Naslov originala

:
"Brain Lock", 'Free Yourself from Obsesssive-Compulsive Behavior' A Four-Step-Self Treatment Method to Change Your Brain Chemistry. Dr. Jeffrey M. Schwartz M.D., with Beverly Beyette.

Copyrightza srpski jezik: Vladan Obradović prevod: Vladan Obradović
u sopstvenom izdanju

recenzenti: Prof. Dr Jovan Striković Prof. Dr Jovan Marić konsu1tant za medicinske izraze: Dr Zvonko Vinković korektor: Goran Dimitrijević

Štampa Čigoja-Beograd tiraž - 1000 primeraka

Dr Džefri Švarc
i Beverli Bejet

BLOKIRAN
MOZAK
OSLOBODITE SE OPSESIVNO - KOMPULSIVNOG PONAŠANJA Metoda Samotretmana ''U Četiri koraka", koja menja hemijske procese vašeg mozga

preveo sa engleskog Vladan Obradović

Beograd 1997.

© 1996 by Jeffrey M. Schwartz, M.D. All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. For information address HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.
BRAIN LOCK. Copyright

HarperCollins books may be purchased for educational, business, or sales promotional use. For information please write: Special Markets Department, HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.

Ova knjiga je posvećena sećanju na mog dedu HARRY WEINSTEIN i sećanju na velečasnog VEN. . MAHĀSI SAYADAW zbog njegovog velikog doprinosa praksi potpune svesnosti uma u ovom veku.

. Svi simptomi i terapeutski radovi su onakvi kakvi su zaista i bili.Imena i neke spoljne okolnosti pacijenata u ovoj knjizi su izmenjena da zaštite njihovu privatnost.

to je moj OKP'' 2 Korak 2.: Refokusiranje 71 ''To se ne postiže samo željom'' 4 Korak 4.: Preimenovanje 5 ''To nisam ja . i Metod samotretmana U Četiri Koraka DEO I: Četiri koraka 1 1 Korak 1.Sadržaj: O knjizi Reči zahvalnosti Predgovor xi ix ix Uvod xiii Opsesije.: Ponovno Vrednovanje 97 ''Lekcije koje smo naučili od OKP-a'' . Kompulsije.: Ponovno Određivanje 39 ''Otključavanje vašeg mozga'' 3 Korak 3.

Zloupotreba raznih materija.DEO II: Primena Četiri Koraka u vašem životu 119 5 Četiri Koraka i lična sloboda 123 6 OKP kao porodični poremećaj 129 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji 185 Preterano uzimanje hrane. Kompulsivno seksualno ponašanje 8 Četiri koraka i Tradicionalni pristup Terapiji Ponašanja 191 9 OKP i lekovi 197 10 Formular za testiranje Opsesivno-Kompulsivnog Registra Univerziteta u Hamburgu 201 11 Dnevnik samotretmana u Četiri Koraka pacijenta s OKP-em 205 DEO III: Priručnik za samotretman metodom ''U Četiri Koraka'' 207 . Patološko kockanje.

U ovom poglavlju se daju dalja i detaljnija objašnjenja biohemijskih procesa u mozgu koji su u vezi sa pojedinim anatomskim strukturama. Daje se i . a uočena je delotvornost i u tretirartiu drugih psihijatrijskih poremećaja kao što su patološko kockanje. Savetuje se najmanje dva puta dnevno petnaestominutna aktivnost sa porukom . ta prisilna misao (opsesija) ili prisilna radnja (kompulsija) nije zapravo moja prava ličnost . Prvi korak autor je lucidno nazvao "Preimenovanje" sa idejom koju bolesnik stalno sebi treba da ponavlja: to što činim nisam ja. to je samo tvoj OKP!" Tako će se ojačati i um. Mora se koristiti i Nepristrasni Posmatrač. a moćan um može da menja mozak i rezultat svega će biti "samokomandovanje i samopoštovanje". Ovo je korak kada se konačno pobeđuje "neprijatelj". preterano uzimanje hrane. nešto celishodno i nešto u čemu uživate. Scwarz) je podeljena na 3 poglavlja: Četiri Koraka. Primena Četiri Koraka u vašem životu i Priručnik za samotretman metodom "U Četiri Koraka". Tu se ova tehnika samokontrole diskutuje tako što je pokazano da ona ojačava ličnu slobodu. U prvom poglavlju "Četiri Koraka" detaljno se razrađuju te originalne 4 faze u tretmanu OKP: preimenovanje. jer "menjanjem ponašanja menjaju se i biohemijski procesi u mozgu". tako da svaki potencijalni pacijent i korisnik ove korisne knjige može sebe lako da pronađe. Kod OKP mozak se "zaglavi li brzini".uradite nešto drugo. I konačno. Međutim. Poruka je jasna: to što činim nije ludilo. da je korisna u komunikaciji sa članovima porodice. kompulsivno seksualno ponašanje. kao i analiza metode Četiri Koraka u komparaciji sa tradicionalnom bihejvior terapijom (terapijom ponašanja). Glavni princip koji je ugrađen u Revalorizovartie je: što bolje uočite šta je vaš OKP pre ćete moći da ga odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje. to je blokiranost moga mozga. Treći korak je autor nazvao "Refokusirartie" i rtiegov cilj je da nauči pacijenta da svoju pažnju sa neprijatnih prisilnih misli i podsticaja refokusira na neku drugu. Suština je postići "otključavanje mozga" i pripremiti mozak da počne ispravno da "menja brzine". ponovno određivanje. to je samo jedan hemijski proces. U ovom poglavlju se diskutuje i veza OKP i lekova. Mora se revalorizovati na aktivan način. refokusiranje i ponovno vrednovanje. Uputstvo je da se mora biti veoma aktivan.O knjizi Knjiga-monografija "Blokiran mozak" (u originalu na engleskom: "Brain Lock") autora Džefrija Švarca (J effrey M. U predgovoru i uvodu autor diskutuje pojmove opsesije. Četvrti Korak je "Ponovno vrednovanje . prijatniju aktivnost.Revalorizovanje" . opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i lista uobičajenih OKP simptoma. Tako se čitalac preko detaljne razrade tehnike "Četiri koraka" uvodi u drugo poglavlje sa naslovom: "Primena Četiri Koraka u vašem životu". Daju se detaljni opisi i primeri tzv. a to znači maksimalno uključiti Nepristrasnog Posmatrača koji će stalno govoriti: "Ovo nisi Ti. Drugi korak se naziva "Ponovno određivanje". ovo je lako reći a teško uraditi. Taj korak u razdvajanju simptoma od celokupne ličnosii je očigledno početni potez koji je veoma važan u daljem postupku. a potrebno je i beležiti misli i ponašartie (voditi dnevnik). kompulsije kao i osnovnu ideju metode samotretmana "U četiri koraka". jer neispravno funkcioniše "promena brzina li automatskom menjaču" li određenim moždanim strukturama. a sve sa ciljem da se pacijentu pojasne složena dešavanja u njegovom mozgu.to je samo moj OKP. zloupotreba raznih psihoaktivnih materija.

Treće poglavlje nosi naziv "Priručnik za samotretman" metodom "U Četiri Koraka" i predstavlja neku vrstu rezimea i "utvrđivanja pređenog gradiva". ovakvog načina života. socijalni radnici . U Beogradu 1.. bilo patologija u najširem ili najužem smislu te reči. kaznama. Njega srećemo u nekoj vidljivoj ili poluvidljivoj formi skoro kod svakog čovjeka. ispravna je. Štampanje i izdavanje ove knjige je "Peti korak" u tretmanu OKP-a. razumljivim kako stručnjaku tako još i više laiku. u početku ove zanimljive knjige nailazimo na jednu rečenicu s kojom započinjemo raspravu o "bolesti" ovog po mnogo čemu neobičnog ekscentrika za čije ponašanje nije adekvatan termin . Hauarda Hjuza.bolest. Ako tome dodamo duhovite komparacije kojima se složeni moždani mehanizam jasno svodi na svakodnevni život (npr. jer je upravo za njega ponajviše i napisana. odnosno ontogenetskim hodom i kodom.06. Toplo preporučujem izdavanje knjige "Blokiran mozak" Džefrija Švarca s nadom da će značajno pomoći pacijentima obolelim od jedne izuzetno komplikovane i terapijski često rezistentne neurotične manifestacije poznate kao opsesivno .onda je jasno da će od jedne ovakve knjige veliku korist imati i stručnjaci (psihijatri. duševni poremećaj ili pak nešto što bi po svojoj klasifikaciji kao represivnoj instanci i instituciji. koja je data u ovoj knjizi.koristan formular (upitnik) za testiranje OKP-a kao i dnevnik samotretmana pacijenta sa OKPom. može se potkrepiti sa bezbroj primera. dr Jovana Strikovića za knjigu "Brain Lock" Dr Jeffrey Schwartz-a "Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik. psiholozi.kompulzivni poremećaj. zabranama. Knjiga je pisana jednim veoma sugestivnim jezikom kao i jasnim i podstičućim načinom obraćanja čitaocu.1997 RECENZENT Prof dr sci Jovan Marić Iz recenzije Prof. i doista posredije Opsesivnokompulzivni poremećaj. ) ali i obično "pučanstvo" odnosno bolesnici sa OKP. tako da je potpuno logično što je autor imao tako mnogo uspeha sa ovom metodom u svojoj kliničkoj i terapeutskoj praksi. menjač se zaglavio pri promeni brzina) .. Različite forme njegovog ispoljavanja određuju njegovu zabavljivost za . Neka jedan kao eklakantan primer bude upravo ponašanje "glavnog junaka" ove knjige. a mali deo naše ekspresije postaje svojstvo navika stečenih učenjem. ali nije bio izopačen" Ljudsko ponašanje je determisano delimično. odnosno većim delom filogenetskim. . Odmah. Obiluje mnogim primerima iz postojeće kliničke prakse (autor je uspešno lečio hiljadu slučajeva OKP-a) tako da su opisi simptoma brojnih pacijenata izvanredan način da se čitalac sa potencijalnim ili manifestnim opsesivno-kompulzivnim poremećajem prepozna u istoriji bolesti nekog drugog pacijenta. koji je uostalom preovlađujući u bilo čijoj egzistenciji.onim što bi se pod zajedničkim imeniteljem moglo podvesti pod termin vaspitanja. Definicija. Posebno treba istaći da je ova knjiga pisana veoma razumljivim jezikom. Koliko je nekad to takozvano vaspitanje malo presudno u oblikovanju čovekove sudbine u njegovoj egzistenciji.

. koji su isto tako relevantni. on je deo te igre. pa makar to bili i lekari koji su po prirodi svoje najuže edukativne vokacije dužni da to razumeju više od drugih i pomognu bolje od ostalih. a najvećim delom magičnom pričom o doktorovoj moći. Međutim. svejedno je koji će kraj njene vage pokrenuti njen jezičak koji je na sredini. i on je za sebe u pravu. Metodom "U Četiri Koraka". Što se tiče same ravnoteže. Prvo se ovom metodom pokušava ovladati pojavnim oblicima ove "bolesti". Efikasnost onoga što se u knjizi zove "izlaganje i preventiva reagovanja" više je nego očigledna. ne uspostavljajući se nikada u tački stajališta.. Ne bi li se i tu radilo u stvari o tegu postavljenom na onom drugom tasu te takoreći dvokrake vage. pokušava se da se oni drže pod kontrolom. Da li bi se uopšte moglo i zamisliti da taj jezičak miruje. koja takođe dovodi do neprijatnosti najrazličitije vrste sa već poodavno artikulisanim posledicama. menja biohemijska aktivnost mozga je apsolutno prihvatljiva. Bolne faze u toj "igri" su neizbežne. da ne bi ovladali nama. tu upravo i leži prva zamka. i ide istom stazom. neopravdan iz UCLA opšte opasnosti. trebalo da bude. koju neki od ektravagantnih maštara može imputirati na mesta koja su podložna podozrenju mase.. Ali već kod prvog susreta topi se iluzija koja je stvorena sopstvenom ruminacijom. to me ojača. Teoretsku pretpostavku da se metodom "U Četiri Koraka". Ovaj rizik kojem se izlaže pacijent potvrđuje filozofsko artikulisanu maksimu: što me ne ubi. manje se zbog toga o njoj piše ili glasno razmišlja. Autor na jednom mestu zapaža: "U stvarnosti ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše". potrebnog svakom čoveku. i onoga što bi on racionalnim aršinima meren sa emocionalne distance. koja predstavlja jedan sistem. to je druga stvar. nije grč onaj koji je dominirajući u vremenu. emocionalno. on je dominantan u intenzitetu. iz jednostavnog razloga što mozak i njegovi biohemijski procesi nikad ne miruju. prvo ukroti. kao i ostali merni instrumentarijum. priprema nas za novi okršaj sa neprijatnošću i nelagodom. da li bi on u mirovanju predstavljao ono što se zove spokojstvo. Pokušava se u stvari da se impuls za koji se pretpostavlja da uvek polazi sa istog mesta.druge. mogao bi se primeniti isti metod i isti zaključak. a katarza koja je nesumnjivo prisutna tu negde. Ono što je češće od šećerne bolesti i astme. ili život. i šeherezadskom pričom koja se ispreda oko lekarskog praksisa. Koliko će ona praktično delovati na naše ponašanje. sa kojom se sreće onaj koji se apsolutno osloni na lekara kao spasioca. ili bi se njegova punoća i njegov glavni i osnovni sadržaj "vrteo" oko njegove oscilacije. Ali Opsesivno-kompulzivna neuroza. i on je taj. Ove teoretske rasprave pojednostavljuju problem. on je za pojedinca opravdan i realan. iako pravi veće nevolje od obe ove bolesti zajedno. za istu pojavu. koja je neka vrsta unutrašnjeg spokojstva. ali nijedan problem se nemože rešiti. i proizilazi iz potrebe da se bolesnik prisili da istrpi neprijatnosti anksioznosti. Doista. nešto svojom uobraziljom. i smiraj je takođe neminovan. intelektualno . Za stres kao pojavu. i ona se može meriti biheviorističkim metodima. Da li bi i sama ta apsolutna usklađenost u njenoj najpreciznijoj konotaciji i sama bila ono isto što je i Opsesivno-kompulzivni poremećaj. Neopravdan strah od prljavštine. koje prouzrokuje ono što Opsesivno-kompulzivno ponašanje prouzrokuje. razrađen sistem razmišljanja i postupaka. sve do svemoći. niti shvatiti ako se ne pođe od njegovog na jednostavnijeg shvatanja te pojave. ne postoji usklađena veza između onoga što čovek jeste kao oblik ponašanja. zaslužuje bar toliku pažnju kao i ove dve bolesti. je nešto što skreće na sebe pažnju iz više razloga. budući da u sebi krije neku tajnovitost. a zatim pokuša da se on preusmeri. Četiri Koraka je metoda koja se iznedrila kao logičan sled stvari.

ali bez sigurnog naučnog pokrića koje bi se moglo verifikovati egzaktnim. Popularnost ove knjige je i u tome što se ozbiljne tegobe i teška stanja objašnjavaju na popularan i razumljiv način. bez kojih nije ni jedan autentičan život. pa ne izaziva strah. veći od onog koji objektivno postoji. Ona izgrađuje svoj autoritet na proizvodnji straha. . sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa Opsesivno-kompulzivnim ponašanjem. Pretencioznost u zaključcima nije mimoišla ni ovu knjigu. A ovde je možda važnije ono kako se čovek oseća od onoga zbog čega se tako oseća. ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je takozvana svesna terapija ponašanja. Zato je ova knjiga i višeznačna. Ali. U tom dualitetu paradoksalnih odnosa. da: po prvi put. to je najmanji greh ovoga štiva. nalazi svoj odgovor i primeni Četiri Koraka. krije upravo u jednostavnosti. kroz sintagmu: klin se klinom izbija. Ona je pre svega namenjena širokom krugu čitalaca. odnosno egzistencijama paradoksalnosti. svakom čoveku. Narodno iskustvo koje se potvrdilo kroz eone. Jedan veliki filozof je zapisao: "da onaj ko nalazi razlog da živi. život je jedino i moguć. i na taj način steklo pravo empirijskog dokaza. odgovor bi se sastojao u tome da se istinitost odgovora na komplikavane pojave i procese. koji ponekad oseća nelagodnosti života. A što se tiče eventualnog prigovora na jednostavnost metode koja se zove "U Četiri Koraka". dakle objektivnim pokazateljima. onoliko koliko je maksimalno moguće da se izbegne opasnost. Savremena medicinska literatura ima suprotan i negativan halo efekat. za bilo koje psihijatrijsko stanje. polazile su od medicinski priznate aksiome: primum non nocere.Ono što je jako značajno je to da sve ove metode iako jednostavne. podnijeće i ono kako da živi". ili na ljutu ranu ljut lek. kao metode lečenja. i to se ne mistifikuje. Naime njen autor tvrdi da.

Istraživačka grupa za OKP u Medicinskom Centru. potrebno je dosta pomoći da bi se napisala knjiga o samotretmanu. Lorre) kod fotografije. i A. Marty Wax. Jan Jablonsky. Džuditi Regan (Gudith Regan). Ajver Hend (Iver Hand). i od pomoći za što veći broj ljudi. na čijem se naučnom radu ova knjiga i zasniva. Beverli Bejet (Beverly Beyette) je uložila ogromne napore kako bi pomogla. moralne podrške u vreme ubrzane i kritične poslednje faze pripreme.je bio veoma velikodušan sa svojim doprinosom i uloženim vremenom. i doprinela da ova knjiga bude dobra. Lelah Hilton). Steve Wasserman) su mi predložili i ohrabrili me u stvaranju ove knjige i predstavili me izdavaču.Reči zahvalnosti Izdavanje ove knjige ne bi bilo moguće. je stvorila izvanredno okruženje za izvršavanje ovih istraživanja. Krisitin Džuska. Lor (A. (Christine Juska ) je pomogla u prirpemanju prvih kopija. da nije bilo truda i doprinosa mnogih pacijenata. koja je odmah shvatila potencijalne rezultate rada koji je ovde opisan. ViI Veston (Will Weston)je bio od velike pomoći kod um etničkog dela posla. koji su mi pomogli u sticanju znanja o metodi U Četiri Koraka. James Q Wilson i Don Jeffreys su me ohrabrili da radim i ustanovim neke šire primene ove metode. Autor . Džesika Klajn i Stiv Vaserman ( Jessica Klein. Zahvaljujem se svima koji su mi je pružili. Pam i Roy Norman su pružili dosta toliko potrebne. Ova knjiga ne bi izašla bez značajne podrške porodice Čarlsa i Lile Hilton (Charles. pri Kalifornijskom Univerzitetu u Los Anđelesu (UCLA). i Dave Richmond su između ostalih dali neke veoma korisne komentare. Sve u svemu. Džuliji Šerman (Julie Sherman) se specijaino zahvaljujemo na njenom doprinosu.

na SanStripu. (OKP) bilo da je to blag. u Los Anđelesu. kako bih pomogao mojim pacijentima sa OKP-em da shvate kakvo je nezasito čudovište ova bolest. Smatrao je da sunce može da prenese bakterije od kojih se toliko plašio. i morao sam da ih operem u umivaoniku. Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik. Čak i Hjuz. Usput ćete moći da naučite dosta o vašem mozgu i kako možete da imate bolju kontrolu nad njim. Živeo je u hotelskoj sobi u Akapulku. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. "Šta vam se. "Nisam mogao da izađem. ali osoba sa motivom i čvrstom voljom. U stvari sva njegova ponašanja su razumljiva kao simptomi jednog teškog slučaja OKP-a. naučili kako da prevaziđu zastrašujuće osećanje "Blokiranosti mozga" koje je uzrokovano OKP-em. Potpuno crne zavese su sprečavale svu sunčevu svetlost. . Tužno je da nije postojao način lečenja u njegovo vreme. Što više joj ugađate. Posluga mu je donosila obroke noseći ih sa belim servijetama u rukama. pogrešne poruke koje su dolazile iz njegovog mozga. Onda je ponovo obukao odeću. zaboga. Često pominjem slučaj Hauarda Hjuza. koje muje njegov OKP nalagao da izvršava. potpuno zatvoren i izolovan. Ako ste jedan od mnogih koji imaju opsesivno kompulsivni poremećaj. OKP-a.Braunu. nije mogao da kupi svoj izlaz iz tog stanja. bio je klasičan i težak slučaj. OKP je težak neprijatelj. Džejn Grir nije više nikad izlazila sa Hjuzom. može da ga savlada. ova knjiga će vam pokazati kako da se borite protiv njega. Patio je od opsesivnokompulsivnog poremećaja ponašanja. Proći će još decnija i po pre nego što je ova bolest identifikovana kao poremećaj. on se izvinio i otišao do kupatila. ali nije bio izopačen. ili odmaklog stanja sifilisa. kao što je Hjuzov. Na kraju. pa sam sačekao da neko naiđe" objasnio je na kraju. Širile su se glasine da je ovoliko zastranio ili zbog upotrebe droge. jer nisam mogao da dodirnem kvaku na vratima. i da pobedite. vratio se tek posle jedan i po sat. Kada se konačno pojavio. Provodio je svoje poslednje dane u potpunoj izolaciji. su ga savladale. Prema Piteru H. ili završnog stanja ludila. dogodilo?" upita ona. da se malo osuše. milionima i gomilom posluge.Predgovor Jedno veče 1947. sa svim njegovim bogatstvom. bila je šokirana videvši da je bio mokar od glave do pete. (OCD -obsessive compulsive disorder). preplašen od bakterija. više traži. koautoru knjige o Hauardu Hjuzu (Houward Hughes: The Untold Story)." On ih je onda okačio o vrata kupatila. "prosuo sam nešto supe na košulju i pantalone.godine Hauard Hjuz (Howard Hughes) je izašao na večeru sa glumicom Džejn Grir (Jane Greer) kod Siroa. "Pa. u atmosferi sličnoj bolničkoj. Pročitaćete ispovesti hrabrih ljudi koji su uz pomoć metode "U četiri koraka". U toku večere. Pri kraju svog života bolest ga je skoro potpuno savladala. ili pak težak slučaj. Na čuđenje Grirove. koji su izvršavali čudne rituale. odgovori Hjuz.

OCD) Ljudi koji pate od ovog poremećaja se vezuju za bizarna. neki bi se tuširali četrdedest puta dnevno. tako da ga možete odmah i primeniti. Nekada smatrano da je ovo retka bolest. ovaj metod može biti široko primenjen kod manje ozbiljnih. da bi sprečili neku zamišljenu katastrofu. Uopšteno govoreći. ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše. Univerziteta u Hamburgu (Obsession Compulsive Inventory Screening Form) mogao da pomogne da to proverite. Štaviše. To je destruktivna bolest koja često napravi haos od života njenih žrtvi. a ovde će to biti i opisano. Na primer. Za razliku od ljudi koji prisilno kupuju ili se kockaju. Uvod Opsesije. Ovaj poremaćaj ima obično svoje početke u adolescenciji ili ranoj punoletnosti i češći je od astme ili dijabetesa. i samotretman metodom U Četiri Koraka Mi svi imamo svoje male čudne navike. tehnike u ovoj knjizi vam mogu pomoći da prevaziđete druge neprijatne navike i ponašanja. tada se nešto ozbiljnije dešava. u opštoj populaciji. ali isto tako uznemirujućih opsesija i navika. Skoro je potpuno sigurno da je OKP u sprezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. onda bi vam formular na str. (ENG. Takođe znamo da metod samotretmana "U Četiri koraka" o kojem ćete više saznati u ovoj knjizi. U stvarnosti. OKP je poremećaj obično za ceo životni vek.Naučno je pokazano kako je ovaj metod osposobio ljude da promene funkcionisanje svojeg mozga. i onih koji ih vole. Ali kada misli počnu da se roje i počnu da bivaju veoma intenzivne i napadne. što je pet miliona u SAD. ljudi sa OKP-em ne uživaju u izvođenju svojih rituala. OVO JE OPSESIVNO-KOMPULSIVNI POREMEĆAJ (OKP). Svi mi želimo da imamo više samokontrole. Stalna preokupacija sa njihovim ponavljajućim ponašanjima. kompulsije. Kad se navike pretvore u iscrpljujuće rituale. osposobljava ljude sa OKP-em da promene hemijske procese u sopstvenom mozgu. identifikovan sa dve grupe simptoma: Opsesijama i Kompulsijama (Prisilama). često dovodi do konflikata u braku. destruktivna i pogubna ponašanja. ili bi se jako trudili i išli jako daleko samo da bi izbegli određene brojeve i "tako sprečili" fatalnu avionsku nesreću. Ako mislite da i vi imate OKP. za koju sada znamo da se veoma efikasno može lečiti i bez lekova. onda nas one obuzimaju mimo naše volje i kontrole. Ako nemate OKP. U glavnom je to veoma bolno za njih. koje izvršavamo da bi se oslobodili straha. OKP zapravo muči jednu osobu od četrdeset. i u društvenom . za koje znamo da nam uopšte nisu potrebne. 201. problema na poslu. da bi "osigurali" da ne bude smrti u porodici.

protivu vaše volje. nemoćni da se otresete izjedajućeg osećaja da su vrata možda nezaključana. možete promeniti način na koji vi reagujete na ove misli i prisile. Sada nam je poznato da je OKP u sprezi sa biohemijskim problemom u mozgu. Mi ovaj problem nazivamo "Blokiranost mozga". i vi ih ćete prati. teško. DOBIJANJE (POGREŠNE) PORUKE Pošto ove opsesije ne napuštaju takvu osobu. i vi ćete proveravati opet i opet. mozak vam obično govori: "Moraš ponovo da opereš ruke". Primenjujući tehnike terapije ponašanja. Ili se pak intenzivna prisila da brojite predmete ili ponovo iščitavate reči može pojaviti bez ikakvog stvarnog razloga. Ove tehnike u stvari čine da automatski prenos u mozgu lakše menja brzine. nešto što je normalno i čak prijatno. iako ne postoji stvarna potreba za tim. pa vremenom uznemirujućih prisila ima sve manje. Kada su jednoj pacijentkinji iz UCLA-e rekli da su njeni problemi uzrokovani biohemijskom neravnotežom U njenom mozgu.Vi se molite da ona ode. već nastavljaju da uznemiravaju vaš um iznova. samo da bi nekako očuvali nešto mira za sebe ( što je veoma loša ideja). Članovi porodice mogu da postanu nestrpljivi i besni. nukleus-kaudatus omogućava veoma efikasnu koordinaciju misli i pokreta u svakodnevnom životu. Zajedno sa putamenom. Opsesivna misao je samo to. ili u nekom više kontrolisanom obliku. misao koja vas zarobi i "nervira do zla Boga". onaj parfem bi se zvao "ruminacija" . Kada se ovo dogodi. Nukleus-kaudatus (caudate nucleus). zato što ne može da pređe na sledeću misao. pa da im onda kažu: "Zašto jednostavno ne prekineš!?" Ponekad članovi porodice mogu da im pomažu i podržavaju ih prilikom izvršavanja tih rituala. Recimo da ste videli veoma lepu ženu i ne možete da je izbacite iz vaših misli. ŠTA SU OPSESIJE? Opsesije su uznemirujuće i napadne misli i mentalne slike. Reč opsesija dolazi od latinske reči koja znači "zarobljen" . ili vam može reći "Bolje da proveriš tu bravu još jedanput". Jedan od glavnih centara u mozgu za obradu signala čine dve strukture koje se zovu nukleus-kaudatus (caudate nucleus) i putamen (putamen). Za razliku od drugih neprijatnih misli.To nije opsesija. i poruke iz prednjeg (čeonog) dela mozga ostaju blokirane. ove ne nestaju. i mogu da se zamisle kao menjač brzina kod automobila. nukleus-kaudatus ne menja brzine kako treba. ali ne i nemoguće. ona se odmah razvedrila i izbacila dosetku: . radi kao prenosnik za prednji misleći deo mozga. i kao takve se veoma teško ignorišu. barem ne za jedno izvesno vreme. i možete fizički izmeniti način na koji vaš mozak radi. koji je automatski prenosnik za kontrolu pokreta tela. Drugim rečima automatska transmisija u mozgu ima kvar i mozak je zaglavljen u brzini. Da je Kalvin Klajnov Department za marketing znao za pravo značenje reči opsesija. ali se to ne događa. Kod osobe sa OKP-em.životu. Ovo je stoga što četiri strukture u mozgu postanu čvrsto vezane i mozak počinje da šalje pogrešne poruke koje osoba ne može odmah da prepozna kao pogrešne. Ove misli obično stvaraju stres i anksioznost. To je ruminacija.opsednut.

ili ih broji. Na nesreću. Zaista. Pranje. i čine da se osećaju veoma jadno. Opsesije oko svog tela. apsurdne prisilne radnje imaju tendenciju začinjanja "začaranog kruga". konstantnija. Opsesivna potreba za red i simetriju: Obuzimajuća potreba za poravnavanjem predmeta prema određenoj liniji. Osoba tada ostaje i sa opsesivnim mislima. i sa kompulsivnim ritualima koji idu sa njima. Abnormalna zabrinutost oko lepljivih supstanci i njihovih ostataka. ovo ponašanje je obično strano crtama njihovih ličnosti. proverava ili dodiruje predmete. koji su posledica njhovih opsesija. uzimajući sve više energije. što se ove radnje duže izvršavaju. Lista uobičajenih OKP simptoma OPSESIJE Opsesije oko prljavštine i zagađenja: Neosnovani strahovi od dobijanja teških zaraznih bolesti Prevelika opreznost oko prljavštine. Oni mogu imati i strah da će poludeti. Opsesije Gomilanja ili Čuvanja Držanje beskorisnih stvari."To nisam ja. Štaviše. "spašeni" iz korpi za otpatke. ili njihovim sopstvenim predstavama o sebi. opsesivne misli i osećanja postaju sve jača. greškom. ŠTA SU KOMPULSIJE-PRISILE Kompulsije ili prisile su radnje koje izvršavaju ljudi sa OKP-em da bi se oslobodili strahova i anksioznosti. jer znaju da im ovo ponašanje nije normalno. bilo da je to spoljni izgled osobe. Abnormalna briga za urednost. Nesposobnost da se baci bilo šta jer "može da zatreba kasnije". bakterija (uključujući tu i prenošnje istih na druge ljude). pa tada osoba sa OKP-em popusti i preda se izvršavanju prisilnih radnji. kada već obično i traže profesionalnu pomoć. Iako osoba sa OKP-em shvata da su prisile da pere. to je moj OKP. a mogu imati i samoubilačke misli. kao što su stare novine ili predmeti. to osećanje je toliko jako da neistreniranu ličnost obuzme i ophrva. Ipak. dnevno uzimaju mnoge sate ljudima sa OKP-em. . proveravanje i ostali OKP-rituali. oni su nemoćni da prestanu da odgovaraju na pogrešne alarme u njihovom mozgu. Nije iznenađujuće da mnoge osobe sa OKP-em sebe vide kao proklete. Iako prisilne radnje obično donose momentaino olakšanje. strah od gubljenja ili bacanja nečega. nerazumne i budalaste. godine provedene u tradicionalnoj psihoterapiji ih obično samo još više zbunjuju. sve dok ne nauče metod samotretmana "U Četiri Koraka"." Mnogim ljudima sa OKP-em ovakvo prepoznavanje je samo po sebi veliko olakšanje. kao i sa "zagađivačma" okoline kao što su sredstva za čišćenje. Osećanja odvratnosti prema telesnim izlučevinama i otpacima. ili okoline u kojoj živi.

Iracionalan strah da su nekoga povredili. osoba bi tada okretala vozilo i vozila naokolo da vidi da nije slučajno neko pre gažen. Preterana briga o moralu. Prisile sakupljnja ili gomilanja predmeta Proveravanje kućnog smeća svakog minuta. kupanje ili pranje zuba. npr. Proveravanje da li je osoba nekog povredila. . tuširanje. ili ubadanje nekoga nožem. Ponavljanje uznemirujćih prikaza scena nasilja.: strah da su udarili nekoga dok su vozili. Čuvanje beskorisnih stvari. da se svakog dana ostavi odeća na za to precizno određeno mesto. Nerazumne dileme Neosnovan strah da neko nije obavio neki od rutinskih poslova. na primer potreba da se postavljaju konzerve i drugi predmeti u ostavi po azbučnom redu. ili da su kućni uređaji isključeni. npr. da bi se proverilo da nije slučajno štogod "vredno" bačeno. KOMPULSIJE . prljavi. "srećni" ili "nesrećni". kao što je upotreba vatrenog oružja. Sujeverne opsesije Verovanje da su određeni brojevi ili boje. ili da se nosi određena odeća samo u određene dane. kao što je potpisivanje čeka ili otplate i sl. kao što je smrtonosni požar. Strah od ispoljavanja neke agresivne zamisli. Opsesije sa agresivnim sadržajem Strah od izazivanja neke tragedije. zagađeni ili ne mogu biti dovoljno oprani da bi bili "zaista čisti. Potreba da se rade određene stvari sve dok se ne uradi "baš kako treba".PRISILE Prisile čišćenja i pranja Preterano pranje ruku." Prisila da se stvari postave ili urade tačno onako "kako treba" Potreba za simetrijom ili potpunim redom u neposrednoj okolini. Religiozne opsesije Neprijatne bogohulne ili skrnavljujuće misli. briga o dobrom i o lošem.Opsesije prema seksualnim sadržajima Misli o seksu koje osoba smatra neprikladnim i neprihvatljivim. Skoro uvek prisutno osećanje da su kućni predmeti kao što je posuđe. prilikom vožnje. Prisile proveravanja Ponavljanje proveravanja da li su vrata zatvorena ili zaključana. Stalno postavljanje istih pitanja. Ponovno iščitavanje ili ispisivanje reči ili fraza. Ponavljanje rituala Ponavljanje rutinskih radnji bez logičnog razloga.

što sve poboljšava osećanja i sopstvenu predstavu o sebi. Preterano pravljenje spiskova. Prisile brojanja: npr. Postoji velika razlika između dejstva opsesivnih misli i prisila na osobu koja nije upućena i uvežbana. Koristeći znanje koje ćete dobiti učenjem tehinike "U Četiri Koraka" ne samo da ćete dobiti moćno oružje u borbi protiv . Ponovno postavljnaje istih pitanja radi sigurnosti. Ponašanja uzrokovana sujeverjem.Proveravanje i ponovno proveravanje. konstruk tivnija ponašanja. Druge prisile Patološka sporost u izvršavanju čak i običnih rutinskih radnji. npr.svesna terapija ponašanja sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa OKPem. Proveravanje u vezi sa telesnim opsesijama. Ova tehnika uključuje sistematsko izlaganje osobe onome što dovodi do pojave simptoma OKP-a. Ovaj metod se može primenjivati sa ili bez profesionalnog terapeuta. Potreba da se dodirnu. i osoba dobija mnogo bolju kontrolu nad simpotmirna OKP-a. uzrokujući da osoba dobije opsesije i prisile. da se neko nešto upita. ili da se nekome poveri. Nadmoćna potreba da se nekome kaže nešto. Krajnji rezultat je povećana samo kontrola i poboljšano vladanje sobom. Po prvi put za bilo koje psihijatrijsko stanje ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je tzv. pa je potrebno dosta pažnje i angažovanosti od strane terapeuta.Više od dve decenije iskustva terapeuta za ponašanje. udare ili protrljaju određeni predmeti. Osećanje anksioznosti ako se ne obavi određeni odabrani zadatak. Nazvali smo je "Samoterapija U Četiri Koraka". Pokazali smo da menjajući ponašanje možete sebe da oslobodite blokiranosti mozga. izvršavajući prisilne radnje. ČETIRI KORAKA U poslednjim godinama došlo je do velikog napretka u tretiranju ovakvih stanja. Kako terapija napreduje. odlazak na počinak u određeno vreme da bi se "oteralo" zlo. Mentalni rituali kao što je recitovanje određenih molitvi u sebi kako bi se oterale loše misli. i dejstva koje one imaju na osobu sa znanjem i veštinom. konstantno samoproveravanje zbog mogućih znakova ili simptoma neke katastofalne bolesti. Kažu da je znanje moć. Na medicinskom fakultetu pri UCLA-i. proučavali smo OKP već više od decenije i razvili smo jednostavnu svesnu samousme ravajuću terapiju ponašanja da zameni i poboljša proces. doveli su do dokumentovanja efikasnosti tehnike zvane "Izlaganje i prevencija reagovanja". Rituali treptanja ili zagledan ja. da promenite određene hemijske procese u mozgu i da se oslobodite užasnih simptoma OKP-a. intenzivnost straha opada. kao što je prisiljavanje osobe sa OKP-em da dodirne dasku na toalet-šolji ili druge predmete za koje on ili ona misle da su zagađeni. i preusmerite vaš um na druga. pri proveravanju čekovne knjižice. traženje neke greške.brojanje prozora ili reklamnih panoa prilikom vožnje drumom. Terapeut onda nameće duže periode u kojima se osoba složi da ne reaguje na opsesije. Ovi vremenski intervali izazivaju dosta nelagodnosti i anksioznosti kod njih. npr. Naučićete da se borite protiv tih prisila. ili potreba da se prilikom hoda ulicom izbegnu bilo kakve pukotine na trotoaru.

opsesivnih misli i prisila, nego ćete u jednom širem smislu biti moćniji. Napravićete veliki korak u jačanju sposobnosti da postižete vaše ciljeve i poboljšate kvalitet vašeg svakodnevnog života. Razvićete stabilniju, samosvesniju, smireniju i jaču ličnost. Ako ljudi sa OKP-em mogu sve ovo, ondaje veoma verovatno da i oni ljudi sa mnogim drugim problemima sa različitim stepenima težine mogu to isto. Drugi poremećaji uključuju i:     Nekontrolisno uzimanje hrane ili pića; Grickanje noktiju; Čupanje kose; Prisilna kupovina i kockanje;


Zloupotreba raznih supstanci (alkohol, droga);
Impulsivno seksualno ponašanje;

 Preterana zaokupljenost međuljudskim odnosima, sopstvenim imidžom i predstavom o sebi. Četiri koraka mogu biti korišćena da pomognu kod skoro bilo koje uznemirujuće misli ili ponašanja, koje vi želite da promenite. Metod "U Četiri Koraka" je put organizacije vaših duševnih reakcija i reagovanja ponašanjem na vaše unutrašnje misaone procese. Umesto što ćete jednostavno impulsivno reagovati impulsivno i refleksivno kao lutka kada vas neželjena misao ili potreba uznemiri, vi možete sebe da naučite i steknete veštinu da reagujete na svrsishodan način, i onda možete odbiti da budete odvučeni destruktivnim mislima i ponašanjima sa vašeg pravca. Ove korake nazivamo:

Korak 1. PREIMENOVANJE Korak 2. PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3. REFOKUSIRANJE Korak 4. PONOVNO VREDNOVANJE REVALORIZOVANJE

U koraku 1 Preimenovanja nazivamo uznemirujće misli ili prinude da izvršavamo neprijatne prisilne radnje njihovim pravim imenima: Opsesivnim mislima i Prisilama (kompulsijama). U ovom koraku naučićete dajasno shvatite realnost situacije i da ne budete prevareni neprijatnim osećanjima koje stvaraju OKP-simptomi. Razvijate sposobnost da jasno vidite šta je Opsesivno kompulsivni poremećaj, a šta realnost. Umesto da kažete: "Osećam da treba da operem ruke, iako znam da to nema smisla," počinjete sebi da govorite: "Imam prisilnu potrebu. Ta kompulsija-prisila mi dosađuje. Ta opsesivna misao me progoni." Tada se nameće pitanje "Zašto me ta opsesivna misao progoni?"

U koraku 2. Ponovnog Određivanja i pripisivanja, odgovarate na ovo pitanje. Tada kažete:"To me proganja jer imam medicinsko stanje zvano OKP. Imam simptome medicinskog problema. Moje opsesije i kompulsije su u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mom mozgu." Kada shvatite ovu činjenicu, onda se upitate: "Šta mogu da uradim u vezi toga?" U koraku 3. Rejokusiranja-preusmeravanja, okrenete svoju pažnju ka konstruktivnijim ponašanjima i aktivnostima tako što ćete odbiti da uzimate opsesvne misli i prisile zdravo za gotovo, imajući na umu da one ne predstavljaju istinu, tj. da su to pogrešne poruke, možete naučiti da ih ignorišete, i da ih zaobiđete u refokusuranju vaše pažnje na drugu aktivnost ili na rad na nečemu korisnom i pozitivnom. To je ono što nazivamo "Menjanje brzina". Tako što izvršavate alternativnu, celishodnu aktivnost, vi u stvari možete popraviti menjačku kutiju u vašem mozgu. Kada jedanput naučite da se Refokusirate na jedan stalan način, brzo ćete doći do sledećeg koraka. U koraku 4. Ponovnog vrednovanja, ponovno vrednujete te misli i prisile kada se opet pojave. Naučićete da oduzmete vrednost tim mislima i prisilama čim se ponovo pojave. Počećete da gledate na uznemirujuće simptome OKP-a kao na gomilu smeća što u suštini ove i jesu. "Četiri koraka" funkcionišu zajedno. Prvo PREIMENUJTE. Izveštite sebe u prepoznavanju šta je stvarno a šta nije, i odbijte da vam um bude zamućen napadnim, destruktivnim mislima i prisilama. Drugo je da PONOVNO ODREDITE -shvatite da su te misli i prisile samo mentalni šum-buka, pogrešni signali vašeg mozga.Treće, Preusmerite pažnju - REFOKUSIRAJTE SE: Naučićete da odgovorite na te pogrešne signale tako što reagujete na nov i mnogo konstruktivniji način, pa ih zaobilazite refokusuranjempreusmeravanjem vaše pažnje na konstruktivnije aktivnosti i ponašanja, koliko god to možete u tom trenutku. Ovako se izvršava najteži deo rada i tada se i događaju biohemijske promene u mozgu. Trošeći energiju koja je potrebna da se refokusira, u suštini menjate način na koji vaš mozak radi, na veoma zdrav i celishodan način. Konačno prava lepota metode "U Četiri koraka" se pokazuje na četvrtom koraku PONOVNOM VREDNOVANJU, kada ceo proces postane uhodan i efikasan, a želja da se postupa po nalogu neprijatnih misli i prisila je najvećim delom prevaziđena. Naučićete da te misli i prisile nemaju pravu vrednost, te će vaše opsesije i prisile imati mnogo manje efekta na vas. Kad se ove faze izvršavaju zajedno, stvari se odvijaju dosta brzo pa to stvara skoro automatsku reakciju: "To je samo nerazumna opsesija. To je pogrešna poruka. Fokusiraću moju pažnju na nešto drugo." Na ovaj način "automatski prenos" u vašem mozgu počinje opet ispravno da radi. Onda kada ljudi počnu da primenjuju terapiju "U Četiri koraka" redovno, događaju se dve veoma pozitivne stvari. Prvo, oni imaju mnogo bolju kontrolu nad svojim reakcijima na opsesivne misli i prisile, što zauzvrat daje mnogo zdraviji i srećniji svakodnevni tok života. Drugo, menjajući svoje ponašanje, oni menjaju biohemijske pro cese u mozgu koji su stvarali jaku nelagodnost njihovim simpto mima OKP-a. Pošto je naučno dokumentovano da je kod ovog teškog psihijatrijskog stanja biohemija mozga promenjena terapijom "U Četiri koraka", veoma je verovatno da osoba može da promeni biohemiju svog mozga tako što će popravljati svoje reakcije na veliki broj drugih loših ponašanja i navika, primenjujući "U Četiri ko raka". Rezultat bi bio smanjivanje jačine i napadnosti tih nepoželjnih navika i ponašanja, i omogućivanje njihove lakše eliminacije.

ŠTA JE OPSESIVNO KOMPULSIVNI POREMEĆAJ, A ŠTA NE
Zbog sličnosti u imenima, ljudi su skloni da pomešaju termin OKP Opsesivno-kompulsivni poremećaj sa OKPL - Opsesivno-kompul sivni poremećaj ličnosti. Šta ih čini različitim? Kada su simptomi opsesija i kompulsija dovoljno jaki da čine takvo funkcionisanje prilično različitim od normalnog funkcionisanja, ondaje u pitanju OKP. Kod OKPL-a ove opsesije i kompulsije su više karakteristične i specifične crte karaktera, iako takođe neprijatne. Na primer čovek sa OKPL-i može da čuva neki predmet jer smatra da će mu biti potreban u budućnosti, dok čovek sa OKPem sa prisilom gomilanja ispunjava skoro svaku stopu svoje kuće, često beskorisnim pred metima za koje zna da mu neće biti potrebni. Ljudi sa OKPL-i imaju problem "da ne vide šumu od drveta". Tipično je da su oni toliko zaokupljeni detaljima, da nikad ne sagledaju širu sliku situ acije. Njihova težnja ka perfekciji ih sputava u završavanju poslova. Oni su klasičan primer za "sve najbolje", ali su "protivnici dobrog". Ljudi sa OKPL-i imaju tendenciju da upropaste stvari u njihovoj težnji da sve urade perfektno, u svakom detalju. Obično su veoma kruti, nesposobni da prave kompromise. Po njihovom gledištu, ako posao treba da se uradi kako treba, mora biti urađen na njihov način. Interesantno je da je ovaj tip ličnosti dva puta češći kod muškaraca, dok OKP ne "pravi" ovakvu razliku kod polova. Druga važna razlika između OKP-a i OKPL-i je da iako su ljudi sa OKPL tvdoglavi, kruti i dozvoljavaju da im njihove ideje uprav ljaju životom, oni nemaju prave želje da se promene. su Oni ili nesvesni da je njihovo ponašanje neprijatno za ljude oko sebe, ili ih jed nostavno nije briga. Osoba sa OKP-em pere i ponovo pere ruke, iako mu, ili njoj to zadaje bolove, i uopšte ne uživa u tome. Osoba sa OKPL uživa u pranju i čišćenju, i razmišlja: "Kad bi svako čistio kao ja, sve bi bilo u redu. Moja porodica je gomila aljkavaca." Osoba sa OKPL se raduje dolasku kući da bi poređala olovke kao male vojnike, dok osoba sa OKP-em oseća veliku teskobu i strah od po grešne poruke koja nalaže da treba da usisava prašinu dvadeset puta kada se vrati kući. Ljudi sa OKP-em su u potpunosti svesni koliko je njihovo ponašanje neprikladno i oni se toga stide, očajni su, i imaju pravu potrebu da to promene. Ovo su reči dve osobe sa OKP-em : "Moj mozak je postao neopisivi pakao, iz koga nisam mogao da pobegnem." ili "Dobro je bilo to što su bolnički prozori bili zaključani, jer sam bio spreman da sebi prekratim muke." Ova knjiga je Uglavnom o ljudima sa OKP-em.Većina ispovesti je o tome kako su se oni borili da savladaju svoju bolest. Ali milioni drugih, sa manje hendikepirajućim problemima, mogu da se inspirišu ovim ispovestima i nauče metod samoterapije koji može biti primenjen na širokom spektru različitih problema koji su u vezi sa neprijatnim navikama ili ponašanjima. Oni koji su nama izneli svoje priče su ljudi koji su prevazišli bolest. Metod koji su koristili može da koristi i pomogne skoro svakom. Ova je knjiga namenjena svima onima koji žele da promene svoje ponašanje i tragaju za načinom na koji će to uraditi.

OKP - "VRAŽIJI" POREMEĆAJ
"Proklet si ako uradiš, a proklet si i ako ne uradiš". Tačno tako se osećaju ljudi sa OKP-em pre nego što nauče da primenjuju metodu ''U Četiri koraka" u borbi protiv savlađjućih simptoma ovakvog poremećaja. Imaju prisile da rade stvari koje ih samo vode to toga da imaju manje kontrole nad tokom svojih života. Sa smanjenom kontrolom, sa tim gubitkom kontrole, dolazi i smanjena sposobnost da pravilno reaguju na destruktivne prisile koje vremenom postaju sve jače i moćnije. Ako izvršavaju prisilne radnje bivaju što bi se reklo prokleti, jer njihova bolna

osećanja postaju još gora. THE FAR SIDE Gary Larson GARY LARSON "Hajde. ili jedna ili druga vrata. a proklet si i ako ne uradiš ". kad imaju prisilne potrebe. nanoseći im veliki bol. Ali ako ignorišu đavolske OKP potrebe i odbiju da izvrše prisilne radnje.. njima nedostaje znanje i veština da promene poremećene biohemijske procese mozga kroz konstruktivnu akciju. oni će onda zaista i biti kao prokleti. i u stvari će pokušavati da ih sakrije od njih. KAKVI SMO BILI: ŠEST SLUČAJEVA ." OKP je đavo sa vilama iza njihovih leđa. 'đavo' će potom uhvatiti svoj trenutak i ponovo ih ubosti svojim vilama. Iza ovih vrata se nalazi program "U Četiri koraka" . Bez pravilne mentalne vežbe (Četiri koraka).samousmeravajuća terapija ponašanja koja će ih osposobiti da promene biohemiju svog mozga. za koja im đavo nikad neće reći. jaka osećanja neprijatnosti i anksioznosti stvaraju se kad god ne izvrše prisilne radnje. Ako ljudi sa OKP-em slušaju ovog đavola i izvršavaju nesvrsishodne radnje koje im on nalaže da rade. ovi ljudi mogu da nadmudre đavola. opet i opet. Štaviše. prevaziđu svoje đavolske prisile i oslobode sebe od opsesivno-kompulsivnog ponašanja.izlaz. Njihov život tada postaje živi pakao.. Ali tu se nalaze i treća vrata . Praveći izbor da krenu kroz ta vrata. Ovako su uhvaćeni u onaj deo dileme ". jer gledajući šire ovo će voditi do još više prisilnih potreba. da izvršavaju još više takvih rituala. hajde . On zna da je njegova moć često jača. pre učenja metode "U Četiri koraka".

tuširao se i onda bacao patike koje je tada nosio u plastičnu kesu a ovu posle bacao u đubre. Kupovao je patike na rasprodajama. obukao se. Toliko je sapuna bilo nataloženo na njegovoj koži da su mu ruke postojale odmah sapunjave. Jednog lošeg dana je. samo kad bi ih pokvasio. znajući da će ih nositi samo jedno veče. znajući da će morati da se ponovo vrati do kuće. znao je da se u blizini dogodio saobraćajni udes. jedanput ili dvaput. sa stalnom brigom . to su veoma česti simptomi za ovu bolest. "Ako počneš da radiš ovakve stvari. on bi ustao. Ako bi čuo zvuk policijske sirene. Bila je inteligentna i vešta. Kiselina iz akumulatora je možda prolivena i on bi sutradan kada vozi tuda. Čim bi policija otišla. "ljudi bi padali kao muve. Morao je. Barbara Barbara. a u loše dane i po sto puta. vraćajući se tako da proveri. a imao je veliki strah od trovanja baterijskom kiselinom. da bi proveravala. Bilo ju je veoma sramota zbog toga. Znao je da mu ruke nisu prljave. i tako mogla ponovo da se uveri da je uređaj isključen. Nije mogao da se zaustavi. kao što je znao da nije sve bilo tako zagađeno. uzimao bi kofu vode. i vozio bi okolo dok ne bi našao mesto gde se udes dogodio. stavila u torbu mašinu za kafu i peglu i odnela ih na posao. 45-godišnji prodavac automobila. . "Da je bila neka masovna zaraza' rezonovao je. čekajući da čuje zavijanje sirena policije i druguh službi. četku i sodu iz kola i počeo da pere i riba asfalt." Ali nije mogao da prevaziđe taj osećaj da su mu ruke ostale prljave. bilo bi oko 3 ujutru i on bi odlazio kući. i on ih je prao i prao. "Izgubićeš i to malo sapoštovanja koje imaš". Džek Džek. Kada bi najzad završio čišćenje. Da li je isključila uređaje? Zaključala vrata? Često puta bi rano otišla na posao.Ovde su iznete neke ispovesti onih ljudi koji su krenuli kroz treća vrata . Simptomi koji su oni imali nisu retki i nepoznati. 33-godišnja žena nosilac počasne diplome uglednog Ajvi Univerziteta (Ivy University). Bilo koje da je doba. Kada bi odlazila.'da li sam ih zaista dobro oprao?' Ruke su mu postale crvene i izranavljene. po tuce odjednom. prao je svoje ruke najmanje pedeset puta dnevno. mogao naići na nju. i onda opet proverava razne stvari. tako jako da bi otisci od metala bili toliko duboki da ih je mogla videti i trideset minuta kasnije.Takođe bi uzela utikač od pegle i pritisla bi ga na dlan. Ali Džek je nastavljao da pere. 43-godišnji agent osiguravajuće kompanije. ostavljala bi mašinu za kafu na vrhu frižidera i viknula: "Zdravo Kafo!" Ovako je pronašla mnemonički patent da joj pomogne da se seti da je isključila ovaj uređaj. je znala da radeći za privremenu agenciju ne postiže koliko bi trebalo. Brajan Brajan. tako da bi mu samo prelazak vode preko ruku nanosio bolove. ali je bila pod morom opsesivnih misli koje su joj govorile da proverava. To je bila njegova strašna tajna.ljudi koji su bili potpuno ophrvani svojim OKP-em kada smo ih prvi puta sreli. Sakrivao ju je na načine na kojima bi mu i tajni agenti pozavideli. tako da su mu se otvorile velike naprsline između prstiju. rekla je sebi. Tada je razvila novu strategiju u odnosu nasvoje napadne i nerazumne dileme. a koji su uspeli da potuku tog đavola. ili vatrogasce. bi svake noći ležao budan u krevetu.

Onda je objasnila da je gledajući televiziju tog popodneva imala loše misli o očima. morala bi da zaustavi i stane sa strane. da ako sve uradim kako treba." Bili su to noževi koji su joj zagorčavali život. naročito nekog ko je u blizini. primetio sam da je na dlanu imala četiri puta ispisanu reč vid. ili je to bio leš ? Previše uplašena da bi vozila. Lara Lara je objasnila svoju opsesivnost ovako: "To mi razdire dušu.Doti Doti. Vozila sam okolo da je ponovo pogledam . Pa ipak. Bilo je to strašno. Ali su me obuzeli strah i panika. postala je zarobljenik u svojoj kući. gledala je kroz retrovizor sa napetošću i mučninom u stomaku. Naš UCLA. pa je morala da ih istera. Neki od njih uzimaju i manju količinu lekova jer nalaze da im to olakšava da urade korake u okviru terapije. "Bilo je to sa očima". "Mogli smo tako satima da čekamo u kolima'' seća se ona. a sinovljeve oči su takođe bile zdrave. čudovište van kontrole. znajući da je to samo obična kesa. Velika većina je sad mnogo funkcionalnija i zadovoljnija kao rezultat primene metode "Četiri koraka".. Samo jedna loša misao. Ali bila je sigurna da bi se u protivnom nešto strašno dogodilo njenoj majci. "Mogao je to biti i nož za puter. kaže ona. Jedanput je izlazila kolima iz parkinga za kupce ispred nekog marketa. i opesesije bi eksplodirale u vatrenu loptu. "I sama reč oftalmolog. Da li su to bile samo novine pored puta. ili rituale-navike koje ne možete da ." Kako smo Doti i ja sedeli i razgovarali.'' Roberta Roberta bi vozila kola preko neke izbočine ili rupe na putu i odjedanput bi se uspaničila. i spazila plastičnu kesu. poželela bih da nekog ubodem. KABASTI MOZAK Kao psihijatar na UCLA-i Medicinskoj Školi. u poslednoj deceniji sam lečio preko hiljadu ljudi sa simptomima OKP-a. " Bilo gde da je išla. "Odjedanput mi u glavu dođe. ali kad bi ga dohvatila. ne bih nikad nekog povredila! Najstrašnije mi je bilo kad sam imala ovakve opsesije prema mom mužu. Ako bi vozila sa prijateljicom i spazila negde vozilo sa registarskim tablicama koje sadrže cifre pet ili šest." Doti nije imala nikakve probleme sa očima. i moje oči će biti u redu. oči mog sina. "Zaustavila sam kola i buljila u kesu. Bože. Jedna od njenih opsesija je bio strah od brojeva koji su u sebi imali cifre 5 ili 6. Odmah joj je nešto sevnulo i govorilo da je to neki leš. kojoj je 52 godine.tim je počeo sa proučavanjem OKP-a kao sa ogrankom proučavanja depresije. donosila mi je loše misli. sve dok takvo vozilo ne ode iz vidokruga. Morala sam da bacim moje cipele. Kada je i sama postala majka. misleći da je nekog udarila.. ona nije mogla da podnese nikoga u blizini ko ima neke probleme sa očima. borila se sa opsesijama još od svoje 5 godine. Radio sam i pojedinačno i u nedeljnim terapijskim grupama za OKP. Primetili smo promene u mozgu pacijenata sa depresijom pa smo se upitali da li i ljudi sa OKPem koji su često depresivni imaju ovakve promene? Zato smo u lokalnim novinama dali oglas: "Da li imate misli koje vam se stalno ponavljaju. Nisam mogla ni da kročim tamo gde je bila neka osoba koja je imala oštećen vid. njena opsesivnost se preusmerila ka njenom sinu i postala još čudnija.

prisilna potreba da proveravaju ili peru. Kada lekar pita osobu sa OKP-em : "Šta vam u stvari smeta ?". Sigmund Frojd i njegovi sledbenici su smatrali da su ove opsesije i kompulsije nastale kao posledica dubokih emocionainih konflikata. ne odlazi. Tada je Brajan već tražio pomoć kod UCLA. Naravno da takav problem dovodi do emocionalne uznemirenosti i lične nesigurnosti. a uzrokovana je biohemijskom neravnotežom u mozgu koja može biti nasleđena. Pošto smo uradili skeniranje ovih ljudi. Misao ne odlazi jer mozak ne funkcioniše kako treba. mogli smo zaista i da vidimo promene u mozgu u vezi sa njihovim OKP-em. Jedan od načina da razumemo ovu spregu je da uvidimo razliku između f orme Opsesivno kompulsivnog poremećaja i njegovog sadržaja. većina od njih bi rekla nešto kao: "Ne mogu da prestanem da brinem o tome da li sam isprljao ruke". A stresovi zbog ove emocionalne uznemirenosti mogu u stvari i da pojačaju problem u mozgu. Sadržaj . pa sledi da je OKP biološki problem u vezi sa pogrešnim hemijskim putevima u mozgu. koje meri metaboličke aktivnosti mozga.zašto neko brine da li je nešto prljavo dok drugoga brine da li su vrata zaključana mogu zaista da imaju svoje uzroke u emocionalnim faktorima. Ovo je ono što nazivamo fo rmom OKP-a. BRIGA ZBOG ZABRINUTOSTI Iz lekarske perspektive najveći problem kod ljudi sa OKP-em. pa sledi da je OKP zaista neuropsihijatrisko oboljenje. prošlosti osobe i okolnostima porodice u kojoj je živela. Šta god da je uzrok. Forma OKP-a je nemilosrdna napadnost i činjenica da se ove misli ponovo pojavljuju.napadne misli i brige . Na naše iznenađenje.kontrolišete?" Nadali smo se da ćemo naći nekoliko ljudi koji će biti voljni da se podvrgnu pozitronskom-emisionom skeniranju (PET). Brajan se setio jednog psihoterapeuta koji mu je govorio da njegov strah od kiseline iz akumulatora ima veze sa seksualnim problemom i da je Brajan verovatno bio zlostavljan od strane svog oca. Misli i prisile koje zaista nemaju nekog smisla napadaju njihov um u rafalima. Glavni simptom . Zajedno sa mnogim stručnjacima za mozak. Ali lekar koji je radio sa više osoba sa OKP-em zna da ovo nije pravi problem. Bilo šta da oni urade u reakciji na njihove zabrinutosti. je to koliko su oni zabrinuti zbog svoje zabrinutosti. kako je tradicionalno i prihvaćeno od strane Frojdove psihijatrije. Ono što ih stavlja na muke je to koliko strepe oko stvari za koje shvataju da nisu vredne tolike brige. Ova knjiga se bavi rešavanjem oba ova problema. Očigledno je da je Opsesivno-Kompulsivni Poremećaj rasprostranjeniji nego što smo mislili.je skoro sigurno uzrokovan problemom u mozgu. naš UCLA tim veruje da je OKP bolest mozga i u suštini jedan neurololški problem. odziv je bio veoma veliki. Pacijenti bi nam često govorili o godinama sa pogrešnom dijagnozom. Kada shvatimo kolika je ova duševna muka. koje bi postavljali dobro poznati psihijatri. Sve do nedavno lekari su malo šta mogli da urade za ljude sa OKP-em. onda počinjemo da shvatamo neke duboke istine o sprezi ličnosti sa njenim mozgom. dok druga proverava vrata. ne postoji biološko objašnjenje zašto neka osoba pere. .

(slika 1 pokazuje PET-sken fotografiju tipičnog OKP. Zbog toga što je OKP medicinsko stanje. Zamislite analogiju sa automobilskim alarmom koji uporno zavija dok vi pokušavate da čitate roman ili nešto drugo. sve dok te misli i prisile ne prođu. Dr. (Terapija ponašanja je detaljno razmatrana u Devetom poglavlju).) Mi smo već znali da koristeći terapiju ponašanja (bihevioralnu terapiju) možemo napraviti prave i značajne promene u tome kako se ljudi odnose prema svojim prisilnim potrebama. . ono što inače može biti veoma iritirajuće ili dosadno. sve dok se to ne zaustavi. imate OKP. manje lekova će vam trebati. može biti zaobiđeno i ignorisano. Ovo je naročito istinito na duže staze. Za vreme izučavanja energije moždane aktivnosti kod osoba sa OKP." Umesto toga.pacijenta. Ovako prefrontalni korteks zapravo radi prekovremeno i bukvalno se pregrejava. a dotle neću ni pokušavati da čitam. lekovi su ovde samo pomoćna guma za plivarye jer pomažu pacijentu da ostane na površini dok se bori sa neprijatnim i divljim vodama OKP-a. ili. Uporedite visoku upotrebu energije kod osobe sa OKP-em u odnosu na osobu bez ovih simptoma. Fokusiranjem vaše pažnje na novi posao.em.PREUZIMANJE KOMANDE Eto. Doduše. pored poboljšanja kliničkog stanja. mi im pokazujemo snimke njihovog mozga pri radu. Snimci jasno pokazuju da se energija znatno više troši kod ljudi sa OKP-em nego što je normalno za prefrontlni korteks . ili PET-skeniranje. Toliko ćete se udubiti u ono što radite da ćete jedva i primećivati alarm. Prilikom razvijanja novog prilaza u lečenju ljudi sa OKP-em pretpostavili smo da ako bi mogli da pomognemo pacijentima da shvate da su njihove prisile proizvod biohemijske neravnoteže u njihovom mozgu. i radite i pored toga. može da donese neka trajna poboljšanja. Bez obzira koliko ste iznervirani. pri kojoj se mala količina hemijsko obeležene supstance slične glukozi ubrizgava pacijentu i onda prati u mozgu. oni bi tada mogli drugačije da gledaju i odnose se prema potrebi da delaju prema svojim prisilnim potrebama. Iz ovoga može da proistekne nova metoda terapije. Verovatno smo pretpostavili da bi koristeći ovakve veoma jasne i očigledne snimke mozga mogli da pomognemo ljudima sa OKP-em da se inspirišu za prornenu. Predavanje stavu da ne možete ništa drugo da uradite. iako fascinirajiće zbog svoje povezanosti sa unutrašnjim funkcijama mozga. Kako je problem mozga izgleda uzrokovao njihove uznemirujuće prisile. Šta možete vi i vaš doktor da uradite kako bi ste oterali te neprijatne prisilne potrebe? Osnovna poruka je: Nemojte biti pasivni i čekati da ideje i prisile same odu. Psihološko razumevanje emocionalnog faktora opsesija i prisila će retko kad učiniti da one nestanu. koji se nalazi ispod čeonog dela mozga. kombinacijom terapije ponašanja i uzimanja lekova. nećete samo sedeti i sebi govoriti: "Pokušaću da nešto uradim kako bi zaustavio alarm. Ali osnovni princip ostaje: Što više terapije uradite i više primenjujete metod "U Četiri koraka" . jačanje volje za otporom prema prisilnim potrebama bi moglo zapravo dovesti do hemijskih promena u njihovom mozgu.Lu Bakster i ja smo napravili snimke koristeći tomografiju pozitronske emisije. jeste "put u pakao". a i da pojačaju svoju odluku da se bore protiv njih. Vi možete napraviti ovakve iz mene kroz terapiju ponašanja. samo promena u samom mozgu ili barem tamošnjih hemijskih procesa. Vaš život će se degenerisati u jednu veliku kompulsiju-prisilu. Da bi pomogli pacijentima da shvate ovu hemijsku neravnotežu u mozgu. Vi ćete usmeriti vaš um kako vi želite i nastaviti čitanje koliko bolje to možete. Na UCLA-i lekovi su davani samo da bi pomogli ljudima da pomognu sami sebi. vi ćete se što bolje potruditi da ga ignorišete. kod nekih slučajeva.

njegovi simptomi su najvećim delom pod kontrolom. do nenormnalno visokog stepena.terapije ponašanja na UCLA-i. patio je od kompulsivne potrebe da sve u njegovoj okolini bude čisto i u besprekornom redu. po njegovim rečima "nepobitan dokaz da imam pore mećaj u mozgu". ." U isto vreme pokazivanje snimaka je bilo odlučujuće u njegovom prihvatanju činjenice da ima OKP. 41-godišnji admnistrator velikog školskog kompleksa čije su fotografije mozga pokazane na slici 3. "Bilo je veoma uznemiravajuće saznati da imam poremećaj u mozgu.Bendžamin. koristeći naš pro gram. i on funkcioniše dobro i profesionalno. takođe i u odnosima sa ljudima. On se dobro seća kako su uzimani snimci njegovog mozga a onda mu bili prikazani kao dokaz da se mozak "pregrejavao". Bendžamin je ovladao samosvesnim tretmanom U Četiri koraka . U početku mije bilo veoma teško da to prihvatim. i danas šest godina kasnije. "Kakav je šok to bio!" rekao je. da nisam savršen.

kad bi neko postavio bateriju . Povremeno ih podsećamo da oni ne guraju stenu ka vrhu brda da bi se ova onda samo ponovo skotrljala dole. lako je zaključiti: "Da to sam ja. Samo saznanje "da to nisam ja. stotine. da li će biti nasilan prema nekome. to je moj OKP" jeste veliko olakšanje stresa koje im omogućuje da se efikasnije fokusiraju na poboljšanje : ozdravljenje. Ali u toku lečenja ubrzo je bilo očigledno i njoj i nama da ona nije mogla da se oslobodi osećaja da je Kafa ostala uključena. Krivac je neurološka neravnoteža u mozgu. Činjenica da ju je opsedala briga o tome. Moguće je da Frojdove teorije daju neke nagoveštaje. ili čak hiljade puta u toku dana. morala je da skoči i ode pod tuš i promeni svu odeću. "Ali kad mozak počne da šalje pogrešne poruke koje ne možete odmah da prepoznate kao pogrešne.duboki unutarnji konflikt koji dovodi osobu do toga da brine o tome da li će prouzrokovati vatru. malo mogu da učine. odnosno u činjenici da zabrinjujuće osećanje stalno iznova uznemirava um i ne nestaje. on bi bio van sebe od straha: "Jedan mali koji je radio sa mnom je primetio daje u Vijetnamu video momke pod oružanom vatrom sa manje straha na licima nego što sam ja pokazivao.Razumevanje razlike između forme OKP-a i negovog sadržaja je prvi korak u shvatanju da je poremećaj funkcije mozga uzok ovih prisila. ako to uopšte i mogu. Zašto? Zato što je osnova problema OKP-a u njegovoj formi. Mi smo od pacijenata sa OKP-em naučili da svako ima sposobnost da koristi moć posmatranja i zapažanja da napravi poboljšanja svog ponašanja u kontekstu pogrešnih i zbunjućih poruka mozga. i tako opet i opet. može da pomogne. Verovatno nikada nećemo saznati zašto se Barbara fiksirala za Kafu. da bi ovi simptomi nestali. Oni menjaju svoje mozgove. Sećate li se Barbare i njene opsesije oko g. Danas se većina psihijatara Frojdovog učenja slažu da samo razumevanje psihološkog sadržaja ovh simptoma . ipak sam Frojd je verovao da ovakvi tipovi problema potiču od "konstitucijainih faktora" misleći u stvari na biološke uzroke. ili drugi. bila nam je značajan faktor u traganju za rešavanjem misterije OKP-a. Kada ljudi jedanput shvate prirodu OKP-a. bolje su naoružani za rad terapijom ponašanja koja vodi do ozdravljenja. Ipak. Oni u stvari menjaju brdo. Ona je imala ovakvu brigu čak i kad je u svojoj ruci držala isključeni utikač! Slično tome Brajan je znao da iz novog akumulatora neće curiti kiselina. Ali ako bi slučajno videla na TV emisiju o slepoj osobi. možete čuti stvari koje su pogrešne ili nemaju . Na ovom mestujedna potpuna svesnost uma. To je bio sadržaj njene opsesije. sposobnost da se prepoznaju ovakve poruke kao pogrešne.akumulator na njegov sto.Kafe? Ona je bila dovođena do pometenosti u brizi o tome da li je isključila tu mašinu za kafu. kao što se događa sa OKP-em. RAČUNA SE ONO ŠTO URADIŠ Mozak je neverovatno komplikovana mašina koja stvara osećanja i osećaje koji nam pomažu da komuniciramo sa spoljnim svetom." I Doti je znala da njen sin neće oslepeti ako ona ne bi izvršila određenu prisilnu radnju. može doći do destrukcije. Ono što je brinulo Doti. Ako n e slušate pažljivo. tj. Brajan za akumulatorsku kiselinu ili Doti za oči. Kada radi kako treba. Barbaru i Brajana je bilo to kako su mogli toliko da budu zabrinuti oko nečega tako ništavnog. To je kao kad se sluša radio koji je ometen statičkim elektricitetom.

Dobro poučeni u tome šta činiti oko zbunjujućih poruka. • Ne računa se to što osećamo. Nazivajući prisilnu potrebu onim što ona u stvari jeste. naročito u početku tretmana. to je moj OKP. Četiri koraka nisu magična formula. Pošto promenite vaše ponašanje na konstruktivan način. to je radna filozofija ove knjige i put prevazilaženja Blokiranosti mozga.nego da se stekne kontrola nad našim reakcijama na njih. možete naći realnost usred tog haosa. čućete stvari koje običnom slušaocu često potpuno promaknu.smisla. Ovde nije cilj da se učini da opsesivne misli jednostavno nestanu . već to što uradimo.jer to neće biti slučaj za prvo vreme .prisilne radnje. već ono što uradiš. ne možete odmah učiniti da one i nestanu. Preterana želja o neposrednom oporavku je jedan od najčešćih uzroka neuspeha. naročito gledano u dužem periodu. Ovo čini da su vaše reakcije lakše za kontrolu. Fokusirajte vašu pažnju na mentalne i fizičke akcije koje vam mogu poboljšati život." Jer kad uradite dobru stvar. A provoditi mnogo vremena zabrinuti zbog neprijatnih osećanja dovodi do toga da možda nikad i ne stignete da uradite bilo šta na poboljšanju. Volim da kažem: "Ne računa se to kako se osećaš. • Izvršavanje kompulsija ima tendenciju da pogorša opsesije. posle određenog vremena neprijatna osećanja u vašem mozgu počinju da blede i nestaju. osećanja imaju tendenciju poboljšanja u takvom sledu događaja. Uglavnom koristeći vaše znanje da mentalno organizujete vaše reakcije na opsesije u ponašanju. • Menjanje vašeg ponašanja menja i vaš mozak. • Četiri Koraka nas uči metodi reorganizovanja našeg razmišljanja u reakciji na te neželjene misli i potrebe. • Kompulsije su aktivnosti-radnje koje se ponavljaju . otključaj mozak! Važne tačke da se upamte • OKP je medicinsko stanje koje je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. . Preimenovanjem. naročito ako ste se vežbali u slušanju. kao i kazujući: "To nisam ja. koje ljudi izvršavaju u uzaludnom pokušaju da sebe oslobode od veoma neprijatnih osećanja koja su uzrokovana opsesllama. Oni vam pomažu da promenite vaše ponašanje i pređete na korisnija i konstruktivnija ponašanja. Saveti terapije ponašanja koji će biti davani u tretmanu "Četiri koraka" će vas uvek podsećati na ovaj važan princip. Imaćete veću kontrolu i napravićete promene u vašem mozgu. • Opsesije su neželjene napadne misli i potrebe koje ne napuštaju osobu sa OKP-em. Ali ako učinite napor da slušate pažljivo." Ključ da se ovo upamti je: Promeni ponašanje.

jer Bog ne može biti zavaran:jer kako sejete. Letopis 16:32 Vi sami morate naporno da radite. Oni Prosvetljeni vam samo mogu ukazati na put. Gottama Buddha. bolji je od ratnika.Pavle Apostol. i onaj koji vlada svojim duhom je bolji od osvajača grada.Deo I Četiri Koraka REČI MUDROSTI DA VAS VODE NA VAŠEM PUTU (po hronološkom redosledu) Onaj ko se sporo ljuti. Sv. . Bendžamin Frenklin. Galicejci 6:7 Bog pomaže onima koji sami sebi pomognu. Dhamma pada Nemojte se zavaravati. Kralj Salomon. 1736. Almanah Sirotog Ričarda. tako ćete i žnjeti.

1 Korak 1 : Preimenovanje ''To nisam ja. Vi ih morate nazvati onim što one zapravo jesu. Vi morate uložiti svestan napor da se čvrsto držite u realnosti. odgovara na pitanja ''Šta su te napadne. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. da treba proveravati. Refokusiranje Korak 4. Ono nije stvarno. potrebe i ponašanja.: Preimenovanje. PREIMENOVANJE Korak 2. To su opsesije i kompulsije-prisile. brojati. medicinskjog problema. Takve Vaše misli i prisline potrebe su simptomi opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). to je moj OKP'' Korak 1. na primer. . Vi se morate boriti kako bi izbegli da budete prevareni i pomislite da je osećanje koje vam govori. dosadne misli?'' Važna stvar koju morate imati na umu je da morate preimenovati te neželjene misli. stvarno. ili prati. Ponovno vrednovanje .revalorizovanje Korak 1.

U radu sa pacijentima sa OKP-em.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Galaher i njegova kontroverzna tehnika simultane borbe protiv straha od visine. Na nesreću. već samousmeravajuća terapija na duže vreme koju nazivamo kognitivnobiobihevioralni samotretman. kao što vidite. - . zmija i mraka . ovaj jadni pacijent je najverovatnije završio još luđi. ima svoj sopstveni način za "izlečenje" pacijenata koji pate od zastrašujućih i napadnih misli ili opsesija. naš tim na UCLA-i je imao odlične rezultate primenjujući terapiju ponašanja. Naš pristup nije kao Galaherov 'potoni ili-plivaj'. On zapravo izvršava karikiranu verziju onoga što je u terminologiji tradicionalne terapije ponašanja poznato kao 'plavljenje'. ponekad u kombinaciji sa lekovima. umesto da se izlečio. Profesor Galaher (Gallagher).

Osoba sa OKP. pregrejava. U borbi protiv njega veoma je važno imati na umu šta je zapravo vaš neprijatelj. Preimenovanje jednostavno označava nazivanje neželjenih misli i prisilnih potreba njihovim pravim imenima . ali . On ili ona konstantno rade na tome da spreče mešanje pravog svog bića sa glasom OKP-a.em ima moćno oružje: znanje da "To nisam ja . niti će to učiniti puko i uzaludno proklinjanje i psovanje. Vi možete reći: sve je to lepo i dobro. Ovo je rat. ali OKP ima neku svoju pamet. To nisu samo neprijatna osećanja kao na primer "možda je to prljavo". To je samo mozak koji šalje pogrešne poruke. već su to izjedajuće i neprestane opsesije. znam da ovo zvuči ludo. Bog pomaže onima koji sami sebi pomažu i razumno je verovati da bi Bog pomogao onome ko vodi takvu svrsishodnu borbu.opsesivnim mislima i kompulsivnim tj. TO NIJE LUDILO. TO JE BLOKIRANOST MOZGA U tretmanu.. Molitvom da nas OKP napusti nećemo učiniti da se to odmah dogodi. njihov OKP je verovatno uticao i na njihovu radnu sposobnost na poslu i možda su postali i društveno nefukcionalni. koji uzrokuje da se deo mozga ispod prednjeg-čeonog dela mozga. već nemilosrdne prisilne potrebe. dok se sve više napušta naša preterana briga o našim osećanjima i stepenu komfora.. Mozak se zaglavio u pogrešnoj trasi. Odmah da kažemo da je vitalno shvatati da sam akt Preimeno vanja neće učiniti da vaš OKP potpuno i nestane. onda crpite snagu od njega i postajete snažniji. bar u jedanom kratkom vremenskom intervalu. ali za to treba vremena". Ukratko. osoba se prvo uverava da dijagnoza ukazuje samo na OKP. Ali. Ključ za otključavanje i deblokiranje mozga jeste terapija ponašanja. onda treba da se molite za snagu da sebi pomognete. Ovo je u najboljem smislu reči rad na dobrom poslu! U isto vreme taj medicinski samotretman počinje sa prihvatanjem onoga što ne možete izmeniti. a ona počinje sa korakom Preimenovanja. Neće da zaćuti. osoba pati od Blokiranosti mozga. a neprijatelj je OKP. Ovi ljudi obično znaju da niko ne bi trebao da ima takve misli.Tipično je da naša prva konsultacija sa pacijentom koji pati od OKP-a počinje tako što osoba pokušava da objasni sa dosta stida: "Doktore. . Mi im pokažemo snimke mozga ljudi sa OKP-em koji nepobitno dokazuju da je OKP vezan za biohemijski problem. Ne samo dosadne potrebe da se proveri nešto po četvrti ili peti put. ako sagledate kakav je vaš neprijatelj. oni se osećaju poniženo i na ivici razuma. iracionaine misli o nasilju. Ako želite da se molite. bogohulne misli. Kao posledica toga.to je moj OKP". U ovom slučaju to znači koncentrisati se na izvršavanje prave stvari. Na ovo ja odgovaram: " Hoće. povlačeći se od rodbine i prijatelja u pokušaju da sakriju ova strašna ponašanja. " osoba onda opisuje jedan ili više simptoma sa liste klasičnih simptoma OKP-a: kompulsivno pranje ili proveravanje. Njihova predstava o sebi je strašno narušena.prisilnim potrebama. ili osećanje nadolazećeg prokletstva ili katastrofe ako se ne izvrši neki bizarni i besmisleni ritual.

naši pacijenti su došli do čudesno kreativnih načina primene Četiri Koraka Preimenovanja. koji je odonda kroz terapiju ponašanja uspešno stavio pod kontrolu svoj OKP i koji se sada školuje u školi za zubare. U početku. Čet je bio u stanju da koristi sledeću frazu sa svojim OKP-em: "Nemoj biti polemičan . S druge strane. Ako bi čuo da je neko bio fatalno ranjen u pucnjavi u gradu. stvari će se samo pogoršati i OKP će se pojačati. To je trenutak da pokažete malo snage i vere. A onda. u samo nekoliko minuta Refokusiranja na drugu aktivnost i nereagovanja na OKP. verovatno je da i nema neke metafizičke garancije da nema nikakave moguće veze između pranja ruku i avionske nesreće.to je samo hemija". Tu se radi o ulaganju truda kako bi dobro pobedilo nad zlom. Vi možete reći: "Avion se neće srušiti zato što ja nisam ponovo oprao ruke". OKP bi mu odgovarao "O. da se pogoršaju njegovi simpotmi OKP-a. Samo pokušaj da me nateraš da još jedanput operem ruke". Pošto se sve više upoznavao sa saznanjem da je OKP biohemijska neravnoteža u mozgu. ali mogu da vam garantujem da ako popustite i operete ruke još jednom. ili se borite protiv toga. S druge strane. Vi morate reći: "Samo napred. Uobičajeno je da stres pojačava anksioznosti OKP-a. ta osećanja će postajati intenzivnija idosadnija. . Ali OKP bi mogao da kaže: "O. morate da se suočavate sa uvek prisutnom nesigurnošću. što se više fokusirate na to nadajući se i moleći se da vas to ostavi na miru. "Kako mogu da budem siguran-a da to nisam ja već samo moj OKP?" Pa. ODGOVARANJE OKP-U OKP može da bude lukavo pametan protivnik. TO JE SAMO HEMIJSKI Na UCLA-i. da li te to uznemirava? Zašto? Verovatno zato što ćeš stvarno to i da uradiš". bio je opsednut mislima o nasilju. pomišljao bi da ga je on pokrenuo. Odluka je jasno određena. Ovi faktori su učiinili da njegov stres eskalira. kada je Čet počeo da Preimenuje ubeđujući sebe da su njegove misli o nasilju samo OKP. ako smeš. Ti si loša osoba". On je imao jedno nezahvalno radno mesto i bio je u dugovima. hoće. samo sebi osuguravate još više straha i bola. da. Štaviše. strah od neke strašne posledice će početi da bledi i vi ćete moći da vidite prisilu OKP-a kao jednu budalastu besmislicu. i đavolski samozaštićen. Refokusiranja i Revalorizovanja. on će poricati da je to u stvari samo pogrešna poruka u mozgu. i mnogi ljudi će poginuti".Vremenom. Ako bi ugledao požar. dobijao bi opsesije da je on to uradio. Ako sedite i lupate glavu o tome da li će OKP određenog dana napasti i preuzeti vaš život. Poslušajte vaš OKP i vaš život će biti uznemiren. to više osećate da ovladavate situacijom i sve više će simptomi bledeti i nestajati. Vi ne možete sebi da dopustite da to slušate. Ponovnog Određivanja. neće vam toliko značiti ako vas dosadne misli potpuno ne napuste pošto vi nećete postupati po njihovom nalogu. osigurani saznanjem da ćete u roku od nekoliko minuta sve više biti sigurni da avioni neće udarati u planine i da se automobili neće sudarati samo zato što vi niste oprali ruke ili ponovo proverili vrata. zato jer vi znate šta je istina. isprekidan i najzad uništen. Čet. ti si jedan brljivko. Hodao bi okolo i sebi govorio "Čoveče. što ste više u stanju da ne pridajete važnost vašem OKP-u.

Ljudi sa OKP-em koriste Nepristrasnog Posmatrača kada .kao i Čet . Možemo izvući pouku iz pisanja filozofa Adama Smita iz XVIII veka. Gledajući film u kome je znao kada dolazi scena sa nasiljem. vi morate sebi reći: "Ne mislim. Džon Banjan (John Bunyan). ili ne osećam da su mi ruke prljave. ali se može naučiti kako da se nosi sa tim. "Ja ne osećam potrebu da proverim tu bravu". On je definisao Nepristrasnog Posmatrača kao sposobnost da se stane izvan sebe i samog sebe posmatra u akciji. uradio bi nešto lepo za svoju devojku . evo sad dolazi moja opsesivna misao". nije dovoljno samo da slegnemo ramenima i kažemo "To nisam ja. On je razrešio taj prob krivice . Prilikom Preimenovanja vi dovodite u igru Nepristrasnog Posmatrača. rezonovao je da sama želja neće učiniti da poraste. Svaki put kada bi imao opsesivnu misao. Potpuna svest uma se razlikuje od obične površne svesnosti u tome što od vas zahteva da svesno prepoznate i napravite mentalnu zabe1ešku tog neprijatnog osećanja dok izvršavate njegovo Preimenovanje u simptom OKP-a koji je uzrokovan pogrešnom porukom iz vašeg mozga. ali. Interesantno je znati da za ovo postoji presedan star nekoliko stotina godina. Neophodna je potpuna svest uma. Kad bi to uradio. Shvatio je da je isti slučaj i sa OKP-em. nije ga tako teško pogađalo. već: "Ja imam kompulsivnu-prisilnu potrebu da proverim tu bravu". koji je razvio koncept "dobro informisanog i nepristrasnog posmatrača" . Čet je našao drugi način da nadigra svoj OKP. na automatski način. Ovo je samo drugi način shvatanja celokupne svesnosti uma. ali će pripremiti teren za aktivan otpor prema tim mislima i potrebama OKP-a. on bi sebe usrećio tako što bi usrećio svoju devojku. što nije ništa drugo do "unutrašnja osoba".kupio bi joj ruže ili skuvao večeru. smatram Banjana za oca saznajne terapije ponašanja. Zbog ovakve briljantne spoznaje. Svako od nas ima pristup ovoj osobi u nama. (I Korinćani 28:9) Čet je jasno razumeo kako se ovaj odeljak odnosio na njega: Bog razume moje srce i zna za nered u mojoj pameti. U borbi sa svojim OKP-em. Čet je bio i pragmatično i filozofski naklonjen. i mogao je da prihvati svoju visinu kakva je. britanski pisac iz sedamnaestog veka. Čet je takođe u Bibliji potražio inspiraciju i našao odgovore u sledećem odeljku: "Gospod je otkrio svako srce i On zna svu maštu uma".kroz uverenje da bi Bog bio nezadovoljan s njim zato što je sebe kažnjavao zbog svojih pogrešnih i besmislenih poruka. lem NEPRISTRASNI POSMATRAČ Kod učenja Preimenovanja. Duboko religiozan čovek. On nam omogućuje da mentalno zabeležimo: "To je samo OKP".Anticipacija je važan deo Preimenovanja i Čet je to savršeno razumeo. On je uvek želeo da bude viši za petnaestak santimetara. Ovo neće učiniti da potreba nestane. koncept koji je Adam Smit koristio kao okosnicu u svojoj knjizi Teorija Moralnih Osećaja ("Theory of Moral Senti ments") . Kad god bi njegov OKP pokušao da ga učini jadnim. Željom se ne može oterati. i dok je ona potpuno svesna naših osećanja i okolnih faktora. ona jeste sposobna da uzme ulogu nepristrasnog posmatrača. Banjan je bio veoma religiozan čovek (putujući propovednik koji je bio u zatvoru zbog propovedanja bez dozvole) bio je u velikim mukama zbog svojih bogohulnih misli indukovanih OKP-em. već: Ja imam opsesije da su mi ruke prljave". što je u suštini ista mentalna akcija kao kod stare koncepcije potpune svesnosti uma kod Budista. Ja moram da se potrudim da prestanem da sebe mučim zbog toga. to je moj OKP". rekao bi sebi: "U redu. autor knjige "Napredak hodočasnika'. patio je od toga što mi sada znamo da je bio OKP. I dok vas to osećanje obuzima i prolazi kroz vas.

Ipak.sve dok ostajete uporni. koji ima OKP. odnosno da ono što osećate nije važno kao takvo. ona bi ga bombardovala pitanjima o prošlim vezama. koje im omogućava da prevaziđu svoje strahove i anksioznosti. po njenim rečima "postala dosta dobra u prepoznavanju šta je OKP. vežbaću violinu umesto toga". ipak pobeđujete . opsesije i prinudne potrebe izgledaju kao najvažnije stvari na svetu. ja ću u stvari menjati način na koji moj mozak radi". zahteva podosta rada. Ana se seća: "Prvi korak u borbi sa mojim OKP-em je bio da naučim da Preimenujem moje misli i prisilne potrebe. objašnjavala je kako je koristila korak Preimenovan ja u svojoj borbi protiv opsesije daje njen mladić (sada njen suprug) vara. ona je. kada napadne. student filozofije. Ana. U daljavanje od njih za dovoljno dug vremenski interval. kada je akcija urađena sa punom svešću. i to je ključ za prevazilaženje Blokiranog mozga. je takođe iscrpljujuće. po njegovim rečima. Deluje kao inspiracija gledati ljude sa OKP-em kako prelaze iz površnog shvatanja svog poremećaja u jedno dublje i celovito. a potreban napor prevelik i iznurujući. Smatrajte to jednim malim korakom nazad. Kada se pristupi Nepristrasnom Posmatraču. da "menjaju brzine" i menjaju svoje ponašanje. pa ćete popustiti i uraditi prisilnu radnju-kompulziju. mladić ju je podsećao da su njene opsesije samo OKP. nastupa voljna odluka: "Neću da perem ruke. Iako je znala da njeni strahovi nisu imali realnih osnova. Sve dok god se suprotstavljate vašem neprijatelju OKP-u. Drugi korak je da im do delim pravi atribut. "najveći i veoma iscrpljujući napor". Na intelektualnom nivou znala sam da je OKP hemijski problem u mozgu. vaše brige. bi rekao: "I onda kada popustite. a osećaji koji je ovaj problem stvarao. manje više beznačajne prateće pojave tog problema. Džeremi. Ali u početku je osoba obuzeta strahom i strepnjom i može isto tako imati i katastrofične pomisli kao: "Ali onda će se i moja violina zagaditi . KO JE OVDE GLAVNI? Dolaziće i vremena kada će bol biti prejak.. Njena neprekidna ispitivanja su skoro dovela do prekida njihove veze. Naravno. a drugo je biti sposoban da to kažete usred napada OKP-a.. to pravi značajnu razliku u tome kako vaš mozak funkcioniše. Kažite sebi da ćete sledeći put pobediti. jedno je ovo znati u intelektu. Ali to je iscrpljenje bez pozitivnog rezultata. sa svojom celokupnom svešću''. Često bi šire . jeste dobro delo". Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i. U prvoj fazi njenog učenja da Preimenuje. Zašto? Zato što fokusiranje na korisno ponašanje. Vremenom i sa vežbom. Nisam više postajala mentalno rastrojena svaki put kad bi mi kroz glavu prošla neka opsesivna misao. ad nausem. o tome da li je gledao pornografske časopise. kako bi ih definisali kao OKP. odmaknu se i kažu sebi: "Ovo samo moj mozak šalje pogrešne poruke. Ako promenim ponašanje. "Kao rezultat toga mogu često da izbegnem da nasednem OKP-u. ali nije uvek uspevao da je u to i uveri. dok vas vaš mozak bombarduje destruktivnim dilemama i uznemirujućim mentalnim nepravilnostima. što se kod mene i nadovezivalo. da mentalno organizuju svoje reakcije. a šta prava briga ili strepnja". " Adam Smit je shvatao da je održavanje gledišta Nepristasnog Posmatrača u teškim uslovima težak posao. koji traži. Ovaj proces je osnova za prevazilaženje OKP-a. Kad osoba sa OKP-em izuči terapiju ponašanja i odluči da promeni svoje reakcije na uznemiravajuće i bolne misli tako što neće izvršavati neke patološke radnje (ponašanja). izvršavanje kompulsivnih radnji koje se stalno ponavljaju. Kod OKP-a veoma je iritirajuće to što kad imate opsesije i kompulzije. o tome koliko i šta jede i pije i gde se nalazio svakog minuta u toku dana.zastanu.

Iako osećam da štednjak nije isključen. na način koji vas priprema za savladavanje kompulsivnih potreba.vaše reakcije na njih". Dženi je razvila opsesiju o nuklearnom zagađenju dok je radila u Sovjetskom Savezu.ili barem jaka anksioznost vezana za nju . Ako imate problem sa kompulsijom proveravanja. koja je imala strašnu opsesiju oko noževa. tražio je tu magičnu pilulu. perač ruku. Prošla sam kroz sve ovo. To je bolest koja me čini nesigurnom.pogledala i rekla sebi: 'Znaš da ti neće učiniti ništa dobro da se sva iznerviraš zbog ove misli. Razumevanje da je OKP medicinsko stanje i da su opsesije samo pogrešne poruke bez stvarnih moći ili značenja. kad bih imala strašnu strepnju oko toga da li je štednjak isklučen. Džek nije imao prljave ruke. uzmete tabletu i vaš život će biti divan. Za njega je prva stepenica u Preimenovanju bila da shvati apsurdnost pranja ruku.To nije realnost. nikad nisam uspela da se ubacim tamo i da vidim šta me u stvari muči. govorilaje o celokupnoj svesnosti kao oruđu koje joj je pomoglo kod Preimenovanja. koja je imala opsesiju oko 'Kafe'. Kad je bio kod kuće. i ništa se još nije dogodilo. mentalna snaga i moć koju dobijate kroz borbu sa OKPem vam nikad ne može dati nijedna magična pilula. nekih dana to bi bila borba. prao je ruke skoro stalno. Rekla bih: "Ljudi sa OKP-em će uvek imati OKP. i to je sve'. Pa i da koristim kupatilo da operem ruke. Takođe sam naučila da sebi kažem. da nađem pravu mantru ili pravog doktora i slično". preuzmite ovu notu iz njenog opisa. a da ipak imaš ovakav problem?' Uvek sam nalazila svoju krivicu u tome jer nisam uspevala da sebe dobro psihoanaliziram. Barbara.' Ovakav postupak pruža određeno smirujuće i zadovoljavajuće odvajanje". kad OKP udari. Kako možeš da budeš tako jaka i uspešna u toliko aspekata svog života. to je samo opsesija . Uvek možete da kontrolišete ili barem donekle izmenite . i da ubedi sebe da ono nije logično. i neće ispasti ništa dobro. Preplašena si jer izgleda tako užasno i neverovatno. koja je imala opsesiju o vidu svog sina. Za Doti. Anksioznost se na kraju smanjuje i petnaest minuta kasnije osećam se čak više sigurna da je štednjak isključen". ovo je moj OKP'. ako sebi opet dopustim da budem uvučena u OKP zamke. Ali kada lekovi nisu ublažili njegove OKP-simptome i kada su propratne neželjene pojave od uzimanja lekova postale suviše dosadne. i oni takođe. to je moj OKP". ono barem sa sigurnim znanjem da je proveravanje izvršeno. agresivnija ili bolja. Ovo je poremećaj. ali kad bi bio napolju. naučila je da sebi kaže: "Lara. teško je izaći odatle a da ne dodirnem kvaku tih vrata". tada rukuješ s novcem. ''Tako što bi sebe namerno i svesno stavljala u potpuno svesno stanje prilikom proveravanja. opet ćete biti celokupna ličnost. Džek. Ali kako ćete već videti iz raznih ispovesti kroz ovu knjigu. Uglavnom je to kod mene uspevalo. Lara je naučila: "Opsesije ne preuzimaju vašu volju. ako ne potpuno sigurna da je uređaj isključen. Preimenovanje je bilo najveća pomoć u borbi sa OKP-em. "Ovo je Amerika. U terapiji ponašanja. ili što god drugo". Saznanje da ima biohemijski problem u mozgu" olakšalo mi je deo tereta" .rekla je "Uvek sam bila toliko ljuta na sebe'. proverila sam ga sa punom svešću. Lara. nije mu izgledalo toliko važno da ih pere". Sada. on se okrenuo svesnoj terapiji bio-ponašanja. ili mršavija. Nije ostalo samo na tome da se prepozna i kaže: '''U redu. Ana je tada nalazila da uznemirujuća misao . mogla sam da se udaljim sa mesta kompulzije. . to je samo misao. i koja je izbacila dosetku: "To nisam ja. većje imao OKP i počeo je da koristi racionalno razmišljanje da to prevaziđe. mislio bih" Čekaj malo. to znaš. i zato sad treba da se udaljim odatle.'Ovo nisam ja. baš kao i neki drugi poremećaj".opada obično u roku od petnaest do trideset minuta. osim ako ne postoji neka magična pilula'" . "smanjuje njihovu snagu i udar". ideš napolje i hraniš se na raznim mestima i ne pereš ruke. To je odlično sredstvo za korišćenje prilikom proveravanja.

Logika ovde nije nalazila svoje mesto. a ne ja". To boli. rekao je: "Osećam se kao da sam bio u džungli Vijetnama". Malo sam mislio o bilo čemu drugom. Kada je došao da traži pomoć na UCLA-i. Bez krivice.bio moj život. pirinač ili nešto drugo isto tako nepovezano. Njegov dom je postao "soba za mučenje" od rituala. U javnom toaletu on bi bio preplašen od misli da je neki pijanica povratio u toalet. na kojoj je ispisao NUKLEUS KAUDATUS. da je imao OKP. Kad počnem da se frustriram. Teram sebe da nastavim da idem napred. Neka me otpuste. je uglavnom oslobođen OKP-a posle osam meseci terapije ponašanja. To mu je pomoglo da bude svestan potrebe da proverava i zaustavlja svoje OKP-misli svojom sopstvenom snagom duha. Praveći mentalne beleške. I ako je zaista i bilo zabranjenog alkohola u onom što je pojeo. Džeremi je imao reakciju koja nije retka kod ovakvih stanja: "Godinama je OKP upravljao mojim životom . Kao mlad čovek on je prestao sa navikom da pije. koja je imala opsesiju da je nekog udarila vozeći kola. Roberta. Još od detinjstva Džeremi je zaokupljen kompulsijama dodirivanja i proveravanja. uz pomoć organizacije Alcoholic Anonymous. i obično uspeva da nastavi sa drugim aktivnostima.ona sebi govori" Dobro. ali je sad ona pod kontrolom. Nije me više strah da vozim. Kao tinejdžer je spas tražio u alkoholu i drogi. To je deo mozga koji ne filtrira opsesivne misli kako treba. i uskoro je Džeremi počeo da ispunjava vakuum sa pozitivnim i celishodnim aktivnostima. Kada se oslobodio OKP simptoma.''' Džeremi. Mentalno i emocinalno. Ali ovo žaljenje je bilo kratkog veka. Džeremi je bio iscrpljen od opsesija i kompulsija. . Pa Džordž Orvel je to radio i napisao je dobru knjigu o tome 'Down and out in Paris and London'''. Drugi podkorak je Prihvatanje. i da će na neki magičan način alkohol da se prenese u njegov sistem. Posle terapije ponašanja. rekla je: "Još uvek imam neželjenu misao. Ovo je bio njegov stalni podsetnik da je imao problem sa nervnim putevima u mozgu. "Danas". Pokušavam da se ne okrećem ili da ne pratim ponovo rutu kojom sam išla. U svojoj sali za vežbanje Džeremi je zamišljao da je neko ko je koristio alkohol i drogu dodirivao i uzimao tegove i sprave. Tada sam u stvari žalio moj OKP". A onda sebi kažem: 'U redu Roberta. ja znam šta je to". ali to je cena koju plaćate da bi ste bili slobodan čovek". Pre svog tretmana. Džeremi je živeo u stalnom strahu da će biti uhvaćen prilikom nekog zamišljenog nedostojnog dela i biti otpušten sa radnog mesta noćnog čuvara. To bi moglo da bude bilo koje jelo . baš pre nego što bi ga on koristio. "Kad je bol dobio svoje ime". Osposobiću se za drugi posao. Za vreme tretmana sa sobom je nosio malu beležnicu. samo nastavi pravo napred. mogao je da kaže: "Važna stvar. Najgori scenario? Hraniću se u menzi."nije više bio tako jak". kažem sebi da to jeste samo izbočina na putu. Kad sad pređem izbočinu na putu. Ranije sam pomenuo podkorak koraka Primenovananja Anticipaciju. Misao da sam nekog udarila je samo pogrešna poruka: "To je OKP. Znam da ću znati šta treba da uradim kad naiđe opsesivna misao. Bez kontraoptuživanja. Džeremi bi rekao: "Samo slučajno.npr. i da bi to moglo nekako da pređe na njega. rekao je . ali je počeo da ima opsesije o tome da li je bilo alkohola u onome što je jeo. koje je revnosno izvršavao u strahu da će neko iz njegove porodice umreti i "Bog će me poslati u pakao zbog toga". Nenamerno". kaže on. Džeremi se izveštio u oba. mladi ambiciozni pisac scenarija.to je moj OKP'. 'Još uvek osećam anksioznost zbog slobode. sistem za filtriranje u njegovom mozgu je na kraju počeo bolje da radi. čak naglas viknem 'To nisam ja . Niko nije savršen.

A ako se povučete. ponašanje kojim ugađate kompulsiji-prisili donosi samo momentaino olakšanje koje je ubrzo potom praćeno pojačanjem prisilne potrebe ili misli. častite vaš OKP. jeste veliki motivator. nalazim da je jedna od najinteresantnijih stvari o tim ljudima ta da se stalno šokiraju sa unutrašnjim osećajem da nešto ozbiljno nije u redu . To je jače od mene". Razumevanje emocionalnog faktora neće magično učiniti da OKP simptomi nestanu. Ako vam je vreme spavanja dosta poremećeno i budite se često noću i ako ne jedete kako treba i gubite na težini. sledeći put ću se boriti protiv nje". Ako je ovo slučaj. Borba nije za odstranjivanje tog osećaja. nikad nećete naučiti. nešto mnogo važnije nego što je taj besmisleni ritual. Imati nešto drugo što zaista treba da uradite. Neki ljudi su previše depresivni da bi radili. Ali. dođavola. Veoma je važno kad izvršite prisilnu radnju da nikad sebi ne kažete: "Ne mogu to da izbegnem. Ako ste zaposleni. ako imate malo energije i ozbiljne samoubilačke :nisli. U kombinaciji sa terapijom ponašanja. Vi onda nazovete opsesiju opsesijom. Vrlo je verovatno da ljudi koji nemaju šta da rade. a aktivnost vaš prijatelj. a kampulsiju kompulsijom. To takođe dosta pomaže i u sledećoj fazi Refokusiranja. Naveći neprijatelj je dosada. važno je da nešto radite.PRAVAC: AKCIJA Učenje da se savlada OKP je slično učenju vožnje bicikla. nikad ne zaboravite. Besposlica je zaista posao đavola. onda možete dobrovoljno da radite. Posle rada sa oko hiljadu ljudi sa OKP-em. ali opet morate ustati i nastaviti. Depresija često. jer ste drugima potrebni. ide zajedno sa OKP-em. Kad jedanput naučite. U redu je da se osećate savladani prisilom i čak da izvršite prisilnu radnju ako morate.da štednjak nije isključen ili bilo šta drugo . ali da biste bili dobri u tome. već da se ne podleže tom osećaju. Tu sad dolaze i lekovi. Oni bi mogli. i pravi se začarani krug. lekovi su se u 80 odsto slučajeva pokazali uspešnim. da se posle izvesnog vremena pre naviknu na električne šokove. Eto zašto je potpuna svesnost i mentalno beleženje tako važno. Kao što ste već naučili. ali će svesna terapija ponašanja pomoći da ovladate vašim . Činjenica da ste korisni daće vam više samopouzdanja i motivisaće vas da se promenite. mada ne i uvek. Pasivnost je vaš neprijatelj. Mnogim pacijentima pomaže da prvo imaju pomoćne točkove za bicikI. Ako odustanete. Osigurajte da imate nešto korisno da radite. Najveći deo onih kod kojih ova kombinacija u lečenju ne uspe su oni koji se demorališu i odustanu. sve dok god podsećate sebe: "Ovo je kompulsija.bez obzira koliko puta ih ta misao uznemirila u toku dana. U prvom koraku Preimenovanja povećavate vašu svest i znanje o zbivanjima u vama. Ako vam nije do zaposlenja. onda patite od teške depresije. ali izgleda da se nikako ne navikavaju na ovakve strahove i prinudne potrebe. recimo. ne razviju svoju duševnu i emocionalnu snagu potrebnu da bi menjali te brzine u svom mozgu kako bi prelazili na pozitvne aktivnosti. to stalno uznemirava?" To je zbog problema nervnih veza u mozgu. ČVRSTO ODRŽAVANJE Posle faze Preimenovanja pacijenti se obično pitaju: "Zašto me. tako da ćete biti mnogo više motivisani da se odmaknete od toga. Padnete. morate da posetite lekara. zahteva praksu. lako ćete izgubiti svoje radno mesto ako se vraćate kući da proverite još jednom tu bravu.

Prvo. postojala je zabrinutost da bi se ovakve sesije mogle pokazati kontraproduktivnim. Popuštanje pred OKP-em je popuštanje pred OKP-em.da bi osetili "To je sad dovoljno". Ako se hrabro i čvrsto držite u prvih nekoliko nedelja samousmeravajuće terapije. jer su u nekim drugim dobronamernim grupama sa podrškom ugroženima učesnici počeli da se upuštaju u bolesno utrkivanje u tome ko pati najviše. Nijedan od ovih strahova se nije pokazao kao osnovan. to biva sve gore.ili da neko drugi za vas nju uradi . samo kad bih imao-(la) nekog da pere moju odeću kad god osećam da treba da bude oprana. imao je u ormančiću jedan porculanski komplet sudova za ovu priliku. Ketrin se suprostavi Hjuzu: "To je glupo. U periodu od petnaest godina njegovi simptomi su uključivali: tuširanje pet-šest puta dnevno. Ova poslednja opsesija ga je dovela do toga da nije mogao da nosi određene vrste odeće. S mojim psom se igram. Braun i Pat Breske nam nude više informacija o tome kako je Hjuzova opsesija oko bakterija i zagađenja učinila da se on ponaša iracionalno. Ovladavanje veštinama ove terapije je kao uvežbavanje oruđa.naći još nekoga ko razume agoniju. uključujući i omiljenu vindjaknu za motorcikl. Ne možete da uradite prisilu dovoljno puta . " Oni misle da će se tako pobrinuti za svoj OKP. a sadašnjeg samoukog trgovca umetničkim predmetima.opreme u vašem mozgu. Jedna od mnogih uspešnih priča iz OKP. dobićete oruđa koja su vam potrebna. "Ne mogu da dodirnem bebe" . Lakija Lućana i Bagzija Sigela na večeru. Ljudi ne mogu tako da prenose bakterije". nekadašnjeg vodoinstalatera. Moguće da je Ketrin takođe imala OKP.. Oni tu zaista greše. Što više to radite. Pacijenti mi često kažu: "O. Takođe. rituali oko proveravanja i obroka. Ne možete da pobegnete od nje.grupe je i Domingova. Sećate se Hauarda Hjuza? To je tačno ono što je on uradio . previše su delikatne.kaže. Hjuz je jednom nedeljno pozivao ljude iz pod zemlja. Mi smo na UCLA-i počeli da održavamo prvu OKP grupu za terapiju ponašanja. OKP je nezasit.strahovima. Piter H. još jedanput i opet iznova . Domingo. ugledavši kako domaćin razbija tanjire. Jedno veče. nekoga ko čuje unutrašnji glas koji pita: "Zašto ja radim sve ove čudne stvari ?" Ljudi sa OKPem znaju da rade stvari koje su malo čudne. To pogoršava stvari 1 U knjizi "Hauard Hjuz: Neispričana priča". ali možete da se borite protiv nje. Sad znamo da su njegove akcije samo učinile da se simptomi pogoršaju. opsesija da je na vrhovima prstiju imao oštrice noža. koji je dobio dijagnozu OKP a još u svom rodnom Meksiku. OKP je hronična bolest. Štaviše on joj odgovori: "Kao žena koja se tušira osamnaest puta dnevno. U početku. za deset godina koliko dugo se ova grupa sastaje. Jednom prilikom je Hauard delio kuću u Los Anđelesu sa Ketrin Hepbern i Kerijem Grantom. to pruža izvesno olakšanje . U jednom periodu. Nije važno da li sami perete odeću ili unajmite nekoga da je opere za vas.. Zato može da deluje olakšavajuće upoznati i druge koji rade slično. u početku je nekoliko pacijenata izrazilo svoj strah da bi kroz sugestiju mogli da razviju i nove simptome koji bi se nadovezali na već postojeće. Hujz nije bio ubeđen. Ovo posuđe je moglo da se koristi samo jedanput. Pošto je imao opsesiju da gangsteri imaju bakterije. i što je najbizarnije. ("Četiri Koraka" dopuštaju dosta lične kreativnosti). ali ne smem . nalazio se na samom dnu gomile svog OKP-a kada je došao na lečenje na UCLA-u. To vas čini jakim. Ova grupa se još uvek nedeljno sastaje na UCLA-i..i pogledajte kako je završio. zatim strah od tuširanja. Postaćete snažniji od vašeg OKP-a. zbog straha da bi mogao da je iseče u parčad svojim zamišljenim noktima-noževima. To je mesto gde se ljudi sa OKP-em osećaju slobodni da iznesu i svoje najbizarnije misli i ponašanja i razmene samoterapijske tehnike koje mogu sami da razvijaju. mislim da niste u poziciji da se raspravljate sa mnom " . niti da kupite vaš izlaz iz nje. Znamo da nije neobično da se ljudi sa OKP-em međusobno privlače.

u dane kad je obuzet kompulsijama pranja i proveravanja on je sposoban da sebi kaže: "Ovo nije stvarno. Jedna bi otišla. redovan u OKP grupije Kristofer. Ovaj jednostavan i delotvoran metod je razvijen od strane Dr Pola . Moraš. On sebe podseća da je divna žena odlučila da bude njegova supruga i da ona vidi nešto specijalno u njemu". moje ruke počinju da se tresu. posvećeni mladi katolik. Kristofer je jedan od pacijenata kome je veoma koristilo ponavljanje sa magnetofona. da je Biblija "pogana knjiga".da mu dodirnem njušku i oči. iz razloga koji je već naveo: "Mislim da ću je poseći. gde je dobio dijagnozu psihotične paranoje i bio ispitivan na posednutost demonima. guram koliko mogu jače". ali moram da nastavim'. Imaš druge stvari da uradiš". Moraš da prestaneš.a onda. Iako je pošao da bi sebe duhovno obogatio. i vi ćete trunuti kao biljka". poješće vas živog. vraćajući sebe pravo u realnost. moji mišići se zategnu. koji se već pet godina borio sa mislima indukovanim OKP-em bogohulnim mislima. ove bogohulne misli su počele da se gomilaju jedna na drugu. jer znam da je lažan. Zato što je sposoban da jasno vidi razliku između normalnog ponašanja i onog sa OKP-em. Postaviće vas u krevet. naročito njene grudi. I sama pojava crkve muje krivila lice. Iskreno ožalošćen i osramoćen briznuo je u plač. Stalno mislim da imam oštrice na sebi. i prođem kroz to. Za vreme mise zamišljao bi Svete Statue obnažene. Bio sam savladan. Spreman sam. jer se plašim da bih mogao da ga isečem" . našao se užasnut dok je stajao u maloj crkvi kad je pomislio: "Sveta Deva Marija je kučka". a druga bi zauzimala njeno mesto. Ako niste. Moje oči vide da nema oštrica. to će sve preuzeti . Brzo ga otpuštam. on je u stanju da sebe savlada. dobro poznatom po mnogim izveštajima o pojavama Bogordice .kaže sebi "To je realnost koje treba da se držiš. i ja moram da se odmaknem unazad. Kristoferova bolest je dostigla svoj kritični trenutak za vreme njegovog hodočašća ka jednom Evropskom svetom mestu. Moram da je pitam: "Da li si dobro? Jesam li te povredio?" Kroz terapiju je naučio osnovnu istinu: "Morate da budete jači od OKP-a. ili ću da odem da operem svoj veš? To će jako da me boli. da crpe njegovu energiju i troši njegovo vreme. sad može da vlada nad tim.sveta vodica "pogana voda". U očajanju se Kristofer prijavio psihijatrijskoj bolnici. ali moj um neće da veruje. Zatvorim oči. On ovo zove "moždana petlja". "Ranije. Ne slušam svoj OKP. Pre su dolazile i s leva i s desna. Sad znam gde će da me spopadnu. Ponekad kad bi Domingo i njegova žena vodili ljubav uzdržavao bi se da je dodirne. Prošlo je dve godine dok nije dobio pravilnu dijagnozu OKP-a. Domingo sebe stavlja pred izbor: "'Da li ću da slušam ovaj OKP. KAŽITE TO SVOM MAGNETOFONU Drugi. nisam mogao ni da izbrojim kompulsije. Počeo je da ima misli da je .Svete Deve Marije. On zna da i ako se njegov OKP nikad i ne izleči. Vrativši se kući. Sad znam sa koliko njih se borim. Pogledaj sve što si postigao". Uglavnom. duboko udahnem. to će početi da se vrti u krug u njegovom mozgu. šta onda?" Domingo zna da ako popusti pred kompulsijom ili opsesijom. Ako to ne uradiš. i fizički i mentalno. U njegovom napadnutom mozgu sveštenici su postali šarlatani. kao oruđe u fazi Preimenovanja. crkve '' pogane kuće". Treba odmah da zaustaviš tu misao.

koristite slušalice.petlje od trideset sekundi. posle 45 minuta sesije. To može da bude kratko i prosto. Kristofer upozorava: "Ne očekujte da posle ovih sesija nećete više imati opsesivne misli. To jeste cilj. Kristofer takođe koristi Nepristrasnog Posmatrača prilikom Preimenovanja. bio sam u iskušenju da ustanem da radim druge stvari. uključujući i misli nasilja o letećim noževima. Pošto prođe nekoliko dana a vaša anksioznost je na nuli. ako je važna privatnost. bakterija. Ključno je da imate pregled vašeg progresa. a onda opadati.. obećava Kristofer "Doćićete do tačke da nećete moći ni da je slušate više. Kristofer predlaže da se složene opsesije napišu u obliku kratke priče pre nego što se snime. magnetofon i slušalice. odan održavanju zapisnika. "Bilo je trenutaka kad bi strah sevao kroz moje telo tako jako da bih se osećao kao žena na porođaju . Samo će ih se vaš um lakše oslobađati. da ste dobili tešku zarazu i umrli. praveći scenario gde se posledice od kojih se toliko strepi i događaju. neka vas Bog ubije i baci u vatru na kraju. "Imao bih te divlje napade u kojima bih uzeo jastuk i zabio lice u nj veoma jako i vikao iz sveg glasa. radeći prema najzastrašujućim aspektima opsesije. Ne mora da bude lepo ili komplikovano. Ako ste opsesivni oko činjenja nekog kriminalnog dela. On više voli da ga nazove "moj racionalni um" kao: "Moj racionalni um kaže:' To nije istina. "Na kraju". i na kraju one će se smanjiti". iscenirajte da vas uhapsi policija i da provedete ostatak života u zatvoru. da imate zapis o vašim naporima u terapiji ponašanja. a onda sluša oko 45 minuta. "DRAGI DNEVNIČE" Kao deo svesne terapije ponašanja. Pre terapije ponašanja Kristofer je bukvalno imao na tuce opsesija. Osoba bi slušala traku dva puta dnevno. Ako se bojite prljavštine. Znojio bih se. napravite to tako da izgledate kao da ste pali u blato. on veruje da je put do oporavka sličan pešačenju unazad u pustinji dok svoje otiske u pesku brišemo rukom. Ovo nije'. Ideja ponavljajućih traka je da se stvori anksioznost koje će rasti. ponavljajući misao iznova. To nije efikasno za terapiju ponašanja. preporučujem svojim pacijentima da održavaju zapisnik svog progresa. Važno je da učinite da opsesija izgleda što smešnije. Eto zašto je delotvorno" . Na početku rad na njegovoj anksioznosti sa trakama nije bio ni izdaleka lak. pa onda uradite još jednu traku. šezdeset sekundi ili od tri minuta. ne zato što vas plaši. gluplje i više groteskno. Ovo se više ne događa". toliko bola. Takođe pomaže da napravite tabelu u koju ćete upisivati nivoe vaše anksioznosti na oko svakih deset do petnaest minuta. Svako može da ga vežba kod kuće. Na primer: Ako imate opsesije oko religije. Ovo je realnost.. Kad sam koristio jednu od onih manjih koje mogu da se nose.Salkovskisa i Dr Isaka Marksa u Engleskoj. vreme je da ponovo snimite traku. ali kako zaboravljate svaki simptom. pa ne treba daje mi vraćamo. postoji prirodna tendencija da se taj simptom odloži negde u pozadinu i da bude zaboravljen. verovatno nekoliko dana u toku jedne nedelje. Ovo je savršeno odgovarajući i tačan . puštanje trake bi na početku trebalo da stvara anksioznost od pet do šest. skloni ste da zaboravite i vaš progres". a ruke su mi bile pod žmarcima. Izgleda kao da ste uvek na početku. Prema skali od jedan do deset. već zbog toga što je postala suviše dosadna. ovog puta više zastrašujućim jezikom. naravno. Još jedna pouka od Kristofera: "Više volim da koristim one 'velike bum-kutije'. 'Velika bum-kutija' kao da vas primorava da sedite i slušate". udarajući u jastuk ili kauč. OKP je bio toliko jak. Bez ovakvog zapisivanja. Naravno. kaže:"Kad god se oporavim od simptoma OKP-a. Kristofer. Pratiću savete mog racionalnog uma". Bilo je grozno". Sve što vam treba su trake sa telefonske sekretarice . Traka će se sama vraćati na početak. Ideja je da se opsesija snimi.

Drugim rečima. Podsetite se Haurda Hjuza. Činjenica da je poricao da se ponavljao ukazuje na to da se osetio ponižen jer je morao da uradi prisinu radnju. biva zamenjen drugim. Možda je planirao da ovo pita samo tri puta. To može da bude deo objašnjenja za njegovo ponašanje. Da nije onda uspeo ovo da uradi kako treba. da biste bili spremni kad nastupi jak bol. tako da se osetio primoran da upita 33 puta. sebi predstavite alternative. Nije tražio ove preglede samo jedanput. Bez tretmana OKP-a. u ovom slučaju 33 puta. Druge stvari u njegovom životu su tada izmicale njegovoj kontroli. Hjuz je takođe bio kompulsivan prilikom sedenja na šolji toaleta. Kao što Domingo reče: "Ovaj OKP je prokleto pametan. Naravno nikome od njih se nije desilo da uneredi svoju odeću. to će vas samo tući do predaje. Hjuz je insistirao na tome da se spusti na ustalasanu vodu 5116 puta. Hujz nije poslao ni buket cveća na pogreb. sedeći jedanput čak 42 časa ne uspevši da se uveri da je završio posao koji je tu imao. da smiri svoju OKP-anksioznost. Kada me je Piter Braun intervjuisao za svoju knjigu o Hjuzu. Morate držati svu vašu inteligenciju sa vama. Ovakvi simptomi su uobičajeni kod teških slučajeva OKP-a. Iako je dobio informacije koje su mu bile potrebne za njegov let još prvog puta. ali nije naglasio dobro poslednji slog trećeg puta. Kad je testirao amfibijski avion. zbog straha svog OKP-uma da bi ako to uradi. Anticipirajte . Kad je umro jedan od njegovih najbliskijih prijatelja zbog komplikacija pri bolovanju od hepatitisa. Ipak. da bi ste ga pobedili" . HJUZ: VIŠE OD BIZARNOSTI Bolest OKP-a se manifestuje na načine koji daju nova značenja reči bizarno . dobro je imati neka alternativna ponašanja u rukavu. upitao me: "Kako to da nije mogao da prestane. pre nego što bi uzleteo. Tu je važna akcija mentalnog beleženja. A onda je poricao da se ponavljao. mnogo ranije. Ovo nije redak simptom OKP-a.alternativni termin. On je otišao toliko daleko da je razvio teoriju koju je nazvao "povratna struja bakterija". a jedna od njih bila je i sreća. iako se avion pokazao kao ispravan i adekvatan za korišćenje na moru. a ne kako nazivate proces mentalnog posmatranja. nego da još sedim ovde i jedan minut više". bakterije hepatitisa na neki način našle put nazad do njega. ovo se pripisivalo njegovoj želji da drži sve pod svojom kontrolom. Radije nego da odgovarate vašim prisilnim potrebama na mehanički nemisleći način. Kada su spremni za poboljšanje oni kažu: "Pre ću da uneredim pantalone. pitao je za ove preglede trideset i tri puta ponavljajući isto pitanje.i biće mnogo manje bolno. Pacijenti se često žale da kad jedan simptom nestane. Besmisleno ponavljanje je još jedan uobičajen simptom koji je uočen kod Hjuza. On je kao cross-country pilot jedanput zvao asistenta da mu preda preglede vremenske prognoze Kanzas Sitija. Zamislite Nepristrasnog Posmatrača kao vozilo za distanciranje vaše volje od vašeg OKP-a. ili nešto isto tako suludo.budite spremni da pružite otpor ovome u ranoj fazi . neko tako briljantan kao on?" Briljantnost nema nikavkve veze s tim. Hjuz je zaista imao osećaj da bi nešto loše moglo da se dogodi. Kao što ćete kasnije saznati. Kada se opis ovog događaja pojavio u ranije pisanim biografijama. lečio sam mnoge ljude od ovoga. ali ja verujem da je . Katastrofična misao je mogla da bude da će se avion srušiti. novi simptom je uvek lakše kontolisati nego onaj koji se duže vremena održavao. da nije ponovio to pitanje. napravite sigurnosnu zonu između vašeg unutrašnjeg duha i neželjene kompulsivne potrebe. On je nastavljao to da radi i niko ga nije mogao zaustaviti. moguće je da bi morao da pita i 333 puta.

a onda je razvio kompulsiju oko toga. on je bukvalno više voleo da izvršava prisilne radnje. a stres pojačati. Kada je prolazio kroz stresne periode. U vreme veoma stresnih perioda. onoliko koliko mu je bilo dovoljno da ima snošljiv stepen (ne)udobnosti svog života. SLUČAJ LETEĆIH SPAJALICA Džoš je imao čitavu gomilu bizarnih OKP-simptoma. Ali je stalno bio obuzet brigom o kolima s kojima je možda došao u kontakt i koje nije mogao da nađe. on se borio sa istim simptomima već više godina. i opuštao bi se. rasklimao metalne oznake na haubi. Na sličan način je Džoš bio sklon da se vraća na staro. Bez terapije ponašanja koja vas uči kako da se oduprete tim prinudnim potrebama. Džoš je znao da nijedna od ovih akcija nije imala smisla.odgovor manje posledica dubljih emocionainih faktora i da se Hjuz ne bi ponašao na takav način da nije imao OKP. On je trebao da bude hrabar. Drugi put je išao poslovno avionom u Sent Luis. Prvo je bilo samo zanimljivo prilikom testiranja aviona. ili hromiranu traku na bočnoj strani vozila. ali je takođe spomenuo . ovo ponašanje može lako da se otrgne vašoj kontroli . Lekcija je: Ako dopustite da se vaše emocije vežu za ponašanje OKP-a. njegov OKP bi se tada jako pogoršao. . Kao posledica. Jedanput je uzalud vozio dva sata da bi pronašao kola kojima je naneo zamišljenu štetu. Džoš je išao toliko daleko da je pamtio sve brojeve na tablicama automobila koji su redovno parkirani u ulici gde je živeo. kako je zamislio. Iako je Džoš znao da je verovatnoća da spajalica upadne u nečiju šoljicu kafe bila jedan prema milion. i da će se njegova sposobnost da funkcioniše smanjiti. U Džošovom najgorem scenariju. Koristio je metod Četiri Koraka. nalazio bi da su njegove kompulsije. da se suprostavi svom OKP-u. sada! Teorija o povratnoj struji bakterija Haurarda Hjuza. Što je više upoznavao samog sebe. Onje tako na neki način ostavljao svoj OKP "da sedi u uglu i čeka". Jedan je bio i strah od toga da bi prolazeći pored nečijeg radnog stola mogao da se očeše o njega i tako prouzrokuje da spajalica sa stola upadne u šoljicu od kafe te nesrećne osobe. da odradi posao prevazilazeći ga. Ono što je u stvari trebao sebi da kaže je da će time što će izvršiti prisilnu radnju. koliko god bile neprijatne. kako je sam priznao.OKP.Vratio se avionom kući u Los Anđe1es. zato što kad bi simptomi nestali u oko 80 procenata. ne napadajući ga dovoljno agresivno. u nameri da nađe kola na kojima je. ove potrebe mogu da eskaliraju u nezaustavljivo kruženje. Džoš je onda razvio i opsesiju da je očešao parkiran automobil dok je vozio i da je učinivši to olabavio ukras na haubi. Verovatno je na isti način Hauard Hjuz koristio kompulsiju kao vrstu oduška. imale moć da ga skrenu sa pravog puta. a onda se odmah ponovo vratio avionom u Sent Luis. a da nikad nije potpuno uklonio ovog 'đavola'. u toku lečenja. Istina u ovom slučaju je da: Kukavica umire hiljadu puta pre svoje smrti. a hrabar čovek se bori protiv OKP-a. samo osigurati da to prati sledeća prisila. Onda bi zamišljao: "Čovek će da vozi autoputem i taj deo će da se otkine i usmrti šest ljudi". je slična opsesiji koju je imala Dženi. tako da je mogao uvek da proveri svakog dana da li su sva ta kola u redu i da li su im delovi na broju. nije mogao da se oslobodi ove ideje. Džoš je počeo više da shvata da njegov mozak u stvari traži da uradi nešto vragolasto kad god bi bio u neutralnom stanju. nego da misli o onome o čemu bi trebalo da misli u radno vreme.što pokazuje njegovo dobro poznavanje OKP -a . osoba bi onda popila kafu i zagušila bi se spajalicom. opreznost bi mu tada opadala.da kada bi radio na nekom naročito nezgodnom problemu na poslu.kompulsija.

. Ovo je otišlo predaleko. Ti si zatupljivač. dok je čistila svoju kancelariju u medicinskom kompleksu. Dok je radila u Moskvi za američku agenciju.. Ipak. Dženi.. u paklu bolje reći. se pita da nije na sublimalan način bila pogođena. Dženi sad može da kontroliše svoj OKP.žena u svojim ranim tridesetim. strah me drži. Zamišljala sam ruke sa opekotinama koje se pružaju iza mog jastuka. Bila je sposobna da odstrani apsurdnu misao. "Bacala sam potpuno dobre stvari. jer sam mislila da su zagađene. "Kad bi neko došao iz Kijeva ili Černobilja. nisam imala nikakvu kontrolu. Skloni svoje odvratne prste sa mog uma . razvila je opsesiju da je radijacija mogla da se raširi i prikači na razne predmete.. Nisam želela da ih ljudi uzimaju iz korpe za otpatke. Određene knjige i papiri morali su da budu bačeni. koja je duže vreme profesionalac u području ekologije. Patogeni umiru u roku od nekoliko sekundi. naišla je na staru kutiju punu kartonskih pokrivača za laboratorijske slajdove: Imala sam ideju da su tu bile zaraze. Sebe primorava da nosi svu odeću koju ima u ormanu.. Želim da budem slobodna". ovo je moj OKP'" . Sad kaže da bi mogla bez razmišljanja da vozi pored nuklearnog postrojenja. Sad nema strah od slanja pisama zbog lude ideje da bi ova mogla biti zagađena.osećala se primorana da kaže ljudima neumesne stvari datira još iz njenog ranog detinjstva. i lica sa ispečenom kožom koja je s njih visila. zatupljeno. OKP je postao pravo čudovište koje ju je čvrsto držalo. nema inspiracije. pa sam ih cepala tako da bi postale neupo trebljive" . Bilo kakva logika koju sam pokušavala da unesem iz fizike radijacije nije tu vredela. Dženine prve opsesivne misli . Ovo je bila odeća koju nikad nije nosila kad je bila u društvu s nekim ko je došao iz Černobilja. Mrzim to. lica koja su buljila u mene". Tada je na televiziji videla film o bombardovanju Hirošime. Bilo ju je strah da telefonira kući. To je bila neka vrsta osnovnog straha od zagađenja".. dodirivala ih i rekla: 'Ovo je suludo. pa je kao kod mnogih drugih OKP-misli. Kasnije. Još uvek se jasno seća toga: "Nisam mogla da spavam. tu i bilo nešto malo logike. u njenoj mladosti. prokleto da si na nebesima. Onda sam ih izvadila i stavila sve na moj radni sto. Nema nikakve poruke. na primer. kako bi joj se malo olakšalo. Ona se uvek bojala da će tako ozračiti i druge.. Počela je da drži odvojeno odeću koja je još uvek bila u redu da se nosi kad je bila sa prijateljima. Ova dirljiva beleška u njenom dnevniku je napravljena kad je imala osamnaest godina : "Ti si užasna . počela bih da se brinem da sa njih ne pređe radijacija na moje stvari.. užasno . To je bilo samo nekoliko godina posle nuklearne katastrofe u Černobilju. Mrzim to. ti užasno . Nedavno. veoma je moguće da životno iskustvo te osobe ima svoju ulogu. kada je imala 12 godina. Mnogi moji pacijenti veruju u to. Koja je moja krivica? Verovatno to što sam dopustila da mi ovo uradiš? Ne. naročito u sadržaju njegovih -njenih iracionalnih strahova. jer se bojala toga da će se ''radijacija'' nekako preneti telefonskim žicama.. samo bol. ili da radi blizu nuklearnog reaktora.. . Dženino rezonovanje je bilo totalno nelogično. Koristeći samousmeravjuću terapiju ponašanja u kombinaciji sa Prozac-om. strašan .. DRUGI ČISTI Što se tiče forme i sadržaja OKP-a. Ovo nisam ja. Mrzim to. JEDAN SKUPLJA. Tako da je sve ostalo što je tako dobro. Uzeo si mi svu moć.

Umesto na njih. Ona je čak zamišljala kako se voda iz toaletne šolje nekako uliva u mašinu. domaćice i bivšeg zubarskog asistenta u svojim ranim pedesetim. Zatvorili su kapke na prozorima i pustili da biljke rastu preko njih. sad je išla na rasprodaje knjiga. Karen se osećala toliko poniženo. Pranje je postalo kompulsija i veliki trošač vremena. između kesa sa raznim stvarima i prepunjenih kutija. Bila je u stanju zvanom poremećaj dismorfije tela. Od onih šokantnih do komičnih.trihotilomanija ili kompulsivno povlačenje kose. Posle nekog vremena sve sobe su bile toliko ispunjene raznim kršem da se vrata nisu mogla otvoriti. smrad bi postajao nepodnošljiv. Postao je zatvor. Mi smo tonuli kao jedrenjak koji je zavisio od vetra. privlačna studentkinja koledža. razvila je opsesiju ubrzo posle zemljotresa u Los Anđelesu da je voda u njenoj mašini za pranje zagađena. koje je verovatno blisko OKP-u. da kritični delovi mozga kod ljudi sa OKP-em koriste previše energije jer su linije veza u mozgu poremećene. a Karen i Rob ih nisu popravljali jer su se bojali da bi ih majstori koje bi eventualno pozvali prijavili departmanu za zdravlje. LISA Liza. sredovečna domaćica.) KAREN Mnogo je tipičniji slučaj Karen. Upozoravala je svoje prijatelje da radi sa olovom. Pomoć im je došla slučajno. postala je opsednuta kopkonjem po svom licu kako bi uklonila zamišljene mane. Ali OKP se javlja u velikom broju raznih pojavnih oblika. ''Naš dom više nije bilo mirno utočište. Dozvolite da vam predstavim još nekoliko istorija slučajeva sa UCLA-e: OLlVIA Olivia. takođe može biti povezano sa OKP-em. tako da bi oni mogli da je izbegnu. Ubrzo je Karen donosila kući beskorisne krpe. Rob je živeo u ovom lomu toliko dugo da više situaciju i nije smatrao toliko bizarnom. čak je toliko stvari bilo nagomilano na štednjak da je samo jedna ringla mogla da se koristi. (Sličan poremećaj . Karen je sakupljač. tako da niko nije mogao da viri u stan. Počela je da pravi "čiste zone" u svojoj kući. U celoj kući bilo je samo dve stolice koje su mogle da se koriste. tehničar za snimanje X-zracima. to je postalo strašan problem. Samo je jedan uzan putić bio prohodan i vodio je kroz dnevnu sobu. onda i cipele kao i mesta kuda je koračala. kad je jedan od Kareninh kolega neočekivano došao. Prvo je izmislila du su joj ruke zagađene. Na kraju je morala da pomrači sva svetla u svom stanu i da prekrije sva ogledala. Uređaji bi se kvarili. Karen se seća: ''Bilo nas je isuviše sramota da bilo koga pozovemo u goste''. Njen problem je započeo kao bezazlen hobi iz ranijih godina njenog braka kad je sa svojim suprugom Robom obilazila otvorene rasprodaje da bi jeftino kupila stvari za njihov dom. U mojoj terapijskoj grupi pacijenti ponekad ne mogu a da se ne nasmeju sami sebi.Mi smo na UCLA-i obezbedili naučne dokaze da je OKP u sprezi sa hemijskom neravnotežom u mozgu. Nije bilo nikakvog grejanja u kući jer nisu palili vatru u peći zbog straha da ne izazovu požar. Kuća je postala stovarište koječega. koji su ponekad sebe olakšavali iza tih gomila koječega. Pošto je radila sa olovom. od koga nije bilo ni traga''. LIN Lin. razvila je neobičan strah od olova. Ovo je tačno za sve koji pate od OKP-a. Onda je Rob . Ali ova bolest je toliko bolna da sam davno naučio da ne uzimam olako nijedan simptom. Sa šesnaest mačaka i četiri psa. da je prekinula obilaske buvljih pijoca.

bacajući se na gomilu i silom bivam odvučena u ludnicu . u tačno pet nula-nula časova. Često su roditelji ljudi sa OKP-em bili kruti. plašeći se da bi mogla biti smeštena u psihijatrijsku bolnicu. "onda imam bolje mišljenje o sebi. što je moguće jer još uvek ne postoji biološko objašnjenje zašto neko pere ruke. sa ocem koji bi danima bio zaokupljen detaljnim analizama. Karen nije imala nameru da to uradi. svaki dan po podne. Imala sam lažni ponos. i majkom koju je opisao . Ovakve karakteristike mogu imati svoje velike prednosti. ona misli i na odbacivanje opsesivne misli. nefleksibilni. Formalna izučavanja takođe dolaze do sličnih rezultata. ''Samo sam mogla sebe da zamislim kako istrčavam u dvorište. Na UCLA-i. Najzad.i sve to naočigled mojih suseda''. Naravno da genetika tu ima svoju ulogu. Tu je susrela nekog ko ju je ubedio da započne dug proces čišćenja. "Moja velika greška" kaže Karen. Ona ih drži zapisane i zakačene na ogledalu u kupatilu koji je opominju kad god primeti primamljivu rasprodaju ili privlačan predmet koji izviruje iz korpe za otpatke. jer joj je to upropastilo život. da postoji tendencija da se OKP provlači u porodici. Tada se za toliko približim jednom okruženju bez smeća i neprilika. kaže. Karen je pomenula da je odrasla u krutoj i perfekcionističkoj porodici sa ekscentričnim ocem koji je stalno grdio zbog rasipanja. u očaju. Mogu da imam život!" Jedna od tehnika je da se razbesni na sve to što skuplja. učili smo Karen "Četiri Koraka". Kad Karen Preimenuje opsesiju i kaže sebi: "Pusti to!". "Ne samo da bacam stvari u korpe za smeće. Na primer. koji bi trajao više godina. ali postaju patološke ako su pojačane. KRIVITl ZA TO SVOJE GENE? Izlažući svoju priču. Bolesti započete u detinjstvu se takođe vezuju za OKP. naročito onih traumatičnih. Ako napravim dobar izbor". i u slučaju bolesti pogoršane OKP-em. potražila je psihijatra koji joj je predložio da jednostavno postavi deponiju pri ulazu i da oslobodi kuću. i otpuštanje želje da zadržava još jednu nepotrebnu stvar". tj.Veza između psiholoških iskustava iz detinjstva. jedna toliko manje uznemirujuća funkcija mozga. Nisam želela da iko vidi moju sramotu". dok drugi gomila predmete. I drugi pacijenti se podsećaju na svoja detinjstva i svoja genetička nasleđa u pokušaju da nađu odgovore na pitanje zašto su razvili OKP. Može se smatrati da je ovakva vrsta krutosti jedan blaži stepen OKP-a. (Alcoholics Anonymous).morao da napravi police za knjige da bi smestio sve knjige koje je ona donosila kući. ali su neki od mojih pacijenata uvereni da ona postoji. ako ste recimo hirurg ili knjigovođa. roditelji Hjuzovih roditelja su izlazili na terasu svog letnjikovca. Činjenica da postoji jaka veza između Tureovog sindroma (Tourette) bolesti motornog tika i OKP-a je takođe interesantna. Majkl je stenograf. Tako da nije iznenađujuće daje prethodnica biohemijske neravnoteže kod OKP-a. i bilo bi im veoma neugodno ako stvari nisu bile urađene na određen način. Postajem zdravija. "Njen rad je pretpostavio Sydenham chorea-u. i u slučaju bolesti započete OKP-em. i jesu". Ona se pita da nije ovakvo iskustvo uzrokovalo takav sadržaj njenog OKP-a. Mogu da imam prijatelje. programu iz dvanest faza pri Programu za alkoholičare. već ih bacam osvetnički. i klasičnog OKP-a je manje jasna. Grupa Dr Suzan Svedo (Susann Swedo) sa Nacionalnog Instituta Zdravlja je ustanovila vezu između OKP-a i Sydenham chorea-e. Najzad. majkama ili bakama i dedovima koji su zasigurno imali sklonosti ka OKP-u. Karen još uvek nije tražila pomoć. mnogo pre nego što je ova bolest i dobila ime. i po nekom dubljem značaju. kao da su naši životi zavisili od toga. "je bila u tome što sam mislila da treba da rešim svoj problem sama. varijante reumatične groznice koje uključuje i autoimuni napad na mozak. On ima jako uverenje da njegov OKP ima korene u porodici u kojoj je odrastao. kao da ih ubijam. koja je zasnovana na navici. posle deset godina gomilanja pridružila se Opsesivno-Kompulsivnom Anonimnom Programu (Obsessive-Compulsive Anonymous). Mnogo puta su mi pacijenti govorili o svojim sestrama.

Jedan momenat čistog rasuđivanja. One su na mojoj koži. morao sam da vratim sve stvari iz prodavnice nazad na police i ponovo napunim svoju korpu. Znate. "To je deo moga tela. i s tim se još i sad bori. Bio je nesrećan u školi. jer bi moglo da mi pođe nabolje'. Majkl je tada otišao i korak dalje. kompulsije oko "loših i dobrih brojeva". Sada. Pre lečenja. Prihvatio sam daje ovo moralo da se uradi. Video sam kako druga deca uzimaju časove klavira. Onda se odlučio da nosi posetnicu svuda sa sobom. Majkl je naučio da OKP smatra "lošim momkom u mozgu. i ništa strašno se neće dogoditi". Ako bi ugledao kamionet službe za dezinsekciju. pa je zatražio posetnicu od čoveka koji je došao da zaprašuje. Namerno se izlažući onome što ga je nekad veoma plašilo. Uhvatila ga je panika.OKP-stranom. Ona me je samo gušila svojom ljubavlju. i da neću umreti zbog toga. Iako ima određeni ostatak OKP -a on je savršeno svestan velikog napretka koji je postigao i koliko je povećao svoju sposobnost da funkcioniše. Majkl je konačno prevazišao svoju opsesiju oko zagađenja pesticidima. on bi ponekad uništavao odeću u pokušaju da uništi i osećanje. to bi postalo traumatično za njega. kao podsetnik da od toga neće umreti. Sa OKP-em možete da imate mogućnosti i potencijale. i on se sada pita da nije ovaj osećaj oko pantalona bio samo neka vrsta podsvesne samoometajuće tehnike. Ovo je zaista bila velika stvar za mene". "Kad bih došao do kase i stavio stvari da platim. i ako bi neko ispred mene imao bocu 'Raid' -a. morao sam da idem do druge kase zbog straha da se i konvejer zagadio. Znam da neću umreti od pesticida. koji ga je ometao u koncetraciji. posle dvadeset godina patnje od ove opsesije. koji me ne može više prevariti. neka urade to. nije mi davala druge komponente odgoja i vaspitanja. Nekad je trajalo toliko dugo da bih morao da zaboravim na kupovinu hrane". Opsesija je bila toliko jaka da ako bi samo video bocu 'Raid' -a. morao je da ode kući da opere svu odeću i istušira se. Znam da mogu da dodirnem astal dva puta umesto tri puta. a ona meni nikad to nije dopustila. Majkl bi se o tome izrazio na ne baš lep način: "Strah da će se moj šorc popeti uz zadnjicu i da će mi izaći na usta. On se seća: "Moja majka je bila sklona da bude veoma posesivna. Mislio sam da je tada sve bilo zagađeno. To je isto što i moj OKP radi. Treba vam neverovatna . Korišćenje potpune svesnosti kako bi saznao šta su u stvari opsesije počelo je da daje zaista značajne rezultate. ali vas OKP guši i ne dopušta vam da ih realizujete" .kao veoma upornu. delom i zbog svojeg OKP-a. Imao je kompulsije dodirivanja. on shvata da je popuštanje pred takvom mišlju najgora stvar koju može da uradi. Ali njegova najbizarnija kompulsija je bila ona koja je počela kad je bio u petom razredu. Iako me je stalno obasipala materinskom ljubavlju. toliko bi se skupio". Sedeo bi tako na času i odjedanput bi osetio da su mu pantalone preuske. Iako je Majkl prevazišao većinu drugih opsesija. Vežbajući Četiri Koraka. kompulsije da ponavlja rečenice u svojoj glavi mnogo puta. Momenat istine je došao kadje saznao daje kuća u kojoj je imao apartman promenila vlasnika i da će se tretirati protiv termita i izvršiti dezisenkcija. Da li da uloži protest gradskim vlastima? Da prikupi uverenje od psihijatra kako službenici dezisenkcije ne bi mogli da uđu u kuću jer je on mentalno bolestan? Onda se pribrao: "Pomislio sam 'Čekaj malo. Uvek bi rekao: "Osetio bih se kao da me je neki otrovni prekrivač sveg prekrio". shvatio je da radi na svom poboljšanju. U borbi sa OKP-em naučio je: "Činite bilo šta da sabotirate sebe. Ali te pantalone ga još uvek muče. Naravno. imate sav taj potencijal koji je ugušen. kompulsivnu ženu koja čisti. Majkl opisuje sebe kao da ima mozak "Dr Džekila i Gospodina Hajda" sa svojom dobrom i lošom stranom . To je nešto od čega ne mogu pobeći". kaže da se njegov OKP izgleda zaista namerio da iskopa ono što je vredno i da dobije finalnu bitku bitku preuskih pantalona.

snaga, totalan napor da se tome oduprete. To je samo jak bol, kao bilo koji fizički bol". Takođe je naučio da automatsko izvršavanje koraka metode Četiri Koraka, bez potpune svesnosti uma, u stvari ne rešava problem. Evo i opisa koji Makl daje prikazujući sebe u borbi sa OKP-em, kroz vežbu samo usmervajuće terapije izlaganja: "Misliš: 'Ako dodirnem to, otac će mi umreti, ali uradiću to, ipak'. Pa onda dodirneš, i još uvek osećaš da će ti otac umreti. Samo, onda sebi treba da kažeš: 'U redu, šta go d da se dogodi, bolje je nego živeti ovakav život'. Samo radite Četiri Koraka i imajte veru". Kako je to duboka samospoznaja! Danas Majkl kaže da je "do lakata u borbi sa svojim OKP-em". Ne može se naći neko, ko se tako žestoko bori kao što on to čini. Na UCLA-i imamo mnogo istorija slučajeva sa strahovima od zagađenja povezanih sa OKPem. U slučaju Džeka, privremenog radnika, stvaran fizički bol je bio podsticaj da potraži pomoć u vezi njegovog prisilnog pranja ruku. Nije mogao da dočekuje još jednu zimu sa crvenim i ranjavim rukama. On je prao ruke toliko da ih je njegova ćerka nazvala njegovi "sapunski popsiklovi" (popsicle - vrsta sladoleda na štapiću) - ledeno hladne ruke, sa mirisom nataloženog sapuna koji se nikad nije mogao potpuno isprati. Na lečenju je naučio da kad odbije da postupi po prisili da pere ruke, ništa se katastrofalno ne događa. "Znam da kad to ne radim, neće doći do smaka sveta". Pre, osećao je da je katastrofa tu, iza ugla. "Moja sigurna mesta, kao što su moja kola, moja kuća - sve bi to bilo napadnuto i ugroženo, ako ja ne bih uradio te prisilne radnje". Nije od vitalne važnosti to da Džek ili drugi pacijenti uspešno Preimenuju svaki put kad bi se pojavila prisilna potreba. Ali ako popuste i urade prisilu, vitalno je da sa potpunom svešću prepoznaju da je to kompulsija-prisila, i da tog puta nisu bili u stanju da joj se odupru. Ovo je mnogo korisnije nego Preimenovanje na automatski način. Kad automatski Preimenujete, to postaje ritual za sebe, i nema većeg značaja. Nema ničeg magičnog kad se sebi kaže: "A, to je opsesija". Držeći se doktorovih saveta na takav mehanički način, bez razmišljanja šta radite, oni uopšte nisu od pomoći. Potpuna svesnost jeste. Kažite: "Osećanje je prejako. Nemam snage da se izborim protiv toga ovog puta, pa ću ići da proverim bravu na vratima". Onda kad ih proveravate, uradite to pažljivo, sa potpunom svešću tako da ćete biti spremni da se odbranite od prisile sledećeg puta. Nemojte reći: "Samo da proverim da su vrata sigurno zatvorena". To je siguran recept za beskrajno kompulsivno proveravanje.

POZITIVNO PREIMENOVANJE
Na UCLA-i, pacijenti su zamoljeni da napišu eseje u kojima opisuju svoje simptome i kako reaguju na njih - druga vrsta samousme ravajuće terapije. Ovi eseji su nam takođe ponudili izvanrednu biblioteku znanja o OKP-u. Kako su pacijenti sa OKP-em obično bistri i kreativni ljudi, načini na koji se oni bore protiv bolesti čine fascinatno štivo. Džoana koja je godinama patila zbog malog glasa u svojoj glavi koji joj je stalno ponavljao negativne misli, kao pokvarena ploča, napisala je kako je tražila pomoć u svojoj knjizi za samoispomoć. Autor knjige joj je predložio da namesti gumicu na članak ruke, kao deo tehnike ometanja, i da je odapinje svaki put kad bi njen um počeo sa OKP- trikovima. Džoana je napisala: "Sve što sam dobila posle prvog dana je bila otečena ruka". Ono što joj je na kraju pomoglo nije bila gume na narukvica, već metoda U Četiri Koraka. Prvo je počela da oseća da može da kontroliše nešto od svog života, kada je rekla sebi: "Ako neću da me voz pregazi (negativna opsesivna misao), treba da se sklonim sa šina i pustim da voz prođe". Ona je upotrebila

tehniku koju mi zovemo "raditi zaobilazeći" OKP. Danas, pomoću terapije ponašanja i lekova, Džoana je u stanju da kaže: "Sunce obasjava moju dušu". Mark, mladi umetnik, iznosi svoju istinitu životnu priču koja zvuči kao proba za horor film. Njegov OKP je počeo još u ranom detinjstvu sa molitvenim ritualima, a kad je već bio u ranim 20- tim, pomerio je fokus na kompulsije čišćenja. Morao je da očisti svoj stan dvanaest puta (dvanaest je bio "dobar" broj ) i onda da nađe neku devojku i ima seks sa njom da bi na neki kosmički način prebacio energiju ponovo na pravi put" i tako osigurao da neki član njegove porodice ne umre. Korišćenje žene na ovaj način učinilo je da se oseća loše, pa je morao da očisti stan još jedanput, neka vrsta rituala očišćenja. Jednog dana, pošto je očistio stan trinaesti put, šetao se ulicom i "golub je bukvalno pao sa neba pred moje noge, mrtav sa kljunom iz kojeg je curela krv". Očigledno, ovo je bio loš znak. Trinaest je bio loš broj; morao je da čisti još nekoliko puta. Pošto je to uradio, otišao je u kafe da ruča ali kakve je sreće bio čovek u susednom separeu je čitao novine sa naslovom: 'GDE GOLUBOVI IDU DA UMRU". U redu, pomislio je, moram da čistim još malo. Napokon, pošto je počistio svoj stan dvadeset i jedan put, mogao je na miru da se odmori. Neko vreme Mark je mislio da može da prevari svoj OKP time što bi obrnuo situaciju, rekao bi sebi da ukoliko uradi prisilne radnje, član porodice će mu umreti. "Okej, Gos'n Pametnjakoviću, rešio sam tu stvar. Eto ti". Nije upalilo. Nove kompulsije su preuzele situaciju. "Naučio sam svoju lekciju da ne možeš da koristiš prečicu da dođeš do cilja. Ne pali, i uvek se vraća kao bumerang". Proći će godine pre nego što će se osloboditi svoje kompulsije čišćenja: ''Jedanput sam zapravo morao da očistim stan 144 puta. Trajalo je mesecima'' Za Marka je prekretnica za vreme njegove terapije ponašanja došla kad je našao stan kakav je želeo, ali ga je njegov unutrašnji OKP glas opominjao: "Ne, ne bi trebalo da se tu useliš". Brojevi u adresi nisu bili dobri brojevi. Mark je zauzeo stav: "Dođavola, ne mogu da verujem da ću da dopustim da mi o ovako važnom izboru u mom životu odlučuje OKP". Ovo je Pozitivno Preimenovanje. Pošto j e Mark tu uselio, njegove misli o lošim brojevima su nestale. Rekao je sebi, kao što uvek sad sebi kaže kadgod ga opsesivna misao uznemiri: "Ne moram to da uradim. Ne moram ništa oko toga da uradim".

OKP- VIJUGAVI KOROV

Lara koja je patila od Turetovog sindroma, pored klasičnog OKP-a, opisuje lepezu simptoma od misli nasilja sa noževima do napada kompulsivne kupovine. Jedanput je zatražila pomoć od (Shoppers Anonymous) Programa Anonimni Kupac, da bi ubrzo saznala osnovne činjenice o OKP-u: Dok drugi anonimni kupci opisuju kako se ubrzaju i uzbude od kupovine, Lara uopšte ne uživa u svojim učestalim izlascima do prodavnice. Ona kaže;"Moje opsesije su bolne. Nisu nimalo prijatne. Kupim nešto što mi ne treba, pa onda to vraćam. Skoro da mi je više važno to vraćanje, nego kupovina. Larino svedočenje pomaže da se jasno istakne važna granica između OKP-a i problema sa kontrolom impulsivnih reakcija. Kod OKP-a, kao ponašanja za sebe, u stvari se nikad ne uživa. Lara je takođe dovođena do ludila opsesivnim strahovima da ne povredi sebe ili nekog

drugog, da ne uradi nešto sramotno da se ne bi avion srušio na njenu kuću, ili da se autoput koji prolazi neposredno iznad kuće ne sruči na nju. "To je kao da jedna opsesija pokreće drugu, a ova pokreće treću. Ako ste videli pacova na točkiću, e to je slično ovome. Ili vožnju u zabavnom parku u Diznilendu, gde se korpa okreće nemilosrdno brzo". Lara nikad nije bila nasilna, tj. nije izvršila radnju odgovarujuću svojim mislima o nasilju. Ljudi sa OKP-em to nikad ne urade. Kroz terapiju ponašanja naučila je da Preimenuje svoje misli kao iracionalne, i da kaže sebi: "To nije realnost. Preplašena si samo zato što to izgleda toliko strašno i neverovatno". Sada zna da može da kontroliše takve misli i prisile, bez obzira koliko su jake ili napadne. Još uvek se bori sa opsesijama koje smatra za svoj dodatni teret koji nosi svuda sa sobom i od koga ne može da se odlepi. Karla, radnica salona za lepotu, je postala toliko opsednuta idejom da će povrediti svoju malu kćerku, pa je razmišljala da je preda na usvajanje. To dete koje je toliko želela, toliko dugo. (Imala je četrdeset godina kada je posle četrnaest godina braka rodila to dete). Karla, koja je dobila pogrešnu dijagnozu post-porođajne depresije, je imala panične napade - misli da će ubiti svoju bebu su bile toliko jake da nije mogla ni da pogleda nož ili makaze. "Bilo je to kao da gledate film gde sebe skoro postavite na ekran i mislite: 'Bože, jesam li sposobna da uradim tako nešto?' Borila sam se s ovim svakog dana, po ceo dan". Samo joj je rešenost da se brine o svim potrebama svoje bebe dala snagu da nastavi. Ona je b ukvalno bauljala na svojim kolenima i rukama do kolevke da joj promeni pelene. Njena ćerka ima sada šest godina i Karla zahvaljuje Bogu svakog dana što je sada tu prisutna da je gleda kako odrasta. Prošlo je dosta vremena od kada su joj OKP-misli bile toliko jake da je želela da bude negde smeštena, toliko loše da je mislila da sebi oduzme život kako bi spasla život svog deteta. Karla opisuje OKP kao vijugavi korov koji dok raste povlači sa sobom sve više nerazumnih misli. Ona je u tretmanu naučila da sebe odvoji od tih misli. Kad OKP misao napadne, Karla sebi kaže: "Prvo, moje ime je Karla, i drugo, ja imam OKP. Moj život nije OKP". To je tako automatski, kaže ona, da je to kao potpisivanje svog imena ili uzimanje čaše vode. Klik ! Sijalica se upali u glavi. Njena odbrana je spremna. Potpuna svesnost i sposobnost da Preimenuje se odmah pojavljuju, kod uma koji je pripremljen. Iako su mnogi ljudi sa OKP-em nevoljni da drugima govore da imaju ovaj problem - bilo zbog stida ili zbog straha da ne izgube posao ili su verovatno naučili da ljudi jednostavno ne žele da o tome slušaju - Karla nalazi veliko olakšanje u poveravanju svoje tajne drugima. Ona dosta radi kao dobrovoljac, pa to uključuje pomaganje ljudima sa fizičkim problemima. "Za mene, reći: 'Hej, ja imam OKP. Kako vam mogu pomoći?', je skoro isto kao izlazak iz uvek zatvorene prostorije". Uvežbavanje vašeg uma da misli: 'Kako vam mogu pomoći?' - to je terapija ponašanja sa velikim slovom T ". ''Naravno," kaže Karla, "Poželim da postoji neko super sredstvo sa kojim bih mogla da budem primljena u bolnicu, podvrgnem se operaciji, i da izađem zdrava. Ali to nije tako". Terapija ponašanja je sledeća najbolja opcija, i na neki način i bolja kada rezultira u razvoju celokupne svesnosti uma kod ličnosti. Sada kad razumete korak 1.Preimenovanje - nazivanje OKP-a njegovim pravim imenom predstaviću vam korak Ponovnog Određivanja i pripisivanja. U suštini Ponovno Određivanje i pripisivanje nije ništa drugo do pripisivanje krivice za vaš OKP, tamo gde i pripada - vašem zaglavljenom mozgu. Ponovno Određivanje i pripisivanje odgovara na ta pitanja koja proganjaju: "Zašto me to toliko muči? Zašto to ne nestaje?"

neko sa Parkinsonovom bolešću bi mogao da zaključi: "O. • Kada menjate vaše ponašanje. Tako na primer. vašu sposobnost da stanete izvan sebe i da posmatrate vaše akcije sa poptunom svesnošću uma. Zašto ne mogu da se krećem istom brzinom kao i svako drugi?" Osoba sa Parkinsonovom bolešću mora da se presabere i kaže: "Zato što imam medicinski problem. . je Preimenovanje. • Preimenovanje neće učiniti da neželjene misli i potrebe odmah nestanu. Važne tačke da se upamte • Korak 1. ali će vas prirpemiti za promenu vaših reakcija u ponašanju u odnosu na njih. vi menjate i vaš mozak. Vi radite na problemu. Vi niste žrtva. ja moram da se prilagodim takvom stanju tog problema". Vi se morate prilagoditi stanju zvanom OKP i maksimizirati vaše funkcionisanje. • Preimenovanje znači nazivanje napadnih i neželjenih misli i ponašanja njihovim pravim imenom: opsesijama i kompuIsijama-prisilama.OKP ne nestaje zbog toga što je to medicinsko stanje. ja ništa ne valjam. • Ključ uspeha je da pojačate vašeg Nepristrasnog Posmatrača.

Refokusiranje Korak 4. Ponovno vrednovanje . ne radi ispravno. stanja za koje je naučno dokazano da je vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu koja uzrokuje da vaš mozak pogrešno radi. Preimenovanje Korak 2. XXXIII).: Ponovno određivanje i pripisivanje. odgovara na pitanja ''Zašto ove dosadne misli. PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3. . prisilne potrebe i ponašanja ne nestaju? Zašto me stalno muče? Čemu treba da ih pripišem?'' Odgovor na ova pitanja jeste da gore napomenuti simptomi ostaju uporni zbog činjenice da su to simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a). Zbog toga se vaš mozak ''zaglavi u brzini''.revalorizovanje Korak 2. Vaš cilj kod koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja jeste da shvatite da razlog zbog kojeg su te misli i potrebe takve leži u vašem kabastom mozgu (pogledati shemu na str.2 Korak 2 : Ponovno Određivanje i pripisivanje ''Deblokiranje vašeg mozga'' Korak 1. Sad postoje jaki naučni dokazi da deo vašeg mozga koji radi slično menjaču kod automobila. Posledica ovoga je da je ua vas teško da menjate ponašanja-aktivnosti.

u ovom poglavlju ćete naučiti našu tehniku "zaheftavanja mozga" za prevazilaženje simptoma OKP-a. To je ono što vi postižete kada zaobiđete te napadne misli koje se zaglave u vašem mozgu i koje odbijaju da odu. Na UCLA-i koristimo samousmeravajuću terapiju ponašanja kao tehniku zaheftavanja mozga.Vi se pitate: "Zašto mi. mi koristimo sopstvenu snagu uma kako bi zapravo menjali hemiju svog mozga. Drugim rečima. to stalno dosađuje?" To vam stalno dosađuje jer imate kvar u svom mozgu - . Ponovna Određivanja. vi ste saznali važnost nazivanja opsesije opsesijom i kompulsije kompulsijom. moram vam odmah reći. Naš metod. Vremenom. Kad govorim o samousmeravajućoj terapiji ponašanja. Kod koraka 1. mislim na jedan aktivan odgovor na simptome OKP-a u kojem utvrđujete pravi identitet tog uljeza i borite se protiv njega koristeći Četiri horaka kako bi menjali "te zarđale brzine" u vašem mozgu. uz upornost. Naše oruđa jesu Četiri Koraka . Lundquist) zahvaljujući kome je razvijena sledeća tehnika. Refokusiranja i Ponovna vrednovanja. Ali samo Preimenovanje neće učiniti da te bolne misli i potrebe nestanu. nema nikakve veze sa malim metalnim delovima za spajanje-heftanje. dođavola. Nema potrebe za nekom hirurškom operacijom. ona će vam omogućiti da "zaheftate" taj hiperaktivni prefrontalni korteks. Vi to možete uraditi svojim umom.Preimeno vanja.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Lundkvist na seminaru posvećenom kompulsivnim misliocima.: Preimenovanja. ilustruje svoiu tehniku zaheftavanja mozga Sa dužnim poštovanjem prema Profesoru Lundkvistu (Prof.

To vas probudi i vi postajete uznemireni i ljuti. "TO NISAM JA . sledeći korak je dublje razumevanje razloga zbog kojeg je to toliko dosadno i neće da vas napusti. Tako što Određujete i pripisujete bol ovome medicinskom stanju. LAŽNA UZBUNA! Jedna žena iz moje sedmične terapijske grupe za OKP je tako dobro rekla: "Terapija ponašanja uništava laž koju nam anksioznost saopštava". Drugim rečima jačina i izopačenost ovih misli ili potreba nije slabost ličnosti ili psihološki problem. Mi sad znamo. što će popraviti moje loše misli i osećanja. Nemoj se pokretati dok ne prekineš sa drhtanjem". To može da bude bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. on mi šalje pogrešne poruke. Nikad ne bih rekao osobi sa Parkinsonovom bolešću.TO JE MOJ MOZAK" Te misli i prisilne potrebe čine vaš život nepodnošljivim. Ali samo bi budala ležala u krevetu okrećući se s jedne . Sad je vreme da pređemo na korak 2. Ponovno Određivanje i pripisivanje pojačavaju proces celokupne svesnosti uma. da vas to ne napušta zbog medicinskog problema. previše monstruozna. Oboje imaju medicinski problem kojem se moraju prilagoditi. Ne mogu da se krećem istom brzinom kao i ostali". bez ikakvog dvoumljenja. (Interesantno je da je i Parkinsonova bolest kao i OKP uzrokovana poremećajima u strukturi mozga zvanog striatum). "Prekini sa tim drhtanjem. promišljene odluke u reakcijama na vaš bol.to je moj mozak". Koristeći Nepristrasnog Posmatrača. U početku terapije.blokiran automatski prenos brzina o kojem ste saznali u Uvodu. možete se distancirati od OKP-a praveći tako rastojanje ili sigurnosnu zonu između vašeg celokupnog unutrašnjeg duha i vaših neželjenih. I isto tako je kontraproduktivno za osobu sa OKP-em da se preda. dobro je pronaći neke alternativne aktivnosti (ponašanja) koje bi bile spremne kad vas uhvati bol OKP-a. mehanički način. niste vi. Vi se morate prilagoditi i govoriti sebi: "To nisam ja. isto kao što ni osoba sa OKP-em ne može svojom željom da odstrani pogrešne poruke kojim ih njegovnjen mozak bombarduje. i da to neće ovladati vašim duhom. U sred noći se pokrene auto-alarm. To je jednostavno lažna uzbuna uzrokovana kratkim spojem u mozgu. i da kaže: "Ova stvar je previše moćna. Ta osoba ne može svojom željom da učini da drhtanje nestane. Vi ste već identifikovali vaš problem kao OKP. sebi predstavite alternative. Naročito su za to dobri hobiji. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja naučite da pripišete veći deo krivice za svoj OKP svom mozgu: To je moj mozak. pa ću da radim kako mi kaže". Razmišljanje u ovakvoj analogiji bi trebalo da pomogne da shvatite pravu reakciju na ovakve potrebe. vi morate da napravite aktivne i pozitivne strategije za rad kojim ćete ih zaobilaziti. Ranije sam opisao koncept Nepristrasnog Posmatrača. mogu da učinim da moj mozak radi bolje. biohemijske neravnoteže u mozgu. Ja imam medicinski problem kod kojeg moj mozak ne prečišćava moje misli i iskustva kako treba i onda neispravno reagujem na stvari za koje znam da nema nikakvog smisla tako reagovati. Vi ste još uvek očuvani i sposobni da pravite svesne. Ja se ne mogu izboriti protiv nje. Kada jedanput shvatite daje to OKP. Ponovno Određivanje i Pripisivanje odnosno dodele pravog atributa. Uzaludno je i kontraproduktivno za osobu koja ima Parkinsonovu bolest da zaključi: "O. Umesto da odgovorite na prisilne po trebe na nemisleći. ja ništa ne valjam. pojačavate uverenje da to nije vaša volja. napadnih prisilnih potreba. ili pot punu svesnost uma. Ali ako promenim način na koji reagujem na pogrešne poruke.

Kada vam OKP pošalje pogrešni signal .poruku. kad stanete na tu platformu. imali smo uspeha u korišćenju petnaestominutnog pravila: kada vas savlada prisilna potreba da izvršavate kompulsiju . Vi to nećete uraditi. Zamislite teške pušače koji moraju da se odreknu od pušenja zbog svog zdravlja. Veoma je verovatno da alarm reaguje na kratak spoj koji je uzrokovao pogrešni signal. Ja bih samo ležala u krevetu kao bolesnik. To se neće dogoditi. Bez obzira koliko su neprijatna osećanja. Ova činjenica dovodi do veoma važnog principa: Ako osećate da to može biti OKP. Ovo su pogrešne poruke iz mog mozga".prisilnu radnju. vi vladate situacijom. To je jednostavno pokvarena mašina. Barbara može da kaže da su njeni preostali simptomi OKP-a "samo mala neprijatnost. Zapamtite da OKP nije neko zadovoljenje skrivenih želja. opsesivna misao. iako ih je naravno zaključala. Vi niste više pasivna žrtva. počinjete da uviđate da imate osećaj kontrole nad vašim OKP-em.na drugu stranu. Oni možda nikad neće biti potpuno bez želje da puše cigarete. onda je to OKP! Da je to realnost. a zatim Ponovo Odredite i dodelite mu pravi atribut. Možete zamisliti to kao jednu platformu na koju možete stati i odatle posmatrati suludu i budalastu prirodu OKP-a.'Da nije nekog udarila dok je vozila? Da nije stavila poslovni ugovor u pogrešan koverat? Da li je to pismo koje je stavila u poštansko sanduče zaista i otišlo?' . to je moj OKP". OKP može da imitira realnost. i opuštala se. obično idu zajedno. Bilo je slučajeva kada bi Barbara koja je imala opsesije oko proveravanja i zaključavanja stvari (sećate se Kafe?) došla kući sa posla pod velikim stresom od svojih opsesivnih misli. vi ne možete da ga oterate ali ne morate da postupate na osnovu njega. Ove tehnike su osnova za izgradnju moćnog sistema za odbranu protiv ovog neprijatelja OKP-a. Ja ne želim to da radim. Istina je na vašoj strani. ali oni mogu da prestanu da puše tako što će promeniti svoje ponašanje u reakciji na potrebu da puše.pa bi morala odmah da ode u krevet. Prvo ga Preimenujte. Ovo nije samo pasivno čekanje. U borbi sa kompulsijama ili prisilama. Jednom kada je za vikend otišla iz grada bila je sva obuzeta strahom da je ostavila vrata od stana nezaključana. misli o nečem drugom. Vremenom i potreba za pušenjem nestaje. To je period čekanja u kome vi aktivno sebi govorite: "Ovo nisu prave misli. Barbara je . Danas. Ali ona ne bi sebi dopuštala da zaspi zato "što bi je to brže dovelo do novog dana sa novim napadom OKP-a. deset godina pošto je prvi put imala simptome OKP-a i šest godina otkad je počela da primenjuje samousmervajuću terapiju ponašanja. odnosno zato što celokupna svesnost uma (Nepristrasni Posmatrač) i svesno razumevanje da je to jedan signal iz vašeg mozga sa pogrešnom informacijom. OVO JE RAT Koraci Preimenovanja i Ponovnog Određivanja se obično izvršavaju zajedno zbog toga što jedan drugog pojačavaju. pokušajte da sačekate petnaest minuta. Zašto ne? Zato što vaša prava ličnost ne želi to da uradi. To nisam ja. a to se često dešava. I tu je bila i strepnja od sledećeg dana". Posle četiri godine patnje osetila je kao da gubi bitku. i sa koje možete planirati vaše protivnapade. pokušavajući svojom voljom da zaustavi alarm. prisilna. i ponovo odlazi da spava. Ako u roku od petnaest minuta prisilna potreba počne da slabi. ne bi se osetila čak ni mogućnost da je to OKP. kao što svakog dana moramo da očistimo zube". Moj život se vukao s danima i onda se od njih oporavljao. Razumna osoba se trudi da ignoriše alarm. Onda recite sebi: "Ja neću ovo da radim. Nekoliko stvari se nadovezalo i doprinelo njenom osećaju poraza. Besmisleno je sedeti i stalno biti zaokupljen mislima o tome kako će vam biti užasan život ako uradite to što vam sugeriše strašna. ali realnost nikada ne imitira osećaj OKP-a .

Onda kada bi došla na posao. Kad je Barbara zatrudnela. šta je isključeno? Kada okrenem ručicu na poziciju isključeno. Isprva. počela je da napreduje. nije mogla da pobegne ni na odmor: Proveravala bi štednjake drugih ljudi. I dok imam osećaj da štednjak nije isključen. jer na kraju. mogla je da kaže: "Dobro. Štaviše.Utorak. To je nešto čega hoćete da se otarasite. sabotiram samu sebe". kako zaista znam da je to zaista i pozicija za isključeno?'" Kad joj je stanje bilo najgore. sad zaključavam vrata. Kad se Barbara vratila i našla vrata otključana. tako stvarno i uporno na svoj način kao dete koje plače i traži". Barbara je mogla da ignoriše svoje prinudne potrebe OKP-a. Koristeći potpunu svesnost uma kad god je nešto proveravala. njen mozak bi joj govorio da će se dogoditi neka strašna katastrofa. plava košulja . rekla bi sebi: "Okej. ''Aha! Možda si isto tako nosila plavu košulju i u ponedeljak". profesionalno (stalno je radila lošiji posao). Po prvi put osetila se zaista poraženom. Ona sebi kaže: "Bolest je to što me čini nesigurnom. I moji simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja bi se smanjili". ja sam ga proveravala sa potpunom svešću i trebalo bi sad da se udaljim" . i ona smatra da joj je trudnoća pomogla u ubrzavanju procesa lečenja. Danas je utorak". Vlasnica je tada otključala vrata. Njen OKP je ne ometa više u velikoj meri. Uvek kažem: OKP je kao prijateljski neprijatelj.onda pozvala vlasnicu kuće. "Nisam više brinula toliko za posao. Svako ko ima OKP će vam reći da je odbijanje da se povinuje prinudnim potrebama ili prisilama veoma teško. Kažete: 'Da li je štednjak isključen? Da li je isključen? I onda dođete do tačke kad kažete: 'Dobro. 'Pa dobro ako pismo i ode sa puno grešaka. Ako ne bi to radila. shvatila je: "Ne mogu čak ni da nabrojim sve ljude koji bi mi pomogli na ovakav način. Lakše je da izvršite ritual. Slučaj je hteo da je Barbara zatrudnela u vreme kad je počela sa terapijom. znajući da je isključila štednjak ili zaključala vrata. Takođe zna šta da uradi kad nešto traži njen OKP. Samo sam odlučila. Ali sad znamo da je to pretplata na bol za ceo život. Kada je saznala da ima biohemijski poremećaj i da može sebi da pomogne kroz terapiju ponašanja. Bolno je reč koju najčešće čujem. Bila je posramljena. Kao što znamo stres pojačava OKPsimptome. Povrh svega toga. ali je isto tako i deo vas od kojeg ne odustajete. koga je briga?' Znala sam da se ne vraćam više na to radno mesto. Doti je izvršavala gomile bizamih rituala iz straha da se nešto ne dogodi očima njenog sina. To je više "prisustvo u mom životu. i da ih krije tu na poslu. Bar bara kaže: "Vaš mozak može da zapadne u tako loše stvari. "Nisam želela da misli da sam čudna i nestabilna". Negde u to vreme njeni mnemonički patenti (za podsećanje) su gubili na svojoj inovaciji i delotvornosti. Jedna od osoba sa OKP-em veoma dobro opisuje šta se događa sa onima koji se ne odupru: . Mozak je počeo da joj govori. Desilo se neminovno. koliko sam se brinula da ostanem mirna i bez stesa za vreme trudnoće. Ona opisuje odbijanje da izvrši prisilu kao gubitak starog prijatelja. Neki put možemo da koristimo kompulsije da bi izbegli da se suočimo sa nečim što ne želimo da radimo ili nekom nepoželjnom osobom. u vezi sa mojim OKP-em. a i zbog mog položaja na poslu. "Imala sam problema sa vrednovanjem sebe. Nosim plavu košulju. rekla joj da nije zaključala vrata i zamolila je da ih zaključa. Vrata moraju biti zaključana". broj njenih grešaka nije porastao. stepen važnosti stvari se za nju izmenio. nije rekla da zapravo nije bila sigurna u to da li ih je zaključala. nije mi trebalo da se sazna da u tašni imam i peglu". nego da se izborite protiv osećanja. Tih dana je bila primorana da dolazeći na posao jednog jutra u tašni ponese aparat za kafu i peglu. Prirodno. Ali ova tehnika više nije uspevala. Ona zna šta da uradi kad njen mališan plače.

• BASAL GANGLIA . Nukleus-kaudatus. kao i drugim osobama u našem istraživanju na UCLA-i.Cingulatni-girus (pojasna vijuga) se nalazi u centru mozga. Mnogi ljudi se osećaju opušteni kad se skeniraju. odnosno da pređemo iz jednog ponašanja u drugo. Čeona kora je mesto gde se odvija najnaprednije planiranje i razmišljanje. To nije .Bazalna ganglija je skoro isto što i striatum."Loše navike naprave brazde u vašem mozgu". sagledajmo bolje ljudski mozak unutra. Naša istraživanja na ljudima sa OKP-em. koja se kasnije nalazila u mozgu po nekoliko sati omogućujući nam da načinimo snimke i da izmerimo metaboličku aktivnost u raznim delovima mozga. • STRIATUM . Povezan je sa centrima za stomak i kontrolu srca i odgovoran je za davanje osećaja da bi nešto strašno moglo da se dogodi ako ne izvršite prisilnu radnju pranja. ovi izrazi se skoro mogu zameniti jedan drugim.Sastoji se iz dva dela: to su putamen-putamen (ljuska) i caudate nucleus . koji nam omogućava da "promenimo brzine". odnosno tačka zagrevanja za OKP. Putamen je automatski menjač za deo mozga koji reguliše motorne i fizičke kretnje. Prvo. SVE JE U VAŠOJ GLAVI Ljudski mozak koji je težak oko tri funte. Ovaj deo mozga se koristi za otkrivanje grešaka i smešten je odmah iznad očnih duplji. • CYNGULATE GYRUS . str. najkomplikovaniji je i najfascinantniji od svih naših organa. šta god se dogodi. Tu se kombinuju misli i osećanja. Pre nego što im ubrizgamo rastvor. proveravanja i slično. Na omotu korica ove knjige se nalaze fotografije mozga pacijenta Bendžamina. jeste deo bazalne ganglije. je ubrizgana veoma mala količina rastvora sličnog glukozi. uznemirujuće misli se zaglavljuju baš u tim brazdama.nukleus-kaudatus (repato jedro). na UCLA-i. i naučimo nešto više o tim delovima mozga sa mističnim imenima.čula. a nukleus-kaudatus je automatski menjač i stanica za pročišćavanje za čeoni deo mozga. i šta to polazi pogrešnim putem i dozvoljava OKP-u da napadne.PREFRONTALNI KORTEKS (PREČEONA KORA) to je donji deo čeonog dela mozga. nek se dogodi". njihovim funkcijama. kažemo im: "U sledećih pola sata ili više.Striatum (prugasto telo) . duboko u centru. komora) je centralna relejna stanica za obradu informacija koje dolaze od telesnih senzora . koji se nalaze jedan do drugog u jezgru mozga. • THALAMUS . I te strašne.) Prvo su dati latinski nazivi kosim slovima. pravićemo snimke svega što vaš mozak radi. Ako tada budete imali opsesije. i koji je grubo rečeno veličine dve pesnice stavljene zajedno. pre i posle kognitivne terapije ponašanja (cognitive biobehavioral therapy) za tretman OKP-a (ovaj snimak PET skenera je takođe prikazan na šemi 3. zatim uobičajeni nazivi koji korišćeni dalje u ovoj knjizi.Talamus (gr. Prefrontaini korteks može da vas obavesti da je nešto dobro ili pogrešno. na UCLA-i. da je OKP neuropsihijatrijska bolest uzrokovana greškom u funkcijama mozga. da li je to nešto što bi trebalo da se pojavi ili treba da se izbegne. Bendžaminu. tu smo da bi smo i to zabeležili. i najzad prevodi na srpski jezik su u zagradama. • CORTEX . Ovaj mali pregled bi trebalo da bude od pomoći: (Ključne strukture su prikazane na šemi 2. koji kontroliše misli.Korteks (moždana kora) je spoljna površina mozga. dovela su nas do nedvosmislenog saznanja. sa mrežom od oko deset milijardi povezanih nervnih ćelija ili neurona. u najdubljem delu korteksa. verovatno zbog samog zvuka skenera. • ORBITAL CORTEX . 60).

ili energije koja se koristi. Ako promenite reakcije u svom ponašanju u odnosu na pogrešne poruke OKP-a. Kasnije kad radimo ponovno skeniranje. . Ova skeniranja koja koriste tomografiju pozitronske emisije (PET). onako kako su naučili. Ovo je naročito izraženo na desnoj strani mozga. to je moj mozak''. Pokazalo se da je prikazivanje snimaka pacijentima veoma korisno jer im pomaže da shvate: ''To nisam ja. jasno pokazuju da je prefrontaini korteks . treba da urade Četiri koraka. koji se pojavljuje kao izvor osnovnog problema kod ljudi sa OKP-em. korteksu treba manje energije da bi ga izvršio. "hladi se" kao rezultat terapije lekovima ili kombinacije terapije lekovima sa terapijom ponašanja. kažemo im da ako se opsesije i kompulsije pojave za vreme skeniranja. Za sada imajte na um U jedno ključno otkriće: Nukleus-kaudatus (Caudate nucleus) duboko u jezgru vašeg mozga. Ovi PET snimci nam pokazuju da što je ponašanje više automatsko.kod ljudi sa OKP-em donji deo čeonog dela mozga hipermetaboličan ili pregrejan (vidi Šemu 1 na str xxxiii).izazov. sa crvenom kao najtoplijom i plavom kao najhladnijom. Sad možemo reći da smo naučno pokazali da menjajući ponašanje možete promeniti svoj mozak. Znanje o tome šta uzrokuje njihove prinudne potrebe. Boje prikazuju različite stepene metabolizma glukoze u mozgu. ili samo terapije ponašanja. motiviše ih da rade od patološkog ka zdravom ponašanju i da kroz takav rad ustvari promene hemijske procese u svom mozgu. posle terapije. promenićete one delove u svom mozgu koji uzrokuju OKP. što će onda dovesti do poboljšanja u vezi vaših simptoma.

.Za deset godina istraživanja koje je dovelo do ovog zaista epohalnog otkrića moje kolege i ja smo izvršili dosta eksperimenata koj i su jako poboljšali naše razumevanje interakcije uma i mozga.

Dr Džon Maciota (John Mazziotta), koji vodi Odeljenje za mapiranje mozga na Neuropsihijatrijskom Institutu pri UCLA-i, je napravio eksperiment u kojem se od subjekata tražilo da nauče proste rotacione pokrete sa kažiprstom i palcem, pokreti koji su bili slični onima koje koristimo pri pisanju. Ali zbog toga što su dobili instrukcije da urade ove pokrete tačno i po određenom redosledu, pacijenti su morali prilično da razmišljaju dok to rade. Ono što se dogodilo bilo je i očekivano, deo njihovog korteksa koji je zadužen za pokrete ruke i pristiju je postao veoma metabolički aktivan. Drugim rečima, njegova potrošnja energije se povećala i došlo je do zagrevanja. Sledeće, od subjekata je bilo zatraženo da ispisuju svoje ime više puta. Znate da kad potpisujete 40 trave1 čekova, već posle četvrtog ili petog vaša misao nije mnogo angažova na na to. Ono što smo naučili je da kad su mehanički poslovi veoma poznati, onda izgleda da striatum preuzima funkciju. Kortkes onda troši veoma malo energije, dok se potrošnja energije za striatum vidno povećava. To je opet laka automatska transmisija na delu. Zamislite koncertne pijaniste: tek pošto su naučili da sviraju, oni moraju da misle o pokretanju svojih prstiju, što troši dosta energije kod dela korteksa za pokrete. Ali kad dostignu status za koncertne sale, tada pokreću prste automatski. Onda misle o prelazima i boji tonova muzike. Korteks ne mora da koristi mnogo energije za misli o pokretanju prstiju, striatum to obavlja. Ovako su napredniji delovi moždane kore oslobođeni da misle o finijim odlikama muzike. Eksperiment sa našim subjektima koji su pisali dao nam je spoznaju celokupnog ovog procesa. Kad je Dr Maciota ponovio eksperimenat sa ljudima koji boluju od Hantigtonove bolesti, genetski uzrokovane bolesti koja se pojavljuje u sredovečnom dobu koja se ispoljava kao gubitak kontrole nad pokretima, rezultati su bili drugačiji. Onaj deo mozga koji je obično stimulisan radom na nekom nepoznatom poslu je sad bio stimulisan radom jednog poznatog posla kao što ispisivanje svog imena. Zbog degenerativnih efekata bolesti, njihovi nukleus kaudatusi i putameni nisu funkcionisali kako treba adelovi nukleus kauda tusa i putamena bili su mrtvi ili su odumirali. Subjekti su trošili dosta energije u korteksu kako bi smislili strategiju za ispisivanje svog imena zbog toga što su njihovi automatski prenosi brzine i filteri bili pokvareni. Rekli su nam da im je trebalo dosta energije i razmišljanja i da je to bio težak posao. Pre početka bolesti oni su mogli da se potpišu automatski, bez premišljanja. Sada, oni moraju da konrtolišu svoje ruke, i mentalno i fizički. Koristili su korteks koji je preuzimao onu funkciju koju je obično izvršavao striatum. Kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću striatum na kraju nestaje, za sve svoje name ne i funkcije, a abnormalni i novi pokreti, karakteristični za ovu bolest se povećavaju, npr.- krivljenje i uvijanje. Dok kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću činjenica da automatska transmisija i filter ne funkcionišu, jeste uzrok neželjenih pokreta, tako su kod ljudi sa OKP-em, neželjene misli i potrebe uzrok tome, m isli su opsesivne misli, a potrebe su kompulsivne prisilne potrebe. Kao što pacijenti sa Hantigtonovom bolešću moraju da primene dosta energije i misli da bi ispisali svoja imena jer im ne rade određeni centri (Nukleus-kaudatus i putamen), ljudi sa OKP-em treba da ulože napor i primene svoje razmišljanje u terapiji ponašanja, da bi zaobišli simptpome OKP-a. Zbog sistema za prečišćavanje kod striatuma, koji ne radi kako treba, treba uložiti trud da se ponašanje promeni, dok su uznemirujuće misli i prinudne potrebe još prisutne. (naučićete više o procesu u sledećem poglavlju.) Ali postoji jedna velika razlika: OKP je uglavnom rešiv problem a Hantigtonova bolest, za sada, na nesreću nije, iako je aktivno istraživanje u toku, sa dosta nade u napredak. Eksperiment sa ljudima koji boluju od Hantingtonove bolesti nas je dosta poučio o mozgu

ljudi sa OKP-em. Znamo da kad stria tum radi kako treba, on deluje kao filter koji kao kapija zagrađuje ili propušta informacije koje su mu poslate od čula, što je ispravna uloga u centru mozga koji je zadužen za ponašanje. Najverovatnije da se kod OKP-a događa da stari evolutivni centri, ili petlje- kola, u korteksu kao one za pranje ili proveravanje, provaljuju kroz ovu kapiju, verovatno zbog problema u nukleus-kaudatusu. Kad ne postoji efikasno zatvaranje ili propuštanje, osoba može biti ophrvana ovim napadnim potrebama i raditi po njihovom nalogu i ponašati se neispravno. Ove akcije su nazvane "uporna ponašanja" - (behavioral perseverations), što je lepše ime za prisile -kompulsije. Kompulsije su uporna ponašanja za koja osoba zna da nisu ispravna i iskreno ne želi da ih izvršava. Misao dođe na "kapiju", kapija se zakoči u otvorenom položaju i misao onda dolazi unutra mnogo puta. Onda ljudi postaju uporni u pranju ruku ili proveravanju štednjaka, iako za to nema svrhe. Ove akcije im mogu doneti momentalno olakšanje, ali onda - bum - zato što se kapija (filter) zaglavi otvorena, prinudna potreba da se pere ili proverava probija se tu opet i opet. Da bi situacija bila gora, sva verovatnoća da što više kompulsija vrši pritisak, kapija se čvršće zaglavljuje. U nedostatku potpuno funkcionainog striatuma korteks mora da funkcioniše na način koji zahteva svesno uložen napor, jer neželjene misli i potrebe imaju tendenciju da se umešaju. Ovo je ta vrsta napora koju zahteva terapija ponašanja, kad osoba želi da ovlada svojim reakcijama na prinudne prisilne potrebe. Imamo dosta razloga da verujemo da osoba sa OKP-em ne može da se otarasi ovih misli i prislnih potreba zbog jednog dela frontainog korteksa, "sistema za ranu uzbunu" u mozgu koji se pogrešno oglašava. Krivac bi lako moglo da bude neispravno prečišćavanje u nukleuskaudatusu. Evolucija bi mogla da bude važan faktor za poreklo klasičnih simptoma OKP-a. Razmislite o vrstama automatskih ponašanja koja su bila čvrsto srneštena u centrima petljama mozgova naših predaka.Vrlo je verovatno da su ova ponašanja imala veze sa izbegavanjem zagađenja, trovanja i sa proveravanjem da bi se osiguralo na primer da pećina nije prljava ili opasna.

ZAGLAVLJENI U BRZINI
Kod terapije ponašanja mi pokušavamo da objasnimo pacijentima šta se događa u njihovim mozgovima tako da oni koriste svoj korteks da sebi pomognu, kako bi prekinuli sa neispravnim ponašanjima. Pošto je njihov automatski menjač pokvaren, moraju da koriste korteks da bi se prebacili na neki korisniji posao. Ja kažem svojim pacijentima: "Vama kao da je suđeno da imate loš ručni menjač. U stvari, ni taj vam ne radi kako valja. Zaglavljuje se. Teško se pomera, ali uz napor, vi možete da prebacijete te brzine sami". Nije lako. To je težak posao, jer je menjač zaglavljen. Ali, ako stalno prebacuju ove brzine tako što će svesno menjati svoja ponašanja, oni zapravo počinju da popravljaju svoju automatsku transmisiju, menjajući metabolizam striatuma. Koristeći korteks oni rade tako što zaobilaze grešku u striatumu. Lepota ove tehnike je da oni ovim čine da polako automatski prenos brzine počne ponovo da radi. Kako radite na tome, postaje sve lakše da prebacujete brzine i da menjate vaše ponašanje. Pri terapiji postoji takođe promena kod funkcije cingulatni-girus-a u onom delu korteksa koji je odgovoran za osećaj da će nešto strašno da se dogodi ako ne izvršite prisilu - kompulsiju. Pre terapije, cingulatni-girus (cingulate-gyrus) je tesno vezan za prefrontaini korteks, što je verovatno i razlog da opsesivne misli i prinudne potrebe prati tako jak osećaj straha. Ovo je jedan od glavnih problema kod OKP-a. Pošto osoba prođe kroz metodu Četiri Koraka, prefrontaini korteks i cingulat girus se razdvoje i počnu opet slobodno da rade, a strah i strepnja

se značajno smanjuju. Brojna neurološka istraživanja su pokazala da kad bazaina ganglija ili striatum ne radi ispravno, automatska kontrola kretanja je prekinuta i korteks mora da pomogne. Svesna misao je potrebna da bi kontrolisali prebacivanje sa jednog ponašanja na drugo. Kod osobe sa Parkinsonovom bolešću, pokvarena automatska transmisija u striatumu dovodi do krutosti kretanja i problema sa uključenošću (odnosno isključenošću). Menjač je zaglavljen i osoba mora da misli o svakom i malom pokretu ili koraku. Kod Tureovog sindroma (Tourette's syndrome) bolesti koja je genetski srodna sa OKP-em, kod osobe se razvijaju hronični višestruki tikovi, ili nagli pokreti i glasovi koji se događaju bez upozorenja ili nagoveštaja. Problem je - kao što verujemo da je i kod OKP-a, u striatumu koji ne moduilira ispravno za korteks. Štaviše, naučnici znaju da ljudi koji imaju oštećenje na bazalnoj gangliji, ili na čeonom delu mozga, stalno izvršavaju neku radnju -ponašanje, ponavljajući je i onda kad im to više nije potrebno i zapravo postaje štetno po njih. Osoba sa OKP-em izvršava ritual kao reakciju na opsesivnu misao, a sve vreme znajući da to nema smisla. Kao i kod ovih drugih stanja - bolesti, verujemo da razlog leži u pogrešnom funkcionisanju modulacije (pravilnog obaveštavanja - usaglašavanja) korteksa od strane putamena - automatske transmisije i nukleus-kaudatusa - sistema za prečišćavanje delova striatuma ili bazaine ganglije. Dok od četrdeset osoba, jedna ima OKP, OKP se javlja kod jednog od pet članova porodice, ili rođaka onih koji imaju Tureov sindrom (Tourette's syndrome). Jedna polovina, do dve trećine samih ljudi sa Tureovim sindromom daju evidenciju koja podržava teoriju o genetskoj asocijaciji ovih bolesti. Često žrtve Tureovog sindroma dobiju i bolan artritis ili tendonitis u zglobovima, zbog intenzivnih i naglih pokreta koje uzrokuju motorni tikovi. U suštini, oni dobijaju jaku napadnu potrebu da se kreću, i onda izvršavaju tikove da bi sebi olakšali neprijatno osećanje. Oni takođe mogu da dobiju glasovne tikove, koje obično počinju prinudnom potrebom da se stalno nakašljavaju "čisteći grlo", koji kasnije mogu da prerastu u razne neartikulisane uzvike ili druge glasove. Ili pak mogu da počnu da viču sramotne reči ili rasističke uvrede, bez svoje volje, što ih dovodi u teško stanje stresa. Stres pojačava njihove prinudne potrebe, kao što je to slučaj i kod OKP-a. Preliminarni podaci sa snimaka PETskenerom pokazuju da putamen, deo striatuma koji se nalazi uz nukleus-kaudatus a upravlja kretnjama tela, menja metaboličku aktivnost kod ljudi sa Tureovim sindromom. Mnogi ljudi sa OKP-em imaju i motorne tikove, a mnogi ljudi sa Tureovim sindromom dobiju kompulsivne simptome. Verujemo da je zajedničko za obe bolesti to što deo korteksa- verovatno motorni korteks kod motornih tikova ili prefrontaini korteks kod opsesija i kompulsija - nisu ispravno modulirani od strane odgovarajućih delova striatuma (problemi u putamenu su u vezi sa tikovima, a problemi u nukleus-kaudatusu vezi sa OKP-em). Tako da su problemi u ove dve bliske strukture mozga koje moduliraju ili filtriraju pokrete najednoj strani i misli na drugoj izvor dva genetski povezana stanja koja su uzrok teškoćama sa napadnim pokretima (motornm tikovima), kod Tureovog sindroma, ili teškoćama sa opsesivnim mislima kod OKP-a.

TI PRAGMATIČNI PRIMATI
Prednji-čeoni deo mozga je deo gde se odvija najnaprednija obrada podataka i rešavanje

Rolsa (Rol1s). Prefrontaini korteks je u stanju da prepozna i tačne i pogrešne odgovore.prefrontainom korteksu. Majmuni su tako radili srećno i efikasno. To je nešto što ne želiš" Sledeće što je Rols želeo da vidi šta će se dogoditi ako prevari majmune. Važno je primetiti da te ćelije koje su reagovale i palile se u dužim intervalima u mozgovima majmuna. oni su ubrzo napravili vezu između kaše i slane vode. ćelije u prefrontalnom korteksu bi se palile odmah po pojavi te boje. Majmuni su učili brzo. Rols je nedavno spekulisao da bi ovakvi odgovori na otkrivanje grešaka u prefrontalnom korteksu mogli da uključttiu i emocionalne reakcije na situacije koje uzrokuju frustraciju. Kada je majmunima ponudio kašu sa slanom vodom. -tap. Kod pacijenata sa OKP-em. izgleda vrlo verovatno da se i rešavanje problema koji uključuju emocionalne probleme takođe tu odvija. psihologa ponašanja na Oksfordskom Univerzitetu. Razumno je očekivati da aktivnost u prefrontalnom korteksu može da bude u vezi sa unutrašnjim osećanjem da nešto nije u redu i da treba da bude ispravljeno određenom aktivnošću . Majmuni su reagovali tako što su promenili svoje ponašanje. i sok je bio u cevčici. U prvom pokušaju. Istraživanje T. ovo je nešto što želiš. je dalo neke interesantne podatke koji mogu da budu važni za razumevanje uloge mozga kod simptoma kao što je OKP. Rols je otkrio da kada su shvatili da određena boja znači da će se pojaviti sok. kada bi se pojavila plava boja. kada bi očekivali da dobiju sok. Jasno je da je prefrontaini korteks bio sposoban da se priključi na signale koji su značili "sok dolazi". kada su majmuni polizali cevčicu određenu za plavi signal i naišli na slanu vodu umesto soka. Ono na šta su ćelije reagovale je bila činjenica da su majmuni napravili grešku. ovo "kolo za otkrivanje grešaka" može da postane hronično aktivno na . tako da bi uskoro i sama pojava kaše uzrokovala paljenje susednih ćelija u frontainom korteksu. Preko elektroda koje su bile postavljene na njihove mozgove. druge ćelije u njihovom prefrontalnom korteksu su reagovale mnogo jače i sa mnogo dužim vremenom njihovog paljenja nego ćelije koje bi se palile kad su stvari išle kako su oni očekivali. To što se izgleda dešavalo je da pošto su majmuni saznali da su bili prevareni i sada morali da menjaju svoje ponašanje kako bi dobili željeni sok.problema. ližući cevčicu u odgovarajuće vreme. majmuni su naučili da bi svaki put kada bi se pojavio plavi signal bili nagrađivani crnim sokom od kupine koji su lizali sa kraja cevi. Zbog prirode strukture mozga koja šalje informacije donjem delu čeonog dela mozga . Rols je želeo da sazna šta se zaista događa u mozgu kada se stalno ponavljaju neispravna ponašanja ili uporna ponašanja. Posle jednog do dva pokušaja majmuni su prestali da ližu cevčicu vezanu za plavi signal. tako su i mrzeli ukus slane vode.ponašanjem. Rols je znao da kao što su majmuni voleli sok. U stvari. Majmuni su zaista voleli sok i radili bi veoma naporno da nauče ponašanja koja bi im obećavala ovakvu nagradu. nisu tako reagovale na ukus slane vode izvan eksperimenta. Sada su majmuni morali da nauče da će im zeleni a ne plavi signal doneti sok.pale kad postoji nešto što želimo i isto tako postoje ćelije koje se aktiviraju kad nešto želimo da izbegnemo. prefrontaini korteks bi napravio promenu da bi im pomogao da odmah prepoznaju zeleni signal kao poželjan. pa je trenirao rezus-majmune da izvrše jedan prost zadatak. Brzo su naučili da plavi signal nije taj koji obavlja posao za njih i da je tada za njih zeleni signal bio poželjan. kako bi pomogle majmunima da se povuku i izbegnu slanu vodu. To je "pravi sistem za otkrivanje grešaka"-i pogrešni odgovori su ti koji čine da njegove ćelije reaguju tako jako i dugo. To znači da postoje ćelije u prefrontalnom korteksu koje se aktiviraju . Na primer. Prilično je jasno da je prefrontaini kortks kod majmuna bio uključen u prepoznavanju stimulusa iz okruženja i za obaveštavanja majmuna o tome: " Hej. prefrontaini korteks je reagovao i onda kad majmuni nisu dobili ništa.

Ali ono što je činilo da njihov prefrontaini korteks reaguje veoma jako. prefrontalni korteks je reagovao tako što je slao sledeći sig nal: " To nije dobro. pošto je prefrontalni korteks moduliran usaglašavan od strane nukleus-kaudatusa. pacijenti koji su pokazali najveći napredak imali su najjasnije izraženo smanjenje metabolizma levog . Krajnja posledica problema u nukleus-kaudatusu može biti zaglavljivanje sistema za otkrivanje grešaka u jednoj poziciji koja označava "uključeno". onda prefrontalni korteks postaje hiperaktivan i osoba ima strašne misli i osećanja koje vode ka kompulsivnim ponašanjima koje osoba izvršava u očajničkom pokušaju da se oslobodi tih osećanja. U skorašnjem istraživanju u Opštoj Bolnici u Masačusetsu (Massa chusetts General Hospital). Cingulatni girus. korišćeno je PET skeniranje za merenje promene u krvotoku kod osoba sa OKP-em. verovatno zbog kvara delova bazalne ganglije zaduženih za prečišćavanje. Istraživači su postavili osobe sa OKP-em u skener zajedno uz neku prljavu rukavicu ili neki drugi predmet za koji su bili sigurni da će da uznemiri tu osobu. kad modulacija u nukleus-kaudatusu ne radi kako treba. Eksperiment sa majmunima nam je pomogao da razumemo zašto ljudi koji imaju oštećen prefrontaini korteks imaju problem sa preteranom upornošću. Ovo bi moglo da rezultira u stalnim upornim i napadnim mislima. koja bi morala da bude tu uz prljavu rukavicu. i brinući zbog zagađenja. ova ponavljajuća ponašanja samo čine da se ta osećanja pogoršaju. Posle terapije. naročito na levoj strani mozga. može dosta da pojača to duboko osećanje straha. Intenzivna reakcija korteksa može da stvori osećanje da nešto nije u redu". i može da ga isključi tako što uzrokuje prebacivanje brzina na drugu aktivnost-ponašanje. što dovodi do osećanja "da nešto nije u redu" koje ne odlazi. Sada postoje izvanredni dokazi iz raznih brojnih naučnih istraživanja da oštećenje bazalne ganglije (čiji je jedan deo nukleus-kaudatus) može da bude uzrok stvaranju OKP-a. to može da stvori hronično osećanje "da nešto nije u redu. Ako je sistem za otkrivanje grešaka pokvaren. U našem eksperimentu na UCLA. koji ima veoma bliske interakcije i sa prefrontainim kortekskom i nukleus-kaudatusom. Ono što su ovi istraživači videli bilo je jasno povećanje aktivnosti prefrontainog korteksa. nešto nije u redu". Sećate se da kad su majmuni ugledali nešto što nisu želeli. se sve više pokazuje i dokumentuje. Ovo otkriće je od naročitog značaja zato što sada imamo podatke koj i ukazuju na vezu između metabolizrna prefrontainog korteksa na levoj strani i reagovanja na tretman kod OKPpacijenata. Šta bi mogao da bude uzrok ovome? Mi znamo da je sistem za otkrivanje grešaka u frontainom korteksu čvrsto povezan za nukleus kaudatus. Ako sistem za otkrivanje grešaka počne stalno da reaguje ponavljajući svoje alarmirajuće signale. eksperiment sa majmunima nam je takođe pomogao da razumemo šta se događa kod OKP-a. ili neodgovarujuće neaktivno. Važna uloga prefrontalnog-korteksa kod strašnih prinudnih potreba i prisila OKP-a. žaleći se. pa su onda deset nedelja radili u saznajnoj samoterapiji ponašanja." i vodi osobu do toga da u očaju stalno ponavlja određene radnje i pokušava da "ispravi" to osećanje. pacijenti koji nisu uzimali lekove. Ali. ljudi imaju teškoće da prepoznaju prave greške. kada bi se pacijentovo stanje pogoršalo. sa njegovim strašnim osećanjima "da nešto nije u redu" koja vas ne napuštaju. je bilo kada su pogrešili i kad plavi signal više nije asocirao na sok. postojala je veoma značajna korelacija između smanjene metaboličke aktivnosti levog prefrontainog korteksa i smanjenja simptoma OKP-a. tu sad lekovi mogu biti od koristi. Prema našoj teoriji. Kao što ćete videti.neispravan način. ili osećajima da nešto nije u redu. koji ga modulira odnosno podešava i usaglašava se s njim. Jedini način da se ovaj začarani krug prekine jeste da se promeni ponašanje. Na nesreću. i skloni su da stalno ponavljaju stare navike. i onda opet išli na skeniranje. su bili snimani PET-skeniranjem.

Nijedan nije uzimao lekove. pa su promene uprefrontalnom korteksu čvrsto povezane sa promenama u aktivnostima ostala tri. onda striatum "prebacttie brzine" i izvršava posao ovog kola ispravno. napravite poboljšanje u ponašanju. talamusu i cingulatnom-girusu.uzrokovala ovu prornenu. i vremenom ćete promeniti vaš mozak i bićete oslobođeni simptoma OKP-a.unutrašnje veze su se pomerile. već se on takođe vezuje zajedno sa aktivnostima u nukleus-kaudatusu. i stepen uspeha ide i do 80 procenata. Aktivnost u sva tri delaje tesno povezana. vidimo promene na prefrontainom korteksu i na striatumu. bez lekova podučavam u ovoj kqjizi . tako da osoba može lakše da prestane da izvršava ta ponašanja. kako bi promenili svoje reakcije na pogrešne poruke OKP-a. Vidimo da je "Zaključanost" odstranjena: strujna kola . Pokazali smo da bukvalno možemo da napravimo nove puteve u mozgu. isti metod kojem vas ja OTKLJUČAVANJE VAŠEG MOZGA Ono što smo još otkrili na UCLA-i je da se kod ljudi sa OKP takozvani "Zaključani mozak" pojavljuje na desnoj strani mozga. ove su se korelacije značajno smanjile. Kad kolo postane automatsko. Promenite ponašaqje. nukleus-kaudatusa. kod koga je uspešna psihoterapeutska intervencija. cingulatnog girusa i talamusa.prefrontainog korteksa. može da odvoji "kolo fiksirane brige" u mozgu sa OKP-em. N aučno smo pokazali da uspešna terapija. Kada ljudi sa OKP-em rade prisilne radnje u uzaludnom trudu da obezbede nešto mira za . bez lekova. To znači da što su bila veća poboljšanja sa OKP simptomima. napravite novi put. Sledaća stvar je da učinimo da ta strujna kola -veze postanu funkcionalnije i više automatske. koristeći samo terapiju ponašanja (behavioral therapy). • Ustanovljena je snažna korelacija između metaboličke promene u levoj strani prefrontaInog korteksa i procenta promena u stepenu jačine pacijentovih simptoma OKP-a. na desnoj strani mozga: "Blokiran zaključa n mozak". Terapija ponašanja je ključ koji ih otključava i dopušta im da opet rade slobodno. napuste neispravna uporna ponašanja i reaguju na OKPpotrebe i misli pozitivnim inepatološkim ponašanjima. Ovo saznanje je bilo veliki motivator ljudima koji rade u teškom poslu terapije ponašanja. postojala je veća tendencija da se prefrontaIni korteks "hladi". Ova otkrića dokazuju da je moguće napraviti sistematske promene u funkciji mozga. OKP je prvo psihijatrijsko stanje.brazdu. koja je bila prisutna u obe hemisfere mozga. ali jače na desnoj hemisferi. Dodajte tome i "gumu za plivanje" lekove. Mi smo vršili istraživanja na osamnaest slučajeva i ustanovili da su u roku od deset nedelja dvanaestoro pacijenata ostvarili znač~an klinički napredak. Ovo su tri glavna otkrića: • Kod onih koji su dobro reagovali pokazala se smanjena metabolička aktivnost u nukleus-kaudatusu. koja zapravo menja funkcionisanje mozga. Uradite vašu terapiju i otključ~te vaš mozak. Samo je terapija ponašanja. Kad osoba sa OKP ima simptome. Kad ljudi sa OKPem prionu na terapiju ponašanja. Svi su lečeni kao spoljni pacijenti. • Dok su pre tretmana postojale značajne korelacije aktivnosti prefrontaInog korteksa. jer to stria tum normalno i radi. i dokumentovana. ne samo da se povećava metabolička aktivnost u prefrontalnom-korteksu. što znači da je blokiranost odstranjena .

. !". odgovor na istu opsesivnu misao bi mogao da bude: "A. jel'? Idi do đavola!" Menajući svoja ponašanja. kao istinu koja će im pomoći da ostanu motivisani kad tok terapije postane zaista težak. . Posle tretmana. na svoje OKP-misli i potrebe. u isto vreme nastaje promena u tome kako vrednuju i daju značenje onome što osećaju. Pre tretmana napadna misao bi mogla da kaže: "Operi svoje ruke ili . oni zauzvrat menjaju funkciju u mozgu..sebe. Važno je da pacijenti i njihovi terapeuti obrate pažnju na ovo. oni u stvari samo pojačavaju blokiranost svog mozga. i osoba bi obično reagovala pranjem ruku koje se ponavlja. što vremenom dovodi do merljivih biološkoh promena i smanjenja intenziteta OKP-simptoma. Kad sistematski menjaju svoje reakcije u ponašanju.

Sa koturom deca mogu da plutaju bez straha. tako da oni mogu da budu u terapiji i da menjaju hemiju svog mozga. i bez njega. Kao što učitelj plivanja polako ispušta vaz duh iz gumenog kotura. Mi koristimo lekove da smanjimo stepen njihove anksioznosti potiskujući prisilne potrebe. Korišćenje lekova u lečenju OKP-a je vrlo slično korišćenju gumenog kotura koji koristimo kad učimo decu da plivaju. Onda polako možete da ispuštate vazduh iz gumenog kotura. ČUVAJU ĆI VERU . ili sasvim bez lekova. (OKP i lekovi su razmatrani u devetom poglavlju). sve dok nisu spremni da plivaju sami. što pomaže u procesu učenja plivanja.Kao što rekoh. Naše iskustvo u lečenju mnogo stotina pacijenata je da posle urađene terapije velika većina njih može da nastavi sa vrlo malo. tako i mi polako smanjujemo doze lekova. lekovi zaista imaju svoju ulogu za one kojima su potrebni kao pomoć u terapiji tako što će im smanjiti njihove prisilne potrebe.

dok izvršavate medicinsku tehniku samotretmana koja menja hemijske procese vašeg mozga. veru i samouverenje potrebno da bi ste dostigli to stanje celokupne svesnosti uma. naročito za duhovnu stranu. a ne kako se osećate". oni bi molili bilo koju silu. Jedna od najvećih nagrada za uspešnu terapiju ponašanja. žanjete ono što ste posejali. Bog pomaže onome ko sam sebi pomaže. da vidite sebe kao duhovno biće koje može da se odupre neželjenoj napasti. poboljšava vaše funkcionisanje i otklanja veliki deo simptoma OKP-a. Postoji razumljiva tendencija kod ljudi sa OKP-em da budu demoralisani. već da imaju veze sa medicinskim problemom. Potreban je čist um. je da ljudi sa OKP-em nauče da sebi oproste zbog svojih strašnih misli. da skoči . I uvek imajte na umu bar dva principa. Sigurno je da se skoro svaka osoba koja ima OKP u neko vreme molila za oslobođenje od stravičnog osećaja koji ova bolest sobom donosi. Vi izvršavate Božje delo u pravom i istinitom smislu reči.što se verovatno i ne bi desilo .Mnogi ljudi se pitaju o ulozi vere ili molitve u lečenju OKP-a. tako što ćete usmeriti vaše misli dalje od vaših simptoma i tako što ćete fizički da se uklonite sa mesta koja podstiču vaše simptome . Jačanje vašeg kapaciteta da vežbate vaše duhovne snage i volju na svrsishodan i pozitivan način ima dalekosežne povoljne rezultate koji su na više načina važniji od jednostavnog lečenja. Ispravno usmerena molitva može da bude veoma efikasna ali i bilo šta što vam pomaže da razvijete unutrašnju snagu.BEZ FROJDA Izlažemo nekoliko opisa borbi protiv OKP-a. godinama se borio sa mislima o nasilju. koje će vam povećati napredak na putu vašeg oporavka. jeste kritična tačka mentalne intervencije u samotretmanu OKP-a. Korišćenje znanja da ojačate vašu volju i osnažite vašu uverenost u borbi zaobilaženja tih misli i prisilne potrebe. da ih oslobodi od intenzivnog bola koji im stvaraju opsesivne misli i prisile. Rad na svesnom samo tretmanu bio-ponašanja (cognitive biobehavioral) zaista se može posmatrati kao jedan put duhovnog samopročišćenja. da čak počnu sebe da mrze zbog osećanja krivice i nedovoljne sposobnosti. Moć Nepristrasnog Posmatrača može da vodi vašu unutarnju borbu protiv potreba da uradite prisilu. žrtvi.izvršite neku svrsishodnu akciju i otpustite tu vašu preveliku brigu o vašim osećanjima i stepenu udobnosti. Skoro da je nemoguće da se borite protiv neprijatelja tako zloćudnog kao što je OKP ako ste ophrvani osećanjem mržnje prema sebi. ne da nestanu OKP simptomi. NALAŽENJE ODGOVORA . natprirodnu ili neku drugu. pa i od samog izlečenja od bolesti. Drugo.nego da imaju snage da se izbore protiv OKP-a. U terapiji ponašanja treba da skoncetrišete vaš napor i da koristite volju da bi ste uradili pravu stvar . Ono za šta treba da se mole je. Prihvatanje da je bolna opsesivna misao van vaših moći da je uklonite . i da shvate da simptomi nemaju nikakve veze sa njihovim duhom ili čisto tom uma.da se udaljite od umivaonika ili da se udaljite od vrata. Treba vam veliko osećanje vere u svoje snage da bi se oduprli tim prisilnim potrebama. Prvo.i da je ta misao samo OKP . Sa dubokom poniznošću. Zapamtite: "Računa se ono što uradite. koje su dali pacijenti: Kajl Kajl (Kyle) službenik založne kompanije.da ispali metak sebe. nasuprot paralisanom pasivnom sedenju i slušanju neke budalaste opsesivne misli.omogućuje vama.

Nisam bila toliko uplašena. Kad gleda na svoj snimok smeje se i kaže "Ovde je bio poprilično u poslu". i ja to uradim. po što više ne mora da meri svoje potrebe i želje do ide negde protiv svojh velikih strahova: ''Jednostavno idem mojim pravim putem". Ponovo Odredio i Pripisao svoj strah od akumulatorske kiseline. Brajanovi OKP-strohovi i prisile su postale toliko nadmoćne. Roberta Roberta. Ono što ioi je pomoglo je terapija ponašanja (behaviorol theropy). Veći broj dona može do vozi gde god zaželi. jednostavno da iskočim napolje". pritisnuću ga ponovo sledeće godine" i onda prelazi ulicu. izgledalo je kao da to ima kontrolu nada mnom. Kaže: "Okej. Neki dani su skoro normalni.kroz prozor ili da se izranjavi. i oni su još uvek bili tamo onog dana kod je napustio taj posao. Njegove opsesije su bile "kao film koji je prolazio kroz moju glavu stalno se ponavljajući". Molio se: "Ako je oružje u blizini. Sad kad prelazi ulicu ne mora da pritiska dugme za "Prelaz pešaka" (Walk) određeni broj puta. Preimenovao. ja odlazim odavde!' Nije dolazilo u obzir da bih to mogao da radim". sebi kažem: 'Samo imaš loš dan. Ponekad je mislio da bi jednostavno trebao da se ubije i da završi s tim. molim Te. prvi put je potražila pomoć kod lekara terapeuta. Bio je čak u stanju do pravi i šalu od toga da "su akumulatori još uvek tamo. Ponekad popusti i krene . uključuiući i užasno osećanie da ima brijačke oštrice zakačene na vrhovima prstiju svojih ruku. On pokušava da vežba Četiri Koraka na religiozan način.'" Na ormariću u njegovom kupatilu nalazi se zalepljena slika na ogledalu. Njegova prva instiktivna reakcija je bila da naredi do se one uklone. mogu da ga zaustavim". Brajan je znao do bi stalno morao da beži ukoliko se ne bi čvrsto držao. i to je vraški dobro jer bih dosad sebi razneo glavu". rekla je: "Opustila sam se. On joj je govorio o mogućnosti da je bilo nešto u njenoj prošlosti što ioj je uzrokovalo opsesiju. Rekao je jednom doktoru: "Ne posedujem pištolj. uvek podsećajući sebe: "To je OKP. U samousmerovajućoj terapiji ponašanja Brajan je počeo da koristi Četiri Koraka. Brajan se nasmejao dok se sećao: "Ušao sam u kancelariju kod tog čoveka i na stolu su bile dve šolje sa sumpornom kiselinom. Prvo. moraš do se spustiš no zemlju. Sada. ovo je stvarnost. Nekih dana dolazi u talasima. Ostavio je akumulotore gde su. ista ona koja je priložena u ovoj knjizi. Onda je rekao sebi: "Ne. Brajan Brajan (Brian) prodovac automobila koji ie imao morbidan strah od sumporne kiseline iz akumulotora. Jedan teropeut je pokušao do ga leči osnovnom terapijom izlaganja. slika mozga sa OKP-em. Onih strašnih i jadnih dana. koja je dobila strah od vožnje svog automobila jer je imala stalne opsesije misli da je nekog udarila. Kroz terapiju ponašanja je naučio: ''Ja mogu da se cenjkam s tim. a još uvek nisam izjeden". sledbenika Frojda. Kad saznaš sa čim se boriš. kolor fotografija snimka PET skenerom. Kad stvari krenu nagore. kažem vam. to ti olakšava borbu. to je besmislica". zauzmi stav i bori se". o neki su strašni. Mahao je glavom dok je opisivao kroz što je sve prošao: "To je rad. Momenat istine je došao kada je na novom poslu u preduzeću za prodaju automobila primetio šest kutija so poređanim akumulatorima u njima. Posmatranje svoje prošlosti nije ni malo pomoglo. u strahu od mogućeg smrtonosnog udarca vozila. nemoj me poslati u pakao". da kako je rekao "samo sam želeo da izađem iz svoje kože.'" To mu daje snagu da istraje i pomaže da se njegov bol ublaži". Opisivao je svoj OKP kao čudovište. takođe je imao iskustvo so terapeutom sledbenikom Frojda koji mu je davao dijagnozu skoro svakog mentalnog poremećaja. koje su bile udaljene otprilike pedalj od njegovih vrata. osim OKP-a. Jedanput kad je shvatila da je problem biohemijske prirode. Ovo je razlog zbog čega se osećam ovako. "Dom ingo je jedan od onih čiji smo mozak snimili skenerom. on usredsredi svoju pažnju na tu sliku: "Kažem sebi 'Okej. mogu sebi do kažem ''Ovo je pogrešna poruka i osećam do imam kontrolu nod njom ''. Rekao sam: ''Adios momče. Rekao je: "Svaki dan je OKP tu. pošto već ne mogu izbeći do se to događa. Domingo Domingo ima punu torbu opsesija. To je rat". To je rad.

student filozofije. Džil Džil (JiII) agent za nekretnine u svojim 40-tim.To je moj život. dosta jak karakter i kondicija. najedanput ju je zgrabilo neko osećanje da su stvari s koiima ie dolazila u kontakt bile zagađene. U gimnaziji. to je zaista jedno dublje prihvatanje. Kroz našu samousmeravaiuću terapiju U Četiri Koraka. može do pogleda unazad i kaže: "Iako nije nedostatak karaktera ono što me je dovelo u OKP. biće mi jasnije kada OKP ne napada". To je nešto s čim sam naučila da živim. A i ovo saznanje je samo provociralo Aninu nesigurnost. Anin ceo svet bi počeo da se ruši. Iako je Ana znalo da je imala određenu nesigurnost zbog svoijh prošlih veza sa muškarcima koji su imali problema sa drogama ili alkoholom. Svakog dana bi Ana gnjavila Gaja o njegovim aktivnostima. Prirodno da je to bilo jedno od sledećih pitanja s kojima je bombardovala jadnog čoveka. jednako ponavljajući to čišćenje na način koji nije imao smisla. i zaista zahteva određenu kontrolu uma". Gledajući telo u otvorenom kovčegu. Iako je Ana znala da je ovo "potpuno glupost ". Počelo je kad je kao udata žena od tek 18 godina otišla na pogreb najboljeg prijatelja svog muža koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. i ono je uspela da ga ostavi da stoji na mestima gde ga Gaj može videti. Ona je smatrala da je važan pokazatelj oporavka bio onda kad je poštom stigao Tajni Viktorijin Katalog. pošto bi ih on ponavljao bez puno pažnje. što je objašnjavalo zašto nije bio više zaljubljen. Ako bi postojalo i najmanje neslaganje u njegovim odgovorima. kombinovoni sa dobro zamišljenim prilazom (Cetiri Koraka) su bili apsolutno neophodni za izbavljenje iz toga". Kod je prvi put saznala da ima poremaćaj u mozgu. Nije mogla da prestane sa ispitivanjem. bila sam veoma zadovoljna do otkrijem da ova bolest nisam ja". kad je srećno udata i majka. Ana je postepeno dobijala moć da savlada svoje opsesije. Naučila je da "telo može da radi nenormalne stvari. Prljavi sudovi bi se gomilali u sudoperi i ona je to potpuno ignorisala dok bi uporno ribala . iako je shvatala da je njeno ponašanje bilo poražavujće napadno. jer "je jedna karta u kući od karata počela da pada". sve do toga da li je za ručak uzeo margarin ili buter na hlebu. koji se inače ne bi brzo zagrejao za ono što ga je privlačilo. Ona zna do "nije lako ostati netaknut dok strava prolazi kroz celo moje telo". Naravno da nikad nije stvarno. Ana Ana (Anna). ako opsesija napadne. Sad sam dobro upoznata sa trikovima OKP-a i sada više ne nasedam na njih kao nekada". To me je činilo fizički bolesnom ". nije znala da ima OKP dok nije bila dijagnosticirana na UCLA-i. To žena me je izluđivola" seća se Ana". od telefonskog aparata do mikrotalsne pećnice". pa bi mnogo godina kasnije ležala u krevetu sa Gajom. Nešto kasnije je saznala da je njen mladić bio homoseksualac. ona sebi kaže:"Ako je stvarno i postoji stvarna komponenta OKP-a. Evo još jednog primera za taj glavni princip: Ako osećate da nešto može biti OKP onda to jeste OKP. Ona i Gaj su sad srećno u braku. borila se sa opsesijom zagađenja već dvadest pet godina.unazad. iako to stvarno mrzim. Ono je mogla ponovo da počne da izgrađuje pozitivnu predstavu o sebi. pošto je Anin prvi pravi dečko. Ali oko dopusti do OKP prevlada. "Iako je bilo teško da se osećam dobro što imam takav defekt mozga. nije razumela svoje apsurdne akcije sve dok nije saznala da ima OKP. ali su jednom bili blizu raskida veze zbog njenog stolnog i besmislenog upitkivanja Gaja: Šta je jeo tog dana? Sa kim je izlazio kao tinejdžer? Kako je ona izgledala? Kuda ju je vodio? Bez ikakvog razloga bi ga stalno iznova ispitivala da li npr. Anticipaciia joj pomaže. pomenuo u prolazu kako misli do Tiegs dobro izgleda. gleda razne magazine sa devojkama ili da nije previše pio. Ana je reagovala sa pomešanim osećanjima. Ana je postala opsesivna u vezi devojke Čeril Tiegs. je dobila dijagnozu od terapeuta da su sumnje i dileme oko njenog mladića samo" Froidovska opsesija oko grudi njene majke". i odjedanput pomislila "Šta ako je moj muž homoseksualac?". Ona bi stalno čistila kuću. "Ako zaista prihvatite OKP. Sad. zna: "Sve će do završi zagađeno u mojim mislima. Sada. Ana nalazi aspekt Zen-budizma na putu ko celokupnoj svesnosti uma u odnosu no OKP.

Džil je uvek birala da zove iz onih hotela koji su imali odeljenje za zdravlie. 'Preimenuj to kao OKP. Ponekad. To je onda. onda deset ljudi. tako da su mi 'zagađeni' postojali čitavi gradovi i države. s tim što sam mogla da Preimenujem tu stvar". "Sediš tako i misliš 'Hej drugi ljudi su napolju. Njena opsesija je počela sa jednom pradavnicam koja je bila "zagađena". a onda cela država". Džil i njene dve ćerke tinejdžerke su u to vreme živele u Severnoj Karolini. Često je za Džil Preimenovanje dovoljno: Ona duboko uzdahne. I znala je da je ludost što provodi svoje dane ribajući. . Ako dopusti svome OKP-u da ide po svom. o njen OKP se pogoršavao i kišno vreme ju je još više guralo u depresiju. morala je da skine sve ornamente i figurice sa jelke i stavi ih u činije sa alkoholom. ili trljajući alkoholom. obavila bi peškir oko sebe i otišla u hol gde bi platila razgovor. istuširala se barem četiri puta. Njen kompromis može biti jedno tuširanje. uradiću nešto. Mnogo smo se selili zbog moje bolesti". podove. očisti ceo stan alkoholom i istušira se. 'Ako se suočite sa tim odmah. "lekovi su bili samo kao hladne tablete. kad je stepen anksioznosti toliko visok činilo da ovako rezonuje: "Sigurno je da mogu da budem slobodna od OKP-a ako ne uradim prisilu. Radiću na nečemu malo napornije. kaže. umesto pet.sada su i one postale "zagađene". U to vreme Džil je počela da pravi i asocijacije sa bilo kakvim službenim dokumentom.koji su ionako bili čisti. sa Četiri Koraka kao pomagalom. "Prvi zadatak u terapiji ponašanja je da prihvatim da imam OKP. bilo šta". ona ne može do objasni: "Zagadila sam tako moje roditelje. i da se zbog toga osećam bedno". To postaje navika i vi nastavljate da je izvršavate i postaje sve gore i gore". pa je ovo postalo nezgodno. Nije mogla ni da dotakne potvrdu regristracije svojih kola. uživaju i rade. Pošto je otkrila da su je devojčice lagole o tome gde su bile i što su radile.zidove. Počinje od jedne zagađene osobe. i morala som da se selim. dosta vremena i dosta srčanih bolova. onda bi telefonski aparat postajao zagađen i ona bi morala da "alkoholira" ceo stan (tako je ono nazivala čišćenje alkoholom). Nadala sam se da niko neće primetiti da nisam imala kupaći kostim ispod peškira". ili da ode u bilo koju vladinu ustanovu. sipavši alkohol na njih. morala je da dođe kući. moju sestru i moju braću i nisam moglo da ih vidim šesnaest godina". i ne bi bila primorana da izbaci sve stvari iz svojih kola. ona predlaže. ili jednom drugom. Povremeno. onda neće doći do toga da provodite sate u toku dana boreći se s tim". Džil još uvek ima prisilne potrebe da se tušira previše.sa "Lysol-om". pomoglo je smanjivši bol. ostavila bi svu svoju odeću u ormančiću. "Pravite te male korake". . odmah'. Ona je razvila proceduru kojom bi izbegla zagađenje kod bi zvala svoje ćerke. a ti si ovde i čistiš tu zamišljenu prljavštinu !'' Ipak. onu kojom je držala slušalicu i moralo je da se tušira pet puta da bi se toga otarasila. Ako bi na primer dobila saobraćajnu kaznu. u njenom susedstvu. ali nije napravilo stvarno poboljšanje". Džil nikad nije moglo da objasni kako ili zašto bi neki predmet postao zagađen. bar za izvesno vreme. Osećala bi kao da neka zamišljeno grudva prljavštine ide uz njenu ruku. ali je Uglavnom prevazišla svoje strahove od zagađenja i strah od smrti vezan za njih. onda se pravi lavina. ona bi popustila pred jakim prisilnim potrebama da čisti ili pere. ali bih mogla da dobijem srčani udar ako sebe stalno stavljam pod sav taj stres. Bilo joj je lakše da čisti i tako otera te strašne osećaje od sebe. mnogo godina ranije. kaže Džil. Smeje se dok se seća: "Mnogi biznismeni bi došli i buljili u mene. Tako da sad pokušavam da budem blaža prema sebi i osećam se dobro. "Toliko se toga u mom životu izmenilo. kako ona to tumači. Čak bi morala da opere i mačku i otvori usisivač.a one su to rodile da bi izbegle glupi ritual koji se od njih tražio ako su govorile istinu . U toku cele jedne godine izašla je iz kuće samo da kupi namirnice i čak je za to išla do kupuje u samo jednoj određenoj prodavnici za koju je odlučila da je još uvek "čista". nije mogla da prestane. deo po deo. oprala kosu i obukla. dok je terapija ponašanja to uradila. Pre nego što je počela sa samousmeravaiućom terapijom. Ako bi kojim slučajem neko od njih nazvao telefonom. Pošto bi završila razgovor sa devojčicama. poštedela bih sebe dosta nerviranja. "jer ako popustite pred tim. Pošla bi u klub za zdravlje. jedan korak u prošlost. Džil je uzimala lekove. pa je odlučila da se odveze do Floride i potraži neko nezagađeno mesto za život. a da bi bila sigurna da su dobro. opusti se i napadna potreba nestaje. redovno bi se zaustavliala da telefonira. Ako se zaista ne osećam dobro. Ako bi to bilo vreme Božića. Ostavila je devoike kod prijatelja privremeno. "Ovo je narastalo. u vreme stresa oko razvoda. plafone . 'Ali". kako se seća: "pluća su me bolela od udisanja isparenja'' . Isto tako. naučila je: "To je kao da dajete tome više poverenja. pa onda deset prodavniea. "Da sam znala za tehniku Četiri Koraka pre toliko godina. Ovako bi izbegla do "zagadi" svoju odeću i sebe. oprala bi telefon sa sapunom i vodom.

• I dok mozak počinje ispravno da menja brzine. će vremenom učiniti da se vaš menjač otkoči. • Promena vašeg ponašanja u reagovanju na neprijatna osećanja i pomeranje ka korisnim i konstruktivnim ponašanjima. njegovo kolo za detekciju grešaka pogrešno alarmira. neprijatna osećanja polako nestaju i postaju lakša za kontrolu.Važne tačke da se upamte • • • Korak 2 je Ponovno Određivanje i Pripisivanje Ponovno određivanje i pripisivanje odgovara na sledeća pitanja: "Zašto mi ove misli i prisilne potrebe stalno dosađuju? Zašto ne nestaju? Odgovor je: Zbog medicinskog stanja zvanog OKP • OKP je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu koja rezultira uneispravnom funkcionisanju promene "brzina" u mozgu: Mozak se "zog lovi u brzini" • Zbog toga što je mozak zaglavljen u brzini. . Ovo uzrokuje veoma neprijatna osećanja.

manje ćeš da napreduješ.3 Korak 3 : Refokusiranje ''To nam neće doneti samo naša želja'' Korak 1. Ja volim da ispričam priču o kameleonu i terapeutu. REFOKUSIRANJE Korak 4. Vaš mozak počinje lakše da se prebacuje sa jednog ponašanja na drugo. To je zato što vaš mozak počinje efikasnije da funkcioniše. Kad to uradite. to vam je lakše da to radite. Preimenovanje Korak 2. Ključ refokusiranja je da pređete na drugu aktivnost .revalorizovanje Korak 3. Što više vežbate Refokusiranje. Zašto se ne bi sad ponovo vratio na zelenu pozadinu?" .: Refokusiranje je korak koji vam govori šta da uradite u pokušaju da prevaziđete te prinudne potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji. moraš da se smiriš. Daje vam instrukcije da zaobiđete te napadne problematične misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na neku korisnu konstruktivnu aktivnost koja vam pruža zadovoljstvo kao što je baštovanstvo ili igranje kompjuterske igre. Što više brineš o menjanju boje. Terapeut kaže nesrećnom kameleonu: "Slušaj.ponašanje. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. popravljate pokvareni menjač u svom mozgu. da bih slikovitije prikazao uzaludnost pokušaja da se samo mišlju oteraju simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja. Ponovno vrednovanje .

i Ponovnim Određivanjem ih prepoznati kao problem veza u vašem mozgu. svrsishodno ponašanje. Ključni princip u samousmeravajućoj terapiji ponašanja za OKP je ovo: Ne računa se to što osećate. Ne pokušavajte da oterate OKP kroz neko magijsko razumevanje šta to predstavlja i šta znači. saznaćete da se OKP-potrebe menjaju i imaju tendenciju slabljenja posle izvesnog vremena. manja je šansa da ćete uspeti. granice vaše snage mogu da dozvole samo pet minuta. visine i mraka. Onda je Ponovo Odredite i postavite krivicu tačno tamo gde i pripada. Vi se pomerite u stranu. (Takođe je tačno da lekovi doprinose da OKP brže nestaje.Vi se refokusirate na drugo ponašanje. Ne možete sve da uradite odjedanput. treba iskoristiti njegovu glupost. Sada ste spremni da zaobiđete te misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na drugo. je veoma jak. U početku terapije izgleda da fizička aktivnost mnogo pomaže. vi imate jednu očiglednu prednost: OKP ima tendenciju da bude veoma glup. destruktivno zaokupljeni dosadnim mislima i prisilama koje su napale vaš um. on će vas odmah oboriti. Umesto toga vi ćete svesno Preimenovati te besmislene misli u OKP. Petnaest minuta je samo grubo ukazivanje na pravi put. Prvo .To može biti fizička aktivnost. (Nemojmo zaboraviti onog profesora Galahera i njegovog jadnog pacijenta sa svojim strahovima od zmija. u Prvom poglavlju). Podsetite se: "Ovo nisam ja. jači od snage vašeg uma i ne možete ga lako oterati. ALI SIGURNO Nemojte da sad skočite i pokušate nekom mahnitom non-stop aktivnošću da odbacite sve dosadne misli odjedanput. umesto da izvršavate neki bezvezan ritual u vašoj reakciji na opsesivnu misao koja se pojavila u vašem mozgu. pletete.Vaš protivnik. Najzad. Kad to uradite. Što više brinete o pokušajima da oterate neke budalaste i dosadne ideje iz vaše glave. Zato. kuvate. Odmaknete se od umivaonika i odete bez pranja ruku i uradite nešto korisno što vas čini zadovoljnim. opsesija. kao što je odlazak u šetnju. ako stanete baš ispred ovog glupog ali moćnog protivnika. Sad. vi ćete dići ruke.Kod OKP pacijenta problem je isti. nazovite je onim što jeste. pogledati Deveto poglavlje). i OKP pobeđuje. Onda se Refokusirate. Ovo je petnaestominutno pravilo .Preimenujte je. polako i sigurno pobeđujete u trci. To je besplodna - . i nećete delati prema tim mislima i prisilnim potrebama. kada se nije delalo prema njima. Ali.Važna stvar je da bar za tih pet minuta nećete sedeti. Bolje je da radite postepeno. Ovo je Refokusiranje. Možete da slušate muziku. Cilj je da ovo radite barem petnaest minuta. Verovatno i najkritičnija stvar koju treba da uradite u vreme napada OKP-a je da se refokusirate na drugo ponašanje. U početku. dok vi sledite petnaestominutno pravilo. već to što uradite. Zaključak o Refokusiranju u jednoj rečenici glasi: Uradi nešto drugo . Ali važno je zapamtiti da izaberete bilo koju aktivnost. Recimo da imate opsesiju oko zagađenja i da misao od koje strepimo dolazi ponovo: "Moram da operem ruke". Šta time hoću da kažem? Evo kako može da se gleda na to : Refokusiranje je kao učenje borilačke veštine. neki ručni rad ili ubacivanje nekoliko koševa. Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje vam pomaže da se malo priberete i da budete spremni da svoje misli odvojite od OKP-a i postavite ih ponovo u realnost. ostavite OKPmisao tamo. ovo je OKP". Jedino što OKP može pametno da uradi je da đavolski postavi dilemu našem umu. igrate kompjutersku igru ili da zalivate omiljeno cveće. POLAKO. i to mora biti nešto u čemu uživate. i zaobilazite je tako što ćete vaš um zaposliti drugim poslom koji je prijatniji i svrsishodniji. OKP.

Samo ćete postati demoralisani. Ako bi to bio slučaj garantovano ćete biti gubitnik. Nisam još video nekog ko je dostigao ovakav nivo duševne rešenosti a da nije uspeo da napravi napredak. bukvalno utučeni iznutra. ne dosađuje mi baš mnogo. Razvićete snažan um. Dok se učite ovladavanju nad svojim strahovima.. Kad ne obraćate nikakvu pažnju na prinudnu prisilnu potrebu. kad se fokusirate na zaobilazak OKP-a. to se obično tada pojavi pred nama. Kada to uradite. Za to vreme radite nešto što vam pruža zadovoljstvo. dogodiće se posle izvesnog vremena. Na drugoj strani.Vi ne možete da učinite skoro ništa kako bi jednostavno oterali strašno osećanje. ne meša se više sa vašom efikasnošću na poslu niti sa vašim ličnim prijateljstvima i ne traži više vašu stalnu pažnju. vaše posmatračke moći će se povećati. To se ne događa u prvom pokušaju. sposobnost da se zaobiđe OKP je moćno oružje. Daj da uradim nešto drugo". ako samo sedite i ponavljate: "Moram da se osećam bolje''.taj posmatrajući glas razuma u vama.u suštini na isti način na koji lekovi menjaju hemiju mozga. Treba da budete aktivni. Vi popravljate pokvaren sistem za prečišćavanje u mozgu i pokrećete automatsku transmisiju u nukleus-kaudatusu da ponovo proradi. Ali ne toliko. Primećujem razliku". Kad to radite. Tako da posle jednog uspešnog petnaestominutnog čekanja možete da procenite situaciju i odlučite: "Hmm . I mogu da garantujem da ovo možete sami da uradite. Kad se pojave te prinudne potrebe. još uvek mi dosađuje. moja definicija poboljšanja je dostizanje tačke kad OKP mnogo manje utiče na vaš svakodnevni život. Refokusiranjem i promenom ponašanja vi menjate te zarđale brzine u vašem mozgu i odupire te se prisilama na inteligentan način. Ljudi koji mogu ovo da urade. Vi nećete dopustiti da te misli i osećanja određuju šta radite. umesto bola. uvek napreduju. vi u stvari povećavate šansu da one (opsesivne misli i kompulsije ) zaista i nestanu. Dosledna primena Nepristrasnog Posmatrača je ono najbolje za duševnu snagu. iako je misao ili osećaj OKP-a još tu. kad vas sve manje tera da radite stvari zbog kojih se kajete. ona počinje polako da nestaje. popravljate način na koji vaš mozak radi. sad znate da nije toliko važno šta osećate već šta uradite. Budite strpljivi. Sačekaću sledećih petnaest minuta".. AKO RADITE. Iako OKP još uvek može da pokuša da se prikrade učini vaš život mučnim.kako bi rekli: "A to! To je OKP. zapravo menjate način na koji vaš mozak radi . ne možete biti pasivni. koga je briga da li će nestati ili ne? Ja ću da uradim nešto konstruktivno". Kad sebi kažete: " Hej. Ključ refokusiranja je da morate da pređete na drugo ponašanje. Refokusiranje je u centru samousmerava juće saznajne terapije ponašanja. Kako su naša istražiivanja na UCLA-i pokazala. Kako su naša istraživanja na UCLA-i pokazala. Menjajući svoje ponašanje. takođe poboljšavate način na koji funkcioniše vaš mozak. Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača . nećete menjati vaš mozak i nećete imati poboljšanja. POBEĐUJETE Kako ja zapravo definišem "poboljšanje"? Pošto je OKP hronična bolest. prinudne potrebe počinju polako da se smanjuju jer radite na prameni hemije vašeg mozga. isto kao što ne možete ništa da uradite što bi zaustavilo alarm koji je greškom proradio na nekim kolima. um koji će biti osetljiv na naizgled nevidljive promene i sposoban da vidi rezultate tih promena. Isti princip važi i kod borbe protiv simptoma OKP-a. Jedna od velikih ironija života je da kada nam nije stalo da dobijemo nešto u životu. počinjete u sebi da se osećate prijatnije zbog toga što vaš mozak počinje bolje da radi.borba. .Vaš poklič u ovoj borbi nikad ne srne biti: "Moram da se otarasim ovog osećanja". Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i. Po isteku ovog vremena možda ćete reći: "Dobro. pokušajte da sačekate bar petnaest minuta da ništa ne radite i ne reagujete na njih. Morate to zaobići. Kad prebacujete brzine za aktivnosti-ponašanja. nećete promeniti vaše ponašanje.

Preimenuj. U Bibliji. Pored biološkog aspekta prevazilaženja OKP-a. počinjete da pravite pozitivne promene u radu vašeg frontalnog korteksa. Refokusiraj i Ponovo vrednuj . dok gledate kako se lista uspeha povećava. Čak i ako postoji skoro neprimetna promena u intenzitetu . počeće da se hladi. kao reakcije na njih. Vi ste onaj koji odlučuje da li ćete da slušate te bezvezne poruke i radite prema njima. Zašto je ovo važno? Pa iz dva razloga.sebe učite prevenciji reagovanja. čak i ako je to samo minut-dva. Otkrićete da što više primenjujete korake . tako ćeš i . držanje zapisa na papiru će vam pomoći da čvršće smestite ta ponašanja u vašem umu. samo recite sebi da je OKP pobedio u ovoj rundi i zakunite se da ćete sledeći put raditi na tome da ignorišete umivaonik ili vrata. nije uvek lako da se setimo koja je od naših aktivnosti pri Refokusiranju. ali to ne znači da vi morate da perete. BELEŽENJE VAŠEG DUHOVNOG USPEHA Važno je da imate dnevnik ili svesku u koju zapisujete vaš uspeh u Refokusiranju. To je važno otkriće u relaciji um. tu je i duhovni aspekt. sve više i više. Kako poseješ.duže ćete biti u stanju da se izlažete tim strašnim mislima i prisilnim potrebama a da ne izvršavate prisilne radnje i rituale. Tipično je da osoba sa OKP-em ima potrebe da izvršava kompulsivna ponašanja-prisilne radnje mnogo puta u toku dana. Popustio sam. Isto se odnosi i na održavanje aktivno uključenog Nepristrasnog Posmatrača. čak i ako izvršavate prisilu u isto vreme. (Sećate li se onih fotografija na koricama knjige?) Učeći da odlažete akciju povodom opsesivne misli za petnaest minuta .što se često dešava . U žaru borbe protiv kompulsivne potrebe. U redu je da u početku napravite fizičko odstojanje od umivaonika ili vrata. Izlazi da ako odbijete da poslušate i perete. Samo shvatanje da je ovo terapija ponašanja. Bože. Ponovo Odredi. kao što je nekad to smatrano za neophodno. To može biti obična mala beležnica koju stavljate u džep ili tašnu. Bog ne može biti zavaran. Ali ako odbijete da slušate. ne znači da morate da to slušate. a ne prefrontalni korteks.Samo zato što je vaš prefrontalni korteks zaglavljen i šalje va pogrešne poruke. Prefrontaini korteks vam može reći: "Peri!''. Ovo je zaista samousmeravajuća terapija u tom smislu da ste sami sebi terapeut.mozak. pokušajte da se Refokusirate na neki prijatan i koristan posao. (nije pranje ruku nego izvršavanje prisilne radnje-kompulsije). oko kojeg je naš tim sa UCLA-e izgradio metodu U Četiri Koraka. Mnogi naučnici i filozofi su bili skloni da kažu "Ako prefrontaini korteks kaže da. Ali ne ide . se kaže: "Nemojte se zavaravati. Ne morate da provedete sate na terapiji sa doktorima. da ne biste ponovo proveravali bravu. U početku ćete morati da se veoma brzo udaljite od umivaonika da ne bi popustili i prali ruke ponovo ili da se brzo udaljite od vrata. Ako uradite kompulsiju. u Knjizi Galicija.naučili ste da možete da kontrolišete vaše ponašanje u reagovanju na OKP misao.osim ako vi ne odlučite da ide. Ja sam užasan(a) Ja sam gubitni(ca)k. Koliko god vremena možete da izdvojite od trenutka dobijanja te prisilne potrebe i vaše akcije povodom nje je vreme koje je dobro iskorišćeno. Nikad neću napredovati". kao što znamo. Ali nikad ne recite sebi: "O. Štaviše. Vaš dnevnik vam takođe može pomoći pri izgradnji samopouzdanja.ili čak samo pet minuta . bila najefikasnija. Na kraju ovog perioda važno je da ponovo procenite dosadnu potrebu i napravite mentalnu zabelešku o bilo kakvoj promeni u jačini potrebe za vreme dok ste bili u stanju daje držite po strani. sprečava vas da uzmete prisilno ponašanje zdravo za gotovo. Naravno da uvek možete dobiti dodatnu pomoć i podršku. prefrontlini korteks će postajati sve više zagrejan. onda to ide". Prefrontaini korteks će vam reći: "Peri ovo! Proveri ono!"Ako slušate sve ovo.

terapiju bIanko tabletama. Oni mogu da opišu do sitnih detalja nesrećna osećanja i napadne potrebe i bedu i muke koje im ta osećanja uzrokuju. Moji pacijenti ovde opet imaju tendenciju da budu kreativni. Jedan čovek se veoma bojao od brijanja. Niko ne može da uradi ovaj posao za vas. Ovde su na delu i sledeći faktori. Kroz istraživanja OKP-a smo dosta naučili o međusobnoj vezi načina rada mozga i onoga što se događa u umu čoveka. i iz medicinskih razloga a i zbog same fascinantnosti predmeta. a kako posle tretmana. generalno manje od deset procenata pacijenata pokazuje napredak kada im se daju bIanko tablete. Rezultat je da su i njegovo lice i um postali veoma čisti! VEZA UM . kad sami džogirate. Za učenje Četiri Koraka. Ali kod osoba sa OKP-em. On sad može da koristi brijanje kao aktivnost Refokusiranja.sve dok vam to pruža neko zadovoljstvo (ovo nije negiranje činjenice da je solo-džogiranje korisno za mnoge ljude). Ja nastavljam da uživam radeći na istraživanju OKP-a i njegovih uzroka. možemo da poboljšamo naše razumevanje odnosa između toga što se događa u mozgu i unutarnjih osećanja i deša vanja kod te osobe.žnjeti". ta aktivnost će vam manje skrenuti pažnju sa vaših opsesivnih i kompulsivnih misli nego dobra partija bridža. Vi možete da menjate svoj mozak. koji veoma cene pomoć koja im se pruža. Imao je strah od samopovređivanja prilikom brijanja. Refokusiranje pomaže kod obnavljanja te energije. ovakva intenzivnost je dobar adut. Pošto znamo dobar deo onoga što se događa u mozgu osobe sa OKP-em. Uglavnom iz tog razloga što je rad sa ljudima koji imaju OKP veoma zahvalan. ljudi sa OKP-em imaju i tendenciju da ostanu bez energije. ništa se ne dešava ili se simptomi pogoršavaju. Kad se ljudi previše fokusiraju na to kako se osećaju. strahujući od neke vrste kazne što je imao opscene opsesivne misli. Za razliku od onih ljudi koji boluju od raznih drugih psihijatrijskih bolesti. . istrošeni od onoga što oni vide kao beznadežnu borbu protiv đavolske bolesti. Kao rezultat ovoga mi imamo prilično dobru sliku o tome šta se događa u duši osobe koja ima te prisilne potrebe da pere ili proverava. i videćete zašto istraživanje OKP-a može toliko da obećava kad je u pitanju veza između uma i mozga. Ali morate prvo da posejete da bi ste požnjeli rezultate. Čak i kod šizofrenije i depresije. razumevanje koje se pojavljuje o nekim elemen tarnim problemima u mozgu koji uzrokuju OKP. Jedna žena iz moje grupe za terapiju OKP-a je rekla: " Šta god da radim je ozbiljno. ljudi sa OKP-em mogu veoma jasno da objasne šta osećaju i šta im dosađuje. kad god se takve misli pojave. kad se ljudima daju tablete za koje oni misle da im pomažu postoji dobar broj onih kod kojih zapravo dolazi do poboljšanja za kratko vreme. kapacitet ljudi sa OKP-em da usmeno iznesu kako se iznutra osećaju. čak i ako je to biranje pahuljica za doručak". iskreni i veoma intenzivni. Razumevanje veze između onoga što mozak radi i unutrašnjeg života osobe je veoma važno. Postavite sva ova otkrića zajedno. Izgleda da je tako Bog izgradio i ljudski sistem. Kao što je jasno dokumentovano da se mozak menja kad ljudi sa OKP-em naprave napredak. ili nešto drugo. ili čak rešavanje nekog poslovnog problema. tako je istina i da oni mogu tačno da predstave kako su mislili i osećali se pre. Najbolje Aktivnosti za Refokusiranje iziskuju jaku koncentraciju i strategiju i obično uključuju i druge ljude. i zagonetna či njenica da ljudi sa OKP-em za razliku od svih drugih ljudi sa dru gim psihijatrijskim bolestima najslabije reaguju na plasebo terapiju . već su i skloni da budu kreativni.MOZAK Istraživanje OKP-a je stimulativno za intelekt. oni ne urade šta treba da bi se oslobodili OKP-a. tako da kad se ništa aktivno ne preduzme da se savlada njihova bolest. Na primer. Oni su ne samo vredni ljudi. Na drugoj strani.

ispravnija ponašanja. sutra ću da prestanem da ih radim". Eto. ".radite nešto drugo. šta to znači?" Da budemo pošteni. i nukleus-kaudatus ne prebacuje brzine. po duševnog života ličnosti. pošto ćete unapred znati šta ćete raditi). Ali pošto ste bili konzistentni u radu u samousmera vajućoj terapiji ponašanja. cingulatni girus. Oni zasigurno čine da neprijatni simptomi brže oslabe. Vi znate da niste zagađeni zbog tog "susreta" sa misterioznim čovekom. cingulat girus koji je direktno vezan za vaš stomak i srce vam daje osećaj da će se nešto strašno dogoditi ako . ta poznata nam trojka . kod lečenja OKP-a lekovi kod mnogih ljudi olakšavaju učenje metode Četiri Koraka. bićete uglavnom u stanju da to ignorišete i radite svoj posao. Znaćete šta se zaista događa i prestaćete da reagujate kao marioneta. Može biti mudrije da počnete sa onim koje vam stvara najmanje stresa. dobro. osećanje je toliko jako da ste skloni da ga prihvatite. a šta kiselo". duboko u sebi vi znate da to ne znači ništa. krzno i kožu na kompulsivan i destruktivan način - .. Kad shvatite da to osećanje nema neko dublje značenje i da je to samo lažna uzbuna. Prefrontaini korteks vam šalje poruke da nešto nije u redu. Ono što ne biste hteli odmah da uradite je da kažete: "Znaš onih dve stotine kompulsivnih ponašanja koja imam.prefrontaini korteks. otkrićete da možete to da radite sa sve manje i manje lekova.Sve ovo se nadovezuje na moćne izvore informacija o vezi između mozga. Lekovi su u redu.Vaš Nepristrasni Posmatrač će održavati vašu vezu sa realnošću. I to je dobro. a pacijent čeka da mu se stanje poboljša.. našanja i OSTANITE AKTIVNI Ja čvrsto verujem da je dopuštanje ili ohrabrivanje pacijenata da budu pasivni problem u velikom delu moderne medicine. I psi mogu da dobiju poremećaj koji uzrokuje da počnu da ližu svoje šape. neku vrstu merila za stres. Bože. ono je zeleno". besmislena ponašanja i pređete na druga. i reći će vam: "Ovo je dobro. Osnovni uslov je da što manje radite kompulsivna ponašanja i sve manje obraćate pažnju na opsesivne misli i radite zaobilazeći ih . (Još bolje ako ste anticipirali i planirali unapred. kako bi vam omogućio da ostavite ponavljajuća. Osoba ide doktoru i on radi ono što doktor obično radi. Promenite brzinu i menjate ponašanje . trošićete svoje vreme gunđajući i pitajući se:"Da li me je onaj dotakao? Verovatno se očešao o mene dok nisam gledao. i nukleus-kaudatus su se združili protiv vas. Kao član ljudskog roda vi imate malu prednost na startu. Napravite spisak. - ŠTA TO ZNAČI: NIŠTA Ali ako uzmete OKP poruke zdravo za gotovo. Ali kad jedanput počnete da primenjujete Četiri Koraka. Uradite prvo ono što je najlakše. Naš UCLA-metod lečenja uči ljude šta mogu da urade kako bi sebi pomogli. Ali bez Četiri Koraka kao oruđa kojim se uveravate. Isto kao što vam vaš jezik kaže "šta je slatko. ili vam vaše oči govore "To je crveno. (Pogledaj Osmo poglavlje: Četiri Koraka i tradicionalni prilaz terapiji ponašanja). Uzmite jedno i pokušajte da sačekate petnaest minuta pre nego što reagujete na njegove luckaste naredbe. nećete više reagovati na te pogrešne poruke automatski i bez ramišijanja. ako se koriste da pomognu ljudima da sami sebi pomognu (teorija gumenog kotura).misli i prisilne potrebe će sve brže bledeti i nestajati. Pogledaćete sebe i bićete u stanju da se upitate:" Šta je ovo osećanje?" Odgovor? To je Zaključanost-Blokiranost mozga. dok primenjujete petnaestomi nutno pravilo. a to nije". ako mislite da će vam pomoći.

da koristimo našeg Nepristrasnog Posmatrača. Više nećete moći da se držite vaše zamišljene štoperice. Kod Refokusiranja u početku je i minut napredak. zaista nije teško razumeti. Za osobu sa OKP-em. . Refokusiraj. Mi kao ljudska bića imamo kapacitet da posmatramo svoja sopstvena ponašanja. Onda bi trebalo da zabeležite uspeh u svoj dnevnik terapije ponašanja. Za komandama svog aviona on je svoju pažnju Refokusirao od OKP-a ka aktivnosti koja je zahtevala potpunu koncentraciju. Naši pacijenti na UCLA-i su razvili svoje sopstvene tehnike kojima sebe sprečavaju da izvršavaju svoje kompulsije . Hjuz nije mnogo mislio na taj način o pilotiranju. Jedan mladi čovek pukne prstima obe ruke. Za svakih petnaest minuta koliko bi se uzdržala od kopkanja svoje kože. što bi radila kako bi se oslobodila od zamišljenih defekata i mana na koži. davala je sebi dvadeset pet centi za novu odeću. U avionu. Promenićete način na koji vaš mozak radi. imajte na umu da će vam se na kraju sve to vratiti vrednim rezultatom. Letenje je bilo neka vrsta terapije ponašanja za Hjuza. Moraćete da povećate vaš stepen tolerancije na neprijatno osećanje. Kako vreme prolazi. ali je sav bio obuzet strahom od doticanja kvake na vratima za koju je zamislio da je zagađena.Veoma je dobra ideja da sebi obećate neku nagradukartu za pozorište ili sladoled.doći ćete do saznanja i shvatanja da ceo vaš život ne zavisi od kontrolisanja tih strašnih i napadnih osećanja.prisile. i da se vaš svet neće srušiti samo zato što vaš OKP ne nestaje. Vi uradite što god je delotvorno za vas.to je samo tvoj pseći dermatitis. pilot sve kontoliše. Ali ne možete svom psu reći: "To nisi ti . To je uzrokovano prinudnim potrebama iz tvog mozga. sve više ćete imati zadovoljstvo da regularno vežbate U Četiri Koraka. Za kratko vreme osećanje straha nije moguće više kontolisati. Ali posle nekoliko nedelja moraćete da otvorite novu kovertu. da povećamo našu celokupnu svesnost uma i da pravimo osmišljene odluke kako ćemo da vrednujemo i reagujemo na te signale koje nam šalje naš mozak. Time što Refokusirate i radite zaobilazeći vaš OKP prihvatajući ga kao ono što i jeste. njegovi prijatelji su bili totalno zbunjeni ovim ponašanjem. ODBACIVANJE TIH ANKSIOZNOSTI Aktivnost koja iziskuje vašu punu pažnju je odličan način da sebe okrenete od simptoma OKPa. Idi i kopaj u dvorištu". U to vreme. Jedna žena se udari blago po licu nekoliko puta. verovatno zbog pogrešnog alarmiranja u singulate -žirusu (cingulate-gyrus). stanjem bliskom OKP-u. ali ako ovo analiziramo u kontekstu onoga što sad znamo o OKP-u. koja je nameštena na pet ili deset minuta. je najzad odlučila da neće više da živi sa zadimljenim svetlima u stanu i sa novinama koja su pokrivala ogledala.ako uspete da sačekate barem petnaest minuta pre nego što uradite bilo šta u vezi vaše opsesivne misli. ali se može zaobići pa se na taj način može kontrolisati. Ovo je teritorija borbenog pilota. Dok je kvaka na vratima kod njega uzrokovala morbidan strah od smrti. kako bi sebe sprečila od stalnog čeprkanja i kopkanja svoje kože. Jedna žena koja se već mnogo godina borila sa poremećajem telesne dismorfije.stanje za koje je Dr Džudit Rapaport iz Nacionalnog Instiuta za Zdravlje otkrila da može biti lečeno istim lekovima koji se koriste i za lečenje OKP-a. Mnogi ljudi uvide da je beleženje svog napretka najveća nagrada. a ne smatrajući ga nečim što nije . pa nije imao nikakav strah od letenja. Pomoglo je. Verovatno je to ono što je Hauard Hjuz radio kad je vozio svoj avion. kod njega nije postojala slična asocijacija između aviona i bilo kakve zagađenosti. dodirivanje zagađene kvake može da uzrokuje strašnu pomisao da je katastrofa neizbežna. Kad postane zaista teško i kad posao Refokusiranja optereti vašu moć volje.

kao delu njegove stalne (biobiheviora1ne) terapije ponašanja. Improvizuješ. On nalazi da su za njega fizičke vežbe veoma korisne za zaobilaženje njegovih OKP. Znate.. Sa najboljim narnerama. Ranije je mogao da čita veoma malo jer bi ga prekidali simptomi OKP-a tako da je morao da iznova čita istu stranicu. je kao rad na domaćem zadatku. koristite svoj mozak i izvučete . U isto vreme hoću da budem realan. uzimam ga pod kontrolu. I uopšte se ne oseća slično OKP-u. ali u suštini primenjuju osnovni metod.misli". se seća kad sam mu dao igricu za prste. Stalno izmišljaš vežbe koje će ti pomoći da sebi pomogneš". Ali stalno želim da radim da se tome približim. ne morate da mislite: 'Sada moram da uradim Prvi Korak' . već samo da radim i postignem nešto što mogu i da shvatim da me moja anksioznost neće ubiti". Morate da se smirite. Za Majkla.mislim da je ovo dobro za mene da ja ne želim da radim ovaj posao. Uz terapiju ponašanja i sve većim saznanjem o torne šta je zapravo OKP. Kako se njegovo stanje sa OKP-em poboljšava.Važno mi je da nemam neke nerealne ciljeve. sad se priseća. kaže da mu je metoda Četiri Koraka dala disciplinu koja mu je bila potrebna. ali zapravo bez razmišljanja o Četiri Koraka kao metodi. "Ponekad". Sad shvatam da nešto u meni. Ustvari samo znaš da treba da uradiš nešto drugo. Sad shvatam da ne mogu da budem Majka Tereza. i osećaćeš se bolje sledećeg dana. to je dobro. i bolje ćeš se osećati sutra. Važna lekcija se može naučiti iz Majklovog iskustva kao terapeuta " Svaka ličnost mora da se bori protiv OKP-a na svoj sopstven način i svojom sopstvenom brzinom". on postaje optimističniji u pogledu dobijanja novog posla. Džek.' Četiri Koraka su bili kao priručnik za početnike. neki ljudi su prejako reagovali. njegova koncetracija postaje veoma intenzivna pa je u stanju da izvršava svoj stenografski posao jako dobro. nikad neće dopustiti svih 100 procenata uspeha. Ja skoro osećam kako nešto udara moj mozak. Umesto toga. Majkl. kaže Majkl. On je karticu uvek sa sobom nosio i hteo je da je pokaže onima koji su imali strah od pesticida kao jedan vid terapije izlaganja. Imaš na svom umu ono što imaš. U svojoj borbi protiv OKP-a. "Morate stalno da radite. Mislim da većina ljudi ovo nekako improvizuju tako da rade ono što je za njih delotvorno. Kada je stepen Majklove anksioznosti nizak. genetski faktor ili štagod da je. pa tako mogu da imam i više poslovnog uspeha" . Uradi to i sutra. Kraće rečeno. primena Četiri Koraka postane skoro automatska. Ovo je dobar savet kod raznih stepena tretmana u toku terapije ponašanja. u kojoj što više cimate čvršće vas steže..čoveka koji radi dezinsekciju. osećao bih se odlično. to je njegova budnost. "Naučio sam da sebi kažem: 'Uradi ovo danas. ovo je biohemijski problem'.Vremenom. On je doduše ostavio ideju koju je ranije imao da je njegova prvenstvena misija da pomaže drugima u grupi koji još nisu dostigli njegov nivo uspeha. Ljudi kažu: "A. koji je savladao svoj problem pranja ruku. Kad bih mogao da igram košarku dvadeset četiri časa dnevno. redovni nedeljni dolazak na terapijsku grupu za OKP na UCLA-i. Ne moraš da imaš i ime za to. već da radim nešto u čemu uživam" . bilo da je to biohemijski. on je jedanput doneo vizit-karticu eksterminatora. ali uvek pokušavaš da napreduješ. "Refokusiranje je kao izbacivanje misli iz mog mozga. To je jedini način da pređete iznad 70 procenata. ali on sad čita nezasito i uči nove stvari: "Sad mogu da pročitam više knjiga za mesec dana nego nekad za godinu dana." Ali moj odgovor je . I ne morate da mislite 'U redu. Oseća se kao nešto dobro". Ja sad praktikujem Četiri Koraka. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. Nikad mi ne bi bilo loše". i onda ga napušta. Majkl procenjuje da je oko 70 procenata uspeo. Rezonovao je da je ipak to kod njega uspelo. imaš pristojan posao i u stanju si da ga izvršavaš čak i sa tvojim OKP-em.

Nešto je moralo da se uradi. Moraš da promeniš ponašanje. Počnete da skupljate ove primere u listu slučajeva kad se ništa ne dogodi pošto ste ignorisali svoju opsesiju. Ponekad je Džeku bilo veoma teško da kaže da li je to što doživljava OKP ili ne."Ti nemaš apsolutnu kontrolu nad stvarima. Dok se priseća kaže da je njegov doktor postupao "kao da je pokušavao da istera virus iz mene". Naravno da sam isprva bio anksiozan. Imao sam i problem sa alkoholom. Dolazila je zima i ja nisam mogao da zamislim da ću opet imati suve i ispucale ruke. Džek je razumeo da mu lekovi uopše neće pomoći. su brige koji svi imaju. Piće bi od mene pravilo drugačiju osobu i ja nisam morao da se suočim sam sa sobom. Kad bih počeo da obraćam pažnju na njih. Naravno biti čist i štititi svoju imovinu. kad ih nisam prao. Nije znao kad treba da . doktor ga je savetovao: "Samo se čvrsto držite. Skloni ste da paničite i da počnete da gurate i vučete na pogrešnu stranu. ili da napravim neki napor da se promenim. ali ne smeš da dopustiš da se to otme kontroli. Odlazak na terapijske grupe je bio koristan jer je bilo teško odlaziti redovno na njih a ne pokazati neki nepredak. Pre nego što je tražio pomoć na UCLAi. Ovo je bilo teško jer je bilo mnogo strahova u vezi toga šta sve može da se dogodi nezaštićenoj imovini. Vi ne napuštate brod zbog toga što malo propušta vodu". kao što sam naučio u grupi. Količina proveravanja može da varira. Najzad. a ne na lekove. Džek se suočio sa činjenicama: "Više nisam imao mnogo izbora. morate da napustite kuću ili da se udaljite od automobila tako što ćete sebi govoriti da ste sve što je razumno uradili da bi ste ih zaštitili. "Počeo sam de se trudim da ne popustim pred mislima koje su mi govorile da su mi ruke prljave i da ću proširiti zarazu okolo. Morao sam da počnem da se oslanjam na sebe. Morate sebe da pohvalite za svaki i mali napredak. Treba da ostanete mirni i da primenite Četiri Koraka da otključate vaš mozak. počele bi da mi dosađuju. Ali počeo sam de se pitam da li je ovo vredno toga". Kad jedanput napravite napredak. Takođe sam pokušao i da smanjim preterano proveravanje kad bih napuštao kuću ili auto. Onda dođete do tačke kad morate sebe da uveravate da je sve u redu". Na kraju. što zavisi od stresa kroz koji prolaziš. shvatio je. Bio je opsednut odbacivanjem stvari za koje je mislio da mu neće više trebati. Kad se OKP zaista pogorša. sad je sve na tebi. njihova jačina bi se smanjivala. Ne možeš se osloniti na hemikalije da ti promene život". napadne misli. što više menjate vaše ponašanje i vaše misli se više menjaju". Ali povremeno. Sve što možeš da uradiš je da radiš što god bolje možeš. imao je strašne propratne efekte od lekova i nije mnogo napredovao u borbi sa svojim OKP-em. Rekao je sebi: "To ti je. nego da podnosim strepnju i strah koje bih imao da ih nisam prao.svoje prste. Na primer jedan simptom koji je čest za ljude sa OKP-em je da skupljaju beskorisne stvari. I kako je Džek sebe terao da sve manje vremena provodi proveravajući. Kad bi Džek zvao doktora telefonom da mu kaže da su mu lekovi davali užasne glavobolje. lakše ću to uraditi sledećeg puta. Tako da se ovo tačno slaže sa mojom ličnošću". ali da nemate osećaj da su i u redu. "Otkrio sam da kad sam ignorisao neprijatne. Nekoliko godina ranije Džek je prestao da podnosi alkohol. Džek je imao obrnut problem. Do tada sam mislio da je bolje da imam i takve ruke. ali se kasnije situacija otela iz ruku i to je postalo njegova glavna preokupacija. Za Džeka je održavanje smirenosti iziskivalo dosta upornosti. ohrabrite se da nastavite. Džek je bio na lečenju lekovima. Isto je kad vas uhvati OKP. ali sam onda otkrio da što duže ne popustim pred prisilom i vidim da se ništa loše ne događa. možete da buljite u vrata ili da vidite da je prozor zatvoren. i onda moraš da odlučiš kad si dovoljno uradio. Kaže: ''Ja imam takav karakter da bih više voleo da dođe neka velika sila i uradi sve za mene. Razlika je u tome da kod OKP-a ne znate kad treba da prestanete. U početku mu je bacanje pružalo zadovoljstvo. tako da ne izneverite i razočarate i druge u grupi.

Ako mislite da je OKP. Ovo je bilo kao agonija za njega jer je razvio opsesiju da je sos od paradjza zapravo krv. Interesantno je da je kad se pokvarila njena pisaća mašina uložila svestan napor da je ne odnese na popravku. to nije bio OKP. Sedećeš ovde kao normalna osoba. Kristofer se odmah suočio s tim. Za njen rođendan njena porodica je izašla u italijanski restoran na večeru. I nikad nije razvio prisilu pranja ruku! Pošto se rukovodio Nepristrasnim Posmatračem. kao i strašne bogohuine misii. Tad je zaključio da je to verovatno OKPsimptom. Za nekog ko je prestrašen od prljavštine. Pošto Kristofer radi u kuhinji. Brajan smatra ovu opsesiju "totalno bizarnorn" . i uraditi bilo šta. Posle izvesnog vremena. za samousmeravajuću terapiju. njegov prijatelj je procenio da bi se kiselina obrisala posle četiri okretaja točkova). Bio je u pravu. Neko vreme je govorio:" Razvio sam neku čudnovatu opsesiju da ako perem ruke više puta. fokusirao bi se na šetanje psa.'Rekla sam sebi: 'Ovo nije stvarno.prisilu". imao je jasnu sliku realnosti. Emi. Džek je bio u grupi tri godine i nastavio je da vežba samousmera vajuću terapiju. Nećeš sad ustati. Ali još uvek može . izradio je tehniku "bez besmista". mogla je da se Refokusira na rođendansku proslavu i da razgovara sa ostalim članovima porodice. ali nije. Kad bi se vratio kući nije sebi dopuštao da opere ruke sve dok ne bi otišao da radi. U samom ovom slučaju. (Inače. šetanje "prljavog" psa po "prljavim" ulicama jeste bilo izazov. Želela je da ustane i ode. OKP bi učinio da on sasvim prestane da pere ruke. Emi se uspaničila kad je domaćica restorana postavila njenu porodicu da sedi do izlaza za kelnere. to bi moglo da se razvije u kompulsiju. Jedan od njegovih zadataka u restoranu je bio da postavlja sos od paradajza na pizze. Ali nije imao izbora. seća se mo menta njene pobede nad opsesijom. Ovo je bilo nešto što je morao da radi svaki dan. otići tamo. Danas. Shvatila je da je boreći se protiv OKP-a sebi poklonila najbolji mogući rođendanski poklon. Danas on procenjuje da su se kod njega simptomi smanjiii za 90 procenata. opet je to samousmeravjuća terapija ponašanja." Pošto je to uradila. Zastao bi i uzeo nešto zemlje i prljavštine i protljao s tim svoje ruke. Kada bi njegovi susedi otišli na odmor zamolili bi ga da šeta njihovog psa. gde su jasno mogle da se vide beležnice i razne olovke. koja je imala morbidan strah da bi ako samo uzme u ruke olovku mogla da napiše nešto opsceno . Kad je to bilo urađeno. I pošto svarnost ne imitira OKP. DIREKTAN SUSRET SA NEPRIJATELJEM Kristofer. Seća se: "Samo sam svesno odlučila: 'Pokazaću suprotno. koji je imao veliki strah od akumulatorske kiseline. koji je imao opsesije oko zagađenja. Znala je da će primoravajući sebe da koristi olovke ubrzati svoj opravak. Brajan. ili na počinak. onda jeste OKP! Realnost se ne oseća kao OKP. mora često da pere ruke. uvek je bio siguran da kad bi osetio da treba da opere ruke. on pere svoje ruke samo društveno prihvatljivi broj puta svaki dan. Prošavši kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja Emi je mogla da se oseća mnogo bolje sa olovkama.prekine sa premeštanjem i sortiranjem stvari. To je zapravo po svom efektu bila stalna terapija izlaganjem. I to je bila opsesija. Kristofer je prevazišao misli da je sos bio krv i nije imao više problema sa pomaganjem oko pizza. Nećeš postupiti neumesno zbog svojih strahova.nepristojno. shvatio je da mu treba profesionalna pomoć kada je njegova opsesija došla do toga da je upitao svog prijatelja fizičara da proceni koliko bi se dugo zadržala kiselina na gumama njegovih kola ako bi on prešao preko nje. Ali ova opsesija ga nije spečila da ponovo pere.

' I znate štaje za mene najteže? Dobro. "Imam mnogo više uspeha za vreme vikenda kad radim u dvorištu i radim naporno. čini se. ili od čega drugog. Ključno je stalno mentalno beleženje napretka i Preimenovanje: "Ovo je samo OKPništa zaista loše". Ja sam strastven baštovan i mogu da izađem tamo. To je zaista prokleto bizarno. Morate sebi da kažete:' Čoveče. Uz pomoć Četiri Koraka i nešto lekova da mu pomognu u tok terapije.dobro da se seća onih noći kad je vozio iza policijskih ili vatrogasnih kola da bi očistio stvarnu ili zamišljenu kiselinu sa druma. zatražio je pomoć kad mu se već zaista smučilo od tih besmislica. "Postao sam toliko đavolski umoran od toga i toliko umoran od depresije koju je to izazivalo. koliko god je ono teško za primenu. student filozofije. Njegova bašta je mesto gde on može najbolje da radi Refokusiranje. to uopšte ne dolazi u obzir. Obično. Brajan je veoma brz da kaže da je metod U Četiri Koraka jedino dobro oruđe koje uopšte postoji za ljude kao što je on .. Tako da je za mene bilo zaista teško da tu razdvojim stvari. koristitite ga što više možete za Refokusiranje. ali da u isto vreme ne pređete granicu. seća se: "Treći korak Refokusiranjaje bio suštinski za moj oporavak. stvar bez značajnog sadržaja. Bilaje u mojoj spavaćoj sobi. ali teoretski sumporna kiselina jeste opasna. ako se neko boji od pamuka ili grudvi prašine. Ali fizičko sklanjanje osobe iz svojih sopstvenih misli je nemoguće".umivaonik ili vrata. samo puštanje vremena da prođe ipak je imalo lekovito dejstvo. Svakog minuta u toku dana. Nisam mogao da radim normalne stvari. OKP može da učini osobu isto tako prestrašenom i od grudve prašine. minut ili čak trideset sekundi. MOĆ SAMOUNIŠTENJA Ana. Korišćenje kraćih intervala. tu ne postoji prava opasnost. Čekanje je. poslednja stvar koju želite da radite kad izgleda da vam život zavisi od toga da li je kompulsija izvršena. Teško je preterati u precenjivanju stepena bizarnosti i besmislenosti simptoma OKP-a. sasvim je prihvatljivo. da stane i proceni opsesiju kao OKP. kosim i okopavam. Ja sam živeo sve to vreme izvan te granice. kada bih uspela da prođem kroz petnaest minuta i pokušala sa sledećih petnaest minuta. imala bih mnogo bolju kontrolu nad sobom pošto je to vreme prošlo". moja pažnja je bila usmerena na akumulatorsku kiselinu" . Ana je onda kroz posmatranje konstatovala nešto dosta važno:"Oni koji imaju kompulsije mogu ponekad da sebe fizički sklone sa mesta gde izvršavaju svoje rituale. naročito u početku. daje tu distancu. je neprestano ispitivala svog mladića zbog svog neosnovanog straha da je bio neveran.. Skretanje svoje pažnje tako što sam radila nešto drugo je pomoglo. "Dođete do tačke kad je u pitanju um nad materijom. Tako ćete dobiti dve vrednosti po ceni jedne. Opšti princip je prost: Ako imate hobi koji volite. Ipak. umesto da im daje još . Morate da imate zdrav stav prema tome. čak i kad ne bih mogla da se stvarno skoncetrišem na drugu aktivnost. riljam i oznojim se. kao što je Brajan bio prestrašenom od kiseline. Ana je vremenom saznala da je sposobna da se odupre prisilnim potrebama da ispituje svog jadnog i izmučenog mladića svim onim ludim pitanjima i da se Refokusira dalje od OKP misli i potreba. On maše glavom kao u neverici: "Ja bih zapravo izlazio i čistio gradske ulice. Brajan je bio u stanju da radi zaobilazeći većinu svoj opsesija. ali je to bilo veoma teško naučiti. otkrila je da joj petnaestominutno pravilo." Inače. To znači da je za mene kiselina bila svuda. To je veliki beg i utočište za mene". bila je na zidovima moje kuće. Skrećući stalno svoje misli na druge stvari. Kako bilo. Neko mora da je video tog idiota sa kofama i bikarbonom sodom". Kao i mnogi drugi sa OKP-em.

i sav se u to uključi. I opet.ovo je OKP". Na primer. Nisam oslobođena od OKP-a. jer ste to uradili i raniji vaš ceo pogled na život se menja od negativnog u pozitivni. jaka. Ako se i povrate. Lara je imala opsesiju da će uraditi . Ana će sada radije "pre dopustiti da OKP misli samo prođu preko mog mozga. Kompulsivne potrebe će vas proći ako skrenete vašu pažnju i ponašanje na nešto drugo. pre bih ja bila umorna. Vi znate da možete to da uradite.ponašanje. mogu se ponovo pojaviti. imam viziju da nožem ubadam tu osobu. Ta misao me smiruje i daje mi snagu". Izađite u vožnju koturaljkama. Posle dve godine čišćenja. Moj uspeh u primeni Četiri Koraka se dosta povećao. NEĆETE TO URADITI Jedna stvar koju pacijenti na UCLA-i brzo saznaju je da koliko god stvarno izgledaju te opsesije sa njihovim opasnim sadržajima. Uspeva! Ovu tehniku koristim kad vidim neku rasprodaju ili primamljivu kantu za smeće. pustim ih da prođu pored mene. uradite drugu aktivnost. a potreba bi tad već prošla" Kako se vaše ponašanje menja. I to je zaista srećni dobitak. Karen. Štaviše. "Ukus svakog uspeha ima jedinstvenu slast i gura vas napred u dalje uspehe. Ili ako je neko u toj prostoriji sa mnom. Čitajte kratku priču. (Njena opsesija oko noževa je potpuno nevezana sa njenom opsesijom ljubomore). Stare uznemirujuće misli koje su činile da želim da sakupljam stvari. imam viziju noža kako seče kroz moje sopstveno meso. To je odličan opis primene principa "Ovo nisam ja . raspremanja i bacanja. Plodovi uspeha i sampouzdanje su mnogo slađi nego lažna sigurnost u budućnost koju mi je davalo sakupljanje materijalnih stvari. Ona je uspešna i gleda unapred. nova Karen. Ne dopuštam da mi naruše duševni mir. nego da dopustim da ulaze i inficiraju ceo moj misaoni proces. "Za vreme od nekoliko meseci.sigurna sam da hoće . Ona sad zna za veliko zadovoljstvo kada se poseduje uredna kuća i lepo dvorište i ima osećanje slobode da se pozovu prijatelji sa kojima će u njima zajedno uživati. kako sam dobijala više samopouzdanja da mogu da prevladam umesto da popustim kad OKP napadne. neće biti tako snažno komandujuće. intenzitet njenih napada OKP-a se smanjio. skoro uvek kada vidim oštar nož. umesto da to ima kontolu nada mnom". napadna misao ili slika mi se pojave u glavi. Niko nikad ne uradi nešto nemoralno zbog OKP-a. Iako ona još uvek ima u manjem ili većem obimu opsesije i kompulsije. "Potpuno van moje volje. Raspoređujte cveće. u zavisnosti od stepena stresa u datom trenutku njenog života. Imam oruđe terapije ponašanja i imam snagu vere u Boga. ovi mali uspesi su se nadovezivali vodeći u značajno zdravstveno poboljšanje" . tako se menja i vaš stav. Ali ona kaže: "Dobila sam još veću nagradu. takođe je otkrila da je Refo kusiranje jedan od najkorisnijih Četiri Koraka: "Radi nešto što voliš da radiš. započela je mali biznis. Karen. kao pre lečenja.ali one više neće imati tu moć nadamnom kao nekad. Karen i njen muž su oslobodili svoj dom oko 75 odsto beskorisnih stvari. Kao posledica. bez pokušaja da ih objasnim kako bih to nekad radila. Ako mogu da zaustavim kompulsiju dovoljno dugo rasprodaja bi već bila završena. ili bi neko drugi uzeo onaj predmet iz kante. iz tame u svetlost" . Zasadite biljku u bašti. oni nikad ne izvrše tim mislima odgovarajuću akciju. a kod Njega postoji briga o tome šta se sa mnom događa. Nekako sam prešla zamišljenu liniju u svom umu i rekla sebi 'Pobediću ovo'. Obećanje terapije ponašanja je postalo istina. Ali pošto sad znam da su ovo samo neželjene i u suštini besmislene misli.više energije. kompulsivni sakljupač. ali uglavnom mogu da imam kontrolu nad tim. Ovo je snaga vere zasnovana na ličnom saznanju i iskustvul NE BRINITE. i ova je vizija toliko jaka da učini da se trgenem unazad.

da bih izašla iz kuće. i da taj život zaslužujete. ili možda Bog nije bio sa vama kada vas je zadesio OKP". toliko sam zdravija. U Larinom slučaju postoji interesantna podeljenost: Iako se ona pored ostalog bori i sa kompulsijom kupovanja. Neki put jednostavno moram da im pustim na volju. takođe je naučila ovu lekciju: "Kada ne radin moj OKP se pogorša jer imam više vremena da dopustim da se pogorša. knjigu ili TV-emisiju. Džil je bila agent za nekretnine. Znam da imam kontrolu nad mislima i potrebama. kao 'dodatni teret'. i hoću da ljudi shvate da postoji život i izvan OKP-a. Pomerim svoje misli. Kad se njene opsesije pogoršaju. Ja još uvek imam OKP. misleći da uopšte više nema kontrolu nad njima. Ali postoje toliko drugih stvari pored OKP-a. Kada ih stalno radite. To mije odbojno. Nikome neću reći da nemam OKP. Što sam više zaposlena. "Kad uradite ove pozitivne stvari za ljude". Nisam. spremna je "da se vrati na glavni kolosek". i sakuplja odeću koja bi se podelila siromašnima. Nisam uvek uspešna u pokušaju da se prebacim sa opsesivnih misli. ponekad koristi kupovinu kao tehniku za preusmeravanje svojih opsesivnih misli i prisilnih potreba. To je najbolja odbrana" . Čak i da bi se barem sebi pokazalo da loša misao ne mora potpuno da napusti vaš um pre nego što se Refokusirate na nešto drugo. Ne čini da OKP nestane. onda se automatski uključe kao kad bljesne sijalica. ove postaju jače. onda obično nastavim sa nekim drugim poslom". Četiri Koraka su sada automatska:"To je kao da se potpisujem ili uzimam čašu vode''. bez obzira koliko jake i napadne ove postanu". Nemojte misliti da ste uradili nešto loše ili strašno. fleksibilni radni časovi su pružili mogućnost da se pobrine o svom zdravlju i da pruži podršku svojim dvema ćerkama koje su sada već dve . Uzimam lekove svaki dan. Lara je sklona da sažaljeva sebe. čak i u kratkim vremenskim intervalima. to je odgovaralo njenim potrebama. Biti stalno u poslu jeste deo te odbrane. Ako mogu da preusmerim svoje ponašanje i energiju drugim putem. One ostaju sa mnom gde god idem. i otići od opsesija. "ali onda se pomerim. Ovo je trenutak kada prenos brzina postaje za nas ponovo automatski. "to vas odvlači od samog sebe. Za Karlu. Tako. U to vreme. konstantno preko celog dana. Teško je okrenuti se. Karla je član Saveta škole u kojoj je njena ćerka. da nešto radim. Pokušam da se fokusiram na nešto drugo -projekat. Pre toga odsustvovala je sa svog radnog mesta da bi išla da se leči od OKP-a. niti hoću to da uradim." Sad. saznala je. koja je imala strašnu opsesiju da će ubiti svoje dete. Opet. Ovo je divan primer neke vrste prihvatanja koje čini da svi aspekti Četiri Koraka bolje funkcionišu. "Izašla bih napolje. U suštini ona Refokusira svoju pažnju dalje od svojih opsesija. Važno je zapamtiti: OKP nikad ne može da preuzme vašu volju. To je ono na šta mislim kad kažem "raditi zaobilazeći OKP". Ako sam napolju i razgledam naokolo.nešto nasilno koja je bila toliko jaka da od straha nije mogla da uzme ni nož za puter u ruke. Ona sad shvata: "Nikad nisam postupila po nalogu opsesivne misli tako da sam mogla nekog da povredim. moram napornije da radim da ne bih obraćala pažnju na opsesije" . kad je njen OKP pod kontrolom. mogu malo da ih i prevladam. idem u gimnastičku salu. sigurno ne na način kojim bi vi bili naterani da uradite nešto što smatrate pogrešnim. može da bude veoma korisno kod teških opsesija. koja je imala velike strahove oko zagađenja i "alkoholirala bi celu svoju kuću. otklanjajući simptome. Refokusiranje vaše pažnje na nešto drugo. Onda se ja pomerim i prestuktuiram svoje misli. Pozovem nekog. Lara je takođe naučila glavni princip terapije: "Što se više borim da opsesije nestanu. počnem da kuvam. Idem u kupovinu u osnovi zato što ne želim da dođem kući i budem sama sa svojim opsesijama jer znam da se one pogoršavaju kod kuće. Džil.

Jedanput je razvila tu ne tako retku opsesiju da je nekog udarila i . Osećaj kontrole i ovladavanja je veoma koristan i važan i treba ga pojačavati i ohrabrivati. misli daje spremna da uradi nešto kreativnije. ja znam šta je to. Sad uvek pokušavam da održim kretanje unapred". To je veliki skok napred za nekog ko je nekad bio toliko pod vlašću svog OKP a da nije mogao da napusti svoju kuću i bukvalno je morao alkoholnim gazama da čisti vazduh koji udiše. Spolja gledano. Naučila sam da za mene vreme ne može da stoji čak ni za momenat. Napravio je nova pozanstva i postao druželjubiviji i sa poznanicima na poslu. da mogu da steknem punu kontrolu nad tim glasom u mojoj glavi. Dženi. Više nije uplašen i više se ne opire da mu se neko približi. Kako bilo. nikad nije postupio prema ovim čudnim mislima. Gari je bio u stanju da se Refokusira na druga ponašanja sve duže i duže vremenske intervale. koja je u jednoj fazi počela da se "otključava ili odglavljuje". Gari je bio u stanju da prekine sa lekovima.Veliki napor koji se ulaže da bi se u početku napravio mali korak Refokusiranja. Tako ljudi uče da nije neophodno imati punu kontrolu nad svojim napadnim mislima. Danas. Svako uvek govori: 'Živi u momentu'. što je bila posledica teških i crnih misli koje su je gušile. mogu da se fokusiram na stvari na koje želim. Kako vreme prolazi. Sada izlazi na sastanke. on je zapravo koristio društvene interakcije kao oruđe za Refokusiranje. i izvršava druge kompulsivne ritu ale za koje je nekad smatrao da neutrališu njegove misli o nasilju. Ako se u početku tretmana ljudi nauče da Refokusuraju. Danas ona kaže: "Moj život je toliko drugačiji. otkrio je da sve manje vremena troši ponavljajući besmislene fraze u svojoj glavi. Dotad. Štaviše. mogu da budem ona osoba kakva je trebalo da budem. Kad mračni glas u meni počne da mi dosađuje. jasno se seća dana kada je prvi put osetila kako se njen um pomera . ove misli su mu narušavale život. Ono što je Džoana naučila. je da može ovladati i kontrolisati svoj OKP. isti napor ubira veće rezultate zato što se vaš mozak menja dok primenjujete Četiri Koraka. kasnije će biti dovoljan za velike korake. ali je to teško uraditi kad se zaglavite u tom momentu. koja se godinama borila sa brojnim opsesijama uključujući i onu da će nuklearna radijacija sa nje preći na druge. Gari je još od svojih tinejdžerskih godina bio obuzet napadnim mislima koje su mu govorile da "napadne" ljude s kojima bi govorio ili da pravi grube i neumesne opaske u vezi njih. verovatno je da se nisam mnogo promenila. Kako je redovno praktikovao Četiri Koraka. Ovo je svest mozga koji se deblokira . sada je u stanju da sve ovo postavi na svoje pravo mesto. sa malom dozom lekova kao svojim gumenim koturom. po prvi put posle toliko godina. Tako što je uporno radio zaobilazeći svoje OKP misli. kaže ona "Nisam uopšte imala ideju kako je to. Ona sad može čak i da ismeva svoje tehnike izbegavanja pomoću kojih je nekad pokušavala da se izbori sa svojim OKP-em. radi dobrovoljno za Projekat za Sidu u Los Anđelesu. odnosno. Posle petnaest meseci ućešća u terapiji ponašanja i uzimanja lekova. ljudi sa OKPem nikad to ne izvrše. Kao što smo naučili. Refokusiram se na nešto drugo i kažem sebi da idem dalje. koji je bio destruktvan i uticao na sve u mom životu".to im daje neki osećaj kontrole. Mogu da živim život. Ali sada imam radosti. I kao deo njegovog Refokusiranja.otključava. Niko nije znao mučenje koje se događalo u mom mozgu.čak i samo na nekoliko minuta za početak .odglavljuje. U početku su važni i veoma mali pomaci napred. Dat mi je alat da pomognem samoj sebi. Džoana. Što je Gari postajao sigurniji u sebe. ili ih potpuno ukloniti iz svoje svesti da bi se napravio značajan funkcionaini napredak u terapiji ponašanja. bio je u stanju da se nosi sa dosadnim mislima kad bi ga ove napale dokje razgovarao sa drugim ljudima. njegov društveni život je počinjao da se poboljšava. da mogu da ignorišu svoje napadne misli tako što delaju zaobilazeći ih .mlade odrasle osobe. Naravno.

Jednog dana je jednostavno istrčala sa grupe vičući. "To je bila jedina emocija koju sam uopšte pokazala u toj bolnici. iako tehnike za tretman OKP-a koje sad primenjujemo. ima jedan posao koji radi nepuno radno vreme i govori kako se nada da će iskoristiti ono što je naučila da pomogne drugima koji imaju OKP. Ovaj strahje imao veoma interesantan . kao i da nastavim i sa drugačijim karijerama" . Tako da se uzdržavam od orgazma. ili 'Previše sam osiromašila da bih imala kola'. bila je lečena u bolnici godinu dana 1970. Kakvu vrstu OKP misli Domingo ima za vreme vođenja ljubavi? Može da bude: "Da li sam zatvorio glavna vrata? Da li sam doneo stereo uređaj iz kola? Da li sam nahranio psa?" Da li partnerke primete da njegova pažnja nije potpuno sa njima? On se nasmejao: "One bi rekle: 'Da li si sa mnom?.' One razumeju". A OKP misli stalno naviru. sa velikim osmehorn.ubila dok je vozila. Šta želiš da nam kažeš o sebi?' Dobro. Iako Dženi još uvek ima malu mešavinu svih tih klasičnih OKP strahova. Žene nalaze da je ovo veoma dobra ideja. Doti. Ja sam još uvek sa njom. ali je to malo pomoglo kod njenog OKP-a. A njena kompulsija proveravanja? Pa zbog toga što nije mogla ni da gleda tuđe štednjake jer bi ručice mogle da budu uključene. ali moje misli su sasvim negde drugde. Posle četiri godine pohađanja našeg programa na UCLA-i Doti više ne uzima lekove. to je ono najgore". "Osećam da mogu da idem bilo kuda po svetu. Kažu mi da sam retka vrsta muškarca".'Ne mogu da vozim noću jer su mi oči slabe'. "Kad bih išla na zabave po kućama. OKP KAO AFRODIZI]AK? Domingo je imao opesesije uključujući i strah da ima oštrice brijača zakačene za vrhove svojih prstiju sa kojima bi mogao da povredi svoju ženu kad je dodirne. pored njegovih . Visok. i naravno. Naučila je terapiju ponašanja kao spoljni pacijent na UCLA-i i kasnije joj je u sedmičnoj terapijskoj grupi bio predstavljen metod U Četiri Koraka. ali niko nije nikad saznao šta se dešavala sa mnom. pronašla je elegantan način da i to izbegne. Ima dobar posao i mnogo prijatelja. crn. I vozi auto. Polovina mene je sa ženom.moglo bi se reći jedinstven efekat na njegov seksualni život. u to vreme nisu još bile razvijene. Ona se toga seća iz psihijatrijske bolnice: "Imali smo terapijsku grupu svakog dana. I može da donese jelo koje treba da se podgreje. nijedan simptom nije nestao sve dok se nije suočila sa svojim problemom: nazvala ga je OKP-em i Refokusirala se na druge pozitivne aktivnosti. žilav. Izmišljala bi priče. koja je izvršavala smešne rituale zbog straha da bi nešto strašno moglo da se dogodi očima njenog sina. Uživaj. ja sam uvek volela da pomažem svima ostalima ali nikad ne bih govorila o sebi.-ih godina. ona je sad u stanju da na neki način "samo nastavi da ide dalje" kad ta osećanja udare. Najbolje za Refokusiranje. a ja kažem 'Biću sa tobom za trenutak." kaže Doti. Njen pokušaj rešenja? Jednostavno je odlučila da više ne poseduje automobil. Naravno. Stalno ponavljam opet i opet. Iako postoji tendencija da se nove opsesije uvuku u Domingove misli. Ljudi bi rekli: 'Pa Doti sad je na tebe red. "Za vreme seksa teško mi je da se skoncentrišem zbog svog OKP-a. jer traje dugo. izbegla bih ulazak u kuhinju tako što bih donela neko jelo koje nije moralo da se podgreva". čak i jedva primetno. Ona sad razume da može uglavnom sebe da krivi za to.jeste rad sa drugima. (Ovaj intervju je dao pre braka). Zašto nije bila u stanju da drugima kaže o svojim strašnim opsesivnim mislima? "Zato jer sam mislila da bi one mogle postati istina ako o njima govorim". on je privlačan za mnoge žene i imao je dosta devojaka pre nego što se nedavno oženio. ja ne mogu da usredsredim pažnju i vreme prolazi. rad u svesnoj terapiji ponašanja.

Ne možete ostati pasivni . on procenjuje da je kao rezultat njegovog redovnog praktikovanja u Četiri Koraka. • Refokusirati znači promeniti reakcije u vašem ponašanju na neželjene misli i potrebe i fokusirati vašu pažnju na nešto korisno i konstruktivno. Ovo je naravno i krajnji cilj. Tako on jednostavno eliminiše mogućnost da izvršava kompulsiju i nastavlja sa svojim poslovima. • Ovo je korak gde bez napora i bola nema ni napretka. Ti ljudi ih tako nauče. Uz vežbu.Korak Refokusiranja . koje mogu automatski da izvršavaju. • • Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača jer će vam to ojačati um . Kad jedna od strašnih misli napadne. • Primenjujte petnaestominutno pravilo. Na UCLA-i ovo zovemo Aktivnim Revalorizovanjem. Ali on nije jedini koji je bio u stanju da koristi Četiri Koraka kao odskočnu platformu za svoju terapiju ponašanja. on kaže: "Samo duboko udahnem. Kad menjate ponašanje vi menjate i svoj mozak. sedeo bih ovde i ništa ne bih radio ceo dan". URADITE NEŠTO DRUGO . ljudi kao Domingo mogu da preskoče preko Koraka Ponovnog Preimeno vanja i Ponovnog Određivanja. Posle petnaest minuta mentalno zabeležite kako su se vaši simptomi promenili i pokušajte da se Refokusirate za sledećih petnaest minuta . Morate biti AKTIVNI. što je rezultat njihovog brzog Aktivnog Revalorizovanja napadne misli ili potrebe kao bezvrednog i bednog OKP-a. sada je na pola puta do konačne pobede nad OKPem. 4 . i kažem 'Ja mogu ovo da uradim. jer mogu da vidim kako se petnaest minuta pretvara u dva sata. Važne tačke da se upamte: • Korak 3 .pobeda nad drugim opsesijama. Ako čekam petnaest minuta. da im nije potrebno da ih izvršavaju kao da recituju pesmu. Radite zaobilazeći vaše simptome tako što ćete se zaposliti nečim celishodnim u čemu uživater barem u tih petnaest minuta. Nema svako tako jaku volju kao Domingo. To je jedna opsesija za drugom. Ne mogu da čekam petnaest minuta svaki put kad mi je loše. Imam stvari da uradim. Oni odmah prelaze na aktivnosti Refokusiranja.

Refokusiranje Korak 4. bićete u stanju da Ponovno vrednujete .Korak 4: Ponovno Vrednovanje Revalorizovanje ''Lekcije naučene od OKP-a'' Korak 1. PONOVNO VREDNOVANJE . biće vam sve lakše da vidite šta su u stvarnosti vaše opsesije i kompulsije. Sa ovim saznanjem.REVALORIZOVANJE Korak 4 : Ponovno vrednovanje je prirodan ishod redovnog vežbanja prva tri koraka: Preimenovanja. Kako vaš mozak počinje da radi bolje. . Vaš mozak će početi da radi na mnogo normalniji i automatizovaniji način. brzo ćete shvatiti da su vaše opsesivne misli i kompulsivna ponašanja zapravo bezvredne smetnje koje treba ignorisati. Ponovnog Određivanja i pripisivanja i Refokusiranja.Revalorizujete i Devalorizujete patološke potrebe i ogradite se od njih. Sa konzistentnom praksom. Preimenovanje Korak 2. Kao rezultat intenzitet vaših simptoma će opasti. sve dok one ne počnu da blede i nestaju. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3.

tako i o budućnosti.OKP-em. U stvari što aktivnije i svesnije dođete do toga da ih devalorizujete. Često doživljavaju duhovno buđenje.znajući da on nikad više ne mora da ovlada njihovim životima . Važno je da se razume da se misao pojavljuje uprkos vašoj volji. Glavni princip koji je ugrađen u korak Revalorizovanja je: Što bolje vidite šta su u stvari vaši OKP simptomi. Revalorizovanje vam pomaže pri prebacivanju vaših brzina za ponašanje! Štaviše kad ljudi jasnije shvate svoju bolest i koriste Četiri Koraka kao oružje za savladavanje ovog neprijatelja.Ljudi koji pate od opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a) osećaju tako jak bol da duboko sežu u svoje duše da bi našli odgovor na pitanje "Zašto ja?" Previše često zaključuju: "Kako sam ja užasna osoba.oduzmete im tu navodnu vrednost . Lara se ovako izrazila: "Zbog toga što sam imala OKP. Religiozna osoba može na primer da ispituje svoje bogohulne opsesivne misli i da shvati da one nemaju nikakve veze sa posedovanjem neumesnih osećanja za Bogorodicu ili Isusa Hrista. sa više saosećanja za druge. To je izgradilo karakter i onda kad je cepalo moju dušu. kada su poruke koje stižu iz mozga uzete kao stvarne zdravo za gotovo. Više nije sva utonula u osećanja krivice i besa. Bila sam hendikepirana svojim poremećajem. uobičajeno je da dobiju i novu sposobnost da Ponovno vrednuju svoje živote i svoja osećanja o sebi i drugima. Želim da pomognem drugima. Sad je "blesnula".jeste ključ za "delanje zaobilazeći" opsesivne bogohulne misli. bolešću . Džoel.tim brže i lakše možete da izvršavate korake Preimenovanja. Sa ovim saznanjem treba da vidite to kao priliku da ojačate svoju veru. Karla govori o svojoj zahvalnosti da je njena ćerka.poruke bez ikakvog duhovnog značaja. Vežbanje prva tri koraka postepeno otklanja strah i anksioznost. kad imam ovakve misli". Toliko je ljudi kojima treba pomoć. ali život je zaista bio robovanje" . . Ako aktivno ne Revalorizujete ove misli kao pogrešne poruke koje stižu iz mozga . a da to ima veze sa medicinskim stanjem. koji je uglavnom prevazišao svoje kompulsije u vezi sakupljanja i zagađenja. Kad saznate da OKP ne mora da kontroliše vaše misli i ponašanja. Ponovnog Određivanja i Refokusiranja i biće stabilnija funkcija vaše automatske transmisije u mozgu. To me je osposobilo da se borim jače. Kaže: "Ja želim da mi život bude drugačiji. osećajnija osoba.sigurno je da ćete se demoralisati i ispuniti mržnjom i odvratnošću prema sebi. kroz duhovno samoispitivanje. Učinilo je da manje kritikujem i sudim o drugima koji pate u svojim životima". sada zdrava šestogodišnja devojčica. brže ćete moći da ih odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje . Ona sad razume: "Bog me voli".ljudi počinju da misle kako o šansama i vremenu koje su izgubili. i možete da počnete da ih jednostavno ignorišete kao jednu dosadnu napast. koje su uzrokovane OKP-em. a ne odraz vaše duhovne čistoće ili integriteta. "Nikad nisam imao takve depresije da bih hteo da se ubijem. Karla se u svojim najtežim trenucima pitala da li postoji sila Svemoćnog koja bi bila u stanju da joj oprosti zbog toga što je imala takve strašne misli. prvi put posle toliko godina otkriva da postoji osnovna unutrašnja vrednost samog života. Saznanje da bogohulna misao nije ništa drugo do odraz bolesti. onda ih devalorizujete. ja sam postala intenzivnija. "BOG ME VOLI" Pošto su dobili sredstva da se bore protiv OKP-a . sada sa obnovljenom energijom za život. a ne zbog nje. Ona je Ponovno vrednovala svoj život. i da se borim za dobro i istinu u meni. rešena da uradi nešto značajnije od samog rada u svom poslu kako bi samo isplatila svoje račune. Iako je posvećeno religiozna. moje srce i moju pozitivnu predstavu o sebi. u vezi koje je imala opsesiju da bi mogla da je ubije.

Zbog toga što je veoma konzervativan po prirodi. Kristofer se prestrašio da bi mogao da uvredi Boga i dugo vremena posle toga uzimao bi Pričest samo direktno u usta. Ovo je simptom OKP-a. mislima i prinudnim potrebama. znao je da nije bio pod uticajem zlih sila i bio je siguran da pati od neuropsihijatrijske bolesti.Osećam kao da mi je život bio pošteđen. Kadje to prvi put uradio. Ja u to ne verujem i nije odraz onoga što u srcu o sećam''. Revalorizovanje može da bude shvaćeno kao posebno naglašavanje Preimenovanja i Ponovnog Određivanja. Svesna terapija ponašanja kao samo tretman. Na primer. Kao i sve bitke koje su vredne borbe do pobede. Neprijatanost prve interakcije između Kristofera i psihijatra koji ga je pogrešno razumeo. sav se oznojio i srce mu je lupalo tako jako da ga je mogao čuti. što zauzvrat poboljšava . Kristofer. Važno je da to nikad ne zaboravite. Najzad je preuzeo rizik da povredi Boga tako što je odlučio da se suprostavi opsesiji i uzme Pričest u ruku. kad je Kristofer po prvi put zatražio profesionalnu pomoć bio je grubo ispitivan pošto je pažljivo izneo svoje mišljenje da bi njegovi simptomi mogli biti neka forma opsednutosti demonima. ulažući napor da ih prebace kad prelaze sa jednog na drugo ponašanje. je verovatno bila više odraz uobičajenog neznanja i arogancije kod psihijatara. Ova opsesija učinila je da se oseća toliko jadno. Previše je psihijatara danas koji nemaju sposobnost saosećanja sa potpuno razumnim sadržajem religioznih misli nekih religioznih ljudi. Morate se stalno podsećati: "Ovo nije bogohulna misao. Simptomi OKP-a kod ljudi od vere obično imaju religiozni sadržaj ili prenaglašenost. Bog sigurno može da napravi razliku između onoga što je u vašem srcu i što je stvarno. Pošto je bio inteligentan i dobro je poznavao sebe. Na ovu činjenicu se obično ne obraća odgovarajuća pažnja. da Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje postaje skoro automatsko. Oni ne moraju više da prebacuju svoje brzine "ručno". je pročitao članak u kojem se tvrdilo da je pogrešno uzimati Pričest rukom. Ovo im omogućuje da zaobilaze misao i prisilnu potrebu tako brzo. kao o "toksičnim otpadnim materijama mog mozga". Stalni samotretman kao rezultat daje smanjenje jačine simptoma. pa tako sada moram i da napravim promenu". Bog ga nije kaznio. Samo onda kad uzmete bogohulne opsesivne misli zdravo za gotovo i ne verujete vašim najdubljim osećanjima o Božijoj sposobnosti da odredi šta je stvarno a šta ne. i pogrešnih poruka koje stižu iz vašeg mozga. Takođe. Već je bio odbacio mogućnost uticaja demonskih sila pre nego što je otišao kod psihijatra. ljudi sa OKP-em počinju da misle o dosadnim osećanjima. da je počeo da zazire od Nedeljne mise i da biva nervozan već u petak ili subotu. Oni sad prepoznaju OKP misao ili osećanje odmah pošto se pojavi. nego što je to bio odraz bilo čega što se događalo sa Kristoferom dok je on pokušavao da opiše i objasni taj bol. takoreći istog momenta. Ovo treba da bude alarmirajući poziv psihijatrijskoj zajednici danas. Ali. Kristofer je u suštini shvatio da je bolestan i da demonski uticaji nemaju nikakve veze sa njegovim strašnim mislima. IZBEGAVANJE ZAMKE OKP-A U kontekstu Četiri Koraka. što bi rekao jedan od njih. Pošto se duhovno preispitao. tj. Prelistavajući konzervativni katolički časopis. kao i to da sa razlogom imam ovu bolest. pruža vam pravu šansu da aktivno potvrdite svoju veru u Božju sposobnost da vas pozna kakvi vi zaista jeste. razvijate to osećanje mržnje prema sebi samima. naravno. imao je opsesiju da su svi oko njega i neznajući vređali Boga tako što su uzimali pričest u ruku. koji je patio od bogohulnih opsesivnih misli koje su se ponavljale. Tako što odbijaju da prihvate simptome OKP bukvalno. odnosno ona koju je on upražnjavao od svog detinjstva. iako je to danas uobičajena praksa u Rimo-katoličkoj crkvi. ovo su zapravo testovi naše vere.

a zatim se Refokusiraju na drugo ponašanje. jer je tad lakše uočiti šta su ovi u stvari. što uzrokuje nestajanje straha i smanjivanje intenziteta simptoma OKP-a. Krajnji rezultat je jasno opadanje intenziteta simptoma i značajan napredak u kontroli nad reakcijama u ponašanju na preostale opsesivne misli i prisilne potrebe. pošto je bio izložen stimulusu koji uzrokuje jake prisilne potrebe OKP-a. . onda Ponovno Određivanje i pripisivanje toga kvaru u mozgu. što uzrokuje dalje promene u mozgu i veće opadanje simptoma. bila sam delom oslobođena od OKP-a. "Kada sam naučila da identifikujem moje simptome kao OKP. da ponovo preuzimate kontrolu nad svojim životom. Ponovno Određivanje i pripisivanje i Refokusiranje. kaže da je njen oporavak delom zavisio i od njene sposobnosti da posmatra svoje OKP-misli i potrebe u drugačijem svetiu. uvidela sam koliko je kontraproduktivno da izvršavam prisile i da se zaokupljam opsesijama. Kako je proces Preimenovanja postao automatski. ovo je samo OKP". i onda Refokusiranje na neko drugo ponašanje koje vam donosi zadovoljstvo. Pored toga petnaest minuta rada fokusirane samousmeravajuće terapije ponašanja. (Preimenovanje). U suštini. vas zaista dalje pomera prilikom prevazilaženja prisilne potrebe. umesto da ih smatram za važne. A koje su to dublje implikacije? To je činjenica da menjate svoj mozak menjajući svoje ponašanje. Ono što bi bolje mogli da urade ljudi sa OKP-emje da nešto izmene klasičnu terapiju ponašanja tako što će vežbati samousmeravajuću prevenciju reagovanja. Znamo da u tradicionalnoj terapiji ponašanja tehnika u kojoj anksiozni pacijent treba da pasivno zanemaruje svoje prisile oko jedan sat.Ponovno vrednovanje značenja tih misli ili potreba.i najzad Revalorizovanje .  Ovo ima tendenciju da poboljša Revalorizovanje simptoma. sebi ćete dati prostora da delate zaobilazeći misli OKP-a. oduzimate vrednost tim budalastim mislima. Ovako je uspostavljen jedan terapeutski raspored koji sebe održava i vodi napred.Revalorizovanje tako što smanjuje napor potreban da se odbace simptomi OKP-a kao bezvredno smeće (što ovi i jesu). koristeći U Četiri Koraka. Evo jednog racionalnog načina da se ovo predstavi:  Samotretman pomoću Četiri Koraka vodi ka promenama u mozgu. koje opet vodi premajoš više Revalorizovanja. student filozofue sa iracionalnim strahovima da joj je njen mladić neveran. itd. što olakšava Revalorizovanje. Kod Revalorizovanja shvatate da vaše opsesije i prisilne potrebe nisu važne i da možete njima da ovladate. Snažan um je um koji može da zabeleži i suptilne pro mene i da razume njihove implikacije. što uzrokuje da prisilne potrebe blede i nestaju. Ana. što zauzvrat pospešuje Preimenovanje.  Revalorizovanje olakšava Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje i vodi ka više Refokusiranja. nije najpogodnija za samotretman onih koji pate od OKP-a. Tako što ćete pokušati da čekate petnaest minuta i da onda postepeno povećavate ovaj vremenski interval. Moćan um kakav ćete razviti kroz vežbanje Četiri Koraka će se sve više osposobljavati da uoči čak ineprimetne pozitivne promene kod simptoma OKP-a i da shvati dublje implikacije ovih promena. Ovo će činiti tako što će postepeno produžavati vreme vežbanja. vrlo je verovatno da se zapravo menja hemija mozga. nego petnaest minuta nefokusiranog čekanja. koristeći U Četiri Koraka.  Za vreme Refokusiranja. sadržajne misli koje treba dešifrovati zbog njihovog "dubljeg značenja".umesto da perete ruke ili proveravate vrata. Ovo vodi ka dalj im promenama u mozgu. Ovo znači reći sebi: "U redu je.

tu je i osećanje.. iako je opsesivna misao još tu. Ona pomaže sebi i tako što personifikuje OKP. Lara je ophrvana mislima o nasilju sa noževima. Jedanput ju je prijateljica. više ne nasedam na opsesiju i izvršavanje prisila. kao što sam to ranije radila". Pacijenti sa OKP-em su skloni da stalno uranjaju u razmišljanja: "Šta će se dogoditi ako stvarno uradim to neispravno ponašanje? Ako udarim nekoga. mogu i da ne budu metafizički dokazivi. da ljudi mogu imati tu istu pomisao i hiljadu puta u toku dana. Vi ne želite da imate opsesivne misli. ignorisala unutrašnji glas koji joj kaže: "Uradi ovu prisilu. dok bi ljudi okolo vikali: "Gledaj! On je to uradio!" Stoga. opomenula: "Kako znaš da nećeš to i da uradiš? Sigurno da je Čarls Menson bio opsesivan. koje obično dolazi u borbi sa kompulsijama-prisilama i naravno odgovara na stalno pitanje "Kako da budem siguran da neću to i uraditi?". čak i ako su nasilne i ekstremno neprijatne. BORBA VOLJA Pošto vas opsesije prate svuda. oni nisu imali osećanje krivice. Ali Lara sada razume: " Oni su bili psihopate. ili seksualno nasrnem na nekoga?" Oni zapravo vide sebe kako su u lisicama odvučeni do zatvora. pošto je osoba npr. Tako što ćete Anticipirati svoju opsesivnu misao. i opet biti šokirani i uznemireni zbog nje. Ali sad. prepoznaćete je čim se pojavi i odmah ćeteje Preimenovati. Opsesije ne mogu uvek da se pobiju logikom. zamišljajući ga "kao nekoga pametnog i uvrnutog koji pokušava da me uhvati". To ne može nadvladati moju volju".ako ne naprave svestan napor da ih Anticipiraju. Odgovor glasi: "Zato što zaista to ne želim da uradiml To je samo opsesija. To jeste čudesna činjenica kod OKP-a. Džefri Damer je bio opsesivan". ali Prihvatate da one postoje i pored vas. umesto što čekate da korak Revalorizovanja dođe na red. nećete dopustiti da sebe teško prekorevate i okrivljujete. Predlažem da Aktivno Revalorizujete. živeti jedan pakleni život. kritikujući vaše unutrašnje motive. a ne zbog vas. "kad sam videla trikove OKP-a mnogo puta i naučila kako da zaobilazim OKP u mislima i akciji. kaže ona.za nju je nemoguće da razmišljanjem nađe izlaz iz ovih opsesija koje su veoma bolne.''' Štaviše veoma je veliko pitanje da li su ova dva zla čoveka zaista bili opsesivni u bilo kakvom pravom OKP smislu. samo pogrešna poruka iz mozga. ja ne želim posledice. Avion bi mogao da se sruši. Pošto su Anine uznemirujuće i napadne misli po prirodi nerešive -"Kako bi neko ikad mogao biti siguran da mu je voljena osoba verna i na delu i u mislima?" . Praktikovanje U Četiri Koraka joj je donelo ne samo oslobođenje od patnji OKP-a. Kao što neko reče: "Ne možete da napustite svoj mozak". Oni su vas . Ali ono što sigurno znamo je da će osoba koja stalno izvršava kompulsivne radnje. uz pomoć dva pomoćna koraka. Kad prihvatite da je vaš problem izlečivo medicinsko stanje. već i jedan jači osećaj vladanja sobom i samopouzdanje da može da se nosi sa skoro bilo kojim problemom. ne možete da se od njih udaljite kao kad se udaljavate od štednjaka ili vrata. na red dolazi drugi međukorak. psiholog. koji su deo koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja: Anticipiranja i Prihvatanja. Za mene postoji krivica. Dok to radite. " Činjenica da nema nikakve veze između avionskog udesa i propuštanja osobe da uradi svoju prisilu. Oni nisu dobijali pogrešne poruke iz mozga. svaki put . (ili zemljotresa ili druge nesreće). tu je depresija. ili će . veoma je važno da Aktivno Revalorizujete opsesiju.Onda je postalo lakše da ignorišem zamke koje mi je OKP postavljao". zasnovane na opsesivnom strahu od avionskog udesa. Naučićete da pređete na drugu misao ili ponašanje. Na ovaj način ćete ih u isto vreme i Revalorizvati. Anticipiranje podseća da će se opsesivne misli pojaviti i po sto puta u toku dana tako da ne budete njima iznenađeni..

Nikad to ne bi mogla da uradim". Verujte mi. I u pravu je. Štaviše. zajedno sa drugim štetnim faktorima kao što je genetika? Ja želim da saznam kako sam došao do tačke na kojoj se sad nalazim. Beleženje aktivnosti koje radite za vreme Refokusiranja i Revalorizovanja kao uspeha koje ćete zapisiviati. Lara i ja smo razgovarali o ovoj razlici.TEŠKO JE URADITI Meni kao profesionalcu na polju medicine veoma je teško da posmatram ljude kako se bore da bi prevazišli svoje opsesije i prisile. OKP je to prouzrokovao. Teško je uraditi". Mislim da je to deo procesa oporavka". Ima dana kad. U pokušaju da što bolje razume kako je to uticalo na njegov život. ali rezultati su velika nagrada. i kako bi možda jednog dana došao do tačke na kojoj želim da budem. Inteligentan sam i imao sam dosta potencijala u mnogim oblastima. i da ga stavi u svoju glavu i iseče bolestan deo mog mozga". Naravno. bilo kakav mir od njega mora da bude zarađen! Krajnji cilj je naravno da strahovi nestanu zauvek. Na nesreću. uz deljenje zadatka na manje delove. Jedna od ironija OKP-a je da omogućava nekim ljudima da funkcionišu veoma dobro i intenzivno jer je njihova sposobnost da uoče detalje vrlo dobra. Rekla mi je: "Ja neću to uraditi jer ne želim to da uradim. koje se postepeno povećava do petnaest minuta ili duže. posao koji ne želim da radim. Kad beležite svako smanjenje intenziteta vaše anksioznosti i prisilnih potreba i zapišete koja aktivnost uzrokuje najveće smanjenje anksioznosti. uvek možete da pokušate da spojite ta vremena čekanja. dosta pomaže u ovom procesu. Ja mrzrim svoj OKPjer mi nije dopustio da radim ono što sam želeo da radim". Godine praktikovanja rituala OKP-a izgleda da stvaraju veštine koje povećavaju moć pamćenja i opservacije na način koji može da bude veoma prilagodljiv. To jeste težak posao. ljudi sa OKP-em ne mogu da prestanu da se pitaju koliko su mogli da postignu da nisu proveli toliko vremena noseći se sa svojim opsesijama i prisilama. Ujutru se probudim i odvezem se svojim 'Dodž Koltom' na moje radno mesto stenografa. ponovno procenjivanje situacije dok ste još anksiozni i beleženje promena u vašim reakcijama. Videćete da u ulozi svog terapeuta aktivno pomažete sebi. U vreme čekanja uvek vežbajte Četiri Koraka. Ne želim da bilo koga povredim. Majkl dosta čita o duševnim oboljenjima i njihovim uzrocima. umesto da vidite svoju nesposobnost da potpuno prevaziđete svoje strahove iz prvog. izjavio je: "Moj OKP je ubio moj uspeh. razumem kako je to teško i nikad ne kažem: "Samo to uradi" na neki nemaran ili bahat način. čini ovaj cilj dostižnijim. Pita se: "Da li je pored biohemijskog faktora još nešto bilo razlog da sam tad bio taj tužni osmogodišnjak u školi? Da nije OKP bio posledica emocionalnih faktora. To je neverovatna misterija i želim da je sam izučavam. Budi se umoran i pita se:"Zašto ja ne . da bi ste produžili taj interval. to je bitka koju ne možete izbeći jer OKP ne daje mira.Kompulsivni Poremećaj. kako kaže. ti znaci napretka će ojačati vašu rešenost da nastavite težak rad u metodi Četiri Koraka. LAKO JE REĆI . Kao rezultat ovoga ćete vide ti svaki mali napredak kao pobedu. On traži odgovore na pitanje zašto se kod njega razvio Opsesivno. drugog ili trećeg puta kao demoralizujući znak neuspeha. Mnogo puta su mi ljudi sa OKP-em rekli "Lako je reći. ali to me je zaista ubilo. naporan rad. Mi na UCLA-i smo otkrili da korišćenje progresivnog čekanja. "želi da uzme nož. Majkl. koji ima opsesiju da mu se pantalone skupljaju.meditiriali o zlim stvarima o kojima su želeli da meditiraju.

GUBLJENJE "STAROG PRIJATELJA" Kad ljudi uspešno Revalorizuju svoje simptome i ponovo preuzmu kontrolu nad svojim životima. Tako da je praznina stvarna. To mi takođe omogućava da izbegnem rizike. mogućnost da je OKP iskomplikovan depresijom se mora ozbiljno uzeti u obzir. Kaže: "Odlično se osećam zbog toga". Na ovo moram da pazim jer ne mogu celog života da koristim OKP kao izgovor". a ne problemi OKP-a.činim više?" (Mnogi ljudi sa OKP-em imaju poremećen red spavanja. Ja sam zapravo žalio za svojim OKP-em. su mu pomogli da bolje spava i efikasnije funkcioniše na poslu. mogu da uzmem poslove koji su ispod mojih mogućnosti. To je bilo veoma neprofesionalno od mene. je osetio prazninu u svom životu. "Iako je teško priznati. ja u to ne verujem. Godinama je OKP upravljao mojim životom i bio moj život. Večeravanje više nije bilo mučenje. dok nisam počeo da ispunjavam prazninu sa pozitivnim aktivnostima. da sam sposobna . Sad je to uglavnom otišlo. kako Majkl kaže. ali sebe potpuno potcenjujem. Ako su ovi poremećaji hronični. Džeremi je takođe prevazišao svoj strah od korišćenja javnog toaleta kao i većinu drugih strahova. ovo su problemi sa samopoštovanjem. Psihijatri obično prave referencu prema ovim izgovorima kao "sekundarnim dobicima" OKP-a. Nedavno mi je ponuđen odličan posao. znam daje štednjak isključen. Vredno je napo menuti da je njen rad kroz terapiju Četiri Koraka poboljšao njeno stanje sa OKP-em tako da ona sada lakše preuzima odgovornost. tako što su verovatno lečili i depresiju u isto vreme zajedno sa OKP-em. "Kad imate OKP.) Neki put. Ona govori: "Znam da sam pametna. "probudio bih se osećajući se kao da sam pretrčao maraton.da mu je hrana zagađena alkoholom).i u isto vreme mislim da nisam dovoljno dobra. Znam da su vrata zaključana. Problem samopoštovanja je takođe bio problem i za Karlu. Barbara. Seća se: "Ranije se nisam nikad tako osećao. Barbara spremno daje do znanja da ona uvek uzima lošije poslove. Kad sam shvatio da je OKP bio samo ometajuća buka. dok sam spavao". Isto je to i sa OKP-em. jer "ne mora da bude zbog OKP-a. Osećanje je ostalo. pa je jedno vreme mnogo pila i imala nastupe preteranog uzimanja hrane kako bi lakše izdržala stresnu situaciju života sa ocem alkoholičarem. Kako su opsesije i prinudne potrebe postajale sve ređe. shvatio sam da mogu i da uživam u svojim obrocima. Sigurno je da mi zato ne treba obrazovanje sa koledža". ili da racionalizuju svoja u suštini samouništavajuća ponašanja. i onda za to da krivim moj OKP. Tako da radim stvari koje mogu da uradim i vezanih ruku. Lekovi. kao dodatak terapiji ponašanja. Džeremi. koja je imala opsesiju oko Gosn. Kafe. Potpisala sam ugovor i onda pobegla od toga. Alkoholizam je raširen u njenoj porodici. Naravno. Drugi ljudi sa OKP-em mogu da koriste svoje medicinsko stanje kao dobar izgovor za svoje neuspehe.honor degree). I znam da verovatno nikad neću ponovo dobiti drugi takav posao. Nisam razmišljao o svojim opsesijama oko hrane već dve godine". Pozitivne misli i osećanja su došla sa njima. Koristila sam anksioznost kao izgovor. nije neobično da prođu kroz period tugovanja zbog "gubitka" OKP-a. i naravno da su jednostavno angažovali drugog. iz te oblasti". Ali Barbara je uvek imala veliki problem sa samopoštovanjem. već zbog nedostatka vere u moju sposobnost da uradim neki posao. Više sam o tome mislio nego o bilo čemu drugom. što ih čini konstantno umornim. bila je privremeni radnik pri Ajvi Ligi (Ivy League . (čije su anksioznosti uključivale i strah . vaše samopoštovanje je tako slabo da ste skloni da okrenete svoj bes prema sebi samima i kad to . Na papiru (sertifikatima) izgledam odlično. U isto vreme. Rekla sam im da se previše bojim.

osetila se tako strašno da je počela da mu donosi vodu. Njena voljena mačka. IZGUBLJENE ŠANSE Džoš. To takođe ojačava njenu rešenost.nije opravdano. Na lečenju je Džil naučila da Revalorizuje svoje strahove od smrti i zagađenja.samo taj problem . U svojim četrdesetim. Sigurno da ako bi stigao mučan poziv iz bolnice tog dana. redovna je u dolaženju na našu OKP-terapijsku grupu na UCLA-i. da ne bismo plaćali za još jedan dan. Postoji mnogo produktivnih talentovanih ljudi koji jednostavno propuštaju svoje živote zbog ove bolesti". došao je do toga da jasno razume kako njegova krivica. Znala je da je kraj blizu i na dan kad je njena majka umrla. I to je bilo to. nije posle toga mogla da ide ni na jednu sahranu. Ona i ćerka su odnele cveće do plaže i tamo održale privatnu ceremoniju u slavu njene majke. Bila je obuzeta strahom da će njena mačka prestati da diše pred njenim očima. Najveća proba za Džil. umesto da shvatite da je moguće da problem nema nikakve veze s vama". Zbog toga što je vezivala početak svog OKP-a i velike strahove od zagađenja za pogreb svoje prijateljice. za mene je do tada bilo neverovatno. shvatila je: "Ne mogu uvek da upadam u velike životne krize kad god neko blizak umre". baš onako kako je ona radila na svom putu ka oporavku. grupa joj pomaže da Ponovno vrednuje svoj život da shvati "da joj je mnogo bolje nego mnogim drugim ljudima". Iako je Džil oslobođena većine svojih problema prisilnog pranja i čišćenja. Sledeća prepreka je bio majčin pogreb. Postavila je mišolovku. šta god da je nosila tog dana bi automatski postalo "zagađeno". Osećajući veliku krivicu zbog toga što nije htela da ide na majčin pogreb. (više ne alkoholira celu kuću). praveći male . Moguće je da OKP doprinosi da se loše navike stvore i u misaonom procesu. Anksioznostje deo toga. "Znala sam da će da ugine. Prvo. koji je imao opsesije da je možda gurnuo spajalice u kafu svojh kolega. umesto da rešavate problem . dok je ova bila još tinejdžer. Ona želi da ohrabri druge ljude sa OKP-em da koriste oruđe Četiri Koraka. Ostajati tako smiren. ali kad je našla malog miša zalepljenog na mišolovci. Seća se: "Mi smo na našem putu do veterinara svratili do video-kluba da vratimo kasetu. "I šta bih onda uradila? Da li bi ceo grad onda bio zagađen?" Džil je već bila u terapiji kad je mačka uginula.vi to primate dublje i to internalizujete. tek je trebalo da dođe kasnije. i već je bila sposobna da se nosi sa time. ona se mnogo dvoumila šta će obući za posao. zašto mu nisam rekla ovo drugo?" To je kao sa OKP-em. konsultovala se sa sveštenikom koji ju je mudro posavetovao da majka ne bi želela da se ona razboli zbog toga. Džil je napravila kompromis. ja sam to uradila da bi mogla da se suočim sa smrću". Na kraju je ipak naterala sebe da nosi svoj najbolji beli platneni kostim. Imate tendenciju da se ljutite i kažete: "Zašto nisam to i to uradila drugačije. izgovor da ništa ne urade sa svojim životima. ili vam se nešto negativno desilo tog dana. Verovatno da ako vam je neko rekao nešto. zašto sam to rekla nekome. Na neki način. sa smrću njene majke. da ne naprave pokušaj da sebe poprave i unaprede. Njen prvi mali korak je bio terapija izlaganja na koju se sama privolela. (kojima bi se ovi mogli zadaviti) i da je možda olabavio znakove na automobilma (stvarajuići tako mogućnost da se ovi otkače na autoputu i probiju prednje staklo vozila). Vežbanje Četiri Koraka može da pomogne u rešavanju oba ova problema. jer vidi kako "često ljudi koriste OKP kao štake. Kad je dobila telefonski poziv. njegova smanjena mogućnost da funkcioniše i njegovi pogoršani odnosi . koja je bila deo porodice već jedanaest godina. Ponovno proveravate sebe svo vreme. Poljubila je mačku za poslednje zbogom i istuširala se. nije se osećala primoranom da baci kostim. se razbolela i Džil je koristila miša kao pripremu za smrt mačke.dečje korake (baby steps).

sa rođacima i prijateljima. Prvo. koji se bori sa potrebom da noću pere i riba ulice da bi ih očistio od akumulatorske kiseline. Svaki dan u surovoj agoniji: "Mogu otvoreno da kažem da sam mrzeo prokleti izlazak sunca. Ali on danas može da posmatra svoj napredak i da sa ponosom govori o velikoj dobrobiti koju je dobio boreći se protiv bolesti. njegove nedovoljne rešenosti da finansijski podrži prihvatilišta za beskućnike. Zašto? Zato što vam napor koji ulažete izvršavajući prisilu oduzima vreme. a duševno izmoren od stalne obuzetosti svojom opsesijom. Fizički je bio izmoren od nedostatka sna. To jeste zapravo odgovor zašto nema prave vrednosti u izvršavanju kompulsija. Bio bih napolju u 1:30 ujutru. izvršavanje prisile će samo pogoršati kompulsivno osećanje. To je vreme koje je trebalo da provedem sa mojom decom umesto što sam ribao ulice. u kojoj je radio. kao i mnogi drugi ljudi koji pate od OKP-a. To može da bude nešto veoma prosto i osnovno. Brajan. Još jedan prokleti dan sa OKP-em. to znači da vreme provedeno u izvršavanju prisila rezultira u gubitku šansi i prilika na poslu i drugde u životu. mogao bih da izađem tamo i steknem više novca i više dam drugima". kako je on to video. vi ne samo što ste traćili vreme radeći bezvezne prisile. Kad se našao na najnižoj tački . Ponekad je ovakvo rezonovanje pomagalo i Džoš je zaista Revalorizovao. već ste za to vreme takođe izgubili priliku da uradite nešto korisno. ako mu bude nekako ponuđena druga šansa da živi. kao što je da sednete i porazgovarate malo sa svojom porodicom. kaže: "Vreme koje ljudi sa OKP em troše radeći potpuno iracionalne stvarije najveći gubitak. "MALO SVETLOSTI U MOJOJ DUŠI" . samo da uradim ovu prisilu jer ću inače svo vreme da brinem i to će me ometati u mom radu". I to jeste pravljenje novih šansi i većih vrednosti. Jedna prisila-kompulsija vodi ka drugoj. izvršavanje kompulsije-prisile da bi ste sprečili neku zamišljenu i nelogičnu katastrofu još uvek nije dobar posao. OKP uzima svaki gram vaše energije. Samo sam se molio: 'Bože uzmi me. Ali postoji drugi problem. postoje veliki troškovi izraženi u šansama za izvršavanje prisila-kompulsija".pre nego što je započeo sa terapijom u našoj UCLA grupitoliko je bio očajan da se zakleo da ako umre.To je vreme koje vam se nikad neće vratiti. to je takođe i Refokusiranje. Količina vremena koju provodite izvršavajući sve te kompulsije bi mogla da se utroši na rad na nečemu zaista korisnom. "Kad to izrazimo stručnim ekonomskim terminima. udaljuje od drugih ljudi i od rada na nekoj celishodnoj i produktivnoj aktivnosti. Više ne mogu ovo da podnesem"'. što je i glavni način da menjate vaš mozak i da se poboljšate. Džošov koncept o gubicima u šansama je tačan. još jedan prokleti dan sa strahom. Da nije bio suvlasnik u firmi za prodaju kola. Stoga. Čak i ako ne možete da shvatite da je vaše vreme vredno u ekonomskom smislu. Molio sam se da dobijem smrtonosnu bolest. preuzima toliko od vašeg života. kako ste to već naučili. i ujutru bih se budio mrtav umoran". dolaze od njegovog OKP-a. onda bih se vraćao kući jedva se vukući. ribao ulicu. Deo Džošove krivice je bio zbog. Tako daje sebi govorio: "Kad bih mogao da izbegnem ovu opsesiju. Inače borba sa OKPem za njega ipak ostaje stalna. Ekonomski izraženo. po bilo čijoj definiciji. Brajan je prošao kroz težak period za svoj brak i kroz teška vremena sa svojom decom. Ovo ne znači da baš govorim o spasavanju čovečanstva. Uobičajena i ozbiljna greška koju ljudi sa OKP-em čine je da kažu: "Dobro. Zato imajte na umu: Ako uradite nešto korisno umesto vašeg OKP-a. će je odbiti ako bi to značilo da će se vratiti ovozemaljskom životu kao osoba sa OKP-em. kako reče Brajan: "Oni bi mi odavno rekli 'Idi do đavola'" . a povređivali su i njega i druge.

Sad mogu da pomognem i drugima u njihovoj svakodnevnoj borbi protiv OKP-a. Njena priča je takođe elegantan opis nekoga sa poboljšanim funkcionisanjem mozga: kretanje napred. Po prvi put sam mogla da doživim osećaj da se moj um pomera. Lara. "Pretpostavljam da bi to bio cilj broj jedan za sve one sa opsesivno. Zašto ranije nisam uvidela da se materijalne stvari mogu zamenitinadoknaditi. blokiran mozak je oslobođen. i da mogu sebi da pomognem. a da je izgubljeno vreme otišlo i nikada se neće povratiti?" Karen je sad u svojim pedesetim. Ona kaže: "Vi nemate pojma koliko vremena sam provodila svakog dana nameštajući stvari. u dobu kad ljudi obično ponovno ocenjuju svoje živote. može da kontroliše svoje akcije povodom tih potreba. otkrila je pošto je počela redovno da vežba Četiri Koraka: "Moj strah je počeo da nestaje i moj život je počeo da poprima neki smisao. da bih mogla da smestim još stvari. Nisam sigurna da se slažem sa ovim stavom.' To jeste izazov i bio je. To je bilo neverovatno! Znala sam šta se događa sa mnom. i to je u redu. mahnitu aktivnost. koja je godinama bila zaokupljena mračnim i teškim mislima. Mogla sam najzad da vidim nešto malo svetla u svojoj duši. Na nesreću ja to verovatno nikad neću otkriti ali i to je u redu" . Ipak izgubila sam više od decenije života zbog OKP-a. Neki govore da sve loše stvari koje nam se događaju u životu imaju razlog i pouku.Oni koji su Revalorizovali svoje simptome i prešli na Revalorizovanje svojih života. Možda mogu da pomognem drugima sa OKP-em i Tureovim sindromom. kako nam to ilustruju sledeći primeri. Naučila je da iako nije mogla da spreči prisilne potrebe. Karen je uvidela: "Ja nisam loša osoba zbog toga što imam potrebu da sakupljam stvari iz kanti za smeće". beznadežnosti i tuge". koja je izgradila produktivan profesionalni život uprkos činjenici da ima OKP i Tureov sindrom. tako mi je drago da imam OKP jer je to tako veliki izazov i potpuno je izmenilo tok mog života. On vodi u interni (i naizgled eterni-večni) nemir. Dok je bila na terapiji na UCLA-i. Znam da sam danas jača ličnost zbog toga. Ona filozofski obrazlaže: "Ja neću sebe da maltretiram zbog svih tih .što se sve sabralo u najmanje jednu deceniju mog života. sa osećanjem bespomoćnosti. krijući svoju strašnu tajnu. nije više "zaglavljen u brzini". Ona kaže: "Nikad me nećete čuti da kažem 'O. stresa i frustracije. Bili su sati potrebni da se dođe do svih tih stvari . Džoana. Ja sam uspela da dobijem diplomu. fizičku. da magistriram i da postanem savetnik. kaže: "'Nikad se ne predaj' je moj moto. Niko sa OKP-em ne treba nikad da se preda. jeste smirenost. To mi je pomoglo da postanem bolje ljudsko biće". duševnu. kad je saznala da ima posla sa bolešću zvanom OKP postavila je pred sebe pragmatične i duhovne ciljeve. Godine trvenja.previše dugo je držala prozore zatvorene barikadama. Ono što je zaista najviše želela. Takođe je želela da iskoristi svaki čas svog vremena koje bi imala za odmor. nude nam neke duboke filozofske samospoznaje. I ona je to i uradila. To što imam OKP i Tureov sindrom mi je pomoglo da se bolje uklopim sa svojim klijentima. Trošila sam sate tragajući za stvarima koje su bile beznadežno izgubljene u tom lomu i haosu. OKP je težak rad. kako sama reče. ali sve što mogu da kažem je da sam se naučila saosećanju i osećam se srećnom zbog toga. nije više blokiran u jednom momentu već se pokreće napred. Poželela je da ima dom ispunjen svežim vazduhom i sunčevom svetlošću . Često zamišljam kako bi život bio lep bez OKP-a i Tureovog sindroma i kakva bih ja bila. i to se nikad ne može nadoknaditi. Karen. i emocionalnu premorenost". Verovatno da ću se uvek boriti sa OKP-em i Tureovim sindromom. kompulsivni sakupljač koja je dozvolila da gomila starih stvari preuzme njenu kuću i njen život.kompulsivnim poremećajem.a sati i godine zapravo da se sve to raščisti . kad jedanput sebe oslobodi od kompulsija koje su uzimale toliko vremena.

On sad uči da primenjuje princip Revalorizovanja na opštiji način.'Evo me ovde. Njena najveća greška koje je sad svesna. da bi sebe izveli na put oporavka. ali sam onda otkrio da što više vremena ne popustite prisili i tako iskusite da se ništa ne dešava. Naravno. da radim na nekim suptilnijim simptomima i načinima razmišljanja. to vam je lakše sledećeg puta. Vreme. takođe je postalo važan faktor za Džeka. u to vreme". pranje veša". Imajte nekoga voljenog da vam pomogne i ohrabri vas. Imati poverenja da pustite drugoga da vas vodi će biti jedna od najtežih stvari koju ste ikad uradili. Postao je još više frustriran jer mu je privremeni posao bio u osnovi veoma dosadan. Tako što je učio da beleži svoje uspehe i pravi mentalne beleške koje bi ga podržale. Uradila sam što sam bolje mogla. kompulsivnog perača ruku. Džek je povećao svoj stepen samopouzdanja. "Ja se samo razbesnim i mislim. ali to morate uraditi. Sada se bolje oseća na poslovnim intervjuima i njegovo celokupno funkcionisanje nastavlja postepeno da se poboljšava. Teško je da se potpuno oslobodite ovog problema. Zašto ne potražiš neki bolji posao?' Ali to je smešno. Rizikujte. višak sati u toku dana koje ljudi sa OKP-em otkriju da imaju kada ih više ne provode izvršavajući prisilne radnje. je bila što je dopustila da je njen lažni ponos spreči da potraži pomoć pre nego što beskorisna gomila stvari ovlada njenim životom. Na nesreću. naročito kućne poslove: zalivanje. Na primer. uključujući proveravanje i čišćenje. samo uzalud trošim svoje vreme Mogao bih barem da budem napolju tražeći neki dobar posao ili kod kuće radeći poslove'. SAMOPODRŠKA Nemoguće je prenaglasiti važnost učenja pravljenja rečenica samopodrške kao integralnog dela rada metodom U Četiri Koraka. da bi povećao svoje samopouzdanje i da bi prevazišao svoj otpor promeni. Žena bi mi rekla: 'Nikoga nije briga ako ti opereš veš. a Revalorizujete svoje uspehe terapije ponašanja naviše . Bendžamin. sada je u svojim srednjim 40-tim godinama. čiji se snimak mozga PET skenerom nalazi na slici. On je nalazio da je ovo pomešana blagodat. vi radite da bi ste naučili kako da Revalorizujete vaš OKP naniže . Ukratko. ali morate sebe da pohvalite za svaki napredak koji napravite". Džek je imao loš radni dosije. Onda dobijate listu slučajeva u kojima se zaista ništa ne događa kad ignorišete opsesiju". "Ja pokušavam da radim na svom OKP-u svaki dan. hranjenje mački. nikad nemojte smanjivati značaj ili potcenjivati važnost čak i najmanjeg vremenskog intervala čekanja . Sa OKP-em postoji veliki otpor prema promenama" . dok je radio na svojim kompulsijama pranja ruku pomoću metode U Četiri Koraka. probleme sa koncetracijom i loše odnose prema ljudima. održavanje dnevnika sa zapisima vaših uspeha pomoći će vam da postignete ovaj cilj. Povratite sebi svoj život. Nemojte da budete žrtva ove bolesti.odlaganja pre izvršavanja prisile. Možete reći: 'Ja želim da uradim i više ". Posle terapije ponašanja možete da uradite poslove brže. Budite pobednik nad njom. Džek je razvio dobre navike prilikom Revalorizovanja svojih prisilnih potreba OKP-a. Vaša budućnost je u vašim rukama". Kod kuće se osetio da vlada situacijom i voleo je da radi stvari na vremenski efikasan način.godina. Borio se sa svojim kompulsijama. sa . ali nikad nemojte nipodaštavati uspehe koje zapravo pravite. "Možete da ispunite mnogo vremena sa OKPem i onda imate problem kada nema OKP-a. Pokušavam da ne budem preoštar prema sebi. Uradite to sada. Opisao je: "Naravno da sam u početku bio anksiozan (da se oduprem potrebi da perem) pri pranju. Ona zna: "Vi stvarno morate da dobijete pomoć od drugih ljudi. ovo osećanje je samo dovelo do veće frustracije na radnom mestu. prijatelja ili člana porodice.

I sve savršeno u njemu. Postao je mnogo svesniji i saosećajniji prema ljudima koji imaju poremećaje i fizičke nesposobnosti. Nešto tako nevažno kao što je ostavljanje fioke otvorene i nekoliko papira nesređenih je za njega bila velika pobeda.promenjivim intenzitetom još od svoje šeste godine. On razume da 'je vrednost ličnosti u stepenu do kog oni mogu sebe da prihvate. naučio je takođe da preuzima. a poticao je iz porodice uspešnih i efikasnih ljudi i zbog toga je osećao stid i krivicu. Bendžamin je stalno bio pod iluzijom: "da će jednog dana doći život iz snova. za njega "velike . Pranje kola moglo je da traje i šest sati jer je moralo da bude urađeno 'baš kako treba'. Rezonovao je tako što je sebe smatrao jednom pokvarenomjabukom na porodičnom drvetu. Bio je administrator školskog kvarta. Želim da budem bolji član porodice. Bendžaminove prisile i anksioznosti su počele da uzimaju toliko vremena. ali sam se sada prebacio na stvari koje su stvarnije.u stvari to veliko dobro. "Ja želim da budem korisniji drugima. U isto vreme znam da kad povećate samosvest. Bendžamin je Revalorizovao svoj život. Nered nije mogao biti tolerisan. To je ono što ga čini uzbudljivim i lepim. Garaža. u raznim stepenima. da više pomognem drugima. to vas čini većim čovekom. a takođe i velika prilika. Bendžamin je počeo sa Revalorizovanjem svoga života. Dok je preuzimao kontrolu od OKP-a. . da nije mogao da podnese celokupni teret školovanja na višoj školi. Stepen do koga prihvatate šta ste i ko ste. Dolazak majstora u kuću bio bi trauma jer bi ovaj stranac upadao u Bendžaminovo besprekorno uredno okruženje i nešto isprljao ili poremetio. to je šansa. Terao je sebe da živi sa izvesnom količinom fizičkog nereda. i kreću se napred sa onim što imje dato". Sve dok nije saznao da ima bolest OKP. prirodna tendencija je da se krećete prema stvarima koje bi vam pružile veće emocionalno zadovoljstvo". U početku mi je bilo veoma teško da prihvatim da je to OKP i pomirim se sa time da će uvek biti tu. ostava i njegova dokumenta morali su da budu u strogo određenom redu. i ponovnim razmišljanjem o stepenu važnosti stvari u svom životu. Kaže daje borba sa bolešću "od njega napravila mnogo senzitivniju osobu. bilo mi je veoma teško da prihvatim da će moj život biti veća borba nego životi drugih ljudi. koje traju i vrednije su a manje su materijalne. Najzad je potpuno podbacio u svojoj produktivnosti. da dodiruje stvari koje je nekad smatrao zagađenim. što se tiče prijateljstava. Takođe je postao mnogo spontaniji i realističniji. Više ne živite u nekom fantastičnom svetu perfekcije". Mislim da je poruka podrške ovde ta da kad stavite osnovne elemente svog života pod kontrolu. Nekada sam mislio da je držanje okruženja u redu urednog života i uredne kancelarije . Danas po Bendžaminovoj proceni njegov OKP je 80 procenata pod kontrolom ali na skali od jedan do deset on sebi daje peticu. Dok je učio Četiri Koraka terapije ponašanja. Kao kod naših drugih OKP pacijenata. Kaže "Život je rizik. Znao je daje njegovo ponašanje abnormalno. meri koliko ste uspešni kao ličnost. Biću uspešan i srećan. Stoga. i da stvari nisu bile savršene". bolja ličnost na ličnom i intimnom planu.glavne rizike". On zapravo nije sebi priznavao pravo stanje stvari.U poslednjih pet-šest godina prolazio sam kroz glavno pomeranje vrednosti koje je počelo sa dolascima kod Dr Švarca.

Ponovnog vrednovanja. • Revalorizovanje znači ne uzimanje simptoma OKP "zdravo za gotovo" . • Moćan um može da menja mozak tako što će promeniti svoje reakcije na poruke koje mu mozak šalje. kao što je "To nisam ja . Ono rezultira u stvarnom samopoštovanju. • Um koji je sposoban da primeti . Četiri koraka Korak 1.to je samo OKP".zabeleži suptilne promene i shvati implikacije tih promena jeste moćan um. Korak 2.Važne tačke da se upamte • Korak 4 je korak Revalorizovanja . Korak 4.oni ne predstavljaju to što nam poručuju. ojačavate vašeg Nepristrasnog Posmatrača i izgrađujete moćan um. Refokusirati Revalorizovati . • Kad Revalorizujete i devalorizujete neželjene misli i prisilne potrebe. • Ovo je pravo samokomandovanje. Ojačajte jasnoću vašeg posmatranja podržavajućim mentalnim beleškama. • Trudite se da Revalorizujete na aktivan način tako što ćete uvideti realnost situacije. Preimenovati Ponovno prepoznati i pripisati Dva pomoćna koraka: Anticipirati Prihvatiti Korak 3. Smatrajte ih onim što jesu. što je moguće brže i jasnije.

onaj ko vlada svojom dušom bolji je od onoga ko zauzme grad. Dhammapada 103 .Deo II Primenjivanje Četiri Koraka Na Vaš Život Onaj ko se sporo ljuti bolji je nego ratnik. Letopis 16:32 Iako su u bici hiljadu puta hiljadu ljudi savladani od strane jednoga. Gotama Buddha. Kralj Solomon. onaj ko savlada samog sebe je pravi pobednik bitke.

Moć koraka Preimenovanja je nešto što nikad ne treba potceniti.kompulsivnog poremećaja (OKP). Pojavljuje se promena u vrednosti i značaju koji pridajete tim neprijatnim opsesivnim mislima ili potrebama. u prvi plan dolazi prava priroda ovog protivnika. sad se nalazi slobodniji i lakši misaoni proces. da se shvati njihov značaj i da se ide napred uprkos bolu i strahu. Tamo gde je nekad bila blokada u mozgu. Ljudi obično u početku lečenja pitaju: "Da li ću ja ikad biti izlečen?" Kao što sam to ranije pokušao da objasniim kroz ispovesti hrabrih pacijenata.Ne moram da ga slušam" započet je veoma moćan proces. kad praktikujemo celokupnu svesnost uma i odlučimo da preuzmemo kontrolu nad svojim životima. U ovoj knjizi cilj mi je bio da vas naučim najefikasnijoj strategiji za neutralizovanje ovog neprijatelja zvanog OKP. strah i strepnja počinju da blede i nestaju i pojavljuje se put prema pobedi. Sad se borba vodi na vašem domaćem terenu . To je razlika između poznavanja pravog stanja stvari i života ispunjenog strahom od senki. izlečenje ne može da se garantuje. moć da se primete i male promene. i da eliminišete OKP kao tiranina koji vam određuje pravac života. (Znam da je ovo istina jer sam to previše puta video da bih se oko toga dvoumio). Ali ako izlečenje podrazumeva slobodu da više nikad ne bežite uplašeni pred kugom simptoma OKP-a. Veće značenje napora koji ljudi ulažu pri primeni Četiri Koraka. možda nećete pobediti u svakoj bici ali ćete na kraju pobediti u ratu. je u poruci koja pokazuje šta sve možemo da postignemo kad prevaziđemo strah. skoro uvek počinje iz veoma pragmatičnih razloga.a ne na terenu vašeg protivnka koji se oslanja samo na iluzije i prevare. Pomoću snage svog uma menjaćete svoj mozak. . Vašim životom je ovladala ta čudna strana sila koja je izgleda jača od vas. već i na ljude koji ih okružuju. Kao i kod većine nasilnika i agresora. Ako Ponovno Odredite i pripišete te strahove njihovim pravim uzrocima kako ste to ranije naučili i Refokusirate se na neku celishodnu aktivnost bar na petnaest minuta. Moć Nepristrasnog Posmatrača je uvedena u igru i temeljno menja karakter interakcija između vas i vašeg unutrašnjeg protivnika. onda je to cilj dostižan svakom ko pati od jada OKP-a. čiji trikovi mogu da budu toliko iznurujući i štetni za one koji ne znaju da se efikasno brane. ima višestruki i širok uticaj ne samo na živote ljudi sa OKP-em.u stvarnosti . njihova moć potiče od sposobnosti da zastraše naivne i neupućene. jer su strah i pogrešne poruke jedino oružje OKP-a. Opsesivno . To je ukratko sve što vežbanje Četiri Koraka treba da donese. Veća moć uma ide i izvan domena OKP-a.5 Četiri Koraka i Lična sloboda Borba za prevazilaženje te napasti. Kad Preimenujete i napravite mentalnu belešku i podsetite se: "Ovo je samo OKP. Kada se posmatra iz perspektive jasnog uma Nepristrasnog Posmatrača. Uvek imajte na umu da je čvrsto držanje za realnost vaš najveći saveznik u borbi protiv OKP a. naročito ako pod tim podrazumevate da nikad nećete više imati OKP simptome. Sa ovom spoznajom. Povećana moć uma koju ljudi sa OKP-em razviju. Ona može da vas .

Počećete da primećujete poboljšanja u svim problematičnim oblastima svog života. njegov mentalni odgovor je veoma drugačiji. rezultujući u biološkoj promeni na glavnom organu komunikacije .mozgu. ojačati snagu uma u svakom drugom aspektu svog života. Razmislite o snazi prostog pitanja: "Zašto ja ovo radim?" Umnogome čitava metoda U Četiri Koraka se svodi na dovođenje perspektive Nepristrasnog Posmatrača jasnije u naš um.mogu sa najvećim autoritetom da izjave da je um jednostavno nešto što nekako proizilazi i potpuno je određeno fizičkim osobinama mozga. njegov se mozak toliko promenio da mi možemo. Što se mene tiče. Napadne opsesije mu stalno dosađuju i izlaze pred njega . da izmerimo promenu i čak je snimimo u boji (kako je prikazano na slici). Njima to nekako ne izgleda sofisticirano. Idi proveri štednjak". zamislite koliko vremena ljudi provedu razmišljajući i nervirajući se u vezi prijateljstava. Neki bi akademici mogli da kažu da je ovo samo primer kako mozak sam sebe menja. Na ovaj način on menja način na koji njegov mozak funkcioniše. Pre nego što je vežbao Četiri Koraka on bi odmah poslušao.ponašanju. Vremenom. koja se naučno može evidentirati. Čineći to. hrabrije i realističnije. naučnici ili filozofi . samo alarmni sistem u mom mozgu koji se pokvario. ti bedno pokvareno moždano kolo". Potpuna svesnost uma će vam pomoći u odnosima sa drugim ljudima. uz pomoć nove napredne tehnologije. kad odgovaramo na ovo pitanje. sve ovo je veoma nesrećno. Onda odlazi da sluša Mocarta. da vežba zamah u golfu ili bilo šta drugo. Po njima nauka mora da smesti duh i volju u domen običnog sujeverja. oni poboljšavaju sposobnosti da pronađu svoje prave ciljeve. Izgleda da je najvažnije shvatiti da su ova otkrića u suštini osposobila ljude da vide svoje sopstvene umove mnogo jasnije. vežba svoju volju. ponovnog premišljanja (koja . gde nedostaci prema kojima je um toliko nezaštićen uzrokuju toliko bola i stresa.dovede do mnogo dublje spoznaje o tome šta znači kad Revalorizujete svoja unutrašnja iskustva u svetlu novih i produktivnijih ciljeva. Ti si samo OKP. Mi živimo u doba kad mnogi ljudi koji sebe smatraju za sofisticirane mislioce . što je imalo tendenciju da još više pogorša njegovu blokadu mozga. Posle vežbe U Četiri Koraka. ovo se odražava na duboko pogrešan način razmišljanja."Idi i operi ruke. i to što nam pomaže da vidimo kako se svestan i razuman um razlikuje od mozga i ne može biti zavisan samo od njega. Razmišlja o svojim ciljevima. Čineći to. Pre ću da budem mrtav nego što ću tebe da slušam. Sad kaže: "Znam šta si ti. ali svaka razumna osoba može da vidi da pacijent u našem primeru koristi svoju duževnu snagu da uloži napor i uradi ceo rad koji je potreban da bi izmenio svoj mozak i savlada simptome OKP-a. verujem.bilo da su doktori. Na primer. Jedno od velikih dostignuća našeg istraživanja OKP-a je. Bez dileme je da i nova informacija o tome kako mozak radi pomaže ljudima sa OKP-em da odgovore na ovo pitanje. Koraci Preimenovanja i Refokusiranja i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača i potpune svesnosti uma su naročito korisni za ispravljanje intenzivnog. pregleda svoje opcije. Što je mnogo gore. O bilo čemu zvanom duh previše se stide otvoreno da govore. ČETIRI KORAKA I OSTATAK VAŠEG ŽIVOTA Zaista velika poruka za ljude koji primenjuju Četiri Koraka je da će jačajući Nepristrasnog Posmatrača vežbajući potpunu svesnost uma. pravi nov izbor i deluje na drugoj aktivnosti . Stvarni duhovni (s punom voljom) proces se odigrao. pomoći će vam na poslu i pomoći će vam kod problema sa lutanjem misli i preteranim dnevnim sanjarenjem. Zamislite šta se događa u čoveku koji se bori protiv simptoma OKP-a pomoću metode Četiri Koraka. možete da proširite svoje duševne i duhovne horizonte onako kako možda pre ne biste ni zamišljali da uradite. sve više i više.

Ali ljudi sa OKP-em su tu naročito ranjivi. " U ovoj tački ovakve misli izmiču kontroli. Da li treba da je pozovem da izađemo? Da li bi trebalo da joj telefoniram? Ili ne bi trebalo? Da li treba da još sačekam? To je jedna kategorija. Ovo može da funkcioniše kao mašina za vežbanje u vašoj glavi. Na nesreću. ako je tok necelishodnih razmišljanja o potrebama. će dovesti do više celishodnih misli. veoma brzo ćete shvatiti da se veliki deo vašeg duševnog života vašeg stalnog misaonog procesa tiče stvari koje ne doprinose celishodnom i srećnom životu. Onda dolazi ona grupa: "Da li me je šef čudno pogledao?" I sva ona: "Šta ljudi misle o meni? Da li sam dovoljno dobar-a? Da li dobro izgledam?" vrste misli.. Kako vreme prolazi i ovaj proces postaje sve . I dok se celokupna svesnost uma povećava i pravljenje mentalnih beleški (gde svesno primećujete tok svojih misli) postaje prirodnije. Svetla strana je da ponovnom primenom potpune svesnosti možete isto tako brzo ponovo da uspostavite celishodno mentalno stanje. To može da bude jedna od svetlijh strana bolovanja od OKP-a. pošto spoznaju moć Preimenovanja i razviju tehničku sposobnost da prave mentalne beleške. započinju svoj sopstveni život i postaju veoma neprijatna razmišljanja. rasejan um. to um postaje jači i zapravo manje doživljavate necelishodne i destruktivne misli sa njihovom tendencijom da vas vode u bol i patnju. tako i rad na OKP-u povećava korišćenje Nepristrasnog Posmatrača koji povećava vašu duševnu snagu i bolje poznavanje svog i tuđih ponašanja. Svako može da bude kontrolisan od strane ovakvih misli. Na primer. ali svi ljudi treba da razviju tu sposobnost i mnogo šta još i više nego što smatraju za potrebno. Ovo čini primenu Refokusiranja mnogo lakšom. Ovi principi važe za svakoga. Ljudi koji vežbaju Četiri Koraka razviju sposobnosti koje su veoma korisne u životusposobnosti koje ljudi bez OKP-a nikad ne razviju. svest o tome o čemu mislite u svakom momentu ima tendenciju da usmeri misli dalje od destruktivnih razmišljanja. će biti dosta poboljšana. Jedna od najčudesnijh stvari koju naučite dok vežbate potpunu svest uma i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača je koliko samo posmatranje sadržaja svojih misli ima tendenciju da iste usmeri na mnogo zdravije puteve. a korišćenje Četiri Koraka način da se poremećaj prevaziđe. Isto kao što mašina za vežbanje povećava vašu fizičku snagu. samo prekidanje toka necelishodnog misaonog procesa sa celishodnom potpunom svešću uma. Drugim rečima. da-je . Štaviše. Onda mogu da koriste korak Refokusiranja da se prebace na bolju stazu. prema konstruktivnijem i celishodnijem razmišljanju i delanju. Uistinu ćete povećati svoju ličnu slobodu kroz vežbanje Četiri Koraka zato što je suština posedovanja uma koji je slobodan da ima kapacitet i sposobnost da smiri i usmeri nemirna lutanja u koja neumitno upada odsutan.. Svaki trenutak u kojem um vežba potpunu -celokupnu svesnost ili koristi Nepristrasnog Posmatrača je trenutak u kojem necelishodna misao ne može da se pojavi. kontrola nad vašim unutrašnjim duševnim životom. o besu. ubrzo počinjete da shvatate koliko ste vremena provodili misleći o stvarima o kojima niste ni bili svesni da razmišljate. koje se tiču nečeg funkcionalnog i zdravog. I ne zaboravimo kategoriju: "Život bi bio odličan. Može da zvuči smešno reći da treba sebe da učinimo svesnim toga o čemu razmišljamo. video sam mnoge ljude sa OKP-em kako uče da prekinu te struje povratnih misli. pohlepi ili zloj volji prekinut mentalnim beleženjem da: "Ja sad imam misao u vezi sa pohlepom. Praveći mentalne beleške. čak i nad stvarima koje uopšte nisu u vezi OKP-a." ili "Ja sad imam misao u vezi sa zlom voljom ili ljutnjom" . Umna celokupnost je sama po sebi jedno veoma korisno i celishodno duševno stanje. za vas i za druge. Kako bilo. Što je duži period u kojem se primenjuje potpuna svesnost uma.skoro svako čini pod stresom).. um može neverovatno brzo da pređe iz celishodnog i stanja potpune svesnosti u necelishodno i negativno stanje. o svojim mladićima odnosno devojkama.

• U svakom momentu u kojem um koristi Nepristrasnog Posmatrača. vaš um će postati oštriji i opušteniji i vaš život će biti lakši i srećniji. Da rezimiramo: Imati OKP je prokletstvo. Sam akt posmatranja ima tendenciju da usmeri misli u celishodnom pravcu. • Pravite mentalne beleške da bi sebe podsetili o čemu razmišljate. necelishodna misao se ne može pojaviti. • Uvek se upitajte: "Zašto ja ovo radim?" i imajte na umu perspektivu Nepristrasnog Posmatrača kad na ovo odgovarate. . onda je to zaista veliki zrak svetlosti na tmurnom nebu. To je u stvari i smisao vežbanja Četiri Koraka. ali vaša sposobnost da koristite Nepristrasnog Posmatrača i praktikujete potpunu svest uma je blagoslov. koje inače na drugi način možda ne biste izgradili. Ako je to što imate OKP uzrok koji vas vodi ka razvoju celishodnih duševnih sposobnosti.više i više prirodan raspored življenja. Važne tačke da se upamte • Imajte na umu moć Preimenovanja: To je razlika između perpoznavanja onoga što je stvarno i života sa strahom od senki.

6 OKP kao Porodični Poremećaj Opsesivno-kompulsivni poremećaj je u pravom smislu reči porodična stvar. Popuštajući pred ovim. Ako bi je suprug direktno upitao da li je odlazila tamo gde ne bi trebalo da ide. zaokup1jeni svojim strašnm mislima i prisilnim potrebama i bilo zbog straha ili stida ili iz oba ova razloga odlučuju da ni sa kim ne dele svoju strašnu tajnu. ona bi mu odgovarala malim bezopasnim lažima. bili bi izloženi scenama i suzama. sva njihova energija bi mogla da se troši na pokušaje da se izađe na kraj sa bolešću. čovek će moći lepo da večera i da ima prijatno veče. U okviru porodica. Iz čistog očaja. oni koji ga omogućuju ili opslužuju. Moja porodica više ne može to da izdrži. ličnosti sa problemom zavisnosti. "Onda mi je srce zaista počelo da lupa. Supruga jednog čoveka koji je imao OKP je priznala da ne govori svom mužu istinu o tome gde je bila. umesto epizode psovanja i lupanja vratima". nam stalno ponavljaju: " Dovodim ženu do ludila. Ona rezonuje: "Ako kažem ne. Odbojno delujem na moje prijatelje. i u stvari rade kompulsivne radnje za tu ličnost da bi sačuvali mir u kući. Supružnici osoba sa OKP-em su nam govorili da ako bi odbili da budu uvučeni u bizarna ponašanja. Moram da prestanem ovo da radim". Jedanput je otišla do nekog mesta koje je bilo "van granica" i u momentu joj se učinilo da je videla svog muža. ne pomaže." ili "Operi zidove za mene". Osoba bi tražila: "Proveri bravu za mene. Laganje naravno. kako bi obavljala svoje poslove. Tipično je da se ljudi sa OKP-em koji nisu lečili sve više izoluju od drugih. Laganje čini njen život podnošljivim. a takođe i ja. kaže: "Eto. Osoba sa OKP-em postane zavisna od drugih do patološkog nivoa. naravno. SAMO RECITE NE Uobičajeno je da ljudi sa OKP-em koriste isti kao oružje u konf1iktima sa drugima. ali posle više godina ovakvog života. ako bi istina mogla da prouzrokuje da on reaguje nasilno zbog svojih strahova. Pomislili biste da sam opljačkala banku i da mi je policija za petama". Oni mogu da ubeđuju i mole osobu da prestane. u jednom dosta čestom tipu uznemirene ličnosti. Na kraju. Naši pacijenti na UCLA-i. Članovi porodice postaju deo OKP-a. ili mogu da je lažu kad joj kažu da su uradili to-i-to ili su izbegli da urade to-i-to. Ona zna da ne bi trebalo da se povinuje njegovoj bolesti. ovo može da bude iscrpljujuće. ja sam ona koja to . na duže staze. porodica samo osigurava da će osoba nastaviti da se pogoršava u vezi OKP-a. oni obično popuste pred ovim zahtevima.

Kad oni sa OKP-em zamole druge da rade njihove strašne poslove. Ova strategija je dala rezultate. Delovi kuće mogu da postanu nedostupni za celu porodicu. čitave sobe postanu zaista veoma prljave jer se osoba sa OKP-em boji da započne čišćenje. Inače emocionaini faktori i faktori okruženja su često odlučujući u određivanju toga da li će osoba moći da učestvuje u terapiji ponašanja i napredovati ili ne. tako što će odbiti da budu oni koji omogućuju ili opslužuju OKP da budu zarobljenici u svojim sopstvenim domovima i da budu kako se to popularno u psihijatrijskom žargonu kaže. Čak i kad opsesije ne dođu do ove faze. služite terapiji ponašanja". Ona bi to stalno proveravala i onda bi zamolila svog muža da stavi ruku u mašinu da bi bila sigurna. Poruka za članove porodice li jednoj rečenici glasi: "Nemojte opsluživati OKP. Kao što ćete videti i okruženje i genetika imaju ulogu kod većine slučajeva. verovatno su toliko zaokupljeni i savladani od strane napadnih misli i potreba. Kada i sama nauči Četiri Koraka i pomogne mu da ih primenjuje. ali krajnji rezultat je da osoba krene ka poboljšanju. Jedna mala reč i moje veče je lepo". U nekim slučajevima . OKP KAO ORUŽJE Iako članovi porodice ne mogu da prisile osobu sa OKP-em da se leči i ozdravi. Osoba drži sve njih izvan tog dela zbog velikog straha da će ga oni isprljati.a oni nisu tako retki. On bi trebao da je uveri: "Nema vode. ovisnici. oni mogu da preuzmu kontrolu nad svojim životima. Ona će prestati da bude ona koja služi njegovom OKP-u i postaće njegov terapeut. Posle zemljotresa u Los Anđelesu 1994. On bi je takođe podsetio da Preimenuje i Ponovo Odredi. To što ona radi je savršeno razumljivo i potpuno ljudski. Bez dileme. Konfrontacija ne mora uvek da bude prijatna.omogućuje. Partner ili supružnik mora da zauzme stav. ubeđeni da su oni odgovorni za bolest svog deteta. S druge strane oni mogu da imaju skriveni plan kojeg ni sami verovatno nisu svesni: Ljudi sa OKP-em često koriste ovaj . da uklonimo kompulsiju sa puta i onda idemo dalje". recimo nijedan od tih pribora za jelo "ne sme" da se koristi ili pak određena odeća ne može biti nošena.ljudi su zapravo na kraju živeli u šatorima u dvorištu iza kuće. postoji hiljade žena koje imaju ovakav problem. Dete sa OKP-em može potpuno da poremeti porodicu. Prečesto roditelji sebi dopuštaju da budu uvučeni u ovakvo ponašanje jer su nagomilali krivicu u sebi. Osnovno pitanje je: Da li član porodice pomaže ili otežava napore osobe sa OKP-em da izvršava Četiri Koraka? Zamislite porodicu u kojoj jedan član ima opsesiju u vezi zagađenja. Proverićemo to brzo. Olivia je počela da ima opsesije da voda iz toale ta nekako ulazi u njenu mašinu za veš. ali su biološki faktori glavni razlog da osoba ima OKP. onda će im oboma biti bolje. To je samo opsesivna misao. budeći ih mnogo puta u toku noći tražeći razne stvari i diktirajući njihovim životima sve do toga gde moraju da sede u datoj sobi i u koje tačno vreme moraju da urade X. a onda će on ili ona morati da počnu nekontrolisan nastup čišćenja (ironija je da kad ove prisile postanu zaista teške. da osećaju kako im je potrebno više ruku da im pomognu u izvršavanju svih tih bizarnih rituala. Posle nekoliko dana. pogrešna poruka u tvom mozgu. Neke stvari mogu da ostanu izvan granica delokruga. Kad sam razgovarao sa njima. savetovao sam da on počne da joj odgovara da će da pogleda. a niko drugi ne sme da ulazi u tu sobu). prostor koji te osobe mogu da koriste se sve više smanjuje. Ali zapravo ona sabotira njegov progres. ali da zapravo ne stavlja ruku u mašinu. Y i Z. je trebalo da ode korak dalje i da je upita: "Jesi li sigurna da zaista želiš da to uradim? Refokusirajmo se na drugu aktivnost". Vremenom su se njene prisilne potrebe da proverava vidno smanjile.

Kristofer. Osoba više nije izgovor za porodične neuspehe i njihov otirač. Ali kako osoba sa OKP -em napreduje ka zdravlju dinamika u porodici ima tendenciju da se menja. kroz stalnu praksu samousmeravajuće terapije ponašanja.da ljudi imaju "sekundarne dobitke" od OKP-a i koriste ih da drže druge ljude na emocionalnoj distanci. koja bi mogla sebe da određuje i na neke druge načine koji bi mogli da mu zadaju brige. Drugim rečima. Uloge se menjaju i nekad bespomoćni partner može da preuzme moćniju ulogu. ali ti sekundarni dobici su i glavni razlog zašto neki ljudi ne reaguju na tretman. tj. ljudi mogu da se promene. ako osoba sa OKP-em ima temeljno izgrađen način ograđivanja od ljudi. Osoba mora biti poštena u vezi tih problema ispod površine. često sa štetnim psihološkim posledicama. da zaista ne mogu da imam vezu sa devojkom koja i sama ima OKP ili neki drugi . Dr Ajvor Hend (Drlvor Hand). KO JE OVAJ STRANAC? Vremenom. poznati psihijatar sa Hamburškog Univeziteta koji radi na proučavanju OKP-a već 20 godina. mogu da pokušaju da se svete tako što će drugima zagorčavati život. Kad osoba počne da napreduje. skoro je sigurno da postoji međusobna veza ova dva faktora. među njima je stranac.poremećaj kao oružje u konfliktima sa drugima. jedna žena je godinama terala svog muža da ode pod tuš čim se vrati sa posla jer je mislila da je zaražen. kad osete da se njihova patnja nipodaštava ili potcenjuje od strane drugih članova porodice. On ili ona je neko sa novopronađenim dostojanstvom. potpuno voljno ili samo polusvesno. ako žele da naljute nekoga ili da se osvete za neku pravu ili izmišljenu uvredu ili ako sebe vide kao bespomoćne u vezi sa nekim sa ubeđenjem da im OKP može dati neku moć. veruje da su problemi sa intimnošću glavni faktor u održavanju bolesti. biće manje motivisani da se bore protiv svojih prinudnih potreba i neprijatnih osećanja koja ova uzrokuju. on je više voleo da nastavi to da radi nego da ima zdravu ženu. profesionalne ciljeve i životne puteve. Na primer. Štaviše. Uključivanje članova porodice u tretman je suštinsko i zbog podrške a i kako bi saznali više o OKP-u. on ili ona će takođe naći razloge da se ograde od teškog rada u terapiji ponašanja. Kad je počela da napreduje u terapiji. porodica može i nesvesno početi da potcenjuje tretman. On kaže: "Postavio sam to pravilo da ne mogu. Drugi u porodici mogu da zamere zbog napredovanja te osobe jer sad porodica mora da počne da se suočava sa sopstvenom stvarnošću i svojim nedostacima koji ne moraju uopšte da imaju veze sa OKP-em. Oni zaista menjaju svoj mozak i pobeđuju svoje OKP-simptome. koji je imao strašne bogohulne misli. U terapiji ponašanja mi odmah povlačimo liniju u pesku. je mlad i usamljen i voleo bi da ima devojku ali nije siguran da li bi mogao da se svidi "normalnoj" devojci. ko traži da se prema njemu ili njoj odnosi kao prema potpuno funkcionainom članu porodice. objašnjavajući jasno i osobama sa OKP-em i njihovim porodicama da ovo nije prihvatljivo ponašanje. ako želi da ima maksimum dobrobiti od terapije. Na UCLA-i smo pokazali da ljudi mogu da nauče da odbace svoje simptome OKP -a i bez rešavanja svojih problema sa intimnošću. Odjednom. EMOCIONALNO SAGORELI N aši pacijenti na UCLA-i su nas mnogo čemu naučili u vezi nebioloških manifestacija OKP-a. i tome kako OKP utiče na njihova prijateljstva. Na primer. Onda nastaje psihološka ratna igra nadjačavanja. Iako sam ubeđen da je OKP više biološki nego emocionaini poremećaj.

osećao se da nikad nije potpuno bio voljen ili prihvaćen i naučio je da svoja osećanja drži zaključana. kao što je stalno brojanje. koji je redovno upražnjavao Četiri Koraka. Strahovi vezani za OKP mogu da budu jači od bilo kojih drugih emocija. Kad sklopim neko poznanstvo. se do skoro osećao veoma neugodno u skoro svim društvenim situacijama. Do današnjeg dana moj otac to zaista ne razume. Ali ona nije bila u stanju da ih pozove telefonom i izjavi saučešće. I ako je znao da se nešto čudno događa. postarija žena u terapijskoj grupi OKP-a na UCLA-i ima opsesiju vezanu za smrt koja je toliko jaka da ne može da ide na mesta gde je neko umro. Majkl. Da bi njen strah nestao. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. koji je imao od svog ranog detinjstva. to nije prava razmena. oni su njegov slab uspeh pripisali "lenjosti i nekoj vrsti ometenosti". . sve što osećate je OKP". Moja osećanja su uglavnom bila držana pod barikadom. Shvatam da se trudiš''. Ona je to racionalizovala tako što je sebe ubeđivala da ovim izbegavanjem održava svoju anksioznost na nižem stepenu. ne želim da mentalni poremećaji uzmu još više od mog života nego što su već dosad uzeli". "Ali. Na primer. uključujući tu i ljubav i tugu." kaže. nikad nije bio u stanju da o tome govori sa svojim roditeljima. (Kajl. Roditelji su gomilali krivicu na njega. što je bilo podržano njegovim redovnim dolascima na terapijsku grupu OKP-a na UCLA-i. Otuđila se od svojih prijatelja jer ovi nisu mogli da razumeju odsutnost i nejavljanje u slučaju gubitka nekog njima bliskog. pravi uzrok njegovih osećanja i neuklapanja u društvo. Od nedavno su se stvari okrenule za Majkla. njegovoj lošoj osobi. govoreći mu da su njegova čudna ponašanja samo "Satana u njemu". koji je imao misli OKP-a o nasilju prema sebi i drugima. Godinama je koristio lekove kao podršku terapiji ponašanja. Tako što nije zvala da izjavi saučešće. čak ni da podigne slušalicu i kaže koliko joj je žao. Bio sam samo jako utrnut. ova osobina je postajala sve izraženija. Porodično turističko putovanje u Tombstone (u prevodu "Nadgrobni kamen") u Arizoni je bilo traumatično za nju. ona se s njim morala suočiti i obračunati.prisilama. imao je još gore iskustvo u detinjstvu. Voleo bih da su stvari bile bolje. Kako je stario. "siguran sam da bi me poslasli u instituciju. gde ne bi bilo shvaćeno šta se događa. Mislim da reč mentalna bolest ne postoji u njegovom rečniku. On veruje da je OKP. Ne mogu to da dopustimjer zaista ne želim OKP ili uopšteno. Da bi se borili protiv svojih OKP-a. nesposoban da "se uklopi". Onda kada zaista želite nešto da osetite. "Celog sam života želeo da neko kaže 'Žao mi je. Ali zbog toga što nikad nije čuo ništa slično. a ipak nikad nije to mogao da uradi. "Jedna stvar koju vidim kao zajedničku za ljude sa OKP-em je da njihova osećanja utrnu. a prijateljstva sa ženama nisu bila izuzetak. Kao posledica.) U retrospektivi. svoja osećanja potisnem i zapravo sebe sabotiram. Majkl žali što se nije osetio slobodnijim da kaže roditeljima o svojim ludim mislima. Majkl je želeo da svojim roditeljima iznese to što je doživljavao. Sve što je oblačila ili ponela tamo je postalo zaraženo. To nije baš dobro razmišljanje iako je razumljivo da je neko spreman da učini ovakvu razmenu. U srednjoj školi je bio sklon da bude ometan OKP. ljudi moraju da oslobode svoja osećanja". ona je sebe postavljala u situaciju u kojoj bi se njen opsesivni strah samo više pogoršavao. (Majkl je verovatno u pravu jer se malo znalo o OKP-u pre 35 godina i mnogi ljudi još uvek to ne razumeju). ali je počeo da veruje da "lekovi samo uništavaju moju ličnost. uz rizik gubljenja nekih prijatelja. Druga žena je propustila priliku da se oprosti od svog oca koji je umirao u postelji jer su je njene prisile sprečile da na vreme ode do bolnice. U realnosti. čak i pre više vekova.mentalni poremećaj. Tada OKP postaje najjači.

Stalno procenjujem sebe: Da li je to moj OKP koji me sprečava da budem . Iako je iskusio određenu eskalaciiju svojih OKP misli i prisila. nisam uopšte plakao".Iako je njegov OKP uglavnom bio pod kontrolom. nada se da će proširiti svoje društvene kontakte. Majkl je osetio da je dostigao određen nivo i želeo je da napreduje još više. "Donošenje odluke da budem otvoren prema porodici je bilo teško. Imam odgovornost prema drugim ljudima. dok kad potisne svoja osećanja. To je imalo pozitivan efekat lančane reakcije. "Kada sam se otvorio. Ponovo ta utrnutost. "Ali kad je moj omiljeni igrač bejzbola Miki Mentl umro" . "Znam da moram da iskoračim van OKP-a. umesto da se borim na putu naviše."To je veoma oslobađajuće osećanje. "Ljudi imaju veliki stepen tolerancije za fizičke poremećaje ako vide da se osoba trudi da funkcioniše što bolje može i komunicira kako to najbolje ume. više sam u stanju da priznam i druge svoje slabosti i da se nasmejem na svoj račun"."bio sam veoma pogođen i plakao sam. Naučio je da ljudi poštuju one koji ih prihvataju onakvim kakvi su. On ne saopštava to svojim poslovnim saradnicima ili prijate ljima. Majkl nasuprot tome voli da priča ljudima da ima OKP . Moram da funkcionišem kao i drugi ljudi. oni su se otvorili još više. posle mnogo godina. Ali je brzo naučila da ne priča o svom OKP-u. Seća se: "Kadje moja majka umrla pre nekoliko godina. koja je imala opsesiju o tome da li je isključila Gos'n Kafu. Zbog toga što sam ponikao u veoma uspešnoj porodici moćnih ljudi koji su uspeli i profesionalno i u društvu. I po prvi put. koji je nekad morao da živi u idealno organizovanoj sredini. OKP postaje najjjači. koliko god dugo to mogu. ja sam prema njima izgradio zid". Na nesreću. Nji hova reakcija je bilo mnogo više razumevanja nego što sam to očekivao. uhvaćen u vodenici OKP-a". sve u pokušaju da krije ovu manu od njih. Bendžamin. Ne želim to da saopštim zbog generalnog nedostatka razumevanja koje ljudi imaju o mentalnim poremećaji ma". onda sam zaista u redu". Kako ste vi?'" Takođe je saznao da mnoge ljude nije briga da znaju više o njegovom problemu." Bendžamin je primetio da ljudi osete kod osoba sa OKP-em tu obuzetost i nedostatak spontanosti koje sprečavaju intimnost. ovo je previše često slučaj. Prava katarza. Nisam morao više sa sobom da stalno nosim taj mehanizam odbrane. Zato je odlučio da prekine sa uzimanjem lekova i osetio se bolje skoro odmah pošto je to uradio. on ih je efikasno kontrolisao primenjujući Četiri koraka: "sad idem nadole. kaže: "Ne vidim ništa produktivno u saopštavanju toga ljudima oko nas. bio sam u stanju da izrazim svoja osećanja".ovo je bilo pošto je Majkl prestao da uzima lekove . Saopštavanje porodici o svom OKP-u je bilo veliko olakšanje. Izolacija koju osećaju ljudi sa OKP-em je uglavnom posledica njihove odluke da drže svoju strašnu tajnu dalje od drugih. Mnogo sam otrvorenija ličnost. Ali on je bio otvoren o ovome sa svojom devojkom i sa svojom porodicom i oni su pozitivno reagovali. KAZATI ILI NE Barbara. svima je saopštila svoju dijagnozu. procenjujući da "ako bi ljudi saznali i ono najgore o meni i još uvek smatrali da sam u redu. Dok preuzima sve veću kontrolu nad svojim OKP-em a manje je obuzet sobom. on nalazi da je stepen njegovog OKP nizak. a drugi pak reaguju tako što ga bombarduju sa nizom svojih fizičkih i mentalnih problema. Kad je u stanju da to uradi. Na poslu bi ljudi reagovali ili pravljenjem viceva na njen račun ili začuđenim stavom i pitanjem: "Zašto jednostavno to ne prekineš ?" Barbara je otkrila da je otvorenost o OKP-u bila pogrešan potez u karijeri. on je doživeo duboke emocije. Znate ono: 'Hej! Ja sam lud.

"Oni moraju da budu savršeni" jer je to način na koji konrolišu svoje društveno okruženje. ljudi koji su bili dosta zadovoljni sa svojim profesijom što se njih samih tiče. i oni veruju da je ovo doprinelo da imaju veoma malo samopoštovanja. "Bio sam zapravo prisiljen da prestanem da odlazim kod lekara jer navodno nisam ni imao pravi psihijatrijski problem. kako je pronašao Dr Bend. odstranjuje sebe iz društvenih situacija i na kraju ostaje sam. Ovaj nedostatak razumevanja je dovodio do napetosti u odnosima sa. koji sebi kaže: "Nikad se neću oženiti jer nijedna žena neće da ima posla sa ovakvim stvarima" stvara prognoze koje same sebe ispunjavaju. Pacijenti sa OKP-em često pričaju o posedovanju OKP ličnosti. kao što je to posao automehaničara ili kompjuterskog programera. "Ljudi sa OKP-em mogu da budu dosta uspešni na pravom poslu. sa svom tom strogošću i disciplinom".neko ko može da se voli. Kako bilo. Ali ako ih unaprede. o tome da su ekstremno introvertni. Loša predstava o sebi može ljude da dovede do neuspeha. Takođe je predavao u školi izvesno vreme. koja se brine i ima više razumevanja?" Naravno. nije svako imao pozitivno iskustvo. potpuno suprotno reaguju i razvijaju prisile koje ih ubrzo potpuno onesposobljavaju da idu na posao". Stranke su tražile brzinu i ljubaznost. U braku. nezahtevne poslove. Nekoliko meseci kasnije Kristofer je ubedio svoje roditelje da mu dopuste da ode na program za OKP pri UCLA-i. Bez sumnje je da faktori okruženja i genetike imaju svoje uloge u razvoju OKP-a. "Možete li da zamislite? Na jednom višem nivou školovanja. uz opasku da su se te "psihijatrijske stvari" predugo već odvijale" . njegovim ocem. Čovek koji ima OKP. da budem osoba koja može da ima uticaja na živote drugih ljudi? Osoba koja može da bude korisna. - . Da bi to nadoknadili. oni nemaju tu veštinu koja bi ih vodila dalje. Ne baš Džekove jače strane. Ne znaju kako da postupaju sa problemima takmičenja i konkurencije. Sigurno je da nisam baš bio ljubazan bankovni činovnik na šalteru ". dok sam se ja trudio da se koncentrišem na ono što je trebalo da radim. kaže on " niko ne zna zašto neki ljudi koji su odrasli u ovakvim uslovima kasnije razviju OKP a drugi ne ili pak razviju neke druge poremećaje. naučni pokazatelji biološkog rasporeda genetičkog nasleđa su sada prilično ojačani. oni razvijaju kompulsije prisile kojima kontrolišu druge. Imao sam letnji posao u banci gde se rukovalo novcem. Džek. U takvim poslovima se zaista najlošije snalazim. Oni su nesigurni i onda kad uspeju da funkcionišu zadovoljavajuće u profesiji i u društvu. Za nekoliko meseci. On nastavlja da napreduje i redovan je na našoj OKP terapijskoj grupi. "Još uvek". kadgod bi se to pomenulo. Dr Ajvor Hend je potvrdio da su ljudi sa kliničkim slučajevima OKP-a skloni opredeljivanju za prostije. KORIŠĆENJE KOMPULSIJE ZA KONTROLU U intervjuu za ovu knjigu. Kristofer je otkrio da njegovi roditelji nisu nikad zaista shvatili njegov OKP i samo su ga savetovali da "stalno misli o dobrim stvarima".Nekoliko ljudi koji imaju OKP su mi rekli da su odrasli u domovima koji su bili vođeni od strane ili veoma krutog oca ili dominatne majke (što naravno može biti rezultat toga što je roditelj imao nedijagnosticiran OKP). da se boje agresije i da nisu u stanju da se nose sa agresivnim ljudima. Jasno je da se ljudi sa slabim samopoštovanjem razvijaju u potencijalno agresivne ličnosti. skakao je sa posla na posao i naučio: "Ja zaista ne volim baš mnogo da radim sa ljudima. kompulsivni perač ruku. ali im nedostaju veštine potrebne u društvu i imaju nepoverenje prema ljudima oko sebe. OKP im u stvari može da pomogne da dobro urade posao. gde sam mu predstavio naš program U Četiri Koraka.

"To je užasno. Karen je to preuzela. ali ne može da bude i glavni problem. Učinila sam najbolje što sam mogla". sin ju je veoma povredio kad je rekao: "Dosta mi te je. Karenin otac je tražio perfekciju od svakoga u kući iako je sam bio daleko od toga da bude savršen. njihova deca reaguju sa mržnjom. obično na dobrotvornim rasprodajama pri crkvi i vodio bi Karen na gradsku deponiju. TRAGAJUĆI ZA LJUBAVLJU Kad roditelj ima OKP. skriveni problemi se pojavljuju za vreme tretmana. Postojala je čitava procedura kojom se osiguravalo od bilo kakvog razvoja infekcije". Priča koju je iznela Karen. Ponekad. njegovo lice bi se iskrivilo od besa i znala bi da dolaze batine. kompulsivni sakupljač na našoj UCLAgrupi. Karen kaže:"U mom sadašnjem sredovečnom dobu. koja je preterano čistila i prala pokušavajući da se otarasi straha da bi nešto moglo da se dogodi sa očima njenog sina. Očajnički želeći njegovu ljubav i odobravanje. "Oni izgrađuju njihov sigurni mali svet". naravno to sad nije ni važno. kad je dovoljno odrastao. ali ne uvek.ako imaju biološku predispoziciju. On ju je naučio kako da proverava ručice štednjaka i davao joj lekcije o opasnosti od bakterija i virusa. Ona mogu onda da potraže ljubav i drugde. Posle ovakvog donošenja on bi je obično pomazio po glavi. Veći deo vremena Karen bi se trudila da nadoknadi nedostatak ljubavi kod kuće tako što bi bila "dobra devojčica". ove ideje i vrednosti iz ranih godina su se vratile da me proganjaju . Doti. jedan za drugim. opsesije oko proveravanja i zagađenja i da je bio preterano kompulsivan oko toga da se ništa ne sme baciti.. Karen je zapravo "naučila" OKP na njegovom kolenu. dete koje odrasta u emocionalno uzburkanom okruženju može da razvije OKP kao protiv-sredstvo. . ali mi je on pre nekoliko godina rekao: 'Smatrao sam da si ti najgora majka koja postoji'. mama". On je insistirao da porodica kupuje sve polovno. objasnila je svom sinu. dete bi moglo da odrasta krijući svoju gorčinu i zameranje zbog uskraćivanja "normalnog" života i zbog toga što je moralo da učestvuje u bizarnim i dugačkim ritualima svojeg roditelja. je jak argument za ulogu i okruženja i genetike u razvoju OKP-a. Imala bi sve najviše ocene u školi i slušala sulude naredbe svog oca. Pravi. Karen je pronalazila načine da ih zadobije. mogu da razviju i opsesivno-kompulsivna ponašanja kojima kontrolišu svoje supružnike. OKP sigurno ima svoju ulogu. "Mislila sam da sam bila dobra majka. Ona se seća: "Vađenje trna je bilo praktično kao hirurška operacija.cela porodica. U samoodbrani. da bi uzeo stare stvari koje bi popravljao ili nešto od njih pravio.. da ona boluje od bolesti zvane OKP i da je radila lude stvari jer nije mogla drugačije. Ako Karen ne bi izvršila neku od naredbi. Da li on zaista razume. Kao da je neko uzeo nož i ubo me u leđa . uradila je sve za njega što je mogla. spašavajući stvari iz kanti za smeće i donoseći ih kući. Bend je ustanovio da u njima ima dosta ljutnje i agresije između članova. Nesumnjivo je da je imao klasičan oblik OKP-a. U intervjuima sa porodicama sa OKP-em. Poštoje bila jedini roditelj.i skoro da su mogle da mi unište život". pokušavajući da nadoknadi nepravilnosti zbog haosa koji je stvarala. Mislim da je to je bila najgora stvar koju mi je ikad neko rekao. Ali kadje otišao na koledž. verovatno kod drugova ili drugarica. be1eži Hend. Zastrašujuće . će vam reći da su razmišljali o ubijanju onog drugog".

misleći da je to samo prolazna faza OKP bi se uvrežio i na kraju bi bacio porodicu u emocionaini haos. on je tolerisao takvo bizarno ponašanje. Samo bi osoba sa teškim psihološkim problemima mogla da dopusti da dođe do tako apsurdne situacije. (Bilo je nekog logičnog razloga za njene strahove jer se njihova kuća nalazila blizu epicentra i pretrpela je određenu štetu). Imala je opsesije da će njeni roditelji biti povređeni i da će ona biti odvojena od njih. Njen pohod ka savršenom ju je mnogo koštao. Razvila je i ritual u kome je trebalo da trideset minuta pre spavanja ispisuje na tablici "Ništa se neće desiti Mami i Tati" . Deca obično veoma dobro reaguju na terapiju. razvila je opsesije i kompulsije neposredno pošto je prvi put doživela zemljotres.Ipak on joj nikad nije povlađivao. Jedanaesto godišnja devojčica koja ranije nije imala nikakve psihijatrijske bolesti. Osoba sa OKP-em može da bude veoma vešta u sakrivanju svojih drugih problema . sedam puta. ali dozvoljava da se članovi opredele koliko će biti uključeni u samoj terapiji. misleći da će stvari biti drugačije u novoj kući.kada . Imao je srčani udar. Pomenuo je slučaj jednog para koji se selio šest.na primer Karenin suprug je dopustio da se krš gomila u njihovoj kući. odmah posle preseljenja njene porodice u južnu Kaliforniju. Ona je dobila poremećaj spavanja i razvila je prisilne radnje. Da li je i sam bio bolestan? Dr Hend je takvog mišljenja. Takođe bi donosila čašu vode svako veče i držala je pored kreveta. rezonujući da će nekako njen otac za to saznati i i da će se tako izgladiti konflikt između njih. Pošto je njen otac inače psihijatar. Ipak. ona je eksplodirala pred svojom majkom: "Zaista ga mrzim!" Sigurna u to da ju je čuo. sada je počela da uređuje svoj sto i namešta svoje stvari u određenom redu. tog dana se bojala da se vrati kući iz škole i suoči sa posledicama. Od onda je još više težila da bude savršena.nervozu i kompulsije prejedanja i izgladnjivanja i završila je u psihijatrijskoj bolnici na dan svog diplomiranja na višoj školi. Prošlo je dosta godina otkako otkako su prestali da primaju posete. porodica je zatražila profesionalnu pomoć pet nedelja pošto je devojčica promenila svoje ponašanje. Kad je ušla. Karen kaže: "Imala sam 15 godina. Dobila je anoreksiju . Manje svesni roditelji su mogli da nastave da povlađuju njenom OKP-u. sve dok nisu imali samo jedan mali prolaz prohodan. Hend insistira da porodica bude uključena prilikom davanja dijagnoze. Devojčici je takođe rečeno da mora da se odupre kompulsijama prisilama ili će se one samo pogoršati. Jednog dana. Osećala sam se kao da sam ubila svog oca. ubeđena da će ona učiniti da njeni roditelji i njen zec budu bezbedni. odmah prepoznao da njegovo dete ima problem. Na početku lečenja terapeut joj je rekao da je kod nje počela da se razvija bolest zvana OKP i objasnio joj je šta je to i šta to čini.kao što su odnosi sa drugim ljudima . zatekla je oca kako leži na kuhinjskom podu. PODELJENA BOLEST Članovi porodice mogu da ugađaju osobi sa OKP-em do apsurdnosti. njeni simptomi su skoro potpuno nestali. kao da sam stavila pištolj na njegove grudi i povukla obarač". Posle tri meseca lečenja. Ali ne bi prošlo mnogo vremena i novo mesto bi se napunilo starim stvarima i kršom. Dok je nekad bila tipično neuredno 1l-godišnje dete. gde je trebalo da primi nagradu kao devojka sa najboljim prosekom ocena.

Kad se sukobila sa njim nazivajući ga "prljavom svinjom".je to jedan prema jedan i mogu da se prilično odupiru ispitivanjima koje radi terapeut. "Oni su razvili stav naučene bespomoćnosti. U tretmanu. Tako da može doći do iznenadnog napada veoma intenzivnog kompulsivnog ponašanja. razvila je jaku kompulsiju čišćenja. što je imalo za posledicu da 80 procenata kuće nije bilo dostupno za stanovanje jer je za šesnaest sati intenzivnog čišćenja mogla da očisti "dovoljno dobro" samo 20 procenata. Hend je koristio neke istorije slučajeva iz svoje prakse u Hamburgu. Hend kaže pacijentima da moraju da definišu prednosti i nedostatke svoje . po neki put i satima. Kad bi nameštala krevete provodila bi sate samo nameštajući čaršave i sve više je zapuštala ostatak kuće. ćerka je razvila odbrambenu kompulsiju. bolest za koju nikad nije potrvđeno da je zaista imala." izjavljuje Hend. one su se posvađale i majka je rekla da će dobiti srčani udar. Ova žena je napravila progres i prestala sa svojim ritualima čišćenja. Drugi je slučaj jednog supruga koji je imao prisilnu potrebu da stalno ponavlja proste rečenice. ona bi od njega tražila da se svuče i ona bi ga kupala i dezinfikovala. Imaju svoje probleme. bila činjenica da je njena ćerka od šest godina. mogla je bar da ga oslobodi od spoljne. ali je rekla da je bila prisiljena da to uradi samo zato što je dobila artritis u kolenima. Najzad. Hend je otkrio da je ovo zapravo samo završna borba u dugom ratu za dominaciju. Kad bi se njen muž vratio sa posla. U terapiji je proizašlo da je ono što ju je čak više izjedalo nego pomenuta veza. njen suprug je pojurio na ulicu i bacio se ispred vozila i tako je naterao da se zaustavi. Nadajući se oslobođenju. pa iako nije mogla da ga oslobodi od ove unutrašnje prljavštine. Morao je to da radi u prisustvu svoje žene. oni odlučuju da napadnu svog supružnika zbog neke prave ili samo procenjene povrede svoje veze. Ona je potom čak ubedila i svog muža da ide sa njom na časove plesa. razvio se paradoks u kojem je ćerka iskoristila svoje kompulsije-prisile da zadobije moćniju poziciju Druga žena je postala opsednuta verovanjem da je njen muž imao drugu vezu pre dvadeset godina. ali oni ne mogu biti rešeni. U borbi za moć. u Nemačkoj: Jedna žena koja živi zajedno sa svojom ćerkom i zetom stalno je zamerala ćerci da joj kuća nije dovoljno čista. Zbog toga oni više vole da žive u lošim odnosima". Kad se vratila iz bolnice. Ovo bi ga samo više iritiralo jer je procenio da tada nije bila iskrena prema njemu. "Oni su uplašeni. Obično se u porodicama razvija ono što Hend naziva "interakcioni dinamit". koji uzrokuje haos koji može da poremeti i druge članove porodice. on je poricao. sa posledicama iritiranosti i stresa. Pobedio je. Na kraju je primljena u psihijatrijsku bolnicu sa simptomima patološke ljubomore. Ona je ovo obrazlagala time što ga je njegova veza pre mnogo godina učinila prljavim. uđe u automobil i izađe iz parkinga. Kada je njegova žena pokušala da izvrda ovu priredbu. Kad je majka pokušala da je odvoji od ove navike. Ako imaju stalna prijateljstva. ona su obično bolesna. U ključno i neprikladno vreme. Obe strane ne gaje nikakvu nadu da se odnosi mogu poboljšati i u isto vreme oni se veoma boje da sve to poremete. sve dok osoba ima OKP. dok bi on stajao napolju ponavljajući svoje rečenice. ona bi povremeno vikala kroz vrata "Dobro je!" ili "Tačno!".Vežbe. kako je objasnila. njeno najviše voljeno dete. Jednog dana žena je uspela da pobegne iz kuće. u kojoj je majka insistirala da joj ćerka bude bolja domaćica. Ovo joj je davalo osećaj da vlada situacijom. Na kraju. nastavljalo da otvoreno pokazuje svoju ljubav prema svom "grešnom" ocu. on bi zaključavao sva vrata. od glave do pete. tako da je ona mogla da proveri njegovo pravilno izgovaranje svake reči u svim rečenicama i da je njegov glas imao pravilnu intonaciju. Baš tada. će biti dobre protiv artritisa. je pribegao tome da je zatvori u kupatilo. Ovaj termin označava sakrivanje i sakupljanje agresija na duže vreme.

Ova tehnika bi mogla da se smatra proširenjem primene koraka Ponovnog određivanja . Dečak je postigao ono što je hteo.i morao je da bude hranjen od strane svoje majke. NE POVLAĐIVANJE Dopustite mi da vas razuverim da nije tačno da se OKP i zdravi brakovi ili prijateljstva uvek posmatraju kao nešto nespojivo. kao i obično. što sve rezultuje u izbegavanju intimnosti. On dodaje da terapeut i osoba zajedno treba da rade na razvoju strategija za terapiju ponašanja. Ovo je elemenat sekundarnog dobitka" i korak Ponovnog Određivanja može biti korišćen da se on aktivno razmotri i započne da razrešava.to je ne samo mozak koji uzrokuje da osoba bude obuzeta simptomima OKP. RAZUMEVANJE. Kada se razboleo. Dečak se ipak sve više razboljevao. Najzad. tako što će započeti sukobe u kojima su obično uključeni i simptomi OKP-a. Ljudi sa poremećajem mogu da dobiju seksualne strahove vezane za strah od gubitka kontrole. u privatnom životu. Društveni nedostaci koje je razvio su se pokazali veoma štetni kada je pokušao da se ponovo poveže sa svojim drugovima.. Postoje slučajevi parova koji su zajedno radili koristeći program U Četiri Koraka da bi izgradili stabilne i podržavajuće veze i odnose. prepreke koje OKP može da baci na njihov put se ne smeju negirati. otac je prekinuo tu drugu ljubavnu vezu. Otac bi dolazio kući posle posla. povlačeći se od svojih drugova i od spoljneg sveta. ali brak je bio to samo po imenu. Dečko je koristio svoju bolest da dominira nad roditeljima. Ako su u terapiji ne zato što to žele već zato što to neko drugi traži od njuh. nego i činjenica da je OKP iskorišćen kao mehanizam za manipulisanje sa drugima.stari problem sa samopoštovanjem. ako bi se emocionalno otvorili. Značajno je da se sve ovo desilo pošto je njegov otac zapretio da će se razvesti. dok neko drugi može da ima opsesije o tome da bi mogla da se razulari neka divlja i nekontrolisana seksualnost. Majka je ispunjavala svoje emocionalne potrebe tako što se posvetila svom sinu i na taj način omogućila da se njegov OKP pogorša. Neko može da ima misli o nasilju po kojima nikad neće postupiti. Ovo je još jedan primer kako metod U Četiri Koraka može da poboljša proces ovladavanja OKP-em. tako da ona dobije isto toliko moći i bez OKP ponašanja. Bila je to porodična stvar. ali se kasnije vratio u bolest. Osoba sa OKP-em može da ispolji potencijalnu agresiju. Njegova majka se ponovo vratila ulozi onoga ko opslužuje. mogla bi da dobije savet kako da njihovi odnosi budu reorganizovani. On je mogao da jede samo jednu vrstu hrane . u nekom ritualnom maniru. jedna žena je došla kod Dr Henda da zatraži pomoć pošto su se njeni susedi žalili da pravi previše buke kad otključava ulazna vrata svoga stana. domaćica koja da bi izravnala račune sa mužem razvije prisilu čišćenja. Razvio se začarani krug. možete da napravite zdrave promene koje će smanjiti vašu sklonost da koristite simptome OKP-a na ovaj u suštini samoporažavajući način. U nekim oblastima je regresirao do deteta od dve godine i počeo je da prlja krevet noću. Ova priča nije imala srećan završetak. Pošto prepoznate i bliže odredite ulogu koju OKP može da ima u vašem emocionalnom životu. Objasnila je da samo želi da . bez obostrane ljubavi. Hend veruje da je tada lečenje uzaludno. Roditeljima je bilo dozvoljeno da razgovaraju samo u njegovom prisustvu i to o temi koju bi on izabrao.vezanosti za svoj OKP. Dublja motivacija može biti izbegavanje mogućnosti povrede. Bili su svi zajedno . Držao je porodicu zajedno. Na primer. Dečak je veoma napredavoao u porodičnom tretmanu. Ipak. ali na svoju sopstvenu štetu. Drugi slučaj koji je imao Dr Hend je bio jedan dečak tinejdžer koji je razvio čudna ponašanja oko hrane.ali svi bolesni.retku i skupu ribu .

Lara. Za mog supruga je bilo veoma teško da razume naše odnose i činjenicu da sam se promenila" . Osnaženje je suštinsko. ali ne ugađajući i povlađujući njihovom OKP-u. oni su već dovoljno samokritični. njihov cilj će biti dostignut malim . Detalji su bili isuviše stravični". razboli se. Zbog toga je odluka o usvajanju odložena. OKP uzima dvadeset četiri časa dnevno. želeći da se povuče iz normalnih društvenih kontakata. šaljući svoje radove papi ali su je njene prisile izdale. Članovi porodice mogu najviše da pomognu. razumevanje. ali kad je razočarana napuštala manstir. Niti bi trebalo da budu primoravani da ozdrave za kratko vreme. koja je lako radila svoj posao i brinula se o iznemoglim roditeljima. Prevođenje Biblije je postalo njena jedina životna okupacija. živela je u svom stanu kao časna sestra i prevodila i prevodila. Ona nalazi da se on brine i hoće da razume i ne dopušta da ga njen OKP uplaši. Ja sam se samo trudila da opstanem i funkcionišem. Prestani s tim". mogu da vidim te zupčanike kako se okreću u tvojoj glavi. Ona je sada tražila da dobije slobodno vreme da bi se brinula o sebi. "Na nesreću nisam imala dovoljno vremena da rešavam to što se događalo sa mnom i sa njim takođe. ali je imala opsesiju da bi se usvojeno dete . ona je počela da prevodi Bibliju kako bi pokazala Papi da su svi postojeći prevodi bili pogrešni. znajući da sam privučena katastrofalnim stvarima. mogu da daju čudesne rezultate. prestani sa opsesijama.da doživi nesreću. borila se sa problemima intimniosti u svom braku: To je bila poslednja stvar o kojoj bih razmišljala. Umesto da izravna račune sa ljudima u manastiru. "Ako je na TV-u prikazan neki strašan udes. Dok je radila ograničeno radno vreme kao sekretarica. Dala je manastiru deo novca koji je nasledila. ni lice . Ona i njen suprug su razgovarali o usvajanju bebe. Pre OKP-a ona je bila superefikasna čudo-žena.povredilo. Kasnije. kaže da je sklona da se povlači kad ima opsesije. oni su odbili da joj vrate novac. Ubrzo potom. ljubaznost i ohrabrenje u primeni Četiri Koraka. ona je samo razvila bizarna ponašanja koja su postala jedina svrha u njenom usamljenom životu. kako ona kaže. a on nije bio navikao na to. više nije mogla sve to da postigne i postala je veoma frustirirana. I zaista nisam delila ni sa kim to što se događalo u mojoj glavi. On se nervira. Ionako se već plašiš od letenja avionom" . Zato je ponekad OKP preplaši na teško objašnjive načine. Ovo Preimenovanje joj pomaže da se odmah vrati u realnost.drugo proveravanje realnosti. Ljudi sa OKP-em treba da imaju dobra osećanja o sebi zbog toga što je prošlo dosta vremena otkako su ih poslednji put imali. I on je štiti. svako poboljšanje treba primetiti. On je bio zbunjen jer je za četrnaest godina braka uvek ona bila ta koja je preuzimala komandu. godinu dana kasnije. zlovoljna i tužna. samo zato što joj OKP zadaje toliko bola. Karla. koja je imala misli o nasilju sa noževima. a deo te frustracije je iskaljivala na svog supruga. Njen suprug bi rekao: "Lara. "Imam taj izjedajući bolni osećaj da bi dete uvek bilo u opasnosti .nauči kako da smiri svoje susede. pošto su etički pokazivali put monasima-monahinjama koji su se loše ponašali prema njoj. on bi rekao: 'Ne moraš to da gledaš. Jedna pacijentkinja mi je rekla da je napredovala uz pomoć svog muža: "Zajedno smo oprostili mome OKP-u". bude kidnapovano ili da umre".koje naravno još nema ni ime. nudeći podršku. ZAJEDNIČKO OPRAŠTANJE OKP-U Kada porodice rade složno. Kao mlada žena otišla je u manastir. koja je imala opsesije da će ubiti svoju malu kćer. Ono što im zaista ne treba ljuto kritikovanje. da postane tiha. sa OKP-em. U terapiji je počela da priča o svom kompulsivnom prevođenju Biblije.

On se smeje i kaže: "Kada dobijete dijagnozu. tako da ih svetla ne bi privukla da tada svrate do nas. onda ta stvar ima svoje ime. Nije htela ni da misli o tome. Ipak.'' nas.' Rekao sam joj da mi je pomogla time što nije tolerisala moj OKP i ne povlađujući mi.'' Karen se seća daje često bila toliko depresivna. Karen se pribojavala da bi oni mogli neočekivano da se pojave ispred njihovih vrata. pre nego što je on potražio pomoć. Karen i njen suprug su se dogovorili da ih prime u kući njene majke. Džekova žena je postavila granicu onda kad je trebalo da ide sa njim na grupne terapije. sigurno da si ti već stručnjak za to. Njegova žena bi rekla: "Znam šta radiš i zašto to radiš. 'Šta radiš u kupatilu'. tako da sam odvratila 'Dobro. ali sam procenio da bi ako nastavim. ona bi se ljutila na njega i govorila bi da će mu ruke otpasti ako ne prestane sa pranjem ruku. svakog svog budnog momenta? 'Znaš zašto to radiš'. oni ne znaju šta se to događa i ne žele da postavljaju pitanja". U tretmanu Džek je pominjao svoju frustraciju zbog toga što porodica nije primećivala kako on napreduje.Tokom terapije saznala je da muž takođe ima OKP. ali me to ipak izluđuje" . 'Zašto opet pereš?' To me je izluđivalo. Džek. Naravno. Jedanput je počela da plače. Stari prijatelji. Pre toga. što je i objašnjavalo zašto je dopuštao gomilanje stvari za sve ove godine. a seksualni život nestao. "Još uvek me je to mučilo. svratili bi da ih posete. napeta i frustrirana u vreme težih rundi OKP-a da je postajala preterano netrpeljiva. ali je samo smatrala da je on malo čudan." Njihovi sukobi su se pojačali. što me je razbesnelo jer sam se ionako osećala da sam na teretu. I to je u redu. čime bi samo pogoršala moj OKP". perač ruku i njegova žena su nekoliko puta teško proživljavali svoje vreme u braku. Njegov um zaokupljen OKP-em je nastavljao da misli o tome kako bi ona nekako mogla da zagadi jela koja im je spremala i ta misao ga je skoro dovodila do ludila. Odlazili bismo u krevet čim bi pao mrak.koracima. pa su svi zajedno stajali napolju u dvorištu i pričali. Barbarin suprug je imao razumevanja i ljubavi u vezi njenih kompulsija-prisila proveravanja . Pre nego što je dobio dijagnozu. Ali sebe je naterao da prestane da je pita da li je oprala ruke. Pre je milsila da su to samo moji ćefovi. Pošto su bili neka vrsta zajedničkih konspiratora u ovim suludim ritualima sakupljanja bezvrednog krša. Ona bi rekla: "Zašto da idem da vidim ljude koji rade isto što i ti radiš?" On je nije primoravao. koji su dolazili iz drugih mesta i gradova. Kada su ih pozvali prijatelji iz Kanade da im kažu da dolaze u njihov grad. ponekad će partneri biti umorni i bez strpljenja za OKP i potrebno mu je ili njoj. Ženi i njihovoj kćerci je dosadiilo da ih on stalno pita: "Da li si oprala ruke?" On sad razume: "To je bilo kao da ste nekome govorili da je prljav". "Mislim da se tu pojavio strah. "Muž me je nazvao kučkom. nije bilo nikavih proveravanja realnosti pa su stvari došle do tragične apsurdnosti. oni su želeli da njegov OKP nestane odmah. Ne bi trebalo da bude nikakvih osećanja krivice zbog toga. Spoznaje kao što su ove mogu da budu veliki motivatori za rad na Četiri Koraka. "Bila sam primorana da parkiram kola nekoliko blokova dalje da bi oni stekli utisak da nismo kod kuće. Ima ih dovoljno u tvojoj porodici. onda ljudi mogu da vas zapitkuju o tome šta radite. Naravno da postoje bolji i lošiji načini da članovi porodice budu netolerantni prema OKP-u. On pita:" Možete li da zamislite da živite sa nekim koji od vas traži da se stalno menjate. Nisu mogli da budu pozvani da uđu u kuću. štaviše osobe sa OKP em bi trebalo da ih u tome ohrabre. a ne velikim skokovima. ali je ona posle izvesnog vremena shvatila da sam ja dobijao profesionalnu pomoć i držala se podalje od toga. to dovelo do veće katastrofe kao na primer da me žena napusti". ja sam imao mentalni poremećaj. rekla je: 'Volela bih da mogu da ti pomognem. Ali odjedanput. sopstveno vreme van toga.

"To je prevršilo meru za njega". da ja moram sama da se popravim. Petnaestominutno pravilo je veoma važno za poboljšanje komunikacije između članova porodice i osobe sa OKP-em. koja je imala blagu formu OKP-a i koja bi ranije slala svoju kćer da ponovo proveri štednjak. Barbara priznaje: "Nisam čak ni ulazila u kuhinju. Ono što je ona shvatala i prihvatala samo kao jedan od prljavih. Kasnije. ti se uopšte ne povezuješ sa pravim svetom. bila bi to katastrofa. NE GURAJ. Uopšte nisi uključena u svet.ovo je u stvari forma Preimenovanja. I opet intervenciji se mora prići sa dobrom voljom jer će u suprotnom samo pogoršati situaciju. Mnogi ljudi su nam rekli da u vremenu od više meseci u kojima su imali intimna prijateljstva nisu nalazili razloga da posumnjaju da njihov partner ima mentalni poremećaj. On je morao da se nosi i sa drugim problemima pored mog OKP a. Tačno je da bi ona ponekad preko vikenda samo ležala u krevetu. kaže ona. Znam da ti sada OKP zaista dosađuje. objavljujući: "Provera!". Ona kaže: "On zna da ne može da me popravi. sa istim simptomima. Sad kada je opuštenija. u novinama je pročitala članak koji je opisivao težak slučaj OKP-a. Ubrzo zatim. Zato se nikad nije previše uključivao. NE POŽURUJ Zbog puno godina prakse. Ali kad je došla kući i objavila da ima strašan osećaj da je tog jutra nekog udarila dok je vozila na posao. Domingova bivša devojka Keti rekla je da je veoma rano u njihovoj vezi Domingo imao loš OKP dan. Videla bi telo na drumu". Neću sada da uradim ovo za tebe. Imala sam težak problem sa samopoštovanjem. sa drugim ljudima. previše bizarno i totalno bez veze sa realnošću. To ga je potreslo i zaista gurnulo preko granice". Da sam se udala za nekog ko kao ja ima mnogo vrsta disfunkcionalnih porodičnih problema. on nije. Kako je Barbara napredovala u terapiji. Vraćala bih se nazad i govorila: 'Da mama isključen je'''. ljudi sa OKP-em su vešti da sakriju svoju bolest kad je to u njihovom interesu. "On bi se ipak povremeno žalio: "Znaš. on je izgubio strpljenje. osim ako je ona bila potpuno iznurena. "bilo je to previše suludo. Mogla sam da se istresam na njega i oslobodim pritiska. a nekad ne bi. Breme je uključivalo i majku. malih trikova OKP-a. njen suprug je bio uz nju kao podrška". Tu mogu da postoje neka mala čudnovata ponašanja na koja se može sleći ramenima i mogu se racionalizovati.da je mnogo godina kasnije Barbara molila svog supruga da za nju proverava štednjak. Danas je Barbarin OKP veoma blag i pod kontrolom. ali sačekajmo petnaest minuta da vidimo kako ide" .osoba sa OKPem onda teži da ponovo proceni situaciju na kraju tog intervala. Bila je šokirana njegovom prejakom reakcijom: "Znala sam da je to ista stvar štogod ona bila.iako mu je bilo teško da ih shvati. "Bilo je . začinje društvene kontakte i mnogo je više zainteresaovana za spoljni svet. njen suprug je svoju ulogu preuzimao sve bolje. Barbara je tada saznala od čega boluje. a on bi strpljivo sedeo i razgovarao sa mnom sve dok se ne bi osetila bolje. Barbara je rodila bebu i napustila raniji posao. Kakva ironija. Bila sam alkoholičar i trebalo je da se od toga oporavim. Nije ti važno što živiš u vakuumu". On je veoma tolerantan i vrlo dobro prilagođena i normalna osoba. Ali kad joj je bilo najgore. (a to mora biti urađeno na terapeutski način) kažu" Sačekajmo petnaest minuta. Ti si u čauri. koja mi se inače događala". da si nekog udarila kolima. Ako članovi porodice mogu da na način koji podržava osobu. On je odbijao da proverava stvari za nju.. Ponekad bi i on došao u sobu i provodio vreme sa njom. Onda bi neki put napravio i šalu od toga. pre nego što su mogli da odu od kuće. Skoro da nije ništa znala o OKP u i nije znala šta da čini. On je skočio: "Čula bi udarac -'bum'. ali ću to uraditi za petnaest minuta. Imala sam veliko breme i pre OKP-a".

'O Bože. Mi smo napravili čudovište od njega. Prvo. Ako odlazimo a on treba da ostane kod kuće. a to ga takođe razbesni". ali "ništa što je manje od bombe koja bi eksplodirala blizu njega. "Bilo bi ovako. "to ga samo izluđuje. sve što bi ga samo razljućivalo". kao što je to bilo kakva promena u njihovom redosledu aktivnosti. Sa nekim novim moram da počnem ispočetka. To me podseća na Domingova anksiozna osećanja. Mora stalno da bude uz nas. to više nije bio moj bicikl tako da sam bio u stanju da uživam u vožnji." Domingo je potvrdio ovo što je ona rekla. bicikl vredan 500 dolara i namestio ga baš onako kako je to želeo. Ona je imala običaj da se šali na njegov račun i da njegovu sobu naziva mauzolejom. Ali zbog OKP-a. ako bi i hteo da me vara. ne mogu da s' nosim sa ovim. Ja ne perem ni njegov veš. Keti je dolazila na naše grupe za porodičnu podršku gde se upoznala sa članovima porodica drugih ljudi sa OKP-em. On mora da ode i proveri ima li štete. Znate kako kažu da životinje poprime vašu ličnost? Da. On je latinac. ona je bila voljna da uradi bilo šta da bi ga odvojila od toga. tu je ta stvar oko zagađenja. o moj Bože'. Nisu mogli da shvate zašto bih ja živela sa ovim momkom kad sam mogla da izaberem da to ne radim. Ovaj pas je zaista maza. mestom gde je držao kolekciju umetničkih predmeta raspoređenih u naročitom redu. to je čudno. moja anksioznost sve više opada.to kao 'O Bože. Putovanje znači korišćenje javnih kupatila i spavanje u krevetima u kojima su drugi spavali. Doduše i oni su prolazili kroz teške periode u svojoj vezi. Kad se jedanput naviknem na nešto -nekoga. On se seća: "Plašio sam se da će bicikl da se izgrebe. Mi sa OKP-em smo drugačiji." kaže ona. On je morao da mi kaže da je dodirvao neku drugu. Kako mogu da se borim sa ovim do kraja života?" Ali kada me je . Domingo je kupio sebi mauntin-bajk. nije moglo da pomogne". Ketina prirodna reakcija je bila da se povlači kad bi videla da nastupa OKP. Imam sklonost da ostavljam bele fleke od belila. Selidba može da bude traumatična za ljude sa OKP-em. on je veran." Odgovor je bio da sa ili bez OKP-a. Znala je da ne treba ništa da premešta. morao bi da mi to kaže. počne sa lizanjem i dobije onaj glupi izraz.''' Ipak ne postoje nikakvi klinički dokazi koji bi pokazivali da psi koji pripadaju ljudima sa OKP-em takođe razviju OKP. Smejala se dok nam je govorila: "Smešno je da naš pas ima ista anksiozna ponašanja. Nisam bila roditelj. Nisam znala da mu kažem te magične reči koje bi ga izvukle iz toga govorila bih pogrešne stvari. govoreći joj: "Zašto se samo ne skineš gola i staneš ispred mene kako bih razmišljao o nečem drugom?" Kad bi njegov OKP bio tako jak. Keti je shvatila da je Domingov otpor ka promenama u svom životu imao neočekivanu povoljnu propratnu stranu. Rekla nam je: "Da nije imao OKP. Često izbegavaju da putuju. OKP jeste čudan". verovatno bi već za ovo vreme imao deset devojaka jer je po prirodi promiskuitetan. Ponekad bi Domingo sve gledao sa vedrije strane. Mnogi od njih su prolazili kroz pakao sa OKP-em i kako se Keti seća: "mnogi od njih su se pitali šta sam ja tražila u životu sa Domingom. Kažem mu: "Vas dvojica ste isti. Mi smo se navikli na stvari". Ali smešno je da kada sam otišao u planine. naročito ako imaju opsesije u vezi zagađenja. Postoji sigurnost sa poznatim. Nisam se rodila da to trpim. Nije me bilo briga ako bi se pokvario ili se ogrebao. jel' tako? Ali. Iako su Keti i Diomingo živeli zajedno kao par imali su zasebne spavaće sobe. ona ga je cenila zbog njegovih dobrih osobina. moram da bežim odavde. disanje mu se od jedanput promeni. ali kad je Keti predložila da idu na izlet u planine morala je bukvalno da ga zajedno sa njegovim biciklom izgura van kuće. Ja veoma loše to radim. ovo je deo koji ja volim. "Ako ikad i očistim njegove stvari.

Korpa sa voćem je bila zagađena. Znajući koliko je Džil bila potresena gubitkom. Oni su bili zagađeni. "sve što sam mogla da uradim tada je bilo da govorim 'Ne mogu to da primim. Ostala je u kući više nedelja. Džil je bila veoma potresena. Na dan memorijalne službe za Merilin. Džil i njene ćerke bi se takođe zagadile ako bi oni ušli unutra.Eriku i osmogodišnju Trejsi . ja sam želela to da primim. Moji prijateli su otišli i tu je bila Erika koja je stajala u kadi. desilo se nezamislivo. tako da sam najzad rekla Erici da otvori vrata. primetila je nešto "drugačije" i "interesantno" u vezi sa njim. ona je patila od teškog OKP-a. Posle pet godina Domingo i Keti su se rastali iz nekih drugih razloga. prijatelji su svratili do nje da joj daju korpu sa voćem. DŽIL I NJENE KĆERI Kada je Džilina starija kćer imala 11 godina. sahranu sa otvorenim kovčegom . Ona nikad nije čula za OKP i zaista nije razumela. Iako je prošlo mnogo godina pre nego što joj je postavljena dijagnoza. kako bi identifikovala Marilinino telo.upitala kakva bi trebalo da bude njena uloga. "Ne požuruj me" je dobar savet svakom ko živi sa osobom koja se bori sa simptomima OKP-a. On je objasnio: 'Veoma se naviknem na ljude i stvari. kaže Džil. Džil je odmah svukla odeću i otišla da se okupa. Izveo ju je na večeru i rekao sve o svom OKP-u.Džil je preživljavala strahove od zagađenja u vezi sa smrću i umiranjem. prljava sam'''. Prvi put kad ga je njegova buduća supruga videla. Džilina najbolja priajteljica je poginula u saobraćajnoj nesreći. To je bilo to oko zagađenja". Ne mogu to da uzmem. niti je mogla da ode na memorijainu službu. na koju bi išle posle rada. kako mu je docnije rekla. ja sam joj rekao da ako je odlučila da bude sa Domingom. On se nedavno venčao sa ženom koju je sreo posle onog raskida. Bilo je to strašno vreme za njega i on je nazadovao u lečenju. moj mir je izgubljen.otkako je kao tinejdžer morala da ode na sahranu najboljeg druga svog momka. onda bi morala da se više zainteresuje i uključi u tretman. uzme korpu. "One su plakakle i ja sam plakala. Nije mogla jer da je otišla ceo njen svet bi postao "zagađen". Onda moram da se malo borim da bi opet obezbedio svoj mir". Nisam . Ironija je da ju je sreo kad je odlazio do prodavnice zdrave hrane da kupi preparat za gojenje koji je Keti neumorno nastavljala da uzima. ode u kupatilo i stane u kadu. Kad je Džil provirila kroz prozor i videla ih kako stoje tamo. Domingo joj je odmah rekao: "Nikad me ne teraj. Domingo se izgubi u svojim opsesijama. Džil se seća da je onog dana kada je Marilin umrla našla obe svoje ćerke . gde smo Merilin i ja zajedno odlazile. "Nisam mogla da idem nigde. ali sada uči. Zašto mu treba toliko vremena da uradi tako proste stvari kao što oblačenje čarapa ili tuširanje. Ako vidi mrlju od kečapa na svojim pantalonama može da ima opsesije da je to od krvi da gleda u mrlju sve dok njegov um ne shvati da je to samo kečap. one su me zagrlile i tad sam rekla 'Nemojte mi prilaziti. Za dvadest pet godina . rekla je Erici i Trejsi da ne otvaraju vrata. To su bili ljudi koji su identifikovali Merilinino telo. Ako je taj red poremećen. sa korpom u rukama. Ne mogu to da uzmem!' Ali. Ja se zaista razbesnim kad me ljudi požuruju jer ne razumeju kroz šta ja prolazim". Nikad mi nemoj reći 'Požuri!' jer to pobuđuje moju lošu stranu. njih dve su zajedno radile u kancelariji za nekretnine i često bi se jedna drugoj poveravale za vreme večere. Džil nije mogla da ode do mrtvačnice.na vratima kako je čekaju. "Bilo je to užasno". nikad me ne požuruj inače možeš očekivati da postanem agresivan.

Devojčice bi morale da sede u toj sobici sa otvorenim vratima i da rade svoje zadatke.znala šta da radim. Džil se udala kad je imala samo 18. Trejsi sad može da se smeje dok se priseća "Uvek smo morali da nalazimo stan sa dve garderobe (c1oset-soba za graderobu)". Oni su bili zaraženi-zagađeni i nije mogla sa njima da razgovara ni preko telefona. a sa 20 je već imala dve bebe. Morali smo mnogo da se selimo jer nismo mogli da pla ćamo stanarinu" . Stres se nadovezivao na stres. ona i njen suprug su se razveli. Zatim bi isto tako brzo otišle u kupatilo da se okupaju. ovako svi rade". Džil je uvek bila između dve vatre. Erika i Trejsu su išle u privatnu školu i izgubile su čitavu godinu kada im se porodični budžet toliko smanjio da nisu mogli da plate školovanje. Tada je već bilo prošlo šesnaest godina otkako je prekinula svaki kontakt sa svojom majkom. Ona je bila zaražena i korpa je bila zagađena". Znala je da nije normalno da razgovara sa rođacima kroz zatvorena vrata ili da zabranjuje svojim ćerkama da poljube svog dedu jer je bio mesar i dirao krv. bratom i sestrama. Posle toga su mogle da se okupaju. pokušavala je da zadrži svoje radno mesto. nisam mogla da radim jer bi celo vreme provodila u čišćenju. morala bi prvo da se istušira (da bi kupatilo ostalo čisto).?' . Ona sad ima 22 godine i tek je poslednjih nekoliko godina bila u stanju da se oslobodi svog besa koji je osećala prema majci zbog onog što je njena majka učinila njoj i njenoj sestri dok su odrastale . Ali je sećanje na to ostalo kod Erike i Trejsi. Džil. kasnije im je bilo veoma teško da objasne prijateljima čudno ponašanje svoje majke. ''Ako bih se jako razbolela. Ćerkama nije bilo dozvoljeno da dodiruju kvaku na vratima. a onda je Džil bacila voće. Korpa je stajala na frižideru dugo vremena. onda je procedura postajala nešto komplikovanija. osim da kupi namirnice ili da odveze nekuda svoje devojčice.zaraze. Onda bi morale na vrhovima prstiju da odu do prljave sobe za garderobu. To me je mnogo mučilo. Kada su bile veoma mlade. Ipak. Džil je rešavala problem koji je za nju iskrsavao zbog činjenice da su njene devojčice morale da idu u školu. "Mama bi nam govorila koje priče da iznesemo kao izgovore pred tim ljudima". Trejsi se seća da ako bi neka od njih morala da koristi toalet za vreme rada. Tako što je određivala da jedna od soba za graderobu bude "prljava". Trejsi je skoro čula kako je Džil prepričala taj događaj. Izmislila je i proceduru kako bi održavala "čistima" i njih i nihovu kuću. Tužna i depresivna.bizarni rituali čišćenja. Erika ju je vratila u realnost. Džil bi im otvarala vrata. a bila je bolesna. Trejsi se seća: "kako da napravimo opravdanja za ovo ili ono. Ako je trebalo da urade i domaće zadatke. Nekoliko godina kasnije. Erika i Trejsi su se stalno selile jer bi čitava susedstva i gradovi postajali zagađeni. ali je znala da nije uobičajena. Nije znala koja je to bolest. devojčice su mislile "Pa dobro. Džil nikad nije ni prilazila "prljavoj" sobi za garderobu. Bila je tada jedini roditelj. ne možeš tek tako da spereš Marilin niz slivnik!" Džil je rekla ćerki da postavi korpu na vrh frižidera. pa da se posle vrati i završi svoje zadatke i onda ponovo istušira. Sigurno je da je njihovim drugaricama i drugovima bila veoma zagonetna činjenica da nikad nisu bili pozvani u njihovu kuću. vičući: "Mama. ocem. gde su mogle da se isprljaju. to u vezi sa ostalima iz škole: 'Kako to da tvoja majka večeras ne može da nas odveze na klizanje. Kada bi se devojčice vraćale iz škole. kad bi prijateljima pokušavale da objasne zašto ne mogu da dođu u njihovu kuću. mesecima ne bi izlazila iz kuće. ali ne bi mogla da je dotakne i da se onda dobro okupa. gde bi skinule odeću i ostavile svoje torbe. Naravno. gde je mogla da je vidi. selidbe iz grada u grad i iz države u državu u potrazi za mestom koje nije bilo "prljavo" kao i stid koji su osećale.

Naravno. Stvari su se izmakle kontroli i devojkama je bilo dosta. mrzim te što me teraš da ovo radim. tako da ne moram posle da je perem. Kada bi me terala da se istuširam četiri puta govorila sam sebi: 'Radim ovo zato što je volim'.zagađenje. Trejsi kaže: "Sećam se. "Stalno bih joj govorila 'Mrzim te. Odlazak u direktorsku kancelariju je značio da se treba istuširati dva ili četiri puta kad se stigne kući . četiri. najzad sam razgovarala sa nekim o tome". Rekle bi: 'Mama. kad bi ih videla uznemirene i ja bih se uznemirila. A volim je.uvek paran broj. pet kutija. Udarila sam je. Od toga sam dobila svrab po celom telu i ubrzano disanje". Ponekad bih prvo svukla svu odeću. Devojke su mrzele majčin OKP. To bi zaista poražavalo moju decu. njena drugarica je to kazala i drugim devojkama. jedanput sam morala otići u kancelariju kod direktora." kaže Trejsi. laganje ljudima. Trejsi se seća: "Erika i ja smo joj često postavljali pitanja 'Dobro. cela njena škola postala je "zagađena". Uskoro. toliko sam bila ljuta. dok bi se u sudoperi gomilali sudovi". Bilo je to bizarno. znala je da o tome mora da slaže. Trejsi je imala 16 godina.smrt . Iako se Džil mučila da zaradi dovoljno. nije bilo nikakve logike u opsesijama koje je Džil imala oko zagađenja i ova činjenica je zaista delovala zbunjujuće na devojke. to je bila neka vrsta duplog zagađenja. kao: 'Tako. Kad ih je Džil upitala gde su bile. kao što je to uvek radila. Kada je sledeći put Trejsina drugarica došla kod Tresji. kako je sad ovo prljavo. da su radile stvari koje im ona nije . Kada je Trejsi bila u trećem razredu.' OKP je uticao na svaku stvarčicu u mom životu. sa papirnim peškirom i bočicom alkohola u rukama. A onda bih je mrzela i takva sam i sada. devojke su zbijale šale u školi: "Hej. One bi se vratile kući i našle bi me kako stojim naga. Strašno je kad vas se deca stide". Nedeljama je Džil bila opsednuta time: groblje . Trejsi je počela pomalo i da laže. Džil je otkrila da suje ćerke lagale "Obuzeo bi me bes. ali su naučile da iskoriste prednosti takve situacije. Ne želim da udarim svoju mamu". uvek bi im davala to što su tražile.' Naravno. govorila je da nije bila u direktorskoj kanceliriji iako je ustvari bila. Jedanput. jednostavno ne može'''. I zaista sam se molila Bogu da ne budem pozvana da idem u kancelariju jer sam znala da ću tada morati da prolazim kroz dodatne besmislice" . Trejsi je rekla istinu.'" Nije im bilo dozvoljeno da zarade novac čuvajući decu jer bi ta deca ili njihovi roditelji mogli da budu zaraženi.tri. "Za mene je to bio veliki događaj. Mislim da je to cool. Kad je Trejsi bila u devetom razredu prekinula je sa ćutanjem i poverila se svojoj najboljoj drugarici o ovim čudnim stvarima koje je njena majka radila. konflikt koji sam osećala.Trejsi bi nešto promrmljala. Džil bi satima ribala zid pored telefona. ti si alkoholičar. Trejsi nam kaže kako je to bilo: "Odlazile bi smo u grad i kupovale čitave kutije sa bocama alkohola. Trejsi i njena prijateljica su odlučile da se šetaju noću po groblju. a ranije nije bilo ?'" Ako bi se desilo da zagađena osoba telefonira. porodica je živela u Severnoj Karolini kad je došlo do "velike eksplozije". dok je Džil bila otišla van. Mogu li ja da navratim i stojim sa tobom u sobici za garderobu?" Za Tresji to nije bilo smešno. U toj fazi. Ako bi neka od sestara morala da ode u direktorsku kancelariju. Trejsi kaže: "Moja sestra i ja bi joj rekle: 'Ako nećeš da dopustiš da naši prijatelji dođu ovde. Ponekad bi se ušunjala u "prljavu garderobu" i uzela udžbenik da bi učila u svojoj sobi. To je bila Katolička škola i ja sam tada bila veoma religiozna. Sad je sve bilo prljavo jer nisam imala pojma gde su zaista bile i šta su dodirivale. onda treba da nam daš novac da bi mogle da izađemo. Ne bi bilo dovoljno alkohola na svetu kojim bi mogla dobro da očisti kuću. sve što je radila bilo je čišćenje. "Mrzela sam je. Kad bi je Džil ispitivala. iz kaprica. Naravno. Erika je počela da grdi Džil i rekla joj da su je Trejsi i ona godinama lagale.

Tu je postojao jedan problem: nije mogla da dotakne priručnik zbog stare opsesije od zagađenja od službenih dokumenata. Džil. a ne ja". Trejsi je sad bila zaražena i nisu više mogle da žive zajedno. Shvatanje činjenice da imam ovu bolest je dosta smanjilo pritisak i ona mi je oprostila. Pošto je to uradila. Trejsi ima mali problem oko prihvatanja smrti i oko umiranja i veoma je probirljiva oko hrane. "Rekle smo joj. To mi je lomilo srce. gde je Trejsi bila student. a da nisu radile ono što im je ona govorila da rade. Trejsi kaže: "Govorimo o čišćenju alkoholom. Više ne krivi mene da sam joj oduzela porodicu. videvši da se Džil unervozila i uznemirila. "Nedostajala mi je. Nedavno je Džil dobila saobraćajnu kaznu i priključila se programu "škole za vožnju kod kuće".dozvoljavala. je malo razmislila i onda rekla svojoj majci: "Mislim da bi zaista bilo dobro ako ga dodirneš. da su mogle tako da me lažu. Tresi je ipak otišla u Montgomeri. Volela samje. Džil je podelila sa Trejsi ono što je naučila o OKP-u od mene i od drugih članova terapijske grupe za OKP. To me je ubijalo. Erika nije mogla da joj oprosti. Džil razume: "Ona još uvek nosi u sebi dosta starog neprijatetljstva. povratak kući je inicirao masivno "alkoholiranje" kuće. Trejsi kaže: "Nije mogla ni preko telefona da razgovara sa Erikom ili sa mnom". Rekla je majci da će da ide da obiđe svoje druge prijateljice u Savani u Džordžiji. Džil je bila slomljena. Moji sertifikati i nagrade iz škole su se izmrljali alkoholom i morali su da budu bačeni. Međutim Džil je postala sumnjičava i na putu ka Floridi pozvala telefonom Trejsine prijateljice. je mislila da bi život mogao da bude bolji u Floridi. se nije vratila. Trejsi joj je rekla: "OK sad moraš da se potpišeš" . ali Džil je ispuržila . Naravno. Trejsi se razljuti. ali su razgovarale telefonom. Trejsi je planirala da ode u Montgomeri u Alabami. pa je slagala. tada nesrećna i depresivna. morala je da sačeka još tri godine zbog toga što Džil nije mogla da uđe u prostorije Odeljenja za motorna vozila . čak i knjiga. Erika kojoj je bilo 19 godina. Godinama. da li hoćeš da pokušaš da ga dodirneš?" Trejsi. Erika i Džil nisu imale nikakvog kontakta. pošto je Trejsi sad bila veoma "zaražena". koja je započela još u vreme njenog razvoda. Znala sam daje povređena". Bio je početak proleća i dok je njena majka bila u Floridi. (kad je Erika imala 16 godina i želela da dobije dozvolu za vožnju. Na kraju su Džil i Trejsi nekako rešile ovaj problem i dogovorile se da dele jedan stan blizu UCLA-univerzitetskog bloka. stvari su se popravile. Nije bilo lako. Ali prvo su sve njihove stvari morale da budu isprane alkoholom. na koju redovno dolazi. one rade na tome. Znala je da je za Džil Montgomeri zaista "prljav". Znala je da ih ne može imati pored sebe ako će je izdati."Ne želim da budem čudak". Bila sam besna na sestru što me je naterala da govorimo mami sve ono jer je sve razorila i sad je trebalo ja da se vratim i skupljam parčiće". Džil je osećala da "su me po drugi put izdale. Duboko u sebi ona se pomalo boji da i sama nema neke sklonosti ka OKP-u. i poseti svoje stare školske drugarice.službenu zgradu) Zato je Trejsi za nju okretala stranice priručnika. Nećemo da imamo ovakav život. ali je bila isuviše bolesna da shvati šta im je uradila. 'Nećemo više ovako da živimo. Napravili su plan da se sastanu u Floridi. Odlučila je da ode kolima na jug i da izvidi. Ona zna da je to bolest. ali se posle isvesnog vremena Trejsi vratila kući. Kad Džiline opsesije počnu da utiču na nju. Osećala sam se loše zbog nje. Dobićeš veliku medalju". Ona i Trejsi su zakupile stan.'' I onda su otišle i preselile se kod porodica svojih drugarica. Ali. Ona živi u drugom delu zemlje i njih dve su se videle samo jedanput u poslednjih pet godina. pre nego što bi ih stavila u ormane. Njene najgore strepnje su bile opravdane. Trejsi joj reče: "Sad kada si se potpisala na priručniku. A bila sam još uvek veoma zbunjena u vezi moje bolesti". Džil se seća: "Na kraju sam čistila i mačku". Iako Džil i Trejsi nisu potpuno razrešile sukob. Na kraju. stranicu po stranicu i foto-albuma.

" uvek sam imala veoma jak instinkt za opstajanje". koja je uključivala njegovog sina i njenog sina iz prethodnog braka je bila raskidana njegovim OKP-em. "Moja deca nisu znala šta se događa".Više ne alkoholira svoju kuću. Mislim daje samo želeo da pobegne od mene. Smrt njene majke pre dve godine je prouzrokovala određeno nazadovanje . kako je rekla Sara. Ne štedi mnogo reči kada govori o svom mužu. kaže Brajan.'" Sara i Brajan su se upoznali u preduzeću gde su oboje radili i znali su se šest godina pre nego što su se venčali. Mislim. Danas su Džiline opsesije i kompulsije uglavnom pod kontrolom. Ona radi na tom problemu. "Bio sam . Da me je žena mogla da napusti da ne oseti krivicu. Ponekad bi kad začuje te sirene. Za sve to vreme Sara nije primetila nikakve znakove njegove bolesti. primenjujući terapiju svakog dana. Doduše tu su bila ta veoma dugačka tuširanja. Brajan više nije mogao da radi. vašeg druga. Tada su se za njih otvorila vrata pakla. Jedanput su došli iz škole i poverili se Sari: "Čoveče. Bio je uvek spreman da zgrabi kofu i sodu i da se odveze do tog mesta i započne ribanje. "Znate". "Rekao bi mi da ne pešačim na određenim mestima.morala sam zbog moje terapije ponašanja". Ja nisam mogao ništa da uradim. Strašno. u toj panici. Brajan sa seća: "Moj sin je zaista hteo što pre da se pridruži Marincima. Već su bili godinu dana u braku kada se dogodilo izlivanje akumulatora na poslu i ona se seća: "On se jednostavno otkačio". Prošlo je samo nekoliko meseci otkako je bila u braku. Kako je njegov OKP sve više uzimao maha. "Odjedanput". BRAJAN I NJEGOVA ŽENA Veći deo svog četrnaestogodišnjeg braka. To ukrade vašeg ljubavnika. zaboravljajući pritom. dečaci nisu mogli da pozivaju drugove jer Brajan nije mogao da kontroliše kuda bi sve ti momci mogli da idu dovozeći se kolima i kuda bi onda odlazili. danas smo pravili hemijske eksperimente i sumporna kiiselina je bila svuda". ali je ona to samo pripisala "njegovoj velikoj urednosti". Svake noći bi Brajan ležao u krevetu. " na rukama su mi izašle crvene tačke i svrbelo me je među prstima ali sam znala da želim da to dodirnem . Sara je delila Brajana sa njegovim OKP-em.ruku i dotakla priručnik. čak skočio usred rečenice i nestao na nekoliko sati.članovi porodice koji su prestali da budu zagađeni. da za sobom zatvori ulazna vrata. da pobegne od problema". I nikad ne kaže "hvala. Porodica. da ne vozim određenim putevima. odjednom su opet to postali. vašeg prijatelja. kad je počela da primećuje neka malo čudna ponašanja. Ona je sebe ubedila da su to samo njegove male ekscentričnosti. to bi i uradila. njegovim morbidnom strahom od akumulator ske kiseline i njegovom prisilnom potrebom da pere ulice da bi izbegao trovanje od kiseline. vaš novac i energiju. To uzima sve što se može uzeti i ništa ne daje zauzvrat. Naravno. ne nosim određene cipele". čekajući da čuje sirene koje bi mu ukazivale na mesto gde se dogodio saobraćajni udes. Ovo je bila tajna koju su skrivali od Brajana. "Sve što su znali je da se tata strašno plaši akumulatora i akumulatorske kiseline i da nije bio spreman da izlazi među ljude. znajući da bi on zgrabio dečake i odmah počeo da ih pere i riba. kaže. to je bilo strašno. To krade vaše vreme. To uzima mog supruga. kaže Džil. njegovoj bolesti i kako je to zapravo uništilo njihov brak: "OKP je uništio moj život. i morao je da bude hospitalizovan. Hteo sam da otpuzim i sakrijem se ispod stene" .

Brajan je klasičan i težak slučaj OKP-a i njegov je napredak bio promenljiv. U prilogu je pomenut i UCLA-program dnevne bolnice za ljude koji pate od OKP-a i Brajan ih je pozvao. patiće od posledica i Sara će morati da pati sa njim. "Sara mije rekla da su ljudi koje smo znali u to vreme umrli. Dok to ne nauči. bila je na zidovima. Ona kaže: "OKP je ogromno čudovište koje sedi tamo u uglu. bilo muje toliko lakše da je počeo da plače. u stanju je da se izbori sa depresijom i samoubilačkim težnjama.emisiju na televiziji. Mi trošimo tri-četiri stotine dolara mesečno za sodu i amonijak. Da li je bio lud? Da li je ona bila luda? Sara je tada već bila toliko zbunjena. Ponekad on to uradi. On čak čisti i ispod žbunja. prao i ribao tepihe sa sodom.izgubljen slučaj. Brajan kaže: "Zazvonilo je zvonce". Sara kaže da očekuje da će se i cevi uskoro raspasti. Prao je ulice cele noći i budio se izmoren. Tako . uključujući i šizofreniju. nego da smo ih svaki dan prskali sa njom". I onda se jedne večeri dogodilo da gledaju '20/20'. ali je dobio čitav spisak pogrešnih dijagnoza. Kada mu se pogorša OKP. tepihe. Onda sam iznajmio jedan od onih velikih usisivača i čistio sam i čistio". Sve dok Brajan uzima Paxil u prepisanim dozama. Sara se seća: "Bilo mi je toliko lakše da ta stvar ima ime".Sara pokušava da ga natera da se suoči sa stvarnošću. Imao sam burne napade depresije i puno bih plakao jer sam ludeo u sebi". Sada je znao šta ima. Brajan posmatra kuda ona hoda da bi kasnije odlučio da li da uzme te cipele iz ormana i očisti ih. kako kaže Sara: "koristi papirne ubruse i kese za sendviče da bi otvorio vrata. našu odeću. "Problem sa kiselinom je sam po sebi dovoljno težak da bi se s tim živelo" . to je toliko ekstremno da. To nas žive jede. Osećao sam da je kiselina na meni i da nisam mogao da se očistim. kaže Sara. a onda iznova započinjao ciklus. nije mu mnogo pomoglo. Jednog dana nas je posetio prijatelj moje žene i saznao sam da je prošao baš ulicom u kojoj se desila saobraćajna nesreća. Zatražio je psihijatrijsku pomoć. kada je bio prikazan prilog o ljudima sa OKP-em. u stanju je da svoje simptome drži pod kontrolom. On se skoro ničega ne seća iz prvih nekoliko meseci 1985 godine. ali nije uspeo da nauči najvažniju lekciju: Samo konstantna spremnost pobeđuje OKP. Kad je došao do mene. Umivaonici su oštećeni amonijakom. Bila je u mojoj spavaćoj sobi. Ako na tome dosta radi. a da sam ja samo ležao potpuno isključen iz okoline. koji sobom nosi strah i ribanje. Celo veče sam proveo na kolenima. nadajući se da će nekako da odloži zoru i sledeći dan.koje skoro uvek uključuju ljutite reakcije . Tridest dana u psihijatrijskoj bolnici. već da je to OKP. Nekih večeri bi sedeo pred televizorom i gledao kasne emisije. da nije bila sigurna. Kad oseća da je u stanju da se suoči sa posledicama . Brajan kaže: "Njihovo lečenje je izgleda bilo da mi daju dosta stvari koje bi me uspavale' . A ne možemo da idemo u crkvu jer tamo ide i čovek koji je vlasnik kompanije za akumulatore". Brajan kaže: "Došlo je do tačke kad sam zamišljao da je to jednostavno padalo i sa neba". ali mi navodno ne bi trebalo to da primetimo" . u zavisnosti koliko je bio redovan u uzimanju svojih lekova i koliko je redovan u praktikovanju Četiri Koraka terapije ponašanja kao i dolaženju na terapijske grupe. Uglavnom on to neće. da prihvati da ta stvar koja ga muči nije sumporna kiselina. Tako je frustrirajuće gledati to bacanje. Njihov ulazni parking i travnjak su natopljeni sa bikarbonom sodom i amonijakom. Uništilo je naše cipele. Niko nije mogao da odgonetne "šta je to moglo da se dešava s njim". "On je više stvari uništio pokušavajući da spreči zagađenje kiselinom. ponekad ne. kao ni još dve nedelje u drugoj bolnici. Sad je to bilo i na njegovim gumama.

Žena ostaje sa svojim mužem. Ali ono što je njegovu porodicu više koštalo. Onda ništa. "šampone. Ta finansijska katastrofa ga je ostavila u siromaštvu. vremena. bila je emocionalna cena. on je ljubazan. "Strašno sam mu potrebna".. Zbog njegovog OKP-a je njegov učinak na poslu nestabilan. Nikad nisam osetila ovakvu usamljenost. Ja proganjam.je od omiljenih plavih cipela napravio zelene. mene. šišanja . Veći deo vremena ona je "zagađena' i fizička intimnost između njih ne dolazi u obzir. Njegov orman je ispunjen kravatama i odelima koje nikad nije nosio. Tada je on počeo naveliko da uzima svoje tablete. Sara je brzo izabrala nešto drugo.i onda bi ga obuzelo veliko osećanje krivice.. pas čuvar. ne znajući kuda sam krenula. sve". Uvek je sa svojim mislima. svega". Meni je rečeno da mora da sam van pameti što ostajem sa Brajanom. svako će vam pomoći". a jedanput je morao da iznajmi garažu da bi mogao da smesti sve stvari koje je gomilao. Kada je onaj pravi Brajan. Iako nije pri novcu. "Veći deo vremena sam sama. "On čak neće da dotakne nešto što sam ja koristila ili da uzme isti peškir ili isto posuđe". Ona je u 56toj i ovo je njen treći brak. kaže Sara. Više od svega je prisutna strašna usamljenost. koja je bila žrtva prevelike ekspanzije. a onda bi sebe nagradio i isto onoliko koliko je sebi uskraćivao i ciklus kupovanja i škrtičarenja bi se ponovio". zatražila je savet od prodavačice. recesije i promene rute za autoput u ranim '90-tim godinama. "Ja bih zapravo odlazila i sedala u automobil i vozila sve dok mi rezervoar ne bi ostao skoro prazan. kaže Sara. postaje bezbedno". Zbog svog OKP-a. Kakvo upropašćavanje . Ja plačem. Tu postoji stvar predanosti. Ja pitam ljude: 'Zar ne bih bila dobra prema njemu. Novac koji su protraćili. on je rezonovao da mora sebi sve da uskrati. bilo da je Brajan tu ili nije. On je bio suvlasnik firme za prodaju kola. Problem je .njega. Sadašnji posao prodavca zahteva dosta vožnje. natopivši ih amonijakom. novca. On više ne misli o meni. Postoji mnogo razloga zbog kojih je ostala sa njim. Čak i posle razvoda. uvek razmišlja o akumulatorskoj kiselini. ako je konstantno. je novac koji ne mogu sebi da priušte. Kad je ova predložila kravatu. Sara primećuje: "Mogli smo da iškolujemo njegovog sina na koledžu novcem koji je on uložio u svoju bolest". da zove doktora i da odlazi na grupe". Ja pokušavam da kontrolišem. a on ne može da ode na sastanke sa klijentima ako bi to zahtevalo da vozi ulicama na kojima je možda došlo do prosipanja kiseline. koji ima smrtonosnu bolest i ona je svetica. "ako ste bolesni od vrata nagore. prodavačica je pročitavši ime na kreditnoj kartici rekla: "Ne. njemu sigurno ne treba kravata" . drugi je bio alkoholičar. Sara mrzi ulogu na koju je naterana u svom braku: "postala sam majka. Jedanput je otišla do robne kuće da kupi rođendanski poklon za njega i pošto nije mogla da se odluči. čovek kakav je bio pre nego što je ophrvan svojom bolešću koji ne misli samo o svojim potrebama. njen prvi suprug je bio šizofreničar. . Prilikom naplaćivanja poklona. Brajan se još uvek oseća primoran da kupuje stvari koje mu ne trebaju. tu je sad ta sramota. Prepoznala je da je to čovek koji nije mogao da prestane da kupuje kravate. On bi kupovao i kupovao . Ja dosađujem. da je on imao srčano oboljenje ili polio?'" Više puta sam ljuta i frustrirana razmišljala o odlasku. "On ne želi da ih zagadi" objašnjava Sara. I dodaje: "čak i nestabilno. kritičar. Ja odustajem. "Ako ste bolesni od vrata nadole. brižan i šarmantan čovek. sve po više komada. Ali samo dok ne bi prošla kriza braka. Na kraju bih se zaustavila i pitala se 'Gde sam to ja?'" "Rekla sam mu da želim razvod. čovek za koga se udala. nisam bila tako usamljena". Samo apatija i tuga. Brajan kupuje čekiće i druge alate.

Jednostavno sam ih ostavio tamo. Nema mira. Vremenom je naučila da svoja guši osećanja. To kontroliše kuda vozite. "Više nisam ravnopravna. kaže Brajan.' Ali tada kuća postaje ratna zona. Ponekad se Sara bori da održi zdrav razum. kad je Brajan bio van grada. da ne pokazuje nikakve znake dopadanja.'" Sara govori o svojem umoru. Ili bi uhvatila njegovu ruku i "on bi se samo skupio". dalje od obale. Od tog momenta. Ne možete da planirate nikakva okupljanja ili praznike. nisam više ženstvena. Brajan se seća : "Molio sam je da to uradi. Ona se smeje i kaže "Da nisam imala smisla za humor. "Ne želim da se kad dođem kući sa posla. "OKP vas izoluje više od ijedne druge bolesti". ali ga je ona odvratila od toga. Jedanaput. naručila je ogromnu količinu pasti iz omiljenog italijanskog restorana. Sela bi i recitovala tablice množenja. To je upropastilo ceo odmor". Ništa ne ostaje netaknuto". seća se Brajan. prekratila bih sebi. "pitam da se nije obesio u garaži". što za Brajana predstavlja samo jednu stvar: akumulatorsku kiselinu. gledate filmove. Idi i nađi nekog drugog. Kad je počeo da traži pomoć na UCLA-i. Dugo vremena je Sara pružala podršku Brajanu. tada se ona obratila advokatu zbog razvoda. Slučaj je hteo da je vlasnik brodića zatražio od svih da ostave svoje cipele pre nego što se ukrcaju. razmišljao je o podvrgavanju operaciji mozga. Tri godine se lečila.učvršćen i činjenicom da ona radi u prodaji automobila. kaže Sara. da ne bi bila odbijena. da bi se refokusirala na nešto drugo osim njegove bolesti. kaže Sara. u koji ne mogu da idu jer je "zagađen" i sama ih sve pojela. ona strepi da bi mogao da uradi nešto samoubilački. kupujete. "To je bilo skoro kao u paklu. Kad je bio u najočajnijem stanju. "Putovanje o kojem sam sanjao". Ali nikako nisam mogao da čistim svuda kuda su moja deca gazila svojim patikama. rekao sam 'Ne vidim da pravim neki napredak i nikako ne mogu da te teram da prolaziš kroz ovo do kraja svog života. Daj da završimo s tim. Tako da ako on misli da postoji . da ne budem 'onaj koji omogućuje. " Sve što smo imali na sebi bilo je zagađeno i sve što smo kupili bilo je zagađeno. koje je naučila živeći sa alkoholičarem. Ponekad bi pokušala da ga zagrli i tada bi ugledala apsolutni strah na njegovom licu. Ponekad je jednostavno previše umorna da bi se borila protiv njegovog OKP-a tako da popusti pred tim iako zna da mu to neće pomoći da ozdravi. više nisam predmet ljubavi". a nisam hteo da im bacim patike i kupim nove". Ona kaže: "Pokušavam da ne nasednem njegovoj bolesti.da prođe kroz loša vremena. o svojoj usamljenosti. Ona još uvek mora stalno da uzima lekove protiv lupanja srca. hodate.Otvorio je jednu ostavu i u nju smestio cipele. I bacila se osvetnički na hobije "Umaram se do smrti". Kad mu se stanje stvarno pogorša. "nisam ni uzeo cipele pošto smo izašli iz brodića." kaže ona. "Mislio sam da ćemo se veoma dobro provesti". Ali drugog dana su odlučili da idu na ekskurziju posmatranja podvodnog sveta. a to je onda kad postane neuredan u uzimanju lekova i terapiji ponašanja. tih pet šest dana tamo". ili njemu". 'Ja bih u mislima ponovo proživljavala dobra vremena i stalno ih iznova koristila" . Pre nekoliko godina Sara i Brajan su odlučili da odvedu svoje sinove na odmor na Havaje. da ne ugađam. "to pokušava da porodicu i prijatelje drži dalje od vas. Brajan se sledio. I preteruje u jelu: "Još nisam naučila da hranom ništa ne mogu izlečiti". pošto je video da su u ostavi bili poređani akumulatori. Ali njena prava snaga dolazi od njene "duboke i stalne religiozne vere" i od veštine podnošenja. svaki aspekt vašeg života.

Tada su se stvari značajno poboljšavale. svom 14 -godišnjem sinu. je da Džoela nisu mnogo ni zanimale te novine. Pronjuškala bih naokolo i nalazila ih svuda po kući. koje će se potpuno oteti kontroli. On ih je sakupljao. Mi se nadamo da će se Brajan na kraju presabrati i poštovati kombinovanu preskripciju lečenja lekovima i terapijom ponašanja. Karol i Steven su logično postupili: uzeli su novine . Ona misli da on ne razume kroz šta je on provodi. Isprva Stiven je smatrao 'U redu. On zna gde može da dobije pomoć. Tako da ona ostaje.kiselina na određenoj ulici. "Ali nije prošlo dugo. koja se za njega pokazala efikasnom. Najgore je. on pravi kolekcije' i dopuštao muje da zadrži po jedan primerak od svake. pokušavajući da održim sve u miru. DŽOEL I NJEGOVI RODITELJI Stiven i Kerol. Pouka ove priče jeste da niko ne iskoristi jednako svoje prilike da ozdravi. kaže ona 'Jednostavno nije mogao. uključujući i njega. Sara iščekuje kad će Brajan da kaže "Strašna si što ostaješ uz mene".tada ih je već bilo na stotine kilograma . Gomile i gomile novina su bile u njegovoj sobi. da pokazuje sigurno i značajno poboljšanje kad to prihvata. "da je on u ovome sam i ja sam u tome sama". u njegovom novom interesovanju za pretplaćivanje na novinske listove iz raznih mesta. on baca svoj život i ja bacam svoj. ali nije lako doseći do toga šta su zapravo njihovi koreni. Retke su prilike kada je iskren u vezi toga što ga muči . ja prihvatam da ne vozim njom. Izgleda da se neki ljudi više drže svojih patnji nego drugi. "Iako nikad nije čitao ove novine imao je opsesivnu ideju da mora da sačuva ove informacije". I on bi se vraćao svojoj terapiji ponašanja i uzimanju lekova. gledajući njega. Karol kaže: "Počeli smo da nalazimo stare limenke od hrane. kaže Sara. Ja želim da mi se vrati. Želim da budemo u ovome zajedno. Zaobilazim takva mesta. Sigurna sam da je i on usamljen kao što sam i ja". a ne ona. jasno je da on ima emocionalne konflikte u vezi poboljšanja. On je počeo da bira. I onda bi shvatili da je to od štampe". ali onda. U međuvremenu. a oboje se pretvaramo kao da to nikoga ne dotiče". Iz perspektive klasične psihoterapije. Veći deo vremena "zver izjeda oboje. Njegovi roditelji su smatrali da je to malo čudno.to nije akumulatorska kiselina. on je taj koji ustaje noću da bi prao ulice. ali su stvari ostale još uvek previše nekonzistentne. ali on to nikad ne kaže. Raspored njegove koopercije sa planom lečenja uliva neke nade jer su periodi oslobođenja od simptoma sve duži. Ono što nisu znali. kad je svima jasno. Ipak. nekako je tu pukao. oboje akademici. Nije lako razumeti zašto Brajan prolazi kroz tako duge periode neprihvatanja lekova i rada na terapiji ponašanja. ona bi ga prisiljavala na rešavanje problema i terala ga da se sukobi sa svojom bolešću.stavili ih u dvorište i zatražili od Džoela da odvoji one koje želi da zadrži. prisilnog sakupljanja. "To je bila prava požarna opasnost" kaže Džoel. Prijatelji joj kažu: "Trebalo bi da pregledaš svoju glavu". to je OKP . On ih zapravo nije ni čitao. Čuvao je stvari kao što su McDonaldsove kesice za hranu. Ali ona ne može ni da misli o tome "kakav bi bio i kako bi živeo bez mene". kako bi on imao mira. Nikako nisu mogli da znaju da je to zapravo bila prva faza OKP-a. a Džoel bi bio napolju i tragao po njihovom kraju pretražujući .ali tada je njoj mnogo lakše. Sara gaji nadu da će pre ili kasnije odlučiti da savlada svoju bolest jer on to mora da uradi zbog sebe i zbog njih". Dugo vremena je Džoel bio u stanju da racionalizuje svrhu svog "kolekcionarstva". Kerol se seća: "Kada bi ušli u njegovu sobu zaplahnuo bi vas veoma jak miris. su isprva ugađali Džoelu. Kada se osećala da je dovoljno jaka. Nije mogao to da uradi.

A onda je počeo da sakuplja staru poštu. Provodio bi sate birajući povrće u prodavnicama zdrave hrane. Šta je moglo da se odigrava u njegovoj glavi? Razmišljajući o prošlosti oni se prisećaju jedne epizode koja se dogodila nekoliko godina ranije i koja je izgledala bezopasno. Džoel objašnjava svoje gomilanje tako što kaže da je tada bio u "štosu recikliranja" . Džoel je prolazio kroz period brzog odrastanja i bio je dosta mršav za svoju visinu. Konsultovali su se sa psihijatrorom koji im je izneo da pritisci i bes. morao bi satima da ga pere. koje su ga tako usmeravale da nije hteo da vidi da se životinje ubijaju zbog mesa. Njegovi roditelji su počeli da brinu da je postajao neuhranjen. Samo je bilo sklonjeno u stranu. Ovo nije bilo obično tinejedžersko eksperimentisanje. Kao i mnogi mladi ljudi imao je interesovanja i brige za životnu okolinu. što je bile veliko olakšanje. Počeo je stalno da pere ruke.tuđe kante za smeće. mogu da uzrokuju da tinejdžeri da rade svakakve vrste čudnih stvari. koristi velike količine vode i da se veoma dugo tušira. u potrazi za određenim kesicama i papirima. Naravno. osim da kaže da "mora".Video-rekorder je radio po ceo dan. Nije mogao to da objasni. Kasnije su shvatili da je počeo da izjednačava "neorgansko" sa "nečistim". Ubrzo. Ali Džoel nije hteo da jede. Bilo je očigledno da vikanje ne bi popravilo stvari. Oni su zatražili da promene sto. koji dolaze sa odrastanjem. postala životna aktivnost. ali su bili potpuno zbunjeni u vezi svega toga. nikad nije puštao nijednu od traka. koliko god je to bilo mogućno i praktično. To bi verovatno učinilo da se njegovi strahovi samo povećaju i verovatno bi pogoršalo situaciju. možda je ovo bio samo adolescentni problem" . U toj fazi Džoel je još uvek konzumirao mleko i poneki put meso. seća se Stiven. nije uvek mogao da poveruje da je dovoljno čisto da bi se moglo jesti. Karol i Stiven su počeli da uviđaju uznemirujuće crte u ponašanju svog sina. sada nije mogao da stigne u školu na vreme. Karol i Stiven su rezonovali: "Dobro. misleći da bi to moglo pomogne. možda mogu da ga šokiram i otresem ga od ovoga tako što ću da zatvorim glavni . Džoel je onda objasnio da je već neko vreme razmišljao o prelasku na organsko vegeterijanstvo i odjednom je bio zbunjen i razočaran hranom. Stiven se seća: "nije to bilo samo vegetarijanstvo koje smo mogli da razumemo. Opsesija sakupljanja je na kraju počela da nestaje. duge i mučne procedure". Ranije je Džoel uvek bio veoma tačan. Naravno.tada je bio isuviše bolestan da bi to uradio . "Džoel je morao da prolazi kroz sve veće procedure pranja. Karol i Stiven počeli da sumnjaju da je tu bilo više od obične ekološke svesti i onoga što je stajalo iza Džoelovih sve gorih i krućih navika u ishrani. Otprilike u to vreme kompulsivno pranje ruku je počelo da izmiče kontroli. Džoel nije bacio gomile krša iz svoje sobe . Kad god bi izlazio iz kuće. Nisam znao šta da radim. on je snimao kompulsivno ne birajući mnogo. To je postajalo sve duže i duže i intenzivnije. Kad bi doneo povrće kući. ali kako Kerol primećuje: "Ništa nije zapravo bilo reciklirano" .ali je bar prestao da donosi nove količine. Ubrzo je Džoel počeo da pokazuje znake preterane brige zbog stvari koje su bile "prljave". Karol je morala da uzme svu tu staru poštu i odnese je u školu čim bi ova pristigla u kuću i tamo je odbaci. već detaljno ispitivanje svakog sastojka. Čak i kad bi povrće već postalo svo izgnječeno i natopljeno vodom. Džoel se odjednaput bio zainteresovao za snimanje videotraka. Karol i Stiven su to razumeli i tome nisu zamerali. ako bi ga neko drugi pripremio. dvaput. pomislio sam. Snimanje je. ali je Džoel bio u stanju da pojede samo nekoliko zalogaja. a onda su Karol i Stiven za Džoelov l6-ti rođendan rešili da ga izvedu u njegov omiljeni restoran na večeru. Jednom. Život je naizgled tekao potpuno normalno još nekoliko godina. zapravo su pokušali da ugrade njegova nova načela o ishrani i u svoj život. samo za sebe. 'Dobro.

uključivao je i upravljao njom. U južnoj Kaliforniji je bila na snazi štednja vode. Morali su da kupe velike komercijalne sprave za brisanje kako bi se izborili sa poplavom. satima. Džoel ga je slomio. držeći u ispružeoj ruci kao da će svakog trenutka eksplodirati i to tako da ništa ne dotakne na svom putu uz stepenice. Džoelove ruke su postajale ranjave i crvene. Kako bi odvojeno vadio svaki deo odeće iz mašine za sušenje. Oni su procenili da je ovo bila takva situacija i okrenuli broj policije. Stiven je napravio katanac za mašinu za sušenje veša. isto tako i tuševe. na kraju sam shvatio da ovo ne pomaže.ventil i prekinem dotok vode. pokušao da istrgne telefon iz zida i pobegao napolje. Karol kaže: "Počeli smo da živimo u strahu da će nam isključiti vodu". Džoel nije mogao da jasno pokaže na tu "zagađenost". bi samo duže puštao da voda teče. tako bi trčao gore stepenicama u svoju sobu. oni opisuju svoj život kao "takmičenje u izdržljivosti". s namerom da ga povrati u realnost. U školi. Jedna stvar bi dotakla drugu stvar. verovatno morati da pozovu policiju. zapravo nije se ništa postiglo jer su se stvari toliko pogoršale da nije mogao da izlazi iz kuće ako prethodno ne bi beskrajno prao ruke. počeo je da izbegava da koristi toalet kako ne bi morao da pere ruke posle toga. Život svih u porodici se okrenuo naglavačke. Džoel je odlazio kod psihijatra. ali je bilo uzalud. Kerol i Stiven su znali da je koja god to sila preuzela kontrolu nad njihovim sinom. . već samo osećaj da bi se "nečistoće mogle svuda da prenesu. Stiven je instalirao specijalne slavine koje bi racionalnije trošile vodu. Jednom ga je Stiven. bila je jača od njih. Nije više imao poverenja u to da će majka ispravno oprati njegov veš. Tako da sam odustao od toga". Gledajući unazad na to vreme u svojoj kući. ali bez rezultata.' Pa. koji je rekao roditeljima da će ako se situacija potpuno otrgne kontroli. I na kraju. već da nisam mogao ovo da radim više od jednog do dva puta a da ne pokvarim instalacije vodovoda. Već tada. da bi se ona prelivala. Džoel se uspaničio i počeo da obara stolice i stolove. Kadaje policija stigla. Džoel. porodica je uveliko premašivala svoju dozvoljenu količinu pa su bili kažnjavani. Ne samo to. a ova bi dotakla treću". Ali dublje u sebi. Naravno da su morali da znaju da nešto nije u redu sa mnom jer sam stizao u školu kasneći deset. Ponekad bi se nadvio nad mašinom. izgubivši strpljenje udario. Stiven je pokušao da uzme peškire koje je Džoel postavio na pod kako bi upili vodu koja je prskala iz umivaonika. Nije to bio strah od bakterija. već je bio otišao. pa je to bio samo začarani krug. Džoel nije mogao da briše ruke peškirom koji su drugi koristili. Karol i Stiven bi pravili šale o Hauardu Hjuzu. Nije mogao da sedne da jede a da ne skoči i da po nekoliko puta opere i ponovo opere svoj tanjir. kako se seća "uopšte nisam koristio toalet jer nisam želeo da me drugovi vide kako ponavljam svoja pranja ruku. dvadest ili tridest minuta. Kerol kaže: "Trebalo mu je sedam do osam sati da opere veš i onda je morao da opere mašinu za sušenje pre nego što bi mogao da stavi u nju". Znate da kad stalno zatvarate i otvarate glavni ventil imate problem. sa rukama belim od sapuna". Naravno. znao je da to neće pomoći. Karol i Stiven su ispraznili sve kuhinjske ormariće i uredili ih. Džoel je reagovao tako što je udario Kerol. Džoel je kompulsivno prao i svoju odeću. koji je pre svoje bolesti bio veoma svestan nestašice i osetljiv prema tom problemu nedostatka vode. on bi samo otresao ruke i tako nanosio vodu na pod. Puštao bi da se nivo vode u umivaoniku toliko podigne. U očaju. Ubrzo potom. nož i viljušku. to jeste napravilo šok i haos. Džoel je koristio gomile ubrusa i ogromne količine specijalnog sapuna (od sastojaka neživotinjskog porekla). To se pokazalo kao uzaludan trud jer Džoeljoš uvek nije bio ubeđen da su stvari bile čiste. I Kerol i Stiven su se okliznuli na mokrom podu i pali. a sve sudove su oprali u mašini za sudove pre nego što su ih ponovo stavili unutra.

Kerol i Striven su mu govorili da čita školsku literaturu. ali je on odbijao čak i ideju o novim cipelama. Stiglo je nekoliko potvrdnih odgovora za prijem. nesposoban da sebe natera da dodirne prekidač za svetlo. ali samo određeno. od jednog proizvođača. pripremio hranu u Džoelovom prisusutvu izbila bi rasprava i duga svađa oko . Srećom. Ako bi neko od roditelja. Njegovi roditelji su strepeli da bi zbog Džoelovih ne tako dobrih ocena Univerzitet iz San Diega mogao da povuče svoju ponudu . Još uvek je mogao da pije mleko. Ironija je da dok je trošio svu tu energiju na održavnju svoje čisitoće i svoje hrane. Bio je starija generacija u školi ali je pokazivao slabo interesovanje za aktivnosti svoje generacije i ostavljao programe koledža neotvorene. Karol i Stiven su pokušali da privole Džoela da govori o svojim strahovima. Cipele su ga brukale svojom pohabanošću. sa stegnutim rukama. On bi se sada retko kad osmehnuo i retko komunicirao sa svojim roditeljima.a uvek je bio najbolji učenik. Džoel je napustio sve svoje hobije. To je bilo previše teško za nerve. njegova soba je postajala strašno područje jer nije bio stanju da dotakne ništa prljavo. Insistirao je da sam kuva svoju vegeterijansku večeru. misleći da bi to moglo da pojača njegov ego. Džoel bi se uspaničio i počeo da viče. Ceo dan bi mogao provesti u pranju veša i kupanju.i često je plakao. ali on bi onda ili ćutao ili bi menjao temu. Džoel nije mogao ništa da dotakne posle pranja i ponovnog pranja svojih ruku. samo gurne stopala u njih. ali je ovo bio dug i aljkav proces zbog toga što je sad mogao da koristi samo jednu ruku. Retko kad je mogao da se dovoljno skoncetriše na učenje za ispite.bez mnogo entuzijazrna . Počeo je da shvata da je gubio kontrolu nad svojim životom. ništa ne radeći i izbegavajući da bilo šta dotakne. počeo je da se pere svojim šamponom. stegnutim šakama. Karol.Bilo je jasno da je dostignuta krizna tačka. sada nije mogao ni da čita novine jer nije mogao da podnese da mu na rukama ostanu tragovi štampe. Jednog dana Stiven i Karol su po povratku kući našli Džoela kako stoji u mraku. odlučio se . osim na neprijateljski i agresivan način.ili da bi Džoel mogao da li posledqjem trenutku odluči da ostane kod kuće i da ništa ne radi. uključujući i radio-amaterstvo i baštovanstvo. Provodio veliki deo vremena stojeći sa savijenim rukama. čak i posle ponovnih pranja obe ruke. umesto da. kako bi se skoncetrisao na svoje prisile. na brzinu otkucani na kompjuteru (njegova tastatura i miš su još uvek mogli da se dodirnu) i to bez mnogo razmišljanja i traganja za činjenicama. pošto je bez mnogo pažnje posetio nekoliko studentskih mesta. ali on je pokazivao slabo interesovanje. Svo to previranje je neizbežno počelo da se odražava i na njegovie školske ocene. Salate više nije pripremao jer nije mogao da dovoljno dobro očisti povrće za njihovu prirpremu. Džoelovi strahovi u vezi hrane su se povećavali. kako je naučio. Dok je nekad Džoel bio veoma organizovan i njegov rad veoma temeljan. Bili su mogući samo laki i uopšteni razgovori. sada su njegovi izveštaji i zadaci bili sklepani u poslednjem minutu. Kompulsivno pranje mu nije ostavljalo vremena za doručak ili ručak. kršeći ruke od frustracije. Najzad. Nove cipele bi bile tvrde i prljave i morao bi da ih dodirne kako bi ih obukao. Tada. Pribegao je korišćenju svog kolena za menjanje kanala na televizoru i pokušao bi pomoću kolena da olakša svoj odlazak do škole i dok je nekada sakupljao. a kad bi neko pomenuo njihovo bacanje.za San Diego. da je propuštao da uradi domaće zadatke . Njegova koža je bila sve više iritiriana i kad su Karol i Steven odbili da dalje kupuju njegov specijalni sapun. Stiven i Džoel bi retko seli zajedno za obrok. I dok je nekada uživao da vozi bicikl do prodavnice zdrave hrane. on se prijavio na nekoliko univerziteta u Kaliforniji pre nego što ga je njegov OKP potpuno obuzeo i onesposobio za rad. sad je morao da bude vožen do nje. Gomile i gomile novina su ležale u dvorištu netaknute.

"najviše oslanjajući se na svoja kolena" . Jednog jutra Džoel je probudio Stivena: plakao je i objašnjavao mu da je imao noćnu poluciju i da sada . To je bio početak našeg shvatanja te bolesti". Njegova generacija je odlazila na putovanja u Evropu. Fizički je bio icrpljen od dugih sati provedenih u kompulsivnim aktivnostima. imao je normalan tinejdžerski odnos ljubavi i mržnje prema svojim roditeljima. Njegova prisila pranja je eskalirala. bacajući stvari svuda naokolo. kojim bi ga "čistio". On je tu poslednju školsku godinu proveo tako što se kroz nju provlačio. Džoel se neprestano žalio da je "kuća prljava". Izgužvani peškiri su bili razbacani po celoj kući. bez obzira koliko je to u tragovima ili izmišljeno. Počeo je da preživljava na komercijalnim paketima organskih vegeterijanskih obroka i organskih sokova. a da se pre toga ne okupa. "smo prvi put videli celokupnu sliku. Džoelove opsesije oko hrane su se pogoršavale. Nije mogao da jede iz njihovih tanjira i da koristi njihovo posuđe. Nije mogao da uzme ništa što su oni dodirivali. Porodične svađe i eksplozije su bile veoma česte. Kerol je naišla na istu knjigu i ponela kući nekoliko primeraka. S druge strane. nije mogao da jede ništa što bi oni pripremili. Džoel je bio frustriran i ljut. Karol i Stiven su postali taoci u svom sopstvenom domu. Džoel je počeo da shvata da ima medicinski problem. Cevi su počele da cure i Stiven je morao da postavi kofe ispod njih i da ih redovno prazni. Stiven je morao da mu kupi par plastičnih rukavica za jednokratnu upotrebu jer je sad i njegov kompjuter ponekad bio zagađen. "Tada". ali Džoel nije mogao. na primer da otvori vrata. Zid iza umivaonika je stalno bio natopljen od Džoelovog bacanja vode na njega. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu.toga da li je sve bilo čisto. ali je takođe bio abnormalno zavisan od njih na čudnovat i groteskan način. Zbog toga što je sve bilo prljavo. Svo troje su sada znali od čega je Džoel bolovao i posle nekoliko ispitivanja Kerol i Stiven su uspeli da ga privole da stupi u kontakt sa mnom na UCLA-i. Kasnije. Autobusom bi se odvezao do bioskopa i sa sobom nosio svoju specijalnu užinu. Više nije spavao u svom krevetu. Tad već nije mogao da koristi telefon. Karol i Stiven su počeli da opisuju njegovu fiksideju kao "molekularizam" . već bi samo zaspao ispružen na stolici iznuren. Ali Džoel bi se žalio da nisu dovoljno dugačke i da su bakterije nekako dospevale u rukavice. i s velikim zanimanjem počeo da je prelistava. pribegao je spavanju u vreći za spavanje. uključujući i roditelje. On nije mogao da izlazi napolje. Džoel nije mogao više da oblači odeću ako bi ova slučajno dotakla pod ili kad bi je dotakli Karol i Stiven. predmet bi bio nečist i neupotrebljiv. Filmovi su mu bili jedina rekreacija. Baš pre nego što je potpuno postao disfunkcionalan . razvio je opsesiju da su pojedini delovi kuće bili zaraženi zamišljenim bakterijama. a nije imao dovoljno kondicije da se suoči sa procedurom od osam ili deset sati kupanja. kako bi izbegao da se tušira i presvlači kad dođe jutro. ali su njegove fizičke rezerve bile tako slabe da je malo toga mogao da učini na njegovom savlađivanju. kaže Stiven.u studentskoj knjižari nabasao je na knjigu Džudit Rapaport (Judit Rapoport): "Dečak koji nije mogao da prestane da pere" ( The boy who couldn't stop washing" ).ako bi postojala i mala verovatnoća da je nešto zaprljano. Zapravo je on bio taj koji ju je prljao. kao i od dijete koja je bila potpuno neuravnotežena.kad je još mogao da izlazi napolje . Skoro u isto vreme. "Našli smo se u situaciji da krišom uzimamo hranu kada ga to ne bi uznemiravalo. Da stvari budu gore. kada su njegovi opsesivni rituali postali isuviše bolni. koje bi pio direktno iz flašice. Ona i Stiven su je prosto progutali. niti da otvara vrata. ali Džoel nije pokazivao nikakvo intersovanje da i on ide. nije mogao da podnese da budemo u njegovoj blizini.

što mu je pomoglo u oslobađanju od anksioznosti. spoljnji sloj kože na njegovim rukama je bio zapravo potpuno oguljen. "prošao je dvadeset i jedan dan pre nego što je skupio hrabrosti da se okupa. Stiven kaže: "Treba imati zaista dosta hrabrosti da se rade takve stvari. Stiven kaže: "Imali su jednog velikog jakog momka koji je ljude nage isterivao iz kupatila.mora da se okupa. To tuširanje je bilo prekretnica. Stalno je molio Karol i Stivena da mu donose potpuno novu odeću a da staru bacaju. On bi čak išao dotle da bi se skoro onesvestio prilikom kupanja od toplote isparenja. što je potrošilo celu zalihu porodičnog zdravstvenog osiguranja namenjenog za duševne poremećaje. Džoel je još uvek stalno prao ruke. sve do iznad laktova" . Rekao nam je da kad bi ušao da se kupa i počeo da se pere i posle kapnuo na deo koji je već jedanput oprao. Njegovi rituali oko kupanja su postali toliko bolni da je jednostavno prestao da se tušira. uključujući i vreme utrošeno za tuširanje. Sama pomisao o započinjanjanju tuširanja je za Džoela bio izazov ravan prelasku cele pustinje pešice. što je bilo za njega veoma važno jer je to značilo da je mogao da bude član moje grupe. Iako još nije imao 18 godina. bilo je i kriznih trenutaka u bolnici. Oni su odbijali ili odlagali mnoge od ovih molbi. strani ljudi bi doticali njegovu odeću i on bi tražio od svojih roditelja: "Odnesite to. ali to nije pomoglo. bio je smešten na odeljenje za odrasle jer je završio školu. seća se Stiven. Džoel je pravio male napretke i dostigao je određen nivo a onda bi napravio još jednu seriju malih poboljšanja. Oni bi čvrsto . zašto se ne istuširaš i ne izađeš odatle? Ali to je strašno. Kako su nedelje prolazile. Tom prilikom Džoel se kupao sedam sati. Znali su da bi ovo bilo previše stresno i ponižavajuće za nekoga ko ima takve strahove. U bolnicije sve bilo praćeno i nadgledano. Kad je otišao u bolnicu. morao ponovo da ga pere. I naravno. Jednog dana Karol i Stiven su došli kući i našli kako voda teče iz slavine ceo dan. Sa većom učestalošću i izraženijom potrebom. Svo vreme Džoel je odbijao da uzima lekove jer se bojao da mogu biti zaraženi. On nije funkcionisao. "Jedanput". a kad bi završio nije mogao da zatvori slavine jer bi onda ponovo isprljao ruke. Ne mogu s tim da se nosim". lako je reći nekome: 'Hajde. Morali su to da rade". Više nije mogao da pije vodu iz vodovoda već samo flaširanu. stalno podsećajući Džoela da imaju ograničen kapacitet za ugađanje njegovim nelogičnim zahtevima. kada bi Džoelu naložili da dotakne "zagađene" predmete kao što je kvaka na vratima od kupatila. Za ovo vreme je sakupio hrabrost da pokuša sa uzimanjem lekova. Oni su zapravo razmišljali da mu postave ultimatum: ili će nositi ono što mu je bilo na raspolaganju ili će morati da nosi bolničke ogrtače. Svi su. Terapija je uključivala i vežbu izlaganja i prevenciju reakcija. Takođe su znali da bi provodili svo svoje vreme u donošenju odeće u bolnicu i da ne mogu finansijski da izdrže zamenu svega što je bilo prano od strane osoblja i tako označeno kao nešto što se ne može obući. Stiven se složio i dao mu neke predloge i savete kako bi skratio vreme kupanja. jednostavno strašno. Džoel je bio u bolnici deset nedelja. Ipak. Ponekad bi ih usred noći Džoel probudio i molio jedno od njih da zatvori slavinu. kad vam je OKP tako jak. Najzad su se dogovorili da realizuju plan po kome će doneti jedan komplet čiste odeće prilikom svake posete. shvatili da je hospitalizacija njegova jedina nada. njegovo telo bi bilo svo crveno posle toga. je tražio od roditelja da idu da mu kupe specijalnu hranu i piće za vanredne slučajeve a stvarao je i specijalne zalihe sredstava protiv zagađenja. Oni su znali da nikad ne bi mogli da udovolje njegovim zahtevima jer bi morali novu odeću da odnesu zapakovanu u nezagađenim kesama. A i to je bilo samo zato da bi mogli da ga odvedemo u bolnicu". Bio je kako on kaže "zaleđen". Znate. uključujući i Džoela.

Karol i Stiven ostaju budni na bilo kakav znak nazadovanja i odmah upozoravaju Džoela ako primete. Stiven je odoleo potrebi da upita sina: "Zašto jednostavno ne uradiš X-Y-Z ? Zašto ne pokušaš da se skoncentrišeš?" Znao je da "nije lako onome ko je prošao kroz sve ovo. Ona se pripremala za prijatan i zabavan izlet. Ovo je izgleda funkcionisalo. Logorovanje je postalo tužno iskustvo i Ana nije mogla da zaboravi ove bolne misli sve dok se nije vratila kući. Nije imalo mnogo smisla da se osećam tako loše zbog potpuno strane osobe. Za njega. Još uvek je imao više vrsta anksioznosti. Džoel jednog dana rekao: "Odlučio sam da ne mogu da budem bolji od drugih ljudi. još uvek jede vegeterijansku hranu.zatvorili kesu i dali je nekome od osoblja koji bi to direktno predao Džoelu. od pravih ljudi u rekordnom roku. Počeo je da uredno odlazi i učestvuje u programu dnevne bolnice za OKP pri UCLA i i ide na sedmične sastanke terapijske grupe za OKP. Kad bi uhvatio sebe da misli o zagađenju. ali može da jede iz tanjira i da koristi posuđe kao i svako drugi. Neposredno pre završetka desetonedeljnog boravka. Posle šest meseci rada u terapiji ponašanja. kod njega kao spoljneg pacijenta kompulsije pranja su nestale za 99 procenata. Ona je znala da će sve biti u redu s njim kad je uradio najtežu stvar od svih: dotakao je ručicu za povlačenje vode na toaletu. Džoelovo stanje značajno se poboljšalo. Džoel je privremeno napustio koledž i privremeno je dobrovoljno radio u Medicinskom centru pri UCLA-i. Strašna epizoda njihove porodice bila je iza njih. naterao bi sebe da se Refokusira na nešto drugo. na logorovanjima.proteklo je manje od godinu dana od kada je bilo jasno da ima OKP .takvo stanje je moglo da traje godinama". što je dovelo do toga da počne da prima platu za nepuno radno vreme na tom mestu. Zbog toga što je imao problema sa koncetracijom. . ali je bilo tako". Kad se vratio kući bio je odlučan u tome da se ne vraća ponovo u pređašnje stanje. Obično je u stanju da ih uveri da je sve pod kontrolom. Džoel je bio u stanju da se upiše na UCLA iako se još uvek borio sa svojim problemima sa koncetracijom. Momenat istine se dogodio kad je. kritičnu ulogu u svemu tome je imala i činjenica da je imao takve roditelje koji su tražili ispravan tretman i bili uporni da ga podrže dok je on radio u svojoj terapiji ponašanja. težak rad. počeo je da radi na prevazilaženju takvih stvari kao što su anksioznosti oko realizovanja poslova. Ana kaže: "Danima me je opsedala misao o toj bolesnoj sestri koju nikad nisam videla i ta misao nije htela da me napusti. On je mlad momak i prošao je kroz mnogo toga. kako kaže Kerol. na primer. Da se nije našao na ispravnom lečenju ." kaže Stiven. Kakva je razlika između odlaska na koledž u ovom tromesečju i odlaska u sledećem?" Posle nekog vremena Džoel je postao dovoljno jak da napusti njihov dom i ode na jedan veliki univerzitet. "Ta strašna epizoda je sada iza nas. kao i ranije. se odnosi na događaj iz petog razreda za vreme kampovanja devojčica izviđača. Stiven kaže: "Džoel je imao mnogo sreće da dobije pravu pomoć. Postao je veoma efikasan u Preimenovanju i Aktivnom Revalorizovanju. Naravno. to je rad. gde studira kompjuterske nauke. U njegovim privatnim psihijatrijskim savetovanjima. Ali jednog dana se desilo da joj je devojčica koja je imala krevet blizu rekla o svojoj sestri koja je bolovala od teške bolesti bubrega opisavši slikovito i detaljno simptome bolesti. da ima problema sa odlučivanjem da nešto pere na "pravi način". ANA I NJEN MOMAK Anino najranije sećanje vezano za opsesije. Kao stvar svog izbora. ali je bio u stanju da kontroliše svoje kompulsivne rituale. " naći će on sebe". Neću da sebe činim čistijim od drugih ljudi".

Nekako je sebi uvrtela u glavu da je njegov problem sa drogama bio njena krivica. Otišla je na višu školu i srela Gaja: "Svaki put kad bih imala romansu. pojavile su se jednako neobjašnjive i nelogične opsesivne misli. "Zaključili smo da volimo jedno drugo. Znala sam da sam sklona da izaberem muškarce sa ozbiljnim problemima i previše često sam osetila uticaje istih na moju osetljivu duševnu ravnotežu. abnormal nog straha od napuštanja kuće. A onda u leto posle mature. Ironija je da me je verovatno ta moja želja da sebe zaštitim. Počela je da traži znakove da je gubila razum. U koledžu je postala bliska sa čovekom koji je uzimao drogu. Ana je anlizirala sebe i zaključila da je preosetljiva i ljubomorna po prirodi. Ovo nije retka komplikacija kod ljudi koji imaju spontane napade panike. Najzad je dobila dijagnozu da boluje od agarofobije. ali nije znala odgovor. bilo kojeg vremenskog trajanja. to objašnjenje ju je oslobodilo od strahova da je poludela. Za vreme druge godine na visokoj školi imala je prvu pravu romansu. Ana bi osetila talas odvratnosti pomešane sa strahom da bi njene intenzivne opsesije opet mogle da buknu. Ipak. Stalno bi joj pred oči izlazila slika kako on to radi i tako sve dok joj se ne bi smučilo u stomaku. sa zgodnim mladićem starijim od nje godinu dana. . ubrzo je počela stalno da se tome vraća u svojim mislima. pitala se kako će uopšte moći da održava veze sa muškarcima u budućnosti. Ana. Anu su počele da opsedaju misli o tome. pitala se. kada su i ovakve trivijalne stvari bile previše bolne za nju. a ne zbog manjka Anine seksualne privlačnosti. "Zašto ja o ovome razmišljam ?". Iako sad verujemo da su panični napadi. Svaki put kad bi ih ugledala. Do vremena kad sam susrela Gaja. kao što su gužve i mračna mesta. nikad ne naučivši da efikasno izrazim svoje osećanje ljutnje". ona je još uvek povremeno imala opsesije o njegovoj narkomanskoj navici. i da je zato bio manje zagrejan za nju. Bile su kasne sedamdesete godine i slike Tijegsove su bile svuda. Iako je isprva pokušala da bude bez predrasuda o ovoj njegovoj navici. "Rečeno mi je da je verovatan uzrok mojim paničnim napadima taj što sam odrasla u perfekcionističkoj porodici. pojavile bi se opsesije. Počeli su da se redovno viđaju. sada usmerene na neosnovane strahove i sumnje u vernost svog mladića. za nju je bilo teško da se otrese opsesije o Tijegs. Vežbanje sopstvene određenosti u situacijama i terapija izlaganja situacijama i mestima koja su izazivala napade. Morala je da zna kako je uzimao drogu i sa kim. nije videla kakve veze bi mogle da imaju takve opsesije i njena povratna razmišljanja i njeni sve češći panični napadi. potpuno ispravno. "Počela sam da se pitam kako je bilo ko mogao da proživi dan. Poveravali smo i najintimnije detalje života jedno drugom". Kasnije je saznala da je on fantazirao o Tijegs više zbog svoje potisnute homoseksualnosti. To je njega zaista izluđivalo i skoro dovelo do raskida veze. čak i nenamerno. moje nezdrave veze sa muškarcima su me učinile posebno ranjivom i razmišljala sam na koje sve načine bi muškarac mogao da me uništi. Ova misao ju je dovela do toga da je otišla kod školskog psihijatra koji je na osnovu petnaest minuta razgovora sa njom. odvela u moju najintenzivniju rundu sa OKP-em". znajuči da će pre ili kasnije smrt ugušiti njegov ili njen život i učiniti postojanje besmislenim". zaključio da je pravi problem bio u tome što je bila opsednuta grudima svoje majke. Iako su ona i njen mladić odavno raskinuli vezu.Posle više godina. uglavnom posledica bioloških faktora. kao i OKP. Anu je obuzela nova savlađujuća opsesija: smrt. Jednog dana on joj se poverio da je voleo da masturbira gledajući sliku supermodela Čeril Tiegs u bikiniju. oslobodile su je od strašnih simptoma osećaja terora i straha da će doživeti srčani udar. Tada je saznala da nije ljubomorna veštica već žena sa teškim oblikom OKP-a Ana je bila zabrinuto dete i kasnije kao odrasla osoba često je patila od anksioznosti i nesigurnosti.

video sam je poslednji put u avgustu pre tri godine". Kaže: "Znao sam da ako me upita: 'Da li si ikad izlazio s tom osobom i napio se?' mogao bih da odgovorim sa da ili ne i to bi bilo to. kada je poslednji put čitao jedan od njih i ukupan broj puta koliko ih je čitao i koje. smatrajući da će je to zadovoljiti. Nikad nije zapisivala detalje njegovih odgovora i nikad nije bila potpuno sigurna da su neusklađenosti u njegovim odgovorima bile prave ili izmišljene. kako se kasnije ispostavilo.a nije . Ona bi provodila sate proveravajući i ponovo proveravajući njegove odgovore. U njenom umu. "Ne iznenađuje" kaže Ana. počela sam da imam opsesiju o njegovim ranijim romantičnim vezama". ljubomorna. Ako bi on odgovorio na neko pitanje koje sam već ranije postavila i taj odgovor se ne bi savršeno podudarao sa onim od ranije. jedna od dve stvarije morala da se događa: ili ju je Gaj lagao ili je ona počela da ludi. U tom trenutku on se usprotivio: "Ne nećeš. "sam za partnera izabrala osobu kojoj se moglo verovati. Posle godinu dana ovakve veze. Tada je već bila uverena da je u suštini goropadna. uplašenom i osramoćenom što nije mogla sebe da kontroliše. Prvo je počela da me opseda ideja da je on uzimao drogu" . "kod petog ponavljanja pitanja postalo bi sasvim glupo. Moja ljutnja se zasnivala na osećaju da su njegovi odgovori bili neubedljivi i opstruktivni". "Fantazirala sam o istom načinu lečenja i u mom slučaju". kaže Gaj. kaže Ana. zašto. i neprestano bih ga o tome zapitkivala. Anu je obuzela potreba da sazna kakvu su tačno ulogu oni imali u njegovom životu. Ali kasnije. Saopštila je Gaju da će početi da zapisuje sve što bi joj on govorio.Gaj je bio nevina žrtva. On je bio ljut jer je osećao da sam bez potrebe sumnjičava i nepoverljiva. Kao tinejdžer. Čitala je o nekom čoveku koji je patio od duševnih problema koji je sebi ispalio metak u glavu i nekim čudom je sebe izlečio tako što je uklonio oštećeni deo mozga. kada je bio poslednji put da si video tu osobu? ja verovatno ne bih bio u stanju da joj odgovorim . Gaj je bio zbunjen i osećao se kao žrtva pogrešnog ophođenja. Koliko dugo je poznavao žene? Da li je izlazio sa njima dok je bio u visokoj školi? "Uvek bih započeo odgovarjući joj". Ali ako bih rekao ne i ona me upita 'Dobro. "Najzad". moram da budem sigurna. "da je Gaj mrzeo takve razgovore koji bi se završili tako što bi se oboje naljutili. na neki apstraktan način. u razgovoru. onda bi to kod mene uzrokovalo velike duševne patnje. jedna izvitoperena i pogrešna verzija tog događaja. A onda je počelo i sa njim. To je najgora stvar koju možeš uraditi". odakle su oni došli. Upitao bih je: 'Zašto me to pitaš?' A ona bi odgovorila: 'Moram da znam. Ana je našla rešenje. a takođe i očekivati podrška. Uzela bih ove nedoslednosti kao dokaz da Gaj u početku nije govorio istinu". Zahtevala je d ajoj odmah odgovori. "Često nije bilo dovoljno da čujem odgovor jedanput. Ana se osetila ranjivom. tragajući za bilo kakvim neslaganjima.čak i o tome da li je ikad čitao časopise o devojkama. ta žena bi pomenula da je to zapravo bilo pre četiri godine ili da je to bilo u julu a ne u avgustu i Ana bi započela sa novim bombardovanjem pitanjima.'" Ponekad bi joj odgovorio na nemaran i apstraktan način. "A. Tražila je od njega dajoj dokaže kako je samo zamislila da joj je on ranije ispričao drugačiju priču. ona je počela da razvija psihosomatska oboljenja i da razmišlja o samoubisvu. Brojne konverzacije bih počela sa: "Da li si ranije bio zaljubljen? Kad si tačno poslednji put video tu osobu? Zašto je više ne viđaš? Da li razmišljaš o njoj?" Ana je želela da zna kada je gledao časopise. Iako je bio veran i pun ljubavi. Oni su tada zajedno otišli na letnje putovanje u koje su bili uključeni i obilasci njegovih omiljenih mesta i ponovni susreti sa starim prijateljima. Mrzela je tu tešku i nesretnu osobu. u sebi recitujući činjenice koje joj je saopštio. Gaj je živeo u Evropi. teška osoba. Bio je u pravu. kakva je bila.

a on počinjao da radi na akademiji . Na njihovom drugom putovanju u Evropu. "Nisam imala pojma šta se događalo i osećala sam se strašno Jer sam zapravo maltretirala svog mladića svim tim ludim pitanjima. Onda bih pomišljala: "U redu. "Zaista ludo.) Znala sam da nešto ozbiljno nije bilo u redu i da moram da odem kod psihijatra. Ipak. tako da sam znala šta su panični napadi. pa je on u skladu s tim i planirao njihovo putovanje. Primetio je da kad bi se previše umorila. (Oko 10-15 procenata ljudi koji pate od OKP-a takođe imaju i panične napade. Mora da postoji neka specijalna potreba u tebi". Ovo je bilo pre devet godina i Ana je bila jedan od prvih pacijenata kojoj sam mogao da objasnim sa određenom sigurnošću da je problem bio u hemijskoj neravnoteži u njenom mozgu koju nazivam Zaključanost ili Blokiranost mozga (Brain . Mislio je da radim to zbog zabave ili tako nešto. ali sam bila u Evropi pa sam nekako morala da odživim ostatak tog leta". on je tada samo pokušavao da je skine s vrata.njen suprug je nedavno imao srčani napad. Ona je bila na višoj školi. Već sam bila prošla lečenja za panične napade. On se veoma uznemirio. Vrativši se u Los Anđeles potražili su pomoć i bili su upućeni kod mene na UCLANeuropsihijatriskom Institutu. "Ja sam samo izgubila" kaže Ana "Htela sam da se ubijem jer sam stalno imala opsesije i počela da radim sve te lude stvari. govoreći da me je lagao jer sam ga pitala da li se nešto dogodilo u sredu ili četvrtak ili slično. Nekoliko prvih godina njihovog poznanstva odlazili su u Evropu više puta. Nikad nije kod njega prirnetila neko nepoželjno ponašanje. Takođe je unapred planirao i njihove dnevne aktivnosti. Ona je svoje nestrpljenje otvoreno pokazivala. njena opseseija bi bila spremna da skoči. Jednostavno sam bila opsednuta pokušajima da rekonstruišem njegov život. odseli su kod njegove porodice u njihovom malom domu. on laže. dublje u sebi ti mora da zaista želiš to da radiš. "Pokušavali smo da izađemo iz toga i ja nisam bio siguran da li je Ana bila problem ili sam ja bio totalno nekompetentan kao predavač". Ne bi se setio svakog odgovora kojeg je dao. Ovo se ispostavilo kao pogrešna odluka. Gaj se priseća tog vremena. Ana se seća: " Imali smo brojne sukobe u kojima bih ja vikala na njega.na poslu kome nije mogao da posveti punu pažnju. Iako nije znao za to. On je veoma osetljiv momak i mislio je da mu nisam verovala. Nismo imali nikakav pokazatelj. iako je zapravo on pre mene imao veoma miran život". znala je da je Gaj zaista jedan stabilan. Mučila ga je u vezi svake žene s kojom je ikad izlazio: "Kako je izgledala? Šta ste jeli kad si izlazio sa njom? Gde ste tačno otišli? Šta ste imali kao predjela. Imala je mnogo veće brige . ali ovo je bilo nešto potpuno novo. ne! Vi ne razumete to". kad joj je bilo najgore. dobar momak. Gajeva majka je smatrala da je njen sin doveo u kuću jednu teško uznemirenu mladu ženu i nije imala puno strpljenja za njene probleme. Dublje u duši. ali ona bi. kao nekakvog vremena bunila. gde je živela njegova porodica. Ovaj sukob je ojadio i Anu i Gaja. a on bi pogrešno odgovarao. ha?" . Ana bi u očaju odgovorila: " Ne.''' U stvarnosti. što je naravno samo pojačalo Anin stres i njene opsesije. moraću da raskinem sa ovim mladićem. Tog leta. ubrzo su oboje počeli da ozbiljno sumnjaju u zajedničku budućnost. shvatajući da kad je zauzeta ne postavlja sva ta smešna pitanja. Postavio sam joj dijagnozu klasičnog OKP-a. za sve vreme koliko ga je znala. U to vreme su zajedno živeli i oboje bili u stresnom periodu svog života. dezert:' Da li ste seli i jeli u podne ili četiri minuta posle? O čemu stc razgovara1i?" Ana je bila izmučena. Gaj je počeo da koristi terapiju ponašanja kako bi pomogao Ani. Dublje u sebi je shvatala da zbog svojih nesigurnosti pokušava da sabotira divnu vezu. Gaj ju je zaprosio.on se sada smeje. što je na neki način i bila istina.onako detaljno kako je ona smatrala za neophodno i onda bi započela sa novom rundom dosađivanja". šta kao glavno jelo. Ona ga čak nikad nije videla da previše pije. Ali niko od nas nije znao šta je to bilo. Ono što nije znala je da je imala OKP. Gajeva majka bi joj rekla: "U redu.

To se njoj događalo i ona je bila u bolu". Veliki korak napred. Ukratko. Ona mi je ranije već postavila to pitanje i ja sam odgovorio na njega. a ako bi se oslobodila ovoga. Ona bi izletala napolje iz sobe. U početku tretmana mnogo puta za njega je bilo mnogo lakše da nastavi da odgovara na pitanja. takvu razmenu je bilo teško napraviti: petnaest minuta čekanja i pravo mučenje sa obećanjem oslobođenja posle jednog dužeg vremena. da nisu predstavljala nju . bila bi time veoma uznemirena. On kaže: "Bilo je teško za nju da se odluči kome da veruje. Kad bih rekao: ' Ovo je tvoj OKP' ona bi tražila da joj kažem da nije samo u pitanju to što ja ne želim da odgovorim na to određeno pitanje". neraspoložena i povučena. vrednost ne podleganja negativnim impulsima raste. pa je vrednost izvršavanja kompulsije opala kad je to identifikovala kao OKP. Kako su meseci prolazili. Nemoj da brineš o tome". Oni bi se svađali. On bi joj rekao: "Znaš. "bila je toliko srećna. "Prva tri meseca su bila traumatična zbog antagonizma između nje i mene". Kada joj je saopšteno da ima bolest mozga. Postavio je neka osnovna pravila: odgvorio bi na jedno pitanje. Gaj je jedva čekao da pomogne Ani. "Ako bi se kući vratio sa pola sata zakašnjenja. Postajala bi hirovita. nasuprot pravog i trenutnog olakšanja koje bi mogla da dobije postavljanjem svojih pitanja. Ana bi koristila reči kao: "Moram da budem na oprezu. Veoma tiho bih joj rekao: "Ja mogu da odgovorim na tvoja pitanja. Ali tokom prošle nedelje. ako stvarno to želiš da uradim" ali ju je uvek podsećao da problem nije bio u njenoj potrebi da zna odgovore na ta pitanja. Gaj priznaje.''' Gaj je znao da joj je bilo strašno jer bi počela mahnito da proverava i ponovo proverava stvari po kući. Sa svakom nedeljom koja prođe i sa svakom nedeljom u kojoj ova stvar stoji nad vašim životom. zalupivši vratima ili bi samo sede1a na krevetu i plakala. Gaj kaže: "Dublje u sebi. ali je shvatio da joj tako ne bi pomogao da ozdravi. da su koristili petnaestominutno pravilo i na nekonstruktivan način: "Jedan od nas bi otišao naduren i ostao tako neko vreme".Lock). ono ju je navodilo na prepoznavanje i shvatanje da su njena pitanja bila smešna i nelogična. On ju je stalno uveravao: "To je samo OKP. Nisam uradio to što sam obećao da ću uraditi i u vreme kad sam obećao da ću uraditi". ali je Gaj shvatio da je petnaestominutno pravilo bilo više od jednostavnog čekanja. a ona bi plakala. Kako je Anin tretman napredovao. Njen problem je bio OKP. Shvatio je: "To nije bila osoba koju sam voleo. loše se osećaš jer danas malo više osećaš svoj OKP. "U takvim prilikama". U tih petnaest minuta. Četiri Koraka terapije ponašanja se još nisu potpuno razvili kao metod. Ana je znala da je sve u njenom mozgu. a ne na čitavu gomilu pitanja i onda bi je naterao da sačeka petnaest minuta pre nego što bi smela da mu postavi sledeće. mogla je to da uradi". Pošto su živeli u malom stanu. ali bi ona zaboravila odgovor. jedan bi odlazio u kuhinju a drugi u spavaću sobu. Nije ona bila ta koja je radila sve te otkačene stvari. Ana je sve više sticala samopouzdanje da može da kontroliše svoje simptome OKP-a. kaže Gaj. Gaj kaže:"Ana je znala da mora da nastavi sa svojim životom. Stoga nije postojao razlog za brigu". Bila je u stanju da nekoliko nedelja ne postavlja pitanja. I dok članovi porodice ponekad pokušavaju da sabotiraju tretman osobe sa OKP-em jer se boje da će se osoba promeniti i odbiti da više bude porodični otirač ili štogod drugo. Ani je to bilo veliko olakšanje i bila je nestrpljiva da započne sa tretmanom.već da su bila njen OKP. Oboje smo znali da nije imalo prave svrhe odgovarati na to pitanje. jedno drugom su ostavljali mesta i bukavalno i figurativno. Gaj je mogao da je upita: "Da li zaista želiš da ja odgovaram na tvoja pitanja?" I ona bi rekla "Ne". stvarno nije bilo loše" ili . Ana je mrzela to što joj je OKP učinio i bila je motivisana da naporno radi kako bi ozdravila. ali sam tada prvi put primenio petnaestominutno pravilo na jedan sistematski način. Gaj joj je bio part ner u terapiji ponašanja.

Ponekad. Okrenuo se i ponovo zaspao. jedanput nedeljno kao spoljni pacijent sa malim dozama lekova kao pomagalom. Neću da odgovaram na tvoja pitanja.' Što se mene tiče. Ranije. bio je veoma određen i jak. Poneki put bih se veoma razljutila na njega. Prestani to da radiš. . "Na neki način. ali me nećeš naterati da odgovaram na tvoja pitanja. Meni zaista treba neka pomoć. To je zaista pomoglo."Znam da je ove nedelje bilo dosta loše". tako da ona i Gaj sada imaju uspešne karijere predavača. brzo se obratila Gaju i rekla mu da je imala ovu ludu misao i da zna da je to bio OKP. Rekla bih: 'A nije. Ana još uvek ima neku od ludih misli. Puno članova porodice nisu bili od pomoći. Gaj je veoma svestan koliko napora je Ana . mnogo puta mu ja nisam verovala. Nisam siguran kako bih se uključio u terapiju da je ona imala ozbiljan problem sa pranjem ruku. Ovo je stvarno.' Ali kad je razumeo šta je to bilo. kad bi mi govorio 'Neću da učestvujem u ovoj opsesiji. kao sumnjivo ometanje. "imali smo sreće jer sam ja bio uključen samom prirodom njenog OKP-a. Srećno su u braku već četiri godine i imaju bebu. Ana sada opisuje svoj život kao "normalan". Ana je prošla kroz osamnaest meseci terapije ponašanja. One imaju vid "Šta ako?" pitanja. Možeš da uradiš šta god hoćeš. u pravu si. kako ona kaže: "Gaj je dosta naučio kako da postupa sa mnom. Zato iskoristi svojih petnaest minuta. Za to vreme. To je OKP. samo bi se naljutio i rekao: 'Ti me maltretiraš. Bilo mi je lako da uvidim daje tu postojao problem i da učestvujem u terapiji jer sam toliko bio u tome". On je rekao: "Daa. ali on je zaista uvek bio uz mene i ukazivao na manifestacije OKP-a.' Očajno mi je bilo potrebno da odgovori na jedno od tih pitanja ili da potvrdi neku činjenicu . počela je sa opsesivnim mislima "Šta ako je moj muž homoseksualac?" Ali. tako nešto bi me razbesnelo. Ležeći u kre vetu jedne noći. Naravno." kaže Gaj. on je bio dosta zaslužan za moj oporavak. na koja se ne mogu dati odgovori. Sada to mogu da vidim kao pozitivan korak za moje dobro". To je suludo". vrati sa za petnaest minuta i onda ćemo da pričamo.uz njegovu pomoć uložila u ozdravljenje.ali on jednostavno to ne bi uradio. ali pomagalo je. Pre lečenja. Ana je završila svoj zahtevni program na doktoratu.

kako bi ste im pomogli da izbegnu neproduktivno kritikovanje i pohraniivanje vaših simptoma. i o Četiri Koraka. • Pomozite članovima vaše porodice da nauče više o OKPu. kao načina da se udaljite od potreba koje imaju vaši volieni. 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji . Ohrabrite ih da pomognu. • Na svaki način izbegavajte da koristite simptome OKP-a kao način za pokazivanje vaše ogorčenosti ili besa prema vašim voljenim osobama. • Obostrano prihvatanje u kontekstu konstruktivnih interakcija.Važne tačke da se upamte • • OKP uvek uključuje i porodicu. • Budite svesni vašeg korišćenja simptoma OKP-a. veoma je poželjno za uspešniju primenu metode U Četiri Koraka. a ne da kritikuju. • Članovi porodice mogu da postanu odlični koterapeuti. Budite svesni toga kako vaš OKP utiče na vaše voljene osobe.

Kako se ovaj metod U Cetiri Koraka. do kog stepena nalaze da je njihovo ponašanje uistinu strano njihovoj predstavi o sebi i šta oni zaista žele. a mnogi narkomani bi voleli da mogu da nastave da uzimaju drogu na neki kontrolisan način. na nesreću. već da se osećaju potpuno zarobljeni tim potrebama da peru i proveravaju. oni veoma jasno prepoznaju ta ponašanja kao strana i njima samima. Ovaj rad možemo predstaviti kao potrebu za dopunskim koracima. kompulsivnog kockanja i seksualnog ponašanja zahteva dodatni rad. ljudi ne žele da sasvim prestanu da jedu. Oni se žale ne samo da previše peru ili proveravaju. primena metode U Četiri Koraka za probleme oko ishrane. Isti je slučaj sa kockanjem i čak je još više izraženo za seksualna ponašanja. Zloupotrebljavanje raznih materija. Glavna razlika između lečenja OKP-a pomoću Četiri Koraka i lečenja ovih drugih poremećaja. SKRIVENI PROGRAMI Zbog ovakvih razlika.Preterano uzimanje hrane. je u tome da je kod OKP-a ljudima potreba da urade prisilne radnje neprijatna. uzimanje droge i alkohola i kompulsivno seksualno ponašanje. kompulsivnog kockanja i seksualnih ponašanja. koje oni sami vide kao potpuno neprikladne i žele da ih se oslobode jednom izauvek. nalaze da su prirodni višak i loša kontrola nad impulsima veoma bitni u vezi ovih problema ponašanja. nije toliko izražena kod ljudi sa poremećjem oko ishrane i zloupotrebom raznih materija. Isto tako. droge. Kompulsivno seksualno ponašanje Ljudi često pitaju koja je razlika između tretiranja Opesesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i drugih poremećaja. Gledano iz prespektive lečenja. droge. Ovi razlozi su često u vezi odnosa sa njihovim porodicama i u vezi straha od preuzimanja veće lične odgovornosti. kao što su patološko kockanje. Tako da je glavni problem lečenja u tome koliko ljudi sa ovim poremećajima mogu da odrede ova preterana ponašanja kao zaista nepoželjna. Opet. kocku i seksualnost. Ljudi sa OKP-em takođe imaju dosta skirvenih razloga da se drže svojih kompulsivnih ponašanja imajući tako izgovor za izbegavanje potpunog rešavanja nekih stvarnih teškoća koje život sa sobom donosi. Ljudi sa ovim problemima moraju da urade mnogo više nego ljudi sa OKP-em kako bi pojasnili koju ulogu imaju ova ponašanja u njihovom životu i koliko oni zaista žele da prestanu sa tim. da . Naime. pa zato i nije tako teško da se privole da prepoznaju. primenjuje kod drugih čestih stanja koja takođe mogu biti u vezi sa OKP-em? Kao i kod OKP-a izgleda da su delovi mozga koji rade sa serotoninom uključeni u lečenju poremećaja ishrane i drugih poremećaja u vezi sa kontrolom impulsa. Takođe je istina da ljudi sa OKP-em skoro uopšte ne uživaju u pranju i ponovnom pranju i stalnim proveravanjima. Patološko kockanje. slično ljudima sa OKP-em prilikom njihovog određivanja prema svojim prisilnim potrebama da peru i proveravaJu. kao što su poremećaji ishrane. želja za promenom. barem do nekog stepena. Jasno je da ljudi koji imaju poremećaje ponašanja vezane za ishranu.

Ljudi sa problemima sa kontrolom impulsa moraju da počnu da se čvršće drže spoznaje te razlike između toga ko su zapravo i šta zaista žele da postanu. Kad ljudi kažu:"To nisamja . skoro odmah shvataju da ne žele da peru ili proveravaju. kockanjem ili seksom. pijem. uzimanjem droga. jeste stepen do kojeg je osoba u stanju da razdvoji svoju predstavu i koncept o sebi od ponašanja koje stvara probleme. kockanje ili seks. naročito tamo gde su uključeni međuljudski odnosi. kockam se ili imam seks". I od stepena do kojeg ljudi sa problemima kontrole impulsa mogu da prepoznaju da "To nisam ja . možete steći dublje razumevanje koraka Ponovnog Određivanja. i više nego što je to slučaj kod pranja i proveravanja. kockaju se ili neprikladno vode seksualnu ljubav. na drugoj strani. Tu leži dilema.zapravo koriste ova ponašanja kao zaštitu i ogradu od suočavanja sa neprijatnim aspektima stvarnosti ili aspektima koji izazivaju strahove. ljudi. pored profesionalaca koji rade u zdravstvu.toje moj OKP". zavisi i stepen do kojeg metod U Četiri Koraka može da bude koristan za njih kao sredstvo u svesnoj terapiji ponašanja. Sa tim u vezi. Ali OKP je po prirodi lakše razdvojiti od ega ličnosti: ljudi gledaju na prisilnu potrebu da peru ili proveravaju kao na nešto strano njima samima. Dosta napora koji je utrošen u usavršavanju primene Četiri Koraka. koliko osoba zaista želi da prestane sa takivm ponašanjem i koliko on ili ona želi da žrtvuje zadovoljstvo koje dobija s takvim ponašanjem. Ali opet. pićem. bivamo svesniji mentalnih procesa koje osoba sa problemima kontrole impulsa mora da nauči da koristi. Drugi problemi sa kontrolom impulsa su ponekad dosta složeniji. pre nego što čak i primenimo korak Preimenovanja na uopštenu kategoriju problema sa kontrolom impulsa. Drugim rečima. uzimaju drogu. Glavna teškoća koju treba da prebrodimo je. neprikladnih opsesivno-kompulsivnih potreba i njihovog pripisivanja pravom uzroku.to je moja neodgovarajuća potreba da: jedem. kocka ili bude neprikladno seksualno aktivan. Jedanput kad počnemo da shvatamo kakvu ulogu igraju ovi emocionaini faktori kod koraka Ponovnog Određivanja. uzimanje droga. Iako vam korak Ponovnog Određivanja pomaže da shvatite da su potrebe da perete ili proveravate uzrokovane pogrešnim porukama u vašem mozgu. Odlučujući faktor koji određuje koliko je metoda U Četiri Koraka primenjljiva na probleme kontrole impulsa. na jednoj strani i njihovih prisilnih potreba da jedu. tu postoji potreba za onim što se obično naziva voljom potrebnom za prevazilaženje prisilne potrebe da se jede. mnogi ljudi dođu do saznanja da je deo ovih prinudnih potreba u vezi sa emocionalnim potrebama da se izbegnu bliski međuljudski odnosi i nepoželjne lične odgovornosti. pije ili uzimaju droge. za šta može biti .bilo daje to jelo.pre nego što ponašanje postane sasvim patološko. kojima bi zaradili hranu. uzamam droge. NAZIVANJE PRISILE PRISILOM Čak i kod ljudi sa OKP-em potrebno je dosta napora. ovaj posao je dosta jednostavniji u poređenju sa onim koji je vezan za probleme sa ishranom. Kao što vidite. kao i životinje mogu biti naterani na rad i veliki napor. Ova činjenica je veoma dobro poznata mnogim ljudima. seks ili droge koje izazivaju prijatna osećanja. zasnovan je na produbljivanju i jačanju vaše spoznaje da ova potreba zaista ne odražava vašu pravu ličnost i želje i da je ona jednostavno uzrokovana pogrešnim porukama iz vašeg mozga. Tek kada počnu da uviđaju ovu vezu. naročito dok je problem u začetku . naročito za razvijanje snažne svesti o razlici između nijh samih i onoga što je njihov OKP. Ova ponašanja imaju ono što se u klasičnoj teoriji terapije ponašanja naziva "osnovnim pojačavajućim osobinama". Uglavnom zbog toga što mnogi ljudi sa ovakvim poremećajima zaista uživaju u nekim aspektima svog patološkog ponašanja .

Da rezimiramo: Ljudi sa OKP-em su u prednosti u početku terapije U Četiri Koraka zato što poznaju razliku između sebe i svoje prisilne potrebe da peru ili proveravaju. mnogo je teže čupkati kosu. Mogu da vam dam jedan praktičan savet: kad radite korak Refokusiranja i pokušavate da "prebacite brzinu" dalje od čupkanja kose. Kako njihova unutarnja spoznaja postaje jača. Kad jednaput to urade. prva dva koraka se Uglavnom rade da bi se povećala sposobnost osobe da izvršava korak Refokusiranja. refokusirate svoju pažnju na nešto drugo i usmerite vaše delovanje ka nečem funkcionalnijem i zdravijem. pljeskanje rukama u vazduhu. kao što je to slučaj kod ljudi sa OKP em. Sa moje tačke gledišta iako biohemija mozga ima značajnu ulogu kod ovih neprikladnih prisilnih potreba.potrebna tradicionalna emocionalno usmerena psihoterapija. može biti veoma korisno. oni mogu da primenjuju Četiri Koraka slično ljudima sa OKP-em. brže možete da preusmerite tj. A što je jači vaš Nepristrasni Posmatrač. Ljudi sa problemima kontole impulsa moraju tek da dođu do iste spoznaje. vezu. trudite se da . Činjenica da vam mozak šalje neprijatne i bolne poruke sa kojima je teško nositi se. što je glavni simptom trihotilomanije. Sa njima na rukama. mogu efikasno da počnu sa primenom Četiri Koraka i stvarno primene borbeni poklič. To je ono što zapravo radi Nepristrasni Posmatrač: trudi se da posmatra svoje ponašanje kao što posmatrate tuđe. Možete čak da radite i tako prostu stvar kao što je stezanje gumene loptice ili kad vam zaista bude jako teško. Ovo je istina za probleme sa kontrolom impulsa isto kao što je tačno i za probleme sa OKP-em. Naravno. ne smanjuje vašu odgovornost da se borite sa problemom na zdrav način i da umesto destruktivnih izvršavate funkcionalne aktivnosti. kockanja i sl. postajaćete sposobniji da se Refokusirate na nova i prilagodljiva ponašanja. veoma je važno da imate na umu da su ova dva procesa interaktivna i da jedan drugog jačaju. kakve nose ljudi koji broje novac ili sređuju papir. što vodi ka smanjenju ove potrebe. Nekim ljudima čak pomaže i sedenje na rukama u toku petnaest minuta. I nekoliko poslednjih reči u vezi prisilne potrebe čupkanja kose.to je samo moja neispravna prisilna potreba". kao protiv OKP-a: "To nisam ja . Ovo je tačno za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa isto koliko i za ljude sa OKP-em. to ni na koji način ne umanjuje ličnu odgovornost koju ličnost mora da preuzme za način na koji će on ili ona da reaguje na ove neprikladne potrebe. veoma je važno da razvijete druge aktivnosti kod kojih se koriste ruke. Dr Don Jeffreys iz Melburna u Australiji izveštava da nošenje gumenih zaštitinika za prste. Kad ljudi ovo urade. Što više Refokusirate svoje ponašanje. sviraju muzički instrument ili da izvršavaju bilo koju aktivnost koja uključuje korišćenje ruku. to više jača vaš Nepristrasni Posmatrač. kao i uvek kod koraka Refokusiranja. pića. Opet. Tu je sad mesto gde se prirodno može primeniti korak Refokusiranja kod ljudi sa problemima kontrole impulsa. bave se grnačarijom. držeći se uvida u situaciju. u stanju su da efikasnije iskoriste korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i na putu su izgrađivanja prilagodljive grupe zdravih aktivnosti-ponašanja za Refokusiranje. POSMATRANJE UNUTAR NAS Naravno. kao što radi osoba sa OKP-em. Kako se vaša sposobnost da to radite povećava. oni će sve više primećivati razliku između toga ko su i onoga što je njihov neispravan impulsivni manir. Izazov za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa koji žele da započnu sa metodom Četiri Koraka je da pošteno sagledaju svoje sopstvene motive i ciljeve za budućnost i da urade sve što je potrebno kako bi razdovojili svoje živote na emocionalnom planu od kompulsivnog uzimanja hrane. stanja bliskog OKP-u. Mnogi ljudi nauče da pletu.

) Ponekad bih. Važne tačke da se upamte • Četiri Koraka mogu da se primene na skoro svako ponašanje koje zaista želite da promenite. • Ključ za Preimenovanje i Ponovno određivanje. a potpuna svest je vaš najbolji saveznik u odbrani od neželjenih i destruktivnih ponašanja. rekao svojim pacijentima sa trihotilomanijom da stvore sebi naviku da govore stvari kao: "Sada je tačno deset časova. kao u šali. Da li znam gde su mi sada ruke?" To zapravo pomaže i u stvari je drugi način na koji Nepristrasni Posmatrač dovodi do potpune svesti.ovo je način na koji možete da odredite svoje prave ciljeve i interese. jeste jasno uočavanje razlike između vas i ponašanja koje želite da promenite. • Naučite da se obraćate vašem Nepristrasnom Posmatraču što češće. Automatska ponašanja mogu da vam se prikradu i veoma lako preuzmu kontolu. Još jedna važna stvar kod ljudi koji čupkaju svoju kosu je da što pre postanete svesni da su im ruke otišle u kosu jer ljudi sa trihotilomanijom mogu početi da vuku svoju kosu pre nego što su toga i svesni isto kao što strastveni pušači mogu da zapale cigaretu a da nisu svesni da su to uradili. (Inače.koristite duže vremenske intervale i zabeležite čak i nevidljiva smanjenja prisilne potrebe pošto prođe petnaest minuta ili više. takođe se primenjttie i na prekidanje pušenja. u momentima slabosti . sve što sam sada izneo o uzimanju droga i Četiri Koraka. 8 .

Četiri Koraka i Tradicionalni Pristupi Terapiji Ponašanja (Pripremljeno u saradnji sa Paulom Stesel (Paula W. Ova lista opsesija uključuje interne i eksterne pokazatelje koji uzrokuju pojavljivanje opsesija i one koji su povezani sa fizičkim ili telesnim tegobama ili bolestima. DEO I : KLASIČNA PRIMENA IZLAGANJA I (PREVENCIJE) SPREČAVANJE REAKCIJE ZA OKP Počnimo sa prezentacijom klasičnih tehnika terapije ponašanja.N. PROCENA Pošto je posle temeljnih ispitivanja ustanovljena dijagnoza OKP-a. pravi se potpuni pregled svih opsesija i kompulsija koje osoba ima. razvojem tehnike u okviru terapije ponašanja koja je nazvana izlaganje i sprečavanje reakcije. Kad je osobi jasna prava priroda opsesija i kompulsija.). Kompulsije ili prisilne radnje. kao što su proveravanje i pranje. D. u okviru samotretmana terapijom ponašanja. u kontekstu našeg rada sa Četiri Koraka. u koju je uključeno i učenje. su planirani za slamanje dve asocijacije navika: . doživelo je revoluciju u 70-tim i 80-tim godinama. uključuju i stvari koje se neispravno izbegavaju i sve vrste rituala.Ode1jenje Psihijatrije) Lečenje opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). onda su osobi jasno objašnjena značenja reči opsesija i kompulsija . kao što je opisano u Uvodu. svi ljudi sa OKP-em napreduju kroz sledeće faze: 1) procena. 1. 2) plan lečenja kao proizvod saradnje terapeuta i te osobe. sada klasičnih tehnika na UCLAi u 90. Ovde ću ukratko opisati dalji razvoj tih.) i Keron Meidment (Karron Maidment R. kao i tipična kompulsivna ponašanja. a ova uključuju i struktuirani intervju. na UCLA-i (Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu . Tada terapeut objašnjava tretman i racionalno obrazlaže tretman terminima terapije ponašanja: Izlaganje i sprečavanje reakcije. 3) izlaganje i sprečavanje reakcije i 4) dodatno praćenje stanja posle lečenja. Bilo da je lečenje vršeno u bolnici na UCLA-i ili u UCLA-centru za lečenje OKP-a u vidu dnevne bolnice. Stoessel Ph.tim.

Kako bilo. na skali od 1 do 100. kao što je to opisano u Drugom Poglavlju. što pomaže osobi da kod sebe sagleda ovaj poremećaj kao medicinski problem. mi naglašavamo da biološki aspekti ovog poremećaja mogu biti pod uticajem genetskog faktora. na dnu. skida sramotu sa OKP-a i pomaže osobi da prevazie stid zbog ovog poremećaja. Pored predstavljanja ovog klasičnog pristupa terapije ponašanja prema OKP-a. 75 kvaka od vrata na kupatilu 70 ručice na slavinama u kupatilu 50 lepljive supstance kao što je želatin. ali da biologija i genetika ovog problema nikako ne utiču na njihovu reakciju u odnosu na terapiju ponašanja. (Ovo je Profesor Galaher. je utvrđeno da je efikasna u tretmanu biološkog faktora OKP-a. PLAN LEČENJA IZRAĐEN USARADNJI Plan lečenja je zajednički rad terapeuta i osobe sa OKP-em. Hipotetična hijerarhija za osobu sa strahovima od zagađenja. Uglavnom je predstavljeno 10 do 15 elemenata u toj hijerarhiji za jednu osobu i lečenje započinje kod elementa sa oko 50 jedinica. na kojoj 100 predstavlja nešto čije razrešavanje stvara najveću anksioznost. za terapiju ponašanja kao i za psihotropne lekove (vidi Deveto Poglavlje). Opsesije i kompulsije su onda poređane po redosledu terapije ponašanja gde su elementi koji uzrokuju najmanji strah. Zapravo. Na UCLA-i. Pacijent sa OKP-em koji uglavnom ima brige oko proveravanja bi napravio sledeću hijerarhiju: SJS 100 plamenici na šednjaku 95 prekidači za svetlo 90 priključci kuhinjskih aparata 85 grejač za vodu 80 bojler u kupatilu 70 brave 60 vrata 50 TV prijemnik Ove hipotetične hijerahije su uprošćene radi veće jasnoće. sa početka knjige izostavio da uradi). Ovakav medicinski model oslobađa osobu od bacanja krivice na sebe. bi mogla da izgleda ovako: SJS 100 urin 95 daska na toalet šolji 85 ručica za vodu na toalet šolji 80 rolna toalet papira. terapeut ponašanja objašnjava neurobiologiju OKP-a. Svakoj opsesiji i svakoj kompulsiji su dodeljene vrednosti koje su označene merama subjektivnihjedinica stresa . 2) asocijacije između anksioznosti i izvršavanja kompulsivnih radnji.1) asocijacije između opsesije i anksioznosti.SJS. 2. ciljevi terapije ponašanja . a oni koji stvaraju najviše straha na vrhu. Treba znati da mnogi ljudi sa OKP-em imaju veoma složene opsesije i kompulsije. u pokušaju oslobađanja od tih anksioznosti.

(Podsetnik: ovo je klasična tehnika terapije ponašanja koja se izvršava uz pomoć terapeuta. to je više potrebna pomoć terapeuta.80 i smanjile bi se do ispod 30. anksioznost se smanjuje. ali bi se vremenom smanjivali u okviru datog izlaganja. Ova promena u mislima (opsesije) i osećanjima (anksioznost). Od žene koja stalno proverava. a onda se razrešava sledeći elemenat u hijerarhiji. Kod primene Četiri Koraka u samotretmanu. Ovo izlaganje se ponavlja sve dok se početna anksioznost ne dovede u stanje koje može biti kontrolisano. kako bi prekinula spregu opsesije i prisilne radnje (kompulsije). Terapeut bi sve vreme bio prisutan ili bi lako bio dostupan. u sledećih šest meseci Ako bi se .su isti. PRAĆENJE STANJA POSLE LEČENJA Osoba koja je završila sa svakim elementom iz hijerarhije je ohrabrena da nastavi kao spoljni pacijent ili da barem telefonom održava kontakt. 3. bi bilo stavljanje želea na njegovu ruku i insistiranje da ne pere ruke sve dok se ne smanji stepen njegove anksioznosti. bilo bi zatraženo da dođe na terapijsku sesiju bez proveravanja televizora i da se ne vraća da ga proveri sve dok sesija nije završena. postugnutam je promenama u ponašanju (kompulsije). Osoba je anksiozna za vreme izlaganja određenoj situaciji. IZLAGANJE I SPREČAVANJE REAKCIJE Kad je završena izrada hijerarhije. početne SJS bi verovatno bile oko 75 . osoba je spremna da započne sa tretmanom. Drugim rečima. ali ova anksioznost opada posle oko devedeset minuta. Kad bi radio ovo izlaganje drugi put. što pokazuje da ga je žele činio veoma anksioznim i da ga završi devedeset minuta kasnije sa 30 SJS. Ako je anksioznost prevelika. osoba mora da se sukobi sa opsesivnim strahovima koje stvaraju opsesije i ne izvrši prisilnu radnju. a onda se sledeći zadaci kreću naviše po skali sve dok se svi elementi ne obrade. Izlaganje je vršeno na terapijskim sesijama i ponovo kod kuće. njeni početni strahovi bi bili veliki. osoba se ohrabruje da sarađuje sa terapeutom u određivanju zadataka. sve dok ne opadne stepen anksioznosti. nezavisno od složenosti opsesija. proizvodeći strah. Na UCLA-i tražimo od ljudi da izvršavaju tehniku izlaganja najmanje dva puta dnevno i da se uzdrže da na njih reaguju prisilnim ponašanjima.) Prilikom sledećih ponavljanja izlaganja. Pored toga prisilna radnja-kompulsija više nema tu funkciju smanjivanja anksioznosti. SJS će nastaviti da opada pri svakom sledećem izlaganju. Intenzitet simptoma ima tendenciju smanjivanja sa svakim sledećim izlaganjem i sprečavanjem reagovanja. Kao i kod izrade plana. Kroz opsesiju bez reagovanja prisilnom radnjom-kompulsijom. poslovi su podeljeni na manje delove i koristi se petnaestominutno pravilo. Prvi zadatak počinje kod elementa sa oko 50 SJS. osoba slama tu asocijaciju između opsesije i anksioznosti jer stepen aksioznosti opada sa svakim ponovnim izlaganjem opsesiji. zadatak se mora izmeniti tako da bude odgovarajući. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. Ipak. 4. koja je nekad toliko zahtevala i samu sebe produžavala. Primer početnog izlaganja za čoveka sa strahom od zagađenja. Tako da je prekinuta ta petlja između opsesije i kompulsije. Ako nema anksioznosti izlaganje nije dovoljno teško. kako su početni strah i odgovarajući broj SJS-a sve veći a hijerarhijski stepen raste. Kao i kod čoveka sa strahom od zagađenja. Mogao bi da započne ovo izlaganje sa stepenom od 90 SJS.

takođe poboljšavate funkcije svog mozga.pojavio novi simptom. Važne tačke da se upamte • Izradite hijerarhijsku listu ponašanja. osoba sa OKP-em fokusira svoju pažnju na podršku terapeuta i interakciju sa njimom. kojima više nećete dozvoliti da kontrolišu vaš život. za terapiju ponašanja. Redovno korišćenje koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja im pomaže kod kontrole reagovanja na strahove. dok čeka da se anksioznost zbog izlaganja stimulusu koji indukuje OKP ne povuče. Kad radite sami. • Koristite petnaestominutno pravilo. već da se aktivno Revalorizuju te prisile kao ništa drugo do simptomi OKP a. Ovaj proces pospešuje i bliže određuje njihov rad na hijerarhiji SJS-a. Redovan.i postignite uspeh. prilikom prevencije reakcije. što im zauzvrat omogućuje da vežbaju izlaganje i sprečavanje reakcije. DEO II: PRIMENA ČETIRI KORAKA Metoda U Četiri Koraka može veoma efikasno da se kombinuje sa ovim klasičnim terapijskim tehnikama. Zapamtite da nastavite sa primenom koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i u ovim periodama. stabilan proces je ono čemu težite. i pokušajte da spojite više intervala čekanja zajedno. je izvanredan pristup radu u terapiji ponašanja i primeni Četiri Koraka. prilikom izlaganja i sprečavanja reakcije kod kojih terapeut pomaže. Preimenovanje im pomaže kod stvaranja potpunog pregleda simptoma prilikom pripremanja hijerarhije SJS-a. • Počnite sa radom na simptomima koji izazivaju manje anksioznosti . Korišćenje hijerarhije zasnovane na skali SJS-a. možete da koristite druga konstruktivna ponašanja i da koristite petnaestominutno pravilo kao automatsko pravilo u vremenskom intervalu odlaganja. što rezultuje u daljem smanjenju anksiznosti. pre nego što pređete na više elemente u hijererhiji. Nemojte prenagljivati. osoba je naučena da nastavi da radi tehniku izlaganja dva puta dnevno. 9 . Time što će redovno izvršavati korak Preimenovanja. • Konzistento izvršavajte Četiri Koraka. Naravno uvek morate da se trudite da produžavate taj interval čekanja ili da spojite više perioda od po petnaest minuta zajedno. Kod koraka Refokusiranja. kao načina izrade struktuiranih vežbi izlaganja i sprečavanja reakcije. kako je to radio ili radila za vreme lečenja. Prekidanje čvora petlje kojom anksioznost i strahovi tesno vezuju opsesivne misli za kompulsivna ponašanja-prisile vas vodi ka progresivnom Revalorizovanju opsesija i prisilnih potreba. I kako imate sve bolju kontrolu nad reakcijama. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. ljudi sa OKPem postaju sve svesniji svojih nešto skrivenijih simptoma i stvari koje izbegavaju da rade zbog svojih strahova od simptoma OKP-a. Ideja iza ovoga je da se ne čeka pasivno.

Jedna od najviše korišćenih grupa lekova koje doktori danas prepisuju. stavljajući preveliku odgovornost za uspeh lečenja na doktorovo nalaženje "prave formule". Serotonin je jedan od mnogih neurotransmitera u mozgu . ali je stariji lek iz ranih dana psihofarmakologije. su zato nazvani "pumpe za ponovno preuzimanje". (Interesantno je da su svi ovi SSRI-lekovi takođe efikasni i u lečenju depresije obično za oko . mnogi ljudi sa OKP. da bi se pokazalo da li su efikasni u lečenju vašeg OKP-a. a koja još nisu odobrena od strane Administracije (FDA) za tu svrhu. potrebno je nekoliko meseci uzimanja da bi pokazali svoj puni efekat. (Ipak. To se jednostavno odnosi na činjenicu da su u početnim fazama tretmana. Pošto je neuotransmiter oslobođen iz nervne ćelije. su proksetin (Paxil) i sertralin (Zoloft). Previše je pasivna i zahteva premalo usmerenog napora od strane pacijenta. Ali šta je zapravo ispravna upotreba lekova kod lečenj OKP-a? Pa. da deaktiviraju se rotonin.to su supstance koje pomažu u prenošenju signala od jedne nervne ćelije do druge. Verovatno najvažnija stvar koju treba zapamtiti je: da bi se postigao maksimum u lečenju OKP-a ovim lekovima. Dva leka koja su odobrena od strane američke Administracije za hranu i lekove (FDA) za lečenje OKP-a. Naravno. često sam pominjao pristup "gumenog ko tura za plivanje" prema korišćenju lekova izraz koji sam uveo u toku rada sa ljudima čija je sposobnost da izvršavaju Četiri Koraka bila povećana dodavanjem lekova. jeste clomipramine (Anafranil). a koji su se konzistentno pokazali uspešnim u lečenju OKP-a imaju interakcije sa hemijskom supstancom u mozgu zvanom serotonin. Analogija je naročito prikladna jer baš kao što deca uče da plivaju sa sve manje vazduha u koturu da bi na kraju mogla i bez njega. su selektivni inhibitori preuzimanja serotonina ili SSRI-i. jedan od glavnih načina da se on ponovo de aktivira jeste korišćenje "pumpe" kojom se ponovo prenosi u nervnu ćeliju. tako ljudi sa OKP-em mogu da uzimaju sve manje doze lekova. Svi medikamenti sa kojima su se do sada vršila istraživanja. nije selektivan i deluje dosta i na druge neurotransmitere pored serotonina. koji selektivno blokiraju ili sprečavaju pumpe za ponovno preuzimanje. Pored njih za sada jedini drugi lek odobren za lečenje OKP-a.em (tipično za oko polovinu do dve trećine njih) doživljavali simptome u mnogo manjem intenzitetuu kada bi uzimali lekove i tako im olakšali primenu koraka Refokusiranja. treba naglasiti da svi ljudi koji su učestvovali u istraživanju sa snimanjem mozga u terapiji ponašanja. Složeni molekuli koji preuzimaju neurotransmitere. dok vi učite pokrete. kad pomaže deci da nauče da plivaju: on smanjuje strah i olakšava plutanje. Opšti je princip da morate uzimati tri meseca bilo koji od ovih lekova. Kroz celu ovu knjigu. Kako je naše istraživanje pokazalo. kako bi ih deaktivirali. Druga dva SSRI-leka sa dobrom podrškom od strane istraživanja u lečenju OKP-a.OKP i lekovi Moja istraživanja su tokom više od dvadeset pet godina uglavnom bila u polju biološkog aspekta psihijatrije. kako prolaze nedelje u terapiji ponašanja. Lekovi imaju istu funkciju koju ima i gumeni kotur za plivanje. su floksetin (Prozac) i fluovoksamin (Luvox). u polju primene lekova u psihijatriji i ja ostajem branilac ispravne primene psihofarmaceutskih sredstava. odmah vam mogu reći da nisam veliki pristalica one "uzmite ovu pilulu i sačekajte na poboljšanje" psihijatrijske škole. koji je takođe inhibitor preuzimanja serotonina. koje smo radili na UCLA-i. uopšte nisu uzimali lekove). primena Četiri Koraka menja hemiju mozga skoro na isti način kako to rade i lekovi. u svakom posebnom slučaju treba se pridržavati doktorskih instrukcija. Na kraju mnogi od njih završavaju lečenje sa malim dozama lekova ili bez njih.

Sačekajte nekoliko meseci na uspostavljanje ravnoteže. oni vam omogućuju dosta lakši i brži rad u terapiji Četiri Koraka.oni mogu da pomognu da držite stvari pod kontrolom dok učite Četiri Koraka. • Kako se doze lekova smanjuju. moguće je da se pojačaju simptomi OKP-a. Polako smanjujte doze lekova.dva puta kraće vreme nego što je potrebno za lečenje OKP-a). Ali molim vas da zapamtite: vi morate raditi na tome. 10 . ( što opšte uzev znači 50% smanjenja intenziteta simptoma OKP-a). svakako razgovarajte sa svojim doktorom o mogućnosti korišćenja lekova. Izgleda da naročito pomaže kod mislenog dela tretmana. Zove se buspirone (BuSpar) i iako sam nije previše efikasan u smanjivanju intenziteta simptoma OKP-a. Takođe se dobro kombinuje sa SSRI. Razumno je očekivati da ona to čini.lekovima i može čak i da zaustavi neke od propratnih smetnji koje izazivaju lekovi iz te grupe medikamenata. kad se ljudi toliko uplaše od simptoma OKP-a da zaborave da Preimenuju i Ponovo Odrede ili postanu toliko anksiozni da ne mogu da se Refokusiraju i shvate "To nisam ja . Na nesreću. Koristite Četiri Koraka za ovladavanje svojim reakcijama na kontrolisan način. Kako sejete. Neosporno je da je još dosta istraživanja potrebno uraditi na polju mentalnog zdravlja. ona to sigurno čini. ali ne i na pumpe za preuzimanje. veoma je koristan za ljude koji se previše uplaše kad treba da započnu terapiju ponašanja. tako ćete i žnjeti. znajući da terapija ponašanja sama menja način na koji mozak radi isto kao što to rade i lekovi. BuSpar je blag lek i dosta se lako podnosi. ali ja verujem da posle rada sa stotinama pacijenata sa OKP-em kod kojih je korišćena i terapija ponašanja i lekovi. Važne tačke da se upamte • • • Lekovi su kao gumeni kotur za plivanje ili bicikl za vežbanje . a počinje da efikasno deluje posle dve do četiri nedelje uzimanja. dosad se nije radilo nijedno istraživanje koje bi pokazalo da terapija ponašanja može da ubrza efikasnost lekova. • Dok se vaš mozak menja radom u metodi Četiri Koraka. Ako vam je OKP previše jak ili mislite da možete da iskoristite ovaj "gumeni kotur" koji bi vam pomogao u radu sa Četiri Koraka.to je moj OKP". potreba za lekovima se skoro uvek smanjuje. ako bi vaš doktor želeo da ih zajedno daje. Jedan lek koji je Administracija za hranu i lekove (FDA) odobrila protiv anksioznosti radi tako što uglavnom deluje na serotonin. Iako je potrebno da prođe nekokoliko meseci da bi se video pun efekat ovih lekova na simptome OKP-a.

Formular testa Opsesivno Kompulsivnog Registra Univerziteta U Hamburgu Da li perete svoje ruke pošto ste se previše približili nekoj životinji ili prljavom prdmetu? 1. Da Ne . Da Ne Da li ponekad želite da odagnate misli o nečemu što vaš partner ne bi želeo da sanate? 7. kao što su ona u autobusima ili taksijima. Da Ne Da li ponekad svesno bežite od pomisli da sebe povredite ili ubijete? 9. Da Ne Da li ponekad glasno ponovite ono što je već rečeno iako pokušavate da to ne radite? 12. Da Ne Da li proveravate čistoću stolica i sedišta na javnim mestima. Da Ne Pošto ste napustili dom. Da Ne Da li se u toku dana često podsećate na neku reč. da li stalno morate da mislite o tome da li je tamo sve u redu? 13. pre nego što na njih sednete? 11. Da Ne Da li nameštate stolnjake ili krpe zato što smatrate da ne stoje kako treba? 2. Da Ne Da li postoje neke aktivnosti koje ne možete da završite dok ne izbrojite do određenog broja? 8. Da Ne Da li je za vas često nemoguće da prekinete da ponavljate (ili samo u sebi) rečenicu koju ste već izgovorili? 4. sliku ili rečenicu? 10. Da Ne Da li u toku dana nekoliko puta razmišljate o poslu koji ste već uradili? 5. Da Ne Da li nalazite da u nekim aktivnostima ne možete da prestanete da brojite? 6. Da Ne Da li postoje dani kad morate da mislite na neke reči ili slike toliko da ne možete ništa drugo da radite? 3.

da li ponovo ustajete da proverite električne uređaje? 24.Da li. Da Ne Da li postoje takvi dani u koljima ne možete da razmišljate ni o čemu drugom. pre nego što počnete da svlačite odeću. Da Ne Pošto pročitate novine. osim na samopovređivanje ili samoubistvo? 16. Da Ne Da li vam se često pojavljuje misao da bi mogli da se razbolite ili da oslepite ili da poludite? 22. Da Ne Da li stalno preuređujete stvari na svom stolu. Da Ne Da li sebe nekad uhvatite da brojite stvari bez pravog razloga? 15. uprkos pokušaju da to ne radite? 19. Da Ne Da li je za vas postojao takav dan u kom niste mogli da mislite ni na šta drugo. Da Ne Da li se brojanje koliko puta dotaknete prekidače električnih uređaja meša u vaše svakodnevne aktivnosti? 25. Da Ne Da li perete ruke posle čitanja novina? 17. mislite kako ćete tačno to uraditi? 14. da li ih savijate tačno onako kako su prvobitno bile savijene? 21. Da Ne Da li ste ikad nekoliko puta dodirivali prekidače na električnim uređajima i pritom brojali. Da Ne Da li primećujete da dodirujete predmete nekoliko puta pre nego što ih upotrebite ili pošto ste ih već upotrebili? 18. sem o povređivanju ili ubijanju nekoga? 23. Da Ne Pošto odete u krevet. policama ili drugim mestima iako nisu bile . Da Ne Da li proveravate da knjige i magazini nemaju povrnute uglove stranica i onda ih odmah ispravljate? 20.

24. Ako želite više informacija o OKP-u. 11.O. 22 i 23. neprofitabilna organizacija. pre nego što šaljete pismo? 27. 14.. Ako je 4. 2. 19. 6 ili 7: Verovatno je da imate klinički značajne kompulsije. 8. CT 06460. 21.H. 18. 26 i 27. 17. 10. 7. molimo da kontaktirate Štab Nacionalne Fondacije za Opsesije i Kompulsije (Obsessive-compulsive Foundation Natinal. 9. 4. Ovo su opsesije. Ako imate 3. 11 . B Izračunajte ukupan broj potrvdnih odgovora na pitanja 1. 13. Da Ne A Izračunajte ukupan broj odgovora koji potvrdno odgovaraju na pitanja 3.prisilne radnje. 4. Box 70. 15. Univerzitet u Hamburgu. 12. Fax (203) 874-2826. 2 ili 3 : Verovatno nemate klinički značajne kompulsije. Da Ne Da li proveravate adresu pošiljaoca. Ako je ukupan broj potrvdnih odgovora 1. 5 ili 6: Verovatno imate klinički značajne opsesije. 6. Ako je 8-13: Vi sigurno imate kompulsije koje su klinički značajne. Ako je ukupan broj potvrdnih odgovora za ova pitanja 1 ili 2: Verovatno je da nemate opsesije koje su klinički značajne. Nemačka.pomerane otkad ste ih vi poslednji put namestili? 26. 5. 16. 25. 7-14: Vi definitivno imate opsesije koje su klinički značajne. P. Ovo su kompulsije . 5. 20. tel: (203) 878-5669. Izvor: Dr Ivor Hand i Dr Rudiger Klepsch. Milfords.

Zameni pozitivnim. Statičnost. REFOKUSIRANJE: Okreni na drugu stranu (drugi obraz). Biohemijska neravnoteža.vidljive. Nervoza. nada. Da li sam tako zaista mislio. PONOVNO ODREĐIVANJE: Medicinsko stanje. 1. ANALOGIJA MONSTRUMA. A. želeo?) Izgovori: Lažna želja. Prikrivena i iskrivljena ljutnja. (broj slova. Seksualne. Traženje razuveravanja. Anksioznost . Iskorišćavanje. Negirati. Vraćati se u mislima na nešto. B. PREPOZNAJ OKP MISLI. One su predstavljene samo kao primer. Kompulsije .privremena. Potreba za ispovedanjem. Samooptuživanje (Namera. KRIVITI ZA TO SVOJ MOZAK. Pogrešna poruka: Autoalarm. Ispovedanje.Dnevnik pacijenta sa OKP-em. Tuga. Opsesivna fraza. Samokažnjavanje (prevelika obzirnost). Tipovi: Nasilne. u vezi sa njegovim samotretmanom pomoću Četiri Koraka Jedan od naših pacijenata je pravio sledeće beleške o tome kako da primenjuje U Četiri Koraka na njegove sopstvene simptome. TO NISAM JA . Prikriveno-iskrivljena polurealnost. VAN MOJE KONTROLE. Nije zbog mene. ANTICIPIRANJE: Pripremi se. Genetska bolest. Odricanje od zadovoljstava za ubuduće. Potreba da se bude savršen. Potreba za uveravanjem. PREKINI BESKONAČNU PETLJU. Ego-stranac. PREIMENUJ odmah kad: A. Šta ako? Loša osoba. Zagađenje. Brojanje. simetrija. Uradi nešto drugo. Teorija kapije: zaglavljenost u brzini (nukleus-kaudatus/ putamen / striatum). Samo reci . asocijacija) Opsesivna slika. Krivica. Opsesivna ideja. C. 3. PRIHVATANJE: Molitva za smirenost. Bogohulne. Nemoj se bojati. Kriviti za to svoj mozak. B. Opsesivna misao. Loša osoba. Drugi ljudi mogu da organizuju svoje simptome sasvim drugačije. Potreba da se dobro oseća. već uprkos meni. u početku lečenja. Prisline radnje .mentalne. Opsesivna reč.TO JE MOJ OKP. Oni voljeni. POREMEĆAJ. 2.

REVALORIZOVANJE: Oduzmi vrednost pogrešnim porukama. Apatija .znam. Humor.odloži kompulsije. Sarkazam. To iaonako nije stvarno. Zaustavi . . to je samo ''hemija''. 4.ravnodušnost. Nemojte nastupati polemično. Briga me ako to ne nestane. Ignoriši.

je njegova najveća prednost.Deo III Priručnik za samotretman metodom U Četiri Koraka Ako imate opsesivne misli i kompulsivna ponašanja . Istraživanje je pokazalo da su izlaganje i sprečavanje reakcije veoma efikasne tehnike terapije za lečenje OKP-a. Saznaćete neke osnovne činjenice o OKP-u i shvatićete da je to medicinski prob lem koji reaguje na retman. u jednoj važnoj stvari: razvili smo metod iz četiri dela. U ovom priručniku naučiću vas da postanete svoj sopstveni terapeut ponašanja. Mi smo napravili neke izmene u ovom metodu kako bi vam omogućili da to radite sami. koji poboljšava vašu sposobnost da sami izvršavate tehniku izlaganja i sprečavanja reakcije. tako da ćete biti u stanju da prevaziđete potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji i ovladaćete novim tehnikama i načinima da se nosite sa dosadnim.metodom bio ponašanja jer koristimo naše novo saznanje o biološkoj osnovi OKP. ljudi sa OKP-em uče . Koncept samotretmana kao dela pristupa terapije ponašanja. bez prisustva terapeuta. Vi ćete koristiti znarje o biološkom aspektu i saznajnu svest. Savlađivanje straha će vam zauzvrat dati mnogo efikasni ju kontrolu vaših reakcija u ponašanju. koja će vam pomoći da sami izvršavate terapiju izlaganja i sprečavanja reakcije. Reč "cognitive" dolazi od latinske reči "znati". Osnovni princip je u tome da pošto shvatite šta su zapravo ove misli i potrebe. naučite da ovladate nad strahom i anksioznošću koje stvara OKP.sa stalnom asistencijom i usmeravanjem od strane profesionalnog terapeuta .da sebe izlažu stimulansima koji pojačavaju njihove opsesivne misli i kompulsivne potrebe i onda nauče kako da se odupru reakciji na te misli i potrebe. Na UCLA-i.a kako bismo vam pomogli da kontrolišete vaše anksiozne reakcije i pojačate svoju sposobnost odupiranja dosadnim simptomima OKP-a. Ova strategija ima četiri osnovna koraka: . U tradicionalnoj tehnici izlaganja i prevencije reagovanja. Naš tretman se razlikuje od klasičnog izlaganja i sprečavanja reakcije. Mi nazivamo taj metod (biobehvioral. opsesivnim mislima. U poslednjih dvadeset godina terapija ponašanja se pokazala kao veoma efikasna u lečenju opsesivnokompulsivnog poremećaja (OKP). Tehnika je nazvana "sprečavanje reakcije" jer učite da sprečite vaše naviknute kompulsivne (prisilne) reakcije i da ih zamenite novim konstruktivnijim aktivnostima. osetićete olakšanje pošto saznate više o značajnim napretcima u lečenju ovog stanja. Na primer. ljudima koji imaju iracionaine opsesije oko zagađivanja može biti rečeno da uzmu rukom nešto prljavo.prisilne radnje. mi ovakav pristup nazivamo samotretman saznajnom terapijom ponašanja (cognitive behavioral self treat ment). znanje ima važnu ulogu u ovom pristupu učenja osnovnih tehnika terapije ponašanja.biobihevioralnom metodom) . a onda da ne peru ruke bar tri sata.

Svrha Koraka 1. sa malo ili nimalo realnih osnova. KORAK 1. uključujući kompulsivno proveravanje vrata ili uređaja i nepotrebno brojanje). Ili "Ne osećam da imam potrebu da perem ruke. Morate naučiti da prepoznate napadne i ometajuće opsesivne misli i potrebe kao OKP. Počnimo sa učenjem Četiri Koraka. (tehnika je ista i za druge opsesije i kompulsije. Tako što ih nazivamo onim što u stvari jesu . je da naučite da Preimenujete napadne misli i prinudne potrebe u sopstvenom umu kao opsesije i kompulsije .) Samotretman je suštinski deo ove tehnike za učenje svakodnevnom ovlađivanju nad vašim reakcijama u odnosu na OKP. kao što je: "Ova misao je opsesija. Na primer uvežbajte se da kažete: "Ne mislim ili ne osećam da su mi ruke prljave. Refokusiranje Korak 4. Imam kompulsivnu potrebu da izvršavam kompulsiju . Kao rezultat brojnih naučnih istraživanja. ova potreba je kompulsivna-prisilna potreba". morate uložiti trud i rad da bi ste shvatili da misao koja vas toliko muči jeste opsesivno osećanje ili prisilna potreba. a šta je samo simptom bolesti i da se ogradi od patološke potrebe sve dok ona ne počne da bledi i nestaje. To ne traba da uradite površno. te moći za posmatranje unutar nas. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. Ponovno vrednovanje i revalorizovanje Cilj je da se ovi koraci izvršavaju svaki dan. svest da su ove napadne misli i potrebe simptomi medicnskog poremećaja. osnovna ideja je: Nazovi opsesivnu misao ili kompulsivnu potrebu njenim pravim i odgovarajućim imenom. biološki zasnovane misli i kompulsije.i da to uradite odlučno.prisilu pranja ruku". Morate da uložite napor da bi savladali intenzivne.: PREIMENOVANJE Prvi važan korak je naučiti da prepoznate opsesivne misli i kompulsivne potrebe. koje tako intenzivno napadaju i ulaze u vašu svest. Ovo znači ulaganje neophodnog truda za održavanje vaše svesti. onoga što mi zovemo Nepristrasni Posmatrač. Odlučno Preimenujte. sada znamo da su te prisline potrebe uzrokovane biološkom neravnotežom u mozgu. Ja imam opsesiju da su mi ruke prljave". (Prva tri koraka su naročito važna u početku lečenja. Preimenovanje Korak 2. potpuna svest uma je dublja i preciznija i postignuta je samo kroz usmeren napor. Počnite da: ih tako zovete. Ona zahteva svesno prepoznavanje i mentalno beleženje opsesivnog i kompulsivnog simptoma. da bi ste počeli da shvatate da je ovo osećanje samo lažna uzbuna. Da bi to uradili. koja daje svakoj osobi sposobnost da prepozna šta je stvarno. neophodno je da povećate svoju potpunu svest uma . koristite nazive: "opsesija" i "kompulsija". Kod Koraka Preimenovanja. Trebalo bi da bukvalno pravite mentalne beleške. Dok je obična svakodnevna svest automatska i često dosta površna.opsesije i kompulsije vi počinjete da shvatate da .Korak 1.

Nedavna naučna istraživanja OKP-a su otkrila da učenjem odupiranja opsesijama i kompulsijama kroz terapiju ponašanja. Pokušaj da se oteraju te misli i potrebe u trenutku ili u nekoliko minuta. a ne da kontrolišete same misli i prisile. nukleus-kaudatus funkcioniše kao automatski menjač u kolima. Vi radite na tome da dublje razumete zašto potreba da proverite tu bravu ili osećanje "da su mi ruke prljave" imaju toliku moć nad vama. preuzimaju poruke iz veoma komplikovanih delova mozga . Ali imajte na umu da proces promene na tom biološkom problemu i s njim i promene na prisilnim potrebama. Naučnici iz celog sveta su proučavali ovu strukturu i veruju da nukleus-kaudatus kod ljudi sa OKP-em verovatno ne funkcioniše kako treba.medicinsko stanje. U stvari najgora stvar koju možete da uradite je da pokušavate da učinite da one nestanu. Zajedno sa srodnom strukturom putamenom. Vi naučite da ih ne uzimate zdravo za gotovo. koji služi za razmišljanje. Cilj je da kontrolišete vaše odgovore na misli i prisile. demoralisanost i stres. da osećanje i neprijatnost prepoznate i odredite kao posledice biohemijske neravnoteže u mozgu. je prvi korak ka razvijanju dubljeg razumevanja da ovi simptomi nisu to što na prvi pogled izgledaju da su. To je OKP .to je moj OKP". u koja su uključeni ti pokreti i osećanja. KORAK 2: PONOVO ODREDI Ključ za naš pristup samousmeravajućoj terapiji za lečenje OKP-a može da se sumira u jednoj rečenici: "To nisam ja . To je naš borbeni poklič. planiranje i razumevanje. Oni funkcionišu . jeste ključ za jačanje vaše volje i omogućava vam da se borite protiv prisile da perete ili proveravate. ono što nam govore nije stvarno. fizička osećanja i razmišljanje i planiranje. To nas podseća da misli i prisilne potrebe OKP-a nemaju značaja i da su to pogrešne poruke iz mozga. vi u stvari menjate biohemiju mozga koja stvara simptome OKP -a. će samo stvoriti frustraciju. Samousmeravajuća terapija vam omogućava dublje razumevanje ove istine. Nukleus-kaudatus i putamen. bez obzira koliko su jake i dosadne. Ako znate da misao nema smisla. može da potraje nedeljama. na te prisilne potrebe. Duboko u mozgu se nalazi struktura zvana nukleus-kaudatus (caudate nucleus).onih koji kontrolišu telesne pokrete. koji se zajedno nazivaju striatum. zašto onda na nju odgovarate? Razumevanje razloga zbog kojeg je misao toliko jaka i zašto ne nestaje. Cilj je da naučimo da im se odupremo. koji se nalazi uz njega. U Preimenovanju počinjete da shvatate da ma koliko stvarno ih osećamo. Ono što možete da kontrolišete je vaša reakcija u ponašanju. Primanje k znanju ove činjenice. To se tada neće dogoditi jer opsesije i prisilne potrebe imaju biološki uzrok koji je van vaše kontrole. To zahteva strpljenje i istrajan rad.one zaista ne znače i ne predstavljaju to što vam saopštavaju. Sledeća dva koraka su isplanirana da vam pomognu da naučite nove načine da kontrolišete reakcije na simptome OKP-a. One su jednostavno pogrešne poruke u vašem mozgu. Tada bi zapravo postojala tendencija da se prisile pogoršaju. Cilj je da naučite da Ponovo odredite intenzitet misli ili prisile i pripišete ih njihovim pravim uzrocima. pa i mesecima. Važno je upamtiti da samim Preimenovanjem ovih misli nećete učiniti da one nestanu. Verovatno najvažnija stvar u tretmanu ponašanja jeste da su vaše reakcije na ove misli i prisilne potrebe pod vašom kontrolom. Zamislite da je nukleus -kaudatus centar za obradu ili stanica za prečišćavanje veoma složenih poruka koje su stvorene u čeonom delu mozga.

jedinstveno, kao automatska transmisija, osiguravajući lak prelazak iz jednog ponašanja (aktivnosti), u drugo. Tipično, kad neko odluči da napravi neki pokret, pokreti koji se mešaju i neusmerena osećanja su automatski prečišćeni, tako da željeni pokret može da se izvrši brzo i efikasno. Tu postoji brzo i glatko prebacivanje brzina. U toku dana mi učinimo mnogo brzih promena ponašanja lako i obično i ne razmišljajući o njima. Funkcionisanje nukleus- kaudatusa i putamena omogućava sve ovo. Kod OKP-a izgleda da je problem u tome da efikasno prečišćavanje i promene misli i ponašanja bivaju prekinute kvarom u nukleus-kaudatusu. Kao posledica ovakvog kvara, čeoni deo mozga postaje previše aktivan i troši previše energije. To je kao da ste se sa kolima zaglavili u jarku. Vi okrećete, okrećete i okrećete vaše točkove, ali bez spoljne vuče ne možete izaći iz tog jarka. Kod OKP-a previše energije se koristi u prednjem delu mozga zvanom prefrontalni korteks prečeona kora (orbital cortex). To je kao da se prefrontalni korteks, koji ima taj deo,- kolo za otkrivanje grešaka - zaglavio u brzini. Ovo je verovatno uzrok zbog kojeg ljudi sa OKP-em dobiju osećaj da nešto nije u redu i to ih ne napušta. Morate da uložite rad da izađete iz te brzine - "da prebacujete brzine". Imate ručni, a ne automatski prenos brzine. U stvari, osoba sa OKP-em ima loš ručni prenos brzina i on ili ona mora sam da prebacuje brzine. Za ovo je potreban veliki napor jer mozak ima tendenciju "da se zaglavi u brzini". Ali dok je kod automobilskog prenosa brzina menjački mehanizam izrađen od metala i ne može sam sebe da popravi, ljudi sa OKP-em mogu sami sebe da nauče prebacivanju brzina kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja. Radeći ovo, oni zapravo mogu da poprave pokvareni prenos brzina u mozgu. Mi sada znamo da možete da promenite svoju sopstvenu biohemiju mozga. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja, najvažnije je da shvatite da su užasna napadnost i veoma jak intenzitet OKP-misli, posledica medicinskog stanja. Iza toga leže problemi u biohemiji mozga, koji čine da ove misli i prisile budu toliko napadne. Eto zašto one ne nestaju. Tako što ćete raditi metodom U Četiri Koraka, u samousmeravajućoj terapiji ponašanja, vi možete promeniti biohemiju svog mozga. Za ovo je potrebno više nedelja ili čak meseci napornog rada. U međuvremenu, razumevanje uloge koju vaš mozak ima kod OKP misli i prisila će vam pomoći da izbegnete da činite ono što najviše demorališe i deluje destruktivno, a što ljudi sa OKP-em skoro uvek čine; frustrirano pokušavanje da se "oslobode od misli i prisila". Vi ne možete ništa da uradite kako bi ih oterali. Ali upamtite: ne morate da izvršavate radnje i aktivnosti povodom njih. Ne uzimajte ih ozbiljno. Ne slušajte ih. Znate šta su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga, koje su posledica medicinskog stanja zvanog OKP. Koristiite ovo znanje da bi ste izbegli da radite po njihovoj komandi. Ono što je najefikasnije što možete da uradite - nešto što će vam pomoći da promenite vaš mozak nabolje i na duže staze - jeste da naučite da stavite ove misli i osećanja u stranu i da nastavite sa sledećom aktivnošću. To je ono što podrazumevamo pod prebacivanjem brzina: Uradi drugu aktivnost - ponašanje. Pokušaji da ih oterate će samo gomilati stres na stres - a stres samo pogoršava misli i prisile OKP-a. Korišćenje koraka Ponovnog Određivanja će vam takođe pomoći da izbegnete izvršavanje rituala u uzaludnom pokušaju da "imate pravi osećaj" (na primer osećaj jednakosti ili osećaj kompletnosti). Saznavanjem činjenice da je dobijanje tog osećaja ustvari prisila uzrokovana biohemijskom neravnotežom u mozgu, možete naučiti da ga ignorišete i da nastavite dalje. Upamtite: "To nisam ja - to je moj OKP". Tako što odbijate da slušate prisilu ili da delate po njenom nalogu, vi ćete zapravo menjati svoj mozak i učiniti da to osećanje oslabi. Ako uzmete prisilu kao nešto stvarno i važno i de late na osnovu nje, moguće je da će vam u trenutku biti

lakše, ali će se za veoma kratko vreme, prisila samo pojačati. Ovo je verovatno najvažnija lekcija koju ljudi sa OKP-em moraju da nauče. Ovo će vam pomoći da izbegnete da vas lažni mamac OKP-a stalno vara i pravi od vas budalu. Preimenovanje i Ponovno Određivanje se obično izvršavaju zajedno, kako bi doneli jedno dublje razumevanje o tome šta se zaista događa kada vam misao ili prisila OKP-a stvara toliko bola. Vi Preimenujte, nazovite to njihovim pravim imenima - opsesijom ili kompulsijom. Koristite potpunu svesnost uma da odete dalje od površnog razumevanja OKP-a i temeljnije shvatite da misli i prisile nisu ništa više od produkta medicinskog problema - bolesti.

KORAK 3: REFOKUSlRANJE
Refokusiranje je korak kod koga je izvršen pravi rad. U početku možete na njega da gledate kao na korak sličan onom: "bez muke nema nauke". Mentalne vežbe su kao i fizičke. Kod Refokusiranja, vi treba da odradite taj posao. Morate sami da menjate brzine. Ulažući napor i usmerenu i potpunu svesnast uma, vi ćete uraditi ono što inače nukleus-kaudatus normalno radi automatski , a to je da vam stavi do znanja kada da pređete na drugo ponašanje - aktivnost. Zamislite hirurga koji pere svoje ruke pre operacije. Hirurg ne mora da čeka da zazvoni alarm na štoperici koji označava da je vreme da prestane da pere svoje ruke. Posle izvesnog vremena, ova aktivnost jednostvano postaje automatska. On prosto oseća kad je dovoljno prao ruke, oprao ih. Ali ljudi sa OKP-em ne mogu da osete nešto urađeno, kad je jedanput urađeno. Automatski pilot se pokvario. Srećom, rad kroz Četiri Koraka to uglavnom može da popravi. Kod Refokusiranja ideja je da se radi zaobilazeći OKP misli i prisile, tako što usmerimo pažnju na nešto drugo, čak i na samo nekoliko minuta. Još bolje je da pre toga izaberete neku određenu aktivnost (ponašanje), koja će zameniti kompulsivno pranje i proveravanje. To može biti bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. Naročito su zato dobri hobiji. Na primer, možete da odlučite da odete u šetnju, vežbate, slušate muziku, čitate, igrate kompjutersku igru, pletete ili igrate košarku. Kada se pojavi takva misao, vi je prvo Preimenujte u opsesivnu misao ili u prisilnu potrebu, a onda je Ponovo Odredite i pripišete je činjenici da imate OKP - medicinski problem. Onda Refokusirajte - preusmerite vašu pažnju na tu drugu aktivnost koju ste izabrali. Započnite Refokusiranje odbijanjem prihvatanja značaja i navodne vrednosti opsesivno kompulsivnih simptoma. Kažite sebi: "Ja imam simptom OKP-a. Treba da pređem na drugu aktivnost''. Morate da se uvežbavate u novoj metodi reagovanja na misli i prisile, preusmeravanjem vaše pažnje na nešto drugo. Svrha ovog tretmana je prekidanje uobičajene reakcije na simptome OKP-a, dok prihvatate da će vas u jednom kraćem vremenskom intervalu neprijatna osećanja nastaviti da muče. Počinjete da radite zaobilazeći ih, tako što prelazite na drugu aktivnost. Tada naučite da iako je neprijatno osećanje OKP-a još uvek tu, ne mora da kontroliše vaše postupke. Vi donosite odluke o tome šta ćete raditi, umesto da odgovarate na misli i prisile OKP-a kao robot. Refokusiranje, ponovo preuzimate svoju moć donošenja odluka. Ti biohemijski kvarovi u vašem mozgu više ne vode glavnu reč.

Petnaestominutno pravilo
Refokusiranje nije lako. Bilo bi nepošteno reći da za odbacivanje misli i prisilnih potreba nije potrebno dosta napora i čak otpornosti i tolerancije prema određenom bolu. Ali samo učenjem da se oduprete OKP-u, vi možete menjati svoj mozak i vremenom smanjiti bol. Da bismo vam pomogli da uradite ovaj zadatak, razvili smo petnaestominutno pravilo. Ideja je da se odloži vaša reakcija na opsesivnu misao ili na vašu prisilnu potrebu za izvršavanjem određenog kompulsivnog ponašanja, tako što ćete pustiti da prođe nešto vremena - po mogućstvu najmanje petnaest minuta - pre nego što uopšte i razmislite o postupanju po nalogu prisilne potrebe ili misli. U početku ili kad god je prisilna potreba veoma jaka, treba da postavite sebi kraće vreme čekanja, na primer pet minuta kao cilj. Ali princip je uvek isti: nikad ne radite prisilnu radnju -kompulsiju, bez nekog vremena za odlaganje. Zapamtitie, ovo nije pasivno vreme čekanja. To je vreme za aktivno izvršavanje koraka Preimenovanja, Ponovnog Određivanja i Refokusiranja. Treba da imate potpunu svesnost uma za Preimenovanje tih neprijatnih osećanja u OKP i njihovo Ponovno Određivanje i pripisivanje biohemijskoj neravnoteži u mozgu. Ova osećanja su uzrokovana OKP-em; ona nisu to što nam prezentuju da su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga. Potom morate da pređete na drugu aktivnost-ponašanje; to može biti bilo koja konstruktivna, prijatna aktivnost. Pošto je postavljeno vreme odlaganja prošlo, ponovo procenite vašu prisilnu potrebu. Upitajte se da li ima ikakve promene u njenom intenzitetu i zabeležite eventualnu promenu. Čak i najmanja pozitivna promena vas može ohrabriti da duže čekate. Naučićete da što više čekate, više će se menjati i prisilna potreba. Cilj će vam biti petnaest minuta ili više. Dok nastavljate sa vežbanjem ista količina uloženog napora će dovoditi do većeg smanjenja intenziteta prisila. Uopšte uzev, što više vežbate petnaestominutno pravilo, ono postaje sve lakše. Za kratko vreme vi možete dostići dvadeset ili trideset minuta ili više.

Računa se ono što uradite
Najvažnije je da usmerite svoju pažnju dalje od prisilnih potreba i to na neki razuman posao ili aktivnost. Ne čekajte da misao ili osećanje odu. Ne očekujte da odmah nestanu. I nikako nemojte raditi ono što vam vaš OKP nalaže da radite. Umesto toga, uključite se u bilo koju konstruktivnu aktivnost koju ste sami izabrali. Videćete da će insistiranje na vremenu čekanja odlaganja između pojavljivanja prisilnih potreba učiniti da čak i razmišljanje o postupanju prema njima čini da one blede i nestaju. Ono što je važnije je da čak i ako se prisilna potreba skoro upošte ne promeni, što je ponekad slučaj, naučićete da možete imati određenu kontrolu nad svojim reakcijama na ove pogrešne poruke iz mozga. Ova primena Nepristrasnog Posmatrača će vam davati snagu, naročito posle toliko godina osećanja da ste ostavljeni na milost i nemilost ovoj bizarnoj i naizgled neobjašnjivoj sili. Naravno krajnji cilj koraka Refokusiranjaje da nikada više, reagujući na OKP misli i potrebe, ne izvršavate prisilne radnje ili kompulsije. Ali jedan bliži cilj koji se nalazi na putu do toga krajnjeg cilja jeste postavljanje vremenskog intervala odlaganja, pre izvršavanja bilo koje prisilne radnje. Učite da ne dopuštate OKP-osećanjima da određuju šta ćete raditi. Ponekad će prisilna potreba biti suviše jaka i vi ćete izvršiti prisilnu radnju. Ovo nije poziv da zbog toga sebe mučite. Imajte na umu: kako primenjujete Četiri Koraka i vaše ponašanje se menja, tako će se i vaše misli i osećanja menjati. Ako ste popustili i uradili prisilnu aktivnost posle vremena čekanja i pokušaja da se Refokusirate, onda uložite dodatni napor da

Vođenje dnevnika će vam pomoći da prebacujete brzine onda kad postane zaista teško. Vi želite jasnu sliku tih zaključanih vrata u vašoj glavi. Zapisujte samo svoje uspehe.PONOVNO VREDNOVANJE . I kako se lista uspeha povećava. jeste jedna forma terapije ponašanja i mnogo je bolje nego izvršavanje prisilnih radnji bez njihovog mentalnog beleženja i definisanja. Ja mogu da vidim da su vrata zaključana". Vi ćete Ponovo Odrediti i Pripisati intenzitet i napadnost prisilne potrebe da proveravate. Ideja je da se jednostavno na papiru drže zapisi koji će vas podsetiti na vaše uspehe u samousmeravajućoj terapiji. Ovo je nešto što ljudi sa OKP-em moraju da nauče da rade više. to deluje i kao inspiracija. čak i ako je to samo da bi sebi rekli koliko ste odvažni što tako naporno radite da bi sebi pomogli. štednjaka i drugih uređaja: Uzmimo da je vaš problem. KORAK 4: REVALORIZOVANJE . nije uvek lako setiti se na koju aktivnost se treba Refokusirati. Anticipirajući da će se prislina potreba da proveravate pojaviti u vama.to je moj OKP". Vođenje dnevnika Važno je da održavate jedan dnevnik terapije ponašanja. kao zapisanu istoriju vaših uspešnih napora u Refokusiranju. zaobilazeći OKP potrebe tako što ćete raditi na drugoj aktivnosti sa spremnom mentalnom slikom da ste zaključali vrata jer ste prvi put to uradili pažljivo i sa punom svešću. čak i u toku Preimenovanja i Ponovnog Određivanja prisilne potrebe koja se pojavila kao što ste anticipirali da će se pojaviti. praveći mentalne zabeleške kao što su "Vrata su sad zaključana. Ali . Na ovaj način. Ojačajte taj uspeh tako što ćete ga zapisati u svoj dnevnik i dati sebi malu nagradu. Morate da naučite da sebe potapšete po ramenu.Preimenujete to ponašanje i primite k znanju da vas je ovoga puta OKP savladao. Pokušajte da proverite bravu na vratima sa dodatnom pažnjom i potpunom svešću. Podsetite sebe: "Ja ne perem ruke zato što su one prljave. To ne mora biti nešto mnogo lepo i uredno urađeno. U vrelini borbe protiv prisilnih potreba. tako da ćete kad vas uhvati prisilna potreba biti u stanju da odmah to Preimenujete i kažete: "To je opsesivna ideja. Sledeći put ću čekati duže". Dnevnik je važan jer možete da pogledate unazad i vidite koje su vam aktivnosti najviše pomogle za Refokusiranje. kad se opsesivna misao ili prisilna potreba usija. Veoma je važno da se shvati da Preimenovanje prisilnih radnji. kao dobro obavljen posao. to će vam uvežbati um da se seti šta je ranije najviše imalo uspeha. već to radim zbog mog OKP-a. Osigurajte da sebe hrabrite tako što ćete svesno primati k znanju upešna korišćenja aktivnosti za Refokusiranje. na primer. Setićete se. Nema potrebe da zapisujete neuspehe. Vi ćete se Refokusirati i početi sa radom. vašem OKP-u. proveravanje brava na vratima. Na ovaj način ćete imati kompletnu sliku u svesti na koju možete da se pozovete kada se pojavi prisilna potreba. To je OKP".pomaže vam da dobijete samopouzdanje kad vidite kako lista uspeha raste. treba da proverite bravu prvi put polako i namerno. u kompulsivnaprisilna ponašanja. čak i izvšavanje prisilne radnje može da sadrži elemenat terapije ponašanja.što je jednako važno . "To nisam ja . Vi možete da koristite to znanje kao pomoć za aktivno Refokusiranje na rad na drugoj aktivnosti. Jedan savet za one koji se bore sa ponašanjem proveravanja proveravanjem brava.

Rezultat ovoga je da vi mnogo manje vrednujete . koji je razvijen od strane filozofa Adama Smita u 18tom veku. Ljudi sa OKP-em moraju naporno da rade. da izbegnete da izvršavate rituale prisilnih radnji i najzad da preusmerite svoju pažnju ili da se Refokusirate na konstruktivne aktivnosti ili ponašanja. Morate da sakupite svoje duševne snage. kako bi savladali biološki indukovane prisile koje ometaju njihovu svest. koje bi vas pre terapije ponašanja neminovno vodile ka izvršavanju prisilnih radnji. On je razumeo da je jasno održavanje perspektive Nepristrasnog Posmatrača. stalno imajući na umu: "To nisam ja. Ova borba se može svesti na ovo: Ko je ovde glavni? Čak i kad vas OKP savlada i vi popustite i izvršite kompulsiju. uvek možemo pozvati našeg Nepristrasnog Posmatrača i sebe posmatrati na delu. shvatanja da to osećanje ne zaslužuje da mu se posveti pažnja i neprihvatanja bilo kakve navodne vrednosti tog osećanja imajući na umu daje to OKP i da je on uzrokovan medicinskim problemom. Smit je opisao Nepristrasnog Posmatrača kao biće unutar nas. Dva međukoraka: Anticipiranje i Prihvatanje. možemo da budemo svedoci svojih sopstvenih akcija i osećanja kao što bi to bio neki nezaintersovan spoljni posmatrač. pomažu vam kod koraka 2: Ponovnog Određivanja i pripisivanja. Iako ne možete da za kratko vreme promenite svoja osećanja. izvršavate aktivno Revalorizovanje. Kod opsesivnih misli morate pokušati da pospešite proces Revalorizovanja na još aktivniji način. Morate da primenjujete vaše saznanje da su simptomi OKP-a samo besmisleni signali. Kao što je Smit to opisao: "Mi pretpostavimo da smo posmatrači svog sopstvenog ponašanja".prisilnih ponašanja. Mi smo koristili koncept Nepristrasnog Posmatrača. Menjajući svoje ponašanje. stanja i okolnosti. tu posmatračku moć u nama koja nas osposobljava da se odbranimo od patoloških potreba. da vam pomogne u pojašnjenju da ta osećanja nisu to što na prvi pogled izgledaju da su kao i da odbijete da prihvatite te misli i prisilne potrebe kao nešto što ima neku pravu vrednost. možete da promenite svoje ponašanje. Anticipiranje . morate shvatiti daje to samo OKP i reći sebi da ćete se sledeći put jače boriti. To nisam ja to je moj mozak". da bismo vam pomogli da razumete šta zapravo vi postižete izvršavanjem Četiri Koraka saznajne bioterapije ponašanja. Drugim rečima. Vi se morate boriti da bi održali svest Nepristrasnog Posmatrača. pogrešne poruke iz vašeg mozga. to je moj OKP. dovodi do Četvrtog koraka Revalorizovanja. Kad primenjujete ova dva međukoraka. naročito u teškim okolnostima i zahteva "najveće i iznurujuće napore i pregnuća". koje sa sobom uvek nosimo i koje je svesno svih naših osećanja.Svrha prva tri koraka je korišćenje vašeg znanja o OKP-u kao o jednom medicinskom problemu koji je uzrokovan biohemijskom neravnotežom u mozgu. Posle odgovarajućeg vežbanja i prakse. veoma težak posao. Kada jedanput uložimo napor da ojačamo gledište Nepristrasnog Posmatrača. sve dok one ne počnu da blede i nestaju. Proces Preimenovanja i Ponovnog Određivanja intenzivira saznavanje do kog se dolazi kroz naporan rad Refokusiranja. Kod kompulsivnih . je izgleda veoma blizak intenzivnim naporima koje morate napraviti u izvršavanju Četiri Koraka. u prva tri koraka. otkrivate da se vremenom i vaša osećanja menjaju. Kao rezultat ovoga počinjete da Revalorizujete odnosno ponovno vrednujete te misli i prisile. Naporan rad o komeje on pisao.i da devalorizujete osećanje OKP-a. kako bi mogli da se Refokusirate i "promenite brzinu". samo konzistentno praktikovanje petnaestominutnog pravila i Refokusiranje na drugo ponašanje. Možete posmatrati Korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja kao zajednički napor koji je uložen zajedno sa korakom Refokusiranja. vremenom postajete sposobni da pridajete mnogo manje značaja i vrednosti mislima i prisilama OKP-a. Zajednički efekat ova tri koraka je mnogo veći nego sam zbir njegovih pojedinačnih delova. što je u suštini isto što i korišćenje poptune svesti uma.

Najvažnije je da ne razmišljate i ne fantazirate mnogo o posledicama eventualnog ispunjenja užasne opsesivne misli. na nešto neočekivano. Vi znate šta ih uzrokuje i znate da morate delovati tako što ćete ih zaobilaziti. Mi imamo novi pogled na istinu. omalovažavajuće sudove i kritike o ''vrsti ljudi koji imaju ovakve misli''. ZAKLJUČAK Mi koji imamo OKP moramo naučiti da ne prihvatamo napadne osećaje takve kakvi nam oni na prvi pogled izgledaju. Opsesivna misao ili prisilna potreba jeste veoma jaka. svaki put će vas poraziti.to je samo moj mozak". Na ovaj način mi dobijamo nove spoznaje istine. Štogod da je sadržaj vaših opsesija . Nema potrebe da na to obraćam pažnju". Nemojte biti oštri prema sebi jer nema smisla sebe kritikovati oko unutrašnjih motiva. bićete spremni. delate zaobilazeći je i da pređete na sledeću aktivnost. Vi učite da ostanete prisebni i mudri prilikom suočavanja sa moćnim protivnikom. Za opsesije. u pokušaju da je oterate iz svog uma i primite pun udarac njene snage. Nema potrebe da za zaokupljenošću s tom misli iako ona ne nestaje iz vašeg uma. Na postepen način mi ćemo promeniti svoje reakcije na ta osećanja i odupreti im se.aktivnost. ali ne morate ni da na nju obraćate pažnju. a ne zbog vas. ali isto tako veoma glupa. Zamislite auto-alarm koji vas svojom bukom uznemirava i prekida. To je samo moj mozak. Morate da se pomerite u stranu. Vi još uvek možete da nastavite . Kod Prihvatanja. vi preuzimate vlast i nad svojim umom i nad svojim životom. Moramo da naučimo da nas ovakva osećanja pogrešno vode. Ova lekcija važi i mnogo više od samog savlađivanja OKP-a. Preuzimanjem kontrole nad vašim akcijama. znati da to osećanje dolazi. Refokusiranje je kao borilačaka veština. Zapamtite: Ne možete da oterate tu misao. Sa te strane. petnaestominutno pravilo se može skratiti na jednominutno ili čak na petnaestosekundno pravilo. verovatno čak i na duhovnom planu. Nemojte sebe mučiti pokušajima da oterate te opsesivne misli jer u tako kratkom vremenskom periodu to nećete uspeti. Znaćete: "To je samo moja glupa opsesija. Nema potrebe da ostajete sa tom mišlju. Nemojte ostati s tim. Ona nema smisla.to je moj OKP.znači "biti spreman". Tako što anticipirate pojavljivanje sopstvene poznate opsesije. Ovde je sada mesto za drugi pomoćni korak -Prihvatanje. Vi nećete postupiti prema njoj jer to zaista i ne želite. To nisam ja . Shvatajući da je opsesivna mIsao tu. Saznali ste u drugom koraku da su dosadne opsesivne misli uzrokovane OKP-em i da su povezane sa biohemijskom neravnotežom u mozgu . nemojte biti iznenađeni.da prelazite na sledeću misao i na sledeće ponašanje . uvek pamtimo da se ova osećanja pojačavaju i imaju . Ako se postavite tačno ispred nje. Saznajemo da su čak i uporna i napadna osećanja prolazna i nestalna i da će se povući ako se ne izvršava akcija na osnovu i povodom njih. sve dok dosadni alarm ne prestane". možete da je prepoznate istog trenutka kada se pojavi i odmah da je Preimenujete. nemojte dopustiti da zbog toga sebe mučite.i zaista morate nastaviti . uprkos vama. tako da budete spremni na to. I naravno. Prihvatanje znači da ne treba uzaludno trošiti energiju i kriviti i mučiti sebe zbog toga što imate ta loša osećanja. pomoćnog koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja. Ostavite sve negativne. Kada se opsesija pojavi. Vi želite da prestanete da svaki put reagujete kao na neku novu misao. vi možete smanjiti veliki strees koji vam ponavljajuće opsesivne misli obično stvaraju. vi shvatate tu činjenicu na dublji način. Ne dopuštajte da vas to šokira. Stalno imajte na umu "To nisam ja .bilo da su nasilne ili seksualne ili se manufestuju na mnoge druge načine znate da se one mogu pojaviti i po stotinu puta dnevno. Nemojte reći: "Ne mogu da uradim ništa drugo. Možete da naučite da pređete na drugo ponašanje. Krenite napred. Jednostavno se trudite da ga ignorišete i nastavite sa drugim aktivnostima. samo zbog biohemijske neravnoteže u vašem mozgu.

Prava sloboda leži na tom putu pročišćene percepcije našeg pravog interesovanja za svoj život. Korak 2. to je verovatno vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu. kao i umetnosti vladanja nad svojim akcijama. mi sve više dobijamo dublju spoznaju.tendenciju da ovladaju nama. Korak 3. Uradite nešto drugo: PREĐlTE NA DRUGU AKTIVNOST.: REVALORIZOVANJE Nemojte uzimati misao OKP-a zdravo za gotovo.: REFOKUSIRANJE Radite zaobilazeći OKP. U procesu izvršavanja i primene ove metode samotretmana ponašanja U Četiri Koraka. mi povećavamao svoje samopoštovanje i doživljavamo osećaj slobode. je dobra i povoljna posledica ove akcije koja afirimiše život. Poboljšana je naša sposobnost da pravimo svestan. UZROKOVAN OKP-EM. pomoću koje možemo ponovo preuzeti svoje živote u svoje ruke. Moramo da prepoznamo takvu potrebu kao prisilnu potrebu . .i da joj se odupremo. samousmeravajući izbor. Menjanje hemije našeg mozga. kad pred njima popustimo. barem na nekoliko minuta. sama po sebi ona nema značaja. Sa većim razumevanjem procesa kojim se osposobljavamo za borbu protiv OKP-a i većim vrednovanjem kontrole koju dobijamo vežbanjem našeg uma za prevazilaženje kompulsivneprisilne i automatske reakcije na napadne misli ili osećanja. KRATAK PREGLED ČETIRI KORAKA. tako što ćete fokusirati svoju pažnju na nešto drugo. Korak 4.: PREIMENOVANJE Prepoznajte da su napadne opsesivne misli i prisilne potrebe REZULTAT OKP-a. Kroz konstruktivan otpor prema osećanjima OKP-a. SAMOTRETMANA KOGNITIVNOM TERAPIJOM PONAŠANJA ZA OKP Korak 1. postavljamo temelje prave lične moći i vladavine ličnosti.: PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Shvatite da je intenzitet i napadnost misli i prisilnih potreba.