Naslov originala

:
"Brain Lock", 'Free Yourself from Obsesssive-Compulsive Behavior' A Four-Step-Self Treatment Method to Change Your Brain Chemistry. Dr. Jeffrey M. Schwartz M.D., with Beverly Beyette.

Copyrightza srpski jezik: Vladan Obradović prevod: Vladan Obradović
u sopstvenom izdanju

recenzenti: Prof. Dr Jovan Striković Prof. Dr Jovan Marić konsu1tant za medicinske izraze: Dr Zvonko Vinković korektor: Goran Dimitrijević

Štampa Čigoja-Beograd tiraž - 1000 primeraka

Dr Džefri Švarc
i Beverli Bejet

BLOKIRAN
MOZAK
OSLOBODITE SE OPSESIVNO - KOMPULSIVNOG PONAŠANJA Metoda Samotretmana ''U Četiri koraka", koja menja hemijske procese vašeg mozga

preveo sa engleskog Vladan Obradović

Beograd 1997.

© 1996 by Jeffrey M. Schwartz, M.D. All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. For information address HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.
BRAIN LOCK. Copyright

HarperCollins books may be purchased for educational, business, or sales promotional use. For information please write: Special Markets Department, HarperCollins Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.

. MAHĀSI SAYADAW zbog njegovog velikog doprinosa praksi potpune svesnosti uma u ovom veku.Ova knjiga je posvećena sećanju na mog dedu HARRY WEINSTEIN i sećanju na velečasnog VEN.

Imena i neke spoljne okolnosti pacijenata u ovoj knjizi su izmenjena da zaštite njihovu privatnost. Svi simptomi i terapeutski radovi su onakvi kakvi su zaista i bili. .

: Ponovno Vrednovanje 97 ''Lekcije koje smo naučili od OKP-a'' . i Metod samotretmana U Četiri Koraka DEO I: Četiri koraka 1 1 Korak 1.: Preimenovanje 5 ''To nisam ja . Kompulsije.: Refokusiranje 71 ''To se ne postiže samo željom'' 4 Korak 4.Sadržaj: O knjizi Reči zahvalnosti Predgovor xi ix ix Uvod xiii Opsesije.: Ponovno Određivanje 39 ''Otključavanje vašeg mozga'' 3 Korak 3.to je moj OKP'' 2 Korak 2.

Zloupotreba raznih materija. Patološko kockanje.DEO II: Primena Četiri Koraka u vašem životu 119 5 Četiri Koraka i lična sloboda 123 6 OKP kao porodični poremećaj 129 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji 185 Preterano uzimanje hrane. Kompulsivno seksualno ponašanje 8 Četiri koraka i Tradicionalni pristup Terapiji Ponašanja 191 9 OKP i lekovi 197 10 Formular za testiranje Opsesivno-Kompulsivnog Registra Univerziteta u Hamburgu 201 11 Dnevnik samotretmana u Četiri Koraka pacijenta s OKP-em 205 DEO III: Priručnik za samotretman metodom ''U Četiri Koraka'' 207 .

Glavni princip koji je ugrađen u Revalorizovartie je: što bolje uočite šta je vaš OKP pre ćete moći da ga odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje. kompulsivno seksualno ponašanje. Savetuje se najmanje dva puta dnevno petnaestominutna aktivnost sa porukom . tako da svaki potencijalni pacijent i korisnik ove korisne knjige može sebe lako da pronađe. to je blokiranost moga mozga. Tu se ova tehnika samokontrole diskutuje tako što je pokazano da ona ojačava ličnu slobodu. opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i lista uobičajenih OKP simptoma. Treći korak je autor nazvao "Refokusirartie" i rtiegov cilj je da nauči pacijenta da svoju pažnju sa neprijatnih prisilnih misli i podsticaja refokusira na neku drugu. ovo je lako reći a teško uraditi. jer "menjanjem ponašanja menjaju se i biohemijski procesi u mozgu". U ovom poglavlju se daju dalja i detaljnija objašnjenja biohemijskih procesa u mozgu koji su u vezi sa pojedinim anatomskim strukturama. ponovno određivanje. Daje se i . preterano uzimanje hrane. a potrebno je i beležiti misli i ponašartie (voditi dnevnik). Kod OKP mozak se "zaglavi li brzini". U predgovoru i uvodu autor diskutuje pojmove opsesije. a to znači maksimalno uključiti Nepristrasnog Posmatrača koji će stalno govoriti: "Ovo nisi Ti. to je samo jedan hemijski proces. U prvom poglavlju "Četiri Koraka" detaljno se razrađuju te originalne 4 faze u tretmanu OKP: preimenovanje. U ovom poglavlju se diskutuje i veza OKP i lekova. I konačno.uradite nešto drugo. da je korisna u komunikaciji sa članovima porodice. a sve sa ciljem da se pacijentu pojasne složena dešavanja u njegovom mozgu. to je samo tvoj OKP!" Tako će se ojačati i um. Tako se čitalac preko detaljne razrade tehnike "Četiri koraka" uvodi u drugo poglavlje sa naslovom: "Primena Četiri Koraka u vašem životu". kompulsije kao i osnovnu ideju metode samotretmana "U četiri koraka". Scwarz) je podeljena na 3 poglavlja: Četiri Koraka. Mora se koristiti i Nepristrasni Posmatrač. a uočena je delotvornost i u tretirartiu drugih psihijatrijskih poremećaja kao što su patološko kockanje. nešto celishodno i nešto u čemu uživate. Taj korak u razdvajanju simptoma od celokupne ličnosii je očigledno početni potez koji je veoma važan u daljem postupku. Prvi korak autor je lucidno nazvao "Preimenovanje" sa idejom koju bolesnik stalno sebi treba da ponavlja: to što činim nisam ja. refokusiranje i ponovno vrednovanje. Daju se detaljni opisi i primeri tzv. prijatniju aktivnost. Suština je postići "otključavanje mozga" i pripremiti mozak da počne ispravno da "menja brzine". jer neispravno funkcioniše "promena brzina li automatskom menjaču" li određenim moždanim strukturama.to je samo moj OKP. Uputstvo je da se mora biti veoma aktivan. Primena Četiri Koraka u vašem životu i Priručnik za samotretman metodom "U Četiri Koraka".O knjizi Knjiga-monografija "Blokiran mozak" (u originalu na engleskom: "Brain Lock") autora Džefrija Švarca (J effrey M. Poruka je jasna: to što činim nije ludilo. Međutim. Mora se revalorizovati na aktivan način.Revalorizovanje" . kao i analiza metode Četiri Koraka u komparaciji sa tradicionalnom bihejvior terapijom (terapijom ponašanja). zloupotreba raznih psihoaktivnih materija. ta prisilna misao (opsesija) ili prisilna radnja (kompulsija) nije zapravo moja prava ličnost . Ovo je korak kada se konačno pobeđuje "neprijatelj". Četvrti Korak je "Ponovno vrednovanje . Drugi korak se naziva "Ponovno određivanje". a moćan um može da menja mozak i rezultat svega će biti "samokomandovanje i samopoštovanje".

Različite forme njegovog ispoljavanja određuju njegovu zabavljivost za . dr Jovana Strikovića za knjigu "Brain Lock" Dr Jeffrey Schwartz-a "Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik. U Beogradu 1. a mali deo naše ekspresije postaje svojstvo navika stečenih učenjem. psiholozi..koristan formular (upitnik) za testiranje OKP-a kao i dnevnik samotretmana pacijenta sa OKPom.onda je jasno da će od jedne ovakve knjige veliku korist imati i stručnjaci (psihijatri. koji je uostalom preovlađujući u bilo čijoj egzistenciji. kaznama. tako da je potpuno logično što je autor imao tako mnogo uspeha sa ovom metodom u svojoj kliničkoj i terapeutskoj praksi. Njega srećemo u nekoj vidljivoj ili poluvidljivoj formi skoro kod svakog čovjeka. jer je upravo za njega ponajviše i napisana.06. i doista posredije Opsesivnokompulzivni poremećaj. Obiluje mnogim primerima iz postojeće kliničke prakse (autor je uspešno lečio hiljadu slučajeva OKP-a) tako da su opisi simptoma brojnih pacijenata izvanredan način da se čitalac sa potencijalnim ili manifestnim opsesivno-kompulzivnim poremećajem prepozna u istoriji bolesti nekog drugog pacijenta. koja je data u ovoj knjizi.1997 RECENZENT Prof dr sci Jovan Marić Iz recenzije Prof. ispravna je.. ovakvog načina života. menjač se zaglavio pri promeni brzina) . Posebno treba istaći da je ova knjiga pisana veoma razumljivim jezikom. duševni poremećaj ili pak nešto što bi po svojoj klasifikaciji kao represivnoj instanci i instituciji. . ali nije bio izopačen" Ljudsko ponašanje je determisano delimično. socijalni radnici . razumljivim kako stručnjaku tako još i više laiku. Hauarda Hjuza. Neka jedan kao eklakantan primer bude upravo ponašanje "glavnog junaka" ove knjige. odnosno većim delom filogenetskim. može se potkrepiti sa bezbroj primera.onim što bi se pod zajedničkim imeniteljem moglo podvesti pod termin vaspitanja.bolest. bilo patologija u najširem ili najužem smislu te reči. Toplo preporučujem izdavanje knjige "Blokiran mozak" Džefrija Švarca s nadom da će značajno pomoći pacijentima obolelim od jedne izuzetno komplikovane i terapijski često rezistentne neurotične manifestacije poznate kao opsesivno . u početku ove zanimljive knjige nailazimo na jednu rečenicu s kojom započinjemo raspravu o "bolesti" ovog po mnogo čemu neobičnog ekscentrika za čije ponašanje nije adekvatan termin . zabranama.kompulzivni poremećaj. Ako tome dodamo duhovite komparacije kojima se složeni moždani mehanizam jasno svodi na svakodnevni život (npr. ) ali i obično "pučanstvo" odnosno bolesnici sa OKP. odnosno ontogenetskim hodom i kodom. Treće poglavlje nosi naziv "Priručnik za samotretman" metodom "U Četiri Koraka" i predstavlja neku vrstu rezimea i "utvrđivanja pređenog gradiva". Knjiga je pisana jednim veoma sugestivnim jezikom kao i jasnim i podstičućim načinom obraćanja čitaocu. Koliko je nekad to takozvano vaspitanje malo presudno u oblikovanju čovekove sudbine u njegovoj egzistenciji. Štampanje i izdavanje ove knjige je "Peti korak" u tretmanu OKP-a. Odmah. Definicija.

on je deo te igre. prvo ukroti. i ona se može meriti biheviorističkim metodima. iz jednostavnog razloga što mozak i njegovi biohemijski procesi nikad ne miruju. ne postoji usklađena veza između onoga što čovek jeste kao oblik ponašanja. to je druga stvar. Koliko će ona praktično delovati na naše ponašanje. svejedno je koji će kraj njene vage pokrenuti njen jezičak koji je na sredini..druge. emocionalno. Neopravdan strah od prljavštine. kao i ostali merni instrumentarijum. Za stres kao pojavu. Da li bi i sama ta apsolutna usklađenost u njenoj najpreciznijoj konotaciji i sama bila ono isto što je i Opsesivno-kompulzivni poremećaj. on je za pojedinca opravdan i realan. neopravdan iz UCLA opšte opasnosti. nije grč onaj koji je dominirajući u vremenu. da ne bi ovladali nama. ali nijedan problem se nemože rešiti. Što se tiče same ravnoteže. Prvo se ovom metodom pokušava ovladati pojavnim oblicima ove "bolesti". menja biohemijska aktivnost mozga je apsolutno prihvatljiva. Međutim. ne uspostavljajući se nikada u tački stajališta. a katarza koja je nesumnjivo prisutna tu negde. i proizilazi iz potrebe da se bolesnik prisili da istrpi neprijatnosti anksioznosti. Ove teoretske rasprave pojednostavljuju problem. Ovaj rizik kojem se izlaže pacijent potvrđuje filozofsko artikulisanu maksimu: što me ne ubi. koja predstavlja jedan sistem. i onoga što bi on racionalnim aršinima meren sa emocionalne distance. ili život. on je dominantan u intenzitetu. Efikasnost onoga što se u knjizi zove "izlaganje i preventiva reagovanja" više je nego očigledna. ili bi se njegova punoća i njegov glavni i osnovni sadržaj "vrteo" oko njegove oscilacije. mogao bi se primeniti isti metod i isti zaključak. koja takođe dovodi do neprijatnosti najrazličitije vrste sa već poodavno artikulisanim posledicama. koja je neka vrsta unutrašnjeg spokojstva. iako pravi veće nevolje od obe ove bolesti zajedno. nešto svojom uobraziljom. je nešto što skreće na sebe pažnju iz više razloga. budući da u sebi krije neku tajnovitost. Pokušava se u stvari da se impuls za koji se pretpostavlja da uvek polazi sa istog mesta. sve do svemoći. Teoretsku pretpostavku da se metodom "U Četiri Koraka". a zatim pokuša da se on preusmeri. potrebnog svakom čoveku. sa kojom se sreće onaj koji se apsolutno osloni na lekara kao spasioca. koje prouzrokuje ono što Opsesivno-kompulzivno ponašanje prouzrokuje. Ono što je češće od šećerne bolesti i astme. pokušava se da se oni drže pod kontrolom. Doista. a najvećim delom magičnom pričom o doktorovoj moći. priprema nas za novi okršaj sa neprijatnošću i nelagodom. i on je za sebe u pravu. i on je taj. Četiri Koraka je metoda koja se iznedrila kao logičan sled stvari. niti shvatiti ako se ne pođe od njegovog na jednostavnijeg shvatanja te pojave. koju neki od ektravagantnih maštara može imputirati na mesta koja su podložna podozrenju mase. koji su isto tako relevantni. i šeherezadskom pričom koja se ispreda oko lekarskog praksisa. intelektualno .. i smiraj je takođe neminovan. Bolne faze u toj "igri" su neizbežne. tu upravo i leži prva zamka. pa makar to bili i lekari koji su po prirodi svoje najuže edukativne vokacije dužni da to razumeju više od drugih i pomognu bolje od ostalih. za istu pojavu. Da li bi se uopšte moglo i zamisliti da taj jezičak miruje. i ide istom stazom. da li bi on u mirovanju predstavljao ono što se zove spokojstvo. zaslužuje bar toliku pažnju kao i ove dve bolesti. Metodom "U Četiri Koraka". . trebalo da bude. Ali već kod prvog susreta topi se iluzija koja je stvorena sopstvenom ruminacijom. to me ojača. manje se zbog toga o njoj piše ili glasno razmišlja. razrađen sistem razmišljanja i postupaka. Ne bi li se i tu radilo u stvari o tegu postavljenom na onom drugom tasu te takoreći dvokrake vage. Ali Opsesivno-kompulzivna neuroza. Autor na jednom mestu zapaža: "U stvarnosti ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše".

kao metode lečenja. A ovde je možda važnije ono kako se čovek oseća od onoga zbog čega se tako oseća. . podnijeće i ono kako da živi". bez kojih nije ni jedan autentičan život. Jedan veliki filozof je zapisao: "da onaj ko nalazi razlog da živi. odnosno egzistencijama paradoksalnosti. život je jedino i moguć. onoliko koliko je maksimalno moguće da se izbegne opasnost. veći od onog koji objektivno postoji. Zato je ova knjiga i višeznačna. odgovor bi se sastojao u tome da se istinitost odgovora na komplikavane pojave i procese. i to se ne mistifikuje. U tom dualitetu paradoksalnih odnosa. sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa Opsesivno-kompulzivnim ponašanjem. Narodno iskustvo koje se potvrdilo kroz eone. Pretencioznost u zaključcima nije mimoišla ni ovu knjigu. ali bez sigurnog naučnog pokrića koje bi se moglo verifikovati egzaktnim. svakom čoveku. pa ne izaziva strah. dakle objektivnim pokazateljima. Popularnost ove knjige je i u tome što se ozbiljne tegobe i teška stanja objašnjavaju na popularan i razumljiv način. Ali. polazile su od medicinski priznate aksiome: primum non nocere. Savremena medicinska literatura ima suprotan i negativan halo efekat. krije upravo u jednostavnosti. da: po prvi put.Ono što je jako značajno je to da sve ove metode iako jednostavne. ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je takozvana svesna terapija ponašanja. ili na ljutu ranu ljut lek. nalazi svoj odgovor i primeni Četiri Koraka. kroz sintagmu: klin se klinom izbija. A što se tiče eventualnog prigovora na jednostavnost metode koja se zove "U Četiri Koraka". Naime njen autor tvrdi da. i na taj način steklo pravo empirijskog dokaza. Ona izgrađuje svoj autoritet na proizvodnji straha. za bilo koje psihijatrijsko stanje. koji ponekad oseća nelagodnosti života. to je najmanji greh ovoga štiva. Ona je pre svega namenjena širokom krugu čitalaca.

je bio veoma velikodušan sa svojim doprinosom i uloženim vremenom. Jan Jablonsky. Ova knjiga ne bi izašla bez značajne podrške porodice Čarlsa i Lile Hilton (Charles. i A. Autor . Zahvaljujem se svima koji su mi je pružili. moralne podrške u vreme ubrzane i kritične poslednje faze pripreme. koji su mi pomogli u sticanju znanja o metodi U Četiri Koraka. i Dave Richmond su između ostalih dali neke veoma korisne komentare. Lor (A. Džuliji Šerman (Julie Sherman) se specijaino zahvaljujemo na njenom doprinosu. Džuditi Regan (Gudith Regan). Steve Wasserman) su mi predložili i ohrabrili me u stvaranju ove knjige i predstavili me izdavaču. Istraživačka grupa za OKP u Medicinskom Centru.Reči zahvalnosti Izdavanje ove knjige ne bi bilo moguće. i od pomoći za što veći broj ljudi. Ajver Hend (Iver Hand). koja je odmah shvatila potencijalne rezultate rada koji je ovde opisan. ViI Veston (Will Weston)je bio od velike pomoći kod um etničkog dela posla. Beverli Bejet (Beverly Beyette) je uložila ogromne napore kako bi pomogla. James Q Wilson i Don Jeffreys su me ohrabrili da radim i ustanovim neke šire primene ove metode. da nije bilo truda i doprinosa mnogih pacijenata. Lorre) kod fotografije. Pam i Roy Norman su pružili dosta toliko potrebne. i doprinela da ova knjiga bude dobra. Sve u svemu. pri Kalifornijskom Univerzitetu u Los Anđelesu (UCLA). Džesika Klajn i Stiv Vaserman ( Jessica Klein. na čijem se naučnom radu ova knjiga i zasniva. (Christine Juska ) je pomogla u prirpemanju prvih kopija. Lelah Hilton). Krisitin Džuska. potrebno je dosta pomoći da bi se napisala knjiga o samotretmanu. je stvorila izvanredno okruženje za izvršavanje ovih istraživanja. Marty Wax.

U stvari sva njegova ponašanja su razumljiva kao simptomi jednog teškog slučaja OKP-a. (OCD -obsessive compulsive disorder). i da pobedite. bio je klasičan i težak slučaj. koji su izvršavali čudne rituale. ova knjiga će vam pokazati kako da se borite protiv njega. vratio se tek posle jedan i po sat. više traži. Pri kraju svog života bolest ga je skoro potpuno savladala. jer nisam mogao da dodirnem kvaku na vratima. Pročitaćete ispovesti hrabrih ljudi koji su uz pomoć metode "U četiri koraka". naučili kako da prevaziđu zastrašujuće osećanje "Blokiranosti mozga" koje je uzrokovano OKP-em. ili završnog stanja ludila. ili pak težak slučaj. Širile su se glasine da je ovoliko zastranio ili zbog upotrebe droge. Smatrao je da sunce može da prenese bakterije od kojih se toliko plašio. (OKP) bilo da je to blag. "Pa. "prosuo sam nešto supe na košulju i pantalone. Onda je ponovo obukao odeću. sa svim njegovim bogatstvom. pa sam sačekao da neko naiđe" objasnio je na kraju. Na čuđenje Grirove. Provodio je svoje poslednje dane u potpunoj izolaciji.godine Hauard Hjuz (Howard Hughes) je izašao na večeru sa glumicom Džejn Grir (Jane Greer) kod Siroa. ali nije bio izopačen. da se malo osuše. pogrešne poruke koje su dolazile iz njegovog mozga. nije mogao da kupi svoj izlaz iz tog stanja. Na kraju. dogodilo?" upita ona. i morao sam da ih operem u umivaoniku. na SanStripu. Džejn Grir nije više nikad izlazila sa Hjuzom. kako bih pomogao mojim pacijentima sa OKP-em da shvate kakvo je nezasito čudovište ova bolest. koautoru knjige o Hauardu Hjuzu (Houward Hughes: The Untold Story). u atmosferi sličnoj bolničkoj.Predgovor Jedno veče 1947. Prema Piteru H. on se izvinio i otišao do kupatila. "Nisam mogao da izađem. milionima i gomilom posluge. ili odmaklog stanja sifilisa. kao što je Hjuzov. Kada se konačno pojavio. OKP je težak neprijatelj. može da ga savlada." On ih je onda okačio o vrata kupatila. Čak i Hjuz. odgovori Hjuz. Ako ste jedan od mnogih koji imaju opsesivno kompulsivni poremećaj. koje muje njegov OKP nalagao da izvršava. Često pominjem slučaj Hauarda Hjuza. su ga savladale. ali osoba sa motivom i čvrstom voljom. potpuno zatvoren i izolovan. u Los Anđelesu. U toku večere. Proći će još decnija i po pre nego što je ova bolest identifikovana kao poremećaj. bila je šokirana videvši da je bio mokar od glave do pete. Potpuno crne zavese su sprečavale svu sunčevu svetlost. Hauard Hjuz jeste bio ekscentrik. OKP-a. Što više joj ugađate. Živeo je u hotelskoj sobi u Akapulku. . preplašen od bakterija. Posluga mu je donosila obroke noseći ih sa belim servijetama u rukama. "Šta vam se. zaboga.Braunu. Tužno je da nije postojao način lečenja u njegovo vreme. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. Patio je od opsesivnokompulsivnog poremećaja ponašanja. Usput ćete moći da naučite dosta o vašem mozgu i kako možete da imate bolju kontrolu nad njim.

Skoro je potpuno sigurno da je OKP u sprezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. Za razliku od ljudi koji prisilno kupuju ili se kockaju. ili bi se jako trudili i išli jako daleko samo da bi izbegli određene brojeve i "tako sprečili" fatalnu avionsku nesreću. 201. Ovaj poremaćaj ima obično svoje početke u adolescenciji ili ranoj punoletnosti i češći je od astme ili dijabetesa. Uopšteno govoreći. za koje znamo da nam uopšte nisu potrebne. Ali kada misli počnu da se roje i počnu da bivaju veoma intenzivne i napadne. U glavnom je to veoma bolno za njih. kompulsije. i samotretman metodom U Četiri Koraka Mi svi imamo svoje male čudne navike. što je pet miliona u SAD. OCD) Ljudi koji pate od ovog poremećaja se vezuju za bizarna. problema na poslu. OKP je poremećaj obično za ceo životni vek. i onih koji ih vole. za koju sada znamo da se veoma efikasno može lečiti i bez lekova. Nekada smatrano da je ovo retka bolest. tada se nešto ozbiljnije dešava. destruktivna i pogubna ponašanja. Ako nemate OKP. ljudi sa OKP-em ne uživaju u izvođenju svojih rituala. i u društvenom . Svi mi želimo da imamo više samokontrole. da bi sprečili neku zamišljenu katastrofu. OVO JE OPSESIVNO-KOMPULSIVNI POREMEĆAJ (OKP). Štaviše. Kad se navike pretvore u iscrpljujuće rituale. tako da ga možete odmah i primeniti. da bi "osigurali" da ne bude smrti u porodici. Univerziteta u Hamburgu (Obsession Compulsive Inventory Screening Form) mogao da pomogne da to proverite. Uvod Opsesije. onda nas one obuzimaju mimo naše volje i kontrole. Ako mislite da i vi imate OKP. Na primer. To je destruktivna bolest koja često napravi haos od života njenih žrtvi. neki bi se tuširali četrdedest puta dnevno. identifikovan sa dve grupe simptoma: Opsesijama i Kompulsijama (Prisilama). ovaj metod može biti široko primenjen kod manje ozbiljnih. u opštoj populaciji. tehnike u ovoj knjizi vam mogu pomoći da prevaziđete druge neprijatne navike i ponašanja. (ENG. ne postoji realna veza između njihovog ponašanja i katastrofe od koje se toliko plaše. U stvarnosti. često dovodi do konflikata u braku.Naučno je pokazano kako je ovaj metod osposobio ljude da promene funkcionisanje svojeg mozga. osposobljava ljude sa OKP-em da promene hemijske procese u sopstvenom mozgu. Takođe znamo da metod samotretmana "U Četiri koraka" o kojem ćete više saznati u ovoj knjizi. ali isto tako uznemirujućih opsesija i navika. a ovde će to biti i opisano. OKP zapravo muči jednu osobu od četrdeset. koje izvršavamo da bi se oslobodili straha. Stalna preokupacija sa njihovim ponavljajućim ponašanjima. onda bi vam formular na str.

Za razliku od drugih neprijatnih misli. Ove tehnike u stvari čine da automatski prenos u mozgu lakše menja brzine. nemoćni da se otresete izjedajućeg osećaja da su vrata možda nezaključana. ili u nekom više kontrolisanom obliku. Članovi porodice mogu da postanu nestrpljivi i besni.To nije opsesija. Zajedno sa putamenom. nešto što je normalno i čak prijatno.životu. i vi ih ćete prati. Opsesivna misao je samo to. iako ne postoji stvarna potreba za tim.opsednut. onaj parfem bi se zvao "ruminacija" . protivu vaše volje. Nukleus-kaudatus (caudate nucleus). nukleus-kaudatus omogućava veoma efikasnu koordinaciju misli i pokreta u svakodnevnom životu. Recimo da ste videli veoma lepu ženu i ne možete da je izbacite iz vaših misli.Vi se molite da ona ode. Kod osobe sa OKP-em. Sada nam je poznato da je OKP u sprezi sa biohemijskim problemom u mozgu. koji je automatski prenosnik za kontrolu pokreta tela. i poruke iz prednjeg (čeonog) dela mozga ostaju blokirane. Mi ovaj problem nazivamo "Blokiranost mozga". već nastavljaju da uznemiravaju vaš um iznova. pa vremenom uznemirujućih prisila ima sve manje. zato što ne može da pređe na sledeću misao. samo da bi nekako očuvali nešto mira za sebe ( što je veoma loša ideja). ona se odmah razvedrila i izbacila dosetku: . ali se to ne događa. ili vam može reći "Bolje da proveriš tu bravu još jedanput". ŠTA SU OPSESIJE? Opsesije su uznemirujuće i napadne misli i mentalne slike. ove ne nestaju. Ili se pak intenzivna prisila da brojite predmete ili ponovo iščitavate reči može pojaviti bez ikakvog stvarnog razloga. teško. Reč opsesija dolazi od latinske reči koja znači "zarobljen" . ali ne i nemoguće. i možete fizički izmeniti način na koji vaš mozak radi. i kao takve se veoma teško ignorišu. pa da im onda kažu: "Zašto jednostavno ne prekineš!?" Ponekad članovi porodice mogu da im pomažu i podržavaju ih prilikom izvršavanja tih rituala. i mogu da se zamisle kao menjač brzina kod automobila. i vi ćete proveravati opet i opet. Primenjujući tehnike terapije ponašanja. Drugim rečima automatska transmisija u mozgu ima kvar i mozak je zaglavljen u brzini. Ovo je stoga što četiri strukture u mozgu postanu čvrsto vezane i mozak počinje da šalje pogrešne poruke koje osoba ne može odmah da prepozna kao pogrešne. Kada se ovo dogodi. DOBIJANJE (POGREŠNE) PORUKE Pošto ove opsesije ne napuštaju takvu osobu. Jedan od glavnih centara u mozgu za obradu signala čine dve strukture koje se zovu nukleus-kaudatus (caudate nucleus) i putamen (putamen). možete promeniti način na koji vi reagujete na ove misli i prisile. Ove misli obično stvaraju stres i anksioznost. Kada su jednoj pacijentkinji iz UCLA-e rekli da su njeni problemi uzrokovani biohemijskom neravnotežom U njenom mozgu. radi kao prenosnik za prednji misleći deo mozga. misao koja vas zarobi i "nervira do zla Boga". nukleus-kaudatus ne menja brzine kako treba. barem ne za jedno izvesno vreme. mozak vam obično govori: "Moraš ponovo da opereš ruke". Da je Kalvin Klajnov Department za marketing znao za pravo značenje reči opsesija. To je ruminacija.

bilo da je to spoljni izgled osobe. Lista uobičajenih OKP simptoma OPSESIJE Opsesije oko prljavštine i zagađenja: Neosnovani strahovi od dobijanja teških zaraznih bolesti Prevelika opreznost oko prljavštine. strah od gubljenja ili bacanja nečega. pa tada osoba sa OKP-em popusti i preda se izvršavanju prisilnih radnji. što se ove radnje duže izvršavaju. greškom. Opsesivna potreba za red i simetriju: Obuzimajuća potreba za poravnavanjem predmeta prema određenoj liniji. Ipak. Iako osoba sa OKP-em shvata da su prisile da pere. Opsesije Gomilanja ili Čuvanja Držanje beskorisnih stvari. . godine provedene u tradicionalnoj psihoterapiji ih obično samo još više zbunjuju. Abnormalna zabrinutost oko lepljivih supstanci i njihovih ostataka. proveravanje i ostali OKP-rituali. jer znaju da im ovo ponašanje nije normalno. sve dok ne nauče metod samotretmana "U Četiri Koraka". i sa kompulsivnim ritualima koji idu sa njima. koji su posledica njhovih opsesija. Osećanja odvratnosti prema telesnim izlučevinama i otpacima. Osoba tada ostaje i sa opsesivnim mislima. ili ih broji. Štaviše. ŠTA SU KOMPULSIJE-PRISILE Kompulsije ili prisile su radnje koje izvršavaju ljudi sa OKP-em da bi se oslobodili strahova i anksioznosti. to je moj OKP. Opsesije oko svog tela." Mnogim ljudima sa OKP-em ovakvo prepoznavanje je samo po sebi veliko olakšanje."To nisam ja. Oni mogu imati i strah da će poludeti. i čine da se osećaju veoma jadno. proverava ili dodiruje predmete. Abnormalna briga za urednost. ili njihovim sopstvenim predstavama o sebi. ovo ponašanje je obično strano crtama njihovih ličnosti. opsesivne misli i osećanja postaju sve jača. Na nesreću. nerazumne i budalaste. bakterija (uključujući tu i prenošnje istih na druge ljude). oni su nemoćni da prestanu da odgovaraju na pogrešne alarme u njihovom mozgu. kao što su stare novine ili predmeti. to osećanje je toliko jako da neistreniranu ličnost obuzme i ophrva. apsurdne prisilne radnje imaju tendenciju začinjanja "začaranog kruga". kao i sa "zagađivačma" okoline kao što su sredstva za čišćenje. konstantnija. ili okoline u kojoj živi. a mogu imati i samoubilačke misli. Zaista. Iako prisilne radnje obično donose momentaino olakšanje. Pranje. kada već obično i traže profesionalnu pomoć. uzimajući sve više energije. Nije iznenađujuće da mnoge osobe sa OKP-em sebe vide kao proklete. Nesposobnost da se baci bilo šta jer "može da zatreba kasnije". dnevno uzimaju mnoge sate ljudima sa OKP-em. "spašeni" iz korpi za otpatke.

Religiozne opsesije Neprijatne bogohulne ili skrnavljujuće misli.Opsesije prema seksualnim sadržajima Misli o seksu koje osoba smatra neprikladnim i neprihvatljivim. ili da se nosi određena odeća samo u određene dane. da bi se proverilo da nije slučajno štogod "vredno" bačeno. npr. npr. Ponavljanje uznemirujćih prikaza scena nasilja. ili ubadanje nekoga nožem. Stalno postavljanje istih pitanja. Preterana briga o moralu. na primer potreba da se postavljaju konzerve i drugi predmeti u ostavi po azbučnom redu. Opsesije sa agresivnim sadržajem Strah od izazivanja neke tragedije. prljavi. Skoro uvek prisutno osećanje da su kućni predmeti kao što je posuđe. . kao što je smrtonosni požar. Prisile proveravanja Ponavljanje proveravanja da li su vrata zatvorena ili zaključana. Ponavljanje rituala Ponavljanje rutinskih radnji bez logičnog razloga. Nerazumne dileme Neosnovan strah da neko nije obavio neki od rutinskih poslova. ili da su kućni uređaji isključeni." Prisila da se stvari postave ili urade tačno onako "kako treba" Potreba za simetrijom ili potpunim redom u neposrednoj okolini. tuširanje. Čuvanje beskorisnih stvari. Sujeverne opsesije Verovanje da su određeni brojevi ili boje. Proveravanje da li je osoba nekog povredila. kao što je potpisivanje čeka ili otplate i sl.PRISILE Prisile čišćenja i pranja Preterano pranje ruku. "srećni" ili "nesrećni".: strah da su udarili nekoga dok su vozili. prilikom vožnje. Iracionalan strah da su nekoga povredili. Ponovno iščitavanje ili ispisivanje reči ili fraza. Potreba da se rade određene stvari sve dok se ne uradi "baš kako treba". osoba bi tada okretala vozilo i vozila naokolo da vidi da nije slučajno neko pre gažen. briga o dobrom i o lošem. kupanje ili pranje zuba. zagađeni ili ne mogu biti dovoljno oprani da bi bili "zaista čisti. da se svakog dana ostavi odeća na za to precizno određeno mesto. kao što je upotreba vatrenog oružja. Strah od ispoljavanja neke agresivne zamisli. KOMPULSIJE . Prisile sakupljnja ili gomilanja predmeta Proveravanje kućnog smeća svakog minuta.

ili potreba da se prilikom hoda ulicom izbegnu bilo kakve pukotine na trotoaru. da se neko nešto upita. Ovi vremenski intervali izazivaju dosta nelagodnosti i anksioznosti kod njih. intenzivnost straha opada. što sve poboljšava osećanja i sopstvenu predstavu o sebi. Koristeći znanje koje ćete dobiti učenjem tehinike "U Četiri Koraka" ne samo da ćete dobiti moćno oružje u borbi protiv . doveli su do dokumentovanja efikasnosti tehnike zvane "Izlaganje i prevencija reagovanja". Pokazali smo da menjajući ponašanje možete sebe da oslobodite blokiranosti mozga. i preusmerite vaš um na druga. pa je potrebno dosta pažnje i angažovanosti od strane terapeuta.Proveravanje i ponovno proveravanje. odlazak na počinak u određeno vreme da bi se "oteralo" zlo. Nadmoćna potreba da se nekome kaže nešto. Postoji velika razlika između dejstva opsesivnih misli i prisila na osobu koja nije upućena i uvežbana. ili da se nekome poveri. Nazvali smo je "Samoterapija U Četiri Koraka". izvršavajući prisilne radnje. Mentalni rituali kao što je recitovanje određenih molitvi u sebi kako bi se oterale loše misli. Terapeut onda nameće duže periode u kojima se osoba složi da ne reaguje na opsesije. Naučićete da se borite protiv tih prisila.brojanje prozora ili reklamnih panoa prilikom vožnje drumom. Na medicinskom fakultetu pri UCLA-i. Proveravanje u vezi sa telesnim opsesijama. Kažu da je znanje moć. Po prvi put za bilo koje psihijatrijsko stanje ili psihoterapeutsku tehniku imamo naučne dokaze da je tzv. Druge prisile Patološka sporost u izvršavanju čak i običnih rutinskih radnji. Krajnji rezultat je povećana samo kontrola i poboljšano vladanje sobom. Ova tehnika uključuje sistematsko izlaganje osobe onome što dovodi do pojave simptoma OKP-a. kao što je prisiljavanje osobe sa OKP-em da dodirne dasku na toalet-šolji ili druge predmete za koje on ili ona misle da su zagađeni. traženje neke greške. Kako terapija napreduje. Preterano pravljenje spiskova. Osećanje anksioznosti ako se ne obavi određeni odabrani zadatak. i osoba dobija mnogo bolju kontrolu nad simpotmirna OKP-a. Potreba da se dodirnu. pri proveravanju čekovne knjižice. proučavali smo OKP već više od decenije i razvili smo jednostavnu svesnu samousme ravajuću terapiju ponašanja da zameni i poboljša proces. Ponašanja uzrokovana sujeverjem. udare ili protrljaju određeni predmeti.Više od dve decenije iskustva terapeuta za ponašanje. ČETIRI KORAKA U poslednjim godinama došlo je do velikog napretka u tretiranju ovakvih stanja. npr. da promenite određene hemijske procese u mozgu i da se oslobodite užasnih simptoma OKP-a. konstantno samoproveravanje zbog mogućih znakova ili simptoma neke katastofalne bolesti. konstruk tivnija ponašanja. Ovaj metod se može primenjivati sa ili bez profesionalnog terapeuta. Rituali treptanja ili zagledan ja. npr. i dejstva koje one imaju na osobu sa znanjem i veštinom. Ponovno postavljnaje istih pitanja radi sigurnosti.svesna terapija ponašanja sama dovela do hemijskih promena u mozgu ljudi sa OKPem. uzrokujući da osoba dobije opsesije i prisile. Prisile brojanja: npr.

opsesivnih misli i prisila, nego ćete u jednom širem smislu biti moćniji. Napravićete veliki korak u jačanju sposobnosti da postižete vaše ciljeve i poboljšate kvalitet vašeg svakodnevnog života. Razvićete stabilniju, samosvesniju, smireniju i jaču ličnost. Ako ljudi sa OKP-em mogu sve ovo, ondaje veoma verovatno da i oni ljudi sa mnogim drugim problemima sa različitim stepenima težine mogu to isto. Drugi poremećaji uključuju i:     Nekontrolisno uzimanje hrane ili pića; Grickanje noktiju; Čupanje kose; Prisilna kupovina i kockanje;


Zloupotreba raznih supstanci (alkohol, droga);
Impulsivno seksualno ponašanje;

 Preterana zaokupljenost međuljudskim odnosima, sopstvenim imidžom i predstavom o sebi. Četiri koraka mogu biti korišćena da pomognu kod skoro bilo koje uznemirujuće misli ili ponašanja, koje vi želite da promenite. Metod "U Četiri Koraka" je put organizacije vaših duševnih reakcija i reagovanja ponašanjem na vaše unutrašnje misaone procese. Umesto što ćete jednostavno impulsivno reagovati impulsivno i refleksivno kao lutka kada vas neželjena misao ili potreba uznemiri, vi možete sebe da naučite i steknete veštinu da reagujete na svrsishodan način, i onda možete odbiti da budete odvučeni destruktivnim mislima i ponašanjima sa vašeg pravca. Ove korake nazivamo:

Korak 1. PREIMENOVANJE Korak 2. PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3. REFOKUSIRANJE Korak 4. PONOVNO VREDNOVANJE REVALORIZOVANJE

U koraku 1 Preimenovanja nazivamo uznemirujće misli ili prinude da izvršavamo neprijatne prisilne radnje njihovim pravim imenima: Opsesivnim mislima i Prisilama (kompulsijama). U ovom koraku naučićete dajasno shvatite realnost situacije i da ne budete prevareni neprijatnim osećanjima koje stvaraju OKP-simptomi. Razvijate sposobnost da jasno vidite šta je Opsesivno kompulsivni poremećaj, a šta realnost. Umesto da kažete: "Osećam da treba da operem ruke, iako znam da to nema smisla," počinjete sebi da govorite: "Imam prisilnu potrebu. Ta kompulsija-prisila mi dosađuje. Ta opsesivna misao me progoni." Tada se nameće pitanje "Zašto me ta opsesivna misao progoni?"

U koraku 2. Ponovnog Određivanja i pripisivanja, odgovarate na ovo pitanje. Tada kažete:"To me proganja jer imam medicinsko stanje zvano OKP. Imam simptome medicinskog problema. Moje opsesije i kompulsije su u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mom mozgu." Kada shvatite ovu činjenicu, onda se upitate: "Šta mogu da uradim u vezi toga?" U koraku 3. Rejokusiranja-preusmeravanja, okrenete svoju pažnju ka konstruktivnijim ponašanjima i aktivnostima tako što ćete odbiti da uzimate opsesvne misli i prisile zdravo za gotovo, imajući na umu da one ne predstavljaju istinu, tj. da su to pogrešne poruke, možete naučiti da ih ignorišete, i da ih zaobiđete u refokusuranju vaše pažnje na drugu aktivnost ili na rad na nečemu korisnom i pozitivnom. To je ono što nazivamo "Menjanje brzina". Tako što izvršavate alternativnu, celishodnu aktivnost, vi u stvari možete popraviti menjačku kutiju u vašem mozgu. Kada jedanput naučite da se Refokusirate na jedan stalan način, brzo ćete doći do sledećeg koraka. U koraku 4. Ponovnog vrednovanja, ponovno vrednujete te misli i prisile kada se opet pojave. Naučićete da oduzmete vrednost tim mislima i prisilama čim se ponovo pojave. Počećete da gledate na uznemirujuće simptome OKP-a kao na gomilu smeća što u suštini ove i jesu. "Četiri koraka" funkcionišu zajedno. Prvo PREIMENUJTE. Izveštite sebe u prepoznavanju šta je stvarno a šta nije, i odbijte da vam um bude zamućen napadnim, destruktivnim mislima i prisilama. Drugo je da PONOVNO ODREDITE -shvatite da su te misli i prisile samo mentalni šum-buka, pogrešni signali vašeg mozga.Treće, Preusmerite pažnju - REFOKUSIRAJTE SE: Naučićete da odgovorite na te pogrešne signale tako što reagujete na nov i mnogo konstruktivniji način, pa ih zaobilazite refokusuranjempreusmeravanjem vaše pažnje na konstruktivnije aktivnosti i ponašanja, koliko god to možete u tom trenutku. Ovako se izvršava najteži deo rada i tada se i događaju biohemijske promene u mozgu. Trošeći energiju koja je potrebna da se refokusira, u suštini menjate način na koji vaš mozak radi, na veoma zdrav i celishodan način. Konačno prava lepota metode "U Četiri koraka" se pokazuje na četvrtom koraku PONOVNOM VREDNOVANJU, kada ceo proces postane uhodan i efikasan, a želja da se postupa po nalogu neprijatnih misli i prisila je najvećim delom prevaziđena. Naučićete da te misli i prisile nemaju pravu vrednost, te će vaše opsesije i prisile imati mnogo manje efekta na vas. Kad se ove faze izvršavaju zajedno, stvari se odvijaju dosta brzo pa to stvara skoro automatsku reakciju: "To je samo nerazumna opsesija. To je pogrešna poruka. Fokusiraću moju pažnju na nešto drugo." Na ovaj način "automatski prenos" u vašem mozgu počinje opet ispravno da radi. Onda kada ljudi počnu da primenjuju terapiju "U Četiri koraka" redovno, događaju se dve veoma pozitivne stvari. Prvo, oni imaju mnogo bolju kontrolu nad svojim reakcijima na opsesivne misli i prisile, što zauzvrat daje mnogo zdraviji i srećniji svakodnevni tok života. Drugo, menjajući svoje ponašanje, oni menjaju biohemijske pro cese u mozgu koji su stvarali jaku nelagodnost njihovim simpto mima OKP-a. Pošto je naučno dokumentovano da je kod ovog teškog psihijatrijskog stanja biohemija mozga promenjena terapijom "U Četiri koraka", veoma je verovatno da osoba može da promeni biohemiju svog mozga tako što će popravljati svoje reakcije na veliki broj drugih loših ponašanja i navika, primenjujući "U Četiri ko raka". Rezultat bi bio smanjivanje jačine i napadnosti tih nepoželjnih navika i ponašanja, i omogućivanje njihove lakše eliminacije.

ŠTA JE OPSESIVNO KOMPULSIVNI POREMEĆAJ, A ŠTA NE
Zbog sličnosti u imenima, ljudi su skloni da pomešaju termin OKP Opsesivno-kompulsivni poremećaj sa OKPL - Opsesivno-kompul sivni poremećaj ličnosti. Šta ih čini različitim? Kada su simptomi opsesija i kompulsija dovoljno jaki da čine takvo funkcionisanje prilično različitim od normalnog funkcionisanja, ondaje u pitanju OKP. Kod OKPL-a ove opsesije i kompulsije su više karakteristične i specifične crte karaktera, iako takođe neprijatne. Na primer čovek sa OKPL-i može da čuva neki predmet jer smatra da će mu biti potreban u budućnosti, dok čovek sa OKPem sa prisilom gomilanja ispunjava skoro svaku stopu svoje kuće, često beskorisnim pred metima za koje zna da mu neće biti potrebni. Ljudi sa OKPL-i imaju problem "da ne vide šumu od drveta". Tipično je da su oni toliko zaokupljeni detaljima, da nikad ne sagledaju širu sliku situ acije. Njihova težnja ka perfekciji ih sputava u završavanju poslova. Oni su klasičan primer za "sve najbolje", ali su "protivnici dobrog". Ljudi sa OKPL-i imaju tendenciju da upropaste stvari u njihovoj težnji da sve urade perfektno, u svakom detalju. Obično su veoma kruti, nesposobni da prave kompromise. Po njihovom gledištu, ako posao treba da se uradi kako treba, mora biti urađen na njihov način. Interesantno je da je ovaj tip ličnosti dva puta češći kod muškaraca, dok OKP ne "pravi" ovakvu razliku kod polova. Druga važna razlika između OKP-a i OKPL-i je da iako su ljudi sa OKPL tvdoglavi, kruti i dozvoljavaju da im njihove ideje uprav ljaju životom, oni nemaju prave želje da se promene. su Oni ili nesvesni da je njihovo ponašanje neprijatno za ljude oko sebe, ili ih jed nostavno nije briga. Osoba sa OKP-em pere i ponovo pere ruke, iako mu, ili njoj to zadaje bolove, i uopšte ne uživa u tome. Osoba sa OKPL uživa u pranju i čišćenju, i razmišlja: "Kad bi svako čistio kao ja, sve bi bilo u redu. Moja porodica je gomila aljkavaca." Osoba sa OKPL se raduje dolasku kući da bi poređala olovke kao male vojnike, dok osoba sa OKP-em oseća veliku teskobu i strah od po grešne poruke koja nalaže da treba da usisava prašinu dvadeset puta kada se vrati kući. Ljudi sa OKP-em su u potpunosti svesni koliko je njihovo ponašanje neprikladno i oni se toga stide, očajni su, i imaju pravu potrebu da to promene. Ovo su reči dve osobe sa OKP-em : "Moj mozak je postao neopisivi pakao, iz koga nisam mogao da pobegnem." ili "Dobro je bilo to što su bolnički prozori bili zaključani, jer sam bio spreman da sebi prekratim muke." Ova knjiga je Uglavnom o ljudima sa OKP-em.Većina ispovesti je o tome kako su se oni borili da savladaju svoju bolest. Ali milioni drugih, sa manje hendikepirajućim problemima, mogu da se inspirišu ovim ispovestima i nauče metod samoterapije koji može biti primenjen na širokom spektru različitih problema koji su u vezi sa neprijatnim navikama ili ponašanjima. Oni koji su nama izneli svoje priče su ljudi koji su prevazišli bolest. Metod koji su koristili može da koristi i pomogne skoro svakom. Ova je knjiga namenjena svima onima koji žele da promene svoje ponašanje i tragaju za načinom na koji će to uraditi.

OKP - "VRAŽIJI" POREMEĆAJ
"Proklet si ako uradiš, a proklet si i ako ne uradiš". Tačno tako se osećaju ljudi sa OKP-em pre nego što nauče da primenjuju metodu ''U Četiri koraka" u borbi protiv savlađjućih simptoma ovakvog poremećaja. Imaju prisile da rade stvari koje ih samo vode to toga da imaju manje kontrole nad tokom svojih života. Sa smanjenom kontrolom, sa tim gubitkom kontrole, dolazi i smanjena sposobnost da pravilno reaguju na destruktivne prisile koje vremenom postaju sve jače i moćnije. Ako izvršavaju prisilne radnje bivaju što bi se reklo prokleti, jer njihova bolna

oni će onda zaista i biti kao prokleti.samousmeravajuća terapija ponašanja koja će ih osposobiti da promene biohemiju svog mozga. a proklet si i ako ne uradiš ".osećanja postaju još gora. Iza ovih vrata se nalazi program "U Četiri koraka" . On zna da je njegova moć često jača. hajde . Ali tu se nalaze i treća vrata . THE FAR SIDE Gary Larson GARY LARSON "Hajde. ovi ljudi mogu da nadmudre đavola. i u stvari će pokušavati da ih sakrije od njih. jer gledajući šire ovo će voditi do još više prisilnih potreba. prevaziđu svoje đavolske prisile i oslobode sebe od opsesivno-kompulsivnog ponašanja. Praveći izbor da krenu kroz ta vrata. 'đavo' će potom uhvatiti svoj trenutak i ponovo ih ubosti svojim vilama. pre učenja metode "U Četiri koraka". opet i opet. jaka osećanja neprijatnosti i anksioznosti stvaraju se kad god ne izvrše prisilne radnje.izlaz." OKP je đavo sa vilama iza njihovih leđa. ili jedna ili druga vrata. Njihov život tada postaje živi pakao.. njima nedostaje znanje i veština da promene poremećene biohemijske procese mozga kroz konstruktivnu akciju. Ako ljudi sa OKP-em slušaju ovog đavola i izvršavaju nesvrsishodne radnje koje im on nalaže da rade. kad imaju prisilne potrebe. Ovako su uhvaćeni u onaj deo dileme ". Ali ako ignorišu đavolske OKP potrebe i odbiju da izvrše prisilne radnje.. Štaviše. Bez pravilne mentalne vežbe (Četiri koraka). da izvršavaju još više takvih rituala. KAKVI SMO BILI: ŠEST SLUČAJEVA . nanoseći im veliki bol. za koja im đavo nikad neće reći.

45-godišnji prodavac automobila. bilo bi oko 3 ujutru i on bi odlazio kući." Ali nije mogao da prevaziđe taj osećaj da su mu ruke ostale prljave. stavila u torbu mašinu za kafu i peglu i odnela ih na posao. Kupovao je patike na rasprodajama. obukao se. prao je svoje ruke najmanje pedeset puta dnevno. rekla je sebi. znajući da će morati da se ponovo vrati do kuće. bi svake noći ležao budan u krevetu. Džek Džek. Sakrivao ju je na načine na kojima bi mu i tajni agenti pozavideli. "Ako počneš da radiš ovakve stvari. Jednog lošeg dana je.ljudi koji su bili potpuno ophrvani svojim OKP-em kada smo ih prvi puta sreli. ili vatrogasce. Ali Džek je nastavljao da pere. Morao je. vraćajući se tako da proveri. "ljudi bi padali kao muve. Bila je inteligentna i vešta. jedanput ili dvaput. a imao je veliki strah od trovanja baterijskom kiselinom.Takođe bi uzela utikač od pegle i pritisla bi ga na dlan. mogao naići na nju. Da li je isključila uređaje? Zaključala vrata? Često puta bi rano otišla na posao. znajući da će ih nositi samo jedno veče. on bi ustao. kao što je znao da nije sve bilo tako zagađeno. Ako bi čuo zvuk policijske sirene. ostavljala bi mašinu za kafu na vrhu frižidera i viknula: "Zdravo Kafo!" Ovako je pronašla mnemonički patent da joj pomogne da se seti da je isključila ovaj uređaj. . "Izgubićeš i to malo sapoštovanja koje imaš". čekajući da čuje zavijanje sirena policije i druguh službi. 43-godišnji agent osiguravajuće kompanije. Brajan Brajan. uzimao bi kofu vode.'da li sam ih zaista dobro oprao?' Ruke su mu postale crvene i izranavljene.Ovde su iznete neke ispovesti onih ljudi koji su krenuli kroz treća vrata . tako da su mu se otvorile velike naprsline između prstiju. i tako mogla ponovo da se uveri da je uređaj isključen. Znao je da mu ruke nisu prljave. ali je bila pod morom opsesivnih misli koje su joj govorile da proverava. Simptomi koji su oni imali nisu retki i nepoznati. Bilo koje da je doba. Tada je razvila novu strategiju u odnosu nasvoje napadne i nerazumne dileme. tako jako da bi otisci od metala bili toliko duboki da ih je mogla videti i trideset minuta kasnije. i vozio bi okolo dok ne bi našao mesto gde se udes dogodio. znao je da se u blizini dogodio saobraćajni udes. Čim bi policija otišla. Barbara Barbara. Kada bi odlazila. i onda opet proverava razne stvari. je znala da radeći za privremenu agenciju ne postiže koliko bi trebalo. i on ih je prao i prao. a u loše dane i po sto puta. to su veoma česti simptomi za ovu bolest. Bilo ju je veoma sramota zbog toga. "Da je bila neka masovna zaraza' rezonovao je. da bi proveravala. Kada bi najzad završio čišćenje. Nije mogao da se zaustavi. Toliko je sapuna bilo nataloženo na njegovoj koži da su mu ruke postojale odmah sapunjave. tuširao se i onda bacao patike koje je tada nosio u plastičnu kesu a ovu posle bacao u đubre. Kiselina iz akumulatora je možda prolivena i on bi sutradan kada vozi tuda. 33-godišnja žena nosilac počasne diplome uglednog Ajvi Univerziteta (Ivy University). To je bila njegova strašna tajna. po tuce odjednom. tako da bi mu samo prelazak vode preko ruku nanosio bolove. a koji su uspeli da potuku tog đavola. samo kad bi ih pokvasio. četku i sodu iz kola i počeo da pere i riba asfalt. sa stalnom brigom .

. Lara Lara je objasnila svoju opsesivnost ovako: "To mi razdire dušu. Ako bi vozila sa prijateljicom i spazila negde vozilo sa registarskim tablicama koje sadrže cifre pet ili šest. Jedanput je izlazila kolima iz parkinga za kupce ispred nekog marketa. ili rituale-navike koje ne možete da . i spazila plastičnu kesu. misleći da je nekog udarila. "Zaustavila sam kola i buljila u kesu. naročito nekog ko je u blizini. i moje oči će biti u redu. "Mogao je to biti i nož za puter. "Mogli smo tako satima da čekamo u kolima'' seća se ona. a sinovljeve oči su takođe bile zdrave. Velika većina je sad mnogo funkcionalnija i zadovoljnija kao rezultat primene metode "Četiri koraka". Pa ipak. "I sama reč oftalmolog. čudovište van kontrole.Doti Doti. morala bi da zaustavi i stane sa strane. Samo jedna loša misao. Jedna od njenih opsesija je bio strah od brojeva koji su u sebi imali cifre 5 ili 6. Naš UCLA. ali kad bi ga dohvatila. u poslednoj deceniji sam lečio preko hiljadu ljudi sa simptomima OKP-a. donosila mi je loše misli.'' Roberta Roberta bi vozila kola preko neke izbočine ili rupe na putu i odjedanput bi se uspaničila. Bože. i opesesije bi eksplodirale u vatrenu loptu. Vozila sam okolo da je ponovo pogledam . gledala je kroz retrovizor sa napetošću i mučninom u stomaku.. znajući da je to samo obična kesa. Odmah joj je nešto sevnulo i govorilo da je to neki leš. oči mog sina. da ako sve uradim kako treba. Neki od njih uzimaju i manju količinu lekova jer nalaze da im to olakšava da urade korake u okviru terapije. Nisam mogla ni da kročim tamo gde je bila neka osoba koja je imala oštećen vid. kaže ona." Kako smo Doti i ja sedeli i razgovarali. Da li su to bile samo novine pored puta. " Bilo gde da je išla. Onda je objasnila da je gledajući televiziju tog popodneva imala loše misli o očima. pa je morala da ih istera. ne bih nikad nekog povredila! Najstrašnije mi je bilo kad sam imala ovakve opsesije prema mom mužu." Bili su to noževi koji su joj zagorčavali život. Morala sam da bacim moje cipele. sve dok takvo vozilo ne ode iz vidokruga. Radio sam i pojedinačno i u nedeljnim terapijskim grupama za OKP. ili je to bio leš ? Previše uplašena da bi vozila. ona nije mogla da podnese nikoga u blizini ko ima neke probleme sa očima.tim je počeo sa proučavanjem OKP-a kao sa ogrankom proučavanja depresije. njena opsesivnost se preusmerila ka njenom sinu i postala još čudnija. borila se sa opsesijama još od svoje 5 godine. Ali su me obuzeli strah i panika. kojoj je 52 godine. Kada je i sama postala majka." Doti nije imala nikakve probleme sa očima. primetio sam da je na dlanu imala četiri puta ispisanu reč vid. "Bilo je to sa očima". Primetili smo promene u mozgu pacijenata sa depresijom pa smo se upitali da li i ljudi sa OKPem koji su često depresivni imaju ovakve promene? Zato smo u lokalnim novinama dali oglas: "Da li imate misli koje vam se stalno ponavljaju. poželela bih da nekog ubodem. postala je zarobljenik u svojoj kući. KABASTI MOZAK Kao psihijatar na UCLA-i Medicinskoj Školi. Ali bila je sigurna da bi se u protivnom nešto strašno dogodilo njenoj majci. "Odjedanput mi u glavu dođe. Bilo je to strašno.

Brajan se setio jednog psihoterapeuta koji mu je govorio da njegov strah od kiseline iz akumulatora ima veze sa seksualnim problemom i da je Brajan verovatno bio zlostavljan od strane svog oca. ne postoji biološko objašnjenje zašto neka osoba pere. pa sledi da je OKP biološki problem u vezi sa pogrešnim hemijskim putevima u mozgu. Bilo šta da oni urade u reakciji na njihove zabrinutosti. A stresovi zbog ove emocionalne uznemirenosti mogu u stvari i da pojačaju problem u mozgu. Zajedno sa mnogim stručnjacima za mozak. BRIGA ZBOG ZABRINUTOSTI Iz lekarske perspektive najveći problem kod ljudi sa OKP-em. Očigledno je da je Opsesivno-Kompulsivni Poremećaj rasprostranjeniji nego što smo mislili. odziv je bio veoma veliki. mogli smo zaista i da vidimo promene u mozgu u vezi sa njihovim OKP-em. Šta god da je uzrok. Pacijenti bi nam često govorili o godinama sa pogrešnom dijagnozom. je to koliko su oni zabrinuti zbog svoje zabrinutosti.kontrolišete?" Nadali smo se da ćemo naći nekoliko ljudi koji će biti voljni da se podvrgnu pozitronskom-emisionom skeniranju (PET). Glavni simptom . Ono što ih stavlja na muke je to koliko strepe oko stvari za koje shvataju da nisu vredne tolike brige. Sadržaj . Na naše iznenađenje. koje bi postavljali dobro poznati psihijatri. prisilna potreba da proveravaju ili peru. a uzrokovana je biohemijskom neravnotežom u mozgu koja može biti nasleđena.zašto neko brine da li je nešto prljavo dok drugoga brine da li su vrata zaključana mogu zaista da imaju svoje uzroke u emocionalnim faktorima. Jedan od načina da razumemo ovu spregu je da uvidimo razliku između f orme Opsesivno kompulsivnog poremećaja i njegovog sadržaja. kako je tradicionalno i prihvaćeno od strane Frojdove psihijatrije. . Sve do nedavno lekari su malo šta mogli da urade za ljude sa OKP-em. koje meri metaboličke aktivnosti mozga. Kada lekar pita osobu sa OKP-em : "Šta vam u stvari smeta ?". naš UCLA tim veruje da je OKP bolest mozga i u suštini jedan neurololški problem. ne odlazi. Ova knjiga se bavi rešavanjem oba ova problema. prošlosti osobe i okolnostima porodice u kojoj je živela. Naravno da takav problem dovodi do emocionalne uznemirenosti i lične nesigurnosti. Ali lekar koji je radio sa više osoba sa OKP-em zna da ovo nije pravi problem. Pošto smo uradili skeniranje ovih ljudi. Ovo je ono što nazivamo fo rmom OKP-a. pa sledi da je OKP zaista neuropsihijatrisko oboljenje. Tada je Brajan već tražio pomoć kod UCLA. dok druga proverava vrata. većina od njih bi rekla nešto kao: "Ne mogu da prestanem da brinem o tome da li sam isprljao ruke". onda počinjemo da shvatamo neke duboke istine o sprezi ličnosti sa njenim mozgom. Sigmund Frojd i njegovi sledbenici su smatrali da su ove opsesije i kompulsije nastale kao posledica dubokih emocionainih konflikata. Kada shvatimo kolika je ova duševna muka. Misao ne odlazi jer mozak ne funkcioniše kako treba. Misli i prisile koje zaista nemaju nekog smisla napadaju njihov um u rafalima.je skoro sigurno uzrokovan problemom u mozgu. Forma OKP-a je nemilosrdna napadnost i činjenica da se ove misli ponovo pojavljuju.napadne misli i brige .

Snimci jasno pokazuju da se energija znatno više troši kod ljudi sa OKP-em nego što je normalno za prefrontlni korteks .PREUZIMANJE KOMANDE Eto. sve dok te misli i prisile ne prođu. manje lekova će vam trebati. . a i da pojačaju svoju odluku da se bore protiv njih.Lu Bakster i ja smo napravili snimke koristeći tomografiju pozitronske emisije. može da donese neka trajna poboljšanja. Zbog toga što je OKP medicinsko stanje. Bez obzira koliko ste iznervirani. Na UCLA-i lekovi su davani samo da bi pomogli ljudima da pomognu sami sebi. Prilikom razvijanja novog prilaza u lečenju ljudi sa OKP-em pretpostavili smo da ako bi mogli da pomognemo pacijentima da shvate da su njihove prisile proizvod biohemijske neravnoteže u njihovom mozgu. kombinacijom terapije ponašanja i uzimanja lekova. može biti zaobiđeno i ignorisano. jeste "put u pakao". Kako je problem mozga izgleda uzrokovao njihove uznemirujuće prisile. i radite i pored toga. Vaš život će se degenerisati u jednu veliku kompulsiju-prisilu. imate OKP. iako fascinirajiće zbog svoje povezanosti sa unutrašnjim funkcijama mozga." Umesto toga. jačanje volje za otporom prema prisilnim potrebama bi moglo zapravo dovesti do hemijskih promena u njihovom mozgu. Ovo je naročito istinito na duže staze. ono što inače može biti veoma iritirajuće ili dosadno. nećete samo sedeti i sebi govoriti: "Pokušaću da nešto uradim kako bi zaustavio alarm. vi ćete se što bolje potruditi da ga ignorišete. a dotle neću ni pokušavati da čitam. koji se nalazi ispod čeonog dela mozga. Uporedite visoku upotrebu energije kod osobe sa OKP-em u odnosu na osobu bez ovih simptoma. Fokusiranjem vaše pažnje na novi posao. (Terapija ponašanja je detaljno razmatrana u Devetom poglavlju). Šta možete vi i vaš doktor da uradite kako bi ste oterali te neprijatne prisilne potrebe? Osnovna poruka je: Nemojte biti pasivni i čekati da ideje i prisile same odu. ili PET-skeniranje. Ovako prefrontalni korteks zapravo radi prekovremeno i bukvalno se pregrejava.) Mi smo već znali da koristeći terapiju ponašanja (bihevioralnu terapiju) možemo napraviti prave i značajne promene u tome kako se ljudi odnose prema svojim prisilnim potrebama. Vi možete napraviti ovakve iz mene kroz terapiju ponašanja. Iz ovoga može da proistekne nova metoda terapije. samo promena u samom mozgu ili barem tamošnjih hemijskih procesa. Psihološko razumevanje emocionalnog faktora opsesija i prisila će retko kad učiniti da one nestanu. sve dok se to ne zaustavi. Toliko ćete se udubiti u ono što radite da ćete jedva i primećivati alarm. oni bi tada mogli drugačije da gledaju i odnose se prema potrebi da delaju prema svojim prisilnim potrebama. Predavanje stavu da ne možete ništa drugo da uradite. mi im pokazujemo snimke njihovog mozga pri radu. Vi ćete usmeriti vaš um kako vi želite i nastaviti čitanje koliko bolje to možete. Doduše. Verovatno smo pretpostavili da bi koristeći ovakve veoma jasne i očigledne snimke mozga mogli da pomognemo ljudima sa OKP-em da se inspirišu za prornenu. lekovi su ovde samo pomoćna guma za plivarye jer pomažu pacijentu da ostane na površini dok se bori sa neprijatnim i divljim vodama OKP-a. kod nekih slučajeva. (slika 1 pokazuje PET-sken fotografiju tipičnog OKP.pacijenta. Za vreme izučavanja energije moždane aktivnosti kod osoba sa OKP.em. ili. Dr. Da bi pomogli pacijentima da shvate ovu hemijsku neravnotežu u mozgu. Ali osnovni princip ostaje: Što više terapije uradite i više primenjujete metod "U Četiri koraka" . Zamislite analogiju sa automobilskim alarmom koji uporno zavija dok vi pokušavate da čitate roman ili nešto drugo. pored poboljšanja kliničkog stanja. pri kojoj se mala količina hemijsko obeležene supstance slične glukozi ubrizgava pacijentu i onda prati u mozgu.

patio je od kompulsivne potrebe da sve u njegovoj okolini bude čisto i u besprekornom redu. njegovi simptomi su najvećim delom pod kontrolom. koristeći naš pro gram." U isto vreme pokazivanje snimaka je bilo odlučujuće u njegovom prihvatanju činjenice da ima OKP. "Kakav je šok to bio!" rekao je. po njegovim rečima "nepobitan dokaz da imam pore mećaj u mozgu". Bendžamin je ovladao samosvesnim tretmanom U Četiri koraka . da nisam savršen. 41-godišnji admnistrator velikog školskog kompleksa čije su fotografije mozga pokazane na slici 3. takođe i u odnosima sa ljudima.Bendžamin.terapije ponašanja na UCLA-i. U početku mije bilo veoma teško da to prihvatim. do nenormnalno visokog stepena. . On se dobro seća kako su uzimani snimci njegovog mozga a onda mu bili prikazani kao dokaz da se mozak "pregrejavao". i danas šest godina kasnije. i on funkcioniše dobro i profesionalno. "Bilo je veoma uznemiravajuće saznati da imam poremećaj u mozgu.

Ali u toku lečenja ubrzo je bilo očigledno i njoj i nama da ona nije mogla da se oslobodi osećaja da je Kafa ostala uključena. Ono što je brinulo Doti. Sećate li se Barbare i njene opsesije oko g. To je kao kad se sluša radio koji je ometen statičkim elektricitetom." I Doti je znala da njen sin neće oslepeti ako ona ne bi izvršila određenu prisilnu radnju. Ona je imala ovakvu brigu čak i kad je u svojoj ruci držala isključeni utikač! Slično tome Brajan je znao da iz novog akumulatora neće curiti kiselina. tj. bolje su naoružani za rad terapijom ponašanja koja vodi do ozdravljenja. kao što se događa sa OKP-em. ipak sam Frojd je verovao da ovakvi tipovi problema potiču od "konstitucijainih faktora" misleći u stvari na biološke uzroke. sposobnost da se prepoznaju ovakve poruke kao pogrešne.duboki unutarnji konflikt koji dovodi osobu do toga da brine o tome da li će prouzrokovati vatru. može doći do destrukcije. odnosno u činjenici da zabrinjujuće osećanje stalno iznova uznemirava um i ne nestaje. on bi bio van sebe od straha: "Jedan mali koji je radio sa mnom je primetio daje u Vijetnamu video momke pod oružanom vatrom sa manje straha na licima nego što sam ja pokazivao. Kada radi kako treba. Ipak. i tako opet i opet. ili drugi. Verovatno nikada nećemo saznati zašto se Barbara fiksirala za Kafu. Krivac je neurološka neravnoteža u mozgu. morala je da skoči i ode pod tuš i promeni svu odeću. RAČUNA SE ONO ŠTO URADIŠ Mozak je neverovatno komplikovana mašina koja stvara osećanja i osećaje koji nam pomažu da komuniciramo sa spoljnim svetom. Oni u stvari menjaju brdo. To je bio sadržaj njene opsesije.Razumevanje razlike između forme OKP-a i negovog sadržaja je prvi korak u shvatanju da je poremećaj funkcije mozga uzok ovih prisila. Zašto? Zato što je osnova problema OKP-a u njegovoj formi. Oni menjaju svoje mozgove. Činjenica da ju je opsedala briga o tome. kad bi neko postavio bateriju .Kafe? Ona je bila dovođena do pometenosti u brizi o tome da li je isključila tu mašinu za kafu. Na ovom mestujedna potpuna svesnost uma. Kada ljudi jedanput shvate prirodu OKP-a. Samo saznanje "da to nisam ja. Mi smo od pacijenata sa OKP-em naučili da svako ima sposobnost da koristi moć posmatranja i zapažanja da napravi poboljšanja svog ponašanja u kontekstu pogrešnih i zbunjućih poruka mozga. Povremeno ih podsećamo da oni ne guraju stenu ka vrhu brda da bi se ova onda samo ponovo skotrljala dole. Brajan za akumulatorsku kiselinu ili Doti za oči. Moguće je da Frojdove teorije daju neke nagoveštaje. Ali ako bi slučajno videla na TV emisiju o slepoj osobi. Danas se većina psihijatara Frojdovog učenja slažu da samo razumevanje psihološkog sadržaja ovh simptoma . ako to uopšte i mogu. stotine. Barbaru i Brajana je bilo to kako su mogli toliko da budu zabrinuti oko nečega tako ništavnog.akumulator na njegov sto. lako je zaključiti: "Da to sam ja. to je moj OKP" jeste veliko olakšanje stresa koje im omogućuje da se efikasnije fokusiraju na poboljšanje : ozdravljenje. bila nam je značajan faktor u traganju za rešavanjem misterije OKP-a. malo mogu da učine. da bi ovi simptomi nestali. Ako n e slušate pažljivo. "Ali kad mozak počne da šalje pogrešne poruke koje ne možete odmah da prepoznate kao pogrešne. možete čuti stvari koje su pogrešne ili nemaju . ili čak hiljade puta u toku dana. da li će biti nasilan prema nekome. može da pomogne.

• Ne računa se to što osećamo.smisla. to je radna filozofija ove knjige i put prevazilaženja Blokiranosti mozga. Volim da kažem: "Ne računa se to kako se osećaš. Uglavnom koristeći vaše znanje da mentalno organizujete vaše reakcije na opsesije u ponašanju. • Izvršavanje kompulsija ima tendenciju da pogorša opsesije. Imaćete veću kontrolu i napravićete promene u vašem mozgu. već ono što uradiš. ne možete odmah učiniti da one i nestanu. koje ljudi izvršavaju u uzaludnom pokušaju da sebe oslobode od veoma neprijatnih osećanja koja su uzrokovana opsesllama. već to što uradimo. Ovde nije cilj da se učini da opsesivne misli jednostavno nestanu . možete naći realnost usred tog haosa. naročito gledano u dužem periodu. • Kompulsije su aktivnosti-radnje koje se ponavljaju . • Menjanje vašeg ponašanja menja i vaš mozak. Fokusirajte vašu pažnju na mentalne i fizičke akcije koje vam mogu poboljšati život. Pošto promenite vaše ponašanje na konstruktivan način. .jer to neće biti slučaj za prvo vreme . • Četiri Koraka nas uči metodi reorganizovanja našeg razmišljanja u reakciji na te neželjene misli i potrebe. čućete stvari koje običnom slušaocu često potpuno promaknu. Dobro poučeni u tome šta činiti oko zbunjujućih poruka. Saveti terapije ponašanja koji će biti davani u tretmanu "Četiri koraka" će vas uvek podsećati na ovaj važan princip. Nazivajući prisilnu potrebu onim što ona u stvari jeste. Četiri koraka nisu magična formula. Oni vam pomažu da promenite vaše ponašanje i pređete na korisnija i konstruktivnija ponašanja. Preimenovanjem. A provoditi mnogo vremena zabrinuti zbog neprijatnih osećanja dovodi do toga da možda nikad i ne stignete da uradite bilo šta na poboljšanju. Ovo čini da su vaše reakcije lakše za kontrolu. Preterana želja o neposrednom oporavku je jedan od najčešćih uzroka neuspeha. otključaj mozak! Važne tačke da se upamte • OKP je medicinsko stanje koje je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu. osećanja imaju tendenciju poboljšanja u takvom sledu događaja. • Opsesije su neželjene napadne misli i potrebe koje ne napuštaju osobu sa OKP-em. to je moj OKP. posle određenog vremena neprijatna osećanja u vašem mozgu počinju da blede i nestaju. kao i kazujući: "To nisam ja." Ključ da se ovo upamti je: Promeni ponašanje.nego da se stekne kontrola nad našim reakcijama na njih. naročito u početku tretmana. Ali ako učinite napor da slušate pažljivo. naročito ako ste se vežbali u slušanju." Jer kad uradite dobru stvar.prisilne radnje.

Oni Prosvetljeni vam samo mogu ukazati na put. Letopis 16:32 Vi sami morate naporno da radite. Almanah Sirotog Ričarda.Deo I Četiri Koraka REČI MUDROSTI DA VAS VODE NA VAŠEM PUTU (po hronološkom redosledu) Onaj ko se sporo ljuti. Dhamma pada Nemojte se zavaravati. Gottama Buddha. Galicejci 6:7 Bog pomaže onima koji sami sebi pomognu. 1736. tako ćete i žnjeti. Bendžamin Frenklin. Kralj Salomon. Sv. i onaj koji vlada svojim duhom je bolji od osvajača grada. bolji je od ratnika.Pavle Apostol. jer Bog ne može biti zavaran:jer kako sejete. .

potrebe i ponašanja. Takve Vaše misli i prisline potrebe su simptomi opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). na primer.: Preimenovanje. brojati. to je moj OKP'' Korak 1. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3.revalorizovanje Korak 1. odgovara na pitanja ''Šta su te napadne. PREIMENOVANJE Korak 2. ili prati. To su opsesije i kompulsije-prisile. Ono nije stvarno. stvarno. Refokusiranje Korak 4. Vi morate uložiti svestan napor da se čvrsto držite u realnosti. dosadne misli?'' Važna stvar koju morate imati na umu je da morate preimenovati te neželjene misli. da treba proveravati. Vi se morate boriti kako bi izbegli da budete prevareni i pomislite da je osećanje koje vam govori. medicinskjog problema. Ponovno vrednovanje . .1 Korak 1 : Preimenovanje ''To nisam ja. Vi ih morate nazvati onim što one zapravo jesu.

ima svoj sopstveni način za "izlečenje" pacijenata koji pate od zastrašujućih i napadnih misli ili opsesija. Na nesreću. naš tim na UCLA-i je imao odlične rezultate primenjujući terapiju ponašanja. ovaj jadni pacijent je najverovatnije završio još luđi. ponekad u kombinaciji sa lekovima.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Galaher i njegova kontroverzna tehnika simultane borbe protiv straha od visine. U radu sa pacijentima sa OKP-em. zmija i mraka . već samousmeravajuća terapija na duže vreme koju nazivamo kognitivnobiobihevioralni samotretman. Naš pristup nije kao Galaherov 'potoni ili-plivaj'. Profesor Galaher (Gallagher). umesto da se izlečio. kao što vidite. On zapravo izvršava karikiranu verziju onoga što je u terminologiji tradicionalne terapije ponašanja poznato kao 'plavljenje'. - .

To nisu samo neprijatna osećanja kao na primer "možda je to prljavo". Ovo je u najboljem smislu reči rad na dobrom poslu! U isto vreme taj medicinski samotretman počinje sa prihvatanjem onoga što ne možete izmeniti. . On ili ona konstantno rade na tome da spreče mešanje pravog svog bića sa glasom OKP-a.. Ključ za otključavanje i deblokiranje mozga jeste terapija ponašanja. bogohulne misli. onda treba da se molite za snagu da sebi pomognete. Ako želite da se molite. već su to izjedajuće i neprestane opsesije. ali za to treba vremena". koji uzrokuje da se deo mozga ispod prednjeg-čeonog dela mozga. Bog pomaže onima koji sami sebi pomažu i razumno je verovati da bi Bog pomogao onome ko vodi takvu svrsishodnu borbu. TO JE BLOKIRANOST MOZGA U tretmanu.prisilnim potrebama. oni se osećaju poniženo i na ivici razuma. a ona počinje sa korakom Preimenovanja. To je samo mozak koji šalje pogrešne poruke. Ali. Ovi ljudi obično znaju da niko ne bi trebao da ima takve misli. Kao posledica toga. Neće da zaćuti. osoba pati od Blokiranosti mozga. Mi im pokažemo snimke mozga ljudi sa OKP-em koji nepobitno dokazuju da je OKP vezan za biohemijski problem. Osoba sa OKP. Njihova predstava o sebi je strašno narušena. znam da ovo zvuči ludo. Preimenovanje jednostavno označava nazivanje neželjenih misli i prisilnih potreba njihovim pravim imenima . onda crpite snagu od njega i postajete snažniji. Na ovo ja odgovaram: " Hoće. pregrejava. bar u jedanom kratkom vremenskom intervalu. ili osećanje nadolazećeg prokletstva ili katastrofe ako se ne izvrši neki bizarni i besmisleni ritual. osoba se prvo uverava da dijagnoza ukazuje samo na OKP. TO NIJE LUDILO.. njihov OKP je verovatno uticao i na njihovu radnu sposobnost na poslu i možda su postali i društveno nefukcionalni. Ovo je rat. Vi možete reći: sve je to lepo i dobro. ako sagledate kakav je vaš neprijatelj. U ovom slučaju to znači koncentrisati se na izvršavanje prave stvari.to je moj OKP". već nemilosrdne prisilne potrebe.em ima moćno oružje: znanje da "To nisam ja . dok se sve više napušta naša preterana briga o našim osećanjima i stepenu komfora. a neprijatelj je OKP. povlačeći se od rodbine i prijatelja u pokušaju da sakriju ova strašna ponašanja. Ne samo dosadne potrebe da se proveri nešto po četvrti ili peti put. ali . Mozak se zaglavio u pogrešnoj trasi. U borbi protiv njega veoma je važno imati na umu šta je zapravo vaš neprijatelj. Ukratko. ali OKP ima neku svoju pamet.opsesivnim mislima i kompulsivnim tj. Molitvom da nas OKP napusti nećemo učiniti da se to odmah dogodi.Tipično je da naša prva konsultacija sa pacijentom koji pati od OKP-a počinje tako što osoba pokušava da objasni sa dosta stida: "Doktore. iracionaine misli o nasilju. niti će to učiniti puko i uzaludno proklinjanje i psovanje. " osoba onda opisuje jedan ili više simptoma sa liste klasičnih simptoma OKP-a: kompulsivno pranje ili proveravanje. Odmah da kažemo da je vitalno shvatati da sam akt Preimeno vanja neće učiniti da vaš OKP potpuno i nestane.

da. to više osećate da ovladavate situacijom i sve više će simptomi bledeti i nestajati. S druge strane. A onda. isprekidan i najzad uništen. samo sebi osuguravate još više straha i bola. Čet je bio u stanju da koristi sledeću frazu sa svojim OKP-em: "Nemoj biti polemičan . bio je opsednut mislima o nasilju. "Kako mogu da budem siguran-a da to nisam ja već samo moj OKP?" Pa. Ovi faktori su učiinili da njegov stres eskalira. Poslušajte vaš OKP i vaš život će biti uznemiren. koji je odonda kroz terapiju ponašanja uspešno stavio pod kontrolu svoj OKP i koji se sada školuje u školi za zubare. neće vam toliko značiti ako vas dosadne misli potpuno ne napuste pošto vi nećete postupati po njihovom nalogu. Ponovnog Određivanja. Samo pokušaj da me nateraš da još jedanput operem ruke". zato jer vi znate šta je istina. u samo nekoliko minuta Refokusiranja na drugu aktivnost i nereagovanja na OKP. OKP bi mu odgovarao "O. Vi morate reći: "Samo napred. hoće.Vremenom. ta osećanja će postajati intenzivnija idosadnija. Hodao bi okolo i sebi govorio "Čoveče. što se više fokusirate na to nadajući se i moleći se da vas to ostavi na miru. Uobičajeno je da stres pojačava anksioznosti OKP-a. i mnogi ljudi će poginuti". Refokusiranja i Revalorizovanja. kada je Čet počeo da Preimenuje ubeđujući sebe da su njegove misli o nasilju samo OKP. On je imao jedno nezahvalno radno mesto i bio je u dugovima. U početku. da se pogoršaju njegovi simpotmi OKP-a. ili se borite protiv toga. ako smeš. Ako sedite i lupate glavu o tome da li će OKP određenog dana napasti i preuzeti vaš život. ODGOVARANJE OKP-U OKP može da bude lukavo pametan protivnik. verovatno je da i nema neke metafizičke garancije da nema nikakave moguće veze između pranja ruku i avionske nesreće. pomišljao bi da ga je on pokrenuo. Štaviše. To je trenutak da pokažete malo snage i vere. stvari će se samo pogoršati i OKP će se pojačati. Ti si loša osoba". Tu se radi o ulaganju truda kako bi dobro pobedilo nad zlom. morate da se suočavate sa uvek prisutnom nesigurnošću. Vi ne možete sebi da dopustite da to slušate. ti si jedan brljivko. Ako bi ugledao požar. Čet. Ali OKP bi mogao da kaže: "O.to je samo hemija". Pošto se sve više upoznavao sa saznanjem da je OKP biohemijska neravnoteža u mozgu. da li te to uznemirava? Zašto? Verovatno zato što ćeš stvarno to i da uradiš". on će poricati da je to u stvari samo pogrešna poruka u mozgu. TO JE SAMO HEMIJSKI Na UCLA-i. i đavolski samozaštićen. Vi možete reći: "Avion se neće srušiti zato što ja nisam ponovo oprao ruke". Odluka je jasno određena. S druge strane. osigurani saznanjem da ćete u roku od nekoliko minuta sve više biti sigurni da avioni neće udarati u planine i da se automobili neće sudarati samo zato što vi niste oprali ruke ili ponovo proverili vrata. . naši pacijenti su došli do čudesno kreativnih načina primene Četiri Koraka Preimenovanja. strah od neke strašne posledice će početi da bledi i vi ćete moći da vidite prisilu OKP-a kao jednu budalastu besmislicu. Ako bi čuo da je neko bio fatalno ranjen u pucnjavi u gradu. ali mogu da vam garantujem da ako popustite i operete ruke još jednom. što ste više u stanju da ne pridajete važnost vašem OKP-u. dobijao bi opsesije da je on to uradio.

On je definisao Nepristrasnog Posmatrača kao sposobnost da se stane izvan sebe i samog sebe posmatra u akciji. (I Korinćani 28:9) Čet je jasno razumeo kako se ovaj odeljak odnosio na njega: Bog razume moje srce i zna za nered u mojoj pameti. ili ne osećam da su mi ruke prljave.kupio bi joj ruže ili skuvao večeru. On je razrešio taj prob krivice . Neophodna je potpuna svest uma. već: Ja imam opsesije da su mi ruke prljave". ona jeste sposobna da uzme ulogu nepristrasnog posmatrača. U borbi sa svojim OKP-em. Prilikom Preimenovanja vi dovodite u igru Nepristrasnog Posmatrača. on bi sebe usrećio tako što bi usrećio svoju devojku. britanski pisac iz sedamnaestog veka. i mogao je da prihvati svoju visinu kakva je. koji je razvio koncept "dobro informisanog i nepristrasnog posmatrača" . vi morate sebi reći: "Ne mislim. Svako od nas ima pristup ovoj osobi u nama. Ovo je samo drugi način shvatanja celokupne svesnosti uma. Kad god bi njegov OKP pokušao da ga učini jadnim. Ja moram da se potrudim da prestanem da sebe mučim zbog toga. nije ga tako teško pogađalo. Ovo neće učiniti da potreba nestane. na automatski način. rezonovao je da sama želja neće učiniti da poraste. Shvatio je da je isti slučaj i sa OKP-em. Željom se ne može oterati. Možemo izvući pouku iz pisanja filozofa Adama Smita iz XVIII veka. Svaki put kada bi imao opsesivnu misao. Banjan je bio veoma religiozan čovek (putujući propovednik koji je bio u zatvoru zbog propovedanja bez dozvole) bio je u velikim mukama zbog svojih bogohulnih misli indukovanih OKP-em. rekao bi sebi: "U redu. Zbog ovakve briljantne spoznaje. ali se može naučiti kako da se nosi sa tim.kroz uverenje da bi Bog bio nezadovoljan s njim zato što je sebe kažnjavao zbog svojih pogrešnih i besmislenih poruka. koncept koji je Adam Smit koristio kao okosnicu u svojoj knjizi Teorija Moralnih Osećaja ("Theory of Moral Senti ments") . uradio bi nešto lepo za svoju devojku . Kad bi to uradio. evo sad dolazi moja opsesivna misao".kao i Čet . Gledajući film u kome je znao kada dolazi scena sa nasiljem. Ljudi sa OKP-em koriste Nepristrasnog Posmatrača kada . Interesantno je znati da za ovo postoji presedan star nekoliko stotina godina. što je u suštini ista mentalna akcija kao kod stare koncepcije potpune svesnosti uma kod Budista. i dok je ona potpuno svesna naših osećanja i okolnih faktora. On je uvek želeo da bude viši za petnaestak santimetara. to je moj OKP". smatram Banjana za oca saznajne terapije ponašanja. Potpuna svest uma se razlikuje od obične površne svesnosti u tome što od vas zahteva da svesno prepoznate i napravite mentalnu zabe1ešku tog neprijatnog osećanja dok izvršavate njegovo Preimenovanje u simptom OKP-a koji je uzrokovan pogrešnom porukom iz vašeg mozga. lem NEPRISTRASNI POSMATRAČ Kod učenja Preimenovanja.Anticipacija je važan deo Preimenovanja i Čet je to savršeno razumeo. što nije ništa drugo do "unutrašnja osoba". ali. Čet je takođe u Bibliji potražio inspiraciju i našao odgovore u sledećem odeljku: "Gospod je otkrio svako srce i On zna svu maštu uma". nije dovoljno samo da slegnemo ramenima i kažemo "To nisam ja. Čet je bio i pragmatično i filozofski naklonjen. patio je od toga što mi sada znamo da je bio OKP. već: "Ja imam kompulsivnu-prisilnu potrebu da proverim tu bravu". Čet je našao drugi način da nadigra svoj OKP. ali će pripremiti teren za aktivan otpor prema tim mislima i potrebama OKP-a. Duboko religiozan čovek. I dok vas to osećanje obuzima i prolazi kroz vas. On nam omogućuje da mentalno zabeležimo: "To je samo OKP". Džon Banjan (John Bunyan). "Ja ne osećam potrebu da proverim tu bravu". autor knjige "Napredak hodočasnika'.

i to je ključ za prevazilaženje Blokiranog mozga. da "menjaju brzine" i menjaju svoje ponašanje. ad nausem. odnosno da ono što osećate nije važno kao takvo. izvršavanje kompulsivnih radnji koje se stalno ponavljaju. sa svojom celokupnom svešću''. dok vas vaš mozak bombarduje destruktivnim dilemama i uznemirujućim mentalnim nepravilnostima. je takođe iscrpljujuće. bi rekao: "I onda kada popustite. a drugo je biti sposoban da to kažete usred napada OKP-a. Ipak. zahteva podosta rada. kada napadne. Ovaj proces je osnova za prevazilaženje OKP-a. koji ima OKP. "Kao rezultat toga mogu često da izbegnem da nasednem OKP-u. objašnjavala je kako je koristila korak Preimenovan ja u svojoj borbi protiv opsesije daje njen mladić (sada njen suprug) vara. kako bi ih definisali kao OKP. jeste dobro delo". "najveći i veoma iscrpljujući napor". opsesije i prinudne potrebe izgledaju kao najvažnije stvari na svetu. a šta prava briga ili strepnja". ipak pobeđujete . o tome koliko i šta jede i pije i gde se nalazio svakog minuta u toku dana. Na intelektualnom nivou znala sam da je OKP hemijski problem u mozgu. koji traži. mladić ju je podsećao da su njene opsesije samo OKP. a potreban napor prevelik i iznurujući. koje im omogućava da prevaziđu svoje strahove i anksioznosti. Zašto? Zato što fokusiranje na korisno ponašanje. ali nije uvek uspevao da je u to i uveri. vežbaću violinu umesto toga". Kažite sebi da ćete sledeći put pobediti. ona bi ga bombardovala pitanjima o prošlim vezama. Vremenom i sa vežbom. Ana se seća: "Prvi korak u borbi sa mojim OKP-em je bio da naučim da Preimenujem moje misli i prisilne potrebe. Kada se pristupi Nepristrasnom Posmatraču. U daljavanje od njih za dovoljno dug vremenski interval. ja ću u stvari menjati način na koji moj mozak radi". o tome da li je gledao pornografske časopise. nastupa voljna odluka: "Neću da perem ruke. Smatrajte to jednim malim korakom nazad. kada je akcija urađena sa punom svešću. U prvoj fazi njenog učenja da Preimenuje. Kad osoba sa OKP-em izuči terapiju ponašanja i odluči da promeni svoje reakcije na uznemiravajuće i bolne misli tako što neće izvršavati neke patološke radnje (ponašanja).zastanu. Kod OKP-a veoma je iritirajuće to što kad imate opsesije i kompulzije. Ako promenim ponašanje. Naravno. odmaknu se i kažu sebi: "Ovo samo moj mozak šalje pogrešne poruke. a osećaji koji je ovaj problem stvarao.. Ana. po njegovim rečima.sve dok ostajete uporni. ona je. Iako je znala da njeni strahovi nisu imali realnih osnova. manje više beznačajne prateće pojave tog problema. Ali to je iscrpljenje bez pozitivnog rezultata.. pa ćete popustiti i uraditi prisilnu radnju-kompulziju. Njena neprekidna ispitivanja su skoro dovela do prekida njihove veze. vaše brige. Nisam više postajala mentalno rastrojena svaki put kad bi mi kroz glavu prošla neka opsesivna misao. student filozofije. jedno je ovo znati u intelektu. Često bi šire . Ali u početku je osoba obuzeta strahom i strepnjom i može isto tako imati i katastrofične pomisli kao: "Ali onda će se i moja violina zagaditi . Deluje kao inspiracija gledati ljude sa OKP-em kako prelaze iz površnog shvatanja svog poremećaja u jedno dublje i celovito. Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i. po njenim rečima "postala dosta dobra u prepoznavanju šta je OKP. KO JE OVDE GLAVNI? Dolaziće i vremena kada će bol biti prejak. to pravi značajnu razliku u tome kako vaš mozak funkcioniše. Džeremi. što se kod mene i nadovezivalo. Drugi korak je da im do delim pravi atribut. da mentalno organizuju svoje reakcije. " Adam Smit je shvatao da je održavanje gledišta Nepristasnog Posmatrača u teškim uslovima težak posao. Sve dok god se suprotstavljate vašem neprijatelju OKP-u.

većje imao OKP i počeo je da koristi racionalno razmišljanje da to prevaziđe. mentalna snaga i moć koju dobijate kroz borbu sa OKPem vam nikad ne može dati nijedna magična pilula. da nađem pravu mantru ili pravog doktora i slično". Uglavnom je to kod mene uspevalo. i neće ispasti ništa dobro.opada obično u roku od petnaest do trideset minuta. Rekla bih: "Ljudi sa OKP-em će uvek imati OKP. Preplašena si jer izgleda tako užasno i neverovatno. uzmete tabletu i vaš život će biti divan. mislio bih" Čekaj malo. Anksioznost se na kraju smanjuje i petnaest minuta kasnije osećam se čak više sigurna da je štednjak isključen". preuzmite ovu notu iz njenog opisa. nikad nisam uspela da se ubacim tamo i da vidim šta me u stvari muči. to znaš. i oni takođe. tražio je tu magičnu pilulu. ili mršavija. ako ne potpuno sigurna da je uređaj isključen.ili barem jaka anksioznost vezana za nju . kad bih imala strašnu strepnju oko toga da li je štednjak isklučen. . to je moj OKP". proverila sam ga sa punom svešću. "smanjuje njihovu snagu i udar". To je odlično sredstvo za korišćenje prilikom proveravanja. perač ruku. opet ćete biti celokupna ličnost. "Ovo je Amerika. Uvek možete da kontrolišete ili barem donekle izmenite . naučila je da sebi kaže: "Lara. ''Tako što bi sebe namerno i svesno stavljala u potpuno svesno stanje prilikom proveravanja. a da ipak imaš ovakav problem?' Uvek sam nalazila svoju krivicu u tome jer nisam uspevala da sebe dobro psihoanaliziram. prao je ruke skoro stalno.' Ovakav postupak pruža određeno smirujuće i zadovoljavajuće odvajanje". Džek nije imao prljave ruke.'Ovo nisam ja. Barbara. Lara je naučila: "Opsesije ne preuzimaju vašu volju. i ništa se još nije dogodilo. Ali kako ćete već videti iz raznih ispovesti kroz ovu knjigu. Džek.To nije realnost.pogledala i rekla sebi: 'Znaš da ti neće učiniti ništa dobro da se sva iznerviraš zbog ove misli. Saznanje da ima biohemijski problem u mozgu" olakšalo mi je deo tereta" . To je bolest koja me čini nesigurnom. Pa i da koristim kupatilo da operem ruke. Lara. nekih dana to bi bila borba. agresivnija ili bolja. Kad je bio kod kuće. i to je sve'. osim ako ne postoji neka magična pilula'" . Sada. Iako osećam da štednjak nije isključen.rekla je "Uvek sam bila toliko ljuta na sebe'. koja je imala opsesiju oko 'Kafe'. Ovo je poremećaj. ali kad bi bio napolju. Ali kada lekovi nisu ublažili njegove OKP-simptome i kada su propratne neželjene pojave od uzimanja lekova postale suviše dosadne. teško je izaći odatle a da ne dodirnem kvaku tih vrata". koja je imala opsesiju o vidu svog sina. govorilaje o celokupnoj svesnosti kao oruđu koje joj je pomoglo kod Preimenovanja. on se okrenuo svesnoj terapiji bio-ponašanja. ono barem sa sigurnim znanjem da je proveravanje izvršeno. i zato sad treba da se udaljim odatle. nije mu izgledalo toliko važno da ih pere". mogla sam da se udaljim sa mesta kompulzije. Dženi je razvila opsesiju o nuklearnom zagađenju dok je radila u Sovjetskom Savezu. Za njega je prva stepenica u Preimenovanju bila da shvati apsurdnost pranja ruku. koja je imala strašnu opsesiju oko noževa. Takođe sam naučila da sebi kažem. i koja je izbacila dosetku: "To nisam ja. Kako možeš da budeš tako jaka i uspešna u toliko aspekata svog života. Preimenovanje je bilo najveća pomoć u borbi sa OKP-em. tada rukuješ s novcem. ako sebi opet dopustim da budem uvučena u OKP zamke. to je samo opsesija . Ako imate problem sa kompulsijom proveravanja. i da ubedi sebe da ono nije logično. U terapiji ponašanja. Nije ostalo samo na tome da se prepozna i kaže: '''U redu. ideš napolje i hraniš se na raznim mestima i ne pereš ruke. kad OKP udari. ili što god drugo". baš kao i neki drugi poremećaj". Za Doti. na način koji vas priprema za savladavanje kompulsivnih potreba.vaše reakcije na njih". Ana je tada nalazila da uznemirujuća misao . ovo je moj OKP'. Razumevanje da je OKP medicinsko stanje i da su opsesije samo pogrešne poruke bez stvarnih moći ili značenja. to je samo misao. Prošla sam kroz sve ovo.

i obično uspeva da nastavi sa drugim aktivnostima. To bi moglo da bude bilo koje jelo . Mentalno i emocinalno. "Kad je bol dobio svoje ime".ona sebi govori" Dobro. koja je imala opsesiju da je nekog udarila vozeći kola. Roberta. Džeremi se izveštio u oba. a ne ja". To mu je pomoglo da bude svestan potrebe da proverava i zaustavlja svoje OKP-misli svojom sopstvenom snagom duha. ali to je cena koju plaćate da bi ste bili slobodan čovek". mogao je da kaže: "Važna stvar. rekao je . 'Još uvek osećam anksioznost zbog slobode. Nije me više strah da vozim.bio moj život. Logika ovde nije nalazila svoje mesto. i uskoro je Džeremi počeo da ispunjava vakuum sa pozitivnim i celishodnim aktivnostima. uz pomoć organizacije Alcoholic Anonymous. kaže on. Kao tinejdžer je spas tražio u alkoholu i drogi. čak naglas viknem 'To nisam ja . Džeremi bi rekao: "Samo slučajno. i da bi to moglo nekako da pređe na njega. Kao mlad čovek on je prestao sa navikom da pije. da je imao OKP.to je moj OKP'. Za vreme tretmana sa sobom je nosio malu beležnicu. mladi ambiciozni pisac scenarija. je uglavnom oslobođen OKP-a posle osam meseci terapije ponašanja. To je deo mozga koji ne filtrira opsesivne misli kako treba. Kad sad pređem izbočinu na putu. Njegov dom je postao "soba za mučenje" od rituala. Osposobiću se za drugi posao. Kada je došao da traži pomoć na UCLA-i. Teram sebe da nastavim da idem napred. Pa Džordž Orvel je to radio i napisao je dobru knjigu o tome 'Down and out in Paris and London'''. kažem sebi da to jeste samo izbočina na putu. Pokušavam da se ne okrećem ili da ne pratim ponovo rutu kojom sam išla. Praveći mentalne beleške. . Neka me otpuste. Džeremi je imao reakciju koja nije retka kod ovakvih stanja: "Godinama je OKP upravljao mojim životom . Bez krivice. Kad počnem da se frustriram. U javnom toaletu on bi bio preplašen od misli da je neki pijanica povratio u toalet. samo nastavi pravo napred. Ranije sam pomenuo podkorak koraka Primenovananja Anticipaciju. rekao je: "Osećam se kao da sam bio u džungli Vijetnama". sistem za filtriranje u njegovom mozgu je na kraju počeo bolje da radi. baš pre nego što bi ga on koristio. I ako je zaista i bilo zabranjenog alkohola u onom što je pojeo. U svojoj sali za vežbanje Džeremi je zamišljao da je neko ko je koristio alkohol i drogu dodirivao i uzimao tegove i sprave. Misao da sam nekog udarila je samo pogrešna poruka: "To je OKP. Ali ovo žaljenje je bilo kratkog veka. Ovo je bio njegov stalni podsetnik da je imao problem sa nervnim putevima u mozgu. Džeremi je bio iscrpljen od opsesija i kompulsija. Najgori scenario? Hraniću se u menzi. Znam da ću znati šta treba da uradim kad naiđe opsesivna misao. na kojoj je ispisao NUKLEUS KAUDATUS. Džeremi je živeo u stalnom strahu da će biti uhvaćen prilikom nekog zamišljenog nedostojnog dela i biti otpušten sa radnog mesta noćnog čuvara. ja znam šta je to". To boli. ali je sad ona pod kontrolom. Još od detinjstva Džeremi je zaokupljen kompulsijama dodirivanja i proveravanja. pirinač ili nešto drugo isto tako nepovezano. Nenamerno". "Danas". Bez kontraoptuživanja. rekla je: "Još uvek imam neželjenu misao. Drugi podkorak je Prihvatanje. i da će na neki magičan način alkohol da se prenese u njegov sistem. Malo sam mislio o bilo čemu drugom. Tada sam u stvari žalio moj OKP". Kada se oslobodio OKP simptoma.npr. A onda sebi kažem: 'U redu Roberta.''' Džeremi. koje je revnosno izvršavao u strahu da će neko iz njegove porodice umreti i "Bog će me poslati u pakao zbog toga"."nije više bio tako jak". Posle terapije ponašanja. Pre svog tretmana. Niko nije savršen. ali je počeo da ima opsesije o tome da li je bilo alkohola u onome što je jeo.

dođavola. a kampulsiju kompulsijom. U redu je da se osećate savladani prisilom i čak da izvršite prisilnu radnju ako morate. To takođe dosta pomaže i u sledećoj fazi Refokusiranja. nikad nećete naučiti. Vrlo je verovatno da ljudi koji nemaju šta da rade. Tu sad dolaze i lekovi. ali opet morate ustati i nastaviti.PRAVAC: AKCIJA Učenje da se savlada OKP je slično učenju vožnje bicikla. Padnete. važno je da nešto radite. ali da biste bili dobri u tome. Naveći neprijatelj je dosada. lako ćete izgubiti svoje radno mesto ako se vraćate kući da proverite još jednom tu bravu. Činjenica da ste korisni daće vam više samopouzdanja i motivisaće vas da se promenite. nikad ne zaboravite. Pasivnost je vaš neprijatelj. Kad jedanput naučite. Borba nije za odstranjivanje tog osećaja. Neki ljudi su previše depresivni da bi radili. recimo. častite vaš OKP. Najveći deo onih kod kojih ova kombinacija u lečenju ne uspe su oni koji se demorališu i odustanu. Oni bi mogli. Posle rada sa oko hiljadu ljudi sa OKP-em. nalazim da je jedna od najinteresantnijih stvari o tim ljudima ta da se stalno šokiraju sa unutrašnjim osećajem da nešto ozbiljno nije u redu . Ako vam nije do zaposlenja. Razumevanje emocionalnog faktora neće magično učiniti da OKP simptomi nestanu. morate da posetite lekara. nešto mnogo važnije nego što je taj besmisleni ritual. onda patite od teške depresije. već da se ne podleže tom osećaju. ponašanje kojim ugađate kompulsiji-prisili donosi samo momentaino olakšanje koje je ubrzo potom praćeno pojačanjem prisilne potrebe ili misli. Depresija često. zahteva praksu. sve dok god podsećate sebe: "Ovo je kompulsija. Veoma je važno kad izvršite prisilnu radnju da nikad sebi ne kažete: "Ne mogu to da izbegnem. i pravi se začarani krug. ali izgleda da se nikako ne navikavaju na ovakve strahove i prinudne potrebe. Imati nešto drugo što zaista treba da uradite. ako imate malo energije i ozbiljne samoubilačke :nisli. Ali. da se posle izvesnog vremena pre naviknu na električne šokove. Ako odustanete. jeste veliki motivator. lekovi su se u 80 odsto slučajeva pokazali uspešnim. Ako vam je vreme spavanja dosta poremećeno i budite se često noću i ako ne jedete kako treba i gubite na težini. sledeći put ću se boriti protiv nje". To je jače od mene". Vi onda nazovete opsesiju opsesijom. ali će svesna terapija ponašanja pomoći da ovladate vašim . U kombinaciji sa terapijom ponašanja. a aktivnost vaš prijatelj. ide zajedno sa OKP-em. ne razviju svoju duševnu i emocionalnu snagu potrebnu da bi menjali te brzine u svom mozgu kako bi prelazili na pozitvne aktivnosti. Ako je ovo slučaj. Ako ste zaposleni. U prvom koraku Preimenovanja povećavate vašu svest i znanje o zbivanjima u vama. onda možete dobrovoljno da radite. to stalno uznemirava?" To je zbog problema nervnih veza u mozgu. jer ste drugima potrebni. Eto zašto je potpuna svesnost i mentalno beleženje tako važno. mada ne i uvek.da štednjak nije isključen ili bilo šta drugo .bez obzira koliko puta ih ta misao uznemirila u toku dana. Kao što ste već naučili. Besposlica je zaista posao đavola. Osigurajte da imate nešto korisno da radite. ČVRSTO ODRŽAVANJE Posle faze Preimenovanja pacijenti se obično pitaju: "Zašto me. tako da ćete biti mnogo više motivisani da se odmaknete od toga. Mnogim pacijentima pomaže da prvo imaju pomoćne točkove za bicikI. A ako se povučete.

za deset godina koliko dugo se ova grupa sastaje. opsesija da je na vrhovima prstiju imao oštrice noža. Pošto je imao opsesiju da gangsteri imaju bakterije.i pogledajte kako je završio. jer su u nekim drugim dobronamernim grupama sa podrškom ugroženima učesnici počeli da se upuštaju u bolesno utrkivanje u tome ko pati najviše. Ako se hrabro i čvrsto držite u prvih nekoliko nedelja samousmeravajuće terapije.strahovima. samo kad bih imao-(la) nekog da pere moju odeću kad god osećam da treba da bude oprana. Štaviše on joj odgovori: "Kao žena koja se tušira osamnaest puta dnevno. zatim strah od tuširanja. Mi smo na UCLA-i počeli da održavamo prvu OKP grupu za terapiju ponašanja. koji je dobio dijagnozu OKP a još u svom rodnom Meksiku. to pruža izvesno olakšanje . Što više to radite.grupe je i Domingova.opreme u vašem mozgu. Sećate se Hauarda Hjuza? To je tačno ono što je on uradio . Hujz nije bio ubeđen. Pacijenti mi često kažu: "O. S mojim psom se igram.. Ova poslednja opsesija ga je dovela do toga da nije mogao da nosi određene vrste odeće. ali ne smem . Ne možete da pobegnete od nje.kaže. nekoga ko čuje unutrašnji glas koji pita: "Zašto ja radim sve ove čudne stvari ?" Ljudi sa OKPem znaju da rade stvari koje su malo čudne. previše su delikatne. dobićete oruđa koja su vam potrebna. to biva sve gore. postojala je zabrinutost da bi se ovakve sesije mogle pokazati kontraproduktivnim. Braun i Pat Breske nam nude više informacija o tome kako je Hjuzova opsesija oko bakterija i zagađenja učinila da se on ponaša iracionalno. Ljudi ne mogu tako da prenose bakterije". Piter H. imao je u ormančiću jedan porculanski komplet sudova za ovu priliku. To je mesto gde se ljudi sa OKP-em osećaju slobodni da iznesu i svoje najbizarnije misli i ponašanja i razmene samoterapijske tehnike koje mogu sami da razvijaju. OKP je hronična bolest. Hjuz je jednom nedeljno pozivao ljude iz pod zemlja. Lakija Lućana i Bagzija Sigela na večeru. još jedanput i opet iznova . Nijedan od ovih strahova se nije pokazao kao osnovan. uključujući i omiljenu vindjaknu za motorcikl. Znamo da nije neobično da se ljudi sa OKP-em međusobno privlače. OKP je nezasit. Takođe. Sad znamo da su njegove akcije samo učinile da se simptomi pogoršaju. ali možete da se borite protiv nje. i što je najbizarnije. ugledavši kako domaćin razbija tanjire. Nije važno da li sami perete odeću ili unajmite nekoga da je opere za vas. Ne možete da uradite prisilu dovoljno puta . Jedna od mnogih uspešnih priča iz OKP.da bi osetili "To je sad dovoljno".. mislim da niste u poziciji da se raspravljate sa mnom " . Jedno veče. Ovo posuđe je moglo da se koristi samo jedanput. Popuštanje pred OKP-em je popuštanje pred OKP-em. Ova grupa se još uvek nedeljno sastaje na UCLA-i.ili da neko drugi za vas nju uradi . "Ne mogu da dodirnem bebe" . nalazio se na samom dnu gomile svog OKP-a kada je došao na lečenje na UCLA-u. Domingo. Moguće da je Ketrin takođe imala OKP. rituali oko proveravanja i obroka. To vas čini jakim. U jednom periodu. niti da kupite vaš izlaz iz nje. Oni tu zaista greše. Ovladavanje veštinama ove terapije je kao uvežbavanje oruđa. Zato može da deluje olakšavajuće upoznati i druge koji rade slično. " Oni misle da će se tako pobrinuti za svoj OKP. ("Četiri Koraka" dopuštaju dosta lične kreativnosti). nekadašnjeg vodoinstalatera. U početku.naći još nekoga ko razume agoniju. Prvo. u početku je nekoliko pacijenata izrazilo svoj strah da bi kroz sugestiju mogli da razviju i nove simptome koji bi se nadovezali na već postojeće. zbog straha da bi mogao da je iseče u parčad svojim zamišljenim noktima-noževima. Postaćete snažniji od vašeg OKP-a. To pogoršava stvari 1 U knjizi "Hauard Hjuz: Neispričana priča".. Ketrin se suprostavi Hjuzu: "To je glupo. a sadašnjeg samoukog trgovca umetničkim predmetima. U periodu od petnaest godina njegovi simptomi su uključivali: tuširanje pet-šest puta dnevno. Jednom prilikom je Hauard delio kuću u Los Anđelesu sa Ketrin Hepbern i Kerijem Grantom.

da mu dodirnem njušku i oči. kao oruđe u fazi Preimenovanja. ili ću da odem da operem svoj veš? To će jako da me boli. iz razloga koji je već naveo: "Mislim da ću je poseći. i vi ćete trunuti kao biljka". Brzo ga otpuštam. KAŽITE TO SVOM MAGNETOFONU Drugi. naročito njene grudi. gde je dobio dijagnozu psihotične paranoje i bio ispitivan na posednutost demonima. Zato što je sposoban da jasno vidi razliku između normalnog ponašanja i onog sa OKP-em.kaže sebi "To je realnost koje treba da se držiš. Kristoferova bolest je dostigla svoj kritični trenutak za vreme njegovog hodočašća ka jednom Evropskom svetom mestu. Kristofer je jedan od pacijenata kome je veoma koristilo ponavljanje sa magnetofona. da crpe njegovu energiju i troši njegovo vreme. našao se užasnut dok je stajao u maloj crkvi kad je pomislio: "Sveta Deva Marija je kučka". Domingo sebe stavlja pred izbor: "'Da li ću da slušam ovaj OKP. a druga bi zauzimala njeno mesto. moje ruke počinju da se tresu. jer znam da je lažan. vraćajući sebe pravo u realnost. Za vreme mise zamišljao bi Svete Statue obnažene. dobro poznatom po mnogim izveštajima o pojavama Bogordice . Jedna bi otišla. da je Biblija "pogana knjiga". koji se već pet godina borio sa mislima indukovanim OKP-em bogohulnim mislima. Moje oči vide da nema oštrica. on je u stanju da sebe savlada. Ako to ne uradiš. U očajanju se Kristofer prijavio psihijatrijskoj bolnici. Imaš druge stvari da uradiš". Iako je pošao da bi sebe duhovno obogatio. guram koliko mogu jače". On ovo zove "moždana petlja". Ako niste. to će sve preuzeti . Moram da je pitam: "Da li si dobro? Jesam li te povredio?" Kroz terapiju je naučio osnovnu istinu: "Morate da budete jači od OKP-a. Pre su dolazile i s leva i s desna. poješće vas živog. Sad znam sa koliko njih se borim.Svete Deve Marije. Bio sam savladan.a onda. I sama pojava crkve muje krivila lice. i prođem kroz to. Počeo je da ima misli da je . i fizički i mentalno. Prošlo je dve godine dok nije dobio pravilnu dijagnozu OKP-a. posvećeni mladi katolik. ali moj um neće da veruje. ove bogohulne misli su počele da se gomilaju jedna na drugu. "Ranije. nisam mogao ni da izbrojim kompulsije. moji mišići se zategnu. ali moram da nastavim'. Uglavnom. Iskreno ožalošćen i osramoćen briznuo je u plač. redovan u OKP grupije Kristofer. duboko udahnem.sveta vodica "pogana voda". Treba odmah da zaustaviš tu misao. On sebe podseća da je divna žena odlučila da bude njegova supruga i da ona vidi nešto specijalno u njemu". Spreman sam. Zatvorim oči. Stalno mislim da imam oštrice na sebi. Pogledaj sve što si postigao". Sad znam gde će da me spopadnu. U njegovom napadnutom mozgu sveštenici su postali šarlatani. šta onda?" Domingo zna da ako popusti pred kompulsijom ili opsesijom. Ovaj jednostavan i delotvoran metod je razvijen od strane Dr Pola . i ja moram da se odmaknem unazad. u dane kad je obuzet kompulsijama pranja i proveravanja on je sposoban da sebi kaže: "Ovo nije stvarno. On zna da i ako se njegov OKP nikad i ne izleči. Vrativši se kući. jer se plašim da bih mogao da ga isečem" . to će početi da se vrti u krug u njegovom mozgu. Ponekad kad bi Domingo i njegova žena vodili ljubav uzdržavao bi se da je dodirne. Ne slušam svoj OKP. Postaviće vas u krevet. crkve '' pogane kuće". Moraš. sad može da vlada nad tim. Moraš da prestaneš.

vreme je da ponovo snimite traku. uključujući i misli nasilja o letećim noževima. Važno je da učinite da opsesija izgleda što smešnije. Svako može da ga vežba kod kuće. praveći scenario gde se posledice od kojih se toliko strepi i događaju. To jeste cilj. kaže:"Kad god se oporavim od simptoma OKP-a. To nije efikasno za terapiju ponašanja. Prema skali od jedan do deset. Sve što vam treba su trake sa telefonske sekretarice . Ovo je savršeno odgovarajući i tačan . da ste dobili tešku zarazu i umrli. verovatno nekoliko dana u toku jedne nedelje. a onda opadati. Kristofer upozorava: "Ne očekujte da posle ovih sesija nećete više imati opsesivne misli. Ideja ponavljajućih traka je da se stvori anksioznost koje će rasti. Izgleda kao da ste uvek na početku. Još jedna pouka od Kristofera: "Više volim da koristim one 'velike bum-kutije'. postoji prirodna tendencija da se taj simptom odloži negde u pozadinu i da bude zaboravljen. pa onda uradite još jednu traku. Ovo nije'. a ruke su mi bile pod žmarcima. već zbog toga što je postala suviše dosadna. Kristofer takođe koristi Nepristrasnog Posmatrača prilikom Preimenovanja. Na početku rad na njegovoj anksioznosti sa trakama nije bio ni izdaleka lak. iscenirajte da vas uhapsi policija i da provedete ostatak života u zatvoru. radeći prema najzastrašujućim aspektima opsesije.petlje od trideset sekundi. neka vas Bog ubije i baci u vatru na kraju. koristite slušalice. toliko bola. posle 45 minuta sesije. Bilo je grozno". To može da bude kratko i prosto. Ovo se više ne događa". Ključno je da imate pregled vašeg progresa. Ne mora da bude lepo ili komplikovano.. preporučujem svojim pacijentima da održavaju zapisnik svog progresa. Eto zašto je delotvorno" . "Na kraju". i na kraju one će se smanjiti". 'Velika bum-kutija' kao da vas primorava da sedite i slušate".. Pošto prođe nekoliko dana a vaša anksioznost je na nuli. udarajući u jastuk ili kauč. magnetofon i slušalice. Ako ste opsesivni oko činjenja nekog kriminalnog dela. "Imao bih te divlje napade u kojima bih uzeo jastuk i zabio lice u nj veoma jako i vikao iz sveg glasa. naravno. Bez ovakvog zapisivanja. šezdeset sekundi ili od tri minuta. Pratiću savete mog racionalnog uma". pa ne treba daje mi vraćamo. Osoba bi slušala traku dva puta dnevno. "DRAGI DNEVNIČE" Kao deo svesne terapije ponašanja. ovog puta više zastrašujućim jezikom. ali kako zaboravljate svaki simptom. OKP je bio toliko jak. ne zato što vas plaši. on veruje da je put do oporavka sličan pešačenju unazad u pustinji dok svoje otiske u pesku brišemo rukom. Traka će se sama vraćati na početak. ako je važna privatnost. Naravno. da imate zapis o vašim naporima u terapiji ponašanja. Ako se bojite prljavštine. On više voli da ga nazove "moj racionalni um" kao: "Moj racionalni um kaže:' To nije istina. bio sam u iskušenju da ustanem da radim druge stvari. puštanje trake bi na početku trebalo da stvara anksioznost od pet do šest. ponavljajući misao iznova. skloni ste da zaboravite i vaš progres". bakterija. Kad sam koristio jednu od onih manjih koje mogu da se nose. Pre terapije ponašanja Kristofer je bukvalno imao na tuce opsesija. Na primer: Ako imate opsesije oko religije. napravite to tako da izgledate kao da ste pali u blato. Ovo je realnost. Kristofer.Salkovskisa i Dr Isaka Marksa u Engleskoj. Samo će ih se vaš um lakše oslobađati. Kristofer predlaže da se složene opsesije napišu u obliku kratke priče pre nego što se snime. Takođe pomaže da napravite tabelu u koju ćete upisivati nivoe vaše anksioznosti na oko svakih deset do petnaest minuta. a onda sluša oko 45 minuta. Ideja je da se opsesija snimi. "Bilo je trenutaka kad bi strah sevao kroz moje telo tako jako da bih se osećao kao žena na porođaju . odan održavanju zapisnika. Znojio bih se. gluplje i više groteskno. obećava Kristofer "Doćićete do tačke da nećete moći ni da je slušate više.

to će vas samo tući do predaje. Hjuz je zaista imao osećaj da bi nešto loše moglo da se dogodi. a ne kako nazivate proces mentalnog posmatranja. Ipak. nego da još sedim ovde i jedan minut više". Anticipirajte . Bez tretmana OKP-a. Da nije onda uspeo ovo da uradi kako treba. Morate držati svu vašu inteligenciju sa vama. iako se avion pokazao kao ispravan i adekvatan za korišćenje na moru. Nije tražio ove preglede samo jedanput. pitao je za ove preglede trideset i tri puta ponavljajući isto pitanje. dobro je imati neka alternativna ponašanja u rukavu.budite spremni da pružite otpor ovome u ranoj fazi . Pacijenti se često žale da kad jedan simptom nestane. sebi predstavite alternative. Kada su spremni za poboljšanje oni kažu: "Pre ću da uneredim pantalone. ali nije naglasio dobro poslednji slog trećeg puta. HJUZ: VIŠE OD BIZARNOSTI Bolest OKP-a se manifestuje na načine koji daju nova značenja reči bizarno . Tu je važna akcija mentalnog beleženja. Besmisleno ponavljanje je još jedan uobičajen simptom koji je uočen kod Hjuza. pre nego što bi uzleteo. Kao što ćete kasnije saznati. Zamislite Nepristrasnog Posmatrača kao vozilo za distanciranje vaše volje od vašeg OKP-a. Katastrofična misao je mogla da bude da će se avion srušiti. upitao me: "Kako to da nije mogao da prestane. u ovom slučaju 33 puta. biva zamenjen drugim. Radije nego da odgovarate vašim prisilnim potrebama na mehanički nemisleći način. Hujz nije poslao ni buket cveća na pogreb. On je kao cross-country pilot jedanput zvao asistenta da mu preda preglede vremenske prognoze Kanzas Sitija. Kad je testirao amfibijski avion. bakterije hepatitisa na neki način našle put nazad do njega. zbog straha svog OKP-uma da bi ako to uradi. da biste bili spremni kad nastupi jak bol. To može da bude deo objašnjenja za njegovo ponašanje. mnogo ranije. ili nešto isto tako suludo. Ovo nije redak simptom OKP-a. da bi ste ga pobedili" .i biće mnogo manje bolno.alternativni termin. neko tako briljantan kao on?" Briljantnost nema nikavkve veze s tim. napravite sigurnosnu zonu između vašeg unutrašnjeg duha i neželjene kompulsivne potrebe. da smiri svoju OKP-anksioznost. Podsetite se Haurda Hjuza. Iako je dobio informacije koje su mu bile potrebne za njegov let još prvog puta. Kada se opis ovog događaja pojavio u ranije pisanim biografijama. ovo se pripisivalo njegovoj želji da drži sve pod svojom kontrolom. Možda je planirao da ovo pita samo tri puta. Kad je umro jedan od njegovih najbliskijih prijatelja zbog komplikacija pri bolovanju od hepatitisa. tako da se osetio primoran da upita 33 puta. Naravno nikome od njih se nije desilo da uneredi svoju odeću. Kada me je Piter Braun intervjuisao za svoju knjigu o Hjuzu. moguće je da bi morao da pita i 333 puta. Drugim rečima. On je nastavljao to da radi i niko ga nije mogao zaustaviti. On je otišao toliko daleko da je razvio teoriju koju je nazvao "povratna struja bakterija". Hjuz je takođe bio kompulsivan prilikom sedenja na šolji toaleta. a jedna od njih bila je i sreća. Hjuz je insistirao na tome da se spusti na ustalasanu vodu 5116 puta. A onda je poricao da se ponavljao. da nije ponovio to pitanje. Činjenica da je poricao da se ponavljao ukazuje na to da se osetio ponižen jer je morao da uradi prisinu radnju. Druge stvari u njegovom životu su tada izmicale njegovoj kontroli. novi simptom je uvek lakše kontolisati nego onaj koji se duže vremena održavao. sedeći jedanput čak 42 časa ne uspevši da se uveri da je završio posao koji je tu imao. ali ja verujem da je . Kao što Domingo reče: "Ovaj OKP je prokleto pametan. lečio sam mnoge ljude od ovoga. Ovakvi simptomi su uobičajeni kod teških slučajeva OKP-a.

u toku lečenja. nego da misli o onome o čemu bi trebalo da misli u radno vreme. On je trebao da bude hrabar. nije mogao da se oslobodi ove ideje. Jedan je bio i strah od toga da bi prolazeći pored nečijeg radnog stola mogao da se očeše o njega i tako prouzrokuje da spajalica sa stola upadne u šoljicu od kafe te nesrećne osobe. a hrabar čovek se bori protiv OKP-a. ili hromiranu traku na bočnoj strani vozila. Ali je stalno bio obuzet brigom o kolima s kojima je možda došao u kontakt i koje nije mogao da nađe. U vreme veoma stresnih perioda. opreznost bi mu tada opadala. a da nikad nije potpuno uklonio ovog 'đavola'. Jedanput je uzalud vozio dva sata da bi pronašao kola kojima je naneo zamišljenu štetu. tako da je mogao uvek da proveri svakog dana da li su sva ta kola u redu i da li su im delovi na broju. Onda bi zamišljao: "Čovek će da vozi autoputem i taj deo će da se otkine i usmrti šest ljudi". Ono što je u stvari trebao sebi da kaže je da će time što će izvršiti prisilnu radnju. rasklimao metalne oznake na haubi. a onda se odmah ponovo vratio avionom u Sent Luis. . zato što kad bi simptomi nestali u oko 80 procenata. imale moć da ga skrenu sa pravog puta.odgovor manje posledica dubljih emocionainih faktora i da se Hjuz ne bi ponašao na takav način da nije imao OKP. ne napadajući ga dovoljno agresivno. Prvo je bilo samo zanimljivo prilikom testiranja aviona. onoliko koliko mu je bilo dovoljno da ima snošljiv stepen (ne)udobnosti svog života. samo osigurati da to prati sledeća prisila. Kada je prolazio kroz stresne periode. je slična opsesiji koju je imala Dženi. Bez terapije ponašanja koja vas uči kako da se oduprete tim prinudnim potrebama. U Džošovom najgorem scenariju. Istina u ovom slučaju je da: Kukavica umire hiljadu puta pre svoje smrti.da kada bi radio na nekom naročito nezgodnom problemu na poslu. Iako je Džoš znao da je verovatnoća da spajalica upadne u nečiju šoljicu kafe bila jedan prema milion.OKP. Džoš je počeo više da shvata da njegov mozak u stvari traži da uradi nešto vragolasto kad god bi bio u neutralnom stanju. Džoš je onda razvio i opsesiju da je očešao parkiran automobil dok je vozio i da je učinivši to olabavio ukras na haubi. u nameri da nađe kola na kojima je. kako je sam priznao.što pokazuje njegovo dobro poznavanje OKP -a . SLUČAJ LETEĆIH SPAJALICA Džoš je imao čitavu gomilu bizarnih OKP-simptoma. ali je takođe spomenuo . da odradi posao prevazilazeći ga. Onje tako na neki način ostavljao svoj OKP "da sedi u uglu i čeka". Džoš je znao da nijedna od ovih akcija nije imala smisla. a onda je razvio kompulsiju oko toga. Na sličan način je Džoš bio sklon da se vraća na staro. Koristio je metod Četiri Koraka. i da će se njegova sposobnost da funkcioniše smanjiti. i opuštao bi se. osoba bi onda popila kafu i zagušila bi se spajalicom. kako je zamislio. nalazio bi da su njegove kompulsije. ovo ponašanje može lako da se otrgne vašoj kontroli . Drugi put je išao poslovno avionom u Sent Luis. sada! Teorija o povratnoj struji bakterija Haurarda Hjuza. a stres pojačati.kompulsija. njegov OKP bi se tada jako pogoršao.Vratio se avionom kući u Los Anđe1es. Verovatno je na isti način Hauard Hjuz koristio kompulsiju kao vrstu oduška. ove potrebe mogu da eskaliraju u nezaustavljivo kruženje. da se suprostavi svom OKP-u. on se borio sa istim simptomima već više godina. koliko god bile neprijatne. Džoš je išao toliko daleko da je pamtio sve brojeve na tablicama automobila koji su redovno parkirani u ulici gde je živeo. Kao posledica. Što je više upoznavao samog sebe. on je bukvalno više voleo da izvršava prisilne radnje. Lekcija je: Ako dopustite da se vaše emocije vežu za ponašanje OKP-a.

Želim da budem slobodna". Zamišljala sam ruke sa opekotinama koje se pružaju iza mog jastuka.. tu i bilo nešto malo logike. nisam imala nikakvu kontrolu. i lica sa ispečenom kožom koja je s njih visila. Kasnije. "Kad bi neko došao iz Kijeva ili Černobilja.. Ovo je otišlo predaleko. Mrzim to. u paklu bolje reći. .. jer sam mislila da su zagađene. Onda sam ih izvadila i stavila sve na moj radni sto. Bilo ju je strah da telefonira kući. strašan . Određene knjige i papiri morali su da budu bačeni.osećala se primorana da kaže ljudima neumesne stvari datira još iz njenog ranog detinjstva. Mnogi moji pacijenti veruju u to. Bilo kakva logika koju sam pokušavala da unesem iz fizike radijacije nije tu vredela. Dok je radila u Moskvi za američku agenciju. DRUGI ČISTI Što se tiče forme i sadržaja OKP-a. dok je čistila svoju kancelariju u medicinskom kompleksu. se pita da nije na sublimalan način bila pogođena. Nema nikakve poruke. dodirivala ih i rekla: 'Ovo je suludo. Ti si zatupljivač. Koristeći samousmeravjuću terapiju ponašanja u kombinaciji sa Prozac-om. užasno . ti užasno .. OKP je postao pravo čudovište koje ju je čvrsto držalo. JEDAN SKUPLJA. Uzeo si mi svu moć. Ovo nisam ja. Mrzim to. pa je kao kod mnogih drugih OKP-misli. koja je duže vreme profesionalac u području ekologije. Ona se uvek bojala da će tako ozračiti i druge. Koja je moja krivica? Verovatno to što sam dopustila da mi ovo uradiš? Ne. To je bila neka vrsta osnovnog straha od zagađenja". To je bilo samo nekoliko godina posle nuklearne katastrofe u Černobilju. Dženino rezonovanje je bilo totalno nelogično. Dženi. razvila je opsesiju da je radijacija mogla da se raširi i prikači na razne predmete. Skloni svoje odvratne prste sa mog uma . ili da radi blizu nuklearnog reaktora. Još uvek se jasno seća toga: "Nisam mogla da spavam.. Patogeni umiru u roku od nekoliko sekundi. kada je imala 12 godina. Dženi sad može da kontroliše svoj OKP. Dženine prve opsesivne misli . "Bacala sam potpuno dobre stvari.. nema inspiracije. ovo je moj OKP'" . zatupljeno. Nisam želela da ih ljudi uzimaju iz korpe za otpatke.. počela bih da se brinem da sa njih ne pređe radijacija na moje stvari. . Nedavno... samo bol. kako bi joj se malo olakšalo. Ova dirljiva beleška u njenom dnevniku je napravljena kad je imala osamnaest godina : "Ti si užasna . naišla je na staru kutiju punu kartonskih pokrivača za laboratorijske slajdove: Imala sam ideju da su tu bile zaraze. Mrzim to. Bila je sposobna da odstrani apsurdnu misao. Ipak. jer se bojala toga da će se ''radijacija'' nekako preneti telefonskim žicama. Sad nema strah od slanja pisama zbog lude ideje da bi ova mogla biti zagađena. veoma je moguće da životno iskustvo te osobe ima svoju ulogu.žena u svojim ranim tridesetim. Tako da je sve ostalo što je tako dobro. pa sam ih cepala tako da bi postale neupo trebljive" .. strah me drži. Tada je na televiziji videla film o bombardovanju Hirošime. Sebe primorava da nosi svu odeću koju ima u ormanu. Ovo je bila odeća koju nikad nije nosila kad je bila u društvu s nekim ko je došao iz Černobilja. prokleto da si na nebesima. lica koja su buljila u mene". Počela je da drži odvojeno odeću koja je još uvek bila u redu da se nosi kad je bila sa prijateljima. Sad kaže da bi mogla bez razmišljanja da vozi pored nuklearnog postrojenja. u njenoj mladosti. naročito u sadržaju njegovih -njenih iracionalnih strahova. na primer.

''Naš dom više nije bilo mirno utočište. Karen je sakupljač. Postao je zatvor. kad je jedan od Kareninh kolega neočekivano došao. privlačna studentkinja koledža. Posle nekog vremena sve sobe su bile toliko ispunjene raznim kršem da se vrata nisu mogla otvoriti. Ali ova bolest je toliko bolna da sam davno naučio da ne uzimam olako nijedan simptom. čak je toliko stvari bilo nagomilano na štednjak da je samo jedna ringla mogla da se koristi. Od onih šokantnih do komičnih. takođe može biti povezano sa OKP-em. Sa šesnaest mačaka i četiri psa. Dozvolite da vam predstavim još nekoliko istorija slučajeva sa UCLA-e: OLlVIA Olivia. Uređaji bi se kvarili. domaćice i bivšeg zubarskog asistenta u svojim ranim pedesetim. Ovo je tačno za sve koji pate od OKP-a.Mi smo na UCLA-i obezbedili naučne dokaze da je OKP u sprezi sa hemijskom neravnotežom u mozgu. Prvo je izmislila du su joj ruke zagađene. Pomoć im je došla slučajno. onda i cipele kao i mesta kuda je koračala. postala je opsednuta kopkonjem po svom licu kako bi uklonila zamišljene mane. Na kraju je morala da pomrači sva svetla u svom stanu i da prekrije sva ogledala. koji su ponekad sebe olakšavali iza tih gomila koječega. Bila je u stanju zvanom poremećaj dismorfije tela. Pranje je postalo kompulsija i veliki trošač vremena. Zatvorili su kapke na prozorima i pustili da biljke rastu preko njih. između kesa sa raznim stvarima i prepunjenih kutija. da je prekinula obilaske buvljih pijoca. smrad bi postajao nepodnošljiv. tako da niko nije mogao da viri u stan. to je postalo strašan problem. Karen se seća: ''Bilo nas je isuviše sramota da bilo koga pozovemo u goste''. koje je verovatno blisko OKP-u. LISA Liza. Kuća je postala stovarište koječega. Samo je jedan uzan putić bio prohodan i vodio je kroz dnevnu sobu. Karen se osećala toliko poniženo. tehničar za snimanje X-zracima. Ona je čak zamišljala kako se voda iz toaletne šolje nekako uliva u mašinu. (Sličan poremećaj . od koga nije bilo ni traga''. U celoj kući bilo je samo dve stolice koje su mogle da se koriste. razvila je neobičan strah od olova. Rob je živeo u ovom lomu toliko dugo da više situaciju i nije smatrao toliko bizarnom. Počela je da pravi "čiste zone" u svojoj kući. sredovečna domaćica. a Karen i Rob ih nisu popravljali jer su se bojali da bi ih majstori koje bi eventualno pozvali prijavili departmanu za zdravlje.trihotilomanija ili kompulsivno povlačenje kose. Upozoravala je svoje prijatelje da radi sa olovom.) KAREN Mnogo je tipičniji slučaj Karen. tako da bi oni mogli da je izbegnu. sad je išla na rasprodaje knjiga. Ubrzo je Karen donosila kući beskorisne krpe. U mojoj terapijskoj grupi pacijenti ponekad ne mogu a da se ne nasmeju sami sebi. Onda je Rob . LIN Lin. Umesto na njih. Ali OKP se javlja u velikom broju raznih pojavnih oblika. Nije bilo nikakvog grejanja u kući jer nisu palili vatru u peći zbog straha da ne izazovu požar. da kritični delovi mozga kod ljudi sa OKP-em koriste previše energije jer su linije veza u mozgu poremećene. Mi smo tonuli kao jedrenjak koji je zavisio od vetra. Njen problem je započeo kao bezazlen hobi iz ranijih godina njenog braka kad je sa svojim suprugom Robom obilazila otvorene rasprodaje da bi jeftino kupila stvari za njihov dom. razvila je opsesiju ubrzo posle zemljotresa u Los Anđelesu da je voda u njenoj mašini za pranje zagađena. Pošto je radila sa olovom.

tj. Mogu da imam prijatelje. varijante reumatične groznice koje uključuje i autoimuni napad na mozak. Tako da nije iznenađujuće daje prethodnica biohemijske neravnoteže kod OKP-a. što je moguće jer još uvek ne postoji biološko objašnjenje zašto neko pere ruke. naročito onih traumatičnih. Kad Karen Preimenuje opsesiju i kaže sebi: "Pusti to!". kaže. plašeći se da bi mogla biti smeštena u psihijatrijsku bolnicu. "Njen rad je pretpostavio Sydenham chorea-u. da postoji tendencija da se OKP provlači u porodici. i u slučaju bolesti pogoršane OKP-em. jedna toliko manje uznemirujuća funkcija mozga. Nisam želela da iko vidi moju sramotu". potražila je psihijatra koji joj je predložio da jednostavno postavi deponiju pri ulazu i da oslobodi kuću. majkama ili bakama i dedovima koji su zasigurno imali sklonosti ka OKP-u. Često su roditelji ljudi sa OKP-em bili kruti. i u slučaju bolesti započete OKP-em. roditelji Hjuzovih roditelja su izlazili na terasu svog letnjikovca. Majkl je stenograf. učili smo Karen "Četiri Koraka".i sve to naočigled mojih suseda''. Tada se za toliko približim jednom okruženju bez smeća i neprilika. ali postaju patološke ako su pojačane. "onda imam bolje mišljenje o sebi. ako ste recimo hirurg ili knjigovođa. i bilo bi im veoma neugodno ako stvari nisu bile urađene na određen način. "je bila u tome što sam mislila da treba da rešim svoj problem sama. već ih bacam osvetnički. Na primer. kao da ih ubijam. Ovakve karakteristike mogu imati svoje velike prednosti. Najzad.morao da napravi police za knjige da bi smestio sve knjige koje je ona donosila kući. Bolesti započete u detinjstvu se takođe vezuju za OKP. Naravno da genetika tu ima svoju ulogu. Činjenica da postoji jaka veza između Tureovog sindroma (Tourette) bolesti motornog tika i OKP-a je takođe interesantna. i majkom koju je opisao . Karen nije imala nameru da to uradi.Veza između psiholoških iskustava iz detinjstva. svaki dan po podne. posle deset godina gomilanja pridružila se Opsesivno-Kompulsivnom Anonimnom Programu (Obsessive-Compulsive Anonymous). i klasičnog OKP-a je manje jasna. u tačno pet nula-nula časova. Grupa Dr Suzan Svedo (Susann Swedo) sa Nacionalnog Instituta Zdravlja je ustanovila vezu između OKP-a i Sydenham chorea-e. On ima jako uverenje da njegov OKP ima korene u porodici u kojoj je odrastao. koji bi trajao više godina. nefleksibilni. programu iz dvanest faza pri Programu za alkoholičare. dok drugi gomila predmete. mnogo pre nego što je ova bolest i dobila ime. u očaju. ''Samo sam mogla sebe da zamislim kako istrčavam u dvorište. ali su neki od mojih pacijenata uvereni da ona postoji. Postajem zdravija. Mogu da imam život!" Jedna od tehnika je da se razbesni na sve to što skuplja. "Moja velika greška" kaže Karen. Može se smatrati da je ovakva vrsta krutosti jedan blaži stepen OKP-a. koja je zasnovana na navici. Formalna izučavanja takođe dolaze do sličnih rezultata. Najzad. i otpuštanje želje da zadržava još jednu nepotrebnu stvar". Imala sam lažni ponos. Karen još uvek nije tražila pomoć. "Ne samo da bacam stvari u korpe za smeće. Ona ih drži zapisane i zakačene na ogledalu u kupatilu koji je opominju kad god primeti primamljivu rasprodaju ili privlačan predmet koji izviruje iz korpe za otpatke. I drugi pacijenti se podsećaju na svoja detinjstva i svoja genetička nasleđa u pokušaju da nađu odgovore na pitanje zašto su razvili OKP. i jesu". sa ocem koji bi danima bio zaokupljen detaljnim analizama. jer joj je to upropastilo život. Na UCLA-i. ona misli i na odbacivanje opsesivne misli. KRIVITl ZA TO SVOJE GENE? Izlažući svoju priču. bacajući se na gomilu i silom bivam odvučena u ludnicu . i po nekom dubljem značaju. Karen je pomenula da je odrasla u krutoj i perfekcionističkoj porodici sa ekscentričnim ocem koji je stalno grdio zbog rasipanja. Mnogo puta su mi pacijenti govorili o svojim sestrama. (Alcoholics Anonymous). Ako napravim dobar izbor". Ona se pita da nije ovakvo iskustvo uzrokovalo takav sadržaj njenog OKP-a. kao da su naši životi zavisili od toga. Tu je susrela nekog ko ju je ubedio da započne dug proces čišćenja.

Sedeo bi tako na času i odjedanput bi osetio da su mu pantalone preuske. Opsesija je bila toliko jaka da ako bi samo video bocu 'Raid' -a. Iako je Majkl prevazišao većinu drugih opsesija.OKP-stranom. imate sav taj potencijal koji je ugušen. Majkl je naučio da OKP smatra "lošim momkom u mozgu. Iako me je stalno obasipala materinskom ljubavlju. Majkl je konačno prevazišao svoju opsesiju oko zagađenja pesticidima. Pre lečenja. Imao je kompulsije dodirivanja.kao veoma upornu. a ona meni nikad to nije dopustila. nije mi davala druge komponente odgoja i vaspitanja. Sa OKP-em možete da imate mogućnosti i potencijale. Majkl opisuje sebe kao da ima mozak "Dr Džekila i Gospodina Hajda" sa svojom dobrom i lošom stranom . on shvata da je popuštanje pred takvom mišlju najgora stvar koju može da uradi. Jedan momenat čistog rasuđivanja. Korišćenje potpune svesnosti kako bi saznao šta su u stvari opsesije počelo je da daje zaista značajne rezultate. Naravno. Majkl bi se o tome izrazio na ne baš lep način: "Strah da će se moj šorc popeti uz zadnjicu i da će mi izaći na usta. Momenat istine je došao kadje saznao daje kuća u kojoj je imao apartman promenila vlasnika i da će se tretirati protiv termita i izvršiti dezisenkcija. kompulsije da ponavlja rečenice u svojoj glavi mnogo puta. Znam da mogu da dodirnem astal dva puta umesto tri puta. To je isto što i moj OKP radi. Video sam kako druga deca uzimaju časove klavira. On se seća: "Moja majka je bila sklona da bude veoma posesivna. Uvek bi rekao: "Osetio bih se kao da me je neki otrovni prekrivač sveg prekrio". i ništa strašno se neće dogoditi". i on se sada pita da nije ovaj osećaj oko pantalona bio samo neka vrsta podsvesne samoometajuće tehnike. Namerno se izlažući onome što ga je nekad veoma plašilo. kaže da se njegov OKP izgleda zaista namerio da iskopa ono što je vredno i da dobije finalnu bitku bitku preuskih pantalona. Treba vam neverovatna . Mislio sam da je tada sve bilo zagađeno. morao sam da vratim sve stvari iz prodavnice nazad na police i ponovo napunim svoju korpu. Znate. Sada. neka urade to. morao sam da idem do druge kase zbog straha da se i konvejer zagadio. Ona me je samo gušila svojom ljubavlju. Majkl je tada otišao i korak dalje. koji me ne može više prevariti. Prihvatio sam daje ovo moralo da se uradi. jer bi moglo da mi pođe nabolje'. "Kad bih došao do kase i stavio stvari da platim. "To je deo moga tela. Ali njegova najbizarnija kompulsija je bila ona koja je počela kad je bio u petom razredu. shvatio je da radi na svom poboljšanju. Ako bi ugledao kamionet službe za dezinsekciju. Uhvatila ga je panika. Znam da neću umreti od pesticida. Ovo je zaista bila velika stvar za mene". Onda se odlučio da nosi posetnicu svuda sa sobom. Iako ima određeni ostatak OKP -a on je savršeno svestan velikog napretka koji je postigao i koliko je povećao svoju sposobnost da funkcioniše. i da neću umreti zbog toga. to bi postalo traumatično za njega. koji ga je ometao u koncetraciji. Bio je nesrećan u školi. on bi ponekad uništavao odeću u pokušaju da uništi i osećanje. Ali te pantalone ga još uvek muče. i s tim se još i sad bori. morao je da ode kući da opere svu odeću i istušira se. pa je zatražio posetnicu od čoveka koji je došao da zaprašuje. To je nešto od čega ne mogu pobeći". Nekad je trajalo toliko dugo da bih morao da zaboravim na kupovinu hrane". toliko bi se skupio". Vežbajući Četiri Koraka. delom i zbog svojeg OKP-a. posle dvadeset godina patnje od ove opsesije. kompulsije oko "loših i dobrih brojeva". Da li da uloži protest gradskim vlastima? Da prikupi uverenje od psihijatra kako službenici dezisenkcije ne bi mogli da uđu u kuću jer je on mentalno bolestan? Onda se pribrao: "Pomislio sam 'Čekaj malo. One su na mojoj koži. kao podsetnik da od toga neće umreti. U borbi sa OKP-em naučio je: "Činite bilo šta da sabotirate sebe. kompulsivnu ženu koja čisti. ali vas OKP guši i ne dopušta vam da ih realizujete" . i ako bi neko ispred mene imao bocu 'Raid' -a.

snaga, totalan napor da se tome oduprete. To je samo jak bol, kao bilo koji fizički bol". Takođe je naučio da automatsko izvršavanje koraka metode Četiri Koraka, bez potpune svesnosti uma, u stvari ne rešava problem. Evo i opisa koji Makl daje prikazujući sebe u borbi sa OKP-em, kroz vežbu samo usmervajuće terapije izlaganja: "Misliš: 'Ako dodirnem to, otac će mi umreti, ali uradiću to, ipak'. Pa onda dodirneš, i još uvek osećaš da će ti otac umreti. Samo, onda sebi treba da kažeš: 'U redu, šta go d da se dogodi, bolje je nego živeti ovakav život'. Samo radite Četiri Koraka i imajte veru". Kako je to duboka samospoznaja! Danas Majkl kaže da je "do lakata u borbi sa svojim OKP-em". Ne može se naći neko, ko se tako žestoko bori kao što on to čini. Na UCLA-i imamo mnogo istorija slučajeva sa strahovima od zagađenja povezanih sa OKPem. U slučaju Džeka, privremenog radnika, stvaran fizički bol je bio podsticaj da potraži pomoć u vezi njegovog prisilnog pranja ruku. Nije mogao da dočekuje još jednu zimu sa crvenim i ranjavim rukama. On je prao ruke toliko da ih je njegova ćerka nazvala njegovi "sapunski popsiklovi" (popsicle - vrsta sladoleda na štapiću) - ledeno hladne ruke, sa mirisom nataloženog sapuna koji se nikad nije mogao potpuno isprati. Na lečenju je naučio da kad odbije da postupi po prisili da pere ruke, ništa se katastrofalno ne događa. "Znam da kad to ne radim, neće doći do smaka sveta". Pre, osećao je da je katastrofa tu, iza ugla. "Moja sigurna mesta, kao što su moja kola, moja kuća - sve bi to bilo napadnuto i ugroženo, ako ja ne bih uradio te prisilne radnje". Nije od vitalne važnosti to da Džek ili drugi pacijenti uspešno Preimenuju svaki put kad bi se pojavila prisilna potreba. Ali ako popuste i urade prisilu, vitalno je da sa potpunom svešću prepoznaju da je to kompulsija-prisila, i da tog puta nisu bili u stanju da joj se odupru. Ovo je mnogo korisnije nego Preimenovanje na automatski način. Kad automatski Preimenujete, to postaje ritual za sebe, i nema većeg značaja. Nema ničeg magičnog kad se sebi kaže: "A, to je opsesija". Držeći se doktorovih saveta na takav mehanički način, bez razmišljanja šta radite, oni uopšte nisu od pomoći. Potpuna svesnost jeste. Kažite: "Osećanje je prejako. Nemam snage da se izborim protiv toga ovog puta, pa ću ići da proverim bravu na vratima". Onda kad ih proveravate, uradite to pažljivo, sa potpunom svešću tako da ćete biti spremni da se odbranite od prisile sledećeg puta. Nemojte reći: "Samo da proverim da su vrata sigurno zatvorena". To je siguran recept za beskrajno kompulsivno proveravanje.

POZITIVNO PREIMENOVANJE
Na UCLA-i, pacijenti su zamoljeni da napišu eseje u kojima opisuju svoje simptome i kako reaguju na njih - druga vrsta samousme ravajuće terapije. Ovi eseji su nam takođe ponudili izvanrednu biblioteku znanja o OKP-u. Kako su pacijenti sa OKP-em obično bistri i kreativni ljudi, načini na koji se oni bore protiv bolesti čine fascinatno štivo. Džoana koja je godinama patila zbog malog glasa u svojoj glavi koji joj je stalno ponavljao negativne misli, kao pokvarena ploča, napisala je kako je tražila pomoć u svojoj knjizi za samoispomoć. Autor knjige joj je predložio da namesti gumicu na članak ruke, kao deo tehnike ometanja, i da je odapinje svaki put kad bi njen um počeo sa OKP- trikovima. Džoana je napisala: "Sve što sam dobila posle prvog dana je bila otečena ruka". Ono što joj je na kraju pomoglo nije bila gume na narukvica, već metoda U Četiri Koraka. Prvo je počela da oseća da može da kontroliše nešto od svog života, kada je rekla sebi: "Ako neću da me voz pregazi (negativna opsesivna misao), treba da se sklonim sa šina i pustim da voz prođe". Ona je upotrebila

tehniku koju mi zovemo "raditi zaobilazeći" OKP. Danas, pomoću terapije ponašanja i lekova, Džoana je u stanju da kaže: "Sunce obasjava moju dušu". Mark, mladi umetnik, iznosi svoju istinitu životnu priču koja zvuči kao proba za horor film. Njegov OKP je počeo još u ranom detinjstvu sa molitvenim ritualima, a kad je već bio u ranim 20- tim, pomerio je fokus na kompulsije čišćenja. Morao je da očisti svoj stan dvanaest puta (dvanaest je bio "dobar" broj ) i onda da nađe neku devojku i ima seks sa njom da bi na neki kosmički način prebacio energiju ponovo na pravi put" i tako osigurao da neki član njegove porodice ne umre. Korišćenje žene na ovaj način učinilo je da se oseća loše, pa je morao da očisti stan još jedanput, neka vrsta rituala očišćenja. Jednog dana, pošto je očistio stan trinaesti put, šetao se ulicom i "golub je bukvalno pao sa neba pred moje noge, mrtav sa kljunom iz kojeg je curela krv". Očigledno, ovo je bio loš znak. Trinaest je bio loš broj; morao je da čisti još nekoliko puta. Pošto je to uradio, otišao je u kafe da ruča ali kakve je sreće bio čovek u susednom separeu je čitao novine sa naslovom: 'GDE GOLUBOVI IDU DA UMRU". U redu, pomislio je, moram da čistim još malo. Napokon, pošto je počistio svoj stan dvadeset i jedan put, mogao je na miru da se odmori. Neko vreme Mark je mislio da može da prevari svoj OKP time što bi obrnuo situaciju, rekao bi sebi da ukoliko uradi prisilne radnje, član porodice će mu umreti. "Okej, Gos'n Pametnjakoviću, rešio sam tu stvar. Eto ti". Nije upalilo. Nove kompulsije su preuzele situaciju. "Naučio sam svoju lekciju da ne možeš da koristiš prečicu da dođeš do cilja. Ne pali, i uvek se vraća kao bumerang". Proći će godine pre nego što će se osloboditi svoje kompulsije čišćenja: ''Jedanput sam zapravo morao da očistim stan 144 puta. Trajalo je mesecima'' Za Marka je prekretnica za vreme njegove terapije ponašanja došla kad je našao stan kakav je želeo, ali ga je njegov unutrašnji OKP glas opominjao: "Ne, ne bi trebalo da se tu useliš". Brojevi u adresi nisu bili dobri brojevi. Mark je zauzeo stav: "Dođavola, ne mogu da verujem da ću da dopustim da mi o ovako važnom izboru u mom životu odlučuje OKP". Ovo je Pozitivno Preimenovanje. Pošto j e Mark tu uselio, njegove misli o lošim brojevima su nestale. Rekao je sebi, kao što uvek sad sebi kaže kadgod ga opsesivna misao uznemiri: "Ne moram to da uradim. Ne moram ništa oko toga da uradim".

OKP- VIJUGAVI KOROV

Lara koja je patila od Turetovog sindroma, pored klasičnog OKP-a, opisuje lepezu simptoma od misli nasilja sa noževima do napada kompulsivne kupovine. Jedanput je zatražila pomoć od (Shoppers Anonymous) Programa Anonimni Kupac, da bi ubrzo saznala osnovne činjenice o OKP-u: Dok drugi anonimni kupci opisuju kako se ubrzaju i uzbude od kupovine, Lara uopšte ne uživa u svojim učestalim izlascima do prodavnice. Ona kaže;"Moje opsesije su bolne. Nisu nimalo prijatne. Kupim nešto što mi ne treba, pa onda to vraćam. Skoro da mi je više važno to vraćanje, nego kupovina. Larino svedočenje pomaže da se jasno istakne važna granica između OKP-a i problema sa kontrolom impulsivnih reakcija. Kod OKP-a, kao ponašanja za sebe, u stvari se nikad ne uživa. Lara je takođe dovođena do ludila opsesivnim strahovima da ne povredi sebe ili nekog

drugog, da ne uradi nešto sramotno da se ne bi avion srušio na njenu kuću, ili da se autoput koji prolazi neposredno iznad kuće ne sruči na nju. "To je kao da jedna opsesija pokreće drugu, a ova pokreće treću. Ako ste videli pacova na točkiću, e to je slično ovome. Ili vožnju u zabavnom parku u Diznilendu, gde se korpa okreće nemilosrdno brzo". Lara nikad nije bila nasilna, tj. nije izvršila radnju odgovarujuću svojim mislima o nasilju. Ljudi sa OKP-em to nikad ne urade. Kroz terapiju ponašanja naučila je da Preimenuje svoje misli kao iracionalne, i da kaže sebi: "To nije realnost. Preplašena si samo zato što to izgleda toliko strašno i neverovatno". Sada zna da može da kontroliše takve misli i prisile, bez obzira koliko su jake ili napadne. Još uvek se bori sa opsesijama koje smatra za svoj dodatni teret koji nosi svuda sa sobom i od koga ne može da se odlepi. Karla, radnica salona za lepotu, je postala toliko opsednuta idejom da će povrediti svoju malu kćerku, pa je razmišljala da je preda na usvajanje. To dete koje je toliko želela, toliko dugo. (Imala je četrdeset godina kada je posle četrnaest godina braka rodila to dete). Karla, koja je dobila pogrešnu dijagnozu post-porođajne depresije, je imala panične napade - misli da će ubiti svoju bebu su bile toliko jake da nije mogla ni da pogleda nož ili makaze. "Bilo je to kao da gledate film gde sebe skoro postavite na ekran i mislite: 'Bože, jesam li sposobna da uradim tako nešto?' Borila sam se s ovim svakog dana, po ceo dan". Samo joj je rešenost da se brine o svim potrebama svoje bebe dala snagu da nastavi. Ona je b ukvalno bauljala na svojim kolenima i rukama do kolevke da joj promeni pelene. Njena ćerka ima sada šest godina i Karla zahvaljuje Bogu svakog dana što je sada tu prisutna da je gleda kako odrasta. Prošlo je dosta vremena od kada su joj OKP-misli bile toliko jake da je želela da bude negde smeštena, toliko loše da je mislila da sebi oduzme život kako bi spasla život svog deteta. Karla opisuje OKP kao vijugavi korov koji dok raste povlači sa sobom sve više nerazumnih misli. Ona je u tretmanu naučila da sebe odvoji od tih misli. Kad OKP misao napadne, Karla sebi kaže: "Prvo, moje ime je Karla, i drugo, ja imam OKP. Moj život nije OKP". To je tako automatski, kaže ona, da je to kao potpisivanje svog imena ili uzimanje čaše vode. Klik ! Sijalica se upali u glavi. Njena odbrana je spremna. Potpuna svesnost i sposobnost da Preimenuje se odmah pojavljuju, kod uma koji je pripremljen. Iako su mnogi ljudi sa OKP-em nevoljni da drugima govore da imaju ovaj problem - bilo zbog stida ili zbog straha da ne izgube posao ili su verovatno naučili da ljudi jednostavno ne žele da o tome slušaju - Karla nalazi veliko olakšanje u poveravanju svoje tajne drugima. Ona dosta radi kao dobrovoljac, pa to uključuje pomaganje ljudima sa fizičkim problemima. "Za mene, reći: 'Hej, ja imam OKP. Kako vam mogu pomoći?', je skoro isto kao izlazak iz uvek zatvorene prostorije". Uvežbavanje vašeg uma da misli: 'Kako vam mogu pomoći?' - to je terapija ponašanja sa velikim slovom T ". ''Naravno," kaže Karla, "Poželim da postoji neko super sredstvo sa kojim bih mogla da budem primljena u bolnicu, podvrgnem se operaciji, i da izađem zdrava. Ali to nije tako". Terapija ponašanja je sledeća najbolja opcija, i na neki način i bolja kada rezultira u razvoju celokupne svesnosti uma kod ličnosti. Sada kad razumete korak 1.Preimenovanje - nazivanje OKP-a njegovim pravim imenom predstaviću vam korak Ponovnog Određivanja i pripisivanja. U suštini Ponovno Određivanje i pripisivanje nije ništa drugo do pripisivanje krivice za vaš OKP, tamo gde i pripada - vašem zaglavljenom mozgu. Ponovno Određivanje i pripisivanje odgovara na ta pitanja koja proganjaju: "Zašto me to toliko muči? Zašto to ne nestaje?"

• Ključ uspeha je da pojačate vašeg Nepristrasnog Posmatrača. Tako na primer. Vi niste žrtva. Vi radite na problemu. je Preimenovanje. • Preimenovanje neće učiniti da neželjene misli i potrebe odmah nestanu. Važne tačke da se upamte • Korak 1. . ja moram da se prilagodim takvom stanju tog problema". vi menjate i vaš mozak.OKP ne nestaje zbog toga što je to medicinsko stanje. vašu sposobnost da stanete izvan sebe i da posmatrate vaše akcije sa poptunom svesnošću uma. ali će vas prirpemiti za promenu vaših reakcija u ponašanju u odnosu na njih. neko sa Parkinsonovom bolešću bi mogao da zaključi: "O. • Kada menjate vaše ponašanje. Zašto ne mogu da se krećem istom brzinom kao i svako drugi?" Osoba sa Parkinsonovom bolešću mora da se presabere i kaže: "Zato što imam medicinski problem. ja ništa ne valjam. Vi se morate prilagoditi stanju zvanom OKP i maksimizirati vaše funkcionisanje. • Preimenovanje znači nazivanje napadnih i neželjenih misli i ponašanja njihovim pravim imenom: opsesijama i kompuIsijama-prisilama.

revalorizovanje Korak 2. odgovara na pitanja ''Zašto ove dosadne misli. . XXXIII).: Ponovno određivanje i pripisivanje. Vaš cilj kod koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja jeste da shvatite da razlog zbog kojeg su te misli i potrebe takve leži u vašem kabastom mozgu (pogledati shemu na str. Zbog toga se vaš mozak ''zaglavi u brzini''. Preimenovanje Korak 2. stanja za koje je naučno dokazano da je vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu koja uzrokuje da vaš mozak pogrešno radi. Refokusiranje Korak 4. PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Korak 3.2 Korak 2 : Ponovno Određivanje i pripisivanje ''Deblokiranje vašeg mozga'' Korak 1. Ponovno vrednovanje . Sad postoje jaki naučni dokazi da deo vašeg mozga koji radi slično menjaču kod automobila. Posledica ovoga je da je ua vas teško da menjate ponašanja-aktivnosti. ne radi ispravno. prisilne potrebe i ponašanja ne nestaju? Zašto me stalno muče? Čemu treba da ih pripišem?'' Odgovor na ova pitanja jeste da gore napomenuti simptomi ostaju uporni zbog činjenice da su to simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a).

Ali samo Preimenovanje neće učiniti da te bolne misli i potrebe nestanu.Preimeno vanja. to stalno dosađuje?" To vam stalno dosađuje jer imate kvar u svom mozgu - . Kad govorim o samousmeravajućoj terapiji ponašanja. Nema potrebe za nekom hirurškom operacijom. Vremenom. Naš metod. Lundquist) zahvaljujući kome je razvijena sledeća tehnika. Drugim rečima. Vi to možete uraditi svojim umom. Na UCLA-i koristimo samousmeravajuću terapiju ponašanja kao tehniku zaheftavanja mozga.THE FAR SIDE GARY LARSON Profesor Lundkvist na seminaru posvećenom kompulsivnim misliocima. mi koristimo sopstvenu snagu uma kako bi zapravo menjali hemiju svog mozga. Refokusiranja i Ponovna vrednovanja. ilustruje svoiu tehniku zaheftavanja mozga Sa dužnim poštovanjem prema Profesoru Lundkvistu (Prof. dođavola. mislim na jedan aktivan odgovor na simptome OKP-a u kojem utvrđujete pravi identitet tog uljeza i borite se protiv njega koristeći Četiri horaka kako bi menjali "te zarđale brzine" u vašem mozgu. vi ste saznali važnost nazivanja opsesije opsesijom i kompulsije kompulsijom. nema nikakve veze sa malim metalnim delovima za spajanje-heftanje. moram vam odmah reći. uz upornost. To je ono što vi postižete kada zaobiđete te napadne misli koje se zaglave u vašem mozgu i koje odbijaju da odu.Vi se pitate: "Zašto mi.: Preimenovanja. Kod koraka 1. ona će vam omogućiti da "zaheftate" taj hiperaktivni prefrontalni korteks. Naše oruđa jesu Četiri Koraka . Ponovna Određivanja. u ovom poglavlju ćete naučiti našu tehniku "zaheftavanja mozga" za prevazilaženje simptoma OKP-a.

Ja se ne mogu izboriti protiv nje. napadnih prisilnih potreba. biohemijske neravnoteže u mozgu. bez ikakvog dvoumljenja. vi morate da napravite aktivne i pozitivne strategije za rad kojim ćete ih zaobilaziti. ili pot punu svesnost uma. Vi se morate prilagoditi i govoriti sebi: "To nisam ja. Uzaludno je i kontraproduktivno za osobu koja ima Parkinsonovu bolest da zaključi: "O. Tako što Određujete i pripisujete bol ovome medicinskom stanju. da vas to ne napušta zbog medicinskog problema. U sred noći se pokrene auto-alarm. Ali ako promenim način na koji reagujem na pogrešne poruke. LAŽNA UZBUNA! Jedna žena iz moje sedmične terapijske grupe za OKP je tako dobro rekla: "Terapija ponašanja uništava laž koju nam anksioznost saopštava".TO JE MOJ MOZAK" Te misli i prisilne potrebe čine vaš život nepodnošljivim. Mi sad znamo. Vi ste još uvek očuvani i sposobni da pravite svesne. sebi predstavite alternative. ja ništa ne valjam. niste vi. U početku terapije. sledeći korak je dublje razumevanje razloga zbog kojeg je to toliko dosadno i neće da vas napusti. i da kaže: "Ova stvar je previše moćna. dobro je pronaći neke alternativne aktivnosti (ponašanja) koje bi bile spremne kad vas uhvati bol OKP-a. pa ću da radim kako mi kaže". on mi šalje pogrešne poruke. mogu da učinim da moj mozak radi bolje. Ta osoba ne može svojom željom da učini da drhtanje nestane. i da to neće ovladati vašim duhom. Nemoj se pokretati dok ne prekineš sa drhtanjem". možete se distancirati od OKP-a praveći tako rastojanje ili sigurnosnu zonu između vašeg celokupnog unutrašnjeg duha i vaših neželjenih. mehanički način. "Prekini sa tim drhtanjem. previše monstruozna. Ranije sam opisao koncept Nepristrasnog Posmatrača. Kada jedanput shvatite daje to OKP. Naročito su za to dobri hobiji. To vas probudi i vi postajete uznemireni i ljuti. To može da bude bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. Ali samo bi budala ležala u krevetu okrećući se s jedne . I isto tako je kontraproduktivno za osobu sa OKP-em da se preda.to je moj mozak". Koristeći Nepristrasnog Posmatrača. Umesto da odgovorite na prisilne po trebe na nemisleći. Ponovno Određivanje i pripisivanje pojačavaju proces celokupne svesnosti uma. Ne mogu da se krećem istom brzinom kao i ostali". promišljene odluke u reakcijama na vaš bol. Sad je vreme da pređemo na korak 2. Vi ste već identifikovali vaš problem kao OKP. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja naučite da pripišete veći deo krivice za svoj OKP svom mozgu: To je moj mozak. Nikad ne bih rekao osobi sa Parkinsonovom bolešću. isto kao što ni osoba sa OKP-em ne može svojom željom da odstrani pogrešne poruke kojim ih njegovnjen mozak bombarduje. (Interesantno je da je i Parkinsonova bolest kao i OKP uzrokovana poremećajima u strukturi mozga zvanog striatum). Razmišljanje u ovakvoj analogiji bi trebalo da pomogne da shvatite pravu reakciju na ovakve potrebe. Oboje imaju medicinski problem kojem se moraju prilagoditi. Ponovno Određivanje i Pripisivanje odnosno dodele pravog atributa.blokiran automatski prenos brzina o kojem ste saznali u Uvodu. To je jednostavno lažna uzbuna uzrokovana kratkim spojem u mozgu. Ja imam medicinski problem kod kojeg moj mozak ne prečišćava moje misli i iskustva kako treba i onda neispravno reagujem na stvari za koje znam da nema nikakvog smisla tako reagovati. Drugim rečima jačina i izopačenost ovih misli ili potreba nije slabost ličnosti ili psihološki problem. što će popraviti moje loše misli i osećanja. "TO NISAM JA . pojačavate uverenje da to nije vaša volja.

Besmisleno je sedeti i stalno biti zaokupljen mislima o tome kako će vam biti užasan život ako uradite to što vam sugeriše strašna. i opuštala se. ali oni mogu da prestanu da puše tako što će promeniti svoje ponašanje u reakciji na potrebu da puše. Nekoliko stvari se nadovezalo i doprinelo njenom osećaju poraza. Oni možda nikad neće biti potpuno bez želje da puše cigarete. Danas. Ja ne želim to da radim. Barbara je . To se neće dogoditi. Ovo nije samo pasivno čekanje. Vi niste više pasivna žrtva. vi ne možete da ga oterate ali ne morate da postupate na osnovu njega. počinjete da uviđate da imate osećaj kontrole nad vašim OKP-em. To nisam ja. Ja bih samo ležala u krevetu kao bolesnik. Zašto ne? Zato što vaša prava ličnost ne želi to da uradi. I tu je bila i strepnja od sledećeg dana". i ponovo odlazi da spava. a to se često dešava. Barbara može da kaže da su njeni preostali simptomi OKP-a "samo mala neprijatnost. U borbi sa kompulsijama ili prisilama. ali realnost nikada ne imitira osećaj OKP-a . Posle četiri godine patnje osetila je kao da gubi bitku. to je moj OKP". kad stanete na tu platformu. Moj život se vukao s danima i onda se od njih oporavljao. Onda recite sebi: "Ja neću ovo da radim. imali smo uspeha u korišćenju petnaestominutnog pravila: kada vas savlada prisilna potreba da izvršavate kompulsiju . Vi to nećete uraditi. ne bi se osetila čak ni mogućnost da je to OKP. Bilo je slučajeva kada bi Barbara koja je imala opsesije oko proveravanja i zaključavanja stvari (sećate se Kafe?) došla kući sa posla pod velikim stresom od svojih opsesivnih misli. Jednom kada je za vikend otišla iz grada bila je sva obuzeta strahom da je ostavila vrata od stana nezaključana. Ali ona ne bi sebi dopuštala da zaspi zato "što bi je to brže dovelo do novog dana sa novim napadom OKP-a. onda je to OKP! Da je to realnost. vi vladate situacijom.na drugu stranu. Zapamtite da OKP nije neko zadovoljenje skrivenih želja. pokušajte da sačekate petnaest minuta.'Da nije nekog udarila dok je vozila? Da nije stavila poslovni ugovor u pogrešan koverat? Da li je to pismo koje je stavila u poštansko sanduče zaista i otišlo?' . To je jednostavno pokvarena mašina.prisilnu radnju. Ovo su pogrešne poruke iz mog mozga".pa bi morala odmah da ode u krevet. Bez obzira koliko su neprijatna osećanja. pokušavajući svojom voljom da zaustavi alarm. kao što svakog dana moramo da očistimo zube". i sa koje možete planirati vaše protivnapade. Vremenom i potreba za pušenjem nestaje. deset godina pošto je prvi put imala simptome OKP-a i šest godina otkad je počela da primenjuje samousmervajuću terapiju ponašanja. Istina je na vašoj strani. OKP može da imitira realnost. Ova činjenica dovodi do veoma važnog principa: Ako osećate da to može biti OKP. Veoma je verovatno da alarm reaguje na kratak spoj koji je uzrokovao pogrešni signal. Prvo ga Preimenujte. Kada vam OKP pošalje pogrešni signal . misli o nečem drugom. iako ih je naravno zaključala. To je period čekanja u kome vi aktivno sebi govorite: "Ovo nisu prave misli. Zamislite teške pušače koji moraju da se odreknu od pušenja zbog svog zdravlja. obično idu zajedno. Ako u roku od petnaest minuta prisilna potreba počne da slabi. a zatim Ponovo Odredite i dodelite mu pravi atribut. prisilna. opsesivna misao. Razumna osoba se trudi da ignoriše alarm.poruku. Ove tehnike su osnova za izgradnju moćnog sistema za odbranu protiv ovog neprijatelja OKP-a. odnosno zato što celokupna svesnost uma (Nepristrasni Posmatrač) i svesno razumevanje da je to jedan signal iz vašeg mozga sa pogrešnom informacijom. OVO JE RAT Koraci Preimenovanja i Ponovnog Određivanja se obično izvršavaju zajedno zbog toga što jedan drugog pojačavaju. Možete zamisliti to kao jednu platformu na koju možete stati i odatle posmatrati suludu i budalastu prirodu OKP-a.

plava košulja . Ona sebi kaže: "Bolest je to što me čini nesigurnom. "Nisam više brinula toliko za posao. nije mogla da pobegne ni na odmor: Proveravala bi štednjake drugih ljudi. I dok imam osećaj da štednjak nije isključen. ja sam ga proveravala sa potpunom svešću i trebalo bi sad da se udaljim" . "Imala sam problema sa vrednovanjem sebe. koga je briga?' Znala sam da se ne vraćam više na to radno mesto. Ako ne bi to radila. Kažete: 'Da li je štednjak isključen? Da li je isključen? I onda dođete do tačke kad kažete: 'Dobro. Desilo se neminovno. Slučaj je hteo da je Barbara zatrudnela u vreme kad je počela sa terapijom. Njen OKP je ne ometa više u velikoj meri. mogla je da kaže: "Dobro. Lakše je da izvršite ritual. Ali ova tehnika više nije uspevala. Bila je posramljena. sabotiram samu sebe". "Nisam želela da misli da sam čudna i nestabilna". stepen važnosti stvari se za nju izmenio. i da ih krije tu na poslu. Prirodno. Kad se Barbara vratila i našla vrata otključana. Povrh svega toga. kako zaista znam da je to zaista i pozicija za isključeno?'" Kad joj je stanje bilo najgore. a i zbog mog položaja na poslu. znajući da je isključila štednjak ili zaključala vrata. 'Pa dobro ako pismo i ode sa puno grešaka. Bolno je reč koju najčešće čujem. broj njenih grešaka nije porastao. Vrata moraju biti zaključana". Barbara je mogla da ignoriše svoje prinudne potrebe OKP-a. Kao što znamo stres pojačava OKPsimptome.Utorak. Danas je utorak". Mozak je počeo da joj govori. koliko sam se brinula da ostanem mirna i bez stesa za vreme trudnoće. Koristeći potpunu svesnost uma kad god je nešto proveravala. ''Aha! Možda si isto tako nosila plavu košulju i u ponedeljak". Onda kada bi došla na posao. sad zaključavam vrata. i ona smatra da joj je trudnoća pomogla u ubrzavanju procesa lečenja. rekla bi sebi: "Okej. počela je da napreduje. Ona opisuje odbijanje da izvrši prisilu kao gubitak starog prijatelja. Ona zna šta da uradi kad njen mališan plače. Neki put možemo da koristimo kompulsije da bi izbegli da se suočimo sa nečim što ne želimo da radimo ili nekom nepoželjnom osobom. nije rekla da zapravo nije bila sigurna u to da li ih je zaključala. Kad je Barbara zatrudnela. rekla joj da nije zaključala vrata i zamolila je da ih zaključa. To je više "prisustvo u mom životu. Ali sad znamo da je to pretplata na bol za ceo život. tako stvarno i uporno na svoj način kao dete koje plače i traži". u vezi sa mojim OKP-em. Samo sam odlučila. nije mi trebalo da se sazna da u tašni imam i peglu". šta je isključeno? Kada okrenem ručicu na poziciju isključeno. njen mozak bi joj govorio da će se dogoditi neka strašna katastrofa. Kada je saznala da ima biohemijski poremećaj i da može sebi da pomogne kroz terapiju ponašanja. Po prvi put osetila se zaista poraženom. Vlasnica je tada otključala vrata. Bar bara kaže: "Vaš mozak može da zapadne u tako loše stvari. Jedna od osoba sa OKP-em veoma dobro opisuje šta se događa sa onima koji se ne odupru: .onda pozvala vlasnicu kuće. I moji simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja bi se smanjili". To je nešto čega hoćete da se otarasite. Doti je izvršavala gomile bizamih rituala iz straha da se nešto ne dogodi očima njenog sina. shvatila je: "Ne mogu čak ni da nabrojim sve ljude koji bi mi pomogli na ovakav način. jer na kraju. Svako ko ima OKP će vam reći da je odbijanje da se povinuje prinudnim potrebama ili prisilama veoma teško. Negde u to vreme njeni mnemonički patenti (za podsećanje) su gubili na svojoj inovaciji i delotvornosti. Uvek kažem: OKP je kao prijateljski neprijatelj. ali je isto tako i deo vas od kojeg ne odustajete. Isprva. Tih dana je bila primorana da dolazeći na posao jednog jutra u tašni ponese aparat za kafu i peglu. Štaviše. Takođe zna šta da uradi kad nešto traži njen OKP. nego da se izborite protiv osećanja. Nosim plavu košulju. profesionalno (stalno je radila lošiji posao).

Pre nego što im ubrizgamo rastvor. sagledajmo bolje ljudski mozak unutra. odnosno da pređemo iz jednog ponašanja u drugo. zatim uobičajeni nazivi koji korišćeni dalje u ovoj knjizi. • BASAL GANGLIA . • STRIATUM . str. Prefrontaini korteks može da vas obavesti da je nešto dobro ili pogrešno. koji nam omogućava da "promenimo brzine".) Prvo su dati latinski nazivi kosim slovima. pre i posle kognitivne terapije ponašanja (cognitive biobehavioral therapy) za tretman OKP-a (ovaj snimak PET skenera je takođe prikazan na šemi 3. koji kontroliše misli.Cingulatni-girus (pojasna vijuga) se nalazi u centru mozga. nek se dogodi". koja se kasnije nalazila u mozgu po nekoliko sati omogućujući nam da načinimo snimke i da izmerimo metaboličku aktivnost u raznim delovima mozga. dovela su nas do nedvosmislenog saznanja. Putamen je automatski menjač za deo mozga koji reguliše motorne i fizičke kretnje. I te strašne. u najdubljem delu korteksa. uznemirujuće misli se zaglavljuju baš u tim brazdama. duboko u centru. i najzad prevodi na srpski jezik su u zagradama. 60). • CYNGULATE GYRUS .Korteks (moždana kora) je spoljna površina mozga.Sastoji se iz dva dela: to su putamen-putamen (ljuska) i caudate nucleus . Mnogi ljudi se osećaju opušteni kad se skeniraju. da li je to nešto što bi trebalo da se pojavi ili treba da se izbegne.Bazalna ganglija je skoro isto što i striatum. i koji je grubo rečeno veličine dve pesnice stavljene zajedno. kao i drugim osobama u našem istraživanju na UCLA-i. odnosno tačka zagrevanja za OKP.PREFRONTALNI KORTEKS (PREČEONA KORA) to je donji deo čeonog dela mozga. pravićemo snimke svega što vaš mozak radi.Striatum (prugasto telo) . najkomplikovaniji je i najfascinantniji od svih naših organa. verovatno zbog samog zvuka skenera. Na omotu korica ove knjige se nalaze fotografije mozga pacijenta Bendžamina. Ovaj mali pregled bi trebalo da bude od pomoći: (Ključne strukture su prikazane na šemi 2. Prvo. koji se nalaze jedan do drugog u jezgru mozga. sa mrežom od oko deset milijardi povezanih nervnih ćelija ili neurona.nukleus-kaudatus (repato jedro). komora) je centralna relejna stanica za obradu informacija koje dolaze od telesnih senzora . i šta to polazi pogrešnim putem i dozvoljava OKP-u da napadne.Talamus (gr. na UCLA-i. Ako tada budete imali opsesije. Nukleus-kaudatus. Čeona kora je mesto gde se odvija najnaprednije planiranje i razmišljanje. Tu se kombinuju misli i osećanja."Loše navike naprave brazde u vašem mozgu".čula. i naučimo nešto više o tim delovima mozga sa mističnim imenima. proveravanja i slično. SVE JE U VAŠOJ GLAVI Ljudski mozak koji je težak oko tri funte. na UCLA-i. šta god se dogodi. To nije . tu smo da bi smo i to zabeležili. je ubrizgana veoma mala količina rastvora sličnog glukozi. Povezan je sa centrima za stomak i kontrolu srca i odgovoran je za davanje osećaja da bi nešto strašno moglo da se dogodi ako ne izvršite prisilnu radnju pranja. • CORTEX . • ORBITAL CORTEX . da je OKP neuropsihijatrijska bolest uzrokovana greškom u funkcijama mozga. njihovim funkcijama. Naša istraživanja na ljudima sa OKP-em. a nukleus-kaudatus je automatski menjač i stanica za pročišćavanje za čeoni deo mozga. Ovaj deo mozga se koristi za otkrivanje grešaka i smešten je odmah iznad očnih duplji. kažemo im: "U sledećih pola sata ili više. ovi izrazi se skoro mogu zameniti jedan drugim. jeste deo bazalne ganglije. Bendžaminu. • THALAMUS .

sa crvenom kao najtoplijom i plavom kao najhladnijom. korteksu treba manje energije da bi ga izvršio. Sad možemo reći da smo naučno pokazali da menjajući ponašanje možete promeniti svoj mozak. Ako promenite reakcije u svom ponašanju u odnosu na pogrešne poruke OKP-a. Boje prikazuju različite stepene metabolizma glukoze u mozgu. Ovi PET snimci nam pokazuju da što je ponašanje više automatsko. Ova skeniranja koja koriste tomografiju pozitronske emisije (PET). motiviše ih da rade od patološkog ka zdravom ponašanju i da kroz takav rad ustvari promene hemijske procese u svom mozgu.kod ljudi sa OKP-em donji deo čeonog dela mozga hipermetaboličan ili pregrejan (vidi Šemu 1 na str xxxiii). kažemo im da ako se opsesije i kompulsije pojave za vreme skeniranja. "hladi se" kao rezultat terapije lekovima ili kombinacije terapije lekovima sa terapijom ponašanja. jasno pokazuju da je prefrontaini korteks . onako kako su naučili. koji se pojavljuje kao izvor osnovnog problema kod ljudi sa OKP-em. Ovo je naročito izraženo na desnoj strani mozga. što će onda dovesti do poboljšanja u vezi vaših simptoma. Pokazalo se da je prikazivanje snimaka pacijentima veoma korisno jer im pomaže da shvate: ''To nisam ja.izazov. treba da urade Četiri koraka. promenićete one delove u svom mozgu koji uzrokuju OKP. Znanje o tome šta uzrokuje njihove prinudne potrebe. posle terapije. to je moj mozak''. ili energije koja se koristi. Kasnije kad radimo ponovno skeniranje. Za sada imajte na um U jedno ključno otkriće: Nukleus-kaudatus (Caudate nucleus) duboko u jezgru vašeg mozga. . ili samo terapije ponašanja.

.Za deset godina istraživanja koje je dovelo do ovog zaista epohalnog otkrića moje kolege i ja smo izvršili dosta eksperimenata koj i su jako poboljšali naše razumevanje interakcije uma i mozga.

Dr Džon Maciota (John Mazziotta), koji vodi Odeljenje za mapiranje mozga na Neuropsihijatrijskom Institutu pri UCLA-i, je napravio eksperiment u kojem se od subjekata tražilo da nauče proste rotacione pokrete sa kažiprstom i palcem, pokreti koji su bili slični onima koje koristimo pri pisanju. Ali zbog toga što su dobili instrukcije da urade ove pokrete tačno i po određenom redosledu, pacijenti su morali prilično da razmišljaju dok to rade. Ono što se dogodilo bilo je i očekivano, deo njihovog korteksa koji je zadužen za pokrete ruke i pristiju je postao veoma metabolički aktivan. Drugim rečima, njegova potrošnja energije se povećala i došlo je do zagrevanja. Sledeće, od subjekata je bilo zatraženo da ispisuju svoje ime više puta. Znate da kad potpisujete 40 trave1 čekova, već posle četvrtog ili petog vaša misao nije mnogo angažova na na to. Ono što smo naučili je da kad su mehanički poslovi veoma poznati, onda izgleda da striatum preuzima funkciju. Kortkes onda troši veoma malo energije, dok se potrošnja energije za striatum vidno povećava. To je opet laka automatska transmisija na delu. Zamislite koncertne pijaniste: tek pošto su naučili da sviraju, oni moraju da misle o pokretanju svojih prstiju, što troši dosta energije kod dela korteksa za pokrete. Ali kad dostignu status za koncertne sale, tada pokreću prste automatski. Onda misle o prelazima i boji tonova muzike. Korteks ne mora da koristi mnogo energije za misli o pokretanju prstiju, striatum to obavlja. Ovako su napredniji delovi moždane kore oslobođeni da misle o finijim odlikama muzike. Eksperiment sa našim subjektima koji su pisali dao nam je spoznaju celokupnog ovog procesa. Kad je Dr Maciota ponovio eksperimenat sa ljudima koji boluju od Hantigtonove bolesti, genetski uzrokovane bolesti koja se pojavljuje u sredovečnom dobu koja se ispoljava kao gubitak kontrole nad pokretima, rezultati su bili drugačiji. Onaj deo mozga koji je obično stimulisan radom na nekom nepoznatom poslu je sad bio stimulisan radom jednog poznatog posla kao što ispisivanje svog imena. Zbog degenerativnih efekata bolesti, njihovi nukleus kaudatusi i putameni nisu funkcionisali kako treba adelovi nukleus kauda tusa i putamena bili su mrtvi ili su odumirali. Subjekti su trošili dosta energije u korteksu kako bi smislili strategiju za ispisivanje svog imena zbog toga što su njihovi automatski prenosi brzine i filteri bili pokvareni. Rekli su nam da im je trebalo dosta energije i razmišljanja i da je to bio težak posao. Pre početka bolesti oni su mogli da se potpišu automatski, bez premišljanja. Sada, oni moraju da konrtolišu svoje ruke, i mentalno i fizički. Koristili su korteks koji je preuzimao onu funkciju koju je obično izvršavao striatum. Kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću striatum na kraju nestaje, za sve svoje name ne i funkcije, a abnormalni i novi pokreti, karakteristični za ovu bolest se povećavaju, npr.- krivljenje i uvijanje. Dok kod ljudi sa Hantigtonovom bolešću činjenica da automatska transmisija i filter ne funkcionišu, jeste uzrok neželjenih pokreta, tako su kod ljudi sa OKP-em, neželjene misli i potrebe uzrok tome, m isli su opsesivne misli, a potrebe su kompulsivne prisilne potrebe. Kao što pacijenti sa Hantigtonovom bolešću moraju da primene dosta energije i misli da bi ispisali svoja imena jer im ne rade određeni centri (Nukleus-kaudatus i putamen), ljudi sa OKP-em treba da ulože napor i primene svoje razmišljanje u terapiji ponašanja, da bi zaobišli simptpome OKP-a. Zbog sistema za prečišćavanje kod striatuma, koji ne radi kako treba, treba uložiti trud da se ponašanje promeni, dok su uznemirujuće misli i prinudne potrebe još prisutne. (naučićete više o procesu u sledećem poglavlju.) Ali postoji jedna velika razlika: OKP je uglavnom rešiv problem a Hantigtonova bolest, za sada, na nesreću nije, iako je aktivno istraživanje u toku, sa dosta nade u napredak. Eksperiment sa ljudima koji boluju od Hantingtonove bolesti nas je dosta poučio o mozgu

ljudi sa OKP-em. Znamo da kad stria tum radi kako treba, on deluje kao filter koji kao kapija zagrađuje ili propušta informacije koje su mu poslate od čula, što je ispravna uloga u centru mozga koji je zadužen za ponašanje. Najverovatnije da se kod OKP-a događa da stari evolutivni centri, ili petlje- kola, u korteksu kao one za pranje ili proveravanje, provaljuju kroz ovu kapiju, verovatno zbog problema u nukleus-kaudatusu. Kad ne postoji efikasno zatvaranje ili propuštanje, osoba može biti ophrvana ovim napadnim potrebama i raditi po njihovom nalogu i ponašati se neispravno. Ove akcije su nazvane "uporna ponašanja" - (behavioral perseverations), što je lepše ime za prisile -kompulsije. Kompulsije su uporna ponašanja za koja osoba zna da nisu ispravna i iskreno ne želi da ih izvršava. Misao dođe na "kapiju", kapija se zakoči u otvorenom položaju i misao onda dolazi unutra mnogo puta. Onda ljudi postaju uporni u pranju ruku ili proveravanju štednjaka, iako za to nema svrhe. Ove akcije im mogu doneti momentalno olakšanje, ali onda - bum - zato što se kapija (filter) zaglavi otvorena, prinudna potreba da se pere ili proverava probija se tu opet i opet. Da bi situacija bila gora, sva verovatnoća da što više kompulsija vrši pritisak, kapija se čvršće zaglavljuje. U nedostatku potpuno funkcionainog striatuma korteks mora da funkcioniše na način koji zahteva svesno uložen napor, jer neželjene misli i potrebe imaju tendenciju da se umešaju. Ovo je ta vrsta napora koju zahteva terapija ponašanja, kad osoba želi da ovlada svojim reakcijama na prinudne prisilne potrebe. Imamo dosta razloga da verujemo da osoba sa OKP-em ne može da se otarasi ovih misli i prislnih potreba zbog jednog dela frontainog korteksa, "sistema za ranu uzbunu" u mozgu koji se pogrešno oglašava. Krivac bi lako moglo da bude neispravno prečišćavanje u nukleuskaudatusu. Evolucija bi mogla da bude važan faktor za poreklo klasičnih simptoma OKP-a. Razmislite o vrstama automatskih ponašanja koja su bila čvrsto srneštena u centrima petljama mozgova naših predaka.Vrlo je verovatno da su ova ponašanja imala veze sa izbegavanjem zagađenja, trovanja i sa proveravanjem da bi se osiguralo na primer da pećina nije prljava ili opasna.

ZAGLAVLJENI U BRZINI
Kod terapije ponašanja mi pokušavamo da objasnimo pacijentima šta se događa u njihovim mozgovima tako da oni koriste svoj korteks da sebi pomognu, kako bi prekinuli sa neispravnim ponašanjima. Pošto je njihov automatski menjač pokvaren, moraju da koriste korteks da bi se prebacili na neki korisniji posao. Ja kažem svojim pacijentima: "Vama kao da je suđeno da imate loš ručni menjač. U stvari, ni taj vam ne radi kako valja. Zaglavljuje se. Teško se pomera, ali uz napor, vi možete da prebacijete te brzine sami". Nije lako. To je težak posao, jer je menjač zaglavljen. Ali, ako stalno prebacuju ove brzine tako što će svesno menjati svoja ponašanja, oni zapravo počinju da popravljaju svoju automatsku transmisiju, menjajući metabolizam striatuma. Koristeći korteks oni rade tako što zaobilaze grešku u striatumu. Lepota ove tehnike je da oni ovim čine da polako automatski prenos brzine počne ponovo da radi. Kako radite na tome, postaje sve lakše da prebacujete brzine i da menjate vaše ponašanje. Pri terapiji postoji takođe promena kod funkcije cingulatni-girus-a u onom delu korteksa koji je odgovoran za osećaj da će nešto strašno da se dogodi ako ne izvršite prisilu - kompulsiju. Pre terapije, cingulatni-girus (cingulate-gyrus) je tesno vezan za prefrontaini korteks, što je verovatno i razlog da opsesivne misli i prinudne potrebe prati tako jak osećaj straha. Ovo je jedan od glavnih problema kod OKP-a. Pošto osoba prođe kroz metodu Četiri Koraka, prefrontaini korteks i cingulat girus se razdvoje i počnu opet slobodno da rade, a strah i strepnja

se značajno smanjuju. Brojna neurološka istraživanja su pokazala da kad bazaina ganglija ili striatum ne radi ispravno, automatska kontrola kretanja je prekinuta i korteks mora da pomogne. Svesna misao je potrebna da bi kontrolisali prebacivanje sa jednog ponašanja na drugo. Kod osobe sa Parkinsonovom bolešću, pokvarena automatska transmisija u striatumu dovodi do krutosti kretanja i problema sa uključenošću (odnosno isključenošću). Menjač je zaglavljen i osoba mora da misli o svakom i malom pokretu ili koraku. Kod Tureovog sindroma (Tourette's syndrome) bolesti koja je genetski srodna sa OKP-em, kod osobe se razvijaju hronični višestruki tikovi, ili nagli pokreti i glasovi koji se događaju bez upozorenja ili nagoveštaja. Problem je - kao što verujemo da je i kod OKP-a, u striatumu koji ne moduilira ispravno za korteks. Štaviše, naučnici znaju da ljudi koji imaju oštećenje na bazalnoj gangliji, ili na čeonom delu mozga, stalno izvršavaju neku radnju -ponašanje, ponavljajući je i onda kad im to više nije potrebno i zapravo postaje štetno po njih. Osoba sa OKP-em izvršava ritual kao reakciju na opsesivnu misao, a sve vreme znajući da to nema smisla. Kao i kod ovih drugih stanja - bolesti, verujemo da razlog leži u pogrešnom funkcionisanju modulacije (pravilnog obaveštavanja - usaglašavanja) korteksa od strane putamena - automatske transmisije i nukleus-kaudatusa - sistema za prečišćavanje delova striatuma ili bazaine ganglije. Dok od četrdeset osoba, jedna ima OKP, OKP se javlja kod jednog od pet članova porodice, ili rođaka onih koji imaju Tureov sindrom (Tourette's syndrome). Jedna polovina, do dve trećine samih ljudi sa Tureovim sindromom daju evidenciju koja podržava teoriju o genetskoj asocijaciji ovih bolesti. Često žrtve Tureovog sindroma dobiju i bolan artritis ili tendonitis u zglobovima, zbog intenzivnih i naglih pokreta koje uzrokuju motorni tikovi. U suštini, oni dobijaju jaku napadnu potrebu da se kreću, i onda izvršavaju tikove da bi sebi olakšali neprijatno osećanje. Oni takođe mogu da dobiju glasovne tikove, koje obično počinju prinudnom potrebom da se stalno nakašljavaju "čisteći grlo", koji kasnije mogu da prerastu u razne neartikulisane uzvike ili druge glasove. Ili pak mogu da počnu da viču sramotne reči ili rasističke uvrede, bez svoje volje, što ih dovodi u teško stanje stresa. Stres pojačava njihove prinudne potrebe, kao što je to slučaj i kod OKP-a. Preliminarni podaci sa snimaka PETskenerom pokazuju da putamen, deo striatuma koji se nalazi uz nukleus-kaudatus a upravlja kretnjama tela, menja metaboličku aktivnost kod ljudi sa Tureovim sindromom. Mnogi ljudi sa OKP-em imaju i motorne tikove, a mnogi ljudi sa Tureovim sindromom dobiju kompulsivne simptome. Verujemo da je zajedničko za obe bolesti to što deo korteksa- verovatno motorni korteks kod motornih tikova ili prefrontaini korteks kod opsesija i kompulsija - nisu ispravno modulirani od strane odgovarajućih delova striatuma (problemi u putamenu su u vezi sa tikovima, a problemi u nukleus-kaudatusu vezi sa OKP-em). Tako da su problemi u ove dve bliske strukture mozga koje moduliraju ili filtriraju pokrete najednoj strani i misli na drugoj izvor dva genetski povezana stanja koja su uzrok teškoćama sa napadnim pokretima (motornm tikovima), kod Tureovog sindroma, ili teškoćama sa opsesivnim mislima kod OKP-a.

TI PRAGMATIČNI PRIMATI
Prednji-čeoni deo mozga je deo gde se odvija najnaprednija obrada podataka i rešavanje

Posle jednog do dva pokušaja majmuni su prestali da ližu cevčicu vezanu za plavi signal. Zbog prirode strukture mozga koja šalje informacije donjem delu čeonog dela mozga . To je "pravi sistem za otkrivanje grešaka"-i pogrešni odgovori su ti koji čine da njegove ćelije reaguju tako jako i dugo. Rols je želeo da sazna šta se zaista događa u mozgu kada se stalno ponavljaju neispravna ponašanja ili uporna ponašanja. Majmuni su reagovali tako što su promenili svoje ponašanje. To je nešto što ne želiš" Sledeće što je Rols želeo da vidi šta će se dogoditi ako prevari majmune. Preko elektroda koje su bile postavljene na njihove mozgove. i sok je bio u cevčici. pa je trenirao rezus-majmune da izvrše jedan prost zadatak.problema. Rols je otkrio da kada su shvatili da određena boja znači da će se pojaviti sok. Brzo su naučili da plavi signal nije taj koji obavlja posao za njih i da je tada za njih zeleni signal bio poželjan. kada bi očekivali da dobiju sok. tako su i mrzeli ukus slane vode. majmuni su naučili da bi svaki put kada bi se pojavio plavi signal bili nagrađivani crnim sokom od kupine koji su lizali sa kraja cevi. Važno je primetiti da te ćelije koje su reagovale i palile se u dužim intervalima u mozgovima majmuna.Rolsa (Rol1s). kako bi pomogle majmunima da se povuku i izbegnu slanu vodu. Prilično je jasno da je prefrontaini kortks kod majmuna bio uključen u prepoznavanju stimulusa iz okruženja i za obaveštavanja majmuna o tome: " Hej. Majmuni su zaista voleli sok i radili bi veoma naporno da nauče ponašanja koja bi im obećavala ovakvu nagradu. ćelije u prefrontalnom korteksu bi se palile odmah po pojavi te boje. -tap. Sada su majmuni morali da nauče da će im zeleni a ne plavi signal doneti sok. prefrontaini korteks bi napravio promenu da bi im pomogao da odmah prepoznaju zeleni signal kao poželjan. tako da bi uskoro i sama pojava kaše uzrokovala paljenje susednih ćelija u frontainom korteksu. nisu tako reagovale na ukus slane vode izvan eksperimenta.pale kad postoji nešto što želimo i isto tako postoje ćelije koje se aktiviraju kad nešto želimo da izbegnemo. kada bi se pojavila plava boja. oni su ubrzo napravili vezu između kaše i slane vode.prefrontainom korteksu. Razumno je očekivati da aktivnost u prefrontalnom korteksu može da bude u vezi sa unutrašnjim osećanjem da nešto nije u redu i da treba da bude ispravljeno određenom aktivnošću . Majmuni su učili brzo. Istraživanje T. druge ćelije u njihovom prefrontalnom korteksu su reagovale mnogo jače i sa mnogo dužim vremenom njihovog paljenja nego ćelije koje bi se palile kad su stvari išle kako su oni očekivali. Rols je znao da kao što su majmuni voleli sok. Majmuni su tako radili srećno i efikasno. To što se izgleda dešavalo je da pošto su majmuni saznali da su bili prevareni i sada morali da menjaju svoje ponašanje kako bi dobili željeni sok. Kada je majmunima ponudio kašu sa slanom vodom. Jasno je da je prefrontaini korteks bio sposoban da se priključi na signale koji su značili "sok dolazi". kada su majmuni polizali cevčicu određenu za plavi signal i naišli na slanu vodu umesto soka. psihologa ponašanja na Oksfordskom Univerzitetu. ovo "kolo za otkrivanje grešaka" može da postane hronično aktivno na . ližući cevčicu u odgovarajuće vreme. izgleda vrlo verovatno da se i rešavanje problema koji uključuju emocionalne probleme takođe tu odvija. To znači da postoje ćelije u prefrontalnom korteksu koje se aktiviraju .ponašanjem. prefrontaini korteks je reagovao i onda kad majmuni nisu dobili ništa. Ono na šta su ćelije reagovale je bila činjenica da su majmuni napravili grešku. U prvom pokušaju. ovo je nešto što želiš. Rols je nedavno spekulisao da bi ovakvi odgovori na otkrivanje grešaka u prefrontalnom korteksu mogli da uključttiu i emocionalne reakcije na situacije koje uzrokuju frustraciju. Prefrontaini korteks je u stanju da prepozna i tačne i pogrešne odgovore. U stvari. je dalo neke interesantne podatke koji mogu da budu važni za razumevanje uloge mozga kod simptoma kao što je OKP. Kod pacijenata sa OKP-em. Na primer.

što dovodi do osećanja "da nešto nije u redu" koje ne odlazi.neispravan način. Šta bi mogao da bude uzrok ovome? Mi znamo da je sistem za otkrivanje grešaka u frontainom korteksu čvrsto povezan za nukleus kaudatus. onda prefrontalni korteks postaje hiperaktivan i osoba ima strašne misli i osećanja koje vode ka kompulsivnim ponašanjima koje osoba izvršava u očajničkom pokušaju da se oslobodi tih osećanja. Ono što su ovi istraživači videli bilo je jasno povećanje aktivnosti prefrontainog korteksa. je bilo kada su pogrešili i kad plavi signal više nije asocirao na sok. Ali ono što je činilo da njihov prefrontaini korteks reaguje veoma jako. ili neodgovarujuće neaktivno. ova ponavljajuća ponašanja samo čine da se ta osećanja pogoršaju. može dosta da pojača to duboko osećanje straha. to može da stvori hronično osećanje "da nešto nije u redu. Posle terapije." i vodi osobu do toga da u očaju stalno ponavlja određene radnje i pokušava da "ispravi" to osećanje. Jedini način da se ovaj začarani krug prekine jeste da se promeni ponašanje. i brinući zbog zagađenja. Ovo bi moglo da rezultira u stalnim upornim i napadnim mislima. U našem eksperimentu na UCLA. žaleći se. Ovo otkriće je od naročitog značaja zato što sada imamo podatke koj i ukazuju na vezu između metabolizrna prefrontainog korteksa na levoj strani i reagovanja na tretman kod OKPpacijenata. kad modulacija u nukleus-kaudatusu ne radi kako treba. Krajnja posledica problema u nukleus-kaudatusu može biti zaglavljivanje sistema za otkrivanje grešaka u jednoj poziciji koja označava "uključeno". naročito na levoj strani mozga. Sećate se da kad su majmuni ugledali nešto što nisu želeli. se sve više pokazuje i dokumentuje. pošto je prefrontalni korteks moduliran usaglašavan od strane nukleus-kaudatusa. i može da ga isključi tako što uzrokuje prebacivanje brzina na drugu aktivnost-ponašanje. Prema našoj teoriji. ili osećajima da nešto nije u redu. kada bi se pacijentovo stanje pogoršalo. pa su onda deset nedelja radili u saznajnoj samoterapiji ponašanja. koji ima veoma bliske interakcije i sa prefrontainim kortekskom i nukleus-kaudatusom. Na nesreću. prefrontalni korteks je reagovao tako što je slao sledeći sig nal: " To nije dobro. i onda opet išli na skeniranje. nešto nije u redu". eksperiment sa majmunima nam je takođe pomogao da razumemo šta se događa kod OKP-a. Sada postoje izvanredni dokazi iz raznih brojnih naučnih istraživanja da oštećenje bazalne ganglije (čiji je jedan deo nukleus-kaudatus) može da bude uzrok stvaranju OKP-a. ljudi imaju teškoće da prepoznaju prave greške. Istraživači su postavili osobe sa OKP-em u skener zajedno uz neku prljavu rukavicu ili neki drugi predmet za koji su bili sigurni da će da uznemiri tu osobu. pacijenti koji su pokazali najveći napredak imali su najjasnije izraženo smanjenje metabolizma levog . koji ga modulira odnosno podešava i usaglašava se s njim. U skorašnjem istraživanju u Opštoj Bolnici u Masačusetsu (Massa chusetts General Hospital). sa njegovim strašnim osećanjima "da nešto nije u redu" koja vas ne napuštaju. i skloni su da stalno ponavljaju stare navike. Intenzivna reakcija korteksa može da stvori osećanje da nešto nije u redu". Eksperiment sa majmunima nam je pomogao da razumemo zašto ljudi koji imaju oštećen prefrontaini korteks imaju problem sa preteranom upornošću. Kao što ćete videti. postojala je veoma značajna korelacija između smanjene metaboličke aktivnosti levog prefrontainog korteksa i smanjenja simptoma OKP-a. su bili snimani PET-skeniranjem. verovatno zbog kvara delova bazalne ganglije zaduženih za prečišćavanje. pacijenti koji nisu uzimali lekove. Važna uloga prefrontalnog-korteksa kod strašnih prinudnih potreba i prisila OKP-a. Ako je sistem za otkrivanje grešaka pokvaren. korišćeno je PET skeniranje za merenje promene u krvotoku kod osoba sa OKP-em. Cingulatni girus. Ako sistem za otkrivanje grešaka počne stalno da reaguje ponavljajući svoje alarmirajuće signale. tu sad lekovi mogu biti od koristi. Ali. koja bi morala da bude tu uz prljavu rukavicu.

koristeći samo terapiju ponašanja (behavioral therapy). OKP je prvo psihijatrijsko stanje. ne samo da se povećava metabolička aktivnost u prefrontalnom-korteksu. ali jače na desnoj hemisferi. Kad osoba sa OKP ima simptome. To znači da što su bila veća poboljšanja sa OKP simptomima. i vremenom ćete promeniti vaš mozak i bićete oslobođeni simptoma OKP-a. Sledaća stvar je da učinimo da ta strujna kola -veze postanu funkcionalnije i više automatske. pa su promene uprefrontalnom korteksu čvrsto povezane sa promenama u aktivnostima ostala tri. • Ustanovljena je snažna korelacija između metaboličke promene u levoj strani prefrontaInog korteksa i procenta promena u stepenu jačine pacijentovih simptoma OKP-a. koja je bila prisutna u obe hemisfere mozga. Aktivnost u sva tri delaje tesno povezana. jer to stria tum normalno i radi. što znači da je blokiranost odstranjena . napuste neispravna uporna ponašanja i reaguju na OKPpotrebe i misli pozitivnim inepatološkim ponašanjima. postojala je veća tendencija da se prefrontaIni korteks "hladi". bez lekova. na desnoj strani mozga: "Blokiran zaključa n mozak".unutrašnje veze su se pomerile. Svi su lečeni kao spoljni pacijenti. kod koga je uspešna psihoterapeutska intervencija. i dokumentovana. Ovo saznanje je bilo veliki motivator ljudima koji rade u teškom poslu terapije ponašanja. talamusu i cingulatnom-girusu. ove su se korelacije značajno smanjile. Vidimo da je "Zaključanost" odstranjena: strujna kola . može da odvoji "kolo fiksirane brige" u mozgu sa OKP-em. Nijedan nije uzimao lekove. Kad ljudi sa OKPem prionu na terapiju ponašanja. Mi smo vršili istraživanja na osamnaest slučajeva i ustanovili da su u roku od deset nedelja dvanaestoro pacijenata ostvarili znač~an klinički napredak. Terapija ponašanja je ključ koji ih otključava i dopušta im da opet rade slobodno.uzrokovala ovu prornenu.prefrontainog korteksa. Kada ljudi sa OKP-em rade prisilne radnje u uzaludnom trudu da obezbede nešto mira za . nukleus-kaudatusa. Samo je terapija ponašanja. već se on takođe vezuje zajedno sa aktivnostima u nukleus-kaudatusu. i stepen uspeha ide i do 80 procenata. vidimo promene na prefrontainom korteksu i na striatumu. cingulatnog girusa i talamusa. koja zapravo menja funkcionisanje mozga. Pokazali smo da bukvalno možemo da napravimo nove puteve u mozgu. Ova otkrića dokazuju da je moguće napraviti sistematske promene u funkciji mozga. Promenite ponašaqje. bez lekova podučavam u ovoj kqjizi . Kad kolo postane automatsko. isti metod kojem vas ja OTKLJUČAVANJE VAŠEG MOZGA Ono što smo još otkrili na UCLA-i je da se kod ljudi sa OKP takozvani "Zaključani mozak" pojavljuje na desnoj strani mozga. tako da osoba može lakše da prestane da izvršava ta ponašanja. onda striatum "prebacttie brzine" i izvršava posao ovog kola ispravno. Ovo su tri glavna otkrića: • Kod onih koji su dobro reagovali pokazala se smanjena metabolička aktivnost u nukleus-kaudatusu.brazdu. napravite poboljšanje u ponašanju. Uradite vašu terapiju i otključ~te vaš mozak. kako bi promenili svoje reakcije na pogrešne poruke OKP-a. N aučno smo pokazali da uspešna terapija. • Dok su pre tretmana postojale značajne korelacije aktivnosti prefrontaInog korteksa. Dodajte tome i "gumu za plivanje" lekove. napravite novi put.

. Važno je da pacijenti i njihovi terapeuti obrate pažnju na ovo. kao istinu koja će im pomoći da ostanu motivisani kad tok terapije postane zaista težak. oni u stvari samo pojačavaju blokiranost svog mozga. odgovor na istu opsesivnu misao bi mogao da bude: "A.sebe. jel'? Idi do đavola!" Menajući svoja ponašanja. Pre tretmana napadna misao bi mogla da kaže: "Operi svoje ruke ili . !". i osoba bi obično reagovala pranjem ruku koje se ponavlja. u isto vreme nastaje promena u tome kako vrednuju i daju značenje onome što osećaju. Posle tretmana. oni zauzvrat menjaju funkciju u mozgu.. na svoje OKP-misli i potrebe. . Kad sistematski menjaju svoje reakcije u ponašanju. što vremenom dovodi do merljivih biološkoh promena i smanjenja intenziteta OKP-simptoma.

Korišćenje lekova u lečenju OKP-a je vrlo slično korišćenju gumenog kotura koji koristimo kad učimo decu da plivaju. ili sasvim bez lekova. tako i mi polako smanjujemo doze lekova.Kao što rekoh. Naše iskustvo u lečenju mnogo stotina pacijenata je da posle urađene terapije velika većina njih može da nastavi sa vrlo malo. lekovi zaista imaju svoju ulogu za one kojima su potrebni kao pomoć u terapiji tako što će im smanjiti njihove prisilne potrebe. sve dok nisu spremni da plivaju sami. Sa koturom deca mogu da plutaju bez straha. Mi koristimo lekove da smanjimo stepen njihove anksioznosti potiskujući prisilne potrebe. i bez njega. (OKP i lekovi su razmatrani u devetom poglavlju). Onda polako možete da ispuštate vazduh iz gumenog kotura. što pomaže u procesu učenja plivanja. Kao što učitelj plivanja polako ispušta vaz duh iz gumenog kotura. ČUVAJU ĆI VERU . tako da oni mogu da budu u terapiji i da menjaju hemiju svog mozga.

Mnogi ljudi se pitaju o ulozi vere ili molitve u lečenju OKP-a. Vi izvršavate Božje delo u pravom i istinitom smislu reči.i da je ta misao samo OKP . dok izvršavate medicinsku tehniku samotretmana koja menja hemijske procese vašeg mozga. da skoči .BEZ FROJDA Izlažemo nekoliko opisa borbi protiv OKP-a. i da shvate da simptomi nemaju nikakve veze sa njihovim duhom ili čisto tom uma. I uvek imajte na umu bar dva principa. žanjete ono što ste posejali. Prihvatanje da je bolna opsesivna misao van vaših moći da je uklonite . jeste kritična tačka mentalne intervencije u samotretmanu OKP-a. Ispravno usmerena molitva može da bude veoma efikasna ali i bilo šta što vam pomaže da razvijete unutrašnju snagu. NALAŽENJE ODGOVORA .omogućuje vama. žrtvi.da se udaljite od umivaonika ili da se udaljite od vrata. Postoji razumljiva tendencija kod ljudi sa OKP-em da budu demoralisani.što se verovatno i ne bi desilo . Moć Nepristrasnog Posmatrača može da vodi vašu unutarnju borbu protiv potreba da uradite prisilu.izvršite neku svrsishodnu akciju i otpustite tu vašu preveliku brigu o vašim osećanjima i stepenu udobnosti. Zapamtite: "Računa se ono što uradite.da ispali metak sebe. naročito za duhovnu stranu. da ih oslobodi od intenzivnog bola koji im stvaraju opsesivne misli i prisile. koje će vam povećati napredak na putu vašeg oporavka. Rad na svesnom samo tretmanu bio-ponašanja (cognitive biobehavioral) zaista se može posmatrati kao jedan put duhovnog samopročišćenja. da čak počnu sebe da mrze zbog osećanja krivice i nedovoljne sposobnosti. godinama se borio sa mislima o nasilju. Prvo. pa i od samog izlečenja od bolesti. Treba vam veliko osećanje vere u svoje snage da bi se oduprli tim prisilnim potrebama. a ne kako se osećate". već da imaju veze sa medicinskim problemom. veru i samouverenje potrebno da bi ste dostigli to stanje celokupne svesnosti uma. Ono za šta treba da se mole je. Korišćenje znanja da ojačate vašu volju i osnažite vašu uverenost u borbi zaobilaženja tih misli i prisilne potrebe. U terapiji ponašanja treba da skoncetrišete vaš napor i da koristite volju da bi ste uradili pravu stvar . da vidite sebe kao duhovno biće koje može da se odupre neželjenoj napasti. Bog pomaže onome ko sam sebi pomaže. Skoro da je nemoguće da se borite protiv neprijatelja tako zloćudnog kao što je OKP ako ste ophrvani osećanjem mržnje prema sebi. Potreban je čist um. koje su dali pacijenti: Kajl Kajl (Kyle) službenik založne kompanije.nego da imaju snage da se izbore protiv OKP-a. Sa dubokom poniznošću. je da ljudi sa OKP-em nauče da sebi oproste zbog svojih strašnih misli. tako što ćete usmeriti vaše misli dalje od vaših simptoma i tako što ćete fizički da se uklonite sa mesta koja podstiču vaše simptome . oni bi molili bilo koju silu. Sigurno je da se skoro svaka osoba koja ima OKP u neko vreme molila za oslobođenje od stravičnog osećaja koji ova bolest sobom donosi. poboljšava vaše funkcionisanje i otklanja veliki deo simptoma OKP-a. Jačanje vašeg kapaciteta da vežbate vaše duhovne snage i volju na svrsishodan i pozitivan način ima dalekosežne povoljne rezultate koji su na više načina važniji od jednostavnog lečenja. ne da nestanu OKP simptomi. Drugo. Jedna od najvećih nagrada za uspešnu terapiju ponašanja. natprirodnu ili neku drugu. nasuprot paralisanom pasivnom sedenju i slušanju neke budalaste opsesivne misli.

moraš do se spustiš no zemlju. Posmatranje svoje prošlosti nije ni malo pomoglo. "Dom ingo je jedan od onih čiji smo mozak snimili skenerom. Nisam bila toliko uplašena. rekla je: "Opustila sam se. sebi kažem: 'Samo imaš loš dan. takođe je imao iskustvo so terapeutom sledbenikom Frojda koji mu je davao dijagnozu skoro svakog mentalnog poremećaja. Njegova prva instiktivna reakcija je bila da naredi do se one uklone. zauzmi stav i bori se". Ponekad popusti i krene . jednostavno da iskočim napolje". Nekih dana dolazi u talasima. kolor fotografija snimka PET skenerom. prvi put je potražila pomoć kod lekara terapeuta. uvek podsećajući sebe: "To je OKP. Roberta Roberta. Rekao je jednom doktoru: "Ne posedujem pištolj. Sad kad prelazi ulicu ne mora da pritiska dugme za "Prelaz pešaka" (Walk) određeni broj puta. Ponekad je mislio da bi jednostavno trebao da se ubije i da završi s tim. Ono što ioi je pomoglo je terapija ponašanja (behaviorol theropy).'" Na ormariću u njegovom kupatilu nalazi se zalepljena slika na ogledalu. Veći broj dona može do vozi gde god zaželi. Onda je rekao sebi: "Ne. U samousmerovajućoj terapiji ponašanja Brajan je počeo da koristi Četiri Koraka. Opisivao je svoj OKP kao čudovište. Kad stvari krenu nagore. o neki su strašni. Sada. Ostavio je akumulotore gde su. u strahu od mogućeg smrtonosnog udarca vozila. slika mozga sa OKP-em.'" To mu daje snagu da istraje i pomaže da se njegov bol ublaži". i oni su još uvek bili tamo onog dana kod je napustio taj posao. Jedanput kad je shvatila da je problem biohemijske prirode. ja odlazim odavde!' Nije dolazilo u obzir da bih to mogao da radim". Brajan Brajan (Brian) prodovac automobila koji ie imao morbidan strah od sumporne kiseline iz akumulotora. izgledalo je kao da to ima kontrolu nada mnom. Prvo. ovo je stvarnost. Molio se: "Ako je oružje u blizini. Njegove opsesije su bile "kao film koji je prolazio kroz moju glavu stalno se ponavljajući". po što više ne mora da meri svoje potrebe i želje do ide negde protiv svojh velikih strahova: ''Jednostavno idem mojim pravim putem". Preimenovao. i to je vraški dobro jer bih dosad sebi razneo glavu". nemoj me poslati u pakao". Momenat istine je došao kada je na novom poslu u preduzeću za prodaju automobila primetio šest kutija so poređanim akumulatorima u njima. Rekao je: "Svaki dan je OKP tu. i ja to uradim. uključuiući i užasno osećanie da ima brijačke oštrice zakačene na vrhovima prstiju svojih ruku. To je rad. mogu sebi do kažem ''Ovo je pogrešna poruka i osećam do imam kontrolu nod njom ''. Ponovo Odredio i Pripisao svoj strah od akumulatorske kiseline. Onih strašnih i jadnih dana. Bio je čak u stanju do pravi i šalu od toga da "su akumulatori još uvek tamo. Rekao sam: ''Adios momče. koja je dobila strah od vožnje svog automobila jer je imala stalne opsesije misli da je nekog udarila.kroz prozor ili da se izranjavi. kažem vam. Brajanovi OKP-strohovi i prisile su postale toliko nadmoćne. Kroz terapiju ponašanja je naučio: ''Ja mogu da se cenjkam s tim. ista ona koja je priložena u ovoj knjizi. da kako je rekao "samo sam želeo da izađem iz svoje kože. Domingo Domingo ima punu torbu opsesija. Kad gleda na svoj snimok smeje se i kaže "Ovde je bio poprilično u poslu". on usredsredi svoju pažnju na tu sliku: "Kažem sebi 'Okej. Kaže: "Okej. pošto već ne mogu izbeći do se to događa. sledbenika Frojda. a još uvek nisam izjeden". Brajan se nasmejao dok se sećao: "Ušao sam u kancelariju kod tog čoveka i na stolu su bile dve šolje sa sumpornom kiselinom. On joj je govorio o mogućnosti da je bilo nešto u njenoj prošlosti što ioj je uzrokovalo opsesiju. pritisnuću ga ponovo sledeće godine" i onda prelazi ulicu. Neki dani su skoro normalni. Brajan je znao do bi stalno morao da beži ukoliko se ne bi čvrsto držao. osim OKP-a. Jedan teropeut je pokušao do ga leči osnovnom terapijom izlaganja. Kad saznaš sa čim se boriš. koje su bile udaljene otprilike pedalj od njegovih vrata. to ti olakšava borbu. molim Te. Ovo je razlog zbog čega se osećam ovako. To je rat". to je besmislica". mogu da ga zaustavim". On pokušava da vežba Četiri Koraka na religiozan način. Mahao je glavom dok je opisivao kroz što je sve prošao: "To je rad.

dosta jak karakter i kondicija. To me je činilo fizički bolesnom ". Ana je postala opsesivna u vezi devojke Čeril Tiegs. i zaista zahteva određenu kontrolu uma". Ali oko dopusti do OKP prevlada. To žena me je izluđivola" seća se Ana". ako opsesija napadne. Svakog dana bi Ana gnjavila Gaja o njegovim aktivnostima. A i ovo saznanje je samo provociralo Aninu nesigurnost. Naravno da nikad nije stvarno. ali su jednom bili blizu raskida veze zbog njenog stolnog i besmislenog upitkivanja Gaja: Šta je jeo tog dana? Sa kim je izlazio kao tinejdžer? Kako je ona izgledala? Kuda ju je vodio? Bez ikakvog razloga bi ga stalno iznova ispitivala da li npr. gleda razne magazine sa devojkama ili da nije previše pio. Gledajući telo u otvorenom kovčegu. jer "je jedna karta u kući od karata počela da pada". pa bi mnogo godina kasnije ležala u krevetu sa Gajom. student filozofije. Nije mogla da prestane sa ispitivanjem. i odjedanput pomislila "Šta ako je moj muž homoseksualac?". kad je srećno udata i majka. Sad sam dobro upoznata sa trikovima OKP-a i sada više ne nasedam na njih kao nekada". od telefonskog aparata do mikrotalsne pećnice". "Iako je bilo teško da se osećam dobro što imam takav defekt mozga. Anin ceo svet bi počeo da se ruši. Iako je Ana znala da je ovo "potpuno glupost ". Ana je postepeno dobijala moć da savlada svoje opsesije. To je nešto s čim sam naučila da živim. Anticipaciia joj pomaže. Ako bi postojalo i najmanje neslaganje u njegovim odgovorima. koji se inače ne bi brzo zagrejao za ono što ga je privlačilo. Sada. "Ako zaista prihvatite OKP. U gimnaziji. i ono je uspela da ga ostavi da stoji na mestima gde ga Gaj može videti. Prirodno da je to bilo jedno od sledećih pitanja s kojima je bombardovala jadnog čoveka. zna: "Sve će do završi zagađeno u mojim mislima. sve do toga da li je za ručak uzeo margarin ili buter na hlebu. Ono je mogla ponovo da počne da izgrađuje pozitivnu predstavu o sebi. Prljavi sudovi bi se gomilali u sudoperi i ona je to potpuno ignorisala dok bi uporno ribala . Ona zna do "nije lako ostati netaknut dok strava prolazi kroz celo moje telo". to je zaista jedno dublje prihvatanje. što je objašnjavalo zašto nije bio više zaljubljen. Ana Ana (Anna). najedanput ju je zgrabilo neko osećanje da su stvari s koiima ie dolazila u kontakt bile zagađene. Nešto kasnije je saznala da je njen mladić bio homoseksualac. biće mi jasnije kada OKP ne napada". Naučila je da "telo može da radi nenormalne stvari. pošto je Anin prvi pravi dečko. Ona bi stalno čistila kuću. iako to stvarno mrzim. nije razumela svoje apsurdne akcije sve dok nije saznala da ima OKP. Džil Džil (JiII) agent za nekretnine u svojim 40-tim. Počelo je kad je kao udata žena od tek 18 godina otišla na pogreb najboljeg prijatelja svog muža koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Sad. je dobila dijagnozu od terapeuta da su sumnje i dileme oko njenog mladića samo" Froidovska opsesija oko grudi njene majke". Ana je reagovala sa pomešanim osećanjima.unazad. kombinovoni sa dobro zamišljenim prilazom (Cetiri Koraka) su bili apsolutno neophodni za izbavljenje iz toga". borila se sa opsesijom zagađenja već dvadest pet godina. pošto bi ih on ponavljao bez puno pažnje. Ona je smatrala da je važan pokazatelj oporavka bio onda kad je poštom stigao Tajni Viktorijin Katalog. Ona i Gaj su sad srećno u braku. bila sam veoma zadovoljna do otkrijem da ova bolest nisam ja". Kod je prvi put saznala da ima poremaćaj u mozgu. Ana nalazi aspekt Zen-budizma na putu ko celokupnoj svesnosti uma u odnosu no OKP. iako je shvatala da je njeno ponašanje bilo poražavujće napadno. Iako je Ana znalo da je imala određenu nesigurnost zbog svoijh prošlih veza sa muškarcima koji su imali problema sa drogama ili alkoholom. Evo još jednog primera za taj glavni princip: Ako osećate da nešto može biti OKP onda to jeste OKP. jednako ponavljajući to čišćenje na način koji nije imao smisla. ona sebi kaže:"Ako je stvarno i postoji stvarna komponenta OKP-a.To je moj život. može do pogleda unazad i kaže: "Iako nije nedostatak karaktera ono što me je dovelo u OKP. nije znala da ima OKP dok nije bila dijagnosticirana na UCLA-i. Kroz našu samousmeravaiuću terapiju U Četiri Koraka. pomenuo u prolazu kako misli do Tiegs dobro izgleda.

ali je Uglavnom prevazišla svoje strahove od zagađenja i strah od smrti vezan za njih. odmah'. Ako bi kojim slučajem neko od njih nazvao telefonom. 'Ako se suočite sa tim odmah. 'Preimenuj to kao OKP. ali bih mogla da dobijem srčani udar ako sebe stalno stavljam pod sav taj stres. Njen kompromis može biti jedno tuširanje. Ako bi to bilo vreme Božića. Pošto bi završila razgovor sa devojčicama. naučila je: "To je kao da dajete tome više poverenja. onda deset ljudi. Ako se zaista ne osećam dobro. . tako da su mi 'zagađeni' postojali čitavi gradovi i države. onu kojom je držala slušalicu i moralo je da se tušira pet puta da bi se toga otarasila. oprala kosu i obukla. Ako dopusti svome OKP-u da ide po svom. Čak bi morala da opere i mačku i otvori usisivač. sa Četiri Koraka kao pomagalom. moju sestru i moju braću i nisam moglo da ih vidim šesnaest godina". ostavila bi svu svoju odeću u ormančiću. uživaju i rade. kaže. u njenom susedstvu. dosta vremena i dosta srčanih bolova. kaže Džil. nije mogla da prestane.sada su i one postale "zagađene". morala je da dođe kući. sipavši alkohol na njih.koji su ionako bili čisti. poštedela bih sebe dosta nerviranja. ali nije napravilo stvarno poboljšanje". dok je terapija ponašanja to uradila. bar za izvesno vreme. redovno bi se zaustavliala da telefonira. a da bi bila sigurna da su dobro. Često je za Džil Preimenovanje dovoljno: Ona duboko uzdahne. "Toliko se toga u mom životu izmenilo. Ponekad. To je onda. U toku cele jedne godine izašla je iz kuće samo da kupi namirnice i čak je za to išla do kupuje u samo jednoj određenoj prodavnici za koju je odlučila da je još uvek "čista". ona predlaže. ili da ode u bilo koju vladinu ustanovu. "jer ako popustite pred tim. opusti se i napadna potreba nestaje. morala je da skine sve ornamente i figurice sa jelke i stavi ih u činije sa alkoholom. Počinje od jedne zagađene osobe. deo po deo. Povremeno. Osećala bi kao da neka zamišljeno grudva prljavštine ide uz njenu ruku. ona bi popustila pred jakim prisilnim potrebama da čisti ili pere. Ako bi na primer dobila saobraćajnu kaznu. bilo šta". "Prvi zadatak u terapiji ponašanja je da prihvatim da imam OKP. s tim što sam mogla da Preimenujem tu stvar". Isto tako. a onda cela država". "Sediš tako i misliš 'Hej drugi ljudi su napolju. i morala som da se selim. . Njena opsesija je počela sa jednom pradavnicam koja je bila "zagađena". u vreme stresa oko razvoda. očisti ceo stan alkoholom i istušira se. Pošla bi u klub za zdravlje. uradiću nešto.a one su to rodile da bi izbegle glupi ritual koji se od njih tražio ako su govorile istinu . istuširala se barem četiri puta. Bilo joj je lakše da čisti i tako otera te strašne osećaje od sebe.zidove. onda se pravi lavina. mnogo godina ranije. onda bi telefonski aparat postajao zagađen i ona bi morala da "alkoholira" ceo stan (tako je ono nazivala čišćenje alkoholom). kad je stepen anksioznosti toliko visok činilo da ovako rezonuje: "Sigurno je da mogu da budem slobodna od OKP-a ako ne uradim prisilu. kako se seća: "pluća su me bolela od udisanja isparenja'' . Ovako bi izbegla do "zagadi" svoju odeću i sebe. Nadala sam se da niko neće primetiti da nisam imala kupaći kostim ispod peškira". U to vreme Džil je počela da pravi i asocijacije sa bilo kakvim službenim dokumentom. Džil je uzimala lekove. kako ona to tumači.sa "Lysol-om". o njen OKP se pogoršavao i kišno vreme ju je još više guralo u depresiju. pa onda deset prodavniea. To postaje navika i vi nastavljate da je izvršavate i postaje sve gore i gore". Džil je uvek birala da zove iz onih hotela koji su imali odeljenje za zdravlie. pomoglo je smanjivši bol. Pošto je otkrila da su je devojčice lagole o tome gde su bile i što su radile. plafone . ili jednom drugom. Mnogo smo se selili zbog moje bolesti". Nije mogla ni da dotakne potvrdu regristracije svojih kola. Džil i njene dve ćerke tinejdžerke su u to vreme živele u Severnoj Karolini. Smeje se dok se seća: "Mnogi biznismeni bi došli i buljili u mene. Ostavila je devoike kod prijatelja privremeno. a ti si ovde i čistiš tu zamišljenu prljavštinu !'' Ipak. I znala je da je ludost što provodi svoje dane ribajući. "Da sam znala za tehniku Četiri Koraka pre toliko godina. Radiću na nečemu malo napornije. Džil još uvek ima prisilne potrebe da se tušira previše. obavila bi peškir oko sebe i otišla u hol gde bi platila razgovor. pa je ovo postalo nezgodno. oprala bi telefon sa sapunom i vodom. podove. i da se zbog toga osećam bedno". jedan korak u prošlost. pa je odlučila da se odveze do Floride i potraži neko nezagađeno mesto za život. umesto pet. ona ne može do objasni: "Zagadila sam tako moje roditelje. "Ovo je narastalo. 'Ali". Ona je razvila proceduru kojom bi izbegla zagađenje kod bi zvala svoje ćerke. ili trljajući alkoholom. Tako da sad pokušavam da budem blaža prema sebi i osećam se dobro. onda neće doći do toga da provodite sate u toku dana boreći se s tim". Pre nego što je počela sa samousmeravaiućom terapijom. Džil nikad nije moglo da objasni kako ili zašto bi neki predmet postao zagađen. "Pravite te male korake". i ne bi bila primorana da izbaci sve stvari iz svojih kola. "lekovi su bili samo kao hladne tablete.

.Važne tačke da se upamte • • • Korak 2 je Ponovno Određivanje i Pripisivanje Ponovno određivanje i pripisivanje odgovara na sledeća pitanja: "Zašto mi ove misli i prisilne potrebe stalno dosađuju? Zašto ne nestaju? Odgovor je: Zbog medicinskog stanja zvanog OKP • OKP je u vezi sa biohemijskom neravnotežom u mozgu koja rezultira uneispravnom funkcionisanju promene "brzina" u mozgu: Mozak se "zog lovi u brzini" • Zbog toga što je mozak zaglavljen u brzini. neprijatna osećanja polako nestaju i postaju lakša za kontrolu. • Promena vašeg ponašanja u reagovanju na neprijatna osećanja i pomeranje ka korisnim i konstruktivnim ponašanjima. njegovo kolo za detekciju grešaka pogrešno alarmira. Ovo uzrokuje veoma neprijatna osećanja. će vremenom učiniti da se vaš menjač otkoči. • I dok mozak počinje ispravno da menja brzine.

: Refokusiranje je korak koji vam govori šta da uradite u pokušaju da prevaziđete te prinudne potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji.ponašanje. Preimenovanje Korak 2. Ponovno vrednovanje . Što više brineš o menjanju boje. REFOKUSIRANJE Korak 4. Terapeut kaže nesrećnom kameleonu: "Slušaj. manje ćeš da napreduješ. To je zato što vaš mozak počinje efikasnije da funkcioniše. moraš da se smiriš. Ja volim da ispričam priču o kameleonu i terapeutu. popravljate pokvareni menjač u svom mozgu. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. Vaš mozak počinje lakše da se prebacuje sa jednog ponašanja na drugo. Ključ refokusiranja je da pređete na drugu aktivnost . Daje vam instrukcije da zaobiđete te napadne problematične misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na neku korisnu konstruktivnu aktivnost koja vam pruža zadovoljstvo kao što je baštovanstvo ili igranje kompjuterske igre.3 Korak 3 : Refokusiranje ''To nam neće doneti samo naša želja'' Korak 1.revalorizovanje Korak 3. da bih slikovitije prikazao uzaludnost pokušaja da se samo mišlju oteraju simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja. Što više vežbate Refokusiranje. Zašto se ne bi sad ponovo vratio na zelenu pozadinu?" . to vam je lakše da to radite. Kad to uradite.

Kod OKP pacijenta problem je isti. (Takođe je tačno da lekovi doprinose da OKP brže nestaje. Najzad.Važna stvar je da bar za tih pet minuta nećete sedeti. nazovite je onim što jeste. U početku. Ključni princip u samousmeravajućoj terapiji ponašanja za OKP je ovo: Ne računa se to što osećate. Ovo je petnaestominutno pravilo . svrsishodno ponašanje. umesto da izvršavate neki bezvezan ritual u vašoj reakciji na opsesivnu misao koja se pojavila u vašem mozgu. opsesija. kao što je odlazak u šetnju. jači od snage vašeg uma i ne možete ga lako oterati. Prvo . vi imate jednu očiglednu prednost: OKP ima tendenciju da bude veoma glup. neki ručni rad ili ubacivanje nekoliko koševa. Zato. saznaćete da se OKP-potrebe menjaju i imaju tendenciju slabljenja posle izvesnog vremena. Što više brinete o pokušajima da oterate neke budalaste i dosadne ideje iz vaše glave. OKP. treba iskoristiti njegovu glupost. Cilj je da ovo radite barem petnaest minuta. već to što uradite. Jedino što OKP može pametno da uradi je da đavolski postavi dilemu našem umu. Recimo da imate opsesiju oko zagađenja i da misao od koje strepimo dolazi ponovo: "Moram da operem ruke". je veoma jak.Preimenujte je. Ovo je Refokusiranje. u Prvom poglavlju). Ne možete sve da uradite odjedanput. i to mora biti nešto u čemu uživate. ALI SIGURNO Nemojte da sad skočite i pokušate nekom mahnitom non-stop aktivnošću da odbacite sve dosadne misli odjedanput. i zaobilazite je tako što ćete vaš um zaposliti drugim poslom koji je prijatniji i svrsishodniji. visine i mraka. Vi se pomerite u stranu. To je besplodna - . ako stanete baš ispred ovog glupog ali moćnog protivnika. Onda je Ponovo Odredite i postavite krivicu tačno tamo gde i pripada. i OKP pobeđuje. Ali važno je zapamtiti da izaberete bilo koju aktivnost. Onda se Refokusirate. Ne pokušavajte da oterate OKP kroz neko magijsko razumevanje šta to predstavlja i šta znači. kuvate. destruktivno zaokupljeni dosadnim mislima i prisilama koje su napale vaš um. Ali. POLAKO. Kad to uradite. Podsetite se: "Ovo nisam ja. pogledati Deveto poglavlje). Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje vam pomaže da se malo priberete i da budete spremni da svoje misli odvojite od OKP-a i postavite ih ponovo u realnost. i Ponovnim Određivanjem ih prepoznati kao problem veza u vašem mozgu. ovo je OKP". ostavite OKPmisao tamo. Umesto toga vi ćete svesno Preimenovati te besmislene misli u OKP. vi ćete dići ruke. Sada ste spremni da zaobiđete te misli tako što ćete Refokusirati vašu pažnju na drugo. i nećete delati prema tim mislima i prisilnim potrebama. Odmaknete se od umivaonika i odete bez pranja ruku i uradite nešto korisno što vas čini zadovoljnim. manja je šansa da ćete uspeti.Vi se refokusirate na drugo ponašanje. Zaključak o Refokusiranju u jednoj rečenici glasi: Uradi nešto drugo . Šta time hoću da kažem? Evo kako može da se gleda na to : Refokusiranje je kao učenje borilačke veštine. Sad. U početku terapije izgleda da fizička aktivnost mnogo pomaže. Verovatno i najkritičnija stvar koju treba da uradite u vreme napada OKP-a je da se refokusirate na drugo ponašanje. on će vas odmah oboriti.Vaš protivnik. (Nemojmo zaboraviti onog profesora Galahera i njegovog jadnog pacijenta sa svojim strahovima od zmija.To može biti fizička aktivnost. Petnaest minuta je samo grubo ukazivanje na pravi put. dok vi sledite petnaestominutno pravilo. Možete da slušate muziku. kada se nije delalo prema njima. granice vaše snage mogu da dozvole samo pet minuta. pletete. igrate kompjutersku igru ili da zalivate omiljeno cveće. Bolje je da radite postepeno. polako i sigurno pobeđujete u trci.

umesto bola. Za to vreme radite nešto što vam pruža zadovoljstvo. isto kao što ne možete ništa da uradite što bi zaustavilo alarm koji je greškom proradio na nekim kolima. I mogu da garantujem da ovo možete sami da uradite. to se obično tada pojavi pred nama. Daj da uradim nešto drugo". Kako su naša istražiivanja na UCLA-i pokazala. Ljudi koji mogu ovo da urade. Ključ refokusiranja je da morate da pređete na drugo ponašanje. Primećujem razliku". iako je misao ili osećaj OKP-a još tu. nećete menjati vaš mozak i nećete imati poboljšanja. Budite strpljivi. zapravo menjate način na koji vaš mozak radi . Ovo je pokazalo naše istraživanje na UCLA-i. uvek napreduju. Dok se učite ovladavanju nad svojim strahovima.. . ne možete biti pasivni. Iako OKP još uvek može da pokuša da se prikrade učini vaš život mučnim. To se ne događa u prvom pokušaju. Razvićete snažan um. Kada to uradite.. Ali ne toliko. Vi popravljate pokvaren sistem za prečišćavanje u mozgu i pokrećete automatsku transmisiju u nukleus-kaudatusu da ponovo proradi. Refokusiranje je u centru samousmerava juće saznajne terapije ponašanja. počinjete u sebi da se osećate prijatnije zbog toga što vaš mozak počinje bolje da radi. Kad to radite.u suštini na isti način na koji lekovi menjaju hemiju mozga. nećete promeniti vaše ponašanje.taj posmatrajući glas razuma u vama. kad se fokusirate na zaobilazak OKP-a. Vi nećete dopustiti da te misli i osećanja određuju šta radite. Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača . vi u stvari povećavate šansu da one (opsesivne misli i kompulsije ) zaista i nestanu. bukvalno utučeni iznutra. Kad se pojave te prinudne potrebe. kad vas sve manje tera da radite stvari zbog kojih se kajete. Refokusiranjem i promenom ponašanja vi menjate te zarđale brzine u vašem mozgu i odupire te se prisilama na inteligentan način. Morate to zaobići. Sačekaću sledećih petnaest minuta". Po isteku ovog vremena možda ćete reći: "Dobro. Treba da budete aktivni. Isti princip važi i kod borbe protiv simptoma OKP-a. Jedna od velikih ironija života je da kada nam nije stalo da dobijemo nešto u životu. pokušajte da sačekate bar petnaest minuta da ništa ne radite i ne reagujete na njih.Vaš poklič u ovoj borbi nikad ne srne biti: "Moram da se otarasim ovog osećanja". Nisam još video nekog ko je dostigao ovakav nivo duševne rešenosti a da nije uspeo da napravi napredak. Kad ne obraćate nikakvu pažnju na prinudnu prisilnu potrebu. dogodiće se posle izvesnog vremena. Tako da posle jednog uspešnog petnaestominutnog čekanja možete da procenite situaciju i odlučite: "Hmm . koga je briga da li će nestati ili ne? Ja ću da uradim nešto konstruktivno". ona počinje polako da nestaje. Kad prebacujete brzine za aktivnosti-ponašanja. prinudne potrebe počinju polako da se smanjuju jer radite na prameni hemije vašeg mozga. Dosledna primena Nepristrasnog Posmatrača je ono najbolje za duševnu snagu. moja definicija poboljšanja je dostizanje tačke kad OKP mnogo manje utiče na vaš svakodnevni život.borba. Menjajući svoje ponašanje. Na drugoj strani. vaše posmatračke moći će se povećati. Kad sebi kažete: " Hej. Samo ćete postati demoralisani. sad znate da nije toliko važno šta osećate već šta uradite. ne dosađuje mi baš mnogo. um koji će biti osetljiv na naizgled nevidljive promene i sposoban da vidi rezultate tih promena. ne meša se više sa vašom efikasnošću na poslu niti sa vašim ličnim prijateljstvima i ne traži više vašu stalnu pažnju. Kako su naša istraživanja na UCLA-i pokazala. takođe poboljšavate način na koji funkcioniše vaš mozak.kako bi rekli: "A to! To je OKP. popravljate način na koji vaš mozak radi.Vi ne možete da učinite skoro ništa kako bi jednostavno oterali strašno osećanje. POBEĐUJETE Kako ja zapravo definišem "poboljšanje"? Pošto je OKP hronična bolest. sposobnost da se zaobiđe OKP je moćno oružje. ako samo sedite i ponavljate: "Moram da se osećam bolje''. Ako bi to bio slučaj garantovano ćete biti gubitnik. AKO RADITE. još uvek mi dosađuje.

počinjete da pravite pozitivne promene u radu vašeg frontalnog korteksa. čak i ako izvršavate prisilu u isto vreme. tu je i duhovni aspekt. (Sećate li se onih fotografija na koricama knjige?) Učeći da odlažete akciju povodom opsesivne misli za petnaest minuta . Samo shvatanje da je ovo terapija ponašanja. Prefrontaini korteks će vam reći: "Peri ovo! Proveri ono!"Ako slušate sve ovo. BELEŽENJE VAŠEG DUHOVNOG USPEHA Važno je da imate dnevnik ili svesku u koju zapisujete vaš uspeh u Refokusiranju. počeće da se hladi.naučili ste da možete da kontrolišete vaše ponašanje u reagovanju na OKP misao. Ovo je zaista samousmeravajuća terapija u tom smislu da ste sami sebi terapeut. kao reakcije na njih. Vaš dnevnik vam takođe može pomoći pri izgradnji samopouzdanja. Pored biološkog aspekta prevazilaženja OKP-a. kao što znamo. Vi ste onaj koji odlučuje da li ćete da slušate te bezvezne poruke i radite prema njima. U žaru borbe protiv kompulsivne potrebe. a ne prefrontalni korteks. u Knjizi Galicija. Prefrontaini korteks vam može reći: "Peri!''.duže ćete biti u stanju da se izlažete tim strašnim mislima i prisilnim potrebama a da ne izvršavate prisilne radnje i rituale. Bog ne može biti zavaran. držanje zapisa na papiru će vam pomoći da čvršće smestite ta ponašanja u vašem umu. Ali ne ide .osim ako vi ne odlučite da ide.sebe učite prevenciji reagovanja. onda to ide".ili čak samo pet minuta . kao što je nekad to smatrano za neophodno. nije uvek lako da se setimo koja je od naših aktivnosti pri Refokusiranju. ne znači da morate da to slušate. Na kraju ovog perioda važno je da ponovo procenite dosadnu potrebu i napravite mentalnu zabelešku o bilo kakvoj promeni u jačini potrebe za vreme dok ste bili u stanju daje držite po strani.Preimenuj. Ali ako odbijete da slušate. Štaviše. Koliko god vremena možete da izdvojite od trenutka dobijanja te prisilne potrebe i vaše akcije povodom nje je vreme koje je dobro iskorišćeno. Tipično je da osoba sa OKP-em ima potrebe da izvršava kompulsivna ponašanja-prisilne radnje mnogo puta u toku dana. Nikad neću napredovati". Ako uradite kompulsiju. To je važno otkriće u relaciji um. U Bibliji. ali to ne znači da vi morate da perete. Čak i ako postoji skoro neprimetna promena u intenzitetu .mozak. Otkrićete da što više primenjujete korake . U početku ćete morati da se veoma brzo udaljite od umivaonika da ne bi popustili i prali ruke ponovo ili da se brzo udaljite od vrata. se kaže: "Nemojte se zavaravati. Ja sam užasan(a) Ja sam gubitni(ca)k. U redu je da u početku napravite fizičko odstojanje od umivaonika ili vrata. Refokusiraj i Ponovo vrednuj . dok gledate kako se lista uspeha povećava. sprečava vas da uzmete prisilno ponašanje zdravo za gotovo. Kako poseješ. da ne biste ponovo proveravali bravu. bila najefikasnija.što se često dešava . Ne morate da provedete sate na terapiji sa doktorima. Bože. pokušajte da se Refokusirate na neki prijatan i koristan posao. sve više i više. oko kojeg je naš tim sa UCLA-e izgradio metodu U Četiri Koraka. Naravno da uvek možete dobiti dodatnu pomoć i podršku. čak i ako je to samo minut-dva. Ponovo Odredi. Mnogi naučnici i filozofi su bili skloni da kažu "Ako prefrontaini korteks kaže da. tako ćeš i . prefrontlini korteks će postajati sve više zagrejan. Zašto je ovo važno? Pa iz dva razloga. To može biti obična mala beležnica koju stavljate u džep ili tašnu. (nije pranje ruku nego izvršavanje prisilne radnje-kompulsije). Izlazi da ako odbijete da poslušate i perete. Isto se odnosi i na održavanje aktivno uključenog Nepristrasnog Posmatrača. Popustio sam.Samo zato što je vaš prefrontalni korteks zaglavljen i šalje va pogrešne poruke. Ali nikad ne recite sebi: "O. samo recite sebi da je OKP pobedio u ovoj rundi i zakunite se da ćete sledeći put raditi na tome da ignorišete umivaonik ili vrata.

ljudi sa OKP-em imaju i tendenciju da ostanu bez energije. kad se ljudima daju tablete za koje oni misle da im pomažu postoji dobar broj onih kod kojih zapravo dolazi do poboljšanja za kratko vreme. generalno manje od deset procenata pacijenata pokazuje napredak kada im se daju bIanko tablete. Refokusiranje pomaže kod obnavljanja te energije. Postavite sva ova otkrića zajedno. strahujući od neke vrste kazne što je imao opscene opsesivne misli. Najbolje Aktivnosti za Refokusiranje iziskuju jaku koncentraciju i strategiju i obično uključuju i druge ljude.MOZAK Istraživanje OKP-a je stimulativno za intelekt. možemo da poboljšamo naše razumevanje odnosa između toga što se događa u mozgu i unutarnjih osećanja i deša vanja kod te osobe. i iz medicinskih razloga a i zbog same fascinantnosti predmeta. ništa se ne dešava ili se simptomi pogoršavaju. Vi možete da menjate svoj mozak. Čak i kod šizofrenije i depresije. . Jedna žena iz moje grupe za terapiju OKP-a je rekla: " Šta god da radim je ozbiljno. Niko ne može da uradi ovaj posao za vas. ovakva intenzivnost je dobar adut. Kroz istraživanja OKP-a smo dosta naučili o međusobnoj vezi načina rada mozga i onoga što se događa u umu čoveka. Uglavnom iz tog razloga što je rad sa ljudima koji imaju OKP veoma zahvalan. Kad se ljudi previše fokusiraju na to kako se osećaju. Jedan čovek se veoma bojao od brijanja. tako je istina i da oni mogu tačno da predstave kako su mislili i osećali se pre. Na primer. ili čak rešavanje nekog poslovnog problema. Razumevanje veze između onoga što mozak radi i unutrašnjeg života osobe je veoma važno. iskreni i veoma intenzivni. Izgleda da je tako Bog izgradio i ljudski sistem. i zagonetna či njenica da ljudi sa OKP-em za razliku od svih drugih ljudi sa dru gim psihijatrijskim bolestima najslabije reaguju na plasebo terapiju . Kao rezultat ovoga mi imamo prilično dobru sliku o tome šta se događa u duši osobe koja ima te prisilne potrebe da pere ili proverava. ili nešto drugo. Ali kod osoba sa OKP-em. Oni su ne samo vredni ljudi. i videćete zašto istraživanje OKP-a može toliko da obećava kad je u pitanju veza između uma i mozga. koji veoma cene pomoć koja im se pruža. Ovde su na delu i sledeći faktori. Ja nastavljam da uživam radeći na istraživanju OKP-a i njegovih uzroka. ta aktivnost će vam manje skrenuti pažnju sa vaših opsesivnih i kompulsivnih misli nego dobra partija bridža. Ali morate prvo da posejete da bi ste požnjeli rezultate. istrošeni od onoga što oni vide kao beznadežnu borbu protiv đavolske bolesti. Moji pacijenti ovde opet imaju tendenciju da budu kreativni.žnjeti". Imao je strah od samopovređivanja prilikom brijanja. kad god se takve misli pojave. On sad može da koristi brijanje kao aktivnost Refokusiranja. a kako posle tretmana. kapacitet ljudi sa OKP-em da usmeno iznesu kako se iznutra osećaju. ljudi sa OKP-em mogu veoma jasno da objasne šta osećaju i šta im dosađuje. Rezultat je da su i njegovo lice i um postali veoma čisti! VEZA UM . Oni mogu da opišu do sitnih detalja nesrećna osećanja i napadne potrebe i bedu i muke koje im ta osećanja uzrokuju. čak i ako je to biranje pahuljica za doručak". Za učenje Četiri Koraka. razumevanje koje se pojavljuje o nekim elemen tarnim problemima u mozgu koji uzrokuju OKP. tako da kad se ništa aktivno ne preduzme da se savlada njihova bolest. Kao što je jasno dokumentovano da se mozak menja kad ljudi sa OKP-em naprave napredak.sve dok vam to pruža neko zadovoljstvo (ovo nije negiranje činjenice da je solo-džogiranje korisno za mnoge ljude). Pošto znamo dobar deo onoga što se događa u mozgu osobe sa OKP-em. već su i skloni da budu kreativni. oni ne urade šta treba da bi se oslobodili OKP-a. kad sami džogirate. Na drugoj strani. Za razliku od onih ljudi koji boluju od raznih drugih psihijatrijskih bolesti.terapiju bIanko tabletama.

Oni zasigurno čine da neprijatni simptomi brže oslabe. a to nije". dok primenjujete petnaestomi nutno pravilo. I to je dobro. Uzmite jedno i pokušajte da sačekate petnaest minuta pre nego što reagujete na njegove luckaste naredbe. ono je zeleno". ta poznata nam trojka . Bože. Ono što ne biste hteli odmah da uradite je da kažete: "Znaš onih dve stotine kompulsivnih ponašanja koja imam... Ali kad jedanput počnete da primenjujete Četiri Koraka. dobro. ili vam vaše oči govore "To je crveno.Vaš Nepristrasni Posmatrač će održavati vašu vezu sa realnošću. Prefrontaini korteks vam šalje poruke da nešto nije u redu. ako mislite da će vam pomoći. a pacijent čeka da mu se stanje poboljša. i nukleus-kaudatus ne prebacuje brzine.misli i prisilne potrebe će sve brže bledeti i nestajati.Sve ovo se nadovezuje na moćne izvore informacija o vezi između mozga. (Pogledaj Osmo poglavlje: Četiri Koraka i tradicionalni prilaz terapiji ponašanja). otkrićete da možete to da radite sa sve manje i manje lekova. kako bi vam omogućio da ostavite ponavljajuća. Naš UCLA-metod lečenja uči ljude šta mogu da urade kako bi sebi pomogli. našanja i OSTANITE AKTIVNI Ja čvrsto verujem da je dopuštanje ili ohrabrivanje pacijenata da budu pasivni problem u velikom delu moderne medicine. duboko u sebi vi znate da to ne znači ništa. Ali pošto ste bili konzistentni u radu u samousmera vajućoj terapiji ponašanja. cingulatni girus. Može biti mudrije da počnete sa onim koje vam stvara najmanje stresa. šta to znači?" Da budemo pošteni. besmislena ponašanja i pređete na druga. Ali bez Četiri Koraka kao oruđa kojim se uveravate. i reći će vam: "Ovo je dobro. Uradite prvo ono što je najlakše. Osoba ide doktoru i on radi ono što doktor obično radi. osećanje je toliko jako da ste skloni da ga prihvatite. pošto ćete unapred znati šta ćete raditi). krzno i kožu na kompulsivan i destruktivan način - . Znaćete šta se zaista događa i prestaćete da reagujate kao marioneta. Eto. Lekovi su u redu.radite nešto drugo. Kad shvatite da to osećanje nema neko dublje značenje i da je to samo lažna uzbuna. sutra ću da prestanem da ih radim". nećete više reagovati na te pogrešne poruke automatski i bez ramišijanja. i nukleus-kaudatus su se združili protiv vas.prefrontaini korteks. (Još bolje ako ste anticipirali i planirali unapred. ako se koriste da pomognu ljudima da sami sebi pomognu (teorija gumenog kotura). neku vrstu merila za stres. Promenite brzinu i menjate ponašanje . cingulat girus koji je direktno vezan za vaš stomak i srce vam daje osećaj da će se nešto strašno dogoditi ako . ". a šta kiselo". Pogledaćete sebe i bićete u stanju da se upitate:" Šta je ovo osećanje?" Odgovor? To je Zaključanost-Blokiranost mozga. bićete uglavnom u stanju da to ignorišete i radite svoj posao. I psi mogu da dobiju poremećaj koji uzrokuje da počnu da ližu svoje šape. Osnovni uslov je da što manje radite kompulsivna ponašanja i sve manje obraćate pažnju na opsesivne misli i radite zaobilazeći ih . Napravite spisak. Vi znate da niste zagađeni zbog tog "susreta" sa misterioznim čovekom. Kao član ljudskog roda vi imate malu prednost na startu. po duševnog života ličnosti. - ŠTA TO ZNAČI: NIŠTA Ali ako uzmete OKP poruke zdravo za gotovo. trošićete svoje vreme gunđajući i pitajući se:"Da li me je onaj dotakao? Verovatno se očešao o mene dok nisam gledao. kod lečenja OKP-a lekovi kod mnogih ljudi olakšavaju učenje metode Četiri Koraka. ispravnija ponašanja. Isto kao što vam vaš jezik kaže "šta je slatko.

Ovo je teritorija borbenog pilota. Letenje je bilo neka vrsta terapije ponašanja za Hjuza. verovatno zbog pogrešnog alarmiranja u singulate -žirusu (cingulate-gyrus). Promenićete način na koji vaš mozak radi. Više nećete moći da se držite vaše zamišljene štoperice. da povećamo našu celokupnu svesnost uma i da pravimo osmišljene odluke kako ćemo da vrednujemo i reagujemo na te signale koje nam šalje naš mozak. To je uzrokovano prinudnim potrebama iz tvog mozga.Veoma je dobra ideja da sebi obećate neku nagradukartu za pozorište ili sladoled. U avionu. ali ako ovo analiziramo u kontekstu onoga što sad znamo o OKP-u. njegovi prijatelji su bili totalno zbunjeni ovim ponašanjem. . zaista nije teško razumeti. ali je sav bio obuzet strahom od doticanja kvake na vratima za koju je zamislio da je zagađena. kako bi sebe sprečila od stalnog čeprkanja i kopkanja svoje kože. Mnogi ljudi uvide da je beleženje svog napretka najveća nagrada. i da se vaš svet neće srušiti samo zato što vaš OKP ne nestaje. Za kratko vreme osećanje straha nije moguće više kontolisati. U to vreme. Naši pacijenti na UCLA-i su razvili svoje sopstvene tehnike kojima sebe sprečavaju da izvršavaju svoje kompulsije . Za svakih petnaest minuta koliko bi se uzdržala od kopkanja svoje kože. Kako vreme prolazi. Za osobu sa OKP-em. imajte na umu da će vam se na kraju sve to vratiti vrednim rezultatom.to je samo tvoj pseći dermatitis. koja je nameštena na pet ili deset minuta. a ne smatrajući ga nečim što nije . Time što Refokusirate i radite zaobilazeći vaš OKP prihvatajući ga kao ono što i jeste. Ali ne možete svom psu reći: "To nisi ti . sve više ćete imati zadovoljstvo da regularno vežbate U Četiri Koraka. Moraćete da povećate vaš stepen tolerancije na neprijatno osećanje. je najzad odlučila da neće više da živi sa zadimljenim svetlima u stanu i sa novinama koja su pokrivala ogledala. Pomoglo je. Vi uradite što god je delotvorno za vas. Jedan mladi čovek pukne prstima obe ruke. Idi i kopaj u dvorištu".stanje za koje je Dr Džudit Rapaport iz Nacionalnog Instiuta za Zdravlje otkrila da može biti lečeno istim lekovima koji se koriste i za lečenje OKP-a. ali se može zaobići pa se na taj način može kontrolisati. Hjuz nije mnogo mislio na taj način o pilotiranju. Kod Refokusiranja u početku je i minut napredak. pilot sve kontoliše. Kad postane zaista teško i kad posao Refokusiranja optereti vašu moć volje. pa nije imao nikakav strah od letenja. dodirivanje zagađene kvake može da uzrokuje strašnu pomisao da je katastrofa neizbežna. Za komandama svog aviona on je svoju pažnju Refokusirao od OKP-a ka aktivnosti koja je zahtevala potpunu koncentraciju. stanjem bliskom OKP-u. kod njega nije postojala slična asocijacija između aviona i bilo kakve zagađenosti. Verovatno je to ono što je Hauard Hjuz radio kad je vozio svoj avion. što bi radila kako bi se oslobodila od zamišljenih defekata i mana na koži. Onda bi trebalo da zabeležite uspeh u svoj dnevnik terapije ponašanja.ako uspete da sačekate barem petnaest minuta pre nego što uradite bilo šta u vezi vaše opsesivne misli. Jedna žena se udari blago po licu nekoliko puta. ODBACIVANJE TIH ANKSIOZNOSTI Aktivnost koja iziskuje vašu punu pažnju je odličan način da sebe okrenete od simptoma OKPa. Ali posle nekoliko nedelja moraćete da otvorite novu kovertu. Jedna žena koja se već mnogo godina borila sa poremećajem telesne dismorfije. davala je sebi dvadeset pet centi za novu odeću.prisile. Refokusiraj. Dok je kvaka na vratima kod njega uzrokovala morbidan strah od smrti. Mi kao ljudska bića imamo kapacitet da posmatramo svoja sopstvena ponašanja.doći ćete do saznanja i shvatanja da ceo vaš život ne zavisi od kontrolisanja tih strašnih i napadnih osećanja. da koristimo našeg Nepristrasnog Posmatrača.

Uradi to i sutra. je kao rad na domaćem zadatku. Ranije je mogao da čita veoma malo jer bi ga prekidali simptomi OKP-a tako da je morao da iznova čita istu stranicu.' Četiri Koraka su bili kao priručnik za početnike. ne morate da mislite: 'Sada moram da uradim Prvi Korak' . Oseća se kao nešto dobro". Ovo je dobar savet kod raznih stepena tretmana u toku terapije ponašanja. Majkl. neki ljudi su prejako reagovali. Mislim da većina ljudi ovo nekako improvizuju tako da rade ono što je za njih delotvorno. Za Majkla. Umesto toga. On je karticu uvek sa sobom nosio i hteo je da je pokaže onima koji su imali strah od pesticida kao jedan vid terapije izlaganja. i osećaćeš se bolje sledećeg dana. Majkl procenjuje da je oko 70 procenata uspeo. bilo da je to biohemijski. I uopšte se ne oseća slično OKP-u. Uz terapiju ponašanja i sve većim saznanjem o torne šta je zapravo OKP.. Ustvari samo znaš da treba da uradiš nešto drugo. U isto vreme hoću da budem realan. Znate. ali u suštini primenjuju osnovni metod. Imaš na svom umu ono što imaš. primena Četiri Koraka postane skoro automatska. On nalazi da su za njega fizičke vežbe veoma korisne za zaobilaženje njegovih OKP. uzimam ga pod kontrolu. I ne morate da mislite 'U redu. Kada je stepen Majklove anksioznosti nizak. ali zapravo bez razmišljanja o Četiri Koraka kao metodi. Stalno izmišljaš vežbe koje će ti pomoći da sebi pomogneš". kaže Majkl. Ali stalno želim da radim da se tome približim. To je jedini način da pređete iznad 70 procenata. sad se priseća.čoveka koji radi dezinsekciju. U svojoj borbi protiv OKP-a. ali uvek pokušavaš da napreduješ. ali on sad čita nezasito i uči nove stvari: "Sad mogu da pročitam više knjiga za mesec dana nego nekad za godinu dana. Ja sad praktikujem Četiri Koraka.misli".. Ljudi kažu: "A. "Naučio sam da sebi kažem: 'Uradi ovo danas.Vremenom. Ja skoro osećam kako nešto udara moj mozak. u kojoj što više cimate čvršće vas steže. već samo da radim i postignem nešto što mogu i da shvatim da me moja anksioznost neće ubiti". pa tako mogu da imam i više poslovnog uspeha" . redovni nedeljni dolazak na terapijsku grupu za OKP na UCLA-i. Sad shvatam da ne mogu da budem Majka Tereza." Ali moj odgovor je . nikad neće dopustiti svih 100 procenata uspeha. Morate da se smirite.Važno mi je da nemam neke nerealne ciljeve. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. osećao bih se odlično. Improvizuješ. Kad bih mogao da igram košarku dvadeset četiri časa dnevno. Rezonovao je da je ipak to kod njega uspelo. On je doduše ostavio ideju koju je ranije imao da je njegova prvenstvena misija da pomaže drugima u grupi koji još nisu dostigli njegov nivo uspeha. to je dobro. Nikad mi ne bi bilo loše". on je jedanput doneo vizit-karticu eksterminatora. genetski faktor ili štagod da je. Sa najboljim narnerama. imaš pristojan posao i u stanju si da ga izvršavaš čak i sa tvojim OKP-em. Kako se njegovo stanje sa OKP-em poboljšava. "Morate stalno da radite. Sad shvatam da nešto u meni. i onda ga napušta. to je njegova budnost. ovo je biohemijski problem'. se seća kad sam mu dao igricu za prste. koji je savladao svoj problem pranja ruku. "Ponekad". on postaje optimističniji u pogledu dobijanja novog posla. i bolje ćeš se osećati sutra. kao delu njegove stalne (biobiheviora1ne) terapije ponašanja. Važna lekcija se može naučiti iz Majklovog iskustva kao terapeuta " Svaka ličnost mora da se bori protiv OKP-a na svoj sopstven način i svojom sopstvenom brzinom". Ne moraš da imaš i ime za to. njegova koncetracija postaje veoma intenzivna pa je u stanju da izvršava svoj stenografski posao jako dobro. već da radim nešto u čemu uživam" . Džek. "Refokusiranje je kao izbacivanje misli iz mog mozga. Kraće rečeno.mislim da je ovo dobro za mene da ja ne želim da radim ovaj posao. koristite svoj mozak i izvučete . kaže da mu je metoda Četiri Koraka dala disciplinu koja mu je bila potrebna.

U početku mu je bacanje pružalo zadovoljstvo. Morao sam da počnem da se oslanjam na sebe. Počnete da skupljate ove primere u listu slučajeva kad se ništa ne dogodi pošto ste ignorisali svoju opsesiju. Razlika je u tome da kod OKP-a ne znate kad treba da prestanete. Kad bih počeo da obraćam pažnju na njih. Ponekad je Džeku bilo veoma teško da kaže da li je to što doživljava OKP ili ne. ali se kasnije situacija otela iz ruku i to je postalo njegova glavna preokupacija. Kad bi Džek zvao doktora telefonom da mu kaže da su mu lekovi davali užasne glavobolje. Skloni ste da paničite i da počnete da gurate i vučete na pogrešnu stranu. Količina proveravanja može da varira. "Otkrio sam da kad sam ignorisao neprijatne. Takođe sam pokušao i da smanjim preterano proveravanje kad bih napuštao kuću ili auto.svoje prste. Do tada sam mislio da je bolje da imam i takve ruke. i onda moraš da odlučiš kad si dovoljno uradio. ali ne smeš da dopustiš da se to otme kontroli. ohrabrite se da nastavite. Najzad. počele bi da mi dosađuju. lakše ću to uraditi sledećeg puta. Na kraju. Džek je imao obrnut problem. "Počeo sam de se trudim da ne popustim pred mislima koje su mi govorile da su mi ruke prljave i da ću proširiti zarazu okolo. Kaže: ''Ja imam takav karakter da bih više voleo da dođe neka velika sila i uradi sve za mene. ali da nemate osećaj da su i u redu. Ovo je bilo teško jer je bilo mnogo strahova u vezi toga šta sve može da se dogodi nezaštićenoj imovini. I kako je Džek sebe terao da sve manje vremena provodi proveravajući. Vi ne napuštate brod zbog toga što malo propušta vodu". Tako da se ovo tačno slaže sa mojom ličnošću". Ne možeš se osloniti na hemikalije da ti promene život". što zavisi od stresa kroz koji prolaziš. Ali počeo sam de se pitam da li je ovo vredno toga". ili da napravim neki napor da se promenim. su brige koji svi imaju. možete da buljite u vrata ili da vidite da je prozor zatvoren. a ne na lekove. sad je sve na tebi. Nije znao kad treba da . Sve što možeš da uradiš je da radiš što god bolje možeš. Odlazak na terapijske grupe je bio koristan jer je bilo teško odlaziti redovno na njih a ne pokazati neki nepredak. Nekoliko godina ranije Džek je prestao da podnosi alkohol. Treba da ostanete mirni i da primenite Četiri Koraka da otključate vaš mozak. ali sam onda otkrio da što duže ne popustim pred prisilom i vidim da se ništa loše ne događa. njihova jačina bi se smanjivala. tako da ne izneverite i razočarate i druge u grupi. Naravno biti čist i štititi svoju imovinu. Kad se OKP zaista pogorša. doktor ga je savetovao: "Samo se čvrsto držite. imao je strašne propratne efekte od lekova i nije mnogo napredovao u borbi sa svojim OKP-em. Dolazila je zima i ja nisam mogao da zamislim da ću opet imati suve i ispucale ruke. napadne misli. Naravno da sam isprva bio anksiozan. Piće bi od mene pravilo drugačiju osobu i ja nisam morao da se suočim sam sa sobom."Ti nemaš apsolutnu kontrolu nad stvarima. Ali povremeno. što više menjate vaše ponašanje i vaše misli se više menjaju". Dok se priseća kaže da je njegov doktor postupao "kao da je pokušavao da istera virus iz mene". Na primer jedan simptom koji je čest za ljude sa OKP-em je da skupljaju beskorisne stvari. Onda dođete do tačke kad morate sebe da uveravate da je sve u redu". kao što sam naučio u grupi. Moraš da promeniš ponašanje. kad ih nisam prao. Džek je bio na lečenju lekovima. shvatio je. Džek se suočio sa činjenicama: "Više nisam imao mnogo izbora. Isto je kad vas uhvati OKP. Za Džeka je održavanje smirenosti iziskivalo dosta upornosti. Džek je razumeo da mu lekovi uopše neće pomoći. Nešto je moralo da se uradi. Rekao je sebi: "To ti je. Morate sebe da pohvalite za svaki i mali napredak. nego da podnosim strepnju i strah koje bih imao da ih nisam prao. Pre nego što je tražio pomoć na UCLAi. Imao sam i problem sa alkoholom. morate da napustite kuću ili da se udaljite od automobila tako što ćete sebi govoriti da ste sve što je razumno uradili da bi ste ih zaštitili. Kad jedanput napravite napredak. Bio je opsednut odbacivanjem stvari za koje je mislio da mu neće više trebati.

" Pošto je to uradila. U samom ovom slučaju. Ali ova opsesija ga nije spečila da ponovo pere. Za njen rođendan njena porodica je izašla u italijanski restoran na večeru. Kristofer je prevazišao misli da je sos bio krv i nije imao više problema sa pomaganjem oko pizza. njegov prijatelj je procenio da bi se kiselina obrisala posle četiri okretaja točkova). imao je jasnu sliku realnosti. Jedan od njegovih zadataka u restoranu je bio da postavlja sos od paradajza na pizze.prekine sa premeštanjem i sortiranjem stvari. izradio je tehniku "bez besmista". koja je imala morbidan strah da bi ako samo uzme u ruke olovku mogla da napiše nešto opsceno . Zastao bi i uzeo nešto zemlje i prljavštine i protljao s tim svoje ruke. onda jeste OKP! Realnost se ne oseća kao OKP. Posle izvesnog vremena. I nikad nije razvio prisilu pranja ruku! Pošto se rukovodio Nepristrasnim Posmatračem. Kristofer se odmah suočio s tim. Brajan. fokusirao bi se na šetanje psa. Znala je da će primoravajući sebe da koristi olovke ubrzati svoj opravak. i uraditi bilo šta. Ovo je bilo nešto što je morao da radi svaki dan. Interesantno je da je kad se pokvarila njena pisaća mašina uložila svestan napor da je ne odnese na popravku. seća se mo menta njene pobede nad opsesijom. Sedećeš ovde kao normalna osoba. kao i strašne bogohuine misii. ali nije. mora često da pere ruke. Ako mislite da je OKP. Želela je da ustane i ode. To je zapravo po svom efektu bila stalna terapija izlaganjem. za samousmeravajuću terapiju. Emi se uspaničila kad je domaćica restorana postavila njenu porodicu da sedi do izlaza za kelnere. Danas on procenjuje da su se kod njega simptomi smanjiii za 90 procenata. I to je bila opsesija. Kada bi njegovi susedi otišli na odmor zamolili bi ga da šeta njihovog psa. Džek je bio u grupi tri godine i nastavio je da vežba samousmera vajuću terapiju. Pošto Kristofer radi u kuhinji. Brajan smatra ovu opsesiju "totalno bizarnorn" . Ali nije imao izbora. ili na počinak. Nećeš postupiti neumesno zbog svojih strahova. opet je to samousmeravjuća terapija ponašanja. Za nekog ko je prestrašen od prljavštine. Neko vreme je govorio:" Razvio sam neku čudnovatu opsesiju da ako perem ruke više puta. Shvatila je da je boreći se protiv OKP-a sebi poklonila najbolji mogući rođendanski poklon. Kad je to bilo urađeno. (Inače. Seća se: "Samo sam svesno odlučila: 'Pokazaću suprotno. koji je imao veliki strah od akumulatorske kiseline. uvek je bio siguran da kad bi osetio da treba da opere ruke.nepristojno. Danas. OKP bi učinio da on sasvim prestane da pere ruke. gde su jasno mogle da se vide beležnice i razne olovke. Ovo je bilo kao agonija za njega jer je razvio opsesiju da je sos od paradjza zapravo krv. Bio je u pravu. Tad je zaključio da je to verovatno OKPsimptom. DIREKTAN SUSRET SA NEPRIJATELJEM Kristofer. shvatio je da mu treba profesionalna pomoć kada je njegova opsesija došla do toga da je upitao svog prijatelja fizičara da proceni koliko bi se dugo zadržala kiselina na gumama njegovih kola ako bi on prešao preko nje. I pošto svarnost ne imitira OKP. Nećeš sad ustati. otići tamo. Emi. Ali još uvek može . mogla je da se Refokusira na rođendansku proslavu i da razgovara sa ostalim članovima porodice. Kad bi se vratio kući nije sebi dopuštao da opere ruke sve dok ne bi otišao da radi. on pere svoje ruke samo društveno prihvatljivi broj puta svaki dan.'Rekla sam sebi: 'Ovo nije stvarno. to nije bio OKP. Prošavši kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja Emi je mogla da se oseća mnogo bolje sa olovkama. to bi moglo da se razvije u kompulsiju.prisilu". koji je imao opsesije oko zagađenja. šetanje "prljavog" psa po "prljavim" ulicama jeste bilo izazov.

naročito u početku. Teško je preterati u precenjivanju stepena bizarnosti i besmislenosti simptoma OKP-a. samo puštanje vremena da prođe ipak je imalo lekovito dejstvo. On maše glavom kao u neverici: "Ja bih zapravo izlazio i čistio gradske ulice. minut ili čak trideset sekundi. Nisam mogao da radim normalne stvari. "Dođete do tačke kad je u pitanju um nad materijom. poslednja stvar koju želite da radite kad izgleda da vam život zavisi od toga da li je kompulsija izvršena. otkrila je da joj petnaestominutno pravilo. OKP može da učini osobu isto tako prestrašenom i od grudve prašine. Opšti princip je prost: Ako imate hobi koji volite. da stane i proceni opsesiju kao OKP. Svakog minuta u toku dana. Skretanje svoje pažnje tako što sam radila nešto drugo je pomoglo. kosim i okopavam.umivaonik ili vrata." Inače. Bilaje u mojoj spavaćoj sobi. kada bih uspela da prođem kroz petnaest minuta i pokušala sa sledećih petnaest minuta. daje tu distancu. Korišćenje kraćih intervala. ali da u isto vreme ne pređete granicu. Ja sam živeo sve to vreme izvan te granice. Skrećući stalno svoje misli na druge stvari. zatražio je pomoć kad mu se već zaista smučilo od tih besmislica. stvar bez značajnog sadržaja. Čekanje je. tu ne postoji prava opasnost. Brajan je bio u stanju da radi zaobilazeći većinu svoj opsesija. ali teoretski sumporna kiselina jeste opasna. Neko mora da je video tog idiota sa kofama i bikarbonom sodom". seća se: "Treći korak Refokusiranjaje bio suštinski za moj oporavak. moja pažnja je bila usmerena na akumulatorsku kiselinu" .. Ja sam strastven baštovan i mogu da izađem tamo. Morate sebi da kažete:' Čoveče. Uz pomoć Četiri Koraka i nešto lekova da mu pomognu u tok terapije. Ali fizičko sklanjanje osobe iz svojih sopstvenih misli je nemoguće". Tako da je za mene bilo zaista teško da tu razdvojim stvari. "Imam mnogo više uspeha za vreme vikenda kad radim u dvorištu i radim naporno. koliko god je ono teško za primenu. čini se. Ključno je stalno mentalno beleženje napretka i Preimenovanje: "Ovo je samo OKPništa zaista loše". Ipak. ali je to bilo veoma teško naučiti. sasvim je prihvatljivo. Ana je vremenom saznala da je sposobna da se odupre prisilnim potrebama da ispituje svog jadnog i izmučenog mladića svim onim ludim pitanjima i da se Refokusira dalje od OKP misli i potreba. ako se neko boji od pamuka ili grudvi prašine. To je zaista prokleto bizarno. umesto da im daje još . Kao i mnogi drugi sa OKP-em. je neprestano ispitivala svog mladića zbog svog neosnovanog straha da je bio neveran. Ana je onda kroz posmatranje konstatovala nešto dosta važno:"Oni koji imaju kompulsije mogu ponekad da sebe fizički sklone sa mesta gde izvršavaju svoje rituale. čak i kad ne bih mogla da se stvarno skoncetrišem na drugu aktivnost. koristitite ga što više možete za Refokusiranje. imala bih mnogo bolju kontrolu nad sobom pošto je to vreme prošlo". Morate da imate zdrav stav prema tome. ili od čega drugog. Kako bilo. Tako ćete dobiti dve vrednosti po ceni jedne. to uopšte ne dolazi u obzir. To znači da je za mene kiselina bila svuda. Obično. Njegova bašta je mesto gde on može najbolje da radi Refokusiranje. student filozofije. Brajan je veoma brz da kaže da je metod U Četiri Koraka jedino dobro oruđe koje uopšte postoji za ljude kao što je on .' I znate štaje za mene najteže? Dobro. bila je na zidovima moje kuće. kao što je Brajan bio prestrašenom od kiseline. MOĆ SAMOUNIŠTENJA Ana. riljam i oznojim se. "Postao sam toliko đavolski umoran od toga i toliko umoran od depresije koju je to izazivalo..dobro da se seća onih noći kad je vozio iza policijskih ili vatrogasnih kola da bi očistio stvarnu ili zamišljenu kiselinu sa druma. To je veliki beg i utočište za mene".

i sav se u to uključi. iz tame u svetlost" . Ana će sada radije "pre dopustiti da OKP misli samo prođu preko mog mozga. Imam oruđe terapije ponašanja i imam snagu vere u Boga. "Za vreme od nekoliko meseci. Karen. Vi znate da možete to da uradite. Obećanje terapije ponašanja je postalo istina. započela je mali biznis. ili bi neko drugi uzeo onaj predmet iz kante. (Njena opsesija oko noževa je potpuno nevezana sa njenom opsesijom ljubomore). Kao posledica. I to je zaista srećni dobitak. Iako ona još uvek ima u manjem ili većem obimu opsesije i kompulsije. Posle dve godine čišćenja. "Ukus svakog uspeha ima jedinstvenu slast i gura vas napred u dalje uspehe.više energije. kao pre lečenja. ali uglavnom mogu da imam kontrolu nad tim. pustim ih da prođu pored mene. uradite drugu aktivnost. Kompulsivne potrebe će vas proći ako skrenete vašu pažnju i ponašanje na nešto drugo. i ova je vizija toliko jaka da učini da se trgenem unazad. Nisam oslobođena od OKP-a. neće biti tako snažno komandujuće. Izađite u vožnju koturaljkama. Čitajte kratku priču. jer ste to uradili i raniji vaš ceo pogled na život se menja od negativnog u pozitivni. tako se menja i vaš stav. imam viziju da nožem ubadam tu osobu. napadna misao ili slika mi se pojave u glavi.ponašanje. Na primer. Štaviše.ali one više neće imati tu moć nadamnom kao nekad. NEĆETE TO URADITI Jedna stvar koju pacijenti na UCLA-i brzo saznaju je da koliko god stvarno izgledaju te opsesije sa njihovim opasnim sadržajima. Ta misao me smiruje i daje mi snagu". Niko nikad ne uradi nešto nemoralno zbog OKP-a. Ako mogu da zaustavim kompulsiju dovoljno dugo rasprodaja bi već bila završena. Ovo je snaga vere zasnovana na ličnom saznanju i iskustvul NE BRINITE. To je odličan opis primene principa "Ovo nisam ja . nego da dopustim da ulaze i inficiraju ceo moj misaoni proces. Karen. Ili ako je neko u toj prostoriji sa mnom. "Potpuno van moje volje.sigurna sam da hoće . Lara je imala opsesiju da će uraditi . Ona je uspešna i gleda unapred. Moj uspeh u primeni Četiri Koraka se dosta povećao. Uspeva! Ovu tehniku koristim kad vidim neku rasprodaju ili primamljivu kantu za smeće. Nekako sam prešla zamišljenu liniju u svom umu i rekla sebi 'Pobediću ovo'. bez pokušaja da ih objasnim kako bih to nekad radila. Ali ona kaže: "Dobila sam još veću nagradu. Ali pošto sad znam da su ovo samo neželjene i u suštini besmislene misli. mogu se ponovo pojaviti. oni nikad ne izvrše tim mislima odgovarajuću akciju. Stare uznemirujuće misli koje su činile da želim da sakupljam stvari. kompulsivni sakljupač. intenzitet njenih napada OKP-a se smanjio.ovo je OKP". Ne dopuštam da mi naruše duševni mir. ovi mali uspesi su se nadovezivali vodeći u značajno zdravstveno poboljšanje" . I opet. takođe je otkrila da je Refo kusiranje jedan od najkorisnijih Četiri Koraka: "Radi nešto što voliš da radiš. kako sam dobijala više samopouzdanja da mogu da prevladam umesto da popustim kad OKP napadne. umesto da to ima kontolu nada mnom". Raspoređujte cveće. Ako se i povrate. a kod Njega postoji briga o tome šta se sa mnom događa. Plodovi uspeha i sampouzdanje su mnogo slađi nego lažna sigurnost u budućnost koju mi je davalo sakupljanje materijalnih stvari. Zasadite biljku u bašti. jaka. nova Karen. a potreba bi tad već prošla" Kako se vaše ponašanje menja. u zavisnosti od stepena stresa u datom trenutku njenog života. skoro uvek kada vidim oštar nož. Ona sad zna za veliko zadovoljstvo kada se poseduje uredna kuća i lepo dvorište i ima osećanje slobode da se pozovu prijatelji sa kojima će u njima zajedno uživati. raspremanja i bacanja. pre bih ja bila umorna. imam viziju noža kako seče kroz moje sopstveno meso. Karen i njen muž su oslobodili svoj dom oko 75 odsto beskorisnih stvari.

bez obzira koliko jake i napadne ove postanu". Pokušam da se fokusiram na nešto drugo -projekat. U Larinom slučaju postoji interesantna podeljenost: Iako se ona pored ostalog bori i sa kompulsijom kupovanja. knjigu ili TV-emisiju. Ali postoje toliko drugih stvari pored OKP-a. Neki put jednostavno moram da im pustim na volju. To mije odbojno. Ako mogu da preusmerim svoje ponašanje i energiju drugim putem. Pozovem nekog. spremna je "da se vrati na glavni kolosek". počnem da kuvam. Pre toga odsustvovala je sa svog radnog mesta da bi išla da se leči od OKP-a. da bih izašla iz kuće. Kad se njene opsesije pogoršaju. Četiri Koraka su sada automatska:"To je kao da se potpisujem ili uzimam čašu vode''. "Kad uradite ove pozitivne stvari za ljude". mogu malo da ih i prevladam. "Izašla bih napolje. onda obično nastavim sa nekim drugim poslom". toliko sam zdravija. ili možda Bog nije bio sa vama kada vas je zadesio OKP". i otići od opsesija. Ako sam napolju i razgledam naokolo. i sakuplja odeću koja bi se podelila siromašnima. takođe je naučila ovu lekciju: "Kada ne radin moj OKP se pogorša jer imam više vremena da dopustim da se pogorša. kao 'dodatni teret'. Karla je član Saveta škole u kojoj je njena ćerka. to je odgovaralo njenim potrebama. Idem u kupovinu u osnovi zato što ne želim da dođem kući i budem sama sa svojim opsesijama jer znam da se one pogoršavaju kod kuće. Nisam. Što sam više zaposlena. koja je imala velike strahove oko zagađenja i "alkoholirala bi celu svoju kuću. Za Karlu. koja je imala strašnu opsesiju da će ubiti svoje dete. Čak i da bi se barem sebi pokazalo da loša misao ne mora potpuno da napusti vaš um pre nego što se Refokusirate na nešto drugo. Refokusiranje vaše pažnje na nešto drugo. Ona sad shvata: "Nikad nisam postupila po nalogu opsesivne misli tako da sam mogla nekog da povredim. Lara je takođe naučila glavni princip terapije: "Što se više borim da opsesije nestanu. Nikome neću reći da nemam OKP. Ja još uvek imam OKP. To je najbolja odbrana" . U suštini ona Refokusira svoju pažnju dalje od svojih opsesija. može da bude veoma korisno kod teških opsesija. To je ono na šta mislim kad kažem "raditi zaobilazeći OKP". Onda se ja pomerim i prestuktuiram svoje misli. Pomerim svoje misli. da nešto radim. Ne čini da OKP nestane. idem u gimnastičku salu. onda se automatski uključe kao kad bljesne sijalica." Sad. kad je njen OKP pod kontrolom. U to vreme. Kada ih stalno radite. i hoću da ljudi shvate da postoji život i izvan OKP-a. otklanjajući simptome. Znam da imam kontrolu nad mislima i potrebama. Nisam uvek uspešna u pokušaju da se prebacim sa opsesivnih misli. "ali onda se pomerim. Opet. Uzimam lekove svaki dan. Važno je zapamtiti: OKP nikad ne može da preuzme vašu volju. ove postaju jače. niti hoću to da uradim. saznala je. Ovo je trenutak kada prenos brzina postaje za nas ponovo automatski. Nemojte misliti da ste uradili nešto loše ili strašno. Tako. Teško je okrenuti se. fleksibilni radni časovi su pružili mogućnost da se pobrine o svom zdravlju i da pruži podršku svojim dvema ćerkama koje su sada već dve . Džil je bila agent za nekretnine. Biti stalno u poslu jeste deo te odbrane. Ovo je divan primer neke vrste prihvatanja koje čini da svi aspekti Četiri Koraka bolje funkcionišu. i da taj život zaslužujete. One ostaju sa mnom gde god idem. moram napornije da radim da ne bih obraćala pažnju na opsesije" . misleći da uopšte više nema kontrolu nad njima. Lara je sklona da sažaljeva sebe. ponekad koristi kupovinu kao tehniku za preusmeravanje svojih opsesivnih misli i prisilnih potreba.nešto nasilno koja je bila toliko jaka da od straha nije mogla da uzme ni nož za puter u ruke. sigurno ne na način kojim bi vi bili naterani da uradite nešto što smatrate pogrešnim. konstantno preko celog dana. čak i u kratkim vremenskim intervalima. "to vas odvlači od samog sebe. Džil.

Što je Gari postajao sigurniji u sebe. Kako bilo. Tako ljudi uče da nije neophodno imati punu kontrolu nad svojim napadnim mislima. koja je u jednoj fazi počela da se "otključava ili odglavljuje". Danas ona kaže: "Moj život je toliko drugačiji. je da može ovladati i kontrolisati svoj OKP. njegov društveni život je počinjao da se poboljšava. Dat mi je alat da pomognem samoj sebi. bio je u stanju da se nosi sa dosadnim mislima kad bi ga ove napale dokje razgovarao sa drugim ljudima. Gari je bio u stanju da prekine sa lekovima. To je veliki skok napred za nekog ko je nekad bio toliko pod vlašću svog OKP a da nije mogao da napusti svoju kuću i bukvalno je morao alkoholnim gazama da čisti vazduh koji udiše. Kako je redovno praktikovao Četiri Koraka. otkrio je da sve manje vremena troši ponavljajući besmislene fraze u svojoj glavi. Mogu da živim život. Kao što smo naučili. Ovo je svest mozga koji se deblokira . Danas. odnosno. Spolja gledano. U početku su važni i veoma mali pomaci napred. radi dobrovoljno za Projekat za Sidu u Los Anđelesu. on je zapravo koristio društvene interakcije kao oruđe za Refokusiranje. Osećaj kontrole i ovladavanja je veoma koristan i važan i treba ga pojačavati i ohrabrivati. ljudi sa OKPem nikad to ne izvrše. misli daje spremna da uradi nešto kreativnije.otključava. što je bila posledica teških i crnih misli koje su je gušile. ove misli su mu narušavale život. ja znam šta je to. Naravno. Gari je bio u stanju da se Refokusira na druga ponašanja sve duže i duže vremenske intervale. sa malom dozom lekova kao svojim gumenim koturom. Dženi. Tako što je uporno radio zaobilazeći svoje OKP misli. Ali sada imam radosti. jasno se seća dana kada je prvi put osetila kako se njen um pomera .Veliki napor koji se ulaže da bi se u početku napravio mali korak Refokusiranja. da mogu da steknem punu kontrolu nad tim glasom u mojoj glavi. verovatno je da se nisam mnogo promenila. kaže ona "Nisam uopšte imala ideju kako je to. koji je bio destruktvan i uticao na sve u mom životu". kasnije će biti dovoljan za velike korake. sada je u stanju da sve ovo postavi na svoje pravo mesto. Svako uvek govori: 'Živi u momentu'. Dotad. Kako vreme prolazi. Štaviše. Ako se u početku tretmana ljudi nauče da Refokusuraju. Refokusiram se na nešto drugo i kažem sebi da idem dalje. Naučila sam da za mene vreme ne može da stoji čak ni za momenat. da mogu da ignorišu svoje napadne misli tako što delaju zaobilazeći ih . nikad nije postupio prema ovim čudnim mislima. Više nije uplašen i više se ne opire da mu se neko približi.odglavljuje. koja se godinama borila sa brojnim opsesijama uključujući i onu da će nuklearna radijacija sa nje preći na druge. mogu da budem ona osoba kakva je trebalo da budem. Ona sad može čak i da ismeva svoje tehnike izbegavanja pomoću kojih je nekad pokušavala da se izbori sa svojim OKP-em. mogu da se fokusiram na stvari na koje želim. Sad uvek pokušavam da održim kretanje unapred".mlade odrasle osobe.čak i samo na nekoliko minuta za početak . Napravio je nova pozanstva i postao druželjubiviji i sa poznanicima na poslu. i izvršava druge kompulsivne ritu ale za koje je nekad smatrao da neutrališu njegove misli o nasilju. ili ih potpuno ukloniti iz svoje svesti da bi se napravio značajan funkcionaini napredak u terapiji ponašanja. Niko nije znao mučenje koje se događalo u mom mozgu. Sada izlazi na sastanke. po prvi put posle toliko godina. Gari je još od svojih tinejdžerskih godina bio obuzet napadnim mislima koje su mu govorile da "napadne" ljude s kojima bi govorio ili da pravi grube i neumesne opaske u vezi njih. Kad mračni glas u meni počne da mi dosađuje. I kao deo njegovog Refokusiranja.to im daje neki osećaj kontrole. Posle petnaest meseci ućešća u terapiji ponašanja i uzimanja lekova. ali je to teško uraditi kad se zaglavite u tom momentu. Džoana. Ono što je Džoana naučila. Jedanput je razvila tu ne tako retku opsesiju da je nekog udarila i . isti napor ubira veće rezultate zato što se vaš mozak menja dok primenjujete Četiri Koraka.

ja sam uvek volela da pomažem svima ostalima ali nikad ne bih govorila o sebi.ubila dok je vozila. "Osećam da mogu da idem bilo kuda po svetu. Ljudi bi rekli: 'Pa Doti sad je na tebe red. u to vreme nisu još bile razvijene. Stalno ponavljam opet i opet. bila je lečena u bolnici godinu dana 1970. Ja sam još uvek sa njom. A OKP misli stalno naviru. rad u svesnoj terapiji ponašanja. i naravno. "Kad bih išla na zabave po kućama. Uživaj. Kažu mi da sam retka vrsta muškarca". Njen pokušaj rešenja? Jednostavno je odlučila da više ne poseduje automobil. Iako postoji tendencija da se nove opsesije uvuku u Domingove misli. Naravno. ali moje misli su sasvim negde drugde. A njena kompulsija proveravanja? Pa zbog toga što nije mogla ni da gleda tuđe štednjake jer bi ručice mogle da budu uključene. ima jedan posao koji radi nepuno radno vreme i govori kako se nada da će iskoristiti ono što je naučila da pomogne drugima koji imaju OKP. izbegla bih ulazak u kuhinju tako što bih donela neko jelo koje nije moralo da se podgreva". pored njegovih . ali niko nije nikad saznao šta se dešavala sa mnom. Zašto nije bila u stanju da drugima kaže o svojim strašnim opsesivnim mislima? "Zato jer sam mislila da bi one mogle postati istina ako o njima govorim". "To je bila jedina emocija koju sam uopšte pokazala u toj bolnici.jeste rad sa drugima. Polovina mene je sa ženom. nijedan simptom nije nestao sve dok se nije suočila sa svojim problemom: nazvala ga je OKP-em i Refokusirala se na druge pozitivne aktivnosti. koja je izvršavala smešne rituale zbog straha da bi nešto strašno moglo da se dogodi očima njenog sina. "Za vreme seksa teško mi je da se skoncentrišem zbog svog OKP-a. ili 'Previše sam osiromašila da bih imala kola'. Jednog dana je jednostavno istrčala sa grupe vičući. on je privlačan za mnoge žene i imao je dosta devojaka pre nego što se nedavno oženio. Iako Dženi još uvek ima malu mešavinu svih tih klasičnih OKP strahova. Ovaj strahje imao veoma interesantan . OKP KAO AFRODIZI]AK? Domingo je imao opesesije uključujući i strah da ima oštrice brijača zakačene za vrhove svojih prstiju sa kojima bi mogao da povredi svoju ženu kad je dodirne.' One razumeju". Naučila je terapiju ponašanja kao spoljni pacijent na UCLA-i i kasnije joj je u sedmičnoj terapijskoj grupi bio predstavljen metod U Četiri Koraka. Šta želiš da nam kažeš o sebi?' Dobro. iako tehnike za tretman OKP-a koje sad primenjujemo. (Ovaj intervju je dao pre braka). Ima dobar posao i mnogo prijatelja. ali je to malo pomoglo kod njenog OKP-a. ja ne mogu da usredsredim pažnju i vreme prolazi. Tako da se uzdržavam od orgazma.-ih godina. žilav. Ona se toga seća iz psihijatrijske bolnice: "Imali smo terapijsku grupu svakog dana. Posle četiri godine pohađanja našeg programa na UCLA-i Doti više ne uzima lekove. a ja kažem 'Biću sa tobom za trenutak. sa velikim osmehorn. I može da donese jelo koje treba da se podgreje." kaže Doti. Visok. pronašla je elegantan način da i to izbegne. Žene nalaze da je ovo veoma dobra ideja. to je ono najgore". kao i da nastavim i sa drugačijim karijerama" . Kakvu vrstu OKP misli Domingo ima za vreme vođenja ljubavi? Može da bude: "Da li sam zatvorio glavna vrata? Da li sam doneo stereo uređaj iz kola? Da li sam nahranio psa?" Da li partnerke primete da njegova pažnja nije potpuno sa njima? On se nasmejao: "One bi rekle: 'Da li si sa mnom?. Najbolje za Refokusiranje. I vozi auto. ona je sad u stanju da na neki način "samo nastavi da ide dalje" kad ta osećanja udare. crn. Ona sad razume da može uglavnom sebe da krivi za to.'Ne mogu da vozim noću jer su mi oči slabe'.moglo bi se reći jedinstven efekat na njegov seksualni život. Izmišljala bi priče. Doti. čak i jedva primetno. jer traje dugo.

URADITE NEŠTO DRUGO . Posle petnaest minuta mentalno zabeležite kako su se vaši simptomi promenili i pokušajte da se Refokusirate za sledećih petnaest minuta . koje mogu automatski da izvršavaju. sedeo bih ovde i ništa ne bih radio ceo dan". Na UCLA-i ovo zovemo Aktivnim Revalorizovanjem. • Primenjujte petnaestominutno pravilo. Ako čekam petnaest minuta. on procenjuje da je kao rezultat njegovog redovnog praktikovanja u Četiri Koraka. • Ovo je korak gde bez napora i bola nema ni napretka. Ovo je naravno i krajnji cilj. Ne možete ostati pasivni . sada je na pola puta do konačne pobede nad OKPem. 4 . Radite zaobilazeći vaše simptome tako što ćete se zaposliti nečim celishodnim u čemu uživater barem u tih petnaest minuta. da im nije potrebno da ih izvršavaju kao da recituju pesmu. ljudi kao Domingo mogu da preskoče preko Koraka Ponovnog Preimeno vanja i Ponovnog Određivanja. Nema svako tako jaku volju kao Domingo. Kad menjate ponašanje vi menjate i svoj mozak. on kaže: "Samo duboko udahnem. Ali on nije jedini koji je bio u stanju da koristi Četiri Koraka kao odskočnu platformu za svoju terapiju ponašanja. Ne mogu da čekam petnaest minuta svaki put kad mi je loše. • • Koristite vašeg Nepristrasnog Posmatrača jer će vam to ojačati um . Kad jedna od strašnih misli napadne. Važne tačke da se upamte: • Korak 3 . Tako on jednostavno eliminiše mogućnost da izvršava kompulsiju i nastavlja sa svojim poslovima. jer mogu da vidim kako se petnaest minuta pretvara u dva sata. Ti ljudi ih tako nauče. Uz vežbu. • Refokusirati znači promeniti reakcije u vašem ponašanju na neželjene misli i potrebe i fokusirati vašu pažnju na nešto korisno i konstruktivno.pobeda nad drugim opsesijama. Morate biti AKTIVNI. i kažem 'Ja mogu ovo da uradim. Oni odmah prelaze na aktivnosti Refokusiranja. Imam stvari da uradim. što je rezultat njihovog brzog Aktivnog Revalorizovanja napadne misli ili potrebe kao bezvrednog i bednog OKP-a.Korak Refokusiranja . To je jedna opsesija za drugom.

Kako vaš mozak počinje da radi bolje. brzo ćete shvatiti da su vaše opsesivne misli i kompulsivna ponašanja zapravo bezvredne smetnje koje treba ignorisati. sve dok one ne počnu da blede i nestaju. Refokusiranje Korak 4.REVALORIZOVANJE Korak 4 : Ponovno vrednovanje je prirodan ishod redovnog vežbanja prva tri koraka: Preimenovanja. Ponovnog Određivanja i pripisivanja i Refokusiranja. Vaš mozak će početi da radi na mnogo normalniji i automatizovaniji način. Preimenovanje Korak 2. bićete u stanju da Ponovno vrednujete . Sa ovim saznanjem. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3.Revalorizujete i Devalorizujete patološke potrebe i ogradite se od njih. Sa konzistentnom praksom. Kao rezultat intenzitet vaših simptoma će opasti. PONOVNO VREDNOVANJE .Korak 4: Ponovno Vrednovanje Revalorizovanje ''Lekcije naučene od OKP-a'' Korak 1. . biće vam sve lakše da vidite šta su u stvarnosti vaše opsesije i kompulsije.

tim brže i lakše možete da izvršavate korake Preimenovanja. kroz duhovno samoispitivanje. Učinilo je da manje kritikujem i sudim o drugima koji pate u svojim životima". Saznanje da bogohulna misao nije ništa drugo do odraz bolesti. Sad je "blesnula".poruke bez ikakvog duhovnog značaja. Karla se u svojim najtežim trenucima pitala da li postoji sila Svemoćnog koja bi bila u stanju da joj oprosti zbog toga što je imala takve strašne misli. .jeste ključ za "delanje zaobilazeći" opsesivne bogohulne misli. ali život je zaista bio robovanje" . "BOG ME VOLI" Pošto su dobili sredstva da se bore protiv OKP-a . To je izgradilo karakter i onda kad je cepalo moju dušu. sada zdrava šestogodišnja devojčica. sa više saosećanja za druge. Ponovnog Određivanja i Refokusiranja i biće stabilnija funkcija vaše automatske transmisije u mozgu. uobičajeno je da dobiju i novu sposobnost da Ponovno vrednuju svoje živote i svoja osećanja o sebi i drugima. u vezi koje je imala opsesiju da bi mogla da je ubije. "Nikad nisam imao takve depresije da bih hteo da se ubijem. kada su poruke koje stižu iz mozga uzete kao stvarne zdravo za gotovo. U stvari što aktivnije i svesnije dođete do toga da ih devalorizujete. moje srce i moju pozitivnu predstavu o sebi. Želim da pomognem drugima. Karla govori o svojoj zahvalnosti da je njena ćerka.ljudi počinju da misle kako o šansama i vremenu koje su izgubili. Lara se ovako izrazila: "Zbog toga što sam imala OKP. Kad saznate da OKP ne mora da kontroliše vaše misli i ponašanja. tako i o budućnosti. a ne odraz vaše duhovne čistoće ili integriteta. Više nije sva utonula u osećanja krivice i besa. koje su uzrokovane OKP-em.Ljudi koji pate od opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP-a) osećaju tako jak bol da duboko sežu u svoje duše da bi našli odgovor na pitanje "Zašto ja?" Previše često zaključuju: "Kako sam ja užasna osoba.OKP-em. Ako aktivno ne Revalorizujete ove misli kao pogrešne poruke koje stižu iz mozga . Iako je posvećeno religiozna. Bila sam hendikepirana svojim poremećajem. koji je uglavnom prevazišao svoje kompulsije u vezi sakupljanja i zagađenja. Sa ovim saznanjem treba da vidite to kao priliku da ojačate svoju veru. kad imam ovakve misli". onda ih devalorizujete. sada sa obnovljenom energijom za život. Ona je Ponovno vrednovala svoj život. Važno je da se razume da se misao pojavljuje uprkos vašoj volji.oduzmete im tu navodnu vrednost . bolešću . Religiozna osoba može na primer da ispituje svoje bogohulne opsesivne misli i da shvati da one nemaju nikakve veze sa posedovanjem neumesnih osećanja za Bogorodicu ili Isusa Hrista. i možete da počnete da ih jednostavno ignorišete kao jednu dosadnu napast. Ona sad razume: "Bog me voli". Često doživljavaju duhovno buđenje. ja sam postala intenzivnija. brže ćete moći da ih odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaše pažnje .znajući da on nikad više ne mora da ovlada njihovim životima . a da to ima veze sa medicinskim stanjem. Kaže: "Ja želim da mi život bude drugačiji. i da se borim za dobro i istinu u meni. To me je osposobilo da se borim jače.sigurno je da ćete se demoralisati i ispuniti mržnjom i odvratnošću prema sebi. osećajnija osoba. rešena da uradi nešto značajnije od samog rada u svom poslu kako bi samo isplatila svoje račune. a ne zbog nje. Vežbanje prva tri koraka postepeno otklanja strah i anksioznost. Revalorizovanje vam pomaže pri prebacivanju vaših brzina za ponašanje! Štaviše kad ljudi jasnije shvate svoju bolest i koriste Četiri Koraka kao oružje za savladavanje ovog neprijatelja. prvi put posle toliko godina otkriva da postoji osnovna unutrašnja vrednost samog života. Toliko je ljudi kojima treba pomoć. Džoel. Glavni princip koji je ugrađen u korak Revalorizovanja je: Što bolje vidite šta su u stvari vaši OKP simptomi.

imao je opsesiju da su svi oko njega i neznajući vređali Boga tako što su uzimali pričest u ruku. što zauzvrat poboljšava . Ovo je simptom OKP-a. Revalorizovanje može da bude shvaćeno kao posebno naglašavanje Preimenovanja i Ponovnog Određivanja. Oni sad prepoznaju OKP misao ili osećanje odmah pošto se pojavi. znao je da nije bio pod uticajem zlih sila i bio je siguran da pati od neuropsihijatrijske bolesti. Bog sigurno može da napravi razliku između onoga što je u vašem srcu i što je stvarno. ulažući napor da ih prebace kad prelaze sa jednog na drugo ponašanje. Kristofer. Stalni samotretman kao rezultat daje smanjenje jačine simptoma. ovo su zapravo testovi naše vere. ljudi sa OKP-em počinju da misle o dosadnim osećanjima. Kristofer se prestrašio da bi mogao da uvredi Boga i dugo vremena posle toga uzimao bi Pričest samo direktno u usta. takoreći istog momenta. kao o "toksičnim otpadnim materijama mog mozga". Važno je da to nikad ne zaboravite. odnosno ona koju je on upražnjavao od svog detinjstva. što bi rekao jedan od njih. Ova opsesija učinila je da se oseća toliko jadno. Prelistavajući konzervativni katolički časopis. sav se oznojio i srce mu je lupalo tako jako da ga je mogao čuti. Ovo treba da bude alarmirajući poziv psihijatrijskoj zajednici danas. Na ovu činjenicu se obično ne obraća odgovarajuća pažnja. Zbog toga što je veoma konzervativan po prirodi. Bog ga nije kaznio. pruža vam pravu šansu da aktivno potvrdite svoju veru u Božju sposobnost da vas pozna kakvi vi zaista jeste. je verovatno bila više odraz uobičajenog neznanja i arogancije kod psihijatara. Neprijatanost prve interakcije između Kristofera i psihijatra koji ga je pogrešno razumeo. Već je bio odbacio mogućnost uticaja demonskih sila pre nego što je otišao kod psihijatra. Najzad je preuzeo rizik da povredi Boga tako što je odlučio da se suprostavi opsesiji i uzme Pričest u ruku. Kao i sve bitke koje su vredne borbe do pobede. Pošto je bio inteligentan i dobro je poznavao sebe. koji je patio od bogohulnih opsesivnih misli koje su se ponavljale. pa tako sada moram i da napravim promenu". mislima i prinudnim potrebama. razvijate to osećanje mržnje prema sebi samima. Previše je psihijatara danas koji nemaju sposobnost saosećanja sa potpuno razumnim sadržajem religioznih misli nekih religioznih ljudi. Samo onda kad uzmete bogohulne opsesivne misli zdravo za gotovo i ne verujete vašim najdubljim osećanjima o Božijoj sposobnosti da odredi šta je stvarno a šta ne. Ali. tj. Tako što odbijaju da prihvate simptome OKP bukvalno. Simptomi OKP-a kod ljudi od vere obično imaju religiozni sadržaj ili prenaglašenost. nego što je to bio odraz bilo čega što se događalo sa Kristoferom dok je on pokušavao da opiše i objasni taj bol. Ovo im omogućuje da zaobilaze misao i prisilnu potrebu tako brzo. i pogrešnih poruka koje stižu iz vašeg mozga. Kadje to prvi put uradio. da je počeo da zazire od Nedeljne mise i da biva nervozan već u petak ili subotu. kad je Kristofer po prvi put zatražio profesionalnu pomoć bio je grubo ispitivan pošto je pažljivo izneo svoje mišljenje da bi njegovi simptomi mogli biti neka forma opsednutosti demonima. Takođe. Ja u to ne verujem i nije odraz onoga što u srcu o sećam''. Oni ne moraju više da prebacuju svoje brzine "ručno". Pošto se duhovno preispitao. Na primer. iako je to danas uobičajena praksa u Rimo-katoličkoj crkvi. naravno. Svesna terapija ponašanja kao samo tretman.Osećam kao da mi je život bio pošteđen. IZBEGAVANJE ZAMKE OKP-A U kontekstu Četiri Koraka. Morate se stalno podsećati: "Ovo nije bogohulna misao. da Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje postaje skoro automatsko. Kristofer je u suštini shvatio da je bolestan i da demonski uticaji nemaju nikakve veze sa njegovim strašnim mislima. je pročitao članak u kojem se tvrdilo da je pogrešno uzimati Pričest rukom. kao i to da sa razlogom imam ovu bolest.

onda Ponovno Određivanje i pripisivanje toga kvaru u mozgu. što uzrokuje dalje promene u mozgu i veće opadanje simptoma. student filozofue sa iracionalnim strahovima da joj je njen mladić neveran.i najzad Revalorizovanje . oduzimate vrednost tim budalastim mislima. Pored toga petnaest minuta rada fokusirane samousmeravajuće terapije ponašanja. vrlo je verovatno da se zapravo menja hemija mozga. itd. Ovako je uspostavljen jedan terapeutski raspored koji sebe održava i vodi napred. Ponovno Određivanje i pripisivanje i Refokusiranje. "Kada sam naučila da identifikujem moje simptome kao OKP.Ponovno vrednovanje značenja tih misli ili potreba. (Preimenovanje).  Ovo ima tendenciju da poboljša Revalorizovanje simptoma. što olakšava Revalorizovanje. Snažan um je um koji može da zabeleži i suptilne pro mene i da razume njihove implikacije. jer je tad lakše uočiti šta su ovi u stvari. i onda Refokusiranje na neko drugo ponašanje koje vam donosi zadovoljstvo. nego petnaest minuta nefokusiranog čekanja. što zauzvrat pospešuje Preimenovanje. sebi ćete dati prostora da delate zaobilazeći misli OKP-a. pošto je bio izložen stimulusu koji uzrokuje jake prisilne potrebe OKP-a. ovo je samo OKP". U suštini. Kako je proces Preimenovanja postao automatski.umesto da perete ruke ili proveravate vrata. da ponovo preuzimate kontrolu nad svojim životom. Ovo znači reći sebi: "U redu je. Evo jednog racionalnog načina da se ovo predstavi:  Samotretman pomoću Četiri Koraka vodi ka promenama u mozgu.  Revalorizovanje olakšava Preimenovanje i Ponovno Određivanje i pripisivanje i vodi ka više Refokusiranja. A koje su to dublje implikacije? To je činjenica da menjate svoj mozak menjajući svoje ponašanje. Kod Revalorizovanja shvatate da vaše opsesije i prisilne potrebe nisu važne i da možete njima da ovladate. što uzrokuje nestajanje straha i smanjivanje intenziteta simptoma OKP-a. Ono što bi bolje mogli da urade ljudi sa OKP-emje da nešto izmene klasičnu terapiju ponašanja tako što će vežbati samousmeravajuću prevenciju reagovanja. umesto da ih smatram za važne. koje opet vodi premajoš više Revalorizovanja. bila sam delom oslobođena od OKP-a. Ana.Revalorizovanje tako što smanjuje napor potreban da se odbace simptomi OKP-a kao bezvredno smeće (što ovi i jesu). uvidela sam koliko je kontraproduktivno da izvršavam prisile i da se zaokupljam opsesijama. koristeći U Četiri Koraka. Moćan um kakav ćete razviti kroz vežbanje Četiri Koraka će se sve više osposobljavati da uoči čak ineprimetne pozitivne promene kod simptoma OKP-a i da shvati dublje implikacije ovih promena. što uzrokuje da prisilne potrebe blede i nestaju. a zatim se Refokusiraju na drugo ponašanje. . vas zaista dalje pomera prilikom prevazilaženja prisilne potrebe. Ovo vodi ka dalj im promenama u mozgu. kaže da je njen oporavak delom zavisio i od njene sposobnosti da posmatra svoje OKP-misli i potrebe u drugačijem svetiu. Krajnji rezultat je jasno opadanje intenziteta simptoma i značajan napredak u kontroli nad reakcijama u ponašanju na preostale opsesivne misli i prisilne potrebe. sadržajne misli koje treba dešifrovati zbog njihovog "dubljeg značenja". Znamo da u tradicionalnoj terapiji ponašanja tehnika u kojoj anksiozni pacijent treba da pasivno zanemaruje svoje prisile oko jedan sat. Ovo će činiti tako što će postepeno produžavati vreme vežbanja.  Za vreme Refokusiranja. nije najpogodnija za samotretman onih koji pate od OKP-a. koristeći U Četiri Koraka. Tako što ćete pokušati da čekate petnaest minuta i da onda postepeno povećavate ovaj vremenski interval.

svaki put . Oni su vas . samo pogrešna poruka iz mozga. Pacijenti sa OKP-em su skloni da stalno uranjaju u razmišljanja: "Šta će se dogoditi ako stvarno uradim to neispravno ponašanje? Ako udarim nekoga.''' Štaviše veoma je veliko pitanje da li su ova dva zla čoveka zaista bili opsesivni u bilo kakvom pravom OKP smislu. Oni nisu dobijali pogrešne poruke iz mozga. veoma je važno da Aktivno Revalorizujete opsesiju. Kad prihvatite da je vaš problem izlečivo medicinsko stanje. Dok to radite. a ne zbog vas. da ljudi mogu imati tu istu pomisao i hiljadu puta u toku dana. čak i ako su nasilne i ekstremno neprijatne. Za mene postoji krivica.ako ne naprave svestan napor da ih Anticipiraju. dok bi ljudi okolo vikali: "Gledaj! On je to uradio!" Stoga. iako je opsesivna misao još tu. Pošto su Anine uznemirujuće i napadne misli po prirodi nerešive -"Kako bi neko ikad mogao biti siguran da mu je voljena osoba verna i na delu i u mislima?" . umesto što čekate da korak Revalorizovanja dođe na red.za nju je nemoguće da razmišljanjem nađe izlaz iz ovih opsesija koje su veoma bolne. ili seksualno nasrnem na nekoga?" Oni zapravo vide sebe kako su u lisicama odvučeni do zatvora. Predlažem da Aktivno Revalorizujete. uz pomoć dva pomoćna koraka. zamišljajući ga "kao nekoga pametnog i uvrnutog koji pokušava da me uhvati". koji su deo koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja: Anticipiranja i Prihvatanja. " Činjenica da nema nikakve veze između avionskog udesa i propuštanja osobe da uradi svoju prisilu. već i jedan jači osećaj vladanja sobom i samopouzdanje da može da se nosi sa skoro bilo kojim problemom. Ona pomaže sebi i tako što personifikuje OKP. mogu i da ne budu metafizički dokazivi. na red dolazi drugi međukorak. više ne nasedam na opsesiju i izvršavanje prisila. Tako što ćete Anticipirati svoju opsesivnu misao. Anticipiranje podseća da će se opsesivne misli pojaviti i po sto puta u toku dana tako da ne budete njima iznenađeni. ali Prihvatate da one postoje i pored vas. nećete dopustiti da sebe teško prekorevate i okrivljujete. Jedanput ju je prijateljica. To ne može nadvladati moju volju". BORBA VOLJA Pošto vas opsesije prate svuda. Vi ne želite da imate opsesivne misli. Praktikovanje U Četiri Koraka joj je donelo ne samo oslobođenje od patnji OKP-a. i opet biti šokirani i uznemireni zbog nje. Na ovaj način ćete ih u isto vreme i Revalorizvati... Ali ono što sigurno znamo je da će osoba koja stalno izvršava kompulsivne radnje. oni nisu imali osećanje krivice. koje obično dolazi u borbi sa kompulsijama-prisilama i naravno odgovara na stalno pitanje "Kako da budem siguran da neću to i uraditi?". kao što sam to ranije radila".Onda je postalo lakše da ignorišem zamke koje mi je OKP postavljao". (ili zemljotresa ili druge nesreće). tu je depresija. kritikujući vaše unutrašnje motive. Lara je ophrvana mislima o nasilju sa noževima. zasnovane na opsesivnom strahu od avionskog udesa. ja ne želim posledice. živeti jedan pakleni život. Džefri Damer je bio opsesivan". opomenula: "Kako znaš da nećeš to i da uradiš? Sigurno da je Čarls Menson bio opsesivan. "kad sam videla trikove OKP-a mnogo puta i naučila kako da zaobilazim OKP u mislima i akciji. To jeste čudesna činjenica kod OKP-a. ili će . Naučićete da pređete na drugu misao ili ponašanje. Opsesije ne mogu uvek da se pobiju logikom. Ali Lara sada razume: " Oni su bili psihopate. prepoznaćete je čim se pojavi i odmah ćeteje Preimenovati. pošto je osoba npr. Odgovor glasi: "Zato što zaista to ne želim da uradiml To je samo opsesija. Avion bi mogao da se sruši. kaže ona. Kao što neko reče: "Ne možete da napustite svoj mozak". ignorisala unutrašnji glas koji joj kaže: "Uradi ovu prisilu. Ali sad. ne možete da se od njih udaljite kao kad se udaljavate od štednjaka ili vrata. tu je i osećanje. psiholog.

U vreme čekanja uvek vežbajte Četiri Koraka. Majkl dosta čita o duševnim oboljenjima i njihovim uzrocima. Verujte mi. i kako bi možda jednog dana došao do tačke na kojoj želim da budem. bilo kakav mir od njega mora da bude zarađen! Krajnji cilj je naravno da strahovi nestanu zauvek. koji ima opsesiju da mu se pantalone skupljaju. da bi ste produžili taj interval. OKP je to prouzrokovao. izjavio je: "Moj OKP je ubio moj uspeh. uvek možete da pokušate da spojite ta vremena čekanja. Rekla mi je: "Ja neću to uraditi jer ne želim to da uradim. Teško je uraditi". posao koji ne želim da radim. Lara i ja smo razgovarali o ovoj razlici. Na nesreću. Inteligentan sam i imao sam dosta potencijala u mnogim oblastima. U pokušaju da što bolje razume kako je to uticalo na njegov život. Mi na UCLA-i smo otkrili da korišćenje progresivnog čekanja. To jeste težak posao.TEŠKO JE URADITI Meni kao profesionalcu na polju medicine veoma je teško da posmatram ljude kako se bore da bi prevazišli svoje opsesije i prisile. Nikad to ne bi mogla da uradim". Mnogo puta su mi ljudi sa OKP-em rekli "Lako je reći. ljudi sa OKP-em ne mogu da prestanu da se pitaju koliko su mogli da postignu da nisu proveli toliko vremena noseći se sa svojim opsesijama i prisilama. LAKO JE REĆI . Godine praktikovanja rituala OKP-a izgleda da stvaraju veštine koje povećavaju moć pamćenja i opservacije na način koji može da bude veoma prilagodljiv. to je bitka koju ne možete izbeći jer OKP ne daje mira.meditiriali o zlim stvarima o kojima su želeli da meditiraju. Ujutru se probudim i odvezem se svojim 'Dodž Koltom' na moje radno mesto stenografa. čini ovaj cilj dostižnijim. Ima dana kad. Jedna od ironija OKP-a je da omogućava nekim ljudima da funkcionišu veoma dobro i intenzivno jer je njihova sposobnost da uoče detalje vrlo dobra. dosta pomaže u ovom procesu. Kad beležite svako smanjenje intenziteta vaše anksioznosti i prisilnih potreba i zapišete koja aktivnost uzrokuje najveće smanjenje anksioznosti. naporan rad. Budi se umoran i pita se:"Zašto ja ne . "želi da uzme nož. i da ga stavi u svoju glavu i iseče bolestan deo mog mozga". Majkl.Kompulsivni Poremećaj. Beleženje aktivnosti koje radite za vreme Refokusiranja i Revalorizovanja kao uspeha koje ćete zapisiviati. On traži odgovore na pitanje zašto se kod njega razvio Opsesivno. Kao rezultat ovoga ćete vide ti svaki mali napredak kao pobedu. Štaviše. To je neverovatna misterija i želim da je sam izučavam. Videćete da u ulozi svog terapeuta aktivno pomažete sebi. ti znaci napretka će ojačati vašu rešenost da nastavite težak rad u metodi Četiri Koraka. ali rezultati su velika nagrada. ponovno procenjivanje situacije dok ste još anksiozni i beleženje promena u vašim reakcijama. I u pravu je. koje se postepeno povećava do petnaest minuta ili duže. Mislim da je to deo procesa oporavka". Naravno. zajedno sa drugim štetnim faktorima kao što je genetika? Ja želim da saznam kako sam došao do tačke na kojoj se sad nalazim. kako kaže. umesto da vidite svoju nesposobnost da potpuno prevaziđete svoje strahove iz prvog. drugog ili trećeg puta kao demoralizujući znak neuspeha. ali to me je zaista ubilo. Ne želim da bilo koga povredim. Pita se: "Da li je pored biohemijskog faktora još nešto bilo razlog da sam tad bio taj tužni osmogodišnjak u školi? Da nije OKP bio posledica emocionalnih faktora. uz deljenje zadatka na manje delove. Ja mrzrim svoj OKPjer mi nije dopustio da radim ono što sam želeo da radim". razumem kako je to teško i nikad ne kažem: "Samo to uradi" na neki nemaran ili bahat način.

Seća se: "Ranije se nisam nikad tako osećao. Naravno. Sad je to uglavnom otišlo. Na papiru (sertifikatima) izgledam odlično. Drugi ljudi sa OKP-em mogu da koriste svoje medicinsko stanje kao dobar izgovor za svoje neuspehe. Ali Barbara je uvek imala veliki problem sa samopoštovanjem.) Neki put. jer "ne mora da bude zbog OKP-a. a ne problemi OKP-a. ja u to ne verujem. je osetio prazninu u svom životu.honor degree). Ako su ovi poremećaji hronični. "Iako je teško priznati. ili da racionalizuju svoja u suštini samouništavajuća ponašanja. i naravno da su jednostavno angažovali drugog. Rekla sam im da se previše bojim. dok nisam počeo da ispunjavam prazninu sa pozitivnim aktivnostima. ovo su problemi sa samopoštovanjem. dok sam spavao". mogućnost da je OKP iskomplikovan depresijom se mora ozbiljno uzeti u obzir. kao dodatak terapiji ponašanja. Vredno je napo menuti da je njen rad kroz terapiju Četiri Koraka poboljšao njeno stanje sa OKP-em tako da ona sada lakše preuzima odgovornost. Osećanje je ostalo. Džeremi. To mi takođe omogućava da izbegnem rizike.činim više?" (Mnogi ljudi sa OKP-em imaju poremećen red spavanja. U isto vreme. mogu da uzmem poslove koji su ispod mojih mogućnosti. vaše samopoštovanje je tako slabo da ste skloni da okrenete svoj bes prema sebi samima i kad to . nije neobično da prođu kroz period tugovanja zbog "gubitka" OKP-a.i u isto vreme mislim da nisam dovoljno dobra. ali sebe potpuno potcenjujem. Barbara.da mu je hrana zagađena alkoholom). Psihijatri obično prave referencu prema ovim izgovorima kao "sekundarnim dobicima" OKP-a. GUBLJENJE "STAROG PRIJATELJA" Kad ljudi uspešno Revalorizuju svoje simptome i ponovo preuzmu kontrolu nad svojim životima. Džeremi je takođe prevazišao svoj strah od korišćenja javnog toaleta kao i većinu drugih strahova. bila je privremeni radnik pri Ajvi Ligi (Ivy League . Isto je to i sa OKP-em. što ih čini konstantno umornim. "Kad imate OKP. iz te oblasti". Ona govori: "Znam da sam pametna. Tako da radim stvari koje mogu da uradim i vezanih ruku. I znam da verovatno nikad neću ponovo dobiti drugi takav posao. tako što su verovatno lečili i depresiju u isto vreme zajedno sa OKP-em. Znam da su vrata zaključana. znam daje štednjak isključen. Kako su opsesije i prinudne potrebe postajale sve ređe. i onda za to da krivim moj OKP. Ja sam zapravo žalio za svojim OKP-em. Alkoholizam je raširen u njenoj porodici. da sam sposobna . Sigurno je da mi zato ne treba obrazovanje sa koledža". Barbara spremno daje do znanja da ona uvek uzima lošije poslove. već zbog nedostatka vere u moju sposobnost da uradim neki posao. Potpisala sam ugovor i onda pobegla od toga. koja je imala opsesiju oko Gosn. Problem samopoštovanja je takođe bio problem i za Karlu. Godinama je OKP upravljao mojim životom i bio moj život. Kafe. (čije su anksioznosti uključivale i strah . Na ovo moram da pazim jer ne mogu celog života da koristim OKP kao izgovor". Nisam razmišljao o svojim opsesijama oko hrane već dve godine". su mu pomogli da bolje spava i efikasnije funkcioniše na poslu. To je bilo veoma neprofesionalno od mene. Večeravanje više nije bilo mučenje. shvatio sam da mogu i da uživam u svojim obrocima. Više sam o tome mislio nego o bilo čemu drugom. kako Majkl kaže. Pozitivne misli i osećanja su došla sa njima. Kad sam shvatio da je OKP bio samo ometajuća buka. "probudio bih se osećajući se kao da sam pretrčao maraton. Lekovi. pa je jedno vreme mnogo pila i imala nastupe preteranog uzimanja hrane kako bi lakše izdržala stresnu situaciju života sa ocem alkoholičarem. Kaže: "Odlično se osećam zbog toga". Nedavno mi je ponuđen odličan posao. Koristila sam anksioznost kao izgovor. Tako da je praznina stvarna.

zašto sam to rekla nekome. To takođe ojačava njenu rešenost. zašto mu nisam rekla ovo drugo?" To je kao sa OKP-em. Prvo. Najveća proba za Džil. baš onako kako je ona radila na svom putu ka oporavku. Bila je obuzeta strahom da će njena mačka prestati da diše pred njenim očima. Na lečenju je Džil naučila da Revalorizuje svoje strahove od smrti i zagađenja. šta god da je nosila tog dana bi automatski postalo "zagađeno". Vežbanje Četiri Koraka može da pomogne u rešavanju oba ova problema. Iako je Džil oslobođena većine svojih problema prisilnog pranja i čišćenja. Sledeća prepreka je bio majčin pogreb. praveći male . Verovatno da ako vam je neko rekao nešto. nije se osećala primoranom da baci kostim. (više ne alkoholira celu kuću).vi to primate dublje i to internalizujete. Imate tendenciju da se ljutite i kažete: "Zašto nisam to i to uradila drugačije.samo taj problem . Znala je da je kraj blizu i na dan kad je njena majka umrla. Njen prvi mali korak je bio terapija izlaganja na koju se sama privolela.nije opravdano. "Znala sam da će da ugine. jer vidi kako "često ljudi koriste OKP kao štake. koja je bila deo porodice već jedanaest godina. shvatila je: "Ne mogu uvek da upadam u velike životne krize kad god neko blizak umre". Ponovno proveravate sebe svo vreme. U svojim četrdesetim. Sigurno da ako bi stigao mučan poziv iz bolnice tog dana. Njena voljena mačka. Seća se: "Mi smo na našem putu do veterinara svratili do video-kluba da vratimo kasetu. "I šta bih onda uradila? Da li bi ceo grad onda bio zagađen?" Džil je već bila u terapiji kad je mačka uginula. ona se mnogo dvoumila šta će obući za posao. Postoji mnogo produktivnih talentovanih ljudi koji jednostavno propuštaju svoje živote zbog ove bolesti". sa smrću njene majke. Postavila je mišolovku. i već je bila sposobna da se nosi sa time. Ostajati tako smiren. nije posle toga mogla da ide ni na jednu sahranu. umesto da shvatite da je moguće da problem nema nikakve veze s vama". Zbog toga što je vezivala početak svog OKP-a i velike strahove od zagađenja za pogreb svoje prijateljice. Ona želi da ohrabri druge ljude sa OKP-em da koriste oruđe Četiri Koraka. Anksioznostje deo toga. I to je bilo to. Na kraju je ipak naterala sebe da nosi svoj najbolji beli platneni kostim. njegova smanjena mogućnost da funkcioniše i njegovi pogoršani odnosi . grupa joj pomaže da Ponovno vrednuje svoj život da shvati "da joj je mnogo bolje nego mnogim drugim ljudima". dok je ova bila još tinejdžer. ili vam se nešto negativno desilo tog dana. Ona i ćerka su odnele cveće do plaže i tamo održale privatnu ceremoniju u slavu njene majke. Kad je dobila telefonski poziv. ali kad je našla malog miša zalepljenog na mišolovci. da ne bismo plaćali za još jedan dan. IZGUBLJENE ŠANSE Džoš. Na neki način. Moguće je da OKP doprinosi da se loše navike stvore i u misaonom procesu. osetila se tako strašno da je počela da mu donosi vodu.dečje korake (baby steps). izgovor da ništa ne urade sa svojim životima. došao je do toga da jasno razume kako njegova krivica. redovna je u dolaženju na našu OKP-terapijsku grupu na UCLA-i. da ne naprave pokušaj da sebe poprave i unaprede. konsultovala se sa sveštenikom koji ju je mudro posavetovao da majka ne bi želela da se ona razboli zbog toga. Osećajući veliku krivicu zbog toga što nije htela da ide na majčin pogreb. ja sam to uradila da bi mogla da se suočim sa smrću". umesto da rešavate problem . se razbolela i Džil je koristila miša kao pripremu za smrt mačke. za mene je do tada bilo neverovatno. tek je trebalo da dođe kasnije. (kojima bi se ovi mogli zadaviti) i da je možda olabavio znakove na automobilma (stvarajuići tako mogućnost da se ovi otkače na autoputu i probiju prednje staklo vozila). koji je imao opsesije da je možda gurnuo spajalice u kafu svojh kolega. Poljubila je mačku za poslednje zbogom i istuširala se. Džil je napravila kompromis.

Molio sam se da dobijem smrtonosnu bolest. kao i mnogi drugi ljudi koji pate od OKP-a. kaže: "Vreme koje ljudi sa OKP em troše radeći potpuno iracionalne stvarije najveći gubitak. ribao ulicu. Čak i ako ne možete da shvatite da je vaše vreme vredno u ekonomskom smislu. Bio bih napolju u 1:30 ujutru. kako ste to već naučili. Količina vremena koju provodite izvršavajući sve te kompulsije bi mogla da se utroši na rad na nečemu zaista korisnom. I to jeste pravljenje novih šansi i većih vrednosti. To jeste zapravo odgovor zašto nema prave vrednosti u izvršavanju kompulsija. kako reče Brajan: "Oni bi mi odavno rekli 'Idi do đavola'" . ako mu bude nekako ponuđena druga šansa da živi. Inače borba sa OKPem za njega ipak ostaje stalna. Više ne mogu ovo da podnesem"'. Jedna prisila-kompulsija vodi ka drugoj. po bilo čijoj definiciji. "Kad to izrazimo stručnim ekonomskim terminima. Stoga. Samo sam se molio: 'Bože uzmi me. preuzima toliko od vašeg života. Kad se našao na najnižoj tački . Džošov koncept o gubicima u šansama je tačan. Ovo ne znači da baš govorim o spasavanju čovečanstva. Ali postoji drugi problem. a povređivali su i njega i druge. to znači da vreme provedeno u izvršavanju prisila rezultira u gubitku šansi i prilika na poslu i drugde u životu. Ekonomski izraženo. već ste za to vreme takođe izgubili priliku da uradite nešto korisno. će je odbiti ako bi to značilo da će se vratiti ovozemaljskom životu kao osoba sa OKP-em. Uobičajena i ozbiljna greška koju ljudi sa OKP-em čine je da kažu: "Dobro. Da nije bio suvlasnik u firmi za prodaju kola. Ali on danas može da posmatra svoj napredak i da sa ponosom govori o velikoj dobrobiti koju je dobio boreći se protiv bolesti. postoje veliki troškovi izraženi u šansama za izvršavanje prisila-kompulsija". Brajan je prošao kroz težak period za svoj brak i kroz teška vremena sa svojom decom. OKP uzima svaki gram vaše energije. kao što je da sednete i porazgovarate malo sa svojom porodicom. Tako daje sebi govorio: "Kad bih mogao da izbegnem ovu opsesiju. izvršavanje kompulsije-prisile da bi ste sprečili neku zamišljenu i nelogičnu katastrofu još uvek nije dobar posao. to je takođe i Refokusiranje. Fizički je bio izmoren od nedostatka sna. udaljuje od drugih ljudi i od rada na nekoj celishodnoj i produktivnoj aktivnosti. To je vreme koje je trebalo da provedem sa mojom decom umesto što sam ribao ulice. u kojoj je radio. Svaki dan u surovoj agoniji: "Mogu otvoreno da kažem da sam mrzeo prokleti izlazak sunca. a duševno izmoren od stalne obuzetosti svojom opsesijom. izvršavanje prisile će samo pogoršati kompulsivno osećanje. To može da bude nešto veoma prosto i osnovno. dolaze od njegovog OKP-a. Zašto? Zato što vam napor koji ulažete izvršavajući prisilu oduzima vreme. koji se bori sa potrebom da noću pere i riba ulice da bi ih očistio od akumulatorske kiseline. Još jedan prokleti dan sa OKP-em. mogao bih da izađem tamo i steknem više novca i više dam drugima". Deo Džošove krivice je bio zbog. Zato imajte na umu: Ako uradite nešto korisno umesto vašeg OKP-a. onda bih se vraćao kući jedva se vukući. još jedan prokleti dan sa strahom. kako je on to video. i ujutru bih se budio mrtav umoran". njegove nedovoljne rešenosti da finansijski podrži prihvatilišta za beskućnike. samo da uradim ovu prisilu jer ću inače svo vreme da brinem i to će me ometati u mom radu". vi ne samo što ste traćili vreme radeći bezvezne prisile. Ponekad je ovakvo rezonovanje pomagalo i Džoš je zaista Revalorizovao.sa rođacima i prijateljima. Brajan. što je i glavni način da menjate vaš mozak i da se poboljšate.pre nego što je započeo sa terapijom u našoj UCLA grupitoliko je bio očajan da se zakleo da ako umre. "MALO SVETLOSTI U MOJOJ DUŠI" .To je vreme koje vam se nikad neće vratiti. Prvo.

Lara. Ipak izgubila sam više od decenije života zbog OKP-a. i to se nikad ne može nadoknaditi. a da je izgubljeno vreme otišlo i nikada se neće povratiti?" Karen je sad u svojim pedesetim. Dok je bila na terapiji na UCLA-i. fizičku. kad jedanput sebe oslobodi od kompulsija koje su uzimale toliko vremena. Znam da sam danas jača ličnost zbog toga. Sad mogu da pomognem i drugima u njihovoj svakodnevnoj borbi protiv OKP-a. To mi je pomoglo da postanem bolje ljudsko biće". Možda mogu da pomognem drugima sa OKP-em i Tureovim sindromom. mahnitu aktivnost. Ona filozofski obrazlaže: "Ja neću sebe da maltretiram zbog svih tih . Po prvi put sam mogla da doživim osećaj da se moj um pomera. Takođe je želela da iskoristi svaki čas svog vremena koje bi imala za odmor.kompulsivnim poremećajem. Na nesreću ja to verovatno nikad neću otkriti ali i to je u redu" . tako mi je drago da imam OKP jer je to tako veliki izazov i potpuno je izmenilo tok mog života. nije više "zaglavljen u brzini". Mogla sam najzad da vidim nešto malo svetla u svojoj duši. Godine trvenja. Često zamišljam kako bi život bio lep bez OKP-a i Tureovog sindroma i kakva bih ja bila. "Pretpostavljam da bi to bio cilj broj jedan za sve one sa opsesivno. Verovatno da ću se uvek boriti sa OKP-em i Tureovim sindromom. Ona kaže: "Vi nemate pojma koliko vremena sam provodila svakog dana nameštajući stvari. krijući svoju strašnu tajnu. To je bilo neverovatno! Znala sam šta se događa sa mnom. On vodi u interni (i naizgled eterni-večni) nemir. da bih mogla da smestim još stvari. jeste smirenost. sa osećanjem bespomoćnosti. kompulsivni sakupljač koja je dozvolila da gomila starih stvari preuzme njenu kuću i njen život. da magistriram i da postanem savetnik.previše dugo je držala prozore zatvorene barikadama. koja je izgradila produktivan profesionalni život uprkos činjenici da ima OKP i Tureov sindrom. kaže: "'Nikad se ne predaj' je moj moto.a sati i godine zapravo da se sve to raščisti . Ona kaže: "Nikad me nećete čuti da kažem 'O. Njena priča je takođe elegantan opis nekoga sa poboljšanim funkcionisanjem mozga: kretanje napred. otkrila je pošto je počela redovno da vežba Četiri Koraka: "Moj strah je počeo da nestaje i moj život je počeo da poprima neki smisao.' To jeste izazov i bio je. Niko sa OKP-em ne treba nikad da se preda. kad je saznala da ima posla sa bolešću zvanom OKP postavila je pred sebe pragmatične i duhovne ciljeve. i to je u redu. beznadežnosti i tuge". ali sve što mogu da kažem je da sam se naučila saosećanju i osećam se srećnom zbog toga.što se sve sabralo u najmanje jednu deceniju mog života. Ono što je zaista najviše želela. I ona je to i uradila. OKP je težak rad. Bili su sati potrebni da se dođe do svih tih stvari . Naučila je da iako nije mogla da spreči prisilne potrebe. stresa i frustracije. Neki govore da sve loše stvari koje nam se događaju u životu imaju razlog i pouku. Zašto ranije nisam uvidela da se materijalne stvari mogu zamenitinadoknaditi. kako sama reče. i da mogu sebi da pomognem. Džoana. može da kontroliše svoje akcije povodom tih potreba. Karen je uvidela: "Ja nisam loša osoba zbog toga što imam potrebu da sakupljam stvari iz kanti za smeće".Oni koji su Revalorizovali svoje simptome i prešli na Revalorizovanje svojih života. i emocionalnu premorenost". nude nam neke duboke filozofske samospoznaje. blokiran mozak je oslobođen. Nisam sigurna da se slažem sa ovim stavom. u dobu kad ljudi obično ponovno ocenjuju svoje živote. kako nam to ilustruju sledeći primeri. koja je godinama bila zaokupljena mračnim i teškim mislima. nije više blokiran u jednom momentu već se pokreće napred. Ja sam uspela da dobijem diplomu. duševnu. Poželela je da ima dom ispunjen svežim vazduhom i sunčevom svetlošću . To što imam OKP i Tureov sindrom mi je pomoglo da se bolje uklopim sa svojim klijentima. Trošila sam sate tragajući za stvarima koje su bile beznadežno izgubljene u tom lomu i haosu. Karen.

čiji se snimak mozga PET skenerom nalazi na slici.godina.odlaganja pre izvršavanja prisile. hranjenje mački. Ona zna: "Vi stvarno morate da dobijete pomoć od drugih ljudi. Posle terapije ponašanja možete da uradite poslove brže. Onda dobijate listu slučajeva u kojima se zaista ništa ne događa kad ignorišete opsesiju". Kod kuće se osetio da vlada situacijom i voleo je da radi stvari na vremenski efikasan način. ovo osećanje je samo dovelo do veće frustracije na radnom mestu. Uradila sam što sam bolje mogla. Zašto ne potražiš neki bolji posao?' Ali to je smešno. dok je radio na svojim kompulsijama pranja ruku pomoću metode U Četiri Koraka. Rizikujte. Džek je povećao svoj stepen samopouzdanja. da bi povećao svoje samopouzdanje i da bi prevazišao svoj otpor promeni. Njena najveća greška koje je sad svesna. Borio se sa svojim kompulsijama. Bendžamin. u to vreme". nikad nemojte smanjivati značaj ili potcenjivati važnost čak i najmanjeg vremenskog intervala čekanja . ali to morate uraditi. Tako što je učio da beleži svoje uspehe i pravi mentalne beleške koje bi ga podržale. da radim na nekim suptilnijim simptomima i načinima razmišljanja. Teško je da se potpuno oslobodite ovog problema. Pokušavam da ne budem preoštar prema sebi. uključujući proveravanje i čišćenje. to vam je lakše sledećeg puta. ali sam onda otkrio da što više vremena ne popustite prisili i tako iskusite da se ništa ne dešava. Džek je imao loš radni dosije. Vaša budućnost je u vašim rukama". Nemojte da budete žrtva ove bolesti. Na nesreću. "Ja se samo razbesnim i mislim. da bi sebe izveli na put oporavka. održavanje dnevnika sa zapisima vaših uspeha pomoći će vam da postignete ovaj cilj. Povratite sebi svoj život. Vreme. Imati poverenja da pustite drugoga da vas vodi će biti jedna od najtežih stvari koju ste ikad uradili. vi radite da bi ste naučili kako da Revalorizujete vaš OKP naniže . sa . Budite pobednik nad njom. On sad uči da primenjuje princip Revalorizovanja na opštiji način. pranje veša". "Ja pokušavam da radim na svom OKP-u svaki dan. takođe je postalo važan faktor za Džeka. Sa OKP-em postoji veliki otpor prema promenama" . ali morate sebe da pohvalite za svaki napredak koji napravite". Uradite to sada. probleme sa koncetracijom i loše odnose prema ljudima. Džek je razvio dobre navike prilikom Revalorizovanja svojih prisilnih potreba OKP-a. Naravno. Imajte nekoga voljenog da vam pomogne i ohrabri vas. sada je u svojim srednjim 40-tim godinama. ali nikad nemojte nipodaštavati uspehe koje zapravo pravite.'Evo me ovde. On je nalazio da je ovo pomešana blagodat. naročito kućne poslove: zalivanje. SAMOPODRŠKA Nemoguće je prenaglasiti važnost učenja pravljenja rečenica samopodrške kao integralnog dela rada metodom U Četiri Koraka. Sada se bolje oseća na poslovnim intervjuima i njegovo celokupno funkcionisanje nastavlja postepeno da se poboljšava. Na primer. kompulsivnog perača ruku. prijatelja ili člana porodice. Možete reći: 'Ja želim da uradim i više ". "Možete da ispunite mnogo vremena sa OKPem i onda imate problem kada nema OKP-a. samo uzalud trošim svoje vreme Mogao bih barem da budem napolju tražeći neki dobar posao ili kod kuće radeći poslove'. Opisao je: "Naravno da sam u početku bio anksiozan (da se oduprem potrebi da perem) pri pranju. a Revalorizujete svoje uspehe terapije ponašanja naviše . Ukratko. višak sati u toku dana koje ljudi sa OKP-em otkriju da imaju kada ih više ne provode izvršavajući prisilne radnje. Postao je još više frustriran jer mu je privremeni posao bio u osnovi veoma dosadan. Žena bi mi rekla: 'Nikoga nije briga ako ti opereš veš. je bila što je dopustila da je njen lažni ponos spreči da potraži pomoć pre nego što beskorisna gomila stvari ovlada njenim životom.

bilo mi je veoma teško da prihvatim da će moj život biti veća borba nego životi drugih ljudi. Pranje kola moglo je da traje i šest sati jer je moralo da bude urađeno 'baš kako treba'. Stoga. to vas čini većim čovekom. Garaža.U poslednjih pet-šest godina prolazio sam kroz glavno pomeranje vrednosti koje je počelo sa dolascima kod Dr Švarca. Rezonovao je tako što je sebe smatrao jednom pokvarenomjabukom na porodičnom drvetu. meri koliko ste uspešni kao ličnost. U isto vreme znam da kad povećate samosvest. Nešto tako nevažno kao što je ostavljanje fioke otvorene i nekoliko papira nesređenih je za njega bila velika pobeda. U početku mi je bilo veoma teško da prihvatim da je to OKP i pomirim se sa time da će uvek biti tu. Dok je učio Četiri Koraka terapije ponašanja. Više ne živite u nekom fantastičnom svetu perfekcije".glavne rizike". Bio je administrator školskog kvarta. Takođe je postao mnogo spontaniji i realističniji. da dodiruje stvari koje je nekad smatrao zagađenim. da više pomognem drugima. a poticao je iz porodice uspešnih i efikasnih ljudi i zbog toga je osećao stid i krivicu. Bendžaminove prisile i anksioznosti su počele da uzimaju toliko vremena. Kao kod naših drugih OKP pacijenata. "Ja želim da budem korisniji drugima. prirodna tendencija je da se krećete prema stvarima koje bi vam pružile veće emocionalno zadovoljstvo". Znao je daje njegovo ponašanje abnormalno. Terao je sebe da živi sa izvesnom količinom fizičkog nereda. Dolazak majstora u kuću bio bi trauma jer bi ovaj stranac upadao u Bendžaminovo besprekorno uredno okruženje i nešto isprljao ili poremetio. Stepen do koga prihvatate šta ste i ko ste. Bendžamin je počeo sa Revalorizovanjem svoga života. što se tiče prijateljstava. Najzad je potpuno podbacio u svojoj produktivnosti. koje traju i vrednije su a manje su materijalne. Postao je mnogo svesniji i saosećajniji prema ljudima koji imaju poremećaje i fizičke nesposobnosti. Dok je preuzimao kontrolu od OKP-a. Želim da budem bolji član porodice. Danas po Bendžaminovoj proceni njegov OKP je 80 procenata pod kontrolom ali na skali od jedan do deset on sebi daje peticu. On razume da 'je vrednost ličnosti u stepenu do kog oni mogu sebe da prihvate. i da stvari nisu bile savršene". Bendžamin je stalno bio pod iluzijom: "da će jednog dana doći život iz snova. To je ono što ga čini uzbudljivim i lepim. Kaže "Život je rizik. bolja ličnost na ličnom i intimnom planu. u raznim stepenima. da nije mogao da podnese celokupni teret školovanja na višoj školi. Mislim da je poruka podrške ovde ta da kad stavite osnovne elemente svog života pod kontrolu. ostava i njegova dokumenta morali su da budu u strogo određenom redu. On zapravo nije sebi priznavao pravo stanje stvari. i kreću se napred sa onim što imje dato". to je šansa. i ponovnim razmišljanjem o stepenu važnosti stvari u svom životu. I sve savršeno u njemu. naučio je takođe da preuzima. Nekada sam mislio da je držanje okruženja u redu urednog života i uredne kancelarije . Nered nije mogao biti tolerisan.promenjivim intenzitetom još od svoje šeste godine. za njega "velike . Kaže daje borba sa bolešću "od njega napravila mnogo senzitivniju osobu.u stvari to veliko dobro. Bendžamin je Revalorizovao svoj život. Biću uspešan i srećan. ali sam se sada prebacio na stvari koje su stvarnije. a takođe i velika prilika. . Sve dok nije saznao da ima bolest OKP.

• Moćan um može da menja mozak tako što će promeniti svoje reakcije na poruke koje mu mozak šalje. • Kad Revalorizujete i devalorizujete neželjene misli i prisilne potrebe. • Trudite se da Revalorizujete na aktivan način tako što ćete uvideti realnost situacije.zabeleži suptilne promene i shvati implikacije tih promena jeste moćan um. Četiri koraka Korak 1. kao što je "To nisam ja .Ponovnog vrednovanja.oni ne predstavljaju to što nam poručuju. što je moguće brže i jasnije. Preimenovati Ponovno prepoznati i pripisati Dva pomoćna koraka: Anticipirati Prihvatiti Korak 3. Refokusirati Revalorizovati .to je samo OKP". ojačavate vašeg Nepristrasnog Posmatrača i izgrađujete moćan um. Smatrajte ih onim što jesu. • Ovo je pravo samokomandovanje. • Revalorizovanje znači ne uzimanje simptoma OKP "zdravo za gotovo" . Ono rezultira u stvarnom samopoštovanju. Korak 4. Ojačajte jasnoću vašeg posmatranja podržavajućim mentalnim beleškama.Važne tačke da se upamte • Korak 4 je korak Revalorizovanja . Korak 2. • Um koji je sposoban da primeti .

Dhammapada 103 .Deo II Primenjivanje Četiri Koraka Na Vaš Život Onaj ko se sporo ljuti bolji je nego ratnik. onaj ko vlada svojom dušom bolji je od onoga ko zauzme grad. Kralj Solomon. Letopis 16:32 Iako su u bici hiljadu puta hiljadu ljudi savladani od strane jednoga. onaj ko savlada samog sebe je pravi pobednik bitke. Gotama Buddha.

izlečenje ne može da se garantuje. Veća moć uma ide i izvan domena OKP-a. jer su strah i pogrešne poruke jedino oružje OKP-a. možda nećete pobediti u svakoj bici ali ćete na kraju pobediti u ratu. je u poruci koja pokazuje šta sve možemo da postignemo kad prevaziđemo strah. da se shvati njihov značaj i da se ide napred uprkos bolu i strahu. moć da se primete i male promene.kompulsivnog poremećaja (OKP). Moć Nepristrasnog Posmatrača je uvedena u igru i temeljno menja karakter interakcija između vas i vašeg unutrašnjeg protivnika. (Znam da je ovo istina jer sam to previše puta video da bih se oko toga dvoumio). njihova moć potiče od sposobnosti da zastraše naivne i neupućene. naročito ako pod tim podrazumevate da nikad nećete više imati OKP simptome. strah i strepnja počinju da blede i nestaju i pojavljuje se put prema pobedi. U ovoj knjizi cilj mi je bio da vas naučim najefikasnijoj strategiji za neutralizovanje ovog neprijatelja zvanog OKP. Veće značenje napora koji ljudi ulažu pri primeni Četiri Koraka. skoro uvek počinje iz veoma pragmatičnih razloga. Pojavljuje se promena u vrednosti i značaju koji pridajete tim neprijatnim opsesivnim mislima ili potrebama.Ne moram da ga slušam" započet je veoma moćan proces. Tamo gde je nekad bila blokada u mozgu.a ne na terenu vašeg protivnka koji se oslanja samo na iluzije i prevare. . čiji trikovi mogu da budu toliko iznurujući i štetni za one koji ne znaju da se efikasno brane. Kad Preimenujete i napravite mentalnu belešku i podsetite se: "Ovo je samo OKP.5 Četiri Koraka i Lična sloboda Borba za prevazilaženje te napasti. Pomoću snage svog uma menjaćete svoj mozak. To je ukratko sve što vežbanje Četiri Koraka treba da donese. Kada se posmatra iz perspektive jasnog uma Nepristrasnog Posmatrača. kad praktikujemo celokupnu svesnost uma i odlučimo da preuzmemo kontrolu nad svojim životima. Ona može da vas . To je razlika između poznavanja pravog stanja stvari i života ispunjenog strahom od senki. Ali ako izlečenje podrazumeva slobodu da više nikad ne bežite uplašeni pred kugom simptoma OKP-a. Uvek imajte na umu da je čvrsto držanje za realnost vaš najveći saveznik u borbi protiv OKP a.u stvarnosti . Povećana moć uma koju ljudi sa OKP-em razviju. Ako Ponovno Odredite i pripišete te strahove njihovim pravim uzrocima kako ste to ranije naučili i Refokusirate se na neku celishodnu aktivnost bar na petnaest minuta. već i na ljude koji ih okružuju. ima višestruki i širok uticaj ne samo na živote ljudi sa OKP-em. Sad se borba vodi na vašem domaćem terenu . onda je to cilj dostižan svakom ko pati od jada OKP-a. u prvi plan dolazi prava priroda ovog protivnika. sad se nalazi slobodniji i lakši misaoni proces. Opsesivno . Ljudi obično u početku lečenja pitaju: "Da li ću ja ikad biti izlečen?" Kao što sam to ranije pokušao da objasniim kroz ispovesti hrabrih pacijenata. Moć koraka Preimenovanja je nešto što nikad ne treba potceniti. Sa ovom spoznajom. i da eliminišete OKP kao tiranina koji vam određuje pravac života. Vašim životom je ovladala ta čudna strana sila koja je izgleda jača od vas. Kao i kod većine nasilnika i agresora.

da vežba zamah u golfu ili bilo šta drugo. Mi živimo u doba kad mnogi ljudi koji sebe smatraju za sofisticirane mislioce . Potpuna svesnost uma će vam pomoći u odnosima sa drugim ljudima. Njima to nekako ne izgleda sofisticirano. Vremenom. koja se naučno može evidentirati. sve više i više. hrabrije i realističnije. sve ovo je veoma nesrećno. naučnici ili filozofi . Čineći to. O bilo čemu zvanom duh previše se stide otvoreno da govore. samo alarmni sistem u mom mozgu koji se pokvario. vežba svoju volju. oni poboljšavaju sposobnosti da pronađu svoje prave ciljeve. kad odgovaramo na ovo pitanje. verujem. Jedno od velikih dostignuća našeg istraživanja OKP-a je. Pre ću da budem mrtav nego što ću tebe da slušam.mozgu. ali svaka razumna osoba može da vidi da pacijent u našem primeru koristi svoju duževnu snagu da uloži napor i uradi ceo rad koji je potreban da bi izmenio svoj mozak i savlada simptome OKP-a. uz pomoć nove napredne tehnologije. pravi nov izbor i deluje na drugoj aktivnosti . Što je mnogo gore.mogu sa najvećim autoritetom da izjave da je um jednostavno nešto što nekako proizilazi i potpuno je određeno fizičkim osobinama mozga. Ti si samo OKP. možete da proširite svoje duševne i duhovne horizonte onako kako možda pre ne biste ni zamišljali da uradite. Koraci Preimenovanja i Refokusiranja i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača i potpune svesnosti uma su naročito korisni za ispravljanje intenzivnog. Sad kaže: "Znam šta si ti. Bez dileme je da i nova informacija o tome kako mozak radi pomaže ljudima sa OKP-em da odgovore na ovo pitanje. Razmislite o snazi prostog pitanja: "Zašto ja ovo radim?" Umnogome čitava metoda U Četiri Koraka se svodi na dovođenje perspektive Nepristrasnog Posmatrača jasnije u naš um. ČETIRI KORAKA I OSTATAK VAŠEG ŽIVOTA Zaista velika poruka za ljude koji primenjuju Četiri Koraka je da će jačajući Nepristrasnog Posmatrača vežbajući potpunu svesnost uma. Posle vežbe U Četiri Koraka.dovede do mnogo dublje spoznaje o tome šta znači kad Revalorizujete svoja unutrašnja iskustva u svetlu novih i produktivnijih ciljeva. rezultujući u biološkoj promeni na glavnom organu komunikacije . Stvarni duhovni (s punom voljom) proces se odigrao. pomoći će vam na poslu i pomoći će vam kod problema sa lutanjem misli i preteranim dnevnim sanjarenjem. Počećete da primećujete poboljšanja u svim problematičnim oblastima svog života. ponovnog premišljanja (koja . Što se mene tiče. Napadne opsesije mu stalno dosađuju i izlaze pred njega . Čineći to.ponašanju. Zamislite šta se događa u čoveku koji se bori protiv simptoma OKP-a pomoću metode Četiri Koraka. Razmišlja o svojim ciljevima.bilo da su doktori. Po njima nauka mora da smesti duh i volju u domen običnog sujeverja. Na ovaj način on menja način na koji njegov mozak funkcioniše."Idi i operi ruke. Neki bi akademici mogli da kažu da je ovo samo primer kako mozak sam sebe menja. ojačati snagu uma u svakom drugom aspektu svog života. gde nedostaci prema kojima je um toliko nezaštićen uzrokuju toliko bola i stresa. Na primer. da izmerimo promenu i čak je snimimo u boji (kako je prikazano na slici). Onda odlazi da sluša Mocarta. što je imalo tendenciju da još više pogorša njegovu blokadu mozga. ovo se odražava na duboko pogrešan način razmišljanja. Idi proveri štednjak". zamislite koliko vremena ljudi provedu razmišljajući i nervirajući se u vezi prijateljstava. njegov se mozak toliko promenio da mi možemo. pregleda svoje opcije. Izgleda da je najvažnije shvatiti da su ova otkrića u suštini osposobila ljude da vide svoje sopstvene umove mnogo jasnije. njegov mentalni odgovor je veoma drugačiji. Pre nego što je vežbao Četiri Koraka on bi odmah poslušao. i to što nam pomaže da vidimo kako se svestan i razuman um razlikuje od mozga i ne može biti zavisan samo od njega. ti bedno pokvareno moždano kolo".

Može da zvuči smešno reći da treba sebe da učinimo svesnim toga o čemu razmišljamo. prema konstruktivnijem i celishodnijem razmišljanju i delanju. I ne zaboravimo kategoriju: "Život bi bio odličan. Kako vreme prolazi i ovaj proces postaje sve . um može neverovatno brzo da pređe iz celishodnog i stanja potpune svesnosti u necelishodno i negativno stanje. kontrola nad vašim unutrašnjim duševnim životom. Svaki trenutak u kojem um vežba potpunu -celokupnu svesnost ili koristi Nepristrasnog Posmatrača je trenutak u kojem necelishodna misao ne može da se pojavi. Isto kao što mašina za vežbanje povećava vašu fizičku snagu. Svetla strana je da ponovnom primenom potpune svesnosti možete isto tako brzo ponovo da uspostavite celishodno mentalno stanje." ili "Ja sad imam misao u vezi sa zlom voljom ili ljutnjom" . započinju svoj sopstveni život i postaju veoma neprijatna razmišljanja. rasejan um. Jedna od najčudesnijh stvari koju naučite dok vežbate potpunu svest uma i korišćenje Nepristrasnog Posmatrača je koliko samo posmatranje sadržaja svojih misli ima tendenciju da iste usmeri na mnogo zdravije puteve. ako je tok necelishodnih razmišljanja o potrebama. samo prekidanje toka necelishodnog misaonog procesa sa celishodnom potpunom svešću uma. Štaviše. Ovi principi važe za svakoga. pohlepi ili zloj volji prekinut mentalnim beleženjem da: "Ja sad imam misao u vezi sa pohlepom. tako i rad na OKP-u povećava korišćenje Nepristrasnog Posmatrača koji povećava vašu duševnu snagu i bolje poznavanje svog i tuđih ponašanja. da-je . o svojim mladićima odnosno devojkama. svest o tome o čemu mislite u svakom momentu ima tendenciju da usmeri misli dalje od destruktivnih razmišljanja. Kako bilo. to um postaje jači i zapravo manje doživljavate necelishodne i destruktivne misli sa njihovom tendencijom da vas vode u bol i patnju. Praveći mentalne beleške. Ovo može da funkcioniše kao mašina za vežbanje u vašoj glavi.. I dok se celokupna svesnost uma povećava i pravljenje mentalnih beleški (gde svesno primećujete tok svojih misli) postaje prirodnije. To može da bude jedna od svetlijh strana bolovanja od OKP-a. Uistinu ćete povećati svoju ličnu slobodu kroz vežbanje Četiri Koraka zato što je suština posedovanja uma koji je slobodan da ima kapacitet i sposobnost da smiri i usmeri nemirna lutanja u koja neumitno upada odsutan. video sam mnoge ljude sa OKP-em kako uče da prekinu te struje povratnih misli. Onda dolazi ona grupa: "Da li me je šef čudno pogledao?" I sva ona: "Šta ljudi misle o meni? Da li sam dovoljno dobar-a? Da li dobro izgledam?" vrste misli..skoro svako čini pod stresom). Na nesreću. Ljudi koji vežbaju Četiri Koraka razviju sposobnosti koje su veoma korisne u životusposobnosti koje ljudi bez OKP-a nikad ne razviju. koje se tiču nečeg funkcionalnog i zdravog. " U ovoj tački ovakve misli izmiču kontroli. o besu. će biti dosta poboljšana. Drugim rečima. pošto spoznaju moć Preimenovanja i razviju tehničku sposobnost da prave mentalne beleške. Na primer. Da li treba da je pozovem da izađemo? Da li bi trebalo da joj telefoniram? Ili ne bi trebalo? Da li treba da još sačekam? To je jedna kategorija. Umna celokupnost je sama po sebi jedno veoma korisno i celishodno duševno stanje. Ovo čini primenu Refokusiranja mnogo lakšom. za vas i za druge. ali svi ljudi treba da razviju tu sposobnost i mnogo šta još i više nego što smatraju za potrebno. veoma brzo ćete shvatiti da se veliki deo vašeg duševnog života vašeg stalnog misaonog procesa tiče stvari koje ne doprinose celishodnom i srećnom životu. Što je duži period u kojem se primenjuje potpuna svesnost uma. Ali ljudi sa OKP-em su tu naročito ranjivi. čak i nad stvarima koje uopšte nisu u vezi OKP-a.. Onda mogu da koriste korak Refokusiranja da se prebace na bolju stazu. a korišćenje Četiri Koraka način da se poremećaj prevaziđe. ubrzo počinjete da shvatate koliko ste vremena provodili misleći o stvarima o kojima niste ni bili svesni da razmišljate. Svako može da bude kontrolisan od strane ovakvih misli. će dovesti do više celishodnih misli.

vaš um će postati oštriji i opušteniji i vaš život će biti lakši i srećniji. Važne tačke da se upamte • Imajte na umu moć Preimenovanja: To je razlika između perpoznavanja onoga što je stvarno i života sa strahom od senki. koje inače na drugi način možda ne biste izgradili. Da rezimiramo: Imati OKP je prokletstvo. • Uvek se upitajte: "Zašto ja ovo radim?" i imajte na umu perspektivu Nepristrasnog Posmatrača kad na ovo odgovarate. • U svakom momentu u kojem um koristi Nepristrasnog Posmatrača. onda je to zaista veliki zrak svetlosti na tmurnom nebu. Sam akt posmatranja ima tendenciju da usmeri misli u celishodnom pravcu. necelishodna misao se ne može pojaviti. To je u stvari i smisao vežbanja Četiri Koraka. . • Pravite mentalne beleške da bi sebe podsetili o čemu razmišljate. ali vaša sposobnost da koristite Nepristrasnog Posmatrača i praktikujete potpunu svest uma je blagoslov. Ako je to što imate OKP uzrok koji vas vodi ka razvoju celishodnih duševnih sposobnosti.više i više prirodan raspored življenja.

ne pomaže. na duže staze. Osoba sa OKP-em postane zavisna od drugih do patološkog nivoa. Iz čistog očaja. ali posle više godina ovakvog života. Pomislili biste da sam opljačkala banku i da mi je policija za petama". ovo može da bude iscrpljujuće. a takođe i ja. Moja porodica više ne može to da izdrži. Supružnici osoba sa OKP-em su nam govorili da ako bi odbili da budu uvučeni u bizarna ponašanja.6 OKP kao Porodični Poremećaj Opsesivno-kompulsivni poremećaj je u pravom smislu reči porodična stvar. U okviru porodica. Moram da prestanem ovo da radim"." ili "Operi zidove za mene". Oni mogu da ubeđuju i mole osobu da prestane. Na kraju. ona bi mu odgovarala malim bezopasnim lažima. kako bi obavljala svoje poslove. SAMO RECITE NE Uobičajeno je da ljudi sa OKP-em koriste isti kao oružje u konf1iktima sa drugima. u jednom dosta čestom tipu uznemirene ličnosti. bili bi izloženi scenama i suzama. kaže: "Eto. i u stvari rade kompulsivne radnje za tu ličnost da bi sačuvali mir u kući. Odbojno delujem na moje prijatelje. ja sam ona koja to . Članovi porodice postaju deo OKP-a. "Onda mi je srce zaista počelo da lupa. oni koji ga omogućuju ili opslužuju. Ona zna da ne bi trebalo da se povinuje njegovoj bolesti. oni obično popuste pred ovim zahtevima. ili mogu da je lažu kad joj kažu da su uradili to-i-to ili su izbegli da urade to-i-to. Tipično je da se ljudi sa OKP-em koji nisu lečili sve više izoluju od drugih. umesto epizode psovanja i lupanja vratima". Ona rezonuje: "Ako kažem ne. Supruga jednog čoveka koji je imao OKP je priznala da ne govori svom mužu istinu o tome gde je bila. zaokup1jeni svojim strašnm mislima i prisilnim potrebama i bilo zbog straha ili stida ili iz oba ova razloga odlučuju da ni sa kim ne dele svoju strašnu tajnu. Laganje naravno. Ako bi je suprug direktno upitao da li je odlazila tamo gde ne bi trebalo da ide. Jedanput je otišla do nekog mesta koje je bilo "van granica" i u momentu joj se učinilo da je videla svog muža. Naši pacijenti na UCLA-i. ličnosti sa problemom zavisnosti. ako bi istina mogla da prouzrokuje da on reaguje nasilno zbog svojih strahova. porodica samo osigurava da će osoba nastaviti da se pogoršava u vezi OKP-a. Popuštajući pred ovim. sva njihova energija bi mogla da se troši na pokušaje da se izađe na kraj sa bolešću. naravno. čovek će moći lepo da večera i da ima prijatno veče. Osoba bi tražila: "Proveri bravu za mene. Laganje čini njen život podnošljivim. nam stalno ponavljaju: " Dovodim ženu do ludila.

Kad oni sa OKP-em zamole druge da rade njihove strašne poslove. ubeđeni da su oni odgovorni za bolest svog deteta. Partner ili supružnik mora da zauzme stav. budeći ih mnogo puta u toku noći tražeći razne stvari i diktirajući njihovim životima sve do toga gde moraju da sede u datoj sobi i u koje tačno vreme moraju da urade X. Posle nekoliko dana. recimo nijedan od tih pribora za jelo "ne sme" da se koristi ili pak određena odeća ne može biti nošena. Bez dileme. Konfrontacija ne mora uvek da bude prijatna. Y i Z. Ali zapravo ona sabotira njegov progres. ali krajnji rezultat je da osoba krene ka poboljšanju. ali su biološki faktori glavni razlog da osoba ima OKP. oni mogu da preuzmu kontrolu nad svojim životima.omogućuje. Ova strategija je dala rezultate. Olivia je počela da ima opsesije da voda iz toale ta nekako ulazi u njenu mašinu za veš. pogrešna poruka u tvom mozgu. U nekim slučajevima . a niko drugi ne sme da ulazi u tu sobu). Dete sa OKP-em može potpuno da poremeti porodicu. Posle zemljotresa u Los Anđelesu 1994. Poruka za članove porodice li jednoj rečenici glasi: "Nemojte opsluživati OKP. Osoba drži sve njih izvan tog dela zbog velikog straha da će ga oni isprljati. Kada i sama nauči Četiri Koraka i pomogne mu da ih primenjuje. da osećaju kako im je potrebno više ruku da im pomognu u izvršavanju svih tih bizarnih rituala. S druge strane oni mogu da imaju skriveni plan kojeg ni sami verovatno nisu svesni: Ljudi sa OKP-em često koriste ovaj . tako što će odbiti da budu oni koji omogućuju ili opslužuju OKP da budu zarobljenici u svojim sopstvenim domovima i da budu kako se to popularno u psihijatrijskom žargonu kaže. Osnovno pitanje je: Da li član porodice pomaže ili otežava napore osobe sa OKP-em da izvršava Četiri Koraka? Zamislite porodicu u kojoj jedan član ima opsesiju u vezi zagađenja. čitave sobe postanu zaista veoma prljave jer se osoba sa OKP-em boji da započne čišćenje. savetovao sam da on počne da joj odgovara da će da pogleda. Ona bi to stalno proveravala i onda bi zamolila svog muža da stavi ruku u mašinu da bi bila sigurna. Kao što ćete videti i okruženje i genetika imaju ulogu kod većine slučajeva. Inače emocionaini faktori i faktori okruženja su često odlučujući u određivanju toga da li će osoba moći da učestvuje u terapiji ponašanja i napredovati ili ne. To što ona radi je savršeno razumljivo i potpuno ljudski. onda će im oboma biti bolje. verovatno su toliko zaokupljeni i savladani od strane napadnih misli i potreba. Čak i kad opsesije ne dođu do ove faze. postoji hiljade žena koje imaju ovakav problem. On bi je takođe podsetio da Preimenuje i Ponovo Odredi. OKP KAO ORUŽJE Iako članovi porodice ne mogu da prisile osobu sa OKP-em da se leči i ozdravi. da uklonimo kompulsiju sa puta i onda idemo dalje". ovisnici. Kad sam razgovarao sa njima.a oni nisu tako retki. ali da zapravo ne stavlja ruku u mašinu. Prečesto roditelji sebi dopuštaju da budu uvučeni u ovakvo ponašanje jer su nagomilali krivicu u sebi. Vremenom su se njene prisilne potrebe da proverava vidno smanjile. On bi trebao da je uveri: "Nema vode. prostor koji te osobe mogu da koriste se sve više smanjuje. Delovi kuće mogu da postanu nedostupni za celu porodicu. služite terapiji ponašanja". To je samo opsesivna misao. Proverićemo to brzo.ljudi su zapravo na kraju živeli u šatorima u dvorištu iza kuće. Ona će prestati da bude ona koja služi njegovom OKP-u i postaće njegov terapeut. je trebalo da ode korak dalje i da je upita: "Jesi li sigurna da zaista želiš da to uradim? Refokusirajmo se na drugu aktivnost". Jedna mala reč i moje veče je lepo". Neke stvari mogu da ostanu izvan granica delokruga. a onda će on ili ona morati da počnu nekontrolisan nastup čišćenja (ironija je da kad ove prisile postanu zaista teške.

Oni zaista menjaju svoj mozak i pobeđuju svoje OKP-simptome. ako žele da naljute nekoga ili da se osvete za neku pravu ili izmišljenu uvredu ili ako sebe vide kao bespomoćne u vezi sa nekim sa ubeđenjem da im OKP može dati neku moć. Onda nastaje psihološka ratna igra nadjačavanja. Štaviše. skoro je sigurno da postoji međusobna veza ova dva faktora. U terapiji ponašanja mi odmah povlačimo liniju u pesku. Kristofer. koja bi mogla sebe da određuje i na neke druge načine koji bi mogli da mu zadaju brige. Na primer. Iako sam ubeđen da je OKP više biološki nego emocionaini poremećaj. profesionalne ciljeve i životne puteve. Osoba mora biti poštena u vezi tih problema ispod površine. među njima je stranac. kad osete da se njihova patnja nipodaštava ili potcenjuje od strane drugih članova porodice. Ali kako osoba sa OKP -em napreduje ka zdravlju dinamika u porodici ima tendenciju da se menja. KO JE OVAJ STRANAC? Vremenom. ako osoba sa OKP-em ima temeljno izgrađen način ograđivanja od ljudi. jedna žena je godinama terala svog muža da ode pod tuš čim se vrati sa posla jer je mislila da je zaražen. on je više voleo da nastavi to da radi nego da ima zdravu ženu. ako želi da ima maksimum dobrobiti od terapije. mogu da pokušaju da se svete tako što će drugima zagorčavati život. veruje da su problemi sa intimnošću glavni faktor u održavanju bolesti. EMOCIONALNO SAGORELI N aši pacijenti na UCLA-i su nas mnogo čemu naučili u vezi nebioloških manifestacija OKP-a. On kaže: "Postavio sam to pravilo da ne mogu. i tome kako OKP utiče na njihova prijateljstva. Kad osoba počne da napreduje. objašnjavajući jasno i osobama sa OKP-em i njihovim porodicama da ovo nije prihvatljivo ponašanje. često sa štetnim psihološkim posledicama. Uključivanje članova porodice u tretman je suštinsko i zbog podrške a i kako bi saznali više o OKP-u. ko traži da se prema njemu ili njoj odnosi kao prema potpuno funkcionainom članu porodice. Dr Ajvor Hend (Drlvor Hand). ljudi mogu da se promene.poremećaj kao oružje u konfliktima sa drugima.da ljudi imaju "sekundarne dobitke" od OKP-a i koriste ih da drže druge ljude na emocionalnoj distanci. poznati psihijatar sa Hamburškog Univeziteta koji radi na proučavanju OKP-a već 20 godina. Uloge se menjaju i nekad bespomoćni partner može da preuzme moćniju ulogu. Osoba više nije izgovor za porodične neuspehe i njihov otirač. porodica može i nesvesno početi da potcenjuje tretman. Kad je počela da napreduje u terapiji. biće manje motivisani da se bore protiv svojih prinudnih potreba i neprijatnih osećanja koja ova uzrokuju. On ili ona je neko sa novopronađenim dostojanstvom. ali ti sekundarni dobici su i glavni razlog zašto neki ljudi ne reaguju na tretman. Drugim rečima. Drugi u porodici mogu da zamere zbog napredovanja te osobe jer sad porodica mora da počne da se suočava sa sopstvenom stvarnošću i svojim nedostacima koji ne moraju uopšte da imaju veze sa OKP-em. Odjednom. potpuno voljno ili samo polusvesno. tj. kroz stalnu praksu samousmeravajuće terapije ponašanja. Na primer. koji je imao strašne bogohulne misli. da zaista ne mogu da imam vezu sa devojkom koja i sama ima OKP ili neki drugi . je mlad i usamljen i voleo bi da ima devojku ali nije siguran da li bi mogao da se svidi "normalnoj" devojci. Na UCLA-i smo pokazali da ljudi mogu da nauče da odbace svoje simptome OKP -a i bez rešavanja svojih problema sa intimnošću. on ili ona će takođe naći razloge da se ograde od teškog rada u terapiji ponašanja.

Da bi njen strah nestao. Otuđila se od svojih prijatelja jer ovi nisu mogli da razumeju odsutnost i nejavljanje u slučaju gubitka nekog njima bliskog. Od nedavno su se stvari okrenule za Majkla. ova osobina je postajala sve izraženija. Kako je stario. koji ima opsesiju da su mu pantalone preuske. čak i pre više vekova. uz rizik gubljenja nekih prijatelja. Majkl je želeo da svojim roditeljima iznese to što je doživljavao. a ipak nikad nije to mogao da uradi.mentalni poremećaj. On veruje da je OKP. To nije baš dobro razmišljanje iako je razumljivo da je neko spreman da učini ovakvu razmenu. postarija žena u terapijskoj grupi OKP-a na UCLA-i ima opsesiju vezanu za smrt koja je toliko jaka da ne može da ide na mesta gde je neko umro. svoja osećanja potisnem i zapravo sebe sabotiram. koji je redovno upražnjavao Četiri Koraka. Moja osećanja su uglavnom bila držana pod barikadom.) U retrospektivi. Voleo bih da su stvari bile bolje. Mislim da reč mentalna bolest ne postoji u njegovom rečniku. nesposoban da "se uklopi". . se do skoro osećao veoma neugodno u skoro svim društvenim situacijama. koji je imao od svog ranog detinjstva. (Majkl je verovatno u pravu jer se malo znalo o OKP-u pre 35 godina i mnogi ljudi još uvek to ne razumeju). Ali ona nije bila u stanju da ih pozove telefonom i izjavi saučešće. Strahovi vezani za OKP mogu da budu jači od bilo kojih drugih emocija. Sve što je oblačila ili ponela tamo je postalo zaraženo. Da bi se borili protiv svojih OKP-a. sve što osećate je OKP". nikad nije bio u stanju da o tome govori sa svojim roditeljima. pravi uzrok njegovih osećanja i neuklapanja u društvo. I ako je znao da se nešto čudno događa. a prijateljstva sa ženama nisu bila izuzetak. "siguran sam da bi me poslasli u instituciju. Kad sklopim neko poznanstvo. Bio sam samo jako utrnut. Ona je to racionalizovala tako što je sebe ubeđivala da ovim izbegavanjem održava svoju anksioznost na nižem stepenu. ona je sebe postavljala u situaciju u kojoj bi se njen opsesivni strah samo više pogoršavao. Tada OKP postaje najjači. Ne mogu to da dopustimjer zaista ne želim OKP ili uopšteno. Porodično turističko putovanje u Tombstone (u prevodu "Nadgrobni kamen") u Arizoni je bilo traumatično za nju. Majkl. što je bilo podržano njegovim redovnim dolascima na terapijsku grupu OKP-a na UCLA-i. Na primer. Kao posledica. ona se s njim morala suočiti i obračunati. koji je imao misli OKP-a o nasilju prema sebi i drugima. Majkl žali što se nije osetio slobodnijim da kaže roditeljima o svojim ludim mislima.prisilama. to nije prava razmena. kao što je stalno brojanje. Tako što nije zvala da izjavi saučešće. "Celog sam života želeo da neko kaže 'Žao mi je. Do današnjeg dana moj otac to zaista ne razume. gde ne bi bilo shvaćeno šta se događa. njegovoj lošoj osobi. Druga žena je propustila priliku da se oprosti od svog oca koji je umirao u postelji jer su je njene prisile sprečile da na vreme ode do bolnice. Shvatam da se trudiš''. (Kajl. U srednjoj školi je bio sklon da bude ometan OKP. osećao se da nikad nije potpuno bio voljen ili prihvaćen i naučio je da svoja osećanja drži zaključana. ali je počeo da veruje da "lekovi samo uništavaju moju ličnost. govoreći mu da su njegova čudna ponašanja samo "Satana u njemu". Ali zbog toga što nikad nije čuo ništa slično. ljudi moraju da oslobode svoja osećanja". "Jedna stvar koju vidim kao zajedničku za ljude sa OKP-em je da njihova osećanja utrnu. U realnosti. oni su njegov slab uspeh pripisali "lenjosti i nekoj vrsti ometenosti". uključujući tu i ljubav i tugu. Roditelji su gomilali krivicu na njega." kaže. "Ali. imao je još gore iskustvo u detinjstvu. ne želim da mentalni poremećaji uzmu još više od mog života nego što su već dosad uzeli". Godinama je koristio lekove kao podršku terapiji ponašanja. čak ni da podigne slušalicu i kaže koliko joj je žao. Onda kada zaista želite nešto da osetite.

Nji hova reakcija je bilo mnogo više razumevanja nego što sam to očekivao. OKP postaje najjjači. posle mnogo godina. Ali je brzo naučila da ne priča o svom OKP-u. KAZATI ILI NE Barbara. On ne saopštava to svojim poslovnim saradnicima ili prijate ljima. koja je imala opsesiju o tome da li je isključila Gos'n Kafu. Na nesreću. procenjujući da "ako bi ljudi saznali i ono najgore o meni i još uvek smatrali da sam u redu. on je doživeo duboke emocije. Prava katarza. Ali on je bio otvoren o ovome sa svojom devojkom i sa svojom porodicom i oni su pozitivno reagovali. on ih je efikasno kontrolisao primenjujući Četiri koraka: "sad idem nadole. ja sam prema njima izgradio zid". "Znam da moram da iskoračim van OKP-a. dok kad potisne svoja osećanja. svima je saopštila svoju dijagnozu." Bendžamin je primetio da ljudi osete kod osoba sa OKP-em tu obuzetost i nedostatak spontanosti koje sprečavaju intimnost. Ponovo ta utrnutost. onda sam zaista u redu". I po prvi put. umesto da se borim na putu naviše. "Ali kad je moj omiljeni igrač bejzbola Miki Mentl umro" . on nalazi da je stepen njegovog OKP nizak.ovo je bilo pošto je Majkl prestao da uzima lekove . Kad je u stanju da to uradi. Ne želim to da saopštim zbog generalnog nedostatka razumevanja koje ljudi imaju o mentalnim poremećaji ma". Zato je odlučio da prekine sa uzimanjem lekova i osetio se bolje skoro odmah pošto je to uradio. Naučio je da ljudi poštuju one koji ih prihvataju onakvim kakvi su. Dok preuzima sve veću kontrolu nad svojim OKP-em a manje je obuzet sobom. sve u pokušaju da krije ovu manu od njih. Mnogo sam otrvorenija ličnost. oni su se otvorili još više. Stalno procenjujem sebe: Da li je to moj OKP koji me sprečava da budem . Imam odgovornost prema drugim ljudima. uhvaćen u vodenici OKP-a". Saopštavanje porodici o svom OKP-u je bilo veliko olakšanje. Nisam morao više sa sobom da stalno nosim taj mehanizam odbrane. a drugi pak reaguju tako što ga bombarduju sa nizom svojih fizičkih i mentalnih problema. nada se da će proširiti svoje društvene kontakte. Majkl nasuprot tome voli da priča ljudima da ima OKP . Zbog toga što sam ponikao u veoma uspešnoj porodici moćnih ljudi koji su uspeli i profesionalno i u društvu. koliko god dugo to mogu. Znate ono: 'Hej! Ja sam lud. "Ljudi imaju veliki stepen tolerancije za fizičke poremećaje ako vide da se osoba trudi da funkcioniše što bolje može i komunicira kako to najbolje ume. Majkl je osetio da je dostigao određen nivo i želeo je da napreduje još više. nisam uopšte plakao". "Kada sam se otvorio. Bendžamin. Seća se: "Kadje moja majka umrla pre nekoliko godina. Iako je iskusio određenu eskalaciiju svojih OKP misli i prisila. više sam u stanju da priznam i druge svoje slabosti i da se nasmejem na svoj račun". Izolacija koju osećaju ljudi sa OKP-em je uglavnom posledica njihove odluke da drže svoju strašnu tajnu dalje od drugih."To je veoma oslobađajuće osećanje. kaže: "Ne vidim ništa produktivno u saopštavanju toga ljudima oko nas. ovo je previše često slučaj. Moram da funkcionišem kao i drugi ljudi. "Donošenje odluke da budem otvoren prema porodici je bilo teško. To je imalo pozitivan efekat lančane reakcije. koji je nekad morao da živi u idealno organizovanoj sredini. Kako ste vi?'" Takođe je saznao da mnoge ljude nije briga da znaju više o njegovom problemu. bio sam u stanju da izrazim svoja osećanja"."bio sam veoma pogođen i plakao sam. Na poslu bi ljudi reagovali ili pravljenjem viceva na njen račun ili začuđenim stavom i pitanjem: "Zašto jednostavno to ne prekineš ?" Barbara je otkrila da je otvorenost o OKP-u bila pogrešan potez u karijeri.Iako je njegov OKP uglavnom bio pod kontrolom.

KORIŠĆENJE KOMPULSIJE ZA KONTROLU U intervjuu za ovu knjigu. Čovek koji ima OKP. skakao je sa posla na posao i naučio: "Ja zaista ne volim baš mnogo da radim sa ljudima. Bez sumnje je da faktori okruženja i genetike imaju svoje uloge u razvoju OKP-a. OKP im u stvari može da pomogne da dobro urade posao. dok sam se ja trudio da se koncentrišem na ono što je trebalo da radim. Ovaj nedostatak razumevanja je dovodio do napetosti u odnosima sa. Ne znaju kako da postupaju sa problemima takmičenja i konkurencije. Jasno je da se ljudi sa slabim samopoštovanjem razvijaju u potencijalno agresivne ličnosti. da budem osoba koja može da ima uticaja na živote drugih ljudi? Osoba koja može da bude korisna. nezahtevne poslove. naučni pokazatelji biološkog rasporeda genetičkog nasleđa su sada prilično ojačani.neko ko može da se voli.Nekoliko ljudi koji imaju OKP su mi rekli da su odrasli u domovima koji su bili vođeni od strane ili veoma krutog oca ili dominatne majke (što naravno može biti rezultat toga što je roditelj imao nedijagnosticiran OKP). On nastavlja da napreduje i redovan je na našoj OKP terapijskoj grupi. U braku. sa svom tom strogošću i disciplinom". nije svako imao pozitivno iskustvo. Loša predstava o sebi može ljude da dovede do neuspeha. Takođe je predavao u školi izvesno vreme. Ne baš Džekove jače strane. ali im nedostaju veštine potrebne u društvu i imaju nepoverenje prema ljudima oko sebe. Sigurno je da nisam baš bio ljubazan bankovni činovnik na šalteru ". koji sebi kaže: "Nikad se neću oženiti jer nijedna žena neće da ima posla sa ovakvim stvarima" stvara prognoze koje same sebe ispunjavaju. oni razvijaju kompulsije prisile kojima kontrolišu druge. Dr Ajvor Hend je potvrdio da su ljudi sa kliničkim slučajevima OKP-a skloni opredeljivanju za prostije. "Oni moraju da budu savršeni" jer je to način na koji konrolišu svoje društveno okruženje. Nekoliko meseci kasnije Kristofer je ubedio svoje roditelje da mu dopuste da ode na program za OKP pri UCLA-i. "Još uvek". Kako bilo. kadgod bi se to pomenulo. gde sam mu predstavio naš program U Četiri Koraka. kompulsivni perač ruku. Džek. oni nemaju tu veštinu koja bi ih vodila dalje. U takvim poslovima se zaista najlošije snalazim. Da bi to nadoknadili. kaže on " niko ne zna zašto neki ljudi koji su odrasli u ovakvim uslovima kasnije razviju OKP a drugi ne ili pak razviju neke druge poremećaje. "Bio sam zapravo prisiljen da prestanem da odlazim kod lekara jer navodno nisam ni imao pravi psihijatrijski problem. "Ljudi sa OKP-em mogu da budu dosta uspešni na pravom poslu. koja se brine i ima više razumevanja?" Naravno. ljudi koji su bili dosta zadovoljni sa svojim profesijom što se njih samih tiče. Za nekoliko meseci. Oni su nesigurni i onda kad uspeju da funkcionišu zadovoljavajuće u profesiji i u društvu. o tome da su ekstremno introvertni. Pacijenti sa OKP-em često pričaju o posedovanju OKP ličnosti. kao što je to posao automehaničara ili kompjuterskog programera. da se boje agresije i da nisu u stanju da se nose sa agresivnim ljudima. Stranke su tražile brzinu i ljubaznost. - . Ali ako ih unaprede. njegovim ocem. kako je pronašao Dr Bend. Kristofer je otkrio da njegovi roditelji nisu nikad zaista shvatili njegov OKP i samo su ga savetovali da "stalno misli o dobrim stvarima". potpuno suprotno reaguju i razvijaju prisile koje ih ubrzo potpuno onesposobljavaju da idu na posao". "Možete li da zamislite? Na jednom višem nivou školovanja. uz opasku da su se te "psihijatrijske stvari" predugo već odvijale" . Imao sam letnji posao u banci gde se rukovalo novcem. odstranjuje sebe iz društvenih situacija i na kraju ostaje sam. i oni veruju da je ovo doprinelo da imaju veoma malo samopoštovanja.

U intervjuima sa porodicama sa OKP-em. dete koje odrasta u emocionalno uzburkanom okruženju može da razvije OKP kao protiv-sredstvo. kompulsivni sakupljač na našoj UCLAgrupi. Priča koju je iznela Karen. Karenin otac je tražio perfekciju od svakoga u kući iako je sam bio daleko od toga da bude savršen. da bi uzeo stare stvari koje bi popravljao ili nešto od njih pravio. Pravi. objasnila je svom sinu. Ona mogu onda da potraže ljubav i drugde.ako imaju biološku predispoziciju. dete bi moglo da odrasta krijući svoju gorčinu i zameranje zbog uskraćivanja "normalnog" života i zbog toga što je moralo da učestvuje u bizarnim i dugačkim ritualima svojeg roditelja. Nesumnjivo je da je imao klasičan oblik OKP-a. Karen je pronalazila načine da ih zadobije. je jak argument za ulogu i okruženja i genetike u razvoju OKP-a. će vam reći da su razmišljali o ubijanju onog drugog".cela porodica. Veći deo vremena Karen bi se trudila da nadoknadi nedostatak ljubavi kod kuće tako što bi bila "dobra devojčica". Ona se seća: "Vađenje trna je bilo praktično kao hirurška operacija. Posle ovakvog donošenja on bi je obično pomazio po glavi. ali ne može da bude i glavni problem. "To je užasno. obično na dobrotvornim rasprodajama pri crkvi i vodio bi Karen na gradsku deponiju. U samoodbrani. ove ideje i vrednosti iz ranih godina su se vratile da me proganjaju . sin ju je veoma povredio kad je rekao: "Dosta mi te je. opsesije oko proveravanja i zagađenja i da je bio preterano kompulsivan oko toga da se ništa ne sme baciti. Očajnički želeći njegovu ljubav i odobravanje. spašavajući stvari iz kanti za smeće i donoseći ih kući.i skoro da su mogle da mi unište život". njegovo lice bi se iskrivilo od besa i znala bi da dolaze batine. njihova deca reaguju sa mržnjom. skriveni problemi se pojavljuju za vreme tretmana. mogu da razviju i opsesivno-kompulsivna ponašanja kojima kontrolišu svoje supružnike. verovatno kod drugova ili drugarica.. Poštoje bila jedini roditelj. mama". kad je dovoljno odrastao. ali mi je on pre nekoliko godina rekao: 'Smatrao sam da si ti najgora majka koja postoji'. Postojala je čitava procedura kojom se osiguravalo od bilo kakvog razvoja infekcije". Zastrašujuće . be1eži Hend. Imala bi sve najviše ocene u školi i slušala sulude naredbe svog oca. uradila je sve za njega što je mogla. TRAGAJUĆI ZA LJUBAVLJU Kad roditelj ima OKP. naravno to sad nije ni važno. Karen kaže:"U mom sadašnjem sredovečnom dobu.. . Ali kadje otišao na koledž. da ona boluje od bolesti zvane OKP i da je radila lude stvari jer nije mogla drugačije. Učinila sam najbolje što sam mogla". OKP sigurno ima svoju ulogu. Karen je to preuzela. Da li on zaista razume. Kao da je neko uzeo nož i ubo me u leđa . Bend je ustanovio da u njima ima dosta ljutnje i agresije između članova. Doti. On je insistirao da porodica kupuje sve polovno. "Oni izgrađuju njihov sigurni mali svet". koja je preterano čistila i prala pokušavajući da se otarasi straha da bi nešto moglo da se dogodi sa očima njenog sina. Ako Karen ne bi izvršila neku od naredbi. "Mislila sam da sam bila dobra majka. Ponekad. jedan za drugim. Karen je zapravo "naučila" OKP na njegovom kolenu. Mislim da je to je bila najgora stvar koju mi je ikad neko rekao. ali ne uvek. pokušavajući da nadoknadi nepravilnosti zbog haosa koji je stvarala. On ju je naučio kako da proverava ručice štednjaka i davao joj lekcije o opasnosti od bakterija i virusa.

kao da sam stavila pištolj na njegove grudi i povukla obarač". Od onda je još više težila da bude savršena. Dok je nekad bila tipično neuredno 1l-godišnje dete. Takođe bi donosila čašu vode svako veče i držala je pored kreveta. Posle tri meseca lečenja. Pomenuo je slučaj jednog para koji se selio šest. misleći da će stvari biti drugačije u novoj kući. Jednog dana. Samo bi osoba sa teškim psihološkim problemima mogla da dopusti da dođe do tako apsurdne situacije. Manje svesni roditelji su mogli da nastave da povlađuju njenom OKP-u. Razvila je i ritual u kome je trebalo da trideset minuta pre spavanja ispisuje na tablici "Ništa se neće desiti Mami i Tati" . Prošlo je dosta godina otkako otkako su prestali da primaju posete. misleći da je to samo prolazna faza OKP bi se uvrežio i na kraju bi bacio porodicu u emocionaini haos. rezonujući da će nekako njen otac za to saznati i i da će se tako izgladiti konflikt između njih. odmah posle preseljenja njene porodice u južnu Kaliforniju. ali dozvoljava da se članovi opredele koliko će biti uključeni u samoj terapiji. Imao je srčani udar. Karen kaže: "Imala sam 15 godina. tog dana se bojala da se vrati kući iz škole i suoči sa posledicama. Osećala sam se kao da sam ubila svog oca.nervozu i kompulsije prejedanja i izgladnjivanja i završila je u psihijatrijskoj bolnici na dan svog diplomiranja na višoj školi. Deca obično veoma dobro reaguju na terapiju. Da li je i sam bio bolestan? Dr Hend je takvog mišljenja. Imala je opsesije da će njeni roditelji biti povređeni i da će ona biti odvojena od njih. Ali ne bi prošlo mnogo vremena i novo mesto bi se napunilo starim stvarima i kršom. porodica je zatražila profesionalnu pomoć pet nedelja pošto je devojčica promenila svoje ponašanje.kada . Na početku lečenja terapeut joj je rekao da je kod nje počela da se razvija bolest zvana OKP i objasnio joj je šta je to i šta to čini. razvila je opsesije i kompulsije neposredno pošto je prvi put doživela zemljotres.Ipak on joj nikad nije povlađivao. sve dok nisu imali samo jedan mali prolaz prohodan. Kad je ušla. Hend insistira da porodica bude uključena prilikom davanja dijagnoze. gde je trebalo da primi nagradu kao devojka sa najboljim prosekom ocena.na primer Karenin suprug je dopustio da se krš gomila u njihovoj kući. ubeđena da će ona učiniti da njeni roditelji i njen zec budu bezbedni. Devojčici je takođe rečeno da mora da se odupre kompulsijama prisilama ili će se one samo pogoršati. Dobila je anoreksiju . (Bilo je nekog logičnog razloga za njene strahove jer se njihova kuća nalazila blizu epicentra i pretrpela je određenu štetu). on je tolerisao takvo bizarno ponašanje. ona je eksplodirala pred svojom majkom: "Zaista ga mrzim!" Sigurna u to da ju je čuo.kao što su odnosi sa drugim ljudima . sada je počela da uređuje svoj sto i namešta svoje stvari u određenom redu. njeni simptomi su skoro potpuno nestali. Pošto je njen otac inače psihijatar. Osoba sa OKP-em može da bude veoma vešta u sakrivanju svojih drugih problema . Ipak. Ona je dobila poremećaj spavanja i razvila je prisilne radnje. Jedanaesto godišnja devojčica koja ranije nije imala nikakve psihijatrijske bolesti. zatekla je oca kako leži na kuhinjskom podu. PODELJENA BOLEST Članovi porodice mogu da ugađaju osobi sa OKP-em do apsurdnosti. Njen pohod ka savršenom ju je mnogo koštao. odmah prepoznao da njegovo dete ima problem. sedam puta.

ali je rekla da je bila prisiljena da to uradi samo zato što je dobila artritis u kolenima. od glave do pete. koji uzrokuje haos koji može da poremeti i druge članove porodice. Drugi je slučaj jednog supruga koji je imao prisilnu potrebu da stalno ponavlja proste rečenice. Najzad. one su se posvađale i majka je rekla da će dobiti srčani udar. Kad se sukobila sa njim nazivajući ga "prljavom svinjom". ona bi povremeno vikala kroz vrata "Dobro je!" ili "Tačno!". bolest za koju nikad nije potrvđeno da je zaista imala. oni odlučuju da napadnu svog supružnika zbog neke prave ili samo procenjene povrede svoje veze. bila činjenica da je njena ćerka od šest godina. dok bi on stajao napolju ponavljajući svoje rečenice. Ako imaju stalna prijateljstva. Nadajući se oslobođenju. uđe u automobil i izađe iz parkinga. ona su obično bolesna. Baš tada. on je poricao.Vežbe. Zbog toga oni više vole da žive u lošim odnosima". Ona je ovo obrazlagala time što ga je njegova veza pre mnogo godina učinila prljavim. tako da je ona mogla da proveri njegovo pravilno izgovaranje svake reči u svim rečenicama i da je njegov glas imao pravilnu intonaciju. Hend je otkrio da je ovo zapravo samo završna borba u dugom ratu za dominaciju. U terapiji je proizašlo da je ono što ju je čak više izjedalo nego pomenuta veza. Ovo joj je davalo osećaj da vlada situacijom. Kad se vratila iz bolnice. Ona je potom čak ubedila i svog muža da ide sa njom na časove plesa. Jednog dana žena je uspela da pobegne iz kuće. ona bi od njega tražila da se svuče i ona bi ga kupala i dezinfikovala. U borbi za moć. što je imalo za posledicu da 80 procenata kuće nije bilo dostupno za stanovanje jer je za šesnaest sati intenzivnog čišćenja mogla da očisti "dovoljno dobro" samo 20 procenata. Kad bi se njen muž vratio sa posla. Pobedio je. mogla je bar da ga oslobodi od spoljne. Na kraju. Morao je to da radi u prisustvu svoje žene. Kad bi nameštala krevete provodila bi sate samo nameštajući čaršave i sve više je zapuštala ostatak kuće." izjavljuje Hend. "Oni su uplašeni. Tako da može doći do iznenadnog napada veoma intenzivnog kompulsivnog ponašanja. Hend je koristio neke istorije slučajeva iz svoje prakse u Hamburgu. razvio se paradoks u kojem je ćerka iskoristila svoje kompulsije-prisile da zadobije moćniju poziciju Druga žena je postala opsednuta verovanjem da je njen muž imao drugu vezu pre dvadeset godina. po neki put i satima. sve dok osoba ima OKP. kako je objasnila. Hend kaže pacijentima da moraju da definišu prednosti i nedostatke svoje . Ovaj termin označava sakrivanje i sakupljanje agresija na duže vreme. ali oni ne mogu biti rešeni. u kojoj je majka insistirala da joj ćerka bude bolja domaćica. sa posledicama iritiranosti i stresa. Ovo bi ga samo više iritiralo jer je procenio da tada nije bila iskrena prema njemu. Imaju svoje probleme. nastavljalo da otvoreno pokazuje svoju ljubav prema svom "grešnom" ocu. "Oni su razvili stav naučene bespomoćnosti. Obično se u porodicama razvija ono što Hend naziva "interakcioni dinamit". u Nemačkoj: Jedna žena koja živi zajedno sa svojom ćerkom i zetom stalno je zamerala ćerci da joj kuća nije dovoljno čista. Kada je njegova žena pokušala da izvrda ovu priredbu. U ključno i neprikladno vreme. će biti dobre protiv artritisa. Na kraju je primljena u psihijatrijsku bolnicu sa simptomima patološke ljubomore. Kad je majka pokušala da je odvoji od ove navike. Ova žena je napravila progres i prestala sa svojim ritualima čišćenja.je to jedan prema jedan i mogu da se prilično odupiru ispitivanjima koje radi terapeut. on bi zaključavao sva vrata. pa iako nije mogla da ga oslobodi od ove unutrašnje prljavštine. razvila je jaku kompulsiju čišćenja. njen suprug je pojurio na ulicu i bacio se ispred vozila i tako je naterao da se zaustavi. ćerka je razvila odbrambenu kompulsiju. je pribegao tome da je zatvori u kupatilo. njeno najviše voljeno dete. U tretmanu. Obe strane ne gaje nikakvu nadu da se odnosi mogu poboljšati i u isto vreme oni se veoma boje da sve to poremete.

ali na svoju sopstvenu štetu. Na primer. NE POVLAĐIVANJE Dopustite mi da vas razuverim da nije tačno da se OKP i zdravi brakovi ili prijateljstva uvek posmatraju kao nešto nespojivo. možete da napravite zdrave promene koje će smanjiti vašu sklonost da koristite simptome OKP-a na ovaj u suštini samoporažavajući način. Kada se razboleo. Dečko je koristio svoju bolest da dominira nad roditeljima. prepreke koje OKP može da baci na njihov put se ne smeju negirati. Hend veruje da je tada lečenje uzaludno. Značajno je da se sve ovo desilo pošto je njegov otac zapretio da će se razvesti. Otac bi dolazio kući posle posla. Ljudi sa poremećajem mogu da dobiju seksualne strahove vezane za strah od gubitka kontrole. domaćica koja da bi izravnala račune sa mužem razvije prisilu čišćenja. Dečak je postigao ono što je hteo. što sve rezultuje u izbegavanju intimnosti.vezanosti za svoj OKP. ako bi se emocionalno otvorili.to je ne samo mozak koji uzrokuje da osoba bude obuzeta simptomima OKP. U nekim oblastima je regresirao do deteta od dve godine i počeo je da prlja krevet noću.stari problem sa samopoštovanjem. otac je prekinuo tu drugu ljubavnu vezu. kao i obično. Dečak se ipak sve više razboljevao. Roditeljima je bilo dozvoljeno da razgovaraju samo u njegovom prisustvu i to o temi koju bi on izabrao. Objasnila je da samo želi da . Drugi slučaj koji je imao Dr Hend je bio jedan dečak tinejdžer koji je razvio čudna ponašanja oko hrane. Pošto prepoznate i bliže odredite ulogu koju OKP može da ima u vašem emocionalnom životu. jedna žena je došla kod Dr Henda da zatraži pomoć pošto su se njeni susedi žalili da pravi previše buke kad otključava ulazna vrata svoga stana. povlačeći se od svojih drugova i od spoljneg sveta. Ako su u terapiji ne zato što to žele već zato što to neko drugi traži od njuh. Ovo je elemenat sekundarnog dobitka" i korak Ponovnog Određivanja može biti korišćen da se on aktivno razmotri i započne da razrešava. Osoba sa OKP-em može da ispolji potencijalnu agresiju. Bila je to porodična stvar. Njegova majka se ponovo vratila ulozi onoga ko opslužuje. Najzad. Razvio se začarani krug. Ova tehnika bi mogla da se smatra proširenjem primene koraka Ponovnog određivanja .. ali brak je bio to samo po imenu. Društveni nedostaci koje je razvio su se pokazali veoma štetni kada je pokušao da se ponovo poveže sa svojim drugovima. Ovo je još jedan primer kako metod U Četiri Koraka može da poboljša proces ovladavanja OKP-em. Postoje slučajevi parova koji su zajedno radili koristeći program U Četiri Koraka da bi izgradili stabilne i podržavajuće veze i odnose. Ipak. tako što će započeti sukobe u kojima su obično uključeni i simptomi OKP-a. Dečak je veoma napredavoao u porodičnom tretmanu.ali svi bolesni. dok neko drugi može da ima opsesije o tome da bi mogla da se razulari neka divlja i nekontrolisana seksualnost. u nekom ritualnom maniru. RAZUMEVANJE.retku i skupu ribu . ali se kasnije vratio u bolest. u privatnom životu. Držao je porodicu zajedno. Bili su svi zajedno . Ova priča nije imala srećan završetak. tako da ona dobije isto toliko moći i bez OKP ponašanja.i morao je da bude hranjen od strane svoje majke. On dodaje da terapeut i osoba zajedno treba da rade na razvoju strategija za terapiju ponašanja. bez obostrane ljubavi. Neko može da ima misli o nasilju po kojima nikad neće postupiti. Dublja motivacija može biti izbegavanje mogućnosti povrede. Majka je ispunjavala svoje emocionalne potrebe tako što se posvetila svom sinu i na taj način omogućila da se njegov OKP pogorša. On je mogao da jede samo jednu vrstu hrane . nego i činjenica da je OKP iskorišćen kao mehanizam za manipulisanje sa drugima. mogla bi da dobije savet kako da njihovi odnosi budu reorganizovani.

ni lice . njihov cilj će biti dostignut malim . Ljudi sa OKP-em treba da imaju dobra osećanja o sebi zbog toga što je prošlo dosta vremena otkako su ih poslednji put imali.da doživi nesreću. "Na nesreću nisam imala dovoljno vremena da rešavam to što se događalo sa mnom i sa njim takođe. ali kad je razočarana napuštala manstir. kako ona kaže. Detalji su bili isuviše stravični". Osnaženje je suštinsko. On je bio zbunjen jer je za četrnaest godina braka uvek ona bila ta koja je preuzimala komandu. prestani sa opsesijama. zlovoljna i tužna. živela je u svom stanu kao časna sestra i prevodila i prevodila. ljubaznost i ohrabrenje u primeni Četiri Koraka. ali je imala opsesiju da bi se usvojeno dete . nudeći podršku. Ovo Preimenovanje joj pomaže da se odmah vrati u realnost. Pre OKP-a ona je bila superefikasna čudo-žena. Dala je manastiru deo novca koji je nasledila. koja je imala opsesije da će ubiti svoju malu kćer. oni su već dovoljno samokritični. "Imam taj izjedajući bolni osećaj da bi dete uvek bilo u opasnosti . U terapiji je počela da priča o svom kompulsivnom prevođenju Biblije. oni su odbili da joj vrate novac. pošto su etički pokazivali put monasima-monahinjama koji su se loše ponašali prema njoj. Zbog toga je odluka o usvajanju odložena. šaljući svoje radove papi ali su je njene prisile izdale. OKP uzima dvadeset četiri časa dnevno. a on nije bio navikao na to. Lara. ona je počela da prevodi Bibliju kako bi pokazala Papi da su svi postojeći prevodi bili pogrešni. Umesto da izravna račune sa ljudima u manastiru. Ubrzo potom. borila se sa problemima intimniosti u svom braku: To je bila poslednja stvar o kojoj bih razmišljala. koja je imala misli o nasilju sa noževima. "Ako je na TV-u prikazan neki strašan udes. da postane tiha. samo zato što joj OKP zadaje toliko bola. Niti bi trebalo da budu primoravani da ozdrave za kratko vreme. Dok je radila ograničeno radno vreme kao sekretarica. znajući da sam privučena katastrofalnim stvarima. Kao mlada žena otišla je u manastir. Ona i njen suprug su razgovarali o usvajanju bebe. godinu dana kasnije. sa OKP-em. mogu da daju čudesne rezultate. Ona nalazi da se on brine i hoće da razume i ne dopušta da ga njen OKP uplaši. svako poboljšanje treba primetiti.koje naravno još nema ni ime. ali ne ugađajući i povlađujući njihovom OKP-u.drugo proveravanje realnosti. a deo te frustracije je iskaljivala na svog supruga. više nije mogla sve to da postigne i postala je veoma frustirirana. Jedna pacijentkinja mi je rekla da je napredovala uz pomoć svog muža: "Zajedno smo oprostili mome OKP-u". I on je štiti. I zaista nisam delila ni sa kim to što se događalo u mojoj glavi. kaže da je sklona da se povlači kad ima opsesije. Prevođenje Biblije je postalo njena jedina životna okupacija. Članovi porodice mogu najviše da pomognu. Ionako se već plašiš od letenja avionom" .povredilo.nauči kako da smiri svoje susede. Za mog supruga je bilo veoma teško da razume naše odnose i činjenicu da sam se promenila" . Ja sam se samo trudila da opstanem i funkcionišem. želeći da se povuče iz normalnih društvenih kontakata. razumevanje. Njen suprug bi rekao: "Lara. Zato je ponekad OKP preplaši na teško objašnjive načine. mogu da vidim te zupčanike kako se okreću u tvojoj glavi. Prestani s tim". Karla. Ona je sada tražila da dobije slobodno vreme da bi se brinula o sebi. koja je lako radila svoj posao i brinula se o iznemoglim roditeljima. Ono što im zaista ne treba ljuto kritikovanje. ZAJEDNIČKO OPRAŠTANJE OKP-U Kada porodice rade složno. On se nervira. razboli se. bude kidnapovano ili da umre". ona je samo razvila bizarna ponašanja koja su postala jedina svrha u njenom usamljenom životu. on bi rekao: 'Ne moraš to da gledaš. Kasnije.

ali me to ipak izluđuje" . onda ta stvar ima svoje ime. Džek. Ali sebe je naterao da prestane da je pita da li je oprala ruke. Ona bi rekla: "Zašto da idem da vidim ljude koji rade isto što i ti radiš?" On je nije primoravao. Naravno. U tretmanu Džek je pominjao svoju frustraciju zbog toga što porodica nije primećivala kako on napreduje. oni ne znaju šta se to događa i ne žele da postavljaju pitanja". On se smeje i kaže: "Kada dobijete dijagnozu.'' nas. pre nego što je on potražio pomoć. Ali odjedanput. Pre nego što je dobio dijagnozu. Karen se pribojavala da bi oni mogli neočekivano da se pojave ispred njihovih vrata.'' Karen se seća daje često bila toliko depresivna. Kada su ih pozvali prijatelji iz Kanade da im kažu da dolaze u njihov grad. Barbarin suprug je imao razumevanja i ljubavi u vezi njenih kompulsija-prisila proveravanja . ona bi se ljutila na njega i govorila bi da će mu ruke otpasti ako ne prestane sa pranjem ruku. "Još uvek me je to mučilo. "Mislim da se tu pojavio strah. Njegov um zaokupljen OKP-em je nastavljao da misli o tome kako bi ona nekako mogla da zagadi jela koja im je spremala i ta misao ga je skoro dovodila do ludila. čime bi samo pogoršala moj OKP". I to je u redu. Pre toga. ponekad će partneri biti umorni i bez strpljenja za OKP i potrebno mu je ili njoj. "Bila sam primorana da parkiram kola nekoliko blokova dalje da bi oni stekli utisak da nismo kod kuće. On pita:" Možete li da zamislite da živite sa nekim koji od vas traži da se stalno menjate. a seksualni život nestao. svakog svog budnog momenta? 'Znaš zašto to radiš'. što me je razbesnelo jer sam se ionako osećala da sam na teretu. Džekova žena je postavila granicu onda kad je trebalo da ide sa njim na grupne terapije.koracima. što je i objašnjavalo zašto je dopuštao gomilanje stvari za sve ove godine. Jedanput je počela da plače. Stari prijatelji. pa su svi zajedno stajali napolju u dvorištu i pričali. Nije htela ni da misli o tome. napeta i frustrirana u vreme težih rundi OKP-a da je postajala preterano netrpeljiva. koji su dolazili iz drugih mesta i gradova. Ipak. Ne bi trebalo da bude nikakvih osećanja krivice zbog toga. ali sam procenio da bi ako nastavim.' Rekao sam joj da mi je pomogla time što nije tolerisala moj OKP i ne povlađujući mi. tako da sam odvratila 'Dobro." Njihovi sukobi su se pojačali. Spoznaje kao što su ove mogu da budu veliki motivatori za rad na Četiri Koraka. sigurno da si ti već stručnjak za to. a ne velikim skokovima. oni su želeli da njegov OKP nestane odmah. štaviše osobe sa OKP em bi trebalo da ih u tome ohrabre. tako da ih svetla ne bi privukla da tada svrate do nas. 'Šta radiš u kupatilu'. svratili bi da ih posete. onda ljudi mogu da vas zapitkuju o tome šta radite. Pošto su bili neka vrsta zajedničkih konspiratora u ovim suludim ritualima sakupljanja bezvrednog krša. Ženi i njihovoj kćerci je dosadiilo da ih on stalno pita: "Da li si oprala ruke?" On sad razume: "To je bilo kao da ste nekome govorili da je prljav". Ima ih dovoljno u tvojoj porodici.Tokom terapije saznala je da muž takođe ima OKP. rekla je: 'Volela bih da mogu da ti pomognem. Karen i njen suprug su se dogovorili da ih prime u kući njene majke. Njegova žena bi rekla: "Znam šta radiš i zašto to radiš. Naravno da postoje bolji i lošiji načini da članovi porodice budu netolerantni prema OKP-u. nije bilo nikavih proveravanja realnosti pa su stvari došle do tragične apsurdnosti. sopstveno vreme van toga. 'Zašto opet pereš?' To me je izluđivalo. ali je ona posle izvesnog vremena shvatila da sam ja dobijao profesionalnu pomoć i držala se podalje od toga. to dovelo do veće katastrofe kao na primer da me žena napusti". ja sam imao mentalni poremećaj. Nisu mogli da budu pozvani da uđu u kuću. "Muž me je nazvao kučkom. perač ruku i njegova žena su nekoliko puta teško proživljavali svoje vreme u braku. ali je samo smatrala da je on malo čudan. Odlazili bismo u krevet čim bi pao mrak. Pre je milsila da su to samo moji ćefovi.

malih trikova OKP-a. objavljujući: "Provera!". To ga je potreslo i zaista gurnulo preko granice". On je veoma tolerantan i vrlo dobro prilagođena i normalna osoba. Nije ti važno što živiš u vakuumu". Ubrzo zatim. začinje društvene kontakte i mnogo je više zainteresaovana za spoljni svet. Sad kada je opuštenija. Vraćala bih se nazad i govorila: 'Da mama isključen je'''. Ali kad joj je bilo najgore. Onda bi neki put napravio i šalu od toga. Mogla sam da se istresam na njega i oslobodim pritiska.iako mu je bilo teško da ih shvati.ovo je u stvari forma Preimenovanja. ljudi sa OKP-em su vešti da sakriju svoju bolest kad je to u njihovom interesu. "Bilo je . I opet intervenciji se mora prići sa dobrom voljom jer će u suprotnom samo pogoršati situaciju. Petnaestominutno pravilo je veoma važno za poboljšanje komunikacije između članova porodice i osobe sa OKP-em. Barbara priznaje: "Nisam čak ni ulazila u kuhinju. Imala sam veliko breme i pre OKP-a". "bilo je to previše suludo. Imala sam težak problem sa samopoštovanjem. bila bi to katastrofa. On je odbijao da proverava stvari za nju. Neću sada da uradim ovo za tebe. Ona kaže: "On zna da ne može da me popravi. Bila sam alkoholičar i trebalo je da se od toga oporavim. Ali kad je došla kući i objavila da ima strašan osećaj da je tog jutra nekog udarila dok je vozila na posao. "To je prevršilo meru za njega". kaže ona. Kakva ironija. sa istim simptomima. ali ću to uraditi za petnaest minuta. ali sačekajmo petnaest minuta da vidimo kako ide" . njen suprug je svoju ulogu preuzimao sve bolje. a nekad ne bi. (a to mora biti urađeno na terapeutski način) kažu" Sačekajmo petnaest minuta. On je skočio: "Čula bi udarac -'bum'. Domingova bivša devojka Keti rekla je da je veoma rano u njihovoj vezi Domingo imao loš OKP dan. pre nego što su mogli da odu od kuće. u novinama je pročitala članak koji je opisivao težak slučaj OKP-a.. Ono što je ona shvatala i prihvatala samo kao jedan od prljavih. Kako je Barbara napredovala u terapiji. Videla bi telo na drumu". NE POŽURUJ Zbog puno godina prakse. Kasnije. a on bi strpljivo sedeo i razgovarao sa mnom sve dok se ne bi osetila bolje. sa drugim ljudima. da ja moram sama da se popravim. njen suprug je bio uz nju kao podrška". Ponekad bi i on došao u sobu i provodio vreme sa njom. Skoro da nije ništa znala o OKP u i nije znala šta da čini. Tu mogu da postoje neka mala čudnovata ponašanja na koja se može sleći ramenima i mogu se racionalizovati.osoba sa OKPem onda teži da ponovo proceni situaciju na kraju tog intervala. "On bi se ipak povremeno žalio: "Znaš. Da sam se udala za nekog ko kao ja ima mnogo vrsta disfunkcionalnih porodičnih problema. On je morao da se nosi i sa drugim problemima pored mog OKP a. osim ako je ona bila potpuno iznurena. on nije. Ti si u čauri. Barbara je rodila bebu i napustila raniji posao. Zato se nikad nije previše uključivao. Uopšte nisi uključena u svet. Breme je uključivalo i majku. on je izgubio strpljenje. koja je imala blagu formu OKP-a i koja bi ranije slala svoju kćer da ponovo proveri štednjak. previše bizarno i totalno bez veze sa realnošću. Mnogi ljudi su nam rekli da u vremenu od više meseci u kojima su imali intimna prijateljstva nisu nalazili razloga da posumnjaju da njihov partner ima mentalni poremećaj. NE GURAJ. ti se uopšte ne povezuješ sa pravim svetom. Znam da ti sada OKP zaista dosađuje. da si nekog udarila kolima.da je mnogo godina kasnije Barbara molila svog supruga da za nju proverava štednjak. Tačno je da bi ona ponekad preko vikenda samo ležala u krevetu. Danas je Barbarin OKP veoma blag i pod kontrolom. koja mi se inače događala". Barbara je tada saznala od čega boluje. Bila je šokirana njegovom prejakom reakcijom: "Znala sam da je to ista stvar štogod ona bila. Ako članovi porodice mogu da na način koji podržava osobu.

moja anksioznost sve više opada. Znate kako kažu da životinje poprime vašu ličnost? Da. Kad se jedanput naviknem na nešto -nekoga. ovo je deo koji ja volim. Mi smo napravili čudovište od njega. kao što je to bilo kakva promena u njihovom redosledu aktivnosti. mestom gde je držao kolekciju umetničkih predmeta raspoređenih u naročitom redu. "to ga samo izluđuje. ako bi i hteo da me vara. Nisam se rodila da to trpim. ali "ništa što je manje od bombe koja bi eksplodirala blizu njega. naročito ako imaju opsesije u vezi zagađenja. Domingo je kupio sebi mauntin-bajk. Iako su Keti i Diomingo živeli zajedno kao par imali su zasebne spavaće sobe. to više nije bio moj bicikl tako da sam bio u stanju da uživam u vožnji. ona je bila voljna da uradi bilo šta da bi ga odvojila od toga. disanje mu se od jedanput promeni." kaže ona. Nisam bila roditelj. Kako mogu da se borim sa ovim do kraja života?" Ali kada me je . To me podseća na Domingova anksiozna osećanja. počne sa lizanjem i dobije onaj glupi izraz. Rekla nam je: "Da nije imao OKP. Ketina prirodna reakcija je bila da se povlači kad bi videla da nastupa OKP. ona ga je cenila zbog njegovih dobrih osobina. Često izbegavaju da putuju. morao bi da mi to kaže. Kažem mu: "Vas dvojica ste isti. Ponekad bi Domingo sve gledao sa vedrije strane. to je čudno. Ona je imala običaj da se šali na njegov račun i da njegovu sobu naziva mauzolejom. Keti je dolazila na naše grupe za porodičnu podršku gde se upoznala sa članovima porodica drugih ljudi sa OKP-em. On je morao da mi kaže da je dodirvao neku drugu. Nije me bilo briga ako bi se pokvario ili se ogrebao. 'O Bože. Ali smešno je da kada sam otišao u planine. Imam sklonost da ostavljam bele fleke od belila. Selidba može da bude traumatična za ljude sa OKP-em. "Ako ikad i očistim njegove stvari. jel' tako? Ali. o moj Bože'. Smejala se dok nam je govorila: "Smešno je da naš pas ima ista anksiozna ponašanja. Ali zbog OKP-a. Ja ne perem ni njegov veš. Nisu mogli da shvate zašto bih ja živela sa ovim momkom kad sam mogla da izaberem da to ne radim. Postoji sigurnost sa poznatim. Doduše i oni su prolazili kroz teške periode u svojoj vezi." Odgovor je bio da sa ili bez OKP-a. Mi sa OKP-em smo drugačiji. verovatno bi već za ovo vreme imao deset devojaka jer je po prirodi promiskuitetan.to kao 'O Bože. Ako odlazimo a on treba da ostane kod kuće. Ovaj pas je zaista maza.''' Ipak ne postoje nikakvi klinički dokazi koji bi pokazivali da psi koji pripadaju ljudima sa OKP-em takođe razviju OKP. Mi smo se navikli na stvari". Keti je shvatila da je Domingov otpor ka promenama u svom životu imao neočekivanu povoljnu propratnu stranu. bicikl vredan 500 dolara i namestio ga baš onako kako je to želeo. OKP jeste čudan". sve što bi ga samo razljućivalo"." Domingo je potvrdio ovo što je ona rekla. On se seća: "Plašio sam se da će bicikl da se izgrebe. on je veran. ali kad je Keti predložila da idu na izlet u planine morala je bukvalno da ga zajedno sa njegovim biciklom izgura van kuće. nije moglo da pomogne". On je latinac. govoreći joj: "Zašto se samo ne skineš gola i staneš ispred mene kako bih razmišljao o nečem drugom?" Kad bi njegov OKP bio tako jak. Znala je da ne treba ništa da premešta. Mnogi od njih su prolazili kroz pakao sa OKP-em i kako se Keti seća: "mnogi od njih su se pitali šta sam ja tražila u životu sa Domingom. moram da bežim odavde. a to ga takođe razbesni". "Bilo bi ovako. ne mogu da s' nosim sa ovim. On mora da ode i proveri ima li štete. Putovanje znači korišćenje javnih kupatila i spavanje u krevetima u kojima su drugi spavali. tu je ta stvar oko zagađenja. Sa nekim novim moram da počnem ispočetka. Prvo. Ja veoma loše to radim. Mora stalno da bude uz nas. Nisam znala da mu kažem te magične reči koje bi ga izvukle iz toga govorila bih pogrešne stvari.

moj mir je izgubljen. Korpa sa voćem je bila zagađena. desilo se nezamislivo. ali sada uči. "sve što sam mogla da uradim tada je bilo da govorim 'Ne mogu to da primim. prijatelji su svratili do nje da joj daju korpu sa voćem. sa korpom u rukama. Ne mogu to da uzmem. tako da sam najzad rekla Erici da otvori vrata. Onda moram da se malo borim da bi opet obezbedio svoj mir". gde smo Merilin i ja zajedno odlazile. kako mu je docnije rekla. On je objasnio: 'Veoma se naviknem na ljude i stvari.upitala kakva bi trebalo da bude njena uloga. rekla je Erici i Trejsi da ne otvaraju vrata. ona je patila od teškog OKP-a. Džil je odmah svukla odeću i otišla da se okupa. ja sam joj rekao da ako je odlučila da bude sa Domingom.otkako je kao tinejdžer morala da ode na sahranu najboljeg druga svog momka.Eriku i osmogodišnju Trejsi . Nikad mi nemoj reći 'Požuri!' jer to pobuđuje moju lošu stranu. On se nedavno venčao sa ženom koju je sreo posle onog raskida. "One su plakakle i ja sam plakala. "Nisam mogla da idem nigde. Ostala je u kući više nedelja. Ne mogu to da uzmem!' Ali. uzme korpu. primetila je nešto "drugačije" i "interesantno" u vezi sa njim. niti je mogla da ode na memorijainu službu. na koju bi išle posle rada. Džilina najbolja priajteljica je poginula u saobraćajnoj nesreći. Džil se seća da je onog dana kada je Marilin umrla našla obe svoje ćerke . Oni su bili zagađeni. Nisam . Ako je taj red poremećen. Na dan memorijalne službe za Merilin. To je bilo to oko zagađenja". nikad me ne požuruj inače možeš očekivati da postanem agresivan. Zašto mu treba toliko vremena da uradi tako proste stvari kao što oblačenje čarapa ili tuširanje. kaže Džil. ode u kupatilo i stane u kadu. Bilo je to strašno vreme za njega i on je nazadovao u lečenju. Džil je bila veoma potresena. njih dve su zajedno radile u kancelariji za nekretnine i često bi se jedna drugoj poveravale za vreme večere. Ironija je da ju je sreo kad je odlazio do prodavnice zdrave hrane da kupi preparat za gojenje koji je Keti neumorno nastavljala da uzima. kako bi identifikovala Marilinino telo. onda bi morala da se više zainteresuje i uključi u tretman. "Bilo je to užasno". Znajući koliko je Džil bila potresena gubitkom. prljava sam'''. Posle pet godina Domingo i Keti su se rastali iz nekih drugih razloga. Prvi put kad ga je njegova buduća supruga videla. Domingo se izgubi u svojim opsesijama. "Ne požuruj me" je dobar savet svakom ko živi sa osobom koja se bori sa simptomima OKP-a. Kad je Džil provirila kroz prozor i videla ih kako stoje tamo. Ja se zaista razbesnim kad me ljudi požuruju jer ne razumeju kroz šta ja prolazim".na vratima kako je čekaju. Nije mogla jer da je otišla ceo njen svet bi postao "zagađen".Džil je preživljavala strahove od zagađenja u vezi sa smrću i umiranjem. one su me zagrlile i tad sam rekla 'Nemojte mi prilaziti. Za dvadest pet godina . Iako je prošlo mnogo godina pre nego što joj je postavljena dijagnoza. Ako vidi mrlju od kečapa na svojim pantalonama može da ima opsesije da je to od krvi da gleda u mrlju sve dok njegov um ne shvati da je to samo kečap. ja sam želela to da primim. Domingo joj je odmah rekao: "Nikad me ne teraj. sahranu sa otvorenim kovčegom . DŽIL I NJENE KĆERI Kada je Džilina starija kćer imala 11 godina. Džil i njene ćerke bi se takođe zagadile ako bi oni ušli unutra. Ona nikad nije čula za OKP i zaista nije razumela. Džil nije mogla da ode do mrtvačnice. Izveo ju je na večeru i rekao sve o svom OKP-u. Moji prijateli su otišli i tu je bila Erika koja je stajala u kadi. To su bili ljudi koji su identifikovali Merilinino telo.

Stres se nadovezivao na stres. ovako svi rade". morala bi prvo da se istušira (da bi kupatilo ostalo čisto). "Mama bi nam govorila koje priče da iznesemo kao izgovore pred tim ljudima". selidbe iz grada u grad i iz države u državu u potrazi za mestom koje nije bilo "prljavo" kao i stid koji su osećale. Trejsi sad može da se smeje dok se priseća "Uvek smo morali da nalazimo stan sa dve garderobe (c1oset-soba za graderobu)". Onda bi morale na vrhovima prstiju da odu do prljave sobe za garderobu. to u vezi sa ostalima iz škole: 'Kako to da tvoja majka večeras ne može da nas odveze na klizanje. Ipak. onda je procedura postajala nešto komplikovanija. Džil je rešavala problem koji je za nju iskrsavao zbog činjenice da su njene devojčice morale da idu u školu. devojčice su mislile "Pa dobro. ali ne bi mogla da je dotakne i da se onda dobro okupa.znala šta da radim. Tako što je određivala da jedna od soba za graderobu bude "prljava". Ćerkama nije bilo dozvoljeno da dodiruju kvaku na vratima. nisam mogla da radim jer bi celo vreme provodila u čišćenju. ali je znala da nije uobičajena. pokušavala je da zadrži svoje radno mesto. ocem. gde su mogle da se isprljaju. Naravno. Ona je bila zaražena i korpa je bila zagađena". Ali je sećanje na to ostalo kod Erike i Trejsi. Tada je već bilo prošlo šesnaest godina otkako je prekinula svaki kontakt sa svojom majkom. Zatim bi isto tako brzo otišle u kupatilo da se okupaju. Posle toga su mogle da se okupaju. gde bi skinule odeću i ostavile svoje torbe.zaraze. a bila je bolesna. Oni su bili zaraženi-zagađeni i nije mogla sa njima da razgovara ni preko telefona. a sa 20 je već imala dve bebe. Znala je da nije normalno da razgovara sa rođacima kroz zatvorena vrata ili da zabranjuje svojim ćerkama da poljube svog dedu jer je bio mesar i dirao krv.?' . Morali smo mnogo da se selimo jer nismo mogli da pla ćamo stanarinu" . Nekoliko godina kasnije. Izmislila je i proceduru kako bi održavala "čistima" i njih i nihovu kuću. gde je mogla da je vidi. ne možeš tek tako da spereš Marilin niz slivnik!" Džil je rekla ćerki da postavi korpu na vrh frižidera. Džil nikad nije ni prilazila "prljavoj" sobi za garderobu. Džil se udala kad je imala samo 18. Erika ju je vratila u realnost. Trejsi se seća: "kako da napravimo opravdanja za ovo ili ono. Ona sad ima 22 godine i tek je poslednjih nekoliko godina bila u stanju da se oslobodi svog besa koji je osećala prema majci zbog onog što je njena majka učinila njoj i njenoj sestri dok su odrastale . kad bi prijateljima pokušavale da objasne zašto ne mogu da dođu u njihovu kuću. mesecima ne bi izlazila iz kuće. Trejsi je skoro čula kako je Džil prepričala taj događaj. Trejsi se seća da ako bi neka od njih morala da koristi toalet za vreme rada. kasnije im je bilo veoma teško da objasne prijateljima čudno ponašanje svoje majke. osim da kupi namirnice ili da odveze nekuda svoje devojčice. Džil. Erika i Trejsu su išle u privatnu školu i izgubile su čitavu godinu kada im se porodični budžet toliko smanjio da nisu mogli da plate školovanje. Tužna i depresivna. Korpa je stajala na frižideru dugo vremena. bratom i sestrama. Džil bi im otvarala vrata. To me je mnogo mučilo. ona i njen suprug su se razveli. Erika i Trejsi su se stalno selile jer bi čitava susedstva i gradovi postajali zagađeni. Ako je trebalo da urade i domaće zadatke. vičući: "Mama. Devojčice bi morale da sede u toj sobici sa otvorenim vratima i da rade svoje zadatke. Kada su bile veoma mlade. Nije znala koja je to bolest.bizarni rituali čišćenja. ''Ako bih se jako razbolela. pa da se posle vrati i završi svoje zadatke i onda ponovo istušira. a onda je Džil bacila voće. Džil je uvek bila između dve vatre. Sigurno je da je njihovim drugaricama i drugovima bila veoma zagonetna činjenica da nikad nisu bili pozvani u njihovu kuću. Kada bi se devojčice vraćale iz škole. Bila je tada jedini roditelj.

Devojke su mrzele majčin OKP. kao: 'Tako. Ponekad bih prvo svukla svu odeću. onda treba da nam daš novac da bi mogle da izađemo. kako je sad ovo prljavo. tako da ne moram posle da je perem. "Za mene je to bio veliki događaj. Rekle bi: 'Mama. Mogu li ja da navratim i stojim sa tobom u sobici za garderobu?" Za Tresji to nije bilo smešno.' Naravno.'" Nije im bilo dozvoljeno da zarade novac čuvajući decu jer bi ta deca ili njihovi roditelji mogli da budu zaraženi. porodica je živela u Severnoj Karolini kad je došlo do "velike eksplozije".' OKP je uticao na svaku stvarčicu u mom životu. Mislim da je to cool. Ponekad bi se ušunjala u "prljavu garderobu" i uzela udžbenik da bi učila u svojoj sobi. Naravno. A volim je. Kada bi me terala da se istuširam četiri puta govorila sam sebi: 'Radim ovo zato što je volim'. najzad sam razgovarala sa nekim o tome". laganje ljudima. Kad ih je Džil upitala gde su bile. Kada je Trejsi bila u trećem razredu. dok je Džil bila otišla van. dok bi se u sudoperi gomilali sudovi". Naravno. A onda bih je mrzela i takva sam i sada. Strašno je kad vas se deca stide". Džil je otkrila da suje ćerke lagale "Obuzeo bi me bes. Trejsi nam kaže kako je to bilo: "Odlazile bi smo u grad i kupovale čitave kutije sa bocama alkohola. Odlazak u direktorsku kancelariju je značio da se treba istuširati dva ili četiri puta kad se stigne kući . Udarila sam je. konflikt koji sam osećala. Iako se Džil mučila da zaradi dovoljno.tri.Trejsi bi nešto promrmljala. Erika je počela da grdi Džil i rekla joj da su je Trejsi i ona godinama lagale. a ranije nije bilo ?'" Ako bi se desilo da zagađena osoba telefonira. To je bila Katolička škola i ja sam tada bila veoma religiozna. devojke su zbijale šale u školi: "Hej. I zaista sam se molila Bogu da ne budem pozvana da idem u kancelariju jer sam znala da ću tada morati da prolazim kroz dodatne besmislice" . Od toga sam dobila svrab po celom telu i ubrzano disanje". jednostavno ne može'''. Trejsi kaže: "Sećam se. ali su naučile da iskoriste prednosti takve situacije. cela njena škola postala je "zagađena". pet kutija. uvek bi im davala to što su tražile. kao što je to uvek radila. Jedanput. Uskoro. ti si alkoholičar. To bi zaista poražavalo moju decu. Trejsi kaže: "Moja sestra i ja bi joj rekle: 'Ako nećeš da dopustiš da naši prijatelji dođu ovde. Ne želim da udarim svoju mamu". kad bi ih videla uznemirene i ja bih se uznemirila. da su radile stvari koje im ona nije . sve što je radila bilo je čišćenje.zagađenje. U toj fazi. Trejsi je počela pomalo i da laže. One bi se vratile kući i našle bi me kako stojim naga. Trejsi i njena prijateljica su odlučile da se šetaju noću po groblju. Sad je sve bilo prljavo jer nisam imala pojma gde su zaista bile i šta su dodirivale. Kad je Trejsi bila u devetom razredu prekinula je sa ćutanjem i poverila se svojoj najboljoj drugarici o ovim čudnim stvarima koje je njena majka radila. jedanput sam morala otići u kancelariju kod direktora." kaže Trejsi. njena drugarica je to kazala i drugim devojkama. četiri. toliko sam bila ljuta. Stvari su se izmakle kontroli i devojkama je bilo dosta. nije bilo nikakve logike u opsesijama koje je Džil imala oko zagađenja i ova činjenica je zaista delovala zbunjujuće na devojke. Nedeljama je Džil bila opsednuta time: groblje . Ako bi neka od sestara morala da ode u direktorsku kancelariju. Kada je sledeći put Trejsina drugarica došla kod Tresji. iz kaprica. Džil bi satima ribala zid pored telefona. Trejsi je imala 16 godina. Bilo je to bizarno. "Mrzela sam je. mrzim te što me teraš da ovo radim.uvek paran broj. Kad bi je Džil ispitivala.smrt . Trejsi se seća: "Erika i ja smo joj često postavljali pitanja 'Dobro. Trejsi je rekla istinu. "Stalno bih joj govorila 'Mrzim te. sa papirnim peškirom i bočicom alkohola u rukama. govorila je da nije bila u direktorskoj kanceliriji iako je ustvari bila. to je bila neka vrsta duplog zagađenja. znala je da o tome mora da slaže. Ne bi bilo dovoljno alkohola na svetu kojim bi mogla dobro da očisti kuću.

Njene najgore strepnje su bile opravdane. Dobićeš veliku medalju". Trejsi kaže: "Nije mogla ni preko telefona da razgovara sa Erikom ili sa mnom". videvši da se Džil unervozila i uznemirila. To me je ubijalo. Džil razume: "Ona još uvek nosi u sebi dosta starog neprijatetljstva. povratak kući je inicirao masivno "alkoholiranje" kuće. Tresi je ipak otišla u Montgomeri. Ona živi u drugom delu zemlje i njih dve su se videle samo jedanput u poslednjih pet godina. Bio je početak proleća i dok je njena majka bila u Floridi. Džil je podelila sa Trejsi ono što je naučila o OKP-u od mene i od drugih članova terapijske grupe za OKP. Kad Džiline opsesije počnu da utiču na nju. Trejsi se razljuti. Znala je da ih ne može imati pored sebe ako će je izdati. Rekla je majci da će da ide da obiđe svoje druge prijateljice u Savani u Džordžiji. ali je bila isuviše bolesna da shvati šta im je uradila. Nećemo da imamo ovakav život. pa je slagala. Džil. Trejsi joj reče: "Sad kada si se potpisala na priručniku. morala je da sačeka još tri godine zbog toga što Džil nije mogla da uđe u prostorije Odeljenja za motorna vozila . Više ne krivi mene da sam joj oduzela porodicu. ali se posle isvesnog vremena Trejsi vratila kući. stranicu po stranicu i foto-albuma. To mi je lomilo srce.službenu zgradu) Zato je Trejsi za nju okretala stranice priručnika.'' I onda su otišle i preselile se kod porodica svojih drugarica. Džil je osećala da "su me po drugi put izdale. Džil se seća: "Na kraju sam čistila i mačku". Tu je postojao jedan problem: nije mogla da dotakne priručnik zbog stare opsesije od zagađenja od službenih dokumenata. Godinama. Erika nije mogla da joj oprosti. da su mogle tako da me lažu. i poseti svoje stare školske drugarice. Ali prvo su sve njihove stvari morale da budu isprane alkoholom. (kad je Erika imala 16 godina i želela da dobije dozvolu za vožnju. Erika kojoj je bilo 19 godina. Trejsi kaže: "Govorimo o čišćenju alkoholom. Znala je da je za Džil Montgomeri zaista "prljav". je mislila da bi život mogao da bude bolji u Floridi. stvari su se popravile. "Nedostajala mi je. Ali. A bila sam još uvek veoma zbunjena u vezi moje bolesti". Bila sam besna na sestru što me je naterala da govorimo mami sve ono jer je sve razorila i sad je trebalo ja da se vratim i skupljam parčiće". Shvatanje činjenice da imam ovu bolest je dosta smanjilo pritisak i ona mi je oprostila. tada nesrećna i depresivna. pošto je Trejsi sad bila veoma "zaražena". se nije vratila. Nije bilo lako. Znala sam daje povređena". Na kraju. da li hoćeš da pokušaš da ga dodirneš?" Trejsi. Džil je bila slomljena. Ona i Trejsi su zakupile stan. Odlučila je da ode kolima na jug i da izvidi."Ne želim da budem čudak". Ona zna da je to bolest. čak i knjiga. Trejsi ima mali problem oko prihvatanja smrti i oko umiranja i veoma je probirljiva oko hrane.dozvoljavala. Trejsi joj je rekla: "OK sad moraš da se potpišeš" . Nedavno je Džil dobila saobraćajnu kaznu i priključila se programu "škole za vožnju kod kuće". a ne ja". ali Džil je ispuržila . Naravno. Erika i Džil nisu imale nikakvog kontakta. je malo razmislila i onda rekla svojoj majci: "Mislim da bi zaista bilo dobro ako ga dodirneš. pre nego što bi ih stavila u ormane. Duboko u sebi ona se pomalo boji da i sama nema neke sklonosti ka OKP-u. Iako Džil i Trejsi nisu potpuno razrešile sukob. ali su razgovarale telefonom. a da nisu radile ono što im je ona govorila da rade. Osećala sam se loše zbog nje. na koju redovno dolazi. Na kraju su Džil i Trejsi nekako rešile ovaj problem i dogovorile se da dele jedan stan blizu UCLA-univerzitetskog bloka. Volela samje. "Rekle smo joj. one rade na tome. Trejsi je planirala da ode u Montgomeri u Alabami. 'Nećemo više ovako da živimo. Pošto je to uradila. Moji sertifikati i nagrade iz škole su se izmrljali alkoholom i morali su da budu bačeni. koja je započela još u vreme njenog razvoda. Međutim Džil je postala sumnjičava i na putu ka Floridi pozvala telefonom Trejsine prijateljice. Napravili su plan da se sastanu u Floridi. Trejsi je sad bila zaražena i nisu više mogle da žive zajedno. gde je Trejsi bila student.

Prošlo je samo nekoliko meseci otkako je bila u braku. to je bilo strašno. Smrt njene majke pre dve godine je prouzrokovala određeno nazadovanje . da pobegne od problema". Da me je žena mogla da napusti da ne oseti krivicu. Sara je delila Brajana sa njegovim OKP-em.Više ne alkoholira svoju kuću. Jedanput su došli iz škole i poverili se Sari: "Čoveče. kaže Džil. "Sve što su znali je da se tata strašno plaši akumulatora i akumulatorske kiseline i da nije bio spreman da izlazi među ljude. To ukrade vašeg ljubavnika. vašeg prijatelja. Danas su Džiline opsesije i kompulsije uglavnom pod kontrolom. Ovo je bila tajna koju su skrivali od Brajana. zaboravljajući pritom.ruku i dotakla priručnik. njegovoj bolesti i kako je to zapravo uništilo njihov brak: "OKP je uništio moj život. danas smo pravili hemijske eksperimente i sumporna kiiselina je bila svuda". Hteo sam da otpuzim i sakrijem se ispod stene" ." uvek sam imala veoma jak instinkt za opstajanje". "Odjedanput". Mislim. BRAJAN I NJEGOVA ŽENA Veći deo svog četrnaestogodišnjeg braka. To krade vaše vreme. Ja nisam mogao ništa da uradim. Svake noći bi Brajan ležao u krevetu. kaže Brajan. Bio je uvek spreman da zgrabi kofu i sodu i da se odveze do tog mesta i započne ribanje. u toj panici. kako je rekla Sara. odjednom su opet to postali. Već su bili godinu dana u braku kada se dogodilo izlivanje akumulatora na poslu i ona se seća: "On se jednostavno otkačio". njegovim morbidnom strahom od akumulator ske kiseline i njegovom prisilnom potrebom da pere ulice da bi izbegao trovanje od kiseline.članovi porodice koji su prestali da budu zagađeni. Ona radi na tom problemu. Strašno. vašeg druga. kad je počela da primećuje neka malo čudna ponašanja. Brajan više nije mogao da radi. Za sve to vreme Sara nije primetila nikakve znakove njegove bolesti. Ponekad bi kad začuje te sirene. "Moja deca nisu znala šta se događa".morala sam zbog moje terapije ponašanja". Naravno. "Rekao bi mi da ne pešačim na određenim mestima. da za sobom zatvori ulazna vrata. kaže. To uzima mog supruga. dečaci nisu mogli da pozivaju drugove jer Brajan nije mogao da kontroliše kuda bi sve ti momci mogli da idu dovozeći se kolima i kuda bi onda odlazili. To uzima sve što se može uzeti i ništa ne daje zauzvrat. čekajući da čuje sirene koje bi mu ukazivale na mesto gde se dogodio saobraćajni udes. ne nosim određene cipele". Doduše tu su bila ta veoma dugačka tuširanja.'" Sara i Brajan su se upoznali u preduzeću gde su oboje radili i znali su se šest godina pre nego što su se venčali. Kako je njegov OKP sve više uzimao maha. Mislim daje samo želeo da pobegne od mene. "Bio sam . Porodica. Tada su se za njih otvorila vrata pakla. primenjujući terapiju svakog dana. da ne vozim određenim putevima. ali je ona to samo pripisala "njegovoj velikoj urednosti". koja je uključivala njegovog sina i njenog sina iz prethodnog braka je bila raskidana njegovim OKP-em. Ne štedi mnogo reči kada govori o svom mužu. znajući da bi on zgrabio dečake i odmah počeo da ih pere i riba. Brajan sa seća: "Moj sin je zaista hteo što pre da se pridruži Marincima. " na rukama su mi izašle crvene tačke i svrbelo me je među prstima ali sam znala da želim da to dodirnem . "Znate". I nikad ne kaže "hvala. Ona je sebe ubedila da su to samo njegove male ekscentričnosti. i morao je da bude hospitalizovan. vaš novac i energiju. to bi i uradila. čak skočio usred rečenice i nestao na nekoliko sati.

u stanju je da se izbori sa depresijom i samoubilačkim težnjama. bila je na zidovima. Brajan kaže: "Zazvonilo je zvonce".koje skoro uvek uključuju ljutite reakcije . I onda se jedne večeri dogodilo da gledaju '20/20'. Prao je ulice cele noći i budio se izmoren. Osećao sam da je kiselina na meni i da nisam mogao da se očistim. Ona kaže: "OKP je ogromno čudovište koje sedi tamo u uglu. "Problem sa kiselinom je sam po sebi dovoljno težak da bi se s tim živelo" . To nas žive jede. nije mu mnogo pomoglo. patiće od posledica i Sara će morati da pati sa njim. Zatražio je psihijatrijsku pomoć. "On je više stvari uništio pokušavajući da spreči zagađenje kiselinom. koji sobom nosi strah i ribanje. našu odeću. Umivaonici su oštećeni amonijakom. kada je bio prikazan prilog o ljudima sa OKP-em. Sara se seća: "Bilo mi je toliko lakše da ta stvar ima ime". a onda iznova započinjao ciklus. A ne možemo da idemo u crkvu jer tamo ide i čovek koji je vlasnik kompanije za akumulatore". Mi trošimo tri-četiri stotine dolara mesečno za sodu i amonijak. prao i ribao tepihe sa sodom. kao ni još dve nedelje u drugoj bolnici. ali mi navodno ne bi trebalo to da primetimo" . Ponekad on to uradi. Imao sam burne napade depresije i puno bih plakao jer sam ludeo u sebi". Sara kaže da očekuje da će se i cevi uskoro raspasti. Njihov ulazni parking i travnjak su natopljeni sa bikarbonom sodom i amonijakom. nadajući se da će nekako da odloži zoru i sledeći dan. u zavisnosti koliko je bio redovan u uzimanju svojih lekova i koliko je redovan u praktikovanju Četiri Koraka terapije ponašanja kao i dolaženju na terapijske grupe. kaže Sara. Da li je bio lud? Da li je ona bila luda? Sara je tada već bila toliko zbunjena. ponekad ne. Jednog dana nas je posetio prijatelj moje žene i saznao sam da je prošao baš ulicom u kojoj se desila saobraćajna nesreća. tepihe. Nekih večeri bi sedeo pred televizorom i gledao kasne emisije. Celo veče sam proveo na kolenima. Kada mu se pogorša OKP. Onda sam iznajmio jedan od onih velikih usisivača i čistio sam i čistio". Tridest dana u psihijatrijskoj bolnici.emisiju na televiziji. ali je dobio čitav spisak pogrešnih dijagnoza. Dok to ne nauči. Brajan je klasičan i težak slučaj OKP-a i njegov je napredak bio promenljiv.izgubljen slučaj. Brajan posmatra kuda ona hoda da bi kasnije odlučio da li da uzme te cipele iz ormana i očisti ih. kako kaže Sara: "koristi papirne ubruse i kese za sendviče da bi otvorio vrata. već da je to OKP. uključujući i šizofreniju. Brajan kaže: "Njihovo lečenje je izgleda bilo da mi daju dosta stvari koje bi me uspavale' . bilo muje toliko lakše da je počeo da plače. Sada je znao šta ima. Tako je frustrirajuće gledati to bacanje. da nije bila sigurna. Kad oseća da je u stanju da se suoči sa posledicama . Sve dok Brajan uzima Paxil u prepisanim dozama. U prilogu je pomenut i UCLA-program dnevne bolnice za ljude koji pate od OKP-a i Brajan ih je pozvao. ali nije uspeo da nauči najvažniju lekciju: Samo konstantna spremnost pobeđuje OKP. Tako . Uglavnom on to neće. u stanju je da svoje simptome drži pod kontrolom. a da sam ja samo ležao potpuno isključen iz okoline.Sara pokušava da ga natera da se suoči sa stvarnošću. Bila je u mojoj spavaćoj sobi. On se skoro ničega ne seća iz prvih nekoliko meseci 1985 godine. Brajan kaže: "Došlo je do tačke kad sam zamišljao da je to jednostavno padalo i sa neba". Sad je to bilo i na njegovim gumama. to je toliko ekstremno da. Kad je došao do mene. Uništilo je naše cipele. da prihvati da ta stvar koja ga muči nije sumporna kiselina. "Sara mije rekla da su ljudi koje smo znali u to vreme umrli. Ako na tome dosta radi. Niko nije mogao da odgonetne "šta je to moglo da se dešava s njim". nego da smo ih svaki dan prskali sa njom". On čak čisti i ispod žbunja.

a on ne može da ode na sastanke sa klijentima ako bi to zahtevalo da vozi ulicama na kojima je možda došlo do prosipanja kiseline. koji ima smrtonosnu bolest i ona je svetica. I dodaje: "čak i nestabilno. "Veći deo vremena sam sama. novca. Sara primećuje: "Mogli smo da iškolujemo njegovog sina na koledžu novcem koji je on uložio u svoju bolest".. pas čuvar. Prepoznala je da je to čovek koji nije mogao da prestane da kupuje kravate. Meni je rečeno da mora da sam van pameti što ostajem sa Brajanom. Jedanput je otišla do robne kuće da kupi rođendanski poklon za njega i pošto nije mogla da se odluči. Tada je on počeo naveliko da uzima svoje tablete. Ja odustajem. Nikad nisam osetila ovakvu usamljenost. Zbog njegovog OKP-a je njegov učinak na poslu nestabilan. Ona je u 56toj i ovo je njen treći brak. sve". čovek za koga se udala. on je rezonovao da mora sebi sve da uskrati. čovek kakav je bio pre nego što je ophrvan svojom bolešću koji ne misli samo o svojim potrebama. Novac koji su protraćili. Veći deo vremena ona je "zagađena' i fizička intimnost između njih ne dolazi u obzir. nisam bila tako usamljena". njen prvi suprug je bio šizofreničar. Iako nije pri novcu. Ja plačem. tu je sad ta sramota. Ja pokušavam da kontrolišem. je novac koji ne mogu sebi da priušte. koja je bila žrtva prevelike ekspanzije. "šampone. "Ako ste bolesni od vrata nadole. recesije i promene rute za autoput u ranim '90-tim godinama.je od omiljenih plavih cipela napravio zelene. a onda bi sebe nagradio i isto onoliko koliko je sebi uskraćivao i ciklus kupovanja i škrtičarenja bi se ponovio". Ali samo dok ne bi prošla kriza braka. Čak i posle razvoda. bilo da je Brajan tu ili nije. sve po više komada. brižan i šarmantan čovek. On više ne misli o meni. Više od svega je prisutna strašna usamljenost. Kada je onaj pravi Brajan. uvek razmišlja o akumulatorskoj kiselini.njega. Sara je brzo izabrala nešto drugo. prodavačica je pročitavši ime na kreditnoj kartici rekla: "Ne. da zove doktora i da odlazi na grupe". Žena ostaje sa svojim mužem. Brajan se još uvek oseća primoran da kupuje stvari koje mu ne trebaju. a jedanput je morao da iznajmi garažu da bi mogao da smesti sve stvari koje je gomilao. Ali ono što je njegovu porodicu više koštalo. natopivši ih amonijakom. Ja dosađujem. Kad je ova predložila kravatu. svega". bila je emocionalna cena. vremena. Sara mrzi ulogu na koju je naterana u svom braku: "postala sam majka. postaje bezbedno". ako je konstantno. Problem je . "Ja bih zapravo odlazila i sedala u automobil i vozila sve dok mi rezervoar ne bi ostao skoro prazan. šišanja . kritičar. "ako ste bolesni od vrata nagore. Prilikom naplaćivanja poklona. Ta finansijska katastrofa ga je ostavila u siromaštvu. ne znajući kuda sam krenula. Samo apatija i tuga. drugi je bio alkoholičar. Ja pitam ljude: 'Zar ne bih bila dobra prema njemu. Uvek je sa svojim mislima. kaže Sara. Tu postoji stvar predanosti. Onda ništa. "On ne želi da ih zagadi" objašnjava Sara. . mene. zatražila je savet od prodavačice.. "On čak neće da dotakne nešto što sam ja koristila ili da uzme isti peškir ili isto posuđe".i onda bi ga obuzelo veliko osećanje krivice. Brajan kupuje čekiće i druge alate. On je bio suvlasnik firme za prodaju kola. "Strašno sam mu potrebna". On bi kupovao i kupovao . Kakvo upropašćavanje . Postoji mnogo razloga zbog kojih je ostala sa njim. Na kraju bih se zaustavila i pitala se 'Gde sam to ja?'" "Rekla sam mu da želim razvod. njemu sigurno ne treba kravata" . on je ljubazan. Zbog svog OKP-a. da je on imao srčano oboljenje ili polio?'" Više puta sam ljuta i frustrirana razmišljala o odlasku. svako će vam pomoći". kaže Sara. Sadašnji posao prodavca zahteva dosta vožnje. Ja proganjam. Njegov orman je ispunjen kravatama i odelima koje nikad nije nosio.

dalje od obale. naručila je ogromnu količinu pasti iz omiljenog italijanskog restorana. seća se Brajan.' Ali tada kuća postaje ratna zona. Tako da ako on misli da postoji . kaže Sara. Ponekad se Sara bori da održi zdrav razum. više nisam predmet ljubavi". Idi i nađi nekog drugog. da bi se refokusirala na nešto drugo osim njegove bolesti. "Više nisam ravnopravna. da ne ugađam. "To je bilo skoro kao u paklu. Ali drugog dana su odlučili da idu na ekskurziju posmatranja podvodnog sveta. Ona još uvek mora stalno da uzima lekove protiv lupanja srca. kaže Sara. To kontroliše kuda vozite. Jednostavno sam ih ostavio tamo. tada se ona obratila advokatu zbog razvoda. rekao sam 'Ne vidim da pravim neki napredak i nikako ne mogu da te teram da prolaziš kroz ovo do kraja svog života. razmišljao je o podvrgavanju operaciji mozga. Kad je bio u najočajnijem stanju. "to pokušava da porodicu i prijatelje drži dalje od vas. "Mislio sam da ćemo se veoma dobro provesti". nisam više ženstvena. "Ne želim da se kad dođem kući sa posla. Nema mira. Brajan se seća : "Molio sam je da to uradi. Dugo vremena je Sara pružala podršku Brajanu. 'Ja bih u mislima ponovo proživljavala dobra vremena i stalno ih iznova koristila" . ili njemu". I bacila se osvetnički na hobije "Umaram se do smrti". "OKP vas izoluje više od ijedne druge bolesti". da ne pokazuje nikakve znake dopadanja. Ili bi uhvatila njegovu ruku i "on bi se samo skupio". Ona se smeje i kaže "Da nisam imala smisla za humor. Ne možete da planirate nikakva okupljanja ili praznike.'" Sara govori o svojem umoru. I preteruje u jelu: "Još nisam naučila da hranom ništa ne mogu izlečiti". Ponekad je jednostavno previše umorna da bi se borila protiv njegovog OKP-a tako da popusti pred tim iako zna da mu to neće pomoći da ozdravi. " Sve što smo imali na sebi bilo je zagađeno i sve što smo kupili bilo je zagađeno. Kad mu se stanje stvarno pogorša. Slučaj je hteo da je vlasnik brodića zatražio od svih da ostave svoje cipele pre nego što se ukrcaju. da ne budem 'onaj koji omogućuje. tih pet šest dana tamo". ona strepi da bi mogao da uradi nešto samoubilački. To je upropastilo ceo odmor". ali ga je ona odvratila od toga. o svojoj usamljenosti. što za Brajana predstavlja samo jednu stvar: akumulatorsku kiselinu. "Putovanje o kojem sam sanjao". Ona kaže: "Pokušavam da ne nasednem njegovoj bolesti. hodate. gledate filmove. prekratila bih sebi. kaže Brajan.da prođe kroz loša vremena. Ali njena prava snaga dolazi od njene "duboke i stalne religiozne vere" i od veštine podnošenja.Otvorio je jednu ostavu i u nju smestio cipele. a nisam hteo da im bacim patike i kupim nove". kupujete. Vremenom je naučila da svoja guši osećanja. Sela bi i recitovala tablice množenja. Tri godine se lečila. kad je Brajan bio van grada. Daj da završimo s tim." kaže ona. Brajan se sledio. a to je onda kad postane neuredan u uzimanju lekova i terapiji ponašanja. Ponekad bi pokušala da ga zagrli i tada bi ugledala apsolutni strah na njegovom licu. Ali nikako nisam mogao da čistim svuda kuda su moja deca gazila svojim patikama. svaki aspekt vašeg života. koje je naučila živeći sa alkoholičarem. Ništa ne ostaje netaknuto". Jedanaput. da ne bi bila odbijena. pošto je video da su u ostavi bili poređani akumulatori. u koji ne mogu da idu jer je "zagađen" i sama ih sve pojela. "nisam ni uzeo cipele pošto smo izašli iz brodića.učvršćen i činjenicom da ona radi u prodaji automobila. "pitam da se nije obesio u garaži". Pre nekoliko godina Sara i Brajan su odlučili da odvedu svoje sinove na odmor na Havaje. Od tog momenta. Kad je počeo da traži pomoć na UCLA-i.

Ja želim da mi se vrati.kiselina na određenoj ulici. Najgore je. Ono što nisu znali. kako bi on imao mira.ali tada je njoj mnogo lakše. Izgleda da se neki ljudi više drže svojih patnji nego drugi.to nije akumulatorska kiselina. Sigurna sam da je i on usamljen kao što sam i ja". Ali ona ne može ni da misli o tome "kakav bi bio i kako bi živeo bez mene". koja se za njega pokazala efikasnom. Sara gaji nadu da će pre ili kasnije odlučiti da savlada svoju bolest jer on to mora da uradi zbog sebe i zbog njih". gledajući njega. I on bi se vraćao svojoj terapiji ponašanja i uzimanju lekova. Kada se osećala da je dovoljno jaka.tada ih je već bilo na stotine kilograma . koje će se potpuno oteti kontroli. a oboje se pretvaramo kao da to nikoga ne dotiče". Dugo vremena je Džoel bio u stanju da racionalizuje svrhu svog "kolekcionarstva". Pouka ove priče jeste da niko ne iskoristi jednako svoje prilike da ozdravi. Tada su se stvari značajno poboljšavale. Isprva Stiven je smatrao 'U redu. svom 14 -godišnjem sinu. On ih je sakupljao. Sara iščekuje kad će Brajan da kaže "Strašna si što ostaješ uz mene". a Džoel bi bio napolju i tragao po njihovom kraju pretražujući . Prijatelji joj kažu: "Trebalo bi da pregledaš svoju glavu". da pokazuje sigurno i značajno poboljšanje kad to prihvata. Kerol se seća: "Kada bi ušli u njegovu sobu zaplahnuo bi vas veoma jak miris. ali on to nikad ne kaže. "da je on u ovome sam i ja sam u tome sama". ali su stvari ostale još uvek previše nekonzistentne. ona bi ga prisiljavala na rešavanje problema i terala ga da se sukobi sa svojom bolešću. "To je bila prava požarna opasnost" kaže Džoel. Karol i Steven su logično postupili: uzeli su novine . Tako da ona ostaje. su isprva ugađali Džoelu. I onda bi shvatili da je to od štampe". Zaobilazim takva mesta. oboje akademici. On ih zapravo nije ni čitao. kaže ona 'Jednostavno nije mogao. Njegovi roditelji su smatrali da je to malo čudno. jasno je da on ima emocionalne konflikte u vezi poboljšanja. u njegovom novom interesovanju za pretplaćivanje na novinske listove iz raznih mesta. prisilnog sakupljanja. Želim da budemo u ovome zajedno. Nije mogao to da uradi. kaže Sara. Ona misli da on ne razume kroz šta je on provodi. On je počeo da bira. on pravi kolekcije' i dopuštao muje da zadrži po jedan primerak od svake. "Iako nikad nije čitao ove novine imao je opsesivnu ideju da mora da sačuva ove informacije". kad je svima jasno. Čuvao je stvari kao što su McDonaldsove kesice za hranu. ali onda. Karol kaže: "Počeli smo da nalazimo stare limenke od hrane. Pronjuškala bih naokolo i nalazila ih svuda po kući. Retke su prilike kada je iskren u vezi toga što ga muči . Nije lako razumeti zašto Brajan prolazi kroz tako duge periode neprihvatanja lekova i rada na terapiji ponašanja.stavili ih u dvorište i zatražili od Džoela da odvoji one koje želi da zadrži. U međuvremenu. to je OKP . ali nije lako doseći do toga šta su zapravo njihovi koreni. "Ali nije prošlo dugo. on je taj koji ustaje noću da bi prao ulice. Nikako nisu mogli da znaju da je to zapravo bila prva faza OKP-a. je da Džoela nisu mnogo ni zanimale te novine. on baca svoj život i ja bacam svoj. ja prihvatam da ne vozim njom. a ne ona. Veći deo vremena "zver izjeda oboje. Ipak. Gomile i gomile novina su bile u njegovoj sobi. nekako je tu pukao. Raspored njegove koopercije sa planom lečenja uliva neke nade jer su periodi oslobođenja od simptoma sve duži. pokušavajući da održim sve u miru. Iz perspektive klasične psihoterapije. uključujući i njega. Mi se nadamo da će se Brajan na kraju presabrati i poštovati kombinovanu preskripciju lečenja lekovima i terapijom ponašanja. On zna gde može da dobije pomoć. DŽOEL I NJEGOVI RODITELJI Stiven i Kerol.

Naravno. Kasnije su shvatili da je počeo da izjednačava "neorgansko" sa "nečistim". on je snimao kompulsivno ne birajući mnogo. u potrazi za određenim kesicama i papirima.tada je bio isuviše bolestan da bi to uradio . Opsesija sakupljanja je na kraju počela da nestaje. Nisam znao šta da radim. Karol je morala da uzme svu tu staru poštu i odnese je u školu čim bi ova pristigla u kuću i tamo je odbaci. Džoel objašnjava svoje gomilanje tako što kaže da je tada bio u "štosu recikliranja" . misleći da bi to moglo pomogne. Otprilike u to vreme kompulsivno pranje ruku je počelo da izmiče kontroli. A onda je počeo da sakuplja staru poštu. seća se Stiven. Karol i Stiven su počeli da uviđaju uznemirujuće crte u ponašanju svog sina.ali je bar prestao da donosi nove količine. Ovo nije bilo obično tinejedžersko eksperimentisanje. Džoel je onda objasnio da je već neko vreme razmišljao o prelasku na organsko vegeterijanstvo i odjednom je bio zbunjen i razočaran hranom. Snimanje je. već detaljno ispitivanje svakog sastojka. koji dolaze sa odrastanjem. pomislio sam. To bi verovatno učinilo da se njegovi strahovi samo povećaju i verovatno bi pogoršalo situaciju. a onda su Karol i Stiven za Džoelov l6-ti rođendan rešili da ga izvedu u njegov omiljeni restoran na večeru. Šta je moglo da se odigrava u njegovoj glavi? Razmišljajući o prošlosti oni se prisećaju jedne epizode koja se dogodila nekoliko godina ranije i koja je izgledala bezopasno. osim da kaže da "mora". koristi velike količine vode i da se veoma dugo tušira. Bilo je očigledno da vikanje ne bi popravilo stvari. Karol i Stiven su rezonovali: "Dobro. Počeo je stalno da pere ruke. postala životna aktivnost. Samo je bilo sklonjeno u stranu. nikad nije puštao nijednu od traka. Džoel se odjednaput bio zainteresovao za snimanje videotraka. ali kako Kerol primećuje: "Ništa nije zapravo bilo reciklirano" . Stiven se seća: "nije to bilo samo vegetarijanstvo koje smo mogli da razumemo. Ranije je Džoel uvek bio veoma tačan. Džoel nije bacio gomile krša iz svoje sobe . Naravno. U toj fazi Džoel je još uvek konzumirao mleko i poneki put meso. morao bi satima da ga pere. nije uvek mogao da poveruje da je dovoljno čisto da bi se moglo jesti.Video-rekorder je radio po ceo dan. Karol i Stiven su to razumeli i tome nisu zamerali. možda mogu da ga šokiram i otresem ga od ovoga tako što ću da zatvorim glavni . Konsultovali su se sa psihijatrorom koji im je izneo da pritisci i bes. zapravo su pokušali da ugrade njegova nova načela o ishrani i u svoj život. Džoel je prolazio kroz period brzog odrastanja i bio je dosta mršav za svoju visinu. Jednom. koje su ga tako usmeravale da nije hteo da vidi da se životinje ubijaju zbog mesa. To je postajalo sve duže i duže i intenzivnije. 'Dobro. samo za sebe. ali su bili potpuno zbunjeni u vezi svega toga. Kao i mnogi mladi ljudi imao je interesovanja i brige za životnu okolinu. sada nije mogao da stigne u školu na vreme. koliko god je to bilo mogućno i praktično. Njegovi roditelji su počeli da brinu da je postajao neuhranjen. ako bi ga neko drugi pripremio. Ubrzo. što je bile veliko olakšanje. možda je ovo bio samo adolescentni problem" . Kad god bi izlazio iz kuće. Oni su zatražili da promene sto. Kad bi doneo povrće kući. Ubrzo je Džoel počeo da pokazuje znake preterane brige zbog stvari koje su bile "prljave". mogu da uzrokuju da tinejdžeri da rade svakakve vrste čudnih stvari. ali je Džoel bio u stanju da pojede samo nekoliko zalogaja. Čak i kad bi povrće već postalo svo izgnječeno i natopljeno vodom. Provodio bi sate birajući povrće u prodavnicama zdrave hrane.tuđe kante za smeće. duge i mučne procedure". Život je naizgled tekao potpuno normalno još nekoliko godina. Karol i Stiven počeli da sumnjaju da je tu bilo više od obične ekološke svesti i onoga što je stajalo iza Džoelovih sve gorih i krućih navika u ishrani. "Džoel je morao da prolazi kroz sve veće procedure pranja. dvaput. Nije mogao to da objasni. Ali Džoel nije hteo da jede.

verovatno morati da pozovu policiju. Nije to bio strah od bakterija. pa je to bio samo začarani krug. zapravo nije se ništa postiglo jer su se stvari toliko pogoršale da nije mogao da izlazi iz kuće ako prethodno ne bi beskrajno prao ruke. Znate da kad stalno zatvarate i otvarate glavni ventil imate problem. I na kraju. već je bio otišao. s namerom da ga povrati u realnost. Ali dublje u sebi. Džoel. nož i viljušku. bila je jača od njih. Puštao bi da se nivo vode u umivaoniku toliko podigne. počeo je da izbegava da koristi toalet kako ne bi morao da pere ruke posle toga. satima. Naravno da su morali da znaju da nešto nije u redu sa mnom jer sam stizao u školu kasneći deset. To se pokazalo kao uzaludan trud jer Džoeljoš uvek nije bio ubeđen da su stvari bile čiste. Naravno. Stiven je instalirao specijalne slavine koje bi racionalnije trošile vodu. uključivao je i upravljao njom. već samo osećaj da bi se "nečistoće mogle svuda da prenesu. Nije više imao poverenja u to da će majka ispravno oprati njegov veš. na kraju sam shvatio da ovo ne pomaže. znao je da to neće pomoći. isto tako i tuševe. U školi. Kerol kaže: "Trebalo mu je sedam do osam sati da opere veš i onda je morao da opere mašinu za sušenje pre nego što bi mogao da stavi u nju". kako se seća "uopšte nisam koristio toalet jer nisam želeo da me drugovi vide kako ponavljam svoja pranja ruku. Džoel se uspaničio i počeo da obara stolice i stolove. koji je pre svoje bolesti bio veoma svestan nestašice i osetljiv prema tom problemu nedostatka vode. Gledajući unazad na to vreme u svojoj kući. Džoelove ruke su postajale ranjave i crvene. Ubrzo potom. Džoel nije mogao da jasno pokaže na tu "zagađenost". I Kerol i Stiven su se okliznuli na mokrom podu i pali. držeći u ispružeoj ruci kao da će svakog trenutka eksplodirati i to tako da ništa ne dotakne na svom putu uz stepenice. Džoel je reagovao tako što je udario Kerol. Ponekad bi se nadvio nad mašinom. Stiven je pokušao da uzme peškire koje je Džoel postavio na pod kako bi upili vodu koja je prskala iz umivaonika. Morali su da kupe velike komercijalne sprave za brisanje kako bi se izborili sa poplavom. a ova bi dotakla treću". sa rukama belim od sapuna". Džoel ga je slomio. bi samo duže puštao da voda teče. U očaju. porodica je uveliko premašivala svoju dozvoljenu količinu pa su bili kažnjavani. dvadest ili tridest minuta. Ne samo to. Jednom ga je Stiven. ali je bilo uzalud. Kako bi odvojeno vadio svaki deo odeće iz mašine za sušenje. a sve sudove su oprali u mašini za sudove pre nego što su ih ponovo stavili unutra. tako bi trčao gore stepenicama u svoju sobu. Tako da sam odustao od toga". Karol i Stiven su ispraznili sve kuhinjske ormariće i uredili ih. Stiven je napravio katanac za mašinu za sušenje veša. Džoel je odlazio kod psihijatra. Džoel nije mogao da briše ruke peškirom koji su drugi koristili. Već tada. Džoel je kompulsivno prao i svoju odeću. Život svih u porodici se okrenuo naglavačke. pokušao da istrgne telefon iz zida i pobegao napolje. to jeste napravilo šok i haos. Oni su procenili da je ovo bila takva situacija i okrenuli broj policije. ali bez rezultata. Nije mogao da sedne da jede a da ne skoči i da po nekoliko puta opere i ponovo opere svoj tanjir. Karol kaže: "Počeli smo da živimo u strahu da će nam isključiti vodu". . Kadaje policija stigla. koji je rekao roditeljima da će ako se situacija potpuno otrgne kontroli. već da nisam mogao ovo da radim više od jednog do dva puta a da ne pokvarim instalacije vodovoda.' Pa. izgubivši strpljenje udario. U južnoj Kaliforniji je bila na snazi štednja vode. Karol i Stiven bi pravili šale o Hauardu Hjuzu. oni opisuju svoj život kao "takmičenje u izdržljivosti". Jedna stvar bi dotakla drugu stvar.ventil i prekinem dotok vode. Kerol i Stiven su znali da je koja god to sila preuzela kontrolu nad njihovim sinom. Džoel je koristio gomile ubrusa i ogromne količine specijalnog sapuna (od sastojaka neživotinjskog porekla). on bi samo otresao ruke i tako nanosio vodu na pod. da bi se ona prelivala.

Njegova koža je bila sve više iritiriana i kad su Karol i Steven odbili da dalje kupuju njegov specijalni sapun. od jednog proizvođača. odlučio se . Džoel je napustio sve svoje hobije. ali samo određeno.za San Diego. počeo je da se pere svojim šamponom. on se prijavio na nekoliko univerziteta u Kaliforniji pre nego što ga je njegov OKP potpuno obuzeo i onesposobio za rad. Bili su mogući samo laki i uopšteni razgovori. Najzad. Karol i Stiven su pokušali da privole Džoela da govori o svojim strahovima.a uvek je bio najbolji učenik. sada su njegovi izveštaji i zadaci bili sklepani u poslednjem minutu. misleći da bi to moglo da pojača njegov ego. sa stegnutim rukama. sad je morao da bude vožen do nje. Jednog dana Stiven i Karol su po povratku kući našli Džoela kako stoji u mraku. Džoel bi se uspaničio i počeo da viče. sada nije mogao ni da čita novine jer nije mogao da podnese da mu na rukama ostanu tragovi štampe. da je propuštao da uradi domaće zadatke . nesposoban da sebe natera da dodirne prekidač za svetlo. Provodio veliki deo vremena stojeći sa savijenim rukama. ali je ovo bio dug i aljkav proces zbog toga što je sad mogao da koristi samo jednu ruku. Tada. Stiven i Džoel bi retko seli zajedno za obrok. Insistirao je da sam kuva svoju vegeterijansku večeru.Bilo je jasno da je dostignuta krizna tačka. Još uvek je mogao da pije mleko. Cipele su ga brukale svojom pohabanošću. kršeći ruke od frustracije. Bio je starija generacija u školi ali je pokazivao slabo interesovanje za aktivnosti svoje generacije i ostavljao programe koledža neotvorene. Nove cipele bi bile tvrde i prljave i morao bi da ih dodirne kako bi ih obukao. To je bilo previše teško za nerve. osim na neprijateljski i agresivan način. Kompulsivno pranje mu nije ostavljalo vremena za doručak ili ručak. umesto da. ali on bi onda ili ćutao ili bi menjao temu. Ceo dan bi mogao provesti u pranju veša i kupanju. Njegovi roditelji su strepeli da bi zbog Džoelovih ne tako dobrih ocena Univerzitet iz San Diega mogao da povuče svoju ponudu .ili da bi Džoel mogao da li posledqjem trenutku odluči da ostane kod kuće i da ništa ne radi. a kad bi neko pomenuo njihovo bacanje. čak i posle ponovnih pranja obe ruke. ništa ne radeći i izbegavajući da bilo šta dotakne. Gomile i gomile novina su ležale u dvorištu netaknute. Salate više nije pripremao jer nije mogao da dovoljno dobro očisti povrće za njihovu prirpremu. I dok je nekada uživao da vozi bicikl do prodavnice zdrave hrane. pripremio hranu u Džoelovom prisusutvu izbila bi rasprava i duga svađa oko . ali on je pokazivao slabo interesovanje.i često je plakao. samo gurne stopala u njih. kako bi se skoncetrisao na svoje prisile. kako je naučio. ali je on odbijao čak i ideju o novim cipelama. Svo to previranje je neizbežno počelo da se odražava i na njegovie školske ocene. Počeo je da shvata da je gubio kontrolu nad svojim životom. Dok je nekad Džoel bio veoma organizovan i njegov rad veoma temeljan. pošto je bez mnogo pažnje posetio nekoliko studentskih mesta. Retko kad je mogao da se dovoljno skoncetriše na učenje za ispite. Džoelovi strahovi u vezi hrane su se povećavali. na brzinu otkucani na kompjuteru (njegova tastatura i miš su još uvek mogli da se dodirnu) i to bez mnogo razmišljanja i traganja za činjenicama. Ako bi neko od roditelja. Džoel nije mogao ništa da dotakne posle pranja i ponovnog pranja svojih ruku. stegnutim šakama. Stiglo je nekoliko potvrdnih odgovora za prijem. Pribegao je korišćenju svog kolena za menjanje kanala na televizoru i pokušao bi pomoću kolena da olakša svoj odlazak do škole i dok je nekada sakupljao. Karol.bez mnogo entuzijazrna . Kerol i Striven su mu govorili da čita školsku literaturu. uključujući i radio-amaterstvo i baštovanstvo. Srećom. On bi se sada retko kad osmehnuo i retko komunicirao sa svojim roditeljima. njegova soba je postajala strašno područje jer nije bio stanju da dotakne ništa prljavo. Ironija je da dok je trošio svu tu energiju na održavnju svoje čisitoće i svoje hrane.

Zapravo je on bio taj koji ju je prljao. "Tada". S druge strane. Džoel je bio frustriran i ljut. Stiven je morao da mu kupi par plastičnih rukavica za jednokratnu upotrebu jer je sad i njegov kompjuter ponekad bio zagađen. bez obzira koliko je to u tragovima ili izmišljeno. Baš pre nego što je potpuno postao disfunkcionalan . Počeo je da preživljava na komercijalnim paketima organskih vegeterijanskih obroka i organskih sokova. Njegova generacija je odlazila na putovanja u Evropu. ali je takođe bio abnormalno zavisan od njih na čudnovat i groteskan način. a nije imao dovoljno kondicije da se suoči sa procedurom od osam ili deset sati kupanja. ali su njegove fizičke rezerve bile tako slabe da je malo toga mogao da učini na njegovom savlađivanju. Ali Džoel bi se žalio da nisu dovoljno dugačke i da su bakterije nekako dospevale u rukavice. Nije mogao da jede iz njihovih tanjira i da koristi njihovo posuđe. Više nije spavao u svom krevetu. i s velikim zanimanjem počeo da je prelistava. Skoro u isto vreme. Filmovi su mu bili jedina rekreacija. predmet bi bio nečist i neupotrebljiv. uzrokovan hemijskom neravnotežom u mozgu. kaže Stiven. koje bi pio direktno iz flašice. Izgužvani peškiri su bili razbacani po celoj kući. Nije mogao da uzme ništa što su oni dodirivali. Autobusom bi se odvezao do bioskopa i sa sobom nosio svoju specijalnu užinu. Džoel je počeo da shvata da ima medicinski problem.kad je još mogao da izlazi napolje . Karol i Stiven su postali taoci u svom sopstvenom domu. nije mogao da podnese da budemo u njegovoj blizini. uključujući i roditelje. na primer da otvori vrata. Njegova prisila pranja je eskalirala. kako bi izbegao da se tušira i presvlači kad dođe jutro. a da se pre toga ne okupa. Džoel se neprestano žalio da je "kuća prljava". Kasnije. Kerol je naišla na istu knjigu i ponela kući nekoliko primeraka. Jednog jutra Džoel je probudio Stivena: plakao je i objašnjavao mu da je imao noćnu poluciju i da sada . Džoel nije mogao više da oblači odeću ako bi ova slučajno dotakla pod ili kad bi je dotakli Karol i Stiven. kao i od dijete koja je bila potpuno neuravnotežena. niti da otvara vrata. "smo prvi put videli celokupnu sliku. Džoelove opsesije oko hrane su se pogoršavale. kada su njegovi opsesivni rituali postali isuviše bolni.u studentskoj knjižari nabasao je na knjigu Džudit Rapaport (Judit Rapoport): "Dečak koji nije mogao da prestane da pere" ( The boy who couldn't stop washing" ). "Našli smo se u situaciji da krišom uzimamo hranu kada ga to ne bi uznemiravalo. Tad već nije mogao da koristi telefon. To je bio početak našeg shvatanja te bolesti". razvio je opsesiju da su pojedini delovi kuće bili zaraženi zamišljenim bakterijama. Zid iza umivaonika je stalno bio natopljen od Džoelovog bacanja vode na njega. Fizički je bio icrpljen od dugih sati provedenih u kompulsivnim aktivnostima. Karol i Stiven su počeli da opisuju njegovu fiksideju kao "molekularizam" . On je tu poslednju školsku godinu proveo tako što se kroz nju provlačio. već bi samo zaspao ispružen na stolici iznuren. bacajući stvari svuda naokolo. Cevi su počele da cure i Stiven je morao da postavi kofe ispod njih i da ih redovno prazni. Da stvari budu gore. ali Džoel nije pokazivao nikakvo intersovanje da i on ide. Zbog toga što je sve bilo prljavo.toga da li je sve bilo čisto. pribegao je spavanju u vreći za spavanje. Svo troje su sada znali od čega je Džoel bolovao i posle nekoliko ispitivanja Kerol i Stiven su uspeli da ga privole da stupi u kontakt sa mnom na UCLA-i. nije mogao da jede ništa što bi oni pripremili. imao je normalan tinejdžerski odnos ljubavi i mržnje prema svojim roditeljima. ali Džoel nije mogao. "najviše oslanjajući se na svoja kolena" . Ona i Stiven su je prosto progutali. kojim bi ga "čistio". Porodične svađe i eksplozije su bile veoma česte. On nije mogao da izlazi napolje.ako bi postojala i mala verovatnoća da je nešto zaprljano.

Njegovi rituali oko kupanja su postali toliko bolni da je jednostavno prestao da se tušira. U bolnicije sve bilo praćeno i nadgledano. Svi su. Stiven kaže: "Imali su jednog velikog jakog momka koji je ljude nage isterivao iz kupatila. Bio je kako on kaže "zaleđen". spoljnji sloj kože na njegovim rukama je bio zapravo potpuno oguljen. morao ponovo da ga pere. Stiven se složio i dao mu neke predloge i savete kako bi skratio vreme kupanja. Ponekad bi ih usred noći Džoel probudio i molio jedno od njih da zatvori slavinu. je tražio od roditelja da idu da mu kupe specijalnu hranu i piće za vanredne slučajeve a stvarao je i specijalne zalihe sredstava protiv zagađenja. Više nije mogao da pije vodu iz vodovoda već samo flaširanu. sve do iznad laktova" . kad vam je OKP tako jak. To tuširanje je bilo prekretnica. što mu je pomoglo u oslobađanju od anksioznosti. što je bilo za njega veoma važno jer je to značilo da je mogao da bude član moje grupe. Takođe su znali da bi provodili svo svoje vreme u donošenju odeće u bolnicu i da ne mogu finansijski da izdrže zamenu svega što je bilo prano od strane osoblja i tako označeno kao nešto što se ne može obući. uključujući i vreme utrošeno za tuširanje. Rekao nam je da kad bi ušao da se kupa i počeo da se pere i posle kapnuo na deo koji je već jedanput oprao. On bi čak išao dotle da bi se skoro onesvestio prilikom kupanja od toplote isparenja. Kad je otišao u bolnicu. Sama pomisao o započinjanjanju tuširanja je za Džoela bio izazov ravan prelasku cele pustinje pešice. Terapija je uključivala i vežbu izlaganja i prevenciju reakcija. Džoel je pravio male napretke i dostigao je određen nivo a onda bi napravio još jednu seriju malih poboljšanja. On nije funkcionisao. ali to nije pomoglo. što je potrošilo celu zalihu porodičnog zdravstvenog osiguranja namenjenog za duševne poremećaje. seća se Stiven. stalno podsećajući Džoela da imaju ograničen kapacitet za ugađanje njegovim nelogičnim zahtevima. Morali su to da rade". Stalno je molio Karol i Stivena da mu donose potpuno novu odeću a da staru bacaju.mora da se okupa. Ipak. "Jedanput". Iako još nije imao 18 godina. Oni su zapravo razmišljali da mu postave ultimatum: ili će nositi ono što mu je bilo na raspolaganju ili će morati da nosi bolničke ogrtače. Ne mogu s tim da se nosim". Džoel je još uvek stalno prao ruke. Svo vreme Džoel je odbijao da uzima lekove jer se bojao da mogu biti zaraženi. zašto se ne istuširaš i ne izađeš odatle? Ali to je strašno. a kad bi završio nije mogao da zatvori slavine jer bi onda ponovo isprljao ruke. lako je reći nekome: 'Hajde. Za ovo vreme je sakupio hrabrost da pokuša sa uzimanjem lekova. Džoel je bio u bolnici deset nedelja. "prošao je dvadeset i jedan dan pre nego što je skupio hrabrosti da se okupa. Najzad su se dogovorili da realizuju plan po kome će doneti jedan komplet čiste odeće prilikom svake posete. Sa većom učestalošću i izraženijom potrebom. strani ljudi bi doticali njegovu odeću i on bi tražio od svojih roditelja: "Odnesite to. jednostavno strašno. A i to je bilo samo zato da bi mogli da ga odvedemo u bolnicu". bilo je i kriznih trenutaka u bolnici. Tom prilikom Džoel se kupao sedam sati. I naravno. Znate. uključujući i Džoela. Jednog dana Karol i Stiven su došli kući i našli kako voda teče iz slavine ceo dan. kada bi Džoelu naložili da dotakne "zagađene" predmete kao što je kvaka na vratima od kupatila. Znali su da bi ovo bilo previše stresno i ponižavajuće za nekoga ko ima takve strahove. Stiven kaže: "Treba imati zaista dosta hrabrosti da se rade takve stvari. shvatili da je hospitalizacija njegova jedina nada. Oni bi čvrsto . bio je smešten na odeljenje za odrasle jer je završio školu. Oni su odbijali ili odlagali mnoge od ovih molbi. Oni su znali da nikad ne bi mogli da udovolje njegovim zahtevima jer bi morali novu odeću da odnesu zapakovanu u nezagađenim kesama. njegovo telo bi bilo svo crveno posle toga. Kako su nedelje prolazile.

proteklo je manje od godinu dana od kada je bilo jasno da ima OKP . Zbog toga što je imao problema sa koncetracijom. težak rad. . naterao bi sebe da se Refokusira na nešto drugo. On je mlad momak i prošao je kroz mnogo toga. Kad se vratio kući bio je odlučan u tome da se ne vraća ponovo u pređašnje stanje. se odnosi na događaj iz petog razreda za vreme kampovanja devojčica izviđača. Za njega. Džoelovo stanje značajno se poboljšalo. Postao je veoma efikasan u Preimenovanju i Aktivnom Revalorizovanju. Kao stvar svog izbora. Ona je znala da će sve biti u redu s njim kad je uradio najtežu stvar od svih: dotakao je ručicu za povlačenje vode na toaletu. Posle šest meseci rada u terapiji ponašanja. Kakva je razlika između odlaska na koledž u ovom tromesečju i odlaska u sledećem?" Posle nekog vremena Džoel je postao dovoljno jak da napusti njihov dom i ode na jedan veliki univerzitet. počeo je da radi na prevazilaženju takvih stvari kao što su anksioznosti oko realizovanja poslova. ali može da jede iz tanjira i da koristi posuđe kao i svako drugi. što je dovelo do toga da počne da prima platu za nepuno radno vreme na tom mestu.takvo stanje je moglo da traje godinama". još uvek jede vegeterijansku hranu. Da se nije našao na ispravnom lečenju . Momenat istine se dogodio kad je." kaže Stiven. Naravno. Ovo je izgleda funkcionisalo. Stiven je odoleo potrebi da upita sina: "Zašto jednostavno ne uradiš X-Y-Z ? Zašto ne pokušaš da se skoncentrišeš?" Znao je da "nije lako onome ko je prošao kroz sve ovo. Stiven kaže: "Džoel je imao mnogo sreće da dobije pravu pomoć. Ali jednog dana se desilo da joj je devojčica koja je imala krevet blizu rekla o svojoj sestri koja je bolovala od teške bolesti bubrega opisavši slikovito i detaljno simptome bolesti. U njegovim privatnim psihijatrijskim savetovanjima. " naći će on sebe". to je rad.zatvorili kesu i dali je nekome od osoblja koji bi to direktno predao Džoelu. ANA I NJEN MOMAK Anino najranije sećanje vezano za opsesije. da ima problema sa odlučivanjem da nešto pere na "pravi način". Džoel je privremeno napustio koledž i privremeno je dobrovoljno radio u Medicinskom centru pri UCLA-i. ali je bio u stanju da kontroliše svoje kompulsivne rituale. kao i ranije. kritičnu ulogu u svemu tome je imala i činjenica da je imao takve roditelje koji su tražili ispravan tretman i bili uporni da ga podrže dok je on radio u svojoj terapiji ponašanja. Počeo je da uredno odlazi i učestvuje u programu dnevne bolnice za OKP pri UCLA i i ide na sedmične sastanke terapijske grupe za OKP. Ana kaže: "Danima me je opsedala misao o toj bolesnoj sestri koju nikad nisam videla i ta misao nije htela da me napusti. na logorovanjima. Džoel je bio u stanju da se upiše na UCLA iako se još uvek borio sa svojim problemima sa koncetracijom. Još uvek je imao više vrsta anksioznosti. na primer. Nije imalo mnogo smisla da se osećam tako loše zbog potpuno strane osobe. ali je bilo tako". kako kaže Kerol. Logorovanje je postalo tužno iskustvo i Ana nije mogla da zaboravi ove bolne misli sve dok se nije vratila kući. Neposredno pre završetka desetonedeljnog boravka. Strašna epizoda njihove porodice bila je iza njih. Džoel jednog dana rekao: "Odlučio sam da ne mogu da budem bolji od drugih ljudi. kod njega kao spoljneg pacijenta kompulsije pranja su nestale za 99 procenata. gde studira kompjuterske nauke. Ona se pripremala za prijatan i zabavan izlet. "Ta strašna epizoda je sada iza nas. od pravih ljudi u rekordnom roku. Obično je u stanju da ih uveri da je sve pod kontrolom. Karol i Stiven ostaju budni na bilo kakav znak nazadovanja i odmah upozoravaju Džoela ako primete. Kad bi uhvatio sebe da misli o zagađenju. Neću da sebe činim čistijim od drugih ljudi".

Ovo nije retka komplikacija kod ljudi koji imaju spontane napade panike. Otišla je na višu školu i srela Gaja: "Svaki put kad bih imala romansu. "Rečeno mi je da je verovatan uzrok mojim paničnim napadima taj što sam odrasla u perfekcionističkoj porodici. pojavile bi se opsesije. Ipak. nikad ne naučivši da efikasno izrazim svoje osećanje ljutnje". Iako je isprva pokušala da bude bez predrasuda o ovoj njegovoj navici. Za vreme druge godine na visokoj školi imala je prvu pravu romansu. Svaki put kad bi ih ugledala. pitala se kako će uopšte moći da održava veze sa muškarcima u budućnosti. za nju je bilo teško da se otrese opsesije o Tijegs. to objašnjenje ju je oslobodilo od strahova da je poludela. "Zaključili smo da volimo jedno drugo. Stalno bi joj pred oči izlazila slika kako on to radi i tako sve dok joj se ne bi smučilo u stomaku. bilo kojeg vremenskog trajanja. "Zašto ja o ovome razmišljam ?". ona je još uvek povremeno imala opsesije o njegovoj narkomanskoj navici. a ne zbog manjka Anine seksualne privlačnosti. A onda u leto posle mature. i da je zato bio manje zagrejan za nju. ali nije znala odgovor. zaključio da je pravi problem bio u tome što je bila opsednuta grudima svoje majke. U koledžu je postala bliska sa čovekom koji je uzimao drogu. Najzad je dobila dijagnozu da boluje od agarofobije. Ana.Posle više godina. "Počela sam da se pitam kako je bilo ko mogao da proživi dan. kada su i ovakve trivijalne stvari bile previše bolne za nju. nije videla kakve veze bi mogle da imaju takve opsesije i njena povratna razmišljanja i njeni sve češći panični napadi. znajuči da će pre ili kasnije smrt ugušiti njegov ili njen život i učiniti postojanje besmislenim". sada usmerene na neosnovane strahove i sumnje u vernost svog mladića. oslobodile su je od strašnih simptoma osećaja terora i straha da će doživeti srčani udar. Nekako je sebi uvrtela u glavu da je njegov problem sa drogama bio njena krivica. Tada je saznala da nije ljubomorna veštica već žena sa teškim oblikom OKP-a Ana je bila zabrinuto dete i kasnije kao odrasla osoba često je patila od anksioznosti i nesigurnosti. pojavile su se jednako neobjašnjive i nelogične opsesivne misli. Znala sam da sam sklona da izaberem muškarce sa ozbiljnim problemima i previše često sam osetila uticaje istih na moju osetljivu duševnu ravnotežu. Anu je obuzela nova savlađujuća opsesija: smrt. odvela u moju najintenzivniju rundu sa OKP-em". potpuno ispravno. Do vremena kad sam susrela Gaja. Počela je da traži znakove da je gubila razum. Kasnije je saznala da je on fantazirao o Tijegs više zbog svoje potisnute homoseksualnosti. kao i OKP. sa zgodnim mladićem starijim od nje godinu dana. To je njega zaista izluđivalo i skoro dovelo do raskida veze. uglavnom posledica bioloških faktora. Iako sad verujemo da su panični napadi. abnormal nog straha od napuštanja kuće. Vežbanje sopstvene određenosti u situacijama i terapija izlaganja situacijama i mestima koja su izazivala napade. Ana je anlizirala sebe i zaključila da je preosetljiva i ljubomorna po prirodi. moje nezdrave veze sa muškarcima su me učinile posebno ranjivom i razmišljala sam na koje sve načine bi muškarac mogao da me uništi. Morala je da zna kako je uzimao drogu i sa kim. ubrzo je počela stalno da se tome vraća u svojim mislima. Ova misao ju je dovela do toga da je otišla kod školskog psihijatra koji je na osnovu petnaest minuta razgovora sa njom. kao što su gužve i mračna mesta. pitala se. Ironija je da me je verovatno ta moja želja da sebe zaštitim. Poveravali smo i najintimnije detalje života jedno drugom". . čak i nenamerno. Anu su počele da opsedaju misli o tome. Jednog dana on joj se poverio da je voleo da masturbira gledajući sliku supermodela Čeril Tiegs u bikiniju. Bile su kasne sedamdesete godine i slike Tijegsove su bile svuda. Počeli su da se redovno viđaju. Iako su ona i njen mladić odavno raskinuli vezu. Ana bi osetila talas odvratnosti pomešane sa strahom da bi njene intenzivne opsesije opet mogle da buknu.

Mrzela je tu tešku i nesretnu osobu. "A. Bio je u pravu. Koliko dugo je poznavao žene? Da li je izlazio sa njima dok je bio u visokoj školi? "Uvek bih započeo odgovarjući joj". Kao tinejdžer. počela sam da imam opsesiju o njegovim ranijim romantičnim vezama". kada je bio poslednji put da si video tu osobu? ja verovatno ne bih bio u stanju da joj odgovorim . Moja ljutnja se zasnivala na osećaju da su njegovi odgovori bili neubedljivi i opstruktivni". zašto. Nikad nije zapisivala detalje njegovih odgovora i nikad nije bila potpuno sigurna da su neusklađenosti u njegovim odgovorima bile prave ili izmišljene. jedna od dve stvarije morala da se događa: ili ju je Gaj lagao ili je ona počela da ludi. Gaj je bio zbunjen i osećao se kao žrtva pogrešnog ophođenja. Oni su tada zajedno otišli na letnje putovanje u koje su bili uključeni i obilasci njegovih omiljenih mesta i ponovni susreti sa starim prijateljima. Ona bi provodila sate proveravajući i ponovo proveravajući njegove odgovore. ljubomorna. ona je počela da razvija psihosomatska oboljenja i da razmišlja o samoubisvu. Upitao bih je: 'Zašto me to pitaš?' A ona bi odgovorila: 'Moram da znam. Uzela bih ove nedoslednosti kao dokaz da Gaj u početku nije govorio istinu". moram da budem sigurna. onda bi to kod mene uzrokovalo velike duševne patnje. Ali ako bih rekao ne i ona me upita 'Dobro.Gaj je bio nevina žrtva. kako se kasnije ispostavilo. "Ne iznenađuje" kaže Ana. Iako je bio veran i pun ljubavi. Zahtevala je d ajoj odmah odgovori. video sam je poslednji put u avgustu pre tri godine". U njenom umu. U tom trenutku on se usprotivio: "Ne nećeš. ta žena bi pomenula da je to zapravo bilo pre četiri godine ili da je to bilo u julu a ne u avgustu i Ana bi započela sa novim bombardovanjem pitanjima. Brojne konverzacije bih počela sa: "Da li si ranije bio zaljubljen? Kad si tačno poslednji put video tu osobu? Zašto je više ne viđaš? Da li razmišljaš o njoj?" Ana je želela da zna kada je gledao časopise. "Najzad". kada je poslednji put čitao jedan od njih i ukupan broj puta koliko ih je čitao i koje.čak i o tome da li je ikad čitao časopise o devojkama. jedna izvitoperena i pogrešna verzija tog događaja. Ali kasnije. kaže Ana. u sebi recitujući činjenice koje joj je saopštio. na neki apstraktan način. uplašenom i osramoćenom što nije mogla sebe da kontroliše. Ako bi on odgovorio na neko pitanje koje sam već ranije postavila i taj odgovor se ne bi savršeno podudarao sa onim od ranije. tragajući za bilo kakvim neslaganjima. "Fantazirala sam o istom načinu lečenja i u mom slučaju". teška osoba. Anu je obuzela potreba da sazna kakvu su tačno ulogu oni imali u njegovom životu. Saopštila je Gaju da će početi da zapisuje sve što bi joj on govorio. Prvo je počela da me opseda ideja da je on uzimao drogu" . Ana je našla rešenje. Ana se osetila ranjivom. u razgovoru. Tražila je od njega dajoj dokaže kako je samo zamislila da joj je on ranije ispričao drugačiju priču. Kaže: "Znao sam da ako me upita: 'Da li si ikad izlazio s tom osobom i napio se?' mogao bih da odgovorim sa da ili ne i to bi bilo to. a takođe i očekivati podrška. "da je Gaj mrzeo takve razgovore koji bi se završili tako što bi se oboje naljutili. Posle godinu dana ovakve veze.a nije .'" Ponekad bi joj odgovorio na nemaran i apstraktan način. Tada je već bila uverena da je u suštini goropadna. kaže Gaj. i neprestano bih ga o tome zapitkivala. To je najgora stvar koju možeš uraditi". "kod petog ponavljanja pitanja postalo bi sasvim glupo. kakva je bila. smatrajući da će je to zadovoljiti. "sam za partnera izabrala osobu kojoj se moglo verovati. Čitala je o nekom čoveku koji je patio od duševnih problema koji je sebi ispalio metak u glavu i nekim čudom je sebe izlečio tako što je uklonio oštećeni deo mozga. "Često nije bilo dovoljno da čujem odgovor jedanput. Gaj je živeo u Evropi. A onda je počelo i sa njim. odakle su oni došli. On je bio ljut jer je osećao da sam bez potrebe sumnjičava i nepoverljiva.

Ana bi u očaju odgovorila: " Ne. Takođe je unapred planirao i njihove dnevne aktivnosti. On je veoma osetljiv momak i mislio je da mu nisam verovala. Nekoliko prvih godina njihovog poznanstva odlazili su u Evropu više puta.njen suprug je nedavno imao srčani napad. kad joj je bilo najgore. Gajeva majka je smatrala da je njen sin doveo u kuću jednu teško uznemirenu mladu ženu i nije imala puno strpljenja za njene probleme. "Zaista ludo. za sve vreme koliko ga je znala. Mučila ga je u vezi svake žene s kojom je ikad izlazio: "Kako je izgledala? Šta ste jeli kad si izlazio sa njom? Gde ste tačno otišli? Šta ste imali kao predjela. Ovo je bilo pre devet godina i Ana je bila jedan od prvih pacijenata kojoj sam mogao da objasnim sa određenom sigurnošću da je problem bio u hemijskoj neravnoteži u njenom mozgu koju nazivam Zaključanost ili Blokiranost mozga (Brain . kao nekakvog vremena bunila. "Pokušavali smo da izađemo iz toga i ja nisam bio siguran da li je Ana bila problem ili sam ja bio totalno nekompetentan kao predavač". a on počinjao da radi na akademiji . dobar momak. Dublje u duši. Ana se seća: " Imali smo brojne sukobe u kojima bih ja vikala na njega. U to vreme su zajedno živeli i oboje bili u stresnom periodu svog života.na poslu kome nije mogao da posveti punu pažnju. Dublje u sebi je shvatala da zbog svojih nesigurnosti pokušava da sabotira divnu vezu. Jednostavno sam bila opsednuta pokušajima da rekonstruišem njegov život. ali sam bila u Evropi pa sam nekako morala da odživim ostatak tog leta". (Oko 10-15 procenata ljudi koji pate od OKP-a takođe imaju i panične napade. moraću da raskinem sa ovim mladićem. Mislio je da radim to zbog zabave ili tako nešto.) Znala sam da nešto ozbiljno nije bilo u redu i da moram da odem kod psihijatra. Nismo imali nikakav pokazatelj.onako detaljno kako je ona smatrala za neophodno i onda bi započela sa novom rundom dosađivanja". Tog leta. ubrzo su oboje počeli da ozbiljno sumnjaju u zajedničku budućnost. Gaj se priseća tog vremena. a on bi pogrešno odgovarao. pa je on u skladu s tim i planirao njihovo putovanje. iako je zapravo on pre mene imao veoma miran život". Ona je bila na višoj školi. govoreći da me je lagao jer sam ga pitala da li se nešto dogodilo u sredu ili četvrtak ili slično. ha?" . Ipak. Gajeva majka bi joj rekla: "U redu. dezert:' Da li ste seli i jeli u podne ili četiri minuta posle? O čemu stc razgovara1i?" Ana je bila izmučena. Mora da postoji neka specijalna potreba u tebi". On se veoma uznemirio. Onda bih pomišljala: "U redu. dublje u sebi ti mora da zaista želiš to da radiš. što je naravno samo pojačalo Anin stres i njene opsesije. Ovaj sukob je ojadio i Anu i Gaja. Ona ga čak nikad nije videla da previše pije. ne! Vi ne razumete to". Ne bi se setio svakog odgovora kojeg je dao. šta kao glavno jelo. Nikad nije kod njega prirnetila neko nepoželjno ponašanje. njena opseseija bi bila spremna da skoči. Postavio sam joj dijagnozu klasičnog OKP-a. "Nisam imala pojma šta se događalo i osećala sam se strašno Jer sam zapravo maltretirala svog mladića svim tim ludim pitanjima. "Ja sam samo izgubila" kaže Ana "Htela sam da se ubijem jer sam stalno imala opsesije i počela da radim sve te lude stvari. Iako nije znao za to. znala je da je Gaj zaista jedan stabilan.''' U stvarnosti. Ono što nije znala je da je imala OKP. odseli su kod njegove porodice u njihovom malom domu. Na njihovom drugom putovanju u Evropu. Već sam bila prošla lečenja za panične napade. Vrativši se u Los Anđeles potražili su pomoć i bili su upućeni kod mene na UCLANeuropsihijatriskom Institutu. što je na neki način i bila istina.on se sada smeje. on je tada samo pokušavao da je skine s vrata. Ovo se ispostavilo kao pogrešna odluka. Imala je mnogo veće brige . Ona je svoje nestrpljenje otvoreno pokazivala. ali ona bi. Primetio je da kad bi se previše umorila. Gaj je počeo da koristi terapiju ponašanja kako bi pomogao Ani. on laže. gde je živela njegova porodica. Gaj ju je zaprosio. tako da sam znala šta su panični napadi. shvatajući da kad je zauzeta ne postavlja sva ta smešna pitanja. ali ovo je bilo nešto potpuno novo. Ali niko od nas nije znao šta je to bilo.

On ju je stalno uveravao: "To je samo OKP. Nisam uradio to što sam obećao da ću uraditi i u vreme kad sam obećao da ću uraditi". zalupivši vratima ili bi samo sede1a na krevetu i plakala. "U takvim prilikama". a ona bi plakala. takvu razmenu je bilo teško napraviti: petnaest minuta čekanja i pravo mučenje sa obećanjem oslobođenja posle jednog dužeg vremena. "Prva tri meseca su bila traumatična zbog antagonizma između nje i mene". Ani je to bilo veliko olakšanje i bila je nestrpljiva da započne sa tretmanom. Kada joj je saopšteno da ima bolest mozga. ali je shvatio da joj tako ne bi pomogao da ozdravi. jedno drugom su ostavljali mesta i bukavalno i figurativno. neraspoložena i povučena. nasuprot pravog i trenutnog olakšanja koje bi mogla da dobije postavljanjem svojih pitanja. Gaj je mogao da je upita: "Da li zaista želiš da ja odgovaram na tvoja pitanja?" I ona bi rekla "Ne". Ana je mrzela to što joj je OKP učinio i bila je motivisana da naporno radi kako bi ozdravila. Veoma tiho bih joj rekao: "Ja mogu da odgovorim na tvoja pitanja. a ne na čitavu gomilu pitanja i onda bi je naterao da sačeka petnaest minuta pre nego što bi smela da mu postavi sledeće. da nisu predstavljala nju . ali sam tada prvi put primenio petnaestominutno pravilo na jedan sistematski način. Četiri Koraka terapije ponašanja se još nisu potpuno razvili kao metod. Ali tokom prošle nedelje. Gaj priznaje. Kad bih rekao: ' Ovo je tvoj OKP' ona bi tražila da joj kažem da nije samo u pitanju to što ja ne želim da odgovorim na to određeno pitanje". I dok članovi porodice ponekad pokušavaju da sabotiraju tretman osobe sa OKP-em jer se boje da će se osoba promeniti i odbiti da više bude porodični otirač ili štogod drugo. ali je Gaj shvatio da je petnaestominutno pravilo bilo više od jednostavnog čekanja. Gaj je jedva čekao da pomogne Ani. Ana je znala da je sve u njenom mozgu.već da su bila njen OKP. loše se osećaš jer danas malo više osećaš svoj OKP. stvarno nije bilo loše" ili . Ana je sve više sticala samopouzdanje da može da kontroliše svoje simptome OKP-a. U početku tretmana mnogo puta za njega je bilo mnogo lakše da nastavi da odgovara na pitanja. Gaj kaže:"Ana je znala da mora da nastavi sa svojim životom. Shvatio je: "To nije bila osoba koju sam voleo.''' Gaj je znao da joj je bilo strašno jer bi počela mahnito da proverava i ponovo proverava stvari po kući. a ako bi se oslobodila ovoga. mogla je to da uradi". Kako su meseci prolazili. ono ju je navodilo na prepoznavanje i shvatanje da su njena pitanja bila smešna i nelogična. Nemoj da brineš o tome". Ona mi je ranije već postavila to pitanje i ja sam odgovorio na njega. Sa svakom nedeljom koja prođe i sa svakom nedeljom u kojoj ova stvar stoji nad vašim životom. Njen problem je bio OKP. Bila je u stanju da nekoliko nedelja ne postavlja pitanja. Pošto su živeli u malom stanu. Postajala bi hirovita. kaže Gaj. Ukratko. da su koristili petnaestominutno pravilo i na nekonstruktivan način: "Jedan od nas bi otišao naduren i ostao tako neko vreme". Oboje smo znali da nije imalo prave svrhe odgovarati na to pitanje. Gaj joj je bio part ner u terapiji ponašanja. ali bi ona zaboravila odgovor. To se njoj događalo i ona je bila u bolu". Stoga nije postojao razlog za brigu". bila bi time veoma uznemirena. Ona bi izletala napolje iz sobe. "Ako bi se kući vratio sa pola sata zakašnjenja. ako stvarno to želiš da uradim" ali ju je uvek podsećao da problem nije bio u njenoj potrebi da zna odgovore na ta pitanja. Gaj kaže: "Dublje u sebi. Postavio je neka osnovna pravila: odgvorio bi na jedno pitanje. pa je vrednost izvršavanja kompulsije opala kad je to identifikovala kao OKP. vrednost ne podleganja negativnim impulsima raste.Lock). Veliki korak napred. Oni bi se svađali. U tih petnaest minuta. jedan bi odlazio u kuhinju a drugi u spavaću sobu. On kaže: "Bilo je teško za nju da se odluči kome da veruje. Nije ona bila ta koja je radila sve te otkačene stvari. "bila je toliko srećna. On bi joj rekao: "Znaš. Kako je Anin tretman napredovao. Ana bi koristila reči kao: "Moram da budem na oprezu.

kako ona kaže: "Gaj je dosta naučio kako da postupa sa mnom. Gaj je veoma svestan koliko napora je Ana . Ana je završila svoj zahtevni program na doktoratu.' Što se mene tiče.ali on jednostavno to ne bi uradio. kao sumnjivo ometanje. ali on je zaista uvek bio uz mene i ukazivao na manifestacije OKP-a. Ana još uvek ima neku od ludih misli. tako nešto bi me razbesnelo. Prestani to da radiš. "imali smo sreće jer sam ja bio uključen samom prirodom njenog OKP-a. . ali pomagalo je. Srećno su u braku već četiri godine i imaju bebu. ali me nećeš naterati da odgovaram na tvoja pitanja. tako da ona i Gaj sada imaju uspešne karijere predavača. Pre lečenja.' Ali kad je razumeo šta je to bilo. Ana je prošla kroz osamnaest meseci terapije ponašanja. počela je sa opsesivnim mislima "Šta ako je moj muž homoseksualac?" Ali. kad bi mi govorio 'Neću da učestvujem u ovoj opsesiji. jedanput nedeljno kao spoljni pacijent sa malim dozama lekova kao pomagalom. To je OKP. Rekla bih: 'A nije. On je rekao: "Daa. Ranije. Ležeći u kre vetu jedne noći. brzo se obratila Gaju i rekla mu da je imala ovu ludu misao i da zna da je to bio OKP. One imaju vid "Šta ako?" pitanja."Znam da je ove nedelje bilo dosta loše". na koja se ne mogu dati odgovori. Meni zaista treba neka pomoć. on je bio dosta zaslužan za moj oporavak. mnogo puta mu ja nisam verovala. bio je veoma određen i jak. u pravu si. Ovo je stvarno. Puno članova porodice nisu bili od pomoći." kaže Gaj. Poneki put bih se veoma razljutila na njega. "Na neki način. To je suludo". Nisam siguran kako bih se uključio u terapiju da je ona imala ozbiljan problem sa pranjem ruku. Naravno. vrati sa za petnaest minuta i onda ćemo da pričamo. Za to vreme. Ana sada opisuje svoj život kao "normalan". Bilo mi je lako da uvidim daje tu postojao problem i da učestvujem u terapiji jer sam toliko bio u tome". Neću da odgovaram na tvoja pitanja. Okrenuo se i ponovo zaspao. samo bi se naljutio i rekao: 'Ti me maltretiraš. Zato iskoristi svojih petnaest minuta.uz njegovu pomoć uložila u ozdravljenje. Ponekad.' Očajno mi je bilo potrebno da odgovori na jedno od tih pitanja ili da potvrdi neku činjenicu . To je zaista pomoglo. Sada to mogu da vidim kao pozitivan korak za moje dobro". Možeš da uradiš šta god hoćeš.

• Članovi porodice mogu da postanu odlični koterapeuti. veoma je poželjno za uspešniju primenu metode U Četiri Koraka. a ne da kritikuju. i o Četiri Koraka. • Budite svesni vašeg korišćenja simptoma OKP-a. Ohrabrite ih da pomognu. Budite svesni toga kako vaš OKP utiče na vaše voljene osobe. • Na svaki način izbegavajte da koristite simptome OKP-a kao način za pokazivanje vaše ogorčenosti ili besa prema vašim voljenim osobama.Važne tačke da se upamte • • OKP uvek uključuje i porodicu. kao načina da se udaljite od potreba koje imaju vaši volieni. • Pomozite članovima vaše porodice da nauče više o OKPu. kako bi ste im pomogli da izbegnu neproduktivno kritikovanje i pohraniivanje vaših simptoma. • Obostrano prihvatanje u kontekstu konstruktivnih interakcija. 7 Četiri Koraka i ostali poremećaji .

oni veoma jasno prepoznaju ta ponašanja kao strana i njima samima. a mnogi narkomani bi voleli da mogu da nastave da uzimaju drogu na neki kontrolisan način. do kog stepena nalaze da je njihovo ponašanje uistinu strano njihovoj predstavi o sebi i šta oni zaista žele. Takođe je istina da ljudi sa OKP-em skoro uopšte ne uživaju u pranju i ponovnom pranju i stalnim proveravanjima. SKRIVENI PROGRAMI Zbog ovakvih razlika. primena metode U Četiri Koraka za probleme oko ishrane. Tako da je glavni problem lečenja u tome koliko ljudi sa ovim poremećajima mogu da odrede ova preterana ponašanja kao zaista nepoželjna. na nesreću. Naime. Jasno je da ljudi koji imaju poremećaje ponašanja vezane za ishranu. primenjuje kod drugih čestih stanja koja takođe mogu biti u vezi sa OKP-em? Kao i kod OKP-a izgleda da su delovi mozga koji rade sa serotoninom uključeni u lečenju poremećaja ishrane i drugih poremećaja u vezi sa kontrolom impulsa. Kako se ovaj metod U Cetiri Koraka. nalaze da su prirodni višak i loša kontrola nad impulsima veoma bitni u vezi ovih problema ponašanja. Ovi razlozi su često u vezi odnosa sa njihovim porodicama i u vezi straha od preuzimanja veće lične odgovornosti. kao što su poremećaji ishrane. nije toliko izražena kod ljudi sa poremećjem oko ishrane i zloupotrebom raznih materija. uzimanje droge i alkohola i kompulsivno seksualno ponašanje. Kompulsivno seksualno ponašanje Ljudi često pitaju koja je razlika između tretiranja Opesesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i drugih poremećaja. Glavna razlika između lečenja OKP-a pomoću Četiri Koraka i lečenja ovih drugih poremećaja. kao što su patološko kockanje. je u tome da je kod OKP-a ljudima potreba da urade prisilne radnje neprijatna. Ljudi sa OKP-em takođe imaju dosta skirvenih razloga da se drže svojih kompulsivnih ponašanja imajući tako izgovor za izbegavanje potpunog rešavanja nekih stvarnih teškoća koje život sa sobom donosi. da . droge. ljudi ne žele da sasvim prestanu da jedu. Ovaj rad možemo predstaviti kao potrebu za dopunskim koracima. Gledano iz prespektive lečenja. Oni se žale ne samo da previše peru ili proveravaju. slično ljudima sa OKP-em prilikom njihovog određivanja prema svojim prisilnim potrebama da peru i proveravaJu. Isti je slučaj sa kockanjem i čak je još više izraženo za seksualna ponašanja. želja za promenom. barem do nekog stepena. kompulsivnog kockanja i seksualnih ponašanja. kocku i seksualnost. kompulsivnog kockanja i seksualnog ponašanja zahteva dodatni rad. Opet. već da se osećaju potpuno zarobljeni tim potrebama da peru i proveravaju. droge. pa zato i nije tako teško da se privole da prepoznaju. Isto tako. Zloupotrebljavanje raznih materija.Preterano uzimanje hrane. koje oni sami vide kao potpuno neprikladne i žele da ih se oslobode jednom izauvek. Ljudi sa ovim problemima moraju da urade mnogo više nego ljudi sa OKP-em kako bi pojasnili koju ulogu imaju ova ponašanja u njihovom životu i koliko oni zaista žele da prestanu sa tim. Patološko kockanje.

uzimanjem droga. zavisi i stepen do kojeg metod U Četiri Koraka može da bude koristan za njih kao sredstvo u svesnoj terapiji ponašanja. kockam se ili imam seks". pored profesionalaca koji rade u zdravstvu. za šta može biti . zasnovan je na produbljivanju i jačanju vaše spoznaje da ova potreba zaista ne odražava vašu pravu ličnost i želje i da je ona jednostavno uzrokovana pogrešnim porukama iz vašeg mozga. pije ili uzimaju droge. ovaj posao je dosta jednostavniji u poređenju sa onim koji je vezan za probleme sa ishranom. Uglavnom zbog toga što mnogi ljudi sa ovakvim poremećajima zaista uživaju u nekim aspektima svog patološkog ponašanja . kao i životinje mogu biti naterani na rad i veliki napor. Glavna teškoća koju treba da prebrodimo je. I od stepena do kojeg ljudi sa problemima kontrole impulsa mogu da prepoznaju da "To nisam ja . Ali opet. pre nego što čak i primenimo korak Preimenovanja na uopštenu kategoriju problema sa kontrolom impulsa.zapravo koriste ova ponašanja kao zaštitu i ogradu od suočavanja sa neprijatnim aspektima stvarnosti ili aspektima koji izazivaju strahove. uzimanje droga. uzamam droge. Drugi problemi sa kontrolom impulsa su ponekad dosta složeniji. na drugoj strani. kockanje ili seks. naročito za razvijanje snažne svesti o razlici između nijh samih i onoga što je njihov OKP. možete steći dublje razumevanje koraka Ponovnog Određivanja. bivamo svesniji mentalnih procesa koje osoba sa problemima kontrole impulsa mora da nauči da koristi. Ova činjenica je veoma dobro poznata mnogim ljudima. Kad ljudi kažu:"To nisamja . Ova ponašanja imaju ono što se u klasičnoj teoriji terapije ponašanja naziva "osnovnim pojačavajućim osobinama".toje moj OKP". kockanjem ili seksom.bilo daje to jelo.to je moja neodgovarajuća potreba da: jedem. Sa tim u vezi. naročito tamo gde su uključeni međuljudski odnosi. mnogi ljudi dođu do saznanja da je deo ovih prinudnih potreba u vezi sa emocionalnim potrebama da se izbegnu bliski međuljudski odnosi i nepoželjne lične odgovornosti. Ali OKP je po prirodi lakše razdvojiti od ega ličnosti: ljudi gledaju na prisilnu potrebu da peru ili proveravaju kao na nešto strano njima samima. kockaju se ili neprikladno vode seksualnu ljubav. NAZIVANJE PRISILE PRISILOM Čak i kod ljudi sa OKP-em potrebno je dosta napora.pre nego što ponašanje postane sasvim patološko. Tu leži dilema. Dosta napora koji je utrošen u usavršavanju primene Četiri Koraka. tu postoji potreba za onim što se obično naziva voljom potrebnom za prevazilaženje prisilne potrebe da se jede. skoro odmah shvataju da ne žele da peru ili proveravaju. pijem. pićem. Ljudi sa problemima sa kontrolom impulsa moraju da počnu da se čvršće drže spoznaje te razlike između toga ko su zapravo i šta zaista žele da postanu. neprikladnih opsesivno-kompulsivnih potreba i njihovog pripisivanja pravom uzroku. uzimaju drogu. Iako vam korak Ponovnog Određivanja pomaže da shvatite da su potrebe da perete ili proveravate uzrokovane pogrešnim porukama u vašem mozgu. kocka ili bude neprikladno seksualno aktivan. na jednoj strani i njihovih prisilnih potreba da jedu. Drugim rečima. Tek kada počnu da uviđaju ovu vezu. ljudi. seks ili droge koje izazivaju prijatna osećanja. Odlučujući faktor koji određuje koliko je metoda U Četiri Koraka primenjljiva na probleme kontrole impulsa. jeste stepen do kojeg je osoba u stanju da razdvoji svoju predstavu i koncept o sebi od ponašanja koje stvara probleme. kojima bi zaradili hranu. naročito dok je problem u začetku . i više nego što je to slučaj kod pranja i proveravanja. koliko osoba zaista želi da prestane sa takivm ponašanjem i koliko on ili ona želi da žrtvuje zadovoljstvo koje dobija s takvim ponašanjem. Jedanput kad počnemo da shvatamo kakvu ulogu igraju ovi emocionaini faktori kod koraka Ponovnog Određivanja. Kao što vidite.

Činjenica da vam mozak šalje neprijatne i bolne poruke sa kojima je teško nositi se. držeći se uvida u situaciju. kockanja i sl. veoma je važno da imate na umu da su ova dva procesa interaktivna i da jedan drugog jačaju. vezu.to je samo moja neispravna prisilna potreba". I nekoliko poslednjih reči u vezi prisilne potrebe čupkanja kose. mnogo je teže čupkati kosu. postajaćete sposobniji da se Refokusirate na nova i prilagodljiva ponašanja. POSMATRANJE UNUTAR NAS Naravno. Ovo je tačno za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa isto koliko i za ljude sa OKP-em. Mnogi ljudi nauče da pletu. kakve nose ljudi koji broje novac ili sređuju papir.potrebna tradicionalna emocionalno usmerena psihoterapija. A što je jači vaš Nepristrasni Posmatrač. to ni na koji način ne umanjuje ličnu odgovornost koju ličnost mora da preuzme za način na koji će on ili ona da reaguje na ove neprikladne potrebe. Kad ljudi ovo urade. Kako njihova unutarnja spoznaja postaje jača. Kad jednaput to urade. kao što je to slučaj kod ljudi sa OKP em. bave se grnačarijom. stanja bliskog OKP-u. Što više Refokusirate svoje ponašanje. oni će sve više primećivati razliku između toga ko su i onoga što je njihov neispravan impulsivni manir. pića. kao što radi osoba sa OKP-em. Mogu da vam dam jedan praktičan savet: kad radite korak Refokusiranja i pokušavate da "prebacite brzinu" dalje od čupkanja kose. mogu efikasno da počnu sa primenom Četiri Koraka i stvarno primene borbeni poklič. pljeskanje rukama u vazduhu. što je glavni simptom trihotilomanije. Nekim ljudima čak pomaže i sedenje na rukama u toku petnaest minuta. Ovo je istina za probleme sa kontrolom impulsa isto kao što je tačno i za probleme sa OKP-em. sviraju muzički instrument ili da izvršavaju bilo koju aktivnost koja uključuje korišćenje ruku. Izazov za ljude sa problemima sa kontrolom impulsa koji žele da započnu sa metodom Četiri Koraka je da pošteno sagledaju svoje sopstvene motive i ciljeve za budućnost i da urade sve što je potrebno kako bi razdovojili svoje živote na emocionalnom planu od kompulsivnog uzimanja hrane. Da rezimiramo: Ljudi sa OKP-em su u prednosti u početku terapije U Četiri Koraka zato što poznaju razliku između sebe i svoje prisilne potrebe da peru ili proveravaju. refokusirate svoju pažnju na nešto drugo i usmerite vaše delovanje ka nečem funkcionalnijem i zdravijem. To je ono što zapravo radi Nepristrasni Posmatrač: trudi se da posmatra svoje ponašanje kao što posmatrate tuđe. trudite se da . to više jača vaš Nepristrasni Posmatrač. Dr Don Jeffreys iz Melburna u Australiji izveštava da nošenje gumenih zaštitinika za prste. veoma je važno da razvijete druge aktivnosti kod kojih se koriste ruke. u stanju su da efikasnije iskoriste korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i na putu su izgrađivanja prilagodljive grupe zdravih aktivnosti-ponašanja za Refokusiranje. Možete čak da radite i tako prostu stvar kao što je stezanje gumene loptice ili kad vam zaista bude jako teško. brže možete da preusmerite tj. oni mogu da primenjuju Četiri Koraka slično ljudima sa OKP-em. Sa njima na rukama. Sa moje tačke gledišta iako biohemija mozga ima značajnu ulogu kod ovih neprikladnih prisilnih potreba. što vodi ka smanjenju ove potrebe. kao protiv OKP-a: "To nisam ja . Naravno. Kako se vaša sposobnost da to radite povećava. prva dva koraka se Uglavnom rade da bi se povećala sposobnost osobe da izvršava korak Refokusiranja. ne smanjuje vašu odgovornost da se borite sa problemom na zdrav način i da umesto destruktivnih izvršavate funkcionalne aktivnosti. kao i uvek kod koraka Refokusiranja. može biti veoma korisno. Ljudi sa problemima kontole impulsa moraju tek da dođu do iste spoznaje. Tu je sad mesto gde se prirodno može primeniti korak Refokusiranja kod ljudi sa problemima kontrole impulsa. Opet.

u momentima slabosti . kao u šali. Važne tačke da se upamte • Četiri Koraka mogu da se primene na skoro svako ponašanje koje zaista želite da promenite. rekao svojim pacijentima sa trihotilomanijom da stvore sebi naviku da govore stvari kao: "Sada je tačno deset časova.) Ponekad bih. sve što sam sada izneo o uzimanju droga i Četiri Koraka. (Inače. • Naučite da se obraćate vašem Nepristrasnom Posmatraču što češće.koristite duže vremenske intervale i zabeležite čak i nevidljiva smanjenja prisilne potrebe pošto prođe petnaest minuta ili više. takođe se primenjttie i na prekidanje pušenja.ovo je način na koji možete da odredite svoje prave ciljeve i interese. Automatska ponašanja mogu da vam se prikradu i veoma lako preuzmu kontolu. • Ključ za Preimenovanje i Ponovno određivanje. 8 . a potpuna svest je vaš najbolji saveznik u odbrani od neželjenih i destruktivnih ponašanja. jeste jasno uočavanje razlike između vas i ponašanja koje želite da promenite. Da li znam gde su mi sada ruke?" To zapravo pomaže i u stvari je drugi način na koji Nepristrasni Posmatrač dovodi do potpune svesti. Još jedna važna stvar kod ljudi koji čupkaju svoju kosu je da što pre postanete svesni da su im ruke otišle u kosu jer ljudi sa trihotilomanijom mogu početi da vuku svoju kosu pre nego što su toga i svesni isto kao što strastveni pušači mogu da zapale cigaretu a da nisu svesni da su to uradili.

razvojem tehnike u okviru terapije ponašanja koja je nazvana izlaganje i sprečavanje reakcije. u koju je uključeno i učenje. PROCENA Pošto je posle temeljnih ispitivanja ustanovljena dijagnoza OKP-a. onda su osobi jasno objašnjena značenja reči opsesija i kompulsija . Ova lista opsesija uključuje interne i eksterne pokazatelje koji uzrokuju pojavljivanje opsesija i one koji su povezani sa fizičkim ili telesnim tegobama ili bolestima. su planirani za slamanje dve asocijacije navika: . Stoessel Ph.) i Keron Meidment (Karron Maidment R. a ova uključuju i struktuirani intervju.Četiri Koraka i Tradicionalni Pristupi Terapiji Ponašanja (Pripremljeno u saradnji sa Paulom Stesel (Paula W. na UCLA-i (Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu . svi ljudi sa OKP-em napreduju kroz sledeće faze: 1) procena.tim. kao što je opisano u Uvodu. 1.Ode1jenje Psihijatrije) Lečenje opsesivno kompulsivnog poremećaja (OKP). sada klasičnih tehnika na UCLAi u 90. pravi se potpuni pregled svih opsesija i kompulsija koje osoba ima. D. Kad je osobi jasna prava priroda opsesija i kompulsija. doživelo je revoluciju u 70-tim i 80-tim godinama. kao što su proveravanje i pranje. Kompulsije ili prisilne radnje. Bilo da je lečenje vršeno u bolnici na UCLA-i ili u UCLA-centru za lečenje OKP-a u vidu dnevne bolnice. 3) izlaganje i sprečavanje reakcije i 4) dodatno praćenje stanja posle lečenja. 2) plan lečenja kao proizvod saradnje terapeuta i te osobe. kao i tipična kompulsivna ponašanja. Tada terapeut objašnjava tretman i racionalno obrazlaže tretman terminima terapije ponašanja: Izlaganje i sprečavanje reakcije. Ovde ću ukratko opisati dalji razvoj tih. uključuju i stvari koje se neispravno izbegavaju i sve vrste rituala. DEO I : KLASIČNA PRIMENA IZLAGANJA I (PREVENCIJE) SPREČAVANJE REAKCIJE ZA OKP Počnimo sa prezentacijom klasičnih tehnika terapije ponašanja. u okviru samotretmana terapijom ponašanja.N.). u kontekstu našeg rada sa Četiri Koraka.

na dnu. ciljevi terapije ponašanja . (Ovo je Profesor Galaher. Kako bilo. Svakoj opsesiji i svakoj kompulsiji su dodeljene vrednosti koje su označene merama subjektivnihjedinica stresa . Zapravo. Pored predstavljanja ovog klasičnog pristupa terapije ponašanja prema OKP-a. 75 kvaka od vrata na kupatilu 70 ručice na slavinama u kupatilu 50 lepljive supstance kao što je želatin.SJS. terapeut ponašanja objašnjava neurobiologiju OKP-a. Hipotetična hijerarhija za osobu sa strahovima od zagađenja. kao što je to opisano u Drugom Poglavlju. Opsesije i kompulsije su onda poređane po redosledu terapije ponašanja gde su elementi koji uzrokuju najmanji strah. Pacijent sa OKP-em koji uglavnom ima brige oko proveravanja bi napravio sledeću hijerarhiju: SJS 100 plamenici na šednjaku 95 prekidači za svetlo 90 priključci kuhinjskih aparata 85 grejač za vodu 80 bojler u kupatilu 70 brave 60 vrata 50 TV prijemnik Ove hipotetične hijerahije su uprošćene radi veće jasnoće. na skali od 1 do 100. u pokušaju oslobađanja od tih anksioznosti. na kojoj 100 predstavlja nešto čije razrešavanje stvara najveću anksioznost.1) asocijacije između opsesije i anksioznosti. za terapiju ponašanja kao i za psihotropne lekove (vidi Deveto Poglavlje). 2. Na UCLA-i. je utvrđeno da je efikasna u tretmanu biološkog faktora OKP-a. bi mogla da izgleda ovako: SJS 100 urin 95 daska na toalet šolji 85 ručica za vodu na toalet šolji 80 rolna toalet papira. skida sramotu sa OKP-a i pomaže osobi da prevazie stid zbog ovog poremećaja. Uglavnom je predstavljeno 10 do 15 elemenata u toj hijerarhiji za jednu osobu i lečenje započinje kod elementa sa oko 50 jedinica. ali da biologija i genetika ovog problema nikako ne utiču na njihovu reakciju u odnosu na terapiju ponašanja. sa početka knjige izostavio da uradi). a oni koji stvaraju najviše straha na vrhu. Treba znati da mnogi ljudi sa OKP-em imaju veoma složene opsesije i kompulsije. Ovakav medicinski model oslobađa osobu od bacanja krivice na sebe. mi naglašavamo da biološki aspekti ovog poremećaja mogu biti pod uticajem genetskog faktora. 2) asocijacije između anksioznosti i izvršavanja kompulsivnih radnji. PLAN LEČENJA IZRAĐEN USARADNJI Plan lečenja je zajednički rad terapeuta i osobe sa OKP-em. što pomaže osobi da kod sebe sagleda ovaj poremećaj kao medicinski problem.

80 i smanjile bi se do ispod 30. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju. Osoba je anksiozna za vreme izlaganja određenoj situaciji. Od žene koja stalno proverava. kako su početni strah i odgovarajući broj SJS-a sve veći a hijerarhijski stepen raste. anksioznost se smanjuje. Kao i kod izrade plana. postugnutam je promenama u ponašanju (kompulsije). SJS će nastaviti da opada pri svakom sledećem izlaganju. osoba je spremna da započne sa tretmanom. njeni početni strahovi bi bili veliki. koja je nekad toliko zahtevala i samu sebe produžavala. Terapeut bi sve vreme bio prisutan ili bi lako bio dostupan. Ipak. to je više potrebna pomoć terapeuta. Prvi zadatak počinje kod elementa sa oko 50 SJS. 3. Ova promena u mislima (opsesije) i osećanjima (anksioznost). Ako je anksioznost prevelika. Kroz opsesiju bez reagovanja prisilnom radnjom-kompulsijom. a onda se sledeći zadaci kreću naviše po skali sve dok se svi elementi ne obrade. što pokazuje da ga je žele činio veoma anksioznim i da ga završi devedeset minuta kasnije sa 30 SJS. osoba se ohrabruje da sarađuje sa terapeutom u određivanju zadataka. Pored toga prisilna radnja-kompulsija više nema tu funkciju smanjivanja anksioznosti. nezavisno od složenosti opsesija. Ovo izlaganje se ponavlja sve dok se početna anksioznost ne dovede u stanje koje može biti kontrolisano. poslovi su podeljeni na manje delove i koristi se petnaestominutno pravilo. sve dok ne opadne stepen anksioznosti. a onda se razrešava sledeći elemenat u hijerarhiji.) Prilikom sledećih ponavljanja izlaganja. Drugim rečima. Mogao bi da započne ovo izlaganje sa stepenom od 90 SJS. Tako da je prekinuta ta petlja između opsesije i kompulsije. PRAĆENJE STANJA POSLE LEČENJA Osoba koja je završila sa svakim elementom iz hijerarhije je ohrabrena da nastavi kao spoljni pacijent ili da barem telefonom održava kontakt. ali ova anksioznost opada posle oko devedeset minuta. Kod primene Četiri Koraka u samotretmanu. osoba mora da se sukobi sa opsesivnim strahovima koje stvaraju opsesije i ne izvrši prisilnu radnju. (Podsetnik: ovo je klasična tehnika terapije ponašanja koja se izvršava uz pomoć terapeuta. Izlaganje je vršeno na terapijskim sesijama i ponovo kod kuće. bi bilo stavljanje želea na njegovu ruku i insistiranje da ne pere ruke sve dok se ne smanji stepen njegove anksioznosti. zadatak se mora izmeniti tako da bude odgovarajući. Na UCLA-i tražimo od ljudi da izvršavaju tehniku izlaganja najmanje dva puta dnevno i da se uzdrže da na njih reaguju prisilnim ponašanjima. u sledećih šest meseci Ako bi se . osoba slama tu asocijaciju između opsesije i anksioznosti jer stepen aksioznosti opada sa svakim ponovnim izlaganjem opsesiji. početne SJS bi verovatno bile oko 75 . Intenzitet simptoma ima tendenciju smanjivanja sa svakim sledećim izlaganjem i sprečavanjem reagovanja. Primer početnog izlaganja za čoveka sa strahom od zagađenja. ali bi se vremenom smanjivali u okviru datog izlaganja.su isti. kako bi prekinula spregu opsesije i prisilne radnje (kompulsije). 4. Kad bi radio ovo izlaganje drugi put. IZLAGANJE I SPREČAVANJE REAKCIJE Kad je završena izrada hijerarhije. bilo bi zatraženo da dođe na terapijsku sesiju bez proveravanja televizora i da se ne vraća da ga proveri sve dok sesija nije završena. proizvodeći strah. Kao i kod čoveka sa strahom od zagađenja. Ako nema anksioznosti izlaganje nije dovoljno teško.

Time što će redovno izvršavati korak Preimenovanja. Prekidanje čvora petlje kojom anksioznost i strahovi tesno vezuju opsesivne misli za kompulsivna ponašanja-prisile vas vodi ka progresivnom Revalorizovanju opsesija i prisilnih potreba.pojavio novi simptom. Nemojte prenagljivati. je izvanredan pristup radu u terapiji ponašanja i primeni Četiri Koraka. Ideja iza ovoga je da se ne čeka pasivno. Redovan. • Konzistento izvršavajte Četiri Koraka. osoba sa OKP-em fokusira svoju pažnju na podršku terapeuta i interakciju sa njimom. Kad radite sami. prilikom izlaganja i sprečavanja reakcije kod kojih terapeut pomaže. kao načina izrade struktuiranih vežbi izlaganja i sprečavanja reakcije. Kod koraka Refokusiranja. Ovaj proces pospešuje i bliže određuje njihov rad na hijerarhiji SJS-a. prilikom prevencije reakcije.i postignite uspeh. kako je to radio ili radila za vreme lečenja. DEO II: PRIMENA ČETIRI KORAKA Metoda U Četiri Koraka može veoma efikasno da se kombinuje sa ovim klasičnim terapijskim tehnikama. možete da koristite druga konstruktivna ponašanja i da koristite petnaestominutno pravilo kao automatsko pravilo u vremenskom intervalu odlaganja. što im zauzvrat omogućuje da vežbaju izlaganje i sprečavanje reakcije. i pokušajte da spojite više intervala čekanja zajedno. što rezultuje u daljem smanjenju anksiznosti. Redovno korišćenje koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja im pomaže kod kontrole reagovanja na strahove. 9 . Preimenovanje im pomaže kod stvaranja potpunog pregleda simptoma prilikom pripremanja hijerarhije SJS-a. već da se aktivno Revalorizuju te prisile kao ništa drugo do simptomi OKP a. Naravno uvek morate da se trudite da produžavate taj interval čekanja ili da spojite više perioda od po petnaest minuta zajedno. osoba je naučena da nastavi da radi tehniku izlaganja dva puta dnevno. za terapiju ponašanja. Važne tačke da se upamte • Izradite hijerarhijsku listu ponašanja. pre nego što pređete na više elemente u hijererhiji. ljudi sa OKPem postaju sve svesniji svojih nešto skrivenijih simptoma i stvari koje izbegavaju da rade zbog svojih strahova od simptoma OKP-a. • Koristite petnaestominutno pravilo. takođe poboljšavate funkcije svog mozga. Zapamtite da nastavite sa primenom koraka Preimenovanja i Ponovnog Određivanja i u ovim periodama. Korišćenje hijerarhije zasnovane na skali SJS-a. dok čeka da se anksioznost zbog izlaganja stimulusu koji indukuje OKP ne povuče. • Počnite sa radom na simptomima koji izazivaju manje anksioznosti . stabilan proces je ono čemu težite. I kako imate sve bolju kontrolu nad reakcijama. kojima više nećete dozvoliti da kontrolišu vaš život. kao što je to opisano u Trećem Poglavlju.

tako ljudi sa OKP-em mogu da uzimaju sve manje doze lekova. dok vi učite pokrete. Previše je pasivna i zahteva premalo usmerenog napora od strane pacijenta.OKP i lekovi Moja istraživanja su tokom više od dvadeset pet godina uglavnom bila u polju biološkog aspekta psihijatrije.em (tipično za oko polovinu do dve trećine njih) doživljavali simptome u mnogo manjem intenzitetuu kada bi uzimali lekove i tako im olakšali primenu koraka Refokusiranja. jeste clomipramine (Anafranil). Verovatno najvažnija stvar koju treba zapamtiti je: da bi se postigao maksimum u lečenju OKP-a ovim lekovima. Svi medikamenti sa kojima su se do sada vršila istraživanja. a koja još nisu odobrena od strane Administracije (FDA) za tu svrhu. mnogi ljudi sa OKP. da bi se pokazalo da li su efikasni u lečenju vašeg OKP-a. Lekovi imaju istu funkciju koju ima i gumeni kotur za plivanje. koji je takođe inhibitor preuzimanja serotonina. Na kraju mnogi od njih završavaju lečenje sa malim dozama lekova ili bez njih. odmah vam mogu reći da nisam veliki pristalica one "uzmite ovu pilulu i sačekajte na poboljšanje" psihijatrijske škole. primena Četiri Koraka menja hemiju mozga skoro na isti način kako to rade i lekovi. a koji su se konzistentno pokazali uspešnim u lečenju OKP-a imaju interakcije sa hemijskom supstancom u mozgu zvanom serotonin. Jedna od najviše korišćenih grupa lekova koje doktori danas prepisuju. jedan od glavnih načina da se on ponovo de aktivira jeste korišćenje "pumpe" kojom se ponovo prenosi u nervnu ćeliju. uopšte nisu uzimali lekove). su selektivni inhibitori preuzimanja serotonina ili SSRI-i. Analogija je naročito prikladna jer baš kao što deca uče da plivaju sa sve manje vazduha u koturu da bi na kraju mogla i bez njega. treba naglasiti da svi ljudi koji su učestvovali u istraživanju sa snimanjem mozga u terapiji ponašanja. Kako je naše istraživanje pokazalo. u polju primene lekova u psihijatriji i ja ostajem branilac ispravne primene psihofarmaceutskih sredstava. Serotonin je jedan od mnogih neurotransmitera u mozgu . kako bi ih deaktivirali. Složeni molekuli koji preuzimaju neurotransmitere.to su supstance koje pomažu u prenošenju signala od jedne nervne ćelije do druge. Naravno. kako prolaze nedelje u terapiji ponašanja. Pošto je neuotransmiter oslobođen iz nervne ćelije. u svakom posebnom slučaju treba se pridržavati doktorskih instrukcija. Kroz celu ovu knjigu. su floksetin (Prozac) i fluovoksamin (Luvox). Ali šta je zapravo ispravna upotreba lekova kod lečenj OKP-a? Pa. su zato nazvani "pumpe za ponovno preuzimanje". koje smo radili na UCLA-i. kad pomaže deci da nauče da plivaju: on smanjuje strah i olakšava plutanje. stavljajući preveliku odgovornost za uspeh lečenja na doktorovo nalaženje "prave formule". koji selektivno blokiraju ili sprečavaju pumpe za ponovno preuzimanje. (Ipak. Opšti je princip da morate uzimati tri meseca bilo koji od ovih lekova. Druga dva SSRI-leka sa dobrom podrškom od strane istraživanja u lečenju OKP-a. Dva leka koja su odobrena od strane američke Administracije za hranu i lekove (FDA) za lečenje OKP-a. su proksetin (Paxil) i sertralin (Zoloft). nije selektivan i deluje dosta i na druge neurotransmitere pored serotonina. (Interesantno je da su svi ovi SSRI-lekovi takođe efikasni i u lečenju depresije obično za oko . To se jednostavno odnosi na činjenicu da su u početnim fazama tretmana. potrebno je nekoliko meseci uzimanja da bi pokazali svoj puni efekat. Pored njih za sada jedini drugi lek odobren za lečenje OKP-a. često sam pominjao pristup "gumenog ko tura za plivanje" prema korišćenju lekova izraz koji sam uveo u toku rada sa ljudima čija je sposobnost da izvršavaju Četiri Koraka bila povećana dodavanjem lekova. da deaktiviraju se rotonin. ali je stariji lek iz ranih dana psihofarmakologije.

moguće je da se pojačaju simptomi OKP-a. Ali molim vas da zapamtite: vi morate raditi na tome. • Dok se vaš mozak menja radom u metodi Četiri Koraka. ( što opšte uzev znači 50% smanjenja intenziteta simptoma OKP-a). veoma je koristan za ljude koji se previše uplaše kad treba da započnu terapiju ponašanja. svakako razgovarajte sa svojim doktorom o mogućnosti korišćenja lekova. ali ja verujem da posle rada sa stotinama pacijenata sa OKP-em kod kojih je korišćena i terapija ponašanja i lekovi. Jedan lek koji je Administracija za hranu i lekove (FDA) odobrila protiv anksioznosti radi tako što uglavnom deluje na serotonin. Iako je potrebno da prođe nekokoliko meseci da bi se video pun efekat ovih lekova na simptome OKP-a. a počinje da efikasno deluje posle dve do četiri nedelje uzimanja. Ako vam je OKP previše jak ili mislite da možete da iskoristite ovaj "gumeni kotur" koji bi vam pomogao u radu sa Četiri Koraka. ako bi vaš doktor želeo da ih zajedno daje. BuSpar je blag lek i dosta se lako podnosi.oni mogu da pomognu da držite stvari pod kontrolom dok učite Četiri Koraka. potreba za lekovima se skoro uvek smanjuje. kad se ljudi toliko uplaše od simptoma OKP-a da zaborave da Preimenuju i Ponovo Odrede ili postanu toliko anksiozni da ne mogu da se Refokusiraju i shvate "To nisam ja . • Kako se doze lekova smanjuju. Takođe se dobro kombinuje sa SSRI. Izgleda da naročito pomaže kod mislenog dela tretmana. ona to sigurno čini. Neosporno je da je još dosta istraživanja potrebno uraditi na polju mentalnog zdravlja. Važne tačke da se upamte • • • Lekovi su kao gumeni kotur za plivanje ili bicikl za vežbanje . oni vam omogućuju dosta lakši i brži rad u terapiji Četiri Koraka. 10 . znajući da terapija ponašanja sama menja način na koji mozak radi isto kao što to rade i lekovi. Kako sejete. Polako smanjujte doze lekova.to je moj OKP". ali ne i na pumpe za preuzimanje. Koristite Četiri Koraka za ovladavanje svojim reakcijama na kontrolisan način.lekovima i može čak i da zaustavi neke od propratnih smetnji koje izazivaju lekovi iz te grupe medikamenata. Zove se buspirone (BuSpar) i iako sam nije previše efikasan u smanjivanju intenziteta simptoma OKP-a. dosad se nije radilo nijedno istraživanje koje bi pokazalo da terapija ponašanja može da ubrza efikasnost lekova. tako ćete i žnjeti. Sačekajte nekoliko meseci na uspostavljanje ravnoteže.dva puta kraće vreme nego što je potrebno za lečenje OKP-a). Na nesreću. Razumno je očekivati da ona to čini.

Formular testa Opsesivno Kompulsivnog Registra Univerziteta U Hamburgu Da li perete svoje ruke pošto ste se previše približili nekoj životinji ili prljavom prdmetu? 1. Da Ne Da li postoje neke aktivnosti koje ne možete da završite dok ne izbrojite do određenog broja? 8. Da Ne Pošto ste napustili dom. pre nego što na njih sednete? 11. Da Ne Da li ponekad glasno ponovite ono što je već rečeno iako pokušavate da to ne radite? 12. sliku ili rečenicu? 10. Da Ne Da li je za vas često nemoguće da prekinete da ponavljate (ili samo u sebi) rečenicu koju ste već izgovorili? 4. Da Ne Da li se u toku dana često podsećate na neku reč. Da Ne Da li postoje dani kad morate da mislite na neke reči ili slike toliko da ne možete ništa drugo da radite? 3. kao što su ona u autobusima ili taksijima. Da Ne Da li nameštate stolnjake ili krpe zato što smatrate da ne stoje kako treba? 2. Da Ne Da li ponekad želite da odagnate misli o nečemu što vaš partner ne bi želeo da sanate? 7. Da Ne . Da Ne Da li nalazite da u nekim aktivnostima ne možete da prestanete da brojite? 6. da li stalno morate da mislite o tome da li je tamo sve u redu? 13. Da Ne Da li ponekad svesno bežite od pomisli da sebe povredite ili ubijete? 9. Da Ne Da li u toku dana nekoliko puta razmišljate o poslu koji ste već uradili? 5. Da Ne Da li proveravate čistoću stolica i sedišta na javnim mestima.

Da Ne Da li sebe nekad uhvatite da brojite stvari bez pravog razloga? 15. pre nego što počnete da svlačite odeću. Da Ne Da li postoje takvi dani u koljima ne možete da razmišljate ni o čemu drugom. Da Ne Da li stalno preuređujete stvari na svom stolu. Da Ne Pošto odete u krevet. uprkos pokušaju da to ne radite? 19. Da Ne Da li proveravate da knjige i magazini nemaju povrnute uglove stranica i onda ih odmah ispravljate? 20.Da li. Da Ne Da li vam se često pojavljuje misao da bi mogli da se razbolite ili da oslepite ili da poludite? 22. Da Ne Da li se brojanje koliko puta dotaknete prekidače električnih uređaja meša u vaše svakodnevne aktivnosti? 25. mislite kako ćete tačno to uraditi? 14. Da Ne Da li ste ikad nekoliko puta dodirivali prekidače na električnim uređajima i pritom brojali. sem o povređivanju ili ubijanju nekoga? 23. da li ponovo ustajete da proverite električne uređaje? 24. da li ih savijate tačno onako kako su prvobitno bile savijene? 21. Da Ne Da li je za vas postojao takav dan u kom niste mogli da mislite ni na šta drugo. Da Ne Da li perete ruke posle čitanja novina? 17. policama ili drugim mestima iako nisu bile . Da Ne Da li primećujete da dodirujete predmete nekoliko puta pre nego što ih upotrebite ili pošto ste ih već upotrebili? 18. Da Ne Pošto pročitate novine. osim na samopovređivanje ili samoubistvo? 16.

4. Ako je ukupan broj potvrdnih odgovora za ova pitanja 1 ili 2: Verovatno je da nemate opsesije koje su klinički značajne.H. Ako je ukupan broj potrvdnih odgovora 1. Ovo su opsesije. 2 ili 3 : Verovatno nemate klinički značajne kompulsije. Ako imate 3. B Izračunajte ukupan broj potrvdnih odgovora na pitanja 1. Univerzitet u Hamburgu. Milfords. Da Ne Da li proveravate adresu pošiljaoca. Izvor: Dr Ivor Hand i Dr Rudiger Klepsch. P. 5 ili 6: Verovatno imate klinički značajne opsesije. 17. 16. 19.. pre nego što šaljete pismo? 27. 6 ili 7: Verovatno je da imate klinički značajne kompulsije. 11. 24. Da Ne A Izračunajte ukupan broj odgovora koji potvrdno odgovaraju na pitanja 3. CT 06460.pomerane otkad ste ih vi poslednji put namestili? 26. 8. 5. Ako je 4. Fax (203) 874-2826. 9. Ako želite više informacija o OKP-u. 25. 4. Ovo su kompulsije . 12. molimo da kontaktirate Štab Nacionalne Fondacije za Opsesije i Kompulsije (Obsessive-compulsive Foundation Natinal. 10.O. 7-14: Vi definitivno imate opsesije koje su klinički značajne. 26 i 27. 7. 13. 15. Box 70. 21.prisilne radnje. Ako je 8-13: Vi sigurno imate kompulsije koje su klinički značajne. 18. 11 . 5. 6. 2. tel: (203) 878-5669. Nemačka. 14. 20. 22 i 23. neprofitabilna organizacija.

Zameni pozitivnim. Opsesivna fraza. Ego-stranac. Nije zbog mene. asocijacija) Opsesivna slika. Da li sam tako zaista mislio. One su predstavljene samo kao primer. simetrija. Teorija kapije: zaglavljenost u brzini (nukleus-kaudatus/ putamen / striatum).TO JE MOJ OKP. Negirati. KRIVITI ZA TO SVOJ MOZAK. PREKINI BESKONAČNU PETLJU. Tipovi: Nasilne. Loša osoba. Potreba da se dobro oseća. Kompulsije . Seksualne. A. Bogohulne. B. 2. Krivica. Oni voljeni. nada. Pogrešna poruka: Autoalarm. C. Prikriveno-iskrivljena polurealnost. Traženje razuveravanja. u početku lečenja. Samo reci . 3. Opsesivna ideja. Anksioznost . Samokažnjavanje (prevelika obzirnost). B. VAN MOJE KONTROLE. Drugi ljudi mogu da organizuju svoje simptome sasvim drugačije. POREMEĆAJ. Potreba da se bude savršen. Uradi nešto drugo. Prikrivena i iskrivljena ljutnja. PREPOZNAJ OKP MISLI. Odricanje od zadovoljstava za ubuduće. ANALOGIJA MONSTRUMA. Kriviti za to svoj mozak. REFOKUSIRANJE: Okreni na drugu stranu (drugi obraz). Statičnost.Dnevnik pacijenta sa OKP-em. Iskorišćavanje. Samooptuživanje (Namera. Tuga. Prisline radnje . želeo?) Izgovori: Lažna želja. PREIMENUJ odmah kad: A. već uprkos meni. Vraćati se u mislima na nešto. Zagađenje. PONOVNO ODREĐIVANJE: Medicinsko stanje. 1. Potreba za uveravanjem. TO NISAM JA . Nemoj se bojati.mentalne. Potreba za ispovedanjem. PRIHVATANJE: Molitva za smirenost. Nervoza.privremena. Opsesivna reč. Šta ako? Loša osoba. Biohemijska neravnoteža. u vezi sa njegovim samotretmanom pomoću Četiri Koraka Jedan od naših pacijenata je pravio sledeće beleške o tome kako da primenjuje U Četiri Koraka na njegove sopstvene simptome. ANTICIPIRANJE: Pripremi se. (broj slova. Opsesivna misao.vidljive. Ispovedanje. Brojanje. Genetska bolest.

Briga me ako to ne nestane. Apatija . Ignoriši. . Zaustavi .znam. Sarkazam. REVALORIZOVANJE: Oduzmi vrednost pogrešnim porukama. 4. To iaonako nije stvarno.odloži kompulsije.ravnodušnost. Nemojte nastupati polemično. to je samo ''hemija''. Humor.

Osnovni princip je u tome da pošto shvatite šta su zapravo ove misli i potrebe.a kako bismo vam pomogli da kontrolišete vaše anksiozne reakcije i pojačate svoju sposobnost odupiranja dosadnim simptomima OKP-a. Savlađivanje straha će vam zauzvrat dati mnogo efikasni ju kontrolu vaših reakcija u ponašanju. Mi nazivamo taj metod (biobehvioral. Vi ćete koristiti znarje o biološkom aspektu i saznajnu svest. znanje ima važnu ulogu u ovom pristupu učenja osnovnih tehnika terapije ponašanja.metodom bio ponašanja jer koristimo naše novo saznanje o biološkoj osnovi OKP. mi ovakav pristup nazivamo samotretman saznajnom terapijom ponašanja (cognitive behavioral self treat ment). je njegova najveća prednost.prisilne radnje. bez prisustva terapeuta.biobihevioralnom metodom) . U tradicionalnoj tehnici izlaganja i prevencije reagovanja.Deo III Priručnik za samotretman metodom U Četiri Koraka Ako imate opsesivne misli i kompulsivna ponašanja . ljudi sa OKP-em uče .sa stalnom asistencijom i usmeravanjem od strane profesionalnog terapeuta . Naš tretman se razlikuje od klasičnog izlaganja i sprečavanja reakcije. Ova strategija ima četiri osnovna koraka: . U poslednjih dvadeset godina terapija ponašanja se pokazala kao veoma efikasna u lečenju opsesivnokompulsivnog poremećaja (OKP). koja će vam pomoći da sami izvršavate terapiju izlaganja i sprečavanja reakcije. Mi smo napravili neke izmene u ovom metodu kako bi vam omogućili da to radite sami. ljudima koji imaju iracionaine opsesije oko zagađivanja može biti rečeno da uzmu rukom nešto prljavo. U ovom priručniku naučiću vas da postanete svoj sopstveni terapeut ponašanja. Na primer.da sebe izlažu stimulansima koji pojačavaju njihove opsesivne misli i kompulsivne potrebe i onda nauče kako da se odupru reakciji na te misli i potrebe. Na UCLA-i. opsesivnim mislima. osetićete olakšanje pošto saznate više o značajnim napretcima u lečenju ovog stanja. a onda da ne peru ruke bar tri sata. naučite da ovladate nad strahom i anksioznošću koje stvara OKP. u jednoj važnoj stvari: razvili smo metod iz četiri dela. Tehnika je nazvana "sprečavanje reakcije" jer učite da sprečite vaše naviknute kompulsivne (prisilne) reakcije i da ih zamenite novim konstruktivnijim aktivnostima. tako da ćete biti u stanju da prevaziđete potrebe za izvršavanjem prisilnih radnji i ovladaćete novim tehnikama i načinima da se nosite sa dosadnim. Istraživanje je pokazalo da su izlaganje i sprečavanje reakcije veoma efikasne tehnike terapije za lečenje OKP-a. Koncept samotretmana kao dela pristupa terapije ponašanja. Saznaćete neke osnovne činjenice o OKP-u i shvatićete da je to medicinski prob lem koji reaguje na retman. Reč "cognitive" dolazi od latinske reči "znati". koji poboljšava vašu sposobnost da sami izvršavate tehniku izlaganja i sprečavanja reakcije.

uključujući kompulsivno proveravanje vrata ili uređaja i nepotrebno brojanje). Počnite da: ih tako zovete. je da naučite da Preimenujete napadne misli i prinudne potrebe u sopstvenom umu kao opsesije i kompulsije .i da to uradite odlučno.Korak 1.) Samotretman je suštinski deo ove tehnike za učenje svakodnevnom ovlađivanju nad vašim reakcijama u odnosu na OKP. potpuna svest uma je dublja i preciznija i postignuta je samo kroz usmeren napor. KORAK 1. osnovna ideja je: Nazovi opsesivnu misao ili kompulsivnu potrebu njenim pravim i odgovarajućim imenom. onoga što mi zovemo Nepristrasni Posmatrač. Svrha Koraka 1. ova potreba je kompulsivna-prisilna potreba". Na primer uvežbajte se da kažete: "Ne mislim ili ne osećam da su mi ruke prljave. Imam kompulsivnu potrebu da izvršavam kompulsiju . biološki zasnovane misli i kompulsije. Počnimo sa učenjem Četiri Koraka. Refokusiranje Korak 4. neophodno je da povećate svoju potpunu svest uma . da bi ste počeli da shvatate da je ovo osećanje samo lažna uzbuna. To ne traba da uradite površno. (Prva tri koraka su naročito važna u početku lečenja. Ili "Ne osećam da imam potrebu da perem ruke. svest da su ove napadne misli i potrebe simptomi medicnskog poremećaja. Kao rezultat brojnih naučnih istraživanja. Odlučno Preimenujte. koje tako intenzivno napadaju i ulaze u vašu svest. Trebalo bi da bukvalno pravite mentalne beleške. Ponovno određivanje i pripisivanje Korak 3. Ovo znači ulaganje neophodnog truda za održavanje vaše svesti. koja daje svakoj osobi sposobnost da prepozna šta je stvarno.opsesije i kompulsije vi počinjete da shvatate da .prisilu pranja ruku". Kod Koraka Preimenovanja. koristite nazive: "opsesija" i "kompulsija". Dok je obična svakodnevna svest automatska i često dosta površna. Preimenovanje Korak 2. a šta je samo simptom bolesti i da se ogradi od patološke potrebe sve dok ona ne počne da bledi i nestaje. Ja imam opsesiju da su mi ruke prljave". Da bi to uradili. te moći za posmatranje unutar nas. Ona zahteva svesno prepoznavanje i mentalno beleženje opsesivnog i kompulsivnog simptoma. Morate da uložite napor da bi savladali intenzivne. sa malo ili nimalo realnih osnova. sada znamo da su te prisline potrebe uzrokovane biološkom neravnotežom u mozgu. kao što je: "Ova misao je opsesija. Tako što ih nazivamo onim što u stvari jesu . (tehnika je ista i za druge opsesije i kompulsije. morate uložiti trud i rad da bi ste shvatili da misao koja vas toliko muči jeste opsesivno osećanje ili prisilna potreba. Ponovno vrednovanje i revalorizovanje Cilj je da se ovi koraci izvršavaju svaki dan.: PREIMENOVANJE Prvi važan korak je naučiti da prepoznate opsesivne misli i kompulsivne potrebe. Morate naučiti da prepoznate napadne i ometajuće opsesivne misli i potrebe kao OKP.

demoralisanost i stres. Nukleus-kaudatus i putamen. koji služi za razmišljanje. Duboko u mozgu se nalazi struktura zvana nukleus-kaudatus (caudate nucleus). u koja su uključeni ti pokreti i osećanja. preuzimaju poruke iz veoma komplikovanih delova mozga . zašto onda na nju odgovarate? Razumevanje razloga zbog kojeg je misao toliko jaka i zašto ne nestaje. nukleus-kaudatus funkcioniše kao automatski menjač u kolima. fizička osećanja i razmišljanje i planiranje. Naučnici iz celog sveta su proučavali ovu strukturu i veruju da nukleus-kaudatus kod ljudi sa OKP-em verovatno ne funkcioniše kako treba. pa i mesecima. To nas podseća da misli i prisilne potrebe OKP-a nemaju značaja i da su to pogrešne poruke iz mozga. Cilj je da naučite da Ponovo odredite intenzitet misli ili prisile i pripišete ih njihovim pravim uzrocima. U Preimenovanju počinjete da shvatate da ma koliko stvarno ih osećamo. Vi naučite da ih ne uzimate zdravo za gotovo. Cilj je da kontrolišete vaše odgovore na misli i prisile. Verovatno najvažnija stvar u tretmanu ponašanja jeste da su vaše reakcije na ove misli i prisilne potrebe pod vašom kontrolom. Pokušaj da se oteraju te misli i potrebe u trenutku ili u nekoliko minuta.one zaista ne znače i ne predstavljaju to što vam saopštavaju. će samo stvoriti frustraciju. Zamislite da je nukleus -kaudatus centar za obradu ili stanica za prečišćavanje veoma složenih poruka koje su stvorene u čeonom delu mozga. koji se zajedno nazivaju striatum. Vi radite na tome da dublje razumete zašto potreba da proverite tu bravu ili osećanje "da su mi ruke prljave" imaju toliku moć nad vama. Nedavna naučna istraživanja OKP-a su otkrila da učenjem odupiranja opsesijama i kompulsijama kroz terapiju ponašanja. Ako znate da misao nema smisla. Ono što možete da kontrolišete je vaša reakcija u ponašanju. je prvi korak ka razvijanju dubljeg razumevanja da ovi simptomi nisu to što na prvi pogled izgledaju da su. jeste ključ za jačanje vaše volje i omogućava vam da se borite protiv prisile da perete ili proveravate. na te prisilne potrebe. Ali imajte na umu da proces promene na tom biološkom problemu i s njim i promene na prisilnim potrebama.medicinsko stanje. Oni funkcionišu . može da potraje nedeljama. vi u stvari menjate biohemiju mozga koja stvara simptome OKP -a. To je naš borbeni poklič. Važno je upamtiti da samim Preimenovanjem ovih misli nećete učiniti da one nestanu. da osećanje i neprijatnost prepoznate i odredite kao posledice biohemijske neravnoteže u mozgu. Tada bi zapravo postojala tendencija da se prisile pogoršaju. koji se nalazi uz njega. bez obzira koliko su jake i dosadne. Samousmeravajuća terapija vam omogućava dublje razumevanje ove istine. Primanje k znanju ove činjenice. ono što nam govore nije stvarno. To je OKP . Sledeća dva koraka su isplanirana da vam pomognu da naučite nove načine da kontrolišete reakcije na simptome OKP-a. Cilj je da naučimo da im se odupremo. a ne da kontrolišete same misli i prisile. planiranje i razumevanje. To se tada neće dogoditi jer opsesije i prisilne potrebe imaju biološki uzrok koji je van vaše kontrole. KORAK 2: PONOVO ODREDI Ključ za naš pristup samousmeravajućoj terapiji za lečenje OKP-a može da se sumira u jednoj rečenici: "To nisam ja .to je moj OKP". One su jednostavno pogrešne poruke u vašem mozgu. To zahteva strpljenje i istrajan rad.onih koji kontrolišu telesne pokrete. U stvari najgora stvar koju možete da uradite je da pokušavate da učinite da one nestanu. Zajedno sa srodnom strukturom putamenom.

jedinstveno, kao automatska transmisija, osiguravajući lak prelazak iz jednog ponašanja (aktivnosti), u drugo. Tipično, kad neko odluči da napravi neki pokret, pokreti koji se mešaju i neusmerena osećanja su automatski prečišćeni, tako da željeni pokret može da se izvrši brzo i efikasno. Tu postoji brzo i glatko prebacivanje brzina. U toku dana mi učinimo mnogo brzih promena ponašanja lako i obično i ne razmišljajući o njima. Funkcionisanje nukleus- kaudatusa i putamena omogućava sve ovo. Kod OKP-a izgleda da je problem u tome da efikasno prečišćavanje i promene misli i ponašanja bivaju prekinute kvarom u nukleus-kaudatusu. Kao posledica ovakvog kvara, čeoni deo mozga postaje previše aktivan i troši previše energije. To je kao da ste se sa kolima zaglavili u jarku. Vi okrećete, okrećete i okrećete vaše točkove, ali bez spoljne vuče ne možete izaći iz tog jarka. Kod OKP-a previše energije se koristi u prednjem delu mozga zvanom prefrontalni korteks prečeona kora (orbital cortex). To je kao da se prefrontalni korteks, koji ima taj deo,- kolo za otkrivanje grešaka - zaglavio u brzini. Ovo je verovatno uzrok zbog kojeg ljudi sa OKP-em dobiju osećaj da nešto nije u redu i to ih ne napušta. Morate da uložite rad da izađete iz te brzine - "da prebacujete brzine". Imate ručni, a ne automatski prenos brzine. U stvari, osoba sa OKP-em ima loš ručni prenos brzina i on ili ona mora sam da prebacuje brzine. Za ovo je potreban veliki napor jer mozak ima tendenciju "da se zaglavi u brzini". Ali dok je kod automobilskog prenosa brzina menjački mehanizam izrađen od metala i ne može sam sebe da popravi, ljudi sa OKP-em mogu sami sebe da nauče prebacivanju brzina kroz samousmeravajuću terapiju ponašanja. Radeći ovo, oni zapravo mogu da poprave pokvareni prenos brzina u mozgu. Mi sada znamo da možete da promenite svoju sopstvenu biohemiju mozga. Kod Ponovnog Određivanja i pripisivanja, najvažnije je da shvatite da su užasna napadnost i veoma jak intenzitet OKP-misli, posledica medicinskog stanja. Iza toga leže problemi u biohemiji mozga, koji čine da ove misli i prisile budu toliko napadne. Eto zašto one ne nestaju. Tako što ćete raditi metodom U Četiri Koraka, u samousmeravajućoj terapiji ponašanja, vi možete promeniti biohemiju svog mozga. Za ovo je potrebno više nedelja ili čak meseci napornog rada. U međuvremenu, razumevanje uloge koju vaš mozak ima kod OKP misli i prisila će vam pomoći da izbegnete da činite ono što najviše demorališe i deluje destruktivno, a što ljudi sa OKP-em skoro uvek čine; frustrirano pokušavanje da se "oslobode od misli i prisila". Vi ne možete ništa da uradite kako bi ih oterali. Ali upamtite: ne morate da izvršavate radnje i aktivnosti povodom njih. Ne uzimajte ih ozbiljno. Ne slušajte ih. Znate šta su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga, koje su posledica medicinskog stanja zvanog OKP. Koristiite ovo znanje da bi ste izbegli da radite po njihovoj komandi. Ono što je najefikasnije što možete da uradite - nešto što će vam pomoći da promenite vaš mozak nabolje i na duže staze - jeste da naučite da stavite ove misli i osećanja u stranu i da nastavite sa sledećom aktivnošću. To je ono što podrazumevamo pod prebacivanjem brzina: Uradi drugu aktivnost - ponašanje. Pokušaji da ih oterate će samo gomilati stres na stres - a stres samo pogoršava misli i prisile OKP-a. Korišćenje koraka Ponovnog Određivanja će vam takođe pomoći da izbegnete izvršavanje rituala u uzaludnom pokušaju da "imate pravi osećaj" (na primer osećaj jednakosti ili osećaj kompletnosti). Saznavanjem činjenice da je dobijanje tog osećaja ustvari prisila uzrokovana biohemijskom neravnotežom u mozgu, možete naučiti da ga ignorišete i da nastavite dalje. Upamtite: "To nisam ja - to je moj OKP". Tako što odbijate da slušate prisilu ili da delate po njenom nalogu, vi ćete zapravo menjati svoj mozak i učiniti da to osećanje oslabi. Ako uzmete prisilu kao nešto stvarno i važno i de late na osnovu nje, moguće je da će vam u trenutku biti

lakše, ali će se za veoma kratko vreme, prisila samo pojačati. Ovo je verovatno najvažnija lekcija koju ljudi sa OKP-em moraju da nauče. Ovo će vam pomoći da izbegnete da vas lažni mamac OKP-a stalno vara i pravi od vas budalu. Preimenovanje i Ponovno Određivanje se obično izvršavaju zajedno, kako bi doneli jedno dublje razumevanje o tome šta se zaista događa kada vam misao ili prisila OKP-a stvara toliko bola. Vi Preimenujte, nazovite to njihovim pravim imenima - opsesijom ili kompulsijom. Koristite potpunu svesnost uma da odete dalje od površnog razumevanja OKP-a i temeljnije shvatite da misli i prisile nisu ništa više od produkta medicinskog problema - bolesti.

KORAK 3: REFOKUSlRANJE
Refokusiranje je korak kod koga je izvršen pravi rad. U početku možete na njega da gledate kao na korak sličan onom: "bez muke nema nauke". Mentalne vežbe su kao i fizičke. Kod Refokusiranja, vi treba da odradite taj posao. Morate sami da menjate brzine. Ulažući napor i usmerenu i potpunu svesnast uma, vi ćete uraditi ono što inače nukleus-kaudatus normalno radi automatski , a to je da vam stavi do znanja kada da pređete na drugo ponašanje - aktivnost. Zamislite hirurga koji pere svoje ruke pre operacije. Hirurg ne mora da čeka da zazvoni alarm na štoperici koji označava da je vreme da prestane da pere svoje ruke. Posle izvesnog vremena, ova aktivnost jednostvano postaje automatska. On prosto oseća kad je dovoljno prao ruke, oprao ih. Ali ljudi sa OKP-em ne mogu da osete nešto urađeno, kad je jedanput urađeno. Automatski pilot se pokvario. Srećom, rad kroz Četiri Koraka to uglavnom može da popravi. Kod Refokusiranja ideja je da se radi zaobilazeći OKP misli i prisile, tako što usmerimo pažnju na nešto drugo, čak i na samo nekoliko minuta. Još bolje je da pre toga izaberete neku određenu aktivnost (ponašanje), koja će zameniti kompulsivno pranje i proveravanje. To može biti bilo koja prijatna i konstruktivna aktivnost. Naročito su zato dobri hobiji. Na primer, možete da odlučite da odete u šetnju, vežbate, slušate muziku, čitate, igrate kompjutersku igru, pletete ili igrate košarku. Kada se pojavi takva misao, vi je prvo Preimenujte u opsesivnu misao ili u prisilnu potrebu, a onda je Ponovo Odredite i pripišete je činjenici da imate OKP - medicinski problem. Onda Refokusirajte - preusmerite vašu pažnju na tu drugu aktivnost koju ste izabrali. Započnite Refokusiranje odbijanjem prihvatanja značaja i navodne vrednosti opsesivno kompulsivnih simptoma. Kažite sebi: "Ja imam simptom OKP-a. Treba da pređem na drugu aktivnost''. Morate da se uvežbavate u novoj metodi reagovanja na misli i prisile, preusmeravanjem vaše pažnje na nešto drugo. Svrha ovog tretmana je prekidanje uobičajene reakcije na simptome OKP-a, dok prihvatate da će vas u jednom kraćem vremenskom intervalu neprijatna osećanja nastaviti da muče. Počinjete da radite zaobilazeći ih, tako što prelazite na drugu aktivnost. Tada naučite da iako je neprijatno osećanje OKP-a još uvek tu, ne mora da kontroliše vaše postupke. Vi donosite odluke o tome šta ćete raditi, umesto da odgovarate na misli i prisile OKP-a kao robot. Refokusiranje, ponovo preuzimate svoju moć donošenja odluka. Ti biohemijski kvarovi u vašem mozgu više ne vode glavnu reč.

Petnaestominutno pravilo
Refokusiranje nije lako. Bilo bi nepošteno reći da za odbacivanje misli i prisilnih potreba nije potrebno dosta napora i čak otpornosti i tolerancije prema određenom bolu. Ali samo učenjem da se oduprete OKP-u, vi možete menjati svoj mozak i vremenom smanjiti bol. Da bismo vam pomogli da uradite ovaj zadatak, razvili smo petnaestominutno pravilo. Ideja je da se odloži vaša reakcija na opsesivnu misao ili na vašu prisilnu potrebu za izvršavanjem određenog kompulsivnog ponašanja, tako što ćete pustiti da prođe nešto vremena - po mogućstvu najmanje petnaest minuta - pre nego što uopšte i razmislite o postupanju po nalogu prisilne potrebe ili misli. U početku ili kad god je prisilna potreba veoma jaka, treba da postavite sebi kraće vreme čekanja, na primer pet minuta kao cilj. Ali princip je uvek isti: nikad ne radite prisilnu radnju -kompulsiju, bez nekog vremena za odlaganje. Zapamtitie, ovo nije pasivno vreme čekanja. To je vreme za aktivno izvršavanje koraka Preimenovanja, Ponovnog Određivanja i Refokusiranja. Treba da imate potpunu svesnost uma za Preimenovanje tih neprijatnih osećanja u OKP i njihovo Ponovno Određivanje i pripisivanje biohemijskoj neravnoteži u mozgu. Ova osećanja su uzrokovana OKP-em; ona nisu to što nam prezentuju da su. To su pogrešne poruke iz vašeg mozga. Potom morate da pređete na drugu aktivnost-ponašanje; to može biti bilo koja konstruktivna, prijatna aktivnost. Pošto je postavljeno vreme odlaganja prošlo, ponovo procenite vašu prisilnu potrebu. Upitajte se da li ima ikakve promene u njenom intenzitetu i zabeležite eventualnu promenu. Čak i najmanja pozitivna promena vas može ohrabriti da duže čekate. Naučićete da što više čekate, više će se menjati i prisilna potreba. Cilj će vam biti petnaest minuta ili više. Dok nastavljate sa vežbanjem ista količina uloženog napora će dovoditi do većeg smanjenja intenziteta prisila. Uopšte uzev, što više vežbate petnaestominutno pravilo, ono postaje sve lakše. Za kratko vreme vi možete dostići dvadeset ili trideset minuta ili više.

Računa se ono što uradite
Najvažnije je da usmerite svoju pažnju dalje od prisilnih potreba i to na neki razuman posao ili aktivnost. Ne čekajte da misao ili osećanje odu. Ne očekujte da odmah nestanu. I nikako nemojte raditi ono što vam vaš OKP nalaže da radite. Umesto toga, uključite se u bilo koju konstruktivnu aktivnost koju ste sami izabrali. Videćete da će insistiranje na vremenu čekanja odlaganja između pojavljivanja prisilnih potreba učiniti da čak i razmišljanje o postupanju prema njima čini da one blede i nestaju. Ono što je važnije je da čak i ako se prisilna potreba skoro upošte ne promeni, što je ponekad slučaj, naučićete da možete imati određenu kontrolu nad svojim reakcijama na ove pogrešne poruke iz mozga. Ova primena Nepristrasnog Posmatrača će vam davati snagu, naročito posle toliko godina osećanja da ste ostavljeni na milost i nemilost ovoj bizarnoj i naizgled neobjašnjivoj sili. Naravno krajnji cilj koraka Refokusiranjaje da nikada više, reagujući na OKP misli i potrebe, ne izvršavate prisilne radnje ili kompulsije. Ali jedan bliži cilj koji se nalazi na putu do toga krajnjeg cilja jeste postavljanje vremenskog intervala odlaganja, pre izvršavanja bilo koje prisilne radnje. Učite da ne dopuštate OKP-osećanjima da određuju šta ćete raditi. Ponekad će prisilna potreba biti suviše jaka i vi ćete izvršiti prisilnu radnju. Ovo nije poziv da zbog toga sebe mučite. Imajte na umu: kako primenjujete Četiri Koraka i vaše ponašanje se menja, tako će se i vaše misli i osećanja menjati. Ako ste popustili i uradili prisilnu aktivnost posle vremena čekanja i pokušaja da se Refokusirate, onda uložite dodatni napor da

Preimenujete to ponašanje i primite k znanju da vas je ovoga puta OKP savladao.što je jednako važno . Podsetite sebe: "Ja ne perem ruke zato što su one prljave. Ali . Ojačajte taj uspeh tako što ćete ga zapisati u svoj dnevnik i dati sebi malu nagradu. to deluje i kao inspiracija. "To nisam ja .pomaže vam da dobijete samopouzdanje kad vidite kako lista uspeha raste. U vrelini borbe protiv prisilnih potreba. na primer.PONOVNO VREDNOVANJE . Ja mogu da vidim da su vrata zaključana". kao dobro obavljen posao. štednjaka i drugih uređaja: Uzmimo da je vaš problem. treba da proverite bravu prvi put polako i namerno. Pokušajte da proverite bravu na vratima sa dodatnom pažnjom i potpunom svešću. Vi ćete se Refokusirati i početi sa radom.to je moj OKP". Jedan savet za one koji se bore sa ponašanjem proveravanja proveravanjem brava. Dnevnik je važan jer možete da pogledate unazad i vidite koje su vam aktivnosti najviše pomogle za Refokusiranje. To ne mora biti nešto mnogo lepo i uredno urađeno. već to radim zbog mog OKP-a. To je OKP". nije uvek lako setiti se na koju aktivnost se treba Refokusirati. Setićete se. čak i izvšavanje prisilne radnje može da sadrži elemenat terapije ponašanja. jeste jedna forma terapije ponašanja i mnogo je bolje nego izvršavanje prisilnih radnji bez njihovog mentalnog beleženja i definisanja. Anticipirajući da će se prislina potreba da proveravate pojaviti u vama. Nema potrebe da zapisujete neuspehe. zaobilazeći OKP potrebe tako što ćete raditi na drugoj aktivnosti sa spremnom mentalnom slikom da ste zaključali vrata jer ste prvi put to uradili pažljivo i sa punom svešću. Vođenje dnevnika Važno je da održavate jedan dnevnik terapije ponašanja. Ideja je da se jednostavno na papiru drže zapisi koji će vas podsetiti na vaše uspehe u samousmeravajućoj terapiji. kao zapisanu istoriju vaših uspešnih napora u Refokusiranju. Zapisujte samo svoje uspehe. to će vam uvežbati um da se seti šta je ranije najviše imalo uspeha. čak i ako je to samo da bi sebi rekli koliko ste odvažni što tako naporno radite da bi sebi pomogli. Veoma je važno da se shvati da Preimenovanje prisilnih radnji. praveći mentalne zabeleške kao što su "Vrata su sad zaključana. Morate da naučite da sebe potapšete po ramenu. vašem OKP-u. Vi ćete Ponovo Odrediti i Pripisati intenzitet i napadnost prisilne potrebe da proveravate. Sledeći put ću čekati duže". Vi možete da koristite to znanje kao pomoć za aktivno Refokusiranje na rad na drugoj aktivnosti. Vođenje dnevnika će vam pomoći da prebacujete brzine onda kad postane zaista teško. tako da ćete kad vas uhvati prisilna potreba biti u stanju da odmah to Preimenujete i kažete: "To je opsesivna ideja. proveravanje brava na vratima. Ovo je nešto što ljudi sa OKP-em moraju da nauče da rade više. kad se opsesivna misao ili prisilna potreba usija. čak i u toku Preimenovanja i Ponovnog Određivanja prisilne potrebe koja se pojavila kao što ste anticipirali da će se pojaviti. KORAK 4: REVALORIZOVANJE . Osigurajte da sebe hrabrite tako što ćete svesno primati k znanju upešna korišćenja aktivnosti za Refokusiranje. I kako se lista uspeha povećava. Vi želite jasnu sliku tih zaključanih vrata u vašoj glavi. Na ovaj način ćete imati kompletnu sliku u svesti na koju možete da se pozovete kada se pojavi prisilna potreba. u kompulsivnaprisilna ponašanja. Na ovaj način.

Posle odgovarajućeg vežbanja i prakse. Morate da sakupite svoje duševne snage. Morate da primenjujete vaše saznanje da su simptomi OKP-a samo besmisleni signali. Kod opsesivnih misli morate pokušati da pospešite proces Revalorizovanja na još aktivniji način. koje bi vas pre terapije ponašanja neminovno vodile ka izvršavanju prisilnih radnji. to je moj OKP. naročito u teškim okolnostima i zahteva "najveće i iznurujuće napore i pregnuća". koji je razvijen od strane filozofa Adama Smita u 18tom veku.Svrha prva tri koraka je korišćenje vašeg znanja o OKP-u kao o jednom medicinskom problemu koji je uzrokovan biohemijskom neravnotežom u mozgu. Možete posmatrati Korake Preimenovanja i Ponovnog Određivanja kao zajednički napor koji je uložen zajedno sa korakom Refokusiranja. kako bi savladali biološki indukovane prisile koje ometaju njihovu svest. što je u suštini isto što i korišćenje poptune svesti uma. sve dok one ne počnu da blede i nestaju. morate shvatiti daje to samo OKP i reći sebi da ćete se sledeći put jače boriti. stanja i okolnosti. vremenom postajete sposobni da pridajete mnogo manje značaja i vrednosti mislima i prisilama OKP-a. veoma težak posao. Rezultat ovoga je da vi mnogo manje vrednujete . koje sa sobom uvek nosimo i koje je svesno svih naših osećanja. samo konzistentno praktikovanje petnaestominutnog pravila i Refokusiranje na drugo ponašanje. možete da promenite svoje ponašanje. Anticipiranje . je izgleda veoma blizak intenzivnim naporima koje morate napraviti u izvršavanju Četiri Koraka. Ova borba se može svesti na ovo: Ko je ovde glavni? Čak i kad vas OKP savlada i vi popustite i izvršite kompulsiju. da bismo vam pomogli da razumete šta zapravo vi postižete izvršavanjem Četiri Koraka saznajne bioterapije ponašanja. izvršavate aktivno Revalorizovanje. Iako ne možete da za kratko vreme promenite svoja osećanja. Proces Preimenovanja i Ponovnog Određivanja intenzivira saznavanje do kog se dolazi kroz naporan rad Refokusiranja. Smit je opisao Nepristrasnog Posmatrača kao biće unutar nas. Dva međukoraka: Anticipiranje i Prihvatanje. Naporan rad o komeje on pisao. Vi se morate boriti da bi održali svest Nepristrasnog Posmatrača. Menjajući svoje ponašanje. da vam pomogne u pojašnjenju da ta osećanja nisu to što na prvi pogled izgledaju da su kao i da odbijete da prihvatite te misli i prisilne potrebe kao nešto što ima neku pravu vrednost. To nisam ja to je moj mozak". pomažu vam kod koraka 2: Ponovnog Određivanja i pripisivanja. Ljudi sa OKP-em moraju naporno da rade. kako bi mogli da se Refokusirate i "promenite brzinu". Drugim rečima. stalno imajući na umu: "To nisam ja. Zajednički efekat ova tri koraka je mnogo veći nego sam zbir njegovih pojedinačnih delova. Mi smo koristili koncept Nepristrasnog Posmatrača. otkrivate da se vremenom i vaša osećanja menjaju.i da devalorizujete osećanje OKP-a. Kao rezultat ovoga počinjete da Revalorizujete odnosno ponovno vrednujete te misli i prisile. tu posmatračku moć u nama koja nas osposobljava da se odbranimo od patoloških potreba. uvek možemo pozvati našeg Nepristrasnog Posmatrača i sebe posmatrati na delu. Kada jedanput uložimo napor da ojačamo gledište Nepristrasnog Posmatrača. Kod kompulsivnih . dovodi do Četvrtog koraka Revalorizovanja. On je razumeo da je jasno održavanje perspektive Nepristrasnog Posmatrača. možemo da budemo svedoci svojih sopstvenih akcija i osećanja kao što bi to bio neki nezaintersovan spoljni posmatrač. Kao što je Smit to opisao: "Mi pretpostavimo da smo posmatrači svog sopstvenog ponašanja". shvatanja da to osećanje ne zaslužuje da mu se posveti pažnja i neprihvatanja bilo kakve navodne vrednosti tog osećanja imajući na umu daje to OKP i da je on uzrokovan medicinskim problemom.prisilnih ponašanja. Kad primenjujete ova dva međukoraka. u prva tri koraka. da izbegnete da izvršavate rituale prisilnih radnji i najzad da preusmerite svoju pažnju ili da se Refokusirate na konstruktivne aktivnosti ili ponašanja. pogrešne poruke iz vašeg mozga.

Možete da naučite da pređete na drugo ponašanje. ZAKLJUČAK Mi koji imamo OKP moramo naučiti da ne prihvatamo napadne osećaje takve kakvi nam oni na prvi pogled izgledaju. Nemojte ostati s tim. Mi imamo novi pogled na istinu. I naravno. Nema potrebe da za zaokupljenošću s tom misli iako ona ne nestaje iz vašeg uma.to je moj OKP. Moramo da naučimo da nas ovakva osećanja pogrešno vode. Vi znate šta ih uzrokuje i znate da morate delovati tako što ćete ih zaobilaziti. Vi želite da prestanete da svaki put reagujete kao na neku novu misao. Zapamtite: Ne možete da oterate tu misao. Prihvatanje znači da ne treba uzaludno trošiti energiju i kriviti i mučiti sebe zbog toga što imate ta loša osećanja. delate zaobilazeći je i da pređete na sledeću aktivnost. Kada se opsesija pojavi. Na ovaj način mi dobijamo nove spoznaje istine. u pokušaju da je oterate iz svog uma i primite pun udarac njene snage. samo zbog biohemijske neravnoteže u vašem mozgu. Morate da se pomerite u stranu. uvek pamtimo da se ova osećanja pojačavaju i imaju . vi shvatate tu činjenicu na dublji način. Ne dopuštajte da vas to šokira. Preuzimanjem kontrole nad vašim akcijama. Nemojte reći: "Ne mogu da uradim ništa drugo.da prelazite na sledeću misao i na sledeće ponašanje . svaki put će vas poraziti. nemojte biti iznenađeni. To nisam ja . možete da je prepoznate istog trenutka kada se pojavi i odmah da je Preimenujete. Saznajemo da su čak i uporna i napadna osećanja prolazna i nestalna i da će se povući ako se ne izvršava akcija na osnovu i povodom njih. nemojte dopustiti da zbog toga sebe mučite.i zaista morate nastaviti . Znaćete: "To je samo moja glupa opsesija. Stalno imajte na umu "To nisam ja . uprkos vama. bićete spremni. znati da to osećanje dolazi.aktivnost. Jednostavno se trudite da ga ignorišete i nastavite sa drugim aktivnostima. Opsesivna misao ili prisilna potreba jeste veoma jaka. tako da budete spremni na to. Krenite napred. Najvažnije je da ne razmišljate i ne fantazirate mnogo o posledicama eventualnog ispunjenja užasne opsesivne misli. Nemojte sebe mučiti pokušajima da oterate te opsesivne misli jer u tako kratkom vremenskom periodu to nećete uspeti. omalovažavajuće sudove i kritike o ''vrsti ljudi koji imaju ovakve misli''. Vi nećete postupiti prema njoj jer to zaista i ne želite. verovatno čak i na duhovnom planu. Na postepen način mi ćemo promeniti svoje reakcije na ta osećanja i odupreti im se. Nema potrebe da na to obraćam pažnju". Ostavite sve negativne. vi možete smanjiti veliki strees koji vam ponavljajuće opsesivne misli obično stvaraju. a ne zbog vas. Nemojte biti oštri prema sebi jer nema smisla sebe kritikovati oko unutrašnjih motiva.znači "biti spreman". Vi još uvek možete da nastavite . ali isto tako veoma glupa. Nema potrebe da ostajete sa tom mišlju. Kod Prihvatanja. Štogod da je sadržaj vaših opsesija . Ova lekcija važi i mnogo više od samog savlađivanja OKP-a.to je samo moj mozak". vi preuzimate vlast i nad svojim umom i nad svojim životom. pomoćnog koraka Ponovnog Određivanja i Pripisivanja. na nešto neočekivano.bilo da su nasilne ili seksualne ili se manufestuju na mnoge druge načine znate da se one mogu pojaviti i po stotinu puta dnevno. Za opsesije. petnaestominutno pravilo se može skratiti na jednominutno ili čak na petnaestosekundno pravilo. Tako što anticipirate pojavljivanje sopstvene poznate opsesije. Zamislite auto-alarm koji vas svojom bukom uznemirava i prekida. ali ne morate ni da na nju obraćate pažnju. Ona nema smisla. sve dok dosadni alarm ne prestane". Shvatajući da je opsesivna mIsao tu. Ako se postavite tačno ispred nje. To je samo moj mozak. Refokusiranje je kao borilačaka veština. Vi učite da ostanete prisebni i mudri prilikom suočavanja sa moćnim protivnikom. Saznali ste u drugom koraku da su dosadne opsesivne misli uzrokovane OKP-em i da su povezane sa biohemijskom neravnotežom u mozgu . Sa te strane. Ovde je sada mesto za drugi pomoćni korak -Prihvatanje.

: REFOKUSIRANJE Radite zaobilazeći OKP. kad pred njima popustimo. postavljamo temelje prave lične moći i vladavine ličnosti. Moramo da prepoznamo takvu potrebu kao prisilnu potrebu . SAMOTRETMANA KOGNITIVNOM TERAPIJOM PONAŠANJA ZA OKP Korak 1. Korak 4. KRATAK PREGLED ČETIRI KORAKA. Uradite nešto drugo: PREĐlTE NA DRUGU AKTIVNOST. Menjanje hemije našeg mozga. sama po sebi ona nema značaja.tendenciju da ovladaju nama. Kroz konstruktivan otpor prema osećanjima OKP-a. Poboljšana je naša sposobnost da pravimo svestan. UZROKOVAN OKP-EM. Sa većim razumevanjem procesa kojim se osposobljavamo za borbu protiv OKP-a i većim vrednovanjem kontrole koju dobijamo vežbanjem našeg uma za prevazilaženje kompulsivneprisilne i automatske reakcije na napadne misli ili osećanja. kao i umetnosti vladanja nad svojim akcijama. . pomoću koje možemo ponovo preuzeti svoje živote u svoje ruke.: PREIMENOVANJE Prepoznajte da su napadne opsesivne misli i prisilne potrebe REZULTAT OKP-a. je dobra i povoljna posledica ove akcije koja afirimiše život. tako što ćete fokusirati svoju pažnju na nešto drugo.: PONOVNO ODREĐIVANJE I PRIPISIVANJE Shvatite da je intenzitet i napadnost misli i prisilnih potreba. mi povećavamao svoje samopoštovanje i doživljavamo osećaj slobode. Prava sloboda leži na tom putu pročišćene percepcije našeg pravog interesovanja za svoj život.i da joj se odupremo. Korak 3. to je verovatno vezano za biohemijsku neravnotežu u mozgu. U procesu izvršavanja i primene ove metode samotretmana ponašanja U Četiri Koraka. samousmeravajući izbor.: REVALORIZOVANJE Nemojte uzimati misao OKP-a zdravo za gotovo. barem na nekoliko minuta. mi sve više dobijamo dublju spoznaju. Korak 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful