P. 1
Termicka-obrada-celika

Termicka-obrada-celika

|Views: 1,251|Likes:
Published by Milos Mojsin

More info:

Published by: Milos Mojsin on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

SEMINARSKI RAD

Tema:

Termička obrada čelika

SADRŽAJ
SADRŽAJ............................................................................................................................2 SADRŽAJ............................................................................................................................2 1. OSNOVNI VIDOVI TERMIČKE OBRADE.............................................................4 2. HOMOGENIZACIJA-DIFUZIONO ŽARENJE........................................................4 Slika 1: Promena sastava čvrstog rastvora pri kristalizaciji..........................................4 Slika 1: Promena sastava čvrstog rastvora pri kristalizaciji..........................................4 Slika 2: Uticaj brzine hladjenja na likvacionu neravnomernost legura zlata sa 16% b.......5 Slika 2: Uticaj brzine hladjenja na likvacionu neravnomernost legura zlata sa 16% b.......5 3.SFEROIDIZACIJA –MEKO ŽARENJE......................................................................7 Slika 3: Čelik sa 1,02% ugljenika .......................................................................................8 Slika 3: Čelik sa 1,02% ugljenika .......................................................................................8 Slika 4: Čelik sa 1,05% ugljenika........................................................................................8 Slika 4: Čelik sa 1,05% ugljenika........................................................................................8 4.NORMALIZACIJA......................................................................................................9 Slika 5: Temperature normalizacije ugljeničnih čelika.......................................................9 Slika 5: Temperature normalizacije ugljeničnih čelika.......................................................9 5.NEPOTPUNO ŽARENJE..........................................................................................10 6.REKRISTALIZACIONO ŽARENJE........................................................................11 Promena Tr [°C] u zavisnosti od stepena hladne deformacije...........................................11 Promena Tr [°C] u zavisnosti od stepena hladne deformacije...........................................11 Osobine rekristalizovanog, prethodno hladno valjanog čelika (ε=90°) sa 0,09% ugljenika ............................................................................................................................................11 Osobine rekristalizovanog, prethodno hladno valjanog čelika (ε=90°) sa 0,09% ugljenika ............................................................................................................................................11 7.KALJENJE.................................................................................................................12 Slika 7: Temperature hlađenja ugljeničnih čelika..............................................................12 Slika 7: Temperature hlađenja ugljeničnih čelika..............................................................12 Zavisnost tvrdoće žarenog i kaljenog čelika od sadržaja ugljenika...................................13 Zavisnost tvrdoće žarenog i kaljenog čelika od sadržaja ugljenika...................................13 8.OTPUŠTANJE ČELIKA............................................................................................13 Slika 8: Dilatometrijska kriva otpuštanja čelika sa 1,3%C, kaljenog u vodi sa 1150°C. Brzina zagrevanja je 2°C/min............................................................................................14 Slika 8: Dilatometrijska kriva otpuštanja čelika sa 1,3%C, kaljenog u vodi sa 1150°C. Brzina zagrevanja je 2°C/min............................................................................................14 Promena tvrdoće čelika sa 1,3%C u zavisnosti od temperature otpuštanja.......................16 Promena tvrdoće čelika sa 1,3%C u zavisnosti od temperature otpuštanja.......................16 Slika 9: Mikro-struktura mangan-hrom čelika...................................................................17 Slika 9: Mikro-struktura mangan-hrom čelika...................................................................17 Karakteristike čvrstoće normalno i beinitno poboljšanog čelika sa 0,75%C (pri istoj tvrdoći)...............................................................................................................................17

2

.....................................Karakteristike čvrstoće normalno i beinitno poboljšanog čelika sa 0....................................18 3 .................75%C (pri istoj tvrdoći)........................................17 9.....................GREŠKE PRI TERMIČKOJ OBRADI.................................................

sav rastop i kristali čvrstog rastvora treba da imaju sastav koji se opisuje tačkama preseka izotermske horizontale sa linijama likvidusa i solidusa. U zavisnosti od toga koje zahteve proizvod treba da ispuni. U največem broju slučajeva. OSNOVNI VIDOVI TERMIČKE OBRADE Termička obrada je jedna od vrlo važnih operacija u tehnološkom procesu proizvodnje gotovih proizvoda. Na slici je prikazan dijagram stanja sa obrazovanjem neprekidnog niza čvrstih rastvora. samo uz pomoć termičke obrade mogu se postiči visoke vrednosti mehaničkih osobina čelika i na taj način obezbediti normalan rad savremenih mašina i instrumenata. 2. najčešče se kombinuju termička obrada i plastična deformacija (termo-mehanička obrada). HOMOGENIZACIJA-DIFUZIONO ŽARENJE Primenjuje se kod odlivaka u cilju uklanjanja posledica neravnomerne kristalizacije. difuzija ne protiče do kraja. Kristalizacija sa obrazovanjem čvrstih rastvora obavezno je povezana sa likvacijom. u realnom slučaju izjednačavanja sastava kristala čvrstog rastvora. nekada i hemijsko-termička obrada. Slika 1: Promena sastava čvrstog rastvora pri kristalizaciji U skladu sa dijagramom stanja. Srednji sastav očvrsle legure na kraju je jednak 4 . ukoliko se želi difuziono zasičenje površine nekim elementom. Medutim.1.

veliki značaj imaju podaci o uticaju brzine hladenja na likvacionu neravnomernost. do vrednosti 1. Nepohodno je biti oprezan pri izboru temperature homogenizacije jer visoke temperature dovode do intenzivnog obrazovanja oksida.sastavu legure I. time je olakšano izjednačavanje sastava. neravnomernost sastava u zapremini komada (odlivka) dovodi do zonalne. Za praktičan rad. Prisustvo likvacije dovodi do velikih promena osobina. pri brzini od 30°C/s.90-0. Za uklanjanje te pojave neophodno je izvršiti termičku obradu radi izjednačavanja sastava po celoj zapremini komada. što ranije očvrsle zapremine rastopa na površini toplotne razmene ili u centru zrna kao i na glavnim osama dendrita sadrže manje drugog elementa. Homogenizacija čelika se odvija u temperaturnom intervalu od 1100-1250°C. što dovodi do gubitka metala. ta vrednost za ugljenik jednaka je (exp-16). kao i eksploatacionih karakteristika: mehaničkih ili fizičko-hemijskih osobina (plastičnost čelika je smanjena. Na slici je prikazan uticaj pri povečanju brzine. a izdvojenih kristala do dendritne likvacije. Pri tom je brzina homogenizacije odredena vrednošču koeficijenata difuzije koji se nalazi u eksponencijalnoj zavisnosti od temperature (vidi glavu III). koeficijent difuzije legirajučih elemenata u austenitu proporcionalan je: exp-(30000/T). ali opisani mehanizam očvršćavanja vodi u realnim uslovima ka dobijanju likvacione neravnomernosti dva tipa. stepen likvacije raste od vrednosti 1. pri ekstrapolaciji na beskonačno malu (nultu) brzinu hladenja. Kasnije očvrsle zapremine dosta su bogatije metalom B. Mogučnost izjednačavanja sastava pri žarenju u prvom redu zavisi od energije aktivacije procesa difuzije. Koeficijent difuzije ugljenika u austenitu je upravo proporcionalan: exp-(16000/T). Do likvacije dolazi tako. lošeg kvaliteta legura. Dendritna segregacija u nizu slučajeva može biti u potpunosti ili bar u velikom delu odstranjena procesom homogenizacije.95°C temperature solidusa (nekada se uzima i niža temperatura). Usled toga. naročito ako se pojavi nofa faza po granicama zrna). Slika 2: Uticaj brzine hladjenja na likvacionu neravnomernost legura zlata sa 16% b 5 .5. Zbog toga se za temperaturu homogenizacije bira ona koja je < 0. Homogenizacija (difuziono žarenje) se sastoji u zagrevanju do visokih temperatura. T=727°C. Što je niža energija aktivacije. Na temperaturi. a za legirajuče elemente (exp-30).

Radi smanjenja tvrdoče komada i uklanjanja nekih površinskih defekata. cesto se komadi podvrgavaju otpuštanju pri temperaturi 670-680°C u vremenu od 116 časova. ali u kristalnom stanju.Na taj način. dobija se krupno zrno.Završno obogačivanje čvrstog rastvora metalom B. Za brzo hladenje prenosi rastop u oblast njegovog postajanja u kristalnom stanju. hladenje likvacionog rastopa brzinom većom od kritične definiše raspored elemenata svojstven tečnom rastopu. što može da se otkloni daljom preradom. Brzina masenog protoka pri zonalnoj difuziji nije dovoljna za više ili manje značajnu homogenizaciju. Nakon homogenizacije treba ostvariti lagano hladenje. Imajuči u vidu da se radi o difuzionom žarenju. U ovim uslovima nema likvidacije. Uporedivanjem uslova izjednačavanja sastava pri zonalnoj i dendritnoj likvaciji pokazalo se da su gradijenti koncentracije dc/dx pri dimenzionom izjednačavanju u slučaju zonalne likvacije sto puta manji u odnosu na dendritnu. 6 . odvija se usled difuzije atoma tog metala iz tečnog rastopa u kristale čvrstog rastvora. Izuzetak pravi difuzija lako pokretljivih atoma u dovoljno tankim presecima.

0. Iz lamelarnog perlita nastaje zrnasti perlit. tako daje martenzit veoma disperzan.Ruhfusu računskim putem prema formuli: tsferoid °C=710° + 20Si .3. mašinsku ili obradu plastičnom deformacijom. pod uticajem površinskog napona. pri čemu austenitno zrno raste zbogpreduge austenitizacije. Ako su karbidi veoma fini. si. Cilj ovog žarenja je postiči strukturu koja je pogodna za kaljenje. sa naknadnim laganim hladenjem («10°C/h) u cilju prevodenja Fe3C i karbida u globularni oblik (loptice). Pojava lamelarnog perlita je na taj način zaobiđena. Sa druge strane. karbid se direktno izdvaja u obliku globula na već prisutnim kristalima cementita. čelik je u slučaju grubih nodula isuviše mek.8%Cr. jer oštrica alata seče samo ferit.1 %Mn. 0. postepeno prelaze u zrnca. Mašinska obrada je znatno olakšana. Pri mekom žarenju teži se ravnomernoj.5%Mo. pa je potrebno samo kratko vreme držati čelik na temperaturi kaljenja. Posle kovanja.25%V i 2%W. srednjoj veličini karbida. a povečava se količina zaostalog austenita. Meko žarenje ugljeničnih čelika se vrši u intervalu od 650-750°C. lamele cementita. u kome su globule cementita proizvoljno rasporedene u feritnoj osnovi. Temperature mekog žarenja se mogu odrediti prema H. l. struktura čelika sa večim sadržajem ugljenika je pretežno perlitna. Ovakvi čelici se teško mašinski obraduju. Pri dugotrajnom držanju neposredno ispod Aj-temperature. jer se oštrice alata brzo troše i tupe na veoma tvrdim lamelama cementita.9%C. Sferoidizacija grube mreže sekundarnog cementita izdvojene po granicama zrna. tako da pri obradi daje žilavu strugotinu. 62. protiče vrlo sporo i vodi neravnomernoj veličini zrnaca cementita. Ako se čelik lagano hladi sa temperatura koje su samo nešto više od Aj-pri dostizanju Aj-temperature.SFEROIDIZACIJA –MEKO ŽARENJE Pod mekim žarenjem se podrazumeva dugotrajno držanje čelika na temperaturama malo ispod ili nešto iznad Aj-temperature. Fini karbidi se pri kaljenju brzo rastvaraju.20Mn + 20Cr + 20Mo -20Ni + 20W + 100V. 5%Ni. tvrdoća čelika raste pa se obradivost pogoršava. pa opada kvalitet površine komada. 1. 7 .8%Si. l. Formula vazi za sastave Čelika ako % pojedinog elementa ne prelazi sledeče vrednosti: 0. a globule cementita se pri obradi potiskuju u stranu. Grubi karbidi zahtevaju duže vreme za rastvaranje u austenitu. martenzit postaje grublji.

Ovaj postupak se uglavnom primenjuje kod legiranih čelika koji se posle valjanja. jer se krti perlit lomi i može da bude uzrok pojave površinskih pukotina. a tokom hlađenja. 8 . Zavisno od stepena razugljenisavanja. kovanja ili normalizacije ne transformišu u perlitnoj več u beinitnoj ili čak delimično i u martenzitnoj oblasti pa zbog toga imaju veliku tvrdoću.Zbog dugotrajnog žarenja. Pri tome klice karbida nestaju.02% ugljenika Slika 4: Čelik sa 1. smanjuje se otpornost na habanje. u površinskom sloju nastaje ferit. Slika 3: Čelik sa 1. jer u zakaljenoj osnovi nedostaju tvrdi kristali sekundarnog cementita. Globularni cementit se stvara veoma lako i brzo ako polazna struktura nije perlit. Meko žareni čelici sa ovakvim površinskim perlitnim slojem pokazuju malu sposobnost uobličavanja u hladnom.05% ugljenika Razugljenisavanjem se čelik prevodi iz nadeutektoidnog u eutektoidno ili čak podeutektoidno stanje. več martenzit ili beinit. nastaje razugljenisavanje površine komada ako nisu preduzete protiv mere. potrebnog pri mekom žarenju. ovaj sloj se pri dostizanju Al -temperature transformiše u normalni lamelami perlit. Pri jačem razugljenisavanju.

usled Čega može da nastupi znatan pad plastičnosti. čvrstoča. Dvostrukom a/y-transformacijom. tj GOSE linije. primeni veoma sporo hladenje u peči. Slika 5: Temperature normalizacije ugljeničnih čelika Normalizacijom se znatno poboljšavaju mehaničke osobine čeličnog liva kao stoje granica razvlačenja. ukoliko je zagrevanje brže izvedeno. Ovakav proces se naziva potpuno žarenje. izduženje. a zatim se hladi na mirnom vazduhu. 65. si. podrazumeva se zagrevanje čelika do temperatura 30-50°C iznad A3 -temperature.NORMALIZACIJA Pod normalizacionim žarenjem ili normalizacijom. Čelik se pri normalizaciji brzo hladi na vazduhu. Ako se nasuprot ovome. kontrakcija i udarna žilavost. 9 . Struktura koja nastaje pri normalizaciji. Na ovoj temperaturi komad se zadržava samo toliko dok se potpuno ne progreje.utoliko je finija i ravnomernija. čelik se prevodi u sitnozrno homogeno stanje koje se naziva " normalno " i koje je karakteristično za odredeni čelik ili šaržu. temperatura normalizacije bliža Ac3-temperaturi. tada se nečistoče prisutne u čeliku izdvajaju na granicama zrna. do koje pri tome dolazi.4. vreme držanja krače i hladenje brže.

normalizacija se primenjuje zajedno sa kaljenjem i visokim otpuštanjem. Tada ovaj vid žarenja predstavlja sferoidizaciju.zrnasti cementit 10 . Za podeutektoidne čelike nepotpuno žarenje se primenjuje da bi se smanjila unutrašnja naprezanja i poboljšala obrada rezanjem. ali proces normalizacije stvara uslove za manju deformaciju komada u poredenju sa onom koja se dobija pri kaljenju. usled usitnjava-nja zrna raste žilavost. a njegov znatan deo se ne podvrgava prekristalizaciji. Slika 6: Mikrostruktura eutektoidnog čelika: a. Povečanje tvrdoče nije veliko ali se normalizacijom postiže čista površina pri rezanju. Mehaničke osobine če biti niže. cesto se primenjuje za korigovanje strukture legiranih čelika umesto žarenja.pločasti perlit I cementit (mreža) b. Kod nadeutektoidnih čelika nepotpuno žarenje se primenjuje umesto potpunog žarenja. Kod ovih čelika. Normalizacija sa naknadnim visoko temperaturnim otpuštanjem (600-660°C). zagrevanje iznad A{ posebno je važno za eutektoidni čelik što omogučava da se dobije zrnasti perlit umesto lamelarnog. Jasno je da temperatura normalizacije zavisi od sastava čelika. sto vodi rastu čvrstoče za 10-15% i tvrdoče normalizovanog čelika u poredenju sa žarenim. Pri nepotpunom žarenju odvija se samo delimična prekristalizacija čelika usled transformacije perlit->austenit. To je uzrok povečanoj disperznosti feritno-cementitne mešavine i povečane količine perlita (kvazi-eutektoida). Za srednje-ugljenične čelike. Za nisko-ugljenične čelike normalizacija se kao jednostavnija operacija primenjuje zajedno sa žarenjem. Nastali ferit samo delimično prelazi u čvrsti rastvor.NEPOTPUNO ŽARENJE Ovaj oblik žarenja razlikuje se od potpunog u tome što se čelik zagreva do temperatura koje su nešto niže od A j. Pored toga. 5.Ubrzano hladenje na vazduhu vodi ka razlaganju austenita pri nižim temperaturama.

prethodno hladno valjanog čelika (ε=90°) sa 0. več na temperaturi rekristalizacije dolazi do strmijeg pada tvrdoče i zatezne čvrstoče. kao i do oštrijeg porasta izduženja.09% ugljenika 11 . uklanja se stvaranjem novih. Temperatura rekristalizacije opada povečanjem stepena deformacije. nedeformisanih zrna.6. tako da čelik ponovo dobija svoju plastičnost i žilavost. Temperatura rekristalizacije (Tr) nije konstanta materijala. što se može zaključiti na osnovu vrednosti koje su prikazane u sledećo tabeli: Osobine rekristalizovanog. več zavisi od mnogobrojnih faktora od kojih su najuticajniji: 1-sadržaj legirajučih elemenata i 2-intenzitet prethodne deformacije. sto se može zaključiti iz sledeće tabele: Promena Tr [°C] u zavisnosti od stepena hladne deformacije Mehaničke osobine hladno deformisanog i različito odgrevanog čelika ne menjaju se kontinualno sa stepenom odgrevanja.REKRISTALIZACIONO ŽARENJE Zagrevanjem hladno deformisanog čelika iznad temperature rekristalizacije napregnuto stanje u kome se nalazi ojačani materijal.

50°C iznad linije GOSK. Donja granica intervala kaljenja kod podeutektoidnih čelika odredena je pojavom ferita. 12 . Na ovim temperaturama komad se drži tako dugo da bude sigurno progrejan.KALJENJE Pod kaljenjem se podrazumeva zagrevanje čelika na temperature 30. Čelik koji se kali iz dvofazne oblasti a+y dij agrarna stanja železo-ugljenik sadrži u mikrostrukturi pored martenzita još i meki ferit (kaljenje sa niskih temperatura). tako da transformacija austenita ne bi mogla da počne u perlitnoj oblasti. Cilj kaljenja je da čelik dobije visoku tvrdoču. Slika 7: Temperature hlađenja ugljeničnih čelika Kaljeni celici sa večim sadržajem zaostalog austenita skloni su promeni dimenzija i pre konačne obrade se moraju ohladiti na niske temperature (do -60°C) radi transformacije austenita u martenzit. več mora da počne i da se završi u martenzitnoj oblasti.7. Martenzit koji nastaje pod ovakvim uslovima je fino igličast i relativno žilav. Optimalna temperatura kaljenja za ugljenične čelike data je na slici kao šrafirana oblast. Tehnika kaljenja se sastoji u tome da se čelik sa temperature kaljenja ohladi brzinom koja je nešto veča od kritične brzine hladenja. a zatim se brzo hladi sa ciljem da se dobije martenzitna struktura.

a hlađenja u ulju oko dva puta u poređenju sa naprezanjima koja nastaju pri hlađenju u vodi. Brzo hladenje nakon otpuštanja bitno utiče na veličinu zaostalih naprezanja. pre svega alatni čelici od kojih se zahteva veoma tvrda površina a 13 .5%. poboljšava žilavost bez primetnog smanjenja tvrdoče. a uklanjaju se delimično ili potpuno unutrašnja naprezanja koja nastaju pri kaljenju. Ukoliko je sporije odvođenje toplote. Otpuštanje je konačna operacija termičke obrade kojom se dobijaju potrebne mehaničke osobine. Pri tome se smanjuju unutrašnja naprezanja. Brza hlađenja u vodi. držanje na toj temperaturi i hlađenje odredenom brzinom. počev od temperature 600°C stvara nova naprezanja. Zbog sadržaja silicijuma i mangana koji se uvek nalaze u ugljeničnim čelicima ova granica se može pomeriti do oko 0.OTPUŠTANJE ČELIKA Pod otpuštanjem se podrazumeva zagrevanje zakaljenog Čelika do temperature koja leži ispod kritične Aj (723°C). Hlađenje na vazduhu daje manja naprezanja na površini oko sedam puta. • legirani celici su kaljivi u ulju. • neki visokolegirani celici su kaljivi na vazduhu. posle kaljenja ne mogu postiči punu tvrdoču čelika u kaljenom stanju. NIsko-temperaturno otpuštanje se izvodi zagrevanjem do temperature 250°C.Hladenje čelika sa temperature kaljenja mora se izvršiti tako brzo da se prekorači gornja kritična brzina hladenja i da se postigne potpuno obrazovanje martenzita: • ugljenični celici su kaljivi u vodi i ulju.4% ugljenika. Zavisnost tvrdoće žarenog i kaljenog čelika od sadržaja ugljenika Ugljenični celici sa sadržajem ugljenika do oko 0. 8. Nisko-temperaturnom otpuštanju se najčešče podvrgavaju ugljenični i niskolegirani. to su manja zaostala naprezanja. a martenzit nastao kaljenjem prevodi u otpušteni martenzit što povečava čvrstoću.

Medutim. Unutrašnji delovi mogu imati strukturu različitu od strukture kaljenog dela. Brzina zagrevanja je 2°C/min 14 . t. Kod nekih materijala čvrstoča se pri otpuštanju do određenih temperatura znatno povećava. beinit. bez unutrašnjih naprezanja i povečane udarne žilavosti. tako daje interval odvijanja transformacije povezan sa povečanjem zapremine uzorka. Ovom postupku se najčešče podvrgavaju srednje ugljenični celici sa 0. a struktura koja se dobija je sorbitna. ona može da se detaljno izučava pomoču dilatometrijske krive. cementirani. Cilj je postiči stanje koje se približava ravnotežnoj strukturi. Pri otpuštanju okaljenog čelika odigrava se više procesa koji se mogu razjasniti pomoču dilatometrijske krive na sledećoj slici: Slika 8: Dilatometrijska kriva otpuštanja čelika sa 1. veliku izdržljivost i udarnu žilavost. kaljenog u vodi sa 1150°C. Srednje-temperaturno otpuštanje ostvaruje se na temperaturama od 350500°C i prirnenjuje se na oprugeTemperaturu otpuštanja treba izabrati tako da ne dode do pojave otpusne krtosti.5% ugljenika kao i konstrukcioni celici koji treba da imaju visoku granicu tečenja. trustit. Pri tome dolazi do smanjenja tvrdoče i granice tečenja. Sto se tiče same klasifikacije transformacija pri otpuštanju. ali su ipak njihove vrednosti veče. Visoko-temperaterno otpuštanje se izvodi na temperaturama od 500-680°C. Na osnovu položaja i toka krive sudi se o transformacijama pri zagrevanju. nego i u celoj zapremini uzorka. cijanizirani ili nitrocementirani. nego pri normalizaciji. To su površinski kaljeni celici. Čvrstoča i tvrdoča se smanjuju. Povečanjem sadržaja ugljenika u čeliku. povečava se toplotni efekat. Vrlo je bitno znati da otpuštanjem nakon kaljenja nastaju promene ne samo u zakaljenom sloju uzorka. Cilj otpuštanja je smanjenje krtosti i povečanje plastičnosti čelika.3-0. sorbit i dr. izdržljivost ovih čelika usled smanjene tvrdoće nije tako velika. Zato je veoma bitno odrediti temperaturno-vremenske uslove otpuštanja. Termička obrada koja se sastoji od kaljenja i visokog otpuštanja naziva se poboljšanje.unutrašnost žilava.j.3%C. Zagrevanjem uzorka povečava se njegova dužina zbog termičkog Širenja.

čelik se pri zagrevanju ravnomerno isteže. Iznad temperature 400°C. Posle kaljenja mikrostruktura ovog čelika se sastoji od veoma grubih martenzitnih iglica i oko 50% zaostalog austenita.Ugljenični čelik sa 1..29nm.286nm. nastaje jako skračenje epruvete što odgovara stadijumima otpuštanja: I stadijum otpuštanja: izdvajaju se najsitniji submikroskopski kristaliči karbida železa. Izmedu temperatura 290 i 400°C ponovo dolazi do kontrakcije dilatometrijske probe i to je III stadij um otpuštanja. a zatim otpuštan zagrevanjem brzinom od 2°C/min. izdvajaju se najfiniji karbidi. Izmedu temperatura 80 i 150°C. Usled povečane pokretljivosti ugljenikovih atoma. Igličasta struktura ferita nastalog iz martenzita zadržava se i na najvišim temperaturama otpuštanja zbog orijentisanog izdvajanja karbida a odstranjuje se tek zagrevanjem na temperaturama iznad Aj. II stadijum otpuštanja: od temperature 150°C čelik se ponovo isteže do temperature oko 290°C. Postavlja se pitanje zašto pri otpuštanju dolazo do smanjenja čvrstoče. ali se ovaj proces koagulacije ne odražava više na dilatometrijskoj krivoj. povečanja plastičnosti u poredenju sa zakaljenim čelikom? Poznato je da su čvrstoća i plastičnost posle kaljenja i otpuštanja dosta povoljnije u odnosu na normalizovano stanje.3%. Kubna rešetka martenzita sa parametrom rešetke a =0. cementit je u vidu pločica. Premeštanje ugljenikovih atoma u kristalnoj rešetki. Do temperature 80°C. Prioritet u objašnjenju treba dati činjenici da strukturne promene imaju odlučujući značaj. zbog čega tetragonalni martenzit prelazi u kubni završeno je. koji je koriščen za eksperiment. a tirne se smanjuje stabilnost austenita i y-čvrsti rastvor prelazi u oc-rešetku kubnog martenzita. Otpuštanjem se stvara zrnasti cementit. a to je transformacija zaostalog austenita u kubni martenzit. pa tako mešavina kubnog martenzita i zaostalog austenita povečava svoju zapreminu saglasno povišenju temperature. otpuštani Čelik se sastoji od ferita i veoma finih čestica karbida. a u produktima razlaganja pothladenog austenita. Tvrdoća čelika neprekidno opada sa temperaturom otpuštanja što se vidi iz tabele: 15 . Ovo normalno toplotno istezanje odvija se istovremeno sa još jednim procesom koji takode vodi ka povečanju zapremine. prethodno je okaljen u vodi sa 1150°C. Daljim povišenjem temperature izdvojeni karbidi postaju krupniji i mikroskopski vidljivi. kontinualno prelazi u kubnu rešetku ferita bez ugljenika sa parametrom rešetke a ~0. U ovoj temperaturnoj oblasti izdvaja se praktično sav ugljenik iz kubnog martenzita i obrazuje karbide železa.

u peči. ako je posle otpuštanja usledilo veoma lagano hladenje. zatim otpuštan jedan čas na temperaturi 650°C. Otpusna krtost nastaje ako se čelik posle otpuštanja lagano ohladi a zatim još jednom otpušta na istoj temperaturi i hladi u ulju. Osim toga.Promena tvrdoće čelika sa 1. suženje. 16 . Što je manji sadržaj ugljenika. Poboljšanje mehaničkih osobina neposredna je posledica velikog usitnjavanja zrna i ravnomerne raspodele mikrokonstituenata. ulju ili na vazduhu.6%.3%C u zavisnosti od temperature otpuštanja Kod čelika koji su zakaljeni sa prave temperature kaljenja pojedini stadijumi otpuštanja ne mogu se tako jasno razgraničiti jedan od drugog. Tamna mreža po granicama zrna ukazuje na stanje otpusne krtosti. to su slabije izraženi procesi otpuštanja na dilatometrijskoj krivoj pošto tetragonalnost martenzita. udarna žilavost i broj savijanja rastu. što se postiže procesom poboljšanja. Neki legirani celici. manganovi i hrom-manganovi konstrukcioni čelici pokazuju znatno manju udarnu žilavost posle poboljšanja. dok izduženje. još jednom otpuštan na 650°C jedan čas i ponovo ohladen u ulju.2 i 0. Poboljšavaju se nelegirani i legirani konstrukcioni celici sa sadržajem ugljenika izmedu 0. Na slici je prikazana mikrostruktura mangan-hrom čelika koji je sa temperature 860°C kaljen u ulju. ali uzrok ovog povečanja krtosti koje se odražava samo u udarnoj žilavosti ali ne i u tvrdoći i čvrstoći. Prema intenzitetu hladenja koje je prethodilo. razlikuje se poboljšavanje u vodi. Na osnovu dosadašnjih ispitivanja zaključilo se da tvrdoća. ohladen u peči. sadržaj zaostalog austenita i broj izdvojenih karbida takode opadaju sa smanjenjem sadržaja ugljenika. Ova pojava se naziva otpusna krtost. Udarna žilavost je posle ove termičke obrade iznosila p=80J/cm (žilavo stanje: p=210 J/cm ). zatezna čvrstoća i granica razvlačenja zakaljenog čelika opadaju pri otpuštanju. npr. još nije pouzdan i pretpostavlja se da se radi o procesima izdvajanja. naročito hromni.

posle beinitnog poboljšanja čelik ima približno istu tvrdoću i čvrstoću. Radi toga se čelik zagreva do temperature kaljenja i zatim hladi u rastopu soli ili metala koji se nalazi na povišenoj temperaturi. Kod nešto više legiranih čelika transformacija u beinit ponekad gas. Pri beinitnom poboljšanju kaljenje i otpuštanje se na izvestan način sjedinjuju u jedan radni proces a da se čelik ne izlaže opasnim naprezanjima koja nastaju pri obrazovanju martenzita. Zbog toga se poslednjih godina sve više praktikuje da se mehaničke osobine čelika poboljšavaju beinitnim poboljšanjem. a takode i kerozin.75%C (pri istoj tvrdoći) Mogućnost primene beinitnog poboljšanja mnogo zavisi od karaktera dijagrama za navedeni čelik. znatno bolju žilavost nego neki normalno poboljšani čelik.Slika 9: Mikro-struktura mangan-hrom čelika Normalno poboljšanje čelika se sastoji u kaljenju sa kasnijim otpuštanjem. 17 . Osim toga. odnosno čvrstoći. naglo hladenje sa visokim temperaturama unosi u čelik jaka naprezanja. Za zagrevanje se koriste šupljikavi plamenici (imaju jedan otvor u obliku pukotine). u sledečoj tabeli: Karakteristike čvrstoće normalno i beinitno poboljšanog čelika sa 0.75%. Posledice su cesto deformacija i pukotine usled kaljenja. Temperatura rastopa za hladenje se odreduje prema željenoj tvrdoči. Međutim. Ovo je pokazano za jedan ugljenični čelik sa 0. od veličine i oblika komada koji se obraduje i od željene krajnje tvrdoće.

razlicite vrste uključaka (sulfidni. neodgovarajuća rashladna sredstva i način hladenja. segregacije. loša kristalizacija. ♦ Kod hladenja: neodgovarajuća brzina hladenja. itd. ♦ Hemijske promene na površini: oksidacija. Zavisno od stepena dejstva može se ispoljiti u vidu obogačivanja granica zrna na ugljeniku (prvi stadijum).). u vidu neoksidisanihpora i mehura (drugi stadijum) i u vidu uključaka FeO (treči stadijum). neodgovarajuće vreme držanja itd. Ovo dovodi do smanjenja plastičnosti i udarne žilavosti u žarenom stanju čelika. razugljeničenje. izostanak mašinske obrade kod čelika osetljivih na razugljeničenje. neodgovarajući kvalitet površine. itd. a druga sa normalne temperature. Pregorevanje se karakteriše ne samo vrlo izraženim ogrubljavanjem zrna nego i promenama na granicama austenitnih zrna. pukotine. Uzrok pregorevanja je dugo zagrevanje na visokoj temperaturi u oksidacionoj atmosferi ili zagrevanje blizu linije solidusa. termička i fazna naprezanja. unutrašnja naprezanja izazvana grubom mašinskom obradom. Posle pregorevanja u prvom stadijumu čelik se može popraviti homogenizacijom i 18 . U slučaju jačeg pregrevanja potrebna je dvostruka normalizacija: prva na visim temperaturama. itd. 3. neodgovarajući kvalitet površine. neodgovarajuća temperatura obrade. a poreklo im je od kiseonika i sumpora koji pri visokim temperaturama austenitizacije prodira iz pečne atmosfere u čelik.šupljikavost i poroznost. Uzrok je visoka temperatura austenitizacije i dugo vreme držanja. urezi i risevi. naugljeničenje. Osim oksidnih mogu se javiti i sulfidni uključci. Uticajem naznačenih uzročnika tokom termičke obrade mogu nastati greške. Uzročnici grešaka pre termičke obrade mogu biti: 1. 2. neodgovarajući kvalitet obrade. neodgovarajuća struktura.9. neodgovarajući radijusi.GREŠKE PRI TERMIČKOJ OBRADI Greške mogu nastati pre. odstupanje od ispravnih konstruktivnih zahteva. Hemijske promene na površini i mogu biti: ♦ Kod zagrevanja: nedovoljna ili suviše velika brzina zagrevanja. nezaobljeni otvori i rupe. u toku i posle procesa termičke obrade. 4. Neodgovarajući izbor ili zamena čelika. neravnomerno zagrevanje. itd. isuviše velike razlike u preseku. Greške mašinske obrade: nedovoljan dodatak za obradu. oksidni i dr. pretežno duž granica zrna. A3 +100-150°. Greške iz procesa tople prerade: oštra mesta i prelazi. Manj i porast zrna izazvan pregrevanjem može se popraviti potpunim žarenjem ili normalizacijom.Greške iz procesa topijenja: neodgovarajuća dezoksidacija. neodgovarajuća zaštita površine itd.

Može nastati i pri niskoj temperaturi izotermalnog žarenja. karbidna mreža ili ostaci mreže u meko žarenom stanju nadeutektoidnih čelika u slučaju da je meko žarenje izvršeno bez prethodne termičke obrade (normalizacija). 4. odnosno promena mera i oblika komada je ranije razmotrena. zavisno od oblika komada izabrati pravilan način uranjanja. kao i neprilagodenom načinu uranjanja komada u rashladno sredstvo. 6. zagrevanje i hladenje pri kaljenju vršiti što ravnomernije. odnosno neravnomernim zapreminskim premenama pri zagrevanju ili hladenju. odnosno mesta sa nedovoljnom tvrdočom mogu se javiti usled veoma stabilnog parnog omotača i produženog prvog stadijuma hladenja. Da bi se izbeglo krivljenje potrebno je pre kaljenja izvršiti žarenje ili normalizaciju. Nedovoljna tvrdoča posle kaljenja izazvana je neodgovarajučim temperaturno-vremenskim režimom austenitizacije i nedovoljnom brzinom hladenja. koristiti specijalne pomočne uredaje. Greške u strukturi izazvane termičkom obradom mogu biti vrlo raznovrsne. Pored pomenute grubozrne strukture izazvane pregorevanjem i pregororn mogu se javiti i: 1. lamelami perlit u strukturi meko žarenog čelika izazvan neodgovarajučom temperaturom mekog žarenja. 3. Deformacije. Ako je pregorevanje jače mora se sprovesti kovanje i žarenje. Najteži oblik greške predstavljaju prskotine koje se javljaju pri izuzetno visokim unutrašnjim naprezanjima termičkim i faznim u procesu zagrevanja i hlađenja. Da bi se ova greška uklonila potrebno je izvesti normalizaciju i ponovno kaljenje odgovarajučim rashladnim sredstvom. 2. naftalinski prelom karakterističan po ekstremno grubom zrnu i velikoj krtosti. Krivljenje predstavlja nesimetričnu deformaciju komada posle kaljenja. 19 . Neodgovarajuča tvrdoča posle kaljenja može imati različite uzročnike. naročito pri postojanju osta. lokalnog razugljeničenja i usled nehomogenosti strukture. a u posebno teškim slučajevima kaljenje vršiti u presi za kaljenje. Meka mesta. Može se popraviti ponovnim kaljenjem uz prethodnu normalizaciju ili žarenje. prisustvom naprezanj a u komadu pre zagrevanja. 5. Velika tvrdoča u stanju posle tople prerade i žarenja ukazuje na brzo hladenje pri potpunom žarenju ili nedovoljno dugo držanje na temperaturi žarenja.jučim temperaturnim režimom austenitizacije. Pojava deformacije. krivljenja i prskotine izazvani termičkim i faznim naprezanjima pri zagrevanju i hladenju. a ako je došlo do pojave FeO ova greška se ne može popraviti. Može biti izazvano neravnomernim zagrevanjem ili hladenjem. neravnomerni krupnozrnasti perlit izazvan visokom temperaturom austenitizacije uz vrlo sporo hladenje.dvostrukom normalizacijom.taka karbidne mreže u strukturi posle valjanja. neodgovarajuča količina zaostalog austenita izazvana neodgovara.

Javljaju se u unutršnjosti komada. Isto tako i prisustvo nemetalnih uključaka i gasnih mehurova može da utiče na stvaranje prskotina. 3. Da bi se pojava ove vrste prskotina sprečila potrebno je vršiti sporo zagrevanje krupnijih komada naročito do 750°C. kao i mesta sa povećanom koncentracijom naprezanja. prskotina. 20 . nagli prelazi. Neke od ovih grešaka mogu podsečati na greške koje nastaju pri termičkoj obradi. površinske prskotine. Slojevite prskotine se obrazuju na površini okaljenog predmeta u zoni skupljanja i to samo u slučaju brzog prelaska naprezanja na zatezanje u naprezanja na pritisak. ali je pojava moguća i pri ispravljanju i brušenju. Razlikuju se sledeče vrste prskotina: 1. Uzročnici grešaka posle termičke obrade mogu biti neodgovarajuče ispravljanje i brušenje. Pri hladenju obično nastaju ako je čelik male prokaljivosti prethodno potpuno progrejan i kaljen u vodi pri čemu se obrazuje martenzit u površinskom sloju. Ova vrsta prskotina može se izbeči pravilnim otpuštanjem posle kaljenja. a u određenim slučajevima mogu dopreti i do površine čelika male prokaljivosti ili naugljeni-sanih komada. 1. kao i pri kaljenju posle naugljeničenja. To su prskotine koje počinju na površini i prostiru se duž komada. duboki zarezi itd. 4. Erozija površine nastaje usled dejstva hlorida i oksidacije komada u sonim kupatilima. pojačanog habanja. Mogu nastati i pri brzom zagrevanju do temperature otpuštanja. lomova.Najčešći uzrok je isuviše velika i neravnomerna brzina zagrevanja ili hladenja cesto izazvana prisustvom konstruktivnih nedostataka (ostri uglovi.01-2 mm.Nastaju pri brušenju okaljenih predmeta zbog zagrevanja samo tankog površinskog sloja u kome se javljaju naprezanja na zatezanje zbog obrazovanja strukture sa manjom zapreminom. a dostižu dubinu 0. preloma zbog zamaranja. Može se sprečiti kontrolom sonih kupatila. neodgovarajuča priprema i kasnija upotreba termički obradenog komada. Duboke prskotine javljaju se kod čeličnih komada prokaljivih po celom ili većem delu preseka. 3. itd. unutrašnje prskotine. 2. Cesto su pračene obrazovanjem površinskih pukotina.). 2. Mogu da se jave pri zagrevanju kod krupnih otkivaka kao i pri hladenju komada manjih preseka. Unutrašnje prskotine su lučnog oblika i javljaju se obično u blizini oštrih ili pravih uglova i otvora. Ovo može dovesti do pojave inicijalnih mehaničkih oštečenja. krivljenja i dr. Najčešće se javljaju pri kaljenju. pa zato problemu utvrdivanja pravog uzročnika mora biti posvećena posebna pažnja. Mogu nastati i pri brušenju. 4. slojevite prskotine. duboke prskotine. Površinske prskotine javljaju se u obliku kontinualne ili isprekidane mreže.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->