MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI POSTDIPLOMSKA [KOLA ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA

Slavica Bene{ Miri} i suradnici ATLAS ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

AUTOR:
Prof. dr. med. sci., SLAVICA BENE[ MIRI], Zagreb

KOAUTORI:
Prof. dr. med. sci., SENAID TRNA^EVI], Tuzla Doc. dr. med. sci., ENVER ZEREM, Tuzla Doc. dr. med. sci., ZLATAN FATU[I], Tuzla Prim. mr. med. sci., ZORAN LI^ANIN, Sarajevo

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 611.95-073 (084.4) BENE[ Miri}, Slavica Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena / Slavica Bene{ Miri} i suradnici. Tuzla : Univerzitet, 2002. - 400 str. : ilustr. ; 21 cm Bibliografija: str: 400 ISBN 9958-609-10-X 1. Miri}, Slavica Bene{ vidi Bene{ Miri}, Slavica COBISS/BiH-ID 10477062

Na osnovu Mi{ljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta/{porta broj: 04-15-1142/02 od 04. 03. 2002. godine knjiga ”Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena” autora Prof. dr. Slavice Bene{ Miri} je proizvod na koji se ne pla}a porez na promet proizvoda.

Odlukom Nau~no-nastavnog vije}a Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli broj: 04-38-3721/01-3 od 3. 9. 2001. godine “Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena” autora Slavice Bene{ Miri} i suradnika odobren je kao ud`benik u nastavnom procesu za studente medicine, ljekare specijalizante i specijaliste kao i polaznike postdiplomskog studija.

Slavica Bene{ Miri} i suradnici

ATLAS
ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

TUZLA, 2002.

Ova knjiga je za{ti}ena autorskim pravima i ne smije se djelomi~no reproducirati. REPRO I TISAK: PrintCom. Izudin Kapetanovi} RECENZENTI: Prof. sci. sci..IMPRESUM IZDAVA^: Univerzitet u Tuzli ZA IZDAVA^A: Prof. dr. ANTUN LOVRIN^EVI]. prof. sci. BORIS BRKLJA^I]... Zagreb UREDNIK I IZRADA SKICA: Prof. pohraniti u sustav za reproduciranje. med. med. dr. sci.. . GRAFI^KI UREDNIK: Jasmin Had`imehmedovi}. med. sci. dr. prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji na~in bez pismenoga dopu{tenja autora i izdava~a. grafi~ki in`enjering Tuzla ZA PRINTCOM: Zikrijah Had`imehmedovi} .Zi}o Naklada 600 primjeraka Sva prava pridr`ana. med. MUHAREM ZILD@I]. Slavica Bene{ Miri} LEKTOR: Marica Petrovi}. Tuzla Prof. Sarajevo Doc.. dr. dr.Zoe Miri} KOMPJUTERSKA OBRADA SKICA: Eldina Had`i} LAYOUT. Eldina Had`i} NASLOVNICA: Sa{a .

Teufiku Tulumovi}u. kao i na podr{ci u njezinom stvaranju od inicijative do realizacije. sc. Zahvaljujemo prof.V.ZAHVALA Knjiga je objavljena zahvaljuju}i financijskoj potpori donatora: Postdiplomska {kola ultrazvu~ne dijagnostike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Fond Otvoreno dru{tvo (Soros foundation) Bosne i Hercegovine Toshiba Medical Systems Europe B. dr. @elimo da ova knjiga ostane spomen toj ideji o potrebi trajne organizirane edukacije ultrazvu~ne dijagnostike. direktoru Univerzitetsko klini~kog centra. na inicijativi i organizaciji Postdiplomske {kole ultrazvu~ne dijagnostike u okviru koje je nastala ova knjiga. Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. med. .

.

KNJIGU POSVE]UJEM sestri Zdenki i majci Mariji .

.

UZ dijagnostika krvnih `ila gornjega retroperitoneuma 8.B4.B1. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA @U^NOGA MJEHURA I VODOVA 2.B3. UZ dijagnostika nadbubre`nih `lijezda 9. Difuzne promjene jetre 1. Upale bubrega 5. Proliferativne promjene `u~noga mjehura 2.RP.B6. Tumori jetre 1. UZ dijagnostika limfnih ~vorova retoperitoneuma 8.@.@3. UZ anatomija jetre 1. Vaskularne promjene jetre 1.PO.NB. Kalkuloza i hidronefroza bubrega 5.ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA MOKRA]NOGA MJEHURA 7. Ciste bubrega 5.T[.SADR@AJ PREDGOVOR UVOD 1.J2. Semilikvidne promjene bubrega 6.MM. UZ anatomija bubrega 5.@1.L^. Upala `u~noga mjehura 2. Semilikvidne i ostale promjene jetre 2. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA TRBU[NE [UPLJINE 12. DOPLER KRVNIH @ILA ORGANA GORNJEGA ABDOMENA 11 13 15 20 38 54 68 83 104 113 116 123 133 143 149 163 181 197 202 213 228 237 246 254 261 273 283 285 301 314 319 335 353 371 400 LITERATURA 9 . ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA MATERNICE I JAJNIKA 11. Ciste jetre 1.S.J.K@. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA PROBAVNIH ORGANA 10.B5 Tumori bubrega 5.J4.@2.J1. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA GU[TERA^E ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA SLEZENE ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA BUBREGA 5. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA RETROPERITONEUMA 8. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA PROSTATE 8.B. 4.J5.@4.PR.J6.D. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA JETRE 1.B2. UZ anatomija i patolo{ke promjene `u~nih vodova 3.@5.MJ. 5. UZ anatomija `u~noga mjehura 2. Kalkuloza `u~noga mjehura 2.J3.G.

.

Logi~no razmi{ljanje je osnova analize. relativno jeftin. ali zahtjeva ve}u anga`iranost ultrasoni~ara. da je UZ aparat “mali CT”. koja je mnogima sli~ila na maglice “kumove slame” na no}nom nebu. Ta stihija je realna ~injenica i ne mo`e se zaustaviti kao {to se ne mo`e zaustaviti rijeka koja te~e. po~etkom osamdesetih godina. Tuzla. Za neke organe i bolesti mo`e se dati definitivnu dijagnozu. iako je jasno da je tako kratka edukacija insuficijentna. kako bi bilo jasno {to svaki termin zna~i. bilo je snimaka razli~itih oblika od polaroida. Nastojala sam da termini budu logi~ni. Autor 11 . do lije~nika u mirovini. a analiza je osnova svake morfolo{ke dijagnostike. u~ila sam i jo{ u~im. najdulji i najskuplji na~in u~enja. Terminologija se pro~i{}avala i kristalizirala godinama. ne zahtjeva veliki i posebno opremljen prostor. manje tro{kova. te da bude jednozna~an u tuma~enjima svih organa i promjena. Smjerovi presjeka su nagla{eni radi lak{e topografske orjentacije u prepoznavanju normalne UZ anatomije i orjentacije u trodimenzionalnoj percepciji na osnovu tipi~nih presjeka. sadr`ajni i ujedna~eni. ali se mo`e i mora regulirati njezin tok. kada UZ aparat ima svaki Dom zdravlja i mnogi pojedinci u privatnoj praksi. prenosiv. jer je UZ aparat mali. od prvog real-time do suvremenih aparata. Ipak. U velikom materijalu sakupljenom u dvije decenije rada na Institutu za radiologiju u Sarajevu i na postdiplomskim te~ajevima na Univerzitetsko klini~kom centru u Tuzli sakupljeno je snimaka compaund tehnike. {to se pokazalo neto~nim. lak{e i br`e. Po~ela sam bez edukacije s vrlo oskudnom literaturom iz stranih ~asopisa i slabom rezolucijom slike. Institut za radiologiju u Sarajevu jedini je imao u Bosni i Hercegovini CT i UZ dijagnostiku. Kroz rad i valorizaciju rezultata u magisterskom radu i doktorskoj disertaciji moglo se zaklju~iti da je UZ dijagnostika u odnosu na rentgenolo{ku i CT tehniku. rtg filmova. primati novo i usavr{avati se. ^inilo se da }e izrada Atlasa biti jednostavnija i br`a od pisanja knjige. b) “UZ dijagnostika da ima velike prednosti razvoju dijagnostike u manjim medicinskim centrima. Ubrzo sam do{la do spoznaje: prvo. mikrofilma do termoprinter papira razli~ite rezolucije i kvalitete. Izbor i obrada snimaka i izrada skica zahtjevali su dosta truda i vremena. ostaje na povr{ini znanja. izme|u ostaloga: a) “prva ili filtar metoda pregleda abdomena”. od tek zavr{enih lije~nika op}e prakse i specijalista svih grana. drugo. To zna~i: manje pregleda. godine na UZ aparatu s compaund tehnikom. mnogima }e to biti osnova i poticaj da se ozbiljnije bave analizom UZ nalaza. Danas se mnogi bave UZ dijagnostikom. da je samoukost najte`i. kra}a hospitalizacija i manje neprijatnosti za bolesnika. kako bi u~enje osnova UZ dijagnostike abdomena bilo jednostavnije. travanj/april 2000.” Ta konstatacija u sada{nje vrijeme izgleda smje{na. Tko se nije spreman mijenjati.PREDGOVOR Ultrazvu~nom dijagnostikom po~ela sam se baviti po~etkom 1979. Atlas je moj doprinos. Postdiplomski te~ajevi UZ dijagnostike na mnogim Medicinskim fakultetima su poku{aj da se pridonese boljoj edukaciji onih koji se njome bave. sli~nih mogu}nosti morfolo{ke dijagnostike. za druge trebaju dopunske pretrage ali je izbor dijagnostike usmjeren. ali tada. U~e}i druge. Tijekom predavanja i prakti~nog rada na poslijediplomskim te~ajevima ~esto se postavljalo pitanje literature.

sci. Muharem Zild`i} “Kroz 12 poglavlja autor izla`e pedantno i sistemati~no bogato iskustvo kroz lepezu velikog broja ultrazvu~nih nalaza kako abdomena u cjelini. tako i pojedina~nih organskih sustava u njemu. {to je za poznavanje UZ slike izuzetno va`no i neophodno. koncizan i jasan. ali }e biti i veoma korisni ud`benik za studente zavr{nih godina medicine.. med. med.. med. Atlas ultrazvu~ne dijagnostike predstavlja stvarni doprinos polularizaciji i {iroj primjeni ultrazvuka u klini~koj praksi.” Prof. te ujedna~enom terminologijom. Izuzetno didakti~ki. Radi se o vrlo uspjelo napisanom ud`beniku .” Prof. Atlas predstavlja i pravu pomo} lije~nicima koji se bave ultrazvukom..IZ RECENZIJA: “Atlas predstavlja veoma korisno edukativno sredstvo za sve lije~nike koji po~inju svoje postdiplomsko obrazovanje iz klini~ke primjene ultrazvuka.atlasu ultrazvu~ne dijagnostike koji u cijelosti zadovoljava potrebe po~etnika u savladavanju ove tehnike. kroz skice UZ nalaza. dr. Knjiga }e izvrsno poslu`iti i iskusnim sonolozima za utvr|ivanje znanja i za brzi pregled patologije. da obogate svoje znanje iz abdominalne ultrasonografije u svojoj kontinuiranoj edukaciji. Tekst je kvalitetan. Boris Brklja~i} 12 . tako da je prakti~no pokrivena cjelokupna patologija abdominalnih organa vidljiva ultrazvukom.” Doc. sci. preciznim oznakama smjerova UZ presjeka. Pristup je prikladan jer su prikazane gotovo sve dijagnosti~ke mogu}nosti ultrazvuka u abdomenu. izuzetno edukativan i vrlo uspje{no odabran. sci. Antun Lovrin~evi} “Slikovni materijal je vrlo opse`an. dr. te omogu}uje stijecanje osnovnoga znanja o ultrazvu~noj dijagnostici abdominalnih organa. Ovakvim pristupom autor daje vlastiti pe~at znanstveno-edukativnom pristupu suvremenoj nastavni~koj metodi ud`beni~koga izlaganja. omogu}ava ~itaocu brzo stijecanje znanja i uo~avanje detalja struktura. dr.

anehogenim sadr`ajem. [to je refleksija vala ja~a dobije se svijetlija to~ka. Srednji intenzitet odjeka ili eha daje srednju ehogenost tkiva.UVOD KOJI TREBA PRO^ITATI Ultrazvu~na dijagnostika (UZ. UZ valovi se stvaraju u sondi. 13 . Struktura je nehomogena. ka`e se da je struktura heterogena. Slika tkiva u tijelu dobije se na osnovu refleksije UZ valova od struktura kao odjek ili eho. Manje je izra`eno kod konveksne nego sektorske sonde. Slabiji odjeci od normalnog izgleda neke strukture daju manju ehogenost i izgledaju hipoehogeno. EGR) je radiolo{ka digitalna tehnika pregleda. Kada je intenzitet odjeka jednakomjerno raspore|en. konture kosti i crijeva s velikom koli~inom zraka. real-time. Atenuacija ili posteriorno slabljenje odjeka je postepeni gubitak ehogenosti tkiva u daljem polju UZ snopa kod velike {irine tijela ili poja~ane refleksnosti tkiva. u ovom slu~aju ultrazvu~nim valovima. pulzacije krvnih `ila i peristalti~ki pokreti crijeva. UZV. Da bi se dobio volumni prikaz organa i topografski prikaz promjena u organu i oko njega. Svaki reflektirani val registrira se na ekranu monitora UZ aparata kao svijetla to~ka. ali postoji i niz artefakata na UZ slici. i u nju se vra}aju nakon odbijanja. treba svaki organ pregledati u dva osnovna ili tipi~na presjeka. Na osnovu sive skale dobije se prikaz razli~ite ehogenosti tkiva. ispunjeni su homogenim teku}im. Ukoliko se u strukturi vide odjeci svih oblika ehogenosti. To su uzdu`ni ili longitudinalni i popre~ni ili transverzalni presjeci. Odrazna slika je podvostru~ena slika. Akcentuacija ili posteriorno poja~anje odjeka javlja se iza ciste ili strukture s ve}im slojem teku}eg sadr`aja. koja na ekranu izgleda najsvjetlije. Nastaje kao defekt odjeka u UZ snopu zbog hiperefleksije UZ valova na tkivima velike gusto}e ili na granici struktura vrlo razli~ite gusto}e. Reverberacija je slojevno poja~anje odjeka u bliskom polju sonde. dobiju se slojevi ili presjeci u razli~itim smjerovima. eho struktura je homogena. Ultrazvu~na dijagnostika isto kao i kompjuterizirana tomografija (CT) i magnetska rezonancija (MR) prikazuju mekotkivne strukture u tijelu. Smatra se da najve}u ehogenost ima gu{tera~a. te je slika na ekranu prikazana u sivoj skali. Kada nema odjeka struktura izgleda anehogeno. a parenhim bubrega manje ehogenosti od jetre. Akusti~na sjena je akusti~ni fenomen. UZdg) ili Ultrasonografija (US) ili Ehografija (EHO. koji remete prikaz strukture. Parenhimni organi imaju sitnozrnatu strukturu. To zna~i da se tehnika pregleda organa bazira na nekoj vrsti zra~enja. Tako se dobiju razli~iti intenziteti sivog. Prikaz strukture organa dobije se na osnovu tipi~nog pona{anja refleksije UZ valova. Ultrazvu~na dijagnostika je ustvari ehotomografija ili slojevno pregledanje organa. vidi se kao crna area (zona). Budu}i da se pregledanje vr{i slobodnim pomicanjem sonde rukom. Poja~ani odjeci daju sliku hiperehogene strukture. te se vide respiratorni pokreti organa. @u~ni i mokra}ni mjehur su {uplji organi karakteristi~nog oblika. Nastaje u mjehuri}ima zraka koji se pomi~u. Kometin rep je artefakt s posteriornim poja~anjem odjeka u obliku malog trokuta ili dugog hiperehogenog traka du` ultrazvu~nog snopa. Poznavanje prirode artefakta olak{ava tuma~enje njihove slike. ako intenzitet odjeka nije jadnakomjerno raspore|en. dijelu UZ aparata. razli~ite ehogenosti. Slika na ekranu je `iva ili u stvarnom vremenu. naj~e{}e jetre ili strukture uz dijafragmu. Jetra je manje ehogenosti od gu{tera~e. Krvne `ile su cjevastog ili tubularnog oblika i aneheogene strukture. kalcifikacija. Akusti~na sjena je jedna od karakteristika kamenaca. koje se vide iznad dijafragme na bazi plu}a. Dubinski artefakti su poja~anja odjeka u obliku ehogenijeg sloja u anehogenim strukturama koje su obi~no okru`ene crijevima. njihovu normalnu gra|u i patolo{ke promjene. Slezena je iste ili manje ehogenosti od jetre.

Uzdu`ni presjeci u~injeni u srednoj aksilarnoj liniji su koronalni presjeci tijela i bubrega. koji se obi~no primjenjuju za pregled jetre i lak{u orjentaciju kod prikaza njezine eho strukture. Lijevi kosi presjeci su paralelni s rebrenim lukom. a odgovaraju uzdu`nim presjecima slezene. Desni kosi presjeci su okomiti na desni rebreni luk. kao {to je uglavnom slu~aj s jetrom. a bubrezi se pregledaju i s dorzalne strane. ako organ pravilno le`i u abdomenu. Popre~ni presjeci organa su okomiti na njegove uzdu`ne presjeke bez obzira kako organ le`i u abdomenu. Uzdu`ni presjek gu{tera~e poklapa se s popre~nim presjekom tijela. Netipi~ni presjeci su naj~e{}e desni i lijevi kosi. Uzdu`ni i popre~ni presjeci bubrega ne podudaraju se s istim presjecima tijela zbog svog polo`aja u retroperitoneumu. 14 .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Uzdu`ni presjeci organa poklapaju se sa sagitalnim presjecima tijela. Uzdu`ni presjeci abdomena primjenjuju se s ventralne strane za pregled svih organa.

Presjeci jetre dobiju se subkostalno. Promjeri su ovisni o varijaciji veli~ine re`nja. ~ija baza je uz desni torakalni zid. [irina lijevoga re`nja u pravcu lijevog ruba kralje`nice je 4 cm. te ~ine jedinstvenu konveksnu parijetalnu povr{inu jetre. ali je to u svakodnevnoj praksi neprimjenjiva metoda. predstavlja visceralnu povr{inu jetre. Desni kosi presjeci primjenjuju se uglavnom za prikaz vanjskoga toka vene porte i vanjskoga `u~nog voda. Smje{tena je u desnom hipohondriju. Dijelom prelazi mediosagitalnu liniju tako da vrh se`e malo ispod lijevoga rebrenoga luka. osobito u podru~ju lijevog re`nja. Polo`aj pacijenta pri pregledu je le`e}i uglavnom na le|ima. koja je manje izra`ena kod desnoga nego kod lijevo- 15 . Neki autori preferiraju mjerenje kranio-kaudalnog i ventro-dorzalnog promjera desnoga re`nja u uzdu`nom presjeku u medioklavikularnoj liniji. a vrh usmjeren medijalno. Interkostalni presjeci se koriste ukoliko je jetra vrlo visoko polo`ena ili prekrivena meteoristi~nim vijugama crijeva. Mogu}nost vizualizacije svih dijelova jetre ovisi o njezinom polo`aju.Tre}a ploha je konkavna i usmjerena kaudoventralno. Dvije plohe zami{ljene piramide okrenute su dijafragmi.U njezinom sredi{njem dijelu je ja~e udubljenje hilusa u koji ulaze krvne `ile i izlazi vanjski `u~ni vod. a ventro-dorzalni 14 cm. Pregled desnoga re`nja nastavlja se subkostalnim lijevim kosim presjecima. Rubovi spoja parijetalne i visceralne povr{ine su o{tri. ispod trbu{ne stijenke. Veli~ina jetre Veli~ina jetre varira ovisno o visini.Ultrazvu~na dijagnostika jetre Slavica Bene{ Miri} ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA JETRE UZ METODA PREGLEDA JETRE Priprema za pregled same jetre nije potrebna. Subkostalni uzdu`ni presjeci prikazuju jetru. Te mjere naj~e{}e se uzimaju kao mjerilo veli~ine jetre. jer po drugim autorima mjere su manje ili ve}e. oblik i {irina kuta su varijabilni. Kut lijevog re`nja u uzdu`nom i popre~nom presjeku iznosi 45 stupnjeva. Jetra slu`i kao ultrazvu~ni prozor za vizualizaciju svih okolnih organa. U UZ dijagnostici mogu}e je izra~unati ukupni volumen jetre. Jetra se manje ili vi{e pomi~e prema kaudalno i medijalno pri obi~nom i dubokom inspiriju. a dijelom izme|u rebrenih lukova. Lijeva polovina dijelom se nalazi subkostalno. Ima nekoliko drugih na~ina odre|ivanja veli~ine jetre. substernalno i interkostalno. te to treba imati u vidu. te lateralno do kraja desnoga re`nja. medijalno od vrha lijevoga re`nja. te`ini. {to se primjenjuje prema potrebi. spolu i dobi ~ovjeka. Mogu}nost vizualizacije jetre u tim presjecima je vrlo ograni~ena. Rub izme|u njih je zaobljen. Disanje u po~etku pregleda je mirna respiracija pri odre|ivanju polo`aja i veli~ine jetre. [irina kuta distalnog ruba desnog re`nja iznosi 75 stupnjeva. Popre~ni presjeci substernalno koriste se za pregled lijevoga re`nja od kranijalnoga do kaudalnoga ruba. U tipi~nim presjecima jetre dobije se prostorna trodimenzionalna preglednost svih dijelova jetre i bolja topografska orjentacija. prekrivena rebrima. Po Niederau-u kranio-kaudalni presjek iznosi 15 cm. UZ ANATOMIJA JETRE Polo`aj jetre Jetra je najve}i parenhimni organ. Desna polovica nalazi se subkostalno. kod adipoznih i meteoristi~nih osoba. Oblik jetre Jetra ima oblik sli~an piramidi. Budu}i je lijevi re`anj vrlo varijabilnog oblika. [irina kuta mijenja se ovisno o mjestu presjeka. Polo`aj koso na lijevom boku koristi se kod visoko polo`ene jetre. Time se dobije bolji prikaz kranioleteralnoga dijela desnoga re`nja do kaudalnoga ruba i skra}uje pregled. odnosno o konstituciji pacijenta i uglavnom polo`aju dijafragme i kolona. te subkostalni pristup nije mogu}. Odre|ivanje {irine kutova po Weillu u uzdu`nim i popre~nim presjecima.

ali ih mo`e biti vi{e. ako je bubreg na normalnome mjestu i uredne veli~ine. Grane hepatalne arterije ne vide se. homogen i srednje ehogenosti.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena ga re`nja. Kod konveksne sonde parijetalna kontura je konkavna. Vidi se kao lu~an hiperehogena struktura {irine do 5 mm. koji ~ini granicu lobus kvadratusa. EHO PATOLO[KE PROMJENE JETRE Patolo{ke promjene jetre. ako je lijevi re`anj ve}i ili jetra kaudalnije polo`ena. a visceralna konveksna. koja je smje{tena dorzalno i medijalno. Va`ne su za odre|ivanje kirur{ko anatomske podjele jetre na re`njeve i segmente. Vena porte u vanjskom toku od hilusa. Jetra je pove}ana ili smanjena kod ja~e izra`enih patolo{kih promjena. Vrhovi kutova re`njeva. Unutar parenhima lijevoga re`nja ili uz njegovu dorzalnu konturu nalazi se ligament teres. dijele se na difuzne. Dorzalno i kranijalno je venozni ligament koji odvaja lobus kaudatus. ali je ~esto vrlo nejasna. Konture hepatalnih vena su nje`ne i glatke. Lijevi re`anj vidi se normalno u popre~nom presjeku izme|u rebrenih lukova ispod donjeg ruba sternuma. Obi~no su tri vene. Ne vidi se. Kontura desnoga re`nja kranijalno i lateralno je izrazito zaobljena i u dodiru s dijafragmom. Vi{e se vidi. su o{tri. a dubina respiratornih pomicanja jetre poma`e u procjeni polo`aja. koje izgledaju kao anehogeni tubuli ~ija se {irina smanjuje prema periferiji. U lijevom re`nju vide se dva ligamenta. Znatno je u`a od konture desnoga re`nja. koji se mijenja respiratornim pomicanjem jetre. Oblik parijetalne i visceralne povr{ine ovisi o obliku skena odnosno obliku presjeka koji daje sonda. obi~no kod ascitesa. U strukturi parenhima vide se vaskularne strukture. desna. te~e koso prema glavi gu{tera~e. On se pojavljuje u presjeku kod normalnoga inspirija. bez obzira na {irinu i mjesto presjeka. Promjena eho strukture postaje manifestna kada se prije|e prag mikromorfolo{kih promjena tako da promjena eho strukture bude evidentna. ne vidi se presjek desnog re`nja. a ako je kranijalnije polo`ena jetra kod dubokoga inspirija. Popre~ni i uzdu`ni presjeci prave se u mirnoj respiraciji. Veli~ina uzdu`nog presjeka kod normalne veli~ine jetre je manja od {irine skena koju daje konveksna sonda. u{iljeni. dok su kod pove}anja jetre zaobljeni. Hepatalne vene polaze iz perifernoga dijela parenhima jetre i ulijevaju u venu kavu ispod dijafragme. Ehogenost jetrenoga parenhima je ne{to ehogenija od parenhima bubrega i hipoehogenija od parenhima gu{tera~e. Mjerenje ovisi i o mjestu presjeka. Intrahepatalni `u~ni vodovi postaju vidljivi kad se pro{ire zbog opstrukcije kod staze `u~i. Medijalna kontura desnoga re`nja je zaobljena. One odgovaraju granama vene porte i hepatalnim venama. U uzdu`nom presjeku donji rub desnoga re`nja se`e do donjega ruba desnoga bubrega. Kontura lijevoga re`nja je glatka i o{tra. Steatoza je naj~e{}a metaboli~na bolest jetre. prema patomorfolo{kim promjenama parenhima jetre na UZ slici. ako je lijevi re`anj manji ili jetra kranijalnije polo`ena. Konture jetre Konture jetre su glatke. vaskularne i fokalne promjene. ali i 16 . koji je smje{ten ventralno i lateralno. U popre~nom presjeku na rubu desnoga rebrenoga luka. Promjene veli~ine jetre i manifestacija patolo{ke promjene strukture na UZ slici ovisi o stadiju bolesti i intenzitetu patohistolo{kih promjena. Difuzne promjene jetre Difuzne promjene jetre zahva}aju cijeli parenhim jetre. Vanjski ligamenti: falciformni i koronalni vide se kad je jetra odvojena od dijafragme i trbu{ne stijenke. Na visceralnoj povr{ini izme|u desnoga i lijevoga re`nja vidi se izrazito uvu~enje konture u podru~ju hilusa. Eho struktura jetre Parenhim jetre je sitnozrnaste strukture. Prava veli~ina re`nja procjeni se na uzdu`nom presjeku u mediosagitalnoj liniji. iako je u prirodi obratno. Desni re`anj je do medio-klavikularne linije prekriven rebrima. U hilusu se portalna vena dijeli na na desnu i lijevu granu. U praksi je vrlo brz i efikasan na~ina odre|ivanja polo`aja i veli~ine jetre na osnovu normalne topografije. Konture v. srednja i lijeva. Nastaje kod prekomjernoga uno{enja masti.porte su hiperehogene. lateralno od medioklavikularne linije u normalnoj respiraciji.

Jetra je uredne veli~ine i eho strukture. koji podsje}a na “snije`ne pahuljice”. Staza hepatalnih vena ili kardijalna staza je odraz ote`anoga protoka u venskom krvotoku kod dekompenzacije srca. U vanjskom toku vena porte je {ira od 12 mm. Jetra je pove}ana. splenomegalija. Krvne `ile su slabije vidljive. koji se izjedna~i po {irini s venom porte i daje simptom “dvocjevke”. Kroni~ni hepatitis nema tipi~nu eho strukturu. sitno valovite. “svjetla” jetra. U jako izra`enom obliku parenhim je hiperehogen. Eho struktura mo`e biti hiperehogena. Vene su pro{irene u preopstruktivnom dijelu. Periferni ogranci vene porte postaju vidljivi kao svijetle crtice na tamnoj pozadini hipo ili anehogenog parenhima. Preta}i znaci su pleuralni i perikardijalni izljev i ascites. @u~ni mjehur je pove}an s nivoom ehogenije stazne `u~i.Baumgarten je oblik portale hipertenzije kod koje se uz sve karakteristike portalne hipertenzije javlja rekanalizacija umbilikalne vene ili periumbilikalna neovaskularizacija vena prema umbilikusu. izgleda “svjetao”. Jetra je uredne veli~ine ili pove}ana. {tetnim agensima u zanatstvu i industriji i dr. Jetra mo`e biti pove}ana. Tromboza vene porte i vene mesenterike superior manifestira se pro{irenjem vena ispred mjesta tromboze. nazubljene. Mo`e biti izra`ena steatoza ili gruba. te ascites. kolaterlani venski krvotok s varikoznim promjenama vena. Difuzna maligna infiltracija je difuzni oblik primarnoga ili sekundarnoga malignoga procesa jetre. stadij karakterizira hepatomegalija sa steatozom. Sindrom Budd . Vaskularne promjene jetre Vaskularne promjene jetre su bolesti koje se manifestiraju obi~no pro{irenjem lumena vaskularnih struktura. Sindrom Cruveilhier . Prate}i znaci su pro{irenje vanjskog @V. hipoehogene strukture. mrljaste i manje ili vi{e sitno ~voraste strukture. Akutni hepatitis . Popratno se javljaju promjene `u~noga mjehura sa zadebljanjen stijenke. Parenhim je poja~ane ehogenosti. Parenhim mo`e biti normoehogen ili hipoehogen. izgleda “sjajan”. U toj fazi ciroze javljaju se sekundarni simptomi ascites. te ~esto zbog o{te}enja alkoholom. kolateralni krvotok s pro{irenim i vijugavim venama. Konture su neravne. lijekovima. Tromb u lumenu obi~no se vidi kao okrugla hipoehogena struktura u lumenu vene. U IV. koje se {ire od hilusa poput “paukovih nogu” ili imaju tok poput izlomljenih “suhih grana”. Tako je steatoza vrlo ~esto samo simptom neke druge difuzne kroni~ne bolesti jetre.Jetra je pove}ana. III. nehomogena struktura parenhima i poja~an periferni crte` vene porte. izgleda “tamna”. stadij je mikro i makronodularni. koje postaju dominantne u eho strukturi parenhima jetre. Glikogenoza i druge metaboli~ne bolesti jetre daju istu UZ sliku. Staza `u~nih vodova ili holestaza je pro{irenje intrahepatalnih `u~nih vodova (@V). Ehogenost parenhima je poja~ana od “svjetle” do “sjajne” jetre s pojavom posteriorne atenuacije. stadiju jetra je smanjena.Chiari je pro{irenje hepatalnih vena zbog stenoze ili opstrukcije jedne ili vi{e hepatalnih vena ili hepatalnoga dijela vene kave. skvr~ena. Eho struktura je nehomogena. ako je stanje dugotrajno. U II. Parenhim postaje nehomogene. Intrahepatalni @V su tubularne anehogene strukture. Mo`e biti pove}ana i promijenjene ehogenosti. Pro{irene su intrahepatalne grane vene porte. Portalna hipertenzija je zastoj cirkulacije u portalnom slivu. Konture jetre su neravne. Eho struktura parenhima je promijenjena ovisno o osnovnoj bolesti. nehomogena ili nodularna. stadiju prevalira fibroza. Ciroza se javlja u ~etiri tipi~na stadija.Ultrazvu~na dijagnostika jetre kod o{te}enja jetrenog parenhima nakon upalnih bolesti. Veli~ina jetre ovisi o masivnosti procesa. koje mogu biti pojedina~ne ili multiple. {to sli~i na “zvjezdano nebo”. valovite. Pro{irene su hepatalne vene i vena kava. Fokalne promjene jetre Kod fokalnih promjena parenhim jetre je u cijelosti uredne eho strukture s patolo{kim promjena u ograni~enim zonama. Ukoliko su fokalne promjene 17 . Sekundarne promjene su splenomegalija. “blje{tav”. Tubularne anehogene strukture vide se unutar ligamenta teres i falciforme. a javlja se i posteriorna atenuacija ili slabljenje ehogenosti. zbog opstrukcije `u~nih vodova od hilusa do papile Vateri. heterogena ili hipoehogena kao kod malignoga limfoma. I.

bilo da su benigne ili maligne prirode. Drugi maligni tumori kao holangiocelularni karcinom. Kod komplicirane ciste. UZ slika se mijenja u toku razvojnoga ciklusa. koje odgovara odvajanju endociste i periciste. daju izgled “perli” ili “grozda”. Promjene konture javljaju se ako je fokalna promjena na rubu jetre ili su fokalne promjene mnogobrojne. Multiple ciste su manje. Rje|e se na|u dva ili tri hemangioma. semilikvidni procesi i druge promjene. Mo`e biti solitaran ili multipli. Unutar ciste mo`e se na}i kamenac ili kalcifikacija u blizini koja odgovara kalkulusu u `u~nom vodu. Hepatocelularni adenom je rijedak benigni tumor jetre. naj~e{}e je solitaran i slu~ajno se otkriva. Mnogobrojne i sitnije ciste daju sliku “sa}a”. glatke konture. multipli ili difuznoga oblika. Cista `u~noga voda je duktalna i kongenitalna. okrugloga oblika. solidne su strukture. razli~ite veli~ine i oblika.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena masivne jetra mo`e biti pove}ana. Morbus Caroli je kongenitalna duktalna policistoza segmentalnoga ili difuznoga oblika. Hepatocelularni karcinom je naj~e{}i maligni tumor jetre i ~e{}i je od benignih tumora. a mo`e imati i uske lateralne akusti~ne sjene. ali mo`e biti i ste~ena. ~e{}e hipoehogene ili anehogene strukture. nepravilnoga oblika. retencijska. sarkomi i drugi su 18 . Kod perifokalne upale smanjena je ehogenost parenhima uz vanjski rub ciste. Veli~ina je naj~e{}e 1-2 cm. razli~ite ehogenosti ovisno o stvaranju solidnog tkiva u lumenu ciste. Od jednostavne ciste se razlikuje. Veli~ina jetre ovisi o broju i veli~ini cista. tumori. atipi~noga izgleda. Ciste su manje. ^e{}i je kod `ena. nije pravilnoga okruglog oblika. Fokalne promjene daju bolesti `ari{nog tipa: ciste. Kavernozni hemangiom je rje|i benigni tumor. koje se vide kao vezikule odvojene ehogenim septima. hepatoblastom. pravilne konture. razli~ite ehogenosti i netipi~ne eho strukture. U manjem broju su ne{to ehogenije strukture od parenhima jetre. Stara EC je netipi~ne eho strukture. Rubno u stijenci ciste su ~este kalcifikacije. Ve}e ciste mogu biti ovalne. Razli~ite je ehogenosti. ne pove}ava se tijekom `ivota. obi~no solitarna cista. Ima okrugli oblik. Sadr`aj ciste se tada mo`e spontano evakuirati kroz `u~ne vodove. okrugle ili duguljaste. anehogenu strukturu s posteriornom akcentuacijom ili poja~anjem odjeka. Oblik mijenja ovisno o mjestu gdje se {iri. anehogene strukture s posteriornim poja~anjem odjeka. te mijenja eho strukturu. jer se na nekom dijelu konture mo`e na}i njezino podvostru~enje. Tumori jetre Tumori jetre. glatku konturu. Ruptura dovodi do pra`njenja lumena i sme`uravanja endociste. uslijed upalnih promjena. Cista je obi~no manja. Ako su malobrojne ni`u se rubno u krug poput “latica cvijeta”. sadr`aj u cisti postaje ehogeniji ili heterogen ako se razvije apsces. Cista je obi~no manje veli~ine. koja se smanjuje. Mo`e imati rubni anehogeni prsten ili halo i ima izgled “pe~ata”. Zrela EC stvara ciste mladice unutar lumena. ali mogu biti i veliki. Jetra je uredne veli~ine. a septa izme|u njih sli~e na “`bice na kota~u”. a parenhim uredne eho strukture. Policistoza je bolest s mnogobrojnim cistama koje su parenhimne i kongenitalne. Izgledaju kao nepravilne anehogene zone izme|u ehogenih septa. Ve}inom su hiperehogene strukture. Razli~ite je veli~ine i ehogenosti. Jednostavna cista je parenhimna kongenitalna. Mo`e se na}i malo ehogenoga taloga u lumenu od hidatidnoga pijeska. Kapilarni hemangiom je naj~e{}i benigni tumor jetre. Ehinokokna cista (EC) je ste~ena parazitska cista. Ciste su mnogobrojne. poligonalnog oblika i daju izgled “sa}a”. Sklon je nekrozi i krvarenju. Malobrojne ili ve}e ciste imaju okrugli oblik i sve karakteristike jednostavne ciste. Mlada i zrela cista mijenjaju izgled ako se javi komplikacija. Mo`e biti solitaran. veli~ine od 1-4 cm. obi~no ve}i. Smje{teni su obi~no subkapsularno ili uz vene. ali i ve}i. U lumenu rubno ima trnasto izbo~enje konture ili se uz rub vidi tubularna struktura. Javlja se u~estalije u jetri koja je patolo{ki promjenjena nakon hepatitisa B ili ciroze. EC vrlo brzo raste. Ciste jetre Ciste su strukture koje sadr`e teku}inu i imaju tipi~an anehogeni izgled po kojem se razlikuju od drugih fokalnih promjena. Mlada EC je okrugloga oblika.

tipa “pe~ata”. Mogu biti izoehogeni s parenhimom jetre. strana tijela. Kontuzija sa sitnim kravarenjem poja~ava ehogenost parenhima. O`iljci nakon operacija i ranjavanja su linearne ili nepravilne hiperehogene strukture razli~ite veli~ine. Laceracija tkiva u dubini ili na rubu vidi se kao anehogena promjena. hipoehogenim ili anehogenim rubom ili prstenom. “mete” ili “zna~ke. Mogu dugo perzistirati. O`iljne i druge promjene . nepravilnoga oblika. Od drugih promjena mogu se zapaziti o`iljne promjene spontane ili nakon operacija jetre. ehogeniji od parenhima. struktura je heterogena ili semilikvidna. U supurativnoj fazi je hipoehogen ili anehogen. U kasnoj fazi.U jetri mogu se na}i kalcifikacije. koji se mijenja kao {to su apsces i trauma jetre. ima jasnu konturu. Amebni apsces je ~esto multipli. Specifi~an je oblik metastaze s haloom. hiperehogeni. promjera od 5 mm do nekoliko centimetara. 19 . Mogu se javiti kao fokalne solitarne ili multiple promjene ili kao difuzni oblik nehomogene i nodularne strukture. Apsces jetre obi~no je solitaran i bakterijski. Potje~u od malignih tumora razli~ite histolo{ke gra|e i razli~ite primarne lokalizacije. Metastaze su sekundarni maligni tumori jetre. koji imaju hiperehogeni zrnati oblik s akusti~nom sjenom. Rezidualne {upljine nakon operacija imaju anehogeni sadr`aj. koji prekriva rub jetre i nepravilnoga je oblika. Ekstrahepatalno krvarenje daje anehogeni sadr`aj.Ultrazvu~na dijagnostika jetre rijetki maligni tumori jetre. a prisutni zrak daje karakteristi~an “kometin” rep. hipoehogeni i anehogeni. Kolorektalne metastaze su ~e{}e hiperehogene s mogu}im kalcifikacija i akusti~nom sjenom. Svje`a krv je anehogena. Fokalne metastaze imaju okrugli oblik. U zreloj fazi je okrugao. U presupurativnoj fazi je izoehogen. razli~itoga su oblika i veli~ine. a stara ehogenoga izgleda. stari apsces postaje ehogen sa znacima kalcifikacija. veli~ina i eho struktura mijenjaju se kako se mijenja proces. Anehogene metastaze na|u se nakon kemoterapije i iradijacije primarnoga tumora. Semilikvidne i druge fokalne promjene Semilikvidni procesi su promjenjive eho strukture ovisno o vremenu i razvijenosti procesa. Njihova eho struktura je polimorfna i netipi~na. Subkapsularno krvarenje odvaja kapsulu od povr{ine jetre u vidu anehogenoga pulumjeseca. Oblik. Trauma jetre daje razli~itu UZ sliku ovisno o vremenu i opse`nosti kravarenja. mo`e imati anehogeni prsten. kamenci `u~nih vodova. Smatra se da su metastaze primarnih mezenhimalnih tumora ~e{}e manje ehogenosti.

01. portae. a) distalni popre~ni presjek b) proksimalni popre~ni presjek: J . 20 .v.aorta. TC . AM .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Ultrazvu~na anatomija jetre 01. lijevi re`anj. srednje ehogen. VP . LT . parenhim je zrtnaste srednje ehogene. JE .musculusectus.v. konture su glatke. caudatus. parenhim je zrtnate. 01. Jetra. konture su glatke.popre~ni presjek abdominalnoga dijela jednjaka. MT .kralje`nica. AS .03.v. lijevi re`anj.mesenterica. LV .cava. parenhim je homogen. uzdu`ni presjek: J . njegov kut je {iri. LT .grane v.ligamentum teres. srednje ehogene.02.J1.J1. lijevi re`anj.lijevi re`anj je trokutastoga oblika. homogene strukture.akusti~na sjena.J1. MR . a) srednji popre~ni presjek b) proksimalni popre~ni presjek: J . VP . VM . venosum. VK . kut re`nja je manji u distalnom presjeku.masno tkivo. 01.v. homogene strukture.lig.lijevi re`anj je u srednjem presjeku trokutastoga oblika. VK .mesenterica.akusti~na sjena. LK . Jetra. K .cava.portae. AS .lijevi re`anj je trokutastoga oblika uredne veli~ine.a. A .truncus coeliacus. proksimalno je {iri. Jetra.lob.ligamentum teres.

urednoga polo`aja u odnosu na bubreg i v. Jetra. Jetra. uzdu`ni presjek: J .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 01. parenhim je homogen.d. cavu -VK. K@ .varijacija oblika l. lijevi re`anj. uredne veli~ine.J1. Jetra.presjeci krvne `ile. K . parenhim je uredne eho strukture.desni re`anj je u{iljen.05. VP . re`nja s izdu`enim rubnim dijelom.J1.06.cava.dijafragma. @M popre~ni presjek `u~noga mjehura. A .`u~ni mjehur. 21 . konture su glatke. uredne ehogenosti. desni re`anj. re`anj je uredne veli~ine.v. uzdu`ni presjek u medioklavikularnoj liniji: J . popre~ni distalni presjek: J . uredne veli~ine. parenhim je homogene.J1. konture su pravilne.v.kralje`nica.popre~ni presjek desnoga bubrega. 01. desni re`anj. @M . srednje ehogene strukture. portae. D .04. distalni rub je o{trokutan. VK . B . konture su glatke.aorta.

B . distalni rub je u{iljen. VP .d. 01.08. cava. desni re`anj.dijafragma.desna v.v. konture su glatke. desni re`anj. D .J1.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.v. re`anj je urednoga oblika. hepatica. B .07.parenhim uredne eho strukture. uzdu`ni presjek distalnoga dijela: J .uzdu`ni presjek desnoga bubrega. DVH .d. re`anj. K . hepatica.J1. VK .09.J1. uredne je eho strukture. parenhim je homogen ne{to ehogeniji od parenhima bubrega. 22 .kralje`nica. SVH srednja v. Jetra. desni re`anj. uzdu`ni presjek distalnoga dijela: J . Jetra. bubrega koji je kranijalnije polo`en. 01.uzdu`ni presjek d. varijacija veli~ine i oblika. Jetra. popre~ni proksimalni presjek: J . portae.

23 . Jetra. uzdu`ni lateralni presjek: J . konture su glatke. re`nja: J . B .d. uro|ena hipertrofija desnoga re`nja. distalni rub je bati~asto zaobljen. B . Jetra.kosi presjek desnoga bubrega. desni re`anj. {irine 3 mm.d.akusti~na sjena od crijeva.11. 01.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.J1. popre~ni presjek srednjega dijela pod br 11: J . AS . uzdu`ni presjek distalnoga dijela d. re`anj je pove}an. hiperehogene strukture. uro|ena hipertrofija desnoga re`nja.dijafragma je lu~noga oblika. parenhim uredne eho strukture.10. Jetra. re`anj je prema medijalno pove}an s uvu~enjem konture. dijafragma.d.J1. re`anj je pove}an. Riedlov re`anj.12. D . izduljen i zaobljen poput jezika uredne eho strukture. uredne je eho strukture. 01.uzdu`ni presjek desnoga bubrega.J1. Riedlov re`anj.

14. dijafragma.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. KR .d. hiperehogena s uvu~enjem na mjestu insercije listova dijafragme. desni re`anj. D .J1. koje prominira unutar strukture re`nja. b) u dubokom inspiriju: J .nazna~en “kometin rep” od mjehuri}a zraka na bazi plu}a. desni re`anj. IN . Jetra. uvu~ena na mjestu insercije listova.J1. dijafragma. 01. hiperehogene strukture. a) pri obi~noj respiraciji. Jetra. KR . D . 24 .J1.“kometin rep” od mjehuri}a zraka na bazi plu}a. 01. a) popre~ni proksimalni presjek. KR .nazna~eni kometin rep od mjehuri}a zraka na bazi plu}a.insercija listova unutar parenhima je ehogene strukture a) u popre~nom i b) uzdu`nom presjeku.d.13. desni re`anj. D . b) popre~ni proksimalni presjek: J .15. re`anj je uredne eho strukture. re`anj. b) uzdu`ni proksimalni presjek: J . Jetra. uredne je eho strukture.parenhim je uredne eho strukture.grbolika dijafragma s uvu~enjem na rubu insercije listova. dijafragma. a) uzdu`ni proksimalni presjek. uzdu`ni proksimalni presjek. uredne je {irine.dijafragma je uredne {irine i eho strukture.dijafragma je nejednolike {irine i zadebljana.

01. uzdu`ni presjek: J . VK .~ahura jetre i P .“kometin rep”. Jetra. hiperehogena s nazna~enim uvu~enjem.v. uredne {irine. Jetra.parijetalna pleura. 01.18.16. dijafragma. IN . ^ .insrecija listova dijafragme unutar parenhima je hiperehogene strukture. AS . desni re`anj. desni re`anj. D .17. KR .dijafragma je {ira. 25 . hepatica.dijafragma je urednoga oblika i eho strukture.kalcifikacija u parenhimu.parenhim je uredne eho strukture. VH .J1.slabije prikazan proksimalni dio re`nja zbog superpozicije rebara. dijafragma. desni re`anj. cava.parenhim jetre uredne je eho strukture.dijafragma je uredno svedena. K . dijafragma. uzdu`ni proksimalni presjek: J . uzdu`ni proksimalni presjek: J . izgleda u`a. Jetra. D . razdvojeni su listovi eho slike dijafragme. D .J1. diferencira se ^ .J1.v.rub ~ahure jetre odvojen je od konture dijafragme.akusti~na sjena.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.

predstavljene u kontinuitetu kao cjevasta lu~na. Jetra. 01.desna i lijeva grana v. D .19.ciste iznad dijafragme su arteficijelne. desni kosi proksimalni presjek: J .v.cista jetre. portae. VK . uzdu`ni presjek proksimalnoga dijela: J .20. cava.21. lijevi kosi srednji presjek desnoga i lijevoga re`nja: J . anehogena struktura s hiperehogenom konturom i po~etnim ra~vi{tem d.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. 26 . predstavljaju odrazne slike. desni re`anj. grane. desni re`anj.A. portae. PP . portae. VP . dvije C 1 .“kometin rep” od mjehuri}a plina.kralje`nica.dijafragma je urednoga oblika. odrazna slika ciste jetre.J1.posteriorno poja~anje odjeka iza odrazne slike. hepatica. dijafragma.parenhim jetre je uredne eho strukture.J1. 01. Jetra. C . VP . KR .J1. {irine i eho strukture odvojena masnim tkivom od ruba abdomena . K .parenhim jetre. v. Jetra. VH .v.parenhim jetre.v.

UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. portae i ra~vi{te s dvije segmentne grane. su`ava se prema periferiji.lob. Jetra. LV .portae. cava. VP .22.venosum.caudatus.parenhim je uredne eho strukture.a) l.J1. K . duga.24.23. LVP . A . a) i b) lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . grana v. Jetra.v. LK . cjevastoga je oblika.portae. D . K .J1. cava. VP . VK . su`ava se prema periferiji.vanjski `u~ni vod.dijafragma. aneho gene strukture.po~etni vanjski tok v. cjevastoga oblika.portae. cava. b) ra~vi{te l.kralje`nica. kontura je hiperehogena.l. @V .dio lijeve grane v. uredne eho strukture. lijevi kosi srednji presjek desnoga i lijevoga re`nja: J .kralje`nica.grane.J1.d. anehogene strukture. anehogene je strukture s hiperehogenom konturom.v. A . u srednjem dijelu l.lig.aorta. re`nja. 27 . VP . 01. re`anj. v. kontura je hiperehogena. lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . v. Jetra.parenhim jetre je uredne eho strukture.portae je cjevastoga je oblika.aorta. A .portae. portae. VK . 01. grana v.aorta. v.kralje`nica. K . portae i d. grane v. VK -v.

portae. {irine 10 mm. kontura je hiperehogena. cjevastoga je oblika. nastavlja se u VL .vanjski ravni tok v.aorta. @V . K . u hilusu se ra~va na dvije grane. VK . desni kosi presjek hilusa: J . koja je anehogene strukture. Jetra.25. VP . 01.vanjski `u~ni vod. v. VK . {irine 10 mm. VP . Jetra.26.J1.v. A .jetra s prikazom hilusa. v.nazna~eno posteriorno poja~anje odjeka.lijevi re`anj. prati se cijelom duljinom. portae.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. v. porte. {irine do 9 mm.proksimalni dio vanjskoga toka v. cava. cjevastoga je oblika.portae.v.vanjski vijugavi tok v. desni kosi presjek hilusa: J . desni kosi presjek hilusa: J . kontura je hiperehogena. {iri se prema distalnom toku. cava. 28 . 01. Jetra.J1. anehogene je strukture. AM . mesenterica. portae.v.dio desnoga i lijevoga re`anja jetre.27. VP . PP . K .J1. lienalis.a. portae.kralje`nica.kralje`nica. anehogenoga sadr`aja s hiperehogenom konturom.

VP .jetra.dio desne grane v.v. vaskularni crte`. portae.u parenhimu poja~an periferni crte` v. @V . 01.J1. te~e ventralno i paralelno s VP. promjera 8 mm. Jetra. desni kosi presjek.presjek v. vaskularne strukture. a) i b) desni kosi presjek: J . 29 .kralje`nica. D . hepaticae. AH . naj{ira vaskularna struktura. D .J1. VP .dijafragma. hilus.a. kod {irih se nazire anehogeni lumen. portae. AH .desni re`anj uredne eho strukture. VH .akusti~na sjena. @V .J1. hilus. hepaticae.popre~ni presjek d. grane a. Jetra. porta proksimalni tok. vaskularne strukture.29. @ `eludac. portae.dijafragma. VK . VP .28.30. naj{ira vaskularna struktura.v. hepatica uska tre}a vaskularna struktura izme|u VP i @V. lijevi kosi srednji presjek desnoga re`nja: J .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. pove}ana slika: J . K . AS .po~etni tok vanjskoga `u~nog voda.v. cava. vidi se kao paralelne hiperehogene crtaste strukture. 01. Jetra.vanjski `u~ni vod te~e paralelno i ventralno od VP.

Jetra. kontura je nje`na. VU . v.lijeva grana v. te~e okomito od v.srednja v. D .dijafragma. kontura je dijelom hiperehogena. VP . u centralnom dijelu re`nja je uska i su`ava se prema periferiji. vidi se kao ravna. DVH . duga cjevasta anehogena struktura. su`ava se.l. kosi presjek lijevoga re`nja: J .re`nju prema konturi i izvan nje kroz lig.cava. falciforme. lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J .J1.32. SVH .hepatica. portae {irega je lumena uz ra~vi{te.31.portae.cavae prema lateralno i su`ava se prema periferiji.lijeva v.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. uska vaskularna struktura s hiperehogenom konturom te~e od predjela lig. VK .v.lijevi re`anj.hepataticae.desni re`anj. ~ini granicu izme|u medijalnoga segmenta (MS) i lateralnoga (LS) l. kirur{ka granica izme|u re`njeva. 01. hepatica je naj{ira cjevasta anehogena struktura. perzistentna v.J1. re`nja. Jetra. LVH .perzistentna v. v.33.cavae horizontalno prema periferno. Jetra. te~e od v.J1. re`anj. 30 . koja te~e koso od v. re`nja. 01.hepatica je cjevasta anehogena struktura. re`anj.l.cavae prema ventralno.umbilicalis. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja: LR .teres u l. umbilicalis kod Morbus Baumgarten. DVH ~ini granicu izme|u ventralnog segmenta (VS) i dorzalnog segmenta (DS) d. DR . mladi} 19 godina.desna v.

re`nja jetre. re`anj.lijevi re`anj.desni re`anj.dijafragma. hepaticae. v. 01. cjevasta anehogena struktura s nje`nim konturama.v. LVH . te~e koso od VK prema lateralno i u blizini {irokoga u{}a prima dvije u`e grane.srednja v.lijeva v. ~ini granicu d.hepatica je duga. Jetra. VK . tri u`e grane imaju {ire zajedni~ko u{}e. re`nja. {irega je lumena.J1. te~e od VK okomito prema ventralno. u centralnom dijelu manjeg l. VK . hepatica.parenhim desnoga i lijevoga re`nja. D .l. hepatica.dijafragma. akcesorne grane. dijelom prikazana. cava.lijeva v. v.hepatica. ima dvije dodatne u`e cjevaste strukture s istim u{}em. hepatica je cjevasta anehogena struktura s nje`nom konturom. LR .J1. 01. u`a cjevasta anehogena struktura te~e koso od VK prema lateralno. te~e vertikalno od VK prema ventralno.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.dijafragma. cava.34.srednja v. i l. hepatica. SVH . D . LVH . hepatica. 31 .35. lijeva v. lijevi kosi proksimalni presjek lijevoga re`nja: J . Jetra. LVH . SVH . lijevi kosi proksimalni presjek: J . srednja v. lijevi kosi proksimalni presjek: DR .36.J1. cava. VK . Jetra. akcesorne grane. D .v.l.v.

l.lijevi re`anj jetre.J1. lijeva v. LT .lig. prema kaudalno i ventralno. cava.srednja v.v. Jetra.desna v. DSD . hiperehogene strukture. D . re`nja. porta. u uzdu`nom presjeku je linearnoga trakastog oblika. lig. VSD . prema kaudalno.J1.v.AS.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Jetra. 32 .lijeva v.J1. VK . D . cava. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: LR .l.37. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . re`nja. hepaticae.dorzalni segment d. re`anj.ventralni segment d. re`anj. VK . b) uzdu`ni presjek: J . Jetra. hepatica te~e koso od VK. hepatica je cjevasta anehogena struktura nje`ne konture. 01. teres.dijafragma.v.dijafragma. teres u popre~nom presjeku je trokutasta hiperehogena struktura s nazna~enom akusti~nom sjenom . DVH . VP . v. te~e od VK vertikalno i ventralno lu~no prema kaudalnom rubu re`nja i postepeno se su`ava.39. 01. SVH . LVH .38. hepatica. hepatica te~e vi{e horizontalno od VK. lijevi re`anj a) popre~ni presjek.

teres je plo~asta hiperehogena struktura u srednjem dijelu l. AH .lijeve grane v. lig.izdu`eni l. VL . K . 40: J . lienalis. VK .v. @M . LT . A .aorta.40. teres. K . re`anj. AS . portae.kralje`nica. teres. re`anj izduljen sa su`enjem na mjestu lig.v.lig. re`nja. portae prema kaudalnom rubu re`nja.J1. VP . VP .lig. cava.teres .v. lig. mesenterica. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br.42. A . LT . cava. koji se nalazi uz dorzalni rub re`nja kao hiperehogena ovalna struktura s u{iljenim rubovima. popre~ni srednji presjek lijevoga re`nja: J .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.l. hepatica. teres je linearna trakasta hiperehogena struktura ide od VP . Jetra.a.l.kralje`nica.v. @ .VK .`eludac. popre~ni presjek lijevoga re`nja: J .`u~ni mjehur.akusti~na sjena. mesenterica. Jetra.J1.aorta.v.J1.akusti~na sjena. 01. AM . re`anj.a. 33 . Jetra. lig. AM . teres.a. 01. portae.41.LT. AS .

lig.l.lig. teres ventralno prema trbu{noj stijenci.J1. teres se prati uz dorzalnu konturu re`nja kao {iroka. 34 . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br.lig. caudatus.aorta. lob. A .lob. Jetra. 01. LF . falciforme. portae do vrha re`nja. LT . grane v.falciforme je linearna trakasta hiperehogena struktura koja se nastavlja na LT .lig. @ . lig.43. Jetra.45.J1.l. LV . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . linea alba.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. 42: J . A . 01. K . re`anj. venosum je linearni hiperehogeni tra~ak.kralje`nica.aorta. caudatusa od kojeg se dorzalno nalazi VK .l. VP . teres. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja: J .44. portae. Jetra.`eludac.v.l. re`anj je uzak i u{iljen. lig. koji ide od medijalne konture jetre prema lateralno i ~ini ventralnu konturu LK . TS .trbu{na stijenka.J1. venosum. re`anj ima {irok kut kaudalnog ruba. trakasta hiperehogena struktura od VP .grana v. cava. lig.

re`nja. caudatus.v. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br. lig. caudatus.re`anj.l. VP . venosum je linearna uska hiperehogena struktura.J1. cava. venosum. u uzdu`nom presjeku je uska linearna struktura od kranijalnoga do kaudalnoga ruba jetre.48.aorta.46. K . re`anj.kralje`nica. A .lig. lob.l. ima oblika badema.aorta. VK .lig.lob. LV . K .dijafragma. odvaja LK . b) uzdu`ni presjek: J .v. venosum je u uzdu`nom presjeku kratka linearna hiperehogena struktura koja se nalazi horizontalno od medijalnog ruba jetre prema lateralno. porta. lob. b) uzdu`ni presjek: J . 01. 01. LK . lig. caudatusa.47. caudatus je voluminozniji. caudatus. portae. Jetra. lijevi re`anj a) popre~ni presjek.lob.J1. A .v.v. 45: J .cava.lig.kralje`nica. cava. u oba presjeka je lu~noga oblika. koji je ovalnoga oblika. D . VK . prominira van konture l. Jetra. LV . venosum. re`anj. lob. 35 .venosum je lu~na uska trakasta hiperehogena struktura. lig.lob. ~ini ventralnu granicu LK . Jetra.l. lijevi re`anj a) popre~ni presjek. koji ima pravokutan oblik. LV . uz njegovu dorzalnu konturu nalazi se VK .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.v. caudatus. VP .J1. venosum.

`eludac s teku}im anehogenim sadr`ajem. hiperehogen u srednjem dijelu re`nja. quadratus je kvadrati~ni ventrokaudalni dio l. lob.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. VP .v. LV . u{iljen.akusti~na sjena je anehogena. lepezasta zona u dorzalnom smjeru snopa UZ valova. o{tro ograni~ena. a) popre~ni presjek. quadratus.kralje`nica. cava.v. teres. 01. LT . LK . koji se divergentno {iri prema dorzalno.v. quadratus. porte .lig.crijevo. cava. AS .l.50. venosum. hipoplasti~an. re`anj.“kometin rep” od mjehuri}a zraka u `elucu je hiperehogeni uski tra~ak. b) uzdu`ni presjek: J . re`anj u ventromedijalnom dijelu je uzak. KR .aorta. b) uzdu`ni presjek: J . re`anj. popre~ni presjek lijevi re`nja: J .l. 01.lig. venosum. caudatus je u popre~nom presjeku pravokutnoga oblika. C . caudatus je ovalnoga oblika. lijevi re`anj a) popre~ni presjek. teres.lob. LKV lob.venosum. K . @ .lob. cava.akusti~na sjena. akusti~na sjena. a u uzdu`nom presjeku je ovalan. quadratus je hiperplasti~an. LK . 36 . A . LV .LVP. LT . caudatus.lob. VP . portae.J1.J1.lig. voluminozniji. VC . VK . grane v. teres. Jetra.aorta.v.lig. a dorzalnu lig. venosum je izrazitije lu~noga oblika. “kometin rep”. LT . teres i l.51.l. Jetra.lig. A . K . LV . VK .49 Jetra.v. lijevi re`anj jetre. LV .lob.J1. teres je zvjezdastoga oblika. LKV .kralje`nica. AS . portae.lig. lob. re`nja kaudalno od lig. ventrolateralnu konturu ~ini lig.

glava gu{tera~e je lijevo. Situs viscerum inversus. lienalis s konfluensom na lijevoj strani. cavae.K. VP . 37 . 52: LR . VK .53. LK . re`anj.v.v.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. usmjeren desno. AS .l.l.J1. re`anj na desnoj strani tijela.J1. isti pacijent pod br.desni re`anj ispod lijevoga rebrenoga luka.K. popre~ni presjek: LR . 01. venosum. DR . LV . cava nalazi uz lijevi rub kralje`nice . G .lig. A . VL . cava smje{tena uz lijevi rub kralje`nice .v. popre~ni presjek jetre.jednjak smje{ten desno od v.aorta je mediponirana.akusti~na sjena od crijeva .C. portae.52. vi{e uz desni rub kralje`nice.v. Situs viscerum inversus.lob. VK . JE . jetra. caudatus.

Hepatomegalija. LK . 01. izduljen. cava. lateralni rub je pod l.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Difuzne promjene jetre 01.lig.J2. konture su glatke. rebrenim lukom. re`nja ispod donjega ruba d. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .lig.v.02. konture su glatke. re`anj je pove}an. cava. LK . eho struktura je homogena.lob. venosum. VR . venosum.J2. reberenoga luka. K . cava. lateralno od medioklavikularne linije.01 Hepatomegalija.v.v. srednje ehogena.lob. vrh se`e van {irine skena koji daje konveksna sonda. bubreg. uredne je eho strukture. VK . VK . vidi se veliki dio parenhima d. {iri je i dulji. LV .J2.kralje`nica. 38 .u presjeku na donjem rubu sternuma l. re`anj je pove}an.v. Hepatomegalija. VK . eho struktura je uredna. re`nja: J . konture su glatke.u mediosagitalnom presjeku l. re`anj je pove}an. renalis.d. LV . B . caudatus.d. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . caudatus je pove}an. popre~ni presjek d. 01.03. popre~ni presjek.

B. D . re`anj je uredne veli~ine. popre~ni srednji presjek: J .v. po~etni stadij. srednje ehogen. srednje izra`ena. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . VK . “svjetla” jetra. parenhim je homogen. hepatica. VH . konture su glatke. 01. Steatoza jetre. cava.B.05. 01.J2.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. D .dijafragma.d. donji rub re`nja se`e znatno ispod donjega ruba uzdu`noga presjeka desnoga bubrega .J2. Stetaoza jetre.04. re`anj je pove}an.d.J2. grane v.06. VP . ne{to ja~e ehogenosti u odnosu na parenhim desnoga bubrega .dijafragma. portae.ra~vi{te d. re`anj je uredne veli~ine. parenhim je homogen.v. srednje poja~ane ehogenosti. Hepatomegalija. parenhim je homogen. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 39 .d.

parenhim u`i. Steatoza jetre.J2. D . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .d.08.PS.d. hiperehogen s posteriornim slabljenjem odjeka . parenhim je homogen.d. B .dijafragma.07. jako izra`ena. stanje poslije kemoterapije. Steatoza jetre.PS. srednje izra`ena.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. bubreg. bubreg manji.d. bubreg.J2. “sjajna” jetra. te je veli~ina jetre u fiziolo{kim granicama. B . 40 . 01. ali je bubreg smanjen.d. D . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . akutna hepatorenalna insuficijencija.J2. 01. re`anj je uredne veli~ine. jako izra`ena.09.kralje{ci. VK .v.d. poja~ane ehogenosti. bubreg. re`anj izgleda pove}an u odnosu na d. vaskularni crte` slabo izra`en. poja~ane ehogenosti. cava. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . hiperehogen s posteriornim slabljenjem odjeka . “sjajna” jetra. parenhim je homogen. Steatoza jetre. K . re`anj je uredne veli~ine. B .akusti~na sjena. AS . parenhim je homogen.dijafragma. “svjetla” jetra.

J2. stanje poslije poroda. F .fokalna steatoza.12. VP . regeneracijska zona.fokalna steatoza su hiperehogene zone nepravilnoga oblika. Steatoza jetre. re`anj je srednje veli~ine. parenhim je poja~ane ehogenosti. parenhim je uredne ehogenosti.J2. 01.10. kosi presjek lijevoga re`nja: J . portae. RZ .J2.v.regeneracijska zona je fokalna zona hipoehogene strukture.11.v. portae. 41 .d. nepravilne zone poja~ane ehogenosti. Fokalna steatoza jetre. nepravilnoga oblika. F . pove}ani dijelovi presjeka uz hilus jetre: J . re`anj je pove}an. RZ 01. Fokalna steatoza jetre. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .a) i b) parenhim lijevoga re`nja ne{to ja~e ehogenosti. VP .Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. jasne konture.l.

parenhim je homogen. parenhim je hiperehogen sa zonama manje poja~ane ehogenosti.dijafragma.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.13. homogenoga izgleda. Steatoza jetre. D . J B PS D 01. @M .`u~ni mjehur. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .d. hiperehogene strukture.d.PS. “sjajna” jetra. bubreg. bubreg. “sjajna” jetra. parenhim je homogen.J2. Steatoza jetre. vaskularni crte` slabo uo~ljiv.jetra je jako pove}ana. bubreg. alkoholna bolest.J2. dje~ak 13 mjeseci.dijafragma.d. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . D . hiperehogene strukture s posteriornim slabljenjem odjeka . Glikogenoza jetre. 42 . alkoholna bolest. “sjajna” jetra. re`anj je srednje pove}an. 01. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .J2. vaskularni crte` je slabo uo~ljiv.15.d.jetra je jako pove}ana. B . B . B .14.

16. parenhim je homogen.kralje`nica. “svjetla” jetra. D . “sjajna” jetra.dijafragma. parenhim je ehogeniji.aorta. popre~ni presjek jetre: J .desni i lijevi re`anj jetre su pove}ani.18. Glikogenoza jetre. nehomogen.d. 01. parenhim je uredne eho strukture. VH .v. Akutni hepatitis. K .d. bubreg. vaskularni crte` slabo izra`en.d.rub abdomena.J2.J2.dijafragma.17. dje~ak 4 godine. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. A . caudatus.J2. B . D . popre~ni presjek desnoga re`nja: J . re`anj je pove}an. 43 . A . hepatica. K . D . hiperehogene strukture.kralje`nica. 01.dijafragma.lob. re`anj je enormno pove}an. Amiloidoza jetre. LK .

v. @M . porte kao “zvjezdano nebo”. re`anj je uredne veli~ine.kralje`nica. cava.lob. 01. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .dijafragma. re`anj je pove}an.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.d. @M VK D K 01. parenhim je homogen. porte.J2. kontura je zaobljena. podsje}a na “zvjezdano nebo”. hipoehogene strukture s poja~anim perifernim crte`em v. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . parenhim je gotovo anehogen. hipoehogene strukture.J2. A . Akutni hepatitis. parenhim je homogen. D . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . Akutni hepatitis.aorta.l.21.kralje`nica. VK .19.d.J2. vide se periferni ogranci v. 44 . K . re`anj je enormno pove}an. K . caudatus.20. Akutni hepatitis. VK . LK . cava.`u~ni mjehur.v.

23. lijevi kosi presjek jetre: J .`u~ni mjehur. 01.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. presjek desnoga re`nja jetre J . Kroni~ni progresivni hepatitis. poja~ane ehogenosti. parenhim je nehomogene strukture. poput “snije`nih pahuljica”.d. VK . porte je manje poja~an kao “snije`ne pahuljice”. vaskularni crte` slabo vidljiv. D .J2.po~etne grane v. re`anj je jako pove}an. VP . periferni crte` v. parenhim je ehogenije strukture. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . @M . re`anj je uredne veli~ine. 01. porte jako pro{irene.v.22.jetra je pove}ana. porte.J2.posteriorno poja~anje odjeka vidi se iza naj{ire grane. poja~an periferni crte` v. 45 . Kroni~ni hepatitis. cava.24. parenhim je srednje poja~ane ehogenosti. PP .dijafragma. nehomogene strukture.d. Kroni~ni hepatitis. portalna hipertenzija.J2.

porte. A .26.pro{irene grane v.slezena je pove}ana.J2.parenhim je homogene. Kroni~ni hepatitis. 01.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.manje poja~an periferni crte` v. najdu`i promjere iznosi 2oo mm. “sjajna” jetra. b) kosi proksimalni presjek jetre. uredne ehogenosti. J . VL . VP .dijafragma. K .d. uredne ehogenosti. rubno hiperehogene fibrozne promjene. D . 24: S .dijafragma. lienalis.aorta. B . 01.J2.27. PS . porte. VP . parenhim je homogen. parenhim je hiperehogene homogene strukture.izrazito pasteriorno slabljenje odjeka. Ciroza jetre. 46 .parenhim je uredne eho strukture.ra~vi{te v. J .kralje`nica. kao “snije`ne pahuljice”. a) i b) D . re`anj je srednje veli~ine.J2. periportalna fibroza: a) lijevi kosi presjek jetre. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . bubreg.d.25. Splenomegalija kod pacijenta pod br.

Difuzne promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J2.28. Ciroza jetre, “sjajna” jetra, alkoholna bolest, kosi presjek desnoga re`nja: J - parenhim je homogen, hiperehogene strukture, PS - izrazito posteriorno slabljenje odjeka, D - dijafragma.

01.J2.29. Ciroza jetre, alkoholna bolest jetre, uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj je pove}an, parenhim je grube, nehomogene strukture, srednje ehogen, B - d. bubreg.

01.J2.30. Ciroza jetre, alkoholna bolest jetre, `u~ni mjehur, uzdu`ni presjek jetre pod br. 29: J - jetra je pove}ana, parenhim je nehomogene strukture, @M - `u~ni mjehur u`eg lumena, stijenka je zadebljana, vanjska kontura je valovita.

47

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

01.J2.31. Ciroza jetre, nodularna, kosi presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj je pove}an, kontura je zaobljena, parenhim je nehomogene mrljaste strukture, vaskularni crte` se ne diferencira.

01.J2.32. Ciroza jetre, nodularna, `u~ni mjehur, uzdu`ni presjek desnoga re`nja pod br. 31: J - parenhim je nehomogene mrljaste strukture, @M - `u~ni mjehur je smanjen, stijenka pro{irena, hiperehogene strukture, vanjska kontura valovita, KR - “kometin rep”.

01.J2.33. Ciroza jetre, nodularna, popre~ni presjek jetre: J - pove}ana je jetra, parenhim je nehomogen, zapa`aju se sitne mrljaste hiperehogene promjene, VP - grane v. porte, A - aorta, K - kralje`nica.

48

Difuzne promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J2.34. Ciroza jetre, nodularna, lijevi kosi presjek d. re`nja: J - jetra je srednje veli~ine, parenhim nehomogen, mrljast, sitne hiperehogene fokalne promjene, kontura valovita, A - po~etni ascites.

01.J2.35. Ciroza jetre, nodularna, kosi presjek desnoga re`nja: J - parenhim je mrljaste strukture s multiplim razli~ito velikim hiperehogenim fokalnim promjenama, kontura je valovita.

01.J2.36. Aerobilija, presjek jetre: J - parenhim je uredne ehogenosti s mnogobrojnim mrljastim i duguljastim, nepravilnim hiperehogenim promjenama, koji nazna~eno konvergiraju prema srednjem dijelu jetre, odgovaraju zraku u intrahepatalnim `u~nim vodovima.

49

`u~ni mjehur uredne veli~ine. sa sitnim fokalnim hiperehogenim promjenama. PP . LF . teres. AS .lijeva grana v.39. oblika i eho strukture (linearni artefakt). re`anj je manji. porte. uzdu`ni presjek l. Ciroza jetre. PP . kontura je glatka.posteriorno smanjenje odjeka 01.J2.38. Ciroza jetre. A . kontura nazna~eno valovita. parenhim je poja~ane ehogenosti. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .posteriorno poja~anje odjeka.ascites. atrofi~ni stadij. VP . Ciroza jetre.jetra je smanjena.37. C .J2.lig. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. parenhim je grublje eho strukture. atrofi~ni stadij. atrofi~ni stadij. 01. parenhim hiperehogen.l.J2.lig. LT . A .akusti~na sjena.jetra je jako smanjena. kontura je glatka.obilan ascites s ehogenijim sedimentom dorzalno. falciforme. re`nja: J .crijeva. 50 . @M . A .obilan ascites.

obilan ascites.40. @M . hiperehogena u lumenu se vidi kamenac -K. Ciroza jetre.`u~ni mjehur srednje veli~ine. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . re`anj je izrazito smanjen.l. 01. atrofi~ni stadij. atrofi~ni stadij.41.lig.dijafragma. parenhim je bez vidljivih promjena.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.42.ascites. ali je kontura re`nja valovita. kontura dijelimice sitno valovita. falciforme.J2. ne{to ehogeniji. izgleda homogene eho strukture.l. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . atrifi~ni stadij. 01.d. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . nepravilnoga oblika. A . stijenka je pro{irena. Ciroza jetre. portalna hipertenzija. re`anj je smanjen i deformiran. LF . Ciroza jetre.J2. re`anj je manji. 51 . parenhim je bez vidljivih promjena strukture.J2. kontura nazubljena. A . D .

A . 42. VP . popre~ni presjek slezene: S . pacijent pod br. Ciroza jetre.44. stjenka je jednoli~no zadebljana. porte je jako pro{irena a kontura {iroka i hiperehogena.45. 01. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.crijevo.parenhim jetre je ehogeniji. izgleda homogen.J2. najdu`i promjer iznosi 177 mm. pacijent pod br. 52 . @M .ascites. C .43. re`nja s valovitom konturom. srednje ehogene strukture.ascites. Ciroza jetre.`. isti pacijent pod br. ali je kontura valovita. presjek desnoga re`nja: J . portalna hipertenzija.akusti~na sjena.v. struktura je homogena uredne ehogenosti. VP . mjehur je slabo ispunjen. Ciroza jetre. VL presjeci vijugave lijenalne vene. 42. splenomegalija. A . AS .slezena je pove}ana. 01.J2.grana v. sadr`aj u lumenu je homogen.J2. 42.vrh l. sekundarne promjene `u~noga mjehura. porta.

53 .46.obilan anhogeni homogeni teku}i sadr`aj u peritonealnom prostoru. C .J2.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.dio vijuge crijeva.uterus. uzdu`ni presjek male zdjelice: A . Ciroza jetre. isti pacijent pod br-42. U . ascites.

VP . kolateralni krvotok. 01. Portalna hipertenzija. isti pacijent pod br. dobro izra`ene manje grane v. AH .okrugle. lu~ne anehogene strukture su varikozno promijenjene kolateralne vene.J3. uredne ehogenosti. V .dijafragma. D . lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .pro{irene. Portalna hipertenzija. cava.v.re`anj je uredne veli~ine i eho strukture. hepatica.J3.dijafragma. D . VP . ovalne.slezena je pove}ana.jetra je uredne veli~ine. 01: S . {irine 19 mm. portae.03.01. parenhim je homogen.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Vaskularne promjene jetre 01. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre.a. 01: J . isti pacijent pod br. portae. 54 . splenomegalija. 01. uzdu`ni presjek slezene. promjera 195 mm.vanjski tok v. uredne je eho strukture. Portalna hipertenzija.02.J3. VK .

glavni ogranci v. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre. poja~ane ehogenosti. popre~ni proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J . isti pacijent pod br.lig.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.6 mm.04. LT . {ire periferne grane v. VP . 01. cava. parenhim je homogen.parenhim je ehogeniji.hepatalna vena.jetra je pove}ana. portae. portae je pro{irena u vanjskom toku {irine 19. 01. VK .izra`ene. D . Portalna hipertenzija.parenhim je ehogenije strukture. 04: J . Portalna hipertenzija.J3.dijafragma.dijafragma. teres.J3. D . Portalna hipertenzija. 04: J . 55 . desni kosi presjek hilusa jetre.v.05. portae. VP . VP . isti pacijent pod br.J3. VH . {irina lumena je u fiziolo{kim granicama.06.v.

. 04: VL . 01.a. mesenterica sup. b) uzdu`ni presjek. mesenterica je jako pro{irena.crijevo.v. mesenterica isti pacijent pod br. a) popre~ni presjek.. cava. pribli`ne {irine kao i aorta.crijevo. b) uzdu`ni presjek: VMS . VL . 56 .. 01. porte pro{iren.07.kralje`nica.aorta. G . mesenterica sup. lienalis.v. AMS .v.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. v.konfluens v. A . KO . lienalis izgleda {ira. mesenterica sup.09. mesentericae sup.uzdu`ni presjek. A . v. K .J3.lijenalna vena je prosje~ne {irine.distalni tok v. VK . 04: KO . C . VMS . uzdu`ni presjek v. C . isti pacijent pod br.gu{tera~a.08.J3. Portalna hipertenzija. Portalna hipertenzija. isti pacijent pod br. 04: a) popre~ni presjek: VMC . G . Portalna hipertenzija.aorta.gu{tera~a. nego na slici 07. K .konfluens lijenalne i gornje mesenteri~ne vene je pro{iren.J3.kralje`nica. v. pribli`no {irine aorte.

splenomegalija. 01. coronarium.lig. kontura je glatka s uvu~enjima.12. 04.kralje`nica. 01.J3. isti pacijent pod br. K . ascites.parenhim jetre izgleda uredne eho strukture. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J .11.J3. A . ciroza jetre. VL .nagla{ene grane v.10.J3. A . uredne ehogenosti. ciroza jetre.jetra je manja. promjera 124 mm.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. Portalna hipertenzija. parenhim izgleda homogen.ascites. Portalna hipertenzija. 57 . kosi presjek lijevoga re`nja. 11: J . ascites. isti pacijent pod br.subdijafragmalno manji ascites. LC .: S slezena. lienalis. popre~ni presjek slezene. Portalna hipertenzija. kontura je grubo valovita. parenhim je homogen uredne ehogenosti.

J3.l. J . portae je jako pro{irena. re`anj jetre voluminozniji u odnosu na desni. izgleda uredne eho strukture. VP . J .grane v.l. grana v. kontura je glatka. lienalis ja~e izra`ene. re`nja. popre~ni presjek l. 01. vijugavoga toka.v. promjera 210 mm. isti pacijent pod br. uredne ehogenosti.lig.l. splenomegalija. venosum. portae prati se cijelom du`inom re`nja. caudatus. uredne ehogenosti. LK . VK . presjek jetre: a) popre~ni presjek lijevoga re`nja. popre~ni presjek slezene. teres. 11: J . parenhim izgleda homogen. grana v.J3. ciroza jetre. VP . b) desni kosi presjek hilusa. Portalna hipertenzija.l. LV . LT .lob.13. isti pacijent pod br. {irina lumena do 18 mm.vanjski tok v.14. Portalna hipertenzija.15. 58 . VP .J3. portae koja je pro{irena do 21 mm.slezena je pove}ana. parenhim je homogen. pro{iren. cava. 01. Portalna hipertenzija. re`anj je uredne eho strukture. VL .l. kroni~ni hepatitis. re`anj je srednje veli~ine. 11: S .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.lig.

5 mm.`.15: @M .15: S .varikozno promijenjene kolateralne vene.reverberacija. V . R . B .varikozno promijenjene kolaterale u projekciji gastri~nih vena.gornji pol lijevoga bubrega. uzdu`ni presjek `u~noga mjehura. uredne ehogenosti.slezena je ve}a.16. isti pacijent pod br.J3. J . popre~ni presjek slezene. kolateralne vene. cava.slezena je pove}ana.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. VK . uredne eho strukture. `u~ni mjehur. parenhim je homogen.18. isti pacijent pod br. Portalna hipertenzija. Portalna hipertenzija.J3. kolateralne vene. kroni~ni hepatitis. V .17.vrh lijevoga re`nja jetre. 01. stijenka je pro{irena. 59 . kosi presjek kranijalnoga pola slezene: S . mjehur je manji. savijen u infundibulumu. poja~ane ehogenosti. Portalna hipertenzija.J3. 01.v. promjera 122.

slezena je lako pove}ana. VU .J3. 01. interkostalni presjek kranijalnoga pola slezene: S .slezena je lako pove}ana. kolateralne vene.20. V . 01. kosi presjek kaudalnoga pola slezene: S . kolateralne vene. Morbus Cruveilhier-Baumgarten. Portalna hipertenzija. 60 . re`anj je pove}an. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . eho struktura je u fiziolo{kim granicama. nema znakova portalne hipertenzije.l. srednje poja~ane ehogenosti. portae.v.l.J3.varikozno promijenjene kolateralne vene u projekciji gastri~nih vena.19.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Portalna hipertenzija. uredne eho strukture. VP .21. AS .akusti~na sjena od rebara. V . parenhim homogen. umbilicalis otvorenoga lumena. grana v.{iroka vijugava vena u projekciji lijeve renalne vene.J3.

Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.v.24. AS .J3.obilan ascites.J3. Sindrom Cruveilhier-Baumgarten.nazna~ena akusti~na sjena od ligamenta. Sindrom Cruveilhier-Baumgarten.l. 61 . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . A . umbilicalis kao okrugla anehogena promjena u ligamentu. falciforme. umbilicalis rekanalizirana. kontura sitno valovita.vrh l. VU . falciforme. VU . parenhim je hiperehogen. 01.l.23. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . re`nja jetre.dio presjeka lig. portalna hipertenzija. LF . parenhim je hiperehogene strukture. koja je uredne veli~ine i eho strukture. kontura glatka.J3. LF .v. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . Morbus Cruveilhier-Baumgarten. re`anj je jako smanjen. re`anj je smanjen.lig.22.po~etni prikaz v. vijugavog toka. VU .obilan ascites. A . slu~ajni nalaz. umbilcalis {iroko otvorenoga lumena. 01.

desna v. parenhim je homogen. LF .J3.lig. U . A .“kometin rep”.terminalni dio v. KR . hepatica. VU . LVH . parenhim je uredne eho strukture.J3. LVH . VU . VK .26. uzdu`ni mediosagitalni presjek abdomena: a) ispod lijevoga 01. DVH . re`nja jetre. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . uredne ehogenosti. falciforme. cava. Kardijalna staza.27. cava. lijevi kosi presjek lijevoga re`nja jetre. 01. b) presjek u predjelu umbilikusa.ascites.v. KR . 62 .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena a b Sindrom Cruveilhier-Baumgarten. umbilicalis je rekanalizirana. Kardijalna staza.25.v. hepatica je ja~e pro{irena.rub jetre.J3.v. 01. {irega lumena. hepatica. C .lijeva v.ascites. hepatica je pro{irena i ima akcesornu granu sa zajedni~kim u{}em. D . A . promjera 14 mm.lijeva v.dijafragma. isti pacijent pod br. J . hepatalne vene su dobro ispunjene.srednja v.projekcija umbilikusa.jetra je uredne veli~ine. umbilicalis.crijeva. SVH .“kometin rep”.re`anj je uredne veli~ine. 26: J . VK .

hepatica ima dvije grane.30.v. a b 01. re`anj je pove}an.lijeva v. 01. 26: J . 63 .Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. Kardijalna staza.a. Kardijalna staza. VP .l. hepatica. D . {irina ve}a od aorte. K . DVH . parenhim je manje homogen. VK . parenhim je homogen. kava dobro punjena.desni i lijevi re`anj.terminalni tok pro{irene hepatalne vene.dijafragma. linearnog toka.v.J3. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J .lijevi re`anj jetre. AH . portae. VK . presjeci vene kave. isti pacijent pod br. b) uzdu`ni presjek subhepatalnog toka v. cava je dobro punjena.28. 29: a) popre~ni presjek subdijafragmalnog toka.desna v. hepatica ima tri grane.l. kave. cava. ehogeniji. hepatica je u terminalnom toku podjednake {irine kao v. Kardijalna staza. SVH srednja v. pro{irena.29.aorta. J . VH . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre. J .v. pro{irene su hepatalne vene.J3. VK . re`anj jetre. A .J3. cava je pro{irena. poja~ane ehogenosti. LVH .v.kralje`nica. isti pacijent pod br.

Kardijalna staza. Kardijalna staza.33. hepatica bolje prikazana.J3. LVH .srednja v. parenhim je homogen. ehogenost je u fiziolo{kim granicama. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . hepatica. lijevi kosi distalniji presjek jetre od presjeka pod br. DVH . D . 31: DVH . LVH . hepatalne vene su jako pro{irene. hepatica.VK. VK . SVH .jako pro{irena lijeva v. kao i presjek v. hepatica i njezine grane.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. cava u popre~nom presjeku jako pro{irena.J3. hepatica.lijeva v.v. veli~ina je u fiziolo{kim granicama. re`anj jetre.v.l. PP .32. 31: J .desna v. cava je pro{irena. cavae .dijafragma.desni i lijevi re`anj jetre. Kardijalna staza. 01.desna v.J3.posteriorno poja~anje odjeka. isti pacijent pod br. 01. VK . 64 .31. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja jetre.

isti pacijent pod br. hepatalne vene su jako pro{irene. u srednjem su prikazani srednji dijelovi toka. pleuralni izljev. re`anj jetre. DVH .Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. u popre~nom presjeku vi{e je lokaliziran medijalno.srednja v. subhepatalni tok. cavae.v. 31: VK . a) lijevi kosi proksimalni presjek jetre.d. hepatica.36. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre. cava.v. D .l. VH .J3. VK . isti pacijent pod br. b) lijevi kosi srednji presjek jetre: J . lumen je pro{iren do 26 mm.v. hepatica. hepatica. J . re`anj jetre. 01. VP . 65 . 01. hepatica.lijeva v. hepatica. LVH .35.J3. Kardijalna staza. portae.J3. uzdu`ni presjek v. Kardijalna staza. Kardijalna staza. SVH . PI . u proksimalnom presjeku se vide u{}a. cava.dijafragma.v.desna v. SVH . hepatica. DVH .jetra je ve}a.pleuralni izljev je anehogeni sadr`aj dorzalno od dijafragme.34. parenhim je uredne eho strukture.srednja v.desna v. 31: J .

36: J. ascites. VK . ciroza jetre. uzdu`ni lateralni presjek desnoga re`nja.desni i lijevi re`anj. periferni crte` v. cava. isti pacijent pod br. pleuralni izljev. 38: J .d.LVH. VK . Kardijalna staza. S . DVH . hepatica.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. 01. tipa “snje`nih pahuljica”.re`anj je smanjen. ascites. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . D .38.dijafragma. pro{irene hepatalne vene lijeva .J3. 66 . A . kava je jako pro{irena.P.desna v. SVH . hepatalne vene su pro{irene. kaudalno od baze plu}a . srednja . kontura nazubljena. ciroza jetre. portae je nazna~eno poja~an.ascites je anehogeni sadr`aj izme|u dijafragme i kranijalne konture jetre.J3. Kardijalna staza.v.ascites. PI . Kardijalna staza. parenhim je poja~ane ehogenosti. isti pacijent pod br. A .pleuralni izljev je anehogeni sadr`aj kranijalno od dijafragme.v.srce. D . 01. jetra je smanjena.J3. parenhim je poja~ane ehogenosti.37. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre.39.srednja v.ascites. A . hepatica. ascites.dijafragma. re`anj.SVH.

parenhim jetre je ehogeniji.jetra je ve}a. VK .lig.J3. izgleda homogen. promjera 31 mm. parenhim je homogen.limfni ~vor. coronarium.41. Kardijalna staza. A . kontura nazubljena.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. VH . porte. 38: J .v. VK . VP .42. ascites.J3.lijeva. hepatalne vene su pro{irene. cava je ispunjena ehogenom strukturom tromba. popre~ni proksimalni presjek jetre: J .v. isti pacijent pod br. ciroza jetre. SVH .l. T . parenhim je poja~ane ehogenosti. Sindrom Budd-Chiari. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja. L . LVH . Tromb venae portae.J3. 01.v.40. desni kosi presjek hilusa jetre: J .tromb v.ascites. L^ .hepatica. cava je jako pro{irena a. 01. re`anj je smanjen. portae je ovalna ehogena struktura koja ispunjava lumen.proksimalni tok v.srednja. srednje ehogen. 67 .

anehogene strukture. 68 . D .posteriornim poja~anjem odjeka i uskom lateralnom AS .d.dijafragma. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .d. Jednostavna cista jetre. popre~ni proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: C . anehogene strukture. kontura je nje`na slabo diferencirana.02.cista je ovalnoga oblika. J .J4.03. PP .akusti~nom sjenom. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . promjera 41 mm.dijafragma. Jednostavna cista jetre.posteriorno poja~anje odjeka. parenhim je homogen. C . promjera 30 mm. anehogena struktura. srednje ehogen.desni bubreg.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Ciste jetre 01. AS . promjera do 38 mm. 01. kontura je pravilna o{tra.akusti~na sjena tangencijalno uz rub ciste. C . o{tre konture s PP . re`anj je uredne veli~ine.cista je malo ovalna.J4. re`anj jetre. Jednostavna cista jetre.parenhim jetre je uredne eho strukture. 01.cista je okrugloga oblika. B .J4.01. D .

promjera do 60 mm.cista uz kranio-dorzalnu konturu d. PP . 01.cista uz ventralnu konturu d. C 1 .J4. Jednostavna cista jetre. promjera 18 mm.05.uzdu`ni presjek desnoga bubrega.posteriorno poja~anje odjeka.dijafragma. re`nja uz dorzalnu konturu jetre. D .posteriorno poja~anje odjeka je nazna~eno. C . C .parenhim j. je uredne eho strukture.J4.06. re`nja. PP . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J .`u~ni mjehur. D . C 2 . B .parenhim jetre je uredne eho strukture. Jednostavna cista jetre. 01.dijafragma.cista gornjeg pola bubrega.04.cista u kranijalnom dijelu l. promjera 36 mm. 69 .dijafragma.J4. re`nja. Jednostavna cista jetre. popre~ni proksimalni presjek jetre: J . @M . D .desni i lijevi re`anj su uredne eho strukture.

J4. 01.d.posteriorno poja~anje odjeka.cista `. C . C . promjera 16 mm s rubnom cjevastom strukturom.parenhim d. 70 . promjera do 88 mm.dijafragma. D . b) uzdu`ni presjek.posteriorno poja~anje odjeka.posteriorno poja~anje odjeka.dvije ciste `u~noga voda u kranio-ventralnom dijelu re`nja s rubnom cjevastom strukturom. PP . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . presjek desnoga re`nja jetre: a) popre~ni presjek.dijafragma. PP .dijafragma. D . Cista `u~noga voda. anehogenoga sadr`aja. konture su lako nepravilne.07.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.08. re`nja je uredne eho strukture. Postoperacijski reziduum.J4. o{tre. promjera do 12 mm. D . bubreg. Cista `u~noga voda.postoperacijske rezidualne {upljine. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: PO . PP . B . 01. okruglastoga oblika.J4.09. voda je ovalnoga oblika.

C . promjera do 58 mm. VK .dijafragma. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J . koje su pojedina~ne i u lijevom re`nju.10. D . Multiple ciste `u~noga voda.ve}i broj cista.aorta.desni i lijevi re`anj jetre.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.11. Multiple ciste jetre.kralje`nica. D .v. K .12. cava. D .J4.d. vaskularna struktura uz rub. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J . 01. A .dijafragma.dijafragma. C .intervertebralni disk.desni re`anj.v. 01. popre~ni presjek jetre: J . ID . 71 . C . cava. cava. re`anj uredne eho strukture. Policistoza jetre. PP .ve}i broj cista u dorzo-medijalnom dijelu d.posteriorno poja~anje odjeka. VKv.J4.J4. VK . re`nja.ciste su odvojene tankim septima.

01. promjera do 29 mm.brojne ciste. popre~ni srednji presjek desnoga re`nja: J .nazna~eno posteriorno poja~anje odjeka. razli~ite veli~ine.ve}i broj cista d.posteriorno poja~anje odjeka. nepravilnoga oblika. 72 .J4. D . promjera do 20 mm. C . re`anj.15.desni re`anj.presjek desnoga i lijevoga re`nja.J4.dijafragma. neravnih kontura. D .dijafragma.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J4.14. popre~ni presjek: J . popre~ni proksimalni presjek jetre. 14: J . 01. Policistoza jetre.13. PP . re`nja. brojne ciste u oba re`nja. C . Policistoza jetre. Policistoza jetre. isti pacijent pod br. PP .d.

14: B .d. uzdu`ni presjek d. @M .mnogobrojne ciste. Morbus Caroli. D .`u~ni mjehur.J4. “sa}aste” strukture. dijelom grupirane. razli~ite veli~ine. 01. gu{tera~a se ne diferencira. razli~ite veli~ine i oblika. uzdu`ni presjek desnoga bubrega. A .brojne manje ciste. okruglog i duguljastog oblika. 01.18. C . 73 .17. re`nja jetre: J .Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.J4. Policistoza gu{tera~e.J4. isti pacijent pod br. Policistoza bubrega.16. popre~ni presjek uz rub sternuma. isti pacijent pod br. re`anj.rub jetre.mnogobrojne ciste nalaze se unutar parenhima i sinusa bubrega. C . promjera do 50 mm.aorta se nazire.d.dijafragma. J . okrugle i nepravilnoga oblika. 14: C . kontura se dijelom ne prati. bubreg je pove}an.

C . cava.20.J4. PP .J4.18: J . koje me|usobno konfluiraju. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre. VK . D . D . PP . u nizu poput perli.kalkulus uz rub ciste.mnogobrojne razli~ito velike. dijelom sitne duguljaste. C .v.desni i lijevi re`anj. ehogenije strukture. re`anj. A . K . K . ali manje ciste. VK .aorta. Morbus Caroli. D .dijafragma. AS . cava. VP .mnogobrojne manje ciste. Morbus Caroli.akusti~na sjena.J4. 01.19. isti pacijent pod br.parenhim je uredne eho strukture.aorta. parenhim je homogen. A . 01.kralje`nica. kosi presjek desnoga re`nja jetra: J .posteriorno poja~anje odjeka. lijevi kosi presjek jetre. dijelom grozdasto grupirane.dijafragma.dijafragma. isti pacijent pod br.mnogobrojne male ciste ovalnoga i duguljastoga oblika.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.v. K .kralje`nica.d. C .21. portae.v.posteriorno poja~anje odjeka.18: J . 74 . Morbus Caroli.

C . razli~ite veli~ine u parenhimu i sinusu bubrega.akusti~na sjena. Morbus Caroli.mnogobrojne ciste.22. 75 .cista.24. 21: J . konture su slabo ocrtane.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 21: B . AS . a) i b) uzdu`ni presjeci lijevoga re`nja jetre.d. 21: J . isti pacijent pod br.23.akusti~na sjena od zraka u `elucu. isti pacijent pod br. uzdu`ni presjek jetre. Morbus Caroli. 01.J4. Policistoza bubrega.kalkulus.J4. 01. C . C . J .`u~ni mjehur AS . @M .parenhim je ehogeniji. AS .bubreg je pove}an.ciste manje i brojne dijelom grozdasto grupirane.parenhim je ehogenije strukture. K .akusti~na sjena od zraka u `elucu. isti pacijent pod br. uzdu`ni presjek desnoga bubrega.J4. re`anj jetre.

promjera 65 mm.posteriorno poja~anje odjeka. Ehinokokna cista jetre. mlada. popre~ni presjek jetre: J .mi{i}i trbu{ne stijenke. mlada. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . ventralno podvostru~ena.kralje`nica. okrugloga oblika.26.27. kontura je hiperehogena.masno tkivo. K . VK .cista. 01.J4.caudatus.lob .J4. re`anj. promjera do 124 mm. cava. PP . D . PP . parenhim je uredne eho strukture. sadr`aj je anehogen. MT . re`anj. EC . Ehinokokna cista jetre. LK . 01.lijevi i desni re`anj. sadr`aj je anehogen. EC .J4.aorta. PP . Ehinokokna cista jetre. kontura dobro diferencirana. 76 .posteriorno poja~anje odjeka. A . sadr`aj je anehogen s ehogenim talogom. mlada. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .cista je okrugloga oblika. TS .dijafragma. promjera 58 mm.cista je ovalnoga oblika.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. EC .d.l.25.v.nagla{eno posteriorno poja~anje odjeka.

dijafragma. a ehogena septa izme|u njih su u obliku “`bica na kota~u”. Ehinokokna cista jetre. interkostalni presjek desnoga re`nja jetre: J . promjera oko 102 mm. 01. zrela. K . zrela. AS .parenhim d.29.30. promjera 54 mm. EC .J4. ciste mladice su poredane rubo i jedna centralno. poput “latica cvijeta”. PP .akusti~na sjena od rebara.aorta. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . re`anj.28. u obliku “latica cvijeta”. Ehinokokna cista jetre.multivezikalna cista. EC .posteriorno poja~anje odjeka. 77 . promjera 76 mm.J4. D . 01. re`anj.kralje`nica.d.multivezikalna cista.d. EC .Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. Ehinokokna cista jetre. ciste mladice su rubno smje{tene.dijafragma.multivezikalna cista. A . re`anj je uredne eho strukture. iz sredne prema periferiji {ire se ehogena septa sli~no “`bicama na kota~u”. ciste mladice su poredane periferno. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . D .J4.

re`anj.multivezikalna cista. ciste mladice su duguljastog oblika. septa u obliku “`bica na kota~u”. promjera oko 112 mm. PP . ehogenije strukture. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .parenhim je homogen. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .32. re`anj jetra.posteriorno poja~anje odjeka. rubno raspore|ene poput “latica cvijeta”.multivezikalna cista. D .dijafragma. hepatica. 01.v. dio lumena ispunjen ehogenim sadr`ajem. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . Ehinokokna cista jetre. ciste mladice smje{tene nazna~eno poput “latica cvijeta”. 01.31. zrela.posteriorno poja~anje odjeka. PP . septa izme|u nazna~eno poput “`bica na kota~u”. EC . EC. EC .J4.J4. 78 . VH .d.J4.multivezikalna cista s manjim brojem cista.d.33. Ehinokokna cista jetre. zrela. promjera oko 112 mm. zrela. Ehinokokna cista jetre.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.

Ehinokokna cista jetre. 79 .posteriorno poja~anje odjeka. Ehinokokne ciste jetre.J4. 01.35.posteriorno poja~anje odjeka.v. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J4.34. kosi presjek desnoga re`nja jetre: EC . re`anj je pove}an.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. PP . zrele. AS .J4. septa raspore|ena poput “`bica na kota~u”. Ehinokokoza jetre. EC 2 . VP . razli~ite veli~ine.multivezikalna cista.d. re`anj jetre.36. ima sa}astu strukturu. okrugloga i ovalnoga oblika ispunjavaju cijelu jetru s oto~i}ima o~uvanoga jetrenoga parenhima.mnogobrojne ciste. ciste maladice daju sliku “sa}a”. EC 1 . 01. portae. PP .akusti~na sjena od rebara. presjek jetre: C .multivezikalna cista s nekoliko cista mladica. zrela.multivezikalna cista ispunjava d.

39. EC .J4. EC . presjek desnoga re`nja jetre: J . Ehinokokna cista jetre. stijenka je jasna i glatka.rubna perifokalna upala hipoehogene strukture. kosi presjek jetre: J .37. 01.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.posteriorno poja~anje odjeka. PP .38. re`anj jetre.J4. D . komplicirana. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J4. Ehinokokna cista jetre. kontura je glatka. 80 .d. EC .rubni dio parenhima jetre. komplicirana. sadr`aj u lumenu slojevit hipoehogen i anehogen. komplicirana.posteriorno poja~anje odjeka. koja je odvojena od periciste. U .dijafragma.cista okrugloga oblika.parenhim jetre.cista ovalnoga oblika. sadr`aj je anehogen. 01. PP . Ehinokokna cista jetre.cista nakon perforacije s kolabiranom stijenkom.

ve}im dijelom je ehogen.v. 81 . D . koja polazi od ehogenog sadr`aja.41. stara.semilikvidni sadr`aj ciste.cista.42. 01. re`anj jetre.kalcifikacija je hiperehogeni dio ventralne konture ciste.J4.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. K .cista je okruglasta. sadr`aj u lumenu je semilikvidan.dijafragma. Ehinokokna cista jetre. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: EC . portae. stara. grudastoga oblika.dijafragma. stara. anehogena struktura s hiperehogenim pahuljastim strukturama u lumenu. 01.d.J4. VP .40. EC . Ehinokokna cista jetre. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: EC .J4. D . ~ija je dorzalna kontura izbrisana akusti~nom sjenom. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . Ehinokokna cista jetre.

82 . kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. koji “bri{e” akusti~na sjena . a b 01.AS. EC .44.kalcifikacije u stijenci ciste. D . polazi od K . dio sadr`aja je poja~ane ehogenosti.dijafragma. stara. AS . Ehinokokna cista jetre. ispunjena ehogenim sadr`ajem. K .J4.43. a) popre~ni i b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja: EC . Ehinokokna cista jetre.kalcifikacija na ventralnoj konturi hiperehogene strukture.akusti~na sjena.parenhim jetre.cista je smanjena.kometin rep od zraka na bazi plu}a.cista sa semilikvidnim sadr`ajem. KR .J4. stara.

01.J5. kontura je glatka. T . o{tra. A .parenhim je uredne eho strukture.tumor je fokalna.v. okrugla hiperehogena promjena eho strukture.dijafragma. B . Hemangiom kapilarni.J5. bubreg. promjera 8 mm. Hemangiom kapilarni.desna v. promjer 18 mm. VP . okruglasta hiperehogena promjena eho strukture. Hemangiom kapilarni. 01.dijafragma. promjer 19 mm. portae.rub abdomena.~ahura jetre.J5. D . sitna. hepatica. D .03. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . kontura je malo neravna. VH . desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .02. okrugla hiperehogena promjena eho strukture. T .vidljiv pariferni crte` v.parenhim jetre je uredne eho strukture. T. 83 . C .dijafragma.tumor je fokalna.d. uzdu`ni lateralni presjek desnoga re`nja jetre: J .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre Tumori jetre 01. portae. 01.tumor je fokalna. D .

re`anj.05.grane v. D . T .tumor je fokalna.d-re`anj. neravne konture.d.J5. promjer 24 mm. poja~ane ehogenosti. 01.dijafragma. ovalna promjena eho strukture. re`anj. 84 . b) lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . kontura je neravna. poja~ane ehogenosti. Hemangiom kapilarni.tumor su dvije fokalne.06. kontura je ravna. hepatike. okruglasta hiperehogena promjena eho strukture. D . a) popre~ni presjek.dijafragma 01. T . Hemangiom kapilarni.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. D . a) uzdu`ni presjek.J5.dijafragma. promjer oko12 mm. porte. promjera oko 20 mm. VH .tumor je fokalna. a) uzdu`ni presjek. stanje nepromijenjeno 4 godine. Hemangiom kapilarni.d. b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J5. okrugle promjene eho strukture. b) interkostalni presjek desnoga re`nja jetre: J . VP . T .v.04.

01. a) popre~ni presjek.v. kontura je glatka. VP . portae.07.08.masno tkivo. kontura je glatka.d. slabo vidljiva.tumor su dvije fokalne promjene eho strukture.J5. Hemangiom kapilarni.tumor je fokalna. b) kosi presjek lijevoga re`nja jetre: J .masno tkivo. MT . re`anj. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . promjer obje oko 102 mm. Hemangiom. TS .v. cava. T . VP . 85 . D .tumor je fokalna. promjer 48 mm. VK . okrugloga oblika.J5. MT .mi{i}i trbu{ne stijenke.J5. ne{to ehogenija od parenhima jetre. re`anj.09.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. portae. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . promjer 20 mm. hiperehogene strukture koja je rubno smanjene ehogenosti. T . okrugla promjena eho strukture. re`anj.dijafragma.v. Hemangiom kavernozni. T . TS . promjer ve}e strukture je 53 mm. 01.trbu{na stijenka.l. okrugla hipoehogena promjena eho strukture. kontura je glatka.l. koje konfluiraju.

re`anj.J5. promjer oko 84 mm.dijafragma. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . cava. promjer oko 87 mm.d. T . s anehogenim prstenom. kontura je neravna.v. hiperehogena promjena eho strukture. 01. T . tipa “pe~ata”. centralno hipoehogena. ovalnoga oblika.anehogena promjena eho struktura.dijafragma. hiperehogena promjena eho strukture.10. VK . re`anj. re`anj.d.11. D .dijafragma. kontura je valovita. D . hipogeno .12. D . Adenom.tumor je fokalna. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .tumor je fokalna.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. hiperehogena. nepravilna. promjer oko 56 mm.J5. kontura je jasna. ovalna. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . T . Hemangiom kavernozni. 86 .d.J5.tumor je fokalna. Hepatocelularni karcinom. 01.

stijenka je jako zadebljana. a) popre~ni presjek.15. 87 .d. Hepatocelularni karcinom. @M .v. s rubnim hipoehogenim prstenom. ehogena. tipa “pe~ata”. D . nehomogena promjena strukture uz hilus. re`anj je ne{to grublje eho strukture. Hepatocelularni karcinom. nalazi se uz kranioventralnu konturu jetre. dio visceralne konture je neravan. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .parenhim je poja~ane ehogenosti. poja~ane ili smanjene ehogenosti. D .14. Hepatocelularni karcinom.J5. T . b) uzdu`ni presjek jetre: J . ovisno o presjeku. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .`u~ni mjehur uskog lumena.tumor je fokalna promjena eho strukture okrugloga ili ovalnoga oblika. kroni~ni hepatitis. nehomogena promjena strukture s hipoehogenim rubom.desni. ciroza jetre.tumor je ovalna. izgleda nehomogen. 01.dijafragma. 01. D .J5. T . porta. tipa “pe~ata”. VP .dijafragma.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.13. re`anj ehogenije strukture. promjera 55 mm.tumor je fokalna. kontura je valovita s hipoehogenim rubom tipa “pe~ata”.J5.dijafragma. T . ciroza jetre.

uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . dijelom nejasne konture.tumor je fokalna promjena eho strukture poja~ane ehogenosti. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . valovite konture. Hepatocelularni karcinom. jasne konture. T . 01.16.17.J5. promjera do 100 mm.tumor je fokalna.v.J5. promjera oko 56 mm.kralje`nica. dijelom je anehogen. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . Hepatocelularni karcinom.J5. D .d. A .18. ovalnoga oblika. najdu`i promjer oko 117 mm.tumor je fokalna gotovo anehogena promjena eho strukture. D . Hepatocelularni karcinom. hiperehogena promjena eho strukture s posterionom atenuacijom. VP .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. K .aorta. re`anj.d. portae. T . 01. T . re`anj.d. re`anj. 88 .dijafragma. nepravilnoga oblika.dijafragma.

VK . prelazi dorzalni rub.l. cava 01.19. kavu. cava.J5. uzdu`ni presjek l. re`nja. 20.tromb je fokalna. re`anj.: J .l.l.v. koje konfluiraju i centralno su anehogeno promjenjene. Invazivni adenokarcinom. cavae.J5. 01. ispunjava v. VK . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . re`anj. kave.fokalna promjena eho strukture nepravilnoga oblika. poja~ane ehogenosti.18: J. isti pacijent pod br. D .v.J5.21. TR . kontura prema dorzalno nije ocrtana. hepatocelularni karcinom jetre. poslije 3 mj.20. 89 . kave i prelazi njezinu dorzalnu konturu. kontura valovita.dijafragma.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. invazivni adenokarcinom jetre. kontura im je dijelom valovita. Tromboza v. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja medijalno. isti pacijent pod br.tumor su tri fokalne. ovalnoga oblika. TR . Tromboza v. T . okruglasta promjena eho strukture poja~ane ehogenosti. promjer ~vorova od 36 do 58 mm. ispunjava lumen v. hiperehogene promjene eho strukture. re`anj je {iri.

uzdu`ni presjek desnoga re`nja.tumor je difuzno promijenjeni dio re`nja s fokalnim okruglim hipoehogenim promjenama. Hepatocelularni karcinom difuzni. Karcinoid jetre. ostaci parenhima hiperehogene strukture.l.tumor je difuzno promijenjeni parenhim hipoehogene strukture s fokalnim okruglim promjenama. Hepatocelularni karcinom difuzni. 01. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . T .J5. T . D . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .d. re`anj. ve}a prominira na ventralnoj konturi re`nja. 90 . hipoehogene promjene eho strukture. okrugle.d.J5. K .24. 01.tumor su dvije fokalne.aorta. re`anj je pove}an. parenhim je hiperehogene strukture. A .23. promjera 23 mm.dijafragma. isti pacijent pod br.22. 23: J . T . re`anj je pove}an.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J5.kralje`nica.

semilikvidna promjena eho strukture ovalnoga oblika. A .aorta. M . K . hiperehogena.metastaze su dvije fokalne. promjer do 22 mm. T . T . desni kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J .J5.d.27.25. AS. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . 01. ovalna nehomogena promjena strukture vjerojatno odgovara primarnom `ari{tu.d. re`anj.J5. Hepatoblastom. K . Metastaze karcinoma `eluca. VH . dijelom solidne ehogene strukture.hepatica. parenhim je difuzno promijenjen. 01.metastaze su konfluentne slabo diferencirane fokalne promjene.tumor je fokalna.kralje`nica. A .v. M . re`anj. okrugloga i ovalnoga oblika.ascites. Holangiocistadeno-karcinom. konture su o{tre. 91 . dijelom sa}aste s anehogenim sadr`ajem. hiperehogene promjene eho strukture. konture izgledaju pravilne.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.26. popre~ni presjek jetre: J .tumor.jetra je jako pove}ana.aorta.J5.kralje`nica.

Metastaza karcinoma rektuma.28.d. D .dijafragma. a b 01. Metastaze karcinoma rektuma.d.metastaza je fokalna.v. cava. M . desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . hiperehogena promjena eho strukture.J5. okruglastoga oblika.29. rubno je nazna~en anehogeni prsten. promjera 21 mm.AS.dijafragma. a) uzdu`ni presjek. izrazito ehogena promjena eho strukture kontura je neravna. K . o{tra. o{tre konture. Metastaza melanoma lumbalne regije. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .AS.J5.d. o{tre nazubljene konture. D . M . b) popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . okrugloga oblika. VP .J5. portae. re`anj s presjecima vena. s centralnom hiperehogenom strukturom uz koju se u popre~nom presjeku nazire jedva primjetna akusti~na sjena .30. 01.dijafragma.v. re`anj. VK . 92 . M . re`anj.metastaze su fokalna hiperehogene promjene eho strukture s akusti~nom sjenom . D .kralje`nica.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.metastaza je fokalna.

aorta. D . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre. VK . o{trih kontura. promjera do 21 mm.32. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .nazna~ena akusti~na sjena. ovalnoga oblika. A .J5. V . Metastaze karcinoma sigme.dijafragma.vena. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .31. kontura je neravna i nazubljena s hipoehogenim prstenom tipa “pe~ata”.J5. re`anj. M . cava. 32: J . hiperehogene promjene eho strukture okruglastoga oblika. 01. 93 .J5.d. re`anj. M .v. 01.33. isti pacijent pod br. na rubu je zrnasta hiperehogena promjena. hiperehogene promjene eho strukture. ovalnoga oblika.d.metastaze su multiple fokalne.kralje`nica. K . re`anj.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. AS .metastaza je fokalna promjene eho strukture poja~ane ehogenosti. Metastaze karcinoma sigme. Metastaza karcinoma sigme. neravnih kontura.metastaze su dvije fokalne.l. M .

razli~ite veli~ine. koje su izoehogene i dijelom poja~ane ehogenosti.AS.metastaze su multiple fokalne.akusti~na sjena. D .d. isti pacijent pod br.J5. M .35.metastaze su fokalne promjene eho strukture. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . uz rub zapa`a se akusti~na sjena .dijafragma. K . mnogobrojne konfluentne fokalne promjene. Metastaze karcinoma kolona.34. nepravilnoga oblika. re`anj. D . grupirane.akusti~na sjena.J5.kalcifikacije.J5.d. 94 . M . hiperehogene zrnate strukture. M .34: J .re`anj. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 01.dio parenhima jetre.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. poja~ane ehogenosti. do promjera 43 mm.36. AS .difuzne metastazne promijenjene strukture. Metastaze karcinoma `eluca.kalcifikacije. 01. AS . nekoliko zrnatih hiperehogenih struktura. K . medijalna kontura je sitno valovita. pove}ani presjek. Metastaze karcinoma `eluca s kalcifikacijama.dijafragma. hiperehogene promjene strukture.

ventralno je o~uvan parenhim uredane eho strukture.37. M .AS.38.J5.39. kosi presjek kolona.re`anj je pove}an. kosi presjek lijevoga re`nja jetre: J .desni i lijevi re`anj jetre su pove}ani. hiperehogenog izgleda s akusti~nom sjenom . Nediferencirani karcinom. A . Karcinom kolona. okrugloga oblika. razli~ite veli~ine.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.metastaze su multiple fokalne.aorta.stijenka tumorski nejednoliko pro{irena. okrugloga i nepravilnoga oblika. ehogene promjene.J5.J5.metastaze su mnogobrojne fokalne. 34: K . promjera do 32 mm. S . Metastaze karcinoma dojke. 01. 95 . P . 01.sadr`aj plina u sredini. M . ehogene promjene eho strukture. isti pacijent pod br.tumor kolon tipa “pseudo bubrega”. popre~ni presjek jetre: J .

metastaze su multiple. A . VP . okrugloga oblika. b) desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . fokalne promjene strukture ne{to ehogenije od parenhima.dijafragma.aorta. promjera 56 mm. 01. M 1 . fokalne promjene.metastaze su naziru kao dvije izoehogene.J5. 01.kralje`nica.40. M .parenhim jetre je homogen.J5. K .41. cava.v. ovalnoga oblika s hipoehogenim rubnim prstenom tipa “pe~ata”. portae. Metastaza karcinoma `eluca. promjera do 53 mm.aorta. glatkih kontura. tipa “pe~ata”. portae.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.metastaza je fokalna. A . VK . a) i b) ciljane i pove}ane snimka desnoga re`nja jetre: J .42. solitarna. nehomogena.v. a) popre~ni presjek lijevoga re`nja. M .parenhim jetre. 96 . Metastaze karcinoma kolona.fokalne strukture imaju rubni anehogeni prsten. VP . izoehogena promjena eho strukture.v. uredne ehogenosti. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . D . jedna imprimira lumen `u~noga mjehura.parenhim jetre.J5. M . Metastaze teratoma testisa.

promjer 42 mm. M . M . tipa “pe~ata”. a b 01. M .metastaza je fokalna.metastaza je fokalna.dijafragma.J5. izoehogena promjena eho strukture.J5. solitarna.parenhim je homogen. AS .dijafragma.45. D . uve}anje prikazano na b) slici. a) lijevi kosi presjek desnoga re`nja.44. 97 . izoehogena promjena eho strukture s anehogenim sredi{tem.43.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . ovalnoga oblika.akusti~na sjena od crijeva. D . b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .metastaza je fokalna. poput “pupka”. nehomogena.parenhim jetre. Metastaza karcinoma laringsa. Metastaza karcinoma sigme. re`anj. solitarna promjena eho strukture s tipi~nom slikom “pe~ata”. Metastaza karcinoma kolona.d.J5. solitarna. poja~ane ehogenosti. 01. s hipoehogenim rubnim prstenom.desni bubreg. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: a) J . kontura je valovita s anehogenim prstenom tipa “pe~ata”. B .

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. M . A .J5. parenhim je ehogenije strukture. D . Metastaza malignoga neurinoma. okrugloga oblika s hipoehogenim rubom. Metastaza karcinom plu}a.hipoehogen. M 2 . popre~ni presjek desnoga re`nja: J .desni i lijevi re`anj. popre~ni presjek jetre: J . 01.48. kosi presjek desnoga re`nja: J . D .dijafragma. razli~ite veli~ine. nehomogen. difuzno promijenjen parenhim. ovalnoga oblika.J5.metastaza je fokalna promjena.izoehogena fokalna promjena s hipoehogenim rubom. 98 . @ . mje{ovite hipoehogene i ehogene strukture.47.kralje`nica.46.parenhim je uredne eho strukture M . okrugloga oblika.dio pro{irenog `eluca s ehogenim sadr`ajem. tipa “pe~ata”. VK .J5. cava.v. K .parenhim je uredne eho strukture.aorta. M . hipoehogene promjene eho strukture s ehogenijim sredi{tem. rub je dijelom hipoehogen.metastaza je fokalna promjena. Metastaze karcinoma dojke. M 1 . 01.dijafragma.metastaze su multiple fokalne. daje sliku “pe~ata”.

Metastaza karcinoma pankreasa.metastaza je fokalna promjena hipoehogene strukture. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 01.51. promjer 31 mm. okruglastoga oblika. M .dijafragma. okrugloga oblika.50.parenhim je poja~ane ehogenosti.dijafragma. rub je ehogen. homogen.d.metastaze su dvije fokalne promjene eho strukture.metastaza je hipoehogena. D .J5.d. 01. K@ . M . popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja jetre: J .49. S .obilan pleuralni izljev. re`anj.srce. 99 . fokalna promjena okruglastoga oblika.J5. promjera 18 mm. D .J5. Metastaza karcinoma plu}a. P .presjek krvne `ile. Metastaze leomiosarkoma `eluca. PI . M . sredi{te anehogeno. re`anj. desni kosi presjek desnoga re`nja: J .posteriorno poja~anje odjeka.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.baza plu}a. PP .

okrugloga oblika. promjera oko 10 mm. re`nja je poja~ane ehogenosti.J5.metastaze su multiple fokalne hipoehogene i anehogene promjene eho strukture. promjera do 10 mm. VK . okruglastoga oblika. M . anehogene promjene eho strukture. kontura je jasna. Metastaze karcinoma gu{tera~e. LV . D .posteriorno poja~anje odjeka.dijafragma.53. okrugloga oblika. B . b) popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . M .J5. Metastaze karcinoma dojke. anehogene promjene eho strukture. ve}a metastaza je promjera 19 mm. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. a) i b) presjeci lijevoga re`nja jetre: J .metastaze.parenhim l. homogene eho strukture. a) uzdu`ni presjek.J5.v.cista bubrega. re`anj.desni bubreg. PP .54. venosum. koje konfluiraju.metastaze su dvije fokalne. razli~ite veli~ine.lig. LK . M 1 . 100 .lob caudatus.parenhim jetre je ehogeniji. l. C .52. M .metastaze su dvije fokalne. 01. Metastaze karcinoma laringsa. 01. cava.

M .57. 101 .metastaze su multiple fokalne.J5.v. VP . Metastaze karcinoma plu}a poslije kemoterapije. D . 01. konfluentne anehogene promjene eho strukture. presjek jetre: J . okrugloga oblika. hipoehogene promjene eho strukture.parenhim jetre je homogene hiperehogene strukture.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.metastaze su dvije fokalne. Metastaze malignog melanoma.v. M . M . portae.55. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .dijafragma.parenhim jetre. najve}a ima promjer 60 mm. MT . VK . 01.metastaze su tri fokalne. okrugloga oblika.J5. promjera do 12 mm. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .parenhim jetre ehogenije strukture. hipoehogene promjene eho strukture.56. cava. Metastaze malignog limfoma.J5.masno tkivo.

D . popre~ni presjek jetre: J .aorta. kontura re`nja je dijelom sitno valovita. 01.J5.kralje`nica. parenhim je homogen. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .58. 01.59. portae. VP .dijafragma. K . hipoehogen. popre}ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 102 . naslu}uju se hipoehogene i ehogene konfluentne foklane promjene. maligni limfom. maligni limfom.desni i lijevi re`anj su pove}ani.v. kontura je glatka i o{tra.J5. hipoehogene strukture. M . karcinom dojke.60.maligno infiltriran segment jetre je pove}an.J5.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Difuzna maligna infiltracija. Difuzna maligna infiltracija.parenhim jetre.dijafragma. A . Segmentna maligna infiltracija. D .parenhim je difuzno nehomogen.

103 . naslu}uju se fokalne hipoehogene promjene.dio lijevoga i desnoga re`nja jetre. kontura joj je valovita. popre~ni presjek jetre: J . koja je pove}ana. parenhim je manje ehogenosti.61. Difuzna maligna infiltracija. nehomogen.J5.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. karcinom dojke.

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

Semilikvidne i ostale promjene jetre

01.J6.01. Apsces jetre, supurativna faza, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - parenhim l. re`nja je uredne eho strukture, A - apsces su tri fokalne, hipoehogene promjene eho strukture, ovalnoga oblika, jasnih kontura, promjera do 50 mm.

01.J6.02. Apsces jetre, supurativna faza, popre~ni presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj, A - apsces je fokalna anehogena, ovalna promjena eho strukture s ehogenim talogom, kontura je glatka i o{tra, du`ine oko 117 mm, lako posteriorno poja~anje odjeka, D - dijafragma.

01.J6.03. Apsces jetre, zrela faza, popre~ni presjek jetre: J - desni i lijevi re`anj jetre, A - apsces su dvije fokalne, okrugle, heterogene promjene eho strukture, rubno hipoehogene, kontura je dijelom nejasna, promjer oko 66 i 108 mm, VK - v. cava, A - aorta.

104

Semilikvidne i ostale promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J6.04. Apsces jetre, zrela faza, popre~ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`anj je pro{iren, A - apsces je fokalna, okrugla, heterogena promjena eho strukture s hipoehogenim rubom, u srednjem dijelu vi{e zrnatih hiperehogenih struktura, AS - uska akusti~na sjena, odgovara mjehuri}ima zraka.

01.J6.05. Apsces jetre, zrela faza, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`anj, A - apsces je fokalna, heterogena, ovalna promjena eho strukture, rubno je dijelom je izra`en hipoehogeni prsten, KR “kometin rep” je hiperehogena promjena ~iji se intenzitet postepeno smanjuje, znak je plina u apscesu, AS - akusti~na sjena.

01.J6.06. Krvarenje u jetri, svje`e, popre~ni presjek jetre: J - lijevi i desni re`anj, K - krvarenje je fokalna, anehogena, nepravilna promjena eho strukture, nejasne konture, PK - pleuralno krvarenje je anehogeni sadr`aj supradijafragmalno, D - dijafragma,VP - v. portae, VK - v. kava.

105

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

01.J6.07. Krvarenje u jetri, starije, uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J - d. re`anj, K - krvarenje je fokalna semilikvidna promjena eho strukture, ovalnoga oblika, anehogena s nivoom ehogenoga taloga uz dorzalnu konturu, kontura je glatka i jasna, D - dijafragma, VK - v. cava.

01.J6.08. Krvarenje jetre, subkapsularno, svje`e, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`nja, K - krvarenje je rubna, anehogena, duguljasta zona uz konturu re`nja, koji dijelom prekriva.

01.J6.09. Krvarenje jetre, ekstrahepatalno, svje`e, kosi presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj, K - krvarenje je anehogena, nepravilna zona jasne konture, prekriva konturu jetre i {iri se van nje, D - dijafragma.

106

Poslije operacijski reziduum u jetri. Kalcifikacija u jetri. re`anj.J6.12.11. 01. poslije operacije ehinokokne ciste vidi se fokalna.posteriorno poja~anje odjeka. bubreg.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. VK . re`anj. b) uzdu`ni presjek d. ~etvrtasta promjena eho strukture. a b 01. D .J6. D . re`anj.v. a) popre~ni presjek. hiperehogenih.d.d. krupnije zrnatih struktura s uskim akusti~nim sjenama . anehogena. 107 . koja ranije nije postojala. VP .J6. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . cava. promjera 61 mm.`u~ni mjehur.vene. V . portae. re`nja: J .nekoliko fokalnih.AS. lijevi kosi presjek jetre: J . C .d. PC .dijafragma. B . Kalcifikacije u jetri.10.cista. K .3 mj. PP .v.AS. kontura je valovita i o{tra.kalcifikacija je fokalna hiperehogena zrnata struktura s akusti~nom sjenom . @M .d.dijafragma. K .

dijafragma. Aerobilija. 14: Z . 01. Aerobilija.AS.d. Z . zrnata.krhotina je fokalna. hiperehogena struktura uz poja~anje ehogenosti u vidu “kometinog repa” .AS. re`nja.13. 01. re`anj.zrak u `u~nim vodovima daje sliku vi{e sitnih.15. K .14. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J6.mjehuri} zraka vidi se kao sitna. kosi presjek desnoga re`nja: J . 108 .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J6. zrnatih. Krhotina granate u jetri. D .J6. hiperehogena struktura s akusti~nom sjenom .parenhim d. sitno zrnata.KR. hiperehogenih struktura uz koje se naziru uske akusti~ne sjene . pove}anje slike pod br.

D .J6. a b 01. O . 01. hepatica. PP . Z . VP . re`anj.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. @M . kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .o`iljak je hiperehogena zrakasta struktura.zraku u `u~nim vodovima vide se kao crtaste. portae.grane v. O . O`iljak jetre poslije ranjavanja. Aerobilija. re`anj jetre. a) popre~ni presjek.d.presjeci vena.o`iljak su crtaste.J6. hiperehogene strukture u smjeru toka krvnih `ila. VH .dijafragma. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .18. V . b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . O`iljak jetre poslije ranjavanja.`u~ni mjehur. 109 .v.posteriorno poja~anje odjeka. sitne.d.J6.17.16. hiperehogene strukture.parenhim jetre je uredne eho strukture.

O 2 . TS . O 1 . re`anj. hiperehogena struktura s akusti~nom sjenom . b) desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . hiperehogena struktura s izrazitom akusti~nom sjenom . hiperehogena struktura.d.VP . popre~ni presjek jetre: J .J6.21. portae.d.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.o`iljna retrakcija poslije sklerozacije je izdu`ena. linearna. 01.J6.o`iljak poslije operacijske suture je diskontinuirana.ostatak d. JD . O`iljak jetre poslije operacije. hiperehogena promjena na rubu re`nja s uvu~enjem konture.v.J6.o`iljak poslije sklerozacije je lu~na.19.v. cava.o`iljak je linearna. 110 . O`iljak jetre poslije sklerozacije ehinokokne ciste. O . re`nja.l. 01. {ira. a) uzdu`ni.AS.dijafragma.AS.mi{i}ni sloj trbu{ne stijenke. b) o`iljak u popre~nom presjeku vidi se kao zrnata. VK . re`anj.20. hiperehogena struktura. D . MT . popre~ni presjek jetre: J . a) O . re`anj. O`iljak jetre poslije parcijalne lobektomije desnoga re`nja.masno tkivo.

K . nema prikaza d. portae.kralje`nica.l.aorta. re`nja.v. parenhim je uredne eho strukture. kontura desno je uvu~ena. Stanje poslije lobektomije desnoga re`nja jetre. A . Stanje poslije lobektomije desnoga re`nja jetre.22. re`nja.J6. VP .: J . 01.J6. re`anj je manji.lijevi re`anj je hipertrofi~an.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. popre~ni presjek jetre: J .23.J6. LR . 22. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre. isti pacijent pod br. popre~ni presjek jetre: J .24. 111 . Stanje poslije parcijalne lobektomije desnoga re`nja jetre. 01.lijevi re`anj s klinastom incizurom prema kaudalno.dorzalni segment d. na mjestu ventralnog re`nja vidi se hiperehogena zona.