P. 1
Martin Hajdeger-Misljenje i pevanje

Martin Hajdeger-Misljenje i pevanje

|Views: 88|Likes:
Published by Halle Luhwah

More info:

Published by: Halle Luhwah on Apr 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2011

pdf

text

original

BIBLIOTEKA

MARTIN HAJDEGER

SAZVEŽĐA

79
UREDNIK

MIŠLJENJE I PEVANJE
IZABRAO I PREVEO

BOŽIDAR ZEC

MILOŠ STAMBOLIĆ

from Dario to filozofija.net forum

NOLIT • BEOGRAD 1982

PREVLADAVANJE METAFIZIKE

I Šta znači »prevladavanje metafizike«? Mišljenje, okrenuto istoriji bića, koristi taj naslov samo kao pomoćno sredstvo, da bi postalo razumljivo. U stva­ ri, taj naslov daje povoda za silne nesporazume, jer ne dopušta iskustvu da dosegne osnov kojim istorija bića obelodanjuje svoju suštinu. Ova suština je do­ gađaj u kojem se prevazilazi i samo biće. Prevlada­ vanje, pre svega, ne znači potiskivanje neke discipline iz oblasti filozofske »kulture«. »Metafizika« je već zamišljena kao usud istine bivstvujućeg, odnosno bivstvenosti shvaćene kao još skriveno, ali osobito prisvajanje — prisvajanje, naime, zaborava bića. Pošto se prevladavanje zamišlja kao proizvod fi­ lozofije, pogodniji naslov bi bio: prošlost metafizike. Dabome, ovaj naslov stvara nove nesporazume. Proš­ lost znači tu: nestati i ući u ono što je bilo. Time što nestaje, metafizika jeste nešto prošlo. Prošlost ne isključuje već uključuje to da tek sada metafizika za­ počinje svoju bezuslovnu vladavinu u samom bivstvu-

8

MARTIN

HAJDEGER PREVLADAVANJE METAFIZIKE

jućem i da, kao ovo bivstvujuće, vlada u istine lišenoj formi onog što je stvarno i predmeta. Međutim, posmatrana sa stanovišta njenih početaka, metafizika je u isti mah i nešto prošlo u smislu da je započela svoje okončavanje. Okončavanje traje duže nego do­ sadašnja istorija metafizike. II Metafizika se ne može ukinuti kao kakvo mišlje­ nje. Čovek ni u kom slučaju nije kadar da nju ostavi iza sebe kao učenje u koje niko više ne veruje i koje niko ne priznaje. To da čovek kao animal rationale — a što sada zna­ či : kao stvorenje koje radi — mora da bludi po pusti­ njama opustošene zemlje moglo bi biti znak da se metafizika događa zahvaljujući samom biću, a da se prevladavanje metafizike zbiva kao prevazilaženje bića. Jer, rad (upor. Ernst Jiinger, Der Arbeiter, 1932) sada stiče metafizički rang bezuslovnog popredmećivanja svega što je prisutno u volji za volju. Ako tako stoje stvari, mi ne smemo uobražavati da stojimo van metafizike zato što slutimo njen kraj. Jer, prevladana metafizika ne iščezava. Ona se vraća preobražena i nastavlja da vlada kao kontinuirana razlika koja biće deli od bivstvujućeg. Propadanje istine bivstvujućeg znači: očiglednost bivstvujućeg, i samo bivstvujućeg, gubi raniju jedin­ stvenost svog merodavnog zahteva.

9

III Propadanje istine bivstvujućeg događa se nemi­ novno, i to kao dovršenje metafizike. Propadanje se zbiva istovremeno i zbog sloma metafizikom prožetog sveta i zbog pustošenja zemlje koje svoje korene ima u metafizici. Slom i pustošenje nalaze svoje primereno ispunje­ nje u tome da čovek metafizike, animal rationale, biva čvrsto po-stavljen kao radna životinja. Takvo po-stavljanje potvrđuje krajnju zaslepljenost prema zaboravu bića. Čovek, međutim, hoće sebe kao dobrovoljca volje za volju, kome svaka istina postaje ona zabluda koja mu je potrebna da bi sebi obezbedio iluziju kako volja za volju ne može hteti ništa drugo nego ništavno ništavilo, spram kojeg samu sebe potvrđuje, ne bivajući kadra da spozna svoju potpunu ništavnost. Pre nego što bude moglo da se u svojoj početnoj istini dogodi, biće mora da se skrši kao volja; svet mora da se dovede do sloma, zemlja — opustoši, a čovek — prisili na puki rad. Tek posle takve propasti događa se, kroz dugi period, nagli trenutak početka. U propasti okončava se sve, to jest bivstvujuće u celini istine metafizike. Propast se već dogodila. Posledice tog događaja su datosti u svetskoj istoriji našeg veka. One daju još samo tok onog što se već okončalo. Njegov tok se istoriografski i tehnički sređuje u smislu poslednjeg stadijuma metafizike. Takvo sređivanje slaže, poslednji put, ono što se već okončalo, dajući mu privid stvarnosti, stvarnosti čije je dejstvo neodoljivo zato što sugeriše da se može proći bez razotkrivanja suštine

Prvobitni predmet je sama predmetnost. unutar te prirodne metafizike. čovek — onako kako ga metafizika predstavlja. ego cogito je ono što je već predstav­ ljeno i proizvedeno u svim cogitationes. Na taj način uvučen u granice metafizičkog mišljenja. Ali — šta je sama ta priroda? I šta je sama metafizika? Ko je. Metafizika pripada čovekovoj prirodi. sam čovek? Je li on samo nekakvo ja koje se učvršćuje u svom jastvu tek pozivanjem na nekakvo ti. šta i kako njegovog bića. čo­ vek biva uhvaćen u razliku između bivstvujućeg i bića. koju nikad ne dokučuje. U svom stajanju. jer se to ja oblikuje jedino u odnosu ja — ti. o mogućnosti da nešto stoji naspram (naime: naspram načinima predstavljanja koji obezbeđuju i računaju). V Savremeni vid ontologije je transcendentalna filo­ zofija koja postaje teorija saznanja. uzeto u smislu onog »ja opažam« koje sebe već unapred po­ stavlja — i koje je sebe već postavilo — pred sve što je opažljivo. U kojoj se meri takva teorija pojavljuje unutar savremene metafizike? U onoj u kojoj se bivstvenost bivstvujućeg zamišlja kao prisutnost za takav način predstavljanja koji sebi predstavlja svoj predmet. Prvobitna predmetnost je ono »ja mislim«. njegovo štostvo (essentia-possibilitas). Način ljudskog pred­ stavljanja. Pitanje o predmetnosti. Još skrivena istina bića uskraćena je ljudima meta­ fizike. Njegova tako oblikovana suština. jeste pitanje o saznatljivosti. ono što čvrsto stoji ispred svega — naime. Ego cogito — ovo cogito u smislu: me cogitare. To »ja mislim« je subiectum. stanje se suštinski odnosi na stavlja­ nje pred-stavljanja kao obezbeđujućeg imanja-pred-sobom. U poretku transcendentalne geneze predmeta subjekt je prvi objekt ontološkog predstavljanja. Bivstvenost je sada predmetnost. Radna životinja je prepuštena zanosu svojih proizvoda. Ali to se pitanje zapravo shvata kao pitanje ne o fizičko-psihičkom mehanizmu saznajnog procesa. već . svuda nalazi samo onakav svet koji je sagrađen po metafizičkom obrascu. Predmetu istovremeno pripadaju i sadržinsko sta­ nje onoga što stoji pred. njegova priroda. i stajanje onoga što stoji naspram (existentia).10 MARTIN HAJDEGER PREVLADAVANJE METAFIZIKE 11 bića — i to sugeriše tako odlučno da se svaka slutnja o takvom razotkrivanju mora potisnuti. sama je po sebi metafizička: animal (čulnost) i rationale (ono što nije čulno). ono što je van svake sumnje i što je svagda poznato. to jest kao bivstvujuće među ostalim bivstvujućim — odlikuje se raznim sposobnostima. da bi sebe razorila i pretvorila u ništavno ništavilo. ono što je prisutno i što ne podleže nikakvim pitanjima. metafizikom prožet. IV U kojoj meri metafizika pripada čovekovoj pri­ rodi? Pre svega. ono što je zbilja izvesno. što stoji kao ono što sve dovodi u odnos sa sobom i tako postavlja »prema« svemu drugom. Predmet je jedinstvo postojanosti stanja. Za Dekarta.

Uprkos plitkoumnom brbljanju o raspadu Hegelove filozofije. iako ne u spoljašnjem obliku prihvaćenog učenja. u onoj meri u kojoj se grčko on — zamišljeno kao predmet — ispituje s obzirom na predmetnost i na ono što je omogućuje (hei on). Volja se još nije kao volja za volju pojavila u svojoj stvarnosti koju je sama pripremila. jedna stvar ostaje van svake sumnje: u devetnaestom veku samo je ta filozofija određivala stvarnost. Govoriti o »metafizici sazna­ nja« znači ostati u krugu istog nerazumevanja.) . odnosno bivstvujućeg kao predmeta za neki subjekt. »Teorija saznanja« i ono što se pod tim nazivom podrazumeva jeste. te se tako bivstvenost (ousia) bivstvujućeg pretvara u predmetnost perceptio-a i cogitatio-a svesti. tumačenje »teorije saznanja« kao objašnjenja »saznanja« i kao »teorije« nauka jeste pogrešno. znanje i saznanje izbijaju u prvi plan. »Teorija saznanja« je naziv za sve veću suštinsku nemoć savremene metafizike da razume sopstvenu suštinu i njen temelj. U kom smislu Kant. Ekspanzija logistike nije ništa drugo do samo obrnuta strana empirističko-pozitivističke zablude u poimanju teorije saznanja. znanja. Pokreti suprotni ovoj meta­ fizici pripadaju njoj samoj. theoria. kao vladavina bivstvenosti u smislu izvesnosti. zahvaljujući svom transcen­ dentalnom načinu ispitivanja. već kao metafizika. Ali još nije iskorišćena mogućnost bezuslovnog bavljenja sobom kao voljom' života. (Upor. već i u celoj Evropi. u stvari. oskudno objašnjenje postulata stvarnosti u Kantovoj Kritici čistog uma. S druge strane. Zato apsolutna metafizika duha još nije dovršenje meta­ fizike. Zašto je ta metafizika tek začetak dovršenja — zašto ona nije samo dovršenje? Zar do nje same nije stigla bezuslovna izvesnost. VI Dovršenje metafizike počinje zajedno sa Hegelovom metafizikom apsolutnog znanja kao volje duha. Od trenutka Hegelove smrti (1831) sve je samo takav protivpokret — ne isključivo u Nemačkoj.12 MARTIN HAJDEGER PREVLADAVANJE METAFIZIKE 13 o mogućnosti prisustva predmeta u saznanju i za saznanje. Za­ pravo. ontologija i metafizika koja se temelji na istini shvaćenoj kao izvesnost obezbeđujućeg predstavljanja. »Teorija saznanja« je razmatranje. obezbeđuje metafizičku stranu savremene metafizike? U onom u kojem istina postaje izvesnost. iako je cela ta stvar oko obezbeđivanja samo posledica toga što se biće tumači kao predmet­ nost i predstavljenost. VII Karakteristično je za metafiziku to da se u čitavoj njenoj istoriji existentia — ako je uopšte o njoj reč — uvek razmatra samo ukratko i kao nešto što se samo po sebi razume. i to kao apsolutna stvar­ nost? Postoji li tu još kakva mogućnost samonadilaženja ? Očigledno da ne postoji. tu je posredi metafizika predmeta.

da ona — kao osnovna crta zapadnoevropske istorije — čovečanstvo smešta usred bivstvujućeg. Razvoj bezuslovne dominacije metafizike tek je na svom začetku. U ovom . Zato je i sama razlika prikrivena. sloboda i trebanje se ne za­ mišljaju kao biće. Ali. a možda i neminovna kob Zapada i pretpostavka njegove planetarne domi­ nacije. Sa začetkom dovršenja metafizike počinje nepozna­ ta i njoj suštinski nedostupna priprema za prvo po­ javljivanje dvojstvenosti bića i bivstvujućeg. karakteristična za epohu metafizike i tehnike — reakcija koja u isti mah određuje tuma­ čenje suštine bola. a ipak ostaje skriveno u neobičnoj nesaznatljivosti. kroz sebe i u svojoj istini dokuči. ova razlika. ali to čini u svojoj Logici. ono što je razlučljivo u razlici sebe na izvestan način predstavlja. Znak takvog stanja stvari jeste. Prirodi nasuprot stavljaju se um i sloboda. međutim.. Pošto je priroda bivstvujuće. VIII U svim svojim oblicima i na svim istorijskim stup­ njevima.14 MARTIN HAJDEGER PREVLADAVANJE METAFIZIKE 15 Tu jedini izuzetak predstavlja Aristotel koji od svoje energeia-e pravi predmet dubokog promišljanja. isporučujući mu i u njemu učvršćujući svu svoju suštinu. ako pre toga bivstvujuće nije palo u krajnji zaborav bića i ako u isto vreme biće nije svoju metafizički neshvatljivu i bezuslovnu do­ minaciju preuzelo kao volja za volju. ima svoje korene u subjektivitetu. naime. koja sebe potvr­ đuje najpre i jedino tako što bivstvujućem (predmet­ noj stvarnosti) daje isključivu prednost nad bićem? Tako. središte iz kojeg u susret volji opet izlazi samo volja. Volja ove planetarne dominacije deluje sada povratno na središte Zapada. kako da biće osvetli navedenu razliku. metafizika je jedina. ispita i spoji. i samo biće — čim volja dosegne krajnji stepen svoje razobručenosti. Tek Hegel iznova promišlja existentia-u. Ostaje se pri opoziciji bića i trebanja. Veza između ousia-e i energeia-e biva nejasna. Međutim. jedinom o kojem je ovde reč. ovo njegovo promišljanje nije moglo da postane nešto što je u svojoj izvornosti suštinsko. bića i vrednosti. reakcija na bol. ali u isti mah biće bivstvujućeg — shvaćeno kao dvojstvenost njega samog i biv­ stvujućeg — ne može da bude nešto što bi metafizika bila kadra da sama po sebi. svog nesuštastva — postaje puka »vrednost«. u smislu. na primer. Transformacija energeia-e u actualitas i u stvarnost prikrila je sve što je u energeia-i izašlo na videlo. Začetak se javlja onda kad meta- fizika potvrđuje nesuštastvo koje joj je primereno. me­ đutim. Vrednost se zamišlja kao uslov volje. ta kob — o kojoj treba razmišljati s ob­ zirom na istoriju bića — neminovna je zato što u sebi sačuvanu razliku između sebe i bivstvujućeg biće može da osvetli u njenoj istini tek onda kad se sama ova razlika događa kao takva. Metafizika je kob u strogom smislu. Naposletku. A Šeling o njoj razmišlja tako što povlači razliku između temelja i egzistencije. kasni­ je. U sužavanju bića na »prirodu« pokazuje se pozni i nerazgovetan odjek bića kao physis-a.

time se Kantovom mišljenju pridodalo više nego što je on sam bio kadar da u okvirima svoje filozofije misli. čulnost postaje istinit a natčulnost neistinit svet — sasvim ostaje unutar metafizike. koja uzima natrag u sebe celu nadređenost bića u pogledu njegove dominacije. Međutim. X Volja za volju. prevladavanje metafizike može da se predstavi samo sa stanovišta nje same. svetli i. rastajući se. Volja za volju stvrdnjava sve u nesudbonosnost. Epoha dovršene metafizike nalazi se pred svojim za­ četkom. gde sam Kantovu misao — koja još potiče iz puke kritike racionalne metafizike — pokušao da u tom smislu rastumačim. Ta vrsta prevladavanja metafizike. ne bivajući kadra da to zna i ne dopuštajući bilo kakvo znanje o tome. isključuje svaku sudbinu. taj nesrećni pokušaj potvrdio bi.16 MARTIN HAJDEGER PREVLADAVANJE METAFIZIKE 17 pojavljivanju još se kriju prvi problesci istine bića. sve izgleda tako kao da se ovo »meta«. A takvo sećanje dokučuje jedinstven događaj obesvojavanja bivstvujućeg. a — u stvari — samo se dovršava zaborav bića i ono natčulno oslobađa i podstiče kao volja za moć. kao osnovne forme . IX O prevladavanju metafizike razmišlja se s obzi­ rom na istoriju bića. Bespomoćnost istoriografije jeste istorizam. Ovo silo­ vito mišljenje u isti mah se seća i prevladavanja. za Ničea. na najočigledniji način. Ono je predznak početnog prevazilaženja zaborava bića. to takođe može značiti da »metafizika« ostaje naziv za platonizam koji se savremenom svetu pokazuje u onakvoj interpretaciji kakvu su mu dali Šopenhauer i Niče. iako skri­ venije nego on. Pre predznaka. jeste ono što sebe u njemu pokazuje. odstranjuje zarad istrajavanja u elementarnom svetu čulnosti. Gde se govori o prevladavanju metafizike. čiji je znak domi­ nacija istoriografije. dominaciju zaborava sudbine bića. transcendencija u natčulno. Pre svega. tako reći na način nadmašivanja nje same njom samom. pod ovom rečju ovde shvatamo pri­ znanje očiglednosti bića onog što jeste. Ako bi čovek hteo da istoriju bića sredi shodno danas uobičajenom istoriografskom pred­ stavljanju. obasjava ljudsku suštinu. dakle: prvi problesak istine. događaj u kojem se potreba istine bića. jeste — iako u promenjenoj i višoj formi — samo konačno zaplitanje u metafiziku. Volja za volju iznuđava za sebe. Prevladavanje je prepušta­ nje metafizike njenoj sopstvenoj istini. Izokretanje platonizma — izokretanje u skladu s kojim. Doduše. A to je sam događaj. Posledica te nesudbonosnosti je neistoričnost. vrsta koju Niče ima u vidu i koja se uzima u smislu pozitivizma devet­ naestog veka. Prevladavanje ostaje vredno pomena samo onda kad se pri tom misli o prevazilaženju. Ono što za metafizički način mišljenja izgleda kao predznak nečeg drugog dolazi u obzir još samo kao poslednji puki privid početnijeg svetljenja. a to sam istakao u knjizi Kant i problem metafizike. U tom slučaju se s pravom govori o metafizici metafizike.

u kojem bivstvenost bivstvujućeg razvija svoju volju kao volju za volju. Otuda tom mišlje­ nju nedostaje strogost i briga o pojmu. Naravno. Naziv »tehnika« ovde se shvata tako suštinski da se njegovo značenje poklapa sa značenjem izraza »dovršena metafizika«. Pri tom. shodno Ničeovom učenju. nemoć da se na osnovu tog saznanja Ničeova metafizika mišljenjem vrati na jednostavne staze sa- XI U volji za moć Ničeova metafizika obelodanjuje pretposlednju etapu procesa. vo­ đenu politiku i nadgrađene ideale. kojim se odlikuje dovršenje metafizike i njena dominacija. taj naziv omogućuje da se o planetarnom karakteru. a nedostaje mu i spokoj istorijskog razmišljanja. stvari kulture. Kako to da je Ničeova metafizika. mašinska pripre­ ma i proizvodnja imaju prevagu koju treba bliže odrediti i koja se temelji na preimućstvu materijalnog. Samo ovo uzdizanje života shvatano je samo sa stanovišta opojnosti (dakle: na psihološki način). u pojmovima moći i sile. pa se opet zanemarivala presudna stvar: da ono u isti mah obezbeđenju stabilnosti daje pravi i svaki put novi podstrek i opravdava razmah života. razloge u vladajućoj ulozi »psihologije«. On sadrži sećanje na techne-u koja je osnovni uslov bitnog razvoja metafizike uopšte. Tu vlada istoriografija. obezbeđenje stabilnosti putem predstava i planova. a leži. ali i putem moći. Ali iza svega tog leži jedinstvena nemoć da se misli na osnovu suštine metafizike i da se sazna domašaj suštinskog preobražaja istine i istorijski smisao pobuđujuće nadmoćnosti istine kao izvesnosti. razmišlja bez obzira na istoriografski dokazive promene kod raznih naroda i na različitim kontinentima. pozivajući se na »život«. Zato volji za moć pripada bezuslovna vladavina ra­ čunskog uma. Dakle. služe kao karakteristike onog što je istinito. u životnom entuzijazmu. »tehnika« se ovde ne uzima u smislu izdvojenih oblasti mašinske pripreme i proizvodnje. To što se još nije pojavila poslednja etapa ima svoje . Osnovna forma pojavljivanja. a ne izmaglica i smutnja života punog vreve. koje pripremaju celinu bivstvujućeg: popredmećenu prirodu. od istog značaja za »život« kao i njegovo »povećavanje« i uzdizanje. Pogrešno vođen kult Vagnera dao je Ničeovoj misli i njenom prikazu »umetničku« auru koja je — idući tragom Šopenhauerove sprdnje s filozofijom (to jest — s Hegelom i Šelingom) i držeći se njegovog površnog tumačenja Platona i Kanta — poslednju deceniju devetnaestog veka pripremila za oduševlje­ nje kojem površnost i nejasnost aistoričnosti. putem koje volja za volju u neistoričnosti sveta dovršene metafizike organizuje i izračunava sebe samu. ovaj naziv obuhvata sve oblasti bivstvujućeg. Istovremeno. čini samo zarad bezuslovno produživanog obezbeđenja sebe same.18 MARTIN HAJDEGER PREVLADAVANJE METAFIZIKE 19 svog pojavljivanja. to ona. izračunavanje i organizovanje sve­ ga. i — pre svega — pred­ metnog. shvaćenog kao elementarno. takođe. dovela do preziranja mišljenja? Razlog tome valja potražiti u činjenici da se nije uvidelo kako je. a kroz nju i apologetika i polemika. već same po sebi. međutim. može sažeto da se nazove »tehnikom«.

Isprva Šopenhauerovo učenje o volji dominira u Ničeovom mišljenju.) Tu je postavljena opozicija: na jednoj strani je »titansko« i »varvarsko«. morao ih je prekriti velelepnim snom o olimpij­ cima. umesto da se od nje pravi lite­ rarni fenomen koji glave više raspaljuje nego pročišćuje. volja za volju može da se dokuči tek onda kad meta­ fizika već stupi u prelaznu fazu. To je prvobitna verzija Rođenja tragedije iz duha mu­ zike. 307) Jedna zabeleška iz vremena Osvita (1880—81) glasi: »Novo u našem sadašnjem stavu prema filo- . Međutim. Dovršena metafizika. tu se nagoveštava ideja da su »volji« u isti mah potrebni i obezbeđenje postojanosti i uzdizanje. Na kraju. Ali to da volja jeste volja za moć ostaje još skriveno. jer je ima u svojim temeljima. Suština volje za moć može da se pojmi jedino onda kad se za polazište uzme volja za volju. XIII U zabeleškama za četvrti deo Tako je govorio Zaratustra Niče piše: »Pokušajmo sa istinom! Možda će pri tom čovečanstvo propasti! Samo napred!« (WW XII. suštinskog znanja koje svoje po­ reklo može jedino da ima u mišljenju okrenutom istoriji bića. Ali kraj filozofije nije i kraj mišljenja — mišljenje samo dolazi do novih po­ četaka. pa možda čak i — uža­ sava. S Ničeovom metafizikom filozofija je dovršena. niti je izdvojena i posmatrana sa jedinstvenog stanovišta. daje temelj za poredak na zemlji koji će po svemu sudeći dugo da traje.20 MARTIN HAJDEGER PREVLADAVANJE METAFIZIKE 21 vremene metafizike. 1871. Predgovor za pomenuto delo napisan je »na Šopenhauerov rođendan«. 3. Tom poretku više nije potrebna filozofija. koji nas zapanjuje. a na drugoj — lep i uzvišen privid. str. poglavlje. koja je osnov planetarnog načina mišljenja. Obe konstitutivne »vrednosti« (istina i umetnost) u pojmu volje za moć samo su opisi za »tehniku« shvaćenu u suštinskom smislu plansko-računskog upostojanjivanja kao postizanja i za pro­ duktivnost »stvaralaca« koji — prevazilazeći svag­ dašnji život — daju životu novi podstrek i obezbeđuju poslovanje u kulturi. XII Ničeova metafizika volje za moć već je nagoveštena u sledećoj rečenici: »Grk je znao i osećao užase i strahotnosti postojanja: da bi uopšte mogao da živi. »divlje« i »nagonsko«. Ničeova strast prema stvaraocima pokazuje da on razmišlja na posve savremen način — polazeći od genija i genijalnosti. Iako još nije jasno zamišljena. ali istovreme­ no ne dopušta da se njena suština pojavi na jasnoj svetlosti širokog. To znači: ona je prošla kroz oblast svojih unapred naznačenih mogućnosti. 1933. ali da istovremeno razmišlja i na skroz tehnički način — polazeći od postignuća. Minhen. Sve to ostaje na usluzi volji za moć.« (Sokrat i grčka tragedija.

kao izvesnosti onog »ja mislim«). istinski predmet« i da se o njoj bezuslovno razmišlja. a zatim se. U temelju ovog postajanja leži preobražaj istine kao saglasnosti u istinu kao izvesnost — preobražaj u kojem. 268) Šta Niče ima na umu kad tu i tamo govori o »isti­ ni« ? Da li je. međutim. Tek se tu suština predmeta poka­ zuje u svojoj predmetnosti. Ali to može da postane stvar sudbine samo onda kad je idea već postala perceptio. stoga. po njemu. reč o »onom što je istinito« — i zamišlja li on ovo istinito kao nešto što zbilja jeste ili kao nešto što daje važnost svakom suđenju. Tek tu potom postaje mogućno i neizbežno da se sama predmetnost pojmi kao »novi. ponašanju i življenju? Šta znači to: pokušati sa istinom? Znači li: volju za moć u večnom vraćanju istog predložiti kao ono što istinski jeste? Dolazi li to mišljenje svagda do pitanja — na čemu počiva suština istine i otkud se događa istina suštine ? XV Predmet u smislu ob-jekta postoji tek tamo gde čovek postaje subjekt. muče da dokuče »bivstvujuće po sebi«. Iskustvo refleksije kao tog odnosa pretpostavlja. tek tamo gde se doseže najviša tačka za »logiku« (uistinu. ne raz­ mišlja. Ono počiva u odavno zaboravljenoj i osnova lišenoj istini. . tek tamo gde se to cogitare u svoj suštini shvata kao »iskonski sintetičko jedinstvo trans­ cendentalne apercepcije«.« (WW XI. koji nosi sve ostalo — tek se tada biće može odrediti kao pred­ metnost. gde subjekt postaje ja. Tek kad se iskusi refleksija kao takva — naime. predmet i refleksija pripadaju jedno drugom. a ovo ja — ego cogito. nešto što se samo po sebi razume i o čemu se. adaequatio ostaje sačuvana. pri čemu zaboravljaju da zapitaju i kažu šta tu znači »bivstvujuće«. a šta — »po sebi«. Izvesnost kao samoobezbeđenje (htenje-sebe-samog) jeste iustitia kao oprav­ danje odnosa prema bivstvujućem i prvog uzroka onog što jeste. a time i kao opravdanje pripadnosti bivstvu- XIV Kako predmetnost stiče takav karakter da čini suštinu bivstvujućeg kao takvog? Ljudi »biće« zamišljaju kao predmetnost. Šta »je« biće? Smemo li da zapitamo biće šta je ono? Biće ostaje nešto o čemu ne pitamo. str. Ranije su svi 'posedovali istinu'.22 MARTIN HAJDEGER PREVLADAVANJE METAFIZIKE 23 zofiji jeste ubeđenje koje nije imala još nijedna epoha: mi ne posedujemo istinu. da se uopšte odnos prema bivstvujućem iskusio kao repraesentatio: kao pred-stavljanje. kao odnos prema bivstvujućem. polazeći od te činjenice. čak i skeptici. međutim. XVI Subjektitet.

čini nam se da je jastvo samo naknadno uopštavanje. 91 i dalje). Ovo jastvo već se pojavljuje u vidu certum-a. Da li će se pri tom reći »filozofska« antropologija ili ne — sve­ jedno je. pre svega. Kant. to jest — kao refleksija. On to čini u jednoj neprimetnoj i uzgrednoj opasci koja je u Kritici čistog uma skrivena pod naslovom »O amfiboliji pojmova refleksije«. sama filozofija pro­ pada od metafizike. shvaćeno kao »ja« po­ jedinačne osobe (res cogitans kao substantia finita). naravno. Skriven od­ nos prema jastvu kao izvesnosti samog odnosa i onog što je predstavljeno već je dominantan. I tu. Ljudsko ja kao samodovršavajuće pojedinačno sopstvo može sebe da želi samo u svetlosti veze još nepoznate volje za volju sa tim ja. samo apstrakcija onog što je jastveno. Jedino na osno­ vu tog odnosa pojedinačno ja može da se iskusi kao takvo. Filozofija u epohi dovršene metafizike jeste antro­ pologija (upor. XVIII Ako posmatramo spolja. a dominaciju imaju društvo i drugi oblici zajedničkog života. odnosno ontološkom smislu. Nijedno ja ne po­ stoji »po sebi«. i na tom putu ona je kao plen pripala po­ tomcima metafizike. XVII Kant je na putu da suštinu refleksije promišlja u transcendentalnom. str. biologiju i psi­ hologiju. već je ono »po sebi« uvek samo kao »u sebi« pojavljujuće ja. Iustificatio u onom smislu koji mu daje reformacija i Ničeov pojam pravednosti kao istine jesu jedno te isto. to jest fizike u najširem smislu koji uključuje fiziku života i čoveka. nego se čak povlači. a vidi je kao metafiziku koja se u svom onto­ loškom ustrojstvu temelji na jastvu. Po svojoj suštini.24 MARTIN HAJDEGER PREVLADAVANJE METAFIZIKE 25 jućem. upravo tu. . izvedena na osnovu čovekovih poje­ dinačnih »ja«. Postavši antropologija. repraesentatio se temelji u reflexio. Zato je jastvo prisutno i tamo gde pojedinačno ja ni najmanje ne prodire u prvi plan. Stoga suština predmetnosti kao takve postaje oči­ gledna tek tamo gde se suština mišljenja spoznaje i eksplicitno ispunjava kao »ja nešto mislim«. ali on sadrži suštinski uvid i kritički dijalog s Lajbnicom. to jest — kao jastvo. Samo. Dekart očigledno ima na umu. razmišlja o »svesti uopšte«. međutim. svoje sopstveno »ja«. Holzwege. Taj odeljak je dodatak. U međuvremenu filozofija je postala antro­ pologija. a time i sa celokupnom dotadašnjom metafi­ zikom — onakvom metafizikom kakvu je vidi sam Kant. mi nalazimo čistu dominaciju »egoizma« o kojem se mora metafizički razmišljati i koji nema nikakve veze sa naivno za­ mišljenim »solipsizmom«. izvesnosti koja nije ništa drugo nego obezbeđenje predstavljenog za predstavljanje. već i Dekart misli o svom sopstvenom pojedinačnom ja u svetlu jastva koje. još nije eksplicitno predstavljeno.

baš kao da je ono prvi i poslednji element u svem bivstvujućem. Tako u prvi plan izbija jedino merodavno pitanje: kojem obliku pripada čovek? »Oblik« se ovde za­ mišlja na neodređen metafizički način. a što znači: on je postavljen kao nešto što je na uopšten način predstavljeno. Tehnika kao najviša forma racionalne svesti (shva­ ćene tehnički) i odsustvo razmišljanja kao organizovana. obezbeđenje postojanosti (istinu) i preteran razvoj nagona (umetnost). Tek volja za bezuslovno obezbeđenje obelodanjuje svestranu nesigurnost. Volja za . volja za moć — shvaćena kao ono što sve obezbeđuje — jeste jedino svevažeće merilo. da se antropologija ne iscrpljuje u istraživanju čoveka ni u htenju da se sve objasni čovekom i kao njegov izraz. jer sama ostaje jedini poredak. da se čoveštvo priznaje kao prvobitna snaga. Preostaje nam da razmotrimo još samo jednu stvar. Ispravnost ne-istinitog ima u sferi volje za volju sopstvenu neodoljivost. Pri tom je cilj suštinski. Ali ispravnost ne-istinitog. što znači — platonski. Pretpostavimo da je čitalac već dokučio i shvatio zašto je to tako i kako je do toga došlo. Ovo anticipujuće priznavanje »čo- veka« dovodi do toga da se pre svega i samo u ljudskoj sferi traga za bićem i da se sam čovek posmatra kao ljudsko stanje. zamišlja se kao ono što jeste i što ponajpre određuje svu tradiciju i razvoj. čak i bivstvujuće organizuje kao biće. sve se odvija na takav način da se najpre jedno čoveštvo izigrava drugim. Tek u njoj tehnika (obezbeđenje postojanosti) i bezuslovno odsustvo razmišljanja (»doživljaj«) stiču dominaciju. koje kao takvo ostaje skriveno. odnosno ostvarivanje cilja. Ispravno gospodari nad istini­ tim i odstranjuje istinu. Čak i tamo gde se ne istražuje. Ono što odgovara htenju volje za volju jeste ispravno i u redu. XX Time što postiže svoju krajnju i bezuslovnu si­ gurnost. Volja za volju. a da su ovo bivstvujuće i njegovo svag­ dašnje tumačenje samo posledica. postavljen u pojmu. XXI Volja je u sebi već ispunjavanje težnje. a samo ipak ostaje nezavisno od njih. U toj samosigurnosti volje za volju izgubila se početna suština istine. dakle. dakle: ona je ono ispravno. na ekspli­ cirao nameran i svestan način. Volji pripada svest. pripadaju jedno drugom: oni su jedno te isto. Ispravnost volje za volju je bezuslovno i potpuno obezbeđenje same volje za volju. gde se štaviše traže odluke.26 MARTIN HAJDEGER PREVLADAVANJE METAFIZIKE 27 XIX Volja za volju postavlja. Ispravnost volje za volju je ono što je prosto-naprosto ne-istinito. u isti mah je ono najstrašnije što može da se dogodi u iskrivlja­ vanju suštine istine. kao uslove svoje mo­ gućnosti. kao svagdašnje me on za idea-u. onu. naime. samoj sebi nerazumljiva nemoć da se uspostavi odnos sa onim što je vredno pitanja.

već kao cilj koji je određen sa stanovišta »sudbine« i koji na taj način opravdava volju za volju. razloga. Ali volja za volju — ukoliko treba da se smesti u bivstvujućem — ipak ne srne da se pojavi kao ono što ona zapravo jeste. 458). utoliko u samoj njegovoj suštini »volja« neminovno biva takođe oslovljena i oslobođena kao instanca istine. Otuda potiče jednoobraznost sveta volje za volju. XXII Zato što je volja ponekad otelotvorena u poje­ dinačnim »ljudima volje«. njoj su neophodna i druga uzakonjenja. prepreka. XXIV Borba između onih koji poseduju moć i onih koji hoće da do nje dođu: na obe strane odvija se borba za moć. biće. još pregovaraju i cenjkaju se. Ovaj nalog nije zamišljen s obzirom na nešto po­ četno i na čuvanje tog početnog. Jedinstvenost bića pokazuje se i u volji za volju. međutim. Volja za moć. ili čak protiv nje. Zato njoj pripada svestrano. bezuslovno istraživanje sredstava. koja dopušta samo jedan pravac mo­ gućeg htenja. pripada joj izračunato menjanje ciljeva i igranje njima. Čista volja hoće samu sebe i jeste. odnosno: kao anarhija katastrofa.28 MARTIN HAJDEGER PREVLADAVANJE METAFIZIKE 29 volju je najviša i bezuslovna svest računskog samoobezbeđenja računa (upor. I upravo tu volja za volju dolazi na pomisao da govori o »nalogu«. S tog razloga. čini se kao da je volja za volju isijavanje iz tih osoba. tu je skriveno još . jednoobraznost koja je od jednostavnosti početaka podjednako udaljena kao i nesuština od suštine. Zato su. Javlja se mišljenje da je ljudska volja izvor volje za volju. čista volja i njen zakon nešto formalno. dok — u stvari — volja za volju hoće čoveka. Preko borbe za moć. kao volja. obe strane postavljaju suštinu moći kao suštinu svoje sopstvene. suštine koja je sebe nagovestila u Kantovom pojmu praktičnog uma kao čiste volje. XXIII Volja za volju opovrgava svaki cilj po sebi i ci­ ljeve dopušta samo kao sredstva koja joj omogućuju da namerno samu sebe savlađuje u igri i da za tu igru priprema odgovarajuće polje. br. ne znajući da ih je ona već nadigrala. obmana i manevar. ili — da li oni s njom. Sama moć je svuda ono što sve drugo odre­ đuje. Ukoliko je čovek nešto što se na taj način hoće i što je već postavljeno u volji za volju. Bez-ciljnost — i to suštinska bez-ciljnost bezuslovne volje za volju — jeste dovršenje suštine volje. inkvizitornost shodno kojoj je volja za volju prema sebi samoj još nepoverljiva i uzdržana i ni na šta drugo ne misli nego na obezbedenje sebe kao same moći. Istovremeno. a da on ipak ne dokučuje suštinu tog htenja. Čista volja je samoj sebi jedini sadržaj kao forma. stalno. sa stanovišta sadržaja. bezuslovne vladavine. iako prva pripada potonjoj. Svuda se na­ meće pitanje da li pojedinac i zajednice jesu zahvalju­ jući toj volji.

jeste uvid i znanje da je nemanje nevolje najgora i najskrivenija nevolja što počinje da deluje tek onda kad dolazi sa najveće daljine. Njome je moć unapred ovladala. Potčovečanstvo i natčovečanstvo su jedno te isto. Ta borba neminovno ima planetarni karakter i kao takva jeste. Takvo upuštanje uzima čoveka u bezuslovnu službu. prazninom unutar koje trošenje biv­ stvujućeg za činjenje svojstveno tehnici kojoj pripada i kultura jeste jedini put kojim čovek. Ova upotreba se koristi zarad samog pripre­ manja. Sve je to već upregnuto u mehanizam priprema za proces sređi­ vanja. ona pripadaju jedno drugom. ona se sopstvenom snagom tiska u ono što je lišeno sudbine: u napuštenost bića. kao što su u metafizičkom animal rationale »dole« životinjstva i »gore« ratio-a neraskidivo vezani u korespon­ denciju. U taj proces uključen je i čovek koji više ne krije da je i sam naj- . slepo lutanje proklama­ cije o »činu« i o neophodnosti »duha«.30 MARTIN HAJDEGER PREVLADAVANJE METAFIZIKE 31 nešto: naime. budući da ostaje isključena iz svakog razlikovanja. ovo pripremanje zavr­ šava bezuslovnošću širenja i samoobezbeđenja i uko­ liko ono. Suština nihilizma. Zato i nije svako čovečanstvo podesno za istorijsku realizaciju bezuslovnog nihilizma. iz razlike (između bića i bivstvujućeg). Jedino volja za volju opunomoćuje takve borbe. unoseći je u natčovečanstvo. oduzimajući u isti mah ljudima mogućnost da takvim putevima ikada iskorače iz zaborava bića. Nemanje nevolje se sastoji u verovanju da imamo u ruci ono što je stvarno i stvarnost i da znamo šta je to što je istinito. jeste napuštenost bića — ukoliko se u napuštenosti događa to da se biće upušta u smicalice. Potčovečanstvo i natčovečanstvo valja ovde uzimati u metafizičkom smislu. to da je ta borba u službi moći i da nju moć hoće. pripremanjem kojim čovek sebe čini »gospodarem« onog što je »elementarno«. nerešljiva jer nema šta da rešava. besciljnost ima kao svoj cilj — korišćenje je iskorišćavanje. koji se mora najpre iskusiti i podneti do kraja. nemajući. međutim. a ni nešto »negativno« u bilo kojem smislu. Ukoliko se. međutim. još može da spase svoju subjektivnost. a time i iz istine. »Svetski ratovi« i njihova »totalnost« već su posledice napuštenosti bića. a ne kao moralna vrednovanja. XXV Bol. u stvari. po svojoj sušti­ ni. Ona ni u kom slučaju nije pad. XXVI Znaci poslednje napuštenosti bića jesu proglaša­ vanja »ideja« i »vrednosti«. Oni teže obezbeđenju sta­ bilnosti stalne forme iskorišćavanja. Sam ovaj proces određen je prazninom na­ puštenosti bića. posmatrana sa stanovišta istorije bića. Zato je čak neop­ hodna i borba u kojoj se odlučuje koje je čovečanstvo sposobno za bezuslovno dovršenje nihilizma. potrebe da znamo gde prebiva sama istina. Trošenje bivstvujućeg — kao takvo i u svom toku — određeno je pripremanjem shvaćenim u meta­ fizičkom smislu reči. lakom na samog sebe. Ali moć ovladava ljudskim postupcima. Tro­ šenje uključuje u sebe podešavanu upotrebu bivstvu­ jućeg koje postaje prilika i gradivo za dela i njihovo širenje.

Otuda i nužnost »vođenja«. a sve što je u vezi s mirom postaje besmisleno i lišeno sadržaja. u kojoj isključiva moć jeste sama moć. biće je pri­ sutno i u tom nesvetu. nji­ hova delatnost je nužna posledica činjenice da je bivstvujuće prešlo u stanje bludnje. ne možemo da odgovorimo ne zato što nismo kadri da sagledamo trajanje rata. Kao ono što je realno. »Vođi« su merodavni radnici pripremanja. Sein und Zeit). »Rat« i »mir« su. i to tako što dopušta da mu se volja bezuslovno izjednači s tim procesom i što time u isti mah postaje »objekt« napuštenosti bića. preinačeni u svoju nesuštinu. u kojoj iskorišćavanje bivstvujućeg obezbeđuje sebe u svojim sređujućim postup­ cima na osnovu praznine napuštenosti bića. Svetski ratovi su prethodna forma uklanjanja razlike između rata i mira. oni su iščezli u puki tok razrastajućeg činjenja onog što se može činiti. U epohi. od­ nosno proračunavanja koje planski obezbeđuje celinu bivstvujućeg. S one strane rata i mira jeste puka bludnja. doduše. Jer »svet«. U krugu takvih oblasti posebna područja ljudskog pripremanja ne­ minovno postaju »sektori«. shvaćen u smislu istorije bića (upor. Računanje s dugim ratom samo je već zastarela forma u kojoj se priznaje ono novo što donosi epoha iskorišćavanja. Način razumevanja je sposobnost izračunavanja. već zato što i samo pitanje dotiče nešto što više ne postoji. »sektor« kulture takođe su samo planski obezbeđene oblasti svagdašnjeg »vođenja« koje ima svoje mesto među ostalim »vođenjima«. koja se unapred sasvim potčinila zahtevima stalno na- . ali bez sopstvenog vladanja. bivstvujuće je realno. iako zaboravljeno. znači nepredmetnu prisutnost istine bića za čoveka. Svuda imamo samo dejstvo. ali zauzvrat u svakoj oblasti razvija skroz pripremljeno sređivanje i obezbeđivanje svakog planiranja. U tom smislu treba organizovati i pri­ premiti takve ljude koji će služiti vođenju. primljeni u pomenutu bludnju. koja postoji i u vreme mira. zaslepljeni besomučnom sebičnošću. budući da već ni rat nije više nešto što bi se moglo okončati nekakvim mirom. a nigde svetovanje sveta. U stvari. »sektor« poezije. jer razumeju celinu svih sektora i tako gospodare bludnjom — u onoj meri u kojoj se ona da izračunati. već u stanje u kojem se sve što je u vezi s ratom više ne doživljava kao takvo. na svoju ruku uzurpirali sva prava i sve sredili po svojoj volji.32 MARTIN HAJDEGER PREVLADAVANJE METAFIZIKE 33 važnija sirovina. što znači: u kojoj bivstvujuće bezuslovno teži ka trošenju u iskorišćavanju. Veruje se da su vođi. budući da je »svet« postao nesvet usled toga što je istina bića napustila bivstvujuće. u kojem se širi praznina koja zahteva jedan jedini poredak i obezbeđenje bivstvujućeg. Rat je postao izmetnuta vrsta iskorišćavanja bivstvujućeg. Bludnja ne poznaje istinu bića. uko­ liko je on — čovek — suštinski dat biću. Na pitanje: kada će nastupiti mir. svet postaje nesvet. koje je potrebno. Moralna gnušanja onih koji još ne znaju šta je posredi često su uperena na samo­ volju i vladalačke pretenzije »vođa« — to je najfatalnija forma u kojoj im se ukazuje stalna počast. Pa ipak. Takav dug rat u svojoj dugotrajnosti polako prelazi ne u tradicionalni mir. koji nadgledaju sve sektore obezbeđenja iskorišćavanja bivstvujućeg. Vođima ostavimo onaj gnev koji ih goni da slede negodovanje što samo na izgled izaziva njihova delatnost. Čovek je »najvažnija sirovina« zato što on ostaje subjekt sveg iskorišćavanja. tu je i biće. pošto oni zapravo i ne delaju. izgubivši svaku razliku.

A. Ono što sva moguća stremlje­ nja podređuje celini planiranja i obezbeđivanja naziva se »instinktom«. donoseći iz magacina. uključujući i si­ rovinu zvanu »čovek«. Posmatrana s tog stanovišta. Potreba za ljudskim materijalom podleže istom regulisanju pripremnog sređivanja kao i potreba za lakim knjigama i pesmama. Sigurnost životinjskog instinkta odgovara slepoj zapletenosti u njegovoj oblasti korišćenja. u stvari. Činjenica da se za natčovečanstvo instinkt zahteva kao karakter znači da potčovečanstvo — shvaćeno metafizički — pripada natčovečanstvu. Ta praznina mora da se ispuni. na primer. Bezuslovnom opunomoćenju natčovečanstva odgovara potpuno oslobo­ đenje potčovečanstva. stvarajući zamenu i trošeći siro­ vine. koji je ove godine (1951) dobio Ge- teovu nagradu grada Frankfurta. »intelektualizmu« takvog intelekta ne izmiče ništa što kao »činilac« mo­ ra da uđe u izračunavanje pojedinačnih »sektora«. tehnika je organizacija nedostatka.) Iskorišćavanje svih materijala. Ali. jedini način da joj se umakne jeste: neprekidno organizovanje bivstvujućeg u stalnu mogućnost sređivanja kao forme obezbeđenja besciljnog delanja. (Nemojmo da zbog zastarelog prenemaganja tražimo utočište u razlikama koje više ne postoje. čini se da pored nje ne postoji ništa drugo sem sigurnosti pukog nagona za računanjem. pošto se uprkos svom znanju odnosi na prazninu bića. Usmeravanju literature u sektoru »kulture« savršeno odgovara usmeravanje veštačkog oplođivanja. Ta reč ovde označava intelekt koji prevazilazi uske međe razuma što računa polazeći jedino od onog što mu je najbliže. potrebni karton. već je jedino moguća forma u kojoj volja za vo­ lju. na- . potpunom prazninom u kojoj se nalazi bivstvujuće — materijali onog što je stvarno. za koji je izračunavanje svega prvo računsko pravilo. kontrola rađanja). »potpuno« obezbeđenje poretka sređivanja.34 MARTIN HAJDEGER PREVLADAVANJE METAFIZIKE 35 rastajućeg obezbeđivanja poredaka zarad najbližih mogućnosti sređivanja. može li se računati s tim da će se jednog dana na temelju savremenih hemijskih istraživanja podići fabrike u kojima će se veštački proizvoditi ljudski materijal. Životinjski nagon i ljudski ratio postaju istovetni. za čiju proizvodnju pesnik nije nimalo važniji od učenika-knjigovesca koji pomaže da se pesme povežu za kakvu biblioteku. ali tako što se upravo ono životinjsko u svakoj od svojih formi sasvim potčinjava računanju i planiranju (vođenje zdravstvene politike. već otvaraju mo­ gućnost da se planski i po potrebi upravlja proizvod­ njom muških i ženskih organizama. nikad ne da ispuniti punoćom bivstvujućeg. pošto se praznina bića. Kako je čovek najvažnija sirovina. Istraživački radovi hemičara Kuna. Pošto takav račun prosto gospo­ dari voljom. Instinkt je prekomerno povećan intelekt koji odgovara natčovečanstvu i koji nastoji da sve obuhvati bezuslovnim računom. za tehničko stvaranje bezuslovne mogućnosti proizvođenja svega određeno je. Svuda gde je premalo bivstvujućeg — a sve većoj volji za volju svuda je i uvek svega premalo — mora da priskoči tehnika. na skriven način. »zamena« i masovna proizvodnja stvari za zamenu nije privremeno sredstvo za nevo­ lju. pogotovo kada se ona ne može iskusiti kao takva. »In­ stinkt« se dosad smatrao svojstvom životinje koja u svojoj životnoj okolini traži i sledi ono što joj je ko­ risno i štetno — i ničem drugom ne teži.

ona je zvezda lutalica. oslanjajući se na sigurnost svog instinkta. Već danas čovek bez uni-forme odaje utisak nečeg nestvarnog. Ovo nerazlikovanje svedoči o već obezbeđenoj postojanosti nesveta napuštenosti bića. ni najmanje se ne poklapa sa pukom nivelizacijom koja se temelji samo na rasturanju dosadašnjih hijerarhija. već je razlog za ratna razračunavanja među pojedinačnim pretenzijama na merodavno vođenje u okvirima iskorišćavanja bivstvujućeg za obezbeđenje poretka. sebi više ne dopušta da bude izložen prigovoru kako je »internacionalist«. svojstven iskorišćavanju bivstvujućeg na osnovu nesvesne odbrane neiskušenog bića. Pošto stvarnost počiva na jednoobraznosti računa koji podleže planiranju. podređenog »načelu učinka«. koje je očigledno posledica pomenutog načela. Isto tako. ima svoje korene u »pozitivnom« nedopuštanju hije­ rarhijske strukture zasnovane na premoći praznine svakog postavljanja cilja. iziskuju veće mase ljudi. Bivstvujuće. Nerazlikovanje. One su prvi nameštenici unutar toka poslova. kako se ne bi propustila pri­ lika da se za goleme mase ljudi zaištu veći »životni prostori« koji opet svojom veličinom. dopušteno jedino u okvirima volje za volju. jeste jedini proces kojim se odlikuje istorija jednog sveta što je postao nesvet. »Zapovedničke prirode« su te koje. Ona nije posledica. u službi obezbeđenja prazni­ ne napuštenosti bića. širi se stvarajući polje lišeno razlika. Taj tok poslova. sebi dopuštaju da se stave u službu tog procesa kao njegovi upravljački organi. i čovek mora da uđe u jednoobraznost ako hoće da se nosi s onim što je stvarno. jednoobraznost toka istorija sadašnjeg razdoblja ne počiva na naknadnom ujednačavanju starijih političkih sistema sa najnovijim. . Jednoobraznost bivstvujućeg — koja potiče iz praznine napuštenosti bića i u kojoj je po- sredi samo izračunljiva sigurnost njegovog poretka koji ga potčinjava volji za volju — svuda takođe uslovljava jednoobraznost vodstva. Kao što je razlika između rata i mira postala neodrži­ va. koja prevazilazi sve nacionalne razlike i za koju su sve državne forme samo još jedan instrument vođenja među ostalim instru­ mentima. isto tako se gubi i razlika između »nacionalnog« i »internacionalnog«. svojstveno totalnom iskorišćavanju. Sa stanovišta istorije bića. pošto je svuda cilj proizvodnje samo jednolična praznina u kojoj se odvija iskorišćavanje svakog rada kao delatnosti koja obezbeđuje sređivanje. jer na dobrobit ostalih »nacija« ne misli ništa manje nego što misli na dobrobit svoje sopstvene. nečeg što je neobično i što ne pri­ pada ovoj stvarnosti. Ko danas misli »evropski«. Zemlja se pojavljuje kao nesvet bludnje. koje se odvija radi trošenja. kojim može da se gospodari još samo uz po­ moć organizovanog postupka. Nerazlikovanje. unapred isključuje razlike između naroda i zemalja kao još bitne i određujuće činioce.36 MARTIN HAJDEGER PREVLADAVANJE METAFIZIKE 37 stavlja da deluje i tako »sama« može da postoji kao »subjekt« svega. Planski se naročito vodi računa o priraštaju stanovništva. Čini se da to načelo povlači za sobom hije­ rarhijski poredak. a da bi se nji­ ma zagospodarilo. To kružno kretanje iskorišćavanja. ono za osnov svojih odre­ đivanja ima pomanjkanje svake hijerarhije. u stvari. svojstvenog bezuslovnom iskorišćavanju bivstvujućeg. Ali on takođe nije više »na­ cionalist«.

Neprimetan zakon zemlje čuva je u umerenosti koja se zadovoljava pojavljivanjem i nestajanjem svih stvari u za njih odmerenom krugu mogućeg. jasno pokazuje besmislenost apso­ lutno postavljenog ljudskog delanja. u metafizičkom smislu. nije kadra da neposredno izazove promenu zato što se ona. Tehnika primorava zemlju da iskorači preko naraslog kruga svoje mogućnosti i goni je ka onom što više nije moguće i što je zato nemogu­ će. doživljava samo kao patnja. Pčele stanuju u svojoj mogućnosti. XXVIII Samo puka akcija neće promeniti svet. Priroda i duh su predmeti samosvesti. uzetoj ovde u značenju istovetnim sa pojmom metafizike koja se dovršava. . Ono počinje u trenutku kada se suština istine omeđava kao izvesnost u kojoj ljudsko predstavljanje i pro­ izvođenje najpre postaje sigurno u samo sebe. patnja. proces. Činjenica da se tehničkim zamislima i merama do­ lazi do mnogobrojnih pronalazaka i novosti koje sustižu jedna drugu. razdire zemlju i napada je zajedno sa neprirodnošću. svuda se organizujući u tehniku. a ipak ga niko ne pozna­ je. a druga — primati njen blagoslov i skućivati se u zakonu ovog primanja. i na taj način kao stanje suprotno akciji.38 MARTIN HAJDEGER PREVLADAVANJE METAFIZIKE 39 XXVII Pastiri. iznurivanjem. koja kruži zemljom. pobeći. Jedna stvar je zemlju samo koristiti. otuda se ona zajedno sa akcijom doživljava u istom bitnom području volje za volju. kojim gospo­ dari volja za volju. stanuju van pusto­ poljina opustošene zemlje koja ima da služi još samo obezbeđenju dominacije čoveka čije se delanje ogra­ ničava na procenjivanje da li je nešto važno ili nije važno za život. Taj trenutak u istoriji metafizike Hegel shvata kao tre­ nutak u kojem apsolutna samosvest postaje načelo mišljenja. Volja je mogućem kao cilj nametnula nemoguće. od koje se ne može. takođe. koja organizuje takvu prisilu i njome gospodari. Pustošenje zemlje počinje kao nameran. ali u svojoj suštini nedokučen i nedokučiv. Mahinacija. Aktualizam i moralizam istoriografije jesu poslednje etape dovršenog poistovećivanja prirode i duha sa suštinom tehnike. Tek volja. daleko od naših očiju. Bezuslovna jednoobraznost svega ljudskog na zemlji. krugu kojem se svako potčinjava. ima svoje korene u suštini tehnike. ni u kom slučaju ne pruža nam dokaz da tehnička dostignuća omogućuju čak i ne­ moguće. pošto bi­ će — shvaćeno kao delatnost i delanje — svekolikom bivstvujućem onemogućuje pristup događaju. da bi se čuvala tajna bića i bdilo nad nepovredljivošću mogućeg. bezuslovna dominacija samosvesti unapred nasilno zaodeva oboje jednoobraznošću. kao nešto pa­ sivno. Čak ni ogromna patnja. Breza nikad ne prekoračuje svoju mogućnost. Ali zemlja ostaje skrivena u neprimetnom zakonu mogućnosti koja ona jeste. život što kao volja za volju unapred zahteva da se svako znanje kreće u krugu obezbeđujućeg računanja i vrednovanja. iskorišćavanjem i promenom.

Nisu potrebna dva. koja je vodi i pokazuje joj put. Ako neko stalno ponavlja isto. Kad mišljenje uzme da se bavi nekom stvari koja ga zaokuplja. to auto znači ono što je isto. na primer: »Biljka je biljka«. latinski idem. Da bi nešto bilo isto. . baš kao i suština radosti. Da li načelo identiteta izražava tako nešto? Očigledno ne. Ono identično. Jednakosti pri­ padaju najmanje dva člana. Šta znači formula A=A. uvek je dovoljno jedno. kako da se približi ova straža. kad se ne svetli događaj koji ljudsku sušti­ nu — zovući je i imajući potrebu za njom — sebi predočava. Načelo identiteta važi kao najviši zakon mišljenja. Jedno A jednako je dru­ gom A. Ako bismo se iole zadržali na sadržaju. odnosno sagledava i u ovom sagledavanju smrtnike izvodi na put građenja prožetog mišljenjem i pevanjem? NAČELO IDENTITETA Uobičajena formula načela identiteta glasi: A=A. hteli bismo da uz njegovu pomoć dokučimo šta je identitet.40 MARTIN HAJDEGER Gotovo se čini da je čoveku pod vlašću volje sušti­ na bola nedostupna. Da li prekomernost patnje može tu još da donese koju promenu? Nijedna promena ne dolazi bez straže-prethodnice. Zato je preporučljivo da u ovom što sledi više vodimo računa o načinu nego o sadržaju. Jer. može mu se dogoditi da se uzgred promeni. na grčkom se kaže to auto. kao kod jednakosti. Ali. koja se obično upotreblja­ va da se prikaže načelo identiteta? Ona izražava jednakost što postoji između A i A. već ne bismo bili kadri da nastavimo ovo predavanje. onda on kazuje tautologiju. Prevedeno. Pokušaćemo da neko vreme razmišljamo o tom na­ čelu.

a nju samu da rasvetlimo u spoju njenih različitih oblika. isto sa samim sobom. To sklonište ne možemo ovde da pokažemo. Ono što načelo identiteta. Jer. Na umu moramo da imamo samo jednu stvar: od doba spekulativnog idealizma mišljenje nije više u mogućnosti da jedinstvo identiteta predstavi kao jednolikost i da zanemari posredovanje koje vlada u jedinstvu. tek filozofija spekulativnog idealiz­ ma. On na tom mestu daje da stranac kaže: oukoun auton hekaston toin men duoin heteron estin auto d'heauto tauton. načelo važi samo utoliko uko­ liko je ono zakon bića. sve dok odnos istog sa samim sobom. dakle. oslušnuto u njegovom osnovnom tonu. Štaviše. u najmanju ruku ne neposredno. daje preimućstvo da istom rečju objasni­ mo ono što je identično. Naš jezik. već i: svako A je isto sa samim sobom. Svuda . odnosno svako A je isto. »Svako od njih razlikuje se od drugoga. reč koja ukazuje na još stariju reč. Platon govori o stasis-u i kinesis-u. Gde je to ura­ đeno. Dolazi li se dotle? Kazuje li načelo identiteta nešto o identitetu? Ne. Dok tako opisujemo ono što je identično. Ona ne odre­ đuje A kao isto. Formula zapravo glasi: »A je A«. podesnija formula za načelo identiteta A je A znači ne samo: svako A je isto. sve dok za ovo pojavljivanje posredovanja nije u identitetu pronađeno sklonište. Kao zakon mišljenja. Dativ heauto znači: svako nešto je sebi vraćeno. nego: hekaston heauto tauton.« Platon ne veli: hekaston auto tauton. naime. ako razmišljamo o ovom tonu umesto da lakomisleno izgovaramo formulu »A je A«. 254 d. nije odlučno i upečatljivo izašao na videlo kao pomenuto posredovanje. »svako je isto«. koju su pripremili Lajbnic i Kant. Šelingu i Hegelu — sklonište za suštinu identiteta. a samo je isto sebi. zapadnom mišljenju je bilo potrebno više od dve hi­ ljade godina. kaže: svako bivstvujuće je isto sa samim sobom.42 MARTIN HAJDEGER NAČELO IDENTITETA 43 Formula A = A govori o jednakosti. jedinstvo sa samim sobom. po sebi lišeno odnosa. na um nam pada jedna stara reč kojom Platon čini razumlji­ vim to identično. izražava upravo je ono što zapadno­ evropsko mišljenje ima u vidu. ako pažljivo slušamo njegov osnovni ton. Dakle. U istosti leži odnos tog »sa«. Zato se tokom istorije zapadnog mišljenja identitet pojavljuje kao jedinstvo. sinteza: ujedinjenje u je­ dinstvo. Ali ovo jedinstvo ni u kom slučaju nije bljutava praznina onog što. uporno ostaje pri monotoniji. uobičajena formula načela identiteta prikriva upravo ono što bi načelo htelo da kaže: A je A. koji glasi: svakom bivstvujućem kao takvom pripada identitet. svako je isto za sebe. identitet je predstavljen samo na apstraktni način. Kako stičemo obaveštenje o toj pretpostavci? Njega nam daje načelo identiteta. Načelo identiteta govori o biću bivstvujućeg. kao i grčki. a to je: jedinstvo iden­ titeta čini temeljnu crtu u biću bivstvujućeg. U dijalogu Sofist. mirovanju i kretanju. »svako je isto sebi«. Na taj način. posredovanje. veza. odnos koji postoji u identitetu i koji se već zarana javlja. u sebi sintetičnu. Čak i u poboljšanoj formuli »A je A« pojavljuje se jedino apstraktan identitet. Međutim. Šta čujemo? Tim »je« načelo kaže na koji način svako bivstvujuće jeste. načelo već pretpostavlja šta identitet znači i čemu on pripada. podiže — blagodareći Fihteu.

opažanje (mišljenje) kao i biće. Šta to znači? Nešto što se sasvim razli­ kuje od onog što inače poznajemo kao učenje meta­ fizike.44 MARTIN HAJDEGER NAČELO IDENTITETA 45 gde imamo ma kakav odnos prema svakojakom bivstvujućem. govori sam identitet. na čijem se početku nalazi pomenuta reč. Ostavićemo je nejasnom. Ako taj zahtev ne bi bio postavljen. Blizu je pameti da ovu sapripadnost predstavimo u smislu kasnije mišljenog i svuda poznatog identiteta. ono što je identično. On nas stavlja pred zagonetku koju ne smemo da izbegavamo. Šta nas u tome sprečava? Ništa sem samog načela koje čitamo kod Parmenida. Dakle. mnogo pre no što je ono došlo do načela identiteta.« Tu se različite stvari. ono isto? Na ovo pitanje Parmenid nam ne pruža odgovor. No u međuvremenu smo istovetnost mišljenja i bića već odredili kao sapripadnost njih dvoje. ako joj ne bi unapred bio svagda zajemčen identitet njenog pred­ meta. odredila kao karakte­ ristiku bića. mi ne mo­ žemo — polazeći od tog metafizički predstavljenog identiteta — da odredimo identitet koji Parmenid pominje. Sada smo. nalazimo identitet koji nam postavlja svoj zahtev. i to u izreci koja glasi: mišljenje i biće pri­ padaju istom. starija je od identiteta koji je metafizika. Jer. koji postavlja identitet. Jer. pripada istom. Parmenid kaže: biće pripada identitetu. Istovetnost mišljenja i bića. Dakle. Moramo da dignemo ruke od takve brzopletosti. »Ono isto je. i nehotice. identitet — onako kako se o njemu mislilo u metafizici — pred­ stavlja kao karakteristika bića. ono isto. naime. bivstvujuće nikad ne bi bilo kadro da se pojavi u svom biću. Šta tu znači identitet? Šta u Parmenidovom fragmentu znači reč to auto. pošto pomenutu sapripadnost ne srna- . već rastumačili to auto. kod Parmenida. Biće je identitetom određeno kao karakteristika ovog identiteta. o kojoj nam govori Parmenidov fragment. to auto. Zahtev. Prema tome — ne bi bilo nauke. Ključna reč u Parmenidovom fragmentu. mišljenje i biće. zajedno sa mišljenjem. govori bez obzira da li ga nauke čuju ili ne. međutim. koje tvrdi da identitet pripada biću. govori iz bića bivstvujućeg. nauka ne bi mogla da bude ono što ona jeste. Pa ipak. ostaje nejasna. možda neminovno. ono isto. ono kaže nešto drugo — kaže da biće. A tako možemo da postupimo. Ali u isti mah prihvatićemo mig koji nam daje taj fragment. Kasnije se. Mi moramo priznati činjenicu da u najranijem periodu mišljenja. Zahtev. da li prelaze preko onog što su čule ili se time zapanjuju. potičući iz istog. tu to auto. predstava-vodilja o identitetu predmeta nikad naukama ne donosi opipljivu korist. Tim jemstvom istraživanje omogućuje svoj rad. naime. Jedan od Parmenidovih fragmenata glasi: to gar auto noein estin te kai einai. govori maltene prejako. Međutim. tamo gde se u zapadnom mišljenju najranije i posebno pojavljuje biće bivstvu­ jućeg. Mi istovetnost tumačimo kao sapripadnost. To je bilo brzopleto. koji postavlja identitet predmeta. uspešnost i plodonosnost naučnog saznanja svuda počiva na nečem beskorisnom. zamišljaju kao ono isto. polazeći od bića.

46 MARTIN HAJDEGER NAČELO IDENTITETA 47 tramo konačnim niti jedino merodavnim tumačenjem istovetnosti mišljenja i bića. spojen u jedinstvo kakvog sistema. da je stavljen pred njega. o sapripadanju može da se razmišlja i kao o sapripadanju. kao stvorenje koje misli. drveta ili orla — pripada celini bića. U čo- . kao nužnu vezu nečeg s nečim. Istina. zar se upućivanje na tu mogućnost ne iscrpljuje u ispraznoj igri rečima. Ovo »samo« ne znači ograničenje. dakle ono što u istom pripada jedno drugom. moramo se ovde zapitati: šta u tom slučaju znači »pripadati« i kako se tek tom rečju određuje njoj svojstven prefiks »sa«. mi ostajemo sputani po­ kušajem da ono »sa« čoveka i bića predstavimo kao pridodavanje. nema sumnje. Kako to? Čovek je. Međutim. Ali ono čime se čovek odlikuje počiva na tome da je on. otvoren biću. nešto bivstvujuće. tad se — što već nagoveštava podvučena rečca — smisao pripadanja određuje rečcom »sa«. čovek? Svako može lako da vidi kako nam bez zadovoljavajućeg odgovora na ta pitanja nedo­ staje temelj za određivanje nečeg pouzdanog o sapripadanju čoveka i bića. nasleđeni pojmovi čoveka i bića čine osnov za uzajamno pridodavanje toga dvoga. Pri tom. Misao o sapripadanju u smislu sapripadanja na­ staje s obzirom na situaciju koja je već pomenuta. koja pravi nešto što je lišeno svakog oslonca u proverljivim činjeni­ cama? To je tako sve dok ne pogledamo izbliže i ne pusti­ mo stvari da same govore. već da se ovo »sa« dokučuje iz »pri­ padanja«. U ovom slučaju »pripadati« znači isto što i: biti uključen i postavljen u poredak nekog »sa«. Smesta nam se nameću pitanja: šta znači biće? Ko je. »Pripadati« znači ovde još i: biti postav­ ljen u biće. Ako o sapripadanju razmišljamo na uobičajeni način. Za sada je dovoljno što nam maločas navedeno upućivanje skreće pažnju na mogućnost da se »pripadanje« više ne predstavlja jedinstvom prefiksa »sa«. mi smo — shodno Parmenidovom migu — već na umu imali i mišljenje i biće. Kao takav. Međutim. ili šta. oposredovan ujedinjujućom sredinom merodavne sinteze. To znači: sada se »sa« određuje »pripadanjem«. Samo. umesto da čvrsto predstavljamo samo sastavljanje čoveka i bića i da tako uspostavljamo njihovo jedinstvo. Filozofija to sapripadanje predstavlja kao nexus i connexio. a da ovo pridodavanje udesimo i objasni­ mo polazeći ili od čoveka ili od bića. Naravno. obratili pažnju na to da li je i kako u tom »sa« posredi pre svega pripadanje jednog drugom? Postoji čak i mogućnost da sapripadanje čoveka i bića ugledamo — iako sa­ mo izdaleka — već u nasleđenim definicijama njihove suštine. i on je samo to. na umu imamo sapripadanje koje se tiče čoveka i bića. ona nam se odmah pri­ bližava čim u obzir uzimamo sledeće: objašnjavajući sapripadanje kao sapripadanje. Kad mišljenje shvatamo kao obeležje čoveka. Odgovor na ovo pitanje bliži nam je nego što mislimo. on — poput kamena. tu situaciju teško je imati u vidu zato što je jednostavna. Ali dok god svoja pitanja postavljamo na taj način. Čovek zapravo jeste taj odnos odgovaranja biću. to jest njenim jedinstvom. da ostaje u odnosu s njim i da mu tako odgovara. Kako bi bilo ako bismo jednom. smešten u jedinstvo nekog mnoštva. ali nije očigledan. već preobilnost.

a uz pomoć ove potrebe ona ostaje dodeljena u posed čoveku. čovek i biće su pre svega dobili ona određenja suštine u ko­ jima ih je filozofija metafizički pojmila. Samo biće. Tada uvek nalazimo jedino veze koje su uspostavljene ili sa stanovišta bića ili sa stanovišta čoveka i koje sapripadanje čoveka i bića prikazuju kao preplitanje. a time i konstelaciju obaju. od početaka zapadnog mišlje- nja. No biće se. Mi još ne ulazimo u oblast sapripadanja. Biće nije za čoveka prisutno ni uzgred ni samo u retkim prili­ kama. da bismo ugledali konstelaciju na osnovu koje se čovek i biće odnose jedno na drugo. Gde smo mi to? U kojoj konste­ laciji bića i čoveka? Danas nam. međutim. To ni u kom slučaju ne znači da je biće postavljeno zahvaljujući najpre i samo čoveku. to jest da postane pri­ sutno. Samo ulazak u oblast tog dodeljivanja u vlasništvo podešava i određuje iskustvo mišljenja. u koju . Iz tog uzajamnog pri­ padanja. reklo bi se. Ali. nisu više potrebna — kao ranijih godina — podrobna uputstva. dakle. Oni pripadaju jedno drugom. da bi se posebno iskusilo sapripadanje čoveka i bića. dok god skok samo pred­ stavljamo u vidokrugu metafizičkog mišljenja. čak ni onda kad taj svet predstavljamo kao celinu. A biće? Razmišljajmo o biću shodno njegovom izvor­ nom značenju. udaljava se od uobičajene predstave o čoveku kao o racionalnoj životinji koja je u moderno doba postala subjekt za svoje objekte. Čudan je to skok — po svoj prilici daje nam on uvid u to da još nedovoljno boravimo tamo gde za­ pravo već i jesmo. biva jasno: Čovek i biće su jedno drugom dati u vlasništvo. kao o prisutnosti. Ovo uda­ ljavanje je poskok u smislu skoka. Dovoljno je. Jer. tako bar izgleda. Takvoj pri-sutnosti potrebna je otvorenost čistine. potreban je skok. Taj skok je naglost bezmostovnog ulaska u ono pripadanje koje ima da podari uzajamnu pripadnost čoveka i bića. Naprotiv. pripadanje koje sluša biće zato što je ono biću dodeljeno u vlasništvo. kako dolazi do takvog ulaska? Na taj način što se udalja­ vamo od stava predstavljajućeg mišljenja. ukoliko skačemo i sebe puštamo. Skok je nagli ulazak u oblast iz koje su čovek i biće već u svojoj prirodi dosegli jedno drugo. Kuda skače odskok kada odskoči od temelja? Skače li u bezdan? Da. Ali smemo li mi svet tehnike prosto da izjednačavamo s bićem? Očigledno ne smemo. pomenuti reči »atomsko doba« pa da se dokuči na koji način danas u svetu tehnike biće postaje za nas prisutno. tumači kao temelj na kojem se svako bivstvujuće temelji kao bivstvujuće. Kuda? Onamo kuda smo već pušteni: u pripadanje biću. pošto su oboje — pruženi kao dar — dodeljeni u vlasništvo jedno drugom. tek čovek — otvoren za biće — dopušta da ono dođe kao pri sutnost. Skok odskače. pripada nama. jer jedino uz nas ono može kao biće da bude prisutno. o kojem se nije dublje razmišljalo. Odskok u isti mah odskače i od bića. Dakle. Ono postoji i traje jedino tako što se posred­ stvom svog zahteva odnosi na čoveka. Ne.48 MARTIN HAJDEGER NAČELO IDENTITETA 49 veku vlada pripadanje biću. To preovlađujuće sapripadanje čoveka i bića mi uporno pogrešno shvatamo dok god sve — putem dijalektike ili bez nje — predstavljamo samo u re­ dovima i posredovanjima.

Tehni­ ka. predstavljena u najširem smislu i shodno svojim mnogobrojnim pojavama. položiti. zahtevamo etiku sveta tehnike. a čas silovito i teško — izazvana da se posveti planiranju i izračunavanju svega. prirodi i istoriji. On je. Sapripadanje čoveka i bića na način uzajamnog izazivanja pokazuje nam. odnosno polazeći od čoveka i njegovih mašina. Takvom koncepcijom celine sveta tehnike mi sve svodimo na čoveka i. stvarniji nego snaga organizacije. On ostaje stran pre svega zato što nije nešto poslednje. U uzajamnom postavljanju čoveka i bića mi čujemo zahtev koji određuje konstelaciju našeg vremena. i to tako što nam postavlja zahtev s obzirom na svoju planljivost i izračunljivost? Bi li tada čak i biće bilo izazvano da dopušta da se bivstvujuće pojavi u horizontu izračunljivosti? Naravno. glasi: po-stav. da je — i kako — čovek prisajedinjen biću. namestiti) kažemo takođe setzen (metnuti. Prestanimo napokon da tehniku predstavljamo samo tehnički. stvarniji od svih atomskih energija i čitavog sveta mašina. Po-stav se na nas svuda odnosi neposredno. Obratimo pažnju na zahtev koji se u naše vreme upućuje ne samo čoveku već i svemu bivstvujućem. ne i Ge-stell (po-stav). ako uvid u stanje stvari to zahteva? Ono u čemu se i iz čega čovek i biće u svetu tehnike odnose jedno na drugo upućuje nam zahtev na način po-stava. odnosno prisiljen da bivstvujuće — koje se na njega odnosi — obezbeđuje kao inventar svog planiranja i računanja i da s tim sređivanjem ide unedogled. ono što zovemo po-stavom više ne zatičemo u horizontu predstavljanja koji nam dopušta da o biću bivstvujućeg razmišljamo kao o prisutnosti. Koliko je biće izazvano. plan koji čoveka najzad nagoni na odluku ili da postane sluga svom planu ili da ostane njegov gospodar.50 MARTIN HAJDEGER NAČELO IDENTITETA 51 su uključeni atomska energija. tumači kao ono što je čovek napravio. nego nam najpre daje ono što zapravo prožima konstelaciju bića i čoveka. isto toliko je i čovek izazvan. koje se tiče sveta tehnike. nikada ne dopušta — čak ni ako je ono najpodrobniji opis — da sagledamo konstelaciju bića i čoveka? Stoga što svaka analiza situacije podbacuje utoliko što se pomenuta celina sveta tehnike unapred. sa. Prosto smo prisiljeni na ovakvu upotrebu reči. s obzirom na njihovo biće. ako još smemo tako reći. Naziv za skupljanje izazova koji čoveka i biće tako stavlja jedno spram drugog da se oni uzajamno postavljaju. sa stanovišta čoveka. koji govori u suštini tehnike. Šta govori u tom izazovu? Izvire li on iz čovekovog spontanog raspoloženja? Ili se tu na nas odnosi već samo bivstvujuće. važi kao plan koji čovek projektuje. U po-stavu vladaju neobično prisajedinjavanje i neobično dođe- . staviti. te nam je stoga u prvi mah stran. Ali umesto stellen (postaviti. a da je — i kako — biće dodeljeno čoveku. Zašto nam tako obliko­ vano uputstvo. učvršću­ jemo svoje mišljenje da je tehnika samo čovekova stvar. informacije i automatizacije. u krajnjem slučaju. posaditi) i nimalo nam ne smeta što upo­ trebljavamo reč Ge-setz (zakon). čovekovo računsko planiranje i automatizacija. po-stav se na nas više ne odnosi kao nešto prisutno. I ne samo to. zaprepašćujućom sna­ gom. Ne čujemo zahtev bića. Jer. Kakav zahtev imamo na umu? Naša celokupna egzistencija smatra da je svuda — čas vragolasto i nametljivo. Zašto. dakle. Uhvaćeni u tu koncepciju.

gde smo pripadnici. »Dogoditi se« (er-eignen) izvorno znači: predočiti (er-augen). moramo prosto da iskusimo. pogledom nešto sebi dozvati. usmerimo svoje mišljenje u nešto daleko i opšte. događaj ne istrajava nužno u svojoj predigri. treba sada da govori kao ključna reč u službi mišljenja. u sebi titrava. Jer. Gde smo mi sada? Na ulasku našeg mišljenja u ono jednostavno što u strogom smislu reči nazivamo događajem. Po-stav čini suštinu savremenog sveta tehnike. jezik je najnežnije i. odveć nehajno. mi sta­ nujemo u događaju. Reč »događaj« ovde više ne znači ono što inače nazivamo dešavanjem. Reč »događaj« je uzeta iz podesnog jezika. ona je neprevodiva kao i grčki logos i kineski tao. Prvi. nikako ne više puta. mišljenje kao i biće«. strukturu mišljenje prima oruđe od jezika. Kao takva. Događaj spaja čoveka i biće u njihovu suštinsku skupnost. Ono što ona naznačava događa se samo u jednini. Mi ovo prisajedinjavanje i dodeljivanje. Reč »do­ gađaj«. ako ne i sasvim. Ona se sada upotrebljava kao singulare tantum. Za ovu. tako. Pitanje o značenju tog istog je pitanje o suštini identi­ teta. u sebi nepostojanu. prisvojiti (an-eignen). Metafizičko učenje predstavlja identitet kao osnovnu karakteristiku bića. u njemu se javlja mogućnost da puko vladanje po-stava pretvori u izvornije događanje. jeste predigra onog što se naziva događajem. A ono što u po-stavu kao konstelaciji bića i čoveka doživljavamo posredstvom savremenog sveta tehnike. šta bi nam moglo biti bliže od onog što nas približava tamo gde pripadamo. stiču svoje suštastvo gubeći ona određenja koja im je dala me­ tafizika. Među­ tim. Misliti o događaju kao o prisvajanju znači gra­ diti na strukturi te u sebi titrave oblasti. Čini se kao da smo sada bili u opasnosti da. najnarušljivije svedržeće titranje u nepostojanoj strukturi do­ gađaja. Jer. Takva trans­ formacija po-stava iz događaja u izvornije događa­ nje dovela bi do toga da se svet tehnike iz svoje domi­ nacije događajno — događajno zato što to ne stvara sam čovek — vrati služenju unutar oblasti kojom čovek istinskije doseže do događaja. povezan s događajem. naime — od događaja? Događaj je oblast. zbitijem. dok nam se ipak onim na šta ukazuje reč »događaj« neposredno obraća samo najveća bli­ zina one blizine u kojoj već boravimo. u kojima su čovek i biće dati jedno drugom. U po-stavu uočavamo sapripadanje čoveka i bića. Otkud to? Odgovorićemo na to pitanje tako što ćemo se vratiti natrag nekoliko koraka po već prevaljenom putu. Međutim. sapripadanje u kojem dopuštanje pripadanja određuje najpre vrstu tog »sa« i njegovo jedinstvo. naime. Jer. to jest da uđemo u ono što na­ zivamo događajem (Ereignis). već samo jednom. suzbijani sev događaja primećujemo u po-stavu. Sad smo dospeli do one tačke na svom putu kada nam se nameće jedno doduše grubo ali neizbežno pitanje: kakve veze događaj ima sa identitetom? Odgovor: nikakve. o kojoj se razmišlja sa stanovišta maločas pokazane materije.52 MARTIN HAJDEGER NAČELO IDENTITETA 53 ljivanje. Neka nas u pitanje o sapripadanju u kojem »pripa­ danje« ima prednost nad »sa« uvede Parmenidov fragment: »Ono isto je. identitet je mnogo. ne. to jest ugledati. Ukoliko je naša suština data jeziku. Sada biva jasno: biće . kojom čovek i biće dosežu u svojoj suštini jedno drugo.

odnosno temelja onog što bivstvuje. Više od dve hiljade godina bilo je potrebno mišlje­ nju da bi zbilja shvatilo jedan tako prost odnos kao što je posredovanje unutar identiteta. niti smemo. Samo. mišljenje zastaje na pola puta. ovo mišljenje je opsednuto aktuelnim stvarima i smatra ih jedinom stvarnošću. izračuna hiljade odnosa. prirodu i istoriju. još manje smemo da se priklonimo mišljenju kako je svet tehnike takav da prosto zabra­ njuje iskakanje iz njega. Na svom putu od načela kao iskaza o identitetu ka načelu kao skoku u suštinsko poreklo identiteta.54 MARTIN HAJDEGER NAČELO IDENTITETA 55 zajedno s mišljenjem pripada identitetu čija suština potiče iz onog dopuštanja sapripadanja koje nazivamo događajem. Uto­ liko pre ova polovičnost i dalje obezbeđuje svet tehni­ ke u njegovoj metafizičkoj prevlasti. vreme koje se razli­ kuje od vremena računanja. već je: do­ gađaj. Zato ono. »Načelo identiteta« sada znači: skok koji iziskuje suština iden­ titeta zato što joj je potreban samo ako sapripadanje čoveka i bića ima da dospe u suštinsku svetlost do­ gađaja. računanja što danas svuda rastrže naše mišljenje. kako je pre­ davanje odmicalo. šta bi bilo s naslovom našeg predavanja? Smisao na­ slova »Načelo identiteta« bi se izmenio. današnji svet tehnike ne možemo da odbacimo kao đavolje delo. a — pre svega — njihovo biće. ali takvo nije i mišljenje okrenuto napred koje gleda prema onom što nam se približava kao zov suštine identiteta čoveka i bića. bavi samo mirnodopskim korišćenjem atomske energije i ničem drugom ne teži. Ali ovaj bezdan nije ni prazno ništavilo ni mračna zamršenost. Dok god se razmišljanje o svetu atomskog doba. U događaju titra suština onog što govori kao jezik koji je jednom bio nazvan kućom bića. uočava konstelaciju bića i čoveka uz pomoć onog što spaja ovo dvoje — uz pomoć događaja. Jer. Međutim. mišljenje se promenilo. koji je to autoritet odlučio da priroda kao takva mora zanavek da ostane priroda savremene fizike i da istorija mora zanavek da se pojavljuje samo kao predmet istoriografije? Doduše. Danas računska mašina. oni su nebitni. da ga uništimo — ukoliko se za to sam ne postara. ma koliko bilo ozbiljno i odgovorno. tada bi slobodan bio put na kojem bi čovek izvornije doživljavao bivstvujuće. Ono je zaista neverovatno. skače u bezdan. gledajući prema sa­ dašnjosti i zanemarujući čovekovu situaciju. Načelo se najpre pojavljuje u formi osnovnog načela koje identitet pretpostavlja kao karakteristiku bića. Ako bi pokušaj da svoje mišljenje odvedemo na mesto porekla suštine identiteta bio donekle održiv. celinu savremenog sveta tehni­ ke. tako. za jedan sekund. To načelo. shvaćeno u smislu iskaza. . Ako bismo imali mogućnost da nam se po-stav — uzajamno izazivanje čoveka i bića da uđu u izra­ čunavanje izračunljivog — obrati kao događaj koji čoveka i biće najpre predaje njihovoj autentičnosti. u načelo prikazano kao skok koji se udaljava od bića kao temelja onog što bivstvuje i koji. Uprkos svojoj tehničkoj koristi. što mu je potrebno njegovo vreme. Suština identiteta je vlasništvo događaja. Pa smemo li mi onda misliti da će se jednog dana ostvariti misaoni ulazak u suštinsko poreklo identiteta? Upravo zato što taj ulazak zahteva da se skoči. pretvaralo se. vreme mišljenja.

o kojoj. okrenemo onom o čemu se već mislilo. Ali spor tog spornog nikako se — tako reći iz čistog mira — ne zapodeva tek mišljenjem. Za Hegela. mi ćemo moći da mislimo i o onom o čemu još treba da se misli. Stvar mišljenja pritešnjuje mišljenje na takav način da ga ona vodi najpre nje­ govoj stvari. a zatim ga od nje vodi njemu samom. Stvar mišljenja je ono sporno spora. U razgovoru s misliocem može da se raspravlja samo o stvari mišljenja. Da ne bismo ovu definiciju stvari. stvar mišljenja je: mišljenje kao takvo. Naša reč »spor« (starovisokonemački: strit) prvenstveno znači ne ne­ slogu već pritešnjenost. Prema uobi­ čajenom određenju. »stvar« znači sporni slučaj. mislimo u okvirima tradicije. ono sporno što je jedino za mišljenje slučaj koji se odnosi na mišljenje.56 MARTIN HAJDEGER Ma šta i ma kako da mislimo. Tek kada se. ONTO-TEO-LOŠKO USTROJSTVO METAFIZIKE Na ovom seminaru smo pokušali da započnemo razgovor s Hegelom. Ona vlada kada nas oslobađa od mišljenja unatrag i upućuje mišljenju unapred koje više nije planiranje. od suštine transcendentalnog. Šta ovde znači mišljenost mišljenoga možemo da shvatimo samo polazeći od Kanta. međutim. naime: mišljenje kao takvo. moramo — kao objašnjenje — da dodamo: mišljenje kao takvo — u razvijenoj punoći mišljenosti mišljenoga. misleći. a što za njega . Hegel razmišlja apsolutno. pogrešno tumačili psihološkim ili episte­ mološkim jezikom.

ali istorijska u smislu zbivanja. to znači: stvar mišljenja je za Hegela »misao«. stoga.) U isti mah Hegel o stvari svog mišljenja strogo razmišlja i razgovarajući s prethodnom istorijom mišljenja. to jest apsolutna refleksija. čisto u elementu mišljenja. § 14). nikako nije spoljna u grubom smislu puke površnosti i ravnodušnosti. Za Hegela. za Hegela.« Zastajemo. koji se predstavlja u istoriji filozofije. istorijski. § 14): »Isti razvoj mišlje- nja. »Istina bića je suština«. Jer. s obzirom na taj pojam. zapanjeni. Hegela ne zanima ni istoriografija ni sistem u smislu sređenog naučnog znanja. kad pokušavamo da s Hegelom zapodenemo misaoni razgovor. Za Hegela. Istina suštine je pojam u smislu beskonačnog samoznanja. Ozna­ čeno jedva dovoljnim nazivom o kojem se samo s teškom mukom može da razmišlja. neprolazni život. Objašnjena u vezi sa idejom. Lass. Tek iz tako shvaćene stvari mišljenja Hegel dobija istinsko načelo. mi moramo s njim da razgo­ varamo ne samo o istoj stvari. spoljašnjost istorije se pokazuje kao posledica samoospoljašnjenja ideje. sama filozofija i istorija filozofije stoje u me­ đusobnom spoljnom odnosu. On je prvi koji tako može i mora da raz­ mišlja. Njegov odnos prema istoriji filozofije jeste spekulativan i. Biće je apsolutno samomišljenje mišlje­ nja. A misao. o kojoj Hegel razmišlja. ali oslobođen od one istorijske spoljašnjosti. Čemu ove opaske o filozofiji i njenom odnosu prema istoriji? One nagoveštavaju da. Hegel piše (Enc. Ali spoljašnjost. biće znači najpre. Uvod. jeste »apsolutna ideja«. Ovde istina uvek znači da se ono što se kao takvo može znati zna zahvaljujući znanju koje je uvereno u sebe. »jeste« biće. Spoljašnjost ovde znači spoljnu dimenziju u kojoj sva istorija i svaki stvarni tok zbivanja imaju svoje mesto spram kreta­ nja apsolutne ideje. razvijena u svojoj najvišoj suštinskoj slobodi. samo kao takav. stvar mišljenja je biće kao mišljenje koje je samom sebi predmet i koje dolazi sebi tek u procesu svog spekulativnog razvoja. Na to Hegel smera kad o mišljenju mišljenja kao takvom veli da se ono razvija »čisto u elementu mišljenja« (Enc. prolazeći tako kroz stepene različito razvi­ jenih i stoga ranije nužno nerazvijenih oblika. »neodređenu neposrednost«. stvar mišljenja jeste u sebi istorijska. (Na našem seminaru raspravljalo se o mnogo­ strukoj a ipak jedinstvenoj upotrebi reči »biće«. Sama spoljašnjost je dijalektičko određenje. Samo je apsolutno mišljenje istina bića. Negde pred kraj Nauke logike (ed. merilo za način na koji razgovara s misliocima što su mu prethodili. Karakter kretanja istorije jeste zbivanje u smislu dijalektičkog procesa. odnosno sa stanovišta apsolutnog pojma i. i ona je sva istina. Zato ostajemo daleko iza Hegelove prave misli ako tvrdimo da je on u filozofiji ujedinio istoriografsko predstavljanje i sistematsko mišljenje. samoznajuća istina. tom II. ime: biće.58 MARTIN HAJDEGER ONTO-TEO-LOŠKO USTROJSTVO METAFIZIKE 59 znači — spekulativno. Po Hegelovim vlastitim re­ ­ima. Procesualni karakter mišljenja odre­ đuje se dijalektikom bića. predstavlja se i u samoj filozofiji.« Na taj način sam Hegel jasno daje stvari svog mišljenja ono ime koje je ispisano iznad cele stvari zapadnog mišljenja. 484) Hegel o apsolutnoj ideji kaže: »Samo je apso­ lutna ideja biće. već da o istoj stvari . Ono se ovde gleda sa stanovišta određujućeg posredovanja. Dakle. ali nikad isključivo..

Kakav karakter taj razgovor ima za Hegela. uzećemo u obzir tri stvari. mnogo presudniji nego Spinozin sistem. unapred objasni­ mo istost iste stvari. Uz drugo pitanje: Za Hegela. a šta nama? 3. Ali isto nije jednako. Nije nikakva slučajnost što Hegel svoje načelo izlaže tokom razgovora sa Spinozom. U istom razlika se po­ javljuje. O biću bivstvujućeg Hegel razmišlja spekulativno-istorijski. a šta za nas ? 2. Šta je Hegelu merilo za razgovor sa istori­ jom mišljenja. zarad ovog razgovora. mora — ako je ta stvar biće — da se upusti u rešavanje bića. ne može da bude najviše zato što se o biću još ne razmišlja isto tako temeljno i odlučno kao o mišljenju koje je samom sebi predmet. To nas. i apsolutno mišljenje kao takvo. u razgovoru s Hegelom mi očekujemo da. Lasson. U Kantovoj ideji . merilo za razgovor sa istorijom filo­ zofije glasi: ulaziti u snagu i oblast onog što su mislili raniji mislioci. ali biće s obzi­ rom na svoju diferenciju u poređenju s bivstvujućim. Šta je stvar mišljenja za Hegela. Na taj način. ed. koje ostaje pri svojoj stvari. a kakav za nas? Uz prvo pitanje: Za Hegela je stvar mišljenja biće s obzirom na bivstvujuće o kojem se razmišljalo u apsolutnom mišljenju. Mišljenje može da ostane pri svojoj stvari samo ako u svom ostajanju biva sve strože. Međutim. a i za filozofiju uopšte. da odoli tim okolnostima odgovarajući im time što će je rešiti. tom II. pokušaćemo da o biću o kojem je razmišljao Hegel razmišljamo na isti način. kao supstancija i supstancijalitet. Spinoza uvek iznova priziva celokupno mišljenje nemačkog idealizma i istovremeno u njemu izaziva protivrečnost zato što dopušta da ono počne s apso­ lutnim. to jest — istorijski. samo ako ista stvar postaje za njega sve spornija. Takvo objašnjenje mora ovde da bude kratko i samo u opštim crtama naznačeno. Rečeno još jasnije: za Hegela je stvar mišljenja misao kao apsolutni pojam. Kod Spinoze on nalazi potpuno razvijeno »stanovište supstancije« koje. dakle: biće.60 MARTIN HAJDEGER ONTO-TEO-LOŠKO USTROJSTVO METAFIZIKE 61 razgovaramo i na isti način. Kantov put je drugačiji i za mišljenje apsolutnog idealizma. Mišljenje. 216 i dalje). a pre razgovora s Kantom (Nauka logike. str. nagoni da u svom razgovoru sa istorijom filo­ zofije objasnimo zajedno sa razlikom stvari mišljenja i razliku istorijskog. Za nas je stvar mišljenja dife­ rencija kao diferencija (da se zasad poslužimo ovim nazivom). Biće. Dakle. knjiga III. Zapitaćemo: 1. Za nas je stvar mišljenja ono isto. shodno onom što smo rekli. Da bismo objasnili razliku koja vlada između Hegelovog mišljenja i našeg pokušaja da mislimo. Ali pošto Hegelovo mišljenje pripada jednom istorijskom periodu (to nikako ne znači da ono pripada prošlosti). međutim. stvar zahteva od mišljenja da je izdrži u njenim okol­ nostima. još se nije razvilo u subjekt u njegovom apsolutnom subjektitetu. U jednakom razlika iščezava. Pa ipak. Ona se pojavljuje utoliko nametljivije uko­ liko se mišljenje odlučnije bavi istom stvari na isti način.

Posle ovog kratkog označavanja razlike između Hegelovog i našeg mišljenja. biće. već zahteva da se nasleđeno mišljenje pusti u svoju prošlost koja je još sačuvana. istine u smislu sasvim razvijene izvesnosti znanja koje zna sebe. Me­ rilo onog o čemu se nije razmišljalo ne vodi uključi­ vanju ranije mišljenog u sve viši razvoj kojim se ovo mišljeno prevazilazi i u sistematizaciju. To znači: odvažićemo se da pokušamo korak nazad. Ukidanje vodi u nadvisujuće-skupljajuću oblast apsolutno postavljene istine. »Korak nazad« ne znači izolovan korak mišljenja. Za razliku od Hegela. a koje uvek iznova prelazi u svoju obilnost. moramo da se privremeno poslužimo jezikom tradi­ cije. Za nas je merilo za razgovor sa istorijskim nasleđem isto. to jest posredujućeg poimanja u smislu apsolutnog utemeljenja. pokušajmo da započeti razgovor s Hegelom nastavimo i malo više osvetlimo. pošto mu samo on sprema oblast njegovog prebivališta. Korak nazad ide od onog o čemu se nije raz­ mišljalo. ka onom o čemu treba da se razmišlja. Za Hegela. Korak nazad ukazuje na dosad zanemarivano područje zahvaljujući kojem suština istine biva ponajpre dostojna mišljenja. ono o čemu se razmišljalo dovodi u naspramnost u kojoj posmatramo celinu maločas pomenute istorije — posmatramo je s obzirom na ono što čini izvor tog celokupnog mišljenja. Izraz »korak nazad« sugeriše mnoga pogrešna tumačenja. od diferencije kao takve. jeste pre nje. mi tvrdimo da tu nije posredi nasleđeni. to prikrivanje je otpo- . snaga svakog mislioca leži u onom što je mislio.62 MARTIN HAJDEGER ONTO-TEO-LOŠKO USTROJSTVO METAFIZIKE 63 o izvornoj sintezi apercepcije Hegel vidi »jedno od najdubljih načela za spekulativni razvoj« (ibid. Mišljenje se povlači pred svoju stvar. karakter razgovora sa istorijom mišljenja nije više ukidanje. Pošto korak nazad određuje karakter našeg razgovora sa istorijom zapadnog mišljenja. naše nas mišljenje na izvestan način izvodi iz onog o čemu se dosad razmi­ šljalo u filozofiji. Zaboravljanje. Govorićemo o diferenciji između bića i bivstvujućeg. već način na koji se mišljenje kreće i dug put. o kojem ovde treba da se razmišlja. pošto i sami treba da ulazimo u snagu ra­ nijih mislilaca. razlike u pogledu stvari mišljenja.. a ipak se o njoj nije raz­ mišljalo posebno i kao o nečem izvornom. Apsolutno mišljenje je apsolutno samo zahvaljujući činjenici da se kreće u svom dijalektičko-spekulativnom procesu i da za to iziskuje stepene. pošto se njegova misao može otelotvoriti u apsolutno mišljenje kao jedan od stepena ovog mišljenja. a i u pogledu merila i karaktera razgovora sa istorijom mišljenja. Da bismo to označili. Za nas. razgovor s minulom istorijom filo­ zofije ima karakter ukidanja. ranije postavljeni problem. tako. str. jeste prikrivanje diferencije kao takve. i. već da je reč o onom što se dosad u istoriji zapadnog mišljenja nije podvrgavalo pitanjima. Ali mi ovu snagu tražimo ne u onom o čemu se već razmišljalo. Uz treće pitanje: Za Hegela. To je zaboravljanje diferencije. Ta prošlost vlada na iskonski način tradicijom. No tek ono o čemu se već razmišljalo priprema ono o čemu se još nije razmišlja­ lo. posmatrano sa stanovišta lethe (skrivanja). već u onom o čemu se nije razmišljalo i iz čega ono o čemu se razmišljalo prima svoj suštinski prostor. 227). već korak nazad.

Već naslov odeljka daje nam u svakoj svojoj reči dovoljno toga o čemu da razmišljamo. Korak nazad iz metafizike u suštinu metafizike. Zaboravljanje pripada diferenciji zato što i ona pripada njemu. Taj izraz može da posluži kao oznaka za metafiziku atomskog doba. U raspravi o »biću« taj naziv se takođe nikad ne shvata u smislu vrste. Opaska o Hegelovoj upotrebi mnogoznačne ključne reči »biće« pokazuje da se rasprava o biću i bivstvujućem nikad ne može vezati za jednu epohu u istoriji rasvetljavanja »bića«. »Kuda« kojem nas usmerava korak nazad razvija se i pokazuje tek izvođenjem koraka. da onemogući mišljenje kako se taj korak sa­ stoji u istoriografskom povratku najranijim mislioci­ ma zapadne filozofije. Ono što sada jeste obeleženo je vlašću suštine savremene tehnike. prazne opštosti. mišljenja koje je samom sebi predmet. apsolutna ideja. naime. informisanje.64 MARTIN HAJDEGER ONTO-TEO-LOŠKO USTROJSTVO METAFIZIKE 65 četka izmicalo. U nauci (apsolutnom znanju koje zna sebe) početak mora da se napravi ovom prazninom. On glasi: Čime nauka mora da se počne? Hegelov odgovor na ovo pitanje sastoji se u pokazivanju da je poče­ tak »spekulativne prirode«. isto tako pri­ kazivanje i oblikovanje bivstvujućeg — bivstvujućeg kojim sada svuda vlada suština tehnike — možemo da zovemo tehnologijom. Diferencija između bivstvujućeg i bića jeste pod­ ručje unutar kojeg metafizika — zapadno mišljenje u celini svoje suštine — može da bude ono što ona jeste. pod koju se istoriografski predstavljena učenja o bivstvujućem svode kao po­ jedinačni slučajevi. odabrali smo — kao sredstvo za nevolju — tumačenje odeljka kojim po­ činje prva knjiga Nauke logike. jeste korak iz tehnologije i tehnološkog opisa i tumačenja našeg doba u suštinu savremene tehnike. znači više stvari. »Učenje o biću«. i to sučeljeni s bivstvujućim kao takvim u celini. Ono se njoj ne dešava tek naknadno — usled zaboravnosti ljudskog mišljenja. Jednom znači ovo: početak — ako residtare uzmemo u doslovnom smislu te reči — jeste iskok iz dovršenja dijalektičkog kretanja mišljenja.« To. jeste potpuno razvijena celina. »Biće« svagda govori sudbinski. Dovršenje tog kretanja. birokratizacija. i zato je prožeto tradicijom. čije dimenzije ne znamo. Kao što pred­ stavljanje živog nazivamo biologijom. posmatran sa stanovišta sadašnjosti i preuzet iz našeg uvida u sadašnjost. Ovo što smo gore rekli treba da onemogući drugo očigledno pogrešno tumačenje izraza »korak nazad«. Takvu pri­ rodu početka mi smo pokušali da izrazimo u jednoj spekulativnoj rečenici: »Početak je rezultat. Međutim. Da bismo na ovom seminaru stekli nekakav pogled na celinu Hegelove metafizike. automati­ zacija. Zato se korak nazad kreće iz metafizike u suštinu metafizike. bivstvujućim kakvo sada jeste i koje počinje da se primetno jednoznačnije pokazuje. Po- . punoća bića. vlašću koja je u svim oblastima života već prisutna posredstvom različito imenljivih obeležja kao što su funkcionalizacija. stalno usavršavanje. To znači: početak nije ni nešto neposredno ni nešto posredno. Samo je jedno jasno: koraku nazad je potrebna priprema na koju moramo da se odvažimo sada i ovde. Iskok iz te punoće daje prazninu bića. shodno dijalektičkoj višeznačnosti ovog »je«. suštinu o kojoj tek treba da se razmišlja. korak nazad iz metafizike u njenu suštinu iziskuje trajnost i postojanost.

ne zbog nekakvog ateizma. Celost ove celine je jedinstvo bivstvujućeg. ne samo u savremenu već i u filozofiju kao takvu? Na ovo pitanje može da se odgovori samo ako se pre toga ono u do­ voljnoj meri razvije kao pitanje. taj danas radije ćuti o Bogu kada govori u oblasti mišljenja. naziv koji se javlja u vreme kada se okončava srednji i počinje novi vek glasi: ontozofija ili ontologija. stvar mišljenja je mišljenje koje je samom sebi predmet. a pre kraja i samo kretanje. Ako nauka mora da počne Bogom. theologia znači.« Mora se zapravo početi rezultatom. str. Najpre ćemo reći: metafizika je teologija. U svom pristupnom predava­ nju Sta je metafizika? (1929) ja metafiziku određujem kao pitanje o bivstvujućem kao takvom i kao celini. od Fihteovog vre­ mena. dodaje negde na kraju odeljka o početku (ed. kako hrišćansku tako i filozofsku.. reč je o »početku nauke«. Bilo bi. već sa stanovišta iskustva mišljenja — mišljenja kojem se u onto-teo-logiji pokazalo još nemišljeno jedinstvo suštine meta­ fizike. stoga. a da još nije bila vezivana za ove nazive. prerano tvrditi da je metafizika teologija zato što je ontologija. Ko je teologiju. Za onoga ko ume da čita. spekula­ tivna rečenica o početku glasi: »Rezultat je početak. za Hegela. onda je ona nauka o Bogu: teologija. bez obzira na versko učenje i crkvenu doktrinu. i biće bivstvujućeg zna sebe kao to znanje i stoga je istinito. Zašto je »nauka« — tako glasi. nepriličan način — razgovor sa svojom sudbinskom tradicijom. U ne samo opravdanoj.66 MARTIN HAJDEGER ONTO-TEO-LOŠKO USTROJSTVO METAFIZIKE 67 četak i kraj kretanja. ostaje ono što je najznačajnije za mišljenje. iskusio u svojim vlastitim korenima. već i nužnoj inverziji. Jer. sedmo izdanje. Školski naziv za nauku o biću. U petom izdanju Šta je metafizika? (1949) ja u novom uvodu otvoreno ukazujem na onto-teološku suštinu metafizike (str. mišljenje kao u sebi kružeće biće. 18. Taj se naziv ovde uzima u svom starijem značenju. pre svega. i dalje. str. jedinstvo koje ujedinjuje kao proizvodni osnov. tom I. Shodno pita­ nju koje čini naslov odeljka. kazivanje o Bogu. zato što bog ulazi u filozofiju. Lass. Na taj način. pošto iz njega rezultira početak. To nam kazuje isto što i napomena koju Hegel. O pitanju: kako bog ulazi u filozofiju? možemo valjano da razmišljamo samo onda kad je dovoljno jasno ono u šta bog treba da uđe — sama filozofija. po kojem je teo-logija iskaz predstavljajućeg mišljenja o Bogu. 17. to znači: metafizika je onto-teo-logija. Ta suština metafizike. Međutim. zapadna metafizika je od svojih početaka kod Grka bila ujedno i ontologija i teologija. Theologos. naziv za metafiziku — zašto je nauka teologi­ ja? Odgovor: zato što je nauka sistematsko razvijanje znanja. Dakle. uvek ostaje biće. Sve dok istoriju filozofije istražujemo samo istoriografski. 63): »(a najneospornije pravo imao bi Bog da se njime počne)«. svuda ćemo nalaziti da je bog ušao u nju. uzgred i u zagradama. to jest o bivstvujućem kao takvom uopšte. i to sve dok mišljenje ne prekine — na samovoljan i. ako pretpostavimo da filozofija kao mišljenje . Biće prebiva kao u sebi kružeće kre­ tanje iz punoće u krajnje ospoljašnjenje i iz krajnjeg ospoljašnjenja u samodovršavajuću punoću. i dalje). međutim. mitsko-poetsko kazivanje o bogovi­ ma. Ali. pitanje o onto-teološkom karakteru metafizike prerasta u pitanje: kako bog ulazi u filozofiju. međutim. onto-teološki karakter metafizike je za mišljenje postao sporan.

što će reći: metafizika. za Hegela. a s njim u vezi i teologija. izrazi ontologija i teologija izgledaju kao i ostali poznati izrazi: psiho­ logija. zasnivanje koje polaže račun o osnovu. Čineći taj korak nazad. već stoga što stvar mišlje­ nja ostaje biće. Zašto sve to pominjemo? Zato da bismo istrošene izraze: ontologiju. mi ćemo sada da raz­ mišljamo o suštinskom poreklu onto-teološke struk­ ture cele metafizike. jeste očigledno i shodno starom običaju tema logike. to jest — kao celini. onda bog može da dospe u filozofiju jedino ako ona sama. veran tradiciji. ratio. to jest pravu fi­ lozofiju Hegel ne zove onto-teo-logijom. naravno. »biće« može uopšte da dođe do toga da sebe pokazuje kao »misao«? Zahvaljujući ničem drugom do činjenici da je biće prethodno ozna­ čeno kao osnov (Grund). za tili čas bismo. tako i u jedinstvu celokupnosti. Drugi deo . zasnivajućeg osnova — iziskuje mišljenje kao davanje osnova. To nas navodi da najpre razmislimo o nečem neobičnom. to jest onoga što je najviše. Metafizika razmišlja o biću bivstvujućeg kako u jedinstvu onoga što je najopštije. spekulativnu. »nauka«. mišljenje. Zato pi­ tanje: kako bog ulazi u filozofiju? vodi nazad ka pi­ tanju: otkud potiče onto-teološko suštinsko ustroj­ stvo metafizike? Prihvatiti potonje pitanje znači iz­ vesti korak nazad. jedinstvu koje daje osnov. teologiju. u kretanju bića od njegove praznine ka njegovoj razvijenoj punoći. biologija. Zaista. odnosno što je svuda podjednako vredno. Metafizika razmišlja o bivstvujućem kao takvom. U isti mah on o njemu razmišlja i u njegovoj savrše­ noj punoći. već »naukom logike«. a da se mišljenje — budući da zajedno s bićem čini celinu — na biću kao osnovu sakuplja na način dokučivanja osnova (Ergrunden) i davanja osnova (Begrunden). je: logos u smislu sakupljajućeg dopuštanja da se postoji.68 MARTIN HAJDEGER ONTO-TEO-LOŠKO USTROJSTVO METAFIZIKE 69 jeste slobodno i spontano samoupuštanje u bivstvujuće kao takvo. Biće se pojavljuje kao misao. Na taj način se unapred o biću biv­ stvujućeg razmišlja kao o zasnivajućem osnovu. jedinstvu koje dokučuje osnov. Ali isto tako je neosporno da Hegel. Shvativši reč »misao« kao singulare tantum. zahteva i određuje da. a biće — počev od trenutka kada se obelodanilo u karakteru logos-a. koje osnovu polaže račun i koje. Ali u isti mah ga postavljamo i s posebnim osvrtom na Hegela. i na koji način. mogli da nazivanje metafizike »logikom« objasnimo ukazivanjem na či­ njenicu da je. dakle: u njegovom najopštijem aspektu. jeste zapravo »logika« ne zato što je tema nauke mišljenje. shodno svojoj suštini. stvar mišljenja vidi u bivstvujućem kao takvom i kao celini. To znači: biće bivstvujućeg se obelodanjuje kao osnov koji sebi samom dokučuje i daje osnov. arheologija. Po svom suštinskom poreklu. osnov. to jest — uopšte. međutim. i zajedno s teologijom onto-teološki karakter. osetili u njihovoj pravoj težini. kosmologija. Misao. Metafizika razmišlja o bivstvujućem kao takvom. Naravno. Zato je sva metafizika. Dajući joj takvo ime. on obelodanjuje nešto što je presudno. Pa ipak. ulazi u metafiziku? Ovo pitanje postavlja­ mo u razgovoru sa čitavom istorijom filozofije. on je: hen panta. on uđe u nju. u stvari. najzad. Hegel razmišlja o biću u njegovoj najpraznijoj praznini. za Hegela. stvar mišljenja ipak »misao«. onto-teologiju. Zapitaćemo: kako bog. od osnova traži polaganje računa. Na taj način. Kako.

čak i ako bi tu objašnjenje bilo do­ voljno za ono o čemu ostaje da se razmisli. One polažu račun o biću kao o osnovu bivstvujućeg. naime: osvetljava ga kao naziv za ono mišljenje koje. -logija. O svemu tome ostaje da se razmisli. nije ni samo jedno. a ni samo drugo. U kojoj meri je takvo objašnjenje uspešno? U onoj u kojoj imamo u vidu sledeće: stvar mišljenja je bivstvujuće kao takvo. prikazuje samo kao causa sui. Jer. u smislu osnova. biću kao osnovu. Izvorna stvar mišljenja se javlja kao prvi uzrok. u Jednom sa bivstvujućim kao takvim. a biće — kao osnov — postoji na raznovrsne načine: kao logos. Sada bismo bili kadri da objasnimo ka­ ko bog ulazi u filozofiju. Jer. kosmosu. njihov tačniji naziv glasio bi: onto-logika i teo-logika. obezbeđuje i saopštava. samo tako osvetljava. na svoj način. Biće bivstvujućeg se temeljno. prote arhe. Dakle. taj Hegelov izraz. Naime. Međutim. ono što je poslednje. Dakle. živoj materiji. -logija je svagda celina veze davanja osnova. to jest — biće. Jedinstvo tog Jednog je takvo da ono što je poslednje utemeljuje. uopšte uzev. One logos-u polažu račun i njemu su u suštinskom smislu saobrazne. kao hypokeimenon. poslednje računanje. kao subjekt. temeljno se razmišlja samo onda kad se osnov predstavlja kao prvi osnov. to jest one su logika logos-a. Ona. Ali u -logiji se ne krije samo ono logično u smislu konzistentnog i. znači — otprilike i obično — da je posredi nauka o duši. o stvari mišljenja.ONTO-TEO-LOŠKO USTROJSTVO METAFIZIKE 71 70 MARTIN HAJDEGER ovih navedenih izraza. a da ono što je prvo utemeljuje. odnosno poimaju s obzi­ rom na svoj osnov. Ona je onto-logika zato što je teo-logika. iskaznog koje celokupno naučno znanje raščlanjava i pokreće. metafizika je: onto-teo-logika. Mi sada naziv »logika« shvatamo u suštinskom smislu koji u sebe uključuje i izraz što ga je Hegel upotrebio. sasvim je nedovoljno za tumačenje suštine metafizike. ontologija i teologija su »logije« utoliko što dokučuju i daju osnov bivstvujućeg kao takvog i kao celine. ona je teo-logika zato što je onto-logika. pre svega. koji odgovara utemeljavajućem povratku na ultima ratio. i koji njega. Osnovna karakteristika metafizike je onto-teo-logika. iako po svoj prilici dotiče po­ nešto što je tačno. Onto-teološko suštinsko ustroj­ stvo metafizike ne može da se objasni ni teologikom ni ontologikom. causa prima. veze u kojoj se predmeti nauka prikazuju. Metafizika mora da misli u pravcu Boga zato što stvar mišljenja jeste biće. Štaviše. uzetim kao ono što je najviše i poslednje. svuda dokučuje i daje osnov bivstvujućeg kao takvog u celini. ali o kojoj još nismo razmišljali. ostaje da se razmisli još o tome koje je­ dinstvo povezuje ontologiku i teologiku. polazeći od bića kao osnova (logos-a). kao supstancija. starim spomenicima. uzeto kao ono što je opšte i prvo. ono što je prvo. na svoj način. metafizika je ne samo teo-logika. Strožije i jasnije zamišljena. Ovo objašnjenje. očigledno je da je tu posredi ne spajanje dveju samostalnih disciplina metafizike. . šta je po­ reklo ovog jedinstva i šta je razlika različitog koje se jedinstvom ujedinjuje. već jedinstvo onoga što se u ontologici i teologici podvrgava ispi­ tivanju i o čemu se u njima razmišlja: bivstvujuće kao takvo. Razlika između ta dva načina utemeljavanja pripada razlici koju smo pomenuli. Biće sebe po­ kazuje kao osnov. To je metafizički pojam Boga. već i onto-logika.

Može se iznenada desiti da se mišlje­ nje suoči s pitanjem: šta znači to biće. Ali ta sloboda ne važi za sve slučajeve. znači: bivstvujuće bića. uvek i svuda. Međutim. znači: biće bivstvujućeg. Na mesto na kojem se pretresa pitanje o onto-teološkom ustrojstvu metafizike može da nas uputi jedino sama stvar. Dobro. Ako pokušamo da je predstavimo. ubedljivom. u ovoj frazi genitiv treba da se uzima kao genitivus subjectivus. Ako o toj stvari razmišljamo malo strože. ti termini. kao takav. ponajpre: otkud potiče to »između«. Ovde treba da pitanje o onto-teološkoj suštini metafizike najpre pretresemo samo kao pitanje. Genitiv u ovoj frazi treba da se uzima kao genitivus objectivus. Međutim. dife­ rencija posebno pada u oči. Dakle. Bivstvu­ juće. k znanju. ne razmišljajući o njoj. na izgled. Na taj način. Jedino je jasno da je kod bića bivstvujućeg i kod bivstvujućeg bića svaki put posredi diferencija. u bivstvujućem kao takvom — nalazimo to tako očigledno da taj nalaz čak i ne uzimamo.« Sada bi se moglo s tim čudnim stanjem stvari — naime. koje smo ovde . i u obzir ćemo uzeti sledeće: ono što se naziva diferenci­ jom.72 MARTIN HAJDEGER ONTO-TEO-LOŠKO USTROJSTVO METAFIZIKE 73 Suštinsko ustrojstvo metafizike počiva na jedin­ stvu bivstvujućeg kao takvog uopšte i na onom što je najviše. mi o biću strogo mislimo samo onda kad o njemu mislimo s obzirom na njegovu diferenciju s bivstvujućim. da se bivstvujuće i biće svagda zatiču zahvaljujući diferenciji i u dife­ renciji — postupiti nezgrapno i objasniti ga na sledeći način: naše predstavljajuće mišljenje je tako sazdano i strukturirano da ono — tako reći iznad svoje glave. Ali samo »biće« znači: biće koje je ono što bivstvuje. Stvar mišljenja je zapadnom mišlje­ nju predata pod imenom »biće«. uvek i svuda. ako više vodimo računa o onom što je sporno u stvari. predstavi o diferenciji. Ta­ mo kuda najpre treba da diferenciju ponesemo kao tobožnji dodatak. A i ništa nas ne nagoni da to učini­ mo. mi tobožnjem dodatku. Naše mišljenje može da bira: ili će prelaziti preko diferencije. jer. na nešto što je proizvod našeg razuma. s izvesnom uzdržanošću govorimo o geni­ tivu objekta i subjekta. u koje kao da treba diferenciju ugurati? Odbacićemo svakojake poglede i objašnjenja. o bivstvujućem strogo mislimo samo onda kad o njemu mislimo s obzirom na njegovu diferenciju s bićem. ali i brzo datom objašnje­ nju moglo bi se mnogo šta reći. O tom. videćemo da biće. ili će o njoj kao takvoj posebno razmišljati. nameće se pitanje: dodatak — ali čemu? Sledi odgovor: bivstvujućem. dajemo mesto u biću. Tako se dife­ rencija srozava na distinkciju. a potičući iz te glave — svuda između bivstvujućeg i bića unapred postavlja diferenciju. bivstvujuće i biće uvek zatičemo u njihovoj diferenciji. a još više pitati. No šta znači to: »bivstvujuće«? Šta bi moglo drugo da znači nego: nešto što jeste? Na taj način. s druge strane. mi to svuda i svakog trenutka nalazimo u stvari mišljenja. ako pretpostavimo da je diferencija do- datak koji mi stvaramo svojim predstavljajućim mišlje­ njem. i to tako što ćemo pokušati da strože mislimo o stvari mišljenja. odmah ćemo se naći na pogrešnom putu da nju shvatamo kao relaciju koju je naše pred­ stavljanje dodalo biću i bivstvujućem. To je kao u Grimovoj bajci Zec i jež: »Ja sam već ovde. već i sami potiču iz osobene prirode bića. subjekt i objekt.

raz-like. Biće sebe pokazuje kao razotkrivajuće prevazilaženje. ka bivstvujućem. napomena koja neprekidno privlači našu pažnju. Biće ovde postoji na način prelaženja ka bivstvujućem. prelaznost. možemo reći: biće bivstvujućeg znači biće koje je bivstvujuće. kao raz-lika preva­ zilaženja i dolaska. Hegel na­ vodi sledeći slučaj: neko želi da kupi voće u radnji. mi smo o biću razmišljali na nepodesan način. ide — razotkrivajući — preko (onoga) što nam samo takvim prevazilaženjem do­ lazi kao nešto po sebi neskriveno. po svemu sudeći zato što sušti­ na bića jeste sama igra. Tako. da bi označio opštost opšteg. biće. dakle: u genitivu diferencije. kao da je bivstvujuće najpre bez bića i kao da nam se tek njime približava. stvar mišljenja — o kojoj zbog koraka nazad razmišljamo strože — jeste: biće o kojem se razmišlja na osnovu diferencije. ako izvedemo korak nazad. sebe nikad ne po­ kazuje.ONTO-TEO-LOŠKO USTROJSTVO METAZIFIKE 75 74 MARTIN HAJDEGER tako često pominjali? Ako biće sebe odmah poka­ zuje kao biće nečeg. na osno- vu istog. Ali ono ne prelazi. na­ puštajući svoje mesto. onda prethodno pitanje ispravnije glasi: šta vi mislite o diferenciji. dakle: skriveno trajati: biti bivstvujuće. biće. od samog početka svesni činjenice da nigde u bivstvujućem ne postoji primer za suštinu bića. a ipak je posredstvom koraka nazad puštajući u ono o čemu valja razmišljati. Ali čak i kada govorimo samo o opštem značenju. A suočićemo se s njom na takav način. mi ne činimo da ona iščezne. Uz pomoć koraka nazad mi stvar mišljenja. ostaje jedinstveno stanje stvari. U svom pokušaju da razmišljamo o diferenciji kao takvoj. Jedino razlika daruje i razdvaja »između« u kojem se prevazilaženje i dolazak spajaju. Biće u smislu razotkrivajućeg prevazilaženja i bivstvujuće kao takvo u smislu dolaska koji sebe skriva. Kad kažemo »biće«. Bivstvujuće kao takvo pojavljuje se kao do­ lazak koji sebe skriva u neskrivenost. biće kao diferenciju. Na putu ka nje­ nom suštinskom poreklu razmišljamo o iznošenju prevazilaženja i dolaska. Ovde je. udaljenjem — koje smo postigli čineći korak nazad — ono što je blizu pokazuje se kao takvo. moramo najpre da se na pravi način suočimo s diferencijom. Dolaziti znači: skrivati se u neskrivenost. Jer. naš uobičajeni način mišljenja može da ovo stanje stvari razjasni samo u nedovoljnoj meri. U iznošenju vlada svetljenje onoga što sebe prikriva i zatvara — i to vladanje daruje razdvojenost i spojenost prevazilaženja i dolaska. jeste razotkrivajuće-skrivajuće iz­ nošenje tih dvoga. Ovde to »je« ukazuje na tranzitivnost. Biće prelazi. Način na koji se ponaša stvar mišljenja. ako se i biće i bivstvujuće — svako na svoj način — pojavljuju zahvaljujući diferenciji? Da bismo odgovorili na to pitanje. kao dve tako različite stvari. . blizina postiže svoje prvo sijanje. U prvi mah. Nastavljajući da gledamo diferenciju. Pokušajmo da tu tvrdnju potkrepimo primerom. Di­ ferencija između bića i bivstvujućeg. postoje. Jednom. ovu reč upotrebljavamo u najširem i najneodređenijem opštem značenju. donose jedno drugom i iznose jedno od drugog. Biće pred­ stavljamo onako kako ono. neophodna jedna uzgredna na­ pomena koja se odnosi na ono što smo rekli o stvari mišljenja. naravno. pušta­ mo da slobodno uđe u naspramnost koja može da ostane bez ikakvog predmeta. već je sle­ dimo do njenog suštinskog porekla.

Da bismo olakšali pomenuti uvid. a ipak svuda — kao iznošenje — ostaje skriveno i na taj način zabo­ ravljeno u zaboravu koji izmiče čak i samom sebi. Biće uvek postoji samo u ovoj ili onoj istorijskoj formi: physis. energeia. kad ona nije ni nešto opšte što važi za sve slučajeve. ono na svoj način utemeljuje. kao osnov. trešnje i grožđe. uverićemo se da mi u ovom raspravljanju o iznošenju već dopuštamo da prošlost dođe do reči. dejstvuje. volja za volju. Nude mu jabuke i kruške. Pa ipak. pošto razmišljamo o razotkrivanju i skrivanju. tako ute­ meljeno i izdejstvovano. Drugim rečima: kako ono. niti je zakon koji obezbeđuje nužnost jednog procesa u smislu dijalektičnosti. svagda epohalna forma koja kao takva postoji za nas jedino ako je pustimo u njenu sopstvenu prošlost.76 MARTIN HAJDEGER ONTO-TEO-LOŠKO USTROJSTVO METAFIZIKE 77 On traži voće. a ipak se pokazuje da se voće ne može kupiti. krušaka. diferencije kojoj odgovara dato tumačenje bivstvu­ jućeg kao takvog. pre svega. sve te forme ne mogu da se nađu kako — poput jabuka. supstancijalitet. Ipak. vlada njenim epohama. ako pažljivije oslušnemo. Samo u iznenadnom trenutku sećanja mi dospevamo u blizinu istorijskog. Bivstvujuće kao takvo. jeste ono što je utemeljeno. Možda ovo raspravljanje. međutim. biće. objektivitet. Ali i tu biće sebe po­ kazuje samo u svetlosti koja je zasvetlela zarad Hegelovog mišljenja. čak obelodanjuje nešto prožimajuće što prožima sudbinu bića od početka do njenog do­ vršenja. hen. Ovo što smo rekli važi. nude mu breskve. Jedina stvar koja je sada značajna za naš poduhvat jeste uvid u mogućnost da o diferenciji kao iznoše­ nju tako mislimo da nam postane jasnije u kojoj meri onto-teološko ustrojstvo metafizike ima svoje suštinsko poreklo u iznošenju koje započinje istoriju metafizike. Iznošenje utemeljavajućeg i utemeljenog kao takvih ne samo da oboje razdvaja. razmišljajmo o biću. dolazak koji sebe skriva u neskrivenost. subjektivitet. i u biću o diferenciji. i dalje nam je teško da kažemo kako treba da se misli o toj prožetosti. kao raznoliko utemeljivanje proizvođenja. logos. sebe pokazuje — to se samo po sebi određuje načinom na koji biće sebe osvetljava. Kao razdvojeni. zar nismo slušali o biću u istorijskom po­ retku dijalektičkog procesa — procesa o kojem Hegel razmišlja? Naravno da jesmo. naime. Isto važi i za iskustvo date forme diferencije između bića i bivstvujućeg. bresaka — leže poredane na tezgi istoriografskog predstavljanja. Želi pošto-poto da ima voće. volja za moć. istorijska. Kudikamo nam je teže da »biće« predstavimo kao opštu oznaku svagdašnjeg bivstvujućeg. koje diferenciju između bića i bivstvujućeg pripisuje iznošenju kao zborištu njihove suštine. utemeljavajuće i utemeljeno tako su učvršćeni u iznošenje da ne samo što biće kao osnov . Biće sebe u razotkrivajućem prevazilaženju pokazuje kao dopuštanje da pred nama leži ono što dolazi. volja. i u diferenciji o iznošenju one forme bića kojom je biće sebe osvetlilo kao logos. i za naš pokušaj da — čineći korak nazad iz zaboravljenosti diferencije kao takve — mislimo o diferen­ ciji kao o iznošenju razotkrivajućeg prevazilaženja i samoskrivajućeg dolaska. Ono što mu je ponuđeno svakako da jeste voće. već ih i sučeljava jedno s drugim. Doduše. to jest — uzrokuje. Taj način je. Me­ đutim. idea. Ali kupac odbija ono što mu je ponuđeno. o prelaženju (transcendenciji) i dolasku (prisutnosti).

str. Metafizika odgovara biću kao logos. Kad me­ tafizika razmišlja o bivstvujućem kao takvom u ce­ lini. onda je ona logika kao teo-logika. to znači: iznošenje je kruženje. kao diferencija. Isti logos je. jedno dolazi u drugom. najopštije. metafizika ga predstavlja s obzirom na ono što je diferentno u diferenciji. Ovo hen. ne vodeći računa o di­ ferenciji kao diferenciji. onda biće utemeljuje bivstvujuće. 51 i dalje). Ovde naše razmišljanje dolazi u uzbuđujući kon­ tekst. odnosno uzrokovanje. upor. Jedno prevazilazi drugo. Ono što je diferentno sebe pokazuje kao biće bivstvujućeg uopšte i kao biće bivstvujućeg u naj­ višem. to jest s obzirom na najviše bivstvujuće koje obrazlaže sve. Ukoliko biće postoji kao biće bivstvujućeg. Prevazilaženje i dolazak pojavljuju se jedno u drugom u uzajam­ nom odsjaju. i to uzrokovanje najvišim uzrokom. kao bivstvujuće. ono što ujedinjuje. koje iziskuje odgovarajuće obrazlaganje bivstvujućim. VII. a najviše bivstvujuće je ono što obrazlaže u smislu prvog uzroka. prema tome: lo­ gika koja je određena sa stanovišta onoga što je diferentno u diferenciji. a u isti mah ono je ujedinjujuće jedno u smislu onoga što je najviše (Zevs). kao iznošenje. kruženje bića i bivstvu­ jućeg jednog oko drugog. Budući da se biće pojavljuje kao osnov. moju raspravu: Der Satz vom Grund. me­ đutim. meta­ fizika je — uz pomoć ujedinjujućeg jedinstva — u isti mah i ontologija i teologija. dakle. 289 i dalje. Pošto razmišlja o bivstvujućem kao takvom u celini. stoga. bivstvu­ juće je ono što je utemeljeno. kao sakupljanje. hen. ali logika koja razmišlja o biću bivstvujućeg. onda bivstvujuće — kao ono što je najbivstvujućije — obrazlaže biće. Logos sakuplja utemeljavanjem svega u ono što je opšte i obrazlaganjem svega na osnovu onoga što je jedino. Onto-teološko ustrojstvo metafizike potiče iz vla­ danja diferencije koja biće kao temelj i bivstvujuće kao ono što je utemeljeno i što utemeljava drži raz- . onda traju razdvojenost i spojenost utemeljavanja i obrazlaganja.78 MARTIN HAJDEGER ONTO-TEO-LOSKO USTROJSTVO METAFIZIKE 79 utemeljuje bivstvujuće. dakle. Pomenimo samo uzgred da isti logos sadrži i suštinsko poreklo forme čitavog jezika i da time određuje način kazivanja kao lo­ gičkog kazivanja u širem smislu. te je. Samo utemeljavanje po­ javljuje se unutar čistine iznošenja kao nešto što jeste. uzrokuje ga. Kad o bivstvujućem metafizika razmišlja s obzirom na njegov osnov koji je zajednički za svako bivstvujuće kao takvo. Biće postoji kao logos u smislu osnova. metafizika je onto-teo-logika. Pošto mišljenje metafizike ostaje pušteno u di­ ferenciju o kojoj se kao takvoj ne razmišlja. Phil. nego i bivstvujuće na svoj način utemeljuje biće. dopuštanja da nešto bude pred nama. po svojim osnovnim crtama svuda logika. 1957. Tako nešto može bivstvujuće da uradi jedino ako »je« punoća bića: ako je ono što je najbivstvujućije. Jedan od klasičnih primera za takvo stanje stvari u istoriji metafizike nalazi se u mahom zanemarivanom Lajbnicovom tekstu koji ćemo ukratko nazvati Dva­ deset četiri teze metafizike (Gerh. znači dve stvari: ono je ujedinjujuće jedno u smislu onoga što je svuda prvo i. Posmatrano sa stanovišta diferencije. onda je ona logika kao onto-logika.

raspomamljenim raz­ vojem. To ovde znači jedino: mišljenje. Dakle. a sam temelj izisku­ je da se prikladno obrazloži onim što je njime obrazlo­ ženo. Tako bi sam korak nazad ostao neizveden. i to u obliku savremene tehnike s njenim nesagledivim. Lako nam se nameću takva razmišljanja. koja govori svuda u našem jeziku i koja kazuje o biću čak i tamo gde se ono ne pojavljuje naročito. ili ovi jezici pru­ žaju druge mogućnosti kazivanja. svaki na svoj način. temelj i ono što je utemeljeno — više ne mogu adekvatno da izraze. Niko ne može znati da li će se i kada i gde i kako taj korak mišljenja razviti u pravi (u događaju upotrebljeni) put i hod i građenje puta. sadrži — počev od Parmenidovog estin gar einai pa do onog »je« u Hegelovoj spekulativnoj rečenici i do razlaganja tog »je« u postavljanje volje za moć kod Ničea — čitavu sudbinu bića. Ova stvar je uzrok kao causa sui. nazad iz metafizike u suštinu metafizike. mišljenje — koje je lišeno boga i koje mora da napusti boga filozofije. a put koji on otvara i pokazuje — nepređen. jezici metafizičkog mišljenja. A možda će sve ono što se dobija putem ko­ raka nazad metafizika na svoj način samo iskoristiti i apsorbovati kao rezultat predstavljajućeg mišljenja. Uvid u onto-teološko ustrojstvo metafizike po­ kazuje nam moguć put da na pitanje: kako bog ulazi u filozofiju? odgovorimo sa stanovišta suštine me­ tafizike. a što u isti mah znači i kazujućeg nekazivanja — to pitanje mora da ostane otvoreno. Da li je suština zapadnih jezika samo metafizički i stoga trajno prožeta onto-teo-logikom. Teškoća leži u jeziku. Pred causa-om sui čovek ne može ni da iz bojazni padne na kolena ni da pred tim bogom svira i igra. Bog ulazi u filozofiju posredstvom iznošenja o kojem najpre razmišljamo kao o stecištu suštine di­ ferencije između bića i bivstvujućeg. ono što te reči označavaju. Naši zapadni jezici su. Iznošenje daje biće kao pro-iz-vodeći temelj. Tom bogu čovek ne može ni da se moli ni da prinosi žrtve. Rečca »je«. Možda će se pre učvrstiti vlast metafizike. Prethodna opaska možda baca nešto svetlosti na put ka kojem ide mišljenje što izvodi korak nazad. Pogled na pomenutu teškoću. Ono što se naziva iznošenjem usmerava naše mišljenje u oblast koju ključne reči metafizike — biće i bivstvujuće. to jest — da se prouzrokuje najizvornijom stvari. što njima vođeno mišljenje pred­ stavlja. Jer. koja potiče iz je- . Tokom ovih seminarskih vežbanja dosta često smo se suočavali s teškoćom koja pri­ tiska misaono kazivanje. potiče — kao ono što je diferentno — iz di­ ferencije. O poreklu diferencije ne može više da se razmišlja u vidokrugu metafizike. Njemu je otvorenije nego što bi to onto-teo-logika htela da prizna.80 MARTIN HAJDEGER ONTO-TEO-LOŠKO USTROJSTVO METAFIZIKE 81 dvojene i spojene. Diferencija čini osnovni nacrt u strukturi suštine metafizike. boga kao causa-u sui — možda je bliže božanskom Bogu. i tim držanjem ostvaruje se izno­ šenje. ali ona nemaju nikakvu težinu u poređenju sa posve druga­ čijom teškoćom kroz koju mora da prođe korak nazad. sakrivanja koje se povlači. Tako glasi pravo ime za boga u filozofiji. lišeno boga. nazad iz zaboravljenosti diferencije kao takve u sudbinu sa­ krivanja iznošenja.

82 MARTIN HAJDEGER zika.1 GRAĐENJE. upor. trebalo bi da nas sačuva od toga da jezik ovde pokušanog mišljenja prebrzo prekujemo u termino­ logiju i da već sutra govorimo o iznošenju. Predavanje Stvar odr­ žano je prvi put u okviru niza predavanja pod naslovom Uvid u ono što jeste. ali nisu stanovi. prev. upor.« — Prim. Ovo mišljenje o građenju nema pretenzije da iznalazi građevinske ideje ili čak da za građenje daje pravila. železnička stanica i auto-put. (Vas heisst denken? i Zur Seinsfrage. STANOVANJE. već on građenje sledi do onog područja kojem pripada sve ono što jeste. Međutim. decembra 1949. Što se tiče određivanja bića kao osnova. Die Fmge nach der Technik. mesto i prilika da se tu i tamo poseje seme. tekst je uvršćen u ovaj izbor eseja. brana i pijačna hala jesu građevine. nisu sve građevine — stanovi. Što se tiče objašnjenja diferencije. u Bilerheu. U onome što sledi pokušaćemo da mislimo o stanovanju i građenju. MIŠLJENJE 1) Načelo identiteta i Onto-teo-loško ustrojstvo metafizike čine celinu knjige sa naslovom Identitet i diferencija. Građenje ima za cilj stanovanje. upor. Na kraju knjige Hajdeger daje ne­ koliko napomena: »Što se tiče pokušaja da se razmišlja o stvari. Das Ding (Stvar. kao što i sama reč naznačava. prev. Šta je stanovanje? 2. A seminar je. Jer. to što smo dosad rekli rečeno je na seminaru. To područje se pruža preko ovih građevina. Što se tiče tumačenja Parmenidovog fragmenta. Pa ipak su pomenute građevine u području našeg stanovanja. te se ipak ne ograniča- . u Bremenu i proleća 1950. no nisu stanovi. Brief iiber den Humanismus (1947). može da postane mogući podstrek za objašnjenje stvari mišlje­ nja tek kada se pored Načela identiteta i Onto-teo-loškog ustrojstva meta­ fizike u obzir uzimaju i svi maločas navedeni radovi. Ovaj poduhvat u mišljenju uopšte ne predstavlja građenje sa stanovišta neimarstva i tehnike. stadion i elektrana jesu građevine. Logos i Der Satz vom Grund. Mi pitamo: 1. Hegels Begriff der Erfahrung. Most i hangar.). — Prim. upor. Moira. umesto da sve napore posvetimo promišljanju onog što smo dosad rekli. koje svuda govori samo s nagoveštajem. upor. zrno raz­ mišljanja koje će jednom da na svoj način nikne i donese plod. U kojoj meri građenje spada u stanovanje? I Čini se da do stanovanja dospevamo tek posred­ stvom građenja. S obzirom na suštinu savremene tehnike i savremene nauke. Sto se tiče tumačenja Hegelove metafizike. upor.

beuren. glagola stanovati — za nas je izgubljeno. one gra­ đevine. On ih nastanjuje. ukoliko ljudima služe za stanovanje. Radimo tu. pu­ tujemo i usput stanujemo: čas ovde čas tamo. dok je. izvodimo poslove. ali on tamo ne stanuje. ono je već u sebi samom — stanovanje. beuron — svi oni znače stanovanje. građevine za sta­ novanje odista pružaju sklonište. Međutim. mi stanovanje i građenje smatramo dvema odvo­ jenim delatnostima. u zapovednom načinu bis (budi). u stvari. Stano­ vanje i građenje su jedno prema drugom u odnosu cilja i sredstva. koje nisu stanovi. samo dok ovo imamo na umu. ljudi. naša reč bin u obrtima: ich bin (ja sam). a sta­ nujemo tamo. Der Nachbar je der »Nachgebur«. Pravo značenje glagola graditi — naime. ali on tamo nema svoje sklonište. stara reč buan ne govori nam samo da graditi (bauen) znači zapravo stanovati. mesto za stanova­ nje. ona u isti mah kazuje koliko daleko doseže suština stanovanja. a to je ideja koja u sebi ima nešto tačno. Vozač teretnjaka je kod kuće na auto-putu. pisanje i emitovanje kazanih reči. buren. Ko nam to kaže ? Ko nam uopšte daje meru kojom možemo da izmerimo suštinu stanovanja i građenja? Jezik je taj koji nam govori o suštini neke stvari. građenje nije samo sredstvo stanovanja i put do njega. beo jesu. svetli. STANOVANJE. Čovek se ponaša kao da je on tvorac i gospodar jezika. Pomenute građevine udomljuju čoveka. naime. prozračni. Među svim pozivima. glavni inženjer je kod kuće u elektrani. — sa svoje strane — možemo pomoći da se oglase. ipak ona tamo nema svoj stan. Kad je reč o stanovanju. Dobro je što pola­ žemo na brižljivost govorenja. sa svoje strane su određene u pogledu na stanovanje. mogu da budu laki za održavanje. radnica je kod kuće u predionici. Uprkos tome. du bist (ti si). Me­ đutim. pri današnjoj oskudici u stanovima. ali nam to ne pomaže sve dok nam pri tom jezik služi jedino kao sredstvo izražavanja. Naime. Tako bi stanovanje u svakom slučaju bilo cilj što stoji pred svekolikim građenjem. der »Nachgebauer«. znači »stanovati«.84 MARTIN HAJDEGER GRAĐENJE. Stanovanje nije naša jedina delatnost — to bi bilo gotovo nedelatnost. onaj što stanuje u blizini. prebivati. Tamo gde reč graditi još govori na prvobitni način. kojima mi. Možda je — pre svega ostalog — čovekovo preokre­ tanje tog odnosa dominacije ono što suštinu čoveka izgoni iz njenog vlastitog doma. Skriveni trag se još očuvao u reči Nachbar (sused). razume se. Istina. Šta onda znači: ich bin? Stara reč bauen. ukoliko »stanovati« znači samo: posedovati nekakvo sklonište. već mi povrh toga imamo nekakvo zanimanje. Naravno da to. kojoj . već umiruje i raduje. jezik gospodar nad čovekom. Zemljinim šarom besni. danas se stanovi mogu čak dobro rasporediti. da budu privlačno jevtini. buan bhu. jezik je najviši i svuda prvi poziv. shema cilja i sredstva onemogu­ ćava nam uvid u suštinske odnose. a ipak u njima ne stanuje. Glagoli buri. Bauen. Gra­ diti prvobitno znači stanovati. okrenuti prema suncu. No — da li stanovi jemče da će se u njima zbivati stanovanje? Ipak. već nam u isti mah pokazuje kako treba da mislimo o stanovanju koje ona označava. obično zamišljamo ponašanje koje čovek takođe izvodi pored mnogih drugih vidova ponašanja. MIŠLJENJE 85 va na stan. Šta onda znači građenje? Starovisokonemačka reč za »graditi« buan. To znači: ostati. pod pretpostavkom da vodimo računa o njegovoj vlastitoj suštini. razuzdano i umešno zborenje.

Razume se. Tu je građenje — za razliku od negovanja — pravljenje. on samo ćuti. uko­ liko stanujemo. Taj događaj izgleda pre svega tako kao da se je­ dino odigrala promena u značenju samih reči. koje neguje rašćenje nečega. obdelavati njivu (den Acker bauen). Međutim. čućemo tri stvari: 1. gotsko wunian znače isto što i stara reč bauen: ostaja­ nje. Jedino takvo građenje čuva. . Kasnije te delatnosti traže isključivo za sebe naziv graditi. naime: stanovanje se ne doživljava kao čovekovo biće. obrađivati vinograd (Reben bauen). Način na koji ti jesi i na koji ja jesam (du bist und ich bin). Wunian znači: biti spokojan. Građenje je zapravo stanovanje. Ali gotsko wunian kaže razgovetnije kako se doživljava to ostajanje. odgovara da ich bin. Građenje kao stanovanje razvija se u građenje. Jezik oduzima čoveku svoje jednostavno i uzvišeno govorenje. pada u zaborav. znači: stanovati. u čemu se sastoji suština stanovanja? Čujmo još jednom šta nam kaže jezik. Me­ đutim. jeste buan. a na taj način i ono o čemu je reč u građenju. Oba načina građenja — građenje kao negovanje. to jest ukoliko jesmo kao stanovnici. to jest bivstvovanje na zemlji. na izvestan način. dobićemo mig i uočiti sledeće: dok god ne budemo mislili o tome da je svako građenje samo po sebi — stanova­ nje. Ako razmislimo o toj trostrukoj činjenici. stanovanje. MIŠLJENJE pripada bin. Stoga se ono povlači iza mnogolikih načina na koje se zbiva stanovanje. mi nećemo biti kadri da na zadovoljavajući način pitamo. doveden u spokoj. povla­ či se iza delatnosti kakve su negovanje i pravljenje. naime. tu se ipak krije nešto presudno. svoje vlastito delo. mir) znači das Freie (slobodno mesto. 2. jeste za svakodnevno čovekovo iskustvo nešto na šta se on unapred već navikao (das Gewohnte) — kako to lepo kaže jezik. STANOVANJE. Stara reč bauen. već gradimo i gradili smo. Građenje u smislu čuvanja i negovanja nije nikakvo proizvođenje. Stanovanje je način na koji smrtnici postoje na zemlji. ostati u njemu. ti stanuješ. Ako ipak oslušnemo ono što jezik govori u reči graditi. način. jer u slučaju suštinskih reči jezika ono što one zapravo govore lako se zabo­ ravlja u prilog značenja koja su u prednjem planu. 3. Ipak. čovek propušta da po­ vede računa o tom ćutanju. ono čuva rastenje koje samo od sebe donosi svoje plodove. du bist znači: ja stanujem. Starosaksonsko wuon. Čovek biti — to znači: kao smrtnik biti na zemlji. aedificare — sadržana su u pravom građenju — stanovanju. Pravi smisao građenja. latinski: colere. Mi ne stanujemo zato što smo gradili. U stvari. gradnja brodova i hramova proizvodi. prebivanje. koja kaže da čovek jeste ukoliko stanuje. naime — stanovanja. Čovek jedva da je razmišljao o tajanstvu toga procesa. građenje kao stanovanje. Reč Friede (spokoj. Ali njegov početni poziv time ne zamuknjuje. 87 Činjenica da jezik u neku ruku povlači pravo zna­ čenje reči graditi — stanovanje. na koji mi — ljudi — jesmo na zemlji. označava — međutim — u isti mah i: čuvati i negovati. i građenje kao pravljenje zdanja. cultura. ipak svedoči o prvobitnosti tih dvaju značenja. i u građenje koje podiže zdanja. stanovanje se ne zamišlja ni kao temeljna crta toga bića. a kamoli da prikladno odlučujemo o tome šta je u svojoj suštini građenje zdanja.86 MARTIN HAJDEGER GRAĐENJE.

pod nebom. Zemlja je ta što služi i nosi. Smrtnici stanuju. Pravo šteđenje je nešto pozitivno. nebo i smrtnike. Taj nam se obim pokazuje čim pomislimo na to da čovekovo biće počiva na stanovanju. Spašavajući zemlju. Stanovati. godišnjim dobima — . Ona prožima stanovanje u čitavom njegovom obimu. koji nam daju znakove. »na zemlji« znači već »pod nebom«. I jedno i drugo takođe znače »ostajanje pred božanstvima« i uključuju »pripadanje ljudskoj zajednici«. Spomenemo li smrtnike. kad to posebno vraćamo u njegovu suštinu. blagost i surovost vremenskih prilika. Samo čovek umire. Samo šteđenje ne sastoji se jedino u tome da ne činimo ništa pošteđenome. Ipak. znači: ostati ograđen u prostor onoga što je fry. sve dok ostaje na zemlji. i to neprekidno. Osnovna crta stanovanja jeste to pošteđivanje. svetlost i sumračje dana. ukoliko spašavaju zemlju — reč »spašavati« uzima se u starom smislu koji je još Lesing poznavao. Kad kažemo nebo. ona se rasprostire u stenje i vode. a ipak ne razmišljamo o jednostavnosti tih četvoroga. das Frye. Smrtnici stanuju. mislimo već i na božanstva. sačuvan od nečega. to jest — pošteđen. Smrtnici su ljudi. MIŠLJENJE 89 88 MARTIN HAJDEGER čistina). kretanje oblaka i plavetna dubina etera. zemlju i smrtnike. Oni se nazivaju smrtnicima zato što mogu umirati. nebo i božanstva. Spašavanje ne otima nešto samo od opasnosti. a fry znači: sačuvan od štete i opasnosti. Freien (osloboditi) znači zapravo poštedeti. i događa se kad nešto unapred ostavljamo u njegovoj suštini. a ipak ne razmišljamo o jednostav­ nosti tih četvoroga. Tu jednostavnost nazivamo četvorstvom. Prvo­ bitnim jedinstvom ovo četvoro — zemlja i nebo. Ali osnovna crta stanovanja jeste pošteđivanje. spasiti zapravo znači: slobodno staviti nešto u njegovu suštinu. ukoliko nebo primaju kao ne­ bo. Nebo je zasvođen put sunca. to jest u slobodan prostor (das Freie) koji pošteđuje svaku stvar. Smrtnici su u četvorstvu posredstvom stanovanja. Shodno tome. a ipak ne razmišljamo o jednostavnosti tih četvoroga. mislimo već i na bo­ žanstva. mrak i jasnoća noći. dajući slobodno polje njene suštine. već mislimo i na zemlju. smrtnici njome ne vladaju i nju ne potčinjavaju — a od vladanja i potčinjavanja samo je korak do bezmernog poharavanja. pred božanstvima. i to u smislu obita­ vanja smrtnika na zemlji. lutajući sjaj zvezda. Spašavati zemlju — to je više negoli nju iskorišćavati ili čak — utruđivati. putanja meseca što se menja.GRAĐENJE. Oni suncu i mesecu ostavljaju njihovo putovanje. već mislimo i na zemlju. a ipak ne razmišljamo o jednostavnosti tih četvoroga. Umirati znači: biti obdaren za smrt kao smrt. što cveta i daje plodo­ ve. zvezdama — njihovu putanju. godišnja doba i njihovo smenjivanje. nebo i smrtnike. Smrtnici stanuju tako što sklanjaju četvorstvo u njegovu suštinu. biti doveden do spo­ koja. STANOVANJE. Božanstva su glasnici božanske suštine. Kažemo li zemlja. stanovanje pošteđuje na četvorostruki način. bo­ žanstva i smrtnici — prelaze u jedno. diže se u rastinje i životinje. Spomenemo li božanstva. kad to — shodno pravom smislu reči freien — einfrieden (ograđujemo). Iz svetog vladanja te božanske suštine Bog stupa u svoju prisutnost ili se povlači u svoju skrivenost.

Most sakuplja zemlju kao kraj oko reke. u povinovanju suštini smrtnika — stanovanje se događa kao četvorostruko pošteđivanje četvorstva. Most prinosi reci. Oni čekaju znake njihova dolaska i ne promiču im znamenja njihove odsutnosti. gde ono sklanja njegovu suštinu? Na koji način smrtnici treba da stanuju. četvorstvo sklanja u ono pri čemu prebivaju smrtnici: u stvari. i zapitati: šta je napravljena stvar? Neka most posluži kao primer našem mišljenju. ukoliko su poslušni svojoj vlasti­ toj suštini — tome. Poštedeti znači: sačuvati četvorstvo u njegovoj suštini. Ono što se uzima u zaštitu mora se sakriti. Obale se duž reke.90 MARTIN HAJDEGER GRAĐENJE. među smrtnicima. Ali same stvari kriju četvorstvo samo onda kada one same. Na taj način. oni božanstvima pružaju ono nenadano. Ograničićemo se na građenje u smislu pravljenja stvari. Tako smo došli do drugog pitanja: II Kako građenje spada u stanovanje? Odgovor na to pitanje objasniće nam šta je zapra­ vo građenje. To ni u kom slu­ čaju ne znači da smrtnici imaju da sebi za cilj postave smrt kao prazno ništavilo. ako bi stanovanje bilo samo prebivanje na zemlji. Stanovanje. već se odnose jedna prema drugoj upravo zahva­ ljujući mostu. bivaju ostavljene u svojoj suštini. jeste — kao takvo sklanjanje — građenje. Negovanje i podizanje jeste građenje u užem smislu. a dan u nemir što progoni. Počivajući u rečnom koritu. on prati reku kroz polja. No ako stanovanje pošteđuje četvorstvo. STANOVANJE. ukoliko božanstva očekuju kao božanstva. pred božanstvima. MIŠLJENJE njihovu blagodet i nedaću. Most razdvaja jednu stranu od druge. shvaćeno iz perspektive suštine stanova­ nja. u primanju neba. i što posebno podižu one stvari koje ne rastu. On dovodi reku. Stanovanje. Kako se to zbiva? Na taj način što smrtnici čuvaju i neguju stvari. U spašavanju zemlje. pa da njihovo stanovanje bude ovo pošteđivanje? Smrtnici nikad ne bi bili kadri da tako stanuju. kao pošteđivanje. ne pružaju kao ravnodušne međe kopna. On ne povezuje samo obale koje već postoje. Nadajući se. . stanovanje je vazda pre­ bivanje pri stvarima. i prostranstva pribrežja što leže iza njih. ukoliko četvorstvo sklanja u stvari. Obale ne leže nezavisno jedna od druge s obe strane reke. Štaviše. takođe. Obale se po­ javljuju kao obale tek kad se most izvije preko reke. obalu i predeo u uzajamno susedstvo. naime. zajedno sa obalama. Most se »lako i moćno« njiše iznad reke. Smrtnici stanuju. Ipak. U zlu još očekuju spas što im je uskraćen. Naprotiv: ono je jedini način na koji 91 se ostvaruje — svaki put kao jedinstvo — četvorostru­ ko prebivanje u četvorstvu. oni ne pretvaraju noć u dan. Oni ne prave sebi bogove niti obožavaju idole. koje rastu. pod nebom. u očeki­ vanju božanstava. tu nije reč ni o tome da se slepim gledanjem prema neumitnom kraju stanovanje zamrači. Stanovanje čuva četvorstvo donošenjem njegove suštine u stvari. Smrtnici stanuju. da su obdareni za smrt kao smrt — i umiru dobrom smrću. prebivanje pri stvarima nije — kao nešto peto — samo pridodato pomenutom četvorostrukom pošteđivanju. kao stvari.

92 MARTIN HAJDEGER GRAĐENJE. božanstva i smrtnike. kako bi dospeli do božanske kreposti. jer on četvor­ stvo sakuplja na takav način da mu pruža stanište. Most. na svoj način. a da tek posle toga on pokatkad može da izrazi i još mnogo štošta. koje smo gore opisali — stvar (ein Ding). smrtnici ili imaju u vidu to njihanje ili smeću s uma da oni — vazda na putu ka poslednjem mostu — teže. Ovo je u toku razvoja zapadne misli imalo za posledicu predstavlja­ nje stvari kao nepoznatog X koje ima opažljiva svoj­ stva. most nikad nije izraz nečeg drugog. Prema jednoj staroj nemačkoj reči. Samo? Kao stvar. kakav je stari kameni most. STANOVANJE. pa čak i odgurivati. ako ne bi bio stvar. primer svega onoga što smo već ranije spomenuli. Neupadljiv prelaz preko potoka. sakupljanje se naziva »thing«. Naravno. Naravno. Most je stvar. Međutim. Most je — i to kao sakupljanje četvorstva. Kao takav izraz. tako da oni mogu ići i putovati s jedne obale na drugu. Most se — čas u visokom čas u blagom luku — njiše ponad reke ili klanca. On je stvar i samo stvar. i to zahvaljujući mostu. most ne dolazi prvo na neko mesto da tu stoji. Neka vode mirno i veselo protiču. duž reke postoje silne tačke koje nečim mogu da se zauzmu. a posle tek simbol. Most vodi na raznolike na­ čine. Vazda i svaki put drugačije. most skuplja četvorstvo. Isto tako. svet misli da je most pre svega i zapravo samo most. Most. Na taj način. no . Most reci prepušta njen tok i u isti mah smrtnici­ ma jemči njihov put. most nikad ne bi bio puki most. most prati tamo-amo spore i žurne pute ljudi. Možemo posebno razmišljati o njihovoj prisutnosti i vidno joj zahvaljivati — tako kao da je u mostu ugrađena figura sveca — ili će se ta prisutnost bo­ žanstava prikrivati. skuplja pred božanstva. S tog stanovišta sve što već pripada sakupljajućoj suštini stvari izgleda — razume se — kao nešto nak­ nadno dodato posredstvom tumačenja. neka nebeske bujice za vreme oluje ili topljenja snega u razornim valovima udaraju o stubove — most je spreman za nebesko vreme i nje­ govu prevrtljivu prirodu. naše mišljenje je od davnina naviknuto da preoskudno određuje suštinu stvari. Ali pravi most nikad nije najpre samo most. već to mesto nastaje tek posredstvom samog mosta. Strogo uzet. a na kraju — kao smrtnici — na drugu stranu. Jedna među njima pokazuje se kao mesto. Ali jedino nešto što i samo jeste mesto može da stvori prostor za stanište. tako oni prelaze na drugu obalu. on nije najpre samo simbol u smislu da izražava nešto što — strogo uzev — ne pripada njemu. most je stvar posebne vrste. sakuplja četvorstvo. Mesto ne postoji pre mosta. k sebi prikuplja zemlju i ne­ bo. kao njihajući prelaz. on njen tok usmerava prema nebu time što je za trenutak prihvata u zasvođenu kapiju i što je odatle opet pušta. MIŠlJENJE 93 stubovi mosta nose njihanje lukova koji vodama reke dopuštaju da teku svojim tokom. za tim da prevaziđu ono obično i nezdra­ vo u sebi. vozu žita daje put od polja prema selu i nosi kola s drvima od poljskog puta do druma. u osnovu uzev. pre no što most bude sagrađen. Dabome. predviđenog da bude što brži. Gradski most vodi od zamka do trga ispred saborne crkve. Most na auto-putu upleten je u mrežu međugradskog saobraćaja. I tamo gde most natkriva reku. most bi tada postao simbol. rečni most ispred provincijskog grada dovodi kola i zapregu u okolna sela. Do­ duše.

MARTIN HAJDEGER STANOVANJE MIŠLJENJE 95 sakuplja na takav način da mu pruža nekakvo sta­ nište. Granica nije ono kod čega nešto prestaje. on je ono što ista reč. koje nazivamo građevinama. koje kao mesta pružaju nekakvo stanište. Otuda pojam: horismos. kao extensio. raskrčeno do izvesne granice. Ali ta se područja mogu označiti kao puke tačke između kojih postoji izmerljivo odstojanje.94 GRAĐENJE. dat mostom. Ali »taj« prostor tako shvaćen ne sadrži prostore i područja. kao stadion. mi sada — anticipirajući — nazivamo građevinama. grčki — peras. latinski abstractum. odstojanja međuprostora. Stvoren na taj način. Štaviše. saznaćemo tek kada pre toga razmislimo o suštini onih stvari koje same od sebe za svoje uspostavljanje traže građenje kao proizvođenje. sadrži mnogobrojna područja. nešto što je raskrčeno. stadion. a ne od »prostora«. znači na latinskom — »spatium«. No koje vrste to proizvođe­ nje — naime. rečeno je njenim starim značenjem. svaki put daju prvo prostore. znači mesto oslobođeno za smeštaj i sklonište. širine i dubine mogu se izvesti iz prosto­ ra shvaćenog kao međuprostor. nije više spatium. Ono za šta ove relacije stvaraju prostor jeste mogućnost čisto matematičke konstrukcije raznolikosti sa proizvoljnim brojem di­ menzija. već je — kao što su je Grci spoznali — ono od čega nešto za­ počinje svoje postojanje. Prostor je nešto za šta je stvoreno mesto. prostor na­ pravljen tom mnogolikošću više se ni ne određuje odstojanjem. Prostor. blizina i daljina između ljudi i stvari mogu postati puka udaljenja. građenje — mora biti. prostor je prostor naročite vrste. To što je na taj način izvedeno. prostor je ono za šta je nači­ njeno mesto. to jest posredstvom takve stvari kakva je most. razjasnimo kratkim razma­ tranjem sledećih pitanja. naime — svesti na analitičko-algebarske relacije. Ono za šta je načinjeno mesto uvek je zajemčeno i na taj način spojeno. već je još samo exstensio — rasprostrtost. Ta­ ko. Stvari. božanstva i smrtnici. to jest granica. koji se predstavlja jedino kao spatium. ali i odnošenje mesta prema čoveku što u njemu prebiva. U njemu nikad ne na- . na većoj ili manjoj udaljenosti od mosta. Kao takva stvar. Međutim. međuprostor. zamišljamo kao čistu mnogolikost triju dimenzija. Zato ćemo sada pokušati da suštinu tih stvari. U suštini. To stanište određuje područja i puteve koje otvaramo pred nečim čemu priznajemo prostor. No prostor. to jest sakupljeno po­ sredstvom nekog mesta. Shodno tome. U suštini tih stvari kao mesta leži odnos mesta i prostora. on daje prostor u koji su pušteni zemlja i nebo. One se tako zovu zato što su proizvedene procesom konstruktivnog građenja. Stvari. Šta reč za prostor (Raum) označava. Prvo: u kakvom su odnosu mesto i prostor? I drugo: kakva je veza između čoveka i prostora? Most je mesto. Prostor stvoren matematičkim putem može se nazvati »taj« prostor. U prosto­ ru. svoju suštinu prosto­ ri uzimaju od mesta. Te stvari su mesta koja četvorstvu daju stanište što svaki put jemči prostor. same di­ menzije visine. može se još jednom apstrahovati. Kao odsto­ janje. Raum. koje su na taj način mesta. odstojanje — na grčkom stadion — uvek je postavljeno. most se sada pojavljuje samo kao nešto na nekoj tački koja može u svako doba biti zauzeta nečim drugim ili zamenjena samim označavanjem. ono što je pušteno unutar njegovih granica. naime. jer nastaje postavlja­ njem tačaka na izvesno rastojanje. Rum.

zastanemo — kako se to kaže — nad sobom. to jest prostor je teren moga stajanja. Međutim. Prostori i sa njima »taj« prostor već su postavljeni u prebivanju smrtnika. mi prebivamo uz same stvari. koja je telom određena kao dinamičko središte. mere shodno odstojanjima. koje sva­ kodnevno prelazimo. tad imenom »čo­ vek« nazivam već i prebivanje u četvorstvu pri stva­ rima. Spatium i extensio pružaju u svako doba mogućnost da se stvari i ono. oni su kadri i da idu kroz njih. Nasuprot tome. to jest — koje stanuje. mišlje­ nje upravljeno ka onom mestu nije puki doživljaj u ovde prisutnim licima. kad kažem »čovek« i uz pomoć te reči mislim na stvorenje koje postoji na ljudski način. suštini našeg mišlje­ nja o pomenutom mostu pripada i to da ovo mišljenje u sebi prevaljuje razdaljinu do tog mesta. razmišljajući. koji se daju premeriti uz pomoć matematike. Netačno je da postoje ljudi i van njih — prostor. i dopuštaju da se te mere izračunaju. kad ne bi bilo tako da sam već tamo. ne prestaju da u njima stoje. nalazimo se tamo — kod mosta. Povedemo li računa o tim odnosima između mesta i prostora. smrtnici ne napuštaju pripadnost četvorstvu. za šta one prave mesta. ne možemo ovde raz­ matrati pitanje: u kojoj meri same činjenice prisilja­ vaju i modernu fiziku da prostorni medij kosmičkog prostora predstavlja kao jedinicu polja. Prostori. ja sam već tamo. u prostoru stvorenom mestima svagda postoji prostor kao međuprostor. Ipak. MIŠLJENJE 97 mena za te daleke stvari u našem duhu i glavi teku samo njihove predstave. i mogao bih čak da ne pođem u tom pravcu. Kad je reč o čoveku i prostoru. Mi. Kad. već sam i tamo. vraća­ jući se sebi mi odlazimo od stvari. i samo zahvaljujući tome ja sam kadar da idem kroz njega. tako da kao za- GRAĐENJE. I samo zato što smrtnici — shodno svojoj suštini — istrajavaju kroz prostore. No prostor ne stoji naspram čoveka. jer. STANOVANJE. štaviše. mi svagda idemo kroz prostore tako da ih pri tom već odstojimo neprekidnim prebivanjem pri bliskim i dalekim mestima i stvarima. Prostori se otvaraju time što bivaju pušteni u čovekovo stanovanje. Smrt­ nici jesu — to znači: u stanovanju oni istrajavaju kroz prostore uz pomoć svog prebivanja pri stvarima i mestima. a ne — recimo — kod nekakvog misaonog sadržaja u našoj svesti. to jest stvari poput mosta. No ni u kom slučaju numeričke mere ne mogu — samo zato što su univerzalno primenljive na sve što se prostire — postati osnov za suštinu prostora i mesta. a da ni jednog tre- . Odavde čak možemo mostu i onome za šta on stvara prostor biti kudikamo bliži no neko ko ga svakodnevno koristi kao indiferentan prelaz preko reke. Ne predstavljamo daleke stvari — kako se obično uči — samo u svom duhu. I onda kad se odnosimo prema stvarima što nisu u našoj neposrednoj blizini. idući kroz prostore. izgleda kao da je čovek na jednoj a prostor na drugoj strani. Ako mi — svi mi — sada i ovde mislimo o starom mostu u Hajdelbergu. upravo s ovog mesta. prostora i prostora. Štaviše. Kad pođem ka izlazu iz dvorane. dužinama i pravcima. zajemčeni su uz pomoć mesta. steći ćemo oslonac za razmišljanje o odnosu čoveka i prostora. Čak i onda kada se »okreću k sebi«. suština tih mesta temelji se na stvarima tipa građe­ vina. Ja nikad nisam samo ovde kao ovo učahureno telo. i — obrnuto — u tom međuprostoru postoji prostor kao čista rasprostrtost.96 MARTIN HAJDEGER lazimo mesta. On nije ni spoljašnji predmet ni unutrašnji doživljaj.

božanstava i smrtnika u stanište time što to stanište ustrojava u prostore. Gde zaista jeste takvo. mi bacamo svetlost na suštinu stvari koje su mesta i koje nazivamo građevinama. Iz jednostavnosti. Stvari te vrste su okućenja (Behausungen). Stvaranje prostora u smislu dopuštanja i stvaranje prostora u smislu smeštanja pripadaju jedno drugom. Čim pokušamo da o prirodi pravljećeg građenja mislimo. pratiti smrtnike — to četvorostruko pošteđivanje je prosta suština stanovanja. Čak gubitak odnosa sa stvarima. ulazi u strukturu građevina kao stvari. primati ne­ bo. Na taj način prave građevine utiskuje stanovanje u njegovu suštinu i okućuju tu suštinu. kao ljudsko stanje. Mesto stvara prostor za četvorstvo u dvostrukom smislu. građenje je već odgovorilo na poziv četvorstva. koje su iste prirode kao ta mesta. Ono dopušta četvorstvo ili ga smešta. ako i to stanje ne bi ostalo ono što. kako kaže reč Hut (okrilje). One su mesta koja dopuštaju prostore. mesto čuva četvorstvo ili je. na upravo pokušani način. zahvaljujući pravljenu mesta. Građevine čuvaju četvorstvo. Iz četvorstva gra­ đenje preuzima meru za svako merenje i premeravanje prostora koji su u datom slučaju zajemčeni pomoću stvorenih mesta. prebivanje pri stvarima. da nas se ništa više i ne tiču. Građenje pravi mesta koja stvaraju prostor i stanište za četvorstvo. Most je takva stvar. Proizvođenje takvih stvari jeste građenje. podizanje i spajanje prostora. Razmišljajući. Pa ipak je ono — zato što stvari proizvodi kao mesta — suštini prostora i poreklu suštine »prostora« bliže no sva geometrija i matematika. koji prelazi u depresivna stanja. Zato što građenje proizvodi mesta.98 MARTIN HAJDEGER GRAĐENJE. ali ne nužno i stanovi u užem smislu. Pošteđivati četvorstvo. o rela­ ciji između mesta i prostora. božanstva i smrtnici pripadaju jedno drugom. Kao dvostruko stvaranje prostora. Suština građenja počiva na tome što ono odgovara prirodi tih stvari. Huis — njegov dom (Haus). Stvari. Međutim. Stoga je građenje. Čovekov odnos prema mestima i — posredstvom njih — prema prostorima počiva na stanovanju. Proizvođenje obično za- . i jeste: naime. MIŠLJENJE 99 nutka ne prekidamo prebivanje pri njima. kao spatium i kao extensio. građenje nikad ne oblikuje »prostor«. u kojoj zemlja i nebo. Mesto pušta jednostavnost zemlje i neba. stvari — pri kojima jesmo — mogu takođe da nam ne govore. a da pri tom imamo u vidu činjenicu da ono dopušta stanovanje. One su stvari koje na svoj način pošteđuju četvorstvo. građenje prima uputstvo za svoje podizanje mesta. Tako okarakterisano građenje jeste samo ono što na specifičan način dopušta stanovanje. Niti neposredno niti posredno. Samo u onoj meri u kojoj to prebivanje već određuje čovekovo biće. spašavati zemlju. pružaju okrilje (behausen) ljudskom prebivanju. STANOVANJE. odmah nam biva jasnije na koji način građenje proizvodi. Odnos čoveka i prostora nije ništa drugo do stanovanje suštinski zamišljeno. a i o relaciji čoveka i prostora. To odgovaranje jeste osnov svekolikog planiranja koje — sa svoje strane — konkretnim pro­ jektima otvara saobrazno polje delovanja. skupa sa sklapanjem njihovih prostora nužno i prostor. očekivati božanstva. ne bi uopšte bio mogućan.

Gra­ đenje ostvaruje svoju suštinu u podizanju mesta putem spajanja njihovih prostora. dopuštanju koje nešto proizvedeno. no nikad ne biva dotaknuta suština stvari. Dala mu je širok. — Prim. koji je još pre dva stoleća sagradilo seljačko stanovanje. možemo graditi. prev. božanstava i smrtnika. već: dozvoliti nečemu — ovome ili onome — da se — na ovaj ili onaj način — pojavi kao prisutno. Nije zaboravila ni kutak sa svetim slikama iza zajedničkog stola. Gradeće proizvođenje ne bismo saobrazno odredili ni tada kada bismo hteli da o nje­ mu — u skladu s prvobitnim smislom grčkog techne — mislimo samo kao o dopuštanju da se nešto pojavi. Proizvođenje — to je na grčkom tikto. Zanat. shodno kojoj smrtnici postoje. STANOVANJE MIŠLJENJE mišljamo kao delatnost čije izvođenje ima za posledicu nekakav rezultat — recimo. gotovu građevinu. biva jasniji i način na koji ono svoju suštinu uzima od stanovanja. Suština građenja jeste dopuštanje stanovanja. . Međutim. Samo ako smo sposobni za stanovanje. pripada reč techne. sagradio je taj majur.100 MARTIN HAJDEGER GRAĐENJE. ako su sta1 ) Dcr Totenbaum (»drvo umrlih«) — tako se u južnonemačkim kra­ jevima naziva mrtvački sanduk. koji je i sam potekao iz stanovanja i koji svoj alat i pribor još upotrebljava kao stvari. Dovoljno bi bilo. Moguće je da se proizvođenje tako predstavi. i iznosi tu stvar. Za Grke reč techne nije značila ni umetnost ni zanat. kao nekakvo mesto. Tako zamišljeno techne odvajkada se skriva u tektonskom elementu arhitekture. Korenu ovog glagola. kao nešto pri­ sutno. Možda zahvaljujući ovde uči­ njenom pokušaju razmišljanja o stanovanju i gra­ đenju donekle biva jasnije da građenje spada u sta­ novanje. donosi među stvari što su već prisutne. već smo time že­ leli da uz pomoć nekadašnjeg stanovanja pokažemo kako je ono bilo kadro da gradi. nasred livade i kraj izvora. Tu je dom podigla moć otvaranja stvari za jednostavnost zemlje i neba. Za trenutak 101 pomislimo na majur u Švarcvaldu. tec. No suština gradećeg proizvođenja ne može se dovoljno shvatiti niti sa stanovišta arhitekture niti sa stanovišta inženjerskog građevinarstva niti polazeći od njihove puke kombinacije. unosi nju u ono što je već prisutno i za šta je tek sada posredstvom toga mesta načinjeno pro­ stora. imajući u vidu či­ njenicu da ono dopušta pojavljivanje nečega. stanovanje je osnovna crta bića. nije to netačno. Suština proizvođenja je takvo donošenje koje iznosi nešto na videlo. Naime. u sobama je napravila 1 osvećena mesta za dečji krevet i »drvo umrlih« — tako u tim krajevima nazivaju kovčeg — i na taj način različitim pokolenjima pod jednim krovom odredila prirodu njihova hoda kroz vreme. proizvođenju. Odnedavno se ono još odlučnije skriva u tehničkom elementu mašinske tehnike. Ona je majur postavila na padini zaštićenoj od vetra i okrenutoj prema jugu. povisok i sindrom prekriven krov sa pogodnom kosinom da bi mogao odolevati teretu snega i da bi — dopirući gotovo do tla — odaje čuvao od nepogoda u dugim zimskim noćima. tehnika. možemo graditi. Grci raz­ mišljaju o techne. Ukazivanjem na majur nikako nismo želeli da kažemo kako bi trebalo i kako bismo mogli da se vratimo građenju takvih kuća. Samo ako smo sposobni za stanovanje. na videlo. građenje donosi četvorstvo u stvar — u most.

ona je jedini poziv Što smrtnike zove u stanovanje. Ako se čovekova beskućnost sastoji u tome. ona više nije beda. Da ipak i samo mišljenje u istom smislu kao gra­ đenje. Ma koliko da je oskudica u stanovima surova i neumoljiva. STANOVANJE. Preduzimaju se po­ kušaji da se ta oskudica otkloni obezbeđivanjem sta­ nova. Ne govori se samo. Istinska oskudica u stanovima starija je i od svetskih ratova i razaranja. Građenje i mišljenje su — svako na svoj način — nezaobilazni za stanovanje. sve dok su — svako ponaosob — zao­ kupljeni svojim poslovima. planiranjem svega što je s tim u vezi. stanovanje dovesti u pu­ noću njegove suštine? Oni ovo ostvaruju. podsticanjem gradnje stanova. pritiskujuća i preteča. otkud onda to da čovek o istinskoj oskudici u stanovima još ne razmišlja kao o takvoj istinskoj oskudici. o oskudici u stanovima. u okvirima svoga dela. Ali kako bi drugačije smrtnici bili kadri da odgo­ vore tom pozivu. istinska nevolja stanovanja ne počiva pre svega na ne­ dostatku stanova. kad grade — stanujući i misle radi stanovanja. već se nešto i preduzima. Oni su kadri da slušaju jedno drugo. i to s razlogom. starija je takođe od porasta broja ljudi na zemlji i od položaja industrijskih radnika. kad oboje — građenje i mišljenje — pripadaju stanovanju. Valjano promišljena i dobro zapamćena. MIŠLJENJE 103 novanje i građenje postali dostojni pitanja i tako ostali dostojni mišljenja. . Prava nevolja stanovanja po­ čiva na tome što smrtnici uvek iznova traže suštinu stanovanja.102 MARTIN HAJDEGER GRAĐENJE. sem tako da sa svoje strane pokuša­ ju. umesto da slušaju jedno drugo. Pokušavamo da mislimo o suštini stanovanja. pripada stanovanju — to može da posvedoči ovde preduzeti put mišljenja. Sledeći korak na tom putu bilo bi pitanje: kako stvar stoji sa stanovanjem u nepouzdanom vremenu u kojem živimo? Na svim stranama se govori. samo na drugačiji način. ostaju u njegovim granicama i znaju da i jedno i drugo dolaze iz radionice dugog iskustva i neprekidne prakse. No oni su i nedovoljni za stanovanje. Čim on razmišlja o beskućnosti. što se tek moraju naučiti da stanuju.

ona se ne sastoji u kratkoći rastoja­ nja. On ne vidi da su atomska bomba i njena eksplozija samo poslednji izliv onoga što se već odavno pojavilo i što se već zbilo. koji su tokom godišnjih doba ostajali skriveni. film za ono što je pokazano jemči još i time što u isti mah kameru i njene operatore prikazuje pri takvom poslu. ako se ono užasno već desilo? Užasno je ono koje sve što jeste stavlja izvan njegove pređašnje suštine. ako se ona ne pojavljuje uprkos smanjivanju najdužih razdaljina na najkraća rasto­ janja ? Šta je blizina.STVAR 105 STVAR Sva se rastojanja u vremenu i prostoru smanjuju. On za sobom ostavlja najveća rastojanja i na taj način pred sebe na najmanju udaljenost po­ stavlja sve. Vrhunac u otklanjanju svake mogućnosti za daljinu doseže televizija koja će uskoro prožeti celokupni mehanizam komunikacije i njime ovladati. jer. Danas on preko radija svakog časa prima informacije o do­ gađajima koje je ranije saznavao tek mnogo godina kasnije ili do njih uopšte nikad ne bi dopro. Neznatno rastojanje nije već i blizina. Da se ne pominje vodonična bomba čiji bi inicijalni upaljač — ako imamo u vidu njegov najveći potencijal — mogao biti dovoljan da zatre trag svakog života na zemlji. Šta je to što užasava? Ono se pokazuje i skriva na način na koji je prisutno . Na filmu se pokazuju daleka mesta najstarijih kultura. kad — kao ishod otklanjanja ve­ likih rastojanja — sve ostaje jednako daleko i jednako blizu? Šta je ta jednoobraznost u kojoj je sve niti daleko niti blizu. sada na filmu — za jedan minut — bivaju javno prikazivani. Pa ipak. u kojoj je sve tako reći lišeno rasto­ janja? Sve biva zgurano u ono što je jednoobrazno lišeno rastojanja. ako zajedno s njenim izostajanjem izostaje i daljina? Šta se tu zbiva. Ono što je u pogledu rasto­ janja neproračunljivo daleko od nas. Za najkraće vreme čovek prevaljuje najduže raz­ daljine. žurno otklanjanje svih rastojanja ne do- nosi blizinu. ako se ona čak odbija neprekid­ nim otklanjanjem udaljenosti? Šta je blizina. Šta još čeka taj nemi strah. kao da se ona ovog časa nalaze usred današnjeg uličnog saobraćaja. Osim toga. Ono što je s obzirom na rastojanje najmanje uda­ ljeno od nas. može nam biti blizu. Golemo rastojanje još ne znači daljinu. može nam ostati daleko. Sad čovek preko noći stiže avionom na mesta do kojih je nekad nedeljama i mesecima putovao. Šta je blizina. Klijanje i rast biljaka. Kako? Nije li sticanje u to što je lišeno rastojanja još čudnije negoli rasprskivanje svega? Čovek netremice gleda ono što bi moglo da dođe eksplozijom atomske bombe. zahvaljujući filmskoj slici i radio-zvuku.

Dabome. nešto takvo što u sebe hvata nešto drugo. Nešto samostalno može da postane predmet. Samostalno stajanje obeležava ga kao nešto samostalno. Krčag se sastoji od te zemlje. ni u kom slučaju ne čini ono što je svojstveno krčagu. krčag se razlikuje od pred­ meta. ukoliko on postoji kao krčag. Krčag nije sud stoga što je proizveden. o samostalnom stajanju i dalje se misli sa stanovišta predmetnosti.106 MARTIN HAJDEGER STVAR 107 sve. naime tako što uprkos svakom prevladavanju rastojanja izostaje blizina onoga što jeste. Kao sud. mi ipak o samostalnom stajanju mislimo sa sta­ novišta proizvođenja. Samostalno stajanje je ono čemu se proizvođenjem teži. Ali proizvedenost. on više ne važi samo kao predmet pukog predstavljanja. Šta je s blizinom? Kako možemo da dokučimo njenu suštinu? Blizina se — izgleda — ne može ne­ posredno naći. ako budemo pratili ono što nam je blizu. a ni u kom slučaju kao puki predmet. ono što je stvarno u stvarima ne počiva niti na tome što su one predstavljeni predmeti. Grnčar pravi krčag od za to posebno izabrane i prigotovljene zemlje. međutim. Ali ova vlastitost suštine krčaga nikad ne biva proizvođenjem zgotovljena. Ono hvatajuće na krčagu jesu dno i zid. naime — proizvođenja krčaga. Krčag je stvar kao sud. Onim od čega se sastoji. Šta je ono stvarno što se nalazi u stvari? Šta je stvar po sebi? Do stvari po sebi dospevamo tek pošto je naše mišljenje doseglo stvar kao stvar. U procesu svoga pravljenja. Zapra­ vo. Ili mi čak i tada krčag uzimamo kao predmet? Naravno. proizvođenje pušta da krčag uđe u svoju vlastitost. zato je krčag predmet koji se proizvođenjem stavlja pred nas. Pre će nam poći za rukom da do nje dosegnemo. stvar? Dosad je čovek o stvari kao stvari razmišljao tako malo kao i o blizini. samostalni krčag se skupio za za­ datak hvatanja. krčag je nešto što samostalno stoji. I to samo što hvata može da bude uhvaćeno za ručicu. to što hvata treba da se proizvede. od predmetnosti pred­ meta i od samostalnosti proizvoda ne vodi put ka onom stvarnom u stvarima. Uzmemo li krčag kao proizvedeni sud. Nastao u procesu zgotovljivanja. Međutim. A to se zbilo i zbiva posredstvom stavljanja. krčag — razume se — mora tvorcu najpre da pokaže svoj . krčag stoji kao sud samo ako je bio zaustavljen. Ali šta znači: ono hvatajuće stoji samo­ stalno? Da li samostajanje suda krčag već određuje kao stvar? Ipak. ipak ga mi — tako se čini — shvatamo kao kakvu stvar. Doduše. ako ga stavimo pred sebe — bilo u neposrednom opažanju bilo u osadašnjavanju nekih predstava iz sećanja. krčag stoji sa­ mostalno. Ipak. Krčag ostaje sud bez obzira da li ga mi u svom duhu predstavljamo ili ne. Čini se da samostalno stajanje krčag obeležava kao stvar. Ono što postoji takvim proizvođenjem jeste to što stoji samostalno. Šta je. Šta je krčag? Odgovaramo: sud. Istina. kojoj je uzrok grnčar. Kao sud. međutim. niti se to uopšte može — sa stanovišta predmetnosti predmeta — odrediti. Krčag je nekakva stvar. krčag može da stoji i na zemlji — bilo ne- posredno bilo posredno: uz pomoć stola ili klupe. već se on morao proizvesti stoga što je sud. Međutim. iako naspramnost proizvedenog više ne počiva na samom predstavljanju. A blizu nam je ono što obično nazivamo stvarima. Kao samostal­ nost nečeg samostalnog.

pokazuje se drugo činjeničko stanje. izlaženje-na-videlo u smislu uviranja onoga što je proizvedeno u neskrivenost onoga što je prisutno. naime — takav koji bi doduše hvatao. Drugo. on je — a to je bilo od velikog značaja za budućnost — sve prisutno razabirao kao predmet proizvođenja. znači. Praznina je ono hvatajuće kod suda. bez obzira da li je u pitanju samoproizvođenje ili proizvođenje koje izvodi neko drugi. Zidovi i dno su. kad smo se pozivali na prazninu krčaga kako bismo odredili ono hvatajuće kod njega. izgled (eidos. koji je prisutnost prisutnoga predstavljao sa stanovišta izgleda. vino sipamo između zidova na dno. Ne — on uobličava prazninu. Praznina krčaga određuje svaki zahvat u procesu proizvođenja suda. Od početka do kraja on hvata ono neuhvatljivo prazni­ ne.108 MARTIN HAJDEGER STVAR 109 spoljašnji vid. Štaviše. Ipak. idea. Ali to što sebe pokazuje. Šta bi on bio. ako se ima u vidu izgled. No. Prvo. da li je krčag zaista prazan? Fizika nas uverava da je on ispunjen vazduhom i svim onim što čini vazdušnu smesu. U punoj suštini toga što izlazi na videlo vlada dvojako izlaženje-na-videlo (Her-Stehen). Ono stvarno što je tipično za sud nikako ne počiva na materijalu od kojeg se on sastoji. u tom slučaju grnčar — koji zidove i dno oblikuje na svom kolu — zbilja ne zgotovljuje krčag. nisu zapravo ono hvatajuće. svakako. šta i na koji način krčag jeste kao krčag-stvar — to nikad ne možemo. o sušti­ ni stvari tako malo mislio kao i Aristotel i svi po­ tonji mislioci. Svako predstavljanje prisutnoga u smislu onoga što je izašlo na videlo i onoga što je metnuto pred nas nikad ne dopire do stvari kao stvari. No čim pristanemo da zbiljski krčag naučno pro­ učavamo s obzirom na njegovu zbilju. Kad nalivamo krčag. Mi ćemo primetiti ono hvatajuće na sudu ako napunimo krčag. Samo. Ali to nepropustljivo još nije ono što hvata. mi . idea). te tako ovu — kao ono hvatajuće — pretvara u oblik suda. samo sud može da se isprazni. ako to hvatajuće počiva na praznini krčaga. a kamoli o tome da mislimo u saglasnosti sa činjenicama. od kojih se krčag sastoji i uz čiju pomoć stoji. obeležava krčag jedino u onom pogledu u kojem sud — kao nešto što treba napraviti — stoji naspram tvorcu. Posredstvom onoga od čega se sastoji krčag stoji. Zato je Platon. Dno i strane krčaga oči­ gledno preuzimaju zadatak hvatanja. jeste ono što je krčag kao hvatajući sud. bio bi i dalje krčag. Umesto »predmeta« (Gegenstand) mi upotrebljavamo tačniji izraz: »ono što izlazi na videlo« (Herstand). da do­ kučimo. mlaz teče u prazan krčag. Ipak. da li vino sipamo u zidove i dno? U najboljem slučaju. krčag se ipak sastoji od zidova i dna. Mi smo do­ pustili da nas obmane polupesnički način gledanja na stvari. Zidovi i dno. kad ne bi stajao? U najmanju ruku nekakav neuspeo krčag. ono nepropustljivo na sudu. Ipak. On jedino uobličava glinu. u nju i iz nje grnčar glinu oblikuje u tvorevinu. ali koji bi — jednako padajući — puštao da istekne ono uhvaćeno. Za prazninu. Međutim. već počiva na praznini koja hvata. šta je sud koji izgleda kao krčag. Sipajući u krčag vino. Praznina. polako! Kad vinom punimo krčag. to ništa krčaga. Ono stvarno što je tipično za krčag počiva na činjenici da on po­ stoji kao sud. izlaženje-na-videlo u smislu po­ ticanja iz nečega.

Sušti­ na stvari nikad ne izlazi na videlo. Za­ mišljeno fizički. te bi polagala pravo na mišljenje. Kaže se da naučno znanje prisiljava. privid da — bez posledica po naučno istraživanje zbiljskog — stvari ipak mogu da budu stvari. ali to nije praznina krčaga. da li je ta zbilja — krčag? Nauka vazda nailazi samo na ono što je njena vrsta predstavljanja dopustila unapred kao predmet moguć za nauku. tad bi stvarnovitost stvari bila obelodanjena. Uništavanje je tako neobično zato što pred sobom nosi dvostruku opsenu: prvo. To se dešavalo i dešava se tako suštinski da stvari ne samo što se više nisu dopuštale kao stvari. zaboravljeno. No. U čemu se sastoji ono što karakteriše krčag kao krčag? Nenadano smo to izgubili iz vida. već je — mnogo pre no što je atomska bomba i eksplodira­ la — uništilo stvari kao stvari. Zaista. već one uopšte još nikada nisu bile kadre da se kao stvari pojave pred mišljenjem. Ali da su se stvari već pokazale kao stvari u svojoj stvarnovitosti (Dingheit). ispitivali smo krčag koji je blizu. ukoliko ne dopušta da stvari budu merilo za zbilju. koje u okvirima svog područja — područja predmeta — na nas deluje prisilom. to je zaista ono što praznina jeste. mišljenje da je nauka premoćna celokupnoiri ostalom iskustvu u dokučivanju zbiljskog u njegovoj zbilji. i drugo. to jest o njoj se nikad ne zbori. Svakako. Šta je onda stvar kao stvar. A o tome kazuje ovo naše pričanje o uništavanju stvari kao stvari. ono njegovo što hvata. Naučno znanje. stvar kao stvar ipak ostaje uskraćena. Njena eksplozija samo je najgrublja od svih grubih potvrda uništavanja stvari. a što pretpostavlja da su one već postojale kao bivajuće stvari. Ono stvarno što je tipično za stvar ostaje skriveno. Mi dejstvenu crtu suda. istina. No u čemu se sastoji njegova prisila? U našem slu­ čaju to se ogleda u prisili da se napusti krčag napu­ njen vinom i na njegovo mesto stavi šupljina po kojoj se širi tečnost. Na čemu počiva nepojavljivanje stvari kao stvari ? Da li je prosto-naprosto čovek propustio da stvar predstavi kao stvar? On je kadar da propusti samo ono što mu je već dostavljeno. Ti podaci iz fizike su tačni. Naučno gledano. ništavna i u tom smislu uništena. .110 MARTIN HAJDEGER STVAR III samo vazduh — koji već ispunjava krčag — istisku­ jemo i zamenjujemo tečnošću. na­ puniti krčag znači jedno punjenje zameniti drugim. u trenutku kada je u prvi plan prodrla iluzija da nam nauka može razjasniti zbilju zbiljskog krčaga. Čovek može da pred­ stavlja — svejedno na koji način — jedino ono što je prethodno samo po sebi zasvetlelo i pri tom mu se pokazalo u svetlosti koju je donelo sobom. Nauka pretvara krčag-stvar u nešto ništavno. Mi nismo dopustili da praznina krčaga bude njegova praznina. da bi čovek naučio kako da u dovoljnoj meri pazi na stvar kao stvar? Šta je blizina? To smo već pitali. koje se već odavno zbilo: potvrda činjenice da stvar kao stvar ostaje ništavna. predstavljamo kao šupljinu ispunjenu vazduhom. Nismo vo­ dili računa o onome što je u sudu ono hvatajuće. Da bismo znali šta je blizina. Posredstvom njih nauka predstavlja nešto zbiljsko po čemu se ona objektivno ravna. kad njena suština još nikad nije bila kadra da se pojavi? Zar se stvar još nikad nije dovoljno približila. prazninu.

U izlivanju je hvatanje zapravo onakvo kakvo jeste. skuplja se u dvostruko hvatanje. znači: darivanje. a na indoevropskom: ghu. giessen glasi na grčkom: cheein.1 12 MARTIN HAJDEGER STVAR 113 Nismo razmišljali o tome kako se zbiva samo hva­ tanje. i to u izlivanje. sve dok se konačno ne raspadne u obično krčmljenje. To znači: žrtvovati. Suština hvatajuće praznine sakupljena je u davanje. Zato jedino livenje. može da posta­ ne puko usipanje i isipanje. Livenje nije puko usipanje i isipanje. U vodi sa izvora prebiva svadbena svečanost neba i zemlje. Poklon izliva. Sa stanovišta nauke. U njemu pre­ biva stenje. nisu sposobni za nedopuštanje takvog davanja. Sad se poklon izliva ne daje u nekoj krčmi. Kosa ili čekić. Izliv daje vodu ili vino da se pije. Ali nji­ hovo jedinstvo je određeno izlivanjem za šta je krčag kao krčag podešen. A ono što nastaje sakupljanjem dvostrukog hvatanja u izlivanje. Ono im gasi žeđ. Guss. uzimanje onog što se sipa i za­ državanje usutog pripadaju jedno drugom. čim mu usahne suština. No davanje je obilatije negoli puko izliva­ nje. U poklonjenoj vodi prebiva izvor. Ako je izliv namenjen posvećivanju. Posvećena žrtva-livenica je ono što reč Guss (izliv) zapravo označava: dar i žrtva. jeste pravi poklon. Dvostruko hvatanje svojstveno praznini počiva na izlivanju. svuda mo­ guće agregatno stanje materije. a tečnost je postala opšte. No poklon izliva jeste ono što krčag čini krčagom. a u stenju — tmasti dremež zemlje koja s neba prima kišu i rosu. Praznina hvata na dvostruki način: uzimajući i zadržavajući. Izliti iz krčaga znači davati (schenken). i samo njemu. žrtvovanje i stoga — davanje. Poklon izliva jeste piće za smrtnike. U poklonu izliva. prebivaju smrt­ nici na svoj način. nazivamo poklonom (Geschenk). Reč »hvatati« stoga je dvoznačna. tad ne utoljuje žeđ. hvata zadržavanjem onoga što je u sebe primila. Ali ovo nedopuštanje svojstveno je krčagu. potkrepljuje dokolicu i razgaljuje druželjublje. Obeležje tipično za krčag kao krčag prebiva u poklonu izliva. niti je on piće za smrtnike. I prazan krčag zadržava svoju sušti­ nu uz pomoć poklona. gde je ostvareno u svojoj suštini. Poklon izliva može da bude neko piće. Stoga nam je moralo promaći i ono što krčag u sebe hvata. Hvatanju je potrebna praznina kao ono što hvata. Izliv je žrtva-livenica prinesena bes­ mrtnim bogovima. Ta svečanost pre­ biva u vinu što ga daje vinove loze plod u kojem su vereni zemaljska hrana i nebesko sunce. Ipak. On smiruje i uznosi praznovanje svetkovine. Propustili smo da razmišljamo o onome što krčag hvata i o načinu na koji on to čini. izliva što je piće. međutim. U poklonu izliva. U davanju izliva prebiva hvatanje suda. Livenje. U davanju posvećene žrtve-livenice krčag — koji sipa — prebiva kao poklon koji se daje. Ali pokatkad se poklon krčaga daje za posvećivanje. izliva što je . Davanje. vino je postalo puka tečnost. U suštini krčaga prebivaju zemlja i nebo. Ono što nastaje skupljanjem bregova nazivamo brežjem (Gebirge). iako prazan krčag ne dopušta izlivanje. gde se o njemu dovoljno misli i istinski zbori. u kojem krčag jeste krčag. U poklonu vode. sakupljanjem koje tek kao skupnost čini punu suštinu davanja. Kako hvata praznina krčaga? Ona hvata uzima­ njem onog što se sipa. u poklonu vina svagda prebivaju nebo i zemlja. kao žrtva-livenica.

raspravljanja o nekom spornom slučaju. Ipak. Poklon sakuplja ono što pripada davanju: dvostruko hvatanje. U njemu istovremeno prebivaju zemlja i nebo. Res publica ne znači državu. Taj podatak iz istorije jezika lako bi nas mogao navesti da pogrešno razumemo način na koji sada mislimo o suštini stvari. Uzi­ majući u posed četvorstvo. ostajanje sada nije više puko istrajavanje predručnog. Poklon izliva je poklon. što ih se tiče.114 MARTIN HAJDEGER STVAR 115 žrtva-livenica. starovisokonemačka reč thing znači sakupljanje. Sada ćemo da razmišljamo o tom nazivu. U poklonu izliva prebiva jednostavnost tih četvoroga. I u takvom poklonu krčag prebiva kao krčag. rhetra. Ipak je ovde posredi ono što protivreči takvim bojaznima. Stvarnovanje sakuplja. polazeći od zamišljene suštine stvari. Ostajanje uzima u posed. No. Moglo bi izgledati kao da smo suštinu stvari. Jedinstveni u toj sapripadnosti. Grčko eiro (rhetos. U isti mah se podsećamo starovisokonemačke reči thing. To o čemu je reč Rimljani su nazivali res. božanstva i smrtnici. te reči imenuju sve što je ljudima na neki način važno. kako je stvar pri­ sutna? Stvar stvarnuje. tako reći iščeprkali iz slučajno dokučenog značenja starovisokonemačke reči — thing. ono sakuplja njegovo ostajanje u nešto što ostaje neko vreme: u stvar — ovu ili onu. o čemu je — prema tome — i reč. Ono što je sakupljeno u poklo­ nu samo sebe sakuplja u prisvajajućem ostajanju četvorstva. To četvoro — sami po sebi jedinstveni — pripadaju jedno drugom. Poklon izliva ostaje jednostavnost četvorstva tih četvoroga. Samo zato što res znači ono što se tiče ljudi. umesto da se razmišlja o suštinskim stvarima. Tek kao stvar. Ona glasi: thing. To mnogostruko jednostavno sakupljanje je suštastvo krčaga. i to sakupljanje u cilju raspravlja­ nja o nečem što je nekome važno (Angelegenheit). Preduhitrujući sve prisutno. i izlivanje kao darivanje. rhema) znači: govoriti o nečem. mo­ guće je doći do spojeva res adversae. Suština krčaga je čisto davajuće sakupljanje jednostavnog četvorstva u ostajanje. već ono što se očigledno tiče svakog iz naro­ da. . Krčag je prisutan kao stvar. U poklonu izliva prebivaju — uvek različito — smrtnici i božanstva. ukoliko on ostaje zemlja i nebo. oni su uvijeni u jedinstveno četvorstvo. na svoj način prebivaju božanstva koja poklon davanja primaju natrag kao poklon dariva­ nja. stare nemačke reči thing i dinc postaju nazivi za ono što je nekome važno. Dabome. od stvarnovanja kao sakupljajuće-prisvajajućeg ostajanja četvorstva. božanstva i smrtnici bivaju povereni jedno drugom. Šta je sakupljanje — to naš jezik kazuje u jednoj staroj reči. što svakog »ima« i o čemu se stoga javno raspravlja. ono hvatajuće — prazninu. božanstva i smrtnici. oni su neskriveni. Tako saznatu i zamišljenu suštinu krčaga naziva­ mo stvarju. U poklonu izliva prebivaju zemlja i nebo. Dakle. Učvršćuje se i već uobičajeno biva mišljenje kako se ovde jedino koristi rečnik. suštinu o kojoj smo maločas razmišljali. res secundae. krčag je krčag. Sumnja se kako je sada pokušano saznavanje suštine stvari zasnovano na nepredviđenostima etimološke igrarije. Ono iznosi to četvoro na videlo njihove vlasti­ tosti. o tome raspravljati. Zbog jednostavnosti ostajanja zemlja i nebo.

causa znači slučaj a stoga i ono što slučaj jeste. Rimska reč res znači ono što se na bilo koji način tiče čoveka. causa. znači da se nešto zbiva i očekuje. Ono što se čoveka tiče jeste ono realno u reči res. moćno. Rimska reč res označava ono što se tiče čoveka. sudski slučaj. latinski — ens. drugi — ono što mu je naklonjeno. Međutim. to jest svega što je na bilo koji način prisutno. to jest sa onim o čemu je reč od slučaja do slu­ čaja. preuzetog iz poznogrčke filozofije. ostaje kao suština prisutnoga — skriveno. Realitas res-a Rimljani saznavaju kao nešto što se nekoga tiče. koja unutar njega odgovara reči res. u kasnijim razdobljima. Rimlja­ ni za to koriste i reč causa. res-a koje su Rimljani prvobitno razabirali kao ono što se nekoga tiče. bez­ malo istog značenja kao i reč res. dogodilo se i sa odgova­ rajućom rečju dinc. Res postaje ens. Štaviše. Doduše. oni nikad nisu posebno mislili o suštini toga tako saznatog. res adversae se u rečnicima tačno prevodi kao nesreća. ali rečnici nas malo obaveštavaju o onome što reči — sa stanovišta mišljenja — kazuju. Međutim. ono što je prisutno u smislu onoga što je proizvedeno. cosa. Isto ono što se dogodilo s izrazom res. on se razume u svoje »stvari«. što mu je važno. U stvari.116 MARTIN HAJDEGER STVAR 117 prvi spoj je ono što čoveka neprijatno pogađa. ona kasnije stiče značenje uzroka. Rimljani predstavljaju u smislu grčkog on. nešto što dolazi samo od sebe i što se tiče čoveka. iako ono samo u predstavljanju izlazi na videlo i biva prisutno kao ens rationis. Time ovaj učitelj u mišljenju ni u kom slučaju ne želi da kaže kako su Bog i duša nešto nalik na kakvu stenu: nekakav materijalni predmet. Ding. nešto sporno. shvaćeno u smislu kauzaliteta neke posledice. a res secundae — kao sreća. situacija u tom i ostalim slučajevima nije takva da naše mišljenje živi od etimologije. U en­ gleskom je thing još sačuvalo punu semantičku snagu rimske reči res: »he knows his things«. jer dinc znači sve što na neki način jeste. već je takva da etimologija ostaje upućena na to da najpre razmišlja o suštinskom sadržaju onoga što rečničke reči kao reči implicitno označavaju. sa svojim značenjem sakupljanja naročito u cilju raspravljanja o nečem važnom. chose i thing. u ono što ga se tiče. Bog je za njega »najviša i vrhovna stvar«. onoga što je po­ stavljeno pred nas. dinc je tu smotreno i uzdržano upotrebljen naziv za ono što uopšte . iz reči causa u znače­ nju kakvog slučaja ili nečeg važnog nastaje romansko la cosa i francusko la chose. »that's a great thing«: to je nešto veliko (divno. Karakteristično realitos res-a. mi kažemo: stvar. realitos res-a. Majstor Ekhart reč dinc upo­ trebljava kako za Boga tako i za dušu. Samo zato što reč causa. U pravom i prvobitnom smislu ta reč ni na koji način ne znači »uzrok«. on. Iz reči rimskog jezika. znači ono što je prisutno u smislu onoga što izlazi na videlo. izraz res služi za označavanje svakog ens qua ens. Duša je »velika stvar«. Međutim. ono što se nekog tiče. on zna kako da se ophodi sa stva­ rima. znači slučaj. naro­ čito u srednjem veku. prekrasno). ono odlučujuće nikako nije u kratkim crtama ovde pomenuta istorija značenja reči res. Shodno tome. »he knows how to handle things«. kao nijedna druga je pogodna za tačno prevođenje rimske reci res. već je to nešto posve drugačije — nešto o čemu se dosad uopšte nije misli­ lo. Staronemačka reč thing ili dinc.

ona postoji u nje­ nom približavanju. odnosno lišen onog »pred«. die er minnet (»ljubav je takve prirode da pretvara čoveka u stvar koju on voli«). Ali svako skraćivanje i otklanjanje rastojanja ne donosi blizinu. putanja meseca. na svoj način. Šta je bli­ zina? Da bismo otkrili njenu suštinu. Čuvajući je. Iz stvarnovanja stvari događa se i određuje prisutnost onoga što je prisutno kao krčag. i to kao daljinu. to jest — bivstvujućeg. Tražili smo suštinu blizine i otkrili suštinu krčaga kao stvari. Stvar nije »u« blizini. naime — »sakupljanje«. Krčag nije stvar niti u smislu rimski shvaćenog res-a niti u smislu srednjovekovno zamišljenog ens-a. Tako Majstor Ekhart. Međutim. ona prebiva kao zemlja i nebo. ona hrani svojim plodo­ vima i neguje vode i stenje. u strogo Kantovom smislu. ni opšte već izanđalo značenje termina »stvar«. polazeći od jednostavnosti tih četvoroga. daz si den menschen wandelt in die dinc. bo­ žanstva i smrtnike. prebivajući. svetlost i sumračje dana. jedan značenjski činilac u staroj upotrebi reči thing. mrak i jasno- . Međutim. kojim on pre svega postoji za predstavljanje. Blizina vlada u približavanju kao stvarnovanje stvari. To donošenje blizu jeste približavanje. blizina skriva samu sebe i. Nebo je put sunca. Stvar stvarnuje. sjaj zvezda. razmišljali smo o krčagu u blizini. rastinje i životinje. godišnja doba. usvajajući izraz Dionizija Areopagite. Budući da reč »stvar« u jeziku zapadne metafi­ zike znači ono što uopšte i na neki način jeste nešto. ukazuje nam na suštinu krčaga koju smo ranije imali na umu. Za Kanta stvar po sebi znači: predmet po sebi. Vlada nepostojanje distance. kao da je ova kakvo pričuvište. već mislimo i na nebo. Stvarnujući. znači predmet koji to za nas nije. božanstva i smrtnici. Približavanje je suština bli­ zine. pa čak ni u smislu novovekovno predstavljenog pred­ meta. božanstava i smrtnika prebiva u jednostavnosti njihovog samosjedinjenog četvorstva. Kant govori o stvarima na isti način kao i Majstor Ekhart.118 MARTIN HAJDEGER STVAR 119 jeste. korišćenog u filozofiji. Ali u tom otkriću istovre­ meno opažamo suštinu blizine. pošto treba da bez nekakvog mogućeg »pred« bude stavljen pred čovekovo predstavljanje koje mu stoji nasuprot. Krčag je stvar ukoliko stvarnuje. ni značenje starovisokonemačke reči thing nimalo nam ne pomažu u našoj neprilici nastaloj zbog potrebe da saznamo i dovoljno promislimo suštinsko poreklo onoga što upravo govorimo o prirodi krčaga. Stvarnujući. i pod tim nazivom podrazumeva nešto što jeste. Blizina približava daljinu. za Kanta ono što jeste postaje predmet predstavljanja koje se odvija u samosvesti čovekovog Ja. Međutim. Tako približavajući. stvar ovo četvoro u njihovoj daljini donosi jedno drugom blizu. Zemlja je gradeći nosač. stvar kao četvorno jedinstvo zemlje i neba. značenje naziva »stvar« se menja shodno tumačenju onoga što jeste. Danas je podjednako i blizu i daleko sve prisutno. Priroda toga »po sebi« za njega znači da predmet po sebi jeste predmet lišen odnosa sa čovekovim činom pred­ stavljanja. »Stvar po sebi«. Blizina čuva daljinu. ostaje najbliža. veli: diu minne ist der natur. Kad kažemo zemlja.

bo­ žanstva i smrtnike. utočište bića. Nijedno od tih četvoroga ne ostaje uporno pri svojoj izdvojenoj posebnosti. ali ih tako oslobođene vezuje u jednostavnost njihove suštinske sapripadnosti. Premda ratio prožima animalitas. Samo čovek umire. te tako izmiče svakom poređenju sa onim što je prisutno. Kad govorimo o božanstvima. Pri tom se svako na svoj način rcflektuje u svoju vlastitost unutar jednostavnosti tih četvoroga.120 MARTIN HAJDEGER STVAR 121 ća noći. Smrtnici. Oni se nazivaju smrtnicima zato što mogu da umiru. čovekovo biće ostaje određeno životom i životnim iskustvom. Pomenutu prisvajajuću ogledalsku igru jedno­ stavnosti zemlje i neba. Kažemo li: smrtnici. Kao škrinja ništavila. kreta­ nje oblaka i plavetna dubina etera. božanstava i smrtnika naziva­ mo svetom. Zemlja i nebo. Svet postoji ukoliko svetuje. naime — onoga što ni u kom pogledu nikad nije puko bivstvujuće. Smrtnici su ljudi. Životinja skončava. Oni su postojeći odnos prema biću kao biću. svako je unutar uzajamnog prisvajanja obesvojinjeno u svojoj vlastitosti. mislimo na smrt­ nike. smrt sklanja u sebe ono suštastvujuće u biću. Prisvajajuće ogledanje svako od tih četvoroga pušta — oslobađajući ga — u njegovu vlastitost. Ogledanje. polazeći od jednostavnosti tih četvoroga. blagost i surovost vremenskih prilika. već zato što su obdareni za smrt kao smrt. Božanstva su glasnici božanske suštine. Smrt je škrinja ništavila. prebivaju — kao smrtnici — u utočištu bića. Sad smrtnike nazivamo smrtnicima ne zato što završavaju svoj ovozemaljski život. Ovo obesvojinjavajuće prisvajanje je ogledalska igra četvorstva. Štaviše. jedno­ stavnost tih četvoroga biva smela. božanstva i smrtnici — sami po sebi oni pripadaju jedno drugom — delovi su jedne celine iznikle iz jednostavnosti združenog četvorstva. Iz skrivenog vladanja te božanske sušti­ ne Bog se pomalja onakav kakav jeste. Međutim. To znači: svetovanje sveta ne može se niti objasniti nečim dru­ gim niti dokučiti iz nečeg drugog. kao škrinja ništavila. neobjašnjivost i nedokučivost svetovanja sveta zasniva se . ogle­ danje njihovu sopstvenu suštinu — prisvajajući je — unosi u jednostavnu pripadnost jednoga drugom. već mislimo i na zemlju. polazeći od jednostavnosti tih četvoroga. kao živo stvorenje. Ovo ogledanje nije predstavljanje kakvog obličja. polazeći od jednostavnosti tih četvoroga. zemlju i nebo. Svako od tih četvoroga odražava na svoj način sušti­ nu preostalih troga. koji to jesu. Smrt je. zemlju i nebo. koji nam daju znakove. Štaviše. Ona nema smrt kao smrt ni pred sobom ni iza sebe. Umirati znači: biti obdaren za smrt kao smrt. Osvetljavajući svako od tih četvoroga. jeste igra koja omotavajućim zagrljajem uzajamnog pri­ svajanja povezuje svako od tih četvoroga s preosta­ lim troma. koje vezuje u ono što je slobodno. svako od tih četvoroga igrom predaje sebe preostalim troma. Kad kažemo nebo. metafizika predstavlja čoveka kao animal. Ogledajući se na taj prisvajajuće-osvetljavajući način. Nastajući iz četvorstva. Razumna živa stvorenja tek moraju postati smrtnici. ali što ipak prebiva čak kao tajna samog bića. Ta nemogućnost ne počiva na činjenici da je naše mišljenje nesposobno za takvo objašnjavanje i dokučivanje. mislimo i na božanstva.

i prenosi ih u njihovu sopstvenu prilagodljivost. Stoga kolo ne obuhvata ono četvoro poput obruča. Ono postoji kao svetovanje sveta. kada i kako stvari postoje kao stvari? Ovo pitanje postavljamo usred dominacije nepostojanja distance. božanstva i smrtnike. božanstva i smrtnici — kad već postoje — na­ laze odvojeno jedno kraj drugog. oni — gipko svetujući — spajaju svet. Približavanje je suština blizine. četvorovanje se ne iscrpljuje ni u činjenici da se zemlja i nebo. Stvarnovanje je približavanje sveta. Izostajanje blizine u svakom otklanjanju rastojanja omogućilo je dominaciju nepostojanja distance. Stvar stvarnuje svet. Ako mislimo o stvari kao stvari. Približava­ nje blizine je prava i jedina dimenzija ogledalske igre sveta. Jedinstvo četvorstva jeste četvorovanje. mi smo o-stvareni. ono ne premašuje suštinu sveta. Prisvajajući. Ogledalska igra sveta je kolo prisvajanja. Kolo je prsten koji pove­ zuje. Nebo i zemlja. božanstva i smrtnici — sve to sje­ dinjeno jedno s drugim — bivaju već zatrveni u svojoj suštini. No. Sabra­ na suština povezujuće ogledalske igre sveta jeste uprstenjenost (Gering). ako se pokušaju predstaviti samo kao razdvo­ jene stvarnosti koje valja jednu drugom obrazlagati i objašnjavati. mi dopuštamo da nas se tiče svetujuća suština stvari. Svaka stvar prebiva kao četvorstvo. pošto igra kao ogledanje. Tako misleći. Za sobom smo ostavili drskost svake neostvarenosti. božanstva i smrtnici ugnežđuju se u svoju zajedničku prisutnost u kojoj svako ipak zadržava svoju sopstvenu suštinu. svuda otvoren zagoneci njihove suštine.i tek naknadno — kao obuhvatajući element — biva njima pridodato. zemlja i nebo. tad suštinu stvari pošteđujemo. prsten združuje ovo četvoro. sklanjajući je u područje iz kojeg nam se pokazuje. U ovoj uprstenjenosti ogledajuće-igrajućeg prstena. kao uprstenjenost prstena. gibak. tad mislimo o stvari kao stvari. lak — na našem staronemačkom kaže se ring i gering. ulazeći u ono što svagda biva u jednostavnosti sveta. kolo zemlju i nebo. mi nastanjujemo blizinu. Ali se ne pojavljuju ni bez budnosti smrtnika. božanstva i smrtnike obasjava sjajem njihove jednostavnosti. Prvi . savitljiv. prilagodljiv. kružnu savitljivost njihove suštine. Ljudska potreba za objašnjavanjem uopšte ne doseže do onog prostog u jednostavnosti svetovanja. Tako ugnežđeni. Isto tako. Na taj način misleći. Kada i na koji način se stvari pojavljuju kao stvari ? One se ne pojavljuju posredstvom čovekovih smicalica. Ukoliko pošteđuje stvar kao stvar.. Sijajući. Iz uprstenjavajuće ogledalske igre događa se stvaranje stvari. U izostajanju blizine stvar ostaje uništena kao stvar shvaćena u našem smislu. Četvorovanje postoji kao prisvajajuća ogledalska igra onih što su jednostavno povereni jedno drugom. bivamo pozvani od stvari kao stvari. već se srozava ispod nje.122 MARTIN HAJDEGER STVAR 123 na tome što uzroci i razlozi ostaju neprikladni svetovanju sveta. Ogledal­ ska igra svetujućeg sveta. Ako pustimo da stvar postoji u svom stvarnovanju iz svetujućeg sveta. Ugneždljiv. otima nebo i zemlju. U strogom značenju reči be-dingt. Čim ljudsko saznanje tu zaište objašnje­ nje. Ali to se četvorovanje ni u kom slučaju ne dešava tako da obuhvata ono četvoro . Stvar prebiva kao četvorstvo.

argumentacija je tačna. samo stvarnovanje je skromno. potok i brdo. kao što se ni sve ono što se danas kao predmet nalazi u onom što je lišeno di­ stance nikad ne može prosto preobraziti u stvari. Stva­ ri kao stvari ne pojavljuju se ni u slučaju da se jedino klonimo predmeta i da se sećamo ranijih predmeta koji su možda jednom bili na putu da postanu stvari. Tek kao smrtnici. Tek kada — po svemu sudeći iznenada — svet svetuje kao svet. a mišlje­ nje ne smatrate pukom delatnošću subjekta.124 MARTIN HAJDEGER STVAR 125 korak prema takvoj budnosti jeste korak nazad od mišljenja koje samo predstavlja. Tako nešto je — do izvesnog obima. a svaka prisutna stvar je lako. On svoje prebivalište nalazi u odgovaranju koje — u suštini sveta primajući zahtev od te suštine — unutar sebe odgovara na taj zahtev.. spoj iz kojeg se uprstenjenost zemlje i neba. Shodno toj uprstenjenosti. »Biće« ni u kom slučaju nije istovetno sa stvarnošću niti sa upravo determinisanom aktualnošću. božansta­ va i smrtnika oslobađa za savitljivost njihove jednastavnosti. Puka promena stava nije kadra da omogući dolazak stvari kao stvari. vi »biće« ne uzimate kao objekt. Takođe. Dragi gospodine Buhneru. Ali stvari su — na svoj način — i drvo i ribnjak. naravno — metafizika već naslutila u svom. Samo ono što se sastavlja od sveta postaje stvar. Stvari su — vazda stvarnujući na svoj način — ogledalo i kopča. ako se uporede sa bezbrojnim. svuda podjednako važećim predmetima. Ono neprimetno savitljivo jeste stvar: krčag i klupa. ka mišljenju što podseća. pa čak i da budu prisutni kao stvari. razasjava se prsten. Mišljenje. 18. sa nesamerljivom silesijom ljudi kao živih stvorenja. knjiga i slika. Vaša pitanja su suštin­ ska. ostaje da se raz­ misli: da li ona dodiruju ono što je od presudnog zna­ čaja. koje leži u osnovu ovog predavanja (Stvar). Ono što postaje stvar događa se iz uprstenjenosti ogledalske igre sveta. brvno i ralo. Tako nešto on nikad ne može biti. Stvari su — vazda stvarnujući na svoj način — čaplja i srna. konj i bik. istina. POGOVOR Pismo mladom studentu Frajburg u Br. to jest objašnjava. Vi pitate: odakle mišljenje o biću prima (kratko rečeno) svoj nalog? Pri tom. Ali stvari su i u pogledu broja neznatne i skromne. ljudi — stanujući — dosežu do sveta kao sveta. teško shvatljivom učenju o . Dabome. juna 1950. kruna i krst. pošto svi stavovi — skupa s načinima svog menjanja — ostaju povezani u okvire predstavnog mišljenja. Korak nazad zbilja napušta područje pukog zauzimanja stavova. ovo dvoje i samo pripada suštini bića. korak nazad od jednog mišljenja ka drugom nije puka promena stava. nije puko predstavljanje nečeg predručnog. biće ni u kom slučaju nije sučeljeno sa ne-više-bićem i još-ne-bićem. neupadljivo podešena svojoj suštini. zahvaljujem vam se na pismu. Ipak.

Pošto biće nikad nije samo ono što je stvarno. kao što je to u stanju da učini matematičko znanje. nekakav poljski put. ono je samo moguć povod da se krene putem odgo­ varanja. kako bi čulo zahtev bića. važno kulturno postignuće ili delo duha. ali i da smesta zatva­ raju uši kad se povede reč o predmetnosti. To ne-više jeste po sebi ono još-ne skrivenog dolaska svoje neiscrpljive suštine. Odgovor sledi iz zahteva i upućuje se tom zahtevu. po kojem mogućnost pripada biću kao što mu pripadaju stvarnost i nužnost. Ali zahtevu bića pripada i ono što je rano otkriveno i što je bilo (aletheia. mišljenje o biću je jedna veoma zabludna i uz to vrlo oskudna stvar. logos. već je ukorenjeno u suštinsku sudbinu bića. štaviše. postavu. obrtu što je predočen u sudbini bića. već je prisutnost koju prvo valja prisvojiti. Ali upravo tu ono može pogrešno da čuje. profetskom judaizmu. Odgovaranje mora — u dugotrajnoj koncentraciji i stalnom ispitivanju svoga sluha — da vodi računa o svemu tome. Isusovoj molitvi.126 MARTIN HAJDEGER STVAR 127 modalitetima. Već mi se u više navrata događalo. čuvanje bića ni u kom se slučaju ne može izjednačiti s funkcijom straže koja blago smešteno u riznici čuva od provalnika. iako preobražena. Čuvanje bića nije ute­ meljeno na nečem što postoji. Sve počiva na veoma zabludnom koraku nazad u razmišljanje koje vodi računa o obrtu zaboravljenosti bića. onom što izlazi na videlo. Odgovaranje je uzmicanje pred zahtevom i. koji ne samo da govori o odricanju. i to upravo s ljudima što su mi bliski. i to sa punom sabranošću pažnje prema biću o kojem je već reč. Korak nazad iz predstavljajućeg mišljenja metafizike ne odbacuje takvo mišljenje. nego se već i odrekao prava da bude obavezno učenje. physis) isto tako kao što mu pripada i prikriveni dolazak onoga što se najavljuje u mogućem obrtu zaboravljenosti bića (u čuvanje njegove suštine). Čuvanje je budnost za bivšu i dolazeću sudbinu bića. U Hegelovoj Fenomenologiji duha prisutna je aletheia. Misliti o »biću« znači: odgovarati na zahtev njegove suštine. budnost koja sledi iz dugotrajne i stalno obnavljajuće promišljenosti što vodi računa o nalogu koji leži u načinu na koji biće iskazuje svoj zahtev. put preko polja. već vazda postoji mimogred i istovremenost onoga što je rano i onoga što je kasno. a zatim svet i stvar. prisutnost božanstava u grčkom svetu. odsutnost nije ništavilo. U sudbini bića nijednog trenutka ne postoji nizanje jednoga za drugim: sad postav. Taj put je. Ali ono isto tako nije ni stvar samovolje. uzeto za sebe. da vrlo rado i pažljivo slušaju prikaz krčagove suštine. Nedostatak Boga i božanstava jeste odsutnost. Postojeće. U mišljenju o biću nikada se ne pred-stavlja samo nešto stvarno. Kao odgovaranje. nikad ne sadrži zahtev bića. poreklu predmetnosti. Me- . stupanje u njegov govor. a da samo nikad nije obavezno poput kakve postavke. Međutim. Nijednog trenutka to mišljenje nije kadro da se dokaže. ali daljinu otvara zahtevu istine bića u kojoj se vazda zbiva odgovaranje. Možda je mišlje­ nje ipak nezaobilazni put koji ne teži da bude put izbavljenja i koji ne donosi novu mudrost. na taj način. prisutnost skrivene punoće onoga što je bilo i onoga što — tako sakupljeno — biva. niti se ono predstavljeno daje kao nešto što je istinito. u najboljem slučaju. U mišljenju o »biću« najveća je mogućnost lutanja.

koja sam imao sa svojim predavanjem. 63). 246). decembra 1916.. ustanovljuju pesnici« (IV. ipak pesnički stanuje Čovek na ovoj zemlji. Može biti.. i jedino on. otkud Kantu nalog da o biću misli kao o onom što je transcendentalno u predmetnosti. 2. Poetsko stvaralaštvo: »To je najnevinije od svih zanimanja« (III. No može li se iz dela jednog jedinog pesnika pro- . 3. Mnoge nebesnike nazvao. »Pun zasluga. još nikome nije palo na um da zapita: otkud Platonu nalog da o biću misli kao o idea-i. Otkad jesmo razgovor I možemo čuti jedni druge.. Ne mogu vam.« (IV. »Čovek je mnogo iskusio. mišljenja koje misli o mogućem dolasku sveta i koje — tako misleći — možda najneznatnije i najneupadljivije pomaže da takav dolazak dospe na otvoreno područje čovekove suštine. spada i ovo: da mi neko postavi pita­ nje — odakle moje mišljenje prima svoj nalog. 5. Prijateljski vas pozdravljam..« (VI. A ipak je izabran Helderlin. »Zato je čoveku dato najopasnije od svih do­ bara — jezik. Među neobična iskustva. Kroćenje takvim putevima iziskuje vežbanje u hodanju. godine Pet ključnih iskaza 1. I pored prave nevolje. dokazati da li se ono što kazujem slaže sa »stvarnošću«.— a vi to i ne tražite — dati svedočanstvo kojim bi se moglo. HELDERLIN I SUŠTINA POEZIJE Uspomeni Norberta fon Helingrata palog 14. da njime daje svedočanstvo o onom šta on. zašto ne Šekspir ili Gete? U delima tih pesnika ipak je suština poezije čak izdašnije ostvarena nego u rano i naglo prekinu­ tom Helderlinovom stvaralaštvu. zašto ne Vergilije ili Dante. kao da je to pitanje nužno jedino u pogledu ovog mišlje­ nja. Sve je ovde put odgovaranja koje ispituje kao da sluša. »No. svakog trena i na pogodan način. ono što traje. čovek. Vežbanju je potreban zanat.« (IV. Međutim.128 MARTIN HAJDEGER đutim. kao o poziciji (postavljenosti) ? No možda će se jednog dana odgovor na ta pita­ nja dobiti upravo od onih poduhvata u mišljenju koji se — kao i moji — smatraju nezakonitom samo­ voljom. sve je to deo mišljenja o stvari. ostanite na putu i — ne skrećući a ipak bludeći — učite zanat mišljenja. Put je neprekidno u opasnosti da postane put bluđenja. jeste. 343) 4. 377). 25) Zašto je u nameri da se pokaže suština poezije izabrano Helderlinovo delo? Zašto ne Homer ili Sofokle.

ona »suština« koja nikad ne može postati suštinskom. mi tražimo upravo to suštinsko suštine. zakasnelost i kraj? Neka odgovor bude ovo naše razmatranje. to opšte koje tako za sve posebno isto važi. pevati o pesniku. Jedini razlog toga izbora jeste poetski cilj koji nosi Helderlinovu poeziju: upravo stvaranje suštine poezije. Helderlin nije odabran samo zato što njegovo delo kao jedno među ostalima ostvaruje opštu suštinu poezije. priznanje nedo­ statka punoće sveta? Pevati o pesniku — nije li to bespomoćno prekoračivanje. na ovaj ili onaj način. 1. jeste uvek ono što je ravnodušno. 377). put na kojem ćemo dobiti odgovor jeste nužan put. okrivljuju. A ujedno je ono bez učinka. U jednom pismu majci od januara 1799. Zato je potrebno upoznavanje maksimalno moguće raznolikosti poetskog stvaralaštva i njegovih rodova. i koliko. nismo shva­ tili njenu suštinu. tražimo ono što nas goni na odluku da li ćemo. jer to su samo reči. U kojoj meri je ono »najnevinije«? Poetsko stvaranje se pojavljuje u skromnom obliku^ igre. Zato stavlja pred odluku. Ničim nevezana. Na­ ravno. dok god mi pod »suštinom poezije« shvatamo ono što je sabrano pod jedan opšti pojam koji tad na isti način važi za svaku poeziju. postavljati pretpostavke da bismo stajali u delokrugu poezije. ubuduće uzimati poeziju ozbiljno.130 MARTIN HAJDEGER HELDERLIN I SUŠTINA POEZIJE 131 čitati opšta suština poezije? Ono opšte. Helderlin naziva poetsko stvaranje »najnevinijim od svih za­ nimanja« (III. Poezija nema u sebi ništa od čina koji neposredno zadire u stvarnost i preobražava je. zatvorena u sebe. Stoga je naša namera već u polaznoj tački promašena. da li ćemo. Određeni red tih iskaza i njihova unutrašnja povezanost treba da nam predoče suštinsku suštinu poezije. Ta šta je bezopasnije od pukog jezika? Time što poeziju smatramo »najne­ vinijim od svih zanimanja«. Ni u kom slučaju ona sama nije dovoljna kao mera za određivanje suštine poezije. u isti mah. i kako. Šta Helderlin kaže o jeziku? Čujmo drugi pesnikov iskaz. Umesto toga razmotrićemo samo pet ključnih pesnikovih iskaza o poeziji. Ipak. Helderlin jeste za nas u jednom izvan­ rednom značenju pesnik pesnika. Pri tom je Helderlinova poezija samo jedna među mnogima. Međutim. što znači: nešto što je važno za mnoge slučajeve. Ona je poput sna. No svakako da je time dat mig gde da je tražimo. nije li to oznaka zabludelog samoobožavanja i. Samo. Poezija je bezazlena i bez učinka. još. ali nije stvarnost. Time ova igra izmiče ozbiljnosti odluka koje se u svako doba. ne iskoračuje van oblasti mašte.. ona pronalazi svoj svet slika i. igra rečima. ali nikakva ozbiljnost delanja. kadri smo ipak da dobijemo samo uporednim razmatranjem. Ne možemo ovde — koliko bi to moralo da bude — izlagati pojedina Helderlinova dela u jednom zatvo­ renom toku. Stoga je poetsko stvaranje posve bezazleno. Poezija stvara svoja dela u oblasti jezika i jezik jeste njena »materija«. istina. Daka­ ko. .

čovek. labudovi. Ono što stvari u kon­ fliktu razdvaja i time ujedno spaja. To potvrđivanje ovde ne podrazumeva nekakav naknadni. Zato navedeni fragment. Ona zahvata ono nužno i sebe povezuje s naj­ višim zahtevom. sve je u konfliktu. distancirajući čoveka od drugih živih bića. Tek sad je čovek snagom jezika uopšte izložen onom obelodanjenom što kao bivstvujuće pritiska i uznosi njegovo postojanje. šta čovek treba da svedoči? Svoju pripadnost zemlji. ali istovremeno jamčiti za ono što je po­ kazano. naučio ono što je u njoj najviše božansko — njenu svedržeću ljubav« (IV. U kojoj je meri. Posvedočavanje pripadnosti bivstvujućem u celini dešava se kao istorija. Međutim. a na taj način stvara i mo­ gućnost gubitka bića. jeste. a samim tim i njegovo istinsko ispunjenje. da njime dokazuje kako je od nje nasledio. isto kao i razaranjem tog sveta i njegovom smrću. Tek jezik stvara jasna mesta na kojima je biće ugro­ ženo i gde preti zbrka. U jeziku može da dođe do reči ono što je najčistije i ono najskrivenije. No jezik nije samo opasnost nad opasnostima. jezik »najopasnije dobro«? On je opasnost nad opasnostima. 300 i 385). navode se ruža. pesnik kaže: »No čovek stanuje u kolibama. Jezik. usputni izraz čovekova bića. On je čovekovo dobro. Čovek je onaj koji jeste upravo u potvrđivanju vlastitog postojanja. Čak se bitna reč mora učiniti . u istoj meri kao i ono »to je mutno i prosto. razarajući i propadajući. da njime — stvarajući. Ona po­ čiva na tome što je čovek naslednik i učenik u svemu. jelen u šumi (IV. i vraćajući se večno živoj učiteljici i majci — daje svedočanstvo o onom šta on. Davati svedočanstvo je isto što i pokazati. Kako međusobno po­ miriti obe te odredbe? Zasad ćemo to pitanje ostaviti po strani i razmisliti o trima pretpitanjima: 1. Potvrđivanje čovekova bića. dešava se na osnovu slobodne odluke. nego čini ljudsko postojanje. U kojem smislu je on uopšte neko dobro? Imajmo u vidu pre svega na kojem mestu stoji taj iskaz o jeziku: u skici za jednu pesmu koja treba da kaže šta je čovek za razliku od drugih bića priro­ de.132 MARTIN HAJDEGER HELDERLIN 1 SUŠTINA POEZIJE 1 33 2. već u sebi nužno krije i stalnu opasnost za samog sebe. a njegov razum počiva na tome što čuva duh kao sveštenica nebeski plam. Potvrđivanje pripadnosti toj »prisnosti« zbiva se stvaranjem jednog sveta i njegovim razvojem. I zato je njemu koji je bogovima sličan svojstvena sloboda i viša moć da naređuje i ispunjava. U kojoj meri je on najopasnije dobro? 3. započinje rečima: »No čovek sta­ nuje u kolibama. međutim. jeste »najopasnije od svih dobara«. jer pre svega stvara mogućnost za opasnost. Opasnost je ugroženost bića od strane bivstvujućeg. Da bi istorija bila moguća — čoveku je dat jezik. 246). a kao nebivstvujuće vara i razočarava. On ima za zadatak da u delu obelodani i očuva bivstvujuće kao takvo. i zato je njemu dato najopasnije od svih dobara — jezik. odećom pre­ kriva svoju stidljivu nagost. polje »najnevinijeg od svih zanimanja«. Čije dobro jeste jezik? 2. Ali.« Ko je čovek? Onaj koji mora davati svedočanstvo o onom šta on jeste. U jednoj fragmentarnoj skici koja potiče iz istog vremena (1800) kao i navedeno mesto iz pisma. mnogo je iskreniji i pažljiviji takođe. Helderlin naziva »prisnošću«. to jest stvara opasnost.

Prostiji. Jezik je dobro u jednom izvornijem smislu. Seit ein Gesprdah wir sind Und horen konnen voneinander. (IV. ljudi. O tome Helderlin piše u jednom drugom fragmentu: »Govorio si božanstvu. nego on tek daje uopšte mogućnost da se bude usred otvorenosti bivštvujućeg. Na taj iskaz nailazimo unutar jedne velike i zaple­ tene skice nezavršene pesme koja počinje rečima: »Izmiritelju. ono što je na izgled nešto bitno — jeste samo ono što je naizust kazano i ono što je ponavljano. a što znači: zahvaljujući njemu čovek ima mogućnost da egzistuje na istorijski način. U kojem smislu je sad ta najveća opasnost »dobro« za čoveka? Jezik je njegovo imanje. razgovor nije samo način kako se jezik ispunjava — jezik je bitan samo kao razgovor. naime fond reči i pravila sintakse — samo .134 MARTIN HAJDEGER HELDERLIN I SUŠTINA POEZIJE 135 prostom kako bi se shvatila i tako za sve postala opšte dobro. Der Himmlischen viele genannt. Otkad jesmo razgovor I možemo čuti jedni druge. 162 i dalje. Jezik nije raspoloživo oruđe nego događaj koji raspolaže najvećom mo­ gućnošću čovekova bića. Mi. Tom odredbom nije pogođena njegova suština. 238). svakodnevniji mora da postane plod — tek onda će postati svojina smrtnika« (IV. Čovekovo biće utemeljava se u jeziku. Jezik služi sporazumevanju. Kao oruđe pogodno za sporazumevanje. a time shvatili i samu poezi­ ju.. razmislimo o trećem Helderlinovom iskazu.« (IV.. jesmo razgovor. Moramo se prvo uveriti u tu suštinu jezika kako bismo shvatili oblast u kojoj poezija stvara svoja dela. ali jezik se istinski. jeste i svet. s druge strane. rasula i zbrke. jeste i istorija. Na koji način se zbiva jezik? Da bismo našli odgovor na to pitanje. ali svi ste zabo­ ravili da novo nikad ne pripada smrtnicima nego bo­ govima. Jezik nije samo oruđe koje čovek pored mnogih drugih poseduje.) Iz ovih stihova izvući ćemo najpre ono što se nepo­ sredno postavlja u dosad razmatrani kontekst: »Otkad jesmo razgovor. 343.) (Čovek je mnogo iskusio Mnoge nebesnike nazvao. ali i samovolje i vike. to znači: stalno promenljivo mesto odluke i dela. nego je navedena jedino posledica te suštine. Njime raspolaže u cilju saopštavanja iskustava. ti koji nikad nisi verovao. čina i odgovornosti. Naprotiv. suština jezika se ne iscrpljuje u tome što će on biti sredstvo sporazumevanja. događa tek u razgovoru. Sa­ mo. odluka i raspoloženja. Otuda reč kao reč nikad neposredno ne nudi jamstvo za to da je ona suštinska reč ili jedino obmana.«. Samo tamo gde jeste jezik. Ono što inače podrazumevamo pod »jezikom«. Tako jezik mora sebe postaviti trajno u sjaj koji je sam stvorio i time ugro­ žavati nešto najviše svoje — autentično kazivanje. Samo tamo gde vlada svet. i 339 i dalje): Viel hat erfahren der Mensch.. Ipak. jezik jeste nekakvo »dobro«.. Čisto i prosto na isti način su nešto kazano. 3. On jamči za to. A. suštinska reč u svojoj jednostavnosti često izgleda kao nešto nebitno.

Ali bogovi mogu da se ovaplote u reč samo tada kad nas oni sami oslove. Pravi razgovor — razgovor koji jesmo — počiva upravo na tom što su bogovi na imenovani. Otkako nas bogovi privode razgovoru.. potpuno prosuđujemo šta znači: »Otkad jesmo razgovor. međutim. već: »Otkad jesmo razgovor. jedinstvo razgovora počiva na tome što je u bitnoj reči svaki put obelodanjeno Jedno i Isto. nego su s njim istovremeni. Time što bogovi naše postojanje privode jeziku. Ali valja pogledati: prisutnost bogova i po­ javljivanje sveta nisu tek posledica događaja jezika. Ali Helderlin ne kaže jednostavno: mi jesmo razgovor. Ali u isti mah nameće se pitanje: kako započinje laj razgovor koji jesmo? Ko imenuje bogove? Ko u tom rastržućem vremenu hvata ono što traje i za- .. a polazeći od toga mi se slažemo. pripadaju jedna drugoj i jesu isto. jer. Reč koja imenuje bogove jeste uvek odgovor na takvo oslovljavanje. Otkako se zapravo jezik zbiva kao razgovor. Stalnost i trajanje ipak izlaze na videlo kad blesnu ustrajnost i prisutnost. Pri tom govorenje posreduje u prilaženju nekog nekome.. bitna reč mora biti povezana s Jednim i Istim. Razgovor i njegovo jedinstvo nose naše postojanje. Mi jesmo razgovor — a što znači: mo­ žemo čuti jedni druge. Otkad jesmo razgovor? Tamo gde treba da bude jedan razgovor. Jesmo razgovor. zbiva u onom trenutku kad se vreme u svojim razmerima otvori. mi tek ulazimo u područje odluke o tome da li sebe bogovima obećavamo. Tek otkad se »rastržuće vreme« razložilo na sadašnjost.136 MARTIN HAJDEGER HELDERLIN I SUŠTINA POEZIJE 137 je prvi plan jezika.«.« Sposobnost da čujemo nije tek posledica govorenja nekog s nekim. nego pre obrnuto: njegova pretpostavka. Umenje govorenja i umenje da čujemo jesu podjedna­ ko iskonska. nečeg stalnog. postoji mogućnost jedinstva s obzirom na ono što traje. Otkad jesmo razgovor — čovek je mnogo iskusio i imenovao mnogo bogova. Ali Jedno i Isto može biti obelodanjeno samo u svetlu nečeg što traje. Jedan razgovor jesmo od vremena otkad »vreme jeste«. prošlost i budućnost. na osnovu toga smo jedinstveni i tako zapravo jesmo. a svet postaje reč. Tamo gde postoji čovekova jezička sposobnost i gde se ona koristi — tamo ne postoji odmah i bitni događaj je­ zika: razgovor. otad temelj našeg postojanja jeste razgovor. Samo što je i umenje da čujemo u sebi već upućeno opet na mogućnost reči i iziskuje reč. Otkako je vreme nasta­ lo i otkako je zaustavljeno — mi jesmo istorijski.. Međutim. samo ono što je postojano jeste izmenljivo. Obe —jedna razgovornost i istoričnost — podjednako su stare. bogovi dolaze do reči i pojavljuje se svet. Tek polazeći odatle. Sam Helderlin kaže: »Otkad jesmo razgovor i možemo čuti jedni druge. što u isti mah uvek znači: jesmo jedan razgovor. Otkako se čovek stavlja u prisutnost onog što traje. Bez te veze — i upravo tamo gde je nema — čak je i spor nemoguć. Taj odgo­ vor izvire uvek iz odgovornosti kakvu nam nameće sudbina. ili sebe njima uskraću­ jemo.«. To se. Ali šta znači »razgovor«? Obelodanjeno govoriti s nekim o nečem. tek otad je kadar da se izloži onom što se menja. onom što dolazi i odlazi. Time je stav da jezik jeste najviši događaj ljudskog postojanja dobio tumačenje i utemeljenje. od tog trenutka jeste vreme.

Kad shvatimo suštinu poezije. Pesnik imenuje bogove i sve stvari onim što jesu. Ono što je jednostavno ne može se nikad izvući ne­ posredno iz zapletenog. tada možemo naslutiti nešto od istine one reči koju je Helderlin izrekao kad je već davno bio pao u okrilje noći ludila. Otuda ono što traje nikad nije stvoreno od prolaznog. Takvo slobodno poklanjanje jeste ustanovljavanje. Poezija je ustanovljavanje nečeg posredstvom reči i u reči. 145). i dalje): Voll Verdienst. ali ne uzalud« (IV. Pesnikovo kazivanje jeste usta­ novljavanje ne samo u smislu slobodnog poklanjanja. Mera ne leži u bezmernom. 163 i dalje). Međutim. Biće nikad nije bivstvujuće. Taj iskaz čini kraj pesme Spomen i glasi: »No. (VI. 5. Jer. oni se moraju slobodno stvoriti. Tim iskazom svetlost dopire do našeg pitanja o suštini poezije. bivstvujuće postaje poznato kao bivstvujuće. Šta se tako ustanovljava? Ono što traje. Osnov nikad ne nalazimo u bezdanu.) (U ljupkom plavetnilu procvetava Crkveni toranj s metalnim krovom. 63). . već u isti mah i u smislu čvrstog utemeljenja ljudskog postojanja na njegov osnov. wohnet Der Mensch auf dieser Erde. I pored svega. ustanovljuju pesnici« (IV. Međutim. Biće se mora otvoriti kako bi se pojavilo bivstvujuće. Taj peti ključni iskaz naći ćemo u velikoj i ujedno čudovišnoj pesmi koja počinje rečima: In lieblicher Blaue bluhet mit dem Metallenen Dache der Kirchturm.) Tu Helderlin kaže (stih 32. Poezija je ustanovljavanje bića putem reči. doch dichterisch. tada se ljudsko postojanje dovodi u čvrst odnos i postavlja na temelj. Među­ tim. Na taj način. upravo se biće i bit stvari ne mogu nikad izračunati niti izvesti iz onog što je predručno. 24 ff. U to otvoreno mora doći ono što nosi bivstvujuće u celini i njime vlada. bogovi bivaju iskonski imenovani i suština stvari prelazi u reč — a tek time stvari zablešte. može li se ono što traje — ustanovljavati ? Nije li to uvek već ono predručno? Nije! Upravo ono što traje mora biti zaustavljeno da ga ne bi ponela bujica vremena koja hita. a mera staviti ispred onog što nema mere. postaviti i darivati. ono što traje »povereno je brizi i službi pesnika« (IV. To imenovanje ne počiva na davanju imena ne­ čemu što je ranije već bilo poznato — bivstvujuće biva naimenovano tek time što pesnik kazuje bitnu reč. upravo ono što traje jeste ono što je prolazno: »Tako je brzo / Prolazno sve nebesko. naime kad shvatimo da je poezija ustanovlja­ vanje bića putem reči. 4. Čujmo njegov četvrti iskaz. ono što traje. ono što je prosto mora se oteti zapletenosti.138 MARTIN HAJDEGER HELDERLIN 1 SUŠTINA POEZIJE 139 država ga u reči? Helderlin nam o tome govori pouz­ danom jednostavnošću pesnika.

Poezija je noseći temelj istorije. Odgovarajući sada na njega. pokušaćemo da jednim uopštavanjem istovremeno obu­ hvatimo suštinu poezije i pesnika. lepo mi je kao kad u leto 'stari Sveti otac spokojnom rukom stresa sa crvenkastih oblaka blagosiljajuće munje'. ipak pesnički stanuje Čovek na ovoj zemlji. des Morgens. neposredno pred polazak na poslednje putovanje u Francusku. a nije proizvoljno kazivanje. boljem viđenju onog što je nad nama i oko nas. Dakle.140 MARTIN HAJDEGER HELDERLIN I SUŠTINA POEZIJE 141 (Pun zasluga. a u isti mah »najnevinije od svih zanimanja«. a koja počinje rečima: Wie wenn am Feiertage. Zato poezija nikad ne preuzima jezik kao predručni materijal. 321). Jer. Poezija je prajezik jednog istorijskog naroda. prijatelju! Svet leži preda mnom svetliji i ozbiljniji nego inače! Drago mi je što je tako. sve to ne seže do temelja ljudskog postojanja. suštinu jezika moramo shvatiti iz suštine poezije. zar je poezija najopasnije delo? U pismu prija­ telju. kruto se tome suprotstavljajući — sve se to ne tiče suštine njegova stanovanja na ovoj zemlji. To postojanje je u svom osnovu »pesničko«. obrnuto. taj znak je za mene postao ono izabrano između svega što mogu od Boga ugledati. nego takvo kazi­ vanje kojim na otvoreno stupa sve ono što im zatim u svakodnevnom govoru pretresamo i o čemu rasprav­ ljamo. tek kad obe odredbe mislimo kao jedno.) . Zato se suština poezije mora pojmiti iz suštine jezika. sad strepim da na kraju sa mnom ne bude kao sa starim Tantalom kome su bogovi dali više nego što je mogao da svari« (V. Pesnik je izložen munjama božjim. Znači. shvatićemo potpuno suštinu poezije. Nakon toga je postalo jasno: poezija je ustanovljavajuće imenovanje bića i suštine svih stvari. Najpre se pokazalo da oblast delovanja poezije jeste jezik. pa otuda i nije samo kulturna pojava. Temelj ljudskog postojanja jeste razgovor kao istinsko događanje jezika. Što naše postojanje jeste u temelju pesničko — pod tim se na kraju krajeva ne može podrazumevati kako je ono zapravo samo bezazlena igra. das Feld zu sehn Ein Landmann geht. (IV. O tome nam kazuje ona pesma koju poznajemo kao najčistiju poeziju suštine poezije. No. No poeziju sada shvatamo kao ustanovljavajuće imenovanje bogova i suštine stvari. nego tek ona omogućava jezik. Poezija nije samo prateći ukras postojanja. zar sam Helderlin u prvom navedenom ključnom iskazu ne naziva poeziju »onim najnevinijim od svih zanimanja« ? Kako to pomiriti sa sada izloženom suštinom poezije? Time se vraćamo na ono pitanje koje smo u prvi mah ostavili po strani. »Ipak« — kaže Helderlin. Ipak. Ali prajezik je poezija kao ustanovljavanje bića. nije samo prolazno oduševljenje ili čak samo uzbuđenje i zabava. 151 ff.. poezija je najopasnije delo.. Ali. U stvari. a pogotovo nije puki »izraz« nekakve »kulturne duše«.) Ono što čovek čini i čime se bavi stečeno je i zasluženo sopstvenim trudom. jezik je »najopasnije od svih dobara«. Inače mogao sam klicati o novoj istini. »Pesničko« jeste postojanje u svom temelju — što u isti mah znači : ono kao ustanovljeno (utemeljeno) nije nikakva za­ sluga nego poklon. Helderlin piše: »O. »Pesnički stanovati« znači: prebivati u prisutnosti bogova i biti ganut blizinom suštine stvari.

78): . sećajući se boravka u Francuskoj: »Trajno me je zahvatila moćna stihija. III. kako bi pesnik mogao činiti i očuvati to najopasnije delo ako ne bi bio »izbačen« (Empedokle. . poezija je »najnevinije od svih zanimanja«. o pesnici. (. I munju Očevu samu. pismo bratu od 1. Tada se on smiruje. doduše....142 MARTIN HAJDEGER HELDERLIN I SUŠTINA POEZIJE 143 (Kao kad o prazniku da bi video njivu Izlazi ratar. durch wen der Geist geredet. i ja mogu reći da me je Apolon porazio« (V. januara 1799.. a nije igra. . njihova ograni­ čenost i zadovoljstvo. drugi. Tako Panteja u proročkom nadahnuću govori o Empedoklu prijateljici (III..Biti on lično. i narodu pružamo 1 Pesmom zaogrnut nebeski dar. 154.Es muss Bei Zeiten weg. ali tako da svaki od njih pri tom za­ boravlja upravo sebe. to je život. mit eigner Hand Zu fassen und dem Volk ins Lied Gehullt die himmlische Gaabe zu reichen.. piše istom prijatelju. Mi. nego zato što zna da ta bezazlena spoljna strana pripada suštini poezije isto tako kao dolina brdu. Treba li još i drugih svedočanstava za najveću opasnost njegova »zanimanja«? Sve govori sudbina koja je baš samo njemu pala u deo.) ') Prevod I. Ihr Dichter! mit entblosstem Haupte zu stehen. nego onim beskrajnim mirom u kome žive sve sile i veze (upor.) U poslednjoj strofi tu se kaže: Doch uns gebuhrt es. unter Gottes Gewittern. (No nama je dano. nebeski oganj i utišanost ljudi.) (. Lalića. Des Vaters Stral. 191) iz one običnosti dana i pred njom zaštićen prividom bezazlenosti svog zanimanja? Poezija izgleda kao igra. (III. njihov život u prirodi. das ist Das Leben und wir andern sind der Traum davon. Međutim. jer. 327). III. samo smo san o tome. Poezija budi privid nestvarnog i sna nasuprot uhvatljivoj i glasnoj stvarnosti s kojom smo se na izgled saživeli. u zoru. u poeziji čovek se usredsređuje na temelj svog postojanja. otkrite glave Pod olujama božjim da stojimo. sopstvenom rukom Hvatamo. 368 i dalje). i kao što se govori ponavljajući za junacima.) A ipak. Te reči Helderlin unosi u svoje pismo ne samo da bi poštedeo majku.Mora Otići iz života onaj kroz koga je duh prozborio.. igra sjedinjava ljude. Istina. pošto se Helderlin kao čovek zahvaćen ludilom vratio u majčinu kuću.Er selbst zu sein. ) A godinu dana kasnije. prev. — Prim.. ihn selbst. Prevelika svetlost gurnula je pesnika u tamu.. A ipak je obrnuto — stvarno je ono što pesnik kaže i preuzima da bude. ne prividnim mirom nedelatnosti i odsustva misli. Kao neko predosećanje te sudbine zvuče reči iz Empedokla: .

poštujem za ljubav Spokojni glas naroda. prorokujući Dolazak svojih bogova. Pesma koja nosi naslov Glas naroda ostala nam je u dve verzije. Tako .und wohl Sind gut die Sagen. AT bogovima i ljudima za ljubav Nek' ne počiva uvek suviše rado!) Uz to druga verzija: . ehr' ich den Himmlischen Zu lieb des Volkes Stimme. 135. budite slobodni kao laste!« (IV. 144. jeste dvostruko vezana. On takođe nije nimalo u stanju da samostalno iskaže ono pravo. .) (..) Pesnikovo kazivanje je hvatanje tih znakova kako bi bili preneti dalje u njegov narod.. a ipak ujedno i davanje.a znaci su Odvajkada jezik bogova. Kako govore bogovi? . Poetsko stvaranje je iskonsko imenovanje bogova. već u »prvoj oznaci« pesnik opaža ono što je okončano i odvažno ga postavlja u svoju reč kako bi predskazao ono još-ne-ispunjeno.) (Zato što je pobožan. U svojoj suštini poezija je ustanovljavanje — što znači: čvrsto utemeljavanje.. A u isti mah pesnička reč jeste samo tumačenje »glasa naroda«. 168). die ruhige. kao orao Pred olujama. Istina. Ali ta sloboda nije razuzdana samovolja. Ali pesnička reč dobija svoju moć imenovanja tek onda kad bogovi sami govore o nama. 141.) nebesnika .) (. Poezija.) Ustanovljavanje bića povezano je sa božjim znaci­ ma. Tako Helderlin naziva sage u kojima je narod svestan svoje pripadnosti bivstvujućem u cclini. svako ustanovljavanje ostaje slobodan dar i Helderlin čuje kao da je rečeno: »Pesnici. der kiihne Geist.leti smeli duh. (IV. kao ustanovljavanje bića.144 MARTIN HAJDEGER HELDERLIN I SUŠTINA POEZIJE 145 Stoga se čini da se suština poezije leluja u sopstvenom prividu spoljne strane poezije. Tek u pogledu na taj najunutrašnjiji zakon potpuno obuhvatamo njenu suštinu. doch auch bedarf es Eines. wie Adler den Gewittern. U njima se pre svega razlikuju završne strofe..fliegt. die heiligen auszulegen. (IV. (IV. Doch um der Gotter und der Menschen Willen sie ruhe zu gern nicht immer! (IV. niti svojeglavo htenje. ali tako da se one dopunjuju. weissagend seinen Kommenden Gottern voraus.. 135. denn ein Gedachtniss sind Dem Hochsten sie.. jer. a ipak stoji ne­ pomično..und Winke sind Von Alters her die Sprache der Gotter. Ali taj glas često zanemi i iznemogne u sebi samom. nego krajnja nužnost... nego su mu neophodni oni koji ga tumače. Ovo hvatanje znakova je primanje. U prvoj verziji kraj glasi: Drum weil sie fromm ist.

»U ljupkom plavetnilu procvetava. Aber das Irrsal Hilft.i svakako Sage su dobre. jer one su pamćenje Najvišega. Zwar leben die Gotter.«.146 MARTIN HAJDEGER HELDERLIN I SUŠTINA POEZIJE 147 (. Ostajući tako sam sa sobom. Aber uber dem Haupt droben in anderer Welt. jer unapred određuje neko istorijsko vreme. On je neko koji je izbačen u to Između. Helderlin je svoju pesničku reč posvećivao tome Između. koju ustanovljava Helderlin. ona je jedino suštin­ ska suština. rekao za Edipa: Der Konig Oedipus hat ein Auge zuviel vieleicht.« Neprestano i sve sigurnije.) Tako je suština poezije uklopljena u zakone božjih znakova i glasa naroda. i zato je prebogat njegov pes­ nik. i sve jednostavnije. Nego Helderlin.. Ali kao istorijska. kad se seća onih što su bili i kad očekuje Onog koji će stići. Endlos wirken sie da und scheinens wenig zu achten. Ali ne tako što se suština prilagodila tom vremenu kao nečem već postojećem. To je vreme odbeglih bogova i nailazećeg Boga. jer ga karakteriše dvostruki nedostatak i dvostruko N e : ne-više odbeglih bogova i još-ne-dolazećeg Boga.) Helderlin pesnički stvara suštinu poezije — ali ne u smislu vanvremenski važećeg pojma. krajnje usamljen u svojoj sudbini. 26. pesnik osvaja istinu — sam za sve. Ob wir leben. Ovo nas nagoni da kažemo kako je on pesnik pesnika.. između bogova i ljudi. Suština poezije. (VI. Ali samo i najpre u tom Između odlučuje se šta je čovek i gde on smešta svoje postojanje. tek određuje novo vreme. O tome govori sedma strofa elegije Hleb i vino (IV. Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefass sie zufassen. Ali on istrajava u ništavilu te noći. već hteo da malakše i da samo zaspi u toj prividnoj praznini. u zakone koji teže da se razdvo­ je i spoje. usred obilja slika što na njega navaljuju. Nur zu Zeiten ertragt gottliche Fulle der Mensch. . a ipak i potreba Jednoga: tumačenja tih svetih saga. Oskudno je to vreme. Ta suština poezije pripada određenom vremenu. i zato je osvaja suštinski.) (Car Edip možda ima Jedno oko previše. Da li ćemo još i sada smatrati da je Helderlin za­ pleten u prazno i preterano samoobožavanje zbog nedostatka punoće sveta? Ili ćemo radije otkriti kako preterani pritisak izbacuje misao toga pesnika u osnov i središte bića? Za samog Helderlina važi reč koju je on u onoj poznoj pesmi. »Pesnički stanuje čovek na ovoj zemlji. jeste istorijska u najvećoj meri. Traum von ihnen ist drauf das Leben. wie Schlummer und stark machet die Noth und die Nacht. iznova ustanovljavajući suštinu poe­ zije. so sehr schonen die Himmlischen uns.. 123 i dalje).. Pesnik u njoj govori ono što je ovde mislilac mogao samo tumačiti: Aber Freund! wir kommen zu spat. Sam pesnik stoji na sredini između bogova i naroda. Tako bogat da bi često. To je oskudno vreme.

1 srca. str. i dalje. Herzen an Kraft.« ') Prevod I. Ovaj iskaz je preuzet iz jedne pozne Helderlinove pesnie koja je do nas doprla na neobičan način.. wie des Weingotts heilige Priester. str. al gore nad glavom.. Ponekad samo podnese obilje božje čovek.. i čemu pesnici u oskudno vreme? No oni su. Ali bludnja Pomaže. Jer ne može uvek slabi da sadrži ih sasud. Žive doduše Bogovi još.pesnički stanuje čovek. ko pre snagom nebesnicima sličnih. kažeš. a šta da činim i kažem Ne znam. — Prim. Welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht.« dobro razumeli.« Ako je potrebno.PESNIČKI STANUJE ČOVEK. kadri smo da zamislimo kako pesnici — s vremena na vreme — pesnički stanuju.pesnički stanuje čovek.. 24. kao sveštenici boga vina Što od zemlje do zemlje hodiše u svetoj noći. Indessen dunket mir ofters Besser zu schlafen. San o njima je potom život.... opčinjeno potrebom za zadovoljstvom i odmorom. Ali na koji način »čovek« to znači: svaki čovek u svako vreme — treba pesnički da stanuje? Nije li celokupno stanovanje nesaglašIjivo s onim što je pesničko? Naše stanovanje pritiska oskudica u stanovima. kao dremež. Ona počinje: »U ljupkom plavetnilu procvetava crkveni toranj s metalnim krovom« (Štutgartsko izdanje 2. 1. 1 ) ». rastrzano jagmom za prednošću i uspehom. no tako bez drugova da sam. sledeći ga. Čak i kada ne bi tako bilo. wie sonst. 372. S grmljavinom tad će doći. moramo ga smotreno vratiti pesmi. ahnlich den Himmlischen sind. Tako da iščekujem. sagst du. Da bismo iskaz ». Lalića... i dalje). a kao da malo mare Živimo li. wie so ohne Genossen zu sein.. Helingrat VI. naše današnje stanovanje je kinjeno radom. Međutim često mi se Čini bolje da spavam. No tamo gde u našem današnjem stanovanju još ostaje prostora za ušteđeno . Donnernd kommen sie drauf. toliko štede nas nebesnici. Weiss ich nicht und wozu Dichter in durftiger Zeit ? Aber sie sind. u drugom svetu.. Stoga i razmislimo o njemu. Jer inače nećemo biti ni slobodni ni gotovi da tom iskazu odgovorimo. Otklonimo nedoumice koje on smcsta pobuđuje. prev.148 MARTIN HAJDEGER Biss dass Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen. ». Beskrajno deluju tamo.. i snaži nas nevolja i noć Dok junaka dosta u bronzanoj ne poraste kolevci. So zu harren und was zu thun indess und zu sagen. (No prijatelju! Stižemo prekasno.

A što se tiče opštevažećeg merila.«. Štaviše. Putujemo. Isključivo stvaraju tvorevine uobrazilje. Na grčkom se stvaranje kaže poiesis. Poezija se ili poriče kao isprazna čežnja. On takođe ne veli da se pesničko iscrpljuje u nestvarnoj igri poetske imaginacije. i to na takav način da stanovanje počiva na pesničkom. Pesnički karakter stanovanja takođe ne znači da se pesničko pojavljuje u svakom stanovanju. mi — razume se — napuštamo uobičajenu predstavu o stanovanju. koji sociolozi nazivaju ko­ lektivom.. Štaviše. među onima što su zadubljeni u misli drznuo da — bez ustezanja i sa malo sumnjive visine — izjavi kako su stanovanje i ono pesničko nesaglašljivi. Zapadna poezija se svodi pod zajednički imenilac. to može da pretpostavi samo onaj što je van stvarnosti i ne želi da vidi u kakvim uslovima se nalazi današnji istorijsko-društveni život ljudi. Međutim. Ono što rade samo je zamišljeno. on ne tvrdi da stanovati znači posedovati nekakav stan. Kad Helderlin govori o stanovanju. I još više: možda jedno čak nosi drugo.« 151 vreme i za ono pesničko. pevanje dopušta da stanovanje bude stanovanje.. te stanujemo čas ovde čas tamo. . zvan — evropska književnost. Ko bi se. Dabome.pesnički stanuje čo­ vek. kaže: pre svega. Shodno toj predstavi. Čovekovo stanovanje treba da bude poezija i da se izvodi na poetski način? Ipak.. Radimo u gradu. Čak i tamo gde se edukaciono i naučno posmatra. Možda se to dvoje slaže. poezija je predmet istorije književnosti. On ne opisuje uslove današnjeg stanovanja. to ne znači da je pesničko samo ukras i dodatak stanovanju. nestajanje u nestvarnom i bekstvo u idilu. Tako postupajući. iskaz: ». Umesto da delaju. . No ako poezija svoj jedini vid postojanja unapred nalazi u književnom. Vrednost književnosti se ocenjuje najnovijim opštevažećim merilom. ako pretpostavljamo tako nešto. ili smatra delom književnosti. Taj iskaz govori o ljudskom stanovanju.150 MARTIN HAJDEGER ». Na taj se način poezija ne može drugačije pojaviti do kao književnost.. Ali pre no što na tako grub način stanovanje i pevanje proglasimo za nespojive. Pevanje je ono što nam zapravo do­ pušta da stanujemo. oni sanjaju. Jedan od činilaca u tom merilu — to jest ono što u isti mah podstiče i biva podstaknuto — jeste književni pogon. bilo u vidu pisane ili emitovane reči. ali stanujemo izvan grada. pred očima mu je osnovna crta čovekova postojanja. Ne budemo li oklevali u tom zahtevu. čime stičemo stan? Građe- . Tako zamišljeno stanovanje vazda je samo posedovanje kakvog sklo­ ništa. Dabome. »ono pesničko« on dokučuje iz njegovog odnosa s tim suštin­ ski shvaćenim stanovanjem. To je način na koji pesnici svoj pogled odvraćaju od stvarnosti. stanovanje je samo jedan među mnogim vidovima čovekova ponašanja. .. dakle.PESNICKI STANUJE ČOVEK. mislićemo — polazeći od stanovanja — o onome što se obično naziva čovekovom egzistencijom. i to onog koji — kao što znamo — nije bio kadar da sa životom izađe nakraj. Samo. ono se stvara i kontroliše sred­ stvima za oblikovanje kulturnog javnog mnenja. kako onda ljudsko stanovanje može da se temelji na poetskom ? Iskaz — »čovek sta­ nuje pesnički« — potiče isključivo od pesnika. možda će biti od neke koristi da razborito povedemo računa o pesni- kovom iskazu. tad se od nas traži da o stanovanju i pevanju mislimo polazeći od njihove suštine. bavimo se — u najboljem slučaju — lepim umetnostima.

. dospećemo do suštine stanovanja. Ta reč je dvostruko istaknuta: onim što joj prethodi i onim Sto posle nje sledi. Kad se preokrene taj odnos dominacije. Prethode reči: »Pun zasluga.PESNIČKI STANUJE ČOVEK. otkud nama — ljudima — informacija o suštini stanovanja i pevanja? Odakle čovek uopšte dobija zahtev da dopre do suštine neke stvari? Taj zahtev on može da dobije samo odande odakle ga prima. ipak pesnički stanuje Čovek na ovoj zemlji.pesnički stanuje čovek. utoliko je veća čistota kojom on ono što kaže prepušta sve brižljivijem slušanju.. Zemljinim šarom. utoliko je ono što on kaže dalje od puke postavke o kojoj se raspravlja jedino s obzirom na njenu tačnost ili netačnost. On ga prima od jezika koji mu govori. Pesničko stvaranje. samo u slučaju kada i dok god on uvažava vlastitu suštinu jezika. Jezik nas — isprva a zatim opet na kraju — upućuje na suštinu neke stvari. ljudi.. Ako. Ukoliko je neki pesnik pesničkiji. međutim. wohnet Der Mensch auf dieser Erde. shodno upravo pomenutom stanovištu. jeste građenje.« 153 njem. besne razuzdano no u isti mah spretno zborenje. suočeni smo s dvostrukim zahtevom: prvo. Jer. jeste takvo kazivanje koje govori u elementu poezije. jezik govori..« One gotovo zvuče kao da sledeća reč.u kojem čovek zapravo sluša poziv jezika. kojima mi. drugo.. jezik se može srozati do pukog medija za štampanu reč. Oni glase: Voll Verdienst. jezik je najviši i svuda prvi poziv. Čujmo najpre samo dva stiha iz kojih smo izvukli i tako obrezali pomenuti iskaz. Ali. ipak... Jezik postaje sredstvo izražavanja. osobitoj vrsti građenja. tražimo suštinu pesništva. Medu svim pozivima.. da o onome što se naziva ljudskom egzistencijom mislimo polazeći od suštine stanovanja. Što i u takvoj upotrebi jezika držimo do brižljivosti u govo­ renju — dobro je. da o suštini pevanja kao dopuštanju stanovanja mislimo ili kao o nekakvom građenju ili — možda čak — kao o određenoj. »pesnički«. ». Čovek govori tek onda ukoliko. Na taj način. odgovaranje. pisanje i emitovanje kazanih reči. Međutim. ako ćemo pravo. Samo. koje nam dopušta da stanu­ jemo. Čovek se ponaša kao da je on tvorac i gospodar jezika. Ipak. ako ga vratimo u pesmu iz koje potiče.152 MARTIN HAJDEGER ». samo to nam neće nikad pomoći da umaknemo izokretanju istinskog odnosa domina­ cije između jezika i čoveka.) Osnovni ton stihova treperi u reči »pesnički«. ograničava čove- .« kaže pesnik. (Pun zasluga. to nikad ne znači da nas jezik u svakom proizvoljno uzetom verbalnom značenju — neposredno i konačno — opskrbljuje transparentnom suštinom stvari. i samo ukoliko. doch dichterisch. možemo — sa svoje strane — pomoći da se oglase. to jest — otvorenije i spremnije za ono neočekivano. Kao izraz. čoveku na um padaju čudne smicalice. kao da je ova suština predmet gotov za upotrebu. Naravno. odgovara jeziku slušajući njegov poziv. dok je — u stvari — jezik gospodar nad čovekom. Helderlinov iskaz čućemo razgovetnije. utoliko je njegovo kazivanje slobodnije...

. Pa ipak. koje zatim u tekstu slede. Jer.154 MARTIN HAJDEGER ».. »Pun zasluga (doduše). Pesničko stanovanje uobraziljski leti iznad stvarnosti. Građenje u smislu ratarske nege rastinja i građenje u smislu podizanja zdanja. Helderlin o pesničkom stanovanju ne zbori isto što i naše mišljenje. Takvo građenje stremi zadovoljenju potreba za stanovanjem. podižući stvari koje ne mogu ni nastati ni opstati uz pomoć rastenja.na ovoj zemlji«. Pesnik predupređuje ovu bojazan time što posebno ističe da pesničko stanovanje jeste stanovanje »na ovoj zemlji«. On ne govori o građenju niti u smislu negovanja-gajenja i podizanja niti na taj način što čak i poetsko stvaralašštvo zamišlja kao građenje osobite vrste. Jer Helderlin. Ograničenje biva označeno obrtom »Pun zasluga«. te zasluge svuda. već i sva dela stvorena čovekovim rukama i njegovim radom. Na taj način Helderlin »pesničko« ne samo da čuva od — po svoj prilici — pogrešnog tumačenja. mnogostruko zaslužan u svom stanovanju. stvaranja dela i proizvođenja oruđa već su posledica suštine stanovanja. Čovek je.« Reči. kojem u mislima moramo dodati jedno »doduše«.« 155 kovo zaslužno stanovanje. stvar je obrnuta. govori o stanovanju čoveka i njegovoj zasluzi. kao što smo mi to maločas učinili. upravo svojim obiljem. taj jedva izgovoreni iskaz izaziva privid kao da »pesničko« stanovanje ljude otrže upravo od zemlje.. . uključuju ne samo građevine. da bi je napustilo i lebdelo iznad nje. niti su njegovo utemeljenje. jesu: ». Uprkos tome. mi mislimo o istoj stvari o kojoj i Helderlin peva. Čak smo izloženi opasnosti da strane misli utisnemo u Helderlinove poetske reči. Ali kad se Helderlin odvaži da kaže kako je stano­ vanje smrtnika pesničko. istina. doduše. one stano­ vanju čak uskraćuju njegovu suštinu. Znamo li sada zašto čovek stanuje pesnički? To još ne znamo. Mogli bismo pomisliti da je taj dodatak suvišan... ali on ipak stanovanje ne dovodi u vezu sa gra­ đenjem. zasluge tog mnogostrukog građenja nikad ne ispunjavaju suštinu stanovanja.. koje su u tom smislu napravljene. cultura) su neka vrsta građenja. Ovo utemeljenje mora se dogoditi u drugačijem građenju. gradi i smera da gradi. dovodeći ga tako u stanovanje. Pun zasluga. čini da on pripada njoj. Prema lome. Naime. ipak pripada carstvu uobrazilje.PESNIČKI STANUJE ČOVEK. »ono pesničko«. jer stanovati već znači: boraviti na zemlji. ali nisu osnov stanovanju. Naprotiv. on takođe gradi u smislu onoga aedificare. Gajenje i negovanje (colere. Ali čovek ne gaji samo ono što samo po sebi raste. već dodavanjem reči »na ovoj zemlji« izričito ukazuje na suštinu pevanja. Ali čovek je sposoban za stanovanje samo ako je na drugačiji način gradio. čim se jure i stiču radi njih samih. na »ovoj« zemlji kojoj je svaki smrtnik— a što on i zna — poveren i izložen. ipak pesnički stanuje čovek. stanovanje utiskuju u okvire pomenutog građenja. Pevanje ne leti niti se izdiže ponad zemlje... ako se uzima kao poezija. Ono dovodi čoveka na zemlju. Jer on gaji rastinje na zemlji i neguje svoje potomstvo. Međutim. Uobičajeno i često isključivo praktikovano. ipak pesnički stanuje Čovek na ovoj zemlji. pa stoga i jedino poznato građenje unosi — istina — obilje zasluga u stanovanje. Stvari.

Doch reiner Ist nicht der Schatten der Nacht mit den Sternen. čistote. 1. ipak pesnički stanuje Čovek na ovoj zemlji. Jer su ona dva stiha.. Je li Bog nepoznat ? Da li je on očit poput neba ? Pre ću poverovati U ovo drugo. als Der Mensch. božanski je i dobro. ta otkud među ljudima čežnja da se bude Jedan i Jedno?« (Štutgartsko izdanje I. U iznošenju onoga što se razlikuje zasvetleće sakupljajuća suština istoga. srne li čovek Pogledati naviše i reći: takav I ja želim biti? Srne. Isto odbacuje svako nastojanje da se ono što se razlikuje vazda — izjednačavanjem — pretvara u jednako. Pun zasluga.PESNICKI STANUJE ČOVEK. doch dichterisch.. pretpostavljamo put kojim se — uz pomoć onoga što se zamišlja kao razli­ čito — približavamo onom istom o čemu i pesnik peva. govorila iz tog područja. der heisset ein Bild der Gottheit. So lange die Freundlichkeit noch Am Herzen. misset Nicht ungluklich der Mensch sich Mit der Gottheit. Neophodna je jedna kratka i uzgredna napomena. Ono što je jednako vazda se kreće ka onom što je lišeno razlike. 305) Kad u mislima sledimo ono što Helderlin peva o pesničkom stanovanju čoveka. na svoj način. Helderlin je. Ist unbekannt Gott ? Ist er offenbar wie der Himmel? Dieses Glaub' ich eher. Dok mu na srcu Još ima usrdnosti. znao za te odnose. Ali senka noći Osute zvezdama. To je mera čoveka.156 MARTIN HAJDEGER ». Postoji li na zemlji kakva mera? Ne Postoji. on veli: »Saglasno postojati.. čovek sebe Srećno meri s božanstvom. Isto sakuplja ono što se razlikuje u prvobitno i saglasno postojanje (Einigkeit). jednako — rastu­ rajući — to odelito unosi u dosadno jedinstvo puke jednolikosti. wohnet Der Mensch aufdieser Erde. ako tako mogu reći. Voll Verdienst. nije čistija Od čoveka što se zove slikom božanstva.. wenn lauter Muhe das Leben. ein Mensch Aufschauen und sagen: so Will ich auch seyn ? Ja. isto je sapripadanje različitoga. Isto se nikad ne podudara s jednakim. (Ako je život sve sama muka. die Reine.« 157 Naravno. Wenn ich so sagen konnte. Pevanje i mišljenje susreću se u istome samo u slučaju kada i dok ostaju razdvojeni u različitosti svoje suštine. koja smo u prvi mah komentarisali. niti se podudara s praznom jednoobraznošću puko identičnoga. šta Helderlin kaže o pesničkom stanovanju čoveka? Odgovor na to pitanje potražićemo na taj način što ćemo saslušati šta nam kaže pomenuta pesma između dvadeset četvrtog i trideset osmog stiha. U jednom epigramu što nosi naslov »Koren svakog zla«. Ono isto kadri smo da kažemo samo u slučaju da na umu imamo razliku. Des Menschen Maass ist's. Međutim. dauert. str. Pa ipak. i to s jedinom namerom da razgovetnije . Giebt es auf Erden ein Maass ? Es giebt Keines. ovde valja imati na umu ono suštinsko. Helderlin kaže: Darf. sapripadanje koje proističe iz sakupljanja izvedenog posredstvom razlike. Međutim. ne bi li se sve svelo pod zajednički imenilac.) Mi ćemo da razmišljamo samo o nekoliko stvari iz tih stihova.

158

MARTIN HAJDEGER

»...PESNIČKI STANUJE COVEK...«

159

čujemo ono na šta Helderlin misli kad čovekovo stanovanje naziva »pesničkim«. Prvi pročitani stihovi (od 24. do 26.) daju nam već nekakav znak. Oni se iznose u vidu pitanja na koje se — bez dvoumljenja — potvrdno odgovara. Pitanje opisuje ono što ne­ posredno kazuju već tumačeni stihovi: »Pun zasluga, ipak pesnički stanuje čovek na ovoj zemlji.« Helder­ lin pita: Ako je život sve sama muka, srne li čovek Pogledati naviše i reći: takav I ja želim biti? Srne. Samo u području puke muke čovek se trudi da stekne »zasluge«. Tu ih on stiče u izobilju. No u isti mah čoveku je dopušteno da u tom području, iz i kroz njega, svoj pogled digne prema nebesnicima. Gledanje naviše ide put neba, a ipak ostaje dole na zemlji. Gledanje naviše premerava ono između neba i zemlje. To između odmereno je za čovekovo stanovanje. Odmeren premer, čijim je posredstvom ono između neba i zemlje otvoreno, sad nazivamo dimenzijom. Dimenzija ne proizlazi iz činjenice da su nebo i zemlja okrenuti jedno prema drugom. Štaviše, ta okrenutost jednoga prema drugom, sa svoje strane, počiva na dimenziji. Dimenzija nije ni protezanje uobičajeno zamišljenog prostora; jer sve prostorno, kao nešto za šta se pravi prostor, već sa svoje strane iziskuje dimenziju, to jest ono u šta biva pušteno. Suština dimenzije jeste osvetljeno i — na taj način — premerljivo odmeravanje onoga između: odmeravanje onoga naviše prema nebu i onoga naniže prema zemlji. Mi suštinu dimenzije ostavljamo bez imena.

Čovek — po Helderlinovim rečima — premerava dimenziju time što sebe meri s nebesnicima. Takvo premeravanje čovek ne preduzima s vremena na vreme; jer, tek u ovom premeravanju čovek uopšte i jeste čovek. Stoga je on, doduše, kadar da premera­ vanje sputa, umanji i nagrdi, ali nije u stanju da mu umakne. Čovek, kao čovek, uvek je sebe merio spram nečeg nebeskog i s nečim nebeskim. I Lucifer vuče poreklo s neba. Zato u sledećim stihovima (28. i 29. stihu) čitamo: »Čovek sebe... meri s božanstvom.« Božanstvo je »mera« kojom čovek meri svoje stanova­ nje, prebivanje na zemlji natkrivenoj nebom. Samo ukoliko svoje stanovanje meri na takav način, čovek može — shodno svojoj suštini — bivstvovati. Čovekovo stanovanje počiva u naviše-gledajućem merenju di­ menzije kojoj podjednako pripadaju i nebo i zemlja. To merenje ne meri samo zemlju, ge-u, te stoga nije puka geo-metrija. Isto tako, ono nikad ne meri ni nebo, ouranos, po sebi. Merenje nije nauka. Merenje meri ono između koje nebo i zemlju prinosi jedno drugom. Ovakvo merenje ima svoj vlastiti metron, te stoga i svoju vlastitu metriku. Merenje čoveka dimenzijom što mu je dodeljena unosi stanovanje u njegov osnovni nacrt. Merenje dimenzije je element u kojem ljudsko stanovanje nalazi svoje jemstvo uz čiju pomoć jamačno istrajava. Merenje je ono pesničko u stanovanju. Poetsko stva­ ranje je merenje. Ali, šta znači merenje ? Ako poetsko stvaranje valja shvatiti kao merenje, očito je onda da ga ne smemo svesti pod bilo koju predstavu o merenju i meri. Po svoj prilici, poetsko stvaranje je osobita vrsta merenja. I ne samo to. Možda rečenicu: »Poetsko

160

MARTIN HAJDEGER

»...PESNIČKI STANUJE ČOVEK...«

161

stvaranje je merenje«., moramo izgovarati s drugačijim naglaskom: »Poetsko stvaranje je merenje.« U poet­ skom stvaranju se događa ono što svako merenje i jeste u osnovu svoje suštine. Zato nam valja povesti računa o osnovnom činu merenja. On se sastoji u tome da se uzima najpre ona mera kojom treba da se uvek meri. U poetskom stvaranju zbiva se uzimanje mere. Pisanje poezije je uzimanje mere, shvaćeno u strogom smislu te reči, uzimanje mere kojim čovek dobija meru za širinu svoje suštine. Čovek prebiva kao smrtnik. On se naziva smrtnikom zato što može umreti. Moći umreti znači: biti obdaren za smrt kao smrt. Samo čovek umire, i to neprekidno, sve dok boravi na ovoj zemlji, sve dok stanuje. Međutim, njegovo stanovanje počiva na pesničkom. Suštinu »pesničkog« Helderlin vidi u uzimanju mere kojom se izvodi merenje čoveka. Ipak, kako ćemo dokazati da Helderlin suštinu poetskog stvaranja zamišlja kao uzimanje mere? Nije potrebno da ovde išta dokazujemo. Svako do­ kazivanje uvek je samo naknadni poduhvat zasnovan na pretpostavkama. Sve se može dokazati, već prema tome na čemu se zasnivaju pretpostavke. Pa ipak, ovde možemo da imamo u vidu samo nekoliko stvari. Biće — onda — dovoljno, ako povedemo računa o pesnikovim sopstvenim rečima. Naime, u sledećim stihovima Helderlin — pre svega i zbilja isključivo — traga za merom. Mera je božanstvo s kojim se čovek meri. Pitanje počinje u 29. stihu rečima: »Je li Bog nepoznat?« Očito da nije. Jer, da je on nepoznat, kako bi — kao neznanac — igda mogao da bude mera ? Ipak — a to treba sada čuti i zapamtiti — za Helderlina je Bog, kao onaj što jeste, nepoznat i — kao taj neznanac

— on je upravo mera za pesnika. Zato je Helderlina i tištalo izazovno pitanje: kako može ono, što po svojoj suštini ostaje nepoznato, igda postati mera ? Jer nešto s čim se čovek meri, ipak mora sebe obznaniti, mora se pojaviti. Ali ako se pojavi, ono je poznato. Među­ tim, Bog je nepoznat, a ipak je mera. Osim toga, Bog koji ostaje nepoznat mora se — pokazujući sebe onakvim kakvim on jeste — pojavljivati kao onaj što ostaje nepoznat. Božje otkrivenje — a ne isključivo Bog sam — jeste tajnovito. Stoga pesnik odmah po­ stavlja sledeće pitanje: »Da li je on očit poput neba?« Helderlin odgovara:»Pre ću poverovati U ovo drugo.« Zašto — pitamo mi sada — pesnikova slutnja ide u tom pravcu? Reči, što neposredno slede, pružaju odgovor. One jezgrovito kažu: »To je mera čoveka.« Šta služi kao mera za ljudsko merenje? Bog? Ne! Nebo? Ne! Otkrivenje neba? Ne! Mera se sastoji u načinu na koji se Bog, koji ostaje nepoznat, otkriva kao takav posredstvom neba. Božje pojavljivanje pomoću neba sastoji se u razotkrivanju koje nam dopušta da vidimo ono što skriva sebe, ali nam ne dopušta da to vidimo time što ćemo pokušati da ono skriveno istrgnemo iz njegove skrivenosti, već jedino time što ćemo to skriveno čuvati u njegovoj samoskrivenosti. Tako se nepoznati Bog posredstvom otkrivenja neba pojavljuje kao neznanac. Ovo po­ javljivanje je mera kojom čovek meri sebe. Neka čudna mera, zbunjujuća — tako se čini — za obično poimanje smrtnika, nepogodna za tričavo sveznanje svakodnevnog mnenja koje teži da se na­ metne kao merilo za svako mišljenje i razmišljanje. Neka čudna mera, nepodesna za obično a — naro­ čito — za celokupno, isključivo naučno predstavlja-

162

MARTIN HAJDEGER

»...PESNIČKI STANUJE ČOVEK...«

163

nje, mera koja ni u kom slučaju nije opipljivi štap ili palica, ali kojom se — u stvari —- rukuje jednostavnije negoli njima, i to jedino ako naše ruke ne hvataju, već bivaju vođene pokretima što odgovaraju meri koju ovde treba uzeti. To se dešava u uzimanju koje meru nikad ne vuče k sebi, već je uzima u sabranom opažanju koje ostaje slušanje. Ali zašto treba da se ta mera, koja je nama — današnjim ljudima — tako neobična, uputi čoveku i da bude saopštena putem uzimanja mere svojstvenog poetskom stvaranju? Samo zato što ona meri čovek ovu suštinu. Jer čovek stanuje, premeravajući ono »na zemlji« i ono »pod nebom«. To »na« i to »pod« pri­ padaju jedno drugom. Njihovo uzajamno delovanje jeste premeravanje kojim čovek u svako doba prolazi, ukoliko jeste kao zemaljski stvor. U jednom odlomku (Štutgartsko izdanje 2, 1, str. 334) Helderlin veli: Immer, Liebes! gehet die Erd und der Himmel halt. (Uvek, milo moje, zemlja se kreće i nebo traje.) Zato što čovek jeste, ukoliko u sebi izdržava dimenziju, njegova suština se mora neprekidno meriti. Za tako nešto neophodna je mera koja u nekome najednom obuhvata čitavu dimenziju. Ugledati tu meru, izmeriti je kao meru i uzeti je kao meru, to za pesnika znači: stvarati poeziju. Poetsko stvaranje je ovo uzimanje mere, i to uzimanje mere za čovekovo stanovanje. Jer, neposredno posle reči: »To je mera čoveka«, slede stihovi: »Pun zasluga, ipak pesnički stanuje / Čovek na ovoj zemlji.«

Da li sada znamo šta je za Helderlina »pesničko« ? Znamo i ne znamo. Znamo zato što dobijamo nagoveštaj kako nam valja misliti o poetskom stvaranju; naime, njega treba da shvatamo kao merenje osobite vrste. Ne znamo zato što poetsko stvaranje, kao mere­ nje one čudne mere, biva sve tajnovitije. I tako jamačno mora ostati, ako zbilja nismo spremni da se zaustavi­ mo u području suštine poetskog stvaralaštva. Ipak nas iznenađuje što Helderlin poetsko stvara­ nje zamišlja kao merenje. I tako će biti sve dok merenje shvatamo u nama dobro znanom smislu. U ovako shvaćenom merenju putem nečega poznatog — naime, uz pomoć razmernika i njihovih brojeva — nešto ne­ poznato se meri i time pretvara u poznato, te se na taj način omeđava u svako doba preglednim brojem i poretkom. Ovo merenje se može menjati već prema tipu korišćenih naprava. Ipak, ko jemči da ta praktikovana vrsta merenje, samo zato što je uobičajena, pogađa suštinu merenja? Kad slušamo o meri, istog trena pomišljamo na broj, i to dvoje — meru i broj — predstavljamo kao nešto kvantitativno. Samo, ni suština mere ni suština broja nije kvantum. Naravno, brojevima možemo računati, ali računske radnje ne možemo izvoditi suštinom broja. Kad Helderlin poetsko stvaranje zamišlja kao merenje i sam ga, pre svega, ostvaruje kao uzimanje mere, tad mi — da bismo mislili o poetskom stvaranju — moramo najpre i svagda razmišljati o meri koja se u njemu uzima; prinuđeni smo da povedemo računa o vrsti toga uzimanja koje ne počiva ni na hvatanju niti na poseza­ nju, već se temelji na dopuštanju dolaska onoga što je odmereno. Šta je mera za poetsko stvaranje? Bo­ žanstvo; znači, Bog? Možda je ovo pitanje preteško

« 165 za čoveka. Ali senka noći Osute zvezdama. 210): Was ist Gott? unbekannt. bledi u tamni. str. ne opisuje puko pojavljivanje neba i zemlje.. penje se i dolazi. koju uzima poetsko stvaranje. Ali pesnik.. i to naočigled neba. Die Blize nemlich Der Zorn sind eines Gottes. Pa ipak. Jer munje su Božja srdžba. ali i sve ono što ide i pada. kopije i imitacije već su varijacije prave slike koja — kao prizor — dopušta da se vidi ono nevidljivo te tako uslikava to nevidljivo u ono što mu je tuđe. Mera. i možda je prerano postavljeno. ». Zato što uzima onu tajnovitu meru. To se ono više povinuje onome što je tuđe. pošto je kao senka — vezan za svetlost koja ga baca.) Ono što Bogu ostaje tuđe.. Što je nešto nevidljivije... nije čistija ()d čoveka što se zove slikom božanstva. pa prema tome i ispod neba i na zemlji. Stoga su pesničke slike u-slikavanja u jednom naročitom smislu: one nisu puke mašta­ rije i iluzije.164 MARTIN HAJDEGER ». sve ono što zvuči i miriše. 1. ako tako mogu reći. Nama dobro poznat naziv za prizor i izgled nečega glasi: »slika«. Pesnik stvara poeziju samo onda kad meru uzima lime što prizore neba kazuje tako da se njegovim pojavama podređuje kao onom tuđem čemu se »po­ vinuje« nepoznati Bog.. Takvim prizorima Bog nas iznenađuje. u pomoć nam pritiču sačuvani Helderlinovi stihovi koji sadržinski i vremenski pripadaju prostoru pesme »U ljupkom plavetnilu procvetava. pa ipak Lice neba puno je njegovih Svojstava. Poetsko kazivanje slika sakuplja sjaj i zvuk nebeskih pojava u celinu s tamom i ćutanjem onoga što je tuđe. A šta je to ? To je sve ono što sija i cveta na nebu. (Šta je Bog? Nepoznat. U iznenađivanju on najavljuje svoju postojanu blizinu. ne bi li u tome ostao sačuvan kao ne­ znanac. Stoga najpre zapitajmo šta se može reći o Bogu. poezija govori u »slikama«. pesnik peva o celokupnom sjaju prizora neba i o svakom zvuku nebeskih putanja i povetaraca. Tome što je čoveku blisko a što je Bogu tuđe povinuje se neznanac. Zapitajmo samo: šta je Bog? Srećom.. prizori neba. onaj mrak koji nikad ne može da postane puka tmina... ne bi li ostalo onakvo kakvo jeste — nepoznato..« — sama noć je senka.. nastavi: . to je ono što je čoveku blisko. već su u-slikavanja koja su vidljiva uklju­ čivanja tuđeg u prizor onoga što je blisko. Jemehr ist eins Unsichtbar. ukoliko je pesnik. Suština slike je: dopustiti da se nešto vidi. pa na taj način omogućuje da sjaj sija a zvuk odjekuje. schiket es sich in Fremdes. U prizorima neba pesnik poziva ono što u samootkrivanju dopušta da se pojavi upravo ono samoskrivajuće. ipak pesnički stanuje čovek na ovoj zemlji«. Međutim.. U bliskim pojavama pesnik ono tuđe poziva kao ono čemu se ono nevidljivo povinuje.senka noći. tuguje i ćuti. PESNIČKI STANUJE COVEK. povinuje se — kao strani element u kojem nevidljivi čuva svoju suštinu ... Zato Helderlin i može da posle stihova: »Pun zasluga. i to da se pojavi kao samoskrivajuće.« Oni počinju (Štutgartsko izdanje 2. dennoch Voll Eigenschaften ist das Angesicht Des Himmels von ihm.

početni vid građenja. Pevanje i stanovanje ne samo da se ne isključuju. pre svega. Samo uzimanje mere je autentično merenje.« Zašto? Zato što ono što mi naznačavamo kad kažemo »na zemlji« postoji samo ako čovek stanuje na zemlji i ako u svom stanovanju dopušta da zemlja bude kao zemlja. poetsko viđenje istorije i arhitektonika neba.. »Pesnički stanuje čovek. Ali nebo nije pusta svetlost. već odgovara: »Ne postoji. njegova nemoć u uzimanju mere.. vuče koren iz neobič­ nog suviška besomučnog merenja i računanja. ukoliko svoj boravak na zemlji natkrivenoj nebom udešava samo time što — poput seljaka — gaji rastinje i što u isti mah podiže zdanja. već — zovući se naizmenično — pripadaju jedno drugom. još uvek ostaje pitanje da li slepoća ima koren u oskudici i gubitku ili ona počiva na obilju i suvišku.PESNIČKI STANUJE ČOVEK. u suštini. Stoga je mera iste prirode kao i nebo.166 MARTIN HAJDEGER ». Poetsko stvaranje gradi suštinu stanovanja.. Ali stanovanje se događa samo onda kada se i poetsko stvaranje zbiva i kada je ono prisutno.. on . Sjaj neba je razilaženje i spuštanje sumraka koji sklanja sve ono što se može obznaniti. možemo u svakom slučaju saznati samo ako znamo ono pesničko. dobio je sad svoj pravi smisao. pesničko. To nebo je mera. Leu fon Zekendorfu: »Sad me prvenstveno zaokupljaju mit. Neki komad drveta ne može nikad oslepeti. kao pravo merenje dimenzije stanovanja. Ono je prvobitno dopuštanje stanovanja. Istinitost njegove postavke po­ tvrđuje se na najneobičniji način. kad čovek oslepi.. Jer stanovanje može da bude nepesničko samo zato što je ono. Stav: »Čovek stanuje ukoliko gradi«.« Verovatno se u tome naslućuje razlog što naše nepesničko stanovanje.« Stanujemo li mi pesnički? Verovatno da stanujemo skroz nepesnički. I sam sjaj njegove visine je mrak njegove svesklanjajuće širine. i kako. Poetsko stvaranje. Helderlin piše svom prijatelju. Zato pesnik mora da upita: Postoji li na zemlji kakva mera? I on nema kud. naročito sam zaokupljen onim nacionalnim po čemu se razlikujemo od Grka« (Helingrat V2. godine.. pušta ljudsko stanovanje u njegovu suštinu. iz Nirtingena. . da li su one neistinite? Nisu. Stoga poetsko stvara­ nje i nije građenje u smislu podizanja i uređivanja zdanja.po svojoj prirodi — mora ostati biće koje vidi. Čovek ne stanuje. Da.« 167 — onome što je blisko u prizorima neba. Dvanaestog marta 1804. Čovek je sposoban za takvo građe­ nje samo onda ako već gradi u smislu poetskog uzimanja mere. takvi pesnici koji uzimaju meru za neimarstvo. str. Ali ono je. da li su pesnikove reči uhvaćene u laži. a nije puko razmeravanje gotovim merilima za pravljenje planova.. stanujemo nepesnički. Helderlin veli (stihovi 75—76): »Car Edip možda ima jedno oko previše. Ako je tako.pesnički stanuje čovek. . Plavo u ljupkom plavetnilu neba je boja dubine. 333). Pošto čovek može da bude slep. Pravo građenje zbiva se ukoliko postoje pesnici. i to na način čiju suštinu sada naslućujemo kao uzimanje mere za celokupno merenje.. strukturu stanovanja. U istoj pesmi u kojoj razmišlja o meri za celokupno merenje. Ali.

»Usrdnost« — ta reč je.. Tad se i šuma pomoli svojom tmastom slikom.PESNIČKI STANUJE ČOVEK.« Tu Helderlin govori u idiomu koji rado koristi: »na srcu«. poetsko stvaralaštvo je autentično ili neautentično. Poetsko stvaranje je osnovna moć čovekova stano­ vanja. Wo in die Ferne sich erglanzt die Zeit der Reben. Kada.. kao što cvetovi ovenčavaju drveće. čovek stvara poeziju od suštine pes­ ­ičkog. blagonaklonost je ta što uvek rađa blagonaklonost. i kada.. Kad u daljini zablista doba vinograda. Događa li se pesničko. Zato se autentično pesništvo i ne događa u svako doba. Oni glase: . i u kojem obimu. čovek sebe Srećno meri s božanstvom. Ist aus Vollkommenheit. u našem nepesničkom stanovanju dogoditi obrt. DIE AUSS1CHT Wenn in die Ferne geht der Menschen wohnend Leben. str.. Helderlinov divan prevod grčke reči charis. naša dela mogu da imaju udela u tom obrtu. Dass sie verweilt.. sami možemo pokazati jedino ako pesničko uzimamo ozbiljno.. a ne »u srcu«. da je — kao zahtev mere — doprla do srca na takav način da ono povede računa o meri.) »Dok mu na srcu još ima usrdnosti.168 MARTIN HAJDEGER ». čovek na ovoj zemlji stanuje ljudski i — kao što Helderlin veli u svojoj poslednjoj pesmi — »život ljudi« je »stanujući život« (Stutgartsko izdanje 2.. to je nešto što možemo da očekujemo jedino ako imamo u vidu ono pesničko. (Jer. čoveku polazi za rukom da sebe meri s božanstvom. Uzrok tome savršenstvo je. tad i nebeska visina Sjajem ovenčava čoveka. des Himmels Hohe gldnzt Den Menschen dann.. Objašnjavanje tih stihova namerno je odlagano do ovog trenutka. to znači da je usrdnost došla do čovekove suštine koja se pokazuje u stanova­ nju. ako je uzmemo doslov­ no. VIDIK (Kad se u daljini počne gubiti stanujući život ljudi. i koliko dugo. No čovek je kadar da poetski svagda stvara samo u onom stepenu u kojem njegovu suštinu pri­ svaja ono što i samo mari za čoveka i stoga iziskuje njegovu suštinu. wie Baume Bluth' umkranzet. Ist auch dabei des Sommers leer Gefilde. čistote. sie schnell voriibergleiten. »na srcu«. Sto priroda upotpunjuje sliku godišnjih doba..« 169 Da li će se. Dass die Natur ergdnzt das Bild der Zeiten. 312). čistote. Der Wald erscheint mit seinem dunkeln Bilde.Dok mu na srcu Još ima usrdnosti. »Usrdnost« — šta je to ? Jedna bezazlena reč koju Helderlin opisuje poimeničenim pridevom — »čistotom«. 1. postoji autentično pesniš­ tvo? Helderlin daje odgovor u već navedenim stiho­ vima (26—29). U Ajantu (stih 522) Sofokle o reči charis veli: Charis charin gar estin he tiktous' aei. Događa li se to merenje..) . Već prema stepenu tog prisvajanja. Tad su prisutna i pusta polja leta. Sto ona ostaje a doba brzo prolaze. Kako. Dok god traje dolazak blagonaklonosti.

Mi ne želimo na jezik nasrnuti. već se njome želi reći da tek govor osposobljava čoveka da bude ono živo biće koje on — kao čovek — i jeste. već samo slušamo ili čitamo. Ta tvrdnja ne znači samo da čovek — pored ostalih moći — poseduje i moć govora. naslov predavanja ne glasi: O suštini jezika. On glasi samo: Jezik. i ništa osim luga. Samo bismo hteli da ovog puta posebno dospemo-tamo gde već boravimo. Razum obučavan u logici. Čini se da i ovo predavanje pokušava tako nešto. Prema tome. Pa ipak. koji sve proračunava te je stoga mahom gordeljiv. imajući u vidu njegove očigledne aspekte. Ono opšte što važi za svaku stvar naziva se suštinom. Želeli bismo da razmišljamo o samom jeziku. čovek jeste čovek. Dvaput reći samo istu stvar — jezik jeste jezik — kako da nas to odvede dalje? Mi ipak ne želimo da pođemo dalje. Mi govorimo na javi i u snu. govoriti o jeziku verovatno je još teže negoli pisati o ćutanju. Sam jezik jeste — jezik. Zastupa se tvrdnja da je čovek. mišljenje što će zadovoljiti i svaku narednu predstavu o njemu. Kaže se da čovek po prirodi ima jezik. Kažemo »samo«. misaono postupati s jezikom znači: davati predstavu o suštini jezika i tu predstavu valjano razgraničavati od drugih predstava. te oseća potrebu da ga merodavno definiše. osnovna crta mišlje­ nja. čak i onda kad se ne oglašavamo nijednom rečju. To su reči Vilhelma fon Humbolta. shodno vladajućim mnenjima. a ipak očigledno u zaglavlju svog projekta stavljamo kudikamo drskiji naslov. Univerzalno predstaviti ono opšte što važi — to je. Razmišljanje po­ kušava da dođe do ideje o tome šta je jezik uopšte. Tek kao govoreći stvor. da bi ovaj pojam pružao svuda korisno mišljenje o jeziku. Mi svuda srećemo jezik. Međutim. istog časa nailazi i na jezik. Mi svagda govorimo — na ovaj ili onaj način. znači sakuplja­ nje nas samih u događaj. U svakom slučaju. za razliku od biljke i životinje.JEZIK 171 JEZIK Čovek govori. Mi ne želimo suštinu jezika svesti na jedan pojam. kao da nam je pri tom palo u deo da načinimo nekoliko napomena o jeziku. živo biće kadro da govori. pa i onda kad po­ sebno niti slušamo niti čitamo. da bismo ga ugurali u splet prethodno već utvrđenih predstava. Raspravljati o jeziku znači dovesti na mesto njegove suštine ne toliko jezik koliko nas same. već se umesto toga bavimo nekakvim poslom ili prepuštamo dokolici. jezik se nalazi u najbližem susedstvu ljudskog bića. i jedino o jeziku. naziva taj stav praznom tautologijom. To je razlog zašto razmišljamo o pitanju: »Kako . Zato nas ne može iznenaditi to što čovek čim se zamišljeno osvrne u onome što jeste. Ipak ostaje da se razmotri šta znači to — čovek. Govo­ rimo vazda. Govori­ mo zato što nam je govorenje prirođeno. Ono ne izvire tek iz nekog posebnog htenja.

Samo na taj način dospećemo u oblast unutar koje se može desiti — ili takođe izostati — da nam se jezik obrati i podari svoju suštinu. Predstava o jeziku kao iskazivanju najviše je poznata. Ta osećanja su praćena mislima. Njegov pogled upravljen na razum pada u dubinu bezdani. str. Je li to odista nekakav odgovor? Verovatno da jeste. Desetog avgusta 1784. Šta znači — govoriti? Svagdašnje mnenje o tome veli: govorenje je delatnost organa za oglašavanje i slušanje. Jezik govori. logos.« Za Hamana se ta bezdan sastoji u činjenici da je ra­ zum—jezik. ostavlja nas da lebdimo ponad bezdani sve dok istrajavamo uz ono što ona kazuje. Shodno tome. Roth VII. moramo reći da čovek govori i da odvaj­ kada govori nekakav jezik. to jest u njegovom a ne u našem govorenju. Haman je pisao Herderu (Hamanns Schriften. govorenje se smatra ljudskom delatnošću.172 MARTIN HAJDEGER JEZIK 173 stvar stoji sa samim jezikom?« To je razlog zašto pitamo: »Na koji način jezik postoji kao jezik?« Odgovaramo: Jezik govori. ili je čak i sam jezik bezdan? Mi govorimo o bezdani tamo gde se polazi od osnova i gde nam nekakav osnov nedo­ staje. Ona takođe ne kazuje ništa o tome da li sam jezik može biti osnov za nešto drugo. Pa ipak. tad iskazivanje zamišljamo kao spoljašnje. čija golemost otvara nekakvu dubinu. Haman se vraća na jezik. razmišljanje o jeziku traži da zadremo u govorenje jezika kako bismo se zadržali kod jezika. nećemo se strovaliti u prazninu. Zato ne možemo kazati: »Jezik govori«. Razmišljati o jeziku znači: dospeti u govorenje jezika na takav način da se to govorenje dešava kao ono što jemči boravište za suštinu smrtnika. Ne bismo hteli niti da jezik obrazložimo nečim što nije jezik sam. gde tražimo osnov i polazimo od toga da do nekakvog osnova dođemo. Drugo. Ako dopustimo da padnemo u bezdan koju naznačava ta postavka. sada nećemo za­ pitati šta je razum. već ćemo odmah razmišljati o jeziku i pri tom kao nit vodilju uzeti onu neobičnu postavku: »Jezik jeste jezik. naime. to je odgovor u slučaju kada postane jasno šta znači — govoriti. kako bismo našli boravište za čovekovu suštinu. Za mene još uvek ostaje tama nad tom dubinom.« Ta nas postavka ne vodi ničem drugom u čemu je jezik utemeljen. u visinu. Da li se ta bezdan sastoji jedino u tome što razum počiva u jeziku. i glodaću sebe nad njom sve do smrti. još uvek čekam na anđela Apokalipse sa ključem za tu bezdan. jer bi to značilo: »Tek jezik doseže i . Mi ćemo da padnemo nagore. Prema tome. Ako uzmemo da je jezik iskazi­ vanje. Visina i dubina premeravaju mesto u kojem bismo želeli da se odomaćimo. Glođem tu kost punu srži. ne bih morao ništa učiniti sem da triput ponovim jednu jedinu reč: razum je jezik. Jezik je — jezik. niti da druge stvari objašnjavamo posredstvom jezika. Ona već pretpostavlja ideju o nečem unutrašnjem što iskazuje ili eksternalizuje sebe. 151 i dalje): »Kad bih bio elokventan poput Demostena. govorenje je izražavanje. Govorenje je glasovno izražavanje i saopštavanje čovekovih osećanja. Mi govorenje prepuštamo jeziku. i lo baš u trenutku kad ga objašnjavamo s obzirom na nešto unutrašnje. pokušavajući da kaže šta je razum. U takvoj karakterizaciji jezika tri se tačke uzimaju kao istinite: Prvo i pre svega. Postavka: »Jezik jeste jezik«. ed.

kao ljudske delatnosti. kao slikovno-pojmovnog prikazi­ vanja — netačno ili da ga odbaci kao beskorisno. U oblasti te ispravnosti pokreću se i sva pitanja što prate deskripciju i objašnjavanje jezičkih fenomena. Tako. govorenje se dovr­ šilo u govorenome. ipak. drugi ističu da je reč u jeziku božanskog porekla. Jezik govori. One imaju korene u staroj tradiciji. teologija i poetika — sve su one pozvane da obuhvatnije opišu i objasne jezičke fenomene. čovekovo izražavanje vazda je predstav­ ljanje i prikazivanje stvarnog i nestvarnog. Govorenje ne prestaje u govore­ nome. uprkos svojoj starosti i razumljivosti. kao i ono što time traje — svoje trajanje. Niko se neće usuditi da izjavi kako je označavanje jezika kao zvukovnog iskazivanja duševnih nemira. Čisto go­ voreno je nešto u čemu je dovršenost govorenja. Ali mahom i previše često mi ono govoreno srećemo samo kao ostatak govorenja koje se zbilo u prošlosti. one sasvim za­ nemaruju najoveštaliju osobenost suštine jezika. Naime. već i da odstrani ograničenja samo logičke deskripcije jezika. U njemu govorenje ostaje skriveno. u prvi plan se postavlja slikovna i simbolička priroda jezika. čovek bi bio obećanje jezika. sociologija i psihopatologija. dajemo joj obuhvatniju definiciju time što izražavanje.« Na taj način shvaćen. u početku je reč bila u Boga. u onome govorenom. kao jednu između ostalih delatnosti. Međutim. Ono . Odavno se zna da navedene karakteristike nisu dovoljne da bi se omeđila suština jezika. Tako se dogodilo da je gramatičko-logička. Time se utvrđuje već određeni pogled na čitavu pri­ rodu jezika. Čovek pokušava da iz okova racionalno-logičkog objašnjenja oslobodi ne samo pitanje o poreklu. Biologija i filozofska antropologija. One — kao da su neuzdrmljive — zadržavaju vlast nad čitavim poljem različitih načina naučnog posmatranja jezika. Na­ vedeno razmatranje o jeziku je ispravno. koja je svojstvena govorenome. dobro ćemo postupiti ukoliko — umesto da se bez izbora laćamo onoga što je proizvoljno govoreno — nađemo ono čisto govoreno. Kako stvar stoji s njegovim govore­ njem? Gde nalazimo takvo govorenje? Najpre. Ta činjenica bi se čak mogla navesti kao dokaz za neuzdrmljivu tačnost vodećih predstava o jeziku. ugrađujemo u ukupnu ekonomiju onih postignuća posredstvom kojih čovek sazdava samog sebe. Nasuprot označavanju govorenja kao jednog samo ljudskog postignuća. još premalo razmišljamo o neobičnoj ulozi tih tačnih ideja o jeziku. Ali ako suštinu jezika shvatimo kao izraz. premda su se znanja o jeziku jednako proširivala i menjala. Najzad. Na osnovu početka prologa u Jevanđelju po Jovanu. Ipak. po sebi prvobitna. jer se ono ravna prema onome što neko istraživanje jezičkih fenomena može u svako doba razabrati u njima. U onom što je govoreno govorenje skuplja načine na koje l raje. Ako stoga moramo da govorenje jezika tražimo u govorenome. Nasuprot isključivoj karakterizaciji verbalnih značenja kao pojmova. svoju suštinu. one nas nikad ne dovode do jezika kao jezika.174 MARTIN HAJDEGER JEZIK 175 daje čoveka. jezičko-filozofska i lingvistička predstava o jeziku već dva i po milenijuma ostajala ista. Ipak se pri tom svi iskazi unapred odnose na tradicionalni standardni način pojavljivanja jezika.

) Dva poslednja stiha u drugoj strofi i treća strofa glasili su u prvoj verziji (pismo upućeno Karlu Krausu 13. Dom ih spreman čeka. Wenn der Schnee ans Fenster falit. Putnik spokojno unutra kroči. Mnogima je sto zastrven. Wanderer tritt still herein. ako u mislima sledimo govorenje jezika. Schmerz versteinerte die Schwelle. Čime? Onim što nam se već iskazuje kao ono što suštastvuje u jeziku. Usled te veze između onog što mislimo i onog što nam jezik govori. Golden bluht der Baum der Gnaden Aus der Erde kuhlem Saft. Prag se skamenio od bola. 0! des Menschen blosse Pein. (Ljubavi blaga snaga. Lang die Abendglocke lautet. Zasad smo prinuđeni da tu postavku ostavimo po strani kao puku tvrdnju. Pesma nosi naslov: EIN WINTERABEND ZIMSKO VEČE (Dok sneg na prozor pada I večernje zvono dugo bruji. No koja će nam pesma govoriti? Ovde imamo samo jedan izbor koji je ipak pošteđen puke samovolje. Da erglanzt in reiner Helle Auf dem Tisch Brot und Wein. Der mit Engeln stumm gerungen. biramo — kao nešto čisto govoreno — jednu pesmu koja nam pre negoli ostale može u našim prvim koracima pomoći da saznamo ono povezujuće u toj vezi. Tu u čistom sjaju nasred Stola sijaju hleb i vino. Rane njegove vida. Nekoga dok luta Mračne staze na kapiju vode. . Vielen ist der Tisch bereitet Und das Haus ist wohlbestellt.12. O! Čovekova muko pusta. Taj što se s anđelima bori. ako nam pođe za rukom da iz neke pesme čujemo ono čisto govoreno. Langt. Mancher auf der Wanderschaft Kommt ans Tor auf dunklen Pfaden. puna spasa. Slušamo ono što je govoreno. 1913): Seine Wunde voller Gnaden Pflegt der Liebe sanfte Kraft. Still nach Gottes Brot und Wein. Zlatno cveta drvo spasa Crpeć' iz zemlje hladan sok.176 MARTIN HAJDEGER JEZIK 177 čisto govoreno jeste pesma. von heiligem Schmerz bezwungen. Mi to možemo da učinimo.

svetim bolom pritisnut. kao i kod svake druge veličanstve­ ne pesme. koji ih vodi. Kuće mnogih i stolovi s njiho­ vim svakodnevnim obedima postale su dom božji i oltar. Treća strofa poziva putnika da iz spoljašnje tame kroči u svetlost doma. pesnik samom sebi slika nešto što bi moglo biti prisutno u svojoj prisutnosti. neki stihovi zvuče čudno. Ona se izmišlja čak i lamo gde izgleda da se daje opis. U govorenju pesme iskazuje se poetska imaginacija. Svako zna da je pesma nešto izmišljeno. Može li se vlast te predstave nad jezikom skršiti? Zašto ona treba da se skrši? Po svojoj suštini jezik nije ni izraz ni ljudska delatnost. Njen metar i vrsta njenog slika mogu se tačno odrediti prema shemama metrike i poetike. koja vlada već hiljadama godina. novo švajcarsko izdanje pesama Georga Trakla. Naravno da je tako — biće odgovoreno. bila nepoznata ili nejasna. Veličanstvenost se čak sastoji u tome što se može pobijati pesnikova ličnost i ime. Pesma opisuje jedno zimsko veče. niti želi da odsustvujućem zimskom večeru pri­ doda privid i utisak takvog prisustvujućeg večera. izraz duševnih nemira i pogleda na svet.) (Upor. njena forma još tačnije omeđiti. Ona ne opisuje ni već prisustvujuće veče. Mi sada tražimo govorenje jezika u pesmi. Mi od nje oče­ kujemo opis zimskog večera. kao treći i četvrti stih u drugoj strofi: Zlatno cveta drvo spasa Crpeć' iz zemlje hladan sok. U kući je sve pripravno i sto je zastrven U drugoj strofi se pojavljuje kontrast. Po toj predstavi jezik je izraz koji stvara čovek. Ali ti upravo izdvojeni stihovi pokazuju i posebnu lepotu iskorišćenih slika. Naslov pesme glasi Zimsko veče. Sročena pesma zamišlja ono što je tako oblikovano za naš sopstveni čin zamišljanja. ono što traži­ mo leži u poetskome izgovorene reči. Ali pesma ne prikazuje zimsko veče prisutno bi­ lo gde i bilo kada. pesma navodi drvo spasa. ta činjenica nije posebno predstavljena. koje je uredio Kurt Horovic i koje je izašlo 1946. Doduše.178 MARTIN HAJDEGER JEZIK 179 Žudi. Sadržaj pesme mogao bi se još razgovetnije raščla­ niti. Sneg pada na prozor. Doduše. Shodno tome. ali u takvom postupku bili bismo na svakom koraku sputavani predstavom o jeziku. Za božjim hlebom i vinom. neki — lišeni doma — lutaju tamnim stazama. Nema nijedne reči koja bi. Na sličan način iznenađuje i drugi stih u trećoj strofi: Prag se skamenio od bola. uzeta sama za sebe. Jezik govori. Ko je autor. Jeka zvona ulazi u svaku kuću. Umesto toga. kakvo je ono stvar­ no.) Tu pesmu je napisao Georg Trakl. Prva strofa opisuje šta se dešava napolju: sneg i jeka zvona večer­ njeg. . ovde ostaje nebitno. Ta lepota uznosi draž pesme i snaži njenu estetsku savršenost kao umetničke tvorevine. Spoljašnje stvari dodiruju stvari unutar ljudskog staništa. Sadržaj pesme je razumljiv. Ipak takvi — možda /li — putevi vode pokatkad do kuće što spas pruža. Izmišljajući. Pesma je oblikovana u tri strofe. Nasuprot mnogima što su u domu i za stolom.

to prinošenje bliže ne pribavlja zvano. poznate predmete i događaje — sneg. već poziva u reč. Zato dugo bruji večernje zvono koje preko dana odjekuje u strogo ograničeno vreme.« Dosad je ova vodeća postavka trebalo samo da nas sačuva od okorele navike da govorenje — umesto što ćemo ga misliti polazeći od njega samog — odmah guramo među fenomene izražavanja. Koja prisutnost je uzvišenija: da li prisutnost tih prisutnih stvari ili prisutnost onoga što je zvano? . Kuda? U daljinu u kojoj zvano boravi kao još odsustvujuće. taj zaključak je suprotan stavu: »Jezik govori«. Šta je to imenovanje? Da li ono samo predstavljive. prozor. To govorenje spominje sneg koji u danu što je na iz­ maku bezglasno pada na prozor. kao pod kakvom prisilom.180 MARTIN HAJDEGER JEZIK 181 Ono govoreno u pesmi jeste ono što pesnik izgovara iz samog sebe. pod pretpostavkom da govorenje po svojoj suštini nije izražavanje. Pri takvom padanju snega sve trajno traje duže. To se merilo obelodanjuje u postavci: »Jezik govori. izgleda da je samo iz­ govoreno izgovaranje. padanje. Međutim. Mi tu činjenicu poričemo tako malo kao što poričemo i mogućnost da se jezički fenomeni svedu pod naslov »izraz«. No uprkos tome. i stoga vazda zove ovamo i tamo. Pa ipak. To znači u isti mah i pre svega: jezik govori. zov — time što zove — već je pozvao ono zvano. Zvanje zove u sebe. Istina. Imenovanje zove. naravno. brujanje prekriva rečima nekog jezika? Nikako. Međutim. Imenovanje ne deli naslove. Kako ćemo izmeriti ovu nedovoljnost? Moramo li se — da bismo bili kadri da izvedemo jedno takvo merenje — vezati za neko drugo merilo ? Naravno. zvono. sada i ovde u pesmi. On se neosporno dokazuje kao izraz. Jezik je izraz. dok se razleže jeka večernjeg zvona. Ipak pitamo: »Kako čovek govori?« Pitamo: »Šta je govorenje?« Dok sneg na prozor pada I večernje zvono dugo bruji. Jezik pesme je mnogostruko izgovaranje. Oni su prisutni u zovu. Dozivanje zove u blizinu. Zašto se ne povinujemo tom činjeničnom stanju? Zato što tačnost i rasprostranjenost te predstave o jeziku nisu dovoljne da bi se na njima zasnovalo objašnjenje suštine jezika. jer ona. na način ne dalje objašnjiv. da bi ga ostavilo u najbližoj oblasti onoga što je prisutno i da bi ga tu smestilo. oni nikako ne padaju među stvari prisutne sada i ovde u ovoj dvorani gde se drži preda­ vanje. Jezik ? A ne čovek ? Nije li ono što vodeća postavka sada traži od nas — još gore? Hoćemo li još i poricati da je čovek ono biće koje govori? Nikako. zov ono što je zvano ne otima daljini u kojoj je to zadržano posredstvom prizivanja. Govorenje imenuje vreme zimskog večera. Zvanje prinosi bliže ono zvano. Jezik govori. tamo u odsutnost. Međutim. ne upotrebljava reči. pokazuje prikladnost u davanju nekoliko plodotvornih uputa našem pokušaju da objasnimo jezik. Čak i kad to što je govoreno u pesmi shvatamo polazeći od poetskog oblikovanja. ovamo — u prisutnost. Stoga je i pomenuta pesma izabrana. To izgovoreno govori time što izgovara svoj sadržaj. Tako on približava prisutnost onoga što prethodno nije zvano. ono nam neprekid­ no. Sneg i bruj večernjeg zvona nama su govoreni. zov doziva.

pri­ ziva ih. »Oni što lutaju« prinuđeni su da najpre. Imenujući zov poziva stvari da dođu u takav dolazak. Bruj večernjeg zvona njih. Dom i sto vezuju smrtnike za zemlju. Druga strofa govori na drugačiji način negoli prva. Dom ih spreman čeka. Smrt je već premašila svako mrenje. dovodi pred božanstvo. Prva strofa zove stvari u njihovo stvarnovanje. otuda i reči gebaren (nositi do kraja. oni . Stoga prva strofa ne imenuje puke stvari. donose svet. Istina. Ona poziva »mnoge« koji kao smrtnici pripadaju četvorstvu sveta. Prva strofa govori pozi­ vanjem stvari da dođu. oni što lutaju mračnim stazama. Šta zove prva strofa? Zove stvari.. Stvarnujući. kao da konstatuju nešto predručno. držanje. stvari su stvari. poziva i u isti mah dovikuje tim stvarima. doslovce smrtnike posećuju sa svetom. donositi. To sada znači: stvari. Jedinstveno četvorstvo neba i zemlje. U smrti se sabire najveća skrivenost bića. te da su dospeli u stanovanje. U imenova­ nju su imenovane stvari pozvane u svoje stvarnovanje.182 MARTIN HAJDEGER JEZIK 183 Mnogima je sto zastrven. Naš stari jezik za iznošenje veli: bern. preporučujući ih svetu iz kojeg se pojavljuju. kročeći svojom stazom kroz tamu. nazivamo — svetom. koje zove stvari. Ali njeno zvanje počinje time što zove i imenuje smrtnike: Nekog dok luta. Stvarnujući. Ovo četvoro su od iskona sjedinjeni u postojanju jednog prema drugom. Ona istovremeno imenuje svet. Ti smrtnici su obdareni za mrenje kao za putovanje ka smrti. sto pomenut u pesmi ona ne poziva da bude prisutan između redova u kojima sedite. Stihovi donose zastrven sto i spreman dom u onu prisutnost koja je okrenuta prema nečem odsutnom. koje prebiva u stvarnovanju stvari. Nisu pozvani niti svi smrtnici niti mnogi. oni moraju da urade tako ne samo i ne prevashodno za sebe. Gde? Ne da budu prisutne među prisutnim stvarima. Odlučno »je« zvuči tako. Stvarnujući.. poziva ih da dođu. kao smrtnike. znači — pozvane stvari sakupljaju u sebe nebo i zemlju. već su jedino pozvani »neki«. Sneg dovodi ljude pod nebo koje se smrkava u noć. one raz-vijaju svet u kojem stvari pre­ bivaju te su tako vazda prebivajuće. Imenovane. Oba stiha govore poput iskaza. Mesto do­ laska. poziva ih da dođu. svaka u svoje vreme. Premda smrtnici skupa sa božanstvima. već za mnoge. Ono poziva stvari da se — kao stvari — odnose na ljude. Stvari dopuštaju da četvorstvo tih četvoroga prebiva uz njih. iznositi) i Gebarde (nošenje. Ipak ono — zovući — govori. dva prva stiha druge strofe ipak ne zovu izričito svet. To sakupljajuće dopuštanje prebiva­ nja jeste stvarnovanje stvari. Naprotiv. dođu do doma i stola. stvari iznose svet. Stvarnujući. Pozivanje. one nose. i ona poziva da se dođe. Stvari o-stvaruju smrtnike. zemljom i nebom pripadaju četvorstvu sveta. smrtnike i božanstva. baren. jeste prisut­ nost skrivena u odsutnosti. Druga strofa počinje zvanjem nekih od smrtnika. Zvanje znači pozivanje. koje je takođe pozivano u zvanju. jer mnogi misle da su — ako su se samo smestili po kućama i posedali za stolove — pomoću stvari o-stvareni. smrtnika i božanstava. gest).

Usred dvojstva. panta. Štrčanje drveta biva zvano. Pomenuta raz-lika postoji samo kao ta jedna razlika. Treći i četvrti stih druge strofe zovu drvo spasa. ona je prisutna u raz-lici. nosi jedno prema drugom. raz-lika razdvaja sredinu u kojoj i kroz koju su svet i stvari jedinstveni jedno s drugim. Svet daje stvari. Jer svet i stvari ne postoje naporedo. iznošenja koje pronosi. Oni prizivaju četvor­ stvo sveta i na taj način svet dozivaju stvarima. oni imenuju nešto posve drugačije: Zlatno cveta drvo spasa Crpeć' iz zemlje hladan sok.184 MARTIN HAJDEGER JEZIK 185 — gotovo poput prve strofe. Sad se reč »svet« više ne upo­ trebljava u metafizičkom smislu. ono što pre svega pro­ sijava kroz sve. setimo se Pindarove Pete Istmljanske ode. Pesma imenuje drvo spasa. Sredina toga dvoga jeste prisnost. zovući ovamo i tamo. zove u sebe. Naš jezik sredinu toga dvoga naziva »između«. Njegovo jedro cvetanje sklanja plod što nam nezasluženo pripada u deo. samo drugim redom — imenuju u isti mah stvari: kapiju. U zlatno cvatećem drvetu vladaju zemlja i nebo. Reč »raz-lika« se sada udaljava od svoje uobičajene i obične upotrebe. Prisnost sveta i stvari prisutna je u razdvojenosti onog između. Pri tom to dvoje premeravaju neku sredinu. Suz­ bijani rast zemlje i nebeski dar pripadaju jedno drugom. Tako jedinstveni. Na početku ove ode pesnik zlato naziva periosion panton. Ono što ona sada imenuje nije rodni pojam za razne vrste razlika. u njihovom inter. No oni nisu ni prosto jedan s drugim vezani. Ona je jedina. Latinski jezik kaže: inter. mračne staze. Znači. Da bismo tu reč i ono njeno zvano razgovetno čuli. niti teološki predstavljeno stvaranje (mundus). Naprečac. Prisnost raz-like je sjedi­ njujući element dijafore. Oni izričito pozivaju svet da dođe. božanstva i smrtnici. time što svet i stvari povezuje sredinom koja im se . u onom između sveta i stvari. Tome odgovara nemačka reč: unter. Oba načina pozivanja su različita ali ne i razdvojena. Tek druga dva stiha u drugoj strofi zovu izričito svet. zove ovamo i tamo. Kao što zvanje. Njihovo jedinstveno četvorstvo jeste svet. Tako ono napreduje do cvetanja koje se otvara nebeskom blagoslovu. koje imenuje stvari. Govorenje prve dve strofe govori time što poziva stvari da dođu svetu i što poziva svet da dođe stvarima. preovlađuje razdvojenost: nekakva raz-lika. prosijava kroz svaku stvar prisutnu unaokolo. Drvo se čvrsto koreni u zemlji. a stvari — u njihovo stvarnovanje. Stvari nose svet. U njoj su oni jedinstveni. Prisnost vlada jedino tamo gde se ono prisno — svet i stvar — čisto odeljuje i ostaje odvojeno. Prisnost sveta i stvari nije stopljenost. koje imenuje svet. ona ih. Ona ne označava niti sekularizovano predstavljen univerzum prirode i istorije. Sjaj zlata skriva sve prisutno u neskrivenost svoga pojavljivanja. Oni se međusobno pro­ žimaju. Stihovi počinju rečju »zlatno«. sklanja sveto koje smrtnike spašava i koje je milostivo prema njima. oni su prisni. Raz-lika iznosi svet u njegovo svetovanje. iznoseći. Raz-lika ne posreduje naknadno. Ono poverava svet stvarima i u isti mah stvari skriva u sjaj sveta. Sama od sebe. tako i kazivanje. Ono premerava u isti mah i zanos cvetanja i pribranost sokova što hranu donose. Svet daje stvarima njihovu prisutnost. niti ona znači samo celinu prisutnih entiteta (kosmos).

Raz-lika. Stoga treća strofa počinje naglašenim poziva­ njem: Putnik spokojno unutra kroči. čije jedinstvo iznosi. U pozivanju. u krajnjem slučaju. ukoliko odmerava svet i stvar. koji biva prisvojen u kamen. raz-lika prvo određuje svet i stvari u njihovoj prisutnosti. a svet — u darovanje stvari. Takvo otvaranje jeste način na koji ovde raz-lika premerava to dvoje. Pa ipak. Odakle je i kako pozvan bol? Prag se skamenio od bola. On imenuje bol. koje zove stvar i svet. on ne imenuje nešto prošlo. Prag je glavna greda koja u celini nosi kapiju. kao sredina za svet i stvari. tako da predstavljanje — koje na nju naiđe — može da je konstatuje. Raz-lika sveta i stvari. nije se stvrdnuo u prag. Tek njeno od-meravanje otvara raz-dvojenost i sa-pripadnost sveta i stvari. bol ne kida na komade što se rasturaju.skamenio. Kud on kroči? Stih to ne kaže. Raz-lika nije ni samo relacija koja postoji između sveta i stvari. Ipak. on kida na komade. Međutim. U pouzdanost toga između uklapa se ono što ulazi u to između i što iz njega izlazi. šta je bol? Bol razdire. unoseći ih u njihovu vlastitost. koji ulazi. Ali u tom slučaju »dimenzija« takođe ne znači više neku samo­ stalno postojeću oblast u kojoj se ovo ili ono nastanjuje. . Njegovo kidanje. jeste ono što je zbilja zvano: raz-lika. dimenzija za svet i stvar. da bi se tu sledio. On imenuje nešto što postoji i što je već postojalo.. . nešto što više nije prisutno.. Prema tome. Raz-lika je određena dimenzija. Druga strofa poziva da dođe svet koji — svetujući — daruje stvari. jer ga je bol skamenio. istrajavajući kao bol. Ta greda podupire sredinu u kojoj se dvoje — spoljašnjost i unutrašnjost — međusobno prožimaju.« — u pesmi je to jedini glagol koji je dat u prošlom vremenu. u spokoj. Postavljanju onoga između potrebno je nešto što može da istraje i što je — u tom smislu — čvrsto. kao postavljanje toga između. ». Bol boravi u pragu. Prag nosi ono između. Nenadano i čudno odjekuje poziv: Prag se skamenio od bola. određuje meru njihove prisutnosti. no tako što u isti mah vuče k sebi sve i što sakuplja u sebe sve. Po­ uzdanost sredine ne srne nigde da popusti ili nestane. postoji prag. pre svega. Kakav bol? Stih veli samo »bol«. Ona je. Istina. No bol. Taj spokoj vlada nad kapijom. Taj stih govori sam sobom u onome što je govoreno u celoj pesmi. jeste čvrst. U prisutnosti skamenjivanja. Ona nije naknadno izvedena iz sveta i stvari kao njihov odnos. on deli. Prva strofa pesme poziva da dođu stvari koje — stvarnujući — nose svet. stih poziva putnika. Kao sredina. Prag.186 MARTIN HAJDEGER JEZIK 187 pridodaje.. prisvajajući. Treća strofa poziva da dođe sredina za svet i stvari: iznošenje pris­ nosti. Međutim. reč »raz-lika« ne znači više nekakvu distinkciju koja se tek našim predstavljanjem postavlja između predmeta. Raz-lika nije ni distinkcija ni relacija. to jest u njihovom postojanju jednog spram drugog. unosi stvari u nošenje sveta. On je rascep.

u postavljanju bola. raz-liku. iz koje iznošenje sveta i stvari uzima za sebe mesto. Takve stvari imaju svoju dovoljnost u tome što dopuštaju da četvorstvo sveta boravi u njima. jer je njihovo nošenje sveta neposredno ispunjeno naklonošću sveta. plodovi koje su božanstva poklonila smrtnicima. jeste pravo pozivanje. Onome što se tako poziva. kao nešto u čemu se osećajnost ugnežđuje. Treća strofa zove svet i stvari u sredinu njihove prisnosti. sredinu dvojstva što je u njoj podeljeno. Stvari. koje poziva da dođe prisnost sveta i stvari. istovremeno je vučenje koje — poput nacrta ili skice — crta i uklapa ono što je u deljenju razdvojeno. Hleb i vino su plodovi neba i zemlje. Stih zove deljenje onog između. Prag se skamenio od bola. ali on niti o njoj posebno misli niti njenu suštinu naziva tim imenom. koje daruje stvari. Svetleće spajanje u rascepu prenosi raz-vedravanje sveta u njegovu sopstvenost. Iskonsko zvanje. Hleb i vino sa­ kupljaju u sebi to četvoro iz prostog jedinstva četvorovanja.188 MARTIN HAJDEGER JEZIK 189 kao sakupljajuće deljenje. To je govorenje jezika. Spona što spaja njihovu naporednost jeste bol. Stvari nazvane velikim svetle u jednostavnosti svog stvarnovanja. naređu­ je se da iz raz-like dođe u raz-liku. kao osećaj što nas čini utučenim. Raz-lika je već prisutna kao sabrana prisutnost. U onome što je govoreno u pesmi nalazi se govorenje. Jezik govori. Ali ne smemo bol zamišljati antropološki. hleb i vino u isti mah dospevaju do svog sopstvenog sijanja. Bol spaja rascep raz-like. To pozivanje je suština govorenja. Prisnost ne smemo zamišljati psihološki. Taj stih zove raz-liku. Čisti sjaj sveta i prosto sijanje stvari ide kroz njihovo između. Da li je prisnost raz-like za svet i stvar — bol? Naravno. Gde sija čisti sjaj? Na pragu. sakupljajući sredinu u čijoj se prisnosti prožimaju nošenje stvari i blagonaklonost sveta. Bol je spoj rascepa. koji još prepoznajemo u rečima: »Prepusti Gospodu pute svoje. Rascep raz-like dopušta da sija čisti sjaj. koje su pozvane: hleb i vino. Prag se skamenio od bola. Bol je sama raz-lika. Raz-lika dopušta . Na koji način ? Tu u čistom sjaju nasred Stola sijaju hleb i vino. Rascep raz-like obesvojava svet u njegovo svetovanje. Jer ona iskonski zove iz jednostavnosti prisnog pozivanja koje zove raz-liku time što ova u trećoj strofi ostaje neizgovorena. Raz-vedravanjem sveta u njegov zlatni sjaj. Tu imamo u vidu stari smisao naređivanja. jednostavne su. On govori pozivanjem pozvanog — stvar-sveta i svet-stvari — da dođe u ono između raz-like. Bol je već postavio prag u njegovo nošenje. On postavlja ono između.« Na taj način pozivanje jezika naređuje da se ono što je u jeziku pozvano prepusti zapovesti raz-like. Taj spoj je prag. Samo treća strofa sakuplja pozivanje stvari i po­ zivanje sveta. Bol je sklapajući element u kidanju koje deli i sakuplja.

stvar i svet nikad ne umiču raz-lici. Skrivanje u počinak jeste mirovanje. Sakupljajuće zvanje jeste brujanje. počinak je — strogo zamišljen — uvek pokretniji no svako kretanje i uvek življi no svaki kret. Raz-lika je zapovest iz koje se najpre poziva svako pozivanje. Takvo predavanje događa se. zapovest. Iznošenje sveta i stvari na način smirivanja jeste događaj raz-like. ljudsko biće. raz-lika zove svet i stvar u sredinu njihove prisnosti. jezikom je dovedeno u svoju sopstvenost. tako da se sve pokorava zapovesti. Pribrano pozivanje. Spokoj smiruje iz­ nošenjem sveta i stvari u njihovu prisutnost. glasanja. koje u zvanju pribira k sebi. U sebi sakupljeno zvanje. uko­ liko mirovanje daruje stvari dovoljnost da ostane svet. Takvo obesvojavanje ne lišava stvar ničeg.190 MARTIN HAJDEGER JEZIK 191 da stvarnovanje stvari počiva u svetovanju sveta. ukoliko suština jezika. Smrtno govorenje je zvanje koje imenuje. a svet — u svetovanje. postoji. Raz-lika stvar kao stvar smiruje u svet. Ona smiruje time što dopušta da stvari počivaju u naklonosti sveta. No beskretnost niti je isključivo ograničena na zvučanje kao na njegovu dokinutost niti je ona sama već ono pravo što počiva. Tek ono uznosi stvar u njenu sopstvenost. U dvojakom smirivanju zbiva se: spokoj. Ona iz sebe same sakuplja dvojstvo time što ga zove u rascep koji čini sama raz-lika. Ono . Jezik govori kao bruj spokoja. On prebiva kao raz-lika koja se događa za svet i stvari. Ipak se takvo mirovanje zbiva samo na taj način što u isti mah četvorstvo sveta nosi stvari. Beskretnost svagda ostaje u neku ruku samo druga strana onog što počiva. kao da je sama raz-lika — spokoj. bruj spokoja. pozivanje stvari i sveta da dođu iz jednostavnosti raz-like. Ono što se tako dogodilo. Međutim. Upravo pomenuta reč »jezičko« ovde znači: događanje iz govorenja jezika. tako da ostaje predato suštini jezika. u čijem vidu razlika zove svet i stvari. Kad raz-lika svet i stvari sakuplja u jednostavnosti bola prisnosti. Štaviše. Jezik govori na taj način što zapovest raz-like svet i stvari zove u jednostavnost njihove prisnosti. U bezglasju jedino istrajava beskretnost zvučanja. ukoliko se događa raz-lika. Smirujući stvari i svet u njihovu sopstvenost. Tako smireni. Ona smiruje time što dopušta da se svet zadovolji u stvari. Zvanje raz-like je dvojako smirivanje. jeste bruj spokoja. bruj spokoja. Samo ukoliko ljudi pripadaju bruju spokoja. Raz-lika smiruje na dvojak način: ona stvari smiruje u stvarnovanje. bruju spokoja. Kao smirivanje spokoja. U njemu se zbiva nešto drugo od pukog izazivanja i širenja zvuka. Raz-lika dvojako smiruje. Jezik. a ovaj ima svoju suštinu u tome što smiruje. Šta je spokoj ? On ni u kom slučaju nije samo bezglasje. Raz-lika je ta što zove. Sama beskretnost počiva još na počinku. Ona obesvojavanjem unosi stvar u mir četvorstva. jeste brujanje kao bruj. Bruj spokoja nije ništa ljudsko. tako da ona ostaje svet. smrtnici su kadri da na svoj način govore glasovima. Zapovest raz-like već je u sebi sakupila celokupno pozivanje. oni je spašavaju u smirivanje. iziskuje govorenje smrtnika da bi — kao bruj spokoja — zazvučala za slušanje smrtnika. to ljudsko je u svojoj suštini jezičko. ona poziva dvojstvo da dođe u svoju suštinu.

u isti je mah i priznavajuće uzvraćanje. smrtno govorenje je već na svoj način sledilo zov. tad se suština jezika može vazda pojavljivati samo kao izraz i delatnost čoveka. na koji smrtnici — iz raz-like u raz-liku zvani — govore. bilo da je govor ili spis. Nikad čista proza nije »prozaična«. ako se ono uzima samo kao oglašavanje čovekove unutrašnjosti. već da ga čuje unapred i da tako reći predupredi njegovu zapovest. ne postoji u sebi. Nikad prava poezija nije samo viši vid (melos) svakodnevnog jezika. uzevši zapovesti raz-like to što ono govori. kao govorenje smrtnika. Jer se čuvenje zadržava u slušanju kojim ono ostaje prisvojeno u bruju spokoja. Odgovaranje. Oni vode računa o pozivajućem zovu spokoja raz-like. ipak se ono mora čuvati da oglašavanje pa čak i izraz ne smatra presudnim ele­ mentom ljudskog govorenja. stvar stoji obrnuto: svakodnevni jezik je zaboravljena i stoga iskorišćena pesma iz koje jedva da još odzvanja nekakvo zvanje. ukoliko od-govara u mnogostrukom smislu. Način. Jezik govori. narušava spokoj. Svako pravo čuvenje drži se sa svojim sopstvenim kazivanjem. Smrtno govorenje je moralo da pre svega sluša zapovest u čijem vidu spokoj raz-like svet i stvari zove u rascep njene jedno­ stavnosti. . kao bruju spokoja raz-like. Sklop ljudskog govorenja može da bude samo način (melos) na koji govorenje jezika. No zadržavanje mora voditi računa o tome da bruj spokoja ne čuje samo posle brujanja. Njegovo govorenje poziva da se dođe raz-lici koja obesvojava svet i stvari u jedno­ stavnost njihove prisnosti. Smrtna reč govori. ukoliko na dvojak način — uzimanjem i uzvraćanjem — od­ govaraju jeziku. Pa ipak. suprotnost pesme nije proza. Štaviše. No ljudsko govorenje. i stoga je tako retka kao i poezija. To govorenje što sluša i oduzima jeste — od-govaranje. bruj spokoja raz-like. jeste: odgovaranje. Ako se pažnja isključivo usmerava na ljudsko govorenje. Predupređenje u zadržavanju određuje način na koji smrtnici odgovaraju raz-lici. U određeno vreme postaje neminovno razmišljanje o tome kako se u govorenju jezika. smrtnike prisvaja posredstvom zapovesti raz-like. Slušanje oduzima zapovesti raz-like ono što donosi u zvučeću reč. Svaka reč smrtnog govorenja govori iz takvog slušanja. kao receptivno slušanje. Svako odgova­ ranje je podešeno na to zadržavanje koje se drži sebe. ako se tako zamišljeno govo­ renje smatra samim jezikom. Oglašavanje. događa smrtno govorenje i njegovo oglaša­ vanje. Ona je tako poetska. Smrtnici govore ukoliko slušaju.192 MARTIN HAJDEGER JEZIK 193 čisto što je pozvano u smrtnom govorenju jeste ono što je u pesmi govoreno. premda ne poznaju zov. Stoga takvom zadržavanju mora da je važno da — na način slušanja — bude spremno za zapovest raz-like. O šta se lomi bruj spokoja? Kako narušeni spokoj dospeva u zvučanje reči? Kako narušeni spokoj oblikuje smrtni govor što odzvanja u stihovima i rečenicama ? Pretpostavimo da mišljenje jednog dana uspe odgovoriti na ta pitanja. Suprotnost onoga što je čisto govoreno. Na taj način smrtnici prebivaju u govorenju jezika. Govorenje smrtnika počiva na svom odnosu prema govorenju jezika. i kao slušanje. Smrtnici govore.

die alten heiligen Theater ? Warum freuet sich denn nicht der geweihete Tanz ? (Zašto ćute i ona. Odgovaranje jeste čuvenje. Jer: Čovek govori samo ako odgovara jeziku. za trenutak pomislimo na ono o čemu Helderlin pita u svojoj elegiji Hleb i vino (šesta strofa): Warum schweigen auch sie. Kazivanje je bilo dopuštanje da se pojavi ono što su kazivaoci videli. Jezik govori. Čovek govori. Ono što je važno jeste da se nauči stanovati u govorenju jezika. Lalića. Putnik spokojno unutra kroči. Nije stvar u tome da se ovde iznese neko novo shvatanje jezika. reč koja je već jednom bila reč. Mnogima je sto zastrven. Za tako nešto potrebno je da jednako ispitujemo da li smo i koliko pogodni za ono što istinski pripada odgovaranju: predupredenje u zadržavanju. ako odgovara jeziku. jer su oni to već ranije bili pogledali. Takav pogled je kazivaoce i slušaoce dovodio u bez-konačnu prisnost raspre između ljudi i bogova. Prag se skamenio od bola. — Prim. prev. sveta stara pozorišta?) Zašto se ne raduje posvećeni ples?1) Reč je uskraćena negdašnjem mestu pojavljivanja bogova. Zlatno cveta drvo spasa Crpeć' iz zemlje hladan sok. kao što Antigona veli: ') Prevod I. međutim. REČ Nalazeći se na ovom mestu. Dom ih spreman čeka. Ova raspra. Pa kako je ona bila reč? U samom kazivanju zbivalo se približa­ vanje boga. Njegovo govorenje govori za nas u onome što je govoreno: ZIMSKO VEČE Dok sneg na prozor pada I večernje zvono dugo bruji. Nekog dok luta Mračne staze na kapiju vode.194 MARTIN HAJDEGER Jezik govori. Ono čuje ukoliko sluša zapovest spokoja. prožimala je i ono što je iznad bogova i ljudi. . Tu u čistom sjaju nasred Stola sijaju hleb i vino.

Jednom sam se sa srećnog putovanja vratio S blagom obilnim i lomnim Tražila je dugo i obznanila mi: »Tako nešto ne spava ovde na dubokom dnu« Posle čega mi je ono nestalo iz ruke I nikad moja zemlja nije dobila bogatstvo.. i niko nije gledao tamo odakle je ona zasvetlela. Smemo li se drznuti da razmišljamo o toj zagonetki? Mi već činimo dovoljno ako dopustimo da nam zagonetku reči kaže sama poezija — ovog puta u pesmi s naslovom: DAS WORT Wunder von ferne oder traum Bracht ich an meines landes saum Und harrte bis die graue norn Den namen fand in ihrem born — Drauf konnt ichs greifen dicht und stark Nun bluht und glanzt es durch die mark.. ho keruxas tade.) Pesma se najpre pojavila u jedanaestoj i dvanaestoj seriji Listova za umetnost iz 1919. godine. koudeis oiden ex hotou' phane. Tako sam tužan naučio odricanje: Nijedna stvar ne može da bude tamo gde reč nedostaje. (s. (s.. već se odvajkada ona« (ho nomos. čije se kazivanje odavno vratilo ćutanju. Einst langt ich an nach guter fahrt Mit einem kleinod reich und zart Sie suchte lang und gab mir kund: »So schlaft hier nichts auf tiefem grund« Worauf es meiner hand entrann Und nie mein land den schatz gewann.. 456/7) »Ne od danas niti od juče. pokazujuća potreba) »pojavljuje.196 MARTIN HAJDEGER REČ 197 ou gar ti moi Zeus en... REČ (Čudo izdaleka ili san Doneo sam na ivicu moje zemlje I čekao dok seda Norna Nije našla ime u svom kladencu — Zatim sam mogao to da neposredno i snažno zgrabim Sada ono cveta i sja duž granice. ostaje zagonetka. So lernt ich traurig den verzicht: Kein ding sei wo das wort gebricht. 450) »Nije Zevs bio taj koji mi je poslao poruku« (već je to uradio neko drugi — pokazujuća potreba).« Takva poetska reč.. ou gar ti nun ge kachthes.. Kasnije (l928) nju je Štefan George uključio u poslednju . all' aei pote zei tauta.

okriviti (zichten) znači isto što i pokazati (zeigen). Odricanje ( Verzichten) pripada glagolu oprostiti ( verzeihen). čim primetimo tla se prvi stih završne strofe okončava dvema tačkama. Mi smo izazvani da završni stih preoblikujemo u iskaz sa sadržajem: stvar nije tamo gde reč nedostaje. gramatički gledano. Na kraju njenog prvog stiha takođe stoje dve tačke: Tražila je dugo i obznanila mi: »Tako nešto ne spava ovde na dubokom dnu«. To je slučaj i u petoj strofi. niti ono što je rečeno stoji između znakova navoda. na kraju prvog stiha nalaze dve tačke. Završna strofa ne samo da zatvara pesmu — ona je u isti mah i otvara. te se ono pojavljuje kao dar koji se iz reči dodeljuje stvari? Pitanja. Sve to. to nismo učinili iz puke samovolje.« Uz to. poetski smisao cele pesme: reč. doduše. dopustiti da nešto manjka. I tu se. shodno naslovu. Dve tačke otvaraju nešto. međutim. otvaranje. Gde nešto nedostaje. Gde manjka reč. u indikativu: »Tako nešto ne spava ovde. ono što kaže seda Norna stoji između znakova navoda. šteta. Postoji li išta što je za pesnika uzbudljivije i opasnije od odnosa prema reči? Sumnjam. mi oklevamo da se pre­ pustimo takvom razmišljanju. grčki deiknymi. latinski . Naneti nečemu štetu znači: nešto tome oduzeti. Odricanje nije iskazivanje. gotovo da smo prisiljeni na preoblikovanje. tu nije stvar. one nam pričaju o čudnovato zakoprenjenim pesnikovim iskustvima. Kad kažemo da nešto nedostaje. Završni stih glasi: Nijedna stvar ne može da bude tamo gde reč nedostaje. Slučaj je drugačiji u završnoj strofi. Ali ono što posle njih sledi niti je dato u indikativu. Ono što sledi dato je. Pa ipak. ton završne strofe skuplja u reč »odricanje«. Šta je reč da ima takvu moć ? Šta je stvar da joj je potrebna reč da bi postojala? Šta tu znači biće. nagoni nas na razmišljanje. Štaviše. a i još ponešto. Tek reč. ili je samoj reči potrebna poezija. Tek iz nje čujemo ono što je. Pesma je oblikovana u sedam strofa sa po dva stiha. Optužiti (zeihen).. Na čemu počiva razlika izmedu pete i sedme strofe? U petoj strofi seda Norna nešto obznanjuje. lako da jedino zahvaljujući toj potrebi pesnik postaje ono što može da bude. Da li taj odnos stvara tek pesnik. Narav­ no. tu postoji lom. Pri prvom slušanju i čitanju pesme ona ne pobuđuju odmah naše razmišljanje. Nasuprot tome. A sem toga. daje stvari biće. jer. to znači da nešto manjka. Mnogo više smo opčinjeni s prvih šest strofa.. Obznanjivanje je vrsta iskaza. Jer. kojom raspolažemo. Završna strofa. samo pitanja. ali je možda ipak kazi­ vanje. ono sada počiva samo na jednom jedinom stihu u čitavoj pesmi. mi smo taj završni stih preinačili u iskaz. Ona nas goni u nemir razmišljanja.198 MARTIN HAJDEGER REČ 199 zbirku pesama koju je sam objavio i koja nosi naslov: Novo carstvo. Dve tačke bude nadu da posle njih sledi iskaz. To je očigledno već u činje­ nici da samo završni stih eksplicitno kaže ono što je u naslovu: Reč. govori nametljivije.

Tako sam tužan naučio odricanje: Nijedna stvar ne može da bude tamo gde reč nedostaje. pokazujuće puštanje da se vidi. Tako sam tužan naučio odricanje: Kako ? Onako kako to kaže šest prethodnih strofa. ono se u tekstu može uvesti putem dveju tačaka. Upućen je onaj. U tom einmal pojavljuje se karakteristična reč Mal (trenutak). već se ono u isti mah jasno odvaja od pesnikovih dotadašnjih putovanja. mora reći u šta se pesnik zapliće. trećoj strofi stoje tri tačke. Dakle. Tu on govori o svojim putovanjima. Pesnik se nje tako malo odriče. Učiti znači: dosezati do takvog sagledavanja. da on upravo odobrava ono što je kazano. Dve tačke nakon reči »odricanje« ne otvaraju ništa u smislu iskaza ili tvrdnje. I mora i ne mora. Četvrta strofa počinje: Jednom sam se sa srećnog putovanja vratio. Tu pesnik govori o svojoj zemlji. završni stih mora ipak da kaže šta pesnik sebi uskraćuje. On nam. »Jednom« se tu koristi u starom značenju koje ukazuje na: jedanput (einmal). Dakle. na kraju poslednjeg stiha u prethodnoj. ali i da čitavu strofu čujemo kao strofu koja u isti mah i zatvara i otvara pesmu. ko ono što je sagledao nikad više ne gubi iz vida. Putovanjem nešto doku­ čivati (Er-fahren) znači: učiti. Optužiti. Optužiti ili okriviti nekoga znači: nešto mu reći pravo u lice. jeste smisao stare nemačke reči sagan. kazati. da se poslužimo latinskim. pokazati znači: pustiti da se vidi.200 REČ MARTIN HAJDEGER 201 dicere. jer. Pesnik je naučio odricanje. A u šta se ono zapliće? Verovatno u nešto čega se odriče. Pošto je odricanje način kazivanja. sagledao. Dakle. Ali odricanje neosporno znači: nešto sebi uskratiti. ali otvaraju odricanje kao kazivanje onoga u šta se ono zapliće. na nekom putovanju (Fahrt). Tako sam tužan naučio odricanje: Nijedna stvar ne može da bude tamo gde reč nedostaje. kazivanje vlada u opraštanju. ko je nešto video. naime: mi to postižemo na putu. Pri tom. Na kojim putovanjima pesnik dospeva do svog odricanja? Kroz koju zemlju ona vode putnika? Kako je pesnik iskusio odricanje? Na odgovor nas upućuje završna strofa. Zato kazivanje o iskustvu ne počinje naglo samo s »jednom«. Kako o tome da razmišljamo? Završna strofa nas sve više nagoni da se zadubimo u misli i iziskuje od nas da je u celini razgovetnije čujemo. odricanju. Ali kako? Da li se pesnik odriče činjenice da ne može stvar da bude tamo gde reč nedostaje? Ni najmanje. Tu spada i naše postizanje toga. pravac u kojem dve tačke otvaraju odricanje ne može nam reći čega se pesnik odriče. nečega se odreći. qui vidit. Učiti znači: postajati upućen u nešto. izneti na videlo. međutim. Kako to? Odricanje znači: odustati od zahteva za nešto. svojevrsno iskustvo. A to. ono što sledi posle tačaka ne mora da bude iskaz. Isti je slučaj i sa poslednjim stihom šeste .

. Dobro obratimo pažnju na promenu glagolskog vremena u drugom stihu te strofe kada se uporedi s prvim. Pesnikova putovanja. Napredak i sjaj njegove poezije postaju očigledni. Sve dok pesnik ne stekne sasvim drugačije iskustvo. Pa ipak. Zemlja je njegova u smislu obezbeđene oblasti njegove poezije. a pogotovo o onom jedinstvenom koje mu dopušta da iskusi odri­ canje. pun pouzdanja.. Vladavina pesništva je dovršena. da od tog trenutka ono sja i cveta i. Imena su reči kojima se ono što već bivstvuje i za šta se smatra da bivstvuje čini tako opipljivim i jedrim. Poslednja strofa prve trijade počinje presudnim »Zatim«: Zatim sam mogao to da neposredno i snažno zgrabim Sada ono cveta i sja duž granice. Imena — za šta? Prvi stih pesme daje nam odgovor: Čudo izdaleka ili san. . omeđava i okružuje pesnikovo sigurno prebivanje. Dakle. Snagom prikazivanja imena pokazuju svoju odlučujuću vlast nad stvarima. o kojima priča prva trijada. jasnim znakovima su podeljene na dve grupe sa po tri strofe — na dve trijade. stara suđaja. vadi imena.202 MARTIN HAJDEGER REC 203 strofe. šest strofa. Da bismo mogli da razmišljamo o pesnikovim putovanjima. Sam pesnik stvara na osnovu zahteva za imena. To se dešava na ivici njegove zemlje. Imena su reči koje prikazuju nešto. Imena za ono što je pesniku doneseno izdaleka kao nešto čudnovato ili za ono što ga u snu posećuje. koje pripremaju sedmu završnu strofu. Jedan znak takođe prethodi rečima »Posle čega« — znakovi navoda u petoj strofi. On ga iznosi u drugoj trijadi koja je oblikovana u tačnoj korespondenciji s prvom. Ona ono što već bivstvuje dostavljaju pred­ stavljanju. nalazi se na ivici pesnikove zemlje — ili je sama ta ivica kladenac? Tim imenima ona pesniku daje one reči koje on. Ispunjava se pesnikov zahtev za vlast njegovog kazivanja. Da bi se prikazalo ono što bivstvuje. on mora najpre da na svojim putovanjima dospe tamo gde mu se ispunjava zahtev. svuda u zemlji vlada kao lepota. bunar iz kojeg seda Norna. očekuje kao prikazivanje onoga što smatra bivstvujućim. Za pesnika. Da bi do njih došao. Dvaput — u drugom stihu prve i u drugom stihu šeste strofe. dakle: na početku i na kraju obeju trijada — pesnik kaže: »moja zemlja«. ono što bivstvuje. Nikakav nedostatak. neophodna su imena. on neće da za sebe zadrži to što bivstvuje. Ona je na svom cilju i — sa­ vršena je. U drugom stihu glagoli su u prezentu. nikakva sumnja ne narušava pesnikovu samopouzdanost. već ga prikazuje. Crtica na kraju druge strofe prethodi reči »Zatim«. moramo najpre da razmotrimo oblast kojoj pripada pesnikovo sticanje iskustva. Ivica oivičava. Ono što njegova poezija zahteva jesu imena. i jedno i drugo sasvim sigurno znači ono što ga se zbilja tiče. Oznake te korespon­ dencije jesu sledeće: poslednje strofe obeju trijada počinju rečima »Zatim« i »Posle čega«. ona zadržava. Kladenac. Pesnik je i siguran u svoju reč i ima moć nad njom. drugačija su od jednog i jedinog putovanja kojem je posvećena cela druga trijada. na taj način.

koja krije bunar. nije samo sredstvo prikazivanja onog što leži pred nama. zahvaljujući novom iskustvu pesnik je video dru­ gačije. Ono što mu je u ruci nije ni san ni nešto što je izdaleka doneo. Posle srećnog putovanja on sa blagom prilazi Norninom kladencu. Pesnik jednostavno nosi u ruci blago. odnosno biće u kojem se nešto pojavljuje kao bivstvu­ juće. pogled na pesnika. više vladanje. Naprotiv.. tek je reč ta koja blago drži u njegovoj prisutnosti i koja ga čak donosi u ovu prisutnost i tu ga čuva. Imena. shvaćeno kao uskraćivanje nečega sebi. Dakle. Ali ono se ni u kom slučaju ne raspada u ništavilo. Događa se nešto drugo. smatraju se nečim što spava i što treba samo probuditi. da bude bez imena. izostaje reč koja tako vlada. Poreklo blaga ostaje nam nejasno. Istovremeno. naravno. Pomenuto drugačije vladanje reči baca. Možemo li u razmišljanjima otići tako daleko da tvrdimo kako su sada okončana pesnikova putovanja ka Norninom kladencu? Po svemu sudeći da možemo. iznenada. Jedino donekle. nikad ne sme da krije u svojoj zemlji. kaže. Imena i reči su poput neke čvrste zalihe koja je pridodata stvarima i koja im se naknadno pridodaje zarad prikazivanja. Koje iskustvo stiče pesnik? Samo ono da izostaje ime za blago što mu leži u ruci? Samo ono da sada blago mora. doduše. nama je donekle postalo jasno i samo odricanje. On je prinuđen da sebi uskrati i ovo po­ stavljanje i onaj zahtev. Ona više nije samo imenujuće posezanje za onim što je prisutno i već predstavljeno. iako skriveno vladanje reči. jer. ali da sme ostati u pesnikovoj ruci? Ne. shvaćene kao imena. tek reč daruje prisutnost. Zato suđaja mora dugo da traži ime za blago i da. nešto zapanjujuće.. Ali ne­ obična dragocenost je ujedno i »obilna i lomna«. Odricanje. Ali ne zapanjuje nas ni izostajanje imena ni nestajanje blaga. jeste kazivanje koje sebi kaže: Nijedna stvar ne može da bude tamo gde reč nedostaje. Posle čega mi je ono nestalo iz ruke I nikad moja zemlja nije dobila bogatstvo. Ono ostaje bogat­ stvo koje pesnik. prikazivale bivstvujuće. Dok smo pretresali prvih šest strofa pesme i raz­ matrali koje putovanje dopušta pesniku da iskusi svoje odricanje. Jer.204 MARTIN HAJDEGER REČ 205 Sa svog jedinstvenog putovanja pesnik više ne donosi »čudo izdaleka ili san« na ivicu svoje zemlje. na kraju. ništa više ne daruje. Pesnik se mora odreći toga da vlada rečju kao prikazujućim imenom za ono što je postavljeno. međutim. pa da se iskoristi za prikazivanje stvari. Ali taj izvor. iz kojeg je dosad pesničko kazivanje crpio reči što su. Zapanjuje nas činjenica da sa izostajanjem reči i blago iščezava. Reč naglo po­ kazuje drugačije. u ovoj pesmi mnogo . rastajući se s pesnikom: »Tako nešto ne spava ovde na dubokom dnu«. Kuda to iskustvo nosi pesnika i njegovu raniju poeziju? Pesnik mora odustati od zahteva da mu se na njegovo traženje sa­ svim sigurno da ime za ono što je postavio kao zbilja bivstvujuće. Zato nestaje blago.

Laudes je latinski naziv za pesme (Lieder). slavljenje: laudare. Ovo učenje je bilo ne­ očekivano iskustvo koje je stekao u trenutku kada ga je pogledalo sasvim drugačije vladanje reči i uzdrmalo samopouzdanost njegovog ranijeg kazivanja. nije mogao odreći kazivanja ? Zašto on priča baš o odricanju? Zašto čak piše pesmu s naslovom Reč? Odgovor: zato što je to odricanje pravo odricanje. Pevanje (Gesang) je sakupljanje kazivanja u pesmu (Lied). naime. Kao uskraćivanje nečega sebi. odricanje ostaje kazivanje. koja je — bez naslova — prvi put objavljena u poslednjem delu poslednje zbirke (Novo carstvo.) Kazivanje je to koje razmišlja. Mi imamo još manje prava nego on da o tome nagađamo. višem vladanju. In stiliste ruh Besonnenen tags Bricht jah ein blick Der unerahnten schrecks Die sichre seele stort .206 MARTIN HAJDEGER REC 207 toga ostaje još nedokučeno. Ono tako čuva odnos prema reči. Ovaj ton možemo naročito jasno da čujemo u jednoj od pesama (Lieder). pošto je naučio odricanje. Sa Pesmom. i odnos prema njoj mora da pretfpi promenu. sem ukoliko nam sama pesma ne da mig. Ako uzvišeni smisao pesme (Gesang) ne uspemo da shvatimo kao kazivanje. Uvid u pesnikovo iskustvo s reči. on postaje naknadno muzičko uobličavanje onog što je rečeno i napisano. Otuda pesnik ni ne može da kaže šta je to blago. Kazivanje dobija drugačiju artikulaciju. Opazićemo ga ako sluša­ mo dovoljno zadubljeni u misli. str. Pogle­ dalo ga je nešto što nije naslućivao. poslednjim pesmama (Gedichte) sa­ kupljenim pod tim naslovom. ushićeno obožavanje. A ona nam ga daje. da tek reč dopušta stvari da bude stvar. biće dovoljno da razmotrimo nešto što nas sada nagoni na najdublja razmišljanja. (O čemu još razmišljam i što još sklapam Što još volim nosi iste crte. Kuda on odlazi? U odricanje koje je naučio. nešto užasno — to. 137). Da bismo tako slušali. a nije puko odbijanje kazivanja. Da je pesnikovo od­ ricanje iskušeno u tom smislu. Jer. veličanje. Od tog časa pesnik mora da odgovara toj tajni reči — tajni koju je jedva naslutio i koju može da nasluti samo razmišljajući. niti puko zamuknuće. sklapa i voli. On uspeva da odgovori tajni reči jedino onda kad pesnička reč odzvanja u tonu pesme (Lied). sama nam pesma — koja priča o odricanju — potvrđuje tako što o njemu peva. drugačiji ton. Ona pri­ pada poslednjem delu poslednje zbirke pesama koju je objavio sam Štefan George. pesnik konačno napušta oblast koja mu je ranije pripadala. Pesme kazivati znači: pevati (singen). Ali zato što sebe reč pokazuje u drugačijem. ova pesma (Gedicht) je pesma (Lied). radosno klanjanje. Taj poslednji deo nosi naslov Pesma (Das Lied) i počinje prologom: Was ich noch sinne und was ich noch fuge Was ich noch liebe tragt die gleichen zuge. to jest uvid u naučeno odricanje nameće nam pitanje: zašto se pesnik. drugačiji melos. a pre svega ono blago za koje se uskraćuje ime. Ono je tiho.

da bi se on. jer. Ritam je ono mirujuće što sklapa kretanje igranja i pevanja i što mu dopušta da u sebi miruje. otvorio za ono o čemu peva sledeća. i: Čini se da su obe strofe. Pa ipak. užas ga savija do zemlje kao oluja stablo. (U najtiši mir Razboritog dana Naglo prodire pogled Koji s neslućenim užasom Uznemirava sigurnu dušu Kao kad na visinama Čvrsto stablo S ponosom štrči nepomično A onda ga u pozni čas Oluja do zemlje savije: Kao kad more S prodornim glasom S divljim udarom Još jednom naleće Na odavno napuštenu školjku. treća strofa koju otvaraju dve tačke. koju smo upravo čuli. sklop nam se pokazuje ako obratimo pažnju na jednu fugu koja nam u trima strofama peva u tri oblika: sigurna duša i nagli pogled. Dve tačke na kraju srednje strofe dopuštaju da naredna.) Ritam ove pesme je koliko divan toliko i jasan. uobličene na isti način. Ali nije tako. Ritam. pe­ snik. s obzirom na svoj poredak. U pesmi.208 MARTIN HAJDEGER REČ 209 So wie auf hohn Der feste stamm Stolz reglos ragt Und dann noch spat ein sturm Ihn bis zum boden beugt: So wie das meer Mit gellem laut Mit wildem prali Noch einmal in die lang Verlassne muschel stosst. stablo i oluja. more i školjka. Taj znak na tom mestu utoliko je čudniji što obe strofe. tečenje. Dovoljno je da o njemu kažemo samo nekoliko reči. poslednja strofa eksplicitno ukazuje natrag na prvu. već sklop. pesnik je dotad . Prva strofa govori o pesniku čija je sigurnost narušena. Ali ono što je u ovoj pesmi neobično jeste znak koji pesnik koristi — jedini znak pored tačke na kraju. ne znači tok. Ritam daruje mir. srednja i poslednja. Još je neobičnije mesto na koje je on postavio znak dve tačke na kraju poslednjeg stiha u srednjoj strofi. i to dopušta­ ju tako što u ovo ukazivanje uključuju i drugu strofu. Još jednom more sateruje svoj nedokučiv glas u pesnikove uši koje se zovu »odavno napuštena školjka«. Ali njega »neslućeni užas« ne razara. počinju istom reči Kao koja ukazuje nazad na prvu strofu: Kao kad na visinama Čvrsto stablo Kao kad more S prodornim glasom. rhysmos.

Odricanje ima. jer ona sama govori tako da se u njoj skuplja čitava pesma. međutim. to jest kao kazivanje. On je dovoljan načelu razloga. Umesto pesnika. već samo da je čitamo. Ponajpre nam valja da raz­ mišljamo o kazivanju. Uslov je bivstvujući osnov za nešto bivstvujuće. A sebi on uskraćuje zahtev za predstavljajuću vladavinu reči. Sad smo u boljem položaju da razmišljamo o završnoj strofi.210 MARTIN HAJDEGER REČ 211 ostajao bez čisto poklonjenog vladanja reči.. pesmolik odjek neiskazive snage. ()va stara reč više se ne upotrebljava. Uslov nešto obrazlaže i utemeljuje. Reč. u takvom odricanju pojavila se i jedna drugačija crta. Gra­ matički gledano. ali ono isto tako ima i pozitivnu stranu. jer se ne odnosi na bilo koje posedovanje bilo čega. odricanje je kazivanje: uskraćivanje nečega sebi. to jest — ona ne stoji na raspolaganju. postvarivanje znači nešto drugo od onog što znači uslov (Bedingung). Ako bismo u tome uspeli makar malo. Treba ta­ ­ođe da razmatramo vrstu odricanja na koju ukazuje završna strofa. pričajući o njima. već ujedno i krije tajnu reči. Odricanje kaže: stvar može da bude samo tamo gde je reč zajemčena. Ono je jedinstveno. šuman. »reč nedostaje«. U ovde razmatranom kontekstu. Za nju je Gete još znao. samopouzdanost njegovog gospodarskog pro­ glasa hranila su imena koja je tražio od Norne. Ono što sebi pesnik uskraćuje stoji u četvrtom padežu. odricanje zadržava negativan karakter: »Kein ding« (»Nijedna stvar«). dvo­ struka negacija daje afirmaciju. Zagonetka završne strofe prevazilazi naše moći. negativnu stranu. razgovetnije da čujemo naslov pesme Reč i shvatimo kako završna strofa ne samo zatvara i otvara pesmu. Ono govori afirmativno. odricanje se tiče same reči. to jest — — nicht ein Ding (stvar ne. »sich« (sebi) je u trećem padežu i odnosi se na pesnika. Reč pretvara stvar u stvar — ona po-stvaruje (be-dingt) stvar. Hteli bismo da pomenuto vladanje reči nazovemo postvarivanjem (Bedingnis). ono je čak i ne sadrži. međutim. Puko odbijanje ne samo da ne iscrpljuje suštinu odricanja. već preobražaj kazivanja u gotovo skriven. Ona dopušta da stvar bude prisutna kao stvar. doduše. prikrivamo kazivanje koje zbilja vlada u odricanju. I ne samo o njemu. Tako shvaćeno. naime — uskraćivanje sebi zahteva za nešto. Odricanje daje sebe višem vladanju reči koja dopušta da stvar postoji kao stvar. ne obrazlaže stvar.. sama naša priča o stranama može ovde da nas zavede. Mi i ne bismo hteli da nju. Ovo . da svoje razmišljanje usmeravamo na nju. Naučeno odricanje nije puko odbijanje zahteva. Jer. Ono odnos prema reči pokreće ka onome što se tiče svakog kazivanja kao kazivanja. Mi na­ slućujemo da u tom uskraćivanju nečega sebi odnos prema reči dobija gotovo »prekomernu prisnost«. zagonetku.). a i Gete je postvarivanje shvatao kao uslov. rešavamo. Shodno pravilu. Kao uskraćivanje nečega sebi. Međutim. mogli bismo. u pogodnim trenucima. Tako sam tužan naučio odricanje: Nijedna stvar ne može da bude tamo gde reč nedostaje. Samo po sebi. Završna strofa govori o reči na način odricanja. tako. Međutim. Najpre da razmislimo o odricanju uzetom u smi­ slu: sebi-nešto-uskraćivati (sich-etwas-versagen). mi izjednačavamo ono što negira i ono što afirmiše i.

bude doneto pred tajnu reči. bivalo je sve jasnije da pesnikovo odricanje nikako nije negacija. Ton radosti čujemo u jednoj drugoj pesmi. Pa ipak. U izrazu »es sei« odricanje daje sebe tom »ist« (je). Pesnik je do­ pustio da on. samo-zahvaljivanje treba da izazove radost. odbijanje i povlačenje — u stvari je neuskraćivanje sebe: tajni reči. str. pred postva­ rivanje stvari u reči (Bedingnis des Dinges im Wort). jer. Ali on sebe. na izgled samo. Odricanje nije puko odbijanje. Ali ona ima tako čudan jedinstven znak. odricanje je samo-zahvaljivanje. Nijedna stvar ne može da bude tamo gde reč nedostaje. čim on odricanje prihvati kao izražavanje zahvalnosti. tuga — koja mu je maločas pritiskala dušu — mogla bi da iščezne. Odricanje je izražavanje zahvalnosti — ono je zahvaljivanje. U pomenutom sebe-ne-uskraćivanju odricanje iz­ ražava sebe kao ono kazivanje koje se sasvim zahvalju­ je tajni reči. Sebe-uskraćivanje — koje je. da mi nju moramo da čujemo polazeći od njene srodnosti s pesmom Reč (Novo carstvo. U sebe-ne-uskraćivanju. kako bismo obelodanili to »ist«. »Sich« (sebe) ne stoji više u trećem već u četvrtom padežu. Odricanje stanuje u samo-zahvaljivanju. već afirmacija. to jest njegovo u budućnosti još moguće kazivanje. Pa zašto je onda. Ona glasi: Welch ein kuhn-leichter schritt Wandert durchs eigenste reich Des marchengartens der ahnin? Welch einen vveckruf jagt Blaser mit silbernem horn Ins schlummernde dickicht der Sage? Welch ein heimlicher hauch Schmiegt in die seele sich ein Der jungst-vergangenen schwermut ? .212 MARTIN HAJDEGER REC 213 dopuštanje zvalo bi se postvarivanje. daje toj tajni reči. Odsad reč može da bude: postvarivanje stvari. pesnik tužan? Tako sam tužan naučio odricanje: Rastužuje li ga odricanje? Ili ga je obuzela tuga samo onda kad je učio odricanje? U potonjem slučaju. U takvom davanju odricatelj sebe uskraćuje zahtevu kojem je ranije težio. U transformaciji gramatičkog značenja obrta »sebi uskratiti zahtev« u »sebe uskratiti zahtevu« krije se transformacija samog pesnika. to jest svoje kazivanje. To »sei« dopušta da odnos stvari i reči bude ono što on zapravo jeste i onakav kakav zaista jeste: Kein Ding ist ohne das Wort (nijedna stvar nije bez reči). Otuda i nije potrebno da završni stih naknadno preoblikujemo u iskaz. 125). kao zahvaljivanje. Ovo sebe-ne-uskraćivanje može da govori samo tako što će reći: es »sei« (može da bude). a zahtev nije više u četvrtom već u trećem padežu. Smisao sebe-uskraćivanja (Sich-versagen) je promenjen. i u transformisanom sebe-uskraćivanju negativan karakter odricanja još zadržava prevlast. Međutim. Izraz »sei« nam to »ist« pruža u pri­ krivenom i stoga čistijem vidu. Pesnik ne objaš­ njava šta je postvarivanje. a još manje je gubitak. I ona je bez naslova.

214

MARTIN HAJDEGER

REČ

215

(Koji odvažno-laki korak Praroditeljkinog čarobnog vrta? Seta kroz najskrivenije carstvo Koji zov za buđenje Trubač sa srebrnim rogom ubacuje U pospani čestar sage? Koji se potajni dah Upravo minule sete Ugnežđuje u dušu?) Stefan George ima običaj da sve reči piše malim 1 slovom, izuzev onih na početku stihova. Ali u maločas navedenoj pesmi nalazi se jedna jedina reč napisana velikim slovom, gotovo u sredini pesme — na kraju srednje strofe. Reč glasi: saga. Pesnik je mogao da ovu reč izabere za naslov pesme, s prikrivenom aluzijem da saga — kao i die Mar (bajka) u Marchengarten-u — govori o poreklu reči. Prva strofa peva o koraku kao o putovanju kroz carstvo sage. Druga — o zovu koji budi sagu. Treća — o dahu koji se ugnežđuje u dušu. Korak (to jest — put), zov i dah lebde oko vladanja reči. Tajna reči ne samo da je uznemirila dušu koja je ranije bila sigur­ na; ona je istovremeno duši oduzela setu koja je pretila da je sroza. Dakle, ucveljenost je iščezla iz pesnikovog odnosa prema reči. Ona se ticala samo njegovog učenja odricanja. Sve bi to bilo istina kad bi tuga bila puka suprotnost radosti, kad bi seta i tuga bile istovetne.

Međutim, što je radost veća, to je čistija tuga koja se u njoj pritajila. Što je tuga dublja, to je gromkija radost koja u njoj počiva. Tuga i radost igraju jedna u drugoj. Sama igra — koja njih dve zglašava tako što dopušta da ono što je daleko bude blizu, a ono što je blizu da bude daleko — jeste bol. Zato su obe, najuzvišenija radost i najdublja tuga, bolne — svaka na svoj način. Ali bol tako dodiruje dušu smrtnika, da ona iz njega — bola — prima svoju težinu. Ova težina drži smrtnike, pri svakom njihovom kolebanju, u miru njihovog bivanja. Duša koja odgovara bolu, duša podešena bolom i na bol, jeste seta. Ona može da pritiska dušu, ali isto tako može i da izgubi tegobnost i da svoj »potajni dah« ugnezdi u dušu, da joj podari ukras koji je odeva u dragoceni odnos prema reči i čuva u tom ruhu. Verovatno da je to ono što nam kani reći treća strofa naše poslednje pesme. S potajnim dahom upravo minule sete tuga provejava kroz samo odricanje; jer, tuga pripada odricanju, ako mi o njemu mislimo pola­ zeći, od njegove sopstvene težine. Ova težina je neuskraćivanje sebe tajni reci, činjenici da je reč postvarivanje stvari. Kao tajna, reč ostaje daleka. Kao tajna koja je dokučena, daljina je blizu. Iznošenje ove daljine takve blizine jeste neuskraćivanje sebe tajni reči. Za tu tajnu nedostaje reč, odnosno ono kazivanje koje je kadro da raspravlja o suštini jezika. Bogatstvo, koje pesnikova zemlja nikad ne dobija, jeste reč za suštinu jezika. Naglo sagledano vladanje i prebivanje reči, njeno suštastvo, htelo bi da uđe u sopstvenu reč. Ali reč za suštinu reči nije zajemčena.

') U nemačkom se imenice pišu velikim slovom. — Prim. prev.

216

MARTIN HAJDEGER REČ

217

Kako onda da — ako je jedino to, reč za suštastvo jezika, ono blago koje je pesniku sasvim blizu jer mu je u ruci i koje ipak nestaje — ono što je najdalje, shva­ ćeno kao ono što je nestalo i što nikad nije dobijeno, ipak ostaje u najbližoj blizini? Nalazeći se u najbližoj blizini, blago je na tajnovit način poznato pesniku, inače on ne bi bio u stanju da za blago kaže kako je »obilno i lomno«. Obilno znači: kadro da daruje, kadro da nudi, sposobno za dopuštanje dosezanja i postizanja. A to je suštinsko bogatstvo reči — da ona u kazivanju, odnosno pokazivanju, stvar osvetljava kao stvar. Lomno znači, shodno starom glagolu zarton, isto što i: poznato, radosno, poštedno. Šteđenje je nuđenje i oslobađanje, ali bez volje i prisile, bez pomame i dominacije. Blago obilno i lomno je (verbalna) skrivena suština reči koja nam neprimetno u svom kazivanju i već u onom nerečenom nudi stvar kao stvar. Pošto je odricanje dalo sebe tajni reči, njime pesnik u sećanju zadržava blago. Na taj način, blago postaje ono što pesnik kao kazivalac pretpostavlja svemu drugom i što najviše poštuje. Blago postaje ono što je zbilja vredno pesnikovog mišljenja. Jer, šta može za kazivaoca da bude vrednije mišljenja od samoskrivajuće suštine reči, od bledeće reči za reč? Ako pesmu (Gedicht) kao pesmu (Lied) slušamo u skladu s drugim srodnim pesmama (Liedern), mi tada preko pesnika i zajedno s njim kazujemo sebi ono što je u pesništvu vredno mišljenja.

Kazivati sebi ono što je vredno mišljenja znači — misliti. Dok slušamo pesmu (Gedicht), mi razmišljajmo o pevanju (Dichten). To je način na koji jesu pevanje i mišljenje. Ono što u prvi mah izgleda kao naslov teme, peva­ nje i mišljenje, pokazuje se kao natpis u kojem je od pamtiveka zabeleženo naše sudbinsko postojanje. Natpis nam predočava da pevanje i mišljenje pripadaju jedno drugom. Njihov susret odigrao se veoma davno. Kad se u mislima vratimo na poreklo tog susreta, suočićemo se s onim što je odvajkada vredno mišljenja i o čemu nikad nismo kadri da u dovoljnoj meri raz­ mišljamo. To je isti, mišljenja vredan element koji je naglo pogledao pesnika i kojem on sebe nije uskratio kad je rekao: Nijedna stvar ne može da bude tamo gde reč nedostaje. Vladanje reči seva kao ono što čini da stvar bude stvar. Reč počinje da sija kao sakupljanje koje najpre ono što je prisutno donosi u njegovu prisutnost. Najstarija reč za tako zamišljeno vladanje reči, za kazivanje, jeste logos: saga koja, pokazujući, do­ pušta da se bivstvujuće pojavi u svom jeste. Ista reč, međutim, reč za kazivanje, u isti mah je i reč za biće, to jest za prisutnost prisutnoga. Saga i biće, reč i stvar, jedno drugom pripadaju na prikriven, jedva promišljen i neizmišljiv način. Svako suštinsko kazivanje osluškuje unatrag prema toj prikrivenoj sapripadnosti sage i bića, reči i stvari. Oboje, pevanje i mišljenje, jesu osobito kazivanje ako

218

MARTIN HAJDEGER

ostaju predati tajni reči kao onom što je najvrednije njihovog mišljenja i time zanavek strukturirani u svoju srodnost. Da bismo u svom mišljenju mogli na podesan način da sledimo i vodimo taj mišljenja vredan element koji sebe daje pevanju, sve što smo sada rekli prepušta­ mo zaboravu. Mi slušamo pesmu (Gedicht). Sad postajemo još zamišljeniji s obzirom na mogućnost da što pesma (Gedicht) jednostavnije peva (singt) na način pesme (Lied), to je lakše da mi u slušanju pogrešno čujemo.

PUT KA JEZIKU

Na početku čujmo nekoliko Novalisovih reči. One se nalaze u tekstu koji nosi naslov Monolog. Ovaj naslov upućuje na tajnu jezika: jezik govori isključivo sa samim sobom. Jedna rečenica u pomenutom tekstu glasi: »Niko ne zna upravo za svojstvo jezika da se on brine jedino o sebi.« Ako sve ovo što ćemo sada reći shvatimo kao niz iskaza o jeziku, onda to ostaje niz nedokazanih, naučno nedokazivih tvrdnji. Međutim, ako put ka jeziku sa­ znajemo iz onog što se uzgred s tim putem događa, u nama bi mogla da se javi slutnja, na osnovu koje će jezik ubuduće da ostavlja na nas začuđujući utisak. Put ka jeziku — to zvuči kao da je jezik daleko od nas, negde kuda bismo tek morali da pođemo. No da li je put ka jeziku zbilja potreban ? Po jednom starom učenju, mi sami smo ipak ona bića koja su kadra da govore i koja, stoga, već imaju jezik. Moć govora nije samo jedna od čovekovih istovrednih sposobnosti. Moć govora je ono što čoveka označava kao čoveka. Ta oznaka sadrži nacrt njegovog bića. Čovek ne bi bio čovek, ako bi mu bilo uskraćeno da govori ne-

* naziva taj zamršen odnos krugom — doduše neizbežnim.220 MARTIN HAJDEGER PUT KA JEZIKU 221 prekidno. pri tom. Ona će nam poslužiti kao nit vodilja na putu ka jeziku. sam jezik razgovetnije pokazuje u svojoj sopstvenoj prirodi. ali da ga tako reši da on pruži uvid u slobodnu i međusobnu povezanost odnosa pomenutih u formuli. čim pokušamo da — ne gledajući sa strane — razmišlja­ njem prodremo u ono što pripada jeziku ? Mi se ovde laćamo nečeg neobičnog.. ali i smislenim. Možda splet prožima neka veza koja na uvek čudan način jezik razobručava i pušta u njegovu svojstvenost. ulazeći u splet. sa svakog mesta. dakle. Dakle. u jezičkom spletu dokučiti razobručavajuću vezu. na koji ukazuje naša formula vodilja. Dabome. a što bismo mogli da na sledeći način opišemo: pokušavamo da o jeziku govorimo kao o jeziku. kretanjem u jezik. Pomenuti splet. jezik je temelj ljudskog bića. već i celokupna nauka o jeziku. Treba. Utoliko što sve ovo zajemčuje. Prirodu i domašaj tog kretanja mogli bismo da saznamo iz samog jezika. . to uzgred i put ka jeziku postaje značajniji za jezik. Krug je poseban slučaj maločas navedenog spleta. U formuli se koriste i ove reči: jednom »govorimo« i dvaput »jeziku«. pre svega. i one uvek znače nešto drugo. time što — slušajući ga — shvatamo njegovu osobenost? Da li. Predavanje u ovom nizu. Ali istovremeno splet. u jeziku i sa jezikom. jeste vlastita stvar jezika. Ovo isto je ono što — posmatrano kao jedinstvo na kojem počiva osobenost jezika — povezu­ je sve što je u formuli razdvojeno. Fr. Put ka njemu je nepotreban. Što se. kako bi ga predstavio kao jezik i kako bi to što je predstavljeno izrazio. bez svog sudelovanja. put ka jeziku je i nemoguć ako smo zaista već tamo kuda taj put treba da nas odvede. On ima smisla. Vajczeker govorio je na lemu: Jezik kao informacija. jer su pravac i način kruženja određeni samim jezikom. formula najpre ukazuje na splet odnosa u koji smo već i sami uvučeni. sužava i onemogućava neposredan uvid u zapleteno. nego i omeđen preprekama koje iskrsavaju iz samog jezika. mi smo. Splet sažima. Kako se to može postići? Neprekidnim sleđenjem onog na šta ukazuje naša formula vodilja: govoriti o jeziku kao o jeziku. ali i nešto isto. Osim toga. da saznajemo njegovu suštinu. svaki pokušaj da se o jeziku razmišlja. pri tom. istina. koje jezik razmatra kao informaciju i. f. ne ukloni. To zvuči poput formule. »to je«. mahom neizgovaranog. o svemu. da ga mislimo kao jezik. to se presudnije menja i *) U okviru ovog niza predavanja. označava predodređenu oblast u kojoj mora da ostane ne samo niz ovih predavanja. mora da informaciju raz­ matra kao jezik. Štaviše. No da li smo tamo? Jesmo li toliko u jeziku. Zato ne smemo da zanemarimo taj splet koji po svoj prilici sve sažima u nerazmrsiv zamršaj. koji naznačava naša formula vodilja. već boravimo u blizini jezika? Ili je put ka jeziku kao jeziku najduži koji možemo da zamislimo? Ne samo najduži. u raznolikim varijacijama i uz pomoć onog. a što u isti mah dokazuje da nas je sam jezik upleo u govor. svaka jezička teorija i filozofija jezika. K. formula mora da naše mišljenje prisili na pokušaj da splet. Namera da se pođe na put ka jeziku upletena je u govor koji bi hteo da jezik razgoliti.

Aristotelov se tekst odlikuje uravnoteženim i promišljenim stilom koji obelodanjuje onu klasičnu strukturu u kojoj jezik. oude phonai hai autai. jer ako se to učini posve se gubi ono što Hajdeger želi da istakne. Aristo­ tel veli: Esti men oun ta en te phone ton en te psykhe pathematon ') Reč die Mund-art nije prevedena. a strasti u duši — stvari koje ih pobuđuju. ono što se putem njih (glasova i rukopisa) najpre po­ kazuje — to su kod svih (ljudi) strasti u duši. narečje. ili smo za to ne­ sposobni (kad smo nemi). Pa ipak. Jezik (die Sprache) je jezik (die Zunge). S druge strane. Na početku jednog spisa. Zadovoljimo se ovde privremenim rešenjem. zuba. prev. Da se jezik oduvek zamišlja neposredno sa stanovišta tih pojava. grla. Mund-art1. Ona prestaje da bude formula i neočekivano postaje bešuman odjek koji nam dopušta da čujemo nešto od onog što je jeziku svojstveno.« Naš prevod shvata semeia (ono što pokazuje). Slova pokazuju glasove. Ili. symbola (ono što povezuje) i homoiomata (ono što nalikuje) stalno polazeći od pokazivanja pojmljenog u smislu dopuštanja pojave koje se sa svoje strane sastoji u vladanju razotkritosti (aletheia). kao govor. Naime. lingua. Glasovi pokazuju strasti u duši. bilo da to činimo (u govoru). tauta pasi pathemata tes psykhes. posredi je imenička složenica koja znači dijalekt. otkrivajući ili skri- . de interpretatione. to tako ni zvučni glasovi nisu jednaki. I Kad kažemo jezik. i upravo taj deo Hajdeger podvlači. Hon mentoi tauta semeia proton. O tumačenju. Niti ćuti. koji je kasnije nazvan peri hermeneias. jezika (die Zunge). Jezik se u govoru pokazuje kao delatnost govornih organa: usta.222 MARTIN HAJDEGER PUT KA JEZIKU 223 smisao naše formule vodilje. On ostaje nem. language. na umu imamo govor koji poznajemo kao svoju delatnost i za koji smo jamačno sposobni. Samo bi pažljiva egzegeza omogućila adekvatan prevod ovog teksta. Govor se sastoji u artikulisano-zvučnoj produkciji glasova. Više ne govori: on ćuti. langue. kai ta graphomena ton en te phone. — Prim. On se još samo čudi ili užasava. kai hon tauta homoiomata pragmata ede tauta. a ono sto je napisano jeste pokazivanje zvučnih glasova. On više ne govori. svedoče nazivi koje su sebi dali zapadni jezici: glossa. Neko je gubi pri čuđenju ili užasavanju. symbola. Aristotel kaže: »Ono što (se događa) u proizvođenju zvučnih glasova jeste pokazivanje onog što u duši postoji kao strast. usana. ostaje skriven. Ali on prelazi preko različitih načina pokazivanja. Pokazivanje obrazuje i nosi isprepletane spone ove strukture. a njen deo »Mund« označava usta. i stvari — čiji nalikujući prikazi jesu one (strasti) — takođe su iste. Govor obuhvata proizvođenje artikulisanih glasova. moć govora nije siguran posed. Kai hosper oude grammata pasi ta auta. ili se od toga uzdržavamo (u ćutanju). neko moć govora izgubi u nesreći. pomenutih u tekstu. I kao što kod svih (ljudi) rukopis nije jednak. Na razne načine.

Grci klasičnog razdoblja dokučuju znak iz pokazivanja — on je pokazivanjem oblikovan da pokazuje. kao oruđe za označava­ nje. »osnov i suština svakog govora. Biće dovoljno. 1836). jezik je nešto po­ stojano i u svakom trenutku prolazno. Te postavke glase: »Pojmljen u svojoj stvarnoj suštini. Ali ona nedostaje. Odnos između pokazivanja i onog što se pokazuje — odnos koji se nikad nije čisto razvio iz pokazivanja i njegovog izvora — vremenom se pre­ obražava u konvencionalni odnos između znaka i onog što je znakom označeno. Govor je jedna vrsta ljudske delatnosti. Ukoliko jezik jeste. str. određuje — do dana današnjeg — tok celokupne filologije i filozofiju jezika. Naime. str. dopušta da se opazi ono što se pojavljuje i da se ispita (obradi) to što se opazilo. retko se o njima raz­ mišlja s obzirom na to kako one određuju Humboltov put ka jeziku. Takvo gledanje na jezik — koje svoje korene ima u drevnoj Grčkoj i koje je imalo raznovrsne oblike — vrhunac doseže u jezičkim razmišljanjima Vilhelma fon Humbolta. Tako bismo svi mi imali zajedničku tačku s koje bismo pogledali u jezik. po Vilhelmu fon Humboltu. otvorenim ili prikrivenim za i protiv. navode se po Vasmutovom reprint-izdanju (1936). § 10. ako ga ne smetnemo s uma. Čak i njegovo održavanje pisanjem uvek je samo nepotpuno. nosioce značenja. Polazeći od govora. 1947 (najpre objavljeno u: Geistige Vberlieferung II. 1942. Označavanje nije više pokazivanje shvaćeno u smislu dopuštanja pojave. 65). već delatnost (energeia). Godinu dana posle bratovljeve smrti. Svaki slušalac ovde održavanog niza predavanja morao bi da razmisli o čudnovatoj. jezik je večno ponavljani rad duha. mumijsko čuvanje koje je potrebno. . njegova prava definicija može da bude jedino genetička. u svojim osnovnim pojmovima nepouzdanoj. U § 8. a ipak svuda podsticajnoj raspravi Vilhelma fon Humbolta. Neposredno i strogo *) Mesta iz te rasprave. svoje rasprave. ono iznosi nešto na videlo. Stoga. pred­ stava o jeziku bila — uprkos raznim promenama — osnovna i vodeća u zapadnoevropskom mišljenju.224 MARTIN HAJDEGER PUT KA JEZIKU 225 vajući. Humbolt izražava one postavke koje se. često navode. on — kao govor koji se svagda zbiva — pripada tom prisutnom. Platons Lehre von der JVahrheit. Sam jezik nije delo (ergon). str. Od vremena helenizma (stoe) znak se stvara dogovaranjem. 96—124).* Od vremena Grka. Aleksandar fon Humbolt taj uvod posebno *) Upor.* Otada ova rasprava. ljudi jezik zamišljaju u odnosu na artikulisane glasove.« (O razlici. ovde samo ovlaš naznačena. doduše. »Artikulisani glas« je. oruđe kojim se predstavljanje jednog predmeta podešava prema drugom predmetu. i da je ima u vidu. ali se o njima retko razmišlja. koja će da uslede. bivstvujuće se doživljava kao ono što je prisutno.. kako bi se artikulisani glas pripremio da izrazi misao. Preobražaj znaka iz onog što pokazuje u ono što označava ima svoje korene u promeni suštine istine. najposle u uvodu za njegovo delo o Kavi-jeziku na Javi. Moramo se pomiriti s tim nedostatkom. naime. 41. ako neko pokuša da čulno opet predstavi živi govor. izdaje pod naslovom: O razlici strukture ljudskog jezika i njenom utkaju na duhovni razvoj ljudskog roda (Berlin. teško dokučivoj.. Stolećima je ta.

takođe. »Jezik moramo posmatrati ne kao mrtav proizvod. kao i obrnuto: njenog uticaja na jezik. tako pojmljena suština mora se razgovetnije ispoljiti. ako o njemu razmišljamo polazeći od njegovog porekla iz unutrašnje duhovne delatnosti? Odgovor daje jedna rečenica (§ 20. takođe — živi i u drugim delatnostima i postignućima. već kao proizvođenje. Međutim. opisanu u § 11. Ono što subjektova snaga svojim radom razvija i postavlja između sebe i predmeta — to Humbolt naziva »svetom«. šta tako posmatran jezik jeste kao jezik? Govori li o govoru kao o jeziku? Ta pitanja namerno ostavljamo bez odgovora. predstavlja u shemi subjekt-objekt. 205). Koju delatnost Humbolt ima u vidu kada jezik poima kao rad duha? Nekoliko rečenica. da bismo ga smeli zanemariti u svom razmišljanju o jeziku. ali. to jest za onim što jezik jeste. To se štastvo naziva suštinom. u istinskom i suštinskom smislu. na taj način.« Po učenju savremenog idealizma. . i teško odredivu u njegovom pojmov­ nom jeziku. Pošto se duh shvata kao subjekt i. prinuđeni smo da se vratimo brižljivijem ispitivanju njegovog porekla. to drugo ostaje preveć značaj­ no. Ali zašto Humbolt jezik posmatra kao svet i pogled na svet? Zato što je njegov put ka jeziku određen ne toliko jezikom kao jezikom. međutim.226 MARTIN HAJDEGER PUT KA JEZIKU 227 uzev. koliko težnjom da se istoriografski prikaže celina čovekovog istorijsko-duhovnog razvoja u njenom totalitetu. Štaviše. godine. čije bi adekvatno tumačenje iziskivalo posebnu raspravu: »Ako se u duši zaista javi osećanje da jezik nije samo razmensko sredstvo za uzajmno razumevanje. Ali duh — u Humboltovom smislu. to je definicija svakog govora. str. Kaže li. koje se nalaze na početku § 8. Ono što je tako postavljeno daje pogled na celinu predmeta. može se — u neku ruku — i samo totalitet tog govora smatrati jezikom.« Tu Humbolt veli kako ono suštinsko jezika vidi u govoru. kojoj se nešto više približavamo pitanjem: Šta je govor kao izraz misli. ali imajmo u vidu sledeće: Humbolt predstavlja jezik kao poseban »rad duha«. Vođen takvim shvatanjem. postavljanje (thesis) mora da bude sinteza između subjekta i njegovih objekata. onda se govor ne saznaje iz njegove vlastitosti — jezika. Moramo ga apstrahovati od činjenice da on dejstvuje kao oznaka za predmete i kao posrednik u razumevanju. i njegovog uticaja na duhovnu delatnost. Ako se jezik. s obzirom na njegovo jezičko postignuće. U takvom »pogledu na svet« ljudski rod postiže svoj izraz. I čim delatnost duha. već i istinski svet koji duh mora da unutrašnjim radom svoje snage postavi između sebe i predmeta — onda je ona na pravom putu da u jeziku sve više nalazi i da u njega sve više stavlja.« Tu Humbolt ukazuje na »unutrašnju jezičku formu«. sledimo i ograničavamo. tesno povezanog s unutrašnjom duhovnom delatnošću. rad duha je postav­ ljanje. on traga za onim na čemu jezik počiva. U jednom auto­ biografskom odlomku koji potiče iz 1816. ali ujedno i u nje­ nom svagdašnjem individualitetu. već se usmerava na nešto drugo. pružaju odgovor. ubraja među njih.

Govoru pripadaju govorioci. rada. duhovne snage. a svagda je u istoj meri i imalo. pod koje ćemo jezik svesti kao poseban slučaj. govorioci su prisutni zajedno s onima s kojima razgovaraju i u čijem susedstvu borave. pogleda izgrađenog u ljudskom subjektivitetu. suština jezika takođe ne pokazuje jezičku suštinu: način na koji jezik kao jezik bivstvuje. od njega pobegne. odnosno traje. mi napušta­ mo uobičajeni postupak u njegovom izučavanju. Međutim. pogleda na svet ili izraza. udela u govoru. Štaviše. njegovoj vlastitosti. pojmljena u takvom svetlu. i to s obzirom na »njen uticaj na duhovni razvoj ljudskog roda«. Humbolt raspravlja »o razlici strukture ljudskog jezika«. jezik nije jedina forma pogleda na svet. Ali jedno je kada mi usklađujemo raznolike stvari koje se pokazuju u jezičkoj suštini. Kako Humbolt govori? Nizom iskaza koji govore jezikom metafizike njegovog doba. Više ne tražimo sveopšte pojmove poput energije. Humbolt prepoznaje i bira jezik. preko jezika. i kao ono . tako. Međutim. put ka jeziku dopušta da se jezik iskusi kao jezik. oni su prisutni u govoru. Zasad ćemo obratiti pažnju samo na ono što — primećeno ili neprimećeno — ima. To su ljudi i stvari. delatnosti. kao jezik. vodi nečem drugom: dokučivanju i prikazivanju duhovnog razvoja ljudskog roda. Treba da se više približimo onom što je jeziku svojstveno. koju je razvio ljudski subjektivitet. Sve se to oslovljava čas na jedan čas na drugi način. a sasvim drugo — kada svoj pogled upravljamo na ono što sobom ujedinjuje te stvari i što svoje sopstveno jedinstvo za­ jemčuje jezičkoj suštini. Govoreći. Umesto da jezik objasni kao ovo ili ono i da. on tada od nas iziskuje da najpre iznesemo sve što njemu pri­ pada kao jeziku. i zajedno s onim što ih se uvek tiče. ali — nečim drugim a ne samim sobom. Kao jedan od osnovnih izvora. Autoritet ove filozofije najrazgovetnije se pokazuje u činjenici da Humbolt suštinu jezika određuje kao energeia. I tu se jezik najpre pokazuje kao naš govor. On govori o jeziku kao o jednoj vrsti i formi pogleda na svet. Dabome. ali ovu reč shvata u posve negrčkom smislu — u smislu Lajbnicove monadologije — kao subjektovu delatnost. ali je forma čijoj se svakidašnjoj tvoračkoj snazi mora priznati naročito mesto u istoriji ljudskog razvoja. a ljude određuje. sve ono što stvari uslovljava. u suštini jezika jezik je obuhvaćen. II Kad razmišljamo o jeziku kao o jeziku. to jest ostaje sakupljen u onom što njega.228 MARTIN HAJDEGER PUT KA JEZIKU 229 Humbolt piše: »Upravo nastojim da svet shvatim u njegovom individualitetu i totalitetu. Sada naslov Humboltove rasprave postaje jasniji u pogledu Humboltova puta ka jeziku. jezikom u kojem Lajbnicova filozofija ima presudnu ulogu. ali ne jedino na način na koji uzrok pripada posledici. Humboltov put ka jeziku usmeren je na čoveka i. ako na jezik obraćamo pažnju samo kao na jezik.« Tako usmereno shvatanje sveta može da se crpe iz različitih izvora. zajemčuje njemu samom. jer samoizražavajuća snaga duha dela na mnoge načine. Doduše. Naš put ka jeziku sada će pokušati da sledi nit vodilju koju nam daje formula: govoriti o jeziku kao o jeziku.

Neko može da govori. to jest u prvobitnom brojanju koje se još ne izvodi brojkama. međutim. Njivu ugariti (aufreissen) i preorati (umreissen) — to na dijalektu još i danas znači: na­ praviti brazde. Traženo jedinstvo suštine jezika zvaćemo nacrtom (Aufriss). Zato je ovo jedinstvo i ostajalo neimeno­ vano. ukoliko se nešto kaže. na različite načine. Ono što je go­ voreno ostaje. a još manje izvodi definiciju zvučanja. kako smo mi u ovom kratkom. One njivu otvaraju za primanje useva i rastinja. pret­ hodnom prikazu suštine jezika mislili govor i govore­ no? Oni se već sada pokazuju kao ono čime se i u čemu nešto oglašava. govor je oglašavanje. sebi samima i razgovaraju jedan s drugim. jer fonetsko-akustično-fiziološko objašnjenje artikulacije ne izvlači njeno poreklo iz bruja tišine. Ono što je govoreno potiče. određenu tim brujem. Ono je često samo ono izgovoreno što ili brzo iščezava ili bilo kako opstaje. struktura pokazivanja u kojoj su sjedinjeni govorioci i njihov govor. iako nećemo smetnuti s uma koliko dugo zvukovna strana jezika čeka na podesnu defi­ niciju. i govori neprekidno. kada tom rečju označavamo brazgo­ tinu na zidu. a da sve vreme . ono što je na razne načine govoreno izgleda kao da je odvojeno od govora i govorioca i da im ne pri­ pada. ogrepsti). Nacrt je crtež suštine jezika. mnogostrano. iz onog što je negovoreno.230 MARTIN HAJDEGER PUT KA JEZIKU 231 što je oslovljeno biva raspravljeno. bilo da je ono što mora da ostane negovoreno u smislu onog što je govoru uskraćeno. Tako. ma kako boravili u govorenom negovorenog. I jedno i drugo su ispravne predstave o jeziku kao o govoru. uočili smo izvesnu sapripadnost. Nasleđeni nazivi za ono što imamo na umu kad izgovaramo reč »jezik« uvek ovo jedinstvo imenuju samo u jednom ili drugom vidu koji dopušta suština jezika. Imenica Riss (brazda. Međutim. govoreno i ne­ govoreno što je deo govorenog i što je u svemu što je dato u govoru. nacrt suštine jezika — čak i u grubim crtama — ostaće nam skriven sve dok posebno ne obratimo pažnju na smisao u kojem smo već govorili o govoru i o onom što je govoreno. Prolazeći kroz njih. On se može shvatiti i kao čovekova delatnost. Kazivanje i govorenje nisu istovetni. a možda je takođe već odavno stiglo kao ono što je nekome govoreno. Ipak. pretreseno i tako govoreno. ali nismo dali i njihov redosled. Mi smo ih nabrojali. ali ne može da ga obelodani. crta) povezana je s glagolom ritzen (zaparati. to jest pojavljuje. Dugu istoriju ima nemoć mišljenja. Ono što je govoreno možda je prošlo. Doduše. Sada ćemo obe pred­ stave zanemariti. nemoć da se dokuči ujedinjujuće jedinstvo suštine jezika. da govorioci govore jedan drugom. na primer. a — u stvari — tek ono govoru i govoriocima nudi nešto sa čim su govorioci povezani. Brojanje je prebrojavanje koje u sapripadnosti anticipuje ujedinjujući element. Taj nam naziv nalaže da jasnije sagledamo vlastitost suštine jezika. Na-crt je ukupnost crta onog crteža koji prožima otvorenost. »Riss« često nalazimo još samo u obezvređenom obliku. bilo da je ovo potonje ono još-ne-govoreno. otvoren prostor jezika. koja se tu pojavljuje. Suština jezika pokazuje raznovrsne elemente i odnose.

232

MARTIN HAJDEGER

PUT KA JEZIKU

233

ništa ne kaže. S druge strane, neko ćuti, ne govori, i može u negovorenju mnogo toga da kaže. Ali šta znači kazati ? Da bismo to saznali, treba da se držimo onog što nam sam naš jezik veli kad upotrebimo tu reč. »Kazati« znači: pokazati, dopustiti da se nešto pojavi, vidi i čuje. Ukazujući na ono što sledi, mi ćemo reći nešto što se samo po sebi razume, a što je ipak po svojim impli­ kacija teško zamislivo. Govoriti jedno drugom znači: nešto kazati jedno drugom, nešto uzajamno pokazivati, naizmenično verovati u pokazano. Govoriti jedno s drugim znači: zajedno o nečem kazivati, jedno drugom pokazivati ono što se zahtevom u razgovoru označava i što se njime iznosi na videlo. Ono negovoreno je ne samo ono čemu nedostaje zvuk, već i ono nekazano, još nepokazano, još neobelodanjeno. Ono što mora da ostane sasvim negovoreno — to se zadržava u nekazanom, kao nepokazivo boravi u neskrivenom, jeste tajna. Ono što nam je govoreno govori kao izreka u smislu nečeg nama upućenog, nečeg čiji govor nimalo ne iziskuje zvukovnost. Govorenje, kao kazivanje, pripada nacrtu jezičke suštine, koji je prožet načinima kazivanja i kazanog, i u kojem ono što je prisutno ili odsutno sebe najavljuje, obećava ili uskraćuje: sebe pokazuje ili uklanja. To mnogoliko kazivanje, koje ima različito poreklo, jeste ono što je opšte u nacrtu jezičke suštine. S obzirom na odnose kazivanja, mi ćemo jezičku suštinu u njenoj celini nazvati sagom — i priznati da ni sada nismo sa­ gledali ono što sjedinjuje te odnose. Mi imamo običaj da danas reč »saga«, kao i tolike druge reči u našem jeziku, mahom koristimo u nipodaštavajućem smislu. Saga važi kao puka saga, glasina,

ono što nije zajemčeno, te je stoga neverodostojno. Ovde se »saga« ne shvata u tom smislu, niti u suštin­ skom smislu »sage o bogovima i junacima«. Ali se ona možda shvata u smislu »dostojanstvene sage o plavom izvoru« (G. Trakl)? Shodno najdrevnijoj upotrebi reči, mi sagu shvatamo polazeći od kazivanja kao od pokazivanja, i za označavanje sage — ukoliko u njoj počiva jezička suština — koristimo jednu staru, neospornu ali iščezlu reč: pokaznicu (die Zeige). Pronomen demonstrativum se prevodi kao »pokazna zamenica«. Žan Paul naziva prirodne pojave »duhov­ nim putokazima«. Suštastvo jezika jeste saga kao pokaznica. Pokazi­ vanje, koje izvodi saga, ne zasniva se na bilo kakvom znaku; štaviše, svi znaci potiču iz pokazivanja na čijem području i za čije svrhe oni mogu da budu znaci. Međutim, što se tiče strukture sage, mi ne smemo da pokazivanje smatramo — ni isključivo ni pretežno — obeležjem čovekovog delanja. Kao pojavljivanje, samopokazivanje označava prisutnost i odsutnost prisutnog svake vrste i stupnja. Čak i tamo gde se pokazivanje vrši putem našeg kazivanja, ovom po­ kazivanju prethodi — kao ukazivanje — dopuštanje samopokazivanja. Tek kada u tom pogledu razmislimo o svom kazi­ vanju, dobićemo adekvatnu definiciju suštastva svakog govorenja. Govorenje je poznato kao artikulisano ozvučavanje misli posredstvom govornih organa. Sa­ mo, govorenje je u isti mah i slušanje. Običaj je da se govorenje i slušanje stavljaju jedno naspram drugog: jedan čovek govori, a drugi — sluša. Međutim, sluša­ nje prati i okružuje ne samo govorenje koje se zbiva u razgovoru. Istovremenost govorenja i slušanja znači

234

MARTIN

HAJDEGER

PUT KA JEZIKU

235

više. Govorenje je samo po sebi slušanje. Ono je slu­ šanje jezika koji govorimo. Na taj način, ono je slušanje koje se ne zbiva istovremeno s našim govornim činom, već postoji pre tog čina. Ovakvo slušanje jezika najneprimetnije prethodi i svakom uobičajenom slušanju. Mi ne govorimo samo određen jezik — mi govorimo iz njega. To smo kadri da činimo jedino zato što smo oduvek slušali jezik. Šta tu slušamo? Slušamo govor jezika. Ali — govori li sam jezik? Kako on to izvodi, kad mu ipak nedostaju govorni organi? Međutim, jezik govori. On se, u stvari, najpre pokorava suštastvu govorenja: kazivanju. Jezik govori kazujući, to jest pokazujući. Njegovo kazivanje izvire iz negda govorene i dosad još negovorene sage koja prožima nacrt jezičke suštine. Jezik govori tako što on, kao pokaznica, dopirući u sve oblasti prisutnosti, dopušta da se iz njih pojavi i iščezne ono što je svagda prisutno. Dakle, mi jezik slušamo na taj način što dopuštamo da nam kaže svoju sagu. Ma kako da još slušamo, ma šta da sluša­ mo — slušanje je dopuštanje da nam se nešto kaže, i svako opažanje i predstavljanje već se sadrže u tom činu. U svom govorenju, kao slušanju jezika, mi po­ navljamo sagu koju smo čuli. Mi dopuštamo da njen bezvučni glas dopre do nas, pri čemu zahtevamo zvuk, već sačuvan za nas, zovemo ga, posežući za njim. Sada bi u nacrtu jezičke suštine mogla da se barem jedna crta jasnije ispolji, dopuštajući nam da vidimo kako jezik — kao govor — stiče svoju vlasti­ tost i, tako, govori kao jezik. Ako govorenje, kao slušanje jezika, dopušta da mu se kaže saga — ovo dopuštanje može da usledi samo ukoliko je naše sopstveno biće pušteno u sagu. Mi

slušamo sagu jedino zato što pripadamo njoj. Ali oni­ ma koji joj pripadaju, saga jemči slušanje jezika i, na taj način, govorenje. U njoj postoji takvo jemčenje. Ono nam dopušta da steknemo moć govora. Suštastvo jezika počiva na sagi koja tako zajemčuje. A sama saga? Je li ona nešto što je odvojeno od našeg govora i prema čemu tek moramo da sagradimo most? Ili je saga reka mira koja svoje obale — kaziva­ nje i naše ponavljanje — sama povezuje, oblikujući ih? Naše uobičajene predstave o jeziku jedva da dotle sežu. Saga — zar se mi ipak, kad pokušavamo da polazeći od nje mislimo o jezičkoj suštini, ne izlažemo opasnosti da jezik uzdignemo do fantastične, po sebi opstojeće suštine koju nigde ne nalazimo sve dok trezveno razmišljamo o jeziku? Ipak, jezik ostaje očigledno povezan sa čovekovim govorom. Naravno. Samo, kakva je to veza? Otkuda ona potiče i na koji način vezuje jezik? Jeziku je potreban čovekov govor, ali jezik nije puka tvorevina naše govorne delatnosti. U čemu počiva, to jest na čemu se zasniva jezička suština? Možda, tražeći osnove, ne primećujemo jezič­ ku suštinu? Je li čak sama saga počivalište koje zajemčuje mir sapripadnosti onog što pripada strukturi jezičke suštine? Pre nego što nastavimo da razmišljamo u istom pravcu, posvetimo opet svoju pažnju putu ka jeziku. Na početku smo istakli: što se jezik razgovetnije po­ javljuje kao sam jezik, to se korenitije menja put ka njemu. Dosad je taj put imao karakter toka koji je naše razmišljanje vodio prema jeziku unutar neobičnog spleta, nazvanog formulom vodiljom. Polazeći — kao i Vilhelm fon Humbolt — od govora, pokušali smo da

236

MARTIN HAJDEGER

PUT KA JEZIKU

237

suštinu jezika najpre predstavimo, a zatim obrazlo­ žimo. Nakon toga, bilo je potrebno da izložimo ono što pripada nacrtu jezičke suštine. Tako razmišljajući, dospeli smo do jezika kao sage.

III Sa izlaganjem i objašnjavanjem jezičke suštine kao sage, naš je put ka jeziku dosegao jezik kao jezik i, na taj način, postigao svoj cilj. Naše je razmišljanje put ka jeziku ostavilo za sobom. Tako to izgleda, a i zbilja je tako, sve dok put ka jeziku smatramo tokom mišljenja čiji je predmet jezik. U stvari, naše raz­ mišljanje otkriva da je tek dospelo pred traženi put ka jeziku i da je jedva na njegovom tragu. Jer, u među­ vremenu se u samoj jezičkoj suštini pojavilo nešto što kaže: u jeziku, kao sagi, postoji nešto slično putu. Šta je put? On nam dopušta da nešto dosegnemo. Saga je ta koja nam — ukoliko je slušamo — dopušta da dosegnemo govor jezika. Put ka govoru prisutan je u samom jeziku. Put ka jeziku, shvaćenom u smislu govora, jeste jezik kao saga. Znači, ono što je jeziku svojstveno krije se u putu kojim saga onima što je slušaju dopušta da dosegnu jezik. Mi možemo da budemo ti slušaoci samo ukoliko pripadamo sagi. Dopuštanje dosezanja, put ka govoru, već potiče iz dopuštanja pripadanja sagi. Ovo dopuštanje pripadanja skriva istinsko suštastvo puta ka jeziku. Ali kako je to prisutna saga, da ona može dopustiti pripadanje? Ako se suštastvo sage ikada i pojavi, ono će se pojaviti, čim veću pažnju po-

svetimo onom što smo izneli u prethodnom objaš­ njenju. Saga je pokazivanje. U svemu što nas oslovljava, što nas se tiče kao pretreseno i govoreno, što nam se obraća, što nas čeka kao negovoreno, ali i u govoru koji sami izvodimo — u svemu tome gospodari po­ kazivanje koje dopušta da se pojavi ono što je pri­ sutno i da iščezne ono što je odsutno. Saga ni u kom slučaju nije jezički izraz koji se naknadno pridodaje pojavi; štaviše, svako pojavljivanje i iščezavanje počiva na pokazujućoj sagi. Ona sve prisutno, oslobađajući ga, dovodi u njegovu svagdašnju prisutnost, a sve odsutno postavlja u njegovu svakidašnju odsutnost. Saga prožima i spaja otvorenost čistine, čistine koja mora da traži svako pojavljivanje, da napušta svako iščezavanje, i u kojoj svaka prisutnost i odsutnost ima sebe da pokaže, iskaže. Saga je skupljanje što spaja celokupno pojavljiva­ nje, skupljanje mnogostrukog pokazivanja koje svuda dopušta da ono što je pokazno ostane u samom sebi. Otkuda potiče pokazivanje? Pitanje pita premnogo i prenagljeno. Biće dovoljno ako povedemo računa o onom što se pokreće u pokazivanju i što potvrđuje njegovu pokretnost. Ovde ne treba dugo da tražimo. Sve što nam je potrebno jeste prost, silovit, nezabora­ van i, stoga, uvek nov pogled u ono što nam je, doduše, prisno, ali što ne pokušavamo da znamo, a kamoli da na podesan način saznamo. Ovo nešto što nam je nepoznato ali prisno, celokupno pokazivanje sage na ono što je u njoj živahno i pokretno, jeste svakoj prisut­ nosti i odsutnosti zora onog jutra s kojim započinje moguća smena dana i noći: ono najranije i najstarije u isti mah. Mi smo kadri da to što je pokretno i živahno

već se jedino u pokazivanju sage da iskusiti kao ono što zajemčuje. opominje. događanje. Akt: Mitternacht. **) »Dem Grossherzog Karl August zu Neujahr 1828. najjednostavniji od svega jedno­ stavnog.) *) Faust. On je najneprimetniji od svega neprimetnog. Ono što događanje daje posred­ stvom sage — to nikad nije učinak uzroka. Poznati su nam Geteovi stihovi u kojima se glagol eignen. To ćemo imenovati jednom oveštalom rečju i kazati: Ono što pokreće u pokazivanju sage jeste posvojenje. čisti­ ne u kojoj ono što je prisutno može da traje i iz koje ono što je odsutno može da ode i da u odlaženju za­ drži svoje trajanje. izdašnije je od svakog delanja. Događaj. koji vlada u sagi. prisvojiti) upo­ trebljava u značenju sličnom značenjima glagola sich zeigen (pokazati se ) i bezeichnen (označiti). i dalje. es zeigt sich an. es warnt* (Svagda upletena u praznoverja. 1927.« . Događaj skuplja nacrt sage i razvija ga u strukturu mnogostrukog pokazivanja. 52. was begehrt. Der Tragodie zvveiter Teil. Identitat und Differenz. Ne postoji ništa drugo na šta bi se događaj još mogao svesti i čime bi se on čak dao objasniti. viđen u pokazivanju sage.) **) Upor. niti posledica razloga. Was man furchtet. Ona prisvaja. budući da ono ne trpi raspravu. iako ne s obzirom na jezičku suštinu. — Prim. možemo da imenujemo još samo tako što ćemo reći: on — događaj — pri­ svaja. Nur weil es dem Dank sich eignet.) Na drugom mestu to nalazimo u nešto izmenjenom vidu: Sei auch noch so viel bezeichnet. Događanje nije ishod (rezultat) nečeg drugog. da bi — kao prisut­ nost — moglo da dospe u svoju vlastitost. Događanje daje otvorenost čistine. § 44. iz koje se ovo prisutno i odsutno pokazuje samo po sebi i u kojoj ono na svoj način boravi. u čemu mi — smrtnici — za života boravimo. V. prev. Dovodeće posvojenje. Dajuće posvojenje. pokazuje sebe. (U našem izbo­ ru eseja: str. najbliži od svega bliskog i najdalji od svega dalekog. 1957. Sein und Zeit.** (Neka je označeno još mnogo toga Čega se plašimo i šta priželjkujemo. koje sagu — kao po­ kaznicu — pokreće u njenom pokazivanju.** *) Upor. jer čini oblast svih mesta i vreme-prostor-horizonata. str. 28.* Događaj. činjenja ili utemeljivanja. sich eignen (posvojiti. i dalje. ali ono je ishod čije dosežuće davanje najpre zajemčuje takve stvari kao: »postoji«. Ono što prisvaja jeste sam događaj — i ništa više. Ist das Leben schatzenswert. ne može se zamisliti ni kao slučaj ni kao zbitije. Život je poštovanja vredan Samo zato što hvalu prisvaja. To je ono što sve prisutno i odsutno dovodi u njegovu svakidašnju vlastitost.238 MARTIN HAJDEGER PUT KA JEZIKU 239 u sagi još jedino imenujemo. nazvaćemo događanjem. Čak je i »biću« potrebno to »postoji«. Gete veli: Von Aberglauben fruh und spat umgarnt: Es eignet sich.

. i dalje. kazivanje koje se nekom upućuje i koje se sluša. događaj nije zakon u smislu norme koja nam negde visi nad glavom. ni danas nije ništa manje teško razmišlja­ ti. događaj je put koji saga krči ka jeziku. Vortrage und Aufsdtze (1954): »Das Ding«. Ovde se moramo za­ dovoljiti samo nagoveštajem. — Prim. Put ka jeziku pripada sagi koja je određena događajem. Kad govorimo o putu ka jeziku.). na primer. o biću — što se tiče njegovog bitnog porekla — može se razmišljati i polazeći od događaja. odgovorio sagi. Događaj je zakon utoliko što smrtnike skuplja u događanje njihove suštine i što ih u tome drži. prev. str. U tom putu koji pri­ pada jezičkoj suštini krije se ono što je svojstveno jeziku. blaži i od onog koji je Adalbert Štifter spoznao kao »blag zakon«. jer se mišljenje najpre mora odvići od svoje potčinjenosti shvatanju da mi ovde o »biću« razmišljamo kao o događaju. mišlje­ nje«. i tako biti put. Da bismo u celosti shvatili tu činjenicu i njene posledice. Prisajedinjenje smrtnika sagi nameće ljudskoj suštini upotrebu na osnovu koje se čovek koristi za dovođenje bezvučne sage u jezičku zvukovnost. pripadanje sagi.. ali samo zato da bi čovek kao govorilac. još se i danas na alemansko-švapskom narečju kaže wegen. »Die Frage nach Technik«. 145. događaj do­ pušta da saga dospe do govora.. Dakle. To je: zvučanje reči. i dalje. »Bauen Wohnen Denken«. tako da su oni sposobni da budu govorioci. budući da je izdašniji od svake moguće metafizičke definicije bića. Be-wegen (Be-wegung — kretanje). Put je nešto što prisvaja. Put ka jeziku se uzgred promenio.). U svom motrenju čovekove suštine. — Prim. U upotrebljavajućem prisajedinjenju. str. kada se jedva promišljene i upola domišljene stvari odmah u nekom vidu objavljuju. i dalje (U ovoj knjizi: »Stvar«. držati ga spremnog. niti je propis koji određuje i podešava tok zbivanja. i to na osnovu onog što mu je svojstveno. jeste odgovaranje. tako shvaćeno. znači: sagraditi put. iako u sebi jednostavnoj. u onom što mu pripada — onda je događaj najprostiji i najblaži od svih zakona. pokazivanje prisvajajući kao posvojenje. mi sada nemamo više na umu samo i prvenstveno tok našeg mišljenja čiji je predmet jezik. 163. 123. i dalje (U ovoj knjizi: »Građenje. događaj pri­ svaja smrtnike tako što ih prisajedinjuje onom što sebe u sagi obećava čoveku. Dabome. Međutim. 86. ne znači više: nešto već postojećim putem dovesti ili odvesti. Krčenje puta dovodi jezik (jezičku suštinu) kao jezik (sagu) do govora (reči koja se oglašava). počiva na događaju. bilo bi nužno da dovoljno celovito razmislimo o suštini smrtnika i njenim odnosima. str. Kao pokazivanje sage jeste posvojenje — to onda i sposobnost da se sluša saga. Događaj prisvaja čoveka za svoju sopstvenu upo­ trebu. Prokrčiti put (Weg). — Danas. a pre svega o događaju* kao takvom. str. koje odgovara i koje je svojstveno smrtni­ cima. sa svih strana ukazujući na skriveno. stanovanje. O toj stvari. Kazivanje. Svaka izgovorena reč već je odgovor: protivkazivanje.240 MARTIN HAJDEGER PUT KA JEZIKU 241 Događaj daruje smrtnicima boravište u njihovoj sušti­ ni. Na taj način. Taj glagol. Ako pod zakonom shvatamo skupljanje onog što dopušta da sve bude prisutno u svojoj vlastitosti. prev. preko snegom pre­ krivenog polja. nego: najpre načiniti put do. Ali promena puta ka jeziku izgleda — jedino . slušaoca sagi ima svojstvo da ljudsku suštinu pušta u njenu vlastitost. str. gradeći ga. to jest — kao kazivalac. On se iz našeg delanja premestio u prisvojenu suštinu jezika. tranzitivno upotrebljen. i dalje. 13. Događaj je suštinski nešto drugo. prisajedinjenje čoveka kao *) Upor. mnogim mojim čitaocima može izgledati neverovatno što ja u svojim rukopisima već preko dvadeset pet godina reč Ereignis (događaj) koristim za označavanje stvari o kojoj ovde razmišljam.

put ka jeziku odvajkada ima svoje jedino mesto u samoj jezičkoj suštini. ne razmišljajući mnogo. iz nje — sage — hvata ono što svagda treba da se kaže. suštini koja se naziva još uvek neobičnim imenom postava**. Saga drži otvorenim put na kojem govore- nje. to jest izaziva da sve prisutno sređuje kao tehnički inventar — po-stav je prisutan na način događaja. Ako. pošto jezič­ ka suština. me­ đutim. ujedno znači: put ka jeziku. jezička suština je prisvajajuće pokazi­ vanje koje upravo sebe zanemaruje. i postaje oslobođenost koju stvara krčenje puta. Kretanje (u smislu krčenja puta) sage ka jeziku jeste razobručavajuća veza koja vezuje događajem. Jezik. Prema tome. . Kao saga. koje se rado smatra izvorom govora. otvara tek staze kojima mi — razmišljajući — idemo prema istinskom putu ka jeziku. koji govori kazujući. koji smo isprva imali u pameti. stara se o tome da naš govor. ' I mišljenje. Vortrage und Aufsatze. kako bi savladao tu zapletenost. **) Upor. Kao pokazivanje. takav postupak — na koji formula naprosto podstiče — propušta mogućnost da misaono.* Ćutanje odgovara bezglas­ nom bruju tišine prisvajajućepokazujuće sage. 1927. da bi tako ono što je pokazano oslobodilo i pustilo u vlastitost njegova pojavljivanja. umesto što pokušava da pred­ stavi jezik. jer svako sređivanje smatra *) Upor. i ono što je tako primljeno prenosi u zvukovnu reč. kao slušanje. već odgovaranje.242 MARTIN HAJDEGER PUT KA JEZIKU 243 nama i s obzirom na nas — kao premeštaj koji se tek sada dogodio. ne sadrži više samo uputstvo za nas koji razmišljamo o jeziku. koje saga izvodi u pravcu govora. počiva na događaju koji nas. Utoliko što čoveka poziva. slušajući negovoreno. § 34. može to tek da nasluti i da to ipak već iskusi u suštini savremene tehnike. Naime. 31. Krčenje puta razobručava sagu i dovodi je do govora. str. u koji se jezik zapliće. To zvuči kao da govorimo o sebičnom solipsizmu. ne biva bezvredan. i dalje. kao pokazujuća saga. Događaj je ono što kazuje. Na taj način razobručen i pušten u svoj vlastiti slobodan prostor. koje za predmet ima događaj. jezik može da se stara isključivo o samom sebi. Ali jezik ne ostaje uporno pri sebi u smislu puko samoživog. Pa ipak. Čini se kao da svaki pokušaj predstavljanja jezika iziskuje dija­ lektičke trikove. saga — koja se sastoji u događaju—jeste najposebniji način događanja. ljude. pažnju posvetimo samo rečima u formuli — videćemo da formula izra­ žava splet odnosa. kada ga posmatramo sa stanovišta krčenja puta. oslobođeno u sagi. To. Tako je i ćutanje. 1954. to jest naročito se upuštajući u krčenje puta. Sein und Zeit. predaje spokojstvu u kojem možemo slobodno da slušamo — to nam onda krčenje puta. Formula vodilja: govoriti o jeziku kao o jeziku. oblik strukture u kojem jezička suština što počiva na događaju krči sebi put. odgovara onom što je kazano. svezaboravnog divljenja samom sebi. jezik govori u zavisnosti od načina na koji događaj kao takav otkriva ili uskraćuje sebe. već ukazuje i na formu. U stvari. Ono što izgleda kao zamršen splet raspliće se. i to tako što on događaj ujedno i ometa. prisvajajućeupotrebljavajućeg krčenja puta. sagleda jedno­ stavnost jezičke suštine. već postaje moguć i neophodan tek posredstvom pravog puta.

te čovek postepeno napušta »prirodni jezik«. I jezik kao informacija nije jezik po sebi. Svaki pravi jezik — zato što je krčenjem puta. kako bi putem neformalizovanog jezika sagu tehničkog inven­ tara dovela do govora. koje je svojstveno sagi. Informaciona teorija shvata prirodni aspekt jezika kao pomanjkanje formalizacije. Ali. posredstvom svog ulaska. premda njegova blizina događaju zavisi od različitih merila. ta okolnost označava samo prethodni stupanj u uobičajenom samotumačenju informacione teorije. Po-stav — svuda vladajuća suština savremene tehnike — za svoje svrhe uzima formalizovan jezik. I tamo gde informaciona teorija mora da dopusti stalno pozivanje formalizovanog jezika na »prirodni jezik«. poslan čoveku — ima karak­ ter sudbine.* Ona sebe obaveštava o samoj sebi. jeste cilj i mera. on je — u strogom smislu reči — pravi jezik. Ipak. upućen. po sebi opstojeće prirode. niko ne zna kada i kako. onu vrstu obaveštenja na osnovu koje čovek biva uvučen. čak i tada kad bi se na jednom dugom putu moglo uvideti da se jezička suština nikad ne može rastvoriti i preračunati u formalizam i da. počiva ono što je svojstveno jeziku. već naznače­ ne aspekte savremenog doba dovodi do krajnjih gra­ nica. Hebel — der Hausfreund. »prirodni jezik« — o kojem u ovom kontekstu mora biti reči — unapred se po­ stavlja kao još-ne-formalizovan. str. Kao takav. računska sredljivost kazivanja. na taj način. 34. Govor je izazvan da u svakom pogledu odgovara sredljivosti prisutnog. to jest u odnosu na mogućnost ili nemogućnost formalizacije. ne doživljava se u odnosu na prvobitnu prirodu jezika.244 MARTIN HAJDEGER PUT KA JEZIKU 245 sebe upućenim u računsko mišljenje i. . to jest upravljen u tehničko-računsku suštinu. shodno *) Upor. Formalizacija. kako bi uz pomoć informacionih teorija obezbedila svoj vlastiti postupak. poreklu koje ima odliku događaja. aspekt koji je tako reći nužan u volji za formalizaciju i koji u prvi mah još nije priznat. sve prisutno oslobodilo puke sredljivosti i vratilo ga u njegovu vlastitost? Svaki ljudski jezik je u sagi prisvojen. već je on istorijski u smislu i granicama današnjeg doba koje ne započinje ništa novo. to jest suštastvo jezičke suštine crpao iz sage? Šta ako bi saga — umesto jedino da ometa razornost informacije — informaciju već premašivala zbog nesredljivosti događaja? Šta ako bi događaj. Tako postavljen. i dalje. šta ako bi »prirodni jezik« — koji je za informacionu teoriju samo tegoban ostatak — svoju pri­ rodu. »Prirodni« aspekt jezika. Nema takvog prirodnog jezika koji bi bio jezik čovekove besudbinski. govor biva informacija. Ta priroda je physis koji sa svoje strane počiva na događaju iz kojeg saga doseže svoju pokretljivost. govori jezikom po-stava. Jer. čak i tamo gde čovek ne poznaje istoriografiju u savremenom evropskom smislu. tome. postao u-vid čiji rasvetljavajući sev ulazi u ono što jeste i što se smatra bivstvujućim? Šta ako bi događaj. Na poreklu reči — to jest ljudskog govora — iz sage. Svaki jezik je istorijski. moramo reći kako »prirodni jezik« nije jezik koji se da formalizovati — čak i tada »prirodni jezik« se još uvek određuje samo negativno. nego samo stare. ali u formalizaciju stavljen jezik. 1957.

nju sluša. ako znati znači: nešto smo. i. niti se s njim može poklopiti. da bismo bili ono što jesmo. S druge strane. stoga. takvo područje gde mi — koji smo potrebni za govor jezika — stanujemo kao smrtnici. jer mi — koji možemo da kazujemo jedino tako što ćemo da ponavljamo za sagom — i sami pripadamo sagi. on govori usamljeno. To sada znači dve stvari: jezik je jedini koji istinski govori. obuhvatajući ga pogledom. Monološki karakter jezičke suštine ima svoju strukturu u nacrtu sage. poseban. grčko hama. Taj se nacrt ne poklapa s monologom o kojem Novalis razmišlja. da je znamo shodno nasleđenom pojmu znanja. bez ikakvog odnosa. koja počiva na događaju. koju ima saga. Saga je način na koji događaj govori. To zvuči poput iskaza. i ovo ponavljanje počivaju na pomenutom nedostatku nečeg zajedničkog. Ona od nas zahteva da ćutanjem postignemo prisvajajuće krčenje puta u jezičkoj suštini. on nam ne kazuje ono što treba misliti. pesme koja pevajući kazu­ je. kako bismo je sagledali i sa neke druge strane — to jezičku suštinu uvek osmatra­ mo jedino u onoj meri u kojoj nas ona sama gleda.246 MARTIN HAJDEGER PUT KA JEZIKU 247 Setimo se i na kraju Novalisovih reči koje smo već pomenuli na početku: »Niko ne zna upravo za svojstvo jezika da se on brine jedino o sebi. a »nije jedini« znači nije odvojen. Ali čovek je kadar da govori samo ukoliko. nedostatku koji nije ni puki manjak ni nešto negativno. Na početku osme strofe u Proslavi mira (Friedensfeier) Helderlin peva: . Odatle ono što je jeziku svojstveno prima povelju o svojoj određenosti. Pošto mi. da bi — ponavljajući je — mogao kazati koju reč. jeste — kao pokazi­ vanje — najzasebniji način događanja. »Einsam« (usamljen) znači: ono isto (das Selbe) u onom što ujedinjuje ono što pripada jedno drugom. hvali ga. koje je određeno događajem. Saga. Jer. osta­ jemo upušteni u jezičku suštinu i. svojstvo se približava posvojenju i događanju. Ali usamljen može da bude samo onaj ko nije jedini. još je manje saznatljivo nego posebnost jezika. Što ne možemo da jezičku suštinu znamo. Potreba za oglašavanjem u rečima. u sebe prisvaja. videli u celini njegove suštine. Svojstvo jezika. Mi nismo kadri da pogledom obuhvatimo jezičku suštinu. pripadajući sagi. ljudi. nikad nismo kadri da iz nje istupimo. Saga ne dopušta da bude uhvaćena u bilo kakav iskaz. prisvajajuća saga sve prisutno obelodanjuje iz njegove svojine. Pokazujuća saga krči jeziku put ka čovekovom govoru. određe­ nom sa stanovišta saznavanja kao predstavljanja — to svakako nije mana. Međutim.« Svojstvo Novalis shvata u značenju posebnosti koja odlikuje jezik. nešto o čemu ovde ne možemo da razmišljamo. Iskustvom jezičke suštine kao sage čije se pokazivanje zasniva na događaju. a da pri tom ne govorimo o ćutanju. jezik jeste monolog. način ne u smislu modus-a i oblika. Deo »-sam« u rečima »einsam« i »gemeinsam« jeste gotsko sama. Ako u vidu imamo samo taj iskaz. Saga ima potrebu da se oglasi u rečima. odnosno pušta u njegovu sopstvenu suštinu. u onom što je usamljeno {im Einsamen) boravi upravo nedostatak nečeg zajedničkog (des Gemeinsamen) kao najtešnji odnos prema njemu. već u smislu melos-a. već prednost zahvaljujući kojoj dospevamo na osobito područje. budući da Novalis — polazeći od subjektiviteta — jezik dijalek­ tički predstavlja u vidokrugu apsolutnog idealizma.

Da je mogućnost uvećane promene jezika doprla u misaoni krug Vilhelma fon Humbolta. Ona dotiče naš odnos prema jeziku. Brief iiber den Humanismus. A nešto dalje (§11. Tad se u istu ljušturu stavlja drugačije značenje. može se u srednjim razdobljima jezičkog razvoja smatrati mogućim. Jer. str. Kuća bića je jezik. Vilhelm fon Humbolt. Jedan bi narod. prisvajajući-držeći-samoodržavajući. Iskusio čovek. kako u predgo­ voru piše njegov brat.. mogao nasleđenom jeziku dati u tolikoj meri drugačiju formu. istim se sintaksičkim zakonima nagoveštava drugačije stepenovan tok ideja. veli: »Korišćenje već postojeće zvukovne forme za unutraš­ nje svrhe jezika. događaj.« .* On je utočište prisutnosti utoliko što njeno pojavljivanje ostaje povereno prisvajajućem pokazivanju sage. Erfahren der Mensch. sve do svoje smrti. osnovu kazivanja koje je sebe već obećalo nekazanome. str. jer nekazano jeste misao kao hvala. 1947. al uskoro (mi) pesma bićemo. neophodna je promena jezika koju nismo kadri ni da iznudimo ni da izmislimo. odnos koji je određen sudbinom: da li nas i kako jezička suština — kao pra-poruka događaja — zadržava u događaju. a celokupno pesništvo — mišlje­ nje. Da bismo razmišljali o jezičkoj suštini i izneli ono što joj pripada. Otkad smo razgovor i čujemo jedni druge. istim se izrazom daje nešto različito. da bi on time postao sasvim drugi i novi jezik« (§ 10. uz pomoć unutrašnjeg prosvetljenja i povoljnih spoljašnjih okolnosti. Možda smo kadri da unekoliko pripremimo pra­ menu svog odnosa prema jeziku.. (Mnogo je od jutros. Ta pro­ mena ne nastaje pribavljanjem novooblikovanih reči i fraza. jednom nogom u grobu«. radio »usamljen.. a još manje u pogledu njegovih formi i zakona — vreme posredstvom rastućeg idejnog razvoja. Sve to je trajan plod književnosti jednog naroda. a — u okviru književnosti — plod prvenstveno pesništva i filozofije. Zato naše kazivanje — kao odgovaranje — uvek ostaje relaciono. Seit ein Gesprach wir sind und horen voneinander.) Jezik je nazvan »kućom bića«. Naš odnos prema jeziku od­ ređuje se načinom na koji mi — kao oni što se koriste u upotrebi jezika — pripadamo događaju. Odnos se tu svagda zamišlja sa stanovišta događaja i više ne pred­ stavlja u vidu puke veze. 84). bald sind aber Gesang (wir). povećane moći mišljenja i prodornije osetljivosti često u njega uvodi nešto što on ranije nije posedovao. Možda bi moglo da se pojavi ovakvo iskustvo: celokupno refleksivno mišljenje jeste pevanje. čijim dubokim uvidima u suštinu jezika ne smemo prestati da se divimo. jer on — kao saga—jeste način događaja. svedoče nam reči iz njegove rasprave O razlici strukture ljudskog jezika. Na toj raspravi Humbolt je.248 MARTIN HAJDEGER PUT KA JEZIKU 249 Viel hat von Morgen an.. 100) čitamo: »Ne menjajući jezik u pogledu njegovih glasova. I pevanje i mišljenje pripadaju jedno drugom na *) Upor. je­ ste odnos svih odnosa.

septembra 1957.BIBLIOGRAFSKE NAPOMENE 251 BIBLIOGRAFSKE NAPOMENE Prevladavanje metafizike (Uberwindung der Metaphysik).dichterisch v/ohnet der Mensch. 1954. Reč i Put ka jeziku objavljeni su u knjizi Na putu ka jeziku (Unterwegs zur Sprache. Jezik (Die Sprache).. posvećen Hegelovoj Nauci logike. nazad u oblast iz koje svoje poreklo vuče suština metafizike čije je ustrojstvo određeno diferen­ cijom. Frankfurt am Main. Predavanje u Bavarskoj akademiji lepih umetnosti održano 6. Prevod prema: Erlduterungen zu Holderlins Dichtung. u Bilerheu. maja 1958. juna 1957. Reč (Das Wort). oktobra 1950. Pfullin­ gen. Predavanje održano 7. U omanjem predgovoru za tu knjigu Hajdeger veli: »Načelo identiteta je nepromenjeni tekst predavanja koje je održano prilikom petstogodišnjice Univerziteta u Frajburgu u Brajsgauu na Dan fakulteta — 27. februara 1957.« (». u Totnaubergu. Građenje. 1975). Načelo identiteta (Der Satz der Identitdt) i Onto-teo-loško ustroj­ stvo metafizike (Die Onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik) objavljeni zajedno u knjizi pod naslovom Identitet i diferencija (Identitdt und Differenz). (Totnauberg. posvećenih »čoveku i prostoru«. . U ovoj oblasti ništa ne može da se dokaže. Prevod prema: Vortrage und Aufsatze. Objavljeno u Akademijinom godiš­ njaku. Beleške nastale u periodu 1936—46. Pfullingen. posvećeno uspomeni na Maksa Komerela. mišljenje (Bauen Wohnen Denken). 1957. Prilikom štampanja.pesnički stanuje čovek. Prevod prema trećem izdanju.. Tekst objavljen u prvom broju časopisa Akzente 1954.. iz koje su i prevedeni. aprila 1936. Povezanost identiteta i diferencije biće u ovoj publikaciji poka­ zana kao ono o čemu valja razmišljati. Prvi put objavljeno među materija­ lima sa tih razgovora. . 1967.«). B. Na koji način diferencija potiče iz suštine identiteta — to čitalac treba sam da otkrije. Pfullingen.)« Prevod prema: Identitdt und Differenz.. Prevod prema: Vortrage und Aufsatze. oktobra 1951. pod naslovom Jezik (Die Sprache) priredile Bavarska akademija lepih umetnosti i Akademija umetnosti iz Berlina. tako što će da oslušne sklad koji vlada između događaja i iznošenja. Predavanje održano 6. 1971. avgusta 1951. Stvar (Das Ding). Put ka jeziku (Der Weg zur Sprache). U celosti objavljene u knjizi Vort­ rage und Aufsatze. u Bilerheu. Pfullingen. ali štošta može da se pokaže. u Rimu. Tekst prvi put objavljen u Minhenu 1937. Prevod prema: Vortrage und Aufsatze. Helderlin i suština poezije (Holderlin und das Wesen der Dichtung). Pred­ avanje održano 5. Predavanje pripada nizu predavanja koji su januara 1959.. Tekst predavanja koje je pod naslovom Pevanje i mišljenje (Dichten und Denken) održano u bečkom Burgteatru 11. 1967. Predavanje je održano 24. Onto-teo-loško ustrojstvo metafizike je mestimično prerađeno izlaganje kojim je okončan seminar u zimskom semestru 1956/57.. Pfullingen. juna 1950. tekst predavanja je nanovo pregledan i na nekoliko mesta proširen. Načelo identiteta gleda napred i gleda nazad: napred u oblast iz koje potiče sadržaj predavanja Stvar. ». Govor održan 2. stanovanje. . Z. 1967. Tekstovi Jezik. u okviru »Darmštatskih razgovora«. 9.

temelj. ono (što je) prisutno Aufenthalt — boravljenje. prisutnost Gelassenheit — spokojstvo Gesagtes — ono (što je) kazano Geschichte — istorija Geschick — usud. sudbina Gesprochenes — ono (sto je) govoreno Gestell — postav Geviert — četvorstvo Gewesenes — ono (što je) bilo Gewohntes — ono na šta je neko navikao Grund — osnov. oslovljavanje Anwesen — prisustvovanje. inventar. prispeće Anspruch — zahtev.GLOSAR 253 GLOSAR Ereignis — događaj ereignend — događajući se. razlog Gunst — blagonaklonost. zasnivanje behausen — pružiti okrilje. posvojiti Ankunft — dolazak.ono što izlazi na videlo Historie — istoriografija Ichheit — jastvo Irrnis — bludnja Lichtung— čistina. boravak. poetsko stvaranje. postojanost Bestandigung — upostojanjivanje Dasein — postojanje. naklonost Heimatlosigkeit — beskućnost Hervorbringen — proizvođenje Her-stehen — izlaženje-na-videlo Herstand —. sopstvenost Eignen — posvojenje Einfalt — jednostavnost Eingeraumtes — nešto za šta je stvoreno mesto Entausserung — ospoljašnjenje Entbergung — razotkrivenost enteignen — obesvojiti Entscheidung— odluka . dokučiti Er-fahren — putovanjem nešto dokučivati Ergriinden — dokučivanje osnova Gedachtheit — mišljenost Gegenuber — naspramnost Gegenvvart — sadašnjost. ono (što je) odsutno aneignen — prisvojiti. svetljenje Mass-Nahme — uzimanje mere Menschsein — čovekovo biće Rede — govor Richtigkeit— ispravnost sammeln — skupljati Schicksal — sudbina Abwesendes — odsustvujuće. okućivanje Bestand — stanje. prisustvo. pesništvo Ding — stvar Dingen — stvarnovanje Dinghaftes — ono (što je) stvarno Dingheit — stvarnovitost Eigenes — vlastitost. zaliha. prebivanje Auseinander — razdvojenost Bedingen — postvarivanje be-dingt — po-stvaren Begriinden — davanje osnova. okućiti Behausung — okućenje. egzistencija Dichten — pevanje. prisutnost Anwesendes — prisustvujuće. prisvajajući erfahren — iskusiti. izmišljanje Dichtung — poezija.

dovršenost Walten — vladanje wahren — trajati Welten — svetovanje Wesen — suština Wesendes — suštastvo. mišljenje Stvar Helderlin i suština poezije ».« Jezik Reč Put ka jeziku Bibliografske napomene Glosar 7 41 57 83 104 129 149 170 195 219 250 252 . ono (što je) suštastveno Wesentliches — (ono) suštinsko Wirklichkeit — zbilja. govorenje (obraćanje) nekome Zwiefalt — dvojstvenost SADRŽAJ Prevladavanje metafizike Načelo identiteta Onto-teo-loško ustrojstvo metafizike Građenje.. dejstvovati Zeige — pokaznica Zueinander — spojenost Zusammengehoren — sapripadanje. stanovanje. suštastvenost. govor Sprachwesen — jezička suština Uberwindung — prevladavanje Unverborgenheit — neskrivenost Unwesen — nesuština.254 MARTIN HAJDEGER 255 Seiendes — bivstvujuće Seiendheit — bivstvenost Sein — biće Seinsverlassenheit — napuštenost bića Selbe — isto Selbigkeit — istovetnost Selbst — sopstvo Sichdenken — samomišljenje Sichwissen — samoznanje Sprache — jezik. nesuštastvo.. stvarnost wirken — činiti..pesnički stanuje čovek. sapripadnost Zusammengehorigkeit — sapripadnost Zuspruch — poziv. razobručenost Verbergung — skrivanje Verendung — okončanje Vernehmen — opažanje Versammlung — skupljanje Venvindung — prevazilaženje Vierung — četvorovanje Vollendung — dovršenje..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->