Naslov originala

:
"Brain Lock", 'Free Yourself from Obsesssive-Compulsive Behavior' A Four-Step-Self Treatment Method to Change Your Brain Chemistry. Dr. Jeffrey M. Schwartz M.D., with Beverly Beyette.

Copyrightza srpski jezik: Vladan Obradović prevod: Vladan Obradović
u sopstvenom izdanju

recenzenti: Prof. Dr Jovan Striković Prof. Dr Jovan Marić konsu1tant za medicinske izraze: Dr Zvonko Vinković korektor: Goran Dimitrijević

Štampa Čigoja-Beograd tiraž - 1000 primeraka

Dr Džefri Švarc
i Beverli Bejet

BLOKIRAN
MOZAK
OSLOBODITE SE OPSESIVNO - KOMPULSIVNOG PONAŠANJA Metoda Samotretmana ''U Četiri koraka", koja menja hemijske procese vašeg mozga

preveo sa engleskog Vladan Obradović

Beograd 1997.

© 1996 by Jeffrey M. Schwartz, M.D. All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. For information address HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.
BRAIN LOCK. Copyright

HarperCollins books may be purchased for educational, business, or sales promotional use. For information please write: Special Markets Department, HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.

MAHĀSI SAYADAW zbog njegovog velikog doprinosa praksi potpune svesnosti uma u ovom veku. .Ova knjiga je posvećena sećanju na mog dedu HARRY WEINSTEIN i sećanju na velečasnog VEN.

Imena i neke spoljne okolnosti pacijenata u ovoj knjizi su izmenjena da zaštite njihovu privatnost. . Svi simptomi i terapeutski radovi su onakvi kakvi su zaista i bili.

i Metod samotretmana U Četiri Koraka DEO I: Četiri koraka 1 1 Korak 1.to je moj OKP'' 2 Korak 2. Kompulsije.: Ponovno Vrednovanje 97 ''Lekcije koje smo naučili od OKP-a'' .: Preimenovanje 5 ''To nisam ja .Sadržaj: O knjizi Reči zahvalnosti Predgovor xi ix ix Uvod xiii Opsesije.: Refokusiranje 71 ''To se ne postiže samo željom'' 4 Korak 4.: Ponovno Određivanje 39 ''Otključavanje vašeg mozga'' 3 Korak 3.

Kompulsivno seksualno ponašanje 8 Četiri koraka i Tradicionalni pristup Terapiji Ponašanja 191 9 OKP i lekovi 197 10 Formular za testiranje Opsesivno-Kompulsivnog Registra Univerziteta u Hamburgu 201 11 Dnevnik samotretmana u Četiri Koraka pacijenta s OKP-em 205 DEO III: Priručnik za samotretman metodom ''U Četiri Koraka'' 207 .DEO II: Primena Četiri Koraka u vašem životu 119 5 Četiri Koraka i lična sloboda 123 6 OKP kao porodični poremećaj 129 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji 185 Preterano uzimanje hrane. Zloupotreba raznih materija. Patološko kockanje.

Mora se koristiti i Nepristrasni Posmatrač. Glavni princip koji je ugrađen u Revalorizovartie je: što bolje uočite šta je vaš OKP pre ćete moći da ga odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje. Savetuje se najmanje dva puta dnevno petnaestominutna aktivnost sa porukom . U predgovoru i uvodu autor diskutuje pojmove opsesije. U ovom poglavlju se daju dalja i detaljnija objašnjenja biohemijskih procesa u mozgu koji su u vezi sa pojedinim anatomskim strukturama.O knjizi Knjiga-monografija "Blokiran mozak" (u originalu na engleskom: "Brain Lock") autora Džefrija Švarca (J effrey M. ovo je lako reći a teško uraditi. a to znači maksimalno uključiti Nepristrasnog Posmatrača koji će stalno govoriti: "Ovo nisi Ti. Drugi korak se naziva "Ponovno određivanje". Prvi korak autor je lucidno nazvao "Preimenovanje" sa idejom koju bolesnik stalno sebi treba da ponavlja: to što činim nisam ja. kompulsije kao i osnovnu ideju metode samotretmana "U četiri koraka". Primena Četiri Koraka u vašem životu i Priručnik za samotretman metodom "U Četiri Koraka". ta prisilna misao (opsesija) ili prisilna radnja (kompulsija) nije zapravo moja prava ličnost . a sve sa ciljem da se pacijentu pojasne složena dešavanja u njegovom mozgu. a uočena je delotvornost i u tretirartiu drugih psihijatrijskih poremećaja kao što su patološko kockanje. ponovno određivanje. a moćan um može da menja mozak i rezultat svega će biti "samokomandovanje i samopoštovanje". nešto celishodno i nešto u čemu uživate. preterano uzimanje hrane. da je korisna u komunikaciji sa članovima porodice.uradite nešto drugo. kao i analiza metode Četiri Koraka u komparaciji sa tradicionalnom bihejvior terapijom (terapijom ponašanja). prijatniju aktivnost. zloupotreba raznih psihoaktivnih materija. Ovo je korak kada se konačno pobeđuje "neprijatelj". Taj korak u razdvajanju simptoma od celokupne ličnosii je očigledno početni potez koji je veoma važan u daljem postupku. Scwarz) je podeljena na 3 poglavlja: Četiri Koraka. Tu se ova tehnika samokontrole diskutuje tako što je pokazano da ona ojačava ličnu slobodu. Tako se čitalac preko detaljne razrade tehnike "Četiri koraka" uvodi u drugo poglavlje sa naslovom: "Primena Četiri Koraka u vašem životu". to je samo jedan hemijski proces. Mora se revalorizovati na aktivan način. Suština je postići "otključavanje mozga" i pripremiti mozak da počne ispravno da "menja brzine". Međutim. tako da svaki potencijalni pacijent i korisnik ove korisne knjige može sebe lako da pronađe. Kod OKP mozak se "zaglavi li brzini". U ovom poglavlju se diskutuje i veza OKP i lekova. Daje se i . a potrebno je i beležiti misli i ponašartie (voditi dnevnik). U prvom poglavlju "Četiri Koraka" detaljno se razrađuju te originalne 4 faze u tretmanu OKP: preimenovanje. opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i lista uobičajenih OKP simptoma. Daju se detaljni opisi i primeri tzv. I konačno. Treći korak je autor nazvao "Refokusirartie" i rtiegov cilj je da nauči pacijenta da svoju pažnju sa neprijatnih prisilnih misli i podsticaja refokusira na neku drugu. to je blokiranost moga mozga. refokusiranje i ponovno vrednovanje. to je samo tvoj OKP!" Tako će se ojačati i um. jer "menjanjem ponašanja menjaju se i biohemijski procesi u mozgu". kompulsivno seksualno ponašanje. Četvrti Korak je "Ponovno vrednovanje . Poruka je jasna: to što činim nije ludilo.Revalorizovanje" .to je samo moj OKP. Uputstvo je da se mora biti veoma aktivan. jer neispravno funkcioniše "promena brzina li automatskom menjaču" li određenim moždanim strukturama.

odnosno većim delom filogenetskim. Odmah. Njega srećemo u nekoj vidljivoj ili poluvidljivoj formi skoro kod svakog čovjeka. Različite forme njegovog ispoljavanja određuju njegovu zabavljivost za . a mali deo naše ekspresije postaje svojstvo navika stečenih učenjem. može se potkrepiti sa bezbroj primera. koja je data u ovoj knjizi. kaznama.06. ispravna je. ) ali i obično "pučanstvo" odnosno bolesnici sa OKP. dr Jovana Strikovića za knjigu "Brain Lock" Dr Jeffrey Schwartz-a "Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik.bolest. socijalni radnici .onda je jasno da će od jedne ovakve knjige veliku korist imati i stručnjaci (psihijatri. Treće poglavlje nosi naziv "Priručnik za samotretman" metodom "U Četiri Koraka" i predstavlja neku vrstu rezimea i "utvrđivanja pređenog gradiva". menjač se zaglavio pri promeni brzina) .kompulzivni poremećaj. bilo patologija u najširem ili najužem smislu te reči. odnosno ontogenetskim hodom i kodom. zabranama.. Koliko je nekad to takozvano vaspitanje malo presudno u oblikovanju čovekove sudbine u njegovoj egzistenciji. ali nije bio izopačen" Ljudsko ponašanje je determisano delimično.1997 RECENZENT Prof dr sci Jovan Marić Iz recenzije Prof. Obiluje mnogim primerima iz postojeće kliničke prakse (autor je uspešno lečio hiljadu slučajeva OKP-a) tako da su opisi simptoma brojnih pacijenata izvanredan način da se čitalac sa potencijalnim ili manifestnim opsesivno-kompulzivnim poremećajem prepozna u istoriji bolesti nekog drugog pacijenta. Toplo preporučujem izdavanje knjige "Blokiran mozak" Džefrija Švarca s nadom da će značajno pomoći pacijentima obolelim od jedne izuzetno komplikovane i terapijski često rezistentne neurotične manifestacije poznate kao opsesivno . tako da je potpuno logično što je autor imao tako mnogo uspeha sa ovom metodom u svojoj kliničkoj i terapeutskoj praksi.. razumljivim kako stručnjaku tako još i više laiku. . koji je uostalom preovlađujući u bilo čijoj egzistenciji. Definicija.onim što bi se pod zajedničkim imeniteljem moglo podvesti pod termin vaspitanja. Ako tome dodamo duhovite komparacije kojima se složeni moždani mehanizam jasno svodi na svakodnevni život (npr. Hauarda Hjuza. i doista posredije Opsesivnokompulzivni poremećaj. duševni poremećaj ili pak nešto što bi po svojoj klasifikaciji kao represivnoj instanci i instituciji. U Beogradu 1. jer je upravo za njega ponajviše i napisana. u početku ove zanimljive knjige nailazimo na jednu rečenicu s kojom započinjemo raspravu o "bolesti" ovog po mnogo čemu neobičnog ekscentrika za čije ponašanje nije adekvatan termin . Neka jedan kao eklakantan primer bude upravo ponašanje "glavnog junaka" ove knjige. Knjiga je pisana jednim veoma sugestivnim jezikom kao i jasnim i podstičućim načinom obraćanja čitaocu.koristan formular (upitnik) za testiranje OKP-a kao i dnevnik samotretmana pacijenta sa OKPom. Posebno treba istaći da je ova knjiga pisana veoma razumljivim jezikom. psiholozi. Štampanje i izdavanje ove knjige je "Peti korak" u tretmanu OKP-a. ovakvog načina života.

Prvo se ovom metodom pokušava ovladati pojavnim oblicima ove "bolesti". svejedno je koji će kraj njene vage pokrenuti njen jezičak koji je na sredini. je nešto što skreće na sebe pažnju iz više razloga. on je deo te igre. Što se tiče same ravnoteže. nešto svojom uobraziljom. nije grč onaj koji je dominirajući u vremenu. prvo ukroti. Autor na jednom mestu zapaža: "U stvarnosti ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše". razrađen sistem razmišljanja i postupaka. koja predstavlja jedan sistem. a katarza koja je nesumnjivo prisutna tu negde.. iako pravi veće nevolje od obe ove bolesti zajedno. Bolne faze u toj "igri" su neizbežne. Koliko će ona praktično delovati na naše ponašanje. koju neki od ektravagantnih maštara može imputirati na mesta koja su podložna podozrenju mase. Da li bi i sama ta apsolutna usklađenost u njenoj najpreciznijoj konotaciji i sama bila ono isto što je i Opsesivno-kompulzivni poremećaj. pokušava se da se oni drže pod kontrolom. ili bi se njegova punoća i njegov glavni i osnovni sadržaj "vrteo" oko njegove oscilacije. i ona se može meriti biheviorističkim metodima. ne uspostavljajući se nikada u tački stajališta. trebalo da bude. a zatim pokuša da se on preusmeri. Međutim. Ali već kod prvog susreta topi se iluzija koja je stvorena sopstvenom ruminacijom. i šeherezadskom pričom koja se ispreda oko lekarskog praksisa. Pokušava se u stvari da se impuls za koji se pretpostavlja da uvek polazi sa istog mesta. zaslužuje bar toliku pažnju kao i ove dve bolesti. sa kojom se sreće onaj koji se apsolutno osloni na lekara kao spasioca. potrebnog svakom čoveku. koji su isto tako relevantni.druge. i smiraj je takođe neminovan. da ne bi ovladali nama. to je druga stvar. Ove teoretske rasprave pojednostavljuju problem. i ide istom stazom. za istu pojavu. . ili život. niti shvatiti ako se ne pođe od njegovog na jednostavnijeg shvatanja te pojave. budući da u sebi krije neku tajnovitost. Efikasnost onoga što se u knjizi zove "izlaganje i preventiva reagovanja" više je nego očigledna. neopravdan iz UCLA opšte opasnosti. Ovaj rizik kojem se izlaže pacijent potvrđuje filozofsko artikulisanu maksimu: što me ne ubi. Doista. i proizilazi iz potrebe da se bolesnik prisili da istrpi neprijatnosti anksioznosti.. Ali Opsesivno-kompulzivna neuroza. mogao bi se primeniti isti metod i isti zaključak. ne postoji usklađena veza između onoga što čovek jeste kao oblik ponašanja. sve do svemoći. Da li bi se uopšte moglo i zamisliti da taj jezičak miruje. i onoga što bi on racionalnim aršinima meren sa emocionalne distance. emocionalno. i on je za sebe u pravu. menja biohemijska aktivnost mozga je apsolutno prihvatljiva. ali nijedan problem se nemože rešiti. manje se zbog toga o njoj piše ili glasno razmišlja. Za stres kao pojavu. da li bi on u mirovanju predstavljao ono što se zove spokojstvo. i on je taj. Neopravdan strah od prljavštine. kao i ostali merni instrumentarijum. Četiri Koraka je metoda koja se iznedrila kao logičan sled stvari. a najvećim delom magičnom pričom o doktorovoj moći. Teoretsku pretpostavku da se metodom "U Četiri Koraka". Metodom "U Četiri Koraka". on je dominantan u intenzitetu. to me ojača. koje prouzrokuje ono što Opsesivno-kompulzivno ponašanje prouzrokuje. Ne bi li se i tu radilo u stvari o tegu postavljenom na onom drugom tasu te takoreći dvokrake vage. pa makar to bili i lekari koji su po prirodi svoje najuže edukativne vokacije dužni da to razumeju više od drugih i pomognu bolje od ostalih. koja je neka vrsta unutrašnjeg spokojstva. intelektualno . Ono što je češće od šećerne bolesti i astme. koja takođe dovodi do neprijatnosti najrazličitije vrste sa već poodavno artikulisanim posledicama. priprema nas za novi okršaj sa neprijatnošću i nelagodom. on je za pojedinca opravdan i realan. tu upravo i leži prva zamka. iz jednostavnog razloga što mozak i njegovi biohemijski procesi nikad ne miruju.

koji ponekad oseća nelagodnosti života. Popularnost ove knjige je i u tome što se ozbiljne tegobe i teška stanja objašnjavaju na popularan i razumljiv način. . krije upravo u jednostavnosti. dakle objektivnim pokazateljima. Naime njen autor tvrdi da. Ona je pre svega namenjena širokom krugu čitalaca. Pretencioznost u zaključcima nije mimoišla ni ovu knjigu. život je jedino i moguć. ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je takozvana svesna terapija ponašanja. polazile su od medicinski priznate aksiome: primum non nocere. kroz sintagmu: klin se klinom izbija. U tom dualitetu paradoksalnih odnosa. Ali. onoliko koliko je maksimalno moguće da se izbegne opasnost. pa ne izaziva strah. A ovde je možda važnije ono kako se čovek oseća od onoga zbog čega se tako oseća. svakom čoveku. A što se tiče eventualnog prigovora na jednostavnost metode koja se zove "U Četiri Koraka". bez kojih nije ni jedan autentičan život. Savremena medicinska literatura ima suprotan i negativan halo efekat. da: po prvi put. podnijeće i ono kako da živi". odnosno egzistencijama paradoksalnosti. ali bez sigurnog naučnog pokrića koje bi se moglo verifikovati egzaktnim. odgovor bi se sastojao u tome da se istinitost odgovora na komplikavane pojave i procese.Ono što je jako značajno je to da sve ove metode iako jednostavne. i to se ne mistifikuje. veći od onog koji objektivno postoji. Ona izgrađuje svoj autoritet na proizvodnji straha. Zato je ova knjiga i višeznačna. ili na ljutu ranu ljut lek. Jedan veliki filozof je zapisao: "da onaj ko nalazi razlog da živi. i na taj način steklo pravo empirijskog dokaza. Narodno iskustvo koje se potvrdilo kroz eone. sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa Opsesivno-kompulzivnim ponašanjem. nalazi svoj odgovor i primeni Četiri Koraka. to je najmanji greh ovoga štiva. za bilo koje psihijatrijsko stanje. kao metode lečenja.

Pam i Roy Norman su pružili dosta toliko potrebne. Autor .Reči zahvalnosti Izdavanje ove knjige ne bi bilo moguće. i od pomoći za što veći broj ljudi. Lor (A. Steve Wasserman) su mi predložili i ohrabrili me u stvaranju ove knjige i predstavili me izdavaču. i doprinela da ova knjiga bude dobra. Džesika Klajn i Stiv Vaserman ( Jessica Klein. Džuliji Šerman (Julie Sherman) se specijaino zahvaljujemo na njenom doprinosu.je bio veoma velikodušan sa svojim doprinosom i uloženim vremenom. na čijem se naučnom radu ova knjiga i zasniva. Zahvaljujem se svima koji su mi je pružili. Sve u svemu. Istraživačka grupa za OKP u Medicinskom Centru. Lorre) kod fotografije. Džuditi Regan (Gudith Regan). Ajver Hend (Iver Hand). pri Kalifornijskom Univerzitetu u Los Anđelesu (UCLA). ViI Veston (Will Weston)je bio od velike pomoći kod um etničkog dela posla. Lelah Hilton). koja je odmah shvatila potencijalne rezultate rada koji je ovde opisan. (Christine Juska ) je pomogla u prirpemanju prvih kopija. Krisitin Džuska. James Q Wilson i Don Jeffreys su me ohrabrili da radim i ustanovim neke šire primene ove metode. i Dave Richmond su između ostalih dali neke veoma korisne komentare. Ova knjiga ne bi izašla bez značajne podrške porodice Čarlsa i Lile Hilton (Charles. Marty Wax. i A. moralne podrške u vreme ubrzane i kritične poslednje faze pripreme. koji su mi pomogli u sticanju znanja o metodi U Četiri Koraka. Jan Jablonsky. potrebno je dosta pomoći da bi se napisala knjiga o samotretmanu. je stvorila izvanredno okruženje za izvršavanje ovih istraživanja. Beverli Bejet (Beverly Beyette) je uložila ogromne napore kako bi pomogla. da nije bilo truda i doprinosa mnogih pacijenata.

Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik. i morao sam da ih operem u umivaoniku. Na kraju. potpuno zatvoren i izolovan. da se malo osuše. dogodilo?" upita ona. milionima i gomilom posluge. (OKP) bilo da je to blag. Proći će još decnija i po pre nego što je ova bolest identifikovana kao poremećaj. preplašen od bakterija. odgovori Hjuz. Tužno je da nije postojao način lečenja u njegovo vreme. "Pa. Patio je od opsesivnokompulsivnog poremećaja ponašanja. kao što je Hjuzov. može da ga savlada. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. pogrešne poruke koje su dolazile iz njegovog mozga. ali nije bio izopačen. Kada se konačno pojavio. Posluga mu je donosila obroke noseći ih sa belim servijetama u rukama. bio je klasičan i težak slučaj. sa svim njegovim bogatstvom. u atmosferi sličnoj bolničkoj. jer nisam mogao da dodirnem kvaku na vratima.godine Hauard Hjuz (Howard Hughes) je izašao na večeru sa glumicom Džejn Grir (Jane Greer) kod Siroa. naučili kako da prevaziđu zastrašujuće osećanje "Blokiranosti mozga" koje je uzrokovano OKP-em. Smatrao je da sunce može da prenese bakterije od kojih se toliko plašio. koje muje njegov OKP nalagao da izvršava. bila je šokirana videvši da je bio mokar od glave do pete. Onda je ponovo obukao odeću. zaboga. OKP je težak neprijatelj. i da pobedite. pa sam sačekao da neko naiđe" objasnio je na kraju.Predgovor Jedno veče 1947. vratio se tek posle jedan i po sat. Često pominjem slučaj Hauarda Hjuza. kako bih pomogao mojim pacijentima sa OKP-em da shvate kakvo je nezasito čudovište ova bolest." On ih je onda okačio o vrata kupatila. Provodio je svoje poslednje dane u potpunoj izolaciji. ili pak težak slučaj. Živeo je u hotelskoj sobi u Akapulku. koji su izvršavali čudne rituale. "Šta vam se. ali osoba sa motivom i čvrstom voljom. "prosuo sam nešto supe na košulju i pantalone. Pri kraju svog života bolest ga je skoro potpuno savladala. Usput ćete moći da naučite dosta o vašem mozgu i kako možete da imate bolju kontrolu nad njim. Čak i Hjuz. Širile su se glasine da je ovoliko zastranio ili zbog upotrebe droge. Na čuđenje Grirove. ova knjiga će vam pokazati kako da se borite protiv njega. ili završnog stanja ludila. (OCD -obsessive compulsive disorder). U stvari sva njegova ponašanja su razumljiva kao simptomi jednog teškog slučaja OKP-a. . on se izvinio i otišao do kupatila. Što više joj ugađate.Braunu. Džejn Grir nije više nikad izlazila sa Hjuzom. "Nisam mogao da izađem. Ako ste jedan od mnogih koji imaju opsesivno kompulsivni poremećaj. OKP-a. Potpuno crne zavese su sprečavale svu sunčevu svetlost. U toku večere. koautoru knjige o Hauardu Hjuzu (Houward Hughes: The Untold Story). na SanStripu. u Los Anđelesu. nije mogao da kupi svoj izlaz iz tog stanja. Pročitaćete ispovesti hrabrih ljudi koji su uz pomoć metode "U četiri koraka". su ga savladale. više traži. Prema Piteru H. ili odmaklog stanja sifilisa.

često dovodi do konflikata u braku. Stalna preokupacija sa njihovim ponavljajućim ponašanjima. U stvarnosti. za koje znamo da nam uopšte nisu potrebne. tada se nešto ozbiljnije dešava. Uopšteno govoreći. koje izvršavamo da bi se oslobodili straha. Uvod Opsesije. onda nas one obuzimaju mimo naše volje i kontrole. da bi sprečili neku zamišljenu katastrofu. Skoro je potpuno sigurno da je OKP u sprezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. kompulsije. Univerziteta u Hamburgu (Obsession Compulsive Inventory Screening Form) mogao da pomogne da to proverite. osposobljava ljude sa OKP-em da promene hemijske procese u sopstvenom mozgu. onda bi vam formular na str. ali isto tako uznemirujućih opsesija i navika. a ovde će to biti i opisano. Za razliku od ljudi koji prisilno kupuju ili se kockaju. Ovaj poremaćaj ima obično svoje početke u adolescenciji ili ranoj punoletnosti i češći je od astme ili dijabetesa. i samotretman metodom U Četiri Koraka Mi svi imamo svoje male čudne navike. što je pet miliona u SAD. neki bi se tuširali četrdedest puta dnevno. Štaviše. Ali kada misli počnu da se roje i počnu da bivaju veoma intenzivne i napadne. Nekada smatrano da je ovo retka bolest. identifikovan sa dve grupe simptoma: Opsesijama i Kompulsijama (Prisilama). tako da ga možete odmah i primeniti. (ENG. ovaj metod može biti široko primenjen kod manje ozbiljnih. Takođe znamo da metod samotretmana "U Četiri koraka" o kojem ćete više saznati u ovoj knjizi. ili bi se jako trudili i išli jako daleko samo da bi izbegli određene brojeve i "tako sprečili" fatalnu avionsku nesreću. destruktivna i pogubna ponašanja. problema na poslu. U glavnom je to veoma bolno za njih. OVO JE OPSESIVNO-KOMPULSIVNI POREMEĆAJ (OKP). Kad se navike pretvore u iscrpljujuće rituale. i u društvenom . OKP zapravo muči jednu osobu od četrdeset. Na primer. Ako nemate OKP. To je destruktivna bolest koja često napravi haos od života njenih žrtvi. za koju sada znamo da se veoma efikasno može lečiti i bez lekova. OCD) Ljudi koji pate od ovog poremećaja se vezuju za bizarna. Ako mislite da i vi imate OKP. 201. da bi "osigurali" da ne bude smrti u porodici. u opštoj populaciji. i onih koji ih vole. ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše. ljudi sa OKP-em ne uživaju u izvođenju svojih rituala. OKP je poremećaj obično za ceo životni vek. tehnike u ovoj knjizi vam mogu pomoći da prevaziđete druge neprijatne navike i ponašanja.Naučno je pokazano kako je ovaj metod osposobio ljude da promene funkcionisanje svojeg mozga. Svi mi želimo da imamo više samokontrole.

Nukleus-kaudatus (caudate nucleus). To je ruminacija. Kada se ovo dogodi. teško. Zajedno sa putamenom. Ove misli obično stvaraju stres i anksioznost. radi kao prenosnik za prednji misleći deo mozga. Članovi porodice mogu da postanu nestrpljivi i besni. koji je automatski prenosnik za kontrolu pokreta tela. i vi ih ćete prati. Recimo da ste videli veoma lepu ženu i ne možete da je izbacite iz vaših misli. ili u nekom više kontrolisanom obliku. ili vam može reći "Bolje da proveriš tu bravu još jedanput". Ove tehnike u stvari čine da automatski prenos u mozgu lakše menja brzine. Sada nam je poznato da je OKP u sprezi sa biohemijskim problemom u mozgu. zato što ne može da pređe na sledeću misao. i mogu da se zamisle kao menjač brzina kod automobila. DOBIJANJE (POGREŠNE) PORUKE Pošto ove opsesije ne napuštaju takvu osobu. samo da bi nekako očuvali nešto mira za sebe ( što je veoma loša ideja). nukleus-kaudatus ne menja brzine kako treba. ove ne nestaju. Primenjujući tehnike terapije ponašanja. Jedan od glavnih centara u mozgu za obradu signala čine dve strukture koje se zovu nukleus-kaudatus (caudate nucleus) i putamen (putamen). protivu vaše volje. mozak vam obično govori: "Moraš ponovo da opereš ruke". Opsesivna misao je samo to. Mi ovaj problem nazivamo "Blokiranost mozga". i vi ćete proveravati opet i opet. i kao takve se veoma teško ignorišu. i možete fizički izmeniti način na koji vaš mozak radi. ali se to ne događa. nemoćni da se otresete izjedajućeg osećaja da su vrata možda nezaključana. nešto što je normalno i čak prijatno. i poruke iz prednjeg (čeonog) dela mozga ostaju blokirane. ona se odmah razvedrila i izbacila dosetku: .To nije opsesija.Vi se molite da ona ode. barem ne za jedno izvesno vreme. iako ne postoji stvarna potreba za tim. Ili se pak intenzivna prisila da brojite predmete ili ponovo iščitavate reči može pojaviti bez ikakvog stvarnog razloga. pa vremenom uznemirujućih prisila ima sve manje. onaj parfem bi se zvao "ruminacija" . ŠTA SU OPSESIJE? Opsesije su uznemirujuće i napadne misli i mentalne slike. Kada su jednoj pacijentkinji iz UCLA-e rekli da su njeni problemi uzrokovani biohemijskom neravnotežom U njenom mozgu. misao koja vas zarobi i "nervira do zla Boga". ali ne i nemoguće. Reč opsesija dolazi od latinske reči koja znači "zarobljen" . nukleus-kaudatus omogućava veoma efikasnu koordinaciju misli i pokreta u svakodnevnom životu. Ovo je stoga što četiri strukture u mozgu postanu čvrsto vezane i mozak počinje da šalje pogrešne poruke koje osoba ne može odmah da prepozna kao pogrešne.životu. pa da im onda kažu: "Zašto jednostavno ne prekineš!?" Ponekad članovi porodice mogu da im pomažu i podržavaju ih prilikom izvršavanja tih rituala. već nastavljaju da uznemiravaju vaš um iznova. Za razliku od drugih neprijatnih misli. Da je Kalvin Klajnov Department za marketing znao za pravo značenje reči opsesija. možete promeniti način na koji vi reagujete na ove misli i prisile. Drugim rečima automatska transmisija u mozgu ima kvar i mozak je zaglavljen u brzini. Kod osobe sa OKP-em.opsednut.

nerazumne i budalaste. ovo ponašanje je obično strano crtama njihovih ličnosti. Oni mogu imati i strah da će poludeti. kada već obično i traže profesionalnu pomoć. bilo da je to spoljni izgled osobe. "spašeni" iz korpi za otpatke. Štaviše. i čine da se osećaju veoma jadno." Mnogim ljudima sa OKP-em ovakvo prepoznavanje je samo po sebi veliko olakšanje. ili okoline u kojoj živi. Opsesije oko svog tela. godine provedene u tradicionalnoj psihoterapiji ih obično samo još više zbunjuju. greškom. oni su nemoćni da prestanu da odgovaraju na pogrešne alarme u njihovom mozgu. a mogu imati i samoubilačke misli. Iako prisilne radnje obično donose momentaino olakšanje. konstantnija. Lista uobičajenih OKP simptoma OPSESIJE Opsesije oko prljavštine i zagađenja: Neosnovani strahovi od dobijanja teških zaraznih bolesti Prevelika opreznost oko prljavštine. to je moj OKP. pa tada osoba sa OKP-em popusti i preda se izvršavanju prisilnih radnji. Nesposobnost da se baci bilo šta jer "može da zatreba kasnije". apsurdne prisilne radnje imaju tendenciju začinjanja "začaranog kruga". koji su posledica njhovih opsesija. opsesivne misli i osećanja postaju sve jača. to osećanje je toliko jako da neistreniranu ličnost obuzme i ophrva. Osećanja odvratnosti prema telesnim izlučevinama i otpacima. i sa kompulsivnim ritualima koji idu sa njima. kao i sa "zagađivačma" okoline kao što su sredstva za čišćenje. Abnormalna zabrinutost oko lepljivih supstanci i njihovih ostataka. Opsesivna potreba za red i simetriju: Obuzimajuća potreba za poravnavanjem predmeta prema određenoj liniji. ili njihovim sopstvenim predstavama o sebi. dnevno uzimaju mnoge sate ljudima sa OKP-em. što se ove radnje duže izvršavaju. Pranje. bakterija (uključujući tu i prenošnje istih na druge ljude). Na nesreću. proveravanje i ostali OKP-rituali."To nisam ja. . Abnormalna briga za urednost. ŠTA SU KOMPULSIJE-PRISILE Kompulsije ili prisile su radnje koje izvršavaju ljudi sa OKP-em da bi se oslobodili strahova i anksioznosti. jer znaju da im ovo ponašanje nije normalno. kao što su stare novine ili predmeti. Osoba tada ostaje i sa opsesivnim mislima. ili ih broji. Zaista. sve dok ne nauče metod samotretmana "U Četiri Koraka". Ipak. strah od gubljenja ili bacanja nečega. Nije iznenađujuće da mnoge osobe sa OKP-em sebe vide kao proklete. Opsesije Gomilanja ili Čuvanja Držanje beskorisnih stvari. proverava ili dodiruje predmete. uzimajući sve više energije. Iako osoba sa OKP-em shvata da su prisile da pere.

da bi se proverilo da nije slučajno štogod "vredno" bačeno. Prisile sakupljnja ili gomilanja predmeta Proveravanje kućnog smeća svakog minuta. zagađeni ili ne mogu biti dovoljno oprani da bi bili "zaista čisti. Potreba da se rade određene stvari sve dok se ne uradi "baš kako treba". kupanje ili pranje zuba. osoba bi tada okretala vozilo i vozila naokolo da vidi da nije slučajno neko pre gažen. KOMPULSIJE . briga o dobrom i o lošem.Opsesije prema seksualnim sadržajima Misli o seksu koje osoba smatra neprikladnim i neprihvatljivim. Nerazumne dileme Neosnovan strah da neko nije obavio neki od rutinskih poslova. Sujeverne opsesije Verovanje da su određeni brojevi ili boje. ili da se nosi određena odeća samo u određene dane.PRISILE Prisile čišćenja i pranja Preterano pranje ruku. Skoro uvek prisutno osećanje da su kućni predmeti kao što je posuđe. Stalno postavljanje istih pitanja. kao što je potpisivanje čeka ili otplate i sl." Prisila da se stvari postave ili urade tačno onako "kako treba" Potreba za simetrijom ili potpunim redom u neposrednoj okolini. . prljavi.: strah da su udarili nekoga dok su vozili. da se svakog dana ostavi odeća na za to precizno određeno mesto. Prisile proveravanja Ponavljanje proveravanja da li su vrata zatvorena ili zaključana. npr. Opsesije sa agresivnim sadržajem Strah od izazivanja neke tragedije. Ponavljanje uznemirujćih prikaza scena nasilja. kao što je upotreba vatrenog oružja. prilikom vožnje. Iracionalan strah da su nekoga povredili. Preterana briga o moralu. Strah od ispoljavanja neke agresivne zamisli. ili ubadanje nekoga nožem. kao što je smrtonosni požar. na primer potreba da se postavljaju konzerve i drugi predmeti u ostavi po azbučnom redu. "srećni" ili "nesrećni". Ponavljanje rituala Ponavljanje rutinskih radnji bez logičnog razloga. Ponovno iščitavanje ili ispisivanje reči ili fraza. ili da su kućni uređaji isključeni. Proveravanje da li je osoba nekog povredila. tuširanje. npr. Religiozne opsesije Neprijatne bogohulne ili skrnavljujuće misli. Čuvanje beskorisnih stvari.

pri proveravanju čekovne knjižice. i preusmerite vaš um na druga.Više od dve decenije iskustva terapeuta za ponašanje. Ova tehnika uključuje sistematsko izlaganje osobe onome što dovodi do pojave simptoma OKP-a. što sve poboljšava osećanja i sopstvenu predstavu o sebi. Mentalni rituali kao što je recitovanje određenih molitvi u sebi kako bi se oterale loše misli. intenzivnost straha opada. udare ili protrljaju određeni predmeti. Nadmoćna potreba da se nekome kaže nešto. Krajnji rezultat je povećana samo kontrola i poboljšano vladanje sobom. Po prvi put za bilo koje psihijatrijsko stanje ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je tzv. i dejstva koje one imaju na osobu sa znanjem i veštinom. doveli su do dokumentovanja efikasnosti tehnike zvane "Izlaganje i prevencija reagovanja". i osoba dobija mnogo bolju kontrolu nad simpotmirna OKP-a. konstantno samoproveravanje zbog mogućih znakova ili simptoma neke katastofalne bolesti. Kažu da je znanje moć. Ovaj metod se može primenjivati sa ili bez profesionalnog terapeuta. Proveravanje u vezi sa telesnim opsesijama. Druge prisile Patološka sporost u izvršavanju čak i običnih rutinskih radnji. Terapeut onda nameće duže periode u kojima se osoba složi da ne reaguje na opsesije. Prisile brojanja: npr. Ponašanja uzrokovana sujeverjem. Osećanje anksioznosti ako se ne obavi određeni odabrani zadatak. Potreba da se dodirnu.brojanje prozora ili reklamnih panoa prilikom vožnje drumom. ili potreba da se prilikom hoda ulicom izbegnu bilo kakve pukotine na trotoaru.Proveravanje i ponovno proveravanje. proučavali smo OKP već više od decenije i razvili smo jednostavnu svesnu samousme ravajuću terapiju ponašanja da zameni i poboljša proces. Nazvali smo je "Samoterapija U Četiri Koraka". Koristeći znanje koje ćete dobiti učenjem tehinike "U Četiri Koraka" ne samo da ćete dobiti moćno oružje u borbi protiv . Na medicinskom fakultetu pri UCLA-i. Postoji velika razlika između dejstva opsesivnih misli i prisila na osobu koja nije upućena i uvežbana. uzrokujući da osoba dobije opsesije i prisile. ili da se nekome poveri. Naučićete da se borite protiv tih prisila. kao što je prisiljavanje osobe sa OKP-em da dodirne dasku na toalet-šolji ili druge predmete za koje on ili ona misle da su zagađeni. da promenite određene hemijske procese u mozgu i da se oslobodite užasnih simptoma OKP-a. pa je potrebno dosta pažnje i angažovanosti od strane terapeuta. Ponovno postavljnaje istih pitanja radi sigurnosti. traženje neke greške. ČETIRI KORAKA U poslednjim godinama došlo je do velikog napretka u tretiranju ovakvih stanja. konstruk tivnija ponašanja. Rituali treptanja ili zagledan ja. da se neko nešto upita.svesna terapija ponašanja sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa OKPem. Kako terapija napreduje. Preterano pravljenje spiskova. odlazak na počinak u određeno vreme da bi se "oteralo" zlo. Pokazali smo da menjajući ponašanje možete sebe da oslobodite blokiranosti mozga. izvršavajući prisilne radnje. npr. Ovi vremenski intervali izazivaju dosta nelagodnosti i anksioznosti kod njih. npr.

opsesivnih misli i prisila, nego ćete u jednom širem smislu biti moćniji. Napravićete veliki korak u jačanju sposobnosti da postižete vaše ciljeve i poboljšate kvalitet vašeg svakodnevnog života. Razvićete stabilniju, samosvesniju, smireniju i jaču ličnost. Ako ljudi sa OKP-em mogu sve ovo, ondaje veoma verovatno da i oni ljudi sa mnogim drugim problemima sa različitim stepenima težine mogu to isto. Drugi poremećaji uključuju i:     Nekontrolisno uzimanje hrane ili pića; Grickanje noktiju; Čupanje kose; Prisilna kupovina i kockanje;


Zloupotreba raznih supstanci (alkohol, droga);
Impulsivno seksualno ponašanje;

 Preterana zaokupljenost međuljudskim odnosima, sopstvenim imidžom i predstavom o sebi. Četiri koraka mogu biti korišćena da pomognu kod skoro bilo koje uznemirujuće misli ili ponašanja, koje vi želite da promenite. Metod "U Četiri Koraka" je put organizacije vaših duševnih reakcija i reagovanja ponašanjem na vaše unutrašnje misaone procese. Umesto što ćete jednostavno impulsivno reagovati impulsivno i refleksivno kao lutka kada vas neželjena misao ili potreba uznemiri, vi možete sebe da naučite i steknete veštinu da reagujete na svrsishodan način, i onda možete odbiti da budete odvučeni destruktivnim mislima i ponašanjima sa vašeg pravca. Ove korake nazivamo:

Korak 1. PREIMENOVANJE Korak 2. PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3. REFOKUSIRANJE Korak 4. PONOVNO VREDNOVANJE REVALORIZOVANJE

U koraku 1 Preimenovanja nazivamo uznemirujće misli ili prinude da izvršavamo neprijatne prisilne radnje njihovim pravim imenima: Opsesivnim mislima i Prisilama (kompulsijama). U ovom koraku naučićete dajasno shvatite realnost situacije i da ne budete prevareni neprijatnim osećanjima koje stvaraju OKP-simptomi. Razvijate sposobnost da jasno vidite šta je Opsesivno kompulsivni poremećaj, a šta realnost. Umesto da kažete: "Osećam da treba da operem ruke, iako znam da to nema smisla," počinjete sebi da govorite: "Imam prisilnu potrebu. Ta kompulsija-prisila mi dosađuje. Ta opsesivna misao me progoni." Tada se nameće pitanje "Zašto me ta opsesivna misao progoni?"

U koraku 2. Ponovnog Određivanja i pripisivanja, odgovarate na ovo pitanje. Tada kažete:"To me proganja jer imam medicinsko stanje zvano OKP. Imam simptome medicinskog problema. Moje opsesije i kompulsije su u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mom mozgu." Kada shvatite ovu činjenicu, onda se upitate: "Šta mogu da uradim u vezi toga?" U koraku 3. Rejokusiranja-preusmeravanja, okrenete svoju pažnju ka konstruktivnijim ponašanjima i aktivnostima tako što ćete odbiti da uzimate opsesvne misli i prisile zdravo za gotovo, imajući na umu da one ne predstavljaju istinu, tj. da su to pogrešne poruke, možete naučiti da ih ignorišete, i da ih zaobiđete u refokusuranju vaše pažnje na drugu aktivnost ili na rad na nečemu korisnom i pozitivnom. To je ono što nazivamo "Menjanje brzina". Tako što izvršavate alternativnu, celishodnu aktivnost, vi u stvari možete popraviti menjačku kutiju u vašem mozgu. Kada jedanput naučite da se Refokusirate na jedan stalan način, brzo ćete doći do sledećeg koraka. U koraku 4. Ponovnog vrednovanja, ponovno vrednujete te misli i prisile kada se opet pojave. Naučićete da oduzmete vrednost tim mislima i prisilama čim se ponovo pojave. Počećete da gledate na uznemirujuće simptome OKP-a kao na gomilu smeća što u suštini ove i jesu. "Četiri koraka" funkcionišu zajedno. Prvo PREIMENUJTE. Izveštite sebe u prepoznavanju šta je stvarno a šta nije, i odbijte da vam um bude zamućen napadnim, destruktivnim mislima i prisilama. Drugo je da PONOVNO ODREDITE -shvatite da su te misli i prisile samo mentalni šum-buka, pogrešni signali vašeg mozga.Treće, Preusmerite pažnju - REFOKUSIRAJTE SE: Naučićete da odgovorite na te pogrešne signale tako što reagujete na nov i mnogo konstruktivniji način, pa ih zaobilazite refokusuranjempreusmeravanjem vaše pažnje na konstruktivnije aktivnosti i ponašanja, koliko god to možete u tom trenutku. Ovako se izvršava najteži deo rada i tada se i događaju biohemijske promene u mozgu. Trošeći energiju koja je potrebna da se refokusira, u suštini menjate način na koji vaš mozak radi, na veoma zdrav i celishodan način. Konačno prava lepota metode "U Četiri koraka" se pokazuje na četvrtom koraku PONOVNOM VREDNOVANJU, kada ceo proces postane uhodan i efikasan, a želja da se postupa po nalogu neprijatnih misli i prisila je najvećim delom prevaziđena. Naučićete da te misli i prisile nemaju pravu vrednost, te će vaše opsesije i prisile imati mnogo manje efekta na vas. Kad se ove faze izvršavaju zajedno, stvari se odvijaju dosta brzo pa to stvara skoro automatsku reakciju: "To je samo nerazumna opsesija. To je pogrešna poruka. Fokusiraću moju pažnju na nešto drugo." Na ovaj način "automatski prenos" u vašem mozgu počinje opet ispravno da radi. Onda kada ljudi počnu da primenjuju terapiju "U Četiri koraka" redovno, događaju se dve veoma pozitivne stvari. Prvo, oni imaju mnogo bolju kontrolu nad svojim reakcijima na opsesivne misli i prisile, što zauzvrat daje mnogo zdraviji i srećniji svakodnevni tok života. Drugo, menjajući svoje ponašanje, oni menjaju biohemijske pro cese u mozgu koji su stvarali jaku nelagodnost njihovim simpto mima OKP-a. Pošto je naučno dokumentovano da je kod ovog teškog psihijatrijskog stanja biohemija mozga promenjena terapijom "U Četiri koraka", veoma je verovatno da osoba može da promeni biohemiju svog mozga tako što će popravljati svoje reakcije na veliki broj drugih loših ponašanja i navika, primenjujući "U Četiri ko raka". Rezultat bi bio smanjivanje jačine i napadnosti tih nepoželjnih navika i ponašanja, i omogućivanje njihove lakše eliminacije.

ŠTA JE OPSESIVNO KOMPULSIVNI POREMEĆAJ, A ŠTA NE
Zbog sličnosti u imenima, ljudi su skloni da pomešaju termin OKP Opsesivno-kompulsivni poremećaj sa OKPL - Opsesivno-kompul sivni poremećaj ličnosti. Šta ih čini različitim? Kada su simptomi opsesija i kompulsija dovoljno jaki da čine takvo funkcionisanje prilično različitim od normalnog funkcionisanja, ondaje u pitanju OKP. Kod OKPL-a ove opsesije i kompulsije su više karakteristične i specifične crte karaktera, iako takođe neprijatne. Na primer čovek sa OKPL-i može da čuva neki predmet jer smatra da će mu biti potreban u budućnosti, dok čovek sa OKPem sa prisilom gomilanja ispunjava skoro svaku stopu svoje kuće, često beskorisnim pred metima za koje zna da mu neće biti potrebni. Ljudi sa OKPL-i imaju problem "da ne vide šumu od drveta". Tipično je da su oni toliko zaokupljeni detaljima, da nikad ne sagledaju širu sliku situ acije. Njihova težnja ka perfekciji ih sputava u završavanju poslova. Oni su klasičan primer za "sve najbolje", ali su "protivnici dobrog". Ljudi sa OKPL-i imaju tendenciju da upropaste stvari u njihovoj težnji da sve urade perfektno, u svakom detalju. Obično su veoma kruti, nesposobni da prave kompromise. Po njihovom gledištu, ako posao treba da se uradi kako treba, mora biti urađen na njihov način. Interesantno je da je ovaj tip ličnosti dva puta češći kod muškaraca, dok OKP ne "pravi" ovakvu razliku kod polova. Druga važna razlika između OKP-a i OKPL-i je da iako su ljudi sa OKPL tvdoglavi, kruti i dozvoljavaju da im njihove ideje uprav ljaju životom, oni nemaju prave želje da se promene. su Oni ili nesvesni da je njihovo ponašanje neprijatno za ljude oko sebe, ili ih jed nostavno nije briga. Osoba sa OKP-em pere i ponovo pere ruke, iako mu, ili njoj to zadaje bolove, i uopšte ne uživa u tome. Osoba sa OKPL uživa u pranju i čišćenju, i razmišlja: "Kad bi svako čistio kao ja, sve bi bilo u redu. Moja porodica je gomila aljkavaca." Osoba sa OKPL se raduje dolasku kući da bi poređala olovke kao male vojnike, dok osoba sa OKP-em oseća veliku teskobu i strah od po grešne poruke koja nalaže da treba da usisava prašinu dvadeset puta kada se vrati kući. Ljudi sa OKP-em su u potpunosti svesni koliko je njihovo ponašanje neprikladno i oni se toga stide, očajni su, i imaju pravu potrebu da to promene. Ovo su reči dve osobe sa OKP-em : "Moj mozak je postao neopisivi pakao, iz koga nisam mogao da pobegnem." ili "Dobro je bilo to što su bolnički prozori bili zaključani, jer sam bio spreman da sebi prekratim muke." Ova knjiga je Uglavnom o ljudima sa OKP-em.Većina ispovesti je o tome kako su se oni borili da savladaju svoju bolest. Ali milioni drugih, sa manje hendikepirajućim problemima, mogu da se inspirišu ovim ispovestima i nauče metod samoterapije koji može biti primenjen na širokom spektru različitih problema koji su u vezi sa neprijatnim navikama ili ponašanjima. Oni koji su nama izneli svoje priče su ljudi koji su prevazišli bolest. Metod koji su koristili može da koristi i pomogne skoro svakom. Ova je knjiga namenjena svima onima koji žele da promene svoje ponašanje i tragaju za načinom na koji će to uraditi.

OKP - "VRAŽIJI" POREMEĆAJ
"Proklet si ako uradiš, a proklet si i ako ne uradiš". Tačno tako se osećaju ljudi sa OKP-em pre nego što nauče da primenjuju metodu ''U Četiri koraka" u borbi protiv savlađjućih simptoma ovakvog poremećaja. Imaju prisile da rade stvari koje ih samo vode to toga da imaju manje kontrole nad tokom svojih života. Sa smanjenom kontrolom, sa tim gubitkom kontrole, dolazi i smanjena sposobnost da pravilno reaguju na destruktivne prisile koje vremenom postaju sve jače i moćnije. Ako izvršavaju prisilne radnje bivaju što bi se reklo prokleti, jer njihova bolna

ili jedna ili druga vrata. Štaviše. nanoseći im veliki bol. Ali ako ignorišu đavolske OKP potrebe i odbiju da izvrše prisilne radnje.. jer gledajući šire ovo će voditi do još više prisilnih potreba. pre učenja metode "U Četiri koraka".izlaz. Ali tu se nalaze i treća vrata . KAKVI SMO BILI: ŠEST SLUČAJEVA . njima nedostaje znanje i veština da promene poremećene biohemijske procese mozga kroz konstruktivnu akciju. oni će onda zaista i biti kao prokleti. a proklet si i ako ne uradiš "." OKP je đavo sa vilama iza njihovih leđa.samousmeravajuća terapija ponašanja koja će ih osposobiti da promene biohemiju svog mozga.. Njihov život tada postaje živi pakao. ovi ljudi mogu da nadmudre đavola. Bez pravilne mentalne vežbe (Četiri koraka). prevaziđu svoje đavolske prisile i oslobode sebe od opsesivno-kompulsivnog ponašanja. da izvršavaju još više takvih rituala. jaka osećanja neprijatnosti i anksioznosti stvaraju se kad god ne izvrše prisilne radnje. Ako ljudi sa OKP-em slušaju ovog đavola i izvršavaju nesvrsishodne radnje koje im on nalaže da rade. za koja im đavo nikad neće reći. THE FAR SIDE Gary Larson GARY LARSON "Hajde.osećanja postaju još gora. Iza ovih vrata se nalazi program "U Četiri koraka" . Praveći izbor da krenu kroz ta vrata. 'đavo' će potom uhvatiti svoj trenutak i ponovo ih ubosti svojim vilama. hajde . opet i opet. i u stvari će pokušavati da ih sakrije od njih. kad imaju prisilne potrebe. Ovako su uhvaćeni u onaj deo dileme ". On zna da je njegova moć često jača.

Kada bi odlazila.ljudi koji su bili potpuno ophrvani svojim OKP-em kada smo ih prvi puta sreli. a u loše dane i po sto puta. Jednog lošeg dana je. To je bila njegova strašna tajna. Kiselina iz akumulatora je možda prolivena i on bi sutradan kada vozi tuda. tako da su mu se otvorile velike naprsline između prstiju. bi svake noći ležao budan u krevetu. kao što je znao da nije sve bilo tako zagađeno. "Ako počneš da radiš ovakve stvari. obukao se. rekla je sebi. i onda opet proverava razne stvari.Takođe bi uzela utikač od pegle i pritisla bi ga na dlan. Kada bi najzad završio čišćenje. ali je bila pod morom opsesivnih misli koje su joj govorile da proverava. je znala da radeći za privremenu agenciju ne postiže koliko bi trebalo.'da li sam ih zaista dobro oprao?' Ruke su mu postale crvene i izranavljene. četku i sodu iz kola i počeo da pere i riba asfalt. i tako mogla ponovo da se uveri da je uređaj isključen. 33-godišnja žena nosilac počasne diplome uglednog Ajvi Univerziteta (Ivy University). da bi proveravala. mogao naići na nju. Džek Džek. znajući da će morati da se ponovo vrati do kuće. Sakrivao ju je na načine na kojima bi mu i tajni agenti pozavideli. samo kad bi ih pokvasio. uzimao bi kofu vode. Morao je. prao je svoje ruke najmanje pedeset puta dnevno. Bilo ju je veoma sramota zbog toga. znajući da će ih nositi samo jedno veče. on bi ustao. znao je da se u blizini dogodio saobraćajni udes. "Da je bila neka masovna zaraza' rezonovao je. i on ih je prao i prao. Čim bi policija otišla. Simptomi koji su oni imali nisu retki i nepoznati.Ovde su iznete neke ispovesti onih ljudi koji su krenuli kroz treća vrata . . tako jako da bi otisci od metala bili toliko duboki da ih je mogla videti i trideset minuta kasnije. čekajući da čuje zavijanje sirena policije i druguh službi. Toliko je sapuna bilo nataloženo na njegovoj koži da su mu ruke postojale odmah sapunjave. vraćajući se tako da proveri. stavila u torbu mašinu za kafu i peglu i odnela ih na posao. Kupovao je patike na rasprodajama. sa stalnom brigom . 45-godišnji prodavac automobila. Brajan Brajan. Tada je razvila novu strategiju u odnosu nasvoje napadne i nerazumne dileme. Znao je da mu ruke nisu prljave. i vozio bi okolo dok ne bi našao mesto gde se udes dogodio. jedanput ili dvaput. Bila je inteligentna i vešta. Bilo koje da je doba. ili vatrogasce. ostavljala bi mašinu za kafu na vrhu frižidera i viknula: "Zdravo Kafo!" Ovako je pronašla mnemonički patent da joj pomogne da se seti da je isključila ovaj uređaj. bilo bi oko 3 ujutru i on bi odlazio kući. po tuce odjednom. Ako bi čuo zvuk policijske sirene. 43-godišnji agent osiguravajuće kompanije. Barbara Barbara. Da li je isključila uređaje? Zaključala vrata? Često puta bi rano otišla na posao. "Izgubićeš i to malo sapoštovanja koje imaš". to su veoma česti simptomi za ovu bolest. tuširao se i onda bacao patike koje je tada nosio u plastičnu kesu a ovu posle bacao u đubre. Nije mogao da se zaustavi. "ljudi bi padali kao muve. tako da bi mu samo prelazak vode preko ruku nanosio bolove. a koji su uspeli da potuku tog đavola." Ali nije mogao da prevaziđe taj osećaj da su mu ruke ostale prljave. Ali Džek je nastavljao da pere. a imao je veliki strah od trovanja baterijskom kiselinom.

"Mogli smo tako satima da čekamo u kolima'' seća se ona.tim je počeo sa proučavanjem OKP-a kao sa ogrankom proučavanja depresije. Jedna od njenih opsesija je bio strah od brojeva koji su u sebi imali cifre 5 ili 6. sve dok takvo vozilo ne ode iz vidokruga. Ali su me obuzeli strah i panika." Kako smo Doti i ja sedeli i razgovarali. naročito nekog ko je u blizini. kaže ona." Doti nije imala nikakve probleme sa očima. pa je morala da ih istera. kojoj je 52 godine. oči mog sina. Lara Lara je objasnila svoju opsesivnost ovako: "To mi razdire dušu. Odmah joj je nešto sevnulo i govorilo da je to neki leš. "I sama reč oftalmolog. znajući da je to samo obična kesa. morala bi da zaustavi i stane sa strane. poželela bih da nekog ubodem. donosila mi je loše misli. ili rituale-navike koje ne možete da . Neki od njih uzimaju i manju količinu lekova jer nalaze da im to olakšava da urade korake u okviru terapije. Ako bi vozila sa prijateljicom i spazila negde vozilo sa registarskim tablicama koje sadrže cifre pet ili šest. "Bilo je to sa očima". ili je to bio leš ? Previše uplašena da bi vozila. da ako sve uradim kako treba. Vozila sam okolo da je ponovo pogledam .. Ali bila je sigurna da bi se u protivnom nešto strašno dogodilo njenoj majci. njena opsesivnost se preusmerila ka njenom sinu i postala još čudnija. Da li su to bile samo novine pored puta. Nisam mogla ni da kročim tamo gde je bila neka osoba koja je imala oštećen vid. "Odjedanput mi u glavu dođe. ali kad bi ga dohvatila. postala je zarobljenik u svojoj kući. Velika većina je sad mnogo funkcionalnija i zadovoljnija kao rezultat primene metode "Četiri koraka". Primetili smo promene u mozgu pacijenata sa depresijom pa smo se upitali da li i ljudi sa OKPem koji su često depresivni imaju ovakve promene? Zato smo u lokalnim novinama dali oglas: "Da li imate misli koje vam se stalno ponavljaju. Naš UCLA. Kada je i sama postala majka. Pa ipak. Bilo je to strašno. gledala je kroz retrovizor sa napetošću i mučninom u stomaku. a sinovljeve oči su takođe bile zdrave. i spazila plastičnu kesu. Morala sam da bacim moje cipele." Bili su to noževi koji su joj zagorčavali život. KABASTI MOZAK Kao psihijatar na UCLA-i Medicinskoj Školi. "Zaustavila sam kola i buljila u kesu. Onda je objasnila da je gledajući televiziju tog popodneva imala loše misli o očima. ne bih nikad nekog povredila! Najstrašnije mi je bilo kad sam imala ovakve opsesije prema mom mužu. misleći da je nekog udarila. čudovište van kontrole. ona nije mogla da podnese nikoga u blizini ko ima neke probleme sa očima.'' Roberta Roberta bi vozila kola preko neke izbočine ili rupe na putu i odjedanput bi se uspaničila. i opesesije bi eksplodirale u vatrenu loptu. Bože. borila se sa opsesijama još od svoje 5 godine. u poslednoj deceniji sam lečio preko hiljadu ljudi sa simptomima OKP-a. " Bilo gde da je išla. Jedanput je izlazila kolima iz parkinga za kupce ispred nekog marketa. Samo jedna loša misao. "Mogao je to biti i nož za puter. i moje oči će biti u redu. primetio sam da je na dlanu imala četiri puta ispisanu reč vid..Doti Doti. Radio sam i pojedinačno i u nedeljnim terapijskim grupama za OKP.

ne odlazi. Sve do nedavno lekari su malo šta mogli da urade za ljude sa OKP-em. . Na naše iznenađenje. Bilo šta da oni urade u reakciji na njihove zabrinutosti. naš UCLA tim veruje da je OKP bolest mozga i u suštini jedan neurololški problem. Jedan od načina da razumemo ovu spregu je da uvidimo razliku između f orme Opsesivno kompulsivnog poremećaja i njegovog sadržaja. Ovo je ono što nazivamo fo rmom OKP-a. kako je tradicionalno i prihvaćeno od strane Frojdove psihijatrije. prisilna potreba da proveravaju ili peru. Tada je Brajan već tražio pomoć kod UCLA. prošlosti osobe i okolnostima porodice u kojoj je živela. Ova knjiga se bavi rešavanjem oba ova problema. A stresovi zbog ove emocionalne uznemirenosti mogu u stvari i da pojačaju problem u mozgu. Ali lekar koji je radio sa više osoba sa OKP-em zna da ovo nije pravi problem. Šta god da je uzrok. dok druga proverava vrata. Forma OKP-a je nemilosrdna napadnost i činjenica da se ove misli ponovo pojavljuju.kontrolišete?" Nadali smo se da ćemo naći nekoliko ljudi koji će biti voljni da se podvrgnu pozitronskom-emisionom skeniranju (PET). mogli smo zaista i da vidimo promene u mozgu u vezi sa njihovim OKP-em. većina od njih bi rekla nešto kao: "Ne mogu da prestanem da brinem o tome da li sam isprljao ruke". pa sledi da je OKP zaista neuropsihijatrisko oboljenje. Sadržaj .zašto neko brine da li je nešto prljavo dok drugoga brine da li su vrata zaključana mogu zaista da imaju svoje uzroke u emocionalnim faktorima.je skoro sigurno uzrokovan problemom u mozgu. Glavni simptom . Misao ne odlazi jer mozak ne funkcioniše kako treba. odziv je bio veoma veliki. Misli i prisile koje zaista nemaju nekog smisla napadaju njihov um u rafalima. koje bi postavljali dobro poznati psihijatri. Kada lekar pita osobu sa OKP-em : "Šta vam u stvari smeta ?". onda počinjemo da shvatamo neke duboke istine o sprezi ličnosti sa njenim mozgom. Ono što ih stavlja na muke je to koliko strepe oko stvari za koje shvataju da nisu vredne tolike brige. pa sledi da je OKP biološki problem u vezi sa pogrešnim hemijskim putevima u mozgu. koje meri metaboličke aktivnosti mozga. Očigledno je da je Opsesivno-Kompulsivni Poremećaj rasprostranjeniji nego što smo mislili. Pacijenti bi nam često govorili o godinama sa pogrešnom dijagnozom.napadne misli i brige . je to koliko su oni zabrinuti zbog svoje zabrinutosti. Naravno da takav problem dovodi do emocionalne uznemirenosti i lične nesigurnosti. ne postoji biološko objašnjenje zašto neka osoba pere. Kada shvatimo kolika je ova duševna muka. Brajan se setio jednog psihoterapeuta koji mu je govorio da njegov strah od kiseline iz akumulatora ima veze sa seksualnim problemom i da je Brajan verovatno bio zlostavljan od strane svog oca. Sigmund Frojd i njegovi sledbenici su smatrali da su ove opsesije i kompulsije nastale kao posledica dubokih emocionainih konflikata. a uzrokovana je biohemijskom neravnotežom u mozgu koja može biti nasleđena. Pošto smo uradili skeniranje ovih ljudi. BRIGA ZBOG ZABRINUTOSTI Iz lekarske perspektive najveći problem kod ljudi sa OKP-em. Zajedno sa mnogim stručnjacima za mozak.

Lu Bakster i ja smo napravili snimke koristeći tomografiju pozitronske emisije. Iz ovoga može da proistekne nova metoda terapije. Šta možete vi i vaš doktor da uradite kako bi ste oterali te neprijatne prisilne potrebe? Osnovna poruka je: Nemojte biti pasivni i čekati da ideje i prisile same odu. Zbog toga što je OKP medicinsko stanje. (slika 1 pokazuje PET-sken fotografiju tipičnog OKP. manje lekova će vam trebati. . pri kojoj se mala količina hemijsko obeležene supstance slične glukozi ubrizgava pacijentu i onda prati u mozgu. Vi možete napraviti ovakve iz mene kroz terapiju ponašanja.) Mi smo već znali da koristeći terapiju ponašanja (bihevioralnu terapiju) možemo napraviti prave i značajne promene u tome kako se ljudi odnose prema svojim prisilnim potrebama. ono što inače može biti veoma iritirajuće ili dosadno. Uporedite visoku upotrebu energije kod osobe sa OKP-em u odnosu na osobu bez ovih simptoma. Vi ćete usmeriti vaš um kako vi želite i nastaviti čitanje koliko bolje to možete." Umesto toga. Da bi pomogli pacijentima da shvate ovu hemijsku neravnotežu u mozgu. kombinacijom terapije ponašanja i uzimanja lekova. može biti zaobiđeno i ignorisano. vi ćete se što bolje potruditi da ga ignorišete. nećete samo sedeti i sebi govoriti: "Pokušaću da nešto uradim kako bi zaustavio alarm. Za vreme izučavanja energije moždane aktivnosti kod osoba sa OKP. Prilikom razvijanja novog prilaza u lečenju ljudi sa OKP-em pretpostavili smo da ako bi mogli da pomognemo pacijentima da shvate da su njihove prisile proizvod biohemijske neravnoteže u njihovom mozgu.pacijenta. Psihološko razumevanje emocionalnog faktora opsesija i prisila će retko kad učiniti da one nestanu. ili. koji se nalazi ispod čeonog dela mozga. jeste "put u pakao". samo promena u samom mozgu ili barem tamošnjih hemijskih procesa. Fokusiranjem vaše pažnje na novi posao. Ovako prefrontalni korteks zapravo radi prekovremeno i bukvalno se pregrejava. iako fascinirajiće zbog svoje povezanosti sa unutrašnjim funkcijama mozga. kod nekih slučajeva.PREUZIMANJE KOMANDE Eto. sve dok se to ne zaustavi. oni bi tada mogli drugačije da gledaju i odnose se prema potrebi da delaju prema svojim prisilnim potrebama.em. (Terapija ponašanja je detaljno razmatrana u Devetom poglavlju). Vaš život će se degenerisati u jednu veliku kompulsiju-prisilu. ili PET-skeniranje. lekovi su ovde samo pomoćna guma za plivarye jer pomažu pacijentu da ostane na površini dok se bori sa neprijatnim i divljim vodama OKP-a. sve dok te misli i prisile ne prođu. Doduše. Verovatno smo pretpostavili da bi koristeći ovakve veoma jasne i očigledne snimke mozga mogli da pomognemo ljudima sa OKP-em da se inspirišu za prornenu. Toliko ćete se udubiti u ono što radite da ćete jedva i primećivati alarm. a dotle neću ni pokušavati da čitam. Kako je problem mozga izgleda uzrokovao njihove uznemirujuće prisile. Snimci jasno pokazuju da se energija znatno više troši kod ljudi sa OKP-em nego što je normalno za prefrontlni korteks . imate OKP. Na UCLA-i lekovi su davani samo da bi pomogli ljudima da pomognu sami sebi. mi im pokazujemo snimke njihovog mozga pri radu. i radite i pored toga. Bez obzira koliko ste iznervirani. jačanje volje za otporom prema prisilnim potrebama bi moglo zapravo dovesti do hemijskih promena u njihovom mozgu. Predavanje stavu da ne možete ništa drugo da uradite. Dr. Ali osnovni princip ostaje: Što više terapije uradite i više primenjujete metod "U Četiri koraka" . Zamislite analogiju sa automobilskim alarmom koji uporno zavija dok vi pokušavate da čitate roman ili nešto drugo. može da donese neka trajna poboljšanja. pored poboljšanja kliničkog stanja. a i da pojačaju svoju odluku da se bore protiv njih. Ovo je naročito istinito na duže staze.

da nisam savršen." U isto vreme pokazivanje snimaka je bilo odlučujuće u njegovom prihvatanju činjenice da ima OKP.Bendžamin. patio je od kompulsivne potrebe da sve u njegovoj okolini bude čisto i u besprekornom redu. Bendžamin je ovladao samosvesnim tretmanom U Četiri koraka .terapije ponašanja na UCLA-i. "Kakav je šok to bio!" rekao je. U početku mije bilo veoma teško da to prihvatim. koristeći naš pro gram. do nenormnalno visokog stepena. njegovi simptomi su najvećim delom pod kontrolom. "Bilo je veoma uznemiravajuće saznati da imam poremećaj u mozgu. i on funkcioniše dobro i profesionalno. On se dobro seća kako su uzimani snimci njegovog mozga a onda mu bili prikazani kao dokaz da se mozak "pregrejavao". 41-godišnji admnistrator velikog školskog kompleksa čije su fotografije mozga pokazane na slici 3. po njegovim rečima "nepobitan dokaz da imam pore mećaj u mozgu". . i danas šest godina kasnije. takođe i u odnosima sa ljudima.

sposobnost da se prepoznaju ovakve poruke kao pogrešne. Kada radi kako treba. tj. može da pomogne. Barbaru i Brajana je bilo to kako su mogli toliko da budu zabrinuti oko nečega tako ništavnog. Sećate li se Barbare i njene opsesije oko g. Povremeno ih podsećamo da oni ne guraju stenu ka vrhu brda da bi se ova onda samo ponovo skotrljala dole. Ako n e slušate pažljivo.Razumevanje razlike između forme OKP-a i negovog sadržaja je prvi korak u shvatanju da je poremećaj funkcije mozga uzok ovih prisila. da li će biti nasilan prema nekome. ili drugi." I Doti je znala da njen sin neće oslepeti ako ona ne bi izvršila određenu prisilnu radnju. kao što se događa sa OKP-em. to je moj OKP" jeste veliko olakšanje stresa koje im omogućuje da se efikasnije fokusiraju na poboljšanje : ozdravljenje. Mi smo od pacijenata sa OKP-em naučili da svako ima sposobnost da koristi moć posmatranja i zapažanja da napravi poboljšanja svog ponašanja u kontekstu pogrešnih i zbunjućih poruka mozga. Oni menjaju svoje mozgove. Krivac je neurološka neravnoteža u mozgu. morala je da skoči i ode pod tuš i promeni svu odeću. ipak sam Frojd je verovao da ovakvi tipovi problema potiču od "konstitucijainih faktora" misleći u stvari na biološke uzroke. ako to uopšte i mogu. RAČUNA SE ONO ŠTO URADIŠ Mozak je neverovatno komplikovana mašina koja stvara osećanja i osećaje koji nam pomažu da komuniciramo sa spoljnim svetom. i tako opet i opet. Brajan za akumulatorsku kiselinu ili Doti za oči. bila nam je značajan faktor u traganju za rešavanjem misterije OKP-a.duboki unutarnji konflikt koji dovodi osobu do toga da brine o tome da li će prouzrokovati vatru. odnosno u činjenici da zabrinjujuće osećanje stalno iznova uznemirava um i ne nestaje. Ali u toku lečenja ubrzo je bilo očigledno i njoj i nama da ona nije mogla da se oslobodi osećaja da je Kafa ostala uključena. Kada ljudi jedanput shvate prirodu OKP-a. Na ovom mestujedna potpuna svesnost uma. To je bio sadržaj njene opsesije. malo mogu da učine. lako je zaključiti: "Da to sam ja. Verovatno nikada nećemo saznati zašto se Barbara fiksirala za Kafu. da bi ovi simptomi nestali. Oni u stvari menjaju brdo. Samo saznanje "da to nisam ja. To je kao kad se sluša radio koji je ometen statičkim elektricitetom. kad bi neko postavio bateriju . Ona je imala ovakvu brigu čak i kad je u svojoj ruci držala isključeni utikač! Slično tome Brajan je znao da iz novog akumulatora neće curiti kiselina. Ono što je brinulo Doti. ili čak hiljade puta u toku dana. Činjenica da ju je opsedala briga o tome. Ipak. stotine.akumulator na njegov sto. Ali ako bi slučajno videla na TV emisiju o slepoj osobi. bolje su naoružani za rad terapijom ponašanja koja vodi do ozdravljenja. može doći do destrukcije.Kafe? Ona je bila dovođena do pometenosti u brizi o tome da li je isključila tu mašinu za kafu. možete čuti stvari koje su pogrešne ili nemaju . "Ali kad mozak počne da šalje pogrešne poruke koje ne možete odmah da prepoznate kao pogrešne. Moguće je da Frojdove teorije daju neke nagoveštaje. Zašto? Zato što je osnova problema OKP-a u njegovoj formi. on bi bio van sebe od straha: "Jedan mali koji je radio sa mnom je primetio daje u Vijetnamu video momke pod oružanom vatrom sa manje straha na licima nego što sam ja pokazivao. Danas se većina psihijatara Frojdovog učenja slažu da samo razumevanje psihološkog sadržaja ovh simptoma .

Imaćete veću kontrolu i napravićete promene u vašem mozgu. Ali ako učinite napor da slušate pažljivo. posle određenog vremena neprijatna osećanja u vašem mozgu počinju da blede i nestaju." Ključ da se ovo upamti je: Promeni ponašanje. već to što uradimo. Fokusirajte vašu pažnju na mentalne i fizičke akcije koje vam mogu poboljšati život. naročito gledano u dužem periodu. već ono što uradiš. Četiri koraka nisu magična formula. Volim da kažem: "Ne računa se to kako se osećaš. Nazivajući prisilnu potrebu onim što ona u stvari jeste. Preimenovanjem. naročito ako ste se vežbali u slušanju. Uglavnom koristeći vaše znanje da mentalno organizujete vaše reakcije na opsesije u ponašanju. naročito u početku tretmana. to je moj OKP. Dobro poučeni u tome šta činiti oko zbunjujućih poruka." Jer kad uradite dobru stvar. Ovde nije cilj da se učini da opsesivne misli jednostavno nestanu . Pošto promenite vaše ponašanje na konstruktivan način. • Četiri Koraka nas uči metodi reorganizovanja našeg razmišljanja u reakciji na te neželjene misli i potrebe. . • Menjanje vašeg ponašanja menja i vaš mozak. A provoditi mnogo vremena zabrinuti zbog neprijatnih osećanja dovodi do toga da možda nikad i ne stignete da uradite bilo šta na poboljšanju. • Ne računa se to što osećamo. koje ljudi izvršavaju u uzaludnom pokušaju da sebe oslobode od veoma neprijatnih osećanja koja su uzrokovana opsesllama.jer to neće biti slučaj za prvo vreme .smisla. Ovo čini da su vaše reakcije lakše za kontrolu.prisilne radnje. to je radna filozofija ove knjige i put prevazilaženja Blokiranosti mozga. otključaj mozak! Važne tačke da se upamte • OKP je medicinsko stanje koje je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. kao i kazujući: "To nisam ja. Oni vam pomažu da promenite vaše ponašanje i pređete na korisnija i konstruktivnija ponašanja. • Opsesije su neželjene napadne misli i potrebe koje ne napuštaju osobu sa OKP-em.nego da se stekne kontrola nad našim reakcijama na njih. čućete stvari koje običnom slušaocu često potpuno promaknu. • Izvršavanje kompulsija ima tendenciju da pogorša opsesije. Preterana želja o neposrednom oporavku je jedan od najčešćih uzroka neuspeha. osećanja imaju tendenciju poboljšanja u takvom sledu događaja. možete naći realnost usred tog haosa. Saveti terapije ponašanja koji će biti davani u tretmanu "Četiri koraka" će vas uvek podsećati na ovaj važan princip. ne možete odmah učiniti da one i nestanu. • Kompulsije su aktivnosti-radnje koje se ponavljaju .

Sv. i onaj koji vlada svojim duhom je bolji od osvajača grada. Gottama Buddha. tako ćete i žnjeti.Pavle Apostol. Oni Prosvetljeni vam samo mogu ukazati na put. Galicejci 6:7 Bog pomaže onima koji sami sebi pomognu.Deo I Četiri Koraka REČI MUDROSTI DA VAS VODE NA VAŠEM PUTU (po hronološkom redosledu) Onaj ko se sporo ljuti. Bendžamin Frenklin. Letopis 16:32 Vi sami morate naporno da radite. Almanah Sirotog Ričarda. Kralj Salomon. Dhamma pada Nemojte se zavaravati. jer Bog ne može biti zavaran:jer kako sejete. bolji je od ratnika. 1736. .

dosadne misli?'' Važna stvar koju morate imati na umu je da morate preimenovati te neželjene misli.: Preimenovanje. na primer. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. medicinskjog problema.revalorizovanje Korak 1. Vi ih morate nazvati onim što one zapravo jesu. Vi morate uložiti svestan napor da se čvrsto držite u realnosti. odgovara na pitanja ''Šta su te napadne. Takve Vaše misli i prisline potrebe su simptomi opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). brojati. Ono nije stvarno. stvarno. potrebe i ponašanja. Vi se morate boriti kako bi izbegli da budete prevareni i pomislite da je osećanje koje vam govori. To su opsesije i kompulsije-prisile. Refokusiranje Korak 4. da treba proveravati. PREIMENOVANJE Korak 2.1 Korak 1 : Preimenovanje ''To nisam ja. Ponovno vrednovanje . ili prati. to je moj OKP'' Korak 1. .

umesto da se izlečio.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Galaher i njegova kontroverzna tehnika simultane borbe protiv straha od visine. kao što vidite. - . U radu sa pacijentima sa OKP-em. zmija i mraka . ovaj jadni pacijent je najverovatnije završio još luđi. Na nesreću. Naš pristup nije kao Galaherov 'potoni ili-plivaj'. On zapravo izvršava karikiranu verziju onoga što je u terminologiji tradicionalne terapije ponašanja poznato kao 'plavljenje'. naš tim na UCLA-i je imao odlične rezultate primenjujući terapiju ponašanja. već samousmeravajuća terapija na duže vreme koju nazivamo kognitivnobiobihevioralni samotretman. ponekad u kombinaciji sa lekovima. ima svoj sopstveni način za "izlečenje" pacijenata koji pate od zastrašujućih i napadnih misli ili opsesija. Profesor Galaher (Gallagher).

ali za to treba vremena". . koji uzrokuje da se deo mozga ispod prednjeg-čeonog dela mozga. Ključ za otključavanje i deblokiranje mozga jeste terapija ponašanja. Mi im pokažemo snimke mozga ljudi sa OKP-em koji nepobitno dokazuju da je OKP vezan za biohemijski problem. niti će to učiniti puko i uzaludno proklinjanje i psovanje. bogohulne misli. " osoba onda opisuje jedan ili više simptoma sa liste klasičnih simptoma OKP-a: kompulsivno pranje ili proveravanje. Na ovo ja odgovaram: " Hoće. TO JE BLOKIRANOST MOZGA U tretmanu. On ili ona konstantno rade na tome da spreče mešanje pravog svog bića sa glasom OKP-a. TO NIJE LUDILO. osoba se prvo uverava da dijagnoza ukazuje samo na OKP. To nisu samo neprijatna osećanja kao na primer "možda je to prljavo". U borbi protiv njega veoma je važno imati na umu šta je zapravo vaš neprijatelj.to je moj OKP". Osoba sa OKP. ali OKP ima neku svoju pamet. U ovom slučaju to znači koncentrisati se na izvršavanje prave stvari. pregrejava. njihov OKP je verovatno uticao i na njihovu radnu sposobnost na poslu i možda su postali i društveno nefukcionalni. Ovi ljudi obično znaju da niko ne bi trebao da ima takve misli.opsesivnim mislima i kompulsivnim tj. ali .Tipično je da naša prva konsultacija sa pacijentom koji pati od OKP-a počinje tako što osoba pokušava da objasni sa dosta stida: "Doktore. a ona počinje sa korakom Preimenovanja. Ukratko. ako sagledate kakav je vaš neprijatelj. Kao posledica toga. Mozak se zaglavio u pogrešnoj trasi. Njihova predstava o sebi je strašno narušena. bar u jedanom kratkom vremenskom intervalu. onda crpite snagu od njega i postajete snažniji.em ima moćno oružje: znanje da "To nisam ja . Ako želite da se molite. Ovo je u najboljem smislu reči rad na dobrom poslu! U isto vreme taj medicinski samotretman počinje sa prihvatanjem onoga što ne možete izmeniti. dok se sve više napušta naša preterana briga o našim osećanjima i stepenu komfora. Odmah da kažemo da je vitalno shvatati da sam akt Preimeno vanja neće učiniti da vaš OKP potpuno i nestane. već su to izjedajuće i neprestane opsesije. onda treba da se molite za snagu da sebi pomognete. Vi možete reći: sve je to lepo i dobro. povlačeći se od rodbine i prijatelja u pokušaju da sakriju ova strašna ponašanja. Preimenovanje jednostavno označava nazivanje neželjenih misli i prisilnih potreba njihovim pravim imenima . Neće da zaćuti. Bog pomaže onima koji sami sebi pomažu i razumno je verovati da bi Bog pomogao onome ko vodi takvu svrsishodnu borbu. To je samo mozak koji šalje pogrešne poruke. ili osećanje nadolazećeg prokletstva ili katastrofe ako se ne izvrši neki bizarni i besmisleni ritual.. znam da ovo zvuči ludo. Molitvom da nas OKP napusti nećemo učiniti da se to odmah dogodi. osoba pati od Blokiranosti mozga. Ali. već nemilosrdne prisilne potrebe.. Ne samo dosadne potrebe da se proveri nešto po četvrti ili peti put. a neprijatelj je OKP. iracionaine misli o nasilju. oni se osećaju poniženo i na ivici razuma.prisilnim potrebama. Ovo je rat.

Štaviše. Hodao bi okolo i sebi govorio "Čoveče. Pošto se sve više upoznavao sa saznanjem da je OKP biohemijska neravnoteža u mozgu. morate da se suočavate sa uvek prisutnom nesigurnošću. to više osećate da ovladavate situacijom i sve više će simptomi bledeti i nestajati. samo sebi osuguravate još više straha i bola. Ti si loša osoba". Samo pokušaj da me nateraš da još jedanput operem ruke". i mnogi ljudi će poginuti". strah od neke strašne posledice će početi da bledi i vi ćete moći da vidite prisilu OKP-a kao jednu budalastu besmislicu. On je imao jedno nezahvalno radno mesto i bio je u dugovima. hoće. OKP bi mu odgovarao "O. zato jer vi znate šta je istina. osigurani saznanjem da ćete u roku od nekoliko minuta sve više biti sigurni da avioni neće udarati u planine i da se automobili neće sudarati samo zato što vi niste oprali ruke ili ponovo proverili vrata. Refokusiranja i Revalorizovanja. naši pacijenti su došli do čudesno kreativnih načina primene Četiri Koraka Preimenovanja. Vi ne možete sebi da dopustite da to slušate. ili se borite protiv toga.Vremenom. u samo nekoliko minuta Refokusiranja na drugu aktivnost i nereagovanja na OKP. Čet. S druge strane. koji je odonda kroz terapiju ponašanja uspešno stavio pod kontrolu svoj OKP i koji se sada školuje u školi za zubare. Ponovnog Određivanja. neće vam toliko značiti ako vas dosadne misli potpuno ne napuste pošto vi nećete postupati po njihovom nalogu. U početku. Ako bi čuo da je neko bio fatalno ranjen u pucnjavi u gradu. ako smeš. Ako sedite i lupate glavu o tome da li će OKP određenog dana napasti i preuzeti vaš život. što ste više u stanju da ne pridajete važnost vašem OKP-u. dobijao bi opsesije da je on to uradio. Poslušajte vaš OKP i vaš život će biti uznemiren. Vi možete reći: "Avion se neće srušiti zato što ja nisam ponovo oprao ruke". bio je opsednut mislima o nasilju. ODGOVARANJE OKP-U OKP može da bude lukavo pametan protivnik. verovatno je da i nema neke metafizičke garancije da nema nikakave moguće veze između pranja ruku i avionske nesreće. Ali OKP bi mogao da kaže: "O.to je samo hemija". pomišljao bi da ga je on pokrenuo. da li te to uznemirava? Zašto? Verovatno zato što ćeš stvarno to i da uradiš". da. kada je Čet počeo da Preimenuje ubeđujući sebe da su njegove misli o nasilju samo OKP. Čet je bio u stanju da koristi sledeću frazu sa svojim OKP-em: "Nemoj biti polemičan . da se pogoršaju njegovi simpotmi OKP-a. Vi morate reći: "Samo napred. ta osećanja će postajati intenzivnija idosadnija. Odluka je jasno određena. i đavolski samozaštićen. "Kako mogu da budem siguran-a da to nisam ja već samo moj OKP?" Pa. što se više fokusirate na to nadajući se i moleći se da vas to ostavi na miru. stvari će se samo pogoršati i OKP će se pojačati. Ako bi ugledao požar. Tu se radi o ulaganju truda kako bi dobro pobedilo nad zlom. . isprekidan i najzad uništen. on će poricati da je to u stvari samo pogrešna poruka u mozgu. Uobičajeno je da stres pojačava anksioznosti OKP-a. ti si jedan brljivko. S druge strane. TO JE SAMO HEMIJSKI Na UCLA-i. A onda. ali mogu da vam garantujem da ako popustite i operete ruke još jednom. Ovi faktori su učiinili da njegov stres eskalira. To je trenutak da pokažete malo snage i vere.

Neophodna je potpuna svest uma. ona jeste sposobna da uzme ulogu nepristrasnog posmatrača. smatram Banjana za oca saznajne terapije ponašanja. već: "Ja imam kompulsivnu-prisilnu potrebu da proverim tu bravu". i mogao je da prihvati svoju visinu kakva je. Duboko religiozan čovek. Potpuna svest uma se razlikuje od obične površne svesnosti u tome što od vas zahteva da svesno prepoznate i napravite mentalnu zabe1ešku tog neprijatnog osećanja dok izvršavate njegovo Preimenovanje u simptom OKP-a koji je uzrokovan pogrešnom porukom iz vašeg mozga. Ovo je samo drugi način shvatanja celokupne svesnosti uma. i dok je ona potpuno svesna naših osećanja i okolnih faktora. što nije ništa drugo do "unutrašnja osoba". Čet je našao drugi način da nadigra svoj OKP. rezonovao je da sama želja neće učiniti da poraste. ali će pripremiti teren za aktivan otpor prema tim mislima i potrebama OKP-a. Čet je takođe u Bibliji potražio inspiraciju i našao odgovore u sledećem odeljku: "Gospod je otkrio svako srce i On zna svu maštu uma". Možemo izvući pouku iz pisanja filozofa Adama Smita iz XVIII veka. Gledajući film u kome je znao kada dolazi scena sa nasiljem. ali se može naučiti kako da se nosi sa tim.kroz uverenje da bi Bog bio nezadovoljan s njim zato što je sebe kažnjavao zbog svojih pogrešnih i besmislenih poruka. On je uvek želeo da bude viši za petnaestak santimetara. I dok vas to osećanje obuzima i prolazi kroz vas. vi morate sebi reći: "Ne mislim. već: Ja imam opsesije da su mi ruke prljave". Svaki put kada bi imao opsesivnu misao. autor knjige "Napredak hodočasnika'. na automatski način. ili ne osećam da su mi ruke prljave. Kad god bi njegov OKP pokušao da ga učini jadnim. Ja moram da se potrudim da prestanem da sebe mučim zbog toga. "Ja ne osećam potrebu da proverim tu bravu". Ljudi sa OKP-em koriste Nepristrasnog Posmatrača kada . Kad bi to uradio. britanski pisac iz sedamnaestog veka. Čet je bio i pragmatično i filozofski naklonjen. nije ga tako teško pogađalo. Interesantno je znati da za ovo postoji presedan star nekoliko stotina godina. Banjan je bio veoma religiozan čovek (putujući propovednik koji je bio u zatvoru zbog propovedanja bez dozvole) bio je u velikim mukama zbog svojih bogohulnih misli indukovanih OKP-em. Shvatio je da je isti slučaj i sa OKP-em. patio je od toga što mi sada znamo da je bio OKP. lem NEPRISTRASNI POSMATRAČ Kod učenja Preimenovanja. rekao bi sebi: "U redu. on bi sebe usrećio tako što bi usrećio svoju devojku. Zbog ovakve briljantne spoznaje. Ovo neće učiniti da potreba nestane. On nam omogućuje da mentalno zabeležimo: "To je samo OKP". Prilikom Preimenovanja vi dovodite u igru Nepristrasnog Posmatrača. On je razrešio taj prob krivice .kao i Čet . On je definisao Nepristrasnog Posmatrača kao sposobnost da se stane izvan sebe i samog sebe posmatra u akciji. što je u suštini ista mentalna akcija kao kod stare koncepcije potpune svesnosti uma kod Budista. U borbi sa svojim OKP-em. uradio bi nešto lepo za svoju devojku .kupio bi joj ruže ili skuvao večeru. (I Korinćani 28:9) Čet je jasno razumeo kako se ovaj odeljak odnosio na njega: Bog razume moje srce i zna za nered u mojoj pameti. koji je razvio koncept "dobro informisanog i nepristrasnog posmatrača" . koncept koji je Adam Smit koristio kao okosnicu u svojoj knjizi Teorija Moralnih Osećaja ("Theory of Moral Senti ments") . ali. Željom se ne može oterati. to je moj OKP".Anticipacija je važan deo Preimenovanja i Čet je to savršeno razumeo. evo sad dolazi moja opsesivna misao". nije dovoljno samo da slegnemo ramenima i kažemo "To nisam ja. Džon Banjan (John Bunyan). Svako od nas ima pristup ovoj osobi u nama.

Iako je znala da njeni strahovi nisu imali realnih osnova. ad nausem. Ipak. opsesije i prinudne potrebe izgledaju kao najvažnije stvari na svetu. da mentalno organizuju svoje reakcije. Zašto? Zato što fokusiranje na korisno ponašanje. odnosno da ono što osećate nije važno kao takvo. odmaknu se i kažu sebi: "Ovo samo moj mozak šalje pogrešne poruke. Deluje kao inspiracija gledati ljude sa OKP-em kako prelaze iz površnog shvatanja svog poremećaja u jedno dublje i celovito. Ako promenim ponašanje. Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i. Ali u početku je osoba obuzeta strahom i strepnjom i može isto tako imati i katastrofične pomisli kao: "Ali onda će se i moja violina zagaditi . koje im omogućava da prevaziđu svoje strahove i anksioznosti. Kažite sebi da ćete sledeći put pobediti.sve dok ostajete uporni. nastupa voljna odluka: "Neću da perem ruke. Kada se pristupi Nepristrasnom Posmatraču.zastanu. o tome da li je gledao pornografske časopise. Smatrajte to jednim malim korakom nazad. zahteva podosta rada. a osećaji koji je ovaj problem stvarao. Džeremi. U prvoj fazi njenog učenja da Preimenuje. po njegovim rečima. Kad osoba sa OKP-em izuči terapiju ponašanja i odluči da promeni svoje reakcije na uznemiravajuće i bolne misli tako što neće izvršavati neke patološke radnje (ponašanja). izvršavanje kompulsivnih radnji koje se stalno ponavljaju. Njena neprekidna ispitivanja su skoro dovela do prekida njihove veze. manje više beznačajne prateće pojave tog problema. "Kao rezultat toga mogu često da izbegnem da nasednem OKP-u. koji traži. objašnjavala je kako je koristila korak Preimenovan ja u svojoj borbi protiv opsesije daje njen mladić (sada njen suprug) vara. ali nije uvek uspevao da je u to i uveri. student filozofije. " Adam Smit je shvatao da je održavanje gledišta Nepristasnog Posmatrača u teškim uslovima težak posao. pa ćete popustiti i uraditi prisilnu radnju-kompulziju. Ovaj proces je osnova za prevazilaženje OKP-a. vežbaću violinu umesto toga". i to je ključ za prevazilaženje Blokiranog mozga. ona je.. ipak pobeđujete . a potreban napor prevelik i iznurujući. bi rekao: "I onda kada popustite. KO JE OVDE GLAVNI? Dolaziće i vremena kada će bol biti prejak. mladić ju je podsećao da su njene opsesije samo OKP. Ali to je iscrpljenje bez pozitivnog rezultata. a drugo je biti sposoban da to kažete usred napada OKP-a. sa svojom celokupnom svešću''. Ana se seća: "Prvi korak u borbi sa mojim OKP-em je bio da naučim da Preimenujem moje misli i prisilne potrebe. Sve dok god se suprotstavljate vašem neprijatelju OKP-u. Ana. po njenim rečima "postala dosta dobra u prepoznavanju šta je OKP.. jedno je ovo znati u intelektu. Drugi korak je da im do delim pravi atribut. vaše brige. to pravi značajnu razliku u tome kako vaš mozak funkcioniše. U daljavanje od njih za dovoljno dug vremenski interval. Na intelektualnom nivou znala sam da je OKP hemijski problem u mozgu. dok vas vaš mozak bombarduje destruktivnim dilemama i uznemirujućim mentalnim nepravilnostima. ona bi ga bombardovala pitanjima o prošlim vezama. Vremenom i sa vežbom. a šta prava briga ili strepnja". je takođe iscrpljujuće. ja ću u stvari menjati način na koji moj mozak radi". kada je akcija urađena sa punom svešću. da "menjaju brzine" i menjaju svoje ponašanje. Kod OKP-a veoma je iritirajuće to što kad imate opsesije i kompulzije. "najveći i veoma iscrpljujući napor". jeste dobro delo". Naravno. o tome koliko i šta jede i pije i gde se nalazio svakog minuta u toku dana. kako bi ih definisali kao OKP. što se kod mene i nadovezivalo. koji ima OKP. kada napadne. Često bi šire . Nisam više postajala mentalno rastrojena svaki put kad bi mi kroz glavu prošla neka opsesivna misao.

Takođe sam naučila da sebi kažem. naučila je da sebi kaže: "Lara.To nije realnost. Kako možeš da budeš tako jaka i uspešna u toliko aspekata svog života. nekih dana to bi bila borba. to je samo opsesija . ''Tako što bi sebe namerno i svesno stavljala u potpuno svesno stanje prilikom proveravanja. to je samo misao. kad OKP udari. baš kao i neki drugi poremećaj". i neće ispasti ništa dobro. Lara. Barbara. U terapiji ponašanja. Saznanje da ima biohemijski problem u mozgu" olakšalo mi je deo tereta" . većje imao OKP i počeo je da koristi racionalno razmišljanje da to prevaziđe. To je bolest koja me čini nesigurnom. Ana je tada nalazila da uznemirujuća misao . "smanjuje njihovu snagu i udar". i oni takođe. tražio je tu magičnu pilulu. Džek nije imao prljave ruke. preuzmite ovu notu iz njenog opisa. i koja je izbacila dosetku: "To nisam ja. i zato sad treba da se udaljim odatle. ako ne potpuno sigurna da je uređaj isključen. Ali kako ćete već videti iz raznih ispovesti kroz ovu knjigu. ili mršavija. govorilaje o celokupnoj svesnosti kao oruđu koje joj je pomoglo kod Preimenovanja. Džek. ili što god drugo". Preplašena si jer izgleda tako užasno i neverovatno. teško je izaći odatle a da ne dodirnem kvaku tih vrata".pogledala i rekla sebi: 'Znaš da ti neće učiniti ništa dobro da se sva iznerviraš zbog ove misli. Rekla bih: "Ljudi sa OKP-em će uvek imati OKP. ako sebi opet dopustim da budem uvučena u OKP zamke. nije mu izgledalo toliko važno da ih pere". i ništa se još nije dogodilo. mislio bih" Čekaj malo. a da ipak imaš ovakav problem?' Uvek sam nalazila svoju krivicu u tome jer nisam uspevala da sebe dobro psihoanaliziram.' Ovakav postupak pruža određeno smirujuće i zadovoljavajuće odvajanje". agresivnija ili bolja.opada obično u roku od petnaest do trideset minuta. Ali kada lekovi nisu ublažili njegove OKP-simptome i kada su propratne neželjene pojave od uzimanja lekova postale suviše dosadne. tada rukuješ s novcem. Ako imate problem sa kompulsijom proveravanja. "Ovo je Amerika. . Iako osećam da štednjak nije isključen. perač ruku.rekla je "Uvek sam bila toliko ljuta na sebe'.ili barem jaka anksioznost vezana za nju .vaše reakcije na njih". ali kad bi bio napolju. Za Doti. i to je sve'. na način koji vas priprema za savladavanje kompulsivnih potreba. Uglavnom je to kod mene uspevalo. Nije ostalo samo na tome da se prepozna i kaže: '''U redu. Za njega je prva stepenica u Preimenovanju bila da shvati apsurdnost pranja ruku. koja je imala strašnu opsesiju oko noževa. kad bih imala strašnu strepnju oko toga da li je štednjak isklučen. prao je ruke skoro stalno. mentalna snaga i moć koju dobijate kroz borbu sa OKPem vam nikad ne može dati nijedna magična pilula. opet ćete biti celokupna ličnost. i da ubedi sebe da ono nije logično. Lara je naučila: "Opsesije ne preuzimaju vašu volju. Ovo je poremećaj. Anksioznost se na kraju smanjuje i petnaest minuta kasnije osećam se čak više sigurna da je štednjak isključen". da nađem pravu mantru ili pravog doktora i slično". Uvek možete da kontrolišete ili barem donekle izmenite . koja je imala opsesiju oko 'Kafe'. ovo je moj OKP'. koja je imala opsesiju o vidu svog sina. uzmete tabletu i vaš život će biti divan. Kad je bio kod kuće. osim ako ne postoji neka magična pilula'" . Dženi je razvila opsesiju o nuklearnom zagađenju dok je radila u Sovjetskom Savezu. on se okrenuo svesnoj terapiji bio-ponašanja. Preimenovanje je bilo najveća pomoć u borbi sa OKP-em. proverila sam ga sa punom svešću. to je moj OKP". ideš napolje i hraniš se na raznim mestima i ne pereš ruke.'Ovo nisam ja. to znaš. Pa i da koristim kupatilo da operem ruke. nikad nisam uspela da se ubacim tamo i da vidim šta me u stvari muči. mogla sam da se udaljim sa mesta kompulzije. ono barem sa sigurnim znanjem da je proveravanje izvršeno. Prošla sam kroz sve ovo. To je odlično sredstvo za korišćenje prilikom proveravanja. Sada. Razumevanje da je OKP medicinsko stanje i da su opsesije samo pogrešne poruke bez stvarnih moći ili značenja.

rekao je: "Osećam se kao da sam bio u džungli Vijetnama". To boli. sistem za filtriranje u njegovom mozgu je na kraju počeo bolje da radi. koja je imala opsesiju da je nekog udarila vozeći kola. Za vreme tretmana sa sobom je nosio malu beležnicu. 'Još uvek osećam anksioznost zbog slobode. čak naglas viknem 'To nisam ja . koje je revnosno izvršavao u strahu da će neko iz njegove porodice umreti i "Bog će me poslati u pakao zbog toga".bio moj život. Kad počnem da se frustriram. i obično uspeva da nastavi sa drugim aktivnostima. samo nastavi pravo napred. To mu je pomoglo da bude svestan potrebe da proverava i zaustavlja svoje OKP-misli svojom sopstvenom snagom duha. Kada se oslobodio OKP simptoma. Kad sad pređem izbočinu na putu. Posle terapije ponašanja. Pa Džordž Orvel je to radio i napisao je dobru knjigu o tome 'Down and out in Paris and London'''.''' Džeremi. uz pomoć organizacije Alcoholic Anonymous. Još od detinjstva Džeremi je zaokupljen kompulsijama dodirivanja i proveravanja. "Kad je bol dobio svoje ime". Neka me otpuste. Džeremi je živeo u stalnom strahu da će biti uhvaćen prilikom nekog zamišljenog nedostojnog dela i biti otpušten sa radnog mesta noćnog čuvara. Roberta. Mentalno i emocinalno. rekla je: "Još uvek imam neželjenu misao. . "Danas".ona sebi govori" Dobro. Malo sam mislio o bilo čemu drugom. Njegov dom je postao "soba za mučenje" od rituala.npr. pirinač ili nešto drugo isto tako nepovezano. Drugi podkorak je Prihvatanje. Tada sam u stvari žalio moj OKP". Pokušavam da se ne okrećem ili da ne pratim ponovo rutu kojom sam išla. Nije me više strah da vozim. Džeremi je bio iscrpljen od opsesija i kompulsija. rekao je . i da bi to moglo nekako da pređe na njega. Nenamerno". Najgori scenario? Hraniću se u menzi."nije više bio tako jak". I ako je zaista i bilo zabranjenog alkohola u onom što je pojeo. Osposobiću se za drugi posao. Bez kontraoptuživanja. Praveći mentalne beleške. i da će na neki magičan način alkohol da se prenese u njegov sistem. Džeremi bi rekao: "Samo slučajno. ja znam šta je to". Kada je došao da traži pomoć na UCLA-i. Pre svog tretmana. i uskoro je Džeremi počeo da ispunjava vakuum sa pozitivnim i celishodnim aktivnostima. U javnom toaletu on bi bio preplašen od misli da je neki pijanica povratio u toalet. a ne ja". U svojoj sali za vežbanje Džeremi je zamišljao da je neko ko je koristio alkohol i drogu dodirivao i uzimao tegove i sprave. kaže on. To bi moglo da bude bilo koje jelo . Kao mlad čovek on je prestao sa navikom da pije. Džeremi se izveštio u oba. baš pre nego što bi ga on koristio. Niko nije savršen. mladi ambiciozni pisac scenarija. ali to je cena koju plaćate da bi ste bili slobodan čovek". To je deo mozga koji ne filtrira opsesivne misli kako treba. Džeremi je imao reakciju koja nije retka kod ovakvih stanja: "Godinama je OKP upravljao mojim životom . Znam da ću znati šta treba da uradim kad naiđe opsesivna misao. Ranije sam pomenuo podkorak koraka Primenovananja Anticipaciju.to je moj OKP'. Kao tinejdžer je spas tražio u alkoholu i drogi. Logika ovde nije nalazila svoje mesto. na kojoj je ispisao NUKLEUS KAUDATUS. Ali ovo žaljenje je bilo kratkog veka. Ovo je bio njegov stalni podsetnik da je imao problem sa nervnim putevima u mozgu. ali je počeo da ima opsesije o tome da li je bilo alkohola u onome što je jeo. je uglavnom oslobođen OKP-a posle osam meseci terapije ponašanja. kažem sebi da to jeste samo izbočina na putu. mogao je da kaže: "Važna stvar. Teram sebe da nastavim da idem napred. A onda sebi kažem: 'U redu Roberta. Misao da sam nekog udarila je samo pogrešna poruka: "To je OKP. ali je sad ona pod kontrolom. da je imao OKP. Bez krivice.

ako imate malo energije i ozbiljne samoubilačke :nisli. Neki ljudi su previše depresivni da bi radili. Ako ste zaposleni. Ako vam je vreme spavanja dosta poremećeno i budite se često noću i ako ne jedete kako treba i gubite na težini. Naveći neprijatelj je dosada. U prvom koraku Preimenovanja povećavate vašu svest i znanje o zbivanjima u vama. to stalno uznemirava?" To je zbog problema nervnih veza u mozgu. Najveći deo onih kod kojih ova kombinacija u lečenju ne uspe su oni koji se demorališu i odustanu. a aktivnost vaš prijatelj. častite vaš OKP. ponašanje kojim ugađate kompulsiji-prisili donosi samo momentaino olakšanje koje je ubrzo potom praćeno pojačanjem prisilne potrebe ili misli. jeste veliki motivator. sledeći put ću se boriti protiv nje". ali izgleda da se nikako ne navikavaju na ovakve strahove i prinudne potrebe. dođavola. već da se ne podleže tom osećaju. To je jače od mene". nikad ne zaboravite. lekovi su se u 80 odsto slučajeva pokazali uspešnim. Ako odustanete.bez obzira koliko puta ih ta misao uznemirila u toku dana. Veoma je važno kad izvršite prisilnu radnju da nikad sebi ne kažete: "Ne mogu to da izbegnem. sve dok god podsećate sebe: "Ovo je kompulsija.da štednjak nije isključen ili bilo šta drugo . Imati nešto drugo što zaista treba da uradite. da se posle izvesnog vremena pre naviknu na električne šokove. To takođe dosta pomaže i u sledećoj fazi Refokusiranja. Razumevanje emocionalnog faktora neće magično učiniti da OKP simptomi nestanu. Oni bi mogli. A ako se povučete. recimo. i pravi se začarani krug. Posle rada sa oko hiljadu ljudi sa OKP-em. U redu je da se osećate savladani prisilom i čak da izvršite prisilnu radnju ako morate. ČVRSTO ODRŽAVANJE Posle faze Preimenovanja pacijenti se obično pitaju: "Zašto me. Kad jedanput naučite. ne razviju svoju duševnu i emocionalnu snagu potrebnu da bi menjali te brzine u svom mozgu kako bi prelazili na pozitvne aktivnosti. jer ste drugima potrebni. U kombinaciji sa terapijom ponašanja. Padnete. Ali. Činjenica da ste korisni daće vam više samopouzdanja i motivisaće vas da se promenite. ali da biste bili dobri u tome. zahteva praksu. Kao što ste već naučili. Vrlo je verovatno da ljudi koji nemaju šta da rade. Tu sad dolaze i lekovi. onda patite od teške depresije.PRAVAC: AKCIJA Učenje da se savlada OKP je slično učenju vožnje bicikla. nikad nećete naučiti. a kampulsiju kompulsijom. Vi onda nazovete opsesiju opsesijom. Pasivnost je vaš neprijatelj. onda možete dobrovoljno da radite. tako da ćete biti mnogo više motivisani da se odmaknete od toga. Ako je ovo slučaj. nešto mnogo važnije nego što je taj besmisleni ritual. Borba nije za odstranjivanje tog osećaja. Ako vam nije do zaposlenja. ali opet morate ustati i nastaviti. Depresija često. nalazim da je jedna od najinteresantnijih stvari o tim ljudima ta da se stalno šokiraju sa unutrašnjim osećajem da nešto ozbiljno nije u redu . morate da posetite lekara. Osigurajte da imate nešto korisno da radite. Eto zašto je potpuna svesnost i mentalno beleženje tako važno. Besposlica je zaista posao đavola. ali će svesna terapija ponašanja pomoći da ovladate vašim . mada ne i uvek. Mnogim pacijentima pomaže da prvo imaju pomoćne točkove za bicikI. lako ćete izgubiti svoje radno mesto ako se vraćate kući da proverite još jednom tu bravu. ide zajedno sa OKP-em. važno je da nešto radite.

U periodu od petnaest godina njegovi simptomi su uključivali: tuširanje pet-šest puta dnevno. Hujz nije bio ubeđen. Braun i Pat Breske nam nude više informacija o tome kako je Hjuzova opsesija oko bakterija i zagađenja učinila da se on ponaša iracionalno. Nijedan od ovih strahova se nije pokazao kao osnovan. Štaviše on joj odgovori: "Kao žena koja se tušira osamnaest puta dnevno. a sadašnjeg samoukog trgovca umetničkim predmetima. " Oni misle da će se tako pobrinuti za svoj OKP. u početku je nekoliko pacijenata izrazilo svoj strah da bi kroz sugestiju mogli da razviju i nove simptome koji bi se nadovezali na već postojeće. Što više to radite. Prvo. nekadašnjeg vodoinstalatera. jer su u nekim drugim dobronamernim grupama sa podrškom ugroženima učesnici počeli da se upuštaju u bolesno utrkivanje u tome ko pati najviše.da bi osetili "To je sad dovoljno". Jedno veče. Ova poslednja opsesija ga je dovela do toga da nije mogao da nosi određene vrste odeće.ili da neko drugi za vas nju uradi . koji je dobio dijagnozu OKP a još u svom rodnom Meksiku. Ljudi ne mogu tako da prenose bakterije". Sećate se Hauarda Hjuza? To je tačno ono što je on uradio . To je mesto gde se ljudi sa OKP-em osećaju slobodni da iznesu i svoje najbizarnije misli i ponašanja i razmene samoterapijske tehnike koje mogu sami da razvijaju. Lakija Lućana i Bagzija Sigela na večeru. OKP je hronična bolest. Popuštanje pred OKP-em je popuštanje pred OKP-em. "Ne mogu da dodirnem bebe" . još jedanput i opet iznova . Jednom prilikom je Hauard delio kuću u Los Anđelesu sa Ketrin Hepbern i Kerijem Grantom. Piter H. nalazio se na samom dnu gomile svog OKP-a kada je došao na lečenje na UCLA-u. samo kad bih imao-(la) nekog da pere moju odeću kad god osećam da treba da bude oprana. OKP je nezasit.kaže. S mojim psom se igram.opreme u vašem mozgu.naći još nekoga ko razume agoniju. mislim da niste u poziciji da se raspravljate sa mnom " . previše su delikatne. Jedna od mnogih uspešnih priča iz OKP. opsesija da je na vrhovima prstiju imao oštrice noža. Domingo. Moguće da je Ketrin takođe imala OKP. zbog straha da bi mogao da je iseče u parčad svojim zamišljenim noktima-noževima. niti da kupite vaš izlaz iz nje.. i što je najbizarnije. nekoga ko čuje unutrašnji glas koji pita: "Zašto ja radim sve ove čudne stvari ?" Ljudi sa OKPem znaju da rade stvari koje su malo čudne. Ova grupa se još uvek nedeljno sastaje na UCLA-i. Nije važno da li sami perete odeću ili unajmite nekoga da je opere za vas. imao je u ormančiću jedan porculanski komplet sudova za ovu priliku. to pruža izvesno olakšanje . ali ne smem . Sad znamo da su njegove akcije samo učinile da se simptomi pogoršaju.strahovima. uključujući i omiljenu vindjaknu za motorcikl. dobićete oruđa koja su vam potrebna... Oni tu zaista greše. Zato može da deluje olakšavajuće upoznati i druge koji rade slično. postojala je zabrinutost da bi se ovakve sesije mogle pokazati kontraproduktivnim. ugledavši kako domaćin razbija tanjire. U početku. Postaćete snažniji od vašeg OKP-a. rituali oko proveravanja i obroka. za deset godina koliko dugo se ova grupa sastaje. Ovo posuđe je moglo da se koristi samo jedanput. ali možete da se borite protiv nje. Znamo da nije neobično da se ljudi sa OKP-em međusobno privlače. Ne možete da pobegnete od nje. Mi smo na UCLA-i počeli da održavamo prvu OKP grupu za terapiju ponašanja.i pogledajte kako je završio. Ako se hrabro i čvrsto držite u prvih nekoliko nedelja samousmeravajuće terapije. Pošto je imao opsesiju da gangsteri imaju bakterije. ("Četiri Koraka" dopuštaju dosta lične kreativnosti). Ovladavanje veštinama ove terapije je kao uvežbavanje oruđa. Ne možete da uradite prisilu dovoljno puta . zatim strah od tuširanja. U jednom periodu.grupe je i Domingova. Hjuz je jednom nedeljno pozivao ljude iz pod zemlja. To pogoršava stvari 1 U knjizi "Hauard Hjuz: Neispričana priča". Ketrin se suprostavi Hjuzu: "To je glupo. To vas čini jakim. to biva sve gore. Takođe. Pacijenti mi često kažu: "O.

ove bogohulne misli su počele da se gomilaju jedna na drugu. Spreman sam. Sad znam gde će da me spopadnu. a druga bi zauzimala njeno mesto. i prođem kroz to. duboko udahnem. Ovaj jednostavan i delotvoran metod je razvijen od strane Dr Pola . jer znam da je lažan. Iskreno ožalošćen i osramoćen briznuo je u plač. Prošlo je dve godine dok nije dobio pravilnu dijagnozu OKP-a. on je u stanju da sebe savlada. Ne slušam svoj OKP.kaže sebi "To je realnost koje treba da se držiš. Stalno mislim da imam oštrice na sebi. I sama pojava crkve muje krivila lice. Domingo sebe stavlja pred izbor: "'Da li ću da slušam ovaj OKP. to će sve preuzeti . moje ruke počinju da se tresu. Zatvorim oči. Kristoferova bolest je dostigla svoj kritični trenutak za vreme njegovog hodočašća ka jednom Evropskom svetom mestu. i ja moram da se odmaknem unazad. On zna da i ako se njegov OKP nikad i ne izleči. Moram da je pitam: "Da li si dobro? Jesam li te povredio?" Kroz terapiju je naučio osnovnu istinu: "Morate da budete jači od OKP-a.Svete Deve Marije. poješće vas živog. crkve '' pogane kuće". u dane kad je obuzet kompulsijama pranja i proveravanja on je sposoban da sebi kaže: "Ovo nije stvarno. Treba odmah da zaustaviš tu misao. moji mišići se zategnu. nisam mogao ni da izbrojim kompulsije. Vrativši se kući. gde je dobio dijagnozu psihotične paranoje i bio ispitivan na posednutost demonima. On sebe podseća da je divna žena odlučila da bude njegova supruga i da ona vidi nešto specijalno u njemu". Iako je pošao da bi sebe duhovno obogatio. Uglavnom. šta onda?" Domingo zna da ako popusti pred kompulsijom ili opsesijom. ili ću da odem da operem svoj veš? To će jako da me boli. Pre su dolazile i s leva i s desna. Počeo je da ima misli da je .sveta vodica "pogana voda". vraćajući sebe pravo u realnost. redovan u OKP grupije Kristofer. Kristofer je jedan od pacijenata kome je veoma koristilo ponavljanje sa magnetofona. da crpe njegovu energiju i troši njegovo vreme. Postaviće vas u krevet. da je Biblija "pogana knjiga". Pogledaj sve što si postigao". Sad znam sa koliko njih se borim. Moraš. U njegovom napadnutom mozgu sveštenici su postali šarlatani. dobro poznatom po mnogim izveštajima o pojavama Bogordice . Zato što je sposoban da jasno vidi razliku između normalnog ponašanja i onog sa OKP-em. naročito njene grudi. našao se užasnut dok je stajao u maloj crkvi kad je pomislio: "Sveta Deva Marija je kučka". U očajanju se Kristofer prijavio psihijatrijskoj bolnici. sad može da vlada nad tim. iz razloga koji je već naveo: "Mislim da ću je poseći. kao oruđe u fazi Preimenovanja. "Ranije. Jedna bi otišla. Imaš druge stvari da uradiš". i vi ćete trunuti kao biljka". KAŽITE TO SVOM MAGNETOFONU Drugi. Moraš da prestaneš. Za vreme mise zamišljao bi Svete Statue obnažene. posvećeni mladi katolik. ali moram da nastavim'. Moje oči vide da nema oštrica.da mu dodirnem njušku i oči. Ponekad kad bi Domingo i njegova žena vodili ljubav uzdržavao bi se da je dodirne. Ako to ne uradiš. koji se već pet godina borio sa mislima indukovanim OKP-em bogohulnim mislima. jer se plašim da bih mogao da ga isečem" . Bio sam savladan. Ako niste. ali moj um neće da veruje.a onda. guram koliko mogu jače". to će početi da se vrti u krug u njegovom mozgu. i fizički i mentalno. Brzo ga otpuštam. On ovo zove "moždana petlja".

kaže:"Kad god se oporavim od simptoma OKP-a. Na primer: Ako imate opsesije oko religije. Prema skali od jedan do deset. Ovo nije'. već zbog toga što je postala suviše dosadna. To može da bude kratko i prosto. neka vas Bog ubije i baci u vatru na kraju. i na kraju one će se smanjiti".. naravno. napravite to tako da izgledate kao da ste pali u blato. OKP je bio toliko jak. Na početku rad na njegovoj anksioznosti sa trakama nije bio ni izdaleka lak.. koristite slušalice. ako je važna privatnost.Salkovskisa i Dr Isaka Marksa u Engleskoj. skloni ste da zaboravite i vaš progres". Ako ste opsesivni oko činjenja nekog kriminalnog dela. Znojio bih se. Ovo se više ne događa". Svako može da ga vežba kod kuće. Pre terapije ponašanja Kristofer je bukvalno imao na tuce opsesija. Eto zašto je delotvorno" . udarajući u jastuk ili kauč. preporučujem svojim pacijentima da održavaju zapisnik svog progresa. Ako se bojite prljavštine. verovatno nekoliko dana u toku jedne nedelje. "Na kraju". bio sam u iskušenju da ustanem da radim druge stvari. magnetofon i slušalice. To jeste cilj. Još jedna pouka od Kristofera: "Više volim da koristim one 'velike bum-kutije'. pa ne treba daje mi vraćamo. Ključno je da imate pregled vašeg progresa. ovog puta više zastrašujućim jezikom. Naravno. ponavljajući misao iznova. Ovo je savršeno odgovarajući i tačan . Pošto prođe nekoliko dana a vaša anksioznost je na nuli. gluplje i više groteskno. Kad sam koristio jednu od onih manjih koje mogu da se nose. Samo će ih se vaš um lakše oslobađati. pa onda uradite još jednu traku. on veruje da je put do oporavka sličan pešačenju unazad u pustinji dok svoje otiske u pesku brišemo rukom. Kristofer upozorava: "Ne očekujte da posle ovih sesija nećete više imati opsesivne misli. On više voli da ga nazove "moj racionalni um" kao: "Moj racionalni um kaže:' To nije istina.petlje od trideset sekundi. da imate zapis o vašim naporima u terapiji ponašanja. Takođe pomaže da napravite tabelu u koju ćete upisivati nivoe vaše anksioznosti na oko svakih deset do petnaest minuta. Traka će se sama vraćati na početak. To nije efikasno za terapiju ponašanja. Osoba bi slušala traku dva puta dnevno. Kristofer predlaže da se složene opsesije napišu u obliku kratke priče pre nego što se snime. "Imao bih te divlje napade u kojima bih uzeo jastuk i zabio lice u nj veoma jako i vikao iz sveg glasa. vreme je da ponovo snimite traku. odan održavanju zapisnika. puštanje trake bi na početku trebalo da stvara anksioznost od pet do šest. posle 45 minuta sesije. Ideja ponavljajućih traka je da se stvori anksioznost koje će rasti. postoji prirodna tendencija da se taj simptom odloži negde u pozadinu i da bude zaboravljen. ali kako zaboravljate svaki simptom. uključujući i misli nasilja o letećim noževima. ne zato što vas plaši. da ste dobili tešku zarazu i umrli. praveći scenario gde se posledice od kojih se toliko strepi i događaju. obećava Kristofer "Doćićete do tačke da nećete moći ni da je slušate više. Izgleda kao da ste uvek na početku. Važno je da učinite da opsesija izgleda što smešnije. a onda opadati. toliko bola. Kristofer takođe koristi Nepristrasnog Posmatrača prilikom Preimenovanja. šezdeset sekundi ili od tri minuta. Ovo je realnost. a ruke su mi bile pod žmarcima. Sve što vam treba su trake sa telefonske sekretarice . "DRAGI DNEVNIČE" Kao deo svesne terapije ponašanja. radeći prema najzastrašujućim aspektima opsesije. a onda sluša oko 45 minuta. bakterija. Ne mora da bude lepo ili komplikovano. Kristofer. Bilo je grozno". Pratiću savete mog racionalnog uma". 'Velika bum-kutija' kao da vas primorava da sedite i slušate". "Bilo je trenutaka kad bi strah sevao kroz moje telo tako jako da bih se osećao kao žena na porođaju . iscenirajte da vas uhapsi policija i da provedete ostatak života u zatvoru. Bez ovakvog zapisivanja. Ideja je da se opsesija snimi.

ili nešto isto tako suludo. novi simptom je uvek lakše kontolisati nego onaj koji se duže vremena održavao. zbog straha svog OKP-uma da bi ako to uradi. A onda je poricao da se ponavljao. Nije tražio ove preglede samo jedanput. to će vas samo tući do predaje. Ipak. sebi predstavite alternative. nego da još sedim ovde i jedan minut više". Hjuz je insistirao na tome da se spusti na ustalasanu vodu 5116 puta. Hujz nije poslao ni buket cveća na pogreb. Besmisleno ponavljanje je još jedan uobičajen simptom koji je uočen kod Hjuza. da smiri svoju OKP-anksioznost. Tu je važna akcija mentalnog beleženja. iako se avion pokazao kao ispravan i adekvatan za korišćenje na moru. Činjenica da je poricao da se ponavljao ukazuje na to da se osetio ponižen jer je morao da uradi prisinu radnju. pitao je za ove preglede trideset i tri puta ponavljajući isto pitanje. biva zamenjen drugim. Hjuz je takođe bio kompulsivan prilikom sedenja na šolji toaleta. Podsetite se Haurda Hjuza. u ovom slučaju 33 puta.alternativni termin. ovo se pripisivalo njegovoj želji da drži sve pod svojom kontrolom. lečio sam mnoge ljude od ovoga. sedeći jedanput čak 42 časa ne uspevši da se uveri da je završio posao koji je tu imao. Kad je testirao amfibijski avion. Hjuz je zaista imao osećaj da bi nešto loše moglo da se dogodi. ali nije naglasio dobro poslednji slog trećeg puta. neko tako briljantan kao on?" Briljantnost nema nikavkve veze s tim. bakterije hepatitisa na neki način našle put nazad do njega. HJUZ: VIŠE OD BIZARNOSTI Bolest OKP-a se manifestuje na načine koji daju nova značenja reči bizarno . Radije nego da odgovarate vašim prisilnim potrebama na mehanički nemisleći način. Katastrofična misao je mogla da bude da će se avion srušiti. Morate držati svu vašu inteligenciju sa vama. ali ja verujem da je . dobro je imati neka alternativna ponašanja u rukavu. On je kao cross-country pilot jedanput zvao asistenta da mu preda preglede vremenske prognoze Kanzas Sitija. Druge stvari u njegovom životu su tada izmicale njegovoj kontroli. Pacijenti se često žale da kad jedan simptom nestane. Kao što ćete kasnije saznati. Kad je umro jedan od njegovih najbliskijih prijatelja zbog komplikacija pri bolovanju od hepatitisa.i biće mnogo manje bolno. Zamislite Nepristrasnog Posmatrača kao vozilo za distanciranje vaše volje od vašeg OKP-a. On je otišao toliko daleko da je razvio teoriju koju je nazvao "povratna struja bakterija". Kao što Domingo reče: "Ovaj OKP je prokleto pametan. Kada me je Piter Braun intervjuisao za svoju knjigu o Hjuzu. On je nastavljao to da radi i niko ga nije mogao zaustaviti. da biste bili spremni kad nastupi jak bol. Naravno nikome od njih se nije desilo da uneredi svoju odeću. Drugim rečima. Anticipirajte . napravite sigurnosnu zonu između vašeg unutrašnjeg duha i neželjene kompulsivne potrebe. da bi ste ga pobedili" . To može da bude deo objašnjenja za njegovo ponašanje. a jedna od njih bila je i sreća. moguće je da bi morao da pita i 333 puta. upitao me: "Kako to da nije mogao da prestane. da nije ponovio to pitanje. Kada se opis ovog događaja pojavio u ranije pisanim biografijama. mnogo ranije. Kada su spremni za poboljšanje oni kažu: "Pre ću da uneredim pantalone. Ovo nije redak simptom OKP-a. Da nije onda uspeo ovo da uradi kako treba. tako da se osetio primoran da upita 33 puta. pre nego što bi uzleteo. Iako je dobio informacije koje su mu bile potrebne za njegov let još prvog puta. Možda je planirao da ovo pita samo tri puta.budite spremni da pružite otpor ovome u ranoj fazi . a ne kako nazivate proces mentalnog posmatranja. Ovakvi simptomi su uobičajeni kod teških slučajeva OKP-a. Bez tretmana OKP-a.

njegov OKP bi se tada jako pogoršao. ne napadajući ga dovoljno agresivno. Onda bi zamišljao: "Čovek će da vozi autoputem i taj deo će da se otkine i usmrti šest ljudi". Drugi put je išao poslovno avionom u Sent Luis. kako je sam priznao. tako da je mogao uvek da proveri svakog dana da li su sva ta kola u redu i da li su im delovi na broju. zato što kad bi simptomi nestali u oko 80 procenata. a onda je razvio kompulsiju oko toga. ili hromiranu traku na bočnoj strani vozila. ali je takođe spomenuo . u toku lečenja. a stres pojačati. rasklimao metalne oznake na haubi. Lekcija je: Ako dopustite da se vaše emocije vežu za ponašanje OKP-a. on je bukvalno više voleo da izvršava prisilne radnje.da kada bi radio na nekom naročito nezgodnom problemu na poslu. Ali je stalno bio obuzet brigom o kolima s kojima je možda došao u kontakt i koje nije mogao da nađe. opreznost bi mu tada opadala. Džoš je znao da nijedna od ovih akcija nije imala smisla. Onje tako na neki način ostavljao svoj OKP "da sedi u uglu i čeka". U vreme veoma stresnih perioda. i opuštao bi se.što pokazuje njegovo dobro poznavanje OKP -a . nalazio bi da su njegove kompulsije. Prvo je bilo samo zanimljivo prilikom testiranja aviona. onoliko koliko mu je bilo dovoljno da ima snošljiv stepen (ne)udobnosti svog života. Ono što je u stvari trebao sebi da kaže je da će time što će izvršiti prisilnu radnju. da se suprostavi svom OKP-u. imale moć da ga skrenu sa pravog puta. u nameri da nađe kola na kojima je. nije mogao da se oslobodi ove ideje. Istina u ovom slučaju je da: Kukavica umire hiljadu puta pre svoje smrti. i da će se njegova sposobnost da funkcioniše smanjiti. Džoš je počeo više da shvata da njegov mozak u stvari traži da uradi nešto vragolasto kad god bi bio u neutralnom stanju. Na sličan način je Džoš bio sklon da se vraća na staro. da odradi posao prevazilazeći ga. kako je zamislio. U Džošovom najgorem scenariju. on se borio sa istim simptomima već više godina. Koristio je metod Četiri Koraka. Bez terapije ponašanja koja vas uči kako da se oduprete tim prinudnim potrebama. a onda se odmah ponovo vratio avionom u Sent Luis. Verovatno je na isti način Hauard Hjuz koristio kompulsiju kao vrstu oduška. a da nikad nije potpuno uklonio ovog 'đavola'. samo osigurati da to prati sledeća prisila. osoba bi onda popila kafu i zagušila bi se spajalicom. . Jedan je bio i strah od toga da bi prolazeći pored nečijeg radnog stola mogao da se očeše o njega i tako prouzrokuje da spajalica sa stola upadne u šoljicu od kafe te nesrećne osobe. sada! Teorija o povratnoj struji bakterija Haurarda Hjuza. Džoš je onda razvio i opsesiju da je očešao parkiran automobil dok je vozio i da je učinivši to olabavio ukras na haubi. On je trebao da bude hrabar. SLUČAJ LETEĆIH SPAJALICA Džoš je imao čitavu gomilu bizarnih OKP-simptoma. Jedanput je uzalud vozio dva sata da bi pronašao kola kojima je naneo zamišljenu štetu.kompulsija. Iako je Džoš znao da je verovatnoća da spajalica upadne u nečiju šoljicu kafe bila jedan prema milion.OKP. Kada je prolazio kroz stresne periode. Džoš je išao toliko daleko da je pamtio sve brojeve na tablicama automobila koji su redovno parkirani u ulici gde je živeo. a hrabar čovek se bori protiv OKP-a. ove potrebe mogu da eskaliraju u nezaustavljivo kruženje. Što je više upoznavao samog sebe. nego da misli o onome o čemu bi trebalo da misli u radno vreme. koliko god bile neprijatne.Vratio se avionom kući u Los Anđe1es. je slična opsesiji koju je imala Dženi. Kao posledica. ovo ponašanje može lako da se otrgne vašoj kontroli .odgovor manje posledica dubljih emocionainih faktora i da se Hjuz ne bi ponašao na takav način da nije imao OKP.

Ipak. Kasnije. ili da radi blizu nuklearnog reaktora.. DRUGI ČISTI Što se tiče forme i sadržaja OKP-a. veoma je moguće da životno iskustvo te osobe ima svoju ulogu. Onda sam ih izvadila i stavila sve na moj radni sto. Tada je na televiziji videla film o bombardovanju Hirošime. razvila je opsesiju da je radijacija mogla da se raširi i prikači na razne predmete. zatupljeno. Bilo ju je strah da telefonira kući. Dok je radila u Moskvi za američku agenciju. Nedavno. Počela je da drži odvojeno odeću koja je još uvek bila u redu da se nosi kad je bila sa prijateljima. Ovo je bila odeća koju nikad nije nosila kad je bila u društvu s nekim ko je došao iz Černobilja. JEDAN SKUPLJA. Još uvek se jasno seća toga: "Nisam mogla da spavam. Sad kaže da bi mogla bez razmišljanja da vozi pored nuklearnog postrojenja. naročito u sadržaju njegovih -njenih iracionalnih strahova. strah me drži. Određene knjige i papiri morali su da budu bačeni. Skloni svoje odvratne prste sa mog uma . na primer.. Dženine prve opsesivne misli . "Bacala sam potpuno dobre stvari. Sad nema strah od slanja pisama zbog lude ideje da bi ova mogla biti zagađena. počela bih da se brinem da sa njih ne pređe radijacija na moje stvari. Koristeći samousmeravjuću terapiju ponašanja u kombinaciji sa Prozac-om. Dženino rezonovanje je bilo totalno nelogično. lica koja su buljila u mene".osećala se primorana da kaže ljudima neumesne stvari datira još iz njenog ranog detinjstva. Nisam želela da ih ljudi uzimaju iz korpe za otpatke. pa je kao kod mnogih drugih OKP-misli... Dženi. u paklu bolje reći. naišla je na staru kutiju punu kartonskih pokrivača za laboratorijske slajdove: Imala sam ideju da su tu bile zaraze. Ova dirljiva beleška u njenom dnevniku je napravljena kad je imala osamnaest godina : "Ti si užasna . Ti si zatupljivač. samo bol. kako bi joj se malo olakšalo.žena u svojim ranim tridesetim. tu i bilo nešto malo logike. To je bilo samo nekoliko godina posle nuklearne katastrofe u Černobilju. kada je imala 12 godina. Ona se uvek bojala da će tako ozračiti i druge. Bilo kakva logika koju sam pokušavala da unesem iz fizike radijacije nije tu vredela. nisam imala nikakvu kontrolu. Dženi sad može da kontroliše svoj OKP. Želim da budem slobodna". Tako da je sve ostalo što je tako dobro. Patogeni umiru u roku od nekoliko sekundi. u njenoj mladosti. Koja je moja krivica? Verovatno to što sam dopustila da mi ovo uradiš? Ne. ti užasno . Sebe primorava da nosi svu odeću koju ima u ormanu. i lica sa ispečenom kožom koja je s njih visila. Bila je sposobna da odstrani apsurdnu misao. užasno . Mrzim to. "Kad bi neko došao iz Kijeva ili Černobilja. To je bila neka vrsta osnovnog straha od zagađenja". Mrzim to. prokleto da si na nebesima. Ovo nisam ja. dodirivala ih i rekla: 'Ovo je suludo.. Mnogi moji pacijenti veruju u to. dok je čistila svoju kancelariju u medicinskom kompleksu.. OKP je postao pravo čudovište koje ju je čvrsto držalo. koja je duže vreme profesionalac u području ekologije. Mrzim to. Ovo je otišlo predaleko. Uzeo si mi svu moć.. pa sam ih cepala tako da bi postale neupo trebljive" . . Nema nikakve poruke. jer se bojala toga da će se ''radijacija'' nekako preneti telefonskim žicama. Zamišljala sam ruke sa opekotinama koje se pružaju iza mog jastuka. nema inspiracije. ovo je moj OKP'" .. jer sam mislila da su zagađene... . strašan . se pita da nije na sublimalan način bila pogođena.

Mi smo na UCLA-i obezbedili naučne dokaze da je OKP u sprezi sa hemijskom neravnotežom u mozgu. Ali OKP se javlja u velikom broju raznih pojavnih oblika. sad je išla na rasprodaje knjiga. Posle nekog vremena sve sobe su bile toliko ispunjene raznim kršem da se vrata nisu mogla otvoriti.) KAREN Mnogo je tipičniji slučaj Karen. takođe može biti povezano sa OKP-em.trihotilomanija ili kompulsivno povlačenje kose. tehničar za snimanje X-zracima. Samo je jedan uzan putić bio prohodan i vodio je kroz dnevnu sobu. Ubrzo je Karen donosila kući beskorisne krpe. sredovečna domaćica. a Karen i Rob ih nisu popravljali jer su se bojali da bi ih majstori koje bi eventualno pozvali prijavili departmanu za zdravlje. Sa šesnaest mačaka i četiri psa. Pranje je postalo kompulsija i veliki trošač vremena. Njen problem je započeo kao bezazlen hobi iz ranijih godina njenog braka kad je sa svojim suprugom Robom obilazila otvorene rasprodaje da bi jeftino kupila stvari za njihov dom. Uređaji bi se kvarili. Pomoć im je došla slučajno. Ali ova bolest je toliko bolna da sam davno naučio da ne uzimam olako nijedan simptom. Karen se osećala toliko poniženo. domaćice i bivšeg zubarskog asistenta u svojim ranim pedesetim. koje je verovatno blisko OKP-u. onda i cipele kao i mesta kuda je koračala. od koga nije bilo ni traga''. razvila je neobičan strah od olova. Bila je u stanju zvanom poremećaj dismorfije tela. da kritični delovi mozga kod ljudi sa OKP-em koriste previše energije jer su linije veza u mozgu poremećene. Onda je Rob . kad je jedan od Kareninh kolega neočekivano došao. Dozvolite da vam predstavim još nekoliko istorija slučajeva sa UCLA-e: OLlVIA Olivia. ''Naš dom više nije bilo mirno utočište. Umesto na njih. Pošto je radila sa olovom. tako da niko nije mogao da viri u stan. razvila je opsesiju ubrzo posle zemljotresa u Los Anđelesu da je voda u njenoj mašini za pranje zagađena. tako da bi oni mogli da je izbegnu. Postao je zatvor. Nije bilo nikakvog grejanja u kući jer nisu palili vatru u peći zbog straha da ne izazovu požar. Karen se seća: ''Bilo nas je isuviše sramota da bilo koga pozovemo u goste''. Od onih šokantnih do komičnih. (Sličan poremećaj . Kuća je postala stovarište koječega. Prvo je izmislila du su joj ruke zagađene. U celoj kući bilo je samo dve stolice koje su mogle da se koriste. Počela je da pravi "čiste zone" u svojoj kući. čak je toliko stvari bilo nagomilano na štednjak da je samo jedna ringla mogla da se koristi. Ovo je tačno za sve koji pate od OKP-a. Ona je čak zamišljala kako se voda iz toaletne šolje nekako uliva u mašinu. postala je opsednuta kopkonjem po svom licu kako bi uklonila zamišljene mane. privlačna studentkinja koledža. smrad bi postajao nepodnošljiv. Rob je živeo u ovom lomu toliko dugo da više situaciju i nije smatrao toliko bizarnom. Mi smo tonuli kao jedrenjak koji je zavisio od vetra. LIN Lin. LISA Liza. između kesa sa raznim stvarima i prepunjenih kutija. da je prekinula obilaske buvljih pijoca. Upozoravala je svoje prijatelje da radi sa olovom. Karen je sakupljač. Na kraju je morala da pomrači sva svetla u svom stanu i da prekrije sva ogledala. U mojoj terapijskoj grupi pacijenti ponekad ne mogu a da se ne nasmeju sami sebi. to je postalo strašan problem. koji su ponekad sebe olakšavali iza tih gomila koječega. Zatvorili su kapke na prozorima i pustili da biljke rastu preko njih.

Bolesti započete u detinjstvu se takođe vezuju za OKP. ako ste recimo hirurg ili knjigovođa. ''Samo sam mogla sebe da zamislim kako istrčavam u dvorište. kao da su naši životi zavisili od toga. Naravno da genetika tu ima svoju ulogu. programu iz dvanest faza pri Programu za alkoholičare. jedna toliko manje uznemirujuća funkcija mozga. Postajem zdravija. Na UCLA-i. On ima jako uverenje da njegov OKP ima korene u porodici u kojoj je odrastao. i klasičnog OKP-a je manje jasna. Ako napravim dobar izbor". Ona se pita da nije ovakvo iskustvo uzrokovalo takav sadržaj njenog OKP-a. i jesu". Ovakve karakteristike mogu imati svoje velike prednosti. varijante reumatične groznice koje uključuje i autoimuni napad na mozak. tj. Činjenica da postoji jaka veza između Tureovog sindroma (Tourette) bolesti motornog tika i OKP-a je takođe interesantna. Tako da nije iznenađujuće daje prethodnica biohemijske neravnoteže kod OKP-a. Najzad. nefleksibilni. Ona ih drži zapisane i zakačene na ogledalu u kupatilu koji je opominju kad god primeti primamljivu rasprodaju ili privlačan predmet koji izviruje iz korpe za otpatke. Mnogo puta su mi pacijenti govorili o svojim sestrama. i otpuštanje želje da zadržava još jednu nepotrebnu stvar". KRIVITl ZA TO SVOJE GENE? Izlažući svoju priču. Grupa Dr Suzan Svedo (Susann Swedo) sa Nacionalnog Instituta Zdravlja je ustanovila vezu između OKP-a i Sydenham chorea-e. "Njen rad je pretpostavio Sydenham chorea-u. posle deset godina gomilanja pridružila se Opsesivno-Kompulsivnom Anonimnom Programu (Obsessive-Compulsive Anonymous). i bilo bi im veoma neugodno ako stvari nisu bile urađene na određen način. Tu je susrela nekog ko ju je ubedio da započne dug proces čišćenja. dok drugi gomila predmete. koji bi trajao više godina. Mogu da imam prijatelje. Formalna izučavanja takođe dolaze do sličnih rezultata. "Ne samo da bacam stvari u korpe za smeće. Karen nije imala nameru da to uradi.i sve to naočigled mojih suseda''. Najzad. "Moja velika greška" kaže Karen. Mogu da imam život!" Jedna od tehnika je da se razbesni na sve to što skuplja. već ih bacam osvetnički. ali su neki od mojih pacijenata uvereni da ona postoji. kaže. ali postaju patološke ako su pojačane. Nisam želela da iko vidi moju sramotu". u tačno pet nula-nula časova. Kad Karen Preimenuje opsesiju i kaže sebi: "Pusti to!". I drugi pacijenti se podsećaju na svoja detinjstva i svoja genetička nasleđa u pokušaju da nađu odgovore na pitanje zašto su razvili OKP. naročito onih traumatičnih. ona misli i na odbacivanje opsesivne misli. Imala sam lažni ponos. majkama ili bakama i dedovima koji su zasigurno imali sklonosti ka OKP-u. mnogo pre nego što je ova bolest i dobila ime. jer joj je to upropastilo život.Veza između psiholoških iskustava iz detinjstva. kao da ih ubijam. svaki dan po podne.morao da napravi police za knjige da bi smestio sve knjige koje je ona donosila kući. "je bila u tome što sam mislila da treba da rešim svoj problem sama. bacajući se na gomilu i silom bivam odvučena u ludnicu . i po nekom dubljem značaju. Često su roditelji ljudi sa OKP-em bili kruti. Može se smatrati da je ovakva vrsta krutosti jedan blaži stepen OKP-a. da postoji tendencija da se OKP provlači u porodici. plašeći se da bi mogla biti smeštena u psihijatrijsku bolnicu. Karen još uvek nije tražila pomoć. što je moguće jer još uvek ne postoji biološko objašnjenje zašto neko pere ruke. koja je zasnovana na navici. i u slučaju bolesti započete OKP-em. učili smo Karen "Četiri Koraka". Na primer. potražila je psihijatra koji joj je predložio da jednostavno postavi deponiju pri ulazu i da oslobodi kuću. (Alcoholics Anonymous). i u slučaju bolesti pogoršane OKP-em. Tada se za toliko približim jednom okruženju bez smeća i neprilika. Majkl je stenograf. sa ocem koji bi danima bio zaokupljen detaljnim analizama. "onda imam bolje mišljenje o sebi. roditelji Hjuzovih roditelja su izlazili na terasu svog letnjikovca. i majkom koju je opisao . Karen je pomenula da je odrasla u krutoj i perfekcionističkoj porodici sa ekscentričnim ocem koji je stalno grdio zbog rasipanja. u očaju.

on bi ponekad uništavao odeću u pokušaju da uništi i osećanje. Majkl je naučio da OKP smatra "lošim momkom u mozgu. Vežbajući Četiri Koraka. Mislio sam da je tada sve bilo zagađeno. One su na mojoj koži. Iako me je stalno obasipala materinskom ljubavlju. "Kad bih došao do kase i stavio stvari da platim. kompulsivnu ženu koja čisti. Prihvatio sam daje ovo moralo da se uradi. Ona me je samo gušila svojom ljubavlju. Majkl je konačno prevazišao svoju opsesiju oko zagađenja pesticidima. Momenat istine je došao kadje saznao daje kuća u kojoj je imao apartman promenila vlasnika i da će se tretirati protiv termita i izvršiti dezisenkcija. Znate. Znam da mogu da dodirnem astal dva puta umesto tri puta. Onda se odlučio da nosi posetnicu svuda sa sobom. kao podsetnik da od toga neće umreti. Ali te pantalone ga još uvek muče. to bi postalo traumatično za njega. Znam da neću umreti od pesticida. neka urade to.kao veoma upornu. Opsesija je bila toliko jaka da ako bi samo video bocu 'Raid' -a.OKP-stranom. "To je deo moga tela. koji ga je ometao u koncetraciji. Jedan momenat čistog rasuđivanja. kompulsije oko "loših i dobrih brojeva". Da li da uloži protest gradskim vlastima? Da prikupi uverenje od psihijatra kako službenici dezisenkcije ne bi mogli da uđu u kuću jer je on mentalno bolestan? Onda se pribrao: "Pomislio sam 'Čekaj malo. ali vas OKP guši i ne dopušta vam da ih realizujete" . Nekad je trajalo toliko dugo da bih morao da zaboravim na kupovinu hrane". koji me ne može više prevariti. nije mi davala druge komponente odgoja i vaspitanja. Korišćenje potpune svesnosti kako bi saznao šta su u stvari opsesije počelo je da daje zaista značajne rezultate. Majkl je tada otišao i korak dalje. shvatio je da radi na svom poboljšanju. To je nešto od čega ne mogu pobeći". Majkl bi se o tome izrazio na ne baš lep način: "Strah da će se moj šorc popeti uz zadnjicu i da će mi izaći na usta. Naravno. Ako bi ugledao kamionet službe za dezinsekciju. Imao je kompulsije dodirivanja. Sedeo bi tako na času i odjedanput bi osetio da su mu pantalone preuske. Sa OKP-em možete da imate mogućnosti i potencijale. imate sav taj potencijal koji je ugušen. kaže da se njegov OKP izgleda zaista namerio da iskopa ono što je vredno i da dobije finalnu bitku bitku preuskih pantalona. U borbi sa OKP-em naučio je: "Činite bilo šta da sabotirate sebe. delom i zbog svojeg OKP-a. i ako bi neko ispred mene imao bocu 'Raid' -a. Majkl opisuje sebe kao da ima mozak "Dr Džekila i Gospodina Hajda" sa svojom dobrom i lošom stranom . Ovo je zaista bila velika stvar za mene". i da neću umreti zbog toga. On se seća: "Moja majka je bila sklona da bude veoma posesivna. Bio je nesrećan u školi. a ona meni nikad to nije dopustila. toliko bi se skupio". Iako ima određeni ostatak OKP -a on je savršeno svestan velikog napretka koji je postigao i koliko je povećao svoju sposobnost da funkcioniše. Uvek bi rekao: "Osetio bih se kao da me je neki otrovni prekrivač sveg prekrio". morao sam da idem do druge kase zbog straha da se i konvejer zagadio. Iako je Majkl prevazišao većinu drugih opsesija. Pre lečenja. pa je zatražio posetnicu od čoveka koji je došao da zaprašuje. morao je da ode kući da opere svu odeću i istušira se. Uhvatila ga je panika. To je isto što i moj OKP radi. i s tim se još i sad bori. i on se sada pita da nije ovaj osećaj oko pantalona bio samo neka vrsta podsvesne samoometajuće tehnike. i ništa strašno se neće dogoditi". Video sam kako druga deca uzimaju časove klavira. jer bi moglo da mi pođe nabolje'. morao sam da vratim sve stvari iz prodavnice nazad na police i ponovo napunim svoju korpu. kompulsije da ponavlja rečenice u svojoj glavi mnogo puta. Sada. on shvata da je popuštanje pred takvom mišlju najgora stvar koju može da uradi. Namerno se izlažući onome što ga je nekad veoma plašilo. posle dvadeset godina patnje od ove opsesije. Ali njegova najbizarnija kompulsija je bila ona koja je počela kad je bio u petom razredu. Treba vam neverovatna .

snaga, totalan napor da se tome oduprete. To je samo jak bol, kao bilo koji fizički bol". Takođe je naučio da automatsko izvršavanje koraka metode Četiri Koraka, bez potpune svesnosti uma, u stvari ne rešava problem. Evo i opisa koji Makl daje prikazujući sebe u borbi sa OKP-em, kroz vežbu samo usmervajuće terapije izlaganja: "Misliš: 'Ako dodirnem to, otac će mi umreti, ali uradiću to, ipak'. Pa onda dodirneš, i još uvek osećaš da će ti otac umreti. Samo, onda sebi treba da kažeš: 'U redu, šta go d da se dogodi, bolje je nego živeti ovakav život'. Samo radite Četiri Koraka i imajte veru". Kako je to duboka samospoznaja! Danas Majkl kaže da je "do lakata u borbi sa svojim OKP-em". Ne može se naći neko, ko se tako žestoko bori kao što on to čini. Na UCLA-i imamo mnogo istorija slučajeva sa strahovima od zagađenja povezanih sa OKPem. U slučaju Džeka, privremenog radnika, stvaran fizički bol je bio podsticaj da potraži pomoć u vezi njegovog prisilnog pranja ruku. Nije mogao da dočekuje još jednu zimu sa crvenim i ranjavim rukama. On je prao ruke toliko da ih je njegova ćerka nazvala njegovi "sapunski popsiklovi" (popsicle - vrsta sladoleda na štapiću) - ledeno hladne ruke, sa mirisom nataloženog sapuna koji se nikad nije mogao potpuno isprati. Na lečenju je naučio da kad odbije da postupi po prisili da pere ruke, ništa se katastrofalno ne događa. "Znam da kad to ne radim, neće doći do smaka sveta". Pre, osećao je da je katastrofa tu, iza ugla. "Moja sigurna mesta, kao što su moja kola, moja kuća - sve bi to bilo napadnuto i ugroženo, ako ja ne bih uradio te prisilne radnje". Nije od vitalne važnosti to da Džek ili drugi pacijenti uspešno Preimenuju svaki put kad bi se pojavila prisilna potreba. Ali ako popuste i urade prisilu, vitalno je da sa potpunom svešću prepoznaju da je to kompulsija-prisila, i da tog puta nisu bili u stanju da joj se odupru. Ovo je mnogo korisnije nego Preimenovanje na automatski način. Kad automatski Preimenujete, to postaje ritual za sebe, i nema većeg značaja. Nema ničeg magičnog kad se sebi kaže: "A, to je opsesija". Držeći se doktorovih saveta na takav mehanički način, bez razmišljanja šta radite, oni uopšte nisu od pomoći. Potpuna svesnost jeste. Kažite: "Osećanje je prejako. Nemam snage da se izborim protiv toga ovog puta, pa ću ići da proverim bravu na vratima". Onda kad ih proveravate, uradite to pažljivo, sa potpunom svešću tako da ćete biti spremni da se odbranite od prisile sledećeg puta. Nemojte reći: "Samo da proverim da su vrata sigurno zatvorena". To je siguran recept za beskrajno kompulsivno proveravanje.

POZITIVNO PREIMENOVANJE
Na UCLA-i, pacijenti su zamoljeni da napišu eseje u kojima opisuju svoje simptome i kako reaguju na njih - druga vrsta samousme ravajuće terapije. Ovi eseji su nam takođe ponudili izvanrednu biblioteku znanja o OKP-u. Kako su pacijenti sa OKP-em obično bistri i kreativni ljudi, načini na koji se oni bore protiv bolesti čine fascinatno štivo. Džoana koja je godinama patila zbog malog glasa u svojoj glavi koji joj je stalno ponavljao negativne misli, kao pokvarena ploča, napisala je kako je tražila pomoć u svojoj knjizi za samoispomoć. Autor knjige joj je predložio da namesti gumicu na članak ruke, kao deo tehnike ometanja, i da je odapinje svaki put kad bi njen um počeo sa OKP- trikovima. Džoana je napisala: "Sve što sam dobila posle prvog dana je bila otečena ruka". Ono što joj je na kraju pomoglo nije bila gume na narukvica, već metoda U Četiri Koraka. Prvo je počela da oseća da može da kontroliše nešto od svog života, kada je rekla sebi: "Ako neću da me voz pregazi (negativna opsesivna misao), treba da se sklonim sa šina i pustim da voz prođe". Ona je upotrebila

tehniku koju mi zovemo "raditi zaobilazeći" OKP. Danas, pomoću terapije ponašanja i lekova, Džoana je u stanju da kaže: "Sunce obasjava moju dušu". Mark, mladi umetnik, iznosi svoju istinitu životnu priču koja zvuči kao proba za horor film. Njegov OKP je počeo još u ranom detinjstvu sa molitvenim ritualima, a kad je već bio u ranim 20- tim, pomerio je fokus na kompulsije čišćenja. Morao je da očisti svoj stan dvanaest puta (dvanaest je bio "dobar" broj ) i onda da nađe neku devojku i ima seks sa njom da bi na neki kosmički način prebacio energiju ponovo na pravi put" i tako osigurao da neki član njegove porodice ne umre. Korišćenje žene na ovaj način učinilo je da se oseća loše, pa je morao da očisti stan još jedanput, neka vrsta rituala očišćenja. Jednog dana, pošto je očistio stan trinaesti put, šetao se ulicom i "golub je bukvalno pao sa neba pred moje noge, mrtav sa kljunom iz kojeg je curela krv". Očigledno, ovo je bio loš znak. Trinaest je bio loš broj; morao je da čisti još nekoliko puta. Pošto je to uradio, otišao je u kafe da ruča ali kakve je sreće bio čovek u susednom separeu je čitao novine sa naslovom: 'GDE GOLUBOVI IDU DA UMRU". U redu, pomislio je, moram da čistim još malo. Napokon, pošto je počistio svoj stan dvadeset i jedan put, mogao je na miru da se odmori. Neko vreme Mark je mislio da može da prevari svoj OKP time što bi obrnuo situaciju, rekao bi sebi da ukoliko uradi prisilne radnje, član porodice će mu umreti. "Okej, Gos'n Pametnjakoviću, rešio sam tu stvar. Eto ti". Nije upalilo. Nove kompulsije su preuzele situaciju. "Naučio sam svoju lekciju da ne možeš da koristiš prečicu da dođeš do cilja. Ne pali, i uvek se vraća kao bumerang". Proći će godine pre nego što će se osloboditi svoje kompulsije čišćenja: ''Jedanput sam zapravo morao da očistim stan 144 puta. Trajalo je mesecima'' Za Marka je prekretnica za vreme njegove terapije ponašanja došla kad je našao stan kakav je želeo, ali ga je njegov unutrašnji OKP glas opominjao: "Ne, ne bi trebalo da se tu useliš". Brojevi u adresi nisu bili dobri brojevi. Mark je zauzeo stav: "Dođavola, ne mogu da verujem da ću da dopustim da mi o ovako važnom izboru u mom životu odlučuje OKP". Ovo je Pozitivno Preimenovanje. Pošto j e Mark tu uselio, njegove misli o lošim brojevima su nestale. Rekao je sebi, kao što uvek sad sebi kaže kadgod ga opsesivna misao uznemiri: "Ne moram to da uradim. Ne moram ništa oko toga da uradim".

OKP- VIJUGAVI KOROV

Lara koja je patila od Turetovog sindroma, pored klasičnog OKP-a, opisuje lepezu simptoma od misli nasilja sa noževima do napada kompulsivne kupovine. Jedanput je zatražila pomoć od (Shoppers Anonymous) Programa Anonimni Kupac, da bi ubrzo saznala osnovne činjenice o OKP-u: Dok drugi anonimni kupci opisuju kako se ubrzaju i uzbude od kupovine, Lara uopšte ne uživa u svojim učestalim izlascima do prodavnice. Ona kaže;"Moje opsesije su bolne. Nisu nimalo prijatne. Kupim nešto što mi ne treba, pa onda to vraćam. Skoro da mi je više važno to vraćanje, nego kupovina. Larino svedočenje pomaže da se jasno istakne važna granica između OKP-a i problema sa kontrolom impulsivnih reakcija. Kod OKP-a, kao ponašanja za sebe, u stvari se nikad ne uživa. Lara je takođe dovođena do ludila opsesivnim strahovima da ne povredi sebe ili nekog

drugog, da ne uradi nešto sramotno da se ne bi avion srušio na njenu kuću, ili da se autoput koji prolazi neposredno iznad kuće ne sruči na nju. "To je kao da jedna opsesija pokreće drugu, a ova pokreće treću. Ako ste videli pacova na točkiću, e to je slično ovome. Ili vožnju u zabavnom parku u Diznilendu, gde se korpa okreće nemilosrdno brzo". Lara nikad nije bila nasilna, tj. nije izvršila radnju odgovarujuću svojim mislima o nasilju. Ljudi sa OKP-em to nikad ne urade. Kroz terapiju ponašanja naučila je da Preimenuje svoje misli kao iracionalne, i da kaže sebi: "To nije realnost. Preplašena si samo zato što to izgleda toliko strašno i neverovatno". Sada zna da može da kontroliše takve misli i prisile, bez obzira koliko su jake ili napadne. Još uvek se bori sa opsesijama koje smatra za svoj dodatni teret koji nosi svuda sa sobom i od koga ne može da se odlepi. Karla, radnica salona za lepotu, je postala toliko opsednuta idejom da će povrediti svoju malu kćerku, pa je razmišljala da je preda na usvajanje. To dete koje je toliko želela, toliko dugo. (Imala je četrdeset godina kada je posle četrnaest godina braka rodila to dete). Karla, koja je dobila pogrešnu dijagnozu post-porođajne depresije, je imala panične napade - misli da će ubiti svoju bebu su bile toliko jake da nije mogla ni da pogleda nož ili makaze. "Bilo je to kao da gledate film gde sebe skoro postavite na ekran i mislite: 'Bože, jesam li sposobna da uradim tako nešto?' Borila sam se s ovim svakog dana, po ceo dan". Samo joj je rešenost da se brine o svim potrebama svoje bebe dala snagu da nastavi. Ona je b ukvalno bauljala na svojim kolenima i rukama do kolevke da joj promeni pelene. Njena ćerka ima sada šest godina i Karla zahvaljuje Bogu svakog dana što je sada tu prisutna da je gleda kako odrasta. Prošlo je dosta vremena od kada su joj OKP-misli bile toliko jake da je želela da bude negde smeštena, toliko loše da je mislila da sebi oduzme život kako bi spasla život svog deteta. Karla opisuje OKP kao vijugavi korov koji dok raste povlači sa sobom sve više nerazumnih misli. Ona je u tretmanu naučila da sebe odvoji od tih misli. Kad OKP misao napadne, Karla sebi kaže: "Prvo, moje ime je Karla, i drugo, ja imam OKP. Moj život nije OKP". To je tako automatski, kaže ona, da je to kao potpisivanje svog imena ili uzimanje čaše vode. Klik ! Sijalica se upali u glavi. Njena odbrana je spremna. Potpuna svesnost i sposobnost da Preimenuje se odmah pojavljuju, kod uma koji je pripremljen. Iako su mnogi ljudi sa OKP-em nevoljni da drugima govore da imaju ovaj problem - bilo zbog stida ili zbog straha da ne izgube posao ili su verovatno naučili da ljudi jednostavno ne žele da o tome slušaju - Karla nalazi veliko olakšanje u poveravanju svoje tajne drugima. Ona dosta radi kao dobrovoljac, pa to uključuje pomaganje ljudima sa fizičkim problemima. "Za mene, reći: 'Hej, ja imam OKP. Kako vam mogu pomoći?', je skoro isto kao izlazak iz uvek zatvorene prostorije". Uvežbavanje vašeg uma da misli: 'Kako vam mogu pomoći?' - to je terapija ponašanja sa velikim slovom T ". ''Naravno," kaže Karla, "Poželim da postoji neko super sredstvo sa kojim bih mogla da budem primljena u bolnicu, podvrgnem se operaciji, i da izađem zdrava. Ali to nije tako". Terapija ponašanja je sledeća najbolja opcija, i na neki način i bolja kada rezultira u razvoju celokupne svesnosti uma kod ličnosti. Sada kad razumete korak 1.Preimenovanje - nazivanje OKP-a njegovim pravim imenom predstaviću vam korak Ponovnog Određivanja i pripisivanja. U suštini Ponovno Određivanje i pripisivanje nije ništa drugo do pripisivanje krivice za vaš OKP, tamo gde i pripada - vašem zaglavljenom mozgu. Ponovno Određivanje i pripisivanje odgovara na ta pitanja koja proganjaju: "Zašto me to toliko muči? Zašto to ne nestaje?"

• Preimenovanje neće učiniti da neželjene misli i potrebe odmah nestanu. Vi radite na problemu. Važne tačke da se upamte • Korak 1. ja ništa ne valjam.OKP ne nestaje zbog toga što je to medicinsko stanje. • Ključ uspeha je da pojačate vašeg Nepristrasnog Posmatrača. Tako na primer. Vi niste žrtva. Zašto ne mogu da se krećem istom brzinom kao i svako drugi?" Osoba sa Parkinsonovom bolešću mora da se presabere i kaže: "Zato što imam medicinski problem. je Preimenovanje. Vi se morate prilagoditi stanju zvanom OKP i maksimizirati vaše funkcionisanje. • Kada menjate vaše ponašanje. ja moram da se prilagodim takvom stanju tog problema". vašu sposobnost da stanete izvan sebe i da posmatrate vaše akcije sa poptunom svesnošću uma. . vi menjate i vaš mozak. neko sa Parkinsonovom bolešću bi mogao da zaključi: "O. ali će vas prirpemiti za promenu vaših reakcija u ponašanju u odnosu na njih. • Preimenovanje znači nazivanje napadnih i neželjenih misli i ponašanja njihovim pravim imenom: opsesijama i kompuIsijama-prisilama.

Sad postoje jaki naučni dokazi da deo vašeg mozga koji radi slično menjaču kod automobila. Zbog toga se vaš mozak ''zaglavi u brzini''. prisilne potrebe i ponašanja ne nestaju? Zašto me stalno muče? Čemu treba da ih pripišem?'' Odgovor na ova pitanja jeste da gore napomenuti simptomi ostaju uporni zbog činjenice da su to simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a).: Ponovno određivanje i pripisivanje. Ponovno vrednovanje .2 Korak 2 : Ponovno Određivanje i pripisivanje ''Deblokiranje vašeg mozga'' Korak 1. Refokusiranje Korak 4. XXXIII). PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3. odgovara na pitanja ''Zašto ove dosadne misli. Vaš cilj kod koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja jeste da shvatite da razlog zbog kojeg su te misli i potrebe takve leži u vašem kabastom mozgu (pogledati shemu na str. ne radi ispravno. stanja za koje je naučno dokazano da je vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu koja uzrokuje da vaš mozak pogrešno radi. . Posledica ovoga je da je ua vas teško da menjate ponašanja-aktivnosti. Preimenovanje Korak 2.revalorizovanje Korak 2.

Naš metod. vi ste saznali važnost nazivanja opsesije opsesijom i kompulsije kompulsijom. Lundquist) zahvaljujući kome je razvijena sledeća tehnika.: Preimenovanja. Refokusiranja i Ponovna vrednovanja. mi koristimo sopstvenu snagu uma kako bi zapravo menjali hemiju svog mozga. Naše oruđa jesu Četiri Koraka . Vi to možete uraditi svojim umom. Nema potrebe za nekom hirurškom operacijom. Kad govorim o samousmeravajućoj terapiji ponašanja. Ponovna Određivanja. uz upornost. ilustruje svoiu tehniku zaheftavanja mozga Sa dužnim poštovanjem prema Profesoru Lundkvistu (Prof. Vremenom. Ali samo Preimenovanje neće učiniti da te bolne misli i potrebe nestanu. to stalno dosađuje?" To vam stalno dosađuje jer imate kvar u svom mozgu - . mislim na jedan aktivan odgovor na simptome OKP-a u kojem utvrđujete pravi identitet tog uljeza i borite se protiv njega koristeći Četiri horaka kako bi menjali "te zarđale brzine" u vašem mozgu. ona će vam omogućiti da "zaheftate" taj hiperaktivni prefrontalni korteks. Na UCLA-i koristimo samousmeravajuću terapiju ponašanja kao tehniku zaheftavanja mozga. moram vam odmah reći. dođavola.Vi se pitate: "Zašto mi. u ovom poglavlju ćete naučiti našu tehniku "zaheftavanja mozga" za prevazilaženje simptoma OKP-a.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Lundkvist na seminaru posvećenom kompulsivnim misliocima. Drugim rečima. nema nikakve veze sa malim metalnim delovima za spajanje-heftanje. To je ono što vi postižete kada zaobiđete te napadne misli koje se zaglave u vašem mozgu i koje odbijaju da odu. Kod koraka 1.Preimeno vanja.

Nemoj se pokretati dok ne prekineš sa drhtanjem". Nikad ne bih rekao osobi sa Parkinsonovom bolešću. previše monstruozna. Mi sad znamo. LAŽNA UZBUNA! Jedna žena iz moje sedmične terapijske grupe za OKP je tako dobro rekla: "Terapija ponašanja uništava laž koju nam anksioznost saopštava". pojačavate uverenje da to nije vaša volja. "Prekini sa tim drhtanjem. "TO NISAM JA . (Interesantno je da je i Parkinsonova bolest kao i OKP uzrokovana poremećajima u strukturi mozga zvanog striatum). i da kaže: "Ova stvar je previše moćna. Vi se morate prilagoditi i govoriti sebi: "To nisam ja. Oboje imaju medicinski problem kojem se moraju prilagoditi. i da to neće ovladati vašim duhom. Koristeći Nepristrasnog Posmatrača. Ponovno Određivanje i pripisivanje pojačavaju proces celokupne svesnosti uma. Ta osoba ne može svojom željom da učini da drhtanje nestane. sledeći korak je dublje razumevanje razloga zbog kojeg je to toliko dosadno i neće da vas napusti. isto kao što ni osoba sa OKP-em ne može svojom željom da odstrani pogrešne poruke kojim ih njegovnjen mozak bombarduje. sebi predstavite alternative. Kada jedanput shvatite daje to OKP. što će popraviti moje loše misli i osećanja. biohemijske neravnoteže u mozgu. Ali samo bi budala ležala u krevetu okrećući se s jedne .blokiran automatski prenos brzina o kojem ste saznali u Uvodu. Uzaludno je i kontraproduktivno za osobu koja ima Parkinsonovu bolest da zaključi: "O. I isto tako je kontraproduktivno za osobu sa OKP-em da se preda. Ja se ne mogu izboriti protiv nje. Ne mogu da se krećem istom brzinom kao i ostali". Ja imam medicinski problem kod kojeg moj mozak ne prečišćava moje misli i iskustva kako treba i onda neispravno reagujem na stvari za koje znam da nema nikakvog smisla tako reagovati. U sred noći se pokrene auto-alarm. bez ikakvog dvoumljenja. Vi ste još uvek očuvani i sposobni da pravite svesne. mehanički način. To vas probudi i vi postajete uznemireni i ljuti. Sad je vreme da pređemo na korak 2. ili pot punu svesnost uma.TO JE MOJ MOZAK" Te misli i prisilne potrebe čine vaš život nepodnošljivim. Naročito su za to dobri hobiji. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja naučite da pripišete veći deo krivice za svoj OKP svom mozgu: To je moj mozak. To je jednostavno lažna uzbuna uzrokovana kratkim spojem u mozgu. Tako što Određujete i pripisujete bol ovome medicinskom stanju. da vas to ne napušta zbog medicinskog problema. Drugim rečima jačina i izopačenost ovih misli ili potreba nije slabost ličnosti ili psihološki problem. napadnih prisilnih potreba. ja ništa ne valjam. Umesto da odgovorite na prisilne po trebe na nemisleći. Ponovno Određivanje i Pripisivanje odnosno dodele pravog atributa. U početku terapije. To može da bude bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. pa ću da radim kako mi kaže". mogu da učinim da moj mozak radi bolje. Vi ste već identifikovali vaš problem kao OKP. promišljene odluke u reakcijama na vaš bol. Ranije sam opisao koncept Nepristrasnog Posmatrača. Razmišljanje u ovakvoj analogiji bi trebalo da pomogne da shvatite pravu reakciju na ovakve potrebe.to je moj mozak". Ali ako promenim način na koji reagujem na pogrešne poruke. on mi šalje pogrešne poruke. vi morate da napravite aktivne i pozitivne strategije za rad kojim ćete ih zaobilaziti. možete se distancirati od OKP-a praveći tako rastojanje ili sigurnosnu zonu između vašeg celokupnog unutrašnjeg duha i vaših neželjenih. dobro je pronaći neke alternativne aktivnosti (ponašanja) koje bi bile spremne kad vas uhvati bol OKP-a. niste vi.

a to se često dešava. To se neće dogoditi. Ovo nije samo pasivno čekanje.prisilnu radnju. ali realnost nikada ne imitira osećaj OKP-a . Kada vam OKP pošalje pogrešni signal . to je moj OKP". Vi to nećete uraditi. ne bi se osetila čak ni mogućnost da je to OKP. i opuštala se. Posle četiri godine patnje osetila je kao da gubi bitku. U borbi sa kompulsijama ili prisilama. Ja ne želim to da radim. Ovo su pogrešne poruke iz mog mozga". Bez obzira koliko su neprijatna osećanja.'Da nije nekog udarila dok je vozila? Da nije stavila poslovni ugovor u pogrešan koverat? Da li je to pismo koje je stavila u poštansko sanduče zaista i otišlo?' . imali smo uspeha u korišćenju petnaestominutnog pravila: kada vas savlada prisilna potreba da izvršavate kompulsiju . Ja bih samo ležala u krevetu kao bolesnik. Zašto ne? Zato što vaša prava ličnost ne želi to da uradi. i ponovo odlazi da spava. I tu je bila i strepnja od sledećeg dana". To je jednostavno pokvarena mašina. Zamislite teške pušače koji moraju da se odreknu od pušenja zbog svog zdravlja. opsesivna misao. Jednom kada je za vikend otišla iz grada bila je sva obuzeta strahom da je ostavila vrata od stana nezaključana. a zatim Ponovo Odredite i dodelite mu pravi atribut. obično idu zajedno. pokušajte da sačekate petnaest minuta. pokušavajući svojom voljom da zaustavi alarm. Barbara može da kaže da su njeni preostali simptomi OKP-a "samo mala neprijatnost. OKP može da imitira realnost. ali oni mogu da prestanu da puše tako što će promeniti svoje ponašanje u reakciji na potrebu da puše.pa bi morala odmah da ode u krevet. Ako u roku od petnaest minuta prisilna potreba počne da slabi. Razumna osoba se trudi da ignoriše alarm. Ova činjenica dovodi do veoma važnog principa: Ako osećate da to može biti OKP.poruku. Danas. Onda recite sebi: "Ja neću ovo da radim. deset godina pošto je prvi put imala simptome OKP-a i šest godina otkad je počela da primenjuje samousmervajuću terapiju ponašanja. Nekoliko stvari se nadovezalo i doprinelo njenom osećaju poraza. misli o nečem drugom. Možete zamisliti to kao jednu platformu na koju možete stati i odatle posmatrati suludu i budalastu prirodu OKP-a. kad stanete na tu platformu. onda je to OKP! Da je to realnost. odnosno zato što celokupna svesnost uma (Nepristrasni Posmatrač) i svesno razumevanje da je to jedan signal iz vašeg mozga sa pogrešnom informacijom. Vremenom i potreba za pušenjem nestaje. OVO JE RAT Koraci Preimenovanja i Ponovnog Određivanja se obično izvršavaju zajedno zbog toga što jedan drugog pojačavaju. iako ih je naravno zaključala. vi vladate situacijom. Istina je na vašoj strani. To nisam ja. Ove tehnike su osnova za izgradnju moćnog sistema za odbranu protiv ovog neprijatelja OKP-a. Prvo ga Preimenujte. Zapamtite da OKP nije neko zadovoljenje skrivenih želja. Besmisleno je sedeti i stalno biti zaokupljen mislima o tome kako će vam biti užasan život ako uradite to što vam sugeriše strašna.na drugu stranu. Ali ona ne bi sebi dopuštala da zaspi zato "što bi je to brže dovelo do novog dana sa novim napadom OKP-a. Bilo je slučajeva kada bi Barbara koja je imala opsesije oko proveravanja i zaključavanja stvari (sećate se Kafe?) došla kući sa posla pod velikim stresom od svojih opsesivnih misli. kao što svakog dana moramo da očistimo zube". Vi niste više pasivna žrtva. Oni možda nikad neće biti potpuno bez želje da puše cigarete. prisilna. Barbara je . Veoma je verovatno da alarm reaguje na kratak spoj koji je uzrokovao pogrešni signal. počinjete da uviđate da imate osećaj kontrole nad vašim OKP-em. i sa koje možete planirati vaše protivnapade. To je period čekanja u kome vi aktivno sebi govorite: "Ovo nisu prave misli. Moj život se vukao s danima i onda se od njih oporavljao. vi ne možete da ga oterate ali ne morate da postupate na osnovu njega.

stepen važnosti stvari se za nju izmenio. znajući da je isključila štednjak ili zaključala vrata. i ona smatra da joj je trudnoća pomogla u ubrzavanju procesa lečenja. nije mogla da pobegne ni na odmor: Proveravala bi štednjake drugih ljudi. sabotiram samu sebe". Takođe zna šta da uradi kad nešto traži njen OKP. Po prvi put osetila se zaista poraženom. Uvek kažem: OKP je kao prijateljski neprijatelj. Negde u to vreme njeni mnemonički patenti (za podsećanje) su gubili na svojoj inovaciji i delotvornosti. koga je briga?' Znala sam da se ne vraćam više na to radno mesto. nego da se izborite protiv osećanja. Slučaj je hteo da je Barbara zatrudnela u vreme kad je počela sa terapijom. "Nisam više brinula toliko za posao. To je nešto čega hoćete da se otarasite. Neki put možemo da koristimo kompulsije da bi izbegli da se suočimo sa nečim što ne želimo da radimo ili nekom nepoželjnom osobom. kako zaista znam da je to zaista i pozicija za isključeno?'" Kad joj je stanje bilo najgore. Kada je saznala da ima biohemijski poremećaj i da može sebi da pomogne kroz terapiju ponašanja. Njen OKP je ne ometa više u velikoj meri. plava košulja . Ako ne bi to radila. Vrata moraju biti zaključana". profesionalno (stalno je radila lošiji posao). nije mi trebalo da se sazna da u tašni imam i peglu". tako stvarno i uporno na svoj način kao dete koje plače i traži". Desilo se neminovno. počela je da napreduje. ja sam ga proveravala sa potpunom svešću i trebalo bi sad da se udaljim" . Vlasnica je tada otključala vrata. Bar bara kaže: "Vaš mozak može da zapadne u tako loše stvari. Prirodno. Ona zna šta da uradi kad njen mališan plače. sad zaključavam vrata. Isprva. šta je isključeno? Kada okrenem ručicu na poziciju isključeno.Utorak. Kao što znamo stres pojačava OKPsimptome. Bolno je reč koju najčešće čujem. ali je isto tako i deo vas od kojeg ne odustajete. Ona opisuje odbijanje da izvrši prisilu kao gubitak starog prijatelja. Tih dana je bila primorana da dolazeći na posao jednog jutra u tašni ponese aparat za kafu i peglu. Nosim plavu košulju. nije rekla da zapravo nije bila sigurna u to da li ih je zaključala. Onda kada bi došla na posao. rekla bi sebi: "Okej. Štaviše. Ona sebi kaže: "Bolest je to što me čini nesigurnom. njen mozak bi joj govorio da će se dogoditi neka strašna katastrofa. broj njenih grešaka nije porastao. jer na kraju. Jedna od osoba sa OKP-em veoma dobro opisuje šta se događa sa onima koji se ne odupru: . I dok imam osećaj da štednjak nije isključen. Kažete: 'Da li je štednjak isključen? Da li je isključen? I onda dođete do tačke kad kažete: 'Dobro. "Nisam želela da misli da sam čudna i nestabilna". i da ih krije tu na poslu. Ali sad znamo da je to pretplata na bol za ceo život. Lakše je da izvršite ritual. Bila je posramljena. Ali ova tehnika više nije uspevala. Povrh svega toga. Barbara je mogla da ignoriše svoje prinudne potrebe OKP-a. u vezi sa mojim OKP-em.onda pozvala vlasnicu kuće. Mozak je počeo da joj govori. 'Pa dobro ako pismo i ode sa puno grešaka. Kad je Barbara zatrudnela. a i zbog mog položaja na poslu. I moji simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja bi se smanjili". Svako ko ima OKP će vam reći da je odbijanje da se povinuje prinudnim potrebama ili prisilama veoma teško. mogla je da kaže: "Dobro. rekla joj da nije zaključala vrata i zamolila je da ih zaključa. koliko sam se brinula da ostanem mirna i bez stesa za vreme trudnoće. Kad se Barbara vratila i našla vrata otključana. Samo sam odlučila. shvatila je: "Ne mogu čak ni da nabrojim sve ljude koji bi mi pomogli na ovakav način. ''Aha! Možda si isto tako nosila plavu košulju i u ponedeljak". Danas je utorak". Koristeći potpunu svesnost uma kad god je nešto proveravala. To je više "prisustvo u mom životu. "Imala sam problema sa vrednovanjem sebe. Doti je izvršavala gomile bizamih rituala iz straha da se nešto ne dogodi očima njenog sina.

) Prvo su dati latinski nazivi kosim slovima. • CYNGULATE GYRUS .Cingulatni-girus (pojasna vijuga) se nalazi u centru mozga.čula.Bazalna ganglija je skoro isto što i striatum. 60). i najzad prevodi na srpski jezik su u zagradama. I te strašne."Loše navike naprave brazde u vašem mozgu". Čeona kora je mesto gde se odvija najnaprednije planiranje i razmišljanje. i naučimo nešto više o tim delovima mozga sa mističnim imenima. Ovaj deo mozga se koristi za otkrivanje grešaka i smešten je odmah iznad očnih duplji. na UCLA-i. Putamen je automatski menjač za deo mozga koji reguliše motorne i fizičke kretnje. koja se kasnije nalazila u mozgu po nekoliko sati omogućujući nam da načinimo snimke i da izmerimo metaboličku aktivnost u raznim delovima mozga. pre i posle kognitivne terapije ponašanja (cognitive biobehavioral therapy) za tretman OKP-a (ovaj snimak PET skenera je takođe prikazan na šemi 3. Na omotu korica ove knjige se nalaze fotografije mozga pacijenta Bendžamina. nek se dogodi". jeste deo bazalne ganglije. šta god se dogodi. komora) je centralna relejna stanica za obradu informacija koje dolaze od telesnih senzora . Ovaj mali pregled bi trebalo da bude od pomoći: (Ključne strukture su prikazane na šemi 2. koji kontroliše misli.Striatum (prugasto telo) . Tu se kombinuju misli i osećanja. Nukleus-kaudatus. da li je to nešto što bi trebalo da se pojavi ili treba da se izbegne. na UCLA-i. odnosno da pređemo iz jednog ponašanja u drugo. Ako tada budete imali opsesije. koji se nalaze jedan do drugog u jezgru mozga.Korteks (moždana kora) je spoljna površina mozga. SVE JE U VAŠOJ GLAVI Ljudski mozak koji je težak oko tri funte. sagledajmo bolje ljudski mozak unutra. Prefrontaini korteks može da vas obavesti da je nešto dobro ili pogrešno. ovi izrazi se skoro mogu zameniti jedan drugim. kažemo im: "U sledećih pola sata ili više. koji nam omogućava da "promenimo brzine". verovatno zbog samog zvuka skenera. zatim uobičajeni nazivi koji korišćeni dalje u ovoj knjizi. pravićemo snimke svega što vaš mozak radi. i šta to polazi pogrešnim putem i dozvoljava OKP-u da napadne. Mnogi ljudi se osećaju opušteni kad se skeniraju. Pre nego što im ubrizgamo rastvor. Naša istraživanja na ljudima sa OKP-em.Sastoji se iz dva dela: to su putamen-putamen (ljuska) i caudate nucleus . • CORTEX . Prvo. a nukleus-kaudatus je automatski menjač i stanica za pročišćavanje za čeoni deo mozga. str.nukleus-kaudatus (repato jedro). je ubrizgana veoma mala količina rastvora sličnog glukozi. sa mrežom od oko deset milijardi povezanih nervnih ćelija ili neurona.Talamus (gr. • BASAL GANGLIA . proveravanja i slično. tu smo da bi smo i to zabeležili. Bendžaminu. • ORBITAL CORTEX . njihovim funkcijama. duboko u centru. uznemirujuće misli se zaglavljuju baš u tim brazdama. kao i drugim osobama u našem istraživanju na UCLA-i. da je OKP neuropsihijatrijska bolest uzrokovana greškom u funkcijama mozga. • THALAMUS . odnosno tačka zagrevanja za OKP. u najdubljem delu korteksa. dovela su nas do nedvosmislenog saznanja. najkomplikovaniji je i najfascinantniji od svih naših organa. i koji je grubo rečeno veličine dve pesnice stavljene zajedno. • STRIATUM . To nije .PREFRONTALNI KORTEKS (PREČEONA KORA) to je donji deo čeonog dela mozga. Povezan je sa centrima za stomak i kontrolu srca i odgovoran je za davanje osećaja da bi nešto strašno moglo da se dogodi ako ne izvršite prisilnu radnju pranja.

koji se pojavljuje kao izvor osnovnog problema kod ljudi sa OKP-em. kažemo im da ako se opsesije i kompulsije pojave za vreme skeniranja. sa crvenom kao najtoplijom i plavom kao najhladnijom. treba da urade Četiri koraka. Boje prikazuju različite stepene metabolizma glukoze u mozgu. Ako promenite reakcije u svom ponašanju u odnosu na pogrešne poruke OKP-a. što će onda dovesti do poboljšanja u vezi vaših simptoma. ili energije koja se koristi. posle terapije. Znanje o tome šta uzrokuje njihove prinudne potrebe. onako kako su naučili.izazov. Kasnije kad radimo ponovno skeniranje. promenićete one delove u svom mozgu koji uzrokuju OKP. Sad možemo reći da smo naučno pokazali da menjajući ponašanje možete promeniti svoj mozak. jasno pokazuju da je prefrontaini korteks . Ovi PET snimci nam pokazuju da što je ponašanje više automatsko. "hladi se" kao rezultat terapije lekovima ili kombinacije terapije lekovima sa terapijom ponašanja. Ovo je naročito izraženo na desnoj strani mozga. motiviše ih da rade od patološkog ka zdravom ponašanju i da kroz takav rad ustvari promene hemijske procese u svom mozgu. to je moj mozak''. korteksu treba manje energije da bi ga izvršio. Ova skeniranja koja koriste tomografiju pozitronske emisije (PET).kod ljudi sa OKP-em donji deo čeonog dela mozga hipermetaboličan ili pregrejan (vidi Šemu 1 na str xxxiii). ili samo terapije ponašanja. . Za sada imajte na um U jedno ključno otkriće: Nukleus-kaudatus (Caudate nucleus) duboko u jezgru vašeg mozga. Pokazalo se da je prikazivanje snimaka pacijentima veoma korisno jer im pomaže da shvate: ''To nisam ja.

.Za deset godina istraživanja koje je dovelo do ovog zaista epohalnog otkrića moje kolege i ja smo izvršili dosta eksperimenata koj i su jako poboljšali naše razumevanje interakcije uma i mozga.

Dr Džon Maciota (John Mazziotta), koji vodi Odeljenje za mapiranje mozga na Neuropsihijatrijskom Institutu pri UCLA-i, je napravio eksperiment u kojem se od subjekata tražilo da nauče proste rotacione pokrete sa kažiprstom i palcem, pokreti koji su bili slični onima koje koristimo pri pisanju. Ali zbog toga što su dobili instrukcije da urade ove pokrete tačno i po određenom redosledu, pacijenti su morali prilično da razmišljaju dok to rade. Ono što se dogodilo bilo je i očekivano, deo njihovog korteksa koji je zadužen za pokrete ruke i pristiju je postao veoma metabolički aktivan. Drugim rečima, njegova potrošnja energije se povećala i došlo je do zagrevanja. Sledeće, od subjekata je bilo zatraženo da ispisuju svoje ime više puta. Znate da kad potpisujete 40 trave1 čekova, već posle četvrtog ili petog vaša misao nije mnogo angažova na na to. Ono što smo naučili je da kad su mehanički poslovi veoma poznati, onda izgleda da striatum preuzima funkciju. Kortkes onda troši veoma malo energije, dok se potrošnja energije za striatum vidno povećava. To je opet laka automatska transmisija na delu. Zamislite koncertne pijaniste: tek pošto su naučili da sviraju, oni moraju da misle o pokretanju svojih prstiju, što troši dosta energije kod dela korteksa za pokrete. Ali kad dostignu status za koncertne sale, tada pokreću prste automatski. Onda misle o prelazima i boji tonova muzike. Korteks ne mora da koristi mnogo energije za misli o pokretanju prstiju, striatum to obavlja. Ovako su napredniji delovi moždane kore oslobođeni da misle o finijim odlikama muzike. Eksperiment sa našim subjektima koji su pisali dao nam je spoznaju celokupnog ovog procesa. Kad je Dr Maciota ponovio eksperimenat sa ljudima koji boluju od Hantigtonove bolesti, genetski uzrokovane bolesti koja se pojavljuje u sredovečnom dobu koja se ispoljava kao gubitak kontrole nad pokretima, rezultati su bili drugačiji. Onaj deo mozga koji je obično stimulisan radom na nekom nepoznatom poslu je sad bio stimulisan radom jednog poznatog posla kao što ispisivanje svog imena. Zbog degenerativnih efekata bolesti, njihovi nukleus kaudatusi i putameni nisu funkcionisali kako treba adelovi nukleus kauda tusa i putamena bili su mrtvi ili su odumirali. Subjekti su trošili dosta energije u korteksu kako bi smislili strategiju za ispisivanje svog imena zbog toga što su njihovi automatski prenosi brzine i filteri bili pokvareni. Rekli su nam da im je trebalo dosta energije i razmišljanja i da je to bio težak posao. Pre početka bolesti oni su mogli da se potpišu automatski, bez premišljanja. Sada, oni moraju da konrtolišu svoje ruke, i mentalno i fizički. Koristili su korteks koji je preuzimao onu funkciju koju je obično izvršavao striatum. Kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću striatum na kraju nestaje, za sve svoje name ne i funkcije, a abnormalni i novi pokreti, karakteristični za ovu bolest se povećavaju, npr.- krivljenje i uvijanje. Dok kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću činjenica da automatska transmisija i filter ne funkcionišu, jeste uzrok neželjenih pokreta, tako su kod ljudi sa OKP-em, neželjene misli i potrebe uzrok tome, m isli su opsesivne misli, a potrebe su kompulsivne prisilne potrebe. Kao što pacijenti sa Hantigtonovom bolešću moraju da primene dosta energije i misli da bi ispisali svoja imena jer im ne rade određeni centri (Nukleus-kaudatus i putamen), ljudi sa OKP-em treba da ulože napor i primene svoje razmišljanje u terapiji ponašanja, da bi zaobišli simptpome OKP-a. Zbog sistema za prečišćavanje kod striatuma, koji ne radi kako treba, treba uložiti trud da se ponašanje promeni, dok su uznemirujuće misli i prinudne potrebe još prisutne. (naučićete više o procesu u sledećem poglavlju.) Ali postoji jedna velika razlika: OKP je uglavnom rešiv problem a Hantigtonova bolest, za sada, na nesreću nije, iako je aktivno istraživanje u toku, sa dosta nade u napredak. Eksperiment sa ljudima koji boluju od Hantingtonove bolesti nas je dosta poučio o mozgu

ljudi sa OKP-em. Znamo da kad stria tum radi kako treba, on deluje kao filter koji kao kapija zagrađuje ili propušta informacije koje su mu poslate od čula, što je ispravna uloga u centru mozga koji je zadužen za ponašanje. Najverovatnije da se kod OKP-a događa da stari evolutivni centri, ili petlje- kola, u korteksu kao one za pranje ili proveravanje, provaljuju kroz ovu kapiju, verovatno zbog problema u nukleus-kaudatusu. Kad ne postoji efikasno zatvaranje ili propuštanje, osoba može biti ophrvana ovim napadnim potrebama i raditi po njihovom nalogu i ponašati se neispravno. Ove akcije su nazvane "uporna ponašanja" - (behavioral perseverations), što je lepše ime za prisile -kompulsije. Kompulsije su uporna ponašanja za koja osoba zna da nisu ispravna i iskreno ne želi da ih izvršava. Misao dođe na "kapiju", kapija se zakoči u otvorenom položaju i misao onda dolazi unutra mnogo puta. Onda ljudi postaju uporni u pranju ruku ili proveravanju štednjaka, iako za to nema svrhe. Ove akcije im mogu doneti momentalno olakšanje, ali onda - bum - zato što se kapija (filter) zaglavi otvorena, prinudna potreba da se pere ili proverava probija se tu opet i opet. Da bi situacija bila gora, sva verovatnoća da što više kompulsija vrši pritisak, kapija se čvršće zaglavljuje. U nedostatku potpuno funkcionainog striatuma korteks mora da funkcioniše na način koji zahteva svesno uložen napor, jer neželjene misli i potrebe imaju tendenciju da se umešaju. Ovo je ta vrsta napora koju zahteva terapija ponašanja, kad osoba želi da ovlada svojim reakcijama na prinudne prisilne potrebe. Imamo dosta razloga da verujemo da osoba sa OKP-em ne može da se otarasi ovih misli i prislnih potreba zbog jednog dela frontainog korteksa, "sistema za ranu uzbunu" u mozgu koji se pogrešno oglašava. Krivac bi lako moglo da bude neispravno prečišćavanje u nukleuskaudatusu. Evolucija bi mogla da bude važan faktor za poreklo klasičnih simptoma OKP-a. Razmislite o vrstama automatskih ponašanja koja su bila čvrsto srneštena u centrima petljama mozgova naših predaka.Vrlo je verovatno da su ova ponašanja imala veze sa izbegavanjem zagađenja, trovanja i sa proveravanjem da bi se osiguralo na primer da pećina nije prljava ili opasna.

ZAGLAVLJENI U BRZINI
Kod terapije ponašanja mi pokušavamo da objasnimo pacijentima šta se događa u njihovim mozgovima tako da oni koriste svoj korteks da sebi pomognu, kako bi prekinuli sa neispravnim ponašanjima. Pošto je njihov automatski menjač pokvaren, moraju da koriste korteks da bi se prebacili na neki korisniji posao. Ja kažem svojim pacijentima: "Vama kao da je suđeno da imate loš ručni menjač. U stvari, ni taj vam ne radi kako valja. Zaglavljuje se. Teško se pomera, ali uz napor, vi možete da prebacijete te brzine sami". Nije lako. To je težak posao, jer je menjač zaglavljen. Ali, ako stalno prebacuju ove brzine tako što će svesno menjati svoja ponašanja, oni zapravo počinju da popravljaju svoju automatsku transmisiju, menjajući metabolizam striatuma. Koristeći korteks oni rade tako što zaobilaze grešku u striatumu. Lepota ove tehnike je da oni ovim čine da polako automatski prenos brzine počne ponovo da radi. Kako radite na tome, postaje sve lakše da prebacujete brzine i da menjate vaše ponašanje. Pri terapiji postoji takođe promena kod funkcije cingulatni-girus-a u onom delu korteksa koji je odgovoran za osećaj da će nešto strašno da se dogodi ako ne izvršite prisilu - kompulsiju. Pre terapije, cingulatni-girus (cingulate-gyrus) je tesno vezan za prefrontaini korteks, što je verovatno i razlog da opsesivne misli i prinudne potrebe prati tako jak osećaj straha. Ovo je jedan od glavnih problema kod OKP-a. Pošto osoba prođe kroz metodu Četiri Koraka, prefrontaini korteks i cingulat girus se razdvoje i počnu opet slobodno da rade, a strah i strepnja

se značajno smanjuju. Brojna neurološka istraživanja su pokazala da kad bazaina ganglija ili striatum ne radi ispravno, automatska kontrola kretanja je prekinuta i korteks mora da pomogne. Svesna misao je potrebna da bi kontrolisali prebacivanje sa jednog ponašanja na drugo. Kod osobe sa Parkinsonovom bolešću, pokvarena automatska transmisija u striatumu dovodi do krutosti kretanja i problema sa uključenošću (odnosno isključenošću). Menjač je zaglavljen i osoba mora da misli o svakom i malom pokretu ili koraku. Kod Tureovog sindroma (Tourette's syndrome) bolesti koja je genetski srodna sa OKP-em, kod osobe se razvijaju hronični višestruki tikovi, ili nagli pokreti i glasovi koji se događaju bez upozorenja ili nagoveštaja. Problem je - kao što verujemo da je i kod OKP-a, u striatumu koji ne moduilira ispravno za korteks. Štaviše, naučnici znaju da ljudi koji imaju oštećenje na bazalnoj gangliji, ili na čeonom delu mozga, stalno izvršavaju neku radnju -ponašanje, ponavljajući je i onda kad im to više nije potrebno i zapravo postaje štetno po njih. Osoba sa OKP-em izvršava ritual kao reakciju na opsesivnu misao, a sve vreme znajući da to nema smisla. Kao i kod ovih drugih stanja - bolesti, verujemo da razlog leži u pogrešnom funkcionisanju modulacije (pravilnog obaveštavanja - usaglašavanja) korteksa od strane putamena - automatske transmisije i nukleus-kaudatusa - sistema za prečišćavanje delova striatuma ili bazaine ganglije. Dok od četrdeset osoba, jedna ima OKP, OKP se javlja kod jednog od pet članova porodice, ili rođaka onih koji imaju Tureov sindrom (Tourette's syndrome). Jedna polovina, do dve trećine samih ljudi sa Tureovim sindromom daju evidenciju koja podržava teoriju o genetskoj asocijaciji ovih bolesti. Često žrtve Tureovog sindroma dobiju i bolan artritis ili tendonitis u zglobovima, zbog intenzivnih i naglih pokreta koje uzrokuju motorni tikovi. U suštini, oni dobijaju jaku napadnu potrebu da se kreću, i onda izvršavaju tikove da bi sebi olakšali neprijatno osećanje. Oni takođe mogu da dobiju glasovne tikove, koje obično počinju prinudnom potrebom da se stalno nakašljavaju "čisteći grlo", koji kasnije mogu da prerastu u razne neartikulisane uzvike ili druge glasove. Ili pak mogu da počnu da viču sramotne reči ili rasističke uvrede, bez svoje volje, što ih dovodi u teško stanje stresa. Stres pojačava njihove prinudne potrebe, kao što je to slučaj i kod OKP-a. Preliminarni podaci sa snimaka PETskenerom pokazuju da putamen, deo striatuma koji se nalazi uz nukleus-kaudatus a upravlja kretnjama tela, menja metaboličku aktivnost kod ljudi sa Tureovim sindromom. Mnogi ljudi sa OKP-em imaju i motorne tikove, a mnogi ljudi sa Tureovim sindromom dobiju kompulsivne simptome. Verujemo da je zajedničko za obe bolesti to što deo korteksa- verovatno motorni korteks kod motornih tikova ili prefrontaini korteks kod opsesija i kompulsija - nisu ispravno modulirani od strane odgovarajućih delova striatuma (problemi u putamenu su u vezi sa tikovima, a problemi u nukleus-kaudatusu vezi sa OKP-em). Tako da su problemi u ove dve bliske strukture mozga koje moduliraju ili filtriraju pokrete najednoj strani i misli na drugoj izvor dva genetski povezana stanja koja su uzrok teškoćama sa napadnim pokretima (motornm tikovima), kod Tureovog sindroma, ili teškoćama sa opsesivnim mislima kod OKP-a.

TI PRAGMATIČNI PRIMATI
Prednji-čeoni deo mozga je deo gde se odvija najnaprednija obrada podataka i rešavanje

Brzo su naučili da plavi signal nije taj koji obavlja posao za njih i da je tada za njih zeleni signal bio poželjan. Rols je nedavno spekulisao da bi ovakvi odgovori na otkrivanje grešaka u prefrontalnom korteksu mogli da uključttiu i emocionalne reakcije na situacije koje uzrokuju frustraciju. Posle jednog do dva pokušaja majmuni su prestali da ližu cevčicu vezanu za plavi signal. Prilično je jasno da je prefrontaini kortks kod majmuna bio uključen u prepoznavanju stimulusa iz okruženja i za obaveštavanja majmuna o tome: " Hej. Sada su majmuni morali da nauče da će im zeleni a ne plavi signal doneti sok. Razumno je očekivati da aktivnost u prefrontalnom korteksu može da bude u vezi sa unutrašnjim osećanjem da nešto nije u redu i da treba da bude ispravljeno određenom aktivnošću . Rols je znao da kao što su majmuni voleli sok. kako bi pomogle majmunima da se povuku i izbegnu slanu vodu. Rols je želeo da sazna šta se zaista događa u mozgu kada se stalno ponavljaju neispravna ponašanja ili uporna ponašanja. U prvom pokušaju. majmuni su naučili da bi svaki put kada bi se pojavio plavi signal bili nagrađivani crnim sokom od kupine koji su lizali sa kraja cevi. kada bi se pojavila plava boja. -tap. To znači da postoje ćelije u prefrontalnom korteksu koje se aktiviraju . nisu tako reagovale na ukus slane vode izvan eksperimenta. prefrontaini korteks je reagovao i onda kad majmuni nisu dobili ništa. Majmuni su zaista voleli sok i radili bi veoma naporno da nauče ponašanja koja bi im obećavala ovakvu nagradu. Majmuni su tako radili srećno i efikasno. Prefrontaini korteks je u stanju da prepozna i tačne i pogrešne odgovore. ovo "kolo za otkrivanje grešaka" može da postane hronično aktivno na . Rols je otkrio da kada su shvatili da određena boja znači da će se pojaviti sok. izgleda vrlo verovatno da se i rešavanje problema koji uključuju emocionalne probleme takođe tu odvija.ponašanjem. oni su ubrzo napravili vezu između kaše i slane vode. Na primer. kada su majmuni polizali cevčicu određenu za plavi signal i naišli na slanu vodu umesto soka. To je "pravi sistem za otkrivanje grešaka"-i pogrešni odgovori su ti koji čine da njegove ćelije reaguju tako jako i dugo. Kada je majmunima ponudio kašu sa slanom vodom. pa je trenirao rezus-majmune da izvrše jedan prost zadatak. ližući cevčicu u odgovarajuće vreme. kada bi očekivali da dobiju sok. i sok je bio u cevčici. Važno je primetiti da te ćelije koje su reagovale i palile se u dužim intervalima u mozgovima majmuna. ovo je nešto što želiš.problema. Zbog prirode strukture mozga koja šalje informacije donjem delu čeonog dela mozga . je dalo neke interesantne podatke koji mogu da budu važni za razumevanje uloge mozga kod simptoma kao što je OKP.prefrontainom korteksu. Ono na šta su ćelije reagovale je bila činjenica da su majmuni napravili grešku. prefrontaini korteks bi napravio promenu da bi im pomogao da odmah prepoznaju zeleni signal kao poželjan. psihologa ponašanja na Oksfordskom Univerzitetu. Majmuni su reagovali tako što su promenili svoje ponašanje. To što se izgleda dešavalo je da pošto su majmuni saznali da su bili prevareni i sada morali da menjaju svoje ponašanje kako bi dobili željeni sok. To je nešto što ne želiš" Sledeće što je Rols želeo da vidi šta će se dogoditi ako prevari majmune.Rolsa (Rol1s). tako da bi uskoro i sama pojava kaše uzrokovala paljenje susednih ćelija u frontainom korteksu. Istraživanje T.pale kad postoji nešto što želimo i isto tako postoje ćelije koje se aktiviraju kad nešto želimo da izbegnemo. Jasno je da je prefrontaini korteks bio sposoban da se priključi na signale koji su značili "sok dolazi". Kod pacijenata sa OKP-em. Majmuni su učili brzo. ćelije u prefrontalnom korteksu bi se palile odmah po pojavi te boje. U stvari. tako su i mrzeli ukus slane vode. Preko elektroda koje su bile postavljene na njihove mozgove. druge ćelije u njihovom prefrontalnom korteksu su reagovale mnogo jače i sa mnogo dužim vremenom njihovog paljenja nego ćelije koje bi se palile kad su stvari išle kako su oni očekivali.

ljudi imaju teškoće da prepoznaju prave greške. to može da stvori hronično osećanje "da nešto nije u redu. su bili snimani PET-skeniranjem. sa njegovim strašnim osećanjima "da nešto nije u redu" koja vas ne napuštaju. pacijenti koji su pokazali najveći napredak imali su najjasnije izraženo smanjenje metabolizma levog . Posle terapije. Intenzivna reakcija korteksa može da stvori osećanje da nešto nije u redu". Ako je sistem za otkrivanje grešaka pokvaren. može dosta da pojača to duboko osećanje straha. nešto nije u redu". Ali. U skorašnjem istraživanju u Opštoj Bolnici u Masačusetsu (Massa chusetts General Hospital). ili osećajima da nešto nije u redu. kad modulacija u nukleus-kaudatusu ne radi kako treba. koja bi morala da bude tu uz prljavu rukavicu. Ali ono što je činilo da njihov prefrontaini korteks reaguje veoma jako. i može da ga isključi tako što uzrokuje prebacivanje brzina na drugu aktivnost-ponašanje. se sve više pokazuje i dokumentuje. Važna uloga prefrontalnog-korteksa kod strašnih prinudnih potreba i prisila OKP-a. onda prefrontalni korteks postaje hiperaktivan i osoba ima strašne misli i osećanja koje vode ka kompulsivnim ponašanjima koje osoba izvršava u očajničkom pokušaju da se oslobodi tih osećanja. kada bi se pacijentovo stanje pogoršalo. pošto je prefrontalni korteks moduliran usaglašavan od strane nukleus-kaudatusa. eksperiment sa majmunima nam je takođe pomogao da razumemo šta se događa kod OKP-a. je bilo kada su pogrešili i kad plavi signal više nije asocirao na sok. i onda opet išli na skeniranje. Kao što ćete videti. Krajnja posledica problema u nukleus-kaudatusu može biti zaglavljivanje sistema za otkrivanje grešaka u jednoj poziciji koja označava "uključeno". prefrontalni korteks je reagovao tako što je slao sledeći sig nal: " To nije dobro. ova ponavljajuća ponašanja samo čine da se ta osećanja pogoršaju. Na nesreću. žaleći se. naročito na levoj strani mozga. Šta bi mogao da bude uzrok ovome? Mi znamo da je sistem za otkrivanje grešaka u frontainom korteksu čvrsto povezan za nukleus kaudatus. U našem eksperimentu na UCLA. Eksperiment sa majmunima nam je pomogao da razumemo zašto ljudi koji imaju oštećen prefrontaini korteks imaju problem sa preteranom upornošću. pa su onda deset nedelja radili u saznajnoj samoterapiji ponašanja. tu sad lekovi mogu biti od koristi." i vodi osobu do toga da u očaju stalno ponavlja određene radnje i pokušava da "ispravi" to osećanje. Ako sistem za otkrivanje grešaka počne stalno da reaguje ponavljajući svoje alarmirajuće signale. koji ima veoma bliske interakcije i sa prefrontainim kortekskom i nukleus-kaudatusom. i skloni su da stalno ponavljaju stare navike. Sada postoje izvanredni dokazi iz raznih brojnih naučnih istraživanja da oštećenje bazalne ganglije (čiji je jedan deo nukleus-kaudatus) može da bude uzrok stvaranju OKP-a. Prema našoj teoriji. postojala je veoma značajna korelacija između smanjene metaboličke aktivnosti levog prefrontainog korteksa i smanjenja simptoma OKP-a. i brinući zbog zagađenja. Ovo bi moglo da rezultira u stalnim upornim i napadnim mislima. što dovodi do osećanja "da nešto nije u redu" koje ne odlazi.neispravan način. Sećate se da kad su majmuni ugledali nešto što nisu želeli. verovatno zbog kvara delova bazalne ganglije zaduženih za prečišćavanje. koji ga modulira odnosno podešava i usaglašava se s njim. Istraživači su postavili osobe sa OKP-em u skener zajedno uz neku prljavu rukavicu ili neki drugi predmet za koji su bili sigurni da će da uznemiri tu osobu. Ono što su ovi istraživači videli bilo je jasno povećanje aktivnosti prefrontainog korteksa. korišćeno je PET skeniranje za merenje promene u krvotoku kod osoba sa OKP-em. Ovo otkriće je od naročitog značaja zato što sada imamo podatke koj i ukazuju na vezu između metabolizrna prefrontainog korteksa na levoj strani i reagovanja na tretman kod OKPpacijenata. pacijenti koji nisu uzimali lekove. Cingulatni girus. Jedini način da se ovaj začarani krug prekine jeste da se promeni ponašanje. ili neodgovarujuće neaktivno.

vidimo promene na prefrontainom korteksu i na striatumu. Kada ljudi sa OKP-em rade prisilne radnje u uzaludnom trudu da obezbede nešto mira za . Kad kolo postane automatsko. Vidimo da je "Zaključanost" odstranjena: strujna kola . OKP je prvo psihijatrijsko stanje. tako da osoba može lakše da prestane da izvršava ta ponašanja. Dodajte tome i "gumu za plivanje" lekove. isti metod kojem vas ja OTKLJUČAVANJE VAŠEG MOZGA Ono što smo još otkrili na UCLA-i je da se kod ljudi sa OKP takozvani "Zaključani mozak" pojavljuje na desnoj strani mozga. N aučno smo pokazali da uspešna terapija. Ovo su tri glavna otkrića: • Kod onih koji su dobro reagovali pokazala se smanjena metabolička aktivnost u nukleus-kaudatusu. Sledaća stvar je da učinimo da ta strujna kola -veze postanu funkcionalnije i više automatske. onda striatum "prebacttie brzine" i izvršava posao ovog kola ispravno. može da odvoji "kolo fiksirane brige" u mozgu sa OKP-em.prefrontainog korteksa. Uradite vašu terapiju i otključ~te vaš mozak. Kad ljudi sa OKPem prionu na terapiju ponašanja. Terapija ponašanja je ključ koji ih otključava i dopušta im da opet rade slobodno. Aktivnost u sva tri delaje tesno povezana.unutrašnje veze su se pomerile. Svi su lečeni kao spoljni pacijenti. što znači da je blokiranost odstranjena . pa su promene uprefrontalnom korteksu čvrsto povezane sa promenama u aktivnostima ostala tri. To znači da što su bila veća poboljšanja sa OKP simptomima. Ovo saznanje je bilo veliki motivator ljudima koji rade u teškom poslu terapije ponašanja. i vremenom ćete promeniti vaš mozak i bićete oslobođeni simptoma OKP-a. • Dok su pre tretmana postojale značajne korelacije aktivnosti prefrontaInog korteksa. Kad osoba sa OKP ima simptome. koristeći samo terapiju ponašanja (behavioral therapy). napravite novi put. napravite poboljšanje u ponašanju. kako bi promenili svoje reakcije na pogrešne poruke OKP-a. bez lekova. ove su se korelacije značajno smanjile. talamusu i cingulatnom-girusu. jer to stria tum normalno i radi. Mi smo vršili istraživanja na osamnaest slučajeva i ustanovili da su u roku od deset nedelja dvanaestoro pacijenata ostvarili znač~an klinički napredak. koja zapravo menja funkcionisanje mozga. Ova otkrića dokazuju da je moguće napraviti sistematske promene u funkciji mozga. • Ustanovljena je snažna korelacija između metaboličke promene u levoj strani prefrontaInog korteksa i procenta promena u stepenu jačine pacijentovih simptoma OKP-a. već se on takođe vezuje zajedno sa aktivnostima u nukleus-kaudatusu. ne samo da se povećava metabolička aktivnost u prefrontalnom-korteksu. ali jače na desnoj hemisferi. postojala je veća tendencija da se prefrontaIni korteks "hladi". i stepen uspeha ide i do 80 procenata. Nijedan nije uzimao lekove. i dokumentovana. kod koga je uspešna psihoterapeutska intervencija. bez lekova podučavam u ovoj kqjizi . Samo je terapija ponašanja. Pokazali smo da bukvalno možemo da napravimo nove puteve u mozgu. Promenite ponašaqje.brazdu. cingulatnog girusa i talamusa. koja je bila prisutna u obe hemisfere mozga. nukleus-kaudatusa.uzrokovala ovu prornenu. napuste neispravna uporna ponašanja i reaguju na OKPpotrebe i misli pozitivnim inepatološkim ponašanjima. na desnoj strani mozga: "Blokiran zaključa n mozak".

.. Kad sistematski menjaju svoje reakcije u ponašanju. Pre tretmana napadna misao bi mogla da kaže: "Operi svoje ruke ili . oni u stvari samo pojačavaju blokiranost svog mozga.sebe.. na svoje OKP-misli i potrebe. što vremenom dovodi do merljivih biološkoh promena i smanjenja intenziteta OKP-simptoma. kao istinu koja će im pomoći da ostanu motivisani kad tok terapije postane zaista težak. Važno je da pacijenti i njihovi terapeuti obrate pažnju na ovo. !". jel'? Idi do đavola!" Menajući svoja ponašanja. oni zauzvrat menjaju funkciju u mozgu. i osoba bi obično reagovala pranjem ruku koje se ponavlja. Posle tretmana. odgovor na istu opsesivnu misao bi mogao da bude: "A. u isto vreme nastaje promena u tome kako vrednuju i daju značenje onome što osećaju.

što pomaže u procesu učenja plivanja. Kao što učitelj plivanja polako ispušta vaz duh iz gumenog kotura. ili sasvim bez lekova. i bez njega.Kao što rekoh. Naše iskustvo u lečenju mnogo stotina pacijenata je da posle urađene terapije velika većina njih može da nastavi sa vrlo malo. Mi koristimo lekove da smanjimo stepen njihove anksioznosti potiskujući prisilne potrebe. sve dok nisu spremni da plivaju sami. tako i mi polako smanjujemo doze lekova. Sa koturom deca mogu da plutaju bez straha. ČUVAJU ĆI VERU . lekovi zaista imaju svoju ulogu za one kojima su potrebni kao pomoć u terapiji tako što će im smanjiti njihove prisilne potrebe. Onda polako možete da ispuštate vazduh iz gumenog kotura. (OKP i lekovi su razmatrani u devetom poglavlju). tako da oni mogu da budu u terapiji i da menjaju hemiju svog mozga. Korišćenje lekova u lečenju OKP-a je vrlo slično korišćenju gumenog kotura koji koristimo kad učimo decu da plivaju.

a ne kako se osećate". I uvek imajte na umu bar dva principa. godinama se borio sa mislima o nasilju. Zapamtite: "Računa se ono što uradite. Rad na svesnom samo tretmanu bio-ponašanja (cognitive biobehavioral) zaista se može posmatrati kao jedan put duhovnog samopročišćenja. pa i od samog izlečenja od bolesti. Jedna od najvećih nagrada za uspešnu terapiju ponašanja. Bog pomaže onome ko sam sebi pomaže. već da imaju veze sa medicinskim problemom. Treba vam veliko osećanje vere u svoje snage da bi se oduprli tim prisilnim potrebama. poboljšava vaše funkcionisanje i otklanja veliki deo simptoma OKP-a. NALAŽENJE ODGOVORA .omogućuje vama. nasuprot paralisanom pasivnom sedenju i slušanju neke budalaste opsesivne misli. da skoči . Potreban je čist um.nego da imaju snage da se izbore protiv OKP-a. Moć Nepristrasnog Posmatrača može da vodi vašu unutarnju borbu protiv potreba da uradite prisilu.što se verovatno i ne bi desilo . da ih oslobodi od intenzivnog bola koji im stvaraju opsesivne misli i prisile. i da shvate da simptomi nemaju nikakve veze sa njihovim duhom ili čisto tom uma. žanjete ono što ste posejali. da vidite sebe kao duhovno biće koje može da se odupre neželjenoj napasti. Prihvatanje da je bolna opsesivna misao van vaših moći da je uklonite .izvršite neku svrsishodnu akciju i otpustite tu vašu preveliku brigu o vašim osećanjima i stepenu udobnosti. Ono za šta treba da se mole je. Postoji razumljiva tendencija kod ljudi sa OKP-em da budu demoralisani. tako što ćete usmeriti vaše misli dalje od vaših simptoma i tako što ćete fizički da se uklonite sa mesta koja podstiču vaše simptome . Sa dubokom poniznošću.da ispali metak sebe. koje su dali pacijenti: Kajl Kajl (Kyle) službenik založne kompanije. Sigurno je da se skoro svaka osoba koja ima OKP u neko vreme molila za oslobođenje od stravičnog osećaja koji ova bolest sobom donosi.i da je ta misao samo OKP . Vi izvršavate Božje delo u pravom i istinitom smislu reči.Mnogi ljudi se pitaju o ulozi vere ili molitve u lečenju OKP-a. Jačanje vašeg kapaciteta da vežbate vaše duhovne snage i volju na svrsishodan i pozitivan način ima dalekosežne povoljne rezultate koji su na više načina važniji od jednostavnog lečenja. U terapiji ponašanja treba da skoncetrišete vaš napor i da koristite volju da bi ste uradili pravu stvar . da čak počnu sebe da mrze zbog osećanja krivice i nedovoljne sposobnosti. Drugo. natprirodnu ili neku drugu.da se udaljite od umivaonika ili da se udaljite od vrata. je da ljudi sa OKP-em nauče da sebi oproste zbog svojih strašnih misli. dok izvršavate medicinsku tehniku samotretmana koja menja hemijske procese vašeg mozga. oni bi molili bilo koju silu. Prvo. naročito za duhovnu stranu. žrtvi.BEZ FROJDA Izlažemo nekoliko opisa borbi protiv OKP-a. koje će vam povećati napredak na putu vašeg oporavka. Skoro da je nemoguće da se borite protiv neprijatelja tako zloćudnog kao što je OKP ako ste ophrvani osećanjem mržnje prema sebi. jeste kritična tačka mentalne intervencije u samotretmanu OKP-a. ne da nestanu OKP simptomi. veru i samouverenje potrebno da bi ste dostigli to stanje celokupne svesnosti uma. Korišćenje znanja da ojačate vašu volju i osnažite vašu uverenost u borbi zaobilaženja tih misli i prisilne potrebe. Ispravno usmerena molitva može da bude veoma efikasna ali i bilo šta što vam pomaže da razvijete unutrašnju snagu.

da kako je rekao "samo sam želeo da izađem iz svoje kože. koje su bile udaljene otprilike pedalj od njegovih vrata. Ponovo Odredio i Pripisao svoj strah od akumulatorske kiseline. Jedanput kad je shvatila da je problem biohemijske prirode. Kroz terapiju ponašanja je naučio: ''Ja mogu da se cenjkam s tim. takođe je imao iskustvo so terapeutom sledbenikom Frojda koji mu je davao dijagnozu skoro svakog mentalnog poremećaja. Ponekad je mislio da bi jednostavno trebao da se ubije i da završi s tim. Kad gleda na svoj snimok smeje se i kaže "Ovde je bio poprilično u poslu". i ja to uradim. Momenat istine je došao kada je na novom poslu u preduzeću za prodaju automobila primetio šest kutija so poređanim akumulatorima u njima. Nekih dana dolazi u talasima. Bio je čak u stanju do pravi i šalu od toga da "su akumulatori još uvek tamo. Nisam bila toliko uplašena. nemoj me poslati u pakao". Posmatranje svoje prošlosti nije ni malo pomoglo. mogu da ga zaustavim". Domingo Domingo ima punu torbu opsesija. ista ona koja je priložena u ovoj knjizi. Rekao je jednom doktoru: "Ne posedujem pištolj. Onih strašnih i jadnih dana. to ti olakšava borbu. Brajan je znao do bi stalno morao da beži ukoliko se ne bi čvrsto držao. Kad saznaš sa čim se boriš. Ovo je razlog zbog čega se osećam ovako. Ponekad popusti i krene . slika mozga sa OKP-em. pošto već ne mogu izbeći do se to događa. Brajan Brajan (Brian) prodovac automobila koji ie imao morbidan strah od sumporne kiseline iz akumulotora. moraš do se spustiš no zemlju. Ono što ioi je pomoglo je terapija ponašanja (behaviorol theropy). Kad stvari krenu nagore. kolor fotografija snimka PET skenerom. sledbenika Frojda. To je rad. mogu sebi do kažem ''Ovo je pogrešna poruka i osećam do imam kontrolu nod njom ''. To je rat". Brajanovi OKP-strohovi i prisile su postale toliko nadmoćne.'" To mu daje snagu da istraje i pomaže da se njegov bol ublaži". u strahu od mogućeg smrtonosnog udarca vozila. Onda je rekao sebi: "Ne. Molio se: "Ako je oružje u blizini. Njegova prva instiktivna reakcija je bila da naredi do se one uklone.kroz prozor ili da se izranjavi. i oni su još uvek bili tamo onog dana kod je napustio taj posao. on usredsredi svoju pažnju na tu sliku: "Kažem sebi 'Okej. Preimenovao. Veći broj dona može do vozi gde god zaželi. ja odlazim odavde!' Nije dolazilo u obzir da bih to mogao da radim". po što više ne mora da meri svoje potrebe i želje do ide negde protiv svojh velikih strahova: ''Jednostavno idem mojim pravim putem". Neki dani su skoro normalni. pritisnuću ga ponovo sledeće godine" i onda prelazi ulicu. Opisivao je svoj OKP kao čudovište. ovo je stvarnost. U samousmerovajućoj terapiji ponašanja Brajan je počeo da koristi Četiri Koraka. to je besmislica". Jedan teropeut je pokušao do ga leči osnovnom terapijom izlaganja. prvi put je potražila pomoć kod lekara terapeuta. izgledalo je kao da to ima kontrolu nada mnom. i to je vraški dobro jer bih dosad sebi razneo glavu". Njegove opsesije su bile "kao film koji je prolazio kroz moju glavu stalno se ponavljajući". Mahao je glavom dok je opisivao kroz što je sve prošao: "To je rad. o neki su strašni. On joj je govorio o mogućnosti da je bilo nešto u njenoj prošlosti što ioj je uzrokovalo opsesiju. Sada. Prvo. osim OKP-a. rekla je: "Opustila sam se. uključuiući i užasno osećanie da ima brijačke oštrice zakačene na vrhovima prstiju svojih ruku. Ostavio je akumulotore gde su. Kaže: "Okej. zauzmi stav i bori se". sebi kažem: 'Samo imaš loš dan. koja je dobila strah od vožnje svog automobila jer je imala stalne opsesije misli da je nekog udarila. Sad kad prelazi ulicu ne mora da pritiska dugme za "Prelaz pešaka" (Walk) određeni broj puta. jednostavno da iskočim napolje". Rekao je: "Svaki dan je OKP tu. "Dom ingo je jedan od onih čiji smo mozak snimili skenerom. uvek podsećajući sebe: "To je OKP. Roberta Roberta. molim Te. Rekao sam: ''Adios momče. Brajan se nasmejao dok se sećao: "Ušao sam u kancelariju kod tog čoveka i na stolu su bile dve šolje sa sumpornom kiselinom.'" Na ormariću u njegovom kupatilu nalazi se zalepljena slika na ogledalu. kažem vam. a još uvek nisam izjeden". On pokušava da vežba Četiri Koraka na religiozan način.

jednako ponavljajući to čišćenje na način koji nije imao smisla. Ana je postepeno dobijala moć da savlada svoje opsesije. najedanput ju je zgrabilo neko osećanje da su stvari s koiima ie dolazila u kontakt bile zagađene. Ana je reagovala sa pomešanim osećanjima. kombinovoni sa dobro zamišljenim prilazom (Cetiri Koraka) su bili apsolutno neophodni za izbavljenje iz toga". koji se inače ne bi brzo zagrejao za ono što ga je privlačilo. i ono je uspela da ga ostavi da stoji na mestima gde ga Gaj može videti.To je moj život. Anin ceo svet bi počeo da se ruši. To me je činilo fizički bolesnom ". što je objašnjavalo zašto nije bio više zaljubljen. bila sam veoma zadovoljna do otkrijem da ova bolest nisam ja". Svakog dana bi Ana gnjavila Gaja o njegovim aktivnostima. Kroz našu samousmeravaiuću terapiju U Četiri Koraka. od telefonskog aparata do mikrotalsne pećnice". Sad sam dobro upoznata sa trikovima OKP-a i sada više ne nasedam na njih kao nekada". student filozofije. A i ovo saznanje je samo provociralo Aninu nesigurnost. ali su jednom bili blizu raskida veze zbog njenog stolnog i besmislenog upitkivanja Gaja: Šta je jeo tog dana? Sa kim je izlazio kao tinejdžer? Kako je ona izgledala? Kuda ju je vodio? Bez ikakvog razloga bi ga stalno iznova ispitivala da li npr. Ona bi stalno čistila kuću. je dobila dijagnozu od terapeuta da su sumnje i dileme oko njenog mladića samo" Froidovska opsesija oko grudi njene majke". Ono je mogla ponovo da počne da izgrađuje pozitivnu predstavu o sebi. Nije mogla da prestane sa ispitivanjem. "Iako je bilo teško da se osećam dobro što imam takav defekt mozga. "Ako zaista prihvatite OKP. Ona i Gaj su sad srećno u braku. Naučila je da "telo može da radi nenormalne stvari. U gimnaziji. To žena me je izluđivola" seća se Ana". pomenuo u prolazu kako misli do Tiegs dobro izgleda. borila se sa opsesijom zagađenja već dvadest pet godina. Ana je postala opsesivna u vezi devojke Čeril Tiegs. i odjedanput pomislila "Šta ako je moj muž homoseksualac?". Naravno da nikad nije stvarno. Iako je Ana znala da je ovo "potpuno glupost ". Sad. Nešto kasnije je saznala da je njen mladić bio homoseksualac. kad je srećno udata i majka. Iako je Ana znalo da je imala određenu nesigurnost zbog svoijh prošlih veza sa muškarcima koji su imali problema sa drogama ili alkoholom. to je zaista jedno dublje prihvatanje. Sada. Anticipaciia joj pomaže. Ona je smatrala da je važan pokazatelj oporavka bio onda kad je poštom stigao Tajni Viktorijin Katalog. Počelo je kad je kao udata žena od tek 18 godina otišla na pogreb najboljeg prijatelja svog muža koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. nije znala da ima OKP dok nije bila dijagnosticirana na UCLA-i. Prljavi sudovi bi se gomilali u sudoperi i ona je to potpuno ignorisala dok bi uporno ribala . iako to stvarno mrzim. Ona zna do "nije lako ostati netaknut dok strava prolazi kroz celo moje telo". Džil Džil (JiII) agent za nekretnine u svojim 40-tim. sve do toga da li je za ručak uzeo margarin ili buter na hlebu. Gledajući telo u otvorenom kovčegu. može do pogleda unazad i kaže: "Iako nije nedostatak karaktera ono što me je dovelo u OKP. Ana Ana (Anna).unazad. Ana nalazi aspekt Zen-budizma na putu ko celokupnoj svesnosti uma u odnosu no OKP. pa bi mnogo godina kasnije ležala u krevetu sa Gajom. Kod je prvi put saznala da ima poremaćaj u mozgu. iako je shvatala da je njeno ponašanje bilo poražavujće napadno. biće mi jasnije kada OKP ne napada". Evo još jednog primera za taj glavni princip: Ako osećate da nešto može biti OKP onda to jeste OKP. Ali oko dopusti do OKP prevlada. zna: "Sve će do završi zagađeno u mojim mislima. nije razumela svoje apsurdne akcije sve dok nije saznala da ima OKP. Ako bi postojalo i najmanje neslaganje u njegovim odgovorima. jer "je jedna karta u kući od karata počela da pada". gleda razne magazine sa devojkama ili da nije previše pio. ona sebi kaže:"Ako je stvarno i postoji stvarna komponenta OKP-a. Prirodno da je to bilo jedno od sledećih pitanja s kojima je bombardovala jadnog čoveka. ako opsesija napadne. dosta jak karakter i kondicija. i zaista zahteva određenu kontrolu uma". pošto bi ih on ponavljao bez puno pažnje. To je nešto s čim sam naučila da živim. pošto je Anin prvi pravi dečko.

Tako da sad pokušavam da budem blaža prema sebi i osećam se dobro. i ne bi bila primorana da izbaci sve stvari iz svojih kola. Počinje od jedne zagađene osobe. sipavši alkohol na njih. nije mogla da prestane. "lekovi su bili samo kao hladne tablete. ona predlaže. Ako se zaista ne osećam dobro. Džil je uzimala lekove. Pošto bi završila razgovor sa devojčicama.sa "Lysol-om".zidove. Isto tako. ili da ode u bilo koju vladinu ustanovu. Ovako bi izbegla do "zagadi" svoju odeću i sebe. pa je ovo postalo nezgodno. To je onda. 'Ako se suočite sa tim odmah. onda bi telefonski aparat postajao zagađen i ona bi morala da "alkoholira" ceo stan (tako je ono nazivala čišćenje alkoholom). "Toliko se toga u mom životu izmenilo. ona bi popustila pred jakim prisilnim potrebama da čisti ili pere. "Sediš tako i misliš 'Hej drugi ljudi su napolju. U to vreme Džil je počela da pravi i asocijacije sa bilo kakvim službenim dokumentom. ili jednom drugom. kaže Džil. uradiću nešto. i da se zbog toga osećam bedno". u njenom susedstvu. mnogo godina ranije. bilo šta".koji su ionako bili čisti. s tim što sam mogla da Preimenujem tu stvar". kad je stepen anksioznosti toliko visok činilo da ovako rezonuje: "Sigurno je da mogu da budem slobodna od OKP-a ako ne uradim prisilu. Povremeno. ostavila bi svu svoju odeću u ormančiću. sa Četiri Koraka kao pomagalom. ona ne može do objasni: "Zagadila sam tako moje roditelje. kako ona to tumači. Pre nego što je počela sa samousmeravaiućom terapijom. kako se seća: "pluća su me bolela od udisanja isparenja'' . oprala kosu i obukla. . onda se pravi lavina. o njen OKP se pogoršavao i kišno vreme ju je još više guralo u depresiju.sada su i one postale "zagađene". U toku cele jedne godine izašla je iz kuće samo da kupi namirnice i čak je za to išla do kupuje u samo jednoj određenoj prodavnici za koju je odlučila da je još uvek "čista". plafone . Džil i njene dve ćerke tinejdžerke su u to vreme živele u Severnoj Karolini. Ponekad. 'Ali". pa onda deset prodavniea. naučila je: "To je kao da dajete tome više poverenja. Ona je razvila proceduru kojom bi izbegla zagađenje kod bi zvala svoje ćerke. Džil je uvek birala da zove iz onih hotela koji su imali odeljenje za zdravlie. Smeje se dok se seća: "Mnogi biznismeni bi došli i buljili u mene. Radiću na nečemu malo napornije. Njen kompromis može biti jedno tuširanje. ali bih mogla da dobijem srčani udar ako sebe stalno stavljam pod sav taj stres. Nadala sam se da niko neće primetiti da nisam imala kupaći kostim ispod peškira". odmah'. Mnogo smo se selili zbog moje bolesti". Osećala bi kao da neka zamišljeno grudva prljavštine ide uz njenu ruku. bar za izvesno vreme. istuširala se barem četiri puta. obavila bi peškir oko sebe i otišla u hol gde bi platila razgovor. umesto pet. 'Preimenuj to kao OKP. redovno bi se zaustavliala da telefonira. a da bi bila sigurna da su dobro. očisti ceo stan alkoholom i istušira se. podove. i morala som da se selim. tako da su mi 'zagađeni' postojali čitavi gradovi i države. "Da sam znala za tehniku Četiri Koraka pre toliko godina. ili trljajući alkoholom. "Ovo je narastalo. Pošto je otkrila da su je devojčice lagole o tome gde su bile i što su radile. onu kojom je držala slušalicu i moralo je da se tušira pet puta da bi se toga otarasila. "Prvi zadatak u terapiji ponašanja je da prihvatim da imam OKP. onda neće doći do toga da provodite sate u toku dana boreći se s tim". Nije mogla ni da dotakne potvrdu regristracije svojih kola. I znala je da je ludost što provodi svoje dane ribajući. jedan korak u prošlost. "Pravite te male korake". Ako bi na primer dobila saobraćajnu kaznu. Bilo joj je lakše da čisti i tako otera te strašne osećaje od sebe. Čak bi morala da opere i mačku i otvori usisivač. opusti se i napadna potreba nestaje. Džil nikad nije moglo da objasni kako ili zašto bi neki predmet postao zagađen. Pošla bi u klub za zdravlje. Ako dopusti svome OKP-u da ide po svom. dok je terapija ponašanja to uradila. a onda cela država". Često je za Džil Preimenovanje dovoljno: Ona duboko uzdahne. dosta vremena i dosta srčanih bolova. uživaju i rade. To postaje navika i vi nastavljate da je izvršavate i postaje sve gore i gore". ali nije napravilo stvarno poboljšanje". moju sestru i moju braću i nisam moglo da ih vidim šesnaest godina". Džil još uvek ima prisilne potrebe da se tušira previše. Ostavila je devoike kod prijatelja privremeno. Ako bi to bilo vreme Božića. . morala je da dođe kući. pomoglo je smanjivši bol. kaže. pa je odlučila da se odveze do Floride i potraži neko nezagađeno mesto za život. onda deset ljudi. Ako bi kojim slučajem neko od njih nazvao telefonom. a ti si ovde i čistiš tu zamišljenu prljavštinu !'' Ipak. Njena opsesija je počela sa jednom pradavnicam koja je bila "zagađena". poštedela bih sebe dosta nerviranja. u vreme stresa oko razvoda. morala je da skine sve ornamente i figurice sa jelke i stavi ih u činije sa alkoholom. deo po deo.a one su to rodile da bi izbegle glupi ritual koji se od njih tražio ako su govorile istinu . "jer ako popustite pred tim. ali je Uglavnom prevazišla svoje strahove od zagađenja i strah od smrti vezan za njih. oprala bi telefon sa sapunom i vodom.

neprijatna osećanja polako nestaju i postaju lakša za kontrolu. će vremenom učiniti da se vaš menjač otkoči.Važne tačke da se upamte • • • Korak 2 je Ponovno Određivanje i Pripisivanje Ponovno određivanje i pripisivanje odgovara na sledeća pitanja: "Zašto mi ove misli i prisilne potrebe stalno dosađuju? Zašto ne nestaju? Odgovor je: Zbog medicinskog stanja zvanog OKP • OKP je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu koja rezultira uneispravnom funkcionisanju promene "brzina" u mozgu: Mozak se "zog lovi u brzini" • Zbog toga što je mozak zaglavljen u brzini. njegovo kolo za detekciju grešaka pogrešno alarmira. • I dok mozak počinje ispravno da menja brzine. • Promena vašeg ponašanja u reagovanju na neprijatna osećanja i pomeranje ka korisnim i konstruktivnim ponašanjima. . Ovo uzrokuje veoma neprijatna osećanja.

moraš da se smiriš.: Refokusiranje je korak koji vam govori šta da uradite u pokušaju da prevaziđete te prinudne potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji. Ključ refokusiranja je da pređete na drugu aktivnost . Što više vežbate Refokusiranje. Terapeut kaže nesrećnom kameleonu: "Slušaj. Što više brineš o menjanju boje. manje ćeš da napreduješ. Zašto se ne bi sad ponovo vratio na zelenu pozadinu?" . Ponovno vrednovanje . Ja volim da ispričam priču o kameleonu i terapeutu. Kad to uradite. REFOKUSIRANJE Korak 4.3 Korak 3 : Refokusiranje ''To nam neće doneti samo naša želja'' Korak 1. Preimenovanje Korak 2. To je zato što vaš mozak počinje efikasnije da funkcioniše. to vam je lakše da to radite.revalorizovanje Korak 3. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. Daje vam instrukcije da zaobiđete te napadne problematične misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na neku korisnu konstruktivnu aktivnost koja vam pruža zadovoljstvo kao što je baštovanstvo ili igranje kompjuterske igre.ponašanje. da bih slikovitije prikazao uzaludnost pokušaja da se samo mišlju oteraju simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja. Vaš mozak počinje lakše da se prebacuje sa jednog ponašanja na drugo. popravljate pokvareni menjač u svom mozgu.

To može biti fizička aktivnost. POLAKO. Zato. Sad. Ovo je Refokusiranje. Recimo da imate opsesiju oko zagađenja i da misao od koje strepimo dolazi ponovo: "Moram da operem ruke". Onda je Ponovo Odredite i postavite krivicu tačno tamo gde i pripada. on će vas odmah oboriti. u Prvom poglavlju). ovo je OKP".Važna stvar je da bar za tih pet minuta nećete sedeti. Prvo . kada se nije delalo prema njima. kuvate. Šta time hoću da kažem? Evo kako može da se gleda na to : Refokusiranje je kao učenje borilačke veštine. Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje vam pomaže da se malo priberete i da budete spremni da svoje misli odvojite od OKP-a i postavite ih ponovo u realnost. OKP. i nećete delati prema tim mislima i prisilnim potrebama. nazovite je onim što jeste. pletete. destruktivno zaokupljeni dosadnim mislima i prisilama koje su napale vaš um.Preimenujte je. Ključni princip u samousmeravajućoj terapiji ponašanja za OKP je ovo: Ne računa se to što osećate. granice vaše snage mogu da dozvole samo pet minuta. Možete da slušate muziku. Onda se Refokusirate. neki ručni rad ili ubacivanje nekoliko koševa. je veoma jak. i Ponovnim Određivanjem ih prepoznati kao problem veza u vašem mozgu. Kad to uradite.Kod OKP pacijenta problem je isti. (Nemojmo zaboraviti onog profesora Galahera i njegovog jadnog pacijenta sa svojim strahovima od zmija. To je besplodna - . Što više brinete o pokušajima da oterate neke budalaste i dosadne ideje iz vaše glave. pogledati Deveto poglavlje). saznaćete da se OKP-potrebe menjaju i imaju tendenciju slabljenja posle izvesnog vremena. umesto da izvršavate neki bezvezan ritual u vašoj reakciji na opsesivnu misao koja se pojavila u vašem mozgu. Ali. i zaobilazite je tako što ćete vaš um zaposliti drugim poslom koji je prijatniji i svrsishodniji. Ali važno je zapamtiti da izaberete bilo koju aktivnost. kao što je odlazak u šetnju. i to mora biti nešto u čemu uživate. igrate kompjutersku igru ili da zalivate omiljeno cveće. opsesija. Petnaest minuta je samo grubo ukazivanje na pravi put. Najzad. Ne pokušavajte da oterate OKP kroz neko magijsko razumevanje šta to predstavlja i šta znači. Sada ste spremni da zaobiđete te misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na drugo. ALI SIGURNO Nemojte da sad skočite i pokušate nekom mahnitom non-stop aktivnošću da odbacite sve dosadne misli odjedanput. Odmaknete se od umivaonika i odete bez pranja ruku i uradite nešto korisno što vas čini zadovoljnim. U početku. vi ćete dići ruke. (Takođe je tačno da lekovi doprinose da OKP brže nestaje. Vi se pomerite u stranu. ostavite OKPmisao tamo.Vaš protivnik. Ne možete sve da uradite odjedanput. Verovatno i najkritičnija stvar koju treba da uradite u vreme napada OKP-a je da se refokusirate na drugo ponašanje. dok vi sledite petnaestominutno pravilo. svrsishodno ponašanje. Ovo je petnaestominutno pravilo . polako i sigurno pobeđujete u trci. visine i mraka. manja je šansa da ćete uspeti. Jedino što OKP može pametno da uradi je da đavolski postavi dilemu našem umu. Bolje je da radite postepeno.Vi se refokusirate na drugo ponašanje. i OKP pobeđuje. U početku terapije izgleda da fizička aktivnost mnogo pomaže. već to što uradite. jači od snage vašeg uma i ne možete ga lako oterati. ako stanete baš ispred ovog glupog ali moćnog protivnika. treba iskoristiti njegovu glupost. Cilj je da ovo radite barem petnaest minuta. vi imate jednu očiglednu prednost: OKP ima tendenciju da bude veoma glup. Podsetite se: "Ovo nisam ja. Umesto toga vi ćete svesno Preimenovati te besmislene misli u OKP. Zaključak o Refokusiranju u jednoj rečenici glasi: Uradi nešto drugo .

prinudne potrebe počinju polako da se smanjuju jer radite na prameni hemije vašeg mozga. bukvalno utučeni iznutra. Po isteku ovog vremena možda ćete reći: "Dobro. dogodiće se posle izvesnog vremena. Primećujem razliku". AKO RADITE. Budite strpljivi. moja definicija poboljšanja je dostizanje tačke kad OKP mnogo manje utiče na vaš svakodnevni život. Daj da uradim nešto drugo". isto kao što ne možete ništa da uradite što bi zaustavilo alarm koji je greškom proradio na nekim kolima. Iako OKP još uvek može da pokuša da se prikrade učini vaš život mučnim. Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i. Razvićete snažan um. Samo ćete postati demoralisani. Vi popravljate pokvaren sistem za prečišćavanje u mozgu i pokrećete automatsku transmisiju u nukleus-kaudatusu da ponovo proradi. POBEĐUJETE Kako ja zapravo definišem "poboljšanje"? Pošto je OKP hronična bolest. Sačekaću sledećih petnaest minuta". Na drugoj strani. to se obično tada pojavi pred nama. Kad se pojave te prinudne potrebe. Jedna od velikih ironija života je da kada nam nije stalo da dobijemo nešto u životu. Ljudi koji mogu ovo da urade... sposobnost da se zaobiđe OKP je moćno oružje. sad znate da nije toliko važno šta osećate već šta uradite. Refokusiranjem i promenom ponašanja vi menjate te zarđale brzine u vašem mozgu i odupire te se prisilama na inteligentan način. Ali ne toliko. vi u stvari povećavate šansu da one (opsesivne misli i kompulsije ) zaista i nestanu. umesto bola. Menjajući svoje ponašanje. ne možete biti pasivni. Refokusiranje je u centru samousmerava juće saznajne terapije ponašanja. ona počinje polako da nestaje. takođe poboljšavate način na koji funkcioniše vaš mozak. nećete promeniti vaše ponašanje. Kako su naša istraživanja na UCLA-i pokazala. kad vas sve manje tera da radite stvari zbog kojih se kajete. ako samo sedite i ponavljate: "Moram da se osećam bolje''. Ključ refokusiranja je da morate da pređete na drugo ponašanje. I mogu da garantujem da ovo možete sami da uradite. Kad ne obraćate nikakvu pažnju na prinudnu prisilnu potrebu. iako je misao ili osećaj OKP-a još tu. uvek napreduju. još uvek mi dosađuje. Dosledna primena Nepristrasnog Posmatrača je ono najbolje za duševnu snagu. kad se fokusirate na zaobilazak OKP-a. popravljate način na koji vaš mozak radi. Nisam još video nekog ko je dostigao ovakav nivo duševne rešenosti a da nije uspeo da napravi napredak. zapravo menjate način na koji vaš mozak radi . Dok se učite ovladavanju nad svojim strahovima. .Vi ne možete da učinite skoro ništa kako bi jednostavno oterali strašno osećanje. ne meša se više sa vašom efikasnošću na poslu niti sa vašim ličnim prijateljstvima i ne traži više vašu stalnu pažnju.taj posmatrajući glas razuma u vama. Za to vreme radite nešto što vam pruža zadovoljstvo. koga je briga da li će nestati ili ne? Ja ću da uradim nešto konstruktivno". vaše posmatračke moći će se povećati. ne dosađuje mi baš mnogo.u suštini na isti način na koji lekovi menjaju hemiju mozga. nećete menjati vaš mozak i nećete imati poboljšanja.borba. Vi nećete dopustiti da te misli i osećanja određuju šta radite. Kad sebi kažete: " Hej. Isti princip važi i kod borbe protiv simptoma OKP-a. Kako su naša istražiivanja na UCLA-i pokazala. Kad to radite. Ako bi to bio slučaj garantovano ćete biti gubitnik. Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača . Kada to uradite.Vaš poklič u ovoj borbi nikad ne srne biti: "Moram da se otarasim ovog osećanja".kako bi rekli: "A to! To je OKP. um koji će biti osetljiv na naizgled nevidljive promene i sposoban da vidi rezultate tih promena. To se ne događa u prvom pokušaju. Treba da budete aktivni. Morate to zaobići. pokušajte da sačekate bar petnaest minuta da ništa ne radite i ne reagujete na njih. Tako da posle jednog uspešnog petnaestominutnog čekanja možete da procenite situaciju i odlučite: "Hmm . Kad prebacujete brzine za aktivnosti-ponašanja. počinjete u sebi da se osećate prijatnije zbog toga što vaš mozak počinje bolje da radi.

Naravno da uvek možete dobiti dodatnu pomoć i podršku. počinjete da pravite pozitivne promene u radu vašeg frontalnog korteksa. Nikad neću napredovati". To može biti obična mala beležnica koju stavljate u džep ili tašnu. Ali ako odbijete da slušate. a ne prefrontalni korteks. Ovo je zaista samousmeravajuća terapija u tom smislu da ste sami sebi terapeut. kao što znamo. oko kojeg je naš tim sa UCLA-e izgradio metodu U Četiri Koraka. ne znači da morate da to slušate. počeće da se hladi. U žaru borbe protiv kompulsivne potrebe. dok gledate kako se lista uspeha povećava. tu je i duhovni aspekt. (nije pranje ruku nego izvršavanje prisilne radnje-kompulsije). prefrontlini korteks će postajati sve više zagrejan.što se često dešava . Bog ne može biti zavaran. pokušajte da se Refokusirate na neki prijatan i koristan posao. To je važno otkriće u relaciji um. U redu je da u početku napravite fizičko odstojanje od umivaonika ili vrata. da ne biste ponovo proveravali bravu.sebe učite prevenciji reagovanja. U početku ćete morati da se veoma brzo udaljite od umivaonika da ne bi popustili i prali ruke ponovo ili da se brzo udaljite od vrata.duže ćete biti u stanju da se izlažete tim strašnim mislima i prisilnim potrebama a da ne izvršavate prisilne radnje i rituale. Ali ne ide . Zašto je ovo važno? Pa iz dva razloga. Ponovo Odredi. Prefrontaini korteks vam može reći: "Peri!''. Prefrontaini korteks će vam reći: "Peri ovo! Proveri ono!"Ako slušate sve ovo. kao reakcije na njih. Pored biološkog aspekta prevazilaženja OKP-a. onda to ide".Preimenuj. Otkrićete da što više primenjujete korake . Čak i ako postoji skoro neprimetna promena u intenzitetu . Popustio sam. U Bibliji. Tipično je da osoba sa OKP-em ima potrebe da izvršava kompulsivna ponašanja-prisilne radnje mnogo puta u toku dana. Mnogi naučnici i filozofi su bili skloni da kažu "Ako prefrontaini korteks kaže da. sve više i više. Refokusiraj i Ponovo vrednuj . čak i ako je to samo minut-dva. Vaš dnevnik vam takođe može pomoći pri izgradnji samopouzdanja. čak i ako izvršavate prisilu u isto vreme. ali to ne znači da vi morate da perete. Izlazi da ako odbijete da poslušate i perete. Štaviše. BELEŽENJE VAŠEG DUHOVNOG USPEHA Važno je da imate dnevnik ili svesku u koju zapisujete vaš uspeh u Refokusiranju. Kako poseješ. Ja sam užasan(a) Ja sam gubitni(ca)k. Ne morate da provedete sate na terapiji sa doktorima. bila najefikasnija. Isto se odnosi i na održavanje aktivno uključenog Nepristrasnog Posmatrača.Samo zato što je vaš prefrontalni korteks zaglavljen i šalje va pogrešne poruke. Vi ste onaj koji odlučuje da li ćete da slušate te bezvezne poruke i radite prema njima. Samo shvatanje da je ovo terapija ponašanja.ili čak samo pet minuta . se kaže: "Nemojte se zavaravati.naučili ste da možete da kontrolišete vaše ponašanje u reagovanju na OKP misao. sprečava vas da uzmete prisilno ponašanje zdravo za gotovo. nije uvek lako da se setimo koja je od naših aktivnosti pri Refokusiranju. u Knjizi Galicija. Ali nikad ne recite sebi: "O. držanje zapisa na papiru će vam pomoći da čvršće smestite ta ponašanja u vašem umu. Koliko god vremena možete da izdvojite od trenutka dobijanja te prisilne potrebe i vaše akcije povodom nje je vreme koje je dobro iskorišćeno. samo recite sebi da je OKP pobedio u ovoj rundi i zakunite se da ćete sledeći put raditi na tome da ignorišete umivaonik ili vrata. (Sećate li se onih fotografija na koricama knjige?) Učeći da odlažete akciju povodom opsesivne misli za petnaest minuta . Bože. kao što je nekad to smatrano za neophodno.osim ako vi ne odlučite da ide.mozak. tako ćeš i . Na kraju ovog perioda važno je da ponovo procenite dosadnu potrebu i napravite mentalnu zabelešku o bilo kakvoj promeni u jačini potrebe za vreme dok ste bili u stanju daje držite po strani. Ako uradite kompulsiju.

Kad se ljudi previše fokusiraju na to kako se osećaju.sve dok vam to pruža neko zadovoljstvo (ovo nije negiranje činjenice da je solo-džogiranje korisno za mnoge ljude). On sad može da koristi brijanje kao aktivnost Refokusiranja. kad sami džogirate. ništa se ne dešava ili se simptomi pogoršavaju. i zagonetna či njenica da ljudi sa OKP-em za razliku od svih drugih ljudi sa dru gim psihijatrijskim bolestima najslabije reaguju na plasebo terapiju . Oni su ne samo vredni ljudi. oni ne urade šta treba da bi se oslobodili OKP-a. kapacitet ljudi sa OKP-em da usmeno iznesu kako se iznutra osećaju. Kao rezultat ovoga mi imamo prilično dobru sliku o tome šta se događa u duši osobe koja ima te prisilne potrebe da pere ili proverava. Kao što je jasno dokumentovano da se mozak menja kad ljudi sa OKP-em naprave napredak. Imao je strah od samopovređivanja prilikom brijanja. strahujući od neke vrste kazne što je imao opscene opsesivne misli. već su i skloni da budu kreativni. ili nešto drugo. Uglavnom iz tog razloga što je rad sa ljudima koji imaju OKP veoma zahvalan. čak i ako je to biranje pahuljica za doručak".MOZAK Istraživanje OKP-a je stimulativno za intelekt. tako je istina i da oni mogu tačno da predstave kako su mislili i osećali se pre. tako da kad se ništa aktivno ne preduzme da se savlada njihova bolest. kad god se takve misli pojave. iskreni i veoma intenzivni. ta aktivnost će vam manje skrenuti pažnju sa vaših opsesivnih i kompulsivnih misli nego dobra partija bridža.žnjeti". ili čak rešavanje nekog poslovnog problema. Vi možete da menjate svoj mozak. i iz medicinskih razloga a i zbog same fascinantnosti predmeta. Niko ne može da uradi ovaj posao za vas. Oni mogu da opišu do sitnih detalja nesrećna osećanja i napadne potrebe i bedu i muke koje im ta osećanja uzrokuju. Pošto znamo dobar deo onoga što se događa u mozgu osobe sa OKP-em. ovakva intenzivnost je dobar adut. Rezultat je da su i njegovo lice i um postali veoma čisti! VEZA UM . Postavite sva ova otkrića zajedno. Ali morate prvo da posejete da bi ste požnjeli rezultate. istrošeni od onoga što oni vide kao beznadežnu borbu protiv đavolske bolesti. ljudi sa OKP-em imaju i tendenciju da ostanu bez energije. Za razliku od onih ljudi koji boluju od raznih drugih psihijatrijskih bolesti. Za učenje Četiri Koraka. kad se ljudima daju tablete za koje oni misle da im pomažu postoji dobar broj onih kod kojih zapravo dolazi do poboljšanja za kratko vreme. Jedna žena iz moje grupe za terapiju OKP-a je rekla: " Šta god da radim je ozbiljno. Ovde su na delu i sledeći faktori. Ja nastavljam da uživam radeći na istraživanju OKP-a i njegovih uzroka. koji veoma cene pomoć koja im se pruža. Ali kod osoba sa OKP-em. Refokusiranje pomaže kod obnavljanja te energije. Moji pacijenti ovde opet imaju tendenciju da budu kreativni. ljudi sa OKP-em mogu veoma jasno da objasne šta osećaju i šta im dosađuje. razumevanje koje se pojavljuje o nekim elemen tarnim problemima u mozgu koji uzrokuju OKP. možemo da poboljšamo naše razumevanje odnosa između toga što se događa u mozgu i unutarnjih osećanja i deša vanja kod te osobe. Najbolje Aktivnosti za Refokusiranje iziskuju jaku koncentraciju i strategiju i obično uključuju i druge ljude. . Čak i kod šizofrenije i depresije. generalno manje od deset procenata pacijenata pokazuje napredak kada im se daju bIanko tablete. Jedan čovek se veoma bojao od brijanja. Razumevanje veze između onoga što mozak radi i unutrašnjeg života osobe je veoma važno. a kako posle tretmana. Na primer. Izgleda da je tako Bog izgradio i ljudski sistem. i videćete zašto istraživanje OKP-a može toliko da obećava kad je u pitanju veza između uma i mozga. Kroz istraživanja OKP-a smo dosta naučili o međusobnoj vezi načina rada mozga i onoga što se događa u umu čoveka. Na drugoj strani.terapiju bIanko tabletama.

ta poznata nam trojka . ispravnija ponašanja.misli i prisilne potrebe će sve brže bledeti i nestajati.radite nešto drugo. Ono što ne biste hteli odmah da uradite je da kažete: "Znaš onih dve stotine kompulsivnih ponašanja koja imam. sutra ću da prestanem da ih radim". i nukleus-kaudatus su se združili protiv vas. nećete više reagovati na te pogrešne poruke automatski i bez ramišijanja. Uzmite jedno i pokušajte da sačekate petnaest minuta pre nego što reagujete na njegove luckaste naredbe. - ŠTA TO ZNAČI: NIŠTA Ali ako uzmete OKP poruke zdravo za gotovo. Eto. Napravite spisak. osećanje je toliko jako da ste skloni da ga prihvatite. bićete uglavnom u stanju da to ignorišete i radite svoj posao. Oni zasigurno čine da neprijatni simptomi brže oslabe. cingulat girus koji je direktno vezan za vaš stomak i srce vam daje osećaj da će se nešto strašno dogoditi ako . šta to znači?" Da budemo pošteni. neku vrstu merila za stres. Bože. Ali pošto ste bili konzistentni u radu u samousmera vajućoj terapiji ponašanja. Vi znate da niste zagađeni zbog tog "susreta" sa misterioznim čovekom. Osoba ide doktoru i on radi ono što doktor obično radi. trošićete svoje vreme gunđajući i pitajući se:"Da li me je onaj dotakao? Verovatno se očešao o mene dok nisam gledao. kako bi vam omogućio da ostavite ponavljajuća. a to nije". ono je zeleno". Pogledaćete sebe i bićete u stanju da se upitate:" Šta je ovo osećanje?" Odgovor? To je Zaključanost-Blokiranost mozga. ili vam vaše oči govore "To je crveno. i reći će vam: "Ovo je dobro.Sve ovo se nadovezuje na moćne izvore informacija o vezi između mozga.prefrontaini korteks. Znaćete šta se zaista događa i prestaćete da reagujate kao marioneta. Isto kao što vam vaš jezik kaže "šta je slatko. po duševnog života ličnosti. Promenite brzinu i menjate ponašanje .. dok primenjujete petnaestomi nutno pravilo. ako se koriste da pomognu ljudima da sami sebi pomognu (teorija gumenog kotura). besmislena ponašanja i pređete na druga. Ali kad jedanput počnete da primenjujete Četiri Koraka. ako mislite da će vam pomoći. cingulatni girus. krzno i kožu na kompulsivan i destruktivan način - . našanja i OSTANITE AKTIVNI Ja čvrsto verujem da je dopuštanje ili ohrabrivanje pacijenata da budu pasivni problem u velikom delu moderne medicine. duboko u sebi vi znate da to ne znači ništa. dobro.Vaš Nepristrasni Posmatrač će održavati vašu vezu sa realnošću. Može biti mudrije da počnete sa onim koje vam stvara najmanje stresa. I to je dobro. Naš UCLA-metod lečenja uči ljude šta mogu da urade kako bi sebi pomogli. Kad shvatite da to osećanje nema neko dublje značenje i da je to samo lažna uzbuna. I psi mogu da dobiju poremećaj koji uzrokuje da počnu da ližu svoje šape. Lekovi su u redu. (Pogledaj Osmo poglavlje: Četiri Koraka i tradicionalni prilaz terapiji ponašanja). kod lečenja OKP-a lekovi kod mnogih ljudi olakšavaju učenje metode Četiri Koraka. pošto ćete unapred znati šta ćete raditi). Prefrontaini korteks vam šalje poruke da nešto nije u redu. Kao član ljudskog roda vi imate malu prednost na startu. Osnovni uslov je da što manje radite kompulsivna ponašanja i sve manje obraćate pažnju na opsesivne misli i radite zaobilazeći ih .. a pacijent čeka da mu se stanje poboljša. Uradite prvo ono što je najlakše. otkrićete da možete to da radite sa sve manje i manje lekova. i nukleus-kaudatus ne prebacuje brzine. a šta kiselo". ". Ali bez Četiri Koraka kao oruđa kojim se uveravate. (Još bolje ako ste anticipirali i planirali unapred.

Verovatno je to ono što je Hauard Hjuz radio kad je vozio svoj avion. Ali ne možete svom psu reći: "To nisi ti . Pomoglo je. Kad postane zaista teško i kad posao Refokusiranja optereti vašu moć volje. Jedna žena se udari blago po licu nekoliko puta. Više nećete moći da se držite vaše zamišljene štoperice. Mnogi ljudi uvide da je beleženje svog napretka najveća nagrada. To je uzrokovano prinudnim potrebama iz tvog mozga. Hjuz nije mnogo mislio na taj način o pilotiranju. pa nije imao nikakav strah od letenja. Kod Refokusiranja u početku je i minut napredak. zaista nije teško razumeti.ako uspete da sačekate barem petnaest minuta pre nego što uradite bilo šta u vezi vaše opsesivne misli. koja je nameštena na pet ili deset minuta. stanjem bliskom OKP-u. dodirivanje zagađene kvake može da uzrokuje strašnu pomisao da je katastrofa neizbežna.prisile. njegovi prijatelji su bili totalno zbunjeni ovim ponašanjem. kod njega nije postojala slična asocijacija između aviona i bilo kakve zagađenosti. ali je sav bio obuzet strahom od doticanja kvake na vratima za koju je zamislio da je zagađena. je najzad odlučila da neće više da živi sa zadimljenim svetlima u stanu i sa novinama koja su pokrivala ogledala. Dok je kvaka na vratima kod njega uzrokovala morbidan strah od smrti. Refokusiraj. pilot sve kontoliše. Za svakih petnaest minuta koliko bi se uzdržala od kopkanja svoje kože. a ne smatrajući ga nečim što nije . Letenje je bilo neka vrsta terapije ponašanja za Hjuza. što bi radila kako bi se oslobodila od zamišljenih defekata i mana na koži. kako bi sebe sprečila od stalnog čeprkanja i kopkanja svoje kože. Za osobu sa OKP-em. Kako vreme prolazi. Za komandama svog aviona on je svoju pažnju Refokusirao od OKP-a ka aktivnosti koja je zahtevala potpunu koncentraciju. U to vreme. Promenićete način na koji vaš mozak radi. Za kratko vreme osećanje straha nije moguće više kontolisati. imajte na umu da će vam se na kraju sve to vratiti vrednim rezultatom.doći ćete do saznanja i shvatanja da ceo vaš život ne zavisi od kontrolisanja tih strašnih i napadnih osećanja. Ovo je teritorija borbenog pilota. verovatno zbog pogrešnog alarmiranja u singulate -žirusu (cingulate-gyrus). Moraćete da povećate vaš stepen tolerancije na neprijatno osećanje.stanje za koje je Dr Džudit Rapaport iz Nacionalnog Instiuta za Zdravlje otkrila da može biti lečeno istim lekovima koji se koriste i za lečenje OKP-a. ODBACIVANJE TIH ANKSIOZNOSTI Aktivnost koja iziskuje vašu punu pažnju je odličan način da sebe okrenete od simptoma OKPa. davala je sebi dvadeset pet centi za novu odeću. Jedna žena koja se već mnogo godina borila sa poremećajem telesne dismorfije. Mi kao ljudska bića imamo kapacitet da posmatramo svoja sopstvena ponašanja. sve više ćete imati zadovoljstvo da regularno vežbate U Četiri Koraka. ali ako ovo analiziramo u kontekstu onoga što sad znamo o OKP-u.to je samo tvoj pseći dermatitis. Time što Refokusirate i radite zaobilazeći vaš OKP prihvatajući ga kao ono što i jeste. Naši pacijenti na UCLA-i su razvili svoje sopstvene tehnike kojima sebe sprečavaju da izvršavaju svoje kompulsije . Onda bi trebalo da zabeležite uspeh u svoj dnevnik terapije ponašanja. Jedan mladi čovek pukne prstima obe ruke. Vi uradite što god je delotvorno za vas. U avionu. Idi i kopaj u dvorištu".Veoma je dobra ideja da sebi obećate neku nagradukartu za pozorište ili sladoled. ali se može zaobići pa se na taj način može kontrolisati. da koristimo našeg Nepristrasnog Posmatrača. Ali posle nekoliko nedelja moraćete da otvorite novu kovertu. da povećamo našu celokupnu svesnost uma i da pravimo osmišljene odluke kako ćemo da vrednujemo i reagujemo na te signale koje nam šalje naš mozak. i da se vaš svet neće srušiti samo zato što vaš OKP ne nestaje. .

Sad shvatam da nešto u meni. To je jedini način da pređete iznad 70 procenata. Ja skoro osećam kako nešto udara moj mozak. ne morate da mislite: 'Sada moram da uradim Prvi Korak' . i osećaćeš se bolje sledećeg dana. koji je savladao svoj problem pranja ruku. nikad neće dopustiti svih 100 procenata uspeha. kaže Majkl.. I ne morate da mislite 'U redu. "Morate stalno da radite.mislim da je ovo dobro za mene da ja ne želim da radim ovaj posao. genetski faktor ili štagod da je. koristite svoj mozak i izvučete . Umesto toga. Sad shvatam da ne mogu da budem Majka Tereza. Kad bih mogao da igram košarku dvadeset četiri časa dnevno. je kao rad na domaćem zadatku. sad se priseća. Uz terapiju ponašanja i sve većim saznanjem o torne šta je zapravo OKP. imaš pristojan posao i u stanju si da ga izvršavaš čak i sa tvojim OKP-em. Važna lekcija se može naučiti iz Majklovog iskustva kao terapeuta " Svaka ličnost mora da se bori protiv OKP-a na svoj sopstven način i svojom sopstvenom brzinom". ali u suštini primenjuju osnovni metod. i bolje ćeš se osećati sutra. On nalazi da su za njega fizičke vežbe veoma korisne za zaobilaženje njegovih OKP. on je jedanput doneo vizit-karticu eksterminatora. Rezonovao je da je ipak to kod njega uspelo.čoveka koji radi dezinsekciju. "Ponekad".misli". Sa najboljim narnerama. Kako se njegovo stanje sa OKP-em poboljšava.Vremenom. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. Improvizuješ. Majkl procenjuje da je oko 70 procenata uspeo. uzimam ga pod kontrolu. bilo da je to biohemijski. "Refokusiranje je kao izbacivanje misli iz mog mozga. već samo da radim i postignem nešto što mogu i da shvatim da me moja anksioznost neće ubiti". primena Četiri Koraka postane skoro automatska. njegova koncetracija postaje veoma intenzivna pa je u stanju da izvršava svoj stenografski posao jako dobro. ovo je biohemijski problem'. Džek. Kada je stepen Majklove anksioznosti nizak. Ne moraš da imaš i ime za to. U svojoj borbi protiv OKP-a. on postaje optimističniji u pogledu dobijanja novog posla. Znate.Važno mi je da nemam neke nerealne ciljeve. "Naučio sam da sebi kažem: 'Uradi ovo danas. U isto vreme hoću da budem realan. neki ljudi su prejako reagovali. ali on sad čita nezasito i uči nove stvari: "Sad mogu da pročitam više knjiga za mesec dana nego nekad za godinu dana. Ranije je mogao da čita veoma malo jer bi ga prekidali simptomi OKP-a tako da je morao da iznova čita istu stranicu. osećao bih se odlično. i onda ga napušta. Uradi to i sutra. Ustvari samo znaš da treba da uradiš nešto drugo. Imaš na svom umu ono što imaš. Morate da se smirite. Stalno izmišljaš vežbe koje će ti pomoći da sebi pomogneš". Ljudi kažu: "A. se seća kad sam mu dao igricu za prste. Kraće rečeno. već da radim nešto u čemu uživam" . Nikad mi ne bi bilo loše". Ja sad praktikujem Četiri Koraka. kao delu njegove stalne (biobiheviora1ne) terapije ponašanja. Oseća se kao nešto dobro". redovni nedeljni dolazak na terapijsku grupu za OKP na UCLA-i. Mislim da većina ljudi ovo nekako improvizuju tako da rade ono što je za njih delotvorno." Ali moj odgovor je . Majkl. I uopšte se ne oseća slično OKP-u. to je njegova budnost. Ali stalno želim da radim da se tome približim. On je karticu uvek sa sobom nosio i hteo je da je pokaže onima koji su imali strah od pesticida kao jedan vid terapije izlaganja.' Četiri Koraka su bili kao priručnik za početnike.. Za Majkla. pa tako mogu da imam i više poslovnog uspeha" . ali zapravo bez razmišljanja o Četiri Koraka kao metodi. On je doduše ostavio ideju koju je ranije imao da je njegova prvenstvena misija da pomaže drugima u grupi koji još nisu dostigli njegov nivo uspeha. to je dobro. ali uvek pokušavaš da napreduješ. kaže da mu je metoda Četiri Koraka dala disciplinu koja mu je bila potrebna. u kojoj što više cimate čvršće vas steže. Ovo je dobar savet kod raznih stepena tretmana u toku terapije ponašanja.

Razlika je u tome da kod OKP-a ne znate kad treba da prestanete. Ne možeš se osloniti na hemikalije da ti promene život". doktor ga je savetovao: "Samo se čvrsto držite. su brige koji svi imaju. ili da napravim neki napor da se promenim. Počnete da skupljate ove primere u listu slučajeva kad se ništa ne dogodi pošto ste ignorisali svoju opsesiju. Sve što možeš da uradiš je da radiš što god bolje možeš. počele bi da mi dosađuju. ali ne smeš da dopustiš da se to otme kontroli. "Otkrio sam da kad sam ignorisao neprijatne. I kako je Džek sebe terao da sve manje vremena provodi proveravajući. Na kraju. Kad bi Džek zvao doktora telefonom da mu kaže da su mu lekovi davali užasne glavobolje. Tako da se ovo tačno slaže sa mojom ličnošću". Ali počeo sam de se pitam da li je ovo vredno toga". napadne misli. ali se kasnije situacija otela iz ruku i to je postalo njegova glavna preokupacija. Naravno biti čist i štititi svoju imovinu. Dok se priseća kaže da je njegov doktor postupao "kao da je pokušavao da istera virus iz mene". Takođe sam pokušao i da smanjim preterano proveravanje kad bih napuštao kuću ili auto. nego da podnosim strepnju i strah koje bih imao da ih nisam prao. a ne na lekove. "Počeo sam de se trudim da ne popustim pred mislima koje su mi govorile da su mi ruke prljave i da ću proširiti zarazu okolo. kao što sam naučio u grupi."Ti nemaš apsolutnu kontrolu nad stvarima. lakše ću to uraditi sledećeg puta. Kad se OKP zaista pogorša.svoje prste. Morate sebe da pohvalite za svaki i mali napredak. Vi ne napuštate brod zbog toga što malo propušta vodu". tako da ne izneverite i razočarate i druge u grupi. Isto je kad vas uhvati OKP. Džek se suočio sa činjenicama: "Više nisam imao mnogo izbora. Ponekad je Džeku bilo veoma teško da kaže da li je to što doživljava OKP ili ne. ali da nemate osećaj da su i u redu. Nekoliko godina ranije Džek je prestao da podnosi alkohol. Džek je razumeo da mu lekovi uopše neće pomoći. Kaže: ''Ja imam takav karakter da bih više voleo da dođe neka velika sila i uradi sve za mene. sad je sve na tebi. što više menjate vaše ponašanje i vaše misli se više menjaju". Moraš da promeniš ponašanje. Najzad. Imao sam i problem sa alkoholom. što zavisi od stresa kroz koji prolaziš. Na primer jedan simptom koji je čest za ljude sa OKP-em je da skupljaju beskorisne stvari. Kad bih počeo da obraćam pažnju na njih. Morao sam da počnem da se oslanjam na sebe. Piće bi od mene pravilo drugačiju osobu i ja nisam morao da se suočim sam sa sobom. njihova jačina bi se smanjivala. Ali povremeno. Rekao je sebi: "To ti je. Džek je imao obrnut problem. U početku mu je bacanje pružalo zadovoljstvo. možete da buljite u vrata ili da vidite da je prozor zatvoren. Naravno da sam isprva bio anksiozan. Za Džeka je održavanje smirenosti iziskivalo dosta upornosti. Džek je bio na lečenju lekovima. Odlazak na terapijske grupe je bio koristan jer je bilo teško odlaziti redovno na njih a ne pokazati neki nepredak. Dolazila je zima i ja nisam mogao da zamislim da ću opet imati suve i ispucale ruke. Ovo je bilo teško jer je bilo mnogo strahova u vezi toga šta sve može da se dogodi nezaštićenoj imovini. Do tada sam mislio da je bolje da imam i takve ruke. Pre nego što je tražio pomoć na UCLAi. Treba da ostanete mirni i da primenite Četiri Koraka da otključate vaš mozak. kad ih nisam prao. Skloni ste da paničite i da počnete da gurate i vučete na pogrešnu stranu. Kad jedanput napravite napredak. ali sam onda otkrio da što duže ne popustim pred prisilom i vidim da se ništa loše ne događa. Nešto je moralo da se uradi. Količina proveravanja može da varira. ohrabrite se da nastavite. i onda moraš da odlučiš kad si dovoljno uradio. shvatio je. imao je strašne propratne efekte od lekova i nije mnogo napredovao u borbi sa svojim OKP-em. morate da napustite kuću ili da se udaljite od automobila tako što ćete sebi govoriti da ste sve što je razumno uradili da bi ste ih zaštitili. Onda dođete do tačke kad morate sebe da uveravate da je sve u redu". Bio je opsednut odbacivanjem stvari za koje je mislio da mu neće više trebati. Nije znao kad treba da .

Nećeš sad ustati. Posle izvesnog vremena.'Rekla sam sebi: 'Ovo nije stvarno. Kad bi se vratio kući nije sebi dopuštao da opere ruke sve dok ne bi otišao da radi. (Inače. Interesantno je da je kad se pokvarila njena pisaća mašina uložila svestan napor da je ne odnese na popravku. za samousmeravajuću terapiju. koja je imala morbidan strah da bi ako samo uzme u ruke olovku mogla da napiše nešto opsceno . Ako mislite da je OKP. Jedan od njegovih zadataka u restoranu je bio da postavlja sos od paradajza na pizze. i uraditi bilo šta. Tad je zaključio da je to verovatno OKPsimptom. Kristofer je prevazišao misli da je sos bio krv i nije imao više problema sa pomaganjem oko pizza. DIREKTAN SUSRET SA NEPRIJATELJEM Kristofer. Ovo je bilo kao agonija za njega jer je razvio opsesiju da je sos od paradjza zapravo krv. Znala je da će primoravajući sebe da koristi olovke ubrzati svoj opravak. to nije bio OKP. Ovo je bilo nešto što je morao da radi svaki dan. kao i strašne bogohuine misii. shvatio je da mu treba profesionalna pomoć kada je njegova opsesija došla do toga da je upitao svog prijatelja fizičara da proceni koliko bi se dugo zadržala kiselina na gumama njegovih kola ako bi on prešao preko nje. Prošavši kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja Emi je mogla da se oseća mnogo bolje sa olovkama. seća se mo menta njene pobede nad opsesijom. Shvatila je da je boreći se protiv OKP-a sebi poklonila najbolji mogući rođendanski poklon.prisilu". mogla je da se Refokusira na rođendansku proslavu i da razgovara sa ostalim članovima porodice. I nikad nije razvio prisilu pranja ruku! Pošto se rukovodio Nepristrasnim Posmatračem. U samom ovom slučaju. Zastao bi i uzeo nešto zemlje i prljavštine i protljao s tim svoje ruke. Kad je to bilo urađeno. Ali još uvek može . Pošto Kristofer radi u kuhinji. njegov prijatelj je procenio da bi se kiselina obrisala posle četiri okretaja točkova). uvek je bio siguran da kad bi osetio da treba da opere ruke. Ali ova opsesija ga nije spečila da ponovo pere. Sedećeš ovde kao normalna osoba. Bio je u pravu. šetanje "prljavog" psa po "prljavim" ulicama jeste bilo izazov. ali nije. Brajan smatra ovu opsesiju "totalno bizarnorn" . OKP bi učinio da on sasvim prestane da pere ruke. Želela je da ustane i ode. Danas on procenjuje da su se kod njega simptomi smanjiii za 90 procenata. Džek je bio u grupi tri godine i nastavio je da vežba samousmera vajuću terapiju. opet je to samousmeravjuća terapija ponašanja. Danas.nepristojno. to bi moglo da se razvije u kompulsiju. Brajan. imao je jasnu sliku realnosti. gde su jasno mogle da se vide beležnice i razne olovke.prekine sa premeštanjem i sortiranjem stvari. fokusirao bi se na šetanje psa. Za nekog ko je prestrašen od prljavštine. I to je bila opsesija. onda jeste OKP! Realnost se ne oseća kao OKP. izradio je tehniku "bez besmista". Ali nije imao izbora. Emi se uspaničila kad je domaćica restorana postavila njenu porodicu da sedi do izlaza za kelnere. I pošto svarnost ne imitira OKP. To je zapravo po svom efektu bila stalna terapija izlaganjem. Neko vreme je govorio:" Razvio sam neku čudnovatu opsesiju da ako perem ruke više puta. Seća se: "Samo sam svesno odlučila: 'Pokazaću suprotno. Kristofer se odmah suočio s tim. koji je imao veliki strah od akumulatorske kiseline. Emi." Pošto je to uradila. ili na počinak. mora često da pere ruke. koji je imao opsesije oko zagađenja. otići tamo. Nećeš postupiti neumesno zbog svojih strahova. on pere svoje ruke samo društveno prihvatljivi broj puta svaki dan. Kada bi njegovi susedi otišli na odmor zamolili bi ga da šeta njihovog psa. Za njen rođendan njena porodica je izašla u italijanski restoran na večeru.

Kako bilo. Uz pomoć Četiri Koraka i nešto lekova da mu pomognu u tok terapije. To je zaista prokleto bizarno." Inače. Skrećući stalno svoje misli na druge stvari.dobro da se seća onih noći kad je vozio iza policijskih ili vatrogasnih kola da bi očistio stvarnu ili zamišljenu kiselinu sa druma. Ali fizičko sklanjanje osobe iz svojih sopstvenih misli je nemoguće". ali teoretski sumporna kiselina jeste opasna. riljam i oznojim se. naročito u početku. Ana je onda kroz posmatranje konstatovala nešto dosta važno:"Oni koji imaju kompulsije mogu ponekad da sebe fizički sklone sa mesta gde izvršavaju svoje rituale. Teško je preterati u precenjivanju stepena bizarnosti i besmislenosti simptoma OKP-a. kada bih uspela da prođem kroz petnaest minuta i pokušala sa sledećih petnaest minuta. stvar bez značajnog sadržaja. samo puštanje vremena da prođe ipak je imalo lekovito dejstvo. kosim i okopavam. imala bih mnogo bolju kontrolu nad sobom pošto je to vreme prošlo". Tako da je za mene bilo zaista teško da tu razdvojim stvari. da stane i proceni opsesiju kao OKP. "Imam mnogo više uspeha za vreme vikenda kad radim u dvorištu i radim naporno. Ja sam strastven baštovan i mogu da izađem tamo. Morate sebi da kažete:' Čoveče. Nisam mogao da radim normalne stvari. Čekanje je. Brajan je bio u stanju da radi zaobilazeći većinu svoj opsesija. Ipak. sasvim je prihvatljivo. student filozofije.' I znate štaje za mene najteže? Dobro.. zatražio je pomoć kad mu se već zaista smučilo od tih besmislica. Ja sam živeo sve to vreme izvan te granice. je neprestano ispitivala svog mladića zbog svog neosnovanog straha da je bio neveran. Kao i mnogi drugi sa OKP-em. ako se neko boji od pamuka ili grudvi prašine. Skretanje svoje pažnje tako što sam radila nešto drugo je pomoglo. OKP može da učini osobu isto tako prestrašenom i od grudve prašine. On maše glavom kao u neverici: "Ja bih zapravo izlazio i čistio gradske ulice. Ana je vremenom saznala da je sposobna da se odupre prisilnim potrebama da ispituje svog jadnog i izmučenog mladića svim onim ludim pitanjima i da se Refokusira dalje od OKP misli i potreba. Tako ćete dobiti dve vrednosti po ceni jedne. To je veliki beg i utočište za mene". čak i kad ne bih mogla da se stvarno skoncetrišem na drugu aktivnost. Morate da imate zdrav stav prema tome. MOĆ SAMOUNIŠTENJA Ana. minut ili čak trideset sekundi. seća se: "Treći korak Refokusiranjaje bio suštinski za moj oporavak. "Dođete do tačke kad je u pitanju um nad materijom. otkrila je da joj petnaestominutno pravilo. To znači da je za mene kiselina bila svuda. tu ne postoji prava opasnost. čini se. ali da u isto vreme ne pređete granicu. Opšti princip je prost: Ako imate hobi koji volite. daje tu distancu.umivaonik ili vrata. Njegova bašta je mesto gde on može najbolje da radi Refokusiranje. Brajan je veoma brz da kaže da je metod U Četiri Koraka jedino dobro oruđe koje uopšte postoji za ljude kao što je on . ali je to bilo veoma teško naučiti. to uopšte ne dolazi u obzir. Korišćenje kraćih intervala. "Postao sam toliko đavolski umoran od toga i toliko umoran od depresije koju je to izazivalo. bila je na zidovima moje kuće. Bilaje u mojoj spavaćoj sobi. moja pažnja je bila usmerena na akumulatorsku kiselinu" . koliko god je ono teško za primenu. kao što je Brajan bio prestrašenom od kiseline. koristitite ga što više možete za Refokusiranje. Obično. umesto da im daje još . poslednja stvar koju želite da radite kad izgleda da vam život zavisi od toga da li je kompulsija izvršena.. Neko mora da je video tog idiota sa kofama i bikarbonom sodom". Ključno je stalno mentalno beleženje napretka i Preimenovanje: "Ovo je samo OKPništa zaista loše". Svakog minuta u toku dana. ili od čega drugog.

umesto da to ima kontolu nada mnom". Nisam oslobođena od OKP-a. Ta misao me smiruje i daje mi snagu". Izađite u vožnju koturaljkama.ali one više neće imati tu moć nadamnom kao nekad. takođe je otkrila da je Refo kusiranje jedan od najkorisnijih Četiri Koraka: "Radi nešto što voliš da radiš. Kao posledica. Karen i njen muž su oslobodili svoj dom oko 75 odsto beskorisnih stvari. Ovo je snaga vere zasnovana na ličnom saznanju i iskustvul NE BRINITE. započela je mali biznis. intenzitet njenih napada OKP-a se smanjio. Iako ona još uvek ima u manjem ili većem obimu opsesije i kompulsije. Raspoređujte cveće. Plodovi uspeha i sampouzdanje su mnogo slađi nego lažna sigurnost u budućnost koju mi je davalo sakupljanje materijalnih stvari. i sav se u to uključi. a kod Njega postoji briga o tome šta se sa mnom događa. pustim ih da prođu pored mene. Uspeva! Ovu tehniku koristim kad vidim neku rasprodaju ili primamljivu kantu za smeće. Imam oruđe terapije ponašanja i imam snagu vere u Boga. kao pre lečenja. Moj uspeh u primeni Četiri Koraka se dosta povećao. a potreba bi tad već prošla" Kako se vaše ponašanje menja. neće biti tako snažno komandujuće. Karen. Niko nikad ne uradi nešto nemoralno zbog OKP-a. "Potpuno van moje volje. Ana će sada radije "pre dopustiti da OKP misli samo prođu preko mog mozga. mogu se ponovo pojaviti. u zavisnosti od stepena stresa u datom trenutku njenog života. Čitajte kratku priču. napadna misao ili slika mi se pojave u glavi. Ako se i povrate. oni nikad ne izvrše tim mislima odgovarajuću akciju. I opet. Kompulsivne potrebe će vas proći ako skrenete vašu pažnju i ponašanje na nešto drugo. I to je zaista srećni dobitak. Ona je uspešna i gleda unapred. Ali ona kaže: "Dobila sam još veću nagradu. imam viziju noža kako seče kroz moje sopstveno meso. NEĆETE TO URADITI Jedna stvar koju pacijenti na UCLA-i brzo saznaju je da koliko god stvarno izgledaju te opsesije sa njihovim opasnim sadržajima.ponašanje. ili bi neko drugi uzeo onaj predmet iz kante. To je odličan opis primene principa "Ovo nisam ja . raspremanja i bacanja. Štaviše. kompulsivni sakljupač.ovo je OKP". uradite drugu aktivnost.više energije. ovi mali uspesi su se nadovezivali vodeći u značajno zdravstveno poboljšanje" . Posle dve godine čišćenja. Obećanje terapije ponašanja je postalo istina. Karen. Ali pošto sad znam da su ovo samo neželjene i u suštini besmislene misli. skoro uvek kada vidim oštar nož. i ova je vizija toliko jaka da učini da se trgenem unazad. tako se menja i vaš stav. kako sam dobijala više samopouzdanja da mogu da prevladam umesto da popustim kad OKP napadne. bez pokušaja da ih objasnim kako bih to nekad radila. Ili ako je neko u toj prostoriji sa mnom. Ona sad zna za veliko zadovoljstvo kada se poseduje uredna kuća i lepo dvorište i ima osećanje slobode da se pozovu prijatelji sa kojima će u njima zajedno uživati. Na primer.sigurna sam da hoće . Ne dopuštam da mi naruše duševni mir. Lara je imala opsesiju da će uraditi . ali uglavnom mogu da imam kontrolu nad tim. jer ste to uradili i raniji vaš ceo pogled na život se menja od negativnog u pozitivni. Zasadite biljku u bašti. Stare uznemirujuće misli koje su činile da želim da sakupljam stvari. Ako mogu da zaustavim kompulsiju dovoljno dugo rasprodaja bi već bila završena. nego da dopustim da ulaze i inficiraju ceo moj misaoni proces. nova Karen. jaka. iz tame u svetlost" . "Ukus svakog uspeha ima jedinstvenu slast i gura vas napred u dalje uspehe. Vi znate da možete to da uradite. (Njena opsesija oko noževa je potpuno nevezana sa njenom opsesijom ljubomore). Nekako sam prešla zamišljenu liniju u svom umu i rekla sebi 'Pobediću ovo'. imam viziju da nožem ubadam tu osobu. "Za vreme od nekoliko meseci. pre bih ja bila umorna.

Čak i da bi se barem sebi pokazalo da loša misao ne mora potpuno da napusti vaš um pre nego što se Refokusirate na nešto drugo. Opet. Biti stalno u poslu jeste deo te odbrane. ili možda Bog nije bio sa vama kada vas je zadesio OKP". Nisam. Nikome neću reći da nemam OKP. i sakuplja odeću koja bi se podelila siromašnima. bez obzira koliko jake i napadne ove postanu". "to vas odvlači od samog sebe. mogu malo da ih i prevladam. Znam da imam kontrolu nad mislima i potrebama. Pre toga odsustvovala je sa svog radnog mesta da bi išla da se leči od OKP-a. koja je imala strašnu opsesiju da će ubiti svoje dete. da bih izašla iz kuće. i da taj život zaslužujete. Pozovem nekog. fleksibilni radni časovi su pružili mogućnost da se pobrine o svom zdravlju i da pruži podršku svojim dvema ćerkama koje su sada već dve . U suštini ona Refokusira svoju pažnju dalje od svojih opsesija. knjigu ili TV-emisiju. Za Karlu. Refokusiranje vaše pažnje na nešto drugo. kao 'dodatni teret'. onda se automatski uključe kao kad bljesne sijalica. Kada ih stalno radite. Četiri Koraka su sada automatska:"To je kao da se potpisujem ili uzimam čašu vode''. To je ono na šta mislim kad kažem "raditi zaobilazeći OKP". Ne čini da OKP nestane. Nemojte misliti da ste uradili nešto loše ili strašno. toliko sam zdravija. Uzimam lekove svaki dan. Što sam više zaposlena. U to vreme. može da bude veoma korisno kod teških opsesija. konstantno preko celog dana. Karla je član Saveta škole u kojoj je njena ćerka. koja je imala velike strahove oko zagađenja i "alkoholirala bi celu svoju kuću. Nisam uvek uspešna u pokušaju da se prebacim sa opsesivnih misli. Ovo je divan primer neke vrste prihvatanja koje čini da svi aspekti Četiri Koraka bolje funkcionišu. Lara je sklona da sažaljeva sebe. U Larinom slučaju postoji interesantna podeljenost: Iako se ona pored ostalog bori i sa kompulsijom kupovanja. kad je njen OKP pod kontrolom. Pomerim svoje misli. niti hoću to da uradim. Neki put jednostavno moram da im pustim na volju. Ako mogu da preusmerim svoje ponašanje i energiju drugim putem. One ostaju sa mnom gde god idem. počnem da kuvam. Važno je zapamtiti: OKP nikad ne može da preuzme vašu volju. čak i u kratkim vremenskim intervalima. idem u gimnastičku salu. sigurno ne na način kojim bi vi bili naterani da uradite nešto što smatrate pogrešnim. To je najbolja odbrana" . "ali onda se pomerim. da nešto radim. Kad se njene opsesije pogoršaju. Pokušam da se fokusiram na nešto drugo -projekat. Ona sad shvata: "Nikad nisam postupila po nalogu opsesivne misli tako da sam mogla nekog da povredim. Teško je okrenuti se. otklanjajući simptome. Tako. "Izašla bih napolje. moram napornije da radim da ne bih obraćala pažnju na opsesije" . Ovo je trenutak kada prenos brzina postaje za nas ponovo automatski. i otići od opsesija. Ja još uvek imam OKP. Onda se ja pomerim i prestuktuiram svoje misli. ove postaju jače. Lara je takođe naučila glavni princip terapije: "Što se više borim da opsesije nestanu. misleći da uopšte više nema kontrolu nad njima. To mije odbojno.nešto nasilno koja je bila toliko jaka da od straha nije mogla da uzme ni nož za puter u ruke." Sad. Ako sam napolju i razgledam naokolo. Džil. ponekad koristi kupovinu kao tehniku za preusmeravanje svojih opsesivnih misli i prisilnih potreba. "Kad uradite ove pozitivne stvari za ljude". i hoću da ljudi shvate da postoji život i izvan OKP-a. Džil je bila agent za nekretnine. Ali postoje toliko drugih stvari pored OKP-a. takođe je naučila ovu lekciju: "Kada ne radin moj OKP se pogorša jer imam više vremena da dopustim da se pogorša. saznala je. spremna je "da se vrati na glavni kolosek". to je odgovaralo njenim potrebama. Idem u kupovinu u osnovi zato što ne želim da dođem kući i budem sama sa svojim opsesijama jer znam da se one pogoršavaju kod kuće. onda obično nastavim sa nekim drugim poslom".

koji je bio destruktvan i uticao na sve u mom životu". radi dobrovoljno za Projekat za Sidu u Los Anđelesu. otkrio je da sve manje vremena troši ponavljajući besmislene fraze u svojoj glavi. isti napor ubira veće rezultate zato što se vaš mozak menja dok primenjujete Četiri Koraka. verovatno je da se nisam mnogo promenila. jasno se seća dana kada je prvi put osetila kako se njen um pomera . Kako bilo. Posle petnaest meseci ućešća u terapiji ponašanja i uzimanja lekova. Kako je redovno praktikovao Četiri Koraka. Tako ljudi uče da nije neophodno imati punu kontrolu nad svojim napadnim mislima. Jedanput je razvila tu ne tako retku opsesiju da je nekog udarila i . Napravio je nova pozanstva i postao druželjubiviji i sa poznanicima na poslu.čak i samo na nekoliko minuta za početak . Dat mi je alat da pomognem samoj sebi. To je veliki skok napred za nekog ko je nekad bio toliko pod vlašću svog OKP a da nije mogao da napusti svoju kuću i bukvalno je morao alkoholnim gazama da čisti vazduh koji udiše. Više nije uplašen i više se ne opire da mu se neko približi. Džoana. Sad uvek pokušavam da održim kretanje unapred". ljudi sa OKPem nikad to ne izvrše. Ona sad može čak i da ismeva svoje tehnike izbegavanja pomoću kojih je nekad pokušavala da se izbori sa svojim OKP-em. i izvršava druge kompulsivne ritu ale za koje je nekad smatrao da neutrališu njegove misli o nasilju. bio je u stanju da se nosi sa dosadnim mislima kad bi ga ove napale dokje razgovarao sa drugim ljudima. Danas ona kaže: "Moj život je toliko drugačiji. Štaviše. odnosno. mogu da se fokusiram na stvari na koje želim. Kako vreme prolazi. ali je to teško uraditi kad se zaglavite u tom momentu. Mogu da živim život. I kao deo njegovog Refokusiranja. da mogu da steknem punu kontrolu nad tim glasom u mojoj glavi. Naravno. Gari je bio u stanju da se Refokusira na druga ponašanja sve duže i duže vremenske intervale. kaže ona "Nisam uopšte imala ideju kako je to. nikad nije postupio prema ovim čudnim mislima. što je bila posledica teških i crnih misli koje su je gušile.Veliki napor koji se ulaže da bi se u početku napravio mali korak Refokusiranja. njegov društveni život je počinjao da se poboljšava. ove misli su mu narušavale život. Refokusiram se na nešto drugo i kažem sebi da idem dalje. koja se godinama borila sa brojnim opsesijama uključujući i onu da će nuklearna radijacija sa nje preći na druge. Kao što smo naučili. Sada izlazi na sastanke. Što je Gari postajao sigurniji u sebe. ili ih potpuno ukloniti iz svoje svesti da bi se napravio značajan funkcionaini napredak u terapiji ponašanja. Spolja gledano. on je zapravo koristio društvene interakcije kao oruđe za Refokusiranje. Kad mračni glas u meni počne da mi dosađuje. je da može ovladati i kontrolisati svoj OKP.to im daje neki osećaj kontrole. misli daje spremna da uradi nešto kreativnije. U početku su važni i veoma mali pomaci napred. Dotad. mogu da budem ona osoba kakva je trebalo da budem. Osećaj kontrole i ovladavanja je veoma koristan i važan i treba ga pojačavati i ohrabrivati. sa malom dozom lekova kao svojim gumenim koturom. Gari je još od svojih tinejdžerskih godina bio obuzet napadnim mislima koje su mu govorile da "napadne" ljude s kojima bi govorio ili da pravi grube i neumesne opaske u vezi njih. Gari je bio u stanju da prekine sa lekovima.odglavljuje. Ono što je Džoana naučila. Ali sada imam radosti. ja znam šta je to. Dženi. Danas. Ako se u početku tretmana ljudi nauče da Refokusuraju. sada je u stanju da sve ovo postavi na svoje pravo mesto. koja je u jednoj fazi počela da se "otključava ili odglavljuje". kasnije će biti dovoljan za velike korake. Tako što je uporno radio zaobilazeći svoje OKP misli. Ovo je svest mozga koji se deblokira . da mogu da ignorišu svoje napadne misli tako što delaju zaobilazeći ih . Svako uvek govori: 'Živi u momentu'. Naučila sam da za mene vreme ne može da stoji čak ni za momenat. Niko nije znao mučenje koje se događalo u mom mozgu.otključava.mlade odrasle osobe. po prvi put posle toliko godina.

Njen pokušaj rešenja? Jednostavno je odlučila da više ne poseduje automobil. Polovina mene je sa ženom. Ljudi bi rekli: 'Pa Doti sad je na tebe red. žilav. Kažu mi da sam retka vrsta muškarca". "Kad bih išla na zabave po kućama. Žene nalaze da je ovo veoma dobra ideja. Posle četiri godine pohađanja našeg programa na UCLA-i Doti više ne uzima lekove. Stalno ponavljam opet i opet.' One razumeju". bila je lečena u bolnici godinu dana 1970. crn. Ona sad razume da može uglavnom sebe da krivi za to. čak i jedva primetno. (Ovaj intervju je dao pre braka). rad u svesnoj terapiji ponašanja.moglo bi se reći jedinstven efekat na njegov seksualni život. Jednog dana je jednostavno istrčala sa grupe vičući. ali moje misli su sasvim negde drugde. Ja sam još uvek sa njom. A OKP misli stalno naviru. Iako Dženi još uvek ima malu mešavinu svih tih klasičnih OKP strahova. kao i da nastavim i sa drugačijim karijerama" . ali je to malo pomoglo kod njenog OKP-a. A njena kompulsija proveravanja? Pa zbog toga što nije mogla ni da gleda tuđe štednjake jer bi ručice mogle da budu uključene. Tako da se uzdržavam od orgazma. Kakvu vrstu OKP misli Domingo ima za vreme vođenja ljubavi? Može da bude: "Da li sam zatvorio glavna vrata? Da li sam doneo stereo uređaj iz kola? Da li sam nahranio psa?" Da li partnerke primete da njegova pažnja nije potpuno sa njima? On se nasmejao: "One bi rekle: 'Da li si sa mnom?. Uživaj. to je ono najgore". Naučila je terapiju ponašanja kao spoljni pacijent na UCLA-i i kasnije joj je u sedmičnoj terapijskoj grupi bio predstavljen metod U Četiri Koraka. ili 'Previše sam osiromašila da bih imala kola'. ima jedan posao koji radi nepuno radno vreme i govori kako se nada da će iskoristiti ono što je naučila da pomogne drugima koji imaju OKP. Iako postoji tendencija da se nove opsesije uvuku u Domingove misli. izbegla bih ulazak u kuhinju tako što bih donela neko jelo koje nije moralo da se podgreva". "To je bila jedina emocija koju sam uopšte pokazala u toj bolnici. Šta želiš da nam kažeš o sebi?' Dobro.-ih godina. Visok." kaže Doti. OKP KAO AFRODIZI]AK? Domingo je imao opesesije uključujući i strah da ima oštrice brijača zakačene za vrhove svojih prstiju sa kojima bi mogao da povredi svoju ženu kad je dodirne. Ima dobar posao i mnogo prijatelja. nijedan simptom nije nestao sve dok se nije suočila sa svojim problemom: nazvala ga je OKP-em i Refokusirala se na druge pozitivne aktivnosti. koja je izvršavala smešne rituale zbog straha da bi nešto strašno moglo da se dogodi očima njenog sina. Ona se toga seća iz psihijatrijske bolnice: "Imali smo terapijsku grupu svakog dana.jeste rad sa drugima. Doti. Zašto nije bila u stanju da drugima kaže o svojim strašnim opsesivnim mislima? "Zato jer sam mislila da bi one mogle postati istina ako o njima govorim". i naravno. I vozi auto. ali niko nije nikad saznao šta se dešavala sa mnom. jer traje dugo. u to vreme nisu još bile razvijene. ja ne mogu da usredsredim pažnju i vreme prolazi. Najbolje za Refokusiranje. "Osećam da mogu da idem bilo kuda po svetu. ja sam uvek volela da pomažem svima ostalima ali nikad ne bih govorila o sebi. a ja kažem 'Biću sa tobom za trenutak. sa velikim osmehorn. pronašla je elegantan način da i to izbegne. on je privlačan za mnoge žene i imao je dosta devojaka pre nego što se nedavno oženio. I može da donese jelo koje treba da se podgreje. Izmišljala bi priče.'Ne mogu da vozim noću jer su mi oči slabe'. iako tehnike za tretman OKP-a koje sad primenjujemo. ona je sad u stanju da na neki način "samo nastavi da ide dalje" kad ta osećanja udare. Ovaj strahje imao veoma interesantan .ubila dok je vozila. Naravno. pored njegovih . "Za vreme seksa teško mi je da se skoncentrišem zbog svog OKP-a.

Ne mogu da čekam petnaest minuta svaki put kad mi je loše. Kad jedna od strašnih misli napadne. što je rezultat njihovog brzog Aktivnog Revalorizovanja napadne misli ili potrebe kao bezvrednog i bednog OKP-a. Ako čekam petnaest minuta. on kaže: "Samo duboko udahnem. Nema svako tako jaku volju kao Domingo. sedeo bih ovde i ništa ne bih radio ceo dan". Na UCLA-i ovo zovemo Aktivnim Revalorizovanjem.Korak Refokusiranja . • • Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača jer će vam to ojačati um . Ovo je naravno i krajnji cilj.pobeda nad drugim opsesijama. Tako on jednostavno eliminiše mogućnost da izvršava kompulsiju i nastavlja sa svojim poslovima. sada je na pola puta do konačne pobede nad OKPem. i kažem 'Ja mogu ovo da uradim. on procenjuje da je kao rezultat njegovog redovnog praktikovanja u Četiri Koraka. Imam stvari da uradim. • Primenjujte petnaestominutno pravilo. URADITE NEŠTO DRUGO . • Ovo je korak gde bez napora i bola nema ni napretka. Važne tačke da se upamte: • Korak 3 . Uz vežbu. jer mogu da vidim kako se petnaest minuta pretvara u dva sata. Ne možete ostati pasivni . Kad menjate ponašanje vi menjate i svoj mozak. Radite zaobilazeći vaše simptome tako što ćete se zaposliti nečim celishodnim u čemu uživater barem u tih petnaest minuta. Posle petnaest minuta mentalno zabeležite kako su se vaši simptomi promenili i pokušajte da se Refokusirate za sledećih petnaest minuta . Oni odmah prelaze na aktivnosti Refokusiranja. Morate biti AKTIVNI. ljudi kao Domingo mogu da preskoče preko Koraka Ponovnog Preimeno vanja i Ponovnog Određivanja. 4 . • Refokusirati znači promeniti reakcije u vašem ponašanju na neželjene misli i potrebe i fokusirati vašu pažnju na nešto korisno i konstruktivno. da im nije potrebno da ih izvršavaju kao da recituju pesmu. koje mogu automatski da izvršavaju. Ti ljudi ih tako nauče. To je jedna opsesija za drugom. Ali on nije jedini koji je bio u stanju da koristi Četiri Koraka kao odskočnu platformu za svoju terapiju ponašanja.

biće vam sve lakše da vidite šta su u stvarnosti vaše opsesije i kompulsije. Kako vaš mozak počinje da radi bolje. . Kao rezultat intenzitet vaših simptoma će opasti.Revalorizujete i Devalorizujete patološke potrebe i ogradite se od njih. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. brzo ćete shvatiti da su vaše opsesivne misli i kompulsivna ponašanja zapravo bezvredne smetnje koje treba ignorisati. sve dok one ne počnu da blede i nestaju. Ponovnog Određivanja i pripisivanja i Refokusiranja. Refokusiranje Korak 4. Preimenovanje Korak 2.Korak 4: Ponovno Vrednovanje Revalorizovanje ''Lekcije naučene od OKP-a'' Korak 1.REVALORIZOVANJE Korak 4 : Ponovno vrednovanje je prirodan ishod redovnog vežbanja prva tri koraka: Preimenovanja. Sa ovim saznanjem. Vaš mozak će početi da radi na mnogo normalniji i automatizovaniji način. bićete u stanju da Ponovno vrednujete . PONOVNO VREDNOVANJE . Sa konzistentnom praksom.

. sa više saosećanja za druge. Revalorizovanje vam pomaže pri prebacivanju vaših brzina za ponašanje! Štaviše kad ljudi jasnije shvate svoju bolest i koriste Četiri Koraka kao oružje za savladavanje ovog neprijatelja. i možete da počnete da ih jednostavno ignorišete kao jednu dosadnu napast. rešena da uradi nešto značajnije od samog rada u svom poslu kako bi samo isplatila svoje račune. Glavni princip koji je ugrađen u korak Revalorizovanja je: Što bolje vidite šta su u stvari vaši OKP simptomi. bolešću . Karla govori o svojoj zahvalnosti da je njena ćerka. kada su poruke koje stižu iz mozga uzete kao stvarne zdravo za gotovo. uobičajeno je da dobiju i novu sposobnost da Ponovno vrednuju svoje živote i svoja osećanja o sebi i drugima. To je izgradilo karakter i onda kad je cepalo moju dušu.poruke bez ikakvog duhovnog značaja. Želim da pomognem drugima. Ponovnog Određivanja i Refokusiranja i biće stabilnija funkcija vaše automatske transmisije u mozgu. onda ih devalorizujete.oduzmete im tu navodnu vrednost . koje su uzrokovane OKP-em. Kaže: "Ja želim da mi život bude drugačiji. U stvari što aktivnije i svesnije dođete do toga da ih devalorizujete. Saznanje da bogohulna misao nije ništa drugo do odraz bolesti. osećajnija osoba. Učinilo je da manje kritikujem i sudim o drugima koji pate u svojim životima".ljudi počinju da misle kako o šansama i vremenu koje su izgubili. Religiozna osoba može na primer da ispituje svoje bogohulne opsesivne misli i da shvati da one nemaju nikakve veze sa posedovanjem neumesnih osećanja za Bogorodicu ili Isusa Hrista. brže ćete moći da ih odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje . Toliko je ljudi kojima treba pomoć. sada zdrava šestogodišnja devojčica. a ne odraz vaše duhovne čistoće ili integriteta. Vežbanje prva tri koraka postepeno otklanja strah i anksioznost. kroz duhovno samoispitivanje. u vezi koje je imala opsesiju da bi mogla da je ubije. koji je uglavnom prevazišao svoje kompulsije u vezi sakupljanja i zagađenja. Karla se u svojim najtežim trenucima pitala da li postoji sila Svemoćnog koja bi bila u stanju da joj oprosti zbog toga što je imala takve strašne misli. Sad je "blesnula". tako i o budućnosti. Ako aktivno ne Revalorizujete ove misli kao pogrešne poruke koje stižu iz mozga . To me je osposobilo da se borim jače. sada sa obnovljenom energijom za život.sigurno je da ćete se demoralisati i ispuniti mržnjom i odvratnošću prema sebi. ali život je zaista bio robovanje" . a da to ima veze sa medicinskim stanjem.Ljudi koji pate od opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a) osećaju tako jak bol da duboko sežu u svoje duše da bi našli odgovor na pitanje "Zašto ja?" Previše često zaključuju: "Kako sam ja užasna osoba. Više nije sva utonula u osećanja krivice i besa. kad imam ovakve misli". moje srce i moju pozitivnu predstavu o sebi.znajući da on nikad više ne mora da ovlada njihovim životima . Sa ovim saznanjem treba da vidite to kao priliku da ojačate svoju veru. prvi put posle toliko godina otkriva da postoji osnovna unutrašnja vrednost samog života. Lara se ovako izrazila: "Zbog toga što sam imala OKP. Iako je posvećeno religiozna. a ne zbog nje.OKP-em. Bila sam hendikepirana svojim poremećajem.tim brže i lakše možete da izvršavate korake Preimenovanja. "BOG ME VOLI" Pošto su dobili sredstva da se bore protiv OKP-a . Ona sad razume: "Bog me voli". Ona je Ponovno vrednovala svoj život. "Nikad nisam imao takve depresije da bih hteo da se ubijem. Džoel. Često doživljavaju duhovno buđenje.jeste ključ za "delanje zaobilazeći" opsesivne bogohulne misli. Važno je da se razume da se misao pojavljuje uprkos vašoj volji. Kad saznate da OKP ne mora da kontroliše vaše misli i ponašanja. ja sam postala intenzivnija. i da se borim za dobro i istinu u meni.

da je počeo da zazire od Nedeljne mise i da biva nervozan već u petak ili subotu. ulažući napor da ih prebace kad prelaze sa jednog na drugo ponašanje. Oni ne moraju više da prebacuju svoje brzine "ručno". iako je to danas uobičajena praksa u Rimo-katoličkoj crkvi. razvijate to osećanje mržnje prema sebi samima. Revalorizovanje može da bude shvaćeno kao posebno naglašavanje Preimenovanja i Ponovnog Određivanja. Morate se stalno podsećati: "Ovo nije bogohulna misao. Kadje to prvi put uradio. Važno je da to nikad ne zaboravite. Simptomi OKP-a kod ljudi od vere obično imaju religiozni sadržaj ili prenaglašenost. kao i to da sa razlogom imam ovu bolest. mislima i prinudnim potrebama. Oni sad prepoznaju OKP misao ili osećanje odmah pošto se pojavi. Takođe. Ali. Kao i sve bitke koje su vredne borbe do pobede. Ova opsesija učinila je da se oseća toliko jadno. Svesna terapija ponašanja kao samo tretman. Na ovu činjenicu se obično ne obraća odgovarajuća pažnja. naravno. Ovo im omogućuje da zaobilaze misao i prisilnu potrebu tako brzo. pa tako sada moram i da napravim promenu". Prelistavajući konzervativni katolički časopis. Kristofer je u suštini shvatio da je bolestan i da demonski uticaji nemaju nikakve veze sa njegovim strašnim mislima. Pošto je bio inteligentan i dobro je poznavao sebe. Previše je psihijatara danas koji nemaju sposobnost saosećanja sa potpuno razumnim sadržajem religioznih misli nekih religioznih ljudi. Kristofer se prestrašio da bi mogao da uvredi Boga i dugo vremena posle toga uzimao bi Pričest samo direktno u usta. IZBEGAVANJE ZAMKE OKP-A U kontekstu Četiri Koraka. Tako što odbijaju da prihvate simptome OKP bukvalno. je verovatno bila više odraz uobičajenog neznanja i arogancije kod psihijatara. je pročitao članak u kojem se tvrdilo da je pogrešno uzimati Pričest rukom. Samo onda kad uzmete bogohulne opsesivne misli zdravo za gotovo i ne verujete vašim najdubljim osećanjima o Božijoj sposobnosti da odredi šta je stvarno a šta ne. Zbog toga što je veoma konzervativan po prirodi. pruža vam pravu šansu da aktivno potvrdite svoju veru u Božju sposobnost da vas pozna kakvi vi zaista jeste. takoreći istog momenta. nego što je to bio odraz bilo čega što se događalo sa Kristoferom dok je on pokušavao da opiše i objasni taj bol. i pogrešnih poruka koje stižu iz vašeg mozga. znao je da nije bio pod uticajem zlih sila i bio je siguran da pati od neuropsihijatrijske bolesti. Bog sigurno može da napravi razliku između onoga što je u vašem srcu i što je stvarno. Najzad je preuzeo rizik da povredi Boga tako što je odlučio da se suprostavi opsesiji i uzme Pričest u ruku. Pošto se duhovno preispitao. Kristofer. kao o "toksičnim otpadnim materijama mog mozga". Ja u to ne verujem i nije odraz onoga što u srcu o sećam''. odnosno ona koju je on upražnjavao od svog detinjstva. Neprijatanost prve interakcije između Kristofera i psihijatra koji ga je pogrešno razumeo. Već je bio odbacio mogućnost uticaja demonskih sila pre nego što je otišao kod psihijatra. kad je Kristofer po prvi put zatražio profesionalnu pomoć bio je grubo ispitivan pošto je pažljivo izneo svoje mišljenje da bi njegovi simptomi mogli biti neka forma opsednutosti demonima. tj. Na primer. što bi rekao jedan od njih. što zauzvrat poboljšava . Ovo treba da bude alarmirajući poziv psihijatrijskoj zajednici danas.Osećam kao da mi je život bio pošteđen. imao je opsesiju da su svi oko njega i neznajući vređali Boga tako što su uzimali pričest u ruku. koji je patio od bogohulnih opsesivnih misli koje su se ponavljale. Ovo je simptom OKP-a. da Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje postaje skoro automatsko. Bog ga nije kaznio. sav se oznojio i srce mu je lupalo tako jako da ga je mogao čuti. Stalni samotretman kao rezultat daje smanjenje jačine simptoma. ovo su zapravo testovi naše vere. ljudi sa OKP-em počinju da misle o dosadnim osećanjima.

oduzimate vrednost tim budalastim mislima. A koje su to dublje implikacije? To je činjenica da menjate svoj mozak menjajući svoje ponašanje. što zauzvrat pospešuje Preimenovanje.  Za vreme Refokusiranja.  Revalorizovanje olakšava Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje i vodi ka više Refokusiranja. da ponovo preuzimate kontrolu nad svojim životom. vas zaista dalje pomera prilikom prevazilaženja prisilne potrebe. Tako što ćete pokušati da čekate petnaest minuta i da onda postepeno povećavate ovaj vremenski interval.i najzad Revalorizovanje . bila sam delom oslobođena od OKP-a. Ovo vodi ka dalj im promenama u mozgu. "Kada sam naučila da identifikujem moje simptome kao OKP. koristeći U Četiri Koraka. . Snažan um je um koji može da zabeleži i suptilne pro mene i da razume njihove implikacije. (Preimenovanje). uvidela sam koliko je kontraproduktivno da izvršavam prisile i da se zaokupljam opsesijama. Ponovno Određivanje i pripisivanje i Refokusiranje. nije najpogodnija za samotretman onih koji pate od OKP-a. student filozofue sa iracionalnim strahovima da joj je njen mladić neveran. što uzrokuje dalje promene u mozgu i veće opadanje simptoma. U suštini. kaže da je njen oporavak delom zavisio i od njene sposobnosti da posmatra svoje OKP-misli i potrebe u drugačijem svetiu. Moćan um kakav ćete razviti kroz vežbanje Četiri Koraka će se sve više osposobljavati da uoči čak ineprimetne pozitivne promene kod simptoma OKP-a i da shvati dublje implikacije ovih promena. itd. što uzrokuje nestajanje straha i smanjivanje intenziteta simptoma OKP-a. Evo jednog racionalnog načina da se ovo predstavi:  Samotretman pomoću Četiri Koraka vodi ka promenama u mozgu. što olakšava Revalorizovanje. sebi ćete dati prostora da delate zaobilazeći misli OKP-a. ovo je samo OKP".  Ovo ima tendenciju da poboljša Revalorizovanje simptoma. koristeći U Četiri Koraka.Ponovno vrednovanje značenja tih misli ili potreba. sadržajne misli koje treba dešifrovati zbog njihovog "dubljeg značenja". Ana. i onda Refokusiranje na neko drugo ponašanje koje vam donosi zadovoljstvo. Ovo znači reći sebi: "U redu je. što uzrokuje da prisilne potrebe blede i nestaju. vrlo je verovatno da se zapravo menja hemija mozga. Kako je proces Preimenovanja postao automatski. Ovako je uspostavljen jedan terapeutski raspored koji sebe održava i vodi napred. jer je tad lakše uočiti šta su ovi u stvari. Pored toga petnaest minuta rada fokusirane samousmeravajuće terapije ponašanja.umesto da perete ruke ili proveravate vrata. onda Ponovno Određivanje i pripisivanje toga kvaru u mozgu. Ovo će činiti tako što će postepeno produžavati vreme vežbanja. koje opet vodi premajoš više Revalorizovanja. Ono što bi bolje mogli da urade ljudi sa OKP-emje da nešto izmene klasičnu terapiju ponašanja tako što će vežbati samousmeravajuću prevenciju reagovanja. Znamo da u tradicionalnoj terapiji ponašanja tehnika u kojoj anksiozni pacijent treba da pasivno zanemaruje svoje prisile oko jedan sat. nego petnaest minuta nefokusiranog čekanja. Krajnji rezultat je jasno opadanje intenziteta simptoma i značajan napredak u kontroli nad reakcijama u ponašanju na preostale opsesivne misli i prisilne potrebe. Kod Revalorizovanja shvatate da vaše opsesije i prisilne potrebe nisu važne i da možete njima da ovladate.Revalorizovanje tako što smanjuje napor potreban da se odbace simptomi OKP-a kao bezvredno smeće (što ovi i jesu). pošto je bio izložen stimulusu koji uzrokuje jake prisilne potrebe OKP-a. a zatim se Refokusiraju na drugo ponašanje. umesto da ih smatram za važne.

Avion bi mogao da se sruši. Ali ono što sigurno znamo je da će osoba koja stalno izvršava kompulsivne radnje. svaki put . prepoznaćete je čim se pojavi i odmah ćeteje Preimenovati. živeti jedan pakleni život. oni nisu imali osećanje krivice. kaže ona. Na ovaj način ćete ih u isto vreme i Revalorizvati. opomenula: "Kako znaš da nećeš to i da uradiš? Sigurno da je Čarls Menson bio opsesivan. Oni nisu dobijali pogrešne poruke iz mozga. Ali Lara sada razume: " Oni su bili psihopate. To ne može nadvladati moju volju". a ne zbog vas. ja ne želim posledice. Lara je ophrvana mislima o nasilju sa noževima. kritikujući vaše unutrašnje motive. zamišljajući ga "kao nekoga pametnog i uvrnutog koji pokušava da me uhvati". Opsesije ne mogu uvek da se pobiju logikom. Kao što neko reče: "Ne možete da napustite svoj mozak". "kad sam videla trikove OKP-a mnogo puta i naučila kako da zaobilazim OKP u mislima i akciji. dok bi ljudi okolo vikali: "Gledaj! On je to uradio!" Stoga. Anticipiranje podseća da će se opsesivne misli pojaviti i po sto puta u toku dana tako da ne budete njima iznenađeni. pošto je osoba npr. Odgovor glasi: "Zato što zaista to ne želim da uradiml To je samo opsesija.za nju je nemoguće da razmišljanjem nađe izlaz iz ovih opsesija koje su veoma bolne. Ali sad. To jeste čudesna činjenica kod OKP-a. više ne nasedam na opsesiju i izvršavanje prisila. Ona pomaže sebi i tako što personifikuje OKP. ali Prihvatate da one postoje i pored vas. kao što sam to ranije radila".ako ne naprave svestan napor da ih Anticipiraju. uz pomoć dva pomoćna koraka. Vi ne želite da imate opsesivne misli. Predlažem da Aktivno Revalorizujete. i opet biti šokirani i uznemireni zbog nje. ne možete da se od njih udaljite kao kad se udaljavate od štednjaka ili vrata. Džefri Damer je bio opsesivan". ili će . već i jedan jači osećaj vladanja sobom i samopouzdanje da može da se nosi sa skoro bilo kojim problemom. umesto što čekate da korak Revalorizovanja dođe na red. Pacijenti sa OKP-em su skloni da stalno uranjaju u razmišljanja: "Šta će se dogoditi ako stvarno uradim to neispravno ponašanje? Ako udarim nekoga. mogu i da ne budu metafizički dokazivi.''' Štaviše veoma je veliko pitanje da li su ova dva zla čoveka zaista bili opsesivni u bilo kakvom pravom OKP smislu. nećete dopustiti da sebe teško prekorevate i okrivljujete. samo pogrešna poruka iz mozga. ignorisala unutrašnji glas koji joj kaže: "Uradi ovu prisilu.. Naučićete da pređete na drugu misao ili ponašanje.. Tako što ćete Anticipirati svoju opsesivnu misao. veoma je važno da Aktivno Revalorizujete opsesiju. Oni su vas . Praktikovanje U Četiri Koraka joj je donelo ne samo oslobođenje od patnji OKP-a. Jedanput ju je prijateljica. tu je depresija. ili seksualno nasrnem na nekoga?" Oni zapravo vide sebe kako su u lisicama odvučeni do zatvora. zasnovane na opsesivnom strahu od avionskog udesa.Onda je postalo lakše da ignorišem zamke koje mi je OKP postavljao". Za mene postoji krivica. Kad prihvatite da je vaš problem izlečivo medicinsko stanje. (ili zemljotresa ili druge nesreće). iako je opsesivna misao još tu. koje obično dolazi u borbi sa kompulsijama-prisilama i naravno odgovara na stalno pitanje "Kako da budem siguran da neću to i uraditi?". " Činjenica da nema nikakve veze između avionskog udesa i propuštanja osobe da uradi svoju prisilu. Pošto su Anine uznemirujuće i napadne misli po prirodi nerešive -"Kako bi neko ikad mogao biti siguran da mu je voljena osoba verna i na delu i u mislima?" . tu je i osećanje. da ljudi mogu imati tu istu pomisao i hiljadu puta u toku dana. Dok to radite. BORBA VOLJA Pošto vas opsesije prate svuda. na red dolazi drugi međukorak. čak i ako su nasilne i ekstremno neprijatne. psiholog. koji su deo koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja: Anticipiranja i Prihvatanja.

U vreme čekanja uvek vežbajte Četiri Koraka. bilo kakav mir od njega mora da bude zarađen! Krajnji cilj je naravno da strahovi nestanu zauvek. uvek možete da pokušate da spojite ta vremena čekanja. On traži odgovore na pitanje zašto se kod njega razvio Opsesivno. posao koji ne želim da radim. OKP je to prouzrokovao. umesto da vidite svoju nesposobnost da potpuno prevaziđete svoje strahove iz prvog. i kako bi možda jednog dana došao do tačke na kojoj želim da budem. Pita se: "Da li je pored biohemijskog faktora još nešto bilo razlog da sam tad bio taj tužni osmogodišnjak u školi? Da nije OKP bio posledica emocionalnih faktora. Beleženje aktivnosti koje radite za vreme Refokusiranja i Revalorizovanja kao uspeha koje ćete zapisiviati. To jeste težak posao. ali rezultati su velika nagrada. Teško je uraditi".TEŠKO JE URADITI Meni kao profesionalcu na polju medicine veoma je teško da posmatram ljude kako se bore da bi prevazišli svoje opsesije i prisile. ali to me je zaista ubilo. Lara i ja smo razgovarali o ovoj razlici. to je bitka koju ne možete izbeći jer OKP ne daje mira. Jedna od ironija OKP-a je da omogućava nekim ljudima da funkcionišu veoma dobro i intenzivno jer je njihova sposobnost da uoče detalje vrlo dobra. Nikad to ne bi mogla da uradim". Mnogo puta su mi ljudi sa OKP-em rekli "Lako je reći. Videćete da u ulozi svog terapeuta aktivno pomažete sebi. ti znaci napretka će ojačati vašu rešenost da nastavite težak rad u metodi Četiri Koraka. kako kaže. Majkl dosta čita o duševnim oboljenjima i njihovim uzrocima. i da ga stavi u svoju glavu i iseče bolestan deo mog mozga". da bi ste produžili taj interval. uz deljenje zadatka na manje delove.Kompulsivni Poremećaj. Budi se umoran i pita se:"Zašto ja ne . naporan rad. I u pravu je. Mi na UCLA-i smo otkrili da korišćenje progresivnog čekanja. drugog ili trećeg puta kao demoralizujući znak neuspeha. Rekla mi je: "Ja neću to uraditi jer ne želim to da uradim. Ne želim da bilo koga povredim. "želi da uzme nož. Ima dana kad. Naravno. razumem kako je to teško i nikad ne kažem: "Samo to uradi" na neki nemaran ili bahat način. čini ovaj cilj dostižnijim. Inteligentan sam i imao sam dosta potencijala u mnogim oblastima. izjavio je: "Moj OKP je ubio moj uspeh. zajedno sa drugim štetnim faktorima kao što je genetika? Ja želim da saznam kako sam došao do tačke na kojoj se sad nalazim. ponovno procenjivanje situacije dok ste još anksiozni i beleženje promena u vašim reakcijama. Kao rezultat ovoga ćete vide ti svaki mali napredak kao pobedu. Majkl. Mislim da je to deo procesa oporavka". Štaviše. Ja mrzrim svoj OKPjer mi nije dopustio da radim ono što sam želeo da radim". dosta pomaže u ovom procesu. To je neverovatna misterija i želim da je sam izučavam. koje se postepeno povećava do petnaest minuta ili duže. koji ima opsesiju da mu se pantalone skupljaju. ljudi sa OKP-em ne mogu da prestanu da se pitaju koliko su mogli da postignu da nisu proveli toliko vremena noseći se sa svojim opsesijama i prisilama. U pokušaju da što bolje razume kako je to uticalo na njegov život. Godine praktikovanja rituala OKP-a izgleda da stvaraju veštine koje povećavaju moć pamćenja i opservacije na način koji može da bude veoma prilagodljiv. Verujte mi. Kad beležite svako smanjenje intenziteta vaše anksioznosti i prisilnih potreba i zapišete koja aktivnost uzrokuje najveće smanjenje anksioznosti. Ujutru se probudim i odvezem se svojim 'Dodž Koltom' na moje radno mesto stenografa.meditiriali o zlim stvarima o kojima su želeli da meditiraju. LAKO JE REĆI . Na nesreću.

nije neobično da prođu kroz period tugovanja zbog "gubitka" OKP-a. Nedavno mi je ponuđen odličan posao. mogu da uzmem poslove koji su ispod mojih mogućnosti. shvatio sam da mogu i da uživam u svojim obrocima. ili da racionalizuju svoja u suštini samouništavajuća ponašanja. Nisam razmišljao o svojim opsesijama oko hrane već dve godine". U isto vreme. Džeremi. I znam da verovatno nikad neću ponovo dobiti drugi takav posao. Kaže: "Odlično se osećam zbog toga". Ako su ovi poremećaji hronični. Kako su opsesije i prinudne potrebe postajale sve ređe. pa je jedno vreme mnogo pila i imala nastupe preteranog uzimanja hrane kako bi lakše izdržala stresnu situaciju života sa ocem alkoholičarem. već zbog nedostatka vere u moju sposobnost da uradim neki posao. (čije su anksioznosti uključivale i strah . Drugi ljudi sa OKP-em mogu da koriste svoje medicinsko stanje kao dobar izgovor za svoje neuspehe. Problem samopoštovanja je takođe bio problem i za Karlu.činim više?" (Mnogi ljudi sa OKP-em imaju poremećen red spavanja. Potpisala sam ugovor i onda pobegla od toga. ovo su problemi sa samopoštovanjem. Na papiru (sertifikatima) izgledam odlično. Rekla sam im da se previše bojim. Alkoholizam je raširen u njenoj porodici. koja je imala opsesiju oko Gosn. Koristila sam anksioznost kao izgovor. iz te oblasti". Kafe. mogućnost da je OKP iskomplikovan depresijom se mora ozbiljno uzeti u obzir. vaše samopoštovanje je tako slabo da ste skloni da okrenete svoj bes prema sebi samima i kad to . Džeremi je takođe prevazišao svoj strah od korišćenja javnog toaleta kao i većinu drugih strahova. Seća se: "Ranije se nisam nikad tako osećao.honor degree). Sigurno je da mi zato ne treba obrazovanje sa koledža". što ih čini konstantno umornim. kako Majkl kaže. Pozitivne misli i osećanja su došla sa njima. Barbara.i u isto vreme mislim da nisam dovoljno dobra. Znam da su vrata zaključana. Isto je to i sa OKP-em. "Kad imate OKP. znam daje štednjak isključen. Kad sam shvatio da je OKP bio samo ometajuća buka. "Iako je teško priznati. GUBLJENJE "STAROG PRIJATELJA" Kad ljudi uspešno Revalorizuju svoje simptome i ponovo preuzmu kontrolu nad svojim životima. ja u to ne verujem. jer "ne mora da bude zbog OKP-a. i onda za to da krivim moj OKP. Ali Barbara je uvek imala veliki problem sa samopoštovanjem. Osećanje je ostalo. Ja sam zapravo žalio za svojim OKP-em. su mu pomogli da bolje spava i efikasnije funkcioniše na poslu. Lekovi. i naravno da su jednostavno angažovali drugog. "probudio bih se osećajući se kao da sam pretrčao maraton. ali sebe potpuno potcenjujem. da sam sposobna . je osetio prazninu u svom životu.da mu je hrana zagađena alkoholom). Tako da je praznina stvarna. dok nisam počeo da ispunjavam prazninu sa pozitivnim aktivnostima. a ne problemi OKP-a. Večeravanje više nije bilo mučenje. tako što su verovatno lečili i depresiju u isto vreme zajedno sa OKP-em. Psihijatri obično prave referencu prema ovim izgovorima kao "sekundarnim dobicima" OKP-a. Na ovo moram da pazim jer ne mogu celog života da koristim OKP kao izgovor".) Neki put. Barbara spremno daje do znanja da ona uvek uzima lošije poslove. To mi takođe omogućava da izbegnem rizike. Naravno. To je bilo veoma neprofesionalno od mene. Ona govori: "Znam da sam pametna. Vredno je napo menuti da je njen rad kroz terapiju Četiri Koraka poboljšao njeno stanje sa OKP-em tako da ona sada lakše preuzima odgovornost. dok sam spavao". bila je privremeni radnik pri Ajvi Ligi (Ivy League . kao dodatak terapiji ponašanja. Godinama je OKP upravljao mojim životom i bio moj život. Više sam o tome mislio nego o bilo čemu drugom. Tako da radim stvari koje mogu da uradim i vezanih ruku. Sad je to uglavnom otišlo.

Sledeća prepreka je bio majčin pogreb. njegova smanjena mogućnost da funkcioniše i njegovi pogoršani odnosi . praveći male . To takođe ojačava njenu rešenost. Na neki način. grupa joj pomaže da Ponovno vrednuje svoj život da shvati "da joj je mnogo bolje nego mnogim drugim ljudima". ja sam to uradila da bi mogla da se suočim sa smrću". koji je imao opsesije da je možda gurnuo spajalice u kafu svojh kolega. se razbolela i Džil je koristila miša kao pripremu za smrt mačke.samo taj problem . I to je bilo to. konsultovala se sa sveštenikom koji ju je mudro posavetovao da majka ne bi želela da se ona razboli zbog toga. koja je bila deo porodice već jedanaest godina. ona se mnogo dvoumila šta će obući za posao. tek je trebalo da dođe kasnije. i već je bila sposobna da se nosi sa time. jer vidi kako "često ljudi koriste OKP kao štake. Postoji mnogo produktivnih talentovanih ljudi koji jednostavno propuštaju svoje živote zbog ove bolesti". da ne bismo plaćali za još jedan dan. Prvo. Ponovno proveravate sebe svo vreme. Postavila je mišolovku. Iako je Džil oslobođena većine svojih problema prisilnog pranja i čišćenja. zašto mu nisam rekla ovo drugo?" To je kao sa OKP-em. Anksioznostje deo toga. Ona želi da ohrabri druge ljude sa OKP-em da koriste oruđe Četiri Koraka. za mene je do tada bilo neverovatno. dok je ova bila još tinejdžer. IZGUBLJENE ŠANSE Džoš. Ostajati tako smiren. Poljubila je mačku za poslednje zbogom i istuširala se. Njen prvi mali korak je bio terapija izlaganja na koju se sama privolela. U svojim četrdesetim. nije posle toga mogla da ide ni na jednu sahranu. "I šta bih onda uradila? Da li bi ceo grad onda bio zagađen?" Džil je već bila u terapiji kad je mačka uginula. umesto da shvatite da je moguće da problem nema nikakve veze s vama". redovna je u dolaženju na našu OKP-terapijsku grupu na UCLA-i. (više ne alkoholira celu kuću). Osećajući veliku krivicu zbog toga što nije htela da ide na majčin pogreb. Moguće je da OKP doprinosi da se loše navike stvore i u misaonom procesu. Zbog toga što je vezivala početak svog OKP-a i velike strahove od zagađenja za pogreb svoje prijateljice.nije opravdano. umesto da rešavate problem . Na lečenju je Džil naučila da Revalorizuje svoje strahove od smrti i zagađenja. nije se osećala primoranom da baci kostim. došao je do toga da jasno razume kako njegova krivica. sa smrću njene majke. Najveća proba za Džil. Imate tendenciju da se ljutite i kažete: "Zašto nisam to i to uradila drugačije.dečje korake (baby steps). (kojima bi se ovi mogli zadaviti) i da je možda olabavio znakove na automobilma (stvarajuići tako mogućnost da se ovi otkače na autoputu i probiju prednje staklo vozila). da ne naprave pokušaj da sebe poprave i unaprede. Džil je napravila kompromis. Sigurno da ako bi stigao mučan poziv iz bolnice tog dana. izgovor da ništa ne urade sa svojim životima. baš onako kako je ona radila na svom putu ka oporavku. zašto sam to rekla nekome. ili vam se nešto negativno desilo tog dana. Njena voljena mačka. Znala je da je kraj blizu i na dan kad je njena majka umrla. Na kraju je ipak naterala sebe da nosi svoj najbolji beli platneni kostim.vi to primate dublje i to internalizujete. osetila se tako strašno da je počela da mu donosi vodu. šta god da je nosila tog dana bi automatski postalo "zagađeno". "Znala sam da će da ugine. Bila je obuzeta strahom da će njena mačka prestati da diše pred njenim očima. Ona i ćerka su odnele cveće do plaže i tamo održale privatnu ceremoniju u slavu njene majke. Verovatno da ako vam je neko rekao nešto. ali kad je našla malog miša zalepljenog na mišolovci. Kad je dobila telefonski poziv. Seća se: "Mi smo na našem putu do veterinara svratili do video-kluba da vratimo kasetu. shvatila je: "Ne mogu uvek da upadam u velike životne krize kad god neko blizak umre". Vežbanje Četiri Koraka može da pomogne u rešavanju oba ova problema.

već ste za to vreme takođe izgubili priliku da uradite nešto korisno. "Kad to izrazimo stručnim ekonomskim terminima. a povređivali su i njega i druge. Brajan je prošao kroz težak period za svoj brak i kroz teška vremena sa svojom decom. Više ne mogu ovo da podnesem"'. ako mu bude nekako ponuđena druga šansa da živi. kao i mnogi drugi ljudi koji pate od OKP-a. Čak i ako ne možete da shvatite da je vaše vreme vredno u ekonomskom smislu. još jedan prokleti dan sa strahom. njegove nedovoljne rešenosti da finansijski podrži prihvatilišta za beskućnike. Inače borba sa OKPem za njega ipak ostaje stalna. Ali on danas može da posmatra svoj napredak i da sa ponosom govori o velikoj dobrobiti koju je dobio boreći se protiv bolesti. koji se bori sa potrebom da noću pere i riba ulice da bi ih očistio od akumulatorske kiseline. Da nije bio suvlasnik u firmi za prodaju kola. To može da bude nešto veoma prosto i osnovno. ribao ulicu. Fizički je bio izmoren od nedostatka sna. kaže: "Vreme koje ljudi sa OKP em troše radeći potpuno iracionalne stvarije najveći gubitak. Još jedan prokleti dan sa OKP-em. OKP uzima svaki gram vaše energije. Džošov koncept o gubicima u šansama je tačan.pre nego što je započeo sa terapijom u našoj UCLA grupitoliko je bio očajan da se zakleo da ako umre. izvršavanje kompulsije-prisile da bi ste sprečili neku zamišljenu i nelogičnu katastrofu još uvek nije dobar posao. Ekonomski izraženo. I to jeste pravljenje novih šansi i većih vrednosti. mogao bih da izađem tamo i steknem više novca i više dam drugima". Tako daje sebi govorio: "Kad bih mogao da izbegnem ovu opsesiju. Zašto? Zato što vam napor koji ulažete izvršavajući prisilu oduzima vreme. to znači da vreme provedeno u izvršavanju prisila rezultira u gubitku šansi i prilika na poslu i drugde u životu. Ali postoji drugi problem. kao što je da sednete i porazgovarate malo sa svojom porodicom. Molio sam se da dobijem smrtonosnu bolest. to je takođe i Refokusiranje. Kad se našao na najnižoj tački . Deo Džošove krivice je bio zbog. i ujutru bih se budio mrtav umoran".To je vreme koje vam se nikad neće vratiti. "MALO SVETLOSTI U MOJOJ DUŠI" . dolaze od njegovog OKP-a. onda bih se vraćao kući jedva se vukući. Bio bih napolju u 1:30 ujutru. Jedna prisila-kompulsija vodi ka drugoj. Ponekad je ovakvo rezonovanje pomagalo i Džoš je zaista Revalorizovao. kako ste to već naučili. izvršavanje prisile će samo pogoršati kompulsivno osećanje. Stoga. Uobičajena i ozbiljna greška koju ljudi sa OKP-em čine je da kažu: "Dobro. Prvo. u kojoj je radio. će je odbiti ako bi to značilo da će se vratiti ovozemaljskom životu kao osoba sa OKP-em. udaljuje od drugih ljudi i od rada na nekoj celishodnoj i produktivnoj aktivnosti. To je vreme koje je trebalo da provedem sa mojom decom umesto što sam ribao ulice. kako je on to video. Svaki dan u surovoj agoniji: "Mogu otvoreno da kažem da sam mrzeo prokleti izlazak sunca. Brajan. preuzima toliko od vašeg života. To jeste zapravo odgovor zašto nema prave vrednosti u izvršavanju kompulsija. Zato imajte na umu: Ako uradite nešto korisno umesto vašeg OKP-a. samo da uradim ovu prisilu jer ću inače svo vreme da brinem i to će me ometati u mom radu". vi ne samo što ste traćili vreme radeći bezvezne prisile. Količina vremena koju provodite izvršavajući sve te kompulsije bi mogla da se utroši na rad na nečemu zaista korisnom. postoje veliki troškovi izraženi u šansama za izvršavanje prisila-kompulsija".sa rođacima i prijateljima. Ovo ne znači da baš govorim o spasavanju čovečanstva. kako reče Brajan: "Oni bi mi odavno rekli 'Idi do đavola'" . a duševno izmoren od stalne obuzetosti svojom opsesijom. Samo sam se molio: 'Bože uzmi me. po bilo čijoj definiciji. što je i glavni način da menjate vaš mozak i da se poboljšate.

Bili su sati potrebni da se dođe do svih tih stvari . može da kontroliše svoje akcije povodom tih potreba. nude nam neke duboke filozofske samospoznaje. i to je u redu. da bih mogla da smestim još stvari. i to se nikad ne može nadoknaditi. Znam da sam danas jača ličnost zbog toga. da magistriram i da postanem savetnik. a da je izgubljeno vreme otišlo i nikada se neće povratiti?" Karen je sad u svojim pedesetim.previše dugo je držala prozore zatvorene barikadama. koja je godinama bila zaokupljena mračnim i teškim mislima. Takođe je želela da iskoristi svaki čas svog vremena koje bi imala za odmor. duševnu. i emocionalnu premorenost". Po prvi put sam mogla da doživim osećaj da se moj um pomera. Često zamišljam kako bi život bio lep bez OKP-a i Tureovog sindroma i kakva bih ja bila. On vodi u interni (i naizgled eterni-večni) nemir. Lara. kako nam to ilustruju sledeći primeri. To što imam OKP i Tureov sindrom mi je pomoglo da se bolje uklopim sa svojim klijentima. Dok je bila na terapiji na UCLA-i. Nisam sigurna da se slažem sa ovim stavom. Karen je uvidela: "Ja nisam loša osoba zbog toga što imam potrebu da sakupljam stvari iz kanti za smeće". ali sve što mogu da kažem je da sam se naučila saosećanju i osećam se srećnom zbog toga. Sad mogu da pomognem i drugima u njihovoj svakodnevnoj borbi protiv OKP-a. To je bilo neverovatno! Znala sam šta se događa sa mnom. koja je izgradila produktivan profesionalni život uprkos činjenici da ima OKP i Tureov sindrom.a sati i godine zapravo da se sve to raščisti . Džoana. u dobu kad ljudi obično ponovno ocenjuju svoje živote. Niko sa OKP-em ne treba nikad da se preda. blokiran mozak je oslobođen. I ona je to i uradila. "Pretpostavljam da bi to bio cilj broj jedan za sve one sa opsesivno. stresa i frustracije. kompulsivni sakupljač koja je dozvolila da gomila starih stvari preuzme njenu kuću i njen život. OKP je težak rad. kad jedanput sebe oslobodi od kompulsija koje su uzimale toliko vremena. Karen. kaže: "'Nikad se ne predaj' je moj moto.' To jeste izazov i bio je. nije više blokiran u jednom momentu već se pokreće napred. Zašto ranije nisam uvidela da se materijalne stvari mogu zamenitinadoknaditi. nije više "zaglavljen u brzini". Trošila sam sate tragajući za stvarima koje su bile beznadežno izgubljene u tom lomu i haosu. kako sama reče. Na nesreću ja to verovatno nikad neću otkriti ali i to je u redu" . Ja sam uspela da dobijem diplomu. Ona kaže: "Nikad me nećete čuti da kažem 'O. Neki govore da sve loše stvari koje nam se događaju u životu imaju razlog i pouku. tako mi je drago da imam OKP jer je to tako veliki izazov i potpuno je izmenilo tok mog života. beznadežnosti i tuge". Godine trvenja.Oni koji su Revalorizovali svoje simptome i prešli na Revalorizovanje svojih života. Ona kaže: "Vi nemate pojma koliko vremena sam provodila svakog dana nameštajući stvari. Poželela je da ima dom ispunjen svežim vazduhom i sunčevom svetlošću . Verovatno da ću se uvek boriti sa OKP-em i Tureovim sindromom. Ono što je zaista najviše želela. otkrila je pošto je počela redovno da vežba Četiri Koraka: "Moj strah je počeo da nestaje i moj život je počeo da poprima neki smisao. fizičku.što se sve sabralo u najmanje jednu deceniju mog života. jeste smirenost. sa osećanjem bespomoćnosti.kompulsivnim poremećajem. Njena priča je takođe elegantan opis nekoga sa poboljšanim funkcionisanjem mozga: kretanje napred. i da mogu sebi da pomognem. kad je saznala da ima posla sa bolešću zvanom OKP postavila je pred sebe pragmatične i duhovne ciljeve. Ona filozofski obrazlaže: "Ja neću sebe da maltretiram zbog svih tih . To mi je pomoglo da postanem bolje ljudsko biće". Mogla sam najzad da vidim nešto malo svetla u svojoj duši. Naučila je da iako nije mogla da spreči prisilne potrebe. Možda mogu da pomognem drugima sa OKP-em i Tureovim sindromom. krijući svoju strašnu tajnu. mahnitu aktivnost. Ipak izgubila sam više od decenije života zbog OKP-a.

Vreme. Postao je još više frustriran jer mu je privremeni posao bio u osnovi veoma dosadan. Teško je da se potpuno oslobodite ovog problema. "Možete da ispunite mnogo vremena sa OKPem i onda imate problem kada nema OKP-a. to vam je lakše sledećeg puta. Vaša budućnost je u vašim rukama". Uradite to sada. Sa OKP-em postoji veliki otpor prema promenama" . Imati poverenja da pustite drugoga da vas vodi će biti jedna od najtežih stvari koju ste ikad uradili. višak sati u toku dana koje ljudi sa OKP-em otkriju da imaju kada ih više ne provode izvršavajući prisilne radnje. prijatelja ili člana porodice. Imajte nekoga voljenog da vam pomogne i ohrabri vas. Bendžamin. Možete reći: 'Ja želim da uradim i više ". naročito kućne poslove: zalivanje. Tako što je učio da beleži svoje uspehe i pravi mentalne beleške koje bi ga podržale. "Ja se samo razbesnim i mislim. Na primer. da bi sebe izveli na put oporavka. Zašto ne potražiš neki bolji posao?' Ali to je smešno. dok je radio na svojim kompulsijama pranja ruku pomoću metode U Četiri Koraka. samo uzalud trošim svoje vreme Mogao bih barem da budem napolju tražeći neki dobar posao ili kod kuće radeći poslove'. Pokušavam da ne budem preoštar prema sebi. Džek je povećao svoj stepen samopouzdanja. ovo osećanje je samo dovelo do veće frustracije na radnom mestu. u to vreme". ali sam onda otkrio da što više vremena ne popustite prisili i tako iskusite da se ništa ne dešava. pranje veša". hranjenje mački. probleme sa koncetracijom i loše odnose prema ljudima. kompulsivnog perača ruku. SAMOPODRŠKA Nemoguće je prenaglasiti važnost učenja pravljenja rečenica samopodrške kao integralnog dela rada metodom U Četiri Koraka. a Revalorizujete svoje uspehe terapije ponašanja naviše . Naravno. ali nikad nemojte nipodaštavati uspehe koje zapravo pravite. uključujući proveravanje i čišćenje. sada je u svojim srednjim 40-tim godinama.godina. vi radite da bi ste naučili kako da Revalorizujete vaš OKP naniže . Ukratko. Njena najveća greška koje je sad svesna. ali to morate uraditi. takođe je postalo važan faktor za Džeka. je bila što je dopustila da je njen lažni ponos spreči da potraži pomoć pre nego što beskorisna gomila stvari ovlada njenim životom. Džek je razvio dobre navike prilikom Revalorizovanja svojih prisilnih potreba OKP-a. Posle terapije ponašanja možete da uradite poslove brže. čiji se snimak mozga PET skenerom nalazi na slici. Ona zna: "Vi stvarno morate da dobijete pomoć od drugih ljudi.odlaganja pre izvršavanja prisile. On sad uči da primenjuje princip Revalorizovanja na opštiji način. On je nalazio da je ovo pomešana blagodat. "Ja pokušavam da radim na svom OKP-u svaki dan. ali morate sebe da pohvalite za svaki napredak koji napravite". Uradila sam što sam bolje mogla.'Evo me ovde. Na nesreću. Rizikujte. Opisao je: "Naravno da sam u početku bio anksiozan (da se oduprem potrebi da perem) pri pranju. Onda dobijate listu slučajeva u kojima se zaista ništa ne događa kad ignorišete opsesiju". nikad nemojte smanjivati značaj ili potcenjivati važnost čak i najmanjeg vremenskog intervala čekanja . Sada se bolje oseća na poslovnim intervjuima i njegovo celokupno funkcionisanje nastavlja postepeno da se poboljšava. da bi povećao svoje samopouzdanje i da bi prevazišao svoj otpor promeni. da radim na nekim suptilnijim simptomima i načinima razmišljanja. Kod kuće se osetio da vlada situacijom i voleo je da radi stvari na vremenski efikasan način. Budite pobednik nad njom. Nemojte da budete žrtva ove bolesti. Borio se sa svojim kompulsijama. sa . Žena bi mi rekla: 'Nikoga nije briga ako ti opereš veš. Povratite sebi svoj život. održavanje dnevnika sa zapisima vaših uspeha pomoći će vam da postignete ovaj cilj. Džek je imao loš radni dosije.

i da stvari nisu bile savršene". Dok je učio Četiri Koraka terapije ponašanja. On razume da 'je vrednost ličnosti u stepenu do kog oni mogu sebe da prihvate. Garaža. i kreću se napred sa onim što imje dato". Bendžamin je Revalorizovao svoj život. . Znao je daje njegovo ponašanje abnormalno. da više pomognem drugima. Bio je administrator školskog kvarta. Stepen do koga prihvatate šta ste i ko ste. Postao je mnogo svesniji i saosećajniji prema ljudima koji imaju poremećaje i fizičke nesposobnosti. koje traju i vrednije su a manje su materijalne.glavne rizike". da dodiruje stvari koje je nekad smatrao zagađenim. Dolazak majstora u kuću bio bi trauma jer bi ovaj stranac upadao u Bendžaminovo besprekorno uredno okruženje i nešto isprljao ili poremetio. U isto vreme znam da kad povećate samosvest. bilo mi je veoma teško da prihvatim da će moj život biti veća borba nego životi drugih ljudi. prirodna tendencija je da se krećete prema stvarima koje bi vam pružile veće emocionalno zadovoljstvo".promenjivim intenzitetom još od svoje šeste godine. Nered nije mogao biti tolerisan. Takođe je postao mnogo spontaniji i realističniji. Pranje kola moglo je da traje i šest sati jer je moralo da bude urađeno 'baš kako treba'. u raznim stepenima. Stoga. Kao kod naših drugih OKP pacijenata. ali sam se sada prebacio na stvari koje su stvarnije. Mislim da je poruka podrške ovde ta da kad stavite osnovne elemente svog života pod kontrolu. Želim da budem bolji član porodice. meri koliko ste uspešni kao ličnost.U poslednjih pet-šest godina prolazio sam kroz glavno pomeranje vrednosti koje je počelo sa dolascima kod Dr Švarca. Bendžamin je počeo sa Revalorizovanjem svoga života. Više ne živite u nekom fantastičnom svetu perfekcije". Rezonovao je tako što je sebe smatrao jednom pokvarenomjabukom na porodičnom drvetu. Biću uspešan i srećan. bolja ličnost na ličnom i intimnom planu. ostava i njegova dokumenta morali su da budu u strogo određenom redu. to je šansa. Terao je sebe da živi sa izvesnom količinom fizičkog nereda. Bendžamin je stalno bio pod iluzijom: "da će jednog dana doći život iz snova. On zapravo nije sebi priznavao pravo stanje stvari. to vas čini većim čovekom. za njega "velike . Nešto tako nevažno kao što je ostavljanje fioke otvorene i nekoliko papira nesređenih je za njega bila velika pobeda.u stvari to veliko dobro. Dok je preuzimao kontrolu od OKP-a. a poticao je iz porodice uspešnih i efikasnih ljudi i zbog toga je osećao stid i krivicu. Sve dok nije saznao da ima bolest OKP. I sve savršeno u njemu. To je ono što ga čini uzbudljivim i lepim. "Ja želim da budem korisniji drugima. U početku mi je bilo veoma teško da prihvatim da je to OKP i pomirim se sa time da će uvek biti tu. Bendžaminove prisile i anksioznosti su počele da uzimaju toliko vremena. Danas po Bendžaminovoj proceni njegov OKP je 80 procenata pod kontrolom ali na skali od jedan do deset on sebi daje peticu. Kaže daje borba sa bolešću "od njega napravila mnogo senzitivniju osobu. Najzad je potpuno podbacio u svojoj produktivnosti. Kaže "Život je rizik. što se tiče prijateljstava. Nekada sam mislio da je držanje okruženja u redu urednog života i uredne kancelarije . a takođe i velika prilika. naučio je takođe da preuzima. da nije mogao da podnese celokupni teret školovanja na višoj školi. i ponovnim razmišljanjem o stepenu važnosti stvari u svom životu.

ojačavate vašeg Nepristrasnog Posmatrača i izgrađujete moćan um. • Um koji je sposoban da primeti . Refokusirati Revalorizovati .zabeleži suptilne promene i shvati implikacije tih promena jeste moćan um. • Trudite se da Revalorizujete na aktivan način tako što ćete uvideti realnost situacije. • Moćan um može da menja mozak tako što će promeniti svoje reakcije na poruke koje mu mozak šalje. Četiri koraka Korak 1. što je moguće brže i jasnije. kao što je "To nisam ja .Ponovnog vrednovanja.Važne tačke da se upamte • Korak 4 je korak Revalorizovanja . Preimenovati Ponovno prepoznati i pripisati Dva pomoćna koraka: Anticipirati Prihvatiti Korak 3. Ono rezultira u stvarnom samopoštovanju. • Ovo je pravo samokomandovanje. Smatrajte ih onim što jesu. Korak 2.to je samo OKP". Korak 4. • Revalorizovanje znači ne uzimanje simptoma OKP "zdravo za gotovo" .oni ne predstavljaju to što nam poručuju. Ojačajte jasnoću vašeg posmatranja podržavajućim mentalnim beleškama. • Kad Revalorizujete i devalorizujete neželjene misli i prisilne potrebe.

Letopis 16:32 Iako su u bici hiljadu puta hiljadu ljudi savladani od strane jednoga.Deo II Primenjivanje Četiri Koraka Na Vaš Život Onaj ko se sporo ljuti bolji je nego ratnik. Kralj Solomon. Gotama Buddha. Dhammapada 103 . onaj ko vlada svojom dušom bolji je od onoga ko zauzme grad. onaj ko savlada samog sebe je pravi pobednik bitke.

čiji trikovi mogu da budu toliko iznurujući i štetni za one koji ne znaju da se efikasno brane. njihova moć potiče od sposobnosti da zastraše naivne i neupućene. je u poruci koja pokazuje šta sve možemo da postignemo kad prevaziđemo strah. i da eliminišete OKP kao tiranina koji vam određuje pravac života. strah i strepnja počinju da blede i nestaju i pojavljuje se put prema pobedi. sad se nalazi slobodniji i lakši misaoni proces. Ljudi obično u početku lečenja pitaju: "Da li ću ja ikad biti izlečen?" Kao što sam to ranije pokušao da objasniim kroz ispovesti hrabrih pacijenata. Ona može da vas . Veće značenje napora koji ljudi ulažu pri primeni Četiri Koraka. (Znam da je ovo istina jer sam to previše puta video da bih se oko toga dvoumio). To je ukratko sve što vežbanje Četiri Koraka treba da donese.5 Četiri Koraka i Lična sloboda Borba za prevazilaženje te napasti. izlečenje ne može da se garantuje.u stvarnosti . Kada se posmatra iz perspektive jasnog uma Nepristrasnog Posmatrača. Sad se borba vodi na vašem domaćem terenu . Opsesivno . da se shvati njihov značaj i da se ide napred uprkos bolu i strahu. . Kad Preimenujete i napravite mentalnu belešku i podsetite se: "Ovo je samo OKP. kad praktikujemo celokupnu svesnost uma i odlučimo da preuzmemo kontrolu nad svojim životima. ima višestruki i širok uticaj ne samo na živote ljudi sa OKP-em. možda nećete pobediti u svakoj bici ali ćete na kraju pobediti u ratu. Vašim životom je ovladala ta čudna strana sila koja je izgleda jača od vas. Veća moć uma ide i izvan domena OKP-a. naročito ako pod tim podrazumevate da nikad nećete više imati OKP simptome.a ne na terenu vašeg protivnka koji se oslanja samo na iluzije i prevare. Tamo gde je nekad bila blokada u mozgu. Pojavljuje se promena u vrednosti i značaju koji pridajete tim neprijatnim opsesivnim mislima ili potrebama. onda je to cilj dostižan svakom ko pati od jada OKP-a. Moć koraka Preimenovanja je nešto što nikad ne treba potceniti. U ovoj knjizi cilj mi je bio da vas naučim najefikasnijoj strategiji za neutralizovanje ovog neprijatelja zvanog OKP. Ako Ponovno Odredite i pripišete te strahove njihovim pravim uzrocima kako ste to ranije naučili i Refokusirate se na neku celishodnu aktivnost bar na petnaest minuta. u prvi plan dolazi prava priroda ovog protivnika. Sa ovom spoznajom. Moć Nepristrasnog Posmatrača je uvedena u igru i temeljno menja karakter interakcija između vas i vašeg unutrašnjeg protivnika. Pomoću snage svog uma menjaćete svoj mozak. Kao i kod većine nasilnika i agresora. Povećana moć uma koju ljudi sa OKP-em razviju. jer su strah i pogrešne poruke jedino oružje OKP-a. moć da se primete i male promene. skoro uvek počinje iz veoma pragmatičnih razloga. To je razlika između poznavanja pravog stanja stvari i života ispunjenog strahom od senki. već i na ljude koji ih okružuju. Ali ako izlečenje podrazumeva slobodu da više nikad ne bežite uplašeni pred kugom simptoma OKP-a.kompulsivnog poremećaja (OKP). Uvek imajte na umu da je čvrsto držanje za realnost vaš najveći saveznik u borbi protiv OKP a.Ne moram da ga slušam" započet je veoma moćan proces.

Na ovaj način on menja način na koji njegov mozak funkcioniše. Čineći to. Njima to nekako ne izgleda sofisticirano. da vežba zamah u golfu ili bilo šta drugo. njegov se mozak toliko promenio da mi možemo. Napadne opsesije mu stalno dosađuju i izlaze pred njega . Što se mene tiče. Bez dileme je da i nova informacija o tome kako mozak radi pomaže ljudima sa OKP-em da odgovore na ovo pitanje. Onda odlazi da sluša Mocarta.mogu sa najvećim autoritetom da izjave da je um jednostavno nešto što nekako proizilazi i potpuno je određeno fizičkim osobinama mozga. samo alarmni sistem u mom mozgu koji se pokvario. pomoći će vam na poslu i pomoći će vam kod problema sa lutanjem misli i preteranim dnevnim sanjarenjem. O bilo čemu zvanom duh previše se stide otvoreno da govore. Pre nego što je vežbao Četiri Koraka on bi odmah poslušao. Vremenom. verujem. Posle vežbe U Četiri Koraka.bilo da su doktori.ponašanju. pregleda svoje opcije. što je imalo tendenciju da još više pogorša njegovu blokadu mozga. ojačati snagu uma u svakom drugom aspektu svog života. ponovnog premišljanja (koja . Počećete da primećujete poboljšanja u svim problematičnim oblastima svog života. naučnici ili filozofi . ČETIRI KORAKA I OSTATAK VAŠEG ŽIVOTA Zaista velika poruka za ljude koji primenjuju Četiri Koraka je da će jačajući Nepristrasnog Posmatrača vežbajući potpunu svesnost uma. Čineći to. i to što nam pomaže da vidimo kako se svestan i razuman um razlikuje od mozga i ne može biti zavisan samo od njega. gde nedostaci prema kojima je um toliko nezaštićen uzrokuju toliko bola i stresa. Jedno od velikih dostignuća našeg istraživanja OKP-a je. uz pomoć nove napredne tehnologije. da izmerimo promenu i čak je snimimo u boji (kako je prikazano na slici).mozgu. Pre ću da budem mrtav nego što ću tebe da slušam. Što je mnogo gore. sve više i više. vežba svoju volju. Po njima nauka mora da smesti duh i volju u domen običnog sujeverja. Idi proveri štednjak". Izgleda da je najvažnije shvatiti da su ova otkrića u suštini osposobila ljude da vide svoje sopstvene umove mnogo jasnije. zamislite koliko vremena ljudi provedu razmišljajući i nervirajući se u vezi prijateljstava. Sad kaže: "Znam šta si ti. Razmislite o snazi prostog pitanja: "Zašto ja ovo radim?" Umnogome čitava metoda U Četiri Koraka se svodi na dovođenje perspektive Nepristrasnog Posmatrača jasnije u naš um. Mi živimo u doba kad mnogi ljudi koji sebe smatraju za sofisticirane mislioce . Koraci Preimenovanja i Refokusiranja i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača i potpune svesnosti uma su naročito korisni za ispravljanje intenzivnog. sve ovo je veoma nesrećno. Zamislite šta se događa u čoveku koji se bori protiv simptoma OKP-a pomoću metode Četiri Koraka. ti bedno pokvareno moždano kolo". rezultujući u biološkoj promeni na glavnom organu komunikacije . Razmišlja o svojim ciljevima. kad odgovaramo na ovo pitanje. Na primer. njegov mentalni odgovor je veoma drugačiji. pravi nov izbor i deluje na drugoj aktivnosti ."Idi i operi ruke.dovede do mnogo dublje spoznaje o tome šta znači kad Revalorizujete svoja unutrašnja iskustva u svetlu novih i produktivnijih ciljeva. Neki bi akademici mogli da kažu da je ovo samo primer kako mozak sam sebe menja. možete da proširite svoje duševne i duhovne horizonte onako kako možda pre ne biste ni zamišljali da uradite. oni poboljšavaju sposobnosti da pronađu svoje prave ciljeve. Potpuna svesnost uma će vam pomoći u odnosima sa drugim ljudima. ovo se odražava na duboko pogrešan način razmišljanja. hrabrije i realističnije. Ti si samo OKP. Stvarni duhovni (s punom voljom) proces se odigrao. ali svaka razumna osoba može da vidi da pacijent u našem primeru koristi svoju duževnu snagu da uloži napor i uradi ceo rad koji je potreban da bi izmenio svoj mozak i savlada simptome OKP-a. koja se naučno može evidentirati.

Uistinu ćete povećati svoju ličnu slobodu kroz vežbanje Četiri Koraka zato što je suština posedovanja uma koji je slobodan da ima kapacitet i sposobnost da smiri i usmeri nemirna lutanja u koja neumitno upada odsutan. um može neverovatno brzo da pređe iz celishodnog i stanja potpune svesnosti u necelishodno i negativno stanje. Ovo može da funkcioniše kao mašina za vežbanje u vašoj glavi. Jedna od najčudesnijh stvari koju naučite dok vežbate potpunu svest uma i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača je koliko samo posmatranje sadržaja svojih misli ima tendenciju da iste usmeri na mnogo zdravije puteve. o svojim mladićima odnosno devojkama. će biti dosta poboljšana. Ljudi koji vežbaju Četiri Koraka razviju sposobnosti koje su veoma korisne u životusposobnosti koje ljudi bez OKP-a nikad ne razviju. Onda dolazi ona grupa: "Da li me je šef čudno pogledao?" I sva ona: "Šta ljudi misle o meni? Da li sam dovoljno dobar-a? Da li dobro izgledam?" vrste misli. ali svi ljudi treba da razviju tu sposobnost i mnogo šta još i više nego što smatraju za potrebno.. će dovesti do više celishodnih misli. video sam mnoge ljude sa OKP-em kako uče da prekinu te struje povratnih misli. Što je duži period u kojem se primenjuje potpuna svesnost uma." ili "Ja sad imam misao u vezi sa zlom voljom ili ljutnjom" . Umna celokupnost je sama po sebi jedno veoma korisno i celishodno duševno stanje. Štaviše. Drugim rečima. Praveći mentalne beleške.skoro svako čini pod stresom).. rasejan um. veoma brzo ćete shvatiti da se veliki deo vašeg duševnog života vašeg stalnog misaonog procesa tiče stvari koje ne doprinose celishodnom i srećnom životu. Svetla strana je da ponovnom primenom potpune svesnosti možete isto tako brzo ponovo da uspostavite celishodno mentalno stanje. Onda mogu da koriste korak Refokusiranja da se prebace na bolju stazu. ako je tok necelishodnih razmišljanja o potrebama. To može da bude jedna od svetlijh strana bolovanja od OKP-a. to um postaje jači i zapravo manje doživljavate necelishodne i destruktivne misli sa njihovom tendencijom da vas vode u bol i patnju. pohlepi ili zloj volji prekinut mentalnim beleženjem da: "Ja sad imam misao u vezi sa pohlepom. za vas i za druge. a korišćenje Četiri Koraka način da se poremećaj prevaziđe. započinju svoj sopstveni život i postaju veoma neprijatna razmišljanja. Svaki trenutak u kojem um vežba potpunu -celokupnu svesnost ili koristi Nepristrasnog Posmatrača je trenutak u kojem necelishodna misao ne može da se pojavi. Kako bilo. tako i rad na OKP-u povećava korišćenje Nepristrasnog Posmatrača koji povećava vašu duševnu snagu i bolje poznavanje svog i tuđih ponašanja.. čak i nad stvarima koje uopšte nisu u vezi OKP-a. Na nesreću. I dok se celokupna svesnost uma povećava i pravljenje mentalnih beleški (gde svesno primećujete tok svojih misli) postaje prirodnije. da-je . Svako može da bude kontrolisan od strane ovakvih misli. Isto kao što mašina za vežbanje povećava vašu fizičku snagu. svest o tome o čemu mislite u svakom momentu ima tendenciju da usmeri misli dalje od destruktivnih razmišljanja. Može da zvuči smešno reći da treba sebe da učinimo svesnim toga o čemu razmišljamo. samo prekidanje toka necelishodnog misaonog procesa sa celishodnom potpunom svešću uma. koje se tiču nečeg funkcionalnog i zdravog. I ne zaboravimo kategoriju: "Život bi bio odličan. Kako vreme prolazi i ovaj proces postaje sve . Ovi principi važe za svakoga. prema konstruktivnijem i celishodnijem razmišljanju i delanju. o besu. Ovo čini primenu Refokusiranja mnogo lakšom. " U ovoj tački ovakve misli izmiču kontroli. ubrzo počinjete da shvatate koliko ste vremena provodili misleći o stvarima o kojima niste ni bili svesni da razmišljate. Na primer. kontrola nad vašim unutrašnjim duševnim životom. pošto spoznaju moć Preimenovanja i razviju tehničku sposobnost da prave mentalne beleške. Da li treba da je pozovem da izađemo? Da li bi trebalo da joj telefoniram? Ili ne bi trebalo? Da li treba da još sačekam? To je jedna kategorija. Ali ljudi sa OKP-em su tu naročito ranjivi.

. • Pravite mentalne beleške da bi sebe podsetili o čemu razmišljate. necelishodna misao se ne može pojaviti. Da rezimiramo: Imati OKP je prokletstvo. vaš um će postati oštriji i opušteniji i vaš život će biti lakši i srećniji. onda je to zaista veliki zrak svetlosti na tmurnom nebu.više i više prirodan raspored življenja. Važne tačke da se upamte • Imajte na umu moć Preimenovanja: To je razlika između perpoznavanja onoga što je stvarno i života sa strahom od senki. To je u stvari i smisao vežbanja Četiri Koraka. koje inače na drugi način možda ne biste izgradili. Ako je to što imate OKP uzrok koji vas vodi ka razvoju celishodnih duševnih sposobnosti. ali vaša sposobnost da koristite Nepristrasnog Posmatrača i praktikujete potpunu svest uma je blagoslov. Sam akt posmatranja ima tendenciju da usmeri misli u celishodnom pravcu. • U svakom momentu u kojem um koristi Nepristrasnog Posmatrača. • Uvek se upitajte: "Zašto ja ovo radim?" i imajte na umu perspektivu Nepristrasnog Posmatrača kad na ovo odgovarate.

Oni mogu da ubeđuju i mole osobu da prestane. oni obično popuste pred ovim zahtevima. ne pomaže. ako bi istina mogla da prouzrokuje da on reaguje nasilno zbog svojih strahova. "Onda mi je srce zaista počelo da lupa. Tipično je da se ljudi sa OKP-em koji nisu lečili sve više izoluju od drugih. Moja porodica više ne može to da izdrži. U okviru porodica. Laganje čini njen život podnošljivim. ovo može da bude iscrpljujuće. i u stvari rade kompulsivne radnje za tu ličnost da bi sačuvali mir u kući. ona bi mu odgovarala malim bezopasnim lažima. Naši pacijenti na UCLA-i. naravno. ličnosti sa problemom zavisnosti. ali posle više godina ovakvog života. Osoba sa OKP-em postane zavisna od drugih do patološkog nivoa. Pomislili biste da sam opljačkala banku i da mi je policija za petama". zaokup1jeni svojim strašnm mislima i prisilnim potrebama i bilo zbog straha ili stida ili iz oba ova razloga odlučuju da ni sa kim ne dele svoju strašnu tajnu. a takođe i ja. umesto epizode psovanja i lupanja vratima". Popuštajući pred ovim. Ona zna da ne bi trebalo da se povinuje njegovoj bolesti. kaže: "Eto. bili bi izloženi scenama i suzama. ja sam ona koja to . porodica samo osigurava da će osoba nastaviti da se pogoršava u vezi OKP-a. Na kraju. ili mogu da je lažu kad joj kažu da su uradili to-i-to ili su izbegli da urade to-i-to. Ona rezonuje: "Ako kažem ne. čovek će moći lepo da večera i da ima prijatno veče. kako bi obavljala svoje poslove. sva njihova energija bi mogla da se troši na pokušaje da se izađe na kraj sa bolešću. Članovi porodice postaju deo OKP-a." ili "Operi zidove za mene". Odbojno delujem na moje prijatelje. Moram da prestanem ovo da radim". Osoba bi tražila: "Proveri bravu za mene.6 OKP kao Porodični Poremećaj Opsesivno-kompulsivni poremećaj je u pravom smislu reči porodična stvar. SAMO RECITE NE Uobičajeno je da ljudi sa OKP-em koriste isti kao oružje u konf1iktima sa drugima. Ako bi je suprug direktno upitao da li je odlazila tamo gde ne bi trebalo da ide. Laganje naravno. Supruga jednog čoveka koji je imao OKP je priznala da ne govori svom mužu istinu o tome gde je bila. oni koji ga omogućuju ili opslužuju. na duže staze. u jednom dosta čestom tipu uznemirene ličnosti. Jedanput je otišla do nekog mesta koje je bilo "van granica" i u momentu joj se učinilo da je videla svog muža. Supružnici osoba sa OKP-em su nam govorili da ako bi odbili da budu uvučeni u bizarna ponašanja. nam stalno ponavljaju: " Dovodim ženu do ludila. Iz čistog očaja.

Olivia je počela da ima opsesije da voda iz toale ta nekako ulazi u njenu mašinu za veš. Jedna mala reč i moje veče je lepo". Ali zapravo ona sabotira njegov progres. Dete sa OKP-em može potpuno da poremeti porodicu. a niko drugi ne sme da ulazi u tu sobu). a onda će on ili ona morati da počnu nekontrolisan nastup čišćenja (ironija je da kad ove prisile postanu zaista teške. savetovao sam da on počne da joj odgovara da će da pogleda. pogrešna poruka u tvom mozgu. To što ona radi je savršeno razumljivo i potpuno ljudski. Y i Z. Inače emocionaini faktori i faktori okruženja su često odlučujući u određivanju toga da li će osoba moći da učestvuje u terapiji ponašanja i napredovati ili ne. Partner ili supružnik mora da zauzme stav.ljudi su zapravo na kraju živeli u šatorima u dvorištu iza kuće. Vremenom su se njene prisilne potrebe da proverava vidno smanjile. OKP KAO ORUŽJE Iako članovi porodice ne mogu da prisile osobu sa OKP-em da se leči i ozdravi. Kao što ćete videti i okruženje i genetika imaju ulogu kod većine slučajeva. Posle zemljotresa u Los Anđelesu 1994. služite terapiji ponašanja". onda će im oboma biti bolje. ali su biološki faktori glavni razlog da osoba ima OKP. On bi je takođe podsetio da Preimenuje i Ponovo Odredi. ovisnici. Proverićemo to brzo. ali da zapravo ne stavlja ruku u mašinu. tako što će odbiti da budu oni koji omogućuju ili opslužuju OKP da budu zarobljenici u svojim sopstvenim domovima i da budu kako se to popularno u psihijatrijskom žargonu kaže.a oni nisu tako retki. Čak i kad opsesije ne dođu do ove faze. Delovi kuće mogu da postanu nedostupni za celu porodicu. čitave sobe postanu zaista veoma prljave jer se osoba sa OKP-em boji da započne čišćenje. recimo nijedan od tih pribora za jelo "ne sme" da se koristi ili pak određena odeća ne može biti nošena. S druge strane oni mogu da imaju skriveni plan kojeg ni sami verovatno nisu svesni: Ljudi sa OKP-em često koriste ovaj . Ona bi to stalno proveravala i onda bi zamolila svog muža da stavi ruku u mašinu da bi bila sigurna. Kad sam razgovarao sa njima. da osećaju kako im je potrebno više ruku da im pomognu u izvršavanju svih tih bizarnih rituala. verovatno su toliko zaokupljeni i savladani od strane napadnih misli i potreba. je trebalo da ode korak dalje i da je upita: "Jesi li sigurna da zaista želiš da to uradim? Refokusirajmo se na drugu aktivnost". Posle nekoliko dana. Osnovno pitanje je: Da li član porodice pomaže ili otežava napore osobe sa OKP-em da izvršava Četiri Koraka? Zamislite porodicu u kojoj jedan član ima opsesiju u vezi zagađenja. Neke stvari mogu da ostanu izvan granica delokruga. Prečesto roditelji sebi dopuštaju da budu uvučeni u ovakvo ponašanje jer su nagomilali krivicu u sebi. Kad oni sa OKP-em zamole druge da rade njihove strašne poslove. U nekim slučajevima . prostor koji te osobe mogu da koriste se sve više smanjuje. On bi trebao da je uveri: "Nema vode. Ova strategija je dala rezultate. Kada i sama nauči Četiri Koraka i pomogne mu da ih primenjuje. Poruka za članove porodice li jednoj rečenici glasi: "Nemojte opsluživati OKP. ali krajnji rezultat je da osoba krene ka poboljšanju. oni mogu da preuzmu kontrolu nad svojim životima.omogućuje. budeći ih mnogo puta u toku noći tražeći razne stvari i diktirajući njihovim životima sve do toga gde moraju da sede u datoj sobi i u koje tačno vreme moraju da urade X. Ona će prestati da bude ona koja služi njegovom OKP-u i postaće njegov terapeut. Bez dileme. Konfrontacija ne mora uvek da bude prijatna. da uklonimo kompulsiju sa puta i onda idemo dalje". Osoba drži sve njih izvan tog dela zbog velikog straha da će ga oni isprljati. To je samo opsesivna misao. ubeđeni da su oni odgovorni za bolest svog deteta. postoji hiljade žena koje imaju ovakav problem.

da zaista ne mogu da imam vezu sa devojkom koja i sama ima OKP ili neki drugi . biće manje motivisani da se bore protiv svojih prinudnih potreba i neprijatnih osećanja koja ova uzrokuju. kroz stalnu praksu samousmeravajuće terapije ponašanja. ako osoba sa OKP-em ima temeljno izgrađen način ograđivanja od ljudi. On ili ona je neko sa novopronađenim dostojanstvom. i tome kako OKP utiče na njihova prijateljstva. Kad je počela da napreduje u terapiji. Kad osoba počne da napreduje. Dr Ajvor Hend (Drlvor Hand). mogu da pokušaju da se svete tako što će drugima zagorčavati život. profesionalne ciljeve i životne puteve. kad osete da se njihova patnja nipodaštava ili potcenjuje od strane drugih članova porodice. Oni zaista menjaju svoj mozak i pobeđuju svoje OKP-simptome. Odjednom. skoro je sigurno da postoji međusobna veza ova dva faktora. potpuno voljno ili samo polusvesno. Iako sam ubeđen da je OKP više biološki nego emocionaini poremećaj.da ljudi imaju "sekundarne dobitke" od OKP-a i koriste ih da drže druge ljude na emocionalnoj distanci. Na primer. ko traži da se prema njemu ili njoj odnosi kao prema potpuno funkcionainom članu porodice. on ili ona će takođe naći razloge da se ograde od teškog rada u terapiji ponašanja. porodica može i nesvesno početi da potcenjuje tretman. koja bi mogla sebe da određuje i na neke druge načine koji bi mogli da mu zadaju brige. On kaže: "Postavio sam to pravilo da ne mogu. Uključivanje članova porodice u tretman je suštinsko i zbog podrške a i kako bi saznali više o OKP-u. EMOCIONALNO SAGORELI N aši pacijenti na UCLA-i su nas mnogo čemu naučili u vezi nebioloških manifestacija OKP-a. Osoba više nije izgovor za porodične neuspehe i njihov otirač. veruje da su problemi sa intimnošću glavni faktor u održavanju bolesti. koji je imao strašne bogohulne misli. ali ti sekundarni dobici su i glavni razlog zašto neki ljudi ne reaguju na tretman. je mlad i usamljen i voleo bi da ima devojku ali nije siguran da li bi mogao da se svidi "normalnoj" devojci. U terapiji ponašanja mi odmah povlačimo liniju u pesku. jedna žena je godinama terala svog muža da ode pod tuš čim se vrati sa posla jer je mislila da je zaražen. među njima je stranac. Drugi u porodici mogu da zamere zbog napredovanja te osobe jer sad porodica mora da počne da se suočava sa sopstvenom stvarnošću i svojim nedostacima koji ne moraju uopšte da imaju veze sa OKP-em. Kristofer. Ali kako osoba sa OKP -em napreduje ka zdravlju dinamika u porodici ima tendenciju da se menja. Na UCLA-i smo pokazali da ljudi mogu da nauče da odbace svoje simptome OKP -a i bez rešavanja svojih problema sa intimnošću. on je više voleo da nastavi to da radi nego da ima zdravu ženu. tj. često sa štetnim psihološkim posledicama. Uloge se menjaju i nekad bespomoćni partner može da preuzme moćniju ulogu. ako žele da naljute nekoga ili da se osvete za neku pravu ili izmišljenu uvredu ili ako sebe vide kao bespomoćne u vezi sa nekim sa ubeđenjem da im OKP može dati neku moć. Osoba mora biti poštena u vezi tih problema ispod površine. Onda nastaje psihološka ratna igra nadjačavanja. KO JE OVAJ STRANAC? Vremenom.poremećaj kao oružje u konfliktima sa drugima. Na primer. ljudi mogu da se promene. objašnjavajući jasno i osobama sa OKP-em i njihovim porodicama da ovo nije prihvatljivo ponašanje. Štaviše. poznati psihijatar sa Hamburškog Univeziteta koji radi na proučavanju OKP-a već 20 godina. ako želi da ima maksimum dobrobiti od terapije. Drugim rečima.

imao je još gore iskustvo u detinjstvu.) U retrospektivi. Da bi njen strah nestao. pravi uzrok njegovih osećanja i neuklapanja u društvo. osećao se da nikad nije potpuno bio voljen ili prihvaćen i naučio je da svoja osećanja drži zaključana. uključujući tu i ljubav i tugu. uz rizik gubljenja nekih prijatelja. nesposoban da "se uklopi". nikad nije bio u stanju da o tome govori sa svojim roditeljima. Porodično turističko putovanje u Tombstone (u prevodu "Nadgrobni kamen") u Arizoni je bilo traumatično za nju. Kao posledica. Godinama je koristio lekove kao podršku terapiji ponašanja. Da bi se borili protiv svojih OKP-a. ova osobina je postajala sve izraženija. "Ali. ona je sebe postavljala u situaciju u kojoj bi se njen opsesivni strah samo više pogoršavao. to nije prava razmena. kao što je stalno brojanje. ona se s njim morala suočiti i obračunati. a prijateljstva sa ženama nisu bila izuzetak. "Celog sam života želeo da neko kaže 'Žao mi je. Roditelji su gomilali krivicu na njega. Ona je to racionalizovala tako što je sebe ubeđivala da ovim izbegavanjem održava svoju anksioznost na nižem stepenu. ali je počeo da veruje da "lekovi samo uništavaju moju ličnost. Kako je stario. To nije baš dobro razmišljanje iako je razumljivo da je neko spreman da učini ovakvu razmenu. On veruje da je OKP. Moja osećanja su uglavnom bila držana pod barikadom. a ipak nikad nije to mogao da uradi. Voleo bih da su stvari bile bolje." kaže. koji je imao misli OKP-a o nasilju prema sebi i drugima. "Jedna stvar koju vidim kao zajedničku za ljude sa OKP-em je da njihova osećanja utrnu. Bio sam samo jako utrnut. koji je imao od svog ranog detinjstva. njegovoj lošoj osobi. postarija žena u terapijskoj grupi OKP-a na UCLA-i ima opsesiju vezanu za smrt koja je toliko jaka da ne može da ide na mesta gde je neko umro. gde ne bi bilo shvaćeno šta se događa. govoreći mu da su njegova čudna ponašanja samo "Satana u njemu". Mislim da reč mentalna bolest ne postoji u njegovom rečniku. koji je redovno upražnjavao Četiri Koraka. Na primer. Od nedavno su se stvari okrenule za Majkla. Tada OKP postaje najjači. (Majkl je verovatno u pravu jer se malo znalo o OKP-u pre 35 godina i mnogi ljudi još uvek to ne razumeju). sve što osećate je OKP". Do današnjeg dana moj otac to zaista ne razume. Otuđila se od svojih prijatelja jer ovi nisu mogli da razumeju odsutnost i nejavljanje u slučaju gubitka nekog njima bliskog. Majkl. Tako što nije zvala da izjavi saučešće. Druga žena je propustila priliku da se oprosti od svog oca koji je umirao u postelji jer su je njene prisile sprečile da na vreme ode do bolnice. I ako je znao da se nešto čudno događa. oni su njegov slab uspeh pripisali "lenjosti i nekoj vrsti ometenosti". svoja osećanja potisnem i zapravo sebe sabotiram. "siguran sam da bi me poslasli u instituciju. Onda kada zaista želite nešto da osetite.mentalni poremećaj. ljudi moraju da oslobode svoja osećanja". čak i pre više vekova. Shvatam da se trudiš''. Ali ona nije bila u stanju da ih pozove telefonom i izjavi saučešće. U realnosti. što je bilo podržano njegovim redovnim dolascima na terapijsku grupu OKP-a na UCLA-i. Kad sklopim neko poznanstvo. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. Majkl je želeo da svojim roditeljima iznese to što je doživljavao. Majkl žali što se nije osetio slobodnijim da kaže roditeljima o svojim ludim mislima. Ali zbog toga što nikad nije čuo ništa slično.prisilama. Sve što je oblačila ili ponela tamo je postalo zaraženo. (Kajl. ne želim da mentalni poremećaji uzmu još više od mog života nego što su već dosad uzeli". U srednjoj školi je bio sklon da bude ometan OKP. Ne mogu to da dopustimjer zaista ne želim OKP ili uopšteno. . se do skoro osećao veoma neugodno u skoro svim društvenim situacijama. čak ni da podigne slušalicu i kaže koliko joj je žao. Strahovi vezani za OKP mogu da budu jači od bilo kojih drugih emocija.

Seća se: "Kadje moja majka umrla pre nekoliko godina. Majkl je osetio da je dostigao određen nivo i želeo je da napreduje još više." Bendžamin je primetio da ljudi osete kod osoba sa OKP-em tu obuzetost i nedostatak spontanosti koje sprečavaju intimnost. Mnogo sam otrvorenija ličnost. onda sam zaista u redu". Imam odgovornost prema drugim ljudima. Znate ono: 'Hej! Ja sam lud. kaže: "Ne vidim ništa produktivno u saopštavanju toga ljudima oko nas. Stalno procenjujem sebe: Da li je to moj OKP koji me sprečava da budem . procenjujući da "ako bi ljudi saznali i ono najgore o meni i još uvek smatrali da sam u redu. Ne želim to da saopštim zbog generalnog nedostatka razumevanja koje ljudi imaju o mentalnim poremećaji ma". Nisam morao više sa sobom da stalno nosim taj mehanizam odbrane. OKP postaje najjjači. koji je nekad morao da živi u idealno organizovanoj sredini. svima je saopštila svoju dijagnozu. bio sam u stanju da izrazim svoja osećanja". on je doživeo duboke emocije. Na nesreću. "Ali kad je moj omiljeni igrač bejzbola Miki Mentl umro" . Ali on je bio otvoren o ovome sa svojom devojkom i sa svojom porodicom i oni su pozitivno reagovali. To je imalo pozitivan efekat lančane reakcije. sve u pokušaju da krije ovu manu od njih. Na poslu bi ljudi reagovali ili pravljenjem viceva na njen račun ili začuđenim stavom i pitanjem: "Zašto jednostavno to ne prekineš ?" Barbara je otkrila da je otvorenost o OKP-u bila pogrešan potez u karijeri. KAZATI ILI NE Barbara. Zbog toga što sam ponikao u veoma uspešnoj porodici moćnih ljudi koji su uspeli i profesionalno i u društvu. Bendžamin. Ali je brzo naučila da ne priča o svom OKP-u. on ih je efikasno kontrolisao primenjujući Četiri koraka: "sad idem nadole. Prava katarza. "Znam da moram da iskoračim van OKP-a. koliko god dugo to mogu. on nalazi da je stepen njegovog OKP nizak. umesto da se borim na putu naviše.Iako je njegov OKP uglavnom bio pod kontrolom. Kako ste vi?'" Takođe je saznao da mnoge ljude nije briga da znaju više o njegovom problemu. nada se da će proširiti svoje društvene kontakte. Izolacija koju osećaju ljudi sa OKP-em je uglavnom posledica njihove odluke da drže svoju strašnu tajnu dalje od drugih."To je veoma oslobađajuće osećanje. koja je imala opsesiju o tome da li je isključila Gos'n Kafu. posle mnogo godina. dok kad potisne svoja osećanja. Ponovo ta utrnutost.ovo je bilo pošto je Majkl prestao da uzima lekove . Naučio je da ljudi poštuju one koji ih prihvataju onakvim kakvi su."bio sam veoma pogođen i plakao sam. ja sam prema njima izgradio zid". a drugi pak reaguju tako što ga bombarduju sa nizom svojih fizičkih i mentalnih problema. Dok preuzima sve veću kontrolu nad svojim OKP-em a manje je obuzet sobom. I po prvi put. oni su se otvorili još više. Saopštavanje porodici o svom OKP-u je bilo veliko olakšanje. uhvaćen u vodenici OKP-a". "Kada sam se otvorio. više sam u stanju da priznam i druge svoje slabosti i da se nasmejem na svoj račun". Majkl nasuprot tome voli da priča ljudima da ima OKP . On ne saopštava to svojim poslovnim saradnicima ili prijate ljima. Kad je u stanju da to uradi. Nji hova reakcija je bilo mnogo više razumevanja nego što sam to očekivao. nisam uopšte plakao". Iako je iskusio određenu eskalaciiju svojih OKP misli i prisila. Moram da funkcionišem kao i drugi ljudi. "Donošenje odluke da budem otvoren prema porodici je bilo teško. ovo je previše često slučaj. Zato je odlučio da prekine sa uzimanjem lekova i osetio se bolje skoro odmah pošto je to uradio. "Ljudi imaju veliki stepen tolerancije za fizičke poremećaje ako vide da se osoba trudi da funkcioniše što bolje može i komunicira kako to najbolje ume.

Čovek koji ima OKP. Da bi to nadoknadili. nezahtevne poslove. U braku. skakao je sa posla na posao i naučio: "Ja zaista ne volim baš mnogo da radim sa ljudima. odstranjuje sebe iz društvenih situacija i na kraju ostaje sam. naučni pokazatelji biološkog rasporeda genetičkog nasleđa su sada prilično ojačani. Stranke su tražile brzinu i ljubaznost. Loša predstava o sebi može ljude da dovede do neuspeha.neko ko može da se voli. oni razvijaju kompulsije prisile kojima kontrolišu druge. koja se brine i ima više razumevanja?" Naravno. "Ljudi sa OKP-em mogu da budu dosta uspešni na pravom poslu.Nekoliko ljudi koji imaju OKP su mi rekli da su odrasli u domovima koji su bili vođeni od strane ili veoma krutog oca ili dominatne majke (što naravno može biti rezultat toga što je roditelj imao nedijagnosticiran OKP). Dr Ajvor Hend je potvrdio da su ljudi sa kliničkim slučajevima OKP-a skloni opredeljivanju za prostije. Ovaj nedostatak razumevanja je dovodio do napetosti u odnosima sa. ljudi koji su bili dosta zadovoljni sa svojim profesijom što se njih samih tiče. koji sebi kaže: "Nikad se neću oženiti jer nijedna žena neće da ima posla sa ovakvim stvarima" stvara prognoze koje same sebe ispunjavaju. kompulsivni perač ruku. nije svako imao pozitivno iskustvo. On nastavlja da napreduje i redovan je na našoj OKP terapijskoj grupi. kako je pronašao Dr Bend. Pacijenti sa OKP-em često pričaju o posedovanju OKP ličnosti. potpuno suprotno reaguju i razvijaju prisile koje ih ubrzo potpuno onesposobljavaju da idu na posao". Jasno je da se ljudi sa slabim samopoštovanjem razvijaju u potencijalno agresivne ličnosti. njegovim ocem. "Oni moraju da budu savršeni" jer je to način na koji konrolišu svoje društveno okruženje. Ne znaju kako da postupaju sa problemima takmičenja i konkurencije. kaže on " niko ne zna zašto neki ljudi koji su odrasli u ovakvim uslovima kasnije razviju OKP a drugi ne ili pak razviju neke druge poremećaje. Nekoliko meseci kasnije Kristofer je ubedio svoje roditelje da mu dopuste da ode na program za OKP pri UCLA-i. Ne baš Džekove jače strane. da budem osoba koja može da ima uticaja na živote drugih ljudi? Osoba koja može da bude korisna. Kristofer je otkrio da njegovi roditelji nisu nikad zaista shvatili njegov OKP i samo su ga savetovali da "stalno misli o dobrim stvarima". i oni veruju da je ovo doprinelo da imaju veoma malo samopoštovanja. gde sam mu predstavio naš program U Četiri Koraka. uz opasku da su se te "psihijatrijske stvari" predugo već odvijale" . Sigurno je da nisam baš bio ljubazan bankovni činovnik na šalteru ". U takvim poslovima se zaista najlošije snalazim. - . "Još uvek". Takođe je predavao u školi izvesno vreme. Ali ako ih unaprede. Za nekoliko meseci. KORIŠĆENJE KOMPULSIJE ZA KONTROLU U intervjuu za ovu knjigu. kadgod bi se to pomenulo. Oni su nesigurni i onda kad uspeju da funkcionišu zadovoljavajuće u profesiji i u društvu. o tome da su ekstremno introvertni. ali im nedostaju veštine potrebne u društvu i imaju nepoverenje prema ljudima oko sebe. Bez sumnje je da faktori okruženja i genetike imaju svoje uloge u razvoju OKP-a. OKP im u stvari može da pomogne da dobro urade posao. "Možete li da zamislite? Na jednom višem nivou školovanja. oni nemaju tu veštinu koja bi ih vodila dalje. kao što je to posao automehaničara ili kompjuterskog programera. da se boje agresije i da nisu u stanju da se nose sa agresivnim ljudima. Džek. dok sam se ja trudio da se koncentrišem na ono što je trebalo da radim. Kako bilo. "Bio sam zapravo prisiljen da prestanem da odlazim kod lekara jer navodno nisam ni imao pravi psihijatrijski problem. Imao sam letnji posao u banci gde se rukovalo novcem. sa svom tom strogošću i disciplinom".

cela porodica. Nesumnjivo je da je imao klasičan oblik OKP-a. Karen je pronalazila načine da ih zadobije. "Oni izgrađuju njihov sigurni mali svet". Posle ovakvog donošenja on bi je obično pomazio po glavi. verovatno kod drugova ili drugarica. dete bi moglo da odrasta krijući svoju gorčinu i zameranje zbog uskraćivanja "normalnog" života i zbog toga što je moralo da učestvuje u bizarnim i dugačkim ritualima svojeg roditelja. naravno to sad nije ni važno. će vam reći da su razmišljali o ubijanju onog drugog". dete koje odrasta u emocionalno uzburkanom okruženju može da razvije OKP kao protiv-sredstvo. njegovo lice bi se iskrivilo od besa i znala bi da dolaze batine. Poštoje bila jedini roditelj. Ako Karen ne bi izvršila neku od naredbi. U intervjuima sa porodicama sa OKP-em. kompulsivni sakupljač na našoj UCLAgrupi. Mislim da je to je bila najgora stvar koju mi je ikad neko rekao. Karen je zapravo "naučila" OKP na njegovom kolenu.i skoro da su mogle da mi unište život". da ona boluje od bolesti zvane OKP i da je radila lude stvari jer nije mogla drugačije. ove ideje i vrednosti iz ranih godina su se vratile da me proganjaju . ali ne uvek. Veći deo vremena Karen bi se trudila da nadoknadi nedostatak ljubavi kod kuće tako što bi bila "dobra devojčica". Očajnički želeći njegovu ljubav i odobravanje. spašavajući stvari iz kanti za smeće i donoseći ih kući. Da li on zaista razume.. koja je preterano čistila i prala pokušavajući da se otarasi straha da bi nešto moglo da se dogodi sa očima njenog sina. OKP sigurno ima svoju ulogu. On je insistirao da porodica kupuje sve polovno. da bi uzeo stare stvari koje bi popravljao ili nešto od njih pravio. Ponekad. Doti. skriveni problemi se pojavljuju za vreme tretmana. opsesije oko proveravanja i zagađenja i da je bio preterano kompulsivan oko toga da se ništa ne sme baciti. Pravi. ali mi je on pre nekoliko godina rekao: 'Smatrao sam da si ti najgora majka koja postoji'. kad je dovoljno odrastao. U samoodbrani. Priča koju je iznela Karen. mama". . mogu da razviju i opsesivno-kompulsivna ponašanja kojima kontrolišu svoje supružnike. Ona se seća: "Vađenje trna je bilo praktično kao hirurška operacija. jedan za drugim. Karenin otac je tražio perfekciju od svakoga u kući iako je sam bio daleko od toga da bude savršen. Karen kaže:"U mom sadašnjem sredovečnom dobu. obično na dobrotvornim rasprodajama pri crkvi i vodio bi Karen na gradsku deponiju. Zastrašujuće . Kao da je neko uzeo nož i ubo me u leđa . Učinila sam najbolje što sam mogla".ako imaju biološku predispoziciju. uradila je sve za njega što je mogla. TRAGAJUĆI ZA LJUBAVLJU Kad roditelj ima OKP. sin ju je veoma povredio kad je rekao: "Dosta mi te je. Ali kadje otišao na koledž. Ona mogu onda da potraže ljubav i drugde. ali ne može da bude i glavni problem. "Mislila sam da sam bila dobra majka. Postojala je čitava procedura kojom se osiguravalo od bilo kakvog razvoja infekcije". objasnila je svom sinu. Karen je to preuzela. Bend je ustanovio da u njima ima dosta ljutnje i agresije između članova. be1eži Hend. pokušavajući da nadoknadi nepravilnosti zbog haosa koji je stvarala. "To je užasno. On ju je naučio kako da proverava ručice štednjaka i davao joj lekcije o opasnosti od bakterija i virusa. je jak argument za ulogu i okruženja i genetike u razvoju OKP-a. njihova deca reaguju sa mržnjom.. Imala bi sve najviše ocene u školi i slušala sulude naredbe svog oca.

ona je eksplodirala pred svojom majkom: "Zaista ga mrzim!" Sigurna u to da ju je čuo. misleći da je to samo prolazna faza OKP bi se uvrežio i na kraju bi bacio porodicu u emocionaini haos. Devojčici je takođe rečeno da mora da se odupre kompulsijama prisilama ili će se one samo pogoršati. Razvila je i ritual u kome je trebalo da trideset minuta pre spavanja ispisuje na tablici "Ništa se neće desiti Mami i Tati" . Imao je srčani udar. Njen pohod ka savršenom ju je mnogo koštao. Hend insistira da porodica bude uključena prilikom davanja dijagnoze.kada . Pomenuo je slučaj jednog para koji se selio šest. Ipak. Dok je nekad bila tipično neuredno 1l-godišnje dete. sedam puta.na primer Karenin suprug je dopustio da se krš gomila u njihovoj kući. Dobila je anoreksiju . kao da sam stavila pištolj na njegove grudi i povukla obarač". Karen kaže: "Imala sam 15 godina. Da li je i sam bio bolestan? Dr Hend je takvog mišljenja. (Bilo je nekog logičnog razloga za njene strahove jer se njihova kuća nalazila blizu epicentra i pretrpela je određenu štetu). sada je počela da uređuje svoj sto i namešta svoje stvari u određenom redu.kao što su odnosi sa drugim ljudima . Osećala sam se kao da sam ubila svog oca. Prošlo je dosta godina otkako otkako su prestali da primaju posete.Ipak on joj nikad nije povlađivao. Osoba sa OKP-em može da bude veoma vešta u sakrivanju svojih drugih problema . zatekla je oca kako leži na kuhinjskom podu. Posle tri meseca lečenja. Pošto je njen otac inače psihijatar. Jedanaesto godišnja devojčica koja ranije nije imala nikakve psihijatrijske bolesti. Takođe bi donosila čašu vode svako veče i držala je pored kreveta. tog dana se bojala da se vrati kući iz škole i suoči sa posledicama. PODELJENA BOLEST Članovi porodice mogu da ugađaju osobi sa OKP-em do apsurdnosti.nervozu i kompulsije prejedanja i izgladnjivanja i završila je u psihijatrijskoj bolnici na dan svog diplomiranja na višoj školi. Ali ne bi prošlo mnogo vremena i novo mesto bi se napunilo starim stvarima i kršom. Kad je ušla. odmah posle preseljenja njene porodice u južnu Kaliforniju. razvila je opsesije i kompulsije neposredno pošto je prvi put doživela zemljotres. porodica je zatražila profesionalnu pomoć pet nedelja pošto je devojčica promenila svoje ponašanje. rezonujući da će nekako njen otac za to saznati i i da će se tako izgladiti konflikt između njih. Manje svesni roditelji su mogli da nastave da povlađuju njenom OKP-u. ali dozvoljava da se članovi opredele koliko će biti uključeni u samoj terapiji. sve dok nisu imali samo jedan mali prolaz prohodan. gde je trebalo da primi nagradu kao devojka sa najboljim prosekom ocena. Imala je opsesije da će njeni roditelji biti povređeni i da će ona biti odvojena od njih. njeni simptomi su skoro potpuno nestali. odmah prepoznao da njegovo dete ima problem. on je tolerisao takvo bizarno ponašanje. Jednog dana. Samo bi osoba sa teškim psihološkim problemima mogla da dopusti da dođe do tako apsurdne situacije. Od onda je još više težila da bude savršena. Ona je dobila poremećaj spavanja i razvila je prisilne radnje. Na početku lečenja terapeut joj je rekao da je kod nje počela da se razvija bolest zvana OKP i objasnio joj je šta je to i šta to čini. Deca obično veoma dobro reaguju na terapiju. misleći da će stvari biti drugačije u novoj kući. ubeđena da će ona učiniti da njeni roditelji i njen zec budu bezbedni.

njeno najviše voljeno dete. dok bi on stajao napolju ponavljajući svoje rečenice. Hend je otkrio da je ovo zapravo samo završna borba u dugom ratu za dominaciju. Hend je koristio neke istorije slučajeva iz svoje prakse u Hamburgu. mogla je bar da ga oslobodi od spoljne. ona su obično bolesna. je pribegao tome da je zatvori u kupatilo. uđe u automobil i izađe iz parkinga. tako da je ona mogla da proveri njegovo pravilno izgovaranje svake reči u svim rečenicama i da je njegov glas imao pravilnu intonaciju. Na kraju. Ako imaju stalna prijateljstva. ona bi od njega tražila da se svuče i ona bi ga kupala i dezinfikovala. u Nemačkoj: Jedna žena koja živi zajedno sa svojom ćerkom i zetom stalno je zamerala ćerci da joj kuća nije dovoljno čista. Morao je to da radi u prisustvu svoje žene. Baš tada. Drugi je slučaj jednog supruga koji je imao prisilnu potrebu da stalno ponavlja proste rečenice. nastavljalo da otvoreno pokazuje svoju ljubav prema svom "grešnom" ocu. Nadajući se oslobođenju. "Oni su razvili stav naučene bespomoćnosti. razvila je jaku kompulsiju čišćenja. Ova žena je napravila progres i prestala sa svojim ritualima čišćenja. Kad je majka pokušala da je odvoji od ove navike. Kad bi se njen muž vratio sa posla. njen suprug je pojurio na ulicu i bacio se ispred vozila i tako je naterao da se zaustavi. Kad se sukobila sa njim nazivajući ga "prljavom svinjom". U ključno i neprikladno vreme. oni odlučuju da napadnu svog supružnika zbog neke prave ili samo procenjene povrede svoje veze. Ona je ovo obrazlagala time što ga je njegova veza pre mnogo godina učinila prljavim." izjavljuje Hend. on bi zaključavao sva vrata. ona bi povremeno vikala kroz vrata "Dobro je!" ili "Tačno!". što je imalo za posledicu da 80 procenata kuće nije bilo dostupno za stanovanje jer je za šesnaest sati intenzivnog čišćenja mogla da očisti "dovoljno dobro" samo 20 procenata. Kada je njegova žena pokušala da izvrda ovu priredbu. U tretmanu. ali je rekla da je bila prisiljena da to uradi samo zato što je dobila artritis u kolenima. ćerka je razvila odbrambenu kompulsiju. po neki put i satima.Vežbe.je to jedan prema jedan i mogu da se prilično odupiru ispitivanjima koje radi terapeut. Ovo bi ga samo više iritiralo jer je procenio da tada nije bila iskrena prema njemu. Obično se u porodicama razvija ono što Hend naziva "interakcioni dinamit". Na kraju je primljena u psihijatrijsku bolnicu sa simptomima patološke ljubomore. sve dok osoba ima OKP. koji uzrokuje haos koji može da poremeti i druge članove porodice. U borbi za moć. će biti dobre protiv artritisa. pa iako nije mogla da ga oslobodi od ove unutrašnje prljavštine. bolest za koju nikad nije potrvđeno da je zaista imala. Ovaj termin označava sakrivanje i sakupljanje agresija na duže vreme. Hend kaže pacijentima da moraju da definišu prednosti i nedostatke svoje . Jednog dana žena je uspela da pobegne iz kuće. Ona je potom čak ubedila i svog muža da ide sa njom na časove plesa. razvio se paradoks u kojem je ćerka iskoristila svoje kompulsije-prisile da zadobije moćniju poziciju Druga žena je postala opsednuta verovanjem da je njen muž imao drugu vezu pre dvadeset godina. Obe strane ne gaje nikakvu nadu da se odnosi mogu poboljšati i u isto vreme oni se veoma boje da sve to poremete. "Oni su uplašeni. Najzad. od glave do pete. Kad bi nameštala krevete provodila bi sate samo nameštajući čaršave i sve više je zapuštala ostatak kuće. Pobedio je. U terapiji je proizašlo da je ono što ju je čak više izjedalo nego pomenuta veza. ali oni ne mogu biti rešeni. Tako da može doći do iznenadnog napada veoma intenzivnog kompulsivnog ponašanja. on je poricao. Zbog toga oni više vole da žive u lošim odnosima". sa posledicama iritiranosti i stresa. Ovo joj je davalo osećaj da vlada situacijom. Imaju svoje probleme. one su se posvađale i majka je rekla da će dobiti srčani udar. u kojoj je majka insistirala da joj ćerka bude bolja domaćica. kako je objasnila. bila činjenica da je njena ćerka od šest godina. Kad se vratila iz bolnice.

Dublja motivacija može biti izbegavanje mogućnosti povrede. nego i činjenica da je OKP iskorišćen kao mehanizam za manipulisanje sa drugima. prepreke koje OKP može da baci na njihov put se ne smeju negirati. povlačeći se od svojih drugova i od spoljneg sveta. jedna žena je došla kod Dr Henda da zatraži pomoć pošto su se njeni susedi žalili da pravi previše buke kad otključava ulazna vrata svoga stana. RAZUMEVANJE. Ovo je elemenat sekundarnog dobitka" i korak Ponovnog Određivanja može biti korišćen da se on aktivno razmotri i započne da razrešava. Dečak je veoma napredavoao u porodičnom tretmanu. bez obostrane ljubavi. Bila je to porodična stvar. Bili su svi zajedno . Roditeljima je bilo dozvoljeno da razgovaraju samo u njegovom prisustvu i to o temi koju bi on izabrao.i morao je da bude hranjen od strane svoje majke. Dečko je koristio svoju bolest da dominira nad roditeljima. Ljudi sa poremećajem mogu da dobiju seksualne strahove vezane za strah od gubitka kontrole. ali se kasnije vratio u bolest. domaćica koja da bi izravnala račune sa mužem razvije prisilu čišćenja. Ipak. Hend veruje da je tada lečenje uzaludno. što sve rezultuje u izbegavanju intimnosti.retku i skupu ribu . Ako su u terapiji ne zato što to žele već zato što to neko drugi traži od njuh. Značajno je da se sve ovo desilo pošto je njegov otac zapretio da će se razvesti. Drugi slučaj koji je imao Dr Hend je bio jedan dečak tinejdžer koji je razvio čudna ponašanja oko hrane. Objasnila je da samo želi da . Neko može da ima misli o nasilju po kojima nikad neće postupiti. ali brak je bio to samo po imenu. u nekom ritualnom maniru. Ova priča nije imala srećan završetak. U nekim oblastima je regresirao do deteta od dve godine i počeo je da prlja krevet noću.stari problem sa samopoštovanjem. kao i obično. Osoba sa OKP-em može da ispolji potencijalnu agresiju.. Na primer. On dodaje da terapeut i osoba zajedno treba da rade na razvoju strategija za terapiju ponašanja. Razvio se začarani krug. Društveni nedostaci koje je razvio su se pokazali veoma štetni kada je pokušao da se ponovo poveže sa svojim drugovima. otac je prekinuo tu drugu ljubavnu vezu. On je mogao da jede samo jednu vrstu hrane . tako što će započeti sukobe u kojima su obično uključeni i simptomi OKP-a. ali na svoju sopstvenu štetu. tako da ona dobije isto toliko moći i bez OKP ponašanja. Pošto prepoznate i bliže odredite ulogu koju OKP može da ima u vašem emocionalnom životu. Dečak je postigao ono što je hteo. Postoje slučajevi parova koji su zajedno radili koristeći program U Četiri Koraka da bi izgradili stabilne i podržavajuće veze i odnose. dok neko drugi može da ima opsesije o tome da bi mogla da se razulari neka divlja i nekontrolisana seksualnost. Držao je porodicu zajedno. Ova tehnika bi mogla da se smatra proširenjem primene koraka Ponovnog određivanja . Najzad. Majka je ispunjavala svoje emocionalne potrebe tako što se posvetila svom sinu i na taj način omogućila da se njegov OKP pogorša. mogla bi da dobije savet kako da njihovi odnosi budu reorganizovani. u privatnom životu. NE POVLAĐIVANJE Dopustite mi da vas razuverim da nije tačno da se OKP i zdravi brakovi ili prijateljstva uvek posmatraju kao nešto nespojivo. Kada se razboleo. možete da napravite zdrave promene koje će smanjiti vašu sklonost da koristite simptome OKP-a na ovaj u suštini samoporažavajući način. Dečak se ipak sve više razboljevao. Otac bi dolazio kući posle posla. ako bi se emocionalno otvorili.to je ne samo mozak koji uzrokuje da osoba bude obuzeta simptomima OKP. Njegova majka se ponovo vratila ulozi onoga ko opslužuje. Ovo je još jedan primer kako metod U Četiri Koraka može da poboljša proces ovladavanja OKP-em.vezanosti za svoj OKP.ali svi bolesni.

razumevanje. koja je imala opsesije da će ubiti svoju malu kćer. koja je imala misli o nasilju sa noževima.da doživi nesreću. Detalji su bili isuviše stravični". razboli se. "Ako je na TV-u prikazan neki strašan udes. Dok je radila ograničeno radno vreme kao sekretarica. ZAJEDNIČKO OPRAŠTANJE OKP-U Kada porodice rade složno. Ljudi sa OKP-em treba da imaju dobra osećanja o sebi zbog toga što je prošlo dosta vremena otkako su ih poslednji put imali. Za mog supruga je bilo veoma teško da razume naše odnose i činjenicu da sam se promenila" . zlovoljna i tužna. Niti bi trebalo da budu primoravani da ozdrave za kratko vreme. Karla. Prestani s tim". I zaista nisam delila ni sa kim to što se događalo u mojoj glavi. ona je samo razvila bizarna ponašanja koja su postala jedina svrha u njenom usamljenom životu. mogu da vidim te zupčanike kako se okreću u tvojoj glavi. borila se sa problemima intimniosti u svom braku: To je bila poslednja stvar o kojoj bih razmišljala. Ionako se već plašiš od letenja avionom" . da postane tiha. Njen suprug bi rekao: "Lara. On je bio zbunjen jer je za četrnaest godina braka uvek ona bila ta koja je preuzimala komandu. oni su već dovoljno samokritični. I on je štiti. Ona je sada tražila da dobije slobodno vreme da bi se brinula o sebi. ali ne ugađajući i povlađujući njihovom OKP-u. Ona i njen suprug su razgovarali o usvajanju bebe. a deo te frustracije je iskaljivala na svog supruga. kako ona kaže. više nije mogla sve to da postigne i postala je veoma frustirirana. sa OKP-em. bude kidnapovano ili da umre". Osnaženje je suštinsko. ali kad je razočarana napuštala manstir. Lara. "Na nesreću nisam imala dovoljno vremena da rešavam to što se događalo sa mnom i sa njim takođe. živela je u svom stanu kao časna sestra i prevodila i prevodila. ona je počela da prevodi Bibliju kako bi pokazala Papi da su svi postojeći prevodi bili pogrešni. Zbog toga je odluka o usvajanju odložena.koje naravno još nema ni ime. pošto su etički pokazivali put monasima-monahinjama koji su se loše ponašali prema njoj. kaže da je sklona da se povlači kad ima opsesije. ni lice . Pre OKP-a ona je bila superefikasna čudo-žena. šaljući svoje radove papi ali su je njene prisile izdale. njihov cilj će biti dostignut malim .povredilo. ali je imala opsesiju da bi se usvojeno dete . Ona nalazi da se on brine i hoće da razume i ne dopušta da ga njen OKP uplaši. Kao mlada žena otišla je u manastir. U terapiji je počela da priča o svom kompulsivnom prevođenju Biblije. želeći da se povuče iz normalnih društvenih kontakata. Ja sam se samo trudila da opstanem i funkcionišem. godinu dana kasnije. On se nervira. Prevođenje Biblije je postalo njena jedina životna okupacija. Zato je ponekad OKP preplaši na teško objašnjive načine. a on nije bio navikao na to. Ovo Preimenovanje joj pomaže da se odmah vrati u realnost. nudeći podršku. on bi rekao: 'Ne moraš to da gledaš. Članovi porodice mogu najviše da pomognu. ljubaznost i ohrabrenje u primeni Četiri Koraka. OKP uzima dvadeset četiri časa dnevno. Jedna pacijentkinja mi je rekla da je napredovala uz pomoć svog muža: "Zajedno smo oprostili mome OKP-u". "Imam taj izjedajući bolni osećaj da bi dete uvek bilo u opasnosti . samo zato što joj OKP zadaje toliko bola. Kasnije. koja je lako radila svoj posao i brinula se o iznemoglim roditeljima. oni su odbili da joj vrate novac.nauči kako da smiri svoje susede. prestani sa opsesijama.drugo proveravanje realnosti. Ubrzo potom. svako poboljšanje treba primetiti. Ono što im zaista ne treba ljuto kritikovanje. Umesto da izravna račune sa ljudima u manastiru. znajući da sam privučena katastrofalnim stvarima. Dala je manastiru deo novca koji je nasledila. mogu da daju čudesne rezultate.

Nisu mogli da budu pozvani da uđu u kuću. Naravno da postoje bolji i lošiji načini da članovi porodice budu netolerantni prema OKP-u. Pre je milsila da su to samo moji ćefovi. što je i objašnjavalo zašto je dopuštao gomilanje stvari za sve ove godine. a seksualni život nestao. ali je samo smatrala da je on malo čudan. oni ne znaju šta se to događa i ne žele da postavljaju pitanja". svratili bi da ih posete. Barbarin suprug je imao razumevanja i ljubavi u vezi njenih kompulsija-prisila proveravanja . Ali odjedanput. Spoznaje kao što su ove mogu da budu veliki motivatori za rad na Četiri Koraka. ponekad će partneri biti umorni i bez strpljenja za OKP i potrebno mu je ili njoj.'' nas. Pošto su bili neka vrsta zajedničkih konspiratora u ovim suludim ritualima sakupljanja bezvrednog krša.'' Karen se seća daje često bila toliko depresivna. U tretmanu Džek je pominjao svoju frustraciju zbog toga što porodica nije primećivala kako on napreduje. tako da sam odvratila 'Dobro. 'Šta radiš u kupatilu'. Kada su ih pozvali prijatelji iz Kanade da im kažu da dolaze u njihov grad. Njegova žena bi rekla: "Znam šta radiš i zašto to radiš. Naravno. I to je u redu. oni su želeli da njegov OKP nestane odmah. "Mislim da se tu pojavio strah. Stari prijatelji. ali me to ipak izluđuje" . štaviše osobe sa OKP em bi trebalo da ih u tome ohrabre. "Muž me je nazvao kučkom. ali sam procenio da bi ako nastavim. Njegov um zaokupljen OKP-em je nastavljao da misli o tome kako bi ona nekako mogla da zagadi jela koja im je spremala i ta misao ga je skoro dovodila do ludila. Džekova žena je postavila granicu onda kad je trebalo da ide sa njim na grupne terapije. "Još uvek me je to mučilo. Jedanput je počela da plače. napeta i frustrirana u vreme težih rundi OKP-a da je postajala preterano netrpeljiva. Ipak." Njihovi sukobi su se pojačali. Karen se pribojavala da bi oni mogli neočekivano da se pojave ispred njihovih vrata. On pita:" Možete li da zamislite da živite sa nekim koji od vas traži da se stalno menjate. to dovelo do veće katastrofe kao na primer da me žena napusti". perač ruku i njegova žena su nekoliko puta teško proživljavali svoje vreme u braku. Pre toga. nije bilo nikavih proveravanja realnosti pa su stvari došle do tragične apsurdnosti. Ne bi trebalo da bude nikakvih osećanja krivice zbog toga. ali je ona posle izvesnog vremena shvatila da sam ja dobijao profesionalnu pomoć i držala se podalje od toga. Ženi i njihovoj kćerci je dosadiilo da ih on stalno pita: "Da li si oprala ruke?" On sad razume: "To je bilo kao da ste nekome govorili da je prljav". On se smeje i kaže: "Kada dobijete dijagnozu. sopstveno vreme van toga. ja sam imao mentalni poremećaj. ona bi se ljutila na njega i govorila bi da će mu ruke otpasti ako ne prestane sa pranjem ruku. koji su dolazili iz drugih mesta i gradova. tako da ih svetla ne bi privukla da tada svrate do nas. svakog svog budnog momenta? 'Znaš zašto to radiš'.koracima. pa su svi zajedno stajali napolju u dvorištu i pričali. Karen i njen suprug su se dogovorili da ih prime u kući njene majke.' Rekao sam joj da mi je pomogla time što nije tolerisala moj OKP i ne povlađujući mi. 'Zašto opet pereš?' To me je izluđivalo. što me je razbesnelo jer sam se ionako osećala da sam na teretu. rekla je: 'Volela bih da mogu da ti pomognem. "Bila sam primorana da parkiram kola nekoliko blokova dalje da bi oni stekli utisak da nismo kod kuće. onda ljudi mogu da vas zapitkuju o tome šta radite.Tokom terapije saznala je da muž takođe ima OKP. pre nego što je on potražio pomoć. Ali sebe je naterao da prestane da je pita da li je oprala ruke. Ima ih dovoljno u tvojoj porodici. Džek. sigurno da si ti već stručnjak za to. onda ta stvar ima svoje ime. čime bi samo pogoršala moj OKP". Pre nego što je dobio dijagnozu. Ona bi rekla: "Zašto da idem da vidim ljude koji rade isto što i ti radiš?" On je nije primoravao. Odlazili bismo u krevet čim bi pao mrak. Nije htela ni da misli o tome. a ne velikim skokovima.

Videla bi telo na drumu". Danas je Barbarin OKP veoma blag i pod kontrolom. Uopšte nisi uključena u svet. NE GURAJ. da ja moram sama da se popravim. Ono što je ona shvatala i prihvatala samo kao jedan od prljavih. ti se uopšte ne povezuješ sa pravim svetom. Tu mogu da postoje neka mala čudnovata ponašanja na koja se može sleći ramenima i mogu se racionalizovati. koja mi se inače događala".da je mnogo godina kasnije Barbara molila svog supruga da za nju proverava štednjak. Barbara je tada saznala od čega boluje. "Bilo je . njen suprug je bio uz nju kao podrška". Kako je Barbara napredovala u terapiji. sa istim simptomima. previše bizarno i totalno bez veze sa realnošću. objavljujući: "Provera!". Nije ti važno što živiš u vakuumu". Neću sada da uradim ovo za tebe. Ubrzo zatim. Imala sam veliko breme i pre OKP-a".iako mu je bilo teško da ih shvati. Ti si u čauri. To ga je potreslo i zaista gurnulo preko granice". On je veoma tolerantan i vrlo dobro prilagođena i normalna osoba.osoba sa OKPem onda teži da ponovo proceni situaciju na kraju tog intervala. On je odbijao da proverava stvari za nju. a on bi strpljivo sedeo i razgovarao sa mnom sve dok se ne bi osetila bolje. Mogla sam da se istresam na njega i oslobodim pritiska. pre nego što su mogli da odu od kuće. Bila je šokirana njegovom prejakom reakcijom: "Znala sam da je to ista stvar štogod ona bila. Ali kad joj je bilo najgore. začinje društvene kontakte i mnogo je više zainteresaovana za spoljni svet. Ako članovi porodice mogu da na način koji podržava osobu.ovo je u stvari forma Preimenovanja. Barbara priznaje: "Nisam čak ni ulazila u kuhinju. Sad kada je opuštenija. on je izgubio strpljenje. on nije. On je morao da se nosi i sa drugim problemima pored mog OKP a. koja je imala blagu formu OKP-a i koja bi ranije slala svoju kćer da ponovo proveri štednjak. u novinama je pročitala članak koji je opisivao težak slučaj OKP-a. Onda bi neki put napravio i šalu od toga. malih trikova OKP-a. Domingova bivša devojka Keti rekla je da je veoma rano u njihovoj vezi Domingo imao loš OKP dan. bila bi to katastrofa. Vraćala bih se nazad i govorila: 'Da mama isključen je'''. Mnogi ljudi su nam rekli da u vremenu od više meseci u kojima su imali intimna prijateljstva nisu nalazili razloga da posumnjaju da njihov partner ima mentalni poremećaj. NE POŽURUJ Zbog puno godina prakse. osim ako je ona bila potpuno iznurena. "bilo je to previše suludo. kaže ona. Kasnije. Petnaestominutno pravilo je veoma važno za poboljšanje komunikacije između članova porodice i osobe sa OKP-em. da si nekog udarila kolima. Zato se nikad nije previše uključivao. I opet intervenciji se mora prići sa dobrom voljom jer će u suprotnom samo pogoršati situaciju. Imala sam težak problem sa samopoštovanjem. Ponekad bi i on došao u sobu i provodio vreme sa njom. sa drugim ljudima. "On bi se ipak povremeno žalio: "Znaš. Bila sam alkoholičar i trebalo je da se od toga oporavim. ljudi sa OKP-em su vešti da sakriju svoju bolest kad je to u njihovom interesu. Barbara je rodila bebu i napustila raniji posao. Tačno je da bi ona ponekad preko vikenda samo ležala u krevetu. Da sam se udala za nekog ko kao ja ima mnogo vrsta disfunkcionalnih porodičnih problema. Kakva ironija. Skoro da nije ništa znala o OKP u i nije znala šta da čini. a nekad ne bi. ali ću to uraditi za petnaest minuta. Ona kaže: "On zna da ne može da me popravi.. Znam da ti sada OKP zaista dosađuje. (a to mora biti urađeno na terapeutski način) kažu" Sačekajmo petnaest minuta. On je skočio: "Čula bi udarac -'bum'. ali sačekajmo petnaest minuta da vidimo kako ide" . "To je prevršilo meru za njega". Breme je uključivalo i majku. Ali kad je došla kući i objavila da ima strašan osećaj da je tog jutra nekog udarila dok je vozila na posao. njen suprug je svoju ulogu preuzimao sve bolje.

on je veran. sve što bi ga samo razljućivalo". počne sa lizanjem i dobije onaj glupi izraz. moram da bežim odavde." Odgovor je bio da sa ili bez OKP-a. Prvo. Putovanje znači korišćenje javnih kupatila i spavanje u krevetima u kojima su drugi spavali. Ona je imala običaj da se šali na njegov račun i da njegovu sobu naziva mauzolejom. Imam sklonost da ostavljam bele fleke od belila. Doduše i oni su prolazili kroz teške periode u svojoj vezi. "Ako ikad i očistim njegove stvari. On mora da ode i proveri ima li štete.to kao 'O Bože. mestom gde je držao kolekciju umetničkih predmeta raspoređenih u naročitom redu. On je morao da mi kaže da je dodirvao neku drugu. Kad se jedanput naviknem na nešto -nekoga. to je čudno. Postoji sigurnost sa poznatim. Smejala se dok nam je govorila: "Smešno je da naš pas ima ista anksiozna ponašanja. 'O Bože. jel' tako? Ali. Mi sa OKP-em smo drugačiji. ona je bila voljna da uradi bilo šta da bi ga odvojila od toga. bicikl vredan 500 dolara i namestio ga baš onako kako je to želeo. ovo je deo koji ja volim. moja anksioznost sve više opada. ona ga je cenila zbog njegovih dobrih osobina. Ali smešno je da kada sam otišao u planine. Ja ne perem ni njegov veš." kaže ona. To me podseća na Domingova anksiozna osećanja. Iako su Keti i Diomingo živeli zajedno kao par imali su zasebne spavaće sobe. "to ga samo izluđuje. disanje mu se od jedanput promeni. Ja veoma loše to radim." Domingo je potvrdio ovo što je ona rekla. Kažem mu: "Vas dvojica ste isti. Često izbegavaju da putuju. govoreći joj: "Zašto se samo ne skineš gola i staneš ispred mene kako bih razmišljao o nečem drugom?" Kad bi njegov OKP bio tako jak.''' Ipak ne postoje nikakvi klinički dokazi koji bi pokazivali da psi koji pripadaju ljudima sa OKP-em takođe razviju OKP. Mi smo se navikli na stvari". OKP jeste čudan". verovatno bi već za ovo vreme imao deset devojaka jer je po prirodi promiskuitetan. o moj Bože'. to više nije bio moj bicikl tako da sam bio u stanju da uživam u vožnji. Keti je shvatila da je Domingov otpor ka promenama u svom životu imao neočekivanu povoljnu propratnu stranu. ako bi i hteo da me vara. Ponekad bi Domingo sve gledao sa vedrije strane. Nisam znala da mu kažem te magične reči koje bi ga izvukle iz toga govorila bih pogrešne stvari. Ako odlazimo a on treba da ostane kod kuće. Mnogi od njih su prolazili kroz pakao sa OKP-em i kako se Keti seća: "mnogi od njih su se pitali šta sam ja tražila u životu sa Domingom. Nisu mogli da shvate zašto bih ja živela sa ovim momkom kad sam mogla da izaberem da to ne radim. Ketina prirodna reakcija je bila da se povlači kad bi videla da nastupa OKP. Znate kako kažu da životinje poprime vašu ličnost? Da. Nisam bila roditelj. Rekla nam je: "Da nije imao OKP. ali "ništa što je manje od bombe koja bi eksplodirala blizu njega. a to ga takođe razbesni". Sa nekim novim moram da počnem ispočetka. Nisam se rodila da to trpim. On se seća: "Plašio sam se da će bicikl da se izgrebe. Znala je da ne treba ništa da premešta. Nije me bilo briga ako bi se pokvario ili se ogrebao. "Bilo bi ovako. Ovaj pas je zaista maza. Keti je dolazila na naše grupe za porodičnu podršku gde se upoznala sa članovima porodica drugih ljudi sa OKP-em. Mi smo napravili čudovište od njega. naročito ako imaju opsesije u vezi zagađenja. kao što je to bilo kakva promena u njihovom redosledu aktivnosti. ne mogu da s' nosim sa ovim. Domingo je kupio sebi mauntin-bajk. Mora stalno da bude uz nas. Kako mogu da se borim sa ovim do kraja života?" Ali kada me je . ali kad je Keti predložila da idu na izlet u planine morala je bukvalno da ga zajedno sa njegovim biciklom izgura van kuće. nije moglo da pomogne". Ali zbog OKP-a. tu je ta stvar oko zagađenja. Selidba može da bude traumatična za ljude sa OKP-em. On je latinac. morao bi da mi to kaže.

Džil i njene ćerke bi se takođe zagadile ako bi oni ušli unutra. To su bili ljudi koji su identifikovali Merilinino telo. Onda moram da se malo borim da bi opet obezbedio svoj mir". Ne mogu to da uzmem!' Ali. Džil je odmah svukla odeću i otišla da se okupa. Ja se zaista razbesnim kad me ljudi požuruju jer ne razumeju kroz šta ja prolazim". onda bi morala da se više zainteresuje i uključi u tretman. Domingo joj je odmah rekao: "Nikad me ne teraj. Ako je taj red poremećen. "Ne požuruj me" je dobar savet svakom ko živi sa osobom koja se bori sa simptomima OKP-a. kaže Džil. Ona nikad nije čula za OKP i zaista nije razumela. rekla je Erici i Trejsi da ne otvaraju vrata. Ostala je u kući više nedelja. Ironija je da ju je sreo kad je odlazio do prodavnice zdrave hrane da kupi preparat za gojenje koji je Keti neumorno nastavljala da uzima. To je bilo to oko zagađenja".Eriku i osmogodišnju Trejsi . ode u kupatilo i stane u kadu.upitala kakva bi trebalo da bude njena uloga. Nisam .na vratima kako je čekaju. "One su plakakle i ja sam plakala. "Bilo je to užasno". sahranu sa otvorenim kovčegom . Za dvadest pet godina . Korpa sa voćem je bila zagađena. kako mu je docnije rekla. On je objasnio: 'Veoma se naviknem na ljude i stvari. Izveo ju je na večeru i rekao sve o svom OKP-u. njih dve su zajedno radile u kancelariji za nekretnine i često bi se jedna drugoj poveravale za vreme večere. ali sada uči. niti je mogla da ode na memorijainu službu. primetila je nešto "drugačije" i "interesantno" u vezi sa njim. sa korpom u rukama. one su me zagrlile i tad sam rekla 'Nemojte mi prilaziti. Posle pet godina Domingo i Keti su se rastali iz nekih drugih razloga. Nikad mi nemoj reći 'Požuri!' jer to pobuđuje moju lošu stranu. Džil se seća da je onog dana kada je Marilin umrla našla obe svoje ćerke . Ako vidi mrlju od kečapa na svojim pantalonama može da ima opsesije da je to od krvi da gleda u mrlju sve dok njegov um ne shvati da je to samo kečap. ona je patila od teškog OKP-a. Džilina najbolja priajteljica je poginula u saobraćajnoj nesreći. "sve što sam mogla da uradim tada je bilo da govorim 'Ne mogu to da primim. kako bi identifikovala Marilinino telo. Zašto mu treba toliko vremena da uradi tako proste stvari kao što oblačenje čarapa ili tuširanje. Nije mogla jer da je otišla ceo njen svet bi postao "zagađen". gde smo Merilin i ja zajedno odlazile. Domingo se izgubi u svojim opsesijama. prljava sam'''. desilo se nezamislivo. ja sam joj rekao da ako je odlučila da bude sa Domingom. Ne mogu to da uzmem. moj mir je izgubljen. Džil nije mogla da ode do mrtvačnice. ja sam želela to da primim.otkako je kao tinejdžer morala da ode na sahranu najboljeg druga svog momka. Na dan memorijalne službe za Merilin. tako da sam najzad rekla Erici da otvori vrata. DŽIL I NJENE KĆERI Kada je Džilina starija kćer imala 11 godina. prijatelji su svratili do nje da joj daju korpu sa voćem. Bilo je to strašno vreme za njega i on je nazadovao u lečenju.Džil je preživljavala strahove od zagađenja u vezi sa smrću i umiranjem. On se nedavno venčao sa ženom koju je sreo posle onog raskida. Oni su bili zagađeni. "Nisam mogla da idem nigde. Džil je bila veoma potresena. Prvi put kad ga je njegova buduća supruga videla. nikad me ne požuruj inače možeš očekivati da postanem agresivan. Moji prijateli su otišli i tu je bila Erika koja je stajala u kadi. Znajući koliko je Džil bila potresena gubitkom. Iako je prošlo mnogo godina pre nego što joj je postavljena dijagnoza. Kad je Džil provirila kroz prozor i videla ih kako stoje tamo. uzme korpu. na koju bi išle posle rada.

Trejsi sad može da se smeje dok se priseća "Uvek smo morali da nalazimo stan sa dve garderobe (c1oset-soba za graderobu)". mesecima ne bi izlazila iz kuće. Džil je rešavala problem koji je za nju iskrsavao zbog činjenice da su njene devojčice morale da idu u školu. Korpa je stajala na frižideru dugo vremena. Ona sad ima 22 godine i tek je poslednjih nekoliko godina bila u stanju da se oslobodi svog besa koji je osećala prema majci zbog onog što je njena majka učinila njoj i njenoj sestri dok su odrastale . Erika ju je vratila u realnost.bizarni rituali čišćenja. a bila je bolesna. ona i njen suprug su se razveli. Devojčice bi morale da sede u toj sobici sa otvorenim vratima i da rade svoje zadatke. bratom i sestrama. Džil nikad nije ni prilazila "prljavoj" sobi za garderobu. "Mama bi nam govorila koje priče da iznesemo kao izgovore pred tim ljudima". ''Ako bih se jako razbolela. Erika i Trejsu su išle u privatnu školu i izgubile su čitavu godinu kada im se porodični budžet toliko smanjio da nisu mogli da plate školovanje. To me je mnogo mučilo. Tako što je određivala da jedna od soba za graderobu bude "prljava". Kada su bile veoma mlade. Trejsi se seća da ako bi neka od njih morala da koristi toalet za vreme rada. onda je procedura postajala nešto komplikovanija. Ona je bila zaražena i korpa je bila zagađena". Sigurno je da je njihovim drugaricama i drugovima bila veoma zagonetna činjenica da nikad nisu bili pozvani u njihovu kuću. nisam mogla da radim jer bi celo vreme provodila u čišćenju. devojčice su mislile "Pa dobro. to u vezi sa ostalima iz škole: 'Kako to da tvoja majka večeras ne može da nas odveze na klizanje. kasnije im je bilo veoma teško da objasne prijateljima čudno ponašanje svoje majke. vičući: "Mama. Morali smo mnogo da se selimo jer nismo mogli da pla ćamo stanarinu" . Oni su bili zaraženi-zagađeni i nije mogla sa njima da razgovara ni preko telefona. Džil bi im otvarala vrata. Nije znala koja je to bolest. kad bi prijateljima pokušavale da objasne zašto ne mogu da dođu u njihovu kuću. gde je mogla da je vidi. Posle toga su mogle da se okupaju. Džil se udala kad je imala samo 18. gde su mogle da se isprljaju. Bila je tada jedini roditelj. ocem. Ipak. morala bi prvo da se istušira (da bi kupatilo ostalo čisto). ali je znala da nije uobičajena. a sa 20 je već imala dve bebe. Znala je da nije normalno da razgovara sa rođacima kroz zatvorena vrata ili da zabranjuje svojim ćerkama da poljube svog dedu jer je bio mesar i dirao krv. Džil je uvek bila između dve vatre. ovako svi rade". Ali je sećanje na to ostalo kod Erike i Trejsi. Kada bi se devojčice vraćale iz škole. osim da kupi namirnice ili da odveze nekuda svoje devojčice.zaraze. selidbe iz grada u grad i iz države u državu u potrazi za mestom koje nije bilo "prljavo" kao i stid koji su osećale. Ako je trebalo da urade i domaće zadatke. a onda je Džil bacila voće. Zatim bi isto tako brzo otišle u kupatilo da se okupaju. pokušavala je da zadrži svoje radno mesto. Džil. Tužna i depresivna. Tada je već bilo prošlo šesnaest godina otkako je prekinula svaki kontakt sa svojom majkom. pa da se posle vrati i završi svoje zadatke i onda ponovo istušira. Ćerkama nije bilo dozvoljeno da dodiruju kvaku na vratima. ali ne bi mogla da je dotakne i da se onda dobro okupa. Stres se nadovezivao na stres. Erika i Trejsi su se stalno selile jer bi čitava susedstva i gradovi postajali zagađeni. Naravno. ne možeš tek tako da spereš Marilin niz slivnik!" Džil je rekla ćerki da postavi korpu na vrh frižidera. Nekoliko godina kasnije. Izmislila je i proceduru kako bi održavala "čistima" i njih i nihovu kuću. Trejsi je skoro čula kako je Džil prepričala taj događaj. Onda bi morale na vrhovima prstiju da odu do prljave sobe za garderobu. Trejsi se seća: "kako da napravimo opravdanja za ovo ili ono.?' . gde bi skinule odeću i ostavile svoje torbe.znala šta da radim.

Trejsi se seća: "Erika i ja smo joj često postavljali pitanja 'Dobro. Sad je sve bilo prljavo jer nisam imala pojma gde su zaista bile i šta su dodirivale. tako da ne moram posle da je perem. toliko sam bila ljuta. Erika je počela da grdi Džil i rekla joj da su je Trejsi i ona godinama lagale. Džil je otkrila da suje ćerke lagale "Obuzeo bi me bes. Trejsi nam kaže kako je to bilo: "Odlazile bi smo u grad i kupovale čitave kutije sa bocama alkohola. kao: 'Tako.' OKP je uticao na svaku stvarčicu u mom životu. Kad bi je Džil ispitivala. ali su naučile da iskoriste prednosti takve situacije. jedanput sam morala otići u kancelariju kod direktora. uvek bi im davala to što su tražile. Ne bi bilo dovoljno alkohola na svetu kojim bi mogla dobro da očisti kuću. njena drugarica je to kazala i drugim devojkama.' Naravno.smrt . porodica je živela u Severnoj Karolini kad je došlo do "velike eksplozije". Trejsi i njena prijateljica su odlučile da se šetaju noću po groblju. Iako se Džil mučila da zaradi dovoljno. Ako bi neka od sestara morala da ode u direktorsku kancelariju. Kada bi me terala da se istuširam četiri puta govorila sam sebi: 'Radim ovo zato što je volim'. To bi zaista poražavalo moju decu. onda treba da nam daš novac da bi mogle da izađemo. govorila je da nije bila u direktorskoj kanceliriji iako je ustvari bila. laganje ljudima. Kada je Trejsi bila u trećem razredu. Udarila sam je. Bilo je to bizarno. mrzim te što me teraš da ovo radim. Trejsi je rekla istinu. Naravno. Stvari su se izmakle kontroli i devojkama je bilo dosta. Uskoro. kao što je to uvek radila. Odlazak u direktorsku kancelariju je značio da se treba istuširati dva ili četiri puta kad se stigne kući . konflikt koji sam osećala. četiri.'" Nije im bilo dozvoljeno da zarade novac čuvajući decu jer bi ta deca ili njihovi roditelji mogli da budu zaraženi. to je bila neka vrsta duplog zagađenja. To je bila Katolička škola i ja sam tada bila veoma religiozna. nije bilo nikakve logike u opsesijama koje je Džil imala oko zagađenja i ova činjenica je zaista delovala zbunjujuće na devojke. znala je da o tome mora da slaže. Mogu li ja da navratim i stojim sa tobom u sobici za garderobu?" Za Tresji to nije bilo smešno. Ponekad bi se ušunjala u "prljavu garderobu" i uzela udžbenik da bi učila u svojoj sobi. I zaista sam se molila Bogu da ne budem pozvana da idem u kancelariju jer sam znala da ću tada morati da prolazim kroz dodatne besmislice" . "Stalno bih joj govorila 'Mrzim te. Trejsi je počela pomalo i da laže. A onda bih je mrzela i takva sam i sada.tri." kaže Trejsi. Trejsi je imala 16 godina. Kada je sledeći put Trejsina drugarica došla kod Tresji. Trejsi kaže: "Sećam se. U toj fazi. sa papirnim peškirom i bočicom alkohola u rukama. kad bi ih videla uznemirene i ja bih se uznemirila. cela njena škola postala je "zagađena". a ranije nije bilo ?'" Ako bi se desilo da zagađena osoba telefonira. "Mrzela sam je. Mislim da je to cool. Rekle bi: 'Mama. dok bi se u sudoperi gomilali sudovi". "Za mene je to bio veliki događaj. ti si alkoholičar. Devojke su mrzele majčin OKP. najzad sam razgovarala sa nekim o tome". da su radile stvari koje im ona nije .Trejsi bi nešto promrmljala. Kad ih je Džil upitala gde su bile. Od toga sam dobila svrab po celom telu i ubrzano disanje". Naravno. dok je Džil bila otišla van. One bi se vratile kući i našle bi me kako stojim naga. Ponekad bih prvo svukla svu odeću. kako je sad ovo prljavo. sve što je radila bilo je čišćenje. A volim je. Kad je Trejsi bila u devetom razredu prekinula je sa ćutanjem i poverila se svojoj najboljoj drugarici o ovim čudnim stvarima koje je njena majka radila.uvek paran broj. Nedeljama je Džil bila opsednuta time: groblje . Ne želim da udarim svoju mamu". Strašno je kad vas se deca stide". pet kutija.zagađenje. iz kaprica. Džil bi satima ribala zid pored telefona. Trejsi kaže: "Moja sestra i ja bi joj rekle: 'Ako nećeš da dopustiš da naši prijatelji dođu ovde. jednostavno ne može'''. Jedanput. devojke su zbijale šale u školi: "Hej.

"Nedostajala mi je. Ali prvo su sve njihove stvari morale da budu isprane alkoholom. Moji sertifikati i nagrade iz škole su se izmrljali alkoholom i morali su da budu bačeni. morala je da sačeka još tri godine zbog toga što Džil nije mogla da uđe u prostorije Odeljenja za motorna vozila . Džil je bila slomljena. Osećala sam se loše zbog nje. Džil je osećala da "su me po drugi put izdale. ali Džil je ispuržila . A bila sam još uvek veoma zbunjena u vezi moje bolesti".službenu zgradu) Zato je Trejsi za nju okretala stranice priručnika. Trejsi kaže: "Nije mogla ni preko telefona da razgovara sa Erikom ili sa mnom". pa je slagala. Znala sam daje povređena". na koju redovno dolazi. koja je započela još u vreme njenog razvoda. tada nesrećna i depresivna. pošto je Trejsi sad bila veoma "zaražena". "Rekle smo joj. Znala je da je za Džil Montgomeri zaista "prljav". Iako Džil i Trejsi nisu potpuno razrešile sukob. Dobićeš veliku medalju". videvši da se Džil unervozila i uznemirila. Kad Džiline opsesije počnu da utiču na nju. To me je ubijalo. Trejsi joj je rekla: "OK sad moraš da se potpišeš" . ali je bila isuviše bolesna da shvati šta im je uradila. Trejsi ima mali problem oko prihvatanja smrti i oko umiranja i veoma je probirljiva oko hrane. Tresi je ipak otišla u Montgomeri. Bio je početak proleća i dok je njena majka bila u Floridi. Odlučila je da ode kolima na jug i da izvidi. Znala je da ih ne može imati pored sebe ako će je izdati. (kad je Erika imala 16 godina i želela da dobije dozvolu za vožnju."Ne želim da budem čudak". je malo razmislila i onda rekla svojoj majci: "Mislim da bi zaista bilo dobro ako ga dodirneš. Nije bilo lako. Ona zna da je to bolest. da su mogle tako da me lažu. Napravili su plan da se sastanu u Floridi. povratak kući je inicirao masivno "alkoholiranje" kuće. Volela samje. Džil je podelila sa Trejsi ono što je naučila o OKP-u od mene i od drugih članova terapijske grupe za OKP. se nije vratila. Džil se seća: "Na kraju sam čistila i mačku". Trejsi kaže: "Govorimo o čišćenju alkoholom. da li hoćeš da pokušaš da ga dodirneš?" Trejsi. gde je Trejsi bila student. Rekla je majci da će da ide da obiđe svoje druge prijateljice u Savani u Džordžiji. Erika kojoj je bilo 19 godina. Međutim Džil je postala sumnjičava i na putu ka Floridi pozvala telefonom Trejsine prijateljice. 'Nećemo više ovako da živimo. Džil razume: "Ona još uvek nosi u sebi dosta starog neprijatetljstva. stranicu po stranicu i foto-albuma. čak i knjiga. Bila sam besna na sestru što me je naterala da govorimo mami sve ono jer je sve razorila i sad je trebalo ja da se vratim i skupljam parčiće". Nećemo da imamo ovakav život. Džil. Trejsi se razljuti. Erika i Džil nisu imale nikakvog kontakta.'' I onda su otišle i preselile se kod porodica svojih drugarica. Trejsi je sad bila zaražena i nisu više mogle da žive zajedno. Tu je postojao jedan problem: nije mogla da dotakne priručnik zbog stare opsesije od zagađenja od službenih dokumenata. Trejsi je planirala da ode u Montgomeri u Alabami. Njene najgore strepnje su bile opravdane. stvari su se popravile. Pošto je to uradila. To mi je lomilo srce. Duboko u sebi ona se pomalo boji da i sama nema neke sklonosti ka OKP-u. a ne ja". Više ne krivi mene da sam joj oduzela porodicu. Na kraju su Džil i Trejsi nekako rešile ovaj problem i dogovorile se da dele jedan stan blizu UCLA-univerzitetskog bloka. Trejsi joj reče: "Sad kada si se potpisala na priručniku. je mislila da bi život mogao da bude bolji u Floridi. pre nego što bi ih stavila u ormane. Naravno.dozvoljavala. i poseti svoje stare školske drugarice. Godinama. Ali. Ona i Trejsi su zakupile stan. one rade na tome. Nedavno je Džil dobila saobraćajnu kaznu i priključila se programu "škole za vožnju kod kuće". a da nisu radile ono što im je ona govorila da rade. Ona živi u drugom delu zemlje i njih dve su se videle samo jedanput u poslednjih pet godina. Shvatanje činjenice da imam ovu bolest je dosta smanjilo pritisak i ona mi je oprostila. Na kraju. Erika nije mogla da joj oprosti. ali su razgovarale telefonom. ali se posle isvesnog vremena Trejsi vratila kući.

I nikad ne kaže "hvala. da pobegne od problema". Prošlo je samo nekoliko meseci otkako je bila u braku.morala sam zbog moje terapije ponašanja". njegovim morbidnom strahom od akumulator ske kiseline i njegovom prisilnom potrebom da pere ulice da bi izbegao trovanje od kiseline. " na rukama su mi izašle crvene tačke i svrbelo me je među prstima ali sam znala da želim da to dodirnem .'" Sara i Brajan su se upoznali u preduzeću gde su oboje radili i znali su se šest godina pre nego što su se venčali. Strašno. dečaci nisu mogli da pozivaju drugove jer Brajan nije mogao da kontroliše kuda bi sve ti momci mogli da idu dovozeći se kolima i kuda bi onda odlazili. kaže Džil. kaže Brajan. Brajan više nije mogao da radi. Ona radi na tom problemu. da za sobom zatvori ulazna vrata. Već su bili godinu dana u braku kada se dogodilo izlivanje akumulatora na poslu i ona se seća: "On se jednostavno otkačio". Ovo je bila tajna koju su skrivali od Brajana. vašeg prijatelja. Porodica. danas smo pravili hemijske eksperimente i sumporna kiiselina je bila svuda". Ja nisam mogao ništa da uradim. ali je ona to samo pripisala "njegovoj velikoj urednosti". u toj panici. Za sve to vreme Sara nije primetila nikakve znakove njegove bolesti. Mislim. Brajan sa seća: "Moj sin je zaista hteo što pre da se pridruži Marincima. "Moja deca nisu znala šta se događa". Bio je uvek spreman da zgrabi kofu i sodu i da se odveze do tog mesta i započne ribanje. i morao je da bude hospitalizovan. kaže.Više ne alkoholira svoju kuću. ne nosim određene cipele". Ponekad bi kad začuje te sirene. Jedanput su došli iz škole i poverili se Sari: "Čoveče." uvek sam imala veoma jak instinkt za opstajanje". Kako je njegov OKP sve više uzimao maha. kad je počela da primećuje neka malo čudna ponašanja. Ne štedi mnogo reči kada govori o svom mužu. Mislim daje samo želeo da pobegne od mene. To krade vaše vreme. BRAJAN I NJEGOVA ŽENA Veći deo svog četrnaestogodišnjeg braka. to bi i uradila. njegovoj bolesti i kako je to zapravo uništilo njihov brak: "OKP je uništio moj život. Sara je delila Brajana sa njegovim OKP-em. Danas su Džiline opsesije i kompulsije uglavnom pod kontrolom. Hteo sam da otpuzim i sakrijem se ispod stene" . "Znate". Doduše tu su bila ta veoma dugačka tuširanja. vaš novac i energiju. Da me je žena mogla da napusti da ne oseti krivicu. primenjujući terapiju svakog dana. čak skočio usred rečenice i nestao na nekoliko sati. "Rekao bi mi da ne pešačim na određenim mestima. "Bio sam . To uzima sve što se može uzeti i ništa ne daje zauzvrat. kako je rekla Sara. "Odjedanput". vašeg druga. Smrt njene majke pre dve godine je prouzrokovala određeno nazadovanje . Ona je sebe ubedila da su to samo njegove male ekscentričnosti.članovi porodice koji su prestali da budu zagađeni. zaboravljajući pritom. čekajući da čuje sirene koje bi mu ukazivale na mesto gde se dogodio saobraćajni udes. odjednom su opet to postali. da ne vozim određenim putevima. Svake noći bi Brajan ležao u krevetu.ruku i dotakla priručnik. Tada su se za njih otvorila vrata pakla. znajući da bi on zgrabio dečake i odmah počeo da ih pere i riba. Naravno. to je bilo strašno. "Sve što su znali je da se tata strašno plaši akumulatora i akumulatorske kiseline i da nije bio spreman da izlazi među ljude. To ukrade vašeg ljubavnika. koja je uključivala njegovog sina i njenog sina iz prethodnog braka je bila raskidana njegovim OKP-em. To uzima mog supruga.

Uništilo je naše cipele. Kad je došao do mene. patiće od posledica i Sara će morati da pati sa njim. u stanju je da se izbori sa depresijom i samoubilačkim težnjama. Ona kaže: "OKP je ogromno čudovište koje sedi tamo u uglu. Brajan posmatra kuda ona hoda da bi kasnije odlučio da li da uzme te cipele iz ormana i očisti ih. Sve dok Brajan uzima Paxil u prepisanim dozama. u zavisnosti koliko je bio redovan u uzimanju svojih lekova i koliko je redovan u praktikovanju Četiri Koraka terapije ponašanja kao i dolaženju na terapijske grupe. Brajan kaže: "Došlo je do tačke kad sam zamišljao da je to jednostavno padalo i sa neba". Sara kaže da očekuje da će se i cevi uskoro raspasti. Osećao sam da je kiselina na meni i da nisam mogao da se očistim. Zatražio je psihijatrijsku pomoć. u stanju je da svoje simptome drži pod kontrolom. nadajući se da će nekako da odloži zoru i sledeći dan. Tridest dana u psihijatrijskoj bolnici. Brajan je klasičan i težak slučaj OKP-a i njegov je napredak bio promenljiv.izgubljen slučaj. kako kaže Sara: "koristi papirne ubruse i kese za sendviče da bi otvorio vrata. Jednog dana nas je posetio prijatelj moje žene i saznao sam da je prošao baš ulicom u kojoj se desila saobraćajna nesreća. kaže Sara. Kada mu se pogorša OKP. Njihov ulazni parking i travnjak su natopljeni sa bikarbonom sodom i amonijakom. A ne možemo da idemo u crkvu jer tamo ide i čovek koji je vlasnik kompanije za akumulatore". Tako je frustrirajuće gledati to bacanje. Prao je ulice cele noći i budio se izmoren. Sad je to bilo i na njegovim gumama.Sara pokušava da ga natera da se suoči sa stvarnošću. bila je na zidovima. ali je dobio čitav spisak pogrešnih dijagnoza. Nekih večeri bi sedeo pred televizorom i gledao kasne emisije. da prihvati da ta stvar koja ga muči nije sumporna kiselina. Dok to ne nauči. već da je to OKP. "On je više stvari uništio pokušavajući da spreči zagađenje kiselinom. nije mu mnogo pomoglo. "Problem sa kiselinom je sam po sebi dovoljno težak da bi se s tim živelo" . Kad oseća da je u stanju da se suoči sa posledicama . tepihe. On čak čisti i ispod žbunja. Umivaonici su oštećeni amonijakom. a da sam ja samo ležao potpuno isključen iz okoline. bilo muje toliko lakše da je počeo da plače. prao i ribao tepihe sa sodom.koje skoro uvek uključuju ljutite reakcije . a onda iznova započinjao ciklus. Mi trošimo tri-četiri stotine dolara mesečno za sodu i amonijak. Niko nije mogao da odgonetne "šta je to moglo da se dešava s njim". uključujući i šizofreniju. to je toliko ekstremno da. ali nije uspeo da nauči najvažniju lekciju: Samo konstantna spremnost pobeđuje OKP. Onda sam iznajmio jedan od onih velikih usisivača i čistio sam i čistio". Brajan kaže: "Zazvonilo je zvonce". Bila je u mojoj spavaćoj sobi. Da li je bio lud? Da li je ona bila luda? Sara je tada već bila toliko zbunjena. Celo veče sam proveo na kolenima. To nas žive jede. Ponekad on to uradi. Sada je znao šta ima. I onda se jedne večeri dogodilo da gledaju '20/20'. koji sobom nosi strah i ribanje. Tako . da nije bila sigurna. Brajan kaže: "Njihovo lečenje je izgleda bilo da mi daju dosta stvari koje bi me uspavale' . Imao sam burne napade depresije i puno bih plakao jer sam ludeo u sebi". "Sara mije rekla da su ljudi koje smo znali u to vreme umrli. ponekad ne. U prilogu je pomenut i UCLA-program dnevne bolnice za ljude koji pate od OKP-a i Brajan ih je pozvao. nego da smo ih svaki dan prskali sa njom".emisiju na televiziji. kada je bio prikazan prilog o ljudima sa OKP-em. On se skoro ničega ne seća iz prvih nekoliko meseci 1985 godine. Sara se seća: "Bilo mi je toliko lakše da ta stvar ima ime". Ako na tome dosta radi. Uglavnom on to neće. kao ni još dve nedelje u drugoj bolnici. ali mi navodno ne bi trebalo to da primetimo" . našu odeću.

uvek razmišlja o akumulatorskoj kiselini. Kad je ova predložila kravatu. Na kraju bih se zaustavila i pitala se 'Gde sam to ja?'" "Rekla sam mu da želim razvod. Sara je brzo izabrala nešto drugo. njemu sigurno ne treba kravata" . On bi kupovao i kupovao .je od omiljenih plavih cipela napravio zelene. "On ne želi da ih zagadi" objašnjava Sara. novca. mene. kaže Sara. ne znajući kuda sam krenula. tu je sad ta sramota. Uvek je sa svojim mislima. Njegov orman je ispunjen kravatama i odelima koje nikad nije nosio. Sadašnji posao prodavca zahteva dosta vožnje. koja je bila žrtva prevelike ekspanzije. "On čak neće da dotakne nešto što sam ja koristila ili da uzme isti peškir ili isto posuđe". njen prvi suprug je bio šizofreničar. Problem je . Kakvo upropašćavanje . Zbog svog OKP-a. Ja proganjam. on je ljubazan. Tada je on počeo naveliko da uzima svoje tablete. pas čuvar. Čak i posle razvoda. Brajan kupuje čekiće i druge alate.. Onda ništa. Zbog njegovog OKP-a je njegov učinak na poslu nestabilan. "šampone. da je on imao srčano oboljenje ili polio?'" Više puta sam ljuta i frustrirana razmišljala o odlasku. Iako nije pri novcu.i onda bi ga obuzelo veliko osećanje krivice. on je rezonovao da mora sebi sve da uskrati. Samo apatija i tuga. drugi je bio alkoholičar. Kada je onaj pravi Brajan. Jedanput je otišla do robne kuće da kupi rođendanski poklon za njega i pošto nije mogla da se odluči. bilo da je Brajan tu ili nije. čovek kakav je bio pre nego što je ophrvan svojom bolešću koji ne misli samo o svojim potrebama. sve po više komada. Sara primećuje: "Mogli smo da iškolujemo njegovog sina na koledžu novcem koji je on uložio u svoju bolest". svega". I dodaje: "čak i nestabilno.njega. Ja odustajem. zatražila je savet od prodavačice. Nikad nisam osetila ovakvu usamljenost. Ja dosađujem. Sara mrzi ulogu na koju je naterana u svom braku: "postala sam majka. čovek za koga se udala. Ja pokušavam da kontrolišem. sve". a onda bi sebe nagradio i isto onoliko koliko je sebi uskraćivao i ciklus kupovanja i škrtičarenja bi se ponovio". nisam bila tako usamljena". svako će vam pomoći". Tu postoji stvar predanosti. šišanja . On više ne misli o meni. vremena. Postoji mnogo razloga zbog kojih je ostala sa njim. kaže Sara. Žena ostaje sa svojim mužem. On je bio suvlasnik firme za prodaju kola. a on ne može da ode na sastanke sa klijentima ako bi to zahtevalo da vozi ulicama na kojima je možda došlo do prosipanja kiseline. "Strašno sam mu potrebna". postaje bezbedno". Prilikom naplaćivanja poklona. kritičar. Ja pitam ljude: 'Zar ne bih bila dobra prema njemu. . Više od svega je prisutna strašna usamljenost. ako je konstantno. recesije i promene rute za autoput u ranim '90-tim godinama. prodavačica je pročitavši ime na kreditnoj kartici rekla: "Ne. "Veći deo vremena sam sama. "ako ste bolesni od vrata nagore. Ta finansijska katastrofa ga je ostavila u siromaštvu.. natopivši ih amonijakom. je novac koji ne mogu sebi da priušte. Meni je rečeno da mora da sam van pameti što ostajem sa Brajanom. koji ima smrtonosnu bolest i ona je svetica. brižan i šarmantan čovek. da zove doktora i da odlazi na grupe". Brajan se još uvek oseća primoran da kupuje stvari koje mu ne trebaju. Ali ono što je njegovu porodicu više koštalo. Prepoznala je da je to čovek koji nije mogao da prestane da kupuje kravate. Veći deo vremena ona je "zagađena' i fizička intimnost između njih ne dolazi u obzir. bila je emocionalna cena. a jedanput je morao da iznajmi garažu da bi mogao da smesti sve stvari koje je gomilao. "Ako ste bolesni od vrata nadole. Ja plačem. Novac koji su protraćili. Ona je u 56toj i ovo je njen treći brak. "Ja bih zapravo odlazila i sedala u automobil i vozila sve dok mi rezervoar ne bi ostao skoro prazan. Ali samo dok ne bi prošla kriza braka.

rekao sam 'Ne vidim da pravim neki napredak i nikako ne mogu da te teram da prolaziš kroz ovo do kraja svog života. " Sve što smo imali na sebi bilo je zagađeno i sve što smo kupili bilo je zagađeno. ili njemu". To kontroliše kuda vozite. Ona se smeje i kaže "Da nisam imala smisla za humor. dalje od obale. kaže Sara. 'Ja bih u mislima ponovo proživljavala dobra vremena i stalno ih iznova koristila" . da ne ugađam. "to pokušava da porodicu i prijatelje drži dalje od vas. Vremenom je naučila da svoja guši osećanja. koje je naučila živeći sa alkoholičarem. To je upropastilo ceo odmor". hodate. tada se ona obratila advokatu zbog razvoda. prekratila bih sebi. Ponekad se Sara bori da održi zdrav razum." kaže ona. ona strepi da bi mogao da uradi nešto samoubilački. da ne pokazuje nikakve znake dopadanja. I preteruje u jelu: "Još nisam naučila da hranom ništa ne mogu izlečiti". što za Brajana predstavlja samo jednu stvar: akumulatorsku kiselinu. I bacila se osvetnički na hobije "Umaram se do smrti". svaki aspekt vašeg života. Daj da završimo s tim. kupujete. Ponekad bi pokušala da ga zagrli i tada bi ugledala apsolutni strah na njegovom licu. Ali drugog dana su odlučili da idu na ekskurziju posmatranja podvodnog sveta. seća se Brajan. Ona kaže: "Pokušavam da ne nasednem njegovoj bolesti. tih pet šest dana tamo". kad je Brajan bio van grada. da ne budem 'onaj koji omogućuje. Ali nikako nisam mogao da čistim svuda kuda su moja deca gazila svojim patikama. Tri godine se lečila.Otvorio je jednu ostavu i u nju smestio cipele.' Ali tada kuća postaje ratna zona. "pitam da se nije obesio u garaži". Dugo vremena je Sara pružala podršku Brajanu. Od tog momenta. kaže Sara. Ona još uvek mora stalno da uzima lekove protiv lupanja srca. pošto je video da su u ostavi bili poređani akumulatori. a to je onda kad postane neuredan u uzimanju lekova i terapiji ponašanja. "Ne želim da se kad dođem kući sa posla. Idi i nađi nekog drugog. "Više nisam ravnopravna. da bi se refokusirala na nešto drugo osim njegove bolesti. a nisam hteo da im bacim patike i kupim nove". kaže Brajan. ali ga je ona odvratila od toga. Ili bi uhvatila njegovu ruku i "on bi se samo skupio". Kad mu se stanje stvarno pogorša. Ne možete da planirate nikakva okupljanja ili praznike. Ponekad je jednostavno previše umorna da bi se borila protiv njegovog OKP-a tako da popusti pred tim iako zna da mu to neće pomoći da ozdravi. Tako da ako on misli da postoji . Kad je počeo da traži pomoć na UCLA-i. Ništa ne ostaje netaknuto". Pre nekoliko godina Sara i Brajan su odlučili da odvedu svoje sinove na odmor na Havaje. Ali njena prava snaga dolazi od njene "duboke i stalne religiozne vere" i od veštine podnošenja. Nema mira. nisam više ženstvena.učvršćen i činjenicom da ona radi u prodaji automobila. o svojoj usamljenosti. gledate filmove. Jedanaput. da ne bi bila odbijena.da prođe kroz loša vremena. više nisam predmet ljubavi". "OKP vas izoluje više od ijedne druge bolesti".'" Sara govori o svojem umoru. u koji ne mogu da idu jer je "zagađen" i sama ih sve pojela. "Mislio sam da ćemo se veoma dobro provesti". "nisam ni uzeo cipele pošto smo izašli iz brodića. "Putovanje o kojem sam sanjao". Jednostavno sam ih ostavio tamo. Slučaj je hteo da je vlasnik brodića zatražio od svih da ostave svoje cipele pre nego što se ukrcaju. razmišljao je o podvrgavanju operaciji mozga. Sela bi i recitovala tablice množenja. Kad je bio u najočajnijem stanju. Brajan se sledio. "To je bilo skoro kao u paklu. naručila je ogromnu količinu pasti iz omiljenog italijanskog restorana. Brajan se seća : "Molio sam je da to uradi.

ali on to nikad ne kaže. "To je bila prava požarna opasnost" kaže Džoel. Pronjuškala bih naokolo i nalazila ih svuda po kući. Zaobilazim takva mesta. ja prihvatam da ne vozim njom.kiselina na određenoj ulici. Želim da budemo u ovome zajedno. Ona misli da on ne razume kroz šta je on provodi. Čuvao je stvari kao što su McDonaldsove kesice za hranu. On je počeo da bira. koje će se potpuno oteti kontroli. Ja želim da mi se vrati. ali su stvari ostale još uvek previše nekonzistentne. a oboje se pretvaramo kao da to nikoga ne dotiče". Retke su prilike kada je iskren u vezi toga što ga muči . On ih zapravo nije ni čitao. ali onda.ali tada je njoj mnogo lakše. Sara gaji nadu da će pre ili kasnije odlučiti da savlada svoju bolest jer on to mora da uradi zbog sebe i zbog njih". da pokazuje sigurno i značajno poboljšanje kad to prihvata. on baca svoj život i ja bacam svoj. Pouka ove priče jeste da niko ne iskoristi jednako svoje prilike da ozdravi. on pravi kolekcije' i dopuštao muje da zadrži po jedan primerak od svake. DŽOEL I NJEGOVI RODITELJI Stiven i Kerol. uključujući i njega. ali nije lako doseći do toga šta su zapravo njihovi koreni. U međuvremenu. I on bi se vraćao svojoj terapiji ponašanja i uzimanju lekova. gledajući njega. Karol i Steven su logično postupili: uzeli su novine . su isprva ugađali Džoelu. "da je on u ovome sam i ja sam u tome sama". Nije mogao to da uradi. koja se za njega pokazala efikasnom. Njegovi roditelji su smatrali da je to malo čudno. Iz perspektive klasične psihoterapije.to nije akumulatorska kiselina. je da Džoela nisu mnogo ni zanimale te novine. Sara iščekuje kad će Brajan da kaže "Strašna si što ostaješ uz mene". Mi se nadamo da će se Brajan na kraju presabrati i poštovati kombinovanu preskripciju lečenja lekovima i terapijom ponašanja. on je taj koji ustaje noću da bi prao ulice. Isprva Stiven je smatrao 'U redu. Tako da ona ostaje. On zna gde može da dobije pomoć. I onda bi shvatili da je to od štampe". Najgore je.stavili ih u dvorište i zatražili od Džoela da odvoji one koje želi da zadrži. pokušavajući da održim sve u miru. ona bi ga prisiljavala na rešavanje problema i terala ga da se sukobi sa svojom bolešću. "Ali nije prošlo dugo. kad je svima jasno. Raspored njegove koopercije sa planom lečenja uliva neke nade jer su periodi oslobođenja od simptoma sve duži. Ipak. Tada su se stvari značajno poboljšavale. a ne ona. "Iako nikad nije čitao ove novine imao je opsesivnu ideju da mora da sačuva ove informacije". Gomile i gomile novina su bile u njegovoj sobi. jasno je da on ima emocionalne konflikte u vezi poboljšanja.tada ih je već bilo na stotine kilograma . u njegovom novom interesovanju za pretplaćivanje na novinske listove iz raznih mesta. Dugo vremena je Džoel bio u stanju da racionalizuje svrhu svog "kolekcionarstva". a Džoel bi bio napolju i tragao po njihovom kraju pretražujući . Ali ona ne može ni da misli o tome "kakav bi bio i kako bi živeo bez mene". kaže ona 'Jednostavno nije mogao. oboje akademici. Sigurna sam da je i on usamljen kao što sam i ja". Ono što nisu znali. kaže Sara. Nikako nisu mogli da znaju da je to zapravo bila prva faza OKP-a. Nije lako razumeti zašto Brajan prolazi kroz tako duge periode neprihvatanja lekova i rada na terapiji ponašanja. nekako je tu pukao. Izgleda da se neki ljudi više drže svojih patnji nego drugi. prisilnog sakupljanja. kako bi on imao mira. to je OKP . Prijatelji joj kažu: "Trebalo bi da pregledaš svoju glavu". Kada se osećala da je dovoljno jaka. Karol kaže: "Počeli smo da nalazimo stare limenke od hrane. Veći deo vremena "zver izjeda oboje. svom 14 -godišnjem sinu. On ih je sakupljao. Kerol se seća: "Kada bi ušli u njegovu sobu zaplahnuo bi vas veoma jak miris.

koji dolaze sa odrastanjem. misleći da bi to moglo pomogne. koristi velike količine vode i da se veoma dugo tušira. "Džoel je morao da prolazi kroz sve veće procedure pranja. postala životna aktivnost. Snimanje je. A onda je počeo da sakuplja staru poštu. seća se Stiven. u potrazi za određenim kesicama i papirima. dvaput. Džoel je onda objasnio da je već neko vreme razmišljao o prelasku na organsko vegeterijanstvo i odjednom je bio zbunjen i razočaran hranom. Život je naizgled tekao potpuno normalno još nekoliko godina. Počeo je stalno da pere ruke. Čak i kad bi povrće već postalo svo izgnječeno i natopljeno vodom. ali su bili potpuno zbunjeni u vezi svega toga. Ubrzo. Džoel je prolazio kroz period brzog odrastanja i bio je dosta mršav za svoju visinu. Ubrzo je Džoel počeo da pokazuje znake preterane brige zbog stvari koje su bile "prljave". Stiven se seća: "nije to bilo samo vegetarijanstvo koje smo mogli da razumemo. sada nije mogao da stigne u školu na vreme. Džoel se odjednaput bio zainteresovao za snimanje videotraka. Karol i Stiven počeli da sumnjaju da je tu bilo više od obične ekološke svesti i onoga što je stajalo iza Džoelovih sve gorih i krućih navika u ishrani. 'Dobro.Video-rekorder je radio po ceo dan. Nisam znao šta da radim. Naravno. Opsesija sakupljanja je na kraju počela da nestaje. Njegovi roditelji su počeli da brinu da je postajao neuhranjen. ako bi ga neko drugi pripremio. mogu da uzrokuju da tinejdžeri da rade svakakve vrste čudnih stvari. zapravo su pokušali da ugrade njegova nova načela o ishrani i u svoj život. ali je Džoel bio u stanju da pojede samo nekoliko zalogaja. samo za sebe. Samo je bilo sklonjeno u stranu. Karol je morala da uzme svu tu staru poštu i odnese je u školu čim bi ova pristigla u kuću i tamo je odbaci. koliko god je to bilo mogućno i praktično. Džoel objašnjava svoje gomilanje tako što kaže da je tada bio u "štosu recikliranja" . što je bile veliko olakšanje. To je postajalo sve duže i duže i intenzivnije. U toj fazi Džoel je još uvek konzumirao mleko i poneki put meso. Kao i mnogi mladi ljudi imao je interesovanja i brige za životnu okolinu. Provodio bi sate birajući povrće u prodavnicama zdrave hrane. koje su ga tako usmeravale da nije hteo da vidi da se životinje ubijaju zbog mesa. već detaljno ispitivanje svakog sastojka. duge i mučne procedure". možda mogu da ga šokiram i otresem ga od ovoga tako što ću da zatvorim glavni . Karol i Stiven su to razumeli i tome nisu zamerali.tada je bio isuviše bolestan da bi to uradio . Kad god bi izlazio iz kuće. Naravno. Nije mogao to da objasni. a onda su Karol i Stiven za Džoelov l6-ti rođendan rešili da ga izvedu u njegov omiljeni restoran na večeru. Džoel nije bacio gomile krša iz svoje sobe . Jednom. Oni su zatražili da promene sto. Kasnije su shvatili da je počeo da izjednačava "neorgansko" sa "nečistim". Ali Džoel nije hteo da jede.ali je bar prestao da donosi nove količine. Karol i Stiven su počeli da uviđaju uznemirujuće crte u ponašanju svog sina. ali kako Kerol primećuje: "Ništa nije zapravo bilo reciklirano" . nije uvek mogao da poveruje da je dovoljno čisto da bi se moglo jesti. on je snimao kompulsivno ne birajući mnogo. morao bi satima da ga pere. Šta je moglo da se odigrava u njegovoj glavi? Razmišljajući o prošlosti oni se prisećaju jedne epizode koja se dogodila nekoliko godina ranije i koja je izgledala bezopasno. Bilo je očigledno da vikanje ne bi popravilo stvari. možda je ovo bio samo adolescentni problem" . Ranije je Džoel uvek bio veoma tačan. Konsultovali su se sa psihijatrorom koji im je izneo da pritisci i bes. nikad nije puštao nijednu od traka. osim da kaže da "mora". Ovo nije bilo obično tinejedžersko eksperimentisanje. Kad bi doneo povrće kući. Otprilike u to vreme kompulsivno pranje ruku je počelo da izmiče kontroli. pomislio sam.tuđe kante za smeće. Karol i Stiven su rezonovali: "Dobro. To bi verovatno učinilo da se njegovi strahovi samo povećaju i verovatno bi pogoršalo situaciju.

Džoel je kompulsivno prao i svoju odeću.' Pa. Puštao bi da se nivo vode u umivaoniku toliko podigne. Džoel nije mogao da jasno pokaže na tu "zagađenost". Džoel je odlazio kod psihijatra. Džoelove ruke su postajale ranjave i crvene. Džoel. zapravo nije se ništa postiglo jer su se stvari toliko pogoršale da nije mogao da izlazi iz kuće ako prethodno ne bi beskrajno prao ruke. koji je pre svoje bolesti bio veoma svestan nestašice i osetljiv prema tom problemu nedostatka vode. Tako da sam odustao od toga". na kraju sam shvatio da ovo ne pomaže. Džoel je reagovao tako što je udario Kerol. Nije više imao poverenja u to da će majka ispravno oprati njegov veš. Znate da kad stalno zatvarate i otvarate glavni ventil imate problem. sa rukama belim od sapuna". kako se seća "uopšte nisam koristio toalet jer nisam želeo da me drugovi vide kako ponavljam svoja pranja ruku. Džoel ga je slomio. Nije mogao da sedne da jede a da ne skoči i da po nekoliko puta opere i ponovo opere svoj tanjir. verovatno morati da pozovu policiju. a sve sudove su oprali u mašini za sudove pre nego što su ih ponovo stavili unutra. Morali su da kupe velike komercijalne sprave za brisanje kako bi se izborili sa poplavom. tako bi trčao gore stepenicama u svoju sobu. isto tako i tuševe. Ali dublje u sebi.ventil i prekinem dotok vode. znao je da to neće pomoći. bila je jača od njih. Kerol i Stiven su znali da je koja god to sila preuzela kontrolu nad njihovim sinom. I na kraju. To se pokazalo kao uzaludan trud jer Džoeljoš uvek nije bio ubeđen da su stvari bile čiste. pokušao da istrgne telefon iz zida i pobegao napolje. dvadest ili tridest minuta. Nije to bio strah od bakterija. držeći u ispružeoj ruci kao da će svakog trenutka eksplodirati i to tako da ništa ne dotakne na svom putu uz stepenice. Jedna stvar bi dotakla drugu stvar. to jeste napravilo šok i haos. Naravno da su morali da znaju da nešto nije u redu sa mnom jer sam stizao u školu kasneći deset. Stiven je napravio katanac za mašinu za sušenje veša. U očaju. on bi samo otresao ruke i tako nanosio vodu na pod. pa je to bio samo začarani krug. Karol kaže: "Počeli smo da živimo u strahu da će nam isključiti vodu". Džoel je koristio gomile ubrusa i ogromne količine specijalnog sapuna (od sastojaka neživotinjskog porekla). izgubivši strpljenje udario. Život svih u porodici se okrenuo naglavačke. Gledajući unazad na to vreme u svojoj kući. koji je rekao roditeljima da će ako se situacija potpuno otrgne kontroli. Kadaje policija stigla. Džoel nije mogao da briše ruke peškirom koji su drugi koristili. Stiven je instalirao specijalne slavine koje bi racionalnije trošile vodu. već da nisam mogao ovo da radim više od jednog do dva puta a da ne pokvarim instalacije vodovoda. U školi. oni opisuju svoj život kao "takmičenje u izdržljivosti". uključivao je i upravljao njom. satima. a ova bi dotakla treću". Kako bi odvojeno vadio svaki deo odeće iz mašine za sušenje. s namerom da ga povrati u realnost. počeo je da izbegava da koristi toalet kako ne bi morao da pere ruke posle toga. Stiven je pokušao da uzme peškire koje je Džoel postavio na pod kako bi upili vodu koja je prskala iz umivaonika. bi samo duže puštao da voda teče. Kerol kaže: "Trebalo mu je sedam do osam sati da opere veš i onda je morao da opere mašinu za sušenje pre nego što bi mogao da stavi u nju". Džoel se uspaničio i počeo da obara stolice i stolove. I Kerol i Stiven su se okliznuli na mokrom podu i pali. Jednom ga je Stiven. Ponekad bi se nadvio nad mašinom. Oni su procenili da je ovo bila takva situacija i okrenuli broj policije. Karol i Stiven su ispraznili sve kuhinjske ormariće i uredili ih. Karol i Stiven bi pravili šale o Hauardu Hjuzu. već je bio otišao. da bi se ona prelivala. Ne samo to. U južnoj Kaliforniji je bila na snazi štednja vode. već samo osećaj da bi se "nečistoće mogle svuda da prenesu. porodica je uveliko premašivala svoju dozvoljenu količinu pa su bili kažnjavani. ali je bilo uzalud. . nož i viljušku. Naravno. Ubrzo potom. ali bez rezultata. Već tada.

Dok je nekad Džoel bio veoma organizovan i njegov rad veoma temeljan. pripremio hranu u Džoelovom prisusutvu izbila bi rasprava i duga svađa oko . ali on je pokazivao slabo interesovanje. Stiven i Džoel bi retko seli zajedno za obrok. Njegova koža je bila sve više iritiriana i kad su Karol i Steven odbili da dalje kupuju njegov specijalni sapun. Ako bi neko od roditelja. kako je naučio. To je bilo previše teško za nerve. Tada. Bili su mogući samo laki i uopšteni razgovori. počeo je da se pere svojim šamponom. na brzinu otkucani na kompjuteru (njegova tastatura i miš su još uvek mogli da se dodirnu) i to bez mnogo razmišljanja i traganja za činjenicama. Nove cipele bi bile tvrde i prljave i morao bi da ih dodirne kako bi ih obukao. sada nije mogao ni da čita novine jer nije mogao da podnese da mu na rukama ostanu tragovi štampe. Ironija je da dok je trošio svu tu energiju na održavnju svoje čisitoće i svoje hrane. Retko kad je mogao da se dovoljno skoncetriše na učenje za ispite. I dok je nekada uživao da vozi bicikl do prodavnice zdrave hrane. Provodio veliki deo vremena stojeći sa savijenim rukama. Karol. Još uvek je mogao da pije mleko. ali on bi onda ili ćutao ili bi menjao temu. od jednog proizvođača. ali je on odbijao čak i ideju o novim cipelama.a uvek je bio najbolji učenik. odlučio se . uključujući i radio-amaterstvo i baštovanstvo. Džoelovi strahovi u vezi hrane su se povećavali. on se prijavio na nekoliko univerziteta u Kaliforniji pre nego što ga je njegov OKP potpuno obuzeo i onesposobio za rad. Kompulsivno pranje mu nije ostavljalo vremena za doručak ili ručak. On bi se sada retko kad osmehnuo i retko komunicirao sa svojim roditeljima. misleći da bi to moglo da pojača njegov ego. Njegovi roditelji su strepeli da bi zbog Džoelovih ne tako dobrih ocena Univerzitet iz San Diega mogao da povuče svoju ponudu . ali samo određeno.Bilo je jasno da je dostignuta krizna tačka.za San Diego. samo gurne stopala u njih. umesto da. Najzad. sada su njegovi izveštaji i zadaci bili sklepani u poslednjem minutu. ali je ovo bio dug i aljkav proces zbog toga što je sad mogao da koristi samo jednu ruku. Džoel je napustio sve svoje hobije.i često je plakao. sa stegnutim rukama. osim na neprijateljski i agresivan način. Džoel bi se uspaničio i počeo da viče. pošto je bez mnogo pažnje posetio nekoliko studentskih mesta. kako bi se skoncetrisao na svoje prisile. nesposoban da sebe natera da dodirne prekidač za svetlo. Pribegao je korišćenju svog kolena za menjanje kanala na televizoru i pokušao bi pomoću kolena da olakša svoj odlazak do škole i dok je nekada sakupljao. Počeo je da shvata da je gubio kontrolu nad svojim životom. čak i posle ponovnih pranja obe ruke. kršeći ruke od frustracije. Džoel nije mogao ništa da dotakne posle pranja i ponovnog pranja svojih ruku. Svo to previranje je neizbežno počelo da se odražava i na njegovie školske ocene. sad je morao da bude vožen do nje.bez mnogo entuzijazrna . Ceo dan bi mogao provesti u pranju veša i kupanju. Salate više nije pripremao jer nije mogao da dovoljno dobro očisti povrće za njihovu prirpremu. Kerol i Striven su mu govorili da čita školsku literaturu. Stiglo je nekoliko potvrdnih odgovora za prijem. da je propuštao da uradi domaće zadatke . Cipele su ga brukale svojom pohabanošću. Jednog dana Stiven i Karol su po povratku kući našli Džoela kako stoji u mraku.ili da bi Džoel mogao da li posledqjem trenutku odluči da ostane kod kuće i da ništa ne radi. Gomile i gomile novina su ležale u dvorištu netaknute. Karol i Stiven su pokušali da privole Džoela da govori o svojim strahovima. Insistirao je da sam kuva svoju vegeterijansku večeru. njegova soba je postajala strašno područje jer nije bio stanju da dotakne ništa prljavo. ništa ne radeći i izbegavajući da bilo šta dotakne. Bio je starija generacija u školi ali je pokazivao slabo interesovanje za aktivnosti svoje generacije i ostavljao programe koledža neotvorene. a kad bi neko pomenuo njihovo bacanje. Srećom. stegnutim šakama.

Jednog jutra Džoel je probudio Stivena: plakao je i objašnjavao mu da je imao noćnu poluciju i da sada . Fizički je bio icrpljen od dugih sati provedenih u kompulsivnim aktivnostima. na primer da otvori vrata. Džoel nije mogao više da oblači odeću ako bi ova slučajno dotakla pod ili kad bi je dotakli Karol i Stiven. Tad već nije mogao da koristi telefon. već bi samo zaspao ispružen na stolici iznuren. Filmovi su mu bili jedina rekreacija. razvio je opsesiju da su pojedini delovi kuće bili zaraženi zamišljenim bakterijama. Porodične svađe i eksplozije su bile veoma česte. kaže Stiven. S druge strane. On nije mogao da izlazi napolje. Stiven je morao da mu kupi par plastičnih rukavica za jednokratnu upotrebu jer je sad i njegov kompjuter ponekad bio zagađen. uključujući i roditelje. "najviše oslanjajući se na svoja kolena" . Skoro u isto vreme. Njegova prisila pranja je eskalirala. koje bi pio direktno iz flašice. bez obzira koliko je to u tragovima ili izmišljeno. "Našli smo se u situaciji da krišom uzimamo hranu kada ga to ne bi uznemiravalo.toga da li je sve bilo čisto. Džoelove opsesije oko hrane su se pogoršavale. "Tada". Počeo je da preživljava na komercijalnim paketima organskih vegeterijanskih obroka i organskih sokova. To je bio početak našeg shvatanja te bolesti".ako bi postojala i mala verovatnoća da je nešto zaprljano. ali je takođe bio abnormalno zavisan od njih na čudnovat i groteskan način. Cevi su počele da cure i Stiven je morao da postavi kofe ispod njih i da ih redovno prazni. kako bi izbegao da se tušira i presvlači kad dođe jutro. Zbog toga što je sve bilo prljavo. On je tu poslednju školsku godinu proveo tako što se kroz nju provlačio. ali su njegove fizičke rezerve bile tako slabe da je malo toga mogao da učini na njegovom savlađivanju. Džoel je bio frustriran i ljut. Više nije spavao u svom krevetu. Njegova generacija je odlazila na putovanja u Evropu. a da se pre toga ne okupa. imao je normalan tinejdžerski odnos ljubavi i mržnje prema svojim roditeljima. bacajući stvari svuda naokolo.u studentskoj knjižari nabasao je na knjigu Džudit Rapaport (Judit Rapoport): "Dečak koji nije mogao da prestane da pere" ( The boy who couldn't stop washing" ). Da stvari budu gore. i s velikim zanimanjem počeo da je prelistava. "smo prvi put videli celokupnu sliku. a nije imao dovoljno kondicije da se suoči sa procedurom od osam ili deset sati kupanja. Baš pre nego što je potpuno postao disfunkcionalan . Džoel se neprestano žalio da je "kuća prljava". kojim bi ga "čistio". niti da otvara vrata. Kasnije. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. Zid iza umivaonika je stalno bio natopljen od Džoelovog bacanja vode na njega. Svo troje su sada znali od čega je Džoel bolovao i posle nekoliko ispitivanja Kerol i Stiven su uspeli da ga privole da stupi u kontakt sa mnom na UCLA-i. Nije mogao da jede iz njihovih tanjira i da koristi njihovo posuđe. kao i od dijete koja je bila potpuno neuravnotežena.kad je još mogao da izlazi napolje . nije mogao da jede ništa što bi oni pripremili. nije mogao da podnese da budemo u njegovoj blizini. Autobusom bi se odvezao do bioskopa i sa sobom nosio svoju specijalnu užinu. Džoel je počeo da shvata da ima medicinski problem. predmet bi bio nečist i neupotrebljiv. Karol i Stiven su počeli da opisuju njegovu fiksideju kao "molekularizam" . kada su njegovi opsesivni rituali postali isuviše bolni. ali Džoel nije pokazivao nikakvo intersovanje da i on ide. Zapravo je on bio taj koji ju je prljao. Ali Džoel bi se žalio da nisu dovoljno dugačke i da su bakterije nekako dospevale u rukavice. Izgužvani peškiri su bili razbacani po celoj kući. pribegao je spavanju u vreći za spavanje. ali Džoel nije mogao. Kerol je naišla na istu knjigu i ponela kući nekoliko primeraka. Karol i Stiven su postali taoci u svom sopstvenom domu. Nije mogao da uzme ništa što su oni dodirivali. Ona i Stiven su je prosto progutali.

bilo je i kriznih trenutaka u bolnici. stalno podsećajući Džoela da imaju ograničen kapacitet za ugađanje njegovim nelogičnim zahtevima. Jednog dana Karol i Stiven su došli kući i našli kako voda teče iz slavine ceo dan. Za ovo vreme je sakupio hrabrost da pokuša sa uzimanjem lekova. Znali su da bi ovo bilo previše stresno i ponižavajuće za nekoga ko ima takve strahove. spoljnji sloj kože na njegovim rukama je bio zapravo potpuno oguljen. je tražio od roditelja da idu da mu kupe specijalnu hranu i piće za vanredne slučajeve a stvarao je i specijalne zalihe sredstava protiv zagađenja. kad vam je OKP tako jak. Bio je kako on kaže "zaleđen". Ponekad bi ih usred noći Džoel probudio i molio jedno od njih da zatvori slavinu. Oni su znali da nikad ne bi mogli da udovolje njegovim zahtevima jer bi morali novu odeću da odnesu zapakovanu u nezagađenim kesama. Rekao nam je da kad bi ušao da se kupa i počeo da se pere i posle kapnuo na deo koji je već jedanput oprao. ali to nije pomoglo. Oni bi čvrsto . Sa većom učestalošću i izraženijom potrebom. Takođe su znali da bi provodili svo svoje vreme u donošenju odeće u bolnicu i da ne mogu finansijski da izdrže zamenu svega što je bilo prano od strane osoblja i tako označeno kao nešto što se ne može obući. A i to je bilo samo zato da bi mogli da ga odvedemo u bolnicu". morao ponovo da ga pere. sve do iznad laktova" . Kako su nedelje prolazile. Svo vreme Džoel je odbijao da uzima lekove jer se bojao da mogu biti zaraženi. kada bi Džoelu naložili da dotakne "zagađene" predmete kao što je kvaka na vratima od kupatila. I naravno. zašto se ne istuširaš i ne izađeš odatle? Ali to je strašno. Najzad su se dogovorili da realizuju plan po kome će doneti jedan komplet čiste odeće prilikom svake posete. uključujući i vreme utrošeno za tuširanje. Njegovi rituali oko kupanja su postali toliko bolni da je jednostavno prestao da se tušira. Svi su. a kad bi završio nije mogao da zatvori slavine jer bi onda ponovo isprljao ruke. Oni su zapravo razmišljali da mu postave ultimatum: ili će nositi ono što mu je bilo na raspolaganju ili će morati da nosi bolničke ogrtače. Džoel je pravio male napretke i dostigao je određen nivo a onda bi napravio još jednu seriju malih poboljšanja. Ne mogu s tim da se nosim". "prošao je dvadeset i jedan dan pre nego što je skupio hrabrosti da se okupa. uključujući i Džoela. Terapija je uključivala i vežbu izlaganja i prevenciju reakcija. On nije funkcionisao. Stiven se složio i dao mu neke predloge i savete kako bi skratio vreme kupanja. Ipak. Kad je otišao u bolnicu. Stalno je molio Karol i Stivena da mu donose potpuno novu odeću a da staru bacaju. U bolnicije sve bilo praćeno i nadgledano. Stiven kaže: "Imali su jednog velikog jakog momka koji je ljude nage isterivao iz kupatila. shvatili da je hospitalizacija njegova jedina nada. Više nije mogao da pije vodu iz vodovoda već samo flaširanu. što je potrošilo celu zalihu porodičnog zdravstvenog osiguranja namenjenog za duševne poremećaje. bio je smešten na odeljenje za odrasle jer je završio školu. lako je reći nekome: 'Hajde. Iako još nije imao 18 godina. Džoel je bio u bolnici deset nedelja. njegovo telo bi bilo svo crveno posle toga. Džoel je još uvek stalno prao ruke. što je bilo za njega veoma važno jer je to značilo da je mogao da bude član moje grupe. jednostavno strašno.mora da se okupa. strani ljudi bi doticali njegovu odeću i on bi tražio od svojih roditelja: "Odnesite to. To tuširanje je bilo prekretnica. Stiven kaže: "Treba imati zaista dosta hrabrosti da se rade takve stvari. Tom prilikom Džoel se kupao sedam sati. Znate. On bi čak išao dotle da bi se skoro onesvestio prilikom kupanja od toplote isparenja. što mu je pomoglo u oslobađanju od anksioznosti. Sama pomisao o započinjanjanju tuširanja je za Džoela bio izazov ravan prelasku cele pustinje pešice. "Jedanput". Oni su odbijali ili odlagali mnoge od ovih molbi. Morali su to da rade". seća se Stiven.

Stiven je odoleo potrebi da upita sina: "Zašto jednostavno ne uradiš X-Y-Z ? Zašto ne pokušaš da se skoncentrišeš?" Znao je da "nije lako onome ko je prošao kroz sve ovo. U njegovim privatnim psihijatrijskim savetovanjima. Džoel je bio u stanju da se upiše na UCLA iako se još uvek borio sa svojim problemima sa koncetracijom. Naravno. Kad se vratio kući bio je odlučan u tome da se ne vraća ponovo u pređašnje stanje. Neću da sebe činim čistijim od drugih ljudi". Obično je u stanju da ih uveri da je sve pod kontrolom. još uvek jede vegeterijansku hranu. da ima problema sa odlučivanjem da nešto pere na "pravi način". Logorovanje je postalo tužno iskustvo i Ana nije mogla da zaboravi ove bolne misli sve dok se nije vratila kući. "Ta strašna epizoda je sada iza nas.zatvorili kesu i dali je nekome od osoblja koji bi to direktno predao Džoelu. Još uvek je imao više vrsta anksioznosti. kod njega kao spoljneg pacijenta kompulsije pranja su nestale za 99 procenata. Neposredno pre završetka desetonedeljnog boravka. se odnosi na događaj iz petog razreda za vreme kampovanja devojčica izviđača. Stiven kaže: "Džoel je imao mnogo sreće da dobije pravu pomoć. Kakva je razlika između odlaska na koledž u ovom tromesečju i odlaska u sledećem?" Posle nekog vremena Džoel je postao dovoljno jak da napusti njihov dom i ode na jedan veliki univerzitet. " naći će on sebe". što je dovelo do toga da počne da prima platu za nepuno radno vreme na tom mestu. težak rad. Kao stvar svog izbora. Ali jednog dana se desilo da joj je devojčica koja je imala krevet blizu rekla o svojoj sestri koja je bolovala od teške bolesti bubrega opisavši slikovito i detaljno simptome bolesti. Ovo je izgleda funkcionisalo. . ali može da jede iz tanjira i da koristi posuđe kao i svako drugi. naterao bi sebe da se Refokusira na nešto drugo. Postao je veoma efikasan u Preimenovanju i Aktivnom Revalorizovanju. Momenat istine se dogodio kad je. to je rad. Ana kaže: "Danima me je opsedala misao o toj bolesnoj sestri koju nikad nisam videla i ta misao nije htela da me napusti. ali je bilo tako". kao i ranije. On je mlad momak i prošao je kroz mnogo toga.proteklo je manje od godinu dana od kada je bilo jasno da ima OKP . Džoelovo stanje značajno se poboljšalo. kritičnu ulogu u svemu tome je imala i činjenica da je imao takve roditelje koji su tražili ispravan tretman i bili uporni da ga podrže dok je on radio u svojoj terapiji ponašanja. na logorovanjima. kako kaže Kerol. Nije imalo mnogo smisla da se osećam tako loše zbog potpuno strane osobe. Posle šest meseci rada u terapiji ponašanja. Da se nije našao na ispravnom lečenju . počeo je da radi na prevazilaženju takvih stvari kao što su anksioznosti oko realizovanja poslova. Zbog toga što je imao problema sa koncetracijom. Počeo je da uredno odlazi i učestvuje u programu dnevne bolnice za OKP pri UCLA i i ide na sedmične sastanke terapijske grupe za OKP. Džoel jednog dana rekao: "Odlučio sam da ne mogu da budem bolji od drugih ljudi. od pravih ljudi u rekordnom roku. Strašna epizoda njihove porodice bila je iza njih." kaže Stiven. Ona je znala da će sve biti u redu s njim kad je uradio najtežu stvar od svih: dotakao je ručicu za povlačenje vode na toaletu. na primer.takvo stanje je moglo da traje godinama". Džoel je privremeno napustio koledž i privremeno je dobrovoljno radio u Medicinskom centru pri UCLA-i. Karol i Stiven ostaju budni na bilo kakav znak nazadovanja i odmah upozoravaju Džoela ako primete. Za njega. gde studira kompjuterske nauke. ANA I NJEN MOMAK Anino najranije sećanje vezano za opsesije. Ona se pripremala za prijatan i zabavan izlet. Kad bi uhvatio sebe da misli o zagađenju. ali je bio u stanju da kontroliše svoje kompulsivne rituale.

abnormal nog straha od napuštanja kuće. odvela u moju najintenzivniju rundu sa OKP-em". potpuno ispravno. Ipak. Poveravali smo i najintimnije detalje života jedno drugom". pojavile su se jednako neobjašnjive i nelogične opsesivne misli. Počela je da traži znakove da je gubila razum. uglavnom posledica bioloških faktora. A onda u leto posle mature. Kasnije je saznala da je on fantazirao o Tijegs više zbog svoje potisnute homoseksualnosti. Do vremena kad sam susrela Gaja. Ana je anlizirala sebe i zaključila da je preosetljiva i ljubomorna po prirodi. pojavile bi se opsesije. kao što su gužve i mračna mesta. Bile su kasne sedamdesete godine i slike Tijegsove su bile svuda. i da je zato bio manje zagrejan za nju. Iako sad verujemo da su panični napadi. nikad ne naučivši da efikasno izrazim svoje osećanje ljutnje". Za vreme druge godine na visokoj školi imala je prvu pravu romansu. oslobodile su je od strašnih simptoma osećaja terora i straha da će doživeti srčani udar. Otišla je na višu školu i srela Gaja: "Svaki put kad bih imala romansu. Ova misao ju je dovela do toga da je otišla kod školskog psihijatra koji je na osnovu petnaest minuta razgovora sa njom. kada su i ovakve trivijalne stvari bile previše bolne za nju. Tada je saznala da nije ljubomorna veštica već žena sa teškim oblikom OKP-a Ana je bila zabrinuto dete i kasnije kao odrasla osoba često je patila od anksioznosti i nesigurnosti. to objašnjenje ju je oslobodilo od strahova da je poludela. kao i OKP. Nekako je sebi uvrtela u glavu da je njegov problem sa drogama bio njena krivica. "Rečeno mi je da je verovatan uzrok mojim paničnim napadima taj što sam odrasla u perfekcionističkoj porodici. a ne zbog manjka Anine seksualne privlačnosti. pitala se. zaključio da je pravi problem bio u tome što je bila opsednuta grudima svoje majke. Iako su ona i njen mladić odavno raskinuli vezu. Ovo nije retka komplikacija kod ljudi koji imaju spontane napade panike. Stalno bi joj pred oči izlazila slika kako on to radi i tako sve dok joj se ne bi smučilo u stomaku. "Zaključili smo da volimo jedno drugo. Počeli su da se redovno viđaju. Iako je isprva pokušala da bude bez predrasuda o ovoj njegovoj navici. znajuči da će pre ili kasnije smrt ugušiti njegov ili njen život i učiniti postojanje besmislenim". Znala sam da sam sklona da izaberem muškarce sa ozbiljnim problemima i previše često sam osetila uticaje istih na moju osetljivu duševnu ravnotežu. Svaki put kad bi ih ugledala. za nju je bilo teško da se otrese opsesije o Tijegs. sada usmerene na neosnovane strahove i sumnje u vernost svog mladića. ali nije znala odgovor. nije videla kakve veze bi mogle da imaju takve opsesije i njena povratna razmišljanja i njeni sve češći panični napadi. "Zašto ja o ovome razmišljam ?". moje nezdrave veze sa muškarcima su me učinile posebno ranjivom i razmišljala sam na koje sve načine bi muškarac mogao da me uništi. Anu su počele da opsedaju misli o tome. Ironija je da me je verovatno ta moja želja da sebe zaštitim. "Počela sam da se pitam kako je bilo ko mogao da proživi dan. ubrzo je počela stalno da se tome vraća u svojim mislima. Jednog dana on joj se poverio da je voleo da masturbira gledajući sliku supermodela Čeril Tiegs u bikiniju. čak i nenamerno. Ana. ona je još uvek povremeno imala opsesije o njegovoj narkomanskoj navici. To je njega zaista izluđivalo i skoro dovelo do raskida veze.Posle više godina. . Ana bi osetila talas odvratnosti pomešane sa strahom da bi njene intenzivne opsesije opet mogle da buknu. bilo kojeg vremenskog trajanja. Morala je da zna kako je uzimao drogu i sa kim. sa zgodnim mladićem starijim od nje godinu dana. U koledžu je postala bliska sa čovekom koji je uzimao drogu. pitala se kako će uopšte moći da održava veze sa muškarcima u budućnosti. Anu je obuzela nova savlađujuća opsesija: smrt. Vežbanje sopstvene određenosti u situacijama i terapija izlaganja situacijama i mestima koja su izazivala napade. Najzad je dobila dijagnozu da boluje od agarofobije.

Iako je bio veran i pun ljubavi. A onda je počelo i sa njim. video sam je poslednji put u avgustu pre tri godine". "kod petog ponavljanja pitanja postalo bi sasvim glupo. On je bio ljut jer je osećao da sam bez potrebe sumnjičava i nepoverljiva. Bio je u pravu. Brojne konverzacije bih počela sa: "Da li si ranije bio zaljubljen? Kad si tačno poslednji put video tu osobu? Zašto je više ne viđaš? Da li razmišljaš o njoj?" Ana je želela da zna kada je gledao časopise.'" Ponekad bi joj odgovorio na nemaran i apstraktan način. "Fantazirala sam o istom načinu lečenja i u mom slučaju".Gaj je bio nevina žrtva. Zahtevala je d ajoj odmah odgovori. Anu je obuzela potreba da sazna kakvu su tačno ulogu oni imali u njegovom životu. Prvo je počela da me opseda ideja da je on uzimao drogu" . Upitao bih je: 'Zašto me to pitaš?' A ona bi odgovorila: 'Moram da znam. kaže Ana. onda bi to kod mene uzrokovalo velike duševne patnje. moram da budem sigurna. smatrajući da će je to zadovoljiti. u sebi recitujući činjenice koje joj je saopštio. "A. Gaj je živeo u Evropi. kaže Gaj. Gaj je bio zbunjen i osećao se kao žrtva pogrešnog ophođenja. Ona bi provodila sate proveravajući i ponovo proveravajući njegove odgovore. kada je bio poslednji put da si video tu osobu? ja verovatno ne bih bio u stanju da joj odgovorim . Nikad nije zapisivala detalje njegovih odgovora i nikad nije bila potpuno sigurna da su neusklađenosti u njegovim odgovorima bile prave ili izmišljene. zašto. a takođe i očekivati podrška. Posle godinu dana ovakve veze. Čitala je o nekom čoveku koji je patio od duševnih problema koji je sebi ispalio metak u glavu i nekim čudom je sebe izlečio tako što je uklonio oštećeni deo mozga. jedna izvitoperena i pogrešna verzija tog događaja. Uzela bih ove nedoslednosti kao dokaz da Gaj u početku nije govorio istinu". Koliko dugo je poznavao žene? Da li je izlazio sa njima dok je bio u visokoj školi? "Uvek bih započeo odgovarjući joj". na neki apstraktan način. teška osoba. Ako bi on odgovorio na neko pitanje koje sam već ranije postavila i taj odgovor se ne bi savršeno podudarao sa onim od ranije. Tada je već bila uverena da je u suštini goropadna. ona je počela da razvija psihosomatska oboljenja i da razmišlja o samoubisvu. Kaže: "Znao sam da ako me upita: 'Da li si ikad izlazio s tom osobom i napio se?' mogao bih da odgovorim sa da ili ne i to bi bilo to. Mrzela je tu tešku i nesretnu osobu. kakva je bila. Saopštila je Gaju da će početi da zapisuje sve što bi joj on govorio. U njenom umu.a nije . Ali ako bih rekao ne i ona me upita 'Dobro. Moja ljutnja se zasnivala na osećaju da su njegovi odgovori bili neubedljivi i opstruktivni". počela sam da imam opsesiju o njegovim ranijim romantičnim vezama".čak i o tome da li je ikad čitao časopise o devojkama. Oni su tada zajedno otišli na letnje putovanje u koje su bili uključeni i obilasci njegovih omiljenih mesta i ponovni susreti sa starim prijateljima. jedna od dve stvarije morala da se događa: ili ju je Gaj lagao ili je ona počela da ludi. "Često nije bilo dovoljno da čujem odgovor jedanput. odakle su oni došli. tragajući za bilo kakvim neslaganjima. "da je Gaj mrzeo takve razgovore koji bi se završili tako što bi se oboje naljutili. kada je poslednji put čitao jedan od njih i ukupan broj puta koliko ih je čitao i koje. i neprestano bih ga o tome zapitkivala. kako se kasnije ispostavilo. "Ne iznenađuje" kaže Ana. Tražila je od njega dajoj dokaže kako je samo zamislila da joj je on ranije ispričao drugačiju priču. Ali kasnije. Kao tinejdžer. Ana se osetila ranjivom. uplašenom i osramoćenom što nije mogla sebe da kontroliše. U tom trenutku on se usprotivio: "Ne nećeš. ljubomorna. To je najgora stvar koju možeš uraditi". u razgovoru. Ana je našla rešenje. ta žena bi pomenula da je to zapravo bilo pre četiri godine ili da je to bilo u julu a ne u avgustu i Ana bi započela sa novim bombardovanjem pitanjima. "Najzad". "sam za partnera izabrala osobu kojoj se moglo verovati.

Imala je mnogo veće brige . "Pokušavali smo da izađemo iz toga i ja nisam bio siguran da li je Ana bila problem ili sam ja bio totalno nekompetentan kao predavač". Nismo imali nikakav pokazatelj. ne! Vi ne razumete to". Mučila ga je u vezi svake žene s kojom je ikad izlazio: "Kako je izgledala? Šta ste jeli kad si izlazio sa njom? Gde ste tačno otišli? Šta ste imali kao predjela. dezert:' Da li ste seli i jeli u podne ili četiri minuta posle? O čemu stc razgovara1i?" Ana je bila izmučena. Gaj se priseća tog vremena. šta kao glavno jelo. Onda bih pomišljala: "U redu. dublje u sebi ti mora da zaista želiš to da radiš.njen suprug je nedavno imao srčani napad. Ona ga čak nikad nije videla da previše pije.na poslu kome nije mogao da posveti punu pažnju.onako detaljno kako je ona smatrala za neophodno i onda bi započela sa novom rundom dosađivanja". ali ona bi. U to vreme su zajedno živeli i oboje bili u stresnom periodu svog života. kao nekakvog vremena bunila. njena opseseija bi bila spremna da skoči.) Znala sam da nešto ozbiljno nije bilo u redu i da moram da odem kod psihijatra. Ana se seća: " Imali smo brojne sukobe u kojima bih ja vikala na njega. ali sam bila u Evropi pa sam nekako morala da odživim ostatak tog leta". gde je živela njegova porodica. pa je on u skladu s tim i planirao njihovo putovanje. Tog leta. On je veoma osetljiv momak i mislio je da mu nisam verovala. Na njihovom drugom putovanju u Evropu. Već sam bila prošla lečenja za panične napade. Mora da postoji neka specijalna potreba u tebi". govoreći da me je lagao jer sam ga pitala da li se nešto dogodilo u sredu ili četvrtak ili slično. Ono što nije znala je da je imala OKP. Ona je svoje nestrpljenje otvoreno pokazivala. Dublje u duši. dobar momak. Jednostavno sam bila opsednuta pokušajima da rekonstruišem njegov život. znala je da je Gaj zaista jedan stabilan. Ovo se ispostavilo kao pogrešna odluka. Ana bi u očaju odgovorila: " Ne. Iako nije znao za to. Takođe je unapred planirao i njihove dnevne aktivnosti. moraću da raskinem sa ovim mladićem. Ali niko od nas nije znao šta je to bilo. ali ovo je bilo nešto potpuno novo. Mislio je da radim to zbog zabave ili tako nešto. Ovo je bilo pre devet godina i Ana je bila jedan od prvih pacijenata kojoj sam mogao da objasnim sa određenom sigurnošću da je problem bio u hemijskoj neravnoteži u njenom mozgu koju nazivam Zaključanost ili Blokiranost mozga (Brain . ubrzo su oboje počeli da ozbiljno sumnjaju u zajedničku budućnost. on laže. Gajeva majka bi joj rekla: "U redu. shvatajući da kad je zauzeta ne postavlja sva ta smešna pitanja. "Zaista ludo. tako da sam znala šta su panični napadi. za sve vreme koliko ga je znala. ha?" . kad joj je bilo najgore. Primetio je da kad bi se previše umorila. on je tada samo pokušavao da je skine s vrata. što je na neki način i bila istina. Nikad nije kod njega prirnetila neko nepoželjno ponašanje.on se sada smeje. On se veoma uznemirio. a on počinjao da radi na akademiji . (Oko 10-15 procenata ljudi koji pate od OKP-a takođe imaju i panične napade. Gajeva majka je smatrala da je njen sin doveo u kuću jednu teško uznemirenu mladu ženu i nije imala puno strpljenja za njene probleme. Postavio sam joj dijagnozu klasičnog OKP-a. Nekoliko prvih godina njihovog poznanstva odlazili su u Evropu više puta. "Ja sam samo izgubila" kaže Ana "Htela sam da se ubijem jer sam stalno imala opsesije i počela da radim sve te lude stvari. Ona je bila na višoj školi. iako je zapravo on pre mene imao veoma miran život". Vrativši se u Los Anđeles potražili su pomoć i bili su upućeni kod mene na UCLANeuropsihijatriskom Institutu. odseli su kod njegove porodice u njihovom malom domu. "Nisam imala pojma šta se događalo i osećala sam se strašno Jer sam zapravo maltretirala svog mladića svim tim ludim pitanjima. Ovaj sukob je ojadio i Anu i Gaja. Gaj ju je zaprosio. što je naravno samo pojačalo Anin stres i njene opsesije.''' U stvarnosti. Ipak. Dublje u sebi je shvatala da zbog svojih nesigurnosti pokušava da sabotira divnu vezu. Ne bi se setio svakog odgovora kojeg je dao. Gaj je počeo da koristi terapiju ponašanja kako bi pomogao Ani. a on bi pogrešno odgovarao.

već da su bila njen OKP. Kad bih rekao: ' Ovo je tvoj OKP' ona bi tražila da joj kažem da nije samo u pitanju to što ja ne želim da odgovorim na to određeno pitanje". On ju je stalno uveravao: "To je samo OKP. To se njoj događalo i ona je bila u bolu". Oboje smo znali da nije imalo prave svrhe odgovarati na to pitanje.Lock). Postavio je neka osnovna pravila: odgvorio bi na jedno pitanje. Ana je sve više sticala samopouzdanje da može da kontroliše svoje simptome OKP-a. Gaj je jedva čekao da pomogne Ani. Stoga nije postojao razlog za brigu". I dok članovi porodice ponekad pokušavaju da sabotiraju tretman osobe sa OKP-em jer se boje da će se osoba promeniti i odbiti da više bude porodični otirač ili štogod drugo. ali je Gaj shvatio da je petnaestominutno pravilo bilo više od jednostavnog čekanja. Ana je mrzela to što joj je OKP učinio i bila je motivisana da naporno radi kako bi ozdravila. Četiri Koraka terapije ponašanja se još nisu potpuno razvili kao metod. "Prva tri meseca su bila traumatična zbog antagonizma između nje i mene". takvu razmenu je bilo teško napraviti: petnaest minuta čekanja i pravo mučenje sa obećanjem oslobođenja posle jednog dužeg vremena. Ana je znala da je sve u njenom mozgu. Oni bi se svađali. Gaj joj je bio part ner u terapiji ponašanja. ono ju je navodilo na prepoznavanje i shvatanje da su njena pitanja bila smešna i nelogična.''' Gaj je znao da joj je bilo strašno jer bi počela mahnito da proverava i ponovo proverava stvari po kući. ako stvarno to želiš da uradim" ali ju je uvek podsećao da problem nije bio u njenoj potrebi da zna odgovore na ta pitanja. Nije ona bila ta koja je radila sve te otkačene stvari. kaže Gaj. Gaj priznaje. vrednost ne podleganja negativnim impulsima raste. On bi joj rekao: "Znaš. U početku tretmana mnogo puta za njega je bilo mnogo lakše da nastavi da odgovara na pitanja. bila bi time veoma uznemirena. Sa svakom nedeljom koja prođe i sa svakom nedeljom u kojoj ova stvar stoji nad vašim životom. "U takvim prilikama". On kaže: "Bilo je teško za nju da se odluči kome da veruje. da su koristili petnaestominutno pravilo i na nekonstruktivan način: "Jedan od nas bi otišao naduren i ostao tako neko vreme". Kako su meseci prolazili. Kako je Anin tretman napredovao. loše se osećaš jer danas malo više osećaš svoj OKP. ali je shvatio da joj tako ne bi pomogao da ozdravi. Kada joj je saopšteno da ima bolest mozga. a ako bi se oslobodila ovoga. mogla je to da uradi". Nisam uradio to što sam obećao da ću uraditi i u vreme kad sam obećao da ću uraditi". stvarno nije bilo loše" ili . ali sam tada prvi put primenio petnaestominutno pravilo na jedan sistematski način. Nemoj da brineš o tome". Gaj je mogao da je upita: "Da li zaista želiš da ja odgovaram na tvoja pitanja?" I ona bi rekla "Ne". da nisu predstavljala nju . a ne na čitavu gomilu pitanja i onda bi je naterao da sačeka petnaest minuta pre nego što bi smela da mu postavi sledeće. Ani je to bilo veliko olakšanje i bila je nestrpljiva da započne sa tretmanom. Ona mi je ranije već postavila to pitanje i ja sam odgovorio na njega. Gaj kaže: "Dublje u sebi. Ukratko. Njen problem je bio OKP. Gaj kaže:"Ana je znala da mora da nastavi sa svojim životom. Ona bi izletala napolje iz sobe. Veoma tiho bih joj rekao: "Ja mogu da odgovorim na tvoja pitanja. Postajala bi hirovita. Veliki korak napred. Shvatio je: "To nije bila osoba koju sam voleo. neraspoložena i povučena. Pošto su živeli u malom stanu. "bila je toliko srećna. jedan bi odlazio u kuhinju a drugi u spavaću sobu. Bila je u stanju da nekoliko nedelja ne postavlja pitanja. zalupivši vratima ili bi samo sede1a na krevetu i plakala. pa je vrednost izvršavanja kompulsije opala kad je to identifikovala kao OKP. a ona bi plakala. Ana bi koristila reči kao: "Moram da budem na oprezu. Ali tokom prošle nedelje. "Ako bi se kući vratio sa pola sata zakašnjenja. ali bi ona zaboravila odgovor. jedno drugom su ostavljali mesta i bukavalno i figurativno. U tih petnaest minuta. nasuprot pravog i trenutnog olakšanja koje bi mogla da dobije postavljanjem svojih pitanja.

Ovo je stvarno. "imali smo sreće jer sam ja bio uključen samom prirodom njenog OKP-a.' Što se mene tiče. jedanput nedeljno kao spoljni pacijent sa malim dozama lekova kao pomagalom. Ana još uvek ima neku od ludih misli. Meni zaista treba neka pomoć. Puno članova porodice nisu bili od pomoći. Srećno su u braku već četiri godine i imaju bebu. Ponekad.ali on jednostavno to ne bi uradio. Rekla bih: 'A nije. Ležeći u kre vetu jedne noći. počela je sa opsesivnim mislima "Šta ako je moj muž homoseksualac?" Ali. tako nešto bi me razbesnelo. Naravno. To je OKP. Okrenuo se i ponovo zaspao. Ana je završila svoj zahtevni program na doktoratu.uz njegovu pomoć uložila u ozdravljenje. Bilo mi je lako da uvidim daje tu postojao problem i da učestvujem u terapiji jer sam toliko bio u tome". kako ona kaže: "Gaj je dosta naučio kako da postupa sa mnom." kaže Gaj. To je zaista pomoglo. One imaju vid "Šta ako?" pitanja. Zato iskoristi svojih petnaest minuta. Ana sada opisuje svoj život kao "normalan". kao sumnjivo ometanje. tako da ona i Gaj sada imaju uspešne karijere predavača. Neću da odgovaram na tvoja pitanja. samo bi se naljutio i rekao: 'Ti me maltretiraš. Ana je prošla kroz osamnaest meseci terapije ponašanja. u pravu si. "Na neki način. Sada to mogu da vidim kao pozitivan korak za moje dobro". mnogo puta mu ja nisam verovala. Ranije."Znam da je ove nedelje bilo dosta loše". Pre lečenja. ali on je zaista uvek bio uz mene i ukazivao na manifestacije OKP-a. Za to vreme. na koja se ne mogu dati odgovori. ali me nećeš naterati da odgovaram na tvoja pitanja. Poneki put bih se veoma razljutila na njega. on je bio dosta zaslužan za moj oporavak. ali pomagalo je. . On je rekao: "Daa. brzo se obratila Gaju i rekla mu da je imala ovu ludu misao i da zna da je to bio OKP. To je suludo". vrati sa za petnaest minuta i onda ćemo da pričamo. Nisam siguran kako bih se uključio u terapiju da je ona imala ozbiljan problem sa pranjem ruku.' Ali kad je razumeo šta je to bilo.' Očajno mi je bilo potrebno da odgovori na jedno od tih pitanja ili da potvrdi neku činjenicu . Gaj je veoma svestan koliko napora je Ana . Prestani to da radiš. Možeš da uradiš šta god hoćeš. kad bi mi govorio 'Neću da učestvujem u ovoj opsesiji. bio je veoma određen i jak.

• Budite svesni vašeg korišćenja simptoma OKP-a. • Pomozite članovima vaše porodice da nauče više o OKPu. kao načina da se udaljite od potreba koje imaju vaši volieni. i o Četiri Koraka. kako bi ste im pomogli da izbegnu neproduktivno kritikovanje i pohraniivanje vaših simptoma. • Članovi porodice mogu da postanu odlični koterapeuti. veoma je poželjno za uspešniju primenu metode U Četiri Koraka.Važne tačke da se upamte • • OKP uvek uključuje i porodicu. Budite svesni toga kako vaš OKP utiče na vaše voljene osobe. a ne da kritikuju. • Na svaki način izbegavajte da koristite simptome OKP-a kao način za pokazivanje vaše ogorčenosti ili besa prema vašim voljenim osobama. Ohrabrite ih da pomognu. 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji . • Obostrano prihvatanje u kontekstu konstruktivnih interakcija.

uzimanje droge i alkohola i kompulsivno seksualno ponašanje. kocku i seksualnost. primena metode U Četiri Koraka za probleme oko ishrane. Glavna razlika između lečenja OKP-a pomoću Četiri Koraka i lečenja ovih drugih poremećaja. Isto tako. Ovi razlozi su često u vezi odnosa sa njihovim porodicama i u vezi straha od preuzimanja veće lične odgovornosti. barem do nekog stepena. Takođe je istina da ljudi sa OKP-em skoro uopšte ne uživaju u pranju i ponovnom pranju i stalnim proveravanjima. koje oni sami vide kao potpuno neprikladne i žele da ih se oslobode jednom izauvek. Ljudi sa OKP-em takođe imaju dosta skirvenih razloga da se drže svojih kompulsivnih ponašanja imajući tako izgovor za izbegavanje potpunog rešavanja nekih stvarnih teškoća koje život sa sobom donosi. Oni se žale ne samo da previše peru ili proveravaju. Kompulsivno seksualno ponašanje Ljudi često pitaju koja je razlika između tretiranja Opesesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i drugih poremećaja. nalaze da su prirodni višak i loša kontrola nad impulsima veoma bitni u vezi ovih problema ponašanja. Ovaj rad možemo predstaviti kao potrebu za dopunskim koracima. kao što su poremećaji ishrane. ljudi ne žele da sasvim prestanu da jedu. droge. slično ljudima sa OKP-em prilikom njihovog određivanja prema svojim prisilnim potrebama da peru i proveravaJu.Preterano uzimanje hrane. Zloupotrebljavanje raznih materija. Isti je slučaj sa kockanjem i čak je još više izraženo za seksualna ponašanja. kompulsivnog kockanja i seksualnog ponašanja zahteva dodatni rad. Gledano iz prespektive lečenja. kao što su patološko kockanje. oni veoma jasno prepoznaju ta ponašanja kao strana i njima samima. SKRIVENI PROGRAMI Zbog ovakvih razlika. nije toliko izražena kod ljudi sa poremećjem oko ishrane i zloupotrebom raznih materija. droge. Naime. a mnogi narkomani bi voleli da mogu da nastave da uzimaju drogu na neki kontrolisan način. je u tome da je kod OKP-a ljudima potreba da urade prisilne radnje neprijatna. kompulsivnog kockanja i seksualnih ponašanja. da . Ljudi sa ovim problemima moraju da urade mnogo više nego ljudi sa OKP-em kako bi pojasnili koju ulogu imaju ova ponašanja u njihovom životu i koliko oni zaista žele da prestanu sa tim. Kako se ovaj metod U Cetiri Koraka. Jasno je da ljudi koji imaju poremećaje ponašanja vezane za ishranu. pa zato i nije tako teško da se privole da prepoznaju. Patološko kockanje. Opet. Tako da je glavni problem lečenja u tome koliko ljudi sa ovim poremećajima mogu da odrede ova preterana ponašanja kao zaista nepoželjna. do kog stepena nalaze da je njihovo ponašanje uistinu strano njihovoj predstavi o sebi i šta oni zaista žele. na nesreću. primenjuje kod drugih čestih stanja koja takođe mogu biti u vezi sa OKP-em? Kao i kod OKP-a izgleda da su delovi mozga koji rade sa serotoninom uključeni u lečenju poremećaja ishrane i drugih poremećaja u vezi sa kontrolom impulsa. već da se osećaju potpuno zarobljeni tim potrebama da peru i proveravaju. želja za promenom.

naročito tamo gde su uključeni međuljudski odnosi. kojima bi zaradili hranu. na jednoj strani i njihovih prisilnih potreba da jedu. kockanje ili seks. Kao što vidite. Ali OKP je po prirodi lakše razdvojiti od ega ličnosti: ljudi gledaju na prisilnu potrebu da peru ili proveravaju kao na nešto strano njima samima. pićem. seks ili droge koje izazivaju prijatna osećanja. skoro odmah shvataju da ne žele da peru ili proveravaju. pijem. kao i životinje mogu biti naterani na rad i veliki napor. Ali opet. kockaju se ili neprikladno vode seksualnu ljubav. za šta može biti . bivamo svesniji mentalnih procesa koje osoba sa problemima kontrole impulsa mora da nauči da koristi. kocka ili bude neprikladno seksualno aktivan. Drugi problemi sa kontrolom impulsa su ponekad dosta složeniji.zapravo koriste ova ponašanja kao zaštitu i ogradu od suočavanja sa neprijatnim aspektima stvarnosti ili aspektima koji izazivaju strahove. Jedanput kad počnemo da shvatamo kakvu ulogu igraju ovi emocionaini faktori kod koraka Ponovnog Određivanja. jeste stepen do kojeg je osoba u stanju da razdvoji svoju predstavu i koncept o sebi od ponašanja koje stvara probleme. pored profesionalaca koji rade u zdravstvu. zasnovan je na produbljivanju i jačanju vaše spoznaje da ova potreba zaista ne odražava vašu pravu ličnost i želje i da je ona jednostavno uzrokovana pogrešnim porukama iz vašeg mozga. Tu leži dilema.toje moj OKP". zavisi i stepen do kojeg metod U Četiri Koraka može da bude koristan za njih kao sredstvo u svesnoj terapiji ponašanja. mnogi ljudi dođu do saznanja da je deo ovih prinudnih potreba u vezi sa emocionalnim potrebama da se izbegnu bliski međuljudski odnosi i nepoželjne lične odgovornosti. Tek kada počnu da uviđaju ovu vezu.to je moja neodgovarajuća potreba da: jedem. Sa tim u vezi.bilo daje to jelo.pre nego što ponašanje postane sasvim patološko. ovaj posao je dosta jednostavniji u poređenju sa onim koji je vezan za probleme sa ishranom. tu postoji potreba za onim što se obično naziva voljom potrebnom za prevazilaženje prisilne potrebe da se jede. neprikladnih opsesivno-kompulsivnih potreba i njihovog pripisivanja pravom uzroku. naročito dok je problem u začetku . Glavna teškoća koju treba da prebrodimo je. Kad ljudi kažu:"To nisamja . pre nego što čak i primenimo korak Preimenovanja na uopštenu kategoriju problema sa kontrolom impulsa. Ova ponašanja imaju ono što se u klasičnoj teoriji terapije ponašanja naziva "osnovnim pojačavajućim osobinama". Iako vam korak Ponovnog Određivanja pomaže da shvatite da su potrebe da perete ili proveravate uzrokovane pogrešnim porukama u vašem mozgu. NAZIVANJE PRISILE PRISILOM Čak i kod ljudi sa OKP-em potrebno je dosta napora. I od stepena do kojeg ljudi sa problemima kontrole impulsa mogu da prepoznaju da "To nisam ja . kockanjem ili seksom. Ova činjenica je veoma dobro poznata mnogim ljudima. uzamam droge. i više nego što je to slučaj kod pranja i proveravanja. uzimanjem droga. Ljudi sa problemima sa kontrolom impulsa moraju da počnu da se čvršće drže spoznaje te razlike između toga ko su zapravo i šta zaista žele da postanu. na drugoj strani. pije ili uzimaju droge. uzimaju drogu. Dosta napora koji je utrošen u usavršavanju primene Četiri Koraka. kockam se ili imam seks". Odlučujući faktor koji određuje koliko je metoda U Četiri Koraka primenjljiva na probleme kontrole impulsa. ljudi. naročito za razvijanje snažne svesti o razlici između nijh samih i onoga što je njihov OKP. Drugim rečima. Uglavnom zbog toga što mnogi ljudi sa ovakvim poremećajima zaista uživaju u nekim aspektima svog patološkog ponašanja . koliko osoba zaista želi da prestane sa takivm ponašanjem i koliko on ili ona želi da žrtvuje zadovoljstvo koje dobija s takvim ponašanjem. uzimanje droga. možete steći dublje razumevanje koraka Ponovnog Određivanja.

prva dva koraka se Uglavnom rade da bi se povećala sposobnost osobe da izvršava korak Refokusiranja. veoma je važno da razvijete druge aktivnosti kod kojih se koriste ruke. Opet. Naravno. brže možete da preusmerite tj. kao što radi osoba sa OKP-em. Sa njima na rukama. kao što je to slučaj kod ljudi sa OKP em. Ovo je istina za probleme sa kontrolom impulsa isto kao što je tačno i za probleme sa OKP-em. što je glavni simptom trihotilomanije. Mnogi ljudi nauče da pletu. kao protiv OKP-a: "To nisam ja . A što je jači vaš Nepristrasni Posmatrač. kao i uvek kod koraka Refokusiranja.potrebna tradicionalna emocionalno usmerena psihoterapija. oni će sve više primećivati razliku između toga ko su i onoga što je njihov neispravan impulsivni manir. Ljudi sa problemima kontole impulsa moraju tek da dođu do iste spoznaje. mogu efikasno da počnu sa primenom Četiri Koraka i stvarno primene borbeni poklič. Ovo je tačno za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa isto koliko i za ljude sa OKP-em.to je samo moja neispravna prisilna potreba". kockanja i sl. Kako njihova unutarnja spoznaja postaje jača. mnogo je teže čupkati kosu. bave se grnačarijom. Kako se vaša sposobnost da to radite povećava. oni mogu da primenjuju Četiri Koraka slično ljudima sa OKP-em. sviraju muzički instrument ili da izvršavaju bilo koju aktivnost koja uključuje korišćenje ruku. I nekoliko poslednjih reči u vezi prisilne potrebe čupkanja kose. trudite se da . Da rezimiramo: Ljudi sa OKP-em su u prednosti u početku terapije U Četiri Koraka zato što poznaju razliku između sebe i svoje prisilne potrebe da peru ili proveravaju. Tu je sad mesto gde se prirodno može primeniti korak Refokusiranja kod ljudi sa problemima kontrole impulsa. to više jača vaš Nepristrasni Posmatrač. Dr Don Jeffreys iz Melburna u Australiji izveštava da nošenje gumenih zaštitinika za prste. To je ono što zapravo radi Nepristrasni Posmatrač: trudi se da posmatra svoje ponašanje kao što posmatrate tuđe. kakve nose ljudi koji broje novac ili sređuju papir. Kad ljudi ovo urade. Nekim ljudima čak pomaže i sedenje na rukama u toku petnaest minuta. stanja bliskog OKP-u. ne smanjuje vašu odgovornost da se borite sa problemom na zdrav način i da umesto destruktivnih izvršavate funkcionalne aktivnosti. Kad jednaput to urade. Sa moje tačke gledišta iako biohemija mozga ima značajnu ulogu kod ovih neprikladnih prisilnih potreba. veoma je važno da imate na umu da su ova dva procesa interaktivna i da jedan drugog jačaju. Činjenica da vam mozak šalje neprijatne i bolne poruke sa kojima je teško nositi se. što vodi ka smanjenju ove potrebe. u stanju su da efikasnije iskoriste korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i na putu su izgrađivanja prilagodljive grupe zdravih aktivnosti-ponašanja za Refokusiranje. Možete čak da radite i tako prostu stvar kao što je stezanje gumene loptice ili kad vam zaista bude jako teško. POSMATRANJE UNUTAR NAS Naravno. vezu. pljeskanje rukama u vazduhu. može biti veoma korisno. Mogu da vam dam jedan praktičan savet: kad radite korak Refokusiranja i pokušavate da "prebacite brzinu" dalje od čupkanja kose. Izazov za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa koji žele da započnu sa metodom Četiri Koraka je da pošteno sagledaju svoje sopstvene motive i ciljeve za budućnost i da urade sve što je potrebno kako bi razdovojili svoje živote na emocionalnom planu od kompulsivnog uzimanja hrane. Što više Refokusirate svoje ponašanje. pića. to ni na koji način ne umanjuje ličnu odgovornost koju ličnost mora da preuzme za način na koji će on ili ona da reaguje na ove neprikladne potrebe. refokusirate svoju pažnju na nešto drugo i usmerite vaše delovanje ka nečem funkcionalnijem i zdravijem. držeći se uvida u situaciju. postajaćete sposobniji da se Refokusirate na nova i prilagodljiva ponašanja.

• Naučite da se obraćate vašem Nepristrasnom Posmatraču što češće.) Ponekad bih. (Inače. a potpuna svest je vaš najbolji saveznik u odbrani od neželjenih i destruktivnih ponašanja. Da li znam gde su mi sada ruke?" To zapravo pomaže i u stvari je drugi način na koji Nepristrasni Posmatrač dovodi do potpune svesti. Važne tačke da se upamte • Četiri Koraka mogu da se primene na skoro svako ponašanje koje zaista želite da promenite. takođe se primenjttie i na prekidanje pušenja. • Ključ za Preimenovanje i Ponovno određivanje. Još jedna važna stvar kod ljudi koji čupkaju svoju kosu je da što pre postanete svesni da su im ruke otišle u kosu jer ljudi sa trihotilomanijom mogu početi da vuku svoju kosu pre nego što su toga i svesni isto kao što strastveni pušači mogu da zapale cigaretu a da nisu svesni da su to uradili. kao u šali.ovo je način na koji možete da odredite svoje prave ciljeve i interese. jeste jasno uočavanje razlike između vas i ponašanja koje želite da promenite. Automatska ponašanja mogu da vam se prikradu i veoma lako preuzmu kontolu. u momentima slabosti .koristite duže vremenske intervale i zabeležite čak i nevidljiva smanjenja prisilne potrebe pošto prođe petnaest minuta ili više. 8 . sve što sam sada izneo o uzimanju droga i Četiri Koraka. rekao svojim pacijentima sa trihotilomanijom da stvore sebi naviku da govore stvari kao: "Sada je tačno deset časova.

3) izlaganje i sprečavanje reakcije i 4) dodatno praćenje stanja posle lečenja. 2) plan lečenja kao proizvod saradnje terapeuta i te osobe. na UCLA-i (Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu . D.Četiri Koraka i Tradicionalni Pristupi Terapiji Ponašanja (Pripremljeno u saradnji sa Paulom Stesel (Paula W. onda su osobi jasno objašnjena značenja reči opsesija i kompulsija . Kad je osobi jasna prava priroda opsesija i kompulsija.) i Keron Meidment (Karron Maidment R. Bilo da je lečenje vršeno u bolnici na UCLA-i ili u UCLA-centru za lečenje OKP-a u vidu dnevne bolnice. u kontekstu našeg rada sa Četiri Koraka. 1. razvojem tehnike u okviru terapije ponašanja koja je nazvana izlaganje i sprečavanje reakcije.tim. su planirani za slamanje dve asocijacije navika: . Ovde ću ukratko opisati dalji razvoj tih. u okviru samotretmana terapijom ponašanja. kao što je opisano u Uvodu. PROCENA Pošto je posle temeljnih ispitivanja ustanovljena dijagnoza OKP-a. u koju je uključeno i učenje. sada klasičnih tehnika na UCLAi u 90.Ode1jenje Psihijatrije) Lečenje opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). Tada terapeut objašnjava tretman i racionalno obrazlaže tretman terminima terapije ponašanja: Izlaganje i sprečavanje reakcije. kao što su proveravanje i pranje. Ova lista opsesija uključuje interne i eksterne pokazatelje koji uzrokuju pojavljivanje opsesija i one koji su povezani sa fizičkim ili telesnim tegobama ili bolestima. doživelo je revoluciju u 70-tim i 80-tim godinama.N. pravi se potpuni pregled svih opsesija i kompulsija koje osoba ima. Kompulsije ili prisilne radnje. a ova uključuju i struktuirani intervju.). uključuju i stvari koje se neispravno izbegavaju i sve vrste rituala. svi ljudi sa OKP-em napreduju kroz sledeće faze: 1) procena. kao i tipična kompulsivna ponašanja. Stoessel Ph. DEO I : KLASIČNA PRIMENA IZLAGANJA I (PREVENCIJE) SPREČAVANJE REAKCIJE ZA OKP Počnimo sa prezentacijom klasičnih tehnika terapije ponašanja.

u pokušaju oslobađanja od tih anksioznosti. na kojoj 100 predstavlja nešto čije razrešavanje stvara najveću anksioznost. Pacijent sa OKP-em koji uglavnom ima brige oko proveravanja bi napravio sledeću hijerarhiju: SJS 100 plamenici na šednjaku 95 prekidači za svetlo 90 priključci kuhinjskih aparata 85 grejač za vodu 80 bojler u kupatilu 70 brave 60 vrata 50 TV prijemnik Ove hipotetične hijerahije su uprošćene radi veće jasnoće. (Ovo je Profesor Galaher. 2. Ovakav medicinski model oslobađa osobu od bacanja krivice na sebe. Na UCLA-i. za terapiju ponašanja kao i za psihotropne lekove (vidi Deveto Poglavlje). 2) asocijacije između anksioznosti i izvršavanja kompulsivnih radnji.SJS. na dnu. 75 kvaka od vrata na kupatilu 70 ručice na slavinama u kupatilu 50 lepljive supstance kao što je želatin. skida sramotu sa OKP-a i pomaže osobi da prevazie stid zbog ovog poremećaja. je utvrđeno da je efikasna u tretmanu biološkog faktora OKP-a. Pored predstavljanja ovog klasičnog pristupa terapije ponašanja prema OKP-a. ali da biologija i genetika ovog problema nikako ne utiču na njihovu reakciju u odnosu na terapiju ponašanja. terapeut ponašanja objašnjava neurobiologiju OKP-a. Svakoj opsesiji i svakoj kompulsiji su dodeljene vrednosti koje su označene merama subjektivnihjedinica stresa . mi naglašavamo da biološki aspekti ovog poremećaja mogu biti pod uticajem genetskog faktora. PLAN LEČENJA IZRAĐEN USARADNJI Plan lečenja je zajednički rad terapeuta i osobe sa OKP-em. sa početka knjige izostavio da uradi). Kako bilo. a oni koji stvaraju najviše straha na vrhu. Zapravo. Uglavnom je predstavljeno 10 do 15 elemenata u toj hijerarhiji za jednu osobu i lečenje započinje kod elementa sa oko 50 jedinica. ciljevi terapije ponašanja . što pomaže osobi da kod sebe sagleda ovaj poremećaj kao medicinski problem. na skali od 1 do 100. Treba znati da mnogi ljudi sa OKP-em imaju veoma složene opsesije i kompulsije. Hipotetična hijerarhija za osobu sa strahovima od zagađenja. kao što je to opisano u Drugom Poglavlju. bi mogla da izgleda ovako: SJS 100 urin 95 daska na toalet šolji 85 ručica za vodu na toalet šolji 80 rolna toalet papira. Opsesije i kompulsije su onda poređane po redosledu terapije ponašanja gde su elementi koji uzrokuju najmanji strah.1) asocijacije između opsesije i anksioznosti.

Primer početnog izlaganja za čoveka sa strahom od zagađenja. Pored toga prisilna radnja-kompulsija više nema tu funkciju smanjivanja anksioznosti. Kod primene Četiri Koraka u samotretmanu. njeni početni strahovi bi bili veliki. poslovi su podeljeni na manje delove i koristi se petnaestominutno pravilo. Od žene koja stalno proverava. ali bi se vremenom smanjivali u okviru datog izlaganja. osoba se ohrabruje da sarađuje sa terapeutom u određivanju zadataka. Mogao bi da započne ovo izlaganje sa stepenom od 90 SJS. SJS će nastaviti da opada pri svakom sledećem izlaganju. početne SJS bi verovatno bile oko 75 . osoba mora da se sukobi sa opsesivnim strahovima koje stvaraju opsesije i ne izvrši prisilnu radnju. Intenzitet simptoma ima tendenciju smanjivanja sa svakim sledećim izlaganjem i sprečavanjem reagovanja. Ako je anksioznost prevelika. koja je nekad toliko zahtevala i samu sebe produžavala. Osoba je anksiozna za vreme izlaganja određenoj situaciji. Kroz opsesiju bez reagovanja prisilnom radnjom-kompulsijom. osoba je spremna da započne sa tretmanom. 4. Kad bi radio ovo izlaganje drugi put. a onda se sledeći zadaci kreću naviše po skali sve dok se svi elementi ne obrade. proizvodeći strah. Drugim rečima. Ovo izlaganje se ponavlja sve dok se početna anksioznost ne dovede u stanje koje može biti kontrolisano. kako su početni strah i odgovarajući broj SJS-a sve veći a hijerarhijski stepen raste. Ako nema anksioznosti izlaganje nije dovoljno teško.80 i smanjile bi se do ispod 30. (Podsetnik: ovo je klasična tehnika terapije ponašanja koja se izvršava uz pomoć terapeuta. Tako da je prekinuta ta petlja između opsesije i kompulsije.su isti. Prvi zadatak počinje kod elementa sa oko 50 SJS. Kao i kod izrade plana. sve dok ne opadne stepen anksioznosti. Izlaganje je vršeno na terapijskim sesijama i ponovo kod kuće. 3. u sledećih šest meseci Ako bi se . to je više potrebna pomoć terapeuta. kako bi prekinula spregu opsesije i prisilne radnje (kompulsije). ali ova anksioznost opada posle oko devedeset minuta. nezavisno od složenosti opsesija. Ova promena u mislima (opsesije) i osećanjima (anksioznost). IZLAGANJE I SPREČAVANJE REAKCIJE Kad je završena izrada hijerarhije. Na UCLA-i tražimo od ljudi da izvršavaju tehniku izlaganja najmanje dva puta dnevno i da se uzdrže da na njih reaguju prisilnim ponašanjima. Terapeut bi sve vreme bio prisutan ili bi lako bio dostupan. a onda se razrešava sledeći elemenat u hijerarhiji. Ipak. postugnutam je promenama u ponašanju (kompulsije). PRAĆENJE STANJA POSLE LEČENJA Osoba koja je završila sa svakim elementom iz hijerarhije je ohrabrena da nastavi kao spoljni pacijent ili da barem telefonom održava kontakt.) Prilikom sledećih ponavljanja izlaganja. što pokazuje da ga je žele činio veoma anksioznim i da ga završi devedeset minuta kasnije sa 30 SJS. osoba slama tu asocijaciju između opsesije i anksioznosti jer stepen aksioznosti opada sa svakim ponovnim izlaganjem opsesiji. bilo bi zatraženo da dođe na terapijsku sesiju bez proveravanja televizora i da se ne vraća da ga proveri sve dok sesija nije završena. bi bilo stavljanje želea na njegovu ruku i insistiranje da ne pere ruke sve dok se ne smanji stepen njegove anksioznosti. anksioznost se smanjuje. Kao i kod čoveka sa strahom od zagađenja. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. zadatak se mora izmeniti tako da bude odgovarajući.

prilikom prevencije reakcije. osoba sa OKP-em fokusira svoju pažnju na podršku terapeuta i interakciju sa njimom. dok čeka da se anksioznost zbog izlaganja stimulusu koji indukuje OKP ne povuče. 9 . I kako imate sve bolju kontrolu nad reakcijama. Korišćenje hijerarhije zasnovane na skali SJS-a. • Konzistento izvršavajte Četiri Koraka. Ideja iza ovoga je da se ne čeka pasivno. Nemojte prenagljivati. za terapiju ponašanja. Redovno korišćenje koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja im pomaže kod kontrole reagovanja na strahove. • Počnite sa radom na simptomima koji izazivaju manje anksioznosti . je izvanredan pristup radu u terapiji ponašanja i primeni Četiri Koraka. kao načina izrade struktuiranih vežbi izlaganja i sprečavanja reakcije. takođe poboljšavate funkcije svog mozga. što im zauzvrat omogućuje da vežbaju izlaganje i sprečavanje reakcije. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. osoba je naučena da nastavi da radi tehniku izlaganja dva puta dnevno. Ovaj proces pospešuje i bliže određuje njihov rad na hijerarhiji SJS-a. Prekidanje čvora petlje kojom anksioznost i strahovi tesno vezuju opsesivne misli za kompulsivna ponašanja-prisile vas vodi ka progresivnom Revalorizovanju opsesija i prisilnih potreba. što rezultuje u daljem smanjenju anksiznosti.i postignite uspeh. Kod koraka Refokusiranja. kako je to radio ili radila za vreme lečenja. Naravno uvek morate da se trudite da produžavate taj interval čekanja ili da spojite više perioda od po petnaest minuta zajedno. kojima više nećete dozvoliti da kontrolišu vaš život. pre nego što pređete na više elemente u hijererhiji. i pokušajte da spojite više intervala čekanja zajedno.pojavio novi simptom. DEO II: PRIMENA ČETIRI KORAKA Metoda U Četiri Koraka može veoma efikasno da se kombinuje sa ovim klasičnim terapijskim tehnikama. Redovan. Preimenovanje im pomaže kod stvaranja potpunog pregleda simptoma prilikom pripremanja hijerarhije SJS-a. ljudi sa OKPem postaju sve svesniji svojih nešto skrivenijih simptoma i stvari koje izbegavaju da rade zbog svojih strahova od simptoma OKP-a. već da se aktivno Revalorizuju te prisile kao ništa drugo do simptomi OKP a. stabilan proces je ono čemu težite. Zapamtite da nastavite sa primenom koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i u ovim periodama. Važne tačke da se upamte • Izradite hijerarhijsku listu ponašanja. Kad radite sami. • Koristite petnaestominutno pravilo. Time što će redovno izvršavati korak Preimenovanja. prilikom izlaganja i sprečavanja reakcije kod kojih terapeut pomaže. možete da koristite druga konstruktivna ponašanja i da koristite petnaestominutno pravilo kao automatsko pravilo u vremenskom intervalu odlaganja.

To se jednostavno odnosi na činjenicu da su u početnim fazama tretmana. (Ipak. u svakom posebnom slučaju treba se pridržavati doktorskih instrukcija. kako bi ih deaktivirali. Serotonin je jedan od mnogih neurotransmitera u mozgu . često sam pominjao pristup "gumenog ko tura za plivanje" prema korišćenju lekova izraz koji sam uveo u toku rada sa ljudima čija je sposobnost da izvršavaju Četiri Koraka bila povećana dodavanjem lekova. Opšti je princip da morate uzimati tri meseca bilo koji od ovih lekova. stavljajući preveliku odgovornost za uspeh lečenja na doktorovo nalaženje "prave formule". uopšte nisu uzimali lekove). Analogija je naročito prikladna jer baš kao što deca uče da plivaju sa sve manje vazduha u koturu da bi na kraju mogla i bez njega. kad pomaže deci da nauče da plivaju: on smanjuje strah i olakšava plutanje. potrebno je nekoliko meseci uzimanja da bi pokazali svoj puni efekat. (Interesantno je da su svi ovi SSRI-lekovi takođe efikasni i u lečenju depresije obično za oko . treba naglasiti da svi ljudi koji su učestvovali u istraživanju sa snimanjem mozga u terapiji ponašanja. a koja još nisu odobrena od strane Administracije (FDA) za tu svrhu.OKP i lekovi Moja istraživanja su tokom više od dvadeset pet godina uglavnom bila u polju biološkog aspekta psihijatrije. da bi se pokazalo da li su efikasni u lečenju vašeg OKP-a. ali je stariji lek iz ranih dana psihofarmakologije. Pošto je neuotransmiter oslobođen iz nervne ćelije. Kako je naše istraživanje pokazalo. a koji su se konzistentno pokazali uspešnim u lečenju OKP-a imaju interakcije sa hemijskom supstancom u mozgu zvanom serotonin.to su supstance koje pomažu u prenošenju signala od jedne nervne ćelije do druge. da deaktiviraju se rotonin. su selektivni inhibitori preuzimanja serotonina ili SSRI-i. odmah vam mogu reći da nisam veliki pristalica one "uzmite ovu pilulu i sačekajte na poboljšanje" psihijatrijske škole. primena Četiri Koraka menja hemiju mozga skoro na isti način kako to rade i lekovi. Previše je pasivna i zahteva premalo usmerenog napora od strane pacijenta. kako prolaze nedelje u terapiji ponašanja. tako ljudi sa OKP-em mogu da uzimaju sve manje doze lekova. Kroz celu ovu knjigu. Ali šta je zapravo ispravna upotreba lekova kod lečenj OKP-a? Pa. su floksetin (Prozac) i fluovoksamin (Luvox). Pored njih za sada jedini drugi lek odobren za lečenje OKP-a. Jedna od najviše korišćenih grupa lekova koje doktori danas prepisuju. dok vi učite pokrete. Verovatno najvažnija stvar koju treba zapamtiti je: da bi se postigao maksimum u lečenju OKP-a ovim lekovima. Svi medikamenti sa kojima su se do sada vršila istraživanja. mnogi ljudi sa OKP. jeste clomipramine (Anafranil). su proksetin (Paxil) i sertralin (Zoloft).em (tipično za oko polovinu do dve trećine njih) doživljavali simptome u mnogo manjem intenzitetuu kada bi uzimali lekove i tako im olakšali primenu koraka Refokusiranja. koje smo radili na UCLA-i. su zato nazvani "pumpe za ponovno preuzimanje". jedan od glavnih načina da se on ponovo de aktivira jeste korišćenje "pumpe" kojom se ponovo prenosi u nervnu ćeliju. koji selektivno blokiraju ili sprečavaju pumpe za ponovno preuzimanje. Složeni molekuli koji preuzimaju neurotransmitere. koji je takođe inhibitor preuzimanja serotonina. Naravno. Na kraju mnogi od njih završavaju lečenje sa malim dozama lekova ili bez njih. Lekovi imaju istu funkciju koju ima i gumeni kotur za plivanje. u polju primene lekova u psihijatriji i ja ostajem branilac ispravne primene psihofarmaceutskih sredstava. Dva leka koja su odobrena od strane američke Administracije za hranu i lekove (FDA) za lečenje OKP-a. nije selektivan i deluje dosta i na druge neurotransmitere pored serotonina. Druga dva SSRI-leka sa dobrom podrškom od strane istraživanja u lečenju OKP-a.

tako ćete i žnjeti. Izgleda da naročito pomaže kod mislenog dela tretmana. • Dok se vaš mozak menja radom u metodi Četiri Koraka. Takođe se dobro kombinuje sa SSRI.oni mogu da pomognu da držite stvari pod kontrolom dok učite Četiri Koraka.dva puta kraće vreme nego što je potrebno za lečenje OKP-a). kad se ljudi toliko uplaše od simptoma OKP-a da zaborave da Preimenuju i Ponovo Odrede ili postanu toliko anksiozni da ne mogu da se Refokusiraju i shvate "To nisam ja . Neosporno je da je još dosta istraživanja potrebno uraditi na polju mentalnog zdravlja. Ako vam je OKP previše jak ili mislite da možete da iskoristite ovaj "gumeni kotur" koji bi vam pomogao u radu sa Četiri Koraka. Iako je potrebno da prođe nekokoliko meseci da bi se video pun efekat ovih lekova na simptome OKP-a. Razumno je očekivati da ona to čini. ali ja verujem da posle rada sa stotinama pacijenata sa OKP-em kod kojih je korišćena i terapija ponašanja i lekovi. Važne tačke da se upamte • • • Lekovi su kao gumeni kotur za plivanje ili bicikl za vežbanje . Zove se buspirone (BuSpar) i iako sam nije previše efikasan u smanjivanju intenziteta simptoma OKP-a. Jedan lek koji je Administracija za hranu i lekove (FDA) odobrila protiv anksioznosti radi tako što uglavnom deluje na serotonin. oni vam omogućuju dosta lakši i brži rad u terapiji Četiri Koraka. moguće je da se pojačaju simptomi OKP-a. Ali molim vas da zapamtite: vi morate raditi na tome. Sačekajte nekoliko meseci na uspostavljanje ravnoteže. Kako sejete. svakako razgovarajte sa svojim doktorom o mogućnosti korišćenja lekova. Polako smanjujte doze lekova. Na nesreću. • Kako se doze lekova smanjuju. a počinje da efikasno deluje posle dve do četiri nedelje uzimanja. ali ne i na pumpe za preuzimanje.to je moj OKP". znajući da terapija ponašanja sama menja način na koji mozak radi isto kao što to rade i lekovi. potreba za lekovima se skoro uvek smanjuje. dosad se nije radilo nijedno istraživanje koje bi pokazalo da terapija ponašanja može da ubrza efikasnost lekova.lekovima i može čak i da zaustavi neke od propratnih smetnji koje izazivaju lekovi iz te grupe medikamenata. 10 . BuSpar je blag lek i dosta se lako podnosi. Koristite Četiri Koraka za ovladavanje svojim reakcijama na kontrolisan način. veoma je koristan za ljude koji se previše uplaše kad treba da započnu terapiju ponašanja. ona to sigurno čini. ( što opšte uzev znači 50% smanjenja intenziteta simptoma OKP-a). ako bi vaš doktor želeo da ih zajedno daje.

sliku ili rečenicu? 10. Da Ne Da li je za vas često nemoguće da prekinete da ponavljate (ili samo u sebi) rečenicu koju ste već izgovorili? 4. Da Ne Da li ponekad svesno bežite od pomisli da sebe povredite ili ubijete? 9. Da Ne Da li proveravate čistoću stolica i sedišta na javnim mestima. kao što su ona u autobusima ili taksijima. Da Ne Da li ponekad želite da odagnate misli o nečemu što vaš partner ne bi želeo da sanate? 7. pre nego što na njih sednete? 11.Formular testa Opsesivno Kompulsivnog Registra Univerziteta U Hamburgu Da li perete svoje ruke pošto ste se previše približili nekoj životinji ili prljavom prdmetu? 1. Da Ne Da li u toku dana nekoliko puta razmišljate o poslu koji ste već uradili? 5. Da Ne . Da Ne Da li ponekad glasno ponovite ono što je već rečeno iako pokušavate da to ne radite? 12. Da Ne Da li nameštate stolnjake ili krpe zato što smatrate da ne stoje kako treba? 2. Da Ne Da li postoje dani kad morate da mislite na neke reči ili slike toliko da ne možete ništa drugo da radite? 3. da li stalno morate da mislite o tome da li je tamo sve u redu? 13. Da Ne Pošto ste napustili dom. Da Ne Da li nalazite da u nekim aktivnostima ne možete da prestanete da brojite? 6. Da Ne Da li se u toku dana često podsećate na neku reč. Da Ne Da li postoje neke aktivnosti koje ne možete da završite dok ne izbrojite do određenog broja? 8.

Da Ne Da li ste ikad nekoliko puta dodirivali prekidače na električnim uređajima i pritom brojali. Da Ne Da li sebe nekad uhvatite da brojite stvari bez pravog razloga? 15. Da Ne Da li vam se često pojavljuje misao da bi mogli da se razbolite ili da oslepite ili da poludite? 22. osim na samopovređivanje ili samoubistvo? 16. Da Ne Da li stalno preuređujete stvari na svom stolu. Da Ne Da li je za vas postojao takav dan u kom niste mogli da mislite ni na šta drugo. da li ih savijate tačno onako kako su prvobitno bile savijene? 21. mislite kako ćete tačno to uraditi? 14.Da li. Da Ne Pošto odete u krevet. uprkos pokušaju da to ne radite? 19. Da Ne Pošto pročitate novine. sem o povređivanju ili ubijanju nekoga? 23. da li ponovo ustajete da proverite električne uređaje? 24. Da Ne Da li primećujete da dodirujete predmete nekoliko puta pre nego što ih upotrebite ili pošto ste ih već upotrebili? 18. policama ili drugim mestima iako nisu bile . pre nego što počnete da svlačite odeću. Da Ne Da li postoje takvi dani u koljima ne možete da razmišljate ni o čemu drugom. Da Ne Da li se brojanje koliko puta dotaknete prekidače električnih uređaja meša u vaše svakodnevne aktivnosti? 25. Da Ne Da li perete ruke posle čitanja novina? 17. Da Ne Da li proveravate da knjige i magazini nemaju povrnute uglove stranica i onda ih odmah ispravljate? 20.

11. 13. 26 i 27. Nemačka. 5. 7.pomerane otkad ste ih vi poslednji put namestili? 26. Da Ne Da li proveravate adresu pošiljaoca. 8. B Izračunajte ukupan broj potrvdnih odgovora na pitanja 1. 5.O. 15. 5 ili 6: Verovatno imate klinički značajne opsesije. 22 i 23. 2 ili 3 : Verovatno nemate klinički značajne kompulsije. Ako je 8-13: Vi sigurno imate kompulsije koje su klinički značajne. 4. P. 24.. 14. 7-14: Vi definitivno imate opsesije koje su klinički značajne. Ovo su kompulsije . 17.prisilne radnje. 9. 10. Izvor: Dr Ivor Hand i Dr Rudiger Klepsch. 25. Da Ne A Izračunajte ukupan broj odgovora koji potvrdno odgovaraju na pitanja 3. 20. 2. Ako želite više informacija o OKP-u. 19. Ako je ukupan broj potvrdnih odgovora za ova pitanja 1 ili 2: Verovatno je da nemate opsesije koje su klinički značajne. Fax (203) 874-2826. neprofitabilna organizacija. Ako je 4. 12. 6 ili 7: Verovatno je da imate klinički značajne kompulsije. pre nego što šaljete pismo? 27. tel: (203) 878-5669. Ako je ukupan broj potrvdnih odgovora 1. CT 06460. 4. 16. molimo da kontaktirate Štab Nacionalne Fondacije za Opsesije i Kompulsije (Obsessive-compulsive Foundation Natinal. Univerzitet u Hamburgu. Box 70. Ovo su opsesije. 11 . 18. 21.H. 6. Milfords. Ako imate 3.

Opsesivna misao. Potreba za uveravanjem. PREPOZNAJ OKP MISLI. Bogohulne. Potreba da se dobro oseća. Odricanje od zadovoljstava za ubuduće. Samooptuživanje (Namera. B. Brojanje. Anksioznost .mentalne. Seksualne. Uradi nešto drugo. Genetska bolest. TO NISAM JA . Drugi ljudi mogu da organizuju svoje simptome sasvim drugačije. PREIMENUJ odmah kad: A.Dnevnik pacijenta sa OKP-em. Prikriveno-iskrivljena polurealnost. Tipovi: Nasilne. Iskorišćavanje. Kompulsije . One su predstavljene samo kao primer. Kriviti za to svoj mozak. Opsesivna reč. A. Pogrešna poruka: Autoalarm. 3. Potreba da se bude savršen. Negirati. Zameni pozitivnim.vidljive. Vraćati se u mislima na nešto. REFOKUSIRANJE: Okreni na drugu stranu (drugi obraz). ANTICIPIRANJE: Pripremi se. Potreba za ispovedanjem. KRIVITI ZA TO SVOJ MOZAK. Oni voljeni. već uprkos meni. Prisline radnje . Statičnost. Traženje razuveravanja. VAN MOJE KONTROLE.TO JE MOJ OKP. POREMEĆAJ. PRIHVATANJE: Molitva za smirenost. ANALOGIJA MONSTRUMA. Tuga. PREKINI BESKONAČNU PETLJU. Loša osoba. Teorija kapije: zaglavljenost u brzini (nukleus-kaudatus/ putamen / striatum). Prikrivena i iskrivljena ljutnja. Nije zbog mene. Samokažnjavanje (prevelika obzirnost). Biohemijska neravnoteža. u početku lečenja. Nervoza. Da li sam tako zaista mislio. Samo reci . Ispovedanje. Zagađenje. nada. u vezi sa njegovim samotretmanom pomoću Četiri Koraka Jedan od naših pacijenata je pravio sledeće beleške o tome kako da primenjuje U Četiri Koraka na njegove sopstvene simptome.privremena. Šta ako? Loša osoba. 1. PONOVNO ODREĐIVANJE: Medicinsko stanje. Opsesivna fraza. (broj slova. Opsesivna ideja. Nemoj se bojati. Krivica. Ego-stranac. 2. asocijacija) Opsesivna slika. C. želeo?) Izgovori: Lažna želja. B. simetrija.

Sarkazam. Zaustavi .ravnodušnost.odloži kompulsije. Humor. Apatija . REVALORIZOVANJE: Oduzmi vrednost pogrešnim porukama. Briga me ako to ne nestane. Nemojte nastupati polemično. Ignoriši. to je samo ''hemija''. . To iaonako nije stvarno. 4.znam.

Na UCLA-i. opsesivnim mislima. naučite da ovladate nad strahom i anksioznošću koje stvara OKP. tako da ćete biti u stanju da prevaziđete potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji i ovladaćete novim tehnikama i načinima da se nosite sa dosadnim. koja će vam pomoći da sami izvršavate terapiju izlaganja i sprečavanja reakcije.prisilne radnje. Savlađivanje straha će vam zauzvrat dati mnogo efikasni ju kontrolu vaših reakcija u ponašanju. mi ovakav pristup nazivamo samotretman saznajnom terapijom ponašanja (cognitive behavioral self treat ment). ljudi sa OKP-em uče . je njegova najveća prednost. u jednoj važnoj stvari: razvili smo metod iz četiri dela. U tradicionalnoj tehnici izlaganja i prevencije reagovanja.a kako bismo vam pomogli da kontrolišete vaše anksiozne reakcije i pojačate svoju sposobnost odupiranja dosadnim simptomima OKP-a. Osnovni princip je u tome da pošto shvatite šta su zapravo ove misli i potrebe. Naš tretman se razlikuje od klasičnog izlaganja i sprečavanja reakcije. a onda da ne peru ruke bar tri sata. Tehnika je nazvana "sprečavanje reakcije" jer učite da sprečite vaše naviknute kompulsivne (prisilne) reakcije i da ih zamenite novim konstruktivnijim aktivnostima. Mi smo napravili neke izmene u ovom metodu kako bi vam omogućili da to radite sami. koji poboljšava vašu sposobnost da sami izvršavate tehniku izlaganja i sprečavanja reakcije.biobihevioralnom metodom) . Saznaćete neke osnovne činjenice o OKP-u i shvatićete da je to medicinski prob lem koji reaguje na retman.da sebe izlažu stimulansima koji pojačavaju njihove opsesivne misli i kompulsivne potrebe i onda nauče kako da se odupru reakciji na te misli i potrebe. U poslednjih dvadeset godina terapija ponašanja se pokazala kao veoma efikasna u lečenju opsesivnokompulsivnog poremećaja (OKP).metodom bio ponašanja jer koristimo naše novo saznanje o biološkoj osnovi OKP. Na primer. Istraživanje je pokazalo da su izlaganje i sprečavanje reakcije veoma efikasne tehnike terapije za lečenje OKP-a. znanje ima važnu ulogu u ovom pristupu učenja osnovnih tehnika terapije ponašanja. U ovom priručniku naučiću vas da postanete svoj sopstveni terapeut ponašanja.Deo III Priručnik za samotretman metodom U Četiri Koraka Ako imate opsesivne misli i kompulsivna ponašanja . bez prisustva terapeuta. Vi ćete koristiti znarje o biološkom aspektu i saznajnu svest. ljudima koji imaju iracionaine opsesije oko zagađivanja može biti rečeno da uzmu rukom nešto prljavo. osetićete olakšanje pošto saznate više o značajnim napretcima u lečenju ovog stanja. Koncept samotretmana kao dela pristupa terapije ponašanja. Ova strategija ima četiri osnovna koraka: .sa stalnom asistencijom i usmeravanjem od strane profesionalnog terapeuta . Reč "cognitive" dolazi od latinske reči "znati". Mi nazivamo taj metod (biobehvioral.

To ne traba da uradite površno. Refokusiranje Korak 4. Ili "Ne osećam da imam potrebu da perem ruke. Ovo znači ulaganje neophodnog truda za održavanje vaše svesti. Počnite da: ih tako zovete. je da naučite da Preimenujete napadne misli i prinudne potrebe u sopstvenom umu kao opsesije i kompulsije . KORAK 1. biološki zasnovane misli i kompulsije. morate uložiti trud i rad da bi ste shvatili da misao koja vas toliko muči jeste opsesivno osećanje ili prisilna potreba. onoga što mi zovemo Nepristrasni Posmatrač. Kao rezultat brojnih naučnih istraživanja. Trebalo bi da bukvalno pravite mentalne beleške. Da bi to uradili.prisilu pranja ruku". potpuna svest uma je dublja i preciznija i postignuta je samo kroz usmeren napor. Ja imam opsesiju da su mi ruke prljave".Korak 1. ova potreba je kompulsivna-prisilna potreba". Dok je obična svakodnevna svest automatska i često dosta površna. Počnimo sa učenjem Četiri Koraka. Ona zahteva svesno prepoznavanje i mentalno beleženje opsesivnog i kompulsivnog simptoma. Na primer uvežbajte se da kažete: "Ne mislim ili ne osećam da su mi ruke prljave.opsesije i kompulsije vi počinjete da shvatate da . sada znamo da su te prisline potrebe uzrokovane biološkom neravnotežom u mozgu. Imam kompulsivnu potrebu da izvršavam kompulsiju . Svrha Koraka 1.) Samotretman je suštinski deo ove tehnike za učenje svakodnevnom ovlađivanju nad vašim reakcijama u odnosu na OKP. Preimenovanje Korak 2. uključujući kompulsivno proveravanje vrata ili uređaja i nepotrebno brojanje).: PREIMENOVANJE Prvi važan korak je naučiti da prepoznate opsesivne misli i kompulsivne potrebe. Tako što ih nazivamo onim što u stvari jesu . kao što je: "Ova misao je opsesija. Morate da uložite napor da bi savladali intenzivne.i da to uradite odlučno. da bi ste počeli da shvatate da je ovo osećanje samo lažna uzbuna. Morate naučiti da prepoznate napadne i ometajuće opsesivne misli i potrebe kao OKP. Kod Koraka Preimenovanja. koristite nazive: "opsesija" i "kompulsija". Ponovno vrednovanje i revalorizovanje Cilj je da se ovi koraci izvršavaju svaki dan. Odlučno Preimenujte. neophodno je da povećate svoju potpunu svest uma . Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. sa malo ili nimalo realnih osnova. osnovna ideja je: Nazovi opsesivnu misao ili kompulsivnu potrebu njenim pravim i odgovarajućim imenom. (Prva tri koraka su naročito važna u početku lečenja. a šta je samo simptom bolesti i da se ogradi od patološke potrebe sve dok ona ne počne da bledi i nestaje. te moći za posmatranje unutar nas. svest da su ove napadne misli i potrebe simptomi medicnskog poremećaja. (tehnika je ista i za druge opsesije i kompulsije. koje tako intenzivno napadaju i ulaze u vašu svest. koja daje svakoj osobi sposobnost da prepozna šta je stvarno.

Pokušaj da se oteraju te misli i potrebe u trenutku ili u nekoliko minuta. nukleus-kaudatus funkcioniše kao automatski menjač u kolima. koji se zajedno nazivaju striatum. To se tada neće dogoditi jer opsesije i prisilne potrebe imaju biološki uzrok koji je van vaše kontrole. bez obzira koliko su jake i dosadne. One su jednostavno pogrešne poruke u vašem mozgu. pa i mesecima.medicinsko stanje. preuzimaju poruke iz veoma komplikovanih delova mozga . demoralisanost i stres. U stvari najgora stvar koju možete da uradite je da pokušavate da učinite da one nestanu. Vi naučite da ih ne uzimate zdravo za gotovo. vi u stvari menjate biohemiju mozga koja stvara simptome OKP -a. To zahteva strpljenje i istrajan rad. a ne da kontrolišete same misli i prisile. na te prisilne potrebe. Tada bi zapravo postojala tendencija da se prisile pogoršaju. Zamislite da je nukleus -kaudatus centar za obradu ili stanica za prečišćavanje veoma složenih poruka koje su stvorene u čeonom delu mozga. Ali imajte na umu da proces promene na tom biološkom problemu i s njim i promene na prisilnim potrebama. Vi radite na tome da dublje razumete zašto potreba da proverite tu bravu ili osećanje "da su mi ruke prljave" imaju toliku moć nad vama. Nedavna naučna istraživanja OKP-a su otkrila da učenjem odupiranja opsesijama i kompulsijama kroz terapiju ponašanja. Naučnici iz celog sveta su proučavali ovu strukturu i veruju da nukleus-kaudatus kod ljudi sa OKP-em verovatno ne funkcioniše kako treba. Cilj je da naučite da Ponovo odredite intenzitet misli ili prisile i pripišete ih njihovim pravim uzrocima. U Preimenovanju počinjete da shvatate da ma koliko stvarno ih osećamo. koji služi za razmišljanje. Cilj je da naučimo da im se odupremo. koji se nalazi uz njega. fizička osećanja i razmišljanje i planiranje. To je naš borbeni poklič. zašto onda na nju odgovarate? Razumevanje razloga zbog kojeg je misao toliko jaka i zašto ne nestaje. je prvi korak ka razvijanju dubljeg razumevanja da ovi simptomi nisu to što na prvi pogled izgledaju da su. Zajedno sa srodnom strukturom putamenom. Ako znate da misao nema smisla. Duboko u mozgu se nalazi struktura zvana nukleus-kaudatus (caudate nucleus). ono što nam govore nije stvarno. KORAK 2: PONOVO ODREDI Ključ za naš pristup samousmeravajućoj terapiji za lečenje OKP-a može da se sumira u jednoj rečenici: "To nisam ja . To je OKP . Važno je upamtiti da samim Preimenovanjem ovih misli nećete učiniti da one nestanu. Samousmeravajuća terapija vam omogućava dublje razumevanje ove istine. To nas podseća da misli i prisilne potrebe OKP-a nemaju značaja i da su to pogrešne poruke iz mozga.one zaista ne znače i ne predstavljaju to što vam saopštavaju. Verovatno najvažnija stvar u tretmanu ponašanja jeste da su vaše reakcije na ove misli i prisilne potrebe pod vašom kontrolom. jeste ključ za jačanje vaše volje i omogućava vam da se borite protiv prisile da perete ili proveravate.to je moj OKP".onih koji kontrolišu telesne pokrete. u koja su uključeni ti pokreti i osećanja. da osećanje i neprijatnost prepoznate i odredite kao posledice biohemijske neravnoteže u mozgu. Ono što možete da kontrolišete je vaša reakcija u ponašanju. može da potraje nedeljama. Oni funkcionišu . će samo stvoriti frustraciju. Cilj je da kontrolišete vaše odgovore na misli i prisile. planiranje i razumevanje. Sledeća dva koraka su isplanirana da vam pomognu da naučite nove načine da kontrolišete reakcije na simptome OKP-a. Nukleus-kaudatus i putamen. Primanje k znanju ove činjenice.

jedinstveno, kao automatska transmisija, osiguravajući lak prelazak iz jednog ponašanja (aktivnosti), u drugo. Tipično, kad neko odluči da napravi neki pokret, pokreti koji se mešaju i neusmerena osećanja su automatski prečišćeni, tako da željeni pokret može da se izvrši brzo i efikasno. Tu postoji brzo i glatko prebacivanje brzina. U toku dana mi učinimo mnogo brzih promena ponašanja lako i obično i ne razmišljajući o njima. Funkcionisanje nukleus- kaudatusa i putamena omogućava sve ovo. Kod OKP-a izgleda da je problem u tome da efikasno prečišćavanje i promene misli i ponašanja bivaju prekinute kvarom u nukleus-kaudatusu. Kao posledica ovakvog kvara, čeoni deo mozga postaje previše aktivan i troši previše energije. To je kao da ste se sa kolima zaglavili u jarku. Vi okrećete, okrećete i okrećete vaše točkove, ali bez spoljne vuče ne možete izaći iz tog jarka. Kod OKP-a previše energije se koristi u prednjem delu mozga zvanom prefrontalni korteks prečeona kora (orbital cortex). To je kao da se prefrontalni korteks, koji ima taj deo,- kolo za otkrivanje grešaka - zaglavio u brzini. Ovo je verovatno uzrok zbog kojeg ljudi sa OKP-em dobiju osećaj da nešto nije u redu i to ih ne napušta. Morate da uložite rad da izađete iz te brzine - "da prebacujete brzine". Imate ručni, a ne automatski prenos brzine. U stvari, osoba sa OKP-em ima loš ručni prenos brzina i on ili ona mora sam da prebacuje brzine. Za ovo je potreban veliki napor jer mozak ima tendenciju "da se zaglavi u brzini". Ali dok je kod automobilskog prenosa brzina menjački mehanizam izrađen od metala i ne može sam sebe da popravi, ljudi sa OKP-em mogu sami sebe da nauče prebacivanju brzina kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja. Radeći ovo, oni zapravo mogu da poprave pokvareni prenos brzina u mozgu. Mi sada znamo da možete da promenite svoju sopstvenu biohemiju mozga. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja, najvažnije je da shvatite da su užasna napadnost i veoma jak intenzitet OKP-misli, posledica medicinskog stanja. Iza toga leže problemi u biohemiji mozga, koji čine da ove misli i prisile budu toliko napadne. Eto zašto one ne nestaju. Tako što ćete raditi metodom U Četiri Koraka, u samousmeravajućoj terapiji ponašanja, vi možete promeniti biohemiju svog mozga. Za ovo je potrebno više nedelja ili čak meseci napornog rada. U međuvremenu, razumevanje uloge koju vaš mozak ima kod OKP misli i prisila će vam pomoći da izbegnete da činite ono što najviše demorališe i deluje destruktivno, a što ljudi sa OKP-em skoro uvek čine; frustrirano pokušavanje da se "oslobode od misli i prisila". Vi ne možete ništa da uradite kako bi ih oterali. Ali upamtite: ne morate da izvršavate radnje i aktivnosti povodom njih. Ne uzimajte ih ozbiljno. Ne slušajte ih. Znate šta su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga, koje su posledica medicinskog stanja zvanog OKP. Koristiite ovo znanje da bi ste izbegli da radite po njihovoj komandi. Ono što je najefikasnije što možete da uradite - nešto što će vam pomoći da promenite vaš mozak nabolje i na duže staze - jeste da naučite da stavite ove misli i osećanja u stranu i da nastavite sa sledećom aktivnošću. To je ono što podrazumevamo pod prebacivanjem brzina: Uradi drugu aktivnost - ponašanje. Pokušaji da ih oterate će samo gomilati stres na stres - a stres samo pogoršava misli i prisile OKP-a. Korišćenje koraka Ponovnog Određivanja će vam takođe pomoći da izbegnete izvršavanje rituala u uzaludnom pokušaju da "imate pravi osećaj" (na primer osećaj jednakosti ili osećaj kompletnosti). Saznavanjem činjenice da je dobijanje tog osećaja ustvari prisila uzrokovana biohemijskom neravnotežom u mozgu, možete naučiti da ga ignorišete i da nastavite dalje. Upamtite: "To nisam ja - to je moj OKP". Tako što odbijate da slušate prisilu ili da delate po njenom nalogu, vi ćete zapravo menjati svoj mozak i učiniti da to osećanje oslabi. Ako uzmete prisilu kao nešto stvarno i važno i de late na osnovu nje, moguće je da će vam u trenutku biti

lakše, ali će se za veoma kratko vreme, prisila samo pojačati. Ovo je verovatno najvažnija lekcija koju ljudi sa OKP-em moraju da nauče. Ovo će vam pomoći da izbegnete da vas lažni mamac OKP-a stalno vara i pravi od vas budalu. Preimenovanje i Ponovno Određivanje se obično izvršavaju zajedno, kako bi doneli jedno dublje razumevanje o tome šta se zaista događa kada vam misao ili prisila OKP-a stvara toliko bola. Vi Preimenujte, nazovite to njihovim pravim imenima - opsesijom ili kompulsijom. Koristite potpunu svesnost uma da odete dalje od površnog razumevanja OKP-a i temeljnije shvatite da misli i prisile nisu ništa više od produkta medicinskog problema - bolesti.

KORAK 3: REFOKUSlRANJE
Refokusiranje je korak kod koga je izvršen pravi rad. U početku možete na njega da gledate kao na korak sličan onom: "bez muke nema nauke". Mentalne vežbe su kao i fizičke. Kod Refokusiranja, vi treba da odradite taj posao. Morate sami da menjate brzine. Ulažući napor i usmerenu i potpunu svesnast uma, vi ćete uraditi ono što inače nukleus-kaudatus normalno radi automatski , a to je da vam stavi do znanja kada da pređete na drugo ponašanje - aktivnost. Zamislite hirurga koji pere svoje ruke pre operacije. Hirurg ne mora da čeka da zazvoni alarm na štoperici koji označava da je vreme da prestane da pere svoje ruke. Posle izvesnog vremena, ova aktivnost jednostvano postaje automatska. On prosto oseća kad je dovoljno prao ruke, oprao ih. Ali ljudi sa OKP-em ne mogu da osete nešto urađeno, kad je jedanput urađeno. Automatski pilot se pokvario. Srećom, rad kroz Četiri Koraka to uglavnom može da popravi. Kod Refokusiranja ideja je da se radi zaobilazeći OKP misli i prisile, tako što usmerimo pažnju na nešto drugo, čak i na samo nekoliko minuta. Još bolje je da pre toga izaberete neku određenu aktivnost (ponašanje), koja će zameniti kompulsivno pranje i proveravanje. To može biti bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. Naročito su zato dobri hobiji. Na primer, možete da odlučite da odete u šetnju, vežbate, slušate muziku, čitate, igrate kompjutersku igru, pletete ili igrate košarku. Kada se pojavi takva misao, vi je prvo Preimenujte u opsesivnu misao ili u prisilnu potrebu, a onda je Ponovo Odredite i pripišete je činjenici da imate OKP - medicinski problem. Onda Refokusirajte - preusmerite vašu pažnju na tu drugu aktivnost koju ste izabrali. Započnite Refokusiranje odbijanjem prihvatanja značaja i navodne vrednosti opsesivno kompulsivnih simptoma. Kažite sebi: "Ja imam simptom OKP-a. Treba da pređem na drugu aktivnost''. Morate da se uvežbavate u novoj metodi reagovanja na misli i prisile, preusmeravanjem vaše pažnje na nešto drugo. Svrha ovog tretmana je prekidanje uobičajene reakcije na simptome OKP-a, dok prihvatate da će vas u jednom kraćem vremenskom intervalu neprijatna osećanja nastaviti da muče. Počinjete da radite zaobilazeći ih, tako što prelazite na drugu aktivnost. Tada naučite da iako je neprijatno osećanje OKP-a još uvek tu, ne mora da kontroliše vaše postupke. Vi donosite odluke o tome šta ćete raditi, umesto da odgovarate na misli i prisile OKP-a kao robot. Refokusiranje, ponovo preuzimate svoju moć donošenja odluka. Ti biohemijski kvarovi u vašem mozgu više ne vode glavnu reč.

Petnaestominutno pravilo
Refokusiranje nije lako. Bilo bi nepošteno reći da za odbacivanje misli i prisilnih potreba nije potrebno dosta napora i čak otpornosti i tolerancije prema određenom bolu. Ali samo učenjem da se oduprete OKP-u, vi možete menjati svoj mozak i vremenom smanjiti bol. Da bismo vam pomogli da uradite ovaj zadatak, razvili smo petnaestominutno pravilo. Ideja je da se odloži vaša reakcija na opsesivnu misao ili na vašu prisilnu potrebu za izvršavanjem određenog kompulsivnog ponašanja, tako što ćete pustiti da prođe nešto vremena - po mogućstvu najmanje petnaest minuta - pre nego što uopšte i razmislite o postupanju po nalogu prisilne potrebe ili misli. U početku ili kad god je prisilna potreba veoma jaka, treba da postavite sebi kraće vreme čekanja, na primer pet minuta kao cilj. Ali princip je uvek isti: nikad ne radite prisilnu radnju -kompulsiju, bez nekog vremena za odlaganje. Zapamtitie, ovo nije pasivno vreme čekanja. To je vreme za aktivno izvršavanje koraka Preimenovanja, Ponovnog Određivanja i Refokusiranja. Treba da imate potpunu svesnost uma za Preimenovanje tih neprijatnih osećanja u OKP i njihovo Ponovno Određivanje i pripisivanje biohemijskoj neravnoteži u mozgu. Ova osećanja su uzrokovana OKP-em; ona nisu to što nam prezentuju da su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga. Potom morate da pređete na drugu aktivnost-ponašanje; to može biti bilo koja konstruktivna, prijatna aktivnost. Pošto je postavljeno vreme odlaganja prošlo, ponovo procenite vašu prisilnu potrebu. Upitajte se da li ima ikakve promene u njenom intenzitetu i zabeležite eventualnu promenu. Čak i najmanja pozitivna promena vas može ohrabriti da duže čekate. Naučićete da što više čekate, više će se menjati i prisilna potreba. Cilj će vam biti petnaest minuta ili više. Dok nastavljate sa vežbanjem ista količina uloženog napora će dovoditi do većeg smanjenja intenziteta prisila. Uopšte uzev, što više vežbate petnaestominutno pravilo, ono postaje sve lakše. Za kratko vreme vi možete dostići dvadeset ili trideset minuta ili više.

Računa se ono što uradite
Najvažnije je da usmerite svoju pažnju dalje od prisilnih potreba i to na neki razuman posao ili aktivnost. Ne čekajte da misao ili osećanje odu. Ne očekujte da odmah nestanu. I nikako nemojte raditi ono što vam vaš OKP nalaže da radite. Umesto toga, uključite se u bilo koju konstruktivnu aktivnost koju ste sami izabrali. Videćete da će insistiranje na vremenu čekanja odlaganja između pojavljivanja prisilnih potreba učiniti da čak i razmišljanje o postupanju prema njima čini da one blede i nestaju. Ono što je važnije je da čak i ako se prisilna potreba skoro upošte ne promeni, što je ponekad slučaj, naučićete da možete imati određenu kontrolu nad svojim reakcijama na ove pogrešne poruke iz mozga. Ova primena Nepristrasnog Posmatrača će vam davati snagu, naročito posle toliko godina osećanja da ste ostavljeni na milost i nemilost ovoj bizarnoj i naizgled neobjašnjivoj sili. Naravno krajnji cilj koraka Refokusiranjaje da nikada više, reagujući na OKP misli i potrebe, ne izvršavate prisilne radnje ili kompulsije. Ali jedan bliži cilj koji se nalazi na putu do toga krajnjeg cilja jeste postavljanje vremenskog intervala odlaganja, pre izvršavanja bilo koje prisilne radnje. Učite da ne dopuštate OKP-osećanjima da određuju šta ćete raditi. Ponekad će prisilna potreba biti suviše jaka i vi ćete izvršiti prisilnu radnju. Ovo nije poziv da zbog toga sebe mučite. Imajte na umu: kako primenjujete Četiri Koraka i vaše ponašanje se menja, tako će se i vaše misli i osećanja menjati. Ako ste popustili i uradili prisilnu aktivnost posle vremena čekanja i pokušaja da se Refokusirate, onda uložite dodatni napor da

Na ovaj način ćete imati kompletnu sliku u svesti na koju možete da se pozovete kada se pojavi prisilna potreba. Vođenje dnevnika Važno je da održavate jedan dnevnik terapije ponašanja. već to radim zbog mog OKP-a. čak i izvšavanje prisilne radnje može da sadrži elemenat terapije ponašanja. U vrelini borbe protiv prisilnih potreba. to deluje i kao inspiracija. Setićete se. Na ovaj način.PONOVNO VREDNOVANJE . nije uvek lako setiti se na koju aktivnost se treba Refokusirati. čak i ako je to samo da bi sebi rekli koliko ste odvažni što tako naporno radite da bi sebi pomogli. Vi ćete Ponovo Odrediti i Pripisati intenzitet i napadnost prisilne potrebe da proveravate. Vi želite jasnu sliku tih zaključanih vrata u vašoj glavi. To je OKP".Preimenujete to ponašanje i primite k znanju da vas je ovoga puta OKP savladao. Ovo je nešto što ljudi sa OKP-em moraju da nauče da rade više. štednjaka i drugih uređaja: Uzmimo da je vaš problem. Ja mogu da vidim da su vrata zaključana". u kompulsivnaprisilna ponašanja.što je jednako važno . kad se opsesivna misao ili prisilna potreba usija. Ali . tako da ćete kad vas uhvati prisilna potreba biti u stanju da odmah to Preimenujete i kažete: "To je opsesivna ideja. vašem OKP-u. Podsetite sebe: "Ja ne perem ruke zato što su one prljave. I kako se lista uspeha povećava. Veoma je važno da se shvati da Preimenovanje prisilnih radnji. zaobilazeći OKP potrebe tako što ćete raditi na drugoj aktivnosti sa spremnom mentalnom slikom da ste zaključali vrata jer ste prvi put to uradili pažljivo i sa punom svešću. kao dobro obavljen posao. Pokušajte da proverite bravu na vratima sa dodatnom pažnjom i potpunom svešću. na primer. Sledeći put ću čekati duže". To ne mora biti nešto mnogo lepo i uredno urađeno. "To nisam ja . Dnevnik je važan jer možete da pogledate unazad i vidite koje su vam aktivnosti najviše pomogle za Refokusiranje. Ideja je da se jednostavno na papiru drže zapisi koji će vas podsetiti na vaše uspehe u samousmeravajućoj terapiji.pomaže vam da dobijete samopouzdanje kad vidite kako lista uspeha raste. to će vam uvežbati um da se seti šta je ranije najviše imalo uspeha.to je moj OKP". Ojačajte taj uspeh tako što ćete ga zapisati u svoj dnevnik i dati sebi malu nagradu. Nema potrebe da zapisujete neuspehe. Morate da naučite da sebe potapšete po ramenu. praveći mentalne zabeleške kao što su "Vrata su sad zaključana. Zapisujte samo svoje uspehe. KORAK 4: REVALORIZOVANJE . Vi možete da koristite to znanje kao pomoć za aktivno Refokusiranje na rad na drugoj aktivnosti. čak i u toku Preimenovanja i Ponovnog Određivanja prisilne potrebe koja se pojavila kao što ste anticipirali da će se pojaviti. treba da proverite bravu prvi put polako i namerno. jeste jedna forma terapije ponašanja i mnogo je bolje nego izvršavanje prisilnih radnji bez njihovog mentalnog beleženja i definisanja. Anticipirajući da će se prislina potreba da proveravate pojaviti u vama. Vi ćete se Refokusirati i početi sa radom. Osigurajte da sebe hrabrite tako što ćete svesno primati k znanju upešna korišćenja aktivnosti za Refokusiranje. Jedan savet za one koji se bore sa ponašanjem proveravanja proveravanjem brava. kao zapisanu istoriju vaših uspešnih napora u Refokusiranju. proveravanje brava na vratima. Vođenje dnevnika će vam pomoći da prebacujete brzine onda kad postane zaista teško.

Anticipiranje . vremenom postajete sposobni da pridajete mnogo manje značaja i vrednosti mislima i prisilama OKP-a. Kao što je Smit to opisao: "Mi pretpostavimo da smo posmatrači svog sopstvenog ponašanja". možete da promenite svoje ponašanje. možemo da budemo svedoci svojih sopstvenih akcija i osećanja kao što bi to bio neki nezaintersovan spoljni posmatrač. Iako ne možete da za kratko vreme promenite svoja osećanja. stalno imajući na umu: "To nisam ja. Menjajući svoje ponašanje. da izbegnete da izvršavate rituale prisilnih radnji i najzad da preusmerite svoju pažnju ili da se Refokusirate na konstruktivne aktivnosti ili ponašanja. sve dok one ne počnu da blede i nestaju. Naporan rad o komeje on pisao. Kod kompulsivnih . Proces Preimenovanja i Ponovnog Određivanja intenzivira saznavanje do kog se dolazi kroz naporan rad Refokusiranja. koje sa sobom uvek nosimo i koje je svesno svih naših osećanja. Možete posmatrati Korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja kao zajednički napor koji je uložen zajedno sa korakom Refokusiranja. koji je razvijen od strane filozofa Adama Smita u 18tom veku. Posle odgovarajućeg vežbanja i prakse. On je razumeo da je jasno održavanje perspektive Nepristrasnog Posmatrača. je izgleda veoma blizak intenzivnim naporima koje morate napraviti u izvršavanju Četiri Koraka. Smit je opisao Nepristrasnog Posmatrača kao biće unutar nas. Dva međukoraka: Anticipiranje i Prihvatanje. pomažu vam kod koraka 2: Ponovnog Određivanja i pripisivanja.prisilnih ponašanja. Kod opsesivnih misli morate pokušati da pospešite proces Revalorizovanja na još aktivniji način.Svrha prva tri koraka je korišćenje vašeg znanja o OKP-u kao o jednom medicinskom problemu koji je uzrokovan biohemijskom neravnotežom u mozgu. Morate da sakupite svoje duševne snage. kako bi savladali biološki indukovane prisile koje ometaju njihovu svest. otkrivate da se vremenom i vaša osećanja menjaju. Ljudi sa OKP-em moraju naporno da rade. Vi se morate boriti da bi održali svest Nepristrasnog Posmatrača. samo konzistentno praktikovanje petnaestominutnog pravila i Refokusiranje na drugo ponašanje. stanja i okolnosti. uvek možemo pozvati našeg Nepristrasnog Posmatrača i sebe posmatrati na delu. naročito u teškim okolnostima i zahteva "najveće i iznurujuće napore i pregnuća". veoma težak posao.i da devalorizujete osećanje OKP-a. Kad primenjujete ova dva međukoraka. Morate da primenjujete vaše saznanje da su simptomi OKP-a samo besmisleni signali. Rezultat ovoga je da vi mnogo manje vrednujete . pogrešne poruke iz vašeg mozga. Ova borba se može svesti na ovo: Ko je ovde glavni? Čak i kad vas OKP savlada i vi popustite i izvršite kompulsiju. dovodi do Četvrtog koraka Revalorizovanja. koje bi vas pre terapije ponašanja neminovno vodile ka izvršavanju prisilnih radnji. kako bi mogli da se Refokusirate i "promenite brzinu". Mi smo koristili koncept Nepristrasnog Posmatrača. da vam pomogne u pojašnjenju da ta osećanja nisu to što na prvi pogled izgledaju da su kao i da odbijete da prihvatite te misli i prisilne potrebe kao nešto što ima neku pravu vrednost. To nisam ja to je moj mozak". Drugim rečima. Zajednički efekat ova tri koraka je mnogo veći nego sam zbir njegovih pojedinačnih delova. Kao rezultat ovoga počinjete da Revalorizujete odnosno ponovno vrednujete te misli i prisile. shvatanja da to osećanje ne zaslužuje da mu se posveti pažnja i neprihvatanja bilo kakve navodne vrednosti tog osećanja imajući na umu daje to OKP i da je on uzrokovan medicinskim problemom. to je moj OKP. morate shvatiti daje to samo OKP i reći sebi da ćete se sledeći put jače boriti. u prva tri koraka. izvršavate aktivno Revalorizovanje. da bismo vam pomogli da razumete šta zapravo vi postižete izvršavanjem Četiri Koraka saznajne bioterapije ponašanja. Kada jedanput uložimo napor da ojačamo gledište Nepristrasnog Posmatrača. što je u suštini isto što i korišćenje poptune svesti uma. tu posmatračku moć u nama koja nas osposobljava da se odbranimo od patoloških potreba.

Nemojte ostati s tim. sve dok dosadni alarm ne prestane".da prelazite na sledeću misao i na sledeće ponašanje . Nema potrebe da ostajete sa tom mišlju. omalovažavajuće sudove i kritike o ''vrsti ljudi koji imaju ovakve misli''. Vi učite da ostanete prisebni i mudri prilikom suočavanja sa moćnim protivnikom. pomoćnog koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja. uprkos vama.to je samo moj mozak".znači "biti spreman". Jednostavno se trudite da ga ignorišete i nastavite sa drugim aktivnostima. Ona nema smisla.aktivnost. Preuzimanjem kontrole nad vašim akcijama. To nisam ja . Mi imamo novi pogled na istinu. I naravno. možete da je prepoznate istog trenutka kada se pojavi i odmah da je Preimenujete. vi shvatate tu činjenicu na dublji način. Vi znate šta ih uzrokuje i znate da morate delovati tako što ćete ih zaobilaziti. tako da budete spremni na to. Kada se opsesija pojavi. Sa te strane. delate zaobilazeći je i da pređete na sledeću aktivnost. Ova lekcija važi i mnogo više od samog savlađivanja OKP-a. vi preuzimate vlast i nad svojim umom i nad svojim životom. Shvatajući da je opsesivna mIsao tu. Zamislite auto-alarm koji vas svojom bukom uznemirava i prekida. Nemojte sebe mučiti pokušajima da oterate te opsesivne misli jer u tako kratkom vremenskom periodu to nećete uspeti. ZAKLJUČAK Mi koji imamo OKP moramo naučiti da ne prihvatamo napadne osećaje takve kakvi nam oni na prvi pogled izgledaju. Nemojte reći: "Ne mogu da uradim ništa drugo. petnaestominutno pravilo se može skratiti na jednominutno ili čak na petnaestosekundno pravilo. Vi nećete postupiti prema njoj jer to zaista i ne želite. Morate da se pomerite u stranu. u pokušaju da je oterate iz svog uma i primite pun udarac njene snage. Vi želite da prestanete da svaki put reagujete kao na neku novu misao. Nemojte biti oštri prema sebi jer nema smisla sebe kritikovati oko unutrašnjih motiva. na nešto neočekivano. znati da to osećanje dolazi. Nema potrebe da za zaokupljenošću s tom misli iako ona ne nestaje iz vašeg uma. Stalno imajte na umu "To nisam ja . Prihvatanje znači da ne treba uzaludno trošiti energiju i kriviti i mučiti sebe zbog toga što imate ta loša osećanja. Na ovaj način mi dobijamo nove spoznaje istine. Kod Prihvatanja.to je moj OKP. Vi još uvek možete da nastavite . Ne dopuštajte da vas to šokira. Krenite napred. Štogod da je sadržaj vaših opsesija . Saznali ste u drugom koraku da su dosadne opsesivne misli uzrokovane OKP-em i da su povezane sa biohemijskom neravnotežom u mozgu . Ostavite sve negativne. Zapamtite: Ne možete da oterate tu misao. Za opsesije. Opsesivna misao ili prisilna potreba jeste veoma jaka. Tako što anticipirate pojavljivanje sopstvene poznate opsesije. Saznajemo da su čak i uporna i napadna osećanja prolazna i nestalna i da će se povući ako se ne izvršava akcija na osnovu i povodom njih. Moramo da naučimo da nas ovakva osećanja pogrešno vode. Možete da naučite da pređete na drugo ponašanje. svaki put će vas poraziti. Ako se postavite tačno ispred nje. a ne zbog vas.i zaista morate nastaviti . Ovde je sada mesto za drugi pomoćni korak -Prihvatanje. To je samo moj mozak. nemojte dopustiti da zbog toga sebe mučite. uvek pamtimo da se ova osećanja pojačavaju i imaju . samo zbog biohemijske neravnoteže u vašem mozgu. Nema potrebe da na to obraćam pažnju".bilo da su nasilne ili seksualne ili se manufestuju na mnoge druge načine znate da se one mogu pojaviti i po stotinu puta dnevno. Refokusiranje je kao borilačaka veština. ali isto tako veoma glupa. vi možete smanjiti veliki strees koji vam ponavljajuće opsesivne misli obično stvaraju. Znaćete: "To je samo moja glupa opsesija. Na postepen način mi ćemo promeniti svoje reakcije na ta osećanja i odupreti im se. Najvažnije je da ne razmišljate i ne fantazirate mnogo o posledicama eventualnog ispunjenja užasne opsesivne misli. nemojte biti iznenađeni. ali ne morate ni da na nju obraćate pažnju. verovatno čak i na duhovnom planu. bićete spremni.

. U procesu izvršavanja i primene ove metode samotretmana ponašanja U Četiri Koraka. mi sve više dobijamo dublju spoznaju.: REVALORIZOVANJE Nemojte uzimati misao OKP-a zdravo za gotovo. pomoću koje možemo ponovo preuzeti svoje živote u svoje ruke. mi povećavamao svoje samopoštovanje i doživljavamo osećaj slobode. Prava sloboda leži na tom putu pročišćene percepcije našeg pravog interesovanja za svoj život.: PREIMENOVANJE Prepoznajte da su napadne opsesivne misli i prisilne potrebe REZULTAT OKP-a. Korak 4.: REFOKUSIRANJE Radite zaobilazeći OKP. Poboljšana je naša sposobnost da pravimo svestan. barem na nekoliko minuta. je dobra i povoljna posledica ove akcije koja afirimiše život. Kroz konstruktivan otpor prema osećanjima OKP-a. SAMOTRETMANA KOGNITIVNOM TERAPIJOM PONAŠANJA ZA OKP Korak 1. kad pred njima popustimo. UZROKOVAN OKP-EM.: PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Shvatite da je intenzitet i napadnost misli i prisilnih potreba. Sa većim razumevanjem procesa kojim se osposobljavamo za borbu protiv OKP-a i većim vrednovanjem kontrole koju dobijamo vežbanjem našeg uma za prevazilaženje kompulsivneprisilne i automatske reakcije na napadne misli ili osećanja. samousmeravajući izbor. to je verovatno vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu. Uradite nešto drugo: PREĐlTE NA DRUGU AKTIVNOST.tendenciju da ovladaju nama. Menjanje hemije našeg mozga.i da joj se odupremo. tako što ćete fokusirati svoju pažnju na nešto drugo. Korak 2. KRATAK PREGLED ČETIRI KORAKA. Moramo da prepoznamo takvu potrebu kao prisilnu potrebu . Korak 3. postavljamo temelje prave lične moći i vladavine ličnosti. sama po sebi ona nema značaja. kao i umetnosti vladanja nad svojim akcijama.