FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK

KARDIOVASKULARNIH KARDIOVASKULARNIH BOLESTI BOLESTI
Visa medicinska sestra Visa medicinska sestra
Sonia Mitic Sonia Mitic
DOM ZDRAVL1A NIS
NI NIS S, 2010. , 2010.
&;4/ &;4/
ardiovaskularne bolesti su sve rasprostranieniie i ardiovaskularne bolesti su sve rasprostranieniie i
predstavliaiu veliki socio predstavliaiu veliki socio medicinski i ekonomski medicinski i ekonomski
problem. Znacai ovih obolienia ieste u tome sto problem. Znacai ovih obolienia ieste u tome sto
umaniuiu radnu sposobnost obolelih, uzrok su umaniuiu radnu sposobnost obolelih, uzrok su
prevremenog penzionisania, invalidnosti i umirania, prevremenog penzionisania, invalidnosti i umirania,
a za niihovo lecenie i rehabilitaciiu trose se znacaina a za niihovo lecenie i rehabilitaciiu trose se znacaina
Iinansiiska sredstva. Iz tih razloga ie prevenciia ovih Iinansiiska sredstva. Iz tih razloga ie prevenciia ovih
obolienia iako znacaina. obolienia iako znacaina.

&tvriditi znacai aktivnosti timova(lekara i &tvriditi znacai aktivnosti timova(lekara i
sestara) u ciliu ranog otkrivania i otklaniania sestara) u ciliu ranog otkrivania i otklaniania
Iaktora rizika za nastanak kardiovaskularnih Iaktora rizika za nastanak kardiovaskularnih
obolienia obolienia
Metod rada Metod rada
Ispitivanie ie obavlieno u zdravstvenoi stanici 'Obilicev Ispitivanie ie obavlieno u zdravstvenoi stanici 'Obilicev
venac¨ gde ie opredelieno 2500 paciienata sa raznovrsnom venac¨ gde ie opredelieno 2500 paciienata sa raznovrsnom
simptomatologiiom bolesti. Pracene su osobe sa Iaktorima simptomatologiiom bolesti. Pracene su osobe sa Iaktorima
rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti i niihova rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti i niihova
spremnost da rade na otklanianiu. spremnost da rade na otklanianiu.
Faktori rizika: hipertenziia, hiperholesteremiia, pusenie, Faktori rizika: hipertenziia, hiperholesteremiia, pusenie,
nepravilna ishrana, goiaznost, Iizicka neaktivnost, stres, nepravilna ishrana, goiaznost, Iizicka neaktivnost, stres,
alkohol, diiabetes mellitus, naslede, psihosociialni i socio alkohol, diiabetes mellitus, naslede, psihosociialni i socio- -
kulturoloski cinioci. kulturoloski cinioci.
& zdravstvenoi stanici u dvogodisniem periodu vr & zdravstvenoi stanici u dvogodisniem periodu vrseno ie istrazivanie seno ie istrazivanie na na 2500 paciienata, 2500 paciienata,
od toga od toga 1814 ima kardiovaskularne promene u organizmu. &ticaii rizicnih Iaktora na 1814 ima kardiovaskularne promene u organizmu. &ticaii rizicnih Iaktora na
poiavu bolesti metodom ankete paciienata prikuplieni su odredieni podaci. Analizom tih poiavu bolesti metodom ankete paciienata prikuplieni su odredieni podaci. Analizom tih
podataka u podataka u zzdravstvenoi stanici dosla sam do sledecih rezultata: dravstvenoi stanici dosla sam do sledecih rezultata:
FAKTORI RIZIKA
Odgovor
Dijabetes
Mellitus
Fizicka
neaktivnost
Pusenje Ishrana Gojaznost Alkohol Stres
Uticaj
sredine
DA 1101-61° 1598-88° 1283-71° 1385-76° 1103-60° 983-54° 1239-68° 992-55°
NE 713-39° 216-12° 531-29° 429-24° 711-40° 831-46° 578-32° 822-45°
Metod rada Metod rada
1abea 1. Anaa faktora rka 1abea 1. Anaa faktora rka
Od 2500 paciienata koii se lece u Od 2500 paciienata koii se lece u
zdravstvenoi stanici u dvogodisniem zdravstvenoi stanici u dvogodisniem
periodu, 1814 paciienata imaiu Iaktore periodu, 1814 paciienata imaiu Iaktore
rizika za nastanak kardiovaskularnih rizika za nastanak kardiovaskularnih
bolesti. bolesti.
raIikon 1. Diabetes mellitus raIikon 1. Diabetes mellitus kao Iaktor rizika kao Iaktor rizika
61%
39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
DA NE
Osnovna bolest diiabetes mellitus dala ie kod ispitanika 61° komplikaciiu Osnovna bolest diiabetes mellitus dala ie kod ispitanika 61° komplikaciiu
VO, dok kod 39° ispitanika do poiave VO doslo ie iz drugih razloga VO, dok kod 39° ispitanika do poiave VO doslo ie iz drugih razloga
raIikon 2. raIikon 2. Fizicka neaktivnost Fizicka neaktivnost- -Iaktor rizika Iaktor rizika
%
12%
0%
20%
40%
60%
0%
100%
DA NE
Jedan od bitnih Iaktora ie i Iizicka neaktivnost 88° koia ie Jedan od bitnih Iaktora ie i Iizicka neaktivnost 88° koia ie
povezana sa losom, nekvalitetnom ishranom 76°. povezana sa losom, nekvalitetnom ishranom 76°.
raIikon 3. raIikon 3. Pusenie Pusenie- -Iaktor rizika Iaktor rizika
71%
29%
0%
20%
40%
60%
0%
DA NE
Jedan od cestih Iaktora rizika u danasnie vreme tesko iskoreniiva navika ie Jedan od cestih Iaktora rizika u danasnie vreme tesko iskoreniiva navika ie
pusenie, koia daie svoi doprinos poiavi mnogih bolesti pa i VO. & ovoi pusenie, koia daie svoi doprinos poiavi mnogih bolesti pa i VO. & ovoi
grupi ispitanika sa 71° se iziasniava da dugi niz godina pusi po 20 cigareta grupi ispitanika sa 71° se iziasniava da dugi niz godina pusi po 20 cigareta
dnevno. dnevno.
raIikon raIikon 4. Lo 4. Los sa ishrana a ishrana ii goiaznosti goiaznosti
76%
24%
60%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0%
Iosa praviIna gojazan normaIno
Losa ishrana, masna, zaciniena dovodi do poiave goiaznosti od 60° . Talozenie Losa ishrana, masna, zaciniena dovodi do poiave goiaznosti od 60° . Talozenie
masnoce na krvnim sudovima doprinosi tezem protoku krvi kroz organizam, zastoi, masnoce na krvnim sudovima doprinosi tezem protoku krvi kroz organizam, zastoi,
losu ishranu celiia, te nakon duzeg perioda trplienia organizma dolazi do losu ishranu celiia, te nakon duzeg perioda trplienia organizma dolazi do
poremecaia i ispoliavania kardiovaskularnih obolienia. poremecaia i ispoliavania kardiovaskularnih obolienia.
raIikon 5. raIikon 5. Alkohol Alkohol- -Iaktor rizika Iaktor rizika

koristi nekoristi
onzumiranie velike kolicine alkohola i ucestalo koriscenie doprinose onzumiranie velike kolicine alkohola i ucestalo koriscenie doprinose
trplieniu ogranizma sto daie lose rezultate kod 54° ispitanih. trplieniu ogranizma sto daie lose rezultate kod 54° ispitanih.
raIikon 6. Stres raIikon 6. Stres- -Iaktor rizika Iaktor rizika

stalni miran
Stresni stil zivlienia danasniice u mnogome doprinosi poiavi bolesti, stalno Stresni stil zivlienia danasniice u mnogome doprinosi poiavi bolesti, stalno
prisutan Iaktor rizika koii neprestano vrsi uticai na organizam. 68° ispitanih prisutan Iaktor rizika koii neprestano vrsi uticai na organizam. 68° ispitanih
povezuie trenutne poiave bolesti sa nekim velikim stresom povezuie trenutne poiave bolesti sa nekim velikim stresom
raIikon 7. &ticai sredine raIikon 7. &ticai sredine- -Iaktor rizika Iaktor rizika

dobar lo]
Do poiave losih i dobrih navika u velikome doprinosi uticai zivotne sredine. Sa
razviienim drustvom svest o kvalitetu zivota ie velika, mogucnost za ulaganie u
kvalitetniii zivot ie veca, 55° paciienta se iziasnilo za los uticai sredine.
Diiabetes mellitus prisutan ie kod 61° ispitanika. Diiabetes mellitus prisutan ie kod 61° ispitanika.
Jedan od bitnih Iaktora ie i Iizicka neaktivnost 88° Jedan od bitnih Iaktora ie i Iizicka neaktivnost 88°
koia ie povezana sa losom, nekvalitetnom ishranom koia ie povezana sa losom, nekvalitetnom ishranom
76°. Losa ishrana, masna, zaciniena dovodi do 76°. Losa ishrana, masna, zaciniena dovodi do
poiave goiaznosti od 60° . Talozenie masnoce na poiave goiaznosti od 60° . Talozenie masnoce na
krvnim sudovima doprinosi tezem protoku krvi kroz krvnim sudovima doprinosi tezem protoku krvi kroz
organizam, zastoi, losu ishranu celiia, te nakon duzeg organizam, zastoi, losu ishranu celiia, te nakon duzeg
perioda trplienia organizma dolazi do poremecaia i perioda trplienia organizma dolazi do poremecaia i
ispoliavania kardiovaskularnih obolienia. ispoliavania kardiovaskularnih obolienia.
onzumiranie velike kolicine alkohola i ucestalo koriscenie onzumiranie velike kolicine alkohola i ucestalo koriscenie
doprinose trplieniu ogranizma sto daie lose rezultate kod 54° doprinose trplieniu ogranizma sto daie lose rezultate kod 54°
ispitanih. Jedan od cestih Iaktora rizika u danasnie vreme tesko ispitanih. Jedan od cestih Iaktora rizika u danasnie vreme tesko
iskoreniiva navika ie pusenie, koia daie svoi doprinos poiavi iskoreniiva navika ie pusenie, koia daie svoi doprinos poiavi
mnogih bolesti pa i VO. & ovoi grupi ispitanika sa 71° se mnogih bolesti pa i VO. & ovoi grupi ispitanika sa 71° se
iziasniava da dugi niz godina pusi po 20 cigareta dnevno. iziasniava da dugi niz godina pusi po 20 cigareta dnevno.
Stresni stil zivlienia danasniice u mnogome doprinosi poiavi Stresni stil zivlienia danasniice u mnogome doprinosi poiavi
bolesti, stalno prisutan Iaktor rizika koii neprestano vrsi uticai bolesti, stalno prisutan Iaktor rizika koii neprestano vrsi uticai
na organizam. 68° ispitanih povezuie trenutne poiave bolesti na organizam. 68° ispitanih povezuie trenutne poiave bolesti
sa nekim velikim stresom. Do poiave losih i dobrih navika u sa nekim velikim stresom. Do poiave losih i dobrih navika u
velikome doprinosi uticai zivotne sredine. Sa razviienim velikome doprinosi uticai zivotne sredine. Sa razviienim
drustvom svest o kvalitetu zivota ie velika, mogucnost za drustvom svest o kvalitetu zivota ie velika, mogucnost za
ulaganie u kvalitetniii zivot ie veca, 55° paciienta se iziasnilo ulaganie u kvalitetniii zivot ie veca, 55° paciienta se iziasnilo
za los uticai sredine. za los uticai sredine.
Timska medicinska sestra sagledava Iaktore Timska medicinska sestra sagledava Iaktore
rizika,motivise paciiente za aktivno ucesce u grupni rizika,motivise paciiente za aktivno ucesce u grupni
zdravstveno vaspitni rad,deli liIlete i drugi zdravstveno vaspitni rad,deli liIlete i drugi
zdravstveno promotivni material i svakodnevno zdravstveno promotivni material i svakodnevno
promovise zdrave stilove zivota. promovise zdrave stilove zivota.
ak:ak ak:ak
Svakodnevne aktivnosti medicinskih sestara na Svakodnevne aktivnosti medicinskih sestara na
promociii zdravih stilova zivota i pored malih promociii zdravih stilova zivota i pored malih
poteskoca pokazuiu pozitivne rezultate. poteskoca pokazuiu pozitivne rezultate.
&ocena ie povecana motivisanost gradana za &ocena ie povecana motivisanost gradana za
ocuvaniem zdravlia ukliucivaniem u grupni i ocuvaniem zdravlia ukliucivaniem u grupni i
individualni zdravstveno individualni zdravstveno vaspitni rad. vaspitni rad.
Namece se potreba za daliim angazovaniem i Namece se potreba za daliim angazovaniem i
aktivniiim ucescem sestara edukovanih za rad aktivniiim ucescem sestara edukovanih za rad
u preventivnoi delatnosti. u preventivnoi delatnosti.
:ne re :ne re
VB VB- -Iaktori rizika Iaktori rizika
AU1OR AU1OR
VMS Sonia Mitic VMS Sonia Mitic
Dom zdravlia Nis Dom zdravlia Nis

40 03070.07./3489:27.0890:9420 94 :2.084./3:85484-34894-40 :748: 570.4..-9.388..:.:974 0803.8:..702034503438.4-403.3...3. ..38043428 574-02 3.7/4.. 13.3::7. 3.34.4 20/. 4-403.4.4/ . .3030 570/89..3. .4. .8574897.730-40898:8. .870/89.&.43.03..3. 97.0570.

.3.7/4.7/93.3489924. . 4-403.7.9.49. &9..:7.7.89.3. 1. 0.3. 8089.34497.3.7.947. :..73 4-403.8:.3. ....

3./03.3.-0908209:8 3.3. - 0..3.034:/7.03489.4 58484...094/7./..8:.3: .3004-.1.89.7.4 :9:744 34.9..87. 859.3. /004570/0034 5..9. 857023489/. 7.9472. 50740890702.9477.3489 89708 . 0308:484-08.94442-4089 !7. 4.30.3.80 0 58484.384. .44 /.89. 5: 030 3057..78342 825942.7/4.384.7.03.03.. .507903.49....73-408934.34.8..3489 1 .

89.3.: % ## /4.7/4.03489.. 4/94.429 54/.094/7. 3. 30.9.. 3.03. 5..47 .. 4. .32: &9.30905.3..44/ 3025074/:./..947. 2.03489.-0908 09:8 . &/7..9.3489 44 $9708 &9.57:5038:4/70/0354/.7.. 54/.3.9.3489 !: 030 87.9.:/..9.-0.8:. 870/30                    %.7 0340897./4 .. 54.7 31...30 3. .:-40892094/42.1..9.7305742030:47.2/480/0 70:9.947.8.89..:/7.03.3.

89.03.3.2.9.03489.03..9.4800 0: /7.:/..89.7/4.../ 5.73 -4089 ..44/ 302 5074/: 5.9470 7.3..8:.3.:1.

.-4089/. .0' /4 40/7:7.3.3..-0908209:8/.425.          834.04/859.7.9477../454.143 .-0908209:8 .3.41.4.: ' /44/859.

947.90934287.30.3.9.4 42 30.        0/.3489 7.30.9.3489 1.9477.01 .342 .0.7..30.143 .34894.34/-931.8.143 .0 54.9.

3. 30.' &4.      0/./:34/3...143 !: 030 7.34/ 0891.8. 3..08./.:/.0 5: 030 4.9477...702090 484703.947.34  .7.3.3.143 !: 030 1.5: 54 .234-40895.4/45734854.7.80../. /30.4 7:5859.709..

/45734890 0257494:7.834 03..734-403.            48.3.83. .143 4 . 4.. 4.2 .3.3.3. 57.87.32.4//454.7.854.4 030 2.3: 0. 903.8:. 303./4./4 547020 ..3489 .3.34894/ %.87.7.34 4 .2.3 3472 .97503. 2.43/: 05074/.328:/4...7447.. .7/4.87.3..894 4 :87.04../4.47.

 94/.3 .32.  4789 304789 43:27.904/859.: 089.9477.04 070:9.447 030/4573480 97503:47.30.7.004 30.143 44 7.44.143 44 1.

3.7.34.03.0-40898.31.302./.143 $9708 7.43057089.0:234420/45734854.9477..3 $9708389 .3.3.9477...3 27.143 $9708 1.34 578:9.0:09703:93054.47.028970842 .2 859. 3.  89.7 :9.-4089 89.3 54.

24: 3489..9477.039..0.490.:.04 /4-73..870/30 . 5.0 ..49.0894.143 &9... 7.909: .032/7: 9.:.834.30: .870/30 1.428.80.. 7..9093 ..7 4 454..870/30  /4-..143 &9. .0.0420/457348:9.7.4930870/30 $.4 :9..

2. 854.9./4547020 ../4.4//4 54.328:/4.83.304/859.3: 0. 0/.3.97503.4 0302..8..47..894 4 :87. 2..-0908209:8578:9.34894/ %.01 .2 .34/-931.0..7/4.947.3.342 4 .87. .834 03./4.734-403.90934287./45734890 0257494:7.4 42 30.3489 4.32.054..3.30. 303.3. 7.8:.. 903.3.74 47. .43/: 0 5074/.04.

3. 30.34 $9708389 . 3.04 070:9.947. 3..0 .0420/457348:9..43:27./30.49.4 :9. 24: 3489.7 :9.34.909: .0:09703:93054./:34/3.004 30.: 089.8.43057089.039.34578:9./. -4089 89.' &4.9477..80...3.47:5859.31.028970842 454..: .834 . :.4/45734854.32..7.. 3.904/ 859.0..870/30 .0:234420/45734854.0894../.9093 . 234-40895.30:.2 859..7.03.. 5.47. .702090 4 84703.490.428.34/ 0891.08...30..80 .032 /7: 9...709.447 030 /457348097503:47.:/..354. 94/.04 /4-73.3.0-4089 8.0.3./.3.3 0/..05: 030 4.5: 54 .44..302.4930870/30 $.

. .../ /01090/7: /7.0390....4/30.%28.49.34 57424.0894..32.907.38. 249.9470 7.8.9.85937.80897.89. 05.89.034.034574249.0/.. 0/7.0 ..20/.1.8.34: 0 0:7:53 /7.

039.30....7.93489 .::549. ../:.302/7.894.7./ :570.3070:9.302:7:53 3/..0 .249.: ..54.34897.3.3.34/0. $..20 08054970-.388089./ . 57424. . 4.3.90 &4 03.3.9./7..4/30.2.3/7.054.034 . 5490 4 . 4 :.89.0/:4..7.85937.8.49../..9.348920/.302 ...5470/2..3.:: .32: 0 028089.

: 3070 ' ' 1. .9477.

9 42/7..&% # '$$43. ..