Odbaceno grubo gazenjeizb·orne voUe hrvatskog naroda u BiH

• Osnovane institucije HNS .. a, ana niegovam celuie Dragan Covic

Uor;; juceras!lieg zasjeda!lja: Cov;t smatra da Bm /lao dvoenlitelska driava !lema buducnosti

H rvatski narodni sa- liita reforrna Votava koia bi osibor osnovao [e Gla- gurala potpunu institucionalnu vnog vijece HNS-a i ravnnpravnost i novu upravno_ _ _ usvojio Rezoluciju. ieritorijalnu organizaciju zasno- HNS smatra da samo teme- vanu na vise federalnih jedinica,

Prinova u porodici ludbalera

oli': dubio sinaJ

Breza: Teska obolio olpusleni vojnil,

EMSUDIItA POKOSILA DUA IItFARKTA!

od kojill bi najmanjejedna bila s hrvatskom vecinom, moze da osigura s rvarn u ravn opra v nos t hrvatskog naroda II BiH - navodi

se u Rezolnciji, 2. i 3 .s trana ---'"-- _ _____.

PWACKASI ODItIJELI MILlOn MARAKA 17. str.

1(\
I'
= ~
~!11
1
[;
I,·
Ii
i PMSUDA U SARAJEVU

~ Celiri godine zatvoraza '-------------- silovanje 19. str,

Mozemo ~ izbavRi ~ bh.ludbal

UNIPROMET

UDES U DRASJU _

~. (31

Prevr uo seaulo sbebom

o eemu sue gOUOri RezolUCiJa

• Iskazujese opredjeljenje za.izgradrriu decentralizirane i dernokra tske BiR kao drl:a ve tri ravnop ravna naroda .

• Predstavnici medunarodne zajednice pozivaju se 'na nepristran i pravedan odnos prema svim

na rodima te da svoj im au tori tetom vra te p roces odlucivanja u usravne i zakonske institucije i take ornogude posrivanje vecinske izborne volje.sva

tri naroda .

• - Rezotuciiom se zagovara i izmiena Izbornog zakona koja ce garantiratida u vlasti mogu ucestvovari oni koie izabru pripadnici If; konstitutivna naroda .

• Rezolucija obavezuje sve izabrane hrvatske duzno- SO; k e i politi eke predstav nike na dosl j edn o post, vanje politieke volie hrvatskog naroda BiB, uz

punu provedbu dokumenata hrvatskcg narcda .

• !-iNS izrazava spremnost da na nacelima pune ustavue i institucionalne rsvnopravnosti h rvatskog

n aroda s druga dva naroda 1 svirngradanima a BiR gradi.sigurnu, stabilnu, samoedrzivu i

evropski orijentiranu BiR. .

Sla su POrUCili biSIlUpi

Tomasevic.: Pravedoo rlesenje

Za govornicom HNS-a obratio se i generalni sekre tar B iskupske konferen cije BiH 1'10 Tornasevic prenoseci poruku biskupa u ko] oj je sadrzano iasno upozorenje da se ne S111 ije dopastiu negiranie veeinske.izbome vel [e hrvatskog naroda.

- Neprihvatljiv odnos prema hrvatskom narodu kulminirao je form iraniem vlasti u FBiR. Biskupi ocekuju od predstav nika medunarodue zaiednice da se zalozeza pravedno rjetenj e u BiH - kazao je monsinjor TarnakviC.

luan Musa 0 "islamsllom SaraJeuu'

Za smijeh medudanovirna HNS,a svojirn neukusnim izj avama pobrin uc se predsiednik HKDU-" Ivan Musa. Oil je, izrnedu ostalog, kazao da ie "islamsl;:o Sarajevo krenulo u pohod", a lidera SDP-s Zlatka Lagumdziju u vise navrata je nazvao ~Zlll io glu" .

- Zlajoglu jcpredstavnlk suvremenih osrnanliiskih pohoda a iza sebe itn.' i <lenoxalaZivkll Budirnira i izdajice Zeljka KornSi6 i Zvonka J urnica- iziavio. je Mue sa za govornicom HNS-a.

UUbic: Strab od maiorizacija

Iako nije bilo zvanicno formalnih naiava 0 formiranju neke VISle samouprave, niti odluka koje bi dovele u pi Ian j e funkcion iranje instirneiia drzave, ozbilinost lider a dva HDZ-" Dragana Cov.iCa i Boze Ljubi6 da krenu u, kako su naj av iii, ispravljan]e nepravdeprerna hrvatskom narodu, rnogla se itekako vidjeti u njihovirn ocima,

Na marginama HNS-a . rnoglo se cUli da se zapravo ceka da p",-;;rane vaziti ptivreinena odluka visokog preds!avnika Q sllspenziji .odluke crK-p .0 oSJl{'ravanju izl)ofarukovodstva Fe-

deraciie BiR.

Sloga je Ljubic juCer znakovito iziavio da formiran] e Iederalnih vlastiza njega nije gorovo, Odgov",,,juo na pitanjejednog novinara 0 tome kako i e m oguee da su politiCk i predstavn ici srpskog i hrvatskcg naroda nasH zaiednicki jezik, Ljubic je kazao;

- Predstavnikc Srba i Hrvata povezalo ic isto ono sro je povezalo preds tavnike Hrvata i Boli.njaka.I9:92. kada se glasaloo nezavisnosri BiH. To je hio slrllh od major~ZlIcije, koja je tada dolazilaod Srha un urar J 11-. gosl.vije, " danas od BosnjaRa unut.r BiB.

podrslla Za_greba

Rao izaslaoik premijerke RH Jadranl<.e Rosor, clan Hrvatskog sahora Branko Vukclic izjavio je cia vr h Hrva Iske pm,a jasn U i

nedvosmislenu paruku legitimnitn predslavnicima, koji Cc'u okviru Ustava i l'.akona oSl'l'ariti i edo akopravnOS! hrvaLSkog naroda.

2

Dnevni svaz, Slijeda. aktuelno

20 .. aprllllravanI2011. _ ' . _ , , .

MOSTAR

Hrvatski narodni saber osnovaoinstitucije i

Odbaceno grubo gazenje izborne volje hrvatskog naroda u BiH • Ovdje smo da jasno kaze Covlc • HNS je politicki i lnstlteclonalnl odgovor na pokusal izbacivanja

Na Hrvatskom narodnom saboru (HNS) odrzanom ju~er U Mosraru, s kojeg se rnoglo cuti dosta znakovitih poruka, donesena je odluka o osriivanju Glavnog vijeca HNS-ll re usvojena Rezolueija hrvatskog naroda u B iR .

Kli uena. tatka.

Rczolucija, koia se sastoji od It lBeaka, "osudujc i odbacuje grubo gaZenje izbome volje hrva[skog namda u Bili iskazane na pcslj~dnjitn opClm izhorirna u listopadu 2010., na kojimll je po drugi put veCiD,kim b"5njaCkim gI"sovima 0l1eIllogu6,n izhor legitimnog hrva [skog chms u Predsjedniiitvo BiH".

Dalje se isuce da se svakodnev[lO naslavlja obespravljivanjc hrvalskog naro-

da, ocjen j u je se ned opus rivim d jelovan je grupe stranaka II PEiH koie su dovele do usposravlj anja neusravne, nezakonite i za hrvatski narod neprih vatl jive vlasti FBiH ...

- Hrvatski narodn i saber smatra da same temeljita reforma U SIava koi a hi osigurala. polpUOU instilUcionalnu ravnoptavnost i novu upravno-terilorijalnu organiza~iju ZasnoVHnU na vi:!e fcderaInih jedini~lI, od kojih bi najmanje jedn. bila s hrvatskorn vecinom, moZe da osigura stvarnu ravnOpfaV!)Ost hrvatsk.og "aroda u BiR - jedna je oct kljncnib 1~.Ca.k" Rezolucij e, iz koje se rook isc11ati i zah tjev za tred cntilet.

J ueer j e u Moslaru s tvoren dojam d~ organizatori.

HNS"", sa HDZ-om BiH i HDZ-om 1990 na celn, problemu zele pristupiti dosta ozbiliniie i mudrije nego SID se to cinilo na prvom zasjedanju HNS-a pod vodstvom Ante Ielavrca 2001. gcdine,

Glavno vijece, na eiie je "do irnenovan predsjednik HDZ~a 1990 Bozo Liubie, prema odlllCi HNS-a bit tc poli riCko, izvrnno i koordiruocij~ko lije!o, koje Ce utvrdivati poEtiku hrv"t>;kog naroda u BiR. Planinmo je da ovo tijeto u sto skoriie vrijeme koordinira i uskladi meduhntonain.o vijete i roeduopCinska dje!ovanja. Iuo ie rijoc je o opcinama i kantonima u kojima su Hrvali veeina, i ucer ni i e defm iran a uloga 'medukantonalnogvijeea.

Za predsjcdnika HNS-a

ak .. · to' elno OneVni3Vol,sr:ijeda,

.... 20. aprlVlravanl 2011.

porucio ko] su mu ciljevi

wr

moze Lib~ia, ali e i Gaza

Zbog cega Vijece sigurnosti na dnevni red nije stavilo i zahtjev Arapske lige da bude uvedena zona zabrane letova nad Gazom

Tinta na papiru rezoluciie Vijeca sigurnosti UNa, kojom [e prije rnjesec uvedena lOP" zabrane letova nad Libijom, jos se nije bila ni osusila, a NATOove eskadrile vee S U poeele bombardirati Gadafijcve polozaje. Sviietu je tada receno - iskljucivo cadi zastite civila! I Hilar! KIlnron (Hillary Clinton) proteklih je dana upotrijebiIa jedan, ocito debar novinski naslov, usrvrdivsi da bi izostanak voj ne intervencije protiv Gadafijevog rezima od Bengaziia aapravio Srebrenicu.

Amerikanci su,

medutirn, vee vidno urnanjili svoj pocetni voinopoliticki enruzijazam u nastavku libijskih operacija. Na vidielu je iznova (stara) evropska svada - ko treba . imati vise aviona u akciii? I jos gore - ko ee primiti vise (Iibijskih) izbjeglica.

U meduvremenu, Awerikanci ne zele vise skri vaIi! Vajna inrervencija u Libiji usvojila je )jnovi~~ prioriter: da po svaku cijenu naticra Gadafija da ode. A civilnim zrtvama, toi kolateralnoi steti, vee se pripremaju UN-ov; humanirarni prograrni, kako ie to u Budirnpesri najavio generalni sekrerar UN-a Ban Ki-mun.

Ov tl intervenciju

porudmo - zelimo BiH, ali onu u kojoj je hrvatski narod jednakopravan s druga dva, legitimnih predstavnika hrvatskog naroda lz vlasti, navodi Ljuhic

onu U ko]oi je hrvatski narad [ednakopravan s druga dva Stoga ova] sabor niie podiela BiH, nego put za spas ove dri'.i;ve. BiH kao d voenutetska drzava nerna buducnosti iS10 kao ni ideja centralizacl]e, cdnosno unitarizacije, eime bi FBiH postalJl bo.Sojackientild - kazao je Covic u SVOm govoru pred izaslanicima Sabora,

Naslavak borbe

N a jueCIaSojem zasj edanju bio je 481 od moguca 632 izaslanika. Na HNS-u au hili predstavnici deserak stranaka porpisnica inicijative za organiziranje Sabora (HDZ BiH, HDZ 1990,HKDUBiH,HSP "Hen:eg-Bosne", HSS BiR, Ujectinjeni HSp, Demokratski centar BiR, Hrvatski pr-

HVilSki blok BiB_ HSP dr, Ante Starcevit ,.Herceg-Basne"), zatim predstavnici udruzenja proisteklih iz ram, hrvatske akadernske zaiednice.

Predsjednik HDZ-a 1990 Bozo Ljubic porueio ie da se BiB ne moZe graditi bez Hrvata,

- Ova nije krai, vot nastavak borbe za hrva tsku iednakopravnost, HNS ie poIiticki i insri rucionalni odgovor na pokusa] izbacivanja legitirnnih predstavnika hrvatskog naroda iz vla s 6, Mi iesmo sprernni w;estvovati u vl a sri FEiH, ali U ono] koia [e utemeljena na legalan nacin, od legitimnih predstav nika. Isto se odnosi i za razinu drtave, a HNS [e put dolaska do 109 rjesen]a - kazan je Ljubic. A. DUCJ(::

NATO-a. amricki aovinari opisu ju tak i kao nJ"budi pjev" Aliianse, Komenratorica ,~ash_ington Posta" En Eplbaum (AnneApplebaum) Vee u naslovu pita: ..Ho~-e Ii inrcrvenciia U Libiji srusiu NATO". ier iz ni e v idno izosta i e i druga oaijaca voiska Aliia use, ana turska,

Ova aurorica sve to srnj eStlI U okvire ,,anglo- francuskog projekta". NATO ce, naravno, skoro sigurno ostati U pogonu, ali libijska intervencija orvorila je i dodatna eticka pitaaia, Zbog cegl!,Iecimo, Vi jece sigurnoHi nil dnevni red ni ie stavi- 10 takoder zahtiev Arapske lige da bude uvedena zona zabrane lerova nad Gazom, gdie civil; s tradaj u duZe negouLibiji?

[e li, dakle, Zapad intervenirao protiv Gadafija plaseci se da ne dobiie Fidela Kama (Castro) iz Sahare? IIi zato sto sm 0, kako [0 U in terv] u za ~,AvazU, kale pornocnik generalnog sekrerara za Ijudska prava Ivan Simonovic, naucili lekciju iz Srebrenice i Vukovara? N a pra vi odgovor jus mala cemo sacekati,

No, sve dok i Palestincirna budu uskracivana njihova prava, bliskoistocni Gordijev 1:\'01" ostat Ce to sto jeste,

4

kt I

()nel'lli avaz, s.rijOOJ, . . -

2O,april/lravanj20'1. as ue no

BREZA Teska abalia jas jedan otpusteni pripadnik OSBiH

msudi a naMon olMaza D Itos]a dua - la It al

Rjesenje 0 prestanku radnog odnosa dobio dok je bio na bo!ovanju • Nema novca za Hjekove, kolege prikupljaju pomoc

Sarno nekoliko dana nakonsto ie dobrovolino dao krv u kasarni Bu tile u Raj 10- vcu;u kojoj je prije nekoliko gcdina bio arigaziran, nekadasnji borac Armije RBiH i pripadnik Oruzanih snaga (OS) BiH Ernsudin Karic pozvan je da se huno javi na Medicinski fakulret II Saraievu,

Teska bolest

Putem krvi orkriven mu je hronicn lob lik hepa ti ti sa B, s priielazom na C, koji je priietio da prijede u cirozu ietre. Karicu [e ukljucena medicinska terapija, zbog koje se poceo osjecati malo bolie, No, svaka dva mieseca morao [e ici na kontrole i vaditi nalaze kako ova opaka boles! ne bi uznapredovala.

N arus e n 0 zdra vs tven 0 seauie i cinienica da je od svoje 22_ gcdine bio angaziran II Armiji RBiH, a pctorn u Voisci FBiH i OSBiH, niegove nadredene nisu spri i eCili d a ga ostave na ul iei. R iese uje 0 otkazu do b io j e dok je bio na holovanju, uz obrazlozenje da.sada svakako moZe biti kod kuce".

S vakodnevna sek i raci j a, briga 0 [Orne kako ce parodic! osigurari koricu hljeba i nedostatak osnovnih sreds cava za zi vee, b iii su, i pak, preveliko oplerecenje za 41- godiilnieg Kariea. Pokos.ila

Odlulta Prads) Bdn iStua

Predsiednistvo B iH na danasnjoj sjednici trebalo bi odlucivari 0 uvrstavanju otpuiltenih vojnika u priiedlog budzeta za 2011. godin u,

Ako ovai prijedlog dobije podrsku kolek ti vuog sefa drzave, a kasniie i Parlarnenta BiH, Karicu, ali i drugim voinicima koji ispunjavaju uviere, bit ce zagaranurane PI ijevremene penzi [e.

SU ga dva reska infar kill, od koiih je ostao trajniinvalid,

Ogromni dugovi

Svoju sudbinu Karic nam je, na nagovor bivsih kolega, isprieao uz kafu u skrornnoj porodicno] kuci nadomak Breze, S rlakornierom na ruci, povrerneno gledajuci u mjernu kazaljku unutar prozoreita aparata, biviii pripaduik OSBiH rekao !lam je da

mu nerad i bolest najteze padaju zbog djece.

- Liiekovi koje monU!1 trositi veoma su skupi, Evo, pogledajte, 16. februara trebao sam uraditi ultrazvuk srca. A odakle? Valia skolovati djecu. Kcerka [e treci seednje, a s iednom markom ide u skolu. Nekada jo] nemarn ni [0 dati. A da varn ne pricam 0 kompjuteru i imewe.u __ Kao da li vimo u ! S.

vijeku - otpoceo je Karic pricu s grcern na lieu i nastaVI0:

- Jos dok sam bolovao od heparitisa, morao sam pcdici kredit veci cd 11.000 KM kako bih platio iniekcij e za li jecen [e. Ta] kredi t i cialie moram vracati, a nemam o d cega, Iskl iucili su m i tele[on, sarnocekarn kada ce se to desiIi i sa strujom ...

Kale da ga nikada !liko

(F.I.: F, FDlo) od politicara iii bivsih nadredenih iz vojnog vrha nije pozvao,u karnol i pas jet; 0_ V rata mu 0 IVO roe n j egov i saborci, bi vse kolege, komsiie ... Donesu koju rnarku, malo kafe, secera iii lijek koji mu je potreban, Ernsudin vise ne m07.e raditi, Cak rnu je naparno i hodati, Dokrori kafu da jesamim cudom prelivio dva teSka infarkra.

S.ROiA]AC

Izabrano rukovodstvo Udruzenja ilmijje

EI. PISInG nOUi oredSiedniK

U Sarajevu je jucer odrlana Prva sjednica Simp· stine Udruzenia ilmijie Islamske zajednie~ aZ) u BiH u novom sazivu, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo Udwlenja ilmijie, u prisuSIVa reisu-I·weme Mustafe Ceriea, niegovog zarnienika Ismem Spahi~a i muftiia 1Z.

Men sur ef. PilSali c, gla"l1i imam Medzlisa 1Z Foj!lica, izabran je za novog predsiednika UdruZenja ilmijje. Pr-

[LOTOe 6 G 31

edsjednik Skupstine Udrul.enja u naredno m teNero godisnjem m:mdatu bit ce do· sadasnji predsiednik Vehjd ef. Arnaur, glavni imam Medilisa 1Z Bugojno, a za po [predsjedu ike Sku ps tine izaJlrnni su Muvedet ef. Vu· kovie i hafiz Safet ef. Husejinovi,_ N" sjedni"i su ioabrani C1anovi Nadwmog odbo· ra, Suda casti i G la V!log "dbora Udruzenia ilmijje, javita je Mina.

PORTAL - komentar dana Uvodi se nova akci$a na gorivo

- Do kada ce nam dIzava, krast; krva vo zai"aden e pare? Prvo sunja, pa plin, pa sad. i io~ Vise ci)ene hralli:,.samo koje proizvo.de ne:;posobni kata ist~ dti'"v~, pdriosuo vlast, na 'kojima tade sve sarno ne rrpjeli p\jacku? (katilferman)

Prva gadisnjica smrti Hasima Delica

Oeneralle bio IludSHa I uolnicMa ueliClna

Clan Predsiedniihva BiH Bakir 1ze!begoviC, ministar odbran~ BiH Selmo CikOIic i niz drugih zvani~nika i predstal'!lih borackih organizacija polozili su jucer vijence i proueili Fatihu zajedn 0 sa clan ovim3 poro dice rahmedi gcnerala Rasima Deliea na sehidskom mezarill Kovati II Samjevll, na ko-

memoraciji u povodu prve godisnjiee smrti rn.tnog koma.nda11t1! Armije RBiH.

redan od Dc1itevih sabomal, ram i kornandar I Tre6:g korpusa Armije RBiH Sakib Mahmwjin, izjavio je novinarima da je Bili u Rasimu Delieu imala velikog ~ovieka i "hvala Bogu da ie on bio na celu Armije u onlm najodsu-

dniiim mumenEima z.a BiH".

.. Za men e i e general Deli, bio \'elicina, kako ljudska tako i vojnicka. M.islim cia je ovo mozda. i mali SkllP da se o da PGCas t general u Del iell. N jegova smr t dosla i e premno, jer je general Delie mogao jos mnogo dati za BiH - kazao je Mahmuljin, prenijela ie Fena.

Ukratko

Oha veze ss 2011.

Preds jed nistvo

Hilna SjedniCa D budZelu BIH

""Predsjednistvo BiH danas ce nil. hitnojsjednici razmatrati Prijedlog zakona 0 budzeru institucija BiB i medunarodnih obaveza Bill za 2011, godinu, Nllkon.hime, bit ce

. odrlana i redovna sjednica Predsjednistva BiB, na kojoj te, Izmeduostalog, biti razmatrani prijedlozi ndluka 0 pokretani II po.stupkaza vodenje pregovera radi zakljuCiva!1ja nekoliko rnedudrzavnih sparazuma, javila jeOnasa,

PrazRiei

PrlJem PouUdum PeSina

""Jevrejska zajednica BiH danas ce, povodom najveteg jevrejskog praznika Pesaha, u prostoriiama J evrei ske opsnne Sarajevo llptiliciti prijern za tlimove diplomatskog kora, predsravnike vierskcg, palititkog i j av nog liivo[a 1.1 BiH, prenijela je

Fena, .,

Pesah su iucer, izrnedu osralih, cestim]] cianovi Predsiednistva BiB ldjko KOID~ici Bakir Izerbegovic, predsjednik Saveza za bolju buducnosrBjH Fahrudin Radonci.c, predsiednik HKD "Napredak" Franjo Topic, gradonacelnik Sarajeva A:l.ija Behmen.

BiH i Hrvatska BOIU Sistem granlCnlh orlielaza

'.". Drugi sastanak predsmvnika Hrvatskei BiB o broju, kaleg<Jrijama, i.nfrastruktuIi i lobeliama granicili h pri jelaza odrlan je JUOe1" u SarajeVll", ia vila ie Onasa.

Cilj razgovora je uspo·

s IDvi d nov;, racionain i j i sistem gtanicnih prij.elaza uskladen ~a srandardim~ EU.

Mostar

"adeni ostaCi zenslle Dsobe

.". U zaseoku KruSeviCll!, IJ wj <:Stu Raska Gora, "peinaMQSIlli,jU_Ger Sll ek· sh lim iran i poimrtn iosta~j jedne fe!lske' osobe,

- Pri[postavljase da je rije~ {) civjlnoj Z>:tvL srpske n~cionalnosn; mjBtanki sela ~eVica - kazala je 7l! Penu por!parol Ins !itma za nesralfosebe Bili LejJa· Cengit.

pogJedi

DmlVni avaz, srijeda, 20. april/travanj 2011 .

USPOSTAVA VLASTI Arnerlcki analitlcar Danijel Server za "Avaz"

o diM - Lag mdZ-la

moral iIBS- i Slua i

Predsjedn k AS zeU otvoriti vrata za secesiju • Ova HDZ~a moraju shvatiti da idu u opoz ci.ju • U Bosni je uglavnom zbrka, ali sada prijeti ozbiljna opasnost

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zeli otvori ti vra ra za referen dum o odvaianju ad Borne i Hercegoviue, izjavio je u razgoVOIU za ,.,b nevni avaz" Damiel Server (Daniel Serwer), am eri i'ki anali liCar Cen tra za transatlantske odnose U ni verziteta "John Hopkins" iz V asingrona i b iv§ i uposlenik See jt departmen ta

- Referendum u RS stvara nestabilnost, jer su Dodikovc namiere jasne, Ali, to se ne6: d esi ti. PotpU!lO je jasno zaSIO On zeli ukinuri oviasii Driavnog suda i tuzilastva. Narod u RS 10, !akoder, zoa .. J e Ii uop&: siguran da ce referendum uspjeti - kaze Server.

Druga vrsta

Prema njegovim rije/:ima, mnoge 7.emlje U sviielu imai·u probleme s uspo-

sravorn vlasu nakon izbcra i BiH u tome niie usamliena. No, on kaze da kod nas postoji druga vesta problema.

• Nepostojanje vlasti na drzavnom nivou ornogucava Miloradu Dodiku da rvrdi da je drzava nefunkcionalna i neporrebna, Nadam se da ce on ubrzo shvatiti i otkriti srvarnu potrebu za drzavn 0 ill vlascu. Neki smatraju da hi bas III vlaSl mogla osigurati resurse koji su neophodni Republici Srpskoj - navodi Server,

Komentirajuti odrzava.nje HrvalSkog narodnog Sabora, Server kaze da civije veli ke hrvatske 5tranke, HDZ BiH i JtDZ 1990, ne mogu prihvatiti cinjenicu da ce biti u opo~iciii.

- Nacionalne scranke do· bro su prosle u Dejtonll, do· hile dOgOVOT koji ih jedrZaO n vlasli, na jedan iii drugi

Pozilluan DrlstuD

- Server sm-atra da Lagumdsijina [deja 0 "Dejwnu 2~ moze bid realna.

- Nova medunarodna konferencija na kojoj bi se.odlueilo 0 sudbini BiH zahtiievala bi rnnogo vl~e.p02iLivn(lg pristupa Bosanaca i Hercegovaca ne-

-- ...... ;-=::;.. gil sto II" je bilo u ~Dej[6nu 1" ili Burmiru, Prije bilo kakvih dali n j ill napora da se riiese problerni.svako ee nazi ti da bude siguran da bi raj napor rnogao bin -nspjcian. Fokus bi'trebao hiLi na ukidanju diskriminirajueih odredbi u Usravu i osnezivan] u drfuvne v lasti kako bi rnogla jspregovarati i ispnniti obaveze za clansrvo u EU - !<ale Server.

l!acin proteklih 15 godina. Krainje je vrijeme da provedu nekoliko gcdina U opoziciji - navodi 011.

Govoreci 0 snazniiem prisustvu i ulozi Sjedinjenih Arnerickih Drzava (SAD) u postizbornorn procesu u BiH, kate da u Vasingtonu smatraju da su osrali ukljuceni sve vrijerne,

- Nekada 10 Bosanci prirnijete, a nekada ne, Osim toga, Arnerikancima je vrlo resko razumj eti zasro Sf rezultati izbora ne mogu brze im ple.me n ti r~(i - kaze Server.

'Cvrsce pozicije

Americki analilicar napominje da mozda politicki lideri, u prvom redu Dodik, Zlalls0 Lagumdzija [e Dragan Co"i" i BOlO Ljubic, u posljedllje vrijeme samo utvrscuju pozicije not; mo-

guce nove runde pregovora o ustavnoi reform; i uopce razrjesenja pol iticke krize.

No, ako ijeste tako, srnaITa Server, to nije dio nekog velikcg medunarodnog plana, posebno ne Vasingtona.

- Niko u SAD ne brine se ovih dana toliko 0 BiB cia b io napravio plan za rj esa van j e 109 pitanja. Napori kakve smo vidieli u Dejtonn, iii cak i. u Butmiru, viSe neeete vidjeti. U Bosni je uglavnom zbrka, ali ovog puta postoi i SLVarna opasnost od neslll bilnosti. Za mene bi hilo najholje cia Dodik i Lagumdzija siednll i rijese stvari. Ohoiica hi, prije svega, rrebala ra211mj~[i dvije stvari: nema ukidanja RS, n irice ona posr:a ti nem\'i~ sna. To onda oSlavlj~ dovoIjno prostora za dogovor 0 naredni m koracima - iSlice Ser· ver. T. LAZOVlC

Britanski ambasador Majkl Tejtem u Bijeljini

ReferendUm U RS HoraH u pogresnom raueu

Za Bosnu i Hercegovinu i:mzemo je yaZoo hrzo formiranje vlade na drzavnom Ili\'01l, jer je mnogo otvorenib reformskih priori!eta oct kojib bi svi imaLi koristi, izjav;o je brimnski ambasador u BiH Majkl Tejtem (Mich~el Tatham) iui'er u Bijeljini, gdie je razgovarao S op6nskim nai'elnikom Mirom MiCiCein.

Teitem se osvr:ouo i na moguCi referendum u RS 0 Tuzilailtvu i Sudu BiH.

- Zakliucke Narodne skupstine RS vidim kao korak u pogIeSnom pravcu, U vremenu kada BiH [reba gledati unaprijcd, taj tin, prema

mom misijenju, predslavlja ns pad nH V ladav i n U pravH, a vladavina prava neillO j e sto j c k Ij u en 0 za Clans lVO \l E nopskoj uniji. E-Vropska unija ie dab i dat Ce jaku podreku Sudu BiH, Tllljla§tvu BiH i Vi" sokom sudskom i ruzilai'kom vi jeeu - kazao je am h asador fejrem.

Dodao je da je v3Zoocia su r:a Lijela posr:avljena n3 ispra" van, konsti rutivan i pravall nacin i da je 10 podrfuo U sm· v.nisud BiH.

- Odluke wg [ijela, prerna DejlOnu, Konaclle su i ohavemjuee· porucio je Tf" jtem. .E.M.

5

Osim: Teiak zadalak la bh. legendu

Licnost dana

Mea Osim

lIIDda •• Ib, mllial

Osim je iz mnogih teskih iskusenla uglavnom izlazio kao pobjednik

Da se informaciia 0 irnenovaniu Ivice Osima za prvog covieka Nogometnog saveza BiH pojavila prije nekoliko godina, u naso] zernlji ne bi bi- 10 dovoljno janjadi koliko bi lh narod volio smjestiti na rafunj, ali u situaciji u koioi Sf nalazimo, piranieie koliko jedna od nasih naivecih legendi rnofe pridonijeri spasavanju fudbala u BiH.

Osirn [e imenovan za pre. dsjedavajuceg Komiteta za normahzaciiu NSBiH,. sto u priievcdu waci da je trenume prvi covjek Sa veza, ali zadatak koii je novoformirano tijelo dobilo, da uvjeri dele" gate iz RS i zapadne Hercegovine da glasaju za novi starut, na,oj legendi hi[ ce po· dj ednako [eiak kao cia sa Sflekciiom hiv1ie J ugoslavije

osvoji Evropsko prvensrvo,

I ne samo 10, nego ios .i da finansi isko i moralno posrn 1:)If Savez posravi na zdrave noge. Osim ie iskusenia imao i vise nego 810 prosjecan cllvjek more podnijeri, od fudbalskih do t.ivowih, ali ie iz njih u velikom broju slucajeva izlazio kao pobjednik. Nadajrno se da ce rako hili i sada.

Roden je 6. maia 1941. godine u Saraievu. N oslo je dresove Zeljeznicara, Strazbura, Sedana i Valensi j ena, a za J ugoslavi ju je odigrao 16 utakmica i posrigao osam golova, Trenersku karijeru, u koioi je vodio Zeljeznicar, Partizan Panatinaikos Smrm, Dzef junaired te seiekcije Jugoslivije i Japana, u novembru 2007. prekinuo mu je mozdani ud'ar_ M. T.

Glavni ruzilac vinadma u Sarajevu

BiH Milorad Barasin nakon Sedme konfer-

i zj a v io je cia. su vdiki end je glavnih lUZila-

hroj predmer:a, njiho· ca u BiB, iavila je

va slozenosl te nedo· Onasa.

stupnost pojedillih Na ovoj konfere.

svjedoka osnovne pr- neiji razgovarano je 0

epre-ke u provodenju 0 Stralegiji rjesavanja

Strategijeza procesu· predmeta ratnih zloc·

iranje ramih zkK';na. Barasin: Ve!iki ina, jaeaniu ruzdaCkih

- Takoder, driava broj predmela kapacitelll u sis[emu mora stati iza ruZilacke orga- krivicnog pravosuda, duzini

nizacije i u sVlIkom kantona- crajanja istraga .i poloZaju

Inom i okruZnom lUziWLVll, ruzilaca u konieksru novog

na entitetskom nivou, form;- Zakona 0 zaStiLi i postupanju rm; odje1jenje za cad na pre- s djecom i maloljetnkima u dmetima ramih zlocina, te da kriv.icnom postupku, nakon za sve to postoji i pratecacega Sll nsvojeni odtedeni lasl uzba - rekao je Batasin no- k Ii uiX;.

SDec

• Predsjednik Narodne :.kllpstine RS Igar RadojiCic. itjavio je ju(;enll Srn \l da iOOm em; let drugQme u Bi1f ne moknariler:ari bilo kakve odluke i daParlarnem FBLH ne mole od!uc,va ti 0 sr:av{}vlma N arodne ~ku pgtine RS.

IFolO;S. N1zM)

Sta drugi pisu

Lavrov: Trella odbaciti bUo koja SlIprOlstavijanja

Sergei Lavrov u 8eogradu

SrbiJa De Ireba birali izmedU zapada i 1810Ma

Minisni vanjskih poslova Rusije i Srbije, Serge] Lavrov i Vuk jeremic, izjavili su i.ucer, nakcn sastanka u Beogradu, kako dviie zemlie irnaju vrlo dobre bilareralne odnose te su najavili kako ce uskoro u Moskvi biti potpisan sporazurn 0 strateskcrn partnerstvu d vi j u drza va.

Min istri su na zajednickoj pres-konfercnciji israkli kako srbijanski pu I ka evropskirn integracijarna i njeni prijateljski odnosi s Rusijorn ni na koji nacin nisu suprotstavljeni.

- M.isJim da LU [leba

odbaciri bilo koia suprotstavljanja, rakva suprotstavljanja &U stara logika - rekao [e Lavrov,

Do dao ie kako z' ne treba birati izrnedu Zapada i ISl'O-ka, vee to treba odbaciti", tim priie SID, kako ie objasnio, u dokumenrirna potpisanirn aa naivisem nivou izmedu Rusije i Evropske unije stoji da integracijski procesi u razlicirim dijelovima Evrope ne srniju biti suprorstavljeni jedni drugima, nego trebaju dopuniavatijedni druge i biti ad zajednicke koristi.

Potreseni Kinez

Pulem web-Mamere gledaO Ubi81UO suoie; dleu'olMe

""YJ\.HOOf NEWS

Srudenuca iz TOIOma ubijena je u svom stanu ispred upaljene web-karnere, a njen momak bespomocno je gledao kako umire, Lokalno] policiji dojavu 0 ubistvu priiavio je uznemireni momak 23-godisnje Kijan Liu (Qian), koii je s niom prieao putern web-kamere iz daleke Kine .. Par je rdZ_govanlO U [edan ujutro kada se iza nie culo kucanje na vrata.

- Otvorila j e vrata m usko j osobi, Mozda gil je poznavala, ali njenom rnomku taj muskarae nije, poznat - rekao je novi narirna dezektiv naredni k Frenk Skubik(Fmnk Skublc),

Policija intenzivno traga za nepoznatim rnuskarcern ilaptopomkoji je uzeo izstana,

Tehnologlja u Brazilu

DOlaZe RDboCOD DDliCaici .~

Polieajci u Brazilu usko- 1"9 Ce uz pomoc rehnologije za prepolnavanje liea moe; konlJolirati kriminal na ulicarna velikilt gradova.

Sis!em ee di eiovati na pro incipu kamere ugradene u

naocale po ilea) ac:a ko j a ce li.ca prolaznika II por-edivati s licima kriminalacaeviden{iranih u policijskoj bazi. Te naocale; koje s"mj pojic:ajci vee zovu RoboCop, Vee' su prosle preliminarna istrazivanja na ~erenu u Rio de Zeneiru i Sao Paolu.

SDee

.' Iako su ljudi vee llllvikli da u poSlanskim sandu€icUna !!ala:re gomile gluposri, Qbieno !Olle-l!,av·~ze s po~Larom_ Ali jedan po>'mr iz Oregona suspenrurnn jc bez prnva .na plaeu. na"kon !ito ie ulovlien spusteni.b hlaea. u jednom dvori~iu na njegov!>iruti. DQD De11ler iz p¢rdenda koct kuCe j"e cuvilosiiru i u jednoU1 treoutku. primijetto aa nii· hoI-' P<lS~ 1.<;od $usjed"piekpputa imll' spedJaln ll' d,os1l!VIl.. - Skinuo jehlace i poceb obavljmfnuZdu, a jasam. zgrabio kameru i l1V~sn indo" ispricao je: Derfler.

Dmwnl avaz, slijfda, mo· zai k

20. aprfVtravanj 2011. . _

Juter u Klinit!rom centr« uSaraje vu: Enjarl diieli pakelite

POSJETE Komandant Staba NATO-a u KCUS-u

paHellel za Dsmlleh 200 Ieee

Brigadni general Enjart u pratnji supruqe Ketrin obisao rnalisane na Pedijatriji

Brigadni general Deivid Enjan (D~;';d Enyeart), komandant Staba NATO-a u Sarajevu, jucer je djeci smjesterioj na Pedijatriiskoj klinici, Klinici zadieciiu h irurgi ju i Klinici Z8 ortopediju i rraumatologiiu KIinickog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) urueio pa-

ketice s igrackama i edukativnirn materijalirna,

- Ovo je desera godina kako Stab NATO·a orgariizira posjete Klinickom centru kako bi pokazao 8VOjU podrsku dieci i olaksao irn boravak u bolnici, Djeca su najsenzitivniia populacija, oni ·su buducnost ove ze-

mlie, Zbog toga cemo nastav j ti s pruzan [em POIIlO('i ovim malisanima - kazao je Enjart,

Generala Enjarta, koji ie u pratnii supruge Ketrin (Catherine) posjetio bolnicu Kokvo u Sarajevu, docekao ie generalni direktor KeUSa prof: dr. Faris Ga vrankape-

Djevojka oboljela ad multiple skleroze

elli SilaJdZiC potrebRO 5.000 eura za operac-Iu

Otac rudar ne rnoze finansirati odlazak kcerke u Pollsku

Lejla SilajdZic, 2S-g6difujakinja iz Podgore kod Breze, oboljela je od ill ulri ple s klercze (MS). Ova bolest, keja napada i ostecu je dijelove rnozga i mozdanih nerava uzrokujuCi gubitak funkciie pojedinih organa, 'sto vodi do invaliditeta i prerane srnrti, Lejli j~ dijagnosricirana priietri godine.

Od rada je LeiJ" im.ala ITi relapsa (s[anje kome), a kako vriieme prolazi, njeno smnje Se POgorS3va. Porodica Silajdzie tracak nade vidi u klinici •• Ameds centrum« u Poljskoj, gdje se izvode L.ako,zvani CCSVlzahvari, koji rezl.llriraju obuscavlja-

ranovic, Pakerici 8U osigurani za 2-00 d jece,

- Drago nam je sto se nastavlja ova decenijska tradici ja di j el j enj a paketi ca uoci Bo~ica i Uskrsa, Pokloni uvijek izazovu osmiiehe i radost - izjavio [e Gavrankapetanovic. S. Sa.

ODlal8 Da zirOraCUD

Oni koji zele pomeci Leili svo]e noveane prilege .rncgu uplatiri na ziroracun (KM): UniCredit banka d.d. {iposlovnk" Breza), Lejla SHajdzi(sv1:ba uplate) pomocza iiieeenje, transakoijsk] b rc] 338580212855$461.

njem progresiie bolesti,

Leila i njeni roditelii ne mogu uplatiti 15.000 eura, koliko kosra operacija, te mole sve dobre ljude dll irn pornognu.

- Le jla je radila u "Pre-

-venroukada se bolest pojavi-

lao Sad je p1!nzioner. Doskoro nije imala. n.ikakve nade, sve dok ni je u poznala d jevo' j ku ko j a je imala is [lJ boles! i operirana je u Poliskoj. o na dan as 1'0 di nor malan iivot- kaie Lej! in otae Sermin SilajclZic; koii .-adi kao rudilI \1 Brezi. E. Bo.

Ministarstva uprave i lakal.ne samauprave RS

Po dua Daradna dana za UBsRrs. UsRrs i

U skladu sa Zakonom 0 praznjcima RS, vjerski praznici Vaskrs i Uskrs pmmuju se po dVll dana. Iz Mio istarsrva uprave i lokalne

samouprave RS porvrdeno je da ce ove godine:lll vjernike pravoslavDe i kalOli~ke vjere neradni dani biti Veliki petak (22. april), dan Vaskr·

sa (Uskrsa), nedjelja (24. april) i Vaskrsnji (Uskrsnji) ponedjeljak (25. april)

Neradni dani povodom Med'unarodnog prawika Ta-

rada

da su nediel)a (I. maj) i pon edjeljak (2. rna i), Ie pon edjeljak (9. mail, kada Se obiljel!ava Dan pobiede nad faSiZIT10ln.

mozaik D~eVni."vaL,.rliel1a, 20. apnl/lrlwIDlj 2011.

7

Sta kaiu poznati

NAJAVE Prijedlog rninistra Milorada Bahilja

U rgOUi ama mora iii 70 oslO domaCi prOizUOda

Prema starol verziji, na policama bi trebalo biti najman-je polovina domacih proizvoda

Federalni ministar trgovine Milornd Bahili predlozit ce Vladi FBiH da uredba prerna kojoj sve trgovine u Federaciii BiH ria svojirn policarna moraiu imati najmanje so 1'0$10 domacih proizvoda bude izrnjenjena i cia procent bude povecan W1 70.

- Ne izrnisljamo roplu 1'0- du, vee samo zelimo prirnijeniti on" illO ie vee dugo na snazi u zemliama okruzenia i EU. Radio "am dugo u prodaji i proizvodnji i znam kolike ie tesko dornacim proizvcdacima cia se izbore za svoie miesto na policarna, posebno u velikirn trgovaekim centrim a . obrniloZio

Trgovina: K~pci ~e lakse doti do doma~ih proizvoda

je svoj prijedlog Bahil], ntra uprava obecava da ce

On dodaje da prilikom domaci prcizvodi hiti za-

otvaranja novog trznog ce- stupljeni najmanie 80 po-

~ U'Hrvatskoi j Sr-biji vee ie odavno tako i .niko nema pravoda bh, proizvodaeima uskrati isti trerman kao SI.O ga imaju proizvodaci iz okrw.enja" svoiim mati&1im zemliama - kaze Kapo,

sto, No, istice da se za nekoliko mjeseci desava upravo obratno, sto niko nikada ni[e sankcionirao.

U red ba se trenutno doraduje, ier se stara verzija cdnosila samo na objeste povrsin e vece od l. 000 kvadratnih metara, Bahilj smatra cia hi zbog toga vecina trgovaca priiavljivala cia su im objekti povrsine manje cd ove granicne kako bi izbiegli prirnjenu uredbe, M. A.vDIC

ISII 'Ulman Hao ususJedSluu

sriaga BiH, te njihovi rodbina i prijaielji, nakon cega ce vcjnicima bi ti urucene nagrade i zahvalnice,

Nairne, 4S pripadriika Piesadiiske jedinice OSBiH II okrcbru prosle godirie otputovalo je u Afgalli15lan, gd i e su u sas ta vu dans kog .koniinellta osiguravali vojne ba,ze. S. R.

Prva rotacija OSBiH zavrsila misiju ISAF

Dh. UD)niCi danaS dDllZa iZ Algan-Slana

Adrnir Kapo, predsiednik Udruzenia ,;Kupujmo i koristimo domace", podrzava prijedlog ministra Bahilja cia obavezni procen r dornaci h pro izvoda bude.povecan sa 50 ua 70.

.0111 SlesUgnna uasem ppuda)nam .mJeSIUHUDIU DneU I V Z7 0110 18.0 nlsl!e nazouUe nas n SU)BdeCB brO)eUB laI810n8':

033281 8211,1, 7314 6

Vudi Alen

S8r1tOZI bl mogao glUmi·li grubUana

- Francuski predsjednik N ikola Sarkozi mogao bi turnadiri ulogu gruhijana kakvima se proslavio glumac Hernfri Bogan, iIi Gak ulogu nasilnika koiu bi bezsumnie odigrao dobro,

(Reditcclj z.a "Jour'laJ du Dimanche")

Nakon sest mjeseci provedenih 1I misiji ISAP u Afganistanu piesadiiska jedinica Oruzanih snaga (OS) niH danas bi trebala doputovati u BiH.

Ove hrabre momke bi u tuzlansko] bazi Dubrave trebali docekati predsravnici Ministarstva odbra.ne BiH i ZajedniCl<og ~tab~OruJanih

Vud: Uloga nasilnika

Karlos Santana

ne ienm se Plasm

. U zivotu se sve svodi na dvije dimenzije - Ijubav i strah, a ja se ne zelirn plasiri jer vas to onda deprirnira .i ne molcte srvarari. Vel irn ujutro slusati muziku jer me ona Cini zivim i Ciui da dozi vim senzualno uzbuden ie.

(Muzi.:a·r za: "B./ic ")

Salltana:

Senzualno uzbu(/enje

Mia 8egovic

nlllOme se ne ISPoulIedam

. Nikorne se ne ispovijedarn i priznajern cia niko od rnojih kolcga nikada nije znao previse 0 mom ernotivnorn z;votll jer sam smatrala da to ne pripada nasem zarvorenom l:.L_ __ __j umietnickom krugu, Priznajem da je mozda u pocetku moje karijere najveci razlog za takav stav bila predrasuda 0 glumcima, (GI"",ica ea "J"wmj; .1i$1")

S" t k v d ~ iii 033/281-393 a azu u naro u \C:::,I redak~iia@aval.b~

napraulUpaUiZi)U u "BH TalBCOmUil

. U "BH Telecornu" treba napraviti konkretnu reviziju, Nevjerovarno je cia je pad dobiti u takvo] kompaniji 26.rniliona rnaraka, neko mora po jam i li sta se desava, gdie je novae, Doom je bilo Iinansiranja siranaka i razlicitih poluprivatnih projekata iz bud:Zeta driavnih kompanija Tai novae treba usmjeriti na izgradnju infrastrukture i socijalne prograrne. (Cllai!1C B. H.)

Vremenska prognoza 20.4.2011.

16' BANJA luli;A

TUZLA

ZENICA to ...

Pri ie po dne ocekuie se preiezn a suntan o. U drugoi polnvini dana umjereno do pretezno oblacno, Vjew slab sievernog ; sieveroistocncg smjera, lumrni" temperatura izmedu I i 6, na iugu od 8 do 12, a naivisa dnevna lemperaOlra izrnedu 16 i 22, fl" jugu od 19 do 24 st~pena,

S,o.RAJEVO e

NEUM 16

SRIJEOA

eETVRTAK

!:I. 42N11";'

:'ic~ 3u"\~~LO'

!DN~1ErAr~T~e 00 2O'C I!D .ZS'G

PETAl( ...

. 2t,.~. :M1:1_

JlitAAN.!.~ ~~EN. n.~~ 1Id,1'C do 1.2'C mJM~ ~tp;iI~l'JItlll~ lid 16'C dD'2'I'C

2~~,.{..2D'U • _UTARklE'TEfI'F:UlMUFl ad 3'c 00 13'C Il.\",", moirJ;\lI"'l Dd21l'C00ZS'C

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA I

Nasta vila se razdoblje rei a tivno povolj nih b 10 meteoto I o~ki h prj I i.·

ka, ~to ce pozjtivno dlelovati na raspolo%enje stanovniSt"1a, a osjetljive osobe nece imatljaeih tegoba vel.anih Ifl svoje boleslL

Pri I i kom b oravka n a ot"1oren om trebB lob i p ove sii ra cunB 0 pri· kladnom odijevanju. S ob,irom na to da ce biU prohladno ~bog povremenog. sjevemog strujanja zraka,

Grad Sarajevo 2D, 4, 2011.

IzI3:lak 4,56 IlIazJI< 21.56

la1az!K 18,35 IJ1mk 6,01

Milo I Radmaoovic: Razgovor 0 .s11118Cljll1 81H

Hadrnanovlc s ambasadorima

nastauili ,s UniSlaUanJBm UiShl naorBian)a i muniCU8

Preds j eda va juci Predsjednistva BiH NebojSa Radmanovic iucer je razgovarao s ambasadorom SAD u BiB Patrikom Munom (Patrick Moon) 0 akruelnoj politickoi siruaciji u BiH, s posebnim akcernom na formiranje Vijeca ruin istara BiH, kako b i se moglo radiri na provodeniu zapoceuhreformi i ispunjavan ju u I' j eta za pridru zi van je zernlje El.l,

Ambasador Mun pohvalio je stav Predsiednistva BiH u vezi s nedavnornodlukoru 0 kontroli izvoza naoruzanja iz BiH. Konstatirano je cia proces izrade IlOVOg pravilnika 0 izvozu nao-

ruzanja, na kojern "fade riadlezne institucije i sluzbe BiH, ide dobrom dinarnikern, te [e BiH ponudena sva porrebna pornoc SAD radi iznalazenia najkvalitetniiih rjesen i a, saopceno je iz Radmanovicevog kabineta, pren i j ela je Fe na.

Razmijenjena su rnisljen ia i 0 un iii ravanju v iskova oruzia i rnuniciie u BiH, te ie l.akljui':enu cia je neophodno da se taj proces nastavi i da b u de sto vi se transparentan,

Radmanovic je JUGer u Sara ievu prirnio i am basado- 1"" Bugarske u BiH Andreja Slavceva (Andrey Slavchev Transki),

Ustavni sud RS 0 prigovoru Bosnlaka

PrigOUOr na POPiS prosao. odbilen na ZaMon o Malastru

Vije6e za za8 rim vi talnog inreresa U stav nog suda RS jnter je prihvatilo zahtiev Kl uba BoOn jaka u Vi jecu n aroda RS u odnosu na Zakon .0 katastru RS, 0 tern u ce U stavni sud donijeri meritomu odluku 18. maja eve godine, dok ie kilo neprihvatljiv odbacilo zahtjev za urvrdivanje povrede vi talnog inreresa bosn iatkog naroda u Zakon u 0 izmjenama Zakona 0 popisu S tanovnisrva, domacinstava i stanOVl! u ZOl L godini n RS.

Predsi.ednik Ustavnog sud~ RS .Mirko Zovko .kazao je uovi.paritna \J Banioj Lud cia je zab tiel' U odnosu nll Zaken o izmienama Zako.na 0 popisn SlllJ10VI!mtva, do.m aein stava i ,mnOVa u2011. godini u RS odbijen, jer Klub Bosnia-

ka sIDlitra da je vi lain i ill teres cog naroda povri i eden i z iSlih oruh mzloga koie je naveo i u svome zabtjevu. pr· otiv osnovnog lakona, ~ ko" je je Ustavni sud RS vee odbacio kao neutemljene, javila je Opasa. A .. S.

Sastanak s ministrom Helezom

RaZgOUOr 0 iSDlati na_nada demObiUSanim bOrCima

PeC!emlni minis[;lr ta pimnia boraca i invalida odbrarn beno -oslo bodjlack og fa tll Zukan Helez odrla[ 6e danas u Sarajevu radr!o-konsuliativn i sastaoak na ko jem Ce se I"a" zgovarari () realitaci i i isp!ara naknada demobilisanim bor-

Spec

cima, obavezama il 2008. i 1009. godine, javila je On asa.

Sastanku ce prisuslVova[i kan \Qnalni min iSHi za iJOracka pitanja, direktor Federal n og ZH 1'0 da la zaposl ja Vllnje [e direkwri kan!onalnih sluzbi za zaposljavanje.

• U ·Saraje.vu ce"9a.uas.biti·potpjsan· MeAlocaudum 0 5~tildnji i:mn~du Minis[HfslVa .. za ljudska pEava i izbjeglice BiH i oI'glllliiadje "Care InternatiOnal" u sldopu reajizacijeprojem"Poomka impleme.:ru:acijeA!;ci"omigp!ana za ukljuci:.Ilic Roma",iavila je Onasa.

8

DnavnJavaz,.srljBda, tern .. e 20 .a pnVll1lvanl 201 i .

REAKCIJE Ako bude reallziranaicela Federalne vlade

noua aMelZa mooge

ostaulJa DOSia

Prijevoznici na rubu egzistencije • Najav,ljeno uvodenje nove akcize na pradaju nafte i naftnih derivata izazvalo strah ad novih poskupljenja

Ideja Vlade Federacije BiH da se uvodenjern nove akcize na prodaju nafte i nafinih derivara osiguraju Fe· dstva za fuukcioniranje ,,Zel. ieznica FBiH" izazvala [e nova strahovanja gradana, a posebno priievoznika.

Ocekuju revolt

Nairne, kako upozoravaju nasi sagovornici, neminevan skok cijena goriva ko ji bi zasigurno usliiedio II" ken uvodenjaakcize izazvao bi i lancana poskupl j en ja i ostalih proizvoda.a rnnogi bi PT' i jevo zn ici a stali bez posla,

nema ZUaniCnOg priledlOga

Govoreci o ovol temi, Ra tko Ko~:acevie, porrpar- 01 Uprave za indirektno, oporezivanie Bill (UIOl, koja pmvodJakciznu politiku, objasnio nam je cia uvodenie nove akcize zahtiIev-ol izrnjene Zakonao akcizama, za !lto je, pr I je par la-

Safudin Cengic, generalni direktor "Centrorrans EuroIinesa' i potpredsiedn ik Udruzenja prijevoznika BiH, kaze da bi uvcdenje bilo ka-

Opardija: Ne dola~j.u oblir

OU88nJB ODOraUMa BMOnOmU8

Uvodenje namjenske pu tarine za zeliewice u BiH moglo bi cia proizvede v;sesrruke implikacije, upo· z.orel1je je Odiela za makr· "ekonomsku analizu Upr· avnog odbata Uprave za indirektno oporez;vanje, koje S(:·U svom bil[enu upravo bavilo ovim pitanjem.

- Evencua4Jopove6mje

maloprodainih ciiena, kao rezulta! uvode.u.jll uamiem,ke pumrine za feljeZIlicll moze ios vise produbid depresiju potrosnje i doclatn.o op [ere (i ri poslovan j e k 0- mpaniia, pogotovo onih koie su energetski inlenzivne, i ugusiri slabe signale oporavka bh. ci:onomijenaveli su iz (}vo.ga odjela.

mentarne i proeedure u Viieeu ministara; potrebna saglasnost Upravnog odhora UIO. Kako kaze, slicne ~nidiadve postojale.su iu Republic; Srpskoj, alizvamean prijedlog nikada niie a.OSHQ de Upravnog

odbora, .

kvog nameta u poslovan]e [1"ansportne firme za mnoge znacilo i automarsko gasenje.

- Imarno mnogo prijevoznika koii su RlI rubu e.gzistencije - kazao nam je cengic, izraZavaiuCi Dad u da ce Vlacia, ipak, pc kazati ol.b iljnosr, te da nece donositi odlu.ke koje ce izazvati revoiI, odn,,sno dovesti pr;vreduike u [el:ak po loza j:

SlicJlog !Jl iiiljen ia je i Dzevad Opardija, predsjedllik Grupacije javnog prijevoza pumika P'tivredne komoreFBiH.

Cijene prijevDza

- Kako da mi finansiramo Zelieznice, nasu direkmu kenkurendin? Pa, to !lema uigdje, l1e dolllzi u obzir! Te prijedloge smo SIO pllta obara:]i jakim argumentima i ope. cerna sve uciniti da oborimo takavprijedlog. Od IS. seprembra pmsle godine nismo povecavali ciiene prijevoza, a u istom periodu gori vo je pOOkllpl ji valo cak ses [ P uta - ka.zao nam je jucer Opardija.

Nasi sagovorn iei kilzu da uisu biLi upoz!lati s namjerama Via de, te da te ovih dana uciniti napore kako bi sprijecili uvodenje akcize.

B. TURKOVIC

Ukratko

Ratni zloein ,lilaUniorelres Bar.icaninU

... Pocetak glaznog pretresa pred Odjelom I za ratne zlocine Suda BiB u predmeru "SaSH Baricani n" zaka zan .j e za da nas, saopcio ie Sud BiH.

Sud HiR potvrdio je ~2. februara optll?;n!(>l\ koia Baricanina tereti za zloHn protiv CovjeCJl,Osti pocinien u julu I99Z. godine, zaiedno s Veselinom Vlahovicern zvanirn Batko, u naselju Grbaviea u Saraievu,

Bratunac Pronallene loS Iriirtve

... N~podrucjuopciue Bratunac, U mjcsru Ada, jucer'sll locirani posrnrmi. ostaci jos tri.osobe u zaiedniekoi grebnici ukopane u crnim vojnim vrecama,

- Od l\i~er ukupno BU 10.cirani po smrtn i cstaci 5eS[ osoba. Prerrafivanie se nastavlja d!I bi se pron asia gro bnica od devet O~ObH deportcvanih

I 9.92.g.odine iz erne Gore - kazala j e za Fen U portparol Instiruea.za nestale osobe BiH Leila,

(engie. .

~nspekcija

lalbe trudnica i Dorodilja uRS

... U prva tri mjeseca ove godine prijavu .. inspeRciji rada zbog na!u'Savallji prava izradnog odnosa podnijele su82 [rudnice i portldi- 1je,u RS.

Glavni inspe.ktorTlicIa Gotan Grgic uaveo. je da se !jajl'is., priwibi ttudr!ica j perodilja ednos j na. 0 tka~ ugtlVQ!U 0 rad u, w;kraCiv.an.ie prava na pJacu iIi naknadu plaCe te 0 htaciln j is pia III plate,jJrenijela je Srna.

RAK HonsullaCi)e 0 dolmmenlima

... Vijeel: RAK-a odluCilo je 'Up!! tij ti.na iavne kOllsuliadje lihnacrta doJi;ume-narn i7.~[<.lra cmitfranja, radt uskiadivanja s prayilimaEU.

Rijee je, izmedu oSI~log, o 1\"0 d eksu 0 a·adioviz.ueInim komercijijlnim komunikacijama i"komerdjalnimkomunikadjama i kodeksu 9 audioviz u e Iniriunedi js}:im usiugllma i .medij.s$im uslugama radj,!.a.

9

teme

Potvrduje se pisanje "Dnevnog avaza"

Siali radOUi naautoDutu

Hukovodstvo "Hi.drogradnje" tajno se sastaje s Erdalom Trhuljem, tvrdi Tufekcic

Onevn[ avaz. Mi~d'a. 20. apr! VtrnvanJ 201' 1_

Izgradnja dionice autoputa Gorica - Drivusa, na dijelu koji grad; sarajevska "Hidrogradnja", vee neko vr ijerne je obustavljena, potvrdili su "Avazu" radnici ove kornpanije,

Razlog 7-" obustavu ie sro najveca domaca gradevinska kornpaniia ne moZe osigu rari ni III i 0 ima lne uviete za rad,

Masine miruju

Kako nam [e kazao rado ik "Hi drogradn je" Redzep Tufekeic, vet neko VIiieme radnici na gradilisru su hesposleni.

- Mi trebarno izgradui d va mosra, al i vee d 3U i rna

nista ne radimo, ier nemam materiiala, a masine rniruju. Tako je stalno. Karla imarno grade, nemamo gori va, a kada imamo nafte, nernamo rnarerijala- kazao nam je TuiekCit i dodao da s u radn ici b i jesn i za to sto mjesecirna nisu prim iIi place,

"Avaz" ie prosl e sedrn ice objavio da kcnzorcij od Celiri kom pani je koji ie dobio ovai posao nece irnati dovoljno novca za izgradnju dionice, jer je cijena koju su ponudili kako bi dobili posao niza od realne,

Dok kompaniia propada, kaze Tufckeit, njeni direktori tajno se sastaiu s no-

S jednog od ranijih S Irajl«Jva: Radnicima dogorje/o do noka/a

PROTESTI Borba pokradenih uposlenika protiv Selirnovlca

RadniCi" 018ta" stra)MU)U ratiu rat oproliterSBih mubaraBal

vim federalnim ministro rrrene rgi j e, ru dars rva i industrije Erdalorn Truhljern. '

Rub propasti

- Mi smo ih vid jeli na tajnorn sastanku u "Men.-aroru" na Ilidzi, Oni lob iraju da ostanu na pozicijarna sada kada je dosla nova v last, uprkos katastrofalnirn rezultatirna poslovanja i 6njenici da je firma dovedena do propasti - istice DaS sa: govornik, G. MRKIC

RasDlel SilUaCile

Pos.ljednju ptacu, umanjenu za 20 posto, primili za avgust prosle godine, a obaveze za penzionoi zdravstveno osiguranje nisu izmirene za 13 mjeseci

Tufeke;c kaie' da ee biti zarnmljivo vidjeri rasplet situaciie, ier ie Trhulj petnaesrak godina radio u ~Hidrogradni'i", a navcdno le napustio kornpaniju zb(l'g neslaganja sdirekrorom Seminom Mai.icem,-o 6)oj sudb in; sada odl ueuje.

Pedesetak radn ika Grafickog dionickog drustva (GDD) HPolet~ vee sest dana je u srraiku. Na raj nacin po-kus3vaiu se izhoriri .7-" svoja i zgu b 1 j ena prava,

Radnici od vlasnika firme, oca i sina Hilrne i Muje Selimovida, ~e da un isplate sedam zaradenih placa i izrnire dugovan j a za pen ziono j zdravsrveno osiguranje,

naselja Pofalici Z007 _ prebacena u Vogoscu. Vee tada je, upozoravai u, b iloi asno da Sel irnovici >'.ete uni iio t.i "Puler", nekada najjacu graficku kucu u bivsoi Iugoslaviii.

Zajednickiprolest

- Mi njirua ne trebarno.

Oni su svoie odradili, Prodali su din imovine, a dio iznajrnili. Cirn su dosli, Fabrici duhan a Saraj evo pro dali All] nasa irnovinu, a nas iz proSIma od 7.500 rnetara kvadratnih prebacili U ova] gdie smo sada, velicine 300 kvadrata - rvrde radnici,

Di rektor JJ En e rg oinvesta" potvrdio

Tri radniMa oliila u LibUU

Sveizg ubi Ii

Posljedniu placu, urnanjen u 7-" 20 pDSlO, prirnili su za a vgust prosle godine.a obaveze 1:>1 penziono i zdravstveno osiguranje nisu izmireneza i3 mjeseci. Iako su nam se pozaliIi na katastrofu1nu siniaeiiu, rue ko ad radnika .nije srnio javno ukazati na kriminal koji Sf: desava u firmi. KaZll cia bi is-

Tri radnika sarajevskcg "Energuinvesrau orpurovala su jucer u Libiju, potvrdio i e za »Dnev·nj avaz" direktor te kompaniie Dzemail Vlahovljak, Po t L ibije krenuli su direktor "Energuiovesta Tripoli" Emir Barnlic te radnici Harjs Dedi, ; Muhamed Popara.

Prema Vlahovljakovim rijeCima, oDi su oliiili u iDteresu kompaniie, ali pO!puno dobr<Jvoljno.

- Otislisu da donesu odreden u doku men tad ju, 1mamO zahtjeva da nas!avimo aktivnosti, pa ce oni provjeriti kakva je sitUacija. Ako prilike dozvole, elvo jiea od nj ih u Libiji ce oSlari desetak clap.a, a jedan Ce ostati !1sredna dva mje;;eca. U suprotnom, vra til ce lie Zll dva. dana - ka-

Hilma I Mujo Sellmovlc:OpllaCkalllllnWIII 120 hh. kumpanlJa

tog dana osrali bel posla.

- Kada se pozalim da mi je) skl j ueen a stru ja, kazu m i: ,,5 ta hoed, [,azi l' pi acu, 1I straikuies!" Obccavaju nam

UnlilaUan)8IZ"Pluareu

Radnici upozoravaju cia ie novi diiektor "Polet!f" lzet pJ;,;aoovie prebafeJI i7- ,,5 ata jevs.ke p iVar-e" kak,() bi zavriio posao -unistavan jl!ove firme.

- b:ZaDovic odbija poolo· ve, jerSelimovicima nije u l.n!eresu d'a nasa .Ihma

opstane, N jemu Selirnovlci trebaiu datiordeh Za sve poslov~ l!:oje ie- odradio i~ njih - pfleaju flam r~dnici,

mace; .na sliean n~6n.;prek:Q "specijalnih" igr~'cauuistefli su i,Yeg:ritu4r", "Diiamanl" i mnoge druge k:ompanije'otimacke porodic".

Iilt"DI'\.Lt" Ml'llll'.c:-.Il .. _

... 1IDCI"QiIIi11' ........ 'I'.iI,_.........,... ...

-

-

....... _ ,iY~. ~ Iw.&dICDIi r(M.JlT ... ' ........... ""I!iII"~

t~~ .... ~\.

...... ""'...........- -~ '_',111'- ._;- .. .....,.. ....... !iI.-..~ ................. ,~ ... IiIIht ........ ..._"._

~~~~~~~~.:=:...w..._

__ I~'"",,- , __ .._ ...... ,..._,.

iJlJ .. ~_, m""',...._._w..-'!I....,.~~II ....

.......... __ ~~w.. ......._I'ifIi ..

.-..-: .. ~ • .,._...,.. : ........... ,fII ... .r......~ "'1.

....... _ .... .;w

po 600 KM mj~seeno, a ni njih nema. Dogorje1o nam ie do nokat.a. Sve sam izgubio_ Ovo je dno dna- ispri60 narD je iedan od radnika.

Propasl "Poleta", (vrde mdnici, zapoCinje niegovom privatizacijom 1006, godine, kada ovu do tada supetuspjdnu firmu kupuje pOTodica SeJ.imovic. Tada je "Pol~t" brojllo viSe od 190 cad!);ka. Zbe'g pririsaka kojima su god inama izlozen i os talo

i. h je tel< ped ese tak,

Firma je iz sarajevskog

Oui ocekuju j pozivaiu da u srrajk stupe i njihove po· kmdene kolege 12 drugih S[O!injak bh_ kompanija kako bi rarnoprofi terSku porodicu lajedniCkj natjerali da im is plati Q [ete lOam&: i u pIal i sociialno i penziono osiguran je, koji kasne mjesecima, a u nekim fmnsma i. godinama.

Radnici "Poleta" pozivaju na tajedn iCki protest pWliv 20-godiinjeg pljackanja bh_ imovine, kompani" ja i unistavania radnih mie:sta, F. RARAUC

laO !lam je juCer Vlahovljak_

Trojica rHdnika oliSia su avionskom li:nijom Beograd - TlUlis, gdje su sJetjeji juCer u kasnim popodnevnim satima. Put do Tei poJija bi trebali nasta"i(i automobilom. B. T.

'!ii~"'''' ~lof:"""""~I!I,IIIii.I!.fM~~ 't.D,,_ ........ tfi~J!i!I'WIIIII!iiif't"III~

Spec

.Sekretarijat Vijecw7.? r~gjOJlalnu sar;tdnju (RCC),Mini" Sta[SIVO komunikacija, lll'anspona BiR i UclruZenje konsu· ltallata inzinjeca (uia) BiH organ.izinlju. danas u Silrajevu {)fuga kQoJerenciju 0 upravljauju. purnurn ill"fi:a:>tro.kturom s a~t"~k$ sJgurn(tsli u iUb'9istqi;noi EVr(lpi, ja~ila je Sma,

.....

Faksimil najave i lab/leva s/rajkaca

Klub poznalih

Ana-Marila Jurisi6

POlililiu Dralim zai8dno slalom

Ime i prezune: Ana-Marija jurKit.

Datum i miestorodeuja;}.. april 1992.godine, Sarajevo,

Gdje .zivite - s roditehima, podstanar ili im ate vlasti Ii dom:

Zivims roditeljirna.u Kiseljaku, Braeno stanje: N eudata, ali u vezi,

Bitni datum; u Vascm :1.ivotu; 13. ; 25. novembar, 20. seprembar, 17. april, 6. juli,

Roji automobil vozite: "Audi S3":

Kako se odmarate: Uz dobar !oping.

Omilieni muzicar: Enrike Iglesi j as (Enr i qu e Iglesi as). Volilelikuhali:Da,obozavam, Najdr~i!! knjiga: "ADa Karenji-

Omiljcni pisac: Lav NikolajevicTolstoi.

Umjetnik kojeg cijenite: Salvador Dali.

Za koji kIub navijate: Bajern, Celzii NK Kiseliak.

Koga biste poveli 113 pusti Olok:

Neznam.

Jesteli Ijubomorni Negosta.

S ta na jprije p rim] ec u] et e kod osoba suprotnogspola: Oei i zube.

Biste.Il ikada oprostili nevieru:

Mvzda.

Bavite lise sportom: Dn, Omiliena hrana iIi pice: Lign]e il-!;kornr!.

Ko se brine 0 Vasem imidzu:

Sarna.

VoHte Ii iCiusoping: Da.naravno.a tko nevoli.

JesteH sujevierni: Da,

Imate li kucnog' liubimca: Nemarn.zasada.

Kojl je Vaii.iivotni moto: Isplati secekati.

Vas najbolji pri i a teli i e: Tara, mama, brat, tetka, Gabrijela, Pratite Ii pnlitieku situaciju:

Dos ta to ga s ta tom,

Da imate 15 minuta vlasti, lita

10

Dnevnl avaz, srijeda, te me 20, april/tr.avanj 2011.

VLAST 5.luzbenici ne grade partnerski odnos

Juri§i(;: Odmara M u sopillgu

biste prvo uradili: N esro za opce dobro,

Bisre Ii ucestvovali u Souu realnosti: Nevjerujem,

Dnauni auaz 081-142-015

KOKUZNI

PRVI MAJ - Molimll .nadlefne da Uel nesve kiko hi apri1sKepC:.lh zije bile isplacene do 30. aprillJ, pa da i J;!e.n~Ipneti znaiu.zaPrvi rnaj, To bi zoaCilo barem neku brigu o ovoi wl?ll1lciji .. Valid~ Ce law blti. LOPOVLUK YLADAJYCIlI -

Sva jav'oapn:duzeCa pretvorena su u privatnetvornice novGa za· v!ada juce stranke. A gd je spr- vlastoorid, lU je i 10povlUk Ll.DlZIlim obliciina" 6d:m 0- b 'nga do klasicrie kor:uPGii~:Ni~ta 6Idno ni za 'ilH Te!eGo,m". AKCIZE NA ZRAK - VI:i.d.aFBiH uvodi nOW akci~l1 na gcrivo da bi pokriJa gubi ike

"Zetj€mi",,- FBlH". Ovo mora da je mj prosperitet u Federaeiji BiH 0 kojem svi pr!taju.Joi\,!l;lalo:pa<ie bili i akciza flaclsl:i zrak, A zboggubitaka d,osa.Q.a niko ruje uhapsen, KQRUMPI.RANI SINDIKALISTI - U BiH !Ie pO:stojj sindikae k(Jji~dti I:ddnike. PostoiesillIlo kmum· pinmi palupismeni proosj~dnici sindikata ko ji -';(1 rndi SVDg licnog- isirnokokosarSKOg i nteresa spremnia sVakom momentu un i.stiti vtila:" i:adi ki!ogtaina m~a. IZ~ORNMGORIH - TCl<tla bi:ratii naigo. te P9~1~daY\:e i najnehwnaniie Ijildec Mis\im da bi-mnogtiu jamim_preduzeeima-i

niibovim direktorirna ru bilo rnjesra, VJ!.LIKE O-B~ VBZE - Drh",a i sudov] i banke slazu lie u tome da irn je na~e da poslodavci llrtiv>9de obusta"<;'JUlpla~(po.rez .na lkn:i d011Odak, adinini SWati:V!le zabram;,_sudske odluke ... ). Pitili,seikosla LO znaGi poSl()(;b YCtl? Ko ce p\':niti-sve te dodatne~aCnnovod, s [Vene uslu,ge? NEMATU IlRA:BROSTI - Dragilll ta~i6 i Mladcll Ivan;;: !ij$U uoWe .hra'bri. Oni bi bili hrabri i pOOteni!<ada bi Lr<1$iltUkidanie eneiteta ~t",orellog n~-gerio~idll .. O'ni se ~amo bojed_a Milewva polilikane prniz_vedeqkidanieRS.

l.icni profil modela i blvse misice SBK

Lani je nepovjerenje graaana prema vlasti hila najnii.e od 2005. godine

Kao ni ranijih godina, mjesnih zajednica, dok je bli-

take ni 20ll}. vlasti u BiR zu 80 posto anketiranih izja-

nisu napravile znaeainiji II-~=-=;::;=~:.o.:;:~:,:""" ,;",_~=",:.:-':,,: vilo dagradani rrebajubitiak-

korak napriied u razvijanju II-'~=~':'""-===':"'-''''''-::- ~=--:=''''' rivno uklinceni u proces

parmerskih odnosa S odlucivanja,

gradanima, Naprotiv, iako Lani [e nepovierenje

se izabrani predstavnici de" II-~===fo"'~~""'=------=~~~ gradana prerna vlasti bilo najklararivno 11 javnosti zalazu ,~N::..;;e;....;;;;z.;,n;.;;a~,""::":";;;,;;.;..;.,oo,,,,,,,======,.,.;,.~;,.;;~ niZeod 2005. Prijesest godina

za ukljucivanje gradana U ~ povierenieprema vlasti bilo

procese donoseniaodluka, II Stav(Jvi anirelirani/I 0 op(;inskim vlaslima je oko 50 POSLO, a lani tek

srvarnosti gradani skoro da 20 posto sluzbenika koji smarraju nesio viseod 19poSIO.

nemaiunikakavuriecejnaodluciva- neporrebnirn u6:llce gradana u - Ukuppogleda!lo,ZOlQ, jej()sje-

nje. odlucivaniu, Sluzbenika kcii tako dna Iosa godina za u&li6e gradana,

To j e zakljucak izvi eiltaj a koj i su misle za skoro 40 pos to je vi Sec nego Vlasti i dalje odJ uclvanl e drze u svo j-

obiavili Centri civilnih inicijativa 2009 .. godine, im rukama, daleko od utjecala (CCl), a koii od 200S, istrazuiu S drugestrane, navode iz CCI·ja, gradana.koji moguucesrvovati iediueesee gradana u procesima odlu- jedva trecina ispiranika je ucestvo- no u konsulracijama, ali i to je tesko civanja unasojzemlji. vala ili zna nekoga ko jeste UC-esI"'O- dostupno za vecinu - navodi se u iz-

Istrazivan]e pokazuje da je blizu vao u donosenju odluka putern viestaju, B_ TURKOVIC

Jesteli zadovoljni radom drzavnog aparata?

Moouo Ie lIonluzile vislla Dosia

- Nemam ba~ najbolja iskusrvas tim.

! • _Nedavno sam , r )esa vala neku paI pirologiju i bilesu strasne guzve. To it moja najveea Maida

zam i erka, Becirt)Vie

- Moia .iskustva prilicno su losa, V"ki,ke su guZve, a treb a mnogo papirologije, potvrda i ovjera, tako da se i za 'siui.ku ~eka sarimao

torn,

Ceh se dugo, svaka se sitnica placa. Trebalo bi \;:----c;-;------"o::::omalo smaniiti -hi~ Nadir

rokrati i u. Basic

tv.a - >~:i~~':: l!)J

cijom SU losa.

Nervira kada Iju~ .

. ill .istaknu SVOill

e-mail adresu i

'onda nikada ne

odg-ovote na pos· Ivan.

luiimaiL Dundef

- Najveci pro" blem preds_tavljac ju sekr-¢r~ri ce i Ilh kozvani kancela· rjj~ki mise"';. Ooi su Ii -koii sam; kQmpiikllju j mle na i i e-dnosmv nl ie Vallfl$a

slvari. Mafic

- Admin i s tradja i drzavo; .aparat ,u· kao i fubva, konfuzni, nBpo-,

trebn j, sam i seb i '

dovoljni. Sve je Iako ncorganiz-ova" no i komplikova.110.

-NallC!lismoda ~

s've zllvr1lavamo -

tdko i eo nam je pQ-. .

smlo nonnalno. Na-

Sa hirokratij~ sve· .

rnoguee-komplicira : 0 .

maksimalno.

M.G. - Jusuf

.A. Dz. - E. R. ZeierrjakeJVic

- Sve jekorump i,,111 0, od ni j·esnib zajednic~ do v isih ni VOll.

Korupcija je naroN 10 vidl j iva u Vladi-iui_ko normalan nije zado- '::EnC-:-e::-::s-~

"'olian. Mahmll/()Vi{;

_Nemamne_~

kak". ll. il.jaj~a is .. us:~ . .

Lva S drzavnim ~

,llp3:rawm, od naj. ,

o izeg do II aiviseg nivoa.

Is til! H, !J~'10 mnogomin-ezavi- Elvis sizi1lo[odni ih. Nukic

teme

~ nll'ln I avaz, srijeaa, 20. OIl ~I/!ravanl 2011.

11

KLADANJ Moralan potez vilecnika Dzihada Kavacevica

Od .allao sa andata orist nazaoos anog HUI

Nisam mogao podnijeti da ja imam i placu i pausal, ada covjek ko] je sa mnorn bio na llsll, borac i cestita osoba, nema nista, kaze Kovacevic

Vetik je bro] onih u politickom zivoru BiB koji ce, os i m nesposobnosti, biti upamceui i po gramzivosti, orimariju, bahatosti i ljud sko j bezosjeca i n osti _ No, cia Irna i cnih koii ce se pamtiti po gestama koje demanti ra j u ustal jenu n ega ri VIlU predodzbu 0 politici i politi cari rna, govori i ned a v n i sluca] iz sirornasnog Kladnia.

Pomoc covjeku

Nairne, opcinski viiecnik Dzihad KovaCevic iz toga gr-

ada odrekao se svog mandata i redovncg pausala,

Kovacevic, mace: profesor odbrane i sigurnosti, u Opcinsko vijeee (OV) Kladani izabran ie na izborirna lOOS. godine kao nosilac Nezavisne Iiste.za Kladanj. 00 [e, medutim na sjednici OV 28. februara 20 II. godine o ba v i iestio da iz pri va tn ih razloga podnosi ostavku, te zatrafio da se 0 00 tavci ne raspravlja ..

- Zaposlen sam II JP ,.Sllme TK" Kladan] i imam kakva-takva prima-

SIIOIUJe dUole dleCl.

SUprUga mu nezaposlena

Dziha4 :Kovatevi~ je i predsjednik Kluba Parriotske lige.u Kladnju i jedan od prvaka orpora II [Om dijelu BiB. Saznali smo da z; vi II kurii. srodilel] irna, da musupruga nije zaposlena,

re da i Sam Sl!olllje dvoje djece, Niegova ostavka na oijeCnii':ki rnandat iznenadila jl! mnoge, pa i C\anove Centralne izb orne k om i s ije Bill, koji $U se interesiralii za razloge.os II):V ke.

KuvalJevic:

Pumogao kulegill nevolji

nja, Drugi kandidat nalisti s koje sam ja usao U OV bio je Samet! Gavranovic iz Stu-

Pranje novca registrirano u 49 slucaleva

Sumn)iUi IranSferi u banHama uriJedni 18,5 miliOna maraHa!

Izostalo preventivno djelovanje banaka na sprecavariu pranja novca 49 ~~umnjivih lransfera novca u 2010. 16.494.000 KM vrijednosl transfera

U 20 j O. godini bilo manje sllmnjivih transfera

Banke s podrucja Feder~cije BiR lar:ti su 49 rransferJ oznacile lato sumojive i wi se oduose na prall je OOVOl, podatal<: je Agencije za bankarstvo FBiH. U izvjdl)!jim.a koje su ban ke d(;$ [avile [oj in sti lueiii, 112vodi se CIa l1. proSloj godi· n i ni je b ilo ITal!sfera lhog sumoji na finansiranje [eroristickih akti voosti.

U 2010. godini regislriranD je 49 sl1.mnjivih Iransfera )love", sto je man j e la 4-3 pos[O nego U 2009., a njihova vrijednost i.loosi

16.494.000 KM, sto je za 55,301'08[0 manje nego godinu ranije. Kako navode iz Agenci je, uoelj; v ie znacaian pad hroja i vrijednosti slImnjivih transferll lIocenih prije njihovog izvTstnja u odnOS\1 nH prethodull godin·ll.

- Ovo znaCi da je prevemivno djelovanie banah na sprcravanjll pmnja novca i fillaosirallja Ieroris[iCkih akti vllOSti iwstalo ; da pdneip "upoznaj svog klijenta" i defini ran j limi Ii tra-

ns.akcija nisu koristeni za prepoznavanje je Ii neka Iransakciia povezana s pranjem novea j finansiranjem temrizma - navode iz Agencije u izviestaju 0 ha,nkarskom sekWIll FBiR u ptusloj godini.

Poveeanje broja i vriie' dnos Ci lTolnsfera miCe:nih po iSIeku roka za [0, ukazujil da su se. hanke vise bavile JJ almadnim praeenjem transakcija iakti vnosti klijenala, zakljllCuju u Agenciji 7'.1 bankarmo FBiH.B. TURKOVIC

para, 30 posto RVl, nezaposlen, otac troje djece, od kojih dvoie ide na fakultet.

Niie irnao nikakvih primanja osim minunalne in validnine, Shvatio sam cia bi, ako se ja odrekoem vijecnickog man dam, Samed rnogao doc, na moje mjesro i dohivati mjesecni pausal koii sam ia primae, To je bio nacln da pomognem COy· jeku i odmah sam donie odluku - isprieao nam ie Kovacevic,

Mala plaea

On nam je kazao da [e razlog niegove ostavke Cisro rnoralne prirode.

- Nisarn mogao podnijeti da ia imam i placu i pausal, ada Covjek koji je sa mnorn bio na listi, horae i cesuta osoba, .nema nista. Placa koju [a dobivarn za rad u .,Sumama TK" niie velika, ali [e plata. Znam da ce se Samed II OV boriti isto kao i j a, a sred stva od pausa la ce mu pomoci da ilkoluje svoju diecu- poiasnio nam je Kovacevic.

A.HADZIC

ZvaniGnici RS 'UGer u Trebin'u

PO'Disao Drolollol 0 iZgradDiiHE Oabar

.,Elekrroprivreda RS" i .,Hidrolektrane na Trebisniici" za uctSCe u zaiednickom preduzebJ do sada SII izdvoji· Ie okO 40 miliou2 KM, a (}Stalih 170 milio.na eura bit IX koristeno iz kreditnih sredsta Vll, izjavio ie jucer u Trebiniu predsjecinil<: RS Milorad Dodik nakon t:e1VrtC [ffiJar£ke sjednice Vlade RS, koja je hila posvetena prezellmciji i pol:pisivanju prUlokola " izgradnji hidroelektrane Dahar.

Dodik je istakao da je ovo poeernk jednog opsefuog proiekta, prema kojem bi izgradnja HE Dabar rr~jala

oko cetiri i po godine, i dodao da RS ovirne dohiva znacaine doprinose elektroenergetske :S!a b ilo os t i.

Premijer RS Aleksandar Dzombit rekao je da bl1.duCi HE Dabar pripada e!ektroenergerskom S'S[~mll ~Horiwnam", u okviru koj ill su do sad. izgradeni HE Trebinje 1, Trebinje 1, Dubrovllik I i [line! Dabar - Fatnica_

HidroeiekHaoa Dabar ima t ce instaliranu sna.gu od_ 159 megavata, a prosjecu" godiilnja proizvodnja elekl:ri ene energi ie imoo ila b i oko 151 gigava [- sat. P. M.

Trebin/e: ,stematske sjednice

"Zeljeznice RS" SaUanoUic noUI direHIOr

Dragan Savanovic iz Priiedera nov] jegeneralni direktor ,;Zelje,i,nica RS" (ZR~),odlu~iO je Nadzorni odbor ovogpreduzeca. Predsjednik Nadzornog odbora Boro.Stevanovic rekao je da ce Savanovicdanas stupiti na now. ciUZOOSI u iRS, prenijela je Sraa. Za fu:nlCcijll.ge. neraluogdirektora ZRS konkuriralo I'~ pet "~Q ba,

PIORS

SindlHal pronu DOUOg ZaHOna

Radaa v<:rzija novog zakona 0 penzijskom osrguranju u RS ne donosi reformu penziiskog sisterna, m:ce biti povecane penzlje, stav i'e Saveza Illndika III RS'.

- Radnld Kojima nije uplacen doprinos godinarn a" a S fje<:U pra VO na penziju, ocekulu cia to neko uradi, ali ni toga mana \l zakonu - ukazala [e predslednica S_aye2:j: sindikata RS Ranka . Misl':_

Berlin

ProlesnZbOg hasHih presUda

Hrvats ka ci~ ta s tranka prava BiH organizirat ~ danas mimi protesr ispred zgrade Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Njemacke u Bertinu povodom, kako je saopceno iz te stranke, ~sramotne odlu.ke Haskog sudl! i drakQn~ke kazi:te izreteoe dvojid nrvalilkih geoerala".

- Stmnkace pred!{ti MVPNjemacke i"Memorandllm proliv gaiienja izhorne volje llrvats:kog nllrodll u'BiH", preniielll je Fena.

RTRS

DOdiK Camao 19. gOdlSnJICU

Predsjedni,k RS Mi10rad Dodik tes ri !itQ je genera,loom direkloro Radio, teltvizi,je R~ (RTRS) Dr~ aganu Davidoyieu i .Svim "7Apos!eniro u ovoj medij$koi kllCi 19-9odina pd po6etka rada'RTRS-a. Dodik ie oaveo da joe RTRS istinski javni RT'V servis svHt njenih gmdaoa, prel'oznadjiv po o.bjektivnom i pr6fesional:tiom informita· niu ..

Supervizor sa celnicima Distrikta Breko

RodariH MUr U.Haza.o Da pa)iceu suHob interesa

Supervizor za Brcko Roderik Mur (Roderick Moore) jucerse U odvojenirn susretima sastao s grado.nal'elnikom Distrikta Draganom Pajicem, s rukovodsrvom S kupstine j sefovima poslanickih klubova,

Izmedu ostalog, razgovarano je i 0 Pajicevom suko b u in teresa.

Nakon sastanka Mur niie zelio dati izjavu za mediie.

Bez pritiska

No, Ljubisa Lukic iz SNSD-a porvrdio je da je s Mu.rom razgovarano 0 gradonacelnikovom sukobu interesa koji je urvrdila Centralna izborna komisija(CIK) EiH, a potvr-

Milt nakon sastanka: Nije iello davatllzja ve IF""· M. N_ Dr'g/Ie.II)

dio Sud BiH.

- MisJim cia ° ovorn pitanj u Skupstina treba zauzeti stav, a ne da se na gradonacelnika vdi pritisak da podnese ostavku, Pajic je na ovu cdluku podniuapelaciju Ustavnom sudu Eil-I i treba sacekati to rjesenje - kazao [e Lukic.

Ivan Krndelj u ime svih stranaka u Brckom rekao je da to niie naiaktuelnije pitanje II ovoj lokalnoj zajednici,

Preko koljena

- Sigurno je cia gradonacelnik mora postovati zakou. Miga necemo pritiskatida donese bilo kakvu odluku preko ko I jen a, jer necemo rusiti Vladu koju smo mi stvarali, Necemo ucesrvovati ni II kakvirn zahtjevirna za smjenu - kazao je Krndeli.

Adnan Drapic iz SDPa rekao je.da "gradonaee!· nik rreba podniieti ostavku, nakon cega bi .ga

Skupstina razrijes il a

duZposti". E. R.

12

Dn~vnlavnz,srii~d", teme 20_ apriVlr.waoi 2011_

OBMANE

Prema podacima Vijeca za pracenie cijena

Necemo ucestvovaf ni u kakvim zahtjevima za smjenu, poruclolvan Krndelj

Ki'/ogram hll~ba jettln/li za aka pet posta

Potrosacka udruzenia navode da ne znaju u kojim su to kantonima cijene hljeba pale

Prema podacima Viieca za pracenje eij ena, koj e dieluje pri Federalnom ministarstvu rrgovine, EI Federaciji BiH u manu je hljeb poieftinio za oko pet post? u odncsu na rnjesec raruje.

Federalnom min istarstvu podatke salju resorna ministarstva iz devet kanrona (svi osim USK), pa se prema [Om e fa cuna sredn ja ci j en a namirnica .. Take je u februaru kilogram 111 i eba kos tao 2,51 KM, a u manu 2,39 maraka.

No, potrosacka udruzenja navcde da ne znaju u kojirn su to kantonirna cijene hljeba pale.

- U Tuzlanskom kanronu hljeb sigurno niie poiefti-

.:1 ;461 II [fiB! mlnll' Od.

Hlieb (1 kg) Brasno (1 kg)

Feb. Mart Feb. Mart

2,.25 2,.39 1,29 1,38

2,00 1,92 1,40 1. ,35

FBiH RS

nio, No, 10 nije krivi ca Vi ieca za pracenje cijena, jer one sarno sabira podatke koje salju kanronalna ministarstva trgovine iii privrede,

Vjerujem da [e do greske doslo zbog nestandardnih metoda kojima se minisrarsrva koriste za prikupljanje lib pods taka - kazala narn i e Gordana Bulic, predsjedni-

ca Kluba pouosata TK.

SHena situacija je i u RS, gdje je, navodno, hljeb pojeftinio sa dviie marke na 1,92. U manjem enriretu pale su i ciiene brasna, SIO se srvarno i desilo, ali tek prije nekoliko dana, dok su u martu cijene bile iednako visoke kao i u februaru, navode u Pokretu potroi'laca RS. M. A.

Opcinski sud Tuzla krenuo stopama Tuzilastva TK

lalraieno iZUZeCe u predmelU

prOliU IUZilelJice DUane '

Predsi ednica Opei n skog suda Tuzla Biljana Novak potvrdila je informaciju cia je ovai sud 12 .. aprila zaprimio na porvrdivanje optuznicu Tuzilastva ZDK podignutu protiv lUZi lei j ice Kan tonalnog tuzilastva Tuzla Dijane Milie.

- Posrupaiuci sudija vee je upurio zahtjev Vrhovnorn sudu FBiH za izjasnjenie Q delegaciji. Sudija je zahtjev o b razlozio ci!l j en; corn cia j e rijec 0 tuziteljici koja radi u Kanronalnom ruli!astvu Tuzla re zarrazin od Vrhovnog suda FBlli da ZJ ovai predmet cdredi nadleznosr nekog drugog suda - pojasnila nam ie predsjednica Opcinskog suda Tuzla Biljana Novak.

OpCillski sud Tuzla, kako je [0 predlOdno uradilo i Kamonalno luzilastvo Tuzla, oviJ" anOIT) zatlal:io je lia bude izUZCI iz proccsniranja Dijane Milie, koju je

Mltlt sa svjedoklnjom: Od/aka ns VthoVllom sudu FBIH

Tuzilasrvo ZDK optuziloza krivicno djelo iznudivania iskaza svjedoka zloupotreborn polozaja te nspolnj odnos zloupotrebom polozaja u pokllhju".

Koiem ee sudu Vrhovni sud FBiH dociijeliti ova) predmer, za sada ie nepoznani~a, ali je s!U;vjrn sigumo d. je ovo prvi slueaj u BiH da ne-

ko od tuzilaca iii sudija bude opruzen za ovakva djela.

Tuziteljiea Milic, kako je poznato, pri ie nekoliko m jeseci stavljena je u sumnju cia je svjedokin j u koja je sv;edoCila u slu6tju navodenja TIl! prostiruciju u moreiu .,Royal" u Celicu insu:ui:rala da - laino svjedoCi prod V oplUi.enib (ISO" ba.A. HADtle

Dnevni avaz, sriieda, 20. apri Vtravani. 20011.

13

sarajevski kant on

PROBLEMI Zbog duga .Eleklrodistribuciii" od1.700,OOO KM

ISMljUCana slru· a DiraMCiji UiK-a!

Nismo u stanju uraditi niti jednu analizu vade, ka1e Bakal • Nisu placeni ratuni za februar i mart. ViK je, otigledno, u tesko] situac.iji., navodi Jusic

Zbog dvornjesecnog duga za SITUj~ cd 1.700.000 KM jucer u podne Direkciji preduzeca "Vodovod i kanalizacija'' iskljuceria je struja! S radom je stala i laboratoriia u sklopu upravne zgrade u ulici J aroslava Cernija, tako da veda vise ni ie pod kontrolom, kazao je jucer za "A vaz" Salh u din Bakal, IUkovodi lac Slufbe za distribuciiu vode u ViK-u.

Danas razgovori

- Nismo u stanju uraditi niti jednu analizu vode na-

kon iskljucenia struiel Zbog toga ne mozerno garanrirari za nieau ispravnost. Ruke su narn vezane, kao u ratu, i cijeli centar je paraliziran zbog neplacanja racuna za febru.ar i man - rekao je Bakal.

.Novae iz budteta

o prevazilazenju ovog vel ikog problema s celnicima "Elekrrodistribuciie" danas CC za sto sjesti j razgovarati rninistar prostornog uredenja Abid Jusi".

- Vet danas se mora rijeSi ti ovai problem kako stete

Hi ramPB na ulazo nUe radii a

Zbog iskl:juqmja.Sll'Uje ni,e radila ill rampa na ulazu u krug pri:t!uzeea. Zbcgtcgasu j e radni d morali rucno diza ti 'i. spU5latl. 'N. G.

Obavjesl.enje Uprave predllzeca ne bi bile vece. Vidiet cu s "Elek rrodi stri bu ci lo OJ ~ kol i-

ntonalnom preduzecu, novcem iz budzeta izrnirir cerno dio duga. ViK je, ocigledno, u teskoi situaciji i oVom preduzecu koje od svojih prihoda moze pokriti same osnovno poslovanje treba prufiti ruku pomoci - istice jusic. A. NALO

ki i e dug i otkad datira. S o bzirom lUI to cia se radi 0 ka-

lako je most trebao biti zavrsen u februaru

Sanacija zgrade u ulici Kralja Tvrtka

DDCina iZdUOjila 4.000 maraha

Radoul u DOmem HotoreD do 5. maJI

Mos[ U naselju Donji Kotome rrebao j e b i ti zavrsen u februaru, ali zbog losih vremenskih uvjeta izgradnja je produzena. Kako kazu iz

Pres-sluzbe Opcine Ilidza, nastavljeno je postavljanie instalacija u trup mosta koje su bile uklonjene nakon rusenja starog, Ostalo je jos

da se uradi Jiabajuci sloj asfalra kao i postavljanje ograde. Opciria ie izdvoi i la 250.000 KM, a radovi ce biti zavrseni 5. maia. E. K.

Poslavijene skeie

Nekoliko puta pisali srno o zgradi u ulici Kralja TVr" tka s koje se 0 b ru§iLa fasada prije nekoliko mieseci. Naime, cad" ici fi trne "Saraj evostan ~ odmah su posta vili skele, ali zbog nedostatka sredsta va n a racun II zgrad e

radovi su cdgodeni. Kako su nam rekli iz Opcine Cenrar, za San aci ju os tecenog di j ela f asade i kro va izdvo j iii s u 4.000 KM Ostalo ie jos da potpisu ugovor sa "Saraievostanom" i radnici bi pocdi $ raduvima. A.. N".

je <!Is ,,-Salver-beg Bahgit", druga ,Jsak SamokovlijIi", a. [reCi sn uEe!)ki K:a[OlickQg ~k0iskQg cemr;a.

Takmit'enje se liasThvlja daruls Jzvodenjem ft;)lklor'd.i modernog pJesa, a nasfupil e-e 2}O uc~nika. M:. G.

Muzicko takmicenje osnovaca iz Centra

Hajbolii Deeniei OS "Alija HamelaH" I "SaIUel-beg BaSagiC'·

Tikmicenje·iz InSlrllme, maine i vokalm: muzike lJSll 0 vael! i z opEi!) e' Cle n taT odd.ano je jucer u Centro za kuJturu.

Uilel1lvOv'a1o je 176uCenika~ a nagrade S\l bile 500 KM 7.a prvo, 450 ?<I dr1)go i

3 (j() za lTece.Ill j cSIO.

1?rvopJaslrani u insITumeIlta1nom diJelu su ua,Ilid 03 Allja Nametak", drUgl OS ~,Nafiia Sarajl_ie", a 1Ti,'(ii iz !kole "Musil CaZim.

Catk~. .

U vok;llpoj !llu~ki prva

.. U Velikorn p,a.rl<U·ra" dnici flrtn e ,,_ T es t):ngelek' tIO" mi jenj al i su 'si jlinc.e na iavnoi rasvieti. Kake sazaajemo iz.ocog preduzeea, radi-se 0 redovnom (Jddavanju. rasviete U C~ntru, M.G.

"almaieucu 85sadnlea

.... Povodcm obiljefavanja 85. godi!l:a organizirancg 1ov;stv-a u BiB dallas ce bi I i 7<1SacreIlO 85 sadni\:<1 bijelog bora. II HI sa ti, Kazan je Zej Il:ii Ber iIo, dir<iktol' "$araJevosuma", .koie S)J osigural e sa dn i ce i mate. rijal. 10 cemouraditi na molbu Lovaekog saveza BiHIla Zmajevcu) odiel 53, gazdinska [edinica ~Vogo.s6a-Bulo'Zi~ ,. kazao je Berilo, S. M.

IZloiba 10100rallia

.... Fete-video klub "Val{!:t~ surra l! 18 sad organ i zira d rugu klupsku i7'4,oi;hlliowgtafija u Privrednom gradu Skenderija.koja 6eJl.'aj~ti do kraja m jeseca, Ziri u .saseavu Agdal Nuhanovic, Aida Baito i Imrana Kspernnov i e od 126. .pris riglih. fotografija od.a.h\"ali su 85 koje.su djelo 21 fO[Qgu-

(a. A. J-

oan otuorenih urata IUs ... a

to- Dan.orvorenih vrata, Intiinacjonalnog uni ve;· zire [a b 1 [ ce odrzan danas u pmstorijama kampusa na m~i od 10 de 17 sati, Tom prilikom llcenici zavrsnih razreda srednj\l'il"kokm,oti ce dob i Ii vise informacij a 0 program II s r1) djran j ~ na

IUS~ll. 11 .. Nu.

Spec

• Javna fribina 0 U{' banisticRom projekru ,;Deruno.··KattJ..enjace'''bi[ ce odrl:ana dan as u i 7sati u proswrija" ma MZ Osjek. Javna rasprava 0 Regulacionom pi;lflU ,,Azici l~ bi[ ce odrl:ana 4. maja, iakodef u 17 sall, II prvSl0tijarn" Mt

Smp. E. K,

anorama

Tuneli Zvarnik 1i 2

zaursena relionstruliCiia

Radavi su kastali aka dva mil.iana KM

Na dijelu magistraln og pu La Z VCrn ik • D rin jaca, na!<OI! godinu i po dana rada, za vrsen a je sanaciia lunda Zvornik I i2 u duziniod 318 rnetara. Vriiednest radova iznosila ie oko dva milicna KM, a Iinansiralo ill ie javno preduzece Putevi RS. Radovi n a san ad i i poceli su u juju 2009. godine i trebali su biti gotovi =Tu'-n-e-:I;:-· .s-u-a-;ftJ,-u-r,-efl-;i,-l .... a-v~ol=:j:;'lil~---

do ok to bra 20 10., ali . s laze, odvedene vode iz tu-

je njihov z~vrsetaln'lse pu- nelskih cijevi, uradena hi.

ta prolongiran "bog d Qda. t: droizolaci j a, izm j eSl ena

ruh radov~ kO)1 ~lSU bIll vodovcdna cijev, sanirane predvideni .. projektnorn primarne obloge i POSla-

dokum~nt~clJom. . . vliena vertikalna signaliza-

U tunelima Zvornik I! cija, Ucesnici u saobracaju 2$amrana J:' kolovoZIl.a ,:"a· dobili su siguran i Iunkcioka,naprav1lenesu Plesacke nalanprolaz. M .. M.

Sta mi se (ne)svilla u Gornjem Vakufu

Lose cesta u gradu

-Ne'svida rni se losa inIrastrukrura iceste II samom centro .grada, Takoder, SMII a pod] ela grada te civile skole ~oa iednim krovom lo~e utieecnamlade, ShQd:no tome, sve vise rnladih ljudi'napusta Gorriji VakUf i on v."[e.llleni;mi pos III je.gracij taraca,

One 51:0 mi se ~viua ie geografski P9.loZai Gomjeg Vakufa i pri !"Qdniil' bogarsrva koia.posieduie.pa gradani irnaju gdje oliCi u prircdu I odmorit] se. 1 edna od pozi u vnih S tvari je i razvoj p rivrede - kaze M uha-

Muhamed Gazic, predSjedrrik Udrulllflja "Slop aVl'imoSU" .med Ga.",;':;, predsiednik Od"u~enia '''Stop ovisnosti"GornjlVakuf: MH.

Takmicenie u LK iz matematike

DUuniaCima prUB mJeSla

U Glam~cu je odrzano vanjka,MariiaBakovicizOS

Kantoualno takrnicenie 7<1. "Ivan Mal-umnic" iz Tomes-

ucen ike VII i VilI razreda iz lavgrada· a treca Andelka

matematike.na koiem suub- Krisro i~ livaniske OS "Fm

[edljivio najbolji bili ucenici L. Karaula",

iz duvaniskih osnovnih sko- Drugo miesto medu 0:;-

la, Ante Sap ina i Filip Zele- ma~ima03voiilajeKa(arinH

nika iz OS "Fra. Miio Cuic" Lucic-Lavcevic iz gla-

iz Bukovke osvojili su prva moCkeOS "Fea FrJnjo Gla,

miesta u sedmom i osmorn "inie" a trecc Luka Mamie

razredu, dok ie medu sed- iziivBnjskeOS"IvanGoran

masima druga, takoder Du- Kovacic". A.K

Vandalizam u Prijedaru

UMradene sPomen-PloCe

Bmne Srdic, sekre tar mjes!)e zajednice Veliko PalanCiste kod Priiedora, policiji je prijavio kradu dviie spomen-ploce. Jedna ploca ukrade.aajesa spome.nika ispred zgrade MZ u Velikom Palancislu, "" druga sa spo· menika borcima NOR-a ispred OS "Pela.r KoCi,c" u Gornjem 1 elovcu kod Prijedora.

Srdic je polidji usrvrdio da su bakameplocev1:iiedne nekoliko smtina KM neStaleod 12 .. do 14. aprila, kadaje priIDijeteno cia ih ne,ma. Vandalizam je osudio i Veljko Rodic, predsjednik !okal-

!log SUB NOR-a, uz komIa· ("ciju da su hade obiljdja sveucestaliie M.Z.

14

DnBvni aV·Jl,.srlIB~a, 20, april/tl<lvanj 2011.

Nema mladih

VISEGRAD Deset gadina ad pavratka Huse Kadrica u Kaostlce ~

~DrnD ~®

~

Morao sve nauciti raditi • lako ima tek 2.2 godine preuzeo sve obaveze na sebe • Volio bi nekad otici u gradi druziti se sa vrsniacirna

Petoclana porodica Kadric iz sela Kaostice kod Visegrada zivi skrornno u ornanjoj kuci ko]u su im db" novile mcdunarodne human i tarn e organi zacije. 0 lac Nijaz, rnajka Evgemia.porijeklom Ukrajinka iz Volvodine, sa dva punolje uia sina i 1 3-0 godisn jorn k cerkom, za 10 gcdina, koliko [e proslo od niihovog povratka, SIrpljenjern i upornirn radom uspjeli su organizovati nor-

Mora bili i ueterinar

. Husc sedrufi $a kon jim a koje, lalze, IIe hi dao nizasta na svijeiu, D vadeset ovaca je prodao dab i ill kupio. Kohila Mi~ika ee se - uskoro ozdrijebi-ri. Hirso 'U svcm dalekom selumora bili i veterinar, Za sve sto mUl.a c:eba iz gia" ill, mota plali.tJ prijevoz. Nauci9 je m!loge vj~l.in~: kaki) upn;vli~ti ctomacinstVQmi raspodijeliti skt, pmn~"f)fimanjil.

Livna

PUI dO SPlita hraCI za20 Hllometara

Zapoeelo je asfaltiranie pUla Pro!og-Vaganj-Sin;, Cime Ce se Livnjacima put do Splita skratiti za dvadesetak kilometara. Tempu izgradnje ove dioruce sa bb, mane zavisic ce od sredstava iz kaIllonalnog budteta kojl jus njje usvojen, kao i od transfera sa visih nivoa vlasti. Hrvatska ie svoju dionicu pUla veczavrsila. A.K.

M.ANDRlC

KUD "Hafiz Osman Cejvan" iz Konjuhovaca

OIOUIOual1 u To sliU Da lestiual

malan Zi\"OI naselu.

Najsrariii sin Huso ima tek 22 godine ali je preu Z\:O S ve 0 ba veze na sebe, jer mu je otacbolestani teskosekrece.

Plata. za prijevDz

- Pri je tri godine dobio sam posao pod vornika u osnovnoj ~koli u Mededi. U ViSegrad idem samo kad trebam poditi plalu, a os(ata:k vremen3 provodim radeCi po imaIlju. Imam dvadesetak ovaca, kravu i dva konja. !Sao sam po tudim njivama

Clanovi Kulrurno-umjetniCkog druStva "Hafiz Osman Ceivllll" iz Konjuhovaca otputovali Sll u T\Il"Sku na SvjetEki festival folklora, gdje ee se p,redstavi Ii korecgrafiiom Saraievske gradskeigre".

Pred,jednik DTU~tva Mirsad Pekie kazao j e da Clanovi pU[uju u Istanbul ho sekciia u. okviru KUD-a ~Haljsiie" . Pored lJaSlup" u 'fursko.j, u planu je i predslavljimje KUD-au Salzburgu.

~Trenumo prikupijamo novae 7fl izr;adu muslirnanskih nOOnji cia bismo bili reprezen-

cia orern i tako zarad ivao za hl jeb d ok me n is u zap oslili \l 8koli. Mlt.di brat ima problema sa zdravljem pa moramsvesam -govori Huso,

Dodaje da se U Kaosticarna. zivi onako kako se mora. i da mu najvise nedostaie mladalacki zivot.

- Volio bib i ja otici uvecer u grad da ·se nagledam lijepib djevojaka ali I!e~· mam prijevoz. Dok plmim laksi do GOIsi'da iii Vi:legl"3~ da treba mi oko 20 maraka u iednom ptavcu, 10 se Ilikal;:o

ne isplari .. Ode mi plata na prijevoz - priea Huso () svom reskom mladalackom zivoIU koii je prirnoran provoditi u Kaosticama gdje, kako kaze, five same babe i dede,

Ovih dana sa rnajkom Evgeniiorn sadi krompir, a nedavnojekalerniovoce,

- MoraosamsvenauCiti Iaditi. Brat je psihicki bolestan i mozeeamo pricuvati ovce, sestra je jo~ mala, a orac je irnao mozdani udar, Majka ima i previ ie posla u kud. Ne mogu ih ostaviti same, zato sam prihvario ovakav z;vN, ali 1'0· lie bib i ja cia imam auto pa cia bar ponekad odern do Sarajeva . zamisljeno priea mladic koieg ZivOl niie milovao,

Na podrucju opstine vnegrad obnovlieno je oko 800 kuca, .'to predstvalja jednu trecinu od ukupnog broia raselienih Bosnjaka koji su izrazili zelju za pcvra,tkom na svoju prijerarnuimovi· nu. No, samo ttedna smlno borav; !I" OVOID podrucju. Mladi sa mogu na prste izbwiaci.

lIves I (;e "Sarajevske gradske lyre"

tarivni i cia Pmjavor kvaliretno ina dnlgim mjestima - rekao ~

predstavljarno 1I Salzbl.ll"gu, ali Peltit. D. C.

TRAVNIK Otvoren Gentralni prijemni odjel u Bolnici

------------------------------~

Hasan K4fijina diamija prije urusavanja

Oanas svecano u Pruscu

POCinJU radoui na obnoui Hasan Haliline diamile

Prosl.og Ijeta demontirana po odborenju Federalnog ministarstva

tornog uredenja, Kako sera" di 0 nacionalnorn sporneniku izgradenom daleke i 606_ godine, U pian aktivnosu na obnovi ovog bisera osrnanske arhitekiure ukljucen je i Zavod za zasum spomenika FBiH.

Prilikorn demo maze dz· am; j e sacu van i su or; g inalni dijelovi, mihrab, ulazna kamena vrara, karneni dijelovi oko prozora, rnimber i sl. kako hi i nakon obnove Hasan Kafijina dzamija zadrzala autenticanizgled.

Svecanopolaganiekamena-temeljca i pocetak radova n a rek an stru kci j i dzam i je Hasan Kiafije Pruscaka bit ce upriliceno danas u Pruscu, s pocetkom u 11 sari, inforrnisu iz MedZlisa IZ Donji Vakuf,

Nakon sto ieu maiu .2009. godinedoslo do teskih ostecenja u nosivosti objekta usI jed radc va na pos tav han ju drenzane ciievi.Hasan Kafiiina dzamiia u Pruscu proslog ljeta je u potpunosti demontirana po odborenju Federalnog ministarsiva pros-

lIa Od 90

ues

Federalno ministarstvo podrtalo proiekt sa 400.000 KM, dok je ostatak osigurala

Bolnicaiz vlastitih sredstava .

JuiSe, je u J avaoj ustanovi Bolnica Travnik orvoren Centralni prijerneni odiel u ko j i je in ves tirano go tovo 900_000 KM. Presijecaniern vrpce poce rak rada Centralnog prijemnog cdiela ozva!lieili su prof. dr, Rusmir Mesihovic, federalni ministarzdravstva i prim, dr. Mir-

sa d Gran 0\7, direktor JU Bolnica Travnik, Vlada Federacije BiH u ranijern sazivu j Ministarstvo zdravsrva podrzali su ova) projekr sa 400.000 KM, dok je ostatak sredsrava od oko 500.000 maraka osi gurala Boln ica i z v las tiuh sreds tava,

" Odusevljen sam onirn

D.M. Proljetno posurnllavanie u Fojnici

ZaSadeno 35.500 Slabala

Dr. GranCf~ sa lJivsim iaktlle.lnim ministrom zdravslwl

sro je ovdie napravljeno. Kako kaze direktor BolTravnik ima dugogodisnju nice, prim. dr, Mirsad Gratradiciju, kako u odnosu nov, novi prijernni blok do-

prerna paci [enru kroz cuve" nijet 6e no vi halite! lJ radu

ne laporoskopske operacije ustanove, ali j olaksati pacizacne kesice, tako i u to- [emima koi ima 5U potrebne plom ljudskorn prisiupu zdravstveneusluge,

pad ientu. Evo sada imaiu i - Proiekt ie traiao dvije

urgenrni blck za koji mogu gcdine jer srno mi stalrio

reci da ie postavljen po negdie na grariici opstanevropskim knterijirna sa ka, Ova] grad, ovai kantori i svirn onirn ho ie potrebnc ovi liudi zaslusili su da da bi i zdravstveni radnici irnaju ambijent koji se love mogli radi u kvalitetno 1 da Cemralni prijcrn uz me-

bi bio zadovoljan krajnji gucnost da sutraoprernimo

korisnik, pacijent, zbog ko- urgentni centar. N a ova]

jeg mi sveovo i radirno - ka- nacin cen tralizovan [e pri-

zao je rninistar zdravsiva [ern i OlPUSl iz Bolnice- re-

FBiH,pro[_ dr, Rusmir Me- kao je prim. dr. Mirsag

sihovic. Granov, K.KAVAZOVIC

Bili SII augaiiraui IIpos/llnid "$Umarije"

I ovcg proljeca "Sumarija" Fojnica organizirala je akciju proljetnog posumljavanja, a u plana je sadnja viSe od 35.000 sadnicanekoliko vrsta drveca

• Planirano je posumljavanje i popuniasanievecposumljenih predjela Nahavili smo izrasadnika u Busovaci 35500 komada sa dn ica smrce, bijelog iasena i b i j clog bora. Ima-

Ii smo popunjavanje sadnicarna U2 osam hektara povrsine i posumljavanje na fieSlO viSe od pet hektara, Tosmosveradiii na podruej II gospodarskih jedinica Pogorelica • GareZ,. Zahor - [asikovica, Prokos- FOjIDca i gospodarska jedink a Busovaea- kazao narn je poslovoda sekciie Ziiad Abmetak. H.Cu.

Svm;anu: presijm:anje vrpce

Funllclon81na ueza

Novctzgraden; die lma povrEinu od -39{1 kvadrainih rnetara i funk~iQnalno je povezan sa s tari m .1)0- drumorn Bolnice koii i~ a patpuno_sri ohnovljen, a rijee- ie 0 povrsini od L02{)

kvadraurih merara. Taka ie na ukupnoi povrsini od 1.39Q h'.adrata dol;llj(;_n savremeno ureden pros LOr Zit priiem u kojemsu erdinacij e, h irors$e sale.ali i prostori :Ii~ d i iagnos uku.

Nevladine organizacije opclne Travnik

SUlinansiraru8 Q1 pro)8lda sa 50.000 Hm

Knjizevna vecer u Gradskoj biblioteci Bugojno

nura BazdUI)-HUbfar' naJCilan]i Pisae

NacelnikopCine Tra.vnik Tahir Leoda potp.isao je ug· ovore 0 implemeJ1taeiji odoluen ih sred'5 tlIva z>I sufi ua n" siratlje projekata nevladinih organi7..aei ja i z budte ta opCineza.20 II. godinu ..

_Projekle je kandidiralo 39 organizacija, a usvojeno ill je 41, ukupne vrijednosti 50.000KM.

Ugo.vori i.zmedu uacelnih opCine i predstavnik<i ne" \'ladlnih organizacija ]Xltpi· .alli su )13 os·novu odluke Opcinskog vi i eta 0 vis in i sred~lava za projelne NVO i javnog poziva za odabir pro·

U maloj sali KSC·a uBu· gojnu up,ilicena je knjizevna ve(-er .sa pozna 10m b II. knjizevnieom Nurom Baz· dulj"Hubijar_ Manifestaeija je uprilitena u povodu 23. aprila, Svjetskog dana knj!" ge i au LQrsk ill pra va. Gradska bib 1io teka Euga j no proglasila ieBazdulj·Habijar za knjizevnieu broj jedan u pronoj godini, kadaou njena diela bila uajCitu)1 ija u Bugojn\-l.

o Nuri Bazdulj·Hubijar govor ili.u rukovodj lac Gra" (Iske biblioteke Bugojno Is· met M uratspah ie i p.rcfesor Gimna.zije ViklorDundovic.

- Manje je "azno li\O sam do bila we brajn;: i rdevamfie nagrade i priznanja,a mnogo vise mi znaCi wsw mevi voli" [e i citme moje kn;ige - po· ,u('ila j e kn j·izevn iea, ko ja iza sebe ima opus od 33 kn; ige, od kojih su neke i sastavni dio skolskih leklira. Az. M.

Ugovrm· su polpisani u O#lni iek_ata nevladinih organiza· cijaza 2011.godinu. S. P.

Sa kniiic vne veeeri II m~IQj satl KSC

Pofali6i U Sarajevu

Bamalucanin ranlan hicamu rama

Sarajevskirn policaicirna je iucer oko 2 .30:;a li posli ie ponoci 30-goelii\nji H. N. iz Banie Luke priiavio da ie u Hurnskoi ulici u sarajevskarn naseliu Pofalici ranien u rame,

Mladie je prijavio da gaie nepo zna tao osoba ran ila iz vatrenog oruzja u desno rame, a u Hitnoi pomocisu ljekarl konstarirali lakse rielesne povredc, koje su sanirali, nakou jiega [e pus ten na

kucno Iii ecen ie, U ob av Ii enom interviuu u policiji ran jen i j e kazao.da j e za USia vi" .svoje vozilo na ulici, nakon cega je Cuo pucan j, i os j eli 0 bolurarnenu,

Policaici trenurno istrazuju ckclnosri pod kojirna je mladic ranien. 0 svernU [e obavijesren kantcnalni tuzilac, a uvidai su obav iIi sarajevski policajci koji za osoborn koja ;e

NasHnistvo U KIjUGU

SBSnaaSIOgOdiinlaH izbiO Zeni dua zUba

Policijskoi stanici Kliuc obratila se 40-godisnjakinja i prijavila da ju ie fizitki napao 16-god isniak iz KJjuca. Nalice mjesta upucena je pclicijakoia ie konstatiralada ie doslo do kraee prepirke izmedu maloljetnika i oste-

cene, U iednom trenutku maloljetnik je zatvorenom .sakom u predjelu lica udario ;;;e!)llte jo] tom prilikorn izbio dva prednja zuba iz gornje vilice, Medicinska pomoe povri j edenoj pruzena je uDomu zdravlja Kljue.,

U VOZU Sarajevo - Budirnpesta

Olltriueno 08am ilegalaea iZ Iralla

Sluzbenici Jedinice Graniene policije O.rasje sprii etili su os am clrb v I j an a Iraka da ileg"lno predu drhvnu gran;cu na medunarodnom ze.ljeznickotn graniCnom prijelazu Bosan&ki Samac _ Iraeani su se n alazil i u VQ?;I1 koji je saohracao ua rclaciji Sarajevo - BudimpeSta, sao pCila j e Gran iena

policijaBiH.

Oni "isu posjedova.li uikakve identifikacione dokumente n3 osnOHl kojih bi mugao bili utvrden njihov idemitet, a prilikom gruniene konrrole izjavili su cia su iz Iraku. Ira~ani su predati Slu~bi la poslove ~a st.raueima BiB nidi daljnjeg postupka_

16

Dne~nlavJI,sEiieda, cr na bro. nik a, 20. apriVllavaJlj 2011.

ORASJE Udes na gradskoj zaobilaznici

Automobi s bebom Da DIem

sled~stu DreurDUO se Da Brou

Slaaanu Jankovic i njenu kcerkicu, koja je lakse povrijedena, spasili sigurnosni pojasevi

U saobracajnoj nesreci kojase juCe{ oko 10 sati dogedila na Gradsko] zaobilaznici u Oras ju ozli j edena j e 10-mjeseena beba U autornob ilu "ven to" ko j i je izletio s ceste i prevrnuo se ua krov, a kojirn . je upravliala njena

maika, 23-godiiin;a Sladana JankoviC iz sela Lepnica kod Orasja,

Majka u soku

Iz saobracajne policiie receno nam je da [e do udesa doslo zbcg neprilagodene

''Vento'' u jarku na kIovu

brzine, Sigurnosni poiasevi kojima su bilevezane majka i beba spasili su iho d teZi h posljedica pri prevrraniu auromobila, Prerna izjavi vozaca Ivana Dzoiea iz Donie Mahale koji se krerao usvorn automobilu iza "venta", do nezgode jedoslo u iednoj blagoj krivini,

- Odmab sam pritrcao u pomoc; Vidiosarn da je \'ozae nepovrijeden i cia ne panicari, Otvorili 5100 zadnja li jeva vra ta i kroz n j ih iz prevrnutog autornobila u dubokern kanalu izvukli zenu i njenubebu - kazaoje Dzoic,

U porno'; su priskocili i pripadnici Granicne policije Orasje, koiisu pozvali Hitnu pomoc, Cijim knlirna su Sladana Jankovic i njena keerkica prevezene u Kantonalnu bolnicu u Orasiu, Dok su cekali sanitet, rnajka ie u strahu evrSlO pripijala SVQju dievoicicu uz riielo, Iako je hila u soku, uspjela nam je kazati kako se s dieterorn

lstocno Sarajevo

Drogu Brio u ormarui Irizideru

Policija je u stanu u Istocnom N(lvom Sarajevu vlasnisrvo M. R, koji koristi njegov sin B. R., pron~la 27 pake ti cia s kanka tdine 39,3 g,a rna i pI ani co u kesu sa 47,7 grama spida, saop6:no je iz Centra javue be:7..bjednos!; Istocno Saraje,·o.

Droga je pronadena u orrnam i u fril;ideru_ B. R. je nakon hapsenja primao da

korisl; droge i da ih ponemenu preprodaje' odredenim ()subarna. On ce, uZ izvjeSlaj 0 poCinjenom kIiviCuom djelll, bili pled at uadldnom lUzi!ilstvu na daljnje postupanje .. PretIes ie izvrlen juter ujUtrOnaOSll()VU naredbe Osnovnog suda Sokolac i uz saglasnos ~ nadleznog Okruznog lUziJastva.

vracala iz bolnice ida se neoprezno okrenula da vidi sea radi iza nje u autosjedalici, gdie je bila vezana sigurnosnim poiasom.

Prekrsajni nalog

S ladana, ali i vozac au [0- mobil .. koji je isao iza njervrde da n i je brzo vozila te das u n es reci kumoval i njena vlasrita neopreznosi i hi vina u ko j u ie usla u trerru tku okretan ja prerna d j etetu.

Iz Kantonalae bolnice narn ie receno cia Sladana nij e pov ri j edena, dok j e n iena kcerkica, srecorn, prosla s lakSim rielesnim povredarna i blagim hernaromima na glavi ..

Iz pelicije nam je receno kako Sladanu Jankovic nece sudski procesuirati, nego je ona nakon zavrsenog uvidaia novcano kaznjeoa sa 100 rnaraka kazne zbog izazivanja udesa te da je prih va til a kr i-

vicu.

Ta.B.

(FOIO: CJB 1$1."no S.",j.,o)

erna hronika

Onevni avaz, siijeda, 20. aprll/lmvanl 2011.

Maskirana trQika,W',"akQj~ iz~.Bla za ~a,f!1.0 dvijB. ~r~um • Pronaden zHp_alJent kombl kO]1 SU konstlil razboinicl

T ri rnaskirane osobe, naoruzane au tolna LS kim p u ~ skama, opljackale su iucer oko7.4Ssati,udvominumoj akciji, Kornercijalnu banku u Banjo j Luci, odakl e SU, prerna j 00 nezvanicnim procienama, odn i jel i oko II! ilion maraka,

Crne t1nilorme

Obuceni ucrne uniforme zastitarske agenciie "AIfa securi ry" i s - crnirn Ianromkama .na glavi, razbojnici su se dovezli pred banku u strogom centru grada u 7.41 satikornbiiern koii jeu noci s petka .na suborn ukraden u Banioi Luci, na kojem je ta-

Kotler bio arnblem spomenute agencije.a vecu 7.43 sati istrcali su s velikim putnirn torbama u kojima ie bio rnilionski plijen,

Banka se nalazi u ulici Vesel ina Maslese, takozvanoj Gospodskoi ulici, u najuzem centru grada, do koje ie zabranien prilaz automobilima. Medurirn, razbo j n ici su i pak presli preko pjesacke zone, parkirali se pred sami ulaz, naredili radnici cia 0 tvori, a nakon ii 10 je onatc i ucillila u~li su unu rra i odmah raze ruzali radn i ke agencije "Wolf' koji su osigura vali hanku, [C i m 0 duzeIi sluzbenepistolje.

N akon s to 5 u uzeli no vac iz IrCZ<,lCa i ubacili ga u komhi, razboinici su se velikom brzinom udaljili s lica rniesta i pobjegli u nepoznatom pravcu.

- Nedugo nakon pljacke u banjaluckorn naseliu Pobrde u ulici Aake Drakulic naden ie zapalien kombi, za koiisesumnia da su gakorisrili pLjackdi, a koji je preveZen u krug policije i Dad njim ce biti obavljeno viestacenie. Pretpostavlja se da su nakon sto. su za pal ili vozilo pljackasi presjeli u drugi au tornob il, na jv j erovamije ~golr', i odvezli seu nepoznatom pravcu - potvr-

dio nam je izvor iz banjaluckepolicije.

Otvorila vrata

Kombi koji ie koristen u pljacki vlasnistvo je preduzeca "Elas-komerc" iz Banje Luke, a ciia ie krada prijavljena u SUbOlU. Iz pclicijskih izvora saznajemo da se istfaiuje i inforrnacija da je radnica otvorila vrata razboinicima iako su irnali fantornke na glavi i sugli pred banku oko 15 minura prije nienog otvarania.

- Jos ie prerano govoriti a mogucnosti da je pljacka 0- povana iznutra, re da Ii su pljatkasi biliu dosluhu s ne-

snimllani nanadZornim lIamarama

Pljacku k snimilo oe, Koliko nadz.omih kllmeta II band kao i ispred <obiikla. Ilirektor "v,e banke 8rd_o_n S'u put n i ie zelio komcntir-ali ciieli dogadaj, a popodne je sazvao hi ran ~ast8nak ~" svim iaposleilicima.

Radn iei u tJ!colnilil obj ektima izia Viii -sn (la. nis l,l niSla I'idjeli ni culi, jer Be go tOvo.:s ve rad!J;e otvaJia iu

tel> 01<0 clevet ~ati.

- Do"aQ $am pred hanku U osam sati da platim :racJ:ll1t: i v;idi.o razvucenu policijsk-u IFaku te policajce" kao i ins_pektore koji su nosill bijeie rukavi'ce za uvidaj,. Tada su mi obias-nih dil je banka talvorena jeI je nekalikq trenUl!i.k'" r.anijeopljackana - iSj)ricao je Banjaiucahin Mladen D.

Odgodeno sudenje Dacicu i ostalima

Uideo inll uspostauren, ali ni-e bilO su-edolla

U Sudu BiH juter je odgQde!) Il,astavak suoenia Harisu Zornicu (nekada Lutvija Dacic), njegovom bratu Hamdi Dacicu. i lUrskom drbv 1 j lUI i.!l u ACik D zanu, opLUzenima za Qrganizirani kriminal u vezi s medunaro-

dn()m trgovinom drogom i pranie novca. To jeura<ieno jer nije bilo moguce pmem videolinka saslusan;e Bege M ,,~kica, Rife ra 1b iilev i ea i Ismeta Omerovi6i, koji se naLaze na izddavanju lacvorskih kamill Njemackoi_

Videolink je usposmvljen sa ~udijom u Nirnbergu koji jepojasnio da rujemogao doci do w jedoka, jer oni izdrfu vaju kame u zalvQrimalwji nislJ u_na\!leinootiovoga suda, Sudija Stadler takoderje dao informacij n 0 lome ko ji s\J ostali

svjedoci dootupni, a koji su odbili da svjedote putem v;deolinka.

Za dana.s je predvideno saslu~afije dva dmga ~vjedoka koji do sada nisu mkazali svaj dOJJl7.ak u sud u N;rnbergu, B. C.

17

MjeslQ paljevine ~Qlila

kim od zaposlenih. Radnica jes te 0 tvorila v rata iakc s u pijackasi imali fantornku na gla \' i i s rigli pri jc pocetka radnog vremena, ali radnici mncgih za5lil,arilkihkuGa prilikorn doprernanja !lOVC<i ;1; kada g~ 0 dvoze, nose' fantomke na glavi - istakao je nas policijskib lzvor.

Na lieu mjesla obavljell je uvidaj, tokom koje;g je bio zabranjen prilaz banei, ana nekolik() sati hila je blolliran a gla "na u1ica koia pr()!azi kroz centar Banje Luke. 0 svemu i e ()bavijesten. i derurni ruZilac banjaluck.og OJu-uZnog tuZilastva, koji i e naredio da se preduzfTlu sve is tr\!l:ne radnjei mjere kako bi semsvijellio ()vaj dogatlaj i pronaslj potinioci. B.SPASENIC

TesUc

UbaDlan ZbUD brOJDlb Drouala

Zbog osnova sumnje da je izvrsio osam krada, pripadnici teslicke policije uhapsili su Elvira Prn fa vorca (39) iz Teslica, Prema navodima iz policiie, Prnjavorac je u. toku marta i aprila {lye godinena podrucjuo\1og grada izvrilioosam krada iZkuc'aigaraZa, trgovina i preduzeca, iz Rojih je oajces~ krao prehrambenu robu, cigarete, piee, autodijelove, odjevnepredmeteinovac.

Ovim kradarnapricinjena je materijalnasteta od oko l~.ood KM. Veti dio ukradenih predmeta pronaden je i vtacell. vlasnicima; saopce- 00 je izpolicije,

Fro i avorac jt' viSes· truki privratnik u izvrSeniti ktivicnili djela,ho govori i podatakdasu teslicki policajci do sada protiv niega.podnijeli izvjestaie zbng 20 krada, u Kojima je prieinjeD.a~e[a od oko 22.000 KM. Kako saznajemo, rije(; je 0. beskucniku izTeslica, kojije zivio po napustenimsupama,auCo!no1;iiliina,ga\'3Zama, a koji je devedesetih godina s rodi reli ima izbiegao u Njernacku. M~Jirlm, oramo je protjeran zbog 6hjenja slienib djel>i~ dok '.511 rodilelji,kojisuseu meduvremenu ras tali, ostali da ZiveuNjemaCkoj. D .. C.

Sud BiH

PrDduieD)e prituora DragiSi Raiallu

U Sudu BiH jucer [e odrzana sjednica na koio] je razmatran prijedlog TuiHaS tva B iH da se Dragi§ i Rajaku, koji je uhapsen 20. marta ove godine, produzi pr itvor Z<I n aredna d va mjeseca. Rajak se sumnjici cia je pdp ado j k ofg'"<I!liziraoe kriminalne grape Zijada Turkoviea, osumnjicene za. vise sU'avicnih ubistava,. pljacku 2,5 miliona maTalea s Aerod.roma Sarajevo, meduoarodnu trgovimi mogom i muga kriviclla djela.. B.C.

~, ... IIC.~-':If,n'l" tr:nJl.JI.\~ 'IIW""I<', ,!~t~1.tf~I" 1:'Itl t~IiQ<50'l'<9iIJ Ii<{~cro ~ .,.t1..'\11Ii ~\:"ILIrr"II!;' n J'lcrn:A-C' 1JI'iO)<5KJ .: ~ ...cra;..11Ii:.

I;rX I~ .... ;~lJ::'lIUlJn~

.jfII ~1._"~.I}U" 111'1':1( Hf iU l\:..."U III Utllt ut '!octm-r...:un;ll.~"rwol

,nnw UU:1"" LQ( I'U: •• 1: UlTPl'tUJ."~ 0iIlllITIIllC!i u'.~

JA\I.,'! OGL

Utilf*l!lJ"!IYI!i "'J.M ";iiI',IOL-u " •• UC .• iIII •• 'IIdi!.., ..!llJiI."I;tiI ..... i1"'iU1111 ~ ;I~IIN ~""'- ..... "., 1IiUiY.'t!t~ 1"""11f11'.u.

.. _: ~- ,......-..

L '-..iI!IijI: ",.:~JJ __ kltL~.,~,,~~i~,'" t_~~.~~

1 ~'.~"r._.~,......,.,..,.~~I~ -

1: !Ii'(lill,.,.,,~ -,~.~iiI'~ •. iIIt-_ ~ __ ,,'~I~I

RNIilII ...... ""'UiI!Iiq .. ~ ....... I& ...... ' .... 'J:nf,wj ... iIIi'f~

........ -

1oro~~ ,.. lib ""~

II 1'11l1li. -... j'''''~ ...

..... ,..."tl ... , ~ .....

'" .... ~IpIIIIIIIIIIIII_ ~ .. ~ .... c.,

tQ .. _ .... u. .-:~ .. _.. • ... '._~~ .. ,,. ..... IIID

-- _ .........

It, "'"","",IIIiWIIH._":~"",~_ ,.,.. ,..'illf'I' ....

n .... _.__. ....... '~ / ~ __ II , ...... ~

'-....I....,__. __ ',,,__ _,

"-_,

.,..,1' _-'-

. , 'l .. __... ItI!I

...... -----~.,.., ......

~.~ 1. ~iII"'II." ..... PIIII.Ii.q .. , ........ "'HIIIIIIII ........

f'It ~ I!!II ...... ~_ ... ~.

~'~~"'"

._._

..-a .... I(IIiII ...

,,_ .. '

"1... .. ,~~~

.~PIl!l' ..... ;:n,t."IId:~ t;!Ui.!lu"Jltt;u,~t_U~ IJft ",""

~.- ,... ... ~iIIIIIII!MII. ...........

--

Spisak dobitnika nagradne igre "Nestle Zirarice i Delta Maxi Vas nagraduju":

Proa nagrada nagrada: Sony LCD: 1. PAJIC MILE

Peta nagrada: Kamera digualna:

1. LATINOVIC MARINA

2. BILIC LEONA

Druga nagrada: Kucno kino Sony:

1. OBRADOVIC IVA

Peta nagrada: FoUJ Apara! Dig Sony:

TreCa nagrada: Sony PS3.:

1. GACINA DANIJELA

2. COSIC IVONA

3. CAUSEVIC SEVALA

4. JEVRIC -TOPIC SMILJA

1. ERCEG DANIJELA

2. TOMIC LARISA

Gerena nagrada: Sony P S2: l. DURIC ZELJKA

2. DUKIC NIKOLINA

Izvwtenje dobimika adrsano je 16.04.2011. u objeluu Tempo ceniar Banja Luha.

Do.DarS8v/er zlatsllr(jedl

KONTINUIRANA EDUKACUA rEHNICARA,RA.tUNOVO£lA I REVIZORA

o ;PRIMJENANOVOGKONTiN:OG PLANA UTRGOVIN'I

OPOREZNE AKTUELNOSTI

l$ARAJEVO

18.04.2011.

HotelZenica

lZENICA

19.04.2011.

Hotel Era

MOSTAR

20,.04.2011.

Hotel Holiday Inn

lBtHAC

21.04·.2011.

Hotel Tuzla

lTUZLA

22"04 .. 2011 .

• . .... SAVIETOVANijIE SE PRIINAJE KAO

BIH KONTINUlRA:NA EDUKACUA I UPI.SUJIE. U ........ EVlDENCIJSKE KNJ:IZICE.KAO 7 BODOYA

1 ...... 111 '.' ... " .. .... ..... . . .. ' ..

PotHAK RAOA SAVJETOVANJA U 9,30 SATI

SV!:l pgfrel;mc }nfomlDnje Oil relet.,m;r," 0'33 /21 5"B D2, l' 4814, :1'01 14

Poliklinika Atrijum

... put do Idravlja lIikad Rije bio kraaL.

• l.nl&rni!1i!kl pr8~18dl

• HolLer EKG (24 sa\llosnlmanjeEKG·a)

• Holler lilvnog !Ian

(24 sano snimanje kll!l1(Ig llaka)

• E~DkardIQgra!ija (UltraziUk srca)

• Dohula mine eMkardl D~ranj a

(za pacljente sa koronamlm i. neklm ialvulamim oboljenjlinaj

• ErgomelrljB (EKG prl oplerMeniu)

• Prngraml III sr.:an~ obDllBnja I!!

Ko~~tna (lbr.IIE pn nilImcqlllmJ lllpa!:ijlo1le kQii S~ (:(I. luee nacido~pan prog>am (an(j1apectCfis, sot;na an1rrijl, slan)e nehin irliaolM, h~er'<Illl1iia, srtalD PC!Ju!lani~ ugrW('Ili bypass, vgfSOOno lIl1[elna vaI'ula)

Avaz Bushes! Center Dlemalo 'Bijedica 185. Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387.33 768 768 www.pollkllnika-olrijum.ba

• Ultri!Zll~k lilvnih suoova (noppler)

• Pregl!l!l ,porla~ Ilm!da program! Z8 prehran.u I upma-

bu suplemanam 'Ii!

• Aiupunk!ula

• PrsopelalivnllnLemisti cki pre~ledi

• Ultrazvuk uumjegabdumena • jetro, lu~na kfrsa, pa-

n~reas,flIjbra~

• Ulrr>ZlIuk mats ldjeli,e

• Ultraliluk ii1ilpe tliJntle I Vlllln i h slrui;lulli

• UltrOlVuk dojki

• Ultrmuk leslisa

• LaboratD rIJs~~ pmtra;B

• S~reening prsgledlla men~d!ere

i jos mnogo toga .•.

erna hronika

Onevni avaz, siijeda, 20. aprll/lmvanl 2011.

Zbog neophodne operacije

GerdiCprebaCen u moSlarsllubolnicu

PRESUDA Opclnskl sud Sarajevo

v

Caliri gOdina zaluora

za Silouan)a Doznanica

Agan Kadus i6 (51) iz Sarajeva i ranijB osudivan u SlovBni ji za isto krivicno d jelo

Sudija Opcinskog suda u Sarajevu Igor Todorovic j ucer j e i zrekao p rvcs tepenu presudu kojorn ie Agan Kadusic (S 1) iz Saraieva os u den na ce tir i god ine zatvera Z3 silovanje 27· godisnie, potvrdeno nam ie u Opcinskorn sudu.

Silovanje se desilo 20(}S. godin e u stan u u Sara j evu, gdje j~ prerna navodirna iz op tuzn ice, Ka dU8 ic, uz pr ijetnju da ce je pretuei, silovao mda27·godi~njakinju iz Breze koju ie odraniie poznavao, Sudija Todorovic izrekao je spornenutu kaznu jer je Kadusic u Sloveniji osudivan aa ism krivicno dielo.

Kadusicev branilac, advokar Michal Koco, najavio je podnosenje hlbe Kanronalnornsudu u Sarajevu.

Agan Kadqsic se nalazi na izdrzavanju trogodisnie zarvorskekazue zbog organiziranog kriminala u vezi 5 kr iiurncarenjern Ijudi, On je osuden na usnovu spora-

zuma 0 priznaniu krivice ko ji je potpisao zajedrio s Tuzilastvom Bosne i Hercegoviue.

Kadusic je bio opruzen da ie oct kraia 2008. pa do

marta 2009. godine kao pripadnik medunarcdne hi" minalne organizacije, zbcg stiecania finansijske koristi, UC(:slYUVaO u krijurncarenju osoba, uglavnorn tur-

Apelaciono viiece Suda BiH

MarlCI CUlUm UHlnuta OSIObada)UCa oreSUda

Banialucka advokatica bila u grupi optuzenih za prodaiu skanka

Apelaciono vliece Suda BiH orprernilo ie drugostepenu presudu, u predrnetu "Maries Cut" urn i ostali", a kojom ie opruzenorn NikoliGlu· &<::1.1 (48) zvanorn Kurn iz Bilece porvrdena prvostepena presuda i kama zarvora u rrajanju od !lest godina zarvorazbog 0,ganiziranog kriminala u vezi a krivicnirn dielorn neovlasteni prornet opcjnirndrogama

U istorn predmetu 1.alba bran ioca oprufenog Ante Prce (32.) iz Stoca djelimicno je uvazena, pa je opruzenom smaniena.zarvorska kazna, Urniesto eetiri i po godine, Prce j e sada os uden nani i p[)godinezatvora.

Iliii Bjeletieu i Borisu Sa· mardzieu (35) iz Bileee POlvrdene su oslo b adaju6e pre· sude, kao i [)s.lobadajuci dio

presude izrecen Nikoli Glu~· CIl za j edn u ad lack; iz optuZnke.

Banialuekoj advokatici Marici Culurn (46) ukinuta je oslobadajuta presudu i o dreden [) [)drZavan je pretresa pred Vij eeell! Apeta" cionog odjela.

Op lllien i Se {ereIe dasu

od februara do avgusta ,",008. godine pod vcds[VomZeljka Ilica (44) iz Bilece ucesrvovali u kupovini i rnedunarodno; trgovini modificirane marihuane skank. Ilic je priznao krivicu i rani ie je osuden na II godina zarvora, Grupa se tereti za prebaci van je skanka s podruc] a Republike Crne Gore u BiH radi dalinieprodaie na podrucje Republike Hrva tske, IIi, je drogu narucivao ad Igora Kr-

stovica iz ern e Go re,

Mariei Culurn se na terer .stavljalo da icornogncilanesrnetanu komunikaciiu izmed u ILiea, s jedne; re GlusC3, Prce, Zdravka Jur· koviea i Sabre Ramica, s druge strane. Jurkovic i Ramie su ran i je o&ucieJIi nil osnovu priznanjakrivice. B.C.

UliradeDi nOUaCioiiIDU

~ U TesJi';u je izvriena provala u kllCu vlasnislVO B. D., odaklesu ukraderii novae-; pistolj kalibra devec .milimeta:ra,za ko;; je vl3,SDik posjedavao oIluni lis!. U~id"arem je uwrdeno cia je ptq\'ala izvrsena obija.njem kulii!llskog pfOiorskog hila:U tol<u je po" [J:aga zao~.umnjieenifn.

Pokraden MedZliS IZ

... U Derveuti je provaljeno n kancelarije Medilisa lslamllke zajednice Dervenla. P rovalnici su izvrii'ili premetaCin Il te pro· na~li ltldniJeU KoVenu u kOjoj se Iiala2ilo 250 KM. Uvidajcm je u[vrdimo da ie.pIo· valli i~vriiella ob,ijanjem ula.wih vrata. PoE ca:jd [ragaju 23 prov.alnicimll.

Policaiac Andriia Cerdie, KO j i je iz SIll zbe neg p i~· tolia u kaficu "Tip" u Tomislavgradu ubio poipredsjednika srranke HSS.·NHI·ja BiH Antu Malica, smjesten je na Odjelu hirurgije Klinicke holnice u Mostaru zbog povreda koje su posljedica samopovredivania, porvrdeno je i7.MUP"B Livanjskogkanrona,

Prilikom hapsenia uocene su .povrede ria nekirn diielovima njegovog tijela, zbog eega je prevezen u Kanronalnu bolnicu "Fra Mihovii Suei';" u Livnu, ali je zbogozbiljnostipovredaodmah prebacen u mostarsku

bolnicu, rekao ie Srni POI' tparol Ilprave policije MUP·alvie-a Vrdoliak,

Direktor Kantcnalne

bolnice u Livnu Ivica Jozic izjavio [e z" Iokalne rnedije cia je Cerdi6evo zdravsrveno stanie stabilno, da on ni ie vi" taln 0 u grozen, te da po v rede upucuiu na pokusa] sarnoubistva rezanjern vena na Iijevol ruci,

- Zbog povezivania sitnih krvnih sudova, vena na podlaktici ruke, porreban ie operari vn i zahvat vaskularnog hirurga, zbogeega je Cerdic prebacen u bol nicu u Mostaru - objasnio je [ozic_

(foro: Sud BiH)

skih drzav ljana, Spornenute osobe an kriiurncarene preko reritorija Makeduni· ie, Srbijc, BiR, Hrvatske i Slovenijeu zernlje zapadne Evrope, B.. C.

N a saraievsko i' berzi jucer je II sklopu 57 nansakci [a os rvaren prornet 0 d 141.479 KM. Najveci porast vrijednosti zabiljezile Btl dionice Sipad komerca (2,99 posto), dok ie najveci pad registrirao $ipad export-import (17,65 posto).

Na kotaciji kompanija promet je osrvaren dionicama Bosnalijeka, po kursu ad 13,48 KM. Na kotaciji Iondova najveci prornet osrvaren je dionicama ZIF"~ Herbos fond Mos-

Na Banjaluckoj berzi iucer [e kroz 126 transakcija ostvaren pro mel ad 232.881 KM. Naiveci prornet, 104-.876 KM, osrvaren je IT" govanjern akciiama fonda Kris tal in ves L, po k ursu od 8,39KM.

Najvedi rast vriiednosti, o d I 0 ,SOpos [0, regis triran je

Vrijednost indeksa

BIFX 0,52% T 1.777,19

SA.S.X-3_O 0 41% '"

tar.nd 9.174 KM,po kUNU od5,90KM_

Na primarnom slobodnom !Jziiilu naiveci prornet osrvaren je die n i carna Fabrike dunana Sarajevo, od 13.328 KM, po kursu cd 69,06 KM:, a na sekundarnorn slobodncm trlisill dionicama Sarajevo-osiguranja, od 22.743 I<1v1., po kursuod sedammaraka,

ked akcija Ralineriie nafte Bosanski Bred, dok [e uajveci pad vrijednosu, od 75 posto, z.abiljdeli kod akcija Agrokopa iz Trebinja,

Berzans!!1 barometar za 19.4.2011. IOdine

124 1
191 HRK 100
200 elK
2(l.S DKK 1
348 HUF 100
392 JPV lOa
44fj LTL
578 NO!(
752 SEK
756 GHF
949 TRY
8Zii GBP
~4() USO
643 RUB 1
941 RSO loa 1,432199

1,439377

1,424668

1,431810

25,514548

Zii,6474'-3

0,000868

0,261004

0,262910

0,131018

1,6~123

1,6ft4259

0,505002

0,500448

0,5678&1

0,251296

0,252556

0,251926

0,218691

0,219787

1,519188

1,522995

1,52B8lJ2

0,889378

0,891007

0,89:;;836

2,2212028

2,2275117

2,23316£

1,364103

1,357522

1,370041

0,048187

0,0483\18

0,041,429

1,923934

i ,928756

1,931578

20

D~evni avo" snleda, b I·,' Z, n' 1·_ S 20. apnVlmvanj 201 1 ,

- eilj posiete je dase 1;1 realiza.<;.iju Proje,kla i~e p;o;l:joprivredne mehanizaciie u IMR"u pdku~iLj]] ntlju5li i b.b. kompanii~kazae je za FelJ,U sekretar A:soci jacijeM:idha t Cebaji¢.

U z preds ta VI! i ke komodkQg ~i~(ema na razgovore u Srbiju 9. maia idu, p~edst~vJl ici lil\, kompaniiaEiu, Unis,,-POl'ijedailll..

- Dnitimaiu vrijedan. u!\Ovor zanarednih pel go-

Obim trgovine 141.479 KM

"alUeCi prOmel dionicamaDS-8

SEMBERIJA Pornoc poljoprivrednim prolzvodacima

lP®mrn~m rnrn(Wrn~~ ~[pnrnru 0 (]]]uIPOOOm

Ministarstvo ponudil.o ciienu od 2,25 KM po litrus rokom otplate do 31. avgusta

nauraceni bOn

Jovie je kazao da ce >ia- nevraceni hOI! Mi-

! nistarstvo trgovine, i Direkciia tuziti proiz- ; v\J11 ,!ca. Napomenuo ie ; da, dok obaveze ne budu i-);ffi.ireue, neee.rnoci ' dobiti podsticaje,

Bh. firme iele se DriBljucni Drojelllu IM.R-a

.. Predstavnici A_so61aGije meialskog i e1ekt:io~ekroIa u Vanjskotrgovinsko] ko-morlE (Ii d,bgovoriJj S;(i"FQSj em bh. Ilrmi i sas tanak 'sa telnkimalndll.strije motefa Rakovica(lMR) u Srbiji,

dina 8 Eiiopijom, aslieal! se oc~kuje 8 AI!1:olpm j Brazilom, Time.se otvarajuvelrke PeI'5pekdve l.a we fume u regicnu keje imaju Jta da ponude -liiazac je€ehajic;

Posljedice stecaia u priledorsko] mesnoj lndustrlli

Otllaz dobila 73 radnilla ZU,::e

Impru, zbog duga ad 400.000 KM,iskljucena struia

Ra dnici mesne i I! dus trij e iz Pri iedora, n j ih 73, od j u fer su zvan ie no bez posla, Nakon kraceg sasianka s Aleksom Niezicern, stecainim upravnikom Irnpra, u kojem je pocetkom aprila pokrenurszedaj, urucene su imradne knjizice.

Time ie stavliena tacka na visemiesecnu agoniju mesne indusrriie iz Prijedora, kojoj [e iucer zbog oko 400,O{lO rnaraka duga iskljucena i struja,

Ida nije, daljnja proizvodnja II Irnpru, koji it povjeriocima u trenutku pokretanja stecaja dugovao oko 9.000.000 KM, ne bi hila uastavljena, jer, prerna Njezicevim tvrdnjama, kcmpaniia nema obrtncg kapitala, odaosno novca,

~ Vierujern da ce dugovanja bit; cak i veca, jer nisu

obracunaie kamaie. U toku su obraeuni i dugovanja rad-

nicima - kazao je N j'eZi" i dodao da ce vise deralia 0 sud-

- Duguju nam pa ~e:sl plata. i doprjnose za pel i po 'llodjnil.Cini. se da ce opet velike. zvijerlse uzeti svoje; a mi mali ostati bez ijedne marke. - kazali su okuplieru radnici, kojl su na j a vilida ee svoja pra va tralili u danonccnornstraiku pred kapijaJua preduz~, ali i cia '-ce pokrenuti-tuzbe protiv eanljih poslodavaca.

bini stecaja imati uakon uvida U po trazivan j a i saznan j a o hipotekama.

Radnici Impra, medu Kojima je i pet bracnih parova koji SU ostali bezposla, nisu krill ogorcen] e. Kazu da vise ne vieruju ni u kakva obecan]a, n iti mogucnost cia ce zaradeno naplatiti,

M. ZGDNJANIN

iglasl

Dnevni avaz ;,;""&""" •• ",, au. 21

Nova nagradna igra najtiraznijeg bh.

lista

Danas treei kupon kola u kojern rnozete osvojiti devetodnevna putovanja za dvije osobe u Anadolili • Saljite SMS peruke i prvomajske praznike provedite na spektakularnim destinacijama

Sa 7 ImpoDa do carobneAnadolUe

lJallq.obju,jj"fttJ<miJ (I'd;' ItuQOrllrU'!t k.1JJ. f!J1fdgr.:.z1l Q,1lIJ)dnJIf"{igrtliia ilo""li~"

j"4~ <dkup;t;'uliam, "I1",,,,;Ii, iii "d r(lfmmq, i j~diJ.'n jnif#l' ""1W"-J~,.'~.m'o Obja'Dili. fJ netijetj!jl ,24; -aprillJ._ U Q1mm kntl1 Va.s: bltkiiflll"n" it(e1Jrijt)dn~'Mgj1J.d£- 3 .... ",d"""'10 put""" niiW1ll-"dnlijom ea h~ e o .sobe! Jnla'renje ,,~grtld,<3_ kola bftie':-Ohavlj~:Ho.28_~prila~ II inw.IW Mgradellih oojilyilienJl) ~.±tDIl$zm:.QmOOlJ:e1f~'"

!1$:!<W11', ~9 .. aptilg_pqla~kZ4 ;lno4"lif~j.14_maj,,>

K!lpone N!h ()/u:miiJlion 2,lwla, u 0ATTIORENOY KOV-ERTI, tlHlpiS4!dm lim rr>rpqdacima, dlJ'sl'IW;'un",""a.fu ~dftru; JJn"~"'_ a""", pp N1t 71 000 S(Jmjt!fOO. KbtJerur »wEel~dlj~iqui:i i ,na dr.dje=lt1Aadje.ou $arajtITJU,- ~tA,mp T<1;Jisl Towe!". (TetanjsM 24),{,.u "JJ.<1il(m pu,si'~ i' N'43a,ifim,,{p_jJlij~Ji~,,"lg5).

KiiM.'" 1. ~I" m.waj",s.b'ti ", nU'u ",dakJ;&'u ,,~jhamjjt do pnka-, 22,"pn'/'~ do 12 Sii!4fuJJ{J ~ bul dliiwlj"'" i'f!ild£,fe naPitd".lm~"" ndisil1l1l1jiI. ,,<,,"illa awg kala ubjM!i1 Milo u ,,D"'_llnnm'li,,,,,,,, " "STlbQiI!., 21. ~pi;lJJ..

Svojim cijenjenirn ci(aocima "Doevni avaz" je i ovcg proljeca pripremio atraktivnu nag ra dnu igru, I sam nazi v igre "Idemo u svijet za I, maj" dovoljno govori,

Mozda se upravo Varna orvore vrara Pariza, "Disneylanda" , Istan bula, taro bnog Dubaija, atrak ti vne Sicilije ili p reli j epe Anadolije, V rijedi ucesrvovati, zar ne?

z

lpak, ko ce imati najvise srece, ko ce predstojece prvomaiske praznike provesti na nezaboravnirn purovanjirua u najrrazenijim svjetskim desrinacijama, saznat cemo narednih dana.

Prcd Varna le mali zadatak- titaj(e .Dnevni avaz", sakupljajte kupone, saliite SMS peruke i - pripremaj te se za v isednevna pu (oval! j a iz nai ljeps ih s nova!

Nagrade 3. kola Devetodnevno putovanje

u AnadoIiju za dviie osobe

Sicilija

Pariz .. ;"Disneyland'"'

Poruka jedna putovanja vrijedna

Anadolija

Kako ucestvovati u SMS igri?

U svoj mobltel ukucajte:

Cijenjeni <:itaQci imaju mogucnost osvajania atraktivnih putovanja i slanjern SMS-poruka. Da biste prvornaj ske praznike . u drustvu odabrane osobe - proveli u Dubaii u, pariskorn D iznilend u iIi na Sicilii i, dovoIi no ie da.naikasniie do pcrka, posalie re samo iednu SM S pOMU! Brei poruka niie ogranicen.. ViSc poruka ie vise sansi da upravo Vi, u drus[Vu Varna drage osobe, puruiere na neku ad ovih spektakularnih destiuacija.

SMS poruke mo;lete slati svaki dan do 22. aprila, do 12 sari, na broj 091 510 101

AVAZ (razmak) PUTOV ANJE

i poruku posaljlle najkaenile do 22. aprila na broi 091510101

I u SMS igri ocekuiu Vas tri privlacne nagrade

1. Vlsednevno putovanie u Dubai za dviie osobe

2. Visednevno putovanje u Pariz - "Disneyland" za dvije osobe

3. Vis<ednevno putovanje na Siciliju za dvije osobe

Izvlaeenje dobi[nik~ bj, ce obavlje!lo,n_. aprila, metcdom J,oornp'i:'-lrersk~g odabjril, Broieye~ kpjih SlHiobjtne poruke-u,Pu{ep:edbjaviu':emo n "Dn~l'lIom ava;W" u suoOlU,'Z;" aprfla, Brqj p'pru.hje,Iiepgr~mGen. Cijena.SM.s porll)!__e j~ Q,80 KM plu;; l'DV.

Istanbul

Dubai

Rtdevn Q'(ljertO: 6,.30 KM

-Z11

Jaja

• MklaS;1i

30/1

.-!4,.PCIIC'M

.zo«

Porculanski set~olJa

• GIl

llt:~

"'~ "'"""~ KAoi

-16'1

29t:~

.18/1

• C.t' IVt LalU

tDkolad~ Bounty

"

'Toalt!tn [ p-'plr I)e[un

Posteljina Adeltna

.1O(l p>m ..

• '. J.&D>lOO """

• Ja~"l"""J 10,150 "'"

If "'"

gJasi

Rib ..

saNt 11011

~_. I

_' .... WUi

Kif;; 1111] vel'll Gold

c. I ........... 1.iO ......

PlteCola

'."1.\1 '~"'_'vaK..I.I

eo

Pivo Karlovat!ko

Kobasica juneca ro~tUJska

• \t~ Uti", p.11f1'il"~ G,I.,P','I

_ ... r:-.r..t

Salam., pilecaPiko posebna G.nb,1. 600 £

~Iail HuLal,a

_...-.1.odr",

-zlf~

Vlna

ZJatnll Reb-ull

~1IIi .... 11

p~

Vlno Merlo'

Dodijeljene Pulitzerove nagrade za 2011. godinu

"LA Times" nagraden za razoillriuanle lIorUDCile

Novi.nari "The New York Timesa" nagraoeni za meounarodno lzviestavanle 0 uzdrmanom pravosudnom sistemu Rusije

Na Univerzitetu celumbia u Niujorku obiavliena su imena dobitnika prestlzne Pulitzerove nagrade za 2011. godinu, u 13 novinarskih i scdam umjetnickih karegorija, od "ega su po dviie nagrade dobili "The New York Times" i "The Los Angeles Times", dok je nagrada za beletrisrik u p rip ala D zeniIer Igan (jennifer Egan) za roman "A Visir from the Goon Squad".

U kategoriji iavne sluzbe nagraden ie "The Los Angeles Times", za izlaganje korupcije u kalifornijskom gradicu Bel, ('iji su si cel:uici dod i [elili ogrorn n e place, lito ie zavrsilo hapsenjima i.reformama. "LA Times" je nagrad en iza fo rorepo rtazu

Harillalura i lotOgralUa

Za karika ruru uz u vodnik nagraden je Majk Kif (Mike Keefe) iz "Denver Posta"j za sirok raspon karikatura koje Iezernirn, ali izrazainirn stilom saljll snazne, duhovi te peruke.

Fotografi "The Wa·

o nevinim zrtvama nasilia

gradskih bandi. .

Novinari "The New York Timesa" Kliford Levi (CI iffo rd Levy) i Elen Beri (Ellen Barry) nagradeni su za med unarodno izyjeii lavauje 0 uzdrmanom pravosudnom sisternu Rusiie, koie ie zna tn Q uuecalo na ras pra vu un mar te zeml i e, dok je za

Udarna Ullest - bez dOd)ale

Nagrada za izvjestavaaie. o udarno] vijesti nije do dii el j ena, a finalis ti su bili "·Chicago Tribune", "Miami Herald" i "The Tennessean" .

Za isrrazivacko novinarstvo nagradena je Pejdz

Dzon (paige St. John) iz lista "Sarasota Herald- Tribune", za ispitivanie slabosti mutncg sistema imovinskog osiguran ia vi talnog za kucevlasnike na Floridi, ~to je poraklo akci ju regulatorn ih tijela.

shington Posta" Kerol Guzi (Carol Guzy), Niki Kan (Nikki Kahn) i Rili Karioti (Ricky Carioti) nagradeni su 7-" portrete ruge i oca ja n akon ka tasrrofalnog potresa koji je pcgodic Haiti.

svoje kornentare a naidubljirn ekonomskim problemirna SAD nagraden kolurnnist "NY Timesa" Dejvid Lenard(DavidLeonhanlt).

Za poiasnjavajuceizvjesta v anienagtadeno i e petero novinara lista "Milwaukee Journal Sentinel", za lucidan opis velikih napora ulozenib da se uporreborn gene tske rehnol cgi je spas; 4·go disn j i d jeea,k ugrozen nekom tajansrvenom belelku.

Pul itzer Z3 pisanje uvcdnib pripao je Dzozefu Ragi (Ioseph Rago) iz lista "The Wall Street Jour!! al" , za dobra oblikovane izazove reformi zdravstvene skrbi koj u zagovara p redsjednik B arak Obama(Barack).

Amerika opet odbila poziv clanica NA TO-a

Denniliuno ne ooeraciJama uUbiJiI

Sj "clinjeneDrZave ne planiraji:t pHltl~eti ~ktiv!!iiu ulogu u libiiskomsukobu, izi"'\;o 'je portparol :8'ijek kuce Dzej Karni aay ·Carney).

Uphan 0 zabriuuwsti \lDlltar NATO·a . da savez moMa nema dovt>ljno raspolozhiih sllllga:za operacijeu Libiji,Karnl jf kazao kalto SAD "jeruju -da NATO ima ~SPQSO bnos d i kapaci tete"- .Z3. izvodenie lil'Iijstemis'ijc.

- Nenamierava:ino mljenjati svoj Slavka:zao jenovinarima Karni,prenosi Hina,

Sjedinj eneDnH ve 511 predvadi I e zm~ne udareprotiv Libijeod njihova pocetka 19. . marm; 11 operaeiji namcranja zone zabmne let~pod "kriljem UN-a .

Pentagon ie S. aprila povukao svoje bo!"· bene avione iz operacije, pEqm"taju6i vodStvo NATO-u i QgranitavajuCi se sarno nB logistickuped'clkumisiii.

Dnevni avaz, srijeda, _g'l- ob U·.·S

20. april/tfllvanj 2011.. __

lTALIJAlznenadna srnrt nasljednika cokoladnog

ISla SUd bill unull

Mikde je narociro radio na rnedunarcdno] ekspanzi j i poslova, 'poc~;vsi 0 d N i emaeke 1956. pa pororn is\ocneEvl"ope,RusijeiJuzne Amerikeu90-lim_

Na Fererovu srnrt reagirao je i iialijanski ministar vaniskih poslova Franko Frauni (Franco Frarrinil kazavsI kako ie Italija izgubila bizuismena koji [e predstavljao najbolje kvali tete italijanske ekonornije.

Smrt Pjetra Ferera dosla je u trenutku kada se kernpan i ja bo ri da p reuzrne k ontrolu u "Parmalat SpA~,kao dijelu grupe italijanskih investitora koji daju podrsku vladinim lIaslOjani;ma da blokira francusku grupacij u "Lanai is" da prellzme kontrolu nad najvecnrn ita-

Njegov pad s bidkla vidio je slueajni prolaznik, no Pietroie proglasen mrtvim odmah nakon stu su stigla Kola Hitne POlllOC-;, a sumnja se na srcani udar. S njim

Pjetro Ferero umro je u 47. godini iivota, a njegov djed imenjak u sto je, najvjerovatnije, uzrok smrti unuka koji je posljednjih godina

Pietro Ferero biO je na celu porodiene kompanije kOla je osnovana 1946. godine. Njegov djed, koji se takotler zveo Pjetro, sa suprugom Pjerom tada mali kate bar odfucio

/e pretvoriti u sfasticarnicu

ie na putu bio i niegov orne. Mike!e (Michele), koji je zasluzan SIO je kornpanija postal a vodeci medunarodni pro; zvo d.a c slas t ica u svijcm, "ovjek koji je iZ1\mio "Nlltellu" i "Kinder" 60-tih, time je zaradio milij atdt F' ererovima.

ku nuru s kojom Ukroji!).a neba~ivjed jo{; puno godina ·.kazao i e ukrnjinsk:i predsjc" dI!ikVikwrJ;U!'_'_kovi~ otvaraj uC! konferendju.

- Zahvaljujemo medunacOdllOj zaiedni6iito nije ,,8, tavilall1u:lljinu o.aJDU S ovim problemom ":.dodaojeon.

Kalm ·bi cemobil posta" "ekoloski sig:umo mjesto~,

J aJ)ukovi~ j eistakl!o potrebu da se "i:zgradi novo - ku~i1ite oko havarisanog ""alnora, k30 i sigurno odbgaliste za pOlroseno nukiea!no gorivo".

On ie podsieti" da nedo· smjejos140 miliona da bise finansiraii radovi za kaje je globalni budiet 1,5 milljar· die!!ra,prenio jeAFl'_

U Kijevu konferencija donatora za Cernobil

nadostida 740m~liona aura zaiZOlaCiJurealilora

Piecro Ferero (Pietro Ferrero), izvrsni direktor Ferrero grupe, koja i e IVOrae 6u veno g coko I adnog n amazarNutella" i Tie Tacs "Kinder" re "Ferrero Ro-

ch er", umro i e i znenada u [uzno] Africi u47. godini,

Kasno za pnmue

F erero j e umro 10 kom voznje bicikla na obalnaj cesli U blizini Kejp Tauna, IOkom stanke na sastanku kompanije uJ uZnoj Afrid.

Meaunurodna konferencij~ donator;J Olvorila. ie \'Tala juCer 11 Kijevu, g1avnom gradu Uk{ajiue, kako bi.se prikupilo 741) miliona eura kojinedostaju ila se zavrii llOVO kllCi~teza izolacj· ju reaktora u Cern.obifu, 2S godi'na'posli i e ka 1asuok

~ - Katils\roEa u cenlnili II Cernobil U QS la ,'I la je dU:bo·

globus

Onevni avaz, srijec<l, 20. aprfVtrav.nj 2011.

25 Predsjednik SAD prijavio godisnji prihod

Obameu 2010. zarad 1,7 -liona dOlara

carstvasokirala javnost

i IIda

51 .. od posljedica srcanoc udara, .bio na celu porodicnog biznisa

lijanskom mlijecnum kompanijorn

Studirao biologiju

Pietro Ferero bio je na telu porodicne kornpanije koja ieosnovana 1946. godine, Njegcv djed, koji se fakoder zvao Pietro, sa suprugem Pjerom (Piers) (ada mali kafe bar 0 dl ucio je pretvori ti u s 1 as ti earn; cu i otvorio je tvorn icu s 1 atk isa.

Kako ie kakao nakon Drugog svj e rskog rata bio iznirnno skup sastojak, kompanija je odlucila eksperirn en rirati s Iiesniacima.kae sa zamienskim sastoikom, daleko jeftinijim. Nit roj kakao-ljesnjak bali "Ferrero" [e upravo razvio "Nutellu", danas najprodavaniji cokoladllj proizvod

u svjjetu. Djed Pjetro umro j e 1949. godine u 51. god ini zivota od posljedics srcanogudara.

Pietro mladi studirao ie biologiiu naUniverzitetu u Torinu. Za porodicnu firmil poceo ie raditi u 2 I. godini, i 10 u Njernackoj 1985. godine.

Godine 1 992. preuzeo j e vodenje poslova u cijeloj Evropi. Pet godina posli]e s bratom Dovaniiem (Giovanni) postao ie izvrsni direktor,

I za n iega 0 stall s u supruga i tro [e dj ece,

Osamnaasl luornlCa

Pjetrov mac Mikel." kada je preuzeo posao, povetao je boga (SI\'O porodice lL1 18 milijardi dolara, "Forbes" ga le, prema 711- radi, rangirao na 31. miesto u svijetu 201 I., .SIO je top

pozicija na K"jU jedospio jedan Italijan,

Kompanija 1;1 '1asms.tvu Perera ima 18 rvornica diIjeJR ~j~ta i 7lil":'~_1java vi~e od 21 hiliadu 1 jull! 1 zaradu Ie SeSI miliiardi $O~j~

Prihodi predslednlckorn paru znatno pan u odnosu na godinu ranije, kada su iznosili 5,5 miliona dolara

U Sjedinjenim Arnerickirn Drzavarna istekao ie rok za pri ja vu p oreza, sto j e hila i prilika da [avnost sazna koliko ie prosle godine zaradila obitelj Obama,

Predsjednik.Barak Obarna (Barack) i n j egova sopIU.g.1 Mise! (Michelle) zaradili su u 2fll o. milion i 700 hiljada dolara, To, zapravo, znaci da sa zaradili znatno manie nego ranije, jer je prethodne godine bracni par Obarna zaradio 5 ,S m i liona dolaru.

Predsjednik je platio 453.770 dolara federalnog

DooaeHa Uojlficlma

Predsjednik i prva, dama dalrsn 145.075 dolara. ,,rVidu dcnaciia, SlO je 14,2 posto ukupnog prihoda Ta:j novacorii.aoje w 36 raznih do" bro rvornlh akcija, od kojih [e mljvet" - L31.075 do.!$ - bill! lOnd"cii; "Fisher House",;z.a .humaniramu pornoc prrpadnieima olumnih snaga SAD i ni ihove porodice.

Obame: Novci lIajVIse slitu ad pradaje knjig8

poreza, sto [e oko eetvnine' prihoda u proslo] godini.

Barak Obama je u 2010. go din i prvi pu t podigao ci i eli iznos predsjednicke plate, jer mu se 2009, godine radni staz natorn polozaju racunao od kraja januara, kada je bila inauguracija,

Najveci diu prihoda u prethodne d vi i e gcdin e poredid Obarna stizao ie od

knjiga koje ie Barak napisao ranije, To su rnemcari i~·1995. "Snovi rnoga DCa", politick" knjiga iz 2006. "Odvazn 0'[ nade' i pro~ 10- godisnja knjiga za djecu «0 tebi pievam: Pismo mojim kcerkama",

Prodaia tih kujiga pala [e poslije 2009., ali im ie i prosle godine donijela 1,4 miliona dolara.

HUbanciPrUi put Od 1959.

Smi)U IIUPi'l~ nellretninu

SJij~va: Tomas Mirou, FranS08 Fljon, Janukovi(i, 8amso

Predsjednik Raul Kastro upozorio jeipak da koncentracija posiernistva nece .biti dozvoljena

Kubanske vlasti cdluCilesudaprvi put od kornunisticke revoluciie 1959. godine dozvole stanovnistvu da kupujei prodaje kuce, javio [e jucer britanski BBe.

Tokom posljednjih 50 godina Kubancima so komunisticke vlasti jedino dozvoliavale da prepisn kll~1l na svoju diecu iii da ih Hampe kroz komplicir.anu proceduru, u kojaj ces(Q

ima korupciie. Odluka 0 rncgucoj prodaji kuca donesena je na prvom kongresu koii je Komunisticka parti j a K u be odrfal R u p 05- ljedniih 14 godina, asci, Ijem da se u sisrern udahne sviez zrak.

Nije objasnjeno po kojim ce se pra vi! ima n.ekrernine prodava!i i kupovali, ali je kubanski predsjednik Raul Kastro upozorio da

koncentracija posjednisrva necebiti dozvoljena Tokom kongresa Kastro ie rakoder rekao da bi mandati za naivise politicke funkcije trebaIi biti ograniceni na dvije.godine, a obecao je i "sistematskopodmladivanje" vlade,

Prij edlog Raula Kama, brata Jidem Ku.banske revolucije Fidela KaStr.., bez presedam je u bistorij; kubanskog kom Ullizma.

~~. O~_evJliav_az,Sri_je;la. gl.ob. D.·S

20. Jpril/lrava~i 2011 ,

Neiasnoce a kornpetencili

pacoli se DoulaCi i iz Ulade?

Do kraja sedmice bit ee poznaro hoce li se Bedzet Pacoli po vue! i s polozaj a zamienika prernijera zbog ne j asnoca u ve zi s n jego vim kompetenciiama na toi poziciji jer ie imenovan na nju nakon stose rnorao povuci s rniesta predsiednika Koso va zbog krsen j a us ta v n e procedure. Pri i tins k i 1 is t "Zeri" prenosi nezvanicna saznanja da se ocekuje da ee Pacoli do kraja sedmice okoncati dileme u vezi s tim hoce li se povuci iii lie s

Jasna zaduZen)a

nasjednici kosovske "lade.

Pawl! ie irnenovan za pIVOg poipredsjednika Vlade nako II j zbora A tifete J ahjage, kako b i se koliko- toliko sacu vao koalicioni sporazum izrnedu Demokratske partije Kcsovai Aliianse za IIOVO Kosovo.po kojern je Pacoli izabran za predsjednika, ali [e morao da se povuccnakon 3S dana,

polozaja prvog zamjenika premijera Kosova zaduzenog za rnedunarodne odnose.

Prilikom imcnovanja Pacoli j a naznacen o je da n j egova pozicija treba osigurati nova priznavania za Kosovo i pri v latenj e stran ih i D ves ticija, Dilema oko moguceg povlacenja Pacolija uslijedila je nakon sto se nije pojavio

Pacelli in si S Lira na preciznirn zaduzenjima II van isko j poli ti ci, jer se vanjsko.m politikom u novo] vladi Ha~ima Taeiia .bave i potpredsjednica Edita Tahiri i m inistar v1Ulj sk;i h pusIova Baver HodZaj.

Demo/ls./ranti Irate od/alak v/adajuCe partije

(folo: .AFP!

SIRIJA Rezim zabranio demonstracije

Desetero mrtUih u ad Hms

Aktivisti tvrde da su sigurnosne snage rastjerale demonstrante s trga EI-Sa, gdJe se nalazilo oko 20.000 [judi

Sir iiski rezim uveo je iucer POtPU!)ll zabran 11 ndrzavanja demonstracija, dok iz te bllskoistocne zemlje srizu izvjesraji da je oko deserero Iiu di ubijeno II sukob i rna 11 gradu Horns.

Poraka ministra

Ministar unutrasniih

poslova Muhamed Ibrahim el-Sar porucio je narodu da se "uzdrzi od u cdCa. II b i 10 kakvim marsevima ili demons traci lam a», i zv i j estila je drzavna novinska agencija Sana,

On [e upozorio da ce, II slucaju ndrza vanja demonsrreciia, bit; primiienjeni "zakorri koji su u in teresusigurnosri naroda i Slltb ilnosti zemlje".

Sar ie, vierovatno, rnislie ria zakcn 0 vanrednorn stanju kcji je na snazi oct 1963. godine. Zakon predvida ograriicavan jecivilnih sloboda, zabran u javnih okupljanja, slobode kretania i dozvoliava "hapsenje bilo k!}jeg OSllInl)jicenog Z-" ugr<ozav.anje sigulnO~[inJ

prenio je FrancePresse.

Vlasti EU ran ije saopcile d a s II radi k aln i salafis ti izvrsili rnasakr u okolirri grada Horns ubi>'iii trojicu vojnih zvanicnika i iroie djece, a ocevici tvrde da su u samom gradu vladine sigurnosne snage orvorile vatru n3 demonstrante i ubile najmanie cervero ljudi,

Ak tivisri tvrde da su si-

POS!lO "g-rad duhova", pren io ieReuters.

Od pocetka protesra u Siriii ubijeno je naimanie 200ljudi.

Obecanje Asada

Prerhodno obecanie pred si ed ni ka Basara eJ - Asa da da ce sljedece sedmice bid ukinuto vanrednostanjekoje je na snazi skoro pclasto-

pucali oa demonstraote

Siriiskesnage pucale su na nekofiko srotina demonstranata kGji su se tokern DoCi s 'ppnedjeJjka na utorak okupili u gradu Hornsu, uprkos upezoren jl.l v last! da ce.zallslaviti O!lO sto su nazvale pOb11- nom, izj a vio j e u utorak akrivisr za ljudska prava,

Pripadfiikpolicije' obratio se liudima oku-

plienim na trgu. trakii cd niih da odu, a zatirn suo s igurnosne :;nage otverile va rru, rekao je neirnenovani aktivist, Dvoiiea stanovnika Homsa pctvrdila su cia su ~iJli pucnje- iz pravca ckoline trga, prenose agenci]e, Policija je upotrijebila i suzavac,. a ozlijeden je najmllrije jedan demonstranr,

gurnosne snage iueer us" !jerale demonsuan tes trga EI-Sa, gdje se nalazilo oko 20.000 Ijlldi, i da je Horns

ljeca nije pornoglo u smirivaniu proruta kojima se l,ahlijevaiu i veCe politj~ke slobode.

Ne$l.anawa.ili neeiia Zla-narnjemodviililje u bolnic.i21l'oliaka i£Fabrikerezen'nih rulekiva za'alllOiiJobileu rnjeitll ~Jio n2 zapadu Poljske jer susemrovali e,ksraz;jem u fa:bricleilj rne,!!;!;'

Ju&niiinii mCak radnicima baS "nile pIii- 00" buduCi da ie nekirna odjednom _pozlilo i himo $U preVe7.eni 11 bolniGU sa ~irnp Il;Jmima lrovanja,aeelverood niih.!1 idaliejeu bolnid.

- Nil,kon d,ijagn$Zeljekarada$ern<!io lrOVIInju u m~Zll ~u dOOli polieaici'1;a spe:;ijalno obueenimp&un; Pas 5epo.6eo pOnlI.Satikao da il;:

I\tkrio drogu - Kw-..ID jelclevizijilVN 24p,orrparoI '~o!)alnee VeLLkopoljske po1icile Alldiej Borovjak.

Za saciasezna cia ie neko.sipao eksrnzi U'SeCe;F nastolov~ u menzil ali policija je zbug isIT"d_g'e zaplijenila i drugenarnirnice iz reslornna.

13((11 ... 1 UC"'''''lf''' I".

"I)~," •• X~lIlnfo5"!U RI'!tIIIIO,... _ ... adJ,I (IIJ "am 01 I .... "Ijr h.(),.UI'''I''U,IH ,,u IllY OIl'll' "IIII!1IHlOjl'

u..t"".::..., .. ~ II .:..."'" ,.,..:011.""",

}r.;.J.~-*,,'lflloJ~'" .... " I bi.~Ii"UI~- _~~I\.IJ'h:rf" MI ..... uilr ... 1w" Jl u,,+ .,._~ ,.:c,trJUI ... ~dl .. i!"'wn ..... ~.-: ~ "o""~~ "'1.~J·Ir,.I.I'Jr('IU. uIJr ..... ~t"tj .. ilWl

rt'W'.~ till Q krp~....,.... ,.11, ~.:o.."l .~un 1~.lllijU ~...,. "",:vl",. " .. ~ ... lu ta6a.

... "' ·U ... - r.I .... _ ... l'r ~l"" 111. ,:,nuon

, ..... _U ,. d<M jlo, "'~I" II" I.

JA

I P ZI

.. "'" ..... l I ......... 1# '<fl1<

a1.HI.& iII&."I:JIiItIIa.Ii;t ~Ilbw..

... -

fil::_",". _dotal

""'tiI~I1jj,,"''''~rlW'R ~~III~m~""'~U!W"I1ff-I"_"t.

~'mld.."'u .... nl~j"_I:I' .ul~~~"f ....

.~ .. ",~ ........ ~ .. 1.0-_,

~1""'JI1.""IC'~I~~~m~.uil'.

t:",,-.af!!H~IJJt~~~ __ ~o!I""'I!OI~toZI!-.:"rJ,.:~~~~

n .... .J' .. '~,.\

"I~~ IIC' do. .... "r' .. f'l..a-. ill lDj" 11 ~l'li'cJ1l:l't" 1r~IJ ~ml ... ~ ... ~ .... ' ....... ~il!ll ,_,___",.."""".-..nImo ><,£"1\ ~IUTr .... jab>lJ<d~""

'lkJ'aJ..I,-_ .. ,,.k ... ,,.-...., ",-. <raI~ I. 11"'11l ~ ... 11o

l.iU1lu.l.t.li ~k.I*"j ji"C .. !f<w.II.."II""- '7~J!1II.i: I .... .:JI,

~1iIIl-* .... ".Lool t~..a.1IIII .. ,~,~

\"I p,.,Hn .... na1.c.ll~~,e .",.,0(. I_Ie- piI"C':I "'.,., '" P'-~" J< t?~,· "I..-.Im.-

~, .. ,) .....

,o.t~,.. ,'A.Sob"

"-.til[Uk~m.1 ~rrJF'''~~~''~',(!!!Iflr,Ij''~''''''II~Q\'rlfl~''''

l"P (11 r...iA ba 'IIIIIU "'K~I"I! ..... ,w"..

.un ...... '"nr LIW'JlI,-Ijor""d. 1'M'fl!~' ",n-.;w .. ~'\,. .f.(.,"",,~ p'IIIfQ(lili

N..o _~.I>'"""1<>op _L<>o"~ _"'" ,~oI'd"" R ............. _ ...... "'~oi< « "_-"" ~,.,nuLG:I ~t4Jh ~i'fILii 1t1~:.I.I'\,.Ii r~III.l_~::rtou.~~

.~IolbJiI"L"'1'i.1IJIi "" ... 1''---0<

JP ELEKTROPRIVREDA BiH

~~~~~~- d.d.· Sarajevo ~~~~~~Podruznica .. Elektrodistribuciia", Sarajevo

JAVNA NADMETANJA PO OTVORENOM POSTUPKU

za izbor uajpovoljll.ijih pcnuda

Obaviestavamo we zainreresirane pcnudace da ie IP Elekrroprivreda BiH d.d, - Sarajevo, Podruznica ;,EleklfodisD'ibucija", Sarajevo (ll daljern tekstu Ugovorni organ) u SI.uibeoorn glasnikll Bosue i Hel'Cegovine broj 25/11 i 17/11, u skladu sa Zakouom 0 j"vllim nabavkarna Bosne i Hercegovine (51. glasuik br. 49/04) objavila slijedeca javua nadmetanja po otvotenorn posn'pku:

1. 10304·0P·01l!U

Projek!ovllnje, nabavka mateojaia i i~gradnja TS, 10 (20) kV kablovskih prikljucaka za TS 10 (20)/0,4 kV·j lliskonaponskih kablovskih prikljucaka objekata

2. I0304-0P-Ol1jH

Sanacija gradevinskog dijela objekta i uzell1ljenja TS 35/10(10) kV Bjelaslljca

3. 10304· 0 p.O 0 lA/II

Proje.ktovallje" 'l3bavka materijala i izgradnja TS 10(10)10.4 kV Brdce Muli" I, 10(20) kV kablovskj pri. klju('ak u TS 10(20)/O.4 kV Brace Mulie 1 i NN ka· blovd:og prikljllcka sa mjernjm ormarom Zl! kupca Gradiz

Nabavka mate[ijala i izgradnja TS 10(20)/0.4 kV SIP 9 i W(20) KV kablovskog prikljuCka Za TS 10(10)/0.4 kV SIP9

4.10304-0P·003A/ll

SVaki ponudac koji je zaimeresiran Zll uteslvovanie n~. javnom nadmelanju. duzan je d08m· vjti p.isme.ni <.llhtjev za neeSee oa fal<s + 387 33 75 15 75. " detaljn~ irtformacije i uslovi za uGeSce su llB,vedeni u zv-ani Cnom 0 ba vjeS [en j u.

OSLaie dodarne informaciie mogu s.e dobiti purem navedeuog bIOja lelefaksa odnosno nlL ldefon broj +38? 33751 470. kao i nl! webstranic.i. "Sluzbenog glasriika BiH", odno~oo nll web .srrnnici JP Elekn:opriweda BiR c1,d .• Sarajevo (www.eJekn'QprjvredaJ,a),

...... ~1iI tl.a 'I: I ....... A' ~.,.... ~_,. "i!1~'fIiI'\. ... IlUI" hr I !II ~:: Ill. ~t.u U" I.M.~.M prw~~dfvq .. -.n I !II..t..J~"'lJr.'c'tPliIU-"'lJ."",.t iii ':Ll!. iI\'U!.:rtfJl, u4. 'U •• r\... t.~"O!(IIl.

_;. ,.......... '~"_.IIImIr"""'I_' __ .. llwr...., II '1~_PI ."',

~.,_I"I011' ... 'III"'C .... r 1....... 11~ I~ II.I,....... 11m.,..".'I'IIIt~ ..

~ l""~~of,ty.~ \aalblBt III -.ctlM ":r't !.'" t) ... ~L.~. iNI.r ...........

... ~.,hI~I':t~ ... 1 *~~t 'I) dn.i.1~ ..... _....... t.~'~I .. ~I,.,..,.,

I ~ut, lJol" .,J.I ""'. '~<.20-~ I". "~l'P.,1.! I" "'~~ .... ,,, """"I-oJ.·llo 1 '" ' ·"'1.' "I I

.\II';"GJ_' , ' .., r_lI .11> __ ,

fl.nl.L"o:;; J.., ~,~c~"·"'! .• ~'Cf'«t-~. ~ IIIIiI!~U~~1II loIllI!I ,u .. '].(klJ..~ lIiJii.!1 JUll-_ II ~"_"\.aIJ .... t~:[)r ... th.,~ ...

"1'V1\1<1 "' ...... llt.

]~~ ~_Lp:t"o~ 'l,r..fU1.: ~h:~N"""_.'~ JKD"'-tJ." ~--.~) ~,mk:;iI

r~ n. ....... ikkrn-ynr.._.. a-...1l'1 w~ fIII....,..lj~'"

'I" 1-'

" J'IIft~!II t .... "V"'"~d:n:rU.I ... j

I,. ~ ....... "' ....... I f,aIo". .... 1... 1""' ..... 1.0<

II 1.(b-"lmllWf'tlill'lfl"~!IIiI~,,"' uw t"'-III~" ~ ~

.. ..........,_ ..... -1'1"""1.

III

~,1~1j ...... ...:.e..fIII 1t--lU ~ .... u I tl'li" ~ "f"Io .......

.. "''''' -,' -

"""'J< ..,.l_ __

... ~ JjJ.,,. ~t~"'~ I ,iIIIII 1"""'" rqc. ~l'o(" ~~. ""'$II .......... tIT ... Ifdl

_,,>I, ,....-rn-kj ... ~, ....... , .. ~ -'-

~iIIIIIaI.III fl """JIC*I ~ ,.,...Il~.'rIII ._,l .. lIIitJtrU'... d.klli

II!I'. ~~ ~l P''!!&&.I. ~.~t ...... Il.jll~C~1

Ii IUit" ~~ t1lil.U2. I':''''' j •• ,,*, I; t.M.. • ~ ... I'-j ,t ~il tLWr

i..,..\1 1Lt!i.llftl'llIif ....... " -:. ... ,

... 4:1_ ,.~!Iid1" ~ UIIt:~ ,..:.~; a-. ~ ,,_.. .. " .. t'~~_ tllt,M~

~'e!lfIUt'"' h-vJ :::.,1'9'\-l~1 • .:!'U!"hUl,::4 M'tI:'~ .. "rf. t.. '~II'IrL

.~ ...... ,_~!.O,~ I 1'_~_IIIicr«p,,-. 1Io00jr""Wj.-""~'.'I'-.I""'_._I_I~ I_.).n ... ~-

... "I llllll~l "\1

1\

p.."J' ""',.. 'Wi" :~; ,., ..... .,p~Q')j q ........ ,. U" ~ .( 1 11'1'"11 ~"lD . ..-.:i ~ ~.llij 1 1Iol1'~ r

..... ~

ilP'DI.a""~A.d.-\1 ~~~ __

.. , f,,..,,....,_

" .... ..n.....",..~.

f'f1.~I":11111_ ...... pdI.d .. '""J ... -...

~

...... ~"" ..... '" """1< ., ~ ... _Ilt.

do"" .. ,_,_"", __ ._ .......

...... ,1-- ....... 1 ..

1iP ... 1t •• , .. ~1j.

':"..,..",1JIii1l _ 11ftII~'" h ...

,",_Ioo!ojo ....,.., _"" _ ..... 11"'- ..... _,...~..,._, 110.... .. ..

...... _~ .... "" _" .. "'_'.ll" :.I~

~ .. __ ~""'iM .... ",_ .. ,. •• _.~l"'- ..... ... """"",,-

.. _ -#011: ........... - 010 " k< ~ ... ...-. _ • ...._...

'I'" ~ lb. L fI".OiI\C"~ If ~ I:.tt It.... 1.:Ifw. ... 1'1 '"~taD h 16 1""- 1

1~1iM' IIC'~ .... , IlIhtA .. U'I.-." rRj..I! .... ~~

.. m~ IQIPlil i,b~ 101 ~ ~ ~~ 1_"_.iYo£~~ 1I ... ~"j __

,_ 1 II ........... N.'- I'j, ... ".o~ ,: 1"''*1'" "' ,. _.

"'P""'" "I • h 1_ "'_"'"",·,r , .... :11 ... '. too>j :l>lI'!.

.. ,~~ lI .... lu. )lllr n,'" • ,,,.,. ,_ 1~.P"II~

.Jnt~~ 'IIIoi ... \I .. ,,1Ik ~~ IJII ... " ~lO,I~oIII:' .. L • ~ lit .~. & "'_ fl,II n~~ \I" 1J"It W I ~ 1 H-'

"'ra"dMIJI,..1t .1It ... 1fI!'v...I_"iU~ 1\.1 'lIl~'IIIIIIIIt It~'Iftt"

• 'III~''''''''. nr ,"'r'h 'I!.I.IJU'" ptJlhi ll',II:r __ 4

I", <I...._-.-IJ ~"""".

1Ii" .

1.1.,., tt '11"~..... ~.,.lllll.~.

n Ii'" I __ '~_ "" .. d_""', .. .....,..

"" .... "-I ......... "'" _ ........ to;..ol_ ,\0 ......... _ "_r "" .................... " to! I< _II"'_ .. ~.""' ........ -I><j-~

"1

''',1,. ...........

,.,.

28 ~ 2(1. -lPnAr~1,I.]1IJ 2I}t I, [)nevnl ilvaz

-------------------------og-Jasi

Novi Au,d.i A6 ..

Superiornost lake konstrukcije ..

Progresivnost se og.leda urevolu.cj,·onarnoj laikoj konstrukciji. Kaka l.maprljedltl aulomobll kakav je Audl A6 Umuzlna1

Sasvlm lako: potrebnaje I OO·godl~nla trad:lcija stvaranja nebrojenln InovaciJa I pos[iza,nja, naJvetlh (nGgutfh rekol'da. In!~l'IjC!ri kojllz svakel::ilpj gor1\'a crpl! mak.slmum snage. Saradnlcl ~oji z.a sav~en il'lterljer rut.no InaduJu dekoratJvne det .. lje. I uvfjek iZMIICI revoluclol1i!me ideje, k<lkva je I In ovat111na alumlnljska hibridna kon5trukclja nove A6 'limuzine. Kao proi;nrod proml~tjene lakoce -za veeII' agllnest 'I manj II' petre~nju. I na o,lloj kanstrulcclJI srne .• naravna, g,odJnama radlLi, jer Silmo take smo magI! postil~] savr~enstva,

\I~hlnfotmaclJa pot.-.llt. od V'altg ovlan,nog Audl trgOYai.

'BanJaluk.a Audl Cent:l!r. Mllana Kr~mnlie:a 2, TeL 051·.i!S8 674 IBltko 8rt.ko G,n, Bal'lJalutka 8, iel. ,049·217219

MC'.5.Ur lell~ Auto, ROO'oe bb. Tel. 036-449 689

SaRlJ."''' ASA PVA. Bolevar Me~.SI!UmowIGil16, Ttl. 033·771241 TullDlnt.r Auto. Turallbegovi! l1b. Tel 035·247247

• IlJlOl!llf'9lMllb ",,..b "Be,nll ~"'<~Q"~~ cd I J'~""'" '0Il. gD!lI~ .. "I>jlm; .""pc,na ~""''' .... ta c.l'ilur ..... " g!Od .... 9Irantlje hoc!: D II .... ~YtMj. u od!><tw ,,~ dooJotldnlll dl'Dl,lod!l(lju labrllllu g"U'fI(~1J ~"'l'II;IJ.I. 'I'<1j . ..:I1 u " ~ .... ILl n ~ltamnl'ltu do IlO OOO\m ... tim <I .. ""mil og~""fII~~ kJ\Dm~tr .. t~~. p,.... .tvlj .. 1I0Ilu>.-

kiosk

Onevni av az, sriieca 20. apriVtravanj 2011'.

PROJEKTI Albanci grade spektakulamu zgradu

~ ~

m~oom~ijrn rnmrnu[B

Domisljati Amerikanac

PrOsidba Dutem HriiallHe u nOulnama

ItJl 11lnsblngl0ll pasl

men (Corey Newman, 28) nekoliko mjeseci razmisljao jeo pcsebmm zarukama. Uspill je uz pornoc covjeka koji radi krizaljke za "Washington Post" Boba Klana (Klahn).

- Stalno io] govorirn da je posebna i lOelio sam napraviti nesto posebno za niu - rekaoje Kori,

Nakcn SIO ie Marlon Epstajn (Marlowe Epstein, 31) riiesila krizaliku u "Washington Posru" ~okirala se vidievsi da je narnijenjena nioi. U jednorn redu je pisalo njeno irne, a u drugom "Hoces Ii seudatiza mene?".

Njen rnomak Kor; Nju-

Medunarodni tiri pod vodstvorn holandskog arhitekte Hansa lbelinqsa odabrao je prolekt austrijskog biroa "Coop Himmelb(l)au" za pobjednika natjecaja

Da ni Albaniia nile vise ~IQ je nekad bila pokazala je izbororn nainovijeg arhitektonskog cuda - buduce zgIade parlamenra u Tiran i - us- 1 j ed Cega je izazvala d i v I j en je U ciravoj Evropi,

Medunarodni ziri pod vodswcm holandskog arhi-

tekte Hans a I belings a 0 dabrae je projekt austrijskcg biroa "Coop Himmelbrljau TI za pobjednika natjecaia za kompleks albanskog parlarnenta u Tirani.

Dvanaestprojekata uglednih arhuektonskih biroa takmicilo se u zavrsno] fazi, a rnakere njihovih projekata

bile su dviie sedrnice izlofene iavnosti, Svi gra dan i Albaniie mogli su birari pobjednika,

Nova zgrada projektirana je take da koristi prirodne izvore i tokove energije iz okolija s ciliem da osigura optirnalne uviete za boravak u njoj. Ovo je prvi projekr austrijskog biroa u Albaniji,

a nov; kompleks bit ';e izgraden ria parceli od 28.000 kvadratnih metara u blizini os talih v ladin ib zgr ada,

Usvojeni projekt "Coop Himmelbfljaua", koji su 2009, dobili natiecai i za novu zgradu Centralne evropske banke u Frankfurtu, AIbancirna hi rrebao vratiti nadudasublize Elj.

Dzeniter Darmon uspjela u svom naumu

ParaliZirana dJeUO)Ma dosetala do

Kada se zamisllate na vjencanju, ne zarnlsllate S8 U inval.idskim kolicima, kaze DZenifer

Dzenifer Daemon (jennifer, 28) iz Kanadeispunila je ohecanje koje je prije dvije godine dab samoi sebi i dosetala do oltara bez obzira na em ienicu da je paralizirana ad SITuka nanife, Uzpomocproteza i pridrzava] uci se za brata i oca, Dzenifer je sarna dosla do 01- lara, gdje se udala za dugogodisnjeg mornka Majka Belveca (Mike Belawetze, 25).

- Kada se zamisliate na vjeI!cauju, nezarnisliate se kako do 01 Lara ide te u in validskirn kolicima, Zarnislia-

Darmon je mjesecima vie1bala

te se kako b odate S ccern - kazala je Dzenifer, koja je ostala paralizirana nakon saobracaine nesrece.

Morala. je na nekoliko operaciia i sarepsihoterapije nakoje jecestopratio i Majk.

- Nekolikoputa sam mu rekla cia ne mora ostari ako ne .zeli da mu dicit zivot bude ov aka v. H tjela sam Ira pos ted j eti - kaze Dzen ifer,

Mike ieipakostao lI~SVO[u djevojku i zaprosio jeprije dvijegodine,

Dzenifer su mnogo pomogli i. radnici rehabilitaciiskog centra u DelCO; tn koji su s njom uvjezbavali i prvi s vadben i pl es.

Kulinarski strucnjaci odabrali

UDanSHO) na)bOI)1 reSIOran 6610ma"

"YlUIOOl H£W5.

Kop enh aski restoran

"Norna" vlasnika Renea Redzepija (33) proglasen je najholiim u izboru britan-

skog easopisa "Restaurant" prerna ocienarna vise od 800 kulinarskih s trucn jaka iz sviieta, "Norna" se na naglovnicarna svjetskih medija poiavila prosle godine, karla

je s mjesta naiboljeg svietskog res torana svrgn u la do tada neprikosnoveni span· ski "ellsulli", koii ie nakon toga i prestao sra dorn.

"Noma" ie smjestena u

obnovljenorn starorn bredskarn skladistu u kopenhasko] luci, Na drugorn i rrecern mjestu su dva spanska restorana ~EI Celler de Can Roca" i" Mugari 12".

lela ad J I ~/ado . I Pillara,

gU*a I ;eoprive

oglasi

...... " lio11..., ...... _~ IP • l"""_' ,~;,i ,,,. dotll_,. ... ~ I' :11 !""*'

·d~ :If':J.'''-1,1 :nlll\~ .Ml",du .. I"'I~j'prn~m ~ .. mU,t\l..ll1ill :Il"'_'-rn;:

.._ .. 0,,",,, ..... odi ...... .-11' T.""",",oLl TcUt.j ..t,..IINli<'

(lB . )£ ,'rENJF

u~UJ\l"'''''\J \ I ~kLl"IL"LJI' .,' ~u.-:'\ 1Jl) Tl .. "",

oLL I

I "-<I,, '" \'11 ..,.,. ! ~)..rIIJ,.. I ill • I

Io'od .. ,..~om"i'lt_I~'

.1 t L .... ....s.\o ...... 'UIC: h"r~. puutnlll. 1&fW:.*'\ ~ "' ... fWil.

~I llt:<>< r-l'j<IkIIU ~~_

I I_~ )<oi""a"l"""l.o,

.. , ( ... ~ j,,~ .. ,,~P'l-~

e , (I"",,~~ ... __ ~ 1l~"""'lP .a..l'dAnj

" l" '1I.I,""jc<Qp ~......... 0).,. :.:1111 "~fl",,

• "-.;uhp: IA~ 'I.~~ tnLnp. n~dlln~ ....... ]1 '.!....--rllr1 pl"lli:' ~. 1""'~l'llI$n

1,-

1 pq..~11 ~,;rI'JJ.fQ "'" ~_.UJ'III'C'IIiI'l&r.'1UI1 .i,J~Iift'it3nll~:~~IiIIM:Tih~

)tJ.tw."'I<'4ulll ... _/~""1 ~,"'lIf'O'~~'- .u....' "~_I"'".""''''ll'''lo'' .....--

! .p-~~~~-

:I! t "jl!.~;Ii ~ If!d. iibu .. ,,, ..... ,.,:1'1"11,.

~,~. " "'''"''1" """"'_ ." •••• 11", "'~_ ~ __ , " ,","""""," ot.i..I.oo.

....- ~ p<fO.ut_ JOO'oljl.oo!o ... _lIIoIo.,. ~ loIOIOj

J Pun. I. ~ U ,r.M I ~'JfI"'" q ....... tnr cfllbn.~~ muSE' 1JId~1. 1.w...LI~ p.u .... I~~~fu. ~ _.1>111 .lou "("'1,1..0...- "~\"""I>"I" o1IuruUl!l.' ~ I __ ...... ~

" .. po <,Lor.!'-

t--"'I.IJI.&a ......

!. ltoJlOlbj" ,.....""""J ..... ~I~ o.h1w

J ""f<>I:.:l¥~ S_lPT''I'i-'lI.ol

~ .... ~ , " .. ...._ ~'f""< k,,,.. .. ,,.j,,,,.. ' ... PTJ«IIo'i

~l."l'lu,,<

r __ '~ ~1 """"''"'''''' l_~''' '1 ,......,... ,f'l'lllldI,~

,001"lo..o" P".,..".~ ",~ tool,."""" .. l,dI "'rI<Il uJ r .. ,~ ~.d trioolU

Ud"a I~ _"''''''''' '''':1( .. 1,1 ...... ,."c ,"". ,cLua~4>n.o"""'.llh_

'~ ... ""I uJ., ...... ,I-hl

1'riloJ'J(d. .. ...........,. -.. Ir" ior8ru.:Ll. I~ 11'''1' lL..lbJ\llc.d'l' ..... ~

ANALIZA FINANSUSKIHIZVJE.STAJA, KONSOLI 01 RANIIZV JEST AJ I, RASPOREP DOl81111 POKRICE GUBITIKA I POREIN,E AKTUAtNOSTI

e JRAv:HIK 18.04.2011 ..
e MOOd 19.04.2011.
= 1'l.W.A 20.04. 2011 ..
0 SARAJEVO 21.0<1 •.. 2011..
~ llNICA Z5 ... o.t. 1011.
:= BrHA.~ 26,04.2011.
:> t1VHO 27.04.2011.
0 $1 ROI18R:IJEG la.QA.lOn. HaulUpa

Hattl £ro

'Hattl rUiltJ ,HCltItIHQ/ltkry Inll Hottl,lrn/f'Q Hottl Part

,Hotel Patlt, Hote;l.l'ati

I .. _~~~' " .- ........ ~~~~~~;~~~.~; ~~I~~~ ~~ .... ,

: _ .. 7,BODOVA.OB.AYiZNEEDUKACUE ,

: '''111 'IIIWI" .• aRI FICIUN IH R.tlUNOVOl1.A I REVIZORA :

I n ,Ifj ,...iUiI Ii I

~- .. ~ .. ~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~-~.~~~~.~~.~~~~~.~.~~~~~~~

CD IN;O!1MACIJE R;"',(on (I () 0 lltWJ <',1 r,1t'"" £nO!'r" S."O·",(" ,.\

I PRUAVE T,' on no,!lo 03l 1; OS 99 r,,, 013 n 05 81

so:\ I HER oom L'\'A

O[R.I\ UJI 8 SM:I ItERC.I:Gm .I~ r.

J,p.. I'll :WK" D,O,O,~\\ 11)0\0 I I

"~UotI"'U ~tw. 116 .. hl(IIt! ojll.alm "dIw~'t1rru! <I Fcdcmn]i am tSlw~ 1IoJ~~ FBnl huj,tl5! I ~bl!;l lA_ CIIIIV1I'-1mhn~ 1i.llflllllTll dnlpr1 tlIIl;:It,w"'Jlll1iI 1'~;':l.k>.fI<' I Haugll'O.UIf ("'SMI!mt, IIQ'Io 1rH1' F~~ Bur, mJ 11'1)3 i 1111 i Swlllli. J.P -SPD un;dAl.1l. 1 ... IJIr,iti,.J.P. "'$PUlllK" ob'I.I~.IdoI,iC, r""pl""je:

t.::O\KLR

.'1.1+. l'tSOR I rMUl1 C;;\.:'I1JEK.\J '01]).\1'", o DlIOR '\" ,\1/; \'llLl JI' I'D l.OK- d .... Q, "'.\1.00\1 I

I

Ot;l\I.iIlj~ se Po\'" l..atI~~ 0 If.boo'i Ilftdlull,lIlIje J Wi! kondhlm lJ RIU~ ~ III minju JaIn.:; JIm!<om. ~1,IIIl11"",,"11I!d I dnrlL"1 11:IIid.0).~ I..aoit,..- \1.,,,.

In'idrl>iflill dlljem I r dndl, cl-

II

1 ItIcr j pmll'8~1;e kalldid.!.1II Oilll<"tIll 7.1 rC'l~nJu im'!.ii « Nnrimm:i odD DmMii. .l(1I'!<Ifq ~ ...... _u..,....~J.,n ~1lI1~1IfIo,L IIlI.nmnj~&mla ~II r'!!IIIIJu ,,,~il " \"I.r.1. 1..,:JJitI."""'lIIoj-1<!l!I k.ull"'''' Lup lJi ~1t1lmj. ,l"":tII1~ !)rwIlu M~ itblln.b ~~VI ~ 1.1 J'\"OoIlJju Q; ~·I<lc:lml g.;IdlllC., 1I1fHII!~1I paoo • ....., ulo.11l1 U rJ,.t..;r.. .. I 1lI ... ~'~' 11IJl>:Ir:I no IV"llIljlt 11\1\_ loll' &Mrn ~ . z"J. .... " JI'I'Il11l:l pmlanamau F~iJiBo<:lc i tl!'f1;c¥,>, IIX ':lI;n;:1I1::I i Ihp pnlafbDlwl CMOOn O[C\11n iu IoII\:doiJI.I >C U~ .... _ IIIIIMI ... " fkIIuJ.~ lUP;llIlI: DruIto H •

JJI

Kano!>rl.o1 ~"Ji 'Ilti.-m /,I.. ~1,~IUlo.Jh<!I'II'~Jt'llIlju II'(1I';I il"'J~\ DI; o,f]J~ ~Ijde:

OPI nJUI

1La" 'lorl.Ii cd I ~!"Ii-

~ ihjtdItnljillllll Sosnr ,H\1'fttg<J'-,

"" Ill] .. IlIpu1;1C1 "drmlX .Lwhe.l..aoir • .rultlli d"':-lplul;o.l:.: 11lJM'''' hl~lLlJcm,",u,u ~ Ik"nl i 11'1'I'qlO1 in; _pm" JIIl'I) ~~ P"Jc - N'>Jllljll qI !IfrI'IlJlJen.:pr:o!i.-ijo:

~, W~IIII1j..";,I~OO!l( i~IJ.IIJX.I.U'I.i~Dowln~",Jm.

, 14 qlJ~ ",,!."1i'.n ", lr1 .. 'II<, oIJ~·ko I pnl mln M1~~P I"'IPIJII C ,dl~.:t.ru W lfII t~ n:'o'lDju. :ilpc'll ~ 00 ,dmI. rtlI\~ ~. i!l.I_j~i \TijO!lDtljJlrl{lflk~ ~ pnjt d.uu objllljl\JI1j1lrpm)J1JL,lc pr1Irjljc.

6. Ibrrijc IItt k"./l'm )Ii rmud''''' ,...:I. r..fom.ripU "'hl' lJnnJ'" .I.~I' 1.1 iudlefflrY;Il l'1III!orIIm n:\ilijo..

7 ILl nile II ....... i ""1lDa"!l1k. ,..,.ilIr,. U\rullll .lulILO}1 ,It ""':Ji'1IlI'I. '~UIIl "amm .. -un. 1 n:.'l'llurinuii\;Mih focit;. II ...... lu ~!.Jp;j S 1.;l,1!mI ".,'\Iou mTm:sll1I imlilodJll"lI'Ia.llI &w:! Hc:nqollO(.

ob nij.:'fUI r""Ji u puiil.a.".uuro:J 'U widu U10i1 $.. I~ " lIt1nn'"roIo.llt1" ,bdinzrn I ..h!illl ~1II1JimI f~dJ fko:.m j I!mq:Bllm' ..

~. dI 1* t_ '~B no.Ih.!I'IIlh UprllY~ IJmh.u".nqv>lrn ~Iu. MI d.! Im.a llitfttrn lIi IQilini;DIi rlnnn ij-Sl.l mI,'f1II, u l)rvi(nJ.,

10. dllIlJt~.p ad 6i¢lJIIlI.J~ 1Il1I:11G11IIlj:..

8. l>(}sEIlS I l.lSLO\"1

ell 'ou \'I«1IIu IllWnlJ If"V!11l.I m'lk'n t~mlmJ;!" rro III IIi l.!mL1I"I.i f& ulu't.

- dI tIW.IIIJ rIDl!J~ 5 1 J!dl £OOWI ~ idW,n.rud;llII iIioruajl ,i;olo WDtG.e ~.,-.

• dI J!r"JI'tl.~. (P;>III r,T.!!II',. t. ~tll.11!d Il.l~ '" ~iilJ'l11Ut11l ~ , "!JI1T'·Ij,mjI.lH1,mtliih drWI.I,

rnll~m1 ~·kllhr;k.,1j;I.1 t .,l!f\;t kiuldidaillUJ:ltc ""~ouW"l <1IJr:dr:I.'c:

• ~ rn:f'o.um\lIIIP' 4!lupanj;l j a:U.il~ ram.:...t.pri\rOO[\Qjl ilIltUIII. 'l'OI"'oo. .. 1 t~. I '00'1II ~ IJ,o"'Jt diUJIo."1ci llanD I)dbn I~ fl." "")11,

- Ilnll'fll hndj;d'''~ ,_iVlV1I u r.du I ~juwlul;!I..

• i!WIJII '~lD!.l rBJ'Iurn)<1 IlI1J1li.llall~l}slih, pcslo\l1m jl\JriUlJD:, p.:ooPm\mlj" .... l'ID'P ~'>I' a "" r<>Jrutt. dj''''l!np whilo 11) ~'I>'il' I J',,,mJlIO!>Il.1""I1 'I,

~ u(lffiIJII3.J!liillW_lljll~Utll..

f!I.>'jaJol"", ,"c('ulikuIll/A <ail ,).1..11""11 notuOWlo$l ror;l'I~""l\!V N'lUl"rI, - LJm.ml "J4i: I~lc ~~i.

- n!llIllill r~d.J CoSl\.IfI!IIi 'Anon dllO.ldll.nJrg md..L

V

1\.1III4i1tl1l kO),I t.xiu sli!IIJeni (II ,11sl~ a idJ itbo.v bit 1~~oIIIllq 111~,iII,

S~~ .qr,~ II lUlu J'I"lllplll. loJullOlil'llllJ.l m IrlIn~lW'. ",1m ~k~ IIIr.1I"II''II iJC ~_ rri~\~ n,w p;J\JC'I'IIl'""u 'SIlf ... I~ /..olMIng 1O ztl!l1I lltrri~, ~ t II,IJ~ p'-i~ Bll;, broj .111'11 ~

l~\ld kooh'n! Ill; p.xI~c prtJa\~ -Jt ot'Igrm I~ 1~11IUaI1 . .uru. 011 .~ ,,!lplti"mlj~ .1uJWI11I!rn..,,~ ftdm ij>cBllr I udl!c\lI~ HmI"!AlI IllIT-

Ph}..!\'e hJlllldJla. )rcm·dI ~. ".I~iju..IIlre>~1 lll(Ul"t Idd'm.t,., prij.I\U J..".r.NIali I~ ill ""><b'Ie t,ljemlll t*. ... ClJiljou·~" <tnltnllJ' 'PIW":!, (lIJCmlU' ~'I"'JIIi t~rli 111 r~ _lIIlr11o!! ~odu!li IJoOOI'knoz n. ... 1lDIa. lib! u ilte poojahlj~. u'jcm>jc .. tir'1jM'Zlu, lie WInje oil , laillll~ ~ 0. mInom. t<I.Ik>lIU, u*rcuj, .. MahlJD\'mlJIt, IX 'UflJc N J Itn!IIIIJ.Ya.,11l\11:mlllIrj;n1l 'kmdhblullll ~~I" m~ lAirl: 1l!K:U..a )A. U. 1. I u, ~h u~jlu.

P"P'C '>I ~\Hn Inknlm d, ,lflXDlim. ltd", ~,,"1 Iii prt:\"1"w.:""1o.I"'~0J>I."" ...Jmo. J.P. -s. .. lloo-;prllldudtllJi,.o 'lnINJ,o-oI~bGli.o;: ~..tnl n,lI~~. ZIIvlilrA C'L IA Iljelll:l~ol ,!Jr. l$. b\J,kJ. Wi. ill Uf1I(kl!l1l,

kiosk

Onevni ;waz, sriiena, 20. aprlVtravanj 2011'_

31

TELEVIZIJA VH1 pocen emitirati neobican sou

zan malilaia Doluilia sa Druo-aD i

Sou realnos ti koi i prati ceLir; ~ene iz mafijaskih pnrodica s n i ujorskog S U!j ten Ajlenda prikazuje se na VH 1 televizi j i. Voc u prvoj epizodi dvi je ul:es.nice SII se potukl e.

U seriji koja je kumbinaci i a ''~Ca j nih kucan lea" i knjige "Odrastati kao GOIti" jedna od glavnih [unakinja je kcerka rnafijasa Salva-

Hrililla

• Sve b,rblianie i penjanie pn drusrveno] j;jestvici drugih dornaeicapcsraje' trillii~o nak9n. ~1'1) ~oglWale prvih p~t mmura "Zena ma-· fij~a".- Prava akcila je, ern; se, na Srej:ten Ajlendu, napisali su II "LA Tirnesu".

• Za vecinu gledalaca to je pogled u porpuno dru,g-.l~iiisvijel, sVijel U keiern je iedan pogled dovol jail, pi~e II Itii tici "NY

Daily Newsa", -

torea Gra va na,

Katen Gra van a odselila se s porodicorn u Arizonu u sklopu prograrna z.,w tile svjedoka sredinom SO-tih go di na p roslog s tol j eca, K a" ko se n i j e mogao drfa ri zakona, njen otac je ponovo uhapsen, te j e 2002. na sud u

priznao voden]e narko-karlela koji je prodavao 30.000 ekstaztiasedmieno .

Karen, brat i maika takoder su bili opruzeni, a Karen je zbog pornaganja ocu bilakamjenas ITi godine.uvietno. Sada se vratila u Niujock, gdje nije rnedu omilje-

nim stanovnicirna [er je njen otac s v j edocen jem u za tvor smjesrio 100 bivsih "k.olega".

Uz to, Karen [e j biv&a djevojka muza Drite Davanco(D'avanzo),koja, takoder, ucestvuje u souu.

J edna 0 d prvih seen a serije ie Karenina lUC:ttia\'a s Rene Graciano (Renee Grazi ano) u kafi 6\1 na S tej ten Aj len du,

Rene je keerka Entoniia Graeijana (Anthony), savjetnika porodice Bonano (Bonanno). Rastala se od mafi iasa Hektora Pagan a (Hector), koji [e osuden zbog krijumcarenja rnarihuane.

Drita Davanco udata je ZlI. Liia Davanca (Lee), iakoder iz porodice Bonano, Li trenuuro sluzi kaznu zbcg pljacke banke i krijurncarenja droge, Cetvrta zena ko]a se pojavljuje u emisiii je Karla Fakolo (Carla Facciolc), koia je odrasla medu mafijorn u Bruklinu.

Kimura: Velika parodlca

Japanac proslavio rodendan

Him.Ura naDUniD n4

~NEWS

njorn udovicorn jednog od unuka,

Kimura ie imao sedmero djece, od koiih je petero jo~ zivo, a. ima i 14 unuka, 25 praunuka i 11 cukununuka_

Prerna pcdacima gerontoloskog istrafivackog Cell" tra u Los An delesu, Kimura jeroden 1897.godine.

Najstariii muskarac na svijeru Japanac Birllelllon Kimura napunio ie 114 godina. Kimura [e rodendan proslavio u svojoi kuci u Kjotu u kojoj livi sa IIZ-godisniom udovicom svog najstarijeg sina i SS"godis-

SDee

.,Sestogcidisnjitk koj~ jemajkaostavilasamog u stanu, nakon ~lo. je egladnio, odlilCio. j~ sam krenutiu kupovinu, Uzeo jekljuceveod kornbija, nesm novca i krenuo, Tokom voznie-do marketa=pokupio" ie nekollko postanskih sanduCiea,vozio pogresnorn tmkomisudarioseskarnionetom.

Nasrecu, prosao je he'Z povreda, a iena koja ie vozila kamionetzadobilajesamnlakse povrede,

CRUZE 1.6 1241(5

22.790 I(M

kllmi ~,,11. ""IJ;~ (Sf • H~rnlh J~"I'~~' £1 pOclIN!II!'~dn Ih n .. ~ ~,~ 041jlnl 0 tfn!,.I~~ ,.l.ljuH."nj.

,n.

wW .... [hSllralel.bi

LAtEnl SVRATA 14'51(5

15 .. 5901(M

~ 1m ,ft!bIIJ ff~f"~ jol~1 ~\41 AII5 £1 pallllr.l(1 p,.lSlIj k ".~.I4I fI~d.oCD 1.11>3 I DIIII""klt(l''',I'~loo u~IIIl(<I"'Olllf "ill.

AVE(;I4 WI At'A. 1,1 S4kS

1,3.590 KM

Kllm~u' ."~J l.~tn 1~'lul,-ullt(ll;1f. n pcd,utl fI d"l h 'I~~ ~I~

Ritdla (0 ,",PI C.flUI!M

r,~ IllItIl,O/'~JI!"' III

"(B.a,,, ,1.( IL.'II lIoli!a\ I ('nl" ~ - 1 y"., I T.I ·111]07! 70C

AC C.~"<I.A~'.o ~1 "Q~., .n ~ b,l 'utt. T.I .. ,a' l~ 1.1 1 m

p. at·· --I· •• • ... _ .·t

__ -ovuc_e_l __ IJU I ~en;_··e

tiv ivljeg rasta.

bitku

33

kultura

D~Bvni ava" sriieda, 20. april/tmvanl 2011,

"OUI RlSOJeulCeu roman

Tribina 0 AndrieeuoJ IdeoiogUi

:.:: 1.1.1 ...I .... U Narodnoj i univerzitet~ i ~l<()i biblime\:i"i<.S u Banjo] Lu-

i ci veceras ee.bid promoviran = i reman "Gllspodsh uli~a,"RauloW i .ka Risojevita,

...I: Roman ko] i i e .nagraden Go~ i di~njom nagradom Udruzenja

i kniizevnika R'S i bio u uzem iz:I: j boruzaNIN-o"unag,adu;predloW i stavitceautor tekniizevnici Mi...I : 00 Vuk;sanovic,Ran,ko PavJQvi6i

WoI : Tanja Stupar-Trilunovic,

.... : . "

,.. Indira Kucuk-Sbrgu'c' obia- r--------, vila, j~ nastavak svoga hila ~Ja, mahalusa", Nova knjig~ "Ja, mahalusaj." dcnosi.nove, uzbudljive i intriganme price s duhovitim opaskamaaa relaciji muskarac-zena, " Klljign ie obi"vi<JTKD

"Sahinpasic", a Kucuk-Sorgu~ ce je predsraviri i potpisivati sutra od 14'sali na Sajrnu.knjiga i

ucila'uSarajevu.' ' .

... u Kulrumorn cenrru '~Kmli Fahd"'u Saraievu veeeras ce bid o~za')Ja tribina pod nazivom "Kniil<evni ~nacaj i id<:<Jlogija Ive i\ndriea'!,.a pov,edom 59. godisnjice od prirnania Nobelove nagrade,

Uvodnicar ~e biti wpf. de" O~emaludih Lad", a predavaci Fahrudin Rizvanbegovic i Alija Pirie, takoder univerzitetski profesori .

FESTIVAU Veceras poclnle deveta "Mostarskallska"

U salaHC]i tri radstaua

S laJmana H. DUSOUica

Do 27. aprila Mostarci ce uzivati u komedi,jamaiz BiH i Hrvatske • "Jedan Pikaso" za kraj

Pcedstavom "Kidaj ad svoje zene"'Kazaliilrn Marina Drfica izDubrovnika koill je rezirao Sulejrnan Kupusovi c veceras ce u N arodnom pozorisru Mosiar biti otvoren deveti po redu F esrival kornedije "Mosmrska liska", koji ie ove godine posveeen glumici Sonji Poviie.

Realizacija projekta SFF-a

Pala prua Mlapa IIlma "Edina"

Ocekuje se snimanje JOS tri nlma u Sarajevu

Najbolje komedije

Kako je na jucemsnjoj pres-konferenciji kazao direktor NP Mostar i" Mostarske Jiske"Serif Al] ie, u konkurenciji ovogodisnieg restivala zasrupljenesu naibolie predstave iz posljednje dvijesezone.

- Mozemo izraziri zadovolisrvo 8W srno pored svih desavania u drzavi, posebno u kulruri, koja je uvijek hila na margini, a sada pogotovo, na odreden nacin u kominuitetu uspjeli organizirari ovai medunarodni festival - rekao je Aljic,

Tako ce rnostarska publika, kako je najavljeno, imati priliku da do 27. aprila po gl eda sedam kvalite rn i h kornedija u konkurenciji ovogodisnie "Liske".

Rijei' je 0 p red S ta varna

Pocetak realizacije pIOjekta Sarajevo grad filma (SGP) UZV3niCen je JUGer prvom klapcrn kratkog igranog filma "Edina" redijeljke Nore Lakos izMadarske.

Uulcge u Iilrnu turnace ESler Tornpa (Eszter), Boris Ler, Amina Begovic i N ikolas Mol (Nicolas Moll).

Film ce biti snirnan u naredna tri dana u Sarajevu, a nakon toga usliiedit ce i snimanje os tala tri ostvarenja odabrana U okviru SGF-a. Rijee ie 0 filmovima "TidesIunkcija" bh. reditelja

Danera Komliena s giumcirna Anelom Hasanbasicern i Rijadom Gvozdenorn, "Posthumno" Dzenka Erturka (Cenkjiz Turske,u kojernce igrari Senad Alij1od1ic, Adnan Haskovic, Serif Aljie i Muhamed Bahonjic, te "Scene sa zenarna" Nikole Ljuce iz Srbije,

Uloge II ovom filmu ostvarit ce Matko Cindric, BurkaTornovic, Sadzida Se-' tic, [asna Beri i jelena Kordie, Prernijere Iilmova bit ce na 17 Sarajevo Film Fesrivalu. A.G.

Atelje 212 gostovao u Mostaru

"Balon'rTeatra "Exit" iz Zagreba U reziji Mislava Bedca, "Kokoska" Pozorisra rnladih Sarajevo koju je reZirllOAdm ir Glamocak, "Hamlet u selu Mrdusa Donia" Narcdnog pozorista Saraje-

·vo.,aciju reziju, takoder, POI-

pisuje Kupusovic, .

Strtlcni ziri

U konkurenciji ce biti Izvedena ios jedna n jegova predstava "Gospoda minisiarka" Narcdnog pozorista Tuzla, "Meduigre od 0 do 24", autorski projekt Ziiaha Sokolovica, te" Atlanrida - pronadena zernlja" u rdjji Erola Kadida, s koiom Ce nastupiti

domacin Fes ti vala, .

Poslj edn je festi valske veeeri, kada ee b i[i upriliCena- i dodj ern priznan ja naj uspj eiinijima, u Cast nagr~denih, iz-

van konkurencije, bit 6e izvedena preds ra va "] etlan Pikaso" koiu ie u SARTR-u rezirala Ljiljana Todorovic,

Tada ce biti urucene nagrade "Velika liska" za najbolju predsravu u cjelini, naiboliu re'Ziiu i naiboljeg glumca i glumicu.a 0 eemu ce eve godine odluciti S!rucni ziri u sastavu Semsudin Gegic, jasna Ornela Bery, Velirnir Njiric Psenicnik i Floriian Mickovit, eija ce iz.!ozba crtd:a i skulptura bi· li uprilieena uoCi olvaranja Fesri vala ufoajeuPozoriSia.

M. SMAJKIC

nagrade PUblilie

Na Fesrivalu se tradicionalno svake Iestivalske veeeri nak-on odigrane predsta.ve dodjeljuje na" grada ':Mala liska" za naj:uspj dni i eg.glum ca,-od·

nosno .. glumicu, Takoder, wake vece,ri predstave ee o~ienjiva[i i -publika eijl ~iri cine Alma Fazil·Obad, llitk<,>'Peian"vit; N"dZad Maksumie;

Kavar;a i Ristanovsli lao otac i sin GJembai (Fa'" /, Rfl1iI)

DUaCije zal "Glambaieue"

Premijera kabarea UMusaka" u Banjoj Luci

Dbh. DOlllicarlma bez dlaHe Da )eZIHU

Dugotrajnim freneticnim pljeskom uz ovacije v~e od 800 gledalaca u Velikoj d vorani uKosacaJ~prek£inu-c je ispratilo an sambI beogradskog Atcljea 212 koji je , predsui.vom "Gosp.<JdJ Glembaievi" gostovao na manifestaciii "Mosran;ko prolj<ie".

Izvedba u Mostaiu. komada Miro$b va KrJd'e U rtrzij i J~goSa Markovica bila je i prvo gostovauje ove predstave izvan Srbiie nakon beogradske premijere odrZane u fe. bruaru ..

U ovom dvosamom ko· madu, u kojem je Markovic dramalurski eliminirao su· visne likove, dominira sjajna glumacka igrnBorisa Kavace (Ca va<'Xll), gosta it Sloveni Ie, i Nikole Ristanovskog iz Makedonije,kliooca i sina GIem· baj, [e Anice Dobre 1J ulozlbarunice Kas teli (Cas tell i).

r os tale likove izvau ,edno su kreimli Vlasrimir fum SlOjiljkQvic, SvelOzar CvetkoviG, J elena Dokic, Branislav Trifunovic i Tanasiie Uzunovic. M.S",.

N a ~c.en i G cadsko g pozoriilm ~Jazavac" u Banjoj Luci preksinoe ie premijerno izveden politiCki kabare "Mus.aka." Students.kog pozori~ta j z ov(Jg gn da.

Kako je navecten(} i U opisu ovog kra tkog ka b area, "Musaka" je sar;riena pred- 51ava 0 politicarima u BiH,

rad'ena "be.zdlake l]3 jeziku".

U preds la vi su uGes rvovali M.iladin Beric,sat.i.rifur i au· ttlr kQrnada, glumac G<)ran 10kic, kao. voditelj, te Renata Agostin. u ulol.i Ilillke i Oragoslav Medojevic bo opozi· ciia, kaa i'brujni mJadi glumci ko j i su bili u ulozi "glasa na· rodll". B.S,

Salira kOja je iabavila Baujalucan8

(FoW M. wglt)

Ocis

Cudotvorafl lilek fie posftJji

ze,cu

nos

Simptome je kod kuce rnoguce ublaziti ispravnim prozracivaniem kojim se sprecava ulazak polena u stambeni prostor

S uzne 6ci, curehje nasa i kihanJe tipicni su sirnptorrn alerglJe na polen koja se javlja s prvirn danlma prolieca, lake cudotvoranl ijek keji ~esava sve probleme alergica ra ne posto] i, ka pi za ati i antihistaminici mogu ublal\ili slmptorne,

LjOO n preporucu ju pacijentlma da koel polsve prvih

• J all u ke sad de p rottvupal n i, navo n 0 id kveree.ti n, l). crveno vin 0 fl avonoid katehin,Std je _odlicna kombirjaeija Lr ratu protiv krvn i h ugrtlSE kil.

tsgoba koriste kapi za 06 Iii s prej za IlOS ko j i sadrfe kromagi ici n, Ukol ikd ne dade do poooljsan ja, preporucu je se orelazak na antih istamin ik.

Postoj1~ i zanlmljlve alternativne rnetode lijeeenJa atergija zakoje je naueno dokazano da ublataveju simptome. Tu se priie svega misli 11(;! resplratornu leropiju, ul-

tralj u bicaslozrs cenje, tehn ike a ousts nls i ps i hole rapiju, Pri tome je najucinkovitija 'kombinaeija arternauvnih i klasicruh metoda.

Ter;;plja POmEllekad alerglja i problema s disanjem (pogolovo astmom}.Kako ter;;pija ne dovodl do uspleba preko noCi ,potreb Il i su strpljen je i upomost. AI ergi cari

Prevencija

b i najmanje tn puts sedmicno po 15 minuta trebali praktioi rati neki obi i k opustanja, bilo da se rad i a autogsnom trernngu iii, rneditacji.

Simp tome je ked kuce mcguce ublazitl ispravnim prozracivatjjem kojirn se sp recava u lazek po I ana u stambeni prostor, Aka Zivite u gradu, ne otvsralte proao-

re nevecer, kadaje koncentraclla polene najveca (naJrnanjaje izmedu sest i osarn sat; ujutro). 5 druge strane. lzvangradskih sredista kencentraciJa je n ajveca up ravo uj utro , a, najmanja oko 19 sati. Takoder, rnofe pornoci i pranle kose prije spsvanls, pogotovo ako je kosa duga i kovrdwva .

Studijakoja je uoesnike pratila 26 godina, tokom kojih je dijOlgilosticirano146 slucajeva karcinorna usne supljine,. pokazala je ea sa ked pu sac ica 'rili k za razvoj karc inoma usne §upljine znatajno srna nju j e sa sva kim serviranjem zelenog lisnatog povrca u p<;>redenju s bIvsim pusacicama iii zenama koje 11 i kada n iSLI pusile.

Povree stiti usnu supljlnu

Konwmaeija zelenog lisnatog povrca znacajno srnsnjuje rizlk za razvo] karcinorna usne supljine kod rena koje puse,

Smatra sa da sa 0 tpri like trecina dijagnostieiranih karciaorna usne supUine mole povezati s nepravi I n om prehra 110m. Sve veCi bra j dokam ukazuje na La da i omega-3 masne kiseline, namirnice

bogate prehrarnbenim vlaknlma. crasasti pledovI i sje" menke takooer mogu srnanjitjtizik.

Porast broia oboljelih od karcinorna usne supljine, premaistrazi"l8cima, poslied ica je pretjeranog p u se nja, pijenja i nepravilne prehraIle, 01, prema novijim istralj· vanjima, I posljedic'8 HPV"a Ie oralnogseksa.

SDec

• Zbog visoke runrltivne vrijednOSti' iC\gLJrtJe 00- liGan kao rneduobrok iii CUel i obrak. Visok izvo r ka 1- cija'; malo kalorija pornazu n1rSavlj enju, I sto ta'ko j ogurt pomale ubrza,vanje procesa S3gorijevanja masnota, a uz svito imet tete vISe'·energije.

JagocIe za vitamin C

Dolazi .sezona u kojoj na trpezarna mozemo lrnati razliclte vrste voce i povrca oegatog brojnim korisnim sastojeima .. Neke vrste posebno su ld rave i obavezn 0 ih treha uvr-

stiti na jelovnik. '

• SmokVe imaJu oajvise m in~ra 111 og sad r:Za ja od sveg uopicajenog voca. Zbog visokog udjela lIal ga i dea Imi SUe za krvili prrtis~k. Bogate}!J kalcijern, zel]etom, vrt .. mmorn B,a u tragovrne lrna I rnlnerala mangana ..

• Prasa pornafe jetri da elimillira tokslns i kancerogene tvarl, Sadri'i sumpome spojeve kojisti~e od srcanih bolestl i nekih

oblika i'aka.. '

• Origsno js definieijf1 mediteransKdg okusa, Istraziva nja. su po kata lil da Qrigano lrna 42 pula vise an tioks i da n sa nego jab u;ka

• J agode .sad rZe vitamin C, vlakna, tolnu klselinu, kalU te mnogo vitarninaK, 82, B5i B6,magl1ezya. omega rnasnih klselina i bakra. Sadri.e i antoclJOIn in koji s~ti ad raka 18 e]agotanina koji stite od rakajed til a ~a:

Upozorenja

PfedvltIan/e ID.ka bolesll

Kaka S8 razvija 10k plum

Brita n ski 11 au~n ie i abjavi Ii su kaka Je pra6enjem brola ceNa tumors pluca ko]e cirkuliraju u krvi pacijenta mogu ee p redvi dJeti tok .bolesn i odreditl optimalnu teraplju.

"Cancer Re.sea rch UK" 00- javio jerezu lta~ pri k\JpUe" n e· analizom u;:oraka R:rvi za 101 pac~ellta s rakom pjuca nemalih 6e1~a. . Pokazalo 58 ,kak(') je veci broj el mull raJu Ci heel ija tumora u uzorclrna dlrektno pOVBzan s manjim izgledi" maza ucinkovitosthemotera pij e i prezivljava nje pac~(!nata.

Istr<'lnvact smattaj u da je pra&enjem pr~sutnosJj ovih 6etija [I, krili tokorn ter'apije moguce dobiti jnl'ormacij~ o uspj(lhu I ijeeenja vee nakon nekoliko sedrnica. Sto ola kSiwa provoden je'rnoc ilikaci/a ranije odredenih tretmsna.

Oprezno s alkohoIom

Svakocf nevno ispijEmje vi se od pola litra piv,a, moZe znacajno povecati ri~i k od odredenih vrsta raka, sugenra novo istra:1:iva nje. sveebuhvatna stud iJa u kOjoj je ucestvovalo gotovo 364.000 Evropljana pokazala je da je svakl de.seti karcinamkod

m USKa raea i sva ki 30, ~od zena uzrokovan prekorniernimispijanjem alkohola. Prethodna istraZivanja pokazala su vezu izmedu konzumirania alkohola i karolnama jednjaka, jetre, crijo" va I dojke kod lena.

Kada se a I kohol rasp rostra ni po orgsnlzmu, on prolzvodi hemikaliju koja moze ostefiti DNK, eime se poveceva San" sa razvoja raka.

SDee

Kamblnacija stresfl i kafal" na povJsuje nivokortizola; S'to moffi'haglo povisjti nivo hormona stresa. Cak i dvlje do trl so Ije kate poc:j blagim ,Stresompovisuju korilzo I Zg 25 posta -i d rze g~ tako tri sate. BUd.uti da veJike kolicine·hormoriac stregil moga izalv'ati ~Udnju za hranom i prejitlarije, podstr.estlm je_ naj,boIjekl6niti se kofeii1a.

Dnevni avaz"riieda. 20. a~riVtrav, ni 2011

Pise:

Dr .med. se. Sanja Sefic-Kasumovic

PORODICA I ZDRAVLJE Sta jekeratokonus ikako se lijeci

UVA s~etlost uCvrSC je

stanjeno tkivo rom-aCe

Metoda urnrezavanja pornocu riboflavina i UVA svjetlosti maze se u kratkotrajnoj terapiji vrlo jednostavno i sigurno prirnijeniti

eratokonus je degeneranvno oboljenje roz· jace koj e se skoro uvi-

jek javlja obostrano, Karakteristlcno je po cunjastim lz-

oocenjem stanjene roznja· ce. ucesta last ii:nos I a ko 1:2000 u odnosu na ukupan broj stenovnistva, 9 obicno se javlj a u pu bertetu.

Kod oko 20 procenata bolesnlka nspreduie umlerl

Prolazne nuspojave

Kao prolazne nuspojave tokom prvih sedm'canakon operaeije navode se crvenilo oka, svrbei:, peeenje ,,010 j mutan vid· te zaslijepljenGst jaKomsvje· tloscu,

da je zbog stvorenih oziljaka iii, nepravilne zakrivljenostl ootrebnc izvesti transotantaciju romjace.

To se provodl tek onda kada sve druge mjere lijeeenja vise ne pokazuj.u zadovolja.va jute rezu nate,

Uzrok nepoznat Mjerama lijecenja smaIra se prirnjena polutlffdih, konicn i h ko ntektn ih soeiva, a operaciJ,skim m lerema keratop lastika , epiketatoplastika i ,i ntraokornealn i prsten i.

Medutirn, treba naglasiti da ovi postupci lijeee samo posljed i ce. Pravi uzrok stanjenja roznjace time se ne uklaojai u vecini slucajeva ostsle nepozn at.

Naslijede igra znacajnu ulogu, Pretpost8vtja se da kodkerntoko nu sa posto j i poremeca] medu rnolekularna kolsgeria, tj. cia se radl 0 smanienorn stepenu uvezivanla i umrezavanja. eilj urnrezavanja kolagena pornocu ribofjavina i UVA zracenla (cross linking) sastoji se u umjetnom poveeanju. stepens evrstoce kolagena 1.1 r0znjaoi kako bi se na taj;

Komealni topograf prali slalljfl toillja ffl

nacin ponovo uspostavita zadovoljavajuca rnshanlcka stabilnost koja se u vezivnomtkivu uglavnorn postife urnrezavanjern.

Fotooksidaciiska rnetods umrezavanja eorneeu rio boftavina i UVA svjetlosti

OFlALMOlO$I<A.QRDIHACIJA 0PT1¢KJ: S'JUotO

!l r..

moze se u kratkotra j n oj terapij vrlo jednostavno i sigtlmo primijeniti te se nl ne koji nacin ne rnijerjja transpa rentnosr roinjace. ovo tretira nje proved i' se a mbulantno primjenom .snestetika u obliku kapi za oei. Prij:e samog zracenja UVA svjetloscu dijelom se otkloni epitel mZlljace ka ko hi se poooI~§ala difu~ja vitami nau tkNo.

U vremenskom razmaku od d\lije minute apliciraju se 2·3 kapi riboflavinakoji apso(bira UV zracenje i koji sluzi kao fotosen~ibilizator z:a stvaranje reaktivnogkisi· ka u trajanju 00: 15 minuta.

Prj tome se 90 ,procenato UV s;jetlosti apslYrbira u ro· zl1jaci tako da ne postoji opa~no5t 11l SOCMJ i dublje5.truktu . re oka. Vlijeme izlaganja zracenju imosi oko 30 minuta,

Siguran postupak

Prerna doSapasnjrm .pt'aoonjimi3, oval' postutJa.k (pwi put I~en 1998.) splijeeio je daljrije 'l1apredpvanje k.erato· konusa te je u veeini slucajeV<'l postigaocak i pob:;llj§a n j,,! u smlslu smanjenja nePravill'\el8ktiVuenosti roznjare.

QzbiljoekbmplikaciJe;do sade nisu poznate, /liPi;lra.-t ko jim ,58 ,registri rei sta rlje nakon inteivene ije j~ kornea I n i topogtaf sa s!ikorn prednjeg"i zadnjeg dljela roznja,ce te same debljine strome.

tokom koj.ega pacijent 'Ieii na ledirna pogjeda fiksiranog u ciljanu sljeUost. Zbog primlje" ni h kapi za oCi s aneste!icki m djelovanjem ovaj je pastupak potpuno bezbolan.

Moguci bolovi

Nakan zahva'ta postavlja se na roznj;;lCu meko kon"taktn 0 soC ivo kao zastitai ostavlja se do potpunog OZdravljenja pokrovnog sloja rolnjace. Tokom prvih. dana

poslij e in tervencije treba racuml1i s bolovima jer epitel mora sra sti preko slobodnih :iivaca roZ:lljace.

Bolovi se mogu ublatiti primjenom kapi za oci i tableta proIN bolova. Na kon atpri" I ike tri da na potrebn e su svakodnevne kontrole kak,a b i se rskJjucila pojava. upala sve do zalvaranja pokrovnog sloja min jace. Defi 11 itivn i rezu N:at mole se ocekivati nakon otpri like 3 mjeseca.

PORODICA I ZDRAVLJE .._____

Pise:

Dr. Katanna DuJmovlc..

Hasanbegovlc

Dnevnl avaz. srtjeda, 20, april/lravan I 2011,

Alergijske reakcije na ubode insekata manifestiraju 5e ad lokalne na mjestu uboda, generalizirane koprivnjace pracene otjecanjem usana

Reakcije na ubod insekata

Nije opasna alerW,·a vee i

moguea infektivna bolest

KrnJ ulJoda IrelJa IJkJoniti ialac

P [ije odlaska u prirodu , razmisli tekoliko ste se zastitill od uboda raznih lnsskata. 0 tome posebno trebaj II povesf rae U na roditeljikoji na izlet u polje i

sumu vade rnalu djecu,

Svima je poznato da nako 11 u boda neki h i nsekata postoji mogocnost razvoia a lergijske rea kcij e. A I i treba znau i prepoznati da se

Nije poZeljno.,.,.

.. . j'estl s I atka Hi p iti sokove na otvore nom Ie r se mOl"e dogoditi da lnsekt ubode u jezik,Sto moze' lzazvatl g~senj,e rnehanlcklrn putern (zbog otlecanja):

. nodatl bos eo travi. jer k9sI'lice strsljena i osa mogu

biti i u zemlji;' "

... nositi adleeu iarkihboja iii §iro,ku Wl1r larke boje privlace lnsekte k,oj;.i se moguz1JVuCi[J9d o.dje6u).

A pozeljno je izbj"gavati vOCe tjelesne napore zbog ziiojenja (znoj privlaciinsel\te).

Specijalislicka dermaloveneroloska ordinacija

DR. DUJMOVIC

fekija cikma 9,lsprat, Sa!aje~o • Tel. 033225596,061 50 4205

• Dijagnostikai tBrapija balesti kaze, v.lasista i noktiju

• Mikolo5ka i baktetioloska dijagnostika koZilih oboljenja

• AlergijsIGJ oboljenja kale

• Medicinska kOlmetologija

• MiGiifting.,limfna dren~alica i jonlolorela ' tretmani pGdmladivanja zrele kole i preve rtlivni trelman i protiv starenja

nesto ozbiljno dogada i na vrijeme reagi ra Ii.

Bitna je prevencija

Alergijske reakclle na u bod e i nsekata rna n ifestiraju se od IOhalne na mjestu u bod a, genera I izi rane koptivnjaee pracene. otjecanjern ussns ilili vjeda, pa do a nati I akti 6kog soka,

Kod uboda peele treba u klo 11 iti zala.c ko j i je ostao u kozi. jer se iz njega. pcstupno oslobada otrov pa su moguci i produzeni sirnptomi i reakctie.

No, i u (Nom 51uCaju loIlina je preIIer.c[ja, I<ilko bismo rnanje pi'Macili. insekte, trebamo se pridrZaloll ti nekih uputa, kaa SID js izlljegplollnje brzh pokreta, 1:rCanjaili mahanja rukama da bsrno ih tako o1;ierali. Insekt tacla i koMste Zaoke.

. Aka znamo da smo osjetljivi na ubode, pozeljno je izbjegavati jake mirise (parfeme), kreme za sUllcanje, predugboravak u vocnjaclrna ill na otvorellom.

Sve namirnic:e, osobilo one slatke, kao i posude za odlag8nje smec8 treba dobra tatvori ti, a na prozDre postaviti m feW Hi ba re m staviti i nsekticidu obl'i ku plociee u utienicu za struju.

Koia sa mole namazati i

Kakose zaStititi ad krpeUa

1. Pri boravku u prirodi powl]na [ekoristiti sredstva kQja odbijaju krpelje, a kelase nanoss na otkrivene dijelove tijela i na odjecu.

. 2. Nosit! slIijetlu odjeeu dugih rukava i nogavica jer 00 tako krllel] lakse uocava, Nosijj zatvorenu bbueu, lzbjegav'l ti rna teriJa I e s d lac i.:a ma jer sa krpelji na ta kvu.

odjec\,l lakSe prihvate, .

2. Pri·p<ivratkuKuCj presvu¢lse i ~t<)ljoo pre;i!,!wati b}elo .

Rizik qd in fel¢ije je veCi sto je d u~ boiavak krpeJja na tUelu. . 4. Krpe Ij bi fa m j estogdje j e kola na]tailj;;l (Pazu h 0, ispod dojki. oko DuDka. pfepOne, na glavi, iza uha). .

5. Najbolje je oa kr,pelja odS1:ra,njiJje ,s{rucho lice.

Krpelja treba zahvatltl pincetorn neposrednc uz kOlu i vuei lsgano. 'Ne preporucl.lje sa m8wnje kOle jer .krpelj tada izlucuje slinukoja male biti lnfieirana.

nekim sredstvom koje mirlsom odbila lnsskte, all pri tome rnorarno paziti jer rnoze biti tijec 0 tvarlrna koje mogu 1zazvah alergijsku reakciju, pa je ondavise Stete nego 'koristi.

Pove-sti treba rae una i 0 krpeljima. Oni su ptijenosnici razJ i ci tih 'bolesti.

Njihova staniSta su 'rubna podrucja suma. grmlje, nisko rastinje, sikare ilivade obnasle visokom travom.

Da bi bili aktiVlli. potrebne su im odgovarajuea temperalu ra 'i vi amost. pa su najbrojniji i najaktivnije u proljeee i Yeto. Ubodom krpeyi mogu na eovjeka preni-

j eli uzroen i ke ~a21lciti h bolesti,

Obavezniantibiotici

Krpelj lz roda Ixodes ricinus prenosi spirohelu Barrel i u burgdo rferi ko j a uzro" kuje multisistemsko 000- Ijenje koje 00 zove Lyme borreliosis. Bolest sa mora 510 prije lapoceti lijecili odgovarejueim antibioticima,

Krpelji mogu prenijeti i meningoencefalilis (v.irusnu upaJu mozga i moZdallih, ovojnica). ,koji obavemo z8htijeVa bolnicko lijeeenje .. Zato je najboljeizbjegavati podrueja pozna Ie !<ao stanista.krpelja i poduzeti druge mjere zaStite.

80lesli srca

--- - ---

Kod lena porod/ena anamnrna igril veliku IIlogli

Kada raste rizjk?

2:ene cije Sl) majke dozivjele mozdani udsr i same' SUt iiJozene povi Sen om rf riku tid mozdancg, ali i srcanog udara.

- Nasi rszu ltati u'kazuju na IlasUednost vas" k'U tame bolestl spec i'fiche za spo: na podruCj u razl i c IIi h a rterUa, posebnokoroarne i cerebralne - ebjasriioje dr. Amitava Banerdi! (Bane~ee) s OdsjekalEistrazivanje preveneije mozdan og !,JOB ra U n lvsrziteta U Oksfordu.

Njegdv tim prouca\lap je pacliente koji su pretrpjeli moziJarii. udar iii tranzltornu ish.emijsku ataku, imall srcani udar iii bolove u prslrna.

IJstanovili su da;

• 24 posto esoba ~ojesu dozivJele Breani udsr i jednako tpliko ispitanik;3 koji su IskusJli rilozdani udar imajubarem jednQg bHskog rodaka (rodltell, brat Iii sestral koji je, takoder, do~vfo rnozdanl udar

• PacUenti<;e koje su male 'sreaMi udar iii nestabilnu anginu u vecbj su mjeri imale rodakinju koja je dozivjela ma~dani udal negQ bliske rodake'knji suimall mQidani udar, Supratno je bilo s muskin:l' pacijentima.

Spec

• Hucak cesto okriICljuJemo 28 letargiji.l koju osjetimo u poslijepodnevnim satima. Ali to je viSe povezano s nasim biortlimom nego s prehranom. Medl!obrbk oka 15sati maze pomoci da sprUeeimo pospanost, no treQa izbjegavati ugl ji" 'kohidrate I se¢.er - najboIje je 'posegnutl·za jaqukom ikomadom sira.

PORODICA I ZDRAVLjE

Zahvati u ptasticno] hirurgiji

SpuSten kapakje

kozmetickidefekt

Urodene ptoze mugu potpuno prekrivati oka pa ono postaje slabovidno ako se na vnjeme ne intervenira i omoguci gledanJe

Arm:witf::i istraMdci ustanovlll .5IJ ~ eeten mote ~oCl u',p.rWolfariju rak.a1 00 Sye;Ovisr.o IJrsti k.CIja. se XohwmiJEli.

$ej"" )0 ""n .... 1 u 11<0-

~~~:=ni;Z;,::

,I "~.Muiu 011)1<.0. I "'~"" lM>1il1f1J' "pi;> su p8sle' .III jele_zi_tsr(re s.to surastecla ua b;IgO~m """11"'"'. Jednijlo':ci tal(Pf brMl9ki orah je erazito. bb"gati rudn~l( o'VQg mLI1era,la.

'. ~"ilii 1iJ"k> f(Otl!;!1 ,.ret! kak.o bi stvOrllb sele .. noproteee. od kojitj mno~ djeluJu k'9 ,"110","O~",! r,p~Ju·¢eliiW> ostecaoje.

Zdrava brokula

Brnkula je iZ.ule1rJCI bQJlliIil .,;.1\110. ",,1101<,,- 6;iti~'t"Ilrn .ll.lljnlm hranljtr" ¥'1m fTlate:rij~mrli. Iur..e:p.. [1IQm l~ntll'iOm -~ratlttoiQlma koJl !1e a'kumullrsJu u 'd~lc:aFTl8 oRo_

Uz ·am'iokslda-lnme vr~ tamine oA. ~ C. Drokuf3.. je ~~,~ rolne KIs€!i!le.

~~~~~t:::!f!ld='

je: .namjmi::a Koju ~, '""'~U u h~Ji!dr.MJI maoln ishrar..e, ru:!: .~amo .:zQo_g [Jr:ehra~!Jer:iog bOgalsIVa, n.,@oll<'1o'10i'l" nISl\OOaIoI;c",,, )eO"" !rolf"" ku!1anTh bID~ula I,"" @mO • ,ualo~J"_

inte!-"Venit:a i amo:gJ.Je-1 gle· d(:lnj.e. Vee-inB jednostranih ,plo,a djel"Jo ~"O Itozmeti&I<f.fel<l_

UjeCeni. p_ pod"",", mije'la hirnrSKi tretmi31.n tI svim nabrojanir'l s,fu.cBjeY["'"" ""m "'>d miast""ije'''o" \its gdje se dajlJ ~jekm.;. C[~ opera'~vnog lij€eenjo je da se ",,,Ilgne ,i""UiJa o.:U"-

Ako Je ~t..uvanil runkcij:;a 'Iewtorc! (rni5j&l ~9dl!OG:a ~"I"'\l), oedo '" "e "" s"l1:raeenjEl njegove apo11.C\Jroze {fascijej, liZ potrebl1i zatJ~ \fatm;l1'a1ZuSlJfmski3\lii;:~ka:1!"0), ko~ i konj"nkti~ ,~.

Akci nije .saCUl;'iIfl8 funkcl" ia po:IizaCa kspJ(~, ide 5e :flo "ite""'tl,ol ",-.vao k.o >10 je p:1I[eziwnje kapka sa. Mu_So CIJIU3 'rronlC!!is (botkolnl ml~ ~. celtl} Qt:Ii!t~o ~ tr.:JflspI8rJtLJ.tom fuscijl'.3 S n8t~

kol,enke_ O~l1:Id.fa st!' mora d'obro i$planlrati da: ·se ne b~ IJR;ldil51 neIjO\o~jn;a i!i IJreljel.;Iria kg~t<clja,

Oper8cija kod djece

PO!:i~briQ je va~ 'kotl djeca uradirj pravov.re-I"OiffiQ operaciju spuSteno.g 1;;a_Jj:B, I<oj i or~-.e:moglll; .. ~Vi:i l1ii:Voj \it'da 1 pl'uati di;i1lLl!m oko ~ta·

~ slabovidoo, .

VeliJ!:Boaiilja semDl"5I [)Owetiti izbje~'Janju It:-ompli· kac~a u hirurgiji pod izallju 5piJ5tenitl ki3pal1:a, poseb_nQ moIIJ"'1> slmpl,""" rotn)"", koji mogu filap..~ lzuzetnO nesretnOI!!: ;p.3Cljefl1.a fI:o;f Oesto zahtU~"'~ rL(r.'u j.,Itoceduru zak.orMijLl_

IElflAH IA AOOl!NIUIlICIOO I AiJJl'WJ(IlJRU DI\, MED, SCI. D IJJ\I!A A.VDlC SPEt. fl1IJ!TAR AKlJPU~KlUl\(]lOG Sl.l!IIJfV(] (ltJaJalsabf{l~I:ml}'lit3

D61'157~O

·rn:uuL!,11..'lIJ9l1itm.l!l~'" -!i6i\Cl':JI'>m _

~RlMtt;W. ruJE{;E~ st:ruoo:E -A.rn~EWIlfFllOOP.t.M ·IU'~omW>Uil ·1ER~tFtIltOPIlA -SVE~ST.EWiEij,A

00 SUTRA U PROOAJI

Ha¥.jDVllf n posodom Prof_ ok" J even n~mI"_JJ'vt<

(I rng;,a.ef[(Imudatul U%r..ocim.£l, 1IJ''''''lu.i-1''''!r''''!I!

5 aznaite viS e

• Kako !J11,.H-€tj!: g!:(_~rn;ij, .bolo!:!1! I

• kliAA, ¥~ j pnvrca C:uV1"3 vaje .zd.i.J.vtj-e . .

• ~~ to j ~ ~;,mb03.Ctij; IJOljt:efiei fZllij ",~r:. tntarkta

· ~t.~. mot. f'I,~!ad u ~i rna dij ilb~.Ei~.y:r ..

• Gdl~DaCt clnk, lirom i IIl.3,gm:z;jj

o metahnlieknm sindrnmu ptsu

SmrtnJ;11lSI1.i kvartet ugraiava zrlravlje i sam Zivot

PllStDji niz lijeknva. kcji na uzda:rria drZe

. .t:i1mg ubicuu

Zdrava hrana. za vas

Luk je iedan i jBdinstven

Orasi mogu spasm Zivot

Vitamini pod lupom CVit " pmItDC isCl"pljEIIIDm organizmu

B jebitan za SeE!eraSe

Ne za_boravile

• RQ.! ~ SflJd~m~ m~CZlilvill;ilti:·

• De~jiiaj

dj j;,l~1= ~dI ~diiL(Idolilzc.~jed[jo .Ot'rimizE!m Lij~stt;'e

• Dii.,bc.LJ:8i-e ri:;d~ilJ:l 'ZEI! it'~ru

PiSe: pror. dJ'.

Dljlln ... Avdlc

U rblf artmis iii. giIlt je re!UI"ro![Sk:!i! IxIIe5t UlIDf<:r,',-""'~,,jem purreta m:l!-;r,:-:Ole kiselire u ~i"'J. Od ojega ~"m_IU"'","m~15Pl>'"('-!''''. <*>oIi<Xi~,I"'n~" mempaUlJ). o!I.:no rekCfl ~ deooroJo Ii,*" U",'Ikom hrnju :~h.Jl:~ uzrox nesn.lk~ Ci\og ~OOli&,Dg po .. '~J.j. _01. MsWIl 1001_"" kl"lilno) n1$>' mH~'ajrJsed::o'~,

Glbt poelnje nagtl, obkro U 1.rJku rlo:)l. :!;. j;lk1r:l'! bolnrn II zgJob.l (i dQdir po}ut~a potuG,*, --. b:J), NojOeke Jf;'~k\.t-~n~m;;JoJ~~n~. ~ilm z$Ib t>Olrtog paloa,

Upalni procee

M~ zahvate:oom .zg[obu d'ominira otol!:, zetegnuta,

Kad se kristali nakupe u zglobovima

Giht napada muskarce, a zene vrlo rijetko

Za postavljanje dijagnoze koristi se karakteristicna klinicka slikai nalaz povisenih vrijednosti rnokraene kiseline u filrvi i urinu

sj;ajru:J. kota, jako crveee beje. Poneked se ?:bog upalnog process U agoou .f:o~'IjBl I 110- 'vl~·en.i} ~~1!;!5n(;l lempe,r .... UJra i drtstevca, Ovsj zapaljenski PI"OI:eS lraje 'do d\liJe eedmlce, a r:a}(on toga ~tj;;llJr.:Q prolnzt.

U toku faze l1lir.ovaflj1t boo 1~::i(J bolF;;'!~FiIk 'rlemGl I"'IIk.akve <glob"" lego"", Ilclo<;! so ponovo jilv1ja untnar pee go. dine 00: P'rw:Jg etake i obicllO zateara 'lsli.zg!Ob.jroo nretbcani put.

A.Ko ee gjht ~Ino terepU>."' t-'; 1reU"" p,"'ozl u hrotiicnl cbllk k;tji ee harakter,iidlOl oolovorn ID01ko1nrh I I>:O~l,;jnih tol'u6a kao 1 rll'Qr.icile urstnc ertropetge.

Totusi predstavllalu ke~l{teJ~ll6rl1J Ittluclnu na ko!l (bijeb !Ml;oa) nasrcnr "'Iie<J

DoZiVotna terapija Je~;;:j~~ ~~ "',i~~i~i~'ft~:r.~r~~g~

ul1ltemij~vl§j tcl;(;i.stJ: t6f~ i j:lJQmre.n~ na bu'tJrezlma, <:1 ako se totest 1'lE! lijecl, ljolo:1;i do .ri$I~ irJ.\'-afiilitet£;!...:

T.",pr)".!lI~ta Irole ,,1~S1MlI'","' p"",IIf'<l uklJoiieoW u ~"'!lI'm'. ",iI0.1"" leriiPij. raj; oC\J\>'i)~" fi.,"!\oldnal"a.~ zg,Job",", ,

vlSegodi5nje oelijeCefle 00- iesu, ~ :jtdi} j:105Ijedk~ t,a- 1¢eI\ja uata U hrskavicl, slnQl;.'[ji ,zgiobo\l:p, tetivartla" !.d. ", 's li"'"' .... , koll',"Irre, ,::J8 tak i ea uSnim ~k.oOkama.

Oka :20 nosto boteesnke L1'It'a prlsutoe bu'bfetne leamenoce. Uratrta retrcpatfja ae obkno ispolji3Va tE!l~ nekat:! ~kollkO gcdlne toiestt i

man atnnse zt::og zapejen!iRog nroceea u ~obo\llma pa se u slu6aJLI ~rne· ne terapfje boles! brro amirule.

OiJ etelS-kl .eilm OSJlTlllj~'Cj, s v lrn oboUe[im ad gihta r:Jrepcruluje se pravilan hfgijeJl.-slro-d [eLetskl te~Im., S a~t:enrolil ria SJ'rlDtl_lenje mastl, hraee eo,

P~rajuataktori

Posto]e odtedeni raktert l~oJl uJ:wz"tnt:LIjlJ.

III "",.tl"" "'" ,""'" I'Oi""J'\>'i)hJ" Ilinlll: gurmansldcbrck i koreumecna alkol)ala, ~ ncwooi(o w:irn~nje tnene togete :PU'Iinlma Iii"", Imutti<.)_ 1<90 p"',,"'i~~01 lakl<o' rnd.gu biti f h.ln.JJsl~a rnt~nciJg, uzlman}e nel'i.ih lijekova (sarlCilati· i '~l'idiur-etici). nagJo tm~Jenje, ~ ... rel:h.!!. W_

Vot~ 05ti1 fjr.tJfJ(PI'ui;U'fJ • bar/,n.,. od glhl.

• MerJu 0000011 ma od gihta: $aroo je 5 iPOStQ iana:

• O:ko 20 PDsro bolesnika ima prisutne [lFJbrez,ne kamenCi6::

• O.kQ 25 post(l ooteSnika s Bit1tom tll:nire 00 bubreirle in5'L!'filjjenl:ije

A

u po6etk.li je praeena hIE'@:m simpLDr'lil"Tlil, o,li'ki3snije ni51- p,wui": I ,,",wi 00 bul>,othO iflsuficije:nc:i"je, l<oJa}? uzrok smrti oko 25· ~ :ooPesnika ~.glnwrn,

Za tJl'JstavtJanje dijygr-me I{o!isti re karal~te:ristiCna' kUnick~ sli:kBl i llq I~ jXVLtSenih IJrij~dr)O'su. molw.;l6ne ki£eli~ ne u kJ\,; i urimJ.

Terar;lij"ski lJIfi":slup bojesti ~ 00 1J ;elva pravca: 11- je¢enje artriti&a' i li~n}~ h;,_Ie",ije. Ne<>phooroo je ~ltr r,ljhlje ~~pci:et.i b'eL-

gate puririOm' i: alk.ohol'a, ve6 urJOO teillo5ti. il;ao I)revencija n;a!;iGiilika bub.relnlll I~mefl~ta.

U I:e1im ob:ltcimB' bole5ti Qr:ePOhl:CUjS ~ ul<IJuclvar~e v-templj" lijelto"" wll korigj· mJu met:abali6ki pt;IJe.rllebj (uri~OZUI~clllJnkosupi~otl) _ DL@",ano Ulimohj. <I'm 11- _jeN)va korigiJO:h ipel:Ur:a-temijlJ. spreCa'.'a iD'JCllwnl na5l.a'n:ak: al"tiitisa, i stlJaml1je nrcniCnm promjena. UkQlikO post.Qje torlJS.I, oD\rode i:ro l1jillo'L-'OS rastvar~hj~ f {LeWranka,

'Ani". -I{,,," I

Soua mlijeka svaki,dah

Dj""" 1lQIll""$><!;"'" rna u s:k_~il pita, mlijelfQ i¢aN ,4Q peste monje 'm~ eo o!X>'" oil ",Ito cnja"'a kadl3: cdrasm, Sa7 m_l? W.1jE rnlij~,. dnevno iljeluje '\.'}' o<j lietta !>N\i'er1cija 09 bclesn,

- Du.gOF](]jno w\.'eCB~aoj" 01,<><» ~~II<! " "1'gaIl1t-

6e~j~~ ~t:. ~,:~~

iTIQ~ IJIlje neg~f S:~ se QI1 formlra" NElOO:n.~f:5i Novog "Zefi3ndi:l ustEllCNill-51J! de je tItt1l oWjelill 00 loo>Om ~I*'''' ~'I'P<iIo<,~." ~ 1.930., 6d~a nBlko:n SID .5U U. s_~a uvelj ~~tno niIUeI<o, .

5trumjecf 'godin.Bma llk_atuj IJ daje ni3joolja!Pf:e"""c'lJ~ 00 poJ<".I'.~ otl[eva Q<I~je, ,,"'''' t..je'1851i€' teZine, manje·tl~"ohOl. Ir!zi<1\<! pklll'r><),L

Ogr:ariictti meso

1;)rlf:Vn8 I<:oUl:inQ mesa u ishrani ne hi ti"€!_bala birr veC-o.o~ 70 &rpma. t~'rde t;rtr=sRi otru.tpjo<1. On! SI:] o'IljEWili, smjem'ice uiOClj~" je.JJkotano no »Jtfeh<l r~~''-~ll'''hl(ilkon:tJ: rnOCIJB cryenog_ rne!s.'a I ,prer:aOe"\.iM radl SIlTl~~ ole"J' rJliJ@ Qliolllw.o"l~ 00 _ ~Iog_c<ijeva_

SVi'!.!{(IIJllie'oilf Ufll:i5l:00 Ii" 1'20 sr~"" C"""9S """",1I1.".."lhl1'1'",ff ... ,,· ",,~je""2Qdo30 po~l.O If&lm rilikotn (100:11- jev,mi:'l,(kli".k'_'QiJ: crijtva, t:£tieg k3roiooma po t..Iee5~ u ra2'i.~je.n1m I).,,"~"-.SdtiJgi! ._., ~ll)iern 't:igfal1literi!la ne

" -jtJ·~Za,·de"fcit. ~mjtMJ"r\en1~_

oglasi

BOSN A I HERCEGOVINA

FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSK1 KANTON

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Na osnovu elana g, Zakona 0 ministarskim, vladinim i drugirn imenovaniirna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sluzbene DO vine Federaciie Bosne i Hercegovine" broj 12{03 i 34(03), clana 7, Zakona 0 biblioteckoj djelarnosti ("Sluzbeni glasnik Unsko-sanskog kantona", brei: 6(99 i 10103), clan. II. Odluke 0 preuzirnanju prava i obaveza osnivata prema 1U Spa men biblioteka "Skender Kulenovic" Bosanski Petrovac ("Slu7.beni glasnik Unsl<o-sanskog kanrona bro] 11/98 j 10/03),; Zakljucka Vlade Unsko-sanskog kanrona bruj: 03~OJ7- 162/201 J ad 24, 03. 201 J, godine Co pokretanju P05[Upka za izbor i imenovanie clanova Upravnog odbora javne ustanove "Spomen biblioteka Skender Kulenovie" Bosanski Petrovac, VJ ada Un s ko-san s keg kama na "', Q b j avl j uje

JAVNIOGLAS

Za izbor i imeuovanje predsjednika i clanova Upravnog odbora JU "Spomen biblioteka Skender Kulenovlc" Bosanski Petrovac

Objavljuje se [avni oglas za izbor i irnenovanje kandidara za predsjednika i clanove Ilpravnog odbora IU ."SpQlIlen biblioreka Skender Kulenovic" Bosanski Petrovac

- dva (2) tiana ispred osnivaca

" jedan {n Clan i sp red zapos lenih

Upravni odbor [U "Sporn en biblioteka Skende..r Kulenovic imenuje Vlada Unsko-sanskcg kanrorra na prijedlog Komisije za izbor na period od cetiri godine koji imaiu tri clana ukljucujuci i predsjednika, od kojih je jedan Clan iz reda zaposlenih,

Opis poziciie:

- donosi pra vila us tan ove,

• imenuje i razrjesava direkrora, - urvrduie planove rada i razvoia,

- urvrduje godisnji plan rada,

- donosi finansijski plan i usva]a finansijske izvjestaie,

- odgovara osnivacu za rezulrate rada ustanove,

- podnosiosnivacu izvjesraj 0 poslovanju,

- vdH i druge poslove u skladu sa zakonom, pravilima ustanove i Odlukama 0 osnivaniu na-

veden ih J a vnih ustano va,

Kandidati tre ba da ispunj a vaiu slijed ece opsle i poseb ne uvj ete:

OPCIUVJETI

- da je dria v Ii anin Bosn e i Hercegovine

- da ie slariji od 18gadina

- da niie otpus[en iz ddav:ne sluzbc ho rezu.lr31 disciplinsh mjere na bilo kojein nivou u

BiH u periodu. od rri godine prije dana objavliivania upraznjene poziciie,

- da nije pod opruznicDm Medunarodnog "uda za ratne zlo¢ine (clan IX Ustava B:iH),

- da nije na funk~ijiu polili&oj sITunci u smislu <'lana 5. Zakona 0 minislarskim, vladinim

i drugim imenovaniima Federacije Bosne i Hcrcegovine, (."Sluibene novine Federacije Bo-

sne i Hercegovine", broj: 12/03) .

- da nije clan zakohodavne, izvrlne i sudske vlasd prema. odrodbama ZlIknna 0 sukobu innesa U organima vlasci u FederacijiBiH ("Slu:1;bcne novinc Federaciie BiH" br, 70/08)

- da nema privami ilifmansijskiiIUe!(,"s u insliruciii u kojai se kandldira

- cia nije osudivan za krivicno dielo i privredni pres[up nespojiv sa dUZnoicu u insliruciji u

koju ,Ie kandidira, PCI godina od pravosnaznosri presude, iskljucujucivrijemc zatvo~ke kawe,.

- da nije lice ~ajem je prav'Osnunom presudQ!U ~da zbranjeno obavljanje akdvnosti u nadlcinoj iosliruciji u kojoj ,Ie kandidira

- da nije s[arij; do 70 godina na dan iUlcnovanja

POSEBNl UVJE'r1

- visoh s[rutna sprema (VII s!epenj druillvenog smjera za kandida[e ispred osnivaea a visa iii viwka suuen. spreroa 1a kandida[e ispred·zaposlenih jz Javne us[.nove.

- da ;ma najm'nje 3 (tri) godi!!e radnog iskustva II struci nakon slieanja VSS iIi VSS

- d" n i je Uana Up ra vnog iii Mugog odbo fa u vise od jed nog reguliranQg organ..

Pored op~tih i posebnih uvjcta, priH!com procjc!1c I<vaHfikacije i ;sb\lIstva svih kandilla· ta u~et ee se II obl.ir i <Ii ed ec e kaI1lkteristike

- spowbno~[ <~ savjeS!!{l i odgQvomo ubavljanje dui'oos[i cIa)')" Upravnog odbora

- p07.navanje pwpisa, koji reguliilu dje.ia[!!OSI ustallove

- spos bono Sl nepri~{fas,n og do nosenj" od luke.

Zaifllen,.,,,-ani kandidati duini ~u podnijeli .pismenu prijavu sa potpunom dokumentaeijom kojom dokazuju traZ"ne uvjete iz oglasa i to:

- kraCu biografiju sa adresom i kontakl-,elefonoin i naznaku na koju se poziciju prijavljuju

-lIvje,·enjeo driavljanwm(ne S1arijeod 6 mjeseci) iii kopiju ell's ·Iiene karte

- izvod iz maticne knjige wdenih .

- ovjerenu kapiiu diplome 0 zavlienoj !;!coli

" uvierenje da nije osudivan za ·krivicno djdo i privredni prestup) i da·mu odlukom suda nije zab,·anjeno obavljanje navedene akrivnosri (ne starije od 3 mjese",,),

- uvj.e,-enje 0 radnom iskllStvu

- ovjerenu rzjavu kandidata iz alineja}, 4, 5, 6, i 7 optih uvjeta i alineje.3 posebnih uvjeta.

Dokumenti koj; se pril.zu nz prijavu moraju bili orginali iii m'jerene kopije.

Svi kandida!i liSle sa uiim i2borom bit ce pozvani na intervju pred Komi,ijom ill ilbor,

Prijave sa srim tfaienim dokumentima dosl3Viti U3. adreslI:

Vlada U[Isk,,-sansko-kantona, Komisiia UI izbor Alije DerzeJeza br. 6. Bihat

Oglas osmjc OtvOreJl pema~sl (15) clana od rn.na posljednjeg javnog obiavljivanja oglasa. NeporpUIle i neblagovremene prijave net.. s.e razmatrari.

FEDlJRACtJA BOSNE J flERCEGOVlNE UNSKO·SANSKI KANTON

VLAOA UNSKO-S,ANSKOG RANTONA BUlAe

NQ{)S,llOV1l

C.1ana 8. Zakona (I. rninistarskim, vladinim i drugim irnenovaniirna Federacije Bosne i Hercegovine (l]"Sluzll(me novine Federacije Bosne i. Hercegcvine" broj: 34/0:1)~ elana J 55. [ 156. Zakona o osnovnom i "poem srednlem odgoju i obrazovaniu ("S)u~b~ni glasnik Unskc-sanskog kanrone'' brei. 5104.),_i Z,kljuccima Vlade Unsko-sanskog kantona 0' pokretanju postupka za izhor L jrnenovanje clanova Skolskih odbora javnih ustanova osnovnog i srednjeg cdgoia i obrazovanja Ilnsko-sanskog kantona brui: 03-017-16912011, broj: Q3-017-171/2011, broj: 03-017-17>/201 L, broj: 03-017-175/2011. i broj 03-017- 165/2011, od24. 03. 2011, gcdlne, Vlada Unsko-sanskog kantona cbiavllule

JAVNIOGLAS

Za izbor kandidata za .nominiranie clana skclskog odbcra u javnim ustancvama osnovIlog i srcdnjeg odgoia i obrazovan]a Unsko- sa nskog kantona (ispred osnlvaca skole), i to:

I. IU Osnovna skola "VrhpoJje" Sanski Most 1. JV Osn{;vna Skola j~Gazin n- Cazin

3. IU SPS "SaDus fUIW'Um" Sanski Most

4. JU tiM jesovita srednja skola'L~ :Djh.a';::

5, JU "Mjesovita elekrrotehaleka i drvopreradivacka srednja ~kola" Bihac

U skolskl odbor odgolnc-obrazovne ustanove bira se I ijed.,,) "laD na pozlcllu: ~ ispred osnivaca

Opis ~"ricljc tlana Skolskog odbora: • doncsi godisnji program rada ij_kole~

- odlueuje 0 poslovan ju skole,

• usvaja lzvjcilaj, o finansjjskom poslovanju,

- raspisuje konkurs - oglas za di rekto ra, n asravni lee i osraio oso b I ie -1 vr~i n iihov izbor ~ • usvaja p r·i'fvila sko le, -

- cdlueuje 0 ~albi:l:m,[3 roditeljana izredene disciplinske mjere, · udluruje Q prigovcrima radnika

- cdlucu]c (1 prestanku prava nastavnika, struenih suradnika j suradnika, · udgovara osnivacu.za rad j rezultate rada,

- usvaia izviesta] o realizaciji godisnleg arcgrama radu skole, • !'al:m atra plan upisa uren ika,

- vrsi j drugeposlove u skladu sa zakonem i pravilima skole Svaki kandidat mora ispunjavati slijedece epee i posebne uvjete:

OPC.I UVJETI

- cia je drzavljanin Bosne i Herccgovine · d. je stariii od ) Sgodina

~ da nije otpusten iz drUVIlI::: sluzbe kac rezulrut disciplinskc mjere na bilo knjcm niveu u BiH u periodu oct tri godine prije dan. oblavliivanja up raznlene poziciie,

~ da nijc pod optuznicorn Medunarodnog.suda za ratne zlocine (clan IX Ustava BiH)~

- d. nile na funkeiii u politicko] siranci u sml •. lu CI,n. 5·, Zakcna o mlnistarskim, vladlnlm i drugim imencvanjima Federaciie BOSTIc] Hercegcvine (11Slllzbe.nc novine Fedcracije Bosne i Hercegovinc",

broj: 12/03) .

- de nije clan zakoncdavnc, izvrsne i sudskcvlesti prema cdredbama Zakona 0 sukobu inseresa u orga~ nima vlasti u Federaciii BiH ("Slul::beneoovine Federaciie Bili" br. 70/08)

- cia nem.a priY;:Hni ·finansijski in(t:T(:s u insEiruciji II kojo, s~ katJdidra

• da niie OsudlVdn za. krivic[l1J djelo i prjvn.:.dni pre;;;twp rl"espoji" s!;I; d.u~noscu u ill~titucjji 1,] kojl] s.e ks'~ ndidiraJ pe[ godil1~ od pnnrosnfi!nos[i presudeJ iskljui::ujuti vrijeme za£vorske· kaznt:J

• da :nije lice kojem jepta"o.sna~nom pl'esudom sudazabranjeJ1!J ob.i:lvljanje i:1ktivJ]osti u nad:l.e:rooj in s ci ru-cijj u kojoi" Se kan didi..ra

• ga l1ije s-ra.rijj 00 70 g~djlla na qan imenOVaJlja_

POSEBNI UVJETI

• da ~.i;1,ndidat ima Vi5U S-ll'UCnU :s.premu (~. O:5.nr;:}Vnu skalu.) iIi visoku .strucuu .spl'emu (za .gJ'ed,nju skalu) - sposubnota Zii :sa .... je:sno·l udluc.no i od_gov(}rnu obavlj:j:iflje upra7..njene poiicije

• s.posobno:Sl nepris-trasJJost.i dono.senja odluka

Uz; prijav.u, koj~ tl1eba sadl"lavati kracll biogra.fiju~ a.dL"eSll i krmtakt te]efrm~ kandid.at u'"eb.a dD.'j.t.a\Tici~ · u~jej""nie 0 drz.,'lj.ns(vu (ne scarije od 6 mje,eei)

~ izvod iz mariene knj-ige rod·LDih (nc: s-rarijc od 6 mj~(;:ciJ

- llvjerenje da nije osudi.vlID za krivicno djelo; prh'r.d!li p=tup i d, mu odl\1kom sud. nije zabrnllje-

no obavljanir;;: Da\l'~enc akrirno:iiLi (DI:'-:Sl<:l!rij~ od 3 mj6seca) ..

- ovjereDu kopiju diplome 0 z",'r,senoj skoll

- ovje:renc izjav{: kandidara iz alin~ja 31415,:15 i 7 opeih uvjel.a.

Prijavc Sil.doka:llma 0 ispunj<tvanju n<tvr!dt:nih m~c[a dOS(3Vi'ri na adr-es:ll:

VI.d. Unsko-sao.kGg k.m<>D", Komisija z" izbor

Alii e B etzelcza br. ·Ii. .

BIHAC

Krajoji rok za poonQsenje prijalva ie 15 (pctnaest) dana od dana z.ad.oie objav-e oglasa.

N~pOLpunil; i DLblagovn:menc;: prij;:noc n~cl:::51::: r~zmalI.ari.

IJ!)~ ~.~ I JH.K( ,f {:(;I'. r ,I

"11":1" \lht'o\tlIM>.>t 11 ... '1'1,," ... 11 111I1"Ull~ ~i<b .V ..... !' .. ll .... _J<&ll d_ .. lIIIl-

t , .... ,. ...

'iII"~"'l"'Il"IIIJn.·,.d .... II'Fl!l,Jj~ ............. 'I ...... ~I4P_...I'W' .. t """~. ".f'i'- ..

1'wMJo"'~ .t1'I'~

I "wl.O'\, ..... " ...... hUll 'II< ..._.. J '''', ~PIiI _..- ~ III'\,....,~.. .. -.

~ .101. r:on... ~~ ...:.t...ai:IpiI, ~ I ~~.I ~fII .,.;....~~ ..... I~. PII 1i~

-.,l¥..L "'-'11111,. ... _. 1l1ojI~_.., ... __ • .t.. __ II,.

_!1iti""_-..; ..... It,..I~ ... ~I!Ip., I ....... ~

"I,·t~ """II. IW '" ~ III r"~' ~ ",~\h ·I't",. f I .IIIII~ P"I"'I . ...,_ """''''Ii ...."

l~j:H\i~ ,u.,,·I.~li ..... ,,.. ... to. .... ~_ ... I,~I,:J." ........... ""*'II j; " .. ~!h"...~ ... I'""h."""""""-.11

tI"" .......... _ " ~_.I~ ..... .-J-foI. _ "..-.'_ ~I,(t_ .... .,.._...~ "....,.r.--..l...,. .~LII II

..........,.. .. I~~~-.j

,! ....... IP." u~_fIIII~.,t." .-.iIII .... _-r--- .......... ~ ..... _'itl , ...............

...... 111' d •••. Mt.Io;...~I'",,*-, .....

'\jlliliMi:-IIiIf"IIII!'-""IIII·~IiII"III4-1!!1 .. '~"' t.t~ __ ~ p.,· .. !HiIIIfIIIIII~11Mo ......... _'iI!lf I'lIIi.ii.jiJi..--i£d ~

" :i.U.oII..,l_.._.nI!~iI

iI ~..iI&IIi.k""",- ~IU , ..... t"II!! ....... tIo!i!I~ ..... ,J.'I .... 1!! ... "liii~ ~..iII"'M'III u 2.11", ..

._

I'I..,.t ........ .." I'<"!"""'Jo, I'!I""" ........ tIooL.. .. ,..nn

t~lJr~m'" It. 1(r"~~..,...IlI'I'IItkn-r:

~'I

Hypo AlPE ADRIA

~ 'W.'" VJ'¥U. '11 Yl.'1..

HYI) AilE-. mU.A-8

Kd.d.

~I~"

. ATJECAJ I KONKURS

.. • mdJ ,.rnLI

"'_I ,"""""",, __ .:I,,!to. ~ iI'<odod ,..Lopr...,.... bnl!1 ...... ri.~ . .::...,..", "'hI~"'''_''' . • ft ''''I- .........

"I~ .,t-~ .. t.w .. ht ....... '0lil.1l1li oJl\I.It.~./:.i!IiL"lt' ... ~1 I'UI .~. 'IImrt ........ MW1M N-.lJ 'Ifu,~~ ..

XM" .... !Io ~\

.s.~". .. t'", ln1'«oa.lt .. , .. ,

1Io~ .. nJrnll'" atn~ U1~.~. "pil'_~. ,f!"i ...... r'Jllj W1'WT!1fiiI'lJI~" '"

.n· """r1.o

01 ....

...... '1""~

I l"!;'hl_ .... iIC' i"f\""J1i ~ rw wdi.I ~..a.rIIll:lU r-P4i.1Ji4., Ii JuL." 1I;II.,.d;fM'f11:1 -d .... 1i:.,

• ,·...". ......... 1 ""~ro f"<1haol..,h I"..k.l. ......

~',' ... \n'ft'I' :4j'~[mltL..I ... e '.r~~l~,'I~-..11'NI

•• ..J' ..... u.n .... ' .......... _~, .. ~ .!IV"I \UI1 AllIU.\!!ANt: U

'1Ii:Mu lI<ulm ". II>

www.mikrofln_com

iglasl

Dnevni avaz '"""-&"'""""""1''''_ 41

Sosna I Hercegovina

Fedaracf,ra sesne I Harcagovme Kanlon Sarajevo Mil'1tstarstvo zdravslVlil

Zavod zdravstveoog losIguranJa KanlOna Sarajevo

Za d oslavl janje ponud a U otvo renom po stu p ku za nabavku reba.

Predmel na tlavke

LOT 1 - Gradevinski, vodovodni malel1jal i atat, LOT 2- Eleidro-l'!Ialerijal,

LOT 3' _ Stampani hlalerijal, LOT 4 _ Kancstarilskl rnatenial, LOT 5 - Nabavka

bezalkoholnoq. olkoholnog pita i ostath prehremberii h a I"li ka I a, LOT 5 ~ Nabavka h rare,

LOT 7 _ Malerijal za Wicenje,

Pozivaju se sva p ravna llca m 9 i ~trovana za 0 bavljanje d j alatn os1l koja i e pred mstotvorenoq postu pka da d 0- stave ponude u skladu sa Zakonorn 0 [avnorn nabavkama Bosne I Hercegovine (.Sluteni glasnik BiH", bro] 49104, 19/05, 52/05, 8106,.24/05, 70/05 i 12/09), a prema uslovlrna objavljenim u navedenorn S I uib eni g lasn i k, KOIll. tel. 033 201-203 10k, 208, 033

665-322 .

Ostvarite pravo na slobodan izbor

.. - 1-'

oSlguranlm . IClm,a

lzaber-ite dok

sv,og i dokto

d- . ·ora me __ rcme

a stomatologije

I(J P C ENTAR "SKEN 0 ER IJA" 0 _0_0. SARAJ EVO SARAJ EVO TE REZIJ E B. B,

ObavjeSctavamo Vam da smo u "Slutbeno.m glasniku BiH,bl~27 od 11. 4, 2011, gad, na stranl 40 Dbjavili

Akcijaslobodnog izbora doktora porodiene/obiteljske medicine i dokrora stomatologijeje u toku,

Izbor doktora porodienc medlcine/doktora stomatolcgijc vrsl se popunjavanjem lzjave 0. slobodnomizboru doktoro.

Izjavc 0. lobodnom izboru dokrora osigurano lice dobi a ad Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na kucnu adresu.

lzbor doktora J1j se en osnovu ponudjene lisle doktora koja ce sc osiguranim licima de taviti uzpozi .

Osigurano lice obavezno je da popunjeni obrazae lzjave (tri primjerka) dosta i izabrnnom doktoru U roku tid 30 dana od dana preuzimanja obra ca.

Prc:porucuj sc da oSlgurana lica saelanovima svoJc porodice/obitelji. izaberu i tog doktora medicine (poroditnoglob.iteljskog doklorn) i doktora stomatelogije iz njima najblizeambulantc, a. naj man] c za period od godinu dana.

PONOVNO OBAVJESTENJE o NABAVCI

SUDIJA

Alia Papavlt Mujan

PO U KA: Proliv rjMenja 0 izvrsenlu mO~8 se ilj8Vlti p rigavor ovorn sudu u mku ad 8 dana ad dana prtlarna i stag ,. Prig ovor se p odnosi u dovoljno. m b roju pri m imaka za Sud i stranke.

OostavljafljerjeSenJa 0 i2VJ~enilJitvrseniku, smatra 58 izvrseni rn pr-01!Jkor'n to ka od 15 dana ad dana objavlji.vanja_

DOSNA I HERCEGOVINA FEDI:RACIJA BOSNE .IHERCEGOVINE KANTON SARAJEVO

OP(;INSKI SUD U SARAJEVU

Drol: 650 Ip 16331610 Ip

Sarajevo, 3~. 03. 21111. ~odine

o p ti nski su d u Sa rale VU, sudija Aj III Papovi G Mu la n, U pravno] slvari tratiDca izvrSenja .PARTNER" Mikrokredilna fondacijaTuzla, ul. 15 Majabb, proliv izvrSenika d.o.o, "IPSWCH" Sarajevo., Mala Aleja br. 5 ·llidfa, radi ilVfsenja, V.S, 19,653,43 KM, na osnovu cl. 10. i 21 Zakona 0 izvrsncm postupku (Sluitlene flavine FBIH, tlr, 32/03 I 33/06), a u vezl sa tlanom 348, st. 3. Za· kona 0 parnienom postupju (Slutbene novlne FBIH, br. 53103),. na prijedlog lra!ioca .izvrsenja

OBJAVLJUJE RJESENJE 0 IZVRSENJU

ocredeno dana 19. 11'. 201 O_godine, po prljedlogu lratioca izvr~enja od 30. 08. 2010_ godine, na osnovu vjerodoslojne lsprava _ • mjenice serijski bro] AS 061418 XZ, protlv lzvrsenlka d.D,Q, .IPSWICH" SaraJevo, Milia Aleja br, 6 - Ilidza, radl tzvrsenla. v.s, 19,653,43 KM, sa zakcnskom zateznom kamatom poeev od dana 30, OB. 2010 godine na do isplate, te nos kove IzvrS no 9 pestu pka. Izvr~enjs ie odredeno:

• pljenidbom, poplsom, proelenem I prodalom pokretnih stvarl izvrsenika I prijenosom novcanih srecstava dobijenih procalom na transakcllskl racun !razioea Izvr~enla tiro. I: 3386702200912083 Diva re n Rod Un iCredH bank d ,d,

Tfoskovi izvTsnog postupko cdredenl su u lznosu cd 589,60 KM_

'BOSflA ,I H ERI; EGOUI ~A

REDERftGJJA 60SNE I HER CEGOVI NE KANTDN SARAJEVO

OPCINSKI SUD U SARAJEVU

Sror 05 n P 10QtOO 09 P

S;"i8.\'O, ia O~. 2Q 11 , god ino

O,pttnski'sud u S.r'i"u i to ,"d~, AidaB.,1lo;;e, u p'""ooi Sl"~ lu111,lj" IBRAHIM KAPlel/:, proU, IUleno tEJtA RftM OUle, "d; 0.1,1i. q," meist, <fan. 13, 04. 2011 , godine. 03 "'"0'" ~I."" 348, <pr·, ".1.,1j"I' <l~'d .,1;

N!apt).rnen_i!i:

SI""" S" ollin. n'i,","ii. na ptipramnom ro(iS!u Iznil8H sve ti.iMlct, na kojlma "s."lju ~,oi' la"~e" I ~".lo~1i sve dokaze !«JiB j,18 izv"H u IOku poslIJ pka, III "' plillremoo ratTSle donlieli '" ispr." ; ~"ctmett Io:rl, !oI, uPoltil.b~1 k," d"k~~ (cl, n. ZPPI,

Na'pJlpro",nom mmlu ee se ,"'pm,II'tl 0 pllilOllm, ~ol' se ncnese na ,m,lni' "daiii lo~ P<Jslupl<;a, 0 ~ni;dlo'im' stranak'i Clnien~i!lm ~.,""Im' I:olln1.3 ruanl«i ob,azf,i'u ~\fOI' r>rlle·

dloy, lei, 79., so ZPP·a!, .

lul.,1 mote n'ik"nlle na pripremnom rolEtu ~ooi!ll.tl pratl""lbu 1<:1· 74, sl, 1 ZPP·'I. Ak.o no r>ri~'<J1lno rociSl. no dod. IU1i1811. a blo [a urodtliJ obavl,tten, ,0'"tOlI ce se na Ie t.!b. povucena, osim ako 1lf~Ili: 118 zaf1tijeva da S8 Itl(;iste odrz~ (cl. .114.;1. I' ;OPP"I.

Aim na pnprernne IOCiSt. "' dO"' ureeno ob"i,sren Iui"i. roilJ~I~~e se odit'li'" nte901'Cl) pn,",!" (~I, 8A_'~ 2.IPP-aJ. Sud mote GdJedfti da ~I:! gla~lla ras:prava {IdFti cuman flakefl pllpremngg ro1iSra I~I, 94. Sl3.IPP·'I.

A_kn otOl"," Hi nlen zastupniku loku postu~"" iii prij'isl,k, roka od ""I mio"oi nason pra,omocoog .oiron tania pnstupka p'~rn;I",e "retu OJ Iooiu se ~"sl'''' ob.,lii. du!Il1 SO 0 tome odm,h ob'vijoslili sud, u suprotnorn. sud e, od"d ITi da se daII. desl,,, u pamlcl o""lialu oblavtjiv.njem plsm,nl 0, "Qto· soar ploOi suca, sv. ook 5lr.inkaili nl'" ",slupnik "' 00 '~i"I' sud a o",,;oj nol'llj. ,dIes; {or. ·3-52. ZPP·'I·

0,,13 .. so ,m,!ta oblll/li.nom oak", p oot,'k. Hi ean o~ dana IJbi~lI'[Jiviilnfii3 rr dne'-"lilm Do,.rinama_

OGLAS

ZA LE.I LA MMOV It

Po,i.al, SB kao 'slran" rta PRIPR£MNO ROtlSTE za dan PON EOJ ELJAK, ijB, ij5 <~1, 1. G Q DINE U 12,00 SATt. prod 0"'1 sud, usobu bmi 3151111

SUDIJA Aid, Blhla,iG

BOSNArHERCEGO~NA

FEDE RACIJA BOSN E I HER CEGDVIN E KA~TON SARAJEVO

o PC IN SKI SUO U SAR AJ EVU Bro]: 09 65 Mals 004787 04 Mals

Opcinski sud u Saralevu, strueni saradnlk Nives Abdagic, u pravnoj stvan luzileljo JP .Elektroprivreda BiH" - Elektrodislrtbucija, UI. Zmaja od Bosne br. 40" S~raievn, .pl1ltiv luZenog .Mibis cornerc" d.D.D. Sarajevo, UI, Aleja Bosns srebrsne br, 3 t -s, S~rajevo, zastupaoog po zakonskcm zastupniku Mrso Aliji, radi duga u iznosu od 495,38 KM, na osnceu elana 348, slav, 3. Zakona 0 pamjcRom postupku ("Slul:beoe novlne Federacije BiH", 'bIDj 53/03)

OBJAVLJUJE

D~J1~ 27, 03. 2003. godioe lul:ileljje knd ovog suda podnio tuzbu protiv tuzenog radi isplate duga u lzn DSU ad 495,38 K M.

tumom je preolozenoua sud dcnase ndluku kojam te n~lozlti Menom da.M~elJu Isplati iznos ad 495,38 KM sa z~kansklm zatezmn kamstama na pajedlnatne znose kako silled I:

· na iznos od 42,08 KM poCev od 11, 1'1, 2000.godine pa do isplale,

· na iznos od 27,20 KM patev ad 11.12,2000. godine pa doisplale,

· na iInDs ad 22,70 KM poCev ad 11, 01, 2001. godine pa do isplate, • na Iznos od 22,70 KM potev od 11,02 2!101. godlne pa do isptate,

· na imos ad 22,70 KM poCev ad 11,03,2001. godine pa do isplate,

· na iznos od 2.2,70 KM potev ad 11,04.2001. godine pa do isplale,

• na iznos ad 15,10 KM poCev od 1; 1, as, 2001. godine pa do isplale,

• na imos od l' 5, 1 0 KM potev od 11, 05, 2001. godine pa do Isplate,

· na iznos od 1'4,90 KM potevod 11,07, 2001.godine pa do isplale,

· na iznos od 14,90 KM patev ad 11,08,2001. godine pa doisplale,

· na iInDs ad 14,90 KM poCev ad 11,09,2001. godine pa do isplate, • na Iznos od 14,90 KM potev od 11, l' 0, 2!101. godlne pa do isptate, · na imos ad 22,30 KM poCev ad 11, 11, 2001. godine pa do isplate, , na iznos od 22,30 KM pocev ad 11, 12, 2001. godioe pa do isplate, - na iln as ad 22,30 KM po cev od 11 , 01, 2002. 9 odine pa do i splale,

- na imas od 22,30 KM pocev ad 11, 02, 2002. godine pa do isplale,

- mi iln as od 22,30 KM po tBV ad 11 , 03, 2002. godioe pa do i splalB,

- na iz.n os od 22,30 KM po cev ad t 1 , 04: 2002. 9 ndine pa do i splate,

- na imos od 14,90 KM potev od 11, 05, 2002. godioe pa do isplats,

• na iz.nos od 14 ,90 KM potev od 11, 05., 2002. godine pa do isplats,

• na iznos ad 14,90 KM putev ad 11,07, 2002.godioe padoisplale, , na iznos od 14,90 KM pocev ad 11, 08, 2002. godioe pa do isplate, - na iln as ad 14,90 KM po cev od 11 , 09, 2002. 9 odine pa do i splale,

- na imos od 14,90 KM pocev ad 11, l' O. 2002. godine pa do isplale,

- mi izn as ad 2.2,30 KM po tBV od 11, 1" 2002. godioe pa do i splalB,

kao i da naflnadi tro skove pamicnog pnslll pka, sve u mkLJ ad 15 d ~na.

Ovim pulem Menom se doslavlla Mba na odgovor u smislu odredaba tlana 62, slav 2. I t1ana 59. 2PP·a p8 je tu~e~i du~~n da u skladu s~ odredbama ~Iana 70. i 71. 2PP·a, najkasnije u roku 00 30 da· n~ ad dana prijema tutbe. dostavi~ sudu plsmeni odgovor n~ tutbu, au prolivnom te se donijetl Odlu· ka U 8mi s lu adredbi tlana 1 82, Zpp· ~,

OtJavjeStava. se tu2enida se dostava pismena smaITa obavljer;Jm prutekomroka Dd 15 dana 00 dima objavljivanja OVQg pismena 'u najTIarije jr:ldrim doomim noVinama koje se dis\ribuirajuu Federaciji 6iH i na oglasnoj.ploCi suda,

.' Strutnl saradnik Nives Abd~gic

8c<sba;j,H'tlrlXlijlJvi:n:a:

Fodera,lt' 8.".1 He ",euovl.e nrz,LANSKI KANTON

o PCINSKI SUD U TIIZLI B"13Z 0 p, O~OS0610 P •• TU~a, 04. 04. 2011', nodi'"

OpCinsl<i sud u Tu,l!, po sudiii AmlFi ForiilmgoviC. u p"'""i 'sl",i luffi.lia ,Pm K3I' ".",0. TromBda bo Gitluk, "slupan. po DdI'jB' lJ1iciln. Sa_rrji, llieiG· Luk.end, i Gorian; Saln, ~rt>li, tlI!<J.e Bali"ier. CO Grad""". !,oidug. uimoou od 52.000'.00 KM, no osno,," .cr. 348. st 3, do 7 zpp .• u VB<i 01"" 34 g, ,I, 3, IPP-,

OBJAVLJUJE

OaSla,II,"I, lulbe lulia ... ,pro Kill' d.o.o, r"n1eda bb Cillut ",,\ul»"', po oovj'lniclma Sonji,ltlCie'lu\oond.I Go~,"i $,in, ~"t"' Men, oBannjoOl CO Grad,cac.

TuWoo Ie o'Om Sudu. dan, 1,3.09.;>(110. godl" po""i, lufbu, pn)1iv tulone, I".ile I""W, dO$p.iiell du.! uim .. u Od 5Z.000,OO KM kIlji is .ast," na "aGin!to i' 10!i181i Meno! a,,,, 11,01,2006, gooi", "''P0ruCi" dv, oSllona ""ila, rnarka KATI\Y, lip. "",ila .GON{lW·I.GONOW·· VICTORY, Ie iol is)u9 d,"" ispO~la,io <atun 00001 'U imo.~ od 24.000,00 KM I rot,U" .rol OOODZ u Iznasu 0" 2~ ,000, 00 K M. KruJ dokaz 1"~I'li i' ~'"olooo uvid, u pom.nul~ "oun·;, Da~,. tUlO,"i "h~" gl,,; d, i' lui,", d "ill' lui~'"iu n; Im"gl'I'Mg oug, I,pjamll,,", od 52.000,'(Ml KM. "I,dno '" ",ko",.-om Wo,"om kamalom "" dana 1 L at 2003. [odlno, pa 00 kana"" isplat., <ai,on" salm,k(Wirna postup!<' '.olilm buou i,"o'ili; ,.e " [Ok" od JDd"", od .an. oonoi;enja odJu"·' TulenOn1 '" OOSla,II' tulbu n. OdgO'Of u sml.slu Mfa ... ~I.na 62. sl. 2.IPP·a P' ie Menl oulan u ,klad"., oliredbama Clan;! 70, i cl. 71 ZPP"~'i~"nii' u rtlku oa 30 .,na 00 d"", p'ii'm~tulb,· d"t,vili pisTIl,"i oooo,or", tulbu,

Uporo,a" so UlJ'ena da Ie u sl"~al" oe dQ,ta\lliaoia odgo,o," na lulbu S"osiU po,lledl .. pro pi""' Clonoln 182 .. Zalooo, 0 pat, ",;;nam ~"upku,

Ob'*~ta" " luleol d, ,edo;ta .. lu100 ,maW ob"llenom 'pMlekom Mk' ()fi 15 dana M .ana o~l"rll,anla " dn,,"lm novlna, rna fBiH do,I,,," ~ism,"~ e, " ob;,ili is.io". m,niOIl abi"lli"ni.m pi"",,", no oglasnoi ~Io'i suda,

Sudll',

Amra hrizb'I:I~D\[ie

"'. ~IU ~IW,.I J I~ 1,I'oIrnatt LInII 1-10......, I UOI<q<l'o ... I~~'I""" .rIJjtIl1i~ H I

.I~ .. """, M'J !hll 'ne ~ 'I~ :0:" ~~ t.J!..,_ 0-1 ~ I~ !' 11-1. I!~. 1'>' II', It'. II tit., !.l'OI:., l! 1l'T, Itel n till I l! 'IO~ •• I..,., If'I"Ll>OII Il- uh~ .'" ~I~ f>cnJI I

_. j," { ,. '1"!~ "~P"'-,-"""u I~ pp • ...,._,. Gtod:o R.:rnj. I u~

IrlvJlftO» p, ~. (lr.iI M,><UnoI ~ ,..,.j~"'''~11 Dhm!..l. """"" I 11"""",,, '''''

I_'iftbbi:nl ~ i II~''', mJj !llJ'T~ te 0dIu!. ... , .... 11" J.D"'. "JIna 111

_,,:.}.<: tJ"'''J 1""" .. "1 "'''''"''''' 'P""~'- Optl"," I1l1.~Jb.. IiotIJ rl~·ll'::·I~M-'ll .'Id I) OoI.!IIll "" .... CJr1inol~ ,ij<6: n.."", '. ""f".uF

J .V lOG

"'", 1 ..... "' .... joe Ib ... ,~ nplilnol;.~ ... rw. ... O;.P""Jor .... "'" :1Io!.I>,m

Ilbr".;t< '" 'm .II_, ,"" .. ,.. "1<1> .. 1 ~ mil 1~1.,'11If11«I1''11 1""',"""'1'.' 'l1000\ n

C'r..n..e ( .,. 1 .. ",,",,'5 P''';mn>I'' Jlu""~ I up .. l.., ..... ,""'~ II .t.. ..,

,..,1 ........ "c.J,~J .. l1 ,1.1'b._'I! "' ...... ""'<1'1-1111'_ I Hct<tt<'''I\< l'C'iod ,.1'...10",

n,,' '''., .. ~

I ~bn""'~""""J<:mWn~ "'''''''''''''JIIl'\<I'''~

1 ~J..",,,, m....lr p""j~.,~ WI rh:.... , ... j, ......... tno!n. u I "- 11>1'\<1'" ~

pt<'II u t ........

_ 1)p:11O>l", '.dM1<IlO& 1""J'l"""". ,tcb>, hili lo..!l'",.".:.." .... ""~..,. '!-I~' Im.m.., nl.-; I,d<: ""JPI'DI' aiI~! ..... ~~ ~ cd ~ 11.

""d",d", J.d,

., do""" '1'1."""'''>1 u """ini Il ...... >b

hi "'1IlUI"I\NlIII'rm",r.t..tl""~VIII",,,,",~,,_&.II,<W>JI_

iii ""~ ,11" I .. ,..m.- \1 I '-Iq'O!II_" 'IIf8Il"' ...... l!"I '1.",_,.

,<I ... 1"",.,Ju "~JUnc 'u' !"VI ~" ubQrI 1i""~IJ1O """'" luJol ', ''''''WI! :Pn, ,

raliulilct rc __ do P'''jGI";' ILb>mo .......... !) .. rco"".rz.1 IlbonI , "IJ< ......

1I< .... "I!oW tAn ..... 1

1',>.1 "no _ " 1~'''-nJ!. ",burl p. ............ IP'" .... >1\0" lI .......... n 1lQ'IJ{<m''''.

- (1)I''Il'''~~'''''~

t"",~""",:"""" 1II1JI ~'>Ji .... pnIf.l, "'"""'I'I",,,.s..Ju 1n.>foI

• t' .Iin'" :_"n I"""",,, etl,b tUT' .. II<'filr<lI' vbcn

/ ~lan.otJpi ~"""""I"">)d"<'lI' •• , .... -b:MJ_=<-

I ~<ljl'" "" "'"* i.om6do\:>tI .. ..,. - I" od!!JIhi tlrnoo\. I,., I 1, I .1 ~. ~ . .,..",..OjJl.

:!. llIjIjo til." mJ' iIq; iI'I""","p>ld.l&.S' i,Ic:b poIiIltll.. <lra., ill lNll<ij. IpmhjedrriJ<, ,~~ paDlnJ IIJ'" ,T.&rI1l> """rt o.ba v!a.""!l ..... ""J 1 Lq,o j< nm!Ii:i<: u..t.:m..; ............. ill ,. &II !..r'rlI:!i'llllj<la .• _ u ,j~tmII

.,mh IIli::nmi ~J.m->no ~ 1:1. , 4 ~ abno· Il:.It

~ ~;c .<II Illworor 1>110 k»Jlnn "" Idl •

•. It>Jot ji: !mkj' • .a>u 1 k..." ~1JUd'" P"wJ.; " 1 r.o!.,.., til fT ....... ,. l,>jU Ie .... .!II ... ,,-.! 'n' ,''''''' U ,1'l><Ij<dft klifl Nl "'1" •• !"a:\Irt.IJ"'" • .:1

''''i\lIII"'_~''''~I' I.e-

(I '1r.'lI1;'- .... JIPlI L>dno_ ,.....,... .... ",1 PIlIIli "II .. 1o,ch:o ~"li ..t.:MWj<' nJi

ufoon ..... :101, ,~ 'k"JI JO prr.·<I11_ 1U<hli"", 1'"",,,,,,,",, ..,....1 ....... Wnoo .,,,, o;n .. ""P'IJ~ "" to mj...,d all ........

r.ln: .... ' d'."" .. , .. lIlIdj;ol

I. "", }"",..,.. ... "",lnwll ~111 ! ... 0 I rcnm<. "" ....... jo;thml'''"' moan!l" ""'J. kGoo .,.J,tto.o. bt<~ Itld,_~ I ~ •. ~ :tMaru~ "·.111tbi~

1. ''''j<"fOW r-""",)I;I'I'I""", ..... ,Tknt"" ""fI",ll.I.-rs!, oIn.::r",.p<UI"" ,.II(~"I'~. ".,. '"'" '~omk<,.

~ ~. J<mIJr a prrl!i' 01 ,"'.,..."., ,"" 11"0 ...

~ . .!<W '\rfIo>mo'ltil 101'" t.ll'_~' l""'r.J,o I ,~ li~

1'''''J(f \J oJ raolIoi ~ I!v.otl, ,~C)<:I.cflJ~"om ., ........ 'JII u.,..: ...... " ''''''11<' ",,'Jtt<I~" 1I~".al;~ ,.J III IO<l. dl'llll .s.,I,u 1<1)1 ".,,,," ,JOIlC,r.r<l'.s.. ~11m11"""_'I"'~

", I' oj-,-ru."I ... ~J'C'IPO r NI-n..l"",... ""JCfVII rlJ •• ~ .. ....: ...... 1 ..

,,..,pa.I"~I.

, ,~Itoo f'(llrtUftl I ,jrJ n.,.JI~1ft,~g ...... ...jor:f.,..., Wl"" "

Nf'"'"Ioptju l1'li11'>"1 t I' e.. ~. bh;lrrl,,, "';.... !l ~! I <II nljr lhtI ItfJlI'-$ 1;r.1'Iro-ro!ll.oI'" li~l. P!'h.~ ~ It, k,uI •• Ijo:. do, !lift ,la.!;d.n '" "ban! ~ 1:01'" k"JI ""flol ... 1 oio' "1.1<' lI'I"OOI'eN! Ut.no,~ ed .. ,1""Tftlo, l~ II1koao III 1'ffil'I'" III ... ",1 J" ...... hM '.',_ • I""!JcdnJ' ~ri pll"" ~1.11111 "'" ad.to"" rn"~nI. adlwUl

~ .... JoraUc a "'*-up)"

'J. .~ UJlIIII[L !i;r<diCnJq litourno,r ... "JctaI I"

'i'~_'CC"'1 Ilrilai'l. SmlolollCl w.-..... I'" I'"""1i1;1 BiH ""oJ.: .><! dohttl lUI I .. r""''''!ni .,..an.

nl'''''~

p", 1i>f'I .... ,j~, I ..... ., "1:1.1" P, ja-.n"l''', '" JlNw 11,_.,""11' ,~iMI;"II: "J ..... ,"<ill ~

!dM11ikI<i! .. i.andldJU u ~ l'11 ~jJuj>l ~.;..u- p" ... 'II .. t. ... r-~-Q ... oh.o"ll

m1cn-~ .. oubIrJ ~ ""' ~nid f1II.IIl "I,. .. ruL><Jijoolioml.l..r.dm I"mIII .. ~ I"""lk'NlPnl "" ;"Icn-j ... (')ptm.J,., ,ij«c nu.""..._. .t<: eiiaoKi I"'Ia.bjo..,.w.f.,q " .. """i r .. li ;""'i" ....... ,.",j.' I "'!I,. ,-.dh,"" ~III;'" "'~ _,,;. R>li ... Jrm iI"" ....... "" J"IlIoj ........... 1I.

>;"f'OCi'U1lC i ~_pIlj1o\" W IC.''',"'' ~n",

I'tij ..... S., .... ~lIn,dI>IuIti"", 0 i'PU'l!II,.OlJJu _..." 1I'I)Cb ~'"l .... rn"~Opi:I .. ,(k.u'ub 'ptrjml' ~lll!I"I'III'" ""..r~...m.,.",

I'D' .• ",,",,1' 0 LI' liM' I _ ..... ' Opll ..... ,1 ~IJ~ U" ..... a ('lld.'p>-4I ' ...... "J'

'7.1 160 1J,",""t..

... ..-.."" .J.,,,I,..cLu' .1"'''''''''''"1 ·fl _""I Optln>i<"!I:1Ll)o",u'1l, 1'''''.''''''''' _ .. ~ .h .. ".j~

I'm1'.1Nn' tlr'""kl4 'IJ«~ 1~ .. IIt~ MbJmlw t,,\~ .. ,d"'Llur,

oglasi

4 nova touchscreen modela.

K.l2u 011 Je dcdlrn'o1jsupWnlJlobhk komunlkacH~. Z., 0 I1.Jberlle JeelJn 011 feUri Sj"JM lele Onol Iz POSIp.1lel ponuele ~ ekral10m os/ellJlYjm nadudlr I ir.kuslte neodolJlVU l(lkOCu u !k'orl~cen u 'U$tuQamobil"'komunlki:l~ije. Uz. n(We posl.,!d tel lone uliwce-te bl 0 dOl razqovaraili. lililete poruke ill hofis! Ie kam@ru. WTI, radiO, bluetootillU se pOYl.lzuJete pn!ko dru~tyenlh mrel'L Petra!l!e SIIOJ moelellJ' nOljblilojm:lrel pf~dl1vnic:l.

Komuf'll(Ir.sJle Vd1Qm pl'$loi!l

imQl~prf]Qtl!lje!

AF'A aclnq Sarajevo NAJBOLJA ponuda OYOT'A I L,EXUS vozila iFllNANSIRANJAI

27.04 2'011.

Adresa: Osik bb, 71210Uidza

Toyota tel: 033274650; Lexus tel: 033274656

<T>TOVOTA

t7~l...:&Xl....IS ~ . --- .... ---~----

UniC'redit

Leasing

4,99 %kamata i 1 god. kasko g,ratis i Posebne pon.ude

DnBvnlavaz, srijeda, 20, apriVtravanj 2011,

PORODICA I ZDRAVLJE r:::::===================--Problemi treceg zivotnog doba

Kad kucna njega nije

n' dovoljna ni moguea

Domovi su nezamjenjive i specijalizirane ustanove za zbrinjavanje starih i bolesnih osoba

Iz klinike "Mejo"

Asp -rin Stit· srce i smanjuje rizik od raka guSterace

051m sto suzblia belove, spre6ava bo iesn srea, re k enjeva iii bolestl oka, istrazlvac i arnerlcke klinike "Mejo" povezall SU aspirinl sa smanlenirn rtzikorn oc rska gu~erace.

On i su proucava line kol i ko vrsta nesteroid nih p rotu u palnih lijekova j njihov u~ecaj ns rizik od razvijanja raka guste, raGe. U svoju su studij u uklj ucin viSe od 900 050 ba kiJjfrna je d ijagnosti cira na ova maligl1 a bolest i 1.200 zd ravih osoba stariji h od 55 godina,

Nakon sto su uzell u obzi rid' ru ge takto re rizi ka za rak gus.terac.e,kao sto su lndeks tjelesne tenne. iii pusenje, strucnjacl su ustanovi Ii kako su osobe kQje su uzele aspirin barern [ednom mjese6no smanjile svo] ri-

Male doze ilspirina

zik od raka gusterace za 29 posto:

Takooer su ustanovtli kako su osobekoje recovno uzimaju rneiu dozu asplnna da bi srnanjlle rizlk ad bolesti srcs cak 35 posto zaSti cen ije od

ra ka gusterace.

I a ko Ilije cesti obi i k malignih bolesti,rak gustera~e je jedan od smrtonosnlph, Visc!! od 95 posto pac-ije n ata u rnre u roku cd dvije god i ne na kon dijagnoze,

Pise:

Visa med. sestra Dobrlnka Bole

M noge osobe trece iivotne dobi i njihove _ . . po rod ioe, susreCuCi se s poteskocarna fizickog i mentalnog zdravlja, razmisljaju 0 smjeStaju u dom za stare osobe, A ti su dornovi pr,Jie sve~ newmjenjive i spec ij a I izi ra ne LI sta nove za zbri Iljava nje sta rih i bo I esn ih osoba koje viSe nisu u rnogucnosti brinuti 0 naiosnovnljim ziwtnim potrebarna, a nernaiu pornoc svojih srodnika.

To su rnjesta koja osobi sa znatno srnenlsnlm ~zicklrn i ostallrn mogucnostima osigurave] u zivot dosto ja n covje ka, Ka da svekuella njega nije dovoljria i kada je i ze tu osobu iza njenu rodbinu korisno cia se odluce za smjestaj u takvoj ustanovi?

Tesko nepokretnom

KElda nakon lorna kuka, 51:0 je \lrlo cest sluea] kod stalijih osoba, distrofije misica iii slabosti u nogama dode do nepokretnosti i trajne veza nosti pac ijenta za krevet, i pored sve brlge porodice, d olazi do potrebe za stru6nom njegom pacijenta.

asi

V •

garavlcU~

Slarijim osolJama po/rebni su adelwalflla njega i pomoc

Njemu je potrebno pru- nim rnedicinsklrn krevetirna

ziti adekvatnu rnedicinsku opremljenimantide'k~bitus

obradu u krevetu kilo 5tO su duseclrna uz 24-satnl: medi-

pranje, presvlacenje, rna- clnski nadzor pru:iena adek-

sam i mazanje, redovno ok- varna njega za ovakve paci-

retan j e rad i spreeavan j a po- j e nte.

j ave ra na i, d ekub itusa ad Fizi ka I na tera pija, koja

leianja. itd. . 58 pruia. gdje je to potrebno,

Dodatno, vezanost za omoguceva kako psihicki

kreveli teret porodicl dovodl take i fizicki napredak paci-

pacijenta u stanje depresiie jents ..

I opteroce Ilja, sto j .os vi se

otszsve nlegov oporavak. Demencija i Alzheimer

Stoga oe -u odredenirn sl uta jevi rna Ijekari pre poru is iti srn j esta j ova kvi h pac ijenata u .specijaliziral1e us" tanove kao sto su domovi za stare, gdjeimje nil. specjal-

Postepeno pogor'Sanje illtelektualnih sposobrostl u starosti je uvijek problem, a posebno ked nastupe demencja i Alzheimerova bolest, One dovode do osterellja 50- cUa Inog i ra d nog fu n kcion iraIlja te trajne ovisnosti oboljelog 0 pomoci drugih.

SveQ pea d ezorijenti raIlost pacijental nemoguenost ad e kva tne proc j e ne viastjti h postu pa ka dovod i porodicu u situaciju potrebe 24-satnog nadzora nad oboljelimradi sprecavallja samooz.ljedivanja, nesvjesnih postupaka opasnih po zdravlje, bjefunja od kuce ild.

Smje!;tajem u dom osi" gurava se neophod<ln nadzor gdje be bi~ prurefla. i sva dodata njega koja, je obolje- 10m neophodna. Slicna je situacija ikod oboljelih od Pa rkiQnsQ nove bol esti u n j eIlim kasilijim stadijima.

KElda uz.napredovala bolest dovede porodicu u nemoguellost prutanja SVElQbu hvatne i ael ekvatll e njege kod kuce, nameee se smj" estaj u elom la stare kao rjesenjekoje ce pmziti naj" kval itetn iju njegu za obolj elog.

F'rob.rm~ so l!jJr~""rom. l.lrCJlI~m ,~pod fN10nC kos.ll ,~oJc' )( !lrf lid dan)C'9 dIJC"I.~ l1~lIlHema 'II~lu, Ima w.JI I Qco;cI'1 tovjCk, .. BiJJ~C" 'iC ja1/ft3 kod st .. ni h lyudJ, miJU:ar.II.'ii i trudn COlI.

VlSOk~mIIlCrillrt(I<I~" ;pl"lrudniJ III h~1ll11'1a vtldll [)r)rml Mg s:ldrb ~'Ch U kol,t."'u m~q~cl'Ja' drulj ," lI\i11t,~rnl~~ ~5!O'" "It \1'10 m~rG kuhlnr> ~ 1DI1.81.;i(jlllV1lfllO' d Je.1 uJ~ lUI mf'l:. bolll'tlm I "~,.-oIuiYu. flldroq~n korban~ tl U obllku 1131 nJC"VI kilICl~1t I I113gncLIJCYIh ""II IJOmalU' lid prob cm.a WI J:Yilr;l'·ltut". t; "~llIlirulm II'raJu hluraMu ' bti'J\1I.

Njega kod kuee

kaje odgbvaraju i bolesniku i njegovoj porodici.

Svakakp, uodredenim mallJe tesklm slucajevima njegu obo.ljelog mOgIJee je pruiiti i kod kUGe, ali bi cse ona morala 'sastojati od stru1\nog meelicinskog all· gazmana njegovatelja i poelrske porodlce.

Ovaj tekstm6ze naiei I')a razlieite rea~cij.e. KOd nas je elrustvQ jOs dobrim dijelom patrija(halno, paje gptovo sramota smjestiti 'sVDje 11 ajel raze u eI om za stared ollemoeale. Ali ~vot ima svojepotrel'le i zah· tj eve pa j e zato uvlie k do- 01"9 ra'zm otriti sve ClPCTj e

La I.dradj

PropfJ/is jB'visB$/ruko kods/an

Ii k itar " y8ovttamoc

propolisa

Zahvaljujuti tradicionalno] me(jicirii, pG'eljnji prozvcd propo lisi rna posebno rniesto u kl.lCnoj apoteoi. Za njega se tvrrf da pomaZe 1Ilije~nju ekcema, bubuljica, lisajev.a" kao i posj eko'~n<l.

Propolis u sebl irna najvise voska, smote i hal~ama; a nesto manje polena, tanina i eb'iricnih ulja, .koja posjerjuju antlbiotSka SIIQjslVOi. Zbog , ova ].wog sastava, propo,lls i poStlze anti U pal no i antirriikrobno djelovan]e, stlmuJira regenetOlcijl! lkfvai poveeava odbrarnbenu moe organiz:ma. U oblasti stomato I ogije p repowelJje se -za QdfZaval1je oralne hjgijene. jer preds'taVlja odlicnu barij!'lrLJ za poj avu Hanj esa, .

SDec

• I straiivanj a .su pckazala da lzrnsdu 30 i 50 posto hi pe raktfvne d jece poKazuj.e dramaticnb poboljSanj~ stanjaukoilk,o se it lshrane izbaee namirnice s ildltivima, narocito boje,

Pise:

Dr. Igor Jeremlc

KOlldilomi iii spolne. br •• adavice predstavljaJu eeslu spo I no preilosivu bolest, visokog stepena 'in· fektiviteta i mogocrostl preI10Sellj." koju izaziva H PI/ vi rus, Da nas su kondilomi sve vise zastu pljeni kOd adolescenata oba spola i sta rosna gfal1ica se sve vise spusta.

Danas je kod djevojaka n ajveca zastu pljen05tkon" dilomau dobi lzmedu 19 i 22 godine, a kod muskaraca lzrnedu 22 i 26 god.il1a.

Dobra dijagnostika

Kondilomi su najcesca benlgna genitoanaina pro" miens u ovorn periodu zivotil, prod kojom se, i pored osiecaia nepr.ijatnosti l psi h i eke opterecenosti , ne srn ij u za tvaratl oci.

lgnoriraniae problema

neizbjezno dovodi do sirenla prom lena i za hvata n j a vee i h povrsinatijela pa bolest kollacl10 prelazl u stad ij ko j i j e daleko slozenij] ikornpliciranij i za I ijecenje.

Dob ra d ij. agnosti ka je sa· mo ona koja pored kJinickog pregteda u klj LI C i i obaveza n kolposkopski pregled grlica rnaternlce, vsglne, v.ulve I genitoanalne regije.

Najeesca greska desava se onda karla pacueritica kale da su joj dijagnosticire" nikondilomi i da ih irna

'BIOAKTIVNIPRJRODN:I PREPARAT

I:PritodlII prep;lr:tllO~lJol un ad 1!mI. t~Juta I~b, pomabi IKlIicI.rI1cI'IM aa.IIWm obDdma mallgM lIolu1J)

meeu, ... V.IEOD NADE.

,PriIOlinl <.LJel'en(~, o-I'I'IHal ~1TIII1o.l_'bol~

; lla!lia¥IJerI lid Yilpi;D PflltalNl PratGo ad !tnIRo I] a ara lbGkJ,mil ~ "1'1. ~Ov> DII pt'vp..'1<iII :paIo;.'1r.1O ~I'II) billa 1 Io.ofijCl' ~ • ~ deilllil fl'.tuil>llll ~ II ImMoJ . SiC IMIc:>oII OIirfn,tor.4l, ~ Il!jrofl furritn ptt4. jrltJe, u ~~u IIIdlb IlWlm<t ~~II.!oII>CIl. ~ m)al~bJ""" PMIdI! , pnrsIBCU. mo;w;Il. Me ! 1,0:1 I"Ivparal po!'lIIfa IrOIUnk:lmil blMI.Ut rOp<'IIIIIlklr;Tllh ~

'ia· I'I\JI'!I""" oboljr,miu fTIoJln<a)iljo !;(Ilk,

tUnlm t..tllm.l ru:vojll i(O'iJ' II p.c1111lU..,

ikealoma.1 r,.o&i~ I!.erolll m 11'1111'1"1'11 c-b·olJn Im,.j] H 16'Pr.UllIl1l1 dob ,811 od kI1~ I~ f'I1~f1Imt M~j'it~!jPCG Ibc'IG51'11r;, sa ::u or;anlm'l.l ~t5JlIOijll\'D II III I'opro I 'Ier ~ I hi" 1)11 '1"tIfG mama _vupnrudrlDia, oboljol'lilmil im Hodll~n.

'Im~Lcm !lClll1iodg .. ,

I~olJu~On~1 II aIOCIL LOINlO;) cdl<. frO«JlIlI'I"!J4I

;~ kIIo"ednog 0IID'0m dl Ie'

:odlloll~llhf~ I(g prep;il1OI1 ptoMoo

u IxIfbi InIby mill P er.) u' .,"Itlu d.,

bOt b "" t.;tdrb oikoIk 110

Tal:olle. dli!lJjllti kilo I10em 1e.1IIMi>'t!

.bI¥'H 1'I!irmoI1~ ~SlJmote

:101'> l>armon_ GMII:uri1;II

,~u~ ~Qbo1G

.par~no1~ o,om mcIdional.:bn

ilWllani2:mll pltklzrolr;. ISapipm

.GUt",.Wl_

latO'1 porrebnc r&C.f 4' foB/DelL Vl!E OD HADE. .

035-270-082, 061-410-781, 061-731-391

PORODICA I ZDRAVLJE Sta sve treba znati u vezi sa spolnim bradavicama

Kondi omi su najCeSCi problem mladih

Danas jekod djevojaka najve6a zastupljenost kondiloma u dobi izmedu 19 i 22 godine, akod rnuskaraca izrnedu 22 i 26 godina

Za mtite! pa." ..

• Pregled i dijagno· sti ka n i su potpun i bez kolposkop ije! .

• Odaberite iskusnog Iljecnika I pravu terapiju!

• Prava metoda je ena kola zadovol.java kriterij potp u nog u kla njanla, IJZ brz cporavak sa minimalnim reeidivima bez azi Ij aka,

P.regledi dijagnfJstika niSU pulpuni qel koiposkopije

sarno spolla, a dejoj kolposkopski pregled nije ni uraden,

Up ravo je ta j pregl ed veomabitan, jer sepored jasnih i golim okorn vi.dljivih formi, u skoro vise od' 90 posta slucajeva na laze i ta kozovane sup.klinicke tonne. golirn oko rn n evid Ij Ivi iii zsgi nekologa s iskustvorn jedva vidljivi k.ondilomi.

Oni se dijagnosliciraJu is" kljl.lcivokolposkopskim pregledom i vide se

keo mali prstoliki izraStaji sa oentralnirn krvnirn SUe dom na unutrasnjoj strani sluzokoze malih usana,

To je svojevrs n i rezervoa r H PV virusa, koj i odatle migrim prerna vani i prema grlicu, d'avodeci do stalnlh recidiva i ozbiljnih promjena

Prednostiradiotalasne terapije

1. Interveneije selzvece sarno u 10~alnoJanesteiiJi bel obzira na lokalizacij.u kondilorna nJiho'vu raspro.stra njenost, sta rb st pacijenta i frtiolo sKosta [)j'e organizma.

.2. Ostecenje okolnog zdravog tklva je mlnlmalno, a mjesla s kojih su uklonjeni kondllornl su bez opekctlra i karbo n ifika c ije.

3. Dobra preglednos.r u tok:u intervencije, rnlnlmalno ikrvarenje, ,pru,Za priliku 'l:fj' potpuno uklanjanje prorpjena. 4. O~o rava·k je Izuzem 0 b rz, be;z obii ra n a' ras" prostraojenost i lokali;:aciju, l1ema dziIJak.a, a vra6anjeu nmmalan sekslJalni zivot nakon dvije seclmice.

5. Metod,a Izbora za lijecenjekondiloma u trudl106i i ta, i:J 11 e sa p!;'ii ana I n'om i a nall10 m 1.0 kallZacij om.

6. Stepen recidiva manji je od pet j:lracenata.

(preka 11 cerozni h) fla grlieu matemice.

Izbor terapije

Koj i j e na j boU i postu pak I ij ecenja mlad i h O,'l() 00· s kolldilomima, zatim trudnica i onih sa masivnim, analnim kOlldilomima? Ovakva pita· nja danas su 5ve ceMa, jer je sve visegresaka u odabiru pravog nacina lijecenja.

Gen itoa lial na regija veoma j e osjetlj iva na svaki ved obliktraume. Ukolikbje metoda pogresna, doli'lzi do dugog oporavka pracenog dugim zarastanjem. bolovima, temperaturcm, a pored toga, obavezili su i recidivi i oziljci koji mogu dovesti do kasnijih bolriih odnasa, tesk.oCa u porada j u i vel ike psihicke opterecenosti.

FILM

... Helen.Miren igralie u filmu ~Vr:a):D.~'m_adllrskog r~7.i~eJ:a IStvanaB.abo.a (Isjvan Szabo).

Bri tanska gl umica turnugt Ce rolu k"jizev.uice 'k,oiarazvij~ posebanodnos ,sa svoj'om dug9g~t:Ii;;njom sluZa'lkom k oiu 6ejgrati j!ust;;ii.ska. a1amica Ma:IU~ na Gedek, ~abo ~ pozn~,t po film nvirna SUllce, ~Biti [ulija" I "Metis [Q" • On ee adaptirati i scenarij I;'rema rcmaau M"gdt:. Saba. Film "Vrara' bit IX prernijern« prikazan krajemgodine.

MellaUOJ u trlleru

... IDS Mekavoj {lames McAvoy) igrat cegIavD u ulogu u rrilern "Welco· me to me Punch", kaji ee rez/rati Eran Krivi (Creevy), koi\' je Ji;wre'dildide~ bidrao ~008. filmom '!Sh· illy".

Mek.aYoi, koil rrenuuio p rcmov ira animirani film "Gnomeo i Iu'llia", glumit .iie de(!,k(iva koji juri bi-vseg"o i)ijal a po Londonu, Z'a PIO:i:I'Illr,din~filma bit ce ,zaduzeni Erina" panneri RonJ;it\<::en (Aitken)iB!'o Piu (Pugh) i kompanija ilBetw<!en,theEycs:" .

... Raian Gosling (Ryan)' i:fclja" bi glurniti naslovnu ulogu u novo] ver;di i.qUsamljemtig re:h.(fl!era", dok jt DZoui DeprJollnny O<:PP,) 'rani j e cbiavi 0 ;dil ce j;gp! ti Tonra, njegovog v]erjlpg po mocnika.

Gosling 'je poznat PO ulozi ukulmQm romanli~nom'mmll "Bilje:mica", a nedavno je preds tavio romantienu dramu "Blue \lakmine~ s Misel Vilijams (Mi chelle Williams).

48

DnevniaY31,srijeda. sh ow biz 20. <I prliitrovanj 201' 1.

Spec

na slIimanju

Otkaz Brajana Fridmena pred turneia

l)zenifer Lope" (J ennjfi:.r),kojll ie "Peaple" proglasio .najljepsom '~en· om sviieta, ios ie iednom p6hzal a sa viyqj seksepil senzualnim scenama .ria plati \I. nar.ucj·\l "meksihog Breda Pita:' Viliiama Levija (wiIIiiDl Levy), na snirnani u spo La za novi ~ingl "I'm Into You": lake ima 41 gcdinu, Iijepu glumicu i pjevacicu vriieme kao da u i j eokrzn ulo, a to dokazuju i fctografije sa 'snimani,m",p!a~i Turtle, i to pored II godina mladeg, ovorn prilikorn i razgolicenog, zavodnika iz sapunica

rilni OS a a ez HO eog ala

RadUi na najboljim spotovima za pjesmu "Toxic" i "I'm a Slave 4 U"

Britni Spirs (Britney Spears) suocila se ovih dana s velikirn problemorn. Naime, vee odavno planira svoju povratnicku rurneju, a sada, kad se sve rreba do godi ti, njen dugogodisnji koreograf dao ie otkaz, Brajan Fridmen (Brian Friedman) s B'; tni saradu je god inarna, pa ie tako radio S niorn ria

njenim najboljim spotovirna, naprirnjcr, onima za pjesmu "Toxic" j "I'm a Sla. ve4U".

Osim toga, pripremao ie za nastupe uzivo, Spir se ova IjeID sprema promovirati novi album, no sveee morati bel Fridrnenove pcmod. Kako b i stao ukra i glasinama, Brajan je sam objas-

nio sve na svom Twitteru,

. Zbcg preklapanja ras· poredanerncgu raditis Britni na oienoi skorasnio] turneji, Zahvalan sam ,ito sam imao I'd 1 ik u cadi ti ua spotu i promo materiialirna za neke singlove- napisao ie Brajan i pozvao svesvoie prijatelje da podrze njene koncerte ovog Iieta,

Nista ad hita s nastavkom harora

Ne sarno da nije postao najgledaniiim fiImom protekll vikend u SAD, OQ\~ nastavak horor frans ize Vesa Krejvena (\Ves Craven) "Vrisak 4" ill! drugo j e mjesro upao sa zaradom od 19,3 rniliona dolara,

iako ,S<;' pro] ekcii a za prvi vikend kretala iZnad2(JmilioM. Rijec . je 0 prvnm nastavku ovcg serijala nakon pauze od cak l lgodina, a ociro le da ponoVDO okuplianje zvijezda kilo sto su Dejvid Arke; (Da-

vid Arquette), Kurtni Koks (Courteney Cox) i Niv Kembel (Neve Campbell) nije povuklo pretjerano puno novih . fanova u kina

Najbolju premijeru imao j e treci nas tavak "V riska" .sa

34,7 rnilicna u ZOOO. godini, no sveukupna zarada j e razocarala sa ',89 miliona. Najuspjesniji je ostao prvi dio, koii ie 1:1. kina. krenuo 1996.. i sve za jedno zaradio 01<0 I03milio!la dolara,

"ilia

uraca

Incident koji jc slavni holi vuds ki gl UJ!l ac N j kol as Kejdz (Nicola! Cage) nedavno irnao s pclicijom, kada je uhap sen, kak 0 kale, nece utjecati na njegovu karijeru,

Kejdz je proslog petka uhapsen zbog remeeenia iavnog reda i mira kao i mal-

Samo ana i moze biti sudila nad sudijama, kazao je tvorac serija!a

Dmwni avaz, srijada, 20. ,priVtrovan i :'011_

MUZIKA

show biz

_as H J _z se na Dosao

tretiranja elanova porodice, r pak, glum ac ie ub ",,0 pusten uz kauciiu kako bi se mogao vratiti uN ju Orleans, gdje snirna svoi nainoviji film "Medallion".

- On ie oduvijek bio veliki p [0 fes ionalac, Ka da je na poslu, izuzetno j e odgovoran i trud i Be po kaza ti na j bo-

lje ~10 zna, Kakav je privarno, to j e n i egova SIva!" - re kao je izvormagazinu "People".

Kejdzu se vecma dopada uloga u spomenutorn filrnu, ier, kako j e rek ao, irn a puno ak ci ie, T ako j e nedavno i mao casove ron j eo j a kako bi se dobro priprernio za jednuodscena,

49

Kejt Vinslet a malclnsivu

Zaborauila sam lIaliO ie ne radili nisla

PouratniCIia turnBla

II>- Ameri&i rok bend "Saundgarden" ir<#: u julu na povrllmicku turneju, Roked iz Sijeda17rvLkoncert odrfutce2.jhla u To' eontu; nakon ~a~lijede tri nas rupa u SAD, prvi 13. [ula u Filadelfiji, zatim HI. [una u Denveru i 22. jula U LoS" Andelesu, Dntmn:i preeslalili nastupa bit ee saiJp6eni naknadno. Bend "Soundgarden'traspao se 1996., a.pjevaC KJ.'is Komel (Chris Cornell) iz:ialtio je J!.L'O~]e godine.da SI1,e lilanqvigrup:eponovookullili.

Briianska glurnica Keit Vinslet (Kate Winslet) irna problema sore ganizacijom vlastitog vrernena i, mad ~ se zeli vise posveti ti sebi, ne uspij eva ier je grizes av jest.

- T esko m i [e naci vrern ena za sebe, a da me poslije ne grize savjest. Svaka rnaika zna da ponajmanje misli nasebe, [a sam maika vee iO godina, .ali i dalie pokllsaVIU!! da smislim nacin kakoda nadem malo vremena ~1I sehe a cia me poslije ne iziedakrivica - pOlalila se glurnica u svom posljednjem interviuu za britanski magazinrHello".

Ona je pojasnila kako ima utisak

d. i~ zaboravila kako izgleda siesti i ne radi ti nista, Kei t Vinslet ima sina i kcerku iz braka s rediteljem Semom Mend~ilom_

naJhDUI lrontmen

gazina"

najbo!jeg frontmena-svth vremena izahrilli su Roberta Planta.Iz grupe '~ed

Zentidinl!_ _.-

Na drugorn miestu je pg:kojni Fred; Me,kjuti (Merqury) izgpIpe "Qu.' e'en", a ~i j'e ~I!.lliiep benda U2B_ono Voks' (Vox). Medu prvih'pets)J. j M-iJ,i D7,~er (Micj;: ll!iggerJ ii' "Rolling S',OneSiI~ i.' DZlm Mo.dSlln OI:(nMortison)f2 «'l'he:D.QQrs" .

RaSDad '·stillS8"

SOU REALNOSTI Sajmon Kauel prezadovoljan saradnjom

aria Ker- su ila "H Falilo u"

pregramu iu trazenju novih zvij-

ezda, ali on nije htio otkriti 0 miestom sudiia 8U povezivannim-

"oomujc tacnu rije<:<. 0lla'ScrilKul(Chcr:y1 Golc),kojase

-Ludsam~uzikomMarai'" pcjavliuje u britanskoj \·crzij; sou

KCl'i. Njeaa idcja jll hi.la d1! bnde r:'"?gtlI!IIIa, zatim Nikol Sercingct:

[edan ed sudiia u sou programu, (;N ieole Scherzinger), DZeslka

Ja sam, nar.-avn. o,rC.kaOd.alOapso- .. ~'. cpsonGas.'l.ffi.) i. Ketiper.i.(Ka. '-

lutl~od?l.azillobziridas.~l!lQQll:ai Perry). Rij!UUI JRihal!ua) [e

mo_ze;blUl;ud'Janll!i~udLJama-lz- .obavesnu vezi s turnejom i

) aviojenedavno Sairnon. kon~Modbilaponudl!.

. grupe

obiavili su ds:fi:nitivan raspad benda, Kanadski Sa. tav porvrdlcje- konaC!! u odl uk u " izjavi -rDnovima nakon 510 so. mjesecima ITfiZili mjesto i vrijemekakoto obsaniti.

- Kako bism9 z.ivjeli punim iivotimal kreativrio, 's!oboduo j;,krenih srcs.cvose morale ddgodid. Sad,j,;ad je poglavliezatI'octno, mo~emo rut '11'0 pu tovan i e g)e(la!j li:all na je'd~n izl er, od poCe'tka do kraJ a, iedan .kompletan i sa"rtieno D:esavri'en 's vauir - Wii u objavi. .

Neba~ taku nrnll] on

Kauel (Simon Cowell), tvorac • riiala ''X Paktor", izjavio je da se pozuata -pjevRdica Marafa Keri (Mariah Carey) pridrufuje ekipi ovc peznare muzick;e emisije. Naravno, \I Siedinienlm Ddavamao,

Prerna rijecima Kauela, pjeva5clL ce imari svoj-q ",IOgu u ~ou

50 &~"'.2"""'"""'11",1. Dnevni avaz

oglasi

avi z-roto

r8SS

Dru!l.fvo za !ulllvat£u t.t.ampar5ltu cI.lela~ .avaz-rolo pres.s .. do 0 Sa raJa 1'0. ur Tda~l$lia ~ Z4a obj~~)8

OGLAS

U prodt!llI mol.unih ~

I·PREDMet OGLA$A

Vihu ske elika e e
GodJIIII !!o! ... ~ ...... od.pureceg
~
+
.... f':.lIIItJl ........
:t;!01 " ....
_, '.111 f~_" II • SAORtAJPONt,lQe

P _ p!:ftIdIlrG~' AdI1i ~ Df~UI ~'"' ~ ~ ~

fII- ~_pGfUSataNl''''_11<D<'IIAk1

In -ROK4A 'DQST A\lUANJ"EPONUDA

RdtI nr ~ paru:IiIlB 1~ 0I<'III, CI(! a-.... ..._ ovog. oglfta .. ~ ! .... "'''''r'la.az- Pcnudejl,~~ \ltlMn!'ql~~!IIc __ ~'QD ~16.II1!urn~~I<.I\U_DFU.,d .... s.r....., uI T--. .... tr 2<410 .. ~ "P ....... UI~rIOQlcmoh....v1lll'lO_

IV - OSTAlf ODREDBE P,OHUDE

""*I"*",, .ariIII ............ ' o.1donIn! If..,. I rnoo;p..i .. P"i!1ecWI1VAo,U>I <1.-1 " ~ <XI IlI»1 dell! !Xln

PtnA;t~,..., • 111'11 _ qll'lW ~

5w~"""'~~5I'aI 1'1*

S .. 01_ riamlac.,e tllDI1-'MCIDboU "lIIle!an 0!J3.I2lI145!i1, ~~ ~ mb Idtne a.-a~

Hypo, ALPE ADRIA

J ~I","" III '1M. U. ¥1o.L

HYPO AtPE.-ADRlA·BAN"K d.d.

NATJl!c.":AJ I KONKURS

.. :1"--PlPIJ, It ..J,I tltl~u II'I,.~II ... t :rrw"111

~.e..a '1!ILII:rfb ~,.,_-:nl Ll U;II !...&." ~ .. III'" t'iLl.,.. uJnt1t.( UI "

''flI~I.,.........,\I~.,f',''''''IO'_'

uret 1!"'~frwn~fI.l...t'Wl1'!.rm ~ .. hll""

II 1'"'''1(>0 ~ """I.,..,t"",,,"

1~... lJJ,*.~f~~~1IIt .. tM

M~ ....... ~ ...... •

...

... 1Lft"r;.J.-H I=ft .,tvlM!!! r,d.ttlmtu.l, • rUitl ~if"~~~!

,I......".,

1(' tfll .... pt .1 '-..p.4joo.

.......... -.'NIod,('I< ....

• ' pvt'J"hlly lit iI!!i' IPfot"'" ... II .... i'L !!II' ~ l&r"",,,. ~"tl~ ""f'-~

.,.,. "....Ji'iII.m Iol.:iIfll

.". "I".,~ ,,,," t.n.

.f~"fft!It '" ..

:- .......... do1_' ...... uj ..... "" lin lurb ~ DIU" IU.:.~" oLoL

II:WUII ':r_llIUT .. l:lil

-.~ ......

0111.1 .. Pt .. ~" .. , ~..l.L!_I_.

I~ ... 'II,I)..I"' .... ~~- ~Q.('I.

BIOj predmeta: 13-001623/l1 Broj akta: 06·0341 SC-05/l1 Datum, 19.4,2011. godine Mjesto, Brcko

Vlada Brcko distrikra, Odielienje za prosrorno planiranie i irnovinsko pravne poslave, oba vjes tav a gradane, a iavnom izlaganju trase planirane obilazni·ce oko grada Brcko .

Trasa planirane obilaznice se j7-I"7.e javno u ciliu informisanja gradana u periodu od 21. 1)4, do 20, 05. 2011. godine, u holu Dorna kulture,

Sv; zainteresovani rnogu ostvariti uvid u planiranu trasu ohilaznice u holu DOID" kulturesvakirn radnim danom, U vremenu od 9.00 - I S.OO.

SEF ODJELJENJA S\'jetlanaCivCic, dipl, inz. grad,

BOSWlI HERGEGOVINA FEUEFlACIJA 80SNE ! ~ER (;EGOVINE U NSKO SANSKI KAlffllN

OPCINSKI suo U BOSANS~OJ KFlUPI B"'I: 13~P(i(1018G08P

BQ"""'" Krupa. ,18, 03. 201,1. !)<ldin"

Tumelr Rawjakowc FOIim,. ~ti Hasena iS~d"",,ie H,lIdio ilBuZiTm

Tu,..,I,: Hu'~ln B'II,kla"",jc' R.d;; lItvfll.nj. i """j~ba V,p: 1:0.100,00

POZIV

l~: ,Ita 1][1 lilt Su:ad, dn:e'ffle, [I [!vine ,.AWl"

I'o""'~ 5e' 1010 'I",nita na ",ti!l~laka>ana laj!"" SRIJ~U 111 [rn;oIa 20,11. Rodino "1 OJlO sa!!. tIA UGU MJ~S1'A U 8UZlIIl I

.Suoii' S'~'I'Vel,~

I'IAPOM E~A:

Ako na po1pre",no ",~itlJi' UI na "~I!la za gl.VIlu rasp",", ne dod, ""'0"" ob'Yij"tlmi Mit.li, sm'~"I.t. so na j. t.lb. po;ullen a. oSlin ako Iu!,ni no zahljeva d,"'e mtl!te adrli 111. 8-4,st,I' •. <W.),

Ako m p Mpramno ""i,m ~I na mcl!19 za gl.VI1u rasp",", n. dod, uredno oba,IJeslMi luienl. ,"elSl. eo" ,dfz,U be' nj8govay pri'ustva {el. 1,4. ,I. 2. lPI'·a) ,

N'aJkas.nij'll' ria prlprern mm rueis.tu stro n~e SU duine i:mijeli .sve tjni,nico na kojimaZ.snivalu .voj. "MI'v, i preololiU ,'I <10101'" kGj, lei. ~"'''Ii u loku pO,\upl<a, te n, pop remnn ",ciSl' oo"iie~ '" tsprava i pro nmsta kaj. ;,1" upOlriiBblti k,o dok" 101, 77, !PP·a).

Na pnp rsrnnom molStu suo ,;i i~'''*11l O""Oili dan i sa t adrla'''''I' gla"11iJ ""[>ta'e.I)1IaoI' 0 kIll;m, ~ se 'l$pr<M'laU, dol<az'.irojit, se i""",ti i koj. nsobe e, bili POI""' no glo,"" '"'PfWU (11. 94. st, t .1Pp·,), 'P~ ~ernu s ,~anke up"","'''· ju da S1Jd: moze odrediti ~.a.S8 gl~\ln~ rasprava mou; odriati ooman nakon p""remn"il roIlS", {iiI ~ .Sl3. M·,).

sveznadar

'Onevni "ita!, srlleda., 20, aDrilItra'lilnl 2011

Tacno

51

SAVJETI Recept za brte sagorijevanje masti i kalorija

sest DoruMa

orauil 0 aDle

Koristite osnovno pravilodobrog drianja- driite glavu sto uspravnije dok se oslaniate na noine prste

Pravilno drzanje prilikom hodanja pcvecava koli Gin II masu i kaloriia koie sagorijevaiu, re cuva misice i zglobove, Prociiaire sljedecih !lest preporuka srrucnjaka ko]e biste trebali irnari na urnu dok hodare,

1. Stanite uspravno, ispravljene kibne i podignutog prsnog kos a.

To osiavlja rnjesta plucirna da korisre svo] punikapacitet. Koristite osnovno pravilo dobrog drzanja: d.r.l:ite glavu sto uspravni]e dok se osl an j are na nozne pes [e.

2., Glava bi trebala biti usmjerena prema naprijed, 06 fokusirane na put kojirn hodare, a rarnena opustena. N emojte dopustiti da varn ramena padaju iii vuku prernanaprijed.

3. Stopalom gazite od pete prema prstirna. Ukoliko cujete zvuk POPU[ pljeska dok hodate, vjerovatno se oslanjaie na cijelo stopalo, 510 moze narusi ti dnan j e, a s tvara i n epo treban pri lis ak na zglo hove. 4. Kako ubrzavate.pravire rnanje i c<:SCekorake, radijenego vece i d uze, To stiti koljen a, a takoder j e i do bra vj db a za strain [icu,

5. Dopustite da ruke slobodno padaju, Nerna potrebe za urnietDim pokrerima, kreciteseprirodno,

6.1zr.avnajeeiedai ucvrstlre rrbuh kako bisre tokorn hodaniaspriji:clli pojavu bola u ledima.

Oeserti koji se ne peku

Torta s mallnama I HBDUClnOm

Potrebuo je: 200 g dvopeka, 125 g maslaca, 2 pakiranja inStant kapueina, no g srnedeg secera, 18 li s to va zela tina, 4 limete, 650 g malina, 100 g ~ecera U prahu, 500 g mascarponea, 400 g iogurta, i 00 ml slatkog vrhnia, 2 kasikepistacija.

Naein pripreme:

1. Sam I j eti d vopek, doda ti rastopljeni maslac i prah za kapuci no te 2 ka~ ike secera.

2. Pomijesari i ravnomierno rasp oredi ri po okru glo m pleh u zatorte.

3. Zdalin olOpiti u vodi, iscijediti. limele, naribati kori.cui ,oprali malin e (SO g os ta vi Ii sa ·strane_za dekoraciju).

4. Miksati maline i secer u prahl! u sokuod limete dok Be ne

napra v i kasa,

5. U drugo] posudi izmijesati rnascarpo ne, j o gur r, os tarak s med eg ilecera i kori ce li mete.

6. Na kraju dodari kasu od malina .. Polako umije5ali Zela.tin_ Smjesu preliti preko prvog slojaod dvopeka.

7. Ostaviti da~lOji u fri"Zideru dok se smjesa ne &Ivrdne. Ukrasid malinama ipismcijama,

Spec

.Stedne sijalice koje snazno zagovaraiu UN i EU sadrielivu te u zrak i~pnstllju otrovan fenolk(:>ji rnofe uzrokovati rak, Fencl se iz sijalice oslobada kada ie ana upaljena, au organizarn dospijeva disanjem, Ukolikoje koncea- •••• tracija u zraku visoka, iavliaju I. se irl i:ac(j a sluznice te pro b lem i. $a srcem i disnim putovirn a.

Posljedice demencije

TelMo ie razliHouati iSlion od .laZi

Osobe s dernencijom u ranoj fazi razvoja mogu imari 1'0- teSko';a II "{axli k ovan ju is ti na 0 d lazi i sarkazma odiskrenosti,objavili su naucnici sa Univerziteta "California".

Is lrazi vaCi V j eru j u kako ce .ualazi njihove studije olaksati rani ie 0 rkri van j e o~ oba po-

godenih demencijom. Novi rezultaii se remelie na praceniu 175 is pi [an ika, od koj ih je vetina patilaod demencije.

Uz pomoc uredaja za magne!nu re-><onancu lltvr-deno je i kako nemoguCD{lS[ razllJIIijel'3nia sarka,..m" pra ti veti stepen oSleCeu ja u fromalnQmreZnjumozga.

~~
AMB~ POORZA-
VrT.tMIN VAflJE P~INCIF DJl);'&1~E RI"ISKI H~oJ".V IIMEl'rDl';1 ~~'r
ZA-LIJEK EU, GE(;,'l I1IilIJA TAOIZMA ALUMNIJ 1 GRAD
1St, nAMI~ I"~r, 'Of'"
~"',;l
D8).1K-
~ l12~~'j~1 OR~~E.
~III~, URE!lE~A
t~KA ZlM.JEVI. A~~e
>\f1~~1- ~
C~A GWMICII REt
~t~~ VEl.-C MUZI AR
KOOIAJ<TN,I.
Fltli"EFI 11WE~A
ALMO-
OI:lVAR
-¢ijL~VIDA
li~ i"- I'OKAZNA ClLUMICA
()l)t_OMAX I~ ~
12 KUFrANA SAABNE OTOOu
RJESENJE1Z PAPIGE JADFlIINU
PROSLOGBRQJA ~~ I
T'I VOOl~ i:C
TE-I,JIGA I
PAPRAT, LAVA, NASlJi:1
OPLOVITI, 1M, BRED, ~~~~*. ~
PITANJE, JETIM, ZA
1'1;'(0001':
PIVAR, ETATIST, AKI, ,~toJ.~,.
DERlK ROUZ, K, ARA, PRIREDBA IlUS1RA·
ASPRILJA SVAAE TOR"
GiJDI~E
2499 Netacno

1 N ovostvorella Ira n tuS ka m j I i ollska armija je u revoluc jon a rno m za r u p 0111 kl a svep rolivni ke?

2 Elna je najvisi aidivnjvulkan u Ellropi?

3 NaJubll.jiliji Impad II hisloriji amerj cki h s red Ilj!h s~o!a iZllrse n je u Koloradu?

J. TACNO

Zapocinju francuski osvajacki ratovi

Francuska ie na ~-----~ danasnji dan, 20. aprila 1792. godine, obiavila rat Ausiriji, Pruskoj i Sardiniii i proglasila opcu rnohilizaciju kojom su, prema odluci Konvema, obuhvaceni svi Francuzi od 18 do 50 god in".

Tako srvorena milionska armija ie u revolucionarnom 'laru potukla sve protivnike, ali je Konvent potom odlucio da "prufi porno'; i brarsrvo svakom aarodu koii f.eli da vrati slobcdu" (sto je bila teorijska racicnalizacija za izvoz revolucije), cime su zapoeed osvajacki ratovi,

z. TACNO

Etna najvisi aktivni vulkan u Evropi

Etna je OR-' jv iili ak ti vni vulkan u Evropi. Nalazi se na iSlo~noj 0 bali Siciliie, Italija, na 3.200 metara nadm-'

ors ke v is ine, a n jego va baza ima obim od .oko ISO· kilomerara,

Etna je jiktivna stoljecirna, a najsnaznija erupcija bila je 1669, godine, kada ie lava un j~ ti la sela n a don j irn padinarna i potopila dio grada Katani]e, U deceniii posliie 1971. godine aktivnost ovoga vulkana hila je gOl'OVO neprestana, a erupcija iz 1983. [raj ala je cetiri mjeseca i natjerala je vlasti da upotrijeb~ dinamil kako bi promijeniE 10k lave. Zestoke erupeije Erne bile su i iokom 2001/2002. godine, kada je ira· liianska vlad .. proglasiJa vanredno Sla.nje.

3. T_ACNO

Masakr u srednjoj

skoli u Koloradu

Erik Haris (Eric Harris) i Da.jlan KJebold(Dy" Ian Kleb-

old)" OS3" 1~lWk~~:___:_~

mnaest- I!__

ogodisnii ucenici srednjeskole "Columbine" iz K(,lumbine u Koloraciu, n.a danasn j i dan, 20, a prlla 1999. godine, jzvdiili Ell n.ajubojitiji napad u b istoriji ameriekih srednjib skola i celVtll najgori u historiji americkih obr"".ovnih UsmnOl'3, Tokom masakra u ~Colum· bineu" u nepunih sat zivote je izgub.ilo 13 ui':enika i nastavnika,23ih je raujeno, a napadaCi su na kraju poeinil; samoubistvo_

R.azloge ove rragedije LTilzili su broJni strucnjaci, a medu niz navedenib najcdee. se nalaze socijalna iwlacija i nepfilagodenosr, dugotrajna izlozenost nasjJnim saddajim.a, a1i i lak p,iSlup veLikim koliCinama oru~ia koie je dvojac iskoristio u SVODl krvavom pohodu_

oglas ..

tda

r_. .. ..,_.. ~~, ..... _ ....... """"".,.,,__~rpo ......... , .. ~ po6;rrI,_ ...,q.,CIj»CI'IO'_"""'_"_ II> ~ -... lJ. u.-- .. _ ...... If"1'l!OIl~ __ ""lIlllll~ m_.,.,~ .. ~__"'_" ~ __ ~. , __ .. ~ "'-- ., We.rtgar.l c_

l1'IC!;r:9i1P

(,o~_""',I'WIJ&oa~., ... - ... ...._. .......

,~ ....... /IIIII.,IIXlI6ono_Gll.~~ICI~· .. Ao._'= "'=, __ 'P""'--'" -,~ ~ ,,~,~ .,_ ..... c.... .. '" CmnI tv51 -_.,"'" l5 ." l1li' %lil _ """ ,.."" ....... ,. .. ~ ~ .. '_IfIIl!oo,.., ...:;: _"'~~~_Q~-''' 1~'~m_~~.~or- .. ~~--,"II'O.)'Jo;p '_OII",_.~_.~~""",,,,,,=_,,,

.......... ~ .. ,. <6o&J1l1'

"'*"' ~.~qi I!i II~:-III _

"prf .. qkUrolil~ __ ,~" ~~7 •• ohIGolllotftl •

qnlvlhll!i!\."~.IRQ11111111t llta "'1Y;iioai.~djD,*. .......,..,...

..... ~~ .. ~ billlo .~""~S1

~ It '_. .~III Lri ....

• .__..",.. .. ,..,.",..,.,. ... Got,III'II ~ ..... n ""' ..

..... ' .. '" .'~III!t~N".

_11l1li1>;1'" ,II~ .. III~,"

II .. '_.I1dm~

~ I" ...... 0:rtIIN III ~ 0IJIMi1 ZJII'l

_ .. ~.~ nt~~ ~ s..,. ... _ $pllll,lSI_ ~ po"IIII ~

.. _ " "~IAI 5~!110 ....... :ltIiI

~.5IfIif£Roll zweoIIOII

H,'IIHI '~C:IZIV

• bI<I ,,_.,,,.... "II ~."a:

~ qC!l.~~mBil pn

""""It~ i<l!... ""'" u......... ="fIlI'Dlre

,_ .... I!:Rot... ....cd'~--. lIti!nI!! __ ' 'IU~.C Wl!IIll.gc;:IrII.

~odG1'O)cbl~ .. u~~'~"" IIW

......... IlanI'~.1i "'100)1

i>'M 1.qI1II;qM ~ II*IMII IiII:>MD "'"

_ ..... ~IIIlII __ ub 1~.'r.I

,Ia.,...u, ...... ~ 11rf' .. ~~ OI. __ 'jI'IIII9_ ....

II'WtU D • .~ itoaIo"w ~.I(CIII

~,,~ qb:uI ........ Irqj~_ .. ~P<I.~II>'Id'

~00a8rU1lg U~ '~~,o:t>cn~~

........... u SIoltjtoou ~lIfg.-"o:I~ 1PII(1O ... ~ll ~ 1'!I..w.~.

~ ,...,~~ Qdgr~ll'''''''''~ _____

... ~~ 'JBDI~~o;d:~ ~~.-.1lrt,;P 11001_, .. • "I~_"'~~ '!;" !Ii!<:cn,

l'¥<o'I1I~~~·~"~~~~""'_

_~ "1IOI!u1....,_.~~~ ... :!l.. ,,*,,"l1li'"

_ ~ ~~00j~ .... 1IID .. m1t~

wlAl'IUo IZBOKNA IIQImIJA,

....... ... • f

RR'MA

"'.'.OlIlIH

EBRD BAS PROGRAMME

Poziv

kandidatirna za pohadanje obuke/treninga ZI!

FSC CoC menadkera/konsultanta

USAID - Sida FIRMA projekt u saradnii sa EBRD BAS programom re PrivrednomGospodarskorn komorom E'ederacije BiB i Privrednom komorom Republike Srpske, organizuje dvije dvodnevne obuke na ternu certifikacije po shemi FSC CoC (Ianac nadzora) •.

Uvodne napomene

FSC certifikaciia ie dobrovoljan alar koji podrzava odgovorno upravlian]c sumamasirom svijeta, a baziran II" ttii~nim zahtjevima. Oznaka FSC garanrira da drvni proizvodi izneseni na trziste poticu iz verificiranih izvora kojima se odgovorno upravlja - od sume, preko cijelog lancasnabdijevania do krainieg kupca,

Certifikacija FSC lanca nadzora (FSC Cae) ie narniienjena Iirmama koic proizvode, PICraduju ili trguju drvnim ili nedrvnim 5umskim proizvodima, a lraz; se, odnosno 7.ek d. demonstriraju svojim kupcirna cia korisre odgovorno proizvedene sirovine,

FSC standardi Btl zasnovani na nacelima i krireriiirna koie uravnotezeno vcde brigu 0 ekonomskim, sociialnim i ekoloskim kcmponentama gospodarenja/gazdovanja, pruzaiucl vjerodostojne dokaze Q cdgovornom gospodarenju sumama.

Bosua i Hercegovina je prihvarila FSC shernu kao onu koja najbolie odgovara strukruri vlasnistva i velicini sumskih podrucia, U natocodredenom napretku, mali ie broj drvopreradivackih firmi u naso] zernlji koie posieduju FSC CoC certifikar (ukupno 46 - na dan 31 mart 20) I), ~w je izmedu ostalog i rezultat nedostatka dovolinog hroja obucenih dornacih konsultanata F$CCoC CHj ove obuke.ie d. se oiacaio konsultantska i upravljacka znanja i vjestine u firmarna, te funkcije planiranja, prcizvodnje, upravljanja kvalitetorn i marketingorn, take da drvopreradivacke firme II BiR ucvrste svoiu poziciju na zahtievnim izvoznim rrzisrirna .

Specificni clljevi ovog prograrna obuke 811 da ee ucesnicima prezenrira cielokupan sistem FSC certifikacije i standardaukliucujuci i teme kan sto su; principi i kriteriji, upotreba zaSlimog znaka, FSC slstem istandardi itd,

Informs d j e 0 kursevima

Voditel] kursa ie medunarodno priznata konsultantska grupa GFA, Hamburg, Niemacka, odabrana na medunarodnom tenderu,

Obuka rraie dva dana. i sadrZi sliiedece [erne;

• Uvod i osnove FSC sistema, principe i krireriie,

• Uvod u FSC coe standarde i procedure audita,

• FSC CoC cerrificiranje po odgovarajueim standardima,

• Posebna, za sekror specificna pitanja i problematiku

• Koristenje zasrimog znaka FSC CoC.

Kandidati dobivaju rnaterijale _ prezentacije izlo~ene na kursu, No kursu je osigurano simultano prevodenie,

Uspjesni kandidati na kraju kursa dobi v a ju cerufikar 0 uspjesnom zavrsenorn kursu za FSC CoC menadzera/kunsultanta.

Uslovi uccsca u program" i dLjall.i ueesnlch

Polaznici navedenih kurseva mcgu biri.. a) konsultanti (zaposleni II konsultanskim firmama iii flzicka lica) i b) zaposlenici drvopreradivackih firmi koje posjeduiu iii su II toku pripreme za dobivanie certifikata FSC Coe.

Poziv je orvoren i za neovisne kcnsultante i/ili uposlenike konsultantskih firmi (a), koje se bave ovorn ternatikom (naivise I uposlenik ako je u pitanju konsultantska firma). Drvopreradivaeke.firrne koie posjeduju certifikar CaC ili namjeravaju da se certificiraiu (b) rnogu kandidovati najvise I zaposlenog .

Broj ucesnika/korisnika svakog kursa je ograniccn na max. ISkandidata, Prednosr kod izbora imllju kan\i.idari sa visim srupnjelll obrazovanja, veCirn iskustvOlll u radll n'll. isrim iii ~JiC!!jm paslovima, aktiv'!lim &larusonlleae! auditora!asesora, isl<u.srvom u konsullanw<im iJili cerdflkacijskim aktivnosdma i znanjem engleskog jezika,

Koti;\acija Z" kun je 100 KM. 0 natinn placanja Ce odabrani kandidati biLi na_klladno obavjdtcnL

Mjeslo i vtijeme odtia""-nja obuke:

PrivrednalGllsp()darska komora Federacije BiR, Sarajevo, - 9, i 1O"rnaja2011.

Prlvredna komora Republike SIpske, Banja Luka, • 12. j 13. maja 2011,

Prii3vni obrazac i rek za prijaVl1:

Kandidati se [rcbaju prijaviLi kariMenjem obra8ca koji mogu naCi lIa web smmicama Federalne pig komon, BiH (www;kfbih.com) i Privrednekamore RS (www.komorars.ba). Rok za dOSIll1ll1 prij"-"" je 28.04.2011, Popunjenje prijave se dostavljaju iskljuCivo elekITonskim p"Eem na email Federalneplgkomor-eBiH(zakllrsllSarajevll)s.alirnanovic@kfbih.com i Privredne komore RS (zakllrs U Banioj Lnci) nikolillad@koinorars.ba

53

jet set

D~evIli avaz, srii~da, 20_ a~rI Vtrava~1 201' 1.

PHOMASAJI Nakon debakla u Bihacu [ Tuzli nece biti nastupa u Zenici

Hauat otMazao Mo cert zbog

sabe Dr daJe

Kemal Hasic zavrsava sesti CD

Ie iel traJati sarno dUilenoc-

Pjesma "Kao fi" najavljuje album

Koncert "Hari Mata Hari i Hayatove zvijezde" je samo odgoden, tvrdi MeUha Olovcic • Nisu preclzlrall nikakav drug.i termln, uzvraca prvi covjek Arens

Koncert "Hat; Mala Had i Hayatove zvijezde", koii je IT" bao b i u odrzan u s 11 boIU u zenicko] Areni, odgoden je, Ovo su narn porvrdili u "Hayat Productionu" i Javnom preduzecu VI uprav ljanje sportskim objektima Zenica, koie gazduje dvoranom Arena,

- Karijeru nikada nisam Zelio graditi preko n oci n i u na skandali rna. Uvijek sam zelio napredovati samo zahvaliuiuci svorn glasu i kvalitetnirn nurnerama ... Ne klim trajati same dviie noti - govori Kernal.

Naiteze mu]e bilo napraviti uspieh u rodnom gradu.

- Sam jli je su za sve orvo relie osim za svoje. Tako je i u muzici, sportu, kulruri. Sve le bolje osim naseg, Ipak, s vremenom sam uspio da preskocim i tu prcpreku - kaZe Hasic te dodaje da ce Z2.lIprila u klubu "Incognito" nasrupiti zaiedno s humoristom Ismetom Hororn. D.ZEB!l

Kernal Hasic sa svojim saradn ici m a za vrsa va s n imanje sestog alburna. Sarajevski p j ev ac iza se be i rna dosta dobrih pjesama.ali kako kaze, od novog CD-a ocekuje da konacno na estradi zauzme mjesro koje zasluzuje.

- Ostalo [e i(l~ da zavrsirn pjesrnu "Kao li" aurora Eldi- 11" Huseinbegovic, koiace biti najava za novi album, Za DjU eu u maju snimiti i spot. Album aarn snirnao celid godine i rnislirn cia je najbolji u mojojkari j er i -kaze Hasi c.

Uviiek je posebnu paznju posvec i vao izhc ru saradn ika, ali i pj esarn a koj e snima.

Nisam sigurna

Meliha Olovcic, portparol "Hayar Prcductiona", kazala nam i e da j e koncerr "odgcden,a neotkazan ,;.

- RazLlka je bitna, [er Btl posriiedi neki tehnicki razlozi, N isam sad sigurn a ,!a kcnkretno, ali naporniniem d. 6: kcncert biti odrzan u narednom slobodnom terITIillU u Areni - kazala je Olovcic.

Ona nije zeljela komentirau kakvi su to rehnicki razlozi mogli odgoditi koncert koji je vee uveliko reklarniran i "isplakariran'' po Zenici i BiH..lpak, po svemu sudeci, razlo g je neS to sasvirn

drugo, .

- U ponedieliak su me nazvali s Ha ya ta i kazalida otkazuiu koncen. Kao ra-

PrQsle sedmice Haya/oVIJ nrijezde a Bihacu p;evale sa pred polupraznom dvoranom

zlcg EU naveli losu prodaiu ulaznica u Tuzli i Bihacu re iste naznake iz Zen ice. Kazao sam irnda [eza svaki dosadasnji koncert u Areni publika, uglavnorn, ulaznice kupovala na dan koncerra, ali odluka ie njihova - kazao

PUblill_a Jereilia suole

U prodaji je novi broj magazina "Azra"

Mejdana (dodu8'e, malQI})u Tuzli i kao nai~etiZllilogai - z.eniCku Arenu_ Publika ie svojlm losim odazi vom 1)0- laizilla sta miUli 0 OVOID Hay-a!iovom projektu,

susre [ dislocirali u drugu dvofaJ1U. Meni su rekli da ie fazlog strah od slabe prodaie ulaznica i nisu precizirali nikakav drugi termin, Mi u cvom trenutku nemamo dogovore ne druge nastupe, ·mac;, ni [ermin nije sporan - clodao jeHinovif A.DiONU(;

Hayat je veoma ambiciozno zamislio rurneiu s uresnicima crete '=ne 00- ua realnosti "Zvijezda mozci bilitin .remrvirajuti dvorane popn [ Luka II ·Bilia6u,

je Husein Hinovic, direktor JP za upravljanje sportskirn obiekrirna i zenicke Arene,

nilio nllelmaO DOJma

Zenici n i ie imao PQj rn a 0 tome da nastup nece biti odrzan, Nezadovoljni kupci ulazn i ca tek s u naveeer procitali na Facebooku .cia kupljene ulaznice mogu vratitL

U ponedjeljak, kad se na Facehook stranici Hayat - 2MBT3 (Zvijezda mozes bi ti Ii 3) pojavila informllci j a 0 od,gadan j u koncerta, ulazuice su i dalje pwdavane i niko II

Dislocirali susret

Istice cia, SIO se (ice tehnitkih preduvjeta u Areni, olli pl)slOjeinisusporni.

- Cak smo jedaI! sportski

Zabijela u Sarajevu

Traiio ·'PiOneer"

Planov[ za jesen

Udale sa AleKsandra JeIIanoul

Elvir BOLIG Dobio sina

'MladenVOJI'CIG Tita

lao mi}e siromasnih Ijudi

Vlado KEROSEVIC Na seen; je rat s urbanom kulturom

Pripreme za nasrup brilsnskog DJ-a i producenra Dzejrnsa Zabijele Game>; Zabie1a) i njegovog kanadskog kolege K.arla Lija (Carlo Lio) u !araje~skoj Zetri 22_ ap ri la ul a'le u 7.a VrS.D U etapu. Kako olkrivaju iz agCllcije "Prodll.vllice zvuka", kojaorganizira ovaj he·· pening za ljubirelie e1ektron~ke !I!u7.ike;.za ulawicama vlada velika potnlmja.

- Lio u gland grad BiH dolaz.i surra,. " Zabijela na dan kO!!Cerla. Britanac je imao specijalni zah rjev koji se lice le1mike, a [Q je da sva !I!uzicka oprem3 bude pod eliketom kompanije "Pioneer", Ci j e je on zaii ti [no lice_ To "emo isplJstovaLi, a pobrinut eemo sei dasveostalo bude n~ vrbunskom l!ivouporuCtiju iz "Prodavnice zvuka"'. H.P.

A'ima SOFie 0, razvodu

Za prolivenim mlijekom se ne place

Carlos SLIM Upoznajte najbogatijeg covjeka na svijetu

V/ernim citateljima darujemo

Tony CETINSKI Jedva cekam da zagrlim majku

, . Vodi,~~lpca Pi"n.ka, \I nasoj zem1ji p~~nata P? ~~pa u ~~ ~osti ~a~. 1 'Dvor ,A1eksa.odrnlefuiIlI:iVTc;ka:kQ-);>~llaJumedill USrbll1> pocela)e pmU lr3U sva.db u.

Kako ,Sew;ica, "IllIime, Aieksandra cesenaje:;en datin.AieksanW:& Saje1:i Svraka, s-kojim je.u vezi petmjeseci,

Aleksandra i AleksanciaFsu se vjerih i otpcaeli-zajedni~kitivot, lIpodsjeClInjaradi, Jefla.oo-vic v~~ ima iedan brak iza sebe, s rukom-elase:m Ogn;enQmKaj'ganicem.

"Dior" i "Bourjois"

AZRA - takve price hoiu!

54 ~~lI!dl. 2'il. ~~~L~r.rr,\jl~ 201.0 Dnevni avaz

oglasl

till"t. "PtIt1 ... ·r' -n I~fn~ ••

f[ ~',II'JtlJ' ~lffl."Io.Ioi:P!."Dl.11 u .. 1!1 I) _, .... o, ~I~ U:U41 'MA" if r-.iJl"li. U 10..

=!.~~".1iuIIi.ui"~"".~ I ~1'WiM.~~~~4;,~::~

II !rim.._,rlor.iPl"":"'U~"."".~I·ltl""~ ~'1I""""1 "-

'-'---- 1~~'"

'T, ....... ,_....~

li...-.. : .... -W;;;IIoI(,..

~·I~~ .:..01

\''IiP.'"

~~ ..

,--~""" ~...,...

} ... ,..~_ .. toftof" .' __ .

HI1"':'111

.... ~ ,

, ~-"""t'!" ..

'l;tIil.

'" :"·lfin,\J"I.o.~,\~O\.'''''lT.}llI -UUt'!'IiI',

·'-~.·.I!IIIIII!:p_I"I!"lIhl"'''''''''~~·'''~I''''''_'i~''''Mjr''.~_I __ ''''' ~_ ~. ~

'----- ... - . .,- ... - .... - .. --.-~- .... -------.- .. ----------(C' *,r~ _

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOSOSANSKI KANTON/KANTON SREDTSNJA BOSN II

OPCINSKl SUD U TRAYNIKU Bre]: 5] Q ~ 037~1 J ]0 IJ:;

Tuiil.lj: MI'l' ZLATNIl. DOL.INA 0.0.0. STOLAC zastupan po punomocniku Gajevic S ea du advokat lz. Sara] eva Saracj br. 77

"fuZeo;: DAN I NOC d.o.o. Bugojoo Tenrc; I/L3 Radk duga, v.s. 3. to 2,3 j KM

OGLAS

Dn:;taV8.l'U~h€· ru~if~ntku: OAN 1 NOCd.o.o. BugQj'.'o n~;Ci 1/13

O v im oglusom dosravlia se tufba na cdguvnr tuzeniku, knji je dUZ£I,Il nujkasnije da u roku od 30 dana dostavi sudu ptsm en i cdgovor na ruzbu u dva P ri 111 [erka, L1 kern s roe dufn i israci mogude proces.ne prigo'~o.re~ lziasn iti se da H prianalere iI i osporsva te pOST.a'~ lj en i ruzben j «'-8b tjevJ re c; n i E'JI ice j dokaze kl,1j i porvrduiu naeode is[og (101. 70. i iJ. 21'1'"").

Navedenom ruzbom tufitelj, M1'1'ZLATNA DOLlNJI 0.0.0, STOLAC lIafi da sud douese presudu kolom ce obavezati tu.zen og da tuzi relj u ispl !Hi na ime duga ian cs no 3, 1 02,3] KM sa zakc nskom zateznom kematom pocev od ] ] • 08. 2007. god; ne Pill do konncne lsplme te da mu nadok uadi troskove pos~u'pka u roku od 30 dana pod priiemjom ~zvr~enJa. Jsmvremenose predlaZe dml(k:~'e.tlje presude ~bog propus rania.

Po proreku 15 dana nd dan a cblav ljfvanj a Oyog og lasa u .Dnevnom nvazu u. sm a [1"31 ce ae da je des ravljenit. nUba ne udgovor ruzen 0 m.

SUDAC:

MLralem ZIvkovic

llOSNA 1 HERCI'.GOVOINA

FEDERACTJA BOSNE i HERCEGOVlNE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUD U MOS'TARU

Broi. 07 SS Mol 019645 04 M.l

MtlSliu-~ ,28,03-. 201]. gediue

QPCiNSKI SUD U MOSTARU~ strucnl suradnik Minja Belovic ~ Cnliak~ It prnvlloj .w;ari tuzi[eljil Sa· rajevo O;s.igUf:)uje 'Dd Filii;;.l;) MOSlat~ I1I"Or.L1j! ll,l_.~el,iki":li Salko ~1,L8i~j radi isphne~ i,emeljem tls.nk:!i :N8. 8t.iJvak 3. Zil"kOrl.il 0 pami{nom postupku CoS], novinc ri'BiH" hr, 53/03; 73/QS i 19{O6.) u dalinj.;;:rn rekstu:

ZPP h .buduCi da tuzcmik DC s.cm uj e na adrcsi po.:s liJ:dni cg poznatog bora,lismJ ob jav Ijuj C sljcdct:i ~

PRESUDU

~ ;U,og p.ro puitanja -

Duzan je mieni na il1le regresa i~plildti 1u:Zjl~lju i::mos od 1..940)00;KM.:sa zakonskom Zine:Zl1all] bma.· ~o m pole~~ od 27. 08. I '99'St gnd t I'l_e 'k~-o da.o (I!t1 pod n(lo~en ja lu~be p:!ll cln is pig L~~ Ie nl U nadD k t1 a d.i ri tro~kol)""e pO:.!ilupka IJ izDosu od] 25~OO KM~ Il !W!:: u: roku od 15 druJa i ptJ<:l prijC:lnjolIi iz\'rSt11 ja.

S lruen i snrad.nik Mini. B<I<i\'i"'C"li"~

Pouka 0 pra'VDom lijeku:

Protiv eve presnde nii e dopu:s rena Z;a] bl., al i ruzen ik moie podn i jed prli ed.log .la pm1ra[ 11 prij as'll i e s ta.· ni< (~J.",l< ISl. ""''i~ 1. Zl'pca).

""" _...~ 1I.~""_"_6 IKJ-t.u. ..... n!~""",,-, '-",,"'.'1_,.._., ~ I~,U -....:1,..-.. _ ...

"4'\' • :t!,Q'l.lV

l. pnRI,l~""'1"'1I' 'IIIpJ"lRI -_..~ ... -,

~~_~ ~~~~~~~ ~"~"~.~'.~"'~~~~ t-_~~"'~'~~~' __ ~ __ C_.~~'I~~·B'·_· __ ~

-"""...__, , ......

_ ... - .-

-= "II ,,' I, I ..... "t.~ i"
,J~"',:,,~
l'Orolii-iIIl_
T""-._
"lI{Po.· ... e
T~:Ir'IIi.IIiI .. _
... '\."1>1 ........
~ 1'I1:'II~~ "
.. ...........
... ~.I'illiif" .-

_ ..

-~:iIi'~'

•• Iw oil

~.-

-

._

,.,......

-I ----",''-:.1''''

•• , ~ ,jill

,_prwt"",_,,--+ __ -=-, _="'''''--1 I _~I'l.[ll'"

,, __ r ........ '

til 1iI~IO'"

.,.,_ - "~'fQ ... ,

"'< .",~

._

- ....... ~ ......... ,... ...

~_n.~~.~.~~=·~ -I __ ~~~,.~~·~,.~ __ ~~:=~h~rR~'.~. __ r-~.~~~~--i

_"'. ~..,.......... ..JO,!'I-'.~. _." •. '" ...JJ .... -

~,._,..,,~iII ... ...,t iN-iII._.~ _ ~,..INH~ .. ~~~!!l.... _ "'-01,_ t-ii.;I IiIl-.MI ...

"""-,"1"1'. __ "'iiiiiiI.~~ .... --

- - .. ~ _ ..

,.

~.

n.

!Ii. P"i1ilo ... ~ .. ,"""Ij!!o""'llll"".~';'jOf"""_!oII!""'L.IIo.",,,"'j"''I!!II'''''''~ hiii"-" .,t\Io' .... ~"III!'I!i'-'" ...,..""'" '!I;!I ........ iI,!"I"

.. ~"'~~~~~"'~"',,",JII,.:~J"""'_ ... ""' ..........

J ..... ~'MWI."" .. ~_._ ........ 0!!!!1 ............. ~~ ...

IM._ .......... _ '~~-...w-.~iI'" ~,......"""".

~iI'i..-, •• ,... f!oI;~-II .f.-n~.~'M" .. ""_._-

'II 'I!olI!I~"''' __...~~lJIIIIII'!Il~1 ...,

.. ~lo!illdAi!!l~ ~~._... ... '~~

,I .. j'~~~~~M~~ .......

N. OSOO"," oJ. 242. Zakon 0 privrednim drustvima (Sluzbene novine F BiH broj. 23/g9, 45100,02/02, 61Q2, 2,9/03, 68/05,91107, S4/D8, 7!O~ i 63/10), dan. 63. Sl.altl~., Odluke Nadzornog odbora 0 sazivanju Sedamnaeste Skupstine, bro] 750, Nadzomi "db". V'.lIica d.d, S. raievo, objavli U ie

OBA J/JEsiEN}E

o SA2lJlA NjU SEDAMNAESTE SKUPSTlNE D10N1CAR;1

Sedarnnaesta Skupstina dionicara Privrednog drustva za iniinjering u gradevinarstvu VRANICA d.d, Sarajevo, odd",; ce se u Sarajevu, II. OS. 2011. godine, (srijeda) u prostorijam" Drustva.ulica Antuna Branka Simi"" broi: g, sa poceikom u 15,00 sati,

Z. Sedamnnestu Skup!liou dicnicara, Nadzomi odbor Druftva utvrdio je sljeddi:

DNEVNIRED

I. Izbor radnih tliela Sedamnaeste Skupstlne; a, Predsiednika Skupstine

b. dva (lVje-rtVO:l.ca zapisnika Skup~l".ine

2. Donosenje Odluke 0 povecanju OSOOVllog kapitala Drustva

3. Donosenje Odluke 0 emisi]i dionica purem zarvorene prodaie

4. Donosenje Odlukc n usvaianju izmjena i dcpuna SI"IUJ:a Drujtva

S. Donosenje Odluke o izboru Nezavisnog vaniskog revizora za reviziiu finansijskih izvies t~j a t.a .201 O. gndj n u

U radu i odlucivaniu Sedamnaeste Skupstine mogu ucestvovati dionicari Drustva koji su se 0. listi dionicara kod Regis". nalazrli 30 dana prije daiuma odrzavanja Skupstine. Nakon objavljivanja obaviesrenja G sazivanju Sedarnnaeste Skupstine, diouicar moze u skladu sa zakonom dati punomuf drugcm lieu da go 7.aSLUP" na l'lkll7.."uj Skup:\Lini. Dionicari - punomocnlci dionicare koji :t,,1e uces ivovati U raduSedamnaesre Skupstine u skladu sa Statutom Drustva, duzni su dostaviti prijav ... 13 U Ces.ce u radu i odlucivanju Se· damo.e<le SkUPSliof., najka,nij'3 d.na prije dan." odred'enog ZJI njen!! odd.vaoje. Diooic"" mo,,-e u roku od :l daDa ad dana 'Obj avljiv.oja ovog obavjeslenj. obavijr.slili Dru!Lv" cia ;:<:Ii ob~vi Li gl.5unje u "d~u'lvU puu,m popunjonih ; potpisa.nih gl4S:ocki h Ii· ·sLita. Dmstvo &: Ll roku ad 2 d"Da 0<1 dao. prijema pismr.nog obavjeilenja dose.vit; clio" nie,"U gl.sacke )i,tice i oSlale a'alone doku.lIlente,.a dion'itar Ce popuniene i pOlpisane Ii· Slic" dOH"vi,; Dru,vu pmem po"e iIi f"ksa, naikasn.iif..3 d.n. pdje damma oM'lavonia SkupsEille.

Obrat<lc p..-i,iave u ui::eih::e u ~dLl Sk1J[Jseinc: moic Sc pr¢u~eu u pnlSlodjamO:l Drtl~l\i"<t n~~· dnog ru111. po 0 bj.v Iji v,aoj li 0 b"vj eS teoj a ..

Djou;i:- .. , iIi grup. d.ionii:- .. ,a ',a najmanje 5% ukupoog broja dionico sa pr.vom gl.s. mogu u l'Oku "d g dona od dan. "bjavLjivania "vog ob.vjeilertja pism".no dali pdjedlog za izmje-

nu iIi dopunu predJolenog dllevnog red.. .

Priiav~_ ,'la. uce~ce n~ SkUPSli pi pndnrjs,i Se l1tpos,n:d]1I-:-1 i.li vrepOruc~n[lm pO;W!ll na ua· zllaCetlU "dl'esu b ruSty", odnosno p utem [.k," b r: 033 715 -221.

Predsj .doj k N adzorn og odbor'!

&

e IIp£

VMpo.zJ.\I'aJu na O.krvgllsto 0 tcml AKTUeLNOSTI NOVIH ZAKONA U ZDRAVSTVU Sarajevo, 27. 04. 20111, Hole', iHollywood Predllvall:

Snjl!J'funa BOOMrn dipl 11Ir, POmoC~ ml~tm mrn'J!';\Ya FBH

dr, SIIoad Hu~nagit dn!ktor Kantona'nog zavoda Z8 jaYllO zdra...stvo Zenoca pml d, SoR' Hntl)al, M~II uI'let 1\1105111'

Posobna ponlld ' Knjlga Komenlorl zdrovstvomh zakoml - Knjlg 1 k Q .materlpliokruglog stoia. 2<1 polaZnlkB pe promoill/no.i dJonl n1l.0118, 18~.

Neeln prl)ave:

P.nia,v<I l:a obl'ly.e%m~ B obmzac 201 pnjQ,vu mo2;ele dobitl na:093I234-71'2, mall semlnarl <I pllvrltdtlllstmnpn blz,061/ll66-29S.

ida

-

~"~Dro~1oI _ ..... ~ "'IJ,I, MdMjPlfll«l...,...,..,....~""~I<mo'l-

CllYAlr.:- ... ._.._~_.~I,pr¥lo.aIr_.1IlI;W. ~_~_

U_<IoI" __ ,,,IQ~ 111 _~OII_.

_ .. _~ .. ..,.."',.._~ah'" \qo' IW4lll.....,_",· ~ OIl ~

• _. ._ VNO~ u '4..:li\rr s... ~ •. , 1II'1Odoo. F ~ IW' I Itoo,~

10Cl'81f1 51\0_ I gro .... It_ :JGOiI:S -.. MIIriMtCi

PO.lIli I!MSI'ERTUOI,A of''''' .y.._ ... .-v_

1 Ft.n"'ll ~u~ ... 101'1 tn_ t. SIN~fI' .kJ;lmIJll h;hlila ~, RQIroj.II)IIIiIJlj. ullutl ., Stnl'll 'Ioblrlll'lfll

6. pII'~·~j~"t tl. ·FI ... "",.te nornzll.' ".',,>IINg

1. ~pillltll'llh!Al"",

•• Ed .. 'Q~ ImIfta

t. RlJkll''IOikIlij(l·1 ~4irnotII1 10. L..oIIIqq. Ultu~1'!iI1 11.tu.d.l "~l>w 1:t1!d~"~lliIIvIrn

I~. 1.1$ P'OfoI. ,<\("" Pl'OVl"iQ; ... ..,.lrMllli .. tc,Ulposu; ..... 1P ,. .... n· s OU· AI~""Vol I.Ia

Ii 5. 'Un Ul1Unf! I 'I'alljiJIllom-uo <.111

16.m I rllloO'lC;jII IPA .rOl"ldio'o1

'- _ III· f .... _ 6H" __ ""'" !~n .... _ ... "'*""'" ~ "'......,,1 ~"""'..., .......

...... J.' Tl 11 .- '""-'i r_IID......... ,._,.,. .. SIr I ~. Am jnIa

... ~_.'IIS!I~ ly ...... _ ftTO<I&.'""'2l1'_.,._ ~Stp

"'"~ • __ s-..- .. ,... ~ r~ ....,. _ ~ __ "' .

•• ~ .......... )111""'" .. _ _.' ....... _ "-,,.tr7_"~~

'~''_Ojl_'~'''''' 0:I;l00_1'_- ~_

."....,_.u_' ........ _

__ 01".... ."Jrl .,. • _ c 1IfII "'" y m_

10_od....,.. __ o;I .. &o1 ~ "" -,1_ l1li.,..."

IO.WI s __ .. "" ""PI .... n <iii _

N. osnovn odlnke DirektOl'R Dru"tva, OKI UPRA VrrELJ d.o.o. Sarajevo objavljuje

Ra <lno mj "sm broj 1. ·KVbnVRI"

- pozna\T.&nje OSDO'lli:l vareni:a Radno mjesm bwj 2 .

• K V '·OdoinM.larer

Radno mjesm bwj 3·.

. KVfSSS metalskog iii dektrosmjera

OGLAS

Za prijem radnika n. ,ljedeca· .. dna mje,[.

I B ,.v. r .1 iZI't!ilae

2. Vodoin<lal'Ler .J i z"em ac

3. Serviser liIIa 1 iZ"rSi lac

Pon;d I,.!;slov~ zdnvSlvcut: s.pu::;[}bnosti, pOlTt:'bllCI jt dO;! ,svi k~ndlqa'Li ispuni~v~jLl posebnc uslnvC" j 'LO: posjedov<lnie votacke dOl-voIr:; 'iB" k"l,g{)rije, &t>lTOSt d" 40 godin" i ,~dno isku· S'l:VO u". l:ra;'k:Qim pnsJnviroa_

Pr, j ave na ogl •• sa do bzom 0 "pun j·a.vanj u lraienih 1.1,10\" do,tavi Li, 1.1 mk 1.1 0 d 8 dana od dana o1Jj"vljiv.nja o.gl.sa, nJ! .dTesu: OKI UP· RA VITELJ rj_o.o. S.rajevo, Zelimira Vidovic. KcI ijll 5, D'lb r; oj". Sar"je,m.

Nepol.'pune i rtr:hl.agovTel1ll:-ne izj<t\'e se, Ti,=Ct:

Z" mdlla mjesta tra"i se st!"uClla "premo kako

.Iijedi: OKI UPRA VITELJ d.o.n.

ELlIt.OCOMl!'·Mt ",,, .... 10

'~"O!II~· ~-OOII-

OftS .... DNOGMJBTAI

1. VOOmuf!o, Jl1WllCllA y-~/1IPI~Qd~ .. I • .,."'I""..,., ........

~ "'"~'lmlU ... "_·n- .. h, I_ .. · • ..-pnllJo<""~_""' .. ~pW.

- •• ,"'oa.pntnl.~I I.Ll.

r ...... '--..-..... __ ,..__.~_'I ... _II __

- .,....... .. I1 -.j. -";'lbl-'""'-I,I;

_,I!I!l_ I." .......... I .. MnJII-., UYJ)do<_.lrp_ .rm"" ..

__ '_lta_.a~lIIwo>dI I~~eL'nlb,

_ ... _·,.,..._[',..._."' .... I .. - ... ·-..,..,,.., ... IIIiI~

- .... -~·,.....IftII)ll_ iI<lIIurYnWIti • ..,rilMljlllll ... ·,...._

- ·"_'"".NIl".~

._, __ ._ __ ._IuiUI.,,.-.j._

.. _lIld.,."..llIlU ... _ .._.

..... ~"'Il •• ~·.lIIl'!uIo .... _·[.~_.I_.a'I:tAdIoo'~· ..... iP'l'll ..... u .. jd ... 'I,oIain_.p ..... *'.lIInl'~ moo,

• ... _ •. I:Ikn>Io'"rqulMln...,..;IU·.._~~\l·«lOl_U"'l"_IIiICiU~:ltiI............ .".,..,. ... u ...

" ... - .. ...tu ........ ,.." •. ---... .... ,.j-,l •• ,.-t ......... ,....,.....~__.._.hj~

tp~ 1I1I .1_1u<C dtl ....

- ,.., _''''"'''_..,.I " .. ~

,,_._000<I,I" I. Ci

;L I(.oJOiho .~ •

,.O ......... , ..... ~ .,,__......~~

O_~I" , ....... ~:

[ooQoo_",.,., 1,IoItIoo

.t.! ....... 1..,. W. UJ:H1)o_ld

, "·n .. '·~ir.,.,'"_

-~ ..... ~tOW·~Iojio_ .. ,,_9d_oIojooo ... ~ .....

1'" D ~ .:A; I'ROJ[:.1l,..i\ 'fA :'10. :\,' ~DI~IU j)Jt '"

1 (lOS"" UrA:l'II,t:OVI"'1

HiIIdI"Ooo· ~ ...... "',.., "'_~.!1!!!1" .. iIJoI • .., I ' ............ Iiof c. .. ", l.eut..: 'niU •.. <!IIH)

*"'.I I!I ~ _.... ............. IOQj.~t!I! .. dIiO"l·Ioo""*"",. ' ~""' ,;II;_bf .. ·1

_III "1ilII..t~'1 <11)11111 lkropl_ p,_-, ~"""'-Ik'\I' ~'OI!J. P"I"" ·Ub ",.,.

_g..~ ... l_*o_ ... -1Joo

, ._"y ...... ,_._ ... .- .... _-_'""".- ...... ""'1

l ,:::=:~ ~~~~~~~: =:=;:.::r;'~:-:r'" ___

~~ ... ~ Jiii!I ,k , ...,.n»,IiIDI~ -

1- ' ...... ".bIipI~ .. ,._ i'IIIiII, i'~J~"... ...... :IIn ........ D ...

... iIMiJ1 .. "' ... I ... ,WII!, .....-ra-1 p-'~'''''''~~I

---

It ~~;~I__. .... IlIIdI'.._.,J!Ii ... i~', ......... III ................... '...,..

M,........_1iI!!!l ~~

II .... 10 ~UI, ~.., ... ,'.,~ ... tJ .......... ~,,~

• ~."""'"..._ _ 1)0<., -_ It_" ,,_, ~"_JI",,,,_

- ...... _ ... _ _ .. _ ..---_._-

1II1.ii- .. ~'III. __ 'IIfiI{~ !!II, _ 1IiIII,~"IIII, ... Ii' .. Ci.~,~

-l"'~""""~"'rMllIII~

,. ~,~jfi,'I~ .. , ..... liI:iiIIJil .. -_.r , ... tII,....._L.~Wil-IU.'II_~.' .......

.. ~,,-.. ... _.....-- .. --- .......... ---.'*-.-

~r .. 'IIK,.....~~III~:...-=

... O~ .. ~

" •• ., ... ·Wi ...... ~ ....... '~~~~~,

... 1111 .. '.· .....

.. _ ..

" t~

, ~ .... ...-.-j .. ...-- ... -I-.-

III, ~:,,, ~ _, 1IAfIIl~ ........ ,f....,.._,1IiiI ,_' dQiIIiIllftiIJ' '. 1iIJJ, -_ ...... ,'1: 'IIiIIf

,...,._._

*-*~,~~,&I!, ... , ,~I!Ii ... ;~'JI!!iiII!!Iio~~ IIMiIifI!1;INQ

-.,_ ... -'...-·_.,' ·wo._·...,_·_ .. _, .._...,.

~.,=':-:..-:-.:.;.-:::~~~.:.-=rtr,:-!:=~

..... ~.~~fI"Ii4u.

=~=:::,I_ i::-~~.=::~:~..:::~:::=,.~-::==,.:.::

__ , ... _ ..... ...,,__ .......-.1"'1_ <~""W ........ ',...."._

~

~,""'~ .... ,I ........ II!iIIt.-..pi~IIIi!!I, __ .. ~IBU-·' ...... _U~ ~

r~ .... -.~ ... "",,.....,.. ... _1.tn"qi_'H"'~'.,....JrI._ <14. __ " ... /IQ_ .. .,_ ...... ,_.,...,'" (100' JQffl ,~ ........... "" ~, _"'Nf1,I)iO.

oglasi

HYPO ALPE·ADJUA·.B~ ,K d.d.

\'Illo'.1no'" ... ..:Il.i~. _,_ .. PooIo>dIdoo __ ~ ..... n.tiI..&, L __ ' J'uw.. u._.,. . 1 ..... ~i<I)."I.-.

1~ ..... ,I:11Lnr..m P'l-Jrti!r.ljnJh If'ii,h ""1' .... ,111 ..... ". 1" ... 11"'''

.......... ,'~ .. ,.,jLO\ItI: ,_"""""... _

.. iU'IT~ t j1llo~tlllTLi~!'JiJ 1'II\"iim.un.&...'I~m p-r-j£r.n.... 1..o11C'

,j'ifJo'c:

.0.'/"""""", .11·"''J"hlOj, ill;J'~~~'IlI:.~J., 11114"

"I i,J,.tIf~I".t.ljtll '" ..... liL..,....~

.. l-LI.~IJi""',

, f··,,··'"1II ~ .. ~

~ .. .f'Jt .... ~IID IIfflbniHll

s.. ..... u.n.......... d-uT11I n. ""Oft'"' IIno \0 ;U"*lA "''' U.

"-"fI< .. _1n1b

-" ........

Odld ...... jRoJ.llj.;LlJ'" __

.&UtLd...m-llh'l ..... -.,Ii1l.lil~ mt.~

'Ii.. ..... l~ll.,.~'k II"II'tjw-,j .. rp.iJa6. j U'i •• ~..e.!l

..... 4 r jr., .... "J.t..Ib"" ....... ".,..

Ferizovrt Admir • Prlledor. DelL Ale-II. aihaf. a;ld"~ I(bld· TUrbe, De.rvRevlt AI ... •

fiarule ·,PrUlHI'ar

MAJlc:A I SE5IR MtalimovltSul1 man - Turbe, Jt'ltin Sud • Ed!'n - Turbo,NlldllboviLejl<l • Tv1l3, DIll!!

Go tit Mill • Bitt t. Hodlh! MIme . 5IIniki "tmk·

Sultan:ovif Almer' BugoJno, ~umel Alma - ca. :KruU:o Halflr.a.;- It,nlfi.

Peh.lltEsa(j - 8osan$1I1II Krup<I. Sadnjevlf Merlina· Brhat" ~ lIIIad n,:r,. • P,rlje:dor.KiLrdavlf Edln· Prfled~r. Slupaf Na,l.3W· f'riJedor, ~Imenoy Seon.ad. Ssru:kl 'M1151, Trllfl~ Riflrt - Sanlkl MI1$t, BlbeJiO'ol'lt HanliJa • Gralankiil, Topic hlJko - PmliIYQr. 5m.i11luvtc SUi!.da • ~ejKe.L.olkIt Strajlw - VQgo~ta, Sillrailic Denis· II db; AbdlhlKUfcAmlr • ;Slhat, B~lliIellii 51dlk - Turbe. Saki Abld· Turbeo. Smllilovi~. N:edib - Bt!iO'V Hi! n, 8abl~ &!lmlr -Zoolca. Smallovl~ Suad'a • Bea;ov H-an, tell kclll t Esn'Ia ·alhK.N'edJi.bovlti SlOan· T'II%.la, Mu I'i! Edls • WkolVil~. M~ Ajdln •. Blhat, Oltd.,r vt Naill ·Blha~. OS:rn."ln~!Nlt Muris.ad'· $an,s:1d 'MGSl,l'I;u;anaglt D!.ullla nl1 - II ~~ !a.bll! ErVIn .!Jo$ilM1m I(ru pa, 8epl"lOVit £dlna· Ca~ln.

~rnosretnm dobltnldma I N<lIr.lde SIiI mugu prewl!tl II pg,tIQ'il.rtlm jedfn COIma,ad Z6.04·.ZDl1.

FARMA

SPA E C A

u..J]oI:I nine .IJQIP'IlII» no dinlinPertlm. mo~nlm IIIIAICnIm CIIObIInr..'. ~

kooIwn. u. pDpJmI ~ ~ mjeslB..

1.V·erERINAR NAFARMI ,MUJE¢NIH KRAI/A

!IOl(at~II:FARMA. "SPREe ... " KAlESIJA.) 111rtltllac

~IIOOIII'v_tl:

'~. 1~.RO""''''boMO, .~~ .

• u~ Ull)IN_. _. 1wI1"'lnIIlaIatI~NI . ,-.u __ ~:

P~~I~''''I~''''"'''~'~I'''' '.~. -Su~~~-..:.IIIIILdfw'IIt~n<l1l.llu ~1~<IlI¥'

.~' __ n& .. 1Io!lI~,pom ItIrug"'".......,..

· ~~,""uI!IOII ""...." "o!O ...... IIqI-~- .. r,,~ ~I~'---'~_.

-OIp'IillClP IIW'I~. ~._ ~IJ

li!""UII~1 """'to!

yss,[)\o'M, ~ t:I~ i oIrdrils¢. ·~6~"_'~"'''''''1''!IifIICJVO I1Jrn:. .~ .... r.ltKu..."

.l....,."u~j.._".,_ .......... 1~1I"'P"" 1Id .......... 20 t-odl.

• I'olIIao ~')I

2. INtfNJ.ER SToCARstvA (lokaGUlI:FARMA "SPR£¢.A:~ KAl.:ESUAI

0Id»w I~

~J- u ~."""""~.DIIn;MI. I ~ ~ ........ ' ........ 0 $pIP u 0~",,".0¢ ... ~ •

• ~ .~~I~_',

-~jII ~ (IIiInif.:nlu ~ILINIIItoIII""""'D IIDM>

~_ .... ~.""'~a.nv.I~··""""""I""""'''''''.~''

~.o u'~uBlH.EU.

~.~l~~~""""""'-'-

K~U-I." "'I'f«

.V$S.on!"",,",~1 ~

• ~"'_\I cnrqCllllllllll, .o.:.t:n.,..,.."."'.,....,.~I_niI11.~ .,~~ ... ~,

~-..I~ljucIIl~<><lh.b; .ao._~~~,~

~*'MIIII

3 •. INteNJ:ER RATARSTVA

Ilokaelja; FAAMJ\ "SPReOA- KALESUAI 1 kYrlUac

~ I, ""'VOIIOIIIOItl:

-\ItiAtIovY.n)I' It~ :onIlnI' •. ~ I PIIII~ lUI 'I_I>!) ~ II D~ .~.w.~",~'III"""""'.·~

-U6MI~ u .... ll'l!llljelwlOCl*WuioolAfll ~ ~ 1 ~..-I .Q II<\l

~""I·:t.Mo IsW!I~ ~ JJUv.;

.~ ~I'IUOI<I.,*"""",,-, na ... ,.~ .,_ ~ I ~_,

~"",IIP'1I~I~,wn..~

.~I'ILI. ilOJI"tJKIAocIo __

~ ... jII1I"-" doI<o'_'lM!pn [Q' ... ,~ """~ r ' 1ulpj;I. ~ I" ........

o ~**"'1IIId 1III...n...

"'_ IId'S.AI ..... 1g lllljeba. M...un:IID .. 1u:ItIo btl. nOGCl>5It,.,jIVP e·nWI: In'",uu..,. .,.. 'u, ODt 10·m

PrilILW M ,_~~. 11 l'COb 011 '1_1 __ Old Oib~tnn.I •• 1ItI urn So _1lk!.I1IomI.""I PIInJ ....... ...-. WlID .... otoa .. 1I ~ .... ~ Nopo'Ipl!Ol' I MbI'"IIoY'_"'" potjlVl'...a N """'.II'!I

BOStJA I HERCEOOVI~A FEOEllACIJA BOsNE I H ERGtGOVI NE

~~~J~rK~~~~J~~~RAJEVU

B'ol: 65 0 P e,0521 08 P S"'"j""O. OS. 04. 2011. iodirre

fl, oSnO'u odlMb~ tlan~ 34 8 st., 3, 4,15 Za~on. 0 ~,ml'Fl' m poSiu P~" {.SJ. "oyine Fed.roeij. BiW b",153103). Opoln:;Ki 'uo U SallljIWu, sudij' Altij"" S,la, u pravooj ,tv,litutit.li' - protil'tUlBOOg DEMIROVIC 8i\JRE lz Saraj"a, ut Gomj. GBbedlij_ br, 1:5, kojejJ zastupa J(I,Ok31 Koso'a.; 8,~i,i, 50 ra 11" •• prol;, lu;e.nlh.KUlIC SEJ.JIJEI, 5o .. j"" ul. Bilhd',I, Mul".Ut, or. 4. KULIC ALDIJA~E lz Saraleva, ul. Gornj' C,b.dlij. br. 1'5, DEMIROVIG ANISA II. Saraj'''", ut. GO"'j' C.b'@i' or. 15, protivlultt,'ja 08MI ROVlC MIRZE II S¥oj,,,, ul. Go""I' COb~dille"r. 1'5 AUMANOVIG MURAOlfA i'S".j,vo,ul. KoIO!i"! br. I, DEMIROVIC AT· IFA i, .$,,,*,", ul, "Iik, DOli';, or. 9, ,",Iuponog po Ko,o,"" ,mipu, .dvo~.tu iz·S"'j"va, fERHATOVIC MULE iz Sa'aj",.i, uf. GOJ'I1j, C.b,dlij' Of" 15. ,.Slupan. po KoSO"" 'Emllu .. advolol,Ill jz S.raj.". GOGALLtA ~~SNIJE. GOGALIJA FADILA I GOIiALIJA NAHI DA, ",oi ulvrdonj. v'""'jilnoQ vl'.,,[slva po osn,vu g",dojo, V&P, 1 ~ .00 1.00 !'1M, noko" odrion" ~Iav"" usrnene i· j"""' ra,pra" u ,pnSOioosti ~u"ompenl" 1111II,lla. L luftno~ i 1I'.lu!enOi li¢na, ~u"ompenlk' Vl. jVll.lutMOQ .. 1J) u oesumosu "",dno 0"'· 'j.sl.nill III .• IV .• V" VIII" IX. I X. MenCh. ooj,,'jul~ da j'"'"' OS. O~. ~OI1. ~odin", ,onio ,Lij.d,tu: .

PESUDU

IJi.vrqDj' '" d. i' lNlmlrovie 8'lrn rta usnovu gradnl' stekao ,.n"'lllno P"'P 'J1"nl!tva na 'PIllIU I po,"m,ll" kuCe u Saraj"uul. Gomj' e,",d'ijo bmj 15, "gra~M' no ~"Ii kc. 2004KD SaPajevo II (no'i proml'~, SIo "'go,,"ra po 1,I"",m premj~rul p,rre1i k.t. t 5.1 u naml kuea sa 'UNSIW11 d'orl~em,. po"~lne '100m2 .1e rNlrcela k.t. >5. u """,i WI, po,,""' I' 24 m2,upl"n. u z.k ul. bral 54 SP $'rai"'"· M,IIlII,LXlOOIII 'KO·SaT'j.vu.le su tU,""i dllini priinali i. tfjltti d, se O,mirovit 'B'jln upis u Imtastru kan p"sjoonjk na $pral" I PIllkro,ll" ~" u Idealnom dll"u '1/1 , te su \u,,"ol du!nJpPlznati II/Jlliida lulilalj na QST1J)" (We pre, ... e "Plllll pOlkl1"ljo ~U'" ,I",ira i TegalizLJj' pule," ",dI<ino Opei", 'U id ea lnom oii,lu 111 , te tla su "",~i tulirelju rrado!:nadiJi lro;ko" ~.siu~ka.

Ulvn\'.urt" d, Ie Demiro'ic M I"" sl~'" "",,"ji!Ilo pm" ''OJ;ni~tvo"' donjem '~"I.u ,e[I'e ""e, i.rale I dogI.oene ,"be u uliei Gomj. CB"ed'lij' or. 15. oa parcBlf2B04 KO Safaj"o II ""vi premler,!to odgavara po starom p,"mj.m paro'rI k.~" 1.53" """, • .1 ku~a ~ k_u~isli3m j tj\l(lrisleFtl, piJ'LIJ'Slne 100m2, reo s.e isl,Qm :plj'inaje pralllJ sllJinlJsli pula pje~ice i 'Uf.I gar.aze \,I(l;;!ilam, Hu;li i,gra~Bn ih """'Inin, na parc,ll k.t. 21104 Kn Sarajevo III k.c. 55 u ",,,"vi ,pt, Sic su lul,ni d uml p,tmmi i tljliU, ,YO u coku od 30

.. OJ ~od ~ijelnjom ;"",nj.. .. .

S,,\<a ,I"",,, snosl ",oj, ~"k~ve P"'110 p"_

PRAVNA POUKA: Prow 0'" pmsud, doz,nlj .. , IB j,lb, K,nrunalnom sudu u S'rajovu u mlru od JII·dana od "ana ~rij.ma prosu.,. !arb. s, pod"osi ,pul.", o'og sud, 'U oo,ol]no", b",ju primje"l<a" ,ud I.uprolnu Slr:onu.

DO"'\'ilVII.nl' 0" presud, !n131ra " IM!'"Om 15 dana ad dana "bia'I~"nl' " Sf,dslVIma l"n09 InlolPTl.lsanj,,-

gUO~A, Ami"" Seta, u.

I

I I

061142015

IDgIOII 1

Vozila i ~ dijclovi

• Op~-k~i:~ 19s.8-:1 ec peaero v ~103, pc-

\'(Jljno. Tel. oss S3lJ·295~06Z 3% 737.

• Pasar ~"iln~ ,1003. god., 1.9 TD[~ l30 K:Sj metal i..k l:K)i~ ~Lttom;Hik-~plJ'l:)-

~~j~:)S~~kt~¥~r=~~7~fili.6L

• P.u~;H k~r:.!vlliJ~82_g{~d'J hlmpJ~Inoiliu dijelo' ... irnu. Td_0612066!i:9.

• PC±o 106 IIDI, U, II»!. god. ToJ.

Ol3644·590.

7.~£~M~~J]2~l3~~S::j~~m~~ n ~~!r';iI~:t~if·~. n~~~i~;~$.~T~t' ~l

36,193,

• Prodaiem. i ugradujem '2:::' svu auta 1::l~~~~38~4is.~rr:lVi'J.nr~~ pt)'voljn[)~

• Prodaiem i ugradujem za sva sura &1t=?;;W{t~lruVi2~l povoljnnTel.

• Prodalem.za Gol fa al naaer ~ alreuulIM 2114 i ZOj. o:~t~i.I voelln, mozc i mon[::d::L Td. 033 53 t -~! 06.2 693 470.

.' Radhn nntiknmzivnu zastitu nurome bilu.vurenje, farban je, pol iran j e, T,L0615Sl547.

d:S:r~~~. :t~td~.t ~~!r~~'

prod,j<lllo povcl] no, T ,J. 061 I S4 7% .

• Renault Twinge, 2~2. i.} 92.000 km, QdJiCtl~-:stilflI c, uradenseevls. TeJ, 063405 8.63,Sa..raje~lQ,

d~l~Sg::e~~ :l~~k:.of;,~:S

1 S 5- :500~ S::ull,e'l~J_

• R-t=lnjViwrs;(;::e ~jglro:!l!llJ;:7.:1 s.V'e VrS.litaUT:::I] 5KM.1·i::l_061512 799.

• Skfl'4l:i F::!ID i~] 200 ~ -J [ill I;JPT~lJl.il~

~~~~:i.~~~~.¥;'tOi)f~l~.Mm-

• :Sko4:1 Ocl:Jvi:!, l:9 TDL 1004_~

¥r;:l~.ij~lf.rn, ;s ... eb. ... etli 11It;::t:dj,l;:_

• :Skod~Ocl~vi.akar.r'7J_rLJ 1.~TDl)6 brolin __ , 2002'1 pfigt:J1l 4"~1, ro~btroVi1.-

~1~~8~KJ\r.tJ:~~f~~8 ~~},J el'Ul~ ci j ..

~ SIie[_!' Mercedes 22~35. I,)I)\foljno. 37.g0d.Td.06llllQ20,

• U~r::!dni~ al2lIm.!l i !i.jS~m_il prrili" tn:l.Je "t)2il:!~ l.e8[it:f[] i e ~:iZ_ila ," "l'\~j_ 061,6,193.

• 'Vriirn di t!lgIlOS(i1lU ZOI Ol)!,.'l t'(jozila. MogtJ,c dQ I ~2:~l ~'l3 lLd,.~~u.~ 2Q K M_ T~lOfil092699.

• VW C.dy beuzi.ll I.4J 93, gOO, regis· []1;"W'.:![]JpuIJlitl:~4.000K.M.~rnf~r:izamf=L"''''' ;'tD!lO'liSt<. Tcl.061lOO157, • Za Sko.du Feliciju pl·(ldajl!tti clobTU pillovnu haubu: 50 KM;S.ar.aj eVil. Tol.06't5513 i 7.

• Z!ldlli a sjedistil: j z~d[~u :karembol· kuz>FiatPu.nlOn. Yel.061 n3110.

.. Z:d,Lim Z:J ;ru [nr.nobi te] b.lolmilli mTc.nril~ IJI(lkild.aVQJtma. Tel. 061 119916.

• Hvar - ~ld;3 jem kucu 4-(ifl:5lJob:!l; 80 moo morn] TV, klim . .a:.p:Llrking. Tel. 00387 es 191<0 I "

.'.lzdJllj~ se n:lmjt'1itltn stun 3.5 ni.2.) nu. d u.Zi period. T 01.063506303.

.' IztI.::ije S~ pnslcvni p L"o~LUr 89 i 46 ruz, Tina Ubi';' 1-3, Td,061 033953.

• JZI:_~jr se pg.,o;lov.ni prostnr na B.aS(~il"N(Wed.'l.Lre"_,Oprejjl.Ejenlpc!gt!odan.t1I kaneelarije. T!:Ul33 533-123-_

e lzdalem 100 mol poslcvuo-stambenog i 150 mz srambenog pros [ora u Qtfg](tdima.Td.0:61 :5<611 ~2_

.' lz.c4krn~Zu 1:5 mZ []a.Marijin D'i'·C1TLt - Te.Li.""Inj~~:::J uflcu. Tel. 061 273 995.,

• 1 zda iem g.:ln)1l [J:!I Grbavici u SUplL1gu.·rd_061911971.

.' Iz.dili~m~a.rni:u nn Kofevskcrn brd~l\i_H:}dZija.nic:!l_ Lt'I.Il6J 1822'98.

.' Izdajemgarazuua Marijin DvnruTesaniska uli~:3 {zJ:L'!IIda .... viza 2iI DIlducnos n, T 01,061 t7J "_'S.

.ltd::ti!:..u1 ~~Zu na P(J [:J] icim:.L preleo puta UtLl:Il'i1aj.s-1.i:e sraulce. Tel, Q6 ~ 497,92.

e Izdajem i nrcdajem garncu u-KranjCcvi.cc·"7oj u.lici{zil manlcautomobile),T"LOll6E·9>6.

• ' Izdaletn ill prcduiemrade]u nn Slmnu. T..:=~_(}629I700'9'.

.' Izdajem jedneaoban nnmjescen -stun u pri\'3_t.["!~j leu_G_ TeL 033 655·J29.

.lzdiije:rn Juksu;m('l Qpr-emlilJn r~drLas.obo.[]:sum~ isklju.civos.[]·i1llcim~ Dobrini:l fllZ'a C5. Tel. 066 304 68._8] 001,1745[,

• Izdnre1l'l 'llBl1lje-AJen Stall 44 rnl TI.!'":!ICttgf,l] 4:!"po~1i=nl;)m p~ru 1;111:'4 drt;:ct::,

~~~~~~~iS.03~6t~~3~;~ Suds

• [2dll.j~m m! LTIjdI!:nl:.l l.i:ucu: .!i:l b.ahol11 i garaZof}~ J1idZa'" Dsiiet, T~J, 061149444061231948'. .

• h:d.ajeln [)_ prosUll' 140 m2 Zil s';;o"e n~mie:n~:;;::j. ~I:lrkjr.!j;om. LiZ S]:1,\'J.lll,a'5-w)S"'_L"iijp.olje.Td:06154.)'35-8:.

• Izd.aj~m pos. prl;)5.t(lf 100 m.2. Tel,

03.,206·2,,5.

• Iz.dnicm p(lsiovile p.rOS Lor-c Z~ raz.. IlC I!,:lmj~~ !l.:!I v.ilic= l[Jlki3cij"3J_ Tc:J.OOl 1%l6l.

• hd.aj!:m pns'lrl .... ;n i pm.~'llJor SO m2j dr. .g1:!vl1~ c,~s.E.e~ u BlL6il Puoo,k"L1tm o::!:~ .Z<l 5.vcn,unjc:m.', T-c.I,Q62l54130,

• lzd.ll.jt:::rtl 'JKlslovni prOSl.[).!" 90 roLl U2 glaVtut80b 1'~Caj nlcU~iII8'i1.e D.il.j:rL'Ljenl::, ul_Alip.'l;ii:il1~ I S3:3_ Tcl_ 0151 2.28 514,OnQgo·;5S,

.' IzdO!lj-cm prnzan :spratkuO!; svc Z~~ Stbn DJ du gl.tw[]ol=' U] ic~] u Bu(s Prl~ok14 mozc5 .. ~ra:zom, Tcl,(H3l1S,413iJ .

.' 12-ti!:ljem proswr Il,a :.alJ1Lluj"n Of ICI~ ktLciji]Ad.e:l.tlaBu(;e]8v~:ailmje1te. Tel. 061168476.

• Izdlje1n sob-e ZiI. Sp>l'L'allje KGd Sebilj~, BasColl·:tij:il1 SI1 ~upatill;)m i TV, c.ijt-:n:.i 15 KM,T~].06l192(r7.30_

• Izdlje1n SLarl 75 mol na ~ ii'.u~ cenIJ':II..Ino grijl.L1.je~ prikljut.ci 00 .. r.j)[elli] llel1amje~[-en.,Tel,e6ll4484S,

.' lzdOiljem $tan~k:iJ.fLcc.I,~rijski: pros,... lOr (po]unilm,eS[{m) n. ~2,koo: K~L~ dr.lJ"IIT,pn".Td.06615.4118,

• Tl,l_.~jt=m U Bolja\O"'IJo!"1l potpku Il.~ 5pr:u:"U u pri""!J L kU;'I=i pr:t7.:Jn,iJTI:sOo::J 11 SELlIJ, uL M::Il'tmll{;!! BubLlije ~.30_ T.e!. 459-817,062066374.

.' J tdr.J(~k~V~[I11.1 ~.ub1:l: Sa uptH.rd:J~l rn }:;ulli njt i grijanj em _ ~md.en Lid eM ej"')' T ,], 2074l5.

• JcdD'!}S('Ib.m Ill1mjci.tcn st.:iln sagri~ jani ,m, T 01,03344'1·843,

• Je-d(l~Oball t1:ilmjcl~~Tt !51:m_ T!:I.!

O61196Z5l.

.' Jezem;. g]jfSflUjeru :lMHj1Ul10 naLUjcl1eI1 u., PO~b~.ll u.laz. Tel. 061 6J 7 7&1.

• J ezCl'O, g'Jn:ml je-ru. p~ tpUIlO opre-n~] jell ~ pMeb:J1l ul.!:lZ. Td_ 061 617 781.

.' Kw- bTd,o~ .. partlll-:u:l ij ~Q be t ... · l]1l~f!llie, s.a.;p.n~kilJgom] od IS~l5 KM, Td. 061 n6 665.

• }((i\l':o.ciCi] dV(ISab::UlS-[:m 56 rnl! 4 ka~lifc Td.0618~l6l6.

1l~~'f-~?:g~rpi~;~!.LJ:'jr~: ~~eI:~

76l.

• M akaraka cee m.r, <I purunan za dvije nsobe. T el. 00 1 923. 094. 061 :224- 174.

il~S:~!~~I~~!~ t~rO~~~e5~~117!~~r

366'090.

• }J~m'C:S~1l stan 100' m2. T~. 0,3- lO6·255,

• N.lI.mjdUri! stnn kod Mu.zicl<lt :tk(l' le.45 mz + 7 m2 balknu, blind vrma. 500 KM.Td:06 1 7181M. .

• Ncusn ~ pnvoljnc- i~::!Ij;:::rn uparttil.B.l'l.e smjesrene uz mnre. Tel. 063 317 [198, 036}884-169,

• N ovi .GlI1Jdl rencvi ranu t uoscc-

~~~~Tcfd67~1!5&S;~ P(1licij!:j

.' Otlmpllsuu, zgradu, dsosobsu n2lmj~i;l.[~n stan zu dvije srndentice iii bT:J~!p:Jr.TriI,OO'I2.2.S0f559_

• Pupagajka, pns. prns.tor62 mz, pogOOiH1. za-sve uarnjene. Te.l, 061 819 669.

s:n~(I::~~~~Zt~~i~n~~s~[~~eg:~:~

Tel.06 I 51J11156.

• pes. pmatnr 60 m2t S::!I park ingom, ·l:l T~7..n~ namjene, T..:=I_ 061600 4D6 .

• Posl. proetor nil: Sipn (nov) od 35- m.l, T,l. 062-320648.

• S:w~j pol j 1:, Flasa 1121 S'I.J L!~!j.kc dn br, 1 (krcz prclaz, lzdaj em pos, ]HOSWr 10 n~~ 300 K M~6 m F!:~ 1,1.11 :.!,priiHl_ TrJ_ 06.1072906.

:s.:9~~;.~- pmA-[.(Ir 16m.2_ T!:l. W5'1

• U S(fogom e-et'llJ'u i2:dajem U<lJIljdi(en i!;(!i.1i 90 ~hu: Lenl!~:l ~Q .mll

. ~k~~oof~llj87 ~ h ~ be~ (i ft!l. K{l n-

• UI. CekLLIu.S<I, lliilnji cl'>'osu!J.m Il!lmjdU\n~1:Jn.1~eL061.501417_

• UL Vidtl'Y'Li In, 40~ Glatl,['tQ 86-

~~I~~~~~~i7~hP~L,k"UCe.T!:J, .. )

• Zenic.a - ~'ie[l [ar, izd:ai e:se pen, prosw.rp!);f;rJd:an ~ mi!crok!-dli[[]eilYanke) Ltr!:de~ p.ro:=dS.l:l .... ui~l va) :J.p[)l!:kr~ ~1~ 1)nc, .. Ion, i ,I. Tcl. 061 l&9 &9;.

w~'W,nekretnitle.b:n .

• Izdalem s.L.a.1'1: d vosoban, naniJ ~ re 11! moderno, u ~~rflld~ II Ct:n~ tru, 500 KM, Tol, 061611 622.

B47-"tu

.' Pmdajetn poetovni pros.t.orl ul. Ferhadfja u (,I\I{)ri~tl1 .I'lO [JI21 prizamllc i "Sprat, ili 1zd a lem ua duZi period, TeL 061202.006,

5395·1"

Prodaja

• Smp, bdajcm dvoeoban-rrosoban !;[{!IIJ potu nemjesten U n D~i ziS~d:c=:n,[JIj·kui:~ T!~ Stupl.l __ See po dQgovoru-. Tel. (}62 8l1377,

4MS"lNd!

• Hrasuc - Trg bereia, jedneripc:5lJob:!lJl. stan (45, m2) + b:l.lkof1,'1 na n SPl"lL(I], kuhi niu aa rrpezarllem, due ... nt bomvak, spavaca -~nb<l<:o CCIl, grijnujc, ,~dJ.itno.st.'mje,j__ .8.000 KM. T,1. 061 ,109M, 061 lo9 S35. ~ 09H N d,

• Prodnjcm VW Tfguan Z.o lDJ) godirtn 2009" [)r~;30 18.000 km, jr~~ rod garancijnm. T!:l. 062 391

337. 4664·INdZ

.' A.udi 1 OOj bi!=Tl.li.D~,o; u dobrcm 05'L:!Inju, registroiViH\, crvene be]e, ci lena povol [na T d. 066 )3(1671.

• Audl 90~ metal i:k siva, TDl] tek eegistrovan, J1. CD, lJ. gume, H. O'IkuJTIIJlater, lihe.["] eerve. T.eL Q614~4.30 74:

• A uto di] do .... e ZLL Fieu, nove t PQIO~]1~_ Te!._062 2962S~.

• A,lJ.1o Clgl.e.d:Il~ za retrovizore ~II ave .... :r.sl!:3\'Ll:l!j5 KM_ Tcl.06ll49190.

• A um radar derekron Cobra j Wnis.L:ee,f, xenon kompteu j lliiil'r"'ig;J,cl~ jezI1Jluwmobi_l~I!lilnll1t':ija l gud. TeL 066 17l 81 5,

• ' Autnstaklu "'Ru[e"~ ~ri;ginlli i;.ore-.rSajbe i ~1.iJ. atnkla sa ugradnicm. Gamncija 5'l;Od,Ln~_SLu['~ ~ojllii:-b _tn_ Tel. 063.&5 I 759,(1614]3 l17.

.' Ciuoen CZ, 1 ,-'1 HDJ~ 2005. god., dizel, 'b-ijd:!'l boja, nnve gume.reg. grKl daea , T 01.063 S06 303.

• CilrocrtXs:!lT' .. h ZOCH-I·WI 1 A t~ n=-gis.[tOvf!.D i FC!rd rDkus Z,O bellzin.D.C:t 200.3i_ 11 ijl: l"jflii[l~ '-",Jri~\~ i p<J~, Mmr. :ZWllj~J1[jzajetlt!t!~UIo_Td.06184332.4_

• D!1ciiiil Lt'lgiU.l-ki:lrLLV<I.[]s ].4 bo!!ll~ 2l1l~ 2008_, 6+ fl regiHr(IVil:nl 9.9:10 KM,Td,070llJ·174.

• Vi j I;lav!: O['.:=J FronLeT!:) tlICl [or d izeI 2_,l,2Q(iO, gQ(l.tlim,uiju i oSl: . .aledijdrwl:_T.:=]_062 27974~_

.' 'Dip ll!l".tnat: I.!iUZU l·odrol 3-.2 hctlz,-J11in, 2.001. _g{id,~ lC'k n~gi:stro~ v:)rt, lill Opro:=m~ mrl::!:e ] 2<1 mjrtL"::I. 'reL 061 130959,

• Fi:lt Pu!1E.o l_j) i:li"i:l;.2C~. ~od..l2 'Il1'atll, b ijelil bilja. d ien:il. 6.8.00 KM. Td.061144l61.

• f'ii1(. P'ut:i[tl muJLi j~l l.3 dizetJ 2005. gm(.J bij ~[~ b(lj ~ cilcm~ 6_900 KM.Td.061144162.

• FinStiJo kilra...,..,Ul l.9JTDJolOO4. ~d_:; ~ I i IT!.:3~, A BS! ("'""!;. a irbo:!lJP h ~l_ (ll(ldiz:acl, {:I[] ·:sen~ d<l1llnsko zakljl,lC:Jv~ll.r!:j :sj·v!I. mt=l:Jlii:1 u=k .rcglS[ITv; ... jnJ9_l00 KM_1';::J.Ofi 1214813_

• Fiai 'f),w;, '.;)1. g'J U ~nztIDm ~t:Llliu, r.Cuv:Ltl~ 1l!:~q,:islr{f\'1ln. T~l_062 547 587_

• ' PiaL Uno 75 rE, 1465 c.m3, ispl'a":!I[I ~ _t1erl::gi~ lrol)":!I.n) df.!sr)'l/Qr_ T d. 06 t 904736.

• Ford Fics.ta) 200.z .. ~ b-';::Il_zjn~ fl.ll:

UprCl:ll::1) tr1f'c=-o.a lJojl:L~ uvo.z N j~to.ac.k~ pla~lZ"n .. ~riu!ll PDV, 6, lOOKM, Td. O~11072a5.

• Fmd.F j eS[:Ul 2003,~ iJellzin 1, 3j. fu.l ~)P r!:m:.!1 Cfn~ I;H~j:!l, uVrilr:. N i~ll';;lc:.!, pl!lt:ell::1 carina i PDVj 7.300 ~\{, Till. OGI1C~ 169.,

• Ford FO~8~200:2 .. j '1'"DI-di2d~ k<1-

Ni~~~~~::n~~r1~~ [~~i1~f::~ \UDV~

8.300KM, T,L06110718j,

• Gel] r 21 87_ gond _ _.,_ ) .6 ~rn~ll, nov!:

I:!l'edtljegu.tue] reg:, do 51', .l011rgod:~limilr~:il, i CD terij rJ' U odlicOOill S~ilIlflL. T<I.061566639.

.~Jr~) dizcl~ gn(~~ 198.4" u d9~rom :O;[iinJ III (:1Iert::.2_:.OO. T.e[. 06l74"l5tioJ .

• Golf 2. T A,s·ovj "9 J , god. TeL 061 7455SG.

.' Gq.If 3) I :6 bel1.zil't] 9j; god., e], p~ko~ r"lplo lJ2QI1., 5,500 KM. Tel. D61171551.

• Golf3.J( 19%, god'l J.4 bi:.az:lll,rcg. do.26_l2_20J l_j·mllS:1l6":!1~:!lnj':::[I~_Te[_ 066J90!J6'},

• Golf V, 19 TD1, gud. 1005; Co· Il'OeU CSt 2:.0 HDl .. ffiL I UZL v, god, 2004. Yo.I.l)(,1 l581 59.

• K!!Itnp Iruc_i;;_l.l, ZvIi iz.u. 17 fl_ "("d.

OG15W395,

• K i::l Ce.ed !i::8nl!v-::!n, 1_6 u!:n2i rII .2008. gnd,) nloZe zamj-ell.a ZIL jeftil1jfe '0",10.1'01.062857130.

• K i.a Ri~~ RS J i mnzi.u~, me [1:1.1 ik S;iVii; cltml"alna] klim~, 200.2. goo.J lA B) u; e)dli~n~ll1 ;sI:mjn~ l"~~. do ktiij;g 4_ [[ljes_ lOi I. Tel. Db I 156309,

• KlJmb:i W T~ t!:~!1~ ~JU. .... ru-;fli, S9.goo"i LaduNiVlL ToL0611[19575.

• M=,*' C-21O, di>4 ''''"ll''n'!. 98~u('lcl.litn1JoInstlLniLL Td..~l J47454.

• Me:rce'd.c:.s E 220 CDII OI'i';a.nLgi.lro, ~UWmL, tripoIrunikl CD~ nH.lioj [t:!_J koZll~ Ken(lnJ~ ill, ~c:J ge, llovegum-eJ scr~ vj:SIl:l;knj i I;-:.!J- T~J _066 ~M 8.::f..8_

• N ~ ~ku [et· Peug~en V rGI ik 4-9 l:_C!!1l_Pl~c':=ll PDV_Td_061 [5'lSS.8.

• Oilel.AsLL·II, lG'QJ, g,~ rei. d.C'l28.1.

~~.JT.E~;I ~~~~]/, v«iI, 1$9.000

• Opel K,l<IOI(iUz:l) 1.3E, ITg. <11>5.1. 2'011.i~j~rI.ill.(:{(t Ki\.i. Tet .. ()52."lS?l 91~_

• Izdalem stan nn . ..'\J LP3§i.l'101ll) 60 m2, cijenu 200 f:M_ Tel. 061 4-_H 810. 537J.ltt

• ~P{lovoljll(·,,1~sm:n 109rn2JII sp., ul.

M, .. M, Baseskijc, .eiiena 95.000 EUR·a. T,I.06121407L

• A. Buce, trosnban, pc rkmvlic, PI)\'flljfllJo.T!:l.06J )01417_

• A1, Pol j e A -faza, I kat, 70 mz, prod, ~-;<;I;)b:m :5ot.'1.[J .. T!:L 066 4JjS;W.3-.

• AllDa§i t)C11 pclje Bsfaza, te [Vi)J'f.ISOball slim 77 m2, S. kat, bnlkou, CG, k ab.lt,lv:!i.I:b1 ndmah lli;e]~i'i'_ "rd. 061 l67 930, vikcndom 00385 9ll4H l41.

• Arapnvu 3S1 pmdajem bo"Sa neku kuru .s.a"~I.pr08ll'lr(iltl, T~. 061 Z.14 04&.

• Beograd - blizu Kelemegduuu, pmd.stae 42 m1J n kat, beaposredni-

~::;f:kl:"B81 11 m l449, 00381 61

• Brt~rlltl- Ka.rl3I11{m!ew ... prod_sliJ.1J 42 1l1.Z] IT kEi [, i[}.ez 'pi)s.redllj_k~. T ~l, Q03g 16 i 24461 B I ,00381 1I11S <449.

• BeclWlld - piIT!d_ 2-~Q bll.n -ti-[8.L1J r k.D.~

~;s~~~ 51(~~:]01~~;3~C:r~~~-~~~

0038 16~ lO 16897.

• B!:Qgr':!ld - R~P:llJI j kod .~ "It:JJ(:j P"l1Jc. kuru .~!I 4 l1ekL:<L.L9 i :8 ar-i plilca + 9 ar:i, Tol. oolSIr,4 n, 79;1,00181 I, 39' 9312.

• B05, . Krupa., nascl fc. ThJnjC! K!["L:iin~! ~_SOO rn2, par.L:dis:Jno, ~l:)s..Il'.i.:ln ... o l/ltcijenSl40 KMjnl2:. TeL D6l 156S86,

• Bos_ Kru:lla~ Sokat 2.1 I) 111 ~.'!a.s."i m k[)mLin:ilij:il!D:!Ij 12:0 K.Wm2_ Td_ 061 1,688<.

• Cc:n t:ilI'_, im adpi-?Zcrijc Galij EI~,pll'lc 1.300 1112~ S::l urb_ !>:.iglas_ ZIl i2!l;iadnju ·SH~fi.1b, ob Je.kt~] Il-ero ko I'. pcwrS,. 5oo·l.iJOOml. Td.061.94J493.

• C~ntil.r] prod.ajel"Jl iPN- prostor IS7 m2) parki[l~) ~ r::g:!iciu= tl::1mj~fl~. TeL OM 1704l6,06 U030l9.

• GcIlW, u], Avd.-cJ .. lnu::i"Xjo prod.a~ ·jt=.Dl sllin67m~_ Tl::l.0627S.9S12_

.O::n",u, V,Pcd6L~sHlll&4 mZ,TC],

063783.356.

• Ce-.L'l [ar- DBl mat.ills.k:i).fi Lan 1111'l1~ VL'iO ko pr.i;;;:l:m lj J:,! uPQ It(:bl j iv i i:J P[i)!), p.rusn-;.:r_ Tt't03-3J22l~S~~_

• CighLllc Don r c, 3-sob:.n s.t~n pl~ r..I21jemJ 106 rn_2~ 21D_ooo_. Tel. 033/005·2>6,

• C:Vi]~ 2-j 1", Ellgd ~I V k~\~ CG, r~I:IOWiJlIlI 341:111. Tet.06.5 2~4:ti:40,

SI~n ~7b~I~~~7.~j/~~~~:~~~~j~~

460-<lM.

• D~lbri!liliC-:)) ul. It. D~lILirtlii:(-1I] 1 .sPrLlt, d ... osob:Jn) pli.risko grij~nje, T cl, Q61.1(15n~.

• DoI:uinjlll, FBlHt~;[!m &1 ri12, rroiposOO,",I'l'",~bol"t'"' Tol.062HI'07l. • 'Do InLni.:) V] nov.og,l.'[ldllja: 59 m2 .

~~;(i:r,:l!;6 ~~~~ici; W m.2 - 2j 3 toRn! t,

• Dobrilljil,.dvC'lip(k5(lb.arl stilll odM m_2, .. ~"O;d"~ ~:d loo n~l vi ~_ pri~!:mljc=. Tel,065871OC;5,

p:]~:~~j~~l~~~~d~·~nb~i:l~: f~t

06ll2188S,0614~g56.

• Donja J{:&anica-V~JgoK';li.~ L1ed(~ "'l'5.e.DIII kuc~ ~iI: tL'i !Stil[]:lI: i 700 mZ o.ku'nicc_ Td.OO,~ 260S98_

• Doni .. Vogos.cll, km:E!;stI 8vim pr.a. ~ipJ obje"kl'im~ j Clkl!,~Jlicot1l I;)d 2.100 Ill:!!, CijetHi j'J{io d.ogo~roru, Tel. 061 S10669.

• Donj~ VliLlwVCiI d~'Ij! _ ,?ike-ndic::! sa 9.iJOOml z<mJjiS .. , Tel, 065 sn OOS,

• Ademn Buce 1 ... pos. ~l'OO10r6Qll~l~ S:iI pcdzcmuom gamaom 20 mz. T 11:.1, Q6680lJB.

• Aerodroruskc uasai]e, Izdajem pna, pm;S~lJor40 IT!2) ~ agencije, pred- 8Ieo;;tu..ist'l,l'"j" kancelari i ej, sa papiri m u. Td,(I618570IZ.

• A.hp;_j~jmll jedncsobun finn {lpr'l!mllen stan u zgrLld.i, 3iS mz, I k, .. t, ~OO KM.T<I.061 031 3lQ.

• Apurunanskn preflo·C:ilL.e Cenl:u-P;3P:~Hlljk:b 20 KM po ooobi.·T6I. Q61,19),O,

• A pnrtm "n!iko p r!:n.ocigl!: iznad Kutedrale, parking, kiihJOVSk<l~ 20 KM po,,"ob.i. T <1.061339647.

• A p::!lrlm.!ln~ktl 'Pr~HI6li"[t, II c~n[~ gl'i[~ sa ,f!X[.ra oprem. s.olJiltl1l1, TV .... ~:!Ilj c. ~'T~j_) pa..-ki [1&~ 1. 5 K M po f.I~l;)bi.. Tel.06H30601.

• B. p(l ~!;11l<~ n~n:!lIIJjrit!:!1 dvu!-;.1)b.il.n

;!i18J]~r.iO~'C!l!:ri:l.dnj::t. Td.061 171·744.

• BiiH:r:i k1 namidu: 11 .spm L kuc:"'7 rna j !j.lori" LnD! sr:.d,:::v·Lllci IJ"!S; 1t1Jom.[1'~zlIdj!l. Te:~.1}624l4ZYO.

• Bhttl tJ"nl ~ihLil'i.k!: Bit;;tri_k~ ~llpr::r D.da:p~il'D.ll 1'tJfi1jei(eU j-ed.nos.obiLti :st<ill, II ~P'1' 6gI'.i1d~, Zljilti t'ld 1711,-'100 KM_ Td.64ti-4.lQ.

• Btill,] Zclj~icke IiilaDicc :sobc) TV ',bl., f>" "'''oi 10 K/Ili. Yo!. 061 135345..

• Bu~ p~'lJokj A, C~mdh~"l j~nosC)ba..ll"S.L£ll1, p,.uebim ul~z.. T e.I, 062. Z601 lll.

Prodaja

.. BUIllLir,po,!,- prpsw.SOm2. + k:mccla..rif .. ·1· m, c"~r~ pr1lilZ lSiJ 2. :str.:me:

Td.(6), )7R051_

• Ce.n La! - P;rf'ag:aJ~jj~ tlUditn

~~~~~I~ n im1~f:~~~ 7 ~f;~5. ~j~[ti_m

• Crn[.<lI', lIT!5{Iob .. n .s mn u Sl'IrLljcvuJ' kom pl. nlJ.m j d~nl i.zd~ jem n:) tluti pcnt)d]zv::luiziI161l, T!::l,(i(iZ.159271?

• C. Vil~~ i;;t;c:g j t=m: l[Q5_ah-q!J tol:t.!1

mnfi! o!=,femlift1 i l'lamJe~tenj 4. sp, ToI.063379906,062666893.

• DDbdrlj::l S'! izdajt=m pm;. prill'[.C!r 6"5 .m2J ZO!I S'li~ .:I idOl r.nosEi. Td. 03:3- 63HH16 ..

• DVl;lOOhan sf..LLnlijcp9 oprl:lll.ljct;l, :3-

:sp ·ll.l,L P'etn!lkijin:J._ Tl;:j _03 ~ 226-15-9_

• G. Ve:le.U·cit j~dno;!'lltle.n i!!:(lIj1 120 KM" Td.03J 24S·998.

• GarroJLjeru izd!!jem l.Ii .a:k-Ll.rolll Gr-.l· dR, T d. 061 n~ 6%,

• Grl:ill.vita] tlV{J~h:ln rt:Jmj~Loe'i1 .s1i1f1~ priv. ~eiLJ I E:prat. Tel. 06.3. b39 1B.

• Grba .. rica.) jecluilip%ob:!fL ILj~p.:o rI:'Imj~i'~l:f.I :5:,~n_u·t';gTad~ 43- m2~ 400 KM.TeJ:.0611~5851.

• G rb~~lc:h kod P:I.hILC, dV0:5l1ba I:!: ri[]IjI n:-lmj~k'1] ;!iL:.!:rl~ U 2gTi1tEi~ t."lI![][r<!]no. Td. O6JQ3 1 330.

• Grb:l"'icb~ bli,~u.oIIR-3, d'lloo_J.JoIJosob<ll1 Ii 11.C' oprt!nlIj~'I: ·~mll U zgradi~ 400KM,Tol.062465466.·

.1-i1'-B.SL1oJ d ~'(ISI}b.iI'1l, rIll)demo O"pre· mJjeJ] ·~(1111 Ll zgr<l:d~ I:cmralno, T cl, 061 "11'90.

• l·Ira:sJ1Gy i:u:l:J.jem dvoip{lS(iban n!:l Lnjdh~r.i i;l~n lJ.l"elw plJ [a 1t(!o1 ~jbu~ k,esliI:nLt'e. Tel 06.2. W4 lOS"

• Ti·~~lll;)j leod Rooo~;:- dvrlf;ob:::l [J rino l'l~l"njC":Stef.l n:a~ [I[ kLL(~ t:~jllrdlllO, ~aOKM. Toi.OG2%'466.

• I-I..ros.nolsObeE:!lIJCi(-enjt-i krl:l6 bo,,",k. T ;1,062100285,

Kupovina

• Pmdaiem stall U s.trogom I:en~ t.r~ l.etV{ff'OSf.l b.il.11 [02 m.1., ~l:;8I:ra :rd~Nir:.:~:n. Tt=.J. 061 l30 34.2_

444l·INdz

• Kupujem ll:j] .... adiS~.lUI i rtlbJj~n .. \l'ozila. D~l:a.zim rL!:l atlr,du, 1'eL

0(,] 848.54. 'I 5';·1 ~o

• Prod;3 jJ:DJ dvoti.Ob.H.I":I .!i1:i1.t1! )& m.! + Z [);d kona) kod. Bo~n.i_.LLla] ul, AnwIll.t'B[:'.ink~·Siltlic::l !hr_ 6nV_ Cijon, 2.000 KM/l rn2. Mob. 065 450 114. 4'7~ 1 Nd!

• K upuje Ltl hOi vari~,H1i1 'i'(l.zil..a: Golfu:~'"CiP,a5-.1te, Tl:l.061504190,

.1'~im 2ii!11nji nu'io"S.LZll: Rtno9-1l_ Td.06115l 30l.

ll~~r:r~~~j~~l_:~~~~l jL~~~a~;~~~~ {l~~:

Td,06! 758 Z17.

:r~~~~ Jil!n2~~~[~E~~~I~ V

~", CG, 54.000 KM. To1. '065 Z94 840.. <lMHN<U

• Sl~1l od 96 m2 11:.J; Cnb::rll,i ji; u lSu"Qgnm C"CJl tru griLdil~ OcLVc.ros(l~ Di:ln, prtodll.j ~ni.~ ocim 0.11 uiidji "'I p<l,~ pil'i W'cd ni, hQTI(i.lk,L te:kfoo: 061 18366'}, N.

Izdavanje

• 1 ZllajmljujcIDo ,ap:utmanc BARBA Z~ l, war u; T:uC~pi.mll~ 50 IT! 04 mlJortl, u Cl:t1t,I.UI klima> TVj ·saLeJ i [8ttl] ll:a..lkeou] l.elas.a j pat· k.i_ng. 1nf{i. OOlE:S- 21 623-342 ili sim.idq'hiL~-oom,hr, wo;vw.lpm:~

ltm1tli~b::li"b::l_cOm S2_59-lu

• ProdiLl em stan 36 m2, vi_!Sok(l pri.Le-ralje, odvojene- dvije rob.e. Sl:m. ~ !1 :!.Iaii .200 llloJ:l_ tNt pii:l,{:;!: t'la Owci, odmalt use.lj.i:v, Tel. 06l 159291. 5385·1 [[

: - - - _- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

Vo!e mole 0910150 momleslafi i pulem wltb portala www .. dnovnio:voz.bo. loka 5'tocole kllkom no zQokruiel'lQ poljena slid ispod dog do form.uloro Icoji trebale popuniti

r poslolil'lo moil: ma I ioglosi@ovaz.bo

,--------------------------------------------

,

:TdefonfildreS<l _

I

I iWpon p'edJ(II~"jl"~ ,,~rt!ly. ·O~nl :IIIU·'llI M.I~ ~'t'''' : Td4njiiol J ..... 7'ooa S-JI:IIQ :

58 O;-.d. ,. ,.-<to_ zuu, Dnevnj, av;u

~(~'n~U~~~;~ ~;~~j~~,tJ~~o~~

konsnpogledcmne Gruskuluku, T~I. ()(l311520418-192.

.' Dvo lpcscbansraa 74 n.1l, ko<lDama :mnij!: i d ... [~ipOS{l'-bl!n ""L~!1 67 m2!.l.~ I)QI," Mal';, T e1A4 S·l7 I, iaa 1 5sa<i,

• DV'QjL1i.l kuen 1/1,tJld 24iJm~ ... .kod pij:JA:~ Vr:lpciti~MDSmT~ mo~ zamjene ",Tr~binjo,H,N".i.Td,%1 .01772. • ' Foj nic:3-Sc~ WVt!j kLJ61 P +5 + P,.5:l gsrazom j 4.2PO m2 z.etn lji sra. Tel, 06-1 2(,0,98.

• Gornje Vla kovo, zeml ,MIt: 1.200 1\1:<, sn dev. obiekrom. Tel. 066 150 762.

.' Gradacackn, dvosob nn, vis. prix.

Td_()(,1,5 1611 3.

• ' Grbavica ,. dvni pcsob 0.1:1 stan 00 64

1\1:<'" balkoeom. T cl. 061 26!il5~S,

• Grba v ica, prod. garaau. Tel, 066 t50762.

• Grb!!.viC:l-,5IJ1F ing;:83 [l12.>.5,.51? _~ I]::.!Idograduia.estra uradeu. Tel. 061 079- 75!

• G rna 'L'ica.~Ij}:pill~ t.roi~oban stan 8S m2/2.I00:KA1 irene .... i .. U1)}'>S~ ~<I]"u:~um. T~l. 0.3.3 617-741J 061964- 197,

• U_.t~~l~di.t:~ 27j stan 70 m2- T..:=I_

()61123164. . .

• H ad7.i.ci- Bi njd!:.,o, 7.500 rn:2 :-:~ mlj.eo uz mLL£:'i.sLrLll.Di·pm_ Ttl. 0-62 ;91 952,

• H~d1:ici-])n)~&[)t1I~t'il~~d~,'. kl,LCI..I. l34 ,000 rn'2z.cmIje, Tel, 062 39J 952.

•. Hr.L'5nQ~ dvt:I'~brqrt59 m~ 2 . .sp.,. l·~Il(WLrunJ kDd pl:!:kl1LC: AS. 'Tel. 051 4~l·Jl3.

• t Sfl.rujevo-Luk1i.vlc~ ptlS_fII"USl('), 38. 1112 r slim IU sp.I!'am 62, m2,) lefci 1]0. T<l-t)65877065_

.' Hi dZa~ kuc.a koo stare op., sa ·48J 1112 SlitmlJ.. pro;s(on i 676 m1 (Iku~ni~ ~-e. Tl:!l.. 965- S7 7 065.

.lJidiil.7Pi£;jL()n~kuC::i 12,S::;;;11,S,pri~ Zc,mJ j!: + 2. :spr::l,U...j ~~:I¥I ~~ m! pI)51o~'nim Pl"{lSWl'Ol11] djeml ~CI dogov{i!"1..L Te.I.061126007,

_ II ij3il!i) k Ut:-LI I f2~ l SO m2 i pr~sJ _ pro:;"; mr40 m2,.pilpi:ri ur-edni, B(lsi.1n ski.pu L k 1&),T<I.06,W'7J9.

• JJiia~ op, LjulNl.itiJ J3 dWU1'fL:J ze· ,nlj<, ,;j_ 105-000 RM_ Td. OM%')

3ar .

Ln~~':.~E~12a~f~~~~rsJ~~~ '_00

• KuC::u"Sa baSwll1.JO wOZezarulf:11i1:2::1

'"'"_ Td.06216'S66_· .

• Ljubil,a, 2. tIn 001 cenu",a Sl:wajeva~ ";i"kt:ndi c~ ~ ... ha7.~Tl.nm i o1i'li.i r!1 pI""!! t.«i m 5.~~~.tLirna~ c. grijSL1je. -ri.!'.L 061 260

• M!1nm~ml'~.c, prod;3j~IT! hLClln.'1,2 SpralLl:, posebni u.lrnj 1/l .• p01;lolj(lo. T<l_061,(i(,750_

• M~ kars}m, SLall! 6&.000. EUR .. a.

Tcl.OO.J85%15960425,

• M!ljmilo!.p:rOOajt'to Zt-mlill.sa~I=lCl~ gloollil1naDobrit1ju. Tel.06:z:t!i.B 739] ()61817%(1

• MMlaf;ul, M, Ti[d 26g,prod-ajem

~~~:a~~l~~~)~~~~;F~~~~~~2

• OtOkil, 75 m2,1 :ild.1.ptiriUl, 6. s.p,",::: 'if"tlc~n.lr,d:n.o. TI:!].061616S57_

• OlO.ka~ :o:.[1Jn _~ I 1:i1.2 (g:I.r~mjer.l)~ prilL(lUIlQ t t-l:mdFu). :J;d~p'Lir:J,fl:J.- Tc:I. 061 l37>OO.

• Pitle:r jedllOip(lslJlb~D IS ttm "'* ~ m.2~ Insp"r:!I~ L11'j,,_T~1.065)81 ~63_

• Pazati(;r1·mci.Ci,d~·v.l:;ucu i 1.500 n><z<TI\Jj<_Td_OO,C>6(l I I l_

• Podlugovi., 6,7 duluw.u l3 pJl!ea), kncu,. lok'l:cij.:t ~dlji;a::J., ·Tel, ·056 7_l6-03&.

• PlJlfulici, Mall 71 ,m2~ ul. H, Ccmer~ 1.~~ 1.7_ T.r:t.()6~(t6702·8j(t6:1 223164.

• Po]Ji.ne .. 3 dUl1illUd zemlje· S~ &"T"Id~it1;5:komdl}.r.'I/'oJlJI!1l i in.f(":3.$u-u:kIUIorn.Tel.0:61 20J O~9_

• P,ovoljno pronajem ~olljcrlJ; U (-e;n,[J"U Il:i i ,H,1l: 28 mll priz.tmtj~ pog(!dna za ·prulo"Y L,i p.r('lSlQf', ZV:ilti p(isli je 1 lh. T,I.Q6l006519,-OE611· I 19_

• Ptwolj L'W pmdaj.em !tUtU :!la \Jh~cp ic~:u:oj .vi~. p~·ijeJYllj(:, :>pr.:! t.:. ~dnickill21_ vfd_D61201700.

• Plc:id, stiln, l;)dJ.icl1~·lo(.;;<Iclj:illlloyii~ .gTLltlnii3~ b;ll k(Hlj]it. gj-ij:~l.[]j.e~ 3. ~p_ T.eI. 03:1447.m,()613JH27,

• Prodajc:se kl.Lr.:a Ili.L Bis:rrikn pov_ 250 m2, odalj,", I)km odB'5C",~j, ili 10 mimL!;J lll;K];:J,. P~..:=tijl:!p [IoHlo::l Il~ gr:J.d_ K1.I,63 :st.s~'iw:i i. (Id ;) ~~I:bn:l .!i-taj!.:! ~l oci.vojt:qjm ul:lJ.im!3._ U:--. Kl..!;.cu ~ rUl.l~ 2 :g<r~~ :s<L 3. :!W~:dn:.! mj~l:l. S\ii iJ)!!.piri u.rtdrti 111_ KubieUpnl'lf{tJX![PL1mjl~ novi.-.m::i_Imilbliliru..1·d_~1 &4"2.242.

• Pft!ciilje-r[1 I_S~ []j:2 ze.ttllj~] PaI e..(], J .aVOI'~.SU'uj:B.:- vq.d::J]·ooZ¥'ola. Tel. QJJ 53J·/hj,061J&Sl6l,

• Prod3j erll 2. dmmnUl plac;] pild "Y·rll~em, pu~ ·SlrUj.a, "t'Odll) DOll ii ·Ma .. I,",ci,kod l!ij"'" Tcl.061 217897,

• Pr{~dOljcm 4,,5 dwu.m<l .lc:mllc IJ r1rCini Tr[l(1vrl! FBiHj ~;&~C1"'I1n::l prir{I1:.I~j .s~1;) Grn,.c2lf-! iCJ; k.JlJl.Oi: il1l,~;n ie: u;:ct:

Ll~;3:S:l{l;!:!l-n rijr.[q,l_ Tl;l_ 0616.86 0:95_

• Pmdajel:li ~..etver~)i ~ruCib all SLau 100 m.2_;o Sarajevo~c:cn [.,u., ko4 Bill C"t-tLL.:rU.. Td_O::B217- I~g~06689S"7Q3_

•. Pmdajr;::m f:ttvcrosooOi.n sLan l15" LTI2.._., jednlJ. mba pm,d1un ul.itz) JiOgodrtOi 7..ao]'.i:til'lndju iliur~d)&(ari Grnd,_ Tel. 033/?~6436! Mu:)(: C~tim:J, ("'~LLC::t t4/l11.

• Produiem dulurn OI;~·IDJ i I: ll.:!. M IJI:S~ tarakom ra~kcl(~ pored ceaoe. TeI_ %5@Sl86.

• Proda jt=EII dvnsc ban s [8[1: 6S. m 2" U Zeelci.aall karu, ueeruru grade. Tel. %1690&48.

• Prodaiem ~vrut:i!b;j]jJ stan L1 Hrusnom,Tcl,061lO1497,

.' Prodaj ern farmu kokasa 2 nbjekta,

2. dnjuma kivi, kudu na sprat, s."I'C [L~ If dnlumu ~.lIil:!:- Tc=.l.036 :809-009j062 ll4 903~ S uuge :!.d!l"C:ap] ii LLa,

• P~lljem jzuzetaa dvosobanstan 5S 1Ji2l1Il! Dobrbija I, Trg.Z_lti1';3L18_ T.I.%1538J28,

• Prcdajem i edncsoban i; ian na Kosevskom brdu. Tel. 06 1 .202491,

• Pmdujem j ednraoban stun 11 eenUtI) V.P_~ _~I m2:J Vi~niilt. T~l 06612.5 m.

• Prodajem tu~1.1 3 spruta, S~ lnka- 1(I,Ln, oS;;) 3- zaseb L11l ulaau, sve D(1""('I i usel ii"Cl~ uL _.o\.d~L1W~ BUCi;":!.:BlI.C4 Pctok. Tcl.062 154 1311.

• Pmdalcm kucu 4 erazc, u pndin... kom k:'[lIlItucju SOl raieva, iznnd bolnice KIJI.Sc.vo, I;.:ij ella 150.000 K}!4, Tel 0611l49l8,

• Produiem kucu p.ri.:remli e, SJ:I ea L, pn Lkmvtj~ g~t~hJ,~ 800 mI. ~'flC:!J.j uka, Se:m L~~lV:!lL Toel. O.B 6.550- 398_.

• PrndLl;cm kucu. ;5";;l posl, pWM("j~ I"OlTIJ dim .. kut!: Ib::S) I1ltu.f.nice 422 1ll.2., rlllV.iJ, izgrad..1,j~ Itijas, l.e!. 061

5,1547_ .

• Prod.ajem ku.cu u izg't.adnji ..

N«f'"ici.Td,061 131297 ..

• Prod:Jj~m.kucL.l ~ Ve6J: - L1 {,vii il: _gr-dd,l.1ia, VraciI, Avde SntatJoviC:i!. Tel. %111>0068.

• Prodaje1.l:L kval ite.LiUl :51i.lll.lb ,"P(!sl.

IJIbj~k:n u~ m~g:i.slr::i.ll! kod 1·1 :~:h~~j pO ciit::ni od600 _e.;;:M pe'l IrQ. Td_ 061 5311 JO,061249l.w.

• PrtJrd~jem n(l ..... u ktLCI,I U :S::J.rai I:V~ IlD.s.elje Bi.ll.jeZevo, Ku.:COI i w~ ui spra .. L:.!j .'.i,,~k i .s.p.r~ ~ im~. i~.s_ uJ."lI:7._ OkLtinill;:~ pcvriii.De 1.000 m.:= [::I m k"V!idrlllni II lJI~d~ll.il ~idom, Vl .. s[list .... (1 ]/l~ ;sv(:: ukn[i~[loUs:nLlll-. TI:!I-0613~7:!;i"l,3.,

• PI'ool!jem pJ.ll.l:: l19 Cl'I:JogQt8ko Lll

1f'~l:o~;A ~3~~~~Sj.v~c kod U. N IJIVQg}_

• Piod,jomp!ac" 0 Lc:;u 1 .350 m2 "2 r:~s:m! d(woljen<1 i§J"[I.i::htj~. Tel 061 749442,

• Proc.i:3j..:=mptilsl nv. rro~lo:r69 1""02 n:!

B j el.a"t'.aw.a .. t:C1d S [Udell (_ do I'tlO""D.~ p(i .. ~a1.]. Z8 !SV..:= n:uJli!:n..:=. Tl:!:l. 061 91"1 l24.

• Proditji.:In J1(ivo.ljo(l kU(.u., ce.£lLar O~li!:li3 i l;I"(lSl;)bal1 :n:.!n I,i BihaGI.L. Td_ 06 I 809971,037 Jl6-461 ,

• P["(id.::),j~ 05 t:;rl;nI:II~:[l(1 p(l:;.I~vn i [Ibkb::at 1.2.:r.: 8 tn] 3- '~fU''"a la, nCl"vog,radn ral Ilijai. T,l.062SH659,

B ~d~·od~~~. ~[i~il~~n~v -! ~D ~~! -K~

H:I,d).icim::r u;(. dli)&I;)~'or_ T~. 06:2 1.tO 7!l.

• Prool.ljcm 5tall 40 m2.1 M, Dvo:r.

Tel. 062 724003_

• ProiLi1jern .s~lim 94 m2] N, Bn:kot:.l.

Mlli~ino";'i.&4,.o.2b5llJi!:;1 We 3 b~Jk(ln.D.)Il kaL T d,033612~OO7.

• P~d;l [I:m ~l:!n C!:nHic V it~, kV3- ,d..riln(~ S,2. Di.2~ 104.000 KM_ Td_ 061 1430}{;,

• TJnxLf:ijern.!il:m Ml!Iri·ji.tl D"~i.r~ KCIU01ll3 l1ic.ew, 70 ml, prvi spra LJ 99.000 "DR-" Tcl,06lll! lO>_

• 'Pl'rJoi:lai eri1 H'al'l f.I a M~ha£u 88 u12~ ~trll redt=I1,j Jl:ll.tlI i I=:~ I ~n! g,~.rrl?~; Z30.000 KM. Tel. 06 I I 56262,

.. Pmd:-.iem u-f)~Qbs:n s La n: 66 Jl1~ JV :q:Irtr [~ [lemalif1~d"YabillkDn:a~uI.Zagreb";!,,, - Grw.ic;]. T 01. OJ l 4S1-3%1.

• Prodaiern ~mlilJ.lJ.rnadltrOd:m.la i Buc;:r pf.lloku_ Tid_ O.Bf659-7.56; Q61 17&&32-

• Pr-t:.di.Lj(::W z.idtlilu g:iLrilZu 1/ l, P~pj7 ri umdJi.i~ Ce:n£:i.f Vnil.~ G.r.:ld~6:ick8_ Tel.QJJ 114-469.

• P:r(ld~j.e.ITI- i ~d;:! i I:!I=fl P[):j.t •. I;)b it=ka t l.ooO LUZ + 4,{lOO ml o~uirlice, iSaas .. vi..1Llromi.m D:iilrkiag(jJm, ~IZ LUIlgl.;S trnl7 nj put S::I.L":Jjotl'O-MtISlill·! n.B. 17_ hlonle(rIl) ili vrtim zamjl!tlLJ: i!i! !j.~ ... 'nT!.'b-.-p[~l. pt05tlJlf u S"!!,l"3it:VLL Td_ 0611492411,

•. RaJI;IJI';;i.c~ ·S:'Imin. l;flj 21.~ dutum i pel zt-l:nlj.e_ Td. 062 294 S56! m!l! S! 4·565 ,

1~12~,t~~~~~!~:~b~~j~~

T d_ 06 I 4II:I31l_

• Sa.n:Jj pnlj.f!~ i~d~Ir.!Lpoooblill 5G rul,

2. s.P':Io.lL"cllovirilil, T cl, 061493 3.23. .

• Sarnj-ev~ kw.."'u to. vt::(-nm n!;:U~I]iL:01tL. TitJ .65"0 .. 605,

• SlJlk[)JO'r'ici~ 6_OQC 1Jl2 ~!:rnJi!:~ r.wIl o;dvlI pn.I;].la., po.godno ZtI sue l1l.ullieno.T.I.0617C194l0.

.. Srli:~loM'it:il s:Eirn 41 m2+ 4- m2 + DOdru.m, 111, I bL(~ pl.ill%O,. PVC...s.t(l~ 13.,ri i lIj ;si I;l~rnf,l:·m~ \l'r.:I,t.::!:j 66.000 Ki\1.. Te,I.(I6170943{),

• Sum Grb-ac.., i Cjl" P rvi sp:[';'.,L~ d:VIJI~ball 50 m.2J l~r::ltD!~ podrurn. 1"~1 .. Qti.S 53731l2.

• SUi.1"i. Gm~d~(.s[ir;!Il:!l kuG:l, 330 m2 .zernljgl2i] ul. BL1lsulje·77J It:.ooo EUR·a, p~piri. u,rr::dJ1i, TeL061543 g~.t

• Smp] Bojtli~k:a 109, kue.a sa PM" lobVlJ im pro~lorom od 80 rn2 i "StoLtHJln iZtiM!.nU LOpr:JOtl iti:l j p Llrking, Ub:z S;} [;lav:J] c ~CSt-c • .svc J"e.LIQ,,:ir.UH~~ svc ko~ mI.U~~llije: u.rod!1l:~ 'i.'l~'>[Ji.~lV[j! Ill. Til:::I_

06zm60~_

• Treoln le, prodaiem garsoe j eru, m"" nadngradnia re. 065 SIlO 426,

• U Nnvom Sarajevu [1:00 hctela B M.8W]] produiem dVOS(1bil!1 -stau 60 ml.T,]'065801161 ;057447-66'1,

• UJ. Hum brdc, z.emlj~s[C. 4 71 mz, l.ilOOm:<,J,800m1. Tcl ,il6;6 I 50762,

l~~~~~~~.~~·~li50j fi7. ~w LTI~!

• V~]di."t:i~lr"O~~b~n SOm2! LH;'V(-~g,L"ilI1Llj"4PCJ~"CIJ ln D. T el. 061 g42..6:26.

• V!~[)k~-Grd.~V":],-r;:j pm~j~!;rI :2·3 dun urnazem [je.i ~unu:u .,-t~ ill urcela. ei[eua 18.,000 KM. T.I.Ol3649·316,033 690·059.

• Vogo~C!!I] adap [U';ID ledncsoban stan ucentru, 36 tlI2 - 54-000 K.1yI. Ttl . OO9'!3.!5J, .

• V~)glJlsCa) ul. Brace Krsc 47) zure ~e7.~Jl ~~:rlj9~ mdsjem S LS [] 66 m2:

• Vog~Cs-dl,lpl~: [ednosoban, W3 r-

.!fI1'1.je1u.-] g1)faza~ OS-Ul.V"d ... terasa 6-:0:=5]5, mogucnost proS.!n::~-1j~, 62.000 KM_ 1.·eJ.436~32.2_

• VCJj, pclie.sran l50.m2_., 1.s.p.,.lg.J.'OI~ ~ i mJI_1 i Fr, ~~J:>I uJ'.::uJ.eJ_\[)~.5~ koiople L stvarlma. 1'd. 06,1 I 56882.

• V r:!!lnik - k[l~ .s.::I tri [)d\'Qj~ [1,21 ~.l:tn.aidvijegaT.a2:E',1/1.1'el.06·1 131 268.

Potraznja

• P~~IrebIlO .o;!i!e: ma,njih Sl8,m:lva, pmznih i na.mi4tcnih z:.l iz.di.lvanjt: (Ag<",ij,)_T<I.06) 0313)0 .

• Scr<!l\CU 110 ll'eban m atlj i SL.atl: do 60 ml !,!. 2gTI1di .;m izd~vi;m,C! nil! duZi pc~ ri~ld~AgeFlot:ija). Ttl. 061 522 J 90_

• Kupujem [D.:II.nju ~lr5(lnjeru IJ.S~7 ril.i!:""u.T-r='.I.061m·I·~GO.

• KUllujem stal'l d~, 50 m2:~!J:I iI.rela.dj.i V""j"ickol ,'i.lip2lsinoj Dobrini:._ 1'..:=~- 061217l44.

• Kupujcrn sr..1.n rui .rela~j 1iBu(.~.P(l~ I[lk,dit40LTI1_ te.L06120?9&2.

• Age.l1c-ij:! llihlO].:;llpuje8~illl nSn..rg~ i<w.Td.'Q62495 197 _

• Ku:pujem PlofJ1;W.r t:ru.1.rel.9rijsk('g iIi :ilicnClS s:W-7-[J.j ~ pov~i l\t: dt"! 40 t1I2, :ri . .;lrdu-tiji nod Ka~.iJl.:=·t.loSIUJl".a. Td_ 061183402.

• PQr..r~ tli ~t!UHW i I,Il{l;l"3,di ~ il:Q:!jmlj (V:)11 j.e i prodi:ljuJ za pOz.mHe· kl ijen" L<_ Tc1_061 1458'·l.

• AgeiJcij i pm .... t-b liD m<:ll1ji ,H;m U ·zgrndf Zil iznalmlj ivan Ie za.~I.J.'iln.kil1 ill. 11.ill gfid.·F"d_06.24·o5466.

•. Po J.r.I.Zuj.erno. ;U:!Jl 111Inj~~ren Zil M·T>lnC:{j u c~'lTl.L, dQ 31.] 2. 2011. Td_ 061621621_

• Kupllj..:::m S{;i1.ll 'll SlirajevlIJ, J.;splna (lchna.h_ '1~t'L ()61 170.2 54.

• .Agerrciji potreblli 8timo~.i: u zg:mdi ;1:::1 iw.:ciml iiv=I_nje. T!:j. 06192 5 649_

Zamjena

• MijeDj~m kUCll ,!ZV(imi~u zastan

ili ~n(uuSa:raj~_Td_06I 8179tiC_

• Ali~rlino polje Cfllz·al L'niienjam l j5-;sooaT! slim 47 m 1}v:I. m::m ji·qz !1aknaJu_ Tel. 062 525 786_

• Mojlllilo, dvo[powbilD, 1 SPr.lL~ r.-e[1:Tnln[)~ 2::1 Slicil.1l oli::[) 11 ~imn Llzi i t::

HZ dl)._gQvcr, Zvatl izi.l 17 11, Tcl. 06.2 761424.

• "D!lbrini~ 4, lsL Sari.!j~Q·] "'vill he .. um dVIlWoo.ll Stilll1 Pol. s..Pr.to mif~njiun 2:i j edtiC! Lpo:!i.t)h.ll.n U SSr-:3j,] b~dt~pJ.:J Lt: ilipro<l,jcm,Tcl,061120 1"/<),

• BrJ:::k::r ·52 m2~ .!j.[~[1, I5;I!, b~~~ Qlj m i~ j~nj<l m"[1 mdaj em ru ru.~nj i dci :W wl 1,l~_dp,&twQr_T~[.06llg3433.

• Ku(-u []~ :s [Ll['1;)m G radu~ mi (t::ni<:l.m i.J jcdnolpo!)Sob,U1 s.t'ln. T d. 063 5" J If

Oil. ..

• Mije!lljaLU iH ·p.rod.ajen1:. u Starom G~d':l ~l::lin SO m21 S:;:),~ 2"0 tTl21 okuc.ll.iC<! 70 ml, po;seh:illl waz,. Te.Ii. 0>3537-949.

•. Mi i en fam !it:!D 39 m 2,. ml Dtlb ri Di i_ TeL (161 106849,

• I ~ U(lSlJIb~n .!i ~~:r;r 3,2 rn2 + g;;u .... .,J;7.~; ZJJ.rujen;i] zg Jl.191oveci.uzdo.gri .... fir, Tel. ()6 I 866 14 J,033646-8 1:1-

Prodaja 4 ~~ raZ(lO

• VELIKA _~KCIJ A~l! U prJ:J'daii su bu~oV+l. c:ijepana dn'!l 5S .KM, ctlkr,.,i i rt1~LriIl.-.:='. U_g~[j ~k::!llT1tni) &n:lOvici 150 ·KM, (Krcka) drv"CIIj 80 KM. 'BUlwvi bl'i.kelt b:PDrut:8 i"i '"'"_ Tot_ 061 Z47 Iso, 061 n5 5)5. 4098·INdz

• "lt~SP!lODi\JA DO ZO_ 4" Butovj) d..rV~ djep:ma i c;uu:i 55 KM_ l}ga]r B(!nOvL(~ t~](-:k:J 14S KM. US.I j K",,, 80 KM"PrijeVctZ ob~zbiiel:len_ Tr=I. 06 [670 MS.

4JJ~-INdZ

• P[inst;:;] fie{; 11::1 dll'llnjll:l< Emin.a 6, :s.i~ i'j.ull.!:l"l.;J;n Jll:J i ori!;i Q~l erij !:vi rg~, ;5\1'1:

IS0KM) Lm'i~-c i ,e--hitliit_1 otL061l99 442,033621·73),

• pn)&~j~ m 10. 601o!ova m.et::J.lni,h~ o:kruglih) Z:I ngooth.efjstvo, Tel. 061 5.l1 13~.

• Prodaiem Bmunnve m.rti.i!X za brijnnje i el.aparute.Tel. 06132:3-'9006_

• Prodaicm v lnsrite eurkc, pa tke, guske, Ill'jm2~~ !ti\r~j ell51cenj~ [Ii osusene, guACiie snlo .lil: lljekil, COHO" aim naadresu, T..:=I.06191~6.91 ..

• Predaiem dobru tJ6.t \1':9.[]~ jJC1h'l"YiJ] e £ill:i.dcre i zamrzl .... ace. Tel. O6J 156 309_

• Flskajne I·-egisr::.ar kase bez ~l je .. secnlh pau . .!i:di.l_ T~tQ:6r2.5.l 809_

•. L usrer unika [ .. Gr.ctaj lako za odrzavan]e, povolino. Tel, 06.2 3.20 034_

• Zi\foC·gagei"glis.~·Zil; lnv pascnukct ~mu.d~_ T..:=I.061106·HS.

• Povulj no k:I!O noVIJ. m:,,-iSirm za!ivy .. nje krzna, marke ;~Pf::lff' Tel. 0350 2ft4-32.S.

• T l'i.lf:nuil ajfnricu'i rucne m asinc i z

stolarskerudnj e, T ~l. 061 145 &85_

• Nove orlgleatne di j e101;lE:- zaludus .. u-ij!')ti::!: 1ivl!,(!~ m!!.i:i.inl:~ pocnljno. TeL 00876691.

• Svleza Ijekrp"'it.ajilj~ prcpclica hranjene prirodnom nr:f!1I1"[D bez i!:.tirLcen tm ta, 3(} kom. 7 9 K .. M. Bcsplntnu d(l!51"l!,v-a_T~.l_Q6l.50444.5_

• Kill]t, l fmelje, trpezartjaki sre, ku.h injsii .sto:, J seeij<'l, T cl, 62A ~S20,

• P·rudai~m :::nil.l::Re,-,,"8.000 Hlm_ Td_

%2117Sl3.

.. "rl'DSjed! cl"o.!iittl~ fD[t:',lju~ 3 [:.lbure..a~ TV S:am~"1.lIl~ }"Uf!e.L' :!'i [2l.ltje, T-el. 061551454-

• Sve vr:s.te.re.z::me gr;aile] J!lm~eriju~ biod. pod, T 01.065 6S9 523.

• S li~J Lei j.t! ru.ge P l[(:t pj~""l:lci(-e) povoljn", S,,,,jovo, Tol. 065 22793:1.

• Polf)v:;m :Sony PL- ~ UHmQ!:!1 ·~ip +dioj8tik+ 5 igTica.TeI,061157 571.

• 8. prO-lOr<! ~~ duplim ..'i1:jJ.b'JlJlm + b::d ktJn~ Vm [::i! kau noV iJ 240 KM.

T,I.%21O-t !'OZ.

• DViI .gobJ tri.[J,· 150 l<M] (".!3t,ijg:, $[,Jillge.Ll pozl:ilUl) 11 ruoba~ l50 .KJ.t 1'01_%)·904736_

• RasfOrllli1'alli ·s.e.rvb [)ic.il:;l~ nud i

~~~~9~ ~dt1~~~'71C6~~,~1w _ bicikl c,

• D"""J;djetija biclkliil, moze i poicdi~ fl~no. TI:!I .. 033:2 3-3-l"3:93.

• Trosted~ d\:osjooJ r ednos[ed i 8 [0 .. lic_ Cij~l~ P[~ .doS[)VQI:u .. Tet ool. 143 596_

• Prodtljcm frel rnillillu~ ttl'koll'5..ki i b:nL:'j;[li:~t!:oi_ T..:=l_03Y4O(l-::l54_

• Vel J1lil~jjle l40 .. 160 .KJy\i§pOre(e ~ I;,:ruj:ri pl i 11 14-0-1500 K M" r.ri~d-l:ri 100 .. J 8O.~. Dosw ~ra be.Sl1I.aUla. "Tel. 5J3-6lJ.

• U~IDnu ~::!Irnirutu: U-OSjed ni! 1Z\'.lateuje.l d'L'osied ugaCl111 dio, otuV!!l" no. Tt=I. 03.;; S.36-0:97.

• Manne za hell1 ij:sku Cisci.un u, mok i kuc~;s~ b~~lO.rn.. T~l. 0.}2 165

5M_ ..

• fr.Jroi turu. ;sud::. ;'ID IJIki"', nl;lo'il"(i, ci-

~<J"i'..~t~f?',"'j". T<l061 345 187,

• :s LLd(llJ'l=i k(l!ll (111:1 i ~d~A_,.ti kD di i!:lova od J:;uh ir.J ire, ~~e_dobro Weu"t!21.tLO, Td.OO876883.

• P(thlkrt.L~nU M"ltu Zif ~je.dl::nilt il i .s;Pi1.Ifi.Lnjl: i solJlli sto, S~I"C k;.llJo tl(1"'OJ :s:atU;1i~:aIJl. T-I:~_ 062 848 25.2j 063 887 610 ..

• T:3,m n,!,) im..:=r1i 'i.l.g;:Jo~ d;:!;1 kD~~i t1C"~

2~~s.1.1l.{~im[j~ pov[)ljno_ "rd_ 061 5.56

• N9Ril od b::lli:I!! rui:-n::l i2r'.il:cl:lj :l.iJ:nirulj iv dizLljn. T.f:l. 062 5.52793,

'Ii "L:t5i;"[~,k.i p'Ti:n ~I=:r K~~~ FS l Q [0, S!l 30%· bo,e u [Ol'l.etU~ 60 L\t Te~" 06.2:

'00874. .

• (hrutla!' AAtlD 3600+, 1GB ram 80GB HDD, 240 KM, 17',2 CD, no KM.T,U)626;08H

• Vn.::el'ldk.re"Yet.ic i riO" nl"a&ac .llO K Mi. Vi t~~ kupljot="tlD \.!, Tu.rhol i[JJ:rC1.L. TeLOO18UOO •.

• F I;~ig m:;H~~ .'·S(JliJ]g;ell"'~ po-

·2]lIct::n 2::1l-2 ost"l ba .. 1:d _061690 84K

• Stilri cri[cp pO'7(1ljn1).. Tel, 061 1150. 078_

• P~LlIiurll4, 2.4GHz, mrn 51l MB, :rmD40GB~DVDlmi~jl:'!Ij.Ul'LJ,T:!fjc:ii!:"" 140 KM.Te,I,06l714557.

• Dell GX620, "''" j GB, liDD 80 OH~LG.'\rrwll.il.l3 ... 1 r'~300 K..M._ Td_ (1667392.51.

•. Digi.~:J,1 n.i rjQiv~ S !J"lJItlS- T d; {t(j 1

745586,

• ru"oSJo, =ki", Tel. i¥2;30 190,

• MODildK&SQ;,1'eL061 745586 ..

• S,m'''''HU700_ T<!_0615l0 190,

• .Amba.1~i;u S.iIJi1jl;;:v&k~ pivilf(:. Tot.

(161745586.

• Pt:t.::-Zl:l pizzt:: i .pirel m:il~imlZ9 re2::1- nj,,- T.L()61 llH56L

• Dl've.llC! t.1'Okri:llle,. duptt'll,aulJi:' pm.IDte .?00J:130, 16&.i115 C'm] cilellil po uv idu.1"'~1_O~~ 6.36-99! Jti d~.

• Dvoh·ilni pruzo]" ~t)~t 14Oxl40 ~,POVl;)tlLlO. Tcl_06l196800,

• liil.PIDP D~I! .. D600j matQ.koriiten.

T,L(I61l6Q59"

• R::sdim i pmd~ je.m (I:~rnlle :!i;W.l9~

4~3~bi~~D~ vclieinc i Dblid. Td, O.~3

• $::Idni.c!:· jaS:9c:::l,-mjesri.:u:ki_ Tel.

061120410.

• D'iI:::r d"tI!5i~d:r. [l~ll.~'.'I.na~ mlJl,gU leZil.jevi~ £Ill. izvJ.iLC.t-njr.::! 2Vi::I[::i l3aV-l'lC~_ Td.01H7H06.

• Ak-nri r saopretaom i 1 u-uk ribica zl","[L1i[j~ vdo povoljnff. TeL 03; ~Hl4.

• Polcvan crijep rg~ rk-::r: ""B.r!cl;:j" t:OJ'L1.l.5(H), 1 KO(u, .. OJ!) feninga. Hadivude br. 3(1, TEl. 063990 I 5E,

• Industriiske nl.!:ll:int''''Ju.lti2) nrrce, pnvoljnc.linlla za tckstil. Ti:L06! m 5\17,

• rrQz(I)"!: di!"'I.I.!:!l~ii"ll, l4QxI15:s~ duplinl staklcm, cijenu povotlua, TeL 061244190_

• Cenlfikare aa mkup stana u FBi H, ikupuicm svc vratc dforndca sa Sara]. i Banjal, ber2."e_·'r"d_.061 2109941 06l 1884&8,

~I Posao

Ponuda·potra:i:nja

PQT-mAN OlREK1'QR.. UDRUZENlll RJN FAMILY. POOL£DA'ITNA W\l'w.,w.b, KON'fAKT nmEFON,

(16] /242·0ll N,

• Hr.ll.r:lu poU"(:bni; klll1(1b.ar-ic;::.!, kul.1 ilf- ic-.!I~ goa i"sklis(Vom u ~Wj] i [.,u::lni ndtr-o!>. Tt=l. 033; 6;!7-670.

46,S.INdi

• Tm~i.st:: is.lrusn.w ImbmlCIl Zi1 nrd :n ugostin:l i~ kmn lJI!)je kru 11 UJ. K()~1i'"O 4Q_ T~L 03~ 219-7S6.

467HNdz

• PoLIr:=b.M vis~ koti(l h1J.r.:r: z::!Il·:.!d L.I lje tnQj b<;L~L], K(illt~kl Lek{oll 062 .0&6 SS7. Hal .. 1 [j

• N ~jTl o'lfiji "1 [! fl;".!rU"!::I tor" j P(l Lp·I;mor;: inion:neiie 0 iii~lj:.!v-:;;Ji.ju l Z8~lii!"::iIlju. Vrlo detOlljni: opisi. PT(:VWc.nCil. Pl"t'k[) 700Lldres.fi. Ttl.Q32144-417.

• Z<lpoen.itc sop:stvclli pO~D proizVOOfl i om eLer-i.cn [11 u.lj-a) Ini r;i!i:l,~ p:::l rk Ill1t i drugih pro; ZVOO<i. pmrl OCll }:;11.jige '"Ete.r[c:J] a uliOl.'~. T d. 03 Z 244-417,

• Za va~ po.sao j ~d itl ~ B H bl'oSUlu. ";K.red'itLlc.IJ.llIijC"~~Si.1 3~9 izVOfil fil1:ii1Ur ~~;7~vjh r1l}[ika pl;)!>ltlv::L_ Td_ 032

• NOVO! KI,l,Cfl4 lliq;:J oct~lih i djet:-t::_ R.,mpSki ~lli:nd9!"cli. NjemiK.Ko i.k,,,,tvo.Te.I,000'H 5Jt.

• F,[J,!j.1-fLLdo, n~ Grb::tviot:i pNre:b-IlC 2: rndnice, Tel. (16 I S07 Zl6,

• Re!'itfl:r' .. n,u '"'E~·m~ r:dd:;l1> p{rl«"b[l~ rndnka.zil: prodiljU piLe, Tel. 06J 1~7 166.

• F'i3sl-rudu pi.a=.riji "'A.ri:i.'\ p~j[It::baD l-' ie .. m ilj6:W.r~ I'0moCtJ l rad!li Cil i 2 kolllob:i~_ Tt:l_Q6·1 093.087_

• Mladic sa :la"denC!lm S SSJ po.ZIl!l· va.ni~ ..::nsJ ~~[),g i. ~p".'ln.sk(lgj nrd n:r. rti,;:unn.!i..LJ ll·ali ptts::m! KS. ·td_ 061 381802,

• T~timpo.sw gbabi i·~d":=J1 i \I~ SSS~ im:! L1I c€r11 [[kat od MUP·;a FB m~ 1tS_ Td.06171H31 _

• Cuv.illa bih dij~t~ nilVDnl Sl<I.nti n:a Grb~vici ktl'd Zcljrnog :st~dionil. Tel. 642"458:.

• .Pel'emu sve_ v~te ~ilill.1a, iUBolla)

~~i~~~~~?li~~·~_n~;1~30~~i~2~~:

(622137)2.

il~t!i!~j~j:i~=f~j~i,·~ifi[=~

W"'",- T<i:%l.l~35U\.

• '"'$el·;:wJ'.:I~ k:ocna nJ ega i Jljetel]j.e,

~::! ~~~~J!!;~c~ ~~~.~Y1~;~ rill i ~o-

• Bu.rcgdZiniC<l "Forino:l.lo, uJ.

M.rn::.l.i..lo Ti(9 br_ :m_ P('Io[..r~bJti~ t.fLd.:n ic.a tla ~]c!"yj ma poolutb.rD.1:) rei radnica t"lllpLl;)dciiuslad[)lerb.T..:=I.06177~ 526) Ol121 l&ll.

• Arhitck t~ ..... Til ~Ullclli mdw.r Jl~d iZ'i-'C!([t:'I~jem gmd.. 2::milttb::ih rndO"LE_ T,!.061566.482.

• E[JpJ..:=!i.Ki-nj~~c.kil in!i.J,.ru.kcij..:=) prevodlJ. difiL nd:o .... iJ disseno:dJf!J Dl'<"li;;:sllr1 Cil, Siill'ilj~"(i~Skrnde:rij LI;~

1",1.063947405_ .

• Profusional no cis.ernj ~ kIJQ, P(l5-

~:1~~~;j:~S~3~: Lepin;3 i nll.mjd~j~_

• Olbilj !1Sl~llll; C:Li'j.ti 'pl).!)lo~ Q,t: pf(l~[or~ i 8"[::11] DVtl) smIl.l i.[:ni1"l.11j~~tn D_ Tc!.06Z411290.

• .,\gel1dj.a "Mek.;f'J i:;UCIl.a njegl i pDm-oC .!i.Il!Irim i bO[~:!i~illl~ 24 b S::!I \';i"""T<l.0612.l7641_

• ElcikLTIear: d. inu.,lilcilc, ilLLH"~ ma{,-Ski ooig.! i ndib to I'i n banju) eJ_ boilen::J rd.·~part:~ i drug{~_ Tel. 06·1 lIU3S.

• DajcmCl jns.tnlkcijc USpjciDI) iz 11HI:l.eom:arJke~ fizike;, hemije .. profe8o" ri.1·el.·062Z5-62.14!06.2 25621 !: ..

k~ ~~:~~tt(l~~~~~j~~~ ~~I~joG3~~14

322,Sa.rajevo,

• N :!dID kfl!.'ldalll:!ll: lH~vrr im pu Lr::m! ns:m", il[!_'l"eli. 06 I 278029.

• Pou·!i:b:an me:liiln iear" 5:il ~dnim is~ kU:5:J..1tQm (pril:m::tv~J;Lje IT!~~n.ik!: i 4;t;;·4 segmenut), OvJ<I~Ie.lli Nis:;s:m sel':;.ris, S~mj~'i,io_ S·~~J n i r;l~il i (lldn [)S. T ~.l. Q33/1&9·365.

• N ~"~ tavn ien en glenkng j~i.k:;l daje in strukcije ueenicirna nsncvnih ·,'kuI" Td.03JM2·704.

• Iskoristite akciiu besp. ut·t~[1.jt=lliil .lil: kilt. :prodaju nlljbotje· kczme like i dnda tno zaradire. T..:=I. 0616.22 3M.

• Odi'Za vam h<l~t.e, vnove, I kuee.

T cl. 065 594'022,440·747,

• Frizersknm Mlh)IJU pctrebnu radnica sa iseuswoiu, proceuar 50%. Tel. 06lln 179 ..

• Porrebna radnica ZIt radu fast .. foo-

du na A.Polju_ T<!.061 399951,

• Ugtl~L ebjekru putreban knnobar lIi konoburtcu, uslovi cdtien i. T ct. {)62 6440,,_

.1z\"t."I:H m Ii marske gradeviruke rad'oveponbjektimn. T~I.062] 501"468.

• Sot!"" lst prodsj urucuneru uagarandju;t:i}an e pnvnl] ClC, Tel, 062 261 695.

• c..'i.~ lim i cdraavam J':riV'1i.lrie i pM- 1 ovncprosrorc. T d. 062 8.1 ~ 752,

~:~~:O;i~~~~~~~~~~7.jUJ:i ((1;)-

• R.a4i mo ribips, rnnlerui, :)tru.gll nje xkfcva, edel pulz, Iaunna te, brae i po"oljno.T<1.06llallQ9_

• Krecim stun nve povcljno, penainneri, RVT i kb r dskc popust. T cl. 062 966691,0336311-120-

• OzbiJjllOlze.tLg D~ziJ;i] bhstarjjuoso· boL'i' m%qj.6:: i coiivlJIlno i7..dri::W~ 0 i..:=· Te],(I6·19l.5649.

• VK V t:rgov.n: craii pru~(1; mok nol-ni Cuvri drugo~il1lilm4.5 g·[i(lleJ_ 061614115.

• T'U;:b~ ~l:llbll; TIlnl1H:~ prig;o'9ori i OSHlli prnvn.i pos..[",d. Tel. 03:3- "03.306,061 !4Hi8,

• In~lrt1kci it:: mB [.:='rn.J.l ti.k.~~ It:: :p:ripre- 00.;]. ZilI-s..igurne upisli:", pOp(Oil'iUC, dfiliL·.(jrn kl1'·LT~J_03~46"9-%50_

• Sel'ds ratLHlllra 119 1:: ucnr.oi' :ild.re8i klJlri5,nik~.T..:=!_0612007&9.

• Dili,=,m l;ns[ru].!:eije jz []]:u(-emli.lik-e~ flZikei inflJ'fLlliit.ike.,Td.q612OG780.

• POpr.H' lt~ i ugrndn i ~ bpo'l;:).za Sotly 1,2; ~S€rvi:s + p.rod~ja plej sIejslla, Td.061159655_

• rt' Razno

• KUpl~i!:JIL "t:!:r~ nje:rn~ckc: r!1~r~~ j

fLl.EL.rijs;ke~ili.Li.g~.Td_0:6J 323906..

• Umrcmicke sHk.c,. fu!ltdijU;, ~mri ml ki ~ .sa EJ;wC:.- 2idrt~~ d~ep ne] r1lc[]e~ orde.t1j el znlcl::-e j nSL.alo }..'llpuj em. T el. 0334,6-- ,O>,Qi\:l Z I 440,_

• Kupujem suveni.re S.ilraj~vsl:;e ol'mpij.d,_ Tcl. 03) ·\56-505, 061214 405_

• Kupujc::m lomlj!ffio z.l,.iuo? duk..arc) ,;.;l~[ni; !i:ltovt: i (l;SW3 fld ZJ:~1:!1_ T~I. 061 %'.l7h,

• KuplLiem. [omlje:nQ i ~b:lnko:tlaUl1 L1uks Le] "SiJtV':il.·[]~ i (,s;r.J.~o! rl:.l i \' i"!i e pl,.e,m, Td, 0),3 65 5- 59S, {l6155l:640.

o:~r!·~.f~~~ r!~~~~~:!:~io~!i::t~~

pl,,",>dm,~.Td_06I,, 17 S97.

• KlJpuj el"J:t -8tarol:'~ II ei:Sllfi.!Vnt' ve; maliDc, T oJ, 06H7l 512,

• KupUjtm .!"imtUd~~':i:lnU ~L.f.dnju, "';.lIml ~rai.h·imr.i4.dicJo[Licc: svili fm:ni i fOIl ~ ""'""-iopl,",_"",,,'h_T<l.062 78S739 ..

• Kupuj em. S(iI·TU devizL'1U ~tednju~ ObVClIl iC"C].tLiOIl icc, OdStClill is.pl~ til i dcl3Zli.t: t!dmLl.n U FBiH i RS, Tel. 061 m237,

• 'Kupui~Iil S[:}ru d.t=vizn.u ~lt'tlL1iu~ OlJve.z1l ice, ilLlh-e[e~ dionicc, .is:p1.i3 [:a i dDliI:(Ji.k nd[JJ:Jh '!l FBiH iRS. TI:.l , 00;;

l5JSn. .

• Kupujcrn norvciku guS;UlU p-x lomJ (humaL1ilfl,l"nu1 plLL.f::lrn dri 200

K,'-I. Tel.061400 190, - .

• KLlPy i ~ro :sl3iTU dcviZtlu lu::d.!;I;jti,~ rn LJ1 (l odStem i dLOl1icel ispla la oJ· "",h:TcJ.061451i'9J.

• A~tIi.eij:J! Zil: lmpovinu ~[ar-e d"Yi:Zn I: ~1cdDJ-c,. raUlcoojtcL~ i diODicOI] [L;ai 0.0'lj~ pJ~c:!l.mq) j~plillJ;3 i dlJlr .. r:~!!'~ odm:tIL T,l,061264l64.

• KlJ.pujem ti.lanL dt;:·lliz!1 U) r,3 tm.] OO~Le'lUJ dimli("t-J (.""..t:'rI.ifilo::;:][e~ !~"pbUl odmab,T,l,Q61317593.

• )(upui!:m (lbv~.zni("tJ d.:=vi:zne![ed..i~ je L fillile odstefe, i.s.plal21 oomab, Td.0650nSM.

• Kupuiem sUlru dt:vi.z:nu sted..tLju) dioni c~ i n m ~ OOSt-CLC iz FRiH i RS) prudLLjem ntUh):kn.:= c:erlir.k.fir~. T~J. 06114(1521.

• :K u"n1i·i:::m;; ~1"riTl!:~ :su:blXl~nrd-r;l:!e~ medj).]tl;:1~·pl!!keLe. pr.ed1l1e1j od srebra, Tcl,0611l?767.

• Kupui t::rtL dio niCL.~~ ;sliI.rt1 ut::\l'iznu sU::dnju i IJIbveznill.."Cj. ~ tlJ e ~t:et1;! iz FBili i R:S.I.!jpt~~a odroah_ Td. 062 l58JM.

.• Ko pl,.lil:~. 5 I'!:" ..... :r.s Ledio!:icd:r i ::3,~l;:i[:J ;!is Siiral. ~ Btl []j1:l.L D'=XZt I prodaJ..:=m ccrtifilai LC z:a (i Lkl..1p $ tan~ u Fede:r:LI('1 Ii DiH.Td_%'9747'1~l

• Kupujeru liHtIU ~tf',HI"l Sillru de .... ,

~j~i~~lli~i~1~~:2dtT~~~ :~~i~~S~ ~4-

• KupujCll.l.s l"~rinc:, s.rI;:bro~ (l.1'Chmj(7 [lledill i t::, plak~H~) p rtd mo:: [e od s-.-ebr[i:, T.l.061 119761.

• K"Iluj«npW",,"- Tcl.(I(,1 17,0/3.

• "K llpui era groLm.a mie:s t .. tl;i] Bilra~ rn..1, u·mus.lflll.iLnskim p,uccl.ilmil,·Td, (161171791.

Ifa Usluge

• Najpovoliui]e, u a [kvalitetnije al LLllJ i niiske ~:!'I~int= 20 KM) traJ:-~tc zavjese, snuiske rolcrne.harurou iJ;:.:n vra ra, blindc vrutu, PVC juozori. Tel. 061 50l ,01.

'''ij·INdZ

• Sc-rvis; vc3 mlLSin.II; (Goree r CJ .E1 Ni:~ K1jJjL:::'T~ Ob~Jdi.ll~ Knndi, Z::!nusi, Ib~rI!a)_~lp(lrl:[~~ bnjlera. DCl[azuk besplatanl Garanci]n! Mob. 1)61 171 666. 415~- ItL

• ..... 'KI RBY ~ ~ 'Dub ill sko uslsavanje, P'~J1j~ i i spiran [e avi h vrata rep ill a) unm i esula, aura, pmnje pc;lTl:!'l:t~ general na ,cjs~i!Hj::l _<;:L:~11r.vu [ flrmi. Itisnn i l m2JI KM. FinJUt""'GLANZ"_ Td_ 061 3,50

6&8. 38(17.1 Ndj

• Al Ll ~i:i.hlJ.:ine 20 K,Wm2 .. T T,iJ,J:-.u;t~ Zi1Vr~5e 20 KM/rn2. Alu i PYC [,:)]eL.L1I'~1 Le[!de..ll plill[lcuif' £1!Jk:lne. GLj~'!'l~.:<';'" \L!;r~d!ljQ.ITI. Td. 033 ZIJ·484, 03H67-W" 061 m . 447. 4107_tN."

• TV VlDE() DVD SERVIS <vih m ~~:rl:tj i modd~ i1p:U"tl t,.'],. G:1 ra.lu!ii:l~ dolilzak II iI ku6, IJ. [clrelU) !lO'L"[ da.ljin.du 4.!!- TV, S~ povit=r..:=ni..:=m, To!. 031650"400, 033 6W-OOO N.

'. TV VIDEO KF.RVlS .... r~j. poJH'9Vku :fivi_t. TV o.P:':UiHJ i vi de:nre~ kOrd~ra.. DolaZ31[ ]'i:} adre!iu b~ pl;J1i11l. Gar.l.[lcii~ 12 mjescci. Tcl. 03l/451-nlt Mob. (161 148042:

· 4559-1Ndj

• "'Hl-mlENAJO,. Dubili.Rko PTil~ lJ je tcpi_u;;J, l m2 - 1 KM i IUWl' jdIiij:l) ug~CI - 21] KM. S:=!1'!ljevo: 061 J41 944. T"-<l" (llil 5~7 m_

4621·1NdZ

• KIINA I.JZACI] II - SUB.ASJCP-r~epl je!l1jec i ls-pi.mnje ki1l.l.allza[;iil;: (l?I;1I2:iIOj '1'5-0 bari}~ - P~l~d katlat~bmer(!Jm i tociranje haro:Vl.!. Brze i [I Le-t~llt;:ijt; pOpr::ll.,"e-! odrz~v~nic". Td, O.nf213~5-60,

061 100 07&. 5360-ln

• PC SERVISER oprovJj. ",tun,· n= IlLL V!ioo.j adrt'Si. '·el..062 .3028-

OM. 537).-ltt

• MrKA DO Alum iTI [j~kt- ~!i.luzim:J trilkiiilSl"! zavjese:, V ANJSKE PVC i A.L U n)l~Ll'i~! phll.51elle rnl~~m:: i h~l:mO!1ikrl Vr:;!(~_ TI:.I. 002 170 :t:4S1 ·O.B~6.fj-S84J w1ivw,mika·

I d(i hI! . .,,"(']m 4680-1 Nd'i.

• h1,ruer kreCiI. glernj~ kval helJlil j PO~'('jlill0.TI::1.(I(i·I: 23.5190_

• pr(lr~so!"'i csl.Jt'mijot dll:j,= i.[ls(rt.Lkcife iz acrnije S.Ul.d~ll umlil i' uCellklma. Td.()623ll 174_

• Prof. d:a~eill.&.are gitii.re. Te.l, 063 930:078.

• V r!od~)i nsml:.1 Le[" - ,s,,;i Vr)(l,;" illS [illutcrs-.k.i r'Jdovi ~ h .. iLli Loetn01 brzbl,

p.rec.izrLO! i:.iSL(}. T~l 06.1 199:442:l

oi3MI·733.

• Prore...~nri~~ ~,lgl~ 'kc;lt: j~ih d::tj~

!~~T~tQ22 ;f;~47.'i-G~~ vrsLe Id~£Io-

• B:ra 'Vlln:;k i l'LlJl!vi~d~ll:a.li m 11:3 adr-t=-

.... Tel. U61131 07&.

• Fixi otC::~J;N::'-'!;; dQ];!:I2:d:: 1l:J, ;3.4Te.~\!.~ ki.t~rempli~ .rt-bahil.imcii~ m:l8u1:!i~ pO,"Ij"o. Tcl. (;l;13G7166,OJ36IU75.

• Pl··o.fc!ku-iea t'lLglesJ,,"ug iezik.ti rlaj~ l.asove. i p.n::vodi do.kumetlle :sa. o~' ie~ mm.T~].033659-l3SiOO·125:2 294.

• Lijetim vIH1)ske i urmurnje Ile· nwroid<.Tcl.06153~ 146.

• Radi m L[I(J]en:;ko-f i!l'"biiTSke lims.!o"L"ehJ"Z(i] CiSLO i flOVO] I ~ l'adno Ls.km."'"p"kol(1goil. Td_()6117419;1,03; 110·)91.

• K'{imbi pr-;::'voz ni.Lmfe;~ilfilJ .scl_jd~

~~:;~~~:i~i~~Yi~;:5~~]Q~

• Slol:![l vril.t:: 5~''!; l,l':$Iu.H(: (Hoit:\'"fIdnjei L'estaw'ilcije. Tel:06150S610,

• V riim prijcv("l~J;m t..ui~iI udflb[lim i kl~mll.li?inJ:[!ilU l.i::ombir-t'm T-4 VW. T.I.061 SIlo.!91.

• Rom:bi p ri i ~V(1-;;: !l:1Jnj'e5l~ i:L1 05~l irl'!:rej -od .... o;t: kabaslOg_ ill'p:!d:il, ob!tZ, raJuoum11:ga~ pO'ljoli [1(1 .• T(':I. 062 4()(i q94,

.. DLljt.'111 i [lsU1lIo::(-ii~ 12' njetn:3~kog jezit •. Tcl.()6] 588626.

• PI'"(I[t::&oJ" tljc::J!l:i.cktlg il:!:2:ika LLPj:pj e~[I{'I d-ajlt iIlslnlkdje utenkhtlil j o·d.r.Jsllmt;l~(Ib-.:una_Td.061244·562,

• Izvodhno eiolerske rudove, stru:S~]lj~~gh::to~";3ILi~ mnleraj. Tr::L 061 184414,()61313115.

• Pr::l:;;I::''L''~j:HlJj b~i m i: lukira In ?~'e 'l;'TS te parkers i'~jpLlJa) kan i postavljuuielamie utu. T el. %.2 3:n. 352.

• Rain bow-general kl:~ tep i~jj keo i rapnciraul namiesra], dngegedltcie isknstvo ~ nzbilinn Dina, Tel, 062195 285,(16131 I lJ6,O,_li\66·n,_

• Dalem easovc la maremarike i SF.a~ikll:: dacim u f snrden ~ m ~ Il:o::pjo:ill n, TeI.013526·9~5.

• Iustrulram matemari ku Zil sve 3;:cl~ i fakuhcte, uspi~1l1 i pbvoljnn. Td.061549242.

• Prof ~r matcmati kednje insjrukciic ZD. oono"L'C€ j sredcjosknlce. Tel. ()61 <44Z,I_

• Poor. frau t."lliik:r't:! uV] [!lLc'ui sudski lmnac - prcvodi rekstove i dckumcu te 10;;:1 francuskng '[ nbraum, ~'lL ovjeenm. T,I.0614i0069.

• M nler rudi molersko fa rbarske T:1:dove t:isw~ kvaliteuic i pnvoljnn. '''tel. 06W9S01.

• Presni mavanie -S-Ll v idee kasetn ria D VD, Sarulevo. T ,J. 061 g2~ 5ll.

• Proft=:!'ioirm:dno .slli111~Il-j~ ~''':;3,qbi, roJ~LdLl!l-IJ.J ]l'l}v~1l ril~ ~ dobi i ~I~ ria DVD-u.T<I.06l3561 n.

• Pruf~sor d:.!jt; imiLruktiil:': 1:2 rn!lll~ .... '1likog, laLiosk.og, ruskl1g i "(18,m'_kog_ Td. 0" 51r.-5~ L

.. D::l i ~ljl iL'ls'L.ruk(i i ~ i.z ma [rma like Zill ~'l'c 5kole j fukuItct(;:. Tel. 061 :534- 211.

• Prnf~~()r daie ill sLyu;k,dje iz rtllH.t:' .... m::t ~j,l.::~ l::t 1)511[)'I!c;:~ l .s~t!.jorTh:ola::. Tel_06U44.lSI.

• N r.S.lil"VlJik ti.1. doom isku.:stva d.,je i!J,.'iI,ukcij~ iz llim.elliJ[lj_k~, ~Js.m)Vcilllti [ :!lrec.lni [Jo~koldm ii, dot:!;::.im DB IwCllU ~idr~tL.Td.UQ f4S I 056_

• OaJ e-m i LlsL.mkc* £'~edil j moldm~ i-!SLlJdi;:lltim~ tJr;;:.miic. Tel, (161177

40',. .

• Strua.r~ kl..L.liiL1.jel pJabril po LnjeriJ

i v":=fic:3~Plll1 [) d,r'L"Q. Ti;:]. 00 l &:2.1.:;;:ort

• Po-\'Olino ~rallfs.ke rl1lt'Ln~ ruurul[lijs.kl:: .l~hl.li~Jo:::~ U-a(t::!!:iott:: t.;;l;v·ie~r.. TI::.I_ (l61214l03_

• RiLdlm -kllfc iLpimm: i vodollJoS-t"b:!.~_TI-k~pO,fil~we:Tt'I.Q6l :w6268,

.VIt8iJIiosuhmll1je-8i1VHS tl:ilDvU, 5::IT;;Ljt::VD. Tcl_Q6 I 38942.7_

• Rad.hrm [l)ll~i 11sltel lIi~l Leii,sa nje i ':;'lfc·vr.sIcb~d::L, TcI,{t(,133-8919.

• R.:.!di_LTI m~l Le:ri!ia LLje~ zid.u:nj'l::! ogr-D.dll VTil(lI) pmzoril_ Tel. ~62. 4501 791.

• Rigips.mai~LOr~-S'lji'eCidrigi1-1'Sa,kv.a~ Ii ""no. T.I.06l941274.

• Rigi?~ m:3 is-l.t'I r j rutEi m .!iV~Cld Tig·ip.-

". T d. 061 SIJ4 33&.

• M.ole.r1iokl::.i.l_,slu!;l:.:o UPI;U=j I.lgJ.':.!d_tlj-:t lBmimLLn. Te],~62.·31 5957.

• Rigip:s rn'i1ju(ll') pl;)tkrov'li~, pr~gTailllj zid6vij .!ipusLeni pl:Jrfl)Ji_ l'd. 061818732_

• v'rKimo :u::l.ap L:::Ici j,.: ;s'~:!n o~··a~ kl,l';;"h lJOO], pf·Qo.S[(lr~, bl:zojsL.ru.C-no, klJ':lllile(no. Td.U61 %,054.

• .z:i d2i.1no pcrodiclle i vi]'::e IlC kU('1t' lJoO izhoru iz kill[J]og~] projekilt[J liZ J':¢n~ rrmgu.q,.r;!ot i. Td_ 061 965- 054.

• VKV el~k [dCil.tJ dekuo·teh n iCilf ...... rSl Qdri:~ ..... ~njcpo5.tojci:ilI i IJgradL1ju mwih ddu, li:lliull:k'ij:iL 1·~]. 061 522 Q14.

• Otb-iJj:.!u; lid:!'f, k(:F:3_,I;ni[:~:r~ ~::Uj \)_oooirtSl;.l:Il !II\~T) i Ld_~ ra,dim kmnp]e[ ""-!"lui ,. T 01. 061269 38,.

• ~e.r'Vi-!1"9.L-lJJ.i.:Jril "Majo"~ illsr,.ul!it-iin windowsii, ill rer),Le L kDuekci iB, an d .. ,'in~5.!l:3 Z'.!.{[ il~ Y"~U nqJ3j ci~Lil::l] jl;: '! i- 1'1lS9..J hardwerski i wf'tverski fI roble· ml,i td.Td.06 1 24361 I.

• Ki rbf dub'insko Wl;!'ia ..... anje i pT!i.nie ci1ima~ etLsOlla i sjedecitl garnirul;~j IJ o.jhali l~'n iji IT! kirbi jl;:vi rll bl'!:I.p-oniitliL.Te1_D62118W2.

• Is.kusLL[l prof. Cll!;lcskog pr~"ooi l.d·ll'Li~ku i ~[ruCnu dt.lul[!]e-[ll.lH:iJu~ 1"",,_ Tel. ()61 75780S.

LTI~~~:::i~!:!IIr:;n~2:di~;!l~~~:j~p\~

"u ,minj u iikolu. T el,(I6l467 237.

• IIlSITUir9..Ln li-LlIlC'uski i t:n.i [1St ij ;[..1'0""0 I III 0 h.L~l'idflO, Tel. 033 Z2.3-3~·7,

• Prof I::W!, i !l~1rLLi (~ [II:::! te['(l.!l tif I,!: !j;~"(: uZr.a:sle] I'o'ljlol i lit'io..J us.pi ~l:[m_ Th:il:1Z8_k ""dr<:Sn. T cl.6S7 .08"2, 066 3291 n.

• M:il [rm:il Liklii - ilL~~ktij t\P rofei:QT sa isku.slvom. Tel. 061 13) 748,

• Raiubi}\'V dubill5.ko illoi~'il"ilnfe tc:

P.ill~1 S"jcd'i::~i.h g::u:nhlJI'ilJ jog) rnadrnca.Td.0619162n.

• R:.!i nbow .l;i.s·L~n Ci~ci:: njB li v:'!~JTI dl)lTl Ll ill po:;._ 'pf(hS1OnL BW~ilJ'O"'Q 1 jUQ ie[ili~:;'['!fI. TI::I.Q61 '99C081,

• Zid.·lLli,kI;)--l!lln:U"'i,1t~ r-ad(l ..... I::'; r.id.:!.nJe~ mal U:l.!lj e~ keril.rniku~ ri~ips! iidap[k.c:iju Ji.Lab~nog p-rnSloru_ TeL 06] 410 841.

gi~~~~e-rel~:~~~~r:r:~i~~~-

• Pl'l'lfesorioa lLemii e daje [i!:!!!:'we u~elJ idm.:J. Te~. 061 779269,

• Mo.k:r \looma·brro i ellkLl!illf.l miJ'~ JlJ.j-CV".J.5eSl:movc, Tel. ()61926~33,

zik~~j~~~:l5~kAt~~;~~_~~iI~~~~

g_dr~u.Tr=-J . .()6.6%'08-09.

• Kr{)j ~('- I!!Ip~~Lir 'Ildi US_lut;t: bT2[~ 1 I"'volj" o.T,L 061 3g, 329.

• Datem lustrukcije iz.eugleskcgjezika. Tcl. 06 I 14>&)6_

• Braver - izraduiem j men dram sve od zetjezuJ uslugc savi jimjil t:i levi. Tel. ()617(19l8L

• Moler snrad uim is.kwt vom, lzsodj.sV't:: mol. farh. r~dO'\le,..b.r1~~v:di~~LrLr)!(iS-L,j_Td.0612{!634~.

• Izvodlmo 'S:C'(;: vrsrc radcva, gradnia.udaptarije, lrl.06l740] 2:1.

• Drvu rez~m mororuhn zagnm, vari IJI aparumut, radirn i drugc P(~,lIjjlV(:_ ToI.061491463.

tl: ¥~~(r6¥o?f7~~kil~liU:Hm i ured-

• Kcri.m~iCar ~ posur vtj:lm I!W(: vrstc kersm ike_Tel. 06l 18;'097_

• MoJerEoki mdovi ua potpunu ~gld~ ~"lj-r;pliii;.'im L_r~k;un;3; i pndnim uajlntllm.a.Tel.06J 60_644l,

• Iusrrukci] e cnglcsk l, niemncki i P""Od. T,I:(I61339 306,

• Scminarskl, diplo mski, skcu lre-

~blll~~k~~i;!~~~~¥:1.~~~7·ij!flO-

• Stolar- izrndil i mouum kuhln]a, ItIJ1er itt: ib plakara, e L1 terriers, S-L.oqH=mea, Tel. 061 5' J l663,

• Ce~ILr·o.l. srij::J.njoe!p1irL iil$l~]:I,(::ii~! 'Z9mjel]~ kmr'L"eKlDl':illu:l'J radi..tllo ~v.atiremo i p~oljlJo., uz gamtldju, Tel. (l61>OOOl7_

• Kombi pl'eV02: flllUl.ikil: l +:8 i. &e~ [jdb~ fl'o ... ~l jll o. T~J .'OOt J!23- 34~_

• Zuhue pro Leu., izrad.:.~ ~rnvk.a) dod<].ti3.k ~l.lb;a, JXI'~i.r.U1jC i ~.<I,gan_je :ruhlLi h pn'Uez::I! radi.u:i(~ vi k~ndtJm_ Td.061 HI 5'44,033677-84,.

• PO'r'QJrJlQd .. i~ imHrukcije-i;2: LTI!IIreruadk.e i iLlfru'm~Lik~. Te.l, .061 ~S8 339.

• l~"Li~v{):l pill Lll i kll cS()bnim aLllDmohilo[l]. Td.1l624762S1.

• K(J IT'Ib i pn=:~'(it 'put.l\i k~ i mbi:: liromBiH.Tol.0.190H36.

• Vadl)ill:-H3J~~I;:':rod_rz~V':I.-'iLiru tpO~ ;SIi!vljli. !j(~"U ill.S-L\1b:iC'iiu~ ';::i~u 1::!~1jrue~ s", IlZ siu"aocij"_ 1'<1.061" 97 6.l2.

• S L~_kl~ro5;3 i.sk'I.L!;{VI."'J!TI r:td i '!;;;Oo:: vnj.t..:= :fiIa~larskill L1Slug.il:)do.taziuto 1111'.adre~ su. T<I.061609947.

• K V iti.{ll~T kn£·i SUi.mJVI::! ·lmte 70 KM, mdi.m glewvotuje, fJrb il[]j cJ pos· ta.\']j~lno uk~~lli !5·UrIJPQT. Td. 062 lSS Ul, 638454.

• In.s.LIIollrnm dike i _stude.lJL.e iz mil~mfiLikt' i fL:n Ii::~ li.ll n id1i~ bs 6 ·KM. T<1.0l36ll·976.

• S l[u lll..f..;. l~1 ud:tc [,!:::!IT!icil'lIIlij htecim .srl"u.Cno he.zbo1nC!] us.pie~ll~ bolov-I:: u ll;:di m~_ Td. 061 5Q4 9&6.

• S:'If'~ V£'!!ilt.:: .r:~::ivQb{ll i~· lii.:<t-i'm :£;tn.l~nl}~ ~i5(lk. [Jritisilk. upali1 sinusil', Td.(I61 )04986_

• hlso·l.ri.r.am d!!k~ i. li'EUde:tl t.e iz may ~IT!;:H;L:ke n_::J: Alip:li(i:noll";l P(lHl,lj C:I:5 6 KM_'fel.0611,7g9L

~~~!v~o~espo~j'~:i~¥~~~ ~~t61 ~gj,~

033/657·(13&.

• ~-\d:3pt:!lcii'a &~JJnQ";3 i kl.l,~~j P(l;:j;l!L~li:31tje p:l(K:it.~ l:;:uuillii.(II:! ikrJ::Ce:[!j.e i drugQ.Tcl.MI5IOl73.

.. V~(;l ~kipll Ln:.ijswrn T::!d.i ;!Hi[1;.JpliT r~~mde8a ~voiom skel (loll) , Tel.06l.170 729.

b~ fcl:O~~f2Mb6~~(kii.rn ltilb:3~Ul'HJ-

• R~;gips; l11<:1jsw .. r.:idi pCl[k.rJ;wljil.) plafone, ·fI~g1'.adll.e .zicio-toe, Tel. 061

511 S03 . .

• Mo1lt~k~ lI£lu~lin:'.c1i1oJ lor.:J.lilt(l\0. Tcl.062 1.17>25.

• S lLLkl l[r - rut! im'(~!Vt=:,~ [jj k.1l1..E"S.C:~ J11- dove~ dolazimo UJ adl'esu., Td. 06J R42J.11_

• p],Dres~]ll"it-:3 d~ itlSlruktije j_z'Il1Lll£lIc]tikcifizik TCl. 5Zl·016.

• PmfeSltric,Ll d~i t:aSOVe iz llim.ellifLLike i Ll7jke. T eLO! l I 1 ~.559.

• Pr~VOl,5-~V:31'i~ 11,:3'mjcil:Jj!1 i m-[.:1l",S veeim kombire!l]~ r~d.L1Ji .. :HI:agf!! POv[)~ IjllO.Td.U6126S442,S'lCli. -

• S wis.. I.I::v::!1 ilt=:lJlo vdi :5.[01 arskU-l.Llkiferske pociove, d.ol-azi m mnJresu. T<I_()623J2701_

m:~~·¥~Y.~~~31374~ik.apCl.BiH i [lJl

• V K V moffler k..e;;_"i S:[a.tlo,,~. Serbo_ Tel_06:!nI864.

• Kombi pT-.l::mlOm ..... rli m ~I i d,hi::, rJor-ijevoz pu llljka, od",oz Su ~ ci ietln p,woljn •. Tcl.06181 1424.

• Br.f\lI:l'["J povDljut! Tll.tJi ~ .... ~ I:Jrn .... !!IT>l« "sluS"" Td. 062 940 7'11, 033 691-160_

• Stobr·L<lp-elmT~ lloo;!(I]ju{I ~'lIcJl po~ p'-:I·~~I;:,f;lr'!h~_r!)k~·i 1:~p~t~rskf:,. T ~.l.061 61)66)1,06661(1..341.

• .lskus.nil pmfesol'ic,l cngIcslmg, niem:Jr~rl£' i fralu_-u.S:kqg dajt: oi::aro..;e i pR:,'Nli. Tcl.1J61 70287l,03120l).b16.

• VKV lTIl;)]I::I - r,.di ml;)h:,r5-ko-f~Tbill'.!ike p"Jd0ve, p.ovol JUG, Te-l. 06l SO? 6~3.

• lzilaimljL!iem play Sl~[ic[J;:2 i 3 s'!:i. ig.-icam-,. Td. 061201341.

B ~~[rCG~ RR~ ~~~I~~t-t~~~~s. po

• Bf'ilvilr radi ognd-l!) k:apifc, gchmde-re ulaZLlS i ~ll:raZmj .,.rti ~::1~ :zaIV:iTLl 1"lkolle. Td. 061 526l0S.

• j~J r;:k ~[i.Q~:· c::1. i TI-~ la1l11(.cj j~~ ;.'3 u LrItn.::][.sk~ osig., il'Ldika[(lri 2a banju) el. bl;)j]cr, ct, ~p'OO::l i dn~go, Td,.061312 4~5.

• Mol,,,k, usluge. T,I. 062 vzz 323,

(l662DS I>L

• A uroprevom tk nrau Hm kamlonom "'!'~j prc:: v ~ kubaetog ~~p~d::tl pieska, Sli unkn. Tel. 06] 2:68 847.

V~.i~l~V~~~:gl~l~~~~lr. i.t~~

643-9'J()_

• Sudski Li.Lm::Ji: .l:-l;' niem., eugl., linlarf d. iezik, uf. KD~e\'l' :l6~ Sarujevn. T,I..06IW8144.

• Tapetar sa iskustvcm presvluci kucanakl j kancel.!lrijsti nimi~SLo.i. Td.06162Q057.

• Servis racunara ":A_ lti"~ popra ..... ku, nndogradu r u, i.nstiLli1dj'il:~ interact ko-

~~~~~u~~~Tcl.g~~~~~~ ;;~:~~,k

~l~'~~~h~~jt/:~:~~~~~~i ~~:I~!!~~: t

arednlihskola. Tol.06J 81~)2S.

• Vr~im selidbe mndernim kumbi ... i em sa radncmsn agom u dr~avi i van i, T,1.061211 189_

• Vt'Sim pre1,iloz.l'-Ilbe-~ Ijudi i srvari, radua snaga po ,PI;)Uct:.I. Tel, ()62 1&:; 762.

• ExUIi pO'lj'o1jno! Rombl prevoz i

. ili~Jidhe_ Tel_06J 147361.

• E.lek Et'ic.ilr VK V Zil kiXne e1, insm· li!l~i'e. i UI~;aje. Pnwv](e, Tel. 618-\I{I/_

• Mo1erskh.dovi. Tel. 06157"9971.

• M.ClJm;)i:cu:stU.,b"(:., TI::J. 00·2: 823902:_ • Najd'ik81il1ije i' li!lljjXfwljnij.e I..LlllSrilV:ilmQ fubillll:, sti~ljjcc,. iute

EIImV~ j m is~vl:':~ d(lla7.ak Il;'! !i.drtfilL

T,l.06369l'IO1. .

• S'1hl;l·_o;lik;j!["-liol:3c, i7-\'udi ~""'i;: v_p.tl: molersko farb~rskih r-ailov,iI: b('jJ.liIe("0_ Tcl.0615649H.

• Pn='102 Tob!::! ~e] idbl!: kt)m bi i ~m~ povol '110~ r<'idilil 8ll Bga pCi dogovonl. T,LO", )l194S-

• R!l:dllU grii:a.n)e~ mijeoj am kouvckwn:. mdijmmilll::t i IJo.S.ta] ~ popm ......... ki!: ~ pow;lrno.. '1~t'1. 0:303 800-514J 061 YIU?6.

• RliIdilii l;!t::l1lnl-[111;) gri i:mj-l:: i pr..:=lJ-r.3vkt.::grii:!lltja. T~l. 06.2 :3.l6 826_

• Rildlm popi'Llvkc i prcpI~vk{': Il-LL !ii.sI~mll g .. ij:3uj<L__.. 13 md.im 1: []mmVq .. T 01. 0336-4 5·'175,061125 729.

• Pf(:~'Ot pi.Llll i J.;:a ltihut~i m mi::fi:(:J~sodru komb ijem tLi! sve des.ci Il.ildje. Td.061 %1 323.

• pn'fr~Sm- m_1lk:mll~ike S:l is;kLJStvC"lm diljC 'irliSUll~djcd;'lciLn~ i litud~lim~ l(lk:{loJ'!] ,S:Qdint::·_ Tel .. 033 473.SN,()6I·lSnOl.

• Mnler~ko f.1.rni3.rski ri!d{l-vij"gJ€l-O~ ~.~ nje~ Uloliw::I1L[e, l:ikiT.lI.ijj.e.~(oI:J rij-t= i ",dij""'" Tel .. 061I.62g~S.

• D:!:i I::lJl iL1Golru kci i I:: i;o: ['(It! t(:m :-I.lik(: 00 lwm cijde-god 111e;Te~. 061 771547,

• Iskll5..1.n Drofa;ru- insmLim mlLle~ maLilm dll!ti LnJl. uspi it![IClJ p[~'\ruljnD, rlolozi .. hj !ruCi. T ,J. 061417 W5.

• R .. d,im. p:oi,'(lJ [IlOO!; \'11:: ITI_okr.s}l;1)- [~rblli'gke_rnd{Jo~~ukliurujn¢i i ~ooli!riju, Td.061397187.

• Vcdl'lili.s;r:alaL-e-r~ radil'['i l]O'i-'ll·(ruf..il.~ db~ br~ flQv.o]tnO:. ~t8m) ga1'.aIlCljB._ Td_(I6I:149-294_

• VrMm pte-VOl: ,P1ll.nikil sa klimaLi:ziran im kombi voz.iJall1~ iirom BiH i dali'_ T • .L061 ZU31O.

• D:iljcllJ ins.Lnlkdje iz.C11gte:skog ie~ 2ik.li.~pc"[Jli[lc. Td.e6ll741' 11.

• Rigi 1)5) el, inst.1.tacijc i mokra1 fild_i m lmvoliT],ljI- T~l Q6.6 ~O5- 286-.

• Vodo ius [Jl atel' oprilvlj:o. Ces_me] V'odokolJiCC-, !SifQll C, '7~milcJ pcnziauer.i.ma. jefti.Lt i i t:-_ '---['t:l:06J 205- SO_t

• Prl)fcsQ['lc~ viol ill c dOije i I1stmk.ci~ jl:: ~tt1il;:i!'Jl_-3. i ytl.Lici[n:J ni.2J::: mUI!:;_ Ikol,. 'fel.06l0l31S).

• Kercher .ilp,U;Jtim:a Cis.limo ciH~ ro~l l'l"pih.:=- .... iLi.sol'II!J l1SJttjdil!llj] LlUle L bus <jedi'". Tel. 062 7lg 7 28.

• pwr~SI."Jr: d,:J:i i:: in:)trLi~k[_<ii ~ i~ In llll::m.adk.:il z:a Os.nC1vce i S,l'edDjo§k(llee:

Td.061467H7.

• I-scj eljt'il i ~ dUhlj\'l1im pUll:!m 15(1 LL~~lljU B:n.mc GrolJlllg<!) medicinski d[)).m..t.iv[)_ T d, 001 ~.56 376.

• Ker:lmlCarski I':ildovi 112: gaT:il [ldju leviililI::1~_ Tet()61 083369.

.. P:['~vn.z pLll.J.l i.kll II s:~im p-I."'.:!"tim~~ prem:J U]oru., kombi HY!llld..1i HI. Td.06J 210132_

• Vrlim .pTij~(Iz i 1Jl1!llenje lTIbe; k()UJbiiI::Hl_Tt::l.QQ.124175I_

• Mini b~gero.rn fildimo Qrm iSto ve· Iiki Il-l:: llifio::!:i::J i.skop·i::Amllsl r<l2;bij-a[]j~ bi::'Lnllilj SZR Aohll~l\-die. TI!-l. 061 119 946.

• Sup'e-refikilS1l0 uu.rSt.ilIJ'.amo :rolla· re]. mfllj':r~ lll.r;;j~''o:="",) ~[il!'l1i(-e,", u8i~ l:Ju- 1;:o~-ii.tO'~hl::j 111 iiSc:vr;: __ . T 10=1. 0.33 219-761 j 061918535.

• I{aill bD'w .sisLelL1 cBt~L'Lj:a 11 ~ase-m ~(I!JJu:i1 L p.0~" p r[iS [{IT"U_ B~ l?fwul ili [I I~Gk~:5llo. Ti::I.061 '99QOR2_

• Alll"O[Jl'ev-ozllik kamiollom-grnl'r fefllili j ruj.ni b:agerom, 5 T, SVIL1 'li'fS (e is· kop:J i·p:tfv02.:3_ Td_ 06l 1'00 268::

• K'lJim'b~ijil::'~'(J2' robe:: i l,Hl.~lli-ka!

S~~m&8:O~5~oJ\'~%&?7~C:f1: J~. Tel.

•. Pl;lop.r:ilvlj~m TV s.vih m~dclil, prorJ::i:':lt'I-Hslllo L u~ V:!IOOI :Jd~l. Tel ()iSl J656W,0336".311.

;n~O::;~~·i~:i~~~~~~~.fn~~~

r~ll.s.kill lll'(lgI':iUil'il- Tel. 062 2936:88) S;:niilitvo_

• Radlm molcrsko-farbarske pealeve S.i! d.U£iog[li:.l~~.L'Ljim iskusrvoru, ureduo. T ,1. (1621 &9683, 033664·5 :i9.

• T apetar-deknruter, pnvnliun presvl.!iti. []amje'[:Rj u-ruduii ili too vas, 112 gaeauci]u. ToI_ 033 7"18·405, (16) 156

718. .

• SiVCil1je ealnlh auropresvlakn, kO{i;; IT!j I::Il i ~~'h PQl;lf::t'l.l'::IIk !'l.i I.!dJ~C!l.ll1 J!bu tapaciruuga. TeL(l61 .. 2J5065~.

• Kucnj malatnr. Ti:I, (ill 1 708798'.

• Pr-t=VOZ puua ika n.a sve des ti uacije "VW bus, .i,<ljj" 1 +8. Tcl. 062_ 611

• Pri i evoz pu tnika S arajevo- more ncvim krunbilc m, klimntizovano, doluzim unadresu, T..:=I_06~,11364S.

• Izvndi tHO graeevbiske radcvei

~~ll~j:~':I~;o~,r;~ i~~~jt~r~~j~i:rT~t~~~

IW445.

• InS trukcije iz l!tll~.[.tsh)g je:zi ltl:l~ uirskeg leslka i mateuiatlke.Iuseuktel ri _~:3 iskuswom. Ti::I_ 061 714367_

• MQlel'·maj:s [Or kreci~gle.[l)JeJ farba

stolaeilu, Td.06228!243.

• Prijevnz putnika lL.L'3l..Z[li.111 kernbiiem 1l.LL eve desnaaciie. Tel, 061107 9}8 .

• izl'iJ& ploliuoog n:! L'tljeSIiljil.~ kub [Ilia; .plak'H-tw1 stolo'lfilJ p{llit.::il:J, pNm.il kl! [ylogui .z~h [i ~VL.I. Td .. 062 .f66 093.

• K~rnmj';:<lI&~e U8_lu~e_, rn.okraf, po:s l~vll"ll j.::- ~l(:ktm i n~l:tl:tCi j:l: i III minam. Tel. 061 466093.

• In~trukci k iz ll41.t:cm:at..ike;. us· ~idllt) i _l?rlwJolino_ 1"i!:1. 03,.3· 466-736J ()615(167.15,

• S~n;i 5- ;::df .. vlj!L~ Ul] i~1.:Jv .. m I) i[)h:l!fe, liloJ:j(:e~ LimIte, s~e~lic~, km.ll'!m;;eJ mi"=,itd. T<I .. 062 1)6148.

• Spet-iielil i lrelrn.Ll[i L pwuv: ~(i1.1::I.Ll!. La, Ul..i!"aVa, buba,. miltjacl1,. koma.r.aCilJ !11 itk~,-=! ~ i·~d,. TI::J. 06J 234 016.

• Uih.a V.il.mo z()hnr~ i Zu LE:: LnfilVe, lOt:)%. clJ.k:llSllo.~·U 'l,'i!scru :stilm·b.:.>nom ili p~lsl~iVilO[D ]:rru~wl·n. Td. 06] 24.30 891.

• U i1i121""'~lJl.O l-Qh::J..r.::-! lllo:t]C'-I::~ mU\OI:j IStie-uic:e~ buht: L mBeJii'e, Tel. 033 219-761,06],918535·.

• Kom bi i ~lin p .. e-.Wlzilil r.lZnU "rS.ru

~'~;'~~~i:;~:~I;"J:~~'I~~6~VQ-

• Kombjjem V!Stlll prevoz rD.::!Ile _ro~~~p;~1~~bl::; (I ~p::t;d + ispol1ll;)L:. Tel_ 06'1

• KV vodoin:still il{.(:r, d.ei:urll i 2.4 h.

lHIl61 &61635_

• Dllbi.lL~.C'I Ill'iJuje ciJ.im~ n~ Lnr.di:t!l.I:;3; ~'o7-il_:I;' 1;;3 pror~i(l-J ~~ In 1m ma!iihil.m_i].1"~1_Q~35;)7-nO_

• ProfcsiQll~] [l{i cTs~C;:.l1ievilii.1l kl.lcti, ~ [!!I.lW\·9.~ p~Js_ pruS-Ulr:J i lapiid.rll(lo!;l; "'"lje!taja. Tel.U61144&99.

• ~'Te~l::r" t.n .. d_ - S;l'YTo!=m":=llim maliill.inn.!J cis:wn[l~ fLaJ.[lojelI3j~ II;:~pih~ trclSC)J i(bl;)De i tv.rde PQ{IlQ8~ \~iI~li,,). Td.OlHOO-OO1,061 ,24 461.

• VK .zidilf i res~_r, "rsimo ~ve ad-apt:'acijl::j gra-dt=vjnskJ::' radQvl::_ Td. 061 019468.

• MQlenj.k("l-furb-ar8kc. lollil ugc:-,

k~[:l::nj'::.!i.[:lnov:.!) l-ti.Obui 1:20; 2-sobn.i 120, uooob:Ll i 3}il KM.. Te-l, 033 630-332-_

• Lijecimo lUuj,nll1 suhi, vlduiJ 11 e· mOl'()id~, ~v~ v[Sloe ~wnib I;)Qoljeniill 1l£-pidllc.).1- t:l. OB 2004--09.3-.

• S iV911 je p:m [910u2I 1Uu§ki IlJ . 2e-n~kihl ~..en~.kib ~llk:llji :1.0 ~\o\1 'i}T~IllJ_O ktll-ektii~tJdi~{e_ Td.O.B2-04-093.

• S1oJru:" iz[':il.d~ kuhinj'il, plak.~r-t. .i. w-La]og plocas l,.I;l1!; u::unje] L'llj 11:_ ~r~L 062 118641.

• Moll:: r ~lfl;)dj rn o!e:['l)kl:: lL:JU~ un:-

dll D i pD'VOljl.1D_'" el_ 062073760.

• NLLdirn,1) OCL'OkLivoke u.sluge~.k.;'l~ rekln(l i di:ka.811D~ dis;kTet:iiil ZR.l1lartiumVaJ:Lil, Td.062.37,s818,

• KifClpr:W.li~r - l1.5P~~!lO liil:E t'l-b()ljdn !kicLrlu~ l.!k,rKiI:!Il~I! uihtl'kj uk]jeSt~nfe z:_ivciI] d.ls._kl.1:5 p~Lliu;. dis- 1(ll£ ht'n:liju~ ~poudiJClzt4 gl::!oob[,j,lju_ T,I.0611715f6,0_'J2U.lg2.

• Vrii III SI;:] idbl:~ P r~'L"o% r(fl;M:: k~]TIbijem, obe~bijeden~ L· .. dil:il snagil ll.Z dog.",or. Tcl.(I6) 872519.

• Ru~el1je S:ViJl VtstB beuulskih L drugih VfS(fI pl(K::JJ zidtw:!~ pregmdl.!]

~l~f{r"""' To!. 061 111 161. 062

• VKV clektt'i car~elekrrCTI lehn kar vdi Jjdrf<l"a[lj~ pos;OC!i~i.h i uJrl;~dnju

~1~~.~p~1~T~~~~02ii)~~Jl·~~kll

• Koru bi pl·evo.z.u:nujeStaj:il) seLidbe i i;KI'ljQl!: k:3b-:a~ l(.!S o~p.'!,d:i3 ~ ':!b~bi.:::dl;:llo. r~dlj.", .Sll:fl;!li<lj plIVO!jlJO_ Td_ 061·552·3(,6

• 1'e-nno li!:!i.iLr..h; rigip-sj mol~r;H:r!

':~-T~~ &f2;~ 91l{[ g"rq'll~ij Lt, PQII(lJ j-

• Proff.i.zjk~ d¥"eil1SIJ'I.j~kCije iz fizik~!mal~L'naLi~~. d,06615B5~.

• Vr~im pl;)'pT:n'k~)'p-re-'p-~ .... k.L';j [Jl(,)I;Ltiri.m j ~i l:nklrnnje:;. km,:nog nil rni-cstO'l i iI i

• [Olarl Ie. T el.061150 763.

• V [Sim mO]erS!-::{) farna['s:l,,~ rtI.cl[,.,~! b]·;Jmnil:: :)tol:wrij..:=) i druljol-_ TI::J .• 001 150763

• Lim::!l' p(ls.l<i~lja S'le 'J)rS;[r o[llk:"_ Te1.06H16911.

g:~~~~~tl~~~~~~1~~~~~~ 6 ;~~l ~

• !zrljdLli l.TIOlltElZJ bIvn:'fiI,240K,M g~ 1 L~~r5~l .. izt:m] i ~ plus Sprn L 1~e-'1

• Braver radl egrnde, gitiO:l'{'!_, kupilc, khZlLI.! kap iie, reude i bulknue, nd tovmth eleru.e.tliLL<1, Tia], 062 ] 1J 796.

• Bravnr md i g&r.ldl::'iSi~e:fI::., kapi i e, kJi2l.i I.! kap iie, reude i bulknue, nd tovan til elemcaa ta. Tel tl61 872 91 o.

.. Majsl.or u kuci. POSIiII'Vljil Justere, brave, klupice, popravlla uauilesea], [J1f1[1 tire kuhinje. 1'd.OO17779tt

• P rojektau dnkumea teciiu ZiI.I egalizaci]u stambcaih i druge obickie, pov~ljni) i hrm radi firma. Tel. 061 72,039.

• V'KV brnvar rad i ugmdn [u b ravn, PTT Slllldlli.";,atli, ormaru, ·kill ihli ... rumova.povoljuo. Tc.l,Ml S076$3.

• Stofer, QP~ v k~ i::a-;;ad.l:l_ i H].[)tl ~l:!ill, kuhin]e, namlcstsje j grad. srolari]e,

~~~_~p~~~1~.~:.~g1~~~~ [ampenje i po-

• Elektroinstalaterskl radovi tc opravku elektroinstaluciju. Tel, O~.30 611·541.

• Viiii'll uslugeprjjevozaporegionu i Ei'l"D_Pl) klimnuziruni putnijiki uutomobil. T,I.061210009.

• Kucni majstor: pr}:!H:!I v ljaru ,c:<tr~ ulfe.hrsreee.plafouiere, b':!'9e,.ilagliime, :sl i k(:~ ii:I.hl::n:~ I..!; LiC!J i.:::~ i n5~d9_ ']""<1.061 B3S01g_

• Molcrsko-[mb:arski poslo'lfi, glc[ov-a.[lj~ l:i(Jje~ n{.l~rijtL~ [allt'i:e~ r.H1ir:!i:Or1 ios[aJo. Tel, 03·3 45.1j·97SJ)061219 7~.

• Etek LrO-,se:r.,is rnt"l)J W2I! St ..... LS- kl im.ilo w'~d.il!~, ril·~hl.iLdn~ L.cimi ke ~~ di- 2(!] iC{}l:L1_ G~rtm("ija. TI:':]. 061 ] 72 4.82·.

• ULlBta'li',Huozaobil:N', nue mrilVe, t~il::r.,ir:l;', mii'I::'i!I::, 100% dik:Wi!O!:,lIJ. TeL (16255_1100_

• V.r~imo pre5vl:ac(:[lfe t popn1o:"ku ~"ih l,I'rSlLl n::I..mjd.[aj:!:l U:Z .!!:::IIT-illl1:.iju_ T,L 061 IIQ 8l2, 033459·539.

3:U~I.~;~nl o~;J,'~~ ill~~ t:'op.U's1 do

• RQll;:l~[-to:liPC::L'U) it.f:3duj.::"m i. (lI~-I'~v [jam SV~ VrSH~ ml":=l(li~ p'rt-S'.,ta~im

5i;1:;~i~ :S1~lir.:~, bllij~rc. Tcl, ~l

• M.o]e.r.ilf) .g:le((lov.a!lje, laku'imje, o!:!.kspnr.:, l:iuuiml1, sipoo, kcrillllik.a1.rigirs~ lenml L2r~11l.1."'.ij il:.1"d. 06.2 402122.

• Kambi p,rcvt'J; mba:. Ill! Ul.ikilJ se~

hdb..:=;o .s~v:.lj-i, FlClVOlj['!fI. Tc::1. Of: •• 250 91l.

• KV moler r.:Jdi sw p(:l~ove klfalileInO, po('t'll i]l~ ~'i] g] ~ruj~) lakil'!11 :fILolildlU, T~l,626-2%~

• PJ)~ril;J:"h c::kfilDl::lfI~ h~tnt~T(IoidLI fio.plI!dauje KOse, tciWjllrul slerilileI 7.t::Il05ki i mL_.ia:i~ (lp!:kOlitl.::.,. r.:I_n~~ liit:6llJ 100% liJ!-ko"i"i(im biliem_ 'r-d_ 062273 I 10,033.664-6<}1.

• Kv:],lilt::U_)oipt)vo.~jqO u.ni.5t~'it::tm["J Zllti-i.l..L·e, j dru_ge im.ekte III gilrandju. T d .. 0635-0l408.

• Klll!uf - ugi".li.ilitjti rigip.s.:3 i Inn,""og" Td.(I615)! 88g.

• Tt::T[I'!(lr~s:.!de - rigip:s~ gp:!Il;51ti :ti:Jo'Vl~ (Jiol1'ai, ~rom:! povnlJ (1(1 L1Z gEl,""dju. Td. 06127097 L

.. KoL'Hnbj prt:.,'i.)Z~ khdbe, dm'oz nu.l~ ~crtj;]la itd':I'(ld~zsIlL;a. TetM127S14

'''-

• Rndlm rlgips, zjdoveJ S-l.1'opOVeJ obl(lg:c; DIDh:mi]liuuinilt. Tet_0619C4 89',061672 >61.

• PresvJA'lCIill' KO\uce i ~'l'c opr:i1vk~J do.la:;o;ilIllU lii:!t=" m.j~~l:S_ Td. 544-932j (161512986.

• Ins(nikdje iz rngiesk.og.jC.likil ZiJj (t.!iliOVa:: i :o>tedlji(l~ko[tr.:_ Tt'l. 006 917

51. . .

• MQ[l::tSko f:!l_rb~l;1i.1ti fo'l.do"ti u b-oi~rna) va]fdma i oswlo] kva.lhel, gar::u.'1- cij._T<J.OJJ6,I-J!),061 ,0lOJ I.

• L::Iji_i.i~fil ugraduJ~m !ll'of~,!ii om:ll~ 00. Tel.il6&S73588.

• K.u::l.[lIi c:3.r - u,gTad'_11ic: 5-~~ 'i~ll:: kl::ramiek ill p locico., bno i kv3J.i L.et110. Td.(I619L)94(iO_

• Us:luge (Jdg'CIja i [lj1:'.!i-LHi.j~oi."o:=" do [0 _g(id_ ~t:;m::.sti mull dip], oo.gai~ tel ilei;. Td.(I61%!,6,,_

• Vl'sim re ...... isi.ranje i OJ:I1'i!V~U s-vill 'IIT·!iotD '[:j:-l.kotlJ.jl::::[~· ll1_ g.:_.!J~L1c·~i!,l __ T-=l_ (l611,89aJ_

• Molc:rsk.e t park-t!ti.LrSkcY&[ugc> P("I"O:(1ljlll;)ik'lfalitI::Ulo.Td,OOl869.304;

• PosHvlj[uje [.il.peLaj H'l:Il1e-.r;ilj j [:ilrb~n j~!'t.ol=1ri i 1:_ T t.l_ 0-61 207 J 12_

.It:::idJ::-ug.l'::!dbt!!lt= {~Pl'lWh i ~:tIIJ Lranjc,·.kompktsi.L s:iJlkolliI'illl i em, T cl. 061. 207 11,_

• VrUm ..!ive. ~rnlllr:ske usluge.- ~op'-:I~k ~liI.rI;).s·- i:?'r.3dl:l lJlJo'l/'Q'!S. T-=l_ 108431,06190) 7>4.

~ DiJjem illsuukcije i7. m.alem:il.li.klt, fui k, i ".lik •. T 01. 063 &')1669, . .

• D:3iC:!fI in~Lrukcij(:i.;;; ml'lte_m:3.~ik~i rl.zike! ria p~~2:i..,dtl.Jfl2illJ ilmt1. TII::.L06l .66183.

.ObilvljLLmswvr'stepo.-s_I(I\'al'uilllc ~.~ :'I,daptir:.mi.::: .5larmV~_ T!::J. 061 8:20 498,061869 ZS 8.

• r zvoolm moleuKO-furhiLf'8ke m· dov~ ':is.L(I, kv1LIi.k:tlJn i poi}V(iljuO;.lli(;:IT!;3Cko i51tl..!;i50r~'~1_ Tc::I. 06J S 12 Mot.

• ] zracla It:Trnut:lSllltlll i nulovi £:.1 ri~ gLpSOffi] br.roj kyilliIemo, Tel. Q61 3 S 7

lO1. .

• m::~l1i~im~~ ;sf(:d niCl:tkQki:(!1~· i [1- suLLkdje iz m illemilIike, rlZi ke, l111L111 iJ~ Ilik~ IDil&LD.sklh ekmcilillil', Tel. 033- 62:)-1 %.! Hi dja.

• V(ldoiusUlloilL.cr mOLl.tira sillo~e Zil ... (u:l;l;)!TIit::f('·.Tel.OOl JOS42:50_

oglasi

Alcatel OT-305 i 1000 SMS bonusa.

Pronadi vaucer u Onevnom Avazu 26. 04. 2011. godine. odnesi ga u jedno ad m:tel prodajnih mlesta do 10. 05.2011. i kupi odlican telalon A.1.c:atel OT-30S za ssmo 10 KM. Uz telafon dobija~. tarifnl model "KOMB'INUJ 10" sa mJesei!nim bonusam ad 12 KM i 1000 SMSporuka. Na,kon 'PoUo~enog eonusa racun mazes dopuniti fr·end deeunom. ISkoristi najboljlJ kombillBciju postpaida i prepalda.

Spremi se za tipkanje!

imQte priJflt,'jr}

SJECANJE

IGOR (RUDOLF A) KIHLI

Kolektiv firme DEFTERDOO

Dana. 20. 4. 2011. godine navrsava se 18 godina ad prerane srnrri nase drage supruge i maike

AMRA DERVISKADIC, roo. BEGOVIC

N

S ljubavlju i postovaniem ~UVa[ cemo uspomenu na tebe. Tvoja dobrota i lik zauvijek ce ostati u nasim srcima,

Tvoji , suprug Suerija i djeca Anisa, Amer i Leila

4!U-I_I\JG

SJECANJE

Danas se na vrsava god; na dana ad iznenadn e smrti moi e n.j drsze maicice

Tvcia Amcla

Tevhid i hatma dova ceseproutiri u suborn, 23. 4. ZOllo sa pocerkom u IS smi u kuei merhume u ul. Abdurahmana Sir.riji:l65 m sprat. 4(!>&5-1rutl:

MUNIRA (SULJIC) BRAJLOVIC

Rabbi kad sam ruzan [a, kad zaboli rastanak i dok placern ja za nlom obaspi me rahmetom, Rabbi kad sam ruzan ia sat-u\?aj mi ruoi iman [er-surl kad mi nerna nje bolu AU'al1lijek ie. Dedi, dedi u srce kad me nernir obuzme, budi zviie.zda vodil]a do bisrroga izvora.

Dana 20. 4. 2011. godine navrsava se godina dana otkako nije sa. nama. maika

MUNIRA (AVDIJE) BRA]LOVIC. rod. SULJIC

Po dobru cemo te pamuti i u srcu tuvati najljepse usporuene na tebe. Tevhid ce se prouciri usuboru 23. 4. 2011. godine II 15 sati II ul. Abdurahmana Sirrija (is.

Tvoii: sin Adnan, unuk Amar I snaha Said.

SJEtANJE

Dana 20.4_ 2011 navrsavaju se rri godine od smrri naseg dragog

MEHO (DZAFER) BEGANOVIC

S ponosom na Tvoju plernenirost i dobroru molimo dragog Allaha dUo da ti podan ljjepi D~e[H1et.

Tvoii naimiliii: supruga Pasana, kcerke Mediha, Medina i Muniba, aetovi 1 as m i n, A ti F, E dhem e unucad Aida! Am ina, B or i n u, Ajdln, Eldar, Leila i TId. 468(,.t"d)

D."~, 20. 4. 2011. godine navrsava ee 4Q dana od kada ie no .a hirer preselio nail dragl

AUJA (JUSO) VARIZ

Sa pohcvanjern i Ijubavlju pam tit eemo leo Dobrota i hugatstvo duse na rebe uvijeksjee-.l.

Mol i m CI Alla ha dz .. is, da ti podari li jep i

Diemlet i vjecni rehmer. , .

Tvoii: supruga TiM,., kcerka Csmlla i sin [asmln sa porodlcarna

Hatmacese pruuciti 21.4.2011. (cetvrtak) u 13.20 sari u Begcvoi dzamijl, 54J l-Ln

Dana 20. 4. 2011. navrsava se godina dana ad smrti nase drage

HATEME (DAMJANOVIC) SABOVIC

Tvaji: sin A[mir, porodice Damjanovie i JeVIie

Prim. dr, SADRUDINU MEHMEDOVICU

nasem dragom priiateliu

Dzemal, Subhiia i Amir Redzejlovic

Dana 20. 4. 2011. godine navrsava se godina dana kako ie preselila

S ljubavliu i postovaniem se sjecamo tebe i molime Allahn dl.s. da ti podari lijepi Dunne, i vjetni rahmet,

Majka Rihana, sin AlOOr, braca, sestre, snaha i os tala rodbina . • ..... 'od>'

HATEMA SABOVIC, rod .. DAMjANOVIC

POSLJEDNJ1 SELAM zetu, bad;:i i tetku

Molimo Allaha cli.s. da te nagradi za sav sabur i liudskost u rvom kratkom z.ivotl.L. 5410-1u

HUSEIN (ABDULAHA) BICAKCIC

HAJRO OSMANOVIC

Porodica Suljevic: badzo hadZi Ahmer, svastika had~ Mevla., Indira, Izu din, N asina, Ai din i Ajl"

Dans 20.4.2011. gcdine navrsava se 6 mjeseci otkad je na ahiret preselio

Sarno drag; Allah dz.s, zna koli ko narn 11<'" d"""itt i knl iko [e sve prazno bez tebe i rvoiepodrske. Hvala u za tvoje veliko sree i pozrtvovanos t, sretni srno 5 to smo te imall, Rijeci nisu mecne da iskazu SV3 sjeeanja l wcia.dobra djeia koia si cinio.

N eka d dragi Allah diLl. podari Ii jepi men ner,

Tvoii: suuruga Fatima, sinovi A~tn.i Almir, snaha Daniela, unuk Amir

Tevhid ce se prouciti isrog dana u kuci rahmetlije Humida Besfrevic," 115 u 16.00 sati., !<J.i·1U

Dan. 20.4. 201 I. gcdine navrdava se 7 d .a no otkako je n .. babe, svekar i dodo preselic na ahiret

ESED (IBRO) KAJMOVIC

Vjeeno demo c:u"7au llspomcnu na lebe. i s jc:tati ~e (Vo ie' do bm [-~ pi eme!il i toS ri i liubavi koiom'si D •• darovao.

Nc.k~ j~ vj.::cni r~hm~llyoj{]; duSi i cia li d"fagi AlI.ah d.z.~. pod..::ui lijepi Dle n_neL

IYoji: sin E1vir! ~nah,a Snjl:.Zana jj unuk Benjamin

SELAM

SjBCANJE DH mo je ro d.i telj e

majku MULA SUCE~KA, rodemtSETA

OC~

MEDO SUCESKA

Neka 'lam Allah dz.~. podari lijepi Dzenner, keerka Fatima sa svoiom djecorn

POSLJEDNJ1 SIlLAM ocu naseg k 0 lege

HAJRO OSMANOVIC

Kolektiv "Dizalo" doo

~!H)5i-ln

Dvadesetog aprila :W II. godine navrsava se sese tuznih

mjeseci od smrti moje drage supruge r-r- ,

MIRSADE GALUATOVIC, rod. BIJEDlC

Ne postoje rijeCi koje bi urnanjile tugu i popunile p razninu,

Tvoje postenie, ljubav i dostoiansrvo ostat ce rrajno.

N eka ri ie vj ecn i rah me ~

Tvoj suprug Ahmed !4,,",,,

Dana 20.4. 20) 1_ gcdine 11~"rs~,,9. se 7 dana otkako je (las babe, svekar i dodo preselic na ahiret

ESED (IBRO) KAJMOVIC

Tuzan je uVLlj dan) tuzna ie ova nod, rumc je ovih scdarn dana bez tebe. Gdjc god se okrenem iii podem vi dim tebe i rvo] lik, sve mepodsieea na rebe, nedosrajci m·j, lledrn;lClijL~ mi ...

N eka (1 dragi AJ l ah d~.~. po d:3ri Dzc:nnel L vj ecni rah met, if In i eLm 0 se ti vije-.k sjceari tt'be i n i kad.il rc: m:ce.rno .zaboraviu.

Tvojj: sin Mer.)id~·snaha Aid~ 1l.J]uk Emir i unuka EIDa

Tevhid ce se prouCili u kuci rahmetlije u u.l. Hu,eilla Doze 366 u So.kolovit Koloniji p-o:s.lij.:: ikindije namaza. 469~-trui7.

62 ~~d,.'" ~.""""i'"". Dnevni avaz

SALIH ef. SABETA 20. 4. 1998· 20. 4. 2011.

SJECANJE

na nase drage roditelje

VAIDDA SABETA 20.2. 1995 .20.4.2011.

S ljubavlju i postovanjern, sinovi Faruk i Fuad sa porcdicama

Sn;CANJE

NlKOLA LASTRO 2008· zun.

Nit zivora koja nas je povezala ostat ce do kraia zivora.

POSLJEDNJI SELAM

AjKA (ASIM) SEHOVIC, rod. KESTENOVIC

Na d..HIil.5.nji dim navesava.se godina dana od preseljenja IlY ahirct nase mage -

ILHA(rod.

RlZVANBEGOVIC) CATOVIC

Ostala J~ vellka pruauins u n~hn seci m:J. ali i nuda da 6e"mCl i}J.X"L bi ri ea[edrm m~ budu~e.m vlecnem svljem. Moli I:rUJ dT~S[)S A.11~h-:!' df._i. da t,i ukabul i dobra dlela, oproa d g'rije· he i pcdari li jepi DiI!DJl~L

Tvnji: ,su.prug Balian) sinnvi V~dad I Edin, snaha Medl [til, uu uka Il m \!, i m nogobrojna mdb ill!J i JJ'r~[arel]! ::'l.H .. ILL

469D-lnd~

SUAD BALTA

20.4. 1998·20.4.2011.

S l] ubasl ju i postovanjem,

-1" (dt..~) Emir i A ida ~!ii OD! r.dj imu

TU:2NO SJECANJE

nu elemenitl lik naAe mnlke, :I1'!1ne l pmnane i vQtjenog brata j daldsu

15.4. 1996·25.4.2011.

Dana 20, 4. navrsava se pola go dine kako nas je napusrio nali dragi

MUSAN (AUlA) USTAMUlIC

Viecno cemo cuvaLi uspomenu na tebe i tvoia diela. Neb ti dragi Allah di:s. podari lijepi Dzennel i vjecni rahrnet.

Tvoja porodica

D an a 20_ .4. 20 11_ godinc navt-sava se godi na o.d sm rti nascg dragog oca, svekra i ded a

DERVIS (OSMAN) SIRBUBALO

Tesko jc [TI ... ~iti utiehu i snagu za svaki dan zi ~'O ta bcz tebe _ N <i:S.cl a rca to znaju, ali Iute i po dn 0$-1; bel za toborn koia ce trajati kollko j na,i 'ivati. U nastm srclma ce! ostati vuljen,?L U mislimu niknd "2;:.:1 btl ravlien,

N cka ti dragi Allah dz.,~. podari dzennets ke 1 [cpcte i vj ccni rah met,

Tvoii: 'sin Almir, snaha Elvira, unuka Alm.i na i unuk Almin

46&.-9-1007

I'OSLJEONJI SELAM

prim. dr. SADRUDIN (AHMET) MEHMEDOVIC

Iskrene sucsjecamo u gubi tku oca naseg kolege Emir •. Kolege iz Ministarsrva pravde Bosne i Hercegovine: [usuf Halilagic, Fadil, Ilvana, IVana, Selma IJ: .. i Samra

S.-r0:5:-1rt

Neka [e pokoi vjecni rvoicicistoi duh

Su pruga Ka tarina sa dj ecorn

MolioJO Allah" di.s. da joj podari lijepi Dzennet, Porodica Hadsic: sestra Alsa, zet J usuf sestrici Mirsad i Edo 4693-Lru:lt

MIHALJEVIC TOMI

ocu naseg radnog kolege

INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH

SADRUDIN MEHMEDOVIC

Da mu dragi Allah po dari ltjepi Dzennet,

Dina, Diana i Adi

POSLJEDNJI POZDRA V

N

Dana 20. 4. 2011. gndi ne navrsava]u se dvije godlne od .s.mrti

ANTO (STlEPANA) CUBELA

.s po~ tovan jem i zah valn oscu cuvamn uspomenu Tl3 tvoj plemen i ti 1 ik i <lob co ttl,

Tvoji: sin Vlado i Ivanka

4I'.iSI·t.l1d.~

Dana 20, aprila 20 t 1, godin e na vrsa va se J2.. godina od smrti

HALILA • PURANA (OS ME) COLAKOVICA

SINQVI SPAHfJA I ADEM

151-1L:rI!

POSLJEDNJ1 SELAM

ocu naseg dragog kol ege E ill ira

prim. dr. SADRUDIN (AHMET) MEHMEDOVIC

Radne kolegice i kolege Mini~tar" "tva pravde BiH

Srdan, Fazila, Amina, Emin, Raisa, Bolan, Liilia, [asna,

Zlatan, Ilrna, Senad, Nina ~7·'"

Tvcii: Hasan! Muvcdl:la, E1m<U1a~ Scmha, Sead, M.aida i Almir 151-~~

Dan a 20_ IV 2011_ godine n avssava se osam gndi 03 otkako je preselio n a a hire, nas dragi

EDBER (MUlO) HRNJfC

Neka ti dragi AHah dz_s. podaei lijepi Dzennet i viecni rahmer.

Danas 20. 4. 2011, godine je pune rri godine kako pokusavamo da se pomirimo sa Cinienjrom da nerna nuse iskrene priiateljice

SABINE KASIC

PoIc:):lSayamlj}~ ali ne uspiievamo DRA.GA '-- .J

NASA-

Svakanasa prica zap~linje i zavrsava 5 Tobcm, Sralno si nam u mislima.

Tvoie: Zikreta i Sena

"I6&4-L.nM.

1):3,1;1::1 20. -4. 20]1, iSUQ.i Il~ nnvrsavaju se tr.i LU:illl: godine od kada it pn:-SI~]O da kucasrce naje malke, suprugc.wekrve i uane

SABINE KASU:, rod, RAMIC

N e flc:moli zabcrav, samo llubav i pOSm,lall le oni..l1 koji. re \10k i parrue. T ..... cia dobmta i plemen i tost zatlvijek Ce osra u u: naSim srclma i misiimn. H~":ll~ Ti l;:l svu ljubav, IJ'll.?!lju i r.J._::tY:1l1ii~:!l1j~ kflj~::;,j nnm pndariln.

N ekn Ti drag! Allah diJ, podarl Hjepi DZe.llll et i v jei::nj ealunet.

Tvnji najrniliji: I)uprug Harrrid, siuovi Elrriin i Al..:=m! nevjeete Adis::J i S::Jdmira, 1J11UcI Immn, San din, Darts i unuku Z~l1L1 46&+- L nd~

Dalla 21" aprila 20 II_ godine navrsava se 6 godina otkako je preselila nasa draga majka i supruga

NAFIJA MAHIC, rod. MESIC

S ljubavliu te spominjemo, u srcima nasim nosimo, puno nam nedostajes. Suprug Nedzad, kcerka Amna, sin Malik, zet Ermin

[asin dova ce se prouciti 21. 4. u B.DO sari u Capljini u dzamiii.

Dana 20. 4. 2011. go dine navrsava se 17 godina ad preselienja na ahiret

MEDIHA ALISAH, rod. PAS-IC

Cuvamo uspomenu i lijepa sjecanja na nasu dragu majku,

Sinovl Ned:tad, Dzevad i Senad sa porodicama

53.93--Lt.t

SJECANJE na nasc roditelje

RAGm MAHMUTOVIC 1992·2011.

MlMA MAHMUTOVIC 1995- 201L

Dragi mdi rodhelji, vrijeme proluzi, ruga t bel ostaje za vamu. Vrije[]]e nije i2:bl"is;1I1o-sjel::mj~ ua vus, Vii~U dobroru i plcraenhosr. Bcz VIIS jc uuun SV!:Lki dancsvaka godlna kojLl: peolasi.

UVij,d: «tll~(1 ee vas sje{-.ali i uikada vus necemc zuboruviti.

Nek u vnm dragi All~h d~~l!:i1:~lluhLi pnd:;lr;j·d~l!J]n~t.Sk~ ljepote.

Vas;! dieca Samtla, S_abin.il~·S.allija) Hasni]a, Ramo, Husnfla B%-In

Dana 20. 4. 2011. navrsava se 6 godina orkako sa nama nije nasa draga

S liubavlju j postovanjem cuvamo uspomenu i siecanje na tvoj drag] Hie Tvoi sin Adnan, Medina, Merima j Edin

RAZIJA DEDAJIC

WZNO SJEC, .... NJE na drage roditelie

~ ~

IBROCAKAR iz Livna 20.4.2004.

SENACAKAR iz Livna

20. s, 2007.

Nedostajete nam u svakom danu, Vrijeme koje prolazi, ne umanjuje bol sto vise niste sa nama.

Kcerke sa porodicama 5004-lU

Dana 20_ upnta 20l L gcdinc nevrsava S~ 15 godirra od smru n.;lli~ drage supruge, majke, nane, punice i svekrve

SUAD (MUHAMEDA) BALTA

(20.4. 1998 - 20. 4. 2011)

Badema i Tarik

Siecania na voljene osobe nikada ne bliiede,

H51-hl

NEZIRE KARlC, rod, KABAS

Draga nasa, same on i k oj i U: vole znaju eako je u:sko Zi vit: ti bez tebe. Sve u zi V{]~ ru lito mozebid liiepo Qd rebe smo dobili, ier si imala dovoljno liubavi za svakoga

od rras. -

M{]limo Altaha di .. s: da ti pokloni dzennetske hiaguderi, a nama sabura,

N eke je vjei ni rahm er tvoj oj p lernen i rei dusi.

S liubavlju,

Tvcii najmitiji: suprug sa diecom i unueadima

Dana 21. 4. 2011_ godine navrsava se ses c mjeseci od preseljenja na ahiret nase drage supruge, majke, nane

Tevhid ce se prouciti u Mahalskoj dzamiji, Nadmliui u cetvrtak, 21. 4_ 2011 godine u 15 .. 30 sari.

"INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RADZIUN" Mi Allahu pripadamo i mi se njemu vracamo,

El Bekare 156 ajet

Porodica

hadii hanume ZINETE ALIHODZIC, rod. OKOVIC

TUZNO SJECANJE

na nase dobre i voljene roditelie

MELKIC

ARZIJA

20. apri12006- 20. april201L

i

HIMZO

12. juni 1989 - 12. juni 2011.

S ljubavlju i postovaniem, Zahvalna djeca sa porodicama

:53418-ltt

SJECANJE

64 ~l,"." ~",,,,;mj'"'1. Dnevni evaz

"

MERSADA (RAMIC)

"

MURANOVIC

(24. juli 1939 - 7. mart 2011)

N e priznajemo rastanke.

Od uspomena i Ijubavi napravili smo most koji povezuie zemlju i nebo i drzi Te zauvijek sa nama.

Sa liubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme nece izlijeciti sa zahvalnoscu dragom Allahu dz.s. sto smo Te imali, zivjet ces vjecno dokle god postojimo. Molimo Uzvisenog da ti podari lijepi Dzennet.

Tvoji: Seka, Zumica, Alan i Braco

Tevhid ce se prouciti u Harmanskoj dzamiji u Bihacu 22. aprila 201 L godine u 13.45 sati.

Nakon tevhida susret rodbine, prijatelja i postovalaca rahmetlije u njenoj kuci u Ostroscu na Uni.

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN V ASIAH

pTl

SJECANJE,

ZAHIR (DZAFERA) ARAPOVIC ~ HAKO 20, 4. 2007 - 20. 4.2011.

Godine prolaze, ali ti "eli uvijek ostati u nasim srcima.

Tvoji najmiliji

i osamn aest mjeseci od preseljenia n a a him naseg drsgogsina, brara i oca

Dana !I. 4. 2011. godine na\1'j"Sa\r:ll~U se 4 godine ad prerane sm ni nase yo Iiene

Dana 2-4. 4. 20] 1, navrsava se pet.godina od prescljenia na all ire L nase drage aupruge,

rn aj ke, n'.lne, .

Dana 20. 4, 2011. godine, navrsava se 18 godina od kada nije sa nama, na! dragi babo, dedit, svekar i punac

POSLjEDNII POZDRA V

sestrinaseg radnog k 0 lege

OMERBlCO

S liubavlju koju smrt ne prekida, rugom koju vrijerne ne lileci, sa zahvalnoscu sto srno te imali, zivjet ces vj ecno u nasim srcim a.

MAHIRl (IBRAIDMA) SEJFIC

LJlLJANE (IVAN)

PRIMORAC

Zi vee; u n adi da n as cebs u nebeskim prostorima molimc SC! za tvoiu plemen i [U duau. Pocivala U III iru Boziem draga nasa Liilio!

M isa zadusnica j e veceras 11 1:8 sari U crkvi Sv_ [osipa.

Otac Ivan, kcerks Mirela,se· stre jasna i Beba, kao i 5.'1;;stricna Maja} te obitelj Primorae, M, ksurni C ; I vas

Tvoji: sin Enes, kcerka Elma sa porodicarna

hadZi SEFIKE. hanume MURATOVIC, rod. SVRAKIC

SAMIRA (RAME) MURATOVICA

RADNE KOLEGE MINIS! ARSTV A STAMBENE POLITIKE KANTONA SARAJEVO

SJECANJE Dana 20. 4. 201 L go dine navrsava se pel godina kako niiesa mnO!11 moj voljeni suprug

Neka vam dragi Allah dZ_s.. podart lijepi Dfenner i vleeld rahmer vasim dusam a.

Sjccamo ViIS se sa.l iubavi.

V;9~i najrniliji: sup.rug i OOIC R:lu'U1,1 s.a dlecnm Nedlmom i Dadom Tevhid ce se prouciti u cetvrtak, 21. 4. 2011. u J.3 sari u Istiklul dZ<lmiji na Otoci. ·HiSl?-ll1M

540l-ln

MUHAMED - HAMO KONJIC

25. 10. 1952 ·20.4.2006.

POSlJEONjl SELAM nasoj dragoi majci i nan;

DEMILA CORDALIJA

POSLlEONJI SELAM naso] maid, svekrvi i neni

U srcu, mislima, siecanjirna zauvijek "d biti [U pored melle,

DEMILA (RAHMAN) CORDALIJA

Tvoja supruga Dulzada

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHME1'EN VALAHI

Molimo dragcg Allaha dZ.i, da ri podari lijepi Dzennet.a rvojoj dusi vjecni rahrner.

Tvoji: sin Fadil, snaha Ifeta, U!lu'ka Vedina i unuk Ed;n :>4[·'9.ln

489-112

Tvoia nesebicnaljubav i beskraina dobrora bice zauvijek utkana U nasi", srcima.

Tvoj sin Hazirn, milia Mulija, unucad Nermina i Vedad 541&.:ln

TOZ.N 0 S]ll.CA.NJE

Dana 20_ 4. 20ll. navrsavase pel godina od smrti naseg

dragcgkornsije .

SJECANJE ria nase najdrakc

SJECANJll na nase roditelje

MUHAMEDA KONJICA Z5. 10. 1952 ·20.4. 2006.

Sa velikorn tugom i postovanjem, ostat cd u nasim sjecanjima,

Poredica Garagic

ZULFO SEHOVIC 3.4. 1934·20.4. 1993.

MUNIRA SEHOVIC 22. 12. 1935 ·23.4.21104.

3. 4. 1934·20.4 .. 1993.

N eka varn i e vieeni rahmer,

Sin Muzafer, snaha Samira, unucad Kerim i Berina

Vasa djeca

SJECANJE

na nase drage rcdlrelie

·542.l-Lil

VISNJEVAC

SJECA.NJE. na nasu dragu

Dana 20. apr ilu 201 L godine navrgava se osam tuznih godina o tkako ie preselio na "hire, n ,li vol ieni

BEHIDZU

(rod. HANDZAR) DERlC

Dana 20_ 4. 2011. godine navrfavase pet ruznlhgodina od rvcg presellenia. Poklon hatma dove izvr!il ce se u dfamiii PObTiU" u Ljubuskoru posliie dfume namaza u peta k,22. 4. 201 L

EDBER HRNJIC

Vriieme koje prclazi ne umanjuie bol i tugu za tobom.

Uvijek ces, zivjeti u nastrn srcima i biti dio na~ih nai~jcp:sih usporuena.

Molimo Allaha M.s. da (I podari lijepi Dzelu1e ~ i vj ecni rah met.

S liubavlju i pnstovanjem,

NEVENKA

20. 4.2002. 20. 4. 20ll.

NOVAK 7.4.2005·7.4.2011.

TVDji: suprug Salem, sin Edis s obitelji, sestrc Mtm,=vl:!ra~ Alima i Fannie s obi relj i} re zacve Hi meta, M ineta, Sabira i Sabina ~ obi lei ji

S ljubavlju i postovanjem,

Sinovi Milan i Dragan .sa porodicama

Tvoi i najrniliji

N cka ti jil:' vj ecni rahme L.

>l-82i-lma.

L5,-lZ(:

Devemaestcg aprilaZul l. navrsile su se dvije godine otkako je na ahirer preselila nasa draga

POSLJEDNJI POZORAV oeu NASEG KOLEGE

NURA A ¥DAGlC, rod. HAMIDOVIC

prim. dr. SADRUDINU (AHMETA) MEHMEDOVICU

Tim povodom, 21. aprila 2011. godine nakon podne-narnaza u 13.20 sari II Begovoj dzamiji ce bid proucena harma-dova.

Neb ioj dragi Allah dt,s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet.

Porodica

S postovanjem i velrkom tugom,

Kolege sektora za medunarodnu pravnu porno'; Mil1islarstva pravde BiH

5.J.2+-]'IL

66 '";"< ". "ril''''''''''''. Dnevnj avaz

Dana 20. 4. 201 L navrsavaju se dviie godine otkako si otisla od nas

BillA (OMER) OMEROVIC, rod. MAHMUTOVIC 20. 4.2009··20. 4.2011.

Postoji liubav koju srnrt ne prekida i ruga koiu vriieme ne liiecl.; Tvcla smrt nije pitala koliko te vcljmo j li.oliko ces nam nedostaia ti. Do k ;lj vimo mi ii vi et ces, i ti, ..

Volim te.mama.,

Tvoja Alisa

NERMlNKAPO 20.4.1980. 16.6.2010.

S.jeeanje na meg jedinog i najboljeg prijatelja. Svcjim iznenadnim odlaskorn, nisi od.nio· same srecu i radost, . Odnio si i mo] osrniieh i moju mladost,

Uvijek u mom srcu, nikad zaboravljen,

Tvoja prijateljica Dzeni

542/,.]lrl

Nasem priiateliu

Od Bajric Envera i Esefa sa porodicarna

Dana 20. 4. 2011. navrsava sesesr godina otkako ie na .ahirer p reselila nasa draga

RAMIZA KARle rodena HODZIC

POSLJEDNP SELAM

54iJ.-ltt

drago m zetu

HAJRO OSMANOVIC

Neka ti dragi Allah dis. podari lijepi Dzennet i vjeeni rahmer rvojo] plernenitoj dusi a tvojoj porodici sabur,

Od sure Ismeta, Dide, Armina, Alme, Rise, Ben j arnina Bttirevica

~437~J II

Da nas se fl. vrsava sedam dana od preseljenja na ahiret nase tetke

HAFIZA PRELJEVIC, rod. CRNCEVI.C:

ZiVOI nestaje u rrenu ali sjecanje ostaie. Nikada te necerno zaboraviti.

Neka ti Allah. dt.!;' podari ljjepi DZeone[.

Tvoii: sestricna Paw Donlagicsa suprugom Seadorn i diecom Semirom i Selmom

I'OSLJEONJI SELLAM

ocu i dedi

RAGIB (SALKO) DURAKOVIC

POSLJEONJI SELAM.

NASEM DRAGOM KOLEGI

dr. SADRUDINU MEHMEDOVICU

Bio je uzoran, iskren i jed an cd kolega i prijatelja na koje se uviiek mogloosloniti.

Niegovoi porodici telimosabur u ovim teU:inl trenucima.

Upo sleni i direk rorica Do rna zdra v li a N ovi grad

NAMIRA DEDOVIC, rod. JASARSPAHIC 1988 -2011.

SJECANJE

fl. drage IO direl j e

OSMAN DEDOVIC 2003 - 20ll.

Po dobru vas pamtimo, sa ponosorn spominjerno, a u srcu zauvijek nosirno i zalimo. Uvijek zahvalni: Serna, Kernal, Nusret, Natasa, Elrna, Sabina i Armin

541l-111

Da ti dragi Allah podari lijepi Dzenner i vjeeni rahmet,

KUrka. Raserna, unucad N usret, Sadeta i Safija 543,1-][[

Dana 20. 4. 2011. godine navrsava se 5 godina otkako je preselio na ahiret n"s dragi suprug, orac, dedo i punac

DULAGA (RASIM) CELIK

Molimodragog Allaha d~.s. da mu podari li iepi Dienn er i vi ci' ni rahmet.

Tvoji: supruga Fara, sin Fetid (Mirso), kcerka Samka, unllca:d Amila i Armin.zer MurauifHusic, mnogobrojna rodbina i prijatelji

SADRUDIN (AHMETA) MEHMEDOVIC

Dani prolaze, a s jecanja na reb e ostaiu.

Neka ti Allah diU. pcdari lijep Dzennet i vjecni rahme t,

Tvoji: suprug Enver, kcerke Samija i Sanela, zet Edin i un uka B erina

U urorak 20. 4. 2011 godine navrsa va se 7 ruznih dana od kada nije sa nama nasa

HAFIZA PRELJEVlC, rod. CRNCEVIC

Sjecanje i ljubav prema tebi ostaju dok :live cni koji re vole.

N eka ri dragi Allah dz.'. podari sve dzennerske ljepore.

Zet Mustafa Erninagic sa sinom Fahrudinom, snahom Zlarom i unucima Adlsorn I Amrnarom

Dana. 20. 4. 20 II .godine navrsava.se sedam dana od kada je Allahovom voljorn preselila no ahiret nasa draga

HAFIZA PRELJEVlC,

rod. CRNCEVIC

U rj ehe nem a, zab ora v ne posroii, a bol koiu nosimo ie beskrajna.

Kad izgubis voljenu osobu spoznas koliko ii je znacila u ZlVOlli..

Da je nasa ljubav mcgla da te spasi, zivjeb bi viecno, Nedostales nam toliko da pomisao na tebe boli ... Nekate nase dove prate nadzennetskcrn putu i neka tl Allah dH. podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet,

Tvoji najmiliii: suprug had'l; Zajkc, kcerke Zineta i Sedina, unucad Mineia, Dzeilana, Arnna, Anes, praunuka Dzeila, zetovi Fikrer Demirovici Admir Kurtalic Tevhid ce se prouciri 20. 4. 201 L u 14 sari u kUC1 u ulici Menjak 7, VOgosca.

SJECANJE

DanaZll, 4.2011. godine navrsava se dvanaestgodina od preseljenja n a ahiret Rase drage

Sjecanje i ljubav prema rebi ostaju dok zive oni koji te vole. Neka ti Allah dH. podari Dzennet i vjeciti rahmer.

Tvoji: sin Nedzad, snaha Amela, unuci Ensar i Emsel

REFIKE JUSOVIC,rod. DELIC

54l8-ln

Neb ti drag! Allah dii.ii. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet. Kolekriv Automehanika d.d.

POSLJEDNJI SELAM uCU naseg uposlenika

FADIL HADZIC

Duboko ozalosceni obavjestavarno rodbinu, prijatelje i pnznanike da je dana 19.4, 20U. godine \174. godini, nako n d uge i teske boles ri prernin uo nas

prof. dn MIODRAG [i]

(VELIMIRA) JOVICEVIC

Sahrana milog nam pokoinika obavit ce se dan.a 2.'.1. 4 .. ' 20.11..g0 .. d.i .. ne.1l14.lS sari na gradskom groblju nBi'\RE~,

OZALOSCENI: sup ruga Vesna,

kcer ke An dreja i N ada, un uci Jan i

Leonardo, sestre Biserka i_Divna, zetovi Zdravko i Raoul, te porodice Jovi"evic, Cegar, Stefanovic, Verbi,,; [amnicki, Boras, LOgOI, Giretti i ostala mnogobroina roo dhina, prijatelji i kornsije

Kuca zalosu: ill. Musala br, 5/3 III

TuZnim srcem javljamo rodbini, prijareliimai kornsijama da je 15, aprila 2011. godine u 82, -godini preminula nasa draga

Obavjesravamo rodbinu, prijatelje i kornsije da je nas dragi

FADIL (ZAHIR) HADZIC Preselio na ahiret dana 18.4.201 L go dine u 83. godini.

Dzenaza de se obaviti u SRlJEDU 20. 4. 20 II. godine na mezarju Bakije - Gorazde u 16.00 Sa ti,

Tevhid Ce se prouci ti isti dan u kuci ialosli u Bakijarna- Gorazde u 16,00 sari. RAHME'rULLABI ALEJHI RAHMETEN VI\SIAH. EL- FATIHA

OZALOSCENI: sinovi Sead, Muharem i Asim, kcerke Hedija i Vedi]a, brasa Bego i Sahzo sa porodicama, suahe Seniia, Adviia i Sevka, zerovi Idriz i Esad, unucad Armin, Ajla, Anela, Amina, Alern, Ahmed, Feziz, Sumedina; Aida i Seio, praunucad Mirza, Anela, Edita, Alden, Amira i Emir, svastika Habiba, bratici, braticne, sestrici i sesrricne, te porodice: Hadzic, Halilagic, Hubijar, Garapliia, Tanio, Tatarin, Mesic, Mari6, Kurrovic, Radovic, [amakovic, [usufovic, kao i osrala mnogobroina rodbina, prijatelji i kornsiie MI·I",",

RADMlLA KARACIC, rod .. TUBINOVIC

Sahrana ce se ob a viti u "" tvrtak, 21, aprila 2011. godine u 13.30 sari na gradskom groblju "Bare",

OZALOSCENI: sin Zeljko, kcerkaZeljkasestra Mirjana, unuci Da vor, I Van i J adran, snaha Mil j ana, zetovi Smail iSahin, sestricna Aldi!}", sestric Arian, te obirelii Karai!:ic,.Mujcinovic, Pilica.Simic, Tubinovic i Postni-

kov ru

Dubeko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, priiatelie i kornsije da je nas dragi

Duboko ozaloscen; obaviestavamo rodbinu, priiatel]e i ko !usi ie da j e nasa draga

AHMED (MEHMED) MUHAREMOVIC preselio na ahirer u urorak, 19.4. 2011, godine u 2. godini, D7.enaz~ ce se obaviti u SIUJEDU, 20, 4. 20 II, godine u 14.30 sati na gradskom groblju BARE.

OZALOSCENI: orac Mehmed, rnajka Alvedina, brat Muhamed, dedo Enver, nana Fazila, amidza Edin, tetke Emi1a, Veldina, Sehiia.terak N ihad, daidze, tetici Anis, Ajdin, Anes, te porodice: Muharernovic, Salman, Colo, Duran, Karadza, Bulatovic, Ramie, Cuvrk, Polio, kao i ostala rnnogobrojna rodbina, prijatelji i kornsije

MARIJA OZIMEC

preminula 17, 4. 2011. godine u 79, godini,

Sa dubokorn rugom obavjestavame rcdbinu, prijatelje i komsije da ie nasa draga

n

aprila 2011. godine u 14,00 sari na ~

Bakijskom mezarju Faletici 2.

OZALOSCENI: sinovi Omer i Haire, kcerka Bahrija, snahe Mil'" Ljilja i Dika, zet .Miralem, unuke Sanda, Dzenana, Edina, Sanja i Azra, unuk Damir, braticna Amela, priie Safeta i Anda, te porodice Buljugit, Karabegovic, Alihodiit, Gestic, Sahinpa~ic, Aljevic, Zeherovic i ostala brojna rodbina, priiatelji i komsiie

Tevhid ce se prouciti istng dana u 14,00 sari u dzamiji Cobaniia,

FEHRIJA BULJUGIC, rod. KARABEGOVIC

S ahrana ce se obaviti 20 4. 2011. godine II 13.30 sari na gradskom gro-

blju "Vlako"o~. .

OZALOSCENl: sestra Slefica sa diecorn, sestrici MIa· den i Zeljko so obitelji, sestric Gedeon, unuka Aleksandra, unuci Aleksandar i Bozo, te porodice Gasic, Ozimec, B jelogrlic, Kundacina, U do v iCic, Buckovic, ·Sakic i ostala rodbina, prijatelji i kornsije III

preselila U3 ahiret u nedjelju, 17. aprila 2011. godirie, u 86, godini, Dzenaza ee se obavitl u sriiedu, 20.

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAB

III

Dubeko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, priiatelie i kornsije da je nasa draga

Obnvjesmvamo rodbinu, ptiiarelje i komsije cia je nas·dragi

DEMILA (RAHMAN)

CORDALIJA, rod. PLEHO preselila na ahiret u ponedjeljak, J 8, aprila 2011. godine, u 8 L godini, Dzenaza ce se obaviti u srijedu, 20. aprila 2011. godine u 14,00 sati na

mezanu Humka, .

OZ.P,LOSCENl:sinovi HII.~o,FadiJ i Hazirn, kcerkll Rahirna, zet Mustafa, snahe Alija, Hem i Mulija, unucad Maida, Nermia, Vedina, Ja~min, Aida, Edin, Nermina i Vedad, praunucad, brat Hasib sa porodicorn, bratici i bratiene, sesuiCi i ses!ricne, amidiiCi i amidzice, ceria i [e· Lime, ce porodice Cordaiija, Pleho, Ascetic, Durmisevic, Kanal, Naloamic, Mirvit, Z.uJ<ic, Tulovic, Grabovjea, Bogilovic, Smajic i ostala brojna rodbillil, prijatelji i komsije

Tevhid ce se prou6ti istog dana u 14.,00 sari u diamiji na

Panjinoj Kuli: .

Kuca talosti: Panjina Kula br 130.

HUSO- CUCO (HASANA) ~

KORJENIC

preselio naahirer 19.4. ZOJ l. godine u 511'. -

godini. -

Dzenaza ce se obaviti ~ SRIJEDU, 20. 4. •

Z911. godine na mezarju D. Ivancidima 11

17.00 sari.

'Ievhid ce ,se prouciri isti dan u kuci ~alQSti .

D..lvanci6mo·u 17.00 sari.

PREVOZ OBEZIIIJEDEN SA AUTOBUSKE STANICEU IUJ ASU,'>A rOLM/<OM U J 6.09 _SA Tt SA S'fAJANJEM U 5T ILiJAS, MALESICI, D, VOG05CA, 5EMIZOVAC, LJUBINA I SREDNJE, KAO I U POVRATKU.

RAHMETULLAHI ALEJHI RAI-iMETEN VASIAH - EL· FATIHA.

OZALOSCENl: maika Han>:', 'UPruS" Fam (H.na) sin Amir, kcerke Sanela, Am~la· i Amira~ uuuc:ad l\riJ.'il1a~ Lejla i Ajdil)~ braeo Rife!, Mir.s.d; Sen.d, oeser. Senii., zelOv; Muio'i Nedi.d" [e purodice Korjcnic~ Sjvac~ ~ar3.movit, Spah.icJ Miiin.dra, HelJa, Ah rnC:fovic,. Sal ihovic~ radne: ku lege' firm c: '1 Sarajev-o ~ nme" kao.i 0".1. mnogobroioa rodbina, prii.telii i.komsije. 14j,·1U

Kuca ialo~ti' ul, Hirnze Polovine br, 53/11.

III

Obavjestavamo rodbinu, prijatelje i kQ msije d a j e nas drag,

hadzi MUHAMED (IDRIZ) DZIKO

preselio na ahii"et u lHora.lI', 19.. apriJa 20 I L godine, u 81. !iodini.

Dzenaza ee se obaviti u srijedu, 20. aprila 2011. godine \114.00 sari na Ba;kijskom mezaiill Falerid 2.

OZALOSCcNI:suptug. Raz.ija, keerkeJasmina i Elmedina, brat L u rvQ, zetovi Sui j 0 Durak9vic i Bahru din Basic, uuuei Aimir, Armin, Irh.d, Semir i Amar, unuka Alma, prau.nuead Alvin, Sarah, Melina, Malik i Aiia, brari6)e, seslriCi, sV:;lstika Rabija, iu.ra Asim, Ie porodice Dz.iko,. fuelja, Salkovic,. Vraza)ica, Kadric, Budimlija, Had2;ic, Pobrie, Paiie, Lad"novie, Redlovic i oSlala mnogobrojna rodbiua, prijatelji i kOI11Eije

III

l'OSLJEON)l SELAM

Dan" 20.4. 2011. navrSava se I dug" godi.na od kada je preselig qaaJjjrel nas dragi

T""Jjid ee se proucili .istog dana. u. 14,00 sari u diamiji

Ce bedZije. 111

POSLjEDNJI POZDRAV

nasem dragom rollaku

HAJRO OSMANOVIC

FEHIM ALIMANOVIC

Vrijeme.prolazi, a bol, tuga i velika pra2nina &10 nisi sa uama osraiu. U\"ijek cemo te s.e. sjeCari sa IjQba.vlju i poioovanjem, Tvoj'll humanos[ i dobro[u slijedi[ 6emo sa pono'som, zahvalni i\.l1 .. hu dz.s. ta svaki momenat, proveden sa lO,bom, za 'svaku rvoj!! rijei'

i !Opli osnlijeh, Bol nije II rijeeinla, vee usrcu gdjeces vjeeno ostati i nikad zabotll"ljen. Neka je vjei'ni rahmel tvojo; plemeniroj duSi.

Tvoji najmiliji: supruga DZJ!miia, kcerke Amela. i Elza, u.nucad Haris, Leila'; Tajra i ~e!ovi Muds i Ve\aga

Neh ti dragi Allah dB. podari lijepi Df-ennet i vjeeni rahmel a tvajoj po. rodici sabur,

PERIGLAVASU

od rodaka Pepe, snahe Mare, Mladena, Jadranka, Ljubice, Gorana,. Aide, Magdalene S.3 obilelii

Tvoji Muslafa., Sevda AhmethodZic 5a ;;vojom porodieom

5437-1u

POSLjEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom bralll

dragoll1 da i dzi

PERI

PERI

od ses [re Kale, zem S wi k e i ses [r iea N ike, Pere i Z denke,

od njegove sestricne Ljube Filipol'ic sa obirdji

.:I712-'L

4111-1

68 Sri~".1!l."""'';'"''.. Dnevni avaz

AZEM (HASANA) jAHIC

na ahiret preselio dana 18. 4. 201 L godine u 86. gcdini,

Duboko oialosceni obsvjesravamo rcdbinu, priiatelie i komsije da je nas drag;

.. Za ova] rrenutak - pripremaite se - (hadis)

Dubeko oz.]osceni obavjestavamo rodbinu, prijarelje i kornsije da je nail dragi

KRZNARIC - KUCERA MATaDA

Sa rugorn i bolom obaviestavamo rndbinu, prijatelje i kornsije d. je nasa draga sestra i tetka

.'a "

-

;,,/

... Za ovai rrenutak - pripresnaite Se - (hadis)

Duboko oza]oscCDj obavjenavamc rodbin 1.1! priiarefie i komsiic da ie n as dragi

HAJRO (HUSEIN) OSMANOVIC

preselio 11' ahirei u ponedjeliak, 18. 4. 2Dll. gudine u 53. godini,

Dzenaza ce se obaviri u SRIJEDU, 20. 4. 20 II. godine u 14.00 Bali na mezarju Vlakovo.

o ZAJ_O SeEN!: supruga Hana, sin ovi H .,is i Avdo, 0".0 Husein, maceha RD,,,, brnca Nihad j Mirs.d, snahe Hedija ~ Nasveta, brarici Armin i Aamir, brariene Enitu i Emina, daidi.a Ramo) tetke Zulfija, Min a i Fa~iJT!"J amidse Mujo, Esed i Rifet, daidzinlce Jasmina, Ramiza i Dula, re ra k Fejzo, strina Salkuna, arnjili.fCi, daidziei, u~lici~ re porudice: Osmanovie, Becirevic, Sulievic~ (imii, A hmc: ~ho dzic ~ Srn aj ie, H ruS Li ~ N uk i f, Se_hic~ H:ilrba~) Bajd", Alic" Music, jonll,ovic, Mekic,. HodZ.ic, Hajdar, B,ooj., S,,6c, R~u, PBmal:, PBniolll, Mdit, Spohij., ru.o i a,raJ. brujn. ,0- dbi na! pIj,alc::lji i kOm5ijc::

Tevhid ce 5e prou6~i istog d:a!la u kuCi rahmetl.ije u 14.00iial.i~ ut VRBOVSKA be. 115.

Prijevo? do mezarja i oal'ld obe7,lbijeden 5jj Aneksa (Am}l:o komeeel sa po]askom u 13.00 sad ..

RAI-L~ETULLAHI ALEJHI RAHMETENVA·SlAH III

... Za ovaj tTenuHl.k - prjpremajte ~e - (hadis)

Duboko ozalokeni obavje!imvamo rodbinu, prijatelje i komi iie do je nas dr.agi

Prim. dr. SADRUDIN (AHi\1ET) MEHMEDOVIC

p rese!i 0 na ahirel U po ned jel jak:, 18. 4.2011. go dine u 71. godin]. Dzenaza ce se ubavid u SRIJEDU, 20. 4. 2011. godine u 13.30 sati na mezarju :aUD.'I,KOVTCr. OZALQSCENI: sino'li Emir i Elvedin, keerka Emira, ze[ Tatik, snahe Amila ; Azra, unu6d S LLmej., Harun, E,ma ; Amina, br'J! Dzevder, sesrre Agima, Se:iladem, Mllnevera i Ife"l, snaha Havai., zer O&1l1an; braliCi Amir i Ado!!!!, br. aliCi)a Am ela, semien e Aldij aIla i l.u d ira, ~e~!ri¢i Ferid, Sdrudin, Memo, Adison i Tarik, punj"a Hanka, SVRStika Zebra, badzo Kemal, !iura Cazim, "[lalla Rabija, !e porodiceo Menmedovic, Sadzak, Dzindo, Seeerkadic, Osmanagie, Peroce'lic, Nczirovic, Bielak, Bl\caJo, Taliakovic., Krnie, Rwiepovit, Kreeo, Salagic, Azgal1ovic, Vruca·k, kao i osmla rodhina, prijatelji i komsije

Tevhid ce se prou6ri i'lOg dana u stanu ranme!Jije u 13.30 sari, uJ. Hamdiie Kapid~ica br. 8/IV RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASLAH

EGBER (SALJH) VRBIC

preselio na ahiret u utorak, 19.4.2011. godine u 68. godini,

Dzenaza ee se obavid u sriiedu 20. 4. 201 J godine u 16.30 sad u haremil Hrastovi • Kiseljak ked dzamije,

Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiah. El-Fatiha]

OZALOSCENI: supruga Mensura, kcerke Sanda; Nirmela, zetovi Elvedln i Edin, unuci Adnan, Ajla, Merima i Berina, bratici Saer, Samir, Nadza, Zijada i Mirsada sa porodicarna isnahe Bedrija i Saida, te porodice Vrbic, Hadzic, Brkic tao i ostala mnogobrojna familija i prijatelji

Tevhid &: se pro uei ti Istog dana u kuci h!os ri,

ZA OV AI TRENUTAK PRlPREMA__JTE SE (HADts)

Duboko ozaloilceni obaviestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nail dregi

N

Tuznim srcem i neizmjernom bol] javljamo da ie nas dragi rata, brae, dedo, svekar

preminuu 19.04, pcsliie kratke bolesti u 78. godini

Sahrana dragog nam pokoinika obavit ee se 20. 04. 2011 u 17.:.00 sad rut rimokarolickom groblju Srup.

Oz.loS&:ni: sinovi Ivrea j Marian, kcerke Ljubica i Milica, sesrra Kata j zer Stojko sa obitelji, zet Milertko, nevjesre Vesna i Marina, unucad Goran, Bojan, Aria, Ivona, Ninni Marin, sesrricna Ljubica i zet Jure sa obitelji, Obitelji Glavas, Martie, Colo, Kosarac, Kramar, Filipovic, Bosnjak, Alpez, [aric, Lepan, Martinovic, Dujmovic, Crkven jas, Ma d?-"Il i ostala mnogo bro jna rod b ina i p ri j a tel i i.

PERO (PERE) GLAVAS 1933·2011

Dnevni avaz

UZ NA..JVECI TIRAZ:

NAJPRISTUPACNIJE CIJENE

Osn-.rtnice, sjecanja. posljednji pozdravi...

• SARAJEVO:

Te§anjska 21lA, .. G:t312Bi - 711

Dtema!a Bijedica !Jr. 185,

'2 033/281 - 451

·ZENI.CA:

Marjanaviss.pu! bb (ZQrada Jabuka) 'lII' /fax: 032/-424 - 441; 424· 440i

• GORAZDE?

Sukrije ,Ku.kavice 1. 2 'it 038/ :222," 251·;

• MOSTAIk flusntje Repca bb it/fax: 036/.558-8 gO;

I'll

• TUZLA;

Tu fa I b'e!l(lir~~2 (pi)s!avn~ nna!ski ce nlar Ki:lr~(I-p as~i) "iii' /fax: 03.5/257 - 277; 257-477

• TPVNIK: i!larnica F '2jfax: 030/512.-718:

Pokop>U! drnS/'IJO ,,Jedi/eri" - Sal11je'lio, proJia pogrebne !duge po najpo'lioljnijim r:ijenama, omog'ucava brzu, kvalilemu i iedrwslaV!IU orgallizaciiu dienaze na podrucju Kalllona Samjr:vo i Bome i Hercegoville, te Hajp(]VIJljnije lIswve za priji'/lXlz umrlih iz inoz.emstva.

Iii pogrebne Ilsluge, /rgovirw i proizvodniu Sarajevo ME;DZLIS ISLAMSKE ZA.)EDNICE SARAJEVO 71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Svakim daoomad 0-24 sata, Varna, dostupan ttlejolli 033 712-800,fw;; 033 712 801.

Cfefukupllo organizacija d1e"az~ (po,ljednjeg ispmtaia "",rlog) obavlfa se na feJnom ",je,N, atrakl1'<moj i 'U Gradu preJ!OZ'Ullljwoj Iokaclfi " Turbe sedam braCe, U l1eposredlwj blizini (ro/ejbuske olmmice iw.Austrijskorrt trgll, ul. Bistrik do br; 8.

POKOPNO DRUSlVO

Dzenaza ce se klanjati n srijedu 20. 4. 2011 .. godine u 16.45 ispred d;q.mije ,. Lokvama, a ukopat ce se na mezarju u Lokvama, OZALOSCENI: sin Haris, kceri Rukiia, Raza, Fatima i Ismihana, snahe Saima, Gudrun i Hajriiaunucad Ifet, Sanda; Irfan, Haris, Alan, Sanel, Alisa, Denis i Ajdin, zerovi SUllO, Muhamed i Hajrudin, svastike Vasvija i Fatima, sura Kemo, badzenog Ahmo, praunucad, brarici, braticne, sesrrici, .sestricne, te porodice [ahic, Rahmanovic, Ejubovic, Proha, Becirovic, Hodzic, Rizvo, Auchter, Mujaci';, Hozic, Murga, Cavka, Saka, kao i mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije

Tevhid ce se prouciri iSIOg dana U 16.00 sad. u kuci zalosti, Lokvc 52.

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH "'(I-.I"~!

RAGm (SALKO) DURAKOVIC

preselio na ahiret u ponedjeliak, 18. 4. 201 I. godine u 80. gudini. Dzenazace se obaviti u SRlJEDU, 20. 4. 2011, godine u 13.30 sati na

mezarju SahhegoviCi • Sokolac. .

OZALOSCENI, sinovi Fehim i Rahman, kcerke Rasema i Kasema, snahe Hadzira i Taiba, sesrra Va.vija, zetovi Ramiz i Hasan, unucad, praunucad, re porodice; Durakovic, Hrniic, Haidarevic, Hasanovic, Becirevic, Muho"ic, Kapo, Braimaj, Zukanovic, Salkovic, Abc, Handzic, Agovic, Niemi';, Mujezinovjc, kao i ostala rodbina,

prijatelji i kornsije .

Tevhid ce se prouciti istcg dana u kuci rahmetliie II 13.30 sari, ttl. BOSTAJJ;.ICI hr. 21B. Priievoz do mezaria i nazad obezbijeden sa Vijecnice sa polaskom u 11.30 sari ..

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASLAH . III

iznenada ispustila svoju plerneniru dusu dana 16. aprila 2011. godine U 73. godini,

Sahranace se obaviu u cetvnak, 2 I .• prila 20 II godine u 14.30 sari na gradskorn groblju "SVETI JOSIP" u Sarajevu,

OZALOSCENI: brat Ferdo sa porodiccm, sestre Ilka, Katarina i Rozaliiasa porodica-

rna, snaha Bozica sa porodicom, rcdbina, prijatelji i kornsije III

"IID~~]IE"

.. "")"'.,

OSNOVANO 1923

[d. ()Q381 ~O)33 "133-/'63 I"ilrIDi(-I;." f.lr131!ri {tl~f.il J3 L~?OO rWl:m7 (0)33 2~:'-(WJl

b~ OO::!J8I' (U)~:; ·l,i?~J12

iliI::Ibi.Idza~ 00)(9(9)~

Pokopno dtU.stvo rrBAKIJE" vrsl prevoz wnrlih iz Zapadne

Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje dZenaze na

telitoriji Bill.

OB]AVL]U]EMO SMRTOVNICENA INTERNETU

Put.m tnt.rnet ~ www.clnevnlavu.ba.mo&ce naruBd I snmovnku D koju ieUte cIa".m lade u Dnevnom ftUU lino wuu

BOSNA I HERCEGOVl_l\IA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOv"INE TUZLANSKI KANTON

OPCINSKI SUDZIVIN1CE

Bmj:'33 0 ,.,bl OeM517 08 Mal

2: j vinicc:;,~ 2-8. 02. 20 Il go.din t::

OGLAS

N a osnovu clan. 34 &. ,l.v 3. ZPP"., FBiH, lUi.nom .. dosmvlj. p, .. ud.

Opcioski su(1 u Zivinicama, .u.qij' Sead .KonjeviC, u pravnoj .,vori OP.CinBkI sud u Z;vinic"nla, .udii It Se.d KOl1jevk; u pravl10j stvad .LlJziLelj, Jp ,HrvolSke relekomuni.kacije" .000 MostlOr, Dire~ kc:i ja ;r.<l pokretnu LUT'ci;u, pr<:! ti" I:llzellog Al j it H asan;:] iz Gornjjh ZivjJ1ica br_ 50lt opcma Zivi_nice~ ra.di isp]ate duga, V-5-1!- '2.080,42 KM~ 'I,'anraspravnQ" donio je dana 28. 02. 20 II . godine, slijed":u:

PRESUDU

- Zbog propuslanj a -

USVAJA SE ru"ioen; .. hrjev luiitelja p.oe obo· ve~u Ie t.1,] iell i da tu tiocu is.p la ti dug n i Z:U 05U od

2.080,42 KM sa "akonsko!!J za~eznom kam,Llom i 10: na im", od ,HiM KM poo.~Qd 15. 07. 20G8. godin~ do i sp tate! nO! lltl os od I.08.S~33 K.M poce\'" oct J 5. 08. 200&. goctinl: do i:s:plale .. na lzno:s. od 46;80 KM poco" od 15. 09. 2008. godino do i.;ploIe, na i'nos "d 46,.80 KM pocev ad 15. 10. 2008. .godine: do i~"plar~ m..l i2nu:s. od 4~80 K.M poct:'v od 15. 1 L 2008. godin e do ;'1' I. '., na ; ,.oos. 0 d 46,80 K.M poce'\' od t5. 12.1008, godint: do ispla'L'l:! f1!a i,m;, ad 46,80 KM pocev od 15. 12. 2003. ~din< do isp,brc:~ o<t iZIlOIS, od 263!;25 KM poc~\' od 15 .. 01. 2008, godine do 15plau::~ k.a{] i d.a l'l.aile.liu na~ dokni:l.di [rDBkove parni.frmg po;stU:pka u i:t.nosu od 290,00 KM, sVe u roku od IS dana od dana prj jem a presud~.

SUDIJA SeadK.onjeviC:

PM VNA POUKA, Pro,iv 0". presu"e nije cl<>pU! (eM ~"Ib., oli LUzeru mure Jlodniie Li prij "clio g za povrao.i u predaSn i 0 ,m" je u ,kladu sa 0 d,"db."," Z.kona·Q parnicn.om poslllpku. Napomena;, DOSL~.iLva se smat·ra jzVrs:~om prolekom roka od 15 dana ad d."a Qbjavliiv •. njB.

BOSNA I HERCEGOVINA Feder.c.ii. Bosue; Hereegavine KANTONIO

OPCINSKl SUD U LlVNU OdjOlj euje.uda u D~aru Broj: 068-I·M.I"0&,.OOO .074 Drvar, 3.0. 3. 2.011. god.

PRAVNA STVAR:

Tu2;ITELJ: 1P flT d.d. MOSTAR, DiJ'ekcija ,. .. pohetnu mreiu TUZENIK: BOZO ZUBON] A

OGLAS

TUZllENI ZAHTJEV

1. Duzan je luzenik isplaci,; tuz;<elju ukupan iznos gl.vl1og duga za kari~,enje mobi-tel usluga u "isini 1.1 04,87 KM sa zakonsk<Jm zateznOll1 kamaWln i to-:

• no i7.no, od .0,01 KM poi'ev od 16. 10. 2007 .. god. pa do i5plate,

- 6. ;7.110' od 88,86 KJ<.I pofeV od 16.2. 20.08. god. PEl. do ;splate}

- na iznos od 76,87 KM poc.v od 16. 3.200&. god. p. do ;spl.te,

" fl. iznos od 111,17 KM PQcev ad 16. 4. 200&. god. P' do ioplate,

- n. i.nos ad 46,&0 KM ]>Ii1ev od 16.. 5.2.008, god. pa doi.plate,

• na i.zn'" od 46,&0 KM poc.v od 16. 6. 2008. god. p. do ;splate,

- na iznos od 46,&0 KM poc.v od 16.7.200&. god. p. do ;spl.te,

- na izn 0, od 46,8.0 KM ])I) c.v od 16. 8. 200&. g,,<l pa do i.pl .(e,

- n. i,no, od 640,76 KM po('ev od 16.9. 2008. god pa do ;sp late,

Ie naknadi pa,r·nfcne tfos.kove 1) i;:lJo.s.u 337,50 KM~ a ~ve l! mku od 3.0 dana ... pod prijetnjOTll pri. ou d flOg i :mr.5en ja.

Tuzi[di jl: predloi:jo,::;udu da ukoliko tu:zl;:;J1ik u zakonskom mku Ili·!: d.oSl3Vi pismt:ni odguvor na ruzbn da 'LId no 'emolju ('I. 182'. ". 1. ZPP-a FBiH dcn~:;;c: pn:sudu l.bog proPU$[<lIl ja .

SUDAC Dragan Campam

SOSNA lliERCEGOVlNA

FEDERACIj A BOSNE IHERCEGOVJNE POS;o,vSKl KANTON

OPCINSKI SUD U ORASJU

Bmj: 25 O.Mal 011515 09 M.I

o "lie, 07. 0 I , 20 II. godine

OrC1NSKI SUD U ORASJU, sudac Zcran Mikulic, u pravnoi srvari .l"uziteliil. Jp HL D,D .. MOSli!r Tkc Orasje, prouv tuzenika [uro Barukcic, radi -, terrreljem cl anka 34.8, stavak 3 .. Z 11 kona 0 p urn j C[] om posiupku ("Sl, novtne FBiH~' hr- :53/O3~ 73105 i 191061 u daliniem Lek8UJ~ ZFP); budu'i da nJienik ne sranuie na adresi postjcdnieg poznateg boravista, obievliuie sljedeci:

OGLAS

vak 1, ZPP~a duzan nejknsnije uroku od 30 dana doSHlVi d Sudu pismenl ndgovor na rusbu.

Odgovor n a ruzb 1.1 mora 01 ti raeuml jiv ~ eadrzav ati: oznaku Suda, lme l prezime, cdnoeno naziv praene csobe, 'pfebiv8Jj~te ill I~ofavi~~e! odnnsno sjedi~i:e stranaka, ujihcvih zakcnskih zastupnika \ IHHlOmoen ika,E! ko ill imaiu, predm et SP0fa! .s.a.dl':!iJ.j 'izjave i pOL>''' pednoshel i. (tl.n ak 3,4. ZPI' -a).

U cdgevoru n a l uzbu tuzenik ee israkn 1..1 ri .tnogu.ce proceene prigcvnre i izjasrriti se da lt prtznaie Hi o~pO-Ml"a !,{)sla.vJjer!.i mzbenl zahrjev (~l8.nak 71 .. stavak I. 21'1'-0).

Ako rufenik os:por1lva rufbenl zahriev, cdgovnr na nrzbu mora sadr~~ ti i rail nge iz koiih sc ruzbeni aahtjev oaporava.Hnjendce ua koiima munik zaaniva svoj ~ navode, do kaze kojima S~· lL tvrdu] u re' cin ienice te pravnu 0-3"'TlOVIJ. aa navnclc tu1.eni:ka ('lan~.k"7 J navak 1. ZPP.a).

TU.:!el11 k. m oZe· u OdgOVOTU na tuzhu! .:;1 ('I ~ jkasn i je na pripremnom tci~istu, pcduiieri prcunuzbu (~I~nat i~, stavak r. ZPp·o).

Ukolikc ~1J~n.ikJ kome j C" uredno dos rev J ICD:t. tulba u knjoj jc lUzitc.lj prcdlcfic donnsenje presude zbog propustan j;(l;! ne d ostavi pismeni cdgovor II a ~u'bu u zakonskome roku, Sud ee dunijeri presuclu kcjom se usvaja ndbcni zahtjev (presuda zhng propustanja), cairn akc [e tulben-E zaiuiev ocigleduc neuremeljen (elan"k ISl. stavak I. ZPl"-.J.

o dgovor na rufbu s p rivirci rna p re dale s e Su du, 11 do v eljnom brciu prirnjeraka Z!i Sud i prouvnu str~.uku, pori 110m na broj predrnera.

Sud," loran Miku.llc

Dan. 09.02.2009. godiue tuznef 1P ar D.D. Mostar Tkc Oras.jCl i c podn io ruabu prod v uLknika J ure BEH"U~.t:·ic ·ri:ldi dug:i~.vps. 409! 7t KM Tutbom ~t.i da Suddonese preaudu kciom ee obvezau tuzeneg J uru B LSrukcl~C iz. Pocodaua, opdina Od}..ak da mzi tcIi u ispla d uku pan iznos gl aV·[I og du ga 2.:3 kortste r:I [e telekumunikaciiskih uslugauvisini od 409,,71 KM sa zakonskom aateznotn kamatom od dospiieda obveze pa do ispl me-ta da n adok nadi rrojkove parnil:tiog p.n:<:turka:5a I;ro!kovimll; rakse na ruabu i ~9.ksen a p res u du i osralih troskovu po cd I uci suda, a sve u roku od I S dana pod prijetni om [zvrtenf a,

Obs v je~u.'Yll.!:e LU:leoit da se doerava plsmena smarra obavljenom pmcekom roka od J 5 danaeel danaobiav I ltvan] a -rwog pis me na u dn eV·[I l m n ovin ama i na ogl asnoj rd o~j S LJ cia. te cia: .P rivi tke dosaavr [e n e uz tuzb u mo.~ pedici u zgradi Su da.

Obaviestava :sc rulcnik da i c temeljem clanka 70, eta-

Duml:.16, 11.200+, ,gotline tu.h!:il(.· j"= .oVOID sudlJ PI,I[em punomocn i:ka podn.io tu.zbu~ prothr tUZenog! ra· di 0""1,,. dug,. u i<ll".'u od 6.498,40 KM. U ,uzb; tu1:i.htc tI avodi q,;t j e sa Lllzenim b jo u poslovnnrn odlloslJ. u 2002, godinu: Tuzt:ni it: od tu.1:10ca ni:.l.ba~ vlJi:l.o tampon pijesa"k i s.iport'::;:! za ito mu je tuz:H;ae ;.p,-",".li'Q taka". i W: Rn: H-J2135 od 31. 10. 2002. godino'""",,, cu"" iZDOS ad l.g14,4E KM: Rn 03.70029 od 19. 11.1002. "' izna, od 890,00 KM;

Rn. 03-314·80 oct 13. 12. 2002. godine na iznos od 467,s0 KM; Rn. 03-7UO l4 od 19. 12. 2002. godine no iznos od 889,00 KM; Rn. 73·,21 n 00 st. 12. 2002, go-dine na izncs ad 1.43.7,50 KMJ re da je ruzc:[]i nsrun U obvezi da (U~iQCU plad Iznns od 6.498AS·KM, Kako lu:teni nIje izmi do svoje obeveae pre-tria ~1lj,LOCU tc [e L'Uzil<tc predlesio da suddonese presudu kojom ce cbavezati tu..ie.nog.na plndanie duga u iznnsu do 6,49.8,4.8 KM! sa zakonskom zatemom kama tom od d()~pijc,''i;L svakcg poiedinog ratuna P"i do isplute, kac i da mu nadoknadi uoskove pamcnog.pcstupka .s »e u rok u do 30 dana od dana donosen]a presu de, Dalie t uhhl.c p red I ~ie;:: da &1,.1 o. pes LU pi PO ·i;lamL l82, sta v 1, Zakoll.iI. 0 parn.i ~n om pos t!..lP ku i donese pr"C~ ..s.udu zbog pmpu~tanj!! u.koliko tufe·ni ne dm.tavi pismeni oqgovor na m.tbu u :;:akonsk01'o foku. PQ~iva K uJic:n.i ela dm,ta"'j pismeni odgovor []a mzbu u Tr()Im od 30 dana racun·iiiuCi ·()d dimil p!rijema ovog dopisa u.z napomel1l.!, Qi:l rismeni Od_gOVQf na l.utbu !nO'r.a biti ra2! urnl ii Y \ m oro .sad.r;i~ ..... ~ ~l ~ .... r,;: onn st,!;) je PO'" Lre bno d:a bi :se po njem u. m o,glo pm; tu pi til 9. pos.ebno m:nai::enJe':l·sud.aj Ln-oj rJore-droeLi\: pLli'l na::dv i ·B.dre-su "la pr.av [lit J iCi, p~(;(:sne prigo\tQ.re, t1..xidno izj i;ll.~ni r,;:ni~~ da ILs.e mzbeni z:!"htiev pri.znai~ iii ospm';av~ u kom slueaiu je prn:rebflO tla.vesti ra?loge lbo,g koHh .\i·e .iSl~ (jSPQti:1V~ i ~injeniCt.: tHllwi:ittJ.iiJ. Se;:' navodj 2..:i.s.IJl\ralu.

Bo~m31 Hercegovina

F edcraci ja Bcsne J Hercegnvlne Tuzranskl Kanton

OPCrNSKI SUD U TUZLl Broj: 320 r. 037994 04 p, T1I71a, 22. 02.201 I. godlue

TUZILAC: Rudnici "Kr<b" u Tnni DOO LlL Miie K er o~,,'it Guje br. 1.

TUtENI: DOO .,DiJ Bl" Tuna nl. He'''"" Brkiea It •. 77 Tuzl,

RADl, DUg> V .. p. 6.498,<1-g KM

U s1<lod.n, 'CI,nom l4S. sLa" l. do /. Z·.kon." punicTIom postupku Opc-in.s.ki Slid u Tu..z.li

OBJAVLJUJE

Dos.~Rvljanje tuzbe tuzioca-: Rudnici '1KrekE!~~ u Tu.· zli DOO Tuzl., prod" ,nZ."og DOO ,"D21 Blu Tu· :da uj, H~~.tI!i B.rk.i'a br, 77 Tuzla, rnw dUI!;;:L VbTl' 6.498,48 KM.

PLsmeni udgtryor nii l.i..i.WU mOri:l. bi ii P~)LP.i..::;<:I. oct st.riltiC' odgovomog I·ica {li zakonskog z~tupnik<i) odnosno ovla~[£nog punom.ocnika.. Ukoliko U navedenorn r-oku ~Il~lli ne dos~a\';: l)is.meuL, Qd~~;ovor n:!llu1.iJu .O:;lln:Ld~.ceo Zakonom p.ropisane posJi ",dice zbog propuSlilIl ja 11 a~ voo.erle radnie (donos.en;e presude zbo~ 'pmpu~qm,a), ~S'~ va lu::1be 1:U1befloI)J smalra :se obja\"ljenJom prOle-kom roki:iod 15 dana od d~-ma o.bja vlj i ....... .:LIlja.,

SUD!JA BiliaDa Novak

BOSNA IIlERCEGOVINA I'IWERflCI]A BQSNE I HllIlCEGOVJNE TUZLAl'ISlG !U\NTON

OI'CINSKI SUD UTUZU

Broj: G3l·0·M.l·09·00341l

Tuzla, .(19. ·1l2. 201.1.. godine

Op6[1,:)ki.s'lld U l'LJ;th~ sU"u.~·[Ji. ~~d;nik L~rl:!;!, QJ_;:ibl:!:!;Qvii: B~tl;:J"lf'i~) u pr:.i~'[](li'.lHV!lri [U}iLdiOl JP EP BiH D.O. SARAJEVOj PoJru}:Ilic3 ,.,.ElekLr'"odistribuc·ij:a[,l TIllI.n, uL Rurl!!l.rs..ka !:Jr. 381 p:roLiv [uie.L1.og MI.1L':;!LO"i(! ReJfka b:

Tu.z.J.c, u], Mil..r'.1 Trifunovit:~ Ut'C"hr. 2&_,.rilru dugil] VPS 1 28:!90 KM; d:lT!~ 09_ 0.2_101'. f;l;JIdi·ne=; .

OBJAVLJUJE

DIlIl.:.I, 10_ 03_1013'9'. godillof' ~i[t'Jj je rw,nm .sudu dosmr,'io mib LL [l'.u.mi till! rna EUZeIl Ill!]," ob.r ..... eze jJ II i.spb.m dl]gOl U iZllOSU od l2.8.,90 KM, Tu:i:bcni labtiCiv luii.1cijil ii.;: Z.il!'nm·;I;l' [J:::J ti n j..:=ni.cllim iJ :t,·rndim:] d~ :5:Li. !..uii u=Ji i LUl~:1l i u ugl;)·~Om(llLl Od[Jfl:<;ll c-iji j..:= p~rhr)~! pmd:3j:J: 1::1«=kl.r;i,c!"l~ elle-rgi i~! [-r da j~ LW:..el'li 'pri ['(Ii (I r:l~un e, fI P() !!i.ti III [11 ~oslije ],.oIlClvl,enib {lo·pnnlli:l1l1, dug nlie i7J.llirio. p·oLril.zfvlIni~ ie dospjdo, a kil"kO ~!.J;t.;:ni llif~ izmiril;Jl·svo[1J IJIO,p;r.;::zuj tuii t.dj pTCdl ili:~ .sudu d.::J. dones~:

PRESUDU

Obtl1fezuie·~e [went·aa luiiteljl.lllll ime dngll z~ bporuc·~nu ele-kLdcnu encl'giju ispliiu..i iZJ1(lS od ~28,90 KM 5ii .lilkons!;;om.Zi.l.lCZIlOm kiILTIiltOm, p(lcev (lJ d;:mil; p'o~ dn(J~~njD lu~b~~ ~ dl;'! i.spl::t·l~~ :kilO i cl:!, tlJ:iill:Jil..!. n:3"kt1:tdi U"ttskcv~pj[lji6l1"_:;'€- p~mpk~! it ~Ve U ro~(td 1.5 dSlH.! Cd d[ll1;3 ~r;a\'o£nllz.noSli presll.de] pod pdjetniom p'rilludnog i.zvd;~nj.a. TuZit.elj je preJloi:io d!!l md donese pre!>udu:zb~g rll~us.Lil..Ili~ I.lkoli.kQ (uleni [Ie- dOSLiIVi fidgl)-

vor n<l. mz"bu,

Ov'iriJ p'Uttm !U~l::nIJLT! ~~ d[)!j.l~"'li~ 1"u1.h:J D:3 (l-dg(1¥or u s[lJi,du o.dted:uh<a .t.I_ 62.&1. 2: ZliJ-:mH! 0 parriicmH'o "P{)s[u~ plm F' 8tH (,..sIu:2b~nl::: n-uil,lllt:' F BiH"~ IJr.f)ji 5~/O.3.~ 73/05 i 1"9/06: u. daljem Ie ksru ZPP)l uz !,ouku Je nueni i.hu:m u. skbdu.s.a ooNdbilmia ~J. 70, i.i:'J. 71, ZPP-a, uiljbsilije u l:ok U nd 30 d~t1a IJId dan~ pri j~m:j lIllbel do~·~:tvi li pi- 5Jllt=l;1:i od_SrI!v'o.r J1.S tyibu,_ U odgovlJlm .(;1.;3 lll.lbu: tUl:t=llJ moO}!:! [!;.rn(i DlO£:.Ut:~ 111iJ~.!il1e prig{)von-: i i~j Llitlil.i .!i~ I1s II prf:maie iii 08POf::iV.a pos:[[Ivljoclli IUzheili zalujev. Alto tu;i(:lli tui:b~Ll.i zilbtJcv o~JJ'OmV:J (ld,gofOf nil tuibu. morn 5.<Ldl'Z03Vati r~7.lo~ iz koiib isd OSpI;jlTilV~, kilo i ':illjenice n~ klJljirntl; .~~t1i1,'i~ 5'tioi~ t1.:);"'od"~ dok~~r:: lkoji[tl:.:l 5.t= !.1[i· .. dUju L~ .tillj~Jlit;~! ll.! :pri.!vtli D"Sl.iI:1V gvi·h 11:3 .... 00(1<1. OdgO'iJ"lll' nrr Hubu mor~ hili r"Bzl1mljh' j slIdl'zavati"sve Sto je PC'lIrebI10 da bi se:po iSWlll moglo .l:J'O~{l1p.;uj~ a PQ&ebu'!Jo flZllilCCiUje- 5udil i: b.n)j p~d.ll1~~, irnt:· i prczim...; p rI:=biv2!]i~tc: i:li bLilr~\-viiii:~..:= :5Il"l,I.n3k~ i [l,jlhQ~.ih pLJfll;Jlmoil1ih (i:ldTl.!!':U Z:.l P rd ~'IJ II 1 ic.l.l h Le p rr;::·dmeL!3pon.! i pC! L_pii. All: fI (~.[Ii 11r;:· dos,[!JYt iPi£Ill~l]j od~O\'(H' L1a m::lb U 11 go~ Il.li ~~ dell.o1l1. roku .suJ ce dc:mjje[l pre:mdu kojom}e u;sv-aj.il. lu..Zhcni zalnj,,·"" tu.ziu:]ja (pr~s.ud:a zt:;.og pmpu)jthniil), OS~ im ~ko ji:=ll,J.jb~t1i ~3h~jlJ!voi'jjjJr::(lno o.';=OSf.lOV2lD (.i;I.181_ 5.~ 1_ ZPP-~) .• ,\li:(1 LUZl::pi TIl:: d(l:sl!lvi I)dJW~(lr 11:1 II..I,lb1h ~ (Il~iLe.I~ u ~bt Ilii~ lnl .. fit! d(i[lo.~t:['Li~ prts;urlli:· zbo€, pnJl'uAti!l nja swi Ce zakazau p ri:prem [10 reei.he nakoll Il rtueka rokil Zil. P(ldnOOCri IE" odgOvO"t'a Illl. Lul"bu.. U ~!u,biu pru~ mrC:ll~:Lldrc6C t.u:.z-eni j~ duliln u.oSmislu ~Liln:i1 352. ZPP-il2 I;JI ~nmt= Qb~vjC=!,ilili !1~,t!.j !Sud, Il Pf!11ivlwmL!i!" !511Q~itj pos..ljedi1'.:~ u-sl;:·liidu,s1J: 29JROnULTI. Pod Ll:{t(.wim.il iz Na:.I.19 74_ ZPP-a IJ..SVCiLllOdgOVOru nanu:bn~ i! l1I1i·kilSL1.ije IlB. pri~I'e1l11lGjl] rocistu Luz~Jll1TIoze I:lodlli ieu Il L'minutbu, Obavje5,~vLl. S-'C :t·:uZciui dOl. .S-'C dOS-til';:'<l Hlzhe smilLrOil oba~ vljl::l1QITI pr-(lLtk(lm rok:a;(M) l:s. d~!1~ od d::l!\'~ f.lbi;l~~j ..... aIJ i i j.Sl~ n d!lt:'Vn im [10'"' .i:ll.um a hilje s~ dis:Eri bui r!ljl1 U Fe,~ det'13ciji BiH,.a dosLn,,'a pi.smeLl<! Cese obaV'.hi :is,[Ov~merum (th,~vl ji ~aLljem Il i~rn.cniil Il,il. ogl.:asnoj p]oci SUd~d

StrQCl}i 5~I'.IIdn ill L·~iI!:l Ga.zib~i(- E.I::;go\,l'::

SOSNA 1 HERCEGOVINA

FEDERAClJt\ BOSNE I HERCEGOVTNE TUZLANSK! J(ANTON

OPCINSl<l sun U ZIVINlCAMA

Brcj: H 0 Mal 01)814 ()9. Mol

.Zivinice, 11.03, 2011, godine

OGLAS

Pred ovim sudcm u roku ie parnieni posrupak luiilelja Dionicko drusrvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Tuzla, ul, Alejo Alije Izetbegovica brej 29.l' protiv ruaencg Halilovic Fahrudina 1Z Zi\,lOica, ul, Sprecka broi 13 C, radi isplare duga, v.s, 1.842,05 K,M, po kakn sud istom no adresu ruzencg niie u. mcgucnosri dostaviri tuzbu na odgovor W sud shcdnc odrcdbuma cl. 348. st. 3. ZPP"" ruzbu na obavezni odgcvor dostavl]a putern dnrvnih n ovina 11Avil1:~~ S araicvo.

T'UZil,=lj je predlozic sudu da ukoliko rukeni u zakonskom roku ne dostavl pismeni odgovor da sud n a osn ovu clan a 1 ~ 2. z.PP-a! don ~I: p resudu usljed propustania.

Sud pu rem Dn evnih n ovina "A vat' dos tavlja navedenu ruzbu tuzencm Halilovid Fahrudinu, no obavezni odgovor kojj poucava kako sliiedi:

~jOBA VElUIE ae tuzenlk HcdHovi~ Fehrudtn, iz ;hvtni"., ul, Sprceka bmj B C da tufilcliu, Dionicko drustvo BH Telecom Sarajevo Direkci] a TuzlaJ na im e izv:rs e nih usluga, j spla t.i iznos od 1.842!05 KM! sa zakonskom zatezncm ka olaton, i to, na iznos od 255,25 l<M po~. v od 25. 05. 2009. god ine, na iznus ed 231.,85 KM poCev od 25. 0'6. 2009. godine, na iznos od 273,;lU KM pocev od 25. 07. ~009. gcdine, na i .• no. 0<1272,55 KM pooevod zs, 08.2009,. go" dine'! na izacs ad: 7lii,00 KM. pocev cd 25. tl9. 2009. godlne i I!a iznca od 727,10 KM.poOev ad Z5 .• 10. lOU9. ~odlo~, kac i da ran naknadl troskeve parn iCllOg postup ka kofj se odnose 02 taksu na tufbu, tak:su 113 presudu, trosknve oblavljivanja tuibe j presude U vlaini kOJu sud odredi, five u roku od 30 dana od dana prijema presude,"

U ko li ko tuzen i n c do s ravi Gdgovo r na tuzb u L1 zako nskom pred videnotn TO ku, l u2i tel i p redlaze da sud donese presudu kcjom SI::. usvaia tuzbeni zahtjcv (presuda zbog propustania), u skladu sa clanom 182. Zpp·".

Ovom prilikcm pozivamo V as d. u roku od 30 dana dostavitc sudu obavezni pismeni Odgovor na ruzbu u dovolinorn broju prirnieraka za sud i protivnu srranu ~ L"tdiv:lja {cl. 454. st. 1. i 2., cl. 70. st. 1, u svezi scl. -n, st. 2. Zakona 0 par" n itilOrn posrupku 53/00 3),

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNIlI HERGEGOVINE ZENTCKO·DOJJOJSI<J J<ANTON OPCINSKI SUD U ZENICI

8ro;: ·13 G M.I OlQ-8&5 07 AI,"

Ze.nit.:8! 07_ 03:_ 201l_ gorli!1~

frpCiDski..s.ud u.zel1it:l) rndija Amril Hedzi«H.il.dZi.c.:~ po:!iL1ipll!lu.t:~i U pL"i:I'i'noj i!i;[V!:3ri [L11:itK'l:I Diol'i.itko dru:hv~i ]'!BH T~I~cTilm" S:;!:l:-::.il:v(I, Pi:rdu,:ii:.t Zt=!1ic~~ u.l_ M;t!'i.~Tyk""v::! br, 46, prilliv Lu:rene Todorovic.: Ar:n:lriJtil'Le Lz Zen iC~l ul. L{, [Idiu b r _ 1 :3.2! t::.di U.il{J [a le' dug,a! v _~_ 482! 70 KM, nl;! nti-nflvu t'l'doll a ,3.4:=1. ~lav 3 ZPP-:!.:

OBJAVLJUJE

Tu.!,n"i TODOROVIC ANDR[JANA domv]j. s. n, fl:'dg~)\1 {! ... m1:b::!~ p{)dn~Sell,JA~VOIll Sl1dl.l dillli.l. 17_ l2 .2007_ ~i~ kojlJlm tuZi[.,1: p(lL.l'aiuje dug:itOL izvrScl1t' us!w;gc mobitne t:eJeroniie i p~ j,sposL::Ivljenim fakmrama LL LU.:;,UpmllU j21'mW 00 42(VO .K M :!I~ 2i:iMl.l.!lkim .lil.Lezt'lir[] k:u1l;3~ taJ'O:l f."'O'.n OC d:Ill.:L dD.5-Jl'jd~li p.a do L:;p]:al'~ k:,.kI' :dij~i;

- 11 i.! iznm. [ad 9,35 'KM P.OL:L::V od 15._ 03_ 2007_ gud ill 1.::] pil do it;;f'I:At~,

~ nil iZl1lJs.od 146,75 K...\i .pI)C~\' ad 25. 04. 2007'. gQdin(!, pild~) isp.bLt;

- Duzni sre dosravi ti pismeni odgovor rut ruzbu u n nved enom roku, koi i mora bi ti razu m Ij iv L mora sadrzavmi S\Tt:: uno ~m ie potrebno da bi se njemu muglo postupi ti, a poseb 1)0 u is tom tre be D a vesti:

1_ Oznaku su da i brc j p red me ta, i me i preairn e) p n:biv8.lis te i Li bora vis te arran aka i n J ih 0 .... ih P unomocnika te predrner spora,

.2.. Procesne p rigovore ko j e n e mczere is rica ti naken dostavliania odgovora na rudbu (npr. Prigo"0[ miesne nadleznosti tl. 19, Sf. I. ZPP FBiH~

.3_ Decidnc se iziasniu du Ii primajctc if QSpDm~ vate tuzbeni zah tjev,

4. Ukotikc ospcravatc ruabeni zahtjev dumi sre u odgovoru na tuzbu tacno navesti razloge zbog kojih osporavate tuzbeni zahsiev, einienice na kajiIDO zasnl vate svn [e ria vade i dosravi te dok aze kojimase utvrduju t~cinjc:njco(c171_ ZPP FBiH), 5. U" lsprave sastavljene na stranom ieziku duzni ate dostaviti OVj[:I-e1l priievod (cL 134. sr. z, ZPP FBiHJ.

6. Ukoliko prcdlafere provodenje dokaza sa,I usa nj em sviedoka duznt sre za svakog svi edoka navesri tacna ime, preaime, irne iednog rudirelja, adresu 5 t::li nova n ja, na koje 0 ko l nos ti pred lazere da se.svjedok saslusa (cl, 137. st. 3, ZPP FBiH), 7. Pismeni odgovor morate OSOQI!O porjrisati (CoL 334. st. 2. ZPP FBiHl.

- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na ruzbu sud (ie donijeti Presudu i usvoji ti ruzbeni zah fje" - Presuda zb og propus ranja (el, 182, sr, 1. Zpp-"),

NA.POMENA:

Dosiava se sma tra obavl ienom proreko m roka od 15 dana ad dan. objavliivania (0134&.~ 4 F Bifl),

Sudija H usein Dzihanovic

. na lznos od tl7)~KM po«vod 2S.HS, l007. godiue, 1=1<1. d{~ i.!ifd !He]

- n~ i.lfl [).!;. Qd 118 JQ K M po~\I' on 2)_ .06. 2007_ sod i 11~,jI. P;], do isp-li!tlo:",

."' ;;,""'00 9,35 KM poe.-. 0" 25, 0], tOO), goo;ne,pa

doi.:!ipliiL~', .

. n, (Z"", 00 9,JS KM poc", od 25. Og, 2007 ,goo;"o, P' doi81l!t:!~~,

}Um i lJ·{l~K{Wl! panlit:llug P~)Si[l.lP'b SV~ u rO}ru oil 1 j. rial]: •.

BOSNA I HERCEGOv"INA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVTNE TUZLANSKI KAI',nON

OPCINSKr SUD U ZIVINICAMA

Broj: 330 Mal 007236 Og Mal

Zivinke, 1M. 0" 2011, gudi ne

OGLAS

Na OSllOI'U ClOD" 348. ,tav 3. ZPP-" FBiH, ,u"'nolll se dQ,r.v IJ. p resud.

Op Cin, ki su d u Zi vj ok.ni., s lrU en i .aradni k Dug Tarik, u pravooi ,Ivan tuZitelja JP Hrva.l"ke teleko m un i k.cij e d.o.o, Most'.r, Dieekcii" '" po. kretnu mrezu~ prm.ii,r [uzene Mesic .senije iz MeSica 271, Priluk, opci.na Zivinice, f!'l,d.i dll;ga v.sp_ 783,99 KM, von ,ospraVl1 0 d,,,., 04. 03_ 2011_ gQdi ne do"; ~ ie.s Ii edeeu

PRESUDU

:lbog p:roust~nla

OBAVEZUfE SE (uZen; d.lU7,i""", i5pl.,; dug u iZJ'lo:5u Cld 783~99 KM sa Z-fl,kons.kom 7..ale.l:IlOm

Tu;~l;!.~ jl:: u .~!r.ludL,l!;;:!'::1- 70 Z_PP-:il QIlj;n'l l!, "'lJIku, 0[130 dLm~ od d~.n.>l: prii~m:il w.zbC'J do~tiH'iti s.u:du pisln(!ll.i ~,dgov(ir Ilil Lu~b'4 i!ilat:i n'ingut:~ p:roc.:e.s.ne pL"il;l:{wOL"e-~ i~j~~!li1i.~t= d!lli p.riz..nl;!j!: ili O~P[ilr.:J~'!l P'O',st:n;Ji!:lli luibeDi zlliltjev.

PL(lt'Cknm il'o.k.a·od j S di.m;a od, d.illl:il. t:lbjil,vltiVilll:iil (H.fOg oglasa u DIl{!'i1[IOI:n a'IJ.il.z~·smaLL'al';:"e se dn j<e LU2:bm dos.[1]~ vliel'~1:I. m~[JO[]] IlOJ Odg~";!1!(.1T_ Tu~bom j~ prOOI(lo~l.::ll~) doTIoiiJ:;:nje prcsudc z.bog pmpttSt:il.llj:il. u skbdrL sa.cl. lK2 ZPP-a ukoliko luzen i u wkli 00 30 rum:! n{! d.os.ta...-i: :mdu piS [JJ~[I L odl¥i''''~'I]" L1~ m1bu..

Sud[ja Amr.a.H td2:ir.:,- H ,.d.Zic

I<om.""" i roo 11" i2.nus od 113,03 KM poc<:v od 16. 01. Z008, godino, n. ilnos od 194,79 K1\1 I'ocev od 16. 02. Z008. godino, no i'MS od 119,96 KM potev od 16, 03. Z008. gud; nt, n. izn os od 46,~O KM pocev od· 16.04. ZOOS. godine, no izoo, ad 46,80 K M PO""" <> d 1 6. OS. 2008. godi no, no iznu. od 40,80 J(M poCev od 16, 06.Z008. godin",.na iznus. od 4<5,80 KM poc"" od 16, 07. Z008. godin 0, na iznos od 159,01 KM pocev od 16, O~. 2Q02. g(>dine do ispla,e, s, trotkovima p"micnog pi),rllpk. 215,00 KM sve u ,olm od 15 dal1~ po pra""sJlIlZno" 'ti presudepod prijemj om prinudnog iZl'rsenja.

Strucni .• ura.dn;k

T.rikDug

POUKA 0 PM VNOM LIJEKU: Prodv ave pr· .s~.de nije dozvoljeno ".lba, ali proliv iSle moZe Ilodoijeli prijedlog Z. PO"'"L" predasnje stanje u rok,u cd osam dana., ,"cunajuti od dana tad. je prest"o r",log -koji ie prouzrokovao propuSmnje Hi od da.Tla k,edi:l ie za to ,sa.;:;n.ao_ Nakon prot-eka 11J ka ad 60 dana od da.na Pl1J pU.~Q.T1 ja ne roo ie se LT,!'!7.:i povra.t.

N apom ell.!'!: Dos.t.ava SI: 5 rna L"ra ll'vrse..ntn'11 PiQ ~I:kom rota od 15 dana od d.ana objadjivanja_

BO,MA IliERCEGOV1NA

FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE J",IORCf.GOV i\.CIW NERETVANSJ(J "ANTON OI'CINSKI SUD U MOSTARU

BfO;: 53 0 M ,I 0)8522 06 M,I

M{k.~~:.Irt 07.03-.201 L gtldin~

O.p~im:kl slJ.d u MQsmru) srru~nil su.riildnl(..'a !va.Il:il S [·vric, u pn.Lv[lcj i!;(va ... ~ [U2ik'.ljalP Hrv::lLSk~ ·rd~kt'UlUllik.ll.r:iil.:: d .. Q.o_ Mi}S([~r, Direkeii3 ZLl pokreulu Clr,ez.u]UL.Knezll Br.mimira bob j\iostar~ prod ... L!J.~n~ SVJETLANE KRIZAN"OV1C (rod~'['L~ 2:5_ 12. 1%5. godil'll!)! iz AfC:!i(i:!IL.aJ u,J. Kne.lil. Dom.D.gC'lIa brof 3~ rndi is-plate duga~ 'VSP. 23~jS9 K.j.\I\~!]:J ke:mc.lju i:J., 34!1.!it., 3. i tot. S·. Z!Jk(lL"~ (10 [l~E'"[ljC[l~lL1l fu.'}s.rupku F 8i.H (u da1jt'l:rl l,t!k:!i[U ZPP F Bili)] ~an rnci~li!l~ u: 'lOklJ.prlpreLTumja gl.i1vlle f8spril:veJ (1bjlL-

... ljuir:::5lijed~i .

OGLAS

TU.~[JOf Svjc..tl.mi KdzLlU{H'ic- dos(Livlja Sf: Dil obav~z.n.i o-dgOl,o"(l-( tu;,l;b,% !i:~ pri ICl;tlm:3 lU;f_iu=lja ~:;U;J:riml i!:p:J 11 o .... nm :sudu danm 21. Il. 2001. godine 8 Eu.Zbenim zalnjet'olll kojigbsi:

",DLi2::l.Lt jot=' LUtt::ui i:!ipl.il.lili Llitilelju ukU!J:ln i2,!'lc;!i gill'iJ DOg dugil.:Za kori l~enje .tri{i [) i [e l us I ugil: L1 'i" isi tl i 236159 K.J\i, Sil z;akotl.:sk~mzLLlc.zl]Om klLmLLll)m i 10:

- ni:l i:ZnM 0'11 107143 KA'1 poct::v!.i ('")oj 17_ %.200]. do 1(0- na~nof J:spta ~

~ ua izncs oJ ),6176 KM p{iI~e ... Jih!d 1'7.07.2001.. d{) ko-

:rJLlcnc:Jspl'lt'; -

- nO! illJ[J:$ni!3 i2c,4(I. KM pq~I!"\'.!ii i;l'd 17. a:s. 2001_ do klJn::!ll:I'i1:: igp]atc=jo.

t~ [J;j].kll ttditi tlJzhclf u trogko~~ p!Jmj~ Ilog P'O$ tUpkil S:l''e u Tfl:ku od 30. d~.Ll~."

Tu.Zella ,s,e von-cava da je dul.n:a n.[ljka~njle u roku od:ro d Lln~ filcu[laj LL~i 0 d daD:I dos. t:J"'e lui;b~, dos-{ avi ti .s.uau f1i~me'tli odgo'j.1or 110:1 l:'u;:a~·IJ, (CJ:, 7Q . .,';~. 1. ZPP-:J FBiH)~ Dc8lllViI mztiif' 11 iI Ob9'IJ.e-zlli odgovor ~miil.tta .s.e j.z'l/~enom prfiwkom rob Qd l S dLll1il oJ diil101, obiOlVi;;: LI: dneVlJlm noviliflrfL9 (cL 348_ st. 4_ ZPP-a FBiH).

U oognvoru Hi] (uZbU m oZele jSlil!c::i moguee I,}mcesf.l ~ pr~ iglJlv[!Jl'~ io~itovali se rrizniliet~ h iU r!'~p()mvLlLe posta;ilkl! i [U~~lli 2!1hijev! [t' n:we:ni i d rn...~ f10d::n];;1I!' Ktfj e (i.<i [Ii'melfu CI. j.34. ZPP~i1: FBiH moril im..il.li sVi:I.kl ~od.l1es .. ~. Aka. ti.!Z.eUiI: O:SPOGllv:a L.1.1i1:bE"Eli zi.!.l1.~ev) Otdgl)'IlQr nLi lUZOU lIlo.-a s!ldrhlli j t:a:zlogl,! iz kc'ijhs~ Ilrlb!!ILi zlll:Jljev (]!::_P{1Ta'i~ CiL~i~nice mi. kojiJllI! ruzena Lemetji :5'L1"oje [lavodeJ dob.Llt ,~lJIjim:1,.Ij;~ Luv:rdu,i"u It:: cini~l1iC'l::i It:: p' ... ,aVI;IU lJI~nlilV!,l za Il.il.VMIe [U2~ Ll~

U sluc:ajlJ. dLlIJ. z.:t:ko[J.skom l'Oku. UlZ~iIl~ III! do.stavi ~udu. ~~dS[ili!n( ~l.~ 1'LLiQu :'i:ud CI:: dntlij!:l-i pI'!::511du ~boB rrtlj:!uhanla ~o'(lm Ce usvofid tuzbenj :z::anlje'Y mi:lt~l.iil, GS· im 1]1;'0 jc istj {i(oiglecil.1t'1 lleI).S.l10V:Hl •• (tl. ] 8.2. st. t ZPP~OI FMI).

STRUGNASURADNlCA JVI:I.Il.!I!-Si""Tit

BQSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICK0-DOBOISKI KANTON OPCINSKl SUD U ZENICI

Broi: 430 Mal 014929 00 Mal

Zenica, 19.0!. ZO II. god.ine

Opcinski su.d u Zenid, sudija Amra Hed.zic·HadZic, poslupajuti u. pravnoj SIva· e; [uhoca "SARAJEVO-OSIGURANJE~ d,d. SarajevQ, I'odmznica Bihac, al. Kralja Tvrrka br, 3, protiv tuienog Kermo (Vei~ila) Kenall Lz Busovaee, Loncari b.b., radi isplale regresDog duga, v,s. 945,00 KM, na· kOllglavne rasprave zakliucene dana.21, 12. 2010. god.i.ne, kiJjoj su pri~uSlvovaLi punoniocnk>l mziaca H 0 dzi c Ce b a,. zaposlell i ca kod tu.z-i{)ca, a u odsusrvu uredna obavi· jeS[eDog ruzenog Kermo Kcnana., dana. 19. o L 20 II. godine, donio je

PRESUDU

Nalaz. se tuzenam d.a i~plati ruZiocu izno' ad 945,00 KM sa zakonskim zaleznim ka· mmama po~ev od 24. O}, 1998. godlne, pa do ispiate, kao i lroskove parnicnog pOSIU' pka u i;!!lQSU 152,00 KM.

PRAVNA POUKA, Prmiv ave presude do· pusren. ie zalba zbog povrede odredaba par· !lienog po stupka i zbog pogrdne primjene materijalnog prava, KaJllOnalllonl ~udu u Zerrici, p urelll OVO g su ria u mku od 15 dma, k{)ji rok za tuZeriog PQCinje teCi ad dma pri· ierna presud.e.

PrOlekom roh od 15 dana.od d.ana objavlji· vanja ovog ogla,a u Dne.vllom a.vaz.u, sma[r· at ce se'd3 je presud. d.oslavljena ruzenom.

Sudii· Amra HedZic·Had.zi6

iglasl

.0.:.0.'. iII~A"AN.,&Ii~_'U'~~ ~""

!IIU'$QIf"'~

_ .... '_1I~

bk11. IIIl.JUoIlI .lO'II!Ii. :1I!CJdi.N

,... ~~ 10011 .rQ I 101 ". .... a~~t ,.,. ... r ~m :Oi!Oll~~!

a...-C>.IDor._.... .. ,_~ ............ __ ' 1)0. "IoIUI .......

~ 1oII~ ~~ ~~ aDI "''''1.11_

OGL.AS

V. ~ftt!CI.I .... ' ...... U "'!'IQe.I!.,IU I"I~ sRCaJ>IOO DVlHI ....

o D ... t£l:~i:. ~.e.-y IIQKIIJVi~~.oog ~ ..a~~

-

a ':.01!1 0114- l.;tw.OtI ~ • ....-a4 1j,1"

j,'..,. 'jhhw; 1'~,1.1 ~ .. ~_.tJ'Q-',,"

DI~'

_W ..... 'jlllfil~,.,.~ _..,._ _ 111-

__ l .. ,.OQ

. --"" '''''-

,~.a.ot illl~iiI'd<_a.. '..ii~ ~OIIM iIIIfo¢¥.

~..-o~ ~Ift1~"''''IIII.pt~I}.I.I!II.aO''' ~

~ ~t ... ~, ."..,~-r.t ... __

~c. w~l~~~iI"lII ... r'~UU~biI:blr"""""",

10_ "-'111> iIOQeI!I""'~ ..

rw~VIm"",,~"~~~~.u~paiCO~''''''''''IIIi'lil''''' '"', 'I)QCIIlOO">,I

L.4"-tII~_\7.Yt .. QIIItIGI..I .... P".DI ~'.)I) ~I

'~"""""""111~.'~

=.:.~~~- ~I .... ~ '-n

l~ili£tI""I".I~~~1 ... """'''''.IIi'''''''~jdii~.~,~ ~ ~f'i!CIWW,: N'¥IIIfIV- ... ""...,.J~ ~OI:1dt1i\a ~.,. ........ _.

.~~ ~~"",J ... .,..~'II~~"""'~

,,_...... '~ ,. "'-'- .._ - -, _. -~ .,,_

....... ~t..ntn. jl .... __ .,..,.......ul"Dliu~.3£III:laa..r ut.ada.. ~

-...:i11lllll~~ .......... ~ .... ,~'ILI 'IU 1IIiI.~.u

~ 'till ~uo".... 1I."'I'\.v........... 1IaO."~l"".'PCII ,~ .. co~-

~~rp ~= r.~=d~'::!.~~.::-= ~

,.~:~~'~!I,j~ ...... ll"Ii:Iiw'i"iIIII~~IjJ ....... iia::r;~_" ~L ~~f)oj~~Wia_~ •• _ ~_~.-$ I"W!OW

_.u..<

.. ~.'lI~~DlI.,..r~ .. ~a~~, ... ~~um ... ..H< ... ~JI~~ 4J1 ~ ~lIl ..enc.n. '~\DIn .... ,111,. No U "'oMDI"III,wo. 'D"I"f"M"""'PO;:".JII~I"Qi~

- ..

80SNA I FIERCEGOVINA OrCINSKf SUD U KISELJAKO Brei: 4~ Q Ip 005ll~4 OS Ip

Opeins ki su d Ll K tsel [aku, u p ravno] s tvari rrazi oea jZ~Ti.(:njit NLB Tu.tlaoska banka dd, Tuzla, pretiv izvrsenika !,AF COM.hiER.CE .... doo Kiseliak, radi prndaje nekreurineizvrsenika, vsp. 19.s.771AS KM, V"" mtill, don.,Q4, (H, 2~1. J. gndlne, denio j,

ZAKLJUCAK

1 Od~edljj't SI! PRVA javna p:rooaja nekretuinc iz. vrteni ka ~ upisa ne u ZK ured u Opel nskog su da u Kisefjsku u ZK ulozak br. 6S, s . k.o. Orabovo, k.c. >66110 z""MTada nn perceli koia u naravi predstavfja poslovno profzvndni objekar i nadstresnicu ukupne povrfine 76G~OO rn2.

ZA DAN CETVRTAK 09.06.2011. gcdlne u 9',0I1.!iia.t..i

II RuCiirc l.i:i: prodaiu nekreunne Ot se obaviti u zgradi Opcl nsk og suda 11 Kiseliak u.

III vrijednost nekretnina uwrzleeu [e Nalazom ing . Kreslmira Fitlpovica sudskog vlesraka gradeviuske .,Ii.~l'Uke od 24. 01 2007. godine u i7J'LOS.U od

416,112,51 K),!. .

N NB PRVOM rociftu za prodalu nekremlne iz raeke I cvog zakf iJ.Cka ista se not nl{)z·e prodati ispod III vriiednos Iri utvrdcnc iLJ tacki HI ovng zakljueka.

v U javn (i m nadm eranju iz racke I I;) vog zatlj'Ucka mogu sudjelovaf same esobe koj eo su prerhodn 0 polo;!i 1 e [e rns rvo. rem :51:"0 iznosi ] /] tl LJ l vrdene v ri je~ dncsri uekrcmine a najvise 10.0-00)00 KM. Osobc koje sudjeluiu u laeno] drazbl duane 811 pr-ije pocerka roti~ti;IJ sudu predad [edan primjerak uphn.:ntCe.i.z koje i e vidl ji vo ds je iem srvo pc lo:7.euQ.

[emsrvn se pol:3.~e ua f{l!!lln OI,CiI'l.skog, suda u Kiseliuku brei 3061M7Q000023SH otveren ked Hypo Alpe Adria Bank &iI uaznakom brei a predrnetn,

Pcnudacitna cija po nuda nijc prihvaeena vrarice SC' jemstvc odmah nakon zakljueenja [avne drafbe.

Sudlia Zdenka .M.al.f.rI lea

SOSNA I HERCEGOVINA OPCINSKI SUD U KONJICU Bm;" 56 0 P 00725 I run

Opciu,ski sud u Konjicu, 11 pruvnoj stvari Lnl:fiOL::1:I i~vr~c=nja NLB T!.i~I.;lll!5.ka banke dd~ TU:7.b., pronv jzvrsenlka BEGTASEVIC (ESAD) OMER iz Kcnilca, ~t1i prodsje uekreruiue iZ'i''r~~llik!:l~ vsp. l4.230AI'J K...\o\~ ['!;:J rnti;slU C'lIi,'IT7.~U(1'[Il dana 1].04. 2011. ,g<ldint=~do~li(] je

ZAKLJUCAK

[ Odreduje se DRUGA [avna pradai.fl nekretnina izvcic L1j k a, upisane U ZK UN:d u: Opeiaskcg su da U Koujicu u ZK ulo.blt hi'. 8M! k.e ... Burri upisnane U A IJDf:d,!;'!J..o.nJ ll..sLU J opisane kac "GlO3di.na ium:ll. 3 klasc" [I.~ k.e, :3009/1 ukupne povrslnc 2.-1118)).0 m2 i uckrctuinc u A pupisucm Iistu Il Clp'i£~j]e:kaD "Gra.rlil1:::i pasntgk olo klase" na k.i:_ 3OO8/J ukupue po ... rjline 2_23-6.~(IQ n;L1 nekretaina kc]a lc uplsannu ZK Opcinskcg sudu U Konjieu, ZK u]otlrk br. ]004, k.o. Borci upfsane u A poplscm Jleru kao "BrtiJjiLl".: ~Uma 4 kluse" na k.c. 28.5~ u.kuflr~~ p~l"riine I.026;OOm2.

It Rociste za peodalu nekreuilne Ce Sf' obavld u zgmdi Op.L:i nskug audu u Knniicu, .SC! ba 14/Tr:

In Vrij~l)~~ nekretniua utvrdena je Nd:;J.Oi;OllJ. iug. S~tern a A lillndhCil.5Udskog vjcstilkil &1J.ffiilrs.kc stroke od 2-l_1)6_ 21110. godiue, R.c. 285 ZK ul.Er. ]0041:1:.0_ Bcrci i imnsi 29.520~OO· K.\I~ k:~. br. 3009/01 ZK ul, b[_$&4 leo. Borel iznnsi 6.770,40. KM] vnlcdnosr uckrctnlne utvrdcnu pn vjdt:il;:u pol i cprivredue arruke Duranu B.::I.'hell od n. as. 2010. sodin'!:! k.i_ 300:3.iL tirJ_ "Gr~difl::l" bnosl 1.119,;OO Kj\t

IV Na DRUGOM roeam Zil prcdaiu uekremine lz ucke J [JV[)EJ; Z~'k[i'L!,LJ!;::J. ista ue ne mO:2;1: prodati ispod 1/3 vriicdnosti urvrdcnc U Llfcki Hlovog z:ik,.lju~k;[1.

V U [avuom mdmetauiu iz tacke Lnvog ;z1:i~liuck.1l mugu sud jet(!vJJ.'Li S:! LnG nsobe !i;:{ljt' su pre thoduu po 1 ozil~ jemol V[)_ J ~m~h'o iznosi IJ 1 Q LU vrdene vri [edn I;).~tj n ekrerni ne n u ~j"yi.1e 1 O.OOOJ"O L\1. Osobe kole sud] elulu u [avncj drafbi du2n~'m prije .,or·t::Ik::lIi.'li:iiirtJ. sudu predati [edan prjmjerak upfetnice it }:[,j1:: je ..... idljivn du [e jemstvo p(ll~Zi::llJ1'.

[emstvo se po11l!~ na tatun Opci[l8.k~liPud::i u Kunjicu N'OJ l 1)2 0080000013987 OlVN~Ll k(ld UII iq n Ben k c: dd S\1ft1j~(1.s:1. na.zilJilkom bro]a predmcta,

Pcaudadlma ~iia pcuuda u i i e pri hvudeua vra uce U' lem~lvn Qdman !ld.:cm ~1t1iul~ni'l!: i!~vrlll=: d~;;bt=

Sudija Senad.a D-antbegOlii'ic

BOSNA 1 HERCEGOVINA OPCINSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 1 iOJ002 091

opeln~k.i ..su(1li S:aruje;,ru, !..I pn:l.vmJj' .::ilV':lri U'~zioc-.it izvTs.enja NLB TuzJ!].nsJr.a bilnkil ddJ TuzJ.a! protiv i"''''enik. BALJAK NIHAD i. S • .rajeVll, ul., An,u· ri.::t·}:llmgija br. 22 t~dj izvrsenj~:,'I vS(J. 5.918~OO KM, yan robsta dana 98..04.20] I. gml:in",~ dollio je

ZAKLJUCAK

Utlfn.1ujr;: se da .... rijedno:s'l 1/2 ~uvli:t5n.iCktlg dijela nepokrc:tnosti iz;vrsenika Balj-ak N i tiada upis.auc u a~ (llljt:S'10kfl.j'i~nQm uredu ovog 'suda. podulobk btoi 8666 KPU Ce[]~ar iJ. mL:r.:Lvi jc:d.l::l.osoba.n SLan u ul. An1unil Hangija 22/ prlze-mljc shod.Jo D·ala.zu vjdtil~ ka griIdevinske s.Eruke' od 28: 12.2010. godine iznosi 43.954.00 KM

Te_ s.e odre-duie- prodaja iste usmenim j j2lvnim na· dmr:lanj"::.m

ZA DAN CETVRTAK /-6.05.2011. god.;p 0 u !~OO "Ii

Usme:no Javno fladme~!U'iie za prndaju ove nepohe-- 1ll08li odrhL6: sci..! :!:;gr~di Opt"il'l:skog suda lL San; je'vl.l ul. S.enoina. br. J~ sob;;!. 404IIV,

N:a PRVOM rncMtu z~ Pl''O.d.aju nekremine i.z tacke 1 ovog::l.aklju~k.a isu:I s.e j'1ie I:nO'..e rrndad is.pnd 1/2 vrijeduo:Hi 'uL-vrdenr: U llL'ki: I ovog 2~kljui;ka.

U j:avnom []!!dme~a.nju i:z. cack~ I ovog z!!lJjutka mo· gu sudjdovlLti sarno osob..: [(oje su prc:tbod.n!) potOZ.l Ie. jC"m st YO. J c:mstvo i zn9si ] Ill) lIt vTC1enC' vri j cdmlsti nekremine a naivH~ l(l.OOO]OO K.M~:a U ko-nkrel1l0m sl~caiu l.tn(J!ii (39SAa KM. Osob'l: kuje s.u dje tuju u i a lin oj dr:ilzbi dum e su p rij I: pocc tka ro.cisa sudu Pl'e'darl i~d:m primi~n1.k upl!!tn.ice 12 koj~ \'jdlj h'o_ d.~ je j emSIVO poloo.eno ..

J ems tvo s.c. poLazc na raCuD a ptinskog 5uda u S ilraje-;r vu broj ,J S900 UOR 264956 otvo" n kod U ni C",dh Ban~ S<UlI.j.;:''IIo Sa m:LZnak1JID broja pn::dmr:HL.

Ponu~Jacirni.l 'ija pOlJudu nijc. pri.hV.tl~emL vnHi~':.:se icm.stvo odmab. na'kon zakljLlce:nja ja~fno drnibc-.

Sudij.

Pei r:.inovic Mirna

BOSNA 1 HERCEGOVIN.A OI'C[N.SKI SUD U TRA.VNIKU B",j· ,J 0 I On344 091

Opei Il.SkJ sud u T ravni ku) u prav.noj .s.~'Y:;ui t rilioca iz~'rsC'nja Nl..B Tuzlil.nSk.ia: bilJlikil dd~ Tuz.la. protiv ;zvrii<nih HURllM llAHRE i>: Vit.,~ i "EDB.~· df.t.o~ Vi:J:'ez, radi pr,nd:llj~ tlof'krettllne izvrserlikaj v~p_ 4U.Z72,26 KM~ V:QrI rociJ';la d:afu 3.1_ 03. 20] 1_ godinej donioje

ZAKLJUCAK

Odr~duie se PRVA jav.na prodaja' :nekretnine i.zvrScnika oznaccnih kim:

- k"e .. 194!1l·ljkupnt povdine 230 m2, u nim:f',.'\ ku&.:. j zg!!'s.cis. ~v _ "S Lrane" i nQ k .l_ br.. 194/12! U fl.:;!, fa vi kuca 'i zgrilda 7.v. 11Straru~'[' ukupne povrsi.n L: ZOG m.2·a k(lja u naravl predst,avlja poslovnl objekat sa ptipadaiucil1l zemljistem Llpl:sana na k.c. br. 19417 opl:sanQ k.l1~} n ,i va !~St:rnneu. J ukup ne JHJYI~ine 24Q m2

ZA DAN SRI}EDA 11, 05l'lll. go<lioe" 1O,00."ti 11 Roci!u· za prociaju nekrernine ce se. obavi d u ~il·

di OpCiilSkOI!; sucla i..! Trali'niku l.Il. V.:::z:irSka br.]" soba brr;lt 3a,

III Vriiedrlo:.::t oek·r'eUlin~. u[vrde.na je Na.la,;nm inK K re-!imira FLl ipo viC-a suds ko~' , .. jestaka ,gri:l d evinske stroke u imo,~ od 119.819,74 KNI.

IV N-a PRVOM roCiitu za prodaju nckrC"tnjna iz L.3Ckc- 1 Qilog 'Zi.1kl j lJ.'ka j.s.ta S(: ne lil OZI',;:' :pi rod~ ti ispod lIZ ... ·:riiedf'L~d ul""'rdene u ~atkl11l O'vog :za.kljut:k~. V U javnom nadm~mnfu iz utke I ovog :zakr[utka mogL1 sudjelovari sarno o8obe ko:je su :pl'eEhodno poloti Ie jcm st YO. J em st ~'o i znosi ] I] I) IJ.l VTdC'nl!: vri j ~ d.nOSli nekreL.ni~e it nalvise lO .. OOO~OO KM. Owbe koje $udi-elllju 11 j!lVtloj dr~abi duffle SI,l pdie poCe.'lk-a r"OC-iSm sudu predad jedan primierak uplil.tn ice iz ko·, ic: ie vidJjivo da j~ iCIIlIiiL¥O poloY,mo.

!cmsL"'OSii: polazc:: na racun OpCin.s.kog·suda-1u Tra~ vniku braj 3389002203351,8, OW""n kod UDiCr.diL, B:9.ut dd! pn.s.ll1vnica Travrdk~:a n.azn.Qkom broj p\',d",e ....

Ponud:ilfima tria ponllda nije pribv·.ill~ena vraoce he jems[vo odmab nakon zakljucenja ja .. 'n~ draibe.

Sudij.

Samir.s' Semi~·

Hildijb~gic nil silslanku Ii 8eGIi: Ne vidim u iemu 18 problem sa Siallilom

Ambasador Faruk Hadfibeuic

Oua eBiPa moze SpaS"li bh.lUdbal

FIFA i UEFA nam daju priliku, jer skidanje glava nije u njihovom duhu

FarukHadzibegic je, uz Duska Bajevica i Sergeja Barbareza, postao am b asa dor Komiteta 7 .. aormaliz .. ciju NSBiH. Nekadasnji kapilen reprezentacije Jugoslavije i selektor BiI-I, te treaer koii godinarna zaraduie hljeb u Francuskoi, logicao je izbor UEFA-c i FIFA-e jer moze popraviti imidz naseg fudbala Niegovi prvi dojmovi nakon prekjuCerarnjeg sas lanka u Becu su VI lop Gzitivni,

- PGZ;'v iz FIFA-e i UEFA,.e me jako obradcvac, [er su oni na ova] nacin pokazali da 0 e zele n ika kve sankciie, niti nam hoce ne510 narnetati. Oni nam z.ele pomoei, a sasvirn je logicno

Osim nellada iel" a sada predsJednili

Sla. ee bitt prvo 8,0 ee uraditi Hli:d±j begiC?

- Po zahtjevu Komitcra srupat CU u akciju, akak?, to jc na njima da od-

luee, Motam sluM!; Osirna, nekada m! je bio sef~ ali sada mi jc predsjednik - kroz csmiieh kail! Ha-

cjZibe_gI". .

mo, taka sto Cem" tazgovaratis ljudirna, objasnjavati irn i ukazivati na ispravnost odluke da bude usvojen, S obziram na toda smo Dusko, Serge) i ia dugo vani, oci ien ieno ie da u inozernsrvu obavliamo svoj dio posla, Trebarno vratiti ugled i povierenje u bh. fiidbal- kliZe Hadzibegic.

Aktuelni ITCneT francuskog' prvoligasa Aria gaj; veliki oprimizam.

. Postava koju su FIFA i UEFA odabrale djeluje odlicno, zaista sam odusev Ijen, Devet liudi koji nikada nlsu radili skupadielovali su kao stari poznanici koii imaju isti cilj .. Vjerujern da je to ekipa koia mG>:e nesto uraditi - hie Hadzibegic, M. T.

da od 0 as, ule da ispos tu ierna neke stvarina koje smo se obavezali prijernom II EFA-u i UEFA-u. Lijepo narn govore - "'''0 "am prilika," vi je iskoristire, Skidanje glava nije u njihovorn duhu - kaze Hadzibegic.

Godinama vazi za jedn og od najveeih k.riticara stanja

u nasem fudbalu, Sad. ic od PIF A-c i UEFA-e dobio sve "ono na bijelo", svu problernatiku zbog koje smo dosli pod suspenziiu.

- Nakorrsto su nam SVe predocili, zaista nisarn rnogao vidjeti ueemtl [eproblem sa Sm!UtoQ1. Rijei' [e 0 sitnicama, a nasa je uloga da ih otklo n i·

Muhamed lbrahirnbeqovic, koordinator u Borcu

nOgOmatnl sauaz DO modalU UI)Bcamlnlstara

Ako na celo Saveza postavimo pravog covjeka, ne vidim gdje bi mogaobiti problem

72

Dnevni,va'.Slijeda. snort

20. a~VIravanf 2011. ~

Ne sumnjam da Clanovi Komiteta zele pornoci, ali pitanje je mogu Ii promijeniti misljenja destruktlvaca, pita se Jusuf Pusina

Oblak sumnje

Liiepo je vidieti Osima na miesru prvog covjeka SaVela (jet On 10 Iunkciiom predsjedavaiuceg Komitetaza norrnalizaciiu prakticno i j esre), odlicno j e eu ti da 6" ugled naseg fudbala u svii em pokusati pod iei velicine pOpU.1 Faruka Hadzibegica, S ergej a Bar bareza j Duska Bajevica, ali nad beckirn sam itom nadvija sevefiki obl ak sum n ie u konaean reZUl13I s vih njihovih napora

Mada to niko zvanieno i

OSim: PomaK U OdDOSU Da ralle

Amar OSlm S oeem u BefJlJ: DatJronamiemi iilimliviXomilela

aarn iZ3,s)i usnsret, cdrediIi rermin ill usvai~n ie sflIt\iIII i ukidan je suspenziie koii mUn daje mogucttosl WI :,e l reprt<:eill3 t\j~ i kIll bi:lvI nas!ave takmi~itL Nadam St d" c~ s~e bin ri j,giinona najbolii !l<i6n - rek"o i.!':

Osim. Z_s.

Muhamed Ibrahirnbegovic FiSer, nekada!nji prvotimac BGrca, a ""da koordin.aror U banjaluckom klubu, istice da je kt-ajnje vrijeme da se pocnu dciav.n panlivoe promjene U bh. flidbalu.

- Meni li';lIo izgledalo je, na pr· vu roku, malo previ!ie cudno da isri 1 judi ko j i su!<ra jern I'll ana odb i.1i pwmjenu Statma sada pO!lova Lmaju prilikuglasari. Medulirn, ak 0 ovo'ga. pu [a do b iju pravu info!maciill, a za II} ima dOSla vremena, misJim da ce i sami shy mili da je dosla. vriieme za pozilivnc prom i ene - kliZc Ibrahim begov it.

Sma I," da Sav'ez 5 jednim pre" d,jednikol11 nije lQSa ideia, kaja ima budutnosI.

- Ako na telo $aveza posmvimo pravGgc{lviek:a, i aka to bnde fu"k";ouiral0 lrao Vije6e mUlista,. BiH, ollda ne vidim da bi mogla dod da biln bkvib prablema. Mislim da je avakvo rjdenje prjhv.tijivo 2a. SVe zainleresirane Siran~ u BiH - zakljucujc Ibrahimbegovic. S. K_

Dan nakoninauguraln

I Ga na

Zakljucc! sa inauguralncg sastanka Komiteta za normalizaciju Ncgometnog saveza BiH, odrzanog preki ucer u Becu, izazvali 811 vr- 10 razl iei re kornentare.

Oni koji su oeekivali da BFA i tmr A potpuno preuzrnu stvar u ruke i na efikasan nacin pomeru bh, fudbal od dcstrukrora, sigurno su razocarani, a oni il to su se nadati da ce bh. fudbal konacno pasti u ruke onih koii su to zasluzili, poput Ivice Osima, mogli su biri SrL~ rni, 'ali samo djelirnicno.

Amar Oiim u Bee je pu· tovao l\aaJ;lratnja ocu.Ivici, ali, naravno, nasastanku ni. je bas za~epi.o us i.

- Ljud riwj i $U izabran i u Komilel :za normilJiritciju sn dobwnamittni,!ito je v¢C pornak u odnQsu n3. one prJje. ,FIFAi UEFA su_

73

sport

Dne"", avaz srijeda. 20, apri Vlravllil j 2011 ,

og sastanka Komiteta za normalizaciju

dOnl)111 Ie I odluMB7

SIB vanovii:: 15 naslupa i jedan gol

Vojvodina neporazena u 12 utakmica

steuanouiC:CiU Ie preMinuti dominacilu Parliz.ana i zuezde

Ukljutili se u trku za titulu • Borac ce biti prvak SiH

Novosadska Vojvodina nanizaia ie II po b jeda i samo iedan remi u posljednjih 12 utakmica prvenstva Srbiie i uklj ucila se U tr ku Sa P anizanoni i Crvenom zvezdom za tirulu. Dvije vazne karike u tom pohodu su mladi repr-

ove sezone skupio 15 nasrupa (tri U pocetnom sastavu) i postigao icdan got

- Zadovoljan sam igrarna, jer dobivam sarum i kao starter, a produzio sam ugovor na jos godinu. U Vojvodini mogu cia napredujern i

TriJumlnad ,partizan om

Vojvodma ie proslog vikenda u Beogradu S3- vla dala vodeci Partizan sa 1:0 i primakla se na tri boda zaosratka (Partizan i Zvezda imaju po 56).

- Odigrali smo izuzetno dobro, disciplinovano i strpljivo, Dobie Sam priii-

ku u posljednjih 20 m inuta i cdmah po ulasku dali smo pobjednicki gol, Si- 10m. prilika sam igrao na pozici j j desnog beka, iako sam desni vezni, ali sam se dobro snasao i ciao doprinOS u pobjedi - kal£ S [evanovic,

Sa saslatlka Q Beca: Mole fi 0 va posta va spasiti bll. ladbal?

izricito nije rekao, Skupstinu koja ce 26. maia ponovo glasatiza no"; statut, prema svemu sudeci, cimt ce isti oni delegati ko i i su 29. mana sv iesno gum uli nas fud bal u propast, jer je p rema-

10 vremeua da se biraju novi. Zar nije pomalocudno sto im it: ponudena drugs Sansa? Kako to mOle b i ti optimrsticno?

Aka delegati pouovo odbiiu srarut slijcdi narn

FIFAi UEFA l818 DOmOCi

Be&; sastanak definiuvno je utvrdio mini ell i e cia FIFe.. i UEFA zaista zele pomcci bh, fudbalu,u 0 tome go von i rok koji' su postavili za usvajanje statuta,

Nairne, dvijeasocilacije u vidu su imale ~injcnicu cia

selekci ja B iii po rasporedu 3. j una igra kval ifikaci all i mee protiv Rurnuniie, pa su rok zapromiene postavili "a 27. maj,.kako hl,'u slut:aju usvajanja staruta, ana aesin etano nastavila bor hi! za EurQ2QJ2. . .

ezentativci BiH i doskorasnii clano'li Borell, Mirosl av S tcvanovic i Nernania Bilbija,

- Imarno nil od 15 utakrnica bez poraza U svirn takmiccniirna, ukliucujuci i Kup, U kojern cemo igrati finale. Nas je cil] cia prekinemo dorninaciju Partizana i Zvezde i osvcjimo jedan ITofe] - kde Stevanovic koji je

nadam Be cia eusvojim radom i igrama usp i eli da se namernern - dodaie Zvoruieanin, roden 29. jula 1990.

Kaze cia prati Premijer ligu BiH re je uvieren cia ce Borae, 1lI koji ie igrao prosle sezone kao posudeni igmt V 0- ivodine, biri prvak neSezemlii; dok ie razocaran dcl";i'anjirna u mati610j Drini. R. J.

suspenzi [a Ill! godinu, kola ce u praksi dostovno 7.11aci ti smrt bh. fud bala, jer ce Sa vez bankrctirati i propasti, a zaiedno s.njim j klubovi i reprezentaci ia,

novi statut, kao SlQ su to ncinili j kraiem marta"

CUdenje ne kriju ni ostaIi nasi sagovornici, Odluku FIFA-e i UEPA-e da grobarim a koj i su zasluzn i za suspenziiu prufi novu sansu, ne moze shvatiri ni teener S10 bode Ib rah im C rnk it ..

- Nakon informaciie iz Beea, ncke mi stvari b<ls ; n isu [asne. Neshvatljivo mi ie d. ie ponovo podrska data ljudirna zbog koiih je zapravo Savel s us pen dir an. Ipak, mozda sad.a pusu neki nQvi;o bolji ; poz.itivniji vjeIrovi. OCekujem cia '" stanje!ito prije norn,.lizira, jer !lovi sa~tav Ijudi ohecava da ce biti pomak. i bolji{ira - tvrdi Crnki';, M. T. -If,. M.

Trener Sent Paulija potpisao uQovor

staniSlaUSMi DrBUZima HDfenhBim

Neshvalljiva odluka

- Niie problem u ljudirna koii Cine Kornitet za normaI izaci iu, problem i e u politickirn od! ukarna 0 nih koj i su do sada bili proriv novcg sta ru ta, N e sumn jam da ov i liudi hoce i ide cia pornogo II, ali pilan je j e m ogu Ii promijeniri njihova mi~ljenja - kaze predsjednik Fll~ba· lskog ,aVe"" KaDtona Sara· jevo JusufPuSina i rlociaje da ce delegal i iz FS K S ponovo be.z ikakvib sumnji podrtati

Aktuelni treaer Sen t Pauli ia Holger Stanislavski (Stanislawski) na kraju ove sezonc preuzer ce Hofenhajm, s koiirn je potpisao [rugod~riii ugovor, Ovaj struenjak, koji i e karmilo preuzeo 2006: gocline, hambmSku ekipu je iz regionalne lige uzdit,'lIo do

Bundeslige.

Stan islavski ie u Sent Pauliiu proveo 18 godina kao trener, sportski direkior i trener.

Na klupi Hofenhajma 2<1- miienil ""': Marka Pecajolija (Marco Pezzoiuoli), koj; Ce na kraju sezone nap "sri Ii kiub. (M. T.)

f'a§ina: Nije probfflm a Ijudima

Cmkic: Neke ml sNarl nisu jaslle

Polltilla prollu sporta

- MoZemo mi staviti i Fe!eo WI tela Karn.iteta, ali problem je u tomdw oil i ko-

ji su protiv statuta nisu glasali iz sportskib vee i_;;: politickih motiva - bie Pusi.(I;!.

Danas novi sastanak Komiteta za normalizaciju NSBiH

pr~Dreme za razgouore sa nS:FBiH- FSRS

Osim (O.~"'. tlanovj 6: pripremiti akrivnosri za 5aSllIIike sa em; lc[skim savo:zi.ma, Ra.zgovor] s ddegacijom NSF: 'BiH zakazani &11 za &1VI1"ak u lOa sa FSRS 'za morak lilt sari, a oba ""'l3IlKa bi! re II SO" rajevu, M. T.

kle'tal' NSBiH Jasmin Bakovi~, prvo akupljao)e u Sarajevu abiljeZitCeupozoavan je Sa stanjem u NSBiH.

- Nadnevllom redu bit '6: funkcioniranje Komi [era, ier taj 0lJllIIl je nepoZDal U praksi Oll jesre preu7.eo·nadl"fuosn

Novi sasmnakKomjtcla za norma-Jizadju Nogome[!log saveza BiB hil ce odtZao danas u zgr.adi S aveZ<r s poee[kom u -il satl,-aprisus tvova [ 6e' i posmalIac FIFA--e R"di Zavri.

Kako' kaze general"i se-

Izvr!nag odbara, ali ipa!< ee funkcionirllii malo drugi)tije, jer. ima manje.aanova. Njima 6~ IrebatLmalo 'lreIDena,;z'a .potpuno upoznav,anj e sa sm· niem U NSBiH, poeev odfinansijskog pado adminis!r· alivog - kaze Bakullie.

Dina £}urbuzavi6 0 situaciji u Zeljeznicaru

SuaHI naradnl mac Ja DresUdan

Od 24. aprila do 8. mala .Plavi" ce odigrati pet utakmica

Nekoliko fudbalera koii su malo iii nikako igrali ovog proljeca nastupilo ie za Zeljeznicar na utakrnici proriv Drine u Zvorriiku (2:0).

JodI"nko Bogicevit, Fa.IIik Nijema (Patrick Nyema), Elvir Col it, Omar Baljie i Perica S (an Cesk i pokazal i s u do. irnaju kvaliter za prvi lim, a za strueni stab je izuzerno vamo cia ~[Q viSe fudbalera bude u konkurenciji za seriiu teskih mecevakoii sliiede ..

Od subote, 24. april a, do 8. rnaja bh, sampion ';e odigra ti ~ak per m eceva, proti-:niciiu VeleZ, dva puta Celik (Kup i liga), Slavija, te

ka utakmica ee nam biti pr.esudna. Ovakav tempn ne mogu izdrzari ni vrhunske ekipe, tako da je izuzerno bitno da je konkurencija ,to veca,

Mo.r~mo biti sprernni na even maine karrone, povrede - ka~e Dino Durbuzovic, tr-

ener leI j eznicara. .

Naredni protivnik :leljeznicara 113 Grbavici je ekipa Velds, koju vcdi nekadasnji as i trener ~Plavih~ Milomir Odovic.

" VeJ eli je jedna od na j boI j ih ekipa ovog prol ieca, a na llama ie veliki pritisak jet u tri pes I j edn je utakmice na Grbavici nismo postigli nijedan gol. Morarno pobijediti,

Finale Hupa 28. aorna

Prvafinalna utakmica KuE-1 B_iH izmeduZeljezniearai Celika bir &: odigrana 28- apnla, dan kasn ije nego stQ je prvobitno.zakazano,

Raalog .610 ce se duel na Grb:a\'i~l igrati u Gewrrak je polufinale Lige sampion!l

Sarajevo.

- Svaki igrai' nam ie potreban jer do kraja sezone sva-

... Ccntsr,,21. kalo: ·FaIlI"S - Vramlk S:O, Pobjeda - Mlados[ (Z}"3:I" BoracNatrqn 1:0, VNJS- Mbdil;5[ ~D!_(_) 3:0, TaSK" Rudar 4: 3, Bmma - Kiivaja'3: 0) Bi.~ - Usq~ 3:0. SJobo<W.!.l je ·Onert. Piltedak: Bosna 4;?;, UNES 42., BO{JI~ 40, Mla-dost (DR) 31,.. Sod.

.. Jug, 21. kolo: BIO)JljO - Orinovci 3;l,Branin!ljLQ~om_odYa_2:0> Tomj_ilav - Sloga,(Gv')lJ:j, TlOg!<lVKames"nica 2: I) Rama - Kupre-s 0:1, "Smlac - Turbi, na 3 :O;G~ud" - Viiiiiij 0:1., ·Sloga (Lj) je slobodna. Pored_ak nr~itcli. 49, Sioga (GV,46, ViSi~i 34, Bronijo 30... Er.B.

.. Sje'ller, U. kolo: Ra· dnilt - Sloga (TojiliB) 2:1, IngNlm - Hajduk 4: 0, Prilllk - Sloga (Tolis-a) 2:0, Bosna.(K) ··Ml:adOSl (M) ]:1, Mprmor" Tuzla 1 :Q,

izmedu Reala i Bareelone, a BHT cedirekrno prennsiti raj mec, kao (finale Kupa, '" Tako ce Zeljeznica.r _ i Celik u same tn dana.o digrati dvije urakmice, jer se 30_ aprila u .Zenici ig,a pervenswerii duei..

nemarno vise prava.na kiks • smatra prvi saradnik Amara Osima. Z. S.

'Bratstvo - Odhk: 102 4,1, D'inarnc ~ MI.adosr (,1:) I :Q, Radnicki - Bosna ~M) 1 :.0. P'orei:\ak: Bratstvo 46, M[~mor 4-Z, Pfihd;; 4Q, Slbga (TOfili6i) -39, Ra· d:n(k 39.-. S. R. .. Z11jl:atll, 16. kolo: FR Vi:te2 - Brnjaci 4:1, hireRiieka l:~, F;ojnica - Kiteljak 3:0; ~dnik " NK Vi· .tez 2:3, Sand6\ - Vl.iSiC 1: 3, Sranit KkTevo - Busavllh3:S. P[]tedllk: NKVi" [I:Z 39, Kiseijak 37~ F:K Vitez 32, Riieka 3l... A. M; .. Zapatl Z, 1.6. kolo:

MhJ,i:lps-r DS • M·iwiica 4:Q.Bralst\·o - Bl:ekovici! 7R4:1J, I1adgImeo: -j{lju~ 1:0, Yilez - ABc.:: nije \j-di" grano, aIle iS1Upio, Zelfezni6ilI - Sloga 2:0. Siobodns ie Mladosl {Pl. Baredilk: Podgnne~ 37,lh;,_[st"Q 28, Vitez 2S Mlado.· sr,(PJ 23...5. 1-

74

Onevnl "val, srii"d~. Sp ort

20_ ~pr1Vtra~anj2011. . .

Iii ikidc ~Pjjiiiiijiiiosmo O~liiGi put

Imat ce dva imena, tursko 8erk i jedno bosansko. Mozda bude Elvir - kale bivsi noqornetas

Sa suprl1gom Gondtom i k{;er/(ama prlletri mleseca

EJ vi r Bo li G [e, nil k on djeCaka teskog "3,6 kilograma,

kcerki Elise i Ede, dobio si- - Ovo su najsretniji trena, Njegova supruga Go- Dud u mom zivotu. Jos ndw. u Istanbulu je rodila sam pod dojmorn rodenia

treceg die teta, S ve ie, masala, proslo dobro, i beba i supruga su dobro. Nakon kcerki, potaino smo se nadali da ce Gondza roditi rnusko i to se desilo - [avio nam ·je odlicno raspolozeni Belie iz turske merropole,

N ekadasnji kapiten no" gornetne reprezcn taci je BiH otkrio je dace djecak imati dva imena, bosansko i tursko ..

• S upruga se odlucila za ime Berk, a ja ios maio fa" zmisljam, Mozda bude Elvir,

Trener Leotara Dragan Spaic

Prall desauanJa u nS.BIH

Druga liga FBiH

Belie s po s ebnorn paznjom prati desavanja II vezi s Nogornetnim savezorn BiH i sretan je sto se neke stvari mijenjaju.

- Konacno je doslo vrijeme da krenerno naprijed. Nadam seda ce na-

kon 27 maia nogornet u Bili ici putern napretka, V NSBiH trebaju doci poznata nogometna irnena. Nadam se da <':e vratiti osmijeh nil lica svih Bosanaca i Hercegovacakaze Bolic,

Pilau suirao nepOSIO)eCI penal

v

za SlrOHI, a

nama nUe clSI

FudbaJeri Leotara doiivjeli su u Sirokom Brijegu eet\'1:ti UZlIStopni porsz, ali su igrom nagovijestili !mlie dane. Trebinjci Se. Z.ale cia je sudija Elmir Pila v iz Sarajevs presrrogo dosudio penal, Ii kojeg SIl domaCi pOYGli, a da uiima pO$1ije nlje svhao ;edanaesternc.

- Svi slinasladioull komen eirali kako je bio prekrsaj nad lliiSim golmanom. Boskam Milenkovicem. S druge strane, kod rezulrnta od 2:0 bio je Cist penal za nas kada je u sesnaeslercll oboren VIadan Kujundiie ~ tvrdi treller Leotara Dr" agan Spaie te dodaje da je njegov tim imao veCi posjed lop!e od Sirokog Bri" jegs. M.P.

S utakmice na Peeari: Ge/vrli 11185 iapni pOral

Leo/ara (F •. I •. 1_ Rw;,;)

Neodlucan sam. Nadam se da tu izabrati dok izadu iz bolnice - kazao je Bolic,

Sada se mnogo vise brine 0 kcerkama Elisi j Edl, a u Istanb ulu vee traii s tvari koje au potrebne za novu djeciju sobu u njihovom stanu u Sarajevu,

" PO\'J:a fait plan iramo za kraj maia. Stalno me ZOVIl prijatelji i cestitaju. Medu prvima su bili Emir Granov, Amar Ars'lanagic i mnogi drugi dragi Ijudi iz cijele BiJ-J - dodao je Elvir,

D.ZEBA

Argentinac neigra do kraja sezone

Cezar Hanarlo slomio DOgU

Cezar Aleksis Kanario (Cesar Canano Alexis), 25- godisnj i Argen tin ac u redovirna Leorara, neee igrati do kra.ja sezone oakon sto je slomio desnu nogu u lltakmid ~a Sin1kim Brijegom na Pecari.

Kaoario je u 50_ minuei nedjeljne utakmiee l1e· spretno doskocio izmedu d'vojke protiVllickih igrsea i tom prilikom pukla mu je jedna kosCica u zglobu. Po povratku u Trebinje Slai)lien mu je gips koji ce marati nositi tri sedmiee, na· koo eega slijedl duZi period rehabilitacije.

M.R

ort

Medunarodni fudbal

s

'Onevni ovaz, srlleda, 20, aDrilItra'lanj 2011

75

SPANIJA Veceras na Mestalji novi sudar divova u finalu Kupa kralja

lYIurin)oue laMI-eM dileme

Hoes Ii Eziligrati. ad prve minute iii ce sa Portugalac o,predijeliti, za opreznu varijantu

Zoze Murinio (Iose Mourinho) suocava se s velikorn rakuckom dilemom uocj veeerasn jeg fi nala Kupa Spanije, drugog od celiri uzastopna duela Reala i Barcelone, koj i se.igra na S radionu Mestalia u Valensiji (21_30,Mte7.a).

Harizrnaticni Portugalac u prethodni susret usao je ulrraoprezno, iako je mo-

kako se na naibolji nacin oduprijeti Barceloni, Oslanjanje na prekide nije naibolie rjesenje. Gledari Barcu kako i gra zais ta je 0 d usev Ii avaiuce, oni se igraju, prema lopti pokazuju divljenje, klanjaiu io] se, gotovo da je miluju- naveo ieDi Stefano.

Nakon urakrnice, naviiaci Reala su okarakterizira- 11 L 1 kan remi s nkusorn

Raaloua susa od 1893.

Real M a dri d je posl j:ednji-lrofei Kupa Idalja osvoiio dayne, 1993. ,avo Ce biti prilika Zozeu Murinj\.! cia dode (10 prvog rrofeja.s . rnadridskim 'klubem, koji

rao pob i iedi u Barcelon II kako bi os tao u igri zatirulu, To se nimalo nije svidielo velikanu Alfredu di Stefanu, koji ie u sportskom Iistu "Marca" napisao da mil je prvi mel' licio na igru macke (Barcelona) i m_isa(Real).

Milujuloplu

- Subotnja utakmica mogla bi posluziti razmislianiu

1e preuzeo Iietos, Gv;trdiola je_ Kup esvojio u ;,vojqj _naibolj(ij sezoni 2P(}9., kacia se domcgao ios pet ra.ili6 tih ti twa, zapra vc slim ko]e jemogao .

po b jede jeri e i zboren sa deserigraca.

Najveca prornjena koju je trener Madridana napravic u tom mecu bilo je pornjeranje Pepea na poziciju zadnieg veznog, time je dodatno ojacao destruktivno oriicntirani vezni red. Tom odlukorn zaplatio [e Mesur Ezil (02;1), a upravo je njegovirn ulaskom Realova igra

Barca Dlaie Zalbu Zbog Inoesta

Barcelona ce se'Zaliti na prijedlog UEFA-c ;I" suspendira Andresa Inijestu (Iuiestajna i'i)S jednu utakrnleu, jer je do-

bio zuti k!l.non u utakmici Lige.prvaka ~a Sahtjor.l;:>m.

Inies,ta je d <Jb j 0 iu ti kano l'l 11 prvoj ce [vufi,Q al-

no) uiakmici (5: i), posto niiebiona prepisancm odstojanju kada je.ukrajinski tim trebao izvest] slobodn i udarac, Zbogtega je propusfio revans u Donjecku ( 1: 0.). Delegar je u svorn izvjeSlajti naveo da je -namjernoCi$do kartone. lIkolik\J bi prosao prijedlog uBPA-e, Iniiest.a ce propu~\"1U p [VU U[akirticu pol ufi!lhL1 Ligepr'valta sa Rea- 10m llS BerAlIbeu 27. ~prj-

lao .

posrala bolia i utakmica je krenula u drugorn srnjeru.

Imajuci 10 u vidu, za ocekivati je da ce Murinjo s ta viti Ezil a u ionako prepoznatljivu fortnaciju, Ono sro je sigurno ieste da nece biti Raula Albiola,koji ie zaradio crvenikanon.pace naniegovo mjesto Serhijo Ramos (Sergio), dok ce d~nogbeka igraIi Alvaro Arbeloa. UBar(.dolli jc upitall nastllp KarlesaPuiola(CarJ~ Puyo!).

Islalilozolija

-JCic\l u Vaknsiju,aline znam hoCu Ii. igra[i - kazao ie Pujol koji se povrijedio tek 610 se oporavio od povrede koljena. Nieg~ niie iwena-

KrO)1 UDOZOrlO Ouardl'olU

1 pered 6nj enice da S.lI imali72 pD:SW posjeda lopte, igradi Barcelone nisu us pjel i iskoristiti dominaciju u zavrsnici. Biv~i igrac i rrener Barce, velikan John KrQjf (Iohan Cruyff)~ napomenuo je da bi, to moi;:1a bid uI!pzoravaiuca

cinjenica za rim koji se s uoc.a"a sa. "speeijalisrom za rrofeje" Murinjom.

. Gvardiolini liudi su upoznreni. Cak i alto OStanu vjerni sv_oJDe stilu, .nrorat ce ga dodamo Poboljsati - napisao ie KtoiJu dnevniklJ "BI Pi:ridico".

dio nacin igre Reala u prethodnomdnelu.

- Poznajem mnoge ekipc koje i'gr .. iu na prekide, zasto ne bi i ReaL Njihovo dobro oruzie su i kontranapadi. Svi igr~iu onakQ kako mogu i koris te oruzje ko j e ima i u.

Mi imamo svoju [J.!ozofiiu j od nje neeemo odstupari do kraia -kazao jePujoL

Barcelona ce ovaj putbiti jaca za Havijera Maskerana (Javier Mascberano), koji hi mogao zamijeni!i Plljola u saSI3VU. A. c.

Zasto su Barcelona i Real toliko neprikosnoveni

naJbolJe timoue oraue zato Sto imiu DiUiie on

Samo na ime TV prava proslesezone zaradili 180, odnosno 160 miHona eura

BMCelOn1:t j~ Ian; drugu Li tul u prvaka Spani ie zaredom osvojila sa ,e.kordnib 99 bodova, za sedam nadmailiviii ucinak Reala;2 1997. godine, kada je Primera brojala d va Jdu ba. vise n egOSlIda_

Cak ie i drugoplasira!!i Real prosie sezone nadmail;<J dotadasnji rikord, osvojiv! i 96 b 0 clova i pos ti gavsi 102 gola (celiri vise od BarceloM). Trceeplasirana Vaiensiia, koja je 2004. posljedn ja preki nul a dom)n" eii u dva najvcea kluba u Spaniji, zao, tala j e2 5 b odova.

Ove sezone siruacija Je

sli ena, i;ts [ kola pr i j e kra ja Barca ima 8S bodova, Real 77,a Valensija63_

Z as 10 S II Barcelu nn i Real !Oliko boW od rivala i sra su razlozi ni;hoye vikgudiSnje vladavine u Spaniji? Odgovor j e jed!! OSlavll,n - pare.

Prema izvic!!laju "De- 10ittea", Barcelona i Real iU trenuma najbogaIiji klubovi .sviieta, a glavni prihod su im pr-odaj a audio i TV P fa ,'a. Od 600 miliona eura, koliko dobiju spanski kllJbovi godiSnje, J3arcelona i Real uzimaiu otprilike pol a, a lOme !reba dadati i prihode od

pfodaie TV prava 7.a utakmiceLigeprvaka.

B arceJon a ie u prosloj sezoni mko za:radila ISO miliuna eura, a Real 160, ~IO je, u poredenju s. najmanjim klubovima iz spanske Primere, za gotovo 20 pum vise. Ta je razli.ka uvjerljivo naiveca u Evropi (poredenia radi, u Engleskoj, gdie se godisnje za TV prava obrne mi1ijarcia eura, najveCi klubovi dobiiu priblizno 1,7 pum vise od naislabijih). Stoga, Barcelona'; Real mugu sebi priuhiti uaibolje i najskuplje igrate 5vijeta. (O.L.)

Deman!i/ §pekiJ!acija

MuraDne pregouaras MUrinJom

PredsiednikImera MasimOj\fbrill;i(MassimoMotact i) demantirao jenavode rnedi ja cia .pregovara s bivsirn trenerorn Zozeom Murinjom UOSIW Mourinho) 0 novoi saradnji. "Gazzefm dello Sport" IZvijestila ie da je 48-godisni] rrener upisac svo]u djecll u ~kQlu u Luganu, u blizini Inrerovog trening kampa, ~IU ie pcraknulo s,pekulatije 0 njegovom povrarku.na San sire,

OIiSIUPio trener SPiII'Ialia

Trener moskovskog Spartaka Valeri] Karpin (42) odsrupio je nakon serije losi h - rezul ta ta u prvenstvu Rusije 're elirninaci]c iz Evropskelige od Porta. Karpin [epodnio-ostavku i na _mjesto spo.rt~kQg direkiora, ali je rukovedstvc kluba taj perez odbilo.

sahln ne Igra lIoliraia sezone

Fudbaler Borusiie iz Dortmunda Nuri Sahin zbeg povrede ce propustiti ostatak sezone, Tw:-Cin je djelimicno pokidao ligamelIte desilog koljena u n_edjelju;u pobredi yodeeeg tima. Bimdeslige.xllad .Frili,bul"go.r.n (3 ~O)_ cetm kola pr1)e kraja Borusi.ja im-a risam bo<;!ova y i~eo<;! Ba jera.

Sider napUSla Heln

Fra·f!k Safer (Schader) ce na haiu seZOne zbog licnih razloga flaptlstiriklnpu K eJni, saop6eno je iz kllJ~a. Safe-I ie u 0 ktobru p'oS-kgodi·!!'en~_slireillo ·H:rvall1 Zvonimim Soldn. Imicnjegovog nllsljednikaniienaveden9·

RoSi donio DObiedU UiQare8IU

Pogotkom f)uzepea-Rosiia (Gi.u.seppe Rossi) iz j'cdanaesler-cau 71. minuti Viii areal ie u posliedniemsusrem 32. kola spanskePrirnerena svom (erertu pQbijedio Sal)lgofiu_sa 1: (). Viljareal s.e tako ucvrstio lla eetvrttim IIijestu koje \lodi.u haliiikaciie 2;a L"igu prva ka.

Ma/agia: Kafldidat za O!impijske igre

Svjetsko juniorsko prvenstvo u boksu

21UOIoa sansa za Paiu Malaale

Odradila kvalitetne pripreme • Selektor Muradif Saiki!'; nada se medalji

Tuzlanka Pasa Malagic (16) predsravljat ce BiH na Svietskorn juniorskom prveDStv1.1 II boksu, kojece biti odrzano II Antalij; (Turska) od 23. aprila do I. rnaja

- Zadovolma sam pripremama i porpuno spremna iJiem na Svi etsko prvenstvo. Zelia mi ie da dosto JUI) predstavljam zernlju ; osvietlam obraz zenskog bh, boksa - hZe Pass.

Selektor Murad;f Salkid,

EleHtronsHO bodouaDie

Zarazl,ku 09 domacih rakmicenia, na Svietskom prvenstvu II Antal; j i bndovi ee se m jeriti elektronski, Ova] sistem OIVan! mog(}(:n os I taktiziran ja, Pasa kalfu dase pripremala za (iVU vrstubodovanja,

Bez DO.mOCI BOHSarlHog sauaza

Pa~ ; Salkif &ll,lje:n.a razne nacine dovijali kako skupiti novae za odlazak na put. Poodrzaln ih ie-ne-

inace njen rrener II Slobodi, rvrdi da se izuzetno sprem ila za 01'0 takmi Cen je te se nada medalji,

- Radii; smo punorn parom, dva puradnevno, Sigur.an sam da ce Pasa dostojno prornovirati BiB. U dornacem prvensrvu nema dostojnu pr-

koliko privatnih preduzeca iz Tuzle i.N'LBbanka, ali je izosralapomoc.Bokserskog saveza,

otivnicu, 8to joj jei hendikep u razvoju - rvrdi Salkic,

Dodaje da ee, u sl uiilju dobrag rezultata u Anraliji, Pasa posrati kandidat za nasrup na Olimpijskim igrama u London II 2012. godine, Zbog toga joj je ovo rakmieenia, kako tvrdi, Zivorna s.m>a. E. M.

Teniski turnir u Padovi

Basic i Diumhur u 2. HOIU

Mirza Basic i Darnir Dzumhur odlicno Sll hen uli ria ten iskom ITF Futures rurniru (15 hiliada dolaraj u Padovi (Iral ija), Tale.ntirani bh, teniseri plasirali su se U 2. kolo.

Dfumhllr (J 133. na .vierskoj rang-listi) prosao je kvaliji"kacije, tl. kojima je pob;jedio na rei meca.

U glavnom rurniru nJjbol j i junior Ev rope izbacjo je sedmOg nosioca, Andreu AInaboldija, Italijana koji je 309. na ATP lIS!!" 7:6,6: I. BaSic jf savllldao Filipa OsvaIda (Philipp Oswald) j~ Allstrije (460. na li8ti), 7:5,6:2,

Diumhlir:· IzbaciQ S6iJmag l1osioca

dUglc~alMlcl dUraMldu daUe

Merl'ana Jugic"Salkit je nako n izvrsrfih igara na [u,miru u Kazablanki i pb~mana u finaie (mala. u Maroku, gdje nastupa u dub!u ulIWTA rumirll (220 hilj~" da dolan) II Fesu.

Pro tivnik Basica u 2. kolu je kvalifikan! Marko Ceki.nata (Cechinalo), dok fe

u' 1. kol u Merl'ana je \l pa.H1 sa Darijom Jurak iz Hrva tske s ~ v lada! a am e·ri~ku konibfnaciju Lindzi Li-Volers (Lmdsey Lee Watets)/Megan Muiwn~Le...i (Mou!ron·Le..11Y),

DzurnhllI igra[i pro[il' Rumuna Razvana Sabana.

Z.S.

76

Dnevni avaz, sri i~da, 20. <lpriVtrav.nj2011 ,

s

RUKOMET E n tile ts ki savez U s!uzbi zastite interesa Barca

MiliCeU- c: 5MBlliC narusaua

regu ost laMmicerua

Trazit cerno suspenziiu kornesara .i pmlongiranje 1. 9. kola, kaze predsjednik RSRS

- Komesar rnkmi&p.ja Premijer lige BiH Halil Skaljic ne :ieli llvaiili odluku Izvrsnog ndbora Rukometnog saveza BiH, eime direkmo utjece na regulamosrrvrdi Zdravko Milifevic, predsjednik Rukometnog sa-

veza RS. .

On je jucer sazvao konferenciiu za novinare na kojoi i e kazao d. je 0 dlozen i m ec 15. kola Prern ijer Jige izmedu lzvidaca MI grupe i Bosne BH Gus trebao biti odigran u srijedu, 20. aprila, . ali je komesar rakmicenja HaW Skaljic izostavio raj susret iz sluzbencg delegiranja Dva dana kasnije.u pe-

rak, 22. aprila, II 19 . kolu rr- Milicevif:: Spreman i l1a radikalnije poteze

Politicke konotacije rukometnog derbija sezone

KaMua Ie ueza daca i Borca

Nije bas slucajno da se veliko prijateljstvo dva kluba desava upravo u aktuelnom trenutku

Nista novo, Kada god se mofeprenijeu uzavrela poI iticka atmosfera na sportske rerene, ne propusti Sf prilika, Zaista je tesko povjerovati U slucajnost velikog prijateljstva izmedu banjaI uckog klu ba j Izv i daca j z Ljubuskog bas II ovome trenutku.

Sprega vodecih ljudi dva kluba i clanova Izvrsuog odhora RSBiH (predsjednik Izvidaca Stanislav Mucic, ko j em sin igra za Hrva tsku

BezTU prlJenosa

U Bani oj iuc; vee &U pripreruili razanj, D'ln g!:pila,"\'''ii.ki petnk, sveje spremno Z~ slavl]e, a da se ne sprernaju i neregularncsti, bio bi obezbijeden TV pri" jen.oo. Umkmicu istihproti· vnika U Sil1'ajevu·gledali smo na TV,. j[}S, vise bi bilo smisla prenositi i ovn, U p05li ednjih des,e[ godina najbimijll urakiriicudoniat.;g klup5kog rukometa. U BorCU 5U, modu,tiJn, odbil:i, poilud~ BHT-a; RTRS·a (koji je i edanod spouzura kl uba).

eba biti cdigran derbi sezone izmedu Borca iBosne.

- Iasno mi je da Skalji" trpi veli ke p ririske, cak m i je preko relefona rekao da bi, ukoliko donese odluku da se utakmica odigra u planiranom terminu, u srijedu u Liubuskom, onmogao odmah da Sf sel i iz Sara jeva! Zbog svega cemo craziti hi tan sastanak Predsjednistva i IzvE"D og odbora i zah ti jevati ~kaljife\'UsU,Spenziju re prolongiranie kornpletnog 19. kola Z" drugi terrnin ~ izricit je M ilicevi c .

Dodaje da ie RSRS spreman i D~ mnogo radikalnije poteze, pa cak_i i'UJpanjeklubova iz Premijer lige. S. K.

S prasie utakmice Br)Sna - BOlac.: UZBvrelaalmosleta pled derbi seume

-direktor Borca Boris Doge godine D ikako ne bude snine utakmice proriv

- Radin kum i predsjednik ."boiinjacki"klub. Izvidaea same dva dana pr-

RSRS Zdravko Milicel'ic), U fudbalu, sve su prilike . ije derbija sezone pa sazi\'u

osiin SIO knil' srruknu:e Sa" da nece, II k05arci Bosna Vee konfe,encije. Sta ga se to

veza nasmji blokirmi =jenu odavno ne preds[av!j:l niita, tlOpCe lice?

ridiklliowog "arlalana j za" jedjni klub s predznakom Tice ga se; jer je lakse

jednickog prijalelja; poslo- bosanskohe["Cego\1acki, koj; oorl'ariti pobjedtl halabukom.

vnog partl1era Voj islava moze i predsravtja BiH u NiSro time l1ece postiCi ooim

Raile koii je reprezenlaciju EVropi na uajbol.ji n3cin "to vrie.pritisak. MoZda bi l1a-

dO,"eD na najnize grane, po ost'lola je Eosna BH Gas. jbolic bilo da "Srudenti" u pe-

&V.akll cijenll naslOii ; utje<;a- Sta ima BDrac sa <por- lak ujutro odigraj\l u Lju-

ti na ishod drhvnog prve- [s,kom odlukom komesara b(lS1<:Om apredveCeruRanjuJ

ilstva, s ciliem da prvak ove takmicenja 0 odgadanju Bo- Luci.· , A. CUUC

Kadetsko prvenstvo BiH u stonom tenisu

prUaciDZen-laSalihoUic Irhad BuSallic

Dknira Salihovic i lrhad Busatlit novi su prvac; BiH 11 stonom lenisil U kadetskoj konkUIeneiji.

Na zavr1inici pojedJ-

nacllog prvenstva BilI koje je odrhno u Prijedom, Sa!ihovic, choice STK ~Hasim Spalli':" iz I1ijasa, savlada1a je Dija!lU Mannie

(Telekom Tllzla) sa 3:2. U final u kadeta, Eusatl it (Vogos.;a) bin je bol;i <Jd Sinise Marcetiea (Borae BaIlia Lllka) sa 3: 1. (E. J.)

A-l liga u kosarci

Trlland lZborlo enID

Krnar'kasi saoaj ev:skog Trilanda u majslOrici ,.a·pr,'lIka A ·lligeBiH sa vlacl.aJl 5U Vogdtu sa ll,V!etljivih 108 90 (21 :24, 34: 19, 30,25, 23:i2.').

QVOIl1 po bjedmn, ekipa Tril.ndaizborila je prnvo na.wpa u naivJs..III mngt!, :rrve!lst"u BiB, ed irluce se7J)ue.

o neun i a"~l, sri jed" 20. apnl}lravaJ1j 2011,

77

Vijesl u brojci

71.000.000 ~z~~a

Za,k Rendolf(ZachRandolph) jrotpisao je nOV! cetven;Jgpdi§ni.i UgOVOI j;'I "Grizlijirna "vrijedan uk}! mil ion delara, ,

Sjajni kdlnil<.o'arkai predvodinje Memfis do plasmana u plejcofNBA liges'prosjekomod20,) peen i l 2,2sko"

ka, '.

RendolI (29 godina, 206 centime" tara) igra svoju desetu sezonu u NBA li'ii· '

Ofsajd

Suci ZbOg BrllelOn zaurSlli BarnerU

Fudbalski suci izMoldeve VladisIav Tvltneenko i 'Genadij S'idotenko obiavili su da zavrsavaiu karijeru nakon 'sto su 1.106 prvenstvenih meceva proSlog vikenda dob!li priietnie putcmSMS-a.

. Istragu ie.csim moldavskogsaveza.najavilai polscija,

Izjava dana

-,J\knove sezone neosvojimo ti tulu, to ee hi ti samouhistvo.

(Masiliiano

A legri, treuerlidera italijailSke [udbalshe lige Mila na, kdjio.d

i004.&ka MIUls!ovproakaJ

Slavlli len.iser Rafael Nada.l posmafra svog trenera lo/rom /rcflinqiJ II BiJfce/oni

I "RaMele" DlPustile Adelmana

Dvostruki NBA prvaci Adelmen (64 godine)

'Hiuston roketsi ,neee za-osmi je rrenerpo bra 1 u

I drfuti tre,ll<\l"3 Rika Adelrna- }'objeda u NBA, historiji na. (:ruck), tiji ugovor iSlj""'~94.Sl. Sa Rokersiffi.il [e u u junu, "Rakele" lie ove ire- eenn .sezone ostvano om-

zone nisu plasirale 1I plej-of, jer ad 193-135.

Pobjednici ovogodisnjeg

!!luShj L zenskQj , .

rt:kordnili 1,8 m.illona dolara pn[]1LWU'.L,~

rnlliona 111iIElka), saopcil] S\1 orgaaizatori niskoggren slem turnira u Londonu.

lzv:r!ni dir4;tcrJ an Ri~ (IanRi tchie) VIe ie da q:nilgxsd!li.fonuZll145. izdanje, Vimhldona (zo. }uni- 3. juri;) lznosiii' ukupne 23,8 miliona dolara.

Rit£tc dodao da OCekuje d.a Ce i hrijanske vlasti olabaviti posezne zakone, eime bi turnir pcstao jc§ atraktivniii,

Nairne" takmicari koji prilikorn gestovania 1.1 ekipnim sportovima ostvareprihed u Britaniji nlsu duZn.i platiti porez; ali oni uind.i vidualnim [esu,

Organizatori [os ne znaiu hoce Ii Serena Vili jams (Will iams) bran iii tirulu .iz prosle godine, [er zbqg zdravstvenih problema ne nastupa jos od 1lr6"Sl!l1l Vimhldona, Aklilelni

prvak 1.1 muSko! kenkurenciii ie Spa, nac Rafael ~ndal, (E.J,)

DdSteta niHezicu

iii>- Ruski fudbalski savez kaznio [e IlOVCanO ekipu Kuban Sa 70.000 dolarate suspenzijom 'njegove zvanicnike zbog nelegalncg raskida .saradnje s Niko- 10m Nikezicem.

Bivii~rnOgeISki reprezen tati vac tvrdio j e da ie n8 raskid ugovora pristaonakon ~IO ie pretueen, Iako ovu tvrdnju u Sa vezu nisu mogli dokazati, potvrdili su da je ugovor raskinut mimo propisa.

Iz Ku bana 8U s aopcili da te Nikezieu platiti odstetu U iznosu od 294.000 dolara. "

Premlnula Greta Uaic

'to N ekadasn ja. svjets ka prvakinja u maratonu, Norvezanka Greta Vajc (Grete Wailz),'preminuia je iuceru 57. godini nakon duge i lclke boles ri. Vaje je usia u his tori j 1.1 kao deveterosuuka pobjednica cuvenog Njujoi'Sko_g rnaratona,

ObriJcun Pulijas (McmtreiJl) i Ferensa (8oslon)

"KO)OI-" SeraSDar za 44 SeHUnde

Feniks koiotsi docekali su Detroit red vingse puni en tuziiazma, ali arnbicije "Kojota" pale 8U U vcdu za rnanieod minute.

U same 44 sekunde "Crvena krila" pas ti gli 81,1 dva gala is krajnjih 4.,2 poveli Sa 3:0 1,1 pobjedama u prvom krugu plej-ofaNHL Iige u

hokeiu, Vingsirna za prolaz tre b. jo~ i edan tri i urnf

Rezultati: ISTOK: Ba· falo (7) " Filadelfija (2) 2:4 (I :2), Montreal (6) - Boston (3)2:4(2:]), Tarnpa Bej (5)· Pitsburg (4) 2:3 (2:1), ZA. PAD: Feniks (6) . Detroit (3) 2:4(0: 3).

(E.J.)

SRIJEDA 20. 4. 2011

BHT1

07.00 DobIOj "1m 09.10 Be Ha T .beb.

OS.15 ropravili.~!" za ,roditelie, On!m;l

09.30 Ja,~anske price.

animirilll. serha, 2/4;3 09.40 N3utna postignU&3, 25/47 10.00 BHhii esli

10.15 1'1 esii'lo!a, ig rana serija, 17/125

11'.00 Mola mala iuOinla, r,

11.10 Ave n ija Oc"an. ig'mna sorija,

109/130 12.00 BHTvij estl

12.20 Crl., pomitki maga,in, r. 13.1& TV Liberty, I.

13.45 £uroi'llPuls, rnaqazin, r.

14.15 BHT Vii "'.Ii .

14 .~o GDrka-sla!ko, igrao" serla, 821229. I,

15.00 Q.dll~an, 5+ , edukalivna SBrija PrDgram ra dJe&u I mlatle 15.05 Ucilica, kvl,

15.30 Robot Robi,ilnlmiranaS>lriia, 29,152

15.45 Min i ,eho"1

16.00 Noj li"pseprlce kla ,; eo" slarln •• igl"fIO serlia, 5/9

16.15 TV "nciklopc ~ija

16.30 I.lDrko-.slalko, igran. seriia, 83.1229

17.00 Mini pO'IT.Ii'slli3ra: Aelik HrSli~ • S rdan. KDSi!

17.30 SV! u svemu', mevni mag:!1ln 18.45 MI~ i ma,al; an Imirani Ii 1m. 19.126

19.00 Dn"v";' KuUma Spgrt Vrijem"

aU]'". ss News

20.00 tIel, igran" sel·ij~. 62/136 21..00 Ner.ijesen sluc.aj, emlsua 0 kriminalu

22.00 BHTviJ esli

2Z.Z0 Na dnevno m redu,

infprogram

22.50 Poll sumnjom, Ilril3nski film 00.25 a ",I" ~,~ Now.,. r.

00.35 Suo USVI!mu, dlllMll rT\lg3li1. r. Oi.50 P'"glo d p mg,a ma za

tet"rtak

07.00 Dobr" jutm, julamji prnqram

09 UO Vij e~ti

09.05 G",p"~a. Barbara, illran~ se~ja, 181. epizcda, r. /1 '2/ C!1anl mmo~;:

10.0U Pi~lipll

10.20 Harveykmns

10,40 GladljBlorska akademlla, 25. epizoda

1U5 Villa Marla,lgrana IlIlJiiil, tot, splzoda, r.

12.00 D ""vnil< 1

12.15 G 0, p"~a Barllara, igrana ssriia 182,. epi,ow /1'1)

13,05 Pad ".tn om ~viieldom,igrana serijo, 28. eplzoda, r, 13.55 Illicama moga gr.da: AI eksa s. nile, dokumeillllrni pl'O' ~ram, r.

14.3S Cma IlroniIla, eomaca igrnna

Sllrija, 1113. epizoda 11'lJ 15.15 V[jaS!i

1S.30 Spr~t'D· srstno, tv igra 15.55 Pin gu, cltmi r.lm

16.00 Tomita i prijatBlji., ertanl lilm 1605 Villa M3'ia; igrana seriia, 102.

eplzoca

11.OU Fe~e,ac~a nanas

17,15 Ezel. igranassrij., 6.1.epilOda /12/

17.5U 0 ~evni~, najava

18.15 PD~ sretnom l"ijel~Dm, igrana seriia, 29. eplzoda 18.50 C nevni~, najava .

1 g, OS IIpitnik, kiii:z Flnansij$ka.no"""Li

19.30 D ""vnik l

2U.l0 lu~, znunjen, normaian, the best 01/1'2/

21 ,:W tj ubav i kilxn3, igrana oori ia, 18. epizoda

,22.20 Il"evni~, najava

23, OS C, "vnik 3

F1 nansijske novosLi 23.40 BH plesm3flca

DO.l0 PjesmDm da Ukafem;

Sarr e Roma

DO.50 F~d"ratija danas, r. 01.05 D ""vnik 3, r.

01.35 Pre Bled' pro grama

13 celvrt.k

HTV USKAR C

HEMA

GURAlDE

19.0~{I,,"vnlk HTV Q'c.1r ~ , 9.SG 'iR'.mit!ianj, .dn.""i~a

HAT·. .

. 2a.n5 1001 nq¢, illr"'~.!oenl' 21.0a Bona'Bnlura

12,j, II11inl Jitlll

ZENICA

08.30 Hoi<imogl" (16), turska ,.rlia.

09.30 S 101' za 4, ku Iinadi

show, .

no"" sezona

1 0.00 a il" i "dno m u TurskDI116), turska senja

11.45 Lanioa "'e me O',lea DIOg""la

11.55 OBN Info, Informalivnl program

12.10 Oalin. vUl<gV3 116), urska kri minalisucka sarija

13.55 HeldmDglu (16). tarska senia 14.:>5 Gm~ i,,01112), turska t&lenovela 16.15 OBN Inlo

16.2U Gor~ itiroi (12), turska 1 .• I.novela 16.30 Stol ta 4, kulinarski show,

nova sezona 17.00 Bilo j,dnom" Turskoj 116), tUlska serlia

lB.45 Lanl~a vreme"s~a progoDla

1 B.55 OBN lalu, In forrmltivni ,program

19.15 Arhi~ srea,

lalk show

20.00 G",~ ii"ot 112), unska t~lenovel3 21.45 Donna vUKDva 116), turska krimlnalisticka senla

2:2.55 Vox pop ~II

23.UO N"s~ mala

I.linika,

hu moristlcna senla

2:3.55 Kak" ubm ~usj,"dova

p •. a (12). ~Im

01.45 OBN Info, inlorm.livni proglam

1 UO 8 ~mf., "rij'ki p'6araJn 2G.flO KtleollM)lrTlCl. ol>lazb'.nl

l1.QO ~~frt1'1fta'ij •• 'rfIISq~ 0

rnlaVS\ll!l

22,~O H,,,,. m.gazin,.,,"lrnl", Inla"",u"",."'tol]a 2;,00 Pm! "im '" d~g"p.oru

HAYA1TV

D6.30 DDbro i"11O svima, jutamji

program

08.30 H"yatov~i, Qieoiii program ~8.55 Bumba, crLilIli film, 69. epi<oda 09.112 Garliald, crumi film, 28, epiro:l. OS.18 Lijenlgr.d, crlilni film, 24,

epizoda

D.S.45 Jagodica 'bobicli J agosiLne ~"stol[)';1 n e, crtani film, 6, ep I· l00a

10.10 P [a,; zm ai, cmni nlm, 33, ep 1- zoda

10.35 8," 1 0 Ali." FDrc., ertanl mm, 6 .• plzoda

11.00 S "1. Bos1~ra, igrima se rii.,

712 epzoda 11.45 Vii"sti

11.58 .IIiDmeteoroloSka prognoza 12;00 8 iDclinica

12.15 N3ibDlie g D~ine, igran. ssrtia, 36, epj10da

13.10 Pall anceo, i~rana .se'iia. 163,

"pizodii

14.00 Zvlj.ma mnilJji biti Ii audicijo 15.05 Bloc linit.

15.15 Top Shop

15.40 V ~alon

15.50 bd lisce P' da; igran" serijo, n. epi,od,

16.53 Sport centar

16.55 Nal bolje g D~ine, igran. sen ia, 37,spi10dll

17.52 6 10m eleolDlo~ka p rog"OZ3 17.56 Sasu ke • Nlnl.a mnlcl, 1a~avno,sporlski TV show, g6, ep i· zoda

18.20 S aSIl' s - Ninj~r3Lrticl,.1.l>av" no-spertsld TV show, 97. ep izoua

19,00 Vijesli" 1, lrrt, emisii" 19.37 $Ianie na put.vim. 19.3S HOI.lIDn!1

20.00 Kad nsce pilda, iar.ma se~jo, ZB, 8~izod.

21' .00 Haya! produ£lian ShDW, zabavno·mu1i~ki: program 22.15 S LlZe Bosfor., i~rana se lila,

13. Ipizcda 2.3.15 SpOIL tenta,

23.20 Ludi za Q,"zj~ll), igrani film 01'.15 Nii,mi .'vj"d~k, i!lran~ s.r,ija,

43 epiiod.

PINK BH

06.00 1."13,, Ie I"novel a, r 07.00 Ljub," U laic du, hrvatska igrana sedja, r.

08.00 Mjelloviti br3k. serijo

09.00 Ud'i mum lalk show. utivo 10.00 Ve fi~ brat, malily show

11'.00 Zab,a"lena II ubav, telenovela

11.50 Iurist pOinl, kolMna .mislja 12.00 Inlo top,i fifo. pr""",m

12.20 Ve li~ b'al,

re.JiW show

13.00 Brle p. re, :kvl, 14.00 !nlD top, Info. program

14.20 Vellkl br ai,

reality show

15.00 LDla,. Illenov~1 a 15.501nlo LOp, Inf. pn;>gram

15.&8 Za zdr.a~ i lij~p o~mijeh, em isii. 16.00 Mo'" Ij~l>avi, telenovela

11.00 VeIi!:! braJ,

realiW ~hlJw 18.aO Polio lola, serija lS.50 Info IDP, cenfl3lne vije511

19'.06 T"n,t PO;"~ kQI>lina .mlsija 19.11 ljuba." lale:[u, h",.\sk., igTlloa sellj"

20.~0 Ve tiki b'~I, real~y show. p reglBd dana 21.00 Gr a ndp3r~da, mu,j,c·kl program 22.30 Dislrdin,

Game show

23.30 lie likl bral,

reality show

00.00 C1tV, labal'll~ fmlisfja

00.10 Po.rata' u pia •• lag "nu,

firm -

TVDSM

KAKANJ __

1.9.30 D!I"nO<P!V 2{)OO VII"," Ie

VISOKO

19. all O'",,,,,lk F1V 2MI1i Si"enf.

20.i 0 AIctu,lno,U 20.5'5 U dru~\w ,sa,_

21.3 0 Hitr)a \;Mba, senlski

22.2U ~~~~ program

23:UO AIctu'I~"sIi f.

23.15 TV .,lriIn!

OQ,UU' Odj"nlt,lop

TVUSK

BUGDJND

HIT TV

1G,411 FudlJal. Kup 1'4_00 Biolklizarn' 18.30 ""I 12,00 U!lvo:EI Sa,pta6 17.50 .3 From 1 lB.OO V,lGcejs '14ACI' Metlok
Srbfja· 16.30 SrllJker, spQflov[ Clas.lco l~.OO i It_OO Bralld 1.fJ.50 &Ii g.rad'o- 15.1Q Ubl:!i.tvo~
19,00 Srbija na: Svjelskc 18.i1I-5 FUdb.l, AI Speocal :pslma N'I3W nEl{:elnigovi ll8.pisala je
",,>I Gharafa. ~ ~1-;;1O U,IV<l: Cop.> 0'01 la.~1) JUl<.b<»< 11";1 j~.15 Ototd,,,
1'J.30 Dnevnik prv6nstva Foolacf AoyFINAlE. 19,00 Tajne 19,00 VI!:I~()gr~p~ l_~_~Dr.H_:ru;s 17.00 HOPG
20,'10 70 gwrll..[l SOilo Sep.;Ih;lln BarrelollEi - Re.:;lr U .. SO Jusl 2lI •. 2.5 5Drl S'prililgs
od Poe01ka 1ij.ilO Toni,,, ;9.45 Vij€~lj Madrid kriia S~e Park"ijI U.45·Sark
Drugog WlA, 20.00, Snukor. ::2aoo UzillO: EI 00.00 KOl1'lClj r~JV 21.1D Porodicna 18.30 'BmjelJi'
s.v]etskog :ra'!';i Tumir Svj&tsko . CI •• loo SPool.' gO.OO MTV p';o."", ,19,15,. Bouns.
u Srbtji' S.Mgan ~n$l\l¢ 00,00 Premier ~1.CltI'Ralo",1 E:<P/ess, 22 .. 00 Uvod u 2.0.0(:1: Bed [ zakon.
21.00 TV mfl'\ij.alu re Les;gue. 2,1.10 Top 20 a.nalomlju . . Zlocint!lc-ke
2'.50 S~Wfiml;!lll '>0.15 Srll.lke', s.rlld Tonenha:rn ~ tmlilmptera 22.10 P'arrs >2.!i(l :l<a:lo:1 nam.ll8'B
s.likari Svjets.ko 23.00 Surfing Arsenal H i[tori's Dubaf sl1m ,20~4.5. Dzordan
2:1.1:5 Odbojka, 22.00 :KFi1.lCna
2:2.05 Mole pj.smo. prvenstvo (IIl,OO Fu IITlll F'ol{e~ 8FF UpQ%nao 21"30 p",
moll$n~""; Na:cii)r1;:.Ir11 00.0{) Coppa Italic. 1i~ situacija. 22.SQ Fl'Fc!J:'Iked ~ vatu o.svalfI
2il<,OS 0<0 Soilo Sarnpiol1al Finale, MUa.n . 2'3.iO Chape·11e rnajku '22,.20 Nec.ufM
23 .. 30 BIEl!:l'ku.tt 2>.00 8101,11..." lta'lija Pall8rmJ:l >3.00 'KQrivtlJ Shaw '3.15 Dr. HAUS '2;1.11]' Kosi SRIJEDA 20. 4. 2011

RTRS

09.10 Po~ srelnom lIIrje<~em, linniera

Mala tv

1 0.00 .Bari mb a, Cl1lma seldja

10.18. M&blnikE! u mislii, crtsna serila

1 0.31 M"" c rtana serija 11.00 Moja Spijunsk. pero~ic3, senla 11.25 Ja imam 1.lenal, z<ltN!vni program 12.00 Dnevnlk 1 12.2DPi.sm" grokcg p"ie.

NIO.d ima K.va,""s, 13.35R"!rQvi,or

,P~! U sierolem Iju 14.1 0 K.rmelI1a, oori j3 15.00ifllesli sa Wm .fem yeslo"n eg I e<ika 1S.10Porodlca Jermclev, ·serija

16.00R.'publi;a - s.arai~vskD·R D' ma,ii.kil rOBii.'

16.23 Izvi.'taj sa

~'"ialuel!e ~erze

16.30 S rpska d anas

17.05 '&'Dd sral" em

lIIfje<dem, tv nove!'.

1 B.OOP,it~jle. ~alimo

odgo¥or

18.30 Ra:lkl biser.l,

reportaza

lB.45 Md" nikB u mi.ijj, ,11,n3 serila

19.08 Up itn ik, kviz Finansijske n~ve&h 19.30 Un "vnik 2

Sperl

20.15 Sam" pjasma, zna,

. ilmlsjja narodne muzike 21.15 Nasloil

21.45 U prolil1u ....

22.1:5 .R",ovi,

h umOlistitk3 se n ill 2,2.40 On evnik 3 23.02Sporl

23.01 .Fin. oS ijske n o"osl; 23.1 0 Ja imam 1.lenal,

zatN!vni program Z3.40 Ulcus caj a, lilm Gl.3D Naslo"i

18.15

SERIJA,FIV

212H 8IfANGf II'RlNCW.

HRT1

12.33 Gospodarica Ivoga SIC ii, telenovela (33/'142)*

13.20, D Mji Plame n 3, il!lrl la {2/13j*

14,05 Vii"s!i uzhrv.t,lIi zn ak{wni ien.

14.14 Viijeme setra

14,ZO Rijee i !ivotKak\'hu p Igd~vi k~ri""e?, 113ligij.kj program 1·5.04 Dharma i Greg2.humoristitn3 S€ri ja {15/24) *

15.2S 10 deks, emisiia 0 tkolslvu 16.03 ZAIIA.· SO se kuMi, emisij apod pokr.(l,iteljst"om {R)

1 B,04 Tv~iasam sudbina, lel,nQ,.la {a2!1 06)*

'ti,4a Past~l,emisij~ p~d pokrovilelj.

st'Iom 1.6.50 Viiesll

17.0& H'"atska ul:ive 18,05 HA.K· Premet inle

18,10 Ko~ All e, ~misila ~od pokrovi· leljsl'lQm

1'8 . .25 0 ".vnik pl'a "'~". Bunt"vni' bOl r.zloya, emisi ill pod PD' I<rovrtelislvom

1836 8, kat. MplQrisli, talk snow 1'Y.16 LOlO 1/39

1 9.3G D n e"nik

20.10 K3~elski !(resDvi, dramskaserija (3/13) (R)'

21.29 Bi1angel ptlneeze 4, huroor.ls·

titoa serlja (12) (3124) (AI' 22.05 Namvi 11 Z,. drik. ,eriia (3.1101 22.45 0 n evnik a

n3t Drugiiormal. Sreta.i .me<liji· iii ~ilu su Hrv.~ s'et"iii o [[ H'"allca?

00.21 Relro~lror. Levei "a nalpn '0, ~no 4, SIlrij~ (121 {10/22t 01.02 RelrovizDr. Dra,gi Johne:J, ~umorlS~enB serija (17/22) (RI" 01,26 Aolre,jlm .·Kso na -pn"~",a ralnic" 5, serija (9/22) (R)* 02,09 ,lID~ina;;ki "mDv14, serij;l (12) (11/26) (R)'

02.50 Dtlarma i 6.eg2, humD.~s1iCna s8rija (15/24) (R)*

03,11 Skica Z3 'pDrtrel IR)

03.2G D rug I fDr mal. Sreta .i med ill • III nolO su HrvaU srdnill ad H.rvatic"? (R)

Pod sretnom zvijezdom

22.50

FILM,BHT1

Marla odlazi dillrnenadi Krunu, ali qa ugleda u lfl!l~iaiusdrugom. SUlil" nl f~ s;e te'ls "a ;;ivi U laZii mmislj3 0 proSlosti. De.jnieki I)I)kUS3"ofil<' gov,lati s Kresom k.Jko Iii mu objasnila a~Drtus, ZlalkD lud1 kada ~uj~ od Bell kako Ie prodllia zemllu,

Pod sumnjom

;----~.., 8M;i: pollGajac Toni !Von ie napus~o slul~u n~o~ ~10 je, neposredno, bio·krlv za ~mnkole!Jll, Dvlje ,godr ~e Ji:i.riltljB· prnslao la prlvJtnl d~t1lkllv: J gla~nf IZ\lor·:1a~d. mll j~ b'"~tanje pf~ Ijullnl)<1l; ko ji nal~ Ilristalu ~Vojevolln9 kalW OJ dob.iII dokal.e za ]ireli~ b 1 u~~)llii se ,ii;;:'e.tl. N}'kdnom Qd pOlilov~ Aron ulazi u ho1elsku .abu utojQi p'o·~~lazimlt'le.lI~bavntKe.

Ulu~ e: Lialli Njson, Laura Sa~ tlakoma

Redl!ell: Salmon M UI

10,01 rvoia,s~m sudbina, lelonovela

(51/1061 (RI'

10.44 Glas dDmovlne (RI' 1.1.15 Zna nS1vena petlcal R)' 1 1.44 Zn.nstv~"" .[jost; (A)' 1.1.52 Soiiol p'D~l. (RI'

i t 2~ Fo!oQrafii~ u Hrvatskoj (Rj' 12.35 Neg~l~ (A.t

12.3a Mal. W {H)*

TV vr1ic.Neme~u (Aj' P3luli~uve price, e na ni 111m (RI'

Mala p rlnceza. Zelim Ii [hIa!t, crtanl IiIm IR)'

13.06 SkQls.i P rDQ"'m. ProjaktWlki dveri (AI*

1~~Dvi. f. tma, eglpatski coku m6rTtarni film {R) *

1,355 Bio ie~" em ie~a,n diefa~, 8 meritki 1fIm (R)'

15,36 Zupanijslta pano,ama Inile kod. no sat.)

1.5.45 Hmel dVDrao Orth 2, soriia (9115) (B)*

16.34 5aptaop,ima 4 (mal" 17.24 Pusl.(llQvine S~ re Jane 2, se rio 1<1 Z.J mlade (1./12) (R 1*

11,54 Siedoe Hammer 2, numonsncna :;e'ija (18/18)'

, 8.2U D ivlji Pia me" 3. S~~j3 (2113) (R)'

19.04 Krslarenja svjelsldm Ijepota· ma, Cirio - amazon s'Q h D' dDO •• c., dok. S8 lij. (37175) (R)*

1951 Hil dan~'

20.05 M ercv. seliia (1;4,122)'

20.51 Ciklus alreiiskih !IImeva. Dela VU, arne ricld firm'

22.56 .Zlocl nackl u mo~14, sen ia (12) {t1/26)"

23.4G Dnevnlk pl~vu'e. Bunlovnik b""razl,,~a, emis~a pod pokmvi 1"ljslvom(R)

2350 BiD je~n om jeda" di e t.ak, ,roeritki Him (R)'

0' .2U N et~i 0 lazbe n i prugram. Ilit d~na IR)'

0122 Nefni glazbe,;; prug,am, G lazben I spolovl'

04.14 N~tnlglazbenl ploglam.llil

dana (A)* .

Dolina vukova

Nova TV

0550 Nasi najba Ijl dani, serija (154/260) 06.40 Ba~ugan, crtana

. sa rija (13/52)

07,05 Bu mb., crtana

se rij. [5·61150)

07 .25 R.~ary, crtana

serii" (13/52)

01.40 Peppa, c.rt~~~

S8 Iii. (5·6/52) 08.00 J ag!>dica B ~blca, cmnaserij~ {23/26) 08.25 Tomica i priialeljl, crtana se{j la (33jSO) 09.05 P"bJrld~ liuDavi,

. s~riia 'R

10.05 G umu&, serijo, R 11.05 AsI, serija R 12.05 IN m. gazin R la.OO Pebjeda, liu bavi.

selij~ (51150) 14.00 Mast",ch.l,

reali 1'1 show R 15.00 NalhDli~ godlno,. serij" R

16,00 Mei. m ajk.,

S8 lij. (1'/1OB) 17.00 Vijes1i Neve Tv H25 tN magazin 18.1 0 Po~ &rel[)om

zvlleldom, sen]a (2S/55) 19.15 Dnevnik Nove TV

20.05 Asi,serll' (761105) 20.50 Najb~lie ggdine,

serij. (i34/1;52)

21 ,50 Maste r&hef, rea1ity show 22.55 Vecemle vijesti

23,15 Tico sam j.1,

igranllilm 01,.10 Stranac mettu

nama, igrani film (15)' 02.55 Na put.u prema doliil,se,ija

(5113) (12)*

O~,.45 E:zo TV, farol

show (18)'

04.45 Or .fne ved'e.

S8 lij. (21261 05.05 Drafne vode, se liia (21/22) 05,,30 Klai P IOgrama

21.45

SERIJA,OBN

K'rsuf3"j~n i, o~o pogi' ~u~ u napa~u ~8'lmckilJ'~i.u 1H'lC<i ti PQI~l QSi" jel':ali"kiivic U zhQg OM(la .~Io sji,d.ssilo 8i1'/ HOCli II Gal!!! ~8nuli U osyelli mog deSOilln~ ranjenitj i 32 !p~gln"l~ asoDi,' U kakiQm sus~jU Mema- 11 i Deli,,? K~da ole s"i o.tvariti E rdJlOill ;nocna mora?

00.10

flLM,PINKBH

MI3dl Rieard r Lili, ko)J n~m~u nli1akva j;~~5Iv~ u cMDzirilnom svll~lu. moral lie u diVliin~ sve da ot"ivaju saml ... AU I lu bal/ Ie la k"ja c.~ fm p"dariti nepol1rOOive 1nsff~kl~ do bude sue k~kq tretia .. Ulage: Mlia Jovovi e. Bra" jan Krilus~1 Ljs.a P.ellkll~ Redil~ll: vilijam A. Grah~

SAPAT ZVIJEZDA

Priprema:. Hedija MEHMEDIC ~~:JIIIIl.jubav: Voljena osoba rna dobro procijeniti sta oSjecale I mislite 0 vasoj vezi. lpak, budite bla!lf3;~ oNoreni j i.

Posao: Osjec ale ka ko sNari p ola ko do laze. na svoje rnlesto. UspostaVlja se normalna radna atmosfera. Zdmvlj e: Nema razlo ga za brig u

~1l;I;l~ Ljubav: U vasu vew uvlace se *skoba i nap'etos.t.

Paz~e daSve ~e re2ultira svado.m sa. Voljenom mJata oscbom.

Pnsao: til SVe'S1O ste lam is Ii I i I dug a p ri pre mal i, lreba yam mnogo viS,e vremena "ego ~Ic misl~e.

'Zdrav!je: Nejasan osjecaj nezadavoljslva.

............ ,.,.. Lju bav: Vid no pop ravljen og ras pol olen [a, 0 diu cni I"-"'~"""" ste da voljenoj osobi i vaso] vezl date maksi-

lIr]jaiZriIl mum.

• - Pnsao: lzrazene indivualnosti,kakva je vasa, zclite

da uvljek oudete u pravu, Kolegama to nije bas. drago. Z!lmvlje: Olicenje SIC zadovoljna 0800a,

Pov.rata.k u Plavu .agunu

IIII~IIIIII! Ljubav: Voljena osoba Qsjeta da S8 nesto sa varna dogada. Umjesto da popricate, okrecete S8 obavelD:ifIII:tI:i:l zama?t

Posao: Posteji cdreceno nerazumijevanje u poslovnom .krugu. Kolege ne mogu pratitl vas slrahovili tempo. Zdrnvlje: Energija u porastu

IDg;"ll!' LJullav: MO.llu6e ie da vasa veza prolazi odrl)denu

kd",u" Nemojte 0 tom~ Ptevf~e ra?mi~ltall, ptoei

i;JaEtll~ ce,

III Pos.a 0: PtiiO ~ovrMe zapotete poslove, p a te k

cnda r3zm:iSljane 0 neeern novjJm, ~Io vas Duno vj~e privlaci.

Zdroavlje: Osjetljivos1 na ~Iergene.

lllii!IJ." Ljubav: Postajete sve iskreniji prema voljano] 050bi. SYB vam 'jB vaiAijff!ita misH; zell, planira Iii !lDED o,sjeca, ..

Posao: Ralriti~ljate 0 (ne)opravdan.om, dU~Bm pre~aliu od inlenZlvnt;lQ angalmana. Ipak, dobro ra2mislite, Zdrav!je; Prille no ste ~ apeti.

Oop isnicka mrcla falma Ti.bii. Sv~nad~r ~r'llIka, ~ll.it, RTV 'E),'b"a I P~noral'tQ []~~atl:a Burek,

ntJ~n.i urOOriik Si3ad: Hasov'i.';,

Ogla;iit"'IO,~plt

trW: filll,Hi,.

Grntltkt ""d-=I: SllloJ"". M,mlol, J"~mln !l3ulh'~'.10 Meri:.ldlrilenl y .lIi1j~·r(JIO pTeSs.·:

S'.i' 1"'lI'Iie. di"kt,r DI\J5tv. OW: Sluidi.o "aljJ;z-foi{l presS--

S.tampa: GIl; 'OKO' d,(I Sami""', mam.l, Bijedlt. 1 S5, 1,1; U331455~33.

TElEFON 1,;G,",ra)ni ,i",kto': ZS1'· 391:.

g~,"i IOdgll1'liITIi u"',nile 281· 370, Red,kelP: 2a1·3iJJ. ::a1'· 300

Dnevniavaz

Pm brai .Avm' "<!St,mp," i01'5,9, 1993. Bosa",koll,,,,,go,,,ki ~Iitrekt <Ill,vn ik; Ild.ava~: ":a'al3Z.~rll-tc, pros;s'l

GI"ni .I odjJovornl uredniko t odi,. CaLi' U",duie ",oa"lj,'i kolegij:

~o mo,.lk gEa,"'~ UfMn IkJ F.d it M.nd. I,

DE SK Mu,;, ten il~. GtOb us Svi.Uoo, S aTOIm.

em, ",on Ik' R.hd LI"b,vl" SpM Ot.g, L"imlt; Kul!u" Ann. 6.'1,"1" Sar'i"sJ<1 kanion Mt.d en 0. kl~,

1 2S1· 41'1. P,.n,,,"",,, I oIo~"""''''' mrel"a, 281· 409.

Sarajevslia hroni<o ~1-380, 2B1· 41~ I ~1442, CmiI iIQoika 2S1· 413, RTV,,,,,, 281·~~1.l(uttu,,!: 2l!1-35:'J, Spodslol: ,81· 4171 281-A1Ua>e 2"Ill· 4116, e·mail: ;p:lrt(lI<Wo"".IIa. OW: 231414, ',111>11: "'dakolill~"".I>a, mod,m:281·A12.

fax"i: 281· 41'4 i 281· 415; M_ing: 2a 1· 356.

Fax: 281-441, """i:m'"<Bti'Q@a,"z,b" DIll,","" 2a1·717, 2S 1· 71 S, Fax: ',281-412, ..,.",11: umo1iC8@"az.IIa, P.lasman i pmd'i" 281 ·364. An,"sije: 281- :157.

DOPIS NISTVA, lENI t:A:' Marjooo'ita pUI bb immd, Jabuk'), Oil2/4!>t·44i1, tel"»:: 424-4!1; T\IZl.JI:Tu",iib,gOV"a 22 {piJ,lcwno· ,"""tski "nlorKorm-pali!i).If.l; 03Si ~J·zn i 207-411; SRfKO: l,l; ~4 ~'215·0J4a, BIHAt; t~: O,1/B1l',I>3; M OSTAFt Husnii' Rep·

ClIbb, 1~:U~Mi5a.1I9'1: leVfax:(i3o/Oli8'890; GRACANICAo MTT1ecl~,se 8uollllijebr. 23 (,groo"O"enk.). ret QilMoil-043; :r:RAVNtK, ~lilm;;'.FTra,"ik<M: OJ0f512·71.S, BANJA lUKA: 8<. valOrll'ln1 cent"'. ullea KJa~' Petra PMl~ K.r:>!IotfIwlta b.b.ltt 05,1/215·8115, 215·88~ OORAZDE; Sulo'~e Kuka",kle 12. oot OJar.!~H5t:

AI .... : T"aniska 24,

list i' ,"pi"" " "i","oiju 1".lh ~I"ila u Ml,istar.tvu ob,az,,,· ni', ",uk" f:l(ttu .. , 'pon, i InlOlmiraoi' R BiH pod bmiem ng ,d 28, 9. 1995, god, u ·,<I,du " L","om , i,,,,,om inlormiranju. PIN IDBR, 200934 0;3000 •.

Lejdi Gaga razljutila se zbog prigovora

v- v-

OIRACon S HRIIIC RIMA

Pjevacici je dosadilo da s'usa kritike na raeun odijevanja i muzike koju izvodi

LOS ANDELES - Lejdi Gaga (La" dy) rijesila je da se ohracuna sa svima koii kririziraiu nienu muziku i stajling teirn jeporuciladaceihrasplakari,

- Da varn ja nesto kazem, Skinut cu perikus glave.cipele, brus, svesto

imam na tijelu i bacite me naklavir s mikrofonom. J. .. 0 0 cu vas rasp lab ti - porucila je ljuta pjevacica, kojoj je prekipjelo d a stalno slusa kririke na racun svog odijevan ia i rnuzike ..

Dna tvrdi da niena rnuzika

EuaHulrano 4.000 I)Udl

BARCELONA - Ma'nji pozar iz- ieportparolgradskeuprase.

bio je jucer u katedrali Sagmda' Katalonska.televiziia TV3 [aFamiliau Barcelpni.vlja da je policija ubapsila "neu-

Gradske vlasti saopcile su da je ravnorezenog" muslearca koii ie, zgrada, in[ee remek-djelo AmQ- navodne.pcdmetnucpufar. . nija Gimdij~, odmah evakuiraqa Ubazilid ioko nje.seu trenuiteda nije bilQozlijedenih. Po2'ar je.ku izhijanja vat..enalazilo iZII)edu bios vise dirnanegovatre; saopcio tri i i;etirii1iljadeposjeti1aca,

moze ganuti liude te da ie zato nebiU10 kako ona nasceni izgleda.

- Osjecarn kao da me konstanlTIO ispiruju ko sam. Ja sam bila prilicno o tvorena u vezi s tim ..

. A i dalje niko nema ideju ko

sam - dodala ie Gaga.

Pj evacica ie tren u me n a rneti vierskih grupa zbog svojih planova da novi videospot za pjesrnu "Judas~, koja je uzburkala duhove.ernirirana Uskrs.

Uelilli pozar Da FiliPiDima

MAKA.TI - U roku od 20 rninuta vatra je zahvatila najman ie 900 trcsnih kuca, a vatrogasci su evakuirali oko 2.700 porodica.

Polar u sirotiniskojcetvrti filipinskog grada Makarija buknUO je jucer oko podne po lokalnom vremenu.

Dvasara kasn ije vatrogasci su lokalizirati pozar, Gasenie su irnorezavali uski prolazi rnedu

kucama, Bilo je i nekoliko eksploziia spremnika petroleia.

Pozar je poceo u kuci jedne zene, a izazvao ga je pregrijan i kornpjuter ..

Oblizni a skola i crkva posluz ile su kao s klon ista porodicarna. Gradonaceln ik MakHlija odmah ie organizirao prvu pcrnoc i kuhinju za aka 1().OOO Ijndi.

DiBea irtue

KINSASA - Naimanie 32 osobe, vecinom djeca, poginule su iucer na istoku Konga, kada je vozac kamiona na jednoj nizbrdici izgubio kontrolu nad vozilom i udario u grupuljudi,

N es reca se do godila uselu Bukwnu, u blizini istocnoggrada Gorna, a vozac karniona je ozbilino povrijeden, izjavio je lokalni Z\'Hnicnl.kzaAFP.

UbiS1.UO diPlomate

MOSKVA· Kuvaitski diplomat prunaden j e rnrta v j u eel u blizini zeljezniCkib. tracnica u cen tru M oskve, a s vi vrijedn i predmeti ko; e je irnao kod sebe nkradeni su, saopeio ie ruski policijski izvor, Tijdo Sale~a Alokaba otkrio je upravireli 'Zeljez~ nic!i:'e pmge. Saleh Alokab, u·e6i sekretar Ambasade, Kuvaira u Mbsk;'i;izaSao jeiz iednog.restorana U ulici Arbat, u S r{:di.slu glavnog gradai otisao usvomautcmobilu "WT>cl1e911 carrera"] oradni]e bilo vijestienjemu.

Iskosa

naMonl EUBrBSI u 82. OOdlnl

ItA TMANDU - Bivsi nepalski ministarodlucio je daseu 82. godini popne na Mon l Everest kako bi postavio rekord naistariie csobe koja je osvojila najvi~i svjetski vrh, saopcili sa organizatori, Sailendra Kumar Upadiiaia (Shaileudra Upadiyaya), koji je tokom 70-rib i SO-tib godina bio rninistar vanjsk ih poslova i s talni preds [a v n ik Nepala u Uiedinienim narodima, k,aZe da ovim poduhvatorn zeLi skrenuti paznju [avnosri na sposobncsti starijih osoba.