P. 1
01 - JETRA

01 - JETRA

|Views: 7,148|Likes:
Published by 08021977

More info:

Published by: 08021977 on Apr 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI POSTDIPLOMSKA [KOLA ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA

Slavica Bene{ Miri} i suradnici ATLAS ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

AUTOR:
Prof. dr. med. sci., SLAVICA BENE[ MIRI], Zagreb

KOAUTORI:
Prof. dr. med. sci., SENAID TRNA^EVI], Tuzla Doc. dr. med. sci., ENVER ZEREM, Tuzla Doc. dr. med. sci., ZLATAN FATU[I], Tuzla Prim. mr. med. sci., ZORAN LI^ANIN, Sarajevo

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 611.95-073 (084.4) BENE[ Miri}, Slavica Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena / Slavica Bene{ Miri} i suradnici. Tuzla : Univerzitet, 2002. - 400 str. : ilustr. ; 21 cm Bibliografija: str: 400 ISBN 9958-609-10-X 1. Miri}, Slavica Bene{ vidi Bene{ Miri}, Slavica COBISS/BiH-ID 10477062

Na osnovu Mi{ljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta/{porta broj: 04-15-1142/02 od 04. 03. 2002. godine knjiga ”Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena” autora Prof. dr. Slavice Bene{ Miri} je proizvod na koji se ne pla}a porez na promet proizvoda.

Odlukom Nau~no-nastavnog vije}a Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli broj: 04-38-3721/01-3 od 3. 9. 2001. godine “Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena” autora Slavice Bene{ Miri} i suradnika odobren je kao ud`benik u nastavnom procesu za studente medicine, ljekare specijalizante i specijaliste kao i polaznike postdiplomskog studija.

Slavica Bene{ Miri} i suradnici

ATLAS
ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

TUZLA, 2002.

dr. Ova knjiga je za{ti}ena autorskim pravima i ne smije se djelomi~no reproducirati.IMPRESUM IZDAVA^: Univerzitet u Tuzli ZA IZDAVA^A: Prof. dr. Tuzla Prof. dr. med. pohraniti u sustav za reproduciranje. prof..Zi}o Naklada 600 primjeraka Sva prava pridr`ana. Sarajevo Doc. sci.. Izudin Kapetanovi} RECENZENTI: Prof. BORIS BRKLJA^I]. grafi~ki in`enjering Tuzla ZA PRINTCOM: Zikrijah Had`imehmedovi} . dr. sci. Slavica Bene{ Miri} LEKTOR: Marica Petrovi}. sci. med. sci. med.Zoe Miri} KOMPJUTERSKA OBRADA SKICA: Eldina Had`i} LAYOUT. REPRO I TISAK: PrintCom. sci. . dr.. prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji na~in bez pismenoga dopu{tenja autora i izdava~a. ANTUN LOVRIN^EVI]. med. Zagreb UREDNIK I IZRADA SKICA: Prof.. Eldina Had`i} NASLOVNICA: Sa{a .. GRAFI^KI UREDNIK: Jasmin Had`imehmedovi}. MUHAREM ZILD@I].

dr. Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. med. @elimo da ova knjiga ostane spomen toj ideji o potrebi trajne organizirane edukacije ultrazvu~ne dijagnostike. na inicijativi i organizaciji Postdiplomske {kole ultrazvu~ne dijagnostike u okviru koje je nastala ova knjiga. . sc. Teufiku Tulumovi}u.ZAHVALA Knjiga je objavljena zahvaljuju}i financijskoj potpori donatora: Postdiplomska {kola ultrazvu~ne dijagnostike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Fond Otvoreno dru{tvo (Soros foundation) Bosne i Hercegovine Toshiba Medical Systems Europe B.V. Zahvaljujemo prof. direktoru Univerzitetsko klini~kog centra. kao i na podr{ci u njezinom stvaranju od inicijative do realizacije.

.

KNJIGU POSVE]UJEM sestri Zdenki i majci Mariji .

.

UZ anatomija i patolo{ke promjene `u~nih vodova 3.@1. Difuzne promjene jetre 1.MJ. DOPLER KRVNIH @ILA ORGANA GORNJEGA ABDOMENA 11 13 15 20 38 54 68 83 104 113 116 123 133 143 149 163 181 197 202 213 228 237 246 254 261 273 283 285 301 314 319 335 353 371 400 LITERATURA 9 .B1.J1.S.@4.D.J5.B3. UZ dijagnostika limfnih ~vorova retoperitoneuma 8.NB. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA JETRE 1.@.B. Tumori jetre 1.@5. Kalkuloza `u~noga mjehura 2. Vaskularne promjene jetre 1.J4.SADR@AJ PREDGOVOR UVOD 1. Semilikvidne promjene bubrega 6.J. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA GU[TERA^E ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA SLEZENE ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA BUBREGA 5.ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA MOKRA]NOGA MJEHURA 7. UZ dijagnostika krvnih `ila gornjega retroperitoneuma 8.PO.T[. Upala `u~noga mjehura 2.PR. Semilikvidne i ostale promjene jetre 2. Ciste jetre 1. Ciste bubrega 5. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA @U^NOGA MJEHURA I VODOVA 2.@2. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA TRBU[NE [UPLJINE 12. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA PROBAVNIH ORGANA 10. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA MATERNICE I JAJNIKA 11.L^.B2. UZ anatomija bubrega 5. Upale bubrega 5.RP.G.B5 Tumori bubrega 5.K@.J6. UZ anatomija jetre 1.J3.B6. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA RETROPERITONEUMA 8. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA PROSTATE 8. 5.B4. Proliferativne promjene `u~noga mjehura 2. UZ anatomija `u~noga mjehura 2. UZ dijagnostika nadbubre`nih `lijezda 9.MM.J2. Kalkuloza i hidronefroza bubrega 5. 4.@3.

.

Danas se mnogi bave UZ dijagnostikom. od tek zavr{enih lije~nika op}e prakse i specijalista svih grana. Ta stihija je realna ~injenica i ne mo`e se zaustaviti kao {to se ne mo`e zaustaviti rijeka koja te~e. b) “UZ dijagnostika da ima velike prednosti razvoju dijagnostike u manjim medicinskim centrima. Atlas je moj doprinos. Postdiplomski te~ajevi UZ dijagnostike na mnogim Medicinskim fakultetima su poku{aj da se pridonese boljoj edukaciji onih koji se njome bave. ne zahtjeva veliki i posebno opremljen prostor. ali se mo`e i mora regulirati njezin tok. ostaje na povr{ini znanja. Za neke organe i bolesti mo`e se dati definitivnu dijagnozu. za druge trebaju dopunske pretrage ali je izbor dijagnostike usmjeren. relativno jeftin. Ubrzo sam do{la do spoznaje: prvo. drugo. kra}a hospitalizacija i manje neprijatnosti za bolesnika. po~etkom osamdesetih godina. sli~nih mogu}nosti morfolo{ke dijagnostike. Nastojala sam da termini budu logi~ni. mnogima }e to biti osnova i poticaj da se ozbiljnije bave analizom UZ nalaza. ali tada. Izbor i obrada snimaka i izrada skica zahtjevali su dosta truda i vremena. do lije~nika u mirovini. ^inilo se da }e izrada Atlasa biti jednostavnija i br`a od pisanja knjige. U velikom materijalu sakupljenom u dvije decenije rada na Institutu za radiologiju u Sarajevu i na postdiplomskim te~ajevima na Univerzitetsko klini~kom centru u Tuzli sakupljeno je snimaka compaund tehnike. Institut za radiologiju u Sarajevu jedini je imao u Bosni i Hercegovini CT i UZ dijagnostiku. prenosiv. od prvog real-time do suvremenih aparata. jer je UZ aparat mali. u~ila sam i jo{ u~im. Tko se nije spreman mijenjati. da je UZ aparat “mali CT”. da je samoukost najte`i. Autor 11 . mikrofilma do termoprinter papira razli~ite rezolucije i kvalitete. lak{e i br`e. kada UZ aparat ima svaki Dom zdravlja i mnogi pojedinci u privatnoj praksi. Smjerovi presjeka su nagla{eni radi lak{e topografske orjentacije u prepoznavanju normalne UZ anatomije i orjentacije u trodimenzionalnoj percepciji na osnovu tipi~nih presjeka. koja je mnogima sli~ila na maglice “kumove slame” na no}nom nebu. najdulji i najskuplji na~in u~enja. travanj/april 2000. Tijekom predavanja i prakti~nog rada na poslijediplomskim te~ajevima ~esto se postavljalo pitanje literature. sadr`ajni i ujedna~eni. iako je jasno da je tako kratka edukacija insuficijentna. Terminologija se pro~i{}avala i kristalizirala godinama. Po~ela sam bez edukacije s vrlo oskudnom literaturom iz stranih ~asopisa i slabom rezolucijom slike. bilo je snimaka razli~itih oblika od polaroida. a analiza je osnova svake morfolo{ke dijagnostike. te da bude jednozna~an u tuma~enjima svih organa i promjena.” Ta konstatacija u sada{nje vrijeme izgleda smje{na. kako bi u~enje osnova UZ dijagnostike abdomena bilo jednostavnije. godine na UZ aparatu s compaund tehnikom. Kroz rad i valorizaciju rezultata u magisterskom radu i doktorskoj disertaciji moglo se zaklju~iti da je UZ dijagnostika u odnosu na rentgenolo{ku i CT tehniku. Logi~no razmi{ljanje je osnova analize.PREDGOVOR Ultrazvu~nom dijagnostikom po~ela sam se baviti po~etkom 1979. rtg filmova. primati novo i usavr{avati se. manje tro{kova. To zna~i: manje pregleda. U~e}i druge. izme|u ostaloga: a) “prva ili filtar metoda pregleda abdomena”. kako bi bilo jasno {to svaki termin zna~i. ali zahtjeva ve}u anga`iranost ultrasoni~ara. Ipak. {to se pokazalo neto~nim. Tuzla.

te omogu}uje stijecanje osnovnoga znanja o ultrazvu~noj dijagnostici abdominalnih organa. Pristup je prikladan jer su prikazane gotovo sve dijagnosti~ke mogu}nosti ultrazvuka u abdomenu. dr. med. Ovakvim pristupom autor daje vlastiti pe~at znanstveno-edukativnom pristupu suvremenoj nastavni~koj metodi ud`beni~koga izlaganja.” Doc. Tekst je kvalitetan. tako i pojedina~nih organskih sustava u njemu. med. izuzetno edukativan i vrlo uspje{no odabran. Muharem Zild`i} “Kroz 12 poglavlja autor izla`e pedantno i sistemati~no bogato iskustvo kroz lepezu velikog broja ultrazvu~nih nalaza kako abdomena u cjelini. Atlas predstavlja i pravu pomo} lije~nicima koji se bave ultrazvukom.. omogu}ava ~itaocu brzo stijecanje znanja i uo~avanje detalja struktura. ali }e biti i veoma korisni ud`benik za studente zavr{nih godina medicine. da obogate svoje znanje iz abdominalne ultrasonografije u svojoj kontinuiranoj edukaciji.. dr. Izuzetno didakti~ki. dr. sci.” Prof. {to je za poznavanje UZ slike izuzetno va`no i neophodno. tako da je prakti~no pokrivena cjelokupna patologija abdominalnih organa vidljiva ultrazvukom. sci. Radi se o vrlo uspjelo napisanom ud`beniku . koncizan i jasan.. Atlas ultrazvu~ne dijagnostike predstavlja stvarni doprinos polularizaciji i {iroj primjeni ultrazvuka u klini~koj praksi. te ujedna~enom terminologijom.IZ RECENZIJA: “Atlas predstavlja veoma korisno edukativno sredstvo za sve lije~nike koji po~inju svoje postdiplomsko obrazovanje iz klini~ke primjene ultrazvuka. Boris Brklja~i} 12 . med.” Prof. Antun Lovrin~evi} “Slikovni materijal je vrlo opse`an.atlasu ultrazvu~ne dijagnostike koji u cijelosti zadovoljava potrebe po~etnika u savladavanju ove tehnike. preciznim oznakama smjerova UZ presjeka. Knjiga }e izvrsno poslu`iti i iskusnim sonolozima za utvr|ivanje znanja i za brzi pregled patologije. sci. kroz skice UZ nalaza.

anehogenim sadr`ajem. vidi se kao crna area (zona). Akusti~na sjena je akusti~ni fenomen. u ovom slu~aju ultrazvu~nim valovima. dobiju se slojevi ili presjeci u razli~itim smjerovima. Svaki reflektirani val registrira se na ekranu monitora UZ aparata kao svijetla to~ka. Ukoliko se u strukturi vide odjeci svih oblika ehogenosti. ali postoji i niz artefakata na UZ slici. njihovu normalnu gra|u i patolo{ke promjene. Ultrazvu~na dijagnostika isto kao i kompjuterizirana tomografija (CT) i magnetska rezonancija (MR) prikazuju mekotkivne strukture u tijelu. UZV. Nastaje u mjehuri}ima zraka koji se pomi~u. Poja~ani odjeci daju sliku hiperehogene strukture. Slika tkiva u tijelu dobije se na osnovu refleksije UZ valova od struktura kao odjek ili eho. Slika na ekranu je `iva ili u stvarnom vremenu. Nastaje kao defekt odjeka u UZ snopu zbog hiperefleksije UZ valova na tkivima velike gusto}e ili na granici struktura vrlo razli~ite gusto}e. Krvne `ile su cjevastog ili tubularnog oblika i aneheogene strukture. a parenhim bubrega manje ehogenosti od jetre. Da bi se dobio volumni prikaz organa i topografski prikaz promjena u organu i oko njega. @u~ni i mokra}ni mjehur su {uplji organi karakteristi~nog oblika. 13 . Parenhimni organi imaju sitnozrnatu strukturu. Atenuacija ili posteriorno slabljenje odjeka je postepeni gubitak ehogenosti tkiva u daljem polju UZ snopa kod velike {irine tijela ili poja~ane refleksnosti tkiva.UVOD KOJI TREBA PRO^ITATI Ultrazvu~na dijagnostika (UZ. Prikaz strukture organa dobije se na osnovu tipi~nog pona{anja refleksije UZ valova. Srednji intenzitet odjeka ili eha daje srednju ehogenost tkiva. Kada nema odjeka struktura izgleda anehogeno. Na osnovu sive skale dobije se prikaz razli~ite ehogenosti tkiva. pulzacije krvnih `ila i peristalti~ki pokreti crijeva. Kada je intenzitet odjeka jednakomjerno raspore|en. To su uzdu`ni ili longitudinalni i popre~ni ili transverzalni presjeci. Tako se dobiju razli~iti intenziteti sivog. Smatra se da najve}u ehogenost ima gu{tera~a. te se vide respiratorni pokreti organa. treba svaki organ pregledati u dva osnovna ili tipi~na presjeka. te je slika na ekranu prikazana u sivoj skali. UZ valovi se stvaraju u sondi. Manje je izra`eno kod konveksne nego sektorske sonde. Dubinski artefakti su poja~anja odjeka u obliku ehogenijeg sloja u anehogenim strukturama koje su obi~no okru`ene crijevima. UZdg) ili Ultrasonografija (US) ili Ehografija (EHO. koje se vide iznad dijafragme na bazi plu}a. razli~ite ehogenosti. Poznavanje prirode artefakta olak{ava tuma~enje njihove slike. dijelu UZ aparata. ka`e se da je struktura heterogena. real-time. Struktura je nehomogena. Ultrazvu~na dijagnostika je ustvari ehotomografija ili slojevno pregledanje organa. eho struktura je homogena. kalcifikacija. Slezena je iste ili manje ehogenosti od jetre. Slabiji odjeci od normalnog izgleda neke strukture daju manju ehogenost i izgledaju hipoehogeno. koji remete prikaz strukture. ispunjeni su homogenim teku}im. Kometin rep je artefakt s posteriornim poja~anjem odjeka u obliku malog trokuta ili dugog hiperehogenog traka du` ultrazvu~nog snopa. Odrazna slika je podvostru~ena slika. To zna~i da se tehnika pregleda organa bazira na nekoj vrsti zra~enja. Akusti~na sjena je jedna od karakteristika kamenaca. [to je refleksija vala ja~a dobije se svijetlija to~ka. i u nju se vra}aju nakon odbijanja. koja na ekranu izgleda najsvjetlije. Jetra je manje ehogenosti od gu{tera~e. konture kosti i crijeva s velikom koli~inom zraka. Budu}i da se pregledanje vr{i slobodnim pomicanjem sonde rukom. EGR) je radiolo{ka digitalna tehnika pregleda. ako intenzitet odjeka nije jadnakomjerno raspore|en. naj~e{}e jetre ili strukture uz dijafragmu. Akcentuacija ili posteriorno poja~anje odjeka javlja se iza ciste ili strukture s ve}im slojem teku}eg sadr`aja. Reverberacija je slojevno poja~anje odjeka u bliskom polju sonde.

kao {to je uglavnom slu~aj s jetrom. a bubrezi se pregledaju i s dorzalne strane. a odgovaraju uzdu`nim presjecima slezene. Uzdu`ni presjeci abdomena primjenjuju se s ventralne strane za pregled svih organa. Uzdu`ni presjek gu{tera~e poklapa se s popre~nim presjekom tijela.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Uzdu`ni presjeci organa poklapaju se sa sagitalnim presjecima tijela. Netipi~ni presjeci su naj~e{}e desni i lijevi kosi. Lijevi kosi presjeci su paralelni s rebrenim lukom. Popre~ni presjeci organa su okomiti na njegove uzdu`ne presjeke bez obzira kako organ le`i u abdomenu. Uzdu`ni presjeci u~injeni u srednoj aksilarnoj liniji su koronalni presjeci tijela i bubrega. Uzdu`ni i popre~ni presjeci bubrega ne podudaraju se s istim presjecima tijela zbog svog polo`aja u retroperitoneumu. koji se obi~no primjenjuju za pregled jetre i lak{u orjentaciju kod prikaza njezine eho strukture. Desni kosi presjeci su okomiti na desni rebreni luk. 14 . ako organ pravilno le`i u abdomenu.

koja je manje izra`ena kod desnoga nego kod lijevo- 15 . Desni kosi presjeci primjenjuju se uglavnom za prikaz vanjskoga toka vene porte i vanjskoga `u~nog voda. Po Niederau-u kranio-kaudalni presjek iznosi 15 cm. Promjeri su ovisni o varijaciji veli~ine re`nja. predstavlja visceralnu povr{inu jetre. UZ ANATOMIJA JETRE Polo`aj jetre Jetra je najve}i parenhimni organ. Kut lijevog re`nja u uzdu`nom i popre~nom presjeku iznosi 45 stupnjeva. Te mjere naj~e{}e se uzimaju kao mjerilo veli~ine jetre. [irina kuta mijenja se ovisno o mjestu presjeka. Time se dobije bolji prikaz kranioleteralnoga dijela desnoga re`nja do kaudalnoga ruba i skra}uje pregled. Mogu}nost vizualizacije jetre u tim presjecima je vrlo ograni~ena. spolu i dobi ~ovjeka. Jetra se manje ili vi{e pomi~e prema kaudalno i medijalno pri obi~nom i dubokom inspiriju. Odre|ivanje {irine kutova po Weillu u uzdu`nim i popre~nim presjecima. prekrivena rebrima. jer po drugim autorima mjere su manje ili ve}e. Presjeci jetre dobiju se subkostalno. ispod trbu{ne stijenke. medijalno od vrha lijevoga re`nja. Oblik jetre Jetra ima oblik sli~an piramidi. te`ini. te lateralno do kraja desnoga re`nja. Desna polovica nalazi se subkostalno. Lijeva polovina dijelom se nalazi subkostalno. ali je to u svakodnevnoj praksi neprimjenjiva metoda. te to treba imati u vidu. Pregled desnoga re`nja nastavlja se subkostalnim lijevim kosim presjecima. Mogu}nost vizualizacije svih dijelova jetre ovisi o njezinom polo`aju. {to se primjenjuje prema potrebi. Veli~ina jetre Veli~ina jetre varira ovisno o visini. a vrh usmjeren medijalno. Ima nekoliko drugih na~ina odre|ivanja veli~ine jetre. te ~ine jedinstvenu konveksnu parijetalnu povr{inu jetre. [irina kuta distalnog ruba desnog re`nja iznosi 75 stupnjeva. Polo`aj koso na lijevom boku koristi se kod visoko polo`ene jetre. Subkostalni uzdu`ni presjeci prikazuju jetru. substernalno i interkostalno. Interkostalni presjeci se koriste ukoliko je jetra vrlo visoko polo`ena ili prekrivena meteoristi~nim vijugama crijeva.U njezinom sredi{njem dijelu je ja~e udubljenje hilusa u koji ulaze krvne `ile i izlazi vanjski `u~ni vod. te subkostalni pristup nije mogu}. oblik i {irina kuta su varijabilni. U tipi~nim presjecima jetre dobije se prostorna trodimenzionalna preglednost svih dijelova jetre i bolja topografska orjentacija. [irina lijevoga re`nja u pravcu lijevog ruba kralje`nice je 4 cm. Smje{tena je u desnom hipohondriju.Tre}a ploha je konkavna i usmjerena kaudoventralno. Dijelom prelazi mediosagitalnu liniju tako da vrh se`e malo ispod lijevoga rebrenoga luka. a ventro-dorzalni 14 cm. Jetra slu`i kao ultrazvu~ni prozor za vizualizaciju svih okolnih organa. Budu}i je lijevi re`anj vrlo varijabilnog oblika.Ultrazvu~na dijagnostika jetre Slavica Bene{ Miri} ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA JETRE UZ METODA PREGLEDA JETRE Priprema za pregled same jetre nije potrebna. Neki autori preferiraju mjerenje kranio-kaudalnog i ventro-dorzalnog promjera desnoga re`nja u uzdu`nom presjeku u medioklavikularnoj liniji. Rub izme|u njih je zaobljen. odnosno o konstituciji pacijenta i uglavnom polo`aju dijafragme i kolona. osobito u podru~ju lijevog re`nja. Disanje u po~etku pregleda je mirna respiracija pri odre|ivanju polo`aja i veli~ine jetre. Dvije plohe zami{ljene piramide okrenute su dijafragmi. a dijelom izme|u rebrenih lukova. Polo`aj pacijenta pri pregledu je le`e}i uglavnom na le|ima. Rubovi spoja parijetalne i visceralne povr{ine su o{tri. U UZ dijagnostici mogu}e je izra~unati ukupni volumen jetre. kod adipoznih i meteoristi~nih osoba. Popre~ni presjeci substernalno koriste se za pregled lijevoga re`nja od kranijalnoga do kaudalnoga ruba. ~ija baza je uz desni torakalni zid.

a dubina respiratornih pomicanja jetre poma`e u procjeni polo`aja. Difuzne promjene jetre Difuzne promjene jetre zahva}aju cijeli parenhim jetre. a visceralna konveksna. koji je smje{ten ventralno i lateralno. On se pojavljuje u presjeku kod normalnoga inspirija. Kontura lijevoga re`nja je glatka i o{tra. Dorzalno i kranijalno je venozni ligament koji odvaja lobus kaudatus. srednja i lijeva. U lijevom re`nju vide se dva ligamenta. Vidi se kao lu~an hiperehogena struktura {irine do 5 mm. Ehogenost jetrenoga parenhima je ne{to ehogenija od parenhima bubrega i hipoehogenija od parenhima gu{tera~e. ali je ~esto vrlo nejasna. Unutar parenhima lijevoga re`nja ili uz njegovu dorzalnu konturu nalazi se ligament teres. lateralno od medioklavikularne linije u normalnoj respiraciji. Va`ne su za odre|ivanje kirur{ko anatomske podjele jetre na re`njeve i segmente. Steatoza je naj~e{}a metaboli~na bolest jetre.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena ga re`nja. te~e koso prema glavi gu{tera~e. Promjena eho strukture postaje manifestna kada se prije|e prag mikromorfolo{kih promjena tako da promjena eho strukture bude evidentna. Popre~ni i uzdu`ni presjeci prave se u mirnoj respiraciji. Ne vidi se. ako je lijevi re`anj manji ili jetra kranijalnije polo`ena. Kod konveksne sonde parijetalna kontura je konkavna. Konture hepatalnih vena su nje`ne i glatke. U strukturi parenhima vide se vaskularne strukture. Medijalna kontura desnoga re`nja je zaobljena. Vi{e se vidi. Konture v. vaskularne i fokalne promjene. Kontura desnoga re`nja kranijalno i lateralno je izrazito zaobljena i u dodiru s dijafragmom. ako je bubreg na normalnome mjestu i uredne veli~ine. U praksi je vrlo brz i efikasan na~ina odre|ivanja polo`aja i veli~ine jetre na osnovu normalne topografije. Nastaje kod prekomjernoga uno{enja masti. desna. koji se mijenja respiratornim pomicanjem jetre. prema patomorfolo{kim promjenama parenhima jetre na UZ slici. Eho struktura jetre Parenhim jetre je sitnozrnaste strukture. homogen i srednje ehogenosti.porte su hiperehogene. U hilusu se portalna vena dijeli na na desnu i lijevu granu. Na visceralnoj povr{ini izme|u desnoga i lijevoga re`nja vidi se izrazito uvu~enje konture u podru~ju hilusa. Mjerenje ovisi i o mjestu presjeka. Obi~no su tri vene. U popre~nom presjeku na rubu desnoga rebrenoga luka. EHO PATOLO[KE PROMJENE JETRE Patolo{ke promjene jetre. a ako je kranijalnije polo`ena jetra kod dubokoga inspirija. dok su kod pove}anja jetre zaobljeni. Veli~ina uzdu`nog presjeka kod normalne veli~ine jetre je manja od {irine skena koju daje konveksna sonda. dijele se na difuzne. ako je lijevi re`anj ve}i ili jetra kaudalnije polo`ena. u{iljeni. Vena porte u vanjskom toku od hilusa. Vrhovi kutova re`njeva. su o{tri. Jetra je pove}ana ili smanjena kod ja~e izra`enih patolo{kih promjena. ali i 16 . U uzdu`nom presjeku donji rub desnoga re`nja se`e do donjega ruba desnoga bubrega. iako je u prirodi obratno. Vanjski ligamenti: falciformni i koronalni vide se kad je jetra odvojena od dijafragme i trbu{ne stijenke. Desni re`anj je do medio-klavikularne linije prekriven rebrima. koji ~ini granicu lobus kvadratusa. ali ih mo`e biti vi{e. Oblik parijetalne i visceralne povr{ine ovisi o obliku skena odnosno obliku presjeka koji daje sonda. Promjene veli~ine jetre i manifestacija patolo{ke promjene strukture na UZ slici ovisi o stadiju bolesti i intenzitetu patohistolo{kih promjena. koje izgledaju kao anehogeni tubuli ~ija se {irina smanjuje prema periferiji. bez obzira na {irinu i mjesto presjeka. Prava veli~ina re`nja procjeni se na uzdu`nom presjeku u mediosagitalnoj liniji. obi~no kod ascitesa. Hepatalne vene polaze iz perifernoga dijela parenhima jetre i ulijevaju u venu kavu ispod dijafragme. Grane hepatalne arterije ne vide se. Lijevi re`anj vidi se normalno u popre~nom presjeku izme|u rebrenih lukova ispod donjeg ruba sternuma. Konture jetre Konture jetre su glatke. koja je smje{tena dorzalno i medijalno. Intrahepatalni `u~ni vodovi postaju vidljivi kad se pro{ire zbog opstrukcije kod staze `u~i. One odgovaraju granama vene porte i hepatalnim venama. Znatno je u`a od konture desnoga re`nja. ne vidi se presjek desnog re`nja.

Glikogenoza i druge metaboli~ne bolesti jetre daju istu UZ sliku. stadiju prevalira fibroza. Sindrom Cruveilhier . Difuzna maligna infiltracija je difuzni oblik primarnoga ili sekundarnoga malignoga procesa jetre. Staza hepatalnih vena ili kardijalna staza je odraz ote`anoga protoka u venskom krvotoku kod dekompenzacije srca. U jako izra`enom obliku parenhim je hiperehogen. Sekundarne promjene su splenomegalija. @u~ni mjehur je pove}an s nivoom ehogenije stazne `u~i. kolaterlani venski krvotok s varikoznim promjenama vena. Mo`e biti pove}ana i promijenjene ehogenosti. zbog opstrukcije `u~nih vodova od hilusa do papile Vateri. Akutni hepatitis . Jetra je uredne veli~ine ili pove}ana. izgleda “tamna”. Jetra je pove}ana. a javlja se i posteriorna atenuacija ili slabljenje ehogenosti. lijekovima. {tetnim agensima u zanatstvu i industriji i dr. Portalna hipertenzija je zastoj cirkulacije u portalnom slivu. stadij je mikro i makronodularni. Pro{irene su intrahepatalne grane vene porte. heterogena ili hipoehogena kao kod malignoga limfoma. izgleda “svjetao”. Popratno se javljaju promjene `u~noga mjehura sa zadebljanjen stijenke. Konture jetre su neravne. Vene su pro{irene u preopstruktivnom dijelu. Intrahepatalni @V su tubularne anehogene strukture. Tromb u lumenu obi~no se vidi kao okrugla hipoehogena struktura u lumenu vene. Jetra je uredne veli~ine i eho strukture. izgleda “sjajan”. Ciroza se javlja u ~etiri tipi~na stadija. Tako je steatoza vrlo ~esto samo simptom neke druge difuzne kroni~ne bolesti jetre. valovite. “blje{tav”. Tromboza vene porte i vene mesenterike superior manifestira se pro{irenjem vena ispred mjesta tromboze.Baumgarten je oblik portale hipertenzije kod koje se uz sve karakteristike portalne hipertenzije javlja rekanalizacija umbilikalne vene ili periumbilikalna neovaskularizacija vena prema umbilikusu. nehomogena struktura parenhima i poja~an periferni crte` vene porte. U vanjskom toku vena porte je {ira od 12 mm. te ascites. koje se {ire od hilusa poput “paukovih nogu” ili imaju tok poput izlomljenih “suhih grana”. hipoehogene strukture. {to sli~i na “zvjezdano nebo”. Ukoliko su fokalne promjene 17 . koji podsje}a na “snije`ne pahuljice”. splenomegalija. skvr~ena. Jetra mo`e biti pove}ana. Fokalne promjene jetre Kod fokalnih promjena parenhim jetre je u cijelosti uredne eho strukture s patolo{kim promjena u ograni~enim zonama. Preta}i znaci su pleuralni i perikardijalni izljev i ascites. nehomogena ili nodularna. U IV. Mo`e biti izra`ena steatoza ili gruba. Ehogenost parenhima je poja~ana od “svjetle” do “sjajne” jetre s pojavom posteriorne atenuacije. III. Pro{irene su hepatalne vene i vena kava. Eho struktura je nehomogena.Jetra je pove}ana. stadij karakterizira hepatomegalija sa steatozom. Krvne `ile su slabije vidljive. koji se izjedna~i po {irini s venom porte i daje simptom “dvocjevke”. Eho struktura mo`e biti hiperehogena. koje postaju dominantne u eho strukturi parenhima jetre. te ~esto zbog o{te}enja alkoholom. I. U toj fazi ciroze javljaju se sekundarni simptomi ascites. Veli~ina jetre ovisi o masivnosti procesa. Prate}i znaci su pro{irenje vanjskog @V. Vaskularne promjene jetre Vaskularne promjene jetre su bolesti koje se manifestiraju obi~no pro{irenjem lumena vaskularnih struktura. Parenhim mo`e biti normoehogen ili hipoehogen.Chiari je pro{irenje hepatalnih vena zbog stenoze ili opstrukcije jedne ili vi{e hepatalnih vena ili hepatalnoga dijela vene kave. Periferni ogranci vene porte postaju vidljivi kao svijetle crtice na tamnoj pozadini hipo ili anehogenog parenhima. Parenhim je poja~ane ehogenosti. Staza `u~nih vodova ili holestaza je pro{irenje intrahepatalnih `u~nih vodova (@V). nazubljene. Eho struktura parenhima je promijenjena ovisno o osnovnoj bolesti. mrljaste i manje ili vi{e sitno ~voraste strukture. Tubularne anehogene strukture vide se unutar ligamenta teres i falciforme. Konture su neravne. sitno valovite.Ultrazvu~na dijagnostika jetre kod o{te}enja jetrenog parenhima nakon upalnih bolesti. ako je stanje dugotrajno. Sindrom Budd . koje mogu biti pojedina~ne ili multiple. stadiju jetra je smanjena. “svjetla” jetra. Parenhim postaje nehomogene. U II. kolateralni krvotok s pro{irenim i vijugavim venama. Kroni~ni hepatitis nema tipi~nu eho strukturu.

tumori. daju izgled “perli” ili “grozda”. Oblik mijenja ovisno o mjestu gdje se {iri. Izgledaju kao nepravilne anehogene zone izme|u ehogenih septa. Rje|e se na|u dva ili tri hemangioma. EC vrlo brzo raste. Mlada EC je okrugloga oblika. Veli~ina je naj~e{}e 1-2 cm. Morbus Caroli je kongenitalna duktalna policistoza segmentalnoga ili difuznoga oblika. ^e{}i je kod `ena. ali i ve}i. Sklon je nekrozi i krvarenju. Hepatocelularni adenom je rijedak benigni tumor jetre. Ehinokokna cista (EC) je ste~ena parazitska cista. Ciste su manje. ali mogu biti i veliki. Razli~ite je veli~ine i ehogenosti. Ruptura dovodi do pra`njenja lumena i sme`uravanja endociste. sarkomi i drugi su 18 . Kavernozni hemangiom je rje|i benigni tumor. Veli~ina jetre ovisi o broju i veli~ini cista. koje se vide kao vezikule odvojene ehogenim septima. koje odgovara odvajanju endociste i periciste. anehogenu strukturu s posteriornom akcentuacijom ili poja~anjem odjeka. poligonalnog oblika i daju izgled “sa}a”. hepatoblastom. razli~ite ehogenosti ovisno o stvaranju solidnog tkiva u lumenu ciste. retencijska. Mo`e biti solitaran ili multipli. Stara EC je netipi~ne eho strukture. Javlja se u~estalije u jetri koja je patolo{ki promjenjena nakon hepatitisa B ili ciroze. Od jednostavne ciste se razlikuje. bilo da su benigne ili maligne prirode. a mo`e imati i uske lateralne akusti~ne sjene. ali mo`e biti i ste~ena. Ciste jetre Ciste su strukture koje sadr`e teku}inu i imaju tipi~an anehogeni izgled po kojem se razlikuju od drugih fokalnih promjena. razli~ite veli~ine i oblika. te mijenja eho strukturu. glatke konture. solidne su strukture. Jetra je uredne veli~ine. Promjene konture javljaju se ako je fokalna promjena na rubu jetre ili su fokalne promjene mnogobrojne. Unutar ciste mo`e se na}i kamenac ili kalcifikacija u blizini koja odgovara kalkulusu u `u~nom vodu. Smje{teni su obi~no subkapsularno ili uz vene. Sadr`aj ciste se tada mo`e spontano evakuirati kroz `u~ne vodove. Mo`e imati rubni anehogeni prsten ili halo i ima izgled “pe~ata”. atipi~noga izgleda. uslijed upalnih promjena. pravilne konture. Jednostavna cista je parenhimna kongenitalna. Mnogobrojne i sitnije ciste daju sliku “sa}a”. obi~no ve}i. Ve}inom su hiperehogene strukture. Ako su malobrojne ni`u se rubno u krug poput “latica cvijeta”. Fokalne promjene daju bolesti `ari{nog tipa: ciste. Rubno u stijenci ciste su ~este kalcifikacije. Mo`e se na}i malo ehogenoga taloga u lumenu od hidatidnoga pijeska. Cista je obi~no manja. ne pove}ava se tijekom `ivota. nepravilnoga oblika. Malobrojne ili ve}e ciste imaju okrugli oblik i sve karakteristike jednostavne ciste. sadr`aj u cisti postaje ehogeniji ili heterogen ako se razvije apsces. Ima okrugli oblik. U manjem broju su ne{to ehogenije strukture od parenhima jetre. okrugle ili duguljaste. Kod komplicirane ciste. Multiple ciste su manje. multipli ili difuznoga oblika. anehogene strukture s posteriornim poja~anjem odjeka. Razli~ite je ehogenosti. okrugloga oblika. Ciste su mnogobrojne. veli~ine od 1-4 cm. U lumenu rubno ima trnasto izbo~enje konture ili se uz rub vidi tubularna struktura. Tumori jetre Tumori jetre. a septa izme|u njih sli~e na “`bice na kota~u”. Cista je obi~no manje veli~ine. razli~ite ehogenosti i netipi~ne eho strukture. Mlada i zrela cista mijenjaju izgled ako se javi komplikacija. glatku konturu. Mo`e biti solitaran.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena masivne jetra mo`e biti pove}ana. Drugi maligni tumori kao holangiocelularni karcinom. a parenhim uredne eho strukture. Zrela EC stvara ciste mladice unutar lumena. jer se na nekom dijelu konture mo`e na}i njezino podvostru~enje. Policistoza je bolest s mnogobrojnim cistama koje su parenhimne i kongenitalne. Hepatocelularni karcinom je naj~e{}i maligni tumor jetre i ~e{}i je od benignih tumora. semilikvidni procesi i druge promjene. obi~no solitarna cista. koja se smanjuje. Kod perifokalne upale smanjena je ehogenost parenhima uz vanjski rub ciste. nije pravilnoga okruglog oblika. Kapilarni hemangiom je naj~e{}i benigni tumor jetre. ~e{}e hipoehogene ili anehogene strukture. naj~e{}e je solitaran i slu~ajno se otkriva. UZ slika se mijenja u toku razvojnoga ciklusa. Cista `u~noga voda je duktalna i kongenitalna. Ve}e ciste mogu biti ovalne.

Kolorektalne metastaze su ~e{}e hiperehogene s mogu}im kalcifikacija i akusti~nom sjenom. a stara ehogenoga izgleda. Smatra se da su metastaze primarnih mezenhimalnih tumora ~e{}e manje ehogenosti. Fokalne metastaze imaju okrugli oblik. Semilikvidne i druge fokalne promjene Semilikvidni procesi su promjenjive eho strukture ovisno o vremenu i razvijenosti procesa. Apsces jetre obi~no je solitaran i bakterijski. Amebni apsces je ~esto multipli. ima jasnu konturu. nepravilnoga oblika. Laceracija tkiva u dubini ili na rubu vidi se kao anehogena promjena. Subkapsularno krvarenje odvaja kapsulu od povr{ine jetre u vidu anehogenoga pulumjeseca. koji imaju hiperehogeni zrnati oblik s akusti~nom sjenom. stari apsces postaje ehogen sa znacima kalcifikacija.U jetri mogu se na}i kalcifikacije. U zreloj fazi je okrugao. tipa “pe~ata”. Rezidualne {upljine nakon operacija imaju anehogeni sadr`aj. mo`e imati anehogeni prsten. struktura je heterogena ili semilikvidna. Anehogene metastaze na|u se nakon kemoterapije i iradijacije primarnoga tumora. hipoehogenim ili anehogenim rubom ili prstenom. Potje~u od malignih tumora razli~ite histolo{ke gra|e i razli~ite primarne lokalizacije. Mogu dugo perzistirati. Trauma jetre daje razli~itu UZ sliku ovisno o vremenu i opse`nosti kravarenja.Ultrazvu~na dijagnostika jetre rijetki maligni tumori jetre. Njihova eho struktura je polimorfna i netipi~na. hipoehogeni i anehogeni. Svje`a krv je anehogena. Mogu biti izoehogeni s parenhimom jetre. veli~ina i eho struktura mijenjaju se kako se mijenja proces. a prisutni zrak daje karakteristi~an “kometin” rep. koji se mijenja kao {to su apsces i trauma jetre. U supurativnoj fazi je hipoehogen ili anehogen. razli~itoga su oblika i veli~ine. Ekstrahepatalno krvarenje daje anehogeni sadr`aj. U kasnoj fazi. O`iljci nakon operacija i ranjavanja su linearne ili nepravilne hiperehogene strukture razli~ite veli~ine. ehogeniji od parenhima. Oblik. koji prekriva rub jetre i nepravilnoga je oblika. hiperehogeni. Od drugih promjena mogu se zapaziti o`iljne promjene spontane ili nakon operacija jetre. Kontuzija sa sitnim kravarenjem poja~ava ehogenost parenhima. “mete” ili “zna~ke. Mogu se javiti kao fokalne solitarne ili multiple promjene ili kao difuzni oblik nehomogene i nodularne strukture. promjera od 5 mm do nekoliko centimetara. Metastaze su sekundarni maligni tumori jetre. U presupurativnoj fazi je izoehogen. Specifi~an je oblik metastaze s haloom. strana tijela. kamenci `u~nih vodova. O`iljne i druge promjene . 19 .

MT . TC . AM . konture su glatke. caudatus. 20 . srednje ehogene.cava.truncus coeliacus. LT .lijevi re`anj je u srednjem presjeku trokutastoga oblika. VM . kut re`nja je manji u distalnom presjeku.cava. homogene strukture. VK .mesenterica.portae. Jetra.J1. AS .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Ultrazvu~na anatomija jetre 01. MR .v. parenhim je zrtnate. K . LV . A .popre~ni presjek abdominalnoga dijela jednjaka.J1. LT .mesenterica. VP . homogene strukture. srednje ehogen. a) distalni popre~ni presjek b) proksimalni popre~ni presjek: J . 01.grane v.v. AS .01.03. portae. a) srednji popre~ni presjek b) proksimalni popre~ni presjek: J .lijevi re`anj je trokutastoga oblika uredne veli~ine.J1. lijevi re`anj. lijevi re`anj.musculusectus. VK . Jetra.ligamentum teres.akusti~na sjena. VP . parenhim je homogen.aorta. venosum. parenhim je zrtnaste srednje ehogene. proksimalno je {iri.a.v.lijevi re`anj je trokutastoga oblika.ligamentum teres. konture su glatke.02. lijevi re`anj.kralje`nica.lob. njegov kut je {iri. Jetra.v. 01. uzdu`ni presjek: J .lig.masno tkivo.akusti~na sjena. LK . JE .

@M .popre~ni presjek desnoga bubrega. parenhim je homogen. srednje ehogene strukture. urednoga polo`aja u odnosu na bubreg i v. popre~ni distalni presjek: J . 01.cava.06. uredne veli~ine.v. re`nja s izdu`enim rubnim dijelom. re`anj je uredne veli~ine.desni re`anj je u{iljen. Jetra.J1. 21 . parenhim je uredne eho strukture. K . desni re`anj. A .varijacija oblika l. uredne ehogenosti. portae. parenhim je homogene. 01. D . distalni rub je o{trokutan.04. konture su pravilne. Jetra.J1.dijafragma. konture su glatke.d. Jetra.J1.aorta. uzdu`ni presjek: J .05.kralje`nica. VK . B .presjeci krvne `ile. cavu -VK. K@ . uzdu`ni presjek u medioklavikularnoj liniji: J . @M popre~ni presjek `u~noga mjehura. VP . konture su glatke.v. uredne veli~ine.`u~ni mjehur. lijevi re`anj.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. desni re`anj.

08. uzdu`ni presjek distalnoga dijela: J .d. DVH . varijacija veli~ine i oblika. uredne je eho strukture.v. SVH srednja v. uzdu`ni presjek distalnoga dijela: J . bubrega koji je kranijalnije polo`en. B . popre~ni proksimalni presjek: J .desna v.uzdu`ni presjek d. 01. 22 . B . D .J1. cava. konture su glatke.kralje`nica.v. hepatica.d. parenhim je homogen ne{to ehogeniji od parenhima bubrega. re`anj. hepatica. 01. desni re`anj.dijafragma.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J1. K . re`anj je urednoga oblika.J1. Jetra.09. desni re`anj.07. Jetra.parenhim uredne eho strukture. VK . portae. desni re`anj.uzdu`ni presjek desnoga bubrega. Jetra. distalni rub je u{iljen. VP .

B . Jetra. Riedlov re`anj. popre~ni presjek srednjega dijela pod br 11: J . 23 . 01.J1. D . uzdu`ni presjek distalnoga dijela d.d. izduljen i zaobljen poput jezika uredne eho strukture. parenhim uredne eho strukture. uro|ena hipertrofija desnoga re`nja.d. Jetra. AS . 01. distalni rub je bati~asto zaobljen.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.J1. re`anj je pove}an.d.J1. B . uro|ena hipertrofija desnoga re`nja.dijafragma je lu~noga oblika.kosi presjek desnoga bubrega. re`anj je prema medijalno pove}an s uvu~enjem konture. desni re`anj. konture su glatke. Jetra.12. uzdu`ni lateralni presjek: J . re`nja: J .uzdu`ni presjek desnoga bubrega.akusti~na sjena od crijeva. uredne je eho strukture. re`anj je pove}an.11.10. hiperehogene strukture. dijafragma. {irine 3 mm. Riedlov re`anj.

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. uredne je eho strukture.14. desni re`anj. a) popre~ni proksimalni presjek. 01. uvu~ena na mjestu insercije listova. Jetra. b) u dubokom inspiriju: J .insercija listova unutar parenhima je ehogene strukture a) u popre~nom i b) uzdu`nom presjeku. b) popre~ni proksimalni presjek: J . 24 .dijafragma je nejednolike {irine i zadebljana. a) uzdu`ni proksimalni presjek. D .parenhim je uredne eho strukture. Jetra. Jetra.J1. re`anj.nazna~eni kometin rep od mjehuri}a zraka na bazi plu}a.d.“kometin rep” od mjehuri}a zraka na bazi plu}a.15. IN .13. uredne je {irine. hiperehogene strukture. dijafragma.dijafragma je uredne {irine i eho strukture. D .d. KR .nazna~en “kometin rep” od mjehuri}a zraka na bazi plu}a.J1.grbolika dijafragma s uvu~enjem na rubu insercije listova. KR . uzdu`ni proksimalni presjek. desni re`anj. D . b) uzdu`ni proksimalni presjek: J . a) pri obi~noj respiraciji. dijafragma. hiperehogena s uvu~enjem na mjestu insercije listova dijafragme. koje prominira unutar strukture re`nja. desni re`anj. re`anj je uredne eho strukture. KR . dijafragma.J1. 01.

desni re`anj.parijetalna pleura.J1. VH . hiperehogena s nazna~enim uvu~enjem. razdvojeni su listovi eho slike dijafragme.J1.dijafragma je urednoga oblika i eho strukture. D . AS .v. VK . cava.17. ^ .16.v.18.~ahura jetre i P . dijafragma.dijafragma je {ira.parenhim je uredne eho strukture.dijafragma je uredno svedena. uredne {irine. desni re`anj.slabije prikazan proksimalni dio re`nja zbog superpozicije rebara.“kometin rep”. K . Jetra. Jetra.rub ~ahure jetre odvojen je od konture dijafragme. uzdu`ni presjek: J .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. IN . dijafragma. izgleda u`a.insrecija listova dijafragme unutar parenhima je hiperehogene strukture.kalcifikacija u parenhimu. 01. desni re`anj.parenhim jetre uredne je eho strukture. 01.akusti~na sjena. D . hepatica. uzdu`ni proksimalni presjek: J . 25 . dijafragma. uzdu`ni proksimalni presjek: J . Jetra.J1. diferencira se ^ . D . KR .

lijevi kosi srednji presjek desnoga i lijevoga re`nja: J . anehogena struktura s hiperehogenom konturom i po~etnim ra~vi{tem d.J1. cava. 01. 01. desni re`anj. v. Jetra. dijafragma. 26 . {irine i eho strukture odvojena masnim tkivom od ruba abdomena .“kometin rep” od mjehuri}a plina.v. predstavljene u kontinuitetu kao cjevasta lu~na.dijafragma je urednoga oblika. portae.parenhim jetre. predstavljaju odrazne slike.19.cista jetre. KR .desna i lijeva grana v. K . C . uzdu`ni presjek proksimalnoga dijela: J . Jetra. hepatica.J1. VP .posteriorno poja~anje odjeka iza odrazne slike. portae.J1.parenhim jetre je uredne eho strukture.v.ciste iznad dijafragme su arteficijelne.v. VP .kralje`nica. VK .21. desni re`anj. Jetra.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. dvije C 1 . VH . D .A. desni kosi proksimalni presjek: J . grane.parenhim jetre.20. PP . portae. odrazna slika ciste jetre.

re`nja. cava. K . K .parenhim jetre je uredne eho strukture.J1.portae.J1. re`anj.23.grane.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. v.l.dio lijeve grane v. su`ava se prema periferiji. lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . VK -v.22. lijevi kosi srednji presjek desnoga i lijevoga re`nja: J . grana v. @V . portae i d. v.J1.aorta. grane v. anehogene strukture. anehogene je strukture s hiperehogenom konturom.v.lig. grana v. kontura je hiperehogena.portae. VP . v. 01. 01. a) i b) lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . LK . Jetra. cjevastoga je oblika. VP .aorta.24. u srednjem dijelu l.aorta.lob.portae. LVP . A .d. VP .kralje`nica.venosum. VK .vanjski `u~ni vod. Jetra. A .portae.kralje`nica.a) l.po~etni vanjski tok v. cava. kontura je hiperehogena. cjevastoga oblika. aneho gene strukture. b) ra~vi{te l. VK . A . uredne eho strukture. 27 .caudatus.kralje`nica. portae i ra~vi{te s dvije segmentne grane. su`ava se prema periferiji. K . portae.v. duga. cava. Jetra.dijafragma.portae je cjevastoga je oblika.parenhim je uredne eho strukture. LV . D .

01. v.a.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. {irine 10 mm. {irine do 9 mm. K .portae. 01.27. Jetra. VP . cava. kontura je hiperehogena. A . {irine 10 mm.vanjski vijugavi tok v. 28 . v.J1. anehogene je strukture.kralje`nica. desni kosi presjek hilusa: J .v. v. PP . portae. desni kosi presjek hilusa: J . VP .v. u hilusu se ra~va na dvije grane.vanjski `u~ni vod. Jetra. AM .nazna~eno posteriorno poja~anje odjeka. VP . portae. cjevastoga je oblika.proksimalni dio vanjskoga toka v. mesenterica. portae. portae. anehogenoga sadr`aja s hiperehogenom konturom. lienalis.jetra s prikazom hilusa.aorta.25. kontura je hiperehogena.J1.26. @V .dio desnoga i lijevoga re`anja jetre. K . koja je anehogene strukture. nastavlja se u VL . VK .J1. porte.vanjski ravni tok v. {iri se prema distalnom toku. VK .kralje`nica. desni kosi presjek hilusa: J .v. cava.lijevi re`anj. prati se cijelom duljinom. cjevastoga je oblika. Jetra.

VK .28. naj{ira vaskularna struktura. Jetra. 01.kralje`nica.akusti~na sjena. @ `eludac. vaskularne strukture. naj{ira vaskularna struktura. cava.v. 01. @V .desni re`anj uredne eho strukture.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. portae.30.J1. kod {irih se nazire anehogeni lumen.vanjski `u~ni vod te~e paralelno i ventralno od VP. portae. a) i b) desni kosi presjek: J .presjek v.popre~ni presjek d. VP . K .dijafragma. pove}ana slika: J . vaskularne strukture.v. AS . AH . vaskularni crte`.J1.jetra. hilus.29. D . porta proksimalni tok. VH . hepatica uska tre}a vaskularna struktura izme|u VP i @V. Jetra. VP . VP . promjera 8 mm. hepaticae. AH . @V . te~e ventralno i paralelno s VP.po~etni tok vanjskoga `u~nog voda. 29 .dijafragma. Jetra.dio desne grane v.a. portae. hepaticae. D . lijevi kosi srednji presjek desnoga re`nja: J . grane a.v. desni kosi presjek. hilus. vidi se kao paralelne hiperehogene crtaste strukture.u parenhimu poja~an periferni crte` v.J1.

DVH ~ini granicu izme|u ventralnog segmenta (VS) i dorzalnog segmenta (DS) d.31. uska vaskularna struktura s hiperehogenom konturom te~e od predjela lig. portae {irega je lumena uz ra~vi{te. ~ini granicu izme|u medijalnoga segmenta (MS) i lateralnoga (LS) l.lijeva grana v. re`anj. falciforme. VK . u centralnom dijelu re`nja je uska i su`ava se prema periferiji.portae. kontura je dijelom hiperehogena.teres u l.perzistentna v.J1.32. SVH . umbilicalis kod Morbus Baumgarten.cavae prema ventralno. 01.J1.cava. 01. DR .re`nju prema konturi i izvan nje kroz lig. kosi presjek lijevoga re`nja: J . duga cjevasta anehogena struktura.hepataticae. VU . re`nja.cavae horizontalno prema periferno. Jetra.l. perzistentna v. koja te~e koso od v. D .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. hepatica je naj{ira cjevasta anehogena struktura.l.v.lijevi re`anj.desni re`anj.desna v.J1. VP . kirur{ka granica izme|u re`njeva.cavae prema lateralno i su`ava se prema periferiji. kontura je nje`na. Jetra. v.hepatica.lijeva v. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja: LR . 30 . te~e okomito od v.hepatica je cjevasta anehogena struktura. re`anj. te~e od v.dijafragma. lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . re`nja. vidi se kao ravna.srednja v. DVH . LVH . mladi} 19 godina. Jetra. v.33. su`ava se.umbilicalis.

dijafragma. LVH . hepatica je cjevasta anehogena struktura s nje`nom konturom. te~e koso od VK prema lateralno i u blizini {irokoga u{}a prima dvije u`e grane.desni re`anj.hepatica je duga.J1. Jetra. hepatica. re`anj. 31 .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. cava. akcesorne grane.36. hepatica. v. LVH . v. cava. lijevi kosi proksimalni presjek: DR .l.parenhim desnoga i lijevoga re`nja. D . cava.35. re`nja jetre. i l.l.hepatica. D . lijeva v. lijevi kosi proksimalni presjek: J . srednja v.dijafragma. te~e od VK okomito prema ventralno.dijafragma.srednja v. 01. akcesorne grane. re`nja.v. VK . u centralnom dijelu manjeg l.lijeva v. {irega je lumena. Jetra. SVH . LR .J1. hepatica. D . ima dvije dodatne u`e cjevaste strukture s istim u{}em.lijeva v. SVH . hepaticae.J1. LVH . 01. VK .srednja v. VK .lijevi re`anj. u`a cjevasta anehogena struktura te~e koso od VK prema lateralno. te~e vertikalno od VK prema ventralno.34.v. dijelom prikazana. Jetra.v. ~ini granicu d. tri u`e grane imaju {ire zajedni~ko u{}e. lijevi kosi proksimalni presjek lijevoga re`nja: J . cjevasta anehogena struktura s nje`nim konturama. hepatica.

Jetra. cava. prema kaudalno i ventralno.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.l. teres u popre~nom presjeku je trokutasta hiperehogena struktura s nazna~enom akusti~nom sjenom . hepatica. re`nja.v. hepatica te~e koso od VK.srednja v. VP . lijevi re`anj a) popre~ni presjek.37.lig. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .J1.lijevi re`anj jetre. b) uzdu`ni presjek: J .l. re`anj. VK .dijafragma. 32 . cava. LVH . re`anj.J1. SVH . hepatica je cjevasta anehogena struktura nje`ne konture. teres. D .v. prema kaudalno. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: LR . 01. hiperehogene strukture. DVH . porta. lig. D . u uzdu`nom presjeku je linearnoga trakastog oblika. re`nja. 01.38. hepatica te~e vi{e horizontalno od VK. hepaticae.dorzalni segment d.v. LT .ventralni segment d.39.J1. lijeva v. DSD .desna v. te~e od VK vertikalno i ventralno lu~no prema kaudalnom rubu re`nja i postepeno se su`ava.lijeva v. Jetra.dijafragma. VK .AS. VSD . Jetra. v.

33 . re`anj.l. AS . 01.LT.41.a.kralje`nica. re`nja. VK . teres je linearna trakasta hiperehogena struktura ide od VP .v. K . LT . lig. 01.l. K .akusti~na sjena. re`anj izduljen sa su`enjem na mjestu lig. mesenterica. re`anj.`eludac.teres . portae.VK .lig.izdu`eni l.aorta. AM . portae prema kaudalnom rubu re`nja.a. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br. AH . cava. @ . AM . Jetra. VL . teres.v. lienalis.J1. Jetra.a.40.v.`u~ni mjehur. @M .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. koji se nalazi uz dorzalni rub re`nja kao hiperehogena ovalna struktura s u{iljenim rubovima. lig. popre~ni srednji presjek lijevoga re`nja: J . VP . A . mesenterica.aorta. portae. A . teres. 40: J . Jetra. LT . VP .akusti~na sjena. hepatica.v. cava. teres je plo~asta hiperehogena struktura u srednjem dijelu l.42.v. lig. teres. AS .J1.lig.J1.lijeve grane v.kralje`nica. popre~ni presjek lijevoga re`nja: J .

Jetra. 34 .grana v.45.v. teres ventralno prema trbu{noj stijenci. 01. TS .lig. LV . portae do vrha re`nja. koji ide od medijalne konture jetre prema lateralno i ~ini ventralnu konturu LK .l. caudatusa od kojeg se dorzalno nalazi VK . lig. grane v. LT .l.aorta.J1. K .J1. VP . caudatus. venosum. A . portae. teres.kralje`nica.lob. Jetra.43. trakasta hiperehogena struktura od VP . popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja: J . 42: J . 01. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .lig. venosum je linearni hiperehogeni tra~ak.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. lob.44. A . re`anj je uzak i u{iljen.trbu{na stijenka. lig. linea alba. teres se prati uz dorzalnu konturu re`nja kao {iroka. cava. Jetra.`eludac.lig. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br. re`anj ima {irok kut kaudalnog ruba.lig.l.aorta.falciforme je linearna trakasta hiperehogena struktura koja se nastavlja na LT .J1.l. falciforme. @ . LF . lig. re`anj.

v.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. caudatus. b) uzdu`ni presjek: J . odvaja LK . VK . lig. VP . caudatus.lig.l. caudatus. caudatus je voluminozniji. re`anj. 01.v. LV .lig. cava. lijevi re`anj a) popre~ni presjek. u oba presjeka je lu~noga oblika. caudatusa. LV .47. 01. ~ini ventralnu granicu LK . prominira van konture l. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br. lob.v.venosum je lu~na uska trakasta hiperehogena struktura. re`anj. u uzdu`nom presjeku je uska linearna struktura od kranijalnoga do kaudalnoga ruba jetre.46.kralje`nica.re`anj. 35 . venosum. VK .aorta. cava.lob. A . lig.aorta.J1.l. A . Jetra. LK .l. LV . VP . ima oblika badema. koji ima pravokutan oblik. venosum.J1. 45: J . porta.lob. re`nja. lob. lijevi re`anj a) popre~ni presjek.lig.dijafragma. Jetra. lob.cava. b) uzdu`ni presjek: J .kralje`nica. K .J1. portae.v.48. venosum je u uzdu`nom presjeku kratka linearna hiperehogena struktura koja se nalazi horizontalno od medijalnog ruba jetre prema lateralno. uz njegovu dorzalnu konturu nalazi se VK . venosum. koji je ovalnoga oblika. Jetra.lob. venosum je linearna uska hiperehogena struktura. lig. K . caudatus. D .v.

KR . o{tro ograni~ena. teres.crijevo. LK . LV . lijevi re`anj a) popre~ni presjek. ventrolateralnu konturu ~ini lig. LT .lig.lig.kralje`nica. porte . lob.J1.lig. AS .l. AS . VP . quadratus. LV . portae. “kometin rep”. cava. re`anj u ventromedijalnom dijelu je uzak. Jetra. re`nja kaudalno od lig.J1. popre~ni presjek lijevi re`nja: J . 36 .aorta. voluminozniji.“kometin rep” od mjehuri}a zraka u `elucu je hiperehogeni uski tra~ak.lob. a) popre~ni presjek. VK . hiperehogen u srednjem dijelu re`nja.v. caudatus je ovalnoga oblika. lepezasta zona u dorzalnom smjeru snopa UZ valova.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. venosum. quadratus.lig.J1. LK . venosum je izrazitije lu~noga oblika. grane v. caudatus. re`anj. K . LKV .49 Jetra.lob. lijevi re`anj jetre. 01. a u uzdu`nom presjeku je ovalan. cava. VP . b) uzdu`ni presjek: J .l. teres je zvjezdastoga oblika. a dorzalnu lig.v.50. cava.lob.l. A . lob. akusti~na sjena. teres.lob. hipoplasti~an.lig. venosum. Jetra.`eludac s teku}im anehogenim sadr`ajem. quadratus je kvadrati~ni ventrokaudalni dio l. LV . quadratus je hiperplasti~an. K . VC .venosum. LT .51. teres i l. LV . LKV lob.v. A . C .lig.akusti~na sjena je anehogena. VK . LT . 01. u{iljen. teres. b) uzdu`ni presjek: J .v. re`anj.aorta. koji se divergentno {iri prema dorzalno. caudatus je u popre~nom presjeku pravokutnoga oblika. @ .v.akusti~na sjena.LVP.kralje`nica. portae.

J1. VL . cavae. venosum.l.K.lig. AS . VK . re`anj na desnoj strani tijela.J1.v.C. DR . jetra.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. A . portae. VK . JE . 37 .52.l.glava gu{tera~e je lijevo. popre~ni presjek jetre. lienalis s konfluensom na lijevoj strani. Situs viscerum inversus. isti pacijent pod br.desni re`anj ispod lijevoga rebrenoga luka. LV .v. caudatus.lob. cava smje{tena uz lijevi rub kralje`nice .v.53. Situs viscerum inversus. usmjeren desno. 52: LR .aorta je mediponirana. G . popre~ni presjek: LR .jednjak smje{ten desno od v. cava nalazi uz lijevi rub kralje`nice . re`anj.K. LK . 01. VP .v.akusti~na sjena od crijeva . vi{e uz desni rub kralje`nice.

venosum. LK . VK .kralje`nica.J2. caudatus. uredne je eho strukture. konture su glatke. bubreg.J2. izduljen. lateralni rub je pod l. cava. srednje ehogena. 38 . re`nja ispod donjega ruba d. venosum. rebrenim lukom. re`anj je pove}an. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek.02. re`nja: J .v. lateralno od medioklavikularne linije.lob. K .d.03.u presjeku na donjem rubu sternuma l.d. reberenoga luka. vrh se`e van {irine skena koji daje konveksna sonda.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Difuzne promjene jetre 01.v.v. Hepatomegalija.lob. LV . re`anj je pove}an. vidi se veliki dio parenhima d. B . 01. konture su glatke. eho struktura je uredna. VR .u mediosagitalnom presjeku l. Hepatomegalija.lig. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . eho struktura je homogena. popre~ni presjek d. re`anj je pove}an. VK . {iri je i dulji.lig. renalis. VK .01 Hepatomegalija.J2. cava.v. LV . 01. konture su glatke. caudatus je pove}an. LK . cava.

v. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . ne{to ja~e ehogenosti u odnosu na parenhim desnoga bubrega . re`anj je uredne veli~ine. srednje ehogen.J2.J2.dijafragma. VP .dijafragma.04. parenhim je homogen. cava.d.ra~vi{te d.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. Stetaoza jetre. parenhim je homogen. VH . srednje poja~ane ehogenosti. D .B.B. 01. 39 . srednje izra`ena. 01. portae.06. hepatica. po~etni stadij. popre~ni srednji presjek: J .d.05. VK .v. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . Hepatomegalija. re`anj je uredne veli~ine. D .J2. “svjetla” jetra. Steatoza jetre. re`anj je pove}an. parenhim je homogen.d. grane v. donji rub re`nja se`e znatno ispod donjega ruba uzdu`noga presjeka desnoga bubrega . konture su glatke.

09. Steatoza jetre. B .d. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . Steatoza jetre. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . “sjajna” jetra.PS. 01. jako izra`ena.d.J2. stanje poslije kemoterapije. re`anj je uredne veli~ine.akusti~na sjena.PS.J2. te je veli~ina jetre u fiziolo{kim granicama. parenhim u`i. AS . poja~ane ehogenosti. hiperehogen s posteriornim slabljenjem odjeka . VK . parenhim je homogen.d. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .d. ali je bubreg smanjen. D . parenhim je homogen.kralje{ci. B .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. D . re`anj je uredne veli~ine.d. hiperehogen s posteriornim slabljenjem odjeka . vaskularni crte` slabo izra`en. akutna hepatorenalna insuficijencija.d.dijafragma.07. 01. parenhim je homogen.08. “sjajna” jetra. bubreg. “svjetla” jetra. bubreg. srednje izra`ena. 40 . cava. poja~ane ehogenosti. bubreg manji. B .dijafragma. jako izra`ena.v.J2. K . bubreg. re`anj izgleda pove}an u odnosu na d. Steatoza jetre.

12. parenhim je poja~ane ehogenosti. 41 . portae. stanje poslije poroda.v.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.d. parenhim je uredne ehogenosti.regeneracijska zona je fokalna zona hipoehogene strukture. F . Steatoza jetre. 01. VP .v. Fokalna steatoza jetre. re`anj je pove}an. Fokalna steatoza jetre.J2. RZ 01. RZ . kosi presjek lijevoga re`nja: J .l. portae.fokalna steatoza su hiperehogene zone nepravilnoga oblika. F . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .J2. nepravilnoga oblika.10. regeneracijska zona. jasne konture.J2. re`anj je srednje veli~ine. pove}ani dijelovi presjeka uz hilus jetre: J . VP . nepravilne zone poja~ane ehogenosti.a) i b) parenhim lijevoga re`nja ne{to ja~e ehogenosti.fokalna steatoza.11.

parenhim je hiperehogen sa zonama manje poja~ane ehogenosti.dijafragma. bubreg.13.d. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . alkoholna bolest. dje~ak 13 mjeseci.d.d. D . popre~ni presjek desnoga re`nja: J .14. “sjajna” jetra. D . J B PS D 01. bubreg. Glikogenoza jetre.jetra je jako pove}ana. homogenoga izgleda. re`anj je srednje pove}an. vaskularni crte` slabo uo~ljiv.d.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.dijafragma. 01. B . parenhim je homogen. hiperehogene strukture.`u~ni mjehur. 42 . hiperehogene strukture s posteriornim slabljenjem odjeka . B .PS. vaskularni crte` je slabo uo~ljiv. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .J2. Steatoza jetre. B . bubreg.J2. Steatoza jetre. alkoholna bolest. “sjajna” jetra.15. @M . “sjajna” jetra.J2.jetra je jako pove}ana. parenhim je homogen.

VH . Glikogenoza jetre. vaskularni crte` slabo izra`en.dijafragma.lob.J2.dijafragma.dijafragma.d. parenhim je ehogeniji. re`anj je enormno pove}an. dje~ak 4 godine.kralje`nica.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. parenhim je uredne eho strukture. D . D .d. A . 43 . bubreg.16. parenhim je homogen.17. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . LK . D .v.aorta. B . A .desni i lijevi re`anj jetre su pove}ani. K . popre~ni presjek desnoga re`nja: J .kralje`nica. Akutni hepatitis. 01.rub abdomena.18. K . re`anj je pove}an. popre~ni presjek jetre: J . “svjetla” jetra. nehomogen.J2. hepatica. 01.d. hiperehogene strukture. “sjajna” jetra. caudatus. Amiloidoza jetre.J2.

re`anj je enormno pove}an. parenhim je homogen.19.aorta.kralje`nica.kralje`nica. 44 . hipoehogene strukture. @M . LK . K . cava. podsje}a na “zvjezdano nebo”.J2. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. 01.v. porte. porte kao “zvjezdano nebo”. parenhim je gotovo anehogen.`u~ni mjehur. K . D .21.20.d.v. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . VK . parenhim je homogen.J2. re`anj je pove}an. hipoehogene strukture s poja~anim perifernim crte`em v. VK . kontura je zaobljena. Akutni hepatitis.l.d.dijafragma. caudatus. Akutni hepatitis. cava. Akutni hepatitis.J2. A . vide se periferni ogranci v. re`anj je uredne veli~ine. @M VK D K 01. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .lob.

porte.posteriorno poja~anje odjeka vidi se iza naj{ire grane. VP . 01. Kroni~ni progresivni hepatitis.24. lijevi kosi presjek jetre: J . 01. PP . porte jako pro{irene. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . porte je manje poja~an kao “snije`ne pahuljice”. poja~ane ehogenosti. periferni crte` v.dijafragma.jetra je pove}ana. Kroni~ni hepatitis. D .J2.v.J2.d. nehomogene strukture. Kroni~ni hepatitis. presjek desnoga re`nja jetre J . poja~an periferni crte` v.23. parenhim je ehogenije strukture.22. re`anj je uredne veli~ine.d. @M . portalna hipertenzija. 45 .J2. VK . re`anj je jako pove}an.`u~ni mjehur. parenhim je srednje poja~ane ehogenosti. parenhim je nehomogene strukture. poput “snije`nih pahuljica”. cava.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.po~etne grane v. vaskularni crte` slabo vidljiv.

bubreg. b) kosi proksimalni presjek jetre. 46 . VL .pro{irene grane v.ra~vi{te v. rubno hiperehogene fibrozne promjene. parenhim je homogen.d.parenhim je uredne eho strukture. 24: S . Splenomegalija kod pacijenta pod br. uredne ehogenosti.dijafragma.kralje`nica. uredne ehogenosti. J . porte. 01.27.izrazito pasteriorno slabljenje odjeka. kao “snije`ne pahuljice”.26. re`anj je srednje veli~ine. Kroni~ni hepatitis.25. J . lienalis.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.slezena je pove}ana. 01.J2.parenhim je homogene. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . a) i b) D . PS .d. porte. K . VP . B . Ciroza jetre.dijafragma.manje poja~an periferni crte` v. “sjajna” jetra.J2. periportalna fibroza: a) lijevi kosi presjek jetre. parenhim je hiperehogene homogene strukture. najdu`i promjere iznosi 2oo mm.aorta. A .J2. VP . D .

Difuzne promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J2.28. Ciroza jetre, “sjajna” jetra, alkoholna bolest, kosi presjek desnoga re`nja: J - parenhim je homogen, hiperehogene strukture, PS - izrazito posteriorno slabljenje odjeka, D - dijafragma.

01.J2.29. Ciroza jetre, alkoholna bolest jetre, uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj je pove}an, parenhim je grube, nehomogene strukture, srednje ehogen, B - d. bubreg.

01.J2.30. Ciroza jetre, alkoholna bolest jetre, `u~ni mjehur, uzdu`ni presjek jetre pod br. 29: J - jetra je pove}ana, parenhim je nehomogene strukture, @M - `u~ni mjehur u`eg lumena, stijenka je zadebljana, vanjska kontura je valovita.

47

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

01.J2.31. Ciroza jetre, nodularna, kosi presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj je pove}an, kontura je zaobljena, parenhim je nehomogene mrljaste strukture, vaskularni crte` se ne diferencira.

01.J2.32. Ciroza jetre, nodularna, `u~ni mjehur, uzdu`ni presjek desnoga re`nja pod br. 31: J - parenhim je nehomogene mrljaste strukture, @M - `u~ni mjehur je smanjen, stijenka pro{irena, hiperehogene strukture, vanjska kontura valovita, KR - “kometin rep”.

01.J2.33. Ciroza jetre, nodularna, popre~ni presjek jetre: J - pove}ana je jetra, parenhim je nehomogen, zapa`aju se sitne mrljaste hiperehogene promjene, VP - grane v. porte, A - aorta, K - kralje`nica.

48

Difuzne promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J2.34. Ciroza jetre, nodularna, lijevi kosi presjek d. re`nja: J - jetra je srednje veli~ine, parenhim nehomogen, mrljast, sitne hiperehogene fokalne promjene, kontura valovita, A - po~etni ascites.

01.J2.35. Ciroza jetre, nodularna, kosi presjek desnoga re`nja: J - parenhim je mrljaste strukture s multiplim razli~ito velikim hiperehogenim fokalnim promjenama, kontura je valovita.

01.J2.36. Aerobilija, presjek jetre: J - parenhim je uredne ehogenosti s mnogobrojnim mrljastim i duguljastim, nepravilnim hiperehogenim promjenama, koji nazna~eno konvergiraju prema srednjem dijelu jetre, odgovaraju zraku u intrahepatalnim `u~nim vodovima.

49

C . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . atrofi~ni stadij.lig. re`nja: J . parenhim je poja~ane ehogenosti. LF . VP .jetra je smanjena. Ciroza jetre. LT . @M .lig.l.obilan ascites.`u~ni mjehur uredne veli~ine.38.lijeva grana v. parenhim je grublje eho strukture.J2.jetra je jako smanjena. sa sitnim fokalnim hiperehogenim promjenama.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. porte.ascites. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .J2. atrofi~ni stadij.akusti~na sjena.posteriorno smanjenje odjeka 01. A .crijeva. parenhim hiperehogen. A . re`anj je manji. falciforme. Ciroza jetre. oblika i eho strukture (linearni artefakt). teres. AS .posteriorno poja~anje odjeka. atrofi~ni stadij. PP . uzdu`ni presjek l.37. Ciroza jetre. kontura je glatka. A .obilan ascites s ehogenijim sedimentom dorzalno.J2. 50 . kontura nazna~eno valovita.39. 01. kontura je glatka. PP .

42. re`anj je smanjen i deformiran.J2.l. 51 .J2.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 01.lig. atrifi~ni stadij. nepravilnoga oblika.`u~ni mjehur srednje veli~ine. re`anj je izrazito smanjen. re`anj je manji. parenhim je bez vidljivih promjena strukture. hiperehogena u lumenu se vidi kamenac -K. A . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . D . atrofi~ni stadij.l. kontura nazubljena. atrofi~ni stadij.obilan ascites.41.J2. falciforme. Ciroza jetre. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .ascites.d. @M . Ciroza jetre. ali je kontura re`nja valovita. stijenka je pro{irena.dijafragma. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . ne{to ehogeniji.40. portalna hipertenzija. izgleda homogene eho strukture. Ciroza jetre. LF . parenhim je bez vidljivih promjena. 01. A . kontura dijelimice sitno valovita.

J2. C . VP .ascites. sadr`aj u lumenu je homogen.v. ali je kontura valovita.parenhim jetre je ehogeniji. presjek desnoga re`nja: J . Ciroza jetre.`. Ciroza jetre. struktura je homogena uredne ehogenosti. 42. A .45. 01. pacijent pod br. Ciroza jetre. mjehur je slabo ispunjen.grana v. 52 . @M . srednje ehogene strukture.vrh l. 01.J2. isti pacijent pod br. stjenka je jednoli~no zadebljana. VP .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.ascites.43. 42. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .J2.44. najdu`i promjer iznosi 177 mm.slezena je pove}ana.akusti~na sjena. izgleda homogen. VL presjeci vijugave lijenalne vene. porta. pacijent pod br. splenomegalija. A . AS . portalna hipertenzija. re`nja s valovitom konturom. sekundarne promjene `u~noga mjehura. popre~ni presjek slezene: S . 42. porte je jako pro{irena a kontura {iroka i hiperehogena.crijevo.

Ciroza jetre.dio vijuge crijeva.uterus. ascites.obilan anhogeni homogeni teku}i sadr`aj u peritonealnom prostoru.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. isti pacijent pod br-42. C . 53 .46.J2. uzdu`ni presjek male zdjelice: A . U .

01. 54 . lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .v.03.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Vaskularne promjene jetre 01. D . 01. lu~ne anehogene strukture su varikozno promijenjene kolateralne vene. isti pacijent pod br.okrugle. 01: J . ovalne.jetra je uredne veli~ine.slezena je pove}ana. uredne je eho strukture. VP .re`anj je uredne veli~ine i eho strukture. splenomegalija. D . AH . promjera 195 mm. {irine 19 mm.J3. Portalna hipertenzija. uzdu`ni presjek slezene. VP . cava.J3. isti pacijent pod br.dijafragma.J3. portae. portae.vanjski tok v.dijafragma.pro{irene.a. V . VK . 01. uredne ehogenosti. hepatica. 01: S .02. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre. kolateralni krvotok. Portalna hipertenzija. dobro izra`ene manje grane v. parenhim je homogen. Portalna hipertenzija.

glavni ogranci v. {ire periferne grane v. isti pacijent pod br. parenhim je homogen.06.dijafragma. VP . poja~ane ehogenosti.dijafragma. VH . 04: J . portae je pro{irena u vanjskom toku {irine 19. D . Portalna hipertenzija.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. desni kosi presjek hilusa jetre. Portalna hipertenzija.04.izra`ene.hepatalna vena. isti pacijent pod br. {irina lumena je u fiziolo{kim granicama. VK . portae. teres. cava. 01.jetra je pove}ana.6 mm. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre.v.parenhim je ehogenije strukture. Portalna hipertenzija. 55 . popre~ni proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J . VP . D .v. VP . 01. portae.J3.lig. 04: J .J3.J3. LT .parenhim je ehogeniji.05.

A . mesenterica sup.aorta.konfluens v. lienalis.v. mesentericae sup.J3. lienalis izgleda {ira. A . mesenterica isti pacijent pod br.konfluens lijenalne i gornje mesenteri~ne vene je pro{iren.crijevo. G .gu{tera~a.08. 04: VL .gu{tera~a. a) popre~ni presjek.kralje`nica. b) uzdu`ni presjek: VMS .J3.09. 04: KO .J3. C . K .. porte pro{iren. Portalna hipertenzija.. mesenterica sup. pribli`ne {irine kao i aorta.kralje`nica. 04: a) popre~ni presjek: VMC .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. VK . b) uzdu`ni presjek.v.aorta.distalni tok v.07. v. pribli`no {irine aorte. mesenterica je jako pro{irena. AMS . 01. C .uzdu`ni presjek. mesenterica sup.crijevo. 01. nego na slici 07. VL . cava. isti pacijent pod br. Portalna hipertenzija. VMS . v.a.lijenalna vena je prosje~ne {irine. G . 56 . v. K .v. uzdu`ni presjek v. Portalna hipertenzija. KO .. isti pacijent pod br.

Portalna hipertenzija.kralje`nica. uredne ehogenosti. 11: J . splenomegalija.11. LC . popre~ni presjek slezene. VL . lienalis.J3. A . lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J .parenhim jetre izgleda uredne eho strukture. 01. A . ascites. K . kosi presjek lijevoga re`nja.nagla{ene grane v. ciroza jetre.12. ascites. parenhim je homogen uredne ehogenosti. 01. ciroza jetre.ascites. parenhim izgleda homogen. kontura je glatka s uvu~enjima.subdijafragmalno manji ascites.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 04.: S slezena. Portalna hipertenzija.10. 57 .jetra je manja. isti pacijent pod br.J3.J3. promjera 124 mm. isti pacijent pod br. Portalna hipertenzija.lig. coronarium. kontura je grubo valovita.

J3. parenhim je homogen. VP .grane v. caudatus.14. re`anj je srednje veli~ine. 01. Portalna hipertenzija. uredne ehogenosti. VK . kontura je glatka.l.J3. lienalis ja~e izra`ene. LT . portae koja je pro{irena do 21 mm.lig.13.v. splenomegalija.slezena je pove}ana. grana v. kroni~ni hepatitis.l. Portalna hipertenzija. portae je jako pro{irena. isti pacijent pod br. {irina lumena do 18 mm.lob.l. ciroza jetre. re`anj jetre voluminozniji u odnosu na desni. 58 . cava. parenhim izgleda homogen. J . re`anj je uredne eho strukture. LV . re`nja. popre~ni presjek l.l. VP .vanjski tok v. presjek jetre: a) popre~ni presjek lijevoga re`nja. pro{iren. vijugavoga toka.J3.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. VL . 01. VP . J . 11: S .lig. popre~ni presjek slezene. portae prati se cijelom du`inom re`nja. promjera 210 mm. b) desni kosi presjek hilusa. grana v. teres. isti pacijent pod br. Portalna hipertenzija. izgleda uredne eho strukture.15.l. venosum. LK . uredne ehogenosti. 11: J .

slezena je ve}a. `u~ni mjehur. V .17.16. isti pacijent pod br. poja~ane ehogenosti. Portalna hipertenzija. J .gornji pol lijevoga bubrega.18. VK . isti pacijent pod br. V . savijen u infundibulumu.vrh lijevoga re`nja jetre. kolateralne vene. popre~ni presjek slezene.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. kroni~ni hepatitis. mjehur je manji. 01.`.J3.5 mm. uzdu`ni presjek `u~noga mjehura. kolateralne vene. promjera 122. R . Portalna hipertenzija. 59 . uredne eho strukture.v.reverberacija.slezena je pove}ana.15: @M . 01.varikozno promijenjene kolateralne vene.J3. Portalna hipertenzija. stijenka je pro{irena. uredne ehogenosti.15: S . kosi presjek kranijalnoga pola slezene: S . cava. B .J3.varikozno promijenjene kolaterale u projekciji gastri~nih vena. parenhim je homogen.

parenhim homogen.l. kosi presjek kaudalnoga pola slezene: S .{iroka vijugava vena u projekciji lijeve renalne vene. srednje poja~ane ehogenosti. eho struktura je u fiziolo{kim granicama. uredne eho strukture. interkostalni presjek kranijalnoga pola slezene: S . Morbus Cruveilhier-Baumgarten.varikozno promijenjene kolateralne vene u projekciji gastri~nih vena.slezena je lako pove}ana.v.akusti~na sjena od rebara. 01.slezena je lako pove}ana. re`anj je pove}an. VP . V . nema znakova portalne hipertenzije.l. kolateralne vene.J3.19. Portalna hipertenzija.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. VU . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . umbilicalis otvorenoga lumena. 01.J3. V .21. grana v.J3. AS . kolateralne vene. portae.20. 60 . Portalna hipertenzija.

l. re`anj je jako smanjen. 01. AS .nazna~ena akusti~na sjena od ligamenta.vrh l. umbilicalis rekanalizirana. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . slu~ajni nalaz.J3. re`anj je smanjen. LF .l. A . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .v. VU . Morbus Cruveilhier-Baumgarten. re`nja jetre.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. portalna hipertenzija.obilan ascites. VU . kontura sitno valovita. Sindrom Cruveilhier-Baumgarten.obilan ascites. parenhim je hiperehogene strukture.23. falciforme. 61 .v. falciforme.J3. umbilcalis {iroko otvorenoga lumena. VU .dio presjeka lig.24. kontura glatka.lig. A . 01. vijugavog toka.J3.po~etni prikaz v.22. Sindrom Cruveilhier-Baumgarten. koja je uredne veli~ine i eho strukture. LF . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . parenhim je hiperehogen. umbilicalis kao okrugla anehogena promjena u ligamentu.

62 . DVH . {irega lumena. cava. 01. hepatica je pro{irena i ima akcesornu granu sa zajedni~kim u{}em. parenhim je homogen. KR . lijevi kosi presjek lijevoga re`nja jetre. uredne ehogenosti.lig. LVH . 01. cava.srednja v.lijeva v. Kardijalna staza.v.ascites. hepatica. re`nja jetre. C .v. hepatica je ja~e pro{irena. U .26.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena a b Sindrom Cruveilhier-Baumgarten.re`anj je uredne veli~ine. KR . parenhim je uredne eho strukture. D . VK . A .J3.v.dijafragma.27.J3. LVH .“kometin rep”.crijeva. umbilicalis je rekanalizirana. SVH . A .lijeva v.desna v. VK . falciforme. hepatalne vene su dobro ispunjene. 26: J .25.terminalni dio v. b) presjek u predjelu umbilikusa.“kometin rep”. VU .projekcija umbilikusa. VU .J3. umbilicalis. uzdu`ni mediosagitalni presjek abdomena: a) ispod lijevoga 01.ascites. hepatica. promjera 14 mm.jetra je uredne veli~ine. isti pacijent pod br. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . Kardijalna staza. J .rub jetre. LF .

b) uzdu`ni presjek subhepatalnog toka v.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.desni i lijevi re`anj. J . parenhim je manje homogen. cava je dobro punjena. AH .J3.l.J3. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre.lijeva v. 29: a) popre~ni presjek subdijafragmalnog toka. Kardijalna staza. K .30. linearnog toka.v. J . re`anj jetre. a b 01. portae. SVH srednja v. VH .29. DVH .28. isti pacijent pod br.dijafragma. VK . Kardijalna staza. hepatica ima dvije grane.v. re`anj je pove}an. hepatica je u terminalnom toku podjednake {irine kao v. D .desna v. cava. hepatica.v. VK . 63 . ehogeniji. presjeci vene kave. 01.a.lijevi re`anj jetre.l. A . kave. cava je pro{irena. hepatica ima tri grane. 26: J . kava dobro punjena. parenhim je homogen.v.J3. poja~ane ehogenosti. Kardijalna staza. pro{irene su hepatalne vene. isti pacijent pod br.kralje`nica.terminalni tok pro{irene hepatalne vene. LVH . pro{irena. VK . {irina ve}a od aorte. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J .aorta. VP .

PP . hepatica bolje prikazana.posteriorno poja~anje odjeka.lijeva v. cavae .dijafragma. hepatica. ehogenost je u fiziolo{kim granicama.32.VK.srednja v. 31: DVH .J3.desna v. SVH . LVH . 01. D . Kardijalna staza. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja jetre. isti pacijent pod br. lijevi kosi distalniji presjek jetre od presjeka pod br. re`anj jetre. Kardijalna staza. hepatalne vene su jako pro{irene.31.J3. 01. hepatica. hepatica. Kardijalna staza. LVH . hepatica i njezine grane.v.v.jako pro{irena lijeva v. veli~ina je u fiziolo{kim granicama.desni i lijevi re`anj jetre. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . cava u popre~nom presjeku jako pro{irena.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. DVH . 31: J . cava je pro{irena.desna v. parenhim je homogen. 64 . VK .J3. VK . kao i presjek v.l.33.

jetra je ve}a. 31: J . portae. 01. re`anj jetre. hepatica. DVH . VK . VH . VP . LVH .v. cavae.v. u proksimalnom presjeku se vide u{}a. hepatica. DVH .Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. isti pacijent pod br. uzdu`ni presjek v. hepatica. parenhim je uredne eho strukture. cava.lijeva v. PI . hepatica. a) lijevi kosi proksimalni presjek jetre.desna v.srednja v. SVH .srednja v.l. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre.v.v. u popre~nom presjeku vi{e je lokaliziran medijalno. cava.J3. 31: VK .d.J3. subhepatalni tok. J . 65 . 01. hepatalne vene su jako pro{irene.dijafragma. hepatica. D . lumen je pro{iren do 26 mm. isti pacijent pod br. re`anj jetre.pleuralni izljev je anehogeni sadr`aj dorzalno od dijafragme.36.J3. Kardijalna staza. b) lijevi kosi srednji presjek jetre: J . Kardijalna staza.35.desna v. SVH .34. pleuralni izljev. Kardijalna staza. u srednjem su prikazani srednji dijelovi toka. hepatica.

38: J .dijafragma. parenhim je poja~ane ehogenosti. 01.srce. D .J3. pro{irene hepatalne vene lijeva . srednja . tipa “snje`nih pahuljica”.ascites.SVH.srednja v. Kardijalna staza. DVH . lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . VK .desna v. hepatica. S . 66 .v. A . PI .desni i lijevi re`anj.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. VK . A . portae je nazna~eno poja~an. kava je jako pro{irena.pleuralni izljev je anehogeni sadr`aj kranijalno od dijafragme. ascites. kontura nazubljena. A . Kardijalna staza. re`anj. ascites. Kardijalna staza. jetra je smanjena.39.ascites. ciroza jetre.dijafragma.38. isti pacijent pod br.J3. periferni crte` v. D .P. ascites. uzdu`ni lateralni presjek desnoga re`nja. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre. parenhim je poja~ane ehogenosti.re`anj je smanjen.LVH. cava. kaudalno od baze plu}a . hepatalne vene su pro{irene. SVH . 36: J.J3. ciroza jetre.d. hepatica. isti pacijent pod br.ascites je anehogeni sadr`aj izme|u dijafragme i kranijalne konture jetre. 01.37.v. pleuralni izljev.

lig. 01. T .v.J3.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. parenhim je poja~ane ehogenosti. portae je ovalna ehogena struktura koja ispunjava lumen. desni kosi presjek hilusa jetre: J . 38: J . A . 67 .42.srednja.limfni ~vor.J3. 01. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja. VK .jetra je ve}a. Kardijalna staza.ascites. L . kontura nazubljena. VP . ciroza jetre. re`anj je smanjen. LVH . hepatalne vene su pro{irene. coronarium. ascites. parenhim je homogen.J3.lijeva.hepatica. VK .40. porte.l. SVH .v. isti pacijent pod br. L^ .proksimalni tok v.41. VH . Tromb venae portae.v. promjera 31 mm. Sindrom Budd-Chiari.parenhim jetre je ehogeniji.tromb v. popre~ni proksimalni presjek jetre: J . cava je ispunjena ehogenom strukturom tromba. cava je jako pro{irena a. izgleda homogen. srednje ehogen.

desni bubreg.J4. J . 01.J4. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .d. kontura je nje`na slabo diferencirana. D . o{tre konture s PP . D . AS .akusti~na sjena tangencijalno uz rub ciste. Jednostavna cista jetre.dijafragma.posteriornim poja~anjem odjeka i uskom lateralnom AS .cista je okrugloga oblika. promjera 41 mm. Jednostavna cista jetre. B . 01.01. promjera do 38 mm.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Ciste jetre 01. C .dijafragma.parenhim jetre je uredne eho strukture. re`anj jetre. re`anj je uredne veli~ine. PP .posteriorno poja~anje odjeka.cista je malo ovalna.d. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J4. 68 . promjera 30 mm. anehogena struktura. parenhim je homogen. srednje ehogen. C . Jednostavna cista jetre.cista je ovalnoga oblika.03. anehogene strukture.akusti~nom sjenom. popre~ni proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: C . kontura je pravilna o{tra.02. anehogene strukture.

lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J .dijafragma.uzdu`ni presjek desnoga bubrega.06. popre~ni proksimalni presjek jetre: J .desni i lijevi re`anj su uredne eho strukture. D . promjera do 60 mm.cista uz kranio-dorzalnu konturu d. PP .05. C 2 . C .J4.dijafragma. promjera 18 mm. C .cista uz ventralnu konturu d.posteriorno poja~anje odjeka je nazna~eno. C 1 . @M . D . PP . re`nja. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.dijafragma. 69 .parenhim j. re`nja.posteriorno poja~anje odjeka. Jednostavna cista jetre.cista u kranijalnom dijelu l. 01. B .J4.parenhim jetre je uredne eho strukture. 01. Jednostavna cista jetre. re`nja uz dorzalnu konturu jetre. D .04.`u~ni mjehur.J4. je uredne eho strukture.cista gornjeg pola bubrega. promjera 36 mm. Jednostavna cista jetre.

postoperacijske rezidualne {upljine.dijafragma.posteriorno poja~anje odjeka. C . anehogenoga sadr`aja. Cista `u~noga voda. bubreg.dijafragma. Cista `u~noga voda. D . okruglastoga oblika. C . Postoperacijski reziduum. voda je ovalnoga oblika.d. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: PO .dijafragma.J4. promjera 16 mm s rubnom cjevastom strukturom.posteriorno poja~anje odjeka. promjera do 88 mm. b) uzdu`ni presjek. PP . D .J4.cista `. D . 01.dvije ciste `u~noga voda u kranio-ventralnom dijelu re`nja s rubnom cjevastom strukturom. presjek desnoga re`nja jetre: a) popre~ni presjek. 01. B .08. re`nja je uredne eho strukture. PP .09. PP . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . promjera do 12 mm.parenhim d.posteriorno poja~anje odjeka. 70 .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. konture su lako nepravilne.07.J4. o{tre.

koje su pojedina~ne i u lijevom re`nju.v. 01. 71 . Multiple ciste jetre. VK .desni i lijevi re`anj jetre.dijafragma. VKv.intervertebralni disk. promjera do 58 mm. Multiple ciste `u~noga voda. A . ID . lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J .d.ciste su odvojene tankim septima.J4.posteriorno poja~anje odjeka.dijafragma.ve}i broj cista u dorzo-medijalnom dijelu d.dijafragma.desni re`anj.ve}i broj cista. D .Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. re`nja. D .11. cava. re`anj uredne eho strukture. C . popre~ni presjek jetre: J .aorta. C . cava. cava.J4. VK .J4. C . K . PP .10. Policistoza jetre. 01. D .v.kralje`nica.12. vaskularna struktura uz rub. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J .

Policistoza jetre. D . C . re`anj. isti pacijent pod br.nazna~eno posteriorno poja~anje odjeka.J4. promjera do 20 mm.d. PP . Policistoza jetre. Policistoza jetre. nepravilnoga oblika.brojne ciste. 01.presjek desnoga i lijevoga re`nja. C .desni re`anj.dijafragma.J4.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. popre~ni presjek: J .dijafragma.J4.14. razli~ite veli~ine. 01. D . re`nja. neravnih kontura.ve}i broj cista d. popre~ni srednji presjek desnoga re`nja: J .15. brojne ciste u oba re`nja. 14: J .13. promjera do 29 mm. popre~ni proksimalni presjek jetre. 72 . PP .posteriorno poja~anje odjeka.

J4. 01. 14: C . razli~ite veli~ine. uzdu`ni presjek d. okruglog i duguljastog oblika. okrugle i nepravilnoga oblika. Policistoza gu{tera~e.17.`u~ni mjehur. bubreg je pove}an. @M . popre~ni presjek uz rub sternuma.brojne manje ciste. gu{tera~a se ne diferencira.16.18. A .dijafragma.J4. Policistoza bubrega. uzdu`ni presjek desnoga bubrega.mnogobrojne ciste.d.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. C . J . dijelom grupirane. “sa}aste” strukture. 14: B . re`nja jetre: J .J4. re`anj. kontura se dijelom ne prati. 01.rub jetre. promjera do 50 mm.aorta se nazire. 73 . isti pacijent pod br. isti pacijent pod br. D .d. razli~ite veli~ine i oblika.mnogobrojne ciste nalaze se unutar parenhima i sinusa bubrega. Morbus Caroli. C .

PP . koje me|usobno konfluiraju.dijafragma. kosi presjek desnoga re`nja jetra: J . VP .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.mnogobrojne manje ciste.mnogobrojne razli~ito velike.J4. isti pacijent pod br. u nizu poput perli. VK .18: J .kralje`nica. K . re`anj.v. A . PP . desni kosi presjek desnoga re`nja jetre.kralje`nica.mnogobrojne male ciste ovalnoga i duguljastoga oblika.posteriorno poja~anje odjeka.21.J4.akusti~na sjena. C . Morbus Caroli.J4.d. 01.kalkulus uz rub ciste.v. 74 . ali manje ciste.dijafragma. D .aorta.desni i lijevi re`anj. lijevi kosi presjek jetre. C . isti pacijent pod br. AS .parenhim je uredne eho strukture. A . portae. 01. K .v. Morbus Caroli. D . C . dijelom grozdasto grupirane. dijelom sitne duguljaste. D .18: J . cava.posteriorno poja~anje odjeka. K . Morbus Caroli. cava. parenhim je homogen.19.aorta. VK .dijafragma. ehogenije strukture.20.

21: J . Morbus Caroli. 21: B .J4. konture su slabo ocrtane. isti pacijent pod br. K . AS .23. J .akusti~na sjena od zraka u `elucu.24.mnogobrojne ciste.kalkulus.`u~ni mjehur AS . C .J4. 75 .ciste manje i brojne dijelom grozdasto grupirane.parenhim je ehogeniji.parenhim je ehogenije strukture.J4. @M . AS . C . uzdu`ni presjek desnoga bubrega.akusti~na sjena.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. Morbus Caroli. re`anj jetre.bubreg je pove}an. isti pacijent pod br. a) i b) uzdu`ni presjeci lijevoga re`nja jetre. 01. Policistoza bubrega. C . 21: J . 01. uzdu`ni presjek jetre.d.akusti~na sjena od zraka u `elucu.cista. isti pacijent pod br. razli~ite veli~ine u parenhimu i sinusu bubrega.22.

re`anj.J4. EC .lob . PP . EC . promjera 58 mm. mlada. parenhim je uredne eho strukture. okrugloga oblika. cava. PP .cista je ovalnoga oblika.masno tkivo. Ehinokokna cista jetre. re`anj. D .kralje`nica. K . MT . sadr`aj je anehogen. promjera 65 mm.posteriorno poja~anje odjeka. promjera do 124 mm. kontura dobro diferencirana. 01. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .mi{i}i trbu{ne stijenke. VK .J4. LK . kontura je hiperehogena. EC . sadr`aj je anehogen. popre~ni presjek jetre: J .aorta.cista.27.d.lijevi i desni re`anj.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.l.dijafragma.cista je okrugloga oblika.25. Ehinokokna cista jetre. PP . mlada.26. A . sadr`aj je anehogen s ehogenim talogom.nagla{eno posteriorno poja~anje odjeka. 01. ventralno podvostru~ena. Ehinokokna cista jetre.J4. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . TS .posteriorno poja~anje odjeka.v. mlada.caudatus. 76 .

re`anj. interkostalni presjek desnoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .multivezikalna cista. re`anj je uredne eho strukture.29. Ehinokokna cista jetre. re`anj. PP .Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. poput “latica cvijeta”. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . D . AS . A .d. ciste mladice su poredane periferno. ciste mladice su poredane rubo i jedna centralno.J4. promjera 76 mm. Ehinokokna cista jetre. 77 . promjera oko 102 mm. zrela. iz sredne prema periferiji {ire se ehogena septa sli~no “`bicama na kota~u”. a ehogena septa izme|u njih su u obliku “`bica na kota~u”.posteriorno poja~anje odjeka. Ehinokokna cista jetre.kralje`nica.30. promjera 54 mm.parenhim d.J4. 01.akusti~na sjena od rebara.28.dijafragma. u obliku “latica cvijeta”.d.J4. K .aorta. EC .multivezikalna cista. zrela.multivezikalna cista.dijafragma. 01. ciste mladice su rubno smje{tene. EC . D . EC .

PP .posteriorno poja~anje odjeka. dio lumena ispunjen ehogenim sadr`ajem. 01.parenhim je homogen.31. Ehinokokna cista jetre.32. zrela. zrela.multivezikalna cista. Ehinokokna cista jetre. rubno raspore|ene poput “latica cvijeta”. ciste mladice su duguljastog oblika.posteriorno poja~anje odjeka.J4. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . septa u obliku “`bica na kota~u”. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .multivezikalna cista s manjim brojem cista. ciste mladice smje{tene nazna~eno poput “latica cvijeta”. hepatica. PP . ehogenije strukture. promjera oko 112 mm. 78 .33.dijafragma. zrela. Ehinokokna cista jetre. EC. EC . re`anj jetra.d. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .multivezikalna cista. promjera oko 112 mm.J4. septa izme|u nazna~eno poput “`bica na kota~u”. 01.J4.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. D . EC .d. re`anj.v. VH .

ciste maladice daju sliku “sa}a”. 01. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J4. portae. Ehinokokne ciste jetre. Ehinokokna cista jetre.v.akusti~na sjena od rebara. AS . zrela. zrele.36.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.multivezikalna cista. EC 2 .posteriorno poja~anje odjeka. 01.35.posteriorno poja~anje odjeka.34. PP . 79 . re`anj je pove}an. septa raspore|ena poput “`bica na kota~u”. re`anj jetre.mnogobrojne ciste.d. okrugloga i ovalnoga oblika ispunjavaju cijelu jetru s oto~i}ima o~uvanoga jetrenoga parenhima. razli~ite veli~ine.J4. ima sa}astu strukturu.multivezikalna cista s nekoliko cista mladica.J4. Ehinokokoza jetre. PP . kosi presjek desnoga re`nja jetre: EC . presjek jetre: C . VP . EC 1 .multivezikalna cista ispunjava d.

kosi presjek jetre: J . PP . U . Ehinokokna cista jetre. PP . sadr`aj je anehogen. komplicirana. koja je odvojena od periciste. Ehinokokna cista jetre.dijafragma.37. presjek desnoga re`nja jetre: J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.d.38. D .cista ovalnoga oblika.J4. EC .rubni dio parenhima jetre. 01. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . kontura je glatka. 80 . Ehinokokna cista jetre. re`anj jetre. komplicirana. stijenka je jasna i glatka. sadr`aj u lumenu slojevit hipoehogen i anehogen.cista nakon perforacije s kolabiranom stijenkom.rubna perifokalna upala hipoehogene strukture.39. 01.parenhim jetre. komplicirana. EC .posteriorno poja~anje odjeka.J4. EC .posteriorno poja~anje odjeka.cista okrugloga oblika.J4.

Ehinokokna cista jetre. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . ~ija je dorzalna kontura izbrisana akusti~nom sjenom. D . K . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: EC .42. re`anj jetre.dijafragma.40.cista.cista je okruglasta.J4.J4.kalcifikacija je hiperehogeni dio ventralne konture ciste. stara. EC . 01. Ehinokokna cista jetre. grudastoga oblika. 01. 81 .v. D .semilikvidni sadr`aj ciste. Ehinokokna cista jetre. portae. anehogena struktura s hiperehogenim pahuljastim strukturama u lumenu. koja polazi od ehogenog sadr`aja. stara.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. ve}im dijelom je ehogen. stara. sadr`aj u lumenu je semilikvidan.dijafragma.d. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: EC .J4.41. VP .

stara. 82 . ispunjena ehogenim sadr`ajem.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.dijafragma.J4.kalcifikacije u stijenci ciste.kalcifikacija na ventralnoj konturi hiperehogene strukture. dio sadr`aja je poja~ane ehogenosti. D .parenhim jetre. AS .kometin rep od zraka na bazi plu}a.cista sa semilikvidnim sadr`ajem. koji “bri{e” akusti~na sjena . a) popre~ni i b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja: EC . KR .cista je smanjena. stara.J4. EC . a b 01. K . polazi od K . kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .43.44.AS. Ehinokokna cista jetre. Ehinokokna cista jetre.akusti~na sjena.

02. Hemangiom kapilarni.tumor je fokalna. 83 .01.tumor je fokalna. VP . desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .vidljiv pariferni crte` v. D .parenhim je uredne eho strukture.v. sitna. o{tra. 01.desna v.parenhim jetre je uredne eho strukture. promjer 18 mm. hepatica. 01. bubreg. B .dijafragma. Hemangiom kapilarni.rub abdomena.J5. C . portae. okrugla hiperehogena promjena eho strukture. portae. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . D . promjera 8 mm.~ahura jetre. T .J5. kontura je malo neravna. D . Hemangiom kapilarni. okruglasta hiperehogena promjena eho strukture.d.J5. A .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre Tumori jetre 01. uzdu`ni lateralni presjek desnoga re`nja jetre: J .03.dijafragma. kontura je glatka. VH . T . promjer 19 mm. T.tumor je fokalna.dijafragma. okrugla hiperehogena promjena eho strukture.

b) interkostalni presjek desnoga re`nja jetre: J . Hemangiom kapilarni. T . okrugle promjene eho strukture. okruglasta hiperehogena promjena eho strukture. T .d. a) popre~ni presjek.d-re`anj. a) uzdu`ni presjek. Hemangiom kapilarni. stanje nepromijenjeno 4 godine. promjera oko 20 mm.d. poja~ane ehogenosti.06.tumor su dvije fokalne. porte.04.v. D . 84 . promjer oko12 mm. D . promjer 24 mm. VH .tumor je fokalna.dijafragma 01. re`anj.05. kontura je neravna. poja~ane ehogenosti.J5.grane v. neravne konture.dijafragma. 01. VP .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . a) uzdu`ni presjek. D . re`anj. hepatike.J5.J5.tumor je fokalna. kontura je ravna. T .dijafragma. b) lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . ovalna promjena eho strukture. Hemangiom kapilarni.

mi{i}i trbu{ne stijenke. VP . T . a) popre~ni presjek. VK .masno tkivo. portae.l.trbu{na stijenka. MT .l. ne{to ehogenija od parenhima jetre.tumor su dvije fokalne promjene eho strukture. promjer ve}e strukture je 53 mm. okrugla hipoehogena promjena eho strukture.J5.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. re`anj. T . kontura je glatka. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J5. cava. portae.09. TS . okrugloga oblika.dijafragma. hiperehogene strukture koja je rubno smanjene ehogenosti. promjer 48 mm.tumor je fokalna. 01. kontura je glatka. koje konfluiraju. promjer 20 mm.08. re`anj.tumor je fokalna. slabo vidljiva. promjer obje oko 102 mm. okrugla promjena eho strukture. kontura je glatka. 01.v. MT .J5. D .v.d. b) kosi presjek lijevoga re`nja jetre: J . TS . re`anj. T . 85 . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . Hemangiom kavernozni.07. Hemangiom.v. Hemangiom kapilarni. VP .masno tkivo.

centralno hipoehogena. T . D .J5. T . promjer oko 56 mm. 01.dijafragma.tumor je fokalna.anehogena promjena eho struktura. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . promjer oko 84 mm. Adenom.J5. 01. cava. 86 . ovalna. s anehogenim prstenom. kontura je neravna.11. hiperehogena promjena eho strukture. hiperehogena. Hemangiom kavernozni.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. re`anj. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .v. VK . re`anj. kontura je valovita.J5.12. ovalnoga oblika.tumor je fokalna. tipa “pe~ata”. D . kontura je jasna. promjer oko 87 mm. D .10. hipogeno . nepravilna.d. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .tumor je fokalna. Hepatocelularni karcinom. hiperehogena promjena eho strukture.d.d.dijafragma. re`anj.dijafragma. T .

parenhim je poja~ane ehogenosti. tipa “pe~ata”. 01. poja~ane ili smanjene ehogenosti. T .J5.dijafragma. nehomogena promjena strukture uz hilus.15. porta. re`anj je ne{to grublje eho strukture. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .J5.d. promjera 55 mm.14.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. Hepatocelularni karcinom. D .tumor je ovalna.dijafragma.v.13. Hepatocelularni karcinom.`u~ni mjehur uskog lumena. @M . T .J5. T . tipa “pe~ata”. nalazi se uz kranioventralnu konturu jetre. nehomogena promjena strukture s hipoehogenim rubom. kontura je valovita s hipoehogenim rubom tipa “pe~ata”. ciroza jetre. re`anj ehogenije strukture. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . ovisno o presjeku. izgleda nehomogen. a) popre~ni presjek. ciroza jetre. b) uzdu`ni presjek jetre: J . Hepatocelularni karcinom. kroni~ni hepatitis. 87 . s rubnim hipoehogenim prstenom. VP .tumor je fokalna promjena eho strukture okrugloga ili ovalnoga oblika. D . 01.desni.tumor je fokalna. dio visceralne konture je neravan.dijafragma. ehogena. D . stijenka je jako zadebljana.

Hepatocelularni karcinom.16. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . Hepatocelularni karcinom. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . K .dijafragma. T .aorta.kralje`nica. 01. nepravilnoga oblika.d.v.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.tumor je fokalna promjena eho strukture poja~ane ehogenosti. D .d.J5. promjera do 100 mm. VP . 01.dijafragma. re`anj. D . T . 88 .J5.tumor je fokalna. ovalnoga oblika. dijelom nejasne konture.tumor je fokalna gotovo anehogena promjena eho strukture. Hepatocelularni karcinom. dijelom je anehogen. portae. re`anj.17. hiperehogena promjena eho strukture s posterionom atenuacijom.18. A . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . najdu`i promjer oko 117 mm. valovite konture. jasne konture. promjera oko 56 mm.J5.d. re`anj. T .

Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.: J . re`anj. VK . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja medijalno. okruglasta promjena eho strukture poja~ane ehogenosti.l. koje konfluiraju i centralno su anehogeno promjenjene. uzdu`ni presjek l. TR . T . kontura valovita.dijafragma. kave i prelazi njezinu dorzalnu konturu. invazivni adenokarcinom jetre.J5. 20. isti pacijent pod br.fokalna promjena eho strukture nepravilnoga oblika. Invazivni adenokarcinom.20. TR .l.J5.19. VK . promjer ~vorova od 36 do 58 mm. 01. kontura prema dorzalno nije ocrtana. poslije 3 mj. kave.tumor su tri fokalne. cavae. Tromboza v. kavu. hepatocelularni karcinom jetre. ispunjava lumen v.21. cava 01. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . Tromboza v. re`anj je {iri. re`anj.tromb je fokalna. kontura im je dijelom valovita. isti pacijent pod br. D .v. 89 .v. prelazi dorzalni rub. ispunjava v.J5. poja~ane ehogenosti. hiperehogene promjene eho strukture. cava. ovalnoga oblika.l.18: J. re`nja.

hipoehogene promjene eho strukture. isti pacijent pod br. parenhim je hiperehogene strukture. ve}a prominira na ventralnoj konturi re`nja.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Hepatocelularni karcinom difuzni.22. T .aorta.tumor su dvije fokalne. ostaci parenhima hiperehogene strukture. A .dijafragma. re`anj. 01. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . 01. 90 . Karcinoid jetre. okrugle. 23: J .kralje`nica.J5.24.d.tumor je difuzno promijenjeni dio re`nja s fokalnim okruglim hipoehogenim promjenama. Hepatocelularni karcinom difuzni.J5. uzdu`ni presjek desnoga re`nja. re`anj je pove}an.tumor je difuzno promijenjeni parenhim hipoehogene strukture s fokalnim okruglim promjenama.23.J5. D . K . promjera 23 mm. T . re`anj je pove}an. T .l.d.

konture su o{tre.25.tumor. K . semilikvidna promjena eho strukture ovalnoga oblika.ascites. M . A . T . promjer do 22 mm.metastaze su dvije fokalne. A .kralje`nica. 01.metastaze su konfluentne slabo diferencirane fokalne promjene.d.aorta.kralje`nica. dijelom solidne ehogene strukture. konture izgledaju pravilne. 01. M .J5. hiperehogene promjene eho strukture. parenhim je difuzno promijenjen. VH . okrugloga i ovalnoga oblika.jetra je jako pove}ana. dijelom sa}aste s anehogenim sadr`ajem.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.d. AS.26.J5. T .v. hiperehogena. desni kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J .J5. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . 91 . re`anj. Metastaze karcinoma `eluca.hepatica. popre~ni presjek jetre: J . K . re`anj.tumor je fokalna.aorta. Holangiocistadeno-karcinom. ovalna nehomogena promjena strukture vjerojatno odgovara primarnom `ari{tu. Hepatoblastom.27.

D .d. rubno je nazna~en anehogeni prsten.dijafragma. okrugloga oblika. VP . cava. b) popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .kralje`nica. o{tre nazubljene konture. promjera 21 mm. re`anj.J5.metastaza je fokalna.d.28.dijafragma.30.v. re`anj. 92 .AS.dijafragma. o{tra. portae.29. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . K . a) uzdu`ni presjek. M . re`anj s presjecima vena.J5. VK . izrazito ehogena promjena eho strukture kontura je neravna. Metastaze karcinoma rektuma. hiperehogena promjena eho strukture. a b 01.AS.metastaza je fokalna. o{tre konture.v. Metastaza melanoma lumbalne regije.metastaze su fokalna hiperehogene promjene eho strukture s akusti~nom sjenom .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . okruglastoga oblika. M . M . 01.d. Metastaza karcinoma rektuma.J5. D . D . s centralnom hiperehogenom strukturom uz koju se u popre~nom presjeku nazire jedva primjetna akusti~na sjena .

M . isti pacijent pod br. M . re`anj.nazna~ena akusti~na sjena. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 01. na rubu je zrnasta hiperehogena promjena. A .J5. V . kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . ovalnoga oblika.l. Metastaze karcinoma sigme. 01. cava.J5.dijafragma.v.d.vena. hiperehogene promjene eho strukture. hiperehogene promjene eho strukture okruglastoga oblika. kontura je neravna i nazubljena s hipoehogenim prstenom tipa “pe~ata”. AS .d.32.kralje`nica. VK .31. 32: J .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. ovalnoga oblika. Metastaza karcinoma sigme.aorta.J5. D .metastaza je fokalna promjene eho strukture poja~ane ehogenosti. K . M . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre. neravnih kontura.metastaze su multiple fokalne. re`anj. re`anj. 93 . promjera do 21 mm. Metastaze karcinoma sigme.metastaze su dvije fokalne.33. o{trih kontura.

M . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . nekoliko zrnatih hiperehogenih struktura.35.d. grupirane.akusti~na sjena.34.kalcifikacije.metastaze su multiple fokalne.AS. 01.dijafragma. AS . AS . hiperehogene zrnate strukture. uz rub zapa`a se akusti~na sjena . hiperehogene promjene strukture. pove}ani presjek.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. 94 . D .difuzne metastazne promijenjene strukture. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .dio parenhima jetre.d.dijafragma. nepravilnoga oblika. medijalna kontura je sitno valovita. 01.J5. Metastaze karcinoma `eluca.kalcifikacije. isti pacijent pod br. do promjera 43 mm. razli~ite veli~ine.J5.J5.metastaze su fokalne promjene eho strukture.akusti~na sjena. poja~ane ehogenosti. D .34: J .36. Metastaze karcinoma kolona. re`anj. mnogobrojne konfluentne fokalne promjene. koje su izoehogene i dijelom poja~ane ehogenosti. K .re`anj. M . Metastaze karcinoma `eluca s kalcifikacijama. K . M .

metastaze su multiple fokalne.desni i lijevi re`anj jetre su pove}ani. kosi presjek kolona. Metastaze karcinoma dojke. okrugloga i nepravilnoga oblika. P .38. M .39. razli~ite veli~ine.tumor kolon tipa “pseudo bubrega”.aorta. promjera do 32 mm.stijenka tumorski nejednoliko pro{irena.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.AS. 01.metastaze su mnogobrojne fokalne. A . ehogene promjene eho strukture.sadr`aj plina u sredini. Karcinom kolona. 01.re`anj je pove}an. kosi presjek lijevoga re`nja jetre: J . hiperehogenog izgleda s akusti~nom sjenom . M . S . popre~ni presjek jetre: J .J5. Nediferencirani karcinom.J5. ventralno je o~uvan parenhim uredane eho strukture. 95 . okrugloga oblika. 34: K . ehogene promjene.37.J5. isti pacijent pod br.

M .kralje`nica.parenhim jetre je homogen. a) popre~ni presjek lijevoga re`nja. Metastaze karcinoma kolona. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . tipa “pe~ata”.metastaze su naziru kao dvije izoehogene. K . a) i b) ciljane i pove}ane snimka desnoga re`nja jetre: J . Metastaze teratoma testisa.v.J5.parenhim jetre. cava. solitarna.42.dijafragma.J5. A . promjera 56 mm. okrugloga oblika. jedna imprimira lumen `u~noga mjehura.v. izoehogena promjena eho strukture. 96 . b) desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . Metastaza karcinoma `eluca. fokalne promjene. A .41. VP . nehomogena.metastaze su multiple. uredne ehogenosti.aorta. M 1 .J5. portae.v. VP .parenhim jetre. M .aorta. ovalnoga oblika s hipoehogenim rubnim prstenom tipa “pe~ata”.40.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.metastaza je fokalna. fokalne promjene strukture ne{to ehogenije od parenhima. 01. glatkih kontura. D . portae. promjera do 53 mm. M . VK . 01.fokalne strukture imaju rubni anehogeni prsten.

s hipoehogenim rubnim prstenom. D .d. nehomogena.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.parenhim je homogen. uve}anje prikazano na b) slici. D . re`anj.dijafragma. M . 01. promjer 42 mm. izoehogena promjena eho strukture. a b 01. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . solitarna.J5. kontura je valovita s anehogenim prstenom tipa “pe~ata”. tipa “pe~ata”. 97 . M .43. a) lijevi kosi presjek desnoga re`nja. poja~ane ehogenosti.metastaza je fokalna.J5. Metastaza karcinoma sigme. izoehogena promjena eho strukture s anehogenim sredi{tem.J5. Metastaza karcinoma laringsa.dijafragma.metastaza je fokalna.parenhim jetre. M . Metastaza karcinoma kolona. ovalnoga oblika. B .45. poput “pupka”.akusti~na sjena od crijeva. solitarna. b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: a) J .44.desni bubreg.metastaza je fokalna. AS . solitarna promjena eho strukture s tipi~nom slikom “pe~ata”.

metastaza je fokalna promjena.hipoehogen. VK . hipoehogene promjene eho strukture s ehogenijim sredi{tem.47.46.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.parenhim je uredne eho strukture.dijafragma.desni i lijevi re`anj.J5. D . ovalnoga oblika. daje sliku “pe~ata”.izoehogena fokalna promjena s hipoehogenim rubom. okrugloga oblika s hipoehogenim rubom. mje{ovite hipoehogene i ehogene strukture. popre~ni presjek jetre: J . Metastaza malignoga neurinoma. 01. okrugloga oblika.aorta. @ .v. K .parenhim je uredne eho strukture M .J5. tipa “pe~ata”. nehomogen.dijafragma. 98 . cava.48. A .dio pro{irenog `eluca s ehogenim sadr`ajem. M 2 . M 1 . difuzno promijenjen parenhim.kralje`nica. rub je dijelom hipoehogen. 01.metastaze su multiple fokalne. Metastaza karcinom plu}a. M . popre~ni presjek desnoga re`nja: J . Metastaze karcinoma dojke. razli~ite veli~ine. kosi presjek desnoga re`nja: J . parenhim je ehogenije strukture.metastaza je fokalna promjena. M . D .J5.

49. homogen. rub je ehogen.dijafragma. Metastaze leomiosarkoma `eluca. M . re`anj. desni kosi presjek desnoga re`nja: J . 01. D .d. M .baza plu}a. PP .d. Metastaza karcinoma pankreasa.J5.posteriorno poja~anje odjeka. K@ . sredi{te anehogeno. 01.51. PI .metastaza je hipoehogena.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja jetre: J . 99 .J5.metastaza je fokalna promjena hipoehogene strukture. fokalna promjena okruglastoga oblika.presjek krvne `ile. S . Metastaza karcinoma plu}a. M .srce. promjer 31 mm.obilan pleuralni izljev. okruglastoga oblika.dijafragma. P .parenhim je poja~ane ehogenosti.metastaze su dvije fokalne promjene eho strukture. okrugloga oblika. re`anj.J5. promjera 18 mm.50. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . D .

uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 100 .desni bubreg.metastaze su multiple fokalne hipoehogene i anehogene promjene eho strukture.metastaze su dvije fokalne. kontura je jasna. anehogene promjene eho strukture.metastaze su dvije fokalne. okruglastoga oblika. okrugloga oblika. b) popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . M 1 .53. 01.54. promjera oko 10 mm. venosum. cava. promjera do 10 mm. a) uzdu`ni presjek. l. LV . PP . re`anj.cista bubrega.v. 01.J5.lig. Metastaze karcinoma gu{tera~e. Metastaze karcinoma dojke.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. M . M .J5. B . C . re`nja je poja~ane ehogenosti.parenhim jetre je ehogeniji.metastaze.lob caudatus.J5. D . koje konfluiraju. razli~ite veli~ine. homogene eho strukture. a) i b) presjeci lijevoga re`nja jetre: J . okrugloga oblika.posteriorno poja~anje odjeka. VK . M . anehogene promjene eho strukture. LK . ve}a metastaza je promjera 19 mm.parenhim l. Metastaze karcinoma laringsa.dijafragma.52.

101 . M .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. M . Metastaze karcinoma plu}a poslije kemoterapije.metastaze su tri fokalne. 01. hipoehogene promjene eho strukture. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . Metastaze malignog melanoma. hipoehogene promjene eho strukture.J5.parenhim jetre. 01. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .57.dijafragma.parenhim jetre je homogene hiperehogene strukture. Metastaze malignog limfoma.56. okrugloga oblika.J5.metastaze su multiple fokalne.parenhim jetre ehogenije strukture.v. cava. VK . portae. presjek jetre: J .v. konfluentne anehogene promjene eho strukture.55. okrugloga oblika.masno tkivo. MT . najve}a ima promjer 60 mm. promjera do 12 mm. D .J5.metastaze su dvije fokalne. VP . M .

lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .kralje`nica. M . portae. maligni limfom. popre}ni presjek desnoga re`nja jetre: J .aorta. parenhim je homogen.60.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.v.parenhim je difuzno nehomogen. hipoehogen. 102 . kontura re`nja je dijelom sitno valovita. kontura je glatka i o{tra. 01. D .parenhim jetre.J5.J5.58. K . popre~ni presjek jetre: J . Difuzna maligna infiltracija. hipoehogene strukture. karcinom dojke. Difuzna maligna infiltracija. VP .maligno infiltriran segment jetre je pove}an. A . naslu}uju se hipoehogene i ehogene konfluentne foklane promjene.desni i lijevi re`anj su pove}ani. 01.J5.dijafragma.dijafragma.59. maligni limfom. Segmentna maligna infiltracija. D .

naslu}uju se fokalne hipoehogene promjene. karcinom dojke. Difuzna maligna infiltracija. kontura joj je valovita. popre~ni presjek jetre: J . 103 . nehomogen.61.dio lijevoga i desnoga re`nja jetre. parenhim je manje ehogenosti.J5. koja je pove}ana.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

Semilikvidne i ostale promjene jetre

01.J6.01. Apsces jetre, supurativna faza, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - parenhim l. re`nja je uredne eho strukture, A - apsces su tri fokalne, hipoehogene promjene eho strukture, ovalnoga oblika, jasnih kontura, promjera do 50 mm.

01.J6.02. Apsces jetre, supurativna faza, popre~ni presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj, A - apsces je fokalna anehogena, ovalna promjena eho strukture s ehogenim talogom, kontura je glatka i o{tra, du`ine oko 117 mm, lako posteriorno poja~anje odjeka, D - dijafragma.

01.J6.03. Apsces jetre, zrela faza, popre~ni presjek jetre: J - desni i lijevi re`anj jetre, A - apsces su dvije fokalne, okrugle, heterogene promjene eho strukture, rubno hipoehogene, kontura je dijelom nejasna, promjer oko 66 i 108 mm, VK - v. cava, A - aorta.

104

Semilikvidne i ostale promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J6.04. Apsces jetre, zrela faza, popre~ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`anj je pro{iren, A - apsces je fokalna, okrugla, heterogena promjena eho strukture s hipoehogenim rubom, u srednjem dijelu vi{e zrnatih hiperehogenih struktura, AS - uska akusti~na sjena, odgovara mjehuri}ima zraka.

01.J6.05. Apsces jetre, zrela faza, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`anj, A - apsces je fokalna, heterogena, ovalna promjena eho strukture, rubno je dijelom je izra`en hipoehogeni prsten, KR “kometin rep” je hiperehogena promjena ~iji se intenzitet postepeno smanjuje, znak je plina u apscesu, AS - akusti~na sjena.

01.J6.06. Krvarenje u jetri, svje`e, popre~ni presjek jetre: J - lijevi i desni re`anj, K - krvarenje je fokalna, anehogena, nepravilna promjena eho strukture, nejasne konture, PK - pleuralno krvarenje je anehogeni sadr`aj supradijafragmalno, D - dijafragma,VP - v. portae, VK - v. kava.

105

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

01.J6.07. Krvarenje u jetri, starije, uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J - d. re`anj, K - krvarenje je fokalna semilikvidna promjena eho strukture, ovalnoga oblika, anehogena s nivoom ehogenoga taloga uz dorzalnu konturu, kontura je glatka i jasna, D - dijafragma, VK - v. cava.

01.J6.08. Krvarenje jetre, subkapsularno, svje`e, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`nja, K - krvarenje je rubna, anehogena, duguljasta zona uz konturu re`nja, koji dijelom prekriva.

01.J6.09. Krvarenje jetre, ekstrahepatalno, svje`e, kosi presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj, K - krvarenje je anehogena, nepravilna zona jasne konture, prekriva konturu jetre i {iri se van nje, D - dijafragma.

106

107 . B .J6. b) uzdu`ni presjek d. PP . @M . re`anj.vene. V . Kalcifikacija u jetri. portae. cava. VP .cista.`u~ni mjehur.nekoliko fokalnih. 01. K . hiperehogenih. poslije operacije ehinokokne ciste vidi se fokalna.11.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. K . re`anj.J6. PC . D .dijafragma. Poslije operacijski reziduum u jetri. bubreg. Kalcifikacije u jetri. VK . a b 01.3 mj. D . a) popre~ni presjek. ~etvrtasta promjena eho strukture.J6.d. lijevi kosi presjek jetre: J . re`nja: J .AS. C .10. promjera 61 mm. krupnije zrnatih struktura s uskim akusti~nim sjenama . anehogena.d. re`anj.dijafragma.posteriorno poja~anje odjeka. koja ranije nije postojala.v.d.kalcifikacija je fokalna hiperehogena zrnata struktura s akusti~nom sjenom .d. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . kontura je valovita i o{tra.AS.12.v.

re`anj. hiperehogena struktura uz poja~anje ehogenosti u vidu “kometinog repa” .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Krhotina granate u jetri.mjehuri} zraka vidi se kao sitna. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . Aerobilija. Aerobilija.d. zrnatih.14.J6.J6.krhotina je fokalna. 01. hiperehogena struktura s akusti~nom sjenom . zrnata.zrak u `u~nim vodovima daje sliku vi{e sitnih.13. sitno zrnata.15.dijafragma. 01. kosi presjek desnoga re`nja: J . K .AS. re`nja. D . pove}anje slike pod br.KR.J6.AS. 108 .parenhim d. hiperehogenih struktura uz koje se naziru uske akusti~ne sjene . Z . 14: Z .

b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . a) popre~ni presjek. 01. D . V .posteriorno poja~anje odjeka. VH . @M .o`iljak je hiperehogena zrakasta struktura. hiperehogene strukture.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. VP . portae. sitne.`u~ni mjehur. O`iljak jetre poslije ranjavanja.J6. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .v. O .16.grane v.dijafragma.J6.18. hepatica.J6.17. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .parenhim jetre je uredne eho strukture.zraku u `u~nim vodovima vide se kao crtaste.presjeci vena. re`anj jetre. O`iljak jetre poslije ranjavanja. re`anj. PP . Aerobilija. Z . a b 01. 109 .o`iljak su crtaste. hiperehogene strukture u smjeru toka krvnih `ila.d. O .d.

{ira. JD . 01. a) uzdu`ni.20. VK . b) desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . re`anj. O 2 . hiperehogena struktura s izrazitom akusti~nom sjenom . O`iljak jetre poslije sklerozacije ehinokokne ciste.AS. 110 .o`iljak poslije operacijske suture je diskontinuirana. hiperehogena promjena na rubu re`nja s uvu~enjem konture.19. hiperehogena struktura. hiperehogena struktura. D . popre~ni presjek jetre: J . O`iljak jetre poslije parcijalne lobektomije desnoga re`nja.v.d.J6.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.21. cava. portae. hiperehogena struktura s akusti~nom sjenom .VP .dijafragma.ostatak d. re`nja. TS . MT . O .d. popre~ni presjek jetre: J .J6. linearna. 01.o`iljak je linearna.J6. O`iljak jetre poslije operacije.AS. re`anj.mi{i}ni sloj trbu{ne stijenke. O 1 .o`iljna retrakcija poslije sklerozacije je izdu`ena. b) o`iljak u popre~nom presjeku vidi se kao zrnata.l.v.masno tkivo. a) O . re`anj.o`iljak poslije sklerozacije je lu~na.

re`nja. 22. isti pacijent pod br. 01.24. popre~ni presjek jetre: J . kontura desno je uvu~ena.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. Stanje poslije lobektomije desnoga re`nja jetre.aorta.: J . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre. 111 .J6. re`nja. K .22.kralje`nica.dorzalni segment d. LR .J6. re`anj je manji.lijevi re`anj s klinastom incizurom prema kaudalno. na mjestu ventralnog re`nja vidi se hiperehogena zona. portae.v. A . 01. parenhim je uredne eho strukture. Stanje poslije lobektomije desnoga re`nja jetre.J6. nema prikaza d.l.23. VP .lijevi re`anj je hipertrofi~an. popre~ni presjek jetre: J . Stanje poslije parcijalne lobektomije desnoga re`nja jetre.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->