MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI POSTDIPLOMSKA [KOLA ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA

Slavica Bene{ Miri} i suradnici ATLAS ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

AUTOR:
Prof. dr. med. sci., SLAVICA BENE[ MIRI], Zagreb

KOAUTORI:
Prof. dr. med. sci., SENAID TRNA^EVI], Tuzla Doc. dr. med. sci., ENVER ZEREM, Tuzla Doc. dr. med. sci., ZLATAN FATU[I], Tuzla Prim. mr. med. sci., ZORAN LI^ANIN, Sarajevo

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 611.95-073 (084.4) BENE[ Miri}, Slavica Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena / Slavica Bene{ Miri} i suradnici. Tuzla : Univerzitet, 2002. - 400 str. : ilustr. ; 21 cm Bibliografija: str: 400 ISBN 9958-609-10-X 1. Miri}, Slavica Bene{ vidi Bene{ Miri}, Slavica COBISS/BiH-ID 10477062

Na osnovu Mi{ljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta/{porta broj: 04-15-1142/02 od 04. 03. 2002. godine knjiga ”Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena” autora Prof. dr. Slavice Bene{ Miri} je proizvod na koji se ne pla}a porez na promet proizvoda.

Odlukom Nau~no-nastavnog vije}a Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli broj: 04-38-3721/01-3 od 3. 9. 2001. godine “Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena” autora Slavice Bene{ Miri} i suradnika odobren je kao ud`benik u nastavnom procesu za studente medicine, ljekare specijalizante i specijaliste kao i polaznike postdiplomskog studija.

Slavica Bene{ Miri} i suradnici

ATLAS
ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

TUZLA, 2002.

Tuzla Prof. GRAFI^KI UREDNIK: Jasmin Had`imehmedovi}. BORIS BRKLJA^I]. dr. med... Sarajevo Doc. prof. dr. dr. pohraniti u sustav za reproduciranje.. . med.. MUHAREM ZILD@I]. REPRO I TISAK: PrintCom. dr.IMPRESUM IZDAVA^: Univerzitet u Tuzli ZA IZDAVA^A: Prof. Zagreb UREDNIK I IZRADA SKICA: Prof. sci. sci. Izudin Kapetanovi} RECENZENTI: Prof.Zi}o Naklada 600 primjeraka Sva prava pridr`ana. med. sci. sci. ANTUN LOVRIN^EVI].Zoe Miri} KOMPJUTERSKA OBRADA SKICA: Eldina Had`i} LAYOUT.. dr. med. sci. Eldina Had`i} NASLOVNICA: Sa{a . Ova knjiga je za{ti}ena autorskim pravima i ne smije se djelomi~no reproducirati. grafi~ki in`enjering Tuzla ZA PRINTCOM: Zikrijah Had`imehmedovi} . Slavica Bene{ Miri} LEKTOR: Marica Petrovi}. prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji na~in bez pismenoga dopu{tenja autora i izdava~a.

direktoru Univerzitetsko klini~kog centra. sc. na inicijativi i organizaciji Postdiplomske {kole ultrazvu~ne dijagnostike u okviru koje je nastala ova knjiga. med. Teufiku Tulumovi}u. kao i na podr{ci u njezinom stvaranju od inicijative do realizacije. Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.ZAHVALA Knjiga je objavljena zahvaljuju}i financijskoj potpori donatora: Postdiplomska {kola ultrazvu~ne dijagnostike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Fond Otvoreno dru{tvo (Soros foundation) Bosne i Hercegovine Toshiba Medical Systems Europe B. .V. @elimo da ova knjiga ostane spomen toj ideji o potrebi trajne organizirane edukacije ultrazvu~ne dijagnostike. Zahvaljujemo prof. dr.

.

KNJIGU POSVE]UJEM sestri Zdenki i majci Mariji .

.

Semilikvidne i ostale promjene jetre 2.MJ.B6. Difuzne promjene jetre 1.ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA MOKRA]NOGA MJEHURA 7. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA @U^NOGA MJEHURA I VODOVA 2. Ciste bubrega 5.SADR@AJ PREDGOVOR UVOD 1. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA GU[TERA^E ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA SLEZENE ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA BUBREGA 5. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA MATERNICE I JAJNIKA 11.J4.MM.B1.B3. Upale bubrega 5.K@.PO. Semilikvidne promjene bubrega 6.B5 Tumori bubrega 5. UZ dijagnostika krvnih `ila gornjega retroperitoneuma 8.D.J2. UZ anatomija i patolo{ke promjene `u~nih vodova 3.@.@3. Upala `u~noga mjehura 2.@1.NB. Ciste jetre 1. Tumori jetre 1. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA JETRE 1.B2. 5. Kalkuloza i hidronefroza bubrega 5.J1.RP. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA PROSTATE 8. UZ anatomija `u~noga mjehura 2.L^.J.@4.PR.G. UZ anatomija bubrega 5. Vaskularne promjene jetre 1. DOPLER KRVNIH @ILA ORGANA GORNJEGA ABDOMENA 11 13 15 20 38 54 68 83 104 113 116 123 133 143 149 163 181 197 202 213 228 237 246 254 261 273 283 285 301 314 319 335 353 371 400 LITERATURA 9 . UZ dijagnostika limfnih ~vorova retoperitoneuma 8. 4.@2. UZ anatomija jetre 1. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA RETROPERITONEUMA 8. Proliferativne promjene `u~noga mjehura 2.J6.J3. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA PROBAVNIH ORGANA 10.@5. UZ dijagnostika nadbubre`nih `lijezda 9.J5.B4.T[. Kalkuloza `u~noga mjehura 2.S.B. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA TRBU[NE [UPLJINE 12.

.

od prvog real-time do suvremenih aparata. Smjerovi presjeka su nagla{eni radi lak{e topografske orjentacije u prepoznavanju normalne UZ anatomije i orjentacije u trodimenzionalnoj percepciji na osnovu tipi~nih presjeka. Danas se mnogi bave UZ dijagnostikom. travanj/april 2000. To zna~i: manje pregleda. Tijekom predavanja i prakti~nog rada na poslijediplomskim te~ajevima ~esto se postavljalo pitanje literature. bilo je snimaka razli~itih oblika od polaroida. Ipak. ^inilo se da }e izrada Atlasa biti jednostavnija i br`a od pisanja knjige. kako bi u~enje osnova UZ dijagnostike abdomena bilo jednostavnije. ne zahtjeva veliki i posebno opremljen prostor. do lije~nika u mirovini. a analiza je osnova svake morfolo{ke dijagnostike. u~ila sam i jo{ u~im. Tuzla. najdulji i najskuplji na~in u~enja. sadr`ajni i ujedna~eni. Institut za radiologiju u Sarajevu jedini je imao u Bosni i Hercegovini CT i UZ dijagnostiku. Postdiplomski te~ajevi UZ dijagnostike na mnogim Medicinskim fakultetima su poku{aj da se pridonese boljoj edukaciji onih koji se njome bave. Po~ela sam bez edukacije s vrlo oskudnom literaturom iz stranih ~asopisa i slabom rezolucijom slike. ali se mo`e i mora regulirati njezin tok.PREDGOVOR Ultrazvu~nom dijagnostikom po~ela sam se baviti po~etkom 1979. od tek zavr{enih lije~nika op}e prakse i specijalista svih grana. rtg filmova. primati novo i usavr{avati se. U velikom materijalu sakupljenom u dvije decenije rada na Institutu za radiologiju u Sarajevu i na postdiplomskim te~ajevima na Univerzitetsko klini~kom centru u Tuzli sakupljeno je snimaka compaund tehnike. Izbor i obrada snimaka i izrada skica zahtjevali su dosta truda i vremena. jer je UZ aparat mali. ali tada. U~e}i druge. koja je mnogima sli~ila na maglice “kumove slame” na no}nom nebu. izme|u ostaloga: a) “prva ili filtar metoda pregleda abdomena”. mnogima }e to biti osnova i poticaj da se ozbiljnije bave analizom UZ nalaza. godine na UZ aparatu s compaund tehnikom. za druge trebaju dopunske pretrage ali je izbor dijagnostike usmjeren. iako je jasno da je tako kratka edukacija insuficijentna.” Ta konstatacija u sada{nje vrijeme izgleda smje{na. Za neke organe i bolesti mo`e se dati definitivnu dijagnozu. Terminologija se pro~i{}avala i kristalizirala godinama. prenosiv. lak{e i br`e. Kroz rad i valorizaciju rezultata u magisterskom radu i doktorskoj disertaciji moglo se zaklju~iti da je UZ dijagnostika u odnosu na rentgenolo{ku i CT tehniku. mikrofilma do termoprinter papira razli~ite rezolucije i kvalitete. da je UZ aparat “mali CT”. drugo. Ubrzo sam do{la do spoznaje: prvo. {to se pokazalo neto~nim. Autor 11 . Tko se nije spreman mijenjati. manje tro{kova. kra}a hospitalizacija i manje neprijatnosti za bolesnika. ali zahtjeva ve}u anga`iranost ultrasoni~ara. te da bude jednozna~an u tuma~enjima svih organa i promjena. relativno jeftin. da je samoukost najte`i. Logi~no razmi{ljanje je osnova analize. kako bi bilo jasno {to svaki termin zna~i. Nastojala sam da termini budu logi~ni. po~etkom osamdesetih godina. sli~nih mogu}nosti morfolo{ke dijagnostike. kada UZ aparat ima svaki Dom zdravlja i mnogi pojedinci u privatnoj praksi. Ta stihija je realna ~injenica i ne mo`e se zaustaviti kao {to se ne mo`e zaustaviti rijeka koja te~e. ostaje na povr{ini znanja. Atlas je moj doprinos. b) “UZ dijagnostika da ima velike prednosti razvoju dijagnostike u manjim medicinskim centrima.

dr. med. dr. Ovakvim pristupom autor daje vlastiti pe~at znanstveno-edukativnom pristupu suvremenoj nastavni~koj metodi ud`beni~koga izlaganja. da obogate svoje znanje iz abdominalne ultrasonografije u svojoj kontinuiranoj edukaciji. preciznim oznakama smjerova UZ presjeka.. sci. sci. te omogu}uje stijecanje osnovnoga znanja o ultrazvu~noj dijagnostici abdominalnih organa. Atlas predstavlja i pravu pomo} lije~nicima koji se bave ultrazvukom. Izuzetno didakti~ki.. {to je za poznavanje UZ slike izuzetno va`no i neophodno. koncizan i jasan. Radi se o vrlo uspjelo napisanom ud`beniku .” Prof. izuzetno edukativan i vrlo uspje{no odabran. kroz skice UZ nalaza. Boris Brklja~i} 12 . med. ali }e biti i veoma korisni ud`benik za studente zavr{nih godina medicine. med.” Prof. Muharem Zild`i} “Kroz 12 poglavlja autor izla`e pedantno i sistemati~no bogato iskustvo kroz lepezu velikog broja ultrazvu~nih nalaza kako abdomena u cjelini. te ujedna~enom terminologijom. omogu}ava ~itaocu brzo stijecanje znanja i uo~avanje detalja struktura. sci.” Doc. Antun Lovrin~evi} “Slikovni materijal je vrlo opse`an.atlasu ultrazvu~ne dijagnostike koji u cijelosti zadovoljava potrebe po~etnika u savladavanju ove tehnike. tako da je prakti~no pokrivena cjelokupna patologija abdominalnih organa vidljiva ultrazvukom. Knjiga }e izvrsno poslu`iti i iskusnim sonolozima za utvr|ivanje znanja i za brzi pregled patologije. Tekst je kvalitetan. Pristup je prikladan jer su prikazane gotovo sve dijagnosti~ke mogu}nosti ultrazvuka u abdomenu.. dr. tako i pojedina~nih organskih sustava u njemu. Atlas ultrazvu~ne dijagnostike predstavlja stvarni doprinos polularizaciji i {iroj primjeni ultrazvuka u klini~koj praksi.IZ RECENZIJA: “Atlas predstavlja veoma korisno edukativno sredstvo za sve lije~nike koji po~inju svoje postdiplomsko obrazovanje iz klini~ke primjene ultrazvuka.

ka`e se da je struktura heterogena. razli~ite ehogenosti. Tako se dobiju razli~iti intenziteti sivog. Ukoliko se u strukturi vide odjeci svih oblika ehogenosti. 13 . u ovom slu~aju ultrazvu~nim valovima. To zna~i da se tehnika pregleda organa bazira na nekoj vrsti zra~enja. ako intenzitet odjeka nije jadnakomjerno raspore|en. te je slika na ekranu prikazana u sivoj skali. Nastaje kao defekt odjeka u UZ snopu zbog hiperefleksije UZ valova na tkivima velike gusto}e ili na granici struktura vrlo razli~ite gusto}e. i u nju se vra}aju nakon odbijanja. Poznavanje prirode artefakta olak{ava tuma~enje njihove slike. Slika na ekranu je `iva ili u stvarnom vremenu. Prikaz strukture organa dobije se na osnovu tipi~nog pona{anja refleksije UZ valova. treba svaki organ pregledati u dva osnovna ili tipi~na presjeka. a parenhim bubrega manje ehogenosti od jetre. Akcentuacija ili posteriorno poja~anje odjeka javlja se iza ciste ili strukture s ve}im slojem teku}eg sadr`aja. Ultrazvu~na dijagnostika je ustvari ehotomografija ili slojevno pregledanje organa. Da bi se dobio volumni prikaz organa i topografski prikaz promjena u organu i oko njega. Smatra se da najve}u ehogenost ima gu{tera~a. Reverberacija je slojevno poja~anje odjeka u bliskom polju sonde. Akusti~na sjena je akusti~ni fenomen. koje se vide iznad dijafragme na bazi plu}a. Ultrazvu~na dijagnostika isto kao i kompjuterizirana tomografija (CT) i magnetska rezonancija (MR) prikazuju mekotkivne strukture u tijelu. dijelu UZ aparata. Dubinski artefakti su poja~anja odjeka u obliku ehogenijeg sloja u anehogenim strukturama koje su obi~no okru`ene crijevima. naj~e{}e jetre ili strukture uz dijafragmu. vidi se kao crna area (zona). Nastaje u mjehuri}ima zraka koji se pomi~u. real-time. UZdg) ili Ultrasonografija (US) ili Ehografija (EHO. ispunjeni su homogenim teku}im. eho struktura je homogena. ali postoji i niz artefakata na UZ slici. anehogenim sadr`ajem. Srednji intenzitet odjeka ili eha daje srednju ehogenost tkiva. Slezena je iste ili manje ehogenosti od jetre. Slika tkiva u tijelu dobije se na osnovu refleksije UZ valova od struktura kao odjek ili eho. To su uzdu`ni ili longitudinalni i popre~ni ili transverzalni presjeci. Krvne `ile su cjevastog ili tubularnog oblika i aneheogene strukture. @u~ni i mokra}ni mjehur su {uplji organi karakteristi~nog oblika. Kada nema odjeka struktura izgleda anehogeno. Slabiji odjeci od normalnog izgleda neke strukture daju manju ehogenost i izgledaju hipoehogeno. Budu}i da se pregledanje vr{i slobodnim pomicanjem sonde rukom. UZ valovi se stvaraju u sondi. Na osnovu sive skale dobije se prikaz razli~ite ehogenosti tkiva. koja na ekranu izgleda najsvjetlije. konture kosti i crijeva s velikom koli~inom zraka. dobiju se slojevi ili presjeci u razli~itim smjerovima. Manje je izra`eno kod konveksne nego sektorske sonde. Atenuacija ili posteriorno slabljenje odjeka je postepeni gubitak ehogenosti tkiva u daljem polju UZ snopa kod velike {irine tijela ili poja~ane refleksnosti tkiva. Parenhimni organi imaju sitnozrnatu strukturu. Struktura je nehomogena. Poja~ani odjeci daju sliku hiperehogene strukture. Akusti~na sjena je jedna od karakteristika kamenaca. Svaki reflektirani val registrira se na ekranu monitora UZ aparata kao svijetla to~ka. pulzacije krvnih `ila i peristalti~ki pokreti crijeva. Jetra je manje ehogenosti od gu{tera~e.UVOD KOJI TREBA PRO^ITATI Ultrazvu~na dijagnostika (UZ. Odrazna slika je podvostru~ena slika. te se vide respiratorni pokreti organa. [to je refleksija vala ja~a dobije se svijetlija to~ka. njihovu normalnu gra|u i patolo{ke promjene. Kometin rep je artefakt s posteriornim poja~anjem odjeka u obliku malog trokuta ili dugog hiperehogenog traka du` ultrazvu~nog snopa. Kada je intenzitet odjeka jednakomjerno raspore|en. UZV. kalcifikacija. EGR) je radiolo{ka digitalna tehnika pregleda. koji remete prikaz strukture.

kao {to je uglavnom slu~aj s jetrom. Lijevi kosi presjeci su paralelni s rebrenim lukom. Desni kosi presjeci su okomiti na desni rebreni luk. ako organ pravilno le`i u abdomenu. Popre~ni presjeci organa su okomiti na njegove uzdu`ne presjeke bez obzira kako organ le`i u abdomenu. 14 . Uzdu`ni i popre~ni presjeci bubrega ne podudaraju se s istim presjecima tijela zbog svog polo`aja u retroperitoneumu. a odgovaraju uzdu`nim presjecima slezene. Uzdu`ni presjeci abdomena primjenjuju se s ventralne strane za pregled svih organa. Uzdu`ni presjek gu{tera~e poklapa se s popre~nim presjekom tijela. Netipi~ni presjeci su naj~e{}e desni i lijevi kosi. Uzdu`ni presjeci u~injeni u srednoj aksilarnoj liniji su koronalni presjeci tijela i bubrega. koji se obi~no primjenjuju za pregled jetre i lak{u orjentaciju kod prikaza njezine eho strukture.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Uzdu`ni presjeci organa poklapaju se sa sagitalnim presjecima tijela. a bubrezi se pregledaju i s dorzalne strane.

Desna polovica nalazi se subkostalno. Budu}i je lijevi re`anj vrlo varijabilnog oblika. substernalno i interkostalno. Rub izme|u njih je zaobljen. Dijelom prelazi mediosagitalnu liniju tako da vrh se`e malo ispod lijevoga rebrenoga luka. Veli~ina jetre Veli~ina jetre varira ovisno o visini. te lateralno do kraja desnoga re`nja. ~ija baza je uz desni torakalni zid. prekrivena rebrima. osobito u podru~ju lijevog re`nja. a dijelom izme|u rebrenih lukova. koja je manje izra`ena kod desnoga nego kod lijevo- 15 . Kut lijevog re`nja u uzdu`nom i popre~nom presjeku iznosi 45 stupnjeva. Desni kosi presjeci primjenjuju se uglavnom za prikaz vanjskoga toka vene porte i vanjskoga `u~nog voda. te ~ine jedinstvenu konveksnu parijetalnu povr{inu jetre. Popre~ni presjeci substernalno koriste se za pregled lijevoga re`nja od kranijalnoga do kaudalnoga ruba. Jetra se manje ili vi{e pomi~e prema kaudalno i medijalno pri obi~nom i dubokom inspiriju. {to se primjenjuje prema potrebi. ali je to u svakodnevnoj praksi neprimjenjiva metoda. Time se dobije bolji prikaz kranioleteralnoga dijela desnoga re`nja do kaudalnoga ruba i skra}uje pregled. predstavlja visceralnu povr{inu jetre. Promjeri su ovisni o varijaciji veli~ine re`nja. [irina lijevoga re`nja u pravcu lijevog ruba kralje`nice je 4 cm. kod adipoznih i meteoristi~nih osoba. ispod trbu{ne stijenke. Disanje u po~etku pregleda je mirna respiracija pri odre|ivanju polo`aja i veli~ine jetre. jer po drugim autorima mjere su manje ili ve}e. medijalno od vrha lijevoga re`nja. Oblik jetre Jetra ima oblik sli~an piramidi.Ultrazvu~na dijagnostika jetre Slavica Bene{ Miri} ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA JETRE UZ METODA PREGLEDA JETRE Priprema za pregled same jetre nije potrebna. Ima nekoliko drugih na~ina odre|ivanja veli~ine jetre. UZ ANATOMIJA JETRE Polo`aj jetre Jetra je najve}i parenhimni organ. odnosno o konstituciji pacijenta i uglavnom polo`aju dijafragme i kolona.U njezinom sredi{njem dijelu je ja~e udubljenje hilusa u koji ulaze krvne `ile i izlazi vanjski `u~ni vod.Tre}a ploha je konkavna i usmjerena kaudoventralno. Po Niederau-u kranio-kaudalni presjek iznosi 15 cm. Lijeva polovina dijelom se nalazi subkostalno. a ventro-dorzalni 14 cm. oblik i {irina kuta su varijabilni. a vrh usmjeren medijalno. Pregled desnoga re`nja nastavlja se subkostalnim lijevim kosim presjecima. te subkostalni pristup nije mogu}. Te mjere naj~e{}e se uzimaju kao mjerilo veli~ine jetre. Odre|ivanje {irine kutova po Weillu u uzdu`nim i popre~nim presjecima. Interkostalni presjeci se koriste ukoliko je jetra vrlo visoko polo`ena ili prekrivena meteoristi~nim vijugama crijeva. Mogu}nost vizualizacije jetre u tim presjecima je vrlo ograni~ena. Smje{tena je u desnom hipohondriju. te to treba imati u vidu. Subkostalni uzdu`ni presjeci prikazuju jetru. U tipi~nim presjecima jetre dobije se prostorna trodimenzionalna preglednost svih dijelova jetre i bolja topografska orjentacija. Polo`aj pacijenta pri pregledu je le`e}i uglavnom na le|ima. te`ini. Polo`aj koso na lijevom boku koristi se kod visoko polo`ene jetre. [irina kuta distalnog ruba desnog re`nja iznosi 75 stupnjeva. Dvije plohe zami{ljene piramide okrenute su dijafragmi. Mogu}nost vizualizacije svih dijelova jetre ovisi o njezinom polo`aju. Rubovi spoja parijetalne i visceralne povr{ine su o{tri. Jetra slu`i kao ultrazvu~ni prozor za vizualizaciju svih okolnih organa. U UZ dijagnostici mogu}e je izra~unati ukupni volumen jetre. Presjeci jetre dobiju se subkostalno. Neki autori preferiraju mjerenje kranio-kaudalnog i ventro-dorzalnog promjera desnoga re`nja u uzdu`nom presjeku u medioklavikularnoj liniji. spolu i dobi ~ovjeka. [irina kuta mijenja se ovisno o mjestu presjeka.

Vi{e se vidi. Medijalna kontura desnoga re`nja je zaobljena. ne vidi se presjek desnog re`nja. Oblik parijetalne i visceralne povr{ine ovisi o obliku skena odnosno obliku presjeka koji daje sonda. Konture v. koja je smje{tena dorzalno i medijalno. su o{tri. U strukturi parenhima vide se vaskularne strukture. Va`ne su za odre|ivanje kirur{ko anatomske podjele jetre na re`njeve i segmente. obi~no kod ascitesa. a dubina respiratornih pomicanja jetre poma`e u procjeni polo`aja. dok su kod pove}anja jetre zaobljeni. u{iljeni. ako je lijevi re`anj ve}i ili jetra kaudalnije polo`ena. Znatno je u`a od konture desnoga re`nja. Konture hepatalnih vena su nje`ne i glatke. homogen i srednje ehogenosti. desna. Promjene veli~ine jetre i manifestacija patolo{ke promjene strukture na UZ slici ovisi o stadiju bolesti i intenzitetu patohistolo{kih promjena. a visceralna konveksna. U popre~nom presjeku na rubu desnoga rebrenoga luka. ali i 16 . Jetra je pove}ana ili smanjena kod ja~e izra`enih patolo{kih promjena. a ako je kranijalnije polo`ena jetra kod dubokoga inspirija. Difuzne promjene jetre Difuzne promjene jetre zahva}aju cijeli parenhim jetre. Desni re`anj je do medio-klavikularne linije prekriven rebrima. One odgovaraju granama vene porte i hepatalnim venama. U uzdu`nom presjeku donji rub desnoga re`nja se`e do donjega ruba desnoga bubrega. Dorzalno i kranijalno je venozni ligament koji odvaja lobus kaudatus. Veli~ina uzdu`nog presjeka kod normalne veli~ine jetre je manja od {irine skena koju daje konveksna sonda. Mjerenje ovisi i o mjestu presjeka. Nastaje kod prekomjernoga uno{enja masti. ali je ~esto vrlo nejasna. ali ih mo`e biti vi{e. dijele se na difuzne. Prava veli~ina re`nja procjeni se na uzdu`nom presjeku u mediosagitalnoj liniji. Na visceralnoj povr{ini izme|u desnoga i lijevoga re`nja vidi se izrazito uvu~enje konture u podru~ju hilusa.porte su hiperehogene. Kontura lijevoga re`nja je glatka i o{tra. ako je lijevi re`anj manji ili jetra kranijalnije polo`ena. Vidi se kao lu~an hiperehogena struktura {irine do 5 mm. koji je smje{ten ventralno i lateralno. Steatoza je naj~e{}a metaboli~na bolest jetre. Popre~ni i uzdu`ni presjeci prave se u mirnoj respiraciji. Obi~no su tri vene. Vrhovi kutova re`njeva. Ne vidi se. koje izgledaju kao anehogeni tubuli ~ija se {irina smanjuje prema periferiji. U hilusu se portalna vena dijeli na na desnu i lijevu granu. Kontura desnoga re`nja kranijalno i lateralno je izrazito zaobljena i u dodiru s dijafragmom. Vena porte u vanjskom toku od hilusa. Unutar parenhima lijevoga re`nja ili uz njegovu dorzalnu konturu nalazi se ligament teres. Grane hepatalne arterije ne vide se. prema patomorfolo{kim promjenama parenhima jetre na UZ slici. U praksi je vrlo brz i efikasan na~ina odre|ivanja polo`aja i veli~ine jetre na osnovu normalne topografije. bez obzira na {irinu i mjesto presjeka. On se pojavljuje u presjeku kod normalnoga inspirija.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena ga re`nja. U lijevom re`nju vide se dva ligamenta. Intrahepatalni `u~ni vodovi postaju vidljivi kad se pro{ire zbog opstrukcije kod staze `u~i. lateralno od medioklavikularne linije u normalnoj respiraciji. Eho struktura jetre Parenhim jetre je sitnozrnaste strukture. vaskularne i fokalne promjene. Hepatalne vene polaze iz perifernoga dijela parenhima jetre i ulijevaju u venu kavu ispod dijafragme. iako je u prirodi obratno. Lijevi re`anj vidi se normalno u popre~nom presjeku izme|u rebrenih lukova ispod donjeg ruba sternuma. srednja i lijeva. EHO PATOLO[KE PROMJENE JETRE Patolo{ke promjene jetre. Kod konveksne sonde parijetalna kontura je konkavna. ako je bubreg na normalnome mjestu i uredne veli~ine. Ehogenost jetrenoga parenhima je ne{to ehogenija od parenhima bubrega i hipoehogenija od parenhima gu{tera~e. Promjena eho strukture postaje manifestna kada se prije|e prag mikromorfolo{kih promjena tako da promjena eho strukture bude evidentna. koji se mijenja respiratornim pomicanjem jetre. Vanjski ligamenti: falciformni i koronalni vide se kad je jetra odvojena od dijafragme i trbu{ne stijenke. Konture jetre Konture jetre su glatke. te~e koso prema glavi gu{tera~e. koji ~ini granicu lobus kvadratusa.

a javlja se i posteriorna atenuacija ili slabljenje ehogenosti. valovite. kolateralni krvotok s pro{irenim i vijugavim venama. Eho struktura mo`e biti hiperehogena. koje se {ire od hilusa poput “paukovih nogu” ili imaju tok poput izlomljenih “suhih grana”. Sindrom Budd . stadiju prevalira fibroza. Vene su pro{irene u preopstruktivnom dijelu. U vanjskom toku vena porte je {ira od 12 mm. Staza `u~nih vodova ili holestaza je pro{irenje intrahepatalnih `u~nih vodova (@V). Konture jetre su neravne. Sekundarne promjene su splenomegalija.Jetra je pove}ana. zbog opstrukcije `u~nih vodova od hilusa do papile Vateri. Parenhim je poja~ane ehogenosti. lijekovima. te ~esto zbog o{te}enja alkoholom.Ultrazvu~na dijagnostika jetre kod o{te}enja jetrenog parenhima nakon upalnih bolesti. sitno valovite. “blje{tav”. ako je stanje dugotrajno. stadij karakterizira hepatomegalija sa steatozom. Tubularne anehogene strukture vide se unutar ligamenta teres i falciforme. Mo`e biti izra`ena steatoza ili gruba. Ukoliko su fokalne promjene 17 . Pro{irene su intrahepatalne grane vene porte. Tromb u lumenu obi~no se vidi kao okrugla hipoehogena struktura u lumenu vene. nazubljene. Fokalne promjene jetre Kod fokalnih promjena parenhim jetre je u cijelosti uredne eho strukture s patolo{kim promjena u ograni~enim zonama. stadij je mikro i makronodularni. skvr~ena. hipoehogene strukture. Periferni ogranci vene porte postaju vidljivi kao svijetle crtice na tamnoj pozadini hipo ili anehogenog parenhima. Ehogenost parenhima je poja~ana od “svjetle” do “sjajne” jetre s pojavom posteriorne atenuacije. U II. Tromboza vene porte i vene mesenterike superior manifestira se pro{irenjem vena ispred mjesta tromboze. Glikogenoza i druge metaboli~ne bolesti jetre daju istu UZ sliku. Jetra je pove}ana. mrljaste i manje ili vi{e sitno ~voraste strukture. koji podsje}a na “snije`ne pahuljice”. Staza hepatalnih vena ili kardijalna staza je odraz ote`anoga protoka u venskom krvotoku kod dekompenzacije srca. Vaskularne promjene jetre Vaskularne promjene jetre su bolesti koje se manifestiraju obi~no pro{irenjem lumena vaskularnih struktura. {tetnim agensima u zanatstvu i industriji i dr. Sindrom Cruveilhier . Jetra je uredne veli~ine i eho strukture. heterogena ili hipoehogena kao kod malignoga limfoma. Intrahepatalni @V su tubularne anehogene strukture. Jetra je uredne veli~ine ili pove}ana. Jetra mo`e biti pove}ana. koji se izjedna~i po {irini s venom porte i daje simptom “dvocjevke”. Krvne `ile su slabije vidljive. izgleda “sjajan”. “svjetla” jetra. Prate}i znaci su pro{irenje vanjskog @V. Akutni hepatitis .Baumgarten je oblik portale hipertenzije kod koje se uz sve karakteristike portalne hipertenzije javlja rekanalizacija umbilikalne vene ili periumbilikalna neovaskularizacija vena prema umbilikusu. I. III. te ascites. Pro{irene su hepatalne vene i vena kava. koje mogu biti pojedina~ne ili multiple. Tako je steatoza vrlo ~esto samo simptom neke druge difuzne kroni~ne bolesti jetre. Mo`e biti pove}ana i promijenjene ehogenosti. nehomogena struktura parenhima i poja~an periferni crte` vene porte. izgleda “svjetao”. @u~ni mjehur je pove}an s nivoom ehogenije stazne `u~i. Ciroza se javlja u ~etiri tipi~na stadija. Preta}i znaci su pleuralni i perikardijalni izljev i ascites. Popratno se javljaju promjene `u~noga mjehura sa zadebljanjen stijenke. Portalna hipertenzija je zastoj cirkulacije u portalnom slivu. U jako izra`enom obliku parenhim je hiperehogen. {to sli~i na “zvjezdano nebo”. izgleda “tamna”. Konture su neravne.Chiari je pro{irenje hepatalnih vena zbog stenoze ili opstrukcije jedne ili vi{e hepatalnih vena ili hepatalnoga dijela vene kave. koje postaju dominantne u eho strukturi parenhima jetre. Parenhim mo`e biti normoehogen ili hipoehogen. kolaterlani venski krvotok s varikoznim promjenama vena. U IV. nehomogena ili nodularna. Eho struktura parenhima je promijenjena ovisno o osnovnoj bolesti. Veli~ina jetre ovisi o masivnosti procesa. Parenhim postaje nehomogene. stadiju jetra je smanjena. U toj fazi ciroze javljaju se sekundarni simptomi ascites. Eho struktura je nehomogena. Kroni~ni hepatitis nema tipi~nu eho strukturu. splenomegalija. Difuzna maligna infiltracija je difuzni oblik primarnoga ili sekundarnoga malignoga procesa jetre.

poligonalnog oblika i daju izgled “sa}a”. Mnogobrojne i sitnije ciste daju sliku “sa}a”. Ehinokokna cista (EC) je ste~ena parazitska cista. obi~no ve}i. sarkomi i drugi su 18 . obi~no solitarna cista. Kapilarni hemangiom je naj~e{}i benigni tumor jetre. pravilne konture. Cista je obi~no manja. Morbus Caroli je kongenitalna duktalna policistoza segmentalnoga ili difuznoga oblika. atipi~noga izgleda. uslijed upalnih promjena. U manjem broju su ne{to ehogenije strukture od parenhima jetre. Tumori jetre Tumori jetre. Smje{teni su obi~no subkapsularno ili uz vene. semilikvidni procesi i druge promjene. razli~ite ehogenosti ovisno o stvaranju solidnog tkiva u lumenu ciste. Hepatocelularni karcinom je naj~e{}i maligni tumor jetre i ~e{}i je od benignih tumora. Jetra je uredne veli~ine. Fokalne promjene daju bolesti `ari{nog tipa: ciste. Veli~ina je naj~e{}e 1-2 cm. Mo`e biti solitaran. sadr`aj u cisti postaje ehogeniji ili heterogen ako se razvije apsces. Promjene konture javljaju se ako je fokalna promjena na rubu jetre ili su fokalne promjene mnogobrojne. Ciste jetre Ciste su strukture koje sadr`e teku}inu i imaju tipi~an anehogeni izgled po kojem se razlikuju od drugih fokalnih promjena. anehogene strukture s posteriornim poja~anjem odjeka. okrugloga oblika. Cista je obi~no manje veli~ine. Ruptura dovodi do pra`njenja lumena i sme`uravanja endociste. hepatoblastom. glatke konture. Rubno u stijenci ciste su ~este kalcifikacije. Mlada i zrela cista mijenjaju izgled ako se javi komplikacija. Od jednostavne ciste se razlikuje. EC vrlo brzo raste. Razli~ite je ehogenosti. Unutar ciste mo`e se na}i kamenac ili kalcifikacija u blizini koja odgovara kalkulusu u `u~nom vodu. ^e{}i je kod `ena. Multiple ciste su manje. Izgledaju kao nepravilne anehogene zone izme|u ehogenih septa. tumori. daju izgled “perli” ili “grozda”. nepravilnoga oblika. Ima okrugli oblik. retencijska. Kod komplicirane ciste. Razli~ite je veli~ine i ehogenosti. Ako su malobrojne ni`u se rubno u krug poput “latica cvijeta”. Zrela EC stvara ciste mladice unutar lumena. Ve}e ciste mogu biti ovalne. Sklon je nekrozi i krvarenju. ~e{}e hipoehogene ili anehogene strukture. veli~ine od 1-4 cm. ali i ve}i. a septa izme|u njih sli~e na “`bice na kota~u”. glatku konturu. a mo`e imati i uske lateralne akusti~ne sjene. Sadr`aj ciste se tada mo`e spontano evakuirati kroz `u~ne vodove. Mo`e imati rubni anehogeni prsten ili halo i ima izgled “pe~ata”. anehogenu strukturu s posteriornom akcentuacijom ili poja~anjem odjeka. Kod perifokalne upale smanjena je ehogenost parenhima uz vanjski rub ciste. te mijenja eho strukturu. Mo`e biti solitaran ili multipli. Mo`e se na}i malo ehogenoga taloga u lumenu od hidatidnoga pijeska. Hepatocelularni adenom je rijedak benigni tumor jetre. ali mogu biti i veliki. okrugle ili duguljaste. ne pove}ava se tijekom `ivota. koje se vide kao vezikule odvojene ehogenim septima. multipli ili difuznoga oblika. solidne su strukture. Policistoza je bolest s mnogobrojnim cistama koje su parenhimne i kongenitalne. Cista `u~noga voda je duktalna i kongenitalna.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena masivne jetra mo`e biti pove}ana. koje odgovara odvajanju endociste i periciste. Jednostavna cista je parenhimna kongenitalna. jer se na nekom dijelu konture mo`e na}i njezino podvostru~enje. Ciste su mnogobrojne. koja se smanjuje. Malobrojne ili ve}e ciste imaju okrugli oblik i sve karakteristike jednostavne ciste. nije pravilnoga okruglog oblika. Ciste su manje. razli~ite ehogenosti i netipi~ne eho strukture. a parenhim uredne eho strukture. ali mo`e biti i ste~ena. Drugi maligni tumori kao holangiocelularni karcinom. razli~ite veli~ine i oblika. UZ slika se mijenja u toku razvojnoga ciklusa. Oblik mijenja ovisno o mjestu gdje se {iri. Rje|e se na|u dva ili tri hemangioma. Javlja se u~estalije u jetri koja je patolo{ki promjenjena nakon hepatitisa B ili ciroze. Ve}inom su hiperehogene strukture. Kavernozni hemangiom je rje|i benigni tumor. Stara EC je netipi~ne eho strukture. Veli~ina jetre ovisi o broju i veli~ini cista. bilo da su benigne ili maligne prirode. U lumenu rubno ima trnasto izbo~enje konture ili se uz rub vidi tubularna struktura. Mlada EC je okrugloga oblika. naj~e{}e je solitaran i slu~ajno se otkriva.

ima jasnu konturu. koji se mijenja kao {to su apsces i trauma jetre. kamenci `u~nih vodova. O`iljci nakon operacija i ranjavanja su linearne ili nepravilne hiperehogene strukture razli~ite veli~ine. Smatra se da su metastaze primarnih mezenhimalnih tumora ~e{}e manje ehogenosti. Ekstrahepatalno krvarenje daje anehogeni sadr`aj. Njihova eho struktura je polimorfna i netipi~na. Mogu biti izoehogeni s parenhimom jetre. Anehogene metastaze na|u se nakon kemoterapije i iradijacije primarnoga tumora. koji imaju hiperehogeni zrnati oblik s akusti~nom sjenom. veli~ina i eho struktura mijenjaju se kako se mijenja proces. Trauma jetre daje razli~itu UZ sliku ovisno o vremenu i opse`nosti kravarenja. Amebni apsces je ~esto multipli. struktura je heterogena ili semilikvidna. U zreloj fazi je okrugao. strana tijela. Semilikvidne i druge fokalne promjene Semilikvidni procesi su promjenjive eho strukture ovisno o vremenu i razvijenosti procesa. stari apsces postaje ehogen sa znacima kalcifikacija. U presupurativnoj fazi je izoehogen. O`iljne i druge promjene . nepravilnoga oblika. “mete” ili “zna~ke. Apsces jetre obi~no je solitaran i bakterijski. Oblik. a prisutni zrak daje karakteristi~an “kometin” rep. Kolorektalne metastaze su ~e{}e hiperehogene s mogu}im kalcifikacija i akusti~nom sjenom. hipoehogeni i anehogeni. a stara ehogenoga izgleda. mo`e imati anehogeni prsten. Mogu dugo perzistirati.U jetri mogu se na}i kalcifikacije. 19 . koji prekriva rub jetre i nepravilnoga je oblika. Potje~u od malignih tumora razli~ite histolo{ke gra|e i razli~ite primarne lokalizacije.Ultrazvu~na dijagnostika jetre rijetki maligni tumori jetre. Laceracija tkiva u dubini ili na rubu vidi se kao anehogena promjena. Fokalne metastaze imaju okrugli oblik. Mogu se javiti kao fokalne solitarne ili multiple promjene ili kao difuzni oblik nehomogene i nodularne strukture. Specifi~an je oblik metastaze s haloom. ehogeniji od parenhima. razli~itoga su oblika i veli~ine. Subkapsularno krvarenje odvaja kapsulu od povr{ine jetre u vidu anehogenoga pulumjeseca. Od drugih promjena mogu se zapaziti o`iljne promjene spontane ili nakon operacija jetre. hipoehogenim ili anehogenim rubom ili prstenom. Kontuzija sa sitnim kravarenjem poja~ava ehogenost parenhima. tipa “pe~ata”. Metastaze su sekundarni maligni tumori jetre. hiperehogeni. Svje`a krv je anehogena. Rezidualne {upljine nakon operacija imaju anehogeni sadr`aj. U kasnoj fazi. promjera od 5 mm do nekoliko centimetara. U supurativnoj fazi je hipoehogen ili anehogen.

konture su glatke. LT . AS .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Ultrazvu~na anatomija jetre 01. AM . kut re`nja je manji u distalnom presjeku. a) srednji popre~ni presjek b) proksimalni popre~ni presjek: J . VM . homogene strukture.lijevi re`anj je trokutastoga oblika uredne veli~ine. proksimalno je {iri. a) distalni popre~ni presjek b) proksimalni popre~ni presjek: J . Jetra.cava.akusti~na sjena. VP .akusti~na sjena. LV .lig.musculusectus. homogene strukture. portae.03. VP . 01.02. srednje ehogen. MR .01.ligamentum teres.a. LT . konture su glatke.lijevi re`anj je trokutastoga oblika. VK . AS . venosum. Jetra. lijevi re`anj.v.masno tkivo.mesenterica. srednje ehogene. TC . 01.v.lijevi re`anj je u srednjem presjeku trokutastoga oblika. A .portae. Jetra.aorta. LK .J1. parenhim je zrtnate.v. JE .v.popre~ni presjek abdominalnoga dijela jednjaka.kralje`nica.J1. 20 .lob. K .J1.truncus coeliacus.mesenterica. lijevi re`anj. njegov kut je {iri.cava. parenhim je zrtnaste srednje ehogene.grane v.ligamentum teres. caudatus. parenhim je homogen. MT . lijevi re`anj. uzdu`ni presjek: J . VK .

portae. parenhim je homogen.dijafragma. konture su glatke. uredne ehogenosti.popre~ni presjek desnoga bubrega.v. Jetra. distalni rub je o{trokutan. desni re`anj. konture su glatke.cava. cavu -VK. popre~ni distalni presjek: J . @M popre~ni presjek `u~noga mjehura. parenhim je uredne eho strukture. 01.05.v. Jetra. re`anj je uredne veli~ine. VK .kralje`nica. 21 . @M . K .`u~ni mjehur. lijevi re`anj. uzdu`ni presjek u medioklavikularnoj liniji: J .presjeci krvne `ile. srednje ehogene strukture.aorta.J1. desni re`anj. D . A .J1. uzdu`ni presjek: J . 01. VP .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.04.J1.varijacija oblika l. uredne veli~ine. parenhim je homogene. B .d.06. konture su pravilne. K@ .desni re`anj je u{iljen. urednoga polo`aja u odnosu na bubreg i v. re`nja s izdu`enim rubnim dijelom. uredne veli~ine. Jetra.

SVH srednja v. re`anj je urednoga oblika. parenhim je homogen ne{to ehogeniji od parenhima bubrega. VP . B . uredne je eho strukture. K . DVH .09. Jetra.J1.07.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.kralje`nica.parenhim uredne eho strukture. popre~ni proksimalni presjek: J . 01. uzdu`ni presjek distalnoga dijela: J . D .J1. Jetra. desni re`anj. desni re`anj. re`anj.v.dijafragma. VK . 22 .d. hepatica. 01. bubrega koji je kranijalnije polo`en.uzdu`ni presjek d. uzdu`ni presjek distalnoga dijela: J . Jetra. distalni rub je u{iljen. cava.08.desna v. konture su glatke. varijacija veli~ine i oblika. B .J1.d. hepatica.v. portae. desni re`anj.uzdu`ni presjek desnoga bubrega.

B . hiperehogene strukture.10. uredne je eho strukture. B . re`anj je prema medijalno pove}an s uvu~enjem konture.uzdu`ni presjek desnoga bubrega. distalni rub je bati~asto zaobljen. Riedlov re`anj.J1. popre~ni presjek srednjega dijela pod br 11: J . Jetra. uro|ena hipertrofija desnoga re`nja. re`nja: J .J1.d. dijafragma.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.kosi presjek desnoga bubrega. desni re`anj.dijafragma je lu~noga oblika. 01.akusti~na sjena od crijeva. 23 . Jetra. uzdu`ni lateralni presjek: J . konture su glatke. AS . D . {irine 3 mm. Riedlov re`anj. izduljen i zaobljen poput jezika uredne eho strukture. re`anj je pove}an. re`anj je pove}an.11.12.d. 01. uzdu`ni presjek distalnoga dijela d.J1. Jetra. uro|ena hipertrofija desnoga re`nja. parenhim uredne eho strukture.d.

insercija listova unutar parenhima je ehogene strukture a) u popre~nom i b) uzdu`nom presjeku. b) u dubokom inspiriju: J .J1.J1. uredne je {irine.grbolika dijafragma s uvu~enjem na rubu insercije listova. 24 . D .d.nazna~eni kometin rep od mjehuri}a zraka na bazi plu}a. dijafragma. re`anj je uredne eho strukture. uredne je eho strukture. KR . hiperehogena s uvu~enjem na mjestu insercije listova dijafragme. uvu~ena na mjestu insercije listova. D . dijafragma.15. dijafragma. desni re`anj. KR .J1.dijafragma je uredne {irine i eho strukture. 01. hiperehogene strukture. D . desni re`anj. Jetra.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.d. a) popre~ni proksimalni presjek. Jetra. 01. koje prominira unutar strukture re`nja. re`anj. a) uzdu`ni proksimalni presjek.parenhim je uredne eho strukture.13. IN . a) pri obi~noj respiraciji. Jetra. uzdu`ni proksimalni presjek. b) popre~ni proksimalni presjek: J .dijafragma je nejednolike {irine i zadebljana.nazna~en “kometin rep” od mjehuri}a zraka na bazi plu}a. desni re`anj. b) uzdu`ni proksimalni presjek: J .14. KR .“kometin rep” od mjehuri}a zraka na bazi plu}a.

razdvojeni su listovi eho slike dijafragme.dijafragma je {ira. ^ . desni re`anj.rub ~ahure jetre odvojen je od konture dijafragme.J1. D . diferencira se ^ .J1.dijafragma je urednoga oblika i eho strukture. 01. desni re`anj. KR .parenhim je uredne eho strukture. VK . izgleda u`a. uredne {irine.17.18.“kometin rep”.insrecija listova dijafragme unutar parenhima je hiperehogene strukture. Jetra.parijetalna pleura. 25 . desni re`anj. D . dijafragma. IN . cava.kalcifikacija u parenhimu. uzdu`ni proksimalni presjek: J .v. dijafragma.~ahura jetre i P .16. VH .dijafragma je uredno svedena.parenhim jetre uredne je eho strukture. hiperehogena s nazna~enim uvu~enjem. Jetra. dijafragma. Jetra. uzdu`ni presjek: J . K . uzdu`ni proksimalni presjek: J .v. AS . D .J1.slabije prikazan proksimalni dio re`nja zbog superpozicije rebara.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. hepatica. 01.akusti~na sjena.

dijafragma je urednoga oblika. hepatica. anehogena struktura s hiperehogenom konturom i po~etnim ra~vi{tem d. 01. portae.parenhim jetre. v. grane.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.21. dijafragma. desni re`anj.v.J1.v. 01. Jetra.J1.ciste iznad dijafragme su arteficijelne. KR . C .A. VH . Jetra.J1. VP . predstavljaju odrazne slike. portae.cista jetre. cava. lijevi kosi srednji presjek desnoga i lijevoga re`nja: J . {irine i eho strukture odvojena masnim tkivom od ruba abdomena . desni re`anj. VP .19. uzdu`ni presjek proksimalnoga dijela: J . dvije C 1 . Jetra.“kometin rep” od mjehuri}a plina. VK .parenhim jetre je uredne eho strukture.posteriorno poja~anje odjeka iza odrazne slike. D . desni kosi proksimalni presjek: J . predstavljene u kontinuitetu kao cjevasta lu~na.kralje`nica. K .20. 26 . odrazna slika ciste jetre.parenhim jetre.v. PP . portae.desna i lijeva grana v.

J1. aneho gene strukture. a) i b) lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J .v. cava. VP . kontura je hiperehogena. anehogene je strukture s hiperehogenom konturom. K . Jetra.portae. u srednjem dijelu l. A .parenhim jetre je uredne eho strukture.vanjski `u~ni vod. VK . grane v.kralje`nica.caudatus.lig. LK .kralje`nica.l.grane.portae. VP .a) l.22.J1. LVP . su`ava se prema periferiji. @V .24. cava.d.parenhim je uredne eho strukture.lob.aorta. lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . v. D . VK -v. K .v. su`ava se prema periferiji. v. re`anj. cjevastoga je oblika. lijevi kosi srednji presjek desnoga i lijevoga re`nja: J . anehogene strukture. re`nja.23. portae i d. grana v.kralje`nica. VK .dijafragma. kontura je hiperehogena. VP . 01.portae.portae. portae. grana v. uredne eho strukture. A . A . LV . cjevastoga oblika.aorta.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. cava. Jetra.dio lijeve grane v. portae i ra~vi{te s dvije segmentne grane. Jetra.J1.po~etni vanjski tok v.aorta.venosum. v. b) ra~vi{te l. 01. duga.portae je cjevastoga je oblika. 27 . K .

Jetra. koja je anehogene strukture. AM .vanjski vijugavi tok v. cava.J1. desni kosi presjek hilusa: J . anehogenoga sadr`aja s hiperehogenom konturom. VP . portae.vanjski `u~ni vod. VP . desni kosi presjek hilusa: J . desni kosi presjek hilusa: J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. lienalis.vanjski ravni tok v. A . 01.portae. {irine 10 mm. K . VP . cava.kralje`nica. portae.proksimalni dio vanjskoga toka v. 01. v. Jetra. v. nastavlja se u VL .aorta. v. Jetra. porte. 28 . cjevastoga je oblika.jetra s prikazom hilusa. kontura je hiperehogena. portae. {irine do 9 mm. kontura je hiperehogena.27. VK . {iri se prema distalnom toku.25. K . {irine 10 mm.kralje`nica. PP .v. @V . u hilusu se ra~va na dvije grane.v.nazna~eno posteriorno poja~anje odjeka. prati se cijelom duljinom.J1.a.J1. VK . cjevastoga je oblika. mesenterica.dio desnoga i lijevoga re`anja jetre. portae.lijevi re`anj.v.26. anehogene je strukture.

Jetra. naj{ira vaskularna struktura. portae. cava. hepaticae. VK .v.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 29 . hilus.popre~ni presjek d.kralje`nica. lijevi kosi srednji presjek desnoga re`nja: J . promjera 8 mm.vanjski `u~ni vod te~e paralelno i ventralno od VP. K . VP .28. grane a.dio desne grane v.v.a. hilus. porta proksimalni tok.jetra. D . Jetra. @ `eludac. AH . D .dijafragma. vaskularne strukture. VP . 01. AS .J1. portae. kod {irih se nazire anehogeni lumen. vaskularni crte`. @V . naj{ira vaskularna struktura. vidi se kao paralelne hiperehogene crtaste strukture. portae.presjek v.v.J1. hepatica uska tre}a vaskularna struktura izme|u VP i @V. vaskularne strukture. AH .dijafragma. @V . pove}ana slika: J .u parenhimu poja~an periferni crte` v. hepaticae. VH .30. desni kosi presjek. te~e ventralno i paralelno s VP. Jetra.desni re`anj uredne eho strukture.akusti~na sjena. 01. VP . a) i b) desni kosi presjek: J .29.po~etni tok vanjskoga `u~nog voda.J1.

DVH .J1.J1.dijafragma. VK . perzistentna v.lijeva v. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja: LR . umbilicalis kod Morbus Baumgarten. duga cjevasta anehogena struktura. su`ava se. hepatica je naj{ira cjevasta anehogena struktura.v.hepatica. te~e okomito od v.l. D .srednja v. mladi} 19 godina. u centralnom dijelu re`nja je uska i su`ava se prema periferiji.re`nju prema konturi i izvan nje kroz lig.31.perzistentna v.32. kosi presjek lijevoga re`nja: J . te~e od v.lijeva grana v. ~ini granicu izme|u medijalnoga segmenta (MS) i lateralnoga (LS) l. uska vaskularna struktura s hiperehogenom konturom te~e od predjela lig. VU . re`nja.l.desni re`anj.teres u l.hepataticae. SVH .lijevi re`anj.hepatica je cjevasta anehogena struktura. Jetra. falciforme. kirur{ka granica izme|u re`njeva. LVH .portae.33. Jetra. 01.cavae prema ventralno. v. v. VP . 30 . DVH ~ini granicu izme|u ventralnog segmenta (VS) i dorzalnog segmenta (DS) d. DR .cavae prema lateralno i su`ava se prema periferiji.umbilicalis. re`nja. 01. lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . portae {irega je lumena uz ra~vi{te. kontura je nje`na. Jetra.cava.cavae horizontalno prema periferno.desna v.J1.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. kontura je dijelom hiperehogena. vidi se kao ravna. re`anj. re`anj. koja te~e koso od v.

Jetra.parenhim desnoga i lijevoga re`nja. u`a cjevasta anehogena struktura te~e koso od VK prema lateralno.36.srednja v. D . LVH . D .lijeva v. VK . cjevasta anehogena struktura s nje`nim konturama.hepatica. tri u`e grane imaju {ire zajedni~ko u{}e.lijeva v. Jetra. LVH .l. v. SVH .lijevi re`anj. hepatica.v. 01.J1. LVH . {irega je lumena. re`nja. Jetra. hepaticae. hepatica. v. lijevi kosi proksimalni presjek: J . 31 .35. D . srednja v. akcesorne grane.desni re`anj. u centralnom dijelu manjeg l. hepatica. LR . VK . lijevi kosi proksimalni presjek lijevoga re`nja: J .dijafragma. i l. dijelom prikazana. cava. hepatica. lijevi kosi proksimalni presjek: DR . lijeva v. ~ini granicu d.dijafragma. ima dvije dodatne u`e cjevaste strukture s istim u{}em.J1.dijafragma. re`nja jetre. 01.srednja v. cava. te~e od VK okomito prema ventralno.34. SVH .v.hepatica je duga. te~e koso od VK prema lateralno i u blizini {irokoga u{}a prima dvije u`e grane. te~e vertikalno od VK prema ventralno. akcesorne grane.v. cava.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.l. re`anj. VK .J1. hepatica je cjevasta anehogena struktura s nje`nom konturom.

re`nja. lig. Jetra. re`anj. LVH .lijevi re`anj jetre. b) uzdu`ni presjek: J . hepatica.dijafragma.lig. 01. VK . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: LR .AS. hiperehogene strukture. u uzdu`nom presjeku je linearnoga trakastog oblika. hepatica je cjevasta anehogena struktura nje`ne konture. D .v. hepatica te~e koso od VK. D . prema kaudalno i ventralno. 01.J1.l. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .J1. cava. VP .l. VSD . SVH . Jetra. cava. lijevi re`anj a) popre~ni presjek.v. re`anj. lijeva v. 32 . teres u popre~nom presjeku je trokutasta hiperehogena struktura s nazna~enom akusti~nom sjenom .desna v. DSD .v.37. porta.dijafragma. teres. v.39.srednja v. te~e od VK vertikalno i ventralno lu~no prema kaudalnom rubu re`nja i postepeno se su`ava. Jetra.ventralni segment d. hepaticae. VK .J1. LT . hepatica te~e vi{e horizontalno od VK.lijeva v.dorzalni segment d. re`nja.38. DVH .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. prema kaudalno.

v. VL . re`nja. VP . @M . VP . VK . re`anj. koji se nalazi uz dorzalni rub re`nja kao hiperehogena ovalna struktura s u{iljenim rubovima. LT . portae. LT .J1.aorta.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. teres. @ . Jetra.l. popre~ni srednji presjek lijevoga re`nja: J . Jetra. hepatica. mesenterica. cava.akusti~na sjena. K . A . teres je plo~asta hiperehogena struktura u srednjem dijelu l. Jetra. 01.`u~ni mjehur.izdu`eni l.v.aorta.kralje`nica. teres je linearna trakasta hiperehogena struktura ide od VP . AM . re`anj izduljen sa su`enjem na mjestu lig.41. 01. popre~ni presjek lijevoga re`nja: J .l.lijeve grane v. lig. mesenterica.teres . cava.v.J1.a. lienalis.LT. AM . lig. 40: J .J1. 33 . lig.a.v.lig. portae prema kaudalnom rubu re`nja. re`anj. K . teres. AS .42.lig. AH .a.akusti~na sjena. AS . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br. teres.VK . portae.v. A .`eludac.40.kralje`nica.

44.falciforme je linearna trakasta hiperehogena struktura koja se nastavlja na LT . venosum je linearni hiperehogeni tra~ak.l. lob. linea alba.lig.lig.v.J1. Jetra. Jetra. A . Jetra.lig. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja: J . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . A . LV . LF . cava.J1. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br. teres se prati uz dorzalnu konturu re`nja kao {iroka. portae.l. TS . 42: J .J1.aorta. 01. K . caudatusa od kojeg se dorzalno nalazi VK .grana v. re`anj je uzak i u{iljen. 01.`eludac. re`anj.lig. grane v. lig.kralje`nica. 34 .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. venosum.trbu{na stijenka.45.l. caudatus. teres.lob. portae do vrha re`nja. LT . VP . falciforme.l. @ .43. trakasta hiperehogena struktura od VP .aorta. teres ventralno prema trbu{noj stijenci. re`anj ima {irok kut kaudalnog ruba. koji ide od medijalne konture jetre prema lateralno i ~ini ventralnu konturu LK . lig. lig.

v. odvaja LK .l. venosum je linearna uska hiperehogena struktura. Jetra.l.J1.re`anj. LK .venosum je lu~na uska trakasta hiperehogena struktura.l. VP . LV . lig. A . uz njegovu dorzalnu konturu nalazi se VK . prominira van konture l.48.cava.v. re`nja. lig. A . 45: J . lob.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.kralje`nica. koji ima pravokutan oblik. ~ini ventralnu granicu LK .47. lijevi re`anj a) popre~ni presjek.lob. b) uzdu`ni presjek: J . caudatusa. LV . VK .lob. 35 . venosum. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br. venosum. re`anj. re`anj.J1.kralje`nica.46. K .v. lig.aorta.lob.J1. VK . portae. venosum. ima oblika badema. K . 01. 01.dijafragma.v. Jetra.lig. VP .lig. caudatus. Jetra. u oba presjeka je lu~noga oblika.v. LV . cava. caudatus. caudatus je voluminozniji.aorta. lob. b) uzdu`ni presjek: J . caudatus. cava.lig. koji je ovalnoga oblika. D . u uzdu`nom presjeku je uska linearna struktura od kranijalnoga do kaudalnoga ruba jetre. venosum je u uzdu`nom presjeku kratka linearna hiperehogena struktura koja se nalazi horizontalno od medijalnog ruba jetre prema lateralno. caudatus. lijevi re`anj a) popre~ni presjek. lob. porta.

quadratus je hiperplasti~an.v. porte . teres. re`anj u ventromedijalnom dijelu je uzak. LV .akusti~na sjena je anehogena.50. Jetra. teres.akusti~na sjena. quadratus je kvadrati~ni ventrokaudalni dio l. venosum je izrazitije lu~noga oblika.crijevo. caudatus je ovalnoga oblika. voluminozniji. lijevi re`anj jetre. 36 .venosum. LK .v. lepezasta zona u dorzalnom smjeru snopa UZ valova. teres je zvjezdastoga oblika. akusti~na sjena. cava. u{iljen. teres i l.lob. LT .J1. b) uzdu`ni presjek: J . LT . a dorzalnu lig.“kometin rep” od mjehuri}a zraka u `elucu je hiperehogeni uski tra~ak.lig. LKV . portae. VP . lob.J1. LV . C . LKV lob. ventrolateralnu konturu ~ini lig. VC .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. A . 01. a) popre~ni presjek.lig.v. b) uzdu`ni presjek: J .aorta. “kometin rep”.v. KR .lob. VK .51. quadratus.49 Jetra. K . re`nja kaudalno od lig.J1. a u uzdu`nom presjeku je ovalan. portae. quadratus. o{tro ograni~ena. @ . hipoplasti~an.kralje`nica. lijevi re`anj a) popre~ni presjek.lob. VP . lob. LK .lig. caudatus je u popre~nom presjeku pravokutnoga oblika. AS . LV .l.l.lig. caudatus. 01.lob. K .l. cava.aorta. VK . cava. LV . re`anj. LT . A . koji se divergentno {iri prema dorzalno.lig. venosum. popre~ni presjek lijevi re`nja: J .v. grane v.kralje`nica.lig.`eludac s teku}im anehogenim sadr`ajem. re`anj. teres.LVP. Jetra. hiperehogen u srednjem dijelu re`nja. AS . venosum.

J1. caudatus.desni re`anj ispod lijevoga rebrenoga luka. VK . LV . isti pacijent pod br. popre~ni presjek jetre.K. vi{e uz desni rub kralje`nice.lob. A .v.v.K.jednjak smje{ten desno od v. jetra. portae.aorta je mediponirana. Situs viscerum inversus. Situs viscerum inversus. cavae.l.glava gu{tera~e je lijevo. cava smje{tena uz lijevi rub kralje`nice . AS . 37 .lig.J1. cava nalazi uz lijevi rub kralje`nice . lienalis s konfluensom na lijevoj strani. VL . G .l. DR . usmjeren desno. popre~ni presjek: LR . re`anj na desnoj strani tijela. venosum.v. 52: LR . VK . VP . LK . JE .52.53.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.akusti~na sjena od crijeva .v.C. 01. re`anj.

uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . eho struktura je homogena.03. cava. re`nja ispod donjega ruba d. 38 . caudatus je pove}an. popre~ni presjek d. VR . konture su glatke. LV . uredne je eho strukture. re`anj je pove}an. Hepatomegalija. B . srednje ehogena.u presjeku na donjem rubu sternuma l. lateralni rub je pod l. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . renalis.u mediosagitalnom presjeku l. Hepatomegalija. eho struktura je uredna. venosum. bubreg. 01. LV . venosum. rebrenim lukom. LK . re`nja: J . re`anj je pove}an. VK . 01.v. popre~ni presjek. VK . vidi se veliki dio parenhima d. cava. konture su glatke. VK . LK . vrh se`e van {irine skena koji daje konveksna sonda. caudatus.v.J2. K .lig. reberenoga luka. lateralno od medioklavikularne linije. konture su glatke.J2.d.lob.kralje`nica. re`anj je pove}an.02.lob.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Difuzne promjene jetre 01.d. {iri je i dulji.v.J2.lig. cava.01 Hepatomegalija. izduljen.v.

Steatoza jetre. “svjetla” jetra. konture su glatke.B. re`anj je uredne veli~ine.dijafragma.J2.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. D .v. grane v. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 01.B. 01. srednje ehogen. cava. parenhim je homogen. Hepatomegalija. srednje izra`ena.d. re`anj je pove}an. donji rub re`nja se`e znatno ispod donjega ruba uzdu`noga presjeka desnoga bubrega . VP . portae.d.J2.ra~vi{te d. D . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . hepatica. re`anj je uredne veli~ine. ne{to ja~e ehogenosti u odnosu na parenhim desnoga bubrega . po~etni stadij. 39 . parenhim je homogen. parenhim je homogen.dijafragma.04. popre~ni srednji presjek: J . srednje poja~ane ehogenosti. VK .d.06.05. Stetaoza jetre.J2. VH .v.

08. Steatoza jetre. vaskularni crte` slabo izra`en. cava. VK .d. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . te je veli~ina jetre u fiziolo{kim granicama. poja~ane ehogenosti.dijafragma.kralje{ci. “sjajna” jetra.d. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . bubreg. re`anj izgleda pove}an u odnosu na d. Steatoza jetre.PS. “sjajna” jetra. B .J2. parenhim u`i. poja~ane ehogenosti. parenhim je homogen. B . re`anj je uredne veli~ine.akusti~na sjena. srednje izra`ena.v. 40 . “svjetla” jetra.d. jako izra`ena. D .d.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.09. ali je bubreg smanjen. bubreg. Steatoza jetre.07. akutna hepatorenalna insuficijencija. 01. AS . parenhim je homogen. hiperehogen s posteriornim slabljenjem odjeka .PS. jako izra`ena. 01.d. stanje poslije kemoterapije. bubreg.dijafragma.J2. K . parenhim je homogen.d.J2. bubreg manji. B . hiperehogen s posteriornim slabljenjem odjeka . D . re`anj je uredne veli~ine.

kosi presjek lijevoga re`nja: J . pove}ani dijelovi presjeka uz hilus jetre: J . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .a) i b) parenhim lijevoga re`nja ne{to ja~e ehogenosti. F .10. VP . re`anj je pove}an. re`anj je srednje veli~ine. Steatoza jetre.l.v. VP .fokalna steatoza.regeneracijska zona je fokalna zona hipoehogene strukture. parenhim je uredne ehogenosti.v. regeneracijska zona. F .J2.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.fokalna steatoza su hiperehogene zone nepravilnoga oblika. nepravilne zone poja~ane ehogenosti. Fokalna steatoza jetre. portae. stanje poslije poroda. portae. 41 .12.J2.J2. parenhim je poja~ane ehogenosti. RZ 01. Fokalna steatoza jetre. 01.11.d. nepravilnoga oblika. RZ . jasne konture.

13. B . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . “sjajna” jetra. B .15. parenhim je homogen. B . re`anj je srednje pove}an.jetra je jako pove}ana.jetra je jako pove}ana.d. D . 42 . “sjajna” jetra. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .d. Steatoza jetre. hiperehogene strukture s posteriornim slabljenjem odjeka . dje~ak 13 mjeseci.d. hiperehogene strukture. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .J2. J B PS D 01. homogenoga izgleda. alkoholna bolest. bubreg.J2.d. vaskularni crte` je slabo uo~ljiv.J2.14.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.dijafragma.dijafragma. vaskularni crte` slabo uo~ljiv. D . @M . parenhim je hiperehogen sa zonama manje poja~ane ehogenosti. bubreg.PS.`u~ni mjehur. Steatoza jetre. bubreg. Glikogenoza jetre. 01. “sjajna” jetra. alkoholna bolest. parenhim je homogen.

K . D .d. “svjetla” jetra. dje~ak 4 godine. hepatica. caudatus. 43 .v. vaskularni crte` slabo izra`en.kralje`nica. B . K . D . re`anj je enormno pove}an. nehomogen. re`anj je pove}an.dijafragma.aorta.d.17.kralje`nica. Akutni hepatitis. VH . Glikogenoza jetre. LK .d. 01. popre~ni presjek jetre: J . 01. A .J2. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . Amiloidoza jetre.J2.18. hiperehogene strukture.desni i lijevi re`anj jetre su pove}ani.dijafragma.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. bubreg.16. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .dijafragma.rub abdomena.lob. parenhim je uredne eho strukture. D . parenhim je ehogeniji. parenhim je homogen. A . “sjajna” jetra.J2.

19. porte. A . parenhim je gotovo anehogen. @M VK D K 01. Akutni hepatitis. re`anj je uredne veli~ine. hipoehogene strukture s poja~anim perifernim crte`em v.J2.lob.J2. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . kontura je zaobljena.J2. podsje}a na “zvjezdano nebo”.d.dijafragma. Akutni hepatitis. LK .d.kralje`nica. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .kralje`nica. VK .aorta. Akutni hepatitis. K . 44 . re`anj je enormno pove}an. cava. parenhim je homogen.21.v.l. K .20. cava. hipoehogene strukture. caudatus.`u~ni mjehur. @M . VK . vide se periferni ogranci v.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. parenhim je homogen. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . porte kao “zvjezdano nebo”. re`anj je pove}an.v. D . 01.

d. parenhim je ehogenije strukture.J2.v. Kroni~ni hepatitis.J2. Kroni~ni progresivni hepatitis.po~etne grane v. D . portalna hipertenzija.J2.dijafragma.posteriorno poja~anje odjeka vidi se iza naj{ire grane. 01. poput “snije`nih pahuljica”. parenhim je nehomogene strukture. cava. 01.22.d. 45 . porte je manje poja~an kao “snije`ne pahuljice”. lijevi kosi presjek jetre: J . periferni crte` v. parenhim je srednje poja~ane ehogenosti.`u~ni mjehur.23. vaskularni crte` slabo vidljiv. nehomogene strukture. poja~ane ehogenosti. poja~an periferni crte` v. porte. PP . porte jako pro{irene. re`anj je jako pove}an.jetra je pove}ana. VP . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. re`anj je uredne veli~ine. presjek desnoga re`nja jetre J . @M . Kroni~ni hepatitis. VK .24.

PS .parenhim je uredne eho strukture.slezena je pove}ana. VP . Ciroza jetre.pro{irene grane v. lienalis. re`anj je srednje veli~ine. parenhim je homogen.kralje`nica. B .ra~vi{te v.25. 01.aorta. periportalna fibroza: a) lijevi kosi presjek jetre.parenhim je homogene. najdu`i promjere iznosi 2oo mm. bubreg.izrazito pasteriorno slabljenje odjeka. K . rubno hiperehogene fibrozne promjene. uredne ehogenosti. VL .d.27. kao “snije`ne pahuljice”. 01.J2. VP .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.manje poja~an periferni crte` v.dijafragma.26.dijafragma. Splenomegalija kod pacijenta pod br. A . porte. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . D .d. Kroni~ni hepatitis. uredne ehogenosti. 24: S . b) kosi proksimalni presjek jetre. 46 . J .J2. a) i b) D . J . parenhim je hiperehogene homogene strukture. porte. “sjajna” jetra.J2.

Difuzne promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J2.28. Ciroza jetre, “sjajna” jetra, alkoholna bolest, kosi presjek desnoga re`nja: J - parenhim je homogen, hiperehogene strukture, PS - izrazito posteriorno slabljenje odjeka, D - dijafragma.

01.J2.29. Ciroza jetre, alkoholna bolest jetre, uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj je pove}an, parenhim je grube, nehomogene strukture, srednje ehogen, B - d. bubreg.

01.J2.30. Ciroza jetre, alkoholna bolest jetre, `u~ni mjehur, uzdu`ni presjek jetre pod br. 29: J - jetra je pove}ana, parenhim je nehomogene strukture, @M - `u~ni mjehur u`eg lumena, stijenka je zadebljana, vanjska kontura je valovita.

47

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

01.J2.31. Ciroza jetre, nodularna, kosi presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj je pove}an, kontura je zaobljena, parenhim je nehomogene mrljaste strukture, vaskularni crte` se ne diferencira.

01.J2.32. Ciroza jetre, nodularna, `u~ni mjehur, uzdu`ni presjek desnoga re`nja pod br. 31: J - parenhim je nehomogene mrljaste strukture, @M - `u~ni mjehur je smanjen, stijenka pro{irena, hiperehogene strukture, vanjska kontura valovita, KR - “kometin rep”.

01.J2.33. Ciroza jetre, nodularna, popre~ni presjek jetre: J - pove}ana je jetra, parenhim je nehomogen, zapa`aju se sitne mrljaste hiperehogene promjene, VP - grane v. porte, A - aorta, K - kralje`nica.

48

Difuzne promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J2.34. Ciroza jetre, nodularna, lijevi kosi presjek d. re`nja: J - jetra je srednje veli~ine, parenhim nehomogen, mrljast, sitne hiperehogene fokalne promjene, kontura valovita, A - po~etni ascites.

01.J2.35. Ciroza jetre, nodularna, kosi presjek desnoga re`nja: J - parenhim je mrljaste strukture s multiplim razli~ito velikim hiperehogenim fokalnim promjenama, kontura je valovita.

01.J2.36. Aerobilija, presjek jetre: J - parenhim je uredne ehogenosti s mnogobrojnim mrljastim i duguljastim, nepravilnim hiperehogenim promjenama, koji nazna~eno konvergiraju prema srednjem dijelu jetre, odgovaraju zraku u intrahepatalnim `u~nim vodovima.

49

lig. oblika i eho strukture (linearni artefakt). uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .posteriorno smanjenje odjeka 01. LF .crijeva.37. kontura je glatka.obilan ascites s ehogenijim sedimentom dorzalno. 50 .lig. PP . AS .J2. PP . LT .38. sa sitnim fokalnim hiperehogenim promjenama. re`anj je manji. VP .ascites.jetra je smanjena. @M . atrofi~ni stadij.`u~ni mjehur uredne veli~ine. A . re`nja: J . porte.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Ciroza jetre.39.akusti~na sjena.jetra je jako smanjena.J2.l. kontura je glatka. kontura nazna~eno valovita. atrofi~ni stadij. falciforme. parenhim je poja~ane ehogenosti. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . Ciroza jetre. parenhim hiperehogen. parenhim je grublje eho strukture. Ciroza jetre. C .obilan ascites.posteriorno poja~anje odjeka.lijeva grana v. A . 01. A .J2. atrofi~ni stadij. uzdu`ni presjek l. teres.

J2. 01.`u~ni mjehur srednje veli~ine. atrofi~ni stadij.l. A . ali je kontura re`nja valovita. kontura dijelimice sitno valovita. atrofi~ni stadij. re`anj je manji.dijafragma.41. ne{to ehogeniji. stijenka je pro{irena. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .40. parenhim je bez vidljivih promjena.J2. D . Ciroza jetre. Ciroza jetre.lig.ascites. izgleda homogene eho strukture.l. A . kontura nazubljena. atrifi~ni stadij.J2. falciforme. LF . re`anj je smanjen i deformiran.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. @M . Ciroza jetre. 51 . parenhim je bez vidljivih promjena strukture. re`anj je izrazito smanjen.obilan ascites. portalna hipertenzija.d. 01. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .42. hiperehogena u lumenu se vidi kamenac -K. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . nepravilnoga oblika.

J2.vrh l. sekundarne promjene `u~noga mjehura. porte je jako pro{irena a kontura {iroka i hiperehogena. srednje ehogene strukture.crijevo.grana v.J2. 01. 42.45. re`nja s valovitom konturom. 01. presjek desnoga re`nja: J . porta.ascites.akusti~na sjena. izgleda homogen.v. mjehur je slabo ispunjen. sadr`aj u lumenu je homogen. Ciroza jetre. 52 . VL presjeci vijugave lijenalne vene. najdu`i promjer iznosi 177 mm. pacijent pod br. ali je kontura valovita. C . Ciroza jetre.ascites. splenomegalija. @M . pacijent pod br.J2. Ciroza jetre. VP . A . portalna hipertenzija. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . VP . stjenka je jednoli~no zadebljana.parenhim jetre je ehogeniji.44. 42.slezena je pove}ana.`. 42.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. AS . isti pacijent pod br. popre~ni presjek slezene: S .43. A . struktura je homogena uredne ehogenosti.

uzdu`ni presjek male zdjelice: A . 53 .Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.uterus. U . C . Ciroza jetre. isti pacijent pod br-42.J2.dio vijuge crijeva. ascites.46.obilan anhogeni homogeni teku}i sadr`aj u peritonealnom prostoru.

dobro izra`ene manje grane v. AH . VP .dijafragma. lu~ne anehogene strukture su varikozno promijenjene kolateralne vene.a.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Vaskularne promjene jetre 01. 01. V . {irine 19 mm. kolateralni krvotok. 01: J .slezena je pove}ana. D .dijafragma.J3.vanjski tok v. VP . portae. portae.01. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre.re`anj je uredne veli~ine i eho strukture. splenomegalija.v. Portalna hipertenzija. Portalna hipertenzija. 54 .J3. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .J3.02. uredne je eho strukture. Portalna hipertenzija. 01. ovalne. cava. isti pacijent pod br. uzdu`ni presjek slezene. D .okrugle. VK . promjera 195 mm.pro{irene.03. uredne ehogenosti. parenhim je homogen. hepatica. isti pacijent pod br. 01: S .jetra je uredne veli~ine.

jetra je pove}ana. 04: J .v. parenhim je homogen. Portalna hipertenzija.6 mm. VP . 55 .v.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.J3. isti pacijent pod br.dijafragma. VP .parenhim je ehogeniji. {ire periferne grane v. portae. desni kosi presjek hilusa jetre.lig. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre.J3.04. portae je pro{irena u vanjskom toku {irine 19. isti pacijent pod br. {irina lumena je u fiziolo{kim granicama. Portalna hipertenzija.glavni ogranci v. 01. cava. teres.J3. 04: J . D . VP . 01.hepatalna vena. VH . popre~ni proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J .dijafragma.izra`ene.06. D . Portalna hipertenzija.parenhim je ehogenije strukture. portae. LT .05. poja~ane ehogenosti. VK .

04: VL . mesenterica sup. VL .v.J3. nego na slici 07. 04: KO . Portalna hipertenzija.crijevo. b) uzdu`ni presjek. a) popre~ni presjek. porte pro{iren.J3.kralje`nica. K .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. AMS .gu{tera~a.uzdu`ni presjek. mesenterica je jako pro{irena. KO . 01.konfluens v..distalni tok v. mesenterica sup.09. lienalis izgleda {ira.aorta.konfluens lijenalne i gornje mesenteri~ne vene je pro{iren. Portalna hipertenzija. mesentericae sup. G . pribli`ne {irine kao i aorta. v.lijenalna vena je prosje~ne {irine. lienalis.08..kralje`nica. isti pacijent pod br. v.v. isti pacijent pod br.. G . A .v. b) uzdu`ni presjek: VMS . A . 01. cava. v. K . C . Portalna hipertenzija. uzdu`ni presjek v. C . VMS . mesenterica sup. VK . 56 .J3.aorta.a. 04: a) popre~ni presjek: VMC . mesenterica isti pacijent pod br.gu{tera~a.07. pribli`no {irine aorte.crijevo.

parenhim jetre izgleda uredne eho strukture. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J . Portalna hipertenzija. parenhim izgleda homogen. popre~ni presjek slezene.subdijafragmalno manji ascites. A . ciroza jetre. promjera 124 mm. 01. Portalna hipertenzija. VL . kontura je grubo valovita.: S slezena. coronarium. uredne ehogenosti. lienalis.ascites.kralje`nica. 57 . Portalna hipertenzija.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. splenomegalija.nagla{ene grane v. parenhim je homogen uredne ehogenosti. A . 04. 01. ciroza jetre.12. 11: J .10.J3.11. K . kontura je glatka s uvu~enjima.jetra je manja.J3. ascites.lig. isti pacijent pod br. isti pacijent pod br. kosi presjek lijevoga re`nja. ascites. LC .J3.

kroni~ni hepatitis.l.l. 01. ciroza jetre. J . 11: S . parenhim je homogen.lig.slezena je pove}ana.lig. venosum. splenomegalija. isti pacijent pod br. izgleda uredne eho strukture. J . LV .15.13. 01. Portalna hipertenzija. kontura je glatka. isti pacijent pod br.l.lob. parenhim izgleda homogen. b) desni kosi presjek hilusa. VP . VL . presjek jetre: a) popre~ni presjek lijevoga re`nja. Portalna hipertenzija.J3. portae prati se cijelom du`inom re`nja.vanjski tok v. popre~ni presjek slezene.J3. grana v. vijugavoga toka.v. uredne ehogenosti.l. re`anj je srednje veli~ine. re`anj je uredne eho strukture. LK .l. grana v. Portalna hipertenzija. VK . pro{iren. cava. popre~ni presjek l.J3. 58 .grane v. VP . uredne ehogenosti. 11: J . teres. re`nja. promjera 210 mm. re`anj jetre voluminozniji u odnosu na desni. LT .14. portae koja je pro{irena do 21 mm.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. caudatus. portae je jako pro{irena. lienalis ja~e izra`ene. VP . {irina lumena do 18 mm.

gornji pol lijevoga bubrega.slezena je ve}a.J3.varikozno promijenjene kolaterale u projekciji gastri~nih vena. uzdu`ni presjek `u~noga mjehura. stijenka je pro{irena.J3. J . cava.17.`. parenhim je homogen. Portalna hipertenzija. savijen u infundibulumu.vrh lijevoga re`nja jetre. poja~ane ehogenosti. `u~ni mjehur. B .slezena je pove}ana.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. Portalna hipertenzija. kolateralne vene.18.16. kolateralne vene. V . kroni~ni hepatitis.varikozno promijenjene kolateralne vene.15: S .J3. 59 .reverberacija. promjera 122. Portalna hipertenzija.5 mm. kosi presjek kranijalnoga pola slezene: S . R . V . uredne ehogenosti. uredne eho strukture.15: @M . isti pacijent pod br. 01. isti pacijent pod br. popre~ni presjek slezene. 01. mjehur je manji. VK .v.

01. kolateralne vene.J3. kosi presjek kaudalnoga pola slezene: S .{iroka vijugava vena u projekciji lijeve renalne vene. portae. V .21. srednje poja~ane ehogenosti. grana v. 01. eho struktura je u fiziolo{kim granicama. Portalna hipertenzija. 60 . umbilicalis otvorenoga lumena. Morbus Cruveilhier-Baumgarten.slezena je lako pove}ana.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.20.akusti~na sjena od rebara.19.v. Portalna hipertenzija.J3. kolateralne vene. VU . AS .J3.slezena je lako pove}ana.varikozno promijenjene kolateralne vene u projekciji gastri~nih vena. uredne eho strukture. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . interkostalni presjek kranijalnoga pola slezene: S . re`anj je pove}an.l. nema znakova portalne hipertenzije. VP . V .l. parenhim homogen.

kontura glatka. portalna hipertenzija. LF . vijugavog toka.po~etni prikaz v. re`nja jetre. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .l.J3. umbilicalis rekanalizirana. koja je uredne veli~ine i eho strukture. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . falciforme. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . A .J3. LF . VU . parenhim je hiperehogen.vrh l. falciforme. 01.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. A . umbilicalis kao okrugla anehogena promjena u ligamentu. 61 .nazna~ena akusti~na sjena od ligamenta.24. umbilcalis {iroko otvorenoga lumena.dio presjeka lig.22. re`anj je jako smanjen. VU .v. Sindrom Cruveilhier-Baumgarten.obilan ascites. slu~ajni nalaz. AS . Morbus Cruveilhier-Baumgarten.23. 01.J3. VU . Sindrom Cruveilhier-Baumgarten.v. re`anj je smanjen.obilan ascites. kontura sitno valovita. parenhim je hiperehogene strukture.l.lig.

desna v. hepatica je ja~e pro{irena.v.“kometin rep”.lijeva v. promjera 14 mm. parenhim je homogen. falciforme.27. KR .crijeva.projekcija umbilikusa. b) presjek u predjelu umbilikusa.v.“kometin rep”. VU . lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . VU . cava.lijeva v. VK .J3. U .terminalni dio v. cava. umbilicalis je rekanalizirana.26. LF . A .dijafragma.ascites. hepatica je pro{irena i ima akcesornu granu sa zajedni~kim u{}em.ascites. LVH . Kardijalna staza.lig.25.srednja v. parenhim je uredne eho strukture.J3. C . D . 26: J . uredne ehogenosti. hepatalne vene su dobro ispunjene. KR . J .jetra je uredne veli~ine. 62 . 01. uzdu`ni mediosagitalni presjek abdomena: a) ispod lijevoga 01.re`anj je uredne veli~ine. {irega lumena. 01. umbilicalis. hepatica. Kardijalna staza. DVH . VK . lijevi kosi presjek lijevoga re`nja jetre. isti pacijent pod br. A . re`nja jetre.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena a b Sindrom Cruveilhier-Baumgarten. SVH . LVH .rub jetre.v. hepatica.J3.

uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre.v.desna v. isti pacijent pod br. ehogeniji. Kardijalna staza.l. portae. 01. cava je dobro punjena.28. SVH srednja v.J3. 63 . VK .30. J . parenhim je manje homogen. AH . Kardijalna staza.v. b) uzdu`ni presjek subhepatalnog toka v. hepatica.terminalni tok pro{irene hepatalne vene. Kardijalna staza. cava. kava dobro punjena. kave. LVH . DVH .kralje`nica. pro{irena. {irina ve}a od aorte. parenhim je homogen.v.a. poja~ane ehogenosti. pro{irene su hepatalne vene.aorta. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . hepatica je u terminalnom toku podjednake {irine kao v. linearnog toka. D .desni i lijevi re`anj.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. VK . 26: J . isti pacijent pod br.lijevi re`anj jetre. K .lijeva v.J3. 29: a) popre~ni presjek subdijafragmalnog toka. VP .l. VH . presjeci vene kave. A .dijafragma.J3. re`anj jetre. cava je pro{irena.v. hepatica ima tri grane. J . hepatica ima dvije grane. re`anj je pove}an.29. VK . a b 01.

popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja jetre. cava je pro{irena.v. 64 . cava u popre~nom presjeku jako pro{irena.33.31. hepatica.srednja v.l.J3.lijeva v. hepatalne vene su jako pro{irene.J3. VK .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Kardijalna staza. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J .desna v. re`anj jetre.32. kao i presjek v. parenhim je homogen. cavae . ehogenost je u fiziolo{kim granicama. 31: J . veli~ina je u fiziolo{kim granicama. SVH .J3. hepatica bolje prikazana. 01. isti pacijent pod br.desna v.dijafragma. D . 31: DVH .jako pro{irena lijeva v. hepatica.posteriorno poja~anje odjeka.desni i lijevi re`anj jetre. PP . Kardijalna staza. Kardijalna staza.v. hepatica. LVH . LVH .VK. DVH . 01. hepatica i njezine grane. lijevi kosi distalniji presjek jetre od presjeka pod br. VK .

uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre. uzdu`ni presjek v. cavae.l. Kardijalna staza.J3. u srednjem su prikazani srednji dijelovi toka. cava. u proksimalnom presjeku se vide u{}a. J .v. isti pacijent pod br. pleuralni izljev. lumen je pro{iren do 26 mm. Kardijalna staza.jetra je ve}a. 01.35. u popre~nom presjeku vi{e je lokaliziran medijalno. 31: J .v.d. LVH .J3. hepatica. DVH .Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.desna v. hepatica. re`anj jetre. hepatica. cava. SVH .srednja v. b) lijevi kosi srednji presjek jetre: J . hepatalne vene su jako pro{irene. SVH . hepatica.dijafragma. parenhim je uredne eho strukture. subhepatalni tok. 65 .J3.v.36. isti pacijent pod br. hepatica. 01.v. Kardijalna staza. re`anj jetre. DVH . VK . VP . portae. D . hepatica. VH .srednja v. a) lijevi kosi proksimalni presjek jetre.lijeva v. 31: VK .34.pleuralni izljev je anehogeni sadr`aj dorzalno od dijafragme. PI .desna v.

Kardijalna staza.SVH. isti pacijent pod br. 66 . hepatica. parenhim je poja~ane ehogenosti.d. A . uzdu`ni lateralni presjek desnoga re`nja. hepatica.38. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre.desni i lijevi re`anj. VK .J3. DVH . ciroza jetre.P. 38: J . ciroza jetre. D . ascites. hepatalne vene su pro{irene. ascites. PI .ascites je anehogeni sadr`aj izme|u dijafragme i kranijalne konture jetre.ascites. Kardijalna staza. re`anj. periferni crte` v.srednja v. VK . kontura nazubljena. cava.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.LVH.J3. S . A .dijafragma. srednja . pro{irene hepatalne vene lijeva . Kardijalna staza. kaudalno od baze plu}a . 01.v. pleuralni izljev.37. 36: J.39. isti pacijent pod br. ascites. kava je jako pro{irena.v. A .J3.pleuralni izljev je anehogeni sadr`aj kranijalno od dijafragme. D .ascites. SVH .re`anj je smanjen. 01.srce.desna v. portae je nazna~eno poja~an.dijafragma. tipa “snje`nih pahuljica”. parenhim je poja~ane ehogenosti. jetra je smanjena. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J .

coronarium. kontura nazubljena.lijeva. srednje ehogen. SVH . parenhim je homogen. porte. VH .lig. VK . ciroza jetre.41. cava je ispunjena ehogenom strukturom tromba. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja. izgleda homogen. T .40.srednja. Tromb venae portae. cava je jako pro{irena a.jetra je ve}a. ascites. re`anj je smanjen.J3.hepatica. VP . promjera 31 mm. L^ . parenhim je poja~ane ehogenosti.limfni ~vor.J3. portae je ovalna ehogena struktura koja ispunjava lumen.l.J3.proksimalni tok v. A .v. 67 .v.parenhim jetre je ehogeniji.ascites.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. popre~ni proksimalni presjek jetre: J . Sindrom Budd-Chiari. 01.tromb v.v. hepatalne vene su pro{irene. 01. L .42. Kardijalna staza. VK . desni kosi presjek hilusa jetre: J . 38: J . LVH . isti pacijent pod br.

J4.dijafragma. re`anj je uredne veli~ine. PP . kontura je pravilna o{tra.dijafragma. o{tre konture s PP . anehogene strukture. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .desni bubreg. 01. popre~ni proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: C .cista je ovalnoga oblika.akusti~nom sjenom. promjera 30 mm.akusti~na sjena tangencijalno uz rub ciste.d.posteriorno poja~anje odjeka. J . Jednostavna cista jetre. kontura je nje`na slabo diferencirana. D . 68 .01.J4. anehogena struktura. promjera 41 mm.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Ciste jetre 01. AS .d. re`anj jetre. anehogene strukture.parenhim jetre je uredne eho strukture. parenhim je homogen. 01. promjera do 38 mm.cista je okrugloga oblika. C . C .J4.02. srednje ehogen.03. B . Jednostavna cista jetre. D . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . Jednostavna cista jetre.posteriornim poja~anjem odjeka i uskom lateralnom AS .cista je malo ovalna.

re`nja. je uredne eho strukture.parenhim jetre je uredne eho strukture. re`nja uz dorzalnu konturu jetre.cista uz kranio-dorzalnu konturu d.`u~ni mjehur.05. Jednostavna cista jetre.dijafragma. PP .dijafragma. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .J4. Jednostavna cista jetre. @M .desni i lijevi re`anj su uredne eho strukture. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J . Jednostavna cista jetre. promjera 18 mm. D .cista u kranijalnom dijelu l.J4.cista gornjeg pola bubrega.dijafragma.posteriorno poja~anje odjeka je nazna~eno. popre~ni proksimalni presjek jetre: J .posteriorno poja~anje odjeka.J4. 69 .parenhim j. PP . C 1 . C .06. promjera do 60 mm. C 2 . C .uzdu`ni presjek desnoga bubrega. B . 01.cista uz ventralnu konturu d. D .Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 01.04. re`nja. promjera 36 mm. D .

PP . anehogenoga sadr`aja. Postoperacijski reziduum. PP . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .07.posteriorno poja~anje odjeka. 01. 01. PP .posteriorno poja~anje odjeka. re`nja je uredne eho strukture.d. voda je ovalnoga oblika. D .08. D . promjera do 12 mm. o{tre. konture su lako nepravilne. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: PO . promjera do 88 mm. 70 . D . C .J4.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. okruglastoga oblika.J4. bubreg.dijafragma. promjera 16 mm s rubnom cjevastom strukturom.09.dijafragma. b) uzdu`ni presjek. Cista `u~noga voda. C .dvije ciste `u~noga voda u kranio-ventralnom dijelu re`nja s rubnom cjevastom strukturom. B . Cista `u~noga voda.cista `.parenhim d.J4.postoperacijske rezidualne {upljine.posteriorno poja~anje odjeka.dijafragma. presjek desnoga re`nja jetre: a) popre~ni presjek.

vaskularna struktura uz rub. promjera do 58 mm.v.posteriorno poja~anje odjeka.dijafragma.dijafragma. VK . lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J .ciste su odvojene tankim septima.desni re`anj.12.ve}i broj cista u dorzo-medijalnom dijelu d.dijafragma. C . D . C . Multiple ciste `u~noga voda. cava. 71 .J4. popre~ni presjek jetre: J .J4.ve}i broj cista. 01. VKv.kralje`nica. cava. VK . PP . ID . C . re`anj uredne eho strukture. D . koje su pojedina~ne i u lijevom re`nju.11. K .J4.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.aorta. cava.d. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J .desni i lijevi re`anj jetre. D .10. A . 01. re`nja.intervertebralni disk. Policistoza jetre.v. Multiple ciste jetre.

isti pacijent pod br.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. C .dijafragma.nazna~eno posteriorno poja~anje odjeka. PP . Policistoza jetre. D . Policistoza jetre. 72 . 01. neravnih kontura.brojne ciste.dijafragma. promjera do 20 mm. popre~ni proksimalni presjek jetre. popre~ni presjek: J .13.presjek desnoga i lijevoga re`nja.desni re`anj. 14: J . re`nja. razli~ite veli~ine. D . brojne ciste u oba re`nja.J4.J4. popre~ni srednji presjek desnoga re`nja: J . Policistoza jetre. re`anj. 01. nepravilnoga oblika. PP .ve}i broj cista d.J4.posteriorno poja~anje odjeka.d.15. C .14. promjera do 29 mm.

isti pacijent pod br. 14: C .d. @M . D . J . razli~ite veli~ine. re`anj.17. okruglog i duguljastog oblika. “sa}aste” strukture. uzdu`ni presjek d. Policistoza gu{tera~e.J4.mnogobrojne ciste.J4. Policistoza bubrega. gu{tera~a se ne diferencira.d.brojne manje ciste. uzdu`ni presjek desnoga bubrega.dijafragma. promjera do 50 mm. C . re`nja jetre: J .Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 01. isti pacijent pod br. razli~ite veli~ine i oblika. popre~ni presjek uz rub sternuma. dijelom grupirane.16. 14: B .18.aorta se nazire. A .`u~ni mjehur. bubreg je pove}an. C . 01.mnogobrojne ciste nalaze se unutar parenhima i sinusa bubrega. 73 . okrugle i nepravilnoga oblika.rub jetre.J4. Morbus Caroli. kontura se dijelom ne prati.

18: J . D . dijelom grozdasto grupirane.v.v.kralje`nica.18: J .J4. PP . K . cava. K . dijelom sitne duguljaste. cava.dijafragma. parenhim je homogen.v. lijevi kosi presjek jetre. D . u nizu poput perli. A . AS . portae. VK . Morbus Caroli.parenhim je uredne eho strukture.mnogobrojne razli~ito velike. C . isti pacijent pod br. K . kosi presjek desnoga re`nja jetra: J .J4.kalkulus uz rub ciste.21.dijafragma.posteriorno poja~anje odjeka. VK . isti pacijent pod br.aorta. VP .posteriorno poja~anje odjeka.akusti~na sjena.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. D . C . 74 . Morbus Caroli. re`anj.kralje`nica. 01. 01.mnogobrojne manje ciste.J4.desni i lijevi re`anj.d.aorta. ehogenije strukture. A . PP . ali manje ciste. koje me|usobno konfluiraju. Morbus Caroli. C . desni kosi presjek desnoga re`nja jetre.mnogobrojne male ciste ovalnoga i duguljastoga oblika.dijafragma.19.20.

mnogobrojne ciste. Morbus Caroli. 21: J . K . C . Morbus Caroli. konture su slabo ocrtane. razli~ite veli~ine u parenhimu i sinusu bubrega. a) i b) uzdu`ni presjeci lijevoga re`nja jetre. 75 .akusti~na sjena od zraka u `elucu. J .cista. C .23.parenhim je ehogenije strukture.J4. re`anj jetre.24.parenhim je ehogeniji.akusti~na sjena od zraka u `elucu.ciste manje i brojne dijelom grozdasto grupirane. isti pacijent pod br. uzdu`ni presjek desnoga bubrega. isti pacijent pod br. uzdu`ni presjek jetre.J4. isti pacijent pod br.J4.22.bubreg je pove}an.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.akusti~na sjena. AS .kalkulus. 01. 21: J . @M . Policistoza bubrega.d. 21: B . 01.`u~ni mjehur AS . AS . C .

sadr`aj je anehogen. PP .nagla{eno posteriorno poja~anje odjeka.J4. parenhim je uredne eho strukture. D . VK . Ehinokokna cista jetre. sadr`aj je anehogen.caudatus. Ehinokokna cista jetre.mi{i}i trbu{ne stijenke.27. EC . A . K . mlada. cava.J4.25. PP .cista je ovalnoga oblika.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.dijafragma.aorta. re`anj. TS . mlada.posteriorno poja~anje odjeka.lob . PP . EC . kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .v.lijevi i desni re`anj. okrugloga oblika. 01. Ehinokokna cista jetre.posteriorno poja~anje odjeka.kralje`nica. ventralno podvostru~ena. kontura dobro diferencirana.masno tkivo.d.26. kontura je hiperehogena. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . LK . EC .cista. promjera 58 mm. 01.l. mlada. promjera 65 mm.J4. popre~ni presjek jetre: J . MT . sadr`aj je anehogen s ehogenim talogom. re`anj. promjera do 124 mm.cista je okrugloga oblika. 76 .

J4. Ehinokokna cista jetre.J4. poput “latica cvijeta”.29. D .posteriorno poja~anje odjeka. u obliku “latica cvijeta”. D . K .multivezikalna cista. re`anj je uredne eho strukture. promjera 54 mm. PP .dijafragma.multivezikalna cista.multivezikalna cista. ciste mladice su poredane rubo i jedna centralno.aorta.30. ciste mladice su rubno smje{tene.dijafragma.akusti~na sjena od rebara. re`anj. zrela.parenhim d. 77 . Ehinokokna cista jetre.d. re`anj. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .kralje`nica. EC .Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.J4. EC . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .28. 01. iz sredne prema periferiji {ire se ehogena septa sli~no “`bicama na kota~u”. 01. promjera oko 102 mm. EC . zrela. AS . interkostalni presjek desnoga re`nja jetre: J .d. Ehinokokna cista jetre. A . promjera 76 mm. a ehogena septa izme|u njih su u obliku “`bica na kota~u”. ciste mladice su poredane periferno.

dijafragma. promjera oko 112 mm. Ehinokokna cista jetre. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J4. PP . septa izme|u nazna~eno poput “`bica na kota~u”.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.32. zrela. EC .d. promjera oko 112 mm. dio lumena ispunjen ehogenim sadr`ajem.J4. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . hepatica. septa u obliku “`bica na kota~u”. re`anj jetra. EC . 78 . ciste mladice smje{tene nazna~eno poput “latica cvijeta”. 01. VH . zrela.J4.posteriorno poja~anje odjeka. ciste mladice su duguljastog oblika.multivezikalna cista s manjim brojem cista.33.posteriorno poja~anje odjeka. D . PP . re`anj. 01.multivezikalna cista. rubno raspore|ene poput “latica cvijeta”.31.d.v. Ehinokokna cista jetre. ehogenije strukture. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .parenhim je homogen. EC.multivezikalna cista. zrela. Ehinokokna cista jetre.

J4.posteriorno poja~anje odjeka.posteriorno poja~anje odjeka.34. septa raspore|ena poput “`bica na kota~u”. EC 1 .multivezikalna cista. zrela.36. Ehinokokne ciste jetre.mnogobrojne ciste.v. presjek jetre: C .multivezikalna cista ispunjava d.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. ciste maladice daju sliku “sa}a”. EC 2 . 79 . razli~ite veli~ine. Ehinokokoza jetre. ima sa}astu strukturu. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . zrele. PP . portae.multivezikalna cista s nekoliko cista mladica.35.akusti~na sjena od rebara. 01.d. VP . kosi presjek desnoga re`nja jetre: EC . 01. AS . PP .J4. Ehinokokna cista jetre. re`anj je pove}an. re`anj jetre.J4. okrugloga i ovalnoga oblika ispunjavaju cijelu jetru s oto~i}ima o~uvanoga jetrenoga parenhima.

EC . U .d. kontura je glatka. EC .cista ovalnoga oblika. Ehinokokna cista jetre.posteriorno poja~anje odjeka. D . presjek desnoga re`nja jetre: J . Ehinokokna cista jetre.cista okrugloga oblika.dijafragma. EC . stijenka je jasna i glatka.J4. re`anj jetre. 01. komplicirana. koja je odvojena od periciste.cista nakon perforacije s kolabiranom stijenkom. 80 . PP .J4. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .38.rubni dio parenhima jetre. sadr`aj u lumenu slojevit hipoehogen i anehogen.parenhim jetre.posteriorno poja~anje odjeka. 01.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. komplicirana. sadr`aj je anehogen. kosi presjek jetre: J . Ehinokokna cista jetre. PP .J4.rubna perifokalna upala hipoehogene strukture. komplicirana.39.37.

VP .J4. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: EC . 01. 01. Ehinokokna cista jetre. Ehinokokna cista jetre.cista. K . D . ~ija je dorzalna kontura izbrisana akusti~nom sjenom. stara.semilikvidni sadr`aj ciste.J4. portae.dijafragma. D .d. stara.42. anehogena struktura s hiperehogenim pahuljastim strukturama u lumenu. grudastoga oblika.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.41.kalcifikacija je hiperehogeni dio ventralne konture ciste.40. EC .dijafragma. sadr`aj u lumenu je semilikvidan. re`anj jetre. koja polazi od ehogenog sadr`aja. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . ve}im dijelom je ehogen. Ehinokokna cista jetre. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: EC .cista je okruglasta. 81 .J4. stara.v.

kometin rep od zraka na bazi plu}a. K . kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . stara.dijafragma.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Ehinokokna cista jetre. a) popre~ni i b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja: EC .AS.cista sa semilikvidnim sadr`ajem. a b 01. stara.43.akusti~na sjena. 82 . D . ispunjena ehogenim sadr`ajem.J4. polazi od K .kalcifikacija na ventralnoj konturi hiperehogene strukture. dio sadr`aja je poja~ane ehogenosti.44. koji “bri{e” akusti~na sjena .cista je smanjena. KR .parenhim jetre. Ehinokokna cista jetre.J4.kalcifikacije u stijenci ciste. AS . EC .

parenhim je uredne eho strukture.vidljiv pariferni crte` v. uzdu`ni lateralni presjek desnoga re`nja jetre: J . kontura je glatka.dijafragma. portae.02. C . bubreg.J5.J5. okrugla hiperehogena promjena eho strukture. VP . 01. Hemangiom kapilarni.parenhim jetre je uredne eho strukture. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .03. 01.rub abdomena.dijafragma.d. promjer 19 mm.01. T.~ahura jetre. Hemangiom kapilarni. promjera 8 mm. kontura je malo neravna.tumor je fokalna. B . D . o{tra.tumor je fokalna. A .dijafragma. D .v. T . VH .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre Tumori jetre 01. promjer 18 mm. D . Hemangiom kapilarni. 83 .tumor je fokalna. okrugla hiperehogena promjena eho strukture. portae.J5. sitna. okruglasta hiperehogena promjena eho strukture. hepatica.desna v. T . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .

kontura je neravna. Hemangiom kapilarni. poja~ane ehogenosti. kontura je ravna. 84 . D . a) uzdu`ni presjek.tumor su dvije fokalne. re`anj.d-re`anj. VH . poja~ane ehogenosti. okruglasta hiperehogena promjena eho strukture. a) uzdu`ni presjek. T .05.04.tumor je fokalna.v. b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . okrugle promjene eho strukture. D .dijafragma. porte.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. hepatike. re`anj. stanje nepromijenjeno 4 godine. ovalna promjena eho strukture. neravne konture. Hemangiom kapilarni. promjer 24 mm.grane v. D .dijafragma 01. b) lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . 01. Hemangiom kapilarni. a) popre~ni presjek.dijafragma. b) interkostalni presjek desnoga re`nja jetre: J .06.tumor je fokalna. promjer oko12 mm.J5. T .d.J5.d. promjera oko 20 mm. VP . T .J5.

dijafragma. promjer 48 mm.J5.masno tkivo. VP . okrugla hipoehogena promjena eho strukture. hiperehogene strukture koja je rubno smanjene ehogenosti. portae. TS . TS . MT . kontura je glatka.tumor je fokalna. T .07. T .08. VP . slabo vidljiva.tumor su dvije fokalne promjene eho strukture.mi{i}i trbu{ne stijenke.l. re`anj. T . promjer ve}e strukture je 53 mm. promjer 20 mm. VK . 85 . Hemangiom kavernozni.v.trbu{na stijenka. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J5. kontura je glatka. Hemangiom. okrugla promjena eho strukture.v. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . koje konfluiraju. MT . Hemangiom kapilarni.v.d. 01. okrugloga oblika. D .J5.l.09.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. cava. 01. kontura je glatka. re`anj. ne{to ehogenija od parenhima jetre.tumor je fokalna.masno tkivo. portae. re`anj. a) popre~ni presjek. promjer obje oko 102 mm. b) kosi presjek lijevoga re`nja jetre: J .

tumor je fokalna.dijafragma.J5. T . hiperehogena promjena eho strukture. ovalna. hiperehogena promjena eho strukture. re`anj. 01. hiperehogena.d. centralno hipoehogena. Hemangiom kavernozni. T . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . T .tumor je fokalna. VK . D . nepravilna. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . 86 .dijafragma.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. 01. s anehogenim prstenom.J5.11. kontura je valovita. kontura je jasna.d. re`anj. D . Adenom. promjer oko 56 mm. kontura je neravna. hipogeno .10. D . Hepatocelularni karcinom. cava. ovalnoga oblika.v.d.anehogena promjena eho struktura. promjer oko 84 mm. re`anj. promjer oko 87 mm.tumor je fokalna.J5. tipa “pe~ata”. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .12.dijafragma.

uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .parenhim je poja~ane ehogenosti. s rubnim hipoehogenim prstenom. Hepatocelularni karcinom.dijafragma. 01.tumor je fokalna promjena eho strukture okrugloga ili ovalnoga oblika. Hepatocelularni karcinom. kroni~ni hepatitis. D .dijafragma.J5.tumor je fokalna.desni. 87 . VP . ciroza jetre. nehomogena promjena strukture s hipoehogenim rubom.`u~ni mjehur uskog lumena. T . nalazi se uz kranioventralnu konturu jetre. izgleda nehomogen. re`anj je ne{to grublje eho strukture. D .d.J5. b) uzdu`ni presjek jetre: J . re`anj ehogenije strukture.13. stijenka je jako zadebljana. kontura je valovita s hipoehogenim rubom tipa “pe~ata”. tipa “pe~ata”.tumor je ovalna.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. dio visceralne konture je neravan.14. 01.dijafragma. D . poja~ane ili smanjene ehogenosti. promjera 55 mm.15. tipa “pe~ata”.J5. ciroza jetre.v. Hepatocelularni karcinom. nehomogena promjena strukture uz hilus. porta. a) popre~ni presjek. T . @M . T . ovisno o presjeku. ehogena. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .

tumor je fokalna promjena eho strukture poja~ane ehogenosti. T . re`anj. re`anj. Hepatocelularni karcinom.dijafragma.tumor je fokalna. 88 . D .d. A . nepravilnoga oblika. VP .d. 01. T . Hepatocelularni karcinom.kralje`nica. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . ovalnoga oblika.d.tumor je fokalna gotovo anehogena promjena eho strukture.J5. valovite konture. dijelom nejasne konture. re`anj.J5. Hepatocelularni karcinom. promjera do 100 mm.J5. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . dijelom je anehogen.17. T . jasne konture.16. najdu`i promjer oko 117 mm. hiperehogena promjena eho strukture s posterionom atenuacijom. promjera oko 56 mm. portae. K .18.dijafragma.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.aorta. 01. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . D .v.

Tromboza v. ispunjava v.v.J5.l.18: J. prelazi dorzalni rub.: J .l. re`anj. ovalnoga oblika. Tromboza v.dijafragma. kave i prelazi njezinu dorzalnu konturu. kontura valovita. kontura prema dorzalno nije ocrtana. uzdu`ni presjek l.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.19. koje konfluiraju i centralno su anehogeno promjenjene. 20. VK . T . okruglasta promjena eho strukture poja~ane ehogenosti.21. kave.tromb je fokalna.l.20. TR . Invazivni adenokarcinom. isti pacijent pod br. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . VK . re`anj je {iri. invazivni adenokarcinom jetre. cava. cava 01. hiperehogene promjene eho strukture. hepatocelularni karcinom jetre. promjer ~vorova od 36 do 58 mm. TR . 01. kavu. kontura im je dijelom valovita. re`nja. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja medijalno. ispunjava lumen v. cavae. re`anj.J5. poslije 3 mj. poja~ane ehogenosti.tumor su tri fokalne.fokalna promjena eho strukture nepravilnoga oblika.v. isti pacijent pod br. 89 .J5. D .

promjera 23 mm. 90 .24. ve}a prominira na ventralnoj konturi re`nja. ostaci parenhima hiperehogene strukture. Karcinoid jetre. T . uzdu`ni presjek desnoga re`nja.22. A .d.dijafragma. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . hipoehogene promjene eho strukture. re`anj. Hepatocelularni karcinom difuzni.J5.23.kralje`nica. K . T . 23: J .tumor je difuzno promijenjeni dio re`nja s fokalnim okruglim hipoehogenim promjenama. Hepatocelularni karcinom difuzni. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . parenhim je hiperehogene strukture.tumor je difuzno promijenjeni parenhim hipoehogene strukture s fokalnim okruglim promjenama. okrugle.tumor su dvije fokalne.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. re`anj je pove}an.J5. 01. re`anj je pove}an. D .l. isti pacijent pod br.aorta.d.J5. T . 01.

A . hiperehogene promjene eho strukture.metastaze su konfluentne slabo diferencirane fokalne promjene. okrugloga i ovalnoga oblika.hepatica.aorta. dijelom sa}aste s anehogenim sadr`ajem.aorta. T .kralje`nica.J5.tumor je fokalna. re`anj.ascites. K . 01.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.kralje`nica. ovalna nehomogena promjena strukture vjerojatno odgovara primarnom `ari{tu.tumor.26.v.d. desni kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J .d. Metastaze karcinoma `eluca.27. promjer do 22 mm. Holangiocistadeno-karcinom. 01. hiperehogena. re`anj. A . M . konture izgledaju pravilne. M .J5. Hepatoblastom. konture su o{tre. T . semilikvidna promjena eho strukture ovalnoga oblika. 91 . AS. dijelom solidne ehogene strukture. K . lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .metastaze su dvije fokalne. popre~ni presjek jetre: J . VH .jetra je jako pove}ana.J5. parenhim je difuzno promijenjen.25.

o{tra. M . promjera 21 mm. 92 . cava.d. a b 01. izrazito ehogena promjena eho strukture kontura je neravna.J5.metastaza je fokalna. 01.v. rubno je nazna~en anehogeni prsten. re`anj.dijafragma. re`anj s presjecima vena. VP .dijafragma. D .metastaza je fokalna. o{tre konture. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.d.metastaze su fokalna hiperehogene promjene eho strukture s akusti~nom sjenom .30. re`anj. b) popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . Metastaza melanoma lumbalne regije.J5. VK . M . Metastaze karcinoma rektuma.d. hiperehogena promjena eho strukture.dijafragma. okruglastoga oblika. M .J5. portae. D .kralje`nica. okrugloga oblika.AS. s centralnom hiperehogenom strukturom uz koju se u popre~nom presjeku nazire jedva primjetna akusti~na sjena . Metastaza karcinoma rektuma. a) uzdu`ni presjek.28. K . o{tre nazubljene konture.v.29. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . D .AS.

01. re`anj.32.J5. re`anj. M .kralje`nica. 01. neravnih kontura.vena. hiperehogene promjene eho strukture okruglastoga oblika. ovalnoga oblika.31. o{trih kontura. D . promjera do 21 mm.J5.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.nazna~ena akusti~na sjena. Metastaze karcinoma sigme.d.metastaze su multiple fokalne. AS . cava. 93 .metastaze su dvije fokalne.J5.metastaza je fokalna promjene eho strukture poja~ane ehogenosti. isti pacijent pod br.aorta. M . Metastaza karcinoma sigme. Metastaze karcinoma sigme. na rubu je zrnasta hiperehogena promjena. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . A . M .33. kontura je neravna i nazubljena s hipoehogenim prstenom tipa “pe~ata”. hiperehogene promjene eho strukture.v. 32: J . ovalnoga oblika.dijafragma. VK . V .d. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre.l. re`anj. K .

kalcifikacije. Metastaze karcinoma `eluca s kalcifikacijama.36. M .dijafragma.metastaze su multiple fokalne. 94 . 01.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.difuzne metastazne promijenjene strukture. Metastaze karcinoma `eluca. AS .kalcifikacije. nepravilnoga oblika.d.J5.34. Metastaze karcinoma kolona. koje su izoehogene i dijelom poja~ane ehogenosti. nekoliko zrnatih hiperehogenih struktura.34: J . hiperehogene zrnate strukture. D . hiperehogene promjene strukture. 01. K . K . razli~ite veli~ine. mnogobrojne konfluentne fokalne promjene. uz rub zapa`a se akusti~na sjena .J5. medijalna kontura je sitno valovita. M .akusti~na sjena. pove}ani presjek.metastaze su fokalne promjene eho strukture. poja~ane ehogenosti.35.dio parenhima jetre. isti pacijent pod br.akusti~na sjena. do promjera 43 mm. M .re`anj. D . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .d. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .AS.J5.dijafragma. AS . re`anj. grupirane.

J5.stijenka tumorski nejednoliko pro{irena. kosi presjek kolona. Metastaze karcinoma dojke. popre~ni presjek jetre: J .tumor kolon tipa “pseudo bubrega”.37. ventralno je o~uvan parenhim uredane eho strukture. ehogene promjene eho strukture. okrugloga i nepravilnoga oblika.J5.AS.re`anj je pove}an. Karcinom kolona.39. promjera do 32 mm.38. Nediferencirani karcinom. 95 .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 01. M . ehogene promjene. razli~ite veli~ine. A . kosi presjek lijevoga re`nja jetre: J . okrugloga oblika.metastaze su multiple fokalne. 01.desni i lijevi re`anj jetre su pove}ani.aorta. S .sadr`aj plina u sredini. P . isti pacijent pod br.metastaze su mnogobrojne fokalne. 34: K . M .J5. hiperehogenog izgleda s akusti~nom sjenom .

M . M .metastaze su multiple. VK . jedna imprimira lumen `u~noga mjehura. 01.J5.parenhim jetre je homogen. cava. K .aorta.40. portae. uredne ehogenosti. okrugloga oblika. izoehogena promjena eho strukture.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. A . solitarna.v. 01. D .parenhim jetre. ovalnoga oblika s hipoehogenim rubnim prstenom tipa “pe~ata”. a) popre~ni presjek lijevoga re`nja. VP . promjera do 53 mm.41. portae. nehomogena. a) i b) ciljane i pove}ane snimka desnoga re`nja jetre: J .v. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .aorta.parenhim jetre.42. fokalne promjene. b) desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . A . promjera 56 mm.fokalne strukture imaju rubni anehogeni prsten. Metastaza karcinoma `eluca. fokalne promjene strukture ne{to ehogenije od parenhima.v. tipa “pe~ata”. VP . glatkih kontura.metastaza je fokalna. Metastaze teratoma testisa.J5. M .J5. 96 .metastaze su naziru kao dvije izoehogene.dijafragma.kralje`nica. M 1 . Metastaze karcinoma kolona.

a b 01. uve}anje prikazano na b) slici.akusti~na sjena od crijeva. tipa “pe~ata”. M .parenhim jetre. ovalnoga oblika. re`anj.d. izoehogena promjena eho strukture s anehogenim sredi{tem.44. 01. kontura je valovita s anehogenim prstenom tipa “pe~ata”. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . poput “pupka”. AS . D . D . solitarna. solitarna.parenhim je homogen.dijafragma. promjer 42 mm.metastaza je fokalna.J5.J5. nehomogena.45. M . s hipoehogenim rubnim prstenom. izoehogena promjena eho strukture. B . Metastaza karcinoma laringsa. a) lijevi kosi presjek desnoga re`nja.desni bubreg.43. b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: a) J .dijafragma. 97 . Metastaza karcinoma sigme. M .J5. poja~ane ehogenosti.metastaza je fokalna. solitarna promjena eho strukture s tipi~nom slikom “pe~ata”. Metastaza karcinoma kolona.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.metastaza je fokalna.

rub je dijelom hipoehogen. K . razli~ite veli~ine. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .J5. Metastaza malignoga neurinoma. M . hipoehogene promjene eho strukture s ehogenijim sredi{tem. 01.dijafragma.hipoehogen.v. okrugloga oblika s hipoehogenim rubom. D .parenhim je uredne eho strukture M .parenhim je uredne eho strukture.aorta. D .dio pro{irenog `eluca s ehogenim sadr`ajem. Metastaze karcinoma dojke. M 2 . popre~ni presjek jetre: J . 01.J5. okrugloga oblika. 98 . daje sliku “pe~ata”. parenhim je ehogenije strukture.47. M .J5.48. kosi presjek desnoga re`nja: J . A .dijafragma. difuzno promijenjen parenhim. cava.metastaza je fokalna promjena.metastaze su multiple fokalne.izoehogena fokalna promjena s hipoehogenim rubom. @ .kralje`nica.desni i lijevi re`anj. nehomogen. Metastaza karcinom plu}a. tipa “pe~ata”. mje{ovite hipoehogene i ehogene strukture.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.46. M 1 . ovalnoga oblika. VK .metastaza je fokalna promjena.

PP .J5. M . P . okruglastoga oblika. D .J5.baza plu}a. okrugloga oblika. Metastaze leomiosarkoma `eluca.dijafragma. rub je ehogen.presjek krvne `ile.metastaza je fokalna promjena hipoehogene strukture.obilan pleuralni izljev.d.dijafragma. PI . sredi{te anehogeno. Metastaza karcinoma plu}a. M . promjera 18 mm.J5. M . popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja jetre: J . K@ . promjer 31 mm. desni kosi presjek desnoga re`nja: J .posteriorno poja~anje odjeka. 01.metastaze su dvije fokalne promjene eho strukture.51.d. D .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 99 . S . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .50. re`anj. re`anj. 01. fokalna promjena okruglastoga oblika.metastaza je hipoehogena. homogen.49.parenhim je poja~ane ehogenosti. Metastaza karcinoma pankreasa.srce.

lob caudatus. Metastaze karcinoma gu{tera~e. 100 .metastaze. a) uzdu`ni presjek. anehogene promjene eho strukture. venosum. b) popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . PP . okrugloga oblika.J5. a) i b) presjeci lijevoga re`nja jetre: J . razli~ite veli~ine. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . kontura je jasna. B .54. koje konfluiraju.metastaze su multiple fokalne hipoehogene i anehogene promjene eho strukture. okrugloga oblika.desni bubreg. promjera do 10 mm. okruglastoga oblika. 01. LV . l. ve}a metastaza je promjera 19 mm. Metastaze karcinoma dojke. LK . M 1 . C .52. Metastaze karcinoma laringsa. M . M . re`anj.53. M . 01.posteriorno poja~anje odjeka.cista bubrega.lig. promjera oko 10 mm.metastaze su dvije fokalne. cava. anehogene promjene eho strukture. homogene eho strukture. VK .v.metastaze su dvije fokalne.J5.J5.parenhim jetre je ehogeniji.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.dijafragma. D . re`nja je poja~ane ehogenosti.parenhim l.

D .55. konfluentne anehogene promjene eho strukture.metastaze su tri fokalne. VP .v. M . okrugloga oblika.J5. presjek jetre: J .56.dijafragma. M . portae. 101 . Metastaze malignog melanoma. M . cava.J5. promjera do 12 mm. 01. VK .v.metastaze su multiple fokalne. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . 01.parenhim jetre ehogenije strukture.masno tkivo.parenhim jetre je homogene hiperehogene strukture. najve}a ima promjer 60 mm. MT .parenhim jetre.57. okrugloga oblika.J5.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.metastaze su dvije fokalne. hipoehogene promjene eho strukture. Metastaze karcinoma plu}a poslije kemoterapije. Metastaze malignog limfoma. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . hipoehogene promjene eho strukture.

D .J5. naslu}uju se hipoehogene i ehogene konfluentne foklane promjene. popre~ni presjek jetre: J .58.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J5. portae.maligno infiltriran segment jetre je pove}an.aorta. popre}ni presjek desnoga re`nja jetre: J . VP .59. K .dijafragma. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .dijafragma.parenhim je difuzno nehomogen.60. A .v. maligni limfom.desni i lijevi re`anj su pove}ani. kontura je glatka i o{tra.kralje`nica. Difuzna maligna infiltracija. 01. 01. M . hipoehogene strukture. 102 . karcinom dojke. kontura re`nja je dijelom sitno valovita. parenhim je homogen. maligni limfom. Segmentna maligna infiltracija. D . Difuzna maligna infiltracija.J5. hipoehogen.parenhim jetre.

karcinom dojke. naslu}uju se fokalne hipoehogene promjene.61. Difuzna maligna infiltracija. kontura joj je valovita. popre~ni presjek jetre: J . 103 .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. koja je pove}ana. parenhim je manje ehogenosti.J5. nehomogen.dio lijevoga i desnoga re`nja jetre.

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

Semilikvidne i ostale promjene jetre

01.J6.01. Apsces jetre, supurativna faza, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - parenhim l. re`nja je uredne eho strukture, A - apsces su tri fokalne, hipoehogene promjene eho strukture, ovalnoga oblika, jasnih kontura, promjera do 50 mm.

01.J6.02. Apsces jetre, supurativna faza, popre~ni presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj, A - apsces je fokalna anehogena, ovalna promjena eho strukture s ehogenim talogom, kontura je glatka i o{tra, du`ine oko 117 mm, lako posteriorno poja~anje odjeka, D - dijafragma.

01.J6.03. Apsces jetre, zrela faza, popre~ni presjek jetre: J - desni i lijevi re`anj jetre, A - apsces su dvije fokalne, okrugle, heterogene promjene eho strukture, rubno hipoehogene, kontura je dijelom nejasna, promjer oko 66 i 108 mm, VK - v. cava, A - aorta.

104

Semilikvidne i ostale promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J6.04. Apsces jetre, zrela faza, popre~ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`anj je pro{iren, A - apsces je fokalna, okrugla, heterogena promjena eho strukture s hipoehogenim rubom, u srednjem dijelu vi{e zrnatih hiperehogenih struktura, AS - uska akusti~na sjena, odgovara mjehuri}ima zraka.

01.J6.05. Apsces jetre, zrela faza, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`anj, A - apsces je fokalna, heterogena, ovalna promjena eho strukture, rubno je dijelom je izra`en hipoehogeni prsten, KR “kometin rep” je hiperehogena promjena ~iji se intenzitet postepeno smanjuje, znak je plina u apscesu, AS - akusti~na sjena.

01.J6.06. Krvarenje u jetri, svje`e, popre~ni presjek jetre: J - lijevi i desni re`anj, K - krvarenje je fokalna, anehogena, nepravilna promjena eho strukture, nejasne konture, PK - pleuralno krvarenje je anehogeni sadr`aj supradijafragmalno, D - dijafragma,VP - v. portae, VK - v. kava.

105

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

01.J6.07. Krvarenje u jetri, starije, uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J - d. re`anj, K - krvarenje je fokalna semilikvidna promjena eho strukture, ovalnoga oblika, anehogena s nivoom ehogenoga taloga uz dorzalnu konturu, kontura je glatka i jasna, D - dijafragma, VK - v. cava.

01.J6.08. Krvarenje jetre, subkapsularno, svje`e, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`nja, K - krvarenje je rubna, anehogena, duguljasta zona uz konturu re`nja, koji dijelom prekriva.

01.J6.09. Krvarenje jetre, ekstrahepatalno, svje`e, kosi presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj, K - krvarenje je anehogena, nepravilna zona jasne konture, prekriva konturu jetre i {iri se van nje, D - dijafragma.

106

11. V . lijevi kosi presjek jetre: J . Poslije operacijski reziduum u jetri. anehogena.vene.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. promjera 61 mm.AS. a) popre~ni presjek. a b 01. PC . K . VK . D .3 mj.cista.J6. re`anj. cava. VP .d. B .dijafragma. ~etvrtasta promjena eho strukture.d. @M .d. 107 .v.kalcifikacija je fokalna hiperehogena zrnata struktura s akusti~nom sjenom . PP .nekoliko fokalnih.AS. 01.J6. D . bubreg. krupnije zrnatih struktura s uskim akusti~nim sjenama . poslije operacije ehinokokne ciste vidi se fokalna.J6. koja ranije nije postojala.10. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .posteriorno poja~anje odjeka. K . re`anj.v.d. re`nja: J . Kalcifikacija u jetri. hiperehogenih. C .12. re`anj. Kalcifikacije u jetri.dijafragma. kontura je valovita i o{tra. portae. b) uzdu`ni presjek d.`u~ni mjehur.

zrak u `u~nim vodovima daje sliku vi{e sitnih.J6. D . Krhotina granate u jetri.krhotina je fokalna.J6. 01. K . Z . re`anj.14. hiperehogena struktura s akusti~nom sjenom . Aerobilija.parenhim d.AS.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. sitno zrnata. 01. hiperehogenih struktura uz koje se naziru uske akusti~ne sjene .d. hiperehogena struktura uz poja~anje ehogenosti u vidu “kometinog repa” . Aerobilija.AS. kosi presjek desnoga re`nja: J . pove}anje slike pod br. 14: Z .mjehuri} zraka vidi se kao sitna.KR.dijafragma. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . re`nja.15. 108 . zrnata.13. zrnatih.J6.

Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.J6. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . Aerobilija. D . hiperehogene strukture.presjeci vena.v. hepatica. a b 01.d. 01. @M . Z .J6. VP . portae.posteriorno poja~anje odjeka.16. VH .d. a) popre~ni presjek. PP . re`anj. O`iljak jetre poslije ranjavanja.zraku u `u~nim vodovima vide se kao crtaste. re`anj jetre.parenhim jetre je uredne eho strukture.18.o`iljak je hiperehogena zrakasta struktura. hiperehogene strukture u smjeru toka krvnih `ila.J6.dijafragma.o`iljak su crtaste.grane v. sitne. V . O . 109 . popre~ni presjek desnoga re`nja: J . O . b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .17.`u~ni mjehur. O`iljak jetre poslije ranjavanja.

O 2 . O`iljak jetre poslije operacije. hiperehogena promjena na rubu re`nja s uvu~enjem konture. {ira. b) o`iljak u popre~nom presjeku vidi se kao zrnata.d. hiperehogena struktura. re`nja. JD . portae. O . popre~ni presjek jetre: J .21. a) O . TS . re`anj.o`iljak poslije operacijske suture je diskontinuirana. D .ostatak d. b) desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .masno tkivo. O 1 . 110 . linearna.l.o`iljna retrakcija poslije sklerozacije je izdu`ena.AS.o`iljak poslije sklerozacije je lu~na. re`anj.v. hiperehogena struktura.19.J6.VP . 01. popre~ni presjek jetre: J .J6. MT . O`iljak jetre poslije sklerozacije ehinokokne ciste.AS.20. cava.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J6. hiperehogena struktura s akusti~nom sjenom .d. VK . O`iljak jetre poslije parcijalne lobektomije desnoga re`nja.dijafragma.mi{i}ni sloj trbu{ne stijenke. 01. hiperehogena struktura s izrazitom akusti~nom sjenom .v. a) uzdu`ni.o`iljak je linearna. re`anj.

LR . A . Stanje poslije lobektomije desnoga re`nja jetre. 01. re`nja.J6.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. K .J6. kontura desno je uvu~ena. Stanje poslije lobektomije desnoga re`nja jetre. re`anj je manji. nema prikaza d.kralje`nica. parenhim je uredne eho strukture. Stanje poslije parcijalne lobektomije desnoga re`nja jetre. 01.aorta. VP .23. na mjestu ventralnog re`nja vidi se hiperehogena zona. re`nja.22.24.lijevi re`anj s klinastom incizurom prema kaudalno.lijevi re`anj je hipertrofi~an.J6. popre~ni presjek jetre: J . 111 . 22. popre~ni presjek jetre: J . isti pacijent pod br.v.dorzalni segment d. portae.l. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre.: J .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful