MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI POSTDIPLOMSKA [KOLA ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA

Slavica Bene{ Miri} i suradnici ATLAS ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

AUTOR:
Prof. dr. med. sci., SLAVICA BENE[ MIRI], Zagreb

KOAUTORI:
Prof. dr. med. sci., SENAID TRNA^EVI], Tuzla Doc. dr. med. sci., ENVER ZEREM, Tuzla Doc. dr. med. sci., ZLATAN FATU[I], Tuzla Prim. mr. med. sci., ZORAN LI^ANIN, Sarajevo

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 611.95-073 (084.4) BENE[ Miri}, Slavica Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena / Slavica Bene{ Miri} i suradnici. Tuzla : Univerzitet, 2002. - 400 str. : ilustr. ; 21 cm Bibliografija: str: 400 ISBN 9958-609-10-X 1. Miri}, Slavica Bene{ vidi Bene{ Miri}, Slavica COBISS/BiH-ID 10477062

Na osnovu Mi{ljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta/{porta broj: 04-15-1142/02 od 04. 03. 2002. godine knjiga ”Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena” autora Prof. dr. Slavice Bene{ Miri} je proizvod na koji se ne pla}a porez na promet proizvoda.

Odlukom Nau~no-nastavnog vije}a Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli broj: 04-38-3721/01-3 od 3. 9. 2001. godine “Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena” autora Slavice Bene{ Miri} i suradnika odobren je kao ud`benik u nastavnom procesu za studente medicine, ljekare specijalizante i specijaliste kao i polaznike postdiplomskog studija.

Slavica Bene{ Miri} i suradnici

ATLAS
ULTRAZVU^NE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

TUZLA, 2002.

IMPRESUM IZDAVA^: Univerzitet u Tuzli ZA IZDAVA^A: Prof. dr.. Ova knjiga je za{ti}ena autorskim pravima i ne smije se djelomi~no reproducirati.. Tuzla Prof. Eldina Had`i} NASLOVNICA: Sa{a . prof. Zagreb UREDNIK I IZRADA SKICA: Prof. Sarajevo Doc. prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji na~in bez pismenoga dopu{tenja autora i izdava~a. sci. med. BORIS BRKLJA^I]. Izudin Kapetanovi} RECENZENTI: Prof. med. GRAFI^KI UREDNIK: Jasmin Had`imehmedovi}. Slavica Bene{ Miri} LEKTOR: Marica Petrovi}. REPRO I TISAK: PrintCom.. sci. grafi~ki in`enjering Tuzla ZA PRINTCOM: Zikrijah Had`imehmedovi} . .. dr.Zi}o Naklada 600 primjeraka Sva prava pridr`ana. dr. sci. MUHAREM ZILD@I]. med. med. ANTUN LOVRIN^EVI]. pohraniti u sustav za reproduciranje. sci. sci.. dr.Zoe Miri} KOMPJUTERSKA OBRADA SKICA: Eldina Had`i} LAYOUT. dr.

sc.ZAHVALA Knjiga je objavljena zahvaljuju}i financijskoj potpori donatora: Postdiplomska {kola ultrazvu~ne dijagnostike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Fond Otvoreno dru{tvo (Soros foundation) Bosne i Hercegovine Toshiba Medical Systems Europe B. kao i na podr{ci u njezinom stvaranju od inicijative do realizacije. dr. Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. direktoru Univerzitetsko klini~kog centra. . Zahvaljujemo prof. @elimo da ova knjiga ostane spomen toj ideji o potrebi trajne organizirane edukacije ultrazvu~ne dijagnostike.V. Teufiku Tulumovi}u. med. na inicijativi i organizaciji Postdiplomske {kole ultrazvu~ne dijagnostike u okviru koje je nastala ova knjiga.

.

KNJIGU POSVE]UJEM sestri Zdenki i majci Mariji .

.

Upala `u~noga mjehura 2. UZ dijagnostika krvnih `ila gornjega retroperitoneuma 8.PO.@4.@.J. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA MATERNICE I JAJNIKA 11. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA @U^NOGA MJEHURA I VODOVA 2.@2.B2. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA JETRE 1. Upale bubrega 5. Ciste jetre 1.@3. Proliferativne promjene `u~noga mjehura 2.ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA MOKRA]NOGA MJEHURA 7.@1. UZ dijagnostika nadbubre`nih `lijezda 9. Kalkuloza `u~noga mjehura 2. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA PROBAVNIH ORGANA 10. Ciste bubrega 5. UZ anatomija jetre 1.J1.T[.L^.J4. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA TRBU[NE [UPLJINE 12.D. Tumori jetre 1. Difuzne promjene jetre 1. DOPLER KRVNIH @ILA ORGANA GORNJEGA ABDOMENA 11 13 15 20 38 54 68 83 104 113 116 123 133 143 149 163 181 197 202 213 228 237 246 254 261 273 283 285 301 314 319 335 353 371 400 LITERATURA 9 . 5.J2.@5.PR. Semilikvidne i ostale promjene jetre 2.RP. UZ dijagnostika limfnih ~vorova retoperitoneuma 8. 4.MM.J3. Kalkuloza i hidronefroza bubrega 5.J5. Semilikvidne promjene bubrega 6.NB.K@.B6.S. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA PROSTATE 8.B.B4.G.B3. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA RETROPERITONEUMA 8. Vaskularne promjene jetre 1.B5 Tumori bubrega 5.MJ. UZ anatomija `u~noga mjehura 2.J6. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA GU[TERA^E ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA SLEZENE ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA BUBREGA 5. UZ anatomija i patolo{ke promjene `u~nih vodova 3. UZ anatomija bubrega 5.B1.SADR@AJ PREDGOVOR UVOD 1.

.

To zna~i: manje pregleda. godine na UZ aparatu s compaund tehnikom. Institut za radiologiju u Sarajevu jedini je imao u Bosni i Hercegovini CT i UZ dijagnostiku. Terminologija se pro~i{}avala i kristalizirala godinama. manje tro{kova. kako bi bilo jasno {to svaki termin zna~i. {to se pokazalo neto~nim. lak{e i br`e. Izbor i obrada snimaka i izrada skica zahtjevali su dosta truda i vremena. sadr`ajni i ujedna~eni. sli~nih mogu}nosti morfolo{ke dijagnostike. ali se mo`e i mora regulirati njezin tok. primati novo i usavr{avati se. da je samoukost najte`i. koja je mnogima sli~ila na maglice “kumove slame” na no}nom nebu. u~ila sam i jo{ u~im. Atlas je moj doprinos. kra}a hospitalizacija i manje neprijatnosti za bolesnika. do lije~nika u mirovini. Logi~no razmi{ljanje je osnova analize. Danas se mnogi bave UZ dijagnostikom. te da bude jednozna~an u tuma~enjima svih organa i promjena. Ta stihija je realna ~injenica i ne mo`e se zaustaviti kao {to se ne mo`e zaustaviti rijeka koja te~e. U velikom materijalu sakupljenom u dvije decenije rada na Institutu za radiologiju u Sarajevu i na postdiplomskim te~ajevima na Univerzitetsko klini~kom centru u Tuzli sakupljeno je snimaka compaund tehnike. drugo. Tko se nije spreman mijenjati. kada UZ aparat ima svaki Dom zdravlja i mnogi pojedinci u privatnoj praksi. po~etkom osamdesetih godina. relativno jeftin.PREDGOVOR Ultrazvu~nom dijagnostikom po~ela sam se baviti po~etkom 1979. ^inilo se da }e izrada Atlasa biti jednostavnija i br`a od pisanja knjige. Nastojala sam da termini budu logi~ni. jer je UZ aparat mali. Ipak. b) “UZ dijagnostika da ima velike prednosti razvoju dijagnostike u manjim medicinskim centrima. Postdiplomski te~ajevi UZ dijagnostike na mnogim Medicinskim fakultetima su poku{aj da se pridonese boljoj edukaciji onih koji se njome bave. najdulji i najskuplji na~in u~enja. U~e}i druge. Kroz rad i valorizaciju rezultata u magisterskom radu i doktorskoj disertaciji moglo se zaklju~iti da je UZ dijagnostika u odnosu na rentgenolo{ku i CT tehniku. a analiza je osnova svake morfolo{ke dijagnostike. mikrofilma do termoprinter papira razli~ite rezolucije i kvalitete. Autor 11 . ne zahtjeva veliki i posebno opremljen prostor. da je UZ aparat “mali CT”. travanj/april 2000.” Ta konstatacija u sada{nje vrijeme izgleda smje{na. od prvog real-time do suvremenih aparata. bilo je snimaka razli~itih oblika od polaroida. Smjerovi presjeka su nagla{eni radi lak{e topografske orjentacije u prepoznavanju normalne UZ anatomije i orjentacije u trodimenzionalnoj percepciji na osnovu tipi~nih presjeka. prenosiv. Za neke organe i bolesti mo`e se dati definitivnu dijagnozu. mnogima }e to biti osnova i poticaj da se ozbiljnije bave analizom UZ nalaza. kako bi u~enje osnova UZ dijagnostike abdomena bilo jednostavnije. od tek zavr{enih lije~nika op}e prakse i specijalista svih grana. Ubrzo sam do{la do spoznaje: prvo. iako je jasno da je tako kratka edukacija insuficijentna. Tijekom predavanja i prakti~nog rada na poslijediplomskim te~ajevima ~esto se postavljalo pitanje literature. izme|u ostaloga: a) “prva ili filtar metoda pregleda abdomena”. ali zahtjeva ve}u anga`iranost ultrasoni~ara. ali tada. rtg filmova. za druge trebaju dopunske pretrage ali je izbor dijagnostike usmjeren. ostaje na povr{ini znanja. Tuzla. Po~ela sam bez edukacije s vrlo oskudnom literaturom iz stranih ~asopisa i slabom rezolucijom slike.

te ujedna~enom terminologijom.IZ RECENZIJA: “Atlas predstavlja veoma korisno edukativno sredstvo za sve lije~nike koji po~inju svoje postdiplomsko obrazovanje iz klini~ke primjene ultrazvuka.. Muharem Zild`i} “Kroz 12 poglavlja autor izla`e pedantno i sistemati~no bogato iskustvo kroz lepezu velikog broja ultrazvu~nih nalaza kako abdomena u cjelini. da obogate svoje znanje iz abdominalne ultrasonografije u svojoj kontinuiranoj edukaciji. izuzetno edukativan i vrlo uspje{no odabran. Izuzetno didakti~ki.” Doc. Tekst je kvalitetan. ali }e biti i veoma korisni ud`benik za studente zavr{nih godina medicine. dr. tako da je prakti~no pokrivena cjelokupna patologija abdominalnih organa vidljiva ultrazvukom. kroz skice UZ nalaza. Knjiga }e izvrsno poslu`iti i iskusnim sonolozima za utvr|ivanje znanja i za brzi pregled patologije.” Prof. omogu}ava ~itaocu brzo stijecanje znanja i uo~avanje detalja struktura. dr. sci. sci. Radi se o vrlo uspjelo napisanom ud`beniku . Atlas ultrazvu~ne dijagnostike predstavlja stvarni doprinos polularizaciji i {iroj primjeni ultrazvuka u klini~koj praksi. tako i pojedina~nih organskih sustava u njemu... te omogu}uje stijecanje osnovnoga znanja o ultrazvu~noj dijagnostici abdominalnih organa. Antun Lovrin~evi} “Slikovni materijal je vrlo opse`an.atlasu ultrazvu~ne dijagnostike koji u cijelosti zadovoljava potrebe po~etnika u savladavanju ove tehnike. med.” Prof. Pristup je prikladan jer su prikazane gotovo sve dijagnosti~ke mogu}nosti ultrazvuka u abdomenu. preciznim oznakama smjerova UZ presjeka. dr. med. {to je za poznavanje UZ slike izuzetno va`no i neophodno. Atlas predstavlja i pravu pomo} lije~nicima koji se bave ultrazvukom. koncizan i jasan. Ovakvim pristupom autor daje vlastiti pe~at znanstveno-edukativnom pristupu suvremenoj nastavni~koj metodi ud`beni~koga izlaganja. Boris Brklja~i} 12 . sci. med.

koja na ekranu izgleda najsvjetlije. Struktura je nehomogena. Jetra je manje ehogenosti od gu{tera~e. Atenuacija ili posteriorno slabljenje odjeka je postepeni gubitak ehogenosti tkiva u daljem polju UZ snopa kod velike {irine tijela ili poja~ane refleksnosti tkiva. Manje je izra`eno kod konveksne nego sektorske sonde. Ultrazvu~na dijagnostika isto kao i kompjuterizirana tomografija (CT) i magnetska rezonancija (MR) prikazuju mekotkivne strukture u tijelu. Dubinski artefakti su poja~anja odjeka u obliku ehogenijeg sloja u anehogenim strukturama koje su obi~no okru`ene crijevima. ali postoji i niz artefakata na UZ slici. Kada nema odjeka struktura izgleda anehogeno. Budu}i da se pregledanje vr{i slobodnim pomicanjem sonde rukom. UZdg) ili Ultrasonografija (US) ili Ehografija (EHO. razli~ite ehogenosti. Prikaz strukture organa dobije se na osnovu tipi~nog pona{anja refleksije UZ valova. UZV. te je slika na ekranu prikazana u sivoj skali. vidi se kao crna area (zona). konture kosti i crijeva s velikom koli~inom zraka. Ultrazvu~na dijagnostika je ustvari ehotomografija ili slojevno pregledanje organa. Slika na ekranu je `iva ili u stvarnom vremenu. Akcentuacija ili posteriorno poja~anje odjeka javlja se iza ciste ili strukture s ve}im slojem teku}eg sadr`aja. Srednji intenzitet odjeka ili eha daje srednju ehogenost tkiva. Svaki reflektirani val registrira se na ekranu monitora UZ aparata kao svijetla to~ka.UVOD KOJI TREBA PRO^ITATI Ultrazvu~na dijagnostika (UZ. ako intenzitet odjeka nije jadnakomjerno raspore|en. Slabiji odjeci od normalnog izgleda neke strukture daju manju ehogenost i izgledaju hipoehogeno. koje se vide iznad dijafragme na bazi plu}a. Ukoliko se u strukturi vide odjeci svih oblika ehogenosti. To su uzdu`ni ili longitudinalni i popre~ni ili transverzalni presjeci. eho struktura je homogena. Slezena je iste ili manje ehogenosti od jetre. EGR) je radiolo{ka digitalna tehnika pregleda. 13 . pulzacije krvnih `ila i peristalti~ki pokreti crijeva. dobiju se slojevi ili presjeci u razli~itim smjerovima. Tako se dobiju razli~iti intenziteti sivog. Kada je intenzitet odjeka jednakomjerno raspore|en. Odrazna slika je podvostru~ena slika. Smatra se da najve}u ehogenost ima gu{tera~a. [to je refleksija vala ja~a dobije se svijetlija to~ka. Parenhimni organi imaju sitnozrnatu strukturu. njihovu normalnu gra|u i patolo{ke promjene. UZ valovi se stvaraju u sondi. Krvne `ile su cjevastog ili tubularnog oblika i aneheogene strukture. a parenhim bubrega manje ehogenosti od jetre. To zna~i da se tehnika pregleda organa bazira na nekoj vrsti zra~enja. real-time. anehogenim sadr`ajem. te se vide respiratorni pokreti organa. Nastaje kao defekt odjeka u UZ snopu zbog hiperefleksije UZ valova na tkivima velike gusto}e ili na granici struktura vrlo razli~ite gusto}e. koji remete prikaz strukture. i u nju se vra}aju nakon odbijanja. @u~ni i mokra}ni mjehur su {uplji organi karakteristi~nog oblika. treba svaki organ pregledati u dva osnovna ili tipi~na presjeka. Slika tkiva u tijelu dobije se na osnovu refleksije UZ valova od struktura kao odjek ili eho. Akusti~na sjena je akusti~ni fenomen. u ovom slu~aju ultrazvu~nim valovima. kalcifikacija. ispunjeni su homogenim teku}im. Na osnovu sive skale dobije se prikaz razli~ite ehogenosti tkiva. naj~e{}e jetre ili strukture uz dijafragmu. Poznavanje prirode artefakta olak{ava tuma~enje njihove slike. ka`e se da je struktura heterogena. Da bi se dobio volumni prikaz organa i topografski prikaz promjena u organu i oko njega. Reverberacija je slojevno poja~anje odjeka u bliskom polju sonde. dijelu UZ aparata. Kometin rep je artefakt s posteriornim poja~anjem odjeka u obliku malog trokuta ili dugog hiperehogenog traka du` ultrazvu~nog snopa. Akusti~na sjena je jedna od karakteristika kamenaca. Nastaje u mjehuri}ima zraka koji se pomi~u. Poja~ani odjeci daju sliku hiperehogene strukture.

Desni kosi presjeci su okomiti na desni rebreni luk. ako organ pravilno le`i u abdomenu. Uzdu`ni presjeci abdomena primjenjuju se s ventralne strane za pregled svih organa. Popre~ni presjeci organa su okomiti na njegove uzdu`ne presjeke bez obzira kako organ le`i u abdomenu. 14 . a bubrezi se pregledaju i s dorzalne strane.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Uzdu`ni presjeci organa poklapaju se sa sagitalnim presjecima tijela. kao {to je uglavnom slu~aj s jetrom. Uzdu`ni i popre~ni presjeci bubrega ne podudaraju se s istim presjecima tijela zbog svog polo`aja u retroperitoneumu. koji se obi~no primjenjuju za pregled jetre i lak{u orjentaciju kod prikaza njezine eho strukture. Uzdu`ni presjeci u~injeni u srednoj aksilarnoj liniji su koronalni presjeci tijela i bubrega. a odgovaraju uzdu`nim presjecima slezene. Uzdu`ni presjek gu{tera~e poklapa se s popre~nim presjekom tijela. Netipi~ni presjeci su naj~e{}e desni i lijevi kosi. Lijevi kosi presjeci su paralelni s rebrenim lukom.

Odre|ivanje {irine kutova po Weillu u uzdu`nim i popre~nim presjecima.U njezinom sredi{njem dijelu je ja~e udubljenje hilusa u koji ulaze krvne `ile i izlazi vanjski `u~ni vod. U tipi~nim presjecima jetre dobije se prostorna trodimenzionalna preglednost svih dijelova jetre i bolja topografska orjentacija. [irina kuta mijenja se ovisno o mjestu presjeka. te ~ine jedinstvenu konveksnu parijetalnu povr{inu jetre. osobito u podru~ju lijevog re`nja. Rub izme|u njih je zaobljen. Popre~ni presjeci substernalno koriste se za pregled lijevoga re`nja od kranijalnoga do kaudalnoga ruba. Mogu}nost vizualizacije jetre u tim presjecima je vrlo ograni~ena. ispod trbu{ne stijenke. Rubovi spoja parijetalne i visceralne povr{ine su o{tri. ali je to u svakodnevnoj praksi neprimjenjiva metoda. odnosno o konstituciji pacijenta i uglavnom polo`aju dijafragme i kolona. Jetra se manje ili vi{e pomi~e prema kaudalno i medijalno pri obi~nom i dubokom inspiriju. Dvije plohe zami{ljene piramide okrenute su dijafragmi. Disanje u po~etku pregleda je mirna respiracija pri odre|ivanju polo`aja i veli~ine jetre. a vrh usmjeren medijalno. Subkostalni uzdu`ni presjeci prikazuju jetru. [irina kuta distalnog ruba desnog re`nja iznosi 75 stupnjeva. Presjeci jetre dobiju se subkostalno. te`ini. Smje{tena je u desnom hipohondriju. a dijelom izme|u rebrenih lukova. kod adipoznih i meteoristi~nih osoba. te lateralno do kraja desnoga re`nja. Desni kosi presjeci primjenjuju se uglavnom za prikaz vanjskoga toka vene porte i vanjskoga `u~nog voda. Dijelom prelazi mediosagitalnu liniju tako da vrh se`e malo ispod lijevoga rebrenoga luka. Polo`aj pacijenta pri pregledu je le`e}i uglavnom na le|ima. predstavlja visceralnu povr{inu jetre. Promjeri su ovisni o varijaciji veli~ine re`nja. Interkostalni presjeci se koriste ukoliko je jetra vrlo visoko polo`ena ili prekrivena meteoristi~nim vijugama crijeva. Neki autori preferiraju mjerenje kranio-kaudalnog i ventro-dorzalnog promjera desnoga re`nja u uzdu`nom presjeku u medioklavikularnoj liniji. jer po drugim autorima mjere su manje ili ve}e. U UZ dijagnostici mogu}e je izra~unati ukupni volumen jetre. oblik i {irina kuta su varijabilni. Jetra slu`i kao ultrazvu~ni prozor za vizualizaciju svih okolnih organa. Time se dobije bolji prikaz kranioleteralnoga dijela desnoga re`nja do kaudalnoga ruba i skra}uje pregled. prekrivena rebrima. Oblik jetre Jetra ima oblik sli~an piramidi.Tre}a ploha je konkavna i usmjerena kaudoventralno. te to treba imati u vidu. Pregled desnoga re`nja nastavlja se subkostalnim lijevim kosim presjecima.Ultrazvu~na dijagnostika jetre Slavica Bene{ Miri} ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA JETRE UZ METODA PREGLEDA JETRE Priprema za pregled same jetre nije potrebna. Mogu}nost vizualizacije svih dijelova jetre ovisi o njezinom polo`aju. Veli~ina jetre Veli~ina jetre varira ovisno o visini. Desna polovica nalazi se subkostalno. koja je manje izra`ena kod desnoga nego kod lijevo- 15 . Te mjere naj~e{}e se uzimaju kao mjerilo veli~ine jetre. Ima nekoliko drugih na~ina odre|ivanja veli~ine jetre. a ventro-dorzalni 14 cm. UZ ANATOMIJA JETRE Polo`aj jetre Jetra je najve}i parenhimni organ. [irina lijevoga re`nja u pravcu lijevog ruba kralje`nice je 4 cm. ~ija baza je uz desni torakalni zid. Budu}i je lijevi re`anj vrlo varijabilnog oblika. Polo`aj koso na lijevom boku koristi se kod visoko polo`ene jetre. spolu i dobi ~ovjeka. Lijeva polovina dijelom se nalazi subkostalno. Po Niederau-u kranio-kaudalni presjek iznosi 15 cm. {to se primjenjuje prema potrebi. medijalno od vrha lijevoga re`nja. Kut lijevog re`nja u uzdu`nom i popre~nom presjeku iznosi 45 stupnjeva. te subkostalni pristup nije mogu}. substernalno i interkostalno.

Desni re`anj je do medio-klavikularne linije prekriven rebrima. Veli~ina uzdu`nog presjeka kod normalne veli~ine jetre je manja od {irine skena koju daje konveksna sonda. U popre~nom presjeku na rubu desnoga rebrenoga luka. a ako je kranijalnije polo`ena jetra kod dubokoga inspirija. Dorzalno i kranijalno je venozni ligament koji odvaja lobus kaudatus. dijele se na difuzne. U strukturi parenhima vide se vaskularne strukture. desna. bez obzira na {irinu i mjesto presjeka. Va`ne su za odre|ivanje kirur{ko anatomske podjele jetre na re`njeve i segmente. u{iljeni.porte su hiperehogene. koji ~ini granicu lobus kvadratusa. Oblik parijetalne i visceralne povr{ine ovisi o obliku skena odnosno obliku presjeka koji daje sonda. U uzdu`nom presjeku donji rub desnoga re`nja se`e do donjega ruba desnoga bubrega. Jetra je pove}ana ili smanjena kod ja~e izra`enih patolo{kih promjena. Popre~ni i uzdu`ni presjeci prave se u mirnoj respiraciji. One odgovaraju granama vene porte i hepatalnim venama. koja je smje{tena dorzalno i medijalno. su o{tri. ali je ~esto vrlo nejasna. koje izgledaju kao anehogeni tubuli ~ija se {irina smanjuje prema periferiji. EHO PATOLO[KE PROMJENE JETRE Patolo{ke promjene jetre. Ehogenost jetrenoga parenhima je ne{to ehogenija od parenhima bubrega i hipoehogenija od parenhima gu{tera~e.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena ga re`nja. koji se mijenja respiratornim pomicanjem jetre. a dubina respiratornih pomicanja jetre poma`e u procjeni polo`aja. U praksi je vrlo brz i efikasan na~ina odre|ivanja polo`aja i veli~ine jetre na osnovu normalne topografije. Konture jetre Konture jetre su glatke. Prava veli~ina re`nja procjeni se na uzdu`nom presjeku u mediosagitalnoj liniji. koji je smje{ten ventralno i lateralno. dok su kod pove}anja jetre zaobljeni. ali ih mo`e biti vi{e. homogen i srednje ehogenosti. Vidi se kao lu~an hiperehogena struktura {irine do 5 mm. Hepatalne vene polaze iz perifernoga dijela parenhima jetre i ulijevaju u venu kavu ispod dijafragme. ako je bubreg na normalnome mjestu i uredne veli~ine. Vena porte u vanjskom toku od hilusa. Kontura lijevoga re`nja je glatka i o{tra. ako je lijevi re`anj manji ili jetra kranijalnije polo`ena. a visceralna konveksna. Promjene veli~ine jetre i manifestacija patolo{ke promjene strukture na UZ slici ovisi o stadiju bolesti i intenzitetu patohistolo{kih promjena. Kontura desnoga re`nja kranijalno i lateralno je izrazito zaobljena i u dodiru s dijafragmom. srednja i lijeva. Znatno je u`a od konture desnoga re`nja. Intrahepatalni `u~ni vodovi postaju vidljivi kad se pro{ire zbog opstrukcije kod staze `u~i. Promjena eho strukture postaje manifestna kada se prije|e prag mikromorfolo{kih promjena tako da promjena eho strukture bude evidentna. Konture v. Ne vidi se. Vi{e se vidi. Eho struktura jetre Parenhim jetre je sitnozrnaste strukture. Konture hepatalnih vena su nje`ne i glatke. Kod konveksne sonde parijetalna kontura je konkavna. Steatoza je naj~e{}a metaboli~na bolest jetre. On se pojavljuje u presjeku kod normalnoga inspirija. U hilusu se portalna vena dijeli na na desnu i lijevu granu. Nastaje kod prekomjernoga uno{enja masti. lateralno od medioklavikularne linije u normalnoj respiraciji. obi~no kod ascitesa. ako je lijevi re`anj ve}i ili jetra kaudalnije polo`ena. Mjerenje ovisi i o mjestu presjeka. te~e koso prema glavi gu{tera~e. Na visceralnoj povr{ini izme|u desnoga i lijevoga re`nja vidi se izrazito uvu~enje konture u podru~ju hilusa. Unutar parenhima lijevoga re`nja ili uz njegovu dorzalnu konturu nalazi se ligament teres. Medijalna kontura desnoga re`nja je zaobljena. ali i 16 . Vanjski ligamenti: falciformni i koronalni vide se kad je jetra odvojena od dijafragme i trbu{ne stijenke. Vrhovi kutova re`njeva. Lijevi re`anj vidi se normalno u popre~nom presjeku izme|u rebrenih lukova ispod donjeg ruba sternuma. vaskularne i fokalne promjene. ne vidi se presjek desnog re`nja. Grane hepatalne arterije ne vide se. Difuzne promjene jetre Difuzne promjene jetre zahva}aju cijeli parenhim jetre. Obi~no su tri vene. iako je u prirodi obratno. U lijevom re`nju vide se dva ligamenta. prema patomorfolo{kim promjenama parenhima jetre na UZ slici.

sitno valovite. Vaskularne promjene jetre Vaskularne promjene jetre su bolesti koje se manifestiraju obi~no pro{irenjem lumena vaskularnih struktura. U vanjskom toku vena porte je {ira od 12 mm. koje postaju dominantne u eho strukturi parenhima jetre. Fokalne promjene jetre Kod fokalnih promjena parenhim jetre je u cijelosti uredne eho strukture s patolo{kim promjena u ograni~enim zonama. Eho struktura parenhima je promijenjena ovisno o osnovnoj bolesti. Akutni hepatitis . valovite. izgleda “tamna”. stadij karakterizira hepatomegalija sa steatozom. ako je stanje dugotrajno. Pro{irene su hepatalne vene i vena kava. Difuzna maligna infiltracija je difuzni oblik primarnoga ili sekundarnoga malignoga procesa jetre. @u~ni mjehur je pove}an s nivoom ehogenije stazne `u~i. Kroni~ni hepatitis nema tipi~nu eho strukturu. nazubljene. zbog opstrukcije `u~nih vodova od hilusa do papile Vateri. III.Baumgarten je oblik portale hipertenzije kod koje se uz sve karakteristike portalne hipertenzije javlja rekanalizacija umbilikalne vene ili periumbilikalna neovaskularizacija vena prema umbilikusu. Periferni ogranci vene porte postaju vidljivi kao svijetle crtice na tamnoj pozadini hipo ili anehogenog parenhima. Preta}i znaci su pleuralni i perikardijalni izljev i ascites. kolateralni krvotok s pro{irenim i vijugavim venama. heterogena ili hipoehogena kao kod malignoga limfoma. koje mogu biti pojedina~ne ili multiple. {tetnim agensima u zanatstvu i industriji i dr. Parenhim mo`e biti normoehogen ili hipoehogen. I. Eho struktura je nehomogena.Ultrazvu~na dijagnostika jetre kod o{te}enja jetrenog parenhima nakon upalnih bolesti. splenomegalija. Konture su neravne. Mo`e biti pove}ana i promijenjene ehogenosti. Glikogenoza i druge metaboli~ne bolesti jetre daju istu UZ sliku. Tako je steatoza vrlo ~esto samo simptom neke druge difuzne kroni~ne bolesti jetre. stadiju prevalira fibroza. “svjetla” jetra. koji podsje}a na “snije`ne pahuljice”. Konture jetre su neravne. {to sli~i na “zvjezdano nebo”. kolaterlani venski krvotok s varikoznim promjenama vena. Tubularne anehogene strukture vide se unutar ligamenta teres i falciforme. te ~esto zbog o{te}enja alkoholom. Intrahepatalni @V su tubularne anehogene strukture. Parenhim postaje nehomogene. hipoehogene strukture. Vene su pro{irene u preopstruktivnom dijelu. Jetra mo`e biti pove}ana. Jetra je pove}ana. Sindrom Budd . Popratno se javljaju promjene `u~noga mjehura sa zadebljanjen stijenke.Chiari je pro{irenje hepatalnih vena zbog stenoze ili opstrukcije jedne ili vi{e hepatalnih vena ili hepatalnoga dijela vene kave. izgleda “sjajan”. skvr~ena. Pro{irene su intrahepatalne grane vene porte. “blje{tav”. Staza hepatalnih vena ili kardijalna staza je odraz ote`anoga protoka u venskom krvotoku kod dekompenzacije srca. Eho struktura mo`e biti hiperehogena. Jetra je uredne veli~ine i eho strukture. izgleda “svjetao”. U II. U toj fazi ciroze javljaju se sekundarni simptomi ascites. Mo`e biti izra`ena steatoza ili gruba. te ascites. Staza `u~nih vodova ili holestaza je pro{irenje intrahepatalnih `u~nih vodova (@V).Jetra je pove}ana. Krvne `ile su slabije vidljive. Parenhim je poja~ane ehogenosti. mrljaste i manje ili vi{e sitno ~voraste strukture. stadiju jetra je smanjena. Ciroza se javlja u ~etiri tipi~na stadija. Ehogenost parenhima je poja~ana od “svjetle” do “sjajne” jetre s pojavom posteriorne atenuacije. Tromboza vene porte i vene mesenterike superior manifestira se pro{irenjem vena ispred mjesta tromboze. nehomogena ili nodularna. Jetra je uredne veli~ine ili pove}ana. lijekovima. U jako izra`enom obliku parenhim je hiperehogen. Veli~ina jetre ovisi o masivnosti procesa. Sekundarne promjene su splenomegalija. koji se izjedna~i po {irini s venom porte i daje simptom “dvocjevke”. U IV. a javlja se i posteriorna atenuacija ili slabljenje ehogenosti. Prate}i znaci su pro{irenje vanjskog @V. nehomogena struktura parenhima i poja~an periferni crte` vene porte. stadij je mikro i makronodularni. Sindrom Cruveilhier . Portalna hipertenzija je zastoj cirkulacije u portalnom slivu. Tromb u lumenu obi~no se vidi kao okrugla hipoehogena struktura u lumenu vene. koje se {ire od hilusa poput “paukovih nogu” ili imaju tok poput izlomljenih “suhih grana”. Ukoliko su fokalne promjene 17 .

te mijenja eho strukturu. jer se na nekom dijelu konture mo`e na}i njezino podvostru~enje. ~e{}e hipoehogene ili anehogene strukture. Ve}inom su hiperehogene strukture. uslijed upalnih promjena. ali i ve}i. Veli~ina jetre ovisi o broju i veli~ini cista. ali mo`e biti i ste~ena. sarkomi i drugi su 18 . Mlada i zrela cista mijenjaju izgled ako se javi komplikacija. Multiple ciste su manje. retencijska. nije pravilnoga okruglog oblika. koje odgovara odvajanju endociste i periciste. Razli~ite je veli~ine i ehogenosti. Mo`e se na}i malo ehogenoga taloga u lumenu od hidatidnoga pijeska. atipi~noga izgleda. razli~ite veli~ine i oblika. semilikvidni procesi i druge promjene. koja se smanjuje. Kod perifokalne upale smanjena je ehogenost parenhima uz vanjski rub ciste. solidne su strukture. Mlada EC je okrugloga oblika. a mo`e imati i uske lateralne akusti~ne sjene. tumori. Veli~ina je naj~e{}e 1-2 cm. Mo`e biti solitaran ili multipli. nepravilnoga oblika. ^e{}i je kod `ena. Rje|e se na|u dva ili tri hemangioma. okrugloga oblika. glatke konture. Javlja se u~estalije u jetri koja je patolo{ki promjenjena nakon hepatitisa B ili ciroze. Ve}e ciste mogu biti ovalne. Ciste su mnogobrojne. Drugi maligni tumori kao holangiocelularni karcinom. a parenhim uredne eho strukture. glatku konturu. Tumori jetre Tumori jetre.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena masivne jetra mo`e biti pove}ana. Razli~ite je ehogenosti. razli~ite ehogenosti ovisno o stvaranju solidnog tkiva u lumenu ciste. anehogene strukture s posteriornim poja~anjem odjeka. Sklon je nekrozi i krvarenju. poligonalnog oblika i daju izgled “sa}a”. Malobrojne ili ve}e ciste imaju okrugli oblik i sve karakteristike jednostavne ciste. obi~no ve}i. Smje{teni su obi~no subkapsularno ili uz vene. Jednostavna cista je parenhimna kongenitalna. Cista `u~noga voda je duktalna i kongenitalna. Mo`e imati rubni anehogeni prsten ili halo i ima izgled “pe~ata”. Ciste su manje. Rubno u stijenci ciste su ~este kalcifikacije. UZ slika se mijenja u toku razvojnoga ciklusa. Oblik mijenja ovisno o mjestu gdje se {iri. ne pove}ava se tijekom `ivota. Jetra je uredne veli~ine. Stara EC je netipi~ne eho strukture. Unutar ciste mo`e se na}i kamenac ili kalcifikacija u blizini koja odgovara kalkulusu u `u~nom vodu. okrugle ili duguljaste. Policistoza je bolest s mnogobrojnim cistama koje su parenhimne i kongenitalne. razli~ite ehogenosti i netipi~ne eho strukture. pravilne konture. Ciste jetre Ciste su strukture koje sadr`e teku}inu i imaju tipi~an anehogeni izgled po kojem se razlikuju od drugih fokalnih promjena. Ehinokokna cista (EC) je ste~ena parazitska cista. Hepatocelularni adenom je rijedak benigni tumor jetre. veli~ine od 1-4 cm. a septa izme|u njih sli~e na “`bice na kota~u”. Ima okrugli oblik. Mnogobrojne i sitnije ciste daju sliku “sa}a”. ali mogu biti i veliki. Od jednostavne ciste se razlikuje. Ruptura dovodi do pra`njenja lumena i sme`uravanja endociste. Izgledaju kao nepravilne anehogene zone izme|u ehogenih septa. U lumenu rubno ima trnasto izbo~enje konture ili se uz rub vidi tubularna struktura. daju izgled “perli” ili “grozda”. Fokalne promjene daju bolesti `ari{nog tipa: ciste. Kod komplicirane ciste. Cista je obi~no manje veli~ine. Hepatocelularni karcinom je naj~e{}i maligni tumor jetre i ~e{}i je od benignih tumora. anehogenu strukturu s posteriornom akcentuacijom ili poja~anjem odjeka. U manjem broju su ne{to ehogenije strukture od parenhima jetre. EC vrlo brzo raste. Ako su malobrojne ni`u se rubno u krug poput “latica cvijeta”. Morbus Caroli je kongenitalna duktalna policistoza segmentalnoga ili difuznoga oblika. Sadr`aj ciste se tada mo`e spontano evakuirati kroz `u~ne vodove. naj~e{}e je solitaran i slu~ajno se otkriva. koje se vide kao vezikule odvojene ehogenim septima. Kavernozni hemangiom je rje|i benigni tumor. hepatoblastom. Mo`e biti solitaran. multipli ili difuznoga oblika. Cista je obi~no manja. Promjene konture javljaju se ako je fokalna promjena na rubu jetre ili su fokalne promjene mnogobrojne. Kapilarni hemangiom je naj~e{}i benigni tumor jetre. bilo da su benigne ili maligne prirode. Zrela EC stvara ciste mladice unutar lumena. obi~no solitarna cista. sadr`aj u cisti postaje ehogeniji ili heterogen ako se razvije apsces.

19 . U zreloj fazi je okrugao. ehogeniji od parenhima. Kolorektalne metastaze su ~e{}e hiperehogene s mogu}im kalcifikacija i akusti~nom sjenom. U supurativnoj fazi je hipoehogen ili anehogen. stari apsces postaje ehogen sa znacima kalcifikacija. Smatra se da su metastaze primarnih mezenhimalnih tumora ~e{}e manje ehogenosti. kamenci `u~nih vodova. Specifi~an je oblik metastaze s haloom. Mogu se javiti kao fokalne solitarne ili multiple promjene ili kao difuzni oblik nehomogene i nodularne strukture. “mete” ili “zna~ke. Trauma jetre daje razli~itu UZ sliku ovisno o vremenu i opse`nosti kravarenja. Kontuzija sa sitnim kravarenjem poja~ava ehogenost parenhima. Fokalne metastaze imaju okrugli oblik. hiperehogeni. a stara ehogenoga izgleda. nepravilnoga oblika. koji se mijenja kao {to su apsces i trauma jetre. Semilikvidne i druge fokalne promjene Semilikvidni procesi su promjenjive eho strukture ovisno o vremenu i razvijenosti procesa. Njihova eho struktura je polimorfna i netipi~na. a prisutni zrak daje karakteristi~an “kometin” rep. Potje~u od malignih tumora razli~ite histolo{ke gra|e i razli~ite primarne lokalizacije. O`iljci nakon operacija i ranjavanja su linearne ili nepravilne hiperehogene strukture razli~ite veli~ine. strana tijela. Oblik. Ekstrahepatalno krvarenje daje anehogeni sadr`aj. O`iljne i druge promjene . promjera od 5 mm do nekoliko centimetara. Anehogene metastaze na|u se nakon kemoterapije i iradijacije primarnoga tumora. Rezidualne {upljine nakon operacija imaju anehogeni sadr`aj.Ultrazvu~na dijagnostika jetre rijetki maligni tumori jetre. tipa “pe~ata”. Laceracija tkiva u dubini ili na rubu vidi se kao anehogena promjena. koji imaju hiperehogeni zrnati oblik s akusti~nom sjenom. Apsces jetre obi~no je solitaran i bakterijski. Od drugih promjena mogu se zapaziti o`iljne promjene spontane ili nakon operacija jetre. razli~itoga su oblika i veli~ine. Metastaze su sekundarni maligni tumori jetre. Svje`a krv je anehogena. ima jasnu konturu. Subkapsularno krvarenje odvaja kapsulu od povr{ine jetre u vidu anehogenoga pulumjeseca. Mogu biti izoehogeni s parenhimom jetre. koji prekriva rub jetre i nepravilnoga je oblika. veli~ina i eho struktura mijenjaju se kako se mijenja proces. Mogu dugo perzistirati. hipoehogenim ili anehogenim rubom ili prstenom. mo`e imati anehogeni prsten. hipoehogeni i anehogeni. Amebni apsces je ~esto multipli. U presupurativnoj fazi je izoehogen. struktura je heterogena ili semilikvidna. U kasnoj fazi.U jetri mogu se na}i kalcifikacije.

kut re`nja je manji u distalnom presjeku.mesenterica.mesenterica.J1.v.popre~ni presjek abdominalnoga dijela jednjaka. homogene strukture.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Ultrazvu~na anatomija jetre 01. srednje ehogen.lijevi re`anj je u srednjem presjeku trokutastoga oblika.01. AS .cava. lijevi re`anj. konture su glatke.musculusectus.J1. parenhim je zrtnaste srednje ehogene. parenhim je homogen.J1. a) distalni popre~ni presjek b) proksimalni popre~ni presjek: J . MR . 20 .akusti~na sjena. uzdu`ni presjek: J .akusti~na sjena.lijevi re`anj je trokutastoga oblika.grane v. LV . srednje ehogene.aorta.lob. TC . JE . njegov kut je {iri. a) srednji popre~ni presjek b) proksimalni popre~ni presjek: J .a. caudatus. K .masno tkivo. lijevi re`anj.v. MT . konture su glatke. lijevi re`anj.portae. Jetra.lig. Jetra. proksimalno je {iri. VM . AS . homogene strukture.truncus coeliacus.03.kralje`nica.v. venosum. VK .ligamentum teres. LT . Jetra. parenhim je zrtnate. 01.ligamentum teres. VP .lijevi re`anj je trokutastoga oblika uredne veli~ine. VP . VK . LT .02. 01. A .cava.v. LK . portae. AM .

re`nja s izdu`enim rubnim dijelom. uredne ehogenosti. konture su glatke. re`anj je uredne veli~ine. A . srednje ehogene strukture. Jetra. @M popre~ni presjek `u~noga mjehura. 21 .kralje`nica.J1.J1.aorta.desni re`anj je u{iljen.cava. uzdu`ni presjek u medioklavikularnoj liniji: J . 01.dijafragma.`u~ni mjehur.05. K . D .d. VK .varijacija oblika l. lijevi re`anj. urednoga polo`aja u odnosu na bubreg i v.presjeci krvne `ile. distalni rub je o{trokutan. uredne veli~ine.popre~ni presjek desnoga bubrega. desni re`anj. cavu -VK. parenhim je homogen. uredne veli~ine. desni re`anj. konture su glatke.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. B .v. uzdu`ni presjek: J .v. Jetra. parenhim je uredne eho strukture. 01. K@ .J1. Jetra. popre~ni distalni presjek: J .04. VP .06. parenhim je homogene. @M . portae. konture su pravilne.

uzdu`ni presjek desnoga bubrega.dijafragma. K . 01. desni re`anj. desni re`anj.d.J1. parenhim je homogen ne{to ehogeniji od parenhima bubrega. konture su glatke. VK . re`anj je urednoga oblika. uzdu`ni presjek distalnoga dijela: J . cava. uredne je eho strukture. 22 .07.08.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.v. Jetra. B . D .J1. uzdu`ni presjek distalnoga dijela: J .desna v. VP . hepatica. re`anj.parenhim uredne eho strukture. B . SVH srednja v. hepatica.d. bubrega koji je kranijalnije polo`en. DVH .kralje`nica. distalni rub je u{iljen.uzdu`ni presjek d. Jetra.09. portae. popre~ni proksimalni presjek: J .v. desni re`anj. varijacija veli~ine i oblika. Jetra. 01.J1.

{irine 3 mm. dijafragma. 01.10.J1. uzdu`ni presjek distalnoga dijela d. re`anj je pove}an. AS .d. re`anj je prema medijalno pove}an s uvu~enjem konture. B .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.J1.11. Jetra. izduljen i zaobljen poput jezika uredne eho strukture.d. popre~ni presjek srednjega dijela pod br 11: J . re`nja: J . Riedlov re`anj.12. B . uredne je eho strukture. Riedlov re`anj.kosi presjek desnoga bubrega. uro|ena hipertrofija desnoga re`nja. Jetra. hiperehogene strukture.dijafragma je lu~noga oblika. 01. uzdu`ni lateralni presjek: J . Jetra. uro|ena hipertrofija desnoga re`nja.uzdu`ni presjek desnoga bubrega. parenhim uredne eho strukture. distalni rub je bati~asto zaobljen. re`anj je pove}an.J1. D . 23 . konture su glatke.akusti~na sjena od crijeva.d. desni re`anj.

01. dijafragma.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. koje prominira unutar strukture re`nja.grbolika dijafragma s uvu~enjem na rubu insercije listova. a) uzdu`ni proksimalni presjek.nazna~en “kometin rep” od mjehuri}a zraka na bazi plu}a.J1. Jetra.nazna~eni kometin rep od mjehuri}a zraka na bazi plu}a. KR . b) u dubokom inspiriju: J .“kometin rep” od mjehuri}a zraka na bazi plu}a. D . b) uzdu`ni proksimalni presjek: J . D . IN . uredne je eho strukture. hiperehogena s uvu~enjem na mjestu insercije listova dijafragme. desni re`anj. a) popre~ni proksimalni presjek. uredne je {irine. hiperehogene strukture. uzdu`ni proksimalni presjek. re`anj.parenhim je uredne eho strukture. desni re`anj. desni re`anj.insercija listova unutar parenhima je ehogene strukture a) u popre~nom i b) uzdu`nom presjeku. a) pri obi~noj respiraciji.15. Jetra. 01.dijafragma je uredne {irine i eho strukture.13. dijafragma. dijafragma.d.14. 24 . KR . uvu~ena na mjestu insercije listova. KR .J1. re`anj je uredne eho strukture. Jetra.dijafragma je nejednolike {irine i zadebljana. D .d. b) popre~ni proksimalni presjek: J .J1.

J1.18. razdvojeni su listovi eho slike dijafragme. D . hepatica.“kometin rep”.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. dijafragma. AS .akusti~na sjena. dijafragma. KR . desni re`anj.parijetalna pleura. Jetra. VK . VH .parenhim jetre uredne je eho strukture. 25 .kalcifikacija u parenhimu.dijafragma je urednoga oblika i eho strukture. izgleda u`a. IN .rub ~ahure jetre odvojen je od konture dijafragme.slabije prikazan proksimalni dio re`nja zbog superpozicije rebara. uzdu`ni presjek: J . uzdu`ni proksimalni presjek: J .16. 01. Jetra. ^ . diferencira se ^ . 01.J1. dijafragma. desni re`anj. uzdu`ni proksimalni presjek: J . cava. desni re`anj. D .~ahura jetre i P .parenhim je uredne eho strukture.dijafragma je uredno svedena.v. hiperehogena s nazna~enim uvu~enjem. Jetra.17.v.J1. D .insrecija listova dijafragme unutar parenhima je hiperehogene strukture. uredne {irine.dijafragma je {ira. K .

A.19. portae. desni re`anj.v. D . 01. desni kosi proksimalni presjek: J .v. Jetra. C .parenhim jetre. v. lijevi kosi srednji presjek desnoga i lijevoga re`nja: J .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J1. dijafragma. Jetra. Jetra. 26 .desna i lijeva grana v. 01. cava. VH . K . grane. {irine i eho strukture odvojena masnim tkivom od ruba abdomena .20.21.kralje`nica. VP . portae.cista jetre. portae. desni re`anj.J1. hepatica. anehogena struktura s hiperehogenom konturom i po~etnim ra~vi{tem d. PP .v. odrazna slika ciste jetre. dvije C 1 .“kometin rep” od mjehuri}a plina. VP . VK . uzdu`ni presjek proksimalnoga dijela: J .parenhim jetre je uredne eho strukture.parenhim jetre. KR .J1.posteriorno poja~anje odjeka iza odrazne slike.ciste iznad dijafragme su arteficijelne. predstavljaju odrazne slike.dijafragma je urednoga oblika. predstavljene u kontinuitetu kao cjevasta lu~na.

portae.J1.parenhim je uredne eho strukture. grana v.grane. lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . v. uredne eho strukture. A .kralje`nica.portae. VP . VK . Jetra.aorta.d. re`anj.v. LV .po~etni vanjski tok v.J1.venosum.vanjski `u~ni vod. cjevastoga je oblika.J1. anehogene strukture.kralje`nica.aorta.lob. aneho gene strukture. kontura je hiperehogena.portae je cjevastoga je oblika. K . Jetra. K . @V . portae.portae. su`ava se prema periferiji.l.v.lig.22. cava. cava. lijevi kosi srednji presjek desnoga i lijevoga re`nja: J . VP . VK -v. cjevastoga oblika. grana v. su`ava se prema periferiji. Jetra. b) ra~vi{te l. v. VK . anehogene je strukture s hiperehogenom konturom. cava.aorta. LK . 01. portae i d. grane v. duga. D . K .UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 27 . LVP . a) i b) lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . 01. portae i ra~vi{te s dvije segmentne grane.caudatus.23.24.dijafragma.parenhim jetre je uredne eho strukture.a) l. v.portae.kralje`nica. u srednjem dijelu l.dio lijeve grane v. re`nja. A . kontura je hiperehogena. VP . A .

jetra s prikazom hilusa.a. kontura je hiperehogena.portae. Jetra. {irine 10 mm.v.J1.dio desnoga i lijevoga re`anja jetre. porte. anehogenoga sadr`aja s hiperehogenom konturom. cava. K . u hilusu se ra~va na dvije grane. koja je anehogene strukture. v. VK .25. lienalis. cjevastoga je oblika. {irine 10 mm. @V . portae.aorta. {irine do 9 mm. VP . portae. 01.v. prati se cijelom duljinom. cjevastoga je oblika.vanjski vijugavi tok v. portae.vanjski ravni tok v. VP .J1. 28 .proksimalni dio vanjskoga toka v. v. desni kosi presjek hilusa: J . portae.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. {iri se prema distalnom toku. AM . PP .26.vanjski `u~ni vod.kralje`nica. nastavlja se u VL . cava.kralje`nica.27.J1. A . Jetra. mesenterica.lijevi re`anj. VK . VP . Jetra.v. kontura je hiperehogena. anehogene je strukture. K . desni kosi presjek hilusa: J . 01. desni kosi presjek hilusa: J .nazna~eno posteriorno poja~anje odjeka. v.

D .a. vaskularne strukture.dijafragma. VP . hepaticae. VP . Jetra.30. Jetra. lijevi kosi srednji presjek desnoga re`nja: J . kod {irih se nazire anehogeni lumen.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. a) i b) desni kosi presjek: J .popre~ni presjek d. Jetra.J1.dijafragma. AH . te~e ventralno i paralelno s VP. naj{ira vaskularna struktura. AH .J1.v. hilus. AS . portae.v. VH . 01.jetra. 01. VP .v.akusti~na sjena. grane a.dio desne grane v.po~etni tok vanjskoga `u~nog voda. desni kosi presjek. @V .desni re`anj uredne eho strukture. 29 . naj{ira vaskularna struktura. D . hepaticae. porta proksimalni tok. hilus. cava. @V . @ `eludac.vanjski `u~ni vod te~e paralelno i ventralno od VP. portae. hepatica uska tre}a vaskularna struktura izme|u VP i @V.presjek v. promjera 8 mm.J1.28. pove}ana slika: J . portae. K .29. vidi se kao paralelne hiperehogene crtaste strukture.u parenhimu poja~an periferni crte` v. VK .kralje`nica. vaskularne strukture. vaskularni crte`.

portae.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.hepatica je cjevasta anehogena struktura. 01. re`anj.desni re`anj. re`nja. v. ~ini granicu izme|u medijalnoga segmenta (MS) i lateralnoga (LS) l. Jetra.J1.srednja v. Jetra. portae {irega je lumena uz ra~vi{te. kirur{ka granica izme|u re`njeva.v. re`nja. DR . u centralnom dijelu re`nja je uska i su`ava se prema periferiji. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja: LR . kontura je dijelom hiperehogena.l.dijafragma.cavae prema lateralno i su`ava se prema periferiji. Jetra. re`anj.hepatica.J1. SVH . umbilicalis kod Morbus Baumgarten. hepatica je naj{ira cjevasta anehogena struktura. kontura je nje`na.perzistentna v. D .hepataticae. su`ava se.lijeva grana v.33.re`nju prema konturi i izvan nje kroz lig. te~e okomito od v.l.lijeva v.cavae horizontalno prema periferno. te~e od v. 30 . perzistentna v.lijevi re`anj. VP . vidi se kao ravna. lijevi kosi srednji presjek lijevoga re`nja: J . falciforme.32.teres u l. koja te~e koso od v. DVH . v. VK . DVH ~ini granicu izme|u ventralnog segmenta (VS) i dorzalnog segmenta (DS) d.umbilicalis.cavae prema ventralno.31.J1.desna v.cava. duga cjevasta anehogena struktura. uska vaskularna struktura s hiperehogenom konturom te~e od predjela lig. VU . mladi} 19 godina. 01. LVH . kosi presjek lijevoga re`nja: J .

{irega je lumena. Jetra.lijevi re`anj. te~e od VK okomito prema ventralno. hepatica. hepatica je cjevasta anehogena struktura s nje`nom konturom. SVH . LR . 01. v.hepatica.v. cava. LVH . D . akcesorne grane. i l. hepaticae. srednja v. lijeva v. re`nja.lijeva v.J1. u`a cjevasta anehogena struktura te~e koso od VK prema lateralno.l. te~e koso od VK prema lateralno i u blizini {irokoga u{}a prima dvije u`e grane. re`nja jetre.dijafragma. dijelom prikazana. te~e vertikalno od VK prema ventralno. VK . SVH . hepatica. cjevasta anehogena struktura s nje`nim konturama. tri u`e grane imaju {ire zajedni~ko u{}e.dijafragma. VK . Jetra. lijevi kosi proksimalni presjek: DR .J1. re`anj. cava.desni re`anj. akcesorne grane.v.v. hepatica.hepatica je duga.35.l.srednja v.J1. ima dvije dodatne u`e cjevaste strukture s istim u{}em. hepatica. VK . lijevi kosi proksimalni presjek: J . Jetra. u centralnom dijelu manjeg l.36. lijevi kosi proksimalni presjek lijevoga re`nja: J .srednja v. cava.dijafragma. 01. LVH . D .34. v.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 31 .parenhim desnoga i lijevoga re`nja. LVH .lijeva v. ~ini granicu d. D .

lig. SVH . v. LVH . teres u popre~nom presjeku je trokutasta hiperehogena struktura s nazna~enom akusti~nom sjenom . hiperehogene strukture. Jetra.v.J1. hepatica je cjevasta anehogena struktura nje`ne konture.39. teres. VP . DVH . re`nja.lijevi re`anj jetre. cava. Jetra. LT . prema kaudalno.J1. lijeva v.ventralni segment d.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. porta.v. te~e od VK vertikalno i ventralno lu~no prema kaudalnom rubu re`nja i postepeno se su`ava. hepaticae.dijafragma. 01. re`anj. VSD .v.37. hepatica te~e koso od VK. DSD . Jetra.AS.l. VK . D .38. cava. hepatica. re`nja.dijafragma.lijeva v. b) uzdu`ni presjek: J . VK .dorzalni segment d. 01. prema kaudalno i ventralno.l. u uzdu`nom presjeku je linearnoga trakastog oblika. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .desna v. hepatica te~e vi{e horizontalno od VK. 32 . lijevi re`anj a) popre~ni presjek. lig. re`anj. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: LR .J1.srednja v. D .

40.lig.J1.kralje`nica. LT . Jetra.`eludac.J1. AM . K . Jetra. @ . hepatica. A .a.v.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 33 . cava.l. popre~ni srednji presjek lijevoga re`nja: J . 01. K .41. re`nja. re`anj. lig. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br.aorta.v. teres je linearna trakasta hiperehogena struktura ide od VP . lig. re`anj izduljen sa su`enjem na mjestu lig. teres je plo~asta hiperehogena struktura u srednjem dijelu l. Jetra. portae.lijeve grane v. teres.izdu`eni l.v. VP .aorta. AS .a.42. LT . @M . mesenterica. AS . AH . VL .lig. mesenterica. 40: J .LT.akusti~na sjena. VK .teres . cava. VP .`u~ni mjehur. portae.a. lig. popre~ni presjek lijevoga re`nja: J .l.akusti~na sjena.v. teres. AM .J1.kralje`nica. re`anj.VK .v. teres. lienalis. koji se nalazi uz dorzalni rub re`nja kao hiperehogena ovalna struktura s u{iljenim rubovima. 01. A . portae prema kaudalnom rubu re`nja.

45.aorta. 34 . popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja: J . LT .lig. re`anj je uzak i u{iljen.44.grana v.v. Jetra. 01. portae. LF . trakasta hiperehogena struktura od VP . portae do vrha re`nja. falciforme.43. caudatus. A .J1. VP . TS .aorta.lob.`eludac. K .l.lig. Jetra. lob. 42: J .J1.kralje`nica.J1. A . grane v. teres.lig. lig. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . re`anj ima {irok kut kaudalnog ruba. cava. re`anj.lig. venosum je linearni hiperehogeni tra~ak. LV .l. linea alba. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br. koji ide od medijalne konture jetre prema lateralno i ~ini ventralnu konturu LK . teres ventralno prema trbu{noj stijenci.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Jetra. lig. teres se prati uz dorzalnu konturu re`nja kao {iroka.trbu{na stijenka. caudatusa od kojeg se dorzalno nalazi VK . 01.l.falciforme je linearna trakasta hiperehogena struktura koja se nastavlja na LT . venosum. @ .l. lig.

lig. K . LV .v. D .v.UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. prominira van konture l.kralje`nica. lob. lob. K . venosum je linearna uska hiperehogena struktura. LK . b) uzdu`ni presjek: J .aorta. venosum. b) uzdu`ni presjek: J . venosum. lijevi re`anj a) popre~ni presjek. Jetra. 01. LV . re`anj.l. caudatusa.lig.lob.lob. lig. lig. u uzdu`nom presjeku je uska linearna struktura od kranijalnoga do kaudalnoga ruba jetre. caudatus.v. 35 . 01. lijevi re`anj a) popre~ni presjek.kralje`nica. LV . ~ini ventralnu granicu LK . venosum. cava. porta.v. koji je ovalnoga oblika. VP . portae.re`anj.dijafragma.venosum je lu~na uska trakasta hiperehogena struktura. A .J1.J1.aorta. odvaja LK . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja pod br.l.l.48. VP . VK . uz njegovu dorzalnu konturu nalazi se VK .v. caudatus.cava. caudatus. lig. 45: J . caudatus. A . Jetra. lob. Jetra.47.lob.J1. caudatus je voluminozniji. koji ima pravokutan oblik.46. re`anj. venosum je u uzdu`nom presjeku kratka linearna hiperehogena struktura koja se nalazi horizontalno od medijalnog ruba jetre prema lateralno. u oba presjeka je lu~noga oblika.lig. cava. re`nja. VK . ima oblika badema.

venosum. caudatus je u popre~nom presjeku pravokutnoga oblika. 36 . VK . cava.l. LK . o{tro ograni~ena. cava. hipoplasti~an. lepezasta zona u dorzalnom smjeru snopa UZ valova. popre~ni presjek lijevi re`nja: J . hiperehogen u srednjem dijelu re`nja. teres.“kometin rep” od mjehuri}a zraka u `elucu je hiperehogeni uski tra~ak.`eludac s teku}im anehogenim sadr`ajem.J1. teres i l.lig. LKV . porte . a) popre~ni presjek. LKV lob.v.J1. K . ventrolateralnu konturu ~ini lig. a u uzdu`nom presjeku je ovalan. b) uzdu`ni presjek: J .akusti~na sjena je anehogena. AS . venosum.lob.v.LVP. LT . quadratus je kvadrati~ni ventrokaudalni dio l. lob. voluminozniji. cava.lig. LT . VK . AS . grane v. re`anj.J1. lijevi re`anj jetre. LV . b) uzdu`ni presjek: J . quadratus je hiperplasti~an. akusti~na sjena.akusti~na sjena. LV . VP . caudatus. venosum je izrazitije lu~noga oblika. LT .lig. Jetra. A .lig. teres. LK .49 Jetra.l. quadratus. KR . u{iljen.aorta. portae. C .lob. K . A .50.v. 01.51.kralje`nica. LV . quadratus. koji se divergentno {iri prema dorzalno.lig. portae. “kometin rep”. lijevi re`anj a) popre~ni presjek. caudatus je ovalnoga oblika.v.crijevo.kralje`nica. 01. teres. VP . VC . a dorzalnu lig.lob.l.lig. re`anj. @ . LV .aorta. lob. re`nja kaudalno od lig. Jetra. re`anj u ventromedijalnom dijelu je uzak.lob.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. teres je zvjezdastoga oblika.venosum.v.

UZ anatomija jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. popre~ni presjek jetre.aorta je mediponirana. 37 . caudatus. DR . re`anj. isti pacijent pod br. VL . VK . lienalis s konfluensom na lijevoj strani. cavae.v. Situs viscerum inversus. LV .akusti~na sjena od crijeva .jednjak smje{ten desno od v.lig. JE .J1.K. usmjeren desno.v. G . VP . portae.J1.v.l. cava smje{tena uz lijevi rub kralje`nice .K.glava gu{tera~e je lijevo. Situs viscerum inversus. popre~ni presjek: LR . VK .53. jetra. A . AS .desni re`anj ispod lijevoga rebrenoga luka. LK .C. re`anj na desnoj strani tijela. cava nalazi uz lijevi rub kralje`nice .lob. 01.52. venosum.l.v. 52: LR . vi{e uz desni rub kralje`nice.

B .lig. uredne je eho strukture. konture su glatke. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . VR .v. srednje ehogena.v.kralje`nica. reberenoga luka.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Difuzne promjene jetre 01. Hepatomegalija. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . konture su glatke.J2.lig. {iri je i dulji.J2. cava. re`anj je pove}an.u mediosagitalnom presjeku l. caudatus. re`nja: J . 01. rebrenim lukom.03. cava. venosum. bubreg.v. vidi se veliki dio parenhima d. 01. venosum.v. VK . re`anj je pove}an.lob. popre~ni presjek.d. VK . vrh se`e van {irine skena koji daje konveksna sonda. LV . lateralno od medioklavikularne linije.u presjeku na donjem rubu sternuma l. caudatus je pove}an. popre~ni presjek d. Hepatomegalija. VK .01 Hepatomegalija. re`nja ispod donjega ruba d. LK . cava.02.lob. 38 . eho struktura je homogena. LV . re`anj je pove}an. lateralni rub je pod l. LK . konture su glatke. eho struktura je uredna.d. K .J2. izduljen. renalis.

portae. VP . D . grane v. Hepatomegalija. re`anj je uredne veli~ine. parenhim je homogen.B. po~etni stadij. Stetaoza jetre. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . ne{to ja~e ehogenosti u odnosu na parenhim desnoga bubrega . Steatoza jetre.d.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 39 . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .dijafragma. parenhim je homogen. D . 01.06.05.J2. konture su glatke. cava. donji rub re`nja se`e znatno ispod donjega ruba uzdu`noga presjeka desnoga bubrega . srednje ehogen.J2.04. popre~ni srednji presjek: J .J2.dijafragma.ra~vi{te d. re`anj je uredne veli~ine. VK . parenhim je homogen.B.v. srednje izra`ena. “svjetla” jetra.d.d.v. 01. re`anj je pove}an. VH . hepatica. srednje poja~ane ehogenosti.

poja~ane ehogenosti. K . “sjajna” jetra. bubreg.kralje{ci. B .akusti~na sjena.v.d. bubreg.08.dijafragma.dijafragma. vaskularni crte` slabo izra`en.d. D . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . 01. parenhim je homogen. poja~ane ehogenosti. re`anj je uredne veli~ine.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. parenhim je homogen. hiperehogen s posteriornim slabljenjem odjeka . bubreg manji. B .J2. re`anj izgleda pove}an u odnosu na d.d.PS. Steatoza jetre. 01.09. srednje izra`ena. bubreg.J2. cava. parenhim u`i. ali je bubreg smanjen.J2. akutna hepatorenalna insuficijencija. AS . “sjajna” jetra. B . jako izra`ena. D . VK .d. re`anj je uredne veli~ine.d. 40 . jako izra`ena.PS. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . “svjetla” jetra.d. te je veli~ina jetre u fiziolo{kim granicama. stanje poslije kemoterapije. Steatoza jetre. parenhim je homogen.07. Steatoza jetre. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . hiperehogen s posteriornim slabljenjem odjeka .

Fokalna steatoza jetre. regeneracijska zona. re`anj je srednje veli~ine. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .fokalna steatoza.regeneracijska zona je fokalna zona hipoehogene strukture. nepravilnoga oblika. pove}ani dijelovi presjeka uz hilus jetre: J . VP .J2.12. portae. Fokalna steatoza jetre. portae. Steatoza jetre. kosi presjek lijevoga re`nja: J .a) i b) parenhim lijevoga re`nja ne{to ja~e ehogenosti. nepravilne zone poja~ane ehogenosti.d.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.v.v. re`anj je pove}an. 01. 41 .11.J2. F .10. RZ . stanje poslije poroda. RZ 01. parenhim je uredne ehogenosti.J2. VP . F . jasne konture.l.fokalna steatoza su hiperehogene zone nepravilnoga oblika. parenhim je poja~ane ehogenosti.

B . D .J2.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. vaskularni crte` slabo uo~ljiv.d.jetra je jako pove}ana. re`anj je srednje pove}an. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .14. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . parenhim je hiperehogen sa zonama manje poja~ane ehogenosti. bubreg. homogenoga izgleda.`u~ni mjehur. Steatoza jetre. D . @M . J B PS D 01. hiperehogene strukture. vaskularni crte` je slabo uo~ljiv. bubreg.dijafragma.d.jetra je jako pove}ana. dje~ak 13 mjeseci.J2.J2. alkoholna bolest. “sjajna” jetra. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .d.d.15. “sjajna” jetra.dijafragma. Steatoza jetre. B . 01.PS. parenhim je homogen. parenhim je homogen.13. alkoholna bolest. hiperehogene strukture s posteriornim slabljenjem odjeka . “sjajna” jetra. Glikogenoza jetre. B . bubreg. 42 .

nehomogen. “svjetla” jetra.v. bubreg.lob. A .dijafragma. Glikogenoza jetre. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . hiperehogene strukture. Akutni hepatitis. hepatica. D . K . A .Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. popre~ni presjek jetre: J . Amiloidoza jetre.desni i lijevi re`anj jetre su pove}ani. dje~ak 4 godine. parenhim je ehogeniji. D . caudatus. 01. parenhim je uredne eho strukture.dijafragma. B . 43 .d.J2. K . D . VH .d.J2. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .18. 01.kralje`nica. re`anj je enormno pove}an.rub abdomena.kralje`nica. vaskularni crte` slabo izra`en. “sjajna” jetra.dijafragma. LK .17.d.16.J2.aorta. parenhim je homogen. re`anj je pove}an.

20. VK . podsje}a na “zvjezdano nebo”. @M . parenhim je homogen. @M VK D K 01.`u~ni mjehur. porte. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J2.kralje`nica. cava. VK . LK .J2. 44 . Akutni hepatitis. parenhim je homogen.dijafragma.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.d. Akutni hepatitis.19. cava. vide se periferni ogranci v.l. hipoehogene strukture.J2. porte kao “zvjezdano nebo”. caudatus. A . kontura je zaobljena.d.lob.21. re`anj je pove}an. K . Akutni hepatitis. re`anj je uredne veli~ine. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . D .v. K . re`anj je enormno pove}an. 01. hipoehogene strukture s poja~anim perifernim crte`em v. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .kralje`nica. parenhim je gotovo anehogen.v.aorta.

jetra je pove}ana.`u~ni mjehur. porte. parenhim je srednje poja~ane ehogenosti. cava.v. poja~ane ehogenosti. parenhim je ehogenije strukture. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .d. re`anj je uredne veli~ine. portalna hipertenzija. nehomogene strukture.22.dijafragma. poput “snije`nih pahuljica”. parenhim je nehomogene strukture. Kroni~ni hepatitis.J2. 01.d. re`anj je jako pove}an. porte jako pro{irene. porte je manje poja~an kao “snije`ne pahuljice”.J2. vaskularni crte` slabo vidljiv. Kroni~ni progresivni hepatitis. 45 . VP . poja~an periferni crte` v.posteriorno poja~anje odjeka vidi se iza naj{ire grane.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. @M . Kroni~ni hepatitis. D . presjek desnoga re`nja jetre J .J2.23. periferni crte` v. lijevi kosi presjek jetre: J .24.po~etne grane v. 01. PP . VK .

J .25.manje poja~an periferni crte` v.slezena je pove}ana. B .ra~vi{te v.d.parenhim je uredne eho strukture.J2.J2. K . bubreg. najdu`i promjere iznosi 2oo mm. uredne ehogenosti.dijafragma. periportalna fibroza: a) lijevi kosi presjek jetre.26. b) kosi proksimalni presjek jetre. VL .izrazito pasteriorno slabljenje odjeka.kralje`nica. PS .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. A . Ciroza jetre. parenhim je hiperehogene homogene strukture. 46 .J2. parenhim je homogen.parenhim je homogene. kao “snije`ne pahuljice”. VP . “sjajna” jetra. VP . 01. D . 24: S . lienalis. Kroni~ni hepatitis. a) i b) D .d. 01. porte. re`anj je srednje veli~ine. J . uredne ehogenosti.27.aorta.dijafragma.pro{irene grane v. Splenomegalija kod pacijenta pod br. rubno hiperehogene fibrozne promjene. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . porte.

Difuzne promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J2.28. Ciroza jetre, “sjajna” jetra, alkoholna bolest, kosi presjek desnoga re`nja: J - parenhim je homogen, hiperehogene strukture, PS - izrazito posteriorno slabljenje odjeka, D - dijafragma.

01.J2.29. Ciroza jetre, alkoholna bolest jetre, uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj je pove}an, parenhim je grube, nehomogene strukture, srednje ehogen, B - d. bubreg.

01.J2.30. Ciroza jetre, alkoholna bolest jetre, `u~ni mjehur, uzdu`ni presjek jetre pod br. 29: J - jetra je pove}ana, parenhim je nehomogene strukture, @M - `u~ni mjehur u`eg lumena, stijenka je zadebljana, vanjska kontura je valovita.

47

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

01.J2.31. Ciroza jetre, nodularna, kosi presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj je pove}an, kontura je zaobljena, parenhim je nehomogene mrljaste strukture, vaskularni crte` se ne diferencira.

01.J2.32. Ciroza jetre, nodularna, `u~ni mjehur, uzdu`ni presjek desnoga re`nja pod br. 31: J - parenhim je nehomogene mrljaste strukture, @M - `u~ni mjehur je smanjen, stijenka pro{irena, hiperehogene strukture, vanjska kontura valovita, KR - “kometin rep”.

01.J2.33. Ciroza jetre, nodularna, popre~ni presjek jetre: J - pove}ana je jetra, parenhim je nehomogen, zapa`aju se sitne mrljaste hiperehogene promjene, VP - grane v. porte, A - aorta, K - kralje`nica.

48

Difuzne promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J2.34. Ciroza jetre, nodularna, lijevi kosi presjek d. re`nja: J - jetra je srednje veli~ine, parenhim nehomogen, mrljast, sitne hiperehogene fokalne promjene, kontura valovita, A - po~etni ascites.

01.J2.35. Ciroza jetre, nodularna, kosi presjek desnoga re`nja: J - parenhim je mrljaste strukture s multiplim razli~ito velikim hiperehogenim fokalnim promjenama, kontura je valovita.

01.J2.36. Aerobilija, presjek jetre: J - parenhim je uredne ehogenosti s mnogobrojnim mrljastim i duguljastim, nepravilnim hiperehogenim promjenama, koji nazna~eno konvergiraju prema srednjem dijelu jetre, odgovaraju zraku u intrahepatalnim `u~nim vodovima.

49

uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . 50 . 01.obilan ascites s ehogenijim sedimentom dorzalno. Ciroza jetre. A . A . falciforme.posteriorno poja~anje odjeka.J2. LF .39.obilan ascites.jetra je jako smanjena. AS .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . PP . kontura je glatka.ascites. @M . VP .J2. Ciroza jetre. porte. atrofi~ni stadij.lig. re`nja: J . teres. PP . oblika i eho strukture (linearni artefakt).37. A .J2. Ciroza jetre. atrofi~ni stadij. sa sitnim fokalnim hiperehogenim promjenama.crijeva. uzdu`ni presjek l.38. parenhim je poja~ane ehogenosti.posteriorno smanjenje odjeka 01.jetra je smanjena. re`anj je manji. kontura nazna~eno valovita.akusti~na sjena. parenhim hiperehogen. LT . kontura je glatka. atrofi~ni stadij.`u~ni mjehur uredne veli~ine. parenhim je grublje eho strukture.lig.lijeva grana v. C .l.

atrifi~ni stadij.J2.l.obilan ascites. 51 . nepravilnoga oblika. re`anj je manji. parenhim je bez vidljivih promjena. atrofi~ni stadij. parenhim je bez vidljivih promjena strukture. Ciroza jetre.J2. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .lig.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.42. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J . 01. Ciroza jetre. kontura nazubljena.l.J2. re`anj je izrazito smanjen. re`anj je smanjen i deformiran.ascites. Ciroza jetre.dijafragma. ali je kontura re`nja valovita. izgleda homogene eho strukture. kontura dijelimice sitno valovita. @M . portalna hipertenzija. ne{to ehogeniji. A . hiperehogena u lumenu se vidi kamenac -K.41.d. A . atrofi~ni stadij.40. LF . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . 01. D . falciforme.`u~ni mjehur srednje veli~ine. stijenka je pro{irena.

`. Ciroza jetre. 42.44. 42. A . uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J .v. sadr`aj u lumenu je homogen. najdu`i promjer iznosi 177 mm.ascites.vrh l. ali je kontura valovita. izgleda homogen.ascites. sekundarne promjene `u~noga mjehura. presjek desnoga re`nja: J . A . Ciroza jetre. 42. 01. 52 . popre~ni presjek slezene: S . re`nja s valovitom konturom.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. struktura je homogena uredne ehogenosti. portalna hipertenzija.43. mjehur je slabo ispunjen. C .J2. pacijent pod br. Ciroza jetre.crijevo. VP . isti pacijent pod br. VP . srednje ehogene strukture.grana v.slezena je pove}ana.J2. stjenka je jednoli~no zadebljana. AS .J2. pacijent pod br. porte je jako pro{irena a kontura {iroka i hiperehogena. VL presjeci vijugave lijenalne vene.akusti~na sjena. 01.parenhim jetre je ehogeniji.45. @M . porta. splenomegalija.

isti pacijent pod br-42. Ciroza jetre. U .J2.uterus. uzdu`ni presjek male zdjelice: A . 53 .46. ascites. C .dio vijuge crijeva.obilan anhogeni homogeni teku}i sadr`aj u peritonealnom prostoru.Difuzne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.

V . dobro izra`ene manje grane v.dijafragma. 01. Portalna hipertenzija.J3. portae. ovalne. cava. promjera 195 mm.02. splenomegalija. VP . D .okrugle. 01: J .re`anj je uredne veli~ine i eho strukture. Portalna hipertenzija.01. uzdu`ni presjek slezene.03.J3. D .slezena je pove}ana. uredne ehogenosti.a. 01.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Vaskularne promjene jetre 01.v.jetra je uredne veli~ine. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .vanjski tok v. 01: S .J3. parenhim je homogen.pro{irene. lu~ne anehogene strukture su varikozno promijenjene kolateralne vene. VK . 54 . isti pacijent pod br. AH . uredne je eho strukture. Portalna hipertenzija.dijafragma. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre. {irine 19 mm. portae. kolateralni krvotok. VP . isti pacijent pod br. hepatica.

lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre.parenhim je ehogenije strukture. VH .hepatalna vena.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.dijafragma. portae.lig. isti pacijent pod br. LT . 04: J . popre~ni proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J .J3. portae. 01.J3. teres. desni kosi presjek hilusa jetre.jetra je pove}ana. VP . poja~ane ehogenosti.izra`ene.05. D . VP . D . 01. 55 .dijafragma. VK . parenhim je homogen. VP .06.v. 04: J . Portalna hipertenzija.04.glavni ogranci v. Portalna hipertenzija. portae je pro{irena u vanjskom toku {irine 19. {irina lumena je u fiziolo{kim granicama.6 mm.parenhim je ehogeniji.J3. cava. {ire periferne grane v.v. isti pacijent pod br. Portalna hipertenzija.

nego na slici 07. pribli`no {irine aorte. Portalna hipertenzija. VL .crijevo. A . lienalis. KO . C . cava.09. VMS ..08.v.gu{tera~a.J3. AMS . lienalis izgleda {ira. 04: VL . A . isti pacijent pod br. 56 . a) popre~ni presjek. G .. 01. 04: KO .v. v. VK .konfluens lijenalne i gornje mesenteri~ne vene je pro{iren. mesentericae sup.kralje`nica. Portalna hipertenzija. G . mesenterica je jako pro{irena. mesenterica sup. mesenterica sup.v. b) uzdu`ni presjek: VMS . mesenterica sup. K .uzdu`ni presjek. porte pro{iren. 04: a) popre~ni presjek: VMC . isti pacijent pod br.aorta.gu{tera~a. v.J3.crijevo. Portalna hipertenzija. v.a. mesenterica isti pacijent pod br.07. K . b) uzdu`ni presjek.aorta.lijenalna vena je prosje~ne {irine.konfluens v. pribli`ne {irine kao i aorta. 01.J3..kralje`nica. uzdu`ni presjek v. C .distalni tok v.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.

subdijafragmalno manji ascites.ascites.parenhim jetre izgleda uredne eho strukture. Portalna hipertenzija. A . 11: J .10.12.kralje`nica. isti pacijent pod br. 01. ciroza jetre. lienalis. parenhim izgleda homogen.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. A . 01.J3.jetra je manja. Portalna hipertenzija. 57 .11. VL . Portalna hipertenzija.: S slezena. splenomegalija. coronarium. promjera 124 mm.J3. K . kontura je glatka s uvu~enjima. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J . ascites. LC .lig. 04. kosi presjek lijevoga re`nja. parenhim je homogen uredne ehogenosti.J3.nagla{ene grane v. ascites. uredne ehogenosti. kontura je grubo valovita. popre~ni presjek slezene. ciroza jetre. isti pacijent pod br.

uredne ehogenosti. VL . portae je jako pro{irena.l. kroni~ni hepatitis. re`anj je uredne eho strukture.15. {irina lumena do 18 mm.slezena je pove}ana. grana v.13. Portalna hipertenzija. re`anj jetre voluminozniji u odnosu na desni. pro{iren. b) desni kosi presjek hilusa. isti pacijent pod br. presjek jetre: a) popre~ni presjek lijevoga re`nja. VP . uredne ehogenosti. re`anj je srednje veli~ine. Portalna hipertenzija.J3. kontura je glatka.lig. LK . promjera 210 mm.l. 01.lob.l. grana v.lig. ciroza jetre.l. 11: J . parenhim izgleda homogen. parenhim je homogen. cava. re`nja. VP . LT . popre~ni presjek slezene.v. splenomegalija. 01. LV . Portalna hipertenzija. izgleda uredne eho strukture. isti pacijent pod br. portae prati se cijelom du`inom re`nja.J3.l.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. J . venosum. VP . J .14. 58 . lienalis ja~e izra`ene. VK . 11: S . teres. portae koja je pro{irena do 21 mm. popre~ni presjek l. vijugavoga toka.J3. caudatus.grane v.vanjski tok v.

popre~ni presjek slezene. uredne ehogenosti.15: @M .15: S .vrh lijevoga re`nja jetre.18. 59 . B .varikozno promijenjene kolateralne vene. kolateralne vene. isti pacijent pod br. cava.reverberacija.v. mjehur je manji. kolateralne vene. kroni~ni hepatitis. isti pacijent pod br. 01. uredne eho strukture.17. `u~ni mjehur.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.16. VK . kosi presjek kranijalnoga pola slezene: S . J .varikozno promijenjene kolaterale u projekciji gastri~nih vena. Portalna hipertenzija. 01. Portalna hipertenzija.J3. R . V . savijen u infundibulumu. V . uzdu`ni presjek `u~noga mjehura. stijenka je pro{irena.slezena je ve}a. promjera 122. Portalna hipertenzija.J3.`. poja~ane ehogenosti.J3.5 mm.gornji pol lijevoga bubrega. parenhim je homogen.slezena je pove}ana.

grana v. VU .varikozno promijenjene kolateralne vene u projekciji gastri~nih vena.l.20. 01. VP . nema znakova portalne hipertenzije. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . V . srednje poja~ane ehogenosti.J3.v.19. 01. interkostalni presjek kranijalnoga pola slezene: S .J3. Portalna hipertenzija. V .slezena je lako pove}ana. portae.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. AS .akusti~na sjena od rebara. 60 . kosi presjek kaudalnoga pola slezene: S . Morbus Cruveilhier-Baumgarten.{iroka vijugava vena u projekciji lijeve renalne vene. parenhim homogen.l. uredne eho strukture.slezena je lako pove}ana. kolateralne vene. re`anj je pove}an. Portalna hipertenzija. kolateralne vene. umbilicalis otvorenoga lumena. eho struktura je u fiziolo{kim granicama.21.J3.

VU .23. A .obilan ascites. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . portalna hipertenzija.po~etni prikaz v. re`nja jetre. Sindrom Cruveilhier-Baumgarten. slu~ajni nalaz. kontura sitno valovita. umbilcalis {iroko otvorenoga lumena. falciforme.22.obilan ascites.nazna~ena akusti~na sjena od ligamenta. falciforme. Morbus Cruveilhier-Baumgarten. VU .lig.vrh l. 01. LF .J3.l. 61 . parenhim je hiperehogen. re`anj je jako smanjen.v.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 01.dio presjeka lig. umbilicalis rekanalizirana.J3. vijugavog toka.J3. VU . LF . A . re`anj je smanjen. parenhim je hiperehogene strukture. AS . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . Sindrom Cruveilhier-Baumgarten. kontura glatka. umbilicalis kao okrugla anehogena promjena u ligamentu. koja je uredne veli~ine i eho strukture.v.l.24.

VU . re`nja jetre. parenhim je uredne eho strukture. Kardijalna staza.lijeva v. uzdu`ni mediosagitalni presjek abdomena: a) ispod lijevoga 01. isti pacijent pod br.lijeva v.ascites. falciforme.v. VK .rub jetre.“kometin rep”. A .26. C . parenhim je homogen.ascites. umbilicalis je rekanalizirana. lijevi kosi presjek lijevoga re`nja jetre. hepatica.jetra je uredne veli~ine. promjera 14 mm. VK . hepatica je pro{irena i ima akcesornu granu sa zajedni~kim u{}em.“kometin rep”. U .dijafragma.27. hepatalne vene su dobro ispunjene. VU .re`anj je uredne veli~ine.v.crijeva. 26: J .J3. LVH . hepatica. hepatica je ja~e pro{irena. cava. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J .J3. 62 .terminalni dio v. D . J . SVH . DVH .J3. KR . LF . 01. 01. KR . LVH .v. A .lig. umbilicalis.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena a b Sindrom Cruveilhier-Baumgarten.projekcija umbilikusa. {irega lumena. cava. uredne ehogenosti. b) presjek u predjelu umbilikusa.desna v.25. Kardijalna staza.srednja v.

kave. hepatica. hepatica je u terminalnom toku podjednake {irine kao v.29. linearnog toka. pro{irene su hepatalne vene. cava je dobro punjena.terminalni tok pro{irene hepatalne vene. a b 01. LVH .28. VK . b) uzdu`ni presjek subhepatalnog toka v.J3. 26: J .l. parenhim je manje homogen. cava. A . Kardijalna staza. Kardijalna staza. VK . SVH srednja v. ehogeniji. VK .aorta.J3. pro{irena. kava dobro punjena. parenhim je homogen. hepatica ima tri grane. K .kralje`nica.a.lijevi re`anj jetre. portae.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.J3.v. D . 63 . re`anj je pove}an. AH .v.v. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre. poja~ane ehogenosti. re`anj jetre. 01. presjeci vene kave. isti pacijent pod br.lijeva v. 29: a) popre~ni presjek subdijafragmalnog toka. DVH . VP . hepatica ima dvije grane. J .desni i lijevi re`anj. cava je pro{irena.desna v. Kardijalna staza.dijafragma. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . VH .l. J .30. {irina ve}a od aorte. isti pacijent pod br.v.

veli~ina je u fiziolo{kim granicama. lijevi kosi distalniji presjek jetre od presjeka pod br. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja jetre.31.desna v.33.v. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . Kardijalna staza. 01. DVH .desna v.dijafragma. hepatica. cavae . LVH . VK .srednja v. parenhim je homogen.v.l.jako pro{irena lijeva v. re`anj jetre. kao i presjek v. cava u popre~nom presjeku jako pro{irena. D . isti pacijent pod br. hepatalne vene su jako pro{irene. hepatica. ehogenost je u fiziolo{kim granicama. Kardijalna staza. 01. 31: J . 64 . hepatica.desni i lijevi re`anj jetre. LVH . 31: DVH . SVH .posteriorno poja~anje odjeka.J3.J3. VK . cava je pro{irena. PP .lijeva v.32. Kardijalna staza. hepatica i njezine grane. hepatica bolje prikazana.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.VK.J3.

01.desna v.dijafragma. 01.pleuralni izljev je anehogeni sadr`aj dorzalno od dijafragme. uzdu`ni presjek v. u proksimalnom presjeku se vide u{}a. portae.J3. Kardijalna staza. cava.l.36. 65 . 31: VK . Kardijalna staza. hepatica. hepatica. VH .d. subhepatalni tok. hepatica.srednja v. VP .jetra je ve}a. u srednjem su prikazani srednji dijelovi toka. b) lijevi kosi srednji presjek jetre: J . J . DVH .v. VK . pleuralni izljev. SVH . parenhim je uredne eho strukture. isti pacijent pod br.J3. isti pacijent pod br.lijeva v. DVH . hepatica. hepatalne vene su jako pro{irene.34. cava. re`anj jetre. cavae.v. SVH .v. a) lijevi kosi proksimalni presjek jetre. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre. re`anj jetre. hepatica.srednja v. u popre~nom presjeku vi{e je lokaliziran medijalno.v. hepatica. D . LVH .35.desna v.J3. Kardijalna staza.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 31: J . PI . lumen je pro{iren do 26 mm.

LVH. Kardijalna staza. Kardijalna staza. DVH . hepatica. VK . PI . kava je jako pro{irena.38. hepatica. A . A . 36: J.J3. 01.pleuralni izljev je anehogeni sadr`aj kranijalno od dijafragme. uzdu`ni lateralni presjek desnoga re`nja. pleuralni izljev. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre. lijevi kosi proksimalni presjek jetre: J . D .39.dijafragma.J3. ciroza jetre. portae je nazna~eno poja~an.P. parenhim je poja~ane ehogenosti. tipa “snje`nih pahuljica”. re`anj. kontura nazubljena. isti pacijent pod br. SVH .re`anj je smanjen.srce. parenhim je poja~ane ehogenosti.ascites je anehogeni sadr`aj izme|u dijafragme i kranijalne konture jetre. 66 . kaudalno od baze plu}a . ciroza jetre. pro{irene hepatalne vene lijeva . ascites.desna v. isti pacijent pod br.SVH.srednja v. 38: J .37.J3.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. jetra je smanjena.v. A .dijafragma. D .v. srednja .ascites. cava. S . ascites. ascites.ascites. hepatalne vene su pro{irene. VK .desni i lijevi re`anj. 01. Kardijalna staza.d. periferni crte` v.

ascites.l.ascites. parenhim je poja~ane ehogenosti. 01.lig.v.parenhim jetre je ehogeniji. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja.lijeva. cava je ispunjena ehogenom strukturom tromba. izgleda homogen. desni kosi presjek hilusa jetre: J . A . srednje ehogen. VH . parenhim je homogen. Kardijalna staza. Sindrom Budd-Chiari. hepatalne vene su pro{irene. porte. coronarium.J3. Tromb venae portae.v. 01.41.tromb v.42.40. isti pacijent pod br. 38: J .v.Vaskularne promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. T . cava je jako pro{irena a. kontura nazubljena.srednja. popre~ni proksimalni presjek jetre: J . L . LVH . promjera 31 mm. portae je ovalna ehogena struktura koja ispunjava lumen. SVH . ciroza jetre. VK .hepatica. VK . 67 .proksimalni tok v. VP .limfni ~vor.J3.jetra je ve}a. L^ .J3. re`anj je smanjen.

J4.cista je malo ovalna.cista je ovalnoga oblika.02.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena Ciste jetre 01. kontura je pravilna o{tra.posteriorno poja~anje odjeka. kontura je nje`na slabo diferencirana. promjera 30 mm. Jednostavna cista jetre.dijafragma.akusti~na sjena tangencijalno uz rub ciste. C . re`anj jetre.J4. 01. re`anj je uredne veli~ine.dijafragma. J .d. promjera do 38 mm. 68 .parenhim jetre je uredne eho strukture.J4.01.cista je okrugloga oblika.desni bubreg.akusti~nom sjenom. srednje ehogen. D .posteriornim poja~anjem odjeka i uskom lateralnom AS . Jednostavna cista jetre. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . promjera 41 mm. anehogena struktura.d. AS . anehogene strukture. anehogene strukture. B . parenhim je homogen. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .03. PP . o{tre konture s PP . C . D . popre~ni proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: C . 01. Jednostavna cista jetre.

promjera 18 mm. re`nja.cista u kranijalnom dijelu l. PP .06.J4.J4.04.desni i lijevi re`anj su uredne eho strukture.dijafragma.uzdu`ni presjek desnoga bubrega. 01. je uredne eho strukture. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J . Jednostavna cista jetre. B . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .parenhim j. C 1 . promjera do 60 mm. PP .cista uz kranio-dorzalnu konturu d. Jednostavna cista jetre. C 2 . D . 69 . C . popre~ni proksimalni presjek jetre: J . promjera 36 mm.posteriorno poja~anje odjeka je nazna~eno. D .J4.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.parenhim jetre je uredne eho strukture.dijafragma. D . Jednostavna cista jetre.`u~ni mjehur.posteriorno poja~anje odjeka. re`nja uz dorzalnu konturu jetre.cista gornjeg pola bubrega.dijafragma. C .05. re`nja. 01. @M .cista uz ventralnu konturu d.

anehogenoga sadr`aja. 01. promjera do 12 mm.09.07. D .J4. b) uzdu`ni presjek. Cista `u~noga voda. D .posteriorno poja~anje odjeka.d. PP .dijafragma.J4. re`nja je uredne eho strukture. o{tre. Cista `u~noga voda. okruglastoga oblika.posteriorno poja~anje odjeka.posteriorno poja~anje odjeka. Postoperacijski reziduum. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . presjek desnoga re`nja jetre: a) popre~ni presjek.dijafragma.dijafragma. promjera do 88 mm. lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: PO .cista `. PP . C .J4.08.parenhim d. konture su lako nepravilne. 01.dvije ciste `u~noga voda u kranio-ventralnom dijelu re`nja s rubnom cjevastom strukturom.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. PP . D . C . promjera 16 mm s rubnom cjevastom strukturom. B . voda je ovalnoga oblika. 70 .postoperacijske rezidualne {upljine. bubreg.

A . Multiple ciste `u~noga voda. Multiple ciste jetre. D . C . K . vaskularna struktura uz rub.J4.desni re`anj.J4. VK . Policistoza jetre.dijafragma. promjera do 58 mm.12. lijevi kosi presjek desnoga re`nja: J .v. 71 . 01. cava.d. D . koje su pojedina~ne i u lijevom re`nju.desni i lijevi re`anj jetre.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. popre~ni presjek jetre: J .posteriorno poja~anje odjeka.ve}i broj cista u dorzo-medijalnom dijelu d.11.J4.aorta.kralje`nica. VKv.dijafragma. VK . re`nja. 01. lijevi kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J .dijafragma. C .10.v. C . D . cava. PP .ciste su odvojene tankim septima. ID . cava.ve}i broj cista. re`anj uredne eho strukture.intervertebralni disk.

brojne ciste.15. 01. promjera do 20 mm. 72 .presjek desnoga i lijevoga re`nja.posteriorno poja~anje odjeka. nepravilnoga oblika.dijafragma.nazna~eno posteriorno poja~anje odjeka. re`nja.14. neravnih kontura.d. PP . popre~ni srednji presjek desnoga re`nja: J . brojne ciste u oba re`nja.dijafragma. popre~ni proksimalni presjek jetre. popre~ni presjek: J .J4. Policistoza jetre.J4. C . 01. isti pacijent pod br. D .ve}i broj cista d. razli~ite veli~ine.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J4. 14: J .13. C . promjera do 29 mm. Policistoza jetre. Policistoza jetre.desni re`anj. D . PP . re`anj.

Policistoza bubrega.mnogobrojne ciste. D . 01.dijafragma. J . okruglog i duguljastog oblika. C .Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.aorta se nazire. dijelom grupirane. 14: C .brojne manje ciste.16. “sa}aste” strukture.J4. @M . gu{tera~a se ne diferencira. re`anj. isti pacijent pod br. uzdu`ni presjek desnoga bubrega.rub jetre. A . uzdu`ni presjek d.`u~ni mjehur. popre~ni presjek uz rub sternuma. isti pacijent pod br.J4. 01. Morbus Caroli.d. razli~ite veli~ine. C .18.17.J4. 14: B . razli~ite veli~ine i oblika.mnogobrojne ciste nalaze se unutar parenhima i sinusa bubrega. 73 . promjera do 50 mm.d. kontura se dijelom ne prati. bubreg je pove}an. okrugle i nepravilnoga oblika. Policistoza gu{tera~e. re`nja jetre: J .

v. portae. PP .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.19.parenhim je uredne eho strukture. D . K .posteriorno poja~anje odjeka.aorta. 01.desni i lijevi re`anj. VP .J4. K . C .dijafragma. dijelom grozdasto grupirane. ehogenije strukture.dijafragma. Morbus Caroli.v.18: J .J4. lijevi kosi presjek jetre. dijelom sitne duguljaste.18: J . 01. A .mnogobrojne manje ciste.v. D .posteriorno poja~anje odjeka. PP .d.akusti~na sjena. VK .kalkulus uz rub ciste. K .21. cava.aorta.mnogobrojne male ciste ovalnoga i duguljastoga oblika. VK . parenhim je homogen. ali manje ciste. Morbus Caroli.dijafragma. isti pacijent pod br. re`anj. cava. u nizu poput perli.20.kralje`nica. 74 .J4. koje me|usobno konfluiraju. kosi presjek desnoga re`nja jetra: J . A . isti pacijent pod br. AS . Morbus Caroli. D . C .kralje`nica.mnogobrojne razli~ito velike. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre. C .

21: J . C . uzdu`ni presjek desnoga bubrega.J4. 21: J . @M . J .kalkulus. K .bubreg je pove}an.akusti~na sjena. AS . AS . isti pacijent pod br.mnogobrojne ciste.cista. isti pacijent pod br.parenhim je ehogeniji.parenhim je ehogenije strukture. 01.J4.akusti~na sjena od zraka u `elucu. 21: B . 01. konture su slabo ocrtane.24. Morbus Caroli. isti pacijent pod br.22. uzdu`ni presjek jetre.akusti~na sjena od zraka u `elucu. Morbus Caroli. 75 .d.23. a) i b) uzdu`ni presjeci lijevoga re`nja jetre.ciste manje i brojne dijelom grozdasto grupirane. Policistoza bubrega. C . re`anj jetre.`u~ni mjehur AS . C . razli~ite veli~ine u parenhimu i sinusu bubrega.J4.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.

kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .lijevi i desni re`anj. 01.lob . okrugloga oblika.J4. LK . promjera 58 mm. Ehinokokna cista jetre.J4.cista je okrugloga oblika. parenhim je uredne eho strukture.cista. PP . A . 01. re`anj. kontura je hiperehogena.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.nagla{eno posteriorno poja~anje odjeka.dijafragma. EC . VK .25. mlada.26.l. EC . PP . sadr`aj je anehogen. MT .J4. kontura dobro diferencirana. sadr`aj je anehogen s ehogenim talogom. mlada. re`anj.caudatus.d. EC .posteriorno poja~anje odjeka. Ehinokokna cista jetre. 76 . Ehinokokna cista jetre. cava. popre~ni presjek jetre: J . promjera 65 mm.kralje`nica. sadr`aj je anehogen. D . popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .posteriorno poja~anje odjeka.cista je ovalnoga oblika.v.27. promjera do 124 mm.mi{i}i trbu{ne stijenke. ventralno podvostru~ena. mlada. K . TS . PP .aorta.masno tkivo.

Ehinokokna cista jetre.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. promjera oko 102 mm. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . ciste mladice su poredane periferno. 01. D . re`anj je uredne eho strukture. EC .J4. PP .30. K .multivezikalna cista.aorta.dijafragma. a ehogena septa izme|u njih su u obliku “`bica na kota~u”. 01. re`anj.multivezikalna cista.28.posteriorno poja~anje odjeka. iz sredne prema periferiji {ire se ehogena septa sli~no “`bicama na kota~u”. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J4. promjera 54 mm. AS .J4. u obliku “latica cvijeta”. A . zrela. promjera 76 mm. re`anj.d.dijafragma.kralje`nica.akusti~na sjena od rebara. EC .multivezikalna cista. zrela. interkostalni presjek desnoga re`nja jetre: J . D .d.29. Ehinokokna cista jetre.parenhim d. Ehinokokna cista jetre. ciste mladice su poredane rubo i jedna centralno. ciste mladice su rubno smje{tene. poput “latica cvijeta”. EC . 77 .

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. ciste mladice smje{tene nazna~eno poput “latica cvijeta”.posteriorno poja~anje odjeka. 78 .multivezikalna cista. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . ehogenije strukture.33. septa u obliku “`bica na kota~u”. rubno raspore|ene poput “latica cvijeta”. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . promjera oko 112 mm. re`anj jetra. EC. PP .d. promjera oko 112 mm. PP .J4.32. VH .J4.J4. re`anj. EC .multivezikalna cista s manjim brojem cista.multivezikalna cista. zrela.posteriorno poja~anje odjeka. Ehinokokna cista jetre.dijafragma. zrela. septa izme|u nazna~eno poput “`bica na kota~u”. Ehinokokna cista jetre. Ehinokokna cista jetre. zrela. hepatica. ciste mladice su duguljastog oblika. 01. D .parenhim je homogen. EC .v. dio lumena ispunjen ehogenim sadr`ajem. 01.31.d.

J4. EC 1 .36. razli~ite veli~ine.Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 79 .multivezikalna cista.posteriorno poja~anje odjeka. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . zrele. zrela. septa raspore|ena poput “`bica na kota~u”.34. VP .J4.akusti~na sjena od rebara. 01. ciste maladice daju sliku “sa}a”. Ehinokokne ciste jetre. presjek jetre: C . AS .v.posteriorno poja~anje odjeka. ima sa}astu strukturu.multivezikalna cista s nekoliko cista mladica. kosi presjek desnoga re`nja jetre: EC .mnogobrojne ciste. re`anj jetre. portae. PP . Ehinokokoza jetre.J4. PP .d.multivezikalna cista ispunjava d. re`anj je pove}an. Ehinokokna cista jetre.35. okrugloga i ovalnoga oblika ispunjavaju cijelu jetru s oto~i}ima o~uvanoga jetrenoga parenhima. EC 2 . 01.

Ehinokokna cista jetre.parenhim jetre.rubni dio parenhima jetre.posteriorno poja~anje odjeka. EC . PP .rubna perifokalna upala hipoehogene strukture. 80 . kosi presjek jetre: J .J4. PP . koja je odvojena od periciste.38.cista okrugloga oblika.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J4. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . EC .d. re`anj jetre. sadr`aj je anehogen. EC . D .37. 01. kontura je glatka. stijenka je jasna i glatka. sadr`aj u lumenu slojevit hipoehogen i anehogen. presjek desnoga re`nja jetre: J .posteriorno poja~anje odjeka.cista ovalnoga oblika. Ehinokokna cista jetre.cista nakon perforacije s kolabiranom stijenkom.dijafragma.J4. Ehinokokna cista jetre.39. 01. komplicirana. komplicirana. U . komplicirana.

Ehinokokna cista jetre. D .J4. anehogena struktura s hiperehogenim pahuljastim strukturama u lumenu. portae.dijafragma.cista. grudastoga oblika. stara. VP .semilikvidni sadr`aj ciste. 81 .v. EC . sadr`aj u lumenu je semilikvidan. stara. ve}im dijelom je ehogen. re`anj jetre.41.J4. koja polazi od ehogenog sadr`aja. K . Ehinokokna cista jetre. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: EC . stara. D .Ciste jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.cista je okruglasta.42.d. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: EC . 01.J4.dijafragma.40. 01. Ehinokokna cista jetre. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .kalcifikacija je hiperehogeni dio ventralne konture ciste. ~ija je dorzalna kontura izbrisana akusti~nom sjenom.

AS .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. a b 01.J4.kometin rep od zraka na bazi plu}a.cista sa semilikvidnim sadr`ajem. ispunjena ehogenim sadr`ajem.dijafragma. EC .kalcifikacija na ventralnoj konturi hiperehogene strukture. dio sadr`aja je poja~ane ehogenosti.J4.kalcifikacije u stijenci ciste.akusti~na sjena. a) popre~ni i b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja: EC .cista je smanjena. K . Ehinokokna cista jetre.44. koji “bri{e” akusti~na sjena .AS. KR . stara. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . Ehinokokna cista jetre. polazi od K . stara.parenhim jetre.43. 82 . D .

okrugla hiperehogena promjena eho strukture.dijafragma. C . 01. kontura je malo neravna. A .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre Tumori jetre 01. hepatica. o{tra. 01.tumor je fokalna. T .parenhim jetre je uredne eho strukture.tumor je fokalna.rub abdomena.desna v.parenhim je uredne eho strukture.dijafragma. D . T . bubreg.02.vidljiv pariferni crte` v.~ahura jetre.v. Hemangiom kapilarni. kontura je glatka. D . promjer 18 mm. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .d.tumor je fokalna. promjera 8 mm. portae. VH .01. Hemangiom kapilarni. sitna.J5. VP . D . B .03. Hemangiom kapilarni.dijafragma. okrugla hiperehogena promjena eho strukture.J5. portae.J5. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . okruglasta hiperehogena promjena eho strukture. uzdu`ni lateralni presjek desnoga re`nja jetre: J . promjer 19 mm. T. 83 .

dijafragma. promjer 24 mm. promjer oko12 mm. hepatike.tumor je fokalna.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. okruglasta hiperehogena promjena eho strukture. kontura je ravna. Hemangiom kapilarni.grane v. ovalna promjena eho strukture. Hemangiom kapilarni. promjera oko 20 mm. b) lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . stanje nepromijenjeno 4 godine. a) popre~ni presjek. D . T . re`anj. T . D . 84 . Hemangiom kapilarni.J5. poja~ane ehogenosti.dijafragma 01. VH .06.tumor su dvije fokalne. D .v.04. 01. neravne konture.tumor je fokalna. a) uzdu`ni presjek. porte. b) interkostalni presjek desnoga re`nja jetre: J .05.d.dijafragma. kontura je neravna.d-re`anj. b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . T . re`anj.J5. poja~ane ehogenosti. a) uzdu`ni presjek. VP .d.J5. okrugle promjene eho strukture.

mi{i}i trbu{ne stijenke. T . MT . T . Hemangiom kapilarni. ne{to ehogenija od parenhima jetre. slabo vidljiva. portae. VP . 01. koje konfluiraju. promjer 20 mm. promjer 48 mm. a) popre~ni presjek.trbu{na stijenka.tumor je fokalna.v.v.l. 01. re`anj.tumor je fokalna.08. kontura je glatka.J5. kontura je glatka. b) kosi presjek lijevoga re`nja jetre: J .09. re`anj. portae. VP . D . TS .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . promjer ve}e strukture je 53 mm. Hemangiom kavernozni. 85 .J5. re`anj.tumor su dvije fokalne promjene eho strukture. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . cava. kontura je glatka. okrugloga oblika.v. okrugla hipoehogena promjena eho strukture.J5.l.masno tkivo.dijafragma. promjer obje oko 102 mm. MT .07. Hemangiom. TS . hiperehogene strukture koja je rubno smanjene ehogenosti.masno tkivo. okrugla promjena eho strukture. VK . T .d.

d. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . VK . promjer oko 84 mm.J5. T . hipogeno . kontura je jasna. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .dijafragma. re`anj.d. Hepatocelularni karcinom. nepravilna. 01. Hemangiom kavernozni.d.J5. promjer oko 87 mm. T . centralno hipoehogena.J5. 86 .anehogena promjena eho struktura.v. kontura je valovita. hiperehogena promjena eho strukture. D . D . kontura je neravna. tipa “pe~ata”.tumor je fokalna. promjer oko 56 mm.tumor je fokalna. D .11. T . ovalna. re`anj.dijafragma. hiperehogena promjena eho strukture. ovalnoga oblika.tumor je fokalna. 01.dijafragma. Adenom. re`anj.10. cava. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . s anehogenim prstenom.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. hiperehogena.12.

b) uzdu`ni presjek jetre: J . Hepatocelularni karcinom. poja~ane ili smanjene ehogenosti. stijenka je jako zadebljana.J5. @M .tumor je fokalna. T . tipa “pe~ata”.tumor je ovalna. kroni~ni hepatitis. s rubnim hipoehogenim prstenom. nehomogena promjena strukture uz hilus. ovisno o presjeku.J5.dijafragma. kontura je valovita s hipoehogenim rubom tipa “pe~ata”.J5. izgleda nehomogen.parenhim je poja~ane ehogenosti. D . re`anj je ne{to grublje eho strukture. nehomogena promjena strukture s hipoehogenim rubom.desni.`u~ni mjehur uskog lumena. a) popre~ni presjek. T .13. 01.v. Hepatocelularni karcinom.tumor je fokalna promjena eho strukture okrugloga ili ovalnoga oblika. 01.15. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . D .dijafragma. T . VP . re`anj ehogenije strukture. Hepatocelularni karcinom. ciroza jetre. promjera 55 mm.d. uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J . nalazi se uz kranioventralnu konturu jetre. dio visceralne konture je neravan. ciroza jetre.dijafragma. ehogena.14. 87 .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. porta. tipa “pe~ata”. D .

T .dijafragma.J5.tumor je fokalna gotovo anehogena promjena eho strukture.d. A . T .aorta. hiperehogena promjena eho strukture s posterionom atenuacijom. D .tumor je fokalna. Hepatocelularni karcinom.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.d.16. VP . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .tumor je fokalna promjena eho strukture poja~ane ehogenosti. 88 . re`anj.kralje`nica. D . Hepatocelularni karcinom. valovite konture.v.dijafragma.17. promjera oko 56 mm. ovalnoga oblika. portae. promjera do 100 mm. Hepatocelularni karcinom.J5. re`anj. nepravilnoga oblika. dijelom je anehogen. dijelom nejasne konture.J5. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .18. re`anj. 01. T . 01. najdu`i promjer oko 117 mm. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . jasne konture.d. K .

okruglasta promjena eho strukture poja~ane ehogenosti. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . hepatocelularni karcinom jetre. uzdu`ni presjek l. kavu. cavae. VK .v. re`anj. VK .l. cava. TR . re`anj. TR . isti pacijent pod br. kave. T . kave i prelazi njezinu dorzalnu konturu. D .l. Invazivni adenokarcinom. isti pacijent pod br.tromb je fokalna. kontura prema dorzalno nije ocrtana. re`nja. poja~ane ehogenosti. re`anj je {iri. kontura im je dijelom valovita. Tromboza v. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja medijalno. 89 . 01.tumor su tri fokalne.19.21. prelazi dorzalni rub.18: J. poslije 3 mj.: J . promjer ~vorova od 36 do 58 mm.J5.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. kontura valovita.J5.20. ovalnoga oblika.dijafragma.J5. Tromboza v.v. koje konfluiraju i centralno su anehogeno promjenjene.l. ispunjava v. invazivni adenokarcinom jetre. cava 01. ispunjava lumen v. hiperehogene promjene eho strukture.fokalna promjena eho strukture nepravilnoga oblika. 20.

re`anj je pove}an. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .23. ve}a prominira na ventralnoj konturi re`nja. isti pacijent pod br.tumor je difuzno promijenjeni parenhim hipoehogene strukture s fokalnim okruglim promjenama. Karcinoid jetre. 01.tumor su dvije fokalne.kralje`nica. ostaci parenhima hiperehogene strukture.24.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. Hepatocelularni karcinom difuzni. promjera 23 mm. A .dijafragma. K .22.aorta. 23: J . re`anj je pove}an. parenhim je hiperehogene strukture. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . D . re`anj.d.J5.l.J5.tumor je difuzno promijenjeni dio re`nja s fokalnim okruglim hipoehogenim promjenama. okrugle. T . uzdu`ni presjek desnoga re`nja.d. T . 01.J5. hipoehogene promjene eho strukture. Hepatocelularni karcinom difuzni. T . 90 .

lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . T . semilikvidna promjena eho strukture ovalnoga oblika.tumor. A . hiperehogena. A .25.J5. dijelom sa}aste s anehogenim sadr`ajem.kralje`nica.J5.aorta. Hepatoblastom.27.aorta. parenhim je difuzno promijenjen. M .kralje`nica. konture izgledaju pravilne. T . 91 .26.v.hepatica.tumor je fokalna. K .d. VH . Holangiocistadeno-karcinom. Metastaze karcinoma `eluca. re`anj. konture su o{tre.d.J5.jetra je jako pove}ana. desni kosi proksimalni presjek desnoga re`nja jetre: J . M . hiperehogene promjene eho strukture.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. dijelom solidne ehogene strukture. popre~ni presjek jetre: J . 01. okrugloga i ovalnoga oblika. 01.ascites.metastaze su konfluentne slabo diferencirane fokalne promjene. ovalna nehomogena promjena strukture vjerojatno odgovara primarnom `ari{tu. AS. K .metastaze su dvije fokalne. re`anj. promjer do 22 mm.

metastaza je fokalna. rubno je nazna~en anehogeni prsten.AS.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. s centralnom hiperehogenom strukturom uz koju se u popre~nom presjeku nazire jedva primjetna akusti~na sjena . Metastaza melanoma lumbalne regije. cava.29.d.v. portae. okruglastoga oblika.kralje`nica.v. re`anj s presjecima vena.metastaza je fokalna. re`anj. D . 92 .d. b) popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .metastaze su fokalna hiperehogene promjene eho strukture s akusti~nom sjenom . Metastaza karcinoma rektuma.dijafragma. o{tra.J5. izrazito ehogena promjena eho strukture kontura je neravna.30. D . o{tre konture. M . a) uzdu`ni presjek.J5. Metastaze karcinoma rektuma.AS. M . okrugloga oblika.d. 01. K . hiperehogena promjena eho strukture. popre~ni presjek desnoga re`nja: J . M .28. D .J5.dijafragma. desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . a b 01. re`anj. VP . o{tre nazubljene konture. VK . promjera 21 mm.dijafragma.

Metastaze karcinoma sigme. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre.31. kontura je neravna i nazubljena s hipoehogenim prstenom tipa “pe~ata”.J5.d.dijafragma. M . 93 . re`anj. 32: J . re`anj. isti pacijent pod br. ovalnoga oblika.d. A .metastaza je fokalna promjene eho strukture poja~ane ehogenosti.nazna~ena akusti~na sjena.32. M .Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. ovalnoga oblika. V . Metastaza karcinoma sigme. re`anj.metastaze su dvije fokalne. neravnih kontura. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . o{trih kontura.l.J5.v.33. promjera do 21 mm. AS . uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .J5. hiperehogene promjene eho strukture. hiperehogene promjene eho strukture okruglastoga oblika. D . K .aorta. 01. 01. M .vena. VK . na rubu je zrnasta hiperehogena promjena. Metastaze karcinoma sigme.kralje`nica. cava.metastaze su multiple fokalne.

akusti~na sjena. D . nekoliko zrnatih hiperehogenih struktura.d.34: J . re`anj. D .kalcifikacije.J5.metastaze su fokalne promjene eho strukture. do promjera 43 mm. grupirane.AS. pove}ani presjek. nepravilnoga oblika.J5. AS . M . razli~ite veli~ine.d. M . Metastaze karcinoma `eluca s kalcifikacijama. uz rub zapa`a se akusti~na sjena . Metastaze karcinoma kolona.metastaze su multiple fokalne. Metastaze karcinoma `eluca.34.36. 01.kalcifikacije. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . mnogobrojne konfluentne fokalne promjene.dijafragma.difuzne metastazne promijenjene strukture. K . hiperehogene promjene strukture.35.dio parenhima jetre. M . 01. AS .dijafragma. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J . 94 .re`anj. medijalna kontura je sitno valovita.J5. poja~ane ehogenosti. koje su izoehogene i dijelom poja~ane ehogenosti.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. K . isti pacijent pod br. hiperehogene zrnate strukture.akusti~na sjena.

J5.J5. popre~ni presjek jetre: J . 01. razli~ite veli~ine.J5.metastaze su mnogobrojne fokalne. 01.aorta.38.sadr`aj plina u sredini. ventralno je o~uvan parenhim uredane eho strukture. kosi presjek kolona.re`anj je pove}an. okrugloga oblika.metastaze su multiple fokalne. P . promjera do 32 mm.stijenka tumorski nejednoliko pro{irena. M . hiperehogenog izgleda s akusti~nom sjenom . kosi presjek lijevoga re`nja jetre: J . Metastaze karcinoma dojke. Karcinom kolona. M . 34: K .37. isti pacijent pod br.tumor kolon tipa “pseudo bubrega”.AS. 95 .39. A . okrugloga i nepravilnoga oblika. S . ehogene promjene eho strukture. ehogene promjene. Nediferencirani karcinom.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.desni i lijevi re`anj jetre su pove}ani.

96 .40. fokalne promjene. Metastaze teratoma testisa.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.parenhim jetre. okrugloga oblika. 01. VK .v. 01.J5. VP . Metastaza karcinoma `eluca. a) i b) ciljane i pove}ane snimka desnoga re`nja jetre: J . glatkih kontura. A . M . K . solitarna.41.parenhim jetre. tipa “pe~ata”. promjera do 53 mm.fokalne strukture imaju rubni anehogeni prsten. uredne ehogenosti.aorta. nehomogena. fokalne promjene strukture ne{to ehogenije od parenhima. M 1 .42.kralje`nica. cava.J5. A .v. jedna imprimira lumen `u~noga mjehura. izoehogena promjena eho strukture. portae. Metastaze karcinoma kolona.v.dijafragma.metastaze su naziru kao dvije izoehogene. M . M .J5. D . ovalnoga oblika s hipoehogenim rubnim prstenom tipa “pe~ata”. portae.metastaze su multiple. promjera 56 mm. a) popre~ni presjek lijevoga re`nja. popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J .metastaza je fokalna. VP .parenhim jetre je homogen.aorta. b) desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J .

s hipoehogenim rubnim prstenom.J5. re`anj. uve}anje prikazano na b) slici. poput “pupka”. Metastaza karcinoma sigme. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: a) J .d.dijafragma.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 97 .43. kontura je valovita s anehogenim prstenom tipa “pe~ata”. solitarna.parenhim jetre. Metastaza karcinoma laringsa. izoehogena promjena eho strukture s anehogenim sredi{tem. poja~ane ehogenosti.parenhim je homogen.metastaza je fokalna. a b 01. kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . M .dijafragma.metastaza je fokalna.45. promjer 42 mm. M . solitarna promjena eho strukture s tipi~nom slikom “pe~ata”. ovalnoga oblika. 01.J5. izoehogena promjena eho strukture. tipa “pe~ata”. B . a) lijevi kosi presjek desnoga re`nja. M . D . Metastaza karcinoma kolona.desni bubreg.44. b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . nehomogena.J5. AS . D . solitarna.metastaza je fokalna.akusti~na sjena od crijeva.

okrugloga oblika.v. M . rub je dijelom hipoehogen.metastaze su multiple fokalne. tipa “pe~ata”. kosi presjek desnoga re`nja: J . VK .J5. popre~ni presjek jetre: J .46. ovalnoga oblika.hipoehogen.metastaza je fokalna promjena. okrugloga oblika s hipoehogenim rubom. M 1 . Metastaza malignoga neurinoma.dijafragma. difuzno promijenjen parenhim.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.47. 01. nehomogen.J5. parenhim je ehogenije strukture. Metastaze karcinoma dojke. M 2 .kralje`nica.metastaza je fokalna promjena. D . daje sliku “pe~ata”. A .parenhim je uredne eho strukture M . popre~ni presjek desnoga re`nja: J . 01. M .dio pro{irenog `eluca s ehogenim sadr`ajem. mje{ovite hipoehogene i ehogene strukture. 98 .izoehogena fokalna promjena s hipoehogenim rubom.48. razli~ite veli~ine. @ .J5. Metastaza karcinom plu}a.parenhim je uredne eho strukture.dijafragma. cava.desni i lijevi re`anj. K . D .aorta. hipoehogene promjene eho strukture s ehogenijim sredi{tem.

50. popre~ni proksimalni presjek lijevoga re`nja jetre: J .parenhim je poja~ane ehogenosti. K@ .J5.J5.presjek krvne `ile.obilan pleuralni izljev.d.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. promjer 31 mm. fokalna promjena okruglastoga oblika. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J .49. promjera 18 mm. Metastaza karcinoma pankreasa.dijafragma. M . okruglastoga oblika.J5. P .metastaza je hipoehogena. re`anj.dijafragma. Metastaze leomiosarkoma `eluca.posteriorno poja~anje odjeka. rub je ehogen. PI .metastaza je fokalna promjena hipoehogene strukture.d. 99 . S . M . D . PP .srce. Metastaza karcinoma plu}a. homogen. re`anj. sredi{te anehogeno. desni kosi presjek desnoga re`nja: J . D . okrugloga oblika.51.metastaze su dvije fokalne promjene eho strukture.baza plu}a. 01. M . 01.

okruglastoga oblika.53. anehogene promjene eho strukture. anehogene promjene eho strukture. kontura je jasna. C .v. uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . l. LV . venosum. M .J5. ve}a metastaza je promjera 19 mm. 01. Metastaze karcinoma dojke. promjera do 10 mm. 01. M . a) i b) presjeci lijevoga re`nja jetre: J . Metastaze karcinoma gu{tera~e.J5.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.J5. promjera oko 10 mm.cista bubrega. homogene eho strukture. re`anj. okrugloga oblika.posteriorno poja~anje odjeka.parenhim l.lig. a) uzdu`ni presjek. re`nja je poja~ane ehogenosti.metastaze. LK . okrugloga oblika.dijafragma. M 1 . 100 . VK .parenhim jetre je ehogeniji. B . koje konfluiraju. b) popre~ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . cava. M . D . PP .54. Metastaze karcinoma laringsa.52.metastaze su multiple fokalne hipoehogene i anehogene promjene eho strukture. razli~ite veli~ine.metastaze su dvije fokalne.lob caudatus.desni bubreg.metastaze su dvije fokalne.

M .metastaze su tri fokalne.J5. VK .parenhim jetre. hipoehogene promjene eho strukture.56. Metastaze malignog limfoma. hipoehogene promjene eho strukture.v. cava. konfluentne anehogene promjene eho strukture.J5.metastaze su multiple fokalne.55.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01.parenhim jetre je homogene hiperehogene strukture. promjera do 12 mm. M .J5.57. presjek jetre: J . MT . 01.dijafragma. Metastaze malignog melanoma.masno tkivo. Metastaze karcinoma plu}a poslije kemoterapije.v. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . najve}a ima promjer 60 mm. 101 . 01. M .metastaze su dvije fokalne.parenhim jetre ehogenije strukture. D . okrugloga oblika. VP . portae. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre: J . okrugloga oblika.

J5.parenhim je difuzno nehomogen. karcinom dojke. maligni limfom.59. naslu}uju se hipoehogene i ehogene konfluentne foklane promjene. popre~ni presjek jetre: J . lijevi kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . Difuzna maligna infiltracija.60. portae.aorta. parenhim je homogen.dijafragma. 01. 01. K . Segmentna maligna infiltracija. D .J5. kontura je glatka i o{tra.kralje`nica.maligno infiltriran segment jetre je pove}an.v. hipoehogen. Difuzna maligna infiltracija.dijafragma.desni i lijevi re`anj su pove}ani.parenhim jetre. kontura re`nja je dijelom sitno valovita. VP . maligni limfom.J5.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. popre}ni presjek desnoga re`nja jetre: J . M . D . A . hipoehogene strukture. 102 .58.

kontura joj je valovita. parenhim je manje ehogenosti.J5.Tumori jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. Difuzna maligna infiltracija. 103 . naslu}uju se fokalne hipoehogene promjene.dio lijevoga i desnoga re`nja jetre. koja je pove}ana. popre~ni presjek jetre: J .61. nehomogen. karcinom dojke.

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

Semilikvidne i ostale promjene jetre

01.J6.01. Apsces jetre, supurativna faza, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - parenhim l. re`nja je uredne eho strukture, A - apsces su tri fokalne, hipoehogene promjene eho strukture, ovalnoga oblika, jasnih kontura, promjera do 50 mm.

01.J6.02. Apsces jetre, supurativna faza, popre~ni presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj, A - apsces je fokalna anehogena, ovalna promjena eho strukture s ehogenim talogom, kontura je glatka i o{tra, du`ine oko 117 mm, lako posteriorno poja~anje odjeka, D - dijafragma.

01.J6.03. Apsces jetre, zrela faza, popre~ni presjek jetre: J - desni i lijevi re`anj jetre, A - apsces su dvije fokalne, okrugle, heterogene promjene eho strukture, rubno hipoehogene, kontura je dijelom nejasna, promjer oko 66 i 108 mm, VK - v. cava, A - aorta.

104

Semilikvidne i ostale promjene jetre

Ultrazvu~na dijagnostika jetre

01.J6.04. Apsces jetre, zrela faza, popre~ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`anj je pro{iren, A - apsces je fokalna, okrugla, heterogena promjena eho strukture s hipoehogenim rubom, u srednjem dijelu vi{e zrnatih hiperehogenih struktura, AS - uska akusti~na sjena, odgovara mjehuri}ima zraka.

01.J6.05. Apsces jetre, zrela faza, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`anj, A - apsces je fokalna, heterogena, ovalna promjena eho strukture, rubno je dijelom je izra`en hipoehogeni prsten, KR “kometin rep” je hiperehogena promjena ~iji se intenzitet postepeno smanjuje, znak je plina u apscesu, AS - akusti~na sjena.

01.J6.06. Krvarenje u jetri, svje`e, popre~ni presjek jetre: J - lijevi i desni re`anj, K - krvarenje je fokalna, anehogena, nepravilna promjena eho strukture, nejasne konture, PK - pleuralno krvarenje je anehogeni sadr`aj supradijafragmalno, D - dijafragma,VP - v. portae, VK - v. kava.

105

Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena

01.J6.07. Krvarenje u jetri, starije, uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J - d. re`anj, K - krvarenje je fokalna semilikvidna promjena eho strukture, ovalnoga oblika, anehogena s nivoom ehogenoga taloga uz dorzalnu konturu, kontura je glatka i jasna, D - dijafragma, VK - v. cava.

01.J6.08. Krvarenje jetre, subkapsularno, svje`e, uzdu`ni presjek lijevoga re`nja: J - l. re`nja, K - krvarenje je rubna, anehogena, duguljasta zona uz konturu re`nja, koji dijelom prekriva.

01.J6.09. Krvarenje jetre, ekstrahepatalno, svje`e, kosi presjek desnoga re`nja: J - d. re`anj, K - krvarenje je anehogena, nepravilna zona jasne konture, prekriva konturu jetre i {iri se van nje, D - dijafragma.

106

PP . Kalcifikacija u jetri. re`anj.d. ~etvrtasta promjena eho strukture. D . koja ranije nije postojala.AS. K . poslije operacije ehinokokne ciste vidi se fokalna.d. a) popre~ni presjek. V . promjera 61 mm. a b 01.d.AS. kontura je valovita i o{tra.nekoliko fokalnih. krupnije zrnatih struktura s uskim akusti~nim sjenama . Kalcifikacije u jetri. @M . re`anj.12. 01. re`anj. cava. C .dijafragma.d.posteriorno poja~anje odjeka.v.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. K .10.cista. D . Poslije operacijski reziduum u jetri.J6. B . uzdu`ni presjek desnoga re`nja: J .kalcifikacija je fokalna hiperehogena zrnata struktura s akusti~nom sjenom .v.dijafragma.`u~ni mjehur. VK .vene. 107 . PC . b) uzdu`ni presjek d. bubreg. lijevi kosi presjek jetre: J .11. hiperehogenih. anehogena.J6.J6. portae. VP .3 mj. re`nja: J .

14. sitno zrnata.J6. D . K .J6. 14: Z . Krhotina granate u jetri.J6. hiperehogena struktura s akusti~nom sjenom .15. pove}anje slike pod br.AS.KR.parenhim d.krhotina je fokalna.zrak u `u~nim vodovima daje sliku vi{e sitnih. zrnatih. Z . Aerobilija. re`anj. 01.AS.13. 108 .Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01. hiperehogenih struktura uz koje se naziru uske akusti~ne sjene . kosi presjek desnoga re`nja: J . zrnata. 01. Aerobilija. re`nja. popre~ni presjek desnoga re`nja jetre: J .mjehuri} zraka vidi se kao sitna.d. hiperehogena struktura uz poja~anje ehogenosti u vidu “kometinog repa” .dijafragma.

J6.J6.16. sitne. hepatica. re`anj jetre. VP . portae.dijafragma. hiperehogene strukture.17. a) popre~ni presjek. Aerobilija.J6.presjeci vena.o`iljak je hiperehogena zrakasta struktura. VH . b) uzdu`ni presjek desnoga re`nja jetre: J . Z .d. hiperehogene strukture u smjeru toka krvnih `ila. popre~ni presjek desnoga re`nja: J .18. PP . kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . 109 . 01. D . O`iljak jetre poslije ranjavanja. a b 01.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. O . O`iljak jetre poslije ranjavanja. re`anj.`u~ni mjehur.v.o`iljak su crtaste. @M .grane v.parenhim jetre je uredne eho strukture. O . V .zraku u `u~nim vodovima vide se kao crtaste.posteriorno poja~anje odjeka.d.

hiperehogena struktura s akusti~nom sjenom . hiperehogena struktura. popre~ni presjek jetre: J . JD . hiperehogena promjena na rubu re`nja s uvu~enjem konture. b) o`iljak u popre~nom presjeku vidi se kao zrnata. re`anj.dijafragma.o`iljna retrakcija poslije sklerozacije je izdu`ena.AS.v.21. 01.J6. O 1 . VK . linearna.v.l. re`anj.o`iljak poslije operacijske suture je diskontinuirana. O 2 .mi{i}ni sloj trbu{ne stijenke.J6. a) uzdu`ni.20.J6. O`iljak jetre poslije operacije. D . {ira. hiperehogena struktura.masno tkivo. b) desni kosi presjek desnoga re`nja jetre: J . TS .o`iljak je linearna. hiperehogena struktura s izrazitom akusti~nom sjenom .19. O . 110 .AS.Atlas ultrazvu~ne dijagnostike abdomena 01.ostatak d. cava. re`nja.d. MT . 01.o`iljak poslije sklerozacije je lu~na. re`anj.d. O`iljak jetre poslije sklerozacije ehinokokne ciste. O`iljak jetre poslije parcijalne lobektomije desnoga re`nja. portae. popre~ni presjek jetre: J . a) O .VP .

01.J6. nema prikaza d.23. K . popre~ni presjek jetre: J .lijevi re`anj je hipertrofi~an. Stanje poslije lobektomije desnoga re`nja jetre.lijevi re`anj s klinastom incizurom prema kaudalno. re`nja.24. Stanje poslije parcijalne lobektomije desnoga re`nja jetre.J6. portae. na mjestu ventralnog re`nja vidi se hiperehogena zona.aorta.kralje`nica. uzdu`ni presjek lijevoga re`nja jetre.l. popre~ni presjek jetre: J . kontura desno je uvu~ena. A . VP . parenhim je uredne eho strukture. isti pacijent pod br.22. LR . re`anj je manji.v. re`nja.J6.Semilikvidne i ostale promjene jetre Ultrazvu~na dijagnostika jetre 01. 01.: J .dorzalni segment d. 22. 111 . Stanje poslije lobektomije desnoga re`nja jetre.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful