MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI POSTDIPLOMSKA [KOLA ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA

Slavica Bene{ Miri} i suradnici ATLAS ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

AUTOR:
Prof. dr. med. sci., SLAVICA BENE[ MIRI], Zagreb

KOAUTORI:
Prof. dr. med. sci., SENAID TRNA^EVI], Tuzla Doc. dr. med. sci., ENVER ZEREM, Tuzla Doc. dr. med. sci., ZLATAN FATU[I], Tuzla Prim. mr. med. sci., ZORAN LI^ANIN, Sarajevo

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 611.95-073 (084.4) BENE[ Miri}, Slavica Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena / Slavica Bene{ Miri} i suradnici. Tuzla : Univerzitet, 2002. - 400 str. : ilustr. ; 21 cm Bibliografija: str: 400 ISBN 9958-609-10-X 1. Miri}, Slavica Bene{ vidi Bene{ Miri}, Slavica COBISS/BiH-ID 10477062

Na osnovu Mi{ljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta/{porta broj: 04-15-1142/02 od 04. 03. 2002. godine knjiga ”Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena” autora Prof. dr. Slavice Bene{ Miri} je proizvod na koji se ne pla}a porez na promet proizvoda.

Odlukom Nau~no-nastavnog vije}a Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli broj: 04-38-3721/01-3 od 3. 9. 2001. godine “Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena” autora Slavice Bene{ Miri} i suradnika odobren je kao ud`benik u nastavnom procesu za studente medicine, ljekare specijalizante i specijaliste kao i polaznike postdiplomskog studija.

Slavica Bene{ Miri} i suradnici

ATLAS
ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

TUZLA, 2002.

Zoe Miri} KOMPJUTERSKA OBRADA SKICA: Eldina Had`i} LAYOUT. . prof. Eldina Had`i} NASLOVNICA: Sa{a . Ova knjiga je za{ti}ena autorskim pravima i ne smije se djelomi~no reproducirati. BORIS BRKLJA^I]. ANTUN LOVRIN^EVI]. sci. sci. Tuzla Prof. dr. Izudin Kapetanovi} RECENZENTI: Prof. med. REPRO I TISAK: PrintCom. prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji na~in bez pismenoga dopu{tenja autora i izdava~a. grafi~ki in`enjering Tuzla ZA PRINTCOM: Zikrijah Had`imehmedovi} . med....Zi}o Naklada 600 primjeraka Sva prava pridr`ana. GRAFI^KI UREDNIK: Jasmin Had`imehmedovi}. dr. med.IMPRESUM IZDAVA^: Univerzitet u Tuzli ZA IZDAVA^A: Prof. Sarajevo Doc. dr. Slavica Bene{ Miri} LEKTOR: Marica Petrovi}. sci. sci. dr. med.. sci. pohraniti u sustav za reproduciranje.. dr. MUHAREM ZILD@I]. Zagreb UREDNIK I IZRADA SKICA: Prof.

med. direktoru Univerzitetsko klini~kog centra.ZAHVALA Knjiga je objavljena zahvaljuju}i financijskoj potpori donatora: Postdiplomska {kola ultrazvu~ne dijagnostike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Fond Otvoreno dru{tvo (Soros foundation) Bosne i Hercegovine Toshiba Medical Systems Europe B. @elimo da ova knjiga ostane spomen toj ideji o potrebi trajne organizirane edukacije ultrazvu~ne dijagnostike. . dr. Teufiku Tulumovi}u. Zahvaljujemo prof. sc. kao i na podr{ci u njezinom stvaranju od inicijative do realizacije. Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.V. na inicijativi i organizaciji Postdiplomske {kole ultrazvu~ne dijagnostike u okviru koje je nastala ova knjiga.

.

KNJIGU POSVE]UJEM sestri Zdenki i majci Mariji .

.

ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA MOKRA]NOGA MJEHURA 7.J. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA PROSTATE 8. Vaskularne promjene jetre 1. Upale bubrega 5. 5. UZ anatomija jetre 1.@3.B1.T[. UZ anatomija i patolo{ke promjene `u~nih vodova 3. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA GU[TERA^E ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA SLEZENE ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA BUBREGA 5.J6.@1.K@. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA @U^NOGA MJEHURA I VODOVA 2. Proliferativne promjene `u~noga mjehura 2.MM. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA TRBU[NE [UPLJINE 12. UZ dijagnostika limfnih ~vorova retoperitoneuma 8. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA JETRE 1. Difuzne promjene jetre 1. Kalkuloza `u~noga mjehura 2.J1.G. DOPLER KRVNIH @ILA ORGANA GORNJEGA ABDOMENA 11 13 15 20 38 54 68 83 104 113 116 123 133 143 149 163 181 197 202 213 228 237 246 254 261 273 283 285 301 314 319 335 353 371 400 LITERATURA 9 .@2.@4.J5.NB. Ciste bubrega 5.@5. Ciste jetre 1.J2.J3.B4.MJ.B3.B6.B.SADR@AJ PREDGOVOR UVOD 1. 4.PO. UZ dijagnostika krvnih `ila gornjega retroperitoneuma 8. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA PROBAVNIH ORGANA 10.@.D.B5 Tumori bubrega 5. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA MATERNICE I JAJNIKA 11. Upala `u~noga mjehura 2. UZ dijagnostika nadbubre`nih `lijezda 9.S.L^. Semilikvidne i ostale promjene jetre 2. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA RETROPERITONEUMA 8. Tumori jetre 1.PR.J4. UZ anatomija bubrega 5. UZ anatomija `u~noga mjehura 2. Kalkuloza i hidronefroza bubrega 5. Semilikvidne promjene bubrega 6.B2.RP.

.

u~ila sam i jo{ u~im. kada UZ aparat ima svaki Dom zdravlja i mnogi pojedinci u privatnoj praksi. Po~ela sam bez edukacije s vrlo oskudnom literaturom iz stranih ~asopisa i slabom rezolucijom slike. bilo je snimaka razli~itih oblika od polaroida. godine na UZ aparatu s compaund tehnikom. Tuzla. Kroz rad i valorizaciju rezultata u magisterskom radu i doktorskoj disertaciji moglo se zaklju~iti da je UZ dijagnostika u odnosu na rentgenolo{ku i CT tehniku. da je samoukost najte`i. do lije~nika u mirovini. rtg filmova. Tijekom predavanja i prakti~nog rada na poslijediplomskim te~ajevima ~esto se postavljalo pitanje literature. prenosiv. Atlas je moj doprinos. ^inilo se da }e izrada Atlasa biti jednostavnija i br`a od pisanja knjige. ne zahtjeva veliki i posebno opremljen prostor. izme|u ostaloga: a) “prva ili filtar metoda pregleda abdomena”. Smjerovi presjeka su nagla{eni radi lak{e topografske orjentacije u prepoznavanju normalne UZ anatomije i orjentacije u trodimenzionalnoj percepciji na osnovu tipi~nih presjeka. Danas se mnogi bave UZ dijagnostikom. iako je jasno da je tako kratka edukacija insuficijentna. jer je UZ aparat mali. Postdiplomski te~ajevi UZ dijagnostike na mnogim Medicinskim fakultetima su poku{aj da se pridonese boljoj edukaciji onih koji se njome bave. te da bude jednozna~an u tuma~enjima svih organa i promjena. da je UZ aparat “mali CT”. mnogima }e to biti osnova i poticaj da se ozbiljnije bave analizom UZ nalaza. sli~nih mogu}nosti morfolo{ke dijagnostike. travanj/april 2000. mikrofilma do termoprinter papira razli~ite rezolucije i kvalitete. ali tada. Institut za radiologiju u Sarajevu jedini je imao u Bosni i Hercegovini CT i UZ dijagnostiku. kako bi u~enje osnova UZ dijagnostike abdomena bilo jednostavnije. ali zahtjeva ve}u anga`iranost ultrasoni~ara.” Ta konstatacija u sada{nje vrijeme izgleda smje{na. sadr`ajni i ujedna~eni. manje tro{kova. drugo. primati novo i usavr{avati se. po~etkom osamdesetih godina. od tek zavr{enih lije~nika op}e prakse i specijalista svih grana. b) “UZ dijagnostika da ima velike prednosti razvoju dijagnostike u manjim medicinskim centrima. Nastojala sam da termini budu logi~ni. kako bi bilo jasno {to svaki termin zna~i. Autor 11 . ostaje na povr{ini znanja.PREDGOVOR Ultrazvu~nom dijagnostikom po~ela sam se baviti po~etkom 1979. relativno jeftin. lak{e i br`e. Terminologija se pro~i{}avala i kristalizirala godinama. a analiza je osnova svake morfolo{ke dijagnostike. ali se mo`e i mora regulirati njezin tok. Ta stihija je realna ~injenica i ne mo`e se zaustaviti kao {to se ne mo`e zaustaviti rijeka koja te~e. Logi~no razmi{ljanje je osnova analize. Tko se nije spreman mijenjati. Izbor i obrada snimaka i izrada skica zahtjevali su dosta truda i vremena. koja je mnogima sli~ila na maglice “kumove slame” na no}nom nebu. najdulji i najskuplji na~in u~enja. {to se pokazalo neto~nim. To zna~i: manje pregleda. Za neke organe i bolesti mo`e se dati definitivnu dijagnozu. od prvog real-time do suvremenih aparata. U velikom materijalu sakupljenom u dvije decenije rada na Institutu za radiologiju u Sarajevu i na postdiplomskim te~ajevima na Univerzitetsko klini~kom centru u Tuzli sakupljeno je snimaka compaund tehnike. U~e}i druge. kra}a hospitalizacija i manje neprijatnosti za bolesnika. Ubrzo sam do{la do spoznaje: prvo. za druge trebaju dopunske pretrage ali je izbor dijagnostike usmjeren. Ipak.

Antun Lovrin~evi} “Slikovni materijal je vrlo opse`an.. Pristup je prikladan jer su prikazane gotovo sve dijagnosti~ke mogu}nosti ultrazvuka u abdomenu. Boris Brklja~i} 12 . tako da je prakti~no pokrivena cjelokupna patologija abdominalnih organa vidljiva ultrazvukom. med. te omogu}uje stijecanje osnovnoga znanja o ultrazvu~noj dijagnostici abdominalnih organa. Ovakvim pristupom autor daje vlastiti pe~at znanstveno-edukativnom pristupu suvremenoj nastavni~koj metodi ud`beni~koga izlaganja. da obogate svoje znanje iz abdominalne ultrasonografije u svojoj kontinuiranoj edukaciji. dr.atlasu ultrazvu~ne dijagnostike koji u cijelosti zadovoljava potrebe po~etnika u savladavanju ove tehnike. med. Radi se o vrlo uspjelo napisanom ud`beniku . ali }e biti i veoma korisni ud`benik za studente zavr{nih godina medicine. preciznim oznakama smjerova UZ presjeka. sci. kroz skice UZ nalaza. Izuzetno didakti~ki.” Prof. Atlas ultrazvu~ne dijagnostike predstavlja stvarni doprinos polularizaciji i {iroj primjeni ultrazvuka u klini~koj praksi.” Prof.” Doc. {to je za poznavanje UZ slike izuzetno va`no i neophodno. tako i pojedina~nih organskih sustava u njemu. koncizan i jasan. med. Atlas predstavlja i pravu pomo} lije~nicima koji se bave ultrazvukom. Muharem Zild`i} “Kroz 12 poglavlja autor izla`e pedantno i sistemati~no bogato iskustvo kroz lepezu velikog broja ultrazvu~nih nalaza kako abdomena u cjelini. Knjiga }e izvrsno poslu`iti i iskusnim sonolozima za utvr|ivanje znanja i za brzi pregled patologije. sci. Tekst je kvalitetan. dr. dr. sci.. izuzetno edukativan i vrlo uspje{no odabran. omogu}ava ~itaocu brzo stijecanje znanja i uo~avanje detalja struktura. te ujedna~enom terminologijom..IZ RECENZIJA: “Atlas predstavlja veoma korisno edukativno sredstvo za sve lije~nike koji po~inju svoje postdiplomsko obrazovanje iz klini~ke primjene ultrazvuka.

Jetra je manje ehogenosti od gu{tera~e. vidi se kao crna area (zona). koje se vide iznad dijafragme na bazi plu}a. Budu}i da se pregledanje vr{i slobodnim pomicanjem sonde rukom. dijelu UZ aparata. Tako se dobiju razli~iti intenziteti sivog. Ukoliko se u strukturi vide odjeci svih oblika ehogenosti. Poznavanje prirode artefakta olak{ava tuma~enje njihove slike. Nastaje u mjehuri}ima zraka koji se pomi~u. Kada nema odjeka struktura izgleda anehogeno. Krvne `ile su cjevastog ili tubularnog oblika i aneheogene strukture. Srednji intenzitet odjeka ili eha daje srednju ehogenost tkiva. Nastaje kao defekt odjeka u UZ snopu zbog hiperefleksije UZ valova na tkivima velike gusto}e ili na granici struktura vrlo razli~ite gusto}e. dobiju se slojevi ili presjeci u razli~itim smjerovima. EGR) je radiolo{ka digitalna tehnika pregleda. Akusti~na sjena je akusti~ni fenomen. Atenuacija ili posteriorno slabljenje odjeka je postepeni gubitak ehogenosti tkiva u daljem polju UZ snopa kod velike {irine tijela ili poja~ane refleksnosti tkiva. real-time. To zna~i da se tehnika pregleda organa bazira na nekoj vrsti zra~enja. Svaki reflektirani val registrira se na ekranu monitora UZ aparata kao svijetla to~ka. te se vide respiratorni pokreti organa. Ultrazvu~na dijagnostika isto kao i kompjuterizirana tomografija (CT) i magnetska rezonancija (MR) prikazuju mekotkivne strukture u tijelu. Odrazna slika je podvostru~ena slika. ako intenzitet odjeka nije jadnakomjerno raspore|en. Na osnovu sive skale dobije se prikaz razli~ite ehogenosti tkiva. Parenhimni organi imaju sitnozrnatu strukturu. Dubinski artefakti su poja~anja odjeka u obliku ehogenijeg sloja u anehogenim strukturama koje su obi~no okru`ene crijevima. razli~ite ehogenosti. eho struktura je homogena. 13 .UVOD KOJI TREBA PRO^ITATI Ultrazvu~na dijagnostika (UZ. koji remete prikaz strukture. u ovom slu~aju ultrazvu~nim valovima. pulzacije krvnih `ila i peristalti~ki pokreti crijeva. Slika na ekranu je `iva ili u stvarnom vremenu. i u nju se vra}aju nakon odbijanja. UZdg) ili Ultrasonografija (US) ili Ehografija (EHO. njihovu normalnu gra|u i patolo{ke promjene. te je slika na ekranu prikazana u sivoj skali. Manje je izra`eno kod konveksne nego sektorske sonde. Ultrazvu~na dijagnostika je ustvari ehotomografija ili slojevno pregledanje organa. Poja~ani odjeci daju sliku hiperehogene strukture. naj~e{}e jetre ili strukture uz dijafragmu. koja na ekranu izgleda najsvjetlije. [to je refleksija vala ja~a dobije se svijetlija to~ka. Prikaz strukture organa dobije se na osnovu tipi~nog pona{anja refleksije UZ valova. To su uzdu`ni ili longitudinalni i popre~ni ili transverzalni presjeci. Slezena je iste ili manje ehogenosti od jetre. Da bi se dobio volumni prikaz organa i topografski prikaz promjena u organu i oko njega. ali postoji i niz artefakata na UZ slici. UZ valovi se stvaraju u sondi. Struktura je nehomogena. Akusti~na sjena je jedna od karakteristika kamenaca. UZV. ispunjeni su homogenim teku}im. ka`e se da je struktura heterogena. anehogenim sadr`ajem. Slika tkiva u tijelu dobije se na osnovu refleksije UZ valova od struktura kao odjek ili eho. Akcentuacija ili posteriorno poja~anje odjeka javlja se iza ciste ili strukture s ve}im slojem teku}eg sadr`aja. @u~ni i mokra}ni mjehur su {uplji organi karakteristi~nog oblika. treba svaki organ pregledati u dva osnovna ili tipi~na presjeka. Kada je intenzitet odjeka jednakomjerno raspore|en. a parenhim bubrega manje ehogenosti od jetre. konture kosti i crijeva s velikom koli~inom zraka. Slabiji odjeci od normalnog izgleda neke strukture daju manju ehogenost i izgledaju hipoehogeno. kalcifikacija. Reverberacija je slojevno poja~anje odjeka u bliskom polju sonde. Kometin rep je artefakt s posteriornim poja~anjem odjeka u obliku malog trokuta ili dugog hiperehogenog traka du` ultrazvu~nog snopa. Smatra se da najve}u ehogenost ima gu{tera~a.

a bubrezi se pregledaju i s dorzalne strane. Popre~ni presjeci organa su okomiti na njegove uzdu`ne presjeke bez obzira kako organ le`i u abdomenu. Uzdu`ni presjeci abdomena primjenjuju se s ventralne strane za pregled svih organa. ako organ pravilno le`i u abdomenu. koji se obi~no primjenjuju za pregled jetre i lak{u orjentaciju kod prikaza njezine eho strukture.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Uzdu`ni presjeci organa poklapaju se sa sagitalnim presjecima tijela. Lijevi kosi presjeci su paralelni s rebrenim lukom. Uzdu`ni presjeci u~injeni u srednoj aksilarnoj liniji su koronalni presjeci tijela i bubrega. 14 . Netipi~ni presjeci su naj~e{}e desni i lijevi kosi. Desni kosi presjeci su okomiti na desni rebreni luk. Uzdu`ni presjek gu{tera~e poklapa se s popre~nim presjekom tijela. Uzdu`ni i popre~ni presjeci bubrega ne podudaraju se s istim presjecima tijela zbog svog polo`aja u retroperitoneumu. a odgovaraju uzdu`nim presjecima slezene. kao {to je uglavnom slu~aj s jetrom.

Rubovi spoja parijetalne i visceralne povr{ine su o{tri. [irina lijevoga re`nja u pravcu lijevog ruba kralje`nice je 4 cm. Jetra se manje ili vi{e pomi~e prema kaudalno i medijalno pri obi~nom i dubokom inspiriju. Disanje u po~etku pregleda je mirna respiracija pri odre|ivanju polo`aja i veli~ine jetre. Ima nekoliko drugih na~ina odre|ivanja veli~ine jetre. Te mjere naj~e{}e se uzimaju kao mjerilo veli~ine jetre. Lijeva polovina dijelom se nalazi subkostalno. {to se primjenjuje prema potrebi. Interkostalni presjeci se koriste ukoliko je jetra vrlo visoko polo`ena ili prekrivena meteoristi~nim vijugama crijeva. Kut lijevog re`nja u uzdu`nom i popre~nom presjeku iznosi 45 stupnjeva. Polo`aj pacijenta pri pregledu je le`e}i uglavnom na le|ima. Popre~ni presjeci substernalno koriste se za pregled lijevoga re`nja od kranijalnoga do kaudalnoga ruba. osobito u podru~ju lijevog re`nja. koja je manje izra`ena kod desnoga nego kod lijevo- 15 . medijalno od vrha lijevoga re`nja. [irina kuta distalnog ruba desnog re`nja iznosi 75 stupnjeva. Polo`aj koso na lijevom boku koristi se kod visoko polo`ene jetre. Po Niederau-u kranio-kaudalni presjek iznosi 15 cm. a ventro-dorzalni 14 cm.Tre}a ploha je konkavna i usmjerena kaudoventralno. a vrh usmjeren medijalno. ispod trbu{ne stijenke. UZ ANATOMIJA JETRE Polo`aj jetre Jetra je najve}i parenhimni organ. Mogu}nost vizualizacije jetre u tim presjecima je vrlo ograni~ena. Time se dobije bolji prikaz kranioleteralnoga dijela desnoga re`nja do kaudalnoga ruba i skra}uje pregled. Mogu}nost vizualizacije svih dijelova jetre ovisi o njezinom polo`aju. U tipi~nim presjecima jetre dobije se prostorna trodimenzionalna preglednost svih dijelova jetre i bolja topografska orjentacija.U njezinom sredi{njem dijelu je ja~e udubljenje hilusa u koji ulaze krvne `ile i izlazi vanjski `u~ni vod. a dijelom izme|u rebrenih lukova. oblik i {irina kuta su varijabilni. ~ija baza je uz desni torakalni zid. Subkostalni uzdu`ni presjeci prikazuju jetru. Veli~ina jetre Veli~ina jetre varira ovisno o visini. Smje{tena je u desnom hipohondriju. te subkostalni pristup nije mogu}. Presjeci jetre dobiju se subkostalno. U UZ dijagnostici mogu}e je izra~unati ukupni volumen jetre. Desni kosi presjeci primjenjuju se uglavnom za prikaz vanjskoga toka vene porte i vanjskoga `u~nog voda. [irina kuta mijenja se ovisno o mjestu presjeka.Ultrazvu~na dijagnostika jetre Slavica Bene{ Miri} ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA JETRE UZ METODA PREGLEDA JETRE Priprema za pregled same jetre nije potrebna. te lateralno do kraja desnoga re`nja. jer po drugim autorima mjere su manje ili ve}e. ali je to u svakodnevnoj praksi neprimjenjiva metoda. spolu i dobi ~ovjeka. prekrivena rebrima. Odre|ivanje {irine kutova po Weillu u uzdu`nim i popre~nim presjecima. Jetra slu`i kao ultrazvu~ni prozor za vizualizaciju svih okolnih organa. Rub izme|u njih je zaobljen. te to treba imati u vidu. odnosno o konstituciji pacijenta i uglavnom polo`aju dijafragme i kolona. substernalno i interkostalno. te`ini. Promjeri su ovisni o varijaciji veli~ine re`nja. predstavlja visceralnu povr{inu jetre. Dvije plohe zami{ljene piramide okrenute su dijafragmi. Oblik jetre Jetra ima oblik sli~an piramidi. Dijelom prelazi mediosagitalnu liniju tako da vrh se`e malo ispod lijevoga rebrenoga luka. Desna polovica nalazi se subkostalno. te ~ine jedinstvenu konveksnu parijetalnu povr{inu jetre. Budu}i je lijevi re`anj vrlo varijabilnog oblika. kod adipoznih i meteoristi~nih osoba. Pregled desnoga re`nja nastavlja se subkostalnim lijevim kosim presjecima. Neki autori preferiraju mjerenje kranio-kaudalnog i ventro-dorzalnog promjera desnoga re`nja u uzdu`nom presjeku u medioklavikularnoj liniji.

koji je smje{ten ventralno i lateralno. ako je bubreg na normalnome mjestu i uredne veli~ine. dok su kod pove}anja jetre zaobljeni. desna.porte su hiperehogene. Vi{e se vidi. Dorzalno i kranijalno je venozni ligament koji odvaja lobus kaudatus. u{iljeni. Intrahepatalni `u~ni vodovi postaju vidljivi kad se pro{ire zbog opstrukcije kod staze `u~i. EHO PATOLO[KE PROMJENE JETRE Patolo{ke promjene jetre. Oblik parijetalne i visceralne povr{ine ovisi o obliku skena odnosno obliku presjeka koji daje sonda. Znatno je u`a od konture desnoga re`nja. Konture v. One odgovaraju granama vene porte i hepatalnim venama. Jetra je pove}ana ili smanjena kod ja~e izra`enih patolo{kih promjena. U lijevom re`nju vide se dva ligamenta. te~e koso prema glavi gu{tera~e. ako je lijevi re`anj ve}i ili jetra kaudalnije polo`ena. Veli~ina uzdu`nog presjeka kod normalne veli~ine jetre je manja od {irine skena koju daje konveksna sonda. Na visceralnoj povr{ini izme|u desnoga i lijevoga re`nja vidi se izrazito uvu~enje konture u podru~ju hilusa. Kontura desnoga re`nja kranijalno i lateralno je izrazito zaobljena i u dodiru s dijafragmom. homogen i srednje ehogenosti. Eho struktura jetre Parenhim jetre je sitnozrnaste strukture. Konture hepatalnih vena su nje`ne i glatke. obi~no kod ascitesa. ne vidi se presjek desnog re`nja. ali i 16 . Unutar parenhima lijevoga re`nja ili uz njegovu dorzalnu konturu nalazi se ligament teres. Medijalna kontura desnoga re`nja je zaobljena. bez obzira na {irinu i mjesto presjeka. Vidi se kao lu~an hiperehogena struktura {irine do 5 mm. Promjena eho strukture postaje manifestna kada se prije|e prag mikromorfolo{kih promjena tako da promjena eho strukture bude evidentna. vaskularne i fokalne promjene. U strukturi parenhima vide se vaskularne strukture. Vanjski ligamenti: falciformni i koronalni vide se kad je jetra odvojena od dijafragme i trbu{ne stijenke. Promjene veli~ine jetre i manifestacija patolo{ke promjene strukture na UZ slici ovisi o stadiju bolesti i intenzitetu patohistolo{kih promjena. Konture jetre Konture jetre su glatke. prema patomorfolo{kim promjenama parenhima jetre na UZ slici. Mjerenje ovisi i o mjestu presjeka. Nastaje kod prekomjernoga uno{enja masti. a dubina respiratornih pomicanja jetre poma`e u procjeni polo`aja. Grane hepatalne arterije ne vide se. dijele se na difuzne. su o{tri. Vrhovi kutova re`njeva. ako je lijevi re`anj manji ili jetra kranijalnije polo`ena. U uzdu`nom presjeku donji rub desnoga re`nja se`e do donjega ruba desnoga bubrega. iako je u prirodi obratno. U praksi je vrlo brz i efikasan na~ina odre|ivanja polo`aja i veli~ine jetre na osnovu normalne topografije. Ne vidi se. Steatoza je naj~e{}a metaboli~na bolest jetre. On se pojavljuje u presjeku kod normalnoga inspirija. Popre~ni i uzdu`ni presjeci prave se u mirnoj respiraciji. Va`ne su za odre|ivanje kirur{ko anatomske podjele jetre na re`njeve i segmente. koji se mijenja respiratornim pomicanjem jetre. U hilusu se portalna vena dijeli na na desnu i lijevu granu. ali ih mo`e biti vi{e. Difuzne promjene jetre Difuzne promjene jetre zahva}aju cijeli parenhim jetre.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena ga re`nja. a ako je kranijalnije polo`ena jetra kod dubokoga inspirija. Vena porte u vanjskom toku od hilusa. koje izgledaju kao anehogeni tubuli ~ija se {irina smanjuje prema periferiji. Desni re`anj je do medio-klavikularne linije prekriven rebrima. Kod konveksne sonde parijetalna kontura je konkavna. koja je smje{tena dorzalno i medijalno. koji ~ini granicu lobus kvadratusa. srednja i lijeva. Lijevi re`anj vidi se normalno u popre~nom presjeku izme|u rebrenih lukova ispod donjeg ruba sternuma. Prava veli~ina re`nja procjeni se na uzdu`nom presjeku u mediosagitalnoj liniji. Ehogenost jetrenoga parenhima je ne{to ehogenija od parenhima bubrega i hipoehogenija od parenhima gu{tera~e. ali je ~esto vrlo nejasna. Hepatalne vene polaze iz perifernoga dijela parenhima jetre i ulijevaju u venu kavu ispod dijafragme. a visceralna konveksna. Obi~no su tri vene. U popre~nom presjeku na rubu desnoga rebrenoga luka. Kontura lijevoga re`nja je glatka i o{tra. lateralno od medioklavikularne linije u normalnoj respiraciji.

stadiju jetra je smanjena. Eho struktura mo`e biti hiperehogena. “svjetla” jetra. Ciroza se javlja u ~etiri tipi~na stadija. Tako je steatoza vrlo ~esto samo simptom neke druge difuzne kroni~ne bolesti jetre. lijekovima. Glikogenoza i druge metaboli~ne bolesti jetre daju istu UZ sliku. Konture su neravne. sitno valovite. U jako izra`enom obliku parenhim je hiperehogen. @u~ni mjehur je pove}an s nivoom ehogenije stazne `u~i. izgleda “tamna”. ako je stanje dugotrajno. stadij je mikro i makronodularni. valovite. Eho struktura je nehomogena. Eho struktura parenhima je promijenjena ovisno o osnovnoj bolesti. Sindrom Cruveilhier . Vene su pro{irene u preopstruktivnom dijelu. koji se izjedna~i po {irini s venom porte i daje simptom “dvocjevke”. mrljaste i manje ili vi{e sitno ~voraste strukture. Ehogenost parenhima je poja~ana od “svjetle” do “sjajne” jetre s pojavom posteriorne atenuacije.Chiari je pro{irenje hepatalnih vena zbog stenoze ili opstrukcije jedne ili vi{e hepatalnih vena ili hepatalnoga dijela vene kave. kolateralni krvotok s pro{irenim i vijugavim venama. Preta}i znaci su pleuralni i perikardijalni izljev i ascites. Sindrom Budd . Tromb u lumenu obi~no se vidi kao okrugla hipoehogena struktura u lumenu vene. hipoehogene strukture. U vanjskom toku vena porte je {ira od 12 mm. zbog opstrukcije `u~nih vodova od hilusa do papile Vateri. Jetra je uredne veli~ine ili pove}ana. kolaterlani venski krvotok s varikoznim promjenama vena. U IV. Tromboza vene porte i vene mesenterike superior manifestira se pro{irenjem vena ispred mjesta tromboze. Konture jetre su neravne. Parenhim mo`e biti normoehogen ili hipoehogen. Sekundarne promjene su splenomegalija. Periferni ogranci vene porte postaju vidljivi kao svijetle crtice na tamnoj pozadini hipo ili anehogenog parenhima. stadij karakterizira hepatomegalija sa steatozom. koje mogu biti pojedina~ne ili multiple. Krvne `ile su slabije vidljive. III. te ~esto zbog o{te}enja alkoholom. Jetra je uredne veli~ine i eho strukture. Popratno se javljaju promjene `u~noga mjehura sa zadebljanjen stijenke. Ukoliko su fokalne promjene 17 . Jetra mo`e biti pove}ana. {tetnim agensima u zanatstvu i industriji i dr. I. koje postaju dominantne u eho strukturi parenhima jetre. U toj fazi ciroze javljaju se sekundarni simptomi ascites. Prate}i znaci su pro{irenje vanjskog @V. nehomogena ili nodularna. splenomegalija. Akutni hepatitis . Staza `u~nih vodova ili holestaza je pro{irenje intrahepatalnih `u~nih vodova (@V).Ultrazvu~na dijagnostika jetre kod o{te}enja jetrenog parenhima nakon upalnih bolesti. Pro{irene su hepatalne vene i vena kava. Jetra je pove}ana. Staza hepatalnih vena ili kardijalna staza je odraz ote`anoga protoka u venskom krvotoku kod dekompenzacije srca. Veli~ina jetre ovisi o masivnosti procesa. skvr~ena. koji podsje}a na “snije`ne pahuljice”. nehomogena struktura parenhima i poja~an periferni crte` vene porte. Parenhim je poja~ane ehogenosti. te ascites. “blje{tav”. Mo`e biti pove}ana i promijenjene ehogenosti. Kroni~ni hepatitis nema tipi~nu eho strukturu. Difuzna maligna infiltracija je difuzni oblik primarnoga ili sekundarnoga malignoga procesa jetre. heterogena ili hipoehogena kao kod malignoga limfoma. izgleda “svjetao”. koje se {ire od hilusa poput “paukovih nogu” ili imaju tok poput izlomljenih “suhih grana”. Parenhim postaje nehomogene. Portalna hipertenzija je zastoj cirkulacije u portalnom slivu. izgleda “sjajan”. Pro{irene su intrahepatalne grane vene porte. nazubljene. Vaskularne promjene jetre Vaskularne promjene jetre su bolesti koje se manifestiraju obi~no pro{irenjem lumena vaskularnih struktura. stadiju prevalira fibroza. U II. {to sli~i na “zvjezdano nebo”.Jetra je pove}ana. a javlja se i posteriorna atenuacija ili slabljenje ehogenosti. Mo`e biti izra`ena steatoza ili gruba.Baumgarten je oblik portale hipertenzije kod koje se uz sve karakteristike portalne hipertenzije javlja rekanalizacija umbilikalne vene ili periumbilikalna neovaskularizacija vena prema umbilikusu. Tubularne anehogene strukture vide se unutar ligamenta teres i falciforme. Fokalne promjene jetre Kod fokalnih promjena parenhim jetre je u cijelosti uredne eho strukture s patolo{kim promjena u ograni~enim zonama. Intrahepatalni @V su tubularne anehogene strukture.

Veli~ina je naj~e{}e 1-2 cm. Mo`e biti solitaran. a parenhim uredne eho strukture. ^e{}i je kod `ena. solidne su strukture. a septa izme|u njih sli~e na “`bice na kota~u”. veli~ine od 1-4 cm. glatku konturu. razli~ite veli~ine i oblika. Ve}inom su hiperehogene strukture. Rubno u stijenci ciste su ~este kalcifikacije.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena masivne jetra mo`e biti pove}ana. koje odgovara odvajanju endociste i periciste. Unutar ciste mo`e se na}i kamenac ili kalcifikacija u blizini koja odgovara kalkulusu u `u~nom vodu. Multiple ciste su manje. multipli ili difuznoga oblika. ne pove}ava se tijekom `ivota. Ciste su manje. Mo`e imati rubni anehogeni prsten ili halo i ima izgled “pe~ata”. Ruptura dovodi do pra`njenja lumena i sme`uravanja endociste. hepatoblastom. U manjem broju su ne{to ehogenije strukture od parenhima jetre. Mo`e se na}i malo ehogenoga taloga u lumenu od hidatidnoga pijeska. Drugi maligni tumori kao holangiocelularni karcinom. Smje{teni su obi~no subkapsularno ili uz vene. Ve}e ciste mogu biti ovalne. Javlja se u~estalije u jetri koja je patolo{ki promjenjena nakon hepatitisa B ili ciroze. Cista je obi~no manje veli~ine. naj~e{}e je solitaran i slu~ajno se otkriva. a mo`e imati i uske lateralne akusti~ne sjene. Tumori jetre Tumori jetre. Stara EC je netipi~ne eho strukture. Hepatocelularni adenom je rijedak benigni tumor jetre. Ehinokokna cista (EC) je ste~ena parazitska cista. Mlada EC je okrugloga oblika. obi~no ve}i. Kavernozni hemangiom je rje|i benigni tumor. ~e{}e hipoehogene ili anehogene strukture. poligonalnog oblika i daju izgled “sa}a”. Razli~ite je veli~ine i ehogenosti. Hepatocelularni karcinom je naj~e{}i maligni tumor jetre i ~e{}i je od benignih tumora. uslijed upalnih promjena. anehogene strukture s posteriornim poja~anjem odjeka. Kapilarni hemangiom je naj~e{}i benigni tumor jetre. ali mo`e biti i ste~ena. Izgledaju kao nepravilne anehogene zone izme|u ehogenih septa. U lumenu rubno ima trnasto izbo~enje konture ili se uz rub vidi tubularna struktura. Malobrojne ili ve}e ciste imaju okrugli oblik i sve karakteristike jednostavne ciste. Sadr`aj ciste se tada mo`e spontano evakuirati kroz `u~ne vodove. Ako su malobrojne ni`u se rubno u krug poput “latica cvijeta”. razli~ite ehogenosti ovisno o stvaranju solidnog tkiva u lumenu ciste. ali mogu biti i veliki. sadr`aj u cisti postaje ehogeniji ili heterogen ako se razvije apsces. Cista `u~noga voda je duktalna i kongenitalna. Ciste jetre Ciste su strukture koje sadr`e teku}inu i imaju tipi~an anehogeni izgled po kojem se razlikuju od drugih fokalnih promjena. ali i ve}i. Sklon je nekrozi i krvarenju. semilikvidni procesi i druge promjene. Veli~ina jetre ovisi o broju i veli~ini cista. Rje|e se na|u dva ili tri hemangioma. sarkomi i drugi su 18 . pravilne konture. UZ slika se mijenja u toku razvojnoga ciklusa. Kod perifokalne upale smanjena je ehogenost parenhima uz vanjski rub ciste. obi~no solitarna cista. atipi~noga izgleda. Oblik mijenja ovisno o mjestu gdje se {iri. tumori. razli~ite ehogenosti i netipi~ne eho strukture. Razli~ite je ehogenosti. Fokalne promjene daju bolesti `ari{nog tipa: ciste. Ima okrugli oblik. Promjene konture javljaju se ako je fokalna promjena na rubu jetre ili su fokalne promjene mnogobrojne. nije pravilnoga okruglog oblika. jer se na nekom dijelu konture mo`e na}i njezino podvostru~enje. Morbus Caroli je kongenitalna duktalna policistoza segmentalnoga ili difuznoga oblika. Policistoza je bolest s mnogobrojnim cistama koje su parenhimne i kongenitalne. Jednostavna cista je parenhimna kongenitalna. Zrela EC stvara ciste mladice unutar lumena. Cista je obi~no manja. Kod komplicirane ciste. glatke konture. Mnogobrojne i sitnije ciste daju sliku “sa}a”. Od jednostavne ciste se razlikuje. koje se vide kao vezikule odvojene ehogenim septima. Mlada i zrela cista mijenjaju izgled ako se javi komplikacija. bilo da su benigne ili maligne prirode. retencijska. okrugle ili duguljaste. daju izgled “perli” ili “grozda”. okrugloga oblika. anehogenu strukturu s posteriornom akcentuacijom ili poja~anjem odjeka. Jetra je uredne veli~ine. EC vrlo brzo raste. nepravilnoga oblika. Mo`e biti solitaran ili multipli. Ciste su mnogobrojne. koja se smanjuje. te mijenja eho strukturu.

Trauma jetre daje razli~itu UZ sliku ovisno o vremenu i opse`nosti kravarenja. promjera od 5 mm do nekoliko centimetara. U supurativnoj fazi je hipoehogen ili anehogen. koji se mijenja kao {to su apsces i trauma jetre. Fokalne metastaze imaju okrugli oblik. strana tijela. ima jasnu konturu. Smatra se da su metastaze primarnih mezenhimalnih tumora ~e{}e manje ehogenosti. Subkapsularno krvarenje odvaja kapsulu od povr{ine jetre u vidu anehogenoga pulumjeseca. a stara ehogenoga izgleda. Svje`a krv je anehogena. stari apsces postaje ehogen sa znacima kalcifikacija. koji prekriva rub jetre i nepravilnoga je oblika. hiperehogeni. O`iljne i druge promjene . Specifi~an je oblik metastaze s haloom. Laceracija tkiva u dubini ili na rubu vidi se kao anehogena promjena. U presupurativnoj fazi je izoehogen. mo`e imati anehogeni prsten. koji imaju hiperehogeni zrnati oblik s akusti~nom sjenom. Semilikvidne i druge fokalne promjene Semilikvidni procesi su promjenjive eho strukture ovisno o vremenu i razvijenosti procesa. struktura je heterogena ili semilikvidna. Od drugih promjena mogu se zapaziti o`iljne promjene spontane ili nakon operacija jetre. Oblik. veli~ina i eho struktura mijenjaju se kako se mijenja proces. ehogeniji od parenhima.Ultrazvu~na dijagnostika jetre rijetki maligni tumori jetre. Anehogene metastaze na|u se nakon kemoterapije i iradijacije primarnoga tumora. U kasnoj fazi. hipoehogenim ili anehogenim rubom ili prstenom. Mogu dugo perzistirati. razli~itoga su oblika i veli~ine. Mogu se javiti kao fokalne solitarne ili multiple promjene ili kao difuzni oblik nehomogene i nodularne strukture. Ekstrahepatalno krvarenje daje anehogeni sadr`aj. Kontuzija sa sitnim kravarenjem poja~ava ehogenost parenhima. O`iljci nakon operacija i ranjavanja su linearne ili nepravilne hiperehogene strukture razli~ite veli~ine. Apsces jetre obi~no je solitaran i bakterijski. tipa “pe~ata”. U zreloj fazi je okrugao. Kolorektalne metastaze su ~e{}e hiperehogene s mogu}im kalcifikacija i akusti~nom sjenom. Njihova eho struktura je polimorfna i netipi~na. Amebni apsces je ~esto multipli.U jetri mogu se na}i kalcifikacije. Rezidualne {upljine nakon operacija imaju anehogeni sadr`aj. Potje~u od malignih tumora razli~ite histolo{ke gra|e i razli~ite primarne lokalizacije. a prisutni zrak daje karakteristi~an “kometin” rep. kamenci `u~nih vodova. nepravilnoga oblika. “mete” ili “zna~ke. Metastaze su sekundarni maligni tumori jetre. 19 . hipoehogeni i anehogeni. Mogu biti izoehogeni s parenhimom jetre.

konture su glatke. AM .kralje`nica. homogene strukture. lijevi re`anj.ligamentum teres.J1. homogene strukture. kut re`nja je manji u distalnom presjeku.v. parenhim je zrtnaste srednje ehogene.lijevi re`anj je trokutastoga oblika.J1. LT .02. MR . K .popre~ni presjek abdominalnoga dijela jednjaka. 01. VK . srednje ehogene. VP .lob.grane v.mesenterica. VM . a) srednji popre~ni presjek b) proksimalni popre~ni presjek: J .03. lijevi re`anj. parenhim je homogen. AS . venosum. VK .lig. MT . parenhim je zrtnate. Jetra. srednje ehogen.akusti~na sjena. JE . a) distalni popre~ni presjek b) proksimalni popre~ni presjek: J .cava.lijevi re`anj je trokutastoga oblika uredne veli~ine. uzdu`ni presjek: J .01. AS .v.truncus coeliacus. portae. Jetra. A . TC .masno tkivo. proksimalno je {iri. konture su glatke.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Ultrazvu~na anatomija jetre 01.a.mesenterica.J1.aorta. LT . caudatus.lijevi re`anj je u srednjem presjeku trokutastoga oblika.ligamentum teres.v.cava.akusti~na sjena. Jetra.v.musculusectus. 01. LV . njegov kut je {iri. LK .portae. 20 . VP . lijevi re`anj.

desni re`anj. popre~ni distalni presjek: J .J1. urednoga polo`aja u odnosu na bubreg i v. re`anj je uredne veli~ine.v.kralje`nica. Jetra. parenhim je homogen.06. @M . konture su glatke. VK . VP .J1. @M popre~ni presjek `u~noga mjehura. Jetra. Jetra. uzdu`ni presjek: J . uredne veli~ine.varijacija oblika l.cava.04. konture su glatke. re`nja s izdu`enim rubnim dijelom. uredne ehogenosti.d. 01. B . 21 . konture su pravilne. D .v. K@ .aorta. parenhim je uredne eho strukture. 01.05. A .popre~ni presjek desnoga bubrega. desni re`anj. uzdu`ni presjek u medioklavikularnoj liniji: J .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.desni re`anj je u{iljen. portae.presjeci krvne `ile. distalni rub je o{trokutan. parenhim je homogene. srednje ehogene strukture. uredne veli~ine.`u~ni mjehur. cavu -VK. lijevi re`anj. K .dijafragma.J1.

Jetra. desni re`anj.dijafragma.v. D . popre~ni proksimalni presjek: J . VK . B . hepatica.v. 22 . B . 01. konture su glatke. K . re`anj je urednoga oblika.07.uzdu`ni presjek d. distalni rub je u{iljen.J1. uredne je eho strukture.uzdu`ni presjek desnoga bubrega.kralje`nica. bubrega koji je kranijalnije polo`en. uzdu`ni presjek distalnoga dijela: J .desna v. re`anj. varijacija veli~ine i oblika. 01.J1. parenhim je homogen ne{to ehogeniji od parenhima bubrega.08. VP . uzdu`ni presjek distalnoga dijela: J . desni re`anj. Jetra.09. cava. portae.d.d.J1.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.parenhim uredne eho strukture. hepatica. DVH . Jetra. desni re`anj. SVH srednja v.

uro|ena hipertrofija desnoga re`nja.d. re`anj je prema medijalno pove}an s uvu~enjem konture.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. izduljen i zaobljen poput jezika uredne eho strukture. desni re`anj. uzdu`ni presjek distalnoga dijela d.akusti~na sjena od crijeva. D . Jetra.d. 01. 23 . {irine 3 mm.J1. distalni rub je bati~asto zaobljen. re`anj je pove}an. popre~ni presjek srednjega dijela pod br 11: J . AS .d. hiperehogene strukture.11. re`anj je pove}an. Riedlov re`anj. B . Jetra.J1. Riedlov re`anj. B .J1. uredne je eho strukture. re`nja: J .10. uzdu`ni lateralni presjek: J . 01.dijafragma je lu~noga oblika. dijafragma. uro|ena hipertrofija desnoga re`nja.uzdu`ni presjek desnoga bubrega. konture su glatke. Jetra. parenhim uredne eho strukture.12.kosi presjek desnoga bubrega.

01. D .J1. re`anj.grbolika dijafragma s uvu~enjem na rubu insercije listova. hiperehogene strukture.d. D .14. desni re`anj.nazna~eni kometin rep od mjehuri}a zraka na bazi plu}a. hiperehogena s uvu~enjem na mjestu insercije listova dijafragme.parenhim je uredne eho strukture.15.d.13. desni re`anj. 24 .J1. b) uzdu`ni proksimalni presjek: J . uredne je eho strukture. dijafragma.nazna~en “kometin rep” od mjehuri}a zraka na bazi plu}a. koje prominira unutar strukture re`nja. uredne je {irine. b) popre~ni proksimalni presjek: J .dijafragma je nejednolike {irine i zadebljana. a) pri obi~noj respiraciji. KR . a) popre~ni proksimalni presjek.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. dijafragma. uzdu`ni proksimalni presjek. Jetra. Jetra.J1. 01. KR . uvu~ena na mjestu insercije listova. IN .“kometin rep” od mjehuri}a zraka na bazi plu}a. desni re`anj. a) uzdu`ni proksimalni presjek. b) u dubokom inspiriju: J . D . re`anj je uredne eho strukture.dijafragma je uredne {irine i eho strukture. dijafragma. KR . Jetra.insercija listova unutar parenhima je ehogene strukture a) u popre~nom i b) uzdu`nom presjeku.

uzdu`ni proksimalni presjek: J . desni re`anj. razdvojeni su listovi eho slike dijafragme. 01.16.parijetalna pleura. Jetra.J1. 01.“kometin rep”. dijafragma. uredne {irine.~ahura jetre i P .slabije prikazan proksimalni dio re`nja zbog superpozicije rebara.dijafragma je {ira. K .parenhim je uredne eho strukture. D . dijafragma. IN . uzdu`ni presjek: J . D . D . desni re`anj.insrecija listova dijafragme unutar parenhima je hiperehogene strukture. izgleda u`a.dijafragma je urednoga oblika i eho strukture. dijafragma.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.rub ~ahure jetre odvojen je od konture dijafragme. diferencira se ^ . VK .kalcifikacija u parenhimu.v. ^ . uzdu`ni proksimalni presjek: J .18. Jetra.dijafragma je uredno svedena.parenhim jetre uredne je eho strukture. AS . 25 .J1. Jetra.v. desni re`anj. KR . cava.akusti~na sjena. VH . hiperehogena s nazna~enim uvu~enjem. hepatica.J1.17.

parenhim jetre je uredne eho strukture. uzdu`ni presjek proksimalnoga dijela: J . hepatica.cista jetre. desni re`anj. portae. 01.20. odrazna slika ciste jetre. {irine i eho strukture odvojena masnim tkivom od ruba abdomena . 01. D .kralje`nica. desni re`anj. anehogena struktura s hiperehogenom konturom i po~etnim ra~vi{tem d.desna i lijeva grana v.“kometin rep” od mjehuri}a plina.J1.19. v.J1. C .v. PP .dijafragma je urednoga oblika.v. K . KR . predstavljaju odrazne slike. Jetra. dvije C 1 . portae. VH . cava.parenhim jetre.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. VP . grane. VK .posteriorno poja~anje odjeka iza odrazne slike.parenhim jetre. VP .A.v. 26 . Jetra. predstavljene u kontinuitetu kao cjevasta lu~na. dijafragma.21. Jetra.J1. portae. desni kosi proksimalni presjek: J .ciste iznad dijafragme su arteficijelne. lijevi kosi srednji presjek desnoga i lijevoga re`nja: J .

b) ra~vi{te l. kontura je hiperehogena. grana v.24. Jetra. A .portae je cjevastoga je oblika.kralje`nica.dijafragma. cava. VP . K .a) l.aorta. Jetra. Jetra.l. A .v. 27 . su`ava se prema periferiji. LV . LK . anehogene strukture. A . grana v. cjevastoga je oblika.parenhim je uredne eho strukture.caudatus. grane v.venosum. portae i ra~vi{te s dvije segmentne grane.aorta. @V .lig.po~etni vanjski tok v. v.parenhim jetre je uredne eho strukture.portae.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. VP .23. v.d. portae i d. VK -v.aorta. portae. 01.vanjski `u~ni vod. cjevastoga oblika. uredne eho strukture.J1. lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . K . cava. lijevi kosi srednji presjek desnoga i lijevoga re`nja: J . anehogene je strukture s hiperehogenom konturom. re`anj.lob. K . VP . 01. v. re`nja. LVP . a) i b) lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . duga. cava.v. kontura je hiperehogena. VK .kralje`nica.J1.kralje`nica. VK . su`ava se prema periferiji. aneho gene strukture.22. u srednjem dijelu l. D .portae.portae.portae.dio lijeve grane v.grane.J1.

prati se cijelom duljinom. anehogenoga sadr`aja s hiperehogenom konturom. portae.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. v.proksimalni dio vanjskoga toka v.lijevi re`anj.vanjski ravni tok v. u hilusu se ra~va na dvije grane. portae.a. {iri se prema distalnom toku.v. desni kosi presjek hilusa: J .vanjski `u~ni vod.26. koja je anehogene strukture.v. 01. VK .v. 28 . lienalis. K .nazna~eno posteriorno poja~anje odjeka.kralje`nica. Jetra. v. VP . mesenterica. nastavlja se u VL . A . 01. portae.J1. v.aorta.27. @V . portae. cava.vanjski vijugavi tok v. VK .portae.J1. cjevastoga je oblika. Jetra.25. AM .J1. kontura je hiperehogena. porte.kralje`nica. {irine 10 mm. VP . desni kosi presjek hilusa: J . desni kosi presjek hilusa: J . anehogene je strukture.jetra s prikazom hilusa. K . Jetra. cava. {irine 10 mm. VP . {irine do 9 mm.dio desnoga i lijevoga re`anja jetre. PP . kontura je hiperehogena. cjevastoga je oblika.

01. Jetra.desni re`anj uredne eho strukture. vidi se kao paralelne hiperehogene crtaste strukture. porta proksimalni tok.vanjski `u~ni vod te~e paralelno i ventralno od VP.popre~ni presjek d.po~etni tok vanjskoga `u~nog voda.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. vaskularne strukture.J1. hepatica uska tre}a vaskularna struktura izme|u VP i @V. VP . naj{ira vaskularna struktura. kod {irih se nazire anehogeni lumen.J1.presjek v. D . VK . hilus. hilus. K . desni kosi presjek.a. Jetra. promjera 8 mm. VP . VH . portae.28. AS . 01. portae. hepaticae. D .dijafragma. AH . 29 .v.v. Jetra. vaskularni crte`. cava. VP .dio desne grane v. @ `eludac.jetra. @V . hepaticae. naj{ira vaskularna struktura.J1. portae. pove}ana slika: J .akusti~na sjena.v. grane a.30.u parenhimu poja~an periferni crte` v.dijafragma. @V . vaskularne strukture. lijevi kosi srednji presjek desnoga re`nja: J . AH .29.kralje`nica. a) i b) desni kosi presjek: J . te~e ventralno i paralelno s VP.

D .lijevi re`anj. VU . LVH . te~e okomito od v. su`ava se.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.umbilicalis. SVH .32. mladi} 19 godina.re`nju prema konturi i izvan nje kroz lig. kirur{ka granica izme|u re`njeva.J1.desna v. lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J .lijeva grana v. DR . kontura je dijelom hiperehogena. falciforme.v. Jetra. vidi se kao ravna. DVH ~ini granicu izme|u ventralnog segmenta (VS) i dorzalnog segmenta (DS) d. koja te~e koso od v.33.teres u l. u centralnom dijelu re`nja je uska i su`ava se prema periferiji.cavae prema lateralno i su`ava se prema periferiji.31. Jetra.hepataticae. VP . VK .hepatica. kosi presjek lijevoga re`nja: J .perzistentna v. 01. re`anj.srednja v. 30 .cavae horizontalno prema periferno.l.lijeva v. hepatica je naj{ira cjevasta anehogena struktura. v. ~ini granicu izme|u medijalnoga segmenta (MS) i lateralnoga (LS) l.J1. re`nja. te~e od v. 01.desni re`anj. re`anj. perzistentna v. duga cjevasta anehogena struktura.l.J1.dijafragma. uska vaskularna struktura s hiperehogenom konturom te~e od predjela lig.portae. v. kontura je nje`na. portae {irega je lumena uz ra~vi{te. umbilicalis kod Morbus Baumgarten.hepatica je cjevasta anehogena struktura. Jetra.cavae prema ventralno. re`nja. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja: LR .cava. DVH .

hepatica.lijeva v.hepatica. te~e koso od VK prema lateralno i u blizini {irokoga u{}a prima dvije u`e grane. lijevi kosi proksimalni presjek: J .lijeva v. SVH .v.34. LR . cjevasta anehogena struktura s nje`nim konturama. hepatica. cava. te~e od VK okomito prema ventralno. cava. lijevi kosi proksimalni presjek: DR . LVH . 01. lijeva v. Jetra. 31 . hepatica.J1. LVH . D . v. VK . ima dvije dodatne u`e cjevaste strukture s istim u{}em. VK .l. re`nja. u`a cjevasta anehogena struktura te~e koso od VK prema lateralno. cava. dijelom prikazana. 01. v.dijafragma.J1. {irega je lumena. lijevi kosi proksimalni presjek lijevoga re`nja: J . re`anj. hepatica je cjevasta anehogena struktura s nje`nom konturom.srednja v.hepatica je duga.lijevi re`anj. tri u`e grane imaju {ire zajedni~ko u{}e. u centralnom dijelu manjeg l. Jetra. SVH .35.l.J1. i l. ~ini granicu d. D . hepatica.srednja v.v. LVH . Jetra.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. srednja v.v.desni re`anj.parenhim desnoga i lijevoga re`nja.dijafragma.dijafragma. VK . hepaticae. akcesorne grane. D .36. te~e vertikalno od VK prema ventralno. akcesorne grane. re`nja jetre.

VP . lijevi re`anj a) popre~ni presjek. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . D . prema kaudalno. v. porta.dorzalni segment d. 01.lijevi re`anj jetre.v.ventralni segment d. VSD . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: LR . hepatica. hepatica je cjevasta anehogena struktura nje`ne konture. lig. re`nja. cava. lijeva v.v.38. re`anj.dijafragma.l. DSD . hepaticae.AS. te~e od VK vertikalno i ventralno lu~no prema kaudalnom rubu re`nja i postepeno se su`ava. teres u popre~nom presjeku je trokutasta hiperehogena struktura s nazna~enom akusti~nom sjenom . Jetra.srednja v. prema kaudalno i ventralno. u uzdu`nom presjeku je linearnoga trakastog oblika. 32 . hepatica te~e koso od VK.dijafragma. DVH .lig. hiperehogene strukture. SVH . VK . D .J1. 01.J1. cava. re`anj. Jetra.39. Jetra.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.l.v. teres.37.lijeva v. hepatica te~e vi{e horizontalno od VK.desna v.J1. LT . re`nja. b) uzdu`ni presjek: J . VK . LVH .

cava. popre~ni presjek lijevoga re`nja: J . lig. teres. 33 . teres je plo~asta hiperehogena struktura u srednjem dijelu l. re`anj. mesenterica. portae.teres .lijeve grane v. 01.lig. AM . 40: J .a. K . lig.v.kralje`nica.lig. hepatica. AS . teres je linearna trakasta hiperehogena struktura ide od VP . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br. LT . 01.v. koji se nalazi uz dorzalni rub re`nja kao hiperehogena ovalna struktura s u{iljenim rubovima. Jetra.42. K .aorta. re`nja. lienalis.41.`eludac.J1. VP .kralje`nica. cava. teres. Jetra.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.l.v. re`anj izduljen sa su`enjem na mjestu lig. mesenterica.J1. VP . AH . @M . VL .J1.akusti~na sjena. A . re`anj.v. teres. lig. LT .l. popre~ni srednji presjek lijevoga re`nja: J .akusti~na sjena. portae.VK . VK . @ . AM .a. portae prema kaudalnom rubu re`nja.LT.a.v.`u~ni mjehur.izdu`eni l. Jetra.aorta. AS . A .40.

l. Jetra. caudatus. teres. portae do vrha re`nja. LF . TS .v.l. @ . koji ide od medijalne konture jetre prema lateralno i ~ini ventralnu konturu LK .lob. linea alba. lig. 42: J .lig. re`anj. trakasta hiperehogena struktura od VP . A . re`anj je uzak i u{iljen. 01.kralje`nica. Jetra.J1. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .`eludac.trbu{na stijenka.45.l. caudatusa od kojeg se dorzalno nalazi VK . 01.l. lob. grane v. K . A .grana v.aorta. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja: J .lig.lig. lig.44. venosum je linearni hiperehogeni tra~ak. Jetra. falciforme. teres ventralno prema trbu{noj stijenci. VP .43.falciforme je linearna trakasta hiperehogena struktura koja se nastavlja na LT . LT . cava. teres se prati uz dorzalnu konturu re`nja kao {iroka. 34 . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br.aorta.J1. LV .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. lig. re`anj ima {irok kut kaudalnog ruba. venosum.J1.lig. portae.

J1.l.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. lob.v. caudatus. b) uzdu`ni presjek: J . caudatus. re`nja.re`anj. lijevi re`anj a) popre~ni presjek.47. LV . u oba presjeka je lu~noga oblika.lig. lob.v.lob. re`anj.J1. 01. re`anj. lig. ima oblika badema. koji je ovalnoga oblika.v.kralje`nica. LV . venosum je u uzdu`nom presjeku kratka linearna hiperehogena struktura koja se nalazi horizontalno od medijalnog ruba jetre prema lateralno. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br. VK . venosum je linearna uska hiperehogena struktura. uz njegovu dorzalnu konturu nalazi se VK .l.48. A . VK . 35 .kralje`nica.dijafragma. porta. 01.aorta. caudatus. caudatusa. caudatus. cava. LK . lig.J1. odvaja LK . Jetra. VP . A .aorta. venosum.l.lob. VP . b) uzdu`ni presjek: J .lig. lijevi re`anj a) popre~ni presjek. u uzdu`nom presjeku je uska linearna struktura od kranijalnoga do kaudalnoga ruba jetre.lob.cava. K .venosum je lu~na uska trakasta hiperehogena struktura. D . lig. Jetra.v. ~ini ventralnu granicu LK . venosum. 45: J . venosum. portae. LV . K . cava. Jetra. lob.v. prominira van konture l. koji ima pravokutan oblik. caudatus je voluminozniji.46.lig.

AS . lijevi re`anj a) popre~ni presjek. lijevi re`anj jetre. re`anj.J1. VK . a dorzalnu lig. hiperehogen u srednjem dijelu re`nja. ventrolateralnu konturu ~ini lig. VP . Jetra. venosum je izrazitije lu~noga oblika. LKV . 36 .lig. LT . “kometin rep”. cava.lob.lig.lig. A . voluminozniji. LK . LV . lepezasta zona u dorzalnom smjeru snopa UZ valova.v. K . re`nja kaudalno od lig. lob. quadratus. lob. caudatus je u popre~nom presjeku pravokutnoga oblika. quadratus je hiperplasti~an. A .lob. VC .lig. teres je zvjezdastoga oblika. a) popre~ni presjek.v. VK .“kometin rep” od mjehuri}a zraka u `elucu je hiperehogeni uski tra~ak.`eludac s teku}im anehogenim sadr`ajem. re`anj u ventromedijalnom dijelu je uzak. akusti~na sjena. VP . 01. grane v.LVP.akusti~na sjena je anehogena. KR . teres.l. caudatus. quadratus.50. venosum. portae. re`anj.venosum.l. Jetra. o{tro ograni~ena. K . a u uzdu`nom presjeku je ovalan.aorta. cava. LV . porte . cava.v.lig.lig. LT .akusti~na sjena. hipoplasti~an. AS .lob.aorta.51.v.l. b) uzdu`ni presjek: J . LV . 01.J1.lob. @ . portae. LV .crijevo.J1. venosum. LT . popre~ni presjek lijevi re`nja: J .kralje`nica. quadratus je kvadrati~ni ventrokaudalni dio l. teres.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.49 Jetra. caudatus je ovalnoga oblika. LK . b) uzdu`ni presjek: J . teres. C .v. LKV lob. teres i l. u{iljen. koji se divergentno {iri prema dorzalno.kralje`nica.

jetra.l.K.J1.C.v.53.desni re`anj ispod lijevoga rebrenoga luka.jednjak smje{ten desno od v.l.J1. vi{e uz desni rub kralje`nice. re`anj. AS . DR .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. Situs viscerum inversus. cava smje{tena uz lijevi rub kralje`nice . usmjeren desno.lob. VK . G . venosum. isti pacijent pod br.v. LK .akusti~na sjena od crijeva .glava gu{tera~e je lijevo. popre~ni presjek jetre. Situs viscerum inversus.K.v.v. caudatus. lienalis s konfluensom na lijevoj strani. 01. 37 . cava nalazi uz lijevi rub kralje`nice . VK . VP . 52: LR . A .lig. popre~ni presjek: LR . cavae.52. JE . portae.aorta je mediponirana. VL . LV . re`anj na desnoj strani tijela.

cava.02. 01. 01. VK . konture su glatke. eho struktura je homogena. VR .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Difuzne promjene jetre 01. vidi se veliki dio parenhima d. cava.01 Hepatomegalija.J2. renalis. konture su glatke.lig. caudatus je pove}an.d. eho struktura je uredna.v. re`anj je pove}an. LV . Hepatomegalija. re`anj je pove}an. reberenoga luka. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .v. vrh se`e van {irine skena koji daje konveksna sonda.u presjeku na donjem rubu sternuma l. bubreg. 38 . caudatus. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . uredne je eho strukture.J2. cava.v. srednje ehogena. lateralni rub je pod l. re`nja ispod donjega ruba d. rebrenim lukom. lateralno od medioklavikularne linije. venosum. izduljen. re`anj je pove}an. VK . popre~ni presjek d.d. Hepatomegalija. B . LK . VK .u mediosagitalnom presjeku l. re`nja: J . venosum.03.lob. K . popre~ni presjek. LV . LK . konture su glatke.v.lob. {iri je i dulji.kralje`nica.J2.lig.

cava.05.06. popre~ni srednji presjek: J .v.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.B.dijafragma.04. re`anj je pove}an.v. srednje izra`ena. hepatica.d. Hepatomegalija. donji rub re`nja se`e znatno ispod donjega ruba uzdu`noga presjeka desnoga bubrega .B. 01. grane v. 01.ra~vi{te d. srednje ehogen. parenhim je homogen. VK . VH . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .d. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .dijafragma. Steatoza jetre. po~etni stadij. D . srednje poja~ane ehogenosti. D . “svjetla” jetra. konture su glatke.J2. ne{to ja~e ehogenosti u odnosu na parenhim desnoga bubrega . re`anj je uredne veli~ine. VP . Stetaoza jetre. parenhim je homogen. 39 .d. portae. parenhim je homogen.J2. re`anj je uredne veli~ine.J2.

AS .kralje{ci.d. D . 01. te je veli~ina jetre u fiziolo{kim granicama. re`anj izgleda pove}an u odnosu na d. poja~ane ehogenosti. parenhim je homogen. 01. Steatoza jetre.J2.J2. bubreg. bubreg.d. Steatoza jetre.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. VK . stanje poslije kemoterapije. parenhim u`i.d. Steatoza jetre. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . jako izra`ena.dijafragma. re`anj je uredne veli~ine. parenhim je homogen. hiperehogen s posteriornim slabljenjem odjeka . bubreg. “sjajna” jetra. D . parenhim je homogen. B . srednje izra`ena.09. vaskularni crte` slabo izra`en.J2.akusti~na sjena. B . akutna hepatorenalna insuficijencija. ali je bubreg smanjen.07. poja~ane ehogenosti. 40 . jako izra`ena. “svjetla” jetra.d.d. bubreg manji. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .PS. K .d.08. re`anj je uredne veli~ine. cava. “sjajna” jetra.PS. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .dijafragma. B .v. hiperehogen s posteriornim slabljenjem odjeka .

d. RZ . stanje poslije poroda.l. portae. parenhim je uredne ehogenosti. 41 . jasne konture. F .J2.J2. F . VP .10. VP . portae. parenhim je poja~ane ehogenosti.fokalna steatoza su hiperehogene zone nepravilnoga oblika. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . 01.a) i b) parenhim lijevoga re`nja ne{to ja~e ehogenosti.v.J2.12.fokalna steatoza. nepravilne zone poja~ane ehogenosti. RZ 01. re`anj je pove}an. Fokalna steatoza jetre. kosi presjek lijevoga re`nja: J . nepravilnoga oblika. Fokalna steatoza jetre.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.regeneracijska zona je fokalna zona hipoehogene strukture. regeneracijska zona. pove}ani dijelovi presjeka uz hilus jetre: J . re`anj je srednje veli~ine.11.v. Steatoza jetre.

alkoholna bolest. homogenoga izgleda. J B PS D 01. bubreg. bubreg. vaskularni crte` je slabo uo~ljiv. “sjajna” jetra.`u~ni mjehur. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .PS. @M . “sjajna” jetra.dijafragma. D . parenhim je homogen. bubreg. D .d.jetra je jako pove}ana.J2.d.d.jetra je jako pove}ana.13. vaskularni crte` slabo uo~ljiv.J2.d. re`anj je srednje pove}an. B . Glikogenoza jetre. Steatoza jetre. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .15. hiperehogene strukture s posteriornim slabljenjem odjeka . B . hiperehogene strukture.dijafragma. parenhim je homogen. dje~ak 13 mjeseci. alkoholna bolest.14. B . 42 . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . parenhim je hiperehogen sa zonama manje poja~ane ehogenosti. “sjajna” jetra.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Steatoza jetre.J2. 01.

D . Akutni hepatitis. vaskularni crte` slabo izra`en. parenhim je homogen. D .dijafragma. Glikogenoza jetre. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . K .kralje`nica. A .desni i lijevi re`anj jetre su pove}ani. nehomogen.dijafragma.16. “sjajna” jetra. 01. VH .18. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .J2. LK . 43 .J2.rub abdomena. hepatica.dijafragma. re`anj je pove}an.17. hiperehogene strukture.d. bubreg. Amiloidoza jetre.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.d. dje~ak 4 godine. caudatus.d. D . “svjetla” jetra.aorta.kralje`nica. K . re`anj je enormno pove}an. parenhim je ehogeniji.J2. B . popre~ni presjek jetre: J . 01. parenhim je uredne eho strukture. A .lob.v.

hipoehogene strukture s poja~anim perifernim crte`em v.`u~ni mjehur.20.19.lob. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .dijafragma. 01.kralje`nica. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . LK .J2. cava.v. re`anj je enormno pove}an. porte kao “zvjezdano nebo”. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . parenhim je homogen. Akutni hepatitis. 44 .d.aorta. porte. cava. re`anj je uredne veli~ine. VK . Akutni hepatitis. parenhim je gotovo anehogen.v. @M VK D K 01. Akutni hepatitis.J2. vide se periferni ogranci v.l. K . caudatus. hipoehogene strukture. podsje}a na “zvjezdano nebo”.d.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. A . @M . K .J2.kralje`nica. re`anj je pove}an.21. kontura je zaobljena. VK . D . parenhim je homogen.

jetra je pove}ana.dijafragma. poja~ane ehogenosti. re`anj je uredne veli~ine. vaskularni crte` slabo vidljiv. D .J2. portalna hipertenzija. Kroni~ni hepatitis.24. VP . 45 . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . VK .J2.d. periferni crte` v. parenhim je nehomogene strukture. @M .22. presjek desnoga re`nja jetre J . PP . re`anj je jako pove}an.po~etne grane v. nehomogene strukture. 01.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.d. porte je manje poja~an kao “snije`ne pahuljice”. Kroni~ni hepatitis. poja~an periferni crte` v. 01. cava.`u~ni mjehur.posteriorno poja~anje odjeka vidi se iza naj{ire grane. poput “snije`nih pahuljica”. parenhim je ehogenije strukture. porte.J2.23. lijevi kosi presjek jetre: J . porte jako pro{irene.v. Kroni~ni progresivni hepatitis. parenhim je srednje poja~ane ehogenosti.

parenhim je uredne eho strukture. J . VP .25. D .26.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. 01. parenhim je homogen.dijafragma. 01. rubno hiperehogene fibrozne promjene. Splenomegalija kod pacijenta pod br.izrazito pasteriorno slabljenje odjeka. re`anj je srednje veli~ine. uredne ehogenosti. b) kosi proksimalni presjek jetre. K . porte.J2.kralje`nica. kao “snije`ne pahuljice”. 46 . porte.J2. A .manje poja~an periferni crte` v. VP .slezena je pove}ana. bubreg. uredne ehogenosti. J .d. VL . a) i b) D . B . lienalis.parenhim je homogene.d.pro{irene grane v. periportalna fibroza: a) lijevi kosi presjek jetre.27. “sjajna” jetra. 24: S .dijafragma.aorta.ra~vi{te v. Ciroza jetre. parenhim je hiperehogene homogene strukture. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . Kroni~ni hepatitis. najdu`i promjere iznosi 2oo mm. PS .J2.

Difuzne promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J2.28. Ciroza jetre, “sjajna” jetra, alkoholna bolest, kosi presjek desnoga re`nja: J - parenhim je homogen, hiperehogene strukture, PS - izrazito posteriorno slabljenje odjeka, D - dijafragma.

01.J2.29. Ciroza jetre, alkoholna bolest jetre, uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj je pove}an, parenhim je grube, nehomogene strukture, srednje ehogen, B - d. bubreg.

01.J2.30. Ciroza jetre, alkoholna bolest jetre, `u~ni mjehur, uzdu`ni presjek jetre pod br. 29: J - jetra je pove}ana, parenhim je nehomogene strukture, @M - `u~ni mjehur u`eg lumena, stijenka je zadebljana, vanjska kontura je valovita.

47

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

01.J2.31. Ciroza jetre, nodularna, kosi presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj je pove}an, kontura je zaobljena, parenhim je nehomogene mrljaste strukture, vaskularni crte` se ne diferencira.

01.J2.32. Ciroza jetre, nodularna, `u~ni mjehur, uzdu`ni presjek desnoga re`nja pod br. 31: J - parenhim je nehomogene mrljaste strukture, @M - `u~ni mjehur je smanjen, stijenka pro{irena, hiperehogene strukture, vanjska kontura valovita, KR - “kometin rep”.

01.J2.33. Ciroza jetre, nodularna, popre~ni presjek jetre: J - pove}ana je jetra, parenhim je nehomogen, zapa`aju se sitne mrljaste hiperehogene promjene, VP - grane v. porte, A - aorta, K - kralje`nica.

48

Difuzne promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J2.34. Ciroza jetre, nodularna, lijevi kosi presjek d. re`nja: J - jetra je srednje veli~ine, parenhim nehomogen, mrljast, sitne hiperehogene fokalne promjene, kontura valovita, A - po~etni ascites.

01.J2.35. Ciroza jetre, nodularna, kosi presjek desnoga re`nja: J - parenhim je mrljaste strukture s multiplim razli~ito velikim hiperehogenim fokalnim promjenama, kontura je valovita.

01.J2.36. Aerobilija, presjek jetre: J - parenhim je uredne ehogenosti s mnogobrojnim mrljastim i duguljastim, nepravilnim hiperehogenim promjenama, koji nazna~eno konvergiraju prema srednjem dijelu jetre, odgovaraju zraku u intrahepatalnim `u~nim vodovima.

49

parenhim hiperehogen.crijeva.lig. re`nja: J . kontura nazna~eno valovita. 50 . falciforme.lig. atrofi~ni stadij. uzdu`ni presjek l. kontura je glatka. oblika i eho strukture (linearni artefakt). porte. parenhim je grublje eho strukture.posteriorno smanjenje odjeka 01.obilan ascites. A .jetra je jako smanjena. Ciroza jetre. LT .posteriorno poja~anje odjeka.J2. atrofi~ni stadij.38.ascites.obilan ascites s ehogenijim sedimentom dorzalno. AS . re`anj je manji. 01. C . A . LF . kontura je glatka.l.`u~ni mjehur uredne veli~ine. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . PP .akusti~na sjena.J2.J2. teres.37.jetra je smanjena.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Ciroza jetre. A . parenhim je poja~ane ehogenosti. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . atrofi~ni stadij. sa sitnim fokalnim hiperehogenim promjenama. PP .39. Ciroza jetre.lijeva grana v. @M . VP .

01. D . falciforme.42. kontura nazubljena. Ciroza jetre. @M .J2. 51 . stijenka je pro{irena. 01. atrofi~ni stadij.d. re`anj je smanjen i deformiran.lig.40. izgleda homogene eho strukture. Ciroza jetre. LF . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . atrifi~ni stadij. atrofi~ni stadij. A . parenhim je bez vidljivih promjena strukture. portalna hipertenzija. nepravilnoga oblika.l.J2.obilan ascites. re`anj je izrazito smanjen. parenhim je bez vidljivih promjena. ne{to ehogeniji.J2.41. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .l. kontura dijelimice sitno valovita. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . ali je kontura re`nja valovita.`u~ni mjehur srednje veli~ine.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. re`anj je manji. hiperehogena u lumenu se vidi kamenac -K. Ciroza jetre. A .dijafragma.ascites.

@M . Ciroza jetre.ascites.parenhim jetre je ehogeniji. porta.grana v. 01.J2. isti pacijent pod br. pacijent pod br. 42.`.43.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. najdu`i promjer iznosi 177 mm.akusti~na sjena. pacijent pod br.J2. struktura je homogena uredne ehogenosti. A . sadr`aj u lumenu je homogen. stjenka je jednoli~no zadebljana. Ciroza jetre. sekundarne promjene `u~noga mjehura.v. 42. presjek desnoga re`nja: J . 01. porte je jako pro{irena a kontura {iroka i hiperehogena. splenomegalija. A .vrh l. VP . ali je kontura valovita.crijevo. popre~ni presjek slezene: S . izgleda homogen. 52 . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .J2.44. 42. portalna hipertenzija. mjehur je slabo ispunjen.slezena je pove}ana. srednje ehogene strukture. VL presjeci vijugave lijenalne vene. AS . VP .ascites. Ciroza jetre.45. C . re`nja s valovitom konturom.

isti pacijent pod br-42.46. 53 .J2. Ciroza jetre.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.obilan anhogeni homogeni teku}i sadr`aj u peritonealnom prostoru. C .dio vijuge crijeva. U . ascites. uzdu`ni presjek male zdjelice: A .uterus.

desni kosi presjek desnoga re`nja jetre.dijafragma. promjera 195 mm. 01: S . cava.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Vaskularne promjene jetre 01. AH . isti pacijent pod br.slezena je pove}ana. hepatica.a. uzdu`ni presjek slezene. VK .01.okrugle. {irine 19 mm. uredne ehogenosti. uredne je eho strukture. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . 01. portae. isti pacijent pod br. parenhim je homogen.J3. 01.jetra je uredne veli~ine. portae.re`anj je uredne veli~ine i eho strukture.J3. D . VP . D .pro{irene.02. splenomegalija. ovalne. 01: J . 54 . kolateralni krvotok.03.J3. Portalna hipertenzija. dobro izra`ene manje grane v. Portalna hipertenzija. VP .dijafragma.vanjski tok v.v. lu~ne anehogene strukture su varikozno promijenjene kolateralne vene. V . Portalna hipertenzija.

06. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre. VK .parenhim je ehogeniji.J3. VH . cava.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. VP . Portalna hipertenzija.lig. {ire periferne grane v. parenhim je homogen. portae. VP . D .dijafragma.6 mm.dijafragma. desni kosi presjek hilusa jetre.glavni ogranci v. Portalna hipertenzija.v.jetra je pove}ana. D .izra`ene.05. VP . 01. popre~ni proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J .J3.hepatalna vena. isti pacijent pod br. poja~ane ehogenosti. portae je pro{irena u vanjskom toku {irine 19. portae.04. {irina lumena je u fiziolo{kim granicama. isti pacijent pod br.v.parenhim je ehogenije strukture. 04: J . 01. teres. 04: J . LT .J3. 55 . Portalna hipertenzija.

A . VK . v. mesentericae sup.a. Portalna hipertenzija. 04: a) popre~ni presjek: VMC . 04: VL .crijevo. porte pro{iren.. mesenterica sup. mesenterica sup. 01. mesenterica sup. 04: KO ..08. VL .lijenalna vena je prosje~ne {irine.konfluens lijenalne i gornje mesenteri~ne vene je pro{iren.J3. uzdu`ni presjek v.kralje`nica.J3. G . isti pacijent pod br. KO . pribli`no {irine aorte.crijevo.aorta. A . cava. pribli`ne {irine kao i aorta. lienalis izgleda {ira.v.konfluens v. b) uzdu`ni presjek: VMS . v.v. 56 . C . Portalna hipertenzija.distalni tok v. K . b) uzdu`ni presjek. AMS .kralje`nica.v. K . isti pacijent pod br. C . lienalis.09. nego na slici 07.07.gu{tera~a. v.. 01.J3. mesenterica je jako pro{irena.gu{tera~a.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Portalna hipertenzija.uzdu`ni presjek. mesenterica isti pacijent pod br.aorta. G . a) popre~ni presjek. VMS .

11. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J . ciroza jetre. coronarium. lienalis. uredne ehogenosti.nagla{ene grane v. 11: J .lig. 57 . kontura je grubo valovita. ciroza jetre. 01. Portalna hipertenzija. isti pacijent pod br.subdijafragmalno manji ascites. LC . parenhim je homogen uredne ehogenosti. Portalna hipertenzija.J3.parenhim jetre izgleda uredne eho strukture. A .12. VL . ascites. promjera 124 mm.: S slezena. 01.kralje`nica.J3.J3. parenhim izgleda homogen. A . 04. splenomegalija. Portalna hipertenzija. kosi presjek lijevoga re`nja. popre~ni presjek slezene.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. isti pacijent pod br.ascites. K . kontura je glatka s uvu~enjima.jetra je manja. ascites.10.

slezena je pove}ana.lig. caudatus. J . portae je jako pro{irena. kontura je glatka. LT . 01. 11: J . Portalna hipertenzija. isti pacijent pod br.l. LK .lig. grana v. presjek jetre: a) popre~ni presjek lijevoga re`nja.v. lienalis ja~e izra`ene. izgleda uredne eho strukture. VP . re`anj je uredne eho strukture. venosum.l.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. ciroza jetre.l.lob. portae koja je pro{irena do 21 mm. teres. re`nja. kroni~ni hepatitis. Portalna hipertenzija. promjera 210 mm. VP . isti pacijent pod br. VL .J3.14. Portalna hipertenzija. 58 .J3.13. {irina lumena do 18 mm.l. splenomegalija.15. VP . VK . 01. cava. b) desni kosi presjek hilusa. portae prati se cijelom du`inom re`nja.grane v. re`anj je srednje veli~ine.l. uredne ehogenosti. parenhim izgleda homogen. uredne ehogenosti.J3. popre~ni presjek slezene. re`anj jetre voluminozniji u odnosu na desni. 11: S . LV . J . pro{iren. popre~ni presjek l. grana v. parenhim je homogen. vijugavoga toka.vanjski tok v.

popre~ni presjek slezene. kolateralne vene.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. VK .slezena je ve}a.18. V . 59 . J . kolateralne vene. uredne eho strukture.gornji pol lijevoga bubrega.`. Portalna hipertenzija.varikozno promijenjene kolateralne vene. B .16. `u~ni mjehur.17. Portalna hipertenzija.15: S .reverberacija.5 mm. poja~ane ehogenosti. isti pacijent pod br. 01.15: @M .v.J3. R .J3.vrh lijevoga re`nja jetre. parenhim je homogen. promjera 122. stijenka je pro{irena.slezena je pove}ana. V . kroni~ni hepatitis. cava. uzdu`ni presjek `u~noga mjehura.J3. mjehur je manji. uredne ehogenosti. savijen u infundibulumu. isti pacijent pod br. Portalna hipertenzija. 01. kosi presjek kranijalnoga pola slezene: S .varikozno promijenjene kolaterale u projekciji gastri~nih vena.

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. 60 . kosi presjek kaudalnoga pola slezene: S . eho struktura je u fiziolo{kim granicama. umbilicalis otvorenoga lumena.19. srednje poja~ane ehogenosti. kolateralne vene.J3. portae.20. 01.v.J3. V . uredne eho strukture. 01.slezena je lako pove}ana.slezena je lako pove}ana. VP .21. Morbus Cruveilhier-Baumgarten.{iroka vijugava vena u projekciji lijeve renalne vene.akusti~na sjena od rebara. V .l.J3. kolateralne vene. Portalna hipertenzija. VU . grana v. Portalna hipertenzija. re`anj je pove}an. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .l. nema znakova portalne hipertenzije. AS .varikozno promijenjene kolateralne vene u projekciji gastri~nih vena. parenhim homogen. interkostalni presjek kranijalnoga pola slezene: S .

VU .24.l. LF . Morbus Cruveilhier-Baumgarten. VU . vijugavog toka. re`nja jetre.l. umbilicalis rekanalizirana. falciforme.obilan ascites. VU .obilan ascites.v. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .dio presjeka lig. AS . parenhim je hiperehogen.J3.lig.23. slu~ajni nalaz.J3.J3. LF . Sindrom Cruveilhier-Baumgarten. Sindrom Cruveilhier-Baumgarten. 61 . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .po~etni prikaz v.nazna~ena akusti~na sjena od ligamenta. portalna hipertenzija. kontura glatka.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 01. kontura sitno valovita. umbilicalis kao okrugla anehogena promjena u ligamentu. 01. re`anj je jako smanjen. koja je uredne veli~ine i eho strukture. A . parenhim je hiperehogene strukture.v. falciforme.vrh l. umbilcalis {iroko otvorenoga lumena. A .22. re`anj je smanjen.

umbilicalis je rekanalizirana. umbilicalis.J3. 62 .ascites. lijevi kosi presjek lijevoga re`nja jetre. J . A . isti pacijent pod br. VU .v. parenhim je homogen. b) presjek u predjelu umbilikusa. DVH . cava. uredne ehogenosti.ascites.26. parenhim je uredne eho strukture. {irega lumena. 01. hepatica.lijeva v.crijeva.desna v. falciforme. Kardijalna staza. re`nja jetre.v.J3. 01.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena a b Sindrom Cruveilhier-Baumgarten.25. VU .“kometin rep”.lijeva v.v.projekcija umbilikusa. promjera 14 mm.terminalni dio v. hepatalne vene su dobro ispunjene. A . LF . U .27. VK . LVH .lig. hepatica je ja~e pro{irena. 26: J . KR . SVH .J3.“kometin rep”. cava.jetra je uredne veli~ine. C .re`anj je uredne veli~ine.srednja v. KR .rub jetre. Kardijalna staza. hepatica je pro{irena i ima akcesornu granu sa zajedni~kim u{}em.dijafragma. VK . lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . uzdu`ni mediosagitalni presjek abdomena: a) ispod lijevoga 01. D . LVH . hepatica.

cava.J3. {irina ve}a od aorte. J . VP . 29: a) popre~ni presjek subdijafragmalnog toka.v. Kardijalna staza.v.29. 63 . VH .l. presjeci vene kave.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. isti pacijent pod br. hepatica. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre.desna v. a b 01.l. poja~ane ehogenosti. SVH srednja v. VK .J3. linearnog toka.28.kralje`nica. LVH . lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . hepatica je u terminalnom toku podjednake {irine kao v. portae. parenhim je manje homogen. kava dobro punjena. isti pacijent pod br. cava je dobro punjena.v. Kardijalna staza. J . A . 01. ehogeniji.J3. cava je pro{irena.aorta.30.lijeva v. D . re`anj jetre.v. K . re`anj je pove}an. pro{irene su hepatalne vene. hepatica ima dvije grane. kave.dijafragma. Kardijalna staza. hepatica ima tri grane. DVH . 26: J . AH . parenhim je homogen. pro{irena.terminalni tok pro{irene hepatalne vene. VK . VK . b) uzdu`ni presjek subhepatalnog toka v.lijevi re`anj jetre.a.desni i lijevi re`anj.

01.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.33.31. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja jetre. hepatica bolje prikazana.J3.32.l. parenhim je homogen.VK. 01. cava u popre~nom presjeku jako pro{irena. Kardijalna staza. Kardijalna staza. D . isti pacijent pod br.lijeva v. lijevi kosi distalniji presjek jetre od presjeka pod br.J3. PP . 31: DVH .dijafragma. LVH . re`anj jetre.v.desni i lijevi re`anj jetre. hepatalne vene su jako pro{irene. LVH . DVH . 31: J . cava je pro{irena.desna v. VK .srednja v. Kardijalna staza. VK . hepatica.J3. SVH . kao i presjek v.v.posteriorno poja~anje odjeka. cavae .desna v. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . hepatica. 64 . hepatica i njezine grane. veli~ina je u fiziolo{kim granicama.jako pro{irena lijeva v. hepatica. ehogenost je u fiziolo{kim granicama.

PI . 31: J .J3.d.v.v. pleuralni izljev. DVH .dijafragma.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 65 . subhepatalni tok. isti pacijent pod br. hepatica. cavae. u proksimalnom presjeku se vide u{}a. Kardijalna staza.36.J3. D . hepatica.desna v. cava. SVH . portae. cava. hepatica. DVH . b) lijevi kosi srednji presjek jetre: J .J3.l.srednja v. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre.desna v. Kardijalna staza. re`anj jetre. Kardijalna staza.v. VP . uzdu`ni presjek v. hepatica.34. lumen je pro{iren do 26 mm. VH .lijeva v. 01.srednja v. hepatalne vene su jako pro{irene. LVH . hepatica. u popre~nom presjeku vi{e je lokaliziran medijalno. 31: VK .v. isti pacijent pod br. u srednjem su prikazani srednji dijelovi toka.jetra je ve}a.pleuralni izljev je anehogeni sadr`aj dorzalno od dijafragme. 01. J . a) lijevi kosi proksimalni presjek jetre. hepatica. re`anj jetre.35. SVH . parenhim je uredne eho strukture. VK .

hepatalne vene su pro{irene.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. kontura nazubljena. isti pacijent pod br. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre. re`anj. srednja . D .37. kaudalno od baze plu}a .ascites.desni i lijevi re`anj. isti pacijent pod br.v. S . uzdu`ni lateralni presjek desnoga re`nja. A . A .dijafragma. SVH . DVH .LVH. VK . kava je jako pro{irena.38. parenhim je poja~ane ehogenosti.ascites. PI . 38: J . cava. tipa “snje`nih pahuljica”. ciroza jetre.desna v. Kardijalna staza. D . Kardijalna staza. pleuralni izljev. A .SVH. Kardijalna staza. ascites. periferni crte` v. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . 01. 01.srednja v. portae je nazna~eno poja~an.ascites je anehogeni sadr`aj izme|u dijafragme i kranijalne konture jetre. ciroza jetre.J3. hepatica. jetra je smanjena. hepatica.pleuralni izljev je anehogeni sadr`aj kranijalno od dijafragme.J3. parenhim je poja~ane ehogenosti. 36: J.re`anj je smanjen. pro{irene hepatalne vene lijeva .P. 66 .srce.v.dijafragma. ascites.J3. VK .d. ascites.39.

lig. isti pacijent pod br.v.v. parenhim je poja~ane ehogenosti.proksimalni tok v. portae je ovalna ehogena struktura koja ispunjava lumen.J3. srednje ehogen. kontura nazubljena. Kardijalna staza. ascites. promjera 31 mm.limfni ~vor. SVH . VK . izgleda homogen. cava je ispunjena ehogenom strukturom tromba. 01. LVH . cava je jako pro{irena a. VH .l.hepatica. 01.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.40.lijeva. Tromb venae portae. Sindrom Budd-Chiari. coronarium.J3.jetra je ve}a. L .tromb v. re`anj je smanjen. parenhim je homogen. hepatalne vene su pro{irene.41. porte.ascites. 67 . VK . L^ .J3. 38: J .42.srednja. A . VP . ciroza jetre.v. popre~ni proksimalni presjek jetre: J . desni kosi presjek hilusa jetre: J . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja.parenhim jetre je ehogeniji. T .

dijafragma.cista je ovalnoga oblika.J4.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Ciste jetre 01. D .02. anehogene strukture. PP . 68 .parenhim jetre je uredne eho strukture.01. Jednostavna cista jetre. o{tre konture s PP . 01. promjera do 38 mm.03.cista je malo ovalna. promjera 41 mm.posteriorno poja~anje odjeka. AS . D .d. Jednostavna cista jetre.akusti~nom sjenom. kontura je pravilna o{tra.desni bubreg. anehogene strukture.posteriornim poja~anjem odjeka i uskom lateralnom AS .akusti~na sjena tangencijalno uz rub ciste.d. J .J4. C . promjera 30 mm.dijafragma. parenhim je homogen. popre~ni proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: C . kontura je nje`na slabo diferencirana.J4. C . 01. re`anj je uredne veli~ine. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . B . re`anj jetre. Jednostavna cista jetre. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . anehogena struktura.cista je okrugloga oblika. srednje ehogen.

re`nja.J4. 01. D .posteriorno poja~anje odjeka je nazna~eno.uzdu`ni presjek desnoga bubrega.J4.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.06. re`nja uz dorzalnu konturu jetre. PP . D .J4. popre~ni proksimalni presjek jetre: J .04. C . lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J . Jednostavna cista jetre. 01.parenhim j.parenhim jetre je uredne eho strukture. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . promjera 36 mm. C .`u~ni mjehur. re`nja. 69 . je uredne eho strukture.dijafragma. Jednostavna cista jetre. C 1 .cista u kranijalnom dijelu l. B .cista uz kranio-dorzalnu konturu d.dijafragma.05. Jednostavna cista jetre.cista uz ventralnu konturu d.desni i lijevi re`anj su uredne eho strukture.cista gornjeg pola bubrega.posteriorno poja~anje odjeka. promjera do 60 mm. PP . D . @M . promjera 18 mm.dijafragma. C 2 .

bubreg. Cista `u~noga voda. promjera do 88 mm.posteriorno poja~anje odjeka. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: PO . re`nja je uredne eho strukture.07.dvije ciste `u~noga voda u kranio-ventralnom dijelu re`nja s rubnom cjevastom strukturom.postoperacijske rezidualne {upljine. C .J4.cista `. D . konture su lako nepravilne.08. 70 . anehogenoga sadr`aja. Cista `u~noga voda. PP . D . voda je ovalnoga oblika.parenhim d.dijafragma.posteriorno poja~anje odjeka. D .dijafragma. presjek desnoga re`nja jetre: a) popre~ni presjek. PP . Postoperacijski reziduum.09. PP .posteriorno poja~anje odjeka. 01. okruglastoga oblika. B .dijafragma. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . promjera do 12 mm. promjera 16 mm s rubnom cjevastom strukturom. 01. o{tre.J4. C .d.J4. b) uzdu`ni presjek.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.

D .dijafragma.intervertebralni disk. ID .Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.dijafragma. D . VKv. vaskularna struktura uz rub.aorta. C .10. C .posteriorno poja~anje odjeka.J4. K . VK . PP . lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J .11. promjera do 58 mm. Policistoza jetre. VK . cava.v.v. 01. Multiple ciste `u~noga voda.d. 71 . re`nja. C . lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J .J4. D .desni i lijevi re`anj jetre. re`anj uredne eho strukture.ve}i broj cista u dorzo-medijalnom dijelu d.12.dijafragma.desni re`anj.ve}i broj cista. A .kralje`nica.ciste su odvojene tankim septima. 01. Multiple ciste jetre. cava. koje su pojedina~ne i u lijevom re`nju. popre~ni presjek jetre: J . cava.J4.

13.J4.d. Policistoza jetre. brojne ciste u oba re`nja.dijafragma. Policistoza jetre. D .15. promjera do 20 mm.posteriorno poja~anje odjeka.J4. C . PP . re`anj.nazna~eno posteriorno poja~anje odjeka. nepravilnoga oblika. razli~ite veli~ine. Policistoza jetre.brojne ciste. popre~ni presjek: J . popre~ni proksimalni presjek jetre. popre~ni srednji presjek desnoga re`nja: J .14. 01.dijafragma.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.presjek desnoga i lijevoga re`nja.ve}i broj cista d. re`nja. 72 . C . promjera do 29 mm. isti pacijent pod br.J4. neravnih kontura.desni re`anj. 01. 14: J . D . PP .

aorta se nazire.d. D . C . A . Policistoza bubrega.18. gu{tera~a se ne diferencira. bubreg je pove}an.rub jetre. okrugle i nepravilnoga oblika.d. promjera do 50 mm. dijelom grupirane.dijafragma. isti pacijent pod br. 73 . J . razli~ite veli~ine i oblika.17. 01. @M . razli~ite veli~ine. Morbus Caroli. kontura se dijelom ne prati. 14: B .mnogobrojne ciste. uzdu`ni presjek desnoga bubrega. isti pacijent pod br. “sa}aste” strukture. uzdu`ni presjek d. re`nja jetre: J .mnogobrojne ciste nalaze se unutar parenhima i sinusa bubrega.16.J4. okruglog i duguljastog oblika. Policistoza gu{tera~e.brojne manje ciste. 01.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.`u~ni mjehur.J4. popre~ni presjek uz rub sternuma. C . re`anj.J4. 14: C .

v. D .19. dijelom grozdasto grupirane.kalkulus uz rub ciste. Morbus Caroli.kralje`nica. K .J4. isti pacijent pod br.posteriorno poja~anje odjeka. lijevi kosi presjek jetre. portae. 01.mnogobrojne male ciste ovalnoga i duguljastoga oblika. VP . A . desni kosi presjek desnoga re`nja jetre. PP .20. ehogenije strukture.kralje`nica. Morbus Caroli.v. ali manje ciste. PP . parenhim je homogen.d. K . K .21.akusti~na sjena.J4.desni i lijevi re`anj.parenhim je uredne eho strukture. C . A . koje me|usobno konfluiraju.18: J .dijafragma. VK .dijafragma. D .dijafragma. 01.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.posteriorno poja~anje odjeka.aorta. 74 . Morbus Caroli. VK . u nizu poput perli. cava.mnogobrojne manje ciste.18: J . re`anj.J4.aorta.mnogobrojne razli~ito velike. D . kosi presjek desnoga re`nja jetra: J .v. isti pacijent pod br. C . cava. C . AS . dijelom sitne duguljaste.

K . C .akusti~na sjena od zraka u `elucu.24.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. C . 01.bubreg je pove}an. J . AS .kalkulus. Policistoza bubrega. 21: J . 75 . uzdu`ni presjek desnoga bubrega.cista. Morbus Caroli.`u~ni mjehur AS .akusti~na sjena od zraka u `elucu.23. 01. re`anj jetre. @M . konture su slabo ocrtane.22. isti pacijent pod br. isti pacijent pod br.parenhim je ehogeniji. uzdu`ni presjek jetre. C .d.akusti~na sjena.J4. 21: J .parenhim je ehogenije strukture.J4.J4. a) i b) uzdu`ni presjeci lijevoga re`nja jetre. 21: B . razli~ite veli~ine u parenhimu i sinusu bubrega. Morbus Caroli. isti pacijent pod br.mnogobrojne ciste. AS .ciste manje i brojne dijelom grozdasto grupirane.

posteriorno poja~anje odjeka. re`anj.nagla{eno posteriorno poja~anje odjeka. okrugloga oblika. promjera do 124 mm. D . 76 . re`anj. EC .l.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. MT . 01.J4. Ehinokokna cista jetre. K . PP .J4. cava. sadr`aj je anehogen s ehogenim talogom.posteriorno poja~anje odjeka. Ehinokokna cista jetre.26.cista. kontura dobro diferencirana.v. sadr`aj je anehogen. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . parenhim je uredne eho strukture. mlada. TS .dijafragma. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . PP . LK .25.caudatus. promjera 58 mm. EC . popre~ni presjek jetre: J .lijevi i desni re`anj.masno tkivo. mlada.cista je okrugloga oblika. sadr`aj je anehogen.kralje`nica. ventralno podvostru~ena. 01.lob . PP .cista je ovalnoga oblika. A . Ehinokokna cista jetre.mi{i}i trbu{ne stijenke.aorta. EC . VK .27. kontura je hiperehogena.d. mlada. promjera 65 mm.J4.

28. Ehinokokna cista jetre.d. interkostalni presjek desnoga re`nja jetre: J . PP . re`anj. ciste mladice su rubno smje{tene.J4. EC . ciste mladice su poredane rubo i jedna centralno.multivezikalna cista. re`anj je uredne eho strukture. promjera 54 mm.dijafragma. D . A . 77 . 01. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .posteriorno poja~anje odjeka. a ehogena septa izme|u njih su u obliku “`bica na kota~u”.akusti~na sjena od rebara. promjera 76 mm.29.multivezikalna cista. iz sredne prema periferiji {ire se ehogena septa sli~no “`bicama na kota~u”.30. D .Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.J4. zrela. Ehinokokna cista jetre. Ehinokokna cista jetre. promjera oko 102 mm.multivezikalna cista.J4.kralje`nica. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . re`anj. u obliku “latica cvijeta”. poput “latica cvijeta”. zrela. K .aorta. EC . ciste mladice su poredane periferno.dijafragma.parenhim d. EC .d. 01. AS .

hepatica. zrela.32. 78 .J4.posteriorno poja~anje odjeka.multivezikalna cista s manjim brojem cista. EC . re`anj. VH . ehogenije strukture. promjera oko 112 mm. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .v. 01. PP . re`anj jetra. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . dio lumena ispunjen ehogenim sadr`ajem. zrela. rubno raspore|ene poput “latica cvijeta”. Ehinokokna cista jetre. septa u obliku “`bica na kota~u”.posteriorno poja~anje odjeka. septa izme|u nazna~eno poput “`bica na kota~u”. promjera oko 112 mm.J4. zrela. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . D . EC.multivezikalna cista. 01.33. Ehinokokna cista jetre. ciste mladice smje{tene nazna~eno poput “latica cvijeta”.parenhim je homogen.J4. ciste mladice su duguljastog oblika.dijafragma.d.multivezikalna cista.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. PP . EC .31. Ehinokokna cista jetre.d.

uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . PP . septa raspore|ena poput “`bica na kota~u”.35.36. portae.mnogobrojne ciste.d. kosi presjek desnoga re`nja jetre: EC . Ehinokokna cista jetre.multivezikalna cista. AS . re`anj jetre. okrugloga i ovalnoga oblika ispunjavaju cijelu jetru s oto~i}ima o~uvanoga jetrenoga parenhima. zrele. 79 .akusti~na sjena od rebara. ima sa}astu strukturu.J4. 01.posteriorno poja~anje odjeka.multivezikalna cista ispunjava d. PP . zrela. EC 1 . razli~ite veli~ine. 01.J4. EC 2 . Ehinokokne ciste jetre. VP . ciste maladice daju sliku “sa}a”.posteriorno poja~anje odjeka.J4.multivezikalna cista s nekoliko cista mladica.v. Ehinokokoza jetre.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. presjek jetre: C .34. re`anj je pove}an.

EC .39. sadr`aj u lumenu slojevit hipoehogen i anehogen.parenhim jetre.38. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J4. komplicirana. komplicirana.d.37.rubni dio parenhima jetre. EC . Ehinokokna cista jetre.rubna perifokalna upala hipoehogene strukture. 80 .J4.J4. 01. sadr`aj je anehogen. EC . komplicirana.posteriorno poja~anje odjeka.posteriorno poja~anje odjeka. stijenka je jasna i glatka.dijafragma. koja je odvojena od periciste.cista ovalnoga oblika.cista nakon perforacije s kolabiranom stijenkom. presjek desnoga re`nja jetre: J . kosi presjek jetre: J .cista okrugloga oblika. U . D . PP . kontura je glatka.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. 01. Ehinokokna cista jetre. PP . re`anj jetre. Ehinokokna cista jetre.

Ehinokokna cista jetre. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .cista je okruglasta.J4. koja polazi od ehogenog sadr`aja. stara.41. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: EC . EC . D . Ehinokokna cista jetre.40. Ehinokokna cista jetre. ve}im dijelom je ehogen. grudastoga oblika.J4.cista.d.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. VP .dijafragma.semilikvidni sadr`aj ciste.dijafragma.J4.42. 01. re`anj jetre. 01. stara. anehogena struktura s hiperehogenim pahuljastim strukturama u lumenu. portae. sadr`aj u lumenu je semilikvidan. stara. 81 . D .v.kalcifikacija je hiperehogeni dio ventralne konture ciste. ~ija je dorzalna kontura izbrisana akusti~nom sjenom. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: EC . K .

stara.43.J4.AS. polazi od K .kometin rep od zraka na bazi plu}a.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.cista sa semilikvidnim sadr`ajem. D . a b 01. stara.J4. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . dio sadr`aja je poja~ane ehogenosti.kalcifikacije u stijenci ciste. a) popre~ni i b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja: EC .kalcifikacija na ventralnoj konturi hiperehogene strukture. Ehinokokna cista jetre. EC . Ehinokokna cista jetre.akusti~na sjena.dijafragma. ispunjena ehogenim sadr`ajem. 82 .44.parenhim jetre. AS . koji “bri{e” akusti~na sjena . KR .cista je smanjena. K .

J5.J5. promjer 19 mm. C . Hemangiom kapilarni. VH .parenhim jetre je uredne eho strukture.d. 01.dijafragma. 01. T . D . bubreg.J5. D . Hemangiom kapilarni.desna v.tumor je fokalna.03.tumor je fokalna. Hemangiom kapilarni.02. okrugla hiperehogena promjena eho strukture. T . B . T. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 83 .v. D .01. okruglasta hiperehogena promjena eho strukture. A . kontura je malo neravna. uzdu`ni lateralni presjek desnoga re`nja jetre: J .tumor je fokalna. promjer 18 mm.rub abdomena. o{tra.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre Tumori jetre 01. VP . promjera 8 mm.vidljiv pariferni crte` v. portae.dijafragma. okrugla hiperehogena promjena eho strukture. portae.dijafragma. hepatica.parenhim je uredne eho strukture. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . kontura je glatka.~ahura jetre. sitna.

dijafragma. poja~ane ehogenosti.tumor je fokalna. 01. b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . kontura je neravna.05.d-re`anj. a) uzdu`ni presjek. stanje nepromijenjeno 4 godine. Hemangiom kapilarni.grane v. T . b) lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . Hemangiom kapilarni.06. promjera oko 20 mm.tumor su dvije fokalne.dijafragma. b) interkostalni presjek desnoga re`nja jetre: J . T .d.dijafragma 01. D . VH . D . promjer 24 mm. ovalna promjena eho strukture. promjer oko12 mm. 84 .J5. okruglasta hiperehogena promjena eho strukture. hepatike. VP . a) popre~ni presjek. re`anj.tumor je fokalna. Hemangiom kapilarni. okrugle promjene eho strukture.J5. D . neravne konture.J5. porte.v. poja~ane ehogenosti. a) uzdu`ni presjek.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. re`anj.d. T .04. kontura je ravna.

promjer ve}e strukture je 53 mm. b) kosi presjek lijevoga re`nja jetre: J . 85 .l.07. T . T .masno tkivo. VP .v. TS .J5. VP . re`anj.trbu{na stijenka. MT . promjer 48 mm.tumor je fokalna. a) popre~ni presjek.tumor je fokalna. ne{to ehogenija od parenhima jetre.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.mi{i}i trbu{ne stijenke. promjer 20 mm. 01. cava. portae. T . re`anj. VK .09.J5. Hemangiom kapilarni. okrugla hipoehogena promjena eho strukture.l. promjer obje oko 102 mm.dijafragma. kontura je glatka. 01. TS .08. okrugla promjena eho strukture. Hemangiom.d. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . kontura je glatka. kontura je glatka.J5. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . okrugloga oblika. Hemangiom kavernozni. hiperehogene strukture koja je rubno smanjene ehogenosti.tumor su dvije fokalne promjene eho strukture.v. portae.v. D . re`anj.masno tkivo. slabo vidljiva. koje konfluiraju. MT .

tumor je fokalna. ovalna. D . ovalnoga oblika. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . Adenom.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Hemangiom kavernozni.d. kontura je valovita.v. re`anj. D . hiperehogena promjena eho strukture. T . centralno hipoehogena. s anehogenim prstenom. Hepatocelularni karcinom. T .J5.dijafragma. re`anj. tipa “pe~ata”. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . kontura je jasna. 86 . D .J5. kontura je neravna. cava.anehogena promjena eho struktura.11. promjer oko 56 mm.10. nepravilna. VK . hipogeno . desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .d. promjer oko 84 mm. hiperehogena promjena eho strukture. promjer oko 87 mm. hiperehogena.tumor je fokalna. re`anj.dijafragma.12.dijafragma. T .J5. 01.d. 01.tumor je fokalna.

ciroza jetre. Hepatocelularni karcinom. nehomogena promjena strukture s hipoehogenim rubom. kroni~ni hepatitis. 87 .dijafragma. porta. dio visceralne konture je neravan.desni. izgleda nehomogen. tipa “pe~ata”. Hepatocelularni karcinom.14. ehogena. @M .J5. D . tipa “pe~ata”.J5. T . VP . nalazi se uz kranioventralnu konturu jetre.J5.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. poja~ane ili smanjene ehogenosti. b) uzdu`ni presjek jetre: J . kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . re`anj je ne{to grublje eho strukture. a) popre~ni presjek.`u~ni mjehur uskog lumena. D .parenhim je poja~ane ehogenosti. s rubnim hipoehogenim prstenom.dijafragma. nehomogena promjena strukture uz hilus. ovisno o presjeku. kontura je valovita s hipoehogenim rubom tipa “pe~ata”. re`anj ehogenije strukture.15.d. T . 01. Hepatocelularni karcinom. promjera 55 mm.v. 01. ciroza jetre. D . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . stijenka je jako zadebljana.tumor je fokalna. T .13.tumor je fokalna promjena eho strukture okrugloga ili ovalnoga oblika.tumor je ovalna.dijafragma.

18. Hepatocelularni karcinom. A . T .v.tumor je fokalna gotovo anehogena promjena eho strukture. T . jasne konture. re`anj.dijafragma. Hepatocelularni karcinom.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. 88 . 01.17.tumor je fokalna.J5. dijelom je anehogen.kralje`nica. nepravilnoga oblika. re`anj. 01.aorta. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . D .16.d. re`anj. portae. najdu`i promjer oko 117 mm. valovite konture. hiperehogena promjena eho strukture s posterionom atenuacijom. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . promjera oko 56 mm. K . D . dijelom nejasne konture. Hepatocelularni karcinom. T .d. VP .dijafragma.J5.d. ovalnoga oblika.J5. promjera do 100 mm.tumor je fokalna promjena eho strukture poja~ane ehogenosti. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .

kavu. ispunjava v.19. kave. D . ispunjava lumen v.J5. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . isti pacijent pod br. kave i prelazi njezinu dorzalnu konturu.l. re`anj. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja medijalno. cavae.v.J5. okruglasta promjena eho strukture poja~ane ehogenosti. isti pacijent pod br. poja~ane ehogenosti. 01.v. prelazi dorzalni rub.l.J5. invazivni adenokarcinom jetre.l.tumor su tri fokalne. kontura prema dorzalno nije ocrtana. uzdu`ni presjek l. cava 01.21.dijafragma. hiperehogene promjene eho strukture. re`nja.fokalna promjena eho strukture nepravilnoga oblika. 20. 89 .tromb je fokalna. TR . Tromboza v.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. re`anj. VK . poslije 3 mj. promjer ~vorova od 36 do 58 mm. re`anj je {iri. koje konfluiraju i centralno su anehogeno promjenjene. kontura im je dijelom valovita. TR .18: J. Invazivni adenokarcinom. ovalnoga oblika.20.: J . cava. kontura valovita. T . VK . hepatocelularni karcinom jetre. Tromboza v.

popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . Hepatocelularni karcinom difuzni.J5. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . okrugle. re`anj. isti pacijent pod br. K . 90 .aorta. promjera 23 mm. hipoehogene promjene eho strukture. T .l.d. 23: J .23.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. uzdu`ni presjek desnoga re`nja.kralje`nica. ve}a prominira na ventralnoj konturi re`nja. Hepatocelularni karcinom difuzni. T . parenhim je hiperehogene strukture. re`anj je pove}an. 01.24.tumor je difuzno promijenjeni dio re`nja s fokalnim okruglim hipoehogenim promjenama. D .J5. A . ostaci parenhima hiperehogene strukture.tumor je difuzno promijenjeni parenhim hipoehogene strukture s fokalnim okruglim promjenama. T .J5.d.dijafragma.tumor su dvije fokalne.22. re`anj je pove}an. 01. Karcinoid jetre.

Hepatoblastom.25.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. AS. hiperehogene promjene eho strukture. A .ascites.kralje`nica. T .kralje`nica. re`anj. hiperehogena. semilikvidna promjena eho strukture ovalnoga oblika. A . konture su o{tre.d. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . dijelom solidne ehogene strukture. popre~ni presjek jetre: J .hepatica. 91 . 01.aorta.aorta. 01.27. konture izgledaju pravilne. okrugloga i ovalnoga oblika. desni kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J .J5.J5.J5. M .metastaze su dvije fokalne. K .tumor. Holangiocistadeno-karcinom. promjer do 22 mm. Metastaze karcinoma `eluca.tumor je fokalna. M . dijelom sa}aste s anehogenim sadr`ajem.v.26.jetra je jako pove}ana. K . VH . parenhim je difuzno promijenjen.d. T . ovalna nehomogena promjena strukture vjerojatno odgovara primarnom `ari{tu.metastaze su konfluentne slabo diferencirane fokalne promjene. re`anj.

kralje`nica.d. promjera 21 mm. o{tra.v. b) popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . re`anj. a b 01.v. s centralnom hiperehogenom strukturom uz koju se u popre~nom presjeku nazire jedva primjetna akusti~na sjena . D . o{tre konture.metastaza je fokalna.d.d. a) uzdu`ni presjek. VK .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. cava. izrazito ehogena promjena eho strukture kontura je neravna. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .AS. Metastaze karcinoma rektuma.29.30. M .J5.J5. okrugloga oblika. Metastaza karcinoma rektuma. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . rubno je nazna~en anehogeni prsten. VP . hiperehogena promjena eho strukture. re`anj s presjecima vena. okruglastoga oblika. o{tre nazubljene konture. 01. 92 .dijafragma. K . M . re`anj. portae.metastaze su fokalna hiperehogene promjene eho strukture s akusti~nom sjenom .28. M .AS. D .dijafragma.J5.metastaza je fokalna. Metastaza melanoma lumbalne regije.dijafragma. D .

K . M . M . 93 . o{trih kontura. A . ovalnoga oblika.v. cava. hiperehogene promjene eho strukture.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. D .vena.J5. kontura je neravna i nazubljena s hipoehogenim prstenom tipa “pe~ata”. re`anj.kralje`nica. 32: J . re`anj.J5.32. V .l. re`anj. hiperehogene promjene eho strukture okruglastoga oblika. Metastaza karcinoma sigme.metastaze su multiple fokalne. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . promjera do 21 mm. neravnih kontura. 01. na rubu je zrnasta hiperehogena promjena.metastaza je fokalna promjene eho strukture poja~ane ehogenosti.d. 01. AS . Metastaze karcinoma sigme.nazna~ena akusti~na sjena.aorta.33. isti pacijent pod br. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre.31.dijafragma.d.J5. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . M . ovalnoga oblika. Metastaze karcinoma sigme. VK .metastaze su dvije fokalne.

isti pacijent pod br. hiperehogene promjene strukture.kalcifikacije. nekoliko zrnatih hiperehogenih struktura.re`anj.d.dijafragma. Metastaze karcinoma `eluca s kalcifikacijama.34: J . grupirane. M .akusti~na sjena. Metastaze karcinoma `eluca. M .34. 01. re`anj.36. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .metastaze su fokalne promjene eho strukture.J5.dio parenhima jetre.J5.AS.kalcifikacije. M .metastaze su multiple fokalne. medijalna kontura je sitno valovita. hiperehogene zrnate strukture. koje su izoehogene i dijelom poja~ane ehogenosti.dijafragma. do promjera 43 mm. AS . mnogobrojne konfluentne fokalne promjene. K . AS .J5. D .akusti~na sjena.difuzne metastazne promijenjene strukture. K . D .d. pove}ani presjek. 94 . 01.35.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. uz rub zapa`a se akusti~na sjena . nepravilnoga oblika. poja~ane ehogenosti. Metastaze karcinoma kolona. razli~ite veli~ine.

38. ehogene promjene eho strukture.metastaze su multiple fokalne.metastaze su mnogobrojne fokalne. promjera do 32 mm. S . 34: K . 01.aorta. Nediferencirani karcinom. kosi presjek kolona.37.J5. M . 95 .J5. kosi presjek lijevoga re`nja jetre: J .tumor kolon tipa “pseudo bubrega”.desni i lijevi re`anj jetre su pove}ani. popre~ni presjek jetre: J .J5. okrugloga oblika.AS.39. Karcinom kolona. ventralno je o~uvan parenhim uredane eho strukture. razli~ite veli~ine. isti pacijent pod br. A .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.re`anj je pove}an. Metastaze karcinoma dojke.sadr`aj plina u sredini. ehogene promjene. okrugloga i nepravilnoga oblika. P . 01.stijenka tumorski nejednoliko pro{irena. hiperehogenog izgleda s akusti~nom sjenom . M .

parenhim jetre.fokalne strukture imaju rubni anehogeni prsten. M 1 . b) desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . jedna imprimira lumen `u~noga mjehura. VK . tipa “pe~ata”.v.metastaze su naziru kao dvije izoehogene. uredne ehogenosti. A .41.v. K . M .kralje`nica.v. izoehogena promjena eho strukture. glatkih kontura.aorta. a) popre~ni presjek lijevoga re`nja. okrugloga oblika. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. solitarna.parenhim jetre. 01. A .aorta. VP . Metastaze teratoma testisa. 96 . VP . promjera 56 mm.dijafragma. promjera do 53 mm. nehomogena.J5.J5.40. 01. a) i b) ciljane i pove}ane snimka desnoga re`nja jetre: J . portae. M . Metastaza karcinoma `eluca.parenhim jetre je homogen. fokalne promjene strukture ne{to ehogenije od parenhima. cava.42. portae. M .metastaze su multiple. Metastaze karcinoma kolona. fokalne promjene. ovalnoga oblika s hipoehogenim rubnim prstenom tipa “pe~ata”. D .metastaza je fokalna.J5.

97 . kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . D . 01.parenhim jetre.dijafragma. promjer 42 mm. D . poput “pupka”.44.45. re`anj.metastaza je fokalna. a b 01.J5. nehomogena. M . poja~ane ehogenosti. ovalnoga oblika.metastaza je fokalna.parenhim je homogen. Metastaza karcinoma sigme. s hipoehogenim rubnim prstenom. tipa “pe~ata”. a) lijevi kosi presjek desnoga re`nja. solitarna promjena eho strukture s tipi~nom slikom “pe~ata”. M . Metastaza karcinoma kolona. solitarna. uve}anje prikazano na b) slici. Metastaza karcinoma laringsa.43.akusti~na sjena od crijeva. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: a) J .d. M . kontura je valovita s anehogenim prstenom tipa “pe~ata”. B .metastaza je fokalna.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.dijafragma.J5. solitarna.J5. izoehogena promjena eho strukture s anehogenim sredi{tem.desni bubreg. izoehogena promjena eho strukture. AS .

desni i lijevi re`anj. 01. okrugloga oblika. Metastaza malignoga neurinoma. M .aorta.parenhim je uredne eho strukture. 01.47. mje{ovite hipoehogene i ehogene strukture. okrugloga oblika s hipoehogenim rubom.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.metastaze su multiple fokalne.metastaza je fokalna promjena. kosi presjek desnoga re`nja: J .dijafragma. M 2 . K . Metastaze karcinoma dojke.dio pro{irenog `eluca s ehogenim sadr`ajem. @ . 98 . popre~ni presjek jetre: J . ovalnoga oblika. tipa “pe~ata”. razli~ite veli~ine. rub je dijelom hipoehogen.46.kralje`nica. daje sliku “pe~ata”. M 1 . difuzno promijenjen parenhim. Metastaza karcinom plu}a.hipoehogen. cava.metastaza je fokalna promjena. nehomogen.48.izoehogena fokalna promjena s hipoehogenim rubom. hipoehogene promjene eho strukture s ehogenijim sredi{tem.J5. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .J5.v. parenhim je ehogenije strukture.dijafragma. D . VK . D .parenhim je uredne eho strukture M . M . A .J5.

49. rub je ehogen. re`anj. sredi{te anehogeno.d.metastaza je fokalna promjena hipoehogene strukture. D . Metastaze leomiosarkoma `eluca. 99 . Metastaza karcinoma pankreasa.metastaza je hipoehogena.J5.d.dijafragma.50. M .J5. K@ .J5. M . okrugloga oblika. P . PI . fokalna promjena okruglastoga oblika. Metastaza karcinoma plu}a. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .presjek krvne `ile. M .posteriorno poja~anje odjeka.parenhim je poja~ane ehogenosti. desni kosi presjek desnoga re`nja: J .metastaze su dvije fokalne promjene eho strukture. 01. promjera 18 mm.obilan pleuralni izljev. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja jetre: J .dijafragma. homogen.baza plu}a. D .srce. promjer 31 mm. S . 01. okruglastoga oblika.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.51. PP . re`anj.

uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . M . a) i b) presjeci lijevoga re`nja jetre: J . VK .desni bubreg. Metastaze karcinoma dojke. venosum. ve}a metastaza je promjera 19 mm. a) uzdu`ni presjek.lig.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. anehogene promjene eho strukture.parenhim l. 100 .J5.54.metastaze su dvije fokalne. M .metastaze su multiple fokalne hipoehogene i anehogene promjene eho strukture.J5. anehogene promjene eho strukture.cista bubrega. promjera do 10 mm. Metastaze karcinoma gu{tera~e. re`anj. 01.metastaze. cava. kontura je jasna. M 1 .v. homogene eho strukture. B . PP . 01.52. re`nja je poja~ane ehogenosti. C . LV . b) popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .parenhim jetre je ehogeniji. razli~ite veli~ine.53.lob caudatus.metastaze su dvije fokalne. Metastaze karcinoma laringsa. okruglastoga oblika. D . l. M . promjera oko 10 mm. okrugloga oblika. koje konfluiraju.posteriorno poja~anje odjeka.dijafragma.J5. LK . okrugloga oblika.

56.J5.masno tkivo. MT . D .parenhim jetre je homogene hiperehogene strukture. Metastaze karcinoma plu}a poslije kemoterapije. hipoehogene promjene eho strukture. Metastaze malignog limfoma. 01.v. 01.metastaze su tri fokalne.parenhim jetre. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .J5.55. cava. najve}a ima promjer 60 mm. okrugloga oblika.J5.57.metastaze su dvije fokalne. portae.v. hipoehogene promjene eho strukture.metastaze su multiple fokalne. okrugloga oblika. konfluentne anehogene promjene eho strukture. presjek jetre: J . VK . M . 101 . Metastaze malignog melanoma. VP .dijafragma. M . M . promjera do 12 mm.parenhim jetre ehogenije strukture.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.

60. A . 01. K . 01. popre}ni presjek desnoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek jetre: J .59. VP .dijafragma. hipoehogene strukture. maligni limfom. hipoehogen. kontura re`nja je dijelom sitno valovita. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .kralje`nica.J5.parenhim je difuzno nehomogen. portae.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.aorta. parenhim je homogen. D . M .J5.desni i lijevi re`anj su pove}ani.J5. Difuzna maligna infiltracija.maligno infiltriran segment jetre je pove}an. Segmentna maligna infiltracija.v. kontura je glatka i o{tra. Difuzna maligna infiltracija.58.parenhim jetre. maligni limfom. naslu}uju se hipoehogene i ehogene konfluentne foklane promjene. karcinom dojke. 102 . D .dijafragma.

61. 103 .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. kontura joj je valovita. koja je pove}ana. Difuzna maligna infiltracija. parenhim je manje ehogenosti. nehomogen.dio lijevoga i desnoga re`nja jetre. popre~ni presjek jetre: J . karcinom dojke. naslu}uju se fokalne hipoehogene promjene.J5.

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

Semilikvidne i ostale promjene jetre

01.J6.01. Apsces jetre, supurativna faza, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - parenhim l. re`nja je uredne eho strukture, A - apsces su tri fokalne, hipoehogene promjene eho strukture, ovalnoga oblika, jasnih kontura, promjera do 50 mm.

01.J6.02. Apsces jetre, supurativna faza, popre~ni presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj, A - apsces je fokalna anehogena, ovalna promjena eho strukture s ehogenim talogom, kontura je glatka i o{tra, du`ine oko 117 mm, lako posteriorno poja~anje odjeka, D - dijafragma.

01.J6.03. Apsces jetre, zrela faza, popre~ni presjek jetre: J - desni i lijevi re`anj jetre, A - apsces su dvije fokalne, okrugle, heterogene promjene eho strukture, rubno hipoehogene, kontura je dijelom nejasna, promjer oko 66 i 108 mm, VK - v. cava, A - aorta.

104

Semilikvidne i ostale promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J6.04. Apsces jetre, zrela faza, popre~ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`anj je pro{iren, A - apsces je fokalna, okrugla, heterogena promjena eho strukture s hipoehogenim rubom, u srednjem dijelu vi{e zrnatih hiperehogenih struktura, AS - uska akusti~na sjena, odgovara mjehuri}ima zraka.

01.J6.05. Apsces jetre, zrela faza, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`anj, A - apsces je fokalna, heterogena, ovalna promjena eho strukture, rubno je dijelom je izra`en hipoehogeni prsten, KR “kometin rep” je hiperehogena promjena ~iji se intenzitet postepeno smanjuje, znak je plina u apscesu, AS - akusti~na sjena.

01.J6.06. Krvarenje u jetri, svje`e, popre~ni presjek jetre: J - lijevi i desni re`anj, K - krvarenje je fokalna, anehogena, nepravilna promjena eho strukture, nejasne konture, PK - pleuralno krvarenje je anehogeni sadr`aj supradijafragmalno, D - dijafragma,VP - v. portae, VK - v. kava.

105

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

01.J6.07. Krvarenje u jetri, starije, uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J - d. re`anj, K - krvarenje je fokalna semilikvidna promjena eho strukture, ovalnoga oblika, anehogena s nivoom ehogenoga taloga uz dorzalnu konturu, kontura je glatka i jasna, D - dijafragma, VK - v. cava.

01.J6.08. Krvarenje jetre, subkapsularno, svje`e, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`nja, K - krvarenje je rubna, anehogena, duguljasta zona uz konturu re`nja, koji dijelom prekriva.

01.J6.09. Krvarenje jetre, ekstrahepatalno, svje`e, kosi presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj, K - krvarenje je anehogena, nepravilna zona jasne konture, prekriva konturu jetre i {iri se van nje, D - dijafragma.

106

PP . Kalcifikacije u jetri.cista. K . D .posteriorno poja~anje odjeka.12. portae. anehogena. b) uzdu`ni presjek d. B .J6. C . K . Kalcifikacija u jetri.d. promjera 61 mm. a) popre~ni presjek. poslije operacije ehinokokne ciste vidi se fokalna.vene.dijafragma.v. ~etvrtasta promjena eho strukture.J6.J6. koja ranije nije postojala.3 mj. re`anj.10. VP . V . @M . cava. re`anj. Poslije operacijski reziduum u jetri. kontura je valovita i o{tra. krupnije zrnatih struktura s uskim akusti~nim sjenama .d.`u~ni mjehur. bubreg.dijafragma. a b 01.v. PC .kalcifikacija je fokalna hiperehogena zrnata struktura s akusti~nom sjenom .d. re`nja: J .nekoliko fokalnih.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .11.AS. VK . hiperehogenih. re`anj.AS. 01. D .d. lijevi kosi presjek jetre: J . 107 .

sitno zrnata. hiperehogena struktura uz poja~anje ehogenosti u vidu “kometinog repa” . 108 . 01. Aerobilija.zrak u `u~nim vodovima daje sliku vi{e sitnih. Aerobilija. 14: Z . kosi presjek desnoga re`nja: J . hiperehogenih struktura uz koje se naziru uske akusti~ne sjene .d. re`nja. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .AS.dijafragma.KR.J6.AS.13. K .krhotina je fokalna. D . 01. pove}anje slike pod br. hiperehogena struktura s akusti~nom sjenom . re`anj.14.J6. zrnatih.parenhim d. Krhotina granate u jetri. zrnata.mjehuri} zraka vidi se kao sitna.J6.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.15. Z .

109 .J6. portae. O`iljak jetre poslije ranjavanja. @M . Z .o`iljak su crtaste.18. 01.J6. D . a) popre~ni presjek.dijafragma.J6.presjeci vena. PP . re`anj jetre.17.d.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. hepatica.16. O .parenhim jetre je uredne eho strukture. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . O .o`iljak je hiperehogena zrakasta struktura.d.v. hiperehogene strukture. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .zraku u `u~nim vodovima vide se kao crtaste. sitne.grane v.`u~ni mjehur.posteriorno poja~anje odjeka. re`anj. V . O`iljak jetre poslije ranjavanja. VP . Aerobilija. hiperehogene strukture u smjeru toka krvnih `ila. a b 01. VH .

110 . O 2 . O`iljak jetre poslije sklerozacije ehinokokne ciste. VK . b) o`iljak u popre~nom presjeku vidi se kao zrnata.19.masno tkivo.d.v. re`nja.l. O .J6. {ira.20. D .v. re`anj.ostatak d. a) O .mi{i}ni sloj trbu{ne stijenke.J6. re`anj. cava. hiperehogena struktura.d. 01.o`iljak poslije operacijske suture je diskontinuirana. portae. hiperehogena promjena na rubu re`nja s uvu~enjem konture. O`iljak jetre poslije operacije.J6. JD . re`anj. O 1 . O`iljak jetre poslije parcijalne lobektomije desnoga re`nja. hiperehogena struktura s akusti~nom sjenom .VP . popre~ni presjek jetre: J .AS.o`iljna retrakcija poslije sklerozacije je izdu`ena. popre~ni presjek jetre: J . a) uzdu`ni.o`iljak je linearna. MT . hiperehogena struktura s izrazitom akusti~nom sjenom . b) desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .dijafragma. 01.21. TS .AS.o`iljak poslije sklerozacije je lu~na. hiperehogena struktura.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. linearna.

parenhim je uredne eho strukture.J6.24.dorzalni segment d. 111 . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre.v. Stanje poslije lobektomije desnoga re`nja jetre.lijevi re`anj je hipertrofi~an. re`nja. A . K .kralje`nica. LR . portae.aorta. re`nja. Stanje poslije parcijalne lobektomije desnoga re`nja jetre.23. na mjestu ventralnog re`nja vidi se hiperehogena zona. popre~ni presjek jetre: J . kontura desno je uvu~ena. VP .Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. popre~ni presjek jetre: J .22. re`anj je manji.J6. 01. Stanje poslije lobektomije desnoga re`nja jetre.: J . 22. isti pacijent pod br. 01.J6. nema prikaza d.lijevi re`anj s klinastom incizurom prema kaudalno.l.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful