Naslov originala

:
"Brain Lock", 'Free Yourself from Obsesssive-Compulsive Behavior' A Four-Step-Self Treatment Method to Change Your Brain Chemistry. Dr. Jeffrey M. Schwartz M.D., with Beverly Beyette.

Copyrightza srpski jezik: Vladan Obradović prevod: Vladan Obradović
u sopstvenom izdanju

recenzenti: Prof. Dr Jovan Striković Prof. Dr Jovan Marić konsu1tant za medicinske izraze: Dr Zvonko Vinković korektor: Goran Dimitrijević

Štampa Čigoja-Beograd tiraž - 1000 primeraka

Dr Džefri Švarc
i Beverli Bejet

BLOKIRAN
MOZAK
OSLOBODITE SE OPSESIVNO - KOMPULSIVNOG PONAŠANJA Metoda Samotretmana ''U Četiri koraka", koja menja hemijske procese vašeg mozga

preveo sa engleskog Vladan Obradović

Beograd 1997.

© 1996 by Jeffrey M. Schwartz, M.D. All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. For information address HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.
BRAIN LOCK. Copyright

HarperCollins books may be purchased for educational, business, or sales promotional use. For information please write: Special Markets Department, HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.

MAHĀSI SAYADAW zbog njegovog velikog doprinosa praksi potpune svesnosti uma u ovom veku. .Ova knjiga je posvećena sećanju na mog dedu HARRY WEINSTEIN i sećanju na velečasnog VEN.

Imena i neke spoljne okolnosti pacijenata u ovoj knjizi su izmenjena da zaštite njihovu privatnost. . Svi simptomi i terapeutski radovi su onakvi kakvi su zaista i bili.

to je moj OKP'' 2 Korak 2.: Refokusiranje 71 ''To se ne postiže samo željom'' 4 Korak 4.Sadržaj: O knjizi Reči zahvalnosti Predgovor xi ix ix Uvod xiii Opsesije.: Preimenovanje 5 ''To nisam ja .: Ponovno Određivanje 39 ''Otključavanje vašeg mozga'' 3 Korak 3. i Metod samotretmana U Četiri Koraka DEO I: Četiri koraka 1 1 Korak 1. Kompulsije.: Ponovno Vrednovanje 97 ''Lekcije koje smo naučili od OKP-a'' .

DEO II: Primena Četiri Koraka u vašem životu 119 5 Četiri Koraka i lična sloboda 123 6 OKP kao porodični poremećaj 129 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji 185 Preterano uzimanje hrane. Patološko kockanje. Kompulsivno seksualno ponašanje 8 Četiri koraka i Tradicionalni pristup Terapiji Ponašanja 191 9 OKP i lekovi 197 10 Formular za testiranje Opsesivno-Kompulsivnog Registra Univerziteta u Hamburgu 201 11 Dnevnik samotretmana u Četiri Koraka pacijenta s OKP-em 205 DEO III: Priručnik za samotretman metodom ''U Četiri Koraka'' 207 . Zloupotreba raznih materija.

opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i lista uobičajenih OKP simptoma. U ovom poglavlju se daju dalja i detaljnija objašnjenja biohemijskih procesa u mozgu koji su u vezi sa pojedinim anatomskim strukturama. Poruka je jasna: to što činim nije ludilo. Tako se čitalac preko detaljne razrade tehnike "Četiri koraka" uvodi u drugo poglavlje sa naslovom: "Primena Četiri Koraka u vašem životu". a moćan um može da menja mozak i rezultat svega će biti "samokomandovanje i samopoštovanje". jer "menjanjem ponašanja menjaju se i biohemijski procesi u mozgu". Treći korak je autor nazvao "Refokusirartie" i rtiegov cilj je da nauči pacijenta da svoju pažnju sa neprijatnih prisilnih misli i podsticaja refokusira na neku drugu. Primena Četiri Koraka u vašem životu i Priručnik za samotretman metodom "U Četiri Koraka". to je blokiranost moga mozga. ta prisilna misao (opsesija) ili prisilna radnja (kompulsija) nije zapravo moja prava ličnost . preterano uzimanje hrane. Scwarz) je podeljena na 3 poglavlja: Četiri Koraka. U predgovoru i uvodu autor diskutuje pojmove opsesije. Drugi korak se naziva "Ponovno određivanje". nešto celishodno i nešto u čemu uživate. Daje se i . ovo je lako reći a teško uraditi. kao i analiza metode Četiri Koraka u komparaciji sa tradicionalnom bihejvior terapijom (terapijom ponašanja). jer neispravno funkcioniše "promena brzina li automatskom menjaču" li određenim moždanim strukturama. U ovom poglavlju se diskutuje i veza OKP i lekova. da je korisna u komunikaciji sa članovima porodice. Tu se ova tehnika samokontrole diskutuje tako što je pokazano da ona ojačava ličnu slobodu. Taj korak u razdvajanju simptoma od celokupne ličnosii je očigledno početni potez koji je veoma važan u daljem postupku. Uputstvo je da se mora biti veoma aktivan. Međutim. to je samo tvoj OKP!" Tako će se ojačati i um. U prvom poglavlju "Četiri Koraka" detaljno se razrađuju te originalne 4 faze u tretmanu OKP: preimenovanje. zloupotreba raznih psihoaktivnih materija. a sve sa ciljem da se pacijentu pojasne složena dešavanja u njegovom mozgu.uradite nešto drugo.Revalorizovanje" .to je samo moj OKP. a uočena je delotvornost i u tretirartiu drugih psihijatrijskih poremećaja kao što su patološko kockanje. Kod OKP mozak se "zaglavi li brzini". prijatniju aktivnost. Mora se koristiti i Nepristrasni Posmatrač. Prvi korak autor je lucidno nazvao "Preimenovanje" sa idejom koju bolesnik stalno sebi treba da ponavlja: to što činim nisam ja. Četvrti Korak je "Ponovno vrednovanje . tako da svaki potencijalni pacijent i korisnik ove korisne knjige može sebe lako da pronađe. Glavni princip koji je ugrađen u Revalorizovartie je: što bolje uočite šta je vaš OKP pre ćete moći da ga odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje. Savetuje se najmanje dva puta dnevno petnaestominutna aktivnost sa porukom . ponovno određivanje. Ovo je korak kada se konačno pobeđuje "neprijatelj". kompulsivno seksualno ponašanje. refokusiranje i ponovno vrednovanje. Suština je postići "otključavanje mozga" i pripremiti mozak da počne ispravno da "menja brzine". a to znači maksimalno uključiti Nepristrasnog Posmatrača koji će stalno govoriti: "Ovo nisi Ti. I konačno. a potrebno je i beležiti misli i ponašartie (voditi dnevnik).O knjizi Knjiga-monografija "Blokiran mozak" (u originalu na engleskom: "Brain Lock") autora Džefrija Švarca (J effrey M. Daju se detaljni opisi i primeri tzv. kompulsije kao i osnovnu ideju metode samotretmana "U četiri koraka". Mora se revalorizovati na aktivan način. to je samo jedan hemijski proces.

Knjiga je pisana jednim veoma sugestivnim jezikom kao i jasnim i podstičućim načinom obraćanja čitaocu. zabranama. jer je upravo za njega ponajviše i napisana. duševni poremećaj ili pak nešto što bi po svojoj klasifikaciji kao represivnoj instanci i instituciji. razumljivim kako stručnjaku tako još i više laiku. Definicija. . Hauarda Hjuza.. ali nije bio izopačen" Ljudsko ponašanje je determisano delimično. U Beogradu 1. menjač se zaglavio pri promeni brzina) . Koliko je nekad to takozvano vaspitanje malo presudno u oblikovanju čovekove sudbine u njegovoj egzistenciji. Odmah. kaznama.06. Neka jedan kao eklakantan primer bude upravo ponašanje "glavnog junaka" ove knjige.onda je jasno da će od jedne ovakve knjige veliku korist imati i stručnjaci (psihijatri.kompulzivni poremećaj. Njega srećemo u nekoj vidljivoj ili poluvidljivoj formi skoro kod svakog čovjeka. koja je data u ovoj knjizi. ispravna je. odnosno ontogenetskim hodom i kodom. Različite forme njegovog ispoljavanja određuju njegovu zabavljivost za . može se potkrepiti sa bezbroj primera. dr Jovana Strikovića za knjigu "Brain Lock" Dr Jeffrey Schwartz-a "Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik. u početku ove zanimljive knjige nailazimo na jednu rečenicu s kojom započinjemo raspravu o "bolesti" ovog po mnogo čemu neobičnog ekscentrika za čije ponašanje nije adekvatan termin . ovakvog načina života. psiholozi. Toplo preporučujem izdavanje knjige "Blokiran mozak" Džefrija Švarca s nadom da će značajno pomoći pacijentima obolelim od jedne izuzetno komplikovane i terapijski često rezistentne neurotične manifestacije poznate kao opsesivno .. tako da je potpuno logično što je autor imao tako mnogo uspeha sa ovom metodom u svojoj kliničkoj i terapeutskoj praksi. Treće poglavlje nosi naziv "Priručnik za samotretman" metodom "U Četiri Koraka" i predstavlja neku vrstu rezimea i "utvrđivanja pređenog gradiva". Štampanje i izdavanje ove knjige je "Peti korak" u tretmanu OKP-a.onim što bi se pod zajedničkim imeniteljem moglo podvesti pod termin vaspitanja.bolest. socijalni radnici .koristan formular (upitnik) za testiranje OKP-a kao i dnevnik samotretmana pacijenta sa OKPom. Ako tome dodamo duhovite komparacije kojima se složeni moždani mehanizam jasno svodi na svakodnevni život (npr. a mali deo naše ekspresije postaje svojstvo navika stečenih učenjem. i doista posredije Opsesivnokompulzivni poremećaj. ) ali i obično "pučanstvo" odnosno bolesnici sa OKP. bilo patologija u najširem ili najužem smislu te reči. koji je uostalom preovlađujući u bilo čijoj egzistenciji. odnosno većim delom filogenetskim.1997 RECENZENT Prof dr sci Jovan Marić Iz recenzije Prof. Posebno treba istaći da je ova knjiga pisana veoma razumljivim jezikom. Obiluje mnogim primerima iz postojeće kliničke prakse (autor je uspešno lečio hiljadu slučajeva OKP-a) tako da su opisi simptoma brojnih pacijenata izvanredan način da se čitalac sa potencijalnim ili manifestnim opsesivno-kompulzivnim poremećajem prepozna u istoriji bolesti nekog drugog pacijenta.

Ali Opsesivno-kompulzivna neuroza. niti shvatiti ako se ne pođe od njegovog na jednostavnijeg shvatanja te pojave. ali nijedan problem se nemože rešiti. i smiraj je takođe neminovan. ne postoji usklađena veza između onoga što čovek jeste kao oblik ponašanja. koja predstavlja jedan sistem. menja biohemijska aktivnost mozga je apsolutno prihvatljiva. pokušava se da se oni drže pod kontrolom. sa kojom se sreće onaj koji se apsolutno osloni na lekara kao spasioca. Za stres kao pojavu. a zatim pokuša da se on preusmeri. on je deo te igre. Da li bi se uopšte moglo i zamisliti da taj jezičak miruje. on je dominantan u intenzitetu. koju neki od ektravagantnih maštara može imputirati na mesta koja su podložna podozrenju mase. svejedno je koji će kraj njene vage pokrenuti njen jezičak koji je na sredini. i on je taj. nije grč onaj koji je dominirajući u vremenu. Metodom "U Četiri Koraka".. za istu pojavu.druge. sve do svemoći. koji su isto tako relevantni. ne uspostavljajući se nikada u tački stajališta. Teoretsku pretpostavku da se metodom "U Četiri Koraka". i šeherezadskom pričom koja se ispreda oko lekarskog praksisa. Međutim. manje se zbog toga o njoj piše ili glasno razmišlja. koje prouzrokuje ono što Opsesivno-kompulzivno ponašanje prouzrokuje. ili bi se njegova punoća i njegov glavni i osnovni sadržaj "vrteo" oko njegove oscilacije. pa makar to bili i lekari koji su po prirodi svoje najuže edukativne vokacije dužni da to razumeju više od drugih i pomognu bolje od ostalih. Prvo se ovom metodom pokušava ovladati pojavnim oblicima ove "bolesti". prvo ukroti. Bolne faze u toj "igri" su neizbežne. . i ide istom stazom. trebalo da bude. Da li bi i sama ta apsolutna usklađenost u njenoj najpreciznijoj konotaciji i sama bila ono isto što je i Opsesivno-kompulzivni poremećaj. Četiri Koraka je metoda koja se iznedrila kao logičan sled stvari. a katarza koja je nesumnjivo prisutna tu negde. Pokušava se u stvari da se impuls za koji se pretpostavlja da uvek polazi sa istog mesta. mogao bi se primeniti isti metod i isti zaključak. koja takođe dovodi do neprijatnosti najrazličitije vrste sa već poodavno artikulisanim posledicama. Neopravdan strah od prljavštine. zaslužuje bar toliku pažnju kao i ove dve bolesti.. i proizilazi iz potrebe da se bolesnik prisili da istrpi neprijatnosti anksioznosti. ili život. tu upravo i leži prva zamka. razrađen sistem razmišljanja i postupaka. Efikasnost onoga što se u knjizi zove "izlaganje i preventiva reagovanja" više je nego očigledna. Autor na jednom mestu zapaža: "U stvarnosti ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše". kao i ostali merni instrumentarijum. intelektualno . iz jednostavnog razloga što mozak i njegovi biohemijski procesi nikad ne miruju. neopravdan iz UCLA opšte opasnosti. emocionalno. i on je za sebe u pravu. Koliko će ona praktično delovati na naše ponašanje. on je za pojedinca opravdan i realan. to me ojača. i ona se može meriti biheviorističkim metodima. iako pravi veće nevolje od obe ove bolesti zajedno. to je druga stvar. Ali već kod prvog susreta topi se iluzija koja je stvorena sopstvenom ruminacijom. koja je neka vrsta unutrašnjeg spokojstva. da li bi on u mirovanju predstavljao ono što se zove spokojstvo. Doista. je nešto što skreće na sebe pažnju iz više razloga. Ne bi li se i tu radilo u stvari o tegu postavljenom na onom drugom tasu te takoreći dvokrake vage. priprema nas za novi okršaj sa neprijatnošću i nelagodom. budući da u sebi krije neku tajnovitost. potrebnog svakom čoveku. i onoga što bi on racionalnim aršinima meren sa emocionalne distance. nešto svojom uobraziljom. Što se tiče same ravnoteže. Ove teoretske rasprave pojednostavljuju problem. da ne bi ovladali nama. Ovaj rizik kojem se izlaže pacijent potvrđuje filozofsko artikulisanu maksimu: što me ne ubi. a najvećim delom magičnom pričom o doktorovoj moći. Ono što je češće od šećerne bolesti i astme.

koji ponekad oseća nelagodnosti života. Ona je pre svega namenjena širokom krugu čitalaca. A što se tiče eventualnog prigovora na jednostavnost metode koja se zove "U Četiri Koraka". bez kojih nije ni jedan autentičan život. podnijeće i ono kako da živi". kroz sintagmu: klin se klinom izbija. svakom čoveku. Narodno iskustvo koje se potvrdilo kroz eone. Jedan veliki filozof je zapisao: "da onaj ko nalazi razlog da živi. za bilo koje psihijatrijsko stanje. i na taj način steklo pravo empirijskog dokaza. dakle objektivnim pokazateljima. onoliko koliko je maksimalno moguće da se izbegne opasnost. sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa Opsesivno-kompulzivnim ponašanjem. Pretencioznost u zaključcima nije mimoišla ni ovu knjigu. Popularnost ove knjige je i u tome što se ozbiljne tegobe i teška stanja objašnjavaju na popularan i razumljiv način. da: po prvi put. ili na ljutu ranu ljut lek. to je najmanji greh ovoga štiva.Ono što je jako značajno je to da sve ove metode iako jednostavne. krije upravo u jednostavnosti. veći od onog koji objektivno postoji. U tom dualitetu paradoksalnih odnosa. i to se ne mistifikuje. A ovde je možda važnije ono kako se čovek oseća od onoga zbog čega se tako oseća. Zato je ova knjiga i višeznačna. kao metode lečenja. ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je takozvana svesna terapija ponašanja. nalazi svoj odgovor i primeni Četiri Koraka. život je jedino i moguć. Savremena medicinska literatura ima suprotan i negativan halo efekat. ali bez sigurnog naučnog pokrića koje bi se moglo verifikovati egzaktnim. odgovor bi se sastojao u tome da se istinitost odgovora na komplikavane pojave i procese. pa ne izaziva strah. Ona izgrađuje svoj autoritet na proizvodnji straha. Ali. . Naime njen autor tvrdi da. odnosno egzistencijama paradoksalnosti. polazile su od medicinski priznate aksiome: primum non nocere.

i od pomoći za što veći broj ljudi. Sve u svemu. moralne podrške u vreme ubrzane i kritične poslednje faze pripreme. je stvorila izvanredno okruženje za izvršavanje ovih istraživanja. i Dave Richmond su između ostalih dali neke veoma korisne komentare. potrebno je dosta pomoći da bi se napisala knjiga o samotretmanu. koja je odmah shvatila potencijalne rezultate rada koji je ovde opisan. Lor (A. Ova knjiga ne bi izašla bez značajne podrške porodice Čarlsa i Lile Hilton (Charles. Lorre) kod fotografije. pri Kalifornijskom Univerzitetu u Los Anđelesu (UCLA). Steve Wasserman) su mi predložili i ohrabrili me u stvaranju ove knjige i predstavili me izdavaču. Džuliji Šerman (Julie Sherman) se specijaino zahvaljujemo na njenom doprinosu. Džesika Klajn i Stiv Vaserman ( Jessica Klein. na čijem se naučnom radu ova knjiga i zasniva. ViI Veston (Will Weston)je bio od velike pomoći kod um etničkog dela posla. Marty Wax. Autor .Reči zahvalnosti Izdavanje ove knjige ne bi bilo moguće. Džuditi Regan (Gudith Regan). Beverli Bejet (Beverly Beyette) je uložila ogromne napore kako bi pomogla. Krisitin Džuska. koji su mi pomogli u sticanju znanja o metodi U Četiri Koraka. (Christine Juska ) je pomogla u prirpemanju prvih kopija. Lelah Hilton). Jan Jablonsky. i A. Istraživačka grupa za OKP u Medicinskom Centru. Pam i Roy Norman su pružili dosta toliko potrebne. Ajver Hend (Iver Hand). James Q Wilson i Don Jeffreys su me ohrabrili da radim i ustanovim neke šire primene ove metode. da nije bilo truda i doprinosa mnogih pacijenata.je bio veoma velikodušan sa svojim doprinosom i uloženim vremenom. i doprinela da ova knjiga bude dobra. Zahvaljujem se svima koji su mi je pružili.

OKP-a. i da pobedite. (OCD -obsessive compulsive disorder). Što više joj ugađate. Posluga mu je donosila obroke noseći ih sa belim servijetama u rukama. on se izvinio i otišao do kupatila. "Nisam mogao da izađem. ova knjiga će vam pokazati kako da se borite protiv njega. pogrešne poruke koje su dolazile iz njegovog mozga. Prema Piteru H. dogodilo?" upita ona. potpuno zatvoren i izolovan. da se malo osuše. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. ili završnog stanja ludila. ili odmaklog stanja sifilisa. nije mogao da kupi svoj izlaz iz tog stanja. . kako bih pomogao mojim pacijentima sa OKP-em da shvate kakvo je nezasito čudovište ova bolest. odgovori Hjuz. preplašen od bakterija. ali osoba sa motivom i čvrstom voljom. više traži. u atmosferi sličnoj bolničkoj. naučili kako da prevaziđu zastrašujuće osećanje "Blokiranosti mozga" koje je uzrokovano OKP-em. bila je šokirana videvši da je bio mokar od glave do pete. (OKP) bilo da je to blag. Ako ste jedan od mnogih koji imaju opsesivno kompulsivni poremećaj. sa svim njegovim bogatstvom. zaboga. Patio je od opsesivnokompulsivnog poremećaja ponašanja. Na čuđenje Grirove. i morao sam da ih operem u umivaoniku.Braunu. koji su izvršavali čudne rituale. Proći će još decnija i po pre nego što je ova bolest identifikovana kao poremećaj. Čak i Hjuz. Pročitaćete ispovesti hrabrih ljudi koji su uz pomoć metode "U četiri koraka". ali nije bio izopačen. "Šta vam se. na SanStripu. može da ga savlada. jer nisam mogao da dodirnem kvaku na vratima. milionima i gomilom posluge.Predgovor Jedno veče 1947. Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik.godine Hauard Hjuz (Howard Hughes) je izašao na večeru sa glumicom Džejn Grir (Jane Greer) kod Siroa." On ih je onda okačio o vrata kupatila. Usput ćete moći da naučite dosta o vašem mozgu i kako možete da imate bolju kontrolu nad njim. ili pak težak slučaj. Na kraju. u Los Anđelesu. Pri kraju svog života bolest ga je skoro potpuno savladala. Često pominjem slučaj Hauarda Hjuza. U toku večere. koautoru knjige o Hauardu Hjuzu (Houward Hughes: The Untold Story). Potpuno crne zavese su sprečavale svu sunčevu svetlost. Živeo je u hotelskoj sobi u Akapulku. "Pa. su ga savladale. kao što je Hjuzov. Tužno je da nije postojao način lečenja u njegovo vreme. vratio se tek posle jedan i po sat. OKP je težak neprijatelj. Onda je ponovo obukao odeću. koje muje njegov OKP nalagao da izvršava. Džejn Grir nije više nikad izlazila sa Hjuzom. bio je klasičan i težak slučaj. pa sam sačekao da neko naiđe" objasnio je na kraju. Provodio je svoje poslednje dane u potpunoj izolaciji. Širile su se glasine da je ovoliko zastranio ili zbog upotrebe droge. U stvari sva njegova ponašanja su razumljiva kao simptomi jednog teškog slučaja OKP-a. Smatrao je da sunce može da prenese bakterije od kojih se toliko plašio. "prosuo sam nešto supe na košulju i pantalone. Kada se konačno pojavio.

Ako nemate OKP. Na primer. Nekada smatrano da je ovo retka bolest. da bi sprečili neku zamišljenu katastrofu. Svi mi želimo da imamo više samokontrole. osposobljava ljude sa OKP-em da promene hemijske procese u sopstvenom mozgu. Uvod Opsesije. onda nas one obuzimaju mimo naše volje i kontrole. Takođe znamo da metod samotretmana "U Četiri koraka" o kojem ćete više saznati u ovoj knjizi. tako da ga možete odmah i primeniti. da bi "osigurali" da ne bude smrti u porodici. destruktivna i pogubna ponašanja. To je destruktivna bolest koja često napravi haos od života njenih žrtvi. za koje znamo da nam uopšte nisu potrebne. ljudi sa OKP-em ne uživaju u izvođenju svojih rituala. tada se nešto ozbiljnije dešava. 201. Ovaj poremaćaj ima obično svoje početke u adolescenciji ili ranoj punoletnosti i češći je od astme ili dijabetesa. OKP je poremećaj obično za ceo životni vek. koje izvršavamo da bi se oslobodili straha. OCD) Ljudi koji pate od ovog poremećaja se vezuju za bizarna. Kad se navike pretvore u iscrpljujuće rituale. i onih koji ih vole. što je pet miliona u SAD. tehnike u ovoj knjizi vam mogu pomoći da prevaziđete druge neprijatne navike i ponašanja. i samotretman metodom U Četiri Koraka Mi svi imamo svoje male čudne navike. ovaj metod može biti široko primenjen kod manje ozbiljnih. OKP zapravo muči jednu osobu od četrdeset. i u društvenom . U glavnom je to veoma bolno za njih. Skoro je potpuno sigurno da je OKP u sprezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. Uopšteno govoreći. često dovodi do konflikata u braku. U stvarnosti. (ENG. Ali kada misli počnu da se roje i počnu da bivaju veoma intenzivne i napadne. za koju sada znamo da se veoma efikasno može lečiti i bez lekova. Za razliku od ljudi koji prisilno kupuju ili se kockaju. onda bi vam formular na str. Ako mislite da i vi imate OKP. Stalna preokupacija sa njihovim ponavljajućim ponašanjima. Univerziteta u Hamburgu (Obsession Compulsive Inventory Screening Form) mogao da pomogne da to proverite. problema na poslu. ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše. OVO JE OPSESIVNO-KOMPULSIVNI POREMEĆAJ (OKP). u opštoj populaciji. ali isto tako uznemirujućih opsesija i navika. Štaviše. identifikovan sa dve grupe simptoma: Opsesijama i Kompulsijama (Prisilama). ili bi se jako trudili i išli jako daleko samo da bi izbegli određene brojeve i "tako sprečili" fatalnu avionsku nesreću. neki bi se tuširali četrdedest puta dnevno. kompulsije.Naučno je pokazano kako je ovaj metod osposobio ljude da promene funkcionisanje svojeg mozga. a ovde će to biti i opisano.

barem ne za jedno izvesno vreme. ove ne nestaju. i vi ćete proveravati opet i opet. Zajedno sa putamenom. i poruke iz prednjeg (čeonog) dela mozga ostaju blokirane. Mi ovaj problem nazivamo "Blokiranost mozga".životu. nešto što je normalno i čak prijatno. i mogu da se zamisle kao menjač brzina kod automobila.opsednut. Kada se ovo dogodi. ona se odmah razvedrila i izbacila dosetku: .To nije opsesija. radi kao prenosnik za prednji misleći deo mozga. ili u nekom više kontrolisanom obliku. i možete fizički izmeniti način na koji vaš mozak radi. teško. ali se to ne događa. mozak vam obično govori: "Moraš ponovo da opereš ruke". Ove misli obično stvaraju stres i anksioznost. Da je Kalvin Klajnov Department za marketing znao za pravo značenje reči opsesija. Jedan od glavnih centara u mozgu za obradu signala čine dve strukture koje se zovu nukleus-kaudatus (caudate nucleus) i putamen (putamen). protivu vaše volje. Opsesivna misao je samo to. pa vremenom uznemirujućih prisila ima sve manje. Drugim rečima automatska transmisija u mozgu ima kvar i mozak je zaglavljen u brzini. možete promeniti način na koji vi reagujete na ove misli i prisile. DOBIJANJE (POGREŠNE) PORUKE Pošto ove opsesije ne napuštaju takvu osobu. Ili se pak intenzivna prisila da brojite predmete ili ponovo iščitavate reči može pojaviti bez ikakvog stvarnog razloga.Vi se molite da ona ode. Primenjujući tehnike terapije ponašanja. Ove tehnike u stvari čine da automatski prenos u mozgu lakše menja brzine. već nastavljaju da uznemiravaju vaš um iznova. Sada nam je poznato da je OKP u sprezi sa biohemijskim problemom u mozgu. pa da im onda kažu: "Zašto jednostavno ne prekineš!?" Ponekad članovi porodice mogu da im pomažu i podržavaju ih prilikom izvršavanja tih rituala. ali ne i nemoguće. Kod osobe sa OKP-em. zato što ne može da pređe na sledeću misao. ŠTA SU OPSESIJE? Opsesije su uznemirujuće i napadne misli i mentalne slike. Kada su jednoj pacijentkinji iz UCLA-e rekli da su njeni problemi uzrokovani biohemijskom neravnotežom U njenom mozgu. samo da bi nekako očuvali nešto mira za sebe ( što je veoma loša ideja). To je ruminacija. koji je automatski prenosnik za kontrolu pokreta tela. misao koja vas zarobi i "nervira do zla Boga". Recimo da ste videli veoma lepu ženu i ne možete da je izbacite iz vaših misli. nemoćni da se otresete izjedajućeg osećaja da su vrata možda nezaključana. Nukleus-kaudatus (caudate nucleus). iako ne postoji stvarna potreba za tim. nukleus-kaudatus omogućava veoma efikasnu koordinaciju misli i pokreta u svakodnevnom životu. i kao takve se veoma teško ignorišu. Za razliku od drugih neprijatnih misli. Ovo je stoga što četiri strukture u mozgu postanu čvrsto vezane i mozak počinje da šalje pogrešne poruke koje osoba ne može odmah da prepozna kao pogrešne. Reč opsesija dolazi od latinske reči koja znači "zarobljen" . onaj parfem bi se zvao "ruminacija" . i vi ih ćete prati. nukleus-kaudatus ne menja brzine kako treba. Članovi porodice mogu da postanu nestrpljivi i besni. ili vam može reći "Bolje da proveriš tu bravu još jedanput".

Opsesije oko svog tela. i sa kompulsivnim ritualima koji idu sa njima. kao i sa "zagađivačma" okoline kao što su sredstva za čišćenje. godine provedene u tradicionalnoj psihoterapiji ih obično samo još više zbunjuju. dnevno uzimaju mnoge sate ljudima sa OKP-em. jer znaju da im ovo ponašanje nije normalno. koji su posledica njhovih opsesija. ovo ponašanje je obično strano crtama njihovih ličnosti. Iako osoba sa OKP-em shvata da su prisile da pere. proverava ili dodiruje predmete. bakterija (uključujući tu i prenošnje istih na druge ljude). a mogu imati i samoubilačke misli." Mnogim ljudima sa OKP-em ovakvo prepoznavanje je samo po sebi veliko olakšanje. pa tada osoba sa OKP-em popusti i preda se izvršavanju prisilnih radnji. to osećanje je toliko jako da neistreniranu ličnost obuzme i ophrva. Abnormalna zabrinutost oko lepljivih supstanci i njihovih ostataka. Oni mogu imati i strah da će poludeti. ili njihovim sopstvenim predstavama o sebi."To nisam ja. Zaista. bilo da je to spoljni izgled osobe. ŠTA SU KOMPULSIJE-PRISILE Kompulsije ili prisile su radnje koje izvršavaju ljudi sa OKP-em da bi se oslobodili strahova i anksioznosti. ili okoline u kojoj živi. proveravanje i ostali OKP-rituali. Lista uobičajenih OKP simptoma OPSESIJE Opsesije oko prljavštine i zagađenja: Neosnovani strahovi od dobijanja teških zaraznih bolesti Prevelika opreznost oko prljavštine. sve dok ne nauče metod samotretmana "U Četiri Koraka". Štaviše. Pranje. Opsesivna potreba za red i simetriju: Obuzimajuća potreba za poravnavanjem predmeta prema određenoj liniji. Osećanja odvratnosti prema telesnim izlučevinama i otpacima. Iako prisilne radnje obično donose momentaino olakšanje. Nesposobnost da se baci bilo šta jer "može da zatreba kasnije". opsesivne misli i osećanja postaju sve jača. Osoba tada ostaje i sa opsesivnim mislima. Abnormalna briga za urednost. konstantnija. i čine da se osećaju veoma jadno. Nije iznenađujuće da mnoge osobe sa OKP-em sebe vide kao proklete. oni su nemoćni da prestanu da odgovaraju na pogrešne alarme u njihovom mozgu. kao što su stare novine ili predmeti. nerazumne i budalaste. uzimajući sve više energije. kada već obično i traže profesionalnu pomoć. "spašeni" iz korpi za otpatke. apsurdne prisilne radnje imaju tendenciju začinjanja "začaranog kruga". Ipak. to je moj OKP. greškom. . strah od gubljenja ili bacanja nečega. Opsesije Gomilanja ili Čuvanja Držanje beskorisnih stvari. što se ove radnje duže izvršavaju. ili ih broji. Na nesreću.

zagađeni ili ne mogu biti dovoljno oprani da bi bili "zaista čisti. da bi se proverilo da nije slučajno štogod "vredno" bačeno. "srećni" ili "nesrećni". kupanje ili pranje zuba. Ponovno iščitavanje ili ispisivanje reči ili fraza." Prisila da se stvari postave ili urade tačno onako "kako treba" Potreba za simetrijom ili potpunim redom u neposrednoj okolini. ili da su kućni uređaji isključeni. na primer potreba da se postavljaju konzerve i drugi predmeti u ostavi po azbučnom redu. Preterana briga o moralu. Potreba da se rade određene stvari sve dok se ne uradi "baš kako treba". Stalno postavljanje istih pitanja. osoba bi tada okretala vozilo i vozila naokolo da vidi da nije slučajno neko pre gažen. Proveravanje da li je osoba nekog povredila. ili ubadanje nekoga nožem.PRISILE Prisile čišćenja i pranja Preterano pranje ruku. da se svakog dana ostavi odeća na za to precizno određeno mesto. Ponavljanje rituala Ponavljanje rutinskih radnji bez logičnog razloga. Iracionalan strah da su nekoga povredili. tuširanje. npr. .Opsesije prema seksualnim sadržajima Misli o seksu koje osoba smatra neprikladnim i neprihvatljivim. Sujeverne opsesije Verovanje da su određeni brojevi ili boje. Religiozne opsesije Neprijatne bogohulne ili skrnavljujuće misli. Ponavljanje uznemirujćih prikaza scena nasilja. kao što je potpisivanje čeka ili otplate i sl. Skoro uvek prisutno osećanje da su kućni predmeti kao što je posuđe.: strah da su udarili nekoga dok su vozili. prljavi. Čuvanje beskorisnih stvari. prilikom vožnje. Prisile proveravanja Ponavljanje proveravanja da li su vrata zatvorena ili zaključana. KOMPULSIJE . briga o dobrom i o lošem. ili da se nosi određena odeća samo u određene dane. kao što je upotreba vatrenog oružja. Nerazumne dileme Neosnovan strah da neko nije obavio neki od rutinskih poslova. Prisile sakupljnja ili gomilanja predmeta Proveravanje kućnog smeća svakog minuta. npr. kao što je smrtonosni požar. Opsesije sa agresivnim sadržajem Strah od izazivanja neke tragedije. Strah od ispoljavanja neke agresivne zamisli.

Kako terapija napreduje. intenzivnost straha opada. doveli su do dokumentovanja efikasnosti tehnike zvane "Izlaganje i prevencija reagovanja". konstruk tivnija ponašanja. i preusmerite vaš um na druga. Krajnji rezultat je povećana samo kontrola i poboljšano vladanje sobom. Pokazali smo da menjajući ponašanje možete sebe da oslobodite blokiranosti mozga. traženje neke greške. da promenite određene hemijske procese u mozgu i da se oslobodite užasnih simptoma OKP-a. Potreba da se dodirnu.Više od dve decenije iskustva terapeuta za ponašanje. Na medicinskom fakultetu pri UCLA-i. Ovaj metod se može primenjivati sa ili bez profesionalnog terapeuta. ili da se nekome poveri. Preterano pravljenje spiskova. konstantno samoproveravanje zbog mogućih znakova ili simptoma neke katastofalne bolesti.svesna terapija ponašanja sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa OKPem.Proveravanje i ponovno proveravanje. Ponašanja uzrokovana sujeverjem. npr. Prisile brojanja: npr. kao što je prisiljavanje osobe sa OKP-em da dodirne dasku na toalet-šolji ili druge predmete za koje on ili ona misle da su zagađeni. Ponovno postavljnaje istih pitanja radi sigurnosti. pri proveravanju čekovne knjižice. Po prvi put za bilo koje psihijatrijsko stanje ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je tzv. da se neko nešto upita. Kažu da je znanje moć. pa je potrebno dosta pažnje i angažovanosti od strane terapeuta. Nazvali smo je "Samoterapija U Četiri Koraka". Koristeći znanje koje ćete dobiti učenjem tehinike "U Četiri Koraka" ne samo da ćete dobiti moćno oružje u borbi protiv . ČETIRI KORAKA U poslednjim godinama došlo je do velikog napretka u tretiranju ovakvih stanja. Osećanje anksioznosti ako se ne obavi određeni odabrani zadatak. Druge prisile Patološka sporost u izvršavanju čak i običnih rutinskih radnji. što sve poboljšava osećanja i sopstvenu predstavu o sebi. uzrokujući da osoba dobije opsesije i prisile.brojanje prozora ili reklamnih panoa prilikom vožnje drumom. i dejstva koje one imaju na osobu sa znanjem i veštinom. Ova tehnika uključuje sistematsko izlaganje osobe onome što dovodi do pojave simptoma OKP-a. Terapeut onda nameće duže periode u kojima se osoba složi da ne reaguje na opsesije. Rituali treptanja ili zagledan ja. udare ili protrljaju određeni predmeti. proučavali smo OKP već više od decenije i razvili smo jednostavnu svesnu samousme ravajuću terapiju ponašanja da zameni i poboljša proces. izvršavajući prisilne radnje. ili potreba da se prilikom hoda ulicom izbegnu bilo kakve pukotine na trotoaru. Mentalni rituali kao što je recitovanje određenih molitvi u sebi kako bi se oterale loše misli. odlazak na počinak u određeno vreme da bi se "oteralo" zlo. Proveravanje u vezi sa telesnim opsesijama. Nadmoćna potreba da se nekome kaže nešto. npr. Naučićete da se borite protiv tih prisila. Ovi vremenski intervali izazivaju dosta nelagodnosti i anksioznosti kod njih. Postoji velika razlika između dejstva opsesivnih misli i prisila na osobu koja nije upućena i uvežbana. i osoba dobija mnogo bolju kontrolu nad simpotmirna OKP-a.

opsesivnih misli i prisila, nego ćete u jednom širem smislu biti moćniji. Napravićete veliki korak u jačanju sposobnosti da postižete vaše ciljeve i poboljšate kvalitet vašeg svakodnevnog života. Razvićete stabilniju, samosvesniju, smireniju i jaču ličnost. Ako ljudi sa OKP-em mogu sve ovo, ondaje veoma verovatno da i oni ljudi sa mnogim drugim problemima sa različitim stepenima težine mogu to isto. Drugi poremećaji uključuju i:     Nekontrolisno uzimanje hrane ili pića; Grickanje noktiju; Čupanje kose; Prisilna kupovina i kockanje;


Zloupotreba raznih supstanci (alkohol, droga);
Impulsivno seksualno ponašanje;

 Preterana zaokupljenost međuljudskim odnosima, sopstvenim imidžom i predstavom o sebi. Četiri koraka mogu biti korišćena da pomognu kod skoro bilo koje uznemirujuće misli ili ponašanja, koje vi želite da promenite. Metod "U Četiri Koraka" je put organizacije vaših duševnih reakcija i reagovanja ponašanjem na vaše unutrašnje misaone procese. Umesto što ćete jednostavno impulsivno reagovati impulsivno i refleksivno kao lutka kada vas neželjena misao ili potreba uznemiri, vi možete sebe da naučite i steknete veštinu da reagujete na svrsishodan način, i onda možete odbiti da budete odvučeni destruktivnim mislima i ponašanjima sa vašeg pravca. Ove korake nazivamo:

Korak 1. PREIMENOVANJE Korak 2. PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3. REFOKUSIRANJE Korak 4. PONOVNO VREDNOVANJE REVALORIZOVANJE

U koraku 1 Preimenovanja nazivamo uznemirujće misli ili prinude da izvršavamo neprijatne prisilne radnje njihovim pravim imenima: Opsesivnim mislima i Prisilama (kompulsijama). U ovom koraku naučićete dajasno shvatite realnost situacije i da ne budete prevareni neprijatnim osećanjima koje stvaraju OKP-simptomi. Razvijate sposobnost da jasno vidite šta je Opsesivno kompulsivni poremećaj, a šta realnost. Umesto da kažete: "Osećam da treba da operem ruke, iako znam da to nema smisla," počinjete sebi da govorite: "Imam prisilnu potrebu. Ta kompulsija-prisila mi dosađuje. Ta opsesivna misao me progoni." Tada se nameće pitanje "Zašto me ta opsesivna misao progoni?"

U koraku 2. Ponovnog Određivanja i pripisivanja, odgovarate na ovo pitanje. Tada kažete:"To me proganja jer imam medicinsko stanje zvano OKP. Imam simptome medicinskog problema. Moje opsesije i kompulsije su u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mom mozgu." Kada shvatite ovu činjenicu, onda se upitate: "Šta mogu da uradim u vezi toga?" U koraku 3. Rejokusiranja-preusmeravanja, okrenete svoju pažnju ka konstruktivnijim ponašanjima i aktivnostima tako što ćete odbiti da uzimate opsesvne misli i prisile zdravo za gotovo, imajući na umu da one ne predstavljaju istinu, tj. da su to pogrešne poruke, možete naučiti da ih ignorišete, i da ih zaobiđete u refokusuranju vaše pažnje na drugu aktivnost ili na rad na nečemu korisnom i pozitivnom. To je ono što nazivamo "Menjanje brzina". Tako što izvršavate alternativnu, celishodnu aktivnost, vi u stvari možete popraviti menjačku kutiju u vašem mozgu. Kada jedanput naučite da se Refokusirate na jedan stalan način, brzo ćete doći do sledećeg koraka. U koraku 4. Ponovnog vrednovanja, ponovno vrednujete te misli i prisile kada se opet pojave. Naučićete da oduzmete vrednost tim mislima i prisilama čim se ponovo pojave. Počećete da gledate na uznemirujuće simptome OKP-a kao na gomilu smeća što u suštini ove i jesu. "Četiri koraka" funkcionišu zajedno. Prvo PREIMENUJTE. Izveštite sebe u prepoznavanju šta je stvarno a šta nije, i odbijte da vam um bude zamućen napadnim, destruktivnim mislima i prisilama. Drugo je da PONOVNO ODREDITE -shvatite da su te misli i prisile samo mentalni šum-buka, pogrešni signali vašeg mozga.Treće, Preusmerite pažnju - REFOKUSIRAJTE SE: Naučićete da odgovorite na te pogrešne signale tako što reagujete na nov i mnogo konstruktivniji način, pa ih zaobilazite refokusuranjempreusmeravanjem vaše pažnje na konstruktivnije aktivnosti i ponašanja, koliko god to možete u tom trenutku. Ovako se izvršava najteži deo rada i tada se i događaju biohemijske promene u mozgu. Trošeći energiju koja je potrebna da se refokusira, u suštini menjate način na koji vaš mozak radi, na veoma zdrav i celishodan način. Konačno prava lepota metode "U Četiri koraka" se pokazuje na četvrtom koraku PONOVNOM VREDNOVANJU, kada ceo proces postane uhodan i efikasan, a želja da se postupa po nalogu neprijatnih misli i prisila je najvećim delom prevaziđena. Naučićete da te misli i prisile nemaju pravu vrednost, te će vaše opsesije i prisile imati mnogo manje efekta na vas. Kad se ove faze izvršavaju zajedno, stvari se odvijaju dosta brzo pa to stvara skoro automatsku reakciju: "To je samo nerazumna opsesija. To je pogrešna poruka. Fokusiraću moju pažnju na nešto drugo." Na ovaj način "automatski prenos" u vašem mozgu počinje opet ispravno da radi. Onda kada ljudi počnu da primenjuju terapiju "U Četiri koraka" redovno, događaju se dve veoma pozitivne stvari. Prvo, oni imaju mnogo bolju kontrolu nad svojim reakcijima na opsesivne misli i prisile, što zauzvrat daje mnogo zdraviji i srećniji svakodnevni tok života. Drugo, menjajući svoje ponašanje, oni menjaju biohemijske pro cese u mozgu koji su stvarali jaku nelagodnost njihovim simpto mima OKP-a. Pošto je naučno dokumentovano da je kod ovog teškog psihijatrijskog stanja biohemija mozga promenjena terapijom "U Četiri koraka", veoma je verovatno da osoba može da promeni biohemiju svog mozga tako što će popravljati svoje reakcije na veliki broj drugih loših ponašanja i navika, primenjujući "U Četiri ko raka". Rezultat bi bio smanjivanje jačine i napadnosti tih nepoželjnih navika i ponašanja, i omogućivanje njihove lakše eliminacije.

ŠTA JE OPSESIVNO KOMPULSIVNI POREMEĆAJ, A ŠTA NE
Zbog sličnosti u imenima, ljudi su skloni da pomešaju termin OKP Opsesivno-kompulsivni poremećaj sa OKPL - Opsesivno-kompul sivni poremećaj ličnosti. Šta ih čini različitim? Kada su simptomi opsesija i kompulsija dovoljno jaki da čine takvo funkcionisanje prilično različitim od normalnog funkcionisanja, ondaje u pitanju OKP. Kod OKPL-a ove opsesije i kompulsije su više karakteristične i specifične crte karaktera, iako takođe neprijatne. Na primer čovek sa OKPL-i može da čuva neki predmet jer smatra da će mu biti potreban u budućnosti, dok čovek sa OKPem sa prisilom gomilanja ispunjava skoro svaku stopu svoje kuće, često beskorisnim pred metima za koje zna da mu neće biti potrebni. Ljudi sa OKPL-i imaju problem "da ne vide šumu od drveta". Tipično je da su oni toliko zaokupljeni detaljima, da nikad ne sagledaju širu sliku situ acije. Njihova težnja ka perfekciji ih sputava u završavanju poslova. Oni su klasičan primer za "sve najbolje", ali su "protivnici dobrog". Ljudi sa OKPL-i imaju tendenciju da upropaste stvari u njihovoj težnji da sve urade perfektno, u svakom detalju. Obično su veoma kruti, nesposobni da prave kompromise. Po njihovom gledištu, ako posao treba da se uradi kako treba, mora biti urađen na njihov način. Interesantno je da je ovaj tip ličnosti dva puta češći kod muškaraca, dok OKP ne "pravi" ovakvu razliku kod polova. Druga važna razlika između OKP-a i OKPL-i je da iako su ljudi sa OKPL tvdoglavi, kruti i dozvoljavaju da im njihove ideje uprav ljaju životom, oni nemaju prave želje da se promene. su Oni ili nesvesni da je njihovo ponašanje neprijatno za ljude oko sebe, ili ih jed nostavno nije briga. Osoba sa OKP-em pere i ponovo pere ruke, iako mu, ili njoj to zadaje bolove, i uopšte ne uživa u tome. Osoba sa OKPL uživa u pranju i čišćenju, i razmišlja: "Kad bi svako čistio kao ja, sve bi bilo u redu. Moja porodica je gomila aljkavaca." Osoba sa OKPL se raduje dolasku kući da bi poređala olovke kao male vojnike, dok osoba sa OKP-em oseća veliku teskobu i strah od po grešne poruke koja nalaže da treba da usisava prašinu dvadeset puta kada se vrati kući. Ljudi sa OKP-em su u potpunosti svesni koliko je njihovo ponašanje neprikladno i oni se toga stide, očajni su, i imaju pravu potrebu da to promene. Ovo su reči dve osobe sa OKP-em : "Moj mozak je postao neopisivi pakao, iz koga nisam mogao da pobegnem." ili "Dobro je bilo to što su bolnički prozori bili zaključani, jer sam bio spreman da sebi prekratim muke." Ova knjiga je Uglavnom o ljudima sa OKP-em.Većina ispovesti je o tome kako su se oni borili da savladaju svoju bolest. Ali milioni drugih, sa manje hendikepirajućim problemima, mogu da se inspirišu ovim ispovestima i nauče metod samoterapije koji može biti primenjen na širokom spektru različitih problema koji su u vezi sa neprijatnim navikama ili ponašanjima. Oni koji su nama izneli svoje priče su ljudi koji su prevazišli bolest. Metod koji su koristili može da koristi i pomogne skoro svakom. Ova je knjiga namenjena svima onima koji žele da promene svoje ponašanje i tragaju za načinom na koji će to uraditi.

OKP - "VRAŽIJI" POREMEĆAJ
"Proklet si ako uradiš, a proklet si i ako ne uradiš". Tačno tako se osećaju ljudi sa OKP-em pre nego što nauče da primenjuju metodu ''U Četiri koraka" u borbi protiv savlađjućih simptoma ovakvog poremećaja. Imaju prisile da rade stvari koje ih samo vode to toga da imaju manje kontrole nad tokom svojih života. Sa smanjenom kontrolom, sa tim gubitkom kontrole, dolazi i smanjena sposobnost da pravilno reaguju na destruktivne prisile koje vremenom postaju sve jače i moćnije. Ako izvršavaju prisilne radnje bivaju što bi se reklo prokleti, jer njihova bolna

opet i opet. Iza ovih vrata se nalazi program "U Četiri koraka" . kad imaju prisilne potrebe. Praveći izbor da krenu kroz ta vrata. jer gledajući šire ovo će voditi do još više prisilnih potreba. nanoseći im veliki bol. Ovako su uhvaćeni u onaj deo dileme ". Ali ako ignorišu đavolske OKP potrebe i odbiju da izvrše prisilne radnje. za koja im đavo nikad neće reći. da izvršavaju još više takvih rituala.osećanja postaju još gora.. i u stvari će pokušavati da ih sakrije od njih. prevaziđu svoje đavolske prisile i oslobode sebe od opsesivno-kompulsivnog ponašanja. On zna da je njegova moć često jača. KAKVI SMO BILI: ŠEST SLUČAJEVA . ovi ljudi mogu da nadmudre đavola." OKP je đavo sa vilama iza njihovih leđa.. 'đavo' će potom uhvatiti svoj trenutak i ponovo ih ubosti svojim vilama. a proklet si i ako ne uradiš ". Ako ljudi sa OKP-em slušaju ovog đavola i izvršavaju nesvrsishodne radnje koje im on nalaže da rade. njima nedostaje znanje i veština da promene poremećene biohemijske procese mozga kroz konstruktivnu akciju. hajde . oni će onda zaista i biti kao prokleti.izlaz. pre učenja metode "U Četiri koraka". Ali tu se nalaze i treća vrata . Bez pravilne mentalne vežbe (Četiri koraka).samousmeravajuća terapija ponašanja koja će ih osposobiti da promene biohemiju svog mozga. ili jedna ili druga vrata. jaka osećanja neprijatnosti i anksioznosti stvaraju se kad god ne izvrše prisilne radnje. Štaviše. THE FAR SIDE Gary Larson GARY LARSON "Hajde. Njihov život tada postaje živi pakao.

Ako bi čuo zvuk policijske sirene. tako jako da bi otisci od metala bili toliko duboki da ih je mogla videti i trideset minuta kasnije. jedanput ili dvaput." Ali nije mogao da prevaziđe taj osećaj da su mu ruke ostale prljave. Džek Džek. Jednog lošeg dana je. "ljudi bi padali kao muve. 43-godišnji agent osiguravajuće kompanije. mogao naići na nju. Bilo ju je veoma sramota zbog toga. Barbara Barbara. čekajući da čuje zavijanje sirena policije i druguh službi. po tuce odjednom. "Izgubićeš i to malo sapoštovanja koje imaš". "Da je bila neka masovna zaraza' rezonovao je. Morao je. Čim bi policija otišla. znajući da će morati da se ponovo vrati do kuće. bilo bi oko 3 ujutru i on bi odlazio kući. i on ih je prao i prao. tako da bi mu samo prelazak vode preko ruku nanosio bolove. tako da su mu se otvorile velike naprsline između prstiju. i tako mogla ponovo da se uveri da je uređaj isključen. 45-godišnji prodavac automobila. Ali Džek je nastavljao da pere. 33-godišnja žena nosilac počasne diplome uglednog Ajvi Univerziteta (Ivy University). Simptomi koji su oni imali nisu retki i nepoznati. tuširao se i onda bacao patike koje je tada nosio u plastičnu kesu a ovu posle bacao u đubre. samo kad bi ih pokvasio. Bilo koje da je doba. uzimao bi kofu vode.ljudi koji su bili potpuno ophrvani svojim OKP-em kada smo ih prvi puta sreli. "Ako počneš da radiš ovakve stvari. prao je svoje ruke najmanje pedeset puta dnevno. ali je bila pod morom opsesivnih misli koje su joj govorile da proverava. Kupovao je patike na rasprodajama. Nije mogao da se zaustavi. kao što je znao da nije sve bilo tako zagađeno. i vozio bi okolo dok ne bi našao mesto gde se udes dogodio. Kada bi odlazila. stavila u torbu mašinu za kafu i peglu i odnela ih na posao. a imao je veliki strah od trovanja baterijskom kiselinom. četku i sodu iz kola i počeo da pere i riba asfalt. ostavljala bi mašinu za kafu na vrhu frižidera i viknula: "Zdravo Kafo!" Ovako je pronašla mnemonički patent da joj pomogne da se seti da je isključila ovaj uređaj. znao je da se u blizini dogodio saobraćajni udes. to su veoma česti simptomi za ovu bolest. Bila je inteligentna i vešta. a koji su uspeli da potuku tog đavola. sa stalnom brigom . Kiselina iz akumulatora je možda prolivena i on bi sutradan kada vozi tuda. a u loše dane i po sto puta. ili vatrogasce. i onda opet proverava razne stvari. Brajan Brajan.'da li sam ih zaista dobro oprao?' Ruke su mu postale crvene i izranavljene.Ovde su iznete neke ispovesti onih ljudi koji su krenuli kroz treća vrata . Toliko je sapuna bilo nataloženo na njegovoj koži da su mu ruke postojale odmah sapunjave. obukao se. Kada bi najzad završio čišćenje. .Takođe bi uzela utikač od pegle i pritisla bi ga na dlan. da bi proveravala. je znala da radeći za privremenu agenciju ne postiže koliko bi trebalo. Tada je razvila novu strategiju u odnosu nasvoje napadne i nerazumne dileme. vraćajući se tako da proveri. Sakrivao ju je na načine na kojima bi mu i tajni agenti pozavideli. on bi ustao. Da li je isključila uređaje? Zaključala vrata? Često puta bi rano otišla na posao. znajući da će ih nositi samo jedno veče. bi svake noći ležao budan u krevetu. Znao je da mu ruke nisu prljave. rekla je sebi. To je bila njegova strašna tajna.

znajući da je to samo obična kesa. postala je zarobljenik u svojoj kući. primetio sam da je na dlanu imala četiri puta ispisanu reč vid.tim je počeo sa proučavanjem OKP-a kao sa ogrankom proučavanja depresije. "Zaustavila sam kola i buljila u kesu. Odmah joj je nešto sevnulo i govorilo da je to neki leš. borila se sa opsesijama još od svoje 5 godine. "I sama reč oftalmolog. i moje oči će biti u redu. kaže ona. Bilo je to strašno. "Mogao je to biti i nož za puter. Ali bila je sigurna da bi se u protivnom nešto strašno dogodilo njenoj majci. i spazila plastičnu kesu.. Nisam mogla ni da kročim tamo gde je bila neka osoba koja je imala oštećen vid." Bili su to noževi koji su joj zagorčavali život.. Ali su me obuzeli strah i panika. ali kad bi ga dohvatila. Primetili smo promene u mozgu pacijenata sa depresijom pa smo se upitali da li i ljudi sa OKPem koji su često depresivni imaju ovakve promene? Zato smo u lokalnim novinama dali oglas: "Da li imate misli koje vam se stalno ponavljaju. donosila mi je loše misli. čudovište van kontrole. sve dok takvo vozilo ne ode iz vidokruga. ili je to bio leš ? Previše uplašena da bi vozila. naročito nekog ko je u blizini. misleći da je nekog udarila. Pa ipak. da ako sve uradim kako treba. a sinovljeve oči su takođe bile zdrave. "Mogli smo tako satima da čekamo u kolima'' seća se ona. oči mog sina. Jedanput je izlazila kolima iz parkinga za kupce ispred nekog marketa. Radio sam i pojedinačno i u nedeljnim terapijskim grupama za OKP." Kako smo Doti i ja sedeli i razgovarali. poželela bih da nekog ubodem. u poslednoj deceniji sam lečio preko hiljadu ljudi sa simptomima OKP-a. Jedna od njenih opsesija je bio strah od brojeva koji su u sebi imali cifre 5 ili 6. morala bi da zaustavi i stane sa strane. Samo jedna loša misao. ne bih nikad nekog povredila! Najstrašnije mi je bilo kad sam imala ovakve opsesije prema mom mužu. ona nije mogla da podnese nikoga u blizini ko ima neke probleme sa očima. kojoj je 52 godine. Velika većina je sad mnogo funkcionalnija i zadovoljnija kao rezultat primene metode "Četiri koraka". i opesesije bi eksplodirale u vatrenu loptu." Doti nije imala nikakve probleme sa očima. pa je morala da ih istera. Vozila sam okolo da je ponovo pogledam . "Bilo je to sa očima". Naš UCLA. ili rituale-navike koje ne možete da . Lara Lara je objasnila svoju opsesivnost ovako: "To mi razdire dušu. Neki od njih uzimaju i manju količinu lekova jer nalaze da im to olakšava da urade korake u okviru terapije. Morala sam da bacim moje cipele.Doti Doti.'' Roberta Roberta bi vozila kola preko neke izbočine ili rupe na putu i odjedanput bi se uspaničila. "Odjedanput mi u glavu dođe. KABASTI MOZAK Kao psihijatar na UCLA-i Medicinskoj Školi. Bože. njena opsesivnost se preusmerila ka njenom sinu i postala još čudnija. gledala je kroz retrovizor sa napetošću i mučninom u stomaku. Onda je objasnila da je gledajući televiziju tog popodneva imala loše misli o očima. Ako bi vozila sa prijateljicom i spazila negde vozilo sa registarskim tablicama koje sadrže cifre pet ili šest. Da li su to bile samo novine pored puta. " Bilo gde da je išla. Kada je i sama postala majka.

koje bi postavljali dobro poznati psihijatri.kontrolišete?" Nadali smo se da ćemo naći nekoliko ljudi koji će biti voljni da se podvrgnu pozitronskom-emisionom skeniranju (PET). prisilna potreba da proveravaju ili peru. Zajedno sa mnogim stručnjacima za mozak. A stresovi zbog ove emocionalne uznemirenosti mogu u stvari i da pojačaju problem u mozgu. Ovo je ono što nazivamo fo rmom OKP-a. Naravno da takav problem dovodi do emocionalne uznemirenosti i lične nesigurnosti. Očigledno je da je Opsesivno-Kompulsivni Poremećaj rasprostranjeniji nego što smo mislili. mogli smo zaista i da vidimo promene u mozgu u vezi sa njihovim OKP-em.napadne misli i brige . Sigmund Frojd i njegovi sledbenici su smatrali da su ove opsesije i kompulsije nastale kao posledica dubokih emocionainih konflikata. dok druga proverava vrata. je to koliko su oni zabrinuti zbog svoje zabrinutosti. Ali lekar koji je radio sa više osoba sa OKP-em zna da ovo nije pravi problem. Sve do nedavno lekari su malo šta mogli da urade za ljude sa OKP-em. . Pošto smo uradili skeniranje ovih ljudi. onda počinjemo da shvatamo neke duboke istine o sprezi ličnosti sa njenim mozgom. Jedan od načina da razumemo ovu spregu je da uvidimo razliku između f orme Opsesivno kompulsivnog poremećaja i njegovog sadržaja. Glavni simptom . Brajan se setio jednog psihoterapeuta koji mu je govorio da njegov strah od kiseline iz akumulatora ima veze sa seksualnim problemom i da je Brajan verovatno bio zlostavljan od strane svog oca. Bilo šta da oni urade u reakciji na njihove zabrinutosti. većina od njih bi rekla nešto kao: "Ne mogu da prestanem da brinem o tome da li sam isprljao ruke". Misao ne odlazi jer mozak ne funkcioniše kako treba. odziv je bio veoma veliki. kako je tradicionalno i prihvaćeno od strane Frojdove psihijatrije. koje meri metaboličke aktivnosti mozga. naš UCLA tim veruje da je OKP bolest mozga i u suštini jedan neurololški problem. Ono što ih stavlja na muke je to koliko strepe oko stvari za koje shvataju da nisu vredne tolike brige. Kada shvatimo kolika je ova duševna muka. Forma OKP-a je nemilosrdna napadnost i činjenica da se ove misli ponovo pojavljuju. Pacijenti bi nam često govorili o godinama sa pogrešnom dijagnozom. Na naše iznenađenje. Kada lekar pita osobu sa OKP-em : "Šta vam u stvari smeta ?". a uzrokovana je biohemijskom neravnotežom u mozgu koja može biti nasleđena.je skoro sigurno uzrokovan problemom u mozgu. BRIGA ZBOG ZABRINUTOSTI Iz lekarske perspektive najveći problem kod ljudi sa OKP-em. prošlosti osobe i okolnostima porodice u kojoj je živela. Šta god da je uzrok. ne odlazi. pa sledi da je OKP biološki problem u vezi sa pogrešnim hemijskim putevima u mozgu. pa sledi da je OKP zaista neuropsihijatrisko oboljenje. ne postoji biološko objašnjenje zašto neka osoba pere. Misli i prisile koje zaista nemaju nekog smisla napadaju njihov um u rafalima. Ova knjiga se bavi rešavanjem oba ova problema. Sadržaj .zašto neko brine da li je nešto prljavo dok drugoga brine da li su vrata zaključana mogu zaista da imaju svoje uzroke u emocionalnim faktorima. Tada je Brajan već tražio pomoć kod UCLA.

.Lu Bakster i ja smo napravili snimke koristeći tomografiju pozitronske emisije. Šta možete vi i vaš doktor da uradite kako bi ste oterali te neprijatne prisilne potrebe? Osnovna poruka je: Nemojte biti pasivni i čekati da ideje i prisile same odu. Predavanje stavu da ne možete ništa drugo da uradite.pacijenta.) Mi smo već znali da koristeći terapiju ponašanja (bihevioralnu terapiju) možemo napraviti prave i značajne promene u tome kako se ljudi odnose prema svojim prisilnim potrebama. nećete samo sedeti i sebi govoriti: "Pokušaću da nešto uradim kako bi zaustavio alarm. sve dok te misli i prisile ne prođu.PREUZIMANJE KOMANDE Eto. Vaš život će se degenerisati u jednu veliku kompulsiju-prisilu. kombinacijom terapije ponašanja i uzimanja lekova. sve dok se to ne zaustavi. može da donese neka trajna poboljšanja. Fokusiranjem vaše pažnje na novi posao. Prilikom razvijanja novog prilaza u lečenju ljudi sa OKP-em pretpostavili smo da ako bi mogli da pomognemo pacijentima da shvate da su njihove prisile proizvod biohemijske neravnoteže u njihovom mozgu. može biti zaobiđeno i ignorisano. Zbog toga što je OKP medicinsko stanje. pri kojoj se mala količina hemijsko obeležene supstance slične glukozi ubrizgava pacijentu i onda prati u mozgu. Ali osnovni princip ostaje: Što više terapije uradite i više primenjujete metod "U Četiri koraka" . Toliko ćete se udubiti u ono što radite da ćete jedva i primećivati alarm. oni bi tada mogli drugačije da gledaju i odnose se prema potrebi da delaju prema svojim prisilnim potrebama. Zamislite analogiju sa automobilskim alarmom koji uporno zavija dok vi pokušavate da čitate roman ili nešto drugo." Umesto toga. Za vreme izučavanja energije moždane aktivnosti kod osoba sa OKP. Vi ćete usmeriti vaš um kako vi želite i nastaviti čitanje koliko bolje to možete. ili. (Terapija ponašanja je detaljno razmatrana u Devetom poglavlju). (slika 1 pokazuje PET-sken fotografiju tipičnog OKP. vi ćete se što bolje potruditi da ga ignorišete. pored poboljšanja kliničkog stanja. Dr. ili PET-skeniranje. i radite i pored toga. Snimci jasno pokazuju da se energija znatno više troši kod ljudi sa OKP-em nego što je normalno za prefrontlni korteks . iako fascinirajiće zbog svoje povezanosti sa unutrašnjim funkcijama mozga. lekovi su ovde samo pomoćna guma za plivarye jer pomažu pacijentu da ostane na površini dok se bori sa neprijatnim i divljim vodama OKP-a. Verovatno smo pretpostavili da bi koristeći ovakve veoma jasne i očigledne snimke mozga mogli da pomognemo ljudima sa OKP-em da se inspirišu za prornenu. Ovo je naročito istinito na duže staze. jeste "put u pakao". a i da pojačaju svoju odluku da se bore protiv njih. Da bi pomogli pacijentima da shvate ovu hemijsku neravnotežu u mozgu. samo promena u samom mozgu ili barem tamošnjih hemijskih procesa. Iz ovoga može da proistekne nova metoda terapije. Bez obzira koliko ste iznervirani. koji se nalazi ispod čeonog dela mozga.em. jačanje volje za otporom prema prisilnim potrebama bi moglo zapravo dovesti do hemijskih promena u njihovom mozgu. kod nekih slučajeva. Vi možete napraviti ovakve iz mene kroz terapiju ponašanja. manje lekova će vam trebati. Doduše. Na UCLA-i lekovi su davani samo da bi pomogli ljudima da pomognu sami sebi. Uporedite visoku upotrebu energije kod osobe sa OKP-em u odnosu na osobu bez ovih simptoma. Ovako prefrontalni korteks zapravo radi prekovremeno i bukvalno se pregrejava. Kako je problem mozga izgleda uzrokovao njihove uznemirujuće prisile. mi im pokazujemo snimke njihovog mozga pri radu. Psihološko razumevanje emocionalnog faktora opsesija i prisila će retko kad učiniti da one nestanu. ono što inače može biti veoma iritirajuće ili dosadno. imate OKP. a dotle neću ni pokušavati da čitam.

i danas šest godina kasnije. On se dobro seća kako su uzimani snimci njegovog mozga a onda mu bili prikazani kao dokaz da se mozak "pregrejavao". da nisam savršen.terapije ponašanja na UCLA-i. njegovi simptomi su najvećim delom pod kontrolom. Bendžamin je ovladao samosvesnim tretmanom U Četiri koraka . koristeći naš pro gram. patio je od kompulsivne potrebe da sve u njegovoj okolini bude čisto i u besprekornom redu. "Kakav je šok to bio!" rekao je. U početku mije bilo veoma teško da to prihvatim. po njegovim rečima "nepobitan dokaz da imam pore mećaj u mozgu". i on funkcioniše dobro i profesionalno. 41-godišnji admnistrator velikog školskog kompleksa čije su fotografije mozga pokazane na slici 3. takođe i u odnosima sa ljudima. . "Bilo je veoma uznemiravajuće saznati da imam poremećaj u mozgu.Bendžamin. do nenormnalno visokog stepena." U isto vreme pokazivanje snimaka je bilo odlučujuće u njegovom prihvatanju činjenice da ima OKP.

Ako n e slušate pažljivo. bolje su naoružani za rad terapijom ponašanja koja vodi do ozdravljenja.duboki unutarnji konflikt koji dovodi osobu do toga da brine o tome da li će prouzrokovati vatru. morala je da skoči i ode pod tuš i promeni svu odeću. Na ovom mestujedna potpuna svesnost uma. To je bio sadržaj njene opsesije. Verovatno nikada nećemo saznati zašto se Barbara fiksirala za Kafu. Samo saznanje "da to nisam ja. Ona je imala ovakvu brigu čak i kad je u svojoj ruci držala isključeni utikač! Slično tome Brajan je znao da iz novog akumulatora neće curiti kiselina. "Ali kad mozak počne da šalje pogrešne poruke koje ne možete odmah da prepoznate kao pogrešne. Danas se većina psihijatara Frojdovog učenja slažu da samo razumevanje psihološkog sadržaja ovh simptoma . ako to uopšte i mogu. Sećate li se Barbare i njene opsesije oko g. Ali u toku lečenja ubrzo je bilo očigledno i njoj i nama da ona nije mogla da se oslobodi osećaja da je Kafa ostala uključena. Krivac je neurološka neravnoteža u mozgu. kao što se događa sa OKP-em. Povremeno ih podsećamo da oni ne guraju stenu ka vrhu brda da bi se ova onda samo ponovo skotrljala dole. Ono što je brinulo Doti. Oni u stvari menjaju brdo. Ali ako bi slučajno videla na TV emisiju o slepoj osobi. Barbaru i Brajana je bilo to kako su mogli toliko da budu zabrinuti oko nečega tako ništavnog. ipak sam Frojd je verovao da ovakvi tipovi problema potiču od "konstitucijainih faktora" misleći u stvari na biološke uzroke. tj. možete čuti stvari koje su pogrešne ili nemaju . sposobnost da se prepoznaju ovakve poruke kao pogrešne. može da pomogne. može doći do destrukcije. malo mogu da učine. Moguće je da Frojdove teorije daju neke nagoveštaje. da bi ovi simptomi nestali." I Doti je znala da njen sin neće oslepeti ako ona ne bi izvršila određenu prisilnu radnju.akumulator na njegov sto. Činjenica da ju je opsedala briga o tome. bila nam je značajan faktor u traganju za rešavanjem misterije OKP-a. stotine.Kafe? Ona je bila dovođena do pometenosti u brizi o tome da li je isključila tu mašinu za kafu. da li će biti nasilan prema nekome. i tako opet i opet. on bi bio van sebe od straha: "Jedan mali koji je radio sa mnom je primetio daje u Vijetnamu video momke pod oružanom vatrom sa manje straha na licima nego što sam ja pokazivao. RAČUNA SE ONO ŠTO URADIŠ Mozak je neverovatno komplikovana mašina koja stvara osećanja i osećaje koji nam pomažu da komuniciramo sa spoljnim svetom. Kada ljudi jedanput shvate prirodu OKP-a. kad bi neko postavio bateriju . To je kao kad se sluša radio koji je ometen statičkim elektricitetom. ili drugi. to je moj OKP" jeste veliko olakšanje stresa koje im omogućuje da se efikasnije fokusiraju na poboljšanje : ozdravljenje. Mi smo od pacijenata sa OKP-em naučili da svako ima sposobnost da koristi moć posmatranja i zapažanja da napravi poboljšanja svog ponašanja u kontekstu pogrešnih i zbunjućih poruka mozga. Zašto? Zato što je osnova problema OKP-a u njegovoj formi. lako je zaključiti: "Da to sam ja.Razumevanje razlike između forme OKP-a i negovog sadržaja je prvi korak u shvatanju da je poremećaj funkcije mozga uzok ovih prisila. Oni menjaju svoje mozgove. odnosno u činjenici da zabrinjujuće osećanje stalno iznova uznemirava um i ne nestaje. Ipak. Kada radi kako treba. Brajan za akumulatorsku kiselinu ili Doti za oči. ili čak hiljade puta u toku dana.

• Opsesije su neželjene napadne misli i potrebe koje ne napuštaju osobu sa OKP-em. ne možete odmah učiniti da one i nestanu. Imaćete veću kontrolu i napravićete promene u vašem mozgu. Saveti terapije ponašanja koji će biti davani u tretmanu "Četiri koraka" će vas uvek podsećati na ovaj važan princip. možete naći realnost usred tog haosa. već ono što uradiš. • Ne računa se to što osećamo. Ovo čini da su vaše reakcije lakše za kontrolu. već to što uradimo. • Kompulsije su aktivnosti-radnje koje se ponavljaju . Oni vam pomažu da promenite vaše ponašanje i pređete na korisnija i konstruktivnija ponašanja. naročito gledano u dužem periodu." Jer kad uradite dobru stvar. Preimenovanjem. Preterana želja o neposrednom oporavku je jedan od najčešćih uzroka neuspeha. otključaj mozak! Važne tačke da se upamte • OKP je medicinsko stanje koje je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. Ovde nije cilj da se učini da opsesivne misli jednostavno nestanu . . • Menjanje vašeg ponašanja menja i vaš mozak.prisilne radnje. Ali ako učinite napor da slušate pažljivo. Nazivajući prisilnu potrebu onim što ona u stvari jeste. osećanja imaju tendenciju poboljšanja u takvom sledu događaja. A provoditi mnogo vremena zabrinuti zbog neprijatnih osećanja dovodi do toga da možda nikad i ne stignete da uradite bilo šta na poboljšanju. kao i kazujući: "To nisam ja. Fokusirajte vašu pažnju na mentalne i fizičke akcije koje vam mogu poboljšati život. posle određenog vremena neprijatna osećanja u vašem mozgu počinju da blede i nestaju. Pošto promenite vaše ponašanje na konstruktivan način. • Izvršavanje kompulsija ima tendenciju da pogorša opsesije. • Četiri Koraka nas uči metodi reorganizovanja našeg razmišljanja u reakciji na te neželjene misli i potrebe. čućete stvari koje običnom slušaocu često potpuno promaknu. Uglavnom koristeći vaše znanje da mentalno organizujete vaše reakcije na opsesije u ponašanju. to je moj OKP.jer to neće biti slučaj za prvo vreme . Četiri koraka nisu magična formula. to je radna filozofija ove knjige i put prevazilaženja Blokiranosti mozga. Volim da kažem: "Ne računa se to kako se osećaš. koje ljudi izvršavaju u uzaludnom pokušaju da sebe oslobode od veoma neprijatnih osećanja koja su uzrokovana opsesllama.nego da se stekne kontrola nad našim reakcijama na njih. naročito ako ste se vežbali u slušanju." Ključ da se ovo upamti je: Promeni ponašanje.smisla. naročito u početku tretmana. Dobro poučeni u tome šta činiti oko zbunjujućih poruka.

Kralj Salomon. Gottama Buddha. Bendžamin Frenklin. i onaj koji vlada svojim duhom je bolji od osvajača grada. Sv. tako ćete i žnjeti.Pavle Apostol. 1736. Almanah Sirotog Ričarda. bolji je od ratnika. Dhamma pada Nemojte se zavaravati. Oni Prosvetljeni vam samo mogu ukazati na put.Deo I Četiri Koraka REČI MUDROSTI DA VAS VODE NA VAŠEM PUTU (po hronološkom redosledu) Onaj ko se sporo ljuti. jer Bog ne može biti zavaran:jer kako sejete. Galicejci 6:7 Bog pomaže onima koji sami sebi pomognu. . Letopis 16:32 Vi sami morate naporno da radite.

To su opsesije i kompulsije-prisile. Takve Vaše misli i prisline potrebe su simptomi opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). . Ono nije stvarno. PREIMENOVANJE Korak 2.1 Korak 1 : Preimenovanje ''To nisam ja. ili prati. na primer. potrebe i ponašanja. Vi ih morate nazvati onim što one zapravo jesu. odgovara na pitanja ''Šta su te napadne. to je moj OKP'' Korak 1. brojati. Refokusiranje Korak 4. stvarno. Vi morate uložiti svestan napor da se čvrsto držite u realnosti. medicinskjog problema. Vi se morate boriti kako bi izbegli da budete prevareni i pomislite da je osećanje koje vam govori.revalorizovanje Korak 1.: Preimenovanje. Ponovno vrednovanje . dosadne misli?'' Važna stvar koju morate imati na umu je da morate preimenovati te neželjene misli. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. da treba proveravati.

umesto da se izlečio. - . ima svoj sopstveni način za "izlečenje" pacijenata koji pate od zastrašujućih i napadnih misli ili opsesija. naš tim na UCLA-i je imao odlične rezultate primenjujući terapiju ponašanja. kao što vidite. zmija i mraka . Na nesreću. On zapravo izvršava karikiranu verziju onoga što je u terminologiji tradicionalne terapije ponašanja poznato kao 'plavljenje'.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Galaher i njegova kontroverzna tehnika simultane borbe protiv straha od visine. ponekad u kombinaciji sa lekovima. U radu sa pacijentima sa OKP-em. već samousmeravajuća terapija na duže vreme koju nazivamo kognitivnobiobihevioralni samotretman. Naš pristup nije kao Galaherov 'potoni ili-plivaj'. Profesor Galaher (Gallagher). ovaj jadni pacijent je najverovatnije završio još luđi.

a neprijatelj je OKP. Ako želite da se molite. dok se sve više napušta naša preterana briga o našim osećanjima i stepenu komfora. Ukratko. već su to izjedajuće i neprestane opsesije. Njihova predstava o sebi je strašno narušena. Ali. Bog pomaže onima koji sami sebi pomažu i razumno je verovati da bi Bog pomogao onome ko vodi takvu svrsishodnu borbu. niti će to učiniti puko i uzaludno proklinjanje i psovanje. pregrejava. bogohulne misli. U ovom slučaju to znači koncentrisati se na izvršavanje prave stvari. bar u jedanom kratkom vremenskom intervalu. Ovo je rat. Ovi ljudi obično znaju da niko ne bi trebao da ima takve misli. Mozak se zaglavio u pogrešnoj trasi. onda crpite snagu od njega i postajete snažniji.Tipično je da naša prva konsultacija sa pacijentom koji pati od OKP-a počinje tako što osoba pokušava da objasni sa dosta stida: "Doktore. TO JE BLOKIRANOST MOZGA U tretmanu.. povlačeći se od rodbine i prijatelja u pokušaju da sakriju ova strašna ponašanja.em ima moćno oružje: znanje da "To nisam ja . onda treba da se molite za snagu da sebi pomognete. Ovo je u najboljem smislu reči rad na dobrom poslu! U isto vreme taj medicinski samotretman počinje sa prihvatanjem onoga što ne možete izmeniti. Na ovo ja odgovaram: " Hoće. osoba pati od Blokiranosti mozga. Odmah da kažemo da je vitalno shvatati da sam akt Preimeno vanja neće učiniti da vaš OKP potpuno i nestane. Kao posledica toga. On ili ona konstantno rade na tome da spreče mešanje pravog svog bića sa glasom OKP-a. već nemilosrdne prisilne potrebe. znam da ovo zvuči ludo. Osoba sa OKP. . oni se osećaju poniženo i na ivici razuma..opsesivnim mislima i kompulsivnim tj. Neće da zaćuti. TO NIJE LUDILO. Vi možete reći: sve je to lepo i dobro. To nisu samo neprijatna osećanja kao na primer "možda je to prljavo". koji uzrokuje da se deo mozga ispod prednjeg-čeonog dela mozga. njihov OKP je verovatno uticao i na njihovu radnu sposobnost na poslu i možda su postali i društveno nefukcionalni. Ključ za otključavanje i deblokiranje mozga jeste terapija ponašanja. iracionaine misli o nasilju.to je moj OKP". osoba se prvo uverava da dijagnoza ukazuje samo na OKP. " osoba onda opisuje jedan ili više simptoma sa liste klasičnih simptoma OKP-a: kompulsivno pranje ili proveravanje. Preimenovanje jednostavno označava nazivanje neželjenih misli i prisilnih potreba njihovim pravim imenima . Mi im pokažemo snimke mozga ljudi sa OKP-em koji nepobitno dokazuju da je OKP vezan za biohemijski problem. a ona počinje sa korakom Preimenovanja. Molitvom da nas OKP napusti nećemo učiniti da se to odmah dogodi. ako sagledate kakav je vaš neprijatelj. U borbi protiv njega veoma je važno imati na umu šta je zapravo vaš neprijatelj. ili osećanje nadolazećeg prokletstva ili katastrofe ako se ne izvrši neki bizarni i besmisleni ritual. To je samo mozak koji šalje pogrešne poruke. ali za to treba vremena". Ne samo dosadne potrebe da se proveri nešto po četvrti ili peti put. ali OKP ima neku svoju pamet. ali .prisilnim potrebama.

samo sebi osuguravate još više straha i bola. i mnogi ljudi će poginuti". To je trenutak da pokažete malo snage i vere. i đavolski samozaštićen. u samo nekoliko minuta Refokusiranja na drugu aktivnost i nereagovanja na OKP. ali mogu da vam garantujem da ako popustite i operete ruke još jednom. S druge strane. on će poricati da je to u stvari samo pogrešna poruka u mozgu. OKP bi mu odgovarao "O. da. Odluka je jasno određena. morate da se suočavate sa uvek prisutnom nesigurnošću. Ako sedite i lupate glavu o tome da li će OKP određenog dana napasti i preuzeti vaš život. Ponovnog Određivanja. Čet je bio u stanju da koristi sledeću frazu sa svojim OKP-em: "Nemoj biti polemičan . Hodao bi okolo i sebi govorio "Čoveče. zato jer vi znate šta je istina. verovatno je da i nema neke metafizičke garancije da nema nikakave moguće veze između pranja ruku i avionske nesreće. kada je Čet počeo da Preimenuje ubeđujući sebe da su njegove misli o nasilju samo OKP. A onda. Uobičajeno je da stres pojačava anksioznosti OKP-a. Čet. Tu se radi o ulaganju truda kako bi dobro pobedilo nad zlom. Ovi faktori su učiinili da njegov stres eskalira. pomišljao bi da ga je on pokrenuo. neće vam toliko značiti ako vas dosadne misli potpuno ne napuste pošto vi nećete postupati po njihovom nalogu. bio je opsednut mislima o nasilju. isprekidan i najzad uništen.to je samo hemija". Ti si loša osoba". da se pogoršaju njegovi simpotmi OKP-a. hoće. to više osećate da ovladavate situacijom i sve više će simptomi bledeti i nestajati. ta osećanja će postajati intenzivnija idosadnija. ili se borite protiv toga. stvari će se samo pogoršati i OKP će se pojačati. Ako bi čuo da je neko bio fatalno ranjen u pucnjavi u gradu. TO JE SAMO HEMIJSKI Na UCLA-i. On je imao jedno nezahvalno radno mesto i bio je u dugovima. Pošto se sve više upoznavao sa saznanjem da je OKP biohemijska neravnoteža u mozgu. U početku. osigurani saznanjem da ćete u roku od nekoliko minuta sve više biti sigurni da avioni neće udarati u planine i da se automobili neće sudarati samo zato što vi niste oprali ruke ili ponovo proverili vrata. dobijao bi opsesije da je on to uradio. ako smeš. da li te to uznemirava? Zašto? Verovatno zato što ćeš stvarno to i da uradiš". Vi možete reći: "Avion se neće srušiti zato što ja nisam ponovo oprao ruke". što ste više u stanju da ne pridajete važnost vašem OKP-u. S druge strane. ti si jedan brljivko. što se više fokusirate na to nadajući se i moleći se da vas to ostavi na miru. Ali OKP bi mogao da kaže: "O. Poslušajte vaš OKP i vaš život će biti uznemiren. "Kako mogu da budem siguran-a da to nisam ja već samo moj OKP?" Pa. Samo pokušaj da me nateraš da još jedanput operem ruke". Ako bi ugledao požar. strah od neke strašne posledice će početi da bledi i vi ćete moći da vidite prisilu OKP-a kao jednu budalastu besmislicu. Vi ne možete sebi da dopustite da to slušate. . Refokusiranja i Revalorizovanja. koji je odonda kroz terapiju ponašanja uspešno stavio pod kontrolu svoj OKP i koji se sada školuje u školi za zubare. naši pacijenti su došli do čudesno kreativnih načina primene Četiri Koraka Preimenovanja. Štaviše. Vi morate reći: "Samo napred.Vremenom. ODGOVARANJE OKP-U OKP može da bude lukavo pametan protivnik.

uradio bi nešto lepo za svoju devojku .kupio bi joj ruže ili skuvao večeru. već: "Ja imam kompulsivnu-prisilnu potrebu da proverim tu bravu". On je uvek želeo da bude viši za petnaestak santimetara. ali će pripremiti teren za aktivan otpor prema tim mislima i potrebama OKP-a. rezonovao je da sama želja neće učiniti da poraste. Svaki put kada bi imao opsesivnu misao. autor knjige "Napredak hodočasnika'. Ja moram da se potrudim da prestanem da sebe mučim zbog toga. Prilikom Preimenovanja vi dovodite u igru Nepristrasnog Posmatrača. i mogao je da prihvati svoju visinu kakva je. ali. vi morate sebi reći: "Ne mislim. Kad god bi njegov OKP pokušao da ga učini jadnim. On je razrešio taj prob krivice . smatram Banjana za oca saznajne terapije ponašanja. ona jeste sposobna da uzme ulogu nepristrasnog posmatrača. evo sad dolazi moja opsesivna misao". On je definisao Nepristrasnog Posmatrača kao sposobnost da se stane izvan sebe i samog sebe posmatra u akciji. Čet je bio i pragmatično i filozofski naklonjen. Gledajući film u kome je znao kada dolazi scena sa nasiljem.Anticipacija je važan deo Preimenovanja i Čet je to savršeno razumeo. nije ga tako teško pogađalo. Kad bi to uradio. već: Ja imam opsesije da su mi ruke prljave".kao i Čet . Željom se ne može oterati. "Ja ne osećam potrebu da proverim tu bravu". Duboko religiozan čovek. i dok je ona potpuno svesna naših osećanja i okolnih faktora. lem NEPRISTRASNI POSMATRAČ Kod učenja Preimenovanja. ali se može naučiti kako da se nosi sa tim. koji je razvio koncept "dobro informisanog i nepristrasnog posmatrača" . On nam omogućuje da mentalno zabeležimo: "To je samo OKP". Čet je takođe u Bibliji potražio inspiraciju i našao odgovore u sledećem odeljku: "Gospod je otkrio svako srce i On zna svu maštu uma". on bi sebe usrećio tako što bi usrećio svoju devojku. U borbi sa svojim OKP-em. nije dovoljno samo da slegnemo ramenima i kažemo "To nisam ja. Džon Banjan (John Bunyan). na automatski način. Ljudi sa OKP-em koriste Nepristrasnog Posmatrača kada . Ovo je samo drugi način shvatanja celokupne svesnosti uma. Interesantno je znati da za ovo postoji presedan star nekoliko stotina godina. Zbog ovakve briljantne spoznaje. britanski pisac iz sedamnaestog veka. (I Korinćani 28:9) Čet je jasno razumeo kako se ovaj odeljak odnosio na njega: Bog razume moje srce i zna za nered u mojoj pameti. patio je od toga što mi sada znamo da je bio OKP. što nije ništa drugo do "unutrašnja osoba". koncept koji je Adam Smit koristio kao okosnicu u svojoj knjizi Teorija Moralnih Osećaja ("Theory of Moral Senti ments") .kroz uverenje da bi Bog bio nezadovoljan s njim zato što je sebe kažnjavao zbog svojih pogrešnih i besmislenih poruka. Neophodna je potpuna svest uma. Možemo izvući pouku iz pisanja filozofa Adama Smita iz XVIII veka. Čet je našao drugi način da nadigra svoj OKP. Shvatio je da je isti slučaj i sa OKP-em. I dok vas to osećanje obuzima i prolazi kroz vas. Svako od nas ima pristup ovoj osobi u nama. Banjan je bio veoma religiozan čovek (putujući propovednik koji je bio u zatvoru zbog propovedanja bez dozvole) bio je u velikim mukama zbog svojih bogohulnih misli indukovanih OKP-em. ili ne osećam da su mi ruke prljave. to je moj OKP". Potpuna svest uma se razlikuje od obične površne svesnosti u tome što od vas zahteva da svesno prepoznate i napravite mentalnu zabe1ešku tog neprijatnog osećanja dok izvršavate njegovo Preimenovanje u simptom OKP-a koji je uzrokovan pogrešnom porukom iz vašeg mozga. Ovo neće učiniti da potreba nestane. što je u suštini ista mentalna akcija kao kod stare koncepcije potpune svesnosti uma kod Budista. rekao bi sebi: "U redu.

sve dok ostajete uporni.zastanu. ali nije uvek uspevao da je u to i uveri. po njegovim rečima. Često bi šire . ipak pobeđujete . Ana.. Ana se seća: "Prvi korak u borbi sa mojim OKP-em je bio da naučim da Preimenujem moje misli i prisilne potrebe. Iako je znala da njeni strahovi nisu imali realnih osnova. o tome koliko i šta jede i pije i gde se nalazio svakog minuta u toku dana. što se kod mene i nadovezivalo. a šta prava briga ili strepnja". po njenim rečima "postala dosta dobra u prepoznavanju šta je OKP. Sve dok god se suprotstavljate vašem neprijatelju OKP-u. sa svojom celokupnom svešću''. Ovaj proces je osnova za prevazilaženje OKP-a. da mentalno organizuju svoje reakcije. pa ćete popustiti i uraditi prisilnu radnju-kompulziju. opsesije i prinudne potrebe izgledaju kao najvažnije stvari na svetu. Kad osoba sa OKP-em izuči terapiju ponašanja i odluči da promeni svoje reakcije na uznemiravajuće i bolne misli tako što neće izvršavati neke patološke radnje (ponašanja). Na intelektualnom nivou znala sam da je OKP hemijski problem u mozgu. jedno je ovo znati u intelektu. ona je. ja ću u stvari menjati način na koji moj mozak radi". to pravi značajnu razliku u tome kako vaš mozak funkcioniše. koje im omogućava da prevaziđu svoje strahove i anksioznosti. U prvoj fazi njenog učenja da Preimenuje. ad nausem. kako bi ih definisali kao OKP. U daljavanje od njih za dovoljno dug vremenski interval. student filozofije. "Kao rezultat toga mogu često da izbegnem da nasednem OKP-u. a drugo je biti sposoban da to kažete usred napada OKP-a. Ako promenim ponašanje. Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i.. dok vas vaš mozak bombarduje destruktivnim dilemama i uznemirujućim mentalnim nepravilnostima. nastupa voljna odluka: "Neću da perem ruke. i to je ključ za prevazilaženje Blokiranog mozga. Deluje kao inspiracija gledati ljude sa OKP-em kako prelaze iz površnog shvatanja svog poremećaja u jedno dublje i celovito. vežbaću violinu umesto toga". objašnjavala je kako je koristila korak Preimenovan ja u svojoj borbi protiv opsesije daje njen mladić (sada njen suprug) vara. Kažite sebi da ćete sledeći put pobediti. Kada se pristupi Nepristrasnom Posmatraču. Vremenom i sa vežbom. manje više beznačajne prateće pojave tog problema. Ali to je iscrpljenje bez pozitivnog rezultata. koji ima OKP. Naravno. " Adam Smit je shvatao da je održavanje gledišta Nepristasnog Posmatrača u teškim uslovima težak posao. vaše brige. Njena neprekidna ispitivanja su skoro dovela do prekida njihove veze. ona bi ga bombardovala pitanjima o prošlim vezama. kada je akcija urađena sa punom svešću. jeste dobro delo". koji traži. Džeremi. KO JE OVDE GLAVNI? Dolaziće i vremena kada će bol biti prejak. a osećaji koji je ovaj problem stvarao. kada napadne. "najveći i veoma iscrpljujući napor". Smatrajte to jednim malim korakom nazad. je takođe iscrpljujuće. Drugi korak je da im do delim pravi atribut. odmaknu se i kažu sebi: "Ovo samo moj mozak šalje pogrešne poruke. Kod OKP-a veoma je iritirajuće to što kad imate opsesije i kompulzije. Zašto? Zato što fokusiranje na korisno ponašanje. bi rekao: "I onda kada popustite. izvršavanje kompulsivnih radnji koje se stalno ponavljaju. Nisam više postajala mentalno rastrojena svaki put kad bi mi kroz glavu prošla neka opsesivna misao. Ali u početku je osoba obuzeta strahom i strepnjom i može isto tako imati i katastrofične pomisli kao: "Ali onda će se i moja violina zagaditi . odnosno da ono što osećate nije važno kao takvo. o tome da li je gledao pornografske časopise. mladić ju je podsećao da su njene opsesije samo OKP. zahteva podosta rada. a potreban napor prevelik i iznurujući. Ipak. da "menjaju brzine" i menjaju svoje ponašanje.

većje imao OKP i počeo je da koristi racionalno razmišljanje da to prevaziđe. Uglavnom je to kod mene uspevalo. . a da ipak imaš ovakav problem?' Uvek sam nalazila svoju krivicu u tome jer nisam uspevala da sebe dobro psihoanaliziram. Pa i da koristim kupatilo da operem ruke. Ako imate problem sa kompulsijom proveravanja. naučila je da sebi kaže: "Lara. Lara. ''Tako što bi sebe namerno i svesno stavljala u potpuno svesno stanje prilikom proveravanja.rekla je "Uvek sam bila toliko ljuta na sebe'. Kako možeš da budeš tako jaka i uspešna u toliko aspekata svog života. nikad nisam uspela da se ubacim tamo i da vidim šta me u stvari muči. Ali kako ćete već videti iz raznih ispovesti kroz ovu knjigu.pogledala i rekla sebi: 'Znaš da ti neće učiniti ništa dobro da se sva iznerviraš zbog ove misli. ili što god drugo".' Ovakav postupak pruža određeno smirujuće i zadovoljavajuće odvajanje". koja je imala opsesiju o vidu svog sina. Saznanje da ima biohemijski problem u mozgu" olakšalo mi je deo tereta" . osim ako ne postoji neka magična pilula'" . to znaš. mogla sam da se udaljim sa mesta kompulzije. tražio je tu magičnu pilulu. Iako osećam da štednjak nije isključen. koja je imala strašnu opsesiju oko noževa. Rekla bih: "Ljudi sa OKP-em će uvek imati OKP. i neće ispasti ništa dobro. Džek nije imao prljave ruke. ako sebi opet dopustim da budem uvučena u OKP zamke. uzmete tabletu i vaš život će biti divan. nije mu izgledalo toliko važno da ih pere". Kad je bio kod kuće. ali kad bi bio napolju. ideš napolje i hraniš se na raznim mestima i ne pereš ruke. kad OKP udari. na način koji vas priprema za savladavanje kompulsivnih potreba. nekih dana to bi bila borba. Sada.To nije realnost. Anksioznost se na kraju smanjuje i petnaest minuta kasnije osećam se čak više sigurna da je štednjak isključen". Preplašena si jer izgleda tako užasno i neverovatno.ili barem jaka anksioznost vezana za nju . Ali kada lekovi nisu ublažili njegove OKP-simptome i kada su propratne neželjene pojave od uzimanja lekova postale suviše dosadne. Uvek možete da kontrolišete ili barem donekle izmenite . Lara je naučila: "Opsesije ne preuzimaju vašu volju. to je samo opsesija . Za Doti. To je bolest koja me čini nesigurnom. perač ruku. Ovo je poremećaj. baš kao i neki drugi poremećaj". Takođe sam naučila da sebi kažem. on se okrenuo svesnoj terapiji bio-ponašanja.'Ovo nisam ja. proverila sam ga sa punom svešću. Barbara. tada rukuješ s novcem. Ana je tada nalazila da uznemirujuća misao . i da ubedi sebe da ono nije logično. preuzmite ovu notu iz njenog opisa. i zato sad treba da se udaljim odatle. Dženi je razvila opsesiju o nuklearnom zagađenju dok je radila u Sovjetskom Savezu. to je samo misao. koja je imala opsesiju oko 'Kafe'. Prošla sam kroz sve ovo. kad bih imala strašnu strepnju oko toga da li je štednjak isklučen. ili mršavija. opet ćete biti celokupna ličnost. Razumevanje da je OKP medicinsko stanje i da su opsesije samo pogrešne poruke bez stvarnih moći ili značenja. Džek. "smanjuje njihovu snagu i udar". "Ovo je Amerika. teško je izaći odatle a da ne dodirnem kvaku tih vrata". i oni takođe. i ništa se još nije dogodilo. to je moj OKP". ako ne potpuno sigurna da je uređaj isključen. U terapiji ponašanja. Preimenovanje je bilo najveća pomoć u borbi sa OKP-em. To je odlično sredstvo za korišćenje prilikom proveravanja. i koja je izbacila dosetku: "To nisam ja.vaše reakcije na njih". da nađem pravu mantru ili pravog doktora i slično". ovo je moj OKP'. prao je ruke skoro stalno. mentalna snaga i moć koju dobijate kroz borbu sa OKPem vam nikad ne može dati nijedna magična pilula. Nije ostalo samo na tome da se prepozna i kaže: '''U redu. mislio bih" Čekaj malo. agresivnija ili bolja. Za njega je prva stepenica u Preimenovanju bila da shvati apsurdnost pranja ruku. govorilaje o celokupnoj svesnosti kao oruđu koje joj je pomoglo kod Preimenovanja. ono barem sa sigurnim znanjem da je proveravanje izvršeno.opada obično u roku od petnaest do trideset minuta. i to je sve'.

"Danas". Kada je došao da traži pomoć na UCLA-i. i obično uspeva da nastavi sa drugim aktivnostima. kaže on. Kao tinejdžer je spas tražio u alkoholu i drogi. I ako je zaista i bilo zabranjenog alkohola u onom što je pojeo. rekla je: "Još uvek imam neželjenu misao.to je moj OKP'. Drugi podkorak je Prihvatanje. Logika ovde nije nalazila svoje mesto. Kad počnem da se frustriram. To bi moglo da bude bilo koje jelo . To mu je pomoglo da bude svestan potrebe da proverava i zaustavlja svoje OKP-misli svojom sopstvenom snagom duha.bio moj život. ali je sad ona pod kontrolom. ja znam šta je to". Džeremi se izveštio u oba. Znam da ću znati šta treba da uradim kad naiđe opsesivna misao. Kada se oslobodio OKP simptoma. Džeremi je imao reakciju koja nije retka kod ovakvih stanja: "Godinama je OKP upravljao mojim životom . i da bi to moglo nekako da pređe na njega. Ovo je bio njegov stalni podsetnik da je imao problem sa nervnim putevima u mozgu. A onda sebi kažem: 'U redu Roberta. Najgori scenario? Hraniću se u menzi. baš pre nego što bi ga on koristio.npr. Pa Džordž Orvel je to radio i napisao je dobru knjigu o tome 'Down and out in Paris and London'''."nije više bio tako jak". To je deo mozga koji ne filtrira opsesivne misli kako treba. Osposobiću se za drugi posao. Neka me otpuste. Posle terapije ponašanja. Tada sam u stvari žalio moj OKP". Misao da sam nekog udarila je samo pogrešna poruka: "To je OKP. pirinač ili nešto drugo isto tako nepovezano. Još od detinjstva Džeremi je zaokupljen kompulsijama dodirivanja i proveravanja. i da će na neki magičan način alkohol da se prenese u njegov sistem. Džeremi je bio iscrpljen od opsesija i kompulsija. na kojoj je ispisao NUKLEUS KAUDATUS. samo nastavi pravo napred. Pokušavam da se ne okrećem ili da ne pratim ponovo rutu kojom sam išla. To boli. je uglavnom oslobođen OKP-a posle osam meseci terapije ponašanja. Malo sam mislio o bilo čemu drugom. . Pre svog tretmana. Nije me više strah da vozim. rekao je: "Osećam se kao da sam bio u džungli Vijetnama". ali to je cena koju plaćate da bi ste bili slobodan čovek". Njegov dom je postao "soba za mučenje" od rituala.''' Džeremi. kažem sebi da to jeste samo izbočina na putu. Ali ovo žaljenje je bilo kratkog veka. uz pomoć organizacije Alcoholic Anonymous. Džeremi je živeo u stalnom strahu da će biti uhvaćen prilikom nekog zamišljenog nedostojnog dela i biti otpušten sa radnog mesta noćnog čuvara. da je imao OKP. Roberta. čak naglas viknem 'To nisam ja . sistem za filtriranje u njegovom mozgu je na kraju počeo bolje da radi. a ne ja". Džeremi bi rekao: "Samo slučajno.ona sebi govori" Dobro. mladi ambiciozni pisac scenarija. "Kad je bol dobio svoje ime". Praveći mentalne beleške. U javnom toaletu on bi bio preplašen od misli da je neki pijanica povratio u toalet. Kao mlad čovek on je prestao sa navikom da pije. Bez krivice. Ranije sam pomenuo podkorak koraka Primenovananja Anticipaciju. rekao je . U svojoj sali za vežbanje Džeremi je zamišljao da je neko ko je koristio alkohol i drogu dodirivao i uzimao tegove i sprave. koja je imala opsesiju da je nekog udarila vozeći kola. Niko nije savršen. Za vreme tretmana sa sobom je nosio malu beležnicu. Nenamerno". ali je počeo da ima opsesije o tome da li je bilo alkohola u onome što je jeo. Kad sad pređem izbočinu na putu. 'Još uvek osećam anksioznost zbog slobode. Teram sebe da nastavim da idem napred. i uskoro je Džeremi počeo da ispunjava vakuum sa pozitivnim i celishodnim aktivnostima. mogao je da kaže: "Važna stvar. Bez kontraoptuživanja. koje je revnosno izvršavao u strahu da će neko iz njegove porodice umreti i "Bog će me poslati u pakao zbog toga". Mentalno i emocinalno.

Ako vam nije do zaposlenja. Kao što ste već naučili. Razumevanje emocionalnog faktora neće magično učiniti da OKP simptomi nestanu. Neki ljudi su previše depresivni da bi radili. zahteva praksu. onda možete dobrovoljno da radite. važno je da nešto radite. nešto mnogo važnije nego što je taj besmisleni ritual. ako imate malo energije i ozbiljne samoubilačke :nisli. ali izgleda da se nikako ne navikavaju na ovakve strahove i prinudne potrebe. morate da posetite lekara. Besposlica je zaista posao đavola. onda patite od teške depresije. i pravi se začarani krug. Mnogim pacijentima pomaže da prvo imaju pomoćne točkove za bicikI. lekovi su se u 80 odsto slučajeva pokazali uspešnim. Depresija često. Padnete. nikad ne zaboravite. A ako se povučete. ali će svesna terapija ponašanja pomoći da ovladate vašim . da se posle izvesnog vremena pre naviknu na električne šokove. Oni bi mogli. Posle rada sa oko hiljadu ljudi sa OKP-em. Ali. sve dok god podsećate sebe: "Ovo je kompulsija. Eto zašto je potpuna svesnost i mentalno beleženje tako važno. To takođe dosta pomaže i u sledećoj fazi Refokusiranja. častite vaš OKP. sledeći put ću se boriti protiv nje". mada ne i uvek. nalazim da je jedna od najinteresantnijih stvari o tim ljudima ta da se stalno šokiraju sa unutrašnjim osećajem da nešto ozbiljno nije u redu . jer ste drugima potrebni. to stalno uznemirava?" To je zbog problema nervnih veza u mozgu. U kombinaciji sa terapijom ponašanja. ali da biste bili dobri u tome. dođavola. U prvom koraku Preimenovanja povećavate vašu svest i znanje o zbivanjima u vama. Činjenica da ste korisni daće vam više samopouzdanja i motivisaće vas da se promenite. a kampulsiju kompulsijom. Veoma je važno kad izvršite prisilnu radnju da nikad sebi ne kažete: "Ne mogu to da izbegnem. Tu sad dolaze i lekovi. tako da ćete biti mnogo više motivisani da se odmaknete od toga.PRAVAC: AKCIJA Učenje da se savlada OKP je slično učenju vožnje bicikla. To je jače od mene". Imati nešto drugo što zaista treba da uradite. Ako odustanete. ne razviju svoju duševnu i emocionalnu snagu potrebnu da bi menjali te brzine u svom mozgu kako bi prelazili na pozitvne aktivnosti. ali opet morate ustati i nastaviti. ponašanje kojim ugađate kompulsiji-prisili donosi samo momentaino olakšanje koje je ubrzo potom praćeno pojačanjem prisilne potrebe ili misli. Kad jedanput naučite. Naveći neprijatelj je dosada. ide zajedno sa OKP-em. lako ćete izgubiti svoje radno mesto ako se vraćate kući da proverite još jednom tu bravu.da štednjak nije isključen ili bilo šta drugo .bez obzira koliko puta ih ta misao uznemirila u toku dana. Najveći deo onih kod kojih ova kombinacija u lečenju ne uspe su oni koji se demorališu i odustanu. Borba nije za odstranjivanje tog osećaja. Vrlo je verovatno da ljudi koji nemaju šta da rade. Pasivnost je vaš neprijatelj. Ako je ovo slučaj. nikad nećete naučiti. već da se ne podleže tom osećaju. a aktivnost vaš prijatelj. Osigurajte da imate nešto korisno da radite. U redu je da se osećate savladani prisilom i čak da izvršite prisilnu radnju ako morate. Ako ste zaposleni. ČVRSTO ODRŽAVANJE Posle faze Preimenovanja pacijenti se obično pitaju: "Zašto me. jeste veliki motivator. Ako vam je vreme spavanja dosta poremećeno i budite se često noću i ako ne jedete kako treba i gubite na težini. Vi onda nazovete opsesiju opsesijom. recimo.

rituali oko proveravanja i obroka. u početku je nekoliko pacijenata izrazilo svoj strah da bi kroz sugestiju mogli da razviju i nove simptome koji bi se nadovezali na već postojeće. Hjuz je jednom nedeljno pozivao ljude iz pod zemlja. ugledavši kako domaćin razbija tanjire. Lakija Lućana i Bagzija Sigela na večeru. Sećate se Hauarda Hjuza? To je tačno ono što je on uradio . mislim da niste u poziciji da se raspravljate sa mnom " . Nije važno da li sami perete odeću ili unajmite nekoga da je opere za vas.. Braun i Pat Breske nam nude više informacija o tome kako je Hjuzova opsesija oko bakterija i zagađenja učinila da se on ponaša iracionalno. U jednom periodu. Postaćete snažniji od vašeg OKP-a. Ova poslednja opsesija ga je dovela do toga da nije mogao da nosi određene vrste odeće. To pogoršava stvari 1 U knjizi "Hauard Hjuz: Neispričana priča". Jedna od mnogih uspešnih priča iz OKP.da bi osetili "To je sad dovoljno". za deset godina koliko dugo se ova grupa sastaje. OKP je hronična bolest. To vas čini jakim. ali ne smem .ili da neko drugi za vas nju uradi .strahovima. a sadašnjeg samoukog trgovca umetničkim predmetima. Oni tu zaista greše... Moguće da je Ketrin takođe imala OKP. Zato može da deluje olakšavajuće upoznati i druge koji rade slično. Nijedan od ovih strahova se nije pokazao kao osnovan. "Ne mogu da dodirnem bebe" . jer su u nekim drugim dobronamernim grupama sa podrškom ugroženima učesnici počeli da se upuštaju u bolesno utrkivanje u tome ko pati najviše. Ne možete da uradite prisilu dovoljno puta . zatim strah od tuširanja. Ako se hrabro i čvrsto držite u prvih nekoliko nedelja samousmeravajuće terapije. Znamo da nije neobično da se ljudi sa OKP-em međusobno privlače. nalazio se na samom dnu gomile svog OKP-a kada je došao na lečenje na UCLA-u.opreme u vašem mozgu. " Oni misle da će se tako pobrinuti za svoj OKP. zbog straha da bi mogao da je iseče u parčad svojim zamišljenim noktima-noževima.naći još nekoga ko razume agoniju. Popuštanje pred OKP-em je popuštanje pred OKP-em. Prvo. ("Četiri Koraka" dopuštaju dosta lične kreativnosti). Mi smo na UCLA-i počeli da održavamo prvu OKP grupu za terapiju ponašanja. uključujući i omiljenu vindjaknu za motorcikl. Jednom prilikom je Hauard delio kuću u Los Anđelesu sa Ketrin Hepbern i Kerijem Grantom.grupe je i Domingova. Ne možete da pobegnete od nje. U početku. Ljudi ne mogu tako da prenose bakterije". dobićete oruđa koja su vam potrebna. samo kad bih imao-(la) nekog da pere moju odeću kad god osećam da treba da bude oprana. nekoga ko čuje unutrašnji glas koji pita: "Zašto ja radim sve ove čudne stvari ?" Ljudi sa OKPem znaju da rade stvari koje su malo čudne. U periodu od petnaest godina njegovi simptomi su uključivali: tuširanje pet-šest puta dnevno. to biva sve gore. to pruža izvesno olakšanje . Hujz nije bio ubeđen. Ova grupa se još uvek nedeljno sastaje na UCLA-i. i što je najbizarnije. opsesija da je na vrhovima prstiju imao oštrice noža. postojala je zabrinutost da bi se ovakve sesije mogle pokazati kontraproduktivnim. Domingo. Ketrin se suprostavi Hjuzu: "To je glupo. nekadašnjeg vodoinstalatera. To je mesto gde se ljudi sa OKP-em osećaju slobodni da iznesu i svoje najbizarnije misli i ponašanja i razmene samoterapijske tehnike koje mogu sami da razvijaju. OKP je nezasit. Sad znamo da su njegove akcije samo učinile da se simptomi pogoršaju. Piter H. koji je dobio dijagnozu OKP a još u svom rodnom Meksiku. još jedanput i opet iznova . Štaviše on joj odgovori: "Kao žena koja se tušira osamnaest puta dnevno. imao je u ormančiću jedan porculanski komplet sudova za ovu priliku. niti da kupite vaš izlaz iz nje. Jedno veče. ali možete da se borite protiv nje. Pacijenti mi često kažu: "O. previše su delikatne. Što više to radite.i pogledajte kako je završio. S mojim psom se igram.kaže. Ovo posuđe je moglo da se koristi samo jedanput. Pošto je imao opsesiju da gangsteri imaju bakterije. Takođe. Ovladavanje veštinama ove terapije je kao uvežbavanje oruđa.

sveta vodica "pogana voda". Moraš. On ovo zove "moždana petlja". redovan u OKP grupije Kristofer. Postaviće vas u krevet. naročito njene grudi. Bio sam savladan. Ovaj jednostavan i delotvoran metod je razvijen od strane Dr Pola . Imaš druge stvari da uradiš".kaže sebi "To je realnost koje treba da se držiš. šta onda?" Domingo zna da ako popusti pred kompulsijom ili opsesijom. Treba odmah da zaustaviš tu misao. U njegovom napadnutom mozgu sveštenici su postali šarlatani. crkve '' pogane kuće". da crpe njegovu energiju i troši njegovo vreme. Pogledaj sve što si postigao". Ako niste. Sad znam gde će da me spopadnu. Domingo sebe stavlja pred izbor: "'Da li ću da slušam ovaj OKP. našao se užasnut dok je stajao u maloj crkvi kad je pomislio: "Sveta Deva Marija je kučka". Moje oči vide da nema oštrica. Stalno mislim da imam oštrice na sebi. On sebe podseća da je divna žena odlučila da bude njegova supruga i da ona vidi nešto specijalno u njemu". Jedna bi otišla. dobro poznatom po mnogim izveštajima o pojavama Bogordice . Ponekad kad bi Domingo i njegova žena vodili ljubav uzdržavao bi se da je dodirne. I sama pojava crkve muje krivila lice.Svete Deve Marije. ali moj um neće da veruje. to će početi da se vrti u krug u njegovom mozgu. duboko udahnem. i vi ćete trunuti kao biljka". on je u stanju da sebe savlada. moje ruke počinju da se tresu. Zatvorim oči. Prošlo je dve godine dok nije dobio pravilnu dijagnozu OKP-a. Počeo je da ima misli da je . i ja moram da se odmaknem unazad. gde je dobio dijagnozu psihotične paranoje i bio ispitivan na posednutost demonima. Uglavnom.da mu dodirnem njušku i oči. Zato što je sposoban da jasno vidi razliku između normalnog ponašanja i onog sa OKP-em. Vrativši se kući. u dane kad je obuzet kompulsijama pranja i proveravanja on je sposoban da sebi kaže: "Ovo nije stvarno. i prođem kroz to. guram koliko mogu jače". Ako to ne uradiš. ali moram da nastavim'. U očajanju se Kristofer prijavio psihijatrijskoj bolnici. nisam mogao ni da izbrojim kompulsije. KAŽITE TO SVOM MAGNETOFONU Drugi. sad može da vlada nad tim. vraćajući sebe pravo u realnost. Iako je pošao da bi sebe duhovno obogatio. Pre su dolazile i s leva i s desna. a druga bi zauzimala njeno mesto. Sad znam sa koliko njih se borim. moji mišići se zategnu. ove bogohulne misli su počele da se gomilaju jedna na drugu. Moram da je pitam: "Da li si dobro? Jesam li te povredio?" Kroz terapiju je naučio osnovnu istinu: "Morate da budete jači od OKP-a. to će sve preuzeti . Spreman sam. poješće vas živog. On zna da i ako se njegov OKP nikad i ne izleči. Ne slušam svoj OKP. koji se već pet godina borio sa mislima indukovanim OKP-em bogohulnim mislima. iz razloga koji je već naveo: "Mislim da ću je poseći. posvećeni mladi katolik. Kristofer je jedan od pacijenata kome je veoma koristilo ponavljanje sa magnetofona. Brzo ga otpuštam. kao oruđe u fazi Preimenovanja. ili ću da odem da operem svoj veš? To će jako da me boli.a onda. Kristoferova bolest je dostigla svoj kritični trenutak za vreme njegovog hodočašća ka jednom Evropskom svetom mestu. da je Biblija "pogana knjiga". i fizički i mentalno. "Ranije. Iskreno ožalošćen i osramoćen briznuo je u plač. Za vreme mise zamišljao bi Svete Statue obnažene. jer znam da je lažan. Moraš da prestaneš. jer se plašim da bih mogao da ga isečem" .

kaže:"Kad god se oporavim od simptoma OKP-a. Bilo je grozno". Bez ovakvog zapisivanja. toliko bola.petlje od trideset sekundi. verovatno nekoliko dana u toku jedne nedelje. postoji prirodna tendencija da se taj simptom odloži negde u pozadinu i da bude zaboravljen. uključujući i misli nasilja o letećim noževima. ali kako zaboravljate svaki simptom. Ovo je realnost. Izgleda kao da ste uvek na početku. Kristofer upozorava: "Ne očekujte da posle ovih sesija nećete više imati opsesivne misli. Ideja ponavljajućih traka je da se stvori anksioznost koje će rasti. skloni ste da zaboravite i vaš progres". on veruje da je put do oporavka sličan pešačenju unazad u pustinji dok svoje otiske u pesku brišemo rukom. puštanje trake bi na početku trebalo da stvara anksioznost od pet do šest. 'Velika bum-kutija' kao da vas primorava da sedite i slušate". "Imao bih te divlje napade u kojima bih uzeo jastuk i zabio lice u nj veoma jako i vikao iz sveg glasa. Eto zašto je delotvorno" . iscenirajte da vas uhapsi policija i da provedete ostatak života u zatvoru. Ideja je da se opsesija snimi. a onda opadati.. Ako ste opsesivni oko činjenja nekog kriminalnog dela. odan održavanju zapisnika. Sve što vam treba su trake sa telefonske sekretarice . praveći scenario gde se posledice od kojih se toliko strepi i događaju. da imate zapis o vašim naporima u terapiji ponašanja. Ne mora da bude lepo ili komplikovano. Kad sam koristio jednu od onih manjih koje mogu da se nose. Takođe pomaže da napravite tabelu u koju ćete upisivati nivoe vaše anksioznosti na oko svakih deset do petnaest minuta. napravite to tako da izgledate kao da ste pali u blato. Naravno. On više voli da ga nazove "moj racionalni um" kao: "Moj racionalni um kaže:' To nije istina. i na kraju one će se smanjiti". Pratiću savete mog racionalnog uma". Samo će ih se vaš um lakše oslobađati.Salkovskisa i Dr Isaka Marksa u Engleskoj. "Na kraju". ponavljajući misao iznova. To može da bude kratko i prosto. koristite slušalice. To jeste cilj. "DRAGI DNEVNIČE" Kao deo svesne terapije ponašanja. Traka će se sama vraćati na početak. radeći prema najzastrašujućim aspektima opsesije. Još jedna pouka od Kristofera: "Više volim da koristim one 'velike bum-kutije'. posle 45 minuta sesije. Kristofer takođe koristi Nepristrasnog Posmatrača prilikom Preimenovanja. Znojio bih se. Pre terapije ponašanja Kristofer je bukvalno imao na tuce opsesija. Važno je da učinite da opsesija izgleda što smešnije. "Bilo je trenutaka kad bi strah sevao kroz moje telo tako jako da bih se osećao kao žena na porođaju . a ruke su mi bile pod žmarcima. Svako može da ga vežba kod kuće. Prema skali od jedan do deset. Ako se bojite prljavštine. već zbog toga što je postala suviše dosadna. gluplje i više groteskno. magnetofon i slušalice. Kristofer predlaže da se složene opsesije napišu u obliku kratke priče pre nego što se snime. pa ne treba daje mi vraćamo. Ključno je da imate pregled vašeg progresa. ne zato što vas plaši. bio sam u iskušenju da ustanem da radim druge stvari. ovog puta više zastrašujućim jezikom. Ovo je savršeno odgovarajući i tačan . naravno. obećava Kristofer "Doćićete do tačke da nećete moći ni da je slušate više. To nije efikasno za terapiju ponašanja. Pošto prođe nekoliko dana a vaša anksioznost je na nuli. vreme je da ponovo snimite traku. ako je važna privatnost. Na primer: Ako imate opsesije oko religije. da ste dobili tešku zarazu i umrli. šezdeset sekundi ili od tri minuta. a onda sluša oko 45 minuta. Na početku rad na njegovoj anksioznosti sa trakama nije bio ni izdaleka lak. preporučujem svojim pacijentima da održavaju zapisnik svog progresa. neka vas Bog ubije i baci u vatru na kraju. udarajući u jastuk ili kauč.. pa onda uradite još jednu traku. Ovo se više ne događa". bakterija. Osoba bi slušala traku dva puta dnevno. Kristofer. OKP je bio toliko jak. Ovo nije'.

Činjenica da je poricao da se ponavljao ukazuje na to da se osetio ponižen jer je morao da uradi prisinu radnju. Besmisleno ponavljanje je još jedan uobičajen simptom koji je uočen kod Hjuza. da smiri svoju OKP-anksioznost. HJUZ: VIŠE OD BIZARNOSTI Bolest OKP-a se manifestuje na načine koji daju nova značenja reči bizarno . Kad je testirao amfibijski avion. pre nego što bi uzleteo. dobro je imati neka alternativna ponašanja u rukavu. A onda je poricao da se ponavljao. Hjuz je takođe bio kompulsivan prilikom sedenja na šolji toaleta. Kad je umro jedan od njegovih najbliskijih prijatelja zbog komplikacija pri bolovanju od hepatitisa. novi simptom je uvek lakše kontolisati nego onaj koji se duže vremena održavao. ovo se pripisivalo njegovoj želji da drži sve pod svojom kontrolom. ili nešto isto tako suludo. Ipak. Naravno nikome od njih se nije desilo da uneredi svoju odeću. tako da se osetio primoran da upita 33 puta. Zamislite Nepristrasnog Posmatrača kao vozilo za distanciranje vaše volje od vašeg OKP-a. Kada se opis ovog događaja pojavio u ranije pisanim biografijama. Bez tretmana OKP-a. sebi predstavite alternative. On je nastavljao to da radi i niko ga nije mogao zaustaviti. Kao što ćete kasnije saznati.budite spremni da pružite otpor ovome u ranoj fazi . da bi ste ga pobedili" . nego da još sedim ovde i jedan minut više". da biste bili spremni kad nastupi jak bol. Hjuz je zaista imao osećaj da bi nešto loše moglo da se dogodi. Drugim rečima. ali nije naglasio dobro poslednji slog trećeg puta. Hujz nije poslao ni buket cveća na pogreb. Kada su spremni za poboljšanje oni kažu: "Pre ću da uneredim pantalone. zbog straha svog OKP-uma da bi ako to uradi. bakterije hepatitisa na neki način našle put nazad do njega. neko tako briljantan kao on?" Briljantnost nema nikavkve veze s tim. Iako je dobio informacije koje su mu bile potrebne za njegov let još prvog puta. Kao što Domingo reče: "Ovaj OKP je prokleto pametan. moguće je da bi morao da pita i 333 puta. Katastrofična misao je mogla da bude da će se avion srušiti. napravite sigurnosnu zonu između vašeg unutrašnjeg duha i neželjene kompulsivne potrebe. To može da bude deo objašnjenja za njegovo ponašanje. Nije tražio ove preglede samo jedanput. a ne kako nazivate proces mentalnog posmatranja. upitao me: "Kako to da nije mogao da prestane. a jedna od njih bila je i sreća. ali ja verujem da je . mnogo ranije. Radije nego da odgovarate vašim prisilnim potrebama na mehanički nemisleći način. Podsetite se Haurda Hjuza. biva zamenjen drugim. pitao je za ove preglede trideset i tri puta ponavljajući isto pitanje. Hjuz je insistirao na tome da se spusti na ustalasanu vodu 5116 puta. u ovom slučaju 33 puta. sedeći jedanput čak 42 časa ne uspevši da se uveri da je završio posao koji je tu imao. Ovo nije redak simptom OKP-a. On je kao cross-country pilot jedanput zvao asistenta da mu preda preglede vremenske prognoze Kanzas Sitija. On je otišao toliko daleko da je razvio teoriju koju je nazvao "povratna struja bakterija". Možda je planirao da ovo pita samo tri puta. Da nije onda uspeo ovo da uradi kako treba. Anticipirajte . Morate držati svu vašu inteligenciju sa vama. Pacijenti se često žale da kad jedan simptom nestane.i biće mnogo manje bolno. to će vas samo tući do predaje. iako se avion pokazao kao ispravan i adekvatan za korišćenje na moru. lečio sam mnoge ljude od ovoga. Ovakvi simptomi su uobičajeni kod teških slučajeva OKP-a. Kada me je Piter Braun intervjuisao za svoju knjigu o Hjuzu. da nije ponovio to pitanje. Druge stvari u njegovom životu su tada izmicale njegovoj kontroli.alternativni termin. Tu je važna akcija mentalnog beleženja.

kompulsija. samo osigurati da to prati sledeća prisila. rasklimao metalne oznake na haubi. njegov OKP bi se tada jako pogoršao. Kada je prolazio kroz stresne periode.OKP. Što je više upoznavao samog sebe. a stres pojačati. Ali je stalno bio obuzet brigom o kolima s kojima je možda došao u kontakt i koje nije mogao da nađe. on se borio sa istim simptomima već više godina. Onje tako na neki način ostavljao svoj OKP "da sedi u uglu i čeka". nalazio bi da su njegove kompulsije.da kada bi radio na nekom naročito nezgodnom problemu na poslu. i da će se njegova sposobnost da funkcioniše smanjiti. Istina u ovom slučaju je da: Kukavica umire hiljadu puta pre svoje smrti. ovo ponašanje može lako da se otrgne vašoj kontroli . .odgovor manje posledica dubljih emocionainih faktora i da se Hjuz ne bi ponašao na takav način da nije imao OKP. da odradi posao prevazilazeći ga. kako je sam priznao. Verovatno je na isti način Hauard Hjuz koristio kompulsiju kao vrstu oduška. onoliko koliko mu je bilo dovoljno da ima snošljiv stepen (ne)udobnosti svog života. Kao posledica.Vratio se avionom kući u Los Anđe1es. a onda se odmah ponovo vratio avionom u Sent Luis. ove potrebe mogu da eskaliraju u nezaustavljivo kruženje. i opuštao bi se. Jedan je bio i strah od toga da bi prolazeći pored nečijeg radnog stola mogao da se očeše o njega i tako prouzrokuje da spajalica sa stola upadne u šoljicu od kafe te nesrećne osobe. imale moć da ga skrenu sa pravog puta. u nameri da nađe kola na kojima je. ali je takođe spomenuo . tako da je mogao uvek da proveri svakog dana da li su sva ta kola u redu i da li su im delovi na broju. ili hromiranu traku na bočnoj strani vozila. kako je zamislio. opreznost bi mu tada opadala. U Džošovom najgorem scenariju. Koristio je metod Četiri Koraka. a onda je razvio kompulsiju oko toga. Iako je Džoš znao da je verovatnoća da spajalica upadne u nečiju šoljicu kafe bila jedan prema milion. koliko god bile neprijatne. Bez terapije ponašanja koja vas uči kako da se oduprete tim prinudnim potrebama. Džoš je znao da nijedna od ovih akcija nije imala smisla. ne napadajući ga dovoljno agresivno. da se suprostavi svom OKP-u. Jedanput je uzalud vozio dva sata da bi pronašao kola kojima je naneo zamišljenu štetu. Drugi put je išao poslovno avionom u Sent Luis. Džoš je počeo više da shvata da njegov mozak u stvari traži da uradi nešto vragolasto kad god bi bio u neutralnom stanju. On je trebao da bude hrabar. a da nikad nije potpuno uklonio ovog 'đavola'. U vreme veoma stresnih perioda. u toku lečenja. nije mogao da se oslobodi ove ideje. Džoš je išao toliko daleko da je pamtio sve brojeve na tablicama automobila koji su redovno parkirani u ulici gde je živeo. osoba bi onda popila kafu i zagušila bi se spajalicom. nego da misli o onome o čemu bi trebalo da misli u radno vreme. Džoš je onda razvio i opsesiju da je očešao parkiran automobil dok je vozio i da je učinivši to olabavio ukras na haubi. je slična opsesiji koju je imala Dženi. SLUČAJ LETEĆIH SPAJALICA Džoš je imao čitavu gomilu bizarnih OKP-simptoma. sada! Teorija o povratnoj struji bakterija Haurarda Hjuza. zato što kad bi simptomi nestali u oko 80 procenata. a hrabar čovek se bori protiv OKP-a. Ono što je u stvari trebao sebi da kaže je da će time što će izvršiti prisilnu radnju.što pokazuje njegovo dobro poznavanje OKP -a . Onda bi zamišljao: "Čovek će da vozi autoputem i taj deo će da se otkine i usmrti šest ljudi". on je bukvalno više voleo da izvršava prisilne radnje. Lekcija je: Ako dopustite da se vaše emocije vežu za ponašanje OKP-a. Na sličan način je Džoš bio sklon da se vraća na staro. Prvo je bilo samo zanimljivo prilikom testiranja aviona.

u njenoj mladosti.. jer sam mislila da su zagađene. "Kad bi neko došao iz Kijeva ili Černobilja. . koja je duže vreme profesionalac u području ekologije. i lica sa ispečenom kožom koja je s njih visila. Želim da budem slobodna". OKP je postao pravo čudovište koje ju je čvrsto držalo. Ovo je bila odeća koju nikad nije nosila kad je bila u društvu s nekim ko je došao iz Černobilja. pa sam ih cepala tako da bi postale neupo trebljive" . dodirivala ih i rekla: 'Ovo je suludo. kada je imala 12 godina. "Bacala sam potpuno dobre stvari. Uzeo si mi svu moć. Bila je sposobna da odstrani apsurdnu misao. Dženi.žena u svojim ranim tridesetim. kako bi joj se malo olakšalo... dok je čistila svoju kancelariju u medicinskom kompleksu. naišla je na staru kutiju punu kartonskih pokrivača za laboratorijske slajdove: Imala sam ideju da su tu bile zaraze.. lica koja su buljila u mene".. zatupljeno. tu i bilo nešto malo logike. Nisam želela da ih ljudi uzimaju iz korpe za otpatke. Dženine prve opsesivne misli . Kasnije. nisam imala nikakvu kontrolu. samo bol. Dženino rezonovanje je bilo totalno nelogično. DRUGI ČISTI Što se tiče forme i sadržaja OKP-a. u paklu bolje reći. naročito u sadržaju njegovih -njenih iracionalnih strahova. Sad kaže da bi mogla bez razmišljanja da vozi pored nuklearnog postrojenja. Ova dirljiva beleška u njenom dnevniku je napravljena kad je imala osamnaest godina : "Ti si užasna . strah me drži. . To je bilo samo nekoliko godina posle nuklearne katastrofe u Černobilju. JEDAN SKUPLJA. Mrzim to. ti užasno . Ovo nisam ja. Sebe primorava da nosi svu odeću koju ima u ormanu. To je bila neka vrsta osnovnog straha od zagađenja".. Još uvek se jasno seća toga: "Nisam mogla da spavam. Ona se uvek bojala da će tako ozračiti i druge. užasno .osećala se primorana da kaže ljudima neumesne stvari datira još iz njenog ranog detinjstva. jer se bojala toga da će se ''radijacija'' nekako preneti telefonskim žicama. ili da radi blizu nuklearnog reaktora. počela bih da se brinem da sa njih ne pređe radijacija na moje stvari. Ti si zatupljivač.. nema inspiracije. Počela je da drži odvojeno odeću koja je još uvek bila u redu da se nosi kad je bila sa prijateljima. na primer. Dženi sad može da kontroliše svoj OKP. Skloni svoje odvratne prste sa mog uma . Patogeni umiru u roku od nekoliko sekundi. Određene knjige i papiri morali su da budu bačeni. Mrzim to. Tada je na televiziji videla film o bombardovanju Hirošime.. razvila je opsesiju da je radijacija mogla da se raširi i prikači na razne predmete.. Dok je radila u Moskvi za američku agenciju. Onda sam ih izvadila i stavila sve na moj radni sto. Zamišljala sam ruke sa opekotinama koje se pružaju iza mog jastuka. Koja je moja krivica? Verovatno to što sam dopustila da mi ovo uradiš? Ne. prokleto da si na nebesima. strašan . Sad nema strah od slanja pisama zbog lude ideje da bi ova mogla biti zagađena. Nedavno. Bilo ju je strah da telefonira kući. pa je kao kod mnogih drugih OKP-misli. Nema nikakve poruke. Ovo je otišlo predaleko. Koristeći samousmeravjuću terapiju ponašanja u kombinaciji sa Prozac-om. Mrzim to. Ipak. veoma je moguće da životno iskustvo te osobe ima svoju ulogu. Mnogi moji pacijenti veruju u to. ovo je moj OKP'" .. Bilo kakva logika koju sam pokušavala da unesem iz fizike radijacije nije tu vredela. se pita da nije na sublimalan način bila pogođena. Tako da je sve ostalo što je tako dobro.

U celoj kući bilo je samo dve stolice koje su mogle da se koriste.trihotilomanija ili kompulsivno povlačenje kose. takođe može biti povezano sa OKP-em.Mi smo na UCLA-i obezbedili naučne dokaze da je OKP u sprezi sa hemijskom neravnotežom u mozgu. Od onih šokantnih do komičnih. Karen se seća: ''Bilo nas je isuviše sramota da bilo koga pozovemo u goste''. a Karen i Rob ih nisu popravljali jer su se bojali da bi ih majstori koje bi eventualno pozvali prijavili departmanu za zdravlje. Ubrzo je Karen donosila kući beskorisne krpe. razvila je neobičan strah od olova. kad je jedan od Kareninh kolega neočekivano došao. Sa šesnaest mačaka i četiri psa. Samo je jedan uzan putić bio prohodan i vodio je kroz dnevnu sobu. Njen problem je započeo kao bezazlen hobi iz ranijih godina njenog braka kad je sa svojim suprugom Robom obilazila otvorene rasprodaje da bi jeftino kupila stvari za njihov dom. Ali ova bolest je toliko bolna da sam davno naučio da ne uzimam olako nijedan simptom. Pošto je radila sa olovom. Onda je Rob . Nije bilo nikakvog grejanja u kući jer nisu palili vatru u peći zbog straha da ne izazovu požar. Bila je u stanju zvanom poremećaj dismorfije tela. da kritični delovi mozga kod ljudi sa OKP-em koriste previše energije jer su linije veza u mozgu poremećene. ''Naš dom više nije bilo mirno utočište. tako da niko nije mogao da viri u stan. Ovo je tačno za sve koji pate od OKP-a. čak je toliko stvari bilo nagomilano na štednjak da je samo jedna ringla mogla da se koristi. U mojoj terapijskoj grupi pacijenti ponekad ne mogu a da se ne nasmeju sami sebi. LIN Lin. Uređaji bi se kvarili. tako da bi oni mogli da je izbegnu. Kuća je postala stovarište koječega. Karen je sakupljač. Upozoravala je svoje prijatelje da radi sa olovom. Postao je zatvor. (Sličan poremećaj . to je postalo strašan problem. onda i cipele kao i mesta kuda je koračala. Umesto na njih. Pranje je postalo kompulsija i veliki trošač vremena. razvila je opsesiju ubrzo posle zemljotresa u Los Anđelesu da je voda u njenoj mašini za pranje zagađena. od koga nije bilo ni traga''. Posle nekog vremena sve sobe su bile toliko ispunjene raznim kršem da se vrata nisu mogla otvoriti. smrad bi postajao nepodnošljiv. da je prekinula obilaske buvljih pijoca. Karen se osećala toliko poniženo. sredovečna domaćica. privlačna studentkinja koledža. LISA Liza. Zatvorili su kapke na prozorima i pustili da biljke rastu preko njih. koji su ponekad sebe olakšavali iza tih gomila koječega. Ali OKP se javlja u velikom broju raznih pojavnih oblika. Ona je čak zamišljala kako se voda iz toaletne šolje nekako uliva u mašinu. Prvo je izmislila du su joj ruke zagađene. domaćice i bivšeg zubarskog asistenta u svojim ranim pedesetim. Dozvolite da vam predstavim još nekoliko istorija slučajeva sa UCLA-e: OLlVIA Olivia. tehničar za snimanje X-zracima. sad je išla na rasprodaje knjiga. koje je verovatno blisko OKP-u. između kesa sa raznim stvarima i prepunjenih kutija.) KAREN Mnogo je tipičniji slučaj Karen. postala je opsednuta kopkonjem po svom licu kako bi uklonila zamišljene mane. Mi smo tonuli kao jedrenjak koji je zavisio od vetra. Pomoć im je došla slučajno. Na kraju je morala da pomrači sva svetla u svom stanu i da prekrije sva ogledala. Počela je da pravi "čiste zone" u svojoj kući. Rob je živeo u ovom lomu toliko dugo da više situaciju i nije smatrao toliko bizarnom.

morao da napravi police za knjige da bi smestio sve knjige koje je ona donosila kući. potražila je psihijatra koji joj je predložio da jednostavno postavi deponiju pri ulazu i da oslobodi kuću. i otpuštanje želje da zadržava još jednu nepotrebnu stvar". naročito onih traumatičnih. Na primer. već ih bacam osvetnički. koji bi trajao više godina. tj. (Alcoholics Anonymous). Često su roditelji ljudi sa OKP-em bili kruti. ali postaju patološke ako su pojačane. Kad Karen Preimenuje opsesiju i kaže sebi: "Pusti to!". programu iz dvanest faza pri Programu za alkoholičare. Tada se za toliko približim jednom okruženju bez smeća i neprilika. mnogo pre nego što je ova bolest i dobila ime. kaže. Mogu da imam prijatelje.i sve to naočigled mojih suseda''. Na UCLA-i. nefleksibilni. dok drugi gomila predmete. i u slučaju bolesti pogoršane OKP-em. On ima jako uverenje da njegov OKP ima korene u porodici u kojoj je odrastao. i majkom koju je opisao . kao da ih ubijam. i bilo bi im veoma neugodno ako stvari nisu bile urađene na određen način. Mnogo puta su mi pacijenti govorili o svojim sestrama. Tu je susrela nekog ko ju je ubedio da započne dug proces čišćenja. u očaju. Imala sam lažni ponos. majkama ili bakama i dedovima koji su zasigurno imali sklonosti ka OKP-u. Ovakve karakteristike mogu imati svoje velike prednosti. "Ne samo da bacam stvari u korpe za smeće. Mogu da imam život!" Jedna od tehnika je da se razbesni na sve to što skuplja. Karen još uvek nije tražila pomoć. Ako napravim dobar izbor". "Moja velika greška" kaže Karen. ona misli i na odbacivanje opsesivne misli. svaki dan po podne. I drugi pacijenti se podsećaju na svoja detinjstva i svoja genetička nasleđa u pokušaju da nađu odgovore na pitanje zašto su razvili OKP. "onda imam bolje mišljenje o sebi. "Njen rad je pretpostavio Sydenham chorea-u. Bolesti započete u detinjstvu se takođe vezuju za OKP. Majkl je stenograf. plašeći se da bi mogla biti smeštena u psihijatrijsku bolnicu. posle deset godina gomilanja pridružila se Opsesivno-Kompulsivnom Anonimnom Programu (Obsessive-Compulsive Anonymous). i jesu". KRIVITl ZA TO SVOJE GENE? Izlažući svoju priču.Veza između psiholoških iskustava iz detinjstva. da postoji tendencija da se OKP provlači u porodici. ako ste recimo hirurg ili knjigovođa. roditelji Hjuzovih roditelja su izlazili na terasu svog letnjikovca. Karen je pomenula da je odrasla u krutoj i perfekcionističkoj porodici sa ekscentričnim ocem koji je stalno grdio zbog rasipanja. sa ocem koji bi danima bio zaokupljen detaljnim analizama. Grupa Dr Suzan Svedo (Susann Swedo) sa Nacionalnog Instituta Zdravlja je ustanovila vezu između OKP-a i Sydenham chorea-e. jer joj je to upropastilo život. Nisam želela da iko vidi moju sramotu". Tako da nije iznenađujuće daje prethodnica biohemijske neravnoteže kod OKP-a. ali su neki od mojih pacijenata uvereni da ona postoji. Najzad. ''Samo sam mogla sebe da zamislim kako istrčavam u dvorište. varijante reumatične groznice koje uključuje i autoimuni napad na mozak. Naravno da genetika tu ima svoju ulogu. Najzad. što je moguće jer još uvek ne postoji biološko objašnjenje zašto neko pere ruke. kao da su naši životi zavisili od toga. Ona se pita da nije ovakvo iskustvo uzrokovalo takav sadržaj njenog OKP-a. učili smo Karen "Četiri Koraka". u tačno pet nula-nula časova. koja je zasnovana na navici. Karen nije imala nameru da to uradi. Formalna izučavanja takođe dolaze do sličnih rezultata. bacajući se na gomilu i silom bivam odvučena u ludnicu . i u slučaju bolesti započete OKP-em. i po nekom dubljem značaju. Može se smatrati da je ovakva vrsta krutosti jedan blaži stepen OKP-a. Ona ih drži zapisane i zakačene na ogledalu u kupatilu koji je opominju kad god primeti primamljivu rasprodaju ili privlačan predmet koji izviruje iz korpe za otpatke. "je bila u tome što sam mislila da treba da rešim svoj problem sama. Činjenica da postoji jaka veza između Tureovog sindroma (Tourette) bolesti motornog tika i OKP-a je takođe interesantna. jedna toliko manje uznemirujuća funkcija mozga. Postajem zdravija. i klasičnog OKP-a je manje jasna.

toliko bi se skupio". Nekad je trajalo toliko dugo da bih morao da zaboravim na kupovinu hrane". Ona me je samo gušila svojom ljubavlju. Sada. Korišćenje potpune svesnosti kako bi saznao šta su u stvari opsesije počelo je da daje zaista značajne rezultate. To je isto što i moj OKP radi. i s tim se još i sad bori. neka urade to. i da neću umreti zbog toga. Opsesija je bila toliko jaka da ako bi samo video bocu 'Raid' -a. Momenat istine je došao kadje saznao daje kuća u kojoj je imao apartman promenila vlasnika i da će se tretirati protiv termita i izvršiti dezisenkcija. Ali te pantalone ga još uvek muče. Naravno. koji me ne može više prevariti. Jedan momenat čistog rasuđivanja. koji ga je ometao u koncetraciji. Onda se odlučio da nosi posetnicu svuda sa sobom. posle dvadeset godina patnje od ove opsesije. On se seća: "Moja majka je bila sklona da bude veoma posesivna. Uhvatila ga je panika. morao je da ode kući da opere svu odeću i istušira se. Znam da neću umreti od pesticida. Majkl bi se o tome izrazio na ne baš lep način: "Strah da će se moj šorc popeti uz zadnjicu i da će mi izaći na usta. i on se sada pita da nije ovaj osećaj oko pantalona bio samo neka vrsta podsvesne samoometajuće tehnike. to bi postalo traumatično za njega. Ako bi ugledao kamionet službe za dezinsekciju. Imao je kompulsije dodirivanja. i ništa strašno se neće dogoditi". Vežbajući Četiri Koraka. morao sam da idem do druge kase zbog straha da se i konvejer zagadio. Namerno se izlažući onome što ga je nekad veoma plašilo. ali vas OKP guši i ne dopušta vam da ih realizujete" . Bio je nesrećan u školi. Sedeo bi tako na času i odjedanput bi osetio da su mu pantalone preuske. kompulsije da ponavlja rečenice u svojoj glavi mnogo puta. Ali njegova najbizarnija kompulsija je bila ona koja je počela kad je bio u petom razredu. Pre lečenja. Mislio sam da je tada sve bilo zagađeno. One su na mojoj koži. nije mi davala druge komponente odgoja i vaspitanja. Iako ima određeni ostatak OKP -a on je savršeno svestan velikog napretka koji je postigao i koliko je povećao svoju sposobnost da funkcioniše. Treba vam neverovatna . i ako bi neko ispred mene imao bocu 'Raid' -a. kompulsivnu ženu koja čisti. Majkl je konačno prevazišao svoju opsesiju oko zagađenja pesticidima. Znam da mogu da dodirnem astal dva puta umesto tri puta. Ovo je zaista bila velika stvar za mene". on bi ponekad uništavao odeću u pokušaju da uništi i osećanje. Prihvatio sam daje ovo moralo da se uradi.kao veoma upornu. Video sam kako druga deca uzimaju časove klavira. Majkl je naučio da OKP smatra "lošim momkom u mozgu. kao podsetnik da od toga neće umreti. on shvata da je popuštanje pred takvom mišlju najgora stvar koju može da uradi.OKP-stranom. morao sam da vratim sve stvari iz prodavnice nazad na police i ponovo napunim svoju korpu. kompulsije oko "loših i dobrih brojeva". imate sav taj potencijal koji je ugušen. pa je zatražio posetnicu od čoveka koji je došao da zaprašuje. Da li da uloži protest gradskim vlastima? Da prikupi uverenje od psihijatra kako službenici dezisenkcije ne bi mogli da uđu u kuću jer je on mentalno bolestan? Onda se pribrao: "Pomislio sam 'Čekaj malo. "To je deo moga tela. Sa OKP-em možete da imate mogućnosti i potencijale. Uvek bi rekao: "Osetio bih se kao da me je neki otrovni prekrivač sveg prekrio". delom i zbog svojeg OKP-a. Iako me je stalno obasipala materinskom ljubavlju. U borbi sa OKP-em naučio je: "Činite bilo šta da sabotirate sebe. kaže da se njegov OKP izgleda zaista namerio da iskopa ono što je vredno i da dobije finalnu bitku bitku preuskih pantalona. Majkl opisuje sebe kao da ima mozak "Dr Džekila i Gospodina Hajda" sa svojom dobrom i lošom stranom . "Kad bih došao do kase i stavio stvari da platim. jer bi moglo da mi pođe nabolje'. a ona meni nikad to nije dopustila. shvatio je da radi na svom poboljšanju. To je nešto od čega ne mogu pobeći". Majkl je tada otišao i korak dalje. Znate. Iako je Majkl prevazišao većinu drugih opsesija.

snaga, totalan napor da se tome oduprete. To je samo jak bol, kao bilo koji fizički bol". Takođe je naučio da automatsko izvršavanje koraka metode Četiri Koraka, bez potpune svesnosti uma, u stvari ne rešava problem. Evo i opisa koji Makl daje prikazujući sebe u borbi sa OKP-em, kroz vežbu samo usmervajuće terapije izlaganja: "Misliš: 'Ako dodirnem to, otac će mi umreti, ali uradiću to, ipak'. Pa onda dodirneš, i još uvek osećaš da će ti otac umreti. Samo, onda sebi treba da kažeš: 'U redu, šta go d da se dogodi, bolje je nego živeti ovakav život'. Samo radite Četiri Koraka i imajte veru". Kako je to duboka samospoznaja! Danas Majkl kaže da je "do lakata u borbi sa svojim OKP-em". Ne može se naći neko, ko se tako žestoko bori kao što on to čini. Na UCLA-i imamo mnogo istorija slučajeva sa strahovima od zagađenja povezanih sa OKPem. U slučaju Džeka, privremenog radnika, stvaran fizički bol je bio podsticaj da potraži pomoć u vezi njegovog prisilnog pranja ruku. Nije mogao da dočekuje još jednu zimu sa crvenim i ranjavim rukama. On je prao ruke toliko da ih je njegova ćerka nazvala njegovi "sapunski popsiklovi" (popsicle - vrsta sladoleda na štapiću) - ledeno hladne ruke, sa mirisom nataloženog sapuna koji se nikad nije mogao potpuno isprati. Na lečenju je naučio da kad odbije da postupi po prisili da pere ruke, ništa se katastrofalno ne događa. "Znam da kad to ne radim, neće doći do smaka sveta". Pre, osećao je da je katastrofa tu, iza ugla. "Moja sigurna mesta, kao što su moja kola, moja kuća - sve bi to bilo napadnuto i ugroženo, ako ja ne bih uradio te prisilne radnje". Nije od vitalne važnosti to da Džek ili drugi pacijenti uspešno Preimenuju svaki put kad bi se pojavila prisilna potreba. Ali ako popuste i urade prisilu, vitalno je da sa potpunom svešću prepoznaju da je to kompulsija-prisila, i da tog puta nisu bili u stanju da joj se odupru. Ovo je mnogo korisnije nego Preimenovanje na automatski način. Kad automatski Preimenujete, to postaje ritual za sebe, i nema većeg značaja. Nema ničeg magičnog kad se sebi kaže: "A, to je opsesija". Držeći se doktorovih saveta na takav mehanički način, bez razmišljanja šta radite, oni uopšte nisu od pomoći. Potpuna svesnost jeste. Kažite: "Osećanje je prejako. Nemam snage da se izborim protiv toga ovog puta, pa ću ići da proverim bravu na vratima". Onda kad ih proveravate, uradite to pažljivo, sa potpunom svešću tako da ćete biti spremni da se odbranite od prisile sledećeg puta. Nemojte reći: "Samo da proverim da su vrata sigurno zatvorena". To je siguran recept za beskrajno kompulsivno proveravanje.

POZITIVNO PREIMENOVANJE
Na UCLA-i, pacijenti su zamoljeni da napišu eseje u kojima opisuju svoje simptome i kako reaguju na njih - druga vrsta samousme ravajuće terapije. Ovi eseji su nam takođe ponudili izvanrednu biblioteku znanja o OKP-u. Kako su pacijenti sa OKP-em obično bistri i kreativni ljudi, načini na koji se oni bore protiv bolesti čine fascinatno štivo. Džoana koja je godinama patila zbog malog glasa u svojoj glavi koji joj je stalno ponavljao negativne misli, kao pokvarena ploča, napisala je kako je tražila pomoć u svojoj knjizi za samoispomoć. Autor knjige joj je predložio da namesti gumicu na članak ruke, kao deo tehnike ometanja, i da je odapinje svaki put kad bi njen um počeo sa OKP- trikovima. Džoana je napisala: "Sve što sam dobila posle prvog dana je bila otečena ruka". Ono što joj je na kraju pomoglo nije bila gume na narukvica, već metoda U Četiri Koraka. Prvo je počela da oseća da može da kontroliše nešto od svog života, kada je rekla sebi: "Ako neću da me voz pregazi (negativna opsesivna misao), treba da se sklonim sa šina i pustim da voz prođe". Ona je upotrebila

tehniku koju mi zovemo "raditi zaobilazeći" OKP. Danas, pomoću terapije ponašanja i lekova, Džoana je u stanju da kaže: "Sunce obasjava moju dušu". Mark, mladi umetnik, iznosi svoju istinitu životnu priču koja zvuči kao proba za horor film. Njegov OKP je počeo još u ranom detinjstvu sa molitvenim ritualima, a kad je već bio u ranim 20- tim, pomerio je fokus na kompulsije čišćenja. Morao je da očisti svoj stan dvanaest puta (dvanaest je bio "dobar" broj ) i onda da nađe neku devojku i ima seks sa njom da bi na neki kosmički način prebacio energiju ponovo na pravi put" i tako osigurao da neki član njegove porodice ne umre. Korišćenje žene na ovaj način učinilo je da se oseća loše, pa je morao da očisti stan još jedanput, neka vrsta rituala očišćenja. Jednog dana, pošto je očistio stan trinaesti put, šetao se ulicom i "golub je bukvalno pao sa neba pred moje noge, mrtav sa kljunom iz kojeg je curela krv". Očigledno, ovo je bio loš znak. Trinaest je bio loš broj; morao je da čisti još nekoliko puta. Pošto je to uradio, otišao je u kafe da ruča ali kakve je sreće bio čovek u susednom separeu je čitao novine sa naslovom: 'GDE GOLUBOVI IDU DA UMRU". U redu, pomislio je, moram da čistim još malo. Napokon, pošto je počistio svoj stan dvadeset i jedan put, mogao je na miru da se odmori. Neko vreme Mark je mislio da može da prevari svoj OKP time što bi obrnuo situaciju, rekao bi sebi da ukoliko uradi prisilne radnje, član porodice će mu umreti. "Okej, Gos'n Pametnjakoviću, rešio sam tu stvar. Eto ti". Nije upalilo. Nove kompulsije su preuzele situaciju. "Naučio sam svoju lekciju da ne možeš da koristiš prečicu da dođeš do cilja. Ne pali, i uvek se vraća kao bumerang". Proći će godine pre nego što će se osloboditi svoje kompulsije čišćenja: ''Jedanput sam zapravo morao da očistim stan 144 puta. Trajalo je mesecima'' Za Marka je prekretnica za vreme njegove terapije ponašanja došla kad je našao stan kakav je želeo, ali ga je njegov unutrašnji OKP glas opominjao: "Ne, ne bi trebalo da se tu useliš". Brojevi u adresi nisu bili dobri brojevi. Mark je zauzeo stav: "Dođavola, ne mogu da verujem da ću da dopustim da mi o ovako važnom izboru u mom životu odlučuje OKP". Ovo je Pozitivno Preimenovanje. Pošto j e Mark tu uselio, njegove misli o lošim brojevima su nestale. Rekao je sebi, kao što uvek sad sebi kaže kadgod ga opsesivna misao uznemiri: "Ne moram to da uradim. Ne moram ništa oko toga da uradim".

OKP- VIJUGAVI KOROV

Lara koja je patila od Turetovog sindroma, pored klasičnog OKP-a, opisuje lepezu simptoma od misli nasilja sa noževima do napada kompulsivne kupovine. Jedanput je zatražila pomoć od (Shoppers Anonymous) Programa Anonimni Kupac, da bi ubrzo saznala osnovne činjenice o OKP-u: Dok drugi anonimni kupci opisuju kako se ubrzaju i uzbude od kupovine, Lara uopšte ne uživa u svojim učestalim izlascima do prodavnice. Ona kaže;"Moje opsesije su bolne. Nisu nimalo prijatne. Kupim nešto što mi ne treba, pa onda to vraćam. Skoro da mi je više važno to vraćanje, nego kupovina. Larino svedočenje pomaže da se jasno istakne važna granica između OKP-a i problema sa kontrolom impulsivnih reakcija. Kod OKP-a, kao ponašanja za sebe, u stvari se nikad ne uživa. Lara je takođe dovođena do ludila opsesivnim strahovima da ne povredi sebe ili nekog

drugog, da ne uradi nešto sramotno da se ne bi avion srušio na njenu kuću, ili da se autoput koji prolazi neposredno iznad kuće ne sruči na nju. "To je kao da jedna opsesija pokreće drugu, a ova pokreće treću. Ako ste videli pacova na točkiću, e to je slično ovome. Ili vožnju u zabavnom parku u Diznilendu, gde se korpa okreće nemilosrdno brzo". Lara nikad nije bila nasilna, tj. nije izvršila radnju odgovarujuću svojim mislima o nasilju. Ljudi sa OKP-em to nikad ne urade. Kroz terapiju ponašanja naučila je da Preimenuje svoje misli kao iracionalne, i da kaže sebi: "To nije realnost. Preplašena si samo zato što to izgleda toliko strašno i neverovatno". Sada zna da može da kontroliše takve misli i prisile, bez obzira koliko su jake ili napadne. Još uvek se bori sa opsesijama koje smatra za svoj dodatni teret koji nosi svuda sa sobom i od koga ne može da se odlepi. Karla, radnica salona za lepotu, je postala toliko opsednuta idejom da će povrediti svoju malu kćerku, pa je razmišljala da je preda na usvajanje. To dete koje je toliko želela, toliko dugo. (Imala je četrdeset godina kada je posle četrnaest godina braka rodila to dete). Karla, koja je dobila pogrešnu dijagnozu post-porođajne depresije, je imala panične napade - misli da će ubiti svoju bebu su bile toliko jake da nije mogla ni da pogleda nož ili makaze. "Bilo je to kao da gledate film gde sebe skoro postavite na ekran i mislite: 'Bože, jesam li sposobna da uradim tako nešto?' Borila sam se s ovim svakog dana, po ceo dan". Samo joj je rešenost da se brine o svim potrebama svoje bebe dala snagu da nastavi. Ona je b ukvalno bauljala na svojim kolenima i rukama do kolevke da joj promeni pelene. Njena ćerka ima sada šest godina i Karla zahvaljuje Bogu svakog dana što je sada tu prisutna da je gleda kako odrasta. Prošlo je dosta vremena od kada su joj OKP-misli bile toliko jake da je želela da bude negde smeštena, toliko loše da je mislila da sebi oduzme život kako bi spasla život svog deteta. Karla opisuje OKP kao vijugavi korov koji dok raste povlači sa sobom sve više nerazumnih misli. Ona je u tretmanu naučila da sebe odvoji od tih misli. Kad OKP misao napadne, Karla sebi kaže: "Prvo, moje ime je Karla, i drugo, ja imam OKP. Moj život nije OKP". To je tako automatski, kaže ona, da je to kao potpisivanje svog imena ili uzimanje čaše vode. Klik ! Sijalica se upali u glavi. Njena odbrana je spremna. Potpuna svesnost i sposobnost da Preimenuje se odmah pojavljuju, kod uma koji je pripremljen. Iako su mnogi ljudi sa OKP-em nevoljni da drugima govore da imaju ovaj problem - bilo zbog stida ili zbog straha da ne izgube posao ili su verovatno naučili da ljudi jednostavno ne žele da o tome slušaju - Karla nalazi veliko olakšanje u poveravanju svoje tajne drugima. Ona dosta radi kao dobrovoljac, pa to uključuje pomaganje ljudima sa fizičkim problemima. "Za mene, reći: 'Hej, ja imam OKP. Kako vam mogu pomoći?', je skoro isto kao izlazak iz uvek zatvorene prostorije". Uvežbavanje vašeg uma da misli: 'Kako vam mogu pomoći?' - to je terapija ponašanja sa velikim slovom T ". ''Naravno," kaže Karla, "Poželim da postoji neko super sredstvo sa kojim bih mogla da budem primljena u bolnicu, podvrgnem se operaciji, i da izađem zdrava. Ali to nije tako". Terapija ponašanja je sledeća najbolja opcija, i na neki način i bolja kada rezultira u razvoju celokupne svesnosti uma kod ličnosti. Sada kad razumete korak 1.Preimenovanje - nazivanje OKP-a njegovim pravim imenom predstaviću vam korak Ponovnog Određivanja i pripisivanja. U suštini Ponovno Određivanje i pripisivanje nije ništa drugo do pripisivanje krivice za vaš OKP, tamo gde i pripada - vašem zaglavljenom mozgu. Ponovno Određivanje i pripisivanje odgovara na ta pitanja koja proganjaju: "Zašto me to toliko muči? Zašto to ne nestaje?"

Vi radite na problemu. vi menjate i vaš mozak. je Preimenovanje. Važne tačke da se upamte • Korak 1. ali će vas prirpemiti za promenu vaših reakcija u ponašanju u odnosu na njih. ja moram da se prilagodim takvom stanju tog problema". • Ključ uspeha je da pojačate vašeg Nepristrasnog Posmatrača. ja ništa ne valjam. vašu sposobnost da stanete izvan sebe i da posmatrate vaše akcije sa poptunom svesnošću uma. Tako na primer. Zašto ne mogu da se krećem istom brzinom kao i svako drugi?" Osoba sa Parkinsonovom bolešću mora da se presabere i kaže: "Zato što imam medicinski problem. neko sa Parkinsonovom bolešću bi mogao da zaključi: "O. Vi niste žrtva. . • Kada menjate vaše ponašanje. • Preimenovanje znači nazivanje napadnih i neželjenih misli i ponašanja njihovim pravim imenom: opsesijama i kompuIsijama-prisilama. Vi se morate prilagoditi stanju zvanom OKP i maksimizirati vaše funkcionisanje. • Preimenovanje neće učiniti da neželjene misli i potrebe odmah nestanu.OKP ne nestaje zbog toga što je to medicinsko stanje.

ne radi ispravno. . odgovara na pitanja ''Zašto ove dosadne misli. stanja za koje je naučno dokazano da je vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu koja uzrokuje da vaš mozak pogrešno radi. Ponovno vrednovanje . Refokusiranje Korak 4. XXXIII). PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3. Preimenovanje Korak 2.: Ponovno određivanje i pripisivanje. Sad postoje jaki naučni dokazi da deo vašeg mozga koji radi slično menjaču kod automobila. Zbog toga se vaš mozak ''zaglavi u brzini''. prisilne potrebe i ponašanja ne nestaju? Zašto me stalno muče? Čemu treba da ih pripišem?'' Odgovor na ova pitanja jeste da gore napomenuti simptomi ostaju uporni zbog činjenice da su to simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a).revalorizovanje Korak 2. Posledica ovoga je da je ua vas teško da menjate ponašanja-aktivnosti. Vaš cilj kod koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja jeste da shvatite da razlog zbog kojeg su te misli i potrebe takve leži u vašem kabastom mozgu (pogledati shemu na str.2 Korak 2 : Ponovno Određivanje i pripisivanje ''Deblokiranje vašeg mozga'' Korak 1.

Lundquist) zahvaljujući kome je razvijena sledeća tehnika. Vremenom.Preimeno vanja. ilustruje svoiu tehniku zaheftavanja mozga Sa dužnim poštovanjem prema Profesoru Lundkvistu (Prof. uz upornost. ona će vam omogućiti da "zaheftate" taj hiperaktivni prefrontalni korteks. Naš metod. vi ste saznali važnost nazivanja opsesije opsesijom i kompulsije kompulsijom.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Lundkvist na seminaru posvećenom kompulsivnim misliocima. moram vam odmah reći. mi koristimo sopstvenu snagu uma kako bi zapravo menjali hemiju svog mozga. nema nikakve veze sa malim metalnim delovima za spajanje-heftanje.Vi se pitate: "Zašto mi. mislim na jedan aktivan odgovor na simptome OKP-a u kojem utvrđujete pravi identitet tog uljeza i borite se protiv njega koristeći Četiri horaka kako bi menjali "te zarđale brzine" u vašem mozgu. Nema potrebe za nekom hirurškom operacijom. Refokusiranja i Ponovna vrednovanja.: Preimenovanja. to stalno dosađuje?" To vam stalno dosađuje jer imate kvar u svom mozgu - . Ali samo Preimenovanje neće učiniti da te bolne misli i potrebe nestanu. Kad govorim o samousmeravajućoj terapiji ponašanja. u ovom poglavlju ćete naučiti našu tehniku "zaheftavanja mozga" za prevazilaženje simptoma OKP-a. Ponovna Određivanja. To je ono što vi postižete kada zaobiđete te napadne misli koje se zaglave u vašem mozgu i koje odbijaju da odu. dođavola. Vi to možete uraditi svojim umom. Kod koraka 1. Na UCLA-i koristimo samousmeravajuću terapiju ponašanja kao tehniku zaheftavanja mozga. Naše oruđa jesu Četiri Koraka . Drugim rečima.

To može da bude bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. Ranije sam opisao koncept Nepristrasnog Posmatrača. Ne mogu da se krećem istom brzinom kao i ostali". Uzaludno je i kontraproduktivno za osobu koja ima Parkinsonovu bolest da zaključi: "O. Naročito su za to dobri hobiji. da vas to ne napušta zbog medicinskog problema. Ponovno Određivanje i Pripisivanje odnosno dodele pravog atributa. Ali ako promenim način na koji reagujem na pogrešne poruke.to je moj mozak". Ja se ne mogu izboriti protiv nje. biohemijske neravnoteže u mozgu. Ta osoba ne može svojom željom da učini da drhtanje nestane. ili pot punu svesnost uma. Vi se morate prilagoditi i govoriti sebi: "To nisam ja. mogu da učinim da moj mozak radi bolje. Drugim rečima jačina i izopačenost ovih misli ili potreba nije slabost ličnosti ili psihološki problem. možete se distancirati od OKP-a praveći tako rastojanje ili sigurnosnu zonu između vašeg celokupnog unutrašnjeg duha i vaših neželjenih. U početku terapije. Razmišljanje u ovakvoj analogiji bi trebalo da pomogne da shvatite pravu reakciju na ovakve potrebe. U sred noći se pokrene auto-alarm. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja naučite da pripišete veći deo krivice za svoj OKP svom mozgu: To je moj mozak. "Prekini sa tim drhtanjem. mehanički način. To vas probudi i vi postajete uznemireni i ljuti.blokiran automatski prenos brzina o kojem ste saznali u Uvodu. i da kaže: "Ova stvar je previše moćna. pojačavate uverenje da to nije vaša volja. napadnih prisilnih potreba. isto kao što ni osoba sa OKP-em ne može svojom željom da odstrani pogrešne poruke kojim ih njegovnjen mozak bombarduje. Nemoj se pokretati dok ne prekineš sa drhtanjem". LAŽNA UZBUNA! Jedna žena iz moje sedmične terapijske grupe za OKP je tako dobro rekla: "Terapija ponašanja uništava laž koju nam anksioznost saopštava". Umesto da odgovorite na prisilne po trebe na nemisleći. vi morate da napravite aktivne i pozitivne strategije za rad kojim ćete ih zaobilaziti. Oboje imaju medicinski problem kojem se moraju prilagoditi. Vi ste već identifikovali vaš problem kao OKP. pa ću da radim kako mi kaže". i da to neće ovladati vašim duhom. ja ništa ne valjam. bez ikakvog dvoumljenja. Ja imam medicinski problem kod kojeg moj mozak ne prečišćava moje misli i iskustva kako treba i onda neispravno reagujem na stvari za koje znam da nema nikakvog smisla tako reagovati. Tako što Određujete i pripisujete bol ovome medicinskom stanju. (Interesantno je da je i Parkinsonova bolest kao i OKP uzrokovana poremećajima u strukturi mozga zvanog striatum). sebi predstavite alternative. Sad je vreme da pređemo na korak 2. sledeći korak je dublje razumevanje razloga zbog kojeg je to toliko dosadno i neće da vas napusti. previše monstruozna.TO JE MOJ MOZAK" Te misli i prisilne potrebe čine vaš život nepodnošljivim. Ponovno Određivanje i pripisivanje pojačavaju proces celokupne svesnosti uma. To je jednostavno lažna uzbuna uzrokovana kratkim spojem u mozgu. što će popraviti moje loše misli i osećanja. I isto tako je kontraproduktivno za osobu sa OKP-em da se preda. Nikad ne bih rekao osobi sa Parkinsonovom bolešću. Kada jedanput shvatite daje to OKP. Vi ste još uvek očuvani i sposobni da pravite svesne. Mi sad znamo. on mi šalje pogrešne poruke. niste vi. dobro je pronaći neke alternativne aktivnosti (ponašanja) koje bi bile spremne kad vas uhvati bol OKP-a. "TO NISAM JA . Ali samo bi budala ležala u krevetu okrećući se s jedne . promišljene odluke u reakcijama na vaš bol. Koristeći Nepristrasnog Posmatrača.

deset godina pošto je prvi put imala simptome OKP-a i šest godina otkad je počela da primenjuje samousmervajuću terapiju ponašanja. Zašto ne? Zato što vaša prava ličnost ne želi to da uradi. a zatim Ponovo Odredite i dodelite mu pravi atribut. kao što svakog dana moramo da očistimo zube". Posle četiri godine patnje osetila je kao da gubi bitku. Ova činjenica dovodi do veoma važnog principa: Ako osećate da to može biti OKP. Ovo su pogrešne poruke iz mog mozga". prisilna. ali oni mogu da prestanu da puše tako što će promeniti svoje ponašanje u reakciji na potrebu da puše. ali realnost nikada ne imitira osećaj OKP-a . Nekoliko stvari se nadovezalo i doprinelo njenom osećaju poraza. Vi to nećete uraditi. Ovo nije samo pasivno čekanje. iako ih je naravno zaključala. i opuštala se. Zapamtite da OKP nije neko zadovoljenje skrivenih želja. Ali ona ne bi sebi dopuštala da zaspi zato "što bi je to brže dovelo do novog dana sa novim napadom OKP-a. I tu je bila i strepnja od sledećeg dana".na drugu stranu. Zamislite teške pušače koji moraju da se odreknu od pušenja zbog svog zdravlja. Barbara može da kaže da su njeni preostali simptomi OKP-a "samo mala neprijatnost. Vremenom i potreba za pušenjem nestaje. ne bi se osetila čak ni mogućnost da je to OKP. Onda recite sebi: "Ja neću ovo da radim. Prvo ga Preimenujte. OVO JE RAT Koraci Preimenovanja i Ponovnog Određivanja se obično izvršavaju zajedno zbog toga što jedan drugog pojačavaju. pokušavajući svojom voljom da zaustavi alarm. Bilo je slučajeva kada bi Barbara koja je imala opsesije oko proveravanja i zaključavanja stvari (sećate se Kafe?) došla kući sa posla pod velikim stresom od svojih opsesivnih misli. obično idu zajedno. odnosno zato što celokupna svesnost uma (Nepristrasni Posmatrač) i svesno razumevanje da je to jedan signal iz vašeg mozga sa pogrešnom informacijom. OKP može da imitira realnost. i sa koje možete planirati vaše protivnapade. Ja ne želim to da radim. a to se često dešava. kad stanete na tu platformu. vi ne možete da ga oterate ali ne morate da postupate na osnovu njega. Možete zamisliti to kao jednu platformu na koju možete stati i odatle posmatrati suludu i budalastu prirodu OKP-a.prisilnu radnju.poruku. Kada vam OKP pošalje pogrešni signal . To se neće dogoditi. Ja bih samo ležala u krevetu kao bolesnik. Razumna osoba se trudi da ignoriše alarm. To nisam ja. Jednom kada je za vikend otišla iz grada bila je sva obuzeta strahom da je ostavila vrata od stana nezaključana. Oni možda nikad neće biti potpuno bez želje da puše cigarete.pa bi morala odmah da ode u krevet. i ponovo odlazi da spava. imali smo uspeha u korišćenju petnaestominutnog pravila: kada vas savlada prisilna potreba da izvršavate kompulsiju . Moj život se vukao s danima i onda se od njih oporavljao. Barbara je . Besmisleno je sedeti i stalno biti zaokupljen mislima o tome kako će vam biti užasan život ako uradite to što vam sugeriše strašna. Veoma je verovatno da alarm reaguje na kratak spoj koji je uzrokovao pogrešni signal. opsesivna misao. U borbi sa kompulsijama ili prisilama. Bez obzira koliko su neprijatna osećanja.'Da nije nekog udarila dok je vozila? Da nije stavila poslovni ugovor u pogrešan koverat? Da li je to pismo koje je stavila u poštansko sanduče zaista i otišlo?' . Danas. to je moj OKP". Ako u roku od petnaest minuta prisilna potreba počne da slabi. misli o nečem drugom. Vi niste više pasivna žrtva. Ove tehnike su osnova za izgradnju moćnog sistema za odbranu protiv ovog neprijatelja OKP-a. počinjete da uviđate da imate osećaj kontrole nad vašim OKP-em. pokušajte da sačekate petnaest minuta. Istina je na vašoj strani. To je jednostavno pokvarena mašina. To je period čekanja u kome vi aktivno sebi govorite: "Ovo nisu prave misli. vi vladate situacijom. onda je to OKP! Da je to realnost.

a i zbog mog položaja na poslu. broj njenih grešaka nije porastao. Svako ko ima OKP će vam reći da je odbijanje da se povinuje prinudnim potrebama ili prisilama veoma teško. Danas je utorak". Neki put možemo da koristimo kompulsije da bi izbegli da se suočimo sa nečim što ne želimo da radimo ili nekom nepoželjnom osobom. To je više "prisustvo u mom životu. Ali sad znamo da je to pretplata na bol za ceo život. koliko sam se brinula da ostanem mirna i bez stesa za vreme trudnoće. šta je isključeno? Kada okrenem ručicu na poziciju isključeno. Vrata moraju biti zaključana". sabotiram samu sebe". ali je isto tako i deo vas od kojeg ne odustajete. ja sam ga proveravala sa potpunom svešću i trebalo bi sad da se udaljim" . Ali ova tehnika više nije uspevala. njen mozak bi joj govorio da će se dogoditi neka strašna katastrofa. u vezi sa mojim OKP-em. Povrh svega toga. tako stvarno i uporno na svoj način kao dete koje plače i traži". Koristeći potpunu svesnost uma kad god je nešto proveravala. Barbara je mogla da ignoriše svoje prinudne potrebe OKP-a. znajući da je isključila štednjak ili zaključala vrata. Kada je saznala da ima biohemijski poremećaj i da može sebi da pomogne kroz terapiju ponašanja. i ona smatra da joj je trudnoća pomogla u ubrzavanju procesa lečenja. I dok imam osećaj da štednjak nije isključen. nije rekla da zapravo nije bila sigurna u to da li ih je zaključala. Kad je Barbara zatrudnela. Prirodno.onda pozvala vlasnicu kuće. Doti je izvršavala gomile bizamih rituala iz straha da se nešto ne dogodi očima njenog sina. ''Aha! Možda si isto tako nosila plavu košulju i u ponedeljak". Uvek kažem: OKP je kao prijateljski neprijatelj. Ona opisuje odbijanje da izvrši prisilu kao gubitak starog prijatelja. Ona sebi kaže: "Bolest je to što me čini nesigurnom. Štaviše. Mozak je počeo da joj govori. Slučaj je hteo da je Barbara zatrudnela u vreme kad je počela sa terapijom. Bar bara kaže: "Vaš mozak može da zapadne u tako loše stvari. Jedna od osoba sa OKP-em veoma dobro opisuje šta se događa sa onima koji se ne odupru: . stepen važnosti stvari se za nju izmenio. počela je da napreduje. Isprva. "Imala sam problema sa vrednovanjem sebe. Kažete: 'Da li je štednjak isključen? Da li je isključen? I onda dođete do tačke kad kažete: 'Dobro. koga je briga?' Znala sam da se ne vraćam više na to radno mesto. mogla je da kaže: "Dobro. Njen OKP je ne ometa više u velikoj meri. profesionalno (stalno je radila lošiji posao). Takođe zna šta da uradi kad nešto traži njen OKP. Ako ne bi to radila. nije mi trebalo da se sazna da u tašni imam i peglu".Utorak. Kao što znamo stres pojačava OKPsimptome. Nosim plavu košulju. kako zaista znam da je to zaista i pozicija za isključeno?'" Kad joj je stanje bilo najgore. sad zaključavam vrata. shvatila je: "Ne mogu čak ni da nabrojim sve ljude koji bi mi pomogli na ovakav način. "Nisam više brinula toliko za posao. Kad se Barbara vratila i našla vrata otključana. Ona zna šta da uradi kad njen mališan plače. Bolno je reč koju najčešće čujem. Vlasnica je tada otključala vrata. Desilo se neminovno. Onda kada bi došla na posao. Negde u to vreme njeni mnemonički patenti (za podsećanje) su gubili na svojoj inovaciji i delotvornosti. rekla joj da nije zaključala vrata i zamolila je da ih zaključa. I moji simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja bi se smanjili". nije mogla da pobegne ni na odmor: Proveravala bi štednjake drugih ljudi. 'Pa dobro ako pismo i ode sa puno grešaka. To je nešto čega hoćete da se otarasite. rekla bi sebi: "Okej. nego da se izborite protiv osećanja. plava košulja . i da ih krije tu na poslu. Po prvi put osetila se zaista poraženom. jer na kraju. Bila je posramljena. Lakše je da izvršite ritual. "Nisam želela da misli da sam čudna i nestabilna". Samo sam odlučila. Tih dana je bila primorana da dolazeći na posao jednog jutra u tašni ponese aparat za kafu i peglu.

koji se nalaze jedan do drugog u jezgru mozga.nukleus-kaudatus (repato jedro). koja se kasnije nalazila u mozgu po nekoliko sati omogućujući nam da načinimo snimke i da izmerimo metaboličku aktivnost u raznim delovima mozga. • CYNGULATE GYRUS . Ovaj mali pregled bi trebalo da bude od pomoći: (Ključne strukture su prikazane na šemi 2. na UCLA-i. zatim uobičajeni nazivi koji korišćeni dalje u ovoj knjizi. Povezan je sa centrima za stomak i kontrolu srca i odgovoran je za davanje osećaja da bi nešto strašno moglo da se dogodi ako ne izvršite prisilnu radnju pranja. i naučimo nešto više o tim delovima mozga sa mističnim imenima. Putamen je automatski menjač za deo mozga koji reguliše motorne i fizičke kretnje. str. Pre nego što im ubrizgamo rastvor.Talamus (gr. pre i posle kognitivne terapije ponašanja (cognitive biobehavioral therapy) za tretman OKP-a (ovaj snimak PET skenera je takođe prikazan na šemi 3.čula. To nije . duboko u centru. Ako tada budete imali opsesije. proveravanja i slično."Loše navike naprave brazde u vašem mozgu".Korteks (moždana kora) je spoljna površina mozga. • STRIATUM . tu smo da bi smo i to zabeležili. Tu se kombinuju misli i osećanja. njihovim funkcijama.Sastoji se iz dva dela: to su putamen-putamen (ljuska) i caudate nucleus . verovatno zbog samog zvuka skenera. Ovaj deo mozga se koristi za otkrivanje grešaka i smešten je odmah iznad očnih duplji.) Prvo su dati latinski nazivi kosim slovima. koji kontroliše misli.Striatum (prugasto telo) . Naša istraživanja na ljudima sa OKP-em. da je OKP neuropsihijatrijska bolest uzrokovana greškom u funkcijama mozga. Čeona kora je mesto gde se odvija najnaprednije planiranje i razmišljanje. nek se dogodi". I te strašne. • BASAL GANGLIA . sagledajmo bolje ljudski mozak unutra. a nukleus-kaudatus je automatski menjač i stanica za pročišćavanje za čeoni deo mozga. da li je to nešto što bi trebalo da se pojavi ili treba da se izbegne. odnosno tačka zagrevanja za OKP. komora) je centralna relejna stanica za obradu informacija koje dolaze od telesnih senzora . sa mrežom od oko deset milijardi povezanih nervnih ćelija ili neurona.Bazalna ganglija je skoro isto što i striatum.PREFRONTALNI KORTEKS (PREČEONA KORA) to je donji deo čeonog dela mozga. i najzad prevodi na srpski jezik su u zagradama. Na omotu korica ove knjige se nalaze fotografije mozga pacijenta Bendžamina. Prvo. na UCLA-i. SVE JE U VAŠOJ GLAVI Ljudski mozak koji je težak oko tri funte. koji nam omogućava da "promenimo brzine". Prefrontaini korteks može da vas obavesti da je nešto dobro ili pogrešno. • THALAMUS . odnosno da pređemo iz jednog ponašanja u drugo. je ubrizgana veoma mala količina rastvora sličnog glukozi. uznemirujuće misli se zaglavljuju baš u tim brazdama. • ORBITAL CORTEX . šta god se dogodi. kažemo im: "U sledećih pola sata ili više. i koji je grubo rečeno veličine dve pesnice stavljene zajedno. Mnogi ljudi se osećaju opušteni kad se skeniraju. jeste deo bazalne ganglije. 60). • CORTEX . i šta to polazi pogrešnim putem i dozvoljava OKP-u da napadne. Nukleus-kaudatus. u najdubljem delu korteksa. ovi izrazi se skoro mogu zameniti jedan drugim.Cingulatni-girus (pojasna vijuga) se nalazi u centru mozga. kao i drugim osobama u našem istraživanju na UCLA-i. najkomplikovaniji je i najfascinantniji od svih naših organa. pravićemo snimke svega što vaš mozak radi. dovela su nas do nedvosmislenog saznanja. Bendžaminu.

Ovi PET snimci nam pokazuju da što je ponašanje više automatsko. Ako promenite reakcije u svom ponašanju u odnosu na pogrešne poruke OKP-a. onako kako su naučili. Znanje o tome šta uzrokuje njihove prinudne potrebe. . Kasnije kad radimo ponovno skeniranje. Ovo je naročito izraženo na desnoj strani mozga. "hladi se" kao rezultat terapije lekovima ili kombinacije terapije lekovima sa terapijom ponašanja. kažemo im da ako se opsesije i kompulsije pojave za vreme skeniranja. Pokazalo se da je prikazivanje snimaka pacijentima veoma korisno jer im pomaže da shvate: ''To nisam ja. motiviše ih da rade od patološkog ka zdravom ponašanju i da kroz takav rad ustvari promene hemijske procese u svom mozgu. promenićete one delove u svom mozgu koji uzrokuju OKP. posle terapije. ili samo terapije ponašanja. korteksu treba manje energije da bi ga izvršio. koji se pojavljuje kao izvor osnovnog problema kod ljudi sa OKP-em.izazov. Ova skeniranja koja koriste tomografiju pozitronske emisije (PET). jasno pokazuju da je prefrontaini korteks .kod ljudi sa OKP-em donji deo čeonog dela mozga hipermetaboličan ili pregrejan (vidi Šemu 1 na str xxxiii). sa crvenom kao najtoplijom i plavom kao najhladnijom. to je moj mozak''. Za sada imajte na um U jedno ključno otkriće: Nukleus-kaudatus (Caudate nucleus) duboko u jezgru vašeg mozga. Boje prikazuju različite stepene metabolizma glukoze u mozgu. treba da urade Četiri koraka. što će onda dovesti do poboljšanja u vezi vaših simptoma. ili energije koja se koristi. Sad možemo reći da smo naučno pokazali da menjajući ponašanje možete promeniti svoj mozak.

Za deset godina istraživanja koje je dovelo do ovog zaista epohalnog otkrića moje kolege i ja smo izvršili dosta eksperimenata koj i su jako poboljšali naše razumevanje interakcije uma i mozga. .

Dr Džon Maciota (John Mazziotta), koji vodi Odeljenje za mapiranje mozga na Neuropsihijatrijskom Institutu pri UCLA-i, je napravio eksperiment u kojem se od subjekata tražilo da nauče proste rotacione pokrete sa kažiprstom i palcem, pokreti koji su bili slični onima koje koristimo pri pisanju. Ali zbog toga što su dobili instrukcije da urade ove pokrete tačno i po određenom redosledu, pacijenti su morali prilično da razmišljaju dok to rade. Ono što se dogodilo bilo je i očekivano, deo njihovog korteksa koji je zadužen za pokrete ruke i pristiju je postao veoma metabolički aktivan. Drugim rečima, njegova potrošnja energije se povećala i došlo je do zagrevanja. Sledeće, od subjekata je bilo zatraženo da ispisuju svoje ime više puta. Znate da kad potpisujete 40 trave1 čekova, već posle četvrtog ili petog vaša misao nije mnogo angažova na na to. Ono što smo naučili je da kad su mehanički poslovi veoma poznati, onda izgleda da striatum preuzima funkciju. Kortkes onda troši veoma malo energije, dok se potrošnja energije za striatum vidno povećava. To je opet laka automatska transmisija na delu. Zamislite koncertne pijaniste: tek pošto su naučili da sviraju, oni moraju da misle o pokretanju svojih prstiju, što troši dosta energije kod dela korteksa za pokrete. Ali kad dostignu status za koncertne sale, tada pokreću prste automatski. Onda misle o prelazima i boji tonova muzike. Korteks ne mora da koristi mnogo energije za misli o pokretanju prstiju, striatum to obavlja. Ovako su napredniji delovi moždane kore oslobođeni da misle o finijim odlikama muzike. Eksperiment sa našim subjektima koji su pisali dao nam je spoznaju celokupnog ovog procesa. Kad je Dr Maciota ponovio eksperimenat sa ljudima koji boluju od Hantigtonove bolesti, genetski uzrokovane bolesti koja se pojavljuje u sredovečnom dobu koja se ispoljava kao gubitak kontrole nad pokretima, rezultati su bili drugačiji. Onaj deo mozga koji je obično stimulisan radom na nekom nepoznatom poslu je sad bio stimulisan radom jednog poznatog posla kao što ispisivanje svog imena. Zbog degenerativnih efekata bolesti, njihovi nukleus kaudatusi i putameni nisu funkcionisali kako treba adelovi nukleus kauda tusa i putamena bili su mrtvi ili su odumirali. Subjekti su trošili dosta energije u korteksu kako bi smislili strategiju za ispisivanje svog imena zbog toga što su njihovi automatski prenosi brzine i filteri bili pokvareni. Rekli su nam da im je trebalo dosta energije i razmišljanja i da je to bio težak posao. Pre početka bolesti oni su mogli da se potpišu automatski, bez premišljanja. Sada, oni moraju da konrtolišu svoje ruke, i mentalno i fizički. Koristili su korteks koji je preuzimao onu funkciju koju je obično izvršavao striatum. Kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću striatum na kraju nestaje, za sve svoje name ne i funkcije, a abnormalni i novi pokreti, karakteristični za ovu bolest se povećavaju, npr.- krivljenje i uvijanje. Dok kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću činjenica da automatska transmisija i filter ne funkcionišu, jeste uzrok neželjenih pokreta, tako su kod ljudi sa OKP-em, neželjene misli i potrebe uzrok tome, m isli su opsesivne misli, a potrebe su kompulsivne prisilne potrebe. Kao što pacijenti sa Hantigtonovom bolešću moraju da primene dosta energije i misli da bi ispisali svoja imena jer im ne rade određeni centri (Nukleus-kaudatus i putamen), ljudi sa OKP-em treba da ulože napor i primene svoje razmišljanje u terapiji ponašanja, da bi zaobišli simptpome OKP-a. Zbog sistema za prečišćavanje kod striatuma, koji ne radi kako treba, treba uložiti trud da se ponašanje promeni, dok su uznemirujuće misli i prinudne potrebe još prisutne. (naučićete više o procesu u sledećem poglavlju.) Ali postoji jedna velika razlika: OKP je uglavnom rešiv problem a Hantigtonova bolest, za sada, na nesreću nije, iako je aktivno istraživanje u toku, sa dosta nade u napredak. Eksperiment sa ljudima koji boluju od Hantingtonove bolesti nas je dosta poučio o mozgu

ljudi sa OKP-em. Znamo da kad stria tum radi kako treba, on deluje kao filter koji kao kapija zagrađuje ili propušta informacije koje su mu poslate od čula, što je ispravna uloga u centru mozga koji je zadužen za ponašanje. Najverovatnije da se kod OKP-a događa da stari evolutivni centri, ili petlje- kola, u korteksu kao one za pranje ili proveravanje, provaljuju kroz ovu kapiju, verovatno zbog problema u nukleus-kaudatusu. Kad ne postoji efikasno zatvaranje ili propuštanje, osoba može biti ophrvana ovim napadnim potrebama i raditi po njihovom nalogu i ponašati se neispravno. Ove akcije su nazvane "uporna ponašanja" - (behavioral perseverations), što je lepše ime za prisile -kompulsije. Kompulsije su uporna ponašanja za koja osoba zna da nisu ispravna i iskreno ne želi da ih izvršava. Misao dođe na "kapiju", kapija se zakoči u otvorenom položaju i misao onda dolazi unutra mnogo puta. Onda ljudi postaju uporni u pranju ruku ili proveravanju štednjaka, iako za to nema svrhe. Ove akcije im mogu doneti momentalno olakšanje, ali onda - bum - zato što se kapija (filter) zaglavi otvorena, prinudna potreba da se pere ili proverava probija se tu opet i opet. Da bi situacija bila gora, sva verovatnoća da što više kompulsija vrši pritisak, kapija se čvršće zaglavljuje. U nedostatku potpuno funkcionainog striatuma korteks mora da funkcioniše na način koji zahteva svesno uložen napor, jer neželjene misli i potrebe imaju tendenciju da se umešaju. Ovo je ta vrsta napora koju zahteva terapija ponašanja, kad osoba želi da ovlada svojim reakcijama na prinudne prisilne potrebe. Imamo dosta razloga da verujemo da osoba sa OKP-em ne može da se otarasi ovih misli i prislnih potreba zbog jednog dela frontainog korteksa, "sistema za ranu uzbunu" u mozgu koji se pogrešno oglašava. Krivac bi lako moglo da bude neispravno prečišćavanje u nukleuskaudatusu. Evolucija bi mogla da bude važan faktor za poreklo klasičnih simptoma OKP-a. Razmislite o vrstama automatskih ponašanja koja su bila čvrsto srneštena u centrima petljama mozgova naših predaka.Vrlo je verovatno da su ova ponašanja imala veze sa izbegavanjem zagađenja, trovanja i sa proveravanjem da bi se osiguralo na primer da pećina nije prljava ili opasna.

ZAGLAVLJENI U BRZINI
Kod terapije ponašanja mi pokušavamo da objasnimo pacijentima šta se događa u njihovim mozgovima tako da oni koriste svoj korteks da sebi pomognu, kako bi prekinuli sa neispravnim ponašanjima. Pošto je njihov automatski menjač pokvaren, moraju da koriste korteks da bi se prebacili na neki korisniji posao. Ja kažem svojim pacijentima: "Vama kao da je suđeno da imate loš ručni menjač. U stvari, ni taj vam ne radi kako valja. Zaglavljuje se. Teško se pomera, ali uz napor, vi možete da prebacijete te brzine sami". Nije lako. To je težak posao, jer je menjač zaglavljen. Ali, ako stalno prebacuju ove brzine tako što će svesno menjati svoja ponašanja, oni zapravo počinju da popravljaju svoju automatsku transmisiju, menjajući metabolizam striatuma. Koristeći korteks oni rade tako što zaobilaze grešku u striatumu. Lepota ove tehnike je da oni ovim čine da polako automatski prenos brzine počne ponovo da radi. Kako radite na tome, postaje sve lakše da prebacujete brzine i da menjate vaše ponašanje. Pri terapiji postoji takođe promena kod funkcije cingulatni-girus-a u onom delu korteksa koji je odgovoran za osećaj da će nešto strašno da se dogodi ako ne izvršite prisilu - kompulsiju. Pre terapije, cingulatni-girus (cingulate-gyrus) je tesno vezan za prefrontaini korteks, što je verovatno i razlog da opsesivne misli i prinudne potrebe prati tako jak osećaj straha. Ovo je jedan od glavnih problema kod OKP-a. Pošto osoba prođe kroz metodu Četiri Koraka, prefrontaini korteks i cingulat girus se razdvoje i počnu opet slobodno da rade, a strah i strepnja

se značajno smanjuju. Brojna neurološka istraživanja su pokazala da kad bazaina ganglija ili striatum ne radi ispravno, automatska kontrola kretanja je prekinuta i korteks mora da pomogne. Svesna misao je potrebna da bi kontrolisali prebacivanje sa jednog ponašanja na drugo. Kod osobe sa Parkinsonovom bolešću, pokvarena automatska transmisija u striatumu dovodi do krutosti kretanja i problema sa uključenošću (odnosno isključenošću). Menjač je zaglavljen i osoba mora da misli o svakom i malom pokretu ili koraku. Kod Tureovog sindroma (Tourette's syndrome) bolesti koja je genetski srodna sa OKP-em, kod osobe se razvijaju hronični višestruki tikovi, ili nagli pokreti i glasovi koji se događaju bez upozorenja ili nagoveštaja. Problem je - kao što verujemo da je i kod OKP-a, u striatumu koji ne moduilira ispravno za korteks. Štaviše, naučnici znaju da ljudi koji imaju oštećenje na bazalnoj gangliji, ili na čeonom delu mozga, stalno izvršavaju neku radnju -ponašanje, ponavljajući je i onda kad im to više nije potrebno i zapravo postaje štetno po njih. Osoba sa OKP-em izvršava ritual kao reakciju na opsesivnu misao, a sve vreme znajući da to nema smisla. Kao i kod ovih drugih stanja - bolesti, verujemo da razlog leži u pogrešnom funkcionisanju modulacije (pravilnog obaveštavanja - usaglašavanja) korteksa od strane putamena - automatske transmisije i nukleus-kaudatusa - sistema za prečišćavanje delova striatuma ili bazaine ganglije. Dok od četrdeset osoba, jedna ima OKP, OKP se javlja kod jednog od pet članova porodice, ili rođaka onih koji imaju Tureov sindrom (Tourette's syndrome). Jedna polovina, do dve trećine samih ljudi sa Tureovim sindromom daju evidenciju koja podržava teoriju o genetskoj asocijaciji ovih bolesti. Često žrtve Tureovog sindroma dobiju i bolan artritis ili tendonitis u zglobovima, zbog intenzivnih i naglih pokreta koje uzrokuju motorni tikovi. U suštini, oni dobijaju jaku napadnu potrebu da se kreću, i onda izvršavaju tikove da bi sebi olakšali neprijatno osećanje. Oni takođe mogu da dobiju glasovne tikove, koje obično počinju prinudnom potrebom da se stalno nakašljavaju "čisteći grlo", koji kasnije mogu da prerastu u razne neartikulisane uzvike ili druge glasove. Ili pak mogu da počnu da viču sramotne reči ili rasističke uvrede, bez svoje volje, što ih dovodi u teško stanje stresa. Stres pojačava njihove prinudne potrebe, kao što je to slučaj i kod OKP-a. Preliminarni podaci sa snimaka PETskenerom pokazuju da putamen, deo striatuma koji se nalazi uz nukleus-kaudatus a upravlja kretnjama tela, menja metaboličku aktivnost kod ljudi sa Tureovim sindromom. Mnogi ljudi sa OKP-em imaju i motorne tikove, a mnogi ljudi sa Tureovim sindromom dobiju kompulsivne simptome. Verujemo da je zajedničko za obe bolesti to što deo korteksa- verovatno motorni korteks kod motornih tikova ili prefrontaini korteks kod opsesija i kompulsija - nisu ispravno modulirani od strane odgovarajućih delova striatuma (problemi u putamenu su u vezi sa tikovima, a problemi u nukleus-kaudatusu vezi sa OKP-em). Tako da su problemi u ove dve bliske strukture mozga koje moduliraju ili filtriraju pokrete najednoj strani i misli na drugoj izvor dva genetski povezana stanja koja su uzrok teškoćama sa napadnim pokretima (motornm tikovima), kod Tureovog sindroma, ili teškoćama sa opsesivnim mislima kod OKP-a.

TI PRAGMATIČNI PRIMATI
Prednji-čeoni deo mozga je deo gde se odvija najnaprednija obrada podataka i rešavanje

druge ćelije u njihovom prefrontalnom korteksu su reagovale mnogo jače i sa mnogo dužim vremenom njihovog paljenja nego ćelije koje bi se palile kad su stvari išle kako su oni očekivali. U stvari. prefrontaini korteks bi napravio promenu da bi im pomogao da odmah prepoznaju zeleni signal kao poželjan. Preko elektroda koje su bile postavljene na njihove mozgove. i sok je bio u cevčici. psihologa ponašanja na Oksfordskom Univerzitetu. kada bi se pojavila plava boja. kada bi očekivali da dobiju sok. majmuni su naučili da bi svaki put kada bi se pojavio plavi signal bili nagrađivani crnim sokom od kupine koji su lizali sa kraja cevi.problema. tako su i mrzeli ukus slane vode. Sada su majmuni morali da nauče da će im zeleni a ne plavi signal doneti sok. Majmuni su zaista voleli sok i radili bi veoma naporno da nauče ponašanja koja bi im obećavala ovakvu nagradu. tako da bi uskoro i sama pojava kaše uzrokovala paljenje susednih ćelija u frontainom korteksu. ovo je nešto što želiš.prefrontainom korteksu. Prilično je jasno da je prefrontaini kortks kod majmuna bio uključen u prepoznavanju stimulusa iz okruženja i za obaveštavanja majmuna o tome: " Hej. Majmuni su tako radili srećno i efikasno. Kod pacijenata sa OKP-em. prefrontaini korteks je reagovao i onda kad majmuni nisu dobili ništa. je dalo neke interesantne podatke koji mogu da budu važni za razumevanje uloge mozga kod simptoma kao što je OKP. Kada je majmunima ponudio kašu sa slanom vodom. ćelije u prefrontalnom korteksu bi se palile odmah po pojavi te boje. Brzo su naučili da plavi signal nije taj koji obavlja posao za njih i da je tada za njih zeleni signal bio poželjan. kako bi pomogle majmunima da se povuku i izbegnu slanu vodu. -tap. Majmuni su reagovali tako što su promenili svoje ponašanje. To je "pravi sistem za otkrivanje grešaka"-i pogrešni odgovori su ti koji čine da njegove ćelije reaguju tako jako i dugo. Prefrontaini korteks je u stanju da prepozna i tačne i pogrešne odgovore. Istraživanje T. Ono na šta su ćelije reagovale je bila činjenica da su majmuni napravili grešku. U prvom pokušaju. Razumno je očekivati da aktivnost u prefrontalnom korteksu može da bude u vezi sa unutrašnjim osećanjem da nešto nije u redu i da treba da bude ispravljeno određenom aktivnošću . Jasno je da je prefrontaini korteks bio sposoban da se priključi na signale koji su značili "sok dolazi". Zbog prirode strukture mozga koja šalje informacije donjem delu čeonog dela mozga . Na primer.pale kad postoji nešto što želimo i isto tako postoje ćelije koje se aktiviraju kad nešto želimo da izbegnemo. kada su majmuni polizali cevčicu određenu za plavi signal i naišli na slanu vodu umesto soka.Rolsa (Rol1s). ližući cevčicu u odgovarajuće vreme. Važno je primetiti da te ćelije koje su reagovale i palile se u dužim intervalima u mozgovima majmuna. To što se izgleda dešavalo je da pošto su majmuni saznali da su bili prevareni i sada morali da menjaju svoje ponašanje kako bi dobili željeni sok.ponašanjem. Rols je otkrio da kada su shvatili da određena boja znači da će se pojaviti sok. Rols je nedavno spekulisao da bi ovakvi odgovori na otkrivanje grešaka u prefrontalnom korteksu mogli da uključttiu i emocionalne reakcije na situacije koje uzrokuju frustraciju. oni su ubrzo napravili vezu između kaše i slane vode. nisu tako reagovale na ukus slane vode izvan eksperimenta. Rols je znao da kao što su majmuni voleli sok. To znači da postoje ćelije u prefrontalnom korteksu koje se aktiviraju . To je nešto što ne želiš" Sledeće što je Rols želeo da vidi šta će se dogoditi ako prevari majmune. Rols je želeo da sazna šta se zaista događa u mozgu kada se stalno ponavljaju neispravna ponašanja ili uporna ponašanja. ovo "kolo za otkrivanje grešaka" može da postane hronično aktivno na . Majmuni su učili brzo. izgleda vrlo verovatno da se i rešavanje problema koji uključuju emocionalne probleme takođe tu odvija. Posle jednog do dva pokušaja majmuni su prestali da ližu cevčicu vezanu za plavi signal. pa je trenirao rezus-majmune da izvrše jedan prost zadatak.

sa njegovim strašnim osećanjima "da nešto nije u redu" koja vas ne napuštaju. nešto nije u redu". i onda opet išli na skeniranje. što dovodi do osećanja "da nešto nije u redu" koje ne odlazi. pa su onda deset nedelja radili u saznajnoj samoterapiji ponašanja. Eksperiment sa majmunima nam je pomogao da razumemo zašto ljudi koji imaju oštećen prefrontaini korteks imaju problem sa preteranom upornošću. koji ga modulira odnosno podešava i usaglašava se s njim. Šta bi mogao da bude uzrok ovome? Mi znamo da je sistem za otkrivanje grešaka u frontainom korteksu čvrsto povezan za nukleus kaudatus. Krajnja posledica problema u nukleus-kaudatusu može biti zaglavljivanje sistema za otkrivanje grešaka u jednoj poziciji koja označava "uključeno". korišćeno je PET skeniranje za merenje promene u krvotoku kod osoba sa OKP-em. koji ima veoma bliske interakcije i sa prefrontainim kortekskom i nukleus-kaudatusom. pacijenti koji su pokazali najveći napredak imali su najjasnije izraženo smanjenje metabolizma levog . žaleći se. to može da stvori hronično osećanje "da nešto nije u redu. Jedini način da se ovaj začarani krug prekine jeste da se promeni ponašanje. Cingulatni girus. ova ponavljajuća ponašanja samo čine da se ta osećanja pogoršaju. Posle terapije. ili osećajima da nešto nije u redu. Kao što ćete videti. kada bi se pacijentovo stanje pogoršalo. Sećate se da kad su majmuni ugledali nešto što nisu želeli. onda prefrontalni korteks postaje hiperaktivan i osoba ima strašne misli i osećanja koje vode ka kompulsivnim ponašanjima koje osoba izvršava u očajničkom pokušaju da se oslobodi tih osećanja. se sve više pokazuje i dokumentuje. Na nesreću. Istraživači su postavili osobe sa OKP-em u skener zajedno uz neku prljavu rukavicu ili neki drugi predmet za koji su bili sigurni da će da uznemiri tu osobu. su bili snimani PET-skeniranjem. kad modulacija u nukleus-kaudatusu ne radi kako treba. Ali ono što je činilo da njihov prefrontaini korteks reaguje veoma jako. Važna uloga prefrontalnog-korteksa kod strašnih prinudnih potreba i prisila OKP-a. tu sad lekovi mogu biti od koristi. verovatno zbog kvara delova bazalne ganglije zaduženih za prečišćavanje." i vodi osobu do toga da u očaju stalno ponavlja određene radnje i pokušava da "ispravi" to osećanje. i brinući zbog zagađenja. i može da ga isključi tako što uzrokuje prebacivanje brzina na drugu aktivnost-ponašanje. pacijenti koji nisu uzimali lekove. Ako je sistem za otkrivanje grešaka pokvaren. koja bi morala da bude tu uz prljavu rukavicu. Ali. i skloni su da stalno ponavljaju stare navike. ljudi imaju teškoće da prepoznaju prave greške. eksperiment sa majmunima nam je takođe pomogao da razumemo šta se događa kod OKP-a. Ono što su ovi istraživači videli bilo je jasno povećanje aktivnosti prefrontainog korteksa. može dosta da pojača to duboko osećanje straha. Ovo bi moglo da rezultira u stalnim upornim i napadnim mislima. ili neodgovarujuće neaktivno. Prema našoj teoriji. Intenzivna reakcija korteksa može da stvori osećanje da nešto nije u redu". prefrontalni korteks je reagovao tako što je slao sledeći sig nal: " To nije dobro. Sada postoje izvanredni dokazi iz raznih brojnih naučnih istraživanja da oštećenje bazalne ganglije (čiji je jedan deo nukleus-kaudatus) može da bude uzrok stvaranju OKP-a. Ako sistem za otkrivanje grešaka počne stalno da reaguje ponavljajući svoje alarmirajuće signale. je bilo kada su pogrešili i kad plavi signal više nije asocirao na sok. U našem eksperimentu na UCLA. postojala je veoma značajna korelacija između smanjene metaboličke aktivnosti levog prefrontainog korteksa i smanjenja simptoma OKP-a. naročito na levoj strani mozga. U skorašnjem istraživanju u Opštoj Bolnici u Masačusetsu (Massa chusetts General Hospital).neispravan način. Ovo otkriće je od naročitog značaja zato što sada imamo podatke koj i ukazuju na vezu između metabolizrna prefrontainog korteksa na levoj strani i reagovanja na tretman kod OKPpacijenata. pošto je prefrontalni korteks moduliran usaglašavan od strane nukleus-kaudatusa.

Samo je terapija ponašanja. Dodajte tome i "gumu za plivanje" lekove. Sledaća stvar je da učinimo da ta strujna kola -veze postanu funkcionalnije i više automatske. tako da osoba može lakše da prestane da izvršava ta ponašanja. Ovo su tri glavna otkrića: • Kod onih koji su dobro reagovali pokazala se smanjena metabolička aktivnost u nukleus-kaudatusu. • Dok su pre tretmana postojale značajne korelacije aktivnosti prefrontaInog korteksa. ne samo da se povećava metabolička aktivnost u prefrontalnom-korteksu. Vidimo da je "Zaključanost" odstranjena: strujna kola .unutrašnje veze su se pomerile. bez lekova. OKP je prvo psihijatrijsko stanje.brazdu. Kad kolo postane automatsko. Nijedan nije uzimao lekove. jer to stria tum normalno i radi. na desnoj strani mozga: "Blokiran zaključa n mozak". što znači da je blokiranost odstranjena . Aktivnost u sva tri delaje tesno povezana. napravite novi put. N aučno smo pokazali da uspešna terapija. Uradite vašu terapiju i otključ~te vaš mozak. Promenite ponašaqje. Kad ljudi sa OKPem prionu na terapiju ponašanja. nukleus-kaudatusa. i dokumentovana. cingulatnog girusa i talamusa.prefrontainog korteksa. postojala je veća tendencija da se prefrontaIni korteks "hladi". Ova otkrića dokazuju da je moguće napraviti sistematske promene u funkciji mozga. Kada ljudi sa OKP-em rade prisilne radnje u uzaludnom trudu da obezbede nešto mira za . bez lekova podučavam u ovoj kqjizi . kako bi promenili svoje reakcije na pogrešne poruke OKP-a. Mi smo vršili istraživanja na osamnaest slučajeva i ustanovili da su u roku od deset nedelja dvanaestoro pacijenata ostvarili znač~an klinički napredak. napravite poboljšanje u ponašanju. već se on takođe vezuje zajedno sa aktivnostima u nukleus-kaudatusu. • Ustanovljena je snažna korelacija između metaboličke promene u levoj strani prefrontaInog korteksa i procenta promena u stepenu jačine pacijentovih simptoma OKP-a. napuste neispravna uporna ponašanja i reaguju na OKPpotrebe i misli pozitivnim inepatološkim ponašanjima. talamusu i cingulatnom-girusu. To znači da što su bila veća poboljšanja sa OKP simptomima. Terapija ponašanja je ključ koji ih otključava i dopušta im da opet rade slobodno. onda striatum "prebacttie brzine" i izvršava posao ovog kola ispravno. ove su se korelacije značajno smanjile. pa su promene uprefrontalnom korteksu čvrsto povezane sa promenama u aktivnostima ostala tri. Svi su lečeni kao spoljni pacijenti. Kad osoba sa OKP ima simptome.uzrokovala ovu prornenu. koja je bila prisutna u obe hemisfere mozga. koristeći samo terapiju ponašanja (behavioral therapy). vidimo promene na prefrontainom korteksu i na striatumu. i stepen uspeha ide i do 80 procenata. Ovo saznanje je bilo veliki motivator ljudima koji rade u teškom poslu terapije ponašanja. i vremenom ćete promeniti vaš mozak i bićete oslobođeni simptoma OKP-a. ali jače na desnoj hemisferi. Pokazali smo da bukvalno možemo da napravimo nove puteve u mozgu. koja zapravo menja funkcionisanje mozga. isti metod kojem vas ja OTKLJUČAVANJE VAŠEG MOZGA Ono što smo još otkrili na UCLA-i je da se kod ljudi sa OKP takozvani "Zaključani mozak" pojavljuje na desnoj strani mozga. kod koga je uspešna psihoterapeutska intervencija. može da odvoji "kolo fiksirane brige" u mozgu sa OKP-em.

Važno je da pacijenti i njihovi terapeuti obrate pažnju na ovo. i osoba bi obično reagovala pranjem ruku koje se ponavlja. Posle tretmana. . Kad sistematski menjaju svoje reakcije u ponašanju.. Pre tretmana napadna misao bi mogla da kaže: "Operi svoje ruke ili . na svoje OKP-misli i potrebe. jel'? Idi do đavola!" Menajući svoja ponašanja. !". u isto vreme nastaje promena u tome kako vrednuju i daju značenje onome što osećaju. što vremenom dovodi do merljivih biološkoh promena i smanjenja intenziteta OKP-simptoma. oni u stvari samo pojačavaju blokiranost svog mozga.. oni zauzvrat menjaju funkciju u mozgu.sebe. kao istinu koja će im pomoći da ostanu motivisani kad tok terapije postane zaista težak. odgovor na istu opsesivnu misao bi mogao da bude: "A.

tako i mi polako smanjujemo doze lekova. Mi koristimo lekove da smanjimo stepen njihove anksioznosti potiskujući prisilne potrebe. što pomaže u procesu učenja plivanja. i bez njega. sve dok nisu spremni da plivaju sami. tako da oni mogu da budu u terapiji i da menjaju hemiju svog mozga. Kao što učitelj plivanja polako ispušta vaz duh iz gumenog kotura. lekovi zaista imaju svoju ulogu za one kojima su potrebni kao pomoć u terapiji tako što će im smanjiti njihove prisilne potrebe. Korišćenje lekova u lečenju OKP-a je vrlo slično korišćenju gumenog kotura koji koristimo kad učimo decu da plivaju. Naše iskustvo u lečenju mnogo stotina pacijenata je da posle urađene terapije velika većina njih može da nastavi sa vrlo malo. ČUVAJU ĆI VERU . Onda polako možete da ispuštate vazduh iz gumenog kotura.Kao što rekoh. ili sasvim bez lekova. (OKP i lekovi su razmatrani u devetom poglavlju). Sa koturom deca mogu da plutaju bez straha.

ne da nestanu OKP simptomi. Zapamtite: "Računa se ono što uradite. poboljšava vaše funkcionisanje i otklanja veliki deo simptoma OKP-a. Potreban je čist um. nasuprot paralisanom pasivnom sedenju i slušanju neke budalaste opsesivne misli. U terapiji ponašanja treba da skoncetrišete vaš napor i da koristite volju da bi ste uradili pravu stvar .i da je ta misao samo OKP .izvršite neku svrsishodnu akciju i otpustite tu vašu preveliku brigu o vašim osećanjima i stepenu udobnosti. da čak počnu sebe da mrze zbog osećanja krivice i nedovoljne sposobnosti. oni bi molili bilo koju silu. i da shvate da simptomi nemaju nikakve veze sa njihovim duhom ili čisto tom uma. Sa dubokom poniznošću.Mnogi ljudi se pitaju o ulozi vere ili molitve u lečenju OKP-a. natprirodnu ili neku drugu. Jačanje vašeg kapaciteta da vežbate vaše duhovne snage i volju na svrsishodan i pozitivan način ima dalekosežne povoljne rezultate koji su na više načina važniji od jednostavnog lečenja. NALAŽENJE ODGOVORA . žanjete ono što ste posejali. Treba vam veliko osećanje vere u svoje snage da bi se oduprli tim prisilnim potrebama. Jedna od najvećih nagrada za uspešnu terapiju ponašanja.da ispali metak sebe. Postoji razumljiva tendencija kod ljudi sa OKP-em da budu demoralisani. Sigurno je da se skoro svaka osoba koja ima OKP u neko vreme molila za oslobođenje od stravičnog osećaja koji ova bolest sobom donosi. da vidite sebe kao duhovno biće koje može da se odupre neželjenoj napasti. žrtvi. Skoro da je nemoguće da se borite protiv neprijatelja tako zloćudnog kao što je OKP ako ste ophrvani osećanjem mržnje prema sebi.da se udaljite od umivaonika ili da se udaljite od vrata. jeste kritična tačka mentalne intervencije u samotretmanu OKP-a. I uvek imajte na umu bar dva principa. Prihvatanje da je bolna opsesivna misao van vaših moći da je uklonite . dok izvršavate medicinsku tehniku samotretmana koja menja hemijske procese vašeg mozga. Korišćenje znanja da ojačate vašu volju i osnažite vašu uverenost u borbi zaobilaženja tih misli i prisilne potrebe. koje će vam povećati napredak na putu vašeg oporavka. da skoči . koje su dali pacijenti: Kajl Kajl (Kyle) službenik založne kompanije. Prvo.nego da imaju snage da se izbore protiv OKP-a. a ne kako se osećate". da ih oslobodi od intenzivnog bola koji im stvaraju opsesivne misli i prisile.omogućuje vama. Rad na svesnom samo tretmanu bio-ponašanja (cognitive biobehavioral) zaista se može posmatrati kao jedan put duhovnog samopročišćenja.što se verovatno i ne bi desilo . godinama se borio sa mislima o nasilju. Vi izvršavate Božje delo u pravom i istinitom smislu reči. već da imaju veze sa medicinskim problemom. Ono za šta treba da se mole je. Ispravno usmerena molitva može da bude veoma efikasna ali i bilo šta što vam pomaže da razvijete unutrašnju snagu. pa i od samog izlečenja od bolesti. Drugo. tako što ćete usmeriti vaše misli dalje od vaših simptoma i tako što ćete fizički da se uklonite sa mesta koja podstiču vaše simptome . Bog pomaže onome ko sam sebi pomaže. Moć Nepristrasnog Posmatrača može da vodi vašu unutarnju borbu protiv potreba da uradite prisilu. je da ljudi sa OKP-em nauče da sebi oproste zbog svojih strašnih misli.BEZ FROJDA Izlažemo nekoliko opisa borbi protiv OKP-a. naročito za duhovnu stranu. veru i samouverenje potrebno da bi ste dostigli to stanje celokupne svesnosti uma.

prvi put je potražila pomoć kod lekara terapeuta. i ja to uradim. Brajan se nasmejao dok se sećao: "Ušao sam u kancelariju kod tog čoveka i na stolu su bile dve šolje sa sumpornom kiselinom. Kad gleda na svoj snimok smeje se i kaže "Ovde je bio poprilično u poslu". kažem vam. On pokušava da vežba Četiri Koraka na religiozan način. u strahu od mogućeg smrtonosnog udarca vozila. kolor fotografija snimka PET skenerom. nemoj me poslati u pakao". Molio se: "Ako je oružje u blizini. Jedan teropeut je pokušao do ga leči osnovnom terapijom izlaganja. Ono što ioi je pomoglo je terapija ponašanja (behaviorol theropy). slika mozga sa OKP-em.'" Na ormariću u njegovom kupatilu nalazi se zalepljena slika na ogledalu.'" To mu daje snagu da istraje i pomaže da se njegov bol ublaži". U samousmerovajućoj terapiji ponašanja Brajan je počeo da koristi Četiri Koraka. Onda je rekao sebi: "Ne. Preimenovao. molim Te. uvek podsećajući sebe: "To je OKP. Ponekad je mislio da bi jednostavno trebao da se ubije i da završi s tim. Veći broj dona može do vozi gde god zaželi. To je rat". Nekih dana dolazi u talasima. Ponekad popusti i krene . Ostavio je akumulotore gde su. sebi kažem: 'Samo imaš loš dan. to ti olakšava borbu. Kaže: "Okej. Ovo je razlog zbog čega se osećam ovako. Prvo. Njegove opsesije su bile "kao film koji je prolazio kroz moju glavu stalno se ponavljajući". On joj je govorio o mogućnosti da je bilo nešto u njenoj prošlosti što ioj je uzrokovalo opsesiju. Kroz terapiju ponašanja je naučio: ''Ja mogu da se cenjkam s tim. mogu sebi do kažem ''Ovo je pogrešna poruka i osećam do imam kontrolu nod njom ''. Brajanovi OKP-strohovi i prisile su postale toliko nadmoćne. ovo je stvarnost. Neki dani su skoro normalni. i oni su još uvek bili tamo onog dana kod je napustio taj posao. To je rad. izgledalo je kao da to ima kontrolu nada mnom. jednostavno da iskočim napolje". Mahao je glavom dok je opisivao kroz što je sve prošao: "To je rad. Opisivao je svoj OKP kao čudovište. o neki su strašni. takođe je imao iskustvo so terapeutom sledbenikom Frojda koji mu je davao dijagnozu skoro svakog mentalnog poremećaja. Onih strašnih i jadnih dana. ja odlazim odavde!' Nije dolazilo u obzir da bih to mogao da radim". Roberta Roberta. mogu da ga zaustavim". da kako je rekao "samo sam želeo da izađem iz svoje kože. Bio je čak u stanju do pravi i šalu od toga da "su akumulatori još uvek tamo.kroz prozor ili da se izranjavi. pritisnuću ga ponovo sledeće godine" i onda prelazi ulicu. Brajan Brajan (Brian) prodovac automobila koji ie imao morbidan strah od sumporne kiseline iz akumulotora. sledbenika Frojda. to je besmislica". Jedanput kad je shvatila da je problem biohemijske prirode. Posmatranje svoje prošlosti nije ni malo pomoglo. Rekao je jednom doktoru: "Ne posedujem pištolj. po što više ne mora da meri svoje potrebe i želje do ide negde protiv svojh velikih strahova: ''Jednostavno idem mojim pravim putem". Domingo Domingo ima punu torbu opsesija. ista ona koja je priložena u ovoj knjizi. Rekao je: "Svaki dan je OKP tu. Nisam bila toliko uplašena. Brajan je znao do bi stalno morao da beži ukoliko se ne bi čvrsto držao. on usredsredi svoju pažnju na tu sliku: "Kažem sebi 'Okej. Kad stvari krenu nagore. Njegova prva instiktivna reakcija je bila da naredi do se one uklone. Sad kad prelazi ulicu ne mora da pritiska dugme za "Prelaz pešaka" (Walk) određeni broj puta. moraš do se spustiš no zemlju. uključuiući i užasno osećanie da ima brijačke oštrice zakačene na vrhovima prstiju svojih ruku. a još uvek nisam izjeden". Sada. Rekao sam: ''Adios momče. koje su bile udaljene otprilike pedalj od njegovih vrata. rekla je: "Opustila sam se. Ponovo Odredio i Pripisao svoj strah od akumulatorske kiseline. pošto već ne mogu izbeći do se to događa. "Dom ingo je jedan od onih čiji smo mozak snimili skenerom. zauzmi stav i bori se". Momenat istine je došao kada je na novom poslu u preduzeću za prodaju automobila primetio šest kutija so poređanim akumulatorima u njima. osim OKP-a. i to je vraški dobro jer bih dosad sebi razneo glavu". koja je dobila strah od vožnje svog automobila jer je imala stalne opsesije misli da je nekog udarila. Kad saznaš sa čim se boriš.

Ona zna do "nije lako ostati netaknut dok strava prolazi kroz celo moje telo". Ona bi stalno čistila kuću. sve do toga da li je za ručak uzeo margarin ili buter na hlebu. jednako ponavljajući to čišćenje na način koji nije imao smisla. Nešto kasnije je saznala da je njen mladić bio homoseksualac. jer "je jedna karta u kući od karata počela da pada". i zaista zahteva određenu kontrolu uma". i ono je uspela da ga ostavi da stoji na mestima gde ga Gaj može videti. student filozofije. pošto bi ih on ponavljao bez puno pažnje. To je nešto s čim sam naučila da živim. biće mi jasnije kada OKP ne napada". iako to stvarno mrzim. Naravno da nikad nije stvarno. Ona i Gaj su sad srećno u braku. Ako bi postojalo i najmanje neslaganje u njegovim odgovorima. ona sebi kaže:"Ako je stvarno i postoji stvarna komponenta OKP-a. od telefonskog aparata do mikrotalsne pećnice". borila se sa opsesijom zagađenja već dvadest pet godina. Ana je postepeno dobijala moć da savlada svoje opsesije. Iako je Ana znala da je ovo "potpuno glupost ". Ana je reagovala sa pomešanim osećanjima. ako opsesija napadne. Naučila je da "telo može da radi nenormalne stvari.To je moj život. Ana nalazi aspekt Zen-budizma na putu ko celokupnoj svesnosti uma u odnosu no OKP. Sad. gleda razne magazine sa devojkama ili da nije previše pio. To žena me je izluđivola" seća se Ana". Ona je smatrala da je važan pokazatelj oporavka bio onda kad je poštom stigao Tajni Viktorijin Katalog.unazad. Evo još jednog primera za taj glavni princip: Ako osećate da nešto može biti OKP onda to jeste OKP. "Iako je bilo teško da se osećam dobro što imam takav defekt mozga. Nije mogla da prestane sa ispitivanjem. Ana je postala opsesivna u vezi devojke Čeril Tiegs. Kod je prvi put saznala da ima poremaćaj u mozgu. Sad sam dobro upoznata sa trikovima OKP-a i sada više ne nasedam na njih kao nekada". najedanput ju je zgrabilo neko osećanje da su stvari s koiima ie dolazila u kontakt bile zagađene. ali su jednom bili blizu raskida veze zbog njenog stolnog i besmislenog upitkivanja Gaja: Šta je jeo tog dana? Sa kim je izlazio kao tinejdžer? Kako je ona izgledala? Kuda ju je vodio? Bez ikakvog razloga bi ga stalno iznova ispitivala da li npr. to je zaista jedno dublje prihvatanje. A i ovo saznanje je samo provociralo Aninu nesigurnost. i odjedanput pomislila "Šta ako je moj muž homoseksualac?". pošto je Anin prvi pravi dečko. Anin ceo svet bi počeo da se ruši. koji se inače ne bi brzo zagrejao za ono što ga je privlačilo. Počelo je kad je kao udata žena od tek 18 godina otišla na pogreb najboljeg prijatelja svog muža koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. je dobila dijagnozu od terapeuta da su sumnje i dileme oko njenog mladića samo" Froidovska opsesija oko grudi njene majke". nije znala da ima OKP dok nije bila dijagnosticirana na UCLA-i. Prljavi sudovi bi se gomilali u sudoperi i ona je to potpuno ignorisala dok bi uporno ribala . bila sam veoma zadovoljna do otkrijem da ova bolest nisam ja". U gimnaziji. Ono je mogla ponovo da počne da izgrađuje pozitivnu predstavu o sebi. Anticipaciia joj pomaže. kombinovoni sa dobro zamišljenim prilazom (Cetiri Koraka) su bili apsolutno neophodni za izbavljenje iz toga". To me je činilo fizički bolesnom ". može do pogleda unazad i kaže: "Iako nije nedostatak karaktera ono što me je dovelo u OKP. kad je srećno udata i majka. Džil Džil (JiII) agent za nekretnine u svojim 40-tim. što je objašnjavalo zašto nije bio više zaljubljen. zna: "Sve će do završi zagađeno u mojim mislima. pomenuo u prolazu kako misli do Tiegs dobro izgleda. pa bi mnogo godina kasnije ležala u krevetu sa Gajom. Iako je Ana znalo da je imala određenu nesigurnost zbog svoijh prošlih veza sa muškarcima koji su imali problema sa drogama ili alkoholom. Svakog dana bi Ana gnjavila Gaja o njegovim aktivnostima. Ali oko dopusti do OKP prevlada. Sada. Ana Ana (Anna). "Ako zaista prihvatite OKP. Gledajući telo u otvorenom kovčegu. dosta jak karakter i kondicija. Kroz našu samousmeravaiuću terapiju U Četiri Koraka. iako je shvatala da je njeno ponašanje bilo poražavujće napadno. nije razumela svoje apsurdne akcije sve dok nije saznala da ima OKP. Prirodno da je to bilo jedno od sledećih pitanja s kojima je bombardovala jadnog čoveka.

oprala kosu i obukla. dok je terapija ponašanja to uradila. o njen OKP se pogoršavao i kišno vreme ju je još više guralo u depresiju. bilo šta". kad je stepen anksioznosti toliko visok činilo da ovako rezonuje: "Sigurno je da mogu da budem slobodna od OKP-a ako ne uradim prisilu. ali bih mogla da dobijem srčani udar ako sebe stalno stavljam pod sav taj stres. onda deset ljudi. pomoglo je smanjivši bol. Ovako bi izbegla do "zagadi" svoju odeću i sebe. ostavila bi svu svoju odeću u ormančiću. dosta vremena i dosta srčanih bolova. Smeje se dok se seća: "Mnogi biznismeni bi došli i buljili u mene. morala je da skine sve ornamente i figurice sa jelke i stavi ih u činije sa alkoholom. To postaje navika i vi nastavljate da je izvršavate i postaje sve gore i gore". Pre nego što je počela sa samousmeravaiućom terapijom. 'Ali".koji su ionako bili čisti. sa Četiri Koraka kao pomagalom. Nije mogla ni da dotakne potvrdu regristracije svojih kola. Ako dopusti svome OKP-u da ide po svom. nije mogla da prestane. uradiću nešto. . ali nije napravilo stvarno poboljšanje". Isto tako.sada su i one postale "zagađene". kako se seća: "pluća su me bolela od udisanja isparenja'' . ali je Uglavnom prevazišla svoje strahove od zagađenja i strah od smrti vezan za njih. umesto pet. i da se zbog toga osećam bedno". uživaju i rade. To je onda. Ako bi na primer dobila saobraćajnu kaznu. Mnogo smo se selili zbog moje bolesti". Njena opsesija je počela sa jednom pradavnicam koja je bila "zagađena". Džil je uvek birala da zove iz onih hotela koji su imali odeljenje za zdravlie. podove. ili jednom drugom. onda bi telefonski aparat postajao zagađen i ona bi morala da "alkoholira" ceo stan (tako je ono nazivala čišćenje alkoholom). Ostavila je devoike kod prijatelja privremeno. ona ne može do objasni: "Zagadila sam tako moje roditelje. kako ona to tumači. kaže Džil. Njen kompromis može biti jedno tuširanje. "Prvi zadatak u terapiji ponašanja je da prihvatim da imam OKP. a ti si ovde i čistiš tu zamišljenu prljavštinu !'' Ipak. Džil je uzimala lekove. Pošto bi završila razgovor sa devojčicama. I znala je da je ludost što provodi svoje dane ribajući. Ako se zaista ne osećam dobro. kaže. U to vreme Džil je počela da pravi i asocijacije sa bilo kakvim službenim dokumentom. Čak bi morala da opere i mačku i otvori usisivač. Džil nikad nije moglo da objasni kako ili zašto bi neki predmet postao zagađen. s tim što sam mogla da Preimenujem tu stvar". Često je za Džil Preimenovanje dovoljno: Ona duboko uzdahne. ili da ode u bilo koju vladinu ustanovu. "Da sam znala za tehniku Četiri Koraka pre toliko godina. u njenom susedstvu. Džil još uvek ima prisilne potrebe da se tušira previše.a one su to rodile da bi izbegle glupi ritual koji se od njih tražio ako su govorile istinu . 'Preimenuj to kao OKP. 'Ako se suočite sa tim odmah. jedan korak u prošlost. Džil i njene dve ćerke tinejdžerke su u to vreme živele u Severnoj Karolini. plafone . ona bi popustila pred jakim prisilnim potrebama da čisti ili pere. tako da su mi 'zagađeni' postojali čitavi gradovi i države. onda se pravi lavina. poštedela bih sebe dosta nerviranja. sipavši alkohol na njih. opusti se i napadna potreba nestaje. oprala bi telefon sa sapunom i vodom. Radiću na nečemu malo napornije. onu kojom je držala slušalicu i moralo je da se tušira pet puta da bi se toga otarasila. . Ponekad. "Sediš tako i misliš 'Hej drugi ljudi su napolju. Pošla bi u klub za zdravlje. redovno bi se zaustavliala da telefonira. Ako bi to bilo vreme Božića. mnogo godina ranije.sa "Lysol-om". pa onda deset prodavniea. "lekovi su bili samo kao hladne tablete. i morala som da se selim. pa je ovo postalo nezgodno.zidove. "jer ako popustite pred tim. onda neće doći do toga da provodite sate u toku dana boreći se s tim". U toku cele jedne godine izašla je iz kuće samo da kupi namirnice i čak je za to išla do kupuje u samo jednoj određenoj prodavnici za koju je odlučila da je još uvek "čista". bar za izvesno vreme. ona predlaže. odmah'. Osećala bi kao da neka zamišljeno grudva prljavštine ide uz njenu ruku. Povremeno. moju sestru i moju braću i nisam moglo da ih vidim šesnaest godina". Počinje od jedne zagađene osobe. Ako bi kojim slučajem neko od njih nazvao telefonom. a onda cela država". "Toliko se toga u mom životu izmenilo. obavila bi peškir oko sebe i otišla u hol gde bi platila razgovor. morala je da dođe kući. i ne bi bila primorana da izbaci sve stvari iz svojih kola. Pošto je otkrila da su je devojčice lagole o tome gde su bile i što su radile. očisti ceo stan alkoholom i istušira se. "Pravite te male korake". ili trljajući alkoholom. naučila je: "To je kao da dajete tome više poverenja. istuširala se barem četiri puta. u vreme stresa oko razvoda. Bilo joj je lakše da čisti i tako otera te strašne osećaje od sebe. Tako da sad pokušavam da budem blaža prema sebi i osećam se dobro. Ona je razvila proceduru kojom bi izbegla zagađenje kod bi zvala svoje ćerke. "Ovo je narastalo. a da bi bila sigurna da su dobro. Nadala sam se da niko neće primetiti da nisam imala kupaći kostim ispod peškira". deo po deo. pa je odlučila da se odveze do Floride i potraži neko nezagađeno mesto za život.

Ovo uzrokuje veoma neprijatna osećanja. . • I dok mozak počinje ispravno da menja brzine.Važne tačke da se upamte • • • Korak 2 je Ponovno Određivanje i Pripisivanje Ponovno određivanje i pripisivanje odgovara na sledeća pitanja: "Zašto mi ove misli i prisilne potrebe stalno dosađuju? Zašto ne nestaju? Odgovor je: Zbog medicinskog stanja zvanog OKP • OKP je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu koja rezultira uneispravnom funkcionisanju promene "brzina" u mozgu: Mozak se "zog lovi u brzini" • Zbog toga što je mozak zaglavljen u brzini. neprijatna osećanja polako nestaju i postaju lakša za kontrolu. njegovo kolo za detekciju grešaka pogrešno alarmira. će vremenom učiniti da se vaš menjač otkoči. • Promena vašeg ponašanja u reagovanju na neprijatna osećanja i pomeranje ka korisnim i konstruktivnim ponašanjima.

ponašanje. Ja volim da ispričam priču o kameleonu i terapeutu. To je zato što vaš mozak počinje efikasnije da funkcioniše.: Refokusiranje je korak koji vam govori šta da uradite u pokušaju da prevaziđete te prinudne potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji. Terapeut kaže nesrećnom kameleonu: "Slušaj. manje ćeš da napreduješ. Zašto se ne bi sad ponovo vratio na zelenu pozadinu?" . to vam je lakše da to radite. Što više vežbate Refokusiranje. moraš da se smiriš. Daje vam instrukcije da zaobiđete te napadne problematične misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na neku korisnu konstruktivnu aktivnost koja vam pruža zadovoljstvo kao što je baštovanstvo ili igranje kompjuterske igre. da bih slikovitije prikazao uzaludnost pokušaja da se samo mišlju oteraju simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja.revalorizovanje Korak 3. popravljate pokvareni menjač u svom mozgu. Što više brineš o menjanju boje. Ključ refokusiranja je da pređete na drugu aktivnost .3 Korak 3 : Refokusiranje ''To nam neće doneti samo naša želja'' Korak 1. Vaš mozak počinje lakše da se prebacuje sa jednog ponašanja na drugo. Ponovno vrednovanje . Kad to uradite. Preimenovanje Korak 2. REFOKUSIRANJE Korak 4. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3.

vi imate jednu očiglednu prednost: OKP ima tendenciju da bude veoma glup. U početku terapije izgleda da fizička aktivnost mnogo pomaže. i nećete delati prema tim mislima i prisilnim potrebama. Odmaknete se od umivaonika i odete bez pranja ruku i uradite nešto korisno što vas čini zadovoljnim. dok vi sledite petnaestominutno pravilo. Sad. Šta time hoću da kažem? Evo kako može da se gleda na to : Refokusiranje je kao učenje borilačke veštine. Jedino što OKP može pametno da uradi je da đavolski postavi dilemu našem umu. Petnaest minuta je samo grubo ukazivanje na pravi put. U početku. To je besplodna - . u Prvom poglavlju). Ali. Onda je Ponovo Odredite i postavite krivicu tačno tamo gde i pripada. Ovo je Refokusiranje. Ključni princip u samousmeravajućoj terapiji ponašanja za OKP je ovo: Ne računa se to što osećate. Ali važno je zapamtiti da izaberete bilo koju aktivnost. igrate kompjutersku igru ili da zalivate omiljeno cveće. saznaćete da se OKP-potrebe menjaju i imaju tendenciju slabljenja posle izvesnog vremena. ako stanete baš ispred ovog glupog ali moćnog protivnika. umesto da izvršavate neki bezvezan ritual u vašoj reakciji na opsesivnu misao koja se pojavila u vašem mozgu. pletete. Verovatno i najkritičnija stvar koju treba da uradite u vreme napada OKP-a je da se refokusirate na drugo ponašanje. i to mora biti nešto u čemu uživate.To može biti fizička aktivnost. POLAKO. Ovo je petnaestominutno pravilo . destruktivno zaokupljeni dosadnim mislima i prisilama koje su napale vaš um. već to što uradite.Kod OKP pacijenta problem je isti. Umesto toga vi ćete svesno Preimenovati te besmislene misli u OKP. Onda se Refokusirate. Najzad. kada se nije delalo prema njima.Važna stvar je da bar za tih pet minuta nećete sedeti. visine i mraka. svrsishodno ponašanje. Recimo da imate opsesiju oko zagađenja i da misao od koje strepimo dolazi ponovo: "Moram da operem ruke". opsesija. neki ručni rad ili ubacivanje nekoliko koševa. (Nemojmo zaboraviti onog profesora Galahera i njegovog jadnog pacijenta sa svojim strahovima od zmija. ostavite OKPmisao tamo. Bolje je da radite postepeno. i OKP pobeđuje. ovo je OKP". on će vas odmah oboriti. Ne pokušavajte da oterate OKP kroz neko magijsko razumevanje šta to predstavlja i šta znači.Preimenujte je. kao što je odlazak u šetnju. nazovite je onim što jeste. Sada ste spremni da zaobiđete te misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na drugo. OKP. Ne možete sve da uradite odjedanput. Cilj je da ovo radite barem petnaest minuta. kuvate. i Ponovnim Određivanjem ih prepoznati kao problem veza u vašem mozgu. treba iskoristiti njegovu glupost. Kad to uradite. ALI SIGURNO Nemojte da sad skočite i pokušate nekom mahnitom non-stop aktivnošću da odbacite sve dosadne misli odjedanput. pogledati Deveto poglavlje). granice vaše snage mogu da dozvole samo pet minuta.Vaš protivnik. Prvo . i zaobilazite je tako što ćete vaš um zaposliti drugim poslom koji je prijatniji i svrsishodniji. Zaključak o Refokusiranju u jednoj rečenici glasi: Uradi nešto drugo . Možete da slušate muziku. vi ćete dići ruke. Podsetite se: "Ovo nisam ja. Zato. je veoma jak. (Takođe je tačno da lekovi doprinose da OKP brže nestaje. Što više brinete o pokušajima da oterate neke budalaste i dosadne ideje iz vaše glave. jači od snage vašeg uma i ne možete ga lako oterati. Vi se pomerite u stranu.Vi se refokusirate na drugo ponašanje. polako i sigurno pobeđujete u trci. Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje vam pomaže da se malo priberete i da budete spremni da svoje misli odvojite od OKP-a i postavite ih ponovo u realnost. manja je šansa da ćete uspeti.

bukvalno utučeni iznutra. koga je briga da li će nestati ili ne? Ja ću da uradim nešto konstruktivno". To se ne događa u prvom pokušaju. iako je misao ili osećaj OKP-a još tu. Ako bi to bio slučaj garantovano ćete biti gubitnik. vi u stvari povećavate šansu da one (opsesivne misli i kompulsije ) zaista i nestanu.Vaš poklič u ovoj borbi nikad ne srne biti: "Moram da se otarasim ovog osećanja". Jedna od velikih ironija života je da kada nam nije stalo da dobijemo nešto u životu. Vi popravljate pokvaren sistem za prečišćavanje u mozgu i pokrećete automatsku transmisiju u nukleus-kaudatusu da ponovo proradi. Dok se učite ovladavanju nad svojim strahovima.borba. Kad se pojave te prinudne potrebe. popravljate način na koji vaš mozak radi. POBEĐUJETE Kako ja zapravo definišem "poboljšanje"? Pošto je OKP hronična bolest. Kada to uradite. Morate to zaobići. Dosledna primena Nepristrasnog Posmatrača je ono najbolje za duševnu snagu. Refokusiranje je u centru samousmerava juće saznajne terapije ponašanja. Treba da budete aktivni. Menjajući svoje ponašanje. I mogu da garantujem da ovo možete sami da uradite. AKO RADITE. vaše posmatračke moći će se povećati. Ljudi koji mogu ovo da urade. Vi nećete dopustiti da te misli i osećanja određuju šta radite.Vi ne možete da učinite skoro ništa kako bi jednostavno oterali strašno osećanje. Budite strpljivi. . Primećujem razliku". ona počinje polako da nestaje. Samo ćete postati demoralisani. Tako da posle jednog uspešnog petnaestominutnog čekanja možete da procenite situaciju i odlučite: "Hmm . Razvićete snažan um. um koji će biti osetljiv na naizgled nevidljive promene i sposoban da vidi rezultate tih promena. Ključ refokusiranja je da morate da pređete na drugo ponašanje. još uvek mi dosađuje. Iako OKP još uvek može da pokuša da se prikrade učini vaš život mučnim. Kako su naša istražiivanja na UCLA-i pokazala. prinudne potrebe počinju polako da se smanjuju jer radite na prameni hemije vašeg mozga. dogodiće se posle izvesnog vremena.kako bi rekli: "A to! To je OKP. Na drugoj strani.u suštini na isti način na koji lekovi menjaju hemiju mozga. pokušajte da sačekate bar petnaest minuta da ništa ne radite i ne reagujete na njih. nećete promeniti vaše ponašanje. sposobnost da se zaobiđe OKP je moćno oružje. Po isteku ovog vremena možda ćete reći: "Dobro. ne možete biti pasivni. Kad prebacujete brzine za aktivnosti-ponašanja. ne dosađuje mi baš mnogo. sad znate da nije toliko važno šta osećate već šta uradite.taj posmatrajući glas razuma u vama. Ali ne toliko. Za to vreme radite nešto što vam pruža zadovoljstvo. kad vas sve manje tera da radite stvari zbog kojih se kajete. Sačekaću sledećih petnaest minuta". ako samo sedite i ponavljate: "Moram da se osećam bolje''. Kad to radite. Kako su naša istraživanja na UCLA-i pokazala. kad se fokusirate na zaobilazak OKP-a. Nisam još video nekog ko je dostigao ovakav nivo duševne rešenosti a da nije uspeo da napravi napredak. to se obično tada pojavi pred nama. nećete menjati vaš mozak i nećete imati poboljšanja. Kad ne obraćate nikakvu pažnju na prinudnu prisilnu potrebu. Daj da uradim nešto drugo". moja definicija poboljšanja je dostizanje tačke kad OKP mnogo manje utiče na vaš svakodnevni život. zapravo menjate način na koji vaš mozak radi . Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača . takođe poboljšavate način na koji funkcioniše vaš mozak. isto kao što ne možete ništa da uradite što bi zaustavilo alarm koji je greškom proradio na nekim kolima. Kad sebi kažete: " Hej. uvek napreduju. Isti princip važi i kod borbe protiv simptoma OKP-a.. Refokusiranjem i promenom ponašanja vi menjate te zarđale brzine u vašem mozgu i odupire te se prisilama na inteligentan način.. umesto bola. ne meša se više sa vašom efikasnošću na poslu niti sa vašim ličnim prijateljstvima i ne traži više vašu stalnu pažnju. Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i. počinjete u sebi da se osećate prijatnije zbog toga što vaš mozak počinje bolje da radi.

BELEŽENJE VAŠEG DUHOVNOG USPEHA Važno je da imate dnevnik ili svesku u koju zapisujete vaš uspeh u Refokusiranju. sprečava vas da uzmete prisilno ponašanje zdravo za gotovo. Čak i ako postoji skoro neprimetna promena u intenzitetu . samo recite sebi da je OKP pobedio u ovoj rundi i zakunite se da ćete sledeći put raditi na tome da ignorišete umivaonik ili vrata. Naravno da uvek možete dobiti dodatnu pomoć i podršku. sve više i više. počeće da se hladi. U redu je da u početku napravite fizičko odstojanje od umivaonika ili vrata. Ne morate da provedete sate na terapiji sa doktorima. kao što je nekad to smatrano za neophodno. kao reakcije na njih. Zašto je ovo važno? Pa iz dva razloga. Ja sam užasan(a) Ja sam gubitni(ca)k. Koliko god vremena možete da izdvojite od trenutka dobijanja te prisilne potrebe i vaše akcije povodom nje je vreme koje je dobro iskorišćeno. Izlazi da ako odbijete da poslušate i perete. Ali ne ide . U Bibliji.ili čak samo pet minuta . Otkrićete da što više primenjujete korake . čak i ako izvršavate prisilu u isto vreme. (nije pranje ruku nego izvršavanje prisilne radnje-kompulsije). prefrontlini korteks će postajati sve više zagrejan. ne znači da morate da to slušate. Prefrontaini korteks vam može reći: "Peri!''.naučili ste da možete da kontrolišete vaše ponašanje u reagovanju na OKP misao. Refokusiraj i Ponovo vrednuj . Kako poseješ.Preimenuj. Ako uradite kompulsiju.duže ćete biti u stanju da se izlažete tim strašnim mislima i prisilnim potrebama a da ne izvršavate prisilne radnje i rituale. To može biti obična mala beležnica koju stavljate u džep ili tašnu. Na kraju ovog perioda važno je da ponovo procenite dosadnu potrebu i napravite mentalnu zabelešku o bilo kakvoj promeni u jačini potrebe za vreme dok ste bili u stanju daje držite po strani. dok gledate kako se lista uspeha povećava. čak i ako je to samo minut-dva. onda to ide". bila najefikasnija. pokušajte da se Refokusirate na neki prijatan i koristan posao. u Knjizi Galicija. Ovo je zaista samousmeravajuća terapija u tom smislu da ste sami sebi terapeut.što se često dešava . Mnogi naučnici i filozofi su bili skloni da kažu "Ako prefrontaini korteks kaže da. da ne biste ponovo proveravali bravu. nije uvek lako da se setimo koja je od naših aktivnosti pri Refokusiranju. Popustio sam. (Sećate li se onih fotografija na koricama knjige?) Učeći da odlažete akciju povodom opsesivne misli za petnaest minuta . Samo shvatanje da je ovo terapija ponašanja. U žaru borbe protiv kompulsivne potrebe. Vaš dnevnik vam takođe može pomoći pri izgradnji samopouzdanja. Isto se odnosi i na održavanje aktivno uključenog Nepristrasnog Posmatrača. Bog ne može biti zavaran. tako ćeš i . Tipično je da osoba sa OKP-em ima potrebe da izvršava kompulsivna ponašanja-prisilne radnje mnogo puta u toku dana. držanje zapisa na papiru će vam pomoći da čvršće smestite ta ponašanja u vašem umu. Štaviše.Samo zato što je vaš prefrontalni korteks zaglavljen i šalje va pogrešne poruke. Ali nikad ne recite sebi: "O. To je važno otkriće u relaciji um. počinjete da pravite pozitivne promene u radu vašeg frontalnog korteksa. tu je i duhovni aspekt.sebe učite prevenciji reagovanja. Vi ste onaj koji odlučuje da li ćete da slušate te bezvezne poruke i radite prema njima. Pored biološkog aspekta prevazilaženja OKP-a. ali to ne znači da vi morate da perete. a ne prefrontalni korteks. Prefrontaini korteks će vam reći: "Peri ovo! Proveri ono!"Ako slušate sve ovo.osim ako vi ne odlučite da ide.mozak. Ali ako odbijete da slušate. Bože. Ponovo Odredi. kao što znamo. U početku ćete morati da se veoma brzo udaljite od umivaonika da ne bi popustili i prali ruke ponovo ili da se brzo udaljite od vrata. Nikad neću napredovati". se kaže: "Nemojte se zavaravati. oko kojeg je naš tim sa UCLA-e izgradio metodu U Četiri Koraka.

koji veoma cene pomoć koja im se pruža. ta aktivnost će vam manje skrenuti pažnju sa vaših opsesivnih i kompulsivnih misli nego dobra partija bridža. ili čak rešavanje nekog poslovnog problema. Najbolje Aktivnosti za Refokusiranje iziskuju jaku koncentraciju i strategiju i obično uključuju i druge ljude. strahujući od neke vrste kazne što je imao opscene opsesivne misli. generalno manje od deset procenata pacijenata pokazuje napredak kada im se daju bIanko tablete. ili nešto drugo. i videćete zašto istraživanje OKP-a može toliko da obećava kad je u pitanju veza između uma i mozga. iskreni i veoma intenzivni. razumevanje koje se pojavljuje o nekim elemen tarnim problemima u mozgu koji uzrokuju OKP. Jedan čovek se veoma bojao od brijanja. Ja nastavljam da uživam radeći na istraživanju OKP-a i njegovih uzroka. Za učenje Četiri Koraka. tako da kad se ništa aktivno ne preduzme da se savlada njihova bolest. Uglavnom iz tog razloga što je rad sa ljudima koji imaju OKP veoma zahvalan. Na primer. On sad može da koristi brijanje kao aktivnost Refokusiranja. Refokusiranje pomaže kod obnavljanja te energije. Moji pacijenti ovde opet imaju tendenciju da budu kreativni.žnjeti". Kad se ljudi previše fokusiraju na to kako se osećaju. a kako posle tretmana. Izgleda da je tako Bog izgradio i ljudski sistem.MOZAK Istraživanje OKP-a je stimulativno za intelekt. i zagonetna či njenica da ljudi sa OKP-em za razliku od svih drugih ljudi sa dru gim psihijatrijskim bolestima najslabije reaguju na plasebo terapiju . čak i ako je to biranje pahuljica za doručak". Za razliku od onih ljudi koji boluju od raznih drugih psihijatrijskih bolesti. i iz medicinskih razloga a i zbog same fascinantnosti predmeta. Na drugoj strani. kapacitet ljudi sa OKP-em da usmeno iznesu kako se iznutra osećaju. Oni su ne samo vredni ljudi. Ali kod osoba sa OKP-em. kad sami džogirate. tako je istina i da oni mogu tačno da predstave kako su mislili i osećali se pre. kad god se takve misli pojave. Pošto znamo dobar deo onoga što se događa u mozgu osobe sa OKP-em. možemo da poboljšamo naše razumevanje odnosa između toga što se događa u mozgu i unutarnjih osećanja i deša vanja kod te osobe. kad se ljudima daju tablete za koje oni misle da im pomažu postoji dobar broj onih kod kojih zapravo dolazi do poboljšanja za kratko vreme. Postavite sva ova otkrića zajedno. ovakva intenzivnost je dobar adut. Niko ne može da uradi ovaj posao za vas. ljudi sa OKP-em imaju i tendenciju da ostanu bez energije. ništa se ne dešava ili se simptomi pogoršavaju. Oni mogu da opišu do sitnih detalja nesrećna osećanja i napadne potrebe i bedu i muke koje im ta osećanja uzrokuju. oni ne urade šta treba da bi se oslobodili OKP-a. Jedna žena iz moje grupe za terapiju OKP-a je rekla: " Šta god da radim je ozbiljno. ljudi sa OKP-em mogu veoma jasno da objasne šta osećaju i šta im dosađuje. Kao što je jasno dokumentovano da se mozak menja kad ljudi sa OKP-em naprave napredak. Vi možete da menjate svoj mozak. Rezultat je da su i njegovo lice i um postali veoma čisti! VEZA UM . Ovde su na delu i sledeći faktori. istrošeni od onoga što oni vide kao beznadežnu borbu protiv đavolske bolesti. već su i skloni da budu kreativni. Razumevanje veze između onoga što mozak radi i unutrašnjeg života osobe je veoma važno. Imao je strah od samopovređivanja prilikom brijanja. Kroz istraživanja OKP-a smo dosta naučili o međusobnoj vezi načina rada mozga i onoga što se događa u umu čoveka. Čak i kod šizofrenije i depresije. Kao rezultat ovoga mi imamo prilično dobru sliku o tome šta se događa u duši osobe koja ima te prisilne potrebe da pere ili proverava. .terapiju bIanko tabletama. Ali morate prvo da posejete da bi ste požnjeli rezultate.sve dok vam to pruža neko zadovoljstvo (ovo nije negiranje činjenice da je solo-džogiranje korisno za mnoge ljude).

Osnovni uslov je da što manje radite kompulsivna ponašanja i sve manje obraćate pažnju na opsesivne misli i radite zaobilazeći ih . kod lečenja OKP-a lekovi kod mnogih ljudi olakšavaju učenje metode Četiri Koraka. Uzmite jedno i pokušajte da sačekate petnaest minuta pre nego što reagujete na njegove luckaste naredbe. Naš UCLA-metod lečenja uči ljude šta mogu da urade kako bi sebi pomogli. ta poznata nam trojka . šta to znači?" Da budemo pošteni. našanja i OSTANITE AKTIVNI Ja čvrsto verujem da je dopuštanje ili ohrabrivanje pacijenata da budu pasivni problem u velikom delu moderne medicine. Ali bez Četiri Koraka kao oruđa kojim se uveravate. trošićete svoje vreme gunđajući i pitajući se:"Da li me je onaj dotakao? Verovatno se očešao o mene dok nisam gledao. cingulat girus koji je direktno vezan za vaš stomak i srce vam daje osećaj da će se nešto strašno dogoditi ako . osećanje je toliko jako da ste skloni da ga prihvatite. ispravnija ponašanja. Eto. ". i nukleus-kaudatus ne prebacuje brzine. a to nije". ako se koriste da pomognu ljudima da sami sebi pomognu (teorija gumenog kotura). duboko u sebi vi znate da to ne znači ništa. otkrićete da možete to da radite sa sve manje i manje lekova. Napravite spisak. besmislena ponašanja i pređete na druga.prefrontaini korteks.misli i prisilne potrebe će sve brže bledeti i nestajati. Osoba ide doktoru i on radi ono što doktor obično radi. Ono što ne biste hteli odmah da uradite je da kažete: "Znaš onih dve stotine kompulsivnih ponašanja koja imam. Isto kao što vam vaš jezik kaže "šta je slatko. I to je dobro. I psi mogu da dobiju poremećaj koji uzrokuje da počnu da ližu svoje šape. nećete više reagovati na te pogrešne poruke automatski i bez ramišijanja.. ili vam vaše oči govore "To je crveno. Ali pošto ste bili konzistentni u radu u samousmera vajućoj terapiji ponašanja. pošto ćete unapred znati šta ćete raditi). Promenite brzinu i menjate ponašanje . Kao član ljudskog roda vi imate malu prednost na startu. a pacijent čeka da mu se stanje poboljša. dobro. (Još bolje ako ste anticipirali i planirali unapred. Bože. bićete uglavnom u stanju da to ignorišete i radite svoj posao.Sve ovo se nadovezuje na moćne izvore informacija o vezi između mozga. Uradite prvo ono što je najlakše. krzno i kožu na kompulsivan i destruktivan način - . i reći će vam: "Ovo je dobro. i nukleus-kaudatus su se združili protiv vas. Vi znate da niste zagađeni zbog tog "susreta" sa misterioznim čovekom. po duševnog života ličnosti. Ali kad jedanput počnete da primenjujete Četiri Koraka. Prefrontaini korteks vam šalje poruke da nešto nije u redu. kako bi vam omogućio da ostavite ponavljajuća. cingulatni girus.radite nešto drugo. a šta kiselo". Kad shvatite da to osećanje nema neko dublje značenje i da je to samo lažna uzbuna. Pogledaćete sebe i bićete u stanju da se upitate:" Šta je ovo osećanje?" Odgovor? To je Zaključanost-Blokiranost mozga. Lekovi su u redu. Oni zasigurno čine da neprijatni simptomi brže oslabe.. dok primenjujete petnaestomi nutno pravilo. ono je zeleno". sutra ću da prestanem da ih radim". Znaćete šta se zaista događa i prestaćete da reagujate kao marioneta. neku vrstu merila za stres. (Pogledaj Osmo poglavlje: Četiri Koraka i tradicionalni prilaz terapiji ponašanja). Može biti mudrije da počnete sa onim koje vam stvara najmanje stresa. ako mislite da će vam pomoći.Vaš Nepristrasni Posmatrač će održavati vašu vezu sa realnošću. - ŠTA TO ZNAČI: NIŠTA Ali ako uzmete OKP poruke zdravo za gotovo.

Verovatno je to ono što je Hauard Hjuz radio kad je vozio svoj avion. Hjuz nije mnogo mislio na taj način o pilotiranju. pilot sve kontoliše. sve više ćete imati zadovoljstvo da regularno vežbate U Četiri Koraka. Za osobu sa OKP-em. Ali posle nekoliko nedelja moraćete da otvorite novu kovertu. kod njega nije postojala slična asocijacija između aviona i bilo kakve zagađenosti.ako uspete da sačekate barem petnaest minuta pre nego što uradite bilo šta u vezi vaše opsesivne misli. ali je sav bio obuzet strahom od doticanja kvake na vratima za koju je zamislio da je zagađena. Za svakih petnaest minuta koliko bi se uzdržala od kopkanja svoje kože. Za komandama svog aviona on je svoju pažnju Refokusirao od OKP-a ka aktivnosti koja je zahtevala potpunu koncentraciju. imajte na umu da će vam se na kraju sve to vratiti vrednim rezultatom. Ovo je teritorija borbenog pilota. Ali ne možete svom psu reći: "To nisi ti . Dok je kvaka na vratima kod njega uzrokovala morbidan strah od smrti. Jedan mladi čovek pukne prstima obe ruke. da povećamo našu celokupnu svesnost uma i da pravimo osmišljene odluke kako ćemo da vrednujemo i reagujemo na te signale koje nam šalje naš mozak. da koristimo našeg Nepristrasnog Posmatrača. je najzad odlučila da neće više da živi sa zadimljenim svetlima u stanu i sa novinama koja su pokrivala ogledala. Pomoglo je. U to vreme. Time što Refokusirate i radite zaobilazeći vaš OKP prihvatajući ga kao ono što i jeste. Mi kao ljudska bića imamo kapacitet da posmatramo svoja sopstvena ponašanja.stanje za koje je Dr Džudit Rapaport iz Nacionalnog Instiuta za Zdravlje otkrila da može biti lečeno istim lekovima koji se koriste i za lečenje OKP-a. Mnogi ljudi uvide da je beleženje svog napretka najveća nagrada. Refokusiraj. Promenićete način na koji vaš mozak radi. Onda bi trebalo da zabeležite uspeh u svoj dnevnik terapije ponašanja. koja je nameštena na pet ili deset minuta. što bi radila kako bi se oslobodila od zamišljenih defekata i mana na koži. dodirivanje zagađene kvake može da uzrokuje strašnu pomisao da je katastrofa neizbežna.Veoma je dobra ideja da sebi obećate neku nagradukartu za pozorište ili sladoled. . Više nećete moći da se držite vaše zamišljene štoperice. pa nije imao nikakav strah od letenja. a ne smatrajući ga nečim što nije . Jedna žena se udari blago po licu nekoliko puta.to je samo tvoj pseći dermatitis. Kako vreme prolazi.prisile. njegovi prijatelji su bili totalno zbunjeni ovim ponašanjem. U avionu. davala je sebi dvadeset pet centi za novu odeću. stanjem bliskom OKP-u. zaista nije teško razumeti. ali ako ovo analiziramo u kontekstu onoga što sad znamo o OKP-u. Kad postane zaista teško i kad posao Refokusiranja optereti vašu moć volje.doći ćete do saznanja i shvatanja da ceo vaš život ne zavisi od kontrolisanja tih strašnih i napadnih osećanja. verovatno zbog pogrešnog alarmiranja u singulate -žirusu (cingulate-gyrus). Za kratko vreme osećanje straha nije moguće više kontolisati. ali se može zaobići pa se na taj način može kontrolisati. i da se vaš svet neće srušiti samo zato što vaš OKP ne nestaje. kako bi sebe sprečila od stalnog čeprkanja i kopkanja svoje kože. Jedna žena koja se već mnogo godina borila sa poremećajem telesne dismorfije. To je uzrokovano prinudnim potrebama iz tvog mozga. Letenje je bilo neka vrsta terapije ponašanja za Hjuza. Naši pacijenti na UCLA-i su razvili svoje sopstvene tehnike kojima sebe sprečavaju da izvršavaju svoje kompulsije . ODBACIVANJE TIH ANKSIOZNOSTI Aktivnost koja iziskuje vašu punu pažnju je odličan način da sebe okrenete od simptoma OKPa. Kod Refokusiranja u početku je i minut napredak. Moraćete da povećate vaš stepen tolerancije na neprijatno osećanje. Vi uradite što god je delotvorno za vas. Idi i kopaj u dvorištu".

on je jedanput doneo vizit-karticu eksterminatora. U svojoj borbi protiv OKP-a. bilo da je to biohemijski. u kojoj što više cimate čvršće vas steže. Nikad mi ne bi bilo loše". i osećaćeš se bolje sledećeg dana. kaže Majkl. ne morate da mislite: 'Sada moram da uradim Prvi Korak' . redovni nedeljni dolazak na terapijsku grupu za OKP na UCLA-i. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. Mislim da većina ljudi ovo nekako improvizuju tako da rade ono što je za njih delotvorno. I uopšte se ne oseća slično OKP-u. On je doduše ostavio ideju koju je ranije imao da je njegova prvenstvena misija da pomaže drugima u grupi koji još nisu dostigli njegov nivo uspeha. On nalazi da su za njega fizičke vežbe veoma korisne za zaobilaženje njegovih OKP." Ali moj odgovor je . Kada je stepen Majklove anksioznosti nizak. kao delu njegove stalne (biobiheviora1ne) terapije ponašanja. Ne moraš da imaš i ime za to.' Četiri Koraka su bili kao priručnik za početnike. I ne morate da mislite 'U redu. Imaš na svom umu ono što imaš. Kraće rečeno. njegova koncetracija postaje veoma intenzivna pa je u stanju da izvršava svoj stenografski posao jako dobro. U isto vreme hoću da budem realan. ovo je biohemijski problem'. imaš pristojan posao i u stanju si da ga izvršavaš čak i sa tvojim OKP-em. Majkl. Kad bih mogao da igram košarku dvadeset četiri časa dnevno. "Morate stalno da radite. Važna lekcija se može naučiti iz Majklovog iskustva kao terapeuta " Svaka ličnost mora da se bori protiv OKP-a na svoj sopstven način i svojom sopstvenom brzinom". Uz terapiju ponašanja i sve većim saznanjem o torne šta je zapravo OKP. Improvizuješ. Ustvari samo znaš da treba da uradiš nešto drugo. se seća kad sam mu dao igricu za prste. Rezonovao je da je ipak to kod njega uspelo. Ali stalno želim da radim da se tome približim. ali uvek pokušavaš da napreduješ.Važno mi je da nemam neke nerealne ciljeve. "Refokusiranje je kao izbacivanje misli iz mog mozga. Stalno izmišljaš vežbe koje će ti pomoći da sebi pomogneš". Morate da se smirite. koristite svoj mozak i izvučete . već samo da radim i postignem nešto što mogu i da shvatim da me moja anksioznost neće ubiti". je kao rad na domaćem zadatku. Uradi to i sutra. osećao bih se odlično. i onda ga napušta. To je jedini način da pređete iznad 70 procenata. ali zapravo bez razmišljanja o Četiri Koraka kao metodi. pa tako mogu da imam i više poslovnog uspeha" . on postaje optimističniji u pogledu dobijanja novog posla.. primena Četiri Koraka postane skoro automatska. Ljudi kažu: "A. Znate. neki ljudi su prejako reagovali. Džek. ali u suštini primenjuju osnovni metod. "Naučio sam da sebi kažem: 'Uradi ovo danas. nikad neće dopustiti svih 100 procenata uspeha. uzimam ga pod kontrolu. koji je savladao svoj problem pranja ruku.misli". kaže da mu je metoda Četiri Koraka dala disciplinu koja mu je bila potrebna. On je karticu uvek sa sobom nosio i hteo je da je pokaže onima koji su imali strah od pesticida kao jedan vid terapije izlaganja. Ranije je mogao da čita veoma malo jer bi ga prekidali simptomi OKP-a tako da je morao da iznova čita istu stranicu. Kako se njegovo stanje sa OKP-em poboljšava. Umesto toga. ali on sad čita nezasito i uči nove stvari: "Sad mogu da pročitam više knjiga za mesec dana nego nekad za godinu dana. Sad shvatam da ne mogu da budem Majka Tereza. sad se priseća. Za Majkla. "Ponekad". to je njegova budnost. Sad shvatam da nešto u meni. Ovo je dobar savet kod raznih stepena tretmana u toku terapije ponašanja. Oseća se kao nešto dobro". genetski faktor ili štagod da je.mislim da je ovo dobro za mene da ja ne želim da radim ovaj posao. to je dobro. već da radim nešto u čemu uživam" . Ja sad praktikujem Četiri Koraka.čoveka koji radi dezinsekciju.Vremenom.. Ja skoro osećam kako nešto udara moj mozak. Sa najboljim narnerama. Majkl procenjuje da je oko 70 procenata uspeo. i bolje ćeš se osećati sutra.

kad ih nisam prao. U početku mu je bacanje pružalo zadovoljstvo. Najzad. Džek je razumeo da mu lekovi uopše neće pomoći. što zavisi od stresa kroz koji prolaziš. I kako je Džek sebe terao da sve manje vremena provodi proveravajući. počele bi da mi dosađuju. "Počeo sam de se trudim da ne popustim pred mislima koje su mi govorile da su mi ruke prljave i da ću proširiti zarazu okolo."Ti nemaš apsolutnu kontrolu nad stvarima. shvatio je. ali da nemate osećaj da su i u redu. Moraš da promeniš ponašanje. ali sam onda otkrio da što duže ne popustim pred prisilom i vidim da se ništa loše ne događa. Do tada sam mislio da je bolje da imam i takve ruke. Isto je kad vas uhvati OKP. što više menjate vaše ponašanje i vaše misli se više menjaju". njihova jačina bi se smanjivala. Nekoliko godina ranije Džek je prestao da podnosi alkohol. morate da napustite kuću ili da se udaljite od automobila tako što ćete sebi govoriti da ste sve što je razumno uradili da bi ste ih zaštitili. Treba da ostanete mirni i da primenite Četiri Koraka da otključate vaš mozak.svoje prste. imao je strašne propratne efekte od lekova i nije mnogo napredovao u borbi sa svojim OKP-em. možete da buljite u vrata ili da vidite da je prozor zatvoren. Nešto je moralo da se uradi. ohrabrite se da nastavite. su brige koji svi imaju. Morate sebe da pohvalite za svaki i mali napredak. "Otkrio sam da kad sam ignorisao neprijatne. Na primer jedan simptom koji je čest za ljude sa OKP-em je da skupljaju beskorisne stvari. Pre nego što je tražio pomoć na UCLAi. Za Džeka je održavanje smirenosti iziskivalo dosta upornosti. Imao sam i problem sa alkoholom. Džek je bio na lečenju lekovima. Dolazila je zima i ja nisam mogao da zamislim da ću opet imati suve i ispucale ruke. kao što sam naučio u grupi. napadne misli. Ne možeš se osloniti na hemikalije da ti promene život". ali ne smeš da dopustiš da se to otme kontroli. Odlazak na terapijske grupe je bio koristan jer je bilo teško odlaziti redovno na njih a ne pokazati neki nepredak. Na kraju. ali se kasnije situacija otela iz ruku i to je postalo njegova glavna preokupacija. ili da napravim neki napor da se promenim. Tako da se ovo tačno slaže sa mojom ličnošću". Počnete da skupljate ove primere u listu slučajeva kad se ništa ne dogodi pošto ste ignorisali svoju opsesiju. Ali povremeno. tako da ne izneverite i razočarate i druge u grupi. Sve što možeš da uradiš je da radiš što god bolje možeš. sad je sve na tebi. doktor ga je savetovao: "Samo se čvrsto držite. a ne na lekove. Ponekad je Džeku bilo veoma teško da kaže da li je to što doživljava OKP ili ne. Bio je opsednut odbacivanjem stvari za koje je mislio da mu neće više trebati. Takođe sam pokušao i da smanjim preterano proveravanje kad bih napuštao kuću ili auto. Džek se suočio sa činjenicama: "Više nisam imao mnogo izbora. Ovo je bilo teško jer je bilo mnogo strahova u vezi toga šta sve može da se dogodi nezaštićenoj imovini. Onda dođete do tačke kad morate sebe da uveravate da je sve u redu". nego da podnosim strepnju i strah koje bih imao da ih nisam prao. Nije znao kad treba da . Vi ne napuštate brod zbog toga što malo propušta vodu". Kad bi Džek zvao doktora telefonom da mu kaže da su mu lekovi davali užasne glavobolje. Kad bih počeo da obraćam pažnju na njih. lakše ću to uraditi sledećeg puta. Ali počeo sam de se pitam da li je ovo vredno toga". Dok se priseća kaže da je njegov doktor postupao "kao da je pokušavao da istera virus iz mene". Naravno da sam isprva bio anksiozan. Morao sam da počnem da se oslanjam na sebe. Kad jedanput napravite napredak. Naravno biti čist i štititi svoju imovinu. Piće bi od mene pravilo drugačiju osobu i ja nisam morao da se suočim sam sa sobom. Kad se OKP zaista pogorša. Razlika je u tome da kod OKP-a ne znate kad treba da prestanete. Kaže: ''Ja imam takav karakter da bih više voleo da dođe neka velika sila i uradi sve za mene. Skloni ste da paničite i da počnete da gurate i vučete na pogrešnu stranu. Rekao je sebi: "To ti je. i onda moraš da odlučiš kad si dovoljno uradio. Džek je imao obrnut problem. Količina proveravanja može da varira.

Emi. OKP bi učinio da on sasvim prestane da pere ruke. DIREKTAN SUSRET SA NEPRIJATELJEM Kristofer. koja je imala morbidan strah da bi ako samo uzme u ruke olovku mogla da napiše nešto opsceno . mogla je da se Refokusira na rođendansku proslavu i da razgovara sa ostalim članovima porodice. i uraditi bilo šta. Danas. Danas on procenjuje da su se kod njega simptomi smanjiii za 90 procenata. fokusirao bi se na šetanje psa. to nije bio OKP. Zastao bi i uzeo nešto zemlje i prljavštine i protljao s tim svoje ruke. Brajan. I pošto svarnost ne imitira OKP. Nećeš postupiti neumesno zbog svojih strahova. Emi se uspaničila kad je domaćica restorana postavila njenu porodicu da sedi do izlaza za kelnere. Ali nije imao izbora.nepristojno. Interesantno je da je kad se pokvarila njena pisaća mašina uložila svestan napor da je ne odnese na popravku. imao je jasnu sliku realnosti. U samom ovom slučaju. za samousmeravajuću terapiju. I nikad nije razvio prisilu pranja ruku! Pošto se rukovodio Nepristrasnim Posmatračem. Ali još uvek može . Želela je da ustane i ode. gde su jasno mogle da se vide beležnice i razne olovke. To je zapravo po svom efektu bila stalna terapija izlaganjem. shvatio je da mu treba profesionalna pomoć kada je njegova opsesija došla do toga da je upitao svog prijatelja fizičara da proceni koliko bi se dugo zadržala kiselina na gumama njegovih kola ako bi on prešao preko nje.prekine sa premeštanjem i sortiranjem stvari. Posle izvesnog vremena. Sedećeš ovde kao normalna osoba. Brajan smatra ovu opsesiju "totalno bizarnorn" . njegov prijatelj je procenio da bi se kiselina obrisala posle četiri okretaja točkova). Za nekog ko je prestrašen od prljavštine. onda jeste OKP! Realnost se ne oseća kao OKP. Shvatila je da je boreći se protiv OKP-a sebi poklonila najbolji mogući rođendanski poklon. Kristofer se odmah suočio s tim. mora često da pere ruke. Za njen rođendan njena porodica je izašla u italijanski restoran na večeru. Kada bi njegovi susedi otišli na odmor zamolili bi ga da šeta njihovog psa." Pošto je to uradila. (Inače. Bio je u pravu. ili na počinak. Prošavši kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja Emi je mogla da se oseća mnogo bolje sa olovkama. Ovo je bilo nešto što je morao da radi svaki dan. koji je imao veliki strah od akumulatorske kiseline. Tad je zaključio da je to verovatno OKPsimptom. šetanje "prljavog" psa po "prljavim" ulicama jeste bilo izazov.'Rekla sam sebi: 'Ovo nije stvarno. Ali ova opsesija ga nije spečila da ponovo pere. Nećeš sad ustati. ali nije.prisilu". on pere svoje ruke samo društveno prihvatljivi broj puta svaki dan. Jedan od njegovih zadataka u restoranu je bio da postavlja sos od paradajza na pizze. Ovo je bilo kao agonija za njega jer je razvio opsesiju da je sos od paradjza zapravo krv. Kad bi se vratio kući nije sebi dopuštao da opere ruke sve dok ne bi otišao da radi. kao i strašne bogohuine misii. Pošto Kristofer radi u kuhinji. uvek je bio siguran da kad bi osetio da treba da opere ruke. izradio je tehniku "bez besmista". I to je bila opsesija. Kristofer je prevazišao misli da je sos bio krv i nije imao više problema sa pomaganjem oko pizza. to bi moglo da se razvije u kompulsiju. Znala je da će primoravajući sebe da koristi olovke ubrzati svoj opravak. Kad je to bilo urađeno. Seća se: "Samo sam svesno odlučila: 'Pokazaću suprotno. otići tamo. koji je imao opsesije oko zagađenja. opet je to samousmeravjuća terapija ponašanja. Neko vreme je govorio:" Razvio sam neku čudnovatu opsesiju da ako perem ruke više puta. Džek je bio u grupi tri godine i nastavio je da vežba samousmera vajuću terapiju. seća se mo menta njene pobede nad opsesijom. Ako mislite da je OKP.

To je zaista prokleto bizarno. poslednja stvar koju želite da radite kad izgleda da vam život zavisi od toga da li je kompulsija izvršena. Bilaje u mojoj spavaćoj sobi. ali teoretski sumporna kiselina jeste opasna. da stane i proceni opsesiju kao OKP. je neprestano ispitivala svog mladića zbog svog neosnovanog straha da je bio neveran. ali je to bilo veoma teško naučiti. umesto da im daje još . Ipak.. Ključno je stalno mentalno beleženje napretka i Preimenovanje: "Ovo je samo OKPništa zaista loše". koliko god je ono teško za primenu. Njegova bašta je mesto gde on može najbolje da radi Refokusiranje. samo puštanje vremena da prođe ipak je imalo lekovito dejstvo. Morate da imate zdrav stav prema tome." Inače. ili od čega drugog. Kao i mnogi drugi sa OKP-em. To znači da je za mene kiselina bila svuda. sasvim je prihvatljivo. tu ne postoji prava opasnost.. Brajan je veoma brz da kaže da je metod U Četiri Koraka jedino dobro oruđe koje uopšte postoji za ljude kao što je on . čini se. Skretanje svoje pažnje tako što sam radila nešto drugo je pomoglo. "Postao sam toliko đavolski umoran od toga i toliko umoran od depresije koju je to izazivalo. ali da u isto vreme ne pređete granicu.' I znate štaje za mene najteže? Dobro. Teško je preterati u precenjivanju stepena bizarnosti i besmislenosti simptoma OKP-a. Nisam mogao da radim normalne stvari. Ana je vremenom saznala da je sposobna da se odupre prisilnim potrebama da ispituje svog jadnog i izmučenog mladića svim onim ludim pitanjima i da se Refokusira dalje od OKP misli i potreba. Ana je onda kroz posmatranje konstatovala nešto dosta važno:"Oni koji imaju kompulsije mogu ponekad da sebe fizički sklone sa mesta gde izvršavaju svoje rituale. Kako bilo. zatražio je pomoć kad mu se već zaista smučilo od tih besmislica. Svakog minuta u toku dana.dobro da se seća onih noći kad je vozio iza policijskih ili vatrogasnih kola da bi očistio stvarnu ili zamišljenu kiselinu sa druma. moja pažnja je bila usmerena na akumulatorsku kiselinu" . to uopšte ne dolazi u obzir. To je veliki beg i utočište za mene". otkrila je da joj petnaestominutno pravilo. seća se: "Treći korak Refokusiranjaje bio suštinski za moj oporavak. čak i kad ne bih mogla da se stvarno skoncetrišem na drugu aktivnost. kosim i okopavam. Korišćenje kraćih intervala. Ja sam strastven baštovan i mogu da izađem tamo. On maše glavom kao u neverici: "Ja bih zapravo izlazio i čistio gradske ulice. minut ili čak trideset sekundi. Morate sebi da kažete:' Čoveče. kada bih uspela da prođem kroz petnaest minuta i pokušala sa sledećih petnaest minuta. Tako ćete dobiti dve vrednosti po ceni jedne. MOĆ SAMOUNIŠTENJA Ana. daje tu distancu. Ja sam živeo sve to vreme izvan te granice. "Dođete do tačke kad je u pitanju um nad materijom. Tako da je za mene bilo zaista teško da tu razdvojim stvari. naročito u početku. Brajan je bio u stanju da radi zaobilazeći većinu svoj opsesija. bila je na zidovima moje kuće. Neko mora da je video tog idiota sa kofama i bikarbonom sodom". Ali fizičko sklanjanje osobe iz svojih sopstvenih misli je nemoguće". koristitite ga što više možete za Refokusiranje. Skrećući stalno svoje misli na druge stvari. Čekanje je. riljam i oznojim se. ako se neko boji od pamuka ili grudvi prašine. kao što je Brajan bio prestrašenom od kiseline. stvar bez značajnog sadržaja. OKP može da učini osobu isto tako prestrašenom i od grudve prašine. Opšti princip je prost: Ako imate hobi koji volite. "Imam mnogo više uspeha za vreme vikenda kad radim u dvorištu i radim naporno. student filozofije. Uz pomoć Četiri Koraka i nešto lekova da mu pomognu u tok terapije. imala bih mnogo bolju kontrolu nad sobom pošto je to vreme prošlo". Obično.umivaonik ili vrata.

uradite drugu aktivnost.ovo je OKP". ili bi neko drugi uzeo onaj predmet iz kante. Stare uznemirujuće misli koje su činile da želim da sakupljam stvari. imam viziju noža kako seče kroz moje sopstveno meso. pre bih ja bila umorna. Ili ako je neko u toj prostoriji sa mnom. ovi mali uspesi su se nadovezivali vodeći u značajno zdravstveno poboljšanje" . Ako mogu da zaustavim kompulsiju dovoljno dugo rasprodaja bi već bila završena. Karen. Na primer. i ova je vizija toliko jaka da učini da se trgenem unazad.sigurna sam da hoće . neće biti tako snažno komandujuće. "Potpuno van moje volje. imam viziju da nožem ubadam tu osobu. Čitajte kratku priču. i sav se u to uključi. Uspeva! Ovu tehniku koristim kad vidim neku rasprodaju ili primamljivu kantu za smeće.ponašanje. bez pokušaja da ih objasnim kako bih to nekad radila. Ana će sada radije "pre dopustiti da OKP misli samo prođu preko mog mozga. Ali pošto sad znam da su ovo samo neželjene i u suštini besmislene misli. I to je zaista srećni dobitak. Nisam oslobođena od OKP-a. Kao posledica. NEĆETE TO URADITI Jedna stvar koju pacijenti na UCLA-i brzo saznaju je da koliko god stvarno izgledaju te opsesije sa njihovim opasnim sadržajima. Plodovi uspeha i sampouzdanje su mnogo slađi nego lažna sigurnost u budućnost koju mi je davalo sakupljanje materijalnih stvari. Štaviše. Lara je imala opsesiju da će uraditi . ali uglavnom mogu da imam kontrolu nad tim. Niko nikad ne uradi nešto nemoralno zbog OKP-a. jaka. Raspoređujte cveće. To je odličan opis primene principa "Ovo nisam ja . a potreba bi tad već prošla" Kako se vaše ponašanje menja. Karen i njen muž su oslobodili svoj dom oko 75 odsto beskorisnih stvari. intenzitet njenih napada OKP-a se smanjio. Zasadite biljku u bašti. Ovo je snaga vere zasnovana na ličnom saznanju i iskustvul NE BRINITE. Ona je uspešna i gleda unapred. kako sam dobijala više samopouzdanja da mogu da prevladam umesto da popustim kad OKP napadne. Karen. kompulsivni sakljupač. skoro uvek kada vidim oštar nož.ali one više neće imati tu moć nadamnom kao nekad. mogu se ponovo pojaviti.više energije. raspremanja i bacanja. započela je mali biznis. I opet. Obećanje terapije ponašanja je postalo istina. nova Karen. kao pre lečenja. a kod Njega postoji briga o tome šta se sa mnom događa. oni nikad ne izvrše tim mislima odgovarajuću akciju. Vi znate da možete to da uradite. Ne dopuštam da mi naruše duševni mir. Kompulsivne potrebe će vas proći ako skrenete vašu pažnju i ponašanje na nešto drugo. umesto da to ima kontolu nada mnom". napadna misao ili slika mi se pojave u glavi. takođe je otkrila da je Refo kusiranje jedan od najkorisnijih Četiri Koraka: "Radi nešto što voliš da radiš. Ona sad zna za veliko zadovoljstvo kada se poseduje uredna kuća i lepo dvorište i ima osećanje slobode da se pozovu prijatelji sa kojima će u njima zajedno uživati. Izađite u vožnju koturaljkama. Ta misao me smiruje i daje mi snagu". Nekako sam prešla zamišljenu liniju u svom umu i rekla sebi 'Pobediću ovo'. u zavisnosti od stepena stresa u datom trenutku njenog života. iz tame u svetlost" . (Njena opsesija oko noževa je potpuno nevezana sa njenom opsesijom ljubomore). Moj uspeh u primeni Četiri Koraka se dosta povećao. Imam oruđe terapije ponašanja i imam snagu vere u Boga. nego da dopustim da ulaze i inficiraju ceo moj misaoni proces. pustim ih da prođu pored mene. Posle dve godine čišćenja. jer ste to uradili i raniji vaš ceo pogled na život se menja od negativnog u pozitivni. Iako ona još uvek ima u manjem ili većem obimu opsesije i kompulsije. tako se menja i vaš stav. Ako se i povrate. "Za vreme od nekoliko meseci. Ali ona kaže: "Dobila sam još veću nagradu. "Ukus svakog uspeha ima jedinstvenu slast i gura vas napred u dalje uspehe.

Nisam. otklanjajući simptome. Što sam više zaposlena. i da taj život zaslužujete. niti hoću to da uradim. ponekad koristi kupovinu kao tehniku za preusmeravanje svojih opsesivnih misli i prisilnih potreba. i hoću da ljudi shvate da postoji život i izvan OKP-a. Važno je zapamtiti: OKP nikad ne može da preuzme vašu volju. Džil. koja je imala strašnu opsesiju da će ubiti svoje dete. Ovo je trenutak kada prenos brzina postaje za nas ponovo automatski. Za Karlu. takođe je naučila ovu lekciju: "Kada ne radin moj OKP se pogorša jer imam više vremena da dopustim da se pogorša. spremna je "da se vrati na glavni kolosek". Opet. Tako. "ali onda se pomerim. Neki put jednostavno moram da im pustim na volju. koja je imala velike strahove oko zagađenja i "alkoholirala bi celu svoju kuću. knjigu ili TV-emisiju. "Izašla bih napolje. da bih izašla iz kuće. To mije odbojno. Pokušam da se fokusiram na nešto drugo -projekat. Četiri Koraka su sada automatska:"To je kao da se potpisujem ili uzimam čašu vode''. Ne čini da OKP nestane. i sakuplja odeću koja bi se podelila siromašnima. Pomerim svoje misli. Ona sad shvata: "Nikad nisam postupila po nalogu opsesivne misli tako da sam mogla nekog da povredim. Ja još uvek imam OKP. i otići od opsesija. bez obzira koliko jake i napadne ove postanu". to je odgovaralo njenim potrebama. čak i u kratkim vremenskim intervalima. Džil je bila agent za nekretnine. Kada ih stalno radite. idem u gimnastičku salu. Pozovem nekog. ili možda Bog nije bio sa vama kada vas je zadesio OKP". Refokusiranje vaše pažnje na nešto drugo. onda obično nastavim sa nekim drugim poslom". "Kad uradite ove pozitivne stvari za ljude". sigurno ne na način kojim bi vi bili naterani da uradite nešto što smatrate pogrešnim. Znam da imam kontrolu nad mislima i potrebama. Ako sam napolju i razgledam naokolo. kao 'dodatni teret'.nešto nasilno koja je bila toliko jaka da od straha nije mogla da uzme ni nož za puter u ruke. fleksibilni radni časovi su pružili mogućnost da se pobrine o svom zdravlju i da pruži podršku svojim dvema ćerkama koje su sada već dve . Lara je takođe naučila glavni princip terapije: "Što se više borim da opsesije nestanu. mogu malo da ih i prevladam. Teško je okrenuti se. može da bude veoma korisno kod teških opsesija. Nemojte misliti da ste uradili nešto loše ili strašno. One ostaju sa mnom gde god idem. U Larinom slučaju postoji interesantna podeljenost: Iako se ona pored ostalog bori i sa kompulsijom kupovanja. Onda se ja pomerim i prestuktuiram svoje misli. Nikome neću reći da nemam OKP. Uzimam lekove svaki dan. misleći da uopšte više nema kontrolu nad njima. konstantno preko celog dana. moram napornije da radim da ne bih obraćala pažnju na opsesije" . To je najbolja odbrana" . Nisam uvek uspešna u pokušaju da se prebacim sa opsesivnih misli. Ovo je divan primer neke vrste prihvatanja koje čini da svi aspekti Četiri Koraka bolje funkcionišu. Biti stalno u poslu jeste deo te odbrane." Sad. saznala je. Idem u kupovinu u osnovi zato što ne želim da dođem kući i budem sama sa svojim opsesijama jer znam da se one pogoršavaju kod kuće. U to vreme. U suštini ona Refokusira svoju pažnju dalje od svojih opsesija. da nešto radim. Ako mogu da preusmerim svoje ponašanje i energiju drugim putem. Ali postoje toliko drugih stvari pored OKP-a. počnem da kuvam. "to vas odvlači od samog sebe. ove postaju jače. Karla je član Saveta škole u kojoj je njena ćerka. onda se automatski uključe kao kad bljesne sijalica. Kad se njene opsesije pogoršaju. Lara je sklona da sažaljeva sebe. toliko sam zdravija. kad je njen OKP pod kontrolom. Čak i da bi se barem sebi pokazalo da loša misao ne mora potpuno da napusti vaš um pre nego što se Refokusirate na nešto drugo. Pre toga odsustvovala je sa svog radnog mesta da bi išla da se leči od OKP-a. To je ono na šta mislim kad kažem "raditi zaobilazeći OKP".

Dženi. sa malom dozom lekova kao svojim gumenim koturom. da mogu da ignorišu svoje napadne misli tako što delaju zaobilazeći ih . Posle petnaest meseci ućešća u terapiji ponašanja i uzimanja lekova. verovatno je da se nisam mnogo promenila. Naučila sam da za mene vreme ne može da stoji čak ni za momenat. Jedanput je razvila tu ne tako retku opsesiju da je nekog udarila i . Svako uvek govori: 'Živi u momentu'. ljudi sa OKPem nikad to ne izvrše.mlade odrasle osobe. U početku su važni i veoma mali pomaci napred. Kako vreme prolazi. Ona sad može čak i da ismeva svoje tehnike izbegavanja pomoću kojih je nekad pokušavala da se izbori sa svojim OKP-em. Štaviše. on je zapravo koristio društvene interakcije kao oruđe za Refokusiranje. Refokusiram se na nešto drugo i kažem sebi da idem dalje. odnosno. isti napor ubira veće rezultate zato što se vaš mozak menja dok primenjujete Četiri Koraka. Osećaj kontrole i ovladavanja je veoma koristan i važan i treba ga pojačavati i ohrabrivati. ove misli su mu narušavale život. jasno se seća dana kada je prvi put osetila kako se njen um pomera . i izvršava druge kompulsivne ritu ale za koje je nekad smatrao da neutrališu njegove misli o nasilju. koji je bio destruktvan i uticao na sve u mom životu". Danas ona kaže: "Moj život je toliko drugačiji.Veliki napor koji se ulaže da bi se u početku napravio mali korak Refokusiranja. Što je Gari postajao sigurniji u sebe. Kad mračni glas u meni počne da mi dosađuje.otključava. radi dobrovoljno za Projekat za Sidu u Los Anđelesu. Ovo je svest mozga koji se deblokira . Spolja gledano. Kako bilo. je da može ovladati i kontrolisati svoj OKP. što je bila posledica teških i crnih misli koje su je gušile. po prvi put posle toliko godina.čak i samo na nekoliko minuta za početak . Sada izlazi na sastanke. To je veliki skok napred za nekog ko je nekad bio toliko pod vlašću svog OKP a da nije mogao da napusti svoju kuću i bukvalno je morao alkoholnim gazama da čisti vazduh koji udiše. ali je to teško uraditi kad se zaglavite u tom momentu. kaže ona "Nisam uopšte imala ideju kako je to. Gari je još od svojih tinejdžerskih godina bio obuzet napadnim mislima koje su mu govorile da "napadne" ljude s kojima bi govorio ili da pravi grube i neumesne opaske u vezi njih. Ono što je Džoana naučila. Napravio je nova pozanstva i postao druželjubiviji i sa poznanicima na poslu. Ali sada imam radosti. Dotad. ja znam šta je to. ili ih potpuno ukloniti iz svoje svesti da bi se napravio značajan funkcionaini napredak u terapiji ponašanja. Tako što je uporno radio zaobilazeći svoje OKP misli. Sad uvek pokušavam da održim kretanje unapred". nikad nije postupio prema ovim čudnim mislima. kasnije će biti dovoljan za velike korake.to im daje neki osećaj kontrole. misli daje spremna da uradi nešto kreativnije. Tako ljudi uče da nije neophodno imati punu kontrolu nad svojim napadnim mislima. Gari je bio u stanju da prekine sa lekovima. Dat mi je alat da pomognem samoj sebi. otkrio je da sve manje vremena troši ponavljajući besmislene fraze u svojoj glavi. mogu da se fokusiram na stvari na koje želim. Džoana. Niko nije znao mučenje koje se događalo u mom mozgu. bio je u stanju da se nosi sa dosadnim mislima kad bi ga ove napale dokje razgovarao sa drugim ljudima. mogu da budem ona osoba kakva je trebalo da budem. Kao što smo naučili. koja se godinama borila sa brojnim opsesijama uključujući i onu da će nuklearna radijacija sa nje preći na druge. Ako se u početku tretmana ljudi nauče da Refokusuraju. I kao deo njegovog Refokusiranja. njegov društveni život je počinjao da se poboljšava. Više nije uplašen i više se ne opire da mu se neko približi. Danas. Mogu da živim život.odglavljuje. Naravno. da mogu da steknem punu kontrolu nad tim glasom u mojoj glavi. Gari je bio u stanju da se Refokusira na druga ponašanja sve duže i duže vremenske intervale. sada je u stanju da sve ovo postavi na svoje pravo mesto. koja je u jednoj fazi počela da se "otključava ili odglavljuje". Kako je redovno praktikovao Četiri Koraka.

I može da donese jelo koje treba da se podgreje. Kakvu vrstu OKP misli Domingo ima za vreme vođenja ljubavi? Može da bude: "Da li sam zatvorio glavna vrata? Da li sam doneo stereo uređaj iz kola? Da li sam nahranio psa?" Da li partnerke primete da njegova pažnja nije potpuno sa njima? On se nasmejao: "One bi rekle: 'Da li si sa mnom?. Tako da se uzdržavam od orgazma. Iako Dženi još uvek ima malu mešavinu svih tih klasičnih OKP strahova. Ima dobar posao i mnogo prijatelja. i naravno.'Ne mogu da vozim noću jer su mi oči slabe'. ja ne mogu da usredsredim pažnju i vreme prolazi. Žene nalaze da je ovo veoma dobra ideja. ali je to malo pomoglo kod njenog OKP-a. Ona sad razume da može uglavnom sebe da krivi za to. ima jedan posao koji radi nepuno radno vreme i govori kako se nada da će iskoristiti ono što je naučila da pomogne drugima koji imaju OKP. (Ovaj intervju je dao pre braka). crn. "Kad bih išla na zabave po kućama. čak i jedva primetno. on je privlačan za mnoge žene i imao je dosta devojaka pre nego što se nedavno oženio. Jednog dana je jednostavno istrčala sa grupe vičući.jeste rad sa drugima. iako tehnike za tretman OKP-a koje sad primenjujemo. žilav. ili 'Previše sam osiromašila da bih imala kola'.-ih godina. Naravno. OKP KAO AFRODIZI]AK? Domingo je imao opesesije uključujući i strah da ima oštrice brijača zakačene za vrhove svojih prstiju sa kojima bi mogao da povredi svoju ženu kad je dodirne. Šta želiš da nam kažeš o sebi?' Dobro. "Osećam da mogu da idem bilo kuda po svetu. ali moje misli su sasvim negde drugde. bila je lečena u bolnici godinu dana 1970. Polovina mene je sa ženom. ja sam uvek volela da pomažem svima ostalima ali nikad ne bih govorila o sebi. Kažu mi da sam retka vrsta muškarca".ubila dok je vozila. ona je sad u stanju da na neki način "samo nastavi da ide dalje" kad ta osećanja udare. Ona se toga seća iz psihijatrijske bolnice: "Imali smo terapijsku grupu svakog dana. kao i da nastavim i sa drugačijim karijerama" . Posle četiri godine pohađanja našeg programa na UCLA-i Doti više ne uzima lekove. Ja sam još uvek sa njom. nijedan simptom nije nestao sve dok se nije suočila sa svojim problemom: nazvala ga je OKP-em i Refokusirala se na druge pozitivne aktivnosti.' One razumeju". to je ono najgore". Visok. izbegla bih ulazak u kuhinju tako što bih donela neko jelo koje nije moralo da se podgreva". Ovaj strahje imao veoma interesantan .moglo bi se reći jedinstven efekat na njegov seksualni život. pronašla je elegantan način da i to izbegne. A OKP misli stalno naviru. Izmišljala bi priče. sa velikim osmehorn. I vozi auto. "To je bila jedina emocija koju sam uopšte pokazala u toj bolnici. u to vreme nisu još bile razvijene. Stalno ponavljam opet i opet. pored njegovih . jer traje dugo. Ljudi bi rekli: 'Pa Doti sad je na tebe red. Njen pokušaj rešenja? Jednostavno je odlučila da više ne poseduje automobil. "Za vreme seksa teško mi je da se skoncentrišem zbog svog OKP-a. a ja kažem 'Biću sa tobom za trenutak. Uživaj. ali niko nije nikad saznao šta se dešavala sa mnom. Iako postoji tendencija da se nove opsesije uvuku u Domingove misli. Zašto nije bila u stanju da drugima kaže o svojim strašnim opsesivnim mislima? "Zato jer sam mislila da bi one mogle postati istina ako o njima govorim". Doti. Najbolje za Refokusiranje. rad u svesnoj terapiji ponašanja. A njena kompulsija proveravanja? Pa zbog toga što nije mogla ni da gleda tuđe štednjake jer bi ručice mogle da budu uključene." kaže Doti. Naučila je terapiju ponašanja kao spoljni pacijent na UCLA-i i kasnije joj je u sedmičnoj terapijskoj grupi bio predstavljen metod U Četiri Koraka. koja je izvršavala smešne rituale zbog straha da bi nešto strašno moglo da se dogodi očima njenog sina.

ljudi kao Domingo mogu da preskoče preko Koraka Ponovnog Preimeno vanja i Ponovnog Određivanja. To je jedna opsesija za drugom. Na UCLA-i ovo zovemo Aktivnim Revalorizovanjem. što je rezultat njihovog brzog Aktivnog Revalorizovanja napadne misli ili potrebe kao bezvrednog i bednog OKP-a. i kažem 'Ja mogu ovo da uradim. Radite zaobilazeći vaše simptome tako što ćete se zaposliti nečim celishodnim u čemu uživater barem u tih petnaest minuta. Ako čekam petnaest minuta. Ti ljudi ih tako nauče. on procenjuje da je kao rezultat njegovog redovnog praktikovanja u Četiri Koraka. Oni odmah prelaze na aktivnosti Refokusiranja. Nema svako tako jaku volju kao Domingo. sedeo bih ovde i ništa ne bih radio ceo dan". • Refokusirati znači promeniti reakcije u vašem ponašanju na neželjene misli i potrebe i fokusirati vašu pažnju na nešto korisno i konstruktivno. koje mogu automatski da izvršavaju. Posle petnaest minuta mentalno zabeležite kako su se vaši simptomi promenili i pokušajte da se Refokusirate za sledećih petnaest minuta . 4 . Ne možete ostati pasivni . Kad menjate ponašanje vi menjate i svoj mozak.Korak Refokusiranja . Ovo je naravno i krajnji cilj. on kaže: "Samo duboko udahnem. Uz vežbu. Tako on jednostavno eliminiše mogućnost da izvršava kompulsiju i nastavlja sa svojim poslovima. jer mogu da vidim kako se petnaest minuta pretvara u dva sata. • • Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača jer će vam to ojačati um . • Primenjujte petnaestominutno pravilo. URADITE NEŠTO DRUGO . Kad jedna od strašnih misli napadne.pobeda nad drugim opsesijama. Morate biti AKTIVNI. Važne tačke da se upamte: • Korak 3 . Ali on nije jedini koji je bio u stanju da koristi Četiri Koraka kao odskočnu platformu za svoju terapiju ponašanja. Imam stvari da uradim. sada je na pola puta do konačne pobede nad OKPem. • Ovo je korak gde bez napora i bola nema ni napretka. Ne mogu da čekam petnaest minuta svaki put kad mi je loše. da im nije potrebno da ih izvršavaju kao da recituju pesmu.

Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. Kao rezultat intenzitet vaših simptoma će opasti. Sa ovim saznanjem. Sa konzistentnom praksom.Korak 4: Ponovno Vrednovanje Revalorizovanje ''Lekcije naučene od OKP-a'' Korak 1. PONOVNO VREDNOVANJE . biće vam sve lakše da vidite šta su u stvarnosti vaše opsesije i kompulsije. Refokusiranje Korak 4. sve dok one ne počnu da blede i nestaju.Revalorizujete i Devalorizujete patološke potrebe i ogradite se od njih.REVALORIZOVANJE Korak 4 : Ponovno vrednovanje je prirodan ishod redovnog vežbanja prva tri koraka: Preimenovanja. Preimenovanje Korak 2. Ponovnog Određivanja i pripisivanja i Refokusiranja. . bićete u stanju da Ponovno vrednujete . brzo ćete shvatiti da su vaše opsesivne misli i kompulsivna ponašanja zapravo bezvredne smetnje koje treba ignorisati. Vaš mozak će početi da radi na mnogo normalniji i automatizovaniji način. Kako vaš mozak počinje da radi bolje.

Učinilo je da manje kritikujem i sudim o drugima koji pate u svojim životima". Važno je da se razume da se misao pojavljuje uprkos vašoj volji. i da se borim za dobro i istinu u meni. To je izgradilo karakter i onda kad je cepalo moju dušu. Religiozna osoba može na primer da ispituje svoje bogohulne opsesivne misli i da shvati da one nemaju nikakve veze sa posedovanjem neumesnih osećanja za Bogorodicu ili Isusa Hrista. i možete da počnete da ih jednostavno ignorišete kao jednu dosadnu napast. Revalorizovanje vam pomaže pri prebacivanju vaših brzina za ponašanje! Štaviše kad ljudi jasnije shvate svoju bolest i koriste Četiri Koraka kao oružje za savladavanje ovog neprijatelja. To me je osposobilo da se borim jače. Bila sam hendikepirana svojim poremećajem.Ljudi koji pate od opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a) osećaju tako jak bol da duboko sežu u svoje duše da bi našli odgovor na pitanje "Zašto ja?" Previše često zaključuju: "Kako sam ja užasna osoba.OKP-em. bolešću . onda ih devalorizujete. tako i o budućnosti. "BOG ME VOLI" Pošto su dobili sredstva da se bore protiv OKP-a . Vežbanje prva tri koraka postepeno otklanja strah i anksioznost. Kaže: "Ja želim da mi život bude drugačiji. Ako aktivno ne Revalorizujete ove misli kao pogrešne poruke koje stižu iz mozga . moje srce i moju pozitivnu predstavu o sebi. Džoel. sada sa obnovljenom energijom za život.oduzmete im tu navodnu vrednost . Sa ovim saznanjem treba da vidite to kao priliku da ojačate svoju veru. kroz duhovno samoispitivanje. Ona sad razume: "Bog me voli". rešena da uradi nešto značajnije od samog rada u svom poslu kako bi samo isplatila svoje račune. Kad saznate da OKP ne mora da kontroliše vaše misli i ponašanja. prvi put posle toliko godina otkriva da postoji osnovna unutrašnja vrednost samog života. "Nikad nisam imao takve depresije da bih hteo da se ubijem. Ona je Ponovno vrednovala svoj život. ali život je zaista bio robovanje" .sigurno je da ćete se demoralisati i ispuniti mržnjom i odvratnošću prema sebi. a ne odraz vaše duhovne čistoće ili integriteta. Karla govori o svojoj zahvalnosti da je njena ćerka. a da to ima veze sa medicinskim stanjem. koji je uglavnom prevazišao svoje kompulsije u vezi sakupljanja i zagađenja. Sad je "blesnula". u vezi koje je imala opsesiju da bi mogla da je ubije. uobičajeno je da dobiju i novu sposobnost da Ponovno vrednuju svoje živote i svoja osećanja o sebi i drugima. koje su uzrokovane OKP-em. Saznanje da bogohulna misao nije ništa drugo do odraz bolesti. brže ćete moći da ih odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje . U stvari što aktivnije i svesnije dođete do toga da ih devalorizujete.poruke bez ikakvog duhovnog značaja. ja sam postala intenzivnija. sada zdrava šestogodišnja devojčica. Glavni princip koji je ugrađen u korak Revalorizovanja je: Što bolje vidite šta su u stvari vaši OKP simptomi. Često doživljavaju duhovno buđenje. a ne zbog nje. Želim da pomognem drugima.tim brže i lakše možete da izvršavate korake Preimenovanja. Više nije sva utonula u osećanja krivice i besa.ljudi počinju da misle kako o šansama i vremenu koje su izgubili. osećajnija osoba. Lara se ovako izrazila: "Zbog toga što sam imala OKP. .znajući da on nikad više ne mora da ovlada njihovim životima . kad imam ovakve misli". Toliko je ljudi kojima treba pomoć. Iako je posvećeno religiozna.jeste ključ za "delanje zaobilazeći" opsesivne bogohulne misli. Karla se u svojim najtežim trenucima pitala da li postoji sila Svemoćnog koja bi bila u stanju da joj oprosti zbog toga što je imala takve strašne misli. kada su poruke koje stižu iz mozga uzete kao stvarne zdravo za gotovo. Ponovnog Određivanja i Refokusiranja i biće stabilnija funkcija vaše automatske transmisije u mozgu. sa više saosećanja za druge.

je verovatno bila više odraz uobičajenog neznanja i arogancije kod psihijatara. Ali. tj. pruža vam pravu šansu da aktivno potvrdite svoju veru u Božju sposobnost da vas pozna kakvi vi zaista jeste. ovo su zapravo testovi naše vere. Samo onda kad uzmete bogohulne opsesivne misli zdravo za gotovo i ne verujete vašim najdubljim osećanjima o Božijoj sposobnosti da odredi šta je stvarno a šta ne. Svesna terapija ponašanja kao samo tretman. Oni ne moraju više da prebacuju svoje brzine "ručno". Već je bio odbacio mogućnost uticaja demonskih sila pre nego što je otišao kod psihijatra. Pošto je bio inteligentan i dobro je poznavao sebe. ulažući napor da ih prebace kad prelaze sa jednog na drugo ponašanje. Kristofer. Bog sigurno može da napravi razliku između onoga što je u vašem srcu i što je stvarno. Kristofer se prestrašio da bi mogao da uvredi Boga i dugo vremena posle toga uzimao bi Pričest samo direktno u usta. Morate se stalno podsećati: "Ovo nije bogohulna misao. pa tako sada moram i da napravim promenu". što bi rekao jedan od njih. IZBEGAVANJE ZAMKE OKP-A U kontekstu Četiri Koraka. Stalni samotretman kao rezultat daje smanjenje jačine simptoma. Tako što odbijaju da prihvate simptome OKP bukvalno. da je počeo da zazire od Nedeljne mise i da biva nervozan već u petak ili subotu. znao je da nije bio pod uticajem zlih sila i bio je siguran da pati od neuropsihijatrijske bolesti. Na ovu činjenicu se obično ne obraća odgovarajuća pažnja. Najzad je preuzeo rizik da povredi Boga tako što je odlučio da se suprostavi opsesiji i uzme Pričest u ruku. Zbog toga što je veoma konzervativan po prirodi. da Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje postaje skoro automatsko. koji je patio od bogohulnih opsesivnih misli koje su se ponavljale. što zauzvrat poboljšava . kad je Kristofer po prvi put zatražio profesionalnu pomoć bio je grubo ispitivan pošto je pažljivo izneo svoje mišljenje da bi njegovi simptomi mogli biti neka forma opsednutosti demonima.Osećam kao da mi je život bio pošteđen. Simptomi OKP-a kod ljudi od vere obično imaju religiozni sadržaj ili prenaglašenost. Pošto se duhovno preispitao. Ja u to ne verujem i nije odraz onoga što u srcu o sećam''. naravno. i pogrešnih poruka koje stižu iz vašeg mozga. imao je opsesiju da su svi oko njega i neznajući vređali Boga tako što su uzimali pričest u ruku. iako je to danas uobičajena praksa u Rimo-katoličkoj crkvi. Oni sad prepoznaju OKP misao ili osećanje odmah pošto se pojavi. Ovo treba da bude alarmirajući poziv psihijatrijskoj zajednici danas. takoreći istog momenta. mislima i prinudnim potrebama. odnosno ona koju je on upražnjavao od svog detinjstva. Previše je psihijatara danas koji nemaju sposobnost saosećanja sa potpuno razumnim sadržajem religioznih misli nekih religioznih ljudi. sav se oznojio i srce mu je lupalo tako jako da ga je mogao čuti. nego što je to bio odraz bilo čega što se događalo sa Kristoferom dok je on pokušavao da opiše i objasni taj bol. kao o "toksičnim otpadnim materijama mog mozga". Važno je da to nikad ne zaboravite. Ovo je simptom OKP-a. Bog ga nije kaznio. Ovo im omogućuje da zaobilaze misao i prisilnu potrebu tako brzo. Na primer. kao i to da sa razlogom imam ovu bolest. Kristofer je u suštini shvatio da je bolestan i da demonski uticaji nemaju nikakve veze sa njegovim strašnim mislima. Takođe. Kadje to prvi put uradio. je pročitao članak u kojem se tvrdilo da je pogrešno uzimati Pričest rukom. Kao i sve bitke koje su vredne borbe do pobede. ljudi sa OKP-em počinju da misle o dosadnim osećanjima. razvijate to osećanje mržnje prema sebi samima. Prelistavajući konzervativni katolički časopis. Revalorizovanje može da bude shvaćeno kao posebno naglašavanje Preimenovanja i Ponovnog Određivanja. Ova opsesija učinila je da se oseća toliko jadno. Neprijatanost prve interakcije između Kristofera i psihijatra koji ga je pogrešno razumeo.

sebi ćete dati prostora da delate zaobilazeći misli OKP-a. U suštini. što uzrokuje nestajanje straha i smanjivanje intenziteta simptoma OKP-a. sadržajne misli koje treba dešifrovati zbog njihovog "dubljeg značenja". itd. vas zaista dalje pomera prilikom prevazilaženja prisilne potrebe. a zatim se Refokusiraju na drugo ponašanje. Ovako je uspostavljen jedan terapeutski raspored koji sebe održava i vodi napred. Evo jednog racionalnog načina da se ovo predstavi:  Samotretman pomoću Četiri Koraka vodi ka promenama u mozgu. vrlo je verovatno da se zapravo menja hemija mozga. i onda Refokusiranje na neko drugo ponašanje koje vam donosi zadovoljstvo. student filozofue sa iracionalnim strahovima da joj je njen mladić neveran.  Ovo ima tendenciju da poboljša Revalorizovanje simptoma. .Ponovno vrednovanje značenja tih misli ili potreba. Kako je proces Preimenovanja postao automatski. jer je tad lakše uočiti šta su ovi u stvari. koje opet vodi premajoš više Revalorizovanja. "Kada sam naučila da identifikujem moje simptome kao OKP. Ovo će činiti tako što će postepeno produžavati vreme vežbanja. oduzimate vrednost tim budalastim mislima. (Preimenovanje). što zauzvrat pospešuje Preimenovanje. Ovo znači reći sebi: "U redu je. što olakšava Revalorizovanje. uvidela sam koliko je kontraproduktivno da izvršavam prisile i da se zaokupljam opsesijama. Snažan um je um koji može da zabeleži i suptilne pro mene i da razume njihove implikacije. koristeći U Četiri Koraka. što uzrokuje da prisilne potrebe blede i nestaju. nije najpogodnija za samotretman onih koji pate od OKP-a. Ponovno Određivanje i pripisivanje i Refokusiranje.i najzad Revalorizovanje . Znamo da u tradicionalnoj terapiji ponašanja tehnika u kojoj anksiozni pacijent treba da pasivno zanemaruje svoje prisile oko jedan sat. pošto je bio izložen stimulusu koji uzrokuje jake prisilne potrebe OKP-a.  Revalorizovanje olakšava Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje i vodi ka više Refokusiranja. bila sam delom oslobođena od OKP-a. Pored toga petnaest minuta rada fokusirane samousmeravajuće terapije ponašanja. Tako što ćete pokušati da čekate petnaest minuta i da onda postepeno povećavate ovaj vremenski interval. Ovo vodi ka dalj im promenama u mozgu. koristeći U Četiri Koraka. kaže da je njen oporavak delom zavisio i od njene sposobnosti da posmatra svoje OKP-misli i potrebe u drugačijem svetiu. Kod Revalorizovanja shvatate da vaše opsesije i prisilne potrebe nisu važne i da možete njima da ovladate. Ono što bi bolje mogli da urade ljudi sa OKP-emje da nešto izmene klasičnu terapiju ponašanja tako što će vežbati samousmeravajuću prevenciju reagovanja. umesto da ih smatram za važne. Krajnji rezultat je jasno opadanje intenziteta simptoma i značajan napredak u kontroli nad reakcijama u ponašanju na preostale opsesivne misli i prisilne potrebe. nego petnaest minuta nefokusiranog čekanja. onda Ponovno Određivanje i pripisivanje toga kvaru u mozgu. Moćan um kakav ćete razviti kroz vežbanje Četiri Koraka će se sve više osposobljavati da uoči čak ineprimetne pozitivne promene kod simptoma OKP-a i da shvati dublje implikacije ovih promena. A koje su to dublje implikacije? To je činjenica da menjate svoj mozak menjajući svoje ponašanje. Ana. ovo je samo OKP".Revalorizovanje tako što smanjuje napor potreban da se odbace simptomi OKP-a kao bezvredno smeće (što ovi i jesu). da ponovo preuzimate kontrolu nad svojim životom.umesto da perete ruke ili proveravate vrata. što uzrokuje dalje promene u mozgu i veće opadanje simptoma.  Za vreme Refokusiranja.

prepoznaćete je čim se pojavi i odmah ćeteje Preimenovati.. opomenula: "Kako znaš da nećeš to i da uradiš? Sigurno da je Čarls Menson bio opsesivan. BORBA VOLJA Pošto vas opsesije prate svuda. Kao što neko reče: "Ne možete da napustite svoj mozak". tu je i osećanje. mogu i da ne budu metafizički dokazivi. psiholog. Odgovor glasi: "Zato što zaista to ne želim da uradiml To je samo opsesija. iako je opsesivna misao još tu. Avion bi mogao da se sruši. tu je depresija. Džefri Damer je bio opsesivan". umesto što čekate da korak Revalorizovanja dođe na red. Oni su vas . samo pogrešna poruka iz mozga. Ali sad. svaki put . koje obično dolazi u borbi sa kompulsijama-prisilama i naravno odgovara na stalno pitanje "Kako da budem siguran da neću to i uraditi?". kao što sam to ranije radila". na red dolazi drugi međukorak. To ne može nadvladati moju volju". oni nisu imali osećanje krivice. (ili zemljotresa ili druge nesreće). Anticipiranje podseća da će se opsesivne misli pojaviti i po sto puta u toku dana tako da ne budete njima iznenađeni. Praktikovanje U Četiri Koraka joj je donelo ne samo oslobođenje od patnji OKP-a. Dok to radite. Lara je ophrvana mislima o nasilju sa noževima. veoma je važno da Aktivno Revalorizujete opsesiju. i opet biti šokirani i uznemireni zbog nje. Ali Lara sada razume: " Oni su bili psihopate. ja ne želim posledice. zamišljajući ga "kao nekoga pametnog i uvrnutog koji pokušava da me uhvati". živeti jedan pakleni život. Opsesije ne mogu uvek da se pobiju logikom. Vi ne želite da imate opsesivne misli. Predlažem da Aktivno Revalorizujete.. Pacijenti sa OKP-em su skloni da stalno uranjaju u razmišljanja: "Šta će se dogoditi ako stvarno uradim to neispravno ponašanje? Ako udarim nekoga. a ne zbog vas.za nju je nemoguće da razmišljanjem nađe izlaz iz ovih opsesija koje su veoma bolne. ali Prihvatate da one postoje i pored vas. Jedanput ju je prijateljica. više ne nasedam na opsesiju i izvršavanje prisila. zasnovane na opsesivnom strahu od avionskog udesa. kaže ona. Oni nisu dobijali pogrešne poruke iz mozga.Onda je postalo lakše da ignorišem zamke koje mi je OKP postavljao". nećete dopustiti da sebe teško prekorevate i okrivljujete. pošto je osoba npr. Ali ono što sigurno znamo je da će osoba koja stalno izvršava kompulsivne radnje. ili seksualno nasrnem na nekoga?" Oni zapravo vide sebe kako su u lisicama odvučeni do zatvora. uz pomoć dva pomoćna koraka. " Činjenica da nema nikakve veze između avionskog udesa i propuštanja osobe da uradi svoju prisilu. ili će . To jeste čudesna činjenica kod OKP-a. čak i ako su nasilne i ekstremno neprijatne. Pošto su Anine uznemirujuće i napadne misli po prirodi nerešive -"Kako bi neko ikad mogao biti siguran da mu je voljena osoba verna i na delu i u mislima?" . Na ovaj način ćete ih u isto vreme i Revalorizvati. dok bi ljudi okolo vikali: "Gledaj! On je to uradio!" Stoga. ne možete da se od njih udaljite kao kad se udaljavate od štednjaka ili vrata. Za mene postoji krivica. "kad sam videla trikove OKP-a mnogo puta i naučila kako da zaobilazim OKP u mislima i akciji. Naučićete da pređete na drugu misao ili ponašanje. Ona pomaže sebi i tako što personifikuje OKP. da ljudi mogu imati tu istu pomisao i hiljadu puta u toku dana. ignorisala unutrašnji glas koji joj kaže: "Uradi ovu prisilu. Kad prihvatite da je vaš problem izlečivo medicinsko stanje. Tako što ćete Anticipirati svoju opsesivnu misao. koji su deo koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja: Anticipiranja i Prihvatanja.ako ne naprave svestan napor da ih Anticipiraju.''' Štaviše veoma je veliko pitanje da li su ova dva zla čoveka zaista bili opsesivni u bilo kakvom pravom OKP smislu. kritikujući vaše unutrašnje motive. već i jedan jači osećaj vladanja sobom i samopouzdanje da može da se nosi sa skoro bilo kojim problemom.

Inteligentan sam i imao sam dosta potencijala u mnogim oblastima. Mislim da je to deo procesa oporavka". ljudi sa OKP-em ne mogu da prestanu da se pitaju koliko su mogli da postignu da nisu proveli toliko vremena noseći se sa svojim opsesijama i prisilama. On traži odgovore na pitanje zašto se kod njega razvio Opsesivno. U vreme čekanja uvek vežbajte Četiri Koraka. "želi da uzme nož. razumem kako je to teško i nikad ne kažem: "Samo to uradi" na neki nemaran ili bahat način. Majkl. Rekla mi je: "Ja neću to uraditi jer ne želim to da uradim. naporan rad. Nikad to ne bi mogla da uradim". Kao rezultat ovoga ćete vide ti svaki mali napredak kao pobedu. koje se postepeno povećava do petnaest minuta ili duže. Jedna od ironija OKP-a je da omogućava nekim ljudima da funkcionišu veoma dobro i intenzivno jer je njihova sposobnost da uoče detalje vrlo dobra. da bi ste produžili taj interval. posao koji ne želim da radim. i da ga stavi u svoju glavu i iseče bolestan deo mog mozga". Budi se umoran i pita se:"Zašto ja ne . umesto da vidite svoju nesposobnost da potpuno prevaziđete svoje strahove iz prvog. Majkl dosta čita o duševnim oboljenjima i njihovim uzrocima. To je neverovatna misterija i želim da je sam izučavam. OKP je to prouzrokovao. drugog ili trećeg puta kao demoralizujući znak neuspeha. ali rezultati su velika nagrada. bilo kakav mir od njega mora da bude zarađen! Krajnji cilj je naravno da strahovi nestanu zauvek. Mnogo puta su mi ljudi sa OKP-em rekli "Lako je reći. izjavio je: "Moj OKP je ubio moj uspeh. kako kaže.meditiriali o zlim stvarima o kojima su želeli da meditiraju. Štaviše. To jeste težak posao. dosta pomaže u ovom procesu. Ima dana kad. I u pravu je. Pita se: "Da li je pored biohemijskog faktora još nešto bilo razlog da sam tad bio taj tužni osmogodišnjak u školi? Da nije OKP bio posledica emocionalnih faktora.Kompulsivni Poremećaj. to je bitka koju ne možete izbeći jer OKP ne daje mira. Mi na UCLA-i smo otkrili da korišćenje progresivnog čekanja. Lara i ja smo razgovarali o ovoj razlici. Verujte mi. Godine praktikovanja rituala OKP-a izgleda da stvaraju veštine koje povećavaju moć pamćenja i opservacije na način koji može da bude veoma prilagodljiv. ali to me je zaista ubilo. i kako bi možda jednog dana došao do tačke na kojoj želim da budem. uvek možete da pokušate da spojite ta vremena čekanja. uz deljenje zadatka na manje delove. ponovno procenjivanje situacije dok ste još anksiozni i beleženje promena u vašim reakcijama. Kad beležite svako smanjenje intenziteta vaše anksioznosti i prisilnih potreba i zapišete koja aktivnost uzrokuje najveće smanjenje anksioznosti. U pokušaju da što bolje razume kako je to uticalo na njegov život. ti znaci napretka će ojačati vašu rešenost da nastavite težak rad u metodi Četiri Koraka. zajedno sa drugim štetnim faktorima kao što je genetika? Ja želim da saznam kako sam došao do tačke na kojoj se sad nalazim. Na nesreću. LAKO JE REĆI . Ja mrzrim svoj OKPjer mi nije dopustio da radim ono što sam želeo da radim".TEŠKO JE URADITI Meni kao profesionalcu na polju medicine veoma je teško da posmatram ljude kako se bore da bi prevazišli svoje opsesije i prisile. Videćete da u ulozi svog terapeuta aktivno pomažete sebi. Teško je uraditi". Ne želim da bilo koga povredim. čini ovaj cilj dostižnijim. Ujutru se probudim i odvezem se svojim 'Dodž Koltom' na moje radno mesto stenografa. Naravno. koji ima opsesiju da mu se pantalone skupljaju. Beleženje aktivnosti koje radite za vreme Refokusiranja i Revalorizovanja kao uspeha koje ćete zapisiviati.

što ih čini konstantno umornim. koja je imala opsesiju oko Gosn. kako Majkl kaže. Naravno. ili da racionalizuju svoja u suštini samouništavajuća ponašanja. i onda za to da krivim moj OKP. tako što su verovatno lečili i depresiju u isto vreme zajedno sa OKP-em. mogu da uzmem poslove koji su ispod mojih mogućnosti. Sigurno je da mi zato ne treba obrazovanje sa koledža". Alkoholizam je raširen u njenoj porodici. Ali Barbara je uvek imala veliki problem sa samopoštovanjem. To mi takođe omogućava da izbegnem rizike. Drugi ljudi sa OKP-em mogu da koriste svoje medicinsko stanje kao dobar izgovor za svoje neuspehe. Više sam o tome mislio nego o bilo čemu drugom. Tako da radim stvari koje mogu da uradim i vezanih ruku. Kafe. ovo su problemi sa samopoštovanjem.honor degree). Kaže: "Odlično se osećam zbog toga". kao dodatak terapiji ponašanja. Ako su ovi poremećaji hronični. Kad sam shvatio da je OKP bio samo ometajuća buka. Tako da je praznina stvarna. su mu pomogli da bolje spava i efikasnije funkcioniše na poslu. Sad je to uglavnom otišlo. dok nisam počeo da ispunjavam prazninu sa pozitivnim aktivnostima. U isto vreme. pa je jedno vreme mnogo pila i imala nastupe preteranog uzimanja hrane kako bi lakše izdržala stresnu situaciju života sa ocem alkoholičarem. iz te oblasti". mogućnost da je OKP iskomplikovan depresijom se mora ozbiljno uzeti u obzir. "Kad imate OKP. a ne problemi OKP-a. Džeremi je takođe prevazišao svoj strah od korišćenja javnog toaleta kao i većinu drugih strahova. ja u to ne verujem. Barbara spremno daje do znanja da ona uvek uzima lošije poslove.da mu je hrana zagađena alkoholom). Rekla sam im da se previše bojim. dok sam spavao". Psihijatri obično prave referencu prema ovim izgovorima kao "sekundarnim dobicima" OKP-a. Nisam razmišljao o svojim opsesijama oko hrane već dve godine". Večeravanje više nije bilo mučenje. Barbara. da sam sposobna .) Neki put. "probudio bih se osećajući se kao da sam pretrčao maraton. Potpisala sam ugovor i onda pobegla od toga. nije neobično da prođu kroz period tugovanja zbog "gubitka" OKP-a. Na papiru (sertifikatima) izgledam odlično. jer "ne mora da bude zbog OKP-a. To je bilo veoma neprofesionalno od mene. shvatio sam da mogu i da uživam u svojim obrocima. Seća se: "Ranije se nisam nikad tako osećao. je osetio prazninu u svom životu. vaše samopoštovanje je tako slabo da ste skloni da okrenete svoj bes prema sebi samima i kad to . bila je privremeni radnik pri Ajvi Ligi (Ivy League . Lekovi. Džeremi. Na ovo moram da pazim jer ne mogu celog života da koristim OKP kao izgovor". GUBLJENJE "STAROG PRIJATELJA" Kad ljudi uspešno Revalorizuju svoje simptome i ponovo preuzmu kontrolu nad svojim životima. Isto je to i sa OKP-em. I znam da verovatno nikad neću ponovo dobiti drugi takav posao. Pozitivne misli i osećanja su došla sa njima. Problem samopoštovanja je takođe bio problem i za Karlu. Vredno je napo menuti da je njen rad kroz terapiju Četiri Koraka poboljšao njeno stanje sa OKP-em tako da ona sada lakše preuzima odgovornost. Ona govori: "Znam da sam pametna. znam daje štednjak isključen. Ja sam zapravo žalio za svojim OKP-em.i u isto vreme mislim da nisam dovoljno dobra.činim više?" (Mnogi ljudi sa OKP-em imaju poremećen red spavanja. (čije su anksioznosti uključivale i strah . već zbog nedostatka vere u moju sposobnost da uradim neki posao. "Iako je teško priznati. Godinama je OKP upravljao mojim životom i bio moj život. Kako su opsesije i prinudne potrebe postajale sve ređe. Znam da su vrata zaključana. Koristila sam anksioznost kao izgovor. Osećanje je ostalo. Nedavno mi je ponuđen odličan posao. i naravno da su jednostavno angažovali drugog. ali sebe potpuno potcenjujem.

nije posle toga mogla da ide ni na jednu sahranu. da ne naprave pokušaj da sebe poprave i unaprede. Anksioznostje deo toga. Ona želi da ohrabri druge ljude sa OKP-em da koriste oruđe Četiri Koraka.nije opravdano. Kad je dobila telefonski poziv. U svojim četrdesetim. ali kad je našla malog miša zalepljenog na mišolovci. Na kraju je ipak naterala sebe da nosi svoj najbolji beli platneni kostim. (više ne alkoholira celu kuću). za mene je do tada bilo neverovatno. koja je bila deo porodice već jedanaest godina. se razbolela i Džil je koristila miša kao pripremu za smrt mačke. zašto mu nisam rekla ovo drugo?" To je kao sa OKP-em. Ostajati tako smiren. Sledeća prepreka je bio majčin pogreb. Vežbanje Četiri Koraka može da pomogne u rešavanju oba ova problema. "I šta bih onda uradila? Da li bi ceo grad onda bio zagađen?" Džil je već bila u terapiji kad je mačka uginula. izgovor da ništa ne urade sa svojim životima. Znala je da je kraj blizu i na dan kad je njena majka umrla. redovna je u dolaženju na našu OKP-terapijsku grupu na UCLA-i. Najveća proba za Džil. Verovatno da ako vam je neko rekao nešto. Imate tendenciju da se ljutite i kažete: "Zašto nisam to i to uradila drugačije. Postoji mnogo produktivnih talentovanih ljudi koji jednostavno propuštaju svoje živote zbog ove bolesti". Bila je obuzeta strahom da će njena mačka prestati da diše pred njenim očima. (kojima bi se ovi mogli zadaviti) i da je možda olabavio znakove na automobilma (stvarajuići tako mogućnost da se ovi otkače na autoputu i probiju prednje staklo vozila). Seća se: "Mi smo na našem putu do veterinara svratili do video-kluba da vratimo kasetu.samo taj problem . Na neki način. nije se osećala primoranom da baci kostim. Sigurno da ako bi stigao mučan poziv iz bolnice tog dana. jer vidi kako "često ljudi koriste OKP kao štake. njegova smanjena mogućnost da funkcioniše i njegovi pogoršani odnosi . šta god da je nosila tog dana bi automatski postalo "zagađeno". umesto da shvatite da je moguće da problem nema nikakve veze s vama". koji je imao opsesije da je možda gurnuo spajalice u kafu svojh kolega. Džil je napravila kompromis. IZGUBLJENE ŠANSE Džoš. I to je bilo to. došao je do toga da jasno razume kako njegova krivica. baš onako kako je ona radila na svom putu ka oporavku. Postavila je mišolovku. Zbog toga što je vezivala početak svog OKP-a i velike strahove od zagađenja za pogreb svoje prijateljice. Ponovno proveravate sebe svo vreme. i već je bila sposobna da se nosi sa time. tek je trebalo da dođe kasnije. To takođe ojačava njenu rešenost. osetila se tako strašno da je počela da mu donosi vodu. Poljubila je mačku za poslednje zbogom i istuširala se. konsultovala se sa sveštenikom koji ju je mudro posavetovao da majka ne bi želela da se ona razboli zbog toga. Na lečenju je Džil naučila da Revalorizuje svoje strahove od smrti i zagađenja. umesto da rešavate problem . Ona i ćerka su odnele cveće do plaže i tamo održale privatnu ceremoniju u slavu njene majke. ili vam se nešto negativno desilo tog dana.dečje korake (baby steps). praveći male . ona se mnogo dvoumila šta će obući za posao. ja sam to uradila da bi mogla da se suočim sa smrću". Prvo.vi to primate dublje i to internalizujete. Moguće je da OKP doprinosi da se loše navike stvore i u misaonom procesu. shvatila je: "Ne mogu uvek da upadam u velike životne krize kad god neko blizak umre". Iako je Džil oslobođena većine svojih problema prisilnog pranja i čišćenja. da ne bismo plaćali za još jedan dan. Njena voljena mačka. sa smrću njene majke. grupa joj pomaže da Ponovno vrednuje svoj život da shvati "da joj je mnogo bolje nego mnogim drugim ljudima". "Znala sam da će da ugine. Osećajući veliku krivicu zbog toga što nije htela da ide na majčin pogreb. zašto sam to rekla nekome. Njen prvi mali korak je bio terapija izlaganja na koju se sama privolela. dok je ova bila još tinejdžer.

to znači da vreme provedeno u izvršavanju prisila rezultira u gubitku šansi i prilika na poslu i drugde u životu. kako reče Brajan: "Oni bi mi odavno rekli 'Idi do đavola'" . će je odbiti ako bi to značilo da će se vratiti ovozemaljskom životu kao osoba sa OKP-em. Stoga. kako ste to već naučili. Čak i ako ne možete da shvatite da je vaše vreme vredno u ekonomskom smislu.pre nego što je započeo sa terapijom u našoj UCLA grupitoliko je bio očajan da se zakleo da ako umre. samo da uradim ovu prisilu jer ću inače svo vreme da brinem i to će me ometati u mom radu". kako je on to video. Inače borba sa OKPem za njega ipak ostaje stalna. a povređivali su i njega i druge. i ujutru bih se budio mrtav umoran". u kojoj je radio. Ekonomski izraženo. po bilo čijoj definiciji. Uobičajena i ozbiljna greška koju ljudi sa OKP-em čine je da kažu: "Dobro. Ali on danas može da posmatra svoj napredak i da sa ponosom govori o velikoj dobrobiti koju je dobio boreći se protiv bolesti. koji se bori sa potrebom da noću pere i riba ulice da bi ih očistio od akumulatorske kiseline. Džošov koncept o gubicima u šansama je tačan. Da nije bio suvlasnik u firmi za prodaju kola. mogao bih da izađem tamo i steknem više novca i više dam drugima". ako mu bude nekako ponuđena druga šansa da živi. Prvo. njegove nedovoljne rešenosti da finansijski podrži prihvatilišta za beskućnike. OKP uzima svaki gram vaše energije. Ponekad je ovakvo rezonovanje pomagalo i Džoš je zaista Revalorizovao. preuzima toliko od vašeg života. Brajan. a duševno izmoren od stalne obuzetosti svojom opsesijom. Ali postoji drugi problem. izvršavanje prisile će samo pogoršati kompulsivno osećanje. Zato imajte na umu: Ako uradite nešto korisno umesto vašeg OKP-a. Svaki dan u surovoj agoniji: "Mogu otvoreno da kažem da sam mrzeo prokleti izlazak sunca. onda bih se vraćao kući jedva se vukući. kao i mnogi drugi ljudi koji pate od OKP-a. Ovo ne znači da baš govorim o spasavanju čovečanstva. postoje veliki troškovi izraženi u šansama za izvršavanje prisila-kompulsija". vi ne samo što ste traćili vreme radeći bezvezne prisile. Deo Džošove krivice je bio zbog. "MALO SVETLOSTI U MOJOJ DUŠI" . Kad se našao na najnižoj tački . Jedna prisila-kompulsija vodi ka drugoj. Molio sam se da dobijem smrtonosnu bolest. Još jedan prokleti dan sa OKP-em. Bio bih napolju u 1:30 ujutru.sa rođacima i prijateljima. dolaze od njegovog OKP-a. ribao ulicu. kaže: "Vreme koje ljudi sa OKP em troše radeći potpuno iracionalne stvarije najveći gubitak. Fizički je bio izmoren od nedostatka sna. što je i glavni način da menjate vaš mozak i da se poboljšate.To je vreme koje vam se nikad neće vratiti. kao što je da sednete i porazgovarate malo sa svojom porodicom. To je vreme koje je trebalo da provedem sa mojom decom umesto što sam ribao ulice. To jeste zapravo odgovor zašto nema prave vrednosti u izvršavanju kompulsija. Više ne mogu ovo da podnesem"'. Količina vremena koju provodite izvršavajući sve te kompulsije bi mogla da se utroši na rad na nečemu zaista korisnom. Zašto? Zato što vam napor koji ulažete izvršavajući prisilu oduzima vreme. još jedan prokleti dan sa strahom. to je takođe i Refokusiranje. "Kad to izrazimo stručnim ekonomskim terminima. izvršavanje kompulsije-prisile da bi ste sprečili neku zamišljenu i nelogičnu katastrofu još uvek nije dobar posao. To može da bude nešto veoma prosto i osnovno. Tako daje sebi govorio: "Kad bih mogao da izbegnem ovu opsesiju. Samo sam se molio: 'Bože uzmi me. udaljuje od drugih ljudi i od rada na nekoj celishodnoj i produktivnoj aktivnosti. I to jeste pravljenje novih šansi i većih vrednosti. Brajan je prošao kroz težak period za svoj brak i kroz teška vremena sa svojom decom. već ste za to vreme takođe izgubili priliku da uradite nešto korisno.

Ona kaže: "Nikad me nećete čuti da kažem 'O. Ono što je zaista najviše želela. fizičku. blokiran mozak je oslobođen. Takođe je želela da iskoristi svaki čas svog vremena koje bi imala za odmor. I ona je to i uradila. a da je izgubljeno vreme otišlo i nikada se neće povratiti?" Karen je sad u svojim pedesetim. Njena priča je takođe elegantan opis nekoga sa poboljšanim funkcionisanjem mozga: kretanje napred. Lara. da bih mogla da smestim još stvari. "Pretpostavljam da bi to bio cilj broj jedan za sve one sa opsesivno. On vodi u interni (i naizgled eterni-večni) nemir. To je bilo neverovatno! Znala sam šta se događa sa mnom. Naučila je da iako nije mogla da spreči prisilne potrebe. stresa i frustracije. kaže: "'Nikad se ne predaj' je moj moto. i da mogu sebi da pomognem. Možda mogu da pomognem drugima sa OKP-em i Tureovim sindromom. Džoana. Trošila sam sate tragajući za stvarima koje su bile beznadežno izgubljene u tom lomu i haosu. Ona filozofski obrazlaže: "Ja neću sebe da maltretiram zbog svih tih . tako mi je drago da imam OKP jer je to tako veliki izazov i potpuno je izmenilo tok mog života. krijući svoju strašnu tajnu. i to se nikad ne može nadoknaditi. Mogla sam najzad da vidim nešto malo svetla u svojoj duši. nije više blokiran u jednom momentu već se pokreće napred. Znam da sam danas jača ličnost zbog toga.što se sve sabralo u najmanje jednu deceniju mog života. Sad mogu da pomognem i drugima u njihovoj svakodnevnoj borbi protiv OKP-a. Na nesreću ja to verovatno nikad neću otkriti ali i to je u redu" . mahnitu aktivnost. nude nam neke duboke filozofske samospoznaje. Po prvi put sam mogla da doživim osećaj da se moj um pomera.a sati i godine zapravo da se sve to raščisti . kad je saznala da ima posla sa bolešću zvanom OKP postavila je pred sebe pragmatične i duhovne ciljeve. Godine trvenja. Niko sa OKP-em ne treba nikad da se preda.Oni koji su Revalorizovali svoje simptome i prešli na Revalorizovanje svojih života. Ona kaže: "Vi nemate pojma koliko vremena sam provodila svakog dana nameštajući stvari. može da kontroliše svoje akcije povodom tih potreba. Karen je uvidela: "Ja nisam loša osoba zbog toga što imam potrebu da sakupljam stvari iz kanti za smeće". i emocionalnu premorenost". Dok je bila na terapiji na UCLA-i. To mi je pomoglo da postanem bolje ljudsko biće". koja je izgradila produktivan profesionalni život uprkos činjenici da ima OKP i Tureov sindrom. kako sama reče. Često zamišljam kako bi život bio lep bez OKP-a i Tureovog sindroma i kakva bih ja bila. OKP je težak rad. Ja sam uspela da dobijem diplomu. nije više "zaglavljen u brzini". ali sve što mogu da kažem je da sam se naučila saosećanju i osećam se srećnom zbog toga. Ipak izgubila sam više od decenije života zbog OKP-a. kako nam to ilustruju sledeći primeri. kad jedanput sebe oslobodi od kompulsija koje su uzimale toliko vremena. To što imam OKP i Tureov sindrom mi je pomoglo da se bolje uklopim sa svojim klijentima. Verovatno da ću se uvek boriti sa OKP-em i Tureovim sindromom. Karen. Poželela je da ima dom ispunjen svežim vazduhom i sunčevom svetlošću . koja je godinama bila zaokupljena mračnim i teškim mislima. sa osećanjem bespomoćnosti. otkrila je pošto je počela redovno da vežba Četiri Koraka: "Moj strah je počeo da nestaje i moj život je počeo da poprima neki smisao. u dobu kad ljudi obično ponovno ocenjuju svoje živote. beznadežnosti i tuge".kompulsivnim poremećajem. kompulsivni sakupljač koja je dozvolila da gomila starih stvari preuzme njenu kuću i njen život. Zašto ranije nisam uvidela da se materijalne stvari mogu zamenitinadoknaditi. i to je u redu. jeste smirenost. Neki govore da sve loše stvari koje nam se događaju u životu imaju razlog i pouku. duševnu. Bili su sati potrebni da se dođe do svih tih stvari .' To jeste izazov i bio je. Nisam sigurna da se slažem sa ovim stavom. da magistriram i da postanem savetnik.previše dugo je držala prozore zatvorene barikadama.

kompulsivnog perača ruku. On je nalazio da je ovo pomešana blagodat.'Evo me ovde. Džek je razvio dobre navike prilikom Revalorizovanja svojih prisilnih potreba OKP-a. da bi povećao svoje samopouzdanje i da bi prevazišao svoj otpor promeni. Pokušavam da ne budem preoštar prema sebi. Rizikujte. On sad uči da primenjuje princip Revalorizovanja na opštiji način. Opisao je: "Naravno da sam u početku bio anksiozan (da se oduprem potrebi da perem) pri pranju. Vaša budućnost je u vašim rukama". Njena najveća greška koje je sad svesna. Nemojte da budete žrtva ove bolesti. "Ja pokušavam da radim na svom OKP-u svaki dan. dok je radio na svojim kompulsijama pranja ruku pomoću metode U Četiri Koraka. "Možete da ispunite mnogo vremena sa OKPem i onda imate problem kada nema OKP-a. Sa OKP-em postoji veliki otpor prema promenama" . ali to morate uraditi. Džek je povećao svoj stepen samopouzdanja. ali nikad nemojte nipodaštavati uspehe koje zapravo pravite. Ukratko. to vam je lakše sledećeg puta. takođe je postalo važan faktor za Džeka. Sada se bolje oseća na poslovnim intervjuima i njegovo celokupno funkcionisanje nastavlja postepeno da se poboljšava. "Ja se samo razbesnim i mislim. Teško je da se potpuno oslobodite ovog problema. samo uzalud trošim svoje vreme Mogao bih barem da budem napolju tražeći neki dobar posao ili kod kuće radeći poslove'. probleme sa koncetracijom i loše odnose prema ljudima. održavanje dnevnika sa zapisima vaših uspeha pomoći će vam da postignete ovaj cilj. Vreme. naročito kućne poslove: zalivanje. Kod kuće se osetio da vlada situacijom i voleo je da radi stvari na vremenski efikasan način. vi radite da bi ste naučili kako da Revalorizujete vaš OKP naniže . Budite pobednik nad njom. Možete reći: 'Ja želim da uradim i više ". ali sam onda otkrio da što više vremena ne popustite prisili i tako iskusite da se ništa ne dešava. Bendžamin. Onda dobijate listu slučajeva u kojima se zaista ništa ne događa kad ignorišete opsesiju". da radim na nekim suptilnijim simptomima i načinima razmišljanja. prijatelja ili člana porodice. sa .godina. Na primer. Posle terapije ponašanja možete da uradite poslove brže. ovo osećanje je samo dovelo do veće frustracije na radnom mestu. SAMOPODRŠKA Nemoguće je prenaglasiti važnost učenja pravljenja rečenica samopodrške kao integralnog dela rada metodom U Četiri Koraka. Imajte nekoga voljenog da vam pomogne i ohrabri vas. je bila što je dopustila da je njen lažni ponos spreči da potraži pomoć pre nego što beskorisna gomila stvari ovlada njenim životom. nikad nemojte smanjivati značaj ili potcenjivati važnost čak i najmanjeg vremenskog intervala čekanja . Na nesreću. Imati poverenja da pustite drugoga da vas vodi će biti jedna od najtežih stvari koju ste ikad uradili. a Revalorizujete svoje uspehe terapije ponašanja naviše . Zašto ne potražiš neki bolji posao?' Ali to je smešno. Uradila sam što sam bolje mogla. sada je u svojim srednjim 40-tim godinama. uključujući proveravanje i čišćenje. hranjenje mački. Tako što je učio da beleži svoje uspehe i pravi mentalne beleške koje bi ga podržale.odlaganja pre izvršavanja prisile. da bi sebe izveli na put oporavka. ali morate sebe da pohvalite za svaki napredak koji napravite". Borio se sa svojim kompulsijama. višak sati u toku dana koje ljudi sa OKP-em otkriju da imaju kada ih više ne provode izvršavajući prisilne radnje. Uradite to sada. Žena bi mi rekla: 'Nikoga nije briga ako ti opereš veš. Postao je još više frustriran jer mu je privremeni posao bio u osnovi veoma dosadan. Džek je imao loš radni dosije. čiji se snimak mozga PET skenerom nalazi na slici. Naravno. pranje veša". u to vreme". Povratite sebi svoj život. Ona zna: "Vi stvarno morate da dobijete pomoć od drugih ljudi.

Bendžamin je stalno bio pod iluzijom: "da će jednog dana doći život iz snova. Mislim da je poruka podrške ovde ta da kad stavite osnovne elemente svog života pod kontrolu. a takođe i velika prilika. Nered nije mogao biti tolerisan. Stepen do koga prihvatate šta ste i ko ste. bilo mi je veoma teško da prihvatim da će moj život biti veća borba nego životi drugih ljudi. Biću uspešan i srećan. Kaže daje borba sa bolešću "od njega napravila mnogo senzitivniju osobu. Danas po Bendžaminovoj proceni njegov OKP je 80 procenata pod kontrolom ali na skali od jedan do deset on sebi daje peticu. Stoga. Bendžamin je počeo sa Revalorizovanjem svoga života. U isto vreme znam da kad povećate samosvest. U početku mi je bilo veoma teško da prihvatim da je to OKP i pomirim se sa time da će uvek biti tu. ostava i njegova dokumenta morali su da budu u strogo određenom redu. to vas čini većim čovekom. u raznim stepenima. On razume da 'je vrednost ličnosti u stepenu do kog oni mogu sebe da prihvate. Želim da budem bolji član porodice. Najzad je potpuno podbacio u svojoj produktivnosti. "Ja želim da budem korisniji drugima. Znao je daje njegovo ponašanje abnormalno. Više ne živite u nekom fantastičnom svetu perfekcije". Kao kod naših drugih OKP pacijenata.glavne rizike". Sve dok nije saznao da ima bolest OKP. i kreću se napred sa onim što imje dato". Pranje kola moglo je da traje i šest sati jer je moralo da bude urađeno 'baš kako treba'. Bio je administrator školskog kvarta. Terao je sebe da živi sa izvesnom količinom fizičkog nereda. ali sam se sada prebacio na stvari koje su stvarnije. I sve savršeno u njemu. . Kaže "Život je rizik. a poticao je iz porodice uspešnih i efikasnih ljudi i zbog toga je osećao stid i krivicu. Rezonovao je tako što je sebe smatrao jednom pokvarenomjabukom na porodičnom drvetu. Nekada sam mislio da je držanje okruženja u redu urednog života i uredne kancelarije .promenjivim intenzitetom još od svoje šeste godine. On zapravo nije sebi priznavao pravo stanje stvari. Dolazak majstora u kuću bio bi trauma jer bi ovaj stranac upadao u Bendžaminovo besprekorno uredno okruženje i nešto isprljao ili poremetio. Dok je preuzimao kontrolu od OKP-a. i da stvari nisu bile savršene". meri koliko ste uspešni kao ličnost. Takođe je postao mnogo spontaniji i realističniji.u stvari to veliko dobro. To je ono što ga čini uzbudljivim i lepim. da više pomognem drugima. koje traju i vrednije su a manje su materijalne. za njega "velike . to je šansa. da nije mogao da podnese celokupni teret školovanja na višoj školi. prirodna tendencija je da se krećete prema stvarima koje bi vam pružile veće emocionalno zadovoljstvo". Garaža. Dok je učio Četiri Koraka terapije ponašanja. da dodiruje stvari koje je nekad smatrao zagađenim. Nešto tako nevažno kao što je ostavljanje fioke otvorene i nekoliko papira nesređenih je za njega bila velika pobeda. i ponovnim razmišljanjem o stepenu važnosti stvari u svom životu. Bendžaminove prisile i anksioznosti su počele da uzimaju toliko vremena. što se tiče prijateljstava. naučio je takođe da preuzima. Postao je mnogo svesniji i saosećajniji prema ljudima koji imaju poremećaje i fizičke nesposobnosti. bolja ličnost na ličnom i intimnom planu. Bendžamin je Revalorizovao svoj život.U poslednjih pet-šest godina prolazio sam kroz glavno pomeranje vrednosti koje je počelo sa dolascima kod Dr Švarca.

• Moćan um može da menja mozak tako što će promeniti svoje reakcije na poruke koje mu mozak šalje. • Um koji je sposoban da primeti .to je samo OKP". Korak 4. • Kad Revalorizujete i devalorizujete neželjene misli i prisilne potrebe. Korak 2. što je moguće brže i jasnije. Četiri koraka Korak 1. kao što je "To nisam ja . • Trudite se da Revalorizujete na aktivan način tako što ćete uvideti realnost situacije.zabeleži suptilne promene i shvati implikacije tih promena jeste moćan um. • Revalorizovanje znači ne uzimanje simptoma OKP "zdravo za gotovo" . ojačavate vašeg Nepristrasnog Posmatrača i izgrađujete moćan um. Refokusirati Revalorizovati . • Ovo je pravo samokomandovanje. Ojačajte jasnoću vašeg posmatranja podržavajućim mentalnim beleškama. Smatrajte ih onim što jesu.oni ne predstavljaju to što nam poručuju.Važne tačke da se upamte • Korak 4 je korak Revalorizovanja .Ponovnog vrednovanja. Preimenovati Ponovno prepoznati i pripisati Dva pomoćna koraka: Anticipirati Prihvatiti Korak 3. Ono rezultira u stvarnom samopoštovanju.

onaj ko vlada svojom dušom bolji je od onoga ko zauzme grad. onaj ko savlada samog sebe je pravi pobednik bitke.Deo II Primenjivanje Četiri Koraka Na Vaš Život Onaj ko se sporo ljuti bolji je nego ratnik. Letopis 16:32 Iako su u bici hiljadu puta hiljadu ljudi savladani od strane jednoga. Dhammapada 103 . Kralj Solomon. Gotama Buddha.

Kada se posmatra iz perspektive jasnog uma Nepristrasnog Posmatrača. u prvi plan dolazi prava priroda ovog protivnika. njihova moć potiče od sposobnosti da zastraše naivne i neupućene.Ne moram da ga slušam" započet je veoma moćan proces. Sad se borba vodi na vašem domaćem terenu . To je ukratko sve što vežbanje Četiri Koraka treba da donese. To je razlika između poznavanja pravog stanja stvari i života ispunjenog strahom od senki. Opsesivno . Ona može da vas . Kad Preimenujete i napravite mentalnu belešku i podsetite se: "Ovo je samo OKP. da se shvati njihov značaj i da se ide napred uprkos bolu i strahu. Ljudi obično u početku lečenja pitaju: "Da li ću ja ikad biti izlečen?" Kao što sam to ranije pokušao da objasniim kroz ispovesti hrabrih pacijenata.5 Četiri Koraka i Lična sloboda Borba za prevazilaženje te napasti. izlečenje ne može da se garantuje. Moć Nepristrasnog Posmatrača je uvedena u igru i temeljno menja karakter interakcija između vas i vašeg unutrašnjeg protivnika.a ne na terenu vašeg protivnka koji se oslanja samo na iluzije i prevare. kad praktikujemo celokupnu svesnost uma i odlučimo da preuzmemo kontrolu nad svojim životima. i da eliminišete OKP kao tiranina koji vam određuje pravac života. Povećana moć uma koju ljudi sa OKP-em razviju.kompulsivnog poremećaja (OKP). Kao i kod većine nasilnika i agresora. čiji trikovi mogu da budu toliko iznurujući i štetni za one koji ne znaju da se efikasno brane. Veće značenje napora koji ljudi ulažu pri primeni Četiri Koraka. ima višestruki i širok uticaj ne samo na živote ljudi sa OKP-em. strah i strepnja počinju da blede i nestaju i pojavljuje se put prema pobedi. Moć koraka Preimenovanja je nešto što nikad ne treba potceniti. Tamo gde je nekad bila blokada u mozgu. moć da se primete i male promene. (Znam da je ovo istina jer sam to previše puta video da bih se oko toga dvoumio). možda nećete pobediti u svakoj bici ali ćete na kraju pobediti u ratu. jer su strah i pogrešne poruke jedino oružje OKP-a. Uvek imajte na umu da je čvrsto držanje za realnost vaš najveći saveznik u borbi protiv OKP a. onda je to cilj dostižan svakom ko pati od jada OKP-a. U ovoj knjizi cilj mi je bio da vas naučim najefikasnijoj strategiji za neutralizovanje ovog neprijatelja zvanog OKP. Ali ako izlečenje podrazumeva slobodu da više nikad ne bežite uplašeni pred kugom simptoma OKP-a. već i na ljude koji ih okružuju.u stvarnosti . sad se nalazi slobodniji i lakši misaoni proces. Veća moć uma ide i izvan domena OKP-a. Pojavljuje se promena u vrednosti i značaju koji pridajete tim neprijatnim opsesivnim mislima ili potrebama. . Vašim životom je ovladala ta čudna strana sila koja je izgleda jača od vas. Pomoću snage svog uma menjaćete svoj mozak. Ako Ponovno Odredite i pripišete te strahove njihovim pravim uzrocima kako ste to ranije naučili i Refokusirate se na neku celishodnu aktivnost bar na petnaest minuta. naročito ako pod tim podrazumevate da nikad nećete više imati OKP simptome. skoro uvek počinje iz veoma pragmatičnih razloga. je u poruci koja pokazuje šta sve možemo da postignemo kad prevaziđemo strah. Sa ovom spoznajom.

Onda odlazi da sluša Mocarta. ovo se odražava na duboko pogrešan način razmišljanja. pravi nov izbor i deluje na drugoj aktivnosti . sve više i više. da izmerimo promenu i čak je snimimo u boji (kako je prikazano na slici). Neki bi akademici mogli da kažu da je ovo samo primer kako mozak sam sebe menja. Potpuna svesnost uma će vam pomoći u odnosima sa drugim ljudima. Sad kaže: "Znam šta si ti. Izgleda da je najvažnije shvatiti da su ova otkrića u suštini osposobila ljude da vide svoje sopstvene umove mnogo jasnije. Bez dileme je da i nova informacija o tome kako mozak radi pomaže ljudima sa OKP-em da odgovore na ovo pitanje. Stvarni duhovni (s punom voljom) proces se odigrao. ali svaka razumna osoba može da vidi da pacijent u našem primeru koristi svoju duževnu snagu da uloži napor i uradi ceo rad koji je potreban da bi izmenio svoj mozak i savlada simptome OKP-a. uz pomoć nove napredne tehnologije. Čineći to. naučnici ili filozofi . Njima to nekako ne izgleda sofisticirano. Jedno od velikih dostignuća našeg istraživanja OKP-a je. možete da proširite svoje duševne i duhovne horizonte onako kako možda pre ne biste ni zamišljali da uradite. Što se mene tiče. njegov mentalni odgovor je veoma drugačiji. Po njima nauka mora da smesti duh i volju u domen običnog sujeverja. Počećete da primećujete poboljšanja u svim problematičnim oblastima svog života. Razmislite o snazi prostog pitanja: "Zašto ja ovo radim?" Umnogome čitava metoda U Četiri Koraka se svodi na dovođenje perspektive Nepristrasnog Posmatrača jasnije u naš um. što je imalo tendenciju da još više pogorša njegovu blokadu mozga. ojačati snagu uma u svakom drugom aspektu svog života. Mi živimo u doba kad mnogi ljudi koji sebe smatraju za sofisticirane mislioce . Zamislite šta se događa u čoveku koji se bori protiv simptoma OKP-a pomoću metode Četiri Koraka. Pre ću da budem mrtav nego što ću tebe da slušam. ti bedno pokvareno moždano kolo". pomoći će vam na poslu i pomoći će vam kod problema sa lutanjem misli i preteranim dnevnim sanjarenjem. samo alarmni sistem u mom mozgu koji se pokvario.bilo da su doktori. Na ovaj način on menja način na koji njegov mozak funkcioniše."Idi i operi ruke. Idi proveri štednjak". Pre nego što je vežbao Četiri Koraka on bi odmah poslušao.mozgu. ponovnog premišljanja (koja .mogu sa najvećim autoritetom da izjave da je um jednostavno nešto što nekako proizilazi i potpuno je određeno fizičkim osobinama mozga. oni poboljšavaju sposobnosti da pronađu svoje prave ciljeve. Vremenom. koja se naučno može evidentirati. Razmišlja o svojim ciljevima. Na primer. pregleda svoje opcije. Posle vežbe U Četiri Koraka. njegov se mozak toliko promenio da mi možemo. gde nedostaci prema kojima je um toliko nezaštićen uzrokuju toliko bola i stresa. Što je mnogo gore. Ti si samo OKP. vežba svoju volju. hrabrije i realističnije. ČETIRI KORAKA I OSTATAK VAŠEG ŽIVOTA Zaista velika poruka za ljude koji primenjuju Četiri Koraka je da će jačajući Nepristrasnog Posmatrača vežbajući potpunu svesnost uma. i to što nam pomaže da vidimo kako se svestan i razuman um razlikuje od mozga i ne može biti zavisan samo od njega.dovede do mnogo dublje spoznaje o tome šta znači kad Revalorizujete svoja unutrašnja iskustva u svetlu novih i produktivnijih ciljeva. Koraci Preimenovanja i Refokusiranja i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača i potpune svesnosti uma su naročito korisni za ispravljanje intenzivnog. sve ovo je veoma nesrećno. O bilo čemu zvanom duh previše se stide otvoreno da govore.ponašanju. verujem. rezultujući u biološkoj promeni na glavnom organu komunikacije . da vežba zamah u golfu ili bilo šta drugo. Napadne opsesije mu stalno dosađuju i izlaze pred njega . zamislite koliko vremena ljudi provedu razmišljajući i nervirajući se u vezi prijateljstava. kad odgovaramo na ovo pitanje. Čineći to.

Onda mogu da koriste korak Refokusiranja da se prebace na bolju stazu. Kako bilo. Ali ljudi sa OKP-em su tu naročito ranjivi. Praveći mentalne beleške. Da li treba da je pozovem da izađemo? Da li bi trebalo da joj telefoniram? Ili ne bi trebalo? Da li treba da još sačekam? To je jedna kategorija.skoro svako čini pod stresom). Drugim rečima. Ljudi koji vežbaju Četiri Koraka razviju sposobnosti koje su veoma korisne u životusposobnosti koje ljudi bez OKP-a nikad ne razviju. ako je tok necelishodnih razmišljanja o potrebama. Uistinu ćete povećati svoju ličnu slobodu kroz vežbanje Četiri Koraka zato što je suština posedovanja uma koji je slobodan da ima kapacitet i sposobnost da smiri i usmeri nemirna lutanja u koja neumitno upada odsutan. Svaki trenutak u kojem um vežba potpunu -celokupnu svesnost ili koristi Nepristrasnog Posmatrača je trenutak u kojem necelishodna misao ne može da se pojavi. Na primer. Ovo čini primenu Refokusiranja mnogo lakšom.. Što je duži period u kojem se primenjuje potpuna svesnost uma.. kontrola nad vašim unutrašnjim duševnim životom. video sam mnoge ljude sa OKP-em kako uče da prekinu te struje povratnih misli. tako i rad na OKP-u povećava korišćenje Nepristrasnog Posmatrača koji povećava vašu duševnu snagu i bolje poznavanje svog i tuđih ponašanja. Jedna od najčudesnijh stvari koju naučite dok vežbate potpunu svest uma i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača je koliko samo posmatranje sadržaja svojih misli ima tendenciju da iste usmeri na mnogo zdravije puteve. pohlepi ili zloj volji prekinut mentalnim beleženjem da: "Ja sad imam misao u vezi sa pohlepom. da-je . za vas i za druge. ubrzo počinjete da shvatate koliko ste vremena provodili misleći o stvarima o kojima niste ni bili svesni da razmišljate. Isto kao što mašina za vežbanje povećava vašu fizičku snagu. pošto spoznaju moć Preimenovanja i razviju tehničku sposobnost da prave mentalne beleške. prema konstruktivnijem i celishodnijem razmišljanju i delanju. Svetla strana je da ponovnom primenom potpune svesnosti možete isto tako brzo ponovo da uspostavite celishodno mentalno stanje. Kako vreme prolazi i ovaj proces postaje sve . će biti dosta poboljšana. će dovesti do više celishodnih misli. čak i nad stvarima koje uopšte nisu u vezi OKP-a. I dok se celokupna svesnost uma povećava i pravljenje mentalnih beleški (gde svesno primećujete tok svojih misli) postaje prirodnije. To može da bude jedna od svetlijh strana bolovanja od OKP-a. Umna celokupnost je sama po sebi jedno veoma korisno i celishodno duševno stanje. Štaviše. svest o tome o čemu mislite u svakom momentu ima tendenciju da usmeri misli dalje od destruktivnih razmišljanja. " U ovoj tački ovakve misli izmiču kontroli. Ovo može da funkcioniše kao mašina za vežbanje u vašoj glavi. o svojim mladićima odnosno devojkama. samo prekidanje toka necelishodnog misaonog procesa sa celishodnom potpunom svešću uma. rasejan um. to um postaje jači i zapravo manje doživljavate necelishodne i destruktivne misli sa njihovom tendencijom da vas vode u bol i patnju.. Svako može da bude kontrolisan od strane ovakvih misli. veoma brzo ćete shvatiti da se veliki deo vašeg duševnog života vašeg stalnog misaonog procesa tiče stvari koje ne doprinose celishodnom i srećnom životu. o besu. koje se tiču nečeg funkcionalnog i zdravog. I ne zaboravimo kategoriju: "Život bi bio odličan. ali svi ljudi treba da razviju tu sposobnost i mnogo šta još i više nego što smatraju za potrebno. Može da zvuči smešno reći da treba sebe da učinimo svesnim toga o čemu razmišljamo. Ovi principi važe za svakoga. Onda dolazi ona grupa: "Da li me je šef čudno pogledao?" I sva ona: "Šta ljudi misle o meni? Da li sam dovoljno dobar-a? Da li dobro izgledam?" vrste misli. um može neverovatno brzo da pređe iz celishodnog i stanja potpune svesnosti u necelishodno i negativno stanje. a korišćenje Četiri Koraka način da se poremećaj prevaziđe. započinju svoj sopstveni život i postaju veoma neprijatna razmišljanja." ili "Ja sad imam misao u vezi sa zlom voljom ili ljutnjom" . Na nesreću.

više i više prirodan raspored življenja. necelishodna misao se ne može pojaviti. onda je to zaista veliki zrak svetlosti na tmurnom nebu. vaš um će postati oštriji i opušteniji i vaš život će biti lakši i srećniji. ali vaša sposobnost da koristite Nepristrasnog Posmatrača i praktikujete potpunu svest uma je blagoslov. Sam akt posmatranja ima tendenciju da usmeri misli u celishodnom pravcu. Da rezimiramo: Imati OKP je prokletstvo. . koje inače na drugi način možda ne biste izgradili. • Uvek se upitajte: "Zašto ja ovo radim?" i imajte na umu perspektivu Nepristrasnog Posmatrača kad na ovo odgovarate. Važne tačke da se upamte • Imajte na umu moć Preimenovanja: To je razlika između perpoznavanja onoga što je stvarno i života sa strahom od senki. • U svakom momentu u kojem um koristi Nepristrasnog Posmatrača. Ako je to što imate OKP uzrok koji vas vodi ka razvoju celishodnih duševnih sposobnosti. To je u stvari i smisao vežbanja Četiri Koraka. • Pravite mentalne beleške da bi sebe podsetili o čemu razmišljate.

SAMO RECITE NE Uobičajeno je da ljudi sa OKP-em koriste isti kao oružje u konf1iktima sa drugima. Supružnici osoba sa OKP-em su nam govorili da ako bi odbili da budu uvučeni u bizarna ponašanja. Supruga jednog čoveka koji je imao OKP je priznala da ne govori svom mužu istinu o tome gde je bila. zaokup1jeni svojim strašnm mislima i prisilnim potrebama i bilo zbog straha ili stida ili iz oba ova razloga odlučuju da ni sa kim ne dele svoju strašnu tajnu. Laganje čini njen život podnošljivim. sva njihova energija bi mogla da se troši na pokušaje da se izađe na kraj sa bolešću. Na kraju. Ona rezonuje: "Ako kažem ne. nam stalno ponavljaju: " Dovodim ženu do ludila. "Onda mi je srce zaista počelo da lupa. kako bi obavljala svoje poslove. porodica samo osigurava da će osoba nastaviti da se pogoršava u vezi OKP-a. U okviru porodica. umesto epizode psovanja i lupanja vratima". Naši pacijenti na UCLA-i. na duže staze. Članovi porodice postaju deo OKP-a. Pomislili biste da sam opljačkala banku i da mi je policija za petama". ona bi mu odgovarala malim bezopasnim lažima. ako bi istina mogla da prouzrokuje da on reaguje nasilno zbog svojih strahova. i u stvari rade kompulsivne radnje za tu ličnost da bi sačuvali mir u kući. ja sam ona koja to . oni koji ga omogućuju ili opslužuju. ili mogu da je lažu kad joj kažu da su uradili to-i-to ili su izbegli da urade to-i-to. ovo može da bude iscrpljujuće. Tipično je da se ljudi sa OKP-em koji nisu lečili sve više izoluju od drugih. Osoba sa OKP-em postane zavisna od drugih do patološkog nivoa. Moja porodica više ne može to da izdrži. čovek će moći lepo da večera i da ima prijatno veče. Laganje naravno. a takođe i ja. oni obično popuste pred ovim zahtevima. Iz čistog očaja. ne pomaže. Moram da prestanem ovo da radim". Ako bi je suprug direktno upitao da li je odlazila tamo gde ne bi trebalo da ide. naravno. Jedanput je otišla do nekog mesta koje je bilo "van granica" i u momentu joj se učinilo da je videla svog muža. Osoba bi tražila: "Proveri bravu za mene. Odbojno delujem na moje prijatelje. ličnosti sa problemom zavisnosti. Ona zna da ne bi trebalo da se povinuje njegovoj bolesti.6 OKP kao Porodični Poremećaj Opsesivno-kompulsivni poremećaj je u pravom smislu reči porodična stvar. bili bi izloženi scenama i suzama. Oni mogu da ubeđuju i mole osobu da prestane. Popuštajući pred ovim." ili "Operi zidove za mene". ali posle više godina ovakvog života. u jednom dosta čestom tipu uznemirene ličnosti. kaže: "Eto.

Partner ili supružnik mora da zauzme stav. U nekim slučajevima . Olivia je počela da ima opsesije da voda iz toale ta nekako ulazi u njenu mašinu za veš. Proverićemo to brzo. Neke stvari mogu da ostanu izvan granica delokruga. Dete sa OKP-em može potpuno da poremeti porodicu. Delovi kuće mogu da postanu nedostupni za celu porodicu. a onda će on ili ona morati da počnu nekontrolisan nastup čišćenja (ironija je da kad ove prisile postanu zaista teške. verovatno su toliko zaokupljeni i savladani od strane napadnih misli i potreba. savetovao sam da on počne da joj odgovara da će da pogleda. Y i Z. Kao što ćete videti i okruženje i genetika imaju ulogu kod većine slučajeva. Osoba drži sve njih izvan tog dela zbog velikog straha da će ga oni isprljati. On bi trebao da je uveri: "Nema vode. Ona će prestati da bude ona koja služi njegovom OKP-u i postaće njegov terapeut. Konfrontacija ne mora uvek da bude prijatna.a oni nisu tako retki. Bez dileme. Jedna mala reč i moje veče je lepo". Ova strategija je dala rezultate. Kada i sama nauči Četiri Koraka i pomogne mu da ih primenjuje. Poruka za članove porodice li jednoj rečenici glasi: "Nemojte opsluživati OKP. Osnovno pitanje je: Da li član porodice pomaže ili otežava napore osobe sa OKP-em da izvršava Četiri Koraka? Zamislite porodicu u kojoj jedan član ima opsesiju u vezi zagađenja. postoji hiljade žena koje imaju ovakav problem. ovisnici. To je samo opsesivna misao. On bi je takođe podsetio da Preimenuje i Ponovo Odredi. da osećaju kako im je potrebno više ruku da im pomognu u izvršavanju svih tih bizarnih rituala. tako što će odbiti da budu oni koji omogućuju ili opslužuju OKP da budu zarobljenici u svojim sopstvenim domovima i da budu kako se to popularno u psihijatrijskom žargonu kaže. da uklonimo kompulsiju sa puta i onda idemo dalje". prostor koji te osobe mogu da koriste se sve više smanjuje.omogućuje. Ona bi to stalno proveravala i onda bi zamolila svog muža da stavi ruku u mašinu da bi bila sigurna. budeći ih mnogo puta u toku noći tražeći razne stvari i diktirajući njihovim životima sve do toga gde moraju da sede u datoj sobi i u koje tačno vreme moraju da urade X. je trebalo da ode korak dalje i da je upita: "Jesi li sigurna da zaista želiš da to uradim? Refokusirajmo se na drugu aktivnost". služite terapiji ponašanja". Čak i kad opsesije ne dođu do ove faze. Posle zemljotresa u Los Anđelesu 1994. Posle nekoliko dana. a niko drugi ne sme da ulazi u tu sobu). Vremenom su se njene prisilne potrebe da proverava vidno smanjile. OKP KAO ORUŽJE Iako članovi porodice ne mogu da prisile osobu sa OKP-em da se leči i ozdravi. ali su biološki faktori glavni razlog da osoba ima OKP. Inače emocionaini faktori i faktori okruženja su često odlučujući u određivanju toga da li će osoba moći da učestvuje u terapiji ponašanja i napredovati ili ne. Prečesto roditelji sebi dopuštaju da budu uvučeni u ovakvo ponašanje jer su nagomilali krivicu u sebi. S druge strane oni mogu da imaju skriveni plan kojeg ni sami verovatno nisu svesni: Ljudi sa OKP-em često koriste ovaj . onda će im oboma biti bolje. Kad oni sa OKP-em zamole druge da rade njihove strašne poslove. To što ona radi je savršeno razumljivo i potpuno ljudski. ali krajnji rezultat je da osoba krene ka poboljšanju. ali da zapravo ne stavlja ruku u mašinu. Ali zapravo ona sabotira njegov progres. recimo nijedan od tih pribora za jelo "ne sme" da se koristi ili pak određena odeća ne može biti nošena. ubeđeni da su oni odgovorni za bolest svog deteta.ljudi su zapravo na kraju živeli u šatorima u dvorištu iza kuće. oni mogu da preuzmu kontrolu nad svojim životima. čitave sobe postanu zaista veoma prljave jer se osoba sa OKP-em boji da započne čišćenje. Kad sam razgovarao sa njima. pogrešna poruka u tvom mozgu.

Oni zaista menjaju svoj mozak i pobeđuju svoje OKP-simptome. kroz stalnu praksu samousmeravajuće terapije ponašanja. Uključivanje članova porodice u tretman je suštinsko i zbog podrške a i kako bi saznali više o OKP-u. Na primer. ko traži da se prema njemu ili njoj odnosi kao prema potpuno funkcionainom članu porodice. tj. on ili ona će takođe naći razloge da se ograde od teškog rada u terapiji ponašanja.da ljudi imaju "sekundarne dobitke" od OKP-a i koriste ih da drže druge ljude na emocionalnoj distanci. mogu da pokušaju da se svete tako što će drugima zagorčavati život. među njima je stranac. koja bi mogla sebe da određuje i na neke druge načine koji bi mogli da mu zadaju brige. KO JE OVAJ STRANAC? Vremenom. biće manje motivisani da se bore protiv svojih prinudnih potreba i neprijatnih osećanja koja ova uzrokuju. on je više voleo da nastavi to da radi nego da ima zdravu ženu. poznati psihijatar sa Hamburškog Univeziteta koji radi na proučavanju OKP-a već 20 godina. Odjednom. potpuno voljno ili samo polusvesno. i tome kako OKP utiče na njihova prijateljstva. je mlad i usamljen i voleo bi da ima devojku ali nije siguran da li bi mogao da se svidi "normalnoj" devojci. objašnjavajući jasno i osobama sa OKP-em i njihovim porodicama da ovo nije prihvatljivo ponašanje. On kaže: "Postavio sam to pravilo da ne mogu. Na UCLA-i smo pokazali da ljudi mogu da nauče da odbace svoje simptome OKP -a i bez rešavanja svojih problema sa intimnošću. Štaviše. skoro je sigurno da postoji međusobna veza ova dva faktora. porodica može i nesvesno početi da potcenjuje tretman. Uloge se menjaju i nekad bespomoćni partner može da preuzme moćniju ulogu. profesionalne ciljeve i životne puteve. jedna žena je godinama terala svog muža da ode pod tuš čim se vrati sa posla jer je mislila da je zaražen. Drugi u porodici mogu da zamere zbog napredovanja te osobe jer sad porodica mora da počne da se suočava sa sopstvenom stvarnošću i svojim nedostacima koji ne moraju uopšte da imaju veze sa OKP-em. Osoba više nije izgovor za porodične neuspehe i njihov otirač. Kristofer. ako osoba sa OKP-em ima temeljno izgrađen način ograđivanja od ljudi. ali ti sekundarni dobici su i glavni razlog zašto neki ljudi ne reaguju na tretman. Onda nastaje psihološka ratna igra nadjačavanja. Kad je počela da napreduje u terapiji. često sa štetnim psihološkim posledicama. koji je imao strašne bogohulne misli. Osoba mora biti poštena u vezi tih problema ispod površine.poremećaj kao oružje u konfliktima sa drugima. Na primer. ako žele da naljute nekoga ili da se osvete za neku pravu ili izmišljenu uvredu ili ako sebe vide kao bespomoćne u vezi sa nekim sa ubeđenjem da im OKP može dati neku moć. EMOCIONALNO SAGORELI N aši pacijenti na UCLA-i su nas mnogo čemu naučili u vezi nebioloških manifestacija OKP-a. Ali kako osoba sa OKP -em napreduje ka zdravlju dinamika u porodici ima tendenciju da se menja. ljudi mogu da se promene. Iako sam ubeđen da je OKP više biološki nego emocionaini poremećaj. Drugim rečima. veruje da su problemi sa intimnošću glavni faktor u održavanju bolesti. U terapiji ponašanja mi odmah povlačimo liniju u pesku. On ili ona je neko sa novopronađenim dostojanstvom. da zaista ne mogu da imam vezu sa devojkom koja i sama ima OKP ili neki drugi . ako želi da ima maksimum dobrobiti od terapije. Dr Ajvor Hend (Drlvor Hand). Kad osoba počne da napreduje. kad osete da se njihova patnja nipodaštava ili potcenjuje od strane drugih članova porodice.

Da bi se borili protiv svojih OKP-a. gde ne bi bilo shvaćeno šta se događa. pravi uzrok njegovih osećanja i neuklapanja u društvo. Od nedavno su se stvari okrenule za Majkla.mentalni poremećaj. ali je počeo da veruje da "lekovi samo uništavaju moju ličnost. "Celog sam života želeo da neko kaže 'Žao mi je. Voleo bih da su stvari bile bolje. Kao posledica. koji je imao od svog ranog detinjstva. uključujući tu i ljubav i tugu. Ona je to racionalizovala tako što je sebe ubeđivala da ovim izbegavanjem održava svoju anksioznost na nižem stepenu. koji je redovno upražnjavao Četiri Koraka. govoreći mu da su njegova čudna ponašanja samo "Satana u njemu". I ako je znao da se nešto čudno događa. Kako je stario. Strahovi vezani za OKP mogu da budu jači od bilo kojih drugih emocija. (Kajl. ne želim da mentalni poremećaji uzmu još više od mog života nego što su već dosad uzeli". Druga žena je propustila priliku da se oprosti od svog oca koji je umirao u postelji jer su je njene prisile sprečile da na vreme ode do bolnice. Tada OKP postaje najjači. "siguran sam da bi me poslasli u instituciju. njegovoj lošoj osobi. On veruje da je OKP. Roditelji su gomilali krivicu na njega. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. Majkl. a ipak nikad nije to mogao da uradi. "Ali. Moja osećanja su uglavnom bila držana pod barikadom. Godinama je koristio lekove kao podršku terapiji ponašanja. ova osobina je postajala sve izraženija. .prisilama. ljudi moraju da oslobode svoja osećanja". ona je sebe postavljala u situaciju u kojoj bi se njen opsesivni strah samo više pogoršavao. Majkl žali što se nije osetio slobodnijim da kaže roditeljima o svojim ludim mislima.) U retrospektivi. Tako što nije zvala da izjavi saučešće. se do skoro osećao veoma neugodno u skoro svim društvenim situacijama. nikad nije bio u stanju da o tome govori sa svojim roditeljima. Ne mogu to da dopustimjer zaista ne želim OKP ili uopšteno. "Jedna stvar koju vidim kao zajedničku za ljude sa OKP-em je da njihova osećanja utrnu. U srednjoj školi je bio sklon da bude ometan OKP. Bio sam samo jako utrnut. Sve što je oblačila ili ponela tamo je postalo zaraženo. Do današnjeg dana moj otac to zaista ne razume. Da bi njen strah nestao. U realnosti. Na primer. nesposoban da "se uklopi". a prijateljstva sa ženama nisu bila izuzetak. To nije baš dobro razmišljanje iako je razumljivo da je neko spreman da učini ovakvu razmenu. Ali ona nije bila u stanju da ih pozove telefonom i izjavi saučešće. postarija žena u terapijskoj grupi OKP-a na UCLA-i ima opsesiju vezanu za smrt koja je toliko jaka da ne može da ide na mesta gde je neko umro. čak i pre više vekova. to nije prava razmena. (Majkl je verovatno u pravu jer se malo znalo o OKP-u pre 35 godina i mnogi ljudi još uvek to ne razumeju). Shvatam da se trudiš''. Onda kada zaista želite nešto da osetite. Ali zbog toga što nikad nije čuo ništa slično. Porodično turističko putovanje u Tombstone (u prevodu "Nadgrobni kamen") u Arizoni je bilo traumatično za nju. ona se s njim morala suočiti i obračunati. Kad sklopim neko poznanstvo. koji je imao misli OKP-a o nasilju prema sebi i drugima. uz rizik gubljenja nekih prijatelja. čak ni da podigne slušalicu i kaže koliko joj je žao. svoja osećanja potisnem i zapravo sebe sabotiram. oni su njegov slab uspeh pripisali "lenjosti i nekoj vrsti ometenosti". sve što osećate je OKP". osećao se da nikad nije potpuno bio voljen ili prihvaćen i naučio je da svoja osećanja drži zaključana. što je bilo podržano njegovim redovnim dolascima na terapijsku grupu OKP-a na UCLA-i." kaže. Mislim da reč mentalna bolest ne postoji u njegovom rečniku. Majkl je želeo da svojim roditeljima iznese to što je doživljavao. imao je još gore iskustvo u detinjstvu. kao što je stalno brojanje. Otuđila se od svojih prijatelja jer ovi nisu mogli da razumeju odsutnost i nejavljanje u slučaju gubitka nekog njima bliskog.

Ali je brzo naučila da ne priča o svom OKP-u. Znate ono: 'Hej! Ja sam lud. procenjujući da "ako bi ljudi saznali i ono najgore o meni i još uvek smatrali da sam u redu. nada se da će proširiti svoje društvene kontakte."bio sam veoma pogođen i plakao sam. svima je saopštila svoju dijagnozu. Naučio je da ljudi poštuju one koji ih prihvataju onakvim kakvi su. dok kad potisne svoja osećanja. Imam odgovornost prema drugim ljudima. Ponovo ta utrnutost. Ali on je bio otvoren o ovome sa svojom devojkom i sa svojom porodicom i oni su pozitivno reagovali. Majkl je osetio da je dostigao određen nivo i želeo je da napreduje još više. koji je nekad morao da živi u idealno organizovanoj sredini. Dok preuzima sve veću kontrolu nad svojim OKP-em a manje je obuzet sobom. Ne želim to da saopštim zbog generalnog nedostatka razumevanja koje ljudi imaju o mentalnim poremećaji ma". Nisam morao više sa sobom da stalno nosim taj mehanizam odbrane. "Donošenje odluke da budem otvoren prema porodici je bilo teško. onda sam zaista u redu". koja je imala opsesiju o tome da li je isključila Gos'n Kafu. Iako je iskusio određenu eskalaciiju svojih OKP misli i prisila. "Znam da moram da iskoračim van OKP-a. Majkl nasuprot tome voli da priča ljudima da ima OKP . on ih je efikasno kontrolisao primenjujući Četiri koraka: "sad idem nadole. Seća se: "Kadje moja majka umrla pre nekoliko godina. Stalno procenjujem sebe: Da li je to moj OKP koji me sprečava da budem . više sam u stanju da priznam i druge svoje slabosti i da se nasmejem na svoj račun". "Ljudi imaju veliki stepen tolerancije za fizičke poremećaje ako vide da se osoba trudi da funkcioniše što bolje može i komunicira kako to najbolje ume. nisam uopšte plakao". koliko god dugo to mogu. "Ali kad je moj omiljeni igrač bejzbola Miki Mentl umro" . "Kada sam se otvorio. bio sam u stanju da izrazim svoja osećanja". On ne saopštava to svojim poslovnim saradnicima ili prijate ljima. Kad je u stanju da to uradi. KAZATI ILI NE Barbara. OKP postaje najjjači. posle mnogo godina. a drugi pak reaguju tako što ga bombarduju sa nizom svojih fizičkih i mentalnih problema. Na nesreću. Kako ste vi?'" Takođe je saznao da mnoge ljude nije briga da znaju više o njegovom problemu. sve u pokušaju da krije ovu manu od njih. Nji hova reakcija je bilo mnogo više razumevanja nego što sam to očekivao. ja sam prema njima izgradio zid".Iako je njegov OKP uglavnom bio pod kontrolom. on je doživeo duboke emocije. umesto da se borim na putu naviše." Bendžamin je primetio da ljudi osete kod osoba sa OKP-em tu obuzetost i nedostatak spontanosti koje sprečavaju intimnost. Mnogo sam otrvorenija ličnost. Izolacija koju osećaju ljudi sa OKP-em je uglavnom posledica njihove odluke da drže svoju strašnu tajnu dalje od drugih. Bendžamin. Prava katarza. oni su se otvorili još više.ovo je bilo pošto je Majkl prestao da uzima lekove . ovo je previše često slučaj. Zato je odlučio da prekine sa uzimanjem lekova i osetio se bolje skoro odmah pošto je to uradio. Zbog toga što sam ponikao u veoma uspešnoj porodici moćnih ljudi koji su uspeli i profesionalno i u društvu. kaže: "Ne vidim ništa produktivno u saopštavanju toga ljudima oko nas. Moram da funkcionišem kao i drugi ljudi. To je imalo pozitivan efekat lančane reakcije. Na poslu bi ljudi reagovali ili pravljenjem viceva na njen račun ili začuđenim stavom i pitanjem: "Zašto jednostavno to ne prekineš ?" Barbara je otkrila da je otvorenost o OKP-u bila pogrešan potez u karijeri. uhvaćen u vodenici OKP-a"."To je veoma oslobađajuće osećanje. on nalazi da je stepen njegovog OKP nizak. I po prvi put. Saopštavanje porodici o svom OKP-u je bilo veliko olakšanje.

kao što je to posao automehaničara ili kompjuterskog programera. kako je pronašao Dr Bend. - . Za nekoliko meseci. Stranke su tražile brzinu i ljubaznost. uz opasku da su se te "psihijatrijske stvari" predugo već odvijale" . gde sam mu predstavio naš program U Četiri Koraka. Sigurno je da nisam baš bio ljubazan bankovni činovnik na šalteru ". Imao sam letnji posao u banci gde se rukovalo novcem. Čovek koji ima OKP. U takvim poslovima se zaista najlošije snalazim. da budem osoba koja može da ima uticaja na živote drugih ljudi? Osoba koja može da bude korisna. "Oni moraju da budu savršeni" jer je to način na koji konrolišu svoje društveno okruženje. "Ljudi sa OKP-em mogu da budu dosta uspešni na pravom poslu. "Još uvek". Loša predstava o sebi može ljude da dovede do neuspeha. skakao je sa posla na posao i naučio: "Ja zaista ne volim baš mnogo da radim sa ljudima. o tome da su ekstremno introvertni. Jasno je da se ljudi sa slabim samopoštovanjem razvijaju u potencijalno agresivne ličnosti. nezahtevne poslove.Nekoliko ljudi koji imaju OKP su mi rekli da su odrasli u domovima koji su bili vođeni od strane ili veoma krutog oca ili dominatne majke (što naravno može biti rezultat toga što je roditelj imao nedijagnosticiran OKP). sa svom tom strogošću i disciplinom". koja se brine i ima više razumevanja?" Naravno. kaže on " niko ne zna zašto neki ljudi koji su odrasli u ovakvim uslovima kasnije razviju OKP a drugi ne ili pak razviju neke druge poremećaje. potpuno suprotno reaguju i razvijaju prisile koje ih ubrzo potpuno onesposobljavaju da idu na posao". koji sebi kaže: "Nikad se neću oženiti jer nijedna žena neće da ima posla sa ovakvim stvarima" stvara prognoze koje same sebe ispunjavaju. naučni pokazatelji biološkog rasporeda genetičkog nasleđa su sada prilično ojačani. kompulsivni perač ruku. Ovaj nedostatak razumevanja je dovodio do napetosti u odnosima sa. Dr Ajvor Hend je potvrdio da su ljudi sa kliničkim slučajevima OKP-a skloni opredeljivanju za prostije. Džek. ljudi koji su bili dosta zadovoljni sa svojim profesijom što se njih samih tiče. U braku. Pacijenti sa OKP-em često pričaju o posedovanju OKP ličnosti. Kako bilo. "Možete li da zamislite? Na jednom višem nivou školovanja. "Bio sam zapravo prisiljen da prestanem da odlazim kod lekara jer navodno nisam ni imao pravi psihijatrijski problem. kadgod bi se to pomenulo. KORIŠĆENJE KOMPULSIJE ZA KONTROLU U intervjuu za ovu knjigu.neko ko može da se voli. Kristofer je otkrio da njegovi roditelji nisu nikad zaista shvatili njegov OKP i samo su ga savetovali da "stalno misli o dobrim stvarima". oni razvijaju kompulsije prisile kojima kontrolišu druge. nije svako imao pozitivno iskustvo. odstranjuje sebe iz društvenih situacija i na kraju ostaje sam. Oni su nesigurni i onda kad uspeju da funkcionišu zadovoljavajuće u profesiji i u društvu. Ali ako ih unaprede. On nastavlja da napreduje i redovan je na našoj OKP terapijskoj grupi. Da bi to nadoknadili. Takođe je predavao u školi izvesno vreme. Bez sumnje je da faktori okruženja i genetike imaju svoje uloge u razvoju OKP-a. Nekoliko meseci kasnije Kristofer je ubedio svoje roditelje da mu dopuste da ode na program za OKP pri UCLA-i. oni nemaju tu veštinu koja bi ih vodila dalje. Ne baš Džekove jače strane. Ne znaju kako da postupaju sa problemima takmičenja i konkurencije. dok sam se ja trudio da se koncentrišem na ono što je trebalo da radim. njegovim ocem. OKP im u stvari može da pomogne da dobro urade posao. da se boje agresije i da nisu u stanju da se nose sa agresivnim ljudima. ali im nedostaju veštine potrebne u društvu i imaju nepoverenje prema ljudima oko sebe. i oni veruju da je ovo doprinelo da imaju veoma malo samopoštovanja.

Karen kaže:"U mom sadašnjem sredovečnom dobu. Ponekad.cela porodica. dete bi moglo da odrasta krijući svoju gorčinu i zameranje zbog uskraćivanja "normalnog" života i zbog toga što je moralo da učestvuje u bizarnim i dugačkim ritualima svojeg roditelja. Doti. ali ne uvek. TRAGAJUĆI ZA LJUBAVLJU Kad roditelj ima OKP.. Veći deo vremena Karen bi se trudila da nadoknadi nedostatak ljubavi kod kuće tako što bi bila "dobra devojčica". uradila je sve za njega što je mogla. Posle ovakvog donošenja on bi je obično pomazio po glavi. mogu da razviju i opsesivno-kompulsivna ponašanja kojima kontrolišu svoje supružnike. Pravi.ako imaju biološku predispoziciju. Karenin otac je tražio perfekciju od svakoga u kući iako je sam bio daleko od toga da bude savršen. Poštoje bila jedini roditelj. "Oni izgrađuju njihov sigurni mali svet". je jak argument za ulogu i okruženja i genetike u razvoju OKP-a. obično na dobrotvornim rasprodajama pri crkvi i vodio bi Karen na gradsku deponiju. naravno to sad nije ni važno. Mislim da je to je bila najgora stvar koju mi je ikad neko rekao. Ali kadje otišao na koledž. dete koje odrasta u emocionalno uzburkanom okruženju može da razvije OKP kao protiv-sredstvo. Karen je to preuzela. On ju je naučio kako da proverava ručice štednjaka i davao joj lekcije o opasnosti od bakterija i virusa. Postojala je čitava procedura kojom se osiguravalo od bilo kakvog razvoja infekcije". da bi uzeo stare stvari koje bi popravljao ili nešto od njih pravio. "Mislila sam da sam bila dobra majka. Imala bi sve najviše ocene u školi i slušala sulude naredbe svog oca. Zastrašujuće .i skoro da su mogle da mi unište život". Ako Karen ne bi izvršila neku od naredbi. U samoodbrani. da ona boluje od bolesti zvane OKP i da je radila lude stvari jer nije mogla drugačije. njegovo lice bi se iskrivilo od besa i znala bi da dolaze batine. ove ideje i vrednosti iz ranih godina su se vratile da me proganjaju . kompulsivni sakupljač na našoj UCLAgrupi. sin ju je veoma povredio kad je rekao: "Dosta mi te je. pokušavajući da nadoknadi nepravilnosti zbog haosa koji je stvarala. "To je užasno. Priča koju je iznela Karen. Karen je pronalazila načine da ih zadobije. OKP sigurno ima svoju ulogu. On je insistirao da porodica kupuje sve polovno. Nesumnjivo je da je imao klasičan oblik OKP-a. . opsesije oko proveravanja i zagađenja i da je bio preterano kompulsivan oko toga da se ništa ne sme baciti. Očajnički želeći njegovu ljubav i odobravanje. kad je dovoljno odrastao. Karen je zapravo "naučila" OKP na njegovom kolenu. Učinila sam najbolje što sam mogla". ali mi je on pre nekoliko godina rekao: 'Smatrao sam da si ti najgora majka koja postoji'.. spašavajući stvari iz kanti za smeće i donoseći ih kući. ali ne može da bude i glavni problem. Ona se seća: "Vađenje trna je bilo praktično kao hirurška operacija. mama". Ona mogu onda da potraže ljubav i drugde. Da li on zaista razume. verovatno kod drugova ili drugarica. be1eži Hend. Kao da je neko uzeo nož i ubo me u leđa . njihova deca reaguju sa mržnjom. skriveni problemi se pojavljuju za vreme tretmana. jedan za drugim. Bend je ustanovio da u njima ima dosta ljutnje i agresije između članova. U intervjuima sa porodicama sa OKP-em. će vam reći da su razmišljali o ubijanju onog drugog". koja je preterano čistila i prala pokušavajući da se otarasi straha da bi nešto moglo da se dogodi sa očima njenog sina. objasnila je svom sinu.

odmah prepoznao da njegovo dete ima problem. Dobila je anoreksiju . misleći da će stvari biti drugačije u novoj kući. Osećala sam se kao da sam ubila svog oca. Osoba sa OKP-em može da bude veoma vešta u sakrivanju svojih drugih problema .kao što su odnosi sa drugim ljudima . tog dana se bojala da se vrati kući iz škole i suoči sa posledicama. Jednog dana. Njen pohod ka savršenom ju je mnogo koštao. gde je trebalo da primi nagradu kao devojka sa najboljim prosekom ocena. Deca obično veoma dobro reaguju na terapiju. ali dozvoljava da se članovi opredele koliko će biti uključeni u samoj terapiji. Na početku lečenja terapeut joj je rekao da je kod nje počela da se razvija bolest zvana OKP i objasnio joj je šta je to i šta to čini. PODELJENA BOLEST Članovi porodice mogu da ugađaju osobi sa OKP-em do apsurdnosti. Samo bi osoba sa teškim psihološkim problemima mogla da dopusti da dođe do tako apsurdne situacije. Jedanaesto godišnja devojčica koja ranije nije imala nikakve psihijatrijske bolesti. Ipak.na primer Karenin suprug je dopustio da se krš gomila u njihovoj kući. Pošto je njen otac inače psihijatar. (Bilo je nekog logičnog razloga za njene strahove jer se njihova kuća nalazila blizu epicentra i pretrpela je određenu štetu). odmah posle preseljenja njene porodice u južnu Kaliforniju. sedam puta. Takođe bi donosila čašu vode svako veče i držala je pored kreveta. on je tolerisao takvo bizarno ponašanje.nervozu i kompulsije prejedanja i izgladnjivanja i završila je u psihijatrijskoj bolnici na dan svog diplomiranja na višoj školi. ubeđena da će ona učiniti da njeni roditelji i njen zec budu bezbedni. Karen kaže: "Imala sam 15 godina. Imao je srčani udar. Pomenuo je slučaj jednog para koji se selio šest. Posle tri meseca lečenja. Ona je dobila poremećaj spavanja i razvila je prisilne radnje.kada . njeni simptomi su skoro potpuno nestali. sada je počela da uređuje svoj sto i namešta svoje stvari u određenom redu. kao da sam stavila pištolj na njegove grudi i povukla obarač". Devojčici je takođe rečeno da mora da se odupre kompulsijama prisilama ili će se one samo pogoršati. Hend insistira da porodica bude uključena prilikom davanja dijagnoze. rezonujući da će nekako njen otac za to saznati i i da će se tako izgladiti konflikt između njih. Imala je opsesije da će njeni roditelji biti povređeni i da će ona biti odvojena od njih. Ali ne bi prošlo mnogo vremena i novo mesto bi se napunilo starim stvarima i kršom. Prošlo je dosta godina otkako otkako su prestali da primaju posete. zatekla je oca kako leži na kuhinjskom podu. Da li je i sam bio bolestan? Dr Hend je takvog mišljenja. Manje svesni roditelji su mogli da nastave da povlađuju njenom OKP-u. ona je eksplodirala pred svojom majkom: "Zaista ga mrzim!" Sigurna u to da ju je čuo. razvila je opsesije i kompulsije neposredno pošto je prvi put doživela zemljotres. Od onda je još više težila da bude savršena. Kad je ušla. Razvila je i ritual u kome je trebalo da trideset minuta pre spavanja ispisuje na tablici "Ništa se neće desiti Mami i Tati" . porodica je zatražila profesionalnu pomoć pet nedelja pošto je devojčica promenila svoje ponašanje. sve dok nisu imali samo jedan mali prolaz prohodan.Ipak on joj nikad nije povlađivao. Dok je nekad bila tipično neuredno 1l-godišnje dete. misleći da je to samo prolazna faza OKP bi se uvrežio i na kraju bi bacio porodicu u emocionaini haos.

u kojoj je majka insistirala da joj ćerka bude bolja domaćica. Kada je njegova žena pokušala da izvrda ovu priredbu. je pribegao tome da je zatvori u kupatilo. Nadajući se oslobođenju. Ovaj termin označava sakrivanje i sakupljanje agresija na duže vreme. Baš tada. mogla je bar da ga oslobodi od spoljne." izjavljuje Hend. uđe u automobil i izađe iz parkinga. one su se posvađale i majka je rekla da će dobiti srčani udar. što je imalo za posledicu da 80 procenata kuće nije bilo dostupno za stanovanje jer je za šesnaest sati intenzivnog čišćenja mogla da očisti "dovoljno dobro" samo 20 procenata. U borbi za moć. od glave do pete. razvila je jaku kompulsiju čišćenja. njeno najviše voljeno dete. Ovo joj je davalo osećaj da vlada situacijom. ona su obično bolesna. će biti dobre protiv artritisa. u Nemačkoj: Jedna žena koja živi zajedno sa svojom ćerkom i zetom stalno je zamerala ćerci da joj kuća nije dovoljno čista. U terapiji je proizašlo da je ono što ju je čak više izjedalo nego pomenuta veza. "Oni su uplašeni. Morao je to da radi u prisustvu svoje žene. Ako imaju stalna prijateljstva. dok bi on stajao napolju ponavljajući svoje rečenice. Kad bi nameštala krevete provodila bi sate samo nameštajući čaršave i sve više je zapuštala ostatak kuće.Vežbe. Obično se u porodicama razvija ono što Hend naziva "interakcioni dinamit". Ona je ovo obrazlagala time što ga je njegova veza pre mnogo godina učinila prljavim. Jednog dana žena je uspela da pobegne iz kuće. kako je objasnila. Hend kaže pacijentima da moraju da definišu prednosti i nedostatke svoje . Najzad. po neki put i satima. Hend je koristio neke istorije slučajeva iz svoje prakse u Hamburgu. Na kraju je primljena u psihijatrijsku bolnicu sa simptomima patološke ljubomore. Tako da može doći do iznenadnog napada veoma intenzivnog kompulsivnog ponašanja. bila činjenica da je njena ćerka od šest godina. oni odlučuju da napadnu svog supružnika zbog neke prave ili samo procenjene povrede svoje veze. "Oni su razvili stav naučene bespomoćnosti. Kad se sukobila sa njim nazivajući ga "prljavom svinjom". koji uzrokuje haos koji može da poremeti i druge članove porodice. on bi zaključavao sva vrata. njen suprug je pojurio na ulicu i bacio se ispred vozila i tako je naterao da se zaustavi. Drugi je slučaj jednog supruga koji je imao prisilnu potrebu da stalno ponavlja proste rečenice. Hend je otkrio da je ovo zapravo samo završna borba u dugom ratu za dominaciju. Kad je majka pokušala da je odvoji od ove navike. Ova žena je napravila progres i prestala sa svojim ritualima čišćenja. U tretmanu. sve dok osoba ima OKP. pa iako nije mogla da ga oslobodi od ove unutrašnje prljavštine. ali oni ne mogu biti rešeni. nastavljalo da otvoreno pokazuje svoju ljubav prema svom "grešnom" ocu. bolest za koju nikad nije potrvđeno da je zaista imala. Imaju svoje probleme. Ona je potom čak ubedila i svog muža da ide sa njom na časove plesa.je to jedan prema jedan i mogu da se prilično odupiru ispitivanjima koje radi terapeut. ona bi od njega tražila da se svuče i ona bi ga kupala i dezinfikovala. Zbog toga oni više vole da žive u lošim odnosima". ali je rekla da je bila prisiljena da to uradi samo zato što je dobila artritis u kolenima. tako da je ona mogla da proveri njegovo pravilno izgovaranje svake reči u svim rečenicama i da je njegov glas imao pravilnu intonaciju. ćerka je razvila odbrambenu kompulsiju. on je poricao. Ovo bi ga samo više iritiralo jer je procenio da tada nije bila iskrena prema njemu. razvio se paradoks u kojem je ćerka iskoristila svoje kompulsije-prisile da zadobije moćniju poziciju Druga žena je postala opsednuta verovanjem da je njen muž imao drugu vezu pre dvadeset godina. U ključno i neprikladno vreme. Na kraju. Pobedio je. sa posledicama iritiranosti i stresa. Obe strane ne gaje nikakvu nadu da se odnosi mogu poboljšati i u isto vreme oni se veoma boje da sve to poremete. Kad bi se njen muž vratio sa posla. ona bi povremeno vikala kroz vrata "Dobro je!" ili "Tačno!". Kad se vratila iz bolnice.

Pošto prepoznate i bliže odredite ulogu koju OKP može da ima u vašem emocionalnom životu. domaćica koja da bi izravnala račune sa mužem razvije prisilu čišćenja. On dodaje da terapeut i osoba zajedno treba da rade na razvoju strategija za terapiju ponašanja. Bila je to porodična stvar.retku i skupu ribu . Ova priča nije imala srećan završetak. Osoba sa OKP-em može da ispolji potencijalnu agresiju.to je ne samo mozak koji uzrokuje da osoba bude obuzeta simptomima OKP. bez obostrane ljubavi. Ovo je elemenat sekundarnog dobitka" i korak Ponovnog Određivanja može biti korišćen da se on aktivno razmotri i započne da razrešava. Dečak je veoma napredavoao u porodičnom tretmanu.. Otac bi dolazio kući posle posla. povlačeći se od svojih drugova i od spoljneg sveta. Dečko je koristio svoju bolest da dominira nad roditeljima. Kada se razboleo. tako što će započeti sukobe u kojima su obično uključeni i simptomi OKP-a. Njegova majka se ponovo vratila ulozi onoga ko opslužuje.ali svi bolesni. Razvio se začarani krug. ako bi se emocionalno otvorili. Ako su u terapiji ne zato što to žele već zato što to neko drugi traži od njuh. Ipak. otac je prekinuo tu drugu ljubavnu vezu. Majka je ispunjavala svoje emocionalne potrebe tako što se posvetila svom sinu i na taj način omogućila da se njegov OKP pogorša. kao i obično. Dečak se ipak sve više razboljevao. Značajno je da se sve ovo desilo pošto je njegov otac zapretio da će se razvesti.i morao je da bude hranjen od strane svoje majke. dok neko drugi može da ima opsesije o tome da bi mogla da se razulari neka divlja i nekontrolisana seksualnost. ali brak je bio to samo po imenu. On je mogao da jede samo jednu vrstu hrane . Društveni nedostaci koje je razvio su se pokazali veoma štetni kada je pokušao da se ponovo poveže sa svojim drugovima. Ova tehnika bi mogla da se smatra proširenjem primene koraka Ponovnog određivanja . u privatnom životu. Dečak je postigao ono što je hteo.vezanosti za svoj OKP. mogla bi da dobije savet kako da njihovi odnosi budu reorganizovani. ali se kasnije vratio u bolest. Drugi slučaj koji je imao Dr Hend je bio jedan dečak tinejdžer koji je razvio čudna ponašanja oko hrane. možete da napravite zdrave promene koje će smanjiti vašu sklonost da koristite simptome OKP-a na ovaj u suštini samoporažavajući način. Držao je porodicu zajedno. Na primer. Ljudi sa poremećajem mogu da dobiju seksualne strahove vezane za strah od gubitka kontrole. što sve rezultuje u izbegavanju intimnosti. Neko može da ima misli o nasilju po kojima nikad neće postupiti. Roditeljima je bilo dozvoljeno da razgovaraju samo u njegovom prisustvu i to o temi koju bi on izabrao. prepreke koje OKP može da baci na njihov put se ne smeju negirati. nego i činjenica da je OKP iskorišćen kao mehanizam za manipulisanje sa drugima.stari problem sa samopoštovanjem. ali na svoju sopstvenu štetu. jedna žena je došla kod Dr Henda da zatraži pomoć pošto su se njeni susedi žalili da pravi previše buke kad otključava ulazna vrata svoga stana. NE POVLAĐIVANJE Dopustite mi da vas razuverim da nije tačno da se OKP i zdravi brakovi ili prijateljstva uvek posmatraju kao nešto nespojivo. Ovo je još jedan primer kako metod U Četiri Koraka može da poboljša proces ovladavanja OKP-em. RAZUMEVANJE. U nekim oblastima je regresirao do deteta od dve godine i počeo je da prlja krevet noću. Bili su svi zajedno . Hend veruje da je tada lečenje uzaludno. tako da ona dobije isto toliko moći i bez OKP ponašanja. u nekom ritualnom maniru. Objasnila je da samo želi da . Najzad. Dublja motivacija može biti izbegavanje mogućnosti povrede. Postoje slučajevi parova koji su zajedno radili koristeći program U Četiri Koraka da bi izgradili stabilne i podržavajuće veze i odnose.

oni su odbili da joj vrate novac.koje naravno još nema ni ime. kaže da je sklona da se povlači kad ima opsesije. da postane tiha. Prestani s tim". Kasnije.povredilo. bude kidnapovano ili da umre". Detalji su bili isuviše stravični". "Imam taj izjedajući bolni osećaj da bi dete uvek bilo u opasnosti . on bi rekao: 'Ne moraš to da gledaš. Osnaženje je suštinsko. Karla. ali ne ugađajući i povlađujući njihovom OKP-u. šaljući svoje radove papi ali su je njene prisile izdale. mogu da vidim te zupčanike kako se okreću u tvojoj glavi. Ona i njen suprug su razgovarali o usvajanju bebe. njihov cilj će biti dostignut malim . ali je imala opsesiju da bi se usvojeno dete . U terapiji je počela da priča o svom kompulsivnom prevođenju Biblije. OKP uzima dvadeset četiri časa dnevno. znajući da sam privučena katastrofalnim stvarima. Jedna pacijentkinja mi je rekla da je napredovala uz pomoć svog muža: "Zajedno smo oprostili mome OKP-u". Ionako se već plašiš od letenja avionom" . Dok je radila ograničeno radno vreme kao sekretarica.nauči kako da smiri svoje susede. Dala je manastiru deo novca koji je nasledila. "Ako je na TV-u prikazan neki strašan udes. Ona nalazi da se on brine i hoće da razume i ne dopušta da ga njen OKP uplaši. želeći da se povuče iz normalnih društvenih kontakata. I on je štiti. samo zato što joj OKP zadaje toliko bola. kako ona kaže. ni lice . ona je počela da prevodi Bibliju kako bi pokazala Papi da su svi postojeći prevodi bili pogrešni. Ljudi sa OKP-em treba da imaju dobra osećanja o sebi zbog toga što je prošlo dosta vremena otkako su ih poslednji put imali. Zbog toga je odluka o usvajanju odložena. koja je imala misli o nasilju sa noževima. Ja sam se samo trudila da opstanem i funkcionišem.da doživi nesreću. svako poboljšanje treba primetiti. "Na nesreću nisam imala dovoljno vremena da rešavam to što se događalo sa mnom i sa njim takođe. sa OKP-em. Lara. zlovoljna i tužna. oni su već dovoljno samokritični. a deo te frustracije je iskaljivala na svog supruga. Umesto da izravna račune sa ljudima u manastiru. Prevođenje Biblije je postalo njena jedina životna okupacija. godinu dana kasnije.drugo proveravanje realnosti. nudeći podršku. Ono što im zaista ne treba ljuto kritikovanje. Ubrzo potom. Niti bi trebalo da budu primoravani da ozdrave za kratko vreme. On je bio zbunjen jer je za četrnaest godina braka uvek ona bila ta koja je preuzimala komandu. Članovi porodice mogu najviše da pomognu. I zaista nisam delila ni sa kim to što se događalo u mojoj glavi. Zato je ponekad OKP preplaši na teško objašnjive načine. prestani sa opsesijama. više nije mogla sve to da postigne i postala je veoma frustirirana. živela je u svom stanu kao časna sestra i prevodila i prevodila. Njen suprug bi rekao: "Lara. koja je lako radila svoj posao i brinula se o iznemoglim roditeljima. razboli se. Za mog supruga je bilo veoma teško da razume naše odnose i činjenicu da sam se promenila" . Ona je sada tražila da dobije slobodno vreme da bi se brinula o sebi. pošto su etički pokazivali put monasima-monahinjama koji su se loše ponašali prema njoj. ljubaznost i ohrabrenje u primeni Četiri Koraka. Pre OKP-a ona je bila superefikasna čudo-žena. mogu da daju čudesne rezultate. razumevanje. a on nije bio navikao na to. On se nervira. ZAJEDNIČKO OPRAŠTANJE OKP-U Kada porodice rade složno. borila se sa problemima intimniosti u svom braku: To je bila poslednja stvar o kojoj bih razmišljala. Kao mlada žena otišla je u manastir. Ovo Preimenovanje joj pomaže da se odmah vrati u realnost. ali kad je razočarana napuštala manstir. ona je samo razvila bizarna ponašanja koja su postala jedina svrha u njenom usamljenom životu. koja je imala opsesije da će ubiti svoju malu kćer.

Ali sebe je naterao da prestane da je pita da li je oprala ruke." Njihovi sukobi su se pojačali. Džekova žena je postavila granicu onda kad je trebalo da ide sa njim na grupne terapije. sopstveno vreme van toga. rekla je: 'Volela bih da mogu da ti pomognem. Ona bi rekla: "Zašto da idem da vidim ljude koji rade isto što i ti radiš?" On je nije primoravao. svakog svog budnog momenta? 'Znaš zašto to radiš'. ja sam imao mentalni poremećaj. Pre toga. Jedanput je počela da plače. Ne bi trebalo da bude nikakvih osećanja krivice zbog toga. "Muž me je nazvao kučkom. Pošto su bili neka vrsta zajedničkih konspiratora u ovim suludim ritualima sakupljanja bezvrednog krša. On pita:" Možete li da zamislite da živite sa nekim koji od vas traži da se stalno menjate. Ima ih dovoljno u tvojoj porodici. pa su svi zajedno stajali napolju u dvorištu i pričali. Pre nego što je dobio dijagnozu.Tokom terapije saznala je da muž takođe ima OKP. 'Šta radiš u kupatilu'. čime bi samo pogoršala moj OKP". Nisu mogli da budu pozvani da uđu u kuću. tako da sam odvratila 'Dobro. ali je samo smatrala da je on malo čudan. ali sam procenio da bi ako nastavim. Barbarin suprug je imao razumevanja i ljubavi u vezi njenih kompulsija-prisila proveravanja . Ženi i njihovoj kćerci je dosadiilo da ih on stalno pita: "Da li si oprala ruke?" On sad razume: "To je bilo kao da ste nekome govorili da je prljav". "Još uvek me je to mučilo. to dovelo do veće katastrofe kao na primer da me žena napusti".'' Karen se seća daje često bila toliko depresivna. perač ruku i njegova žena su nekoliko puta teško proživljavali svoje vreme u braku. "Mislim da se tu pojavio strah. Kada su ih pozvali prijatelji iz Kanade da im kažu da dolaze u njihov grad. oni su želeli da njegov OKP nestane odmah. Karen i njen suprug su se dogovorili da ih prime u kući njene majke. onda ljudi mogu da vas zapitkuju o tome šta radite. Naravno. Ipak. a seksualni život nestao. Njegov um zaokupljen OKP-em je nastavljao da misli o tome kako bi ona nekako mogla da zagadi jela koja im je spremala i ta misao ga je skoro dovodila do ludila. što me je razbesnelo jer sam se ionako osećala da sam na teretu. On se smeje i kaže: "Kada dobijete dijagnozu. napeta i frustrirana u vreme težih rundi OKP-a da je postajala preterano netrpeljiva. štaviše osobe sa OKP em bi trebalo da ih u tome ohrabre. što je i objašnjavalo zašto je dopuštao gomilanje stvari za sve ove godine. Stari prijatelji. Ali odjedanput. U tretmanu Džek je pominjao svoju frustraciju zbog toga što porodica nije primećivala kako on napreduje.koracima. I to je u redu. pre nego što je on potražio pomoć. ali me to ipak izluđuje" .' Rekao sam joj da mi je pomogla time što nije tolerisala moj OKP i ne povlađujući mi. Džek. ali je ona posle izvesnog vremena shvatila da sam ja dobijao profesionalnu pomoć i držala se podalje od toga. Njegova žena bi rekla: "Znam šta radiš i zašto to radiš. ona bi se ljutila na njega i govorila bi da će mu ruke otpasti ako ne prestane sa pranjem ruku. Nije htela ni da misli o tome. oni ne znaju šta se to događa i ne žele da postavljaju pitanja". a ne velikim skokovima. Odlazili bismo u krevet čim bi pao mrak. koji su dolazili iz drugih mesta i gradova. Spoznaje kao što su ove mogu da budu veliki motivatori za rad na Četiri Koraka. svratili bi da ih posete. nije bilo nikavih proveravanja realnosti pa su stvari došle do tragične apsurdnosti. Pre je milsila da su to samo moji ćefovi. onda ta stvar ima svoje ime. ponekad će partneri biti umorni i bez strpljenja za OKP i potrebno mu je ili njoj. Karen se pribojavala da bi oni mogli neočekivano da se pojave ispred njihovih vrata. sigurno da si ti već stručnjak za to.'' nas. 'Zašto opet pereš?' To me je izluđivalo. tako da ih svetla ne bi privukla da tada svrate do nas. Naravno da postoje bolji i lošiji načini da članovi porodice budu netolerantni prema OKP-u. "Bila sam primorana da parkiram kola nekoliko blokova dalje da bi oni stekli utisak da nismo kod kuće.

Ali kad joj je bilo najgore. Ubrzo zatim. Bila sam alkoholičar i trebalo je da se od toga oporavim. njen suprug je svoju ulogu preuzimao sve bolje. da si nekog udarila kolima. Da sam se udala za nekog ko kao ja ima mnogo vrsta disfunkcionalnih porodičnih problema. sa drugim ljudima. Mogla sam da se istresam na njega i oslobodim pritiska. "On bi se ipak povremeno žalio: "Znaš. osim ako je ona bila potpuno iznurena. a on bi strpljivo sedeo i razgovarao sa mnom sve dok se ne bi osetila bolje. pre nego što su mogli da odu od kuće. Ono što je ona shvatala i prihvatala samo kao jedan od prljavih. On je odbijao da proverava stvari za nju. Onda bi neki put napravio i šalu od toga. Breme je uključivalo i majku. Kakva ironija. Ponekad bi i on došao u sobu i provodio vreme sa njom.. Kako je Barbara napredovala u terapiji. Mnogi ljudi su nam rekli da u vremenu od više meseci u kojima su imali intimna prijateljstva nisu nalazili razloga da posumnjaju da njihov partner ima mentalni poremećaj. bila bi to katastrofa. Kasnije. on je izgubio strpljenje. koja mi se inače događala". Imala sam veliko breme i pre OKP-a". previše bizarno i totalno bez veze sa realnošću. začinje društvene kontakte i mnogo je više zainteresaovana za spoljni svet. "bilo je to previše suludo. To ga je potreslo i zaista gurnulo preko granice".iako mu je bilo teško da ih shvati. koja je imala blagu formu OKP-a i koja bi ranije slala svoju kćer da ponovo proveri štednjak. ali sačekajmo petnaest minuta da vidimo kako ide" . kaže ona. u novinama je pročitala članak koji je opisivao težak slučaj OKP-a. Ona kaže: "On zna da ne može da me popravi. Neću sada da uradim ovo za tebe. ali ću to uraditi za petnaest minuta. On je skočio: "Čula bi udarac -'bum'. "To je prevršilo meru za njega". Videla bi telo na drumu". ti se uopšte ne povezuješ sa pravim svetom. da ja moram sama da se popravim.da je mnogo godina kasnije Barbara molila svog supruga da za nju proverava štednjak. Tačno je da bi ona ponekad preko vikenda samo ležala u krevetu. Skoro da nije ništa znala o OKP u i nije znala šta da čini. Bila je šokirana njegovom prejakom reakcijom: "Znala sam da je to ista stvar štogod ona bila. Sad kada je opuštenija. njen suprug je bio uz nju kao podrška". Barbara priznaje: "Nisam čak ni ulazila u kuhinju. Znam da ti sada OKP zaista dosađuje. objavljujući: "Provera!". "Bilo je . Ako članovi porodice mogu da na način koji podržava osobu. Domingova bivša devojka Keti rekla je da je veoma rano u njihovoj vezi Domingo imao loš OKP dan. Zato se nikad nije previše uključivao. ljudi sa OKP-em su vešti da sakriju svoju bolest kad je to u njihovom interesu.ovo je u stvari forma Preimenovanja. NE GURAJ. Vraćala bih se nazad i govorila: 'Da mama isključen je'''. I opet intervenciji se mora prići sa dobrom voljom jer će u suprotnom samo pogoršati situaciju. Danas je Barbarin OKP veoma blag i pod kontrolom. Nije ti važno što živiš u vakuumu". Imala sam težak problem sa samopoštovanjem. on nije. Ti si u čauri. On je veoma tolerantan i vrlo dobro prilagođena i normalna osoba. Petnaestominutno pravilo je veoma važno za poboljšanje komunikacije između članova porodice i osobe sa OKP-em. (a to mora biti urađeno na terapeutski način) kažu" Sačekajmo petnaest minuta.osoba sa OKPem onda teži da ponovo proceni situaciju na kraju tog intervala. sa istim simptomima. Barbara je rodila bebu i napustila raniji posao. Ali kad je došla kući i objavila da ima strašan osećaj da je tog jutra nekog udarila dok je vozila na posao. On je morao da se nosi i sa drugim problemima pored mog OKP a. Barbara je tada saznala od čega boluje. Tu mogu da postoje neka mala čudnovata ponašanja na koja se može sleći ramenima i mogu se racionalizovati. malih trikova OKP-a. a nekad ne bi. NE POŽURUJ Zbog puno godina prakse. Uopšte nisi uključena u svet.

On se seća: "Plašio sam se da će bicikl da se izgrebe." Domingo je potvrdio ovo što je ona rekla. Nisam znala da mu kažem te magične reči koje bi ga izvukle iz toga govorila bih pogrešne stvari. Keti je shvatila da je Domingov otpor ka promenama u svom životu imao neočekivanu povoljnu propratnu stranu. On je latinac. On je morao da mi kaže da je dodirvao neku drugu. On mora da ode i proveri ima li štete. "to ga samo izluđuje. Kažem mu: "Vas dvojica ste isti. Sa nekim novim moram da počnem ispočetka. Ja veoma loše to radim. Iako su Keti i Diomingo živeli zajedno kao par imali su zasebne spavaće sobe. Nisu mogli da shvate zašto bih ja živela sa ovim momkom kad sam mogla da izaberem da to ne radim. Selidba može da bude traumatična za ljude sa OKP-em. Ponekad bi Domingo sve gledao sa vedrije strane. 'O Bože. bicikl vredan 500 dolara i namestio ga baš onako kako je to želeo. ali kad je Keti predložila da idu na izlet u planine morala je bukvalno da ga zajedno sa njegovim biciklom izgura van kuće. Imam sklonost da ostavljam bele fleke od belila. Smejala se dok nam je govorila: "Smešno je da naš pas ima ista anksiozna ponašanja. počne sa lizanjem i dobije onaj glupi izraz." kaže ona. jel' tako? Ali. disanje mu se od jedanput promeni. ovo je deo koji ja volim. ona ga je cenila zbog njegovih dobrih osobina. Često izbegavaju da putuju. sve što bi ga samo razljućivalo". ali "ništa što je manje od bombe koja bi eksplodirala blizu njega. Prvo. ako bi i hteo da me vara. Ketina prirodna reakcija je bila da se povlači kad bi videla da nastupa OKP. Ona je imala običaj da se šali na njegov račun i da njegovu sobu naziva mauzolejom. Mora stalno da bude uz nas. a to ga takođe razbesni". o moj Bože'. ne mogu da s' nosim sa ovim. "Ako ikad i očistim njegove stvari. Nisam bila roditelj. Domingo je kupio sebi mauntin-bajk. nije moglo da pomogne". Ali zbog OKP-a. Kako mogu da se borim sa ovim do kraja života?" Ali kada me je . Doduše i oni su prolazili kroz teške periode u svojoj vezi. Mnogi od njih su prolazili kroz pakao sa OKP-em i kako se Keti seća: "mnogi od njih su se pitali šta sam ja tražila u životu sa Domingom. naročito ako imaju opsesije u vezi zagađenja. to je čudno. Nisam se rodila da to trpim. Znala je da ne treba ništa da premešta. "Bilo bi ovako. Mi sa OKP-em smo drugačiji. Keti je dolazila na naše grupe za porodičnu podršku gde se upoznala sa članovima porodica drugih ljudi sa OKP-em. ona je bila voljna da uradi bilo šta da bi ga odvojila od toga. To me podseća na Domingova anksiozna osećanja. Nije me bilo briga ako bi se pokvario ili se ogrebao. Kad se jedanput naviknem na nešto -nekoga. verovatno bi već za ovo vreme imao deset devojaka jer je po prirodi promiskuitetan." Odgovor je bio da sa ili bez OKP-a. Rekla nam je: "Da nije imao OKP. on je veran. moram da bežim odavde. morao bi da mi to kaže. Ako odlazimo a on treba da ostane kod kuće. kao što je to bilo kakva promena u njihovom redosledu aktivnosti. moja anksioznost sve više opada. Ovaj pas je zaista maza. Ja ne perem ni njegov veš. tu je ta stvar oko zagađenja. Postoji sigurnost sa poznatim.''' Ipak ne postoje nikakvi klinički dokazi koji bi pokazivali da psi koji pripadaju ljudima sa OKP-em takođe razviju OKP. Znate kako kažu da životinje poprime vašu ličnost? Da.to kao 'O Bože. mestom gde je držao kolekciju umetničkih predmeta raspoređenih u naročitom redu. OKP jeste čudan". govoreći joj: "Zašto se samo ne skineš gola i staneš ispred mene kako bih razmišljao o nečem drugom?" Kad bi njegov OKP bio tako jak. Mi smo napravili čudovište od njega. to više nije bio moj bicikl tako da sam bio u stanju da uživam u vožnji. Ali smešno je da kada sam otišao u planine. Mi smo se navikli na stvari". Putovanje znači korišćenje javnih kupatila i spavanje u krevetima u kojima su drugi spavali.

kako mu je docnije rekla. Džil je bila veoma potresena. Džil je odmah svukla odeću i otišla da se okupa. sahranu sa otvorenim kovčegom . nikad me ne požuruj inače možeš očekivati da postanem agresivan. "One su plakakle i ja sam plakala. kako bi identifikovala Marilinino telo. Ostala je u kući više nedelja. ali sada uči. Kad je Džil provirila kroz prozor i videla ih kako stoje tamo. On se nedavno venčao sa ženom koju je sreo posle onog raskida. Ako vidi mrlju od kečapa na svojim pantalonama može da ima opsesije da je to od krvi da gleda u mrlju sve dok njegov um ne shvati da je to samo kečap. Oni su bili zagađeni. To su bili ljudi koji su identifikovali Merilinino telo. Korpa sa voćem je bila zagađena.na vratima kako je čekaju. ode u kupatilo i stane u kadu. Ako je taj red poremećen. Džil nije mogla da ode do mrtvačnice. Ja se zaista razbesnim kad me ljudi požuruju jer ne razumeju kroz šta ja prolazim". Za dvadest pet godina . Nisam . Izveo ju je na večeru i rekao sve o svom OKP-u. kaže Džil. Ona nikad nije čula za OKP i zaista nije razumela. Ne mogu to da uzmem. prijatelji su svratili do nje da joj daju korpu sa voćem. "Bilo je to užasno". rekla je Erici i Trejsi da ne otvaraju vrata.Džil je preživljavala strahove od zagađenja u vezi sa smrću i umiranjem. Zašto mu treba toliko vremena da uradi tako proste stvari kao što oblačenje čarapa ili tuširanje. niti je mogla da ode na memorijainu službu. DŽIL I NJENE KĆERI Kada je Džilina starija kćer imala 11 godina. "sve što sam mogla da uradim tada je bilo da govorim 'Ne mogu to da primim. njih dve su zajedno radile u kancelariji za nekretnine i često bi se jedna drugoj poveravale za vreme večere. On je objasnio: 'Veoma se naviknem na ljude i stvari. na koju bi išle posle rada. ja sam želela to da primim. prljava sam'''. primetila je nešto "drugačije" i "interesantno" u vezi sa njim. desilo se nezamislivo. moj mir je izgubljen. onda bi morala da se više zainteresuje i uključi u tretman. Nije mogla jer da je otišla ceo njen svet bi postao "zagađen". gde smo Merilin i ja zajedno odlazile. Moji prijateli su otišli i tu je bila Erika koja je stajala u kadi. ona je patila od teškog OKP-a. uzme korpu.upitala kakva bi trebalo da bude njena uloga. ja sam joj rekao da ako je odlučila da bude sa Domingom. Džil i njene ćerke bi se takođe zagadile ako bi oni ušli unutra. "Ne požuruj me" je dobar savet svakom ko živi sa osobom koja se bori sa simptomima OKP-a.Eriku i osmogodišnju Trejsi . Nikad mi nemoj reći 'Požuri!' jer to pobuđuje moju lošu stranu. Domingo joj je odmah rekao: "Nikad me ne teraj. Onda moram da se malo borim da bi opet obezbedio svoj mir".otkako je kao tinejdžer morala da ode na sahranu najboljeg druga svog momka. To je bilo to oko zagađenja". Prvi put kad ga je njegova buduća supruga videla. Domingo se izgubi u svojim opsesijama. sa korpom u rukama. Džil se seća da je onog dana kada je Marilin umrla našla obe svoje ćerke . Iako je prošlo mnogo godina pre nego što joj je postavljena dijagnoza. Bilo je to strašno vreme za njega i on je nazadovao u lečenju. Na dan memorijalne službe za Merilin. Ironija je da ju je sreo kad je odlazio do prodavnice zdrave hrane da kupi preparat za gojenje koji je Keti neumorno nastavljala da uzima. one su me zagrlile i tad sam rekla 'Nemojte mi prilaziti. Posle pet godina Domingo i Keti su se rastali iz nekih drugih razloga. "Nisam mogla da idem nigde. Znajući koliko je Džil bila potresena gubitkom. tako da sam najzad rekla Erici da otvori vrata. Džilina najbolja priajteljica je poginula u saobraćajnoj nesreći. Ne mogu to da uzmem!' Ali.

kad bi prijateljima pokušavale da objasne zašto ne mogu da dođu u njihovu kuću. gde su mogle da se isprljaju. ovako svi rade". osim da kupi namirnice ili da odveze nekuda svoje devojčice. Džil. Džil se udala kad je imala samo 18. kasnije im je bilo veoma teško da objasne prijateljima čudno ponašanje svoje majke. Znala je da nije normalno da razgovara sa rođacima kroz zatvorena vrata ili da zabranjuje svojim ćerkama da poljube svog dedu jer je bio mesar i dirao krv. Tada je već bilo prošlo šesnaest godina otkako je prekinula svaki kontakt sa svojom majkom. Korpa je stajala na frižideru dugo vremena. ne možeš tek tako da spereš Marilin niz slivnik!" Džil je rekla ćerki da postavi korpu na vrh frižidera. Erika i Trejsi su se stalno selile jer bi čitava susedstva i gradovi postajali zagađeni. gde je mogla da je vidi. Trejsi je skoro čula kako je Džil prepričala taj događaj.znala šta da radim. vičući: "Mama. ali je znala da nije uobičajena. ali ne bi mogla da je dotakne i da se onda dobro okupa. morala bi prvo da se istušira (da bi kupatilo ostalo čisto). to u vezi sa ostalima iz škole: 'Kako to da tvoja majka večeras ne može da nas odveze na klizanje. Zatim bi isto tako brzo otišle u kupatilo da se okupaju. Kada su bile veoma mlade. Trejsi se seća da ako bi neka od njih morala da koristi toalet za vreme rada. a onda je Džil bacila voće. Trejsi sad može da se smeje dok se priseća "Uvek smo morali da nalazimo stan sa dve garderobe (c1oset-soba za graderobu)". Nekoliko godina kasnije. Džil je rešavala problem koji je za nju iskrsavao zbog činjenice da su njene devojčice morale da idu u školu.?' . a bila je bolesna. Ali je sećanje na to ostalo kod Erike i Trejsi. a sa 20 je već imala dve bebe. Ona je bila zaražena i korpa je bila zagađena". Trejsi se seća: "kako da napravimo opravdanja za ovo ili ono.bizarni rituali čišćenja. Sigurno je da je njihovim drugaricama i drugovima bila veoma zagonetna činjenica da nikad nisu bili pozvani u njihovu kuću. Ona sad ima 22 godine i tek je poslednjih nekoliko godina bila u stanju da se oslobodi svog besa koji je osećala prema majci zbog onog što je njena majka učinila njoj i njenoj sestri dok su odrastale . ocem. Naravno. Erika i Trejsu su išle u privatnu školu i izgubile su čitavu godinu kada im se porodični budžet toliko smanjio da nisu mogli da plate školovanje. ''Ako bih se jako razbolela. Morali smo mnogo da se selimo jer nismo mogli da pla ćamo stanarinu" . Devojčice bi morale da sede u toj sobici sa otvorenim vratima i da rade svoje zadatke. Izmislila je i proceduru kako bi održavala "čistima" i njih i nihovu kuću. To me je mnogo mučilo. "Mama bi nam govorila koje priče da iznesemo kao izgovore pred tim ljudima". Tužna i depresivna. Ako je trebalo da urade i domaće zadatke. Kada bi se devojčice vraćale iz škole. bratom i sestrama. ona i njen suprug su se razveli. Stres se nadovezivao na stres. Ćerkama nije bilo dozvoljeno da dodiruju kvaku na vratima. pokušavala je da zadrži svoje radno mesto. Ipak. Nije znala koja je to bolest. Onda bi morale na vrhovima prstiju da odu do prljave sobe za garderobu. Oni su bili zaraženi-zagađeni i nije mogla sa njima da razgovara ni preko telefona. Erika ju je vratila u realnost. devojčice su mislile "Pa dobro. mesecima ne bi izlazila iz kuće. onda je procedura postajala nešto komplikovanija.zaraze. gde bi skinule odeću i ostavile svoje torbe. pa da se posle vrati i završi svoje zadatke i onda ponovo istušira. selidbe iz grada u grad i iz države u državu u potrazi za mestom koje nije bilo "prljavo" kao i stid koji su osećale. Džil nikad nije ni prilazila "prljavoj" sobi za garderobu. Džil bi im otvarala vrata. Posle toga su mogle da se okupaju. nisam mogla da radim jer bi celo vreme provodila u čišćenju. Džil je uvek bila između dve vatre. Tako što je određivala da jedna od soba za graderobu bude "prljava". Bila je tada jedini roditelj.

Trejsi kaže: "Moja sestra i ja bi joj rekle: 'Ako nećeš da dopustiš da naši prijatelji dođu ovde. a ranije nije bilo ?'" Ako bi se desilo da zagađena osoba telefonira. njena drugarica je to kazala i drugim devojkama. Udarila sam je. U toj fazi. iz kaprica. najzad sam razgovarala sa nekim o tome". Iako se Džil mučila da zaradi dovoljno. dok je Džil bila otišla van. Trejsi je počela pomalo i da laže. četiri.' Naravno. kako je sad ovo prljavo. Ponekad bi se ušunjala u "prljavu garderobu" i uzela udžbenik da bi učila u svojoj sobi. uvek bi im davala to što su tražile. kad bi ih videla uznemirene i ja bih se uznemirila.' OKP je uticao na svaku stvarčicu u mom životu. dok bi se u sudoperi gomilali sudovi". Uskoro. govorila je da nije bila u direktorskoj kanceliriji iako je ustvari bila. Erika je počela da grdi Džil i rekla joj da su je Trejsi i ona godinama lagale. nije bilo nikakve logike u opsesijama koje je Džil imala oko zagađenja i ova činjenica je zaista delovala zbunjujuće na devojke. Trejsi je rekla istinu. Džil je otkrila da suje ćerke lagale "Obuzeo bi me bes. Trejsi je imala 16 godina. Rekle bi: 'Mama. Kada je sledeći put Trejsina drugarica došla kod Tresji.zagađenje. "Za mene je to bio veliki događaj. jednostavno ne može'''. toliko sam bila ljuta. Ne bi bilo dovoljno alkohola na svetu kojim bi mogla dobro da očisti kuću. laganje ljudima. To je bila Katolička škola i ja sam tada bila veoma religiozna. da su radile stvari koje im ona nije . "Mrzela sam je. Džil bi satima ribala zid pored telefona. Mogu li ja da navratim i stojim sa tobom u sobici za garderobu?" Za Tresji to nije bilo smešno. A onda bih je mrzela i takva sam i sada. Kada je Trejsi bila u trećem razredu. To bi zaista poražavalo moju decu. Odlazak u direktorsku kancelariju je značio da se treba istuširati dva ili četiri puta kad se stigne kući . ti si alkoholičar. Ne želim da udarim svoju mamu". Trejsi kaže: "Sećam se. mrzim te što me teraš da ovo radim. Strašno je kad vas se deca stide". One bi se vratile kući i našle bi me kako stojim naga. Nedeljama je Džil bila opsednuta time: groblje . tako da ne moram posle da je perem. Trejsi i njena prijateljica su odlučile da se šetaju noću po groblju.Trejsi bi nešto promrmljala. Devojke su mrzele majčin OKP. Mislim da je to cool." kaže Trejsi.tri. Trejsi se seća: "Erika i ja smo joj često postavljali pitanja 'Dobro. Ako bi neka od sestara morala da ode u direktorsku kancelariju. Kad bi je Džil ispitivala. Naravno. kao što je to uvek radila. Stvari su se izmakle kontroli i devojkama je bilo dosta.'" Nije im bilo dozvoljeno da zarade novac čuvajući decu jer bi ta deca ili njihovi roditelji mogli da budu zaraženi. Jedanput. Kad ih je Džil upitala gde su bile. Sad je sve bilo prljavo jer nisam imala pojma gde su zaista bile i šta su dodirivale. A volim je. onda treba da nam daš novac da bi mogle da izađemo. I zaista sam se molila Bogu da ne budem pozvana da idem u kancelariju jer sam znala da ću tada morati da prolazim kroz dodatne besmislice" . Kada bi me terala da se istuširam četiri puta govorila sam sebi: 'Radim ovo zato što je volim'.smrt . devojke su zbijale šale u školi: "Hej. cela njena škola postala je "zagađena". pet kutija. konflikt koji sam osećala. sa papirnim peškirom i bočicom alkohola u rukama. znala je da o tome mora da slaže. Od toga sam dobila svrab po celom telu i ubrzano disanje". ali su naučile da iskoriste prednosti takve situacije. jedanput sam morala otići u kancelariju kod direktora. sve što je radila bilo je čišćenje. Bilo je to bizarno. Kad je Trejsi bila u devetom razredu prekinula je sa ćutanjem i poverila se svojoj najboljoj drugarici o ovim čudnim stvarima koje je njena majka radila. Ponekad bih prvo svukla svu odeću. to je bila neka vrsta duplog zagađenja. Trejsi nam kaže kako je to bilo: "Odlazile bi smo u grad i kupovale čitave kutije sa bocama alkohola. porodica je živela u Severnoj Karolini kad je došlo do "velike eksplozije".uvek paran broj. "Stalno bih joj govorila 'Mrzim te. Naravno. kao: 'Tako.

Nije bilo lako. Njene najgore strepnje su bile opravdane. Trejsi ima mali problem oko prihvatanja smrti i oko umiranja i veoma je probirljiva oko hrane. Znala sam daje povređena". na koju redovno dolazi. Trejsi je sad bila zaražena i nisu više mogle da žive zajedno. ali Džil je ispuržila . je malo razmislila i onda rekla svojoj majci: "Mislim da bi zaista bilo dobro ako ga dodirneš. Ali. Džil razume: "Ona još uvek nosi u sebi dosta starog neprijatetljstva. Znala je da je za Džil Montgomeri zaista "prljav". Volela samje. a ne ja". povratak kući je inicirao masivno "alkoholiranje" kuće. "Nedostajala mi je. Više ne krivi mene da sam joj oduzela porodicu. (kad je Erika imala 16 godina i želela da dobije dozvolu za vožnju. tada nesrećna i depresivna. Rekla je majci da će da ide da obiđe svoje druge prijateljice u Savani u Džordžiji. videvši da se Džil unervozila i uznemirila. Iako Džil i Trejsi nisu potpuno razrešile sukob. je mislila da bi život mogao da bude bolji u Floridi. Ona živi u drugom delu zemlje i njih dve su se videle samo jedanput u poslednjih pet godina. Erika i Džil nisu imale nikakvog kontakta. Džil je bila slomljena. koja je započela još u vreme njenog razvoda. Naravno. Džil se seća: "Na kraju sam čistila i mačku". gde je Trejsi bila student. Kad Džiline opsesije počnu da utiču na nju. A bila sam još uvek veoma zbunjena u vezi moje bolesti". Bila sam besna na sestru što me je naterala da govorimo mami sve ono jer je sve razorila i sad je trebalo ja da se vratim i skupljam parčiće". To mi je lomilo srce. Dobićeš veliku medalju". Trejsi se razljuti. Odlučila je da ode kolima na jug i da izvidi. Pošto je to uradila. Moji sertifikati i nagrade iz škole su se izmrljali alkoholom i morali su da budu bačeni. Na kraju. Džil je podelila sa Trejsi ono što je naučila o OKP-u od mene i od drugih članova terapijske grupe za OKP. Osećala sam se loše zbog nje. Napravili su plan da se sastanu u Floridi. Ali prvo su sve njihove stvari morale da budu isprane alkoholom. stranicu po stranicu i foto-albuma. Na kraju su Džil i Trejsi nekako rešile ovaj problem i dogovorile se da dele jedan stan blizu UCLA-univerzitetskog bloka. ali se posle isvesnog vremena Trejsi vratila kući. a da nisu radile ono što im je ona govorila da rade. Tu je postojao jedan problem: nije mogla da dotakne priručnik zbog stare opsesije od zagađenja od službenih dokumenata. da li hoćeš da pokušaš da ga dodirneš?" Trejsi. Znala je da ih ne može imati pored sebe ako će je izdati. Godinama. Trejsi kaže: "Govorimo o čišćenju alkoholom. Bio je početak proleća i dok je njena majka bila u Floridi. Ona zna da je to bolest. pošto je Trejsi sad bila veoma "zaražena". da su mogle tako da me lažu. pa je slagala. Nećemo da imamo ovakav život. čak i knjiga. one rade na tome. 'Nećemo više ovako da živimo. Erika nije mogla da joj oprosti.'' I onda su otišle i preselile se kod porodica svojih drugarica. "Rekle smo joj. Trejsi joj je rekla: "OK sad moraš da se potpišeš" . Džil. Tresi je ipak otišla u Montgomeri. Duboko u sebi ona se pomalo boji da i sama nema neke sklonosti ka OKP-u. Ona i Trejsi su zakupile stan. Nedavno je Džil dobila saobraćajnu kaznu i priključila se programu "škole za vožnju kod kuće". morala je da sačeka još tri godine zbog toga što Džil nije mogla da uđe u prostorije Odeljenja za motorna vozila . Džil je osećala da "su me po drugi put izdale. Trejsi joj reče: "Sad kada si se potpisala na priručniku.dozvoljavala. To me je ubijalo. Shvatanje činjenice da imam ovu bolest je dosta smanjilo pritisak i ona mi je oprostila. Trejsi kaže: "Nije mogla ni preko telefona da razgovara sa Erikom ili sa mnom". stvari su se popravile.službenu zgradu) Zato je Trejsi za nju okretala stranice priručnika. ali su razgovarale telefonom. Erika kojoj je bilo 19 godina. ali je bila isuviše bolesna da shvati šta im je uradila. Međutim Džil je postala sumnjičava i na putu ka Floridi pozvala telefonom Trejsine prijateljice."Ne želim da budem čudak". pre nego što bi ih stavila u ormane. se nije vratila. i poseti svoje stare školske drugarice. Trejsi je planirala da ode u Montgomeri u Alabami.

njegovim morbidnom strahom od akumulator ske kiseline i njegovom prisilnom potrebom da pere ulice da bi izbegao trovanje od kiseline. kaže Brajan. Prošlo je samo nekoliko meseci otkako je bila u braku. kaže Džil. Bio je uvek spreman da zgrabi kofu i sodu i da se odveze do tog mesta i započne ribanje. To ukrade vašeg ljubavnika. I nikad ne kaže "hvala. odjednom su opet to postali. koja je uključivala njegovog sina i njenog sina iz prethodnog braka je bila raskidana njegovim OKP-em. To krade vaše vreme. da ne vozim određenim putevima. u toj panici. Jedanput su došli iz škole i poverili se Sari: "Čoveče. "Znate". Tada su se za njih otvorila vrata pakla. "Bio sam . Brajan sa seća: "Moj sin je zaista hteo što pre da se pridruži Marincima. kaže. Kako je njegov OKP sve više uzimao maha. "Odjedanput". Porodica. Strašno. Za sve to vreme Sara nije primetila nikakve znakove njegove bolesti. njegovoj bolesti i kako je to zapravo uništilo njihov brak: "OKP je uništio moj život. Mislim. "Rekao bi mi da ne pešačim na određenim mestima.'" Sara i Brajan su se upoznali u preduzeću gde su oboje radili i znali su se šest godina pre nego što su se venčali. Mislim daje samo želeo da pobegne od mene." uvek sam imala veoma jak instinkt za opstajanje". to bi i uradila. Doduše tu su bila ta veoma dugačka tuširanja. Brajan više nije mogao da radi. znajući da bi on zgrabio dečake i odmah počeo da ih pere i riba. kako je rekla Sara. ne nosim određene cipele". Svake noći bi Brajan ležao u krevetu. Smrt njene majke pre dve godine je prouzrokovala određeno nazadovanje . primenjujući terapiju svakog dana. vaš novac i energiju. To uzima mog supruga. Naravno. zaboravljajući pritom. Da me je žena mogla da napusti da ne oseti krivicu. danas smo pravili hemijske eksperimente i sumporna kiiselina je bila svuda". Hteo sam da otpuzim i sakrijem se ispod stene" . " na rukama su mi izašle crvene tačke i svrbelo me je među prstima ali sam znala da želim da to dodirnem . Ovo je bila tajna koju su skrivali od Brajana. vašeg druga.članovi porodice koji su prestali da budu zagađeni. "Moja deca nisu znala šta se događa". Već su bili godinu dana u braku kada se dogodilo izlivanje akumulatora na poslu i ona se seća: "On se jednostavno otkačio". vašeg prijatelja. to je bilo strašno. čak skočio usred rečenice i nestao na nekoliko sati. dečaci nisu mogli da pozivaju drugove jer Brajan nije mogao da kontroliše kuda bi sve ti momci mogli da idu dovozeći se kolima i kuda bi onda odlazili. Ona je sebe ubedila da su to samo njegove male ekscentričnosti. Danas su Džiline opsesije i kompulsije uglavnom pod kontrolom.Više ne alkoholira svoju kuću. Ja nisam mogao ništa da uradim. ali je ona to samo pripisala "njegovoj velikoj urednosti". da pobegne od problema". kad je počela da primećuje neka malo čudna ponašanja. Ponekad bi kad začuje te sirene. Ona radi na tom problemu. i morao je da bude hospitalizovan. BRAJAN I NJEGOVA ŽENA Veći deo svog četrnaestogodišnjeg braka. "Sve što su znali je da se tata strašno plaši akumulatora i akumulatorske kiseline i da nije bio spreman da izlazi među ljude. čekajući da čuje sirene koje bi mu ukazivale na mesto gde se dogodio saobraćajni udes. Sara je delila Brajana sa njegovim OKP-em.ruku i dotakla priručnik. To uzima sve što se može uzeti i ništa ne daje zauzvrat. da za sobom zatvori ulazna vrata.morala sam zbog moje terapije ponašanja". Ne štedi mnogo reči kada govori o svom mužu.

Dok to ne nauči. Celo veče sam proveo na kolenima. kako kaže Sara: "koristi papirne ubruse i kese za sendviče da bi otvorio vrata. bilo muje toliko lakše da je počeo da plače. Tako je frustrirajuće gledati to bacanje. To nas žive jede. Sad je to bilo i na njegovim gumama. "On je više stvari uništio pokušavajući da spreči zagađenje kiselinom. Uništilo je naše cipele. Njihov ulazni parking i travnjak su natopljeni sa bikarbonom sodom i amonijakom. Ponekad on to uradi. "Problem sa kiselinom je sam po sebi dovoljno težak da bi se s tim živelo" . Sve dok Brajan uzima Paxil u prepisanim dozama. Ona kaže: "OKP je ogromno čudovište koje sedi tamo u uglu. Kad je došao do mene. Kad oseća da je u stanju da se suoči sa posledicama . našu odeću. Zatražio je psihijatrijsku pomoć. Da li je bio lud? Da li je ona bila luda? Sara je tada već bila toliko zbunjena. U prilogu je pomenut i UCLA-program dnevne bolnice za ljude koji pate od OKP-a i Brajan ih je pozvao. nadajući se da će nekako da odloži zoru i sledeći dan. Sara se seća: "Bilo mi je toliko lakše da ta stvar ima ime". kao ni još dve nedelje u drugoj bolnici. Brajan kaže: "Njihovo lečenje je izgleda bilo da mi daju dosta stvari koje bi me uspavale' .emisiju na televiziji. Imao sam burne napade depresije i puno bih plakao jer sam ludeo u sebi". Mi trošimo tri-četiri stotine dolara mesečno za sodu i amonijak. tepihe. Brajan kaže: "Došlo je do tačke kad sam zamišljao da je to jednostavno padalo i sa neba". a onda iznova započinjao ciklus. nije mu mnogo pomoglo. "Sara mije rekla da su ljudi koje smo znali u to vreme umrli. Brajan kaže: "Zazvonilo je zvonce".Sara pokušava da ga natera da se suoči sa stvarnošću. A ne možemo da idemo u crkvu jer tamo ide i čovek koji je vlasnik kompanije za akumulatore". Tridest dana u psihijatrijskoj bolnici.izgubljen slučaj. Ako na tome dosta radi. Prao je ulice cele noći i budio se izmoren. već da je to OKP. ali je dobio čitav spisak pogrešnih dijagnoza. u stanju je da se izbori sa depresijom i samoubilačkim težnjama. Osećao sam da je kiselina na meni i da nisam mogao da se očistim. a da sam ja samo ležao potpuno isključen iz okoline. kada je bio prikazan prilog o ljudima sa OKP-em. uključujući i šizofreniju. Brajan posmatra kuda ona hoda da bi kasnije odlučio da li da uzme te cipele iz ormana i očisti ih. bila je na zidovima. u stanju je da svoje simptome drži pod kontrolom. On čak čisti i ispod žbunja.koje skoro uvek uključuju ljutite reakcije . u zavisnosti koliko je bio redovan u uzimanju svojih lekova i koliko je redovan u praktikovanju Četiri Koraka terapije ponašanja kao i dolaženju na terapijske grupe. Sada je znao šta ima. Onda sam iznajmio jedan od onih velikih usisivača i čistio sam i čistio". da nije bila sigurna. to je toliko ekstremno da. Niko nije mogao da odgonetne "šta je to moglo da se dešava s njim". koji sobom nosi strah i ribanje. da prihvati da ta stvar koja ga muči nije sumporna kiselina. ponekad ne. Tako . Umivaonici su oštećeni amonijakom. Kada mu se pogorša OKP. ali mi navodno ne bi trebalo to da primetimo" . nego da smo ih svaki dan prskali sa njom". I onda se jedne večeri dogodilo da gledaju '20/20'. prao i ribao tepihe sa sodom. ali nije uspeo da nauči najvažniju lekciju: Samo konstantna spremnost pobeđuje OKP. Nekih večeri bi sedeo pred televizorom i gledao kasne emisije. Sara kaže da očekuje da će se i cevi uskoro raspasti. Bila je u mojoj spavaćoj sobi. Brajan je klasičan i težak slučaj OKP-a i njegov je napredak bio promenljiv. patiće od posledica i Sara će morati da pati sa njim. kaže Sara. On se skoro ničega ne seća iz prvih nekoliko meseci 1985 godine. Jednog dana nas je posetio prijatelj moje žene i saznao sam da je prošao baš ulicom u kojoj se desila saobraćajna nesreća. Uglavnom on to neće.

Ja proganjam. Ja plačem. Ona je u 56toj i ovo je njen treći brak. Zbog svog OKP-a. prodavačica je pročitavši ime na kreditnoj kartici rekla: "Ne. bila je emocionalna cena. Brajan kupuje čekiće i druge alate. Kakvo upropašćavanje . Ja dosađujem. On bi kupovao i kupovao . uvek razmišlja o akumulatorskoj kiselini. Nikad nisam osetila ovakvu usamljenost. svega". Sadašnji posao prodavca zahteva dosta vožnje. Tada je on počeo naveliko da uzima svoje tablete. Sara primećuje: "Mogli smo da iškolujemo njegovog sina na koledžu novcem koji je on uložio u svoju bolest". bilo da je Brajan tu ili nije. on je ljubazan. I dodaje: "čak i nestabilno. čovek kakav je bio pre nego što je ophrvan svojom bolešću koji ne misli samo o svojim potrebama. Kad je ova predložila kravatu. kritičar. recesije i promene rute za autoput u ranim '90-tim godinama. je novac koji ne mogu sebi da priušte. On je bio suvlasnik firme za prodaju kola. tu je sad ta sramota. Ta finansijska katastrofa ga je ostavila u siromaštvu. brižan i šarmantan čovek.. postaje bezbedno". a onda bi sebe nagradio i isto onoliko koliko je sebi uskraćivao i ciklus kupovanja i škrtičarenja bi se ponovio". "ako ste bolesni od vrata nagore. Ali ono što je njegovu porodicu više koštalo. drugi je bio alkoholičar. koji ima smrtonosnu bolest i ona je svetica. čovek za koga se udala. Postoji mnogo razloga zbog kojih je ostala sa njim. Meni je rečeno da mora da sam van pameti što ostajem sa Brajanom.njega. "Ako ste bolesni od vrata nadole. kaže Sara. kaže Sara. Više od svega je prisutna strašna usamljenost. Čak i posle razvoda. Ja pitam ljude: 'Zar ne bih bila dobra prema njemu. Brajan se još uvek oseća primoran da kupuje stvari koje mu ne trebaju. On više ne misli o meni. zatražila je savet od prodavačice. šišanja . . Na kraju bih se zaustavila i pitala se 'Gde sam to ja?'" "Rekla sam mu da želim razvod. Kada je onaj pravi Brajan. Prilikom naplaćivanja poklona. Onda ništa. "Strašno sam mu potrebna". Ali samo dok ne bi prošla kriza braka. da je on imao srčano oboljenje ili polio?'" Više puta sam ljuta i frustrirana razmišljala o odlasku. ako je konstantno. "Veći deo vremena sam sama. Iako nije pri novcu. Veći deo vremena ona je "zagađena' i fizička intimnost između njih ne dolazi u obzir. da zove doktora i da odlazi na grupe". Sara mrzi ulogu na koju je naterana u svom braku: "postala sam majka. vremena. Uvek je sa svojim mislima. Žena ostaje sa svojim mužem. on je rezonovao da mora sebi sve da uskrati. koja je bila žrtva prevelike ekspanzije. njen prvi suprug je bio šizofreničar. "Ja bih zapravo odlazila i sedala u automobil i vozila sve dok mi rezervoar ne bi ostao skoro prazan. Novac koji su protraćili. Njegov orman je ispunjen kravatama i odelima koje nikad nije nosio. Zbog njegovog OKP-a je njegov učinak na poslu nestabilan.i onda bi ga obuzelo veliko osećanje krivice. "šampone. novca. Tu postoji stvar predanosti.. Problem je . a jedanput je morao da iznajmi garažu da bi mogao da smesti sve stvari koje je gomilao. Samo apatija i tuga. "On ne želi da ih zagadi" objašnjava Sara. sve". njemu sigurno ne treba kravata" . Ja odustajem. Ja pokušavam da kontrolišem. natopivši ih amonijakom. mene.je od omiljenih plavih cipela napravio zelene. "On čak neće da dotakne nešto što sam ja koristila ili da uzme isti peškir ili isto posuđe". svako će vam pomoći". Sara je brzo izabrala nešto drugo. pas čuvar. Prepoznala je da je to čovek koji nije mogao da prestane da kupuje kravate. a on ne može da ode na sastanke sa klijentima ako bi to zahtevalo da vozi ulicama na kojima je možda došlo do prosipanja kiseline. Jedanput je otišla do robne kuće da kupi rođendanski poklon za njega i pošto nije mogla da se odluči. nisam bila tako usamljena". ne znajući kuda sam krenula. sve po više komada.

Ali drugog dana su odlučili da idu na ekskurziju posmatranja podvodnog sveta. Idi i nađi nekog drugog. gledate filmove. ili njemu". kaže Sara. o svojoj usamljenosti. Tako da ako on misli da postoji . "Mislio sam da ćemo se veoma dobro provesti". svaki aspekt vašeg života. dalje od obale. Slučaj je hteo da je vlasnik brodića zatražio od svih da ostave svoje cipele pre nego što se ukrcaju. ona strepi da bi mogao da uradi nešto samoubilački. "Ne želim da se kad dođem kući sa posla. Ona još uvek mora stalno da uzima lekove protiv lupanja srca. Dugo vremena je Sara pružala podršku Brajanu. Ponekad bi pokušala da ga zagrli i tada bi ugledala apsolutni strah na njegovom licu. Brajan se sledio. seća se Brajan. koje je naučila živeći sa alkoholičarem. To je upropastilo ceo odmor". "To je bilo skoro kao u paklu. pošto je video da su u ostavi bili poređani akumulatori.učvršćen i činjenicom da ona radi u prodaji automobila. razmišljao je o podvrgavanju operaciji mozga." kaže ona. Ponekad se Sara bori da održi zdrav razum. I bacila se osvetnički na hobije "Umaram se do smrti". Daj da završimo s tim. što za Brajana predstavlja samo jednu stvar: akumulatorsku kiselinu. Kad je počeo da traži pomoć na UCLA-i. Kad je bio u najočajnijem stanju. više nisam predmet ljubavi".' Ali tada kuća postaje ratna zona. kaže Brajan. "OKP vas izoluje više od ijedne druge bolesti". da ne pokazuje nikakve znake dopadanja. Ništa ne ostaje netaknuto". da ne ugađam. da ne budem 'onaj koji omogućuje. I preteruje u jelu: "Još nisam naučila da hranom ništa ne mogu izlečiti". Ona kaže: "Pokušavam da ne nasednem njegovoj bolesti.da prođe kroz loša vremena. "pitam da se nije obesio u garaži". Jednostavno sam ih ostavio tamo.Otvorio je jednu ostavu i u nju smestio cipele. To kontroliše kuda vozite. Vremenom je naučila da svoja guši osećanja. 'Ja bih u mislima ponovo proživljavala dobra vremena i stalno ih iznova koristila" . u koji ne mogu da idu jer je "zagađen" i sama ih sve pojela. Ali njena prava snaga dolazi od njene "duboke i stalne religiozne vere" i od veštine podnošenja. kupujete. a to je onda kad postane neuredan u uzimanju lekova i terapiji ponašanja. ali ga je ona odvratila od toga. hodate. Jedanaput. kad je Brajan bio van grada. da bi se refokusirala na nešto drugo osim njegove bolesti. Ona se smeje i kaže "Da nisam imala smisla za humor. nisam više ženstvena. kaže Sara. Nema mira. Pre nekoliko godina Sara i Brajan su odlučili da odvedu svoje sinove na odmor na Havaje. a nisam hteo da im bacim patike i kupim nove". Tri godine se lečila.'" Sara govori o svojem umoru. Ponekad je jednostavno previše umorna da bi se borila protiv njegovog OKP-a tako da popusti pred tim iako zna da mu to neće pomoći da ozdravi. tada se ona obratila advokatu zbog razvoda. Kad mu se stanje stvarno pogorša. tih pet šest dana tamo". da ne bi bila odbijena. "Više nisam ravnopravna. "nisam ni uzeo cipele pošto smo izašli iz brodića. Ne možete da planirate nikakva okupljanja ili praznike. Sela bi i recitovala tablice množenja. Ili bi uhvatila njegovu ruku i "on bi se samo skupio". Ali nikako nisam mogao da čistim svuda kuda su moja deca gazila svojim patikama. Brajan se seća : "Molio sam je da to uradi. naručila je ogromnu količinu pasti iz omiljenog italijanskog restorana. rekao sam 'Ne vidim da pravim neki napredak i nikako ne mogu da te teram da prolaziš kroz ovo do kraja svog života. "to pokušava da porodicu i prijatelje drži dalje od vas. " Sve što smo imali na sebi bilo je zagađeno i sve što smo kupili bilo je zagađeno. Od tog momenta. "Putovanje o kojem sam sanjao". prekratila bih sebi.

kaže ona 'Jednostavno nije mogao.stavili ih u dvorište i zatražili od Džoela da odvoji one koje želi da zadrži. Isprva Stiven je smatrao 'U redu.tada ih je već bilo na stotine kilograma . Dugo vremena je Džoel bio u stanju da racionalizuje svrhu svog "kolekcionarstva". U međuvremenu. Karol i Steven su logično postupili: uzeli su novine . ali su stvari ostale još uvek previše nekonzistentne. su isprva ugađali Džoelu. Retke su prilike kada je iskren u vezi toga što ga muči . ona bi ga prisiljavala na rešavanje problema i terala ga da se sukobi sa svojom bolešću. Ja želim da mi se vrati. Želim da budemo u ovome zajedno. Prijatelji joj kažu: "Trebalo bi da pregledaš svoju glavu". Iz perspektive klasične psihoterapije. da pokazuje sigurno i značajno poboljšanje kad to prihvata. Nikako nisu mogli da znaju da je to zapravo bila prva faza OKP-a. ali nije lako doseći do toga šta su zapravo njihovi koreni. je da Džoela nisu mnogo ni zanimale te novine. On zna gde može da dobije pomoć. Zaobilazim takva mesta. svom 14 -godišnjem sinu. on je taj koji ustaje noću da bi prao ulice. jasno je da on ima emocionalne konflikte u vezi poboljšanja. Čuvao je stvari kao što su McDonaldsove kesice za hranu. to je OKP . u njegovom novom interesovanju za pretplaćivanje na novinske listove iz raznih mesta. Kerol se seća: "Kada bi ušli u njegovu sobu zaplahnuo bi vas veoma jak miris. Sara gaji nadu da će pre ili kasnije odlučiti da savlada svoju bolest jer on to mora da uradi zbog sebe i zbog njih". Njegovi roditelji su smatrali da je to malo čudno. Gomile i gomile novina su bile u njegovoj sobi. ali on to nikad ne kaže. Tako da ona ostaje. Nije lako razumeti zašto Brajan prolazi kroz tako duge periode neprihvatanja lekova i rada na terapiji ponašanja. gledajući njega. kaže Sara. Pouka ove priče jeste da niko ne iskoristi jednako svoje prilike da ozdravi.to nije akumulatorska kiselina. Ono što nisu znali. on pravi kolekcije' i dopuštao muje da zadrži po jedan primerak od svake.kiselina na određenoj ulici. Veći deo vremena "zver izjeda oboje. Tada su se stvari značajno poboljšavale. Raspored njegove koopercije sa planom lečenja uliva neke nade jer su periodi oslobođenja od simptoma sve duži. Izgleda da se neki ljudi više drže svojih patnji nego drugi.ali tada je njoj mnogo lakše. On ih zapravo nije ni čitao. On ih je sakupljao. on baca svoj život i ja bacam svoj. Ali ona ne može ni da misli o tome "kakav bi bio i kako bi živeo bez mene". ali onda. ja prihvatam da ne vozim njom. nekako je tu pukao. Kada se osećala da je dovoljno jaka. a ne ona. kad je svima jasno. Sigurna sam da je i on usamljen kao što sam i ja". kako bi on imao mira. I on bi se vraćao svojoj terapiji ponašanja i uzimanju lekova. oboje akademici. pokušavajući da održim sve u miru. Pronjuškala bih naokolo i nalazila ih svuda po kući. Nije mogao to da uradi. "Ali nije prošlo dugo. "da je on u ovome sam i ja sam u tome sama". Ipak. Mi se nadamo da će se Brajan na kraju presabrati i poštovati kombinovanu preskripciju lečenja lekovima i terapijom ponašanja. prisilnog sakupljanja. koje će se potpuno oteti kontroli. DŽOEL I NJEGOVI RODITELJI Stiven i Kerol. "Iako nikad nije čitao ove novine imao je opsesivnu ideju da mora da sačuva ove informacije". a Džoel bi bio napolju i tragao po njihovom kraju pretražujući . Karol kaže: "Počeli smo da nalazimo stare limenke od hrane. Sara iščekuje kad će Brajan da kaže "Strašna si što ostaješ uz mene". Najgore je. a oboje se pretvaramo kao da to nikoga ne dotiče". uključujući i njega. koja se za njega pokazala efikasnom. On je počeo da bira. Ona misli da on ne razume kroz šta je on provodi. "To je bila prava požarna opasnost" kaže Džoel. I onda bi shvatili da je to od štampe".

Šta je moglo da se odigrava u njegovoj glavi? Razmišljajući o prošlosti oni se prisećaju jedne epizode koja se dogodila nekoliko godina ranije i koja je izgledala bezopasno. Snimanje je. već detaljno ispitivanje svakog sastojka. 'Dobro. Ubrzo. Kad bi doneo povrće kući. Ranije je Džoel uvek bio veoma tačan. duge i mučne procedure". Nije mogao to da objasni. sada nije mogao da stigne u školu na vreme. Karol i Stiven su počeli da uviđaju uznemirujuće crte u ponašanju svog sina. samo za sebe. dvaput. ali kako Kerol primećuje: "Ništa nije zapravo bilo reciklirano" . A onda je počeo da sakuplja staru poštu. Naravno. koje su ga tako usmeravale da nije hteo da vidi da se životinje ubijaju zbog mesa. u potrazi za određenim kesicama i papirima. Karol i Stiven su to razumeli i tome nisu zamerali. što je bile veliko olakšanje. koliko god je to bilo mogućno i praktično. ali je Džoel bio u stanju da pojede samo nekoliko zalogaja. mogu da uzrokuju da tinejdžeri da rade svakakve vrste čudnih stvari. Ubrzo je Džoel počeo da pokazuje znake preterane brige zbog stvari koje su bile "prljave". a onda su Karol i Stiven za Džoelov l6-ti rođendan rešili da ga izvedu u njegov omiljeni restoran na večeru. nije uvek mogao da poveruje da je dovoljno čisto da bi se moglo jesti. To je postajalo sve duže i duže i intenzivnije. Život je naizgled tekao potpuno normalno još nekoliko godina. možda je ovo bio samo adolescentni problem" . pomislio sam. Džoel objašnjava svoje gomilanje tako što kaže da je tada bio u "štosu recikliranja" . osim da kaže da "mora". Čak i kad bi povrće već postalo svo izgnječeno i natopljeno vodom. Ovo nije bilo obično tinejedžersko eksperimentisanje. možda mogu da ga šokiram i otresem ga od ovoga tako što ću da zatvorim glavni . Ali Džoel nije hteo da jede. koristi velike količine vode i da se veoma dugo tušira. Otprilike u to vreme kompulsivno pranje ruku je počelo da izmiče kontroli. Džoel nije bacio gomile krša iz svoje sobe . Njegovi roditelji su počeli da brinu da je postajao neuhranjen. U toj fazi Džoel je još uvek konzumirao mleko i poneki put meso. "Džoel je morao da prolazi kroz sve veće procedure pranja.tuđe kante za smeće. seća se Stiven. Stiven se seća: "nije to bilo samo vegetarijanstvo koje smo mogli da razumemo. morao bi satima da ga pere. koji dolaze sa odrastanjem. Kao i mnogi mladi ljudi imao je interesovanja i brige za životnu okolinu. Provodio bi sate birajući povrće u prodavnicama zdrave hrane. ako bi ga neko drugi pripremio. misleći da bi to moglo pomogne. Opsesija sakupljanja je na kraju počela da nestaje. Džoel je onda objasnio da je već neko vreme razmišljao o prelasku na organsko vegeterijanstvo i odjednom je bio zbunjen i razočaran hranom. Džoel se odjednaput bio zainteresovao za snimanje videotraka. Karol i Stiven su rezonovali: "Dobro. Karol je morala da uzme svu tu staru poštu i odnese je u školu čim bi ova pristigla u kuću i tamo je odbaci. To bi verovatno učinilo da se njegovi strahovi samo povećaju i verovatno bi pogoršalo situaciju. Oni su zatražili da promene sto. Kad god bi izlazio iz kuće. ali su bili potpuno zbunjeni u vezi svega toga. Džoel je prolazio kroz period brzog odrastanja i bio je dosta mršav za svoju visinu.Video-rekorder je radio po ceo dan. Karol i Stiven počeli da sumnjaju da je tu bilo više od obične ekološke svesti i onoga što je stajalo iza Džoelovih sve gorih i krućih navika u ishrani. Konsultovali su se sa psihijatrorom koji im je izneo da pritisci i bes. Nisam znao šta da radim. Samo je bilo sklonjeno u stranu. Kasnije su shvatili da je počeo da izjednačava "neorgansko" sa "nečistim".tada je bio isuviše bolestan da bi to uradio . Jednom. zapravo su pokušali da ugrade njegova nova načela o ishrani i u svoj život. Bilo je očigledno da vikanje ne bi popravilo stvari. Počeo je stalno da pere ruke. postala životna aktivnost. on je snimao kompulsivno ne birajući mnogo. nikad nije puštao nijednu od traka. Naravno.ali je bar prestao da donosi nove količine.

Već tada. verovatno morati da pozovu policiju. uključivao je i upravljao njom. oni opisuju svoj život kao "takmičenje u izdržljivosti". U školi. isto tako i tuševe. Nije više imao poverenja u to da će majka ispravno oprati njegov veš. Stiven je pokušao da uzme peškire koje je Džoel postavio na pod kako bi upili vodu koja je prskala iz umivaonika. Jednom ga je Stiven. . to jeste napravilo šok i haos. već samo osećaj da bi se "nečistoće mogle svuda da prenesu. dvadest ili tridest minuta. Tako da sam odustao od toga". Ubrzo potom. Nije mogao da sedne da jede a da ne skoči i da po nekoliko puta opere i ponovo opere svoj tanjir. zapravo nije se ništa postiglo jer su se stvari toliko pogoršale da nije mogao da izlazi iz kuće ako prethodno ne bi beskrajno prao ruke. počeo je da izbegava da koristi toalet kako ne bi morao da pere ruke posle toga. Gledajući unazad na to vreme u svojoj kući. To se pokazalo kao uzaludan trud jer Džoeljoš uvek nije bio ubeđen da su stvari bile čiste.ventil i prekinem dotok vode. Džoel je kompulsivno prao i svoju odeću. znao je da to neće pomoći. Ponekad bi se nadvio nad mašinom. U južnoj Kaliforniji je bila na snazi štednja vode. bila je jača od njih. ali bez rezultata. Morali su da kupe velike komercijalne sprave za brisanje kako bi se izborili sa poplavom. već da nisam mogao ovo da radim više od jednog do dva puta a da ne pokvarim instalacije vodovoda. a ova bi dotakla treću". Stiven je napravio katanac za mašinu za sušenje veša. Ne samo to. Džoel je koristio gomile ubrusa i ogromne količine specijalnog sapuna (od sastojaka neživotinjskog porekla). Oni su procenili da je ovo bila takva situacija i okrenuli broj policije. Ali dublje u sebi. Džoelove ruke su postajale ranjave i crvene. Naravno. sa rukama belim od sapuna". U očaju. Karol i Stiven su ispraznili sve kuhinjske ormariće i uredili ih. Karol kaže: "Počeli smo da živimo u strahu da će nam isključiti vodu".' Pa. Nije to bio strah od bakterija. Kerol kaže: "Trebalo mu je sedam do osam sati da opere veš i onda je morao da opere mašinu za sušenje pre nego što bi mogao da stavi u nju". porodica je uveliko premašivala svoju dozvoljenu količinu pa su bili kažnjavani. I Kerol i Stiven su se okliznuli na mokrom podu i pali. Stiven je instalirao specijalne slavine koje bi racionalnije trošile vodu. Puštao bi da se nivo vode u umivaoniku toliko podigne. već je bio otišao. Znate da kad stalno zatvarate i otvarate glavni ventil imate problem. pokušao da istrgne telefon iz zida i pobegao napolje. Kerol i Stiven su znali da je koja god to sila preuzela kontrolu nad njihovim sinom. Džoel ga je slomio. Džoel je odlazio kod psihijatra. koji je rekao roditeljima da će ako se situacija potpuno otrgne kontroli. bi samo duže puštao da voda teče. Jedna stvar bi dotakla drugu stvar. koji je pre svoje bolesti bio veoma svestan nestašice i osetljiv prema tom problemu nedostatka vode. on bi samo otresao ruke i tako nanosio vodu na pod. s namerom da ga povrati u realnost. Kadaje policija stigla. Džoel se uspaničio i počeo da obara stolice i stolove. Naravno da su morali da znaju da nešto nije u redu sa mnom jer sam stizao u školu kasneći deset. da bi se ona prelivala. I na kraju. pa je to bio samo začarani krug. držeći u ispružeoj ruci kao da će svakog trenutka eksplodirati i to tako da ništa ne dotakne na svom putu uz stepenice. kako se seća "uopšte nisam koristio toalet jer nisam želeo da me drugovi vide kako ponavljam svoja pranja ruku. izgubivši strpljenje udario. nož i viljušku. Džoel nije mogao da jasno pokaže na tu "zagađenost". Džoel nije mogao da briše ruke peškirom koji su drugi koristili. tako bi trčao gore stepenicama u svoju sobu. Život svih u porodici se okrenuo naglavačke. na kraju sam shvatio da ovo ne pomaže. Kako bi odvojeno vadio svaki deo odeće iz mašine za sušenje. satima. Džoel je reagovao tako što je udario Kerol. Karol i Stiven bi pravili šale o Hauardu Hjuzu. Džoel. ali je bilo uzalud. a sve sudove su oprali u mašini za sudove pre nego što su ih ponovo stavili unutra.

To je bilo previše teško za nerve. pošto je bez mnogo pažnje posetio nekoliko studentskih mesta.ili da bi Džoel mogao da li posledqjem trenutku odluči da ostane kod kuće i da ništa ne radi. stegnutim šakama. sada su njegovi izveštaji i zadaci bili sklepani u poslednjem minutu. uključujući i radio-amaterstvo i baštovanstvo. Kompulsivno pranje mu nije ostavljalo vremena za doručak ili ručak. Pribegao je korišćenju svog kolena za menjanje kanala na televizoru i pokušao bi pomoću kolena da olakša svoj odlazak do škole i dok je nekada sakupljao. sad je morao da bude vožen do nje. čak i posle ponovnih pranja obe ruke. Jednog dana Stiven i Karol su po povratku kući našli Džoela kako stoji u mraku. da je propuštao da uradi domaće zadatke . ali je on odbijao čak i ideju o novim cipelama. Ako bi neko od roditelja. Ironija je da dok je trošio svu tu energiju na održavnju svoje čisitoće i svoje hrane. Karol i Stiven su pokušali da privole Džoela da govori o svojim strahovima. pripremio hranu u Džoelovom prisusutvu izbila bi rasprava i duga svađa oko .za San Diego. ništa ne radeći i izbegavajući da bilo šta dotakne. Nove cipele bi bile tvrde i prljave i morao bi da ih dodirne kako bi ih obukao. sa stegnutim rukama. Stiven i Džoel bi retko seli zajedno za obrok. Dok je nekad Džoel bio veoma organizovan i njegov rad veoma temeljan. Još uvek je mogao da pije mleko. od jednog proizvođača.bez mnogo entuzijazrna . samo gurne stopala u njih. Stiglo je nekoliko potvrdnih odgovora za prijem. Cipele su ga brukale svojom pohabanošću. ali je ovo bio dug i aljkav proces zbog toga što je sad mogao da koristi samo jednu ruku. kako je naučio. Džoelovi strahovi u vezi hrane su se povećavali. On bi se sada retko kad osmehnuo i retko komunicirao sa svojim roditeljima. kršeći ruke od frustracije. Bio je starija generacija u školi ali je pokazivao slabo interesovanje za aktivnosti svoje generacije i ostavljao programe koledža neotvorene. ali on je pokazivao slabo interesovanje. Svo to previranje je neizbežno počelo da se odražava i na njegovie školske ocene. Tada. Ceo dan bi mogao provesti u pranju veša i kupanju. Insistirao je da sam kuva svoju vegeterijansku večeru. Džoel je napustio sve svoje hobije. kako bi se skoncetrisao na svoje prisile. Salate više nije pripremao jer nije mogao da dovoljno dobro očisti povrće za njihovu prirpremu. Njegovi roditelji su strepeli da bi zbog Džoelovih ne tako dobrih ocena Univerzitet iz San Diega mogao da povuče svoju ponudu . on se prijavio na nekoliko univerziteta u Kaliforniji pre nego što ga je njegov OKP potpuno obuzeo i onesposobio za rad. Karol. počeo je da se pere svojim šamponom. ali samo određeno. odlučio se . Počeo je da shvata da je gubio kontrolu nad svojim životom. Najzad. osim na neprijateljski i agresivan način.i često je plakao. nesposoban da sebe natera da dodirne prekidač za svetlo.Bilo je jasno da je dostignuta krizna tačka. na brzinu otkucani na kompjuteru (njegova tastatura i miš su još uvek mogli da se dodirnu) i to bez mnogo razmišljanja i traganja za činjenicama. Kerol i Striven su mu govorili da čita školsku literaturu. umesto da. Gomile i gomile novina su ležale u dvorištu netaknute. Bili su mogući samo laki i uopšteni razgovori. njegova soba je postajala strašno područje jer nije bio stanju da dotakne ništa prljavo. ali on bi onda ili ćutao ili bi menjao temu. Džoel bi se uspaničio i počeo da viče. I dok je nekada uživao da vozi bicikl do prodavnice zdrave hrane. a kad bi neko pomenuo njihovo bacanje. Džoel nije mogao ništa da dotakne posle pranja i ponovnog pranja svojih ruku. Provodio veliki deo vremena stojeći sa savijenim rukama. Srećom. Retko kad je mogao da se dovoljno skoncetriše na učenje za ispite. Njegova koža je bila sve više iritiriana i kad su Karol i Steven odbili da dalje kupuju njegov specijalni sapun.a uvek je bio najbolji učenik. sada nije mogao ni da čita novine jer nije mogao da podnese da mu na rukama ostanu tragovi štampe. misleći da bi to moglo da pojača njegov ego.

Izgužvani peškiri su bili razbacani po celoj kući. i s velikim zanimanjem počeo da je prelistava. imao je normalan tinejdžerski odnos ljubavi i mržnje prema svojim roditeljima. ali Džoel nije mogao. Da stvari budu gore. pribegao je spavanju u vreći za spavanje. a da se pre toga ne okupa. ali Džoel nije pokazivao nikakvo intersovanje da i on ide.ako bi postojala i mala verovatnoća da je nešto zaprljano. kaže Stiven. Zapravo je on bio taj koji ju je prljao. Njegova generacija je odlazila na putovanja u Evropu. "Našli smo se u situaciji da krišom uzimamo hranu kada ga to ne bi uznemiravalo. Džoelove opsesije oko hrane su se pogoršavale. Jednog jutra Džoel je probudio Stivena: plakao je i objašnjavao mu da je imao noćnu poluciju i da sada . ali su njegove fizičke rezerve bile tako slabe da je malo toga mogao da učini na njegovom savlađivanju. Stiven je morao da mu kupi par plastičnih rukavica za jednokratnu upotrebu jer je sad i njegov kompjuter ponekad bio zagađen. Zid iza umivaonika je stalno bio natopljen od Džoelovog bacanja vode na njega. već bi samo zaspao ispružen na stolici iznuren. Ona i Stiven su je prosto progutali. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. nije mogao da jede ništa što bi oni pripremili. Džoel je počeo da shvata da ima medicinski problem. Karol i Stiven su počeli da opisuju njegovu fiksideju kao "molekularizam" . a nije imao dovoljno kondicije da se suoči sa procedurom od osam ili deset sati kupanja.u studentskoj knjižari nabasao je na knjigu Džudit Rapaport (Judit Rapoport): "Dečak koji nije mogao da prestane da pere" ( The boy who couldn't stop washing" ). Karol i Stiven su postali taoci u svom sopstvenom domu. Ali Džoel bi se žalio da nisu dovoljno dugačke i da su bakterije nekako dospevale u rukavice. Džoel je bio frustriran i ljut. kao i od dijete koja je bila potpuno neuravnotežena. "najviše oslanjajući se na svoja kolena" . bacajući stvari svuda naokolo. Zbog toga što je sve bilo prljavo. Kasnije. Cevi su počele da cure i Stiven je morao da postavi kofe ispod njih i da ih redovno prazni. koje bi pio direktno iz flašice. Njegova prisila pranja je eskalirala. predmet bi bio nečist i neupotrebljiv. Počeo je da preživljava na komercijalnim paketima organskih vegeterijanskih obroka i organskih sokova. Skoro u isto vreme. Kerol je naišla na istu knjigu i ponela kući nekoliko primeraka. uključujući i roditelje. Džoel nije mogao više da oblači odeću ako bi ova slučajno dotakla pod ili kad bi je dotakli Karol i Stiven. On je tu poslednju školsku godinu proveo tako što se kroz nju provlačio.kad je još mogao da izlazi napolje . razvio je opsesiju da su pojedini delovi kuće bili zaraženi zamišljenim bakterijama. bez obzira koliko je to u tragovima ili izmišljeno. Filmovi su mu bili jedina rekreacija. Fizički je bio icrpljen od dugih sati provedenih u kompulsivnim aktivnostima. "Tada". Nije mogao da uzme ništa što su oni dodirivali.toga da li je sve bilo čisto. Tad već nije mogao da koristi telefon. nije mogao da podnese da budemo u njegovoj blizini. kako bi izbegao da se tušira i presvlači kad dođe jutro. "smo prvi put videli celokupnu sliku. kojim bi ga "čistio". niti da otvara vrata. kada su njegovi opsesivni rituali postali isuviše bolni. na primer da otvori vrata. ali je takođe bio abnormalno zavisan od njih na čudnovat i groteskan način. Nije mogao da jede iz njihovih tanjira i da koristi njihovo posuđe. Džoel se neprestano žalio da je "kuća prljava". Svo troje su sada znali od čega je Džoel bolovao i posle nekoliko ispitivanja Kerol i Stiven su uspeli da ga privole da stupi u kontakt sa mnom na UCLA-i. Porodične svađe i eksplozije su bile veoma česte. On nije mogao da izlazi napolje. Više nije spavao u svom krevetu. Autobusom bi se odvezao do bioskopa i sa sobom nosio svoju specijalnu užinu. To je bio početak našeg shvatanja te bolesti". S druge strane. Baš pre nego što je potpuno postao disfunkcionalan .

Morali su to da rade". sve do iznad laktova" . Stiven kaže: "Treba imati zaista dosta hrabrosti da se rade takve stvari. Kako su nedelje prolazile. Znate. Oni su zapravo razmišljali da mu postave ultimatum: ili će nositi ono što mu je bilo na raspolaganju ili će morati da nosi bolničke ogrtače. seća se Stiven. Džoel je još uvek stalno prao ruke. Bio je kako on kaže "zaleđen". Rekao nam je da kad bi ušao da se kupa i počeo da se pere i posle kapnuo na deo koji je već jedanput oprao. Oni su odbijali ili odlagali mnoge od ovih molbi. Njegovi rituali oko kupanja su postali toliko bolni da je jednostavno prestao da se tušira. A i to je bilo samo zato da bi mogli da ga odvedemo u bolnicu". Stiven se složio i dao mu neke predloge i savete kako bi skratio vreme kupanja. On bi čak išao dotle da bi se skoro onesvestio prilikom kupanja od toplote isparenja. Takođe su znali da bi provodili svo svoje vreme u donošenju odeće u bolnicu i da ne mogu finansijski da izdrže zamenu svega što je bilo prano od strane osoblja i tako označeno kao nešto što se ne može obući. Džoel je bio u bolnici deset nedelja. Više nije mogao da pije vodu iz vodovoda već samo flaširanu. lako je reći nekome: 'Hajde. Ponekad bi ih usred noći Džoel probudio i molio jedno od njih da zatvori slavinu. I naravno. a kad bi završio nije mogao da zatvori slavine jer bi onda ponovo isprljao ruke. bilo je i kriznih trenutaka u bolnici. U bolnicije sve bilo praćeno i nadgledano. Stalno je molio Karol i Stivena da mu donose potpuno novu odeću a da staru bacaju. kad vam je OKP tako jak. Za ovo vreme je sakupio hrabrost da pokuša sa uzimanjem lekova. što mu je pomoglo u oslobađanju od anksioznosti. Svi su. što je bilo za njega veoma važno jer je to značilo da je mogao da bude član moje grupe. Sa većom učestalošću i izraženijom potrebom. kada bi Džoelu naložili da dotakne "zagađene" predmete kao što je kvaka na vratima od kupatila. Jednog dana Karol i Stiven su došli kući i našli kako voda teče iz slavine ceo dan. Sama pomisao o započinjanjanju tuširanja je za Džoela bio izazov ravan prelasku cele pustinje pešice. bio je smešten na odeljenje za odrasle jer je završio školu. spoljnji sloj kože na njegovim rukama je bio zapravo potpuno oguljen. jednostavno strašno. Oni bi čvrsto . Svo vreme Džoel je odbijao da uzima lekove jer se bojao da mogu biti zaraženi. stalno podsećajući Džoela da imaju ograničen kapacitet za ugađanje njegovim nelogičnim zahtevima. To tuširanje je bilo prekretnica. Terapija je uključivala i vežbu izlaganja i prevenciju reakcija. Stiven kaže: "Imali su jednog velikog jakog momka koji je ljude nage isterivao iz kupatila. njegovo telo bi bilo svo crveno posle toga. je tražio od roditelja da idu da mu kupe specijalnu hranu i piće za vanredne slučajeve a stvarao je i specijalne zalihe sredstava protiv zagađenja. ali to nije pomoglo. Najzad su se dogovorili da realizuju plan po kome će doneti jedan komplet čiste odeće prilikom svake posete. "prošao je dvadeset i jedan dan pre nego što je skupio hrabrosti da se okupa. što je potrošilo celu zalihu porodičnog zdravstvenog osiguranja namenjenog za duševne poremećaje. On nije funkcionisao. "Jedanput". Ne mogu s tim da se nosim". strani ljudi bi doticali njegovu odeću i on bi tražio od svojih roditelja: "Odnesite to. Ipak. Oni su znali da nikad ne bi mogli da udovolje njegovim zahtevima jer bi morali novu odeću da odnesu zapakovanu u nezagađenim kesama. Tom prilikom Džoel se kupao sedam sati. shvatili da je hospitalizacija njegova jedina nada. Kad je otišao u bolnicu. Džoel je pravio male napretke i dostigao je određen nivo a onda bi napravio još jednu seriju malih poboljšanja. uključujući i Džoela.mora da se okupa. Iako još nije imao 18 godina. morao ponovo da ga pere. zašto se ne istuširaš i ne izađeš odatle? Ali to je strašno. uključujući i vreme utrošeno za tuširanje. Znali su da bi ovo bilo previše stresno i ponižavajuće za nekoga ko ima takve strahove.

On je mlad momak i prošao je kroz mnogo toga. Kad se vratio kući bio je odlučan u tome da se ne vraća ponovo u pređašnje stanje. to je rad. "Ta strašna epizoda je sada iza nas. Zbog toga što je imao problema sa koncetracijom. Kad bi uhvatio sebe da misli o zagađenju. od pravih ljudi u rekordnom roku. Strašna epizoda njihove porodice bila je iza njih.takvo stanje je moglo da traje godinama". " naći će on sebe". ali je bio u stanju da kontroliše svoje kompulsivne rituale. Džoel jednog dana rekao: "Odlučio sam da ne mogu da budem bolji od drugih ljudi. Ali jednog dana se desilo da joj je devojčica koja je imala krevet blizu rekla o svojoj sestri koja je bolovala od teške bolesti bubrega opisavši slikovito i detaljno simptome bolesti. ali može da jede iz tanjira i da koristi posuđe kao i svako drugi. Ovo je izgleda funkcionisalo. kod njega kao spoljneg pacijenta kompulsije pranja su nestale za 99 procenata. Ana kaže: "Danima me je opsedala misao o toj bolesnoj sestri koju nikad nisam videla i ta misao nije htela da me napusti. Za njega. počeo je da radi na prevazilaženju takvih stvari kao što su anksioznosti oko realizovanja poslova. Još uvek je imao više vrsta anksioznosti. Stiven je odoleo potrebi da upita sina: "Zašto jednostavno ne uradiš X-Y-Z ? Zašto ne pokušaš da se skoncentrišeš?" Znao je da "nije lako onome ko je prošao kroz sve ovo. gde studira kompjuterske nauke. Džoel je bio u stanju da se upiše na UCLA iako se još uvek borio sa svojim problemima sa koncetracijom. težak rad. da ima problema sa odlučivanjem da nešto pere na "pravi način". na primer.proteklo je manje od godinu dana od kada je bilo jasno da ima OKP . kako kaže Kerol. Počeo je da uredno odlazi i učestvuje u programu dnevne bolnice za OKP pri UCLA i i ide na sedmične sastanke terapijske grupe za OKP. Ona se pripremala za prijatan i zabavan izlet. Kakva je razlika između odlaska na koledž u ovom tromesečju i odlaska u sledećem?" Posle nekog vremena Džoel je postao dovoljno jak da napusti njihov dom i ode na jedan veliki univerzitet. Stiven kaže: "Džoel je imao mnogo sreće da dobije pravu pomoć. kao i ranije. kritičnu ulogu u svemu tome je imala i činjenica da je imao takve roditelje koji su tražili ispravan tretman i bili uporni da ga podrže dok je on radio u svojoj terapiji ponašanja. Postao je veoma efikasan u Preimenovanju i Aktivnom Revalorizovanju. Momenat istine se dogodio kad je. ali je bilo tako". Nije imalo mnogo smisla da se osećam tako loše zbog potpuno strane osobe. Da se nije našao na ispravnom lečenju . još uvek jede vegeterijansku hranu. ANA I NJEN MOMAK Anino najranije sećanje vezano za opsesije.zatvorili kesu i dali je nekome od osoblja koji bi to direktno predao Džoelu." kaže Stiven. . Posle šest meseci rada u terapiji ponašanja. Kao stvar svog izbora. Ona je znala da će sve biti u redu s njim kad je uradio najtežu stvar od svih: dotakao je ručicu za povlačenje vode na toaletu. se odnosi na događaj iz petog razreda za vreme kampovanja devojčica izviđača. Džoel je privremeno napustio koledž i privremeno je dobrovoljno radio u Medicinskom centru pri UCLA-i. na logorovanjima. Naravno. naterao bi sebe da se Refokusira na nešto drugo. Karol i Stiven ostaju budni na bilo kakav znak nazadovanja i odmah upozoravaju Džoela ako primete. Neposredno pre završetka desetonedeljnog boravka. Neću da sebe činim čistijim od drugih ljudi". Logorovanje je postalo tužno iskustvo i Ana nije mogla da zaboravi ove bolne misli sve dok se nije vratila kući. Džoelovo stanje značajno se poboljšalo. Obično je u stanju da ih uveri da je sve pod kontrolom. U njegovim privatnim psihijatrijskim savetovanjima. što je dovelo do toga da počne da prima platu za nepuno radno vreme na tom mestu.

Anu je obuzela nova savlađujuća opsesija: smrt. pojavile bi se opsesije. potpuno ispravno. Ova misao ju je dovela do toga da je otišla kod školskog psihijatra koji je na osnovu petnaest minuta razgovora sa njom. Kasnije je saznala da je on fantazirao o Tijegs više zbog svoje potisnute homoseksualnosti. moje nezdrave veze sa muškarcima su me učinile posebno ranjivom i razmišljala sam na koje sve načine bi muškarac mogao da me uništi. kao što su gužve i mračna mesta. oslobodile su je od strašnih simptoma osećaja terora i straha da će doživeti srčani udar. "Rečeno mi je da je verovatan uzrok mojim paničnim napadima taj što sam odrasla u perfekcionističkoj porodici. Poveravali smo i najintimnije detalje života jedno drugom". pitala se kako će uopšte moći da održava veze sa muškarcima u budućnosti. Znala sam da sam sklona da izaberem muškarce sa ozbiljnim problemima i previše često sam osetila uticaje istih na moju osetljivu duševnu ravnotežu. kao i OKP. Do vremena kad sam susrela Gaja. ona je još uvek povremeno imala opsesije o njegovoj narkomanskoj navici. "Zaključili smo da volimo jedno drugo. Morala je da zna kako je uzimao drogu i sa kim. U koledžu je postala bliska sa čovekom koji je uzimao drogu. Nekako je sebi uvrtela u glavu da je njegov problem sa drogama bio njena krivica. Otišla je na višu školu i srela Gaja: "Svaki put kad bih imala romansu. "Počela sam da se pitam kako je bilo ko mogao da proživi dan. Ironija je da me je verovatno ta moja želja da sebe zaštitim. A onda u leto posle mature. znajuči da će pre ili kasnije smrt ugušiti njegov ili njen život i učiniti postojanje besmislenim". čak i nenamerno. Iako je isprva pokušala da bude bez predrasuda o ovoj njegovoj navici. bilo kojeg vremenskog trajanja. to objašnjenje ju je oslobodilo od strahova da je poludela. Jednog dana on joj se poverio da je voleo da masturbira gledajući sliku supermodela Čeril Tiegs u bikiniju. Iako sad verujemo da su panični napadi. i da je zato bio manje zagrejan za nju. Ipak. Anu su počele da opsedaju misli o tome. uglavnom posledica bioloških faktora. Svaki put kad bi ih ugledala. Bile su kasne sedamdesete godine i slike Tijegsove su bile svuda. zaključio da je pravi problem bio u tome što je bila opsednuta grudima svoje majke. ali nije znala odgovor. za nju je bilo teško da se otrese opsesije o Tijegs. nije videla kakve veze bi mogle da imaju takve opsesije i njena povratna razmišljanja i njeni sve češći panični napadi. ubrzo je počela stalno da se tome vraća u svojim mislima. Počela je da traži znakove da je gubila razum. Iako su ona i njen mladić odavno raskinuli vezu. pojavile su se jednako neobjašnjive i nelogične opsesivne misli. . a ne zbog manjka Anine seksualne privlačnosti.Posle više godina. Ovo nije retka komplikacija kod ljudi koji imaju spontane napade panike. Ana je anlizirala sebe i zaključila da je preosetljiva i ljubomorna po prirodi. Najzad je dobila dijagnozu da boluje od agarofobije. Za vreme druge godine na visokoj školi imala je prvu pravu romansu. kada su i ovakve trivijalne stvari bile previše bolne za nju. sada usmerene na neosnovane strahove i sumnje u vernost svog mladića. nikad ne naučivši da efikasno izrazim svoje osećanje ljutnje". sa zgodnim mladićem starijim od nje godinu dana. Vežbanje sopstvene određenosti u situacijama i terapija izlaganja situacijama i mestima koja su izazivala napade. pitala se. abnormal nog straha od napuštanja kuće. Ana bi osetila talas odvratnosti pomešane sa strahom da bi njene intenzivne opsesije opet mogle da buknu. odvela u moju najintenzivniju rundu sa OKP-em". To je njega zaista izluđivalo i skoro dovelo do raskida veze. Ana. Tada je saznala da nije ljubomorna veštica već žena sa teškim oblikom OKP-a Ana je bila zabrinuto dete i kasnije kao odrasla osoba često je patila od anksioznosti i nesigurnosti. Počeli su da se redovno viđaju. Stalno bi joj pred oči izlazila slika kako on to radi i tako sve dok joj se ne bi smučilo u stomaku. "Zašto ja o ovome razmišljam ?".

počela sam da imam opsesiju o njegovim ranijim romantičnim vezama". Brojne konverzacije bih počela sa: "Da li si ranije bio zaljubljen? Kad si tačno poslednji put video tu osobu? Zašto je više ne viđaš? Da li razmišljaš o njoj?" Ana je želela da zna kada je gledao časopise. Kaže: "Znao sam da ako me upita: 'Da li si ikad izlazio s tom osobom i napio se?' mogao bih da odgovorim sa da ili ne i to bi bilo to. i neprestano bih ga o tome zapitkivala. Tražila je od njega dajoj dokaže kako je samo zamislila da joj je on ranije ispričao drugačiju priču. Upitao bih je: 'Zašto me to pitaš?' A ona bi odgovorila: 'Moram da znam. Moja ljutnja se zasnivala na osećaju da su njegovi odgovori bili neubedljivi i opstruktivni". Uzela bih ove nedoslednosti kao dokaz da Gaj u početku nije govorio istinu". Iako je bio veran i pun ljubavi. moram da budem sigurna. Kao tinejdžer. tragajući za bilo kakvim neslaganjima. Ana je našla rešenje. Ali ako bih rekao ne i ona me upita 'Dobro. jedna od dve stvarije morala da se događa: ili ju je Gaj lagao ili je ona počela da ludi.čak i o tome da li je ikad čitao časopise o devojkama. odakle su oni došli. Ali kasnije. U njenom umu. kaže Gaj. u razgovoru. ta žena bi pomenula da je to zapravo bilo pre četiri godine ili da je to bilo u julu a ne u avgustu i Ana bi započela sa novim bombardovanjem pitanjima. jedna izvitoperena i pogrešna verzija tog događaja.Gaj je bio nevina žrtva. u sebi recitujući činjenice koje joj je saopštio. "Ne iznenađuje" kaže Ana. uplašenom i osramoćenom što nije mogla sebe da kontroliše. Tada je već bila uverena da je u suštini goropadna. teška osoba. Mrzela je tu tešku i nesretnu osobu. Koliko dugo je poznavao žene? Da li je izlazio sa njima dok je bio u visokoj školi? "Uvek bih započeo odgovarjući joj". Saopštila je Gaju da će početi da zapisuje sve što bi joj on govorio. ona je počela da razvija psihosomatska oboljenja i da razmišlja o samoubisvu. Gaj je bio zbunjen i osećao se kao žrtva pogrešnog ophođenja. Bio je u pravu. "Fantazirala sam o istom načinu lečenja i u mom slučaju". ljubomorna. kakva je bila. zašto. Ona bi provodila sate proveravajući i ponovo proveravajući njegove odgovore. To je najgora stvar koju možeš uraditi". Oni su tada zajedno otišli na letnje putovanje u koje su bili uključeni i obilasci njegovih omiljenih mesta i ponovni susreti sa starim prijateljima. video sam je poslednji put u avgustu pre tri godine". Anu je obuzela potreba da sazna kakvu su tačno ulogu oni imali u njegovom životu. On je bio ljut jer je osećao da sam bez potrebe sumnjičava i nepoverljiva. "da je Gaj mrzeo takve razgovore koji bi se završili tako što bi se oboje naljutili. Ako bi on odgovorio na neko pitanje koje sam već ranije postavila i taj odgovor se ne bi savršeno podudarao sa onim od ranije. "kod petog ponavljanja pitanja postalo bi sasvim glupo. kada je poslednji put čitao jedan od njih i ukupan broj puta koliko ih je čitao i koje. Ana se osetila ranjivom. "A. kako se kasnije ispostavilo. Prvo je počela da me opseda ideja da je on uzimao drogu" . Gaj je živeo u Evropi. Posle godinu dana ovakve veze. "Najzad". Čitala je o nekom čoveku koji je patio od duševnih problema koji je sebi ispalio metak u glavu i nekim čudom je sebe izlečio tako što je uklonio oštećeni deo mozga. kaže Ana. kada je bio poslednji put da si video tu osobu? ja verovatno ne bih bio u stanju da joj odgovorim .'" Ponekad bi joj odgovorio na nemaran i apstraktan način. Nikad nije zapisivala detalje njegovih odgovora i nikad nije bila potpuno sigurna da su neusklađenosti u njegovim odgovorima bile prave ili izmišljene. onda bi to kod mene uzrokovalo velike duševne patnje. U tom trenutku on se usprotivio: "Ne nećeš. "sam za partnera izabrala osobu kojoj se moglo verovati. Zahtevala je d ajoj odmah odgovori. "Često nije bilo dovoljno da čujem odgovor jedanput. A onda je počelo i sa njim.a nije . na neki apstraktan način. smatrajući da će je to zadovoljiti. a takođe i očekivati podrška.

Ona je svoje nestrpljenje otvoreno pokazivala. Postavio sam joj dijagnozu klasičnog OKP-a. Gaj je počeo da koristi terapiju ponašanja kako bi pomogao Ani. Mislio je da radim to zbog zabave ili tako nešto. shvatajući da kad je zauzeta ne postavlja sva ta smešna pitanja. On se veoma uznemirio. "Nisam imala pojma šta se događalo i osećala sam se strašno Jer sam zapravo maltretirala svog mladića svim tim ludim pitanjima.on se sada smeje. kad joj je bilo najgore. Gaj ju je zaprosio. ali ona bi. dublje u sebi ti mora da zaista želiš to da radiš. tako da sam znala šta su panični napadi. Nekoliko prvih godina njihovog poznanstva odlazili su u Evropu više puta. Mora da postoji neka specijalna potreba u tebi". Onda bih pomišljala: "U redu. Ono što nije znala je da je imala OKP. Iako nije znao za to. Vrativši se u Los Anđeles potražili su pomoć i bili su upućeni kod mene na UCLANeuropsihijatriskom Institutu. a on počinjao da radi na akademiji . Gajeva majka bi joj rekla: "U redu. Mučila ga je u vezi svake žene s kojom je ikad izlazio: "Kako je izgledala? Šta ste jeli kad si izlazio sa njom? Gde ste tačno otišli? Šta ste imali kao predjela. što je na neki način i bila istina. Dublje u sebi je shvatala da zbog svojih nesigurnosti pokušava da sabotira divnu vezu. Ona ga čak nikad nije videla da previše pije. Gaj se priseća tog vremena. znala je da je Gaj zaista jedan stabilan. on laže. a on bi pogrešno odgovarao. dezert:' Da li ste seli i jeli u podne ili četiri minuta posle? O čemu stc razgovara1i?" Ana je bila izmučena.njen suprug je nedavno imao srčani napad. Jednostavno sam bila opsednuta pokušajima da rekonstruišem njegov život. gde je živela njegova porodica. Ovo se ispostavilo kao pogrešna odluka. "Ja sam samo izgubila" kaže Ana "Htela sam da se ubijem jer sam stalno imala opsesije i počela da radim sve te lude stvari. Ipak. kao nekakvog vremena bunila. pa je on u skladu s tim i planirao njihovo putovanje. Primetio je da kad bi se previše umorila. Takođe je unapred planirao i njihove dnevne aktivnosti. odseli su kod njegove porodice u njihovom malom domu. što je naravno samo pojačalo Anin stres i njene opsesije. (Oko 10-15 procenata ljudi koji pate od OKP-a takođe imaju i panične napade. Ali niko od nas nije znao šta je to bilo. ha?" . U to vreme su zajedno živeli i oboje bili u stresnom periodu svog života.na poslu kome nije mogao da posveti punu pažnju. njena opseseija bi bila spremna da skoči. "Pokušavali smo da izađemo iz toga i ja nisam bio siguran da li je Ana bila problem ili sam ja bio totalno nekompetentan kao predavač".''' U stvarnosti. ubrzo su oboje počeli da ozbiljno sumnjaju u zajedničku budućnost. govoreći da me je lagao jer sam ga pitala da li se nešto dogodilo u sredu ili četvrtak ili slično. Nikad nije kod njega prirnetila neko nepoželjno ponašanje. Ovo je bilo pre devet godina i Ana je bila jedan od prvih pacijenata kojoj sam mogao da objasnim sa određenom sigurnošću da je problem bio u hemijskoj neravnoteži u njenom mozgu koju nazivam Zaključanost ili Blokiranost mozga (Brain . Ana se seća: " Imali smo brojne sukobe u kojima bih ja vikala na njega. on je tada samo pokušavao da je skine s vrata. ali ovo je bilo nešto potpuno novo. Ana bi u očaju odgovorila: " Ne. Imala je mnogo veće brige . šta kao glavno jelo. Nismo imali nikakav pokazatelj.) Znala sam da nešto ozbiljno nije bilo u redu i da moram da odem kod psihijatra. Gajeva majka je smatrala da je njen sin doveo u kuću jednu teško uznemirenu mladu ženu i nije imala puno strpljenja za njene probleme. Dublje u duši. moraću da raskinem sa ovim mladićem. dobar momak. iako je zapravo on pre mene imao veoma miran život". Ona je bila na višoj školi. Tog leta. On je veoma osetljiv momak i mislio je da mu nisam verovala. Već sam bila prošla lečenja za panične napade.onako detaljno kako je ona smatrala za neophodno i onda bi započela sa novom rundom dosađivanja". Ovaj sukob je ojadio i Anu i Gaja. "Zaista ludo. za sve vreme koliko ga je znala. ne! Vi ne razumete to". Ne bi se setio svakog odgovora kojeg je dao. ali sam bila u Evropi pa sam nekako morala da odživim ostatak tog leta". Na njihovom drugom putovanju u Evropu.

zalupivši vratima ili bi samo sede1a na krevetu i plakala. On kaže: "Bilo je teško za nju da se odluči kome da veruje. Kada joj je saopšteno da ima bolest mozga. Veliki korak napred. ali sam tada prvi put primenio petnaestominutno pravilo na jedan sistematski način. Gaj joj je bio part ner u terapiji ponašanja. "U takvim prilikama". Kako je Anin tretman napredovao. Ana je znala da je sve u njenom mozgu. Ona bi izletala napolje iz sobe. kaže Gaj. Ana je mrzela to što joj je OKP učinio i bila je motivisana da naporno radi kako bi ozdravila. Postavio je neka osnovna pravila: odgvorio bi na jedno pitanje. Sa svakom nedeljom koja prođe i sa svakom nedeljom u kojoj ova stvar stoji nad vašim životom. mogla je to da uradi". jedan bi odlazio u kuhinju a drugi u spavaću sobu. Nisam uradio to što sam obećao da ću uraditi i u vreme kad sam obećao da ću uraditi". Gaj kaže:"Ana je znala da mora da nastavi sa svojim životom. da su koristili petnaestominutno pravilo i na nekonstruktivan način: "Jedan od nas bi otišao naduren i ostao tako neko vreme". loše se osećaš jer danas malo više osećaš svoj OKP. ako stvarno to želiš da uradim" ali ju je uvek podsećao da problem nije bio u njenoj potrebi da zna odgovore na ta pitanja. a ne na čitavu gomilu pitanja i onda bi je naterao da sačeka petnaest minuta pre nego što bi smela da mu postavi sledeće. Ani je to bilo veliko olakšanje i bila je nestrpljiva da započne sa tretmanom. I dok članovi porodice ponekad pokušavaju da sabotiraju tretman osobe sa OKP-em jer se boje da će se osoba promeniti i odbiti da više bude porodični otirač ili štogod drugo. Oboje smo znali da nije imalo prave svrhe odgovarati na to pitanje. Nemoj da brineš o tome". To se njoj događalo i ona je bila u bolu". ono ju je navodilo na prepoznavanje i shvatanje da su njena pitanja bila smešna i nelogična. Nije ona bila ta koja je radila sve te otkačene stvari. stvarno nije bilo loše" ili . Shvatio je: "To nije bila osoba koju sam voleo. pa je vrednost izvršavanja kompulsije opala kad je to identifikovala kao OKP. "Prva tri meseca su bila traumatična zbog antagonizma između nje i mene". da nisu predstavljala nju . Ukratko. U tih petnaest minuta. Gaj kaže: "Dublje u sebi. Njen problem je bio OKP. bila bi time veoma uznemirena. Četiri Koraka terapije ponašanja se još nisu potpuno razvili kao metod.''' Gaj je znao da joj je bilo strašno jer bi počela mahnito da proverava i ponovo proverava stvari po kući. "Ako bi se kući vratio sa pola sata zakašnjenja. On ju je stalno uveravao: "To je samo OKP. Ana bi koristila reči kao: "Moram da budem na oprezu. takvu razmenu je bilo teško napraviti: petnaest minuta čekanja i pravo mučenje sa obećanjem oslobođenja posle jednog dužeg vremena. Pošto su živeli u malom stanu. jedno drugom su ostavljali mesta i bukavalno i figurativno.već da su bila njen OKP. a ona bi plakala. Bila je u stanju da nekoliko nedelja ne postavlja pitanja. Gaj je mogao da je upita: "Da li zaista želiš da ja odgovaram na tvoja pitanja?" I ona bi rekla "Ne". nasuprot pravog i trenutnog olakšanja koje bi mogla da dobije postavljanjem svojih pitanja. Veoma tiho bih joj rekao: "Ja mogu da odgovorim na tvoja pitanja. Ana je sve više sticala samopouzdanje da može da kontroliše svoje simptome OKP-a. On bi joj rekao: "Znaš. Gaj je jedva čekao da pomogne Ani. Kako su meseci prolazili. Gaj priznaje.Lock). Oni bi se svađali. Kad bih rekao: ' Ovo je tvoj OKP' ona bi tražila da joj kažem da nije samo u pitanju to što ja ne želim da odgovorim na to određeno pitanje". ali je shvatio da joj tako ne bi pomogao da ozdravi. Ona mi je ranije već postavila to pitanje i ja sam odgovorio na njega. U početku tretmana mnogo puta za njega je bilo mnogo lakše da nastavi da odgovara na pitanja. Stoga nije postojao razlog za brigu". neraspoložena i povučena. Postajala bi hirovita. vrednost ne podleganja negativnim impulsima raste. a ako bi se oslobodila ovoga. Ali tokom prošle nedelje. "bila je toliko srećna. ali bi ona zaboravila odgovor. ali je Gaj shvatio da je petnaestominutno pravilo bilo više od jednostavnog čekanja.

' Ali kad je razumeo šta je to bilo. Rekla bih: 'A nije. Možeš da uradiš šta god hoćeš. ali on je zaista uvek bio uz mene i ukazivao na manifestacije OKP-a. Ovo je stvarno. Naravno. Ana je prošla kroz osamnaest meseci terapije ponašanja. .' Očajno mi je bilo potrebno da odgovori na jedno od tih pitanja ili da potvrdi neku činjenicu . Pre lečenja. u pravu si. Gaj je veoma svestan koliko napora je Ana . ali pomagalo je. ali me nećeš naterati da odgovaram na tvoja pitanja. brzo se obratila Gaju i rekla mu da je imala ovu ludu misao i da zna da je to bio OKP. Meni zaista treba neka pomoć. na koja se ne mogu dati odgovori. To je zaista pomoglo. To je suludo". Ana je završila svoj zahtevni program na doktoratu. kao sumnjivo ometanje. To je OKP. Ranije. tako nešto bi me razbesnelo. "imali smo sreće jer sam ja bio uključen samom prirodom njenog OKP-a. "Na neki način.' Što se mene tiče. bio je veoma određen i jak."Znam da je ove nedelje bilo dosta loše". Okrenuo se i ponovo zaspao. tako da ona i Gaj sada imaju uspešne karijere predavača. Srećno su u braku već četiri godine i imaju bebu. Neću da odgovaram na tvoja pitanja. mnogo puta mu ja nisam verovala. jedanput nedeljno kao spoljni pacijent sa malim dozama lekova kao pomagalom. Sada to mogu da vidim kao pozitivan korak za moje dobro". Poneki put bih se veoma razljutila na njega. One imaju vid "Šta ako?" pitanja.ali on jednostavno to ne bi uradio. Nisam siguran kako bih se uključio u terapiju da je ona imala ozbiljan problem sa pranjem ruku. on je bio dosta zaslužan za moj oporavak. Prestani to da radiš. On je rekao: "Daa. Zato iskoristi svojih petnaest minuta. Za to vreme. Ležeći u kre vetu jedne noći. Bilo mi je lako da uvidim daje tu postojao problem i da učestvujem u terapiji jer sam toliko bio u tome". Puno članova porodice nisu bili od pomoći. kako ona kaže: "Gaj je dosta naučio kako da postupa sa mnom." kaže Gaj. Ana sada opisuje svoj život kao "normalan". samo bi se naljutio i rekao: 'Ti me maltretiraš.uz njegovu pomoć uložila u ozdravljenje. kad bi mi govorio 'Neću da učestvujem u ovoj opsesiji. Ponekad. vrati sa za petnaest minuta i onda ćemo da pričamo. Ana još uvek ima neku od ludih misli. počela je sa opsesivnim mislima "Šta ako je moj muž homoseksualac?" Ali.

Važne tačke da se upamte • • OKP uvek uključuje i porodicu. i o Četiri Koraka. • Pomozite članovima vaše porodice da nauče više o OKPu. kao načina da se udaljite od potreba koje imaju vaši volieni. • Članovi porodice mogu da postanu odlični koterapeuti. Budite svesni toga kako vaš OKP utiče na vaše voljene osobe. • Obostrano prihvatanje u kontekstu konstruktivnih interakcija. 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji . a ne da kritikuju. • Na svaki način izbegavajte da koristite simptome OKP-a kao način za pokazivanje vaše ogorčenosti ili besa prema vašim voljenim osobama. • Budite svesni vašeg korišćenja simptoma OKP-a. veoma je poželjno za uspešniju primenu metode U Četiri Koraka. kako bi ste im pomogli da izbegnu neproduktivno kritikovanje i pohraniivanje vaših simptoma. Ohrabrite ih da pomognu.

želja za promenom. droge. kocku i seksualnost. kompulsivnog kockanja i seksualnog ponašanja zahteva dodatni rad. do kog stepena nalaze da je njihovo ponašanje uistinu strano njihovoj predstavi o sebi i šta oni zaista žele. Zloupotrebljavanje raznih materija. Glavna razlika između lečenja OKP-a pomoću Četiri Koraka i lečenja ovih drugih poremećaja. a mnogi narkomani bi voleli da mogu da nastave da uzimaju drogu na neki kontrolisan način. da . primenjuje kod drugih čestih stanja koja takođe mogu biti u vezi sa OKP-em? Kao i kod OKP-a izgleda da su delovi mozga koji rade sa serotoninom uključeni u lečenju poremećaja ishrane i drugih poremećaja u vezi sa kontrolom impulsa. na nesreću.Preterano uzimanje hrane. nije toliko izražena kod ljudi sa poremećjem oko ishrane i zloupotrebom raznih materija. Kompulsivno seksualno ponašanje Ljudi često pitaju koja je razlika između tretiranja Opesesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i drugih poremećaja. već da se osećaju potpuno zarobljeni tim potrebama da peru i proveravaju. barem do nekog stepena. Jasno je da ljudi koji imaju poremećaje ponašanja vezane za ishranu. koje oni sami vide kao potpuno neprikladne i žele da ih se oslobode jednom izauvek. Ljudi sa OKP-em takođe imaju dosta skirvenih razloga da se drže svojih kompulsivnih ponašanja imajući tako izgovor za izbegavanje potpunog rešavanja nekih stvarnih teškoća koje život sa sobom donosi. oni veoma jasno prepoznaju ta ponašanja kao strana i njima samima. Gledano iz prespektive lečenja. Ovi razlozi su često u vezi odnosa sa njihovim porodicama i u vezi straha od preuzimanja veće lične odgovornosti. je u tome da je kod OKP-a ljudima potreba da urade prisilne radnje neprijatna. pa zato i nije tako teško da se privole da prepoznaju. Opet. slično ljudima sa OKP-em prilikom njihovog određivanja prema svojim prisilnim potrebama da peru i proveravaJu. Isti je slučaj sa kockanjem i čak je još više izraženo za seksualna ponašanja. Takođe je istina da ljudi sa OKP-em skoro uopšte ne uživaju u pranju i ponovnom pranju i stalnim proveravanjima. kao što su poremećaji ishrane. Tako da je glavni problem lečenja u tome koliko ljudi sa ovim poremećajima mogu da odrede ova preterana ponašanja kao zaista nepoželjna. Kako se ovaj metod U Cetiri Koraka. Isto tako. primena metode U Četiri Koraka za probleme oko ishrane. Ljudi sa ovim problemima moraju da urade mnogo više nego ljudi sa OKP-em kako bi pojasnili koju ulogu imaju ova ponašanja u njihovom životu i koliko oni zaista žele da prestanu sa tim. uzimanje droge i alkohola i kompulsivno seksualno ponašanje. ljudi ne žele da sasvim prestanu da jedu. Oni se žale ne samo da previše peru ili proveravaju. Ovaj rad možemo predstaviti kao potrebu za dopunskim koracima. SKRIVENI PROGRAMI Zbog ovakvih razlika. nalaze da su prirodni višak i loša kontrola nad impulsima veoma bitni u vezi ovih problema ponašanja. Patološko kockanje. Naime. kao što su patološko kockanje. kompulsivnog kockanja i seksualnih ponašanja. droge.

Tu leži dilema. Glavna teškoća koju treba da prebrodimo je.pre nego što ponašanje postane sasvim patološko. kockam se ili imam seks". pijem. kockanje ili seks. Ljudi sa problemima sa kontrolom impulsa moraju da počnu da se čvršće drže spoznaje te razlike između toga ko su zapravo i šta zaista žele da postanu. skoro odmah shvataju da ne žele da peru ili proveravaju. kockaju se ili neprikladno vode seksualnu ljubav. zasnovan je na produbljivanju i jačanju vaše spoznaje da ova potreba zaista ne odražava vašu pravu ličnost i želje i da je ona jednostavno uzrokovana pogrešnim porukama iz vašeg mozga. ovaj posao je dosta jednostavniji u poređenju sa onim koji je vezan za probleme sa ishranom. Ali opet. Iako vam korak Ponovnog Određivanja pomaže da shvatite da su potrebe da perete ili proveravate uzrokovane pogrešnim porukama u vašem mozgu. Ova ponašanja imaju ono što se u klasičnoj teoriji terapije ponašanja naziva "osnovnim pojačavajućim osobinama". jeste stepen do kojeg je osoba u stanju da razdvoji svoju predstavu i koncept o sebi od ponašanja koje stvara probleme.to je moja neodgovarajuća potreba da: jedem. Uglavnom zbog toga što mnogi ljudi sa ovakvim poremećajima zaista uživaju u nekim aspektima svog patološkog ponašanja . zavisi i stepen do kojeg metod U Četiri Koraka može da bude koristan za njih kao sredstvo u svesnoj terapiji ponašanja. uzamam droge. na drugoj strani. na jednoj strani i njihovih prisilnih potreba da jedu. Ova činjenica je veoma dobro poznata mnogim ljudima. I od stepena do kojeg ljudi sa problemima kontrole impulsa mogu da prepoznaju da "To nisam ja . Tek kada počnu da uviđaju ovu vezu. možete steći dublje razumevanje koraka Ponovnog Određivanja. uzimaju drogu. naročito za razvijanje snažne svesti o razlici između nijh samih i onoga što je njihov OKP. pije ili uzimaju droge. koliko osoba zaista želi da prestane sa takivm ponašanjem i koliko on ili ona želi da žrtvuje zadovoljstvo koje dobija s takvim ponašanjem. Ali OKP je po prirodi lakše razdvojiti od ega ličnosti: ljudi gledaju na prisilnu potrebu da peru ili proveravaju kao na nešto strano njima samima. za šta može biti . Dosta napora koji je utrošen u usavršavanju primene Četiri Koraka. naročito dok je problem u začetku . mnogi ljudi dođu do saznanja da je deo ovih prinudnih potreba u vezi sa emocionalnim potrebama da se izbegnu bliski međuljudski odnosi i nepoželjne lične odgovornosti. NAZIVANJE PRISILE PRISILOM Čak i kod ljudi sa OKP-em potrebno je dosta napora. Odlučujući faktor koji određuje koliko je metoda U Četiri Koraka primenjljiva na probleme kontrole impulsa. Drugim rečima. kao i životinje mogu biti naterani na rad i veliki napor. Sa tim u vezi. kocka ili bude neprikladno seksualno aktivan.bilo daje to jelo.toje moj OKP". Kad ljudi kažu:"To nisamja . pre nego što čak i primenimo korak Preimenovanja na uopštenu kategoriju problema sa kontrolom impulsa. kockanjem ili seksom. neprikladnih opsesivno-kompulsivnih potreba i njihovog pripisivanja pravom uzroku. bivamo svesniji mentalnih procesa koje osoba sa problemima kontrole impulsa mora da nauči da koristi. seks ili droge koje izazivaju prijatna osećanja. naročito tamo gde su uključeni međuljudski odnosi. i više nego što je to slučaj kod pranja i proveravanja. tu postoji potreba za onim što se obično naziva voljom potrebnom za prevazilaženje prisilne potrebe da se jede.zapravo koriste ova ponašanja kao zaštitu i ogradu od suočavanja sa neprijatnim aspektima stvarnosti ili aspektima koji izazivaju strahove. uzimanje droga. Jedanput kad počnemo da shvatamo kakvu ulogu igraju ovi emocionaini faktori kod koraka Ponovnog Određivanja. ljudi. kojima bi zaradili hranu. pored profesionalaca koji rade u zdravstvu. Drugi problemi sa kontrolom impulsa su ponekad dosta složeniji. uzimanjem droga. pićem. Kao što vidite.

može biti veoma korisno. veoma je važno da imate na umu da su ova dva procesa interaktivna i da jedan drugog jačaju. kao protiv OKP-a: "To nisam ja . sviraju muzički instrument ili da izvršavaju bilo koju aktivnost koja uključuje korišćenje ruku. Kad ljudi ovo urade. što je glavni simptom trihotilomanije. pljeskanje rukama u vazduhu. kao što radi osoba sa OKP-em. Ovo je tačno za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa isto koliko i za ljude sa OKP-em. oni mogu da primenjuju Četiri Koraka slično ljudima sa OKP-em. Što više Refokusirate svoje ponašanje. mnogo je teže čupkati kosu. Izazov za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa koji žele da započnu sa metodom Četiri Koraka je da pošteno sagledaju svoje sopstvene motive i ciljeve za budućnost i da urade sve što je potrebno kako bi razdovojili svoje živote na emocionalnom planu od kompulsivnog uzimanja hrane. Činjenica da vam mozak šalje neprijatne i bolne poruke sa kojima je teško nositi se. Ovo je istina za probleme sa kontrolom impulsa isto kao što je tačno i za probleme sa OKP-em. A što je jači vaš Nepristrasni Posmatrač. kao i uvek kod koraka Refokusiranja. ne smanjuje vašu odgovornost da se borite sa problemom na zdrav način i da umesto destruktivnih izvršavate funkcionalne aktivnosti. Tu je sad mesto gde se prirodno može primeniti korak Refokusiranja kod ljudi sa problemima kontrole impulsa. refokusirate svoju pažnju na nešto drugo i usmerite vaše delovanje ka nečem funkcionalnijem i zdravijem. bave se grnačarijom. Mogu da vam dam jedan praktičan savet: kad radite korak Refokusiranja i pokušavate da "prebacite brzinu" dalje od čupkanja kose. Kako se vaša sposobnost da to radite povećava. veoma je važno da razvijete druge aktivnosti kod kojih se koriste ruke. to ni na koji način ne umanjuje ličnu odgovornost koju ličnost mora da preuzme za način na koji će on ili ona da reaguje na ove neprikladne potrebe. Kako njihova unutarnja spoznaja postaje jača. prva dva koraka se Uglavnom rade da bi se povećala sposobnost osobe da izvršava korak Refokusiranja. kockanja i sl. brže možete da preusmerite tj. oni će sve više primećivati razliku između toga ko su i onoga što je njihov neispravan impulsivni manir. mogu efikasno da počnu sa primenom Četiri Koraka i stvarno primene borbeni poklič. Ljudi sa problemima kontole impulsa moraju tek da dođu do iste spoznaje. I nekoliko poslednjih reči u vezi prisilne potrebe čupkanja kose. Opet. Naravno. trudite se da . kao što je to slučaj kod ljudi sa OKP em. vezu.to je samo moja neispravna prisilna potreba". Nekim ljudima čak pomaže i sedenje na rukama u toku petnaest minuta. Možete čak da radite i tako prostu stvar kao što je stezanje gumene loptice ili kad vam zaista bude jako teško. Dr Don Jeffreys iz Melburna u Australiji izveštava da nošenje gumenih zaštitinika za prste. držeći se uvida u situaciju. stanja bliskog OKP-u.potrebna tradicionalna emocionalno usmerena psihoterapija. Sa moje tačke gledišta iako biohemija mozga ima značajnu ulogu kod ovih neprikladnih prisilnih potreba. pića. Da rezimiramo: Ljudi sa OKP-em su u prednosti u početku terapije U Četiri Koraka zato što poznaju razliku između sebe i svoje prisilne potrebe da peru ili proveravaju. to više jača vaš Nepristrasni Posmatrač. postajaćete sposobniji da se Refokusirate na nova i prilagodljiva ponašanja. Sa njima na rukama. kakve nose ljudi koji broje novac ili sređuju papir. Kad jednaput to urade. u stanju su da efikasnije iskoriste korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i na putu su izgrađivanja prilagodljive grupe zdravih aktivnosti-ponašanja za Refokusiranje. što vodi ka smanjenju ove potrebe. Mnogi ljudi nauče da pletu. To je ono što zapravo radi Nepristrasni Posmatrač: trudi se da posmatra svoje ponašanje kao što posmatrate tuđe. POSMATRANJE UNUTAR NAS Naravno.

(Inače.koristite duže vremenske intervale i zabeležite čak i nevidljiva smanjenja prisilne potrebe pošto prođe petnaest minuta ili više. 8 . • Naučite da se obraćate vašem Nepristrasnom Posmatraču što češće. jeste jasno uočavanje razlike između vas i ponašanja koje želite da promenite. Automatska ponašanja mogu da vam se prikradu i veoma lako preuzmu kontolu. rekao svojim pacijentima sa trihotilomanijom da stvore sebi naviku da govore stvari kao: "Sada je tačno deset časova. • Ključ za Preimenovanje i Ponovno određivanje. sve što sam sada izneo o uzimanju droga i Četiri Koraka. kao u šali.) Ponekad bih. Da li znam gde su mi sada ruke?" To zapravo pomaže i u stvari je drugi način na koji Nepristrasni Posmatrač dovodi do potpune svesti. a potpuna svest je vaš najbolji saveznik u odbrani od neželjenih i destruktivnih ponašanja. takođe se primenjttie i na prekidanje pušenja. u momentima slabosti .ovo je način na koji možete da odredite svoje prave ciljeve i interese. Još jedna važna stvar kod ljudi koji čupkaju svoju kosu je da što pre postanete svesni da su im ruke otišle u kosu jer ljudi sa trihotilomanijom mogu početi da vuku svoju kosu pre nego što su toga i svesni isto kao što strastveni pušači mogu da zapale cigaretu a da nisu svesni da su to uradili. Važne tačke da se upamte • Četiri Koraka mogu da se primene na skoro svako ponašanje koje zaista želite da promenite.

N. u kontekstu našeg rada sa Četiri Koraka. Kad je osobi jasna prava priroda opsesija i kompulsija. pravi se potpuni pregled svih opsesija i kompulsija koje osoba ima. uključuju i stvari koje se neispravno izbegavaju i sve vrste rituala. sada klasičnih tehnika na UCLAi u 90. Kompulsije ili prisilne radnje. 3) izlaganje i sprečavanje reakcije i 4) dodatno praćenje stanja posle lečenja.Četiri Koraka i Tradicionalni Pristupi Terapiji Ponašanja (Pripremljeno u saradnji sa Paulom Stesel (Paula W. kao i tipična kompulsivna ponašanja. Ovde ću ukratko opisati dalji razvoj tih. u okviru samotretmana terapijom ponašanja. a ova uključuju i struktuirani intervju. D. doživelo je revoluciju u 70-tim i 80-tim godinama. PROCENA Pošto je posle temeljnih ispitivanja ustanovljena dijagnoza OKP-a.Ode1jenje Psihijatrije) Lečenje opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). Bilo da je lečenje vršeno u bolnici na UCLA-i ili u UCLA-centru za lečenje OKP-a u vidu dnevne bolnice.) i Keron Meidment (Karron Maidment R. Stoessel Ph. razvojem tehnike u okviru terapije ponašanja koja je nazvana izlaganje i sprečavanje reakcije. u koju je uključeno i učenje. kao što je opisano u Uvodu. kao što su proveravanje i pranje. DEO I : KLASIČNA PRIMENA IZLAGANJA I (PREVENCIJE) SPREČAVANJE REAKCIJE ZA OKP Počnimo sa prezentacijom klasičnih tehnika terapije ponašanja. na UCLA-i (Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu . Tada terapeut objašnjava tretman i racionalno obrazlaže tretman terminima terapije ponašanja: Izlaganje i sprečavanje reakcije. 1. su planirani za slamanje dve asocijacije navika: .).tim. onda su osobi jasno objašnjena značenja reči opsesija i kompulsija . Ova lista opsesija uključuje interne i eksterne pokazatelje koji uzrokuju pojavljivanje opsesija i one koji su povezani sa fizičkim ili telesnim tegobama ili bolestima. svi ljudi sa OKP-em napreduju kroz sledeće faze: 1) procena. 2) plan lečenja kao proizvod saradnje terapeuta i te osobe.

što pomaže osobi da kod sebe sagleda ovaj poremećaj kao medicinski problem. je utvrđeno da je efikasna u tretmanu biološkog faktora OKP-a. terapeut ponašanja objašnjava neurobiologiju OKP-a. 2) asocijacije između anksioznosti i izvršavanja kompulsivnih radnji. Hipotetična hijerarhija za osobu sa strahovima od zagađenja. Treba znati da mnogi ljudi sa OKP-em imaju veoma složene opsesije i kompulsije. za terapiju ponašanja kao i za psihotropne lekove (vidi Deveto Poglavlje). u pokušaju oslobađanja od tih anksioznosti. mi naglašavamo da biološki aspekti ovog poremećaja mogu biti pod uticajem genetskog faktora. Ovakav medicinski model oslobađa osobu od bacanja krivice na sebe. ali da biologija i genetika ovog problema nikako ne utiču na njihovu reakciju u odnosu na terapiju ponašanja. PLAN LEČENJA IZRAĐEN USARADNJI Plan lečenja je zajednički rad terapeuta i osobe sa OKP-em. kao što je to opisano u Drugom Poglavlju. Opsesije i kompulsije su onda poređane po redosledu terapije ponašanja gde su elementi koji uzrokuju najmanji strah. a oni koji stvaraju najviše straha na vrhu. 75 kvaka od vrata na kupatilu 70 ručice na slavinama u kupatilu 50 lepljive supstance kao što je želatin. na skali od 1 do 100. Svakoj opsesiji i svakoj kompulsiji su dodeljene vrednosti koje su označene merama subjektivnihjedinica stresa . (Ovo je Profesor Galaher. Pacijent sa OKP-em koji uglavnom ima brige oko proveravanja bi napravio sledeću hijerarhiju: SJS 100 plamenici na šednjaku 95 prekidači za svetlo 90 priključci kuhinjskih aparata 85 grejač za vodu 80 bojler u kupatilu 70 brave 60 vrata 50 TV prijemnik Ove hipotetične hijerahije su uprošćene radi veće jasnoće.SJS. sa početka knjige izostavio da uradi). Uglavnom je predstavljeno 10 do 15 elemenata u toj hijerarhiji za jednu osobu i lečenje započinje kod elementa sa oko 50 jedinica. ciljevi terapije ponašanja . skida sramotu sa OKP-a i pomaže osobi da prevazie stid zbog ovog poremećaja. bi mogla da izgleda ovako: SJS 100 urin 95 daska na toalet šolji 85 ručica za vodu na toalet šolji 80 rolna toalet papira. na kojoj 100 predstavlja nešto čije razrešavanje stvara najveću anksioznost. Na UCLA-i.1) asocijacije između opsesije i anksioznosti. Kako bilo. Pored predstavljanja ovog klasičnog pristupa terapije ponašanja prema OKP-a. na dnu. 2. Zapravo.

osoba se ohrabruje da sarađuje sa terapeutom u određivanju zadataka. Ova promena u mislima (opsesije) i osećanjima (anksioznost). Od žene koja stalno proverava. osoba slama tu asocijaciju između opsesije i anksioznosti jer stepen aksioznosti opada sa svakim ponovnim izlaganjem opsesiji. koja je nekad toliko zahtevala i samu sebe produžavala. PRAĆENJE STANJA POSLE LEČENJA Osoba koja je završila sa svakim elementom iz hijerarhije je ohrabrena da nastavi kao spoljni pacijent ili da barem telefonom održava kontakt. to je više potrebna pomoć terapeuta. anksioznost se smanjuje. Ako je anksioznost prevelika. ali bi se vremenom smanjivali u okviru datog izlaganja. Na UCLA-i tražimo od ljudi da izvršavaju tehniku izlaganja najmanje dva puta dnevno i da se uzdrže da na njih reaguju prisilnim ponašanjima. zadatak se mora izmeniti tako da bude odgovarajući. Ako nema anksioznosti izlaganje nije dovoljno teško. Kao i kod čoveka sa strahom od zagađenja. ali ova anksioznost opada posle oko devedeset minuta. što pokazuje da ga je žele činio veoma anksioznim i da ga završi devedeset minuta kasnije sa 30 SJS. kako bi prekinula spregu opsesije i prisilne radnje (kompulsije). Primer početnog izlaganja za čoveka sa strahom od zagađenja. njeni početni strahovi bi bili veliki. kako su početni strah i odgovarajući broj SJS-a sve veći a hijerarhijski stepen raste. Pored toga prisilna radnja-kompulsija više nema tu funkciju smanjivanja anksioznosti. nezavisno od složenosti opsesija. Drugim rečima. 4. a onda se sledeći zadaci kreću naviše po skali sve dok se svi elementi ne obrade. postugnutam je promenama u ponašanju (kompulsije). Kod primene Četiri Koraka u samotretmanu. Mogao bi da započne ovo izlaganje sa stepenom od 90 SJS. a onda se razrešava sledeći elemenat u hijerarhiji. Osoba je anksiozna za vreme izlaganja određenoj situaciji. Intenzitet simptoma ima tendenciju smanjivanja sa svakim sledećim izlaganjem i sprečavanjem reagovanja. bilo bi zatraženo da dođe na terapijsku sesiju bez proveravanja televizora i da se ne vraća da ga proveri sve dok sesija nije završena. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. sve dok ne opadne stepen anksioznosti. Izlaganje je vršeno na terapijskim sesijama i ponovo kod kuće. osoba je spremna da započne sa tretmanom. SJS će nastaviti da opada pri svakom sledećem izlaganju. Terapeut bi sve vreme bio prisutan ili bi lako bio dostupan. u sledećih šest meseci Ako bi se .su isti. 3. Kao i kod izrade plana. Ovo izlaganje se ponavlja sve dok se početna anksioznost ne dovede u stanje koje može biti kontrolisano.) Prilikom sledećih ponavljanja izlaganja. proizvodeći strah. Prvi zadatak počinje kod elementa sa oko 50 SJS. bi bilo stavljanje želea na njegovu ruku i insistiranje da ne pere ruke sve dok se ne smanji stepen njegove anksioznosti. osoba mora da se sukobi sa opsesivnim strahovima koje stvaraju opsesije i ne izvrši prisilnu radnju. IZLAGANJE I SPREČAVANJE REAKCIJE Kad je završena izrada hijerarhije. Kroz opsesiju bez reagovanja prisilnom radnjom-kompulsijom. Tako da je prekinuta ta petlja između opsesije i kompulsije. početne SJS bi verovatno bile oko 75 . poslovi su podeljeni na manje delove i koristi se petnaestominutno pravilo.80 i smanjile bi se do ispod 30. Ipak. (Podsetnik: ovo je klasična tehnika terapije ponašanja koja se izvršava uz pomoć terapeuta. Kad bi radio ovo izlaganje drugi put.

i postignite uspeh. takođe poboljšavate funkcije svog mozga. Redovan. I kako imate sve bolju kontrolu nad reakcijama. Ovaj proces pospešuje i bliže određuje njihov rad na hijerarhiji SJS-a. • Počnite sa radom na simptomima koji izazivaju manje anksioznosti . Kad radite sami. • Koristite petnaestominutno pravilo. Prekidanje čvora petlje kojom anksioznost i strahovi tesno vezuju opsesivne misli za kompulsivna ponašanja-prisile vas vodi ka progresivnom Revalorizovanju opsesija i prisilnih potreba. i pokušajte da spojite više intervala čekanja zajedno. osoba je naučena da nastavi da radi tehniku izlaganja dva puta dnevno. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. Korišćenje hijerarhije zasnovane na skali SJS-a. prilikom izlaganja i sprečavanja reakcije kod kojih terapeut pomaže. Preimenovanje im pomaže kod stvaranja potpunog pregleda simptoma prilikom pripremanja hijerarhije SJS-a. DEO II: PRIMENA ČETIRI KORAKA Metoda U Četiri Koraka može veoma efikasno da se kombinuje sa ovim klasičnim terapijskim tehnikama. • Konzistento izvršavajte Četiri Koraka. Naravno uvek morate da se trudite da produžavate taj interval čekanja ili da spojite više perioda od po petnaest minuta zajedno. Redovno korišćenje koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja im pomaže kod kontrole reagovanja na strahove. kojima više nećete dozvoliti da kontrolišu vaš život. je izvanredan pristup radu u terapiji ponašanja i primeni Četiri Koraka. Nemojte prenagljivati. stabilan proces je ono čemu težite. dok čeka da se anksioznost zbog izlaganja stimulusu koji indukuje OKP ne povuče. osoba sa OKP-em fokusira svoju pažnju na podršku terapeuta i interakciju sa njimom. Kod koraka Refokusiranja. što rezultuje u daljem smanjenju anksiznosti. možete da koristite druga konstruktivna ponašanja i da koristite petnaestominutno pravilo kao automatsko pravilo u vremenskom intervalu odlaganja. Time što će redovno izvršavati korak Preimenovanja. Važne tačke da se upamte • Izradite hijerarhijsku listu ponašanja. kao načina izrade struktuiranih vežbi izlaganja i sprečavanja reakcije. Zapamtite da nastavite sa primenom koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i u ovim periodama. Ideja iza ovoga je da se ne čeka pasivno. ljudi sa OKPem postaju sve svesniji svojih nešto skrivenijih simptoma i stvari koje izbegavaju da rade zbog svojih strahova od simptoma OKP-a. što im zauzvrat omogućuje da vežbaju izlaganje i sprečavanje reakcije.pojavio novi simptom. već da se aktivno Revalorizuju te prisile kao ništa drugo do simptomi OKP a. za terapiju ponašanja. prilikom prevencije reakcije. kako je to radio ili radila za vreme lečenja. 9 . pre nego što pređete na više elemente u hijererhiji.

u polju primene lekova u psihijatriji i ja ostajem branilac ispravne primene psihofarmaceutskih sredstava.OKP i lekovi Moja istraživanja su tokom više od dvadeset pet godina uglavnom bila u polju biološkog aspekta psihijatrije. primena Četiri Koraka menja hemiju mozga skoro na isti način kako to rade i lekovi. jeste clomipramine (Anafranil). treba naglasiti da svi ljudi koji su učestvovali u istraživanju sa snimanjem mozga u terapiji ponašanja. da deaktiviraju se rotonin. često sam pominjao pristup "gumenog ko tura za plivanje" prema korišćenju lekova izraz koji sam uveo u toku rada sa ljudima čija je sposobnost da izvršavaju Četiri Koraka bila povećana dodavanjem lekova. (Interesantno je da su svi ovi SSRI-lekovi takođe efikasni i u lečenju depresije obično za oko . nije selektivan i deluje dosta i na druge neurotransmitere pored serotonina. koji je takođe inhibitor preuzimanja serotonina. Kroz celu ovu knjigu. tako ljudi sa OKP-em mogu da uzimaju sve manje doze lekova. Pored njih za sada jedini drugi lek odobren za lečenje OKP-a. a koja još nisu odobrena od strane Administracije (FDA) za tu svrhu. potrebno je nekoliko meseci uzimanja da bi pokazali svoj puni efekat. dok vi učite pokrete. stavljajući preveliku odgovornost za uspeh lečenja na doktorovo nalaženje "prave formule". koje smo radili na UCLA-i. Naravno. Serotonin je jedan od mnogih neurotransmitera u mozgu . kako bi ih deaktivirali. su selektivni inhibitori preuzimanja serotonina ili SSRI-i. Dva leka koja su odobrena od strane američke Administracije za hranu i lekove (FDA) za lečenje OKP-a. Previše je pasivna i zahteva premalo usmerenog napora od strane pacijenta. koji selektivno blokiraju ili sprečavaju pumpe za ponovno preuzimanje. Jedna od najviše korišćenih grupa lekova koje doktori danas prepisuju. su zato nazvani "pumpe za ponovno preuzimanje". uopšte nisu uzimali lekove). da bi se pokazalo da li su efikasni u lečenju vašeg OKP-a.em (tipično za oko polovinu do dve trećine njih) doživljavali simptome u mnogo manjem intenzitetuu kada bi uzimali lekove i tako im olakšali primenu koraka Refokusiranja. Kako je naše istraživanje pokazalo. Složeni molekuli koji preuzimaju neurotransmitere. Svi medikamenti sa kojima su se do sada vršila istraživanja. mnogi ljudi sa OKP. kako prolaze nedelje u terapiji ponašanja. su floksetin (Prozac) i fluovoksamin (Luvox). u svakom posebnom slučaju treba se pridržavati doktorskih instrukcija. a koji su se konzistentno pokazali uspešnim u lečenju OKP-a imaju interakcije sa hemijskom supstancom u mozgu zvanom serotonin. odmah vam mogu reći da nisam veliki pristalica one "uzmite ovu pilulu i sačekajte na poboljšanje" psihijatrijske škole. ali je stariji lek iz ranih dana psihofarmakologije. Analogija je naročito prikladna jer baš kao što deca uče da plivaju sa sve manje vazduha u koturu da bi na kraju mogla i bez njega. Pošto je neuotransmiter oslobođen iz nervne ćelije. Druga dva SSRI-leka sa dobrom podrškom od strane istraživanja u lečenju OKP-a. (Ipak. jedan od glavnih načina da se on ponovo de aktivira jeste korišćenje "pumpe" kojom se ponovo prenosi u nervnu ćeliju.to su supstance koje pomažu u prenošenju signala od jedne nervne ćelije do druge. kad pomaže deci da nauče da plivaju: on smanjuje strah i olakšava plutanje. To se jednostavno odnosi na činjenicu da su u početnim fazama tretmana. Ali šta je zapravo ispravna upotreba lekova kod lečenj OKP-a? Pa. su proksetin (Paxil) i sertralin (Zoloft). Na kraju mnogi od njih završavaju lečenje sa malim dozama lekova ili bez njih. Lekovi imaju istu funkciju koju ima i gumeni kotur za plivanje. Verovatno najvažnija stvar koju treba zapamtiti je: da bi se postigao maksimum u lečenju OKP-a ovim lekovima. Opšti je princip da morate uzimati tri meseca bilo koji od ovih lekova.

Važne tačke da se upamte • • • Lekovi su kao gumeni kotur za plivanje ili bicikl za vežbanje . 10 . Sačekajte nekoliko meseci na uspostavljanje ravnoteže. Izgleda da naročito pomaže kod mislenog dela tretmana. svakako razgovarajte sa svojim doktorom o mogućnosti korišćenja lekova. • Kako se doze lekova smanjuju. oni vam omogućuju dosta lakši i brži rad u terapiji Četiri Koraka. Polako smanjujte doze lekova. Ali molim vas da zapamtite: vi morate raditi na tome. ali ne i na pumpe za preuzimanje. Ako vam je OKP previše jak ili mislite da možete da iskoristite ovaj "gumeni kotur" koji bi vam pomogao u radu sa Četiri Koraka. dosad se nije radilo nijedno istraživanje koje bi pokazalo da terapija ponašanja može da ubrza efikasnost lekova. • Dok se vaš mozak menja radom u metodi Četiri Koraka. tako ćete i žnjeti. Zove se buspirone (BuSpar) i iako sam nije previše efikasan u smanjivanju intenziteta simptoma OKP-a. Koristite Četiri Koraka za ovladavanje svojim reakcijama na kontrolisan način. ali ja verujem da posle rada sa stotinama pacijenata sa OKP-em kod kojih je korišćena i terapija ponašanja i lekovi.lekovima i može čak i da zaustavi neke od propratnih smetnji koje izazivaju lekovi iz te grupe medikamenata. Jedan lek koji je Administracija za hranu i lekove (FDA) odobrila protiv anksioznosti radi tako što uglavnom deluje na serotonin. Neosporno je da je još dosta istraživanja potrebno uraditi na polju mentalnog zdravlja. Takođe se dobro kombinuje sa SSRI. potreba za lekovima se skoro uvek smanjuje.dva puta kraće vreme nego što je potrebno za lečenje OKP-a). a počinje da efikasno deluje posle dve do četiri nedelje uzimanja. ( što opšte uzev znači 50% smanjenja intenziteta simptoma OKP-a). Iako je potrebno da prođe nekokoliko meseci da bi se video pun efekat ovih lekova na simptome OKP-a. BuSpar je blag lek i dosta se lako podnosi. Razumno je očekivati da ona to čini.to je moj OKP". znajući da terapija ponašanja sama menja način na koji mozak radi isto kao što to rade i lekovi. Kako sejete. ako bi vaš doktor želeo da ih zajedno daje.oni mogu da pomognu da držite stvari pod kontrolom dok učite Četiri Koraka. veoma je koristan za ljude koji se previše uplaše kad treba da započnu terapiju ponašanja. moguće je da se pojačaju simptomi OKP-a. kad se ljudi toliko uplaše od simptoma OKP-a da zaborave da Preimenuju i Ponovo Odrede ili postanu toliko anksiozni da ne mogu da se Refokusiraju i shvate "To nisam ja . ona to sigurno čini. Na nesreću.

Da Ne Da li proveravate čistoću stolica i sedišta na javnim mestima. Da Ne Da li postoje dani kad morate da mislite na neke reči ili slike toliko da ne možete ništa drugo da radite? 3. Da Ne Da li postoje neke aktivnosti koje ne možete da završite dok ne izbrojite do određenog broja? 8. Da Ne Pošto ste napustili dom.Formular testa Opsesivno Kompulsivnog Registra Univerziteta U Hamburgu Da li perete svoje ruke pošto ste se previše približili nekoj životinji ili prljavom prdmetu? 1. Da Ne Da li je za vas često nemoguće da prekinete da ponavljate (ili samo u sebi) rečenicu koju ste već izgovorili? 4. Da Ne . Da Ne Da li ponekad glasno ponovite ono što je već rečeno iako pokušavate da to ne radite? 12. Da Ne Da li se u toku dana često podsećate na neku reč. Da Ne Da li ponekad želite da odagnate misli o nečemu što vaš partner ne bi želeo da sanate? 7. Da Ne Da li ponekad svesno bežite od pomisli da sebe povredite ili ubijete? 9. kao što su ona u autobusima ili taksijima. Da Ne Da li nalazite da u nekim aktivnostima ne možete da prestanete da brojite? 6. pre nego što na njih sednete? 11. Da Ne Da li nameštate stolnjake ili krpe zato što smatrate da ne stoje kako treba? 2. Da Ne Da li u toku dana nekoliko puta razmišljate o poslu koji ste već uradili? 5. sliku ili rečenicu? 10. da li stalno morate da mislite o tome da li je tamo sve u redu? 13.

Da Ne Da li je za vas postojao takav dan u kom niste mogli da mislite ni na šta drugo. da li ih savijate tačno onako kako su prvobitno bile savijene? 21. Da Ne Da li se brojanje koliko puta dotaknete prekidače električnih uređaja meša u vaše svakodnevne aktivnosti? 25. Da Ne Da li ste ikad nekoliko puta dodirivali prekidače na električnim uređajima i pritom brojali. pre nego što počnete da svlačite odeću. Da Ne Da li postoje takvi dani u koljima ne možete da razmišljate ni o čemu drugom. policama ili drugim mestima iako nisu bile . Da Ne Da li sebe nekad uhvatite da brojite stvari bez pravog razloga? 15. sem o povređivanju ili ubijanju nekoga? 23. Da Ne Da li proveravate da knjige i magazini nemaju povrnute uglove stranica i onda ih odmah ispravljate? 20. mislite kako ćete tačno to uraditi? 14. Da Ne Da li stalno preuređujete stvari na svom stolu. da li ponovo ustajete da proverite električne uređaje? 24. Da Ne Da li primećujete da dodirujete predmete nekoliko puta pre nego što ih upotrebite ili pošto ste ih već upotrebili? 18. osim na samopovređivanje ili samoubistvo? 16. Da Ne Pošto odete u krevet.Da li. uprkos pokušaju da to ne radite? 19. Da Ne Pošto pročitate novine. Da Ne Da li perete ruke posle čitanja novina? 17. Da Ne Da li vam se često pojavljuje misao da bi mogli da se razbolite ili da oslepite ili da poludite? 22.

15. neprofitabilna organizacija. 5 ili 6: Verovatno imate klinički značajne opsesije. 2 ili 3 : Verovatno nemate klinički značajne kompulsije. 12. 21.. 26 i 27. pre nego što šaljete pismo? 27. 4. 10. CT 06460. 25. Ako je ukupan broj potrvdnih odgovora 1.prisilne radnje. molimo da kontaktirate Štab Nacionalne Fondacije za Opsesije i Kompulsije (Obsessive-compulsive Foundation Natinal. Ako imate 3. Box 70.pomerane otkad ste ih vi poslednji put namestili? 26. 13. 11. 18. 5.H. Da Ne A Izračunajte ukupan broj odgovora koji potvrdno odgovaraju na pitanja 3. 2. 14. Ako je 4. 7-14: Vi definitivno imate opsesije koje su klinički značajne. B Izračunajte ukupan broj potrvdnih odgovora na pitanja 1. tel: (203) 878-5669. Fax (203) 874-2826. Ako je ukupan broj potvrdnih odgovora za ova pitanja 1 ili 2: Verovatno je da nemate opsesije koje su klinički značajne. Izvor: Dr Ivor Hand i Dr Rudiger Klepsch. Ovo su opsesije. 24. Ako je 8-13: Vi sigurno imate kompulsije koje su klinički značajne. 7. 6. Ovo su kompulsije . 11 . P. Nemačka. Da Ne Da li proveravate adresu pošiljaoca. 5. Milfords. 19. 17. 9. 20.O. Ako želite više informacija o OKP-u. 8. Univerzitet u Hamburgu. 6 ili 7: Verovatno je da imate klinički značajne kompulsije. 16. 4. 22 i 23.

asocijacija) Opsesivna slika. želeo?) Izgovori: Lažna želja. Kriviti za to svoj mozak. Anksioznost . Prikriveno-iskrivljena polurealnost.privremena. Potreba da se bude savršen. Potreba da se dobro oseća. Vraćati se u mislima na nešto. TO NISAM JA . Negirati. Prikrivena i iskrivljena ljutnja. A. Seksualne. Brojanje. PREIMENUJ odmah kad: A. simetrija. 3. u vezi sa njegovim samotretmanom pomoću Četiri Koraka Jedan od naših pacijenata je pravio sledeće beleške o tome kako da primenjuje U Četiri Koraka na njegove sopstvene simptome. Zagađenje. Prisline radnje . Traženje razuveravanja. Šta ako? Loša osoba. Opsesivna reč. KRIVITI ZA TO SVOJ MOZAK. ANALOGIJA MONSTRUMA. Nervoza. Krivica. u početku lečenja. već uprkos meni. Da li sam tako zaista mislio. Opsesivna ideja. B. Zameni pozitivnim. Nemoj se bojati.mentalne. Teorija kapije: zaglavljenost u brzini (nukleus-kaudatus/ putamen / striatum). Biohemijska neravnoteža. Genetska bolest. REFOKUSIRANJE: Okreni na drugu stranu (drugi obraz). Potreba za uveravanjem. PONOVNO ODREĐIVANJE: Medicinsko stanje. PREPOZNAJ OKP MISLI. Pogrešna poruka: Autoalarm. Potreba za ispovedanjem. C.vidljive. PRIHVATANJE: Molitva za smirenost. Tipovi: Nasilne. VAN MOJE KONTROLE. B. Odricanje od zadovoljstava za ubuduće. Statičnost. Samooptuživanje (Namera. ANTICIPIRANJE: Pripremi se. Kompulsije . Ego-stranac. Drugi ljudi mogu da organizuju svoje simptome sasvim drugačije. nada. Ispovedanje. Loša osoba. Opsesivna fraza. Samo reci . Uradi nešto drugo. 2.TO JE MOJ OKP. POREMEĆAJ. 1.Dnevnik pacijenta sa OKP-em. (broj slova. Samokažnjavanje (prevelika obzirnost). One su predstavljene samo kao primer. Opsesivna misao. Oni voljeni. Bogohulne. PREKINI BESKONAČNU PETLJU. Nije zbog mene. Tuga. Iskorišćavanje.

znam. Humor. Zaustavi . Apatija . Nemojte nastupati polemično. to je samo ''hemija''.odloži kompulsije. .ravnodušnost. To iaonako nije stvarno. 4. Ignoriši. REVALORIZOVANJE: Oduzmi vrednost pogrešnim porukama. Briga me ako to ne nestane. Sarkazam.

tako da ćete biti u stanju da prevaziđete potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji i ovladaćete novim tehnikama i načinima da se nosite sa dosadnim. ljudi sa OKP-em uče . mi ovakav pristup nazivamo samotretman saznajnom terapijom ponašanja (cognitive behavioral self treat ment). naučite da ovladate nad strahom i anksioznošću koje stvara OKP. Vi ćete koristiti znarje o biološkom aspektu i saznajnu svest.biobihevioralnom metodom) . u jednoj važnoj stvari: razvili smo metod iz četiri dela.a kako bismo vam pomogli da kontrolišete vaše anksiozne reakcije i pojačate svoju sposobnost odupiranja dosadnim simptomima OKP-a. Na UCLA-i.da sebe izlažu stimulansima koji pojačavaju njihove opsesivne misli i kompulsivne potrebe i onda nauče kako da se odupru reakciji na te misli i potrebe. Tehnika je nazvana "sprečavanje reakcije" jer učite da sprečite vaše naviknute kompulsivne (prisilne) reakcije i da ih zamenite novim konstruktivnijim aktivnostima. Reč "cognitive" dolazi od latinske reči "znati". je njegova najveća prednost. ljudima koji imaju iracionaine opsesije oko zagađivanja može biti rečeno da uzmu rukom nešto prljavo. Istraživanje je pokazalo da su izlaganje i sprečavanje reakcije veoma efikasne tehnike terapije za lečenje OKP-a. Mi smo napravili neke izmene u ovom metodu kako bi vam omogućili da to radite sami. Mi nazivamo taj metod (biobehvioral. koja će vam pomoći da sami izvršavate terapiju izlaganja i sprečavanja reakcije. U tradicionalnoj tehnici izlaganja i prevencije reagovanja. osetićete olakšanje pošto saznate više o značajnim napretcima u lečenju ovog stanja. Na primer. Savlađivanje straha će vam zauzvrat dati mnogo efikasni ju kontrolu vaših reakcija u ponašanju.metodom bio ponašanja jer koristimo naše novo saznanje o biološkoj osnovi OKP.Deo III Priručnik za samotretman metodom U Četiri Koraka Ako imate opsesivne misli i kompulsivna ponašanja . opsesivnim mislima.prisilne radnje. U poslednjih dvadeset godina terapija ponašanja se pokazala kao veoma efikasna u lečenju opsesivnokompulsivnog poremećaja (OKP). a onda da ne peru ruke bar tri sata. Koncept samotretmana kao dela pristupa terapije ponašanja.sa stalnom asistencijom i usmeravanjem od strane profesionalnog terapeuta . bez prisustva terapeuta. Saznaćete neke osnovne činjenice o OKP-u i shvatićete da je to medicinski prob lem koji reaguje na retman. Osnovni princip je u tome da pošto shvatite šta su zapravo ove misli i potrebe. Ova strategija ima četiri osnovna koraka: . koji poboljšava vašu sposobnost da sami izvršavate tehniku izlaganja i sprečavanja reakcije. U ovom priručniku naučiću vas da postanete svoj sopstveni terapeut ponašanja. znanje ima važnu ulogu u ovom pristupu učenja osnovnih tehnika terapije ponašanja. Naš tretman se razlikuje od klasičnog izlaganja i sprečavanja reakcije.

Ovo znači ulaganje neophodnog truda za održavanje vaše svesti. (tehnika je ista i za druge opsesije i kompulsije. koja daje svakoj osobi sposobnost da prepozna šta je stvarno. sa malo ili nimalo realnih osnova. a šta je samo simptom bolesti i da se ogradi od patološke potrebe sve dok ona ne počne da bledi i nestaje. Na primer uvežbajte se da kažete: "Ne mislim ili ne osećam da su mi ruke prljave. Tako što ih nazivamo onim što u stvari jesu . Počnimo sa učenjem Četiri Koraka. Kod Koraka Preimenovanja. Ponovno vrednovanje i revalorizovanje Cilj je da se ovi koraci izvršavaju svaki dan. Počnite da: ih tako zovete. KORAK 1. sada znamo da su te prisline potrebe uzrokovane biološkom neravnotežom u mozgu. Svrha Koraka 1. Da bi to uradili. Odlučno Preimenujte. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. Morate naučiti da prepoznate napadne i ometajuće opsesivne misli i potrebe kao OKP.opsesije i kompulsije vi počinjete da shvatate da .) Samotretman je suštinski deo ove tehnike za učenje svakodnevnom ovlađivanju nad vašim reakcijama u odnosu na OKP. morate uložiti trud i rad da bi ste shvatili da misao koja vas toliko muči jeste opsesivno osećanje ili prisilna potreba.: PREIMENOVANJE Prvi važan korak je naučiti da prepoznate opsesivne misli i kompulsivne potrebe. neophodno je da povećate svoju potpunu svest uma . je da naučite da Preimenujete napadne misli i prinudne potrebe u sopstvenom umu kao opsesije i kompulsije . koje tako intenzivno napadaju i ulaze u vašu svest. Preimenovanje Korak 2. potpuna svest uma je dublja i preciznija i postignuta je samo kroz usmeren napor. To ne traba da uradite površno.i da to uradite odlučno. kao što je: "Ova misao je opsesija. onoga što mi zovemo Nepristrasni Posmatrač. Refokusiranje Korak 4. koristite nazive: "opsesija" i "kompulsija". Ili "Ne osećam da imam potrebu da perem ruke. Ja imam opsesiju da su mi ruke prljave". uključujući kompulsivno proveravanje vrata ili uređaja i nepotrebno brojanje). Ona zahteva svesno prepoznavanje i mentalno beleženje opsesivnog i kompulsivnog simptoma. Trebalo bi da bukvalno pravite mentalne beleške. Morate da uložite napor da bi savladali intenzivne. (Prva tri koraka su naročito važna u početku lečenja. biološki zasnovane misli i kompulsije. svest da su ove napadne misli i potrebe simptomi medicnskog poremećaja. Kao rezultat brojnih naučnih istraživanja. osnovna ideja je: Nazovi opsesivnu misao ili kompulsivnu potrebu njenim pravim i odgovarajućim imenom. ova potreba je kompulsivna-prisilna potreba".prisilu pranja ruku". da bi ste počeli da shvatate da je ovo osećanje samo lažna uzbuna. te moći za posmatranje unutar nas. Imam kompulsivnu potrebu da izvršavam kompulsiju .Korak 1. Dok je obična svakodnevna svest automatska i često dosta površna.

Nedavna naučna istraživanja OKP-a su otkrila da učenjem odupiranja opsesijama i kompulsijama kroz terapiju ponašanja. Tada bi zapravo postojala tendencija da se prisile pogoršaju. demoralisanost i stres. U Preimenovanju počinjete da shvatate da ma koliko stvarno ih osećamo. će samo stvoriti frustraciju. Cilj je da naučite da Ponovo odredite intenzitet misli ili prisile i pripišete ih njihovim pravim uzrocima. Primanje k znanju ove činjenice. Duboko u mozgu se nalazi struktura zvana nukleus-kaudatus (caudate nucleus). vi u stvari menjate biohemiju mozga koja stvara simptome OKP -a. Oni funkcionišu . To je naš borbeni poklič. preuzimaju poruke iz veoma komplikovanih delova mozga . jeste ključ za jačanje vaše volje i omogućava vam da se borite protiv prisile da perete ili proveravate. da osećanje i neprijatnost prepoznate i odredite kao posledice biohemijske neravnoteže u mozgu. može da potraje nedeljama. planiranje i razumevanje. To nas podseća da misli i prisilne potrebe OKP-a nemaju značaja i da su to pogrešne poruke iz mozga.one zaista ne znače i ne predstavljaju to što vam saopštavaju. fizička osećanja i razmišljanje i planiranje. Cilj je da kontrolišete vaše odgovore na misli i prisile. Samousmeravajuća terapija vam omogućava dublje razumevanje ove istine. Cilj je da naučimo da im se odupremo. pa i mesecima. Pokušaj da se oteraju te misli i potrebe u trenutku ili u nekoliko minuta. na te prisilne potrebe. u koja su uključeni ti pokreti i osećanja. a ne da kontrolišete same misli i prisile. Vi radite na tome da dublje razumete zašto potreba da proverite tu bravu ili osećanje "da su mi ruke prljave" imaju toliku moć nad vama. Ono što možete da kontrolišete je vaša reakcija u ponašanju. Naučnici iz celog sveta su proučavali ovu strukturu i veruju da nukleus-kaudatus kod ljudi sa OKP-em verovatno ne funkcioniše kako treba. Sledeća dva koraka su isplanirana da vam pomognu da naučite nove načine da kontrolišete reakcije na simptome OKP-a. Nukleus-kaudatus i putamen. Verovatno najvažnija stvar u tretmanu ponašanja jeste da su vaše reakcije na ove misli i prisilne potrebe pod vašom kontrolom.onih koji kontrolišu telesne pokrete. Zamislite da je nukleus -kaudatus centar za obradu ili stanica za prečišćavanje veoma složenih poruka koje su stvorene u čeonom delu mozga. koji se zajedno nazivaju striatum. One su jednostavno pogrešne poruke u vašem mozgu.medicinsko stanje. Zajedno sa srodnom strukturom putamenom. KORAK 2: PONOVO ODREDI Ključ za naš pristup samousmeravajućoj terapiji za lečenje OKP-a može da se sumira u jednoj rečenici: "To nisam ja . U stvari najgora stvar koju možete da uradite je da pokušavate da učinite da one nestanu. zašto onda na nju odgovarate? Razumevanje razloga zbog kojeg je misao toliko jaka i zašto ne nestaje. je prvi korak ka razvijanju dubljeg razumevanja da ovi simptomi nisu to što na prvi pogled izgledaju da su. bez obzira koliko su jake i dosadne. Vi naučite da ih ne uzimate zdravo za gotovo. Važno je upamtiti da samim Preimenovanjem ovih misli nećete učiniti da one nestanu. koji služi za razmišljanje. ono što nam govore nije stvarno. koji se nalazi uz njega. To je OKP . Ali imajte na umu da proces promene na tom biološkom problemu i s njim i promene na prisilnim potrebama. Ako znate da misao nema smisla.to je moj OKP". To se tada neće dogoditi jer opsesije i prisilne potrebe imaju biološki uzrok koji je van vaše kontrole. nukleus-kaudatus funkcioniše kao automatski menjač u kolima. To zahteva strpljenje i istrajan rad.

jedinstveno, kao automatska transmisija, osiguravajući lak prelazak iz jednog ponašanja (aktivnosti), u drugo. Tipično, kad neko odluči da napravi neki pokret, pokreti koji se mešaju i neusmerena osećanja su automatski prečišćeni, tako da željeni pokret može da se izvrši brzo i efikasno. Tu postoji brzo i glatko prebacivanje brzina. U toku dana mi učinimo mnogo brzih promena ponašanja lako i obično i ne razmišljajući o njima. Funkcionisanje nukleus- kaudatusa i putamena omogućava sve ovo. Kod OKP-a izgleda da je problem u tome da efikasno prečišćavanje i promene misli i ponašanja bivaju prekinute kvarom u nukleus-kaudatusu. Kao posledica ovakvog kvara, čeoni deo mozga postaje previše aktivan i troši previše energije. To je kao da ste se sa kolima zaglavili u jarku. Vi okrećete, okrećete i okrećete vaše točkove, ali bez spoljne vuče ne možete izaći iz tog jarka. Kod OKP-a previše energije se koristi u prednjem delu mozga zvanom prefrontalni korteks prečeona kora (orbital cortex). To je kao da se prefrontalni korteks, koji ima taj deo,- kolo za otkrivanje grešaka - zaglavio u brzini. Ovo je verovatno uzrok zbog kojeg ljudi sa OKP-em dobiju osećaj da nešto nije u redu i to ih ne napušta. Morate da uložite rad da izađete iz te brzine - "da prebacujete brzine". Imate ručni, a ne automatski prenos brzine. U stvari, osoba sa OKP-em ima loš ručni prenos brzina i on ili ona mora sam da prebacuje brzine. Za ovo je potreban veliki napor jer mozak ima tendenciju "da se zaglavi u brzini". Ali dok je kod automobilskog prenosa brzina menjački mehanizam izrađen od metala i ne može sam sebe da popravi, ljudi sa OKP-em mogu sami sebe da nauče prebacivanju brzina kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja. Radeći ovo, oni zapravo mogu da poprave pokvareni prenos brzina u mozgu. Mi sada znamo da možete da promenite svoju sopstvenu biohemiju mozga. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja, najvažnije je da shvatite da su užasna napadnost i veoma jak intenzitet OKP-misli, posledica medicinskog stanja. Iza toga leže problemi u biohemiji mozga, koji čine da ove misli i prisile budu toliko napadne. Eto zašto one ne nestaju. Tako što ćete raditi metodom U Četiri Koraka, u samousmeravajućoj terapiji ponašanja, vi možete promeniti biohemiju svog mozga. Za ovo je potrebno više nedelja ili čak meseci napornog rada. U međuvremenu, razumevanje uloge koju vaš mozak ima kod OKP misli i prisila će vam pomoći da izbegnete da činite ono što najviše demorališe i deluje destruktivno, a što ljudi sa OKP-em skoro uvek čine; frustrirano pokušavanje da se "oslobode od misli i prisila". Vi ne možete ništa da uradite kako bi ih oterali. Ali upamtite: ne morate da izvršavate radnje i aktivnosti povodom njih. Ne uzimajte ih ozbiljno. Ne slušajte ih. Znate šta su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga, koje su posledica medicinskog stanja zvanog OKP. Koristiite ovo znanje da bi ste izbegli da radite po njihovoj komandi. Ono što je najefikasnije što možete da uradite - nešto što će vam pomoći da promenite vaš mozak nabolje i na duže staze - jeste da naučite da stavite ove misli i osećanja u stranu i da nastavite sa sledećom aktivnošću. To je ono što podrazumevamo pod prebacivanjem brzina: Uradi drugu aktivnost - ponašanje. Pokušaji da ih oterate će samo gomilati stres na stres - a stres samo pogoršava misli i prisile OKP-a. Korišćenje koraka Ponovnog Određivanja će vam takođe pomoći da izbegnete izvršavanje rituala u uzaludnom pokušaju da "imate pravi osećaj" (na primer osećaj jednakosti ili osećaj kompletnosti). Saznavanjem činjenice da je dobijanje tog osećaja ustvari prisila uzrokovana biohemijskom neravnotežom u mozgu, možete naučiti da ga ignorišete i da nastavite dalje. Upamtite: "To nisam ja - to je moj OKP". Tako što odbijate da slušate prisilu ili da delate po njenom nalogu, vi ćete zapravo menjati svoj mozak i učiniti da to osećanje oslabi. Ako uzmete prisilu kao nešto stvarno i važno i de late na osnovu nje, moguće je da će vam u trenutku biti

lakše, ali će se za veoma kratko vreme, prisila samo pojačati. Ovo je verovatno najvažnija lekcija koju ljudi sa OKP-em moraju da nauče. Ovo će vam pomoći da izbegnete da vas lažni mamac OKP-a stalno vara i pravi od vas budalu. Preimenovanje i Ponovno Određivanje se obično izvršavaju zajedno, kako bi doneli jedno dublje razumevanje o tome šta se zaista događa kada vam misao ili prisila OKP-a stvara toliko bola. Vi Preimenujte, nazovite to njihovim pravim imenima - opsesijom ili kompulsijom. Koristite potpunu svesnost uma da odete dalje od površnog razumevanja OKP-a i temeljnije shvatite da misli i prisile nisu ništa više od produkta medicinskog problema - bolesti.

KORAK 3: REFOKUSlRANJE
Refokusiranje je korak kod koga je izvršen pravi rad. U početku možete na njega da gledate kao na korak sličan onom: "bez muke nema nauke". Mentalne vežbe su kao i fizičke. Kod Refokusiranja, vi treba da odradite taj posao. Morate sami da menjate brzine. Ulažući napor i usmerenu i potpunu svesnast uma, vi ćete uraditi ono što inače nukleus-kaudatus normalno radi automatski , a to je da vam stavi do znanja kada da pređete na drugo ponašanje - aktivnost. Zamislite hirurga koji pere svoje ruke pre operacije. Hirurg ne mora da čeka da zazvoni alarm na štoperici koji označava da je vreme da prestane da pere svoje ruke. Posle izvesnog vremena, ova aktivnost jednostvano postaje automatska. On prosto oseća kad je dovoljno prao ruke, oprao ih. Ali ljudi sa OKP-em ne mogu da osete nešto urađeno, kad je jedanput urađeno. Automatski pilot se pokvario. Srećom, rad kroz Četiri Koraka to uglavnom može da popravi. Kod Refokusiranja ideja je da se radi zaobilazeći OKP misli i prisile, tako što usmerimo pažnju na nešto drugo, čak i na samo nekoliko minuta. Još bolje je da pre toga izaberete neku određenu aktivnost (ponašanje), koja će zameniti kompulsivno pranje i proveravanje. To može biti bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. Naročito su zato dobri hobiji. Na primer, možete da odlučite da odete u šetnju, vežbate, slušate muziku, čitate, igrate kompjutersku igru, pletete ili igrate košarku. Kada se pojavi takva misao, vi je prvo Preimenujte u opsesivnu misao ili u prisilnu potrebu, a onda je Ponovo Odredite i pripišete je činjenici da imate OKP - medicinski problem. Onda Refokusirajte - preusmerite vašu pažnju na tu drugu aktivnost koju ste izabrali. Započnite Refokusiranje odbijanjem prihvatanja značaja i navodne vrednosti opsesivno kompulsivnih simptoma. Kažite sebi: "Ja imam simptom OKP-a. Treba da pređem na drugu aktivnost''. Morate da se uvežbavate u novoj metodi reagovanja na misli i prisile, preusmeravanjem vaše pažnje na nešto drugo. Svrha ovog tretmana je prekidanje uobičajene reakcije na simptome OKP-a, dok prihvatate da će vas u jednom kraćem vremenskom intervalu neprijatna osećanja nastaviti da muče. Počinjete da radite zaobilazeći ih, tako što prelazite na drugu aktivnost. Tada naučite da iako je neprijatno osećanje OKP-a još uvek tu, ne mora da kontroliše vaše postupke. Vi donosite odluke o tome šta ćete raditi, umesto da odgovarate na misli i prisile OKP-a kao robot. Refokusiranje, ponovo preuzimate svoju moć donošenja odluka. Ti biohemijski kvarovi u vašem mozgu više ne vode glavnu reč.

Petnaestominutno pravilo
Refokusiranje nije lako. Bilo bi nepošteno reći da za odbacivanje misli i prisilnih potreba nije potrebno dosta napora i čak otpornosti i tolerancije prema određenom bolu. Ali samo učenjem da se oduprete OKP-u, vi možete menjati svoj mozak i vremenom smanjiti bol. Da bismo vam pomogli da uradite ovaj zadatak, razvili smo petnaestominutno pravilo. Ideja je da se odloži vaša reakcija na opsesivnu misao ili na vašu prisilnu potrebu za izvršavanjem određenog kompulsivnog ponašanja, tako što ćete pustiti da prođe nešto vremena - po mogućstvu najmanje petnaest minuta - pre nego što uopšte i razmislite o postupanju po nalogu prisilne potrebe ili misli. U početku ili kad god je prisilna potreba veoma jaka, treba da postavite sebi kraće vreme čekanja, na primer pet minuta kao cilj. Ali princip je uvek isti: nikad ne radite prisilnu radnju -kompulsiju, bez nekog vremena za odlaganje. Zapamtitie, ovo nije pasivno vreme čekanja. To je vreme za aktivno izvršavanje koraka Preimenovanja, Ponovnog Određivanja i Refokusiranja. Treba da imate potpunu svesnost uma za Preimenovanje tih neprijatnih osećanja u OKP i njihovo Ponovno Određivanje i pripisivanje biohemijskoj neravnoteži u mozgu. Ova osećanja su uzrokovana OKP-em; ona nisu to što nam prezentuju da su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga. Potom morate da pređete na drugu aktivnost-ponašanje; to može biti bilo koja konstruktivna, prijatna aktivnost. Pošto je postavljeno vreme odlaganja prošlo, ponovo procenite vašu prisilnu potrebu. Upitajte se da li ima ikakve promene u njenom intenzitetu i zabeležite eventualnu promenu. Čak i najmanja pozitivna promena vas može ohrabriti da duže čekate. Naučićete da što više čekate, više će se menjati i prisilna potreba. Cilj će vam biti petnaest minuta ili više. Dok nastavljate sa vežbanjem ista količina uloženog napora će dovoditi do većeg smanjenja intenziteta prisila. Uopšte uzev, što više vežbate petnaestominutno pravilo, ono postaje sve lakše. Za kratko vreme vi možete dostići dvadeset ili trideset minuta ili više.

Računa se ono što uradite
Najvažnije je da usmerite svoju pažnju dalje od prisilnih potreba i to na neki razuman posao ili aktivnost. Ne čekajte da misao ili osećanje odu. Ne očekujte da odmah nestanu. I nikako nemojte raditi ono što vam vaš OKP nalaže da radite. Umesto toga, uključite se u bilo koju konstruktivnu aktivnost koju ste sami izabrali. Videćete da će insistiranje na vremenu čekanja odlaganja između pojavljivanja prisilnih potreba učiniti da čak i razmišljanje o postupanju prema njima čini da one blede i nestaju. Ono što je važnije je da čak i ako se prisilna potreba skoro upošte ne promeni, što je ponekad slučaj, naučićete da možete imati određenu kontrolu nad svojim reakcijama na ove pogrešne poruke iz mozga. Ova primena Nepristrasnog Posmatrača će vam davati snagu, naročito posle toliko godina osećanja da ste ostavljeni na milost i nemilost ovoj bizarnoj i naizgled neobjašnjivoj sili. Naravno krajnji cilj koraka Refokusiranjaje da nikada više, reagujući na OKP misli i potrebe, ne izvršavate prisilne radnje ili kompulsije. Ali jedan bliži cilj koji se nalazi na putu do toga krajnjeg cilja jeste postavljanje vremenskog intervala odlaganja, pre izvršavanja bilo koje prisilne radnje. Učite da ne dopuštate OKP-osećanjima da određuju šta ćete raditi. Ponekad će prisilna potreba biti suviše jaka i vi ćete izvršiti prisilnu radnju. Ovo nije poziv da zbog toga sebe mučite. Imajte na umu: kako primenjujete Četiri Koraka i vaše ponašanje se menja, tako će se i vaše misli i osećanja menjati. Ako ste popustili i uradili prisilnu aktivnost posle vremena čekanja i pokušaja da se Refokusirate, onda uložite dodatni napor da

Ovo je nešto što ljudi sa OKP-em moraju da nauče da rade više. Vi želite jasnu sliku tih zaključanih vrata u vašoj glavi. čak i izvšavanje prisilne radnje može da sadrži elemenat terapije ponašanja.pomaže vam da dobijete samopouzdanje kad vidite kako lista uspeha raste. To je OKP". I kako se lista uspeha povećava. kad se opsesivna misao ili prisilna potreba usija. Pokušajte da proverite bravu na vratima sa dodatnom pažnjom i potpunom svešću. To ne mora biti nešto mnogo lepo i uredno urađeno. Vi ćete se Refokusirati i početi sa radom. Veoma je važno da se shvati da Preimenovanje prisilnih radnji. na primer. Nema potrebe da zapisujete neuspehe. Ojačajte taj uspeh tako što ćete ga zapisati u svoj dnevnik i dati sebi malu nagradu. Vi možete da koristite to znanje kao pomoć za aktivno Refokusiranje na rad na drugoj aktivnosti. proveravanje brava na vratima. vašem OKP-u. kao zapisanu istoriju vaših uspešnih napora u Refokusiranju. čak i u toku Preimenovanja i Ponovnog Određivanja prisilne potrebe koja se pojavila kao što ste anticipirali da će se pojaviti. to deluje i kao inspiracija. praveći mentalne zabeleške kao što su "Vrata su sad zaključana.što je jednako važno .PONOVNO VREDNOVANJE . U vrelini borbe protiv prisilnih potreba. Morate da naučite da sebe potapšete po ramenu. zaobilazeći OKP potrebe tako što ćete raditi na drugoj aktivnosti sa spremnom mentalnom slikom da ste zaključali vrata jer ste prvi put to uradili pažljivo i sa punom svešću. nije uvek lako setiti se na koju aktivnost se treba Refokusirati. Zapisujte samo svoje uspehe. Vođenje dnevnika Važno je da održavate jedan dnevnik terapije ponašanja. to će vam uvežbati um da se seti šta je ranije najviše imalo uspeha. Dnevnik je važan jer možete da pogledate unazad i vidite koje su vam aktivnosti najviše pomogle za Refokusiranje. Podsetite sebe: "Ja ne perem ruke zato što su one prljave. Anticipirajući da će se prislina potreba da proveravate pojaviti u vama. tako da ćete kad vas uhvati prisilna potreba biti u stanju da odmah to Preimenujete i kažete: "To je opsesivna ideja. Sledeći put ću čekati duže". Osigurajte da sebe hrabrite tako što ćete svesno primati k znanju upešna korišćenja aktivnosti za Refokusiranje. jeste jedna forma terapije ponašanja i mnogo je bolje nego izvršavanje prisilnih radnji bez njihovog mentalnog beleženja i definisanja. u kompulsivnaprisilna ponašanja. Vođenje dnevnika će vam pomoći da prebacujete brzine onda kad postane zaista teško. štednjaka i drugih uređaja: Uzmimo da je vaš problem. Ja mogu da vidim da su vrata zaključana".to je moj OKP". čak i ako je to samo da bi sebi rekli koliko ste odvažni što tako naporno radite da bi sebi pomogli. već to radim zbog mog OKP-a. treba da proverite bravu prvi put polako i namerno. Setićete se. KORAK 4: REVALORIZOVANJE . Ali . Na ovaj način. Ideja je da se jednostavno na papiru drže zapisi koji će vas podsetiti na vaše uspehe u samousmeravajućoj terapiji.Preimenujete to ponašanje i primite k znanju da vas je ovoga puta OKP savladao. Na ovaj način ćete imati kompletnu sliku u svesti na koju možete da se pozovete kada se pojavi prisilna potreba. Vi ćete Ponovo Odrediti i Pripisati intenzitet i napadnost prisilne potrebe da proveravate. Jedan savet za one koji se bore sa ponašanjem proveravanja proveravanjem brava. "To nisam ja . kao dobro obavljen posao.

Svrha prva tri koraka je korišćenje vašeg znanja o OKP-u kao o jednom medicinskom problemu koji je uzrokovan biohemijskom neravnotežom u mozgu. izvršavate aktivno Revalorizovanje. možemo da budemo svedoci svojih sopstvenih akcija i osećanja kao što bi to bio neki nezaintersovan spoljni posmatrač. Morate da primenjujete vaše saznanje da su simptomi OKP-a samo besmisleni signali. morate shvatiti daje to samo OKP i reći sebi da ćete se sledeći put jače boriti. Kod kompulsivnih . da izbegnete da izvršavate rituale prisilnih radnji i najzad da preusmerite svoju pažnju ili da se Refokusirate na konstruktivne aktivnosti ili ponašanja. tu posmatračku moć u nama koja nas osposobljava da se odbranimo od patoloških potreba. je izgleda veoma blizak intenzivnim naporima koje morate napraviti u izvršavanju Četiri Koraka. Posle odgovarajućeg vežbanja i prakse. To nisam ja to je moj mozak". vremenom postajete sposobni da pridajete mnogo manje značaja i vrednosti mislima i prisilama OKP-a. Možete posmatrati Korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja kao zajednički napor koji je uložen zajedno sa korakom Refokusiranja. da bismo vam pomogli da razumete šta zapravo vi postižete izvršavanjem Četiri Koraka saznajne bioterapije ponašanja. Proces Preimenovanja i Ponovnog Određivanja intenzivira saznavanje do kog se dolazi kroz naporan rad Refokusiranja.prisilnih ponašanja. Kao što je Smit to opisao: "Mi pretpostavimo da smo posmatrači svog sopstvenog ponašanja". Naporan rad o komeje on pisao. Vi se morate boriti da bi održali svest Nepristrasnog Posmatrača. Menjajući svoje ponašanje. naročito u teškim okolnostima i zahteva "najveće i iznurujuće napore i pregnuća". uvek možemo pozvati našeg Nepristrasnog Posmatrača i sebe posmatrati na delu. otkrivate da se vremenom i vaša osećanja menjaju. koje bi vas pre terapije ponašanja neminovno vodile ka izvršavanju prisilnih radnji. Dva međukoraka: Anticipiranje i Prihvatanje.i da devalorizujete osećanje OKP-a. kako bi mogli da se Refokusirate i "promenite brzinu". koji je razvijen od strane filozofa Adama Smita u 18tom veku. Kod opsesivnih misli morate pokušati da pospešite proces Revalorizovanja na još aktivniji način. Kao rezultat ovoga počinjete da Revalorizujete odnosno ponovno vrednujete te misli i prisile. Kada jedanput uložimo napor da ojačamo gledište Nepristrasnog Posmatrača. koje sa sobom uvek nosimo i koje je svesno svih naših osećanja. samo konzistentno praktikovanje petnaestominutnog pravila i Refokusiranje na drugo ponašanje. Ljudi sa OKP-em moraju naporno da rade. da vam pomogne u pojašnjenju da ta osećanja nisu to što na prvi pogled izgledaju da su kao i da odbijete da prihvatite te misli i prisilne potrebe kao nešto što ima neku pravu vrednost. možete da promenite svoje ponašanje. Drugim rečima. Kad primenjujete ova dva međukoraka. kako bi savladali biološki indukovane prisile koje ometaju njihovu svest. pogrešne poruke iz vašeg mozga. Ova borba se može svesti na ovo: Ko je ovde glavni? Čak i kad vas OKP savlada i vi popustite i izvršite kompulsiju. Anticipiranje . Rezultat ovoga je da vi mnogo manje vrednujete . stanja i okolnosti. Mi smo koristili koncept Nepristrasnog Posmatrača. u prva tri koraka. On je razumeo da je jasno održavanje perspektive Nepristrasnog Posmatrača. stalno imajući na umu: "To nisam ja. Zajednički efekat ova tri koraka je mnogo veći nego sam zbir njegovih pojedinačnih delova. dovodi do Četvrtog koraka Revalorizovanja. Smit je opisao Nepristrasnog Posmatrača kao biće unutar nas. to je moj OKP. sve dok one ne počnu da blede i nestaju. Morate da sakupite svoje duševne snage. pomažu vam kod koraka 2: Ponovnog Određivanja i pripisivanja. što je u suštini isto što i korišćenje poptune svesti uma. veoma težak posao. shvatanja da to osećanje ne zaslužuje da mu se posveti pažnja i neprihvatanja bilo kakve navodne vrednosti tog osećanja imajući na umu daje to OKP i da je on uzrokovan medicinskim problemom. Iako ne možete da za kratko vreme promenite svoja osećanja.

Mi imamo novi pogled na istinu. Ona nema smisla. delate zaobilazeći je i da pređete na sledeću aktivnost. Morate da se pomerite u stranu. na nešto neočekivano. pomoćnog koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja. verovatno čak i na duhovnom planu. Nemojte ostati s tim. Ako se postavite tačno ispred nje. možete da je prepoznate istog trenutka kada se pojavi i odmah da je Preimenujete. vi shvatate tu činjenicu na dublji način. I naravno. samo zbog biohemijske neravnoteže u vašem mozgu. Vi znate šta ih uzrokuje i znate da morate delovati tako što ćete ih zaobilaziti. petnaestominutno pravilo se može skratiti na jednominutno ili čak na petnaestosekundno pravilo. Za opsesije. nemojte biti iznenađeni. Nema potrebe da ostajete sa tom mišlju. Ne dopuštajte da vas to šokira. Jednostavno se trudite da ga ignorišete i nastavite sa drugim aktivnostima. ali ne morate ni da na nju obraćate pažnju. Refokusiranje je kao borilačaka veština. Vi još uvek možete da nastavite . Nema potrebe da na to obraćam pažnju". Zapamtite: Ne možete da oterate tu misao. Štogod da je sadržaj vaših opsesija . Opsesivna misao ili prisilna potreba jeste veoma jaka. sve dok dosadni alarm ne prestane". u pokušaju da je oterate iz svog uma i primite pun udarac njene snage. Kod Prihvatanja.i zaista morate nastaviti . Shvatajući da je opsesivna mIsao tu. Moramo da naučimo da nas ovakva osećanja pogrešno vode.znači "biti spreman". Stalno imajte na umu "To nisam ja . Prihvatanje znači da ne treba uzaludno trošiti energiju i kriviti i mučiti sebe zbog toga što imate ta loša osećanja. Ovde je sada mesto za drugi pomoćni korak -Prihvatanje. Na ovaj način mi dobijamo nove spoznaje istine. Sa te strane. To je samo moj mozak. bićete spremni. Nemojte reći: "Ne mogu da uradim ništa drugo. Na postepen način mi ćemo promeniti svoje reakcije na ta osećanja i odupreti im se. Vi želite da prestanete da svaki put reagujete kao na neku novu misao. vi preuzimate vlast i nad svojim umom i nad svojim životom.to je moj OKP. Nema potrebe da za zaokupljenošću s tom misli iako ona ne nestaje iz vašeg uma. Znaćete: "To je samo moja glupa opsesija. ali isto tako veoma glupa. Saznali ste u drugom koraku da su dosadne opsesivne misli uzrokovane OKP-em i da su povezane sa biohemijskom neravnotežom u mozgu . Kada se opsesija pojavi.bilo da su nasilne ili seksualne ili se manufestuju na mnoge druge načine znate da se one mogu pojaviti i po stotinu puta dnevno. Vi učite da ostanete prisebni i mudri prilikom suočavanja sa moćnim protivnikom. Preuzimanjem kontrole nad vašim akcijama. Ova lekcija važi i mnogo više od samog savlađivanja OKP-a. uvek pamtimo da se ova osećanja pojačavaju i imaju . Nemojte sebe mučiti pokušajima da oterate te opsesivne misli jer u tako kratkom vremenskom periodu to nećete uspeti. Najvažnije je da ne razmišljate i ne fantazirate mnogo o posledicama eventualnog ispunjenja užasne opsesivne misli. Ostavite sve negativne. tako da budete spremni na to. Vi nećete postupiti prema njoj jer to zaista i ne želite. Tako što anticipirate pojavljivanje sopstvene poznate opsesije. To nisam ja . a ne zbog vas. omalovažavajuće sudove i kritike o ''vrsti ljudi koji imaju ovakve misli''.to je samo moj mozak". Krenite napred. znati da to osećanje dolazi. nemojte dopustiti da zbog toga sebe mučite. Saznajemo da su čak i uporna i napadna osećanja prolazna i nestalna i da će se povući ako se ne izvršava akcija na osnovu i povodom njih. Možete da naučite da pređete na drugo ponašanje. uprkos vama.da prelazite na sledeću misao i na sledeće ponašanje . ZAKLJUČAK Mi koji imamo OKP moramo naučiti da ne prihvatamo napadne osećaje takve kakvi nam oni na prvi pogled izgledaju. Zamislite auto-alarm koji vas svojom bukom uznemirava i prekida. vi možete smanjiti veliki strees koji vam ponavljajuće opsesivne misli obično stvaraju.aktivnost. Nemojte biti oštri prema sebi jer nema smisla sebe kritikovati oko unutrašnjih motiva. svaki put će vas poraziti.

: PREIMENOVANJE Prepoznajte da su napadne opsesivne misli i prisilne potrebe REZULTAT OKP-a. Korak 3.: REFOKUSIRANJE Radite zaobilazeći OKP. postavljamo temelje prave lične moći i vladavine ličnosti. Moramo da prepoznamo takvu potrebu kao prisilnu potrebu .: REVALORIZOVANJE Nemojte uzimati misao OKP-a zdravo za gotovo.i da joj se odupremo. kad pred njima popustimo. Uradite nešto drugo: PREĐlTE NA DRUGU AKTIVNOST. to je verovatno vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu. kao i umetnosti vladanja nad svojim akcijama. barem na nekoliko minuta. pomoću koje možemo ponovo preuzeti svoje živote u svoje ruke. Poboljšana je naša sposobnost da pravimo svestan. mi sve više dobijamo dublju spoznaju. mi povećavamao svoje samopoštovanje i doživljavamo osećaj slobode. Prava sloboda leži na tom putu pročišćene percepcije našeg pravog interesovanja za svoj život. tako što ćete fokusirati svoju pažnju na nešto drugo. samousmeravajući izbor. Sa većim razumevanjem procesa kojim se osposobljavamo za borbu protiv OKP-a i većim vrednovanjem kontrole koju dobijamo vežbanjem našeg uma za prevazilaženje kompulsivneprisilne i automatske reakcije na napadne misli ili osećanja. Korak 4. UZROKOVAN OKP-EM.: PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Shvatite da je intenzitet i napadnost misli i prisilnih potreba. U procesu izvršavanja i primene ove metode samotretmana ponašanja U Četiri Koraka. Korak 2. Kroz konstruktivan otpor prema osećanjima OKP-a. . SAMOTRETMANA KOGNITIVNOM TERAPIJOM PONAŠANJA ZA OKP Korak 1. KRATAK PREGLED ČETIRI KORAKA. je dobra i povoljna posledica ove akcije koja afirimiše život.tendenciju da ovladaju nama. Menjanje hemije našeg mozga. sama po sebi ona nema značaja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful