MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI POSTDIPLOMSKA [KOLA ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA

Slavica Bene{ Miri} i suradnici ATLAS ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

AUTOR:
Prof. dr. med. sci., SLAVICA BENE[ MIRI], Zagreb

KOAUTORI:
Prof. dr. med. sci., SENAID TRNA^EVI], Tuzla Doc. dr. med. sci., ENVER ZEREM, Tuzla Doc. dr. med. sci., ZLATAN FATU[I], Tuzla Prim. mr. med. sci., ZORAN LI^ANIN, Sarajevo

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 611.95-073 (084.4) BENE[ Miri}, Slavica Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena / Slavica Bene{ Miri} i suradnici. Tuzla : Univerzitet, 2002. - 400 str. : ilustr. ; 21 cm Bibliografija: str: 400 ISBN 9958-609-10-X 1. Miri}, Slavica Bene{ vidi Bene{ Miri}, Slavica COBISS/BiH-ID 10477062

Na osnovu Mi{ljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta/{porta broj: 04-15-1142/02 od 04. 03. 2002. godine knjiga ”Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena” autora Prof. dr. Slavice Bene{ Miri} je proizvod na koji se ne pla}a porez na promet proizvoda.

Odlukom Nau~no-nastavnog vije}a Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli broj: 04-38-3721/01-3 od 3. 9. 2001. godine “Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena” autora Slavice Bene{ Miri} i suradnika odobren je kao ud`benik u nastavnom procesu za studente medicine, ljekare specijalizante i specijaliste kao i polaznike postdiplomskog studija.

Slavica Bene{ Miri} i suradnici

ATLAS
ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

TUZLA, 2002.

sci. Slavica Bene{ Miri} LEKTOR: Marica Petrovi}. MUHAREM ZILD@I].. dr. BORIS BRKLJA^I]. dr. dr. med. ANTUN LOVRIN^EVI].. sci.. Sarajevo Doc. med.. sci. sci. Ova knjiga je za{ti}ena autorskim pravima i ne smije se djelomi~no reproducirati. Eldina Had`i} NASLOVNICA: Sa{a . dr. Tuzla Prof. dr. sci. prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji na~in bez pismenoga dopu{tenja autora i izdava~a. grafi~ki in`enjering Tuzla ZA PRINTCOM: Zikrijah Had`imehmedovi} .Zi}o Naklada 600 primjeraka Sva prava pridr`ana. med. REPRO I TISAK: PrintCom. pohraniti u sustav za reproduciranje. GRAFI^KI UREDNIK: Jasmin Had`imehmedovi}. prof.. Izudin Kapetanovi} RECENZENTI: Prof. Zagreb UREDNIK I IZRADA SKICA: Prof. med.IMPRESUM IZDAVA^: Univerzitet u Tuzli ZA IZDAVA^A: Prof.Zoe Miri} KOMPJUTERSKA OBRADA SKICA: Eldina Had`i} LAYOUT. .

dr. kao i na podr{ci u njezinom stvaranju od inicijative do realizacije. Zahvaljujemo prof. . @elimo da ova knjiga ostane spomen toj ideji o potrebi trajne organizirane edukacije ultrazvu~ne dijagnostike. Teufiku Tulumovi}u. Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. sc.ZAHVALA Knjiga je objavljena zahvaljuju}i financijskoj potpori donatora: Postdiplomska {kola ultrazvu~ne dijagnostike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Fond Otvoreno dru{tvo (Soros foundation) Bosne i Hercegovine Toshiba Medical Systems Europe B.V. med. direktoru Univerzitetsko klini~kog centra. na inicijativi i organizaciji Postdiplomske {kole ultrazvu~ne dijagnostike u okviru koje je nastala ova knjiga.

.

KNJIGU POSVE]UJEM sestri Zdenki i majci Mariji .

.

Upala `u~noga mjehura 2. Proliferativne promjene `u~noga mjehura 2.J1.J. UZ dijagnostika krvnih `ila gornjega retroperitoneuma 8.J4. Kalkuloza `u~noga mjehura 2.@4.S.SADR@AJ PREDGOVOR UVOD 1. Tumori jetre 1. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA RETROPERITONEUMA 8. Semilikvidne i ostale promjene jetre 2. 4.@. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA JETRE 1.K@.T[. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA @U^NOGA MJEHURA I VODOVA 2.@5.@1.B1.PO.B. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA TRBU[NE [UPLJINE 12. 5.MJ. Ciste bubrega 5. DOPLER KRVNIH @ILA ORGANA GORNJEGA ABDOMENA 11 13 15 20 38 54 68 83 104 113 116 123 133 143 149 163 181 197 202 213 228 237 246 254 261 273 283 285 301 314 319 335 353 371 400 LITERATURA 9 . UZ anatomija i patolo{ke promjene `u~nih vodova 3.@3.MM.B3. Kalkuloza i hidronefroza bubrega 5.J3. Upale bubrega 5. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA GU[TERA^E ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA SLEZENE ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA BUBREGA 5. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA MATERNICE I JAJNIKA 11.ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA MOKRA]NOGA MJEHURA 7.J6. Difuzne promjene jetre 1. UZ dijagnostika nadbubre`nih `lijezda 9.B2. Vaskularne promjene jetre 1.@2. UZ anatomija bubrega 5.L^. Ciste jetre 1. UZ anatomija `u~noga mjehura 2. UZ anatomija jetre 1.B6. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA PROBAVNIH ORGANA 10. Semilikvidne promjene bubrega 6.J5.D. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA PROSTATE 8.B4.B5 Tumori bubrega 5.J2.PR.G.NB.RP. UZ dijagnostika limfnih ~vorova retoperitoneuma 8.

.

izme|u ostaloga: a) “prva ili filtar metoda pregleda abdomena”. Ipak. ^inilo se da }e izrada Atlasa biti jednostavnija i br`a od pisanja knjige. Po~ela sam bez edukacije s vrlo oskudnom literaturom iz stranih ~asopisa i slabom rezolucijom slike. mnogima }e to biti osnova i poticaj da se ozbiljnije bave analizom UZ nalaza. lak{e i br`e. do lije~nika u mirovini. u~ila sam i jo{ u~im. te da bude jednozna~an u tuma~enjima svih organa i promjena. ali tada. prenosiv. manje tro{kova. kra}a hospitalizacija i manje neprijatnosti za bolesnika. {to se pokazalo neto~nim. najdulji i najskuplji na~in u~enja. kako bi u~enje osnova UZ dijagnostike abdomena bilo jednostavnije. Ubrzo sam do{la do spoznaje: prvo. kada UZ aparat ima svaki Dom zdravlja i mnogi pojedinci u privatnoj praksi. Autor 11 . jer je UZ aparat mali. da je UZ aparat “mali CT”. od prvog real-time do suvremenih aparata. Danas se mnogi bave UZ dijagnostikom. kako bi bilo jasno {to svaki termin zna~i. Logi~no razmi{ljanje je osnova analize. travanj/april 2000. koja je mnogima sli~ila na maglice “kumove slame” na no}nom nebu. mikrofilma do termoprinter papira razli~ite rezolucije i kvalitete. To zna~i: manje pregleda. Smjerovi presjeka su nagla{eni radi lak{e topografske orjentacije u prepoznavanju normalne UZ anatomije i orjentacije u trodimenzionalnoj percepciji na osnovu tipi~nih presjeka. Kroz rad i valorizaciju rezultata u magisterskom radu i doktorskoj disertaciji moglo se zaklju~iti da je UZ dijagnostika u odnosu na rentgenolo{ku i CT tehniku. Atlas je moj doprinos. sli~nih mogu}nosti morfolo{ke dijagnostike. drugo. a analiza je osnova svake morfolo{ke dijagnostike. iako je jasno da je tako kratka edukacija insuficijentna. Ta stihija je realna ~injenica i ne mo`e se zaustaviti kao {to se ne mo`e zaustaviti rijeka koja te~e. Institut za radiologiju u Sarajevu jedini je imao u Bosni i Hercegovini CT i UZ dijagnostiku.PREDGOVOR Ultrazvu~nom dijagnostikom po~ela sam se baviti po~etkom 1979. za druge trebaju dopunske pretrage ali je izbor dijagnostike usmjeren. Tuzla. U velikom materijalu sakupljenom u dvije decenije rada na Institutu za radiologiju u Sarajevu i na postdiplomskim te~ajevima na Univerzitetsko klini~kom centru u Tuzli sakupljeno je snimaka compaund tehnike. relativno jeftin. Tijekom predavanja i prakti~nog rada na poslijediplomskim te~ajevima ~esto se postavljalo pitanje literature. po~etkom osamdesetih godina. ali zahtjeva ve}u anga`iranost ultrasoni~ara. sadr`ajni i ujedna~eni. ali se mo`e i mora regulirati njezin tok. da je samoukost najte`i. b) “UZ dijagnostika da ima velike prednosti razvoju dijagnostike u manjim medicinskim centrima.” Ta konstatacija u sada{nje vrijeme izgleda smje{na. primati novo i usavr{avati se. U~e}i druge. ne zahtjeva veliki i posebno opremljen prostor. od tek zavr{enih lije~nika op}e prakse i specijalista svih grana. Za neke organe i bolesti mo`e se dati definitivnu dijagnozu. Tko se nije spreman mijenjati. Izbor i obrada snimaka i izrada skica zahtjevali su dosta truda i vremena. Terminologija se pro~i{}avala i kristalizirala godinama. bilo je snimaka razli~itih oblika od polaroida. Nastojala sam da termini budu logi~ni. rtg filmova. ostaje na povr{ini znanja. Postdiplomski te~ajevi UZ dijagnostike na mnogim Medicinskim fakultetima su poku{aj da se pridonese boljoj edukaciji onih koji se njome bave. godine na UZ aparatu s compaund tehnikom.

. te omogu}uje stijecanje osnovnoga znanja o ultrazvu~noj dijagnostici abdominalnih organa. Atlas predstavlja i pravu pomo} lije~nicima koji se bave ultrazvukom. med. Boris Brklja~i} 12 . Ovakvim pristupom autor daje vlastiti pe~at znanstveno-edukativnom pristupu suvremenoj nastavni~koj metodi ud`beni~koga izlaganja. te ujedna~enom terminologijom. sci. Pristup je prikladan jer su prikazane gotovo sve dijagnosti~ke mogu}nosti ultrazvuka u abdomenu. Radi se o vrlo uspjelo napisanom ud`beniku . med. Knjiga }e izvrsno poslu`iti i iskusnim sonolozima za utvr|ivanje znanja i za brzi pregled patologije. tako da je prakti~no pokrivena cjelokupna patologija abdominalnih organa vidljiva ultrazvukom. med.” Doc. sci. Atlas ultrazvu~ne dijagnostike predstavlja stvarni doprinos polularizaciji i {iroj primjeni ultrazvuka u klini~koj praksi. dr. kroz skice UZ nalaza. omogu}ava ~itaocu brzo stijecanje znanja i uo~avanje detalja struktura. tako i pojedina~nih organskih sustava u njemu. Antun Lovrin~evi} “Slikovni materijal je vrlo opse`an.atlasu ultrazvu~ne dijagnostike koji u cijelosti zadovoljava potrebe po~etnika u savladavanju ove tehnike. Muharem Zild`i} “Kroz 12 poglavlja autor izla`e pedantno i sistemati~no bogato iskustvo kroz lepezu velikog broja ultrazvu~nih nalaza kako abdomena u cjelini.IZ RECENZIJA: “Atlas predstavlja veoma korisno edukativno sredstvo za sve lije~nike koji po~inju svoje postdiplomsko obrazovanje iz klini~ke primjene ultrazvuka.” Prof. sci. koncizan i jasan. dr.” Prof. Izuzetno didakti~ki. dr. {to je za poznavanje UZ slike izuzetno va`no i neophodno. izuzetno edukativan i vrlo uspje{no odabran.. ali }e biti i veoma korisni ud`benik za studente zavr{nih godina medicine. da obogate svoje znanje iz abdominalne ultrasonografije u svojoj kontinuiranoj edukaciji.. preciznim oznakama smjerova UZ presjeka. Tekst je kvalitetan.

kalcifikacija. EGR) je radiolo{ka digitalna tehnika pregleda. Akusti~na sjena je akusti~ni fenomen. Jetra je manje ehogenosti od gu{tera~e. Parenhimni organi imaju sitnozrnatu strukturu. koja na ekranu izgleda najsvjetlije. Svaki reflektirani val registrira se na ekranu monitora UZ aparata kao svijetla to~ka. ali postoji i niz artefakata na UZ slici. Smatra se da najve}u ehogenost ima gu{tera~a. To su uzdu`ni ili longitudinalni i popre~ni ili transverzalni presjeci. koje se vide iznad dijafragme na bazi plu}a. razli~ite ehogenosti. Atenuacija ili posteriorno slabljenje odjeka je postepeni gubitak ehogenosti tkiva u daljem polju UZ snopa kod velike {irine tijela ili poja~ane refleksnosti tkiva. UZV. Slezena je iste ili manje ehogenosti od jetre. Akcentuacija ili posteriorno poja~anje odjeka javlja se iza ciste ili strukture s ve}im slojem teku}eg sadr`aja. Akusti~na sjena je jedna od karakteristika kamenaca. dobiju se slojevi ili presjeci u razli~itim smjerovima. Tako se dobiju razli~iti intenziteti sivog. dijelu UZ aparata. Manje je izra`eno kod konveksne nego sektorske sonde. vidi se kao crna area (zona). Nastaje u mjehuri}ima zraka koji se pomi~u. @u~ni i mokra}ni mjehur su {uplji organi karakteristi~nog oblika. Kada nema odjeka struktura izgleda anehogeno. UZdg) ili Ultrasonografija (US) ili Ehografija (EHO. te se vide respiratorni pokreti organa. To zna~i da se tehnika pregleda organa bazira na nekoj vrsti zra~enja. ako intenzitet odjeka nije jadnakomjerno raspore|en. Ultrazvu~na dijagnostika je ustvari ehotomografija ili slojevno pregledanje organa. Krvne `ile su cjevastog ili tubularnog oblika i aneheogene strukture. naj~e{}e jetre ili strukture uz dijafragmu. Budu}i da se pregledanje vr{i slobodnim pomicanjem sonde rukom. real-time. Reverberacija je slojevno poja~anje odjeka u bliskom polju sonde. Prikaz strukture organa dobije se na osnovu tipi~nog pona{anja refleksije UZ valova. koji remete prikaz strukture. Slika tkiva u tijelu dobije se na osnovu refleksije UZ valova od struktura kao odjek ili eho. anehogenim sadr`ajem. Srednji intenzitet odjeka ili eha daje srednju ehogenost tkiva. Struktura je nehomogena. Poja~ani odjeci daju sliku hiperehogene strukture. UZ valovi se stvaraju u sondi. 13 . pulzacije krvnih `ila i peristalti~ki pokreti crijeva. a parenhim bubrega manje ehogenosti od jetre. u ovom slu~aju ultrazvu~nim valovima. [to je refleksija vala ja~a dobije se svijetlija to~ka. i u nju se vra}aju nakon odbijanja. ispunjeni su homogenim teku}im. treba svaki organ pregledati u dva osnovna ili tipi~na presjeka. eho struktura je homogena. Slabiji odjeci od normalnog izgleda neke strukture daju manju ehogenost i izgledaju hipoehogeno. te je slika na ekranu prikazana u sivoj skali. Da bi se dobio volumni prikaz organa i topografski prikaz promjena u organu i oko njega. Ukoliko se u strukturi vide odjeci svih oblika ehogenosti. Dubinski artefakti su poja~anja odjeka u obliku ehogenijeg sloja u anehogenim strukturama koje su obi~no okru`ene crijevima. Slika na ekranu je `iva ili u stvarnom vremenu. njihovu normalnu gra|u i patolo{ke promjene. Nastaje kao defekt odjeka u UZ snopu zbog hiperefleksije UZ valova na tkivima velike gusto}e ili na granici struktura vrlo razli~ite gusto}e. Odrazna slika je podvostru~ena slika. konture kosti i crijeva s velikom koli~inom zraka. Ultrazvu~na dijagnostika isto kao i kompjuterizirana tomografija (CT) i magnetska rezonancija (MR) prikazuju mekotkivne strukture u tijelu.UVOD KOJI TREBA PRO^ITATI Ultrazvu~na dijagnostika (UZ. Poznavanje prirode artefakta olak{ava tuma~enje njihove slike. Kada je intenzitet odjeka jednakomjerno raspore|en. Kometin rep je artefakt s posteriornim poja~anjem odjeka u obliku malog trokuta ili dugog hiperehogenog traka du` ultrazvu~nog snopa. ka`e se da je struktura heterogena. Na osnovu sive skale dobije se prikaz razli~ite ehogenosti tkiva.

a odgovaraju uzdu`nim presjecima slezene. Netipi~ni presjeci su naj~e{}e desni i lijevi kosi. koji se obi~no primjenjuju za pregled jetre i lak{u orjentaciju kod prikaza njezine eho strukture. Desni kosi presjeci su okomiti na desni rebreni luk. Uzdu`ni presjeci u~injeni u srednoj aksilarnoj liniji su koronalni presjeci tijela i bubrega. Uzdu`ni presjek gu{tera~e poklapa se s popre~nim presjekom tijela. Popre~ni presjeci organa su okomiti na njegove uzdu`ne presjeke bez obzira kako organ le`i u abdomenu. kao {to je uglavnom slu~aj s jetrom. ako organ pravilno le`i u abdomenu. Lijevi kosi presjeci su paralelni s rebrenim lukom. a bubrezi se pregledaju i s dorzalne strane. Uzdu`ni i popre~ni presjeci bubrega ne podudaraju se s istim presjecima tijela zbog svog polo`aja u retroperitoneumu.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Uzdu`ni presjeci organa poklapaju se sa sagitalnim presjecima tijela. Uzdu`ni presjeci abdomena primjenjuju se s ventralne strane za pregled svih organa. 14 .

Promjeri su ovisni o varijaciji veli~ine re`nja. ali je to u svakodnevnoj praksi neprimjenjiva metoda. medijalno od vrha lijevoga re`nja. Veli~ina jetre Veli~ina jetre varira ovisno o visini. spolu i dobi ~ovjeka. te`ini. Pregled desnoga re`nja nastavlja se subkostalnim lijevim kosim presjecima. ~ija baza je uz desni torakalni zid. Polo`aj koso na lijevom boku koristi se kod visoko polo`ene jetre. a ventro-dorzalni 14 cm. te subkostalni pristup nije mogu}. U tipi~nim presjecima jetre dobije se prostorna trodimenzionalna preglednost svih dijelova jetre i bolja topografska orjentacija. Smje{tena je u desnom hipohondriju. Desni kosi presjeci primjenjuju se uglavnom za prikaz vanjskoga toka vene porte i vanjskoga `u~nog voda.Tre}a ploha je konkavna i usmjerena kaudoventralno. Budu}i je lijevi re`anj vrlo varijabilnog oblika. Subkostalni uzdu`ni presjeci prikazuju jetru. odnosno o konstituciji pacijenta i uglavnom polo`aju dijafragme i kolona. Desna polovica nalazi se subkostalno. Presjeci jetre dobiju se subkostalno. kod adipoznih i meteoristi~nih osoba. [irina kuta distalnog ruba desnog re`nja iznosi 75 stupnjeva. Oblik jetre Jetra ima oblik sli~an piramidi. osobito u podru~ju lijevog re`nja. jer po drugim autorima mjere su manje ili ve}e. Ima nekoliko drugih na~ina odre|ivanja veli~ine jetre. koja je manje izra`ena kod desnoga nego kod lijevo- 15 . Kut lijevog re`nja u uzdu`nom i popre~nom presjeku iznosi 45 stupnjeva. predstavlja visceralnu povr{inu jetre. Po Niederau-u kranio-kaudalni presjek iznosi 15 cm. te to treba imati u vidu. Rubovi spoja parijetalne i visceralne povr{ine su o{tri. Mogu}nost vizualizacije svih dijelova jetre ovisi o njezinom polo`aju. Te mjere naj~e{}e se uzimaju kao mjerilo veli~ine jetre. {to se primjenjuje prema potrebi. Interkostalni presjeci se koriste ukoliko je jetra vrlo visoko polo`ena ili prekrivena meteoristi~nim vijugama crijeva. Dvije plohe zami{ljene piramide okrenute su dijafragmi. Disanje u po~etku pregleda je mirna respiracija pri odre|ivanju polo`aja i veli~ine jetre. Lijeva polovina dijelom se nalazi subkostalno. Popre~ni presjeci substernalno koriste se za pregled lijevoga re`nja od kranijalnoga do kaudalnoga ruba. Jetra slu`i kao ultrazvu~ni prozor za vizualizaciju svih okolnih organa. UZ ANATOMIJA JETRE Polo`aj jetre Jetra je najve}i parenhimni organ. [irina kuta mijenja se ovisno o mjestu presjeka. prekrivena rebrima. Time se dobije bolji prikaz kranioleteralnoga dijela desnoga re`nja do kaudalnoga ruba i skra}uje pregled. U UZ dijagnostici mogu}e je izra~unati ukupni volumen jetre. [irina lijevoga re`nja u pravcu lijevog ruba kralje`nice je 4 cm. Polo`aj pacijenta pri pregledu je le`e}i uglavnom na le|ima.U njezinom sredi{njem dijelu je ja~e udubljenje hilusa u koji ulaze krvne `ile i izlazi vanjski `u~ni vod. a dijelom izme|u rebrenih lukova. oblik i {irina kuta su varijabilni.Ultrazvu~na dijagnostika jetre Slavica Bene{ Miri} ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA JETRE UZ METODA PREGLEDA JETRE Priprema za pregled same jetre nije potrebna. Mogu}nost vizualizacije jetre u tim presjecima je vrlo ograni~ena. Odre|ivanje {irine kutova po Weillu u uzdu`nim i popre~nim presjecima. substernalno i interkostalno. Jetra se manje ili vi{e pomi~e prema kaudalno i medijalno pri obi~nom i dubokom inspiriju. Neki autori preferiraju mjerenje kranio-kaudalnog i ventro-dorzalnog promjera desnoga re`nja u uzdu`nom presjeku u medioklavikularnoj liniji. te ~ine jedinstvenu konveksnu parijetalnu povr{inu jetre. te lateralno do kraja desnoga re`nja. a vrh usmjeren medijalno. Dijelom prelazi mediosagitalnu liniju tako da vrh se`e malo ispod lijevoga rebrenoga luka. Rub izme|u njih je zaobljen. ispod trbu{ne stijenke.

U hilusu se portalna vena dijeli na na desnu i lijevu granu. Mjerenje ovisi i o mjestu presjeka. ako je bubreg na normalnome mjestu i uredne veli~ine. Kod konveksne sonde parijetalna kontura je konkavna. koji ~ini granicu lobus kvadratusa. ako je lijevi re`anj manji ili jetra kranijalnije polo`ena. Lijevi re`anj vidi se normalno u popre~nom presjeku izme|u rebrenih lukova ispod donjeg ruba sternuma. Intrahepatalni `u~ni vodovi postaju vidljivi kad se pro{ire zbog opstrukcije kod staze `u~i. U lijevom re`nju vide se dva ligamenta. Kontura lijevoga re`nja je glatka i o{tra. a visceralna konveksna. ali ih mo`e biti vi{e. Vi{e se vidi. Oblik parijetalne i visceralne povr{ine ovisi o obliku skena odnosno obliku presjeka koji daje sonda.porte su hiperehogene. U strukturi parenhima vide se vaskularne strukture. Ne vidi se. koje izgledaju kao anehogeni tubuli ~ija se {irina smanjuje prema periferiji. lateralno od medioklavikularne linije u normalnoj respiraciji. srednja i lijeva. Promjene veli~ine jetre i manifestacija patolo{ke promjene strukture na UZ slici ovisi o stadiju bolesti i intenzitetu patohistolo{kih promjena. Steatoza je naj~e{}a metaboli~na bolest jetre. bez obzira na {irinu i mjesto presjeka. koja je smje{tena dorzalno i medijalno. homogen i srednje ehogenosti. One odgovaraju granama vene porte i hepatalnim venama. su o{tri. koji je smje{ten ventralno i lateralno. te~e koso prema glavi gu{tera~e. Eho struktura jetre Parenhim jetre je sitnozrnaste strukture. vaskularne i fokalne promjene. Vena porte u vanjskom toku od hilusa. On se pojavljuje u presjeku kod normalnoga inspirija. Popre~ni i uzdu`ni presjeci prave se u mirnoj respiraciji. U popre~nom presjeku na rubu desnoga rebrenoga luka. ako je lijevi re`anj ve}i ili jetra kaudalnije polo`ena. u{iljeni. Obi~no su tri vene. U praksi je vrlo brz i efikasan na~ina odre|ivanja polo`aja i veli~ine jetre na osnovu normalne topografije.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena ga re`nja. Konture v. Hepatalne vene polaze iz perifernoga dijela parenhima jetre i ulijevaju u venu kavu ispod dijafragme. koji se mijenja respiratornim pomicanjem jetre. Unutar parenhima lijevoga re`nja ili uz njegovu dorzalnu konturu nalazi se ligament teres. EHO PATOLO[KE PROMJENE JETRE Patolo{ke promjene jetre. Znatno je u`a od konture desnoga re`nja. ali je ~esto vrlo nejasna. a dubina respiratornih pomicanja jetre poma`e u procjeni polo`aja. obi~no kod ascitesa. Vidi se kao lu~an hiperehogena struktura {irine do 5 mm. iako je u prirodi obratno. Prava veli~ina re`nja procjeni se na uzdu`nom presjeku u mediosagitalnoj liniji. Jetra je pove}ana ili smanjena kod ja~e izra`enih patolo{kih promjena. ali i 16 . desna. Vanjski ligamenti: falciformni i koronalni vide se kad je jetra odvojena od dijafragme i trbu{ne stijenke. Na visceralnoj povr{ini izme|u desnoga i lijevoga re`nja vidi se izrazito uvu~enje konture u podru~ju hilusa. Konture jetre Konture jetre su glatke. Promjena eho strukture postaje manifestna kada se prije|e prag mikromorfolo{kih promjena tako da promjena eho strukture bude evidentna. Nastaje kod prekomjernoga uno{enja masti. Vrhovi kutova re`njeva. Dorzalno i kranijalno je venozni ligament koji odvaja lobus kaudatus. Ehogenost jetrenoga parenhima je ne{to ehogenija od parenhima bubrega i hipoehogenija od parenhima gu{tera~e. Va`ne su za odre|ivanje kirur{ko anatomske podjele jetre na re`njeve i segmente. a ako je kranijalnije polo`ena jetra kod dubokoga inspirija. dok su kod pove}anja jetre zaobljeni. Kontura desnoga re`nja kranijalno i lateralno je izrazito zaobljena i u dodiru s dijafragmom. dijele se na difuzne. Medijalna kontura desnoga re`nja je zaobljena. U uzdu`nom presjeku donji rub desnoga re`nja se`e do donjega ruba desnoga bubrega. Desni re`anj je do medio-klavikularne linije prekriven rebrima. Difuzne promjene jetre Difuzne promjene jetre zahva}aju cijeli parenhim jetre. ne vidi se presjek desnog re`nja. Konture hepatalnih vena su nje`ne i glatke. prema patomorfolo{kim promjenama parenhima jetre na UZ slici. Grane hepatalne arterije ne vide se. Veli~ina uzdu`nog presjeka kod normalne veli~ine jetre je manja od {irine skena koju daje konveksna sonda.

“svjetla” jetra. koje postaju dominantne u eho strukturi parenhima jetre. Mo`e biti izra`ena steatoza ili gruba. Intrahepatalni @V su tubularne anehogene strukture. “blje{tav”. Ukoliko su fokalne promjene 17 . Jetra je pove}ana. U IV. Parenhim je poja~ane ehogenosti. nehomogena ili nodularna.Jetra je pove}ana. Glikogenoza i druge metaboli~ne bolesti jetre daju istu UZ sliku. Portalna hipertenzija je zastoj cirkulacije u portalnom slivu. stadij karakterizira hepatomegalija sa steatozom. Jetra je uredne veli~ine ili pove}ana. koji se izjedna~i po {irini s venom porte i daje simptom “dvocjevke”. {to sli~i na “zvjezdano nebo”. Tromboza vene porte i vene mesenterike superior manifestira se pro{irenjem vena ispred mjesta tromboze. @u~ni mjehur je pove}an s nivoom ehogenije stazne `u~i. koji podsje}a na “snije`ne pahuljice”. Kroni~ni hepatitis nema tipi~nu eho strukturu. Veli~ina jetre ovisi o masivnosti procesa. splenomegalija. U II. Eho struktura je nehomogena. Vene su pro{irene u preopstruktivnom dijelu. kolaterlani venski krvotok s varikoznim promjenama vena. U toj fazi ciroze javljaju se sekundarni simptomi ascites. Sindrom Cruveilhier . valovite. ako je stanje dugotrajno. Vaskularne promjene jetre Vaskularne promjene jetre su bolesti koje se manifestiraju obi~no pro{irenjem lumena vaskularnih struktura. heterogena ili hipoehogena kao kod malignoga limfoma. stadij je mikro i makronodularni. koje se {ire od hilusa poput “paukovih nogu” ili imaju tok poput izlomljenih “suhih grana”. izgleda “svjetao”. sitno valovite. te ascites. mrljaste i manje ili vi{e sitno ~voraste strukture. stadiju prevalira fibroza. Eho struktura mo`e biti hiperehogena. {tetnim agensima u zanatstvu i industriji i dr. nehomogena struktura parenhima i poja~an periferni crte` vene porte. izgleda “sjajan”. U jako izra`enom obliku parenhim je hiperehogen. Mo`e biti pove}ana i promijenjene ehogenosti. Pro{irene su hepatalne vene i vena kava. I. Tubularne anehogene strukture vide se unutar ligamenta teres i falciforme. Jetra je uredne veli~ine i eho strukture. Preta}i znaci su pleuralni i perikardijalni izljev i ascites. Sekundarne promjene su splenomegalija.Chiari je pro{irenje hepatalnih vena zbog stenoze ili opstrukcije jedne ili vi{e hepatalnih vena ili hepatalnoga dijela vene kave. Parenhim postaje nehomogene. Konture jetre su neravne. koje mogu biti pojedina~ne ili multiple. lijekovima. Parenhim mo`e biti normoehogen ili hipoehogen. nazubljene. kolateralni krvotok s pro{irenim i vijugavim venama. zbog opstrukcije `u~nih vodova od hilusa do papile Vateri. Eho struktura parenhima je promijenjena ovisno o osnovnoj bolesti.Baumgarten je oblik portale hipertenzije kod koje se uz sve karakteristike portalne hipertenzije javlja rekanalizacija umbilikalne vene ili periumbilikalna neovaskularizacija vena prema umbilikusu. Difuzna maligna infiltracija je difuzni oblik primarnoga ili sekundarnoga malignoga procesa jetre. Tromb u lumenu obi~no se vidi kao okrugla hipoehogena struktura u lumenu vene. Fokalne promjene jetre Kod fokalnih promjena parenhim jetre je u cijelosti uredne eho strukture s patolo{kim promjena u ograni~enim zonama. Staza `u~nih vodova ili holestaza je pro{irenje intrahepatalnih `u~nih vodova (@V). U vanjskom toku vena porte je {ira od 12 mm. skvr~ena. Jetra mo`e biti pove}ana. Tako je steatoza vrlo ~esto samo simptom neke druge difuzne kroni~ne bolesti jetre. Krvne `ile su slabije vidljive. Ciroza se javlja u ~etiri tipi~na stadija.Ultrazvu~na dijagnostika jetre kod o{te}enja jetrenog parenhima nakon upalnih bolesti. te ~esto zbog o{te}enja alkoholom. Periferni ogranci vene porte postaju vidljivi kao svijetle crtice na tamnoj pozadini hipo ili anehogenog parenhima. Popratno se javljaju promjene `u~noga mjehura sa zadebljanjen stijenke. a javlja se i posteriorna atenuacija ili slabljenje ehogenosti. hipoehogene strukture. III. Staza hepatalnih vena ili kardijalna staza je odraz ote`anoga protoka u venskom krvotoku kod dekompenzacije srca. Akutni hepatitis . Sindrom Budd . Pro{irene su intrahepatalne grane vene porte. stadiju jetra je smanjena. izgleda “tamna”. Konture su neravne. Prate}i znaci su pro{irenje vanjskog @V. Ehogenost parenhima je poja~ana od “svjetle” do “sjajne” jetre s pojavom posteriorne atenuacije.

atipi~noga izgleda. Ciste su mnogobrojne. anehogene strukture s posteriornim poja~anjem odjeka. Rje|e se na|u dva ili tri hemangioma. nepravilnoga oblika. Kapilarni hemangiom je naj~e{}i benigni tumor jetre. tumori. glatke konture. Drugi maligni tumori kao holangiocelularni karcinom. Kod komplicirane ciste. ne pove}ava se tijekom `ivota. sarkomi i drugi su 18 . retencijska. Tumori jetre Tumori jetre. daju izgled “perli” ili “grozda”. nije pravilnoga okruglog oblika. Smje{teni su obi~no subkapsularno ili uz vene. Unutar ciste mo`e se na}i kamenac ili kalcifikacija u blizini koja odgovara kalkulusu u `u~nom vodu. Javlja se u~estalije u jetri koja je patolo{ki promjenjena nakon hepatitisa B ili ciroze. Ve}inom su hiperehogene strukture. Od jednostavne ciste se razlikuje. hepatoblastom. Mo`e biti solitaran ili multipli. Cista je obi~no manje veli~ine. Ehinokokna cista (EC) je ste~ena parazitska cista. Ciste jetre Ciste su strukture koje sadr`e teku}inu i imaju tipi~an anehogeni izgled po kojem se razlikuju od drugih fokalnih promjena. ali i ve}i. Fokalne promjene daju bolesti `ari{nog tipa: ciste. okrugle ili duguljaste. Ve}e ciste mogu biti ovalne. veli~ine od 1-4 cm. Kod perifokalne upale smanjena je ehogenost parenhima uz vanjski rub ciste. anehogenu strukturu s posteriornom akcentuacijom ili poja~anjem odjeka. Ima okrugli oblik. jer se na nekom dijelu konture mo`e na}i njezino podvostru~enje. Mo`e imati rubni anehogeni prsten ili halo i ima izgled “pe~ata”. razli~ite ehogenosti i netipi~ne eho strukture. Hepatocelularni karcinom je naj~e{}i maligni tumor jetre i ~e{}i je od benignih tumora. Cista `u~noga voda je duktalna i kongenitalna. Ruptura dovodi do pra`njenja lumena i sme`uravanja endociste. Mo`e biti solitaran. okrugloga oblika. U manjem broju su ne{to ehogenije strukture od parenhima jetre. Hepatocelularni adenom je rijedak benigni tumor jetre. Mo`e se na}i malo ehogenoga taloga u lumenu od hidatidnoga pijeska. obi~no solitarna cista. Zrela EC stvara ciste mladice unutar lumena. razli~ite ehogenosti ovisno o stvaranju solidnog tkiva u lumenu ciste. uslijed upalnih promjena. Razli~ite je ehogenosti. Stara EC je netipi~ne eho strukture. Multiple ciste su manje. glatku konturu. a mo`e imati i uske lateralne akusti~ne sjene. te mijenja eho strukturu. Ciste su manje. Sklon je nekrozi i krvarenju. multipli ili difuznoga oblika. Mlada EC je okrugloga oblika. Veli~ina jetre ovisi o broju i veli~ini cista. ali mo`e biti i ste~ena. solidne su strukture. Veli~ina je naj~e{}e 1-2 cm. a septa izme|u njih sli~e na “`bice na kota~u”. Oblik mijenja ovisno o mjestu gdje se {iri. Mlada i zrela cista mijenjaju izgled ako se javi komplikacija. Kavernozni hemangiom je rje|i benigni tumor. a parenhim uredne eho strukture. Jednostavna cista je parenhimna kongenitalna.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena masivne jetra mo`e biti pove}ana. ~e{}e hipoehogene ili anehogene strukture. naj~e{}e je solitaran i slu~ajno se otkriva. Cista je obi~no manja. ^e{}i je kod `ena. sadr`aj u cisti postaje ehogeniji ili heterogen ako se razvije apsces. ali mogu biti i veliki. Morbus Caroli je kongenitalna duktalna policistoza segmentalnoga ili difuznoga oblika. koja se smanjuje. U lumenu rubno ima trnasto izbo~enje konture ili se uz rub vidi tubularna struktura. EC vrlo brzo raste. pravilne konture. Sadr`aj ciste se tada mo`e spontano evakuirati kroz `u~ne vodove. Mnogobrojne i sitnije ciste daju sliku “sa}a”. Ako su malobrojne ni`u se rubno u krug poput “latica cvijeta”. koje odgovara odvajanju endociste i periciste. Izgledaju kao nepravilne anehogene zone izme|u ehogenih septa. Razli~ite je veli~ine i ehogenosti. Rubno u stijenci ciste su ~este kalcifikacije. Jetra je uredne veli~ine. UZ slika se mijenja u toku razvojnoga ciklusa. razli~ite veli~ine i oblika. Promjene konture javljaju se ako je fokalna promjena na rubu jetre ili su fokalne promjene mnogobrojne. semilikvidni procesi i druge promjene. Policistoza je bolest s mnogobrojnim cistama koje su parenhimne i kongenitalne. obi~no ve}i. Malobrojne ili ve}e ciste imaju okrugli oblik i sve karakteristike jednostavne ciste. bilo da su benigne ili maligne prirode. koje se vide kao vezikule odvojene ehogenim septima. poligonalnog oblika i daju izgled “sa}a”.

a prisutni zrak daje karakteristi~an “kometin” rep. koji imaju hiperehogeni zrnati oblik s akusti~nom sjenom. hipoehogenim ili anehogenim rubom ili prstenom. Svje`a krv je anehogena. Amebni apsces je ~esto multipli. struktura je heterogena ili semilikvidna. Potje~u od malignih tumora razli~ite histolo{ke gra|e i razli~ite primarne lokalizacije. Fokalne metastaze imaju okrugli oblik. a stara ehogenoga izgleda. Specifi~an je oblik metastaze s haloom.U jetri mogu se na}i kalcifikacije. razli~itoga su oblika i veli~ine. Smatra se da su metastaze primarnih mezenhimalnih tumora ~e{}e manje ehogenosti. Laceracija tkiva u dubini ili na rubu vidi se kao anehogena promjena. koji se mijenja kao {to su apsces i trauma jetre. mo`e imati anehogeni prsten. stari apsces postaje ehogen sa znacima kalcifikacija. Kolorektalne metastaze su ~e{}e hiperehogene s mogu}im kalcifikacija i akusti~nom sjenom. U kasnoj fazi. Rezidualne {upljine nakon operacija imaju anehogeni sadr`aj. Ekstrahepatalno krvarenje daje anehogeni sadr`aj. Mogu se javiti kao fokalne solitarne ili multiple promjene ili kao difuzni oblik nehomogene i nodularne strukture. “mete” ili “zna~ke. hipoehogeni i anehogeni. Oblik. Metastaze su sekundarni maligni tumori jetre. O`iljne i druge promjene . Apsces jetre obi~no je solitaran i bakterijski. strana tijela. Od drugih promjena mogu se zapaziti o`iljne promjene spontane ili nakon operacija jetre. veli~ina i eho struktura mijenjaju se kako se mijenja proces. promjera od 5 mm do nekoliko centimetara. Kontuzija sa sitnim kravarenjem poja~ava ehogenost parenhima. Mogu biti izoehogeni s parenhimom jetre. Subkapsularno krvarenje odvaja kapsulu od povr{ine jetre u vidu anehogenoga pulumjeseca. U presupurativnoj fazi je izoehogen.Ultrazvu~na dijagnostika jetre rijetki maligni tumori jetre. koji prekriva rub jetre i nepravilnoga je oblika. 19 . tipa “pe~ata”. U supurativnoj fazi je hipoehogen ili anehogen. U zreloj fazi je okrugao. ima jasnu konturu. Njihova eho struktura je polimorfna i netipi~na. Anehogene metastaze na|u se nakon kemoterapije i iradijacije primarnoga tumora. hiperehogeni. Semilikvidne i druge fokalne promjene Semilikvidni procesi su promjenjive eho strukture ovisno o vremenu i razvijenosti procesa. kamenci `u~nih vodova. ehogeniji od parenhima. nepravilnoga oblika. Mogu dugo perzistirati. Trauma jetre daje razli~itu UZ sliku ovisno o vremenu i opse`nosti kravarenja. O`iljci nakon operacija i ranjavanja su linearne ili nepravilne hiperehogene strukture razli~ite veli~ine.

Jetra. srednje ehogene. VP .03. VM .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Ultrazvu~na anatomija jetre 01. VK .truncus coeliacus. lijevi re`anj.lijevi re`anj je u srednjem presjeku trokutastoga oblika.01.mesenterica.v. 20 . lijevi re`anj. homogene strukture.J1. kut re`nja je manji u distalnom presjeku. MR .J1. VK .ligamentum teres. AS .akusti~na sjena. MT . Jetra. lijevi re`anj. srednje ehogen.a. AS . AM .v.cava. LV .02.J1. a) distalni popre~ni presjek b) proksimalni popre~ni presjek: J .v. a) srednji popre~ni presjek b) proksimalni popre~ni presjek: J .portae.kralje`nica. A .musculusectus. VP .popre~ni presjek abdominalnoga dijela jednjaka. konture su glatke. LK .lob.lig.lijevi re`anj je trokutastoga oblika.aorta. 01.grane v. LT . venosum.mesenterica. homogene strukture. Jetra. 01.v. TC .ligamentum teres. portae. parenhim je homogen. parenhim je zrtnaste srednje ehogene. LT . proksimalno je {iri.cava. K . parenhim je zrtnate. uzdu`ni presjek: J .lijevi re`anj je trokutastoga oblika uredne veli~ine.akusti~na sjena. JE . njegov kut je {iri. caudatus. konture su glatke.masno tkivo.

popre~ni distalni presjek: J . K .J1.d. konture su pravilne. @M .06.J1. uredne veli~ine. A . uzdu`ni presjek u medioklavikularnoj liniji: J . konture su glatke. uzdu`ni presjek: J . cavu -VK. parenhim je homogene.05. uredne veli~ine.`u~ni mjehur. desni re`anj. Jetra. re`nja s izdu`enim rubnim dijelom. srednje ehogene strukture. @M popre~ni presjek `u~noga mjehura. konture su glatke.04. lijevi re`anj.varijacija oblika l. 21 . urednoga polo`aja u odnosu na bubreg i v.presjeci krvne `ile. parenhim je homogen. desni re`anj. 01. uredne ehogenosti.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 01.J1.kralje`nica.v. VP . VK . Jetra. D . B . parenhim je uredne eho strukture.aorta. Jetra.v. distalni rub je o{trokutan. K@ .popre~ni presjek desnoga bubrega.desni re`anj je u{iljen.dijafragma.cava. re`anj je uredne veli~ine. portae.

22 . K . VP . portae.09. desni re`anj. Jetra. hepatica. desni re`anj.d.J1. popre~ni proksimalni presjek: J .uzdu`ni presjek d.07.dijafragma. distalni rub je u{iljen. bubrega koji je kranijalnije polo`en. cava.v. B . desni re`anj. Jetra.d.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. DVH . re`anj. konture su glatke. 01. uzdu`ni presjek distalnoga dijela: J .v. parenhim je homogen ne{to ehogeniji od parenhima bubrega. SVH srednja v.uzdu`ni presjek desnoga bubrega.parenhim uredne eho strukture.kralje`nica. uredne je eho strukture. uzdu`ni presjek distalnoga dijela: J .J1. 01. D .08.desna v. VK . varijacija veli~ine i oblika. Jetra. B . hepatica.J1. re`anj je urednoga oblika.

B . {irine 3 mm. B .akusti~na sjena od crijeva.10. Riedlov re`anj.J1. Jetra. dijafragma. Jetra.d. popre~ni presjek srednjega dijela pod br 11: J . parenhim uredne eho strukture. D .J1.12. uzdu`ni lateralni presjek: J . uzdu`ni presjek distalnoga dijela d. 01.kosi presjek desnoga bubrega. 01.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.d. hiperehogene strukture. desni re`anj. Jetra.11.dijafragma je lu~noga oblika. uro|ena hipertrofija desnoga re`nja.uzdu`ni presjek desnoga bubrega. re`anj je pove}an. 23 . konture su glatke. Riedlov re`anj. re`nja: J . re`anj je pove}an. AS . uredne je eho strukture. re`anj je prema medijalno pove}an s uvu~enjem konture.J1. distalni rub je bati~asto zaobljen. izduljen i zaobljen poput jezika uredne eho strukture. uro|ena hipertrofija desnoga re`nja.d.

hiperehogena s uvu~enjem na mjestu insercije listova dijafragme.“kometin rep” od mjehuri}a zraka na bazi plu}a. b) uzdu`ni proksimalni presjek: J .J1. uzdu`ni proksimalni presjek. uredne je {irine. a) uzdu`ni proksimalni presjek.grbolika dijafragma s uvu~enjem na rubu insercije listova. Jetra. 01. D .insercija listova unutar parenhima je ehogene strukture a) u popre~nom i b) uzdu`nom presjeku.15. KR . IN . b) u dubokom inspiriju: J . a) pri obi~noj respiraciji. dijafragma.13. dijafragma. desni re`anj. KR . uvu~ena na mjestu insercije listova. uredne je eho strukture. Jetra. dijafragma.14. KR .nazna~eni kometin rep od mjehuri}a zraka na bazi plu}a.dijafragma je nejednolike {irine i zadebljana.d. b) popre~ni proksimalni presjek: J . re`anj je uredne eho strukture.dijafragma je uredne {irine i eho strukture.parenhim je uredne eho strukture. koje prominira unutar strukture re`nja.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. desni re`anj.J1.d. D . hiperehogene strukture. 01. D . Jetra. desni re`anj. a) popre~ni proksimalni presjek.J1. re`anj. 24 .nazna~en “kometin rep” od mjehuri}a zraka na bazi plu}a.

v. desni re`anj. Jetra.~ahura jetre i P . VK .dijafragma je urednoga oblika i eho strukture.kalcifikacija u parenhimu.akusti~na sjena. dijafragma. izgleda u`a.J1. razdvojeni su listovi eho slike dijafragme. hiperehogena s nazna~enim uvu~enjem.parenhim jetre uredne je eho strukture. desni re`anj. AS . Jetra.16. K .v. 25 . hepatica. Jetra.17. KR .parijetalna pleura.dijafragma je uredno svedena.J1.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. cava.dijafragma je {ira. dijafragma. IN .J1.parenhim je uredne eho strukture. ^ . VH . uzdu`ni presjek: J .18. uzdu`ni proksimalni presjek: J . uzdu`ni proksimalni presjek: J . D . uredne {irine.slabije prikazan proksimalni dio re`nja zbog superpozicije rebara. D . 01. dijafragma. D . diferencira se ^ . desni re`anj.“kometin rep”.rub ~ahure jetre odvojen je od konture dijafragme.insrecija listova dijafragme unutar parenhima je hiperehogene strukture. 01.

v. VK . C .v. VP . Jetra. desni re`anj. D .parenhim jetre. grane.20. cava. 01. KR .dijafragma je urednoga oblika. hepatica. lijevi kosi srednji presjek desnoga i lijevoga re`nja: J . portae. VP . PP . Jetra. 26 . odrazna slika ciste jetre. {irine i eho strukture odvojena masnim tkivom od ruba abdomena .A.desna i lijeva grana v. desni re`anj. Jetra.posteriorno poja~anje odjeka iza odrazne slike.J1.cista jetre. desni kosi proksimalni presjek: J .21.kralje`nica. 01. dvije C 1 . portae.J1.J1. K . predstavljaju odrazne slike.ciste iznad dijafragme su arteficijelne.v. portae. dijafragma. anehogena struktura s hiperehogenom konturom i po~etnim ra~vi{tem d.19. predstavljene u kontinuitetu kao cjevasta lu~na.parenhim jetre.“kometin rep” od mjehuri}a plina. uzdu`ni presjek proksimalnoga dijela: J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. v. VH .parenhim jetre je uredne eho strukture.

kralje`nica.portae je cjevastoga je oblika. v.portae.parenhim jetre je uredne eho strukture. re`anj.po~etni vanjski tok v. A .portae. grana v. grane v. aneho gene strukture.d.J1. portae i ra~vi{te s dvije segmentne grane. lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J .vanjski `u~ni vod. portae i d.lob.aorta. A .grane.dijafragma. cava.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. cava. VP . 27 . VK -v.J1.portae.aorta.portae. cjevastoga oblika. K . 01. lijevi kosi srednji presjek desnoga i lijevoga re`nja: J .a) l. K .lig. kontura je hiperehogena. VK . LK . @V . re`nja.22. VK .v. kontura je hiperehogena. VP . VP . Jetra. b) ra~vi{te l. grana v.v. v. u srednjem dijelu l. K .caudatus. A . su`ava se prema periferiji. su`ava se prema periferiji.kralje`nica. cjevastoga je oblika.kralje`nica.venosum.24. LV . portae. v. 01.l. anehogene je strukture s hiperehogenom konturom. anehogene strukture. cava. Jetra.aorta.dio lijeve grane v. Jetra.J1. uredne eho strukture.23. a) i b) lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . D . LVP .parenhim je uredne eho strukture. duga.

v. nastavlja se u VL .J1. PP .portae. anehogene je strukture. cjevastoga je oblika.J1. desni kosi presjek hilusa: J . prati se cijelom duljinom. {iri se prema distalnom toku.kralje`nica.v.a. VK .lijevi re`anj. 01. lienalis. K .J1.vanjski ravni tok v.vanjski `u~ni vod.kralje`nica.nazna~eno posteriorno poja~anje odjeka. A . 01. anehogenoga sadr`aja s hiperehogenom konturom. mesenterica. portae. u hilusu se ra~va na dvije grane. AM . desni kosi presjek hilusa: J .vanjski vijugavi tok v. VK . v. {irine 10 mm. cava.25.dio desnoga i lijevoga re`anja jetre. @V . portae.jetra s prikazom hilusa. kontura je hiperehogena. VP . {irine 10 mm. VP . Jetra.v. kontura je hiperehogena.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.proksimalni dio vanjskoga toka v. desni kosi presjek hilusa: J . Jetra. porte. portae. Jetra.27. 28 . koja je anehogene strukture. K . VP . cava.aorta.26. v. cjevastoga je oblika. {irine do 9 mm. v. portae.

a) i b) desni kosi presjek: J . hilus. vaskularne strukture. hepaticae. VK .dijafragma. porta proksimalni tok.30. promjera 8 mm.po~etni tok vanjskoga `u~nog voda.J1.popre~ni presjek d. desni kosi presjek.28. D . @ `eludac. Jetra. K . portae.presjek v. VP . Jetra. D . te~e ventralno i paralelno s VP.vanjski `u~ni vod te~e paralelno i ventralno od VP.akusti~na sjena. portae. pove}ana slika: J . AH . 01. hepaticae. AS . hepatica uska tre}a vaskularna struktura izme|u VP i @V. vaskularni crte`. VP . AH . VH .desni re`anj uredne eho strukture.v. portae.J1.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.29. Jetra.jetra. lijevi kosi srednji presjek desnoga re`nja: J .dio desne grane v. VP . @V .a. kod {irih se nazire anehogeni lumen. hilus. naj{ira vaskularna struktura.v. grane a. naj{ira vaskularna struktura.v.kralje`nica. 01. 29 . cava. @V . vaskularne strukture. vidi se kao paralelne hiperehogene crtaste strukture.u parenhimu poja~an periferni crte` v.J1.dijafragma.

LVH .lijeva v. uska vaskularna struktura s hiperehogenom konturom te~e od predjela lig. VU . perzistentna v.v.33. kosi presjek lijevoga re`nja: J .lijevi re`anj. D . vidi se kao ravna. ~ini granicu izme|u medijalnoga segmenta (MS) i lateralnoga (LS) l.J1. 01. re`anj. DVH ~ini granicu izme|u ventralnog segmenta (VS) i dorzalnog segmenta (DS) d.umbilicalis.perzistentna v. hepatica je naj{ira cjevasta anehogena struktura.re`nju prema konturi i izvan nje kroz lig. VK . u centralnom dijelu re`nja je uska i su`ava se prema periferiji. Jetra. te~e okomito od v. SVH . v.srednja v. mladi} 19 godina. duga cjevasta anehogena struktura.J1.cavae horizontalno prema periferno. re`anj. kontura je dijelom hiperehogena.desni re`anj. Jetra. VP . Jetra. DR .l. su`ava se.cavae prema ventralno.l.teres u l. 30 . re`nja. portae {irega je lumena uz ra~vi{te.portae.hepatica je cjevasta anehogena struktura.J1. kirur{ka granica izme|u re`njeva. 01. koja te~e koso od v.cava.hepatica. re`nja. DVH .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.dijafragma.lijeva grana v.hepataticae. lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja: LR . umbilicalis kod Morbus Baumgarten.cavae prema lateralno i su`ava se prema periferiji.32. te~e od v. kontura je nje`na. v.31.desna v. falciforme.

lijevi kosi proksimalni presjek lijevoga re`nja: J .v. ima dvije dodatne u`e cjevaste strukture s istim u{}em.srednja v.lijeva v. Jetra. akcesorne grane. te~e od VK okomito prema ventralno. D . hepaticae. dijelom prikazana.lijeva v. te~e koso od VK prema lateralno i u blizini {irokoga u{}a prima dvije u`e grane.srednja v. re`anj.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. LVH .hepatica je duga. ~ini granicu d.parenhim desnoga i lijevoga re`nja.desni re`anj.34.36. lijeva v. {irega je lumena. srednja v.dijafragma. D . SVH .hepatica.J1. lijevi kosi proksimalni presjek: DR . cava. LR . D . hepatica. v. lijevi kosi proksimalni presjek: J . cava.J1. tri u`e grane imaju {ire zajedni~ko u{}e. u centralnom dijelu manjeg l. VK . u`a cjevasta anehogena struktura te~e koso od VK prema lateralno. Jetra. v. 31 . VK .35. hepatica je cjevasta anehogena struktura s nje`nom konturom.l. 01. hepatica. te~e vertikalno od VK prema ventralno.lijevi re`anj. re`nja jetre. i l.dijafragma.dijafragma. 01. hepatica. LVH . hepatica. VK .v. re`nja. Jetra. akcesorne grane.v. SVH . LVH . cjevasta anehogena struktura s nje`nim konturama.J1. cava.l.

prema kaudalno. VK .J1.J1.v. prema kaudalno i ventralno. VSD . porta. LVH . D . DVH .dorzalni segment d. 01. 32 . VK . hepatica te~e koso od VK.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. teres u popre~nom presjeku je trokutasta hiperehogena struktura s nazna~enom akusti~nom sjenom . cava. Jetra. Jetra.dijafragma.dijafragma. hepatica.39.lijevi re`anj jetre. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: LR .v. re`nja.J1. lig. re`nja.l.desna v.37. VP .v.38. hepatica je cjevasta anehogena struktura nje`ne konture. hepatica te~e vi{e horizontalno od VK. D .lijeva v.srednja v. hepaticae. 01. re`anj. v. b) uzdu`ni presjek: J . lijeva v. LT . teres. lijevi re`anj a) popre~ni presjek. te~e od VK vertikalno i ventralno lu~no prema kaudalnom rubu re`nja i postepeno se su`ava. DSD . hiperehogene strukture. re`anj. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .l. cava.lig.ventralni segment d.AS. SVH . Jetra. u uzdu`nom presjeku je linearnoga trakastog oblika.

re`anj.VK . A . Jetra. popre~ni srednji presjek lijevoga re`nja: J . AM .a. lig.kralje`nica. K .40. 01. portae. teres je plo~asta hiperehogena struktura u srednjem dijelu l. VP . K .42. Jetra.a. lienalis. AH .J1. teres. mesenterica. re`anj.v. Jetra. re`anj izduljen sa su`enjem na mjestu lig. cava. VK .v.lig. LT .J1. VP .a. koji se nalazi uz dorzalni rub re`nja kao hiperehogena ovalna struktura s u{iljenim rubovima.izdu`eni l. AM . teres.J1.lig. VL . LT .v. lig. popre~ni presjek lijevoga re`nja: J . A .`eludac. @M . AS . 40: J .v.l. 01. AS .41.`u~ni mjehur. teres. portae. hepatica.l.akusti~na sjena.v. teres je linearna trakasta hiperehogena struktura ide od VP . 33 .LT. portae prema kaudalnom rubu re`nja. re`nja.teres . @ . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br.aorta. mesenterica.akusti~na sjena. cava.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.aorta.lijeve grane v.kralje`nica. lig.

Jetra. trakasta hiperehogena struktura od VP . Jetra.lob. portae do vrha re`nja. @ . linea alba. 42: J . teres. koji ide od medijalne konture jetre prema lateralno i ~ini ventralnu konturu LK . 34 . Jetra.trbu{na stijenka.lig. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br.43. A .44. re`anj ima {irok kut kaudalnog ruba. 01. lig. LT .l. grane v. teres se prati uz dorzalnu konturu re`nja kao {iroka.J1.aorta.l. re`anj.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. lig.lig.grana v. cava.45.lig. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . A . re`anj je uzak i u{iljen. lig. caudatus. LF .J1. falciforme. portae.l.lig. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja: J . LV . venosum je linearni hiperehogeni tra~ak.l. venosum. lob. 01.`eludac. TS . teres ventralno prema trbu{noj stijenci.falciforme je linearna trakasta hiperehogena struktura koja se nastavlja na LT .aorta.kralje`nica. K .v. VP . caudatusa od kojeg se dorzalno nalazi VK .J1.

Jetra.kralje`nica. 01.aorta. lig. venosum je u uzdu`nom presjeku kratka linearna hiperehogena struktura koja se nalazi horizontalno od medijalnog ruba jetre prema lateralno. Jetra. caudatus.l. lob. u uzdu`nom presjeku je uska linearna struktura od kranijalnoga do kaudalnoga ruba jetre.aorta.v. K . venosum.re`anj. prominira van konture l. K . caudatus. VP . venosum.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. caudatusa. ima oblika badema.venosum je lu~na uska trakasta hiperehogena struktura.v. VK . LV . caudatus. venosum je linearna uska hiperehogena struktura.dijafragma. uz njegovu dorzalnu konturu nalazi se VK .48. koji je ovalnoga oblika.J1. odvaja LK . lob.J1. re`anj.v. LV . LK . lob.lig.lob. lijevi re`anj a) popre~ni presjek.cava. lijevi re`anj a) popre~ni presjek. lig. re`nja.46. portae. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br. 45: J .lob. caudatus. cava.l. b) uzdu`ni presjek: J .kralje`nica. A . koji ima pravokutan oblik.l. b) uzdu`ni presjek: J . venosum. lig. LV .J1. 01.47. ~ini ventralnu granicu LK .v.v. re`anj. cava. VP .lig. u oba presjeka je lu~noga oblika. porta. 35 . VK .lig. D .lob. Jetra. A . caudatus je voluminozniji.

quadratus je kvadrati~ni ventrokaudalni dio l. caudatus je u popre~nom presjeku pravokutnoga oblika.akusti~na sjena je anehogena.kralje`nica. re`anj.akusti~na sjena.venosum. K .lig. LV . A .v.l.`eludac s teku}im anehogenim sadr`ajem.l.50.lob.aorta. a dorzalnu lig. teres. LT .“kometin rep” od mjehuri}a zraka u `elucu je hiperehogeni uski tra~ak. VP . a) popre~ni presjek.LVP. grane v. quadratus. teres i l. re`nja kaudalno od lig.v. re`anj.kralje`nica.v. b) uzdu`ni presjek: J . 36 . cava. quadratus je hiperplasti~an. VP . Jetra. teres je zvjezdastoga oblika. venosum je izrazitije lu~noga oblika. lob.lig. LKV lob. hipoplasti~an. AS . VK . K . VC .lig.crijevo. LV . lijevi re`anj jetre. C .J1.lig. lijevi re`anj a) popre~ni presjek. hiperehogen u srednjem dijelu re`nja.lob. “kometin rep”. venosum.lig.J1.l. LV .51. portae. LT . A . porte . teres. quadratus. voluminozniji. o{tro ograni~ena. AS . venosum. @ .v.lig. LK .aorta. a u uzdu`nom presjeku je ovalan.J1. koji se divergentno {iri prema dorzalno. LKV . cava. KR . caudatus. u{iljen. LV . 01. cava. teres. LT . lob.49 Jetra. ventrolateralnu konturu ~ini lig. LK .lob. caudatus je ovalnoga oblika. re`anj u ventromedijalnom dijelu je uzak. VK . b) uzdu`ni presjek: J .v.lob. popre~ni presjek lijevi re`nja: J . 01.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Jetra. portae. lepezasta zona u dorzalnom smjeru snopa UZ valova. akusti~na sjena.

popre~ni presjek jetre. portae.desni re`anj ispod lijevoga rebrenoga luka. A . 01. G . cavae.C.K.lig.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. cava smje{tena uz lijevi rub kralje`nice .v. venosum.J1. Situs viscerum inversus.53. re`anj na desnoj strani tijela. JE .K. lienalis s konfluensom na lijevoj strani. 37 .akusti~na sjena od crijeva . VK .l. 52: LR .aorta je mediponirana. DR . isti pacijent pod br. Situs viscerum inversus. VP . jetra.lob. vi{e uz desni rub kralje`nice. usmjeren desno. VK .v.J1. cava nalazi uz lijevi rub kralje`nice . LK .jednjak smje{ten desno od v.v. caudatus. VL . LV . popre~ni presjek: LR .glava gu{tera~e je lijevo. AS .v.52. re`anj.l.

LK . cava.kralje`nica.v. 01. {iri je i dulji.J2. eho struktura je uredna. Hepatomegalija. konture su glatke. cava.02. venosum. 38 .v. LK . uredne je eho strukture. lateralno od medioklavikularne linije. LV . re`nja ispod donjega ruba d. VR .J2.v. B . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . K . VK . caudatus je pove}an. izduljen.v. bubreg. popre~ni presjek d. VK . re`nja: J . reberenoga luka.lig.d.lig. srednje ehogena. vidi se veliki dio parenhima d.01 Hepatomegalija.lob. LV .J2. cava.lob. konture su glatke. 01. re`anj je pove}an. lateralni rub je pod l. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . eho struktura je homogena. renalis.03. konture su glatke.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Difuzne promjene jetre 01. popre~ni presjek. venosum. VK .u presjeku na donjem rubu sternuma l. rebrenim lukom. caudatus. re`anj je pove}an. vrh se`e van {irine skena koji daje konveksna sonda.d. re`anj je pove}an. Hepatomegalija.u mediosagitalnom presjeku l.

srednje poja~ane ehogenosti.d. re`anj je uredne veli~ine.v. 01. ne{to ja~e ehogenosti u odnosu na parenhim desnoga bubrega .B.v. VK . VP . cava.J2.ra~vi{te d.06. srednje izra`ena. grane v. donji rub re`nja se`e znatno ispod donjega ruba uzdu`noga presjeka desnoga bubrega . parenhim je homogen.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. hepatica. portae. parenhim je homogen. D . Hepatomegalija. VH . popre~ni srednji presjek: J . re`anj je pove}an.J2. Stetaoza jetre. po~etni stadij. srednje ehogen. konture su glatke. parenhim je homogen. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .05. 01.B.d. “svjetla” jetra. D .04.dijafragma. 39 . Steatoza jetre.dijafragma.d. re`anj je uredne veli~ine.J2. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .

“sjajna” jetra. Steatoza jetre. hiperehogen s posteriornim slabljenjem odjeka . bubreg.J2. Steatoza jetre. K .akusti~na sjena.07. 01.d.08.kralje{ci. AS .d. re`anj je uredne veli~ine.dijafragma.PS. bubreg. B . vaskularni crte` slabo izra`en. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . jako izra`ena. cava. “sjajna” jetra. D .d. B . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . parenhim u`i.J2. jako izra`ena.d. 01. re`anj je uredne veli~ine. D . re`anj izgleda pove}an u odnosu na d. Steatoza jetre.09.dijafragma. 40 .d. te je veli~ina jetre u fiziolo{kim granicama. ali je bubreg smanjen. bubreg. “svjetla” jetra. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .PS.v. parenhim je homogen.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.d. bubreg manji.J2. parenhim je homogen. poja~ane ehogenosti. srednje izra`ena. akutna hepatorenalna insuficijencija. stanje poslije kemoterapije. B . parenhim je homogen. hiperehogen s posteriornim slabljenjem odjeka . VK . poja~ane ehogenosti.

VP .fokalna steatoza su hiperehogene zone nepravilnoga oblika.12. kosi presjek lijevoga re`nja: J .J2. stanje poslije poroda.v. regeneracijska zona. pove}ani dijelovi presjeka uz hilus jetre: J . jasne konture. RZ 01. re`anj je srednje veli~ine. 01. parenhim je uredne ehogenosti.v.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. RZ .d. F . portae. portae.10. re`anj je pove}an. Fokalna steatoza jetre.fokalna steatoza.regeneracijska zona je fokalna zona hipoehogene strukture.l.J2. Steatoza jetre. nepravilnoga oblika. 41 . nepravilne zone poja~ane ehogenosti. VP . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .11. parenhim je poja~ane ehogenosti. Fokalna steatoza jetre. F .J2.a) i b) parenhim lijevoga re`nja ne{to ja~e ehogenosti.

D .dijafragma. Glikogenoza jetre. dje~ak 13 mjeseci. Steatoza jetre. hiperehogene strukture. alkoholna bolest. bubreg. “sjajna” jetra. parenhim je homogen. bubreg. hiperehogene strukture s posteriornim slabljenjem odjeka . B . vaskularni crte` slabo uo~ljiv.PS. “sjajna” jetra. 42 . J B PS D 01.d.J2. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .jetra je jako pove}ana. Steatoza jetre.J2. parenhim je homogen.J2. 01. re`anj je srednje pove}an.d. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .d.15.13.dijafragma. D . parenhim je hiperehogen sa zonama manje poja~ane ehogenosti.`u~ni mjehur.d. bubreg.jetra je jako pove}ana. alkoholna bolest. @M . B . homogenoga izgleda. B . “sjajna” jetra.14. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. vaskularni crte` je slabo uo~ljiv.

D . re`anj je pove}an. 43 .16. parenhim je ehogeniji.d. parenhim je uredne eho strukture.17. “svjetla” jetra.kralje`nica. A .dijafragma. vaskularni crte` slabo izra`en.aorta.d.kralje`nica.desni i lijevi re`anj jetre su pove}ani. hiperehogene strukture. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .J2.lob. re`anj je enormno pove}an. 01. B . dje~ak 4 godine. bubreg. 01.v.dijafragma. Glikogenoza jetre.d.18. D . K . caudatus.J2.dijafragma. LK . nehomogen.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. “sjajna” jetra. popre~ni presjek jetre: J . K . A . VH . Akutni hepatitis. hepatica. D . popre~ni presjek desnoga re`nja: J . parenhim je homogen. Amiloidoza jetre.J2.rub abdomena.

J2. cava.v. K . porte kao “zvjezdano nebo”. @M VK D K 01. K .19. LK . hipoehogene strukture. VK .20.lob. Akutni hepatitis. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J2. 44 .21. porte. D . parenhim je homogen. VK . podsje}a na “zvjezdano nebo”.J2. A . hipoehogene strukture s poja~anim perifernim crte`em v.`u~ni mjehur. 01. re`anj je enormno pove}an.kralje`nica. cava. vide se periferni ogranci v.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Akutni hepatitis.d.kralje`nica. Akutni hepatitis. parenhim je homogen.dijafragma. parenhim je gotovo anehogen. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . re`anj je pove}an.l. caudatus. @M .v. re`anj je uredne veli~ine.d. kontura je zaobljena.aorta. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .

Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. VK . presjek desnoga re`nja jetre J . poja~an periferni crte` v. D . 45 . porte je manje poja~an kao “snije`ne pahuljice”. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . porte.v.23.po~etne grane v.24. re`anj je jako pove}an.22.`u~ni mjehur. Kroni~ni progresivni hepatitis. nehomogene strukture. VP . cava.posteriorno poja~anje odjeka vidi se iza naj{ire grane.d.J2. lijevi kosi presjek jetre: J .J2. Kroni~ni hepatitis. parenhim je ehogenije strukture. PP . 01. periferni crte` v. poput “snije`nih pahuljica”. re`anj je uredne veli~ine. portalna hipertenzija. parenhim je srednje poja~ane ehogenosti. @M . poja~ane ehogenosti.jetra je pove}ana. vaskularni crte` slabo vidljiv. Kroni~ni hepatitis.dijafragma.d.J2. 01. parenhim je nehomogene strukture. porte jako pro{irene.

lienalis. VL . 01. Splenomegalija kod pacijenta pod br. uredne ehogenosti.26. rubno hiperehogene fibrozne promjene. 24: S . J . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . B .manje poja~an periferni crte` v.slezena je pove}ana. Ciroza jetre. najdu`i promjere iznosi 2oo mm. porte. 46 . parenhim je homogen.d. VP . porte.pro{irene grane v.J2.d. PS .dijafragma.aorta.25. K .ra~vi{te v.J2. “sjajna” jetra.parenhim je uredne eho strukture. D . 01. a) i b) D .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. re`anj je srednje veli~ine. b) kosi proksimalni presjek jetre.izrazito pasteriorno slabljenje odjeka. parenhim je hiperehogene homogene strukture. bubreg. Kroni~ni hepatitis.parenhim je homogene. uredne ehogenosti. kao “snije`ne pahuljice”. VP . periportalna fibroza: a) lijevi kosi presjek jetre.J2.27. J . A .kralje`nica.dijafragma.

Difuzne promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J2.28. Ciroza jetre, “sjajna” jetra, alkoholna bolest, kosi presjek desnoga re`nja: J - parenhim je homogen, hiperehogene strukture, PS - izrazito posteriorno slabljenje odjeka, D - dijafragma.

01.J2.29. Ciroza jetre, alkoholna bolest jetre, uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj je pove}an, parenhim je grube, nehomogene strukture, srednje ehogen, B - d. bubreg.

01.J2.30. Ciroza jetre, alkoholna bolest jetre, `u~ni mjehur, uzdu`ni presjek jetre pod br. 29: J - jetra je pove}ana, parenhim je nehomogene strukture, @M - `u~ni mjehur u`eg lumena, stijenka je zadebljana, vanjska kontura je valovita.

47

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

01.J2.31. Ciroza jetre, nodularna, kosi presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj je pove}an, kontura je zaobljena, parenhim je nehomogene mrljaste strukture, vaskularni crte` se ne diferencira.

01.J2.32. Ciroza jetre, nodularna, `u~ni mjehur, uzdu`ni presjek desnoga re`nja pod br. 31: J - parenhim je nehomogene mrljaste strukture, @M - `u~ni mjehur je smanjen, stijenka pro{irena, hiperehogene strukture, vanjska kontura valovita, KR - “kometin rep”.

01.J2.33. Ciroza jetre, nodularna, popre~ni presjek jetre: J - pove}ana je jetra, parenhim je nehomogen, zapa`aju se sitne mrljaste hiperehogene promjene, VP - grane v. porte, A - aorta, K - kralje`nica.

48

Difuzne promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J2.34. Ciroza jetre, nodularna, lijevi kosi presjek d. re`nja: J - jetra je srednje veli~ine, parenhim nehomogen, mrljast, sitne hiperehogene fokalne promjene, kontura valovita, A - po~etni ascites.

01.J2.35. Ciroza jetre, nodularna, kosi presjek desnoga re`nja: J - parenhim je mrljaste strukture s multiplim razli~ito velikim hiperehogenim fokalnim promjenama, kontura je valovita.

01.J2.36. Aerobilija, presjek jetre: J - parenhim je uredne ehogenosti s mnogobrojnim mrljastim i duguljastim, nepravilnim hiperehogenim promjenama, koji nazna~eno konvergiraju prema srednjem dijelu jetre, odgovaraju zraku u intrahepatalnim `u~nim vodovima.

49

lijeva grana v. Ciroza jetre.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. falciforme.crijeva. kontura je glatka.jetra je smanjena. parenhim je poja~ane ehogenosti. re`nja: J . atrofi~ni stadij. sa sitnim fokalnim hiperehogenim promjenama.posteriorno smanjenje odjeka 01.J2. Ciroza jetre.obilan ascites s ehogenijim sedimentom dorzalno. atrofi~ni stadij.39. oblika i eho strukture (linearni artefakt).J2.obilan ascites.`u~ni mjehur uredne veli~ine.jetra je jako smanjena.akusti~na sjena. PP . A . uzdu`ni presjek l. C . teres. LT .ascites. @M . kontura je glatka.posteriorno poja~anje odjeka.37. 50 . A . parenhim je grublje eho strukture. atrofi~ni stadij.lig.J2. Ciroza jetre. parenhim hiperehogen.lig. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . kontura nazna~eno valovita. AS . PP . re`anj je manji.l.38. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . VP . LF . porte. 01. A .

uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .`u~ni mjehur srednje veli~ine.40. D . atrofi~ni stadij. ali je kontura re`nja valovita. A . hiperehogena u lumenu se vidi kamenac -K.l. LF .obilan ascites. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . stijenka je pro{irena. re`anj je manji. @M . kontura dijelimice sitno valovita.lig. atrifi~ni stadij. A .J2. parenhim je bez vidljivih promjena strukture. atrofi~ni stadij. 01. falciforme.J2. nepravilnoga oblika.l. 51 .41. re`anj je smanjen i deformiran.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.d. Ciroza jetre. ne{to ehogeniji. Ciroza jetre. re`anj je izrazito smanjen.42.J2. 01.dijafragma. izgleda homogene eho strukture. parenhim je bez vidljivih promjena. Ciroza jetre.ascites. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . portalna hipertenzija. kontura nazubljena.

najdu`i promjer iznosi 177 mm.crijevo.v.J2. 52 . sekundarne promjene `u~noga mjehura.parenhim jetre je ehogeniji. VL presjeci vijugave lijenalne vene. ali je kontura valovita. C .J2.ascites. sadr`aj u lumenu je homogen. 42.J2.44. Ciroza jetre. izgleda homogen. pacijent pod br. mjehur je slabo ispunjen. splenomegalija. 01. porte je jako pro{irena a kontura {iroka i hiperehogena.45. struktura je homogena uredne ehogenosti. Ciroza jetre. A . 42. VP . 42. isti pacijent pod br.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. A . AS .`.ascites.akusti~na sjena. Ciroza jetre. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . popre~ni presjek slezene: S . porta. 01.grana v. srednje ehogene strukture.43.vrh l. VP . portalna hipertenzija. @M . presjek desnoga re`nja: J . stjenka je jednoli~no zadebljana. re`nja s valovitom konturom.slezena je pove}ana. pacijent pod br.

C .J2. 53 . ascites.46.uterus. uzdu`ni presjek male zdjelice: A . isti pacijent pod br-42. Ciroza jetre.dio vijuge crijeva.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. U .obilan anhogeni homogeni teku}i sadr`aj u peritonealnom prostoru.

vanjski tok v.02.a. D . promjera 195 mm.jetra je uredne veli~ine. parenhim je homogen.dijafragma. splenomegalija. {irine 19 mm. isti pacijent pod br. kolateralni krvotok.okrugle. uzdu`ni presjek slezene. VP .03. 01: S . D . lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . dobro izra`ene manje grane v.v. 01. VP . isti pacijent pod br. 01: J . hepatica. cava. portae. uredne ehogenosti.dijafragma. lu~ne anehogene strukture su varikozno promijenjene kolateralne vene. 01. 54 .J3. Portalna hipertenzija.pro{irene. VK . ovalne. Portalna hipertenzija.J3.01. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre.J3. AH . uredne je eho strukture.slezena je pove}ana. Portalna hipertenzija. portae. V .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Vaskularne promjene jetre 01.re`anj je uredne veli~ine i eho strukture.

04. portae.parenhim je ehogenije strukture. Portalna hipertenzija. isti pacijent pod br. {ire periferne grane v. teres. 04: J . VK .glavni ogranci v. portae. poja~ane ehogenosti. VH .hepatalna vena. Portalna hipertenzija.J3. D . VP . VP . cava. portae je pro{irena u vanjskom toku {irine 19. LT .J3.izra`ene. 55 . D . Portalna hipertenzija. 01. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre.parenhim je ehogeniji.05.6 mm.jetra je pove}ana.J3.dijafragma. 01.lig.v. {irina lumena je u fiziolo{kim granicama.dijafragma.v. VP . desni kosi presjek hilusa jetre. isti pacijent pod br.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. parenhim je homogen. 04: J . popre~ni proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J .06.

v. v.. b) uzdu`ni presjek: VMS . v. Portalna hipertenzija. mesenterica sup.J3. VL . KO . C . 56 . isti pacijent pod br. VMS . cava. mesenterica sup. K . mesenterica isti pacijent pod br. AMS .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J3.v.gu{tera~a.kralje`nica.aorta. 01.J3. a) popre~ni presjek.08. uzdu`ni presjek v.. K .07. 04: VL . G .crijevo. mesenterica je jako pro{irena. v. nego na slici 07.a. 04: a) popre~ni presjek: VMC . pribli`ne {irine kao i aorta. 04: KO . A . b) uzdu`ni presjek. G . Portalna hipertenzija. C .aorta. pribli`no {irine aorte.09.uzdu`ni presjek.v.konfluens lijenalne i gornje mesenteri~ne vene je pro{iren.lijenalna vena je prosje~ne {irine. lienalis izgleda {ira.kralje`nica.konfluens v. lienalis. VK . isti pacijent pod br.gu{tera~a. porte pro{iren. mesentericae sup. A .. Portalna hipertenzija. 01.distalni tok v. mesenterica sup.crijevo.

parenhim jetre izgleda uredne eho strukture. A . kosi presjek lijevoga re`nja. lienalis. splenomegalija. kontura je glatka s uvu~enjima. Portalna hipertenzija.J3. K . popre~ni presjek slezene. VL . A .subdijafragmalno manji ascites. 57 .J3. parenhim izgleda homogen.12. uredne ehogenosti.: S slezena. 11: J . Portalna hipertenzija.10. isti pacijent pod br. ascites. LC . 04. 01. kontura je grubo valovita. Portalna hipertenzija.nagla{ene grane v. coronarium. isti pacijent pod br.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. ascites. ciroza jetre. ciroza jetre.jetra je manja.J3. 01. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J .lig.ascites.kralje`nica.11. parenhim je homogen uredne ehogenosti. promjera 124 mm.

lienalis ja~e izra`ene. 11: J . Portalna hipertenzija. caudatus. J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. vijugavoga toka. pro{iren. isti pacijent pod br. presjek jetre: a) popre~ni presjek lijevoga re`nja. izgleda uredne eho strukture.lig. 01.lob. VP . popre~ni presjek slezene. VK .J3. b) desni kosi presjek hilusa.l. {irina lumena do 18 mm. 58 . venosum.15. portae je jako pro{irena. J .lig.14. portae koja je pro{irena do 21 mm. VL . Portalna hipertenzija. LV . parenhim izgleda homogen.l. 01. VP .J3.13. grana v. uredne ehogenosti. re`nja. splenomegalija.vanjski tok v. parenhim je homogen. grana v. kroni~ni hepatitis.slezena je pove}ana. promjera 210 mm.l. 11: S .grane v.J3. uredne ehogenosti. re`anj je srednje veli~ine. Portalna hipertenzija.v. teres. cava. re`anj jetre voluminozniji u odnosu na desni. LT . kontura je glatka. LK . ciroza jetre.l. re`anj je uredne eho strukture. VP . portae prati se cijelom du`inom re`nja.l. isti pacijent pod br. popre~ni presjek l.

16. kroni~ni hepatitis. `u~ni mjehur. V . V . stijenka je pro{irena. promjera 122. R . B .17.vrh lijevoga re`nja jetre. VK . Portalna hipertenzija.slezena je pove}ana.`. uzdu`ni presjek `u~noga mjehura. kosi presjek kranijalnoga pola slezene: S .5 mm. uredne ehogenosti.gornji pol lijevoga bubrega.v. 01. uredne eho strukture. Portalna hipertenzija.reverberacija.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. isti pacijent pod br. parenhim je homogen. 01.varikozno promijenjene kolateralne vene.15: S . savijen u infundibulumu. poja~ane ehogenosti. Portalna hipertenzija.varikozno promijenjene kolaterale u projekciji gastri~nih vena. isti pacijent pod br.15: @M . mjehur je manji.J3.slezena je ve}a. 59 . J .J3. kolateralne vene.J3. cava. kolateralne vene. popre~ni presjek slezene.18.

kolateralne vene. umbilicalis otvorenoga lumena. 60 .slezena je lako pove}ana. V .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J3. grana v.20.akusti~na sjena od rebara. VP . VU . kolateralne vene. V . AS . eho struktura je u fiziolo{kim granicama.v.slezena je lako pove}ana.19. Portalna hipertenzija. interkostalni presjek kranijalnoga pola slezene: S . Morbus Cruveilhier-Baumgarten. 01.J3.varikozno promijenjene kolateralne vene u projekciji gastri~nih vena.l.l. kosi presjek kaudalnoga pola slezene: S .{iroka vijugava vena u projekciji lijeve renalne vene. nema znakova portalne hipertenzije. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .21. re`anj je pove}an. Portalna hipertenzija. 01. srednje poja~ane ehogenosti. parenhim homogen. uredne eho strukture.J3. portae.

Sindrom Cruveilhier-Baumgarten. re`nja jetre. falciforme. Morbus Cruveilhier-Baumgarten. Sindrom Cruveilhier-Baumgarten. 01. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .po~etni prikaz v.obilan ascites. A .v.l.obilan ascites. re`anj je jako smanjen. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . falciforme. AS . A . VU . parenhim je hiperehogene strukture. kontura sitno valovita. vijugavog toka.dio presjeka lig. umbilicalis rekanalizirana.J3. portalna hipertenzija.22. kontura glatka.vrh l. slu~ajni nalaz. LF .l.23. koja je uredne veli~ine i eho strukture.J3. re`anj je smanjen. LF . parenhim je hiperehogen. 01. umbilcalis {iroko otvorenoga lumena.v. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .J3. VU .24.nazna~ena akusti~na sjena od ligamenta. 61 . VU . umbilicalis kao okrugla anehogena promjena u ligamentu.lig.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.

terminalni dio v. isti pacijent pod br. falciforme.re`anj je uredne veli~ine.lijeva v. LVH . SVH . 62 . LF . parenhim je homogen. VK . 01. 26: J . VU .jetra je uredne veli~ine. J .crijeva.projekcija umbilikusa.rub jetre. U . {irega lumena.srednja v.J3. uzdu`ni mediosagitalni presjek abdomena: a) ispod lijevoga 01.ascites.“kometin rep”. hepatica.25.v. re`nja jetre.26. lijevi kosi presjek lijevoga re`nja jetre.v.v. A . D . uredne ehogenosti. Kardijalna staza.dijafragma. promjera 14 mm.“kometin rep”.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena a b Sindrom Cruveilhier-Baumgarten. VU . hepatica je ja~e pro{irena. umbilicalis.desna v. Kardijalna staza.J3. 01. A . C . parenhim je uredne eho strukture.27. umbilicalis je rekanalizirana. hepatica. cava. hepatica je pro{irena i ima akcesornu granu sa zajedni~kim u{}em. hepatalne vene su dobro ispunjene. VK . cava.ascites. KR . b) presjek u predjelu umbilikusa. DVH .lijeva v. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J .lig. LVH . KR .J3.

kava dobro punjena. Kardijalna staza. cava. kave.30.lijevi re`anj jetre.kralje`nica. VP . portae. poja~ane ehogenosti.v. a b 01. hepatica. VK .J3. K . LVH . VK .v. AH . SVH srednja v. cava je dobro punjena. isti pacijent pod br. presjeci vene kave. linearnog toka. parenhim je manje homogen. pro{irena.desna v.desni i lijevi re`anj. hepatica ima tri grane. VK . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre. 29: a) popre~ni presjek subdijafragmalnog toka. D . Kardijalna staza.v.lijeva v. DVH .Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 01. {irina ve}a od aorte. hepatica ima dvije grane. J . pro{irene su hepatalne vene. Kardijalna staza.J3.28. cava je pro{irena. VH .a. A .terminalni tok pro{irene hepatalne vene. 26: J .aorta.l. re`anj jetre. re`anj je pove}an. hepatica je u terminalnom toku podjednake {irine kao v. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J .J3.v. isti pacijent pod br. J . parenhim je homogen. 63 . b) uzdu`ni presjek subhepatalnog toka v.dijafragma.l.29. ehogeniji.

VK . isti pacijent pod br.desna v. hepatalne vene su jako pro{irene.J3. Kardijalna staza.srednja v. re`anj jetre.dijafragma. cavae .v.desni i lijevi re`anj jetre. cava u popre~nom presjeku jako pro{irena.33. Kardijalna staza. 01. SVH .v. lijevi kosi distalniji presjek jetre od presjeka pod br. hepatica.posteriorno poja~anje odjeka. 64 .J3.desna v.32.31. hepatica i njezine grane. D .lijeva v. LVH .jako pro{irena lijeva v. PP . LVH . parenhim je homogen. hepatica bolje prikazana.VK. 01. DVH . kao i presjek v. veli~ina je u fiziolo{kim granicama. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja jetre. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . cava je pro{irena. ehogenost je u fiziolo{kim granicama. Kardijalna staza. hepatica. 31: DVH . 31: J .J3.l.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. hepatica. VK .

subhepatalni tok.pleuralni izljev je anehogeni sadr`aj dorzalno od dijafragme.36. Kardijalna staza. cava.v. pleuralni izljev.dijafragma. hepatica.desna v.jetra je ve}a. Kardijalna staza. hepatica.34. VP . Kardijalna staza. u proksimalnom presjeku se vide u{}a. cava. 65 . LVH . portae.v. 31: VK . a) lijevi kosi proksimalni presjek jetre. 31: J . uzdu`ni presjek v. cavae. 01. SVH .Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre. hepatica. VK . hepatalne vene su jako pro{irene. re`anj jetre. 01. b) lijevi kosi srednji presjek jetre: J . parenhim je uredne eho strukture. isti pacijent pod br.v.J3.v. DVH .J3.l.srednja v.lijeva v.35. J . re`anj jetre. VH . hepatica. lumen je pro{iren do 26 mm. SVH . u popre~nom presjeku vi{e je lokaliziran medijalno. u srednjem su prikazani srednji dijelovi toka. hepatica. hepatica.J3. PI . D .srednja v.d. isti pacijent pod br. DVH .desna v.

39. ascites. D .pleuralni izljev je anehogeni sadr`aj kranijalno od dijafragme. kaudalno od baze plu}a . A . uzdu`ni lateralni presjek desnoga re`nja.ascites je anehogeni sadr`aj izme|u dijafragme i kranijalne konture jetre.dijafragma. VK .desna v. ascites. ciroza jetre. pro{irene hepatalne vene lijeva .J3. hepatalne vene su pro{irene. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre. hepatica.P.d. cava.J3.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. hepatica.v.38. pleuralni izljev. 01. Kardijalna staza. re`anj.LVH.SVH.re`anj je smanjen. ciroza jetre. isti pacijent pod br. SVH . parenhim je poja~ane ehogenosti.dijafragma. kava je jako pro{irena. 38: J . S .srednja v. srednja . 36: J. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J .srce. Kardijalna staza.J3. Kardijalna staza. VK . parenhim je poja~ane ehogenosti. periferni crte` v. D . kontura nazubljena. PI .ascites.37.v. portae je nazna~eno poja~an. tipa “snje`nih pahuljica”. 01. DVH . A . jetra je smanjena. isti pacijent pod br.ascites. A . 66 . ascites.desni i lijevi re`anj.

coronarium. T . VK .limfni ~vor.J3. 01. kontura nazubljena. isti pacijent pod br.40. porte. 38: J . VH . Sindrom Budd-Chiari. L^ .J3.l. re`anj je smanjen.tromb v.v.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. VP . ciroza jetre. parenhim je poja~ane ehogenosti. ascites. SVH . Tromb venae portae. 01.41. 67 . popre~ni proksimalni presjek jetre: J . cava je jako pro{irena a. promjera 31 mm.jetra je ve}a. srednje ehogen. Kardijalna staza.parenhim jetre je ehogeniji.srednja.lig. cava je ispunjena ehogenom strukturom tromba.lijeva.ascites.v. portae je ovalna ehogena struktura koja ispunjava lumen.hepatica. hepatalne vene su pro{irene. A . parenhim je homogen.42. LVH .J3.v.proksimalni tok v. izgleda homogen. desni kosi presjek hilusa jetre: J . L . VK . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja.

J4.parenhim jetre je uredne eho strukture.d.akusti~nom sjenom.d. promjera 41 mm. 01.01. re`anj jetre. Jednostavna cista jetre.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Ciste jetre 01. anehogene strukture.dijafragma.posteriornim poja~anjem odjeka i uskom lateralnom AS .02. 01. kontura je pravilna o{tra. re`anj je uredne veli~ine.J4. D . kontura je nje`na slabo diferencirana.posteriorno poja~anje odjeka. B . D . J . Jednostavna cista jetre. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . promjera 30 mm. 68 . PP .cista je ovalnoga oblika. srednje ehogen.03. AS . parenhim je homogen. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .dijafragma. C .desni bubreg. anehogena struktura.akusti~na sjena tangencijalno uz rub ciste. promjera do 38 mm.cista je okrugloga oblika.J4. Jednostavna cista jetre.cista je malo ovalna. popre~ni proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: C . o{tre konture s PP . C . anehogene strukture.

J4.cista u kranijalnom dijelu l.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. D . 01. C 2 . C 1 .parenhim j.cista uz kranio-dorzalnu konturu d.desni i lijevi re`anj su uredne eho strukture. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .05. D . lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J . D .uzdu`ni presjek desnoga bubrega.J4. re`nja uz dorzalnu konturu jetre. je uredne eho strukture. promjera 18 mm. PP . PP .J4.dijafragma.dijafragma. C .dijafragma.posteriorno poja~anje odjeka. Jednostavna cista jetre. 01. C . promjera do 60 mm. popre~ni proksimalni presjek jetre: J . B . @M . re`nja. re`nja. promjera 36 mm. Jednostavna cista jetre.`u~ni mjehur.parenhim jetre je uredne eho strukture. Jednostavna cista jetre.04.cista gornjeg pola bubrega.posteriorno poja~anje odjeka je nazna~eno.06.cista uz ventralnu konturu d. 69 .

C . D .posteriorno poja~anje odjeka. promjera 16 mm s rubnom cjevastom strukturom. re`nja je uredne eho strukture.parenhim d. 01.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.posteriorno poja~anje odjeka. 70 .postoperacijske rezidualne {upljine.J4. Cista `u~noga voda.J4. PP . Postoperacijski reziduum. anehogenoga sadr`aja. D . promjera do 88 mm.dijafragma.08. promjera do 12 mm. 01. D . okruglastoga oblika. voda je ovalnoga oblika.cista `.dijafragma. PP . o{tre.d. PP . lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: PO . presjek desnoga re`nja jetre: a) popre~ni presjek. b) uzdu`ni presjek. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .dvije ciste `u~noga voda u kranio-ventralnom dijelu re`nja s rubnom cjevastom strukturom.posteriorno poja~anje odjeka.07.J4. bubreg.09. B . Cista `u~noga voda.dijafragma. C . konture su lako nepravilne.

posteriorno poja~anje odjeka. Multiple ciste jetre. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J .ciste su odvojene tankim septima.dijafragma. K . D .v. cava.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. D .J4. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J . C . Multiple ciste `u~noga voda. re`nja.ve}i broj cista u dorzo-medijalnom dijelu d.dijafragma.dijafragma. 01. 01.desni re`anj. A . ID . VKv.aorta.d. re`anj uredne eho strukture. vaskularna struktura uz rub.J4. C .ve}i broj cista.11.kralje`nica. D . 71 .desni i lijevi re`anj jetre.J4. cava. promjera do 58 mm. Policistoza jetre. VK . cava. PP .12. koje su pojedina~ne i u lijevom re`nju.v.intervertebralni disk. C . popre~ni presjek jetre: J .10. VK .

posteriorno poja~anje odjeka.nazna~eno posteriorno poja~anje odjeka.J4.desni re`anj. PP . isti pacijent pod br. re`nja. 01. promjera do 29 mm. 72 .d. nepravilnoga oblika.14.dijafragma. promjera do 20 mm. Policistoza jetre.brojne ciste. D .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. 14: J .J4.dijafragma. popre~ni presjek: J . re`anj. popre~ni srednji presjek desnoga re`nja: J . PP .ve}i broj cista d. popre~ni proksimalni presjek jetre. C . D . brojne ciste u oba re`nja.J4.13. 01. Policistoza jetre. neravnih kontura. razli~ite veli~ine.15. Policistoza jetre.presjek desnoga i lijevoga re`nja. C .

“sa}aste” strukture. J .rub jetre.J4.18. gu{tera~a se ne diferencira. isti pacijent pod br.brojne manje ciste. C .J4. dijelom grupirane. uzdu`ni presjek desnoga bubrega.aorta se nazire. okruglog i duguljastog oblika. @M .`u~ni mjehur.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.dijafragma. 01. popre~ni presjek uz rub sternuma. re`nja jetre: J .mnogobrojne ciste. Policistoza bubrega. bubreg je pove}an. razli~ite veli~ine.16.mnogobrojne ciste nalaze se unutar parenhima i sinusa bubrega.J4. uzdu`ni presjek d. razli~ite veli~ine i oblika. kontura se dijelom ne prati. promjera do 50 mm.d. isti pacijent pod br. C .d.17. okrugle i nepravilnoga oblika. 73 . Morbus Caroli. A . D . Policistoza gu{tera~e. re`anj. 01. 14: B . 14: C .

kalkulus uz rub ciste. K .kralje`nica. A . Morbus Caroli. VP .desni i lijevi re`anj.J4. ehogenije strukture. A .J4. kosi presjek desnoga re`nja jetra: J . cava. isti pacijent pod br. parenhim je homogen. ali manje ciste. VK . D .dijafragma.20. cava.aorta.posteriorno poja~anje odjeka.dijafragma. K .v. VK . D .parenhim je uredne eho strukture. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre. AS .mnogobrojne male ciste ovalnoga i duguljastoga oblika. K .21. C . koje me|usobno konfluiraju.mnogobrojne razli~ito velike. 01.posteriorno poja~anje odjeka.J4. dijelom sitne duguljaste.d.18: J .v. isti pacijent pod br.aorta. C . C . dijelom grozdasto grupirane. D . Morbus Caroli.kralje`nica. PP .18: J .mnogobrojne manje ciste.dijafragma. lijevi kosi presjek jetre.akusti~na sjena.19.v. u nizu poput perli. Morbus Caroli. PP . 01. portae.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. re`anj. 74 .

Morbus Caroli. AS . Policistoza bubrega.kalkulus.bubreg je pove}an.akusti~na sjena. C . konture su slabo ocrtane. 21: J .d.ciste manje i brojne dijelom grozdasto grupirane.23.J4. 75 .parenhim je ehogeniji. isti pacijent pod br.mnogobrojne ciste. isti pacijent pod br. C . razli~ite veli~ine u parenhimu i sinusu bubrega. @M . AS .22. 01.`u~ni mjehur AS .J4. Morbus Caroli.akusti~na sjena od zraka u `elucu. a) i b) uzdu`ni presjeci lijevoga re`nja jetre. K .cista.akusti~na sjena od zraka u `elucu.24. J . C . 21: J . re`anj jetre. isti pacijent pod br.parenhim je ehogenije strukture. 21: B . 01.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. uzdu`ni presjek desnoga bubrega.J4. uzdu`ni presjek jetre.

masno tkivo. PP .lijevi i desni re`anj. parenhim je uredne eho strukture. mlada.cista je okrugloga oblika. D .aorta.nagla{eno posteriorno poja~anje odjeka. TS . EC .J4. re`anj. Ehinokokna cista jetre.J4.d. K . okrugloga oblika. sadr`aj je anehogen s ehogenim talogom.26.cista je ovalnoga oblika. promjera 58 mm.kralje`nica. MT . promjera 65 mm. PP . sadr`aj je anehogen. VK .lob .v. mlada. kontura je hiperehogena.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . cava. 01. EC . popre~ni presjek jetre: J . PP . mlada.cista.posteriorno poja~anje odjeka.posteriorno poja~anje odjeka.caudatus. EC .dijafragma. kontura dobro diferencirana. LK .27. A . sadr`aj je anehogen. 01. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .25. promjera do 124 mm. ventralno podvostru~ena.mi{i}i trbu{ne stijenke. Ehinokokna cista jetre.l. re`anj. 76 .J4. Ehinokokna cista jetre.

EC . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 77 . zrela. Ehinokokna cista jetre.posteriorno poja~anje odjeka.dijafragma. iz sredne prema periferiji {ire se ehogena septa sli~no “`bicama na kota~u”. 01. ciste mladice su poredane periferno.multivezikalna cista. promjera oko 102 mm.d.kralje`nica.29.J4. a ehogena septa izme|u njih su u obliku “`bica na kota~u”.28. ciste mladice su rubno smje{tene.J4. zrela. interkostalni presjek desnoga re`nja jetre: J . re`anj.akusti~na sjena od rebara.multivezikalna cista.dijafragma. A . poput “latica cvijeta”.J4. EC . promjera 54 mm. Ehinokokna cista jetre. u obliku “latica cvijeta”.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. K . D . promjera 76 mm. Ehinokokna cista jetre. PP . EC . AS .d. re`anj.multivezikalna cista. ciste mladice su poredane rubo i jedna centralno. re`anj je uredne eho strukture. D .parenhim d.30. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 01.aorta.

re`anj jetra. ciste mladice su duguljastog oblika. 78 .multivezikalna cista.parenhim je homogen.32. zrela. promjera oko 112 mm. ehogenije strukture. VH .dijafragma. promjera oko 112 mm. septa izme|u nazna~eno poput “`bica na kota~u”. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . hepatica. EC . PP . 01.J4.multivezikalna cista s manjim brojem cista. Ehinokokna cista jetre.33. dio lumena ispunjen ehogenim sadr`ajem.posteriorno poja~anje odjeka. zrela.31. EC .v. Ehinokokna cista jetre. 01. Ehinokokna cista jetre. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.d. ciste mladice smje{tene nazna~eno poput “latica cvijeta”.multivezikalna cista. re`anj. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . septa u obliku “`bica na kota~u”. rubno raspore|ene poput “latica cvijeta”. EC.posteriorno poja~anje odjeka. PP .J4. D . zrela.d.J4.

presjek jetre: C .34.36.mnogobrojne ciste.posteriorno poja~anje odjeka. AS . VP . okrugloga i ovalnoga oblika ispunjavaju cijelu jetru s oto~i}ima o~uvanoga jetrenoga parenhima. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .multivezikalna cista.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.35. PP . 79 . re`anj je pove}an. EC 1 .J4. ciste maladice daju sliku “sa}a”. 01.multivezikalna cista ispunjava d.multivezikalna cista s nekoliko cista mladica.v.d. Ehinokokne ciste jetre. portae. re`anj jetre.posteriorno poja~anje odjeka. kosi presjek desnoga re`nja jetre: EC .J4. 01. septa raspore|ena poput “`bica na kota~u”.akusti~na sjena od rebara.J4. Ehinokokoza jetre. PP . zrela. razli~ite veli~ine. Ehinokokna cista jetre. ima sa}astu strukturu. EC 2 . zrele.

cista ovalnoga oblika. komplicirana. D . PP .39.J4. kosi presjek jetre: J . U . komplicirana.J4.rubni dio parenhima jetre. EC . Ehinokokna cista jetre. EC . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 80 . 01.J4. sadr`aj je anehogen.posteriorno poja~anje odjeka.dijafragma. komplicirana. sadr`aj u lumenu slojevit hipoehogen i anehogen. PP .d. Ehinokokna cista jetre. EC . stijenka je jasna i glatka. presjek desnoga re`nja jetre: J .37. re`anj jetre. koja je odvojena od periciste.cista nakon perforacije s kolabiranom stijenkom.rubna perifokalna upala hipoehogene strukture. 01.38. Ehinokokna cista jetre. kontura je glatka.posteriorno poja~anje odjeka.parenhim jetre.cista okrugloga oblika.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.

stara.J4.41. Ehinokokna cista jetre. grudastoga oblika.dijafragma. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: EC . D . VP .42.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.J4. stara. 81 .cista.dijafragma. EC . portae. ve}im dijelom je ehogen. anehogena struktura s hiperehogenim pahuljastim strukturama u lumenu. 01.semilikvidni sadr`aj ciste. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: EC . Ehinokokna cista jetre. re`anj jetre.v. sadr`aj u lumenu je semilikvidan. K . D . 01.kalcifikacija je hiperehogeni dio ventralne konture ciste. stara.cista je okruglasta. ~ija je dorzalna kontura izbrisana akusti~nom sjenom.d. koja polazi od ehogenog sadr`aja. Ehinokokna cista jetre.40.J4. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .

43. koji “bri{e” akusti~na sjena .AS. polazi od K . Ehinokokna cista jetre.parenhim jetre.44. ispunjena ehogenim sadr`ajem. stara.kalcifikacije u stijenci ciste. EC .cista sa semilikvidnim sadr`ajem.akusti~na sjena. K . 82 . AS . a b 01. KR .J4. dio sadr`aja je poja~ane ehogenosti. D .kalcifikacija na ventralnoj konturi hiperehogene strukture. Ehinokokna cista jetre. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .dijafragma. stara.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.kometin rep od zraka na bazi plu}a.cista je smanjena.J4. a) popre~ni i b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja: EC .

Hemangiom kapilarni. portae. okrugla hiperehogena promjena eho strukture.01.tumor je fokalna. C . T.desna v. hepatica.vidljiv pariferni crte` v. VP . promjer 19 mm.dijafragma.tumor je fokalna. 01.v.parenhim je uredne eho strukture.03.tumor je fokalna. VH . portae.J5. uzdu`ni lateralni presjek desnoga re`nja jetre: J . Hemangiom kapilarni.rub abdomena. promjera 8 mm.J5. okruglasta hiperehogena promjena eho strukture. promjer 18 mm.~ahura jetre.02.dijafragma. kontura je glatka. 01.dijafragma. Hemangiom kapilarni. bubreg. kontura je malo neravna. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 83 . T . D .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre Tumori jetre 01. T .J5. sitna.d. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . okrugla hiperehogena promjena eho strukture. B . o{tra. D .parenhim jetre je uredne eho strukture. A . D .

kontura je ravna. 84 .04. re`anj. a) popre~ni presjek. b) interkostalni presjek desnoga re`nja jetre: J . promjer 24 mm.grane v. poja~ane ehogenosti.v. re`anj. b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . a) uzdu`ni presjek. b) lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .dijafragma 01.J5. Hemangiom kapilarni.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.05. VH . D . neravne konture. Hemangiom kapilarni. 01. hepatike. Hemangiom kapilarni. kontura je neravna. a) uzdu`ni presjek.tumor su dvije fokalne. T . porte. D . D . T .dijafragma.tumor je fokalna.tumor je fokalna. poja~ane ehogenosti.J5. stanje nepromijenjeno 4 godine.dijafragma.d-re`anj. T .d. promjera oko 20 mm. ovalna promjena eho strukture.J5.06. okrugle promjene eho strukture. promjer oko12 mm.d. okruglasta hiperehogena promjena eho strukture. VP .

TS . okrugla hipoehogena promjena eho strukture.tumor je fokalna. 01. kontura je glatka. T . cava.tumor je fokalna. promjer obje oko 102 mm.l.J5. MT . b) kosi presjek lijevoga re`nja jetre: J .trbu{na stijenka. Hemangiom kavernozni.v. re`anj. VP . kontura je glatka.masno tkivo. re`anj.d. okrugla promjena eho strukture. D . portae. Hemangiom kapilarni. promjer 48 mm. Hemangiom. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .v.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. a) popre~ni presjek. MT . 01.J5.dijafragma.tumor su dvije fokalne promjene eho strukture. 85 . promjer 20 mm. kontura je glatka. portae. koje konfluiraju. re`anj. T . okrugloga oblika. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . hiperehogene strukture koja je rubno smanjene ehogenosti. promjer ve}e strukture je 53 mm.mi{i}i trbu{ne stijenke. VK .07.l.08.09. T .J5. ne{to ehogenija od parenhima jetre. slabo vidljiva.v. TS . VP .masno tkivo.

popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . D . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J5. hipogeno . hiperehogena promjena eho strukture.dijafragma. promjer oko 87 mm.v. Adenom.tumor je fokalna. s anehogenim prstenom. ovalnoga oblika. T . hiperehogena promjena eho strukture.tumor je fokalna.anehogena promjena eho struktura. re`anj.dijafragma.10. hiperehogena. 01. 86 . re`anj. kontura je neravna. ovalna. nepravilna.d. kontura je valovita. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .12. T .d. VK . D .J5. D .11.J5. promjer oko 56 mm.tumor je fokalna. Hepatocelularni karcinom. promjer oko 84 mm. Hemangiom kavernozni. T . re`anj. kontura je jasna.d. tipa “pe~ata”. cava. 01.dijafragma.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. centralno hipoehogena.

01.dijafragma.J5. re`anj ehogenije strukture. izgleda nehomogen. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . stijenka je jako zadebljana.J5. D . Hepatocelularni karcinom.v. s rubnim hipoehogenim prstenom. poja~ane ili smanjene ehogenosti.15. D .tumor je fokalna.13. promjera 55 mm. nehomogena promjena strukture uz hilus.14. ehogena.J5. T . nalazi se uz kranioventralnu konturu jetre. kontura je valovita s hipoehogenim rubom tipa “pe~ata”. 87 . dio visceralne konture je neravan. a) popre~ni presjek. D . ciroza jetre.d. VP .parenhim je poja~ane ehogenosti. re`anj je ne{to grublje eho strukture. 01.dijafragma.tumor je fokalna promjena eho strukture okrugloga ili ovalnoga oblika. nehomogena promjena strukture s hipoehogenim rubom. kroni~ni hepatitis. porta.desni. T . tipa “pe~ata”. ovisno o presjeku.dijafragma. T . Hepatocelularni karcinom. ciroza jetre. @M . kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . tipa “pe~ata”.`u~ni mjehur uskog lumena.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. b) uzdu`ni presjek jetre: J .tumor je ovalna. Hepatocelularni karcinom.

v. valovite konture. re`anj. nepravilnoga oblika. promjera oko 56 mm. promjera do 100 mm.aorta. Hepatocelularni karcinom. D . dijelom nejasne konture.tumor je fokalna gotovo anehogena promjena eho strukture. hiperehogena promjena eho strukture s posterionom atenuacijom.tumor je fokalna. VP .J5. Hepatocelularni karcinom. K . portae.dijafragma. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .kralje`nica. 01. A . re`anj. jasne konture. 88 . Hepatocelularni karcinom.d.J5. najdu`i promjer oko 117 mm.17. T . kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . T .tumor je fokalna promjena eho strukture poja~ane ehogenosti.16. dijelom je anehogen. T . 01.dijafragma.d.J5. D . re`anj.18.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.d. ovalnoga oblika.

isti pacijent pod br. prelazi dorzalni rub. kave i prelazi njezinu dorzalnu konturu.19. kavu.l.: J .fokalna promjena eho strukture nepravilnoga oblika. hepatocelularni karcinom jetre. koje konfluiraju i centralno su anehogeno promjenjene. TR . promjer ~vorova od 36 do 58 mm. uzdu`ni presjek l. kontura prema dorzalno nije ocrtana. 20. VK . invazivni adenokarcinom jetre. kontura im je dijelom valovita. ispunjava lumen v. ispunjava v. 89 . Tromboza v. Tromboza v.J5.J5.v. hiperehogene promjene eho strukture. isti pacijent pod br. cavae. re`nja.l.dijafragma. kontura valovita. poja~ane ehogenosti. Invazivni adenokarcinom. ovalnoga oblika.tumor su tri fokalne. VK . cava 01.20.v. okruglasta promjena eho strukture poja~ane ehogenosti. cava. 01. kave. re`anj.tromb je fokalna.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.J5. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . T .l.21. poslije 3 mj.18: J. re`anj je {iri. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja medijalno. TR . D . re`anj.

J5.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. T .22. uzdu`ni presjek desnoga re`nja. promjera 23 mm.l. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . Hepatocelularni karcinom difuzni. re`anj je pove}an. ve}a prominira na ventralnoj konturi re`nja. K .tumor je difuzno promijenjeni parenhim hipoehogene strukture s fokalnim okruglim promjenama.d. D . 90 . Karcinoid jetre. A . 01. isti pacijent pod br. 01.24.tumor su dvije fokalne. hipoehogene promjene eho strukture.tumor je difuzno promijenjeni dio re`nja s fokalnim okruglim hipoehogenim promjenama.d. re`anj. T . T .kralje`nica.23.J5. okrugle. Hepatocelularni karcinom difuzni. parenhim je hiperehogene strukture. ostaci parenhima hiperehogene strukture. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .aorta. 23: J .J5.dijafragma. re`anj je pove}an.

T . re`anj.J5.d.J5. hiperehogene promjene eho strukture. promjer do 22 mm. VH .25. M .jetra je jako pove}ana.tumor je fokalna. 01. A .ascites. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .d. Metastaze karcinoma `eluca. A .kralje`nica. dijelom sa}aste s anehogenim sadr`ajem.27.aorta. 01. Holangiocistadeno-karcinom. T .26.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. M .aorta. parenhim je difuzno promijenjen.tumor. re`anj.J5. hiperehogena.kralje`nica. semilikvidna promjena eho strukture ovalnoga oblika. K . 91 . dijelom solidne ehogene strukture.metastaze su dvije fokalne. desni kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J . AS. K . Hepatoblastom.metastaze su konfluentne slabo diferencirane fokalne promjene.hepatica.v. konture su o{tre. okrugloga i ovalnoga oblika. popre~ni presjek jetre: J . konture izgledaju pravilne. ovalna nehomogena promjena strukture vjerojatno odgovara primarnom `ari{tu.

Metastaza karcinoma rektuma.AS. re`anj s presjecima vena. D .kralje`nica. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . b) popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . okrugloga oblika.29. re`anj.J5. Metastaze karcinoma rektuma. rubno je nazna~en anehogeni prsten.dijafragma. hiperehogena promjena eho strukture. M .metastaza je fokalna.28. a) uzdu`ni presjek. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . a b 01.J5. Metastaza melanoma lumbalne regije. o{tra.d. izrazito ehogena promjena eho strukture kontura je neravna.d.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. K .dijafragma. re`anj. s centralnom hiperehogenom strukturom uz koju se u popre~nom presjeku nazire jedva primjetna akusti~na sjena . VP . M .metastaza je fokalna. cava. 01.v. 92 . o{tre nazubljene konture.J5.d.30.v. o{tre konture.metastaze su fokalna hiperehogene promjene eho strukture s akusti~nom sjenom . M .dijafragma. D . D . promjera 21 mm. portae. VK . okruglastoga oblika.AS.

Metastaze karcinoma sigme. hiperehogene promjene eho strukture okruglastoga oblika. promjera do 21 mm. A .J5.v.33. M .32. M . 01.J5. o{trih kontura. 32: J . neravnih kontura. AS .d.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. re`anj. Metastaza karcinoma sigme.vena. cava.metastaze su dvije fokalne. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .kralje`nica. VK . D .nazna~ena akusti~na sjena. re`anj. ovalnoga oblika.metastaze su multiple fokalne.J5. hiperehogene promjene eho strukture. Metastaze karcinoma sigme.dijafragma. 01. re`anj. M .d. 93 . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre. ovalnoga oblika.l. K .31. isti pacijent pod br. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . kontura je neravna i nazubljena s hipoehogenim prstenom tipa “pe~ata”. na rubu je zrnasta hiperehogena promjena.aorta. V .metastaza je fokalna promjene eho strukture poja~ane ehogenosti.

Metastaze karcinoma `eluca. AS . K . D .34: J . 01.dio parenhima jetre.akusti~na sjena. uz rub zapa`a se akusti~na sjena .34.metastaze su fokalne promjene eho strukture. AS .kalcifikacije.35. M . K . D .kalcifikacije. koje su izoehogene i dijelom poja~ane ehogenosti. Metastaze karcinoma kolona.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. hiperehogene zrnate strukture.difuzne metastazne promijenjene strukture. isti pacijent pod br.J5.d.akusti~na sjena. M . mnogobrojne konfluentne fokalne promjene. pove}ani presjek. re`anj.re`anj. hiperehogene promjene strukture.J5. 94 . Metastaze karcinoma `eluca s kalcifikacijama.36. razli~ite veli~ine. grupirane. medijalna kontura je sitno valovita. 01. nepravilnoga oblika. do promjera 43 mm.metastaze su multiple fokalne.dijafragma. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . nekoliko zrnatih hiperehogenih struktura. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .d.AS.J5. poja~ane ehogenosti. M .dijafragma.

95 .metastaze su mnogobrojne fokalne.aorta.AS. isti pacijent pod br.J5. M . okrugloga i nepravilnoga oblika. 01.J5. kosi presjek lijevoga re`nja jetre: J . M . P .desni i lijevi re`anj jetre su pove}ani. A .39.tumor kolon tipa “pseudo bubrega”. popre~ni presjek jetre: J .stijenka tumorski nejednoliko pro{irena. ehogene promjene. ventralno je o~uvan parenhim uredane eho strukture. S . Metastaze karcinoma dojke.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.metastaze su multiple fokalne. 01.sadr`aj plina u sredini. razli~ite veli~ine.37. ehogene promjene eho strukture.38. Karcinom kolona.J5. hiperehogenog izgleda s akusti~nom sjenom .re`anj je pove}an. okrugloga oblika. 34: K . Nediferencirani karcinom. promjera do 32 mm. kosi presjek kolona.

K . D .J5. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . Metastaze karcinoma kolona.40.aorta.parenhim jetre je homogen.metastaze su multiple. fokalne promjene strukture ne{to ehogenije od parenhima. VP .aorta. 01. 96 .42.parenhim jetre.v. cava.parenhim jetre. VP . Metastaze teratoma testisa.J5. 01. VK . M .v. A . M 1 . jedna imprimira lumen `u~noga mjehura.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.41.metastaze su naziru kao dvije izoehogene. uredne ehogenosti. glatkih kontura. A . tipa “pe~ata”.J5. okrugloga oblika. izoehogena promjena eho strukture.kralje`nica. portae.fokalne strukture imaju rubni anehogeni prsten. nehomogena. portae. promjera do 53 mm. fokalne promjene. b) desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . ovalnoga oblika s hipoehogenim rubnim prstenom tipa “pe~ata”. solitarna. M .v. Metastaza karcinoma `eluca.metastaza je fokalna. promjera 56 mm. a) popre~ni presjek lijevoga re`nja. M .dijafragma. a) i b) ciljane i pove}ane snimka desnoga re`nja jetre: J .

D .metastaza je fokalna. D . b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . solitarna promjena eho strukture s tipi~nom slikom “pe~ata”.metastaza je fokalna. B . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: a) J .dijafragma.J5. s hipoehogenim rubnim prstenom. M . Metastaza karcinoma sigme.dijafragma.parenhim je homogen. Metastaza karcinoma kolona. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .45. AS . Metastaza karcinoma laringsa. M . uve}anje prikazano na b) slici.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. izoehogena promjena eho strukture. M . poja~ane ehogenosti. 97 .44.J5. poput “pupka”. solitarna.desni bubreg.metastaza je fokalna.akusti~na sjena od crijeva.43. tipa “pe~ata”.parenhim jetre. a b 01.J5. nehomogena. 01. izoehogena promjena eho strukture s anehogenim sredi{tem. kontura je valovita s anehogenim prstenom tipa “pe~ata”. a) lijevi kosi presjek desnoga re`nja. ovalnoga oblika.d. solitarna. promjer 42 mm. re`anj.

kralje`nica.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. nehomogen.48.dijafragma. hipoehogene promjene eho strukture s ehogenijim sredi{tem. D .dijafragma. parenhim je ehogenije strukture.parenhim je uredne eho strukture M . M . daje sliku “pe~ata”. 98 . Metastaza malignoga neurinoma. M . okrugloga oblika.47. difuzno promijenjen parenhim. mje{ovite hipoehogene i ehogene strukture.v.hipoehogen. ovalnoga oblika. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .dio pro{irenog `eluca s ehogenim sadr`ajem.parenhim je uredne eho strukture. Metastaza karcinom plu}a. okrugloga oblika s hipoehogenim rubom. K .J5. A . razli~ite veli~ine. 01. cava.desni i lijevi re`anj. rub je dijelom hipoehogen. Metastaze karcinoma dojke. M 2 .metastaze su multiple fokalne.J5. D . 01. kosi presjek desnoga re`nja: J .metastaza je fokalna promjena. VK . popre~ni presjek jetre: J .metastaza je fokalna promjena.aorta. M 1 .J5. @ . tipa “pe~ata”.46.izoehogena fokalna promjena s hipoehogenim rubom.

promjera 18 mm. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja jetre: J . Metastaza karcinoma pankreasa. okrugloga oblika.posteriorno poja~anje odjeka. desni kosi presjek desnoga re`nja: J . re`anj. M .51. rub je ehogen. 01. promjer 31 mm.metastaza je fokalna promjena hipoehogene strukture.dijafragma. P .J5. S .dijafragma. homogen. M . D .J5.49.d.metastaza je hipoehogena. 01. re`anj.d.metastaze su dvije fokalne promjene eho strukture. PI . okruglastoga oblika.J5.srce.50. Metastaze leomiosarkoma `eluca.obilan pleuralni izljev. fokalna promjena okruglastoga oblika. sredi{te anehogeno. K@ .baza plu}a. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .presjek krvne `ile. 99 .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. Metastaza karcinoma plu}a. PP . M .parenhim je poja~ane ehogenosti. D .

B .J5. VK . homogene eho strukture.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.metastaze su multiple fokalne hipoehogene i anehogene promjene eho strukture. M . M 1 . a) uzdu`ni presjek. M . ve}a metastaza je promjera 19 mm.metastaze su dvije fokalne. a) i b) presjeci lijevoga re`nja jetre: J . re`anj. LV . LK .posteriorno poja~anje odjeka. promjera oko 10 mm.lig.lob caudatus. l. anehogene promjene eho strukture.dijafragma. koje konfluiraju. okrugloga oblika.52. re`nja je poja~ane ehogenosti.54.parenhim jetre je ehogeniji. kontura je jasna.parenhim l. razli~ite veli~ine. Metastaze karcinoma laringsa.cista bubrega.v. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . Metastaze karcinoma gu{tera~e. C . venosum. Metastaze karcinoma dojke. PP . 01.J5. M .J5. 01. 100 .53.metastaze su dvije fokalne. okruglastoga oblika. okrugloga oblika.desni bubreg. promjera do 10 mm. cava. b) popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . anehogene promjene eho strukture. D .metastaze.

55.metastaze su tri fokalne. 01. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . hipoehogene promjene eho strukture. najve}a ima promjer 60 mm.v.57. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . okrugloga oblika.masno tkivo. cava. Metastaze malignog limfoma. Metastaze malignog melanoma.metastaze su dvije fokalne. okrugloga oblika.parenhim jetre ehogenije strukture.metastaze su multiple fokalne. konfluentne anehogene promjene eho strukture.parenhim jetre je homogene hiperehogene strukture.56.dijafragma. M .J5.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.J5. M . VP . MT . Metastaze karcinoma plu}a poslije kemoterapije. M .v.parenhim jetre. 101 . portae.J5. D . promjera do 12 mm. hipoehogene promjene eho strukture. VK . presjek jetre: J . 01.

K .dijafragma.parenhim jetre. karcinom dojke.58.J5. Difuzna maligna infiltracija. VP . maligni limfom.59.parenhim je difuzno nehomogen. Difuzna maligna infiltracija. A . kontura je glatka i o{tra.kralje`nica. D . portae.v.aorta. kontura re`nja je dijelom sitno valovita. hipoehogen. popre}ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 102 .desni i lijevi re`anj su pove}ani. M . maligni limfom.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J5. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .60. naslu}uju se hipoehogene i ehogene konfluentne foklane promjene.J5. 01. D . hipoehogene strukture. 01.dijafragma.maligno infiltriran segment jetre je pove}an. Segmentna maligna infiltracija. popre~ni presjek jetre: J . parenhim je homogen.

naslu}uju se fokalne hipoehogene promjene.J5. nehomogen. karcinom dojke. popre~ni presjek jetre: J .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. kontura joj je valovita. 103 .dio lijevoga i desnoga re`nja jetre. parenhim je manje ehogenosti. Difuzna maligna infiltracija.61. koja je pove}ana.

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

Semilikvidne i ostale promjene jetre

01.J6.01. Apsces jetre, supurativna faza, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - parenhim l. re`nja je uredne eho strukture, A - apsces su tri fokalne, hipoehogene promjene eho strukture, ovalnoga oblika, jasnih kontura, promjera do 50 mm.

01.J6.02. Apsces jetre, supurativna faza, popre~ni presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj, A - apsces je fokalna anehogena, ovalna promjena eho strukture s ehogenim talogom, kontura je glatka i o{tra, du`ine oko 117 mm, lako posteriorno poja~anje odjeka, D - dijafragma.

01.J6.03. Apsces jetre, zrela faza, popre~ni presjek jetre: J - desni i lijevi re`anj jetre, A - apsces su dvije fokalne, okrugle, heterogene promjene eho strukture, rubno hipoehogene, kontura je dijelom nejasna, promjer oko 66 i 108 mm, VK - v. cava, A - aorta.

104

Semilikvidne i ostale promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J6.04. Apsces jetre, zrela faza, popre~ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`anj je pro{iren, A - apsces je fokalna, okrugla, heterogena promjena eho strukture s hipoehogenim rubom, u srednjem dijelu vi{e zrnatih hiperehogenih struktura, AS - uska akusti~na sjena, odgovara mjehuri}ima zraka.

01.J6.05. Apsces jetre, zrela faza, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`anj, A - apsces je fokalna, heterogena, ovalna promjena eho strukture, rubno je dijelom je izra`en hipoehogeni prsten, KR “kometin rep” je hiperehogena promjena ~iji se intenzitet postepeno smanjuje, znak je plina u apscesu, AS - akusti~na sjena.

01.J6.06. Krvarenje u jetri, svje`e, popre~ni presjek jetre: J - lijevi i desni re`anj, K - krvarenje je fokalna, anehogena, nepravilna promjena eho strukture, nejasne konture, PK - pleuralno krvarenje je anehogeni sadr`aj supradijafragmalno, D - dijafragma,VP - v. portae, VK - v. kava.

105

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

01.J6.07. Krvarenje u jetri, starije, uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J - d. re`anj, K - krvarenje je fokalna semilikvidna promjena eho strukture, ovalnoga oblika, anehogena s nivoom ehogenoga taloga uz dorzalnu konturu, kontura je glatka i jasna, D - dijafragma, VK - v. cava.

01.J6.08. Krvarenje jetre, subkapsularno, svje`e, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`nja, K - krvarenje je rubna, anehogena, duguljasta zona uz konturu re`nja, koji dijelom prekriva.

01.J6.09. Krvarenje jetre, ekstrahepatalno, svje`e, kosi presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj, K - krvarenje je anehogena, nepravilna zona jasne konture, prekriva konturu jetre i {iri se van nje, D - dijafragma.

106

re`anj. C .12. Kalcifikacija u jetri. bubreg. V .`u~ni mjehur. @M .dijafragma. krupnije zrnatih struktura s uskim akusti~nim sjenama . re`nja: J . anehogena.nekoliko fokalnih. lijevi kosi presjek jetre: J . koja ranije nije postojala. Poslije operacijski reziduum u jetri. re`anj. kontura je valovita i o{tra. K .v.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. Kalcifikacije u jetri. a) popre~ni presjek. K . re`anj. 107 . D . portae. VP .d. ~etvrtasta promjena eho strukture.d. B . cava.J6.d.J6.d. PC .posteriorno poja~anje odjeka. poslije operacije ehinokokne ciste vidi se fokalna. VK . b) uzdu`ni presjek d.dijafragma.10.cista.v.AS. 01.kalcifikacija je fokalna hiperehogena zrnata struktura s akusti~nom sjenom . promjera 61 mm.J6. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .11.3 mj.vene. hiperehogenih. D . PP . a b 01.AS.

Aerobilija. pove}anje slike pod br. hiperehogena struktura uz poja~anje ehogenosti u vidu “kometinog repa” .d. re`anj.15. 01.parenhim d.mjehuri} zraka vidi se kao sitna. 01.14. zrnatih.AS.dijafragma. 108 . hiperehogena struktura s akusti~nom sjenom .KR. zrnata. kosi presjek desnoga re`nja: J .krhotina je fokalna. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J6.J6. Krhotina granate u jetri. K . Z .J6.13. Aerobilija. sitno zrnata.zrak u `u~nim vodovima daje sliku vi{e sitnih.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. re`nja. D . hiperehogenih struktura uz koje se naziru uske akusti~ne sjene .AS. 14: Z .

@M . 01.J6. D .`u~ni mjehur. portae. hiperehogene strukture.presjeci vena. b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . O .17.o`iljak su crtaste. sitne. a b 01. O`iljak jetre poslije ranjavanja. V . PP .d. Z . re`anj.o`iljak je hiperehogena zrakasta struktura. Aerobilija. VH . hepatica.d. O .18.dijafragma.J6. re`anj jetre. hiperehogene strukture u smjeru toka krvnih `ila. 109 . popre~ni presjek desnoga re`nja: J .Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. VP .v.zraku u `u~nim vodovima vide se kao crtaste. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . O`iljak jetre poslije ranjavanja. a) popre~ni presjek.grane v.parenhim jetre je uredne eho strukture.posteriorno poja~anje odjeka.J6.16.

01.masno tkivo. hiperehogena struktura s izrazitom akusti~nom sjenom . re`anj. 01. linearna.v. hiperehogena promjena na rubu re`nja s uvu~enjem konture.o`iljak poslije operacijske suture je diskontinuirana.AS. popre~ni presjek jetre: J . b) o`iljak u popre~nom presjeku vidi se kao zrnata.v.J6. 110 .20. a) O . TS .ostatak d. VK .l.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. hiperehogena struktura. hiperehogena struktura s akusti~nom sjenom . re`anj. b) desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . re`anj. hiperehogena struktura.J6. O 2 .mi{i}ni sloj trbu{ne stijenke. O`iljak jetre poslije parcijalne lobektomije desnoga re`nja. re`nja. JD .J6. popre~ni presjek jetre: J .AS. a) uzdu`ni.21.d. O . MT . O`iljak jetre poslije sklerozacije ehinokokne ciste.dijafragma. O`iljak jetre poslije operacije. cava.d. {ira.VP .o`iljak je linearna. O 1 .o`iljna retrakcija poslije sklerozacije je izdu`ena. portae.19. D .o`iljak poslije sklerozacije je lu~na.

re`nja.: J . re`nja. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre. 22.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.24.lijevi re`anj s klinastom incizurom prema kaudalno. kontura desno je uvu~ena.J6. VP .J6. A . K . LR .lijevi re`anj je hipertrofi~an. isti pacijent pod br.J6.aorta. re`anj je manji. Stanje poslije lobektomije desnoga re`nja jetre. 111 .dorzalni segment d.22. popre~ni presjek jetre: J .23. na mjestu ventralnog re`nja vidi se hiperehogena zona. Stanje poslije parcijalne lobektomije desnoga re`nja jetre. popre~ni presjek jetre: J . 01.kralje`nica. 01. portae.v. parenhim je uredne eho strukture. nema prikaza d.l. Stanje poslije lobektomije desnoga re`nja jetre.