potreba da: jedem. jeste stepen do kojeg je osoba u stanju da razdvoji svoju predstavu i koncept o sebi od ponašanja koje stvara probleme. Jedanput kad počnemo da shvatamo kakvu ulogu igraju ovi emocionaini faktori kod koraka Ponovnog Određivanja. Ova ponašanja imaju ono što se u klasičnoj teoriji terapije ponašanja naziva "osnovnim pojačavajućim osobinama". Drugi problemi sa kontrolom impulsa su ponekad dosta složeniji. na jednoj strani i njihovih prisilnih potreba da jedu. pored profesionalaca koji rade u zdravstvu. uzimanje droga. možete steći dublje razumevanje koraka Ponovnog Određivanja. kockanje ili seks. mnogi ljudi dođu do saznanja da je deo ovih prinudnih potreba u vezi sa emocionalnim potrebama da se izbegnu bliski međuljudski odnosi i nepoželjne lične odgovornosti. kao i životinje mogu biti naterani na rad i veliki napor. NAZIVANJE PRISILE PRISILOM Čak i kod ljudi sa OKP-em potrebno je dosta napora. pijem. zavisi i stepen do kojeg metod U Četiri Koraka može da bude koristan za njih kao sredstvo u svesnoj terapiji ponašanja. Ali OKP je po prirodi lakše razdvojiti od ega ličnosti: ljudi gledaju na prisilnu potrebu da peru ili proveravaju kao na nešto strano njima samima. zasnovan je na produbljivanju i jačanju vaše spoznaje da ova potreba zaista ne odražava vašu pravu ličnost i želje i da je ona jednostavno uzrokovana pogrešnim porukama iz vašeg mozga.toje moj OKP".zapravo koriste ova ponašanja kao zaštitu i ogradu od suočavanja sa neprijatnim aspektima stvarnosti ili aspektima koji izazivaju strahove. Kao što vidite. seks ili droge koje izazivaju prijatna osećanja. Iako vam korak Ponovnog Određivanja pomaže da shvatite da su potrebe da perete ili proveravate uzrokovane pogrešnim porukama u vašem mozgu. Kad ljudi kažu:"To nisamja . Tek kada počnu da uviđaju ovu vezu. kockanjem ili seksom.bilo daje to jelo. bivamo svesniji mentalnih procesa koje osoba sa problemima kontrole impulsa mora da nauči da koristi. Sa tim u vezi. kockaju se ili neprikladno vode seksualnu ljubav. Drugim rečima. pije ili uzimaju droge. pre nego što čak i primenimo korak Preimenovanja na uopštenu kategoriju problema sa kontrolom impulsa. Ova činjenica je veoma dobro poznata mnogim ljudima. naročito dok je problem u začetku . uzamam droge. skoro odmah shvataju da ne žele da peru ili proveravaju. kockam se ili imam seks". na drugoj strani. ovaj posao je dosta jednostavniji u poređenju sa onim koji je vezan za probleme sa ishranom. Ljudi sa problemima sa kontrolom impulsa moraju da počnu da se čvršće drže spoznaje te razlike između toga ko su zapravo i šta zaista žele da postanu. Glavna teškoća koju treba da prebrodimo je. tu postoji potreba za onim što se obično naziva voljom potrebnom za prevazilaženje prisilne potrebe da se jede.pre nego što ponašanje postane sasvim patološko. za šta može biti . koliko osoba zaista želi da prestane sa takivm ponašanjem i koliko on ili ona želi da žrtvuje zadovoljstvo koje dobija s takvim ponašanjem. neprikladnih opsesivno-kompulsivnih potreba i njihovog pripisivanja pravom uzroku. I od stepena do kojeg ljudi sa problemima kontrole impulsa mogu da prepoznaju da "To nisam ja . naročito tamo gde su uključeni međuljudski odnosi. Uglavnom zbog toga što mnogi ljudi sa ovakvim poremećajima zaista uživaju u nekim aspektima svog patološkog ponašanja . Dosta napora koji je utrošen u usavršavanju primene Četiri Koraka.

kockanja i sl. bave se grnačarijom. sviraju muzički instrument ili da izvršavaju bilo koju aktivnost koja uključuje korišćenje ruku. Sa moje tačke gledišta iako biohemija mozga ima značajnu ulogu kod ovih neprikladnih prisilnih potreba. POSMATRANJE UNUTAR NAS Naravno. Izazov za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa koji žele da započnu sa metodom Četiri Koraka je da pošteno sagledaju svoje sopstvene motive i ciljeve za budućnost i da urade sve što je potrebno kako bi razdovojili svoje živote na emocionalnom planu od kompulsivnog uzimanja hrane. veoma je važno da imate na umu da su ova dva procesa interaktivna i da jedan drugog jačaju. Tu je sad mesto gde se prirodno može primeniti korak Refokusiranja kod ljudi sa problemima kontrole impulsa. mogu efikasno da počnu sa primenom Četiri Koraka i stvarno primene borbeni poklič. vezu. mnogo je teže čupkati kosu. Ovo je istina za probleme sa kontrolom impulsa isto kao što je tačno i za probleme sa OKP-em. to više jača vaš Nepristrasni Posmatrač. Kako njihova unutarnja spoznaja postaje jača. ne smanjuje vašu odgovornost da se borite sa problemom na zdrav način i da umesto destruktivnih izvršavate funkcionalne aktivnosti. To je ono što zapravo radi Nepristrasni Posmatrač: trudi se da posmatra svoje ponašanje kao što posmatrate tuđe. pljeskanje rukama u vazduhu. što vodi ka smanjenju ove potrebe. Mogu da vam dam jedan praktičan savet: kad radite korak Refokusiranja i pokušavate da "prebacite brzinu" dalje od čupkanja kose.potrebna tradicionalna emocionalno usmerena psihoterapija. Da rezimiramo: Ljudi sa OKP-em su u prednosti u početku terapije U Četiri Koraka zato što poznaju razliku između sebe i svoje prisilne potrebe da peru ili proveravaju. što je glavni simptom trihotilomanije. oni će sve više primećivati razliku između toga ko su i onoga što je njihov neispravan impulsivni manir. oni mogu da primenjuju Četiri Koraka slično ljudima sa OKP-em. Ljudi sa problemima kontole impulsa moraju tek da dođu do iste spoznaje. refokusirate svoju pažnju na nešto drugo i usmerite vaše delovanje ka nečem funkcionalnijem i zdravijem. to ni na koji način ne umanjuje ličnu odgovornost koju ličnost mora da preuzme za način na koji će on ili ona da reaguje na ove neprikladne potrebe. Opet. može biti veoma korisno. kao što je to slučaj kod ljudi sa OKP em. Kako se vaša sposobnost da to radite povećava. kakve nose ljudi koji broje novac ili sređuju papir. Kad jednaput to urade. Činjenica da vam mozak šalje neprijatne i bolne poruke sa kojima je teško nositi se. stanja bliskog OKP-u. pića. postajaćete sposobniji da se Refokusirate na nova i prilagodljiva ponašanja. I nekoliko poslednjih reči u vezi prisilne potrebe čupkanja kose. Možete čak da radite i tako prostu stvar kao što je stezanje gumene loptice ili kad vam zaista bude jako teško. Dr Don Jeffreys iz Melburna u Australiji izveštava da nošenje gumenih zaštitinika za prste. kao što radi osoba sa OKP-em. Nekim ljudima čak pomaže i sedenje na rukama u toku petnaest minuta. brže možete da preusmerite tj. A što je jači vaš Nepristrasni Posmatrač. Mnogi ljudi nauče da pletu. Ovo je tačno za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa isto koliko i za ljude sa OKP-em.to je samo moja neispravna prisilna potreba". u stanju su da efikasnije iskoriste korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i na putu su izgrađivanja prilagodljive grupe zdravih aktivnosti-ponašanja za Refokusiranje. trudite se da . Sa njima na rukama. Što više Refokusirate svoje ponašanje. držeći se uvida u situaciju. Kad ljudi ovo urade. prva dva koraka se Uglavnom rade da bi se povećala sposobnost osobe da izvršava korak Refokusiranja. Naravno. veoma je važno da razvijete druge aktivnosti kod kojih se koriste ruke. kao protiv OKP-a: "To nisam ja . kao i uvek kod koraka Refokusiranja.

8 . takođe se primenjttie i na prekidanje pušenja. • Naučite da se obraćate vašem Nepristrasnom Posmatraču što češće. a potpuna svest je vaš najbolji saveznik u odbrani od neželjenih i destruktivnih ponašanja.ovo je način na koji možete da odredite svoje prave ciljeve i interese. Da li znam gde su mi sada ruke?" To zapravo pomaže i u stvari je drugi način na koji Nepristrasni Posmatrač dovodi do potpune svesti.) Ponekad bih. sve što sam sada izneo o uzimanju droga i Četiri Koraka. Još jedna važna stvar kod ljudi koji čupkaju svoju kosu je da što pre postanete svesni da su im ruke otišle u kosu jer ljudi sa trihotilomanijom mogu početi da vuku svoju kosu pre nego što su toga i svesni isto kao što strastveni pušači mogu da zapale cigaretu a da nisu svesni da su to uradili. Važne tačke da se upamte • Četiri Koraka mogu da se primene na skoro svako ponašanje koje zaista želite da promenite. u momentima slabosti .koristite duže vremenske intervale i zabeležite čak i nevidljiva smanjenja prisilne potrebe pošto prođe petnaest minuta ili više. kao u šali. • Ključ za Preimenovanje i Ponovno određivanje. (Inače. jeste jasno uočavanje razlike između vas i ponašanja koje želite da promenite. rekao svojim pacijentima sa trihotilomanijom da stvore sebi naviku da govore stvari kao: "Sada je tačno deset časova. Automatska ponašanja mogu da vam se prikradu i veoma lako preuzmu kontolu.

onda su osobi jasno objašnjena značenja reči opsesija i kompulsija . su planirani za slamanje dve asocijacije navika: . doživelo je revoluciju u 70-tim i 80-tim godinama. kao što su proveravanje i pranje. Kad je osobi jasna prava priroda opsesija i kompulsija. Stoessel Ph. 1.Ode1jenje Psihijatrije) Lečenje opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). DEO I : KLASIČNA PRIMENA IZLAGANJA I (PREVENCIJE) SPREČAVANJE REAKCIJE ZA OKP Počnimo sa prezentacijom klasičnih tehnika terapije ponašanja. 3) izlaganje i sprečavanje reakcije i 4) dodatno praćenje stanja posle lečenja. D. razvojem tehnike u okviru terapije ponašanja koja je nazvana izlaganje i sprečavanje reakcije. kao što je opisano u Uvodu. Kompulsije ili prisilne radnje. u okviru samotretmana terapijom ponašanja. svi ljudi sa OKP-em napreduju kroz sledeće faze: 1) procena. u kontekstu našeg rada sa Četiri Koraka. Ovde ću ukratko opisati dalji razvoj tih.tim. na UCLA-i (Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu . a ova uključuju i struktuirani intervju. PROCENA Pošto je posle temeljnih ispitivanja ustanovljena dijagnoza OKP-a. Ova lista opsesija uključuje interne i eksterne pokazatelje koji uzrokuju pojavljivanje opsesija i one koji su povezani sa fizičkim ili telesnim tegobama ili bolestima.) i Keron Meidment (Karron Maidment R. kao i tipična kompulsivna ponašanja.). uključuju i stvari koje se neispravno izbegavaju i sve vrste rituala.Četiri Koraka i Tradicionalni Pristupi Terapiji Ponašanja (Pripremljeno u saradnji sa Paulom Stesel (Paula W. Tada terapeut objašnjava tretman i racionalno obrazlaže tretman terminima terapije ponašanja: Izlaganje i sprečavanje reakcije. u koju je uključeno i učenje. sada klasičnih tehnika na UCLAi u 90. pravi se potpuni pregled svih opsesija i kompulsija koje osoba ima. Bilo da je lečenje vršeno u bolnici na UCLA-i ili u UCLA-centru za lečenje OKP-a u vidu dnevne bolnice. 2) plan lečenja kao proizvod saradnje terapeuta i te osobe.N.

bi mogla da izgleda ovako: SJS 100 urin 95 daska na toalet šolji 85 ručica za vodu na toalet šolji 80 rolna toalet papira. mi naglašavamo da biološki aspekti ovog poremećaja mogu biti pod uticajem genetskog faktora. na skali od 1 do 100. ciljevi terapije ponašanja . u pokušaju oslobađanja od tih anksioznosti. Na UCLA-i. je utvrđeno da je efikasna u tretmanu biološkog faktora OKP-a. Hipotetična hijerarhija za osobu sa strahovima od zagađenja. Kako bilo. na kojoj 100 predstavlja nešto čije razrešavanje stvara najveću anksioznost. PLAN LEČENJA IZRAĐEN USARADNJI Plan lečenja je zajednički rad terapeuta i osobe sa OKP-em. Pored predstavljanja ovog klasičnog pristupa terapije ponašanja prema OKP-a. 75 kvaka od vrata na kupatilu 70 ručice na slavinama u kupatilu 50 lepljive supstance kao što je želatin. na dnu. što pomaže osobi da kod sebe sagleda ovaj poremećaj kao medicinski problem.1) asocijacije između opsesije i anksioznosti. sa početka knjige izostavio da uradi). a oni koji stvaraju najviše straha na vrhu. Ovakav medicinski model oslobađa osobu od bacanja krivice na sebe. 2.SJS. Svakoj opsesiji i svakoj kompulsiji su dodeljene vrednosti koje su označene merama subjektivnihjedinica stresa . za terapiju ponašanja kao i za psihotropne lekove (vidi Deveto Poglavlje). 2) asocijacije između anksioznosti i izvršavanja kompulsivnih radnji. terapeut ponašanja objašnjava neurobiologiju OKP-a. Pacijent sa OKP-em koji uglavnom ima brige oko proveravanja bi napravio sledeću hijerarhiju: SJS 100 plamenici na šednjaku 95 prekidači za svetlo 90 priključci kuhinjskih aparata 85 grejač za vodu 80 bojler u kupatilu 70 brave 60 vrata 50 TV prijemnik Ove hipotetične hijerahije su uprošćene radi veće jasnoće. skida sramotu sa OKP-a i pomaže osobi da prevazie stid zbog ovog poremećaja. kao što je to opisano u Drugom Poglavlju. Treba znati da mnogi ljudi sa OKP-em imaju veoma složene opsesije i kompulsije. Zapravo. ali da biologija i genetika ovog problema nikako ne utiču na njihovu reakciju u odnosu na terapiju ponašanja. Uglavnom je predstavljeno 10 do 15 elemenata u toj hijerarhiji za jednu osobu i lečenje započinje kod elementa sa oko 50 jedinica. (Ovo je Profesor Galaher. Opsesije i kompulsije su onda poređane po redosledu terapije ponašanja gde su elementi koji uzrokuju najmanji strah.

osoba mora da se sukobi sa opsesivnim strahovima koje stvaraju opsesije i ne izvrši prisilnu radnju. Kao i kod izrade plana. poslovi su podeljeni na manje delove i koristi se petnaestominutno pravilo. to je više potrebna pomoć terapeuta. što pokazuje da ga je žele činio veoma anksioznim i da ga završi devedeset minuta kasnije sa 30 SJS. sve dok ne opadne stepen anksioznosti. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. bilo bi zatraženo da dođe na terapijsku sesiju bez proveravanja televizora i da se ne vraća da ga proveri sve dok sesija nije završena. a onda se sledeći zadaci kreću naviše po skali sve dok se svi elementi ne obrade. Ova promena u mislima (opsesije) i osećanjima (anksioznost). Ipak. Kod primene Četiri Koraka u samotretmanu. Terapeut bi sve vreme bio prisutan ili bi lako bio dostupan. osoba slama tu asocijaciju između opsesije i anksioznosti jer stepen aksioznosti opada sa svakim ponovnim izlaganjem opsesiji. Prvi zadatak počinje kod elementa sa oko 50 SJS. osoba se ohrabruje da sarađuje sa terapeutom u određivanju zadataka. 4. ali bi se vremenom smanjivali u okviru datog izlaganja.80 i smanjile bi se do ispod 30. Kroz opsesiju bez reagovanja prisilnom radnjom-kompulsijom. kako bi prekinula spregu opsesije i prisilne radnje (kompulsije). Od žene koja stalno proverava. Tako da je prekinuta ta petlja između opsesije i kompulsije. Mogao bi da započne ovo izlaganje sa stepenom od 90 SJS. njeni početni strahovi bi bili veliki. bi bilo stavljanje želea na njegovu ruku i insistiranje da ne pere ruke sve dok se ne smanji stepen njegove anksioznosti. Pored toga prisilna radnja-kompulsija više nema tu funkciju smanjivanja anksioznosti. Kao i kod čoveka sa strahom od zagađenja. IZLAGANJE I SPREČAVANJE REAKCIJE Kad je završena izrada hijerarhije. SJS će nastaviti da opada pri svakom sledećem izlaganju. u sledećih šest meseci Ako bi se . 3. osoba je spremna da započne sa tretmanom. Na UCLA-i tražimo od ljudi da izvršavaju tehniku izlaganja najmanje dva puta dnevno i da se uzdrže da na njih reaguju prisilnim ponašanjima. Osoba je anksiozna za vreme izlaganja određenoj situaciji. anksioznost se smanjuje. Intenzitet simptoma ima tendenciju smanjivanja sa svakim sledećim izlaganjem i sprečavanjem reagovanja. proizvodeći strah. Primer početnog izlaganja za čoveka sa strahom od zagađenja. Ovo izlaganje se ponavlja sve dok se početna anksioznost ne dovede u stanje koje može biti kontrolisano. ali ova anksioznost opada posle oko devedeset minuta. PRAĆENJE STANJA POSLE LEČENJA Osoba koja je završila sa svakim elementom iz hijerarhije je ohrabrena da nastavi kao spoljni pacijent ili da barem telefonom održava kontakt. nezavisno od složenosti opsesija. kako su početni strah i odgovarajući broj SJS-a sve veći a hijerarhijski stepen raste. (Podsetnik: ovo je klasična tehnika terapije ponašanja koja se izvršava uz pomoć terapeuta. Ako je anksioznost prevelika. početne SJS bi verovatno bile oko 75 . koja je nekad toliko zahtevala i samu sebe produžavala. zadatak se mora izmeniti tako da bude odgovarajući. Izlaganje je vršeno na terapijskim sesijama i ponovo kod kuće.) Prilikom sledećih ponavljanja izlaganja. Kad bi radio ovo izlaganje drugi put. a onda se razrešava sledeći elemenat u hijerarhiji.su isti. postugnutam je promenama u ponašanju (kompulsije). Drugim rečima. Ako nema anksioznosti izlaganje nije dovoljno teško.

Važne tačke da se upamte • Izradite hijerarhijsku listu ponašanja. osoba sa OKP-em fokusira svoju pažnju na podršku terapeuta i interakciju sa njimom. već da se aktivno Revalorizuju te prisile kao ništa drugo do simptomi OKP a. 9 . ljudi sa OKPem postaju sve svesniji svojih nešto skrivenijih simptoma i stvari koje izbegavaju da rade zbog svojih strahova od simptoma OKP-a. Redovno korišćenje koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja im pomaže kod kontrole reagovanja na strahove. Kod koraka Refokusiranja. Preimenovanje im pomaže kod stvaranja potpunog pregleda simptoma prilikom pripremanja hijerarhije SJS-a. za terapiju ponašanja.pojavio novi simptom. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. takođe poboljšavate funkcije svog mozga. pre nego što pređete na više elemente u hijererhiji. i pokušajte da spojite više intervala čekanja zajedno. Prekidanje čvora petlje kojom anksioznost i strahovi tesno vezuju opsesivne misli za kompulsivna ponašanja-prisile vas vodi ka progresivnom Revalorizovanju opsesija i prisilnih potreba. što im zauzvrat omogućuje da vežbaju izlaganje i sprečavanje reakcije. Time što će redovno izvršavati korak Preimenovanja. Redovan. dok čeka da se anksioznost zbog izlaganja stimulusu koji indukuje OKP ne povuče. Ovaj proces pospešuje i bliže određuje njihov rad na hijerarhiji SJS-a. I kako imate sve bolju kontrolu nad reakcijama. kako je to radio ili radila za vreme lečenja. Nemojte prenagljivati. osoba je naučena da nastavi da radi tehniku izlaganja dva puta dnevno. • Počnite sa radom na simptomima koji izazivaju manje anksioznosti . Ideja iza ovoga je da se ne čeka pasivno. Naravno uvek morate da se trudite da produžavate taj interval čekanja ili da spojite više perioda od po petnaest minuta zajedno. kojima više nećete dozvoliti da kontrolišu vaš život. • Koristite petnaestominutno pravilo. DEO II: PRIMENA ČETIRI KORAKA Metoda U Četiri Koraka može veoma efikasno da se kombinuje sa ovim klasičnim terapijskim tehnikama. Kad radite sami. kao načina izrade struktuiranih vežbi izlaganja i sprečavanja reakcije. stabilan proces je ono čemu težite.i postignite uspeh. prilikom prevencije reakcije. možete da koristite druga konstruktivna ponašanja i da koristite petnaestominutno pravilo kao automatsko pravilo u vremenskom intervalu odlaganja. prilikom izlaganja i sprečavanja reakcije kod kojih terapeut pomaže. • Konzistento izvršavajte Četiri Koraka. Korišćenje hijerarhije zasnovane na skali SJS-a. je izvanredan pristup radu u terapiji ponašanja i primeni Četiri Koraka. što rezultuje u daljem smanjenju anksiznosti. Zapamtite da nastavite sa primenom koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i u ovim periodama.

uopšte nisu uzimali lekove). a koja još nisu odobrena od strane Administracije (FDA) za tu svrhu. Verovatno najvažnija stvar koju treba zapamtiti je: da bi se postigao maksimum u lečenju OKP-a ovim lekovima. jedan od glavnih načina da se on ponovo de aktivira jeste korišćenje "pumpe" kojom se ponovo prenosi u nervnu ćeliju. treba naglasiti da svi ljudi koji su učestvovali u istraživanju sa snimanjem mozga u terapiji ponašanja. koji selektivno blokiraju ili sprečavaju pumpe za ponovno preuzimanje. kako prolaze nedelje u terapiji ponašanja. kad pomaže deci da nauče da plivaju: on smanjuje strah i olakšava plutanje. Kako je naše istraživanje pokazalo. Analogija je naročito prikladna jer baš kao što deca uče da plivaju sa sve manje vazduha u koturu da bi na kraju mogla i bez njega. jeste clomipramine (Anafranil). Serotonin je jedan od mnogih neurotransmitera u mozgu .OKP i lekovi Moja istraživanja su tokom više od dvadeset pet godina uglavnom bila u polju biološkog aspekta psihijatrije. dok vi učite pokrete. mnogi ljudi sa OKP. često sam pominjao pristup "gumenog ko tura za plivanje" prema korišćenju lekova izraz koji sam uveo u toku rada sa ljudima čija je sposobnost da izvršavaju Četiri Koraka bila povećana dodavanjem lekova. su selektivni inhibitori preuzimanja serotonina ili SSRI-i. kako bi ih deaktivirali. da bi se pokazalo da li su efikasni u lečenju vašeg OKP-a. Naravno. Opšti je princip da morate uzimati tri meseca bilo koji od ovih lekova. da deaktiviraju se rotonin. Kroz celu ovu knjigu. u svakom posebnom slučaju treba se pridržavati doktorskih instrukcija. Svi medikamenti sa kojima su se do sada vršila istraživanja. To se jednostavno odnosi na činjenicu da su u početnim fazama tretmana. (Ipak. Pored njih za sada jedini drugi lek odobren za lečenje OKP-a.to su supstance koje pomažu u prenošenju signala od jedne nervne ćelije do druge. odmah vam mogu reći da nisam veliki pristalica one "uzmite ovu pilulu i sačekajte na poboljšanje" psihijatrijske škole. koji je takođe inhibitor preuzimanja serotonina. su proksetin (Paxil) i sertralin (Zoloft).em (tipično za oko polovinu do dve trećine njih) doživljavali simptome u mnogo manjem intenzitetuu kada bi uzimali lekove i tako im olakšali primenu koraka Refokusiranja. Lekovi imaju istu funkciju koju ima i gumeni kotur za plivanje. koje smo radili na UCLA-i. tako ljudi sa OKP-em mogu da uzimaju sve manje doze lekova. Jedna od najviše korišćenih grupa lekova koje doktori danas prepisuju. Druga dva SSRI-leka sa dobrom podrškom od strane istraživanja u lečenju OKP-a. Na kraju mnogi od njih završavaju lečenje sa malim dozama lekova ili bez njih. ali je stariji lek iz ranih dana psihofarmakologije. primena Četiri Koraka menja hemiju mozga skoro na isti način kako to rade i lekovi. nije selektivan i deluje dosta i na druge neurotransmitere pored serotonina. stavljajući preveliku odgovornost za uspeh lečenja na doktorovo nalaženje "prave formule". Ali šta je zapravo ispravna upotreba lekova kod lečenj OKP-a? Pa. su zato nazvani "pumpe za ponovno preuzimanje". (Interesantno je da su svi ovi SSRI-lekovi takođe efikasni i u lečenju depresije obično za oko . Složeni molekuli koji preuzimaju neurotransmitere. Pošto je neuotransmiter oslobođen iz nervne ćelije. potrebno je nekoliko meseci uzimanja da bi pokazali svoj puni efekat. Dva leka koja su odobrena od strane američke Administracije za hranu i lekove (FDA) za lečenje OKP-a. u polju primene lekova u psihijatriji i ja ostajem branilac ispravne primene psihofarmaceutskih sredstava. su floksetin (Prozac) i fluovoksamin (Luvox). a koji su se konzistentno pokazali uspešnim u lečenju OKP-a imaju interakcije sa hemijskom supstancom u mozgu zvanom serotonin. Previše je pasivna i zahteva premalo usmerenog napora od strane pacijenta.

Važne tačke da se upamte • • • Lekovi su kao gumeni kotur za plivanje ili bicikl za vežbanje . Ali molim vas da zapamtite: vi morate raditi na tome. kad se ljudi toliko uplaše od simptoma OKP-a da zaborave da Preimenuju i Ponovo Odrede ili postanu toliko anksiozni da ne mogu da se Refokusiraju i shvate "To nisam ja . Neosporno je da je još dosta istraživanja potrebno uraditi na polju mentalnog zdravlja. dosad se nije radilo nijedno istraživanje koje bi pokazalo da terapija ponašanja može da ubrza efikasnost lekova. ako bi vaš doktor želeo da ih zajedno daje. Zove se buspirone (BuSpar) i iako sam nije previše efikasan u smanjivanju intenziteta simptoma OKP-a. Polako smanjujte doze lekova. ali ja verujem da posle rada sa stotinama pacijenata sa OKP-em kod kojih je korišćena i terapija ponašanja i lekovi. znajući da terapija ponašanja sama menja način na koji mozak radi isto kao što to rade i lekovi. moguće je da se pojačaju simptomi OKP-a. Razumno je očekivati da ona to čini. Kako sejete.lekovima i može čak i da zaustavi neke od propratnih smetnji koje izazivaju lekovi iz te grupe medikamenata. Izgleda da naročito pomaže kod mislenog dela tretmana. Ako vam je OKP previše jak ili mislite da možete da iskoristite ovaj "gumeni kotur" koji bi vam pomogao u radu sa Četiri Koraka. BuSpar je blag lek i dosta se lako podnosi.oni mogu da pomognu da držite stvari pod kontrolom dok učite Četiri Koraka. ona to sigurno čini. ( što opšte uzev znači 50% smanjenja intenziteta simptoma OKP-a). a počinje da efikasno deluje posle dve do četiri nedelje uzimanja. veoma je koristan za ljude koji se previše uplaše kad treba da započnu terapiju ponašanja. • Dok se vaš mozak menja radom u metodi Četiri Koraka. • Kako se doze lekova smanjuju. oni vam omogućuju dosta lakši i brži rad u terapiji Četiri Koraka. Na nesreću. svakako razgovarajte sa svojim doktorom o mogućnosti korišćenja lekova. tako ćete i žnjeti. potreba za lekovima se skoro uvek smanjuje. 10 . Iako je potrebno da prođe nekokoliko meseci da bi se video pun efekat ovih lekova na simptome OKP-a. Jedan lek koji je Administracija za hranu i lekove (FDA) odobrila protiv anksioznosti radi tako što uglavnom deluje na serotonin. Koristite Četiri Koraka za ovladavanje svojim reakcijama na kontrolisan način. Takođe se dobro kombinuje sa SSRI. Sačekajte nekoliko meseci na uspostavljanje ravnoteže.to je moj OKP".dva puta kraće vreme nego što je potrebno za lečenje OKP-a). ali ne i na pumpe za preuzimanje.

kao što su ona u autobusima ili taksijima. pre nego što na njih sednete? 11. Da Ne Da li postoje dani kad morate da mislite na neke reči ili slike toliko da ne možete ništa drugo da radite? 3.Formular testa Opsesivno Kompulsivnog Registra Univerziteta U Hamburgu Da li perete svoje ruke pošto ste se previše približili nekoj životinji ili prljavom prdmetu? 1. sliku ili rečenicu? 10. Da Ne . Da Ne Da li se u toku dana često podsećate na neku reč. Da Ne Da li ponekad svesno bežite od pomisli da sebe povredite ili ubijete? 9. Da Ne Da li postoje neke aktivnosti koje ne možete da završite dok ne izbrojite do određenog broja? 8. Da Ne Da li nameštate stolnjake ili krpe zato što smatrate da ne stoje kako treba? 2. Da Ne Da li ponekad glasno ponovite ono što je već rečeno iako pokušavate da to ne radite? 12. Da Ne Da li ponekad želite da odagnate misli o nečemu što vaš partner ne bi želeo da sanate? 7. Da Ne Da li je za vas često nemoguće da prekinete da ponavljate (ili samo u sebi) rečenicu koju ste već izgovorili? 4. Da Ne Da li u toku dana nekoliko puta razmišljate o poslu koji ste već uradili? 5. Da Ne Pošto ste napustili dom. Da Ne Da li nalazite da u nekim aktivnostima ne možete da prestanete da brojite? 6. Da Ne Da li proveravate čistoću stolica i sedišta na javnim mestima. da li stalno morate da mislite o tome da li je tamo sve u redu? 13.

Da Ne Da li je za vas postojao takav dan u kom niste mogli da mislite ni na šta drugo. Da Ne Da li postoje takvi dani u koljima ne možete da razmišljate ni o čemu drugom. uprkos pokušaju da to ne radite? 19. Da Ne Da li ste ikad nekoliko puta dodirivali prekidače na električnim uređajima i pritom brojali. policama ili drugim mestima iako nisu bile . pre nego što počnete da svlačite odeću. Da Ne Pošto pročitate novine. osim na samopovređivanje ili samoubistvo? 16. da li ih savijate tačno onako kako su prvobitno bile savijene? 21. Da Ne Da li stalno preuređujete stvari na svom stolu. Da Ne Da li perete ruke posle čitanja novina? 17. Da Ne Pošto odete u krevet. Da Ne Da li proveravate da knjige i magazini nemaju povrnute uglove stranica i onda ih odmah ispravljate? 20. Da Ne Da li sebe nekad uhvatite da brojite stvari bez pravog razloga? 15. Da Ne Da li vam se često pojavljuje misao da bi mogli da se razbolite ili da oslepite ili da poludite? 22.Da li. sem o povređivanju ili ubijanju nekoga? 23. Da Ne Da li se brojanje koliko puta dotaknete prekidače električnih uređaja meša u vaše svakodnevne aktivnosti? 25. da li ponovo ustajete da proverite električne uređaje? 24. mislite kako ćete tačno to uraditi? 14. Da Ne Da li primećujete da dodirujete predmete nekoliko puta pre nego što ih upotrebite ili pošto ste ih već upotrebili? 18.

6 ili 7: Verovatno je da imate klinički značajne kompulsije. 25. tel: (203) 878-5669. Ovo su opsesije. Box 70. 8. neprofitabilna organizacija. 14. Ako je 8-13: Vi sigurno imate kompulsije koje su klinički značajne. B Izračunajte ukupan broj potrvdnih odgovora na pitanja 1. 22 i 23. CT 06460. pre nego što šaljete pismo? 27. Fax (203) 874-2826. P. molimo da kontaktirate Štab Nacionalne Fondacije za Opsesije i Kompulsije (Obsessive-compulsive Foundation Natinal. 6.pomerane otkad ste ih vi poslednji put namestili? 26.O. 2 ili 3 : Verovatno nemate klinički značajne kompulsije. Ako je 4..H. 10. 12. 5 ili 6: Verovatno imate klinički značajne opsesije. Izvor: Dr Ivor Hand i Dr Rudiger Klepsch. Da Ne A Izračunajte ukupan broj odgovora koji potvrdno odgovaraju na pitanja 3. 16. Ako je ukupan broj potrvdnih odgovora 1. 7-14: Vi definitivno imate opsesije koje su klinički značajne. 11. Ako je ukupan broj potvrdnih odgovora za ova pitanja 1 ili 2: Verovatno je da nemate opsesije koje su klinički značajne. 17. 24. Da Ne Da li proveravate adresu pošiljaoca. 13. 18. 4.prisilne radnje. Ako imate 3. 4. 19. 21. Ovo su kompulsije . 20. 5. Nemačka. 11 . Univerzitet u Hamburgu. 15. 9. 5. 26 i 27. Ako želite više informacija o OKP-u. 7. Milfords. 2.

Da li sam tako zaista mislio. Nervoza. simetrija. Tipovi: Nasilne. Negirati. PREPOZNAJ OKP MISLI. asocijacija) Opsesivna slika. u vezi sa njegovim samotretmanom pomoću Četiri Koraka Jedan od naših pacijenata je pravio sledeće beleške o tome kako da primenjuje U Četiri Koraka na njegove sopstvene simptome.mentalne. One su predstavljene samo kao primer. REFOKUSIRANJE: Okreni na drugu stranu (drugi obraz).Dnevnik pacijenta sa OKP-em. Uradi nešto drugo. Potreba za uveravanjem. TO NISAM JA . Opsesivna fraza. Kriviti za to svoj mozak. Ego-stranac. Loša osoba. Tuga. Zagađenje. Samooptuživanje (Namera. KRIVITI ZA TO SVOJ MOZAK. (broj slova.privremena. PREKINI BESKONAČNU PETLJU. ANTICIPIRANJE: Pripremi se.vidljive. Genetska bolest. Opsesivna ideja. PREIMENUJ odmah kad: A. želeo?) Izgovori: Lažna želja. Traženje razuveravanja. Anksioznost .TO JE MOJ OKP. u početku lečenja. 1. Prikrivena i iskrivljena ljutnja. Krivica. Šta ako? Loša osoba. Bogohulne. Zameni pozitivnim. već uprkos meni. Iskorišćavanje. Potreba za ispovedanjem. Opsesivna misao. Vraćati se u mislima na nešto. PRIHVATANJE: Molitva za smirenost. Nemoj se bojati. Biohemijska neravnoteža. POREMEĆAJ. Samo reci . 3. VAN MOJE KONTROLE. Potreba da se bude savršen. Statičnost. Teorija kapije: zaglavljenost u brzini (nukleus-kaudatus/ putamen / striatum). ANALOGIJA MONSTRUMA. Ispovedanje. Nije zbog mene. C. Pogrešna poruka: Autoalarm. Prisline radnje . Brojanje. Prikriveno-iskrivljena polurealnost. B. Kompulsije . Seksualne. Potreba da se dobro oseća. 2. Oni voljeni. B. Opsesivna reč. nada. Odricanje od zadovoljstava za ubuduće. Samokažnjavanje (prevelika obzirnost). A. Drugi ljudi mogu da organizuju svoje simptome sasvim drugačije. PONOVNO ODREĐIVANJE: Medicinsko stanje.

Briga me ako to ne nestane. Apatija . REVALORIZOVANJE: Oduzmi vrednost pogrešnim porukama.odloži kompulsije. To iaonako nije stvarno.ravnodušnost. Sarkazam. 4. Nemojte nastupati polemično. Ignoriši. Humor. Zaustavi . . to je samo ''hemija''.znam.

U tradicionalnoj tehnici izlaganja i prevencije reagovanja. U ovom priručniku naučiću vas da postanete svoj sopstveni terapeut ponašanja. Savlađivanje straha će vam zauzvrat dati mnogo efikasni ju kontrolu vaših reakcija u ponašanju. Mi nazivamo taj metod (biobehvioral. Tehnika je nazvana "sprečavanje reakcije" jer učite da sprečite vaše naviknute kompulsivne (prisilne) reakcije i da ih zamenite novim konstruktivnijim aktivnostima. osetićete olakšanje pošto saznate više o značajnim napretcima u lečenju ovog stanja. Reč "cognitive" dolazi od latinske reči "znati". tako da ćete biti u stanju da prevaziđete potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji i ovladaćete novim tehnikama i načinima da se nosite sa dosadnim. u jednoj važnoj stvari: razvili smo metod iz četiri dela.biobihevioralnom metodom) .prisilne radnje. Na primer. Vi ćete koristiti znarje o biološkom aspektu i saznajnu svest. znanje ima važnu ulogu u ovom pristupu učenja osnovnih tehnika terapije ponašanja. ljudima koji imaju iracionaine opsesije oko zagađivanja može biti rečeno da uzmu rukom nešto prljavo. a onda da ne peru ruke bar tri sata. je njegova najveća prednost. Mi smo napravili neke izmene u ovom metodu kako bi vam omogućili da to radite sami. bez prisustva terapeuta. Naš tretman se razlikuje od klasičnog izlaganja i sprečavanja reakcije. Ova strategija ima četiri osnovna koraka: . ljudi sa OKP-em uče .sa stalnom asistencijom i usmeravanjem od strane profesionalnog terapeuta .a kako bismo vam pomogli da kontrolišete vaše anksiozne reakcije i pojačate svoju sposobnost odupiranja dosadnim simptomima OKP-a. U poslednjih dvadeset godina terapija ponašanja se pokazala kao veoma efikasna u lečenju opsesivnokompulsivnog poremećaja (OKP). Istraživanje je pokazalo da su izlaganje i sprečavanje reakcije veoma efikasne tehnike terapije za lečenje OKP-a. Osnovni princip je u tome da pošto shvatite šta su zapravo ove misli i potrebe.metodom bio ponašanja jer koristimo naše novo saznanje o biološkoj osnovi OKP. Na UCLA-i. opsesivnim mislima.da sebe izlažu stimulansima koji pojačavaju njihove opsesivne misli i kompulsivne potrebe i onda nauče kako da se odupru reakciji na te misli i potrebe. koji poboljšava vašu sposobnost da sami izvršavate tehniku izlaganja i sprečavanja reakcije. Koncept samotretmana kao dela pristupa terapije ponašanja. koja će vam pomoći da sami izvršavate terapiju izlaganja i sprečavanja reakcije.Deo III Priručnik za samotretman metodom U Četiri Koraka Ako imate opsesivne misli i kompulsivna ponašanja . naučite da ovladate nad strahom i anksioznošću koje stvara OKP. mi ovakav pristup nazivamo samotretman saznajnom terapijom ponašanja (cognitive behavioral self treat ment). Saznaćete neke osnovne činjenice o OKP-u i shvatićete da je to medicinski prob lem koji reaguje na retman.

(Prva tri koraka su naročito važna u početku lečenja.: PREIMENOVANJE Prvi važan korak je naučiti da prepoznate opsesivne misli i kompulsivne potrebe. osnovna ideja je: Nazovi opsesivnu misao ili kompulsivnu potrebu njenim pravim i odgovarajućim imenom. biološki zasnovane misli i kompulsije. kao što je: "Ova misao je opsesija. te moći za posmatranje unutar nas. Odlučno Preimenujte.prisilu pranja ruku". Da bi to uradili. KORAK 1. Imam kompulsivnu potrebu da izvršavam kompulsiju . sa malo ili nimalo realnih osnova. Svrha Koraka 1. ova potreba je kompulsivna-prisilna potreba". onoga što mi zovemo Nepristrasni Posmatrač. koje tako intenzivno napadaju i ulaze u vašu svest. Na primer uvežbajte se da kažete: "Ne mislim ili ne osećam da su mi ruke prljave. neophodno je da povećate svoju potpunu svest uma . uključujući kompulsivno proveravanje vrata ili uređaja i nepotrebno brojanje). Preimenovanje Korak 2. koja daje svakoj osobi sposobnost da prepozna šta je stvarno. Počnimo sa učenjem Četiri Koraka. Ponovno vrednovanje i revalorizovanje Cilj je da se ovi koraci izvršavaju svaki dan. sada znamo da su te prisline potrebe uzrokovane biološkom neravnotežom u mozgu. Kao rezultat brojnih naučnih istraživanja. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3.Korak 1. svest da su ove napadne misli i potrebe simptomi medicnskog poremećaja. Ona zahteva svesno prepoznavanje i mentalno beleženje opsesivnog i kompulsivnog simptoma. Kod Koraka Preimenovanja. Trebalo bi da bukvalno pravite mentalne beleške. To ne traba da uradite površno. Ja imam opsesiju da su mi ruke prljave". Tako što ih nazivamo onim što u stvari jesu .opsesije i kompulsije vi počinjete da shvatate da . da bi ste počeli da shvatate da je ovo osećanje samo lažna uzbuna. je da naučite da Preimenujete napadne misli i prinudne potrebe u sopstvenom umu kao opsesije i kompulsije . Počnite da: ih tako zovete. a šta je samo simptom bolesti i da se ogradi od patološke potrebe sve dok ona ne počne da bledi i nestaje.) Samotretman je suštinski deo ove tehnike za učenje svakodnevnom ovlađivanju nad vašim reakcijama u odnosu na OKP. potpuna svest uma je dublja i preciznija i postignuta je samo kroz usmeren napor. (tehnika je ista i za druge opsesije i kompulsije. Ili "Ne osećam da imam potrebu da perem ruke.i da to uradite odlučno. koristite nazive: "opsesija" i "kompulsija". Dok je obična svakodnevna svest automatska i često dosta površna. morate uložiti trud i rad da bi ste shvatili da misao koja vas toliko muči jeste opsesivno osećanje ili prisilna potreba. Ovo znači ulaganje neophodnog truda za održavanje vaše svesti. Morate naučiti da prepoznate napadne i ometajuće opsesivne misli i potrebe kao OKP. Refokusiranje Korak 4. Morate da uložite napor da bi savladali intenzivne.

demoralisanost i stres. To je naš borbeni poklič. Vi naučite da ih ne uzimate zdravo za gotovo. a ne da kontrolišete same misli i prisile. Oni funkcionišu . Cilj je da naučimo da im se odupremo. je prvi korak ka razvijanju dubljeg razumevanja da ovi simptomi nisu to što na prvi pogled izgledaju da su. Nedavna naučna istraživanja OKP-a su otkrila da učenjem odupiranja opsesijama i kompulsijama kroz terapiju ponašanja. ono što nam govore nije stvarno. Sledeća dva koraka su isplanirana da vam pomognu da naučite nove načine da kontrolišete reakcije na simptome OKP-a. Zajedno sa srodnom strukturom putamenom. U Preimenovanju počinjete da shvatate da ma koliko stvarno ih osećamo. zašto onda na nju odgovarate? Razumevanje razloga zbog kojeg je misao toliko jaka i zašto ne nestaje. Ono što možete da kontrolišete je vaša reakcija u ponašanju.medicinsko stanje. Verovatno najvažnija stvar u tretmanu ponašanja jeste da su vaše reakcije na ove misli i prisilne potrebe pod vašom kontrolom. u koja su uključeni ti pokreti i osećanja. jeste ključ za jačanje vaše volje i omogućava vam da se borite protiv prisile da perete ili proveravate.one zaista ne znače i ne predstavljaju to što vam saopštavaju. To se tada neće dogoditi jer opsesije i prisilne potrebe imaju biološki uzrok koji je van vaše kontrole. koji služi za razmišljanje. će samo stvoriti frustraciju. Važno je upamtiti da samim Preimenovanjem ovih misli nećete učiniti da one nestanu. Pokušaj da se oteraju te misli i potrebe u trenutku ili u nekoliko minuta. Nukleus-kaudatus i putamen. One su jednostavno pogrešne poruke u vašem mozgu. pa i mesecima. Duboko u mozgu se nalazi struktura zvana nukleus-kaudatus (caudate nucleus). Samousmeravajuća terapija vam omogućava dublje razumevanje ove istine. nukleus-kaudatus funkcioniše kao automatski menjač u kolima. da osećanje i neprijatnost prepoznate i odredite kao posledice biohemijske neravnoteže u mozgu. Ali imajte na umu da proces promene na tom biološkom problemu i s njim i promene na prisilnim potrebama. koji se nalazi uz njega. U stvari najgora stvar koju možete da uradite je da pokušavate da učinite da one nestanu.to je moj OKP". Naučnici iz celog sveta su proučavali ovu strukturu i veruju da nukleus-kaudatus kod ljudi sa OKP-em verovatno ne funkcioniše kako treba. Ako znate da misao nema smisla. planiranje i razumevanje.onih koji kontrolišu telesne pokrete. Cilj je da naučite da Ponovo odredite intenzitet misli ili prisile i pripišete ih njihovim pravim uzrocima. To je OKP . Cilj je da kontrolišete vaše odgovore na misli i prisile. KORAK 2: PONOVO ODREDI Ključ za naš pristup samousmeravajućoj terapiji za lečenje OKP-a može da se sumira u jednoj rečenici: "To nisam ja . Primanje k znanju ove činjenice. koji se zajedno nazivaju striatum. na te prisilne potrebe. To zahteva strpljenje i istrajan rad. To nas podseća da misli i prisilne potrebe OKP-a nemaju značaja i da su to pogrešne poruke iz mozga. Vi radite na tome da dublje razumete zašto potreba da proverite tu bravu ili osećanje "da su mi ruke prljave" imaju toliku moć nad vama. bez obzira koliko su jake i dosadne. fizička osećanja i razmišljanje i planiranje. preuzimaju poruke iz veoma komplikovanih delova mozga . može da potraje nedeljama. Zamislite da je nukleus -kaudatus centar za obradu ili stanica za prečišćavanje veoma složenih poruka koje su stvorene u čeonom delu mozga. vi u stvari menjate biohemiju mozga koja stvara simptome OKP -a. Tada bi zapravo postojala tendencija da se prisile pogoršaju.

jedinstveno, kao automatska transmisija, osiguravajući lak prelazak iz jednog ponašanja (aktivnosti), u drugo. Tipično, kad neko odluči da napravi neki pokret, pokreti koji se mešaju i neusmerena osećanja su automatski prečišćeni, tako da željeni pokret može da se izvrši brzo i efikasno. Tu postoji brzo i glatko prebacivanje brzina. U toku dana mi učinimo mnogo brzih promena ponašanja lako i obično i ne razmišljajući o njima. Funkcionisanje nukleus- kaudatusa i putamena omogućava sve ovo. Kod OKP-a izgleda da je problem u tome da efikasno prečišćavanje i promene misli i ponašanja bivaju prekinute kvarom u nukleus-kaudatusu. Kao posledica ovakvog kvara, čeoni deo mozga postaje previše aktivan i troši previše energije. To je kao da ste se sa kolima zaglavili u jarku. Vi okrećete, okrećete i okrećete vaše točkove, ali bez spoljne vuče ne možete izaći iz tog jarka. Kod OKP-a previše energije se koristi u prednjem delu mozga zvanom prefrontalni korteks prečeona kora (orbital cortex). To je kao da se prefrontalni korteks, koji ima taj deo,- kolo za otkrivanje grešaka - zaglavio u brzini. Ovo je verovatno uzrok zbog kojeg ljudi sa OKP-em dobiju osećaj da nešto nije u redu i to ih ne napušta. Morate da uložite rad da izađete iz te brzine - "da prebacujete brzine". Imate ručni, a ne automatski prenos brzine. U stvari, osoba sa OKP-em ima loš ručni prenos brzina i on ili ona mora sam da prebacuje brzine. Za ovo je potreban veliki napor jer mozak ima tendenciju "da se zaglavi u brzini". Ali dok je kod automobilskog prenosa brzina menjački mehanizam izrađen od metala i ne može sam sebe da popravi, ljudi sa OKP-em mogu sami sebe da nauče prebacivanju brzina kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja. Radeći ovo, oni zapravo mogu da poprave pokvareni prenos brzina u mozgu. Mi sada znamo da možete da promenite svoju sopstvenu biohemiju mozga. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja, najvažnije je da shvatite da su užasna napadnost i veoma jak intenzitet OKP-misli, posledica medicinskog stanja. Iza toga leže problemi u biohemiji mozga, koji čine da ove misli i prisile budu toliko napadne. Eto zašto one ne nestaju. Tako što ćete raditi metodom U Četiri Koraka, u samousmeravajućoj terapiji ponašanja, vi možete promeniti biohemiju svog mozga. Za ovo je potrebno više nedelja ili čak meseci napornog rada. U međuvremenu, razumevanje uloge koju vaš mozak ima kod OKP misli i prisila će vam pomoći da izbegnete da činite ono što najviše demorališe i deluje destruktivno, a što ljudi sa OKP-em skoro uvek čine; frustrirano pokušavanje da se "oslobode od misli i prisila". Vi ne možete ništa da uradite kako bi ih oterali. Ali upamtite: ne morate da izvršavate radnje i aktivnosti povodom njih. Ne uzimajte ih ozbiljno. Ne slušajte ih. Znate šta su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga, koje su posledica medicinskog stanja zvanog OKP. Koristiite ovo znanje da bi ste izbegli da radite po njihovoj komandi. Ono što je najefikasnije što možete da uradite - nešto što će vam pomoći da promenite vaš mozak nabolje i na duže staze - jeste da naučite da stavite ove misli i osećanja u stranu i da nastavite sa sledećom aktivnošću. To je ono što podrazumevamo pod prebacivanjem brzina: Uradi drugu aktivnost - ponašanje. Pokušaji da ih oterate će samo gomilati stres na stres - a stres samo pogoršava misli i prisile OKP-a. Korišćenje koraka Ponovnog Određivanja će vam takođe pomoći da izbegnete izvršavanje rituala u uzaludnom pokušaju da "imate pravi osećaj" (na primer osećaj jednakosti ili osećaj kompletnosti). Saznavanjem činjenice da je dobijanje tog osećaja ustvari prisila uzrokovana biohemijskom neravnotežom u mozgu, možete naučiti da ga ignorišete i da nastavite dalje. Upamtite: "To nisam ja - to je moj OKP". Tako što odbijate da slušate prisilu ili da delate po njenom nalogu, vi ćete zapravo menjati svoj mozak i učiniti da to osećanje oslabi. Ako uzmete prisilu kao nešto stvarno i važno i de late na osnovu nje, moguće je da će vam u trenutku biti

lakše, ali će se za veoma kratko vreme, prisila samo pojačati. Ovo je verovatno najvažnija lekcija koju ljudi sa OKP-em moraju da nauče. Ovo će vam pomoći da izbegnete da vas lažni mamac OKP-a stalno vara i pravi od vas budalu. Preimenovanje i Ponovno Određivanje se obično izvršavaju zajedno, kako bi doneli jedno dublje razumevanje o tome šta se zaista događa kada vam misao ili prisila OKP-a stvara toliko bola. Vi Preimenujte, nazovite to njihovim pravim imenima - opsesijom ili kompulsijom. Koristite potpunu svesnost uma da odete dalje od površnog razumevanja OKP-a i temeljnije shvatite da misli i prisile nisu ništa više od produkta medicinskog problema - bolesti.

KORAK 3: REFOKUSlRANJE
Refokusiranje je korak kod koga je izvršen pravi rad. U početku možete na njega da gledate kao na korak sličan onom: "bez muke nema nauke". Mentalne vežbe su kao i fizičke. Kod Refokusiranja, vi treba da odradite taj posao. Morate sami da menjate brzine. Ulažući napor i usmerenu i potpunu svesnast uma, vi ćete uraditi ono što inače nukleus-kaudatus normalno radi automatski , a to je da vam stavi do znanja kada da pređete na drugo ponašanje - aktivnost. Zamislite hirurga koji pere svoje ruke pre operacije. Hirurg ne mora da čeka da zazvoni alarm na štoperici koji označava da je vreme da prestane da pere svoje ruke. Posle izvesnog vremena, ova aktivnost jednostvano postaje automatska. On prosto oseća kad je dovoljno prao ruke, oprao ih. Ali ljudi sa OKP-em ne mogu da osete nešto urađeno, kad je jedanput urađeno. Automatski pilot se pokvario. Srećom, rad kroz Četiri Koraka to uglavnom može da popravi. Kod Refokusiranja ideja je da se radi zaobilazeći OKP misli i prisile, tako što usmerimo pažnju na nešto drugo, čak i na samo nekoliko minuta. Još bolje je da pre toga izaberete neku određenu aktivnost (ponašanje), koja će zameniti kompulsivno pranje i proveravanje. To može biti bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. Naročito su zato dobri hobiji. Na primer, možete da odlučite da odete u šetnju, vežbate, slušate muziku, čitate, igrate kompjutersku igru, pletete ili igrate košarku. Kada se pojavi takva misao, vi je prvo Preimenujte u opsesivnu misao ili u prisilnu potrebu, a onda je Ponovo Odredite i pripišete je činjenici da imate OKP - medicinski problem. Onda Refokusirajte - preusmerite vašu pažnju na tu drugu aktivnost koju ste izabrali. Započnite Refokusiranje odbijanjem prihvatanja značaja i navodne vrednosti opsesivno kompulsivnih simptoma. Kažite sebi: "Ja imam simptom OKP-a. Treba da pređem na drugu aktivnost''. Morate da se uvežbavate u novoj metodi reagovanja na misli i prisile, preusmeravanjem vaše pažnje na nešto drugo. Svrha ovog tretmana je prekidanje uobičajene reakcije na simptome OKP-a, dok prihvatate da će vas u jednom kraćem vremenskom intervalu neprijatna osećanja nastaviti da muče. Počinjete da radite zaobilazeći ih, tako što prelazite na drugu aktivnost. Tada naučite da iako je neprijatno osećanje OKP-a još uvek tu, ne mora da kontroliše vaše postupke. Vi donosite odluke o tome šta ćete raditi, umesto da odgovarate na misli i prisile OKP-a kao robot. Refokusiranje, ponovo preuzimate svoju moć donošenja odluka. Ti biohemijski kvarovi u vašem mozgu više ne vode glavnu reč.

Petnaestominutno pravilo
Refokusiranje nije lako. Bilo bi nepošteno reći da za odbacivanje misli i prisilnih potreba nije potrebno dosta napora i čak otpornosti i tolerancije prema određenom bolu. Ali samo učenjem da se oduprete OKP-u, vi možete menjati svoj mozak i vremenom smanjiti bol. Da bismo vam pomogli da uradite ovaj zadatak, razvili smo petnaestominutno pravilo. Ideja je da se odloži vaša reakcija na opsesivnu misao ili na vašu prisilnu potrebu za izvršavanjem određenog kompulsivnog ponašanja, tako što ćete pustiti da prođe nešto vremena - po mogućstvu najmanje petnaest minuta - pre nego što uopšte i razmislite o postupanju po nalogu prisilne potrebe ili misli. U početku ili kad god je prisilna potreba veoma jaka, treba da postavite sebi kraće vreme čekanja, na primer pet minuta kao cilj. Ali princip je uvek isti: nikad ne radite prisilnu radnju -kompulsiju, bez nekog vremena za odlaganje. Zapamtitie, ovo nije pasivno vreme čekanja. To je vreme za aktivno izvršavanje koraka Preimenovanja, Ponovnog Određivanja i Refokusiranja. Treba da imate potpunu svesnost uma za Preimenovanje tih neprijatnih osećanja u OKP i njihovo Ponovno Određivanje i pripisivanje biohemijskoj neravnoteži u mozgu. Ova osećanja su uzrokovana OKP-em; ona nisu to što nam prezentuju da su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga. Potom morate da pređete na drugu aktivnost-ponašanje; to može biti bilo koja konstruktivna, prijatna aktivnost. Pošto je postavljeno vreme odlaganja prošlo, ponovo procenite vašu prisilnu potrebu. Upitajte se da li ima ikakve promene u njenom intenzitetu i zabeležite eventualnu promenu. Čak i najmanja pozitivna promena vas može ohrabriti da duže čekate. Naučićete da što više čekate, više će se menjati i prisilna potreba. Cilj će vam biti petnaest minuta ili više. Dok nastavljate sa vežbanjem ista količina uloženog napora će dovoditi do većeg smanjenja intenziteta prisila. Uopšte uzev, što više vežbate petnaestominutno pravilo, ono postaje sve lakše. Za kratko vreme vi možete dostići dvadeset ili trideset minuta ili više.

Računa se ono što uradite
Najvažnije je da usmerite svoju pažnju dalje od prisilnih potreba i to na neki razuman posao ili aktivnost. Ne čekajte da misao ili osećanje odu. Ne očekujte da odmah nestanu. I nikako nemojte raditi ono što vam vaš OKP nalaže da radite. Umesto toga, uključite se u bilo koju konstruktivnu aktivnost koju ste sami izabrali. Videćete da će insistiranje na vremenu čekanja odlaganja između pojavljivanja prisilnih potreba učiniti da čak i razmišljanje o postupanju prema njima čini da one blede i nestaju. Ono što je važnije je da čak i ako se prisilna potreba skoro upošte ne promeni, što je ponekad slučaj, naučićete da možete imati određenu kontrolu nad svojim reakcijama na ove pogrešne poruke iz mozga. Ova primena Nepristrasnog Posmatrača će vam davati snagu, naročito posle toliko godina osećanja da ste ostavljeni na milost i nemilost ovoj bizarnoj i naizgled neobjašnjivoj sili. Naravno krajnji cilj koraka Refokusiranjaje da nikada više, reagujući na OKP misli i potrebe, ne izvršavate prisilne radnje ili kompulsije. Ali jedan bliži cilj koji se nalazi na putu do toga krajnjeg cilja jeste postavljanje vremenskog intervala odlaganja, pre izvršavanja bilo koje prisilne radnje. Učite da ne dopuštate OKP-osećanjima da određuju šta ćete raditi. Ponekad će prisilna potreba biti suviše jaka i vi ćete izvršiti prisilnu radnju. Ovo nije poziv da zbog toga sebe mučite. Imajte na umu: kako primenjujete Četiri Koraka i vaše ponašanje se menja, tako će se i vaše misli i osećanja menjati. Ako ste popustili i uradili prisilnu aktivnost posle vremena čekanja i pokušaja da se Refokusirate, onda uložite dodatni napor da

to je moj OKP". Sledeći put ću čekati duže". Vi želite jasnu sliku tih zaključanih vrata u vašoj glavi.Preimenujete to ponašanje i primite k znanju da vas je ovoga puta OKP savladao. nije uvek lako setiti se na koju aktivnost se treba Refokusirati. treba da proverite bravu prvi put polako i namerno. Vođenje dnevnika će vam pomoći da prebacujete brzine onda kad postane zaista teško. na primer.što je jednako važno . U vrelini borbe protiv prisilnih potreba. Anticipirajući da će se prislina potreba da proveravate pojaviti u vama. Vi ćete se Refokusirati i početi sa radom.PONOVNO VREDNOVANJE . u kompulsivnaprisilna ponašanja.pomaže vam da dobijete samopouzdanje kad vidite kako lista uspeha raste. KORAK 4: REVALORIZOVANJE . I kako se lista uspeha povećava. Zapisujte samo svoje uspehe. Na ovaj način. Ali . praveći mentalne zabeleške kao što su "Vrata su sad zaključana. jeste jedna forma terapije ponašanja i mnogo je bolje nego izvršavanje prisilnih radnji bez njihovog mentalnog beleženja i definisanja. tako da ćete kad vas uhvati prisilna potreba biti u stanju da odmah to Preimenujete i kažete: "To je opsesivna ideja. već to radim zbog mog OKP-a. Ja mogu da vidim da su vrata zaključana". Vi ćete Ponovo Odrediti i Pripisati intenzitet i napadnost prisilne potrebe da proveravate. Morate da naučite da sebe potapšete po ramenu. To je OKP". Nema potrebe da zapisujete neuspehe. kao dobro obavljen posao. Pokušajte da proverite bravu na vratima sa dodatnom pažnjom i potpunom svešću. proveravanje brava na vratima. Setićete se. to deluje i kao inspiracija. kad se opsesivna misao ili prisilna potreba usija. Osigurajte da sebe hrabrite tako što ćete svesno primati k znanju upešna korišćenja aktivnosti za Refokusiranje. vašem OKP-u. Na ovaj način ćete imati kompletnu sliku u svesti na koju možete da se pozovete kada se pojavi prisilna potreba. Ovo je nešto što ljudi sa OKP-em moraju da nauče da rade više. zaobilazeći OKP potrebe tako što ćete raditi na drugoj aktivnosti sa spremnom mentalnom slikom da ste zaključali vrata jer ste prvi put to uradili pažljivo i sa punom svešću. Ojačajte taj uspeh tako što ćete ga zapisati u svoj dnevnik i dati sebi malu nagradu. štednjaka i drugih uređaja: Uzmimo da je vaš problem. "To nisam ja . čak i izvšavanje prisilne radnje može da sadrži elemenat terapije ponašanja. Dnevnik je važan jer možete da pogledate unazad i vidite koje su vam aktivnosti najviše pomogle za Refokusiranje. To ne mora biti nešto mnogo lepo i uredno urađeno. čak i u toku Preimenovanja i Ponovnog Određivanja prisilne potrebe koja se pojavila kao što ste anticipirali da će se pojaviti. Vi možete da koristite to znanje kao pomoć za aktivno Refokusiranje na rad na drugoj aktivnosti. Jedan savet za one koji se bore sa ponašanjem proveravanja proveravanjem brava. Ideja je da se jednostavno na papiru drže zapisi koji će vas podsetiti na vaše uspehe u samousmeravajućoj terapiji. Podsetite sebe: "Ja ne perem ruke zato što su one prljave. to će vam uvežbati um da se seti šta je ranije najviše imalo uspeha. kao zapisanu istoriju vaših uspešnih napora u Refokusiranju. Vođenje dnevnika Važno je da održavate jedan dnevnik terapije ponašanja. čak i ako je to samo da bi sebi rekli koliko ste odvažni što tako naporno radite da bi sebi pomogli. Veoma je važno da se shvati da Preimenovanje prisilnih radnji.

To nisam ja to je moj mozak". Smit je opisao Nepristrasnog Posmatrača kao biće unutar nas. vremenom postajete sposobni da pridajete mnogo manje značaja i vrednosti mislima i prisilama OKP-a. pomažu vam kod koraka 2: Ponovnog Određivanja i pripisivanja. samo konzistentno praktikovanje petnaestominutnog pravila i Refokusiranje na drugo ponašanje. Morate da primenjujete vaše saznanje da su simptomi OKP-a samo besmisleni signali. kako bi savladali biološki indukovane prisile koje ometaju njihovu svest. izvršavate aktivno Revalorizovanje.Svrha prva tri koraka je korišćenje vašeg znanja o OKP-u kao o jednom medicinskom problemu koji je uzrokovan biohemijskom neravnotežom u mozgu. Kad primenjujete ova dva međukoraka. tu posmatračku moć u nama koja nas osposobljava da se odbranimo od patoloških potreba. Anticipiranje . Vi se morate boriti da bi održali svest Nepristrasnog Posmatrača. morate shvatiti daje to samo OKP i reći sebi da ćete se sledeći put jače boriti. Iako ne možete da za kratko vreme promenite svoja osećanja. možete da promenite svoje ponašanje. Kada jedanput uložimo napor da ojačamo gledište Nepristrasnog Posmatrača. možemo da budemo svedoci svojih sopstvenih akcija i osećanja kao što bi to bio neki nezaintersovan spoljni posmatrač. Morate da sakupite svoje duševne snage. u prva tri koraka. pogrešne poruke iz vašeg mozga. dovodi do Četvrtog koraka Revalorizovanja. stanja i okolnosti. stalno imajući na umu: "To nisam ja. sve dok one ne počnu da blede i nestaju.prisilnih ponašanja. koje sa sobom uvek nosimo i koje je svesno svih naših osećanja. Dva međukoraka: Anticipiranje i Prihvatanje. naročito u teškim okolnostima i zahteva "najveće i iznurujuće napore i pregnuća". Rezultat ovoga je da vi mnogo manje vrednujete . uvek možemo pozvati našeg Nepristrasnog Posmatrača i sebe posmatrati na delu. Kao što je Smit to opisao: "Mi pretpostavimo da smo posmatrači svog sopstvenog ponašanja". Ova borba se može svesti na ovo: Ko je ovde glavni? Čak i kad vas OKP savlada i vi popustite i izvršite kompulsiju. koje bi vas pre terapije ponašanja neminovno vodile ka izvršavanju prisilnih radnji. Kod kompulsivnih . Drugim rečima. Kao rezultat ovoga počinjete da Revalorizujete odnosno ponovno vrednujete te misli i prisile. kako bi mogli da se Refokusirate i "promenite brzinu". je izgleda veoma blizak intenzivnim naporima koje morate napraviti u izvršavanju Četiri Koraka. veoma težak posao. što je u suštini isto što i korišćenje poptune svesti uma. Kod opsesivnih misli morate pokušati da pospešite proces Revalorizovanja na još aktivniji način. Zajednički efekat ova tri koraka je mnogo veći nego sam zbir njegovih pojedinačnih delova. shvatanja da to osećanje ne zaslužuje da mu se posveti pažnja i neprihvatanja bilo kakve navodne vrednosti tog osećanja imajući na umu daje to OKP i da je on uzrokovan medicinskim problemom. da vam pomogne u pojašnjenju da ta osećanja nisu to što na prvi pogled izgledaju da su kao i da odbijete da prihvatite te misli i prisilne potrebe kao nešto što ima neku pravu vrednost. da bismo vam pomogli da razumete šta zapravo vi postižete izvršavanjem Četiri Koraka saznajne bioterapije ponašanja. Možete posmatrati Korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja kao zajednički napor koji je uložen zajedno sa korakom Refokusiranja. Mi smo koristili koncept Nepristrasnog Posmatrača. On je razumeo da je jasno održavanje perspektive Nepristrasnog Posmatrača. Ljudi sa OKP-em moraju naporno da rade. to je moj OKP. Naporan rad o komeje on pisao. koji je razvijen od strane filozofa Adama Smita u 18tom veku. da izbegnete da izvršavate rituale prisilnih radnji i najzad da preusmerite svoju pažnju ili da se Refokusirate na konstruktivne aktivnosti ili ponašanja. otkrivate da se vremenom i vaša osećanja menjaju. Posle odgovarajućeg vežbanja i prakse.i da devalorizujete osećanje OKP-a. Menjajući svoje ponašanje. Proces Preimenovanja i Ponovnog Određivanja intenzivira saznavanje do kog se dolazi kroz naporan rad Refokusiranja.

Krenite napred. Opsesivna misao ili prisilna potreba jeste veoma jaka. sve dok dosadni alarm ne prestane".i zaista morate nastaviti . ali isto tako veoma glupa. Nemojte biti oštri prema sebi jer nema smisla sebe kritikovati oko unutrašnjih motiva. Moramo da naučimo da nas ovakva osećanja pogrešno vode. Sa te strane. uprkos vama.da prelazite na sledeću misao i na sledeće ponašanje . Preuzimanjem kontrole nad vašim akcijama. I naravno. u pokušaju da je oterate iz svog uma i primite pun udarac njene snage. a ne zbog vas. vi možete smanjiti veliki strees koji vam ponavljajuće opsesivne misli obično stvaraju. Nemojte ostati s tim. Prihvatanje znači da ne treba uzaludno trošiti energiju i kriviti i mučiti sebe zbog toga što imate ta loša osećanja. Jednostavno se trudite da ga ignorišete i nastavite sa drugim aktivnostima. Refokusiranje je kao borilačaka veština. Ne dopuštajte da vas to šokira. Najvažnije je da ne razmišljate i ne fantazirate mnogo o posledicama eventualnog ispunjenja užasne opsesivne misli. Mi imamo novi pogled na istinu. Vi znate šta ih uzrokuje i znate da morate delovati tako što ćete ih zaobilaziti. Saznajemo da su čak i uporna i napadna osećanja prolazna i nestalna i da će se povući ako se ne izvršava akcija na osnovu i povodom njih. na nešto neočekivano. Zamislite auto-alarm koji vas svojom bukom uznemirava i prekida. Štogod da je sadržaj vaših opsesija . Ovde je sada mesto za drugi pomoćni korak -Prihvatanje. znati da to osećanje dolazi. Ostavite sve negativne. Nemojte reći: "Ne mogu da uradim ništa drugo. Ona nema smisla. vi shvatate tu činjenicu na dublji način. Zapamtite: Ne možete da oterate tu misao. možete da je prepoznate istog trenutka kada se pojavi i odmah da je Preimenujete. ZAKLJUČAK Mi koji imamo OKP moramo naučiti da ne prihvatamo napadne osećaje takve kakvi nam oni na prvi pogled izgledaju. samo zbog biohemijske neravnoteže u vašem mozgu. omalovažavajuće sudove i kritike o ''vrsti ljudi koji imaju ovakve misli''. Nemojte sebe mučiti pokušajima da oterate te opsesivne misli jer u tako kratkom vremenskom periodu to nećete uspeti. Nema potrebe da za zaokupljenošću s tom misli iako ona ne nestaje iz vašeg uma. verovatno čak i na duhovnom planu. Morate da se pomerite u stranu. Kada se opsesija pojavi. Nema potrebe da ostajete sa tom mišlju. nemojte dopustiti da zbog toga sebe mučite. Stalno imajte na umu "To nisam ja . Saznali ste u drugom koraku da su dosadne opsesivne misli uzrokovane OKP-em i da su povezane sa biohemijskom neravnotežom u mozgu . tako da budete spremni na to.aktivnost. pomoćnog koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja. To je samo moj mozak. Kod Prihvatanja. Na postepen način mi ćemo promeniti svoje reakcije na ta osećanja i odupreti im se. ali ne morate ni da na nju obraćate pažnju. petnaestominutno pravilo se može skratiti na jednominutno ili čak na petnaestosekundno pravilo. vi preuzimate vlast i nad svojim umom i nad svojim životom.to je moj OKP. delate zaobilazeći je i da pređete na sledeću aktivnost. Vi nećete postupiti prema njoj jer to zaista i ne želite. uvek pamtimo da se ova osećanja pojačavaju i imaju . Tako što anticipirate pojavljivanje sopstvene poznate opsesije. Shvatajući da je opsesivna mIsao tu.to je samo moj mozak". svaki put će vas poraziti. Znaćete: "To je samo moja glupa opsesija. To nisam ja . Ako se postavite tačno ispred nje. Vi učite da ostanete prisebni i mudri prilikom suočavanja sa moćnim protivnikom. Za opsesije. Nema potrebe da na to obraćam pažnju". Ova lekcija važi i mnogo više od samog savlađivanja OKP-a. Vi još uvek možete da nastavite . bićete spremni.znači "biti spreman".bilo da su nasilne ili seksualne ili se manufestuju na mnoge druge načine znate da se one mogu pojaviti i po stotinu puta dnevno. nemojte biti iznenađeni. Vi želite da prestanete da svaki put reagujete kao na neku novu misao. Na ovaj način mi dobijamo nove spoznaje istine. Možete da naučite da pređete na drugo ponašanje.

mi povećavamao svoje samopoštovanje i doživljavamo osećaj slobode. samousmeravajući izbor. UZROKOVAN OKP-EM. Korak 2. . Korak 4. Korak 3. SAMOTRETMANA KOGNITIVNOM TERAPIJOM PONAŠANJA ZA OKP Korak 1. to je verovatno vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu. mi sve više dobijamo dublju spoznaju. KRATAK PREGLED ČETIRI KORAKA. Poboljšana je naša sposobnost da pravimo svestan. Sa većim razumevanjem procesa kojim se osposobljavamo za borbu protiv OKP-a i većim vrednovanjem kontrole koju dobijamo vežbanjem našeg uma za prevazilaženje kompulsivneprisilne i automatske reakcije na napadne misli ili osećanja. Uradite nešto drugo: PREĐlTE NA DRUGU AKTIVNOST. pomoću koje možemo ponovo preuzeti svoje živote u svoje ruke.: PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Shvatite da je intenzitet i napadnost misli i prisilnih potreba.i da joj se odupremo. postavljamo temelje prave lične moći i vladavine ličnosti. Menjanje hemije našeg mozga. U procesu izvršavanja i primene ove metode samotretmana ponašanja U Četiri Koraka. tako što ćete fokusirati svoju pažnju na nešto drugo. kao i umetnosti vladanja nad svojim akcijama. Kroz konstruktivan otpor prema osećanjima OKP-a. sama po sebi ona nema značaja.: PREIMENOVANJE Prepoznajte da su napadne opsesivne misli i prisilne potrebe REZULTAT OKP-a.: REVALORIZOVANJE Nemojte uzimati misao OKP-a zdravo za gotovo. je dobra i povoljna posledica ove akcije koja afirimiše život. Moramo da prepoznamo takvu potrebu kao prisilnu potrebu .tendenciju da ovladaju nama. barem na nekoliko minuta. kad pred njima popustimo. Prava sloboda leži na tom putu pročišćene percepcije našeg pravog interesovanja za svoj život.: REFOKUSIRANJE Radite zaobilazeći OKP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful