P. 1
01 - JETRA

01 - JETRA

|Views: 7,392|Likes:
Published by 08021977

More info:

Published by: 08021977 on Apr 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI POSTDIPLOMSKA [KOLA ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA

Slavica Bene{ Miri} i suradnici ATLAS ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

AUTOR:
Prof. dr. med. sci., SLAVICA BENE[ MIRI], Zagreb

KOAUTORI:
Prof. dr. med. sci., SENAID TRNA^EVI], Tuzla Doc. dr. med. sci., ENVER ZEREM, Tuzla Doc. dr. med. sci., ZLATAN FATU[I], Tuzla Prim. mr. med. sci., ZORAN LI^ANIN, Sarajevo

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 611.95-073 (084.4) BENE[ Miri}, Slavica Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena / Slavica Bene{ Miri} i suradnici. Tuzla : Univerzitet, 2002. - 400 str. : ilustr. ; 21 cm Bibliografija: str: 400 ISBN 9958-609-10-X 1. Miri}, Slavica Bene{ vidi Bene{ Miri}, Slavica COBISS/BiH-ID 10477062

Na osnovu Mi{ljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta/{porta broj: 04-15-1142/02 od 04. 03. 2002. godine knjiga ”Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena” autora Prof. dr. Slavice Bene{ Miri} je proizvod na koji se ne pla}a porez na promet proizvoda.

Odlukom Nau~no-nastavnog vije}a Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli broj: 04-38-3721/01-3 od 3. 9. 2001. godine “Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena” autora Slavice Bene{ Miri} i suradnika odobren je kao ud`benik u nastavnom procesu za studente medicine, ljekare specijalizante i specijaliste kao i polaznike postdiplomskog studija.

Slavica Bene{ Miri} i suradnici

ATLAS
ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

TUZLA, 2002.

dr. dr.Zi}o Naklada 600 primjeraka Sva prava pridr`ana.. pohraniti u sustav za reproduciranje. sci. Zagreb UREDNIK I IZRADA SKICA: Prof. grafi~ki in`enjering Tuzla ZA PRINTCOM: Zikrijah Had`imehmedovi} . BORIS BRKLJA^I].Zoe Miri} KOMPJUTERSKA OBRADA SKICA: Eldina Had`i} LAYOUT. .. sci.. Ova knjiga je za{ti}ena autorskim pravima i ne smije se djelomi~no reproducirati. prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji na~in bez pismenoga dopu{tenja autora i izdava~a.. Eldina Had`i} NASLOVNICA: Sa{a . prof. dr. Slavica Bene{ Miri} LEKTOR: Marica Petrovi}. med. GRAFI^KI UREDNIK: Jasmin Had`imehmedovi}. med. MUHAREM ZILD@I]. REPRO I TISAK: PrintCom. ANTUN LOVRIN^EVI]. Tuzla Prof.IMPRESUM IZDAVA^: Univerzitet u Tuzli ZA IZDAVA^A: Prof.. med. sci. Sarajevo Doc. med. dr. Izudin Kapetanovi} RECENZENTI: Prof. dr. sci. sci.

kao i na podr{ci u njezinom stvaranju od inicijative do realizacije. . med. Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. na inicijativi i organizaciji Postdiplomske {kole ultrazvu~ne dijagnostike u okviru koje je nastala ova knjiga. Teufiku Tulumovi}u. direktoru Univerzitetsko klini~kog centra. dr. @elimo da ova knjiga ostane spomen toj ideji o potrebi trajne organizirane edukacije ultrazvu~ne dijagnostike. sc. Zahvaljujemo prof.V.ZAHVALA Knjiga je objavljena zahvaljuju}i financijskoj potpori donatora: Postdiplomska {kola ultrazvu~ne dijagnostike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Fond Otvoreno dru{tvo (Soros foundation) Bosne i Hercegovine Toshiba Medical Systems Europe B.

.

KNJIGU POSVE]UJEM sestri Zdenki i majci Mariji .

.

Semilikvidne promjene bubrega 6.D. UZ anatomija i patolo{ke promjene `u~nih vodova 3. Ciste bubrega 5.J6.@1. UZ dijagnostika nadbubre`nih `lijezda 9. UZ anatomija bubrega 5. Proliferativne promjene `u~noga mjehura 2.L^. Upale bubrega 5.@4.MJ.PR.J. Ciste jetre 1.J5. Kalkuloza i hidronefroza bubrega 5. UZ dijagnostika krvnih `ila gornjega retroperitoneuma 8.J3. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA PROBAVNIH ORGANA 10.B1. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA PROSTATE 8.@3. Semilikvidne i ostale promjene jetre 2.B5 Tumori bubrega 5.MM. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA GU[TERA^E ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA SLEZENE ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA BUBREGA 5. Vaskularne promjene jetre 1.T[. UZ anatomija jetre 1. UZ anatomija `u~noga mjehura 2.J2.SADR@AJ PREDGOVOR UVOD 1.J4.NB.PO.@5.B3.ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA MOKRA]NOGA MJEHURA 7.RP.B6. Tumori jetre 1. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA @U^NOGA MJEHURA I VODOVA 2.B2.J1.@2.K@.S.@. Kalkuloza `u~noga mjehura 2.B. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA JETRE 1.B4. Difuzne promjene jetre 1. 5. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA TRBU[NE [UPLJINE 12. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA RETROPERITONEUMA 8. 4. Upala `u~noga mjehura 2.G. DOPLER KRVNIH @ILA ORGANA GORNJEGA ABDOMENA 11 13 15 20 38 54 68 83 104 113 116 123 133 143 149 163 181 197 202 213 228 237 246 254 261 273 283 285 301 314 319 335 353 371 400 LITERATURA 9 . ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA MATERNICE I JAJNIKA 11. UZ dijagnostika limfnih ~vorova retoperitoneuma 8.

.

Postdiplomski te~ajevi UZ dijagnostike na mnogim Medicinskim fakultetima su poku{aj da se pridonese boljoj edukaciji onih koji se njome bave. mnogima }e to biti osnova i poticaj da se ozbiljnije bave analizom UZ nalaza. do lije~nika u mirovini. Kroz rad i valorizaciju rezultata u magisterskom radu i doktorskoj disertaciji moglo se zaklju~iti da je UZ dijagnostika u odnosu na rentgenolo{ku i CT tehniku. ne zahtjeva veliki i posebno opremljen prostor. za druge trebaju dopunske pretrage ali je izbor dijagnostike usmjeren. bilo je snimaka razli~itih oblika od polaroida. ^inilo se da }e izrada Atlasa biti jednostavnija i br`a od pisanja knjige. prenosiv. Po~ela sam bez edukacije s vrlo oskudnom literaturom iz stranih ~asopisa i slabom rezolucijom slike. manje tro{kova. Atlas je moj doprinos. Institut za radiologiju u Sarajevu jedini je imao u Bosni i Hercegovini CT i UZ dijagnostiku. Tijekom predavanja i prakti~nog rada na poslijediplomskim te~ajevima ~esto se postavljalo pitanje literature. Autor 11 . da je UZ aparat “mali CT”. mikrofilma do termoprinter papira razli~ite rezolucije i kvalitete. Ipak. Logi~no razmi{ljanje je osnova analize. Terminologija se pro~i{}avala i kristalizirala godinama. Tuzla. Danas se mnogi bave UZ dijagnostikom.PREDGOVOR Ultrazvu~nom dijagnostikom po~ela sam se baviti po~etkom 1979. Za neke organe i bolesti mo`e se dati definitivnu dijagnozu. najdulji i najskuplji na~in u~enja. te da bude jednozna~an u tuma~enjima svih organa i promjena. travanj/april 2000. ostaje na povr{ini znanja. To zna~i: manje pregleda. po~etkom osamdesetih godina.” Ta konstatacija u sada{nje vrijeme izgleda smje{na. sadr`ajni i ujedna~eni. drugo. relativno jeftin. Tko se nije spreman mijenjati. od tek zavr{enih lije~nika op}e prakse i specijalista svih grana. a analiza je osnova svake morfolo{ke dijagnostike. kako bi u~enje osnova UZ dijagnostike abdomena bilo jednostavnije. koja je mnogima sli~ila na maglice “kumove slame” na no}nom nebu. u~ila sam i jo{ u~im. jer je UZ aparat mali. U~e}i druge. rtg filmova. ali zahtjeva ve}u anga`iranost ultrasoni~ara. U velikom materijalu sakupljenom u dvije decenije rada na Institutu za radiologiju u Sarajevu i na postdiplomskim te~ajevima na Univerzitetsko klini~kom centru u Tuzli sakupljeno je snimaka compaund tehnike. primati novo i usavr{avati se. Ubrzo sam do{la do spoznaje: prvo. Nastojala sam da termini budu logi~ni. da je samoukost najte`i. ali se mo`e i mora regulirati njezin tok. lak{e i br`e. izme|u ostaloga: a) “prva ili filtar metoda pregleda abdomena”. kada UZ aparat ima svaki Dom zdravlja i mnogi pojedinci u privatnoj praksi. {to se pokazalo neto~nim. b) “UZ dijagnostika da ima velike prednosti razvoju dijagnostike u manjim medicinskim centrima. sli~nih mogu}nosti morfolo{ke dijagnostike. kra}a hospitalizacija i manje neprijatnosti za bolesnika. ali tada. kako bi bilo jasno {to svaki termin zna~i. od prvog real-time do suvremenih aparata. iako je jasno da je tako kratka edukacija insuficijentna. Izbor i obrada snimaka i izrada skica zahtjevali su dosta truda i vremena. Smjerovi presjeka su nagla{eni radi lak{e topografske orjentacije u prepoznavanju normalne UZ anatomije i orjentacije u trodimenzionalnoj percepciji na osnovu tipi~nih presjeka. godine na UZ aparatu s compaund tehnikom. Ta stihija je realna ~injenica i ne mo`e se zaustaviti kao {to se ne mo`e zaustaviti rijeka koja te~e.

Knjiga }e izvrsno poslu`iti i iskusnim sonolozima za utvr|ivanje znanja i za brzi pregled patologije. Izuzetno didakti~ki. med. te omogu}uje stijecanje osnovnoga znanja o ultrazvu~noj dijagnostici abdominalnih organa. Pristup je prikladan jer su prikazane gotovo sve dijagnosti~ke mogu}nosti ultrazvuka u abdomenu. med. izuzetno edukativan i vrlo uspje{no odabran. omogu}ava ~itaocu brzo stijecanje znanja i uo~avanje detalja struktura. te ujedna~enom terminologijom. Radi se o vrlo uspjelo napisanom ud`beniku . kroz skice UZ nalaza. sci..” Prof. Boris Brklja~i} 12 ... Muharem Zild`i} “Kroz 12 poglavlja autor izla`e pedantno i sistemati~no bogato iskustvo kroz lepezu velikog broja ultrazvu~nih nalaza kako abdomena u cjelini.” Prof. dr. da obogate svoje znanje iz abdominalne ultrasonografije u svojoj kontinuiranoj edukaciji. med. sci. {to je za poznavanje UZ slike izuzetno va`no i neophodno. ali }e biti i veoma korisni ud`benik za studente zavr{nih godina medicine. tako i pojedina~nih organskih sustava u njemu. preciznim oznakama smjerova UZ presjeka. Atlas predstavlja i pravu pomo} lije~nicima koji se bave ultrazvukom. koncizan i jasan. Antun Lovrin~evi} “Slikovni materijal je vrlo opse`an. tako da je prakti~no pokrivena cjelokupna patologija abdominalnih organa vidljiva ultrazvukom. Tekst je kvalitetan. dr. Atlas ultrazvu~ne dijagnostike predstavlja stvarni doprinos polularizaciji i {iroj primjeni ultrazvuka u klini~koj praksi.IZ RECENZIJA: “Atlas predstavlja veoma korisno edukativno sredstvo za sve lije~nike koji po~inju svoje postdiplomsko obrazovanje iz klini~ke primjene ultrazvuka. Ovakvim pristupom autor daje vlastiti pe~at znanstveno-edukativnom pristupu suvremenoj nastavni~koj metodi ud`beni~koga izlaganja.” Doc. sci. dr.atlasu ultrazvu~ne dijagnostike koji u cijelosti zadovoljava potrebe po~etnika u savladavanju ove tehnike.

ka`e se da je struktura heterogena. koji remete prikaz strukture. Kometin rep je artefakt s posteriornim poja~anjem odjeka u obliku malog trokuta ili dugog hiperehogenog traka du` ultrazvu~nog snopa. njihovu normalnu gra|u i patolo{ke promjene. u ovom slu~aju ultrazvu~nim valovima. te se vide respiratorni pokreti organa. Prikaz strukture organa dobije se na osnovu tipi~nog pona{anja refleksije UZ valova.UVOD KOJI TREBA PRO^ITATI Ultrazvu~na dijagnostika (UZ. eho struktura je homogena. Smatra se da najve}u ehogenost ima gu{tera~a. dobiju se slojevi ili presjeci u razli~itim smjerovima. [to je refleksija vala ja~a dobije se svijetlija to~ka. Nastaje u mjehuri}ima zraka koji se pomi~u. Atenuacija ili posteriorno slabljenje odjeka je postepeni gubitak ehogenosti tkiva u daljem polju UZ snopa kod velike {irine tijela ili poja~ane refleksnosti tkiva. To su uzdu`ni ili longitudinalni i popre~ni ili transverzalni presjeci. Poznavanje prirode artefakta olak{ava tuma~enje njihove slike. Nastaje kao defekt odjeka u UZ snopu zbog hiperefleksije UZ valova na tkivima velike gusto}e ili na granici struktura vrlo razli~ite gusto}e. @u~ni i mokra}ni mjehur su {uplji organi karakteristi~nog oblika. razli~ite ehogenosti. Na osnovu sive skale dobije se prikaz razli~ite ehogenosti tkiva. Krvne `ile su cjevastog ili tubularnog oblika i aneheogene strukture. Jetra je manje ehogenosti od gu{tera~e. Akusti~na sjena je jedna od karakteristika kamenaca. EGR) je radiolo{ka digitalna tehnika pregleda. kalcifikacija. UZ valovi se stvaraju u sondi. Slika na ekranu je `iva ili u stvarnom vremenu. UZV. Srednji intenzitet odjeka ili eha daje srednju ehogenost tkiva. anehogenim sadr`ajem. Dubinski artefakti su poja~anja odjeka u obliku ehogenijeg sloja u anehogenim strukturama koje su obi~no okru`ene crijevima. Ukoliko se u strukturi vide odjeci svih oblika ehogenosti. Ultrazvu~na dijagnostika isto kao i kompjuterizirana tomografija (CT) i magnetska rezonancija (MR) prikazuju mekotkivne strukture u tijelu. Poja~ani odjeci daju sliku hiperehogene strukture. Da bi se dobio volumni prikaz organa i topografski prikaz promjena u organu i oko njega. naj~e{}e jetre ili strukture uz dijafragmu. Odrazna slika je podvostru~ena slika. Slabiji odjeci od normalnog izgleda neke strukture daju manju ehogenost i izgledaju hipoehogeno. Budu}i da se pregledanje vr{i slobodnim pomicanjem sonde rukom. Struktura je nehomogena. real-time. Kada nema odjeka struktura izgleda anehogeno. pulzacije krvnih `ila i peristalti~ki pokreti crijeva. konture kosti i crijeva s velikom koli~inom zraka. To zna~i da se tehnika pregleda organa bazira na nekoj vrsti zra~enja. Akcentuacija ili posteriorno poja~anje odjeka javlja se iza ciste ili strukture s ve}im slojem teku}eg sadr`aja. koja na ekranu izgleda najsvjetlije. Svaki reflektirani val registrira se na ekranu monitora UZ aparata kao svijetla to~ka. a parenhim bubrega manje ehogenosti od jetre. Kada je intenzitet odjeka jednakomjerno raspore|en. UZdg) ili Ultrasonografija (US) ili Ehografija (EHO. Ultrazvu~na dijagnostika je ustvari ehotomografija ili slojevno pregledanje organa. ali postoji i niz artefakata na UZ slici. Tako se dobiju razli~iti intenziteti sivog. Parenhimni organi imaju sitnozrnatu strukturu. koje se vide iznad dijafragme na bazi plu}a. Reverberacija je slojevno poja~anje odjeka u bliskom polju sonde. dijelu UZ aparata. te je slika na ekranu prikazana u sivoj skali. Slika tkiva u tijelu dobije se na osnovu refleksije UZ valova od struktura kao odjek ili eho. vidi se kao crna area (zona). ako intenzitet odjeka nije jadnakomjerno raspore|en. Manje je izra`eno kod konveksne nego sektorske sonde. 13 . treba svaki organ pregledati u dva osnovna ili tipi~na presjeka. i u nju se vra}aju nakon odbijanja. Akusti~na sjena je akusti~ni fenomen. Slezena je iste ili manje ehogenosti od jetre. ispunjeni su homogenim teku}im.

a bubrezi se pregledaju i s dorzalne strane. Uzdu`ni presjeci abdomena primjenjuju se s ventralne strane za pregled svih organa. Lijevi kosi presjeci su paralelni s rebrenim lukom. Uzdu`ni presjek gu{tera~e poklapa se s popre~nim presjekom tijela. Netipi~ni presjeci su naj~e{}e desni i lijevi kosi. Uzdu`ni presjeci u~injeni u srednoj aksilarnoj liniji su koronalni presjeci tijela i bubrega. Uzdu`ni i popre~ni presjeci bubrega ne podudaraju se s istim presjecima tijela zbog svog polo`aja u retroperitoneumu. kao {to je uglavnom slu~aj s jetrom. a odgovaraju uzdu`nim presjecima slezene. Desni kosi presjeci su okomiti na desni rebreni luk. koji se obi~no primjenjuju za pregled jetre i lak{u orjentaciju kod prikaza njezine eho strukture. 14 .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Uzdu`ni presjeci organa poklapaju se sa sagitalnim presjecima tijela. ako organ pravilno le`i u abdomenu. Popre~ni presjeci organa su okomiti na njegove uzdu`ne presjeke bez obzira kako organ le`i u abdomenu.

Veli~ina jetre Veli~ina jetre varira ovisno o visini. koja je manje izra`ena kod desnoga nego kod lijevo- 15 . Popre~ni presjeci substernalno koriste se za pregled lijevoga re`nja od kranijalnoga do kaudalnoga ruba. Pregled desnoga re`nja nastavlja se subkostalnim lijevim kosim presjecima. Desna polovica nalazi se subkostalno. Dijelom prelazi mediosagitalnu liniju tako da vrh se`e malo ispod lijevoga rebrenoga luka. Rubovi spoja parijetalne i visceralne povr{ine su o{tri. kod adipoznih i meteoristi~nih osoba. medijalno od vrha lijevoga re`nja. Disanje u po~etku pregleda je mirna respiracija pri odre|ivanju polo`aja i veli~ine jetre. prekrivena rebrima.Ultrazvu~na dijagnostika jetre Slavica Bene{ Miri} ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA JETRE UZ METODA PREGLEDA JETRE Priprema za pregled same jetre nije potrebna. Mogu}nost vizualizacije jetre u tim presjecima je vrlo ograni~ena. Polo`aj koso na lijevom boku koristi se kod visoko polo`ene jetre. [irina kuta distalnog ruba desnog re`nja iznosi 75 stupnjeva. Po Niederau-u kranio-kaudalni presjek iznosi 15 cm. [irina lijevoga re`nja u pravcu lijevog ruba kralje`nice je 4 cm. a dijelom izme|u rebrenih lukova. odnosno o konstituciji pacijenta i uglavnom polo`aju dijafragme i kolona. jer po drugim autorima mjere su manje ili ve}e. Dvije plohe zami{ljene piramide okrenute su dijafragmi. Smje{tena je u desnom hipohondriju. ~ija baza je uz desni torakalni zid. U UZ dijagnostici mogu}e je izra~unati ukupni volumen jetre. Desni kosi presjeci primjenjuju se uglavnom za prikaz vanjskoga toka vene porte i vanjskoga `u~nog voda. oblik i {irina kuta su varijabilni. Oblik jetre Jetra ima oblik sli~an piramidi. Mogu}nost vizualizacije svih dijelova jetre ovisi o njezinom polo`aju. te ~ine jedinstvenu konveksnu parijetalnu povr{inu jetre. Presjeci jetre dobiju se subkostalno. Neki autori preferiraju mjerenje kranio-kaudalnog i ventro-dorzalnog promjera desnoga re`nja u uzdu`nom presjeku u medioklavikularnoj liniji. te lateralno do kraja desnoga re`nja. Ima nekoliko drugih na~ina odre|ivanja veli~ine jetre. Budu}i je lijevi re`anj vrlo varijabilnog oblika. a ventro-dorzalni 14 cm. Promjeri su ovisni o varijaciji veli~ine re`nja. a vrh usmjeren medijalno. Jetra se manje ili vi{e pomi~e prema kaudalno i medijalno pri obi~nom i dubokom inspiriju. Lijeva polovina dijelom se nalazi subkostalno. Kut lijevog re`nja u uzdu`nom i popre~nom presjeku iznosi 45 stupnjeva. Polo`aj pacijenta pri pregledu je le`e}i uglavnom na le|ima. spolu i dobi ~ovjeka. Odre|ivanje {irine kutova po Weillu u uzdu`nim i popre~nim presjecima. {to se primjenjuje prema potrebi. te to treba imati u vidu. Rub izme|u njih je zaobljen. Interkostalni presjeci se koriste ukoliko je jetra vrlo visoko polo`ena ili prekrivena meteoristi~nim vijugama crijeva. UZ ANATOMIJA JETRE Polo`aj jetre Jetra je najve}i parenhimni organ. osobito u podru~ju lijevog re`nja. substernalno i interkostalno. Subkostalni uzdu`ni presjeci prikazuju jetru.U njezinom sredi{njem dijelu je ja~e udubljenje hilusa u koji ulaze krvne `ile i izlazi vanjski `u~ni vod. Te mjere naj~e{}e se uzimaju kao mjerilo veli~ine jetre. ispod trbu{ne stijenke. Jetra slu`i kao ultrazvu~ni prozor za vizualizaciju svih okolnih organa.Tre}a ploha je konkavna i usmjerena kaudoventralno. predstavlja visceralnu povr{inu jetre. Time se dobije bolji prikaz kranioleteralnoga dijela desnoga re`nja do kaudalnoga ruba i skra}uje pregled. [irina kuta mijenja se ovisno o mjestu presjeka. te subkostalni pristup nije mogu}. ali je to u svakodnevnoj praksi neprimjenjiva metoda. U tipi~nim presjecima jetre dobije se prostorna trodimenzionalna preglednost svih dijelova jetre i bolja topografska orjentacija. te`ini.

Grane hepatalne arterije ne vide se. Dorzalno i kranijalno je venozni ligament koji odvaja lobus kaudatus. Oblik parijetalne i visceralne povr{ine ovisi o obliku skena odnosno obliku presjeka koji daje sonda. Unutar parenhima lijevoga re`nja ili uz njegovu dorzalnu konturu nalazi se ligament teres. koji ~ini granicu lobus kvadratusa. Veli~ina uzdu`nog presjeka kod normalne veli~ine jetre je manja od {irine skena koju daje konveksna sonda. ne vidi se presjek desnog re`nja. Kontura desnoga re`nja kranijalno i lateralno je izrazito zaobljena i u dodiru s dijafragmom. iako je u prirodi obratno. U popre~nom presjeku na rubu desnoga rebrenoga luka. Medijalna kontura desnoga re`nja je zaobljena. Kontura lijevoga re`nja je glatka i o{tra. Desni re`anj je do medio-klavikularne linije prekriven rebrima. On se pojavljuje u presjeku kod normalnoga inspirija. Vena porte u vanjskom toku od hilusa.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena ga re`nja. obi~no kod ascitesa. lateralno od medioklavikularne linije u normalnoj respiraciji. u{iljeni. Lijevi re`anj vidi se normalno u popre~nom presjeku izme|u rebrenih lukova ispod donjeg ruba sternuma. Vidi se kao lu~an hiperehogena struktura {irine do 5 mm. EHO PATOLO[KE PROMJENE JETRE Patolo{ke promjene jetre. U strukturi parenhima vide se vaskularne strukture. ako je lijevi re`anj manji ili jetra kranijalnije polo`ena. U hilusu se portalna vena dijeli na na desnu i lijevu granu. Steatoza je naj~e{}a metaboli~na bolest jetre. Popre~ni i uzdu`ni presjeci prave se u mirnoj respiraciji. a visceralna konveksna. Vrhovi kutova re`njeva. Na visceralnoj povr{ini izme|u desnoga i lijevoga re`nja vidi se izrazito uvu~enje konture u podru~ju hilusa. U uzdu`nom presjeku donji rub desnoga re`nja se`e do donjega ruba desnoga bubrega. homogen i srednje ehogenosti. ako je bubreg na normalnome mjestu i uredne veli~ine. vaskularne i fokalne promjene. koja je smje{tena dorzalno i medijalno. koje izgledaju kao anehogeni tubuli ~ija se {irina smanjuje prema periferiji. Konture hepatalnih vena su nje`ne i glatke. Promjene veli~ine jetre i manifestacija patolo{ke promjene strukture na UZ slici ovisi o stadiju bolesti i intenzitetu patohistolo{kih promjena. koji je smje{ten ventralno i lateralno. Nastaje kod prekomjernoga uno{enja masti. ali ih mo`e biti vi{e. Jetra je pove}ana ili smanjena kod ja~e izra`enih patolo{kih promjena. srednja i lijeva. Konture jetre Konture jetre su glatke. Obi~no su tri vene. Intrahepatalni `u~ni vodovi postaju vidljivi kad se pro{ire zbog opstrukcije kod staze `u~i. One odgovaraju granama vene porte i hepatalnim venama. Prava veli~ina re`nja procjeni se na uzdu`nom presjeku u mediosagitalnoj liniji. a ako je kranijalnije polo`ena jetra kod dubokoga inspirija. dijele se na difuzne. a dubina respiratornih pomicanja jetre poma`e u procjeni polo`aja. Promjena eho strukture postaje manifestna kada se prije|e prag mikromorfolo{kih promjena tako da promjena eho strukture bude evidentna. Znatno je u`a od konture desnoga re`nja. ali je ~esto vrlo nejasna. Eho struktura jetre Parenhim jetre je sitnozrnaste strukture. Kod konveksne sonde parijetalna kontura je konkavna. U lijevom re`nju vide se dva ligamenta. te~e koso prema glavi gu{tera~e. prema patomorfolo{kim promjenama parenhima jetre na UZ slici. su o{tri. Va`ne su za odre|ivanje kirur{ko anatomske podjele jetre na re`njeve i segmente. Ehogenost jetrenoga parenhima je ne{to ehogenija od parenhima bubrega i hipoehogenija od parenhima gu{tera~e. Mjerenje ovisi i o mjestu presjeka. desna. Ne vidi se. ako je lijevi re`anj ve}i ili jetra kaudalnije polo`ena. Difuzne promjene jetre Difuzne promjene jetre zahva}aju cijeli parenhim jetre. koji se mijenja respiratornim pomicanjem jetre. Hepatalne vene polaze iz perifernoga dijela parenhima jetre i ulijevaju u venu kavu ispod dijafragme. Vi{e se vidi. Vanjski ligamenti: falciformni i koronalni vide se kad je jetra odvojena od dijafragme i trbu{ne stijenke. U praksi je vrlo brz i efikasan na~ina odre|ivanja polo`aja i veli~ine jetre na osnovu normalne topografije. dok su kod pove}anja jetre zaobljeni. Konture v. ali i 16 .porte su hiperehogene. bez obzira na {irinu i mjesto presjeka.

sitno valovite. Portalna hipertenzija je zastoj cirkulacije u portalnom slivu. koji se izjedna~i po {irini s venom porte i daje simptom “dvocjevke”. mrljaste i manje ili vi{e sitno ~voraste strukture. Jetra je pove}ana. Konture su neravne. Sindrom Cruveilhier . U IV. nehomogena struktura parenhima i poja~an periferni crte` vene porte. a javlja se i posteriorna atenuacija ili slabljenje ehogenosti. {to sli~i na “zvjezdano nebo”. nehomogena ili nodularna. III. Parenhim mo`e biti normoehogen ili hipoehogen. Tako je steatoza vrlo ~esto samo simptom neke druge difuzne kroni~ne bolesti jetre. te ascites.Chiari je pro{irenje hepatalnih vena zbog stenoze ili opstrukcije jedne ili vi{e hepatalnih vena ili hepatalnoga dijela vene kave. Periferni ogranci vene porte postaju vidljivi kao svijetle crtice na tamnoj pozadini hipo ili anehogenog parenhima. stadij karakterizira hepatomegalija sa steatozom. valovite. splenomegalija. izgleda “tamna”. koje mogu biti pojedina~ne ili multiple. zbog opstrukcije `u~nih vodova od hilusa do papile Vateri. Tubularne anehogene strukture vide se unutar ligamenta teres i falciforme. Vene su pro{irene u preopstruktivnom dijelu. izgleda “sjajan”. kolaterlani venski krvotok s varikoznim promjenama vena. heterogena ili hipoehogena kao kod malignoga limfoma. I. Eho struktura mo`e biti hiperehogena. Krvne `ile su slabije vidljive. koji podsje}a na “snije`ne pahuljice”. Jetra je uredne veli~ine i eho strukture. U jako izra`enom obliku parenhim je hiperehogen. Difuzna maligna infiltracija je difuzni oblik primarnoga ili sekundarnoga malignoga procesa jetre. stadiju jetra je smanjena. Intrahepatalni @V su tubularne anehogene strukture. lijekovima. @u~ni mjehur je pove}an s nivoom ehogenije stazne `u~i. U II. Vaskularne promjene jetre Vaskularne promjene jetre su bolesti koje se manifestiraju obi~no pro{irenjem lumena vaskularnih struktura. te ~esto zbog o{te}enja alkoholom. “svjetla” jetra. izgleda “svjetao”. stadij je mikro i makronodularni. Tromboza vene porte i vene mesenterike superior manifestira se pro{irenjem vena ispred mjesta tromboze. Parenhim je poja~ane ehogenosti. Ciroza se javlja u ~etiri tipi~na stadija. Staza `u~nih vodova ili holestaza je pro{irenje intrahepatalnih `u~nih vodova (@V). Veli~ina jetre ovisi o masivnosti procesa.Ultrazvu~na dijagnostika jetre kod o{te}enja jetrenog parenhima nakon upalnih bolesti. Pro{irene su hepatalne vene i vena kava. “blje{tav”.Baumgarten je oblik portale hipertenzije kod koje se uz sve karakteristike portalne hipertenzije javlja rekanalizacija umbilikalne vene ili periumbilikalna neovaskularizacija vena prema umbilikusu. Sindrom Budd . koje se {ire od hilusa poput “paukovih nogu” ili imaju tok poput izlomljenih “suhih grana”. Jetra mo`e biti pove}ana. Fokalne promjene jetre Kod fokalnih promjena parenhim jetre je u cijelosti uredne eho strukture s patolo{kim promjena u ograni~enim zonama. Ukoliko su fokalne promjene 17 . Staza hepatalnih vena ili kardijalna staza je odraz ote`anoga protoka u venskom krvotoku kod dekompenzacije srca. Parenhim postaje nehomogene. Eho struktura parenhima je promijenjena ovisno o osnovnoj bolesti. {tetnim agensima u zanatstvu i industriji i dr. skvr~ena.Jetra je pove}ana. Tromb u lumenu obi~no se vidi kao okrugla hipoehogena struktura u lumenu vene. Mo`e biti izra`ena steatoza ili gruba. Popratno se javljaju promjene `u~noga mjehura sa zadebljanjen stijenke. stadiju prevalira fibroza. Mo`e biti pove}ana i promijenjene ehogenosti. U toj fazi ciroze javljaju se sekundarni simptomi ascites. Konture jetre su neravne. nazubljene. Prate}i znaci su pro{irenje vanjskog @V. kolateralni krvotok s pro{irenim i vijugavim venama. Kroni~ni hepatitis nema tipi~nu eho strukturu. Preta}i znaci su pleuralni i perikardijalni izljev i ascites. ako je stanje dugotrajno. Sekundarne promjene su splenomegalija. Ehogenost parenhima je poja~ana od “svjetle” do “sjajne” jetre s pojavom posteriorne atenuacije. Pro{irene su intrahepatalne grane vene porte. Akutni hepatitis . koje postaju dominantne u eho strukturi parenhima jetre. U vanjskom toku vena porte je {ira od 12 mm. Eho struktura je nehomogena. hipoehogene strukture. Glikogenoza i druge metaboli~ne bolesti jetre daju istu UZ sliku. Jetra je uredne veli~ine ili pove}ana.

koja se smanjuje. nepravilnoga oblika. atipi~noga izgleda. EC vrlo brzo raste. Zrela EC stvara ciste mladice unutar lumena. Cista je obi~no manja. Mo`e biti solitaran ili multipli. Malobrojne ili ve}e ciste imaju okrugli oblik i sve karakteristike jednostavne ciste. Stara EC je netipi~ne eho strukture. Ciste su mnogobrojne. uslijed upalnih promjena. Mlada EC je okrugloga oblika. Mo`e imati rubni anehogeni prsten ili halo i ima izgled “pe~ata”. UZ slika se mijenja u toku razvojnoga ciklusa. anehogene strukture s posteriornim poja~anjem odjeka. Hepatocelularni karcinom je naj~e{}i maligni tumor jetre i ~e{}i je od benignih tumora. Kapilarni hemangiom je naj~e{}i benigni tumor jetre. Mlada i zrela cista mijenjaju izgled ako se javi komplikacija. ali mogu biti i veliki. obi~no ve}i. Jednostavna cista je parenhimna kongenitalna. Ciste su manje. razli~ite ehogenosti ovisno o stvaranju solidnog tkiva u lumenu ciste. ~e{}e hipoehogene ili anehogene strukture. Jetra je uredne veli~ine. Smje{teni su obi~no subkapsularno ili uz vene. Razli~ite je ehogenosti. veli~ine od 1-4 cm. jer se na nekom dijelu konture mo`e na}i njezino podvostru~enje. Rje|e se na|u dva ili tri hemangioma. Sklon je nekrozi i krvarenju. solidne su strukture. koje odgovara odvajanju endociste i periciste. Ehinokokna cista (EC) je ste~ena parazitska cista. okrugloga oblika. Veli~ina je naj~e{}e 1-2 cm. Ciste jetre Ciste su strukture koje sadr`e teku}inu i imaju tipi~an anehogeni izgled po kojem se razlikuju od drugih fokalnih promjena. Javlja se u~estalije u jetri koja je patolo{ki promjenjena nakon hepatitisa B ili ciroze. ali mo`e biti i ste~ena. retencijska. a parenhim uredne eho strukture. U lumenu rubno ima trnasto izbo~enje konture ili se uz rub vidi tubularna struktura. obi~no solitarna cista. naj~e{}e je solitaran i slu~ajno se otkriva. Promjene konture javljaju se ako je fokalna promjena na rubu jetre ili su fokalne promjene mnogobrojne. semilikvidni procesi i druge promjene. Morbus Caroli je kongenitalna duktalna policistoza segmentalnoga ili difuznoga oblika. razli~ite veli~ine i oblika. daju izgled “perli” ili “grozda”. tumori. razli~ite ehogenosti i netipi~ne eho strukture. hepatoblastom. Rubno u stijenci ciste su ~este kalcifikacije. Kavernozni hemangiom je rje|i benigni tumor. koje se vide kao vezikule odvojene ehogenim septima. ali i ve}i. multipli ili difuznoga oblika. Mo`e se na}i malo ehogenoga taloga u lumenu od hidatidnoga pijeska. Ako su malobrojne ni`u se rubno u krug poput “latica cvijeta”. Veli~ina jetre ovisi o broju i veli~ini cista. anehogenu strukturu s posteriornom akcentuacijom ili poja~anjem odjeka. Mo`e biti solitaran. a septa izme|u njih sli~e na “`bice na kota~u”. Oblik mijenja ovisno o mjestu gdje se {iri. pravilne konture. Razli~ite je veli~ine i ehogenosti. Multiple ciste su manje. Policistoza je bolest s mnogobrojnim cistama koje su parenhimne i kongenitalne.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena masivne jetra mo`e biti pove}ana. Ruptura dovodi do pra`njenja lumena i sme`uravanja endociste. te mijenja eho strukturu. a mo`e imati i uske lateralne akusti~ne sjene. Ve}inom su hiperehogene strukture. poligonalnog oblika i daju izgled “sa}a”. nije pravilnoga okruglog oblika. bilo da su benigne ili maligne prirode. sadr`aj u cisti postaje ehogeniji ili heterogen ako se razvije apsces. Fokalne promjene daju bolesti `ari{nog tipa: ciste. Cista `u~noga voda je duktalna i kongenitalna. glatke konture. Izgledaju kao nepravilne anehogene zone izme|u ehogenih septa. glatku konturu. Hepatocelularni adenom je rijedak benigni tumor jetre. Ve}e ciste mogu biti ovalne. Kod komplicirane ciste. Kod perifokalne upale smanjena je ehogenost parenhima uz vanjski rub ciste. ne pove}ava se tijekom `ivota. Ima okrugli oblik. okrugle ili duguljaste. Mnogobrojne i sitnije ciste daju sliku “sa}a”. ^e{}i je kod `ena. U manjem broju su ne{to ehogenije strukture od parenhima jetre. Od jednostavne ciste se razlikuje. Drugi maligni tumori kao holangiocelularni karcinom. sarkomi i drugi su 18 . Cista je obi~no manje veli~ine. Tumori jetre Tumori jetre. Sadr`aj ciste se tada mo`e spontano evakuirati kroz `u~ne vodove. Unutar ciste mo`e se na}i kamenac ili kalcifikacija u blizini koja odgovara kalkulusu u `u~nom vodu.

U zreloj fazi je okrugao. razli~itoga su oblika i veli~ine. 19 . hiperehogeni. struktura je heterogena ili semilikvidna. Metastaze su sekundarni maligni tumori jetre. koji imaju hiperehogeni zrnati oblik s akusti~nom sjenom. Oblik. Mogu biti izoehogeni s parenhimom jetre. Fokalne metastaze imaju okrugli oblik. Anehogene metastaze na|u se nakon kemoterapije i iradijacije primarnoga tumora. hipoehogeni i anehogeni. Apsces jetre obi~no je solitaran i bakterijski. Amebni apsces je ~esto multipli. a prisutni zrak daje karakteristi~an “kometin” rep. koji prekriva rub jetre i nepravilnoga je oblika. Specifi~an je oblik metastaze s haloom. Kolorektalne metastaze su ~e{}e hiperehogene s mogu}im kalcifikacija i akusti~nom sjenom. ehogeniji od parenhima. Svje`a krv je anehogena. Potje~u od malignih tumora razli~ite histolo{ke gra|e i razli~ite primarne lokalizacije. U presupurativnoj fazi je izoehogen. koji se mijenja kao {to su apsces i trauma jetre. Kontuzija sa sitnim kravarenjem poja~ava ehogenost parenhima. stari apsces postaje ehogen sa znacima kalcifikacija. Mogu se javiti kao fokalne solitarne ili multiple promjene ili kao difuzni oblik nehomogene i nodularne strukture. Rezidualne {upljine nakon operacija imaju anehogeni sadr`aj. O`iljne i druge promjene . Smatra se da su metastaze primarnih mezenhimalnih tumora ~e{}e manje ehogenosti. veli~ina i eho struktura mijenjaju se kako se mijenja proces. “mete” ili “zna~ke. Trauma jetre daje razli~itu UZ sliku ovisno o vremenu i opse`nosti kravarenja. Laceracija tkiva u dubini ili na rubu vidi se kao anehogena promjena. kamenci `u~nih vodova. O`iljci nakon operacija i ranjavanja su linearne ili nepravilne hiperehogene strukture razli~ite veli~ine. hipoehogenim ili anehogenim rubom ili prstenom. mo`e imati anehogeni prsten. Od drugih promjena mogu se zapaziti o`iljne promjene spontane ili nakon operacija jetre. U supurativnoj fazi je hipoehogen ili anehogen. Ekstrahepatalno krvarenje daje anehogeni sadr`aj.Ultrazvu~na dijagnostika jetre rijetki maligni tumori jetre. Njihova eho struktura je polimorfna i netipi~na. Subkapsularno krvarenje odvaja kapsulu od povr{ine jetre u vidu anehogenoga pulumjeseca. promjera od 5 mm do nekoliko centimetara. U kasnoj fazi. Semilikvidne i druge fokalne promjene Semilikvidni procesi su promjenjive eho strukture ovisno o vremenu i razvijenosti procesa. tipa “pe~ata”. strana tijela.U jetri mogu se na}i kalcifikacije. Mogu dugo perzistirati. nepravilnoga oblika. ima jasnu konturu. a stara ehogenoga izgleda.

portae. konture su glatke. parenhim je zrtnate.akusti~na sjena.lig. 01. VK . LT . LK . kut re`nja je manji u distalnom presjeku. a) distalni popre~ni presjek b) proksimalni popre~ni presjek: J . AS .lijevi re`anj je trokutastoga oblika uredne veli~ine. VP .popre~ni presjek abdominalnoga dijela jednjaka.lijevi re`anj je u srednjem presjeku trokutastoga oblika. homogene strukture. VP .mesenterica. K . LV . a) srednji popre~ni presjek b) proksimalni popre~ni presjek: J . TC .02. homogene strukture. proksimalno je {iri.kralje`nica.grane v.lijevi re`anj je trokutastoga oblika.mesenterica. Jetra. srednje ehogen.lob.musculusectus.a. JE . parenhim je zrtnaste srednje ehogene. lijevi re`anj.aorta. lijevi re`anj. parenhim je homogen. 20 .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Ultrazvu~na anatomija jetre 01.ligamentum teres.ligamentum teres. 01.J1. A .v.cava. caudatus. venosum.masno tkivo. MR .v.v. AM . Jetra. lijevi re`anj. Jetra.03. srednje ehogene. VK .01.akusti~na sjena. njegov kut je {iri.cava. AS . MT . LT .J1. VM .portae. uzdu`ni presjek: J .J1.truncus coeliacus. konture su glatke.v.

J1.dijafragma.aorta.presjeci krvne `ile. konture su pravilne. parenhim je uredne eho strukture.05. popre~ni distalni presjek: J .06. VK . Jetra. 01. distalni rub je o{trokutan. desni re`anj. srednje ehogene strukture. uredne veli~ine.04.cava.kralje`nica.desni re`anj je u{iljen. konture su glatke. @M .d. konture su glatke.`u~ni mjehur. 01. re`nja s izdu`enim rubnim dijelom. Jetra. uzdu`ni presjek: J .v. B . desni re`anj. A . @M popre~ni presjek `u~noga mjehura. urednoga polo`aja u odnosu na bubreg i v.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. uredne veli~ine.varijacija oblika l. parenhim je homogene. K@ . re`anj je uredne veli~ine. K . D . uzdu`ni presjek u medioklavikularnoj liniji: J . uredne ehogenosti. 21 .v. parenhim je homogen. lijevi re`anj. cavu -VK.J1. portae. Jetra.J1. VP .popre~ni presjek desnoga bubrega.

v. konture su glatke. desni re`anj. SVH srednja v. 01. desni re`anj. D .J1.kralje`nica.J1.07. uredne je eho strukture. 22 . popre~ni proksimalni presjek: J .uzdu`ni presjek d.desna v.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. parenhim je homogen ne{to ehogeniji od parenhima bubrega. B . portae. Jetra.08. varijacija veli~ine i oblika.v. uzdu`ni presjek distalnoga dijela: J .parenhim uredne eho strukture. hepatica. K . DVH .09. hepatica.dijafragma. re`anj je urednoga oblika. cava.d.d. uzdu`ni presjek distalnoga dijela: J . bubrega koji je kranijalnije polo`en. distalni rub je u{iljen. Jetra. VP . B . desni re`anj. Jetra. re`anj.uzdu`ni presjek desnoga bubrega.J1. 01. VK .

J1. izduljen i zaobljen poput jezika uredne eho strukture. {irine 3 mm. Jetra. uzdu`ni lateralni presjek: J . hiperehogene strukture. uro|ena hipertrofija desnoga re`nja. Riedlov re`anj. distalni rub je bati~asto zaobljen.dijafragma je lu~noga oblika.d.12.d. re`nja: J .kosi presjek desnoga bubrega. re`anj je pove}an. Jetra. D . 01. re`anj je prema medijalno pove}an s uvu~enjem konture.d.11.akusti~na sjena od crijeva. popre~ni presjek srednjega dijela pod br 11: J . konture su glatke. Jetra. dijafragma. uzdu`ni presjek distalnoga dijela d.J1. re`anj je pove}an.10.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. B . 01.uzdu`ni presjek desnoga bubrega. Riedlov re`anj. B . 23 . desni re`anj. parenhim uredne eho strukture. AS .J1. uro|ena hipertrofija desnoga re`nja. uredne je eho strukture.

nazna~eni kometin rep od mjehuri}a zraka na bazi plu}a.J1. b) u dubokom inspiriju: J . D . KR . KR . 24 .J1.parenhim je uredne eho strukture. b) popre~ni proksimalni presjek: J . koje prominira unutar strukture re`nja.d. D . uredne je eho strukture. hiperehogene strukture. desni re`anj. uvu~ena na mjestu insercije listova.15. D . 01. re`anj je uredne eho strukture.insercija listova unutar parenhima je ehogene strukture a) u popre~nom i b) uzdu`nom presjeku. a) popre~ni proksimalni presjek. Jetra. a) pri obi~noj respiraciji. uredne je {irine. re`anj.d.14.dijafragma je uredne {irine i eho strukture. hiperehogena s uvu~enjem na mjestu insercije listova dijafragme.13.“kometin rep” od mjehuri}a zraka na bazi plu}a. desni re`anj. dijafragma. desni re`anj. 01. Jetra. KR .dijafragma je nejednolike {irine i zadebljana. b) uzdu`ni proksimalni presjek: J . Jetra. a) uzdu`ni proksimalni presjek. dijafragma. IN .J1. dijafragma.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.nazna~en “kometin rep” od mjehuri}a zraka na bazi plu}a.grbolika dijafragma s uvu~enjem na rubu insercije listova. uzdu`ni proksimalni presjek.

uzdu`ni proksimalni presjek: J . cava. K . dijafragma.slabije prikazan proksimalni dio re`nja zbog superpozicije rebara. desni re`anj.v. ^ . D . D . VK . dijafragma. D .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. hepatica.parijetalna pleura. desni re`anj. desni re`anj.16.18.dijafragma je urednoga oblika i eho strukture. Jetra. dijafragma. uredne {irine.~ahura jetre i P . uzdu`ni proksimalni presjek: J . Jetra. IN . Jetra. KR .parenhim jetre uredne je eho strukture.J1.J1. diferencira se ^ .akusti~na sjena. hiperehogena s nazna~enim uvu~enjem. razdvojeni su listovi eho slike dijafragme.v.insrecija listova dijafragme unutar parenhima je hiperehogene strukture. uzdu`ni presjek: J .17. izgleda u`a. AS .parenhim je uredne eho strukture.dijafragma je uredno svedena.“kometin rep”.J1.rub ~ahure jetre odvojen je od konture dijafragme.kalcifikacija u parenhimu. 01. VH . 01.dijafragma je {ira. 25 .

v. KR .21. 01.desna i lijeva grana v.ciste iznad dijafragme su arteficijelne. desni kosi proksimalni presjek: J . portae. portae. desni re`anj.parenhim jetre.v. VP . {irine i eho strukture odvojena masnim tkivom od ruba abdomena . VK . K .19.parenhim jetre.20.A. Jetra. 01.“kometin rep” od mjehuri}a plina.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.v.J1. lijevi kosi srednji presjek desnoga i lijevoga re`nja: J . portae. odrazna slika ciste jetre. dijafragma. VH .J1. VP . uzdu`ni presjek proksimalnoga dijela: J . predstavljene u kontinuitetu kao cjevasta lu~na.dijafragma je urednoga oblika. PP .posteriorno poja~anje odjeka iza odrazne slike. D .parenhim jetre je uredne eho strukture.cista jetre. 26 .v.kralje`nica. desni re`anj. hepatica. dvije C 1 . cava. C . anehogena struktura s hiperehogenom konturom i po~etnim ra~vi{tem d. predstavljaju odrazne slike. Jetra. Jetra.J1. grane.

Jetra.aorta. re`nja. lijevi kosi srednji presjek desnoga i lijevoga re`nja: J .J1.24. K . anehogene strukture. A . 01. VP . re`anj. lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . A .v. 01. su`ava se prema periferiji. cava. kontura je hiperehogena. portae i d.portae.v.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.caudatus. @V . VP . kontura je hiperehogena.kralje`nica.po~etni vanjski tok v. v.dio lijeve grane v.portae.kralje`nica.venosum. 27 . aneho gene strukture.parenhim jetre je uredne eho strukture. VP . LK . VK -v. cava. grana v. K .aorta. duga.aorta. su`ava se prema periferiji.dijafragma. v.22.portae. a) i b) lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . grane v.kralje`nica. cjevastoga oblika.portae.parenhim je uredne eho strukture. cjevastoga je oblika.grane. anehogene je strukture s hiperehogenom konturom.23. u srednjem dijelu l.vanjski `u~ni vod. b) ra~vi{te l. VK .J1. Jetra.d.portae je cjevastoga je oblika. VK . cava. LVP . LV . D .l. portae.a) l. A . portae i ra~vi{te s dvije segmentne grane. grana v.lob.J1. uredne eho strukture. v. K .lig. Jetra.

25. prati se cijelom duljinom. Jetra.jetra s prikazom hilusa. v. v. desni kosi presjek hilusa: J . K . VK . portae.J1.nazna~eno posteriorno poja~anje odjeka. portae. cjevastoga je oblika. koja je anehogene strukture.vanjski ravni tok v. A . desni kosi presjek hilusa: J .vanjski vijugavi tok v. VP . 01.aorta. {irine 10 mm. VP . kontura je hiperehogena. porte. anehogenoga sadr`aja s hiperehogenom konturom.v.J1.a. PP . Jetra. AM .v. lienalis. u hilusu se ra~va na dvije grane.J1. {iri se prema distalnom toku.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. portae. @V . 28 .portae.dio desnoga i lijevoga re`anja jetre. anehogene je strukture. cava. VK . desni kosi presjek hilusa: J . kontura je hiperehogena. nastavlja se u VL . Jetra. {irine do 9 mm. VP .26. portae.lijevi re`anj. v.kralje`nica. cava. mesenterica.proksimalni dio vanjskoga toka v. cjevastoga je oblika. {irine 10 mm.vanjski `u~ni vod. K .kralje`nica.v.27. 01.

VH . pove}ana slika: J . VP . vaskularni crte`.J1.desni re`anj uredne eho strukture.v. VK . desni kosi presjek. hepaticae. @V .dio desne grane v.J1.vanjski `u~ni vod te~e paralelno i ventralno od VP. lijevi kosi srednji presjek desnoga re`nja: J . Jetra. vaskularne strukture. portae. AH .30.28. Jetra.v.presjek v. D .po~etni tok vanjskoga `u~nog voda. naj{ira vaskularna struktura. AS . 01. portae.a. porta proksimalni tok. D . promjera 8 mm. 01.v.popre~ni presjek d.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. vidi se kao paralelne hiperehogene crtaste strukture.u parenhimu poja~an periferni crte` v. hilus. VP . @ `eludac.J1. hilus. a) i b) desni kosi presjek: J . 29 . VP . portae.kralje`nica. hepaticae. kod {irih se nazire anehogeni lumen.dijafragma.jetra. Jetra. naj{ira vaskularna struktura.dijafragma. grane a. vaskularne strukture. hepatica uska tre}a vaskularna struktura izme|u VP i @V. K . @V .29. cava. te~e ventralno i paralelno s VP.akusti~na sjena. AH .

30 .l.hepatica.lijeva grana v. duga cjevasta anehogena struktura.desna v.l.hepataticae. LVH . hepatica je naj{ira cjevasta anehogena struktura. DR . uska vaskularna struktura s hiperehogenom konturom te~e od predjela lig. Jetra. vidi se kao ravna. umbilicalis kod Morbus Baumgarten. su`ava se. u centralnom dijelu re`nja je uska i su`ava se prema periferiji. portae {irega je lumena uz ra~vi{te. perzistentna v. 01.J1. VK . re`anj. te~e od v.umbilicalis. Jetra. kirur{ka granica izme|u re`njeva. VU .portae.lijevi re`anj. DVH ~ini granicu izme|u ventralnog segmenta (VS) i dorzalnog segmenta (DS) d.v.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. kontura je dijelom hiperehogena. falciforme.re`nju prema konturi i izvan nje kroz lig.teres u l.cavae prema lateralno i su`ava se prema periferiji.cavae horizontalno prema periferno. Jetra. mladi} 19 godina.hepatica je cjevasta anehogena struktura.J1.srednja v. kontura je nje`na.33. DVH . v.perzistentna v. te~e okomito od v. re`nja. re`anj. kosi presjek lijevoga re`nja: J .cavae prema ventralno. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja: LR . ~ini granicu izme|u medijalnoga segmenta (MS) i lateralnoga (LS) l.cava.J1. v.32.lijeva v. koja te~e koso od v. D . 01.dijafragma.desni re`anj. lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . SVH . re`nja.31. VP .

ima dvije dodatne u`e cjevaste strukture s istim u{}em. cava. LVH . u centralnom dijelu manjeg l.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. {irega je lumena.desni re`anj.dijafragma. cava.srednja v. Jetra. i l. re`nja jetre. re`nja. akcesorne grane. v. te~e vertikalno od VK prema ventralno. dijelom prikazana. akcesorne grane. ~ini granicu d. SVH . VK .srednja v. 31 . hepatica.lijeva v. cjevasta anehogena struktura s nje`nim konturama. re`anj.lijevi re`anj. 01. lijevi kosi proksimalni presjek: DR .34. te~e od VK okomito prema ventralno.dijafragma. cava. LVH .l. lijeva v. LR . SVH . hepaticae.J1. srednja v. Jetra. 01. D . hepatica.v. te~e koso od VK prema lateralno i u blizini {irokoga u{}a prima dvije u`e grane.36. Jetra. u`a cjevasta anehogena struktura te~e koso od VK prema lateralno.lijeva v. VK . VK . tri u`e grane imaju {ire zajedni~ko u{}e.l.35.parenhim desnoga i lijevoga re`nja. v. hepatica. hepatica je cjevasta anehogena struktura s nje`nom konturom.hepatica je duga. lijevi kosi proksimalni presjek: J .v.J1.dijafragma.hepatica. lijevi kosi proksimalni presjek lijevoga re`nja: J . D .J1. hepatica. LVH . D .v.

32 .v. Jetra. DVH .v. hepatica. re`nja. LVH .J1. re`anj. VSD . re`anj.J1. hiperehogene strukture.srednja v. SVH .dijafragma. lijevi re`anj a) popre~ni presjek. Jetra.l.37. lijeva v.lijevi re`anj jetre. v. cava. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . VK .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J1. DSD . VP . prema kaudalno i ventralno. te~e od VK vertikalno i ventralno lu~no prema kaudalnom rubu re`nja i postepeno se su`ava.dijafragma. teres.39. D . cava.desna v.38.l. u uzdu`nom presjeku je linearnoga trakastog oblika. lig. hepatica te~e koso od VK.lig. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: LR . LT . hepatica te~e vi{e horizontalno od VK. re`nja.AS.ventralni segment d. Jetra.lijeva v. 01.dorzalni segment d. hepatica je cjevasta anehogena struktura nje`ne konture.v. prema kaudalno. 01. D . b) uzdu`ni presjek: J . teres u popre~nom presjeku je trokutasta hiperehogena struktura s nazna~enom akusti~nom sjenom . porta. VK . hepaticae.

cava. Jetra. AH .v.40. K . re`anj. 01.lig. hepatica. mesenterica. K . AM . teres je linearna trakasta hiperehogena struktura ide od VP .izdu`eni l. AM .lig. koji se nalazi uz dorzalni rub re`nja kao hiperehogena ovalna struktura s u{iljenim rubovima. @M .J1.a. portae.J1. teres je plo~asta hiperehogena struktura u srednjem dijelu l. teres. VP .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. AS . 01. AS . lienalis.kralje`nica. VL . re`anj. lig. teres.aorta.akusti~na sjena.`eludac. LT . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br. re`anj izduljen sa su`enjem na mjestu lig. @ .41. VK . A .l.a. portae prema kaudalnom rubu re`nja.aorta. VP . mesenterica.v. teres.akusti~na sjena.`u~ni mjehur. popre~ni presjek lijevoga re`nja: J . lig.v. cava. Jetra.J1.v. LT .v. A . lig. re`nja. Jetra.kralje`nica.teres .lijeve grane v.42.VK . portae. 33 .l. 40: J .a. popre~ni srednji presjek lijevoga re`nja: J .LT.

44. portae. 01. A . venosum.45. venosum je linearni hiperehogeni tra~ak. 34 . K .grana v. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br. LF . lig. teres ventralno prema trbu{noj stijenci.lig.`eludac. grane v. 01. LT .J1. Jetra.lob. linea alba.J1. LV . 42: J . VP . Jetra. falciforme.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. A . TS . teres se prati uz dorzalnu konturu re`nja kao {iroka. re`anj ima {irok kut kaudalnog ruba.kralje`nica.v. lob. trakasta hiperehogena struktura od VP . caudatusa od kojeg se dorzalno nalazi VK . cava. @ . lig. re`anj. lig. re`anj je uzak i u{iljen. portae do vrha re`nja. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .l.aorta. caudatus.aorta.l.l.l.lig. koji ide od medijalne konture jetre prema lateralno i ~ini ventralnu konturu LK . teres.43.falciforme je linearna trakasta hiperehogena struktura koja se nastavlja na LT .lig.J1. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja: J .trbu{na stijenka. Jetra.lig.

lob.venosum je lu~na uska trakasta hiperehogena struktura.47.kralje`nica. venosum je u uzdu`nom presjeku kratka linearna hiperehogena struktura koja se nalazi horizontalno od medijalnog ruba jetre prema lateralno. A . Jetra. lig. VK .v.re`anj. LV . venosum je linearna uska hiperehogena struktura. K . A . koji ima pravokutan oblik. caudatus je voluminozniji. prominira van konture l.J1.v.lig.lob.lig. lob.aorta. Jetra.v.l.J1. 45: J . ~ini ventralnu granicu LK . lig. uz njegovu dorzalnu konturu nalazi se VK . re`anj.l. D . lijevi re`anj a) popre~ni presjek. VP . venosum. odvaja LK . 35 .lob. lob. lig. VP .48. ima oblika badema. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br. u uzdu`nom presjeku je uska linearna struktura od kranijalnoga do kaudalnoga ruba jetre.cava. K .aorta. cava. caudatus.l. re`anj. re`nja. caudatusa.46. Jetra. b) uzdu`ni presjek: J . portae. LV .dijafragma.kralje`nica. LV . caudatus. koji je ovalnoga oblika. venosum.v. u oba presjeka je lu~noga oblika.v. LK . cava. lijevi re`anj a) popre~ni presjek.J1. venosum. 01. VK .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 01.lob.lig. caudatus. porta. b) uzdu`ni presjek: J . caudatus.

lig. popre~ni presjek lijevi re`nja: J . K . ventrolateralnu konturu ~ini lig. venosum. AS .akusti~na sjena je anehogena. portae. lijevi re`anj jetre. a) popre~ni presjek. caudatus je u popre~nom presjeku pravokutnoga oblika. Jetra.lig. VC . b) uzdu`ni presjek: J .`eludac s teku}im anehogenim sadr`ajem. quadratus je hiperplasti~an. hipoplasti~an.51. teres. lijevi re`anj a) popre~ni presjek.50. hiperehogen u srednjem dijelu re`nja. VP . Jetra.“kometin rep” od mjehuri}a zraka u `elucu je hiperehogeni uski tra~ak. venosum. 01. LT .v. cava. VK . quadratus. re`anj. re`anj u ventromedijalnom dijelu je uzak. re`nja kaudalno od lig.akusti~na sjena.kralje`nica.v. quadratus. LK .crijevo.kralje`nica. quadratus je kvadrati~ni ventrokaudalni dio l. portae. K . A . teres.J1. AS . LV . teres. a dorzalnu lig. caudatus. voluminozniji.aorta. 01. grane v. LKV lob. LT .lig. caudatus je ovalnoga oblika. LKV . akusti~na sjena. b) uzdu`ni presjek: J .lob. cava.J1. lob.l. VK . LV .l. teres i l. 36 .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.lob. LK . o{tro ograni~ena. “kometin rep”. LV . teres je zvjezdastoga oblika.l.v.v.49 Jetra. u{iljen. venosum je izrazitije lu~noga oblika. koji se divergentno {iri prema dorzalno. C . @ .aorta.lig.lig. VP . cava. LV . lob. KR .venosum.lob. re`anj. lepezasta zona u dorzalnom smjeru snopa UZ valova. a u uzdu`nom presjeku je ovalan.J1.LVP. LT .lob. porte .lig. A .v.

jetra.aorta je mediponirana.J1. cava nalazi uz lijevi rub kralje`nice .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. G . re`anj na desnoj strani tijela.lig. LK . JE . venosum. cava smje{tena uz lijevi rub kralje`nice .J1. VK . 37 . re`anj. popre~ni presjek jetre.jednjak smje{ten desno od v. lienalis s konfluensom na lijevoj strani. 52: LR .l.akusti~na sjena od crijeva . popre~ni presjek: LR .K. AS .l.desni re`anj ispod lijevoga rebrenoga luka. VL . cavae.glava gu{tera~e je lijevo.53. vi{e uz desni rub kralje`nice.C. usmjeren desno. caudatus. portae. VP . Situs viscerum inversus.v. DR .v. LV .v.52. isti pacijent pod br.lob.K. Situs viscerum inversus. 01. VK . A .v.

vrh se`e van {irine skena koji daje konveksna sonda. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .lig. 01. 38 .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Difuzne promjene jetre 01. uredne je eho strukture.kralje`nica. cava. venosum. VR . LK . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .J2. 01. bubreg.v. cava. popre~ni presjek.u presjeku na donjem rubu sternuma l. konture su glatke. VK . re`anj je pove}an.lob. eho struktura je uredna. izduljen. K .u mediosagitalnom presjeku l. re`nja ispod donjega ruba d. VK .lig. Hepatomegalija.v.lob. rebrenim lukom. lateralni rub je pod l. re`anj je pove}an.v. LK .d. cava. vidi se veliki dio parenhima d.J2. VK . venosum. caudatus je pove}an. LV .v. reberenoga luka.d. renalis.02.J2. konture su glatke. Hepatomegalija. {iri je i dulji.03. caudatus. LV . popre~ni presjek d. B .01 Hepatomegalija. re`anj je pove}an. eho struktura je homogena. re`nja: J . lateralno od medioklavikularne linije. srednje ehogena. konture su glatke.

J2.v. re`anj je uredne veli~ine. po~etni stadij.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. popre~ni srednji presjek: J . portae. re`anj je pove}an. D . re`anj je uredne veli~ine. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . srednje ehogen.B.d. parenhim je homogen. Steatoza jetre. parenhim je homogen.ra~vi{te d. 01. 39 .J2.dijafragma.05. Hepatomegalija.d. VH . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .dijafragma. srednje poja~ane ehogenosti. VP .B. 01.06. D . srednje izra`ena.04. ne{to ja~e ehogenosti u odnosu na parenhim desnoga bubrega . hepatica.v.J2. “svjetla” jetra. konture su glatke. parenhim je homogen.d. Stetaoza jetre. VK . grane v. cava. donji rub re`nja se`e znatno ispod donjega ruba uzdu`noga presjeka desnoga bubrega .

hiperehogen s posteriornim slabljenjem odjeka . jako izra`ena. akutna hepatorenalna insuficijencija.v. D . bubreg.dijafragma. bubreg. parenhim u`i.J2.d. re`anj izgleda pove}an u odnosu na d.d. B . parenhim je homogen. re`anj je uredne veli~ine. Steatoza jetre.akusti~na sjena. K .d. 01. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . ali je bubreg smanjen. poja~ane ehogenosti. te je veli~ina jetre u fiziolo{kim granicama. 40 .d.d. “svjetla” jetra. “sjajna” jetra. cava.d. B . “sjajna” jetra. hiperehogen s posteriornim slabljenjem odjeka . AS . jako izra`ena. VK . bubreg manji. D .09. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .J2. srednje izra`ena. Steatoza jetre.PS. 01.PS.J2. parenhim je homogen.07. re`anj je uredne veli~ine. poja~ane ehogenosti. bubreg. stanje poslije kemoterapije.08. parenhim je homogen.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.kralje{ci.dijafragma. vaskularni crte` slabo izra`en. B . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . Steatoza jetre.

l. jasne konture.J2.11. Steatoza jetre. RZ . nepravilne zone poja~ane ehogenosti. re`anj je pove}an.a) i b) parenhim lijevoga re`nja ne{to ja~e ehogenosti.v.J2. RZ 01. re`anj je srednje veli~ine. parenhim je poja~ane ehogenosti.fokalna steatoza su hiperehogene zone nepravilnoga oblika.regeneracijska zona je fokalna zona hipoehogene strukture.10. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . Fokalna steatoza jetre.12. VP . VP .fokalna steatoza. Fokalna steatoza jetre. kosi presjek lijevoga re`nja: J . portae.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. pove}ani dijelovi presjeka uz hilus jetre: J . portae. stanje poslije poroda.v. F . parenhim je uredne ehogenosti. 41 .d.J2. F . regeneracijska zona. nepravilnoga oblika. 01.

15.d. bubreg. parenhim je homogen. 42 . Steatoza jetre.J2.d. B .`u~ni mjehur. 01. @M . bubreg. D . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .jetra je jako pove}ana. bubreg.14. hiperehogene strukture.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.d.dijafragma. “sjajna” jetra. dje~ak 13 mjeseci.13. “sjajna” jetra.PS. alkoholna bolest. B . alkoholna bolest. parenhim je hiperehogen sa zonama manje poja~ane ehogenosti. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . B . “sjajna” jetra.J2.dijafragma. vaskularni crte` je slabo uo~ljiv. Glikogenoza jetre. re`anj je srednje pove}an.d. Steatoza jetre. D . hiperehogene strukture s posteriornim slabljenjem odjeka . vaskularni crte` slabo uo~ljiv. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . homogenoga izgleda.J2. J B PS D 01. parenhim je homogen.jetra je jako pove}ana.

parenhim je uredne eho strukture.d. dje~ak 4 godine.v. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .J2. “sjajna” jetra. D .kralje`nica. VH .d. B . parenhim je homogen. hiperehogene strukture. LK .d.aorta. Glikogenoza jetre. Amiloidoza jetre. D .dijafragma. nehomogen.J2. K .18. K .desni i lijevi re`anj jetre su pove}ani. A . D . re`anj je enormno pove}an. 01. parenhim je ehogeniji.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. A .16. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . bubreg. vaskularni crte` slabo izra`en.dijafragma. popre~ni presjek jetre: J . “svjetla” jetra.rub abdomena. 01.J2. caudatus.kralje`nica. re`anj je pove}an.dijafragma. Akutni hepatitis. hepatica. 43 .17.lob.

VK . 01. re`anj je enormno pove}an. @M VK D K 01. parenhim je gotovo anehogen. hipoehogene strukture s poja~anim perifernim crte`em v.J2. VK . parenhim je homogen. podsje}a na “zvjezdano nebo”.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. caudatus. kontura je zaobljena. D . parenhim je homogen. Akutni hepatitis.kralje`nica. vide se periferni ogranci v. LK . porte. re`anj je uredne veli~ine.lob. K . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .aorta. K .J2. porte kao “zvjezdano nebo”. cava. Akutni hepatitis. A .J2.v. Akutni hepatitis.d.20.d.dijafragma.v.l. cava.`u~ni mjehur. re`anj je pove}an. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . hipoehogene strukture.19. @M .21.kralje`nica. 44 .

VK .dijafragma. porte.23.v. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . lijevi kosi presjek jetre: J . VP .d. PP .d. porte je manje poja~an kao “snije`ne pahuljice”. porte jako pro{irene. @M .J2. D . cava.po~etne grane v. Kroni~ni hepatitis. portalna hipertenzija. 45 .24. re`anj je jako pove}an. parenhim je ehogenije strukture.J2. re`anj je uredne veli~ine.posteriorno poja~anje odjeka vidi se iza naj{ire grane.`u~ni mjehur. poja~an periferni crte` v. Kroni~ni hepatitis. parenhim je srednje poja~ane ehogenosti. periferni crte` v. 01.22. poja~ane ehogenosti. presjek desnoga re`nja jetre J . nehomogene strukture.J2. poput “snije`nih pahuljica”. Kroni~ni progresivni hepatitis.jetra je pove}ana. 01.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. parenhim je nehomogene strukture. vaskularni crte` slabo vidljiv.

25.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J2.27. rubno hiperehogene fibrozne promjene. bubreg.d. J .J2.dijafragma. “sjajna” jetra.izrazito pasteriorno slabljenje odjeka. parenhim je hiperehogene homogene strukture.d. Kroni~ni hepatitis. 01.parenhim je homogene. 46 . K . uredne ehogenosti. Ciroza jetre. b) kosi proksimalni presjek jetre. re`anj je srednje veli~ine.26. PS . Splenomegalija kod pacijenta pod br. najdu`i promjere iznosi 2oo mm. porte. D .aorta.slezena je pove}ana. porte. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .kralje`nica. VP .parenhim je uredne eho strukture.ra~vi{te v.pro{irene grane v. a) i b) D . uredne ehogenosti. parenhim je homogen. lienalis.J2. B .manje poja~an periferni crte` v. 24: S . A . periportalna fibroza: a) lijevi kosi presjek jetre.dijafragma. J . kao “snije`ne pahuljice”. 01. VL . VP .

Difuzne promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J2.28. Ciroza jetre, “sjajna” jetra, alkoholna bolest, kosi presjek desnoga re`nja: J - parenhim je homogen, hiperehogene strukture, PS - izrazito posteriorno slabljenje odjeka, D - dijafragma.

01.J2.29. Ciroza jetre, alkoholna bolest jetre, uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj je pove}an, parenhim je grube, nehomogene strukture, srednje ehogen, B - d. bubreg.

01.J2.30. Ciroza jetre, alkoholna bolest jetre, `u~ni mjehur, uzdu`ni presjek jetre pod br. 29: J - jetra je pove}ana, parenhim je nehomogene strukture, @M - `u~ni mjehur u`eg lumena, stijenka je zadebljana, vanjska kontura je valovita.

47

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

01.J2.31. Ciroza jetre, nodularna, kosi presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj je pove}an, kontura je zaobljena, parenhim je nehomogene mrljaste strukture, vaskularni crte` se ne diferencira.

01.J2.32. Ciroza jetre, nodularna, `u~ni mjehur, uzdu`ni presjek desnoga re`nja pod br. 31: J - parenhim je nehomogene mrljaste strukture, @M - `u~ni mjehur je smanjen, stijenka pro{irena, hiperehogene strukture, vanjska kontura valovita, KR - “kometin rep”.

01.J2.33. Ciroza jetre, nodularna, popre~ni presjek jetre: J - pove}ana je jetra, parenhim je nehomogen, zapa`aju se sitne mrljaste hiperehogene promjene, VP - grane v. porte, A - aorta, K - kralje`nica.

48

Difuzne promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J2.34. Ciroza jetre, nodularna, lijevi kosi presjek d. re`nja: J - jetra je srednje veli~ine, parenhim nehomogen, mrljast, sitne hiperehogene fokalne promjene, kontura valovita, A - po~etni ascites.

01.J2.35. Ciroza jetre, nodularna, kosi presjek desnoga re`nja: J - parenhim je mrljaste strukture s multiplim razli~ito velikim hiperehogenim fokalnim promjenama, kontura je valovita.

01.J2.36. Aerobilija, presjek jetre: J - parenhim je uredne ehogenosti s mnogobrojnim mrljastim i duguljastim, nepravilnim hiperehogenim promjenama, koji nazna~eno konvergiraju prema srednjem dijelu jetre, odgovaraju zraku u intrahepatalnim `u~nim vodovima.

49

porte. atrofi~ni stadij.posteriorno smanjenje odjeka 01. kontura je glatka. VP .lijeva grana v.`u~ni mjehur uredne veli~ine. re`nja: J . PP . parenhim hiperehogen. Ciroza jetre.jetra je smanjena. AS .akusti~na sjena.J2. oblika i eho strukture (linearni artefakt). re`anj je manji. C . 50 . atrofi~ni stadij.lig.lig.posteriorno poja~anje odjeka. uzdu`ni presjek l.J2. A .38. sa sitnim fokalnim hiperehogenim promjenama.J2. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . A . Ciroza jetre.jetra je jako smanjena. @M .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.ascites. falciforme. Ciroza jetre. LT .39.crijeva. LF .37.obilan ascites.obilan ascites s ehogenijim sedimentom dorzalno. teres. kontura nazna~eno valovita.l. atrofi~ni stadij. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . A . PP . parenhim je poja~ane ehogenosti. parenhim je grublje eho strukture. 01. kontura je glatka.

Ciroza jetre.dijafragma.J2. ne{to ehogeniji. falciforme. portalna hipertenzija. re`anj je manji. re`anj je smanjen i deformiran. nepravilnoga oblika. 01. atrifi~ni stadij. LF . izgleda homogene eho strukture. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . A . kontura nazubljena.`u~ni mjehur srednje veli~ine.l.J2.42. 01. atrofi~ni stadij. parenhim je bez vidljivih promjena strukture. D . re`anj je izrazito smanjen. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.40.lig. parenhim je bez vidljivih promjena.l. ali je kontura re`nja valovita. stijenka je pro{irena. kontura dijelimice sitno valovita. Ciroza jetre. @M . Ciroza jetre.d. atrofi~ni stadij.obilan ascites.41.J2. hiperehogena u lumenu se vidi kamenac -K. A .ascites. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . 51 .

42. pacijent pod br. sekundarne promjene `u~noga mjehura. najdu`i promjer iznosi 177 mm. popre~ni presjek slezene: S . struktura je homogena uredne ehogenosti. VP .v. AS .slezena je pove}ana. 01.44.akusti~na sjena.J2. splenomegalija. 42. srednje ehogene strukture.43.ascites. 52 . Ciroza jetre. VL presjeci vijugave lijenalne vene.grana v. isti pacijent pod br. porte je jako pro{irena a kontura {iroka i hiperehogena. pacijent pod br. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . 01.parenhim jetre je ehogeniji. Ciroza jetre.J2.`. @M . ali je kontura valovita.45.ascites. portalna hipertenzija. porta. Ciroza jetre. izgleda homogen.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. re`nja s valovitom konturom. stjenka je jednoli~no zadebljana. A . VP . presjek desnoga re`nja: J . mjehur je slabo ispunjen. A .crijevo. C .vrh l.J2. 42. sadr`aj u lumenu je homogen.

Ciroza jetre.uterus. uzdu`ni presjek male zdjelice: A . ascites. C .dio vijuge crijeva. 53 .Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. U .J2.obilan anhogeni homogeni teku}i sadr`aj u peritonealnom prostoru. isti pacijent pod br-42.46.

a.02. Portalna hipertenzija.dijafragma. uzdu`ni presjek slezene.v. lu~ne anehogene strukture su varikozno promijenjene kolateralne vene. ovalne. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre. uredne je eho strukture. 54 . 01: S .J3. kolateralni krvotok. 01: J . AH .03.slezena je pove}ana. portae. splenomegalija.jetra je uredne veli~ine. Portalna hipertenzija.dijafragma.vanjski tok v. VP . VP .J3. promjera 195 mm. parenhim je homogen. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .01. VK .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Vaskularne promjene jetre 01. 01. portae. cava. D .re`anj je uredne veli~ine i eho strukture. D . Portalna hipertenzija.pro{irene. {irine 19 mm. V . dobro izra`ene manje grane v.J3. 01.okrugle. hepatica. isti pacijent pod br. isti pacijent pod br. uredne ehogenosti.

izra`ene. Portalna hipertenzija. {irina lumena je u fiziolo{kim granicama.J3. 04: J . isti pacijent pod br.v.J3.parenhim je ehogenije strukture. portae. VP . VK . VP . desni kosi presjek hilusa jetre.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. VP . poja~ane ehogenosti.05. isti pacijent pod br. parenhim je homogen.06. 01. 01. popre~ni proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J . Portalna hipertenzija.v. cava.hepatalna vena.6 mm.lig.dijafragma. 55 .dijafragma. 04: J . {ire periferne grane v.glavni ogranci v.parenhim je ehogeniji.04. D . D . LT . lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre. teres.J3.jetra je pove}ana. VH . Portalna hipertenzija. portae. portae je pro{irena u vanjskom toku {irine 19.

nego na slici 07. a) popre~ni presjek. porte pro{iren. v.distalni tok v.crijevo. v.konfluens lijenalne i gornje mesenteri~ne vene je pro{iren. mesenterica isti pacijent pod br..uzdu`ni presjek.J3. v.v..gu{tera~a. cava.a. Portalna hipertenzija.crijevo. mesenterica sup. lienalis. 01.v. 04: a) popre~ni presjek: VMC . A . KO .kralje`nica. b) uzdu`ni presjek: VMS .. 01. Portalna hipertenzija. VMS .konfluens v. mesenterica sup.lijenalna vena je prosje~ne {irine. K . uzdu`ni presjek v.aorta. mesentericae sup. C . pribli`no {irine aorte. mesenterica sup. isti pacijent pod br.aorta. Portalna hipertenzija. A .08. mesenterica je jako pro{irena.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. 04: KO .09. lienalis izgleda {ira.J3. pribli`ne {irine kao i aorta. C . VL . G .07. VK .v.J3. isti pacijent pod br.kralje`nica. 04: VL . AMS . 56 . G .gu{tera~a. K . b) uzdu`ni presjek.

04.J3. 01. uredne ehogenosti.jetra je manja. kontura je glatka s uvu~enjima.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 11: J .nagla{ene grane v. Portalna hipertenzija.lig.subdijafragmalno manji ascites. 57 .kralje`nica. Portalna hipertenzija. Portalna hipertenzija. ciroza jetre. kosi presjek lijevoga re`nja. K . A .J3. popre~ni presjek slezene.12. kontura je grubo valovita. A . promjera 124 mm.J3. parenhim je homogen uredne ehogenosti. lienalis. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J .: S slezena.11. LC . VL . isti pacijent pod br.parenhim jetre izgleda uredne eho strukture.ascites.10. ciroza jetre. ascites. isti pacijent pod br. coronarium. ascites. parenhim izgleda homogen. 01. splenomegalija.

re`anj je srednje veli~ine. VP . parenhim izgleda homogen.l.l. re`nja. 58 . grana v. VP . isti pacijent pod br.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. VL . venosum.l.vanjski tok v.lig. uredne ehogenosti. 11: J . ciroza jetre. Portalna hipertenzija.lob. J . splenomegalija. promjera 210 mm. re`anj je uredne eho strukture.13. LV . parenhim je homogen.lig. cava. Portalna hipertenzija. Portalna hipertenzija. kroni~ni hepatitis.J3. VP .l. 01. {irina lumena do 18 mm. caudatus. isti pacijent pod br. uredne ehogenosti. lienalis ja~e izra`ene. presjek jetre: a) popre~ni presjek lijevoga re`nja. grana v. LK .grane v. portae je jako pro{irena. popre~ni presjek slezene. 11: S . izgleda uredne eho strukture.J3. pro{iren.14. J . re`anj jetre voluminozniji u odnosu na desni. teres. b) desni kosi presjek hilusa.J3.15. popre~ni presjek l. LT . portae koja je pro{irena do 21 mm.v. kontura je glatka. vijugavoga toka. 01.l.slezena je pove}ana. portae prati se cijelom du`inom re`nja. VK .

popre~ni presjek slezene. 01. V . Portalna hipertenzija.J3.18. `u~ni mjehur.slezena je pove}ana. V .17.15: S .15: @M . mjehur je manji. parenhim je homogen. promjera 122. kosi presjek kranijalnoga pola slezene: S .`.vrh lijevoga re`nja jetre. Portalna hipertenzija.J3. isti pacijent pod br. J . B .v. kolateralne vene.16. R . isti pacijent pod br. stijenka je pro{irena.reverberacija.slezena je ve}a. uzdu`ni presjek `u~noga mjehura.5 mm. Portalna hipertenzija. poja~ane ehogenosti. cava. 01. uredne ehogenosti.gornji pol lijevoga bubrega. VK .Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. uredne eho strukture.J3. kroni~ni hepatitis. 59 .varikozno promijenjene kolateralne vene. kolateralne vene.varikozno promijenjene kolaterale u projekciji gastri~nih vena. savijen u infundibulumu.

parenhim homogen. re`anj je pove}an. VU . kolateralne vene.v. umbilicalis otvorenoga lumena. nema znakova portalne hipertenzije. 01.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. grana v.varikozno promijenjene kolateralne vene u projekciji gastri~nih vena.slezena je lako pove}ana.19. srednje poja~ane ehogenosti. uredne eho strukture. kosi presjek kaudalnoga pola slezene: S . VP . interkostalni presjek kranijalnoga pola slezene: S .l.{iroka vijugava vena u projekciji lijeve renalne vene.J3. V .l. Morbus Cruveilhier-Baumgarten. portae. V .J3. Portalna hipertenzija. kolateralne vene.slezena je lako pove}ana. 01. Portalna hipertenzija.21.J3. AS .akusti~na sjena od rebara. eho struktura je u fiziolo{kim granicama. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . 60 .20.

parenhim je hiperehogen. VU . A . falciforme. LF . falciforme.v.l.lig.l.po~etni prikaz v.24. re`nja jetre.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.J3. umbilicalis kao okrugla anehogena promjena u ligamentu. VU . Morbus Cruveilhier-Baumgarten. 61 . slu~ajni nalaz.obilan ascites. vijugavog toka. koja je uredne veli~ine i eho strukture.J3.J3.23.dio presjeka lig. A . Sindrom Cruveilhier-Baumgarten. portalna hipertenzija. umbilicalis rekanalizirana.nazna~ena akusti~na sjena od ligamenta. kontura glatka. LF . re`anj je jako smanjen. re`anj je smanjen.22. AS .vrh l. umbilcalis {iroko otvorenoga lumena. kontura sitno valovita. parenhim je hiperehogene strukture.obilan ascites. VU . 01. 01. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .v. Sindrom Cruveilhier-Baumgarten. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .

J3.desna v. 26: J . falciforme.v.ascites.v.crijeva.27. DVH . LVH . re`nja jetre.ascites.“kometin rep”. LF . parenhim je homogen. promjera 14 mm. U . A .lijeva v. hepatica je ja~e pro{irena.lijeva v. KR . 62 . Kardijalna staza. 01. hepatalne vene su dobro ispunjene.jetra je uredne veli~ine. isti pacijent pod br. J . D . uzdu`ni mediosagitalni presjek abdomena: a) ispod lijevoga 01.terminalni dio v. b) presjek u predjelu umbilikusa. Kardijalna staza. VK . LVH . 01.J3. hepatica. parenhim je uredne eho strukture. A . KR . cava. VU . uredne ehogenosti. umbilicalis.25. {irega lumena. lijevi kosi presjek lijevoga re`nja jetre. hepatica. hepatica je pro{irena i ima akcesornu granu sa zajedni~kim u{}em.re`anj je uredne veli~ine. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J .lig.dijafragma.J3.rub jetre.“kometin rep”. VU .srednja v.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena a b Sindrom Cruveilhier-Baumgarten. umbilicalis je rekanalizirana. C .v.projekcija umbilikusa. cava. SVH .26. VK .

29: a) popre~ni presjek subdijafragmalnog toka.J3. hepatica. hepatica je u terminalnom toku podjednake {irine kao v. VK .30.l. kave. D . poja~ane ehogenosti.terminalni tok pro{irene hepatalne vene.a. J .lijeva v.J3.v.desna v.kralje`nica. isti pacijent pod br. K . cava je dobro punjena. hepatica ima dvije grane.aorta. {irina ve}a od aorte. kava dobro punjena. linearnog toka. DVH . 63 . portae. VK .v.desni i lijevi re`anj. LVH . Kardijalna staza. SVH srednja v. A . VH . AH . lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . a b 01. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre. re`anj jetre. b) uzdu`ni presjek subhepatalnog toka v. cava je pro{irena.v. isti pacijent pod br.dijafragma. 01. hepatica ima tri grane. re`anj je pove}an. parenhim je homogen. pro{irena. Kardijalna staza. cava. VK . VP .l.v.29. pro{irene su hepatalne vene.28.J3. J . 26: J .Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. parenhim je manje homogen. ehogeniji.lijevi re`anj jetre. Kardijalna staza. presjeci vene kave.

v. isti pacijent pod br. LVH . lijevi kosi distalniji presjek jetre od presjeka pod br. PP . veli~ina je u fiziolo{kim granicama.jako pro{irena lijeva v.desna v.J3. 01. Kardijalna staza. kao i presjek v. Kardijalna staza.lijeva v.srednja v. 31: DVH .dijafragma. ehogenost je u fiziolo{kim granicama.31. SVH . hepatica bolje prikazana. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja jetre. cava u popre~nom presjeku jako pro{irena. re`anj jetre. 64 . VK . 31: J .J3.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. parenhim je homogen. cava je pro{irena.v.l. hepatica. LVH . DVH . D . VK . hepatica. 01. hepatica.VK. hepatica i njezine grane.32. Kardijalna staza.J3. hepatalne vene su jako pro{irene.33.desna v. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J .desni i lijevi re`anj jetre.posteriorno poja~anje odjeka. cavae .

b) lijevi kosi srednji presjek jetre: J . VK . DVH . u proksimalnom presjeku se vide u{}a.34.dijafragma. 01. subhepatalni tok. D .v. 65 .35. SVH . LVH . a) lijevi kosi proksimalni presjek jetre. u srednjem su prikazani srednji dijelovi toka. Kardijalna staza. cavae. Kardijalna staza. VH . hepatica. portae.pleuralni izljev je anehogeni sadr`aj dorzalno od dijafragme. uzdu`ni presjek v. 01.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. lumen je pro{iren do 26 mm.v. hepatica. u popre~nom presjeku vi{e je lokaliziran medijalno. J .J3. 31: VK . hepatica. pleuralni izljev. 31: J . hepatica. hepatalne vene su jako pro{irene. re`anj jetre.J3. cava. parenhim je uredne eho strukture.desna v. isti pacijent pod br.jetra je ve}a.v.36. isti pacijent pod br. hepatica.J3.desna v. VP . SVH .l. cava.lijeva v.d.srednja v. hepatica. Kardijalna staza. re`anj jetre. DVH .v. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre.srednja v. PI .

01. kontura nazubljena.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.srednja v. hepatalne vene su pro{irene. tipa “snje`nih pahuljica”.ascites. PI .38.desni i lijevi re`anj. kava je jako pro{irena. parenhim je poja~ane ehogenosti.SVH. A . Kardijalna staza. srednja . cava. 66 . Kardijalna staza.ascites je anehogeni sadr`aj izme|u dijafragme i kranijalne konture jetre. pro{irene hepatalne vene lijeva .d.desna v. A . D . re`anj.37.dijafragma. 38: J .v.39.P. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . VK . Kardijalna staza. 01. portae je nazna~eno poja~an. DVH .re`anj je smanjen.srce.J3. ascites. jetra je smanjena. A . uzdu`ni lateralni presjek desnoga re`nja. kaudalno od baze plu}a . periferni crte` v. D . ascites. pleuralni izljev. 36: J.J3.J3. SVH . parenhim je poja~ane ehogenosti. hepatica. VK . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre. ciroza jetre.v. hepatica.pleuralni izljev je anehogeni sadr`aj kranijalno od dijafragme. S . ascites.ascites. isti pacijent pod br. ciroza jetre. isti pacijent pod br.LVH.dijafragma.

Kardijalna staza.tromb v. coronarium. 01.jetra je ve}a. re`anj je smanjen. L . parenhim je poja~ane ehogenosti.ascites.lijeva.v.v. parenhim je homogen. VH . srednje ehogen.l.J3. hepatalne vene su pro{irene. A . popre~ni proksimalni presjek jetre: J . T . LVH . 01.J3. cava je ispunjena ehogenom strukturom tromba.hepatica.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. VK . L^ .lig. VK .J3. ascites.srednja. ciroza jetre. SVH . isti pacijent pod br.proksimalni tok v. cava je jako pro{irena a. 38: J . kontura nazubljena. VP . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja. promjera 31 mm.limfni ~vor. porte. portae je ovalna ehogena struktura koja ispunjava lumen.parenhim jetre je ehogeniji. izgleda homogen.40. desni kosi presjek hilusa jetre: J .41. 67 . Sindrom Budd-Chiari.42.v. Tromb venae portae.

re`anj je uredne veli~ine.desni bubreg.dijafragma.02.01. promjera 30 mm. anehogene strukture.J4.d. 01.d. AS . D . Jednostavna cista jetre. re`anj jetre. D . anehogena struktura. anehogene strukture. B .posteriorno poja~anje odjeka. kontura je pravilna o{tra.posteriornim poja~anjem odjeka i uskom lateralnom AS .akusti~na sjena tangencijalno uz rub ciste. parenhim je homogen.03.cista je malo ovalna. J . promjera 41 mm. 01. Jednostavna cista jetre. PP .cista je ovalnoga oblika.dijafragma. Jednostavna cista jetre. srednje ehogen. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . popre~ni proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: C .J4. C . promjera do 38 mm.cista je okrugloga oblika.akusti~nom sjenom. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J4. C . o{tre konture s PP .parenhim jetre je uredne eho strukture. kontura je nje`na slabo diferencirana.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Ciste jetre 01. 68 .

dijafragma. D . lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J . C . D .parenhim j. 69 .cista uz kranio-dorzalnu konturu d. B . Jednostavna cista jetre. re`nja. Jednostavna cista jetre. @M .cista gornjeg pola bubrega. promjera do 60 mm.05.uzdu`ni presjek desnoga bubrega. re`nja uz dorzalnu konturu jetre.posteriorno poja~anje odjeka je nazna~eno.cista uz ventralnu konturu d. PP .06. 01. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . D .J4. C . 01.04. promjera 18 mm.desni i lijevi re`anj su uredne eho strukture.`u~ni mjehur.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. re`nja. Jednostavna cista jetre. C 1 . je uredne eho strukture. promjera 36 mm.parenhim jetre je uredne eho strukture.J4. PP .dijafragma.posteriorno poja~anje odjeka.dijafragma.J4.cista u kranijalnom dijelu l. C 2 . popre~ni proksimalni presjek jetre: J .

09. re`nja je uredne eho strukture. bubreg.postoperacijske rezidualne {upljine. D . C . Postoperacijski reziduum.cista `. 70 . PP .dvije ciste `u~noga voda u kranio-ventralnom dijelu re`nja s rubnom cjevastom strukturom.08. 01. okruglastoga oblika.07. presjek desnoga re`nja jetre: a) popre~ni presjek. o{tre. anehogenoga sadr`aja. promjera 16 mm s rubnom cjevastom strukturom.posteriorno poja~anje odjeka.posteriorno poja~anje odjeka.parenhim d. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .posteriorno poja~anje odjeka. b) uzdu`ni presjek. Cista `u~noga voda.dijafragma.J4. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: PO . 01. C . PP . promjera do 12 mm.J4.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. promjera do 88 mm. PP .dijafragma. D . D .d. voda je ovalnoga oblika.dijafragma. B . Cista `u~noga voda.J4. konture su lako nepravilne.

K .posteriorno poja~anje odjeka.10. VKv.aorta. popre~ni presjek jetre: J .ve}i broj cista u dorzo-medijalnom dijelu d.v.dijafragma.J4. koje su pojedina~ne i u lijevom re`nju.desni re`anj. Policistoza jetre.12.J4. 01. vaskularna struktura uz rub. re`nja. Multiple ciste jetre. re`anj uredne eho strukture. 01.v. C . D . 71 .intervertebralni disk. A . PP . Multiple ciste `u~noga voda. promjera do 58 mm. ID .ve}i broj cista.desni i lijevi re`anj jetre.ciste su odvojene tankim septima. VK .dijafragma. C . C . cava.kralje`nica.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. cava.d. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J . lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J . D .J4. D .11. cava. VK .dijafragma.

Policistoza jetre. promjera do 20 mm.desni re`anj.13.d.15. 14: J . C .presjek desnoga i lijevoga re`nja. popre~ni proksimalni presjek jetre. 01. neravnih kontura. 01.ve}i broj cista d. Policistoza jetre. PP .14. popre~ni srednji presjek desnoga re`nja: J .brojne ciste. PP . 72 .J4.J4. C . re`anj. D . isti pacijent pod br. brojne ciste u oba re`nja.nazna~eno posteriorno poja~anje odjeka.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. popre~ni presjek: J . nepravilnoga oblika. D .posteriorno poja~anje odjeka. re`nja.dijafragma. razli~ite veli~ine.J4. Policistoza jetre. promjera do 29 mm.dijafragma.

gu{tera~a se ne diferencira.J4. C . 01. C .16. Policistoza bubrega. dijelom grupirane. okruglog i duguljastog oblika. razli~ite veli~ine.`u~ni mjehur.J4. kontura se dijelom ne prati.mnogobrojne ciste nalaze se unutar parenhima i sinusa bubrega. J .dijafragma. re`anj.aorta se nazire.J4. promjera do 50 mm. bubreg je pove}an. Policistoza gu{tera~e.rub jetre.17. 73 . 14: C . “sa}aste” strukture. A .brojne manje ciste.d. uzdu`ni presjek desnoga bubrega. 14: B .mnogobrojne ciste. isti pacijent pod br. isti pacijent pod br. Morbus Caroli. razli~ite veli~ine i oblika.18. D . 01.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. @M . okrugle i nepravilnoga oblika.d. popre~ni presjek uz rub sternuma. uzdu`ni presjek d. re`nja jetre: J .

K . u nizu poput perli. K .d. cava. lijevi kosi presjek jetre.18: J . desni kosi presjek desnoga re`nja jetre.dijafragma. 01. 74 . VP .18: J . VK . isti pacijent pod br.posteriorno poja~anje odjeka.v. re`anj.mnogobrojne razli~ito velike. VK . Morbus Caroli.kalkulus uz rub ciste. portae. C .J4. parenhim je homogen. dijelom grozdasto grupirane. C .aorta.J4.mnogobrojne male ciste ovalnoga i duguljastoga oblika.posteriorno poja~anje odjeka.kralje`nica. dijelom sitne duguljaste. D .dijafragma.v. kosi presjek desnoga re`nja jetra: J . A .dijafragma. AS . C . PP .v. K . A . ehogenije strukture.akusti~na sjena. koje me|usobno konfluiraju.19.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Morbus Caroli.mnogobrojne manje ciste.aorta. Morbus Caroli. D .J4. PP .21.20. D . isti pacijent pod br. cava.desni i lijevi re`anj. ali manje ciste.parenhim je uredne eho strukture.kralje`nica. 01.

uzdu`ni presjek jetre. Policistoza bubrega.ciste manje i brojne dijelom grozdasto grupirane. Morbus Caroli.akusti~na sjena od zraka u `elucu.akusti~na sjena. 01. 21: J .J4. 75 .J4. Morbus Caroli. C . @M .parenhim je ehogeniji. re`anj jetre.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.kalkulus.J4. 21: J . AS .mnogobrojne ciste.23. K . 01. a) i b) uzdu`ni presjeci lijevoga re`nja jetre.24. C .akusti~na sjena od zraka u `elucu. AS .d. isti pacijent pod br. razli~ite veli~ine u parenhimu i sinusu bubrega.22. isti pacijent pod br.cista. J .parenhim je ehogenije strukture. konture su slabo ocrtane.bubreg je pove}an. isti pacijent pod br. 21: B .`u~ni mjehur AS . uzdu`ni presjek desnoga bubrega. C .

cista je okrugloga oblika. mlada.posteriorno poja~anje odjeka. okrugloga oblika. PP .posteriorno poja~anje odjeka. promjera 65 mm. Ehinokokna cista jetre. TS . kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .d.J4. A . kontura je hiperehogena.dijafragma. popre~ni presjek jetre: J . PP . 76 . LK . re`anj.cista je ovalnoga oblika.26.l. sadr`aj je anehogen s ehogenim talogom. EC . PP .kralje`nica. VK .cista.masno tkivo. sadr`aj je anehogen.25. D . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . Ehinokokna cista jetre.caudatus. EC . 01.nagla{eno posteriorno poja~anje odjeka. Ehinokokna cista jetre. promjera 58 mm. MT . mlada. cava.v. parenhim je uredne eho strukture.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. kontura dobro diferencirana.J4.mi{i}i trbu{ne stijenke. K . re`anj.aorta. promjera do 124 mm. ventralno podvostru~ena. EC . 01.J4.lijevi i desni re`anj. mlada. sadr`aj je anehogen.lob .27.

a ehogena septa izme|u njih su u obliku “`bica na kota~u”. D . re`anj.dijafragma.akusti~na sjena od rebara. zrela. Ehinokokna cista jetre. ciste mladice su poredane periferno. K . AS . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J4. zrela.posteriorno poja~anje odjeka. promjera 54 mm. A .multivezikalna cista. EC . u obliku “latica cvijeta”.28. promjera oko 102 mm. iz sredne prema periferiji {ire se ehogena septa sli~no “`bicama na kota~u”. interkostalni presjek desnoga re`nja jetre: J . Ehinokokna cista jetre.30.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.aorta. PP .multivezikalna cista. poput “latica cvijeta”.kralje`nica.d. ciste mladice su poredane rubo i jedna centralno.d. 77 . Ehinokokna cista jetre. ciste mladice su rubno smje{tene.dijafragma. 01.parenhim d. 01. D . re`anj. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .multivezikalna cista. EC . re`anj je uredne eho strukture. promjera 76 mm.J4. EC .29.J4.

promjera oko 112 mm.J4. ciste mladice smje{tene nazna~eno poput “latica cvijeta”. Ehinokokna cista jetre. 01.v. promjera oko 112 mm.posteriorno poja~anje odjeka. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J4.multivezikalna cista.d. zrela. VH . 78 . PP . zrela.posteriorno poja~anje odjeka.parenhim je homogen. ciste mladice su duguljastog oblika.multivezikalna cista s manjim brojem cista. Ehinokokna cista jetre. zrela. re`anj. PP . rubno raspore|ene poput “latica cvijeta”.31. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . EC. Ehinokokna cista jetre.dijafragma. EC . D .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.d.J4. septa izme|u nazna~eno poput “`bica na kota~u”. EC .32. septa u obliku “`bica na kota~u”. re`anj jetra.multivezikalna cista. hepatica. 01. dio lumena ispunjen ehogenim sadr`ajem.33. ehogenije strukture.

EC 1 .multivezikalna cista.mnogobrojne ciste. Ehinokokoza jetre. razli~ite veli~ine. Ehinokokne ciste jetre. re`anj je pove}an.multivezikalna cista s nekoliko cista mladica. 79 . portae. Ehinokokna cista jetre.multivezikalna cista ispunjava d.J4.akusti~na sjena od rebara.34. presjek jetre: C .35. zrela. PP . kosi presjek desnoga re`nja jetre: EC . ima sa}astu strukturu.J4. VP . zrele. 01.d. 01. EC 2 .J4.v. ciste maladice daju sliku “sa}a”.36. re`anj jetre. PP .posteriorno poja~anje odjeka.posteriorno poja~anje odjeka. AS . septa raspore|ena poput “`bica na kota~u”.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . okrugloga i ovalnoga oblika ispunjavaju cijelu jetru s oto~i}ima o~uvanoga jetrenoga parenhima.

J4. komplicirana.cista nakon perforacije s kolabiranom stijenkom. komplicirana.38.rubni dio parenhima jetre. kontura je glatka.rubna perifokalna upala hipoehogene strukture. Ehinokokna cista jetre. U . D . kosi presjek jetre: J .39. PP .d. EC .posteriorno poja~anje odjeka. Ehinokokna cista jetre. 80 . presjek desnoga re`nja jetre: J .37.J4. PP . sadr`aj je anehogen. EC . 01. re`anj jetre.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J4.cista okrugloga oblika.posteriorno poja~anje odjeka. sadr`aj u lumenu slojevit hipoehogen i anehogen. stijenka je jasna i glatka. koja je odvojena od periciste.parenhim jetre. komplicirana. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . EC .dijafragma. 01.cista ovalnoga oblika. Ehinokokna cista jetre.

re`anj jetre. grudastoga oblika. 81 . stara.dijafragma.cista je okruglasta. stara. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: EC .cista. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: EC . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 01. anehogena struktura s hiperehogenim pahuljastim strukturama u lumenu.semilikvidni sadr`aj ciste.v. Ehinokokna cista jetre.d. koja polazi od ehogenog sadr`aja.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.J4. VP .dijafragma.40. stara. K . ve}im dijelom je ehogen.kalcifikacija je hiperehogeni dio ventralne konture ciste. ~ija je dorzalna kontura izbrisana akusti~nom sjenom.41. Ehinokokna cista jetre.J4. sadr`aj u lumenu je semilikvidan.J4. portae. EC . Ehinokokna cista jetre. D . 01. D .42.

Ehinokokna cista jetre. K .kalcifikacija na ventralnoj konturi hiperehogene strukture. dio sadr`aja je poja~ane ehogenosti.J4.cista je smanjena.parenhim jetre.kalcifikacije u stijenci ciste. a b 01. ispunjena ehogenim sadr`ajem. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . EC . stara.cista sa semilikvidnim sadr`ajem. 82 . Ehinokokna cista jetre. D .akusti~na sjena. AS . a) popre~ni i b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja: EC . polazi od K .kometin rep od zraka na bazi plu}a.dijafragma.J4. stara.AS.44.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. koji “bri{e” akusti~na sjena .43. KR .

Hemangiom kapilarni.desna v. kontura je glatka.J5. T. portae.v.~ahura jetre.dijafragma.tumor je fokalna.vidljiv pariferni crte` v. D . okrugla hiperehogena promjena eho strukture.03.02.rub abdomena. D . 83 . uzdu`ni lateralni presjek desnoga re`nja jetre: J .parenhim jetre je uredne eho strukture. 01. okrugla hiperehogena promjena eho strukture.tumor je fokalna. 01. sitna. Hemangiom kapilarni. A . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . Hemangiom kapilarni. portae. VH . B .tumor je fokalna.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre Tumori jetre 01. C .parenhim je uredne eho strukture. VP .dijafragma. promjer 19 mm.01.J5. promjer 18 mm. bubreg. okruglasta hiperehogena promjena eho strukture. promjera 8 mm.dijafragma. hepatica. o{tra. D . kontura je malo neravna. T . T .J5. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .d.

poja~ane ehogenosti. re`anj. b) interkostalni presjek desnoga re`nja jetre: J .05. ovalna promjena eho strukture.J5. promjer 24 mm. a) uzdu`ni presjek. kontura je ravna.tumor je fokalna.dijafragma.d.d-re`anj. T . D . 84 .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J5. a) popre~ni presjek. neravne konture. okruglasta hiperehogena promjena eho strukture.06. a) uzdu`ni presjek. b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .v. kontura je neravna. D .dijafragma 01.d. promjer oko12 mm. VP . 01.04. porte. T . stanje nepromijenjeno 4 godine. hepatike. VH . re`anj. okrugle promjene eho strukture.tumor su dvije fokalne. Hemangiom kapilarni. Hemangiom kapilarni. b) lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . poja~ane ehogenosti. Hemangiom kapilarni.dijafragma.grane v. promjera oko 20 mm.tumor je fokalna. T . D .J5.

MT . kontura je glatka. D . re`anj. okrugloga oblika.masno tkivo. 01.J5. VP . kontura je glatka.09.mi{i}i trbu{ne stijenke. VP .masno tkivo.v.trbu{na stijenka.tumor je fokalna. portae. Hemangiom kavernozni.J5. kontura je glatka. b) kosi presjek lijevoga re`nja jetre: J . T . Hemangiom. re`anj.dijafragma. VK .l.l. Hemangiom kapilarni. hiperehogene strukture koja je rubno smanjene ehogenosti. T .07. promjer obje oko 102 mm.v.tumor su dvije fokalne promjene eho strukture. TS . MT . slabo vidljiva. 01. T .tumor je fokalna.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.d. koje konfluiraju. okrugla promjena eho strukture. cava. ne{to ehogenija od parenhima jetre. a) popre~ni presjek. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .v. promjer 20 mm. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . promjer ve}e strukture je 53 mm.J5. portae. re`anj. 85 . promjer 48 mm.08. okrugla hipoehogena promjena eho strukture. TS .

hiperehogena promjena eho strukture. 01. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . centralno hipoehogena. D .J5.dijafragma. 86 .J5.d. Hemangiom kavernozni.v.12.dijafragma. hiperehogena promjena eho strukture. re`anj. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . nepravilna. T . D . re`anj. kontura je neravna. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 01. hiperehogena. promjer oko 87 mm. promjer oko 84 mm. VK .dijafragma.anehogena promjena eho struktura.tumor je fokalna. T . ovalna. cava.11. ovalnoga oblika.d. kontura je valovita. re`anj. T . Adenom.d. hipogeno .10. tipa “pe~ata”. s anehogenim prstenom.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. D .tumor je fokalna.tumor je fokalna. Hepatocelularni karcinom. kontura je jasna. promjer oko 56 mm.J5.

nalazi se uz kranioventralnu konturu jetre. ehogena. ciroza jetre. kontura je valovita s hipoehogenim rubom tipa “pe~ata”. poja~ane ili smanjene ehogenosti. stijenka je jako zadebljana.tumor je fokalna promjena eho strukture okrugloga ili ovalnoga oblika. nehomogena promjena strukture uz hilus. T . re`anj ehogenije strukture. 01. promjera 55 mm.tumor je fokalna. Hepatocelularni karcinom. nehomogena promjena strukture s hipoehogenim rubom. porta. D . Hepatocelularni karcinom. D . s rubnim hipoehogenim prstenom. ovisno o presjeku. T . a) popre~ni presjek. dio visceralne konture je neravan. tipa “pe~ata”.`u~ni mjehur uskog lumena. kroni~ni hepatitis. VP .dijafragma.13. 87 .15.desni. T .dijafragma.tumor je ovalna.dijafragma. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .parenhim je poja~ane ehogenosti. tipa “pe~ata”.14.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.J5.v. @M . b) uzdu`ni presjek jetre: J .J5. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . D . ciroza jetre. izgleda nehomogen. re`anj je ne{to grublje eho strukture. Hepatocelularni karcinom.d. 01.J5.

kralje`nica.d.J5.tumor je fokalna gotovo anehogena promjena eho strukture. Hepatocelularni karcinom.J5. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . valovite konture.tumor je fokalna promjena eho strukture poja~ane ehogenosti. T . najdu`i promjer oko 117 mm. 88 . re`anj.18. re`anj. jasne konture. dijelom nejasne konture.aorta. dijelom je anehogen.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. portae.d.17. VP . 01.dijafragma. T .d. Hepatocelularni karcinom.tumor je fokalna.J5. 01. A . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . promjera do 100 mm. D .v. nepravilnoga oblika. D . promjera oko 56 mm.16. Hepatocelularni karcinom. re`anj. hiperehogena promjena eho strukture s posterionom atenuacijom. K .dijafragma. ovalnoga oblika. T .

20.J5. re`anj.J5. koje konfluiraju i centralno su anehogeno promjenjene.v.dijafragma. hiperehogene promjene eho strukture.21. cavae. VK .v. uzdu`ni presjek l. kavu.J5. isti pacijent pod br. okruglasta promjena eho strukture poja~ane ehogenosti.18: J. Invazivni adenokarcinom. isti pacijent pod br. invazivni adenokarcinom jetre. kontura im je dijelom valovita. 89 . kontura prema dorzalno nije ocrtana. cava. kave. ovalnoga oblika. Tromboza v.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. promjer ~vorova od 36 do 58 mm. re`nja. kontura valovita. Tromboza v. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja medijalno.20.fokalna promjena eho strukture nepravilnoga oblika. VK . poja~ane ehogenosti. poslije 3 mj. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . ispunjava v. 01.l.tromb je fokalna. T . cava 01. prelazi dorzalni rub.19. re`anj. TR . kave i prelazi njezinu dorzalnu konturu. D . hepatocelularni karcinom jetre. TR . re`anj je {iri.l.: J .l. ispunjava lumen v.tumor su tri fokalne.

23: J . 01. Karcinoid jetre. ostaci parenhima hiperehogene strukture.d.l.tumor su dvije fokalne. D . uzdu`ni presjek desnoga re`nja.tumor je difuzno promijenjeni dio re`nja s fokalnim okruglim hipoehogenim promjenama. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . K . parenhim je hiperehogene strukture. isti pacijent pod br. Hepatocelularni karcinom difuzni. hipoehogene promjene eho strukture. re`anj je pove}an. Hepatocelularni karcinom difuzni. okrugle. ve}a prominira na ventralnoj konturi re`nja. 01.aorta. 90 . re`anj je pove}an. promjera 23 mm.J5. T . T .tumor je difuzno promijenjeni parenhim hipoehogene strukture s fokalnim okruglim promjenama.kralje`nica.J5.23. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . A .d.22.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.24.dijafragma. T . re`anj.J5.

A .metastaze su konfluentne slabo diferencirane fokalne promjene. A .J5.tumor je fokalna. 01. semilikvidna promjena eho strukture ovalnoga oblika. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . 01.v. dijelom sa}aste s anehogenim sadr`ajem. T .hepatica.d.metastaze su dvije fokalne.26.aorta.27. konture su o{tre. K . konture izgledaju pravilne. re`anj. re`anj.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. AS. Hepatoblastom. popre~ni presjek jetre: J . dijelom solidne ehogene strukture. K .J5. hiperehogena.kralje`nica. parenhim je difuzno promijenjen.aorta.kralje`nica.ascites.tumor. promjer do 22 mm.jetra je jako pove}ana. ovalna nehomogena promjena strukture vjerojatno odgovara primarnom `ari{tu. T .J5.d. VH . Holangiocistadeno-karcinom. M . okrugloga i ovalnoga oblika. M . hiperehogene promjene eho strukture. desni kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J . 91 . Metastaze karcinoma `eluca.25.

s centralnom hiperehogenom strukturom uz koju se u popre~nom presjeku nazire jedva primjetna akusti~na sjena . hiperehogena promjena eho strukture. a) uzdu`ni presjek.d.dijafragma.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.AS. Metastaza melanoma lumbalne regije. re`anj s presjecima vena. Metastaze karcinoma rektuma. D . M . izrazito ehogena promjena eho strukture kontura je neravna. o{tre konture. K . cava. b) popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . D . okrugloga oblika.v.28. D . M .J5. re`anj. re`anj.29. Metastaza karcinoma rektuma.J5.J5.kralje`nica.dijafragma. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . rubno je nazna~en anehogeni prsten. o{tra.metastaze su fokalna hiperehogene promjene eho strukture s akusti~nom sjenom .30.AS.dijafragma. promjera 21 mm.metastaza je fokalna.v.metastaza je fokalna.d. M . VP .d. VK . portae. a b 01. 01. 92 . o{tre nazubljene konture. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . okruglastoga oblika.

V .nazna~ena akusti~na sjena. hiperehogene promjene eho strukture okruglastoga oblika.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. hiperehogene promjene eho strukture. ovalnoga oblika. isti pacijent pod br. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre. kontura je neravna i nazubljena s hipoehogenim prstenom tipa “pe~ata”. M . re`anj.d. Metastaze karcinoma sigme. neravnih kontura.aorta. 01. VK . A .dijafragma.metastaza je fokalna promjene eho strukture poja~ane ehogenosti. D .31.d.metastaze su dvije fokalne. 01.kralje`nica.l.33. cava.32.J5. promjera do 21 mm. M . Metastaza karcinoma sigme. o{trih kontura. 93 . kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .metastaze su multiple fokalne. na rubu je zrnasta hiperehogena promjena. AS . Metastaze karcinoma sigme. M .J5.J5. ovalnoga oblika. 32: J . K . re`anj. re`anj.vena.v.

nepravilnoga oblika. koje su izoehogene i dijelom poja~ane ehogenosti.re`anj. razli~ite veli~ine. grupirane. D .AS.metastaze su fokalne promjene eho strukture. AS .akusti~na sjena.akusti~na sjena.dijafragma. uz rub zapa`a se akusti~na sjena . Metastaze karcinoma `eluca s kalcifikacijama. isti pacijent pod br.J5. M . re`anj. mnogobrojne konfluentne fokalne promjene. K . 01. poja~ane ehogenosti. nekoliko zrnatih hiperehogenih struktura. D .metastaze su multiple fokalne.difuzne metastazne promijenjene strukture. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 01.J5. hiperehogene promjene strukture.J5.36.kalcifikacije. Metastaze karcinoma kolona.dijafragma. K . 94 . Metastaze karcinoma `eluca. pove}ani presjek.34: J . M . AS .34.dio parenhima jetre.d. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .d.kalcifikacije. hiperehogene zrnate strukture. M . medijalna kontura je sitno valovita.35.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. do promjera 43 mm.

M .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. ehogene promjene eho strukture. kosi presjek lijevoga re`nja jetre: J . P . okrugloga i nepravilnoga oblika.J5.37. kosi presjek kolona. 01.aorta. popre~ni presjek jetre: J .metastaze su multiple fokalne.38.desni i lijevi re`anj jetre su pove}ani. 34: K .J5.AS. isti pacijent pod br.39. S . okrugloga oblika. promjera do 32 mm. Metastaze karcinoma dojke. A . 95 .stijenka tumorski nejednoliko pro{irena. hiperehogenog izgleda s akusti~nom sjenom . ventralno je o~uvan parenhim uredane eho strukture. 01.J5. razli~ite veli~ine. M . ehogene promjene.sadr`aj plina u sredini. Karcinom kolona. Nediferencirani karcinom.re`anj je pove}an.metastaze su mnogobrojne fokalne.tumor kolon tipa “pseudo bubrega”.

metastaze su multiple.parenhim jetre.v. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . ovalnoga oblika s hipoehogenim rubnim prstenom tipa “pe~ata”. M . fokalne promjene strukture ne{to ehogenije od parenhima.metastaza je fokalna. Metastaza karcinoma `eluca. okrugloga oblika.42. 96 . izoehogena promjena eho strukture.metastaze su naziru kao dvije izoehogene.v. D . M 1 .J5. a) i b) ciljane i pove}ane snimka desnoga re`nja jetre: J . glatkih kontura. A .parenhim jetre. solitarna. fokalne promjene.dijafragma. 01. Metastaze teratoma testisa.J5.40.J5. VK . M . promjera do 53 mm. tipa “pe~ata”. Metastaze karcinoma kolona. A .parenhim jetre je homogen. promjera 56 mm. portae. uredne ehogenosti. 01. a) popre~ni presjek lijevoga re`nja.v.aorta. M . b) desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . portae.fokalne strukture imaju rubni anehogeni prsten.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. jedna imprimira lumen `u~noga mjehura. VP .41. VP . cava. K .kralje`nica.aorta. nehomogena.

d. uve}anje prikazano na b) slici. re`anj. M .akusti~na sjena od crijeva. poput “pupka”. M . solitarna. s hipoehogenim rubnim prstenom. izoehogena promjena eho strukture.parenhim je homogen.J5. promjer 42 mm. ovalnoga oblika.43. kontura je valovita s anehogenim prstenom tipa “pe~ata”. a b 01.metastaza je fokalna. izoehogena promjena eho strukture s anehogenim sredi{tem. AS . D . B .44. solitarna promjena eho strukture s tipi~nom slikom “pe~ata”. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: a) J .parenhim jetre. Metastaza karcinoma laringsa. a) lijevi kosi presjek desnoga re`nja.metastaza je fokalna.J5. poja~ane ehogenosti. 01. nehomogena. tipa “pe~ata”. D . kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . M .metastaza je fokalna.dijafragma. solitarna.dijafragma.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.J5. 97 . Metastaza karcinoma sigme.45.desni bubreg. Metastaza karcinoma kolona. b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .

Metastaza malignoga neurinoma. mje{ovite hipoehogene i ehogene strukture. M . M 2 .metastaza je fokalna promjena. kosi presjek desnoga re`nja: J .J5. K . nehomogen. Metastaza karcinom plu}a. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . ovalnoga oblika. rub je dijelom hipoehogen. M 1 .J5. D . cava. VK . tipa “pe~ata”.aorta. 01.metastaze su multiple fokalne.47. difuzno promijenjen parenhim.v.parenhim je uredne eho strukture. parenhim je ehogenije strukture.izoehogena fokalna promjena s hipoehogenim rubom. hipoehogene promjene eho strukture s ehogenijim sredi{tem.desni i lijevi re`anj. M .46.metastaza je fokalna promjena.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.dijafragma. daje sliku “pe~ata”. 98 . okrugloga oblika s hipoehogenim rubom. @ .J5.hipoehogen.48. 01. Metastaze karcinoma dojke. A . razli~ite veli~ine.dijafragma.kralje`nica.parenhim je uredne eho strukture M . popre~ni presjek jetre: J . D .dio pro{irenog `eluca s ehogenim sadr`ajem. okrugloga oblika.

P .49.metastaza je hipoehogena. PP . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . okruglastoga oblika. PI .dijafragma. Metastaza karcinoma plu}a. re`anj.obilan pleuralni izljev.J5. okrugloga oblika. rub je ehogen. S .baza plu}a.50. 99 . re`anj.dijafragma.posteriorno poja~anje odjeka.51. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja jetre: J . promjer 31 mm.srce. sredi{te anehogeno.J5.d. M . Metastaze leomiosarkoma `eluca.metastaze su dvije fokalne promjene eho strukture.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. homogen.presjek krvne `ile. 01. 01. desni kosi presjek desnoga re`nja: J . Metastaza karcinoma pankreasa. fokalna promjena okruglastoga oblika. promjera 18 mm.parenhim je poja~ane ehogenosti. M . D .d. K@ .J5.metastaza je fokalna promjena hipoehogene strukture. D . M .

razli~ite veli~ine.desni bubreg. venosum.lig. promjera do 10 mm. promjera oko 10 mm. a) uzdu`ni presjek.53.54. M . Metastaze karcinoma laringsa. kontura je jasna. Metastaze karcinoma gu{tera~e. LV .v.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Metastaze karcinoma dojke. homogene eho strukture.J5. okrugloga oblika. 100 .52. anehogene promjene eho strukture. D . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .posteriorno poja~anje odjeka. VK . l. b) popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . C . koje konfluiraju. 01. LK . a) i b) presjeci lijevoga re`nja jetre: J . cava. okruglastoga oblika. M .J5. ve}a metastaza je promjera 19 mm. okrugloga oblika.J5. M 1 . M . re`nja je poja~ane ehogenosti. B .parenhim jetre je ehogeniji.parenhim l.cista bubrega. re`anj.metastaze. 01.metastaze su dvije fokalne.lob caudatus. PP .dijafragma.metastaze su multiple fokalne hipoehogene i anehogene promjene eho strukture. anehogene promjene eho strukture.metastaze su dvije fokalne.

najve}a ima promjer 60 mm. okrugloga oblika. portae. D . VP . hipoehogene promjene eho strukture. cava.parenhim jetre. MT . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .57.v.parenhim jetre ehogenije strukture. M .56. M . VK . presjek jetre: J .v. Metastaze karcinoma plu}a poslije kemoterapije. M .J5.55. 01.J5. konfluentne anehogene promjene eho strukture. okrugloga oblika.metastaze su tri fokalne. Metastaze malignog limfoma. hipoehogene promjene eho strukture.J5. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . 101 .metastaze su multiple fokalne.masno tkivo. promjera do 12 mm. Metastaze malignog melanoma.dijafragma.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.metastaze su dvije fokalne.parenhim jetre je homogene hiperehogene strukture. 01.

J5. K .59.v. karcinom dojke. parenhim je homogen.60.maligno infiltriran segment jetre je pove}an. portae. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .J5. M . 102 .parenhim je difuzno nehomogen. 01.dijafragma.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.parenhim jetre. Segmentna maligna infiltracija. hipoehogene strukture. popre}ni presjek desnoga re`nja jetre: J .58. naslu}uju se hipoehogene i ehogene konfluentne foklane promjene. A . hipoehogen.dijafragma. Difuzna maligna infiltracija. maligni limfom. kontura re`nja je dijelom sitno valovita. D . popre~ni presjek jetre: J .aorta. 01.kralje`nica.desni i lijevi re`anj su pove}ani. maligni limfom. Difuzna maligna infiltracija. D .J5. VP . kontura je glatka i o{tra.

Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. kontura joj je valovita. nehomogen.dio lijevoga i desnoga re`nja jetre. parenhim je manje ehogenosti. 103 .61. karcinom dojke.J5. popre~ni presjek jetre: J . Difuzna maligna infiltracija. naslu}uju se fokalne hipoehogene promjene. koja je pove}ana.

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

Semilikvidne i ostale promjene jetre

01.J6.01. Apsces jetre, supurativna faza, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - parenhim l. re`nja je uredne eho strukture, A - apsces su tri fokalne, hipoehogene promjene eho strukture, ovalnoga oblika, jasnih kontura, promjera do 50 mm.

01.J6.02. Apsces jetre, supurativna faza, popre~ni presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj, A - apsces je fokalna anehogena, ovalna promjena eho strukture s ehogenim talogom, kontura je glatka i o{tra, du`ine oko 117 mm, lako posteriorno poja~anje odjeka, D - dijafragma.

01.J6.03. Apsces jetre, zrela faza, popre~ni presjek jetre: J - desni i lijevi re`anj jetre, A - apsces su dvije fokalne, okrugle, heterogene promjene eho strukture, rubno hipoehogene, kontura je dijelom nejasna, promjer oko 66 i 108 mm, VK - v. cava, A - aorta.

104

Semilikvidne i ostale promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J6.04. Apsces jetre, zrela faza, popre~ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`anj je pro{iren, A - apsces je fokalna, okrugla, heterogena promjena eho strukture s hipoehogenim rubom, u srednjem dijelu vi{e zrnatih hiperehogenih struktura, AS - uska akusti~na sjena, odgovara mjehuri}ima zraka.

01.J6.05. Apsces jetre, zrela faza, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`anj, A - apsces je fokalna, heterogena, ovalna promjena eho strukture, rubno je dijelom je izra`en hipoehogeni prsten, KR “kometin rep” je hiperehogena promjena ~iji se intenzitet postepeno smanjuje, znak je plina u apscesu, AS - akusti~na sjena.

01.J6.06. Krvarenje u jetri, svje`e, popre~ni presjek jetre: J - lijevi i desni re`anj, K - krvarenje je fokalna, anehogena, nepravilna promjena eho strukture, nejasne konture, PK - pleuralno krvarenje je anehogeni sadr`aj supradijafragmalno, D - dijafragma,VP - v. portae, VK - v. kava.

105

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

01.J6.07. Krvarenje u jetri, starije, uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J - d. re`anj, K - krvarenje je fokalna semilikvidna promjena eho strukture, ovalnoga oblika, anehogena s nivoom ehogenoga taloga uz dorzalnu konturu, kontura je glatka i jasna, D - dijafragma, VK - v. cava.

01.J6.08. Krvarenje jetre, subkapsularno, svje`e, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`nja, K - krvarenje je rubna, anehogena, duguljasta zona uz konturu re`nja, koji dijelom prekriva.

01.J6.09. Krvarenje jetre, ekstrahepatalno, svje`e, kosi presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj, K - krvarenje je anehogena, nepravilna zona jasne konture, prekriva konturu jetre i {iri se van nje, D - dijafragma.

106

anehogena. 107 .`u~ni mjehur.v. a b 01. K .11. b) uzdu`ni presjek d.d.kalcifikacija je fokalna hiperehogena zrnata struktura s akusti~nom sjenom . koja ranije nije postojala. V .J6. 01. cava. re`nja: J . VP . @M . re`anj.vene.10. promjera 61 mm. Kalcifikacije u jetri. K . hiperehogenih. D . poslije operacije ehinokokne ciste vidi se fokalna. kontura je valovita i o{tra.posteriorno poja~anje odjeka.dijafragma. PC . lijevi kosi presjek jetre: J .d. bubreg. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . Poslije operacijski reziduum u jetri.J6.nekoliko fokalnih.AS. krupnije zrnatih struktura s uskim akusti~nim sjenama . ~etvrtasta promjena eho strukture.v. re`anj.dijafragma. re`anj.12.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.cista.d.J6. PP . portae.d.AS. a) popre~ni presjek.3 mj. D . Kalcifikacija u jetri. C . B . VK .

Z .parenhim d.13.J6.krhotina je fokalna. re`nja. 01. 01. Aerobilija.KR. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .dijafragma.J6. re`anj.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. sitno zrnata. D . K .J6. 14: Z . Aerobilija. kosi presjek desnoga re`nja: J . 108 . hiperehogenih struktura uz koje se naziru uske akusti~ne sjene .zrak u `u~nim vodovima daje sliku vi{e sitnih. pove}anje slike pod br.d. zrnatih. hiperehogena struktura uz poja~anje ehogenosti u vidu “kometinog repa” .mjehuri} zraka vidi se kao sitna. zrnata.15.AS. hiperehogena struktura s akusti~nom sjenom . Krhotina granate u jetri.AS.14.

VH . hiperehogene strukture.J6. a b 01.o`iljak je hiperehogena zrakasta struktura.posteriorno poja~anje odjeka. 01.d.v. O`iljak jetre poslije ranjavanja.17. VP .parenhim jetre je uredne eho strukture. sitne. @M .16. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. PP .18. a) popre~ni presjek. O . re`anj jetre. re`anj. portae.o`iljak su crtaste. 109 . hiperehogene strukture u smjeru toka krvnih `ila. Z . V .J6.`u~ni mjehur.zraku u `u~nim vodovima vide se kao crtaste. hepatica. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .J6.d.presjeci vena. O`iljak jetre poslije ranjavanja. D .dijafragma.grane v. Aerobilija. O .

VK . linearna. hiperehogena struktura s akusti~nom sjenom . O 2 . popre~ni presjek jetre: J .o`iljak je linearna. O`iljak jetre poslije operacije. MT . TS . b) desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .VP .o`iljak poslije sklerozacije je lu~na.J6.19.20. hiperehogena struktura.o`iljna retrakcija poslije sklerozacije je izdu`ena.AS. O`iljak jetre poslije parcijalne lobektomije desnoga re`nja. 01. b) o`iljak u popre~nom presjeku vidi se kao zrnata. re`anj. hiperehogena struktura s izrazitom akusti~nom sjenom .21.ostatak d. a) O . cava. popre~ni presjek jetre: J .v. D . a) uzdu`ni.l.J6.v. 110 . {ira.dijafragma.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. re`anj. portae. hiperehogena promjena na rubu re`nja s uvu~enjem konture.d. JD .o`iljak poslije operacijske suture je diskontinuirana.AS. O 1 .d. hiperehogena struktura. 01. O`iljak jetre poslije sklerozacije ehinokokne ciste. re`nja. re`anj.J6. O .mi{i}ni sloj trbu{ne stijenke.masno tkivo.

parenhim je uredne eho strukture.22.24. re`anj je manji. 22. re`nja. portae.: J . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre.23.v. Stanje poslije lobektomije desnoga re`nja jetre. LR . isti pacijent pod br.J6.l. nema prikaza d.aorta. kontura desno je uvu~ena.J6. VP . 01. re`nja. A . popre~ni presjek jetre: J . K . Stanje poslije parcijalne lobektomije desnoga re`nja jetre.lijevi re`anj je hipertrofi~an.lijevi re`anj s klinastom incizurom prema kaudalno. 111 . Stanje poslije lobektomije desnoga re`nja jetre.dorzalni segment d. popre~ni presjek jetre: J . 01.J6.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.kralje`nica. na mjestu ventralnog re`nja vidi se hiperehogena zona.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->