MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI POSTDIPLOMSKA [KOLA ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA

Slavica Bene{ Miri} i suradnici ATLAS ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

AUTOR:
Prof. dr. med. sci., SLAVICA BENE[ MIRI], Zagreb

KOAUTORI:
Prof. dr. med. sci., SENAID TRNA^EVI], Tuzla Doc. dr. med. sci., ENVER ZEREM, Tuzla Doc. dr. med. sci., ZLATAN FATU[I], Tuzla Prim. mr. med. sci., ZORAN LI^ANIN, Sarajevo

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 611.95-073 (084.4) BENE[ Miri}, Slavica Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena / Slavica Bene{ Miri} i suradnici. Tuzla : Univerzitet, 2002. - 400 str. : ilustr. ; 21 cm Bibliografija: str: 400 ISBN 9958-609-10-X 1. Miri}, Slavica Bene{ vidi Bene{ Miri}, Slavica COBISS/BiH-ID 10477062

Na osnovu Mi{ljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta/{porta broj: 04-15-1142/02 od 04. 03. 2002. godine knjiga ”Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena” autora Prof. dr. Slavice Bene{ Miri} je proizvod na koji se ne pla}a porez na promet proizvoda.

Odlukom Nau~no-nastavnog vije}a Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli broj: 04-38-3721/01-3 od 3. 9. 2001. godine “Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena” autora Slavice Bene{ Miri} i suradnika odobren je kao ud`benik u nastavnom procesu za studente medicine, ljekare specijalizante i specijaliste kao i polaznike postdiplomskog studija.

Slavica Bene{ Miri} i suradnici

ATLAS
ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

TUZLA, 2002.

dr. ANTUN LOVRIN^EVI]. Sarajevo Doc. prof. REPRO I TISAK: PrintCom. dr. sci.Zi}o Naklada 600 primjeraka Sva prava pridr`ana.. Tuzla Prof.Zoe Miri} KOMPJUTERSKA OBRADA SKICA: Eldina Had`i} LAYOUT. sci. BORIS BRKLJA^I]. grafi~ki in`enjering Tuzla ZA PRINTCOM: Zikrijah Had`imehmedovi} . MUHAREM ZILD@I]. sci. med. prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji na~in bez pismenoga dopu{tenja autora i izdava~a. Ova knjiga je za{ti}ena autorskim pravima i ne smije se djelomi~no reproducirati. sci. Eldina Had`i} NASLOVNICA: Sa{a . dr. Slavica Bene{ Miri} LEKTOR: Marica Petrovi}. med. pohraniti u sustav za reproduciranje.. med. dr. med. GRAFI^KI UREDNIK: Jasmin Had`imehmedovi}... . Zagreb UREDNIK I IZRADA SKICA: Prof.IMPRESUM IZDAVA^: Univerzitet u Tuzli ZA IZDAVA^A: Prof. sci.. Izudin Kapetanovi} RECENZENTI: Prof. dr.

@elimo da ova knjiga ostane spomen toj ideji o potrebi trajne organizirane edukacije ultrazvu~ne dijagnostike.ZAHVALA Knjiga je objavljena zahvaljuju}i financijskoj potpori donatora: Postdiplomska {kola ultrazvu~ne dijagnostike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Fond Otvoreno dru{tvo (Soros foundation) Bosne i Hercegovine Toshiba Medical Systems Europe B. sc. na inicijativi i organizaciji Postdiplomske {kole ultrazvu~ne dijagnostike u okviru koje je nastala ova knjiga. Zahvaljujemo prof. Teufiku Tulumovi}u. med. Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. kao i na podr{ci u njezinom stvaranju od inicijative do realizacije.V. direktoru Univerzitetsko klini~kog centra. dr. .

.

KNJIGU POSVE]UJEM sestri Zdenki i majci Mariji .

.

B6.B.ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA MOKRA]NOGA MJEHURA 7.B5 Tumori bubrega 5.D. Semilikvidne promjene bubrega 6.J6. Difuzne promjene jetre 1. Tumori jetre 1.J1.B3.J3. 5. Kalkuloza `u~noga mjehura 2. Upale bubrega 5. Upala `u~noga mjehura 2.RP.SADR@AJ PREDGOVOR UVOD 1.@5.B1.NB.@.MJ. UZ dijagnostika nadbubre`nih `lijezda 9. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA @U^NOGA MJEHURA I VODOVA 2. Ciste jetre 1.@3. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA MATERNICE I JAJNIKA 11. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA PROSTATE 8. UZ anatomija bubrega 5.T[. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA JETRE 1.@4.@2. UZ anatomija `u~noga mjehura 2. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA TRBU[NE [UPLJINE 12. UZ anatomija i patolo{ke promjene `u~nih vodova 3.G.PO. Vaskularne promjene jetre 1.J. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA GU[TERA^E ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA SLEZENE ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA BUBREGA 5.@1. 4.PR. Semilikvidne i ostale promjene jetre 2.MM. Proliferativne promjene `u~noga mjehura 2.J4.S.L^. Ciste bubrega 5.J2. DOPLER KRVNIH @ILA ORGANA GORNJEGA ABDOMENA 11 13 15 20 38 54 68 83 104 113 116 123 133 143 149 163 181 197 202 213 228 237 246 254 261 273 283 285 301 314 319 335 353 371 400 LITERATURA 9 . ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA RETROPERITONEUMA 8. UZ dijagnostika krvnih `ila gornjega retroperitoneuma 8. UZ dijagnostika limfnih ~vorova retoperitoneuma 8.B4.J5.B2. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA PROBAVNIH ORGANA 10. Kalkuloza i hidronefroza bubrega 5.K@. UZ anatomija jetre 1.

.

mikrofilma do termoprinter papira razli~ite rezolucije i kvalitete. U~e}i druge. relativno jeftin. do lije~nika u mirovini. Autor 11 . bilo je snimaka razli~itih oblika od polaroida. da je UZ aparat “mali CT”. {to se pokazalo neto~nim. Ipak. po~etkom osamdesetih godina. koja je mnogima sli~ila na maglice “kumove slame” na no}nom nebu. za druge trebaju dopunske pretrage ali je izbor dijagnostike usmjeren. Za neke organe i bolesti mo`e se dati definitivnu dijagnozu. ne zahtjeva veliki i posebno opremljen prostor. U velikom materijalu sakupljenom u dvije decenije rada na Institutu za radiologiju u Sarajevu i na postdiplomskim te~ajevima na Univerzitetsko klini~kom centru u Tuzli sakupljeno je snimaka compaund tehnike. ali zahtjeva ve}u anga`iranost ultrasoni~ara. Danas se mnogi bave UZ dijagnostikom. rtg filmova. Tijekom predavanja i prakti~nog rada na poslijediplomskim te~ajevima ~esto se postavljalo pitanje literature. Tuzla. Ta stihija je realna ~injenica i ne mo`e se zaustaviti kao {to se ne mo`e zaustaviti rijeka koja te~e. Nastojala sam da termini budu logi~ni. Tko se nije spreman mijenjati. jer je UZ aparat mali. Kroz rad i valorizaciju rezultata u magisterskom radu i doktorskoj disertaciji moglo se zaklju~iti da je UZ dijagnostika u odnosu na rentgenolo{ku i CT tehniku. sli~nih mogu}nosti morfolo{ke dijagnostike. Po~ela sam bez edukacije s vrlo oskudnom literaturom iz stranih ~asopisa i slabom rezolucijom slike.PREDGOVOR Ultrazvu~nom dijagnostikom po~ela sam se baviti po~etkom 1979. drugo. ali tada. mnogima }e to biti osnova i poticaj da se ozbiljnije bave analizom UZ nalaza. kako bi u~enje osnova UZ dijagnostike abdomena bilo jednostavnije. Smjerovi presjeka su nagla{eni radi lak{e topografske orjentacije u prepoznavanju normalne UZ anatomije i orjentacije u trodimenzionalnoj percepciji na osnovu tipi~nih presjeka. Ubrzo sam do{la do spoznaje: prvo. kada UZ aparat ima svaki Dom zdravlja i mnogi pojedinci u privatnoj praksi. iako je jasno da je tako kratka edukacija insuficijentna. najdulji i najskuplji na~in u~enja. Atlas je moj doprinos. lak{e i br`e. Izbor i obrada snimaka i izrada skica zahtjevali su dosta truda i vremena. manje tro{kova. u~ila sam i jo{ u~im. ali se mo`e i mora regulirati njezin tok. Postdiplomski te~ajevi UZ dijagnostike na mnogim Medicinskim fakultetima su poku{aj da se pridonese boljoj edukaciji onih koji se njome bave. kako bi bilo jasno {to svaki termin zna~i. a analiza je osnova svake morfolo{ke dijagnostike. primati novo i usavr{avati se. te da bude jednozna~an u tuma~enjima svih organa i promjena. Logi~no razmi{ljanje je osnova analize. od tek zavr{enih lije~nika op}e prakse i specijalista svih grana.” Ta konstatacija u sada{nje vrijeme izgleda smje{na. kra}a hospitalizacija i manje neprijatnosti za bolesnika. ostaje na povr{ini znanja. travanj/april 2000. od prvog real-time do suvremenih aparata. Institut za radiologiju u Sarajevu jedini je imao u Bosni i Hercegovini CT i UZ dijagnostiku. To zna~i: manje pregleda. sadr`ajni i ujedna~eni. prenosiv. godine na UZ aparatu s compaund tehnikom. izme|u ostaloga: a) “prva ili filtar metoda pregleda abdomena”. ^inilo se da }e izrada Atlasa biti jednostavnija i br`a od pisanja knjige. da je samoukost najte`i. Terminologija se pro~i{}avala i kristalizirala godinama. b) “UZ dijagnostika da ima velike prednosti razvoju dijagnostike u manjim medicinskim centrima.

med. Pristup je prikladan jer su prikazane gotovo sve dijagnosti~ke mogu}nosti ultrazvuka u abdomenu.atlasu ultrazvu~ne dijagnostike koji u cijelosti zadovoljava potrebe po~etnika u savladavanju ove tehnike. koncizan i jasan. preciznim oznakama smjerova UZ presjeka. Atlas ultrazvu~ne dijagnostike predstavlja stvarni doprinos polularizaciji i {iroj primjeni ultrazvuka u klini~koj praksi... izuzetno edukativan i vrlo uspje{no odabran.IZ RECENZIJA: “Atlas predstavlja veoma korisno edukativno sredstvo za sve lije~nike koji po~inju svoje postdiplomsko obrazovanje iz klini~ke primjene ultrazvuka.” Prof. dr. Radi se o vrlo uspjelo napisanom ud`beniku . Atlas predstavlja i pravu pomo} lije~nicima koji se bave ultrazvukom. da obogate svoje znanje iz abdominalne ultrasonografije u svojoj kontinuiranoj edukaciji. Ovakvim pristupom autor daje vlastiti pe~at znanstveno-edukativnom pristupu suvremenoj nastavni~koj metodi ud`beni~koga izlaganja. te omogu}uje stijecanje osnovnoga znanja o ultrazvu~noj dijagnostici abdominalnih organa. Izuzetno didakti~ki. omogu}ava ~itaocu brzo stijecanje znanja i uo~avanje detalja struktura.. dr. Antun Lovrin~evi} “Slikovni materijal je vrlo opse`an. med. Tekst je kvalitetan. Boris Brklja~i} 12 .” Doc.” Prof. sci. Muharem Zild`i} “Kroz 12 poglavlja autor izla`e pedantno i sistemati~no bogato iskustvo kroz lepezu velikog broja ultrazvu~nih nalaza kako abdomena u cjelini. tako i pojedina~nih organskih sustava u njemu. sci. kroz skice UZ nalaza. tako da je prakti~no pokrivena cjelokupna patologija abdominalnih organa vidljiva ultrazvukom. sci. {to je za poznavanje UZ slike izuzetno va`no i neophodno. te ujedna~enom terminologijom. dr. Knjiga }e izvrsno poslu`iti i iskusnim sonolozima za utvr|ivanje znanja i za brzi pregled patologije. med. ali }e biti i veoma korisni ud`benik za studente zavr{nih godina medicine.

ali postoji i niz artefakata na UZ slici. a parenhim bubrega manje ehogenosti od jetre. Budu}i da se pregledanje vr{i slobodnim pomicanjem sonde rukom. Prikaz strukture organa dobije se na osnovu tipi~nog pona{anja refleksije UZ valova. koji remete prikaz strukture. Ultrazvu~na dijagnostika isto kao i kompjuterizirana tomografija (CT) i magnetska rezonancija (MR) prikazuju mekotkivne strukture u tijelu. To su uzdu`ni ili longitudinalni i popre~ni ili transverzalni presjeci. Kometin rep je artefakt s posteriornim poja~anjem odjeka u obliku malog trokuta ili dugog hiperehogenog traka du` ultrazvu~nog snopa. dijelu UZ aparata. njihovu normalnu gra|u i patolo{ke promjene. Poznavanje prirode artefakta olak{ava tuma~enje njihove slike. Krvne `ile su cjevastog ili tubularnog oblika i aneheogene strukture. Akusti~na sjena je akusti~ni fenomen. konture kosti i crijeva s velikom koli~inom zraka. Odrazna slika je podvostru~ena slika. Struktura je nehomogena. razli~ite ehogenosti. Slabiji odjeci od normalnog izgleda neke strukture daju manju ehogenost i izgledaju hipoehogeno. EGR) je radiolo{ka digitalna tehnika pregleda. Nastaje u mjehuri}ima zraka koji se pomi~u. Da bi se dobio volumni prikaz organa i topografski prikaz promjena u organu i oko njega. @u~ni i mokra}ni mjehur su {uplji organi karakteristi~nog oblika. Poja~ani odjeci daju sliku hiperehogene strukture. naj~e{}e jetre ili strukture uz dijafragmu. anehogenim sadr`ajem. ka`e se da je struktura heterogena. Akcentuacija ili posteriorno poja~anje odjeka javlja se iza ciste ili strukture s ve}im slojem teku}eg sadr`aja. Ukoliko se u strukturi vide odjeci svih oblika ehogenosti. UZV. Kada nema odjeka struktura izgleda anehogeno. Srednji intenzitet odjeka ili eha daje srednju ehogenost tkiva. Slika na ekranu je `iva ili u stvarnom vremenu. Slezena je iste ili manje ehogenosti od jetre. Tako se dobiju razli~iti intenziteti sivog. Reverberacija je slojevno poja~anje odjeka u bliskom polju sonde. pulzacije krvnih `ila i peristalti~ki pokreti crijeva. Nastaje kao defekt odjeka u UZ snopu zbog hiperefleksije UZ valova na tkivima velike gusto}e ili na granici struktura vrlo razli~ite gusto}e. vidi se kao crna area (zona). te se vide respiratorni pokreti organa. dobiju se slojevi ili presjeci u razli~itim smjerovima. Akusti~na sjena je jedna od karakteristika kamenaca. ako intenzitet odjeka nije jadnakomjerno raspore|en. Slika tkiva u tijelu dobije se na osnovu refleksije UZ valova od struktura kao odjek ili eho. u ovom slu~aju ultrazvu~nim valovima.UVOD KOJI TREBA PRO^ITATI Ultrazvu~na dijagnostika (UZ. Na osnovu sive skale dobije se prikaz razli~ite ehogenosti tkiva. 13 . Dubinski artefakti su poja~anja odjeka u obliku ehogenijeg sloja u anehogenim strukturama koje su obi~no okru`ene crijevima. i u nju se vra}aju nakon odbijanja. real-time. Svaki reflektirani val registrira se na ekranu monitora UZ aparata kao svijetla to~ka. ispunjeni su homogenim teku}im. eho struktura je homogena. koja na ekranu izgleda najsvjetlije. [to je refleksija vala ja~a dobije se svijetlija to~ka. UZ valovi se stvaraju u sondi. UZdg) ili Ultrasonografija (US) ili Ehografija (EHO. te je slika na ekranu prikazana u sivoj skali. koje se vide iznad dijafragme na bazi plu}a. Manje je izra`eno kod konveksne nego sektorske sonde. Jetra je manje ehogenosti od gu{tera~e. Parenhimni organi imaju sitnozrnatu strukturu. Ultrazvu~na dijagnostika je ustvari ehotomografija ili slojevno pregledanje organa. Kada je intenzitet odjeka jednakomjerno raspore|en. kalcifikacija. Atenuacija ili posteriorno slabljenje odjeka je postepeni gubitak ehogenosti tkiva u daljem polju UZ snopa kod velike {irine tijela ili poja~ane refleksnosti tkiva. To zna~i da se tehnika pregleda organa bazira na nekoj vrsti zra~enja. treba svaki organ pregledati u dva osnovna ili tipi~na presjeka. Smatra se da najve}u ehogenost ima gu{tera~a.

Netipi~ni presjeci su naj~e{}e desni i lijevi kosi. 14 . a odgovaraju uzdu`nim presjecima slezene. Lijevi kosi presjeci su paralelni s rebrenim lukom. a bubrezi se pregledaju i s dorzalne strane. ako organ pravilno le`i u abdomenu. Desni kosi presjeci su okomiti na desni rebreni luk. Uzdu`ni presjeci u~injeni u srednoj aksilarnoj liniji su koronalni presjeci tijela i bubrega. Uzdu`ni i popre~ni presjeci bubrega ne podudaraju se s istim presjecima tijela zbog svog polo`aja u retroperitoneumu. Popre~ni presjeci organa su okomiti na njegove uzdu`ne presjeke bez obzira kako organ le`i u abdomenu. kao {to je uglavnom slu~aj s jetrom.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Uzdu`ni presjeci organa poklapaju se sa sagitalnim presjecima tijela. Uzdu`ni presjek gu{tera~e poklapa se s popre~nim presjekom tijela. koji se obi~no primjenjuju za pregled jetre i lak{u orjentaciju kod prikaza njezine eho strukture. Uzdu`ni presjeci abdomena primjenjuju se s ventralne strane za pregled svih organa.

Rub izme|u njih je zaobljen. Oblik jetre Jetra ima oblik sli~an piramidi. te lateralno do kraja desnoga re`nja. Popre~ni presjeci substernalno koriste se za pregled lijevoga re`nja od kranijalnoga do kaudalnoga ruba. U UZ dijagnostici mogu}e je izra~unati ukupni volumen jetre. Dvije plohe zami{ljene piramide okrenute su dijafragmi. Ima nekoliko drugih na~ina odre|ivanja veli~ine jetre. {to se primjenjuje prema potrebi. Mogu}nost vizualizacije jetre u tim presjecima je vrlo ograni~ena. Desna polovica nalazi se subkostalno. kod adipoznih i meteoristi~nih osoba. odnosno o konstituciji pacijenta i uglavnom polo`aju dijafragme i kolona. te`ini. Smje{tena je u desnom hipohondriju. Kut lijevog re`nja u uzdu`nom i popre~nom presjeku iznosi 45 stupnjeva. prekrivena rebrima. oblik i {irina kuta su varijabilni. ali je to u svakodnevnoj praksi neprimjenjiva metoda. spolu i dobi ~ovjeka. ispod trbu{ne stijenke. Disanje u po~etku pregleda je mirna respiracija pri odre|ivanju polo`aja i veli~ine jetre. Mogu}nost vizualizacije svih dijelova jetre ovisi o njezinom polo`aju. a dijelom izme|u rebrenih lukova. Po Niederau-u kranio-kaudalni presjek iznosi 15 cm. Polo`aj pacijenta pri pregledu je le`e}i uglavnom na le|ima. Neki autori preferiraju mjerenje kranio-kaudalnog i ventro-dorzalnog promjera desnoga re`nja u uzdu`nom presjeku u medioklavikularnoj liniji. Jetra slu`i kao ultrazvu~ni prozor za vizualizaciju svih okolnih organa. Subkostalni uzdu`ni presjeci prikazuju jetru. a ventro-dorzalni 14 cm. Veli~ina jetre Veli~ina jetre varira ovisno o visini. medijalno od vrha lijevoga re`nja. Desni kosi presjeci primjenjuju se uglavnom za prikaz vanjskoga toka vene porte i vanjskoga `u~nog voda. osobito u podru~ju lijevog re`nja.Ultrazvu~na dijagnostika jetre Slavica Bene{ Miri} ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA JETRE UZ METODA PREGLEDA JETRE Priprema za pregled same jetre nije potrebna. [irina kuta distalnog ruba desnog re`nja iznosi 75 stupnjeva. Jetra se manje ili vi{e pomi~e prema kaudalno i medijalno pri obi~nom i dubokom inspiriju. Polo`aj koso na lijevom boku koristi se kod visoko polo`ene jetre.Tre}a ploha je konkavna i usmjerena kaudoventralno. [irina lijevoga re`nja u pravcu lijevog ruba kralje`nice je 4 cm. Presjeci jetre dobiju se subkostalno. Pregled desnoga re`nja nastavlja se subkostalnim lijevim kosim presjecima. Time se dobije bolji prikaz kranioleteralnoga dijela desnoga re`nja do kaudalnoga ruba i skra}uje pregled. Budu}i je lijevi re`anj vrlo varijabilnog oblika. ~ija baza je uz desni torakalni zid. predstavlja visceralnu povr{inu jetre. Dijelom prelazi mediosagitalnu liniju tako da vrh se`e malo ispod lijevoga rebrenoga luka. UZ ANATOMIJA JETRE Polo`aj jetre Jetra je najve}i parenhimni organ. substernalno i interkostalno. U tipi~nim presjecima jetre dobije se prostorna trodimenzionalna preglednost svih dijelova jetre i bolja topografska orjentacija. Promjeri su ovisni o varijaciji veli~ine re`nja. te ~ine jedinstvenu konveksnu parijetalnu povr{inu jetre. Odre|ivanje {irine kutova po Weillu u uzdu`nim i popre~nim presjecima. a vrh usmjeren medijalno. te subkostalni pristup nije mogu}.U njezinom sredi{njem dijelu je ja~e udubljenje hilusa u koji ulaze krvne `ile i izlazi vanjski `u~ni vod. Rubovi spoja parijetalne i visceralne povr{ine su o{tri. koja je manje izra`ena kod desnoga nego kod lijevo- 15 . Te mjere naj~e{}e se uzimaju kao mjerilo veli~ine jetre. jer po drugim autorima mjere su manje ili ve}e. Lijeva polovina dijelom se nalazi subkostalno. Interkostalni presjeci se koriste ukoliko je jetra vrlo visoko polo`ena ili prekrivena meteoristi~nim vijugama crijeva. te to treba imati u vidu. [irina kuta mijenja se ovisno o mjestu presjeka.

bez obzira na {irinu i mjesto presjeka. EHO PATOLO[KE PROMJENE JETRE Patolo{ke promjene jetre. koji se mijenja respiratornim pomicanjem jetre. Obi~no su tri vene. U strukturi parenhima vide se vaskularne strukture.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena ga re`nja. dok su kod pove}anja jetre zaobljeni. Nastaje kod prekomjernoga uno{enja masti. Vidi se kao lu~an hiperehogena struktura {irine do 5 mm. homogen i srednje ehogenosti. Vrhovi kutova re`njeva. su o{tri. Kontura desnoga re`nja kranijalno i lateralno je izrazito zaobljena i u dodiru s dijafragmom. Desni re`anj je do medio-klavikularne linije prekriven rebrima. Kontura lijevoga re`nja je glatka i o{tra. koji je smje{ten ventralno i lateralno. dijele se na difuzne. Vena porte u vanjskom toku od hilusa. ali je ~esto vrlo nejasna. Hepatalne vene polaze iz perifernoga dijela parenhima jetre i ulijevaju u venu kavu ispod dijafragme. Mjerenje ovisi i o mjestu presjeka. vaskularne i fokalne promjene. prema patomorfolo{kim promjenama parenhima jetre na UZ slici. koja je smje{tena dorzalno i medijalno. koje izgledaju kao anehogeni tubuli ~ija se {irina smanjuje prema periferiji. srednja i lijeva. Va`ne su za odre|ivanje kirur{ko anatomske podjele jetre na re`njeve i segmente. One odgovaraju granama vene porte i hepatalnim venama. Vanjski ligamenti: falciformni i koronalni vide se kad je jetra odvojena od dijafragme i trbu{ne stijenke.porte su hiperehogene. Difuzne promjene jetre Difuzne promjene jetre zahva}aju cijeli parenhim jetre. Promjene veli~ine jetre i manifestacija patolo{ke promjene strukture na UZ slici ovisi o stadiju bolesti i intenzitetu patohistolo{kih promjena. U lijevom re`nju vide se dva ligamenta. Prava veli~ina re`nja procjeni se na uzdu`nom presjeku u mediosagitalnoj liniji. U praksi je vrlo brz i efikasan na~ina odre|ivanja polo`aja i veli~ine jetre na osnovu normalne topografije. U popre~nom presjeku na rubu desnoga rebrenoga luka. Dorzalno i kranijalno je venozni ligament koji odvaja lobus kaudatus. Vi{e se vidi. koji ~ini granicu lobus kvadratusa. Intrahepatalni `u~ni vodovi postaju vidljivi kad se pro{ire zbog opstrukcije kod staze `u~i. On se pojavljuje u presjeku kod normalnoga inspirija. ali ih mo`e biti vi{e. Lijevi re`anj vidi se normalno u popre~nom presjeku izme|u rebrenih lukova ispod donjeg ruba sternuma. ne vidi se presjek desnog re`nja. Ne vidi se. a visceralna konveksna. Grane hepatalne arterije ne vide se. ako je lijevi re`anj manji ili jetra kranijalnije polo`ena. Konture jetre Konture jetre su glatke. Oblik parijetalne i visceralne povr{ine ovisi o obliku skena odnosno obliku presjeka koji daje sonda. Ehogenost jetrenoga parenhima je ne{to ehogenija od parenhima bubrega i hipoehogenija od parenhima gu{tera~e. lateralno od medioklavikularne linije u normalnoj respiraciji. U uzdu`nom presjeku donji rub desnoga re`nja se`e do donjega ruba desnoga bubrega. desna. Steatoza je naj~e{}a metaboli~na bolest jetre. iako je u prirodi obratno. Jetra je pove}ana ili smanjena kod ja~e izra`enih patolo{kih promjena. Veli~ina uzdu`nog presjeka kod normalne veli~ine jetre je manja od {irine skena koju daje konveksna sonda. a ako je kranijalnije polo`ena jetra kod dubokoga inspirija. Konture hepatalnih vena su nje`ne i glatke. Znatno je u`a od konture desnoga re`nja. U hilusu se portalna vena dijeli na na desnu i lijevu granu. Konture v. Medijalna kontura desnoga re`nja je zaobljena. Popre~ni i uzdu`ni presjeci prave se u mirnoj respiraciji. u{iljeni. obi~no kod ascitesa. Unutar parenhima lijevoga re`nja ili uz njegovu dorzalnu konturu nalazi se ligament teres. ali i 16 . Promjena eho strukture postaje manifestna kada se prije|e prag mikromorfolo{kih promjena tako da promjena eho strukture bude evidentna. ako je bubreg na normalnome mjestu i uredne veli~ine. Kod konveksne sonde parijetalna kontura je konkavna. a dubina respiratornih pomicanja jetre poma`e u procjeni polo`aja. te~e koso prema glavi gu{tera~e. ako je lijevi re`anj ve}i ili jetra kaudalnije polo`ena. Na visceralnoj povr{ini izme|u desnoga i lijevoga re`nja vidi se izrazito uvu~enje konture u podru~ju hilusa. Eho struktura jetre Parenhim jetre je sitnozrnaste strukture.

stadiju prevalira fibroza. koji podsje}a na “snije`ne pahuljice”. koje mogu biti pojedina~ne ili multiple. zbog opstrukcije `u~nih vodova od hilusa do papile Vateri. Popratno se javljaju promjene `u~noga mjehura sa zadebljanjen stijenke. Vaskularne promjene jetre Vaskularne promjene jetre su bolesti koje se manifestiraju obi~no pro{irenjem lumena vaskularnih struktura. “blje{tav”. {to sli~i na “zvjezdano nebo”. @u~ni mjehur je pove}an s nivoom ehogenije stazne `u~i. U IV. Pro{irene su hepatalne vene i vena kava. Konture su neravne. {tetnim agensima u zanatstvu i industriji i dr. Mo`e biti izra`ena steatoza ili gruba.Chiari je pro{irenje hepatalnih vena zbog stenoze ili opstrukcije jedne ili vi{e hepatalnih vena ili hepatalnoga dijela vene kave. Jetra mo`e biti pove}ana. Prate}i znaci su pro{irenje vanjskog @V. Vene su pro{irene u preopstruktivnom dijelu. Preta}i znaci su pleuralni i perikardijalni izljev i ascites. Mo`e biti pove}ana i promijenjene ehogenosti. nehomogena ili nodularna. hipoehogene strukture. Tromb u lumenu obi~no se vidi kao okrugla hipoehogena struktura u lumenu vene. Jetra je uredne veli~ine i eho strukture.Ultrazvu~na dijagnostika jetre kod o{te}enja jetrenog parenhima nakon upalnih bolesti. Ciroza se javlja u ~etiri tipi~na stadija. Pro{irene su intrahepatalne grane vene porte. izgleda “sjajan”. Tromboza vene porte i vene mesenterike superior manifestira se pro{irenjem vena ispred mjesta tromboze. Glikogenoza i druge metaboli~ne bolesti jetre daju istu UZ sliku. Tubularne anehogene strukture vide se unutar ligamenta teres i falciforme. Konture jetre su neravne. Akutni hepatitis . U toj fazi ciroze javljaju se sekundarni simptomi ascites. mrljaste i manje ili vi{e sitno ~voraste strukture. Jetra je uredne veli~ine ili pove}ana. Eho struktura je nehomogena. Sindrom Budd . Veli~ina jetre ovisi o masivnosti procesa. Staza hepatalnih vena ili kardijalna staza je odraz ote`anoga protoka u venskom krvotoku kod dekompenzacije srca. nehomogena struktura parenhima i poja~an periferni crte` vene porte. nazubljene. ako je stanje dugotrajno. izgleda “svjetao”. koje postaju dominantne u eho strukturi parenhima jetre. koje se {ire od hilusa poput “paukovih nogu” ili imaju tok poput izlomljenih “suhih grana”. splenomegalija. Eho struktura mo`e biti hiperehogena. Parenhim je poja~ane ehogenosti. U vanjskom toku vena porte je {ira od 12 mm. III. Fokalne promjene jetre Kod fokalnih promjena parenhim jetre je u cijelosti uredne eho strukture s patolo{kim promjena u ograni~enim zonama. Staza `u~nih vodova ili holestaza je pro{irenje intrahepatalnih `u~nih vodova (@V). Eho struktura parenhima je promijenjena ovisno o osnovnoj bolesti. heterogena ili hipoehogena kao kod malignoga limfoma. Sindrom Cruveilhier . Intrahepatalni @V su tubularne anehogene strukture. U jako izra`enom obliku parenhim je hiperehogen. Tako je steatoza vrlo ~esto samo simptom neke druge difuzne kroni~ne bolesti jetre.Jetra je pove}ana. Ukoliko su fokalne promjene 17 . Jetra je pove}ana. stadij je mikro i makronodularni. Ehogenost parenhima je poja~ana od “svjetle” do “sjajne” jetre s pojavom posteriorne atenuacije. Difuzna maligna infiltracija je difuzni oblik primarnoga ili sekundarnoga malignoga procesa jetre. valovite. izgleda “tamna”. Parenhim postaje nehomogene. kolaterlani venski krvotok s varikoznim promjenama vena. a javlja se i posteriorna atenuacija ili slabljenje ehogenosti. kolateralni krvotok s pro{irenim i vijugavim venama. Periferni ogranci vene porte postaju vidljivi kao svijetle crtice na tamnoj pozadini hipo ili anehogenog parenhima. Sekundarne promjene su splenomegalija. koji se izjedna~i po {irini s venom porte i daje simptom “dvocjevke”. “svjetla” jetra. Kroni~ni hepatitis nema tipi~nu eho strukturu. te ascites. stadiju jetra je smanjena.Baumgarten je oblik portale hipertenzije kod koje se uz sve karakteristike portalne hipertenzije javlja rekanalizacija umbilikalne vene ili periumbilikalna neovaskularizacija vena prema umbilikusu. stadij karakterizira hepatomegalija sa steatozom. I. lijekovima. Parenhim mo`e biti normoehogen ili hipoehogen. sitno valovite. te ~esto zbog o{te}enja alkoholom. skvr~ena. Krvne `ile su slabije vidljive. Portalna hipertenzija je zastoj cirkulacije u portalnom slivu. U II.

Fokalne promjene daju bolesti `ari{nog tipa: ciste. multipli ili difuznoga oblika. ali mogu biti i veliki. Mlada EC je okrugloga oblika. EC vrlo brzo raste. Malobrojne ili ve}e ciste imaju okrugli oblik i sve karakteristike jednostavne ciste. Sklon je nekrozi i krvarenju. Ehinokokna cista (EC) je ste~ena parazitska cista. uslijed upalnih promjena. veli~ine od 1-4 cm. Mo`e imati rubni anehogeni prsten ili halo i ima izgled “pe~ata”. ne pove}ava se tijekom `ivota. ali mo`e biti i ste~ena. Kod perifokalne upale smanjena je ehogenost parenhima uz vanjski rub ciste. Mo`e se na}i malo ehogenoga taloga u lumenu od hidatidnoga pijeska. okrugloga oblika. pravilne konture. Tumori jetre Tumori jetre. Ruptura dovodi do pra`njenja lumena i sme`uravanja endociste. te mijenja eho strukturu. U lumenu rubno ima trnasto izbo~enje konture ili se uz rub vidi tubularna struktura. koje odgovara odvajanju endociste i periciste. Ciste su mnogobrojne. razli~ite ehogenosti ovisno o stvaranju solidnog tkiva u lumenu ciste. koja se smanjuje. ~e{}e hipoehogene ili anehogene strukture. anehogenu strukturu s posteriornom akcentuacijom ili poja~anjem odjeka. Smje{teni su obi~no subkapsularno ili uz vene. atipi~noga izgleda. solidne su strukture. Mo`e biti solitaran ili multipli. naj~e{}e je solitaran i slu~ajno se otkriva. Policistoza je bolest s mnogobrojnim cistama koje su parenhimne i kongenitalne. Razli~ite je ehogenosti. Drugi maligni tumori kao holangiocelularni karcinom. koje se vide kao vezikule odvojene ehogenim septima. Ciste su manje. nepravilnoga oblika. razli~ite veli~ine i oblika. Od jednostavne ciste se razlikuje. bilo da su benigne ili maligne prirode. Jetra je uredne veli~ine. Zrela EC stvara ciste mladice unutar lumena. a septa izme|u njih sli~e na “`bice na kota~u”. semilikvidni procesi i druge promjene. obi~no solitarna cista. Hepatocelularni adenom je rijedak benigni tumor jetre. Mlada i zrela cista mijenjaju izgled ako se javi komplikacija. Jednostavna cista je parenhimna kongenitalna. Ciste jetre Ciste su strukture koje sadr`e teku}inu i imaju tipi~an anehogeni izgled po kojem se razlikuju od drugih fokalnih promjena. glatku konturu. UZ slika se mijenja u toku razvojnoga ciklusa.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena masivne jetra mo`e biti pove}ana. a parenhim uredne eho strukture. Kapilarni hemangiom je naj~e{}i benigni tumor jetre. ali i ve}i. poligonalnog oblika i daju izgled “sa}a”. razli~ite ehogenosti i netipi~ne eho strukture. Sadr`aj ciste se tada mo`e spontano evakuirati kroz `u~ne vodove. Cista je obi~no manje veli~ine. jer se na nekom dijelu konture mo`e na}i njezino podvostru~enje. U manjem broju su ne{to ehogenije strukture od parenhima jetre. Ve}inom su hiperehogene strukture. Morbus Caroli je kongenitalna duktalna policistoza segmentalnoga ili difuznoga oblika. ^e{}i je kod `ena. glatke konture. Mnogobrojne i sitnije ciste daju sliku “sa}a”. obi~no ve}i. Kavernozni hemangiom je rje|i benigni tumor. sadr`aj u cisti postaje ehogeniji ili heterogen ako se razvije apsces. okrugle ili duguljaste. Rje|e se na|u dva ili tri hemangioma. Cista `u~noga voda je duktalna i kongenitalna. Izgledaju kao nepravilne anehogene zone izme|u ehogenih septa. hepatoblastom. nije pravilnoga okruglog oblika. Cista je obi~no manja. Veli~ina jetre ovisi o broju i veli~ini cista. Ima okrugli oblik. Ve}e ciste mogu biti ovalne. daju izgled “perli” ili “grozda”. anehogene strukture s posteriornim poja~anjem odjeka. sarkomi i drugi su 18 . Stara EC je netipi~ne eho strukture. Razli~ite je veli~ine i ehogenosti. tumori. Javlja se u~estalije u jetri koja je patolo{ki promjenjena nakon hepatitisa B ili ciroze. Unutar ciste mo`e se na}i kamenac ili kalcifikacija u blizini koja odgovara kalkulusu u `u~nom vodu. Hepatocelularni karcinom je naj~e{}i maligni tumor jetre i ~e{}i je od benignih tumora. a mo`e imati i uske lateralne akusti~ne sjene. Mo`e biti solitaran. Oblik mijenja ovisno o mjestu gdje se {iri. Promjene konture javljaju se ako je fokalna promjena na rubu jetre ili su fokalne promjene mnogobrojne. Veli~ina je naj~e{}e 1-2 cm. Ako su malobrojne ni`u se rubno u krug poput “latica cvijeta”. Multiple ciste su manje. retencijska. Rubno u stijenci ciste su ~este kalcifikacije. Kod komplicirane ciste.

U presupurativnoj fazi je izoehogen. a prisutni zrak daje karakteristi~an “kometin” rep. nepravilnoga oblika. “mete” ili “zna~ke. Trauma jetre daje razli~itu UZ sliku ovisno o vremenu i opse`nosti kravarenja. koji se mijenja kao {to su apsces i trauma jetre. stari apsces postaje ehogen sa znacima kalcifikacija. Mogu biti izoehogeni s parenhimom jetre. promjera od 5 mm do nekoliko centimetara. Anehogene metastaze na|u se nakon kemoterapije i iradijacije primarnoga tumora. hipoehogenim ili anehogenim rubom ili prstenom.Ultrazvu~na dijagnostika jetre rijetki maligni tumori jetre. Mogu se javiti kao fokalne solitarne ili multiple promjene ili kao difuzni oblik nehomogene i nodularne strukture. hiperehogeni. veli~ina i eho struktura mijenjaju se kako se mijenja proces. Oblik. ima jasnu konturu. koji prekriva rub jetre i nepravilnoga je oblika. koji imaju hiperehogeni zrnati oblik s akusti~nom sjenom. O`iljne i druge promjene . Njihova eho struktura je polimorfna i netipi~na. Od drugih promjena mogu se zapaziti o`iljne promjene spontane ili nakon operacija jetre. Ekstrahepatalno krvarenje daje anehogeni sadr`aj. Kolorektalne metastaze su ~e{}e hiperehogene s mogu}im kalcifikacija i akusti~nom sjenom. Fokalne metastaze imaju okrugli oblik. razli~itoga su oblika i veli~ine.U jetri mogu se na}i kalcifikacije. O`iljci nakon operacija i ranjavanja su linearne ili nepravilne hiperehogene strukture razli~ite veli~ine. Kontuzija sa sitnim kravarenjem poja~ava ehogenost parenhima. U kasnoj fazi. hipoehogeni i anehogeni. struktura je heterogena ili semilikvidna. Apsces jetre obi~no je solitaran i bakterijski. Smatra se da su metastaze primarnih mezenhimalnih tumora ~e{}e manje ehogenosti. mo`e imati anehogeni prsten. Semilikvidne i druge fokalne promjene Semilikvidni procesi su promjenjive eho strukture ovisno o vremenu i razvijenosti procesa. Amebni apsces je ~esto multipli. Svje`a krv je anehogena. Subkapsularno krvarenje odvaja kapsulu od povr{ine jetre u vidu anehogenoga pulumjeseca. Metastaze su sekundarni maligni tumori jetre. strana tijela. Laceracija tkiva u dubini ili na rubu vidi se kao anehogena promjena. a stara ehogenoga izgleda. U supurativnoj fazi je hipoehogen ili anehogen. kamenci `u~nih vodova. Specifi~an je oblik metastaze s haloom. tipa “pe~ata”. 19 . U zreloj fazi je okrugao. Rezidualne {upljine nakon operacija imaju anehogeni sadr`aj. Mogu dugo perzistirati. ehogeniji od parenhima. Potje~u od malignih tumora razli~ite histolo{ke gra|e i razli~ite primarne lokalizacije.

01.v.aorta. JE .J1. caudatus.J1. VK .grane v. njegov kut je {iri.truncus coeliacus. a) srednji popre~ni presjek b) proksimalni popre~ni presjek: J . konture su glatke. VP . srednje ehogene.ligamentum teres. parenhim je homogen.v. AS . a) distalni popre~ni presjek b) proksimalni popre~ni presjek: J . 20 . LK . AM . VM .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Ultrazvu~na anatomija jetre 01.popre~ni presjek abdominalnoga dijela jednjaka.mesenterica. lijevi re`anj. parenhim je zrtnaste srednje ehogene. TC . K . A .cava.ligamentum teres.J1. LV . konture su glatke. Jetra.03.lijevi re`anj je trokutastoga oblika uredne veli~ine.a. MR . srednje ehogen.v. homogene strukture.musculusectus.v. LT .lob.lijevi re`anj je u srednjem presjeku trokutastoga oblika.lijevi re`anj je trokutastoga oblika. AS . uzdu`ni presjek: J . 01. lijevi re`anj. MT .kralje`nica. VK .01. venosum. portae. Jetra.akusti~na sjena. parenhim je zrtnate.portae.cava.masno tkivo.lig. lijevi re`anj.02. proksimalno je {iri.akusti~na sjena. VP . kut re`nja je manji u distalnom presjeku.mesenterica. Jetra. homogene strukture. LT .

@M . A . D .J1. uredne ehogenosti.`u~ni mjehur.06. Jetra. 01. konture su glatke.04.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. desni re`anj.kralje`nica. K .varijacija oblika l. urednoga polo`aja u odnosu na bubreg i v. parenhim je homogen. parenhim je homogene. @M popre~ni presjek `u~noga mjehura.v. distalni rub je o{trokutan.05. uredne veli~ine. cavu -VK. uzdu`ni presjek u medioklavikularnoj liniji: J . uzdu`ni presjek: J . Jetra. desni re`anj. 21 . re`anj je uredne veli~ine.J1.popre~ni presjek desnoga bubrega. Jetra. popre~ni distalni presjek: J .presjeci krvne `ile. konture su glatke. konture su pravilne.d. K@ . VK .J1. B . re`nja s izdu`enim rubnim dijelom. uredne veli~ine.aorta.desni re`anj je u{iljen.dijafragma.cava.v. 01. srednje ehogene strukture. portae. VP . parenhim je uredne eho strukture. lijevi re`anj.

B . desni re`anj.09.d. desni re`anj. hepatica.d. cava. Jetra. 01. konture su glatke. Jetra.uzdu`ni presjek desnoga bubrega. popre~ni proksimalni presjek: J . 22 . uzdu`ni presjek distalnoga dijela: J .J1.J1. VP .v. bubrega koji je kranijalnije polo`en.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. re`anj. parenhim je homogen ne{to ehogeniji od parenhima bubrega.dijafragma. portae.J1. D .v. K . varijacija veli~ine i oblika.07.kralje`nica. uredne je eho strukture. hepatica. B .uzdu`ni presjek d. 01. distalni rub je u{iljen. DVH . Jetra. SVH srednja v.desna v. uzdu`ni presjek distalnoga dijela: J . desni re`anj. VK .parenhim uredne eho strukture.08. re`anj je urednoga oblika.

distalni rub je bati~asto zaobljen. re`anj je prema medijalno pove}an s uvu~enjem konture. hiperehogene strukture.J1. Jetra.d.J1. popre~ni presjek srednjega dijela pod br 11: J .d. re`nja: J . uro|ena hipertrofija desnoga re`nja.11. dijafragma.10.dijafragma je lu~noga oblika. D .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. Jetra.kosi presjek desnoga bubrega. re`anj je pove}an.d. konture su glatke. re`anj je pove}an. 01. izduljen i zaobljen poput jezika uredne eho strukture. uredne je eho strukture.uzdu`ni presjek desnoga bubrega. {irine 3 mm. 23 .J1.12. Riedlov re`anj. uzdu`ni lateralni presjek: J . B . desni re`anj. B . 01. uzdu`ni presjek distalnoga dijela d. AS . parenhim uredne eho strukture. Jetra.akusti~na sjena od crijeva. uro|ena hipertrofija desnoga re`nja. Riedlov re`anj.

hiperehogena s uvu~enjem na mjestu insercije listova dijafragme.d. Jetra. Jetra. dijafragma.nazna~en “kometin rep” od mjehuri}a zraka na bazi plu}a. b) uzdu`ni proksimalni presjek: J . desni re`anj.grbolika dijafragma s uvu~enjem na rubu insercije listova. re`anj je uredne eho strukture.13.d.dijafragma je uredne {irine i eho strukture. KR . uredne je {irine.“kometin rep” od mjehuri}a zraka na bazi plu}a.J1. 01.nazna~eni kometin rep od mjehuri}a zraka na bazi plu}a.15. desni re`anj. koje prominira unutar strukture re`nja.parenhim je uredne eho strukture. D . Jetra.J1. dijafragma. re`anj.dijafragma je nejednolike {irine i zadebljana. dijafragma.J1. b) popre~ni proksimalni presjek: J . KR . 01.insercija listova unutar parenhima je ehogene strukture a) u popre~nom i b) uzdu`nom presjeku. a) uzdu`ni proksimalni presjek. desni re`anj. a) popre~ni proksimalni presjek. KR . uvu~ena na mjestu insercije listova. hiperehogene strukture. 24 .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. D . uredne je eho strukture.14. a) pri obi~noj respiraciji. D . uzdu`ni proksimalni presjek. IN . b) u dubokom inspiriju: J .

25 .J1. desni re`anj. D . uredne {irine.parenhim je uredne eho strukture. desni re`anj. 01. Jetra. VH .17. ^ .J1. IN .rub ~ahure jetre odvojen je od konture dijafragme.dijafragma je {ira.slabije prikazan proksimalni dio re`nja zbog superpozicije rebara. uzdu`ni proksimalni presjek: J . 01.18.v. hiperehogena s nazna~enim uvu~enjem. cava.dijafragma je urednoga oblika i eho strukture.kalcifikacija u parenhimu.parenhim jetre uredne je eho strukture. izgleda u`a. Jetra.v.~ahura jetre i P .J1. D . AS . dijafragma.akusti~na sjena. desni re`anj. D . Jetra.16. VK . uzdu`ni presjek: J .insrecija listova dijafragme unutar parenhima je hiperehogene strukture.dijafragma je uredno svedena. razdvojeni su listovi eho slike dijafragme. diferencira se ^ . hepatica.parijetalna pleura. KR . dijafragma. dijafragma. K .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.“kometin rep”. uzdu`ni proksimalni presjek: J .

J1. predstavljaju odrazne slike. K . Jetra.v. portae. portae.20. Jetra.v. dvije C 1 .desna i lijeva grana v. uzdu`ni presjek proksimalnoga dijela: J . v. hepatica.A.19. VP .posteriorno poja~anje odjeka iza odrazne slike.parenhim jetre.ciste iznad dijafragme su arteficijelne.J1.kralje`nica. D . odrazna slika ciste jetre.parenhim jetre. anehogena struktura s hiperehogenom konturom i po~etnim ra~vi{tem d. portae. PP .cista jetre.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.parenhim jetre je uredne eho strukture. desni re`anj.J1. {irine i eho strukture odvojena masnim tkivom od ruba abdomena . grane. VK .“kometin rep” od mjehuri}a plina. VH .dijafragma je urednoga oblika. cava. dijafragma. C . 01. lijevi kosi srednji presjek desnoga i lijevoga re`nja: J . predstavljene u kontinuitetu kao cjevasta lu~na. desni kosi proksimalni presjek: J . 01.21. VP .v. KR . 26 . Jetra. desni re`anj.

portae je cjevastoga je oblika. A . u srednjem dijelu l. b) ra~vi{te l.po~etni vanjski tok v. v.caudatus. VK . re`nja. lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J .kralje`nica.dijafragma. Jetra.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. cava.vanjski `u~ni vod. grane v. K . cjevastoga je oblika. D .dio lijeve grane v.lob. portae i ra~vi{te s dvije segmentne grane. A .portae. VP .J1. VK -v. kontura je hiperehogena.a) l.portae. LVP . 01. portae. VK .l. cjevastoga oblika.aorta.J1. @V .portae. su`ava se prema periferiji. lijevi kosi srednji presjek desnoga i lijevoga re`nja: J . LK .v. kontura je hiperehogena. grana v.lig.kralje`nica. 01. Jetra. cava.J1.v. su`ava se prema periferiji. VP . 27 . A .grane. Jetra. K . LV . cava. anehogene strukture. v. uredne eho strukture.23.aorta.portae.kralje`nica.aorta.parenhim jetre je uredne eho strukture. re`anj. portae i d. anehogene je strukture s hiperehogenom konturom. v. grana v.parenhim je uredne eho strukture. VP .24.d. K .22. a) i b) lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J .venosum. duga. aneho gene strukture.

u hilusu se ra~va na dvije grane. AM .vanjski vijugavi tok v. {irine 10 mm. {irine 10 mm. cava.27. prati se cijelom duljinom. 01.lijevi re`anj.J1. cjevastoga je oblika.v. portae. VK . portae. VK . VP .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J1.25. v. kontura je hiperehogena.portae. K . mesenterica. A . VP . anehogenoga sadr`aja s hiperehogenom konturom.kralje`nica. cava.dio desnoga i lijevoga re`anja jetre. portae. porte. {irine do 9 mm.kralje`nica. {iri se prema distalnom toku. K .26. desni kosi presjek hilusa: J .J1. lienalis. anehogene je strukture.nazna~eno posteriorno poja~anje odjeka. 28 . desni kosi presjek hilusa: J . v. cjevastoga je oblika. PP . portae. v. @V .vanjski ravni tok v.jetra s prikazom hilusa. kontura je hiperehogena.proksimalni dio vanjskoga toka v.v. Jetra. Jetra.a. nastavlja se u VL . Jetra. koja je anehogene strukture. VP .vanjski `u~ni vod.aorta. desni kosi presjek hilusa: J .v. 01.

Jetra. @V . hepaticae.po~etni tok vanjskoga `u~nog voda. hepatica uska tre}a vaskularna struktura izme|u VP i @V.J1. vaskularne strukture.a. porta proksimalni tok. Jetra.dio desne grane v.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. vaskularne strukture.30. VP . portae. VP . hilus. vaskularni crte`. @ `eludac.dijafragma.kralje`nica. lijevi kosi srednji presjek desnoga re`nja: J . naj{ira vaskularna struktura. desni kosi presjek. Jetra. D .desni re`anj uredne eho strukture.v. 29 . te~e ventralno i paralelno s VP. naj{ira vaskularna struktura. hepaticae. AH . pove}ana slika: J .u parenhimu poja~an periferni crte` v. promjera 8 mm. VH .29. K .dijafragma. VK . AH .jetra. a) i b) desni kosi presjek: J . portae. 01.28.v.vanjski `u~ni vod te~e paralelno i ventralno od VP.J1. grane a. VP . AS . D .v. 01.akusti~na sjena.J1. kod {irih se nazire anehogeni lumen. vidi se kao paralelne hiperehogene crtaste strukture.presjek v.popre~ni presjek d. portae. @V . cava. hilus.

Jetra. re`nja. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja: LR .hepatica je cjevasta anehogena struktura.re`nju prema konturi i izvan nje kroz lig. LVH .cava. vidi se kao ravna. su`ava se. portae {irega je lumena uz ra~vi{te. te~e od v. mladi} 19 godina.desna v.l.desni re`anj.33. 30 .dijafragma. re`anj. falciforme. duga cjevasta anehogena struktura. VP . Jetra. SVH . kosi presjek lijevoga re`nja: J . uska vaskularna struktura s hiperehogenom konturom te~e od predjela lig. DVH ~ini granicu izme|u ventralnog segmenta (VS) i dorzalnog segmenta (DS) d. VK .umbilicalis.lijeva grana v. kirur{ka granica izme|u re`njeva.J1. re`anj.l.J1. v. Jetra.hepataticae.cavae horizontalno prema periferno.cavae prema ventralno. lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J .portae. DR . umbilicalis kod Morbus Baumgarten.lijevi re`anj. hepatica je naj{ira cjevasta anehogena struktura.32. re`nja.srednja v. u centralnom dijelu re`nja je uska i su`ava se prema periferiji.31. DVH .cavae prema lateralno i su`ava se prema periferiji.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.perzistentna v. 01. kontura je nje`na.v. kontura je dijelom hiperehogena. D .J1.hepatica. perzistentna v. v.lijeva v. 01.teres u l. VU . ~ini granicu izme|u medijalnoga segmenta (MS) i lateralnoga (LS) l. te~e okomito od v. koja te~e koso od v.

te~e koso od VK prema lateralno i u blizini {irokoga u{}a prima dvije u`e grane. LVH . LVH . lijeva v. tri u`e grane imaju {ire zajedni~ko u{}e.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.lijevi re`anj. Jetra. akcesorne grane.35. cava. hepatica. SVH .dijafragma.lijeva v. VK . hepaticae. 31 .J1. cava. LVH . 01.l. i l.v. hepatica.v. re`nja jetre.srednja v. re`nja. {irega je lumena. te~e vertikalno od VK prema ventralno.dijafragma.J1.J1. Jetra. lijevi kosi proksimalni presjek: DR .srednja v. hepatica je cjevasta anehogena struktura s nje`nom konturom. SVH . v. dijelom prikazana.hepatica je duga.lijeva v. hepatica. v. re`anj.l. Jetra. VK .parenhim desnoga i lijevoga re`nja. hepatica. te~e od VK okomito prema ventralno. u centralnom dijelu manjeg l.hepatica. lijevi kosi proksimalni presjek lijevoga re`nja: J . VK .dijafragma. cava.34.36. ima dvije dodatne u`e cjevaste strukture s istim u{}em. LR .desni re`anj. lijevi kosi proksimalni presjek: J . D . D . D .v. cjevasta anehogena struktura s nje`nim konturama. ~ini granicu d. srednja v. 01. akcesorne grane. u`a cjevasta anehogena struktura te~e koso od VK prema lateralno.

lijevi re`anj a) popre~ni presjek. hiperehogene strukture. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: LR . LVH . u uzdu`nom presjeku je linearnoga trakastog oblika.ventralni segment d. VP .dijafragma. hepaticae.39. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . porta. lig. VK . DSD . DVH . te~e od VK vertikalno i ventralno lu~no prema kaudalnom rubu re`nja i postepeno se su`ava. teres. LT . Jetra.38. D . 01. cava.dorzalni segment d. hepatica te~e koso od VK.l.dijafragma. 32 .srednja v. hepatica te~e vi{e horizontalno od VK.AS. re`anj. re`nja.l.J1. v. b) uzdu`ni presjek: J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.v. D .J1.lig. Jetra.J1. cava. 01. re`anj. SVH .lijeva v. Jetra.37. teres u popre~nom presjeku je trokutasta hiperehogena struktura s nazna~enom akusti~nom sjenom . VK .v. prema kaudalno. prema kaudalno i ventralno. hepatica je cjevasta anehogena struktura nje`ne konture. VSD .v.desna v. lijeva v. hepatica. re`nja.lijevi re`anj jetre.

re`anj. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br.aorta. VP .J1.`u~ni mjehur.lijeve grane v.v.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. Jetra.izdu`eni l.kralje`nica. cava. AS .kralje`nica. AM . lienalis. teres.aorta. re`nja. koji se nalazi uz dorzalni rub re`nja kao hiperehogena ovalna struktura s u{iljenim rubovima. teres je plo~asta hiperehogena struktura u srednjem dijelu l. hepatica.VK . @M . K .v.lig. AS . VL .40.41. cava. VK . portae prema kaudalnom rubu re`nja.v. LT .J1.teres . popre~ni srednji presjek lijevoga re`nja: J .lig. mesenterica. 01.a.LT.akusti~na sjena.J1. 01. @ . K . teres.v. popre~ni presjek lijevoga re`nja: J . teres. re`anj izduljen sa su`enjem na mjestu lig. 40: J .a. LT . 33 .l. teres je linearna trakasta hiperehogena struktura ide od VP . lig. Jetra. lig. Jetra. AH .42.`eludac.akusti~na sjena.l. portae. re`anj.a. AM . A . lig. VP .v. mesenterica. A . portae.

J1. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br. 34 .l. venosum. trakasta hiperehogena struktura od VP . K . @ . 42: J . LF . Jetra. 01. teres ventralno prema trbu{noj stijenci. A .lig. re`anj je uzak i u{iljen. re`anj. lig.l.kralje`nica.lig.grana v.trbu{na stijenka. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .lig. TS .lob. grane v. lig.l. portae do vrha re`nja.J1.falciforme je linearna trakasta hiperehogena struktura koja se nastavlja na LT . teres se prati uz dorzalnu konturu re`nja kao {iroka.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.43. lig. 01. Jetra.`eludac. portae.v. A . cava. caudatus.45. falciforme. teres.aorta.44.J1. re`anj ima {irok kut kaudalnog ruba. VP . popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja: J .aorta. lob. caudatusa od kojeg se dorzalno nalazi VK . venosum je linearni hiperehogeni tra~ak.l.lig. linea alba. LV . Jetra. koji ide od medijalne konture jetre prema lateralno i ~ini ventralnu konturu LK . LT .

lob.47.J1.aorta. venosum. ~ini ventralnu granicu LK . portae.46. VK .v. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br. D .cava. Jetra.lig. lob. 45: J . K . re`nja. 01. porta. K . ima oblika badema.v.l.venosum je lu~na uska trakasta hiperehogena struktura. re`anj. A . lob. venosum. lig. b) uzdu`ni presjek: J . caudatus. venosum.lig. LV .kralje`nica.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. caudatusa. VP . b) uzdu`ni presjek: J .J1. VK . koji ima pravokutan oblik.l. caudatus.48. re`anj. caudatus je voluminozniji.aorta.dijafragma.v. Jetra. koji je ovalnoga oblika.kralje`nica. lijevi re`anj a) popre~ni presjek. u uzdu`nom presjeku je uska linearna struktura od kranijalnoga do kaudalnoga ruba jetre.lig. lob. Jetra.v. uz njegovu dorzalnu konturu nalazi se VK . LK . venosum je u uzdu`nom presjeku kratka linearna hiperehogena struktura koja se nalazi horizontalno od medijalnog ruba jetre prema lateralno.l. caudatus.J1.v. u oba presjeka je lu~noga oblika. lig. caudatus. 35 . prominira van konture l. venosum je linearna uska hiperehogena struktura.lob.re`anj. cava. LV . lijevi re`anj a) popre~ni presjek. A . LV . lig.lob. odvaja LK . cava. 01. VP .

LVP.crijevo.v.kralje`nica.akusti~na sjena. LV . 01.J1. LT .lig.kralje`nica. teres.50. grane v. VK . b) uzdu`ni presjek: J . hiperehogen u srednjem dijelu re`nja.aorta. AS .lob. venosum.akusti~na sjena je anehogena. teres. cava. @ . akusti~na sjena. C . quadratus. caudatus je u popre~nom presjeku pravokutnoga oblika. LV .lig. AS .l. hipoplasti~an.v. u{iljen. quadratus. LT .v. a u uzdu`nom presjeku je ovalan. teres. lijevi re`anj jetre.J1. Jetra. re`anj u ventromedijalnom dijelu je uzak. venosum je izrazitije lu~noga oblika. 36 .lob.lig.51. VP .lig. teres i l. K .`eludac s teku}im anehogenim sadr`ajem. re`anj.lig. LV . LK . lob. o{tro ograni~ena.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. A . “kometin rep”.lob. re`anj.v. cava.aorta. ventrolateralnu konturu ~ini lig. LKV lob. caudatus je ovalnoga oblika. teres je zvjezdastoga oblika. LT . VP . VC . a dorzalnu lig. quadratus je hiperplasti~an.49 Jetra. a) popre~ni presjek.venosum.l.J1.l. Jetra.v. quadratus je kvadrati~ni ventrokaudalni dio l. K . VK . lepezasta zona u dorzalnom smjeru snopa UZ valova. koji se divergentno {iri prema dorzalno. KR . voluminozniji. lob. cava.“kometin rep” od mjehuri}a zraka u `elucu je hiperehogeni uski tra~ak. LK . LKV . portae. porte .lob. b) uzdu`ni presjek: J . venosum. LV . portae. 01. caudatus. re`nja kaudalno od lig. popre~ni presjek lijevi re`nja: J . lijevi re`anj a) popre~ni presjek. A .lig.

venosum.l.K.v. DR .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. VK . 52: LR . JE .J1.l. Situs viscerum inversus. 37 .jednjak smje{ten desno od v. VP . AS .52. re`anj na desnoj strani tijela. isti pacijent pod br. G .K.v.glava gu{tera~e je lijevo. re`anj. LV . lienalis s konfluensom na lijevoj strani.lig. cava smje{tena uz lijevi rub kralje`nice .J1.53. popre~ni presjek: LR . vi{e uz desni rub kralje`nice. usmjeren desno.akusti~na sjena od crijeva . cavae.desni re`anj ispod lijevoga rebrenoga luka. VK .aorta je mediponirana. 01. popre~ni presjek jetre.v. cava nalazi uz lijevi rub kralje`nice . jetra. LK .lob. portae. Situs viscerum inversus. caudatus. VL .C. A .v.

cava. caudatus.v. konture su glatke.01 Hepatomegalija.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Difuzne promjene jetre 01. bubreg.03. konture su glatke.J2. lateralni rub je pod l.v.v. re`anj je pove}an. lateralno od medioklavikularne linije. VR . VK . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . re`nja ispod donjega ruba d. venosum.lig.lig. {iri je i dulji.d. popre~ni presjek.v. VK .d. vidi se veliki dio parenhima d. reberenoga luka. 01. cava. LK . eho struktura je uredna. re`nja: J . LK . caudatus je pove}an. rebrenim lukom. cava. srednje ehogena. LV .02. re`anj je pove}an.u mediosagitalnom presjeku l. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .lob. konture su glatke. popre~ni presjek d. Hepatomegalija. izduljen. Hepatomegalija. K . 38 . renalis. B .u presjeku na donjem rubu sternuma l.J2. re`anj je pove}an. uredne je eho strukture. VK .lob. venosum. vrh se`e van {irine skena koji daje konveksna sonda. LV . eho struktura je homogena.J2. 01.kralje`nica.

uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .d. konture su glatke. Steatoza jetre.J2. VK . parenhim je homogen. grane v. re`anj je uredne veli~ine. 01.J2. Hepatomegalija. parenhim je homogen. Stetaoza jetre. po~etni stadij. 39 . re`anj je pove}an. “svjetla” jetra. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . VP .04.d.v. VH . D . ne{to ja~e ehogenosti u odnosu na parenhim desnoga bubrega . portae. donji rub re`nja se`e znatno ispod donjega ruba uzdu`noga presjeka desnoga bubrega .Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. srednje ehogen.d.ra~vi{te d.J2. hepatica. D .v.B.B. cava. srednje izra`ena.06.dijafragma.05. srednje poja~ane ehogenosti. popre~ni srednji presjek: J .dijafragma. parenhim je homogen. re`anj je uredne veli~ine. 01.

d. “sjajna” jetra.d. “sjajna” jetra. B . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .dijafragma.akusti~na sjena. B . re`anj je uredne veli~ine. K . 01.d.PS. bubreg.J2. re`anj je uredne veli~ine. bubreg manji.PS. VK .J2.09. D . cava. jako izra`ena. stanje poslije kemoterapije. parenhim u`i. te je veli~ina jetre u fiziolo{kim granicama. poja~ane ehogenosti. 01.d. Steatoza jetre.08. hiperehogen s posteriornim slabljenjem odjeka .d.d.J2. ali je bubreg smanjen. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. srednje izra`ena. “svjetla” jetra. bubreg. poja~ane ehogenosti.dijafragma. parenhim je homogen. parenhim je homogen. re`anj izgleda pove}an u odnosu na d.kralje{ci.v. hiperehogen s posteriornim slabljenjem odjeka .07. bubreg. Steatoza jetre. vaskularni crte` slabo izra`en. akutna hepatorenalna insuficijencija. jako izra`ena. D . AS . B . Steatoza jetre. parenhim je homogen. 40 . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .

portae. nepravilnoga oblika. Fokalna steatoza jetre.fokalna steatoza. parenhim je poja~ane ehogenosti. VP . portae.fokalna steatoza su hiperehogene zone nepravilnoga oblika.11.d. F . kosi presjek lijevoga re`nja: J .a) i b) parenhim lijevoga re`nja ne{to ja~e ehogenosti. Steatoza jetre. parenhim je uredne ehogenosti. 41 .10.regeneracijska zona je fokalna zona hipoehogene strukture. re`anj je srednje veli~ine. regeneracijska zona.J2. nepravilne zone poja~ane ehogenosti.v. jasne konture. VP . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .v.J2. re`anj je pove}an.l.J2. stanje poslije poroda.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 01. RZ .12. F . pove}ani dijelovi presjeka uz hilus jetre: J . Fokalna steatoza jetre. RZ 01.

re`anj je srednje pove}an. parenhim je homogen.jetra je jako pove}ana. alkoholna bolest.d.13. “sjajna” jetra. Steatoza jetre. bubreg. B . Glikogenoza jetre.jetra je jako pove}ana. B .15.J2.d. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . parenhim je homogen. D .d. 42 . vaskularni crte` je slabo uo~ljiv. bubreg. vaskularni crte` slabo uo~ljiv.`u~ni mjehur. Steatoza jetre.PS. J B PS D 01.dijafragma. “sjajna” jetra. 01.14. “sjajna” jetra. B .dijafragma. alkoholna bolest. D .J2. hiperehogene strukture. hiperehogene strukture s posteriornim slabljenjem odjeka .J2.d. parenhim je hiperehogen sa zonama manje poja~ane ehogenosti. bubreg. homogenoga izgleda. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . dje~ak 13 mjeseci.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. @M .

nehomogen.d. parenhim je ehogeniji.rub abdomena.kralje`nica.dijafragma. D . caudatus. 01.aorta. re`anj je enormno pove}an. bubreg. A .Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.16. 01.kralje`nica. hiperehogene strukture. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . K . K . 43 .18.J2. “svjetla” jetra. hepatica. vaskularni crte` slabo izra`en. LK .lob. parenhim je uredne eho strukture.J2. B . Glikogenoza jetre. A . dje~ak 4 godine.v.dijafragma. VH . “sjajna” jetra.17. D . D . popre~ni presjek jetre: J .desni i lijevi re`anj jetre su pove}ani. Akutni hepatitis. Amiloidoza jetre. re`anj je pove}an.d.J2.d. parenhim je homogen. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .dijafragma.

LK .dijafragma.J2. re`anj je uredne veli~ine. @M VK D K 01.J2. D .aorta.19. Akutni hepatitis. hipoehogene strukture s poja~anim perifernim crte`em v.lob.v. Akutni hepatitis. podsje}a na “zvjezdano nebo”. kontura je zaobljena. re`anj je enormno pove}an. A . porte kao “zvjezdano nebo”. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .d. K . re`anj je pove}an.`u~ni mjehur. @M . parenhim je homogen. cava. hipoehogene strukture.l. 44 . porte.kralje`nica. parenhim je homogen.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.kralje`nica.21.J2. parenhim je gotovo anehogen. cava. Akutni hepatitis. caudatus. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . VK . VK . 01.20. K . vide se periferni ogranci v.v.d.

porte je manje poja~an kao “snije`ne pahuljice”.d. Kroni~ni progresivni hepatitis. poja~ane ehogenosti. poja~an periferni crte` v. VK . periferni crte` v.v. parenhim je nehomogene strukture. 01. cava. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . presjek desnoga re`nja jetre J . parenhim je ehogenije strukture. Kroni~ni hepatitis. 45 . vaskularni crte` slabo vidljiv.dijafragma. parenhim je srednje poja~ane ehogenosti. re`anj je uredne veli~ine.23. nehomogene strukture. @M .J2.J2. lijevi kosi presjek jetre: J . porte. PP .po~etne grane v.posteriorno poja~anje odjeka vidi se iza naj{ire grane.24. Kroni~ni hepatitis.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.`u~ni mjehur. porte jako pro{irene.d. 01. VP . D .22.J2. re`anj je jako pove}an.jetra je pove}ana. poput “snije`nih pahuljica”. portalna hipertenzija.

uredne ehogenosti. najdu`i promjere iznosi 2oo mm.parenhim je uredne eho strukture. porte.parenhim je homogene.d. Ciroza jetre. 46 .aorta. periportalna fibroza: a) lijevi kosi presjek jetre.J2. A .slezena je pove}ana. VP .d. D . VP . “sjajna” jetra.pro{irene grane v.dijafragma. kao “snije`ne pahuljice”. B .manje poja~an periferni crte` v. J . VL . b) kosi proksimalni presjek jetre.26. J . Kroni~ni hepatitis. bubreg. rubno hiperehogene fibrozne promjene. parenhim je homogen. 01. re`anj je srednje veli~ine. a) i b) D .J2. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .J2. K . uredne ehogenosti. lienalis. PS . 24: S .27.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.izrazito pasteriorno slabljenje odjeka. porte. Splenomegalija kod pacijenta pod br. parenhim je hiperehogene homogene strukture.dijafragma.ra~vi{te v. 01.kralje`nica.25.

Difuzne promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J2.28. Ciroza jetre, “sjajna” jetra, alkoholna bolest, kosi presjek desnoga re`nja: J - parenhim je homogen, hiperehogene strukture, PS - izrazito posteriorno slabljenje odjeka, D - dijafragma.

01.J2.29. Ciroza jetre, alkoholna bolest jetre, uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj je pove}an, parenhim je grube, nehomogene strukture, srednje ehogen, B - d. bubreg.

01.J2.30. Ciroza jetre, alkoholna bolest jetre, `u~ni mjehur, uzdu`ni presjek jetre pod br. 29: J - jetra je pove}ana, parenhim je nehomogene strukture, @M - `u~ni mjehur u`eg lumena, stijenka je zadebljana, vanjska kontura je valovita.

47

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

01.J2.31. Ciroza jetre, nodularna, kosi presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj je pove}an, kontura je zaobljena, parenhim je nehomogene mrljaste strukture, vaskularni crte` se ne diferencira.

01.J2.32. Ciroza jetre, nodularna, `u~ni mjehur, uzdu`ni presjek desnoga re`nja pod br. 31: J - parenhim je nehomogene mrljaste strukture, @M - `u~ni mjehur je smanjen, stijenka pro{irena, hiperehogene strukture, vanjska kontura valovita, KR - “kometin rep”.

01.J2.33. Ciroza jetre, nodularna, popre~ni presjek jetre: J - pove}ana je jetra, parenhim je nehomogen, zapa`aju se sitne mrljaste hiperehogene promjene, VP - grane v. porte, A - aorta, K - kralje`nica.

48

Difuzne promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J2.34. Ciroza jetre, nodularna, lijevi kosi presjek d. re`nja: J - jetra je srednje veli~ine, parenhim nehomogen, mrljast, sitne hiperehogene fokalne promjene, kontura valovita, A - po~etni ascites.

01.J2.35. Ciroza jetre, nodularna, kosi presjek desnoga re`nja: J - parenhim je mrljaste strukture s multiplim razli~ito velikim hiperehogenim fokalnim promjenama, kontura je valovita.

01.J2.36. Aerobilija, presjek jetre: J - parenhim je uredne ehogenosti s mnogobrojnim mrljastim i duguljastim, nepravilnim hiperehogenim promjenama, koji nazna~eno konvergiraju prema srednjem dijelu jetre, odgovaraju zraku u intrahepatalnim `u~nim vodovima.

49

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. re`anj je manji.posteriorno smanjenje odjeka 01. re`nja: J . sa sitnim fokalnim hiperehogenim promjenama.J2. AS . C . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . atrofi~ni stadij. atrofi~ni stadij. Ciroza jetre. 50 . PP . parenhim hiperehogen. LT .39.lijeva grana v. A .`u~ni mjehur uredne veli~ine.37.lig. A .l. @M . porte. kontura je glatka. uzdu`ni presjek l. parenhim je grublje eho strukture. PP .obilan ascites s ehogenijim sedimentom dorzalno. oblika i eho strukture (linearni artefakt). uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . atrofi~ni stadij.posteriorno poja~anje odjeka. kontura nazna~eno valovita.obilan ascites. A .ascites.38.crijeva. kontura je glatka.jetra je jako smanjena.akusti~na sjena.J2. Ciroza jetre.lig. LF .jetra je smanjena. Ciroza jetre. parenhim je poja~ane ehogenosti. teres. 01. falciforme. VP .J2.

J2. kontura nazubljena. portalna hipertenzija. falciforme. Ciroza jetre. Ciroza jetre. re`anj je izrazito smanjen. 51 .lig. 01. LF .l.J2.42.d.ascites. D . re`anj je smanjen i deformiran. A . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .dijafragma. A .41. parenhim je bez vidljivih promjena. ne{to ehogeniji. kontura dijelimice sitno valovita. ali je kontura re`nja valovita. re`anj je manji.J2. atrofi~ni stadij. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . @M . parenhim je bez vidljivih promjena strukture.obilan ascites.l. atrifi~ni stadij.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. Ciroza jetre. izgleda homogene eho strukture. atrofi~ni stadij. 01. stijenka je pro{irena. hiperehogena u lumenu se vidi kamenac -K. nepravilnoga oblika.40.`u~ni mjehur srednje veli~ine. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .

42. VP . 52 . A . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . struktura je homogena uredne ehogenosti. izgleda homogen. popre~ni presjek slezene: S .J2.`. 01. Ciroza jetre.crijevo. @M . sekundarne promjene `u~noga mjehura.slezena je pove}ana.44. A .J2.J2. 42.ascites. porta. re`nja s valovitom konturom. pacijent pod br. presjek desnoga re`nja: J . stjenka je jednoli~no zadebljana.43. sadr`aj u lumenu je homogen. 01. srednje ehogene strukture.akusti~na sjena.parenhim jetre je ehogeniji.vrh l. isti pacijent pod br. Ciroza jetre. pacijent pod br. ali je kontura valovita. AS . Ciroza jetre. najdu`i promjer iznosi 177 mm. portalna hipertenzija.v. mjehur je slabo ispunjen.grana v. porte je jako pro{irena a kontura {iroka i hiperehogena.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. 42.ascites.45. VL presjeci vijugave lijenalne vene. C . splenomegalija. VP .

53 . ascites.J2. Ciroza jetre.dio vijuge crijeva.obilan anhogeni homogeni teku}i sadr`aj u peritonealnom prostoru. C . U .Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.46. uzdu`ni presjek male zdjelice: A . isti pacijent pod br-42.uterus.

uredne ehogenosti. Portalna hipertenzija.01. 01: J .pro{irene. 54 . lu~ne anehogene strukture su varikozno promijenjene kolateralne vene.dijafragma. parenhim je homogen.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Vaskularne promjene jetre 01. D . {irine 19 mm. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre. kolateralni krvotok.re`anj je uredne veli~ine i eho strukture. uzdu`ni presjek slezene. hepatica. 01: S .dijafragma. Portalna hipertenzija.03. uredne je eho strukture.v. 01.jetra je uredne veli~ine.a. portae. portae. isti pacijent pod br.vanjski tok v. cava. VP . lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . 01.02. dobro izra`ene manje grane v. VP . VK . splenomegalija. AH .slezena je pove}ana. Portalna hipertenzija.okrugle. ovalne. V .J3. promjera 195 mm.J3.J3. D . isti pacijent pod br.

parenhim je ehogenije strukture.v. D . parenhim je homogen. desni kosi presjek hilusa jetre.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. VK .jetra je pove}ana. 01. VP . poja~ane ehogenosti.06. Portalna hipertenzija. portae je pro{irena u vanjskom toku {irine 19. 01.v. Portalna hipertenzija. VP . popre~ni proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J . VP .hepatalna vena. {ire periferne grane v. cava.dijafragma. 04: J . LT .6 mm. isti pacijent pod br.J3.J3.J3.04.glavni ogranci v.lig.parenhim je ehogeniji.dijafragma. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre. teres. 04: J .izra`ene. VH . isti pacijent pod br. portae. D . Portalna hipertenzija. portae. 55 . {irina lumena je u fiziolo{kim granicama.05.

01. 01.uzdu`ni presjek.crijevo.gu{tera~a. lienalis. 04: KO . nego na slici 07.kralje`nica. mesenterica je jako pro{irena. v. K .gu{tera~a. isti pacijent pod br. G . mesenterica sup. v. A . K .09. 04: VL . b) uzdu`ni presjek: VMS . 56 . Portalna hipertenzija. porte pro{iren.v. isti pacijent pod br. G . mesenterica sup. mesentericae sup. A .v. Portalna hipertenzija.v.a.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. v. C .konfluens v. cava. 04: a) popre~ni presjek: VMC . VMS .aorta. a) popre~ni presjek.J3.lijenalna vena je prosje~ne {irine.08. mesenterica sup. KO .. Portalna hipertenzija. VL ..crijevo.07.. pribli`ne {irine kao i aorta. pribli`no {irine aorte. uzdu`ni presjek v. b) uzdu`ni presjek. C .konfluens lijenalne i gornje mesenteri~ne vene je pro{iren. AMS . lienalis izgleda {ira.J3.aorta. VK .kralje`nica.distalni tok v. mesenterica isti pacijent pod br.J3.

J3. promjera 124 mm. parenhim izgleda homogen. uredne ehogenosti. LC . Portalna hipertenzija. parenhim je homogen uredne ehogenosti. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J .parenhim jetre izgleda uredne eho strukture. isti pacijent pod br. kontura je grubo valovita.subdijafragmalno manji ascites. A . 11: J . ascites. A . ciroza jetre.kralje`nica. kontura je glatka s uvu~enjima. ciroza jetre.lig.11. 04. 01. Portalna hipertenzija. lienalis. isti pacijent pod br. kosi presjek lijevoga re`nja. 01. popre~ni presjek slezene. VL . K .: S slezena.J3.12. Portalna hipertenzija. ascites.10. coronarium. 57 .J3.nagla{ene grane v. splenomegalija.jetra je manja.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.ascites.

VP .vanjski tok v. splenomegalija.v. popre~ni presjek slezene.14. re`anj je srednje veli~ine. grana v. promjera 210 mm.l. VL . cava. J .J3. vijugavoga toka. kontura je glatka.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. 58 . presjek jetre: a) popre~ni presjek lijevoga re`nja. portae je jako pro{irena. LK .lig.lig. Portalna hipertenzija.l. teres. venosum. parenhim je homogen. portae prati se cijelom du`inom re`nja.l.grane v. VP .lob. 01.slezena je pove}ana. pro{iren. ciroza jetre. 11: J . lienalis ja~e izra`ene. re`anj je uredne eho strukture. izgleda uredne eho strukture. VK . b) desni kosi presjek hilusa. uredne ehogenosti.l. {irina lumena do 18 mm. portae koja je pro{irena do 21 mm.J3. uredne ehogenosti. caudatus.13. 11: S . Portalna hipertenzija. VP . Portalna hipertenzija.J3. popre~ni presjek l. J . LT . kroni~ni hepatitis. 01. re`anj jetre voluminozniji u odnosu na desni.l.15. grana v. parenhim izgleda homogen. isti pacijent pod br. isti pacijent pod br. LV . re`nja.

5 mm. isti pacijent pod br.15: @M . V . 59 . parenhim je homogen. V . uzdu`ni presjek `u~noga mjehura. kosi presjek kranijalnoga pola slezene: S . mjehur je manji.reverberacija.slezena je pove}ana. Portalna hipertenzija.16. B . stijenka je pro{irena. `u~ni mjehur.J3. R .vrh lijevoga re`nja jetre. cava. poja~ane ehogenosti.J3.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.varikozno promijenjene kolaterale u projekciji gastri~nih vena. 01. kroni~ni hepatitis. Portalna hipertenzija. kolateralne vene. J . VK .15: S .v. popre~ni presjek slezene.18.gornji pol lijevoga bubrega. isti pacijent pod br.slezena je ve}a. savijen u infundibulumu. 01. Portalna hipertenzija.varikozno promijenjene kolateralne vene. uredne eho strukture.`.17. kolateralne vene. promjera 122. uredne ehogenosti.J3.

uredne eho strukture. umbilicalis otvorenoga lumena. eho struktura je u fiziolo{kim granicama.akusti~na sjena od rebara.slezena je lako pove}ana.J3.slezena je lako pove}ana.21. nema znakova portalne hipertenzije. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . grana v. Portalna hipertenzija.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. interkostalni presjek kranijalnoga pola slezene: S . 01.{iroka vijugava vena u projekciji lijeve renalne vene. srednje poja~ane ehogenosti. parenhim homogen.J3. kosi presjek kaudalnoga pola slezene: S . 01. portae. V .l.J3.l.20.19. kolateralne vene. 60 . re`anj je pove}an.v. AS . VU . V .varikozno promijenjene kolateralne vene u projekciji gastri~nih vena. Morbus Cruveilhier-Baumgarten. VP . Portalna hipertenzija. kolateralne vene.

22. koja je uredne veli~ine i eho strukture.v. falciforme.J3.po~etni prikaz v.J3. 01. Sindrom Cruveilhier-Baumgarten.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. LF . Sindrom Cruveilhier-Baumgarten. kontura glatka. LF .24.obilan ascites.vrh l.lig. portalna hipertenzija.J3. re`anj je smanjen. vijugavog toka.v. A . 01. slu~ajni nalaz.23. AS . parenhim je hiperehogen. Morbus Cruveilhier-Baumgarten.nazna~ena akusti~na sjena od ligamenta.l. re`nja jetre. kontura sitno valovita. re`anj je jako smanjen. umbilcalis {iroko otvorenoga lumena. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . umbilicalis rekanalizirana. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . VU .dio presjeka lig. A . falciforme.obilan ascites. VU .l. VU . 61 . umbilicalis kao okrugla anehogena promjena u ligamentu. parenhim je hiperehogene strukture.

lijevi kosi presjek lijevoga re`nja jetre.srednja v. D . DVH . 01.J3.J3. parenhim je uredne eho strukture. C .J3.terminalni dio v. uzdu`ni mediosagitalni presjek abdomena: a) ispod lijevoga 01. A . lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . cava.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena a b Sindrom Cruveilhier-Baumgarten. hepatica. hepatica. 01. umbilicalis je rekanalizirana. umbilicalis.lig. LF . VK .v.ascites.projekcija umbilikusa. KR .27. parenhim je homogen.lijeva v. falciforme. SVH .re`anj je uredne veli~ine.rub jetre. VK .jetra je uredne veli~ine. hepatica je ja~e pro{irena.26.crijeva. J .ascites.lijeva v. hepatica je pro{irena i ima akcesornu granu sa zajedni~kim u{}em. hepatalne vene su dobro ispunjene. A . Kardijalna staza.v. 26: J .“kometin rep”. VU . promjera 14 mm. KR .“kometin rep”.v. LVH . isti pacijent pod br.desna v. LVH . uredne ehogenosti. re`nja jetre. {irega lumena. b) presjek u predjelu umbilikusa. U . VU .25. cava. 62 .dijafragma. Kardijalna staza.

cava. poja~ane ehogenosti. isti pacijent pod br. 01. presjeci vene kave. A . AH . VP . cava je pro{irena. parenhim je homogen. hepatica je u terminalnom toku podjednake {irine kao v.v.desni i lijevi re`anj. hepatica.J3.30.28. 26: J .aorta. hepatica ima dvije grane. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre. hepatica ima tri grane. cava je dobro punjena. 63 . pro{irene su hepatalne vene. a b 01. LVH .v. b) uzdu`ni presjek subhepatalnog toka v. Kardijalna staza. re`anj jetre.lijevi re`anj jetre. Kardijalna staza. ehogeniji. K . lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . kave.29. linearnog toka.v. Kardijalna staza. parenhim je manje homogen. VK . SVH srednja v.desna v. re`anj je pove}an.l.terminalni tok pro{irene hepatalne vene. J .l. pro{irena.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.a. J . 29: a) popre~ni presjek subdijafragmalnog toka. VK . VK . VH . portae. isti pacijent pod br. D .kralje`nica. {irina ve}a od aorte. kava dobro punjena. DVH .dijafragma.J3.lijeva v.v.J3.

Kardijalna staza.32. DVH .J3. hepatica i njezine grane.VK.v.v. kao i presjek v.31.srednja v. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja jetre. lijevi kosi distalniji presjek jetre od presjeka pod br. re`anj jetre. isti pacijent pod br. Kardijalna staza. PP . hepatica.desna v. cava u popre~nom presjeku jako pro{irena. 31: J . VK .desna v. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . LVH .jako pro{irena lijeva v. 01.dijafragma. cava je pro{irena. hepatica. hepatalne vene su jako pro{irene. Kardijalna staza.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. ehogenost je u fiziolo{kim granicama. LVH . veli~ina je u fiziolo{kim granicama. SVH . hepatica.lijeva v. 64 . VK . 31: DVH . parenhim je homogen. 01. cavae .J3.J3.33. D .posteriorno poja~anje odjeka. hepatica bolje prikazana.desni i lijevi re`anj jetre.l.

isti pacijent pod br. DVH .l. pleuralni izljev. 31: VK . u popre~nom presjeku vi{e je lokaliziran medijalno.v. re`anj jetre.d.lijeva v. uzdu`ni presjek v.36. Kardijalna staza.v. hepatica. 65 . hepatica. hepatalne vene su jako pro{irene. VH . portae.dijafragma. 31: J .35.v. D . b) lijevi kosi srednji presjek jetre: J . hepatica. parenhim je uredne eho strukture. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre. u proksimalnom presjeku se vide u{}a. a) lijevi kosi proksimalni presjek jetre. cava.J3. Kardijalna staza. VK .jetra je ve}a. J . isti pacijent pod br. re`anj jetre. 01.srednja v. PI .Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. cavae. Kardijalna staza. lumen je pro{iren do 26 mm. 01. SVH .34.srednja v.J3. hepatica. subhepatalni tok.desna v. cava. hepatica.pleuralni izljev je anehogeni sadr`aj dorzalno od dijafragme. SVH . VP . LVH .J3. u srednjem su prikazani srednji dijelovi toka.desna v.v. hepatica. DVH .

A .J3. parenhim je poja~ane ehogenosti. kava je jako pro{irena. S . D .SVH. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . hepatica.37.srednja v. pro{irene hepatalne vene lijeva .ascites. VK . uzdu`ni lateralni presjek desnoga re`nja. kaudalno od baze plu}a .dijafragma.re`anj je smanjen.38. re`anj. ascites. ciroza jetre. hepatica. ascites.LVH. isti pacijent pod br. D .srce. kontura nazubljena.ascites.v. Kardijalna staza. hepatalne vene su pro{irene. DVH .39.v. SVH . srednja . isti pacijent pod br. PI . periferni crte` v.pleuralni izljev je anehogeni sadr`aj kranijalno od dijafragme.dijafragma. ascites.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.desna v. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre.J3. parenhim je poja~ane ehogenosti. 01. ciroza jetre.J3. A . portae je nazna~eno poja~an. VK .P.ascites je anehogeni sadr`aj izme|u dijafragme i kranijalne konture jetre. 36: J.desni i lijevi re`anj. Kardijalna staza. jetra je smanjena.d. cava. Kardijalna staza. tipa “snje`nih pahuljica”. 38: J . 66 . 01. pleuralni izljev. A .

srednje ehogen. isti pacijent pod br. kontura nazubljena. LVH .hepatica. ascites.J3. Tromb venae portae.J3. VK . Sindrom Budd-Chiari. L^ . 67 .l.srednja.v. ciroza jetre. T . desni kosi presjek hilusa jetre: J . VH .parenhim jetre je ehogeniji. izgleda homogen. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja.lijeva.lig.42. VP . Kardijalna staza. cava je ispunjena ehogenom strukturom tromba. portae je ovalna ehogena struktura koja ispunjava lumen.jetra je ve}a.41.40. cava je jako pro{irena a. SVH . A . coronarium. 01. parenhim je homogen. popre~ni proksimalni presjek jetre: J .ascites. 01.v.limfni ~vor.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.v.tromb v. parenhim je poja~ane ehogenosti. promjera 31 mm. 38: J . VK . L .J3. re`anj je smanjen.proksimalni tok v. porte. hepatalne vene su pro{irene.

D .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Ciste jetre 01.akusti~nom sjenom.cista je okrugloga oblika. anehogena struktura. 01. kontura je pravilna o{tra. Jednostavna cista jetre.posteriornim poja~anjem odjeka i uskom lateralnom AS . parenhim je homogen.cista je ovalnoga oblika.03. srednje ehogen. 01. D .cista je malo ovalna. C .J4.desni bubreg. o{tre konture s PP . Jednostavna cista jetre.posteriorno poja~anje odjeka. kontura je nje`na slabo diferencirana.d.J4.d. anehogene strukture.akusti~na sjena tangencijalno uz rub ciste. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 68 . promjera 41 mm. promjera do 38 mm.02. C . re`anj je uredne veli~ine.01. re`anj jetre. anehogene strukture. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . J .J4. Jednostavna cista jetre.parenhim jetre je uredne eho strukture. promjera 30 mm. PP . B .dijafragma.dijafragma. popre~ni proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: C . AS .

re`nja. promjera do 60 mm.cista gornjeg pola bubrega. C .uzdu`ni presjek desnoga bubrega.cista u kranijalnom dijelu l. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J .parenhim jetre je uredne eho strukture.cista uz kranio-dorzalnu konturu d.05. 01.06. 01. PP . Jednostavna cista jetre. B .dijafragma.J4.posteriorno poja~anje odjeka.04. je uredne eho strukture. re`nja.J4.dijafragma.posteriorno poja~anje odjeka je nazna~eno. Jednostavna cista jetre. PP .`u~ni mjehur.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. popre~ni proksimalni presjek jetre: J .desni i lijevi re`anj su uredne eho strukture. D .dijafragma.parenhim j. @M . promjera 36 mm. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . C 2 . D . promjera 18 mm. D . C 1 . re`nja uz dorzalnu konturu jetre.cista uz ventralnu konturu d.J4. Jednostavna cista jetre. 69 . C .

70 .dijafragma. D . okruglastoga oblika. promjera 16 mm s rubnom cjevastom strukturom. Postoperacijski reziduum. o{tre. B . 01.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. anehogenoga sadr`aja.J4. C . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . PP .07. PP . Cista `u~noga voda. konture su lako nepravilne.d. b) uzdu`ni presjek. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: PO . C .09.posteriorno poja~anje odjeka. 01. promjera do 12 mm.postoperacijske rezidualne {upljine. presjek desnoga re`nja jetre: a) popre~ni presjek.posteriorno poja~anje odjeka.dijafragma. voda je ovalnoga oblika.J4.08.posteriorno poja~anje odjeka.dvije ciste `u~noga voda u kranio-ventralnom dijelu re`nja s rubnom cjevastom strukturom. re`nja je uredne eho strukture.J4. PP .parenhim d.cista `. D . bubreg. Cista `u~noga voda. D .dijafragma. promjera do 88 mm.

10.posteriorno poja~anje odjeka.J4. VK . Policistoza jetre.desni i lijevi re`anj jetre.aorta.d. VKv. C .v. PP . VK . K .dijafragma. D .v.12. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J .J4.J4.dijafragma. D . koje su pojedina~ne i u lijevom re`nju.dijafragma. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek jetre: J .Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.ve}i broj cista u dorzo-medijalnom dijelu d. D . ID .ve}i broj cista. cava. C . Multiple ciste jetre. 01. Multiple ciste `u~noga voda. cava. promjera do 58 mm. cava. vaskularna struktura uz rub. re`nja. 01.desni re`anj.11. re`anj uredne eho strukture. 71 . A . C .kralje`nica.intervertebralni disk.ciste su odvojene tankim septima.

Policistoza jetre. popre~ni srednji presjek desnoga re`nja: J . neravnih kontura.J4.nazna~eno posteriorno poja~anje odjeka. 14: J . promjera do 29 mm. razli~ite veli~ine. promjera do 20 mm.dijafragma.J4. re`anj.desni re`anj. PP . PP . C . brojne ciste u oba re`nja. nepravilnoga oblika. Policistoza jetre. popre~ni presjek: J .presjek desnoga i lijevoga re`nja. isti pacijent pod br. 01. 01.posteriorno poja~anje odjeka.d.dijafragma.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. popre~ni proksimalni presjek jetre. 72 . Policistoza jetre.J4.13.15.brojne ciste.ve}i broj cista d. re`nja. D .14. C . D .

brojne manje ciste. gu{tera~a se ne diferencira. Policistoza bubrega. D . isti pacijent pod br.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. re`nja jetre: J . @M . uzdu`ni presjek d. razli~ite veli~ine i oblika. uzdu`ni presjek desnoga bubrega.J4. Policistoza gu{tera~e. dijelom grupirane.mnogobrojne ciste nalaze se unutar parenhima i sinusa bubrega. J . C . bubreg je pove}an.rub jetre. 73 . razli~ite veli~ine. promjera do 50 mm. C . A .J4.d. Morbus Caroli. “sa}aste” strukture. okrugle i nepravilnoga oblika. 01.J4.aorta se nazire. re`anj. popre~ni presjek uz rub sternuma. kontura se dijelom ne prati. isti pacijent pod br.dijafragma. okruglog i duguljastog oblika.17.18.d. 14: B .16.mnogobrojne ciste. 14: C .`u~ni mjehur. 01.

Morbus Caroli. VK .kalkulus uz rub ciste. isti pacijent pod br. PP .v. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre. Morbus Caroli. A . lijevi kosi presjek jetre. D . dijelom sitne duguljaste.akusti~na sjena. A .mnogobrojne male ciste ovalnoga i duguljastoga oblika. C . VK . parenhim je homogen. K . kosi presjek desnoga re`nja jetra: J .aorta.desni i lijevi re`anj.21.v.20. isti pacijent pod br. D . 01. VP . portae.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.dijafragma.d. dijelom grozdasto grupirane. AS .J4. 74 . ali manje ciste. 01.v.18: J .dijafragma. K . C . koje me|usobno konfluiraju. PP . ehogenije strukture. D .parenhim je uredne eho strukture.kralje`nica.posteriorno poja~anje odjeka. K .J4.J4.aorta.19. u nizu poput perli. cava.kralje`nica.mnogobrojne razli~ito velike.posteriorno poja~anje odjeka. Morbus Caroli. cava.dijafragma. re`anj. C .mnogobrojne manje ciste.18: J .

akusti~na sjena. C . C .akusti~na sjena od zraka u `elucu. uzdu`ni presjek jetre.bubreg je pove}an. Morbus Caroli. isti pacijent pod br.parenhim je ehogenije strukture. @M .kalkulus.J4. isti pacijent pod br. 01.ciste manje i brojne dijelom grozdasto grupirane.22.akusti~na sjena od zraka u `elucu. K .Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 01. AS . re`anj jetre. J .cista. Morbus Caroli.J4. 75 . AS .J4.mnogobrojne ciste. konture su slabo ocrtane.d. 21: B .23. a) i b) uzdu`ni presjeci lijevoga re`nja jetre. razli~ite veli~ine u parenhimu i sinusu bubrega.`u~ni mjehur AS . 21: J . C . 21: J .24.parenhim je ehogeniji. uzdu`ni presjek desnoga bubrega. Policistoza bubrega. isti pacijent pod br.

promjera 58 mm.l.J4. promjera do 124 mm.cista je ovalnoga oblika.J4. A .cista. 01.26. Ehinokokna cista jetre. EC . kontura dobro diferencirana. mlada.27.cista je okrugloga oblika. sadr`aj je anehogen s ehogenim talogom. EC .nagla{eno posteriorno poja~anje odjeka. re`anj. EC . LK .posteriorno poja~anje odjeka.posteriorno poja~anje odjeka.v. mlada. 76 . D . 01. Ehinokokna cista jetre. popre~ni presjek jetre: J .lob .aorta.d. PP . sadr`aj je anehogen.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.caudatus.lijevi i desni re`anj. re`anj. VK . mlada.J4. PP .mi{i}i trbu{ne stijenke. okrugloga oblika. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . PP .25. ventralno podvostru~ena. MT . kontura je hiperehogena. parenhim je uredne eho strukture. sadr`aj je anehogen. TS . cava.dijafragma.masno tkivo.kralje`nica. K . Ehinokokna cista jetre. promjera 65 mm.

J4. EC . AS .akusti~na sjena od rebara. EC . 01.posteriorno poja~anje odjeka.J4.29.28. Ehinokokna cista jetre. D . EC . re`anj je uredne eho strukture. 01. re`anj. promjera oko 102 mm. Ehinokokna cista jetre. A .d. iz sredne prema periferiji {ire se ehogena septa sli~no “`bicama na kota~u”. promjera 54 mm.30. D . Ehinokokna cista jetre. interkostalni presjek desnoga re`nja jetre: J .multivezikalna cista. PP . zrela. ciste mladice su poredane rubo i jedna centralno. promjera 76 mm. K . a ehogena septa izme|u njih su u obliku “`bica na kota~u”.d. ciste mladice su rubno smje{tene. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .kralje`nica. zrela. poput “latica cvijeta”. re`anj. ciste mladice su poredane periferno.aorta. u obliku “latica cvijeta”. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .parenhim d.multivezikalna cista.multivezikalna cista. 77 .dijafragma.J4.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.dijafragma.

ehogenije strukture.31. zrela.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Ehinokokna cista jetre. EC. zrela.J4.multivezikalna cista s manjim brojem cista. dio lumena ispunjen ehogenim sadr`ajem. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . VH . septa u obliku “`bica na kota~u”. 78 . 01.multivezikalna cista.d. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . PP . promjera oko 112 mm.multivezikalna cista.v. Ehinokokna cista jetre. Ehinokokna cista jetre. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . zrela.posteriorno poja~anje odjeka.dijafragma. septa izme|u nazna~eno poput “`bica na kota~u”. re`anj.33. ciste mladice su duguljastog oblika. rubno raspore|ene poput “latica cvijeta”. EC . 01.posteriorno poja~anje odjeka.d. PP . D . ciste mladice smje{tene nazna~eno poput “latica cvijeta”.parenhim je homogen. re`anj jetra.32. EC . promjera oko 112 mm. hepatica.J4.J4.

01. septa raspore|ena poput “`bica na kota~u”.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. portae.d.posteriorno poja~anje odjeka.v. VP .multivezikalna cista ispunjava d. okrugloga i ovalnoga oblika ispunjavaju cijelu jetru s oto~i}ima o~uvanoga jetrenoga parenhima. 01.posteriorno poja~anje odjeka.J4. Ehinokokne ciste jetre. zrela. kosi presjek desnoga re`nja jetre: EC .multivezikalna cista s nekoliko cista mladica. Ehinokokoza jetre.J4. zrele. presjek jetre: C . re`anj jetre.J4. PP . Ehinokokna cista jetre. ima sa}astu strukturu. 79 .mnogobrojne ciste.35. AS .34. razli~ite veli~ine. PP . re`anj je pove}an. EC 2 .akusti~na sjena od rebara.36.multivezikalna cista. ciste maladice daju sliku “sa}a”. EC 1 . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .

presjek desnoga re`nja jetre: J . kosi presjek jetre: J . 01. EC . koja je odvojena od periciste. EC . Ehinokokna cista jetre.J4. 01.cista okrugloga oblika.38. stijenka je jasna i glatka.37. sadr`aj je anehogen.J4.rubni dio parenhima jetre. PP . komplicirana. kontura je glatka.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.posteriorno poja~anje odjeka.39.parenhim jetre.posteriorno poja~anje odjeka. komplicirana. Ehinokokna cista jetre. komplicirana.rubna perifokalna upala hipoehogene strukture. D . 80 . sadr`aj u lumenu slojevit hipoehogen i anehogen.d. Ehinokokna cista jetre.cista nakon perforacije s kolabiranom stijenkom. PP .J4.dijafragma.cista ovalnoga oblika. EC . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . re`anj jetre. U .

01.v.kalcifikacija je hiperehogeni dio ventralne konture ciste. stara. 01.semilikvidni sadr`aj ciste. 81 .cista je okruglasta. K .J4. re`anj jetre.42.41. stara.J4. ~ija je dorzalna kontura izbrisana akusti~nom sjenom. koja polazi od ehogenog sadr`aja.dijafragma.40. Ehinokokna cista jetre. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: EC . Ehinokokna cista jetre. grudastoga oblika. Ehinokokna cista jetre. sadr`aj u lumenu je semilikvidan.dijafragma. D . EC . ve}im dijelom je ehogen. D . stara.cista. anehogena struktura s hiperehogenim pahuljastim strukturama u lumenu. VP .J4.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. portae. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: EC .d.

dio sadr`aja je poja~ane ehogenosti.cista sa semilikvidnim sadr`ajem. 82 . a) popre~ni i b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja: EC .kalcifikacije u stijenci ciste. stara. Ehinokokna cista jetre. ispunjena ehogenim sadr`ajem.J4.AS.dijafragma.44. polazi od K . AS .J4.kalcifikacija na ventralnoj konturi hiperehogene strukture. koji “bri{e” akusti~na sjena .cista je smanjena. a b 01. K . KR .43. D . EC . stara.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Ehinokokna cista jetre.parenhim jetre. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .kometin rep od zraka na bazi plu}a.akusti~na sjena.

rub abdomena. T .parenhim jetre je uredne eho strukture.dijafragma. hepatica. o{tra. T. D . desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .J5. kontura je malo neravna.tumor je fokalna. portae. VP . A . D . okrugla hiperehogena promjena eho strukture. 01. bubreg.J5. promjer 19 mm. B . T .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre Tumori jetre 01.01. 83 . Hemangiom kapilarni.03. kontura je glatka. okrugla hiperehogena promjena eho strukture.J5. D .v. 01. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .~ahura jetre. C .parenhim je uredne eho strukture.tumor je fokalna. promjera 8 mm.dijafragma. promjer 18 mm.d.tumor je fokalna. uzdu`ni lateralni presjek desnoga re`nja jetre: J . Hemangiom kapilarni.desna v.02. Hemangiom kapilarni. sitna. okruglasta hiperehogena promjena eho strukture. portae.vidljiv pariferni crte` v.dijafragma. VH .

D .dijafragma. a) popre~ni presjek. poja~ane ehogenosti. kontura je neravna. re`anj.04. b) lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . ovalna promjena eho strukture.tumor je fokalna.J5.dijafragma 01.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Hemangiom kapilarni.d. 01.tumor je fokalna. T . porte.d.v. re`anj. okruglasta hiperehogena promjena eho strukture. promjera oko 20 mm. VP . 84 . T . hepatike. D . poja~ane ehogenosti. b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J5. b) interkostalni presjek desnoga re`nja jetre: J . promjer oko12 mm. D .J5. T . Hemangiom kapilarni. Hemangiom kapilarni.05.dijafragma. VH .tumor su dvije fokalne.grane v.06. stanje nepromijenjeno 4 godine. kontura je ravna. neravne konture. a) uzdu`ni presjek. promjer 24 mm. a) uzdu`ni presjek.d-re`anj. okrugle promjene eho strukture.

tumor je fokalna. Hemangiom. MT . okrugla hipoehogena promjena eho strukture.J5. re`anj. portae.v. 01.09. 01. promjer 48 mm.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. promjer ve}e strukture je 53 mm.mi{i}i trbu{ne stijenke. koje konfluiraju. promjer 20 mm. Hemangiom kapilarni.tumor je fokalna.tumor su dvije fokalne promjene eho strukture.08.v. okrugla promjena eho strukture. a) popre~ni presjek.masno tkivo. Hemangiom kavernozni. VP . ne{to ehogenija od parenhima jetre.l. MT . 85 . kontura je glatka.dijafragma. D .J5. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . TS . promjer obje oko 102 mm. T . cava. okrugloga oblika. hiperehogene strukture koja je rubno smanjene ehogenosti. kontura je glatka. portae. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .trbu{na stijenka. b) kosi presjek lijevoga re`nja jetre: J .J5.l. T . TS . T . slabo vidljiva. re`anj. VK .07.masno tkivo. kontura je glatka.d. VP . re`anj.v.

cava. ovalnoga oblika. 01. Hemangiom kavernozni. s anehogenim prstenom. kontura je neravna.dijafragma. Adenom. T . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . nepravilna. D . D . kontura je jasna. re`anj. 01. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .v. re`anj. centralno hipoehogena.12. 86 .10. Hepatocelularni karcinom.d.J5. VK . ovalna.tumor je fokalna. promjer oko 56 mm. kontura je valovita. hiperehogena. T .dijafragma. hiperehogena promjena eho strukture. promjer oko 87 mm.J5.tumor je fokalna. re`anj. hiperehogena promjena eho strukture.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. promjer oko 84 mm. hipogeno .11.tumor je fokalna.d.anehogena promjena eho struktura. T . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . tipa “pe~ata”.d. D .J5.dijafragma.

tipa “pe~ata”. D .v. T . poja~ane ili smanjene ehogenosti. T . nehomogena promjena strukture s hipoehogenim rubom.13. Hepatocelularni karcinom. stijenka je jako zadebljana.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. kontura je valovita s hipoehogenim rubom tipa “pe~ata”. ciroza jetre.parenhim je poja~ane ehogenosti.d.dijafragma.desni.15. ehogena. ovisno o presjeku. 01. a) popre~ni presjek. VP . porta. re`anj ehogenije strukture. T .J5. Hepatocelularni karcinom.J5. re`anj je ne{to grublje eho strukture.14. b) uzdu`ni presjek jetre: J .dijafragma. nalazi se uz kranioventralnu konturu jetre. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . 87 . s rubnim hipoehogenim prstenom. @M . kroni~ni hepatitis.dijafragma. ciroza jetre. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . tipa “pe~ata”.`u~ni mjehur uskog lumena. nehomogena promjena strukture uz hilus. promjera 55 mm.tumor je fokalna promjena eho strukture okrugloga ili ovalnoga oblika.J5.tumor je ovalna. 01. dio visceralne konture je neravan. D . D . izgleda nehomogen.tumor je fokalna. Hepatocelularni karcinom.

d.J5.18.dijafragma. portae.tumor je fokalna gotovo anehogena promjena eho strukture. T . D .tumor je fokalna promjena eho strukture poja~ane ehogenosti. T . 01. re`anj.tumor je fokalna. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . hiperehogena promjena eho strukture s posterionom atenuacijom. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . T . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .17.v. promjera oko 56 mm. jasne konture. K .kralje`nica. dijelom je anehogen. ovalnoga oblika.d. A . najdu`i promjer oko 117 mm. nepravilnoga oblika. Hepatocelularni karcinom. 88 .J5.J5. D . 01. promjera do 100 mm. re`anj. valovite konture.aorta. Hepatocelularni karcinom.16. dijelom nejasne konture. re`anj.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Hepatocelularni karcinom.dijafragma. VP .d.

18: J. kontura valovita.tumor su tri fokalne. re`anj. uzdu`ni presjek l. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . isti pacijent pod br. 89 . kave i prelazi njezinu dorzalnu konturu. Tromboza v.l. re`nja. ovalnoga oblika. TR .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. poja~ane ehogenosti. okruglasta promjena eho strukture poja~ane ehogenosti.fokalna promjena eho strukture nepravilnoga oblika.tromb je fokalna.J5. Invazivni adenokarcinom. ispunjava v.dijafragma. poslije 3 mj. cavae. kave. koje konfluiraju i centralno su anehogeno promjenjene. re`anj.21. VK . promjer ~vorova od 36 do 58 mm.: J .v.20. hepatocelularni karcinom jetre. 01. 20.J5. kavu. TR . cava. VK . re`anj je {iri.l. kontura prema dorzalno nije ocrtana. cava 01. T . hiperehogene promjene eho strukture.19. prelazi dorzalni rub. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja medijalno.J5.v. Tromboza v. kontura im je dijelom valovita. D . isti pacijent pod br.l. invazivni adenokarcinom jetre. ispunjava lumen v.

J5.aorta. Hepatocelularni karcinom difuzni.tumor su dvije fokalne.22. re`anj je pove}an.24. re`anj je pove}an. okrugle. A . re`anj. D .l.d. K . T . uzdu`ni presjek desnoga re`nja. promjera 23 mm.d. hipoehogene promjene eho strukture.J5.J5. parenhim je hiperehogene strukture. isti pacijent pod br.tumor je difuzno promijenjeni parenhim hipoehogene strukture s fokalnim okruglim promjenama. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . ostaci parenhima hiperehogene strukture. 90 .23. 23: J . ve}a prominira na ventralnoj konturi re`nja.tumor je difuzno promijenjeni dio re`nja s fokalnim okruglim hipoehogenim promjenama.dijafragma. T .kralje`nica. Hepatocelularni karcinom difuzni.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . Karcinoid jetre. 01. T . 01.

AS. konture izgledaju pravilne.J5. K .aorta.v.J5. desni kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J . K . 01.ascites. 91 .J5. 01.metastaze su konfluentne slabo diferencirane fokalne promjene.26. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . Metastaze karcinoma `eluca.aorta. A . promjer do 22 mm. A .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. M .tumor je fokalna. dijelom sa}aste s anehogenim sadr`ajem. T .kralje`nica. dijelom solidne ehogene strukture. hiperehogene promjene eho strukture. semilikvidna promjena eho strukture ovalnoga oblika.25. re`anj.tumor.metastaze su dvije fokalne.hepatica.27.jetra je jako pove}ana. hiperehogena. ovalna nehomogena promjena strukture vjerojatno odgovara primarnom `ari{tu. re`anj. okrugloga i ovalnoga oblika.kralje`nica. M . VH .d. T . popre~ni presjek jetre: J . Holangiocistadeno-karcinom. Hepatoblastom. konture su o{tre.d. parenhim je difuzno promijenjen.

d.d. okruglastoga oblika. VP . re`anj.v. o{tra.29.J5.d. a) uzdu`ni presjek. promjera 21 mm. a b 01.dijafragma.v. Metastaza melanoma lumbalne regije. o{tre nazubljene konture. b) popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .kralje`nica.28.metastaze su fokalna hiperehogene promjene eho strukture s akusti~nom sjenom . Metastaze karcinoma rektuma. 01. K .J5. rubno je nazna~en anehogeni prsten. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . portae. Metastaza karcinoma rektuma.metastaza je fokalna.dijafragma.dijafragma. re`anj s presjecima vena. D .AS. D .30.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. s centralnom hiperehogenom strukturom uz koju se u popre~nom presjeku nazire jedva primjetna akusti~na sjena . cava. M . M . 92 . izrazito ehogena promjena eho strukture kontura je neravna. okrugloga oblika.AS. hiperehogena promjena eho strukture. D .metastaza je fokalna. o{tre konture.J5. VK . M . popre~ni presjek desnoga re`nja: J . re`anj.

re`anj.l. isti pacijent pod br. promjera do 21 mm.d.32. re`anj.d. ovalnoga oblika.metastaze su dvije fokalne.nazna~ena akusti~na sjena. Metastaze karcinoma sigme. neravnih kontura. o{trih kontura. Metastaza karcinoma sigme. ovalnoga oblika.dijafragma. cava. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .33.v.metastaza je fokalna promjene eho strukture poja~ane ehogenosti.metastaze su multiple fokalne.aorta.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. M . kontura je neravna i nazubljena s hipoehogenim prstenom tipa “pe~ata”.J5. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . 93 . AS . re`anj. M .vena.J5. VK .J5. D .kralje`nica. 32: J . hiperehogene promjene eho strukture okruglastoga oblika. 01. V . K . A .31. 01. M . Metastaze karcinoma sigme. hiperehogene promjene eho strukture. na rubu je zrnasta hiperehogena promjena.

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. uz rub zapa`a se akusti~na sjena .J5. AS . koje su izoehogene i dijelom poja~ane ehogenosti.34: J .AS. medijalna kontura je sitno valovita.35. 01.akusti~na sjena.d.dio parenhima jetre. AS . mnogobrojne konfluentne fokalne promjene. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 94 .kalcifikacije. 01. nekoliko zrnatih hiperehogenih struktura. hiperehogene zrnate strukture. D . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . M . re`anj. do promjera 43 mm. razli~ite veli~ine.re`anj. D .kalcifikacije. Metastaze karcinoma `eluca.akusti~na sjena. K .d. M .J5.dijafragma. Metastaze karcinoma kolona. K . Metastaze karcinoma `eluca s kalcifikacijama.dijafragma.metastaze su fokalne promjene eho strukture.36. grupirane. poja~ane ehogenosti.difuzne metastazne promijenjene strukture. nepravilnoga oblika. M . pove}ani presjek.34. hiperehogene promjene strukture.J5. isti pacijent pod br.metastaze su multiple fokalne.

J5.J5. isti pacijent pod br.J5. 34: K . P . razli~ite veli~ine.sadr`aj plina u sredini. Karcinom kolona.aorta.AS.39. ehogene promjene eho strukture. promjera do 32 mm. 95 . kosi presjek kolona.desni i lijevi re`anj jetre su pove}ani.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. A . hiperehogenog izgleda s akusti~nom sjenom .metastaze su multiple fokalne. 01. M . popre~ni presjek jetre: J . ventralno je o~uvan parenhim uredane eho strukture. M . okrugloga i nepravilnoga oblika. Nediferencirani karcinom.re`anj je pove}an. Metastaze karcinoma dojke.stijenka tumorski nejednoliko pro{irena.metastaze su mnogobrojne fokalne. 01. ehogene promjene. S . okrugloga oblika.tumor kolon tipa “pseudo bubrega”. kosi presjek lijevoga re`nja jetre: J .37.38.

Metastaze teratoma testisa. nehomogena.metastaze su multiple. M 1 .40.v. 96 . VP . cava.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. M . 01. ovalnoga oblika s hipoehogenim rubnim prstenom tipa “pe~ata”.J5.v.41. jedna imprimira lumen `u~noga mjehura. fokalne promjene strukture ne{to ehogenije od parenhima.J5. izoehogena promjena eho strukture.kralje`nica. Metastaze karcinoma kolona.J5.parenhim jetre.parenhim jetre je homogen.v.42. b) desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . 01. VP . solitarna.aorta.parenhim jetre. Metastaza karcinoma `eluca. M . uredne ehogenosti.dijafragma.fokalne strukture imaju rubni anehogeni prsten. glatkih kontura. M . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . VK . okrugloga oblika. portae. K . promjera do 53 mm.metastaza je fokalna.metastaze su naziru kao dvije izoehogene. D . a) i b) ciljane i pove}ane snimka desnoga re`nja jetre: J . A . A . promjera 56 mm. a) popre~ni presjek lijevoga re`nja. portae.aorta. tipa “pe~ata”. fokalne promjene.

AS . kontura je valovita s anehogenim prstenom tipa “pe~ata”. nehomogena. B .parenhim je homogen. izoehogena promjena eho strukture.d. Metastaza karcinoma kolona.dijafragma.desni bubreg. re`anj. M .akusti~na sjena od crijeva.45.43.metastaza je fokalna. ovalnoga oblika. tipa “pe~ata”. s hipoehogenim rubnim prstenom.J5.J5.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. a) lijevi kosi presjek desnoga re`nja.44. solitarna promjena eho strukture s tipi~nom slikom “pe~ata”. promjer 42 mm. a b 01. 01.metastaza je fokalna. 97 . Metastaza karcinoma laringsa. M . M . kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . uve}anje prikazano na b) slici.J5. Metastaza karcinoma sigme. D . b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . solitarna. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: a) J .metastaza je fokalna.parenhim jetre. izoehogena promjena eho strukture s anehogenim sredi{tem. D .dijafragma. poput “pupka”. solitarna. poja~ane ehogenosti.

hipoehogen. VK . Metastaza malignoga neurinoma. popre~ni presjek jetre: J .izoehogena fokalna promjena s hipoehogenim rubom. M . daje sliku “pe~ata”. mje{ovite hipoehogene i ehogene strukture. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . okrugloga oblika s hipoehogenim rubom.J5.desni i lijevi re`anj. okrugloga oblika. kosi presjek desnoga re`nja: J . 01. D .parenhim je uredne eho strukture M .47. K . difuzno promijenjen parenhim. tipa “pe~ata”.metastaza je fokalna promjena.dijafragma.dijafragma. M . cava. @ . hipoehogene promjene eho strukture s ehogenijim sredi{tem.aorta. rub je dijelom hipoehogen.kralje`nica.metastaza je fokalna promjena. parenhim je ehogenije strukture. razli~ite veli~ine. 01. M 1 . D . 98 .v. Metastaze karcinoma dojke.metastaze su multiple fokalne.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Metastaza karcinom plu}a. A .parenhim je uredne eho strukture.48. nehomogen. M 2 . ovalnoga oblika.dio pro{irenog `eluca s ehogenim sadr`ajem.J5.J5.46.

K@ .dijafragma. Metastaze leomiosarkoma `eluca. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja jetre: J . Metastaza karcinoma plu}a. 99 . okruglastoga oblika. desni kosi presjek desnoga re`nja: J .d.J5.obilan pleuralni izljev. re`anj.51.dijafragma.metastaza je hipoehogena. 01. D . M .J5. promjer 31 mm. M . PP .baza plu}a.J5.d. PI .parenhim je poja~ane ehogenosti. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . Metastaza karcinoma pankreasa.50.presjek krvne `ile. promjera 18 mm. re`anj. S .metastaze su dvije fokalne promjene eho strukture. P .srce. M . fokalna promjena okruglastoga oblika.posteriorno poja~anje odjeka. rub je ehogen. 01. homogen.metastaza je fokalna promjena hipoehogene strukture.49.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. sredi{te anehogeno. okrugloga oblika. D .

ve}a metastaza je promjera 19 mm. 100 . anehogene promjene eho strukture. C .J5. cava. M .v. koje konfluiraju. LV .52.lob caudatus. homogene eho strukture. l. okruglastoga oblika.posteriorno poja~anje odjeka.metastaze su dvije fokalne. venosum.J5. D .metastaze.metastaze su dvije fokalne.dijafragma.desni bubreg. M 1 . okrugloga oblika. promjera do 10 mm. a) i b) presjeci lijevoga re`nja jetre: J . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .53. VK . anehogene promjene eho strukture. promjera oko 10 mm. LK .parenhim l. Metastaze karcinoma gu{tera~e. re`nja je poja~ane ehogenosti.parenhim jetre je ehogeniji. M . okrugloga oblika. Metastaze karcinoma laringsa. PP . B .metastaze su multiple fokalne hipoehogene i anehogene promjene eho strukture. razli~ite veli~ine. 01. a) uzdu`ni presjek. 01.lig. re`anj.54. kontura je jasna. Metastaze karcinoma dojke. M .J5.cista bubrega.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. b) popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .

J5. presjek jetre: J .55. VK . okrugloga oblika.v. D . promjera do 12 mm.57.metastaze su multiple fokalne. M . Metastaze karcinoma plu}a poslije kemoterapije. konfluentne anehogene promjene eho strukture. 101 . Metastaze malignog melanoma.masno tkivo.metastaze su tri fokalne.v.metastaze su dvije fokalne. 01.parenhim jetre je homogene hiperehogene strukture.parenhim jetre ehogenije strukture.dijafragma.J5. hipoehogene promjene eho strukture. VP . MT . cava. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . 01. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . hipoehogene promjene eho strukture. okrugloga oblika. M .56.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. M .parenhim jetre. Metastaze malignog limfoma. najve}a ima promjer 60 mm.J5. portae.

kralje`nica. D . 01. naslu}uju se hipoehogene i ehogene konfluentne foklane promjene.58.dijafragma. 01.v. K . popre~ni presjek jetre: J .J5. Segmentna maligna infiltracija. Difuzna maligna infiltracija.dijafragma. maligni limfom. Difuzna maligna infiltracija. M .60. parenhim je homogen.maligno infiltriran segment jetre je pove}an. A .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. VP . kontura je glatka i o{tra.parenhim je difuzno nehomogen. maligni limfom.J5. kontura re`nja je dijelom sitno valovita. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .aorta. 102 . D . hipoehogene strukture.J5. karcinom dojke. portae.59.desni i lijevi re`anj su pove}ani. popre}ni presjek desnoga re`nja jetre: J . hipoehogen.parenhim jetre.

61. kontura joj je valovita. parenhim je manje ehogenosti. Difuzna maligna infiltracija.dio lijevoga i desnoga re`nja jetre. naslu}uju se fokalne hipoehogene promjene. nehomogen. popre~ni presjek jetre: J . karcinom dojke. 103 .J5.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. koja je pove}ana.

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

Semilikvidne i ostale promjene jetre

01.J6.01. Apsces jetre, supurativna faza, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - parenhim l. re`nja je uredne eho strukture, A - apsces su tri fokalne, hipoehogene promjene eho strukture, ovalnoga oblika, jasnih kontura, promjera do 50 mm.

01.J6.02. Apsces jetre, supurativna faza, popre~ni presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj, A - apsces je fokalna anehogena, ovalna promjena eho strukture s ehogenim talogom, kontura je glatka i o{tra, du`ine oko 117 mm, lako posteriorno poja~anje odjeka, D - dijafragma.

01.J6.03. Apsces jetre, zrela faza, popre~ni presjek jetre: J - desni i lijevi re`anj jetre, A - apsces su dvije fokalne, okrugle, heterogene promjene eho strukture, rubno hipoehogene, kontura je dijelom nejasna, promjer oko 66 i 108 mm, VK - v. cava, A - aorta.

104

Semilikvidne i ostale promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J6.04. Apsces jetre, zrela faza, popre~ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`anj je pro{iren, A - apsces je fokalna, okrugla, heterogena promjena eho strukture s hipoehogenim rubom, u srednjem dijelu vi{e zrnatih hiperehogenih struktura, AS - uska akusti~na sjena, odgovara mjehuri}ima zraka.

01.J6.05. Apsces jetre, zrela faza, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`anj, A - apsces je fokalna, heterogena, ovalna promjena eho strukture, rubno je dijelom je izra`en hipoehogeni prsten, KR “kometin rep” je hiperehogena promjena ~iji se intenzitet postepeno smanjuje, znak je plina u apscesu, AS - akusti~na sjena.

01.J6.06. Krvarenje u jetri, svje`e, popre~ni presjek jetre: J - lijevi i desni re`anj, K - krvarenje je fokalna, anehogena, nepravilna promjena eho strukture, nejasne konture, PK - pleuralno krvarenje je anehogeni sadr`aj supradijafragmalno, D - dijafragma,VP - v. portae, VK - v. kava.

105

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

01.J6.07. Krvarenje u jetri, starije, uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J - d. re`anj, K - krvarenje je fokalna semilikvidna promjena eho strukture, ovalnoga oblika, anehogena s nivoom ehogenoga taloga uz dorzalnu konturu, kontura je glatka i jasna, D - dijafragma, VK - v. cava.

01.J6.08. Krvarenje jetre, subkapsularno, svje`e, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`nja, K - krvarenje je rubna, anehogena, duguljasta zona uz konturu re`nja, koji dijelom prekriva.

01.J6.09. Krvarenje jetre, ekstrahepatalno, svje`e, kosi presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj, K - krvarenje je anehogena, nepravilna zona jasne konture, prekriva konturu jetre i {iri se van nje, D - dijafragma.

106

AS.d. K . bubreg. re`anj.dijafragma. VP . krupnije zrnatih struktura s uskim akusti~nim sjenama . B .12. portae. b) uzdu`ni presjek d.d.d. a) popre~ni presjek. Kalcifikacije u jetri.J6. anehogena. kontura je valovita i o{tra. V . re`anj. 107 . PC .v.posteriorno poja~anje odjeka. promjera 61 mm. hiperehogenih.v. PP . D . C . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .cista. D .AS. a b 01.kalcifikacija je fokalna hiperehogena zrnata struktura s akusti~nom sjenom .Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. K . 01.d.10. re`anj. poslije operacije ehinokokne ciste vidi se fokalna.nekoliko fokalnih. Kalcifikacija u jetri.11. ~etvrtasta promjena eho strukture. lijevi kosi presjek jetre: J .dijafragma. Poslije operacijski reziduum u jetri. VK .J6.`u~ni mjehur. cava.J6. koja ranije nije postojala.vene.3 mj. @M . re`nja: J .

J6.15.KR.J6. sitno zrnata.J6. Z . 01.parenhim d.d. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . Aerobilija.dijafragma.AS. hiperehogenih struktura uz koje se naziru uske akusti~ne sjene . K .zrak u `u~nim vodovima daje sliku vi{e sitnih. hiperehogena struktura s akusti~nom sjenom . zrnata. Krhotina granate u jetri. hiperehogena struktura uz poja~anje ehogenosti u vidu “kometinog repa” .13. Aerobilija.mjehuri} zraka vidi se kao sitna.AS. kosi presjek desnoga re`nja: J . re`nja. D . pove}anje slike pod br. 01. re`anj. 14: Z . 108 .14. zrnatih.krhotina je fokalna.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.

O`iljak jetre poslije ranjavanja. re`anj. Z .18. Aerobilija. VH .d. O .o`iljak je hiperehogena zrakasta struktura. 109 . VP .J6.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.v.d.16.J6.17.J6. re`anj jetre. a) popre~ni presjek. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . O . sitne. hiperehogene strukture u smjeru toka krvnih `ila. PP .`u~ni mjehur.zraku u `u~nim vodovima vide se kao crtaste. D . hepatica.posteriorno poja~anje odjeka.dijafragma.parenhim jetre je uredne eho strukture.o`iljak su crtaste. hiperehogene strukture. portae. a b 01.presjeci vena. O`iljak jetre poslije ranjavanja.grane v. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . @M . 01. V . b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .

hiperehogena struktura.21.o`iljak je linearna.masno tkivo. O . a) O . O`iljak jetre poslije parcijalne lobektomije desnoga re`nja.20. popre~ni presjek jetre: J . re`anj.VP .v.ostatak d.d.v. 110 .mi{i}ni sloj trbu{ne stijenke. cava. O`iljak jetre poslije sklerozacije ehinokokne ciste.d.o`iljak poslije operacijske suture je diskontinuirana. O`iljak jetre poslije operacije. MT . D . 01. hiperehogena promjena na rubu re`nja s uvu~enjem konture. {ira. VK . 01. portae. re`anj.dijafragma.J6.J6.o`iljak poslije sklerozacije je lu~na. JD .AS. b) o`iljak u popre~nom presjeku vidi se kao zrnata. hiperehogena struktura.o`iljna retrakcija poslije sklerozacije je izdu`ena.l. re`anj. O 2 . hiperehogena struktura s izrazitom akusti~nom sjenom . TS .AS. popre~ni presjek jetre: J . a) uzdu`ni. O 1 . re`nja. hiperehogena struktura s akusti~nom sjenom .J6. b) desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. linearna.19.

kralje`nica.J6.J6. Stanje poslije parcijalne lobektomije desnoga re`nja jetre. VP .23. Stanje poslije lobektomije desnoga re`nja jetre. kontura desno je uvu~ena. re`anj je manji.lijevi re`anj s klinastom incizurom prema kaudalno.J6.lijevi re`anj je hipertrofi~an.aorta. popre~ni presjek jetre: J . re`nja. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre. 01. isti pacijent pod br. LR . nema prikaza d.22. re`nja. popre~ni presjek jetre: J . K . portae.v.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.: J . 22.dorzalni segment d. Stanje poslije lobektomije desnoga re`nja jetre. A . parenhim je uredne eho strukture. 111 . 01.l.24. na mjestu ventralnog re`nja vidi se hiperehogena zona.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful