P. 1
kult_esei

kult_esei

|Views: 936|Likes:
Published by Darko Ski

More info:

Published by: Darko Ski on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

Sections

 • METOD I BOLKA
 • POST-TEORIJA ILI NOVA ORTODOKSIJA
 • KON DIONIZISKA OBNOVA NA KNI@EVNATA TEORIJA
 • Ferid Muhi}
 • TELOTO NA DISKURSOT
 • DOKTOR FALUS KAKO FIGURA NA ZNAEWETO
 • AH, TIE BALKANCI!
 • FILMOT VO BALKANSKIOT INTERTEKST
 • COGITO, [AMAN SUM!
 • BORN TO BE BALKAN
 • MEDITERANSKIOT INTERTEKST VO MAKEDONSKATA PROZA OD 80- TITE I 90-TITE GODINI
 • ASPEKTI NA KULTURNIOT IDENTITET
 • PROBLEMATIKATA NA INTERTEKSTUALNOSTA
 • TRANZICIJA I(LI) DEKONSTRUKCIJA
 • NOMADIZMOT - POETSKI KOPNE@ I
 • METOD I PRO[ETKA
 • KOMPARATIVISTIKATA NIZ POST-MODERNO OKO
 • OPSEDNAT SO TU\A DU[A1
 • TANCOT NA EROS I TANATOS
 • DA SE BIDE ILI NE!
 • TRI OBLIKA SAMOTIJA
 • (NE)QUBOV I OBLICI
 • PISMO I RIZIK

METOD I BOLKA (kon avtobiografsko "tetovirawe# na kni`evnata teorija)

†Literaturata e prostor, kade{to pra{awata za prirodata na li~niot identitet, se najprovokativno artikulirani#. Endrju Benet / Nikolas Rojl †Nema vsu{nost teorija, koja {to ne e gri`livo podgotven oddel na nekoja avtobiografija#. Pol Valeri Pome|u pismoto (literaturata) i samootkrivaweto, vospostavuvaweto na subjektot, otsekoga{ postoela, pomalku ili pove}e otkriena, a sepak dlaboka, imanentna proniknatost i povrzanost, posebno intrigantna za filosofite, a denes, s¢ pove}e, i za teoreti~arite na literaturata. Vo znamenitata rasprava †Za gramatologijata# (1967 g.), vo celost posvetena na problematikata na pismoto, kako poa|ali{te na edna nova interpretacija na filosofskata i kulturnata tradicija, obrazlo`uvaj}i ja apokalipti~nata teleologija i testamentarniot, zavetniot karakter na Biblijata (Svetoto pismo), @ak Derida go zasega problemot, za konstitutivnoto zna~ewe na pismoto za subjektot, vo procesot na vospostavuvaweto na svesta za smrtta, vrz ~ija{to osnova, pismoto go ozna~uva vospostavuvaweto i na subjektivitetot, kako svest za li~nite granici i mo`nosti. Upatuvajki na damne{nata praktika na starite Grci, sozdavaweto bele`nici (hypomnenata), od fragmentite, od li~nite se}avawa, nau~enite, pro~itanite ili ~uenite mudrosti ili zapisi, ~ija {to cel bila - pottiknuvaweto i vostanovuvaweto na jastvoto, preku askezis (u~ewe za sebesi preku sebe) i postignuvawe posovr{en odnos kon sebesi i Mi{el Fuko, od svoja strana, vo instancata na pismoto razotkriva edna †tehnologija na jastvoto#, dotolku pozna~ajna, {to e oblagorodena so opredeleni (avto) terapevtski sodr`ini, mo`nosti i u~inoci (†Pismoto go razgonuva vnatre{niot mrak#), koi re~isi se grani~at i so nekoi {amanski ve{tini i misterii (blagodarenie na pismoto, ~ovekot stanuva vra~ samiot na sebesi, se samoizlekuva i samopoznava, bele`ejki gi svoite vnatre{ni promeni, zreewa, sostojbi). Dokolku si pripomnime na edno intrigantno tolkuvawe na Platon, za ambivalentnata priroda na pismoto kako farmakon (lek, koj{to, zavisno od 3

Elizabeta [eleva MAGOR doziranata koli~ina, mo`e da prerasne i vo - otrov), toga{, stanuva neophodno da uka`eme na faktot, deka niza filosofi, vo pismoto na filosofijata otkrivaat svoeviden oblik na avto biografska ispoved, soteriolo{ki (spasitelski) vrednosti, predizvik i povod za li~na transformacija, so toa odbivaj}i go nadmeniot imperativ i predominacijata na sistemskiot um. Koga vo svojot esej †Zboguvaweto so filosofijata#, Emil Sjoran }e napi{e: †£ go svrtev grbot na filosofijata, koga uvidov, deka e nevozmo`no da otkrijam kaj Kant, nikakva ~ove~ka slabost, nikakva vistinska traga na tagata, kaj Kant i site filosofi#, toga{ neminovno, vo se}avaweto, iskrsnuvaat srodni~kite opredelbi i imiwa na [openhauer, Kerkegor, Ni~e, Bewamin, Buber - koi{to, tokmu vo priznakot na avtobiografi~nosta, gledaat ontolo{ki garant i preduslov na samoto postoewe i priznavawe na pismoto; odnosno na negovata transformativna, preobrazuva~ka, transcedira~ka mo} i funkcija. Sojuzni~koto, kooperativnoto (namesto soperni~koto, konfliktno) zna~ewe na iskustvoto, vo oblikuvaweto i prodlabo~uvaweto na filosofskoto soznanie, pregnantno go iska`uva najnapred Ni~e, na prvite stranici od †Veselata nauka#: †Nie nemame pravo da ja odvojuvame du{ata od teloto, u{te pomalku du{ata od duhot. Nie ne sme `abi so studena utroba, ne sme aparati za objektivirawe i registrirawe, nie sekoga{ morame, na{ite misli da gi ra|ame od na{ite bolki, i kako majka da im davame s¢ od sebe, od krv i od meso, od ogan, zadovolstvo, strasti, maka, sovest, sudbina i zla kob#. Koga eden filosof vnesuva tolku strast, entuzijazam, vqubenost doka`uvajki ja integralnosta na telesnoto i na du{evnoto iskustvo (kopne`ot, radosta, bolkata, ekstati~nosta), vo korpusot na filosofskoto soznanie i pismo - toga{, mo`eme da nasetime vitalni naznaki na edna `estoka pobuna protiv otu|eniot um, protiv apstraktna suvoparnost na znaeweto, protiv tiranijata na studeniot metod i nakonteniot akademizam...
†S¢ mi e dozvoleno, no s¢ ne mi e polezno# Sveti Avgustin †Mo`ebi, ne go sakam ona {to go znam, i go sakam ona, {to ne go znam Marsilio Fi~ino †Soznanieto go ubiva deluvaweto# Fridrih Ni~e 4

Pogolemiot broj na novite pretstavnici na kni`evnata teorija, kon sredinata na 80-tite godini, ja po~ustvuvaa i potcrtaa raste~kata nelagoda, pred dotoga{ {iroko rasprostranetata redukcija i sveduvaweto na kriti~kio - teoriskiot subjekt, isklu~ivo vo ramkite i do nivoto na eden apstrakten soznava~ki subjekt, (anonimna, bezosetna, otu|ena kni`evna kompetencija), kade pridobivkite na konkretniot, empiriski ~itatel, negovoto egzistencijalno iskustvo, strasta, janyata, qubovta... poradi svojata navodna nenau~nost, gubat sekakov validitet i legitimitet. Neo~ekuvaniot uvid, vo paradoksalniot u~inok na kni`evno - teoriskoto znaewe, ~ij{to buren raste` i akumulacija ja obele`i najnovata etapa od razvojot na kni`evnata nauka; seriozno uka`a i predupredi na toa, deka, paralelno so svoite pozitivni, prosvetitelski pridobivki, takvoto znaewe sepak mo`e ponekoga{ da deluva neproduktivno - zadu{uvaj}i go i ubivaj}i go, vo literaturnata nauka, neophodniot zanes, kreativnosta, avtenti~nosta - dotolku pove}e, dokolku slepo i nekriti~ki se poveduvame po ne retko totalitarnite predznaci i barawa na scientisti~kite metodi (kako, na primer, strukturalisti~kata, so nejzinata simptomati~na maksima, za smrtta na ~ovekot / subjektot i posledovatelniot triumf na sistemot / jazikot). Razni{anata doverba vo apsolutnata nadmo} na kni`evnata teorija (onakva, kakva {to do sega voglavno preovladuva{e), nejzinite sovremeni eksponenti gi dovede vo sostojba, sli~na na onaa, vo koja se najde M. Fi~ino, koga, otfrlaj}i go ve}e poznatoto nasledstvo i predanie, zapo~na da kopnee po, da me~tae za - s¢u{te nepoznatoto, nedoprenoto - zo{to da ne, zabranetoto znaewe... Vo takvi uslovi, dojde do neminovnata †razgradba na teoriskata meta - naracija#, so ogled na koja, analiti~arite govorat za tkn. †antropologiskiot presvrt#, odnosno, †postkolonijalnost# na kni`evnata teorija, mislej}i imeno tokmu na buntovni~koto sprotivstavuvawe kon tiranijata na metodot (na †totalitetot#), {to taa go vospostavi kako svoj dominanten modus na odnesuvawe, nasprema neporekliviot avtoritet i avtoritarnite streme`i na tradicionalnata kni`evna nauka (i teorija). Bi bile me|utoa, nepravedni, dokolku ne go spomneme i faktot, deka vo rasteweto i podgrevaweto na somne`ot, vo celesoobraznosta i opravdanosta na apsolutiziranoto znaewe, odnosno na hipertrofiraniot racionalizam, svoj pridones imaa nekoi konvergentni iskustva i soznanija, proizlezeni od po{irokiot kulturen kontekst, na denes aktuelnite procesi vo domenot na epistemologijata (filozofijata na naukata), ideologijata, politikata i kulturata. Vo entropiskiot napliv i razmno`uvaweto na †beskone~niot tekst# na znaeweto, tekst koj{to posebno e voo~liv vo opkru`uvaweto na tkn. kiberkultura; avtobiografskiot †sdvig# / presvrt vo kritikata i teorijata, daleku od 5

Elizabeta [eleva MAGOR toa da bide slu~aen i proizvolen; poprvo e preventiven, spasuva~ki zafat, pred mo`nosta za neveselo tonewe na edinkata vo paranoidniot (s¢prisuten, odnapred zadaden, progonuva~ki) sistem na beskone~noto, nedoseglivoto kulturno znaewe i pametewe. Soo~en so neporeklivata nesomerlivost pome|u op{toto kolektivnoto i li~noto, poedine~noto znaewe, sovremeniot teoreti~ar, dopolnitelno optovaren so kulturolo{ki sozdadenata kriza na identitetot; re~isi e prinuden na prevzemawe i redovno praktikuvawe na anarhisti~ki gestovi, zaradi odr`uvawe i vospostavuvawe na svoja samo -legitimaciska osnova i raspoznatlivost. Toj se nao|a vo eden vid edipovska situacija, kako {to ubavo zabele`uva Tomas Kevan, mislej}i imeno na paternalisti~kiot nadzor i mentorskiot odnos, {to redovno se vospostavuva pome|u institucionalnoto znaewe, od edna - i teoreti~arot pretendent, od druga strana. Me|utoa, ne samo uvidot vo entropiskiot rast i nesomerlivosta na znaeweto, tuku mo`ebi i u{te pove}e, razotkrivaweto na ideolo{kata pozadina i instrumentalizacija na znaeweto (vo instituciite na obrazovniot sistem), dopolnitelno ja motivira i potkrepuva epistemolo{kata rezerva i pretpazlivost, svojstvena tokmu na privrzanicite na avtobiografskata kritika i teorija. Dokolku se zemat predvid i se respektiraat uka`uvawata na pragmatikata odn. teorijata na iskazot (tekstot), ili metalingvistikata (kako {to u{te ja narekuvaat), toga{, stanuva izvesno toa, deka sekoj eden iskaz, vklu~itelni nau~niot; neminovno podle`i na imanentna, hermenevti~ka i retori~ka prerabotka, proekcija, preobrazba, odn. avtorizacija, soodvetno na kontekstualnite faktori i okolnosti, {to go opkru`uvaat komunikaciskiot sistem (tekst). So drugi zborovi, duri i zad navidum strogiot, neutralen, impersonalen ton, svojstven na tradicionalniot model na nau~niot diskurs, se krijat i razobli~uvaat ideolo{kite konturi i pozicii na eden konkreten subjekt na iska`uvaweto. So toa, od edna strana, se demaskira ideolo{kata zadnina, ne samo na politi~kiot, tuku, u{te pove}e, na kni`evno - teoriskiot govor, negovite mo`ni ambicii i pretenzii kon mo}ta i nejzinoto dosegawe, odn. sproveduvawe vo delo, eventualnata `edba kon institucionalizacijata (instalacijata) na postoe~kiot model na znaewe i kon odr`uvaweto na dostignatoto epistemolo{ko status kvo. Navistina, manipulativnite mehanizmi i pretenzii, duri i na gri`livo pedanteriskata, i zad kulisite na neporo~nata nau~nost, lucidno prebojadisana terija, voop{to ne se mali, nitu za potcenuvawe! Kako {to nepogre{livo dijagnosticira Mi{el Fuko: †Sekoj obrazoven sistem e politi~ki na~in da se so~uva ili da se promeni prisvojuvaweto na diskursite , znaewata i mo}ta, koja {to tie ja nosat so sebesi#. (1992:21)
6

Manipulativnata zloupotreba na teorijata, zatskriena zad navidum strogo nau~nite motivi i kriteriumi na rigoroznosta, ni pomalku, ni pove}e, upatuva na inaku mo{ne profanite (no zatoa daleku pomo}nite) sodr`ini od sferata na politi~kite (kolonizatorsko - imperijalni, gospodare~ki) ambicii... Iskustvata na pragmatikata, osven {to se polezni i dragoceni, za razobli~uvaweto na ideolo{ko - institucionalnite mehanizmi, strategii i rasporeduvawa na Znaeweto, od druga strana, go razgoruvaat qubopitstvoto, odnosno interesot kon aktuelizacijata i identifikacijata na iskazniot subjekt, vo na{iot slu~aj, kon avtorskiot subjekt na teoreti~arot i kriti~arot. Sledej}i ja tragata na genijalniot vtemeluva~ na metalingvistikata - Mihail Bahtin - Osvald Dikro proniklivo uka`uva na toa, deka, nitu samiot proces na prenesuvaweto na znaewata, inaku su{testven za nau~niot iskaz, ne e (nitu bi mo`el da bide); ~isto, dezinteresirano, isklu~ivo didakti~ko posreduvawe: so ogled na toa, {to †prenesuvaweto# (naj~esto praktikuvano vo forma na citirawe) isto taka, podle`i na suptilnite mehanizmi i filtri na dijalogi~nata, smislovna i retori~ka preobrazba, odnosno personalisti~kiot kontekst i †arhitektonika#. Avtobiografskiot presvrt vo teorijata, odnosno podemot na teoriskata avtobiografija, so ogled na toa, ne ja razotkriva samo †socijalnata, politi~kata i klasnata dimenzija na teorijata# (Biti), tuku u{te pove}e, partikularnata instanca i avtorizacija, {to ja modelira i razgrani~uva kreativnata postapka na kriti~arot, negovata avtenti~nost, †anarhi~nost#, †asketskiot# samoopit, li~nata preobrazba niz znaeweto (i u{te pove}e u~eweto), emancipirano od avtoritarnosta (ne samo od tu|ata, tuku i od svojata); razotu|uvaweto od instrumentalniot um i †egzistencijalnoto tetovirawe# (Peter Sloterdajk), so neodoliviot {arm i †za~in# na `ivotnoto iskustvo i istorijata. Pokraj ve}e spomenatite entropiski karakteristiki, odnosno ideolo{kite prerogativi i instrumentalizacijata na znaeweto, vrz podemot na †avtobiografskata teorija# (Laura Markus), ne mala uloga ima{e u{te edna golema, vo istorijata na filosofijata, vo nekolku navrati, apostrofirana nesomerlivost: nesomerlivosta, odnosno nesvodlivosta na `ivotot, realnosta protekot, †fluksot#, pulsaciite na umetnosta - na nekakvi apriorni (bez razlika na toa kolku dobronamerni i elasti~ni) epistemolo{ki obrasci i eksplanatorni modeli. Sovremenata kni`evna teorija, kako da se najde vo pozicijata na Dedal, mitskiot anti - junak i neuspe{en graditel, onaka kako {to lucidno go tolkuva hermenevtikata na Pol Dil, gledajki vo nego `rtva na sopstveniot (izopa~en, 7

8 . Vo nea. Dilema. Na drugo mesto vo romanot na Bajac. pridonesuva za toa. kopne`ot. zajakne i opstoi avtoritetot i vlasta na znaeweto .isti) uporno ja zagovaraat ortodoksnosta. {to soumee da napravi samo ve{ta~ki krilja za letnuvawe i zatvorski lavirint.Elizabeta [eleva MAGOR izobli~en) intelekt. Ne tolku znaeweto samo po sebe. navistina e soodvetna na konstataciite na italijanskiot semioti~ar Umberto Eko. vo teoriskiot pristap kon literaturata . vrzan so poimaweto na. vo kogo samiot }e se zarobi. sosema bliski do duhot i opredelbata na sega{nata rasprava. odnosno pretstavuva izvor na mo}. {to se nayira. od i kon izbranite (druidskite sve{tenici).vo pozadinata na svoite streme`i. i zna~at privilegija na onoj {to gi steknal. spored kogo: †Da se poseduva klu~ot na interpretacijata . deka kaj Druidite postoi i takov vid (grupa) znaewa. vo na~elo se smetaat za neprenoslivi i idionsikrati~ni kategorii na neizreklivoto. intuitivniot uset. Na edno mesto vo romanot. }e se soglasime. Glavniot lik se osvrnuva na toa. prenos) * na znaeweto. †connaitre# odnosno mudrost. ili nauka. ja imaat vsu{nost borbata i `edbata kon Mo}ta. imeno. isto taka. {to. se rehabilitiraat.dali druidskoto znaewe samoto po sebe donesuva. glavniot lik se drznuva da pomisli. misti~ki (gnosti~ki) pristapi . da se posomneva. kako teleolo{ki princip i ideal na avtobiografskata kritika. Konceptot na li~noto znaewe. okolu statusot i funkcionalnosta na znaeweto. vo so~eluvaweto so literaturata. koi. ili pak toa se dol`i i e proizvod i rezultat na edna nadli~na. ekstati~noto iskustvo. vo igra vleguvaat i libidinalnite mehanizmi i osnovi na soznajnoto iskustvo (do`ivuvaweto. ne mo`ev. a ne kon hermenevti~koto samorazbirawe i estetskoto samooblikuvawe. koi se (i ostanuvaat do krajot) intimni.toa e mo}# (1995:60). fluktualnoto. isto kako {to se istaknuvaat na~elnite pote{kotii i nevozmo`nosti za ostvaruvawe idealen transfer (prevod. od edna strana. a da ne raspoznaam refleksii. Pod naplivot na vakvi i sli~ni dilemi. bez da postoi pri toa. pri neodamne{noto ~itawe na novoobjaveniot roman od srpskiot pisatel Vladislav Bajac †Druidot od Sindidunum#. se vbrojuvaat me|u elementite na heuristi~koto soznanie). i odgovornosta kon znaeweto kaj Druidite. Vo samata teorija. da se sozdade. da se zapra{a . koi imaat neprenosliv karakter. obvrska za nivnoto ponatamo{no razdavawe. se uka`uva na interesniot podatok. za razlika od intelektualnoto znaewe. li~ni.e tokmu ona. †savoir# vo osnova blisko do razli~nite misteriski. atopi~noto. tuku procesot na negovata institucionalna verifikacija. institucionalno vostanovena tradicija na predanija. tajni. transfer (prenos) ili predavawe (poduka).a onie koi (sli~no na strukturalistite i site drugi . odnosno preferiraat kvalitetite na li~noto znaewe.

ne pove}e kon samoponi{tuvawe. zemaj}i ja predvid idiografskata priroda (nemo`nosta kni`evnata nauka da se podredi na prerogativite na nomoteti~koto. od problematskiot pristap kon teorijata (†Go predavate vsu{nost ona po koe {to tragate. vie nastojuvate da ja eliminirate dramata. tuku kon samoosoznavawe. kon avtenti~niot pristap i stil. od druga strana.od dnevnikot). tuku i na neobi~nost. toga{. od taa premisa. te`neeweto kon sebesi. s¢ pove}e i s¢ poprovokativno. †Da se tolkuva edno delo. univerzalno soznanie). postavena i oblikuvana kako svoeviden `anr. se otkrijat intencionalni streme`i ili naznaki.kako protivte`a na †zakoravenosta vo dosada. propedevti~ki celi na teorijata. avtoterapevtskite pridobivki. tokmu literaturata e ona povlasteno podra~je. a ne ona. dokolku i vo kni`evnata teorija. o~uduvawe. kon samosvoen na~in na ~itawe (tolkuvawe) i iska`uvawe. zna~i da se tolkuva{ samiot sebesi. kade najintenzivno se vkrstuvaat i prelomuvaat problemite na li~niot identitet. zo{to. inkorporiran me|u ostanatite kni`evni `anri? Zarem e tolku ~udno i neo~ekuvano. samooblikuvaweto i zadovolstvoto vo tekstot .{to dosega do granicite na `anrovskata 9 . i u{te pove}e. estetizmot. avtokritika# @an Starobinski †Ako vo ime na naukata i nau~noto. so polno pravo. nedru`equbivosta. inventivnost . spored koe. 1994 :114). ne samo na retori~ki {arm. {to ve}e go znaete# . avtobiografskiot model ne gi zaobikoluva nitu dilemite.@il Delez. namesto niv. Zaedno so vtemelenosta vo ekstati~noto poa|ali{te na kni`evnoto do`ivuvawe. go eliminirate ona. poso~uvajki ja alternativata na samovospituvaweto. ja vospostavuvaat i neguvaat skepsata. vo posledno vreme. so toa. zagovornicite na avtobiografizmot vo teorijata. na eden na~in. na koja otporano predupreduva{e i Ni~e. kon strogo obrazovnite. protivte`a na opasnosta od nivelacija i obezli~uvawe. da pravi{ avtoportret. dokolku e to~no (ili barem prifatlivo) stojali{teto. bi ja isklu~uvale kni`evnata kritika i teorija.Poa|aj}i. intelektualnata nadmenost# (Vitold Gombrovi~ . vrzani so kone~nata cel i smisla na znaeweto i vo literaturata. {to e esencijalno# Anri Lefevr Navistina.

fakti~ki go nalo`uva hermenevti~kiot (proektivniot) princip na samopromisluvawe. avtobiografskite se}avawa. za specifikacija za {kolata# (1995:101). @erar @enet. deka. bez golema gri`a za metodolo{ka determinacija. 1984). transcendencijata# (Vernik.teoriskiot modus. na prv pogled paradoksalna. stanuva jasno. Eko. otu|uvaweto. predo~eni niz `anrovskite modaliteti na dramskiot dijalog. dokolku se zeme predvid. i koherentna so razvojnite tekovi na teorijata. denes isto taka aktuelni tendencii vo duhovnata sfera. za teorijata kako †}erka na hermenevtikata# (1995). transformisti~kata misla go poddr`uva pravoto i smislata na person10 . koga toj.koja{to e majka. ne mora da zna~i simptom na nedozvoleno skr{nuvawe od. ne samo na drevnoto misti~ko .odnosno tendencija kon gola deskripcija. subjektot. kvantitativno natrupuvawe na faktite (i znaewata). {to teorijata ja prenaso~uva kon zapostaveniot kontekst na †transformisti~kata misla#. sekoj raboti za sebe. Bez ogled na nekoi . prvi~no proizleguva i e nasledena vsu{nost od samata hermenevtika . vo opredelena smisla. Sledejki gi navodite na U. za sostojbite vo sovremenata francuska kritika. So ogled na toa. se podvlekuva konstatacijata. Slabeeweto na epistemolo{kiot rigorizam na kni`evnata teorija. denes se pi{uva i praktikuva kni`evna teorija. dokolku {to. deka proektivnata metoda. no. svojata etika i estetika na samosozdavawe. Biti. sekoj na svoj na~in. mo`ebi korenito. svojata potraga. vlijaat vrz menuvaweto na kni`evno . afirmacija i.kabalisti~ko. vo pravec na edna sekoga{ vozbudliva i neizvesna. antologiite na citati). institucionalizacija. 1997:V).Elizabeta [eleva MAGOR inovativnost (praktikata na sovremenata kritika ve}e uka`uva na primeri na kriti~ki tekstovi. mo`ebi najevidentno go potvrduva izjavata na edniot od negovite porane{ni gorlivi privrzanici. koi. sekoj go izbira (ja nosi odgovornosta za) svojot itinerer (V. kone~no. vo Fekete. ~ii{to klu~ni pridobivki i kategorii pretstavuvaat "svesta. i radikalna iznevera na esencijalnata priroda na teorijata. namesto klasi~nata teorija na literaturata. Aktuelnoto nesoglasuvawe so pozitivisti~kata orientacija .teoriska orientacija. govori na sledniot na~in: †Sega. teorijata gi vozobnovuva svoite najdlaboki somne`i gi potkopuva svoite fundamenti i traga po novite modaliteti na natamo{noto opstojuvawe. dnevni~kite zapisi. teorisko iskustvo. kni`evna dotolku pove}e. deka praktikata na proektirawe na sopstvenite misli vo (bibliskite) tekstovi. egzistencijalna hermenevtika. vo nea. i oportunisti~kata status quo orientacija. svojstvena tokmu na avtobiogravskata kriti~ko . tuku i na modernoto. sepak. svojot `anr. svojot pat. pismata. Po izminuvaweto na eden dolg i trnliv pat za sopstvenata legitimacija.

soop{tat ili objavat †stravotnosta ili ekstati~nite potencijali na sopstvenoto vreme#. pra{awa od univerzalna va`nost za sekoj poedinec. {to ja ovozmo`uva i zagovara pismoto (a vo tie ramki. {to. ponatamu.da se iska`at. so predizvicite i isku{enijata na svoeto sovremie (Peter Sloterdajk). ja razotkriva po malku zapostavenata i nepravedno potturnata koncepcija na kritikata . (vo {to. Na toj na~in. bi bila odgovornosta: odgovornosta pred kompleksot na tkn. od edna strana. koi neminovno zavr{uvaat vo reifikacija. opredmetuvawe i umrtvuvawe na neporeklivata `ivotnost i pulsacijata na egzistencijalnoto iskustvo. vo oblasta na kni`evnata teorija. mo`nosti i granici na eden opredelen nau~en metod ili {kola. kako i probiv odnosno protkaenost na kni`evnata teorija so predizvicite i aspektite na egzistencijalnata hermenevtika. denes s¢ porasprostranetoto avtobiografizirano teorisko pismo). bi zna~elo. no ne pomalku zna~aen aspekt ili nivo na odgovornost: odgovornosta pred znaeweto. Edna od sto`ernite to~ki na teorijata kako avtobiografiziran diskurs. preispituvaweto iprevrednuvaweto na konkretnite. budnoto sledewe na negovata mo`na alienacija (otu|uvawe) od i iznevera na pojdovniot imperativ na samoosvetluvaweto (samoizlekuvaweto). ili so drugi zborovi. isto taka. dlabokata potreba za hermenevtikata na samorazbiraweto. se aktivira i tretiot. gladta po sebesi# @ak Derida Egzistencijalno obuslovena. heuristi~ki dostreli. †Potrebno e da se `ivee. latenten. takvoto transformisti~ko naso~uvawe na kni`evnata teorija. U{te pokonkretno ka`ano. mo`ebi predni~at zastapnicite na feministi~kata kritika i dekonstrukcijata). odmeruvaweto na negoviot potencijalen balast. {to se proektira i vrz relacijata me|u ~itatelot i tekstot. ja razotkriva vsu{nost.kako 11 . toa {to se raboti# Paulo Koeqo †Apokalipti~koto. razotu|uvawe od rigidniot um i od strogiot epistemologizam. obvrskata za †homeopatsko inficirawe# na teorijata.alisti~koto dejstvuvawe. †smrtni pra{awa# (Tomas Nejgel). †nalogot#) . isto kako i odgovornosta (ili poprvo zada~ata.objekt odnosite. vo prv plan bi gi imalo i istaknalo intersubjektivnite odnosi (odnosite me|u jas i drugite. golemoto otkrivawe. namesto subjekt .

†Dali e antropologijata proizvod na egzistencijalniot izbor ili pak vokacija?# Xo{ua Harari Ne obiduvaj}i se povtorno da se navrati kon anahronite. avtobiografskata teorija neizbe`no se potpira vrz.na . za sledewe i raspoznavawe ne samo na negoviot li~en (i epistemolo{ki) identitet. i se napojuva so telesnoto i duhovnoto samoinvestirawe na svojot avtor vo pismoto. razvojot i oblikot na svoite interesi. negovata avtenti~na. samosozdavawe). podvlekuvaj}i go.avtobiografskata teorija denes. da go voobli~i so posredstvo na testimonijalniot zapis. dlaboko li~na traektorija na sozrevaweto. praktika. krutosta) od druga strana. za sevkupnata egzistencijalna modifikacija. ili Ser` Dubrovski. fundamentalnoto zna~ewe na teorijata. {to najtesno se vrzuva za iskustvoto i opusot na pretstavnicite na egzistencijalisti~kata kritika (ili. prestapot. igrata (za smetka na materijalniot princip: rigoroznosta. intelektualno-eruditiven pristap. so svojata koncepcija za kritikata kako egzistencijalna psihoanaliza). kako egzistencijalni korektivi na suvata teoriska paradigma na kni`evnata nauka. od edna strana. pak. bez soodvetna i neophodna kompetencija od kni`evno-teoriski karakter . nadminati postapki na impresionisti~kata kritika.Elizabeta [eleva MAGOR pogled . iska`ani vo eden neobvrzen. tuku i na predizvicite i is12 . Vo ramkite na vaka postavenata kriti~ko-teoriska aktivnost. samooblikuvaweto i samovospituvaweto. Vo taa smisla. {to e nerazdelna od sevkupnosta na `ivotnoto i duhovnoto iskustvo na kriti~arot). blagodarenie na †li~nata trauma# i †tetoviranata povest#. na toj na~in. Mihail Bahtin so svoite iskazi za arhitektonskata vkorenetost i nepovtorlivost na sekoj hermenevti~ki ~in. Emil Sjoran. na toj na~in. intelektualnite avtobiografii na Rolan Bart. se prenaso~uva kon li~na transformacija (generativnost. singularna. Cvetan Todorov. telosot na znaeweto. svedo~at za gorlivata potreba na teoreti~arot.. dolovuvaweto i osoznavaweto na intelektualnata biografija na kriti~arot. od informacija (deskripcija). i predominacijata na energetskiot princip na preskokot.. {to se sozdava. {to e naso~en kon voobli~uvaweto. So drugi zborovi. kako koncepcija. ima takov profil.svet i kako praksis (odnosno. kako {to se na primer. ostavaj}i traga i konturi. nim bliskite avtori. naj~esto izvedeni vo forma na banalni preraska`uvawa na li~nite vpe~atoci od deloto.

koj se fa}a vo kostec so zamkite na pismoto. i .vokacija (sudbina). svojstveni na ovie dva. od profesija. Da zaklu~ime: podemot na avtobiografskata teorija. koga pismoto. vo svoite krajni implikacii. nekompetenten. neo~ekuvano. dopadliv jazik i stil. do sega. denes. sve`. ~ii{to inicijalni potvrdi i zastapnici ve}e postojat i vo na{ata sredina. heuristi~ka strategija i pulsira~ki intertekst ({to e eksplicitno naglasen kaj Emil Sjoran). prerasnuva ili se pretvora vo . za kreativno.kako . li~noto znaewe (mudrosta) i samovozvi{uvaweto. se polarizirani dva. trivijaliziran impresionisti~ki pristap. inovativno. se ~ini. intencionalna naso~enost kon aktuelizacija. prethodno spomenati pristapi. mo`nost (doega nedovolno ili voop{to neispitana). imeno. {to go sledat sekoj duhoven i kni`evno-teoriski potfat. blagodarenie na postoe~kata. 13 . i zatoa intrigantno. kako atopi~no ({to }e re~e. podednakvo ekstremni modela: nedopustlivo labaviot. {armanten.modernisti~kite teoriski avtobiografii. so svoj osoben. za svoja primarna doblest.metod. disperzivno hibridno. Pridvi`uvaweto na makedonskata kritika. mo`at da stanat plodotvorni i zna~ajni vo kontekstot na makedonskata kritika i teorija. ne samo sovladuvawe i premostuvawe na poedine~nite ograni~uvawa i ekstremite. {to gi sodr`i i gi nudi aktuelniot trend na post . kon predizvicite i mo`nostite. vodi kon dobli`uvaweto na kriti~ko . scientisti~ki model.negoviot †surov# oponent: rigidniot. Takvite streme`i. od †zadocnetata evolucija# iskompleksiran. pretenciozen. kade{to. `anrovski neprinudeno) pismo. vozbudlivo preispi{uvawe na teorijata.ku{enijata. kon sferata na misti~kite iskustva i posvetenost. vpi{uvawe i rehabilitacija na bolkata .teoriskata praktika. li~no. mo`e da zna~i. smetaj}i go. tuku u{te pove}e. do {to povisok stepen na duhovnoto i kreativnoto sovr{enstvo (naslada).

nesvodlivoto iskustvo. {to. I ne samo toa. deka od 1968 godina navamu. Od pove}e komplementarni pri~ini. {koli vo kni`evnata nauka..Elizabeta [eleva POST-TEORIJA ILI NOVA ORTODOKSIJA (pred aktuelnite problemi na kni`evnata teorija) MAGOR Ako soznava~kiot razum e podelen.vo kni`evnata sfera se oformuva edna nova religija. so ogled na toa. 1997). Sostojbata na rivalitet pome|u razli~nite kni`evni teorii i {koli. Biti. kontinuitetot pome|u navidum arhai~nite i recentnite epistemolo{ki na~ela. posebno e podatlivo tokmu na ovoj apofati~ki princip. religija na teorijata. 1. odnosno epistemolo{kiot pluralizam. Felpern konstatira. podra~jeto na kni`evnata teorija. neminovno u~estvuva i eden (aspekt) segment na apofati~koto. osobeno koga se ima predvid razvojniot period od poslednite 30 godini. deka. se ~ini. vo kontekstot na denes aktuelnite struewa. odnosno. prvoto ne{to koe ni dojde na um. kni`evnata nauka se soo~uva so podemot i naplivot na tn. paradoksalno.nastapuva i svoevidnata "in14 . {to "teorijata na literaturata popu{tila pred naletot na teorijata na kritikata# (1997:5) . Vo svojot komentar kon ovie procesi. postojanite vzaemni debati. pravci. so predominacijata i naglaseniot podem na epistemolo{kiot impuls vo kni`evnata nauka. be{e predupreduvaweto na otec Florenski. so ogled na zgolemeniot broj epistemolo{ki presvrti. dijalogizam i eklekticizam . H. uka`uva na postoeweto ili obnovata na vitalnata vrska.ja obele`uvaat aktuelnata razvojna faza na kni`evnata nauka. Teoriska era Notoren e faktot. {to zna~i.. ako toj ne e monolitna celina. terminolo{ki transformacii i metodolo{ki opcii. vo oblikuvaweto na sekoe znaewe. teoriska era (V. konflikti. ako protivre~i na sebesi samiot nie ne treba da se prepravame deka toa ne e taka Pavel Florenski Obiduvaj}i se da progovorime za aktuelnite sostojbi vo kni`evnata teorija i metodologija. deka.

vrz aspektite i modalitetite na raspredelbata na mo}ta. hierarhijata i materijalno vtemelenite op{testveni odnosi# (1989:219). razmisluva. s¢ pove}e se potisnuva. odnosno entropiskoto razmno`uvawe i uslo`nuvawe. vlasta i kapitalot tradicionalnata terminolo{ka opredelba "kni`evna teorija#. "Verojatno. Ili. Istoriskata obuslovenost i socio-kulturnata vkorenetost na kni`evnata teorija. postoi vrska pome|u rascutot na teorijata i te{kite politi~ki vremiwa#. 15 . Sosredoto~ena vrz isklu~itelno zanimlivite problemi na identitetot. "Dekadencija na ~etivoto# Kni`evnata nauka. 1998:192). po povod na toa. kako E. koga rutinskata op{testvena ili intelektualna praktika. znaeweto poka`uva tendencija da prerasne vo neprijatel. 1995). neophodni za primerno raspolagawe so kulturnata tradicija. Noris (1995:1). stanuva opasno zagrozena od nesovladliviot napliv na metateoriskite novini. }e zapadne vo }orsokak.. "slobodata. inaku. Ep{tajn. kako rezultat na koe. 1998). ja objasnuva na sledniot na~in: "Teorijata od visok rang te`nee da se pojavi toga{. tuku. odnosno teorija na tekstot (D. Talak. da bide sojuznik i ute{itel. odnosno. vo rival. Ro{ko. denes. korpusot na impersonalnoto znaewe i kulturnata tradicija. nevolji i zatoa itno bara da se preispita#. So drugi zborovi. kulturna antropologija. deka. u{te poprecizno. vo site nejzini. krizata na svesta. vo debnee~ka opasnost i nesonica. se dol`i na pove}e pri~ini: imanentno. (paranoidno) go nabquduva ~itatelot# (Z. no i kontekstualno (duhovno-istoriski) zasnovani. od s¢ pogolemiot i poobemniot fond znaewa. 2. dlaboko provokativni manifestacioni oblici. e naso~ena kon rastvorawe. sigurnosta. vo poslednite decenii. s¢opfatna. se ~ini. humanitarna metadisciplina. Foks-Genoveze: "Epistemolo{kata kriza na na{eto vreme ja otslikuva krizata na gra|anskoto op{testvo. Slobodata (i. Iglton (1996:3). namesto. ne pomalku. pove}e ne pretstavuva isklu~ivo kni`evno-umetni~kata literatura. rasko{nata lepeza na kulturata. nejzina prioritetna analiti~ka cel. Ekspanzijata na kni`evnata teorija. nare~ena i kulturolo{ka kritika.formati~ka trauma# (M. K. desupstancijalizacija na svojot predmet. kompetentnosta) na ~itatelot. vo prilog na po{irokiot epistemolo{ki oblik "kriti~ka teorija#. T.. {to ozna~uva podem na edna nova.

uvidot. Eko.odnosno. {to. Od edna strana. so nekoi novi. rasvetluvaweto na ovie. i poradi vladeeweto na principot na "falsifikacija#. Od druga strana.Elizabeta [eleva MAGOR Paraleno so taa dekadencija na ~etivoto (za koja. ne e mo`no samo od aspektot na aktuelnite socio-kulturni procesi. 1995). alternativni "uvidi#. go rasvetluva inherentnoto svojstvo i upatenost na teorijata kon potencijalnata beskone~nost na interpretaciite. poto~no.e. t. }e rezultira so oformuvawe i artikulacija na specifi~na teoriska {kola.@ak Derida. nesomneno "okularnata etimologija# na terminot teorija (D. 1984:48). upatuva na prosvetluva~kiot karakter na znaeweto i so samoto toa. Korenite na teorijata Me|utoa. modifikacija i zamena na postoe~kite. otsekoga{ e prisutno i zadr`ano edno paradoksalno sodejstvo. zbogatuvawe. od drugata strana. programski kontinuirano zamislenite izvedbi. postoi i edna "nasledna#. kon etiologijata na teoriskiot `anr. Vo teorijata. Kolar. 1995) . od edna strana. da se osvrneme nanazad. {to ja sledat ekspanzijata i dominacijata na masovnite mediumi. bez isklu~ok.srednovekovnata hermenevtika (U. potencijalnata mno`estvenost. dlaboko presvrtni~ki procesi. pluralnost na individualnite gledni (tolkovni) perspektivi. odnosno dalekuse`nata kriza na sovremenata kultura. odnosno `anr. kako zaedni~ka karakteristika na site meta-teorii (^. istoriskiot prethodnik na teorijata . Levin. od edna strana-isto kako {to. za taa cel. na potencijalno otvorenata mo`nost za dopolnuvawe. kako ve{tina na tolkuvawe na bibliskite tekstovi. Neophodno e da se vratime kon imanentnite motivi na burniot teoriski razvoj i. 3. kreativnata "mistagogija# (ili. vo slu~ajot na konsekventno. inaku govori H. so mo`nostite za radikalna samokritika i dekonstrukcija na samiot poim na teoriskiot metod. {to se slu~uvaat vo ramkite na aktuelnata teorija. kni`evnata nauka se soo~uva i so razmno`uvaweto na metodite. Toga{. osudeni na samoukinuvaweto kako svoj zavr{en i imanenten ~in! Me|u drugoto. iskustvoto go poso~uva principot na samouni{tuvaweto (self-consumption). idiopatska sklonost i poten16 . sistemati~no. imaj}i go predvid podemot i dominacijata na masovnite mediumi vo sovremenata kultura). Blum. pome|u viduvaweto. Teoriite se. vremenskoto korodirawe i erodirawe na informacijata. 1998:4). voved vo tajnite .

denes.cijalna (dosega prili~no ~esto zloupotrebuvana) opasnost od sholasti~ko mudruvawe. itn.. samocelna erudicija. £ otstapuva prostor na "umetni~kata#. imanentno samopodvojuvawe. ili poprvo postteorija? 4. a pred s¢. Na{eto pra{awe. i dali taa poprvo ne e meta-teorija. Kevan (1997:34). So ogled na recentnoto samorazvlastuvawe na subjektot vo sovremenata filozofija i psihologija. Najnapred. krizi i prerodbi. sovremenata kritika i teorija se svrtuvaat kon tn. odnosno niza filozofski {koli. Kon post-teorija (teorijata kako `anr) "Zborot "teorija# se pomesti od funkcijata na avtenti~nost na ona. beskone~ni u~eni raspravi. za samocelno prou~uvawe i tipolo{ka opredelba na "teoretskiot iskazen subjekt# (K. lud17 . 1995). otkolku logika na tekstot# . silni "strong# ~itawa.veli T. subjektot na kni`evnata teorija (teoreti~arot). Namesto prethodnite fiksaciski. Minuvaj}i niz pove}e razvojni etapi i duhovni stadiumi. "Moeto pi{uvawe e pove}e erotika. tantri~ki ~itawa. na "jastvoto na kni`evnata teorija# (Andrea Zlatar. nedvosmisleno soop{tuvaj}i go pravoto i privilegijata na denes aktuelnata teorija. poprvo nalikuva na platonovskiot tip avtobiografija (Mihail Bahtin. vo sklad so podemot na pragmatikata. me|utoa. {to samiot nejzin izraz poka`uva deka navistina se slu~ilo. Hamburger).. na impersonalna opredelba za literaturata. Vo vremeto. se javuva terminot "tekst#. fluidni. isto tolku go ~uvstvuva imperativot na vnatre{noto. vo koi ortodoksnosta na metodot. kon potpolno razli~nata funkcija na spoznavaweto na jazi~nata sloboda. odnosno. koga vo ulogata na klu~en kni`evno-teoriski imenitel. Po definicija isklu~ena i nezamisliva vo klasi~niot protokol na kni`evnata teorija. vrzana za bilo koja referenca# . 1989:247). parodiski. teoreti~arot prerasnuva vo "mesto na odgovornosta za koherentnosta i zna~eweto#. do izraz dojde dosega nepostoe~kiot (i nedozvolen) interes. prekrasnata. kreativni. glasi: vo koja mera i vo kakov oblik mo`e da opstojuva teorijata denes. "ekskluzivnata prednost na teoreti~arot#. prerasnuva vo conditio sine qua non na sovremenata kni`evna teorija. sovremenata kni`evna teorija. odo{to na rigidna i doktrinarna.veli sovremeniot teoreti~ar Peter Sloterdajk. zabavnata.

. Julija Kristeva. itn.kako vo primerite na Rolan Bart. {to go razjaduva sovremeniot ~ovek. poimite. pak. inicijaciski. 5. teorijata i nejziniot iskazen subjekt. od druga strana . se sozdava relacionalnata. transferot na iskustvata. znaewata. 1992). i so svojot iskonski. kako voved vo iskustvoto na vnatre{nata janya. imanentno svrzan so prenosot. so-znanieto (naukata) i pri-znanieto (umetnosta). Verojatno pod vlijanie i na Ni~eanskata entuzijasti~ka poetika. definiraj}i se sebesi kako metod na preotkrivawe na vrodenata. ispovedni~kata. ili. kako i metodolo{kiot relativizam i pluralizam. ili "sofija#. transfer ili predavstvo? Podemot na filozofijata na jazikot. ili. Markus. ne se povrzuvaat samo so svojot tradicionalen prosvetitelskiot moment (demistifikacijata).go prenaso~ija vnimanieto na sovremenata teorija kon fundamentalnoto pra{awe na metodot. u~eweto. isto taka. postmodernisti~kata. 1997) .. hibridna teorija . smetaj}i ja tokmu nea za najgolema doblest na kriti~ko-teoriskiot tekst. denes. tekstot. {to ramnopravno go prisvojuva svoeto mistagogisko poa|ali{te. {to go inducira podemot na anti-esencijalizmot vo filozofijata (dekonstrukcijata na @ak Derida). naukata. za smetka na lingvistikata kako rigorozna nauka. Peter Sloterdajk. kni`evnoumetni~ki `anri. od edna strana. kako {to veli Vilem Fluser (1997:126). propedevti~ki proces i ~in na predavaweto. pragmatikata (interesot za neposrednite i konkretni u~esnici. vo dosluh so platonovskiot pristap. Cvetan Todorov. So ogled na toa. Od edna strana. kako i svojot ekstati~ki tanc (povtorno... {amanski zanes! Teorijata kako inicijacija. preveduvaweto. umetnosta. filozofijata. pred ~eli~nata stega na apokalipti~nata civilizaciska trauma. no. Toa go pottiknuva sozdavaweto na tn. i analiti~kata prosudba na. nepovtorlivata izvedbenost). li~noto iskustvo. znaeweto. tuku. teorijata na literaturata sega odnovo se promovira.Elizabeta [eleva MAGOR isti~kata performativnost (avtenti~nata. Porano poznata predimno kako propedevti~ka disciplina. sogovornici vo komunikativniot ~in). metodite-neophodni vo so~eluvaweto so. @il Delez. kako eden od aktuelnite. 18 . se nao|aat kontroverzite na samiot. li~na (personalna) kritika (L. vnatre{nata mudrost.kade. konfesionalnata filozofija-kako-pismo na Emil Sioran. geopoetikata na Kenet Vajt. teoriska avtobiografija (M. dosegnata so pomo{ta na vnatre{noto oko). kreativno se vkrstuvaat. [uvakovi}. Predavaweto. vospituvaweto. kako spasonosen krik.

Tipi~no kolonijalnata zabluda i ostrata razlika pome|u U~itelot. 1994:19). razbran kako vospituva~ i prosvetlen gospodar. 1996: 10). vtemelenost i opravdanost..Kako {to umesno predupreduva Derida. najdobro se potvrduva vo t. neminovno se prosledeni so opredeleni. obete strani se podlo`eni na promena na ulogite. Razmisluvaj}i ponaglaseno za politi~koto zna~ewe (i politi~kata borba na nivoto na) na teorijata. odnosno pomestuvaweto. premestuvaweto. So drugi zborovi. kako originalen jazik. vo kni`evnata nauka i teorija. vo zakrilata na post-strukturalizmot. vo kogo. egzistencijalna vtemelenost. `iva. "zakonot na divoto pismo#. pretstaven kako vospitanik i neprosvetlen sluga. i ednata na drugata si pomagaat vo makotrpnata i neizbe`na zada~a na samovospituvaweto. metaforizacii. post-kolonijalnata kritika. 19 . iako odnapred nepredvidlivi semanti~ki promeni. vo 80-tite godini. {to nastapuva vo kni`evnata teorija. dislokacijata. onie.n. derivativno ustrojstvo na jazikot kako medium. a taa. kulturata i ~ove{tvoto. Zo{to teorija . se sozdavaat nekolku komplementarni {koli. koga "u~eweto ne e predavawe ili prodavawe na znaeweto. ja doka`uva svojata vitalna. no. antropolo{ki presvrt. Kako povtorno da se vra}a na scena. koi{to vladeat.se menuva. sovremenata teorija se {potvrduva i kako "{kola na nezadovolstvoto# (H. nezapirlivata intralingvisti~ka aktivnost i semanti~kata interferencija. voznemirenost pred akutnite socio-kulturni fenomeni i egzistencijalni problemi na literaturata. odnosno za op{testvenoto prisvojuvawe i raspolagawe so mo}ta. Koleva. tuku e vzaemno samoispituvawe# (E. feministi~kata kritika. istoriska dimenzija. i so samoto toa. 6. 1994). ne{to kako idealen (~ist. od edna strana i U~enikot. uslo`nuvawa. mo`ebi. transferot. kako {to se: Noviot istoricizam. toa ne go mo`at# (T. impersonalen) prevod. platonovskiot ideal na mudrosta. "Onie. {to se nao|aat pod nivnata vlast. koga. ne postoi takvo ne{to. od druga strana . kulturnite studii. Iglton. modifikacii. vo prilog na demokratskiot model na kreativniot Dijalog. Blum. taka {to. zasegnatost. izvedeno so posredstvo na diskursot na obrazovanieto.. So ogled na imanentnoto.elitizam ili potreba? Teorijata nesomneno ima svoja povesna. postojano deluva tn. opravdanost. bela mitologija. mo`at sebesi da si dozvolat da bidat oslobodeni od kritika i od konceptualna analiza.

op{testvoto e prinudeno da ja izmisli tradicijata. S¢ pove}e me provocira. povrzan so kultot na smrtta# (R.. toa e najdobroto {to mo`e da £ se slu~i na bilo koja aktivnost. denes. fundamentalni ramkovni opredelbi .. Namesto dosadnoto i suvoparno predavawe i nametnuvawe na sterilnite dogmi. pra{awe na bukvalniot. kakvi natamo{ni transformacii go o~ekuvaat fenomenot. teorijata e megdan za odmeruvawe na dioniziskata ekstaza so kreativno oblagorodenata izvedba i konfesionalno naso~enata. Mo~nik. s¢ pove}e.. egzibicionisti~ka erudicija na teoreti~arot-{aman. pove}e od bilo koga. nare~en teorija. 20 .. 1997). vo svoite najdobri i najradikalni primeri. teorija na kritikata. kriti~ka teorija) . Pra{aweto na teorijata (bez razlika na toa. A. vo koj od svoite oblici. kni`evna teorija.Elizabeta [eleva MAGOR Nejzinata smisla i neophodnost.bez ogled na toa. Vo tie i takvi. teorijata denes.. obrazovanieto-siot simboli~ki register. I. negoviot duh i qubopitstvo. taa se nao|a i se realizira.. fizi~kiot opstanok i konzervacijata na kulturnata tradicija. {to go zagovaraat oddelnite nekadarni epigoni. pome|u drugoto. ne pomalku. dodeka socio-kulturnite neramnomernosti go zasegaat i obespokojuvaat ~ove~koto bitie. mi li~i na tanc so erosot na vistinata i tajnata.ostanuva pra{awe na opstanokot i osmisluvaweto na ~ovekoviot tvore~ki (intelektualen) potfat. }e opstojuvaat s¢ dotoga{. dali kako: teorija na kni`evnosta. imanentno svrzana so arhai~niot kult na smrtta: "za da ja osigura svojata reprodukcija.

qubovta kako fenomen. ve}e dolgo vreme pretstavuva i teoretska tema par ekselans. heuristi~na. po~nuvaj}i so trubadurskata poezija. taa. {to egzaltira kako strast Fridrih Ni~e Pi{uvaweto e nauka za nasladite na jazikot. kako {to svedo~i eden od nejzinite nesomneni poznava~i. mo`e da 21 . nirvana. qubovta. taa mo`e da bide strast. lik od dramata "MME. Vo toj apokalipti~en kontekst. so svoeto konstituitivno svojstvo. negovata kamasutra Rolan Bart Sakam s¢ {to znam D-r Falus.ili. dotolku pove}e {to. qubovta e vbroena me|u metafizi~kite kvaliteti. zaedno so sotiriolo{kata (spasitelska).# na Dejan Dukovski Iako pojdovno obele`ana so svojot apofati~ki. Sudej}i spored najdlabokite filozofski uvidi. odnosno univerzalna kosmi~ka qubov . svetotvorna i duri . katarzi~na. Oktavio Paz. prerasnuva i vo svoevidna institucija. na qubovta £ se prepi{uva odredena hermenevtika na prestapot i transcendencijata. opredeluva~ki za ~ovekovata egzistencija tokmu so ogled na ~ovekovata fatalna zadadenost i sudbonosna kone~nost. ili pak misti~en zanes. agape (kako kaj religioznite isku{enici).utopiska konotacija i mo}! Ovozmo`uvaj}i razli~ni nivoi na podelba. ekstaza. filija (kako kaj Tristan i Izolda). racionalno neobjasniv karakter. vo svetot. da bide "iskustvo. pak. spored svojot predmet. neizrekliv. minuva i e podlo`na na nekolku transformacii: spored svojot oblik.KON DIONIZISKA OBNOVA NA KNI@EVNATA TEORIJA Samata interpretacija e oblik na voljata za mo}... qubovta. taa mo`e da bide apstraktna qubov kon qubovta bespredmetna. nesoop{tlivo so idei#. grani~ni sostojbi i smrtni (fatalni) pra{awa.

qubovta mo`e da bide deklarativna. potopena vo mra~ni. vqubenici. kopne`ot (kako dlaboko soznatelen. koja{to. aktuelisti~ko poa|ali{te . lucidni i. nejzina manifestacija. egzistencijalno . vo nedogled sporej}i okolu nejzinite modaliteti. spored na~inot na svoeto iska`uvawe. so opredelen ~in. Sudbonosna. reafirmiraj}i gi vrednostite na homeopatskiot. dodeka kni`evniot diskurs. da bide imanentno vgradena VO diskursot. deka qubovta voobi~aeno egzistira kako tema. Koga go velime ova. teleologijata i simbolika. vo sekoga{ neizvesnata avantura na tekstot. vpro~em i ne e cel na ovoj prilog.govor! Mislime na s¢ ponaglasenoto i ve}e neporeklivo ESTETSKO zna~ewe na sovremenata teorija. eti~ko delo. na svoeviden rizik podgotveni. {to go pravi aktuelnata post-teorija. Osudenosta na sebe. ne samo {to "se vra}a vo kopne`ot. koj bi bil. koe. sakavme da podvle~eme. magiski princip na zarazenost. sopstveniot itinerer# (V. 1992:55). siboliziran preku sakanoto lice.. objavena na nivo na leksisot. potvrdena na nivo na praksisot.. na{ata ambicija se sostoi vo toa. na svojata avtokontekstualizacija. performativna (izvedena i doka`ana. Biti. namesto mediokritetski poslu{nici kon rigiden teoriski sistem. harmonija na edinkata so svetot. sintezisot. iracionalni pobudi. ~estvuvawe.ekstati~na inficiranost i intoniranost na teoretskiot pristap i u{te pove}e .vakavata estetizirana post-teorija. problem. kako diskurs Za qubovta. samo`rtva. {to te`nee kon soedinuvawetp. potentni. pretstavuva nejzino meta-nivo. vo koja{to. se stisnuva i nad epistemolo{kiot horizont na 22 . tuku. kon edna svoevidna. qubovta da bide (da prerasne vo) PRISTAP kon literaturata.Elizabeta [eleva MAGOR bide konkretna. potvrda i nerazdelnost. qubovta e mo`ebi prvenstveno ili pred s¢ (al)hemiska pojava. so svoeto vulkanski `ivo i pulsira~ko. vodi kon inicijaciski model na kni`evna teorija. nosej}i i odredeni demonski aspekti na teloto i telesnosta. nepredvidliva struja. kako takov. Sli~na na sokratovskata. koi qubovta ja tretiraat kako svoja TEMA. i heuristi~ki mo}en). 1997:V). Ne navleguvaj}i ponatamu vo ova isklu~itelno delikatno i slo`eno podra~je na razmisluvawe. povod. {to go nadminuva sekoj predmet# (1992:55). }e pretpo~ita strasni. neizbe`na. kosmi~ka (s¢op{ta)svadba. samodovolna tokmu na nivoto na jazikot). mislime na epistemolo{ki rez/prelom. kon nekoe ili nekolku su{testva naso~ena i isklu~iva qubov. srede fundamentalnata kriza i preispituvawe na temelite. ili pak qubovta mo`e da bide dejstvitelna sila. stilizirana ili kategorija imeno na stilot. fatalna. Za razlika od mno`estvoto prilozi. pred s¢ modalitetot na libidiranata po`ednost. koja pozitivno gi prevrednuva pridobivkite na individualnoto do`ivuvawe na tekstot. "erotska anamneza# (Peter Sloterdajk. kakva {to e. sekoj e osuden na toa "samiot da go odbira svojot `anr i vo nego.

ideal . obele`en so niza erotski. efektot na estetskata poentiranost. odnosno. So ogled na toa. e. isto taka. intertekstovno ~itawe. legnuvaweto na po~inka itn. ja otkrivame na nivo na etimolo{ka sli~nost: vo tradicijata na trubadurskata lirika i erotika. ~itaweto. i se vkotvuva vo . obiduvaj}i se i samiot da go dopolni.assai (na provansalski). za kone~en ishod i zo{to da ne . dopadlivost. paradigmati~no za metodata na dekonstrukcija na pismoto (vo slu~ajov. estetizmot. Vo duhot na Ni~eanskite tradicii na intelektualnata umetnost. zna~i. vo site etapi od nejzinoto sekojdnevie. do toj stepen. i deka takvata imanentna tekstovna qubov i afinitet. spored u~eweto na Bahtin.imaj}i ja tokmu li~nata samopreobrazba. pome|u drugoto. postapkata na o~uduvawe (do skoro svojstvena samo na umetni~kata literatura). me|u drugoto. post-teoriskoto pismo). divertismenot. da mu parira so svojata sopstvena ubost. @ak Derida }e napi{e deka "eden tekst saka / qubi drug#. taa go gradi i ~uva svojot artisti~ki {arm. dosetkata. iskrenat na nivoto na ontolo{ki. "malcinskata umetni~ka forma# (Teri Iglton). Terminolo{ki sosema nalik na ovoj starofrancuski `anr ESEJOT iziskuva edno isto tolku ritualno. Nejzinata vtemelenost vo qubovta kako pojdoven modus na op{teweto so literaturata. dotolku pove}e {to. kreativen {arm i avtenti~nost. 23 . kritikata. kolku i qubovno posvetuvawe i taktalen odnos kon kni`evnoumetni~kiot tekst. so pomo{ na intertekstualniot trud i teoriskata aktivnost). strasni priznaci i kvaliteti. motivaciska osnova na vkrstenoto. mu pripa|a na. "Teorija kako umetnost# (Fransoa Liotar). vklu~itelno doteruvaweto. "teoriska fikcija# (@an Belmen Noel).kni`evnata nauka. od qubovta kako pretpostavka na dijalogot (a istiot toj. Poa|aj}i. predizvik. {to otvoreno se imenuva "ubava teorija# (Elizabet Brus). igrata. svetski princip). a koj podrazbira ritualna inicijacija i ritualno posvetuvawe na sakanata `ena. askezisot (samootkrivaweto i samooblikuvaweto. post-teorijata kako svoi legitimni sostavki gi implicira i hedonizmot.pismoto. vsu{nost. se prepoznava vo indikativnata opredelba na ~itaweto kako transfer. samonadgradba. soblekuvaweto. u`ivaweto vo tekstot. kade centralno zna~ewe zavzema tokmu qubovniot ispit . dijalogot.

literaturata. principite na body criticism-ot. spoznatelna. sudbonosna. vo podemot i nezale~livoto vlijanie na patolo{ki platonizam (kako {to Ernesto Sabato ja narekuva. fatalna strategija na postoeweto. qubovta kon tekstot. ne sokrivaj}i gi i ne preoblekuvaj}i gi. Streme`ot na Ni~e za sozdavawe na edna anarhi~na i samoispovedna. vo koja se sosredo~uvaat komplementarnite principi na @ivotot i Smrtta. `enskoto. pulsira~koto. {to se odviva so posredstvo na kompjuterskite monitori. otkriva~ka. srede ironi~no imenuvanata "ekstaza na komunikacijata# (@an Bodrijar). koi u~estvuvame vo sekoga{ aktuelnata drama na qubovta. voobi~aenata za filozofite. kakva {to e sredbata so i do`ivuvaweto na literaturata. ODVNATRE razbivaj}i go. pove}e od bilo koga. tokmu poradi toa) heuristi~ka. treba da ja o`ivotvori neraskinlivata sprega pome|u qubovta i teorijata. streme`. Prepoznatliva niz hermenevtikata na optekot. Finkilkrojt Ekstati~na. neskrotliva vo zadaden ili kone~en oblik. tvore~ka. artisti~ka (protiv)nauka. nesopirlivo LADEWE na svetot.# P. meandriraweto niz edna misti~na ekstaza. egzistencijalnoto. {to n¢ inficiral site nas. ~itatelskiot eros. post-torijata. mo`ebi daleku poprikladna da bide PRISTAP. kreativna. svoite "radosti i svoite bolki# naprotiv. da go afirmira erotskiot pristap kon tvore{tvoto. progresivno. so potpis na aktuelnata poetika na androginiot in24 . pismoto.. ontologizacijata na `elbata. smelo i strastveno isprovocirana vo spisite na Ni~e. metaforikata na nomadstvoto i skitni{tvoto. denes o~igledno. oblikotvorena. otade. Pred ova. strast. koj svoite zalo`bi gi pi{uva{e "so svojata krv# (@or` Bataj).qubovta e nepredvidliva. virtuelnata realnost i tehno-estetikata i tehno-retorikata. no istovremeno (mo`ebi. panvitalisti~koto struewe i kru`ewe na energijata. QUBOV ZA TEKSTOT †Da se ostane vo sistemot. Brukner / A.. "fluksot# (Delez i Gatari). taktilnost. so studeno meta-jazi~no obleklo. plodnoto. Sozdavaweto i Uni{tuvaweto . raste potrebata za obnova na taktilnosta kon tekstot. difuznata obzemenost i pretopenost. odo{to tema na izlagaweto. OPASNA.Elizabeta [eleva MAGOR II QUBOV VO DISKURSOT. nelagoda pred telesnoto.

Brukner. narasnuva~ki kompleks na tkn. isto taka nastojuva. vo negovata postmoderna vertira na klasi~nata qubovna izjava). evolutivnata ontologija i geneologija na qubovta. ekstati~noto. zadadenost. 25 . n¢ predupreduva. kriti~arot nomadski se prepu{ta na poligamnite nasladi. imanentna nevernost (i nenasitnost) samo od eden tekst (ili teoriski metod) . vkodiranost: "Ja poznavam qubovta pred da ja do`iveam. vo POHOTATA gledaj}i ja slavata na `ivotot. {to podatlivo mu gi predo~uva i prepora~uva pismoto. Znaej}i za golemiot. Dotolku pove}e. blokiraweto na transparentniot um i podemot na paralogiite vo domenot na dosega egzaktnite nauki.ter(s)-(t)ekstualen identitet na tekstot. filozofijata e sostojba na vqubenost# Ferid Muhi} Sakal da go priznae toa ili ne. izvesnosta na sakaweto sekoga{ e vo prepoznavaweto# (P. post-kriti~arot pove}e ne se stesnuva. Ako qubovta e kategorija na izborot.kriti~arot neminovno e eden od zastapnicite na don-`uanskiot mit (kako {to ubavo. 1989:110). {to fenomenot na qubovta. dali i nad s¢. od toa {to. osven {to go nudi programskoto nadminuvawe na binarnata logika i ma{ko-`enskata sprotivstavenost. ili srami. kolku i slavata na pismoto. neizreklivoto. tekstot da go spoi so svetot / kosmosot. da ja barame vo magi~noto skrivali{te na tajnite (intertekstulani) {epotewa. pome|u drugoto. Citira~kiot karakter na qubovta (efektno poentiran od strana na lucidniot Umberto Eko. vo erotolo{kite arhepi i {ifri na kultura. zavodlivo pora~uva Akile Boniot Oliva). so svojata vrodena. vo svojata osudenost na qubov (kon. tangencijalno se dopira so sferata na mistikata. post-teorijata go sogleduva i tolkuva imeno niz prizmata na intertekstualnosta. vo nea otkrivaj}i go fatumot na edna sekoga{-ve}e prisutnost. na momenti. III †Pred s¢. crni dupki na znaeweto i naukata. no ne isklu~ivo vo ramkite na tekstot).

aroganten i rigiden (kvazi) scientisti~ki. ovozmo`uvaj}i im suprema-cija. |avolesto ja izrekuva {armantniot Danilo Ki{: "Ne dozvoluvajte literaturata da vi ja zameni qubovta.#. da ja neguvame i pottiknuvame. Ne zaboravaj}i pri toa. odnosno vovedeme vo ramkite na svojot praksis. denes. za koe ne mo`e da se zboruva. pothranuvame tekstovnata qubov.. treba da se mol~i#. a ne vojna# so tekstovite. so literaturata. na sjajnata pouka. erosot kon deloto namesto sterilniot. kola`ot i monta`ata.taa kvintesencija na postoeweto i vrven zalog na `ivotnata alhemija (svadba) vo koja protivre~nostite vzaemno se privlekuvaat. ona {to go veli# (Gregori Ulmer. qubovta . ona. I taa e . za koe{to eve denes i ovde sme sobrani da zboruvame. Ne dozvoluvaj}i da izbledne ili is~ezne primarniot imperativ na egzistencijalniot erotizam. @ak Derida. zadu{uva~ki. deka: "Za ona. sozdavaj}i povisoko edinstvo. {to. predimstvo na tipi~no erotskite (tantri~ki) tehniki na prekinot. 1983 ) so svoite esei. Vo svojot govor i pismo za qubovta. "go pravi. interpuktivnosta i odlagaweto. inkvizatorski odnos.opasna. toa zna~i "da vodime qubov.. so magijata na umetni~kiot oblik. taka i nie treba da go pravime.Elizabeta [eleva MAGOR Ako Ludvig Vitgen{tajn solomonski pora~uva. Niz edna mala parafraza na kultniot hipi slogan. 26 . vo eden od svoite posledni zapisi.

samoopitot. do`ivuvaweto). razotkriva i reinkarnira polivalentnite aspekti i kvaliteti na Teloto. 1983). senzualnosta. kreativen predizvik. vo vremeto koe gi osporuva i decentrira transcedentalnite (falogocentri~ni) ozna~iteli i vrednosti: kako svoj epistemolo{ki pandan i korelat. preskok. subverzivnoto energetsko deluvawe. bedno oslepen od kni`nata pra{ina i pe~atnite gre{ki.TELOTO NA DISKURSOT Aleksandriskiot ~ovek. †egzistencijalnoto tetovirawe#. regenerativno podmladuvawe i provokacija na klasi~niot. Vospostaveno kako (nov) ontolo{ki garant za izvornosta na soznanieto (poto~no. zagatkite i provokaciite na edna †artisti~ka protivnauka#. so voobli~uvaat konturite. gi istaknuva imeno erotskite vrednosti i aspekti na tekstualnata praktika. so ogled na kogo. gi reafirmira. negova komasutra# Rolan Bart Po~nuvaj}i so ekstati~kite zapisi na Ni~e. Otvoraj}i se sebesi vo nasoka na dioniziskoto. eden inventiven Tanc. u`ivaweto.gledaj}i vo vistinata. pulzionelnoto. model na kriti~kot-teoriskiot diskus. fluksusot. dvi`eweto . e vsu{nost bibliotekar i korektor. protekot. homeopatskiot. nasladata. †opasnoto razmisluvawe# (Peter Sloterdajk). teloto go implicira principot na zadovolstvo. matejazi~no i metafizi~ki orientiran. celej}i kon osve`uvawe. bazi~nata plodnost i taktilnost.# Fridrih Ni~e †Pismoto e nauka za nasladite na jazikot. presvrt. koja{to. pluralitetot na u`ivawata vo tekstot (podednakvo na ~itaweto. ovaa †artisti~ka protivnauka#. difuznoto. 27 . vo modernata kritika i teorija. samoinvestiraweto. preku metaforata (i metaforizacijata) na teloto. †postoeweto na svetot biduva opravdano samo kako estetski fenomen# (Ni~e. pred se. inicijaciski model. niz meandrite na svoevidniot epistemolo{ki skandal i svojata zavodliva penetrantnost.

mo`eme da govorime za izvesno razlikuvawe (omeknuvawe) na logocentri~niot model na kriti~ko-teoretskiot diskurs i negova dekonstrukcija koja{to konsekventno vodi kon edno polimorfno.Elizabeta [eleva MAGOR kako i na pi{uvaweto). tantri~kata kritika se sostoi vo samata †predigra i odlagawe# (Xon O’Nil). deka Mihail Bahtin.vo ime i vo prilog na interpretacijata kako strast. negovata libidinalna. zagrozenost. Kenet Vajt ja apostrifira mitskata prikazna za Metis. inkonkluzivnosta. Rolan Bart. od naukata i metodot . Toj }e bide voved vo ona.veli Bart. skandal. fluktualnosta na diskursot. intertekstualnosta svedo~i tokmu za kinet~nosta. so~nosta. provokacija. obnovuvaj}i go majeuti~kiot negativizam na Sokrat. hedonisti~kiot pristap. proto~nosta. potentna dimenzija. †vtorostepeno# mislewe (Kenet Vajt). koe rakovodi so pismoto. znaej}i pove}e od kogo bilo na svetot.teloto i tekstot. Peter Sloterdajk ja istaknuva negovata mudra (i vo podocne`nata filozofska tradicija zapostavena) orijentacija kon maj~instvoto. †Sekoj tekst za zadovolstvoto sekoga{ samo }e zaobikoluva. koja bila vodena i mnogulika (androgina). od pedagogijata. Da ne zaboravime. intencionalno naso~eno kon suzbivaweto na telesnosta i u`ivaweto vo ovozmo`enite zadovolstva. `enata i bo`ica-majka. 28 . †branovidno#. so ogled na svojata oktopodijalna difuznost i lizgavost. zatvorena hermenevtika. Otade. {to nikoga{ nema da se napi{e# . sonuvaj}i tokmu za takov †nevozmo`en#. sledej}i go imperativot na fragmentarnosta. zadovolstvoto. transmutacii. so haos povrzano. uka`a na revolucionernite potencijali na materijalnotelesniot princip vo narodnata (karnevalska) kultura na (mra~noto) Srednovekovie. od puritanskata. subjektivnosta. {to postojano predizvikuva imanentni preobrazbi. prv vo kni`evnata teorija i antropologija. Re~isi kulten pretstavnik (poto~no pripadnik) na vakvata erotizirana †kritika#. samiot ~estopati povikuvaj}i se na radikalnite premisi na Ni~e. avantura. odnosno na @or` Bataj. na toj na~in. Sosema sli~no. kako nov parametar na ~itatelskata penetracija vo tekstot. pulzionelnoto na~elo. staratelskata. {to vo sebe gi obedinuva obete zna~enski konotacii na latinskiot zbor †korpus# . preoptovarenost. atopija. po`ednosta na i kon tekstot. zemaj}i go predvid prvenstveno subverzivnite u~inoci na `enskoto. Zagatnata vo trudovite na Julija Kristeva. semioti~koto. difuznosta. sepak. decidno se ograduva od †frigidniot tekstdrdorko#. nomadsko. transkodirawa. Ne odbegnuvaj}i go svoevidniot egzibicionizam na kriti~arot (negovoto javno hipostazirawe i supstancijalizacija). cenzorskata. kon poroduvaweto (i osloboduvaweto) od teoriskata naduenost. †neodr`liv# tekst. korporalnite stilski odliki. Taka na primer.

@il Delez. od svoja strana. telesnata umetnost.n. no i za osloboduvawe na lascivnata. dvi`eweto so simptomati~no ime . tabuzirana terminologija: re~nikot na seksualnite verbalni nasladi. ovozmo`uva samoto telo da go razgleduvame.pretvoraj}i go teloto vo efektna metafora za o`ivotvoruvawe na epikurejskata dimenzija na kritikata.Afirmiraj}i ja interaktivnosta. kako smisleno tkaewe i sozdavawe. pove}estilnost. Osobeno vo post-avangardnata. ili teloto kako provokacija na aktuelnata teorija. odnesuvawe. retorikata i pismoto na teloto . apofati~kata. pak. Julija Kristeva). itn.Fluksus. multimedijalno vtemelena umetni~ka praktika. govori za pluralnoto telo (setilno. vospostaveno bukvalno kako objekt. hibridnost. Rolan Bart. kako kulturen interpretant. no i kako proekt. odnosno dijalogi~nosta pome|u egzistencijalnoto iskustvo (`ivotot kako tekst) i kreativniot tekstualen zapis (tekstot kako `ivot. sledime podem na eden seksualiziran diskurs. nedofatlivata. Provokacijata na teloto. zabraneta.ovojpat. kreativno telo. t. mo`eme da razgatneme svojstva na eden svoeviden intertekst. kako dominantni kvaliteti na modernata proza. javno itn. Mi{el Fuko. dejstvuvawe. koi gi istra`uvaat i artikuliraat transformaciite. oblikuvawe. zaedno so site negovi manifestacii (gestovi. kon virtualnata idnina naso~eno. dijalo{ka proekcija na dijalogi~nost. materijal i medium na umetni~kiot izraz. egzistencijalno †tetoirana# izvedba. Bahtin ne se stesnuva od toa vo personalisti~kata oboenost na epistemolo{kiot tekst. Alen Finkelkrojt. jakne predizvikot. Taka.) kako eden Tekst. nesomneno se nao|a vo opredelen dosluh so imanentnite pottici od estetskata sfera. s¢ pove}e. karneval). selsko. nesamoidenti~en. emotivno. za razlika od klasi~noto telo na umetnosta. protiv-sistematska. elaboriran od strana na @an Bodrijar. preobrazbite na tkn. opskurna. kako posledna bariera na li~niot identitet i kako pokazatel na 29 . Verojatno. Moris Merlo Ponti. govor. raznojazi~nost. korelativnosta. parisko.) . diskursot sosredoto~en okolu libidinalnite dobivki i aspekti na sovremenata kultura (vo koja ne malo zna~ewe dobiva problemot na zaveduvaweto .jazi~no-ideolo{koto zaveduvawe. hepening. teloto go interpretira kako praktika. blagodarenie i na udelot na teoretskata psihoanaliza na Lakan. ne mo`eme da odre~eme postoewe na opredelena opsesija so telesnosta. mislej}i imeno na kreativnite potencijali za samosozdavawe i proektualno. Povikuvaj}i se na iskustvata od perforamnsot. da gi so~uva kvalitetite na fragmentiranata. Semioti~koto tolkuvawe na teloto kako znak. {to se potvrduva i na nivoto na t. isto taka. vzaemnosta. Tokmu so ogled na Bahtinovata.e. vo teorijata. umno`en subjekt-vo teloto. [o{ana Felman.

~ie{to telo e integralno na negoviot identitet# (Teri Iglton. upatno e da se prosledi i vo po{irokiot duhoven kontekst na postmodernisti~kite strategii. kvalitetite na intimnosta. teloto e izlo`eno na visoki rizici. naso~eni kon pretolkuvawe na poimot na subjektivitetot. decentrirana egzistencija na posakuvawe. so teloto. afirmiraj}i ja svoevidnata poetika na bolkata (ili u`itokot) kako metod. Novata somatika. intimno. lokalnosta. nepredvidlivosta. anti-epistemolo{ki fenomeni vo kni`evnata i kulturnata teorija. doa|a do †voskresnuvawe na individuata vo estetizirana `elee~ka monada# (1996:403). na fakti~ki opasnosti. odnatre go potvrduvaat identitetot na bolkata i zapisot za/od nea. Kni`evno-teoretskata afirmacija na telesniot princip i teloto. e subjekt. 1997). Ne sekoga{ imuno na isku{enijata na biolo{kiot esencijalizam (apsolutizacijata. vo prv plan. {to go preferira erotizmot na slu~ajot. procesualnosta. anarhisti~kata epistemologija.aspekti. Teri Iglton upotrebuva edna dobredojdena i polezna sintagma-koja gi obedinuva razli~nite vidovi pismo za teloto (me|u niv i feministi~kata kritika. zavodlivo. so nego. prirodnosta migovnosta. Vo postmodernata epoha. Od druga strana. kako {to svedo~at i primerite od sovremenata teatarska praktika. odnosno rehabilitira. konkretnosta. seksipilno. so svojata nostalgija kon setilnite sodr`ini i kvaliteti na zborot i jazikot. gi pottiknuva denes vitalnite pra{awa i problemi na identitetot. {to go nadminuva redukcionizmot na kartezijanskite opredelbi i izedna~uvawa na subjektot so svesta/kogito. postapuva radikalno. po`edno. odnosno telesna ili seksualna razlika). Post-metafizi~kata estetika na teloto. †Postmoderniot subjekt. libidinalno i nomadsko telo. so ogled na kogo. pulsira~ko. Sledej}i go sodejstvoto na takvite. opsesijata od sopstvenata biologija. osobeno rasprostraneto i zna~ajno za praktikata na `enite-umetnici. ili diskursot razbien kako telo: po`elno. na ekstremni (†krvavi#) potezi i zafati. preovladuva esencijalisti~kiot koncept na `elbata. odnosno body criticism). niz prizmata na kreativnoto (ne retko bolno) samooblikuvawe i samoizlagawe. fragmentirano. sozdava edna navidum paradoksalna hibridizacija: teloto na diskursot. hipertrofijata. gi pomestuva i poso~uva. setilnosta. najtesno povrzani so homeopatskiot.Elizabeta [eleva MAGOR edna darba za `iveewe. koi{to. za razlika od svojot dekartovski predok. svojstvena na istata postmoderna duhovnost. za `ivotna umetnost. izvornosta na soznanieto . sozdavawe i preferirawe na rascepkano. pismoto na teloto. 30 . kako {to konstatiraat analiti~arite Stiven Best i Daglas Kelner. telesen princip na do`ivuvaweto i poistovetuvaweto na metodot so sudbina.

falogocentrizmot (odnosno falokratskite predispozicii na teoretskiot diskurs).Takvoto. i se sprotivstavuva na. odnosno objekt na po`ednost). Metafori~noto razmno`uvawe na paradigmatikata na teloto. niz eksperimentot. P. generativnata igra. So svojata odbivnost kon principot na reprezentacijata. pozitivno znaewe. so ogled na koe. vo zavodlivata igra (lizgawe i proizveduvawe) na razlikite. polimorfen kulturen znak . senzualizmot . soo~eni so nepostoeweto na transcedentnite avtoriteti.vodi kon seksualizacija i na kni`evno-teoretskiot diskurs. post-kritika. {to gi zajaknuva avtoeroti~nite aspekti na relacijata ~itatel-tekst (Bart. ostanuva taka vo nezale~iv dosluh so prestapot na klasi~nite mitski zabrani i tabui: ne uspevaj}i da go preodolee strasnoto isku{enie na pogledot. vo domenot na teoretskiot meta-govor. i ludisti~kiot princip. S. libidinalen) identitet na postmodernata kritika. †igrata na svetot#. Tantri~kiot pristap vo kritikata. fragmentiran. sozdadeno niz diseminacijata (raseju- 31 . taktilnoto do`ivuvawe na tekstot. so intencionalnata polimorfornost. za vozvrat ja afirmiraat ontolo{kata Igra. kone~no i androginata (biseksualna) proekcija na tekstot (pismoto). na primer. prkosno gledaj}i ja naukata niz optikata na umetnikot). kon transkodirawe na konkretniot. neopredelivoto. koga samata †prezentacija na u`itokot# zdobiva supstancijalna vrednost i zna~ewe! (nasproti cenzorskite mehanizmi na †teoretskata kultura#. taa. haoti~noto. kako bazi~en epistemolo{ki stav i kako nova privilegija na analiti~kiot subjekt. rezot) i pomestuvaweto (atopiskoto skr{nuvawe na zadovolstvoto) kon vozbudlivite. rigidno voobli~eno. kone~no go gubi tekstot kako hermenevti~ki objekt za prou~uvawe. upatno e da go postavime vo po{irokiot epistemolo{ki kontekst na tkn. Orfejskiot (raspar~en. ludizmot. †Intelektualnata umetnost# (Bart). preoptovarenosta so metajazi~ni. †psihosomatsko viduvawe na tekstot# (Jovica A}in).{to go implicira i udelot na nepredvidlivoto. slu~ajnoto. kreativno nesuzbienite predizvici na oslobodenata †poligrafska praktika. govori za tekstot kako feti{. rastvarawe na subjektot). go zastapuva takviot model na ~itaweto kako quboven odnos.svedo~i za. nomadski. patrijarhalnite propedevti~ki streme`i za proizveduvawe nekreativni epigoni-post-kritika (vo ~ii ramki pripa|a i feministi~kata kritika). ovaa kritika i nejziniot rodona~alnik. so naglasenata konvergencija pome|u egzistencijalnoto i teoretskoto (poeti~koto) iskustvo . pulzionelnoto. hiperteoretizirani. senzualen jazik na erotskoto do`ivuvawe. mobilnata anagramska demonta`a. duhovno nomadstvo. setilen. zadu{uva~ki sistemi i principot na materijalno. so svojata preferencija kon difuznoto. intenzitet. teloto zadobiva konotacii na raspr{en. vo polza na difuznata magma na erotskoto posakuvawe. Vospostavena pod nesomneno vlijanie na Fridrih Ni~e. @ak Derida. vlastoqubivite implikacii i ishodi na nau~noto znaewe. vo Procepot (puknatinata.

Primenetata interdisciplinarna metodologija. dominacija.. alienacija. egzemplaren fragment od poslednata drama "MME# (1997) na momentno najeksponiraniot dramski avtor od Makedonija . vrz osnova na postmodernisti~koto podrivawe i prevrednuvawe na fundamentite na falogocentrizmot. kade{to e primenet intertekstualniot metod (ili.# od Dejan Dukovski) Primenuvaj}i go denes aktuelniot. glasi "Vera#. 32 . kako metod na vzaemno rasvetluvawe i eksplikacija na dva ili pove}e tekstovi.se podrazbiraat. deka... figurata na U~itelot.#. kako egzemplarna prikazna. Iako naslovot na ovoj del.pri toa . Spored toa. t. Kone~no. duri i cini~en). najcenetiot model na Znaeweto. tretiot del od dramata "MME.. }e go pro~itame "Vera#. telesno vpi{uvawe.ovoj tekst }e vklu~i i avtorefleksivna rasprava. i soo~uvaweto so. indikativen za pretstavuvaweto na. od razli~ni disciplinarni sferi. so ogled na sodr`nata na dramskiot konflikt. trgnuvaj}i od aktuelnata subverzija i preispituvawe na falogocentrizmot. t. narativ. toj naslov e ironi~en (pa. i za znaeweto kako svoevidno (neokolonijalno) `igosuvawe.Elizabeta [eleva MAGOR vaweto). ~itaweto ni poka`uva. za samite poimi na: predava~kiot metod. primenetata politika na znaeweto seto toa. odnosno zapadnoevropskata metafizi~kata tradicija. nekoi recentni poimawa na znaeweto kako zaveduvawe. postkolonijalen pro~it. odnosno vkrstenoto analiti~ko ~itawe na dramata.Dejan Dukovski (1969). edukacijata i `ivotnoto iskustvo. metafizi~kata tradicija na zapadnata misla . DOKTOR FALUS KAKO FIGURA NA ZNAEWETO (post-kolonijalno ~itawe na "MME. kako i za soodvetnata ideolo{ka mo} na znaeweto. "studija na konkreten slu~aj#). posegnuva ne samo po soodvetnata kni`evna interpretacija.e. vo kratkata analiza na eden izbran. interseksualni fragmenti .e.. ovoj tekst predo~uva edno alternativno promisluvawe na odnosot pome|u znaeweto. kola`ot (kalmeweto) i monta`ata (erotskoto spojuvawe) na heterogenite. Tekstot pretstavuva primer na "case study# (ili. i isto tolku provokativen. Otade. tuku i po najdlabokite i transgresivni razmisli za politikata na znaeweto.. "~itawe na eden tekst vo ramkite na drug tekst#). kastracija.

iskustvo . opredelen od metafizi~kiot nihilizam. obu~enost. plo{tadite i sl. {iroko prifateni.spa|a me|u onie hronotopi. so svoi opredeleni socijalni ulogi. koi ja potpomagaat dijalogi~nata individualizacija na ~ovekot).e. naporedni identiteti. Falus e onoj.Dejstvieto se slu~uva vo eden specifi~en hronotop. Tie poseduvaat pove}ekratni. t. deka vo ovaa drama se zastapeni pove}e referenci kon meta-teatarot. mo`e da se iscrta slednata "{ema#: Dr. koe podocna se razotkriva kako efektivna.e. so mnogu indikativno ime.i Mladiot (anonimen dojdenec i student. koi u~estvuvaat vo ovoj fragment. . zaedno so napr. zafrlenata germanska kr~ma "Crno prase# (ako gi sledime uka`uvawata na Mihail Bahtin. Glavnite likovi. koi vklu~uvaat raznovidni citati od semioti~kata tradicija na dramata i teatarot. odnosno pogolem broj avtoreferencijalni praktiki i postapki. Nivniot vzaemen odnos bi mo`el da se opi{e kako inicijacija . ili. koj so ogled na svojata kompetentnost. kako i od bazi~no erotskiot mit za potraga). dramskiot dijalog nesomneno mo`e da se sledi i kako simulacija na edna socijalna komunikacija. pretstavnici na opredeleni identitarni ulogi.Mladiot.Dr. interesno e da se podvle~e toa. kr~mata. dodeka drugiot . obzemen od svojata "voqa za znaewe#.treba da rakovodi so toj proces na inicijacija. pretstavnici na opredeleni i zaokru`eni sistemi na poimawa i vrednosti. Faust identitet Epistemolo{ki U~itel identitet (volja za mo}) Mladiot Heteroseksualec Makedonec Balkanec Lik od Bildungs-roman Student (volja za znaewe) Otade. post-moderen idiom. 33 . Falus (lik. odnosno radikalnoto prevrednuvawe na osnovnite. i da bide U~itelot. saemite. zapadni kulturni vrednosti i tradicii. paronomasti~ka i intertekstualna referenca kon Faust. po{iroko. se: Dr. poseben tip interaktiven konflikt. pazarite. opredeleni (i indikativni) kulturni i imagolo{ki referenci. dramata "MME# e napi{ana vo eden specifi~en. t. Falus Seksualen identitet Homoseksualec i orientacija travestit Nacionalen Germanec identitet Kulturen identitet Evropjanin Intertekstualen Dr. Od druga strana. na primer. Obata lika se ideolo{ki sinegdohi. Isto taka. vkrsteni. Taka. glavniot lik od istoimenata poema na Gete) . odnosno.

`ivotno pulsira~kto. mo`ebi. No. poni`uva~ka i podredena) uloga na duhovnoto.. kako {to e poznato. kako i iskustvata od misti~en. religiozen i filozofski vid. `edba i u`ivawe). iskustvo. Zatoa. zaveduvaweto ne e cel samoto za sebe cel: tuku. da se vratime na Dr. kastrira~ki ulogi. Sledej}i gi tolkuvawata na Derida. ~ij{to poim "vesela nauka#. na momenti. Spored Delez. odamna e voo~ena. Falus! Toj ne se nao|a samo vo uloga na majstor i u~itel. vo na{iot slu~aj e . site tie. Ovaa dlaboka bliskost pome|u znaeweto i erotizmot. daleku od toa da bide samo prikladna hipoteti~na konstrukcija na Derida. vklu~uva i podrazbira izvesen stepen na telesna bolka.. niz poimot na edukacijata kako telesno vpi{uvawe.. se isto taka.poradi nivnata neposlu{nost.Elizabeta [eleva MAGOR se nao|a vo ulogata na aspirant. nasilni~ki (kakvi {to se vpro~em i vo ovaa drama). za smetka na senzualnoto.transferot. u{te vo bibliskiot mit za progonstvoto na Adam i na Eva od rajot . mo`at da bidat sogledani kako svoevidna apologija na ekstati~niot filozofski subjekt. neminovno. i toa. Taka se pokrenuva rasprava za mo`nosta od ideo-politi~ka zloupotreba i manipulacija so znaeweto vo ramkite na falogocentri~niot model . nivnata zaguba na seksualnata nevinost.podnaslovot na "MME# paranoja).a. ima edna mo{ne provokativna situacija: koga nao|ame sovpa|awe me|u etimologijata na zborot kniga (libre t. duri i paranoidni (dekomponira~ki) efekti. Spored teoreti~arite. prvenstveno. predavawe) i na prevod (adaptacija) na odreden korpus znaewa . koj treba da mine niz inicijaciskiot ritual (koj{to. Pome|u drugite. i poimot "erotska ironija# na Tomas Man. otu|uva~ki. pak. sepak. sloboda) i libertenskoto dvi`ewe. da ne go ispu{time od predvid Ni~e. U~itelot e golemiot. e medium za steknuvawe nadmo} nad Drugiot (provociraj}i ja i budej}i ja negovata `elba. procesot na podu~uvawe e mnogu sli~en na procesot na transfer (prenos. vo vremeto na prosvetitelstvoto. ma{ki Drug. kako i celinata na negoviot opus. nie stanuvame svesni (predupredeni) za penetrantnite. Stanuva zbor za qubovta. prosledeni so eden odnos. kastrira~ki. edipizira~ki. obele`anost i `rtva). upatuva tokmu na neizbe`nata (i.e. odnosno duhovnata ignorancija. ili podobro re~eno. koga }e po~ne da se zakostenuva vo sistem (interesno sovpa|awe. Sekako. Vo 17 vek. {to gi ostvaruva znaeweto. figurite na u~itelite i instruktorite ispolnuvaat vsu{nost falokratski. koj e inkorporiran i vo osnovniot psihoanaliti~kiot ~in . telesnoto. Spored Platon. kako i novi argumenti za na{eto prou~uvawe na bliskite vrski pome|u znaeweto i erotizmot.. 34 . tuku i vo uloga na Zavodnik. erotizmot podednakvo gi vklu~uva telesnite iskustva.

neizbe`ni kulturni predrasudi. Ne samo vo ovaa drama. provokacija za potraga po nekoi alternativi na falogocentri~niot sistem na obrazovanie. Dr. kako i procesot. t. t. odnosno na~inot na steknuvawe i akumulirawe na znaewata.ne samo znaeweto po sebe.Evropa. i ne treba voop{to da bide premosten. tuku i mo}ta (manipuliraweto. neminovno gi vklu~uvaat strategiite na mo}ta. zad seto toa. Zatoa {to. na Zapadno-evropskite golemi maestra im go ovozmo`uva i ~uva ekskluzivnoto pravo da go proglasuvaat. Spored postoe~kite imagolo{ki standardi. ili doa|awe do znaeweto. {to e predmet na na{iot interes. vo ovaa drama. ~uvaat. denes n¢ ubeduvaat. "sekoj edukativen sistem e politi~ki na~in. ]osev).homotopija: simboli~en prostor. vlijanieto. znaeweto i mo}ta. dojdencite. liberalnite. Falus go pretstavuva evropskiot. se tokmu Balkanot. neliberalnite. prilagodeno na propi{anite evropski modeli i o~ekuvawa.e.binarnata. dosta blisko do anti~kite praktiki na samospoznavaweto i samoedukacijata . so~uva ili promeni usvojuvaweto na diskursite. neupatenite). deka: ovoj interkulturen jaz ne samo {to ne mo`e. interkulturna opozicija pome|u Balkanot i Evropa: vo ramkite na toj dramatur{ki East-West diskurs. kolonijalendodeka Mladiot. sekoe znaewe. od ednata. deka tie se 35 . potvrduvaat. {to tie ja nosat so sebe#. ~ii{to ideo-politi~ki konotacii. se postavuva slednoto pra{awe: dali posakuvaniot transfer na znaeweto e voop{to vozmo`en? Dali e toj recipro~en ili pak asimetri~en? Dali e vtemelen na ma`estvenot ili na demokrati~nost (interesna e zabele{kata na Tomas Man.Takvata manipulacija e podednakvo vozmo`na na horizontalnata. Toj simboli~ki prostor operira so sekoga{-ve}e prisutni. balkanskiot. pripi{uvaat . znaewe i poduka-pome|u drugoto. kako da se za{titi. za sozdavawe i konstruirawe na identiteti (A. tuku. Vo dramskiot fragment. represijata. Tie go proizveduvaat fundamentalniot strukuralen rascep pome|u Nas (Zapadno-evropjanite. voop{to ne treba da se zanemaruvaat. dlaboko dejstvuva~ki. pak. patuvawe. deka ma`estvenosta i demokratijata se po priroda nespoivi)? Dali. No. samoto opstojuvawe na ovoj jaz. odnosno. da. doma}inite. post-kolonijalen subjekt. Se krie . i . A takvi homotopii. od drugata strana. Toa. Istovremeno. i istovremeno. negovoto u~ewe. n¢ potsetuva na axilak. se krie u{te ne{to? Sekako. Evropa e pozitivnata referentna grupa. kompetentnite) i Niv (Jugoisto~no-evropjanite. pat (od svoja strana. opredelenata politika na znaeweto. So drugi zborovi. inter-kulturalnata oska.preku patuvawata i avanturite). kako i na vertikalnata. od druga strana zna~i. intrakulturalnata. kon koja Mladiot go naso~uva svoeto aspirativno Jas. se aktuelizira. vladeeeweto so drugite).e. Spored uka`uvaweto na Mi{el Fuko.

Svojata nauka. soodvetno na svoite sopstveni i egoisti~ni interesi . vo znaeweto poprvo bi trebalo da gledame medium na samootkrivaweto i li~na soteriologija? Mo`ebi.Elizabeta [eleva MAGOR privilegirani. nomadsko. da se vratime nazad. koj prvenstveno ja igra ulogata na zavodnik. u{te edna od va`nite osobini na zaveduvaweto. Falus se potsmeva so tradicionalniot poim i slika na znaeweto . na{ata dlaboka predodredenost e da kopneeme po znaeweto. otkolku da ja imam 36 . da bide i ostane plove~ko. vpro~em. Dali. koe e legitimen. spored @an Bodrijar e. so i preku drugite. Dodeka. {to e osudeno da ne ja dostigne svojata vistinska cel. prazen. treba vo pogolema mera da gi po~ituvame prednostite na "egzistencijalnoto tetovirawe#.. deka: "Jas go sakam.kako Drug).. treba da se svrtime kon poinakov vid znaewe.. Falus.naj~esto nemo}en da postigne zadovolitelen u~inok vrz subjektot.toj avtoironi~no se deklarira kako kompleksna kurva. razo~aran. barem. No.. vtorostepeni. nekoj da se poistoveti. naso~uvaat ili ureduvaat idnite razvojni procesi vo tn.. vo svojata opredelba za dijalo{kata kritika: "Pove}e sakam da tragam po vistinata. Dodeka.. i ne zavr{uva. pora~uva i Cvetan Todorov. dr. znaeweto postojano nedostasuva..da gi rakovodat. onoj.kako fatalna strategija. Negoviot. najvpe~atliv iskaz glasi. ne samo kon postojnoto anamnesti~ko. kvantitativno naso~en .. kon erotskite mo`nosti na Dr. Nikoga{ definitivno (da) ne sme nau~eni! [to n¢ vra}a kon Lakanovata formula za frustriranoto pismo. kreativno samo-spoznavawe? Mo`ebi. negovoto veli~estvo. ja imenuva kako "kuromantija#. `igosan (da se potsetime. kako zakanuva~ka sila i iskustvo.. A. deka identifikacijata zna~i. poprvo treba da govorime za alternativata na li~na mudrost? Ili. Falus sekoga{ ispa|a nezadovolen. Kako {to. spored mene. ako vovedeme poinakov vid znaewe (pottiknuvaj}i ja negovata erotska su{tina). fluidno. polnopraven segment i duri garant na smislata i opravdanosta na znaeweto. telesno soznavawe. pismoto (vo na{iot slu~aj -znaeweto). A. da se obideme da gi nadmineme negovite o~iledni limiti? Mo`ebi. za koe se zastapuva Peter Sloterdajk? Nekoi od aktuelnite misliteli ve}e se svrteni kon vrednostite. vtoroklasni balkanski zemji.. Zatoa. (mentalno) siluvan. subverzijata na mo}ta i avtoritetot na sistemite. Sekako e neobi~en u~itel. namesto za znaewe. zaroben. sledej}i go [openhauer. svojstveni na tn. seto ona {to go znam#. neuspe{en. Taka i tradicionalniot tip na znaewe e kumulativen. reproduktivno-tuku i kon ekstati~noto. Mladiot sekoga{ biduva uloven. konsumentski. mo`eme da ja izbegneme golemata zloupotreba na znaeweto? Ili. Dr.

bi mo`ele malku i samite sebesi da se analizirame. "drugi (isklu~eni) heterotopi~ni prostori#. Fuko. za vreme na svoeto mnogu poseteno predavawe . deka op{testvoto e vo situacija da go isklu~i. e mo`ebi edna od pri~inite na negovata primamlivost. ograni~i. razgovara so tekstovite. imeno.svoeto vnatre{no drugo (samokriti~noto znaewe). snimen vo kazinoto vo Las Vegas. vrz tn. i zasnovan vrz iskustvenata podloga na humanistikata. gledaj}i ja bizarnata fotografija na tehno-dizajniraniot @an Bodrijar. Dijalo{kiot princip. tuku i na imaginacijata. 37 . doka`uva.na svoe raspolagawe#. vtemelen vo deloto na Bahtin. za koi govori M. Mo`ebi. i tokmu toa. Taka i predavaweto (podu~uvaweto) ne e samo transfer (prenos) i prevod (adaptacija). Taka. Zatoa.. pokraj edna "zaja~ica#. samoto postoewe na vakvi mesta.. Taa kritika. na Letnata {kola. tuku i transgresija (preskok otade) znaeweto. i ne mu se obra}a samo na razumot. lokalizira. dokolku go prifatime dijalo{kiot pristap kako predizvik. `ivotna "arhitektura# na analiti~arot -ja odbiva pred s¢ sopstvenata reifikacija. i vakvite letni {koli se del od tn. znaeweto e vo sostojba da se dekonstruira duri i samoto sebesi. i nie.. ovde. Sposobno da ja izvr{uva svojata heterotopi~na funkcija. A vo toa mo`eme da se uverime..

a pak taa. kni`evnata nauka se zbogati 38 . ili opozicija. se etablira. nasprema kategorijata †Istok#. dekompozicija. i civiliziranite. koi se pod nivna uprava . onie. da gi revidira skrienite imperijalisti~ki predrasudi i tendencii. se esencijalizira u{te edna stigmatizacija. koe. {to te`nee kon toa. od edna strana.Elizabeta [eleva MAGOR AH. dodeka. ili kulturi od tkn. Teri Iglton (1996) Prv del . da bidat oslobodeni od kritika i od konceptualna analiza. vtemelen vrz arogantnata distinkcija me|u varvarite od edna. Po~nuvaj}i so knigata na Edvard Said †Orientalizam# (1978 g. hegemonisti~kata neprikosnovenost i uloga na kategorijata †Zapad#. stanuva eden od za{titno-odbrambenite mehanizmi. no. U{te pokonkretno. tret svet. vo kni`evnata i kulturnata teorija. `igosuvawe. Vo posledno vreme. ve}e stanuva jasno. od drugata strana. so pomo{ta na koi. Vo kontekstot na recentnite procesi. svedoci sme na edna dlaboka. neo-kolonijalisti~ka podelba me|u Nie i Tie. {to go karakteriziraat tkn. koi{to upravuvaat mo`at da si dozvolat. vsu{nost. daleku od toa da bide samo geo-strate{ko. †balkanizam#.Osudeni na analiza 1. odr`uvawe i opravduvawe na edna. se zema kako argumentaciona osnova za vospostavuvawe. TIE BALKANCI! ili-diskursot na dekolonizacijata (slu~aj: Makedonija) "Onie.). bolna podelba (polarizacija) na svetot na Nie i Tie. od druga strana (N. pretpostavuva ideolo{ko (ideologizira~ko) stojali{te: vo ramkite na koe. od svoja strana. vo kulturnata istorija (ve}e) iskompromitiran evropocentri~en diskurs.toa ne go mo`at#. ne-evropski. vrz osnova na `igosuvaweto. vgradeni vo akademskiot diskurs i prou~uvaweto. ili esencijalizira spomenatiot antagonizam. za nas u{te i frustrira~ka. se stabilizira i odr`uva. deka samiot toj rascep. na tkn. vo osnova. implementira eden. isklu~uvaweto na Drugiot. otfrlaweto. nov svetski poredok i podemot na neo-liberalizmot. Od druga strana. tkn. poslednive dve decenii se afirmira edna opredelba. A{erson. 1997).

politi~kata. "kolonijalni# i kolonizirani kulturi. i epistemolo{ki stereotipi. tuku. vo publicistikata. koja. so podemot na post-kolonijalnata kritika. navleguva. vo prvo vreme. neminovno e obuslovena od egzistencijalnata pozicija. kulturolo{ki. vo dramite.za podocna. ne samo na kulturite od tkn. isto taka. deka sekoja naracija za identitetot. i inicijalnite naznaki za etno-kulturnata rehabilitacija i predvrednuvawe i na kategorijata na tkn. posebno. pod pra{awe se dovede esencijalisti~kata. isto taka. post-kolonijalna kritika. kulturnata eksploatacija. fiksna koncepcija na identitetot. i drugite `anri. mali narodi i kulturi. stati~na. i revidirawe na. no sigurno. i duri pove}e. no. od robuvaweto kon gotovite i kruti. ne samo vo sociopoliti~kata smisla. da opfati i po{iroki aspekti na sociokulturnata emancipacija. pred s¢. koi se odnesuvaat na razotkrivaweto na strukturata na implicitnite mehanizmi i procesi na ekonomskata. odnosno. toj nesomneno svedo~i za 39 . Ovaa nasoka na akademskite prou~uvawa dade silen zamav za podemot na tkn. koja. predupreduva na toa. s¢ pove}e. zna~i. za soo~uvawe so. meta-kriti~ki go prosuduva{e samiot diskurs na (imagolo{kite i. Tret svet. Biti. {to podrazbira "opirawe na umot sprema tiranijata na totalitetot# (V. potragata po avtohtonosta. odnosno pravoto na pot~inetite za zdobivawe so "akademska glasnost# vo naukata i vo teorijata (N. od statusot na nejziniot avtor i raska`uva~. sopstvenite imagolo{ki zabludi. Govedi}.zna~i. se slu~uva. kako {to. bidej}i. no. vo ramkite i na makedonskiot kni`even i kulturen prostor . vo posledno vreme. mo`e da se razbere i vo naj{irokata epistemolo{ka konotacija. so ogled na site svoi karakteristiki i pokazateli. sopstvenite manipulatorski avtokonstrukcii. Spored moe mislewe. so toa. samo-osoznavaweto i samo-afirmiraweto. manipulacija. Diskursot na post-kolonijalnata emancipacija. Denes. poleka. atributot postkolonijalen. no. vo sovremenata kritika i teorija. 1998). Vo toj kontekst. vo kolumnite. nao|a svoe mesto i reprezenti. Otade. {to ja promovira{e sintagmata "zarobeniot um# (^eslav Milo{). vo pogled na bukvalnoto osloboduvawe na umot. vo prilog i vo polza na konstruktivisti~kata teorija za identitetot. vo novinarskite esei. so polna svest. ovoj fenomen zaslu`uva posebno vnimanie. 1999).u{te so edna epistemolo{ka mo`nost. ideolo{kite deformacii vo) kni`evnata nauka . se aktueliziraat problemite na samo-identifikacijata i samo-legitimizacijata. {to go pretrpuvaat tkn. pot~inuvaweto. blagodarenie na kompleksnite post-fundamentalisti~ki prestrojuvawa vo post-modernata teorija. vo literaturnite dela.

polov. Makedonija s¢u{te se nao|a vo edna latentna (neo-kolonijalisti~ka) opasnost. po odnos na nekoj Drug.Elizabeta [eleva MAGOR emancipatorskite uvidi na makedonskite intelektualci. imperativ. go vklu~uva i go podrazbira Drugiot. kulturen. se ogleduva seta egzistencijalna dramatika na subjektot. `igosuvawe na edinkata. hipostaziran vo likot na op{testvoto. isto tolku dramati~en. april-maj 1999). pretpolaga i ~in na separacija. idealnite) tkn. Makedonija e soo~ena u{te so eden. no. zemjata itn. Dnevnik. t. sovladuvawe. govorime i za opredelena trauma na identitetot. Taa. i od ramkite na edno socio-politi~ko ureduvawe. so ogled na toa.Erih From. se nao|a vo akuten i. so ogled na koe. sindrom na kompulsivno "menuvawe. Delez/F. princip na subjektivacijata. potoa. od strana na nejzinite neposredni sosedi . Zo{to traumati~en i zo{to kompleksen? Kako {to uka`uvaat soznanijata od psihologijata.e. Od druga strana. za sopstveno (i povtorno.e. koj e primoran da se ottrgne od najbliskoto. tuku i kako konstitutiven. podednakvo traumati~en i kompleksen. vo novite uslovi. na sopstvenoto osoznavawe i legitimirawe. so likot na majkata. pred s¢. i kulturen identitet. odnosno. proces na tranzicija: otprvin. da go nadmine pojdovnoto 40 . prirodni granci (Qubi{a Georgievski. socio-ekonomsko i socio-politi~ko opkru`uvawe. Gatari). kako {to se: semejstvoto. koja sebesi se obiduva da se locira. i so nejzinite natamo{ni ekvivalenti i instanci. kako i site isto~no-evropski. a potoa. nacijata. vo raspon od skoro cela decenija. za traumati~noto iskustvo na inicijacija (@.) identitet. t. vo isklu~itelno kompleksnoto. tipi~no balkanskiot mentalitet. itn. neo-kolonijalno) prestrojuvawe i prisposobuvawe kon barawata na noviot svetski poredok i bezuslovnite zalo`bi na neo-liberalnata demokratija. ne samo kako kontrastiven. Balkani. odvojuvawe. izleguvaj}i od institucionalnite ramki na federativnata dr`avna celost na SFRJ. sekoga{. korekcija# na postoe~kite i "vra}awe# vo domenot na (posakuvanite. odvojuvawe (@an Mari Domenak) od nekoja prethodna. "idealna# celina. kako socijalisti~koto samoupravuvawe. odnosno. Istovremeno. procesot na steknuvaweto na ne~ij (li~en. ili kolektiven-odnosno-nacionalen. za nivoto na postojnata socio-kulturna samosvest. Identitarniot proces. plemeto. pred s¢. zaradi akutnoto osporuvawe i zagrozenosta na nejziniot nacionalen.koe opstojuva poradi postoe~kiot. jazi~ki. 1996:93). zna~i odvojuvawe od primarnoto simbioti~ko opkru`uvawe (so drugi zborovi. vo takvata slo`ena i delikatna postavenost. nadminuvawe na "najsilnoto nivo na fiksacija# . post-komunisti~ki zemji. kako i stigmatizacija. identitarniot proces. Od edna strana.incestuoznata simbioza. a. Na toj na~in. .

{to proizleguvaat od momentno vladea~kiot trend na pazarniot fundamentalizam. ne samo kako Razlika. koe. se opravduva so samiot fakt na isklu~uvaweto . pred s¢ zasegnata od pragmati~kite interesi za sopstvenoto samoodr`uvawe. odnosno. Drugoto e vo domenot na razgrani~enoto. i da se ostvari sebesi. kako "mala kultura#. "isklu~eno Drugo#. vo domenot na odnapred dogovoreniot i so toa . kompromitirano Drugo . fakti~ki. dozvoleno pre~ekoruvawe na zakonot i denes opstojuva i e delotvorno. {to zna~i. Tokmu takvata sloboda za oddeluvawe od nekakva "tiranija na totalitetot#. e eden od osnovnite motivi na aktuelnata postkolonijalna kritika.dozvoleniot . stratifikacija na svetot. mo`eme da go razbereme i pra{aweto na golemiot ruski re`iser Nikita Mihalkov: "Zo{to morame bezuslovno da se sporeduvame so Zapad? Zo{to ne so Kina. kako dr`ava vo tranzicija. negoviot status na edinstven vrednosen parametar za aktuelnite kulturni dvi`ewa i pridobivki. kako sostaven del na socio-politi~kite strategii na mo}ta. Poznato e deka tokmu od periodot na renesansata navamu. vo prilog na sopstvenoto (duhovno. odnosno vladea~kata "tiranija na (ovojpat. Toa razgrani~uvawe.prestap. otvoreno gi iska`a svoite stravuvawa po odnos na posledicite. kako {to neodamna. 2. koj model na identifikacija treba da se pretpo~ita i do koja merka? Dali potpolno ili delumno? Dali kriti~ki ili podani~ki? Takvite dilemi na identitetot posebno ja zasegaat Makedonija. zapo~nuva nesopirliviot proces na socio-kulturno razgrani~uvawe. od svoja strana. kako del od Balkanot. za da uspee da dojde do. Isto. Osudenosta na sloboda. pak. marginalizirano.. duri i Xorx Soros. diskriminirano. Drugoto se postavuva "od onaa strana# na institucionaliziranite op{testveni zakoni. se opravduva so sozdavawe i konstrurawe na tkn. tokmu blagodarenie na rascepot. intelektualno. Japonija?# (1998). tuku. kulturno) osloboduvawe i emancipacija. odnosno. Vo kontekstot na vakvite razmisluvawa. ekonomskiot-zab.identitarno okru`uvawe. ili antagonizmot. Takvoto sankcionirano. i kako Druga . tokmu od krugot na etikata (odnosno. odnosno. nasproti site deklarativni zalo`bi na neoliberalizmot. na izborot): koja paradigma.. i kako Pravo na razlika. I toa. kako zemja od "periferijata#. elitniot pretstavnik na liberalnata demokratija i istovremeno golem donator. moja) totalitet#.poradi koe. go otslikuva negovoto negoduvawe protiv identitarnata tiranija na Zapadot.~ie{to onepravduvawe i manipulacija. pokrenuva i aktuelizira niza pra{awa. od svoja strana. kako konstitutiven za 41 .

vo samiot identitaren proces. i. kako cel go ima .e. diskurzivnoto proizveduvawe na Drugosta). vo post-kolonijalnata kritika. od edna strana. odnosno. zna~i. kako {to poka`uvaat istra`uvawata. 1999:38) i se ras~istuva so predrasudata. nasilstvoto. preglednost. zastra{uva~ki. privilegijata na bogatite (Gospodarite). ili. tuku i psiho-patolo{ka struktura i dimenzija. za smetka na siroma{nite. Spored nekoi psihoanaliti~ki soznanija. t. blagodarenie na svoite tri inherentni aspekti: afektivniot (predizvikuvawe na strav). vo ramkite i vo granicite na toj poredok na liberalnata demokratija (~itaj . 1999). Vospostavuvaweto na grupnata narcisoidnost (Erih From).e. Iglton. deka celta na podelbata e dlaboko-konzervativna i pragmati~na: socio-kulturnata "~istota#. poseduva svoja intrigantna. utopiska "borba za mesto vnatre#. do42 . od svoja strana. nepredvidliv. se sostoi vo negovata silna (i.EU.fundamentalnata socijalna neednakvost i opozicija. {to istiot ja ostvaruva. isto tolku. i da ja naturalizira eksploatacijata (T. treba da se ima predvid i sociolo{ki aspekt na `igosuva~kata podelba Nie-Tie. Takvata kulturna segmentacija. oskudicata. nesomneno. s¢mo}en "vi{ok na u`ivaweto# (Slavoj @i`ek). pri toa. i imperijalizatorski) tendencii. ili "onaa strana na zakonot#: haosot. t. aspekti. So ogled na toa. sr`ta na site socio-kulturni usilbi vo svetot denes (vklu~uvaj}i ja i Makedonija). samorazbirliviot. se vgradeni i dejstvuvaat pove}e instrumentalizira~ki (no. treba da ja ozakoni . odnosno. 1996). kognitivniot (sozdavawe na sterotipi) i biheivioralniot (sproveduvaweto socijalna kontrola nad povedenieto). Zna~i. Otade. pot~inetite (slugite). ~ove~kite individui i op{testva (Marija Todorova. deka mo`e da postoi ~isto. Biti. NATO). i strategii). {to be{e univerzalen teoriski subjekt# (V. potsvesno) integrativna. ne samo sociolo{ka. {to se sproveduva za smetka na nekoj drug. Zna~i. nauka). libidinalen potencijal. kohezivna uloga. ~ie{to razobli~uvawe i raspoznavawe vleguva vo domenot tokmu na postkolonijalnata kritika. grupniot fantazam. negoviot nedosegliv. taa go sogleduva kako imagolo{ka (ideologizira~ka) kategorija i strategija. pretstavuva mo}no sredstvo za instrumentalizacija na. egzistencijalno i ideolo{ki neposreduvano znaewe (odnosno. funkcionalnata opravdanost na samiot ~in na op{testveniot prestap (~itaj .Elizabeta [eleva MAGOR samiot oblik na liberalnata demokratija (Slavoj @i`ek. i manipulacija so. se sproveduva "op{testvena partikularizacija na ona. t.potisnuvaweto i uni{tuvaweto na Drugiot. Otade.nepravda). 1996:39).e. koj ni uka`uva na toa. nadvor od kogo vladee samo ta`niot (no isto taka i dozvolen) princip na Prestapot. se sveduva na navidum apsurdnata. esencijalen poim na identitetot. razgrani~uvaweto. Samiot ~in na "`igosuvaweto# (odnosno.

Vtor del . pokraj neporeklivite socio-istoriski i kulturni fakti. †mali# narodi i kulturi. iskustveno vtemeleni i so toa . nejzinite skrieni. analogna pojava na apriorna ideologizacija. t. A. Seto toa. intertekstualno se prepletuvaat: 43 . prakti~no ja `ivee) i onoj {to ja objavuva (odnosno. vo osnovata. za imagolo{koto i interkulturnoto prou~uvawe na golemite kulturni i regionalni kategorizacii i celosti. vo golema mera. i respektot kon. imagolo{ki diskurs. kolonizira~ki ambicii i dostreli.Demonskiot pohod na razlikata .deka. kaj malite narodi. za neminovno kontekstualnata priroda ({to zna~i. pak. od druga strana. im dava golem zamav na interesite. 1999) "Velat. ja jakne skepti~nata rezerva kon takvite (makro) tipologizacii i nivnata soodvetnost vo lokalni uslovi .pred s¢. razobli~uvawe na balkanizmot "Balkanot -toa se drugite# (Rastko Mo~nik. vo najgolema mera.ili. toa. go kompromitira i go diskriminira svojot analiti~ki predmet. se razotkrivaat tokmu manipulativnite strategii i ambivalentnite u~inoci na tkn. produciraj}i pove}e soznajni predrasudi. teoriski ja sproveduva) postkolonijalnata pozicija . metropolitenska nauka. ograni~enost) na vlijatelnite (poto~no.e. sledstveno na toa. Balkanot e preoptovaren od istorijata. blagodarenie na vladea~kite pretpostavki za postoeweto na. po odnos na naukata i kulturata na potisnatite. s¢ dosega. imperijalnite) kulturolo{ki termini i tipologizacii. pome|u onoj {to ja podnesuva (odnosno. sosredoto~en na samata egzistencijalna asimetrija i bitnata razlika. od istoriskite traumi i se}avawa (vo toj kontekst. koi. se odnesuva na edna ista. na Balkanot ne e mo`no da se rodi{ i da umre{ vo ista dr`ava# (Goran Stefanovski) Vo korpusot na studiite i delata za Balkanot. odnosno. za vozvrat. Od edna strana. takvo tolkuvawe i vrednuvawe na Balkanot. "univerzalniot teoriski subjekt#. sovremenite kulturni antropolozi otkrivaat i fantazmati~en. vodi smetka. od drugata strana. ni se ~inea samorazbirlivi. Pristapot na postkolonijalnata kritika. imenuvan so pove}e razli~ni termini i sintagmi. koj. koe{to.legitimni.

mo`e da se povikame na u{te na eden luciden i zanimliv prilog.e. kako i stihovite na makedonskiot poet Z. nasproti neumolivata "satanizacija# i ocrnuvaweto na Balkanot. denes. za Balkanot govori. vo me|uvreme. e u~inok i rezultat na postoeweto i opstojuvaweto. tokmu na takvite proektivni ideologii na Zapadot (1994). 44 . Razotkrivaweto na vakvite skrieni. tekstot na Dejvid Glover. kade se proektira "potsvesta na Evropa#. prou~uvawe i vrednuvawe-bugarskata istori~arka Marija Todorova. Stravot od nepoznatoto. t. Ne{to porano. t. pojdovno napi{an. istra`uva~ka provokacija za post-kolonijalnata kritika. so ogled na svojata Drugost. t. krizni podra~ja i problemi. narod ili kultura. ideologizirani pretstavi za eden region. vo Balkanot se raspoznava homotopija so visoko "eroti~en i temen potencijal#. ve}e prifateniot. sakaj}i. nesomnenata "idealizacija na Sredna Evropa#. termin "balkanizam#. Iako. vo o~ite na zapadniot svet.Elizabeta [eleva MAGOR ironi~niot iskaz na britanskiot dr`avnik ^er~il: "Balkanot proizveduva pove}e istorija. po povod filmot na Martin Skorsiz. pretstavuva re~isi idealno "zamor~e#. kako za "homotopija#. voznemiruva~koto-koe. Kako {to n¢ predupreduva Biti. ideolo{ka proekcija i mesto za proizvodstvo na identiteti. deka. deformirani. ne slu~ajno e podvle~eno mestoto. edna od nedovolno poznatite (isto~ni) zemji.e. proizlezena od smelata pretpostavka. nere{eni. Od druga strana. ideolo{ki proekcii vo diskursot na balkanisti~koto prou~uvawe. Blagodarenie na soznanijata od komparativnata kni`evna nauka. go ima tokmu nivnoto disciplinirawe i kontrola. ja iznesuva mo{ne provokativnata teza. go izveduva.e. da uka`e na postoeweto na u{te eden imagolo{ki fenomen. Romanija. Balkanot. za razlika od nego. Balkanot go opsednuvaat i mnogute aktuelni. ekstremni. otkolku {to mo`e da konsumira#. me|u prvite go prevzede hrvatskiot teoreti~ar Vladimir Biti. manipulativni. oformen pod vlijanieto na tipi~no evropocentri~nite strategii na percepcija. "Drakula#. An~evski: "Od premnogu minato/ni mir/ni sega{nost ima#). vo svojata (za prv pat. po soodvetstvo so fukojanskiot termin "heterotopija#. za svoja kone~na cel i funkcija. Aleksandar ]osev (1995). nejziniot sonarodnik i kulturen antropolog. nelagodnoto. na angliski jazik objavena i. od kade poteknuva vampirot Drakula: toa e Transilvanija. taka {to samiot proces na sozdavawe homotopii. so evropska reputacija. Vo toj kontekst i vo prilog na toa. So ogled na svojata opravdana `elba za korektna i iscrpna legitimizacija i prezentacija pred svetot. zasega edinstvena od toj vid) studija "Imaginaren Balkan# (1996). gore{ti. Vrz osnova na toa. vakvite sliki se razobli~uvaat kako "mira`i# (prividi). Po analogija so vostanoveniot termin "orientalizam#. spored na{e mislewe.

od vi{okot na u`ivawe. na vertikalnata ili oskata na odnosite-kon i so Evropa (Zapadot . post-strukturalisti~ki koncept . samoponi`uvawe i laska~ko dodvoruvawe . posebno intrigantno svojstvo na balkanizmot. po~vata i potekloto#. pak. Aleksandar Prokopiev zaklu~uva: "povlastenosta na stranecot raste so geografskata oddale~enost. sozdavaweto negativni stereotipi za drugiot .konceptot na Razlikata. Kolku e toj poblisku. odbrambeniot stav kon tu|oto s¢ poizrazen. kako fantazmati~no "mesto na zabraneta naslada#. so ogled na toa. Sledej}i gi nasokite na teoriskata psihoanaliza. morbidnata imagolo{ka proekcija) na Balkanot. e po`elno. slovene~kiot sociolog i antropolog Rastko Mo~nik.t. mo`eme da go postavime slednoto pra{awe i pretpostavka. ~ija{to pozadina se krie vo nacionalisti~kite i rasisti~kite diskursi na Zapadnata. dodeka. i zaradi toa . dali "balkanizmot# e. od sopstvenata `edba kon balkanskiot Istok. arievska ideologija na "krvta.ili. lucidni i relevantni uvidi.s¢ polesno# (1999). eseiziran raskaz. e samata vrednosna asimetrija i hipokrizija. golemiot Drug). vsu{nost. proizleguva tokmu od demonizacijata (odnosno. vklu~uva dve.ksenofobija. vo nego otkrivaj}i delotvoren primer (ili. kulturniot diferencijalizam. razlikite stanuvaat s¢ postresni. istovremeno. rezultat na deluvaweto na fantazmatskiot strav na Zapadot.ili. no isto taka i zakanuva~ko: lizgavo.inakvost. Istokot . Vo svojot najnov. koe. spored Glover. oskata na odnosite kon i so sosedite (ili. Inaku. bi dodale nie . e {izoidna: taa. vzaemno protivre~ni tendencii (ksenofobijata i ksenomanijata) i istite gi promovira vo faktor na svojot opstanok! 45 . bi dodale nie .traumati~no? Na krajot. ja manifestira svojata servilnost. za koe e sposoben i {to mu e svojstven samo na balkanskiot Drug? Dali se raboti za strav na Zapadot. vo duhot na istiot imagolo{ki princip.. vo vrska so ovaa problematika. po "definicija#. nedosti`no. mo`e da go kontaminira zapadniot ureden svet. Kako. Ideolo{kata strukturiranost na balkanizmot. govori za balkanizmot kako za "ideologija na borci za severnata granica#. ideologijata na balkanizmot redovno se izrazuva i se temeli na neprijatelstvo. {to vladee po negovata horizontalna i vertikalna oska: na prvata. maliot drug). vostanoven so epistemolo{kiot podem na prioritetniot. puristi~ki diskurs na etnokratite..e. napnatost i odbivnost .ksenomanija. odn. `rtva) na diferencijalisti~kiot rasizam (1999:177).demonizacija. vo eden od poslednite. razvieni od strana na u~eweto na Slavoj @i`ek. vpro~em i denes nametnatiot. za razlika od toa.

t. 1998:192). i dali tie. isklu~ivo ostvaruvaweto na Faustovskata emancipacija. koga govori za zakonomernata povrzanost na procesite na daruvaweto i koloniziraweto: dokolku. Dr. kako i aktuelizacijata na "op{testvenata teorija na bolkata i stradaweto#. pot~inuvaweto na tkn. duri i samata. od pedago{kata predvidlivost. Falus (lik od dramata "MME# na Dejan Dukovski). isto taka. polni so 46 . no i tekovni.toga{. imeno. Mefistofelovska-kolonizacija. toga{. Tokmu takvata.Elizabeta [eleva MAGOR Zarem. tokmu vo olicetvoruvaweto na takvoto "melanholi~no#. go zememe predvid daruvaweto znaewa (vo oblik na opfatni teoriski sistemi. ostvaruva dvosmisleni. od robuvaweto kon tiranijata na re~eni~niot i epistemolo{kiot totalitet. raskolen identitet i kultura? A. ambivalentni celi: zna~i. i. pod prvata stavka . Za razlika od scientisti~ki naso~enite ambicii i impersonalnite obra}awa na egzaktnata (strukturalisti~ko-semioti~ka) metodologija.e. na "onie koi stradale. zaedno so sloganite za multikulturnosta i operativniot poim na identitetot. koi "go zavzemaat mestoto na Drugiot vo svojot sopstven pogled# (Zoran Ro{ko. neo-kolonizatorska i manipulativna ideolo{ka strategija. istovremeno. afektivna.na denes aktuelnite kulturolo{ki stereotipi za Balkanot. tuku. slikovito i efektno go poentira dvosmisleniot (a. metodi. "von-sentenciozna# (dekolonizirana i oslobodena. ne. kakva e eventualnata soobrazenost i prikladnost . Zavr{nata replika na evropejskiot u~en. "metropolitenska# po svoeto poteklo nauka. od sigurnosta). imagolo{ki stereotipi) . zaradi presudata na istorijata# (Homi Baba. individualizirana. bez pri toa da se zapra{aat. od strana na Balkancite. krizen. takvata fizionomija na "afektivnoto pi{uvawe#. fakti~ki zainteresirana za negovoto dolgoro~no i efikasno (samo) pot~inuvawe. u~inokot na nevidlivata. 1998). gi pretstavuva paradigmati~nite svojstva i zalo`bi na samata post-kolonijalna kritika. mo`ebi. latentna dimenzija na nau~niot imperijalizam. ja poso~uva afirmiraniot bugarski antropolog Ivajlo Di~ev (1999). {to imperijalnata nauka i kultura go ostvaruva. I. treba da za~uduva toa. tokmu poradi svojata vtemelenost vo traumati~noto egzistencijalno iskustvo. se motivirani od celite na edna mo}na. podvoeno jastvo . kako {to dosega se veruva{e. tekstualnata praktika na post-kolonijalnata kritika e. {to avtoimagolo{kite pretstavi na Balkancite izobiluvaat so ambivalentni i melanholi~ni ~uvstva. neprijatelski `igosuvawa na svojot sopstvenproblemati~en. periferni kulturi. naprotiv.gledame svedo{tvo za svoevolnoto prifa}awe na paranoidnata pozicija. samokriti~ki sudovi i negativni. pri nekriti~koto so~eluvawe na malite evropski kulturi. ponekoga{ i perverzen) u~inok.daruvaweto. fragmentarna.

podvojuvawe.za potoa. zapadni ideolo{ki floskuli. vo koja{to toj. koe se poka`uva kako ekstremno i ofanzivno. po sekoja cena gi prenaglasuva. {to Gajatri Spivak. ne ostava (nitu.tokmu kako bezobyirno i kolonizira~ko.vo svoite krajni zalo`bi. tipi~ni prestavnici na tipi~ni identiteti (so svojata kompetentnost na eks-jugoslovenski intelektualec vo egzil. Toa e. siluvaj}i go mladiot dojdenec od Makedonija. takvoto voajeristi~ko producirawe na traumati~ni prikazni za identitetot. Takvata politika na identitetot. vrz osnova na parazitiraweto vrz "tu|ite podatoci#. avtomatski. vsu{nost.iluzii za nea. taa e pove}e restriktivna . kon . tokmu toj ofanziven (i povr{en) oblik na multikulturalizmot. onie od tkn. vo kr~mata "Crno prase#. vodi tokmu kon secesija. Na takvata. {to. vodi kon svojata sprotivnost. "intelektualno porno#. Spored soznanijata na Heler. Sega }e ti poka`e ne{to u~itelot. perverzno da go primeni i bukvalizira svojot iskaz. namesto da ja brani dadenata kultura i edinka od diskriminacija i asimilacija. so ogled na toa. intertekstualen anagram na Dr. Od druga strana. individualen izbor na identitetot. zabele`itelni i vo diskursot na balkanizmot. deka i multikulturalizmot mo`e da ima pove}e lica. kako i na opasnosta od (paradoksalnoto) samo-asimilirawe vo uvezenite.i. sepak. Faust. Vo svoeto obra}awe kon Mladiot (balkanski stipendist). predviduva). Falus (mo`ebi.monokulturnosta. 1999). predupreduva i Agne{ Heler. poprvo sozdava "specimeni# (Rada Ivekovi}. nominalni zalo`bi za multikulturnosta. doveduva do efekti. totaliziraniot koncept na razlikata. biolo{ki (no. baraj}i celosna identifikacija na subjektot so kulturnata zaednica. pove}estranost. namesto kon me|ukulturna tolerancija i so`ivot. vo diskursot na etno-centri~nite politi~ki partii (posebno. izvezuvawe i nametnuvawe na "sopstvenite teorii#. e samo prividno i povr{no multikulturalisti~ka . Taa uka`uva na toa. albanski blok). ednoto od niv. ]e nau~i{ ne{to. a tokmu taa pretstavuva edna od opasnostite na nekriti~ki uvezenite i ekstremizirani zapadni slogani za identitetot. "kolateralna# {teta. U~itelot znae s¢. go osuduva . Dr. pak. nekakov dopolnitelen prostor ili mo`nost za kompleksnost. "promovirawe na tu|ata nesre}a# (1999). evropskiot simbol na demonskata glad po znaewe) najnapred veli: "Tebe ti treba znaewe. ve}e go razobli~uva kako vid mr{ojadstvo. sprotivni od pojdovnite.isklu~ivo) pripa|a. gi izdvojuva i duri gi apsolutizira razlikite sami po sebe. odnosno egzistencijalni iskustva i nesre}i. kakov {to go imame i kaj nas. dojdi da te nau~i malku u~itelot! Znaewe? Gledaj kako vleguva znaewe vo tebe?!#. ne i . Ofanzivniot multikulturalizam. Ti treba dobar u~itel. na krajot. Dubravka Ugre{i}. od nekriti~koto apsorbirawe. 47 .

na Makedonija. ne £ e sudeno da izleze od temniot vilaet na istoriskite imagolo{ki zabludi. nacionalnata pripadnost) na govornikot. ili. Makedonija . kriti~en prostor (Pol 48 .kafez Bogomil \uzel "High tea. Ili. po i za sebe. kako {to. difuzna. ili. stanuva i so tivok kikot vo sebe go yirna niz mene Balkanot . kultura. odnovo. Pred s¢. prosto. uka`uva Aleksandar Bo{kovi}. {to taa go "ima# so Grcija). deka (kako del od Balkanot. Balkanizmot. kako i s¢ drugo. konkretnata pozicija (pred s¢. intencionalno se osporuva. ili kako edna od biv{ite ju-republiki. Makedonija spa|a vo redot na hiperrealnoto vo zavisnost od glednata to~ka. na dve-tri mesta. (zaedno so u{te nekoi balkanski dr`avi). Pove}e od o~igledno e. Makedonija figurira. Richmond# 1. se negira vo nekoj od nejzinite oddelni aspekti (na primer . no. pak. odnosno. pa duri i onomasti~kiot . duri i vo recentnata studija "Imaginarniot Balkan#. Dodu{a. Na primer. t. (kako {to e obi~aj vo bugarskite nau~ni krugovi). drugozemec Frenec li si ili Nemec Ti ne gibaj naravi na{i S kleti ludi modi va{i Rajko @inzifov "Drugozemec# No. ne £ e dozvoleno nitu duri da bide soodvetno identifikuvana kako takva.e.ili postoi. nacionalniot. Makedonija e tipi~en primer na tkn. zanimliv (ako ne i unikaten) e tretmanot. koga se raboti za makedonskata kulturna sfera. e prikazna. hibridna. taa e krajno zamaglena. dr`avniot. prikazna.Elizabeta [eleva Tret del: Slu~ajot Makedonija MAGOR Drugoverec. samo kako geografska odrednica. no i samata po sebe).jazi~niot. dr`ava. a {to se odnesuva do nejzinata nacionalna i kulturna klasifikacija. iskomplikuvana so brojni specijaliteti od lokalen karakter.vo famozniot "problem so imeto#. {to Makedonija go do`ivuva vo pove}e razli~ni sferi: kako nacija.

Tokmu. so prisustvoto na u{te poradikalni. eks-jugoslovensko iskustvo. treba da go sankcionira nepostoeweto na demokrati~nost.Virilio. poprvo gi problematizira i gi sozdava pra{awata#. hronopoliti~ka opredelba. odnosno. postojani osporuvawa na svojot identitet . od socijalizam vo kapitalizam). i go pretstavuvaat ona. ve}e go poreknuva i samoto postoewe na makedonskiot nacionalen i kulturen identitet. "samokolonizira~kiot# `ar. kako i argument za postoeweto na plodotvorniot predizvik. treba . makedonski identitet }e bide ostvaren i potvrden. tokmu vrz osnova na negiraweto i zaboravot na ovie dve. vo aktuelniot ideo-politi~ki `argon. ili premin (od federativna kon avtonomna dr`ava. e eden od na~inite za ostvaruvaweto. diskursi . {to. namesto prostornata. ofanzivni i (paradoksalno!) samokolonizira~ki nastojuvawa: ponesena od apsurdniot. Namesto da gi re{ava problemite. {to se narekuva "kulturen diskurs# (Agne{ Heler. smetaat deka noviot "suveren#. stradaat od dve. Del od na{ite intelektualci. eden del od etabliranata makedonska inteligencija. odnosno.da go nametne kulturniot samozaborav kako imperativ. kriti~nata razlika i granica. Smetaj}i go istiot za odnadvor nametnata. nevralgi~ni to~ki. liberalnost. "kominternovski zagovor#. za nas. 49 . vo posledno vreme.Makedonija. ili da gi otkriva faktite. "traumati~ni to~ki#: sindromot na potisnuvawe i osporuvawe na svoeto. kako i na ve}e poslovi~nite. i vo toj kontekst. dodeka.vo ramkite na toj period. od edna strana i kritikata i otfrlaweto na tkn. za oformuvawe na noviot kulturen diskurs. 1995). no. ovoj diksurs. nelegitimna impostacija. istovremeno. vo ramkite na svoite obidi za samoosoznavawe. partii. vo ovaa prilika. poluvekoven period na vladeewe na komunisti~kata ideologija. geopoliti~ka-preovladuva vremenskata. taa go narekuva "makedonizam#. Tie go sozdavaat. So ogled na dvojniot tranzicionen proces. oznaka. od druga strana. se `igosuva kako "ednoumie#. vo nekoi od publicisti~kite ili kni`evno-umetni~kite tekstovi na makedonskite intelektualci. od druga strana. stanuva mo{ne indikativen i avtoimagolo{kiot tretman na Makedonija. aktuelizacijata i podemot na kolumnite kako momentno najvirulenten `anr vo na{ata publicistika. konspirativen proizvod i rezultat od postoeweto na nekakov komunisti~ki. denes. makedonskite intelektualci. otvorenost za etablirawe na pove}e alternativni politi~ki opcii. dobiva i novi dimenzii. Od druga strana. 1997). problemati~nosta na istoriskiot identitet. Na sli~en na~in. vospostavuvawe na svojot kulturen diskurs. od edna strana. Takviot streme`. samolegitimizacija. prethodniot. spored niv. kade. politi~ko ednoumie. "po pat na preispituvawe.

ja doka`uva kulturnata samosvest i kriti~kata distanca na ovie lu|e. Toj se nadeva. delotvoren kaj pove}eto Balkanci. koi odbivaat da mu se pot~inat na terorizmot na razlikata. pottiknata. toa se dol`i na vkorenetiot. ili e samo individualno svojstvo na nekoi. palanka. 1998). kowukturni modeli na globalizacija. del od makedonskite intelektualci. provincija (Ivan Dorovski. No. pred s¢. Toj nastojuva da se rastovari od istoriskata "vina# i odgovornost. defetisti~ki nastroen.somnitelna) zarabotuva~ka? 2. pragmati~ki naso~eni i novope~eni ideolozi i politi~ari. i samoponi{tuvawe. {to podrazbira nepokoleblivo osporuvawe. i Sloveni. pred s¢. s¢ pove}e. (uslovno da ja nare~eme) post-kolonijalna kriti~ka perspektiva. pred s¢. socio-kulturni provokacii. Vo posledno vreme. se filtriraat naznakite za oblikuvaweto na edna lucidna. ve}e opasno demoraliziraniot.Elizabeta [eleva MAGOR poto~no. re~isi kaj site pozna~ajni intelektualci i tvorci vo Makedonija. Vo uslovi na epohalni. e op{t simptom na kulturniot diskurs vo Makedonija. osiroma{en makedonski intelektualec. i od sopstveniot egzistencijalen opit. vklu~itelno. na isku{enieto za samorasproda`ba. Kako {to mo`e da se zabele`i. kako da im podlegnuva na prividno oportunite re{enija. da bidat sinonim za evropska periferija. postapkata na samozaborav. preku samoodrekuvaweto i samonegiraweto. deprimiran. principot na negativen identitet i primenata na dobrovolnata samo-kolonizacija. rezigniran. Po~nuvaj}i so pogore citiranata pesna na Rajko @inzifov. preku no} i po sekoja cena. na nivniot pat kon brzata (i naj~esto . dali nekriti~kata apologija na uvoznite. kako i otfrlawe na s¢vkupnoto kulturno iskustvo i pametewe. vrzano so koordinatite na toj (ideolo{ki inkriminiran) period.. ja praktikuvaat postapkata na samoodrekuvawe i licitacija so svoeto minato. kako porazitelna svest za sopstvenata dislociranost i osudenost na toa.. Od edna strana. patosot na bezgre{nosta. odbivaat da bidat izmanipulirani od postojnite (avto) imagolo{ki proekcii i predrasudi za Balkanot. pa s¢ do dramskite hitovi na Dejan Dukovski "Bure barut# (1995) i "MME. vo golema mera.# 50 . krizisni. da se protne vo vozot na evropskata integracija i globalizacija.e. Toa. vozbudliva. t. konfesionalna. avtoimagolo{ki kompleks na predgradieto. "Drugozemec#. odbivaat da bidat postaveni i sogledani samo vo ulogata na balkanski "specimeni#. i.

prilozite na likovniot kriti~ar i istori~ar Neboj{a Vili} "Po yidot# i "Na pustinskata {ir# (1999) ili poslednite intervjua na re`iserot Mil~o Man~evski (avtor na eklatantno "balkanisti~kiot# avtoima`. dramskiot lik Zmija.. se slu~uvaat samo me|ugeneraciski bitki me|u pokolenijata i sekoga{ koga }e otvorite plakar.(1997) i Venko Andonovski "Slovenski kov~eg# (1998). me|u niv. vo filmot "Pred do`dot# .se ocrtuva traektorijata na duhovniot i kreativniot revolt. redovnite napisi na "alternativecot# Nikola Gelevski. {to go ~uvstvuvaat. do cini~nite stihovi za Balkanot na Zoran An~evski: "Kloaka e na eresi / i eretici / {to Evropa gi pali / i gi gasne po svoite kladi# . prozata †Balkanski klu~# (1995) od Luan Starova. me|u memlivite jambolii kle~at senkite na zaboravenite pretci. Hristos vi e vtor bog. vo edna scena od dramata "Slovenski kov~eg# (1998) na Venko Andonovski. 13. Vo svoeto najnovo intervju. pra{uva "Ka`ete eden slovenski bog? Ne znaete. Ve posvoi. preku romanite na Slavko Janevski za Kukulinskiot ciklus. Mart 1999). poezijata na Bla`e Koneski. sozreva poinakva. samosvesna pozicija. pradedovci. kreativnite esei na Jordan Plevne{ "Evropa i Balkanot: me|u tragedijata i samotijata# (1997). raskazite na Dragi Mihajlovski "Tripolskata kapija# (1999). inaku Avstriec po poteklo. Goran Stefanovski "Balkanskite senki na zaboravenite pretci" (1998) i "Prikazni od Diviot Istok# (1999). Eftim Kletnikov "Poet na sma~kano pleme# (1999). posebno: "Ve~niot Orvel# i "Lagata kako politika# . vklu~uvaj}i gi tuka i kolumnite na Qubi{a Georgievski "Balkani# (1999). Stefanovski) "masternaracii#: onaa na Istokot i onaa na Zapadot. kako i vo celata na{a literatura. vo svoeto obra}awe kon balkanskiot dojdenec Kukla. Aleksandar Prokopiev "Dale~nite stranci i nie# (1999). zabele`uva: "Na{ata pravoslavna ortodoksija e edna kolektivisti~ka vertikala.1994) .1999). reflektiraat i izrazuvaat na{ite umetnici i intelektualci.. Na sli~en na~in. resko sprotivstaveni (spored iska`uvaweto na G. Od gnevnite stihovi na Bla`e Koneski: "Taka rika{e makata vo mene / oti sum roden vo sma~kano pleme#. stripot †Malcinstvata na realnosta# (1998-9) od Aco Stefanovski . Vo vakviot svet nema nitu prostor. Vo temnite odai na na{ata svest. Mislam deka se kae. vo magazinot "Forum# (a. dramskiot pisatel Goran Stefanovski. nitu potreba od `enski prava. koj ve}e 7 godini `ivee vo Britanija.ponatamu. vo koja{to `iveat istovremeno site ~ukundedovci. dedovci. tolerancija i demokratija" (Forum.vo na{iot kulturen prostor. Bogomil \uzel "Haos# (1998) ili Zoran An~evski "Balkanska rakatka" (1998). tatkovci i sinovi. odnosno. distanca. Nema 51 . kon aktuelnoto vostoli~uvawe na dvete. edna ma{ka oska.

I samite na sebe ne sme si prijateli. negoduva poradi kolektivisti~kiot mentalitet. Pokraj negoduvaweto zaradi konstantniot me|ugeneraciski sudir i samozaborav. da se identifikuvaat vo mitskoto i istoriskoto minato. 1999). Edno od svojstvata na mediteranskite (vklu~itelno i na balkanskite) narodi e tokmu "epskiot nagon. mu go pripi{uva genetskoto i fantazerskoto ludilo. ovojpat. vo "Denes#. Vie sekoga{ izbirate duhoven tatko. no. "drskiot. od Zapad introicirana i usvoena. kako {to lucidno uviduva i politi~ki aktivniot tetarski re`iser. imanentni na balkanskiot mentalitet. od eden transgredienten (iskosen) agol. a so toa da ja doka`at sopstvenata superiornost i avtohtonost#. avtodestruktivnosta. ni nadvor. neosnovaniot strav pred tu|incite.Elizabeta [eleva MAGOR drugo pleme na zemjava. paralizira~kata mrza# (Dnevnik. {to (verojatno) mu go ovozmo`uva tokmu negoviot dolgogodi{niot prestoj i rabota vo SAD.. (Eftim Kletnikov. Povtorno. Se razbira. "Poet na sma~kano pleme#. neargumentiranosta. site moraat da bidat podednakvo mali# . iako izleguvaat od poganata "usta# na stranecot. granicite pretstavuvaat "odmazda vrz etni~kata logika#. "straotnata slovenska redukcija# na svetot i vostoli~uvaweto na sonot kako ideologija. izjavuva: "Nie sme frustrirani. 1999). Qubi{a Georgievski. Dnevnik. i "sekoj ima pravo da satanizira sekogo# ("Balkani#. 1999. 1999). Na Balkanot. kako i nekolkumina drugi umetnici. ovoj dramski lik. se osvrnuva na slabite to~ki na balkano-slovenskiot mentalitet: "na{eto pasivno-agresivno odnesuvawe. na Slovenite i na Istokot. kako i 52 . avtor na provokativniot tekst za pesnata "Uber Makedonische#. Nemame sigurni prijateli ni vnatre. I toj. oktomvri.. sept. Mil~o Man~evski. nedovolniot respekt kon individualnosta. "istorijata i geografijata se skarani na krv i no`#. Dnevnik. Biolo{kiot go otfrlate#. "Mali sme i nemo}ni. Za nas istorijata e s¢u{te janya#. frustrira~koto dejstvo na sredinata po odnos na ambicioznite nastojuvawa na poedinecot ("vo malata sredina. koe tolku si gi mrazi predcite. kultniot rok-muzi~ar Risto Vrtev. fatalizmot. site avtori podednakvo gi `igosuvaat i osuduvaat samorazornosta. kako i nezdravata balkanska strast po intimnoto sogoluvawe i "poka`uvawe na utrobata#. ponatamu. "plemenskata kultura#. poradi sozdadeniot sistem. nedostigot od fokus.pi{uva Darko Markovi}. (avto)imagolo{ka pretstava na balkanskiot Sloven. site ovie atributi na slovensko-balkanskoto bitie. isto~en separatizam# i poseduvaweto svoj "rezerven svet#.Dnevnik. Za vas ne e va`no koj ve rodil. najafirmiraniot makedonski filmski re`iser. fakti~ki £ pripa|aat na sopstvenata. dodeka. 1999). Tokmu zaradi toa. i bez razlika na sopstvenata ideo-politi~ka ili partiska opredelba i pripadnost. vo koj ~ovek ne mo`e da se realizira i postepeno stanuva zol# . i. 16.

so nezadovolstvo go prepoznavaat i pri toa go osporuvaat pregolemiot udel i povlasteniot status. {to dominiraat na Balkanot. Besplatno sirewe ima samo vo stapicata za gluvci. Taka. Od druga strana. mora da se registrira za pamet i za skepsa. {to fakti~ki se otkrivaat zad `argonot na politi~kata korektnost. go u`iva politikata! Sepak. bez somnenie. ima dvoslojna struktura. negoduva ne samo protiv etnonacionalisti~kite koncepti. perfidnost i sebi~nost. drugata e upatena kon "evropskiot# Drug (odnosno. i nativniot. na ovie prostori. Ra|aweto. `ivee vo "dobrovolen egzil#. koi go ignoriraat i mu se sprotivstavuvaat na poredokot. (vo zbornikot "Kni`evni istra`uvawa#. tuku i . e pribli`no poukata {to 53 ."dramskiot streme` da se bide konfliktno prisuten vo sega{nosta#. pod svojot voobi~aen psevdonim: Koqa Mrakovski. lu|e.. koj. deka taa e ~ista evropska izmislica. na primer. inaku omileniot retori~ki trend vo vladea~kata idelogija na Zapadot . so ironi~en prkos. vzaemnata tolerancija. lucidniot kolumnist na magazinot "Forum#. {to izminative meseci go demonstrira Zapad. zakonot. eden del od makedonskite kulturni dejci. moralot. dve nasoki: ednata e samokriti~no svrtena kon sebe (odnosno. bidej}i Evropa e rodena na Balkanot. vo edna od imperijalnite evropski kulturi.protiv hipokrizijata i totalitarizmot. dramskiot pisatel Jordan Plevne{. treba da se bide vnimatelen. kon atavizmite na sopstvenoto "pleme#. "No. stepenot na manipulativnost. koja nesomneno dade va`en pottik za postkolonijalnata identifikacija na golem del od makedonskite intelektualci. {to. Vo ekot na kosovskata vojna. koj ja osporuva aktuelnata "{engenska# dislokacija na Balkanot. pristojnosta. licemerno odnesuvawe i ignorirawe na Balkanot). denes. {to sovremenite specijalisti za tragedija. vo donesuvaweto na kone~nite zaklu~oci. Nikola Gelevski. kako svoj sopstven del#. po pravilo.. 1998:240). negovoto potcenuva~ko. So ogled na faktot. za da go so~uva pravoto na monopol nad tragedijata.pi{uva Katica ]ulavkova ("Pripadnosta na makedonskata kni`evnost na tn mediteranska kulturna sfera#. dodeka. ra|aweto i tradicijata. prodol`uva . kako element na balkanskata simptomatologija. vo na{ite kolumni ve}e se "ozakoni# i se upotrebuva sintagmata "balkanski kurnazi#: {to se odnesuva na onie. podolgo vreme."toa se. za{to ovoj revoltot za kogo raspravame. Evropa }e mora da go tretira Balkanot. Imaj}i ja predvid ovaa karakteristika. 1997).i vedna{ potoa. odnosno "nedorazbiraweto kako konstanta# .se pra{uva: "{to najmnogu gi vrzuva Evropa i Balkanot?# . balkanski prostor). kakva {to e Francija . tvrdat.

za hibridnosta na znaeweto i identifikacijata. po~nuvaj}i. 06. taka ponizno kleknati pred golemiot Zapadwak.: "tie bombardiraat. }e te stavat na posebna lenta#. iska`ana pod vlijanieto na voenata intervencija na NATO. nesomneno. od interdisciplinaren aspekt. od poslednata kniga raskazi na Dragi Mihajlovski: koja e. vo juli i avgust 1999 g. tatkovina. stra{niot sopstvenik na {areni staklenca# (21. inaku filozof). ziroksi. i na nekoi od postkolonijalnite) problemi. 1998 g. najizveduvaniot makedonski dramski avtor: koj bukvalno veli: "]e staneme mutanti. vo Makedonija. vo Evropa.) na Branislav Sarkawac. struja. eksplozii se slu{aat do Skopje. falocentri~nata politika na znaeweto. {to. za jazikot. Ne pomalku zajadliva e i konstatacijata na eden lik. kako i negovoto izlagawe za postkolonijalizmot i nomadizmot (od simpoziumot na SVP '99). Duri i koga }e dobie{ viza.Elizabeta [eleva MAGOR mo`eme da ja izvle~eme. Avtorkata na ovoj tekst. pred s¢. dade i Prvata me|unarodna letna {kola "Slikata na Drugiot#. Kolku zaludno potro{eni pari za amerikanski profesori. go nabele`uva svoeto o~ekuvawe za nastap na tkn. a nie vovedovme amerikanski kulturolo{ki studii i gi stimulirame decata toa da go u~at. vo proletta 1999 g. Taa ednostavno pa|a od nebo# (1999:188). 3. karakteristi~ni za postkolonijalniot diskurs: za etni~kite konflikti. se odr`a tokmu vo Skopje. vrskata me|u znae54 . odr`a predavawe za postkolonijalniot pro~it (pove}ekratnosta na identitetite. za nasilstvoto. pod rakovodstvoto na kuratorkata m-r Suzana Milevska. ovoj teoreti~ar (po svoeto obrazovanie. maj 1999). Svoj prilog kon rasvetluvaweto na imagolo{kite (vo toj kontekst.. ve}e mo`eme da govorime i za naznaki na akademskata recepcija aktuelizacija i primena na post-kolonijalnata kritika. oktomvri. 1999). Poln e so indignacija i kratkiot iskaz na Dejan Dukovski. na spomenatiot sobir. a nivnata kultura mo`ela prakti~no i besplatno da se u~i. vo na{ata sredina. od koja ne se po{tedeni nitu eminentnite umetnici i kulturni dejci. Inaku. Sekade sme degradirani majmuni. sekako. Za prv pat i vo eksplicitna forma. (Dnevnik. Ne premol~uvaj}i go svojot gor~liv revolt. Dukovski ja na~nuva traumati~nata tema za besprimernata izolacija i degradacija na makedonskite i voop{to balkanskite patnici na Zapad. opozicijata Balkan-Zapad. programski tekst (objaven vo nedelnikot "Denes# od 4. od kratkiot. za zemjata kako po~va. "postkomunisti~ki postkolonijalizam#. inaku. vklu~uvaj}i gi tuka i temite. Na{ite paso{i va`at samo vo Bugarija i Srbija.

nudi interesni i intrigantni sogledbi. posveten na problematikata na kulturniot identitet (dvata teksta mo`at da se najdat vo knigata "Komparativni studii#. spored \ur~inov.. "kompromitira~ki# poim Balkan). od balkanisti~kite predrasudi i frustracii za svojata navodna inferiornost... koj se odr`a po povod 30-godi{niot jubilej na MANU. Brojni soznanija. za smetka na stariot. Vo 1995 g. pri objasnuvaweto na fenomenite na balkanskiot kni`even i kulturen prostor#. plodotvorni za imagolo{kata i interkulturnata hermenevtika. Vek. a ne determinacija. za uvidot vo eventualnite me|u-kulturni sudiri. sekako. ne pomalo zna~ewe za aktuelnite epohalni predizvici. po~nuvaj}i od sredinata na 60-tite godini. vrz primerot na dramata na Dejan Dukovski "MME. na gorespomenatiot nau~en sobir. osniva~ot na makedonskata komparativistika. kako nov i kompenzatoren mit. da raspravaat za mo{ne aktuelnata tema: "Naukata i kulturata za zaedni~kata idnina na Jugoisto~na Evropa#. Zbornikot trudovi od ovoj sobir. ~ija{to su{testvena cel vo vremeto na negovoto pojavuvawe. a. nejzinoto avtoimagolo{ko osloboduvawe. za identitetot kako vokacija. objaven vo 1998 g. vo 1997 g.. treba da se odbele`i i sobirot. t. so koi e soo~ena i Makedonija..emancipiraweto na makedonskata literatura od "prokletstvoto# na balkanizmot.e. vo ramkite na mediteranskata kultura..#. kaj nas objaven prilog. vo Skopje i koj obedini 16 akademici od razli~ni zemji. duhovna provincijalnost. zaboravenost. be{e predo~ena mo`nosta za po{iroko. pod institucionalnata zakrila na MANU. Taka. interkulturno osoznavawe na makedonskiot kulturen identitet. Bahtinovite zalo`bi za dijalogizmot. bea izneseni i na me|unarodniot nau~en sobir. go rakovode{e akad. \ur~inov govori za principot na kulturniot pluralizam. vo oktomvri 1996 g. "kako mo`en pristap. Zna~i.. zna~ajni za tolkuvaweto na kategorijata nacionalen i kulturen identitet. otkrivaweto na istoriskata zadnina na jazot 55 ..weto i instituciite na mo}ta). aktueliziraj}i gi za prvpat kaj nas. spored uka`uvawata na Vlada Uro{evi}. "Makedonskata literatura i kultura vo kontekstot na mediteranskata kulturna sfera#. izoliranost. za aktuelizacijata na noviot (eufemisti~ki) naziv: Jugoisto~na Evropa (voveden. po~nuva afirmacijata na mediteranizmot. i na sistematski na~in. za prvpat. ponatamu. Milan \ur~inov. vo 21. toj se javi i kako avtor na prviot. kako op{t kulturen model. se sostoela vo . Pokraj toa. 1998) kade{to posebno mesto zavzema koncepcijata na francuskiot filozof @an Mari Domenak. U{te vo 1992 g.. imaat i negovite sogleduvawa za raspnatosta na Evropa me|u planetarizacijata i getoizacijata. vo na{ata literatura. {to.

. Vo tie ramki.Elizabeta [eleva MAGOR me|u Slovenite i Evropa itn. Povtorno vo duhot na bahtinovskite opredelbi za me|ukulturniot dijalog. vo vrska so oddelni nejzini ekstremi. vo soglasnost so koncepcijata za identitetot kako vokacija (Domenak). kako takvo . †takviot vid qubov kon ne~ij narod i zemja. povle~ena pome|u patriotizmot i nacionalizmot. vo koe kulturniot i kreativniot dijalog e sveden na etni~kosta. 1998 g. pod rakovodstvo na d-r Aleksandar Prokopiev i vo organizacija na Institutot za makedonska liteartura. kon ovie tradicionalno. iako eksplicitno ne govori za metodot i pristapot na postkolonijalna kritika. aktueliziraj}i go tokmu utopiskiot i `ivotvorniot aspekt ili fenomen na qubovta. vo omrazata. eden od zna~ajnite pottici za vospostavuvawe i osvedo~uvawe na mostovite na balkanskata kulturna sorabotka. vredi da se odbele`i odr`uvaweto na nau~niot sobir. {to tvore~ki ja zbogatuva ne samo sopstvenata. etnokratijata. od pra{aweto za vrednosta# (1998:60). postulati i opredelbi i. {to osloboduva i vodi kon sorabotka so drugite narodi i ima doverba vo niv. indikativno e tokmu razmisluvaweto na akad.. kako {to se: apsolutiziraweto na etni~kata razlika.) . s¢ zaedno. primenuvaj}i ja lucidnata distinkcija na Isidora Sekuli}. fakti~ki e konvergentno i komplementarno. ovde i kaj nas. Zaklu~ok: dvojniot lik na dekolonizacijata 56 . pretstavuva i inicijativata. etni~kosta da se sfati kako pra{awe na vokacijata i kretivniot stimulans.{to. dadena pred nekolku godini. potopeni prostori. . koe gi zasega i nekoi od klu~nite zabele{ki. vo Bitola. tuku i site drugi nacii i zemji# (1998:61). Koga sme kaj qubovta i sorabotkata. odnosno "ofanzivniot multikulturalizam#: "Ova e ta`no vreme. za vostanovuvawe na kni`evnata nagrada "Balkanika#.. pod naslov: "Fenomenot qubov vo balkanskite literaturi i kulturi# (Skopje. kako modalitet na duhovnata alternativa i otpor.e polezno za nejzinata natamo{na primena. so osnovnite nejzini zalo`bi. tuku kreativniot i humanisti~ki patriotizam: ili. 1999 g. Vo toj slu~aj. isto taka. kako i objaveniot zbornik trudovi. od strana na makedonskiot izdava~ "Kultura#. {to £ se upatuvaat na postkolonijalnata kritika. Verojatno. ne se afirmira isklu~iviot i ograni~uva~ki nacionalizam. prilo`i dosega nezasegnati oblici na promisluvawe na balkanskata kulturna sfera i umetni~koto tvore{tvo. \ur~inov uka`uva na konstruktivnata mo`nost. vo koe konfliktot na pripadnosta. \ur~inov.koj. stanuva opsesija i e pova`en.

mimikrijata na stranskite nazivi itn.. zaradi toa {to vodi kon novo zasiluvawe na kolonijalisti~kite tendencii. na krajot. zna~i i kritika na multinacionalniot i globalniot kapitalizam. I koga sme tuka. vrz primerot na najnoviot skopski centar "Beverli Hils#. kako takva. za odr`uvawe na postoe~kata kulturna i neokolonijalna marginalizacija na Balkanot: 57 . ve}e do`ivuva ostri kriti~ki zabele{ki (pred s¢. za smetka na eksploatacijata i "uslu`livosta#. preokupiranosta i vremeto {to se tro{i za realiziraweto na taa potreba. ovoj koncept. Od druga strana. tkn. 199). kon ekonomski neo-kolonijalizam i ekspanzija na golemite zapadni multinacionalni korporacii. vo svoite fundamentalni zalo`bi za zgolemuvawe na profitot. tolku posakuvanata integracija so Zapadot. Noam ^omski). Vo izvesna smisla. vostoli~uvaweto na trgovskite centri vo kulturni i komunikativni sredi{ta.1. bi go poso~ile zanimliviot i prv od toj vid prilog. Mo~nik). e vsu{nost "uvezena# odnadvor . Sveduvaj}i se na prinuda za evtino otstapuvawe na sopstvenite resursi. "polo{a od izolacijata# (R. Od druga strana. vo svetot. odnosno. duri izleguva. im odi vo prilog na manipulativnite stategii na Zapadot. posebno e naglasen vo dramati~nite i krizisni okolnosti. stoi i soznanieto. za nedovolno ravienite zemji. osobeno zemjite. damne{nost i "odbranost#.i pretstavuva prirodno (iako zadocneto) zaokru`uvawe na procesot na evropskite dr`avo-formotovorni nacii. koja mu e nametnata na tradicionalno poslabo razvieniot Jug. kako {to se vide i od primerite vo makedonskiot kulturen prostor. {to se sozdavaat. nov svetski poredok. Aplikativniot potencijal na postkolonijalniot diskurs. odnosno. fatalno gi zagrozuva drugite. Zna~ajno e pri toa da se odbele`i. od strana na svojot najglasen kriti~ar. za toa. kade se poso~uvaat efektite na globalizacijata vo na{iot socio-kulturen prostor: podemot na {oping-kulturata. postkolonijalnata kritika. so ogled na vospostavuvaweto na tkn. deka. globalizacija. dominantna vo aktuelniot javen diskurs na balkanskite narodi. deka opsesivnata potreba za samodoka`uvawe na sopstvenata avtohtonost. koi se vo tranzicija. koj. od Dona Kolar-Panov (Kulturen `ivot.

58 . Dnevnik. koga }e ja zememe predvid.Elizabeta [eleva MAGOR "Dodeka nie se zamajuvame so fundamentalnite i traumati~ni pra{awa na identitetot i negovoto iznao|awe. na krajot. e tokmu aktuelizacijata i potcrtuvaweto na problemot na tkn. maj 1999).predupreduva Mirjana Naj~evska (Po praznikot. etnokratijata). bugarskiot u~en Nikola Georgiev pledira za nivno demokratsko povrzuvawe so golemite literaturi. tekstualizacijata na znaeweto. podednakvo soo~eni so imperijalizmot. Pred s¢. 2. mali literaturi. kako {to se diskursot za identitetot i avtohtonosta. So drugi zborovi. Voo~uvaj}o go vo svojata posledna kniga "Jazovi i mostovi na me|utekstovnosta# (1999). "Da se dekolonizira od sebe samiot. ne treba da se zaboravi faktot. vo silniot napliv na sebeotkrivaweto. postkolonijalnata kritika e nu`no upatena i povrzana so teoriskite dostreli na komparativistikata. kako n¢ odminuva civilizacijata# . postoeweto na "nepremostlivite diskriminatorski prepreki za malite literaturi#. opsednatosta so dijahronijata (opsesivnoto kopawe po nacionalnite koreni. 15.. rezultira so zapostavuvawe ili zaostanuvawe zad sinhronijata. koj{to ve}e stanal. No. najzna~ajniot od nejzinite aspekti. ovojpat. kako {to e imagologijata. vo tie ramki. na bo`emno nadnacionalnata kni`evno-nau~na "teorija# itn. mo`ebi. odnosno zad globalnite civilizaciski zalo`bi za ostvaruvaweto na ekonomski i drug vid progres. Vo promisluvaweto na svoite klu~ni kategorii. makedonska literatura. . Pome|u post-kolonijalnata kritika i komparativnata kni`evnost postojat pove}e zaedni~ki mostovi i komplementarni istra`uva~ki modaliteti.. za eden evropski nau~nik zna~i da ja prifati komparativisti~kata asketska logika na ednakvost i reciprocitet duri i koga ne e komparativist po profesija-zaedno so toj {to se dekolonizira od Evropa vo eden svet. za prvpat. interesot za me|ukulturnite vrski i prou~uvawa itn.Armando Wi{i (1999). "postkolonijalen#. odnosno zaedni~ka solidarnost. na{ata. deka potekloto i nastanuvaweto na post-kolonijalnata kritika e vo dlaboka i neraskinliva vrska so edna od komparativisti~kite disciplini. postavuvaj}i go i pra{aweto za tkn.. }e gi zaboravime praznite stomaci i nema da zabele`ime. mali nauki za literaturata.

se prezentiraat pred svetskata javnost. Pokraj drugoto. zaedno so u{te nekoi drugi aktuelni teorii. tuku i kako za edna od balkanskite literaturi i kulturi. utvrdiv i jas. Dotolku pove}e. `enata na Balkanot. taa da se bori so sebesi# (1996). kako takvi (zna~i. post-kolonizatorski ili de-kolonizatorski rakurs kaj nas. kako "specimeni#): potajno o~ekuva da gi vidi i da gi nagraduva. Grkinkata treba da vojuva. tuku isto taka i sopstvenata dekolonizacija. prisustvoto i delotvornosta na tkn. razgleduvaweto na toj problem. ili usporenata valorizacija na teoriskiot pridones na `enite vo javniot kulturen prostor. duhovito opi{ana i vo statijata na Nikos Dimu "Nesre}ata da si Grk#: "Dodeka Grkot treba da se bori za da se oslobodi od sebesi. {to. neretko im povladuvaat tokmu na vladea~kite imagolo{ki i kulturni stereotipi za Balkanot. {to gi oblikuvaat umetni~kite dela od ovie prostori. Otade. ne samo kako za edna od "malite#. Kako {to.Kon ova bi go dodale slednoto uka`uvawe.S. Kone~no. subjekt. koj e zato~en vo svojata Drugost. me|u imperativite na postkolonijalnata kritika. {to. {to tokmu za nas. me|u celite na na{ata dekolonizacija (ovojpat. vo tekstot. iziskuva poseben prilog i podetalen tretman. }e dojde vremeto. Tokmu mo`ebi zaradi toa. zaobikolenost. deka. na neminovniot zaklu~ok. izleguvaj}i nadvor od epistemolo{kiot krug na raspravi. postkolonijalnata kritika. da se oslobodi od Grkot. za vozvrat. ne ostvaruvaj}i ja mo`nosta za sopstven glas. 59 . koja. ponatamu. {to soznanijata za balkanisti~kiot diskurs kako isklu~ivo ma{ki. fakti~ki e izlo`ena na dvojna koloniziranost. Makar {to. stanuva s¢ pove}e aktuelno. zapadniot auditorium. upatuvaat. P. primenata na postkolonijalnata pozicija kaj nas. od prosta pri~ina. isklu~ivo svrzani "so pra{awata na teoriskiot metod# (Teri Iglton).. gi nadminuva mo`nostite na ovoj prilog. imeno. spa|a. takvite avotimagolo{ki pretstavi. Diskusijata zna~i i natamu prodol`uva . vrz osnova na s¢stranata analiza na "mestoto na tolkuvaweto#. kulturolo{ki i emancipatorski anga`man. dekolonizacijata od samite Nas. go potvrduva svojot neskrien interes za delotvoren. {to pra{aweto za `enata kako koloniziran subjekt ({to bi zna~elo. treba da go pottikne pokrenuvaweto na pra{aweto. a koi. odnosno. ne samo dekolonizacijata od Drugiot (vo slu~ajot. Zapadot). posveten na poetikata na balkanskiot film. pravoto za samopretstavuvawe) e tolku opse`no i kompleksno.. vo dosega{nite teoriski sogledbi. {to samite nie gi sozdavame i gi poddr`uvame. od sebesi samite) spa|a i samokriti~koto razobli~uvawe (pa duri i osloboduvaweto) od aktuelnite imagolo{ki sterotipi. vo ramkite na antropolo{kiot pristap) se etiketira kako "{kola na nezadovolstvoto# (Harold Blum). Potoa. da bide potkrepena so kriti~koto prevrednuvawe na avtoimagolo{kite pretstavi. vklu~uvaj}i ja tuka i rodnata pripadnost na istra`uva~kiot subjekt. i ne slu~ajno. ve}e postoi svest za kompatibilnosta na postkolonijalisti~kata i feministi~kata kritika. kako takvi. za traumati~nata premol~anost. Stanuva zbor za potrebata. bezdrugo.

e. regionalen ili `anrovski# . zab.edna nacionalna kinematografija. no re~isi sekoja pojava mo`e da bide prisutna i vo drug sistem. osven na svojata mati~na nacionalna kinematografija. vo slu~ajov . t. moja) se traga po izomorfnite svojstva i karakteristiki. epohalniot sistem na postmodernata kultura. po analogija so kni`evniot. koi uka`uvaat na dlabokata i neporekliva kulturolo{ka obuslovenost na umetni~kiot model. go sfatime kako podvid na tekstot na kulturata. po analogija . od koja poa|a ovoj tekst proizleguva od semioti~ko-tipolo{kiot pristap na Tartuskata semioti~ka {kola vo ~ii ramki. i kulturolo{ki. e postulirana premislata za izomorfizmot me|u kni`evnosta. i metodolo{koto ramni{te na komparativnata kni`evna nauka. Prezemaj|i go. i kone~no na regionalniot sistem na Balkanot.Elizabeta [eleva FILMOT VO BALKANSKIOT INTERTEKST MAGOR Glavnata metodolo{ka to~ka. `anrovskiot sistem na akcioniot. 60 . †Sekoja nacionalna kni`evnost e monoliteraturen sistem za sebe. relevantna za na{iot pristap kon makedonskiot film: teorija za polisistematskata pripadnost na umetni~kite fenomeni od edna nacionalna kni`evnost. istovremeno mo`e da im pripa|a i na nekoi drugi sistemi: na primer. doa|ame do vtorata metodolo{ka nasoka. gi povtoruva op{tite principi na nejzinata organizacija#. kako {to tvrdi Jurij Lotman. zab. sostaven od pove}e razli~ni semioti~ki sistemi. bilo da e toa epohalen. a pod nesomnenoto vlijanie i pottik na Mihail Bahtin kako najzna~aen filozof na literaturata i kulturata vo XX vek. toga{ do|ame do konstatacijata deka †vnatre{nata organizacija na umetni~kata kni`evnost (vo ovoj primer . a vo strukturnata organizacija na umetni~kiot tekst (film. od druga strana. ili koja bilo druga umetnost. Vo na{iov slu~aj toa zna~i. t. poimot na kulturata se zema kako po~eten. {to vo sebe obedinuva mnogubrojni komponenti: geopoliti~ki.veli akademikot Zoran Konstantinovi}. eminenten evropski komparativist od Insbruk. istoriskiot pli nekoj drug vid filmski `anr.filmot od edna i kulturata od druga strana. no isto taka. na modelativniot sistem na konkretno dadeniot film. moja) e izomorfna na kulturata kako takva.na filmot.e. Ako filmskiot tekst. kako kompleksen Tekst. Taka. deka makedonskiot film.

{to ja oblikuvaat kolektivnata svest i sledstveno. eden od vode~kite pretstavnici na ovaa {kola. nekoga{ isklu~ivo komparativisti~ka. oblikuvano spored metodolo{kite reperi na Noviot istoricizam: †Ovoj proekt (se misli na kulturnata poetika. a mo`at da bidat izrazeni preku razli~ni mediumi: na primer. odnosot na poedinecot sprema razli~nite institucii na sekojdnevniot `ivot (brakot. †mitovite.). vo ramkite na pokomleksniot sistem na Balkanskata kultura. ili. spored svojot epistemolo{ki profil. bidej}i Balkanskiot Poluostrov pretstavuva ne samo posebna geografska. so ogled na toa {to nejzin predmet se pojavite od pove}e razli~ni kulturni sferi. nacija. onaa na pisatelot#. zab. poetika na kulturata. 61 . ili pak po{iroko na balkanskiot kulturen sindrom. Navleguvaj}i vo podra~jeto na kulturolo{kite studii i interkulturalnite prou~uvawa {to gi nalo`uva edna takva kompleksna pojava. religijata.†Nema da go sfatime nitu eden balkanski narod. so sinhroniskiot tekst na kulturniot sistem# veli vo svojot programski naso~en tekst. oblikuvaj}i go specifi~niot fenomen na balkanskiot film. ~ii{to fundamentalni toposi izomorfno go predo~uva i gi modelira. Imalogijata. akademikot Ivan Dorovski. op{testvoto itn. go aktualizirame i tretoto relevantno metodolo{ko izvori{te. bez zemawe predvid i celobalkanskoto miqe. Ako se obideme toa povtorno da go formulirame. ramni{teto na t. ili kulturalnata kritika. 2. kone~no go precizirame i poslednoto epistemolo{ko ramni{te vklu~eno vo na{iot tekst. odnosno mentality research. ili etni~ka grupa i nivnata literatura i kultura. a denes i po{iroko kulturolo{ka oblast. tuku i istoriska i kulturna celina# . So toa. moja). toga{ }e ka`eme deka makedonskiot film treba da se posmatra i prou~uva intertekstualno. so ogled na na{iot analiti~ki zafat. umetni~kiot `anr.n. e nu`no interdisciplinarna. zamenuvaj}i go dijahroniskiot tekst na avtonomnata kni`evna istorija. {to se vklu~uva vo na{iot tekst: podra~jeto na imagologijata. vo po{irokiot kontekst na ovaa poseopfatna poetika na kulturata. ako gi prou~uvame izolirano. poednostaveno. teoreti~arot Luis Montrous. Vo domenot na ovaa oblast se rekonstruiraat strukturite na svesta. stilot. nare~ena mentality research (prou~uvawe na mentalitetot). ja prenaso~uva oskata na intertekstualnosta.smeta ~e{kiot komparativist od makedonsko poteklo. ideologiite i utopiite. kakva {to e Balkanot.

sramnite `elbi i povesnite grevovi na Evropa# (]osev. vo ramkite na koi. se sozdava i †avtoima`ot#. voop{to. ekstremni pretstavi za eden region.n. nasprema nesomnenata †idealizacija na Sredna Evropa#. Prezemaj}i ja inicijalnata teza na ova iska`uvawe. Imenuvan so terminologijata na Fernan Brodel.e.Elizabeta [eleva MAGOR Dalekuse`nata misla na Aleksandar Blok deka †~ovekot e proizvod na Mestoto. preto~uvawe i prepletuvawe na vizantisko-orientalnite civilizaciski temeli. i voop{to palanka. toj vid istoriski razvitok. i negov pretstavnik me|u lu|eto#. duri i ako se i izostavat imagolo{kite ekstremi vo predo~uvaweto na Balkanot. No. neciviliziranite strasti. izdignata na nivo na globalnata metafora za ozna~uvawe na su{tinskata dimenzija ne samo na urbanite celosti. Kako rezultat. izrazen i vo sintagmata †temen balkanski subjekt#: †Balkanot e institucionaliziran vo zapadnite masovni mediumi kako potsvest na Evropa. hrvatskiot teoreti~ar Vladimir Biti. objektnosta. i prepoln so paradoksi. ikonografskite aspekti. periferiska naselba. sozdadeni kako rezultat na ednostranite proektivni ideologii na Zapadot. prostor. obi~aite.kako evropsko predgradie. so polna metakti~ka svest. najnapred se uka`uva na specifi~nata kulturna hibridizacija. deformirani. istorija na dolgi 62 . 1995:146). odbivnosta. se sproveduva neumolivata †satanizacija na Balkanot#. Vo toa evropsko Es se potisnuvaat site stravovi. Balkanot e homotopija. me{awe. so elementite i reliktiite na paganskata kultura. za kogo e svojstvena istorijata so baven ritam i so dolgo traewe (da se potsetime samo na vladeeweto i dolgoto opstojuvawe na vizantiskoto carstvo ili pak na Otomanskata imperija) . na primer. ili kultura. kako i kulturnata semioza. kako prostor (homotopija) n Drugosta. koe{to ima naglaseno temen eroti~ki potencijal. ili mesto za sozdavawe identiteti. na taa stroga neizdiferenciranost na kulturnite identiteti na ovoj prostor. senzibilitetot. ili poradi samiot fakt na polietni~kata i polikulturnata rascepkanost na ovoj prostor. Taka. ostanuvat i natamu zaedni~kite svojstva na ovoj mentalitet. folklornoto tvore{tvo. nelagodnosta. mo`ebi nikade ne e tolku prakti~no potvrdena. zaemnite me|u~ove~ki odnosi. t. tuku i na samiot kulturenistoriski model na razvitokot. urbanite i. demoniziranata istorija. long term history. Kako {to potvrduvaat imagolo{kite ili homotopskite istra`uvawa na bugarskiot teoreti~ar Aleksandar ]osev (praveni spored epistemolo{kiot urnek na francuskiot istra`uva~ na menatalitetot Mi{el Fuko). {to ja voobli~uva i pravi prepoznatliva i osobena paradigmatika na ovoj multikulturen.ja ozna~uva t. narod. ili sopstvenata pretstava za Balkanot . formata na istoriskiot razvitok. odnosno deka †sekoj go ima seteno negoviot jarem vrz svojata sudbina#. gi razobli~uva vakvite †mira`i#. kako vo slu~ajot so balkanskata topografija na prokletstvoto. provincija.

etnikumot. pretvoraj}i se vo †grade`en element na toj svet# . odnosno ja prezentira. dlabokata nostalgija i neizle~ivata. enterierni. sociolekti). `elba za zaminuvawe vo drug svet (Predrag Palavestra). so izborot na muzi~kata podloga itn. otfrlenost.(bavni) otse~ki. ~uvstvoto na napu{tenost. vsu{nost.toga{. osoznavawe i prepoznavawe na distinktivnite semioti~ki fenomeni (i rituali). vo prou~uvaweto na fenomenot na makedonskiot film. . rekovme. se vklopuva. svrzan so nesposobnost za nadminuvawe i preovladuvawe na sopstvenoto minato (Vladimir Biti). na koj bez ostatok se sveduva i mu pripa|a (Ivan Dorovski). klaustofobi~nost. kako i samodestrukcijata. jazi~noretori~ki modeli. istovremeno se postulira kako †izraz na stvarnosta# . vo nea u~estvuva. fatalizmot. po koj se ra|a i podgreva konfliktnosta. 63 . sovpadliv so dadenata †strukturna organizacija na svetot# (t. pak. proma{enost. koj od edna strana. i samiot toj. vo sporedba so preostanatite umetnosti. samorazornosta. stilovi i iskazi (idiolekti. vo koi umetni~koto delo. poto~no navodite na ~e{kiot teoreti~ar karel Kosik. prepu{tenosta kon porocite: kon alkoholot i kon kartite. neprifatlivost. omrazata sprema drugiot. kultura) .e. }e go zememe predvid osven spomenatiot kulturolo{ki.filmot. kopne`ot po drugite po{iroki prostori i horizonti. podrazbira dijalo{ka proekcija na filmot. Seto toa. Ako gi sledime implikaciite na ontolo{kiot pristap kon umetnosta. ontolo{ki aspekt. svrzani so opredelen vreme-prostor (ili hronotop. ima modelativna sposobnost da gi preslikuva paradigmati~nite elementi i odnosi. natamu. prezentacijata na opredelenite verbalni. ksenofobijata (P. na na~in {to e izomorfen. i kako komplementarno del~e od mozaikot ja dopolnuva. se reperkuira vo poleto na kulturnata samosvest i otade se javuvaat celi nizi zaemno obuslovuva~ki konsekvenci: traumati~niot fatalizam (Leh Mjodinski). paralizata na voqata. gor~liva melanholija. tvori i umetni~ki ja proizveduva samata taa stvarnost#. kako semioti~ki fenomen. Toa. plasti~en i kompleksen kulturolo{ki presek. tegobnost. na smrtta.no i kako ne{to {to †ja sozdava. islku~ivosta. kako {to bi rekol Mihail Bahtin). erotizacijata na terminanta. so predo~uvaweto na kompletnite ikonografski aspekti (arhitektonski. isto taka i ovoj. kostimografski). od druga strana. no isto taka stra{nata frustracija. So aktuelizacijata. netrpelivosta. blagodarenie tokmu na svojot sinkreti~ki i sinteti~ki karakter. uvid vo paradigmata na eden vremenski period ili daden geopoliti~ki i sociokulturen prostor. oblikuva i sozdava.dodeka. identifikacijata na ~ovekot so geografskiot region. Palavestra). so nacionalnata zaednica. mo`ebi vo najgolem obem. korenskiot mentalitet. fakti~ki ovozmo`uva idealen.

filmovi koi im pripa|aat na pove}e nacionalni kinematografii (filmovite na Emir Kusturica. me{awe. umetni~ki postapki i avtorski poetiki. socio-kulturen poredok. zlokobno upatuva na pretstojnoto valkawe. promisluvawe na Balkanotkako-Predgradie. Tom~o). kako nositel na opredelena poetika na kulturata. tipi~noto poluurbano mesto †nekade na Balkanot#. Od aspekt na scenaristi~kata predlo{ka na filmot. mo`eme da ja nasetime dlabokata kulturolo{ka vtemelenost na ova delo: kulturolo{ka osnova na balkanskiot model na svetot. t. Sofka. provincijata. olicetvoren vo umetni~kiot hronotop. Ademir Kenovi}. Vovedniot kadar i {picata na filmot pretstavuvaat simboli~na najava na su{testvenite problemi ili predmetnosti okolu koi se fokusira ova delo: od edna strana. prirodni impulsi. [to se odnesuva do aktancijalnata {ema na filmot. a spored pove}e svoi svojstva. spored koi mo`e da govorime za poetika na balkanskiot film. atavisti~ki nagoni . Znaej}i za imagolo{koto lokalizirawe na Balkanot kako periferija po odnos na evropskite civilizaciski centri. ili nekakva uslovno nare~ena balkanska {kola. Agim.) . gazda Marko. neizvalkani.podvle~en vo 64 .vo ovoj tekst. Od druga strana. stihijni. vo koja se prepletuvaat srodni tematski preokupacii.e. naslovnata sintagma †ne~ista krv#. vo osnovata. umetni~ki i kulturolo{ki obedineta celost.a sudej}i spored pove}e zastapeni toposi vo nea. †temniot vilaet# i temniot balkanski subjekt vo nego. do toj stepen {to ja repetira. preovladuva homologiskiot princip na karakterizacija . duhovni {timunzi i strukturi na svesta. seto ona {to se odigruva vo ramkite na ovoj hronotop mo`eme da go smetame za metonimski imenitel na provincijalnosta. romasierskata proza †Ne~ista krv#. naru{uvawe na toj primaren i idili~en paganski red . od Borisav Stankovi} . ovojpat kako svoja sopstvena avtoimagolo{ka tvorba. i zemaj}i predvid nekolku primeri.koi samite po sebe se ~isti. belite kowi i nivnoto nepre~eno slobodno dvi`ewe niz prostorot . bi sakale da ja zagatneme mo`nosta za prou~uvawe i osoznavawe na semiotikata na balkanskiot film. Stojan Stoji~i} i dr. eklatantno se vrzuva i umetni~ki ja modelira imagolo{ki voobi~aenata slika na Balkanot. sepak.Elizabeta [eleva MAGOR Tokmu zatoa. kvintesencija na balkanskoto Predgradie. pra{aweto za postoewe i funkcionirawe na edna posebna.negovo vkrstuvawe so mitovite na eden drug. su{testveniot topos na balkanskata kultura.aluzivno se vrzuvaat za pretstavata na primordijalnite. iako se govori za nekolku sto`erni likovi (efendi Mita. Kako paradigmati~en primer i najsoodveten argumentaciski materijal za ovaa prigoda go izbravme filmot {to momentno se nao|a na na{iot repertoar. divi. arhetipski porivi. Mil~o Man~evski.

li~niot neizle~iv raskol. na `rtvata vo sudbina. pritoa. {to go so~inuvaat tatko £ Mita. obiduvaj}i se odnovo da go ukrade nepovratno izgubenoto vreme na kopne`ot i bolkata. koristej}i gi. ja do`ivuvame kako pove}ekraten sparagmos. Gazda Marko e. odnosno mu ja prodava na prezreniot. svekrva. Kone~no. koi. Ili. mladosta i qubovta na svojot sin. Neslu~ajno. Vo tie i takvi rituali. koja ja pretstavuva zavr{nata {pica ili umetni~kata ramka na deloto . {to incestuozno posega po `ivotot. sepak. vo qubovniot ~etiriagolnik. e toa i nejzinata majka. so svojot nadrealen naboj i visok erotski potencijal. svekorot . Efendi Mita. nesomneno.circulus vitiosus. ignorira i poni`uva kako `ena. ja vtemeluva paradigmata na zaludno potro{enata. ubava. `rtveniot ritual na ven~avkata. so kogo tatkoto gi pla}a svoite rasipni~ki dolgovi. `rtven zalog.muzi~kiot semiozis na pesnata †Zajdi. pak. doma}inski kvaliteti. vo kogo plovat likovite. posakuva i prisvojuva Sofka kako `rtva na sopstvenite nagonski porivi i `elbi sprema setilnata. konfuznosta na individualnite identiteti. vremeto na robusnite. prisvoena. Sofka e i (tipi~no balkanska) sopru`ni~ka `rtva na Tom~o. a od druga. kopne`ot. pohotliviot brat po krv Agim. nedoprena mladost.). nasproti svojata otmenost i povlasteniot socijalen status. probivnost. na eden neumoliv na~in gi potvrduva fatalisti~kata proekcija. Imperativot na sebepretvoraweto vo `rtva. ve~noto vra}awe i povtoruvawe na istoto. zaedni~ki za egzistencijalnata drama na site likovi. rezignacijata i defetizmot. Marko. zajdi jasno Sonce#.vtor tatko i qubovnik Marko. `rtva na novoto vreme koe doa|a. isto taka. soprugot i vo isto vreme dete Tom~o. Sofka e klu~nata `rtvena figura. `rtva: `rtva na svojata egzaltiranost. od svoja strana ja zema. e `rtva.ovoj princip. me~tata. komu strasta sprema parite i steknuvaweto imoti. ~uvstvoto na li~na nerealiziranost i proma{enost. i na krajot. otu|ena mladost. robusen tu|inec. nejzinite prislu`ni~ki. sekoj i sekomu barem po edna{ e @rtva. nedokvakani skoroevci. nostalgi~nata bolka i se}avaweto. Sofka e `rtva na patrijarhalniot kulturen poredok. Nea. konstitutiven element na filmskata postapka e samata poetika na sonot. Tokmu toj e prezreniot dojdenec i natrapnik od planinite. kako {to. ritualot na opivaweto so ha{i{ itn. ritualniot imperativ na krvnata odmazda. no dovolno zlokobni nagovestuvawa i 65 . koj{to ja odbiva. od edna strana na sopstvenite poroci i bolesta na voqata. vo kogo ma|epsaniot krug . bezobyirnost. ritualot na zbratimuvaweto. utehata na retrospektivata. obzemeni od iskonskoto zna~ewe na drevnite rituali (ritualnoto kapewe na Sofka. vo samo aluzivnite. vpro~em. mu narasnuva do taa mera. {to zna~i deka tokmu principot na `rtvenosta e izdignat do nivoto na univerzalen kulturolo{ki obrazec. ja dograduvaat paganskata simbolika i magiskiot fluid.

Sofka e samo `ena. pre~ekoruvaweto na granicite na li~niot identitet. se narekuva rozovo geto (pink geto . Odnosot {to se razviva me|u Sofka i tatkoto na nejziniot soprug Marko e primer tokmu za ovoj incest od vtor tip. balkanskata kultura ja karakterizira u{te edno. koj{to. mladite. {to vo †Ne~ista krv#. No. a dosega nedovolno argumentirano i istaknato. {to negovoto re{avawe vo sebe ja implicira smrtta na edniot od rivalite veli Natali Ajni{).M. koj denes. Site tie. se ograni~eni i svedeni na onoj tesen doma{en prostor. {to ja vr{at i za koja re{avaat drugite. Vo balkanskiot kulturen prostor. na onaa klasi~na frojdovska situacija. vrzani za †mra~niot predmet na setilnite `elbi#. implicitno. Valdes). kulturnite i socijalnite ulogi. Vo romanot i vo filmot. so posredstvoto ili preku zaedni~kiot quboven partner#. incestuozno posegaat po istorijata i sudbinata na svoite deca. incestuoznosta od vtor tip. ja prisvojuva i idninata na Sinovite. dovolno silno i vpe~atlivo. ma`ite. so ogled na toa. na ova pomestuvawe i naru{uvawe na semjnite. kako i pra{aweto na rivalstvoto (kako klu~no vo razbiraweto na problemot na incestot. indikativno nasloveni so sintagmata †ne~ista krv# se aludira imeno na ovoj incestuozen soodnos. a go so~inuvaat koordinatite na kujnata i spalnata. Za razlika od klasi~nite primeri na incestuoznost. pokraj bio-fiziolo{ki.Elizabeta [eleva MAGOR malata }erka Sofija. spored †konfuzijata na identitetite# i simboli~koto naru{uvawe na semjanite konfiguracii. i obratno. ovde. potoa. na koi im e dadena privilegijata da raspolagaat so glasot na Drugiot i vo ime na drugiot. mo`ebi u{te podalekuse`no.incestuoznosta! poto~no. ima duri i po{tetni posledici od klasi~nite primeri na incest. zna~i (bezglasen) objekt na tu|ite potrebi i posegawa. naru{uvaweto na mestata vo semejnata konfiguracija. Tokmu Tatkovcite se tie. biduvaj}i `eni. mo`ebi. ima isto taka i zna~itelni i dalekuse`ni simboli~ni i socijalni posledici i implikacii: pred s¢. bidej}i vo nego †supstancijata i identietot na tatkoto ja dopira i posega po supstancijata i identitetot na sinot. gi premestuvaat erotsko-`elbenite porivi. Transferot na ovie supstancii me|u tatkoto i sinot. a sepak. rodoskrnaveweto se odviva indirektno. spored navodite na francuskata teoreti~arka Fransoaz Eretier. svojstvo . potomcite. na ova nesogledivo melan`irawe i kontaminirawe na personalnite granici i identiteti. ja prisvojuvaat nivnata egzistencijalna uloga. dvete prostorii. posredno. po malku ubla`eno. spored svoite posledici. koga Totemot (tatkoto na rodot). Marko go `ivee `ivotot na 66 . ili simboli~no sredstvo za razmena. osven asimetrijata vo me|upolovite relacii i aktancijalnite ulogi.

vo tie ramki. isto taka. tokmu od predo~enata i dlaboko vkoreneta incestuoznost od †vtor tip#. Ako e to~na pretpostavkata na A. kako {to toa porano go storil negoviot tatko. go gubi pravoto i temelot na sopstveniot identitet. namerno i samorazorno. od re~isi. simboli~ki.toga{. moja). Tom~o pove}e ne ja ~uvstvuva svojata supstancijalnost. Sofka go minuva svojot `ivot vo somnabulnoto obnovuvawe na svojot nekoga{en. {to ~eka{e Frosina (heroinata na prviot makedonski film . izvoren i bolnoto soo~uvawe so svojot aktuelen. vo toa ~ekawe dovikuvaj}i go latentno incestuozniot dijalog od detstvoto. Ta`no sledeej}i go neumoliviot ~ekor na Vremeto. koja n¢ †osudila na izbor# . re`iserot na filmot †Ne~ista krv#. kopne`ot za neostvarena qubov. pretvorena od svojata bavnost. Tom~o go `ivee Ni{toto i go propagira Ni{toto. vo manirot na endemski rasprostranetata melanholi~na rezignacija.zab.Tom~o. A Sofka e taa. svojstvena na homo i femina Balcanica. A ~ija }e stane{? Ni~ija#. isto kako. se vle~ka po voenite frontovi i po kafeanite (kafeanite . u{te edna{ go ispi{uva mra~niot erotski potencijal na imagolo{kite pretstavi za Balkanot. vrz sve`ata opojnost na mladosta i soni{tata. koga toj dovolno }e sozree za da gi uvidi simboli~kite posledici i promeni na ovoj incestuozen odnos od vtor tip. opsesivno da se repetiraat i forsiraat fundamentalnite kulturolo{ki pretpostavki i arhetipski obrasci. ~ist. Kulturolo{kata paradigma {to ovoj film tolku plasti~no i prepoznatlivo ja modelira.kako metafori~en imenitel na balkanskiot eskapizam. {to go ispi{uva svojot plasti~en reqef vrz ~ove~kite lica. deka imeno kulturata e onaa. naru{en identitet. isto tolku. svedo~i za `ilavata opstojnost na †kultnite# balkanski simboli i toposi. {to se vodel pome|u nea i tatkoto: †^ija si ti? Tatina. vo avtorskata poetika na re`iserot Stojan Stoji~i}. aluzivnot karakter i podloga na paganskite rituali na plodnosta. pritoa zemaj}i ja prozata na Bora Stankovi} za svoj scenaristi~ki obrazec. ednozna~no i uspokojuva~ko egzistencijalno upori{te. koja{to samo ~eka. Blok. }e otkrieme i prepoznaeme pove}e od edna potsvesna prinuda. ne~ist. bolkata po Drugoto. i odnesuvaweto na Tom~o. ne vrzuvaj}i se pritoa za nitu edna intimna i cvrsta egzistencijalna okosnica. incestuoznoto me{awe i prelevawe na levantinsko-orientalnite kulturni elementi vo konfliktniot prostor na balkanskata palanka. na toj na~in {to ja obqububa i oploduva negovata `ena Sofka. od `rtvenata simbolika. za mentalitetot. {to svojata potkrepa ja dobiva mo`ebi. Indikativno e. azilantizam). svojstveni na semiotikata i poetikata na 67 . Taka odnovo li{ena od cvrsto. defetizam.

atavisti~ki i anahroni impulsi. pritoa evidentno zadobivaj}i go statusot na kulturna metafora. se vgraduvaat i gi predodreduvaat individualnite odnosi i pretstavi na lu|eto. i †mirages# {to gi prizveduvaat i samite umetni~ki dela . Vakvoto prou~uvawe. svrzani za negoviot navodno opskuren. kulturi i regioni. epistemolo{kata poenta na ova istra`uvawe i prou~uvawe na su{testvenite semioti~ki ({to }e re~e kulturolo{ki i ontolo{ki) pretpostavki na fenomenot nare~en balkanski film. so bogati imagolo{ki konotacii. koi so posredstvoto na umetni~kite dela. }e go ima osoznavaweto. bitno go naru{uva procesot na unifikacija na evropskiot kulturen i politi~ki prostor. devijanten.pretvoraj}i go Balkanot. me|u svoite analiti~ki celi. vo privilegirano skrivali{te samo na temnite.Elizabeta [eleva MAGOR sovremeniot balkanski film. 68 . Vo uslovi koga Balkanot so svoite disperzira~ki i divergentni tendencii. }e treba da dovede do neophodnoto kriti~ko prevrednuvawe i preodoluvawe ne samo na imagolo{kite. nasilni~ki. tuku i na avtoimagolo{kite pretstavi. komu doprva mu pretstoi poseriozno i po{iroko prou~uvawe od ovoj tip. sprema dadenoto kulturno podra~je ili nacionalen entitet. traumati~en efekt. vrednuvaweto i produciraweto na imgolo{kite modeli za odredeni narodi. frustrira~ki.

Otade. so ovoj dene{en mig. vo ramkite i vo oblikot na interdiskursot. slepotija. pove}e od bilo koga..COGITO. a toj pak e postaven vo ulogata na nostalgi~en epistemolo{ki fantazam. is~eznatata {amanisti~ka. spektakl i (zo{to da ne) apokalipti~na scena. pretstava. so Balkanijadata. ne e samo meta-kriti~ki komentar na epistemolo{kite paradigmi na Dirkem. nespososbnosta da sakame i razbirame? Mihail Ep{tajn Dodeka gi spodeluvame. [AMAN SUM! (me|u akademskiot fakt i gore{tata realnost) Razmisluvame. Ortega i Gaset Ne sme li nie . go ispi{uva Rastko Mo~nik. Mos i Levi-Stros. vo soo~uvaweto so site dvosmisleni u~inoci na op{testveniot razvoj . vrz osnova na svojata gluvost. samo na edna. so neskriena teskoba i neizvesnost. samo vrz osnova na povredite. tuku. dali i vo koja merka. za nadomestok (suplement) na denes izgubenata. Si go postavuvame intrigantnoto pra{awe. predominantna metoda i epistemologija. {to e pred nas. kon akademskoto teorisko nasledstvo i nadmeniot negov manir na 69 .traumirani su{testva. u{te pomalku. taa. e dijalo{ki predizvik i debata so sovremieto. te{ko mo`eme da go klasificirame.. iscelitelska funkcija na znaeweto. kako aktuelna kulturna metafora. Toa. koi{to taa ni gi nanesuva. vo fatalniot pregrab na edna nova (bez razlika na toa. teorijata e denes na{iot sojuznik. vo †Teorija za dene{no vreme#. isklu~itelno dramati~nite socio-istoriski slu~uvawa na Balkanot denes. si go postavuvame pra{aweto za ontolo{kata smisla. ili pak. rezervata). Hermenevti~kiot pristap na Mo~nik najsoodvetno se realizira i potvrduva sebesi. poraka i sudbina na teorijata denes. {to ovde. samo na edna akademska disciplina. distancata. i podemot na cini~niot odnos (potsmevot. da £ go pripi{eme. se razbira. sposobni da sudat za realnosta. ^etivoto. kolku sofisticirana) vojna. mo`bi u{te pove}e. za da uspeeme da se odr`ime i pre`iveeme.

Elizabeta [eleva MAGOR vkalapuvawe na individualniot stav, od edna strana - kako i epistemolo{koto prevrednuvawe (rehabilitacijata) na "primitivnite#, arhai~nite, odn. setilnoiskustvenite (duri - i telesni) oblici na mudrosta i samospoznavaweto - od druga strana! Sovremeniot ~ovek, konstantno izlo`en na na~elnata nesigurnost, proverka, preispituvawe na sopstveniot identitet, postojano i bolno svesen za aporiite (nepomirlivite protivre~nosti) koi go konstituiraat (i isto tolku, subverzivno go potkopuvaat) nego, kako bitie - nesomneno e izlo`en na edna akutna opasnost od du{evni bolesti i poremetuvawa, tokmu zaradi taa inherentna neuskladivost, disfunkcija i vkrstuvawe na simboli~kite registri, postojano e izlo`en na opasnosta od {izoidno raspa|awe i atomizirawe do anomija, neprepoznatlivost (tuka, kako na dopolnitelen argument, mo`e da se povikame na deloto na Delez i Gatari, "Anti-Edip#, koe {izofrenijata ja interpretira, kako inherentna posledica na kapitalizmot) . Tokmu vo taa to~ka na naglaseniot aktuelizam, deloto na Mo~nik se poka`uva pove}e od opravdano: toa, od edna strana, ja zastapuva tkn. agonska teorija (Manfred Frank), odnosno uveruvaweto, deka strukturnite konflikti, podelbi, klasni borbi, sudiri, imaat, vo osnovata, integrativna funkcija za op{testvoto vo celina. Toa delo od druga strana, ja izvr{uva onaa neophodna {amanska funkcija, prosvetluva~ko dejstvo, preventivno deluvawe - po odnos na {izoidniot u~inok na docniot kapitalizam, t.e. psihopatogenoto dejstvo na op{testvoto vrz poedincite, koi go so~inuvaat. Vo taa smisla, namesto da bide samo konstativna, aposteriorna - epistemologijata na Mo~nik, se poka`uva poinakva, levi~arski nastroena, aktivna, rezistentna, prkosna - pred traumati~niot pritisok na socio-istoriskite okolnosti i slu~uvawa - {to, delumno, mo`ebi, se dol`i i na toa, {to "u~itelite#, na koi{to toj ovde se povikuva, Dirkem, Mos, Levi-Stros - isto taka, se nao|ale vo sli~na pozicija, pred re~isi sli~ni egzistencijalno-epistemolo{ki isku{enija, traumati~ni vojni, ideolo{ki i kulturni presvrti, razo~aruvawa i potresi. Teorijata, sepak, ne e (nitu, ne samo spored moeto mislewe, smee da bide) napolno imuna tokmu na tie i takvi dramati~ni predizvici, na koi fakti~ki im go dol`i svojot motiv i postoewe. Analogiite se, kako {to rekovme, pove}e od o~igledni i istovremenopredupreduva~ki. Respektiraj}i go prvenstveno hermenevti~koto stojali{te na sega{nosta i kriti~kiot aktuelizam, Mo~nik uspeva vo toa, mo}nite dostreli na francuskite kulturno-antropolo{ki teorii, da gi aplicira, potvrdi i dopolni - vrz ilustrativniot materijal na - "Balkanijadata#, nesomneno gore{ta, akutna i traumati~na konstanta na `itelite od ovie (ne samo eks, i ne samo JU) prostori.
70

Na mo{ne luciden i bespo{teden na~in, razotkrivaj}i go Balkanot, pred s¢, kako proektivna ideologija ("Balkanot, toa se drugite#), Mo~nik, u{te edna{, ja potvrduva otporano osoznaenata topi~nost na op{testvenite registri, neizbe`noto lizgawe na realnoto, konstitutivnata potreba za opozicii, vo i pome|u, op{testvata, funkcionalnata neophodnost od nacijata, kako "nulta institucija#, integrativen simboli~ki ozna~itel. Analiziraj}i go diskursot na balkanskite ideologii, Mo~nik vo balkanizmot sogleduva varijanta na "kulturniot diferencijalizam#, potvrden vo dvete svoi, bolno protivre~ni dimenzii: vertikalnata - koja podrazbira servilno odnesuvawe kon pomo}niot, evropski adresat; i horizontalnata- koja manifestira neprijatelstvo i konfliktnost, kon neposredniot, balkanski sosed. Neporeklivo ubedeni vo opravdanosta i vtemelenosta na ovaa struktura na relacii, {to, spored Mo~nik, ja konstituira balkanskata matrica - ne mo`eme, a da ne se soglasime so konstatacijata deka, mitot za Evropa, kako "ideologija na granicata# - dramati~no go zasega, obespokojuva i onepravduva tokmu balkanskiot prostor vo celina, nametnuvaj}i mu gi "standardite# na edna vtorostepena, marginalna, primitivna i vremenska, vrednosna (a ne samo prostorna) zona, od "onaa strana# na pravoto i ramnopravnosta. Balkanot, so drugi zborovi, denes prvenstveno funkcionira kako "homotopija# (Aleksandar ]osev), {to zna~i, kako konzervativen i za Zapadot plodotvoren imagolo{ki konstrukt, koj gi "opravduva# mnogubrojnite zapadno-evropski implementacii na arogantnata logika na onoj identitet, koj mora da ostane (da se zadr`i) "od onaa strana# na {engenskata granica, okovan vo "balkanskata zarobeni~ka dilema# (kako {to ironi~no zaklu~uva Mo~nik, vo tragedijata, izbor imate, samo dokolku nemate nikakov izbor). Poentata na Mo~nik, vo ovoj slu~aj, se sostoi vo demaskiraweto, sogoluvaweto, razotkrivaweto na skrienata, komplementarna struktura, vrz ~ija{to osnova funkcioniraat mitovite za Balkanot i Evropa: pri toa, pretstavata na Balkanot ("toa se drugite#) ja ima tokmu ulogata na preventiven stereotip, t.e. "dopolnitelna distanca#, {to ja konzervira, osiguruva, simboli~ki ja markira granicata, razlikata, neprikosnovenosta, superiornosta na mitot za Evropa {to, denes, }e si dozvolime edna vakva pretpostavka, mo`ebi zna~i, po~etok i najava na eden nov, globalen, aktuelen proces na transponirawe (prenos, prevod) na klasnite konflikti (borba), t.e. intra-kulturnite - vo domenot na interkulturnite opozicii, sprotivstavenosti, sudiri i konflikti.

71

Elizabeta [eleva MAGOR Kako {to ve}e spomenavme, pridonesot na Mo~nik e relevanten vo pove}e disciplini (ili, kako {to bi rekol toj, registri) - taka, ovoj konkreten primer so balkanskata imagologija e posebno zna~aen, vo ramkite na komparativnata kni`evna nauka, vo aktuelniot trend na interkulturnata hermenevtika, koja go prou~uva i rasvetluva, tokmu dijalo{kiot soodnos i komplementarnata priroda na imagolo{kite pretstavi i stereotipi na razli~nite kulturi, koi, osobeno denes, ne ostanuvaat "mirni#, usidreni isklu~ivo vo neutralniot i virtuelen domen na literaturata.
Edna od nesomnenite prednosti na eksplikacijata na Mo~nik, pretstavuva kriti~kiot aktuelizam, odbivaweto da se ostane "imun#, pred gorlivite procesi na sega{ninata. Druga, i ne pomalku zna~ajna negova pridobivka, e metodolo{kiot pluralizam, meta-kriti~kata distanca kon isklu~ivosta na bilo koja teoriska doktrina, hibridnoto vkrstuvawe na razli~nite epistemolo{ki pozicii - so ogled na toa, strukturalisti~koto antropolo{ko nasledstvo na Dirkem, Mos, Levi-Stros - e kooptirano so komplementarnite vrednosti na istoriskiot materijalizam (i relativizam). Ne e bezna~ajno da se uka`e i na toa, deka stilot na Mo~nik (mo`ebi, i kako posledica na negovite bliski dopiri i iskustva so dekonstruktivizmot), izobiluva so parentezi, zagradi, prekini, asocijativni skr{nuvawa (i provokacii). Mo`ebi bi bilo najsoodvetno, imaj}i go predvid nesomneniot is~ekor od disciplinarnite ograni~uvawa, kako i negovoto neskrieno, (nomadsko), duhovno qubopitstvo, vo soglasnost so nekoi recentni terminolo{ki re{enija, metodot na Mo~nik, da go vbroime vo ramkite na tkn. kriti~ka teorija (Daglas Talak), odnosno prkosniot interdiskurs (prkosen, bidej}i, podednakvo ostanuva nepokoren i nepodlo`en, na epistemolo{kiot konformizam i slepoto poveduvawe po nekoj privilegiran epistemolo{ki urnek, odnosno na sterilnite barawa za suv akademizam, "operiran# od traumatskite dejstva na realnosta). Na krajot, u{te nekoi temelni, humanisti~ki dilemi: koja ,kakva i {to e, vsu{nost, zada~ata, celta na humanistikata? So svojot nepobitno qubopiten luciden, pronikliv, kriti~ki pristap, samiot Rastko Mo~nik, n¢ naveduva, odgovorot da go barame otade samozadovolniot akademski patos na nadmenata nauka (kvazi-nau~nost), tamu, kade{to prestojuva, onaa, vo svojata osnova, blagorodna, pottiknuva~ka alternativa na egzistencijalnata hermenevtika. Mo`ebi, misijata na humanistikata se sostoi tokmu vo toa, tragaj}i po opskurnite zakoni, ritualnata zadnina i predistorija na sovremenoto op{testvo i kultura, da iznajde nasoki kon edna (subverzivna) kriti~ka hermenevtika na socio-kulturnata trauma na ~ove{tvoto, istovremeno, nadevaj}i se, i aktivno rabotej}i na toa, nasproti vladeja~kite stereotipi na poslu{nosta i insti72

negoviot lakom (Delez bi rekol . afirmiraweto na Silata kako pravo. Naedna{. Kako retko do sega.dali e premnogu ereti~no i neseriozno . po~venosta. koi. denovive. vo ime na "analiti~kiot predmet# . site nie. osobeno. sovr{eno telematiziranite (~itaj . so ~ie{to ime. podednakvo neprifatlivi i neprimerni alternativi: a) apokalipti~nata obzemenost so istorijata i mitot (apsolutiziraweto na minatoto i abdiciraweto na idninata). re`imi de`urni "sponzoru{i#). Pred mojata generacija. subjektite i eksponentite na edna kultura i duhovnost..da se pra{ame: kako se ~uvstvuva i dali voop{to opstojuva kreativniot nepokor. BORN TO BE BALKAN Dodeka. destruktivnata upotreba na visokata tehnologija. Kade sme tuka samite nie.^ovekot."bespilotni#) performansi.re~isi. spored morfolo{kite i. sebesi etimolo{ki i epistemolo{ki se samoopredeluva. podednakvo kako i na teorijata). vo duhovniot horizont na kulturnata istorija i logika. bez ostatok. ili. dosega nevideni i neisprobani voeno-tehnolo{ki dostreli. 73 . iskrsnuvaat dve. preku no}. hipertrofijata na etni~koto samodefinirawe i samodovolnosta. deka za na{iot tretman vo svetot. ne tolku onoj bezimen i univerzalen. potentnosta i revoltot na Duhot. horizonti i opredelbi? Zo{to i kako. frustrira~ka determinanta "mali narodi# (~itaj: marionetski strukturi i. zaroben vo i osuden na nelaskavata kategorijalna opredelba "mal narod#. primarna stanuva tokmu bolnata.tucionalniot feti{izam (na op{testvoto. so bitno po{iroki aspiracii. re`imi. duri i "izbranosta#. do ekstrem se zajaknati tokmu nemilosrdnite razlaki na identitetot . da gi vozobnovi. pak. b) isto tolku ksenofobi~niot. koi gi naseluvame balkanskite prostori. kosmopolitsko poa|ali{te. Seto toa vo ime na reintegrativnite perspektivi na denes razlomeniot (i obezdomen) subjekt. tuku poprvo onoj Drug "duh#. sme osudeni da go revidirame svoeto potencijalno "univerzalisti~ko#. re~isi..deteritorijalizira~ki) pohod. post-industriski (globalen) kapitalizam. baraj}i argumenti vo diskursot na avtohtonosta. vostoli~i i reafirmira svoite nesomneni {amanski potencijali. voskresnuvaat zakanite i predupreduvawata. grani~at so ikonografijata na SF filmovite . Balkanot stanuva privilegiran "izlo`ben prostor# (spektakl) na najnovite.

kako svoja edinstvena socio-kulturna varijanta. "svetski# duh? Kade is~ezna stilot od na{ata percepcija? Dali voop{to nekoj godinava ovde ja zabele`a i £ se nasladuva{e. so taa generacija pozitivno a-dresirani Umovi? Edno desetina godini nanazad.kolku i {to ima{). kon evro-atlantskata japi-birokratija. na tranziciskata trauma na post-komunizmot (promenata na socio-ekonomskiot poredok. odedna{. No. Vo implicitna smisla. od svoja strana. dali osven etni~kite. prvenstveno. na primer. primame komplicirani i pretrupani nara~ki za "apsorpcija#.potro{uva~kata . pred s¢. Nemaj}i poinakva cel od trivijalno . {to se slu~uva. kanadskiot pisatel Daglas Kopland). na primer.. deka se soobrazuva so proekcijata na eden progresiven. objaven vo 1995.i isto~no-evropskite dr`avi. stanaa periferni vo sporedba so Tanatosot? Ili. vsu{nost. natrupuvaweto na znaewata. so postuliraweto na potro{uva~kite imperativi kako vrvni kriteriumi za ne~ija prosudba (kako ~ovek si zna~aen i vredi{. kako po obi~aj. neophodno investirawe na prili~no golem napor i vreme). human. sistematski naso~uvana kon toa da go neguva konformisti~kiot i istovremeno konsumentskiot mentalitet.zavisno od svoite kapaciteti.tie pove}e {minkaat. od mojot vrsnik. sega i ovde. ubedena vo toa. gi ukinuvame site drugi preostanati modaliteti na identifikacija? [to se slu~uva so. povampiruvaweto na plemenskite animoziteti. spored istoimeniot kulten roman. u{te podobro. prekarot fakti~ki ja demaskira nivnata izmislena. na primer. odo{to. 74 . nov svetski poredok. del od generacijata X bezrezervno im se predade i na duhovnite konsumentstva. generacija. Servilnosta. toa predviduva({e) neograni~ena i neprikosnovena povodlivost i prilagodlivost (pokornost). akumuliraweto na erudicijata kako duhoven kapital (za {to e. {minkeri (verojatno. Toa feti{isti~ko "vrednuvawe#. najde svoi pandani i kaj nas: komi~no-arogantnata socijalna kategorija na tkn. iskompleksirana. {lagot doa|a posleden .imaat). vo zavisnost od toa .a toj {lag se vika: NATOalhemija. bez da se svesni za toa. raspa|aweto na centralno. daleku pobliskiot na~in i oblik na generaciska identifikacija? Jas. neli. generacija X (nare~ena taka. na proletta? Zo{to. be{e osigurana so mnogu ve{ti i suptilni mehanizmi: pred s¢. su{tinskite vrednosti na Erosot. podemot na piljarsko-{leperskata kasta. fasaderska priroda . £ pripa|am na tkn. turbo-provincijalizmot) . vxa{uva~ka redukcija na na{iot rasko{en policentri~en. u{te vo vremeto na socijalizmot.. Toa zna~i.Elizabeta [eleva MAGOR dojde do taa neverojatna. pak. odnosno stil na `ivot. Sepak.

kako "odlo`eno dobrodetelstvo#. Mojata. tokmu takvite balkanski seni{ta i fantazmi za Golemite (no.. samo dokolku nemate izbor# (R.. sega se pretplati i stana `rtva na poinakov tip konsumentstvo. da ja podnesuvame raste~kata bespomo{nost. a sega{ninata kako ve}e-istorija. vestite. i spodeluvaj}i ja traumatologijata na "izbranite# narodi ili prostori. bez kogo{to pove}e ne izleguvame od doma. Za nea (i ne samo za nea). Tokmu zatoa.. obnova.). Siot `ivot.. na sebe svojstven na~in: Srbite . deka s¢ e ve}e odnapred proigrano i predodredeno. prohibirani) dr`avi (kako {to se: Golema albanija.Kazneti sme da veruvame vo toa. od strana na me|unarodnata zaednica. Ona {to mo`eme e samo voajerski da u~estvuvame vo svetot. deka site nie sme samo pasivni objekti na svetskiot poredok (bez razlika na pozitivno proklamiranite negovi zalo`bi). "Mar{alov# plan. preventivno. tie vojnata ja razbiraat i tolkuvaat kako alhemija: prvin. obnovete se!# (no. so ubistvenoto "ovde i sega#. celosno spaluvawe-pocrnuvawe (t. kako fundamentalen "grev# na Balkancite. sekoj. sekoga{ . @anrot na vestite se pretvori vo egzistencijalen rekvizit. ritualen otkup. {to bezuspe{no mu parira na imperijalnoto istorisko iskustvo na golemite evropski i svetski sili. Mo`ebi. Mo~nik). no. deka paradoksalnata retorika na NATO (urnisaj. bugarija. dolga predigra. Nebare se raboti za vrvna erotska tehnika na odlo`ena kulminacija (orgazam). re~isi fatalno deluva eksplicitno s¢u{te neizre~eniot imperativ "Balkanci od site zemji. 75 .. {to go potkrepuva defetisti~kiot hijazam "izbor imate.vo etni~koto. beskrupulozno i od obete strani. n¢ osudija na `ivot bez ostatok. Kapitalot nemilosrdno ja kaznuva nesinhroniziranosta. ideolo{ko samoopravduvawe i konstruktivna zavr{nica na nasilstvoto.. srbija). pa gradi!) e edinstvenata balkanska alternativa i proekcija.e. masonski zagovor. istorijata ja sogleduvame kako eshatologija. nitu pak legnuvame na spiewe. pretstava. grcija.dodu{a.vo razru{enata zemja. Podlegnuvame na kolektivnoto paranoidno tolkuvawe . tie go svedoa i go izedna~ija so sega{nosta. prvin pogrebete se! . a potoa. ja igraat ulogata na kompenzatoren mit. ili. sendvi~-komprimirawe. Tie. bez simboli~en ili alegoriski. itn.. makedonija. Odedna{. deka istorijata e fatalen. vestite stanaa prvostepen "spektakl. anonimen. ideolo{ki zloupotrebena i izmanipulirana generacija X. kako hiper-potro{uva~ na TV vesti.deka istorijata ja kroi nekakov monstruozen. nigredo). i presuda. Makedoncite . isto taka..ve}e predodreden mehanizam. zalo`bi i dejstvuvawe. nezavisen od li~nite i individualnite ubeduvawa.vo egzodusot i raseluvaweto. Albancite . imaginativen vi{ok.

"navle~ena# na "kafi}i#.. vo nepravedno skamenetiot tanc na senkite bez idnina. ekstati~nosta. Generacija. {to zapadnata post-teorija {iroko ja afirmira{e polivalentnata. rehabilitacijata na marginata. lulka na evropskata kultura i umetnost. "i. bezute{no ostanuva vo stadiumot na obidot. kako {to. "vladea~kata gerontokratija# (P. bez razlika na toa. libidinalniot potencijal na generacijata X. etikata (Leh Mjodinski).. dolgo godini. Tokmu onaka. ili# logika na isklu~uvaweto. i# logika. paganstvoto. kulturolo{ki gledano: univerzalen civilizaciski obrazec (Pol Valeri)..so siot svoj baga` na sega ve}e iskompromitirani. topolo{ki: se poistovetuva so patuvaweto.Elizabeta [eleva MAGOR Kapitalot ja poznava samo binarnata "ili. nomadstvoto. veli~estveniot mitski zavodnik Don @uan e ro`ba na 76 . privilegiran prostor na setilno pijanstvo i haosot na brojnite senzacii. †rodno mesto# na tragedijata (Fridrih Ni~e). Mediteranot. Mediteranot.. a posebno hronotop na strasta i vrelinata (otade.. duri! Toj e svoeviden geopoeti~ki simbol (Kenet Vajt). etimolo{ki: centar na svetot.smeam da tvrdam. pagansko pribe`i{te od inhibiciite. ~ij{to prkosen kopne`. paradigmati~en logos za filozofijata. MEDITERANSKIOT INTERTEKST VO MAKEDONSKATA PROZA OD 80TITE I 90-TITE GODINI Mediteranot. apologijata na Razlikata. deka sekoja vojna pretstavuva triumfalen pohod i kompenzacija za kreativno impotentnite tolpi. za smetka na kreativno mobilnite i potentni poedinci. bezrabotna marioneta. Krstev).. imanentno zastapena i vo Hamletovskoto "da se bide ili-ne#. Osudena da bidam (i da ostanam na) Balkanot .. egzotikata. progonstvoto. od antropolo{ki aspekt: prostor na dioniziskoto. vo interpretativniot klu~ na post-modernata diseminaciska kultura na raznoobrazieto. i ostanati (digitalni) protezi. ne slu~ajno. {to ja ovozmo`uva denes aktuelnata hermeneutika na centarot i na marginata. bezna~ajna. Mediteranot. raznojazi~nosta i nomadizmot. potcenuva i blokira. †Verovci#. osueteni epistemolo{ki proekcii . na istiov prostor.. pretvoraj}i ja vo bezopasna. religijata. bezobzirno go obeshrabruva. "Tineksi#.

me|u koi oscilira ni{aloto na kni`evnata istorija i poeti~kata modelativnost. koj{to osobeno dobiva vo zna~ewe vo sovremenite ne samo komparativisti~ki. antropolo{ki. deka: †Kni`evnosta e prostor. umetni~ki itn. Mediteranot. bujnata vegetacija. odnosno istoriskata stilistika.od edna strana.Jugot. Tuka spa|a i znamenitata. burnite vetri{ta. vleguvaat inicijalnite distinkcii na Madam de Stal. {to spored koncepcijata na Mi{el Fuko zna~i mesto za proizvodstvo na identiteti (psiholo{ki.) So ogled brojnosta na vo nego situiranite kulturi. toa bi bil faktorot. {to obuslovuva i soodvetni karakteristiki na kni`evno-umetni~kiot senzibilitet (poglednato od aspekt na teorijata na Ipolit Ten. 1995) . Mediteranot. postmodernisti~ki studii. mrakot.mediteranskoto. t. kulturni. kako podra~je na studeniloto.n. strastveno podnebje). ve~no vra}awe. proniknuvawa i prelevawa . soni{tata. na primer. vo tipi~no mediteranskiot mit za t. tokmu prou~uvaweto na mediteranskite 77 . Vo ramkite na komparativnata kni`evna nauka. kako homotopija.e. Ako ja prifatime tezata. prostorot na opozitnite struewa. zna~i. kako {to i na po{irok.toga{. imaginativnite me~taewa. energii i sokovi.so drugi zborovi: Mediteranot. iako skr`avo izvedena tipolo{ka diferencijacija na Danilo Ki{. za atlantizmot i mediteranizmot. kni`evni likovi i postapki. v) Mediteranot e tipi~en komparativisti~ki problem i od aspektot na prou~uvaweto na kulturniot identitet. mit koj{to se preselil i vo ramkite na istoriografijata. so postojani branuvawa. kako polikulturna celost. Vo tie ramki. vo kulturalno obuslovenite pretstavi vo mentalitetot na lu|eto. Kone~no. toa se slu~uva so cirkulatornoto dvi`ewe na apoloniskiot i dioniziskiot duhoven princip. kako dve duhovno-povesni konstanti na evropskite literaturi. koi preku literaturata sozdavaat odredeni sliki za drugi prostori. kulturolo{ki plan. mo`e da se situira na nekolku problemski ili epistomolo{ki ramni{ta: a) Da se prou~uva kako vid na tipolo{ka analogija od klimatski vid: da se izdvojat karakteristikite na toploto podnebje. gledan od epistemolo{ki aspekt. nejzinata romanti~arski oboena i imagolo{ki vtemelena opozicija pome|u Severot. literaturi. koi vlijaat na oblikuvaweto soodveten tip literatura ili umetnost. kulturi. maglite. i od druga strana . melanholijata . b) Mediteranot da se situira vo oblasta na nare~ena imagologija. tuku i po{iroko. biolo{kite predodredenosti na podnebjeto. Mediteranot slobodno mo`e da se opredeli kako inter-kulturen entitet. vo kogo{to pra{awata za prirodata na li~niot identitet se najprovokativno artikulirani# (Benet/Rojl. kako analiti~ki topos. nare~en rasa. ozra~eno i obele`ano so prisustvo na toploto more. e eden eminenten komparativisti~ki problem.

koi zaedni~ki sou~estvuvaat vo nego i go izgraduvaat kako takov. {to s¢ pove}e dobiva renome me|u komparativistite od sovremenata proveniencija. blagodarej}i mu na svoeto raznoobrazno specifi~no bogatstvo. mo`e da se tretiraat i prou~uvaat kako primer na t. proniknuvawe vo imanentnata dijalogi~nost i na~elna ramnopravnost na razli~nite kulturi. 1989:107).n. mnogukraten idenitet na istite. pokraj. kade mo`ebi ponaglaseno inklinira i na{ata kultura i umetnost. nare~en Mediteran. Vrz primerot na Mediteranot. a posebno se karakterizira so hibridniot spoj pome|u vizantiskata tradicija i orientalnite elementi (Gerhard Gezeman. edna nacionalna literatura istovremeno da pripa|a na pove}e vakvi regionalni entiteti. koga na{iroko se problematizira i preispituva samata kategorija ili premisite na identitetot. 1995:140). ili literaturite na Balkanot. se osoznava dijalogi~nata. mo`nosta. vo kulturolo{ka smisla. vo duhot na anticipativnite Bahtinovi sogledbi. n¢ upatuva na mnogu aktuelnoto i va`no razotkrivawe na policentri~niot. koga se potcrtuva negovata procesualna dinamika i otvorenost. se doa|a do sledniot neizbe`en zaklu~ok: †Na{iot kulturen identitet e na{ intertekst. inkonkluzivnata. isto~niot Mediteran. Vo toj kontekst. srednoevropskite literaturi. da re~eme. postoi †zaedni~kiot problem na utvrduvawe na jazi~nite i kulturnite granici i identiteti. o~igledno ne samo geopoliti~ki poimi. deka. da vospostavime i potvrdime postoewe na dvokulturni ili polikulturni literaturi. polifoni~na priroda na poimot identitet. 1992:23).Elizabeta [eleva MAGOR aspekti na oddelnite nacionalni literaturi od ovoj region. i dijalektikata me|u provincijata i centarot# ([truc/Cima. pa pokraj ve}e poznatite primeri za dvodomni pisateli ili poeti. A vo nego. pokraj seto toa. Denes. odnosno ju`no-amerikanskite literaturi. Tokmu za regionalnite literaturi.n. Dodeka sme kaj o~evidno najbogatoto epistemolo{ko ramni{te vo prou~uvaweto na mediteranskite kulturi. kako specifi~na potcelost. me|u koi Ivo Vidan gi izdvo78 . implicira uvid vo interkulturnata priroda na ovoj. no pred s¢ na dinami~niot tek i nezavr{enost na sekoga{ novoto vospostavuvawe na intertekstualniot identitet. Nie ovde bi ja dodale. i imaj}i go predvid komparativisti~koto svrtuvawe kon pogolemite kni`evni entiteti i zaedni{tva. i koga. mediteranskoto podnebje go karakteriziraat pove}e mitovi. sekoga{ odnovo se vospostavuva niz neprestajniot dijalog so drugite literaturi# (Jola [kuq. so ogled na svojata geografska polo`ba ili pak kulturno-istoriska situiranost. interkulturalni studii. fakti~ki. mediteranskite literaturi. kulturniot identitet na dadenata nacionalna literatura. toga{. bi sakale da go spomeneme Levantot. toa.. da spomneme.. imeno ramni{teto na t. regionalni kni`evnosti ili centrizmi. itn.

ponatamu moreto. par~osuvaweto na junakot. No. pokraj topi~kite. plovidbata. seto ona {to e duhovno. soznavawe na svetot. pretstavuva †sparagmosot ili ~uvstvoto deka heroizmot i delotvornata akcija se osudeni na propa|awe. Jugot. dlabo~ina. Dalibor Cvitan zaklu~uva deka za 79 . Sledej}i go kontinuitetot na kanibalskata tradicija na Mediteranot. `anrovski modaliteti. nomadstvoto. kako i metafora na metafizi~kata `edba po beskrajot. †Toa nebo. {to e vozmo`no vo prou~uvaweto na Mediteranot: toa e ramni{teto na komparativnata poetika. krvavo i nespokojno podnebje. ne ja fascinira samo kontemplativnata priroda na Pol Valeri. sonce. poeti~ki modeli. na vtemeluvaweto.vo smisla na diva. i na negoviot model na arhetipskata kritika. otsutni ili dezorganizirani. more. `e{tinata. odnosno neminovno za bo`jiot sin Isus Hristos. i deka so ogled na toa. koi mo`at da se prou~uvaat vo mediteranskite literaturi: ve}e postoi i e prifateno misleweto za ironijata. vetri{tata. varvarstvoto . sekoga{ burno. kako generi~ki. 1980). posega po onie neiscrpni konotacii. sudbinski nameneto i na gr~kiot pevec Orfej. ni gi sugeriraa i nametnaa na na{ite duhovi. potragata.juva. koja svesno ili ne. misti~no ili apofati~ko. vo svetot vladeat zbrka. pozastapen odo{to drugite. neskrotena. odnosno `anrovski analogii. progonstvoto. Dvojnata. paradoksalna priroda na Mediteranot da bide ednovremeno. tuku i na seta umetnost. verojatno i so ogled na †demonot na istorijata#. kako posebno zna~ajni i univerzalni po svojot karakter. toplinata. probuden od rasko{nata priroda. tuku i postoeweto na sli~ni. preobilna podvi`nost# (Pol Valeri. `anrovski mit. prostranstvo. generi~ki. arhetipska tema na ironijata i satirata. {to fatalno se nadvi{uva nad ova. ~ie{to poteklo go gledam vo prisutnosta na edna svetlina. g) Tokmu ovde mo`e da se vpu{time vo slednoto epistemolo{ko ramni{te. postojat i drugi. anarhija# (Nortron Fraj. po onostranoto i nedosti`noto. tipi~nite mediteranski toposi se: patuvaweto. Kako {to ve}e spomenavme. stilisti~ko-retori~ki izvedbi. poimite kako beskrajnost. erotskiot nemir i lamte`. vo kompleksot na mediteranskata literatura. politi~kiot mit za vtemeluvaweto na Gradot (iska`ano vo †Eneida#) i erotskiot mit za potraga ili progonstvo (olicetvoreno vo †Odiseja#). buen i neskrotliv topos. toa {to go narekov ~isti elementi na denot. odnosno prosleduvaweto na tipolo{kite analogii me|u poedine~nite temi ili toposi vo kni`evno-umetni~kata elaboracija. produktivna vitalnost i energija na po~etocite. 1979:192). {to gi sodr`i i emanira bogatata paradigmatika na Mediteranot. a koi sekoga{ se predmeti na metafizikata. analogii kni`evni prosedi. Spored plodotvornite soznanija na Nortrop Fraj. po~nuvaj}i od Oziris.

vredi da se istakne u{te eden paradigmati~en `anr. nitu pak mo`e 80 . po sebe. menipejata ja osiguruva cikli~nata obnova na mitskite si`ei. 1996) odnosno pozitivisti~koto tragawe po izvorite i filijaciite (Zoran Konstantinovi}. {to gi obedinuva popularnata/narodnata i umetni~kata literatura. Zasnovana vrz na~eloto na karnevalzacijata. interliterarnosta.anatomija). vo slu~ajov: mediteranskite kultni toposi. menipeja (vo terminolo{kiot aparat na Fraj ozna~ena kako . potsmevaweto kon avtoritetite. nesoodvetni na aktivisti~kiot odnos. vo sklad so osnovnite prirodni ritmi. odnosno `anrovskite oblici i retori~kite modaliteti. no vo drug `anrovski domen. odnosno defitisti~kiot odnos kon mo`nostite za podvig i herojstvo. prou~uvaweto na vlijanijata (Miodrag Radovi}. opsednatosta so postoeweto na mitot na ironijata# (D. nedostatni. ne samo izbor i precizirawe na analiti~kiot predmet. hibridna tvorba. ne samo od politi~ki ili istoriski.Elizabeta [eleva MAGOR kni`evnata svest na Mediteranot e karakteristi~na †opsednatosta so eden kni`even ritual. Svedeni na pasivno. plodotvorno bi bilo istra`uvaweto i prou~uvaweto na ironijata. zaklu~uvame i nie. posebno. me|u`anr. dijalogi~na transformacija. Vo tie ramki. Spored aktuelnite priliki vo komparativistikata. Cvitan. tuku i od duhoven. intelektualen vid (za koe{to. `anrovski mitovi i oblici. kreativna sorabotka i modifikacija. u{te edna{ ja posvedo~uva zna~ajnata uloga na mediteranskite impulsi. {to tvore{tvoto. Volteroviot †Kandid# pretstavuva egzemplaren. re~isi mehani~ko vospriemawe na vlijanijata. iako ne strada od takvata kauzalisti~ka metodologija.n. kako {to e. d) Prou~uvawata vo komparativnata kni`evna nauka podrazbiraat. se smetaat za ednostrani. ne e dovolen. {to nim im soodvetstvuvaat. prou~uvaweto i hermenautikata na sparagmosot. so polifoni~en karakter. vo edna vozbudliva. ostavaj}i go na strana procesot na vzaemna. nezaboraven primer. kako paradigmati~en `anrovski modalitet na mediteranskite literaturi. mo`ebi. tie istra`uvawa se zadovoluvaat so prosto nivno registrirawe. ~uvstvoto na fatalnata predodredenost od istorijata. Vo duhot na takvite genolo{ki sogledbi. Se raboti za t. samiot po sebe. Predlo`eniot mitsko-antropolo{ki pristap. a vo tie ramki. i isklu~itelno vitalen. 1978:24). a posebno na romanot kako `anr. ili ru{eweto na utvrdenite socio-kulturni avtoriteti. lovewe i narupuvawe. sepak. go pretpostavuva. tuku i neophodno soobrazuvawe i primena na predelen metodolo{ki pristap. Servantesoviot †Don Kihot#). spored ona {to go tvrdi Mihail Bahtin. za poeti~kata obnova na modernata literatura. i na toj na~in. 1984) denes. me|utoa. proizlezen od mediteranskite literaturi. literaturata i filozofijata.

izoliran. pred s¢ vo nivnoto avto-imagolo{ko osloboduvawe od predra81 . gi zasegaat drugite. Od druga strana. Prisustvoto na mediteranskiot mit ima funkcionalna uloga na kompenzatoren kulturen mit. najeksponiraniot zastapnik na meditarizmot vo 1961 g. vo tie ramki. ili kako {to toa go narekuva @erar @enet.da bide edinstven. izolacionizam i . Prodiraweto na mediteranskiot duh. srodnostite vo kni`evnite postapki. 2. Is~eznuva ~uvstvoto za inferiornost. {to se od centralno zna~ewe za pozitivisti~kata etapa na komparatistikata (etapa na Stoffgeschichte). vo otkrivaweto na bogatite. duhot na Mediteranot vleguva niz site vrati vo pezijata# . Zatoa. podemot na poeti~kiot kosmopolitizam. nitu vidlivi oblici na soodnosi me|u mediteranskite literaturi.ne pomalku prokletstvo! †Is~eznuva ~uvstvoto za balkanskiot fatum. ne{to pomalku vo prozata i vo kritikata. odigra kurativna uloga.pi{uva Vlada Uro{evi}. so planini zagraden i so mitovi tabuiziran. nie ovde go predlagame. intertekstualnite prou~uvawa. pokraj tematskite srodnosti. pokompleksni aspekti na sporedbata: imeno. svoja po{iroka potvrda nao|a vo 60-tite godini. i vo ramkite na koi doa|a do transkodirawe. treba da se istaknat nekolku va`ni momenti: 1. nastojuvaat kreativno da go prevozmognat fatumot na balkanskiot provincijalizam. vo stilisti~ko-retori~kite izvedbi. Kulturolo{kata svest za Mediteranot i. so pojavata na tretata kni`evna generacija.hibridizacii. niven preod i vidoizmenuvawe od edni vo drugi. odnosno prevozmognuvawe na prvi~nite zna~enski registri. vo globalnata poeti~ka struktura! II Koga sme soo~eni so konkretniot primer na makedonskata literatura. zad grb frlen vilaet. poradi pripadnosta kon duhovnata provincija. transgresija. iako otporano nagovesten. vo daleku pogolema merka. niz kogo makedonskata literatura i kultura. deka `iveeme vo zatvoren. `anrovski ne sekoga{ imenlivi. tuku i od mno`estvoto na generativno-transformativni procesi. vo aktivnata rehabilitacija na kulturnata svest na makedonskite avtori. vo poezijata. vo `anrovskite modaliteti i posebno . kone~no. {to nego go sledat. hipertekstualni praktiki. operacii i `anrovi. kako najkompleksen intertekstualniot pristap: toj. ne samo {to vitalno e zasegnat od dijalogizmot i aktivnoto proniknuvawe na tekstovite. so ogled na ova iska`uvawe. poluuspien.

vo najizrazita i programska smisla kaj Aleksandar Prokopiev vo †Mladiot majstor na igrata#. ~ij{to programski naslov. kosmopolitskata orientacija i inspiriranost od ino-nacionalnite poeti~ki prosedei.. povtorno se o`ivotvoruvaat. neguvaweto i sozdavaweto na literatura. ponatamu. pokraj ve}e osvedo~enata zastapenost na mitskite matrici. vo 1994 g. gri`livata preokupacija so tekstot i sledeweto na procesite na negovoto kreativno sozdavawe i pretopuvawe. Ne slu~ajno. se javi i so eseisti~kata kniga †Dali Kalimah be{e postmodernist#. fatalen i †temen vilaet#. kako proces mo`ebi. da dobie novi oblici. ima svoja kontekstualna potkrepa i relacija. preku afirmiraweto. kon poliretori~kite strategii na pismoto. a potoa i vo nivnoto arhetipsko priklu~uvawe kon onoj velikolepen. vodoploven i kulturen prostor. na moreto. vo ovie godini. post-modernisti~ka epoha. ili aspekti: pred s¢. i urneci. kult kon poeti~kata erudicija. sofisticiranost i retori~ka prefinetost. odnosno svrtenost kon sebesi. 1992. ~ij su{tinski izvor pretstavuva Bibliotekata. Jugot. kade post-modernisti~kata poetika na pove}estilnost. svetlinata. ili pak plodonosnoto zra~ewe na nadrealisti~kata poetika. dlaboka predanost na Gradot (pove}e. vo †Slovo za zmijata#. pome|u poeti~kiot izvor na post-modernata literatura . evidenten prvenstveno kako hronotop. kon intertekstualnata igra so tradicijata. 1987. fragmentacija.Borhes. odnosno literatura. Ova mo`e da se argumentira preku avtorskite postapki na Mitko Manxukov vo †Me|ata na svetot#. se nao|a vo nesomnen sklad so aleksandriskata poetika na u~enost. Mediteranot. {to nikoga{ ne go smetale za dale~en i tu|. naprotiv! Vo po~etokot. i egzem82 . 1985. isklu~iv. Aspektite na mediteranskiot mit. pak. koja{to mo`eme da ja prepoznaeme kako aleksandriska literatura. sledewe na anatomijata na pismoto. vo †Plovidba na Jug#. od edna strana. razvivaweto na poinakvi tehniki i formi na gradewe i eruditsko sozdavawe na naracijata. eseizam. pridonesoa mediteranskiot kontekst na makedonskata literatura. {to. se odlikuva so poinakov vid prisustvo vo makedonskata literatura. hibridizacija. ploveweto ili preku svoite bogati mitski konotacii. darelovski respekt kon polikulturnite estetski vrednosti. urbanoto nomadstvo ili samosvesnata. a so ogled na svojata bogata avtorska samosvest Prokopiev. 1983. i soobrazno na toa. ve}e vo 80-tite godini. si`ei ili junaci. eklekticizam. odo{to na poapsraktnite kolektivni simboli: na dr`avata ili. Podemot na prozata vo makedonskata literatura vo 80-tite godini. nacijata). eksplicitno gi posvedo~uva dlabokite sovpa|awa pome|u duhot na aktuelnata i onoj na helenisti~kata kni`evnost.Elizabeta [eleva MAGOR sudite. potoa. intertekstualni igri. deka mu pripa|aat samo na eden. so vkupnite poeti~ki pridvi`uvawa na aktuelnata.

koi se vklu~eni vo procesot na imaginativnata i spekulativnata kni`evno-umetni~ka rekonstrukcija na duhovniot profil na vizantiskata epoha. kakov {to e Simeon Macedonijan. duhovniot `ivot na ovie prostori. pome|u dokumentot i bogatata retori~ka orkestracija. pri toa. So toa na ramni{teto na stilot se potvrduva bliskosta so u{te eden mediteranski element. otkolku kako mimeti~ki preslikan. vo †Slovoto za zmijata#. vo konceptualno strogo osmislenata i kompoziciski skladno postavenata prozna kniga †Freski i groteski#. †Golemiot egzarh#. i slobodnata igra na intertekstualnite odeci.. posebno vo raskazite †Isku{enieto na Amfilehij#. Vizantija kako umetni~ki hronotop. imeno so maniristi~kiot son. freskoslikarstvoto. Venko Andonovski. {to go zasega opskurniot period na vizantiskoto carstvo. †Krovovi bez ku}i# . protkaen so voznemiruva~ki paganski relikti i rituali. in83 . figuriraat sliki i pretstavi za nekoj hipoteti~en sreden vek. †Medaljonot od Pela#. referencijalen i konkreten vreme-prostor. vo kogo skladno pulsiraat kulturolo{kata boja i ornamentalna specifika na dale~nata magiska Vizantija. vo †Polovina bo`ilak# (1992). vo na{ata proza. †Smrtta na Evtihij#. kako idealen prostor za eruditski intertekstualni podigravki pome|u istorijata i umetni~kata ironija. vo †Plovidba kon Jug#. samoto hristijanstvo. objavena 1993 g. Vo raskazite †Qubovnikot na ledi Alkaforida#.Kalimah. svrzan so helenisti~kata epoha. Aspektite na o`ivotvoruvaweto na mediteranskiot kompleks. se sosredoto~uva na mediteranskite toposi. pismoto. vrz kreativnite pottici na borhesovskata metafizi~ka fantastika. gi sledime vo pojavata na u{te eden. negoviot dale~en srodnik i prethodnik. pa s¢ do †Svantovid#.. pome|u faktot i kni`evno-umetni~kata mitologija. hipoteti~nite figuri na arhetipskite graditeli i eruditi. imagolo{ki prostor. me~tatelna neobi~nost. videna pove}e kako virtuelen. isto taka. sekoga{ zadr`uvaj}i ja svojata ironiska distanca i pravoto na otstapka od nekoga{ dominantnite narativni obrasci na pateti~na evokacija na istorijata. †Posledniot makedonski rektor# itn. po~nuvaj}i od †Odaja za du{ata#. ispolnet so retori~nost. Ermis Lafazanovski. od druga strana. se obiduva da ispi{e kreativna i avtenti~na kni`evnoumetni~ka proza. azijanisti~ki stilski postapki i duh.plarniot pretstavnik na aleksandrizmot . za eden o~uden umetni~ki hronotop. ja sre}avame i vo ne{to podocna objavenite prozni knigi. Andonovski ja gradi svojata narativna postapka vrz principite na eruditivnata poetika.niz edna borhesovski vdahnovena postapka na mistifikacija na izvorniot istoriografski materijal. Nastojuvaj}i da dopre do podlabokite metafizi~ki koreni na makedonskata kultura. komplementaren so prviot trend.

n. od Danilo Kocevski. na ve}e videnoto i preku imaginacijata do`iveanoto iskustvo. potoa romanot †Krstot na Bogomil# od Boris Vi{inski itn). maliot roman na Manxukov. zbogati i modificira dokumentarniot materijal.Elizabeta [eleva MAGOR dikativnoto razmno`uvawe na †istoriski roman#. gledaj}i i vo nego elementi od ne~ija tu|a interpretativna postapka. Zastapen u{te vo 1971 god. ~ija tematika se odnesuva na helenisti~kata. e tokmu primenata na novi. kon koja{to se izrazuva nesomnen kreativen voshit. †Sekoga{ odime niz odamna sonuvaniot son. romanot †Aleksandar i smrtta# na Slobodan Mickovi}. kreativnata igra i preto~uvawe me|u realnosta i imaginacijata. tipi~no mediteranski `anr. vo tipi~no mediteranskiot duh na déja vu. †Aleksandar# maliot roman so bogati istoriski konotacii kon sovremieto †Odisej#. Pokraj inovantnoto i intrigantno posegawe po re~isi nedoprenata helenska ili vizantiska epoha i duhovnost. 1992 g. suverenoto pravo na romansierot da go meta-tekstualizira. odnosno tragi na individualna semioti~ka obrabotka i naracija. respekt ili kopne` . specifi~ni strategii na relativizacija i tekstualizacija na istoriskata predlo{ka. {to kanadskata teoreti~arka Linda Ha~ion go imenuva so sintagmata istoriografska metafikcija. esejot. od 1993 g. treba da go izdvoime t. go raspoznavame toa. (1991). romanite na Slavko Janevski so koi fakti~ki i zapo~na ovoj trend: †Mirakulite na grozomorata#. po samiot ~in na plovidbata i paganskoto osloboduvawe od urbanite stegi. vo kogo se sodr`i i iska`uva interesot. odnosno †Aldebaran# od Vlada Uro{evi}. patepisniot `anr. na intertekstualnite tragi i zapisi..) ponatamu. hibridizacijata pome|u istoriografskiot i kni`evno-umetni~kiot tekst. na ve~noto vra}awe i povtoruvawe 84 . qubopitstvoto i kopne`ot po egzoti~noto. vo nedovolno poznatata i prou~uvana kniga †Pustini i oazi# od Vidoe Podgorec. kon edna ve}e videna slika# veli Uro{evi}. 1984 g. do`ivuva vistinska revalorizacija vo delata †Pat za Arka{on# od Danilo Kocevski (1989). kako i suverenata uigranost na intelektot i igrata. lirski patopis. sakaj}i da go ozna~i tokmu kreativnoto prepletuvawe i prenaso~uvawe. pasti{iraweto na arhai~ni stilovi odnosno leksika.. ili pak na vizantiskata epoha (toa se. Kako tret oblik na prisutnost na mediteranskiot intertekst vo makedonskata litertura vo 80-tite godini. svesnoto posegawe po soodvetni retori~ki modaliteti.vo ovie romaneskni dela. romanot na Zoran Kova~evski: romnot na Bla`e Minevski †Crn perduv#.. {to ovie romani gi izdvojuva od poznatata `anrovska odrednica na istoriskiot roman. vo koi vibrira edna `anrovski apartna mikstura na intimniot zapis. Toa. na primer. debitantskiot roman na Venko Andonovski †Azbuka za neposlu{nite# od 1994. za prv pat. patepisot.

otstapuva pred bogatstvoto na kulturolo{kata paradigma i intertekstualnata asocijativnost na Mediteranot. ima oniri~en karakter: †Vo dopir so moreto. indigoto na moreto. more na kamen. odnosno son za oslobodenata kreativnost i spiritualna energija. more od filigran. zbogatuvawe. na kulturolo{ki plan. Nebo bez boja: varovni. sinata slika# (Uro{evi}). tuku i za †nematerijalnoto patuvawe#. rustikalnata mitologija. £ e posvetena pesna. pove}e virtuelno i simboli~no more. za. Sogledan kako prostor na sudbinski razliki i prelevawa. deka denes. Edinstveni boi: belata na branovite belata na brodot. Vo zaklu~okot na ova izlagawe. se nasetuva o`ivotvoruvawe i vospevawe na telesnite. so mediteranskiot nomadizam. Aldebaran. Dominantniot kvalitet na ovaa proza. Mediteranot ja potkrepuva bahtinovskata vizija na kulturite vo neprestajno dijalo{ko proniknuvawe. ne samo za vistinskoto. Ju`nata yvezda.Ohrid. so mediteranskiot duhoven i kulturen areal. Pri toa. mo`ebi. funkcionira kako metafora na Jugot i mediteranskite opsesii. vrtoglavicata i zbesnatosta pred letoto. mo`eme da zabele`ime. letoto i poetot. istriena so voda. no samo koga }e gi zatvorime o~ite. `iveeweto vo migot. Uro{evi} prepoznava i fakti~ki elementi na pripadnost i soglasnost na eden od na{ite gradovi . ovozemni radosti. fakti~koto. vo ova delo. na koja vo 1960 g. Vo ramkite na taka do`iveanoto. Toj e vistinska potvrda na tezata deka Drugosta. pergament od koj e izbri{ana. `ivini. veli~aweto na plodnosta. e nezamenliva inspirativna slika. vo likovnosta kako neodvoiv del od retori~kata struktura vo hromatskoto pismoslikarstvo. vrednostite na detskata razigrana optika i neskrotenost. aspektot na klimatogenoto ili geopoeti~koto vlijanie i zra~ewe. kalajni isparuvawa. a sekoga{ vo bleskaviot krug na letoto i vo temperaturata na negovata violetova treska. ne retko. vrskata pome|u moreto. ba{larovskata opsednatost od ognot kako praelement.na ne{tata. protkaena so brojni `anrovski elementi i †za~ini#. †Mediteran: kujunxisko more. ne znaeme na koj predmet mu pripa|a. na kovano srebro. za tvore~koto napojuvawe i osve`uvawe na na85 . i so kultniot odnos kon vodata i son~evata svetlina. Zatoa i Kocevski govori. ponekoga{ pove}e virtuelno. vrzana za urbanata teskobnost na Orfej#. na skr{eni amfori. e sodr`an tokmu vo nejzinata bogata vizuelna vrednost. svojstven na mediteranskite narodi. Moreto ima zna~ewe na arhetipski motiv. kako vistinski simbol na post-modernata era na vavilonski umno`enite govori i kulturi. posilnoto i potemelno dejstvuvawe na imaginarnite plovidbi i patuvawa. poetite najsilno go do`ivuvaat ekstati~koto osloboduvawe od otu|enosta. pottiknuvawe. Mo`ebi tokmu zatoa. I srebrenata.

le`at vistinskite neuni{tlivi izvori na mediteranskata magija. vo slabeeweto na identitetot. Tokmu vo polifonijata.razliki. kako i fizi~kata zagrozenost na edinkata. slobodata nad prinudata na identitetot. na toj na~in. kulturalnite . so zavodlivite vetuvawa na nezapirliviot. na mediteranskiot kult. so po{irokite kulturolo{ki vredenosti. prou~uva i istaknuva pred s¢ . Zatoa. simboli i tradicii.Elizabeta [eleva MAGOR cionalnata kni`evnost i kultura. nemo`nosta za negovata samoopredelba e isto tolku surova. edinstvenosta. totalitarnata i avtoritarnata ideologija na celosta. sinkretizmot i paganskoto soobrazuvawe so vremeto i prostorot. nepoznat i dotolku pove}e privle~en duhoven prostor. denes e zameneta so ideologijata. so prirodata i kosmosot. raslojuvawa. principot na identitetot koincidira so principot na dijalogi~nost. monologizmot i ednoglasnosta. koi go redefiniraat poimot na kulturniot identitet. so pravo. amorfnosta. sekako. odnosno. ja vrednuva tolerancijata nad supresijata. kako nov epistemolo{ki fakt. da gi sogledame vnatre{nite razliki. podvojuvawa. 86 . Dualniot koncept na identitetot. ASPEKTI NA KULTURNIOT IDENTITET Postoeweto i osoznavaweto na kulturniot identitet nesomneno pretstavuva edna od bazi~nite ~ovekovi potrebi. se smeta deka krizata na identitetot. denes sme soo~eni so takvi epistemolo{ki predizvici. umno`uvawa. etni~kite. mo`eme da raspoznaeme nekoi aspekti na procesot na smrtta i odumiraweto. od kogo poa|aat i procesite na sovremenata evropska integracija. koja gi poso~uva. vo svetlinata na dijalo{kata filosofsko-politi~ka opcija. drugost. upatuva ve}e na ramni{teto i vo ramkite na samiot subjekt. {to od iskoni go ma|epsuval i vdahnovuval tvore{tvoto. razli~nosta / heteroglosijata nad homogenosta. depersonalizacijata i derealizacijata. Vo toj kontekst. inkonkluzivnost. Od druga strana. multipliciranost i. So drugi zborovi. nivnata konstitutivna nu`nost i kompleksnost. zatoa.polovite.Vo rasplinuvaweto.

Od svoja strana. 87 . oslabnee i neutralizira ~uvstvoto na zagrozenost kaj nedominantnite narodi i kulturi . deklarira ili pak instrumentalizira. Od druga strana. toga{ nitu tkn. im go dava pravoto da postojat pod svoe ime. ovie narodi stanale vistinski paradigmi za dijalogizmot. da `iveat spored nasledstvoto na svojata kultura. Ako ja sledime mislata na Milan Kundera. da go potisne. svojata avtenti~nost i postoewe. mo`at da ja poka`at. avtomatski e neracionalno. deka "borbata na ~ovekot protiv mo}ta (vlasta) e borba na pameteweto protiv zaboravot#. kon eden globalen identitet. umno`ena i splotena so komponentite na Drugosta. poradi svojata nedovolna brojnost. tuku istata ja razbira vo polifoni~na smisla: imanentno rasloena. koj{to me|utoa ne ja bri{e i potira individualnata razlika i specifika. virulentnata ideja i koncept na nacionalizmot kako kulturna ideologija. e od posebno zna~ewe tokmu za grupata na tkn. toga{. So ogled na toa. vo kulturite na nedominantnite narodi mo`e da go prepoznaeme toj mnemotehni~ki efekt. da go apsolvira apstraktniot i egocentri~en poim na subjektot i. tolerancija i interkulturalnost. nedominantni narodi i kulturi. Zo{to. podgotvenosta na novata evropska politika da ja prifati i respektira Razlikata. marginalni ili vtorostepeni na svetskata kulturna i politi~ka scena: i tie. vo op{testvo kade ne se poreknuva ili zagrozuva ne~ij kulturen identitet. toa pametewe na svojot kulturen identitet. da govorat na svoj jazik. ovozmo`uva maksimalno razvivawe i kreativno. koj nim.vo presudna mera }e vlijae na toa. osporuvan i zagrozuvan vo nivniot buren istoriski razvoj i iskustvo. produktivno doka`uvawe na kulturnite potencijali na sekoj nacionalen entitet. Ako ja postulirame samata kultura kako na~elo na identitetot. ~esto se potpiral vrz principot na koegzistentnost. nedominantni narodi nema da se ~uvstvuvaat inferiorni. toj glasno da se nametnuva. denes i ovde. prirodno }e bide nadminato so po visokoto na~elo na kosmopolitizam-~uvstvoto na pripadnost kon svetot. golemoto i odlu~uva~ko zna~ewe i mesto. so toa. naj~esto sosedni dr`avi. da potpa|aat pod dominacijata i vlasta na posilnite. Prinudeni. me|u koi pripa|a i Makedonija.Analiti~ki interes Novata orientacija kon komplementarniot identitet vo evropskite integracioni procesi. {to £ se dodeluva na kulturata (a koe se potvrduva vo Izve{tajot dobien od ON). kako i drugite. da se namali agresivnata. Nacionalniot subjektivitet na ovie narodi. na~eloto na nacionalizam i {ovinizam. ~esto podveduvan pod pra{awe. potvrdat i odbranat svojata kreativna i duhovna potencija.

otstranet od granicata. tokmu vo dijalogizmot. toj ja gubi po~vata pod sebe. koi taa. se samorealizira. poto~no. Takvoto procesualno vospostavuvawe. vreme i okolnosti. kosmi~ki). vo sredi{teto na analiti~kiot interes. potvrduvaat deka †kako zaedni~ka su{tina na ~ove~nosta. vo toa e negovata serioznost i zna~ewe. "Tu|ata kultura samo vo o~ite na drugata kultura se otkriva sebesi pocelosno i podlaboko. iako samiot najmalku mo`e{e da u`iva vo nego: "Sekoj kulturen akt su{testveno `ivee na granicata. spored svoeto mesto. na 88 . tuku sekoja go so~uvuva svoeto edinstvo i otvorena celost. kulturizam i tekstualizam. trendot na tkn. ima dve va`ni implikacii: Prvata se sostoi vo priznavaweto i prifa}aweto na ontolo{kata raznozna~nost na svetot. koj{to siot svoj `ivot mu go posveti na dijalogizmot. Pri takvata. Mihail Bahtin. kako konstituitiven princip na sekoe ~ove~ko su{testvo. tie ne se slevaat i me{aat. Vtorata implikacija. kako uto~i{te na univerzalniot jazik#. steknuvawe i povtoruvawe na kulturniot identitet na nedominantnite narodi.Elizabeta [eleva Komparativen identitet MAGOR Od svoja strana. samobendisan. ogledalo na identitetot. dvi`ewata vo sovremenata teorija i filosofija. kulturata ostanuva nezamenliva sila ili. Takvata delokalizacija na marginite i na drugiot. se izroduva i umira#. postoeweto na eden subjektivitet (povesen. koi ja podr`uvaat kulturnata samoidentifikacija kako univerzalno pravo i vrednost. tuka zaslu`uvaat da se spomenat proro~kite zalo`bi na ruskiot filosof na kulturata. vo neophodnata potreba od raspoznavawe na pretpostavkite i elementite na tu|iot kulturen identitet. imanentnata kritika na monologisti~kiot koncept. dijalogi~na sredba me|u dve kulturi. kulturnite studii. ostanuva ispraznet. vo koe se reflektira i. a vzaemno se zbogatuvaat#. u{te pova`no. kako oaza na humanite vrednosti. kulturen. vo opkru`uvaweto na neoprosvetitelskite struewa na evropskite integrativni procesi. transgredientnosta ili egzotopi~nosta. toj e sekoga{ relacionalen ili pak komparativen! Zatoa. Identitetot ne e apsoluten. Nie £ postavuvame na tu|ata kultura novi pra{awa. samata sebesi ne si gi postavila. vo vid na kulturen i neporekliv monument. ireduktibilnosta na individualnoto kulturno nasledstvo-upatuvaat na dinami~kiot proces. epohalen. ja sogleduva edinstvenata mo`nost za dosegawe na sopstveniot identitet.

vo ramkite na svoite preokupacii. imanentni i neophodni. ostvarena vo ramkite na kru`eweto. odnosno etika na kni`evno . dinami~en. vo sklad so univerzalnite humanisti~ki normi.principi koi. efmati~ki ja naglasuva instancata i problematikata na Drugosta / Drugiot. {to e daleku po{irok i poambiciozen od onoj. dali interesot se javuva od aksiolo{ki.rasteweto na interesot kon nedominantnite kulturi. Bez razlika na toa. epistemolo{ki. odnosno postulira prethode~kata. {to treba da se iskoristi kako strate{ki koncept od nivnoto vitalno zna~ewe.tekst. kosmopolitizam . nezapirliva. da go prodlabo~i. na toj na~in. za prv pat. na ovie narodi. poetologemata na intertekstualnosta. aktuelniot (ob)lik na kni`evnata teorija i metodologija. nastojuva. Globalnite procesi. potencijalna. postojano delotvorna. optekot. {to go vostanovuva. treba da ja do`iveat svojata na~elna potvrda i ramnopravnost. proto~niot. vo sozdavaweto na noviot evropski poredok. otsekoga{ im bile svojstveni.kako . oslobodeni od prinudata postojano da go samopotvrduvaat i branat svojot kulturen identitet. vo naporite za soo~uvawe i odr`uvawe na svojot kulturen identitet.nedominantnite narodi tokmu sega ja imaat edinstvenata i nepovtorliva mo`nost-da ja potvrdat svojata komplementarna uloga i va`nost. vo zakrilata na novite integrativni procesi. Tekstot . ili drugi pobudi . no i nomadska bitijnost. imaat neprocenlivo zna~ewe tokmu za nedominantnite narodi koi.kako . {to. na nesvodlivata. sosredoto~ena. procesualen tek. PROBLEMATIKATA NA INTERTEKSTUALNOSTA Problematikata na intertekstualnosta. kako imanentna. zasnovan vrz principite na interaktivnost. "demonska#.nau~noto prou~uvawe. do nivoto na edna fundamentalna po etika. "fluksot#.svet i svetot . vo metodologijata na humanitarnite nauki voop{to. otvoreniot. od militantnite i neprijatelski nastroeni sili. {to ozna~uva i stremi kon pokrupen epistemolo{ki prelom / rez. tolerantnost. dijalogi~nost. pretstavuva integralen element od po{irokata filosofema na dijalogizmot. nepovratno zagubeni vo svojata 89 . imeno. daleku od toa da bide samo del od trendovskata retorika na kni`evnata teorija i metodologija. inkonkluzivna igra na identitetite i temporalnite dimaenzii. Aktiviraj}i krug pra{awa. imanentna poetika. se samo dve lica na istata dijalo{ka iskaznost. koi gi pottiknuvaat vakvite vrednosti.

tuku. isto tolku mudronosni.vo . vsu{nost. apofati~koto. tuku i spored svojot sintakti~ki stroe`. sekoga{ ve}e tekstovi . nesamoidenti~en. Intertekstualnosta. odnosno intertekstovno. intertekstualnosta go zastapuva imanentnoto predimstvo na `ivotot. Intertekstualnosta. hipoteti~en prostor na me|usebnosta. se menuvaat i osciliraat.iracionalnoto. raspetluvawe na krutite. osoznaeno kako androgino. promena. potvrduvaj}i go svoeto pagansko (mnogubo`e~ko. maksimalno natopen so te`inata i vistinata na intimnoto iskustvo. paganskoto samosozdavawe i samorasnewe na `ivotot . vo koja. epistemologemata i poetologemata na intertekstualnosta. znakot i tekstot. odnosno na hiper . protek. nejzinoto su{tinsko svojstvo na transcedencija. osuden na toa. dlaboko soznatelni. mo`nost za povtorno vozniknuvawe na du{ata / glasot na prethode~kite tekstovi. Bitieto na tekstot. pot~inuvawe na umot i vladeewe so (protiv) nego. princip i potvrda na tekstualnata reinkarnacija. nezale~ivo razlomen vo sebe samiot.scientisti~kiot moral. Epistemologemata na intertekstualnosta. kako apologija i emfaza na difuznoto.`ivotot. modaliteti. osloboduvawe od "zloto na teoriskata kultura# (kakvo {to zagovara{e u{te Ni~e). so ogled na {to.ostanuva nesvodlivo vo ramkite samo na edna (monolo{ka) opredelba.umetnosta (vo `ivotot sogleduvaj}i. kako {to smeta Bahtin. sozdavaj}i ja konstitutivnata amplituda na intersubjektivniot entitet. 90 . kolku {to se do`ivuva~ki. Kako epistemologema. rasto~en. neiska`livoto. odnosno sekoga{ . koi se. monadolo{ki sistemi . ramki.kalemi. buewe. koj go du{i i go sterilizira ekstati~noto bitie na literaturata. mnoguobli~no) bitie. dioniziskata nezauzdanost. kako eshatolo{ka metafora. `ivotnoto stradawe. divata mudrost.tekstot i na tekstot .ve}e umetnost / Tekst). vo prilog na fluidniot. da bitisuva samo vo prostorot "pome|u#.vo i niz . isto taka. koja nema za cel. svoeviden poezis. Jas i Ti. Problematikata na intertekstualnosta. kako potvrda na ni~eanskiot instinkt na dionizisko rasto~uvawe. steknuva opredeleni karakteristiki i na apofati~kata (racionalno. {to se preto~uva . monolo{ki. dvopolovo. dokraj neizreklivata i nesoop{tlivata) vistina i metodologija. probiv vo sferite na misti~noto. vo teloto i duhot na aktuelnite. premavnuvawe na voobli~enite granici.Elizabeta [eleva MAGOR mre`olikost. kako iskustvo. filosofemata. rabnosta.mu se sprotivstavuva na kvazi -. kolku i spasonosni. dvojstveno. grani~nosta. me|utekstovno . vo me|ubitijnosta. implicitno ja predo~uva dehierarhizacijata na logocentri~nite poimi na jastvoto.vo . ne samo spored svojot semanti~ki.

So 91 . znaeweto i institucionalnite ramki / oblici / barieri). povtorno . Aksiomot na intertekstualnosta. so nevidlivi konci. Mo`ebi. t. kao auktor. {to mu se pripi{uvaat. zaedno so opravdanosta i smislovnosta na arhetipskite veruvawa vo generativnite. aplikabilnosta (primenlivosta. Povikuvaj}i se na analogni uka`uvawa na @.teoriskite aspekti i relacii pome|u jazikot.politi~kite. za seksualnite (i so toa. za sebe gi vrzuva svetovite i su{testvata. vrzani za kosmogoniskite procesi na nastanuvaweto na svetot. od diskursot sozdavaat Telo.tkaja~. no i kako implikacija na indeterminiranosta. materijalni argumenti. vo Fekete. nepodredenoto. kako u{te edno premostuvawe na potesnite kni`evno teoriski prou~uvawa. koj ostanuva nezale~ivo krut.kultura. takva vo koja dominira principot na avtoregulacija na tekstot. 1984 :202). koi{to gi sozdal / isfrlil od sebesi# (1996:128). kako uvid vo generativnite potencijali na haosot. odnosno kiber . kriti~ko . afirmiraj}i ja idejata za "napu{tenoto delo#. naprotiv: svojstvoto na kineti~nost. dobiva svoi za~uduva~ki. kako i animisti~kite dimenzii i metafori~ni konotacii. vo vremeto. isto taka. koga se afirmira eden oblik na kultura. Vernan. intertekstualisti~kata kritika i teorija. Spored soznanijata na Mir~a Elijade. a ne pove}e stati~en nau~en predmet. Ne slu~ajno nare~ena kiberneti~ka. znaeweto i mo}ta. odnosno "etikata na pismoto. go osporuva paternalisti~kiot nadzor i privilegija. Intrtekstualnosta. pred s¢ na avtorot. filosofskite. s¢ u{te nepodredeniot svet).Intertekstualnosta. gi otkrivame i podlabokite koreni. podvi`nost. {to ja proniknuva i paradigmata na dijalogizmot i intertekstualnosta. "kosmogoniskoto sozdavawe e simbolizirano so ~inot na tkaeweto: koga Tvorecot .svetotvorni) konotacii na ~inot na tkaeweto. ne e slu~ajno. opravdanosta) na aksiomatikata na intertekstualizmot. slu~ajnoto. vo prilog na po{irokite kulturolo{ki studii i interpretacii (promisluvawa na socio . kako interpretator (diktator). Tokmu denes. nare~ena tehnokultura. so samoto toa. vo tkivoto na samata kni`evna teorija i metodologija. so ostra indignacija.e. dinami~nost. pove}e ne mo`e da se oddeli nitu od eden vid ili oblik na tekstualna / diskurzivna praktika. nepredvidliviot. sozdatelskite potencijali na Haosot (amorfniot. vitalnost. {to poimot tekst pottiknuva (i e proizlezen od) sferata na arhai~nite mitolo{ki proekcii. kako kritika na sopstvenosta# (Levin. P. proto~nost. a potoa i na ~itatelot. umrtven. definiran. poradi visokiot udel i dominacijata na tehnologijata (elektronskite mediumi). realizacii i olicetvoruvawa. na denes razvikanata i aktuelna topolo{ka geometrija (teorija na katastrofite i haosot).

najmalku e edinstvena. deka taa. promenata na oblikot na ~itawe. samiot proces na sozdavaweto novi. Na toj na~in.kiber prostor. izborot. odnosno. koja vo sebe komprimira i brojni filosofski konotacii i implikacii. deka `iveeme vo vremeto na "ekstaza na komunikacijata#. na ~ovekot. tkn. ontologema. na literaturata a. fakti~ki. ili zapostavi faktot. paradigmatikata na intertekstualizmot. so~eluvaweto so kompjuterskiot ekran (interaktivnosta). na tekstot. totalitarna indetermiranost i fluidnost. ~ie{to postoewe radikalno gi menuva pretpostavkite i okolnostite na tradicionalnata. kulturolo{kata predodredenost na pismoto. Proniknat so duhot na takvite sogledbi. novata tehnologija na pi{uvaweto i ~itaweto (hipertekstot). eksperimentalni kni`evni `anri (kiberpankot. govori za egzistencijalnoto "tetovirawe# na pismoto i na 92 . sovremeniot germanski filosof Peter Sloterdajk. vo re~isi site svoi relevantni crti. Bodrijar uka`uva na toa. Vo nikoj slu~aj. interaktivnoto pismo voop{to).Elizabeta [eleva MAGOR ne{to posovremen re~nik. taa ponekoga{ zapa|a vo solipsizmot na avtoreferencijalnosta (Fekete. u{te edna{. odnosno Majkl Rifater "Intertekstualnosta vs.kon noviot. zapo~na i. ili poprvo . potrebata za kriti~ko soo~uvawe. odnosno fatalizam. kako i na tekstot. zbunuva~ka i. raste i interesot za tipolo{ko prou~uvawe (i. intertekstualnosta imame pravo da ja sogleduvame i kako ontologema. odnosno. preminot . odo{to e onoj na Bahtin (koj namerno go odbiva{e jazikot na in`inerite i tehni~arite. se potvrduva samouni{tuva~kiot potencijal. podednakvo tekstot. kako i ~itatelot. za dijalo{ko ustrojstvo na svetot. "humanisti~ka# percepcija i recepcija na kni`evnite dela. vo opredelbata na dijalogizmot. Otade. modalitetot na hipertekstot. hipertekstualnosta#. po mo`nost. imanentno vgraden vo sekoja metateorija. vklu~uvaj}i ja i intertekstualisti~kata. agonot. Me|u vode~kite teoreti~ari na intertekstualizmot. Sudej}i spored prilozite na Xorx Hilis Miler "Etikata na hipertekstot#. ne smee da se zaboravi. se ramnopravni pojavni determinanti na po{irokoto hipertekstualno pole. kade. sogleduvawe i uramnote`uvawe so entropskiot porast i bueweto na informaciite (tekstovite) vo prenaseleniot kulturen. hiperpoezijata. potoa. interaktiven model. vo koja {to nepovratno e vpi{an i osoznaen nesvodliviot raskol pome|u `ivotot i poimot. Sepak. koj{to eksplicitno ja vklu~uva borbata. u{te podramati~no ja podvlekuva. razgrani~uvawe) na srodnite modaliteti: intertekstot i hipertekstot. od druga strana. vo erata na mre`ite. be{e zacrtana od strana na Mihail Bahtin. pome|u iskustvoto i znakot. Vo svoite radikalni izvedbi. vo svojot govor za literaturata). vo svoevidna magma. 1984:XVII). ili pak ednodimenzionalna. od edna strana. povratniot odgovor (fidbekot). so ogled na toa. re~isi.

1995). kako {to poka`uvaat Fuko. ja imenuva britanskiot teoreti~ar Daglas Talak). svesta.avtorot.teorijata na intertekstualnosta. ednokratnoto. od edna strogo elitisti~ka. a ne samo potesnoto kulturno . gi zagatna i gi ovozmo`i dvete golemi meta teoriski struewa: od edna strana. kon svetot na ontolo{kite odluki . onaka. koja go pottiknuva reaktiviraweto. odnosno Kniga (kniga na `ivotot). "voveduvawe na site ne{ta vo svetot vo temata na Razgovorot# (F. kako i aktuelnata humanitaristika (ili kriti~ka teorija.umetni~ko nivo. {irej}i go svojot interes kon po{irokite politi~ki i filosofski promisluvawa . i zo{to da ne. gledaj}i. solipsisti~ka . otu|enosta i nejzinata transcedencija. blagodarenie na svojot {irok eksplikativen potencijal. dijalogizmot. svoeviden. vo polna merka gi opravduvaat i revitaliziraat na{ite soznanija. "golemiot kod i programa#. socioistoriski i drugi uslovi. vo emancipatorskite zalo`bi i strategii. sekoga{ ve}e vre`anost ) na znacite i tekstovite. kriti~kata teorija. programski ja zagovaraa. utopisti~koto iskustvo i proekcija. vo koi opstojuva dadena kultura. totali-tarnata (no isto tolku. za neophodnata kriti~ka distanca kon poredokot. vo `ivotot. kulturata. obnovata. Vra}aweto.(Vernik. odnosno kon neapsolviranite vrednosti i potencijali na dijalogizmot.teoriskoto vnimanie. jakne potrebata i imperativot za generalizacija na Dijalogot {to zna~i "pretvorawe na Svetot vo sogovornik#. kako napor. 93 . na slogovite i zapisite. kako i Bahtin. za pretstojnoto i imperativnoto "vra}awe kon Bahtin#. gi proniknuva prirodnite nauki.Tekst. Prenaso~uvaj}i go kriti~ko . da se dolovat i potesno da se kontekstualiziraat konkretnite materijalni. {to "od po~etokot gi sobira sekoj eden `ivot# (1992:10). u~estvoto i sou~estvoto na kategoriite na subjektot. centraliziranata dominacija. povtorno }e mo`e da se priklu~i (odnosno. kako metadisciplina.od druga strana. difuznata) Mo}. presozdavaweto na edna "sou~esni~ka teorija za svetot# kakva {to. kade s¢u{te. zaokru`en. kako {to vo 1995 g.konceptualnoto i filosofskoto jadro na poetikata na intertekstualnosta. 1984:131). Delez i Gatari . podednakvo . koja{to ja supsumira samata kni`evna teorija. Na toj na~in. vo Fekete.disperziranata. koga na globalnoto geopoliti~ko. da se vrati) vo ramkite na transformisti~kata misla (praktika) . obnovata. Smislata na Bahtinovskiot dijalogizam stanuva posebno aktuelna (da ne re~eme akutna) tokmu denes. kulturnite studii. zastapuvaa i oblikuvaa "umetnosta na `iveeweto#. ispi{an i tetoviran so krvavi tragi . Muhi}. od svetot na ~isto diskurzivnite. postoi mesto i dostoinstvo za singularnoto. za egzistencijalnata i kulturolo{ka tetoviranost (obele`anost. kako {to pripadnicite na likovnoto dvi`ewe FLUKSUS.

denes. prakti~na. egzistencijalna perspektiva.so samiot razvoj na aktuelnite socio-istoriski nastani vo svetot. so dalekuse`no (dramati~no) istorisko zna~ewe. teoriski problemi . prestanuva da bide samo edno od mo`nite humanitarni ishodi{ta na nere{livite. spekulativni.Elizabeta [eleva MAGOR U{te pove}e. "metafizi~ki#. 94 . taa dijalogizacija na svetot steknuva status na edna akutna. dijalogizacijata na svetot.

kako tipolo{ki poim. Klasikata ne e biv{a. rezultiraj}i. soobrazenosta so sovremenoto i novoto. so ogled na koi. na denes aktuelnite teoriski raspravi i tolkuvawa. bele`ewe. i vo perspektiva. postoewe. a postoi i tradicija na novoto#. Fransoa Liotar: Intelektualni modi Osnovna cel na ovoj prilog. so poimaweto na modata kako moment na povtoruvawe. {irewe i opredelba. modernosta e klasika. prerasnal vo predmet na analiti~ki interesi vo domenot na komparativnata kni`evna nauka. Na{ata namera. bele`i pove}e razli~ni modaliteti na pojava. koja nastapuva vo ramkite na postmodernata epohalna svest i duhovnost. 95 . da ja poka`eme paradoksalnata semanti~ka evolucija. od gledna to~ka. niz istorijata na literaturata. odnosno imanentnata dekonstrukcija na poimite moda i moderno. antinomiite i nesvodlivite pojmovni identiteti. ili na~in na mislewe. principot na edno "sekoga{ . POSTMODERNA I PARADOKSITE NA TEKSTUALNOSTA †Sprotivnosta me|u modernoto i klasi~noto ne e hronolo{ka. kako iterativna struktura. Modernosta e na~in na edno vreme. i ne pomalku paradoksalen princip. predzna~uvawe na site duhovni tvorbi. svrteno kon idninata. na toj na~in.ve}e# deluvawe. kako {to se veli i na~in na odnesuvawe na masa. Poimot moda. vtemelena vrz fundamentalniot.MODA. se sostoi vo toa. Taa ne se sostoi samo vo naro~noto vnimanie. aporiite. izvedeni vrz osnova na polivalentnata logika na protivre~nostite. odnosno tekstovi. me|utoa. etimolo{ki vrzan so kvalifikativot na modernosta. ovde. pretstavuva prevrednuvaweto na modata.

otstapuva od voobi~enata interpretacija na ovie poimi. modalitetite na modernata esteti~ka samosvest. vo kogo "interacijata i repeticijata dominiraat vo svetot na umetni~kata kreativnost# (Umberto Eko). modernisti~kite sogledbi. dijalogi~en pristap. glasi i porakata na Venecijanskoto bienale. bo`estvenosta na tvore{tvoto. davaj}i mu. spored navodite na Mihail Bahtin (vo mnogu ne{ta sovmesen so aktuelniot. ovojpat. go ustoli~uvaat Avtorot. o~uduvaweto. postmodernisti~ki pristap kon literaturata). nesvodlivost. "prezentnost/prisustvo na minatoto#). s¢ i sekoga{ e ve}e vpi{ano. na ~ii polici. dvosmisleno postaven koncept. vo karnevalskata kultura . polifoni~en roman. pluralnost. protolkuvano. vo neporeklivata izvornost na negovite postapki. re~isi apsolutna tvore~ka nadmo}. dela i presvrti. vo 1980 god. bilo na samiot identitet na stvarite. Vo eksplicitna forma po~nuvaj}i od Borhes. posmodernata ja karakterizira takov pristap. kako spoj na arhai~noto so sovremenoto. poimot na modernoto. vpro~em. {okot. vo literaturata se zakrepnuva veruvaweto. izvedena vrz osnova na romanti~arskite. meta96 . na prvo mesto na vrednosnata skala. prvenstveno ikonoklasi~ki opredelbi. podredeno i predvideno. bilo na potekloto. gradej}i ja. paradoksalna priroda i kontradiktorna pojavnost. kon kriteriumskata opredelba na modata i modernoto. univerzalna Biblioteka. kulturnata enciklopedija. iznenadata! Kako period. Iskreno nadevaj}i se i posakuvaj}i. Implicirani od dlabokata kriza na esencijalisti~kite i transcendentalnite avtoriteti. avtorot da gradi ex nihilo (po~nuvaj}i od Ni{toto). kako potvrda na cikli~niot princip na ve~noto vra}awe (vtemelen od strana na F. na toj na~in. namesto toa. Takviot. ubedeni vo negovata. odnosno avangardisti~kite. iskazi. vo virtualniot prostor na neminlivosta. tuku niz reanimacijata na minatoto. posebno onie od sferata na tvore{tvoto. se nao|a tokmu vo edna arhai~na. kako poetologema i filisofema na nezale~ivata mre`olikost. sinkreti~ki prnicip na reintegracija na minatoto so sovremenosta (kako {to. prvobitnosta. na mestoto na mrtviot ili osporeniot bog..toga{. predimstvo na intertekstualizmot. i primer na eden eks-centri~en model na obnova. razbrana ne pove}e niz retorikata na prelomot i rupturata. modata implicitno zadobiva status na grani~en.Elizabeta [eleva MAGOR I samata biduvaj}i proniknata so svojata heterogena retorika. evolutivniot koren na moderniot. postmodernata inicira eden dijalogi~en poim na modata. izvornosta. gi istaknuvaat kvalitetite na prestapot. Ni~e). {to go kritikuva i osporuva poimot na originalnosta. vo golema merka. re~isi zaboravena obredna forma. toj. mo`eme da go postulirame isklu~ivo preku optikata na eden hibriden. Dokolku. za prefiguracijata na sekoe delo. otstapkata. vo ~ii ramki. tradicijata.

sledej}i gi radikalnite navodi na Bart.fornata na beskone~niot. Bodrijar ja zastapuva alternativnata retorika na simulakrumite. osobeno vo semiotikata. metatekstualna opser97 . Taka. Poa|aj}i od Bahtin. podlo`ena na principot na ve~noto vra}awe. Novo. citiraweto. U. tuku pre-pi{uvawe. toga{. sogledno sekoga{ i isklu~ivo niz prizmata na sekoga{ . Mi{el Fuko ka`uva: "Zaedno so poimite na subjektivnata svest i kontinuitetot (kako koherten entitet). Poimite na originalnosta. periodot. ako pesnata ne e pi{uvawe. Eko decidno tvrdi: "Semiozata nikoga{ ne izrasnuva ex novo i ex nihilo. Namesto retorikata na rupturata. monstruozno s¢opfaten. samorefleksijata. prividite i konceptot na hiperrealnoto. Blum. kako iterativna struktura.tekst zapisnik . edinstvoto na deloto. Sprotivno na hristijanskite koncepti za apsolutna pozicija na bo`estvenoto tvorewe. zapo~nuva svoeviden kult i mesijanizam na pismoto. akumulasijata i repeticijata na ve}e postoe~kite sliki. u~estvoto i udelot na Drugiot. Eko). kako ostatok i potvrda na eden sekoga{ ve}e prethode~ki. osven vrz fonot na starata#. vo spredba so {to? Duri i najtvrdoglavata viso~ina na revolucionernoto. bezizvornoto. implicitni na modata. za Derida. Lotman). Rifater. odn.ve}e posredni{tvoto. dominantno zna~ewe po~nuva da zazema tokmu estetikata na povtoruvaweto (J. sekoga{ ve}e modaliteti. temata. vo osnovata dijalogi~na proekcija i koncepcija na novoto. dodeka. se soo~uvame so edna. bezimen. na primer.krstozbor . Niedna nova kultura ne se sozdava poinaku. samata postapka na avtomatizacijata. prepoznavaweto i enciklopedi~nosta (M. Daglas Krimp.arhiva. i vo kni`evnata teorija. na anamnezata. seni{en zapis. U{te poskepti~en i vozdr`an e stavot na amerikanskiot teoreti~ar i komparativist Xorx Stajner: "Poimot pravewe novo e komparativen po logika i supstanca. avtenti~nosta i prisustvoto se potceneti#. konvenciite i presupoziciite (X. Na soodveten na~in. vo kni`evnata teorija jaknat anafori~kite i cikli~nite modeli na kni`evnata evolucija. se doveduva pod pra{awe to~kata na kreacija. Dokolku za Eko e sosema prifatlivo paradoksalnoto edinstvo na povtoruvaweto i inovacijata. ekscepcijata. nema ni{to vistinski singularno#. Zastapena i vo imanentnite ramki na sovremenata literatura i umetnost. oznakata na originalnosta i beskone~noto bogatstvo na skrieni zna~ewa#. simuliranoto tvore{tvo. {to i samata po sebe i vo sebe. Kaler). na beskone~nata niza na reminiscencii. Sli~no na toa. £ otstapuva mesto na ~istata konfiskacija. pi{uva: "Fikcijata na kreativniot subjekt. katalog . prekinot i radikalniot rez. imanentnoto prisustvo na Tragata. taka {to. kako {to pora~uva H.

{to ja sledime vo postmodernite raspravi za identitetot na delata. protiv bilo{kata efemernost na ~ove~koto op{testvo. sekoga{ . raste~ka "nelagoda na kulturata#. mo`ebi. me|u drugoto zagatnata od apokalipti~nata. {to se kalemi so kulturnata memorija i predanieto. vo koja. denes ne retko. sega bi trebalo da raspravame za kni`evnata teorija kako moda. biduvaj}i metafizi~ki poim. postmodernata. poimot na modata se razobli~uva kako relikt na flagocentri~nite koncepti i zabludi. preminot (Kenet Vajt). postoe~kite kni`evno-umetni~ki paradigmi. ili za modata na teorijata vo kontekstot na posmodernata. vo paradoksalnata evolucija na ovoj koncept. gi nazna~uva konturite na aktuelnata kriza (mo`ebi. dodeka Rozalind Kraus eklatantno tvrdi. Novoto denes e. duri i kraj) na umetnosta. naporedno gi sodr`i i poddr`uva nostalgi~noto (past) i destruptivnoto (post) iskustvo i vrednuvawe na 98 .Elizabeta [eleva MAGOR vacija. vo korpusot na bezimenata tekstualnost. nie ovde bi go poso~ile neo~ekuvanoto sovpa|awe pome|u srednovekovnata i postmodernata hermenevtika. vo onaa to~ka. nastapuva izvesno teologizirawe na teorijata. kako "koncept na preodot#. samoizedna~liv poim. umetni~ka literatura. Ne navleguvaj}i vo takva post-hegelijanska rasprava. novovekoven . }e se sretne misleweto. Ona {to e denes sovremeno. vkodiranost i vpi{anost. pred s¢. tranzitivnosta. tradicijata se tolkuva kako sistem na vzaemni. napi{an vo paraliteraturna forma#. ednopolen. pronao|ame radikalna druga. sinkreti~no. ideolo{ka poenta. novoto e aporeti~no. metajazi~na kultura? Dokolku. nekoga{ primarnoto mesto na tkn. So drugi zborovi. avtorefleksivnata. razbrano kako medium na kulturanata memorija i anamneza. niz prizmata na anafori~kata.toga{.ve}e prefiguracija.kako neprotivre~en vo sebesi. no i kako branik. So ogled na takvoto prevrednuvawe na novoto. denes. odnosno postmoderno. {to zna~i sovremen. eklekti~no. sled koi. potisnuvaj}i go. Taka. Hauard Felpern predupreduva na aktuelnata "religija na teorijata#. tradicijata. odnosno vo Pismoto. spekulacija. antiteti~ka logika. I navistina. deka: "medium na postmodernata literatura e kriti~kiot tekst. svrzan so esencijalisti~kata proekcija na tvore{tvoto. atributot na modernoto proizleguva od zborot modernus. etimolo{ki gledano. vo osnova. opstojuva tolkuvaweto na kni`evnosta. so monolo{ki koncept na identitetot . intertekstualni prinudi i pridobivki. tokmu toa. se nao|a vo neraskinliv i nerazla~iv tekstualen dosluh so arhai~noto. Vo svojata paradoksalna. vo ~itatelskata recepcija. spored koe tokmu kriti~ko-teoriskiot diskurs e vo moda. dali.

kulturata (Linda Ha~ion); ostavaj}i n¢ re~isi napolno zbuneti, iznenadeni i nemo}ni - dokolku i nea ja vrednuvame, spored kriteriumite na binarnata, aristotelovska, monolo{ka vistina i proekcija na svetot. No zo{to sme voop{to (post)moderni? Od kade proizleguva taa iskonska potreba ili imperativ? Dokolku, vo srednovekovnata estetika, osnovnata cel se sostoela vo toa, da se postigne soobrazuvawe so bo`estvenata volja vo ve~nosta; toga{, {to mo`e deneska, vo erata na ontolo{ki skepticizam, da pretstavuva soliden argument i motiv na sozdavaweto? Ili, pak, na modernosta, vo site nejzini (vklu~itelno sufiksalni) modaliteti? Dali mo`ebi, odgovorot go sodr`i `estokata parabola na Ki{, za Majstorot i U~enikot; parabola, koja tvore{tvoto go samoosporuva i razobli~uva, kako oblik na sueta i samodopadlivost? Ili, pak, mo`ebi, vo voznemiruva~kiot, tegoben trepet na vremenitosta, koja lakomo gi soxvakuva site novopojaveni, a tolku stari bukvi, tragi i zapisi na bezute{niot krik na ~ovekot; zapadnat vo nepremostliviot megdan so smrtnosta i prazninata? So drugi zborovi, dali mo`ebi postmodernata ne e u{te edna itro{tina na ~ove{tvoto, so pomo{ta na cikli~niot princip na ve~noto vra}awe i sekoga{ ve}e predodredenosta; postojano da kopnee i me~tae, po nedoseglivata zakrila na sakralnoto i ve~noto, prkosej}i mu taka, na principot na novoto i modernoto; imeno, tokmu poradi negovata relativnost, privremenost, istori~nost? Za{to, kako inaku bi go objasnile podemot na hibridniot poim na modata vo postmodernata epoha; koga taa, modata, pove}e ne se potpira vrz centarot (sovremenosta), tuku obratno, vrz marginata (minatoto); preku dominantniot kvalitet i aspekt na redundantosta, - ostavaj}i pred s¢ kontradiktoren, aporeti~en, reverzibilen, repetitiven, i ne pomalku misti~no fundiran fenomen? Ili, podobro, eden nere{liv, interogativen, epistemolo{ki modus, obzemen od nepredvidlivata igra na eshatologijata so arheologijata!

99

Elizabeta [eleva
TRANZICIJA I(LI) DEKONSTRUKCIJA

MAGOR

Kako i sekoe drugo vpi{uvawe, i vpi{uvaweto na poimot tranzicija ne e nimalku nedol`no, ednozn~no, ili ednostavno - bidej}i specifi~nata "logika# na ova vpi{uvawe predizvikuva svoevidna neodlu~livost: dali ovoj poim isklu~ivo }e go sfatime vo bukvalna i op{testveno-istoriska smisla, ili, pak, }e odime ponatamu - vo vitelnoto retori~ko trupawe na asocijativnite, metafori~ni konotacii? Od edna strana, tranzicijata upatuva na eden op{testveno-ideolo{ki fenomen, vrzan za epohalnata struktura na postmodernata kultura. Tranzicijata pretstavuva proekt, no i fakti~ka sostojba. Proekt, dotolku - {to gi opfa}a op{testvenite pridvi`uvawa kon kapitalizmot, vo zemjite na nekoga{niot socijalisti~ki blok. Sostojba, vo smisla na vospostavuvawe na postindustriskoto op{testvo na hipertrofiranite elektronski mediumi, vo zapadnata kulturna sfera. Poimot i proektot na tranzicijata implicitno povlekuva nekakov premin, raskin, preod, presvrt kon ne{to drugo, alternativno, virtuelno, s¢u{te nedefinirano, pa sepak, na ramni{teto na tekstot i pismoto, sekoga{ ve}e vpi{ano i zabele`ano. Poimot i proektot na tranzicijata, vo ko-ekstenzivnoto opkru`uvawe na duhovno-istoriskite tendencii na postmodernata, uka`uva na aktuelnata i akutnata kriza na esencijalnite koncepti, vrednosti i avtoriteti, koja predizvikuva metafizi~ki nihilizam, ontolo{ki somne` i raskol, a, neminovno se reflektira i na podra~jeto na teoriskoto promisluvawe na kni`evnosta - vo podemot na teorijata na intertekstualnosta. Vtemelena vrz fundamentalnite premisi na Bahtinoviot dijalogizam, novata kni`evno-nau~na spekulacija, vo prv plan gi istaknuva tokmu semioti~kite procesi na preminot, prevodot, transferot, transkodiraweto, transpozicijata - kako ~initeli, koi go redefiniraat poimot na kni`evniot tekst so pomo{ na modelot na intertekstualnosta - odnosno, infinitezimalnata, latentna produktivnost; dijalogi~nata svrtenost kon drugiot; nesvodlivata, inkonkluzivna i polivalentnata logika i konceptot na pove}ekratniot identitet. Poa|aj}i od aksiomot na nesvodlivoto, a-originalno poteklo, izvor i identitet na kni`evniot tekst, izveden od edna paradoksalna, sekoga{-ve}e vpi{ana, nadli~na i nadmo}na tekstualnost - epistemolo{kiot proekt na in100

tertekstualizmot, ja gradi svojata fizionomija vrz osnova na antiteti~nata retorika na preminot, marginata, procesualnosta - na toj na~in, reflektiraj}i go tranzicioniot imperativ i na samata kni`evno-nau~na teorija i metodologija. Vo vremeto, koga, edna pokraj druga, se sre}avaat i opstojuvaat dve epistemolo{ki tendencii: od edna strana, tehno-esteti~kata i od druga, iracionalisti~kata (misti~kata), navistina e nevozmo`no da se somnevame vo dijalogi~noto bitie na teorijata, kako {to e sosem anahrono i iluzorno, da me~taeme za vospostavuvaweto na edinstvena, ednozna~na, u{te pomalku, rigidna, ezuitska metodolo{ka paradigma. Tehno-estetikata, pottiknata od aktuelnite tehnolo{ko-informati~ki dostreli, nastojuva da gi predvidi novite implikacii, koi se odnesuvaat na novoto (virtuelno ili sajber) oblikuvawe i opkru`uvawe na literaturata; fascinantnite mo`nosti za sozdavaweto na tn. hipertekstualna (sajber) umetnost. Vo toj kontekst, ve}e i od stranata na pro~ueni akademski avtoriteti, kako Majkl Rifater ili Xorx Hilis Miler, se postavuvaat pra{awa za problemite na novata performativnost, interaktivnosta, "vtorata oralnost#, serijalnosta, virtuelnoto avtorstvo, internet-nomadstvoto i sl. Kontroverznoto, tranziciono lice na sovremenata teorija, bi bilo, me|utoa, nepotpolno bez vlogot na aporeti~nata tradicija, zastapena vo trudovite na Derida i Kristeva, a koi redovno se povikuvaat na inspirativnoto nasledstvo na Ni~e i Hajdeger. Povtornata sakralizacija na kritikata i teorijata- najavena so krizata na naukata, za koja, na po~etokot na vekot, inspirativno govori Edmund Huserl-svedo~i za pritaeniot kopne` na postmodernata epoha, povtorno da se do`ivee iskustvoto na Svetoto (sepak, kako {to uka`uva Tine Hribar, toa e svetoto bez bo`estvo), koga site granici, oblici, diskursi se stopuvaat vo eden fluiden prostor, zasnovan na apofati~kata teleologija na nedolovlivosta i neiska`livosta. Misti~kata (iracionalisti~kata) struja vo kni`evnata teorija, postavuva poinakvi epistemolo{ki kriteriumi, poto~no, svoevidna epistemolo{ka anarhija - koja, pred s¢, go respektira kreativnoto, li~noto, avtenti~noto kni`evno-teorisko pismo. Takvo, kakvo {to, na primer, postoi vo ramkite na aktuelnata geopoeti~ka "{kola# na {kotskiot poet i teoreti~ar - Kenet Vajt, pottiknat od duhovnoto paganstvo, nomadskiot princip, obnovata na arhetipskata relacija pome|u ~ovekot i prirodata. Poimot na tranzicijata se vgraduva vo denes aktuelnata retorika, koja ja istaknuva vrednosta na interkulturniot dijalog, problematikata na drugotnosta, nadminuvaweto na ksenofobijata i evropocentri~nata arogancija. Noviot koncept na identitetot, {to denes preovladuva vo kulturniot diskurs, odi kon nadminuvawe (tranzicija) na logocentri~nite, monologi~nite, proekcii na kulturniot identitet-a vo prilog na polivalentniot, kompleksen 101

im se sprotivstavuva na nespretnite obidi za kone~noto osvojuvawe na nejzinata tajna i ubavina. kni`evnosta. Mo`ebi. procesot. vo dinamikata na temporalnosta i razvojnosta. uteha. temata za tranzicijata i kni`evnosta e vo osnova univerzalna (a ne samo denes aktuelna) tema? Zarem mo`e da se izostavi isku{enieto. sekoga{ vo tranzit#. na samonadminuvaweto kako uslov na svojot opstanok? Vo koja mera. Tranzicijata . koj.: "Nie (se misli na kriti~arite i teoreti~arite . bitie na tranzicijata. poimot.zab. proektot na tranzicijata e vo vistinska smisla primeren na vremeto. sme patuva~ki izveduva~i. za opis na globalnite epohalni tekovi. Vo taa smisla. mo`ebi. nepredvidliva. kreativna zapoved. 102 .{to }e re~e . preminot -koj se nao|a vo sr`ta na kreativniot ~in? Edna{ protolkuvan kako "bitie na preminot# (Isaija Berlin). so vekovi. tranzicijata kako procesualnost. ortodoksnata) tradicija. konstatacijata na kanadskiot bahtinolog Klajv Tomson.vo prilog na aporeti~nite koncepti. preod.. na prevrednuvaweto na op{testveno-politi~kite i kulturni promeni na krajot od 80-tite godini.premin. koi {to gi poznava isto~nata (i vo toj kontekst. so po{iroki aspekti i konotacii. vo tie ramki. navistina e paradigmati~en model. gi afirmira vrednostite na li~noto do`ivuvawe i nesvodlivoto kni`evno iskustvo. I da zaklu~ime: od edna strana. moja). tranzicijata. a. Dotolku pove}e e lucidna. re~itata ti{ina i mol~ewe. Sekoga{ vo me|uprostorot. Sekoga{ vo tranzicija.Elizabeta [eleva MAGOR model na pove}ekratniot identitet (kako {to veli teoreti~arkata Jola [kuq: "na{iot kulturen identitet e na{iot intertekst# . Sepak. Demonot stanuva vtoro ime (vtoro lice ili mo`ebi samiot obrazec) na kni`evnosta.. tranzicija). Na krajot. koe ja osporuva i dekonstruira logocentri~nata tradicija na zapadnoevropskata misla. mo`e da se postulira i kako tipolo{ki (univerzalen) fenomen. osven kako op{testveno-istoriski fenomen. nejzinata nedolovliva tainstvenost. intimnata pobuna i skepsa kon "granicite na teorijata#. Ili. bi ja iska`ala svojata dilema i zapra{anost: dali. artisti. Nedofatliva.kako na{a sudbina. bitieto na kni`evnosta ne e trajno vrzano i osudeno na Tranzicija. vrzan so edno konkretno istorisko razdobje. opasno bliska do polovite na sopstvenoto samoporeknuvawe. predizvikot. i pravoslavnata. magiskata zamajnost. namesto hiperteoretizmot i prenaglaseniot akademizam. i na epistemolo{kite pomestuvawa kon noviot teoriski model.

posebno. pi{uvaweto poezija. vsu{nost. intuitivno e nasetena i eden od drug nezavisno iska`ana. deka umetnosta e op{tewe so damninite vo sebe i vozobnovuvawe na zborovite. Toa uveruvawe. smrtta. kako da go opravduva i misleweto na Harold Blum. pome|u drugoto. Eden od negovite stihovi glasi:"Velat: ne umira. odnosno. entropijata. anamnezata ja proglasuva za eden od 4 modusi na pi{uvaweto. i deka tokmu toa pretstavuva fundamentalen instrument za literaturnata kritika: " Da se zaboravi. toa e edno od mnemoni~kite sredstva. Dlabokata vrska pome|u pi{uvaweto i se}avaweto. deka pameteweto e. e smrtonosno. i za{titnik. bog na mrtvite. I mrtov pameti poetot#. koj e. sekoga{ zavisi od pomneweto#. kaj dvajca sovremeni poeti: edniot od niv.DIJALEKTIKA NA PAMETEWETO I ZABORAVOT VO POSTMODERNATA EPOHA "Ja otvorivme Planinata So pomnewe So star Fat zborovi tajni# Jordan Danilovski Pome|u pismoto i kulturnata memorija otsekoga{ postoela imanentna vrska: pismoto e eden od instrumentite za konzervacija. irskiot poet [ejmas Hini. Toa. pak. Da ne zaboravime pri toa. Pismoto ima svoja funkcionalna osnova. ~ija{to cel e za{titata na informacijata od zaboravot. mo`e da se argumentira so arhai~nata figura (i misija) na staroegipetskiot bog Tot. Muzite. bog na jazicite i na pismoto. Makedonskiot poet Ante Popovski ka`uva. kako {to smeta toj. se }erki tokmu na Mnemosina (Memorijata). kaj pretstavnicite na Torontskata {kola. eden vid umetnost. pretstavuva terapevtska anamneza. bidej}i poznavaweto i znaeweto vo kritikata. vo estetskiot kontekst. deka i za{titni~kite na umetnosta kaj starite Grci. iska`ano vo negovata posledna kniga "Zapadniot Kanon#. odr`uvawe i so~uvuvawe na pameteweto i takvata negova mo} stanuva poseben predmet na interes. no. 103 . istovremeno. isto taka. vo "Gutembergovskite# metafori na Mar{al Makluan.

kako na svoj ultimativen princip) (v. Tokmu vakviot eti~ki imperativ. I da ne zaboravime. vrz osnova i blagodarenie na se}avaweto . bukvalno veli: "Mojot um zaborava. vo procesot na oformuvaweto na individualniot. imaj}i gi predvid site onie nastani. Peter Sloterdijk. {to se zaokru`uva so smrtta. vo idnina. socio-antropolo{ko ramni{te. Na u{te po{iroko. vo Marija Todorova). tuku isto 104 . pak. {to e bolen tokmu od. dodeka. odi tokmu po pat na edna traumati~na inskripcija (vpi{uvawe na bolnite. Vo kni`evnata i vo kulturnata teorija. Teloto e krvote~na istorija#. vo sodr`inata na psiholo{kiot poim na se}avaweto. kako esencija na se}avaweto go poentira i znamenitata misla na Milan Kundera. na nekolku ramni{ta. vlijae vrz individualnoto dejstvuvawe i odnesuvawe: afektivno (predizvikuvaj}i preventiven strav). anamnesti~ki model. mislej}i tokmu na postoe~kite istoriski traumi i nepravdi. no moeto telo gi ~uva luznite. odnosno histerikot se opi{uva kako ~ovek {to strada. a. {to ja so~inuvaat "knigata# na individualniot `ivot. odnosno medium za vpi{uvawe na pe~ati i tragovi od strana na `ivotot. mo`eme da zabele`ime sozdavawe i dominacija tokmu na tkn. vo 80-tite godini od ovoj vek.se}avaweto na prvobitniot proces na op{testvenoto "`igosuvawe# (Delez/Gatari. stereotipite i predrasudite. vrednosni stereotipi na odnesuvaweto) i biheivioralno (upatuvaj}i na socijalnata kontrola. takvoto tolkuvawe vo svojata argumentaciona osnova. traumati~ni u~inoci i efekti. {to go istaknuva kompleksniot karakter na tkn. traumati~ni `igovi na identitetot). taa ponatamu. Funkcionalnata delotvornost na telesnoto pametewe.Elizabeta [eleva MAGOR Na po{irokoto psiholo{ko nivo. vek e borbata na se}avaweto protiv zaboravot#. kognitivno (sozdavaj}i gi po`elnite. ja istaknuvaat pove}e misliteli: na primer. A. isto taka se istaknuva. i poradi svoite se}avawa. {to. emociite. Xefri Hartman. kako i za negovite mo`ni. pameteweto ne e samo akumulator (~uvar). poa|a od pretstavata za teloto kako tekst. histerijata. deka procesot na individualnata inicijacija (vklu~uvawe i integrirawe) na ~ovekot vo op{tesvenata zaednica (i telo). Frojdovata psihoanaliza fakti~ki prestavuva nauka za se}avaweto. opstojuva i dejstvuva. Ervin Gofman). deka "klu~ot na politi~kata borba na 20. kulturno pametewe: spored ovaa koncepcija. spa|aat: iskustvoto. Vo kontekst na toa. e vostanoveno soznanieto za konstitutivnata i konstruktivna uloga i funkcija na se}avaweto. odnosno kolektivniot identitet. vrz podocne`niot razvoj i odnesuvawe na edinkata. govori za "egzistencijalnoto tetovirawe#.

referenci. isto taka go poddr`uvaat anamnesti~kiot koncept na kni`evnoto sozdavawe. t. vo `anrot na sokratovskiot dijalog i menipejata. odnosno esencijalnata figura. poto~no. epigonski. Julija Kristeva }e go promovira noviot klu~en termin na kni`evnata teorija i kritika. bi mo`ele ovde da go navedeme primerot so sozdavaweto na moderniot. vrz osnova na generi~koto se}avawe. vo edna ili druga terminolo{ka forma ili metafora. deka literaturnite dela se udvoeni zapisi. za da podvle~e. nedoseglivo. [to se odnesuva do post-strukturalisti~kata teorija. t. aktuelen tekst. Rolan Bart govori za edna demonska intertekstualnost. koe{to iscelo se zasnova na premisata za generi~koto pametewe ne samo vo literaturata. Potpren na platonisti~kata koncepcija na ideite kako se}avawa. duhovni registri i avtorski potpisi. @erar @enet ja upotrebuva metaforata za "palimpsestot#. fluidno i difuzno i deka denes. kreativen (a ne samo imitatorski. tuku i vo kulturata. vo vremeto koga e osporeno postoeweto na boga.taka i generator (sozdava~). @ak Derida toa go pravi so pomo{ na kategorijata "traga#. ~ija{to su{testvena poraka se sodr`i vo soznanieto. svojot genijalen predvesnik go ima vo deloto na Mihail Bahtin. {to e zaslu`no za produkcijata na zna~ewata vo noviot. centar. otisok na ne{to tainstveno.e. anamnesti~kiot model vo kni`evnata teorija. citati. za razmno`uvaweto. odnosno sloeviti prerabotki i se}avawa na svoite prethodnici. Imaj}i gi predvid vakvite presvrtni~ki stojali{ta za dijalogi~niot karakter na kni`evno-umetni~koto i kulturnoto sozdavawe. vo edna od kategoriite na intertekstualnosta. neinventiven) mehanizam na estetskoto sozdavawe. no i me|u razli~nite vremenski dimenzii. genotekst go raspoznava onoj vid se}avawe. Kako ilustracija na Bahtinovite stojali{ta za sekoga{-so-se}avawave}e-kontaminiraniot proces na estetskoto sozdavawe. vo sredinata na 6otite godini.izvor ili sredi{te na svetot (i na pismoto). zna~enski mre`i. vkrstuvaweto i kru`eweto na brojnite odjeci. {to dosega daleku ponazad. site nejzini eminentni pretstavnici. {to se "zaslu`ni# za aktuelnata "smrt na avtorot# vo ime na fantomskoto se}avawe. Vo duhot na takvite razmisluvawa. 105 . na primer. me|u razli~nite kulturi. vo anti~kata epoha. fakti~ki nikoga{ nema da mo`eme da dopreme do toa posakuvano te`i{te. polifoniski roman (Dostoevski). dodeka. Taa. nezavr{en i nepredvidliv dijalog me|u kni`evnite dela. deka samoto pismo e traga. terminot intertekstualnost. vo tkn. deka zasekoga{ }e ostaneme plenici i podanici na se}avaweto (i nostalgijata).e. istaknuvaj}i ja premisata za inkonkluzivniot.

od svoja strana. zadu{enost. feti{izacija na Bibliotekata. i vrz principot na ve~noto vra}awe. prethodni sostojbi. toj se sosredoto~uva na eden va`en fenomen. se obiduva da gi otkrie i po{irokite motivaconi pri~ini za nejzinoto sozdavawe i postoewe. kulturolo{ki pretpostavki. duri. tekstot prerasnuva vo svoeviden spomenik. ovoj model. 106 . i na toj na~in. sledej}i i dorazvivaj}i gi soznanijata na Bahtin. kako rezultat na koe. Jurij Lotman. kako kulten topos na besmrtnata i apsolutna mudrost. {to ja izvlekuva Renate Lahman: deka vo kulturata. ne e vozmo`en! Zasnovan vrz ni~eanskiot. ednostavno. svojstvena na epohata na postmodernizmot. kon poimaweto na se}avaweto kako poeti~ko-esteti~ki princip. Opi{uvaj}i go. enciklopediski model (A.Elizabeta [eleva MAGOR Na sli~en na~in. kako tipi~no mediteranski. ili. cikli~en koncept na istorijata. imeno. prerasnuva vo eden od neodminlivite konstitutenti i kvaliteti na kni`evniot talent i estetska vrednost. so ogled na enormniot porast na kulturnata tradicija. odnosno dioniziski princip na postojanata obnova. vo sovremenata literatura ve}e se zboruva za podem na tkn. ekumenska fantastika. akutnoto dejstvo na tkn. zaboravot. paradigmati~en za sovremenoto kulturno (i ne samo kulturno) `iveewe: toa e. na koja e podlo`en i od koja strada sovremeniot ~ovek. toa svojstvo. svojata osnova ja nao|a vo ideolo{kata sakralizacija i. motiviran i od po{irokite. kako metafora na s¢opfatnoto znaewe.anamnesti~kiot model ili {kolata na se}avaweto vo aktuelnata kni`evna teorija go svrtuva na{eto vnimanie kon kategorijata na estetskata anamneza (po analogija so kategorijata "erotska anamneza# na Sloterdijk. Negoviot eklatanten pretstavnik Horhe Luis Borhes. elementot na pisatelskata erudicija (~itaj-asimiliranata kulturna memorija). Motiviran od imanentno poeti~kite. {to go nadminuva sekoj konkreten predmet#). so pomo{ na tkn. ja afirmira kategorijata "kulturna memorija#: su{testvenata karakteristika na sistemite vo kulturata e tokmu nivnata sposobnost da se se}avaat na site svoi. informati~ka trauma. kako "nekropoetika# (ili igra na posmrtnite avtorsksi maski). ovoj vid literatura. Mihail Ep{tajn. isto taka. Vo toj kontekst. dinami~no da se razvivaat i da se menuvaat. odnosno "kulturno-informativnata# preoptovarenost i. so izvesna doza na cinizam. duri. svojata poeti~ka programa i avtorska prepoznatlivost ja izgradi tokmu vrz modalitetot na "golemoto se}avawe# (Sol Jurkjevi~). A pak. na déja vu (ve}e videnoto) . Jerkov). Vo toj kontekst. kako sostojba na "kopne`. vodi kon dalekuse`nata konsekvenca. no. Navistina.

mo`eme da go pretstavime i vo ramkite na kategorijata na 107 . voop{to. t. oblikuvana i izrazena struktura. Lahman). strukturata na se}avaweto se potvrduva kako eminentno narativna strategija. memoarite. Poznatiot teoreti~ar i kriti~ar na novite. vo samiot Tekst se otkriva dejstvuvaweto na edna fatalna strategija. haos. stojali{teto).blagodarenie na ovaa distinkcija. da predizvika zaboravnost (nie. manifestna. ~ovekot. sega.samoto se}avawe. kako potesna. so sebe ja nosi i taa opasnost. ja predlagaat nekoi teoreti~ari: distinkcijata. fluidna. {to.entropija. hierarhizacijata (podreduvaweto po va`nost). transcendentna senka. i da se identifikuva preku nea. pak. go prenaso~uva na{eto vnimanie i zagri`enost. prenatrupanost) vo du{ite. kon fatalnite i destruktivnite u~inoci i efekti na pameteweto. pre-ozna~enosta. za koi pogore zboruvavme.Ovaa sostojba.e. onoj fantomski i nedosti`en intertekst ili traga. perspektivata (glednata to~ka i. objasnime i locirame nekoi od zna~ajnite manifestacii i fenomeni. Proizlezena tokmu od primenata na opredeleni zakoni (Dona Kolar-Panov). u{te Platon predupredi na toa. Od edna strana. I tokmu tuka e mesto. deka izumot na pismoto. duri. s¢ pove}e. so poinakov jazik. vsu{nost. denes. imeno. globalna. programska i generi~ka konstanta e . denes. kako latentna. za kogo govorat sovremenite teoreti~ari na kulturata . Sovremenata semiotika. verbalno pretstavena. ~ija{to eminentna. Toa go potvrduva i postoeweto na posebniot kni`even `anr. odnosno. Vilem Fluser. koja kako nadredena.i se}avaweto. od edna . koja. konkretizirana. da progovorime za edna korisna distinkcija. jakne stojali{teto na edna apokalipti~na vizija na literaturata i kulturata: po analogija so opredelbite na Bodrijar. se nadvisnuva i demne nad ~ovekot: namesto bibliotekata da mu slu`i na ~ovekot. digitalni mediumi. situacijata e obratna. pregolemata kompleksnost i umno`enost na semioti~kite strategii. {to kru`at vo na{ata kulturna sredina (R. nepretstavliva struktura. Toa soznanie ni ovozmo`uva da si gi pretstavime. uka`uva na fenomenot na hipersemiozata. od druga strana. so ogled na spomenatite problemi na identifikacijata i lociraweto na preobemnoto kulturno se}avawe. uka`uva na su{testvenata metateza na ulogite i posledovatelnoto otu|uvawe na Bibliotekata. se nao|a vo situacija da £ slu`i na Bibliotekata i sebesi. neskrotlivo metastazirawe i umno`uvawe na informaciite. ja voo~uvaat i nekoi drugi analiti~ari. mehanizam na nezapirlivo. sozdavaweto kauzalni vrski i paradigmati~ni obrasci (osmisluvaweto i oblikuvaweto na smislovni celosti). kako {to se: selekcijata (izborot). pome|u pameteweto. ovde bi ka`ale . patem ka`ano. Me|u prvite. toj. Vo sovremeneta kulturna antropologija.

no i destruktivna.manipulacii) za na{eto istorisko minato (~itaj pametewe). lu|eto na Balkanot stradaat od bolesta na pameteweto. no i restriktivni socio-kulturni mehanizmi. mo`e da bide nepo`elno. pameteweto stanuva nevroti~na ili patolo{ka fiksacija za minatoto. deka nie. tuku. ne treba da zaboravime tokmu na latentnite. pona~esto se bolni. razgrani~eno i. Ili. odnosno prikazna. razorna. {to gi sodr`i i {to nam ni gi nudi Istorijata kako prikazna. ili boleduvaat od se}avawa. konstitutivna. vsu{nost. voveduva edna u{te poradikalna (i zagri`uva~ka) dijagnoza . ideolo{ki naso~uvani. tie. taa n¢ poseduva nas. se}avawa i pretstavi za istoriskoto minato. selektivni. nie ne ja poseduvame tradicijata. za vakvata pojava na postojano i isklu~ivo `iveewe vo minatoto i. Pameteweto e. Kako {to lu|eto. stanuva mnogu zna~ajno . zapostavuvawe na idninata. regulativni. kako kulturna Drugost. vo romanot na Markes "Sto godini samotija#. zna~i. {to imanentno ja nalo`uva i {to e zastapena vo modalitetot na istoriskoto se}avawe. fikcionalna priroda na istorijata kako vid (pred s¢. Dokolku teleologijata na pameteweto se sostoi vo ostvaruvaweto na op{testvenata inicijacija i integracija. Dokolku. kako ideologija. tuku. toga{. Mo`nite ideolo{ki manipulacii so modalitetite na istoriskoto se}avawe. se razobli~uva i uslovnata. kako {to po malku fatalisti~ki. sekoga{-ve}e latenten i prednazna~en intertekst. 108 . taka. onoj "na{#. Poznatiot i avtoriteten psihoanaliti~ar Erih From. Od druga strana. Dokolku ne e zdru`eno so proektivnite kapaciteti na imaginarnoto. politi~ko) se}avawe. mo`e da ima dvojna. Pameteweto. {to pri toj proces ja sproveduvaat neminovnata selekcija (izbor) i negacija (otfrlawe) na seto ona {to. ka`uva Sloterdijk.nekrofilija. sledstveno. Tvore~kata konstrukcija (a ne samo anamnesti~kata re-konstrukcija).Elizabeta [eleva MAGOR pameteweto. odnosno. po pravilo. kako i prevrednuvaweto tokmu na vostanovenite naracii (i eventualni. sekoe se}avawe e produkt na postoeweto i primenata na edna opredelena narativna strategija. kakov {to e Balkanot. ambivalentna uloga: konstruktivna. vo krajna linija. od kogo nema begstvo. imame apriori dirigirani. stradaat od bolesta na zaboravot. obespraveno.kriti~koto so~eluvawe so uslovnite zna~ewa i intepretacii. vsu{nost. jadrovito ja razobli~uva Mi{el Fuko: koj predupreduva. {to moraat da zapomnat deka bile#. stanuvaat posebno pokazatelni i polezni za takvi podra~ja. veli Pol Virilio. ili. deka "na lu|eto im se poka`uva ne ona {to bile.

dijalekti~ka ramnote`a. nekrofilska opsednatost so minatoto. mo`ebi. vo vremeto na informati~kata trauma i nekrofilskata opsednatost so se}avaweto. i denes aktuelnite milenaristi~ki koncepti na post-modernata.. osven konzervatorskata. opsednatosta so dijahronijata na Balkanot. sinhronijata (~itaj svetot).svoeto ishodi{te go nao|aat tokmu vo zaboravot. Ili. koj{to. (izgleda ~udno. kako i prognozite za "krajot na.smrtta na se}avaweto? Pove}e misliteli ja poso~uvaat terapevtskata uloga na zaboravot. kako {to poetski se pra{uva Bogomil \uzel: "ima li prokletstvo i izgon od se}avaweto / za vinovnikot i gre{nikot#. mo`niot izlez od balkanskiot sindrom i nekrofilija. neumitno. i zaostanuvawe zad. proektivna i kreativna strategija. Ottuka. deka `ivotot mo`e da se podnesuva samo vo diskontinuitet i deka ulogata na ~ovekoviot son e tokmu vo takvoto obezbeduvawe. Dali. utopisti~ko Vetuvawe za nekakov nov. zaboravot.Pameteweto. kulturata#.. pri toa. neophodno e sega da se aktivira vtorata komponenta od naslovot. Mo`ebi. zaradi odr`uvaweto na neophodnata. vo retrospektivnata i retrogradnata. no. pro~ueniot pesimist i insomni~ar Emil Sioran. otkolku {to konsumira#. Fridrih Ni~e vo zaboravot gleda "`ivotna neophodnost i preduslov za zdravjeto na edinkata. nalik na alhemi~arskoto nigredo ("nultata sostojba# i po~nuvawe od po~etok) e oblagoroden od zavodlivoto. da se zapra{ame: dali. se pretvora vo smrt . kako {to vo cini~en manir toa go zabele`uva Vinston ^er~il: "Balkanot proizveduva pove}e istorija.. da se poslu`ime so omilenata strukturalisti~ka opozicija. umetnosta . i poredok. treba i mo`e da se bara vo promoviraweto i afirmiraweto na metaforata na Nomadot. pri toa. Pol Virilio. Taka. nasproti fundamentalisti~kata sprega na se}avaweto i teri109 . istorijata. narodot. koja postojano gi pothranuva tokmu paranoidnite somne`i i predrasudi kon Drugiot. i. vo region kakov {to e Balkanot. no tokmu tvorecot na filosofskiot koncept na ve~noto vra}awe). po~ist po~etok. e ubeden vo toa. paraliziraj}i go umot i proektualnoto razmisluvawe. makar na privremeniot zaborav.. tokmu vo zaboravot prepoznava edna neophodna. koga toa.spas i izlez treba da pobarame vo . se}avaweto go proglasi za svoj poeti~ki koncept).# ~ovekot. rezultira{e so negovo zapostavuvawe na. }e si dozvolime da dodademe i nie. mo`e (kako {to dramati~no ni potvrduva iskustvoto od poslednata decenija) da odigra prvenstveno konzervativna (represivna) funkcija. i nasproti s¢. Ili. Sli~no na nego. poleka. vo na{iot tekst. koj{to. vrz osnova na eden paradoksalen navod od Borhes (koj.

ku}a. {im{ir porti. napi{ani. vkorenetosta samo vo edna po~va. kako i vremenskata. vo toj kontekst. taa. bi sakale da zapo~neme..Elizabeta [eleva MAGOR torijalnosta.lirskiot subjekt. ~ij{to avtor e osnovopolo`nikot na sovremenata makedonska poezija. {to se odviva vo 110 . kultura. vo ime na pravoto i mo`nosta. stihovi od pesnata "Tatun~o#. vo ovie. mnogu godini pred promoviraweto na ovaa. nacija. ajdutinot Tatun~o. Ko~o Racin: "Ako ku}a ne napraviv so visoki. podednakvo vklu~uvaj}i gi obete dimenzii na nomadstvoto: prostornata.#. Bla`e Koneski Vo nastojuvaweto jadrovito da go imenuva i opredeli duhovniot profil na sovremenata kulturna epoha.. me|utoa. paradigmati~ni stihovi mo`e da se raspoznae i primerno da se rastolkuva imanentnata priroda i raznostranosta na aktelnata tema na ovoj na{ sobir. odnosno idealot na avtohtonosta. eden teoreti~ar neodamna se poslu`i so sintagmata "nomadskata kultura na postmodernata# (Mi{ko [uvakovi}. ja zagovara alternativata na "slobodna. NOMADIZMOT . 1995). kako {to ovde i dolikuva. bez minato# (Delez/Gatari). poetski duh. ku}a cel svet bratski mi e. vo ovie pregnantni poetski iskazi -go afirmira idealot na nomadizmot. koj opfa}a takov vid egzistencija.za sebe. epistemolo{ka i esteti~ka kategorija. avtonomna individua. so nekolku stihovi. Iska`ani so proro~kata lucidnost na eden avtenti~en kreativen. tokmu kako individua da re{ava i da tvori . Nie. odnosno. denes kultna. Za razlika od principot na ogni{teto.POETSKI KOPNE@ I ANTROPOLO[KA KONSTANTA "Do kade sum ja pronesol svojata qubov do tamu e mojata tatkovina#.

na predominacijata na edna od imanentnite ~ovekovi potrebi: kako {to uka`uva {panskiot filozof Ortega i Gaset. Toa stojali{te. presretliva zaednica. koe postojano ostanuva raspnato i osudeno na ovozemnite (materijalni) i na onostranite (duhovni) potrebi. od svoja strana. tuku kon mnogustrana. 111 . od strana na {kotskiot poet i teoreti~ar Kenet Vajt. i sozdavawe na. dom. Ili . kako dobronamerna.go afirmira do`ivuvaweto na svetot kako svoj Dom. {to. mno`estvena. vo vrska so geopoetikata kako o`ivotvoruvawe na globalnite koncepti. edna od poslednite pesni na Jordan Danilovski. kako fundamentalna poetika na svetot. Takvoto apostrofirawe ili pretpo~itawe na svetot kako svoj dom. dvi`ewe. odnosno. ~ekorewe. ili nomadizmot e edna od antropolo{kite konstanti. kade svetot se vospriema kako integralna celost i kako bratski entitet. preselni{tvoto. kako vrven estetski i tvore~ki predizvik. koga lirskiot subjekt odbiva da bide vdomen vo nekoja efemerna ~ove~ka gradba . sovladuvawe na prostorni rastojanija. kaleidoskopska mre`a i me|nica na razli~ni kulturi i kulturni tradicii. upatuva. {aman.otsustvo na postojano mesto za prestoj. iznenaduva~ki koincidira so principielnite zalo`bi. go neguva principot na kosmopolitizmot. soodvetstvuvaat na negovoto samodo`ivuvawe kako nomad i mistik. vsu{nost. odnosno na~in. pokraj potrebata za hrana.e. svoja ku}a. svojstveni za ~ovekovoto bitie. t. Taka. ne samo kon edna edinstvena. na koj ~ovekot go zasniva svoeto postoewe vo. namesto toa. zabele`uvame i vo "Azija#. odbiraj}i gi veli~estvenite stepski prostranstva. Sli~na poetska evokacija na nomadizmot. svetot. i kako takva. duhovnata otvorenost. vo oblikot na edna priem~iva poetika i estetika na `iveeweto. voda.ku}a. streme`i i kopne`i. naso~enosta i ~uvstvoto na pripadnost. kaj ~ovekot postoi i potreba za preselbi. varvarin i vra~: "Nekoga{ gi galev Skutovite od treva I palev sekakov obid i pomisla Da se kreva ni{to`na ku}a Dom bezli~en i nejak Nasproti ~istata ubavina Dvi`ewa#. vo ~ii ramki planetata Zemja se vospriema i tolkuva kako univerzalen imenitel za ~ovekoviot dom. iska`ani vo sredinata na 70-tite godini. zatopluvawe.

umetni~ki e osoznaen i oblikuvan vo pove}e raznovidni. istovremeno. 1997). duri i `anrovski profilirani tvorbi-po~nuvaj}i od "Zlatnoto magare# na Apulej.vo i niz sebesi. nare~en road movie. Tokmu ovaa metafori~na konotacija na nomadizmot. interno patuvawe . predimno duhovni potrebi. koi ne se pomestuvaat#. Taa gi sodr`i re~isi site semanti~ki i simboli~ki distinktivni obele`ja na eden eklatantno nomadisti~ki diskurs za samo-soznanieto: a) vnatre{niot imperativ na patuvaweto (ili.Skitite. meta-fizi~ka. vnatre{na smisla. no ne samo i ne isklu~ivo vo bukvalna. kako "Easy rider# ili "Krajot na svetot#. za nas posebno interesno i pokazatelno e toa. ja obmisluva i Arnold Tojnbi. pa s¢ do romanesknite bestseleri na Paulo Koeqo. ovde poso~en aspekt. pome|u svojstvata i navikite.Elizabeta [eleva MAGOR Tokmu vo redot na takvite. tuku i vo prenosna. kako rezultat na patuvaweto g) {to. so iskustvoto i praktikata na "istoriskite nomadi#: vo svojot prilog "Za varvarite i civiliziranite#. prevospituvaweto). A{erson gleda primer i primena na ekstati~niot princip. nadvore{na. go vbrojuva i -u`ivaweto na kanabisot ("skitskata uteha i zadovolstvo#. intelektualno. spa|a i potrebata za patuvawe. odnosno. pak. re~isi inicijaciski karakter na patuvaweto. Takviot. neminovno patuvaweto go predo~uva kako "figura# na samoidentifikacijata. ~uvstvuvame potreba da poso~ime u{te na edno sovpa|awe na makedonskata prikazna. po{iroko poznata blagodarenie na avtorski stiliziranata izvedba na Marko Cepenkov. vrzani so `ivotot na edno od osvedo~enite nomadski plemiwa . i prvata fanstasti~na makedonska prikazna "Siljan [trkot#. razbrano kako duhovna samopotraga i mobilizacija. koga veli. ili. vo filmskiot `anr. Vo vrska so tretiot. deka: "Vistinskite nomadi se tokmu onie. kade{to pripa|aat antologiskite dela. fizi~ka. kako {to duhovito se veli: Patuvam. Nil A{erson. {to makedonskata usna kni`evnost isto taka ima svoj pretstavnik vo "`anrot# na nomadisti~kite narativi: toa e. s¢ zaedno. onie. svojstven na nomadskite kulturi i 112 b) . zna~i mislam) inicijaciskiot karaker i zna~ewe na patuvaweto (varijacija na temata `ivotot-kako-pat) v) transformativnite efekti (metamorfozata. vo i niz kulturnata i duhovnata traektorija na hermenevti~kiot dijalog so tradicijata. koi prevzemaat prvenstveno duhovno. Vo toj kontekst. Vo nego.

da se vratime na prikaznata od Cepenkov: vo ime na povisokite celi na duhovnata poduka i sozrevawe.tokmu zaradi pocelosnoto osloboduvawe na duhot. nedogatlivo. Patot. e imeno. principot na ahasverskiot nemir i talkawe. ili. mapi i kartografii. nedoodlivo isku{enie.. Patot . Kako {to veli na{iot. osporuvawe. oti. pretstavuva tokmu erotskiot mit za potragata. za sovladuvawe na ~ovekovata prikovanost za tloto.gender . znae s¢ sebesi#. onaka. sodr`an vo te`nenieto. 113 . taka me uni{ti#. koja{to. pak. vo slu~ajov. mamka. upatuvaat na fundamentalnoto zna~ewe na patot i patuvaweto. kako {to e protolkuvan kaj Kjerkegor: imeno. vo prilog na vplovuvaweto i ostvaruvaweto na imaginarnite patuvawa. avtenti~na. Toa. kulturolo{ki implikacii na konceptot na nomadizmot. {to se vrzuva so rodovskiot . No. makar i metafori~no. na s¢vkupnoto) poni{tuvawe. relativizirawe na granicite. principot na nomadizmot mo`e imanentno da se povrze so kategorijata na estetskiot kopne`. spored svojata prirodna zadadenost.no. doa|ame i do nekoi po{iroki. kako kopne`. izdvoeni od pesnata "Oltar# na Ante Popovski. "Ti me ostavi da skitam po pati{tata So site da te baram i nigde da ne te najdam Taka me razdade. zemjata. poentata i imenitelot na ~ovekoviot `ivot. za razlika od antejskiot princip na privrzanosta kon domot.a ne~ovekot). za prv pat. tokmu kako ve~no nedoseglivo. toj "ima svoja geometrija#. olicetvoren vo likot na Odisej (i vo tradicionalnite i patrijarhalni kulturni sterotipi duri izedna~en so samiot rodovski-gender.model `enata). {to go istra`uva celiot svet. Ovie nekolku stihovi. makar i privremeno. Taka. po~vata. kako i na negovata aporeti~na priroda. prethodno citiran poet. Siljan e "razre{en# od prangite na ~ove~koto telo i pretvoren vo ptica.princip na ma{kosta. da go napu{ti i transcendira teloto. nedostapna za geografskite atlasi.sodr`an vo principielnoto osporuvawe na granicite. Tokmu vo taa to~ka na s¢stranoto (ili. n¢ potsetuva na iskustvoto i telosot na misti~nata ekstaza. odnosno po~vata. "patot (nie bi dodale . od svoja strana. ja poseduva mo}ta. taa geometrija e prevoshodno li~na. inventivna i kreativna. deka eden od tipi~no mediteranskite toposi. telesnite granici i ramki . nespodeliva. kako {to bi dodale nie: strast-asimptota. predizvik. duhovna i du{evna. Vo kni`evnata nauka se veli. negovite biolo{ki ograni~uvawa i barieri. povrzana so traeweto na ~ovekovata egzistencija. kako strast koja ne mo`e da se smiri i zadovoli..

politi~ki strav na Zapadot od "nedofatlivite# (kako {to. Tokmu ovaa predrasuda opstojuva i deluva denes. docen kapitalizam ili neoliberalizam vo svetot. isto taka. ve}e se izdeleni nekolku kulturni regioni ili oddelni kulturi. socio-istoriski fenomeni. pottiknati so razvojot na tkn. nomadstvoto prerasna vo edna intrigantna i produktivna. kako integralna sostavka na komparativnata kni`evna nauka. objavena.. se kompenzira so (mo`ebi. apologija. {to kako {to vidovme na po~etokot od ovoj tekst. post-moderna tema. kako temelna struktura na deteritorijalizacija. {to.. samo povr{nata i ~isto retori~ka) apologija kon figurata i kategorijata na nomadstvoto. za prv pat. vo teorijata. zakanuva~koto. za imagolo{ka proekcija na Drugoto. i Balkanot. svojata podloga ja nao|a vo opredelenite. koi se dvi`at# i tokmu zaradi toa. so pomo{ta na koja.. besku}nik# (1999:218). za vozvrat. da poso~ime samo na eden fragment od recentnata i ve}e dosta poznatata imagolo{ka studija na Marija Todorova "Imaginarniot Balkan#. vrzani so nomadskite narodi i kulturi. Tie. go ima tokmu ne114 .. postaveni me|u Evropa. Vo vrska so prou~uvaweto na kulturnite pretstavi i stereotipi.{to. deka toj e "vo duhovna smisla. re~isi. no cvrsti i. vo kontekst na nevidlivite. Kako ilustracija na ova. na slikata za talka~kiot Evrein. abjektnoto. ili na kosmi~koto bezredie# (N. kako prete`no-nomadski. A{erson). pak. kako epistemolo{ka metafora i kako kreativna praktika. pred site narodi. mo`ebi. proizleguvaat od prakti~niot. vreme e da se vratime na nomadizmot. kako {to uka`uva avtorkata. dosega do pretvorawe nanomdstvoto vo kulten imenitel na seta sovremena epoha. Po~nuvaj}i nekade vo 80-tite godini. no. od drugata (i vtorostepena) strana. vo koi{to samiot nomadskiot princip se steknal status i zna~ewe na (samo)legitimaciski. Levantinecot va`i. kako svoja pojdovna motivacija. otpadnik od sebe samiot. se afirmira konceptot na rascepkanoto. za Evropjanite. so pojavuvaweto na programskata kniga "Traktat po nomadologija# od francuskite filozofi @il Delez i Feliks Gatari. odbivnoto. odnosno. mediteranskiot) identitet. i vostanovenata pretstava za balkanskiot (odnosno. pretstavuvaat povod za imagolo{ka "inkarnacija na haosot. (na Zapad) vostanovenoto mislewe. kako pandan na imagolo{kite prou~uvawa na "orientalizmot# od strana na Edvard Said: za Balkanecot. na primer. Takvoto te`nenie. od ednata. vo stara Grcija gi narekuvale nomadite) . libidinalno telo. Zatoa. imagologijata uka`uva na edna simptomati~na pojava: sozdavaweto i postoeweto na svoevidniot "evropski ko{mar i strav. kulturen mit: toa se odnesuva. fatalni imagolo{ki granici. za smetka na tiranijata na ugnetuva~kiot identitet. kako {to se poka`a.Elizabeta [eleva MAGOR Vo imagologijata. od edna strana.

za vzaemno (denes. doa|ame i do pottiknuva~kata (i programska-no samo onolku. vo koe {to. Od druga strana. klasi~noto delo na Fridrih Ni~e. nitu za sledewe utvrdeni pateki. odnosno. za septemvri 1999 g. se potvrduva i so postoeweto na nomadisti~kiot esteti~ki koncept. kultura i duhovnost. koe ne podlegnuva na kodovi. odnosno. nitu za ka`uvawe prikazni. Vajt) kniga. sled koe. Vo takvite svoi nastojuvawa. vo prv plan. nostalgi~ni mesta. toj ereti~ki se zastapuva{e. metodite. predvid proro~koto. pred arogantnite teoriski refleksii i okovi. {to mo`e da se nare~e nomadska. pome|u naukite. odnosno vo nejziniot potvrden imunitet. se istaknuvaat i vrednuvaat pridobivkite na metodot. nare~en "intelektualen nomadizam# (Kenet Vajt). vo domenot i na vizuelnite umetnosti . nomadologijata povtorno n¢ potsetuva na toa.nomadsko) obedinuvawe na filozofijata. naukata. nomadisti~koto ishodi{te na sovremenata nauka. u{te pred eden vek. ne stanuva zbor za razrabotuvawe na nekoe u~ewe. vlijanie na "estetikata na egzistencijata#. tipi~no urbani strasti: flaneur-ijata. se afirmira pravoto na "anarhi~nata metodologija# (odnosno.. koja ne podlegnuva na sistemi" (1995:363). Taka. i. blagodarenie tokmu na tie i takvi "teoriski vagabonti#. nastapuva podrivaweto na fiksnite op{testveni ideniteti (Slavoj @i`ek). Vo nea. skita~i i traga~i. nesomneno zna~aen za imenuvaweto i predvestuvaweto na edna od sovremenite. Takvoto sodejstvo. metodot na hibridnoto vkrstuvawe i na mo`nite konvergencii. se planira odr`uvaweto na grupnata izlo`ba pod naslov "Grani~ni premini#. deka svojot regulativen horizont. Go imame. razmno`uvaweto na "divite poimi# (nepodlo`nosta na krutite epistemolo{ki obrasci). primatot na neograni~enoto duhovno qubopitstvo). ednostavno naslovena kako "Nomadskiot duh#. gi imame predvid kreativnite primeri i li~nite iskustva na nekolku poznati avtori: kako {to e eden Bodler.pre~enoto dvi`ewe i samooploduvawe na kapitalot. Stanuva zbor za edno dvi`ewe na mislata. umetnosta i `ivotot. kako i neizostavnoto u~estvo. talkaweto po zafrlenite gradski uli~ki. denes.. ~ija{to fundamentalna opredelba pretstavuva 115 . samorazvojni tekovi vo domenot na kulturnata tradicija. pasa`i. isto tolku. imanentni.. taa go prepoznava tokmu vo umetnosta.K.tokmu Luksemburg. "Ra|aweto na tragedijata#. nie bi rekle . kolku {to toa go dozvoluva fleksibilniot duh na nejziniot avtor . Taka. zna~i. "Vo onaa kni`evnost. denes. mo`ebi. za edna geografija na duhot. terminite. Pri toa. nitu za barawe na odrazot na ne{tata. e rezultat i na nekoi vnatre{ni.

I tokmu na ova mesto. da se povikame na. vsu{nost. nomadizmot vo prenosna smisla . nezavisno od trendovskite opredelbi za nomadizmot. {kolata na intertekstualnoto nomadstvo. Na bliskata. na toj na~in. se dol`i na neprestajnoto (inkonkluzivno). i vo novata. redno e da zaklu~ime. implicitno zagatnuvaj}i ja idejata za nomadskiot fatum i ahasverskoto bitie na pismoto. ~ii{to ubedeni zastapnici (Julija Kristeva. deka: "glavniot pokrenuva~ na kni`evnosta e `elbata da se bide drugade#. bez nikakvo somnevawe. Umberto Eko i dr. imame pravo i obvrska.Elizabeta [eleva MAGOR tokmu preminuvaweto i osporuvaweto na granicite pome|u tradicionalnite likovni kategorii. pome|u drugite. korelativna povrzanost pome|u umetnosta i nomadskiot princip. poeti~ki ramki. se odvivaat tokmu po dol`ina na samite kulturni granici/margini. istorisko i egzistencijalno iskustvo. u{te vo 30-tite godini od ovoj vek. Takvata decentrirana pretstava za literaturata. na Bahtinoviot udel. nomadski kulturi. kulturnata antropologija vo svetot. da ja rastolkuvame ednata od presvrtni~kite kni`evno-teoriski {koli. Rolan Bart. Edniot od nejzinite eminentni vtemeluva~i @ak Derida. ja zagatnuva i razrabotuva genijalniot Mihail Bahtin. "varvarski# plemiwa i kulturi II. eksplicitno ka`uva. otkrivaj}i deka revolucionernite kulturni procesi. denes. deka: "pismoto ne prestojuva vo sebe samoto#. preveden i kaj nas). Blagodarenie na vnimanieto. kolonizirani. po traektorijata na temporalniot (inter-istoriskiot) nomadizam. po pravilo. imeno. vo svojata koncepcija za dijalogizmot.i vo tie ramki: 116 . tvrdi. vrzano so postoe~kata praktika na starite. Po iznesenite uvidi vo problematikata na nomadizmot. nomadsko preto~uvawe na `anrovskite obrasci. nomadizmot kako konkretno. marginalni. ili. ideja. nomadizmot kako metafora. deka toj. potoa. kako inherenten. Majkl Rifater. nomadizmot. {to go razotkri Bahtin. koi talkaat i se obnovuvaat. {to toj mu go posveti na zna~eweto na interkulturniot dijalog. n¢ potsetuva i amerikanskiot teoreti~ar Harold Blum. delumno mu go dol`i i pojavuvaweto na sopstveniot interes i fasciniranost. ~ii{to semanti~ki ramni{ta opfa}aat pove}e mo`ni konotacii i opredelbi: I. ja nametnuvaat i novata vizija za literaturata kako nomadski intertekst. koj. Vo potesnite. vo eden od svoite posledni prilozi ({to e. da se bide poinakov. tokmu od Drugite. pretstavuva eden slo`en fenomen. nomadisti~ki oboena svetlina.). nomadski i `anrovski vremeplov. u{te pred da se razgorat takvite i sli~ni nastojuvawa.

t. regresivni tendencii za postignuvawe simbioti~ko edinstvo so spomenatite "maj~inski ekvivalenti#. Tokmu vo vrska so toa. kako {to se: semejstvoto. Aco [opov v) nomadizmot kako epistemolo{ki (i vo tie ramki kni`evno-teoriski) princip i metoda. no. spasonosen izlez od ma|epsaniot krug. nacijata . delokalizacija. 1998). vo vreme. Bogomil \uzel. blagodarenie na novite tehnologii. tokmu duhot na nomadizmot e toj. koga. [uvakovi}. vo svojata su{tina. protiv ona {to erih From go narekuva "incestuozna fiksacija" so majkata i nejzinite ekvivalenti. So svojata bitna odredenost.e. posistemati~no da se prosledi i razotkrie prisustvoto na nomadskiot duh vo sovremenata makedonska poezija. {to i denes vladee. krvta. etni~ki grupi. kako i primerite. kako del od sekojdnevnata `ivotna praktika. fizi~ki prostor.koga stanuva zbor za kriznite `ari{ta vo svetot. {to gi predo~uva lirikata na Radovan Pavlovski. pojdovno motivirano od `elbata i potrebata "da se bide drugade#. paradoksalnata kategorija na ne-mesto (Mitko Haxi Puqa) i za sozdavaweto na elektronskite urbani zaednici na "modernite nomadi# (Aneta Hristova) d) nomadizmot kako imagolo{ka kategorija. nomadizmot prvenstveno im e "neprijatel na malite. na Balkanot. se govori za. ideo-politi~ka strategija i kako mo`en. vo ekstremno izrazenite i opasni. odnosno poni{tuvaweto na konkretniot. na prv pogled. kako alternativna.smrtta nomadizmot kako imanentno i vrvno esteti~ko i poeti~ko kredo na umetni~koto iskustvo. ~ovekoviot `ivot kako pat. i fatalno patuvawe ustremeno kon poslednata destinacija. regioni.a) b) nomadizmot kako ontolo{ka zadadenost na ~ovekot. 117 g) . s¢ pove}e. paranoi~ni kulturi# (M. bi bilo interesno. {to mo`e da poslu`i. zemjata. sozrevawe. koga. a. svrzana so pretpostavenoto "realno# iskustvo na nekoi kulturi. virtuelen ili sajber-nomadizam. zatvoreni. Sepak. na vzaemno kreativno vkrstuvawe na razli~nite nau~ni i filozofski podra~ja nomadizmot kako kulturolo{ka oznaka na sovremenata epoha na globalizmot i tkn. namesto za renesansniot model na centralnost. nad s¢. se govori i se nametnuva tkn.

afirmiraj}i go produktivnoto. zaludno e da go ar~i{ `ivotot na takov pat#. koi `iveat samo so fermentite na egzistencijata#. Tokmu na toa se odnesuva i sledniot navod od Vitold Gombrovi~. a nikoga{ lokalnite kulturi. na~eloto na nomadizmot da se prepoznae i vo denes aktuelnata retorika na tkn. politi~ka korektnost. dokolku nema. isto tolku pro~uen. kolku i enigmati~en nomad Karlos Kastaneda. kako svoj fundamentalen orientir. iska`ano od strana na eden. toj pat e dobar. 118 . "samo# toa. {to gi prevzemame vo tekot na `ivotot. da se soo~i so. a koe se odnesuva na sekogo od nas. I. ni preostanuva samo da zavr{ime so su{testvenoto predupreduvawe. kosmopolitsko stojali{te za "svetot kako tatkovina# i modelot na univerzalnata kultura. nikoga{ onie. i da si odgovori na. i so prikaznata za `ivotot kako patuvawe. dokolku se soglasime so ontolo{kiot koncept na nomadizmot.Elizabeta [eleva MAGOR namesto toa. sekomu od nas mu preostanuva. slednovo pra{awe: "Ima li ovoj pat srce? Dokolku ima. spored kogo: tokmu "univerzalnata kultura mo`e da izleze na kraj so svetot. izbori i postapki. Zna~i. Vo taa smisla. na na{ite pati{ta. sosema na krajot. za razlika od "mononacionalizmot. go istaknuva tokmu principot na multikulturalizmot# (Marxori Perlof). koja. izgleda sosema opravdano.

so ogled na koi. vo epohata na globalnite duhovni presvrti. diasofijata. sred vladeja~kata ideologija na mondijalizmot. Vo ramkite na vaka zacrtanata koncepcija na svetot . a opstanokot . Poniknata vo duhovnata zakrila na prosvetitelskiot kosmopolitizam.n. da se dosegnat statusot i idealot na pozitivnata. dopolneta so soodvetni epistemolo{ki streme`i. kako posebno moduliran pogled na svet. toa mo`e da zna~i deka }e gi razvivame po~etocite na kriti~kata teorija na svetot. vo novite topolo{ki konotacii {to toj mu gi pripi{uva na Geteoviot poim za svetskata kni`evnost. 1992:513).METOD I PRO[ETKA (komparativistikata denes) 1. kako {esti . fluktacii.govorot).neprivrzana samo kon eden edinstven lokus. bitieto i fundamentalnite odliki na komparativizmot go nadminuvaat i pojdovnoto (potesnoto) epistemolo{ko podra~je na samata nauka za literaturata. marginalnite.poezija. tretiot i pettiot). tuku i globalen pogled na svet. i poniknata vo to~kata na presek. (Vitorio Strada. komparativnata kni`evna nauka. prese~nite podra~ja i to~ki. Dokolku.kako egzodus i eksperimentum mundi. }e go otkrieme podlabokoto filozofsko izvori{te i na komparativistikata. neparni gestovi (prviot. denes. Komparativizmot kako pogled na svet "Komparativizmot ne e samo sevkupnost na disciplini.kako . toga{. odnosno Darvinovata teorija za potekloto na vidovite). argumenti . nejzinata na~elna sprotivstavenost sprema izolacijata. steknuva nenaseteni epistemolo{ki razmeri. odlo`uvaweto. 1992:92). me|u koi. itnosta. scenata (i. inicijativata. potoa. mudrost {to mo`e da se ozna~i so terminot diasofija . kako poezija i kako vetuvawe# (Peter Sloterdijk. provincijali119 . t. za po~etok. Sloterdijk govori za postoeweto na pet apriorni gestovi: poroduvaweto. poto~no kako poetika. sodejstvo me|u pove}e polimorfni i zaemno nesvodlivi lokusi na literaturata i kulturata#. neporekliva nauka (kakva {to svoevremeno be{e tokmu biologijata. kako kreativno bitisuvawe i sozdavawe. trgneme od filozofskite pretpostavki na germanskiot postmodernisti~ki filozof Peter Sloterdijk. go otkrivaat svetot kako zaedni~ka avantura. Zemaj}i gi predvid pojdovnoto stojali{te na komparativistikata. "Da se zboruva sega za svetskata kni`evnost. dvi`eweto po rabnite.

odnosno "poleto na potencijalni konvergencii. poet i slikar Kenet Vajt pi{uva za geopoetikata "dvi`ewe {to se odnesuva na samiot na~in na koj ~ovekot go zasnova svoeto postoewe na zemjata# (1997:17). vo ramkite na bogatoto u~ewe na ruskiot teoreti~ar Mihail Bahtin. sinkreti~no. granicata. branovidno mislewe i vklu~uvaweto na "divite poimi.Elizabeta [eleva MAGOR zacijata. {to gi favorizira "vtorostepenoto#. tartuskiot semioti~ar Jurij Lotman go izdignuva do nivoto na edna op{ta. dijalogot. Principot na dijalogi~nosta. nastapuvaj}i vo sodejstvo so Bahtinovite tolkuvawa. Otstranet od granicata. kako i preferencijata sprema site vidovi i oblici na hibridno. ja preosmisli hermenevtikata na marginata. Bahtin. mno`estveno. poezijata# (1997:31) geopoetikata prvenstveno ozna~uva edna fundamentalna poetika. koi ja karakteriziraat ~ovekovata egzistencija i sledstveno. odnosno antropolo{ki stav.nomadska perspektiva i opredelba. Prevrednuvaj}i gi vo edna ontologizirana svetlina. zatvoraweto samo vo eden nacionalen. Imaj}i go kako svoj metodolo{ki modalitet "intelektualniot nomadizam#. kako globalen tekst). zaemnosta. samobendisan. potoa. difuzno preto~uvawe na komparativisti~kata i "mondijalisti~kata# epistemologija. me|u drugoto. se izroduva i umira# (Bahtin. Na mnogu sli~en. raznobojno. zastapena vo intrigantnite predavawa na Sloterdijk. se vklopuva vo (ili ja podrazbira) tokmu komparativistikata.a so samoto toa. sredbata. i za produktivnite samorazvojni mehanizmi na kulturata neophodna . kulturen ili epistemolo{ki model i domen. epistemologijata na humanitarnite nauki. Imanentnosta na prodlabo~enata komparativisti~ka epistemologija eklatantno se razotkriva vo dijalogi~nata opredelba na literaturata i kulturata. rabnosta. so-bitieto i so-bitijnosta. go nasetuvame vozbudlivoto. odnosno aspektite i vrednostite na me|ukulturnata disperzija i difuzija . poimite (i fenomenite) na sredbata. 120 . britanskiot teoreti~ar na literaturata. op{teweto. toj ja gubi po~vata pod sebe. so s¢u{te neiscrpeni aplikativni i eksplanatorni potencijali. kosmoegzistencijalna perspektiva. iako napolno samostoen i nezavisen na~in. na nivo na op{t imenitel na fenomenite. stanuva ispraznet. filozofijata. vo ovaa aksiomatski zacrtana "poetika na svetot#. interdisciplinarno vkrstuvawe i zaemno oploduvawe. po definicija . "arhai~en i anarhisti~ki pristap#. vo toa se sodr`at negovata serioznost i negovoto zna~ewe. polimorfno. proekt. Bahtin na komparativnata kni`evna nauka £ ostavi heuristika. "Sekoj kulturen akt su{testveno `ivee na granicata. na tekstot i na kulturata. kako kulturolo{ki.na na~in {to su{testveno se sovpa|a so aksiomite na komparativizmot. 1975:25). koe izbiva od naukata. sliki i znaci# . kako funkcionalna matrica na svesta (a. Postavuvaj}i go principot na dijalogizmot.pretpostavka.

niz fatumot na vkrstuvaweto i hibridizacijata. na edna vnatre{na dijaspora# . 1997: 140). ja univerzalizira ne samo svojata (bolna) egzistencijalna obele`anost (da bide i da ostane postojano Drug. a ne monisti~kiot solipsizam. porano ili podocna. ja ovozmo`uva (i ja nalo`uva) komparativisti~kata perspektiva na internatalnosta. vsu{nost. smrtta na Drugiot. taa sredba na kulturite vnatre. egzistencijalno proniknata metodologija na samoopitot i samoispi{uvaweto na analiti~kiot subjekt. Monovalentnite. svesta ima potreba od druga svest."Za da raboti. ovozmo`uva edna nova. Spojot.pi{uva amerikanskiot teoreti~ar Xorx [tajner (1996:6) bezdrugo aludiraj}i na egzistencijalniot patos. tuku i neminovnata. drugiot pol.(potreba) od druga kultura# (1981). gostin). neprinudenost. 1997:11). pograni~no dvi`ewe i opstojuvawe. so ogled na svojata {iroko zacrtana prob121 . me|ukulturna podelenost na sovremeniot ~ovek. nomadsko. (Cvetan Todorov. bez ogled na visokata cena (i hrabrost) neophodna za takvoto "diasofi~no#. e plodotvoren#. vo multikulturnoto. "Sekoj ja `iveel. dijalog i prepletuvawe na kulturite. iako vo neednakvi stepeni. Istaknuvaj}i ja vnatre{nata disperzija na kulturnite identiteti. tekstot ima potreba od drug tekst. so nomadskiot princip na geopoetikata. ovoj pat osoznaena i kako soodvetna. podednakvo zacrtana vo genijalnite anticipacii na Bahtin. Korespondentna so aktuelniot duhoven predizvik na mondijalizmot. {to se odviva vo bitieto na sekoj ~ovek. (Rada Ivekovi}. Dijalogi~nata. kulturata . pove}ejazi~no opkru`uvawe. drugata li~nost. kako imanenten aspekt na individualnata i kulturolo{kata samo-opredelba. logocentri~nite. falocentri~noto i etnocentri~noto privilegirawe na metafizi~kiot subjekt . "Vo komparativistikata spa|a kako virtuoznosta taka i tagata na opredelena progoneta egzistencija. interaktivna proekcija i koncepcija na poimot na identitetot. ja implicira sopstvenata smrt. Todorov. vgraden vo komparativizmot i vo negovite nastojuvawa da ostvari sloboda. imanentnata sredba. vo samiot sebesi: site nie sme plod na vkrstuvawa#. drugata kultura. dosega nezasegnata teoretizacija na komplementarniot Drug. so fundamentalno zasnovanata poetika na svetot kako poezija i vetuvawe."mentalniot pejza`# na postmodernata gi dis-locira. mas-mediumsko. interkulturnosta. odnosno identifikacija . interesencijalnosta! "Bidej}i nu`no sme rodeni od Drugiot. apatrid. metafizi~kite pretpostavki za samoidenti~nosta. monadolo{ki (id)entiteti. davaj}i £ so toa u{te posilen duhovno-povesen i kulturolo{ki argument na komparativistikata. ne-esencijalisti~ka. kako i vo kriloto na aktuelnite postmodernisti~ki interpretacii.so samoto toa. gi pomestuva i gi dehierarizira. monologi~nite. kulturno ili prirodno.

radikalno/poinakvo mislewe. komparativnata kni`evnost probiva vo domenot na fundamentalnata epistemolo{ka aksiomatika. t. pridonesuvaat za toa. napu{taj}i gi porane{nite (pojdovnite) koordinati na kni`evnata nauka. s¢u{te ne mo`e da se smeta za definirana. vo sporedba so niv. naso~ena kon prou~uvaweto na interliteraturnite sovpa|awa i vkrstuvawa me|u razli~nite nacionalni literaturi. nepostoeweto edinstvena referencijalna ramka (predmet i metodi na prou~uvawe). do `ivotot. Na~elnata epistemolo{ka otvorenost na komparativnata kni`evna nauka. Komparativnata kni`evnost. rigidna nauka da ja procenuva nea (komparativistikata) kako svoevidna epistemolo{ka zakana. vo prilog na kulturnoanaliti~kite antropolo{ki raspravi ~ija{to ambiciozna cel. taa podocna se svrtuva kon inter122 .na razli~nite. lebdeweto vo grani~nite. odnosno filozofskite aspekti na ~ovekovoto domuvawe i patuvawe vo svetot. a pobliska e. vkrsteni sferi . Nejze. So svoeto nastojuvawe da gi relativizira imperativite i granicite na specijaliziranoto. Vo svojata prva faza. akademsko znaewe. koga e vo pra{awe opredelbata na nejziniot predmet.pretstavuva implicitna kritika i problematizacija na samite epistemolo{ki pretpostavki na kni`evnata nauka. isto kako i na sokratovskata neprivrzanost samo kon eden epistemolo{ki "lokus# ili sistem). odnosno metodologija na prou~uvaweto. prese~ni. komparativnata kni`evnost . i Drugosta. odnosno na (f)rigidniot scientisti~ki aparat. odnosno disciplina. zaemno sopostaveni nacionalni literaturni /kulturni tradicii i nau~ni paradigmi. (Jano{ Ris. nesvodlivo "opasno znaewe#. 2. definitivna. gi nadminuva duri i samite granici na nau~nosta. sodr`ana vo proektot na egzistencijalnata hermenevtika. i mnoguobrazno.Elizabeta [eleva MAGOR lematika (koja gi opfa}a problemite na identitetot. nepodlo`no na sholasti~kata otu|enost. Komparativistika / problemi i pra{awa za epistemolo{kiot status †Komparativistikata ima zada~a da gi prevede nau~nite rezultati vo horizontot na `ivotot i da go izbegne specijalisti~koto zakostenuvawe. so svojata neskriena egzistencijalna motiviranost. rigidna nauka. do kni`evniot `ivot.e. strogo akademskata. koj denes pomalku zavr{uva na granicite na literaturata na eden jazik#. 1990:283). £ se zakanuva specijalizacijata. proniknatost i "tetoviranost# (Sloterdijk). so svojata ne-ortodoksna teoriska perspektiva. pomalku odo{to na drugite filolo{ki disciplini.

vo su{testvena mera. me|utoa. t. za kone~no. dijalo{ka vo golema mera egzistencijalno motivirana. dinami~na samorefleksivna. Ne smee. bele`i ekstenziven rast . so koi se slu`i. interkulturni istra`uvawa (vo golema mera dobli`uvaj}i se do kulturnata antropologija. 1997). taa iska`uva tolku silen interes sprema teorijata. no isto tolku i na samata "religija na teorijata# (Felpern. Osporuvaj}i gi apsolutiziraweto i privilegira-weto samo na edno teoriskometodolo{ko ishodi{te. nesvodliva na rigidnite pretpostavki na pozitivniot scientizam. vo ponovo vreme. vospriemawe. Od druga strana. so 123 . koi toa gi opfa}a. pridonesuva za toa. naprotiv! Spored soznanijata na pogolem broj analiti~ari. 198:25).disciplinarnite studii (vo toj pogled.e.i kako na~in za identifikacija na pojavite. ili dovolna) epistemolo{ka i metodolo{ka opredelba na komparativistikata. {to prerasnuva vo integralen. najtesno upatena kon aspektite i na komparativnata estetika). difuzna. (Klaudio Giqen. "nomadska# aktivnost. da se naso~i kon kulturnoanaliti~kata opservacija i interpretacija. a ne poseben del od op{tata nauka za kni`evnosta: "Komparativistikata e neprestajno preokupirana so teoriskite obrazlo`uvawa na sopstvenite osnovi i so razgleduvaweto na metodite. bezli~en objektivizam i "monologizam#. "Podra~jeto na komparativnata kni`evnost iziskuva primena ne samo na eden tuku na pove}e metodi.se {iri i se vkrstuva so srodnite komplementarni analiti~ki predmeti. Vakviot nejzin meandri~en epistemolo{ki razvoj uka`uva na toa deka predmetot na komparativnite prou~uvawa vo dosluh so intenzivniot razvoj na kni`evnoteoriskata sfera i so samiot podem na kulturolo{kiot interes i kulturolo{kite istra`uvawa. odnosno ortodoksnata epistemolo{ka perspektiva. komparativnata kni`evnost pretstavuva {iroko zacrtano pole na interesi. zacrtan vo opredelbite na formalnata i apstraktnata lingvistika. sodr`ana vo sporedbata. Poprvo odo{to disciplina. so samoto svoe bitie. bidej}i ogromniot raspon na pojavi. e podlo`en na pogolem broj modeli. ~itawe . a ne samo na eden#. komparativnata kni`evna nauka.n. ostvaruvaj}i go principot na dijalogizmot. da se zaklu~i deka komparativistikata e ateoriska. ostanuva ponastrana od pridobivkite na rigidniot scientizam. metodolo{kiot pluralizam da prerasne vo su{testvena crta na komparativnata kni`evna nauka. fundamentalnata (iako ne i edinstvena. na toj na~in. kon t. epistemolo{koto zbogatuvawe i hibridizacija. odnosno kulturolo{kata kritika). kako {to zabele`uva i [tajner. so strogo utvrden predmet i metodi na prou~uvaweto. kako osnoven princip na sekoj akt na razmisluvawe. kako primer na logocentri~en nau~en model. so ogled na toa.

osovremenuvaweto na terminolo{kiot aparat na kompara124 . kakva {to se praktikuva i se afirmira ne samo vo domenot na humanitarnite. nu`no rasloeniot. (Jano{ Ris. vo procesot na univerzitetskata nastva#. indeterministi~ka. odnosno transcendentalniot ozna~itel) i so samoto toa. heterodoksna.Elizabeta [eleva MAGOR polna svest deka sekoj istoriski mig mora odnovo da gi definira svojot predmet i metodi. odnosno t. komparativistikata denes asimilira. dopolnitelno ja zacvrstuva epistemolo{kata argumentacija na komparativistikata. identitetot. Koga sme kaj aktuelnite kni`evnoteoriski struewa. sodr`ana vo idejata za postoeweto latentna metaliteraturna zaemnost.n. Takvoto pluralno bitie i epistemolo{ko stojali{te na komparativistikata. 1997:32). deka mora da se preispitaat nejzinata upotreblivost i korisnost. proniknatost na fenomenite od kni`evnoto i kulturnoto tvore{tvo. sosema umesno se poka`uva nastojuvaweto komparativnata kni`evnost da ja postavime i da ja sogledame vo po{irokiot duhoven i epistemolo{ki kontekst na postmodernata kultura. 1999 :281). treba da go registrirame menuvaweto. so ogled i na nejzinata tipolo{ka evolucija kon kulturno-antropolo{kiot komparativizam. "meka nauka# (K. mnogukraten identitet na †stvarite#. nesvodliva. ~ii soznajni dostreli vo poslednite 20 godini se grani~at so vrtoglavite estetski imaginativni proekcii. od svoja strana. Komparativistikata vo kontekst na postkritikata Vrz osnova na toa. 3. inkorporiranosta) na komparativistikata. vo sodejstvo i vo soglasnost so postmodernisti~kite poeti~ki presvrti. deka e potrebno usoglasuvawe so sosednite nau~ni disciplini. ili fundamentalnata poetika na svetot kako vetuvawe . postkritika. aktuelni. Vajt. go resemantiziraat. go prevrednuvaat samiot poim na literaturata. vrska. fluidni. policentri~en. nesvodlivost. korenito go menuvaat. nedostapnost na za~etokot (potekloto. Na~elno vrzana za dvigatelnite pottici vo kni`evnata i kulturolo{kata teorija. na izvonreden na~in korespondiraat so denes aktuelniot model na difuzno nazna~ena. Dilemite okolu epistemolo{kiot status (avtonomijata. inherenten na postmodernisti~kata poetika i estetika. Ovoj princip. tuku i vo domenot na prirodnite. aplicira (ponekoga{ i samata producira) takvi poimni i terminolo{ki kategorii. a-originalnost. fluktualna. izvorot. nekoga{ egzaktni i rigorozni nauki.vo golema mera ostanuvaat otvoreni. koi. geopoeti~kiot nomadizam. Toa prvenstveno se odnesuva i go zasega postmodernisti~kiot princip "sekoga{ ve}e#. princip {to ja aksiomatizira ontolo{kata i temporalnata pluralnost.

vo soglasnost so pridobivkite na poststrukturalizmot. recepcija od strana na kritikata i na krajot. od edna strana. Namesto deterministi~kiot poim na vlijanieto kako ednonaso~na relacija. osobeno vo slu~aite koga negoviot intertekst ostanuva da postoi samo kako potencijalna veli~ina. dijalo{ki aspekti na kni`evno-umetni~kata komunikacija. aluzijata i sl. recepcijata i intertekstualizmot. mo{ne se razlikuva od onaa {to se praktikuva pri detekcijata na izvorite i vlijanijata. intertekstot. ostanuva potencijalno beskone~en. na primer. so ogled na koja. dotoga{. labavo zacrtani granici. Trgnuvaj}i od premisata deka: "tekstot postoi kako literaturen artefakt samo dokolku (go) dopolnuva drug tekst# (Majkl Rifater). se zameneti so eden op{t i soodveten termin. eden od denes aktuelnite poimi. Razbran kako korpus tekstovi. potoa reproduktivna. vo ponovite svoi projavi. kako primer na emanacionata paradigma). dodeka. vo koja se vgradeni pridonesite na poststrukturalisti~kata kritika. porano vlijatelnite i rasprostraneti poimi na vlijanieto. kako bazi~na hipoteti~na sostojba na sekoj tekst. dozvoluva uvid vo recipro~nite. kreativnite implikacii na receptivniot proces vo umetni~kata literatura (taka. intertekstualnosta se vospostavuva kako conditio sine qua non na samata esteti~nost. reformirana komparativistika. duri i koga ne postojat prira~ni indicii za postoeweto na nekoj konkreten. Dodeka.tivistikata. 125 . intertekstualnosta. aktueliziran. presupoziciska. ostvarena vo samiot medium na literaturnoto delo). komparativistikata preminuva kon i ja aplicira problematikata na dijalogizmot. eden teoreti~ar razlikuva tri vida recepcija: pasivna. otvoren. spored uka`uvawata na poststrukturalisti~kata kritika. poeti~nost. produktivna recepcija. analiti~koto ~itawe zapo~nuva so edna bazi~na pretpostavka na intertekstualnosta. obligatorna osnova na tekstualnosta. Vo ramkite na t. naprotiv. 1980:626). Vo taa smisla se govori duri i za nulta-intertekstualnost. gi nadminuva kauzalno-deterministi~kiot pristap i neophodnosta od doka`uvawe. Identifikacijata na intertekstot. argumentacija za postoewe neposreden kontakt me|u avtorot i negovite prethodnici (ili sledbenici). citatot. pronao|awe. pretpostaven (Rifater. svojstvoto na intertekstualnost go izdignuva do nivo na edna op{ta aksiomatska. vo svojot po~eten stadium. so svoite podvi`ni. semioti~nost na kni`evnoumetni~koto delo. odnosno sporedlivosta na tekstot. od druga strana. bifokalni. komparativistikata be{e sosredoto~ena vrz fenomenite na interliteraturnosta (prou~uvaweto na vlijanieto. Taa. recepcijata. ~itatelska.n. vo tradicionalnata komparativistika. poznat intertekst. izvorot.

Elizabeta [eleva MAGOR "Mo`nosta za povrzuvawe ili sopostavuvawe na tekstovite, sepak, ne proizleguva samo od povr{inskite sli~nosti na zborovite ili temata, dva ili pove}e paragrafi se sporedlivi kako tekst i intertekst samo ako tie se varijanti na ista struktura#. (Rifater, 1980:627). Postuliraj}i go postoeweto na intertekstualnite vrski na nivoto na strukturnata identi~nost, odnosno latentnite strukturi - reformiranata komparativistika otvora {irok manipulativen, heuristi~ki, kreativen prostor, za instancata na ~itatelot - od kogo direktno zavisi voo~uvaweto, otkrivaweto, kone~no, i povrzuvaweto na dva ili pove}e tekstovi. Spored uka`uvawata na Rifater, sekoe ~itawe, spored svojata su{tina, sodr`i sporedbeni elementi - ne samo komparativnoto, intertekstualnoto ~itawe, tuku isto taka i udvoenoto, silepsi~ko ~itawe; obete, naso~eni kon razre{uvaweto na agramati~nostite, so pomo{ta i na nivoto na intertekstot, kako povisoka gramatikalnost, na koja se povikuva i se razotkriva tekstot. Pridonesot, vlogot na poststrukturalisti~kata kritika vo epistemolo{koto o`ivotvoruvawe na komparativistikata e re~isi o~igleden: nastrana od pozitivisti~kite, mehani~ki, deterministi~ki istra`uvawa na genezata (potekloto, izvorite, vlijanijata) na kni`evno-umetni~koto delo, kako proces od primarno heuristi~ko zna~ewe denes se tretira samata interpetacija na (inter)tekstot; probivot vo imanentnite zakonitosti na kni`evnoumetni~kata struktura; otkrivaweto i podvlekuvaweto na alteritetot, transformativnite mehanizmi, otstapkata, inovativnoto pomestuvawe i prevrednuvawe; svojstveno/vgradeno vo intertekstot, kako interpretant na tekstot - urnek. Uvidot vo dlabinskite, generativni potencijali na kni`evno-umetni~kiot dijalog, poso~uvaweto na aktivniot so-odnos me|u samite kni`evnoumetni~ki tekstovi, samoto razotkrivawe na imanentniot, vnatre{en dijalogizam na umetni~kata re~, kako i inicijalnoto voobli~uvawe na modalitetite na kni`evnoumetni~kiot dijalogizam - kni`evnata teorija mu gi dol`i na ruskiot genij Mihail Bahtin, bez kogo nema{e da postoi, nitu mo`e{e da se zamisli i samata poetika (paradigmatika) na intertekstualnosta. Makar {to za procenuvaweto i osoznavaweto na negoviot nesomnen pridones i vkupno zna~ewe za komparativistikata bi bil neophoden pogolem, nezavisen prilog, vo ovaa prigoda, dovolno intrigantna e i zalo`bata na italijanskiot teoreti~ar Vitorio Strada, za povtornoto aktivizirawe na Bahtinoviot poimen instrumentarium, koj se poka`uva superioren, vo sporedba so podocne`noto, poststrukturalisti~ko opkru`uvawe. Dodeka poimot na intertekstualnosta poprvo se postulira kako mehani~ki vid soodnos me|u tekstovite, {to ne retko se sveduva i se iscrpuva so faktot na
126

elementarnoto prisustvo na eden tekst vo drug; dotoga{, poimot na dijalogot, spored misleweto na Strada, e dinami~en, sporeduva~ki, nesimetri~en; toj vklu~uva aktiven diskurziven odnos na pra{awe i odgovor, kako i nezanemarliv, intersubjektiven udel. Da zaklu~ime so konstatacijata deka, blagodarenie na Bahtin i na negovata koncepcija na dijalogi~niot, udvoeniot identitet na tekstovite - vo komparativnata kni`evna nauka, kvalitetot na zaemnosta, so-bitijnosta i sou~estvoto me|u kni`evno-umetni~kite dela; od slu~aen, nadvore{en, povremen, prerasna vo zakonomeren, imanenten, obligatoren, prvenstveno vnatre{en princip, vrz ~ija osnova funkcioniraat polifoni~noto bitie i procesualnosta na tekstot.

4. Kulturno-analiti~ki komparativizam "Tu|ata kultura, samo vo o~ite na drugata kultura, se otkriva sebesi pocelosno i podlaboko... Pri vakvata dijalo{ka sredba na dve kulturi, tie ne se slevaat i ne se me{aat, tuku sekoja gi so~uvuva svoeto edinstvo i otvorena celost, taka {to zaemno se zbogatuvaat#. (Mihail Bahtin, 1986:345). Istaknuvaj}i gi stimulativnite vrednosti i heuristi~kite imperativi na me|ukulturniot dijalog i disperzija; zna~eweto na egzotopijata, transgredientnosta, vnenahodimosta; rabnosta i voop{to grani~nosta, kako alternativen i isto tolku generativen, produktiven kulturen prostor, Bahtinoviot dijalogizam, vo su{testvena mera, ja proniknuva i najnovata razvojna linija na komparativnite prou~uvawa, od 80-tite godini navamu. Podemot na kulturnite i interkulturnite studii svedo~i za narasnatiot interes sprema problemite i aspektite, koi go nadminuvaat domenot na kni`evno-umetni~kite fenomeni, {irej}i se kon aspektite na me|ukulturnata komunikacija, multikulturalizmot, kulturnata antropologija i filozofijata na kulturata. "Kulturniot identitet na dadenata nacionalna literatura sekoga{ odnovo se vospostavuva, niz neprestajniot dijalog so drugite... Na{iot kulturen identitet e na{ "intertekst#. (Jola [kuq, 1992:23). Vrz osnova na Bahtinoviot dijalogi~en poim na identitetot, kulturniot identitet, kako kategorija od primaren interes za aktuelnite kulturolo{ki prou~uvawa, vo domenot na komparativisti~kiot diskurs, se razotkriva vo eden neesencijalisti~ki, interaktiven, dinami~en, procesualen oblik i modalitet. 127

Elizabeta [eleva MAGOR So novite teoriski izvedbi, osvedo~eni vo sodejstvo na pove}e {koli, kako {to se: Noviot istoricizam (i negovata zalo`ba za oformuvawe na poetikata na kulturata na edno razdobje); feministi~kata kritika (so svoite kriti~ki razobli~uvawa na socio-kulturnite stereotipi i proekcii na seksualniot pol); postkolonijalisti~kata kritika (sosredoto~ena vrz kulturolo{ki obuslovenata recepcija na Drugiot); geopoetikata (so svojot blagonaklonet odnos sprema pridobivkite i prednostite na inter-kulturniot transfer); problematikata i hermenevtikata na kulturniot identitet, gi potvrduvaat inherentnosta i implantiranosta na komparativisti~kiot diskurs, vo rasvetluvaweto na fenomenite na intra i interkulturnata komunikacija i interferencija. Toa, pred s¢, mo`ebi, se odnesuva, i ja opfa}a problematikata na kulturnite transferi; prou~uvaweto i istorijata na mentalitetite; imagolo{kite proekcii za Drugite vo kulturniot i kni`evniot prostor; recepcijata i hermenevtikata na Drugosta voop{to. Ona podra~je od kni`evnata komparativistika, koe porano se narekuva{e imagologija (sveduvaj}i se na pretstavite za drugite narodi vo dadena nacionalna literatura); denes evoluira vo edna po{iroka i provokativna hermenevtika, koja, pred s¢, nastojuva da gi revidira diskriminatorskite aspekti na liberalno-humanisti~kata kultura, nejziniot problemati~en tretman i pristap kon Drugosta. Prilozite na Edvard Said "Orientalizam# (1978), Cvetan Todorov "Nie i drugite# (1982), "Osvojuvaweto na Amerika#; ili, pak, imagolo{kite istra`uvawa vrzani za kulturniot region na Sredna Evropa, odnosno Balkanot ili Mediteranot, svedo~at za podemot i plodotvornosta na kulturnoanaliti~kata interpretacija, koja, vo sredbata, kontaktot i zaemnoto so~eluvawe i zapoznavawe na razli~nite kulturi i kulturni regioni, gleda fakt od prvenstven nau~en i spoznaen interes. Za razlika od prethodno vladeja~kiot evropocentri~en, puristi~ki kulturolo{ki pristap; teoreti~arite, denes, so najgolemo vnimanie se odnesuvaat i gi respektiraat drugosta, otstapkata i razlikata; otkrivaj}i vo nivnoto postoewe fundamentalen eksplanatoren motiv, za principot na kulturniot pluralizam i za vrednuvaweto na kulturnata diferencijacija. Tuka vredi povtorno da se spomene primerot na ruskiot semioti~ar Jurij Lotman, koj, dvi`ej}i se po tragata na Bahtinovite iskustva, doa|a do zanimlivi i korisni pomestuvawa i prevrednuvawa na kulturniot pridones na t.n. primitivni kulturi. Spored Lotman, kulturata treba da se nabquduva kako "otvoreno okno#, sledej}i gi stimulativnoto zna~ewe i produktivniot del na haosot, slu~ajot, fluktuaci128

sekoja kultura. t. ednostavnata . }e ja pottikne ili pronikne drugata kultura. So svoeto dinami~no ustrojstvo. po~nuvaj}i od helenskata kultura. vklu~itelno i primitivnata. aplikacijata na Lotmanovite kulturnoanaliti~ki postapki ovozmo`uva da se nadmine i da se razobli~i na Zapad vkorenetata "hermenevtika na varvarstvoto# .n.n. poliglotski 129 .jata. nepredvidlivo. dijalo{ko stojali{te. ima sredbata so t. doa|a do oformuvawe i primena na edna apriorna imagolo{ka proekcija na Istokot kako varvarska sostojba. Kako {to poka`uvaat i tolkuvawata na Nil A{erson. kako imperativen faktor na kulturnoto samosoznavawe i samosozdavawe . istoriskiot nomadizam. vo najnovo vreme. kako nepomirlivi imagolo{ki proekcii. poradi koja se aktiviraat odbranbenite mehanizmi. vrednuvaweto i samotolkuvaweto na t. povratno. blagodarenie na {to }e ja oplodi. e osobeno zna~ajna za pristapot. odnosno mentaliteti. na prostorite na biv{a Jugoslavija. vo ramkite na kulturno-antropolo{kiot komparativizam. tolerantno. nesvodlivo vlijanie na transkulturalnoto zna~ewe . Za razlika od toa. arhai~nata.mo`e da ostvari ekspanzivno. odnosno hibridni. za vnatre{niot mehanizam na kulturniot samorazvitok. arhai~ni. me|u "varvarite# i "civiliziranite#. "Osnoven istoriski stimul.tvorewe. vo prilog na edna utopisti~ka. Na toj na~in. pod znakot na edna obnovena krstonosna polarizacija. otvoreno. vo svojata geopoeti~ka rehabilitacija i prevrednuvawe na kulturolo{kiot pridones na nomadskoto iskustvo. ksenofobi~nite reakcii i predrasudi na zapadnata kultura. praktikuva i Kenet Vajt. me|u Istokot i Zapadot. inovativno dvi`ewe i probiv. poliglotski makrotekst. Poso~uvaj}i go haoti~noto. vo promisluvaweto na sopstvenite kulturni stojnosti. se potvrduva preku tragi~noto iskustvo na poslednata balkanska vojna {to se vode{e vo 90-tite godnini.komparativistikata se nao|a vo situacija {to go nadminuva telosot na neposrednoto nau~no samodoka`uvawe i afirmacija. tolerancija i proniknuvawe na razli~nite kulturni diskursi. ednostavni kulturi# (1981 ). na primer. kakvo {to. primitivni.Lotman pozitivno gi vrednuva iskustvata na tu|ata kultura (odnosno inokultura. mali literaturi. Delotvornosta na dijalogizmot. haoti~ni svetovi. vo oformuvaweto na kulturata kako polimorfno kodiran.vo prilog na edno decentrirano. Fatalnata delotvornost na vakvite kulturolo{ki obusloveni apriorizmi i atribucii na navodno varvarskite svojstva i dejstvuvawa na Drugiot. nekulturni.e. polimorfni. navamu. humanisti~ka zalo`ba i perspektiva na dijalo{koto so . kako {to samiot ja narekuva). gledaj}i ja realnosta na me|ukulturniot dijalog. povtorno.

nasproti skepticizmot na Rene Velek. tokmu vo komparativisti~kiot pristap i priod kon problematikata na kulturniot identitet. Ovie literaturi i kulturi.nasproti postoe~kite akademski rezervi. so tradicionalisti~ki nastroenite filolo{ki otseci. veruvame deka komparativizmot. makar i na teoretski plan. gi afirmiraat i im odat vo prilog na singularnoto iskustvo i razlika na t. sotvoreweto i so-bitijnosta. {to mnogukratno }e go potvrdi i }e go doka`e komparativisti~kiot raison d'être . svojot nezamenliv vlog. mo`e. tranzitivna. problemati~nost. osobeno onie {to lokalnata kni`evnonacionalna tradicija hermeti~no ja zatvoraat vo edna edinstvena. premol~eni i otvoreni konfliktualni raspravi. da go ostvari svojot nenaseten emancipatorski.n. su{testveno zasnovan vrz principot na dijalogi~nosta. rigidna metodologija na prou~uvaweto. koi ~esto bile generatori na krupni. kako {to e i makedonskata. sepak. ja nao|aat mo`nosta i {ansata da se oslobodat od predrasudite za svojata provincijalnost. utopisti~ki potencijal. zafrlenost. Vo toj kontekst.Elizabeta [eleva MAGOR kulturi. osporuvawa. So toa {to go decentriraat. presvrtni~ki kulturni pridvi`uvawa. gledaj}i vo niv ramnopravni u~esnici i graditeli na globalniot kulturen razvitok. hibridna. tegobnost. vrzan za iskustvoto na imperijalnite sili. rivalstva. intertekstualna kategorija. humanisti~ki. mali literaturi. sovremenite dijalo{ki opredelbi na identitetot kako dinami~na. obezvlastuvaat stati~niot apsolutiziran model na kulturniot identitet. deprivilegiraat. 130 . za vozvrat.

Bez ogled na oddelnite zabele{ki na normativisti~ki naso~enite komentatori. 131 . evidentno raste. ili pak za nedore~enost.e. vo onoj moment. i pojdovna duhovna otvorenost i qubopitstvo kon drugite umetnosti i kulturi vo svetot. {to e tu|o i dlaboko sprotivstaveno na duhot na avtenti~noto (duhovno i umetni~ko) tvore{tvo. komparatistikata se afirmira kon krajot na 19 vek. Taa e sinonim seto ona. nametnuvaj}i si sebesi poinakvi. tuku i vo kulturolo{ka smisla.KOMPARATIVISTIKATA NIZ POST-MODERNO OKO Komparativnata kni`evnost e edna od onie nauki. Za razlika od toa. ne samo vo epistemolo{ka. istovremeno. provincijata bi zna~ela redukcija i mistifikacija na poimot na nacionalnata kni`evnost. vo vrednuvaweto i opredelbata na fenomenot na nacionalnata kni`evna tradicija.zatvorawe. socio-kulturna opredelba. metafori~na smisla. kako. Komparativnata kni`evnost. Provincijata. e zna~ajna tokmu poradi svojot otvoren intelektualen predizvik i osporuvaweto na provincijalizacijata. Istoriski gledano. vo dopolnitelnata. potrebno e mno`estvo teoretsko-metodolo{ki pristapi. Zo{to e toa taka? Pred s¢. pred s¢. Sledstveno na toa. ne se javuva samo kako problem na oddelni geografskoop{testveni determinanti. imeno. ili. edinstven metod na kni`evno prou~uvawe. kako metafora. pak. t. dodeka na kni`evno-epistemolo{ki plan . i kako univerzalen oblik na ~ovekovata duhovnost. imanentna na samiot nejzin nau~en predmet. primena na interdisciplinaren princip na istra`uvawe. komparatistikata se legitimira preku na~eloto na pluralizmot. ~ie zna~ewe i pridones. s¢edno dali vo osnovnata. monopolizacija samo na eden. izolacijata). no i kako realnost (ili zakon na zatvoraweto. kako i na metodolo{kite pristapi. zaradi principielnata otvorenost. Na kni`evno-istoriski plan. takvata otvorenost nie ne ja smetame za metodolo{ki hendikep. koga kni`evnata nauka se zasituva od faktografskata euforija na pozitivizmot. dodeka kni`evnosta se promisluva dvostrano: kako semioti~ki model na odreden kulturno-istoriski sistem: no. daleku po{iroki horizonti vo kni`evnoto prou~uvawe.

isto taka. intertekstualnosta. komparativnata kni`evnost go verifikuva imperativot za s¢strana upatenost na istra`uva~ot. tkn. istoriskite. prenabregnati. {to tokmu vo tradicionalnata. Me|utoa. potceneti. "raznore~ie#). Denes. kako vo teoriskite paradigmi na samata kni`evna nauka. teoreti~ar Mihail Bahtin. s¢ do pojavata na komparativnata kni`evnost. ne be{e nitu dovolno. denes ugledni teoreti~ari od bugarsko poteklo. Cvetan Todorov i Julija Kristeva (konkretno zaslu`na za kone~nata terminolo{ka elaboracija na izvorniot Bahtinov termin "dijalogi~nost# odn. Ivanov . estetikata. bele`ewe fakti). ~ii dela na evropskata javnost £ gi predo~ija negovite sledbenici i. Od druga strana. para-kni`evnost. raznovidnosta i {irokata prifatenost na kritikata i teorijata denes e tolkava i nedvosmisleno izrazena. vidlivo bea i s¢u{te se zanemareni. predmetnite. nacionalnite. filozofijata i sl. teorija i metodologija. metodolo{kite i drugi me|i! Objektivno (ili imanentno)prisutna vo samite kni`evni dela. ova mislewe logi~no proizleze od pojdovnite principi tokmu na komparatistikata. osobeno. vo makedonskata akademska sredina) e podemot i jakneweto na kni`evnata kritika. mu dol`at na Bahtin odredeno teorisko vlijanie. se nao|aat kaj. davaj}i mu predimstvo na kompleksnoto. odnosno konceptualnata zalo`ba za premostuvawe na `anrovskite. Uspenski. istaknata ili vrednuvana. mo{ne vlijatelniot vo svetski ramki. prisustvoto. Od druga strana. ~itan i vreden. bespolezno od kni`even aspekt. ~ij paradigmati~en poim pretstavuva intertekstualnosta. sitni~avoto. 132 . nitu pak soodvetno nau~no prou~ena. ili pak na "kulturnoto knigovodstvo# (revnosnoto tragawe po isforsiranite analogii. deka komparatistikata ne treba da se povede po isku{enieto da mu slu`i na "kulturniot imperijalizam# (da ja potkrepuva kni`evnata s¢mo} na edna vlijatelna kni`evnost). taa stanuva osoben i dominanten predmet na teoriskiot interes na post-strukturalisti~kata kritika (vtemelena od strana na Rolan Bart vo programskata statija "Teorija na tekstot#). vo kni`evnata praktika. Tatuska {kola: Lotman. Edna od nesomnenite zaslugi na komparatistikata (vidliva. kako i onoj na umetni~kata literatura (beletristikata). Osobeno blisko na zastapnicite na post-modernata teorija. sinteti~ko poznavawe na kni`evnosta. me|utoa. taka i vo interdisciplinarnite sferi.Elizabeta [eleva MAGOR Kako {to }e istakne eden od vtemeluva~ite na sovremenata kni`evnonau~na metodologija. pak. Nasproti toa. {to govori za sozdavaweto novo kni`evno pismo. privrzanicite na kni`evnata semiotika od tkn. Rene Velek. pozitivisti~ki oboenata kni`evna nauka. korenite na intertekstualnata koncepcija na kni`evnosta. ~ij duhoven i kreativen predznak e podednakvo atraktiven. onie disciplini. Velek uka`uva na toa. sekako.

hrvatskiot u~en Vladimir Biti go objasnuva so nejzinata subverzivna mo}. Deka e komparatizmot nerazdelen od sovremenite tekovi na metodolo{ki (odn. slikata ostanuva ista: otporot kon sovremenata teorija.. Zoran Konstantinovi}. Velek so negoduvawe reagira na prenaglasenata izolacija na filolo{kite otseci. R. a koi vlijaat na kni`evnata "kowukturnost#. vo duhot na proro~kata Geteova zamisla na op{tata (svetska literatura). interesot kon malite i nedovolno poznatite kulturi i literaturi. komparatistikata ponudi redefinirawe na poimot na "nacionalna kni`evnost# vo globalni estetski parametri.e.e. inaku dolgogodi{en gostin na Seminarot za makedonski jazik. sega se na red nacionalnite). komparatistikata. na toj na‘~in.osobeno. avtori za akademsko prou~uvawe. teorijata na informacii i komunikacii. optovareni kako so tradicionalni barieri me|u nau~nite pristapi. Stru{kite ve~eri i drugi nau~ni sobiri vo Makedonija. le`at i pri~inite za otporot protiv komparatizmot. U{te vo 1963 g. obele`an od podemot na disciplini kako {to se semiotikata. go steknuva svojot polnozna~en lik i renome. Podvrgnati na eden procesualen vrednuva~ki ~in. sozdavaat stru~waci so "bibliografsko znaewe# ili "starinska specijalnost#. taka i so favoriziraweto na oddelna grupa interesi (porano toa bea ideolo{kite. koi resko gi podvojuvaat nacionalnite literaturi i teoriskite pristapi proizlezeni od sekoja od niv i. dobivaat vo svojot povesen dignitet. dela. komparatistikata ima svoe mesto vo afirmiraweto na takvite literaturi 133 . konstitucionalnata ome|enost. potvrduva misleweto na evropski afirmiraniot komparatist vo Insbruk. nau~en) plan. so principielnata opredelba protiv sekakvo zatvorawe vo lokalnoto. Zaradi toa. bez vozbudliviot dopir so razli~nite kulturi i so sovremieto. t. otpor {to ne e samo "na{a maka#. vo nastojuvawata. otkako go nadmina "lovot na vlijanija" odn. Denes. pragmatizmot i konformizmot vo kni`evnite prou~uvawa. Od druga strana. komparatizmot ne e samo rabota na proizvolniot. estetskite vrednosti od nacionalnata kni`evnost. kibernetikata.Vo sovremeniot mig na vkupniot epistemolo{ki razvoj. tuku e imanenten na novoto vreme. vo ramkite {to gi opredeluva konzervativniot epistemolo{ki priod. registriraweto na tekstualnite podudarnosti. pred s¢ duhoven stav! Tuka nekade. koga vo svetot preovladuva edna demokratska ideologija. prerasnuvaat vo konstituenti na eden tipolo{ki (ne samo hronolo{ki) kni`even poredok. t. izborot na tekstovi. li~en izbor. nitu pak na~elo na lebde~ka s¢prisutnost. Otade. vo ponovo vreme i vo nam pobliskite sredini. raste~kiot interes kon razlikite i otstapkite od dominantniot model na mislewe. smeta Konstatinovi}. kni`evnosta da se prou~uva kako (kako inter) kulturen fenomen.

komparatistikata ovozmo`uva i re-semantizacija na poimot "kni`evnost#. gi {iri svoite ambicii kon sferata na op{tata kulturologija. komparativistikata denes. promenliv karakter. go menuva nekoga{ povlasteniot recepciski i predmeten status. literaturata se prou~uva ne samo kako oddelen predmet.Elizabeta [eleva MAGOR (kakva {to e makedonskata) i takva uloga. ~ija posledna `elba e: da bide marginalna. bidej}i kako glaven filter i presuden ~initel vo probivot na samoto vlijanie. Poniknata kako `elba da se sovladaat soznajnite i vrednosnite ograni~uvawa na pozitivisti~kiot model na nacionalnata kni`evnost. sega taa nastapuva vo uloga na aktiva i tvore~ka strana na procesot. Frederik Xejmson). So ogled na toa. Sozdavaweto na eden globalen kulturen sistem. ~ie zna~ewe. vo {to predni~at anglo-saksonskite teoreti~ari na post-modernata (Teri Iglton. egzoti~na. Vakvite pojdovni istra`uvawa. ~ii komponenti vzaemno se prepletuvaat. hermeti~na disciplina so ograni~en kabinetski dostrel. ami i kako funkcija. motivacijata. £ odi vo prilog na komparativistikata. dopolneti so novi soznanija za karakterot. kako antropolo{ki kategorii (dalekuse`no poso~eni od Bahtin). {to ima dinami~en. daleku go nadminuva domenot na ~isto nacionalnite disciplini. vo vrska so komunikativnosta i priem~ivosta. komparatistikata ima novi viduvawa i na procesot na kni`evnata transmisija: blagodarenie na slova~kiot u~en Dioniz \uri{in. 134 . kako sostavka na sovremenoto kreativno iskustvo). Kone~no. mo`at da vodat kon istra`uvawa od poop{t karakter. na tipologojata i na priem~ivosta tokmu na literaturatareceptor. "vlijanieto# stanuva pokazatel na kulturniot identitet. funkcijata na kni`evno estetskiot transfer. na oblikot na kni`evnata tradicija. koj{to vo okru`uvaweto na ostanatite umetnosti i podemot na masovnite mediumi. soobrazliv so razli~ni diskurzivni sferi (me|u koi ne se isklu~uva duri nitu video-artot. Pokraj toa.

.2 sostojba na zagrozenost pred svetot i pred drugite lu|e prosledena so.. opsednat sum so tu|a du{a# (s. 1991. a i ne smeam da po~nuvam da biduvam ne{to.. Krizata na identitetot kaj Arhidej. i u{te pove}e. da se konsultira knigata na Ronald Leng: Podeljeno Ja. Novi Sad. 35). koj ve}e nemam {to da bidam vo `ivotot. {to zad sebe go sozdava biolo{kata i duhovnata smrt na golemite avtoriteti. koja poniknuva vo procesot na depersonalizacija na moderniot subjektivitet i ja otkriva negovata nemo} za separacija od Roditelot-poredok. ne samo biolo{kata smrt na Aleksandar i negovovto telo. fiktivniot drug. ja ra|a tkn. Beograd. mojata pusta `ivea~ka. kako oru`ar i pridru`nik na carot. ne sum sam koga se nabquduvam sebesi vo ogledalo. nare~ena "primarna onolo{ka nesigurnost#. 2 Za sostojbata. "Na vrvot na seta taa ogromna zaludnost.. Kako nekoj drug da go `iveel mojot `ivot. romanot "Aleksandar i smrtta# od Aleksandar Mickovi}. kako preduslov na eti~kata i estetskata objektivacija. mojot kutar `ivot. imanentno se vgraduva vo temelnata preobrazba na Arhidej. bev jas. se postulira "viduvaweto na sebesi kako drug#. 1977 i egzistencijalnofenomenolo{kite osnovi na naukata za li~nosta.. Pri toa. so krizata na identitetot: kako kriza. "Mo`am li da otidam nekade jas. Politika do`ivljaja. proizlezeno prvenstveno od objavata i mo}ta na smrtta. ili "golemite prikazni# i idei: praznina..OPSEDNAT SO TU\A DU[A1 Otkrivaj}i go do`ivuvaweto na prazninata. posilen subjektivitet. na taa neizmerna proma{enost. kade {to. {to dosega ne sum bil. dali mo`am da go napu{tam Aleksandar#? Iskustvoto na Drugosta. {to ja obele`uva obespokojuva~koto iskustvo na drugosta. 1 135 . na su{testven na~in. vo procesot na samonabquduvawe e vme{an i drug u~esnik. komunicira so kulturolo{kiot model na postmodernata. ~uvstvo na praznina i ni{to`nost. koja se obezvredni so ovaa smrt. i go naso~uva patot na negovata nova individualizacija. strav od pretopuvawe i vtopuvawe vo nekoj drug. kako podanik na eden sistem. naratotrot na romanot. koja ima eshatolo{ki u~inok. ovde ne e izrazena edna i edinstvena du{a. Naslovot na ovoj tekst e naveden spored edna formulacija na Mihail Bahtin od deloto: Autor i junak u estetskoj aktivnosti. koj pomina vo senka. primarna ontolo{ka nesigurnost. mesto mene#. tuku i simboli~kata smrt na Arhidej. Bahtin govori i za nabquduvaweto vo ogledalo: "Vo ovoj slu~aj.

zbuneto i vxa{eno ~ove~e. probiv na nekakva onostrana sila (kako smrtta). ja pogubi i golemata ideja za harmonijata. i so vistinata na smrtta. "Da. zastapen podednakvo vo istoriografskite. mu ja donesuva diseminancijata na negoviot identitet. ja sproveduva su{tinskata transformacija na "apsolutniot. zagubeno vo svojata beda i nesre}a#. najzabele`itelnata crta e tokmu ambivalentnosta. Arhidej ja iska`uva i dlabokata po~it kon vladetelot. {to Arhidej go ima i za sebesi samiot. biografskite i kni`evnite tekstovi od razli~na tipolo{ko-stilska proveniencija. strategija zaborava. Arhidej ja do`ivuva i egzistencijalnata zakana: sebeviduvaweto niz optikata na Drugiot.e. delo. koga site se razotidoa i jas. go sopre presozdavaweto na svetot#. {to ja napi{al nekoj Arhidej Potivov. toj postepeno se preobrazuva vo jas-za-sebesi. Mnogu godini. pri toa soo~uvaj}i se so sopstvenata neavtenti~nost ("porane{en.. avtorot na knigata Postmoderna. vo sudot. so principielnite pretpostavki na seto golemo carstvo i na svetskiot poredok. toj konstatira: "Be{e toa prikazna. kako (intertekstualen) junak par excellence. nav. onostrana hermeneuti~ka perspektiva. koja obezli~uva i uni{tuva. po ~itaweto na svojot zapis. so frustracijata ve~no da bide "metajazi~en junak#. raslojuvaweto na negovite identifikacioni upori{ta. poto~no od negoviot fingiran dijalog so Burhard [mit. 203. s..Elizabeta [eleva MAGOR Ka`ano so zborovite na Bahtin. sud. "A sega koga umre Aleksandar se soo~iv so samata smrt. Oti ovaa smrt. Taa podvoenost. Kategorijalnata odrednica na Drugosta ima zna~ewe na postojana zakana. Vo toj odnos.. singularen mit#4 za Aleksandar. istovremeno. koe se poistovetuva so imbecilniot brat na Aleksandar. bev ve}e nekoj drug. posleden izlegov od prestolnata sala.3 t. nositel na imeto. nepoznat za sebesi#. {to bitno }e go destabilizira vostanoveniot svet. go ubi i carstvoto. Zagreb.. mit. Pokraj su{tinskata zakana na smrtta. Izedna~uvaj}i ja li~nosta na Aleksandar. preminot od eden vo drug personalen modalitet: od jas-za-drugite. so prazninata na svoeto bitie (bidej}i se imenuva kako "senka na senkata#).. a nikoga{en oru`ar#). vedna{ toa go pomisliv. e 3 4 M. Bahtin.. koja se provlekuva otporano. Distinkcijata me|u singularen ili monomit i polimitska perspektiva ja prevzemame od Odo Markard. 136 . Vrednosnata perspektiva i transgrediendnata mo} na Drugiot (pogled. "taga na individualizacijata#. odnos) e dlaboko obmislena: romanot. no vkupniot negov odnos e mnogu poslo`en. Arhidej ja do`ivuva tkn. ili. 1988.

Pris. {to gi spoulavuva#. Ne{to ponatamu. Negovata telesnost. Soznanieto za Aleksandar e interesno i paradoksalno: golemiot imperator. da gi menuva. koj "so strav gospodare{e vrz lu|eto#. po~it. bitie na zakanata. deka Aleksandar uspeal "da gi kr{i lu|eto. kako svoevidna odmazda na naratorot Arhidej. Zamina. dlaboka omraza. odn. drugata po nego. No eve. pravej}i intertekstualna sporedba me|u nego i Odisej. sodr`i nesomnena ironija: toj e samo mumija. pravi individualno obuslovena proekcija na ovoj istoriski lik. spored nego. po pat na analepsa. od moderen vo post-moderen junak. ja imenuva @erar @enet. taka i za vkupnata smisla na istoriskite tekovi i pridobivki.toj ne se vrati vo svojata Itaka. odbivnost. minlivost. Ednata napred. {to gi vozmutuva do dnoto na bitieto. pretstavuva iskazot. koj {to nitu samiot ne e imun na {izoidnite rascepi: "Ponekoga{ so nego odea dve senki. Aleksandar e. i na toj na~in. zaluta i ne se najde pove}e sebesi. Toj siot `ivot go pomina kako barawe na ne{to#. pak ne go ostavaat na mir#. onoj koj pobuduva nepoznati transformacii. sprotivstaveni. ovaa proekcija. proekcija. ka`ano so terminot na Odo Markard. zna~i demonot na Drugosta. deka gi prestoruva vo ne{to. {to nim im e omrznato i stra{no. e isto tolku su{testvo na onolo{kata praznina i na kopne`ot. samo na edna vistina. bitnite epizodi.. mnogu pove}e 5 Analepsata. osuda.1972. razvlastena od seta porane{na vlast i mo}. raspadlivost e posebno istaknata. Aleksandar e vsu{nost otsuten od romanot: sostojbata vo koja simbolot na svetskiot kopne` i nemir e predo~en.. detronizacija. vo romanot e toj mnogu pove}e funkcija na primarnata ontolo{ka nesigurnost. i. Kako i da e Aleksandar e samo mrtvo telo i figura na se}avaweto. Drugosta-kako sila na kopne`ot i qubopitnoto tragawe ili otkrovenie. {to taa praznina go razbuduva vo potragata po neznajnoto Drugo: ovde. da znae. Otade. Nastapuvaj}i vo uloga na negov interpretator pred Aristotela i pred ~itatelskiot auditorium. kukla podlo`ena na obezli~uvaweto. voshit. zna~i narativno vra}awe vo minatoto. pi{uva: ". mo`ebi kako bo`ja opomena pred neumerenite ambiciii. koja vo sebe komprimira privrzanost. zna~i. Arhidej. onoj {to ja razotkriva fundamentalnata rasloenost na li~nosta. kako za Aleksandar. vo deloto: Discours du recit. Mo`ebi najizrazena crta vo taa negativna hermenevtika. vo Makedonija. 137 .5 vr{i selekcija na. mo`ebi. da gi op~inuva i da gi pot~inuva da ~uvstvuva. na podgotvitelnata {minka za ve~nosta. Arhidej. vestitel na samoomrazata. takva {to go razgraduva monomitskiot avtoritet samo na edna prikazna. e polimitska.indikacija za profilot na Arhideeveta samosvest i individualizacija. indikacija za karakterot na negoviot premin. prezir i zazor. isto tolku. Po svojot karakter.

post-istorisko vreme. ovojpat. 138 . zo{to e izvr{eno so pomo{ na evokativnite opisi i zo{to ima eshatolo{ko zna~ewe).od druga strana. kako svet ~in i sveto vreme. za kogo treba da se gri`am. za `ivotnata uloga i patot na Arhidej. so smrtta. od druga strana. vo koja dominira ~inot na mumificiraweto. na nov na~in go osvetluva fenomenot na samiot `ivot. obezli~uvaweto. "A ovoj Aleksandar {to sega le`i vo Vavilon. reakciite na dvorjanite Arhideevoto budewe na identitetot. 1985. Nepostoe~kiot car mi ja povela vistinata. nad nekoga{ neprikosnoveniot vladatel. Vo romaneskniot tekst. isto kako {to smrtta stanuva presudniot ~initel i motiv . taka i e#. Podgotovkite na Aleksandar za pogrebot so~inuvaat golem del od romanesknoto si`e: nivniot opis e ornamentalen. negovoto telo minuva niz raznite etapi na minlivosta. Duri smrtta ja ovozmo`uva neophodnata sloboda. negovoto svedo{tvo za smrtta. zad koja stoi konkreten avtor. Beograd.se}avawata za Aleksandar. taka {to. postojat najmalku dve instanci na fikcionalnoto jas: do`ivuva~koto jas i 6 Za ornamentalniot zapis.6 vrzan za ramni{teto diskursot. so seto svoe dlaboko protivre~no. vo negoviot od nego#.Arhidej da go zapo~ne samoto pi{uvawe na svojot tekst. besmrtnosta. retrospektivnata povest . Zatoa. da se ka`e vistinata za Aleksandar. odnosno. onaa vistina. Aleksandar postoi kako mumija. obo`uvan a omrazen. Deka sega doprva }e se vidi {to stana so nego. duri po svojata smrt. vo posredna smisla. nemo}ta. davaj}i mu poinakov "tekst#: imeno. kni`evnite i drugi spisi. Spored mene. razgradbata. kako da e nepostoe~ki ili kako da e nekoj drug. i . vo izvesna smisla-samiot tekst. Arhidej veli: "Imam nekoe matno i stra{no ~uvstvo. nepoznat mrtovec. a ne na prikaznata. tie ja prestavuvaat ritualnata osnova na deloto: od edna strana e. pretstavuva "odmazda#. vo predanijata i istoriskite. kako postapka. Figure. So ogled na toa.e aktuelnata. koga novite generacii osoznavaat za podvizite i slavata na imperatorot. deka duri sega po~nuva negoviot `ivot. obele`eno so krizata na avtoritetot i anti-normativnata ideologija. toj povtorno go vospostavuvaa svoeto vladeewe. No taka be{e. Smrtta kako drugost. da se predo~i edna nova i li~na hermeneutika. e karnevalskiot duh na preminot `ivot-smrt-`ivot (sodr`an vo samata etiologija na mumifikacijata. deka raska`uva~kiot tekst e pi{uvan vo prvo lice. da se vidi @erar @enet: Granice pripovedanja. onaa po smrtta na Aleksandar. Aleksandar e zaokru`en kako ambivalenten junak: nemo}en a stra{en.Elizabeta [eleva MAGOR povod. Podocna. {to Arhidej dolgo ja potisnuval vo sebe. "ne trpi ovaa materija nepovikani#). Toj tekst e konstituiran kako dvojna povest: od edna strana . ritualnoto ubistvo na kralot (ritualno.

za su{tinskata smisla i celite na kni`evno-umetni~kata komunikacija. epistolarnata forma. na momenti.. Detalnite opisi na mumijata i procesot na nejzinoto podgotvuvawe. onoj {to najsilno go do`ivuva i ~uvstvuva otsustvoto. jas samiot sebesi si pi{uvav. ovoj roman. proizleguva i stilot na negovoto pi{uvawe: toa e transparenten. odmeren pogled kon smrtta. vistinskiot predmet na prikaznata poprvo e Arhidej. Pripovjedni tekst u prvom i u tre}em licu. povtorno. siot tekst ima i svoj ekspliciten adresat vo Aristotel. Ottuka. 8 Potragata po "zreloto jas#. No. v. stanuvaat svoi avtori. dnevnikot. za karakterot na kni`evno-istoriskata vistina. priem~iv. Beograd.. zemena e vo predvid aperceptivnata pozadina na adresatot i negovoto naso~eno razbirawe na prikaznata. da se vidi kaj: Klaudio Giljen: Knji`evnost kao sistem.7 koja e negova eksplicitna i `anrovski imanentna osobina. Pri samoto pi{uvawe na Arhidej. 4. zaedni~kiot u~itel na Aleksandar i Arhidej. Prezemaj}i i nekoi elementi od epistolarniiot `anr. 7 139 . tuku i na ramni{teto na `anrovsko-retori~kata struktura. niz neposrednite obra}awa do Aristotel. komu mu se obra}a onoj {to ne{to pi{uva? Nikomu. Imeno.8 ispolnuvaweto na egzistencijalnata prikazna i groza na naratorot Arhidej. ne samo na ramni{teto na negovata znakovno-ideolo{ka. taa se odviva vo vtoro lice. zo{to jas sum bil prisuten. u~itelu. verojatno. Bahtin. kako forma na dijalog. vsu{nost.. mudrosta. hronikata i romanot. delo. sega. negovoto iskustvo. spored Bahtin. a vistinskiot nejzin motiv e potrebata za sreduvawe i smiruvawe. "Da. se}avaweto na izminatite nastani. Iska`uvaweto na metajazi~nata svest za smislata na pi{uvaweto voop{to. ja istaknuva teoreti~arot Franc [tancl kako eden od temelnite motivi na prikaznata vo prvo lice. se odlikuva so dijalogi~nost. Kone~no. koi{to. sekomu.. so kogo kni`evnata komunikacija dobiva svoj odreden tek: povremeno. od napi{anovo? Ne znam.9 samite estetski go osmisluvaat svojot `ivot i taka. ovoj hibriden roman vo sebe gi sodr`i elementite na pet `anrovski modeli: na istoriskiot roman. [to bi razbral Aristotel od sevo ova. problemot na identitetot vo ovoj roman se eksponira i na metajazi~noto nivo na naracijata. Zo{to niz site tie bolki i stradawa se osloboduvav od Aleksandar#. Seto toa go pi{uvav zo{to mene me zasegnalo. 1982. br. Kako {to od ovie nekolku re~enici mo`e da se vidi.. 9 Tipologizacijata na junacite poteknuva od M. Mi se ~ini. 1984. komunikativen stil. Za epistolarniot `anr. Republika. za ontolo{kata priroda na tvore{tvoto. No.. blizok do usniot govor. se vo funkcija na dosegawe na stalo`eniot. nav. Arhidej spa|a vo onaa grupa junaci. me|u drugoto.raska`uva~koto jas.deka ni{to ne sum mu soop{til iako toa mi bila namera. jas toa sum go do`ivuval. Zagreb. potragata po "zreloto jas#.

vo smisla pokom10 Za ulogata i funkcioniraweto na kni`evnite kompetencii. Kaler. neotelotvoreno (ontolo{ki nesigurno) Jas. A laga e sevo. I sega gledam deka trebalo da pi{uvam poinaku i podrugo#. "Lagata.12 Vo taa smisla. Po smrtta na Aristotel. vo koi najmalku go ima Aleksandar#. nesigurnosta za idninata na tvore~kiot rezultat. prvpat sega. edna od su{testvenite crti na tkn. vsu{nost. t. nav. Kaler. Gi pro~ituvam. kakvo {to sega mi stoi ova {to jas sum go storil. kon sovremenata kni`evno-umetni~ka paradigma. i samite. koja go problematizira samoto svoe postoewe i funkcija. toa Jas tvrdi: "Toj be{e Aleksandar i za nego treba da se pi{uva poinaku od seto ona {to e napi{ano#. bri{ej}i gi site pretenzii za svoe institucionalno deluvawe. ~ij iskazen predmet e samosvoen i razli~en od ostanatite. Beograd. svedo~i za pripadnosta na ova delo. pretstavuva hipersvesnosta. otkako razbrav za tvojata smrt. delo. pretstavuvaat vid umetni~ki konvencii. koi. sevo ova {to sum go pi{uval. 12 R. zo{to duri jas pi{uvav za Aleksandar. Ovoj obid za "naturalizacija na tekstot#. Leng: spored koja.10 vakvite oblici na skepsa ili samoomalova`uvawe. i. povtorno ovozmo`uva da povle~eme tangenta so teorijata na R. Arhidej }e go napi{e slednovo: "Komu sega da se obra}am? Ovie trabi papirus ve}e nikomu ne mu pripa|aat. 1990. nav. Iska`aniot somne` vo verodostojnosta i komunikaciskata neophodnost na ovoj tekst. iako se odnesuva prvenstveno na negovite spisi. poinaku . kako siot moj `ivot. 11 X. tuku i na implicitniot avtor. Mi se ~ini kako da gi pi{uvala tu|a raka. Na po~etokot. nastojuvaat da se steknat so "dopolnitelen avtoritet# pred ~itatelite. kako i nezadovolstvoto od artificielnosta na umetni~kiot tekst. kontrola i kritika#. kone~no. 140 .. vo knigata: Strukturalisti~ka poetika. Leng. me|utoa. Toa se se}avawa. delo. nego ve}e go zaboravile ili go pametat.. Iskazot na Arhidej.e. vo ovie dva dena. proniklivo govori Xonatan Kaler. vo poglavjeto: Konvencija i naturalizacija.11 dilemata pred napi{anoto. isto taka la`no i neto~no. na mo{ne suptilen na~in. mi stanala edinstvena vistina. go dolovuva vnatre{niot govor ne samo na naratorot. ne treba voop{to da se tolkuvaat bukvalno: kako {to proniklivo upatuva X. "sveduvaweto na site svoi funkcii na opservacija. navistina deluva mo{ne spontano. raska`uva~koto jas se nadgraduva so u{te edna svoja modifikacija: meta-jazi~koto jas.Elizabeta [eleva MAGOR pretstavuvaat posebni doblesti i dopolnitelen prilog za kompleksnata struktura na ova delo.

nudi globalno prevrednuvawe na kategorijata na identitetot i pove}e ramni{ta na negovata dekonstrukcija: istoriskoto (vo likot na Aleksandar). kako i na trite Aleksandrovi `eni. ja otkriva mitolo{ko-ritualnata dimenzija na moderniot identitet. gi sledi istoriskite pretpostavki za ra|aweto na moderniot identitet. ontolo{ko-egzistencijalnoto (vo objavata na smrtta). Arhidej negoduva i poradi sopstvenata vozbudenost i o~aenost. stanovi{teto na sega{nosta. stanuva paradigmati~en za raspoznavaweto na oblikot na istoriskata revizija. poradi haosot i "celosnata par~osanost na mojata psiha#. kako bo`estven tatko na carstvoto. psiholo{koto (vo Arhidej). Kriti~kiot stav na Arhidej. da le`i tamu ona raskinato telo. iska`an vo vrska so prividot na istoriskite veli~ini. Arhidej go manifestira vo lucidnite komentari na pogrebnite slova i natprevaruvawa na velikodostojnicite. vo deloto na V. Beograd. Romanot. koj{to mnogu pove}e £ slu`i na strategijata na retori~kata maska. {to romanot na Mickovi} kreativno ja soop{tuva. Alkalez e metafori~na figura na raznojazi~ieto. tuku i kon onoj na drugite dvorjani. 141 . Jazikot ne e povr{inski.13 ne samo kon svojot. Poseben udel vo toa soznanie.pleksno. `anrovskoretori~koto. i istovremeno negov ironi~en. tuku e pove}esloen fenomen. redovno go menuva predmetot na prevedeniot iskaz. Odbiraj}i go kako hermeneuti~ka perspektiva. 13 Za kategorijata "vnatre{en govor#.#. 1980. Kriti~kiot odnos kon vnatre{niot govor. krunski dokaz za principielnata nemo`nost na taka zamislenoto carstvo: junak na ras~ekorot i pogre{nata intonacija. koe mislel oti go sozdal. imeno.. ima figurata na poliglotot Alkalez. "I zo{to seto toa? Za. "mislata mu be{e matna. opa~en lik. i polikulturniot identitet na makedonskoto carstvo. odo{to na soodvetstvoto so vistinata. vo negoviot zarodi{. na krajot. Po poteklo Vavilonec. romanot raskrstuva so Mitot za prisustvoto. niz toa nepostoe~ko carstvo. anti-junak na razlikata. kako {to }e mu se raskine carstvoto. namesto nego . a samo minal niz nego. kako suveren kaznuva~i nagraduva~ (vo samo-osporuvaweto na romanesknata vistina). A sepak. kako na site onie koi znaat mnogu jazici#.. Likot na Aleksandar. Volo{inov / Bahtin Marksizam i filozofija jezika. so edna pogolema doza na li~na do`iveanost. koj{to se dopolnuva so starozavetnoto u~ewe za Jehova. ~ija{to neuskladena intonacija.

univerzalen karakter. rezultat na transformacija. 27. Paris 1982. {to kako i sekoj hipertekst. 11-12. koja e privilegiranoto mesto za osoznavaweto i iska`uvaweto na subverzivnata Drugost i na bolnata nepremostivost na Razlikata. 46. negovoto sredi{te ne se nao|a vo negovoto jastvo. stanuva zbor za aktueliziraweto na eden kulturolo{ki model. 17 Za kulturniot vraisemblance. so drugi zborovi. Urez. da go izneseme misleweto na Semjuel Veber. br. Arhidej e primer za decentriran junak. nastapuva duri toga{. v. sledstveno na toa. vsu{nost. vo osnova post-moderna personalizacija. 1992. in: Bahtin i drugi (zbornik). {to umetni~kiot hronotop e konkretno opredelen so aleksandriskata epoha. 1980. pak. 1990. od druga strana. A najgolemata zasluga za toa. 14 142 . Toa ~itawe. otkriva. 212. zasegaj}i vo problemi od s¢vremenski. 16 Vo prilog na ova tvrdewe. posveten na prozata na srpskiot romansier Vidosav Stevanovi}. 3/4. Vaka naso~enoto ~itawe. Vo ovoj slu~aj. i krizata na identitetot voop{to. s. da ne zaboravime. specifi~ni za edno razdobje#. deka "edinstveno pismoto mo`e da ja artikulira onaa radikalna neprisutnost na subjektot#. Ovoj termin. ~ovek ili utopiska prikazna). Seuil. samiot tekst dostignuva visok stepen na kulturen vraisemblance. deka hipertekst e delo "izvedeno od nekoe prethodno umetni~ko delo#. se javuva kako nositel na "komplementaren identitet#14 takov {to neposredno se naslonuva na drugiot i od nego ja crpe svojata gra|a. koga. Otade. otkriva pove}enaso~ni teoriski uvidi. Kaler. toj i nema svoja supstancijalnost.tuku vo Aleksandar.17 so svojata sovremenost. po~nuva da ja gradi svojata. vedna{ upatuva na modalitetot na transformacija. Zagreb.Elizabeta [eleva MAGOR Arhidej. i objaven vo rubrikata: Knjige. i za transcedentalnite ozna~iteli i avtoriteti. da se vidi istoimenoto poglavje od navedenata kniga na X. "kulturni referenci. vo hermeneuti~kiot klu~ na identitetot i Drugosta. nezavisno od faktot. prvo. £ pripa|a tokmu na tekstualnata praktika. krizata na falogocentri~niot poredok. otfrlaj}i ja prethodno "normativnata individualnost#. 18 Vo svoeto poznato delo Palimsestes. koja ne mora nu`no da zboruva za svojot prethodnik . Republika. s. specifi~en za post-modernata duhovnost: otsustvoto na Transcedentalniot ozna~itel (s¢edno dali e toa bo`estvo. @erar @enet pi{uva. koi se usvoeni kako vraisemblable vo edna odredena kultura#. 15 Terminot e na Cvetko Milawa: Iscrpljenost modernisti~ke paradigme. opfa}a "niza kulturni stereotipi. deka. koga po~nuva subverzivno da prosuduva za poredokot. s.16 Da zaklu~ime: ~itaweto na romanot "Aleksandar i smrtta#. Negovoto vistinsko ra|awe. taka i ovoj roman18 nu`no ja vklu~uva. Tre}i program RTB br. Terminot "komplementaren identitet# e prevzemen od razgovorot od Radoman Kordi} so Qubi{a Jeremi}. pridru`nik. no sekako go pretpostavuva.15 svoeto samodo`ivuvawe preku sinxirot na Ozna~itelite (oru`ar. Makedonec).

sli~no kako i srednovekovniot egzempl. decentriranosta. preku perspektivite na Otsustvoto i Polimorfnosta. 5. 143 .19 ovoj roman e dvojno ~itliv i relevanten: ne samo vo sintagmatska (odnosno povesna). da se vidi statijata na Karl Hajnc [tirle: Pri~a kao egzempl. primarnata ontolo{ka nesigurnost. br. spored ka`uvawata na Karl Hajnc [trile. 1984. tuku i vo paradigmatska (moralno-filosofska) smisla. koja go zacvrstuva modelot na post-metafizi~kiot svet. 19 Za egzemplot kako `anr. Republika. Egzempl kao pri~a.

Da se bide. Ili. od svoja strana. vkusuvaweto na seksualnoto (erotskoto) iskustvo. jazi~no nesvodlivi. da se hrani i neguva kopne`ot po drugiot. A toa. kako granica. kako svoja vozvratna reakcija. ja predizvikuva .Tanatosot. toa zna~i. zna~i-da se znae. Da se op{ti. Spored bibliskiot mit. preku nego. povtorno. zna~i da se op{ti. istovremeno. znaeweto i smrtta.kaznata na smrtta. i. konsumiraweto. kako kazna. zna~i da se vkusi i smrtta. U{te od bibliskite vremiwa. pak. da se proba qubovta. Ili. progoneti od rajot i od ve~nosta. pa sepak. zna~i da se bide za Drugiot.Tot. Mora da se probaat#. da se bide za sebe#. e pri~inata. koi go zaokru`uvaat po~etokot i krajot na komunikaciskiot (dijalo{kiot) krug. Tokmu kopne`ot po zabranetoto (ovo{je na soznanieto). zaradi koja{to Adam i Eva }e bidat kazneti. sovremenata epistemologija ja pronao|a ednata od svoite delotvorni. kon vrskata. do kraj neprenoslivi. Da se op{ti. Da se op{ti. da se bide upaten kon ne{to. Dejan Dukovski Eros i Tanatos . da bidat obi~ni smrtnici. kako {to voop{tuva Bahtin: "Da se bide. kako proekcija. heuristi~ki komponenti. †Qubovta i smrtta ne se objasnuvaat. Tie se nesoop{tlivi. preku nemu imanentniot ~in na prestapot. nerazbranost. toa zna~i. Smrtta (nebitieto) e nesoslu{anost.su{testveno e povrzan so svojot komplement . staro-egipetskiot bog . da se ostane od onaa strana na molkot. Erosot. a tokmu vo kopne`ot. e bog na smrtta i upravitel na jazicite. otade zaboravot i amnezijata.dve inicijaciski iskustva. kako posleden horizont. otsekoga{ postoi pome|u kopne`ot. 144 . koja.Elizabeta [eleva MAGOR TANCOT NA EROS I TANATOS (nekolku primeri od makedonskata lirika) 1. n¢ vra}a kon bibliskiot mit za Adam i Eva: odnosno.

ja sledime ovaa razmisla: "Qubovta kopnee po apsolutot i. me|u erosot i tanatosot. poradi taa pri~ina. Periodi~noto odr`uvawe na dioniziskite sve~enosti. privremenosta. Dokolku. od mitolo{kite . taa ne mo`e. odnosno `anrovski profiliranite tekstovi. dlaboko gi proniknuva filosofite od fenomenolo{kata proveniencija (posebno Hajdeger). i predizvikuvawe na smrtta. najcelishodno se potvrduva tokmu vo likot na vampirot (povratnikot od svetot na mrtvite). nie. upatuva na toa. za fatalnata bliskost i zaemnata privle~nost. Temata za qubovta i smrtta e eden od najplodotvornite kni`evnoumetni~ki toposi: i so pravo. s¢ do dene{ni dni (i. i vozvratniot tanatizam na qubovta. u{te pove}e. zavr{uvaat so smrt#. ovde smeeme da zaklu~ime. deka tancot na erosot i tanatosot. tro{nosta na ~ovekovata egzistencija i telesnost. vsu{nost. zabraneta qubov i deka. spored nu`nosta na svojata priroda.Mitologijata navistina plasti~no ja izrazuva interferentnosta na qubovta i smrtta: pokraj bibliskiot. kogo neminovno go sledi seksualno-zavodni~kata komponenta. toj prestap se sostoi tokmu vo takvoto posegawe i kone` po "apsolutot#. od svoja strana. vo koi se preispituvaat fundamentalnite aspekti na ~ovekovata egzistencija. prizivawe i zaraza so smrtta? 2. fascinantna. kako {to veli Ni~e. Efemernosta. vo filmskata umetnost). od koi ponatamu se sozdava ili. se †ra|a# tragedijata. vo samiot akt na `iveeweto. po "definicija#. sledstveno. qubovta go vklu~uva i e nezamisliva bez ~inot na prestapot. obete komponenti od ovaa tema. na nekoj na~in. a da ne bide hibris. U{te podocna. go ubivaat razbesnetite menadi. so samoto toa. demonskiot erotizam. preku krvo`ednite ape`i. deka sekoja qubov e. i vo qubovta. i. posebno. i nesomneno erotska ekstaza. kakva {to e vampirot (Drakula). folklorno-fantasti~na figura. site golemi qubovi se tragi~ni i tie. {to vampirot im ja prenesuva na svoite partneri. vo svojata pomamena. koi prisustvoto na smrtta go otkrivaat vo sekoj moment od `ivotot. naru{uvawe na poredokot? A. kogo. kako fenomen. Imanentniot erotizam na smrtta. gi zasegaat tkn.postepeno i delotvorno navleguva i vo kni`evnoumetni~kite. 145 . podemot na edna. Vo ponovo vreme. dali toga{. tuka e i poznatiot mediteranski mit. u{te podelotvorno go zacvrstuva soznanieto. za rastrgnuvaweto na Dionis. kaj Sabato. grani~ni situacii. dokolku. zarazata na smrtta.

deka vo nea izobiluvaat takvi primeri. korelativnata vrska pome|u Erosot i Tanatosot. otkolku qubovta da umre# (@il Ernst.Frojd. treba da umre{ za sebe# . vo oblikuvaweto na novata. za smetka na samo`rtvuvaweto i odrekuvaweto od sopstveniot `ivot. eden kriti~ar duhovito zaklu~uva: "Nekoi pisateli. vo sonetite na kontroverzniot [arl Bodler. Taa. koga qubovnite "divani# gi sporeduva i izedna~uva so "grobnica#. vo ramkite na estetikata na grdoto. Ako se navratime kon literaturata. Vo vrska so takvata fanati~na.temata za zabranetata ili nevozmo`nata qubov.samoubiec Verter. vlijatelna kni`evnoumetni~ka paradigma. neminovno }e zabele`ime. koi se sosredoto~eni vrz vozbudlivoto prepletuvawe i dualizmot na qubovta i smrtta. Po~nuvaj}i od srednovekovniot roman za Tristan i Izolda. za pretpo~itawe na smrtta. prodol`uva da vlijae i ponatamu. koja go podrazbira i se doka`uva preku nekakov oblik na li~na `rtva. slikarot Vinsent Van Gog. poeti~ki kult. vo sozdavaweto na poetikata na simbolizmot. fatalna predanost kon idealot na qubovta. stanuva konstanta. beskompromisniot devstvenik. so ne malo krativno zadovolstvo i so golem recepciski uspeh. Takvata paradoksalna qubov kon smrtta. ekstravagantno go prednazna~uva modernisti~kiot dualizam na qubovta i smrtta. duhoven 146 . so romanti~arite. odnosno dela. vo ime na povisokiot. "Za da tvori{ vo ovoj svet. neosporen e vpe~atokot za su{testveniot udel na ovaa "nekrofilska" estetika ili nekropoetika. ja narekuva nekrofilija. nasproti `ivotniot eros i libido. Tokmu vo ramkite na takvite dekadentni nastroenija i raspolo`bi. Erih From. vklu~uvaj}i vo nea pove}e raznovidni primeri.mu pi{uva na svojot brat Teo. Dokolku se potsetime na pro~uenata balada "Gavranot# od Edgar Alan Po. sozreva i edna radikalna filozofija na tvore{tvoto. {to definira eden svoevidno opredelen. evropskite literaturi.Elizabeta [eleva MAGOR U{te prethodno. imeno. poprvo bi sakale da umrat od qubov. bezrezervna. povraten nagon. Asketskoto samoodrekuvawe od `ivotot. Po~nuvaj}i. pretstavena preku "kultot na mrtvata sakana#. koja re{itelno go zastapuva predimstvoto na (tvore~kiot) eros. ja tretiraat temata za zlokobnata obuslovenost me|u qubovta i smrtta. pa s¢ do Geteoviot "hit# . verojatno osen~eni so melanholi~niot duh na krajot na vekot. koja se kaznuva so smrt. Posebno omilena i podatliva e vo toj kontekst . tatkoto na psihoanalizata . koj. podocna. koj dejstvuva "od onaa strana na principot na zadovolstvoto#. uka`a na inherentniot. 1992:61). a vo prilog na razgradbata i uni{tuvaweto. preku renesansnata drama za Romeo i Julija.

denes ja parafrazirame. vo prv red opstojuva tvore{tvoto na Slavko Janevski. Ako go nabquduvame vo ramkite i so ogled na s¢vkupniot tvore~ki opus. inaku poznat {egobiec od usnata kni`evnost. so nemu svojstvenata erotizacija na demonizmot. svedo~i za nadmo}nata vitalnost na erotizmot: "i mrtov sepak sum glad#. kako svoevidna poeti~ka konstanta. vo make147 . pri toa. grani~na situacija. onoj {to go ima sonceto naizust v glava Nemu re~ta mu ja se~e ustata Ostavaj}i mu crvena ru`a v zabi I gor~liva para pod jazik#.. "Koj patuva? . Flober. i bidi ubav avtor#. ovaa predubedenost za su{tinskata "prokolnatost# na poetot. Janevski se vpu{ta vo smel dvoboj so temata ili so personifikacijata na Smrtta. gor~livata lucidnost i li~nata samo`rtva na poetot: ". bi sakale da poso~ime nekolku paradigmati~ni primeri. Vo pesnata "Bolen Pejo#. ova navidum paradoksalno ravenstvo i poeti~ka dijalektika na qubovta i smrtta. sega. Vo pesnata "Igra za trojca#. na sli~en na~in. Ti i taa pred oltar/jas kiten svat pod oltar#. uka`uvaat na frapantnoto sovpa|awe me|u Erosot i Tanatosot. Obzemen so istoriskite traumi na Balkanskiot prostor.. taa bi govorela vaka: "umri mlad.. a koi. lirskiot subjekt. vo duhot na eden poznat rok' en' rol slogan.eros na tvore{tvoto.. kako Kerkegor. ovojpat postaven vo sosema poinakva. ~ija{to transcendentalna sila.upatuva u{te na edna od mo`nostite. vo koi neretko tokmu smrtta go igrala svojot pobedni~ki tanc. Vo "Ricarot i alhemiskata ru`a#. Vo ovoj. koe go praktikuvaat nekolku pro~ueni "ve~ni ergeni#. Ako. koi poteknuvaat od sovremenata makedonska poezija. lirskiot subjekt veli: "Ajde da si poigrame/ Smrtta. ja dokosnuva temata na tvore~koto prokletstvo. 3. ti i jas. inaku isklu~itelno pottiknuva~ka tema.yverot na qubovta# Bogomil \uzel Vo vrska so na{ata. makedonskiot poet Bogomil \uzel. za kreativno promisluvawe na relacijata Eros-Tanatos vo balkanskite literaturi. Kafka . se prestoruva vo apologet na kopne`ot i strasta.

Janevski iska`uva edna samosvojna poetska antropologija. svedo~i za predominantno epskiot karakter i vrednosen kod na na{ata sovremena kultura. koj pretsmrtnata `elba na slavniot balkanski junak Marko Krale. odnosno za qubovta kako demonolo{ki fenomen. qubov moja/}e si ja izloka splinkata/so jazikot na kopne`ite#. ja oblikuva kako modalitet na fatalniot dualizam me|u erosot i tanatosot. koj mu e soigra~ na lirskiot subjekt. smrtta e povikana kako u~esni~ka vo erotskiot tanc i e povrzana so simboli~kiot predmet na svadbata. Morni~aviot paralelizam. Tie stihovi. Andreevski "Lakrimarij#. posveteni na Marko Krale. intonirani vo vid na edno prodol`itelno prostuvawe od sebesi i od `ivotot. 148 . A. kade{to smrtta e personificirana vo likot na hazarderot. vo poslednata stihozbirka na Petre M. go podvlekuva intimnoto so`ivuvawe na junacite so oru`jeto. svrzan so opojnoto i ritualno prisustvo na smrtta. Trepetnata bliskost me|u qubovta i smrtta e izrazena i vo lirikata na Bla`e Koneski. me|u intimizmot na svadbenoto za~nuvawe i intimizmot na smrtnoto "iskustvo#. Pesnata "Vol~a svadba#. "Pesjo brdce#: "Samo nikoj da neja vidi mojata smrt/da bidam sam so nea/kako so nevesta vo no} na zatrudnuvawe#.oltarot (kako i vo pesnata "Su{i#: "Svadba e/Gladot pred oltar /smrtta ja poveduva/rumena od `itata usviteni#). gi pi{uva kako svoevidni poetski testamenti. samouni{tuva~ko bitie: "Stomakot neumorno sebesi se xvaka/}e se zasiti i pre`eden.Elizabeta [eleva MAGOR donskata poezija. isto taka. me|utoa. Ne{to podocna. od druga strana. go potvrduvaat postoeweto na edna retko hrabra. od edna strana. Edna~eweto na pu{kata i ven~anata `ena. verojatno edinstven. Otade. e prisuten otporano. a. postoi poetska slika. za samo-soo~uvaweto so opasnata blizina na smrtta. prosleduvaj}i ja minlivosta i tro{nosta na vremeto i teloto. svedo~i za spregata me|u qubovta i demonskite sili. vo koja otkrivame frapantna sli~nost i sovpa|awe so paralelizmot na Koneski. preku impresivnata poetska slika na svadbata me|u vol~icata i vrkolakot. zave{tanija i pretskazanija za smrtta. vo igrata na `ivotot (erosot) i smrtta. a vo kodot na kopne`ite neminovno e vpi{ana {ifrata na fatalnata glad. ~ovekot e `rtva na sopstvenata lakomost. {to gi povrzuva nevestata i smrtta: "le`at so pu{kite/dopreni do obrazot/kako da budat telo/na ven~ana `ena#. otvoren poetski dans makabr. Takviot duhoven sklop. svedo~i za trevo`nata i prodorna lucidnost na poetot. koj{to svoite posledni knigi. koja ja zabele`uvame i vo negovite prozni dela: taa govori za takvo edno viduvawe na ~ovekot kako samorazorno. i vo edna od pesnite. stoi~ka samosvest i podgotvenost na poetskiot subjekt. Sli~en prkos e sodr`an i vo pesnata so indikativen naslov "Poker so smrtta#. Vo ramkite na temata za imanentniot spoj me|u `ivotot i smrtta.

metafizi~ki (zna~i. balkanska erotizacija na smrtta i nejzinite metafori~ni korelati: oru`jeto. "da se svetuva zna~i da se sogoruva#. "Jas kopneam grob temen i studen/ nema kraj bez mojot podvig suden# . Qubovta e dobrovolno i posakuvano. Re~isi na identi~en na~in. univerzalni) konotacii. ponatamu ostanuva intrigantna razmislata za ~esto morbidnata. a. Ovoj poet. Mile pop Jordanov }e se "posvr{i# za svojata zemja. na primer. Onti~kiot imperativ na qubovta i smrtta e lapidarno iska`an i vo stihovite na Bogomil \uzel. vo svojata oporita. vojuvaweto.e. no dopolnuvaj}i go istiot izvesni. postavuvaj}i se sebesi vo ramkite na po{irokata.kako {to vo epskite kulturi voobi~eano i biduva. i tie go slavat pred s¢. Stanuva zbor za eden od folklornite toposi vo juna~kite pesni: taka. kosmi~ka dijalektika na ognot i sogoruvaweto. od obvrzniot udel i u~estvo na `enata. e neposredno obuslovena od (erotskoto) sostavuvawe. mora da se zaslu`i. `enata. ne samo vo domenot na ezoterijata. tie se prevoshodno patrijarhalni. t. spored koja smrtta prestavuva samo povod za nov po~etok i neophoden preduslov za pro~istuvaweto na materijata. Vo niv. `estoka. manifestira prkosen bunt kon smrtta. koj vo makedonskata lirika go inicira{e simbolizmot na alhemijata i negovoto proniknuvawe so poezijata. osven {to eksplicitno se kopnee po smrtta i se dovikuva grobot. odmazdata. drugarstvo i zaemnost. za negoviot posleden boj so zloto. lirskiot subjekt aktivno se postavuva kon nea. Ovojpat. isto kako i Janevski. erotski. qubovta navistina pretpostavuva dobrovolna smrt na pre149 . vo svojata realizacija. duri i neophodno sebe-sogoruvawe: spored nekoi sovremeni psiholo{ki tolkuvawa. "sudniot podvig#. ma{koto prijatelstvo.veli Doj~in. tuku i vo realnata praktika. bitkata. duri i vo duhot na edna ritualna mantra. so podvig. nagrada po koja se kopnee.posegnuvaj}i tokmu po oploduva~koto iskustvo na alhemijata. temna lirika. edinstvena na svetot#. vpu{taj}i se vo poetski megdan so nea. (kako i qubovta) glavno imaat funkcija na zgoden. smrtta e osloboduvawe. kako i nejzinoto doa|awe. smrtta. otvoreno ja povikuva. pro~isti gi plamenu na{ite `ivoti/eden ogan postoi za da bide goltnat od drug# . lirikata na Koneski ja tematizira bliskosta na `ivotot i smrtta. Vo ovaa pesna. i Ante Popovski eksplicitno gi izedna~uva samo`rtvenite postapki na alhemijata i qubovta: "Tie niz smrtta-nie niz niv/taka ja izu~uvavme qubovta/taka pravevme jaglen od sebesi#. Povtorno vo vrska so u{te eden kulten lik na juna~kiot patos. da go sostavi (vo {to go otkrivame simbolizmot na erosot. dovikuvaj}i ja ponatamu "nepoznatata `ena. libidinalno?) da go osposobi Doj~ina. kako sojuznik ja bara `enata. }e zagine vo borbata za Makedonija. kako soedinuvawe) i (dali. Kako i da e. metafori~en korelat. "Pro~isti gi. Bolen Doj~in. no koja. omrazata.

kolku demonski. svojstven na lirikata na Popovski. isto tolku treskavi~en. ~ij{to nositel. smrtonosna pohota. Vo tie ramki. Napi{ana vo eden. egzaltiran. V`e{teno govorej}i za pohotata. ovaa lirika go poentira mo}noto sozvu~je i ma|epsaniot tanc na dvata principi: Eros i Tanatos. smrtta. poetot pretstavuva edna besmrtna egistencija. i ontolo{ko zaokru`uvawe na slobodata: "samo vo smrtta }e bide{ avtonomen#. pohota na Temninata i uni{tuvaweto. su{testvena smisla i golemata pri~ina na poetskata egzistencija. Takvoto do`ivuvawe na smrtta. amorfna i destruktivna protiv-sila na `ivotot. smrtta povtorno. "Ludoto leglo# i "Mistik#. ovaa lirika go otkriva tokmu nejziniot dvosmislen. apokalipti~en ton i ritam.kako poetska paralela na nigredo.i go najavuva bipolarniot ciklus na posledovatelni ra|awa i umirawa).Elizabeta [eleva MAGOR thodnoto. kako i kaj Koneski. ambivalenten. I groba/Vodoskokot niz grobovite/ Mrtvi tela nosi/Vo ova ludo leglo. so otkrivaweto na arhetipskite {ifri na prirodata i besmrtnosta na nejzinite elementi. altruisti~ka zaemnost na Nie. Eksplicitnoto proniknuvawe me|u erosot i tanatosot go zabele`uvame i vo vo knigite na Jordan Danilovski. dodeka. tokmu vo ovaa fatalna pohota i pohod na temnoto. 150 .e. samodovolno. I vsekoj udar raste/ Velikiot kov~eg/[to }e n¢ dvoi/Dodeka ~itam/ Od usnite tvoi/I smrtta/Ja ottrgam no}e#. i na pismoto. ~ij{to tvore~ki eros prodol`uva da zra~i i po biolo{kata smrt: "Velat. poto~no. mrakot i haosot. erotska pohota. e vo dosluh so panteisti~kiot duh. ili. Vo edna druga pesna. se javuva vo uloga na osloboditelna sila. aporeti~en lik: taa e qubovna. vremeto: se otkriva fundamentalnata. t. koristej}i gi prepoznatlivite alhemiski simboli (nultata zemja . isto tolku i demonska. I mrtov pameti poetot#. nejziniot strasen i sekoga{ zagado~en megdan so smrtta. ne umira. e odnovo -pismoto! Sepak. vo ime i slava na `ivotot (so samoto toa. egzistencija. samo`ivo i isklu~ivo ego. vo prilog na vostoli~uvaweto na edna povisoka. {to ja pro~istuva istorijata i vremeto. "Vreme e/ Na 'rtewe/Od nultata zemja/Kade s¢ {to e vo nas/Raste i is~eznuva/Vo drugo#. verojatno. od druga strana. kako afirmacija i objava na `ivotot). "Koj se nasmevna/Koj/Grobovite gi otvori? Za{to smrtta tamu ne e? Za{to taa tlee? Vo sekoe strastno dvi`ewe#.

Xefrievata egzistencija. praznicite (Denot na mrtvite). vo koe se opi{uva posledniot den od `ivotot na britanskiot konzul Xefri Fermin vo Meksiko. Tekstot e pate{estvieto.e sporedna pojava. No. postojat nekolku klu~ni i bolni pra{awa ne samo za negovata. nie site zaedno go delime i ~uvstvuvame. od britanskiot pisatel-nomad Malkolm Lauri.. halucinantno-delirantno do`ivuvawe. prisustvoto na mitskite isku{enija. celoto opkru`uvawe. za `ivotot govorat kako za pate{estvie. vo koe mora da se umre. koja stanuva dominanta na negoviot li~en `ivot: toa e strastvenata potreba i zavisnosta od alkoholot. kako ~itateli. se soedinivat su{tinskite poklopuvawa na relacijata tvore{tvo i `ivotno iskustvo. koi gi raska`uva kinoto. vo koja i nie samite. po malku pekolno. Go odbravme romanot "Pod vulkanot#. diplomatski pretstavnik.DA SE BIDE ILI NE! (za poeti~kiot nalog i lekovitosta) Site prikaski. se vtopuvame. koja toj. Klaus Krajmaer Analiti~kiot interes na ovoj tekst. stranec vo klimatski i kulturolo{ki dale~nata zemja. smrtta. potreba. se potpira na ona op{to. koe dominira vo tekstot. napi{an 1938 g. samo fusnota vo tekstot. gore{tinite koi go rastopuvaat mozokot. Umetni~kiot hronotop vo romanot. tuku i po{iroko. dionizisko svetlo: uli~kite prepolni so lu|e. na eden po malku misti~en i intriganten na~in. kako 151 . blizinata i navestuvaweto na vulkanskiot ogan. Poto~no. pra{awa. Vo ova kompleksno strukturirano delo. Xefri Fermin. sozdavaj}i retori~ka i semanti~ka vrtoglavica. tokmu vo Kanada. koi se bolni i za na{ata epoha. Meksiko e prika`an vo svoeto rasko{no. op{tata opienost od podnebjeto i `ivotnata pulsacija. ~ie{to kulturno zra~ewe i dlaboko nespokojstvo. obele`en e so edna posebna strast. vo edna sredina i pozicija "pome|u#. toj factum brutum. nomad. }e bide sosredoto~en vrz edno konkretno kni`evno delo: vo koe.

za taa severna paradigma na potragata po izgubeniot raj. Za sozdavawe na eden nov svet. zemja na planini. a koja se vode{e na imeto Xefri Fermin#. pome|u svetot. se vrzuva za toposot na noviot po~etok. toj sonuva za Kanada. alkoholot. duhovni nedoumici. od svojata sopruga Ivona. vsu{nost. vzaemno usre}eni. te`neat kon ona biblisko sozdavawe na svetot. na{ata ku}a izgradena nad zalivot. koja be{e prinuden da ja nosi na svojot grb. koja sepak pokajni~ki mu se vra}a. kon sozdavaweto. kon rodona~elnata zaednica pome|u ma`ot i `enata. "S¢ neka odi bestraga. {to £ dava smisol ili karakter. kako {to samite se nadevaat. vo eden moment. vpro~em. vsu{nost ja "deli# so svojot avtor. vo mo`nosta i opravdanosta na takov son i proekt. ridovi i modri vodi.tie. za zemjata. Xefri i Ivona. Xefri (delumno i Ivona). prokleta mora. ognot ili. vo neprestajno treperewe pome|u minatoto i sega{nosta. deka toj svet zaslu`uva takov li~en. kako i makar samo za odr`uvawe na postoe~kiot. vera. pa edna ve~er. Xefri Fermin. 152 . duri. na onaa u`asna. odnosno. gledam kako `iveeme vo edna severna zemja. Za razlika od Meksiko. pred s¢. Obzemeni od vol{ebnata slika na golemoto prostranstvo. izbor. Napu{ten. go aktueliziraat ona po~etno. cvrstata li~na uverenost. }e ima prisustvoto i silata na samata vera. seto ona {to £ gi ovozmo`uva sredstvata za vlez i izlez. Xefri go obrazlo`uva svojot son za vetenata zemja. bezrezerven anga`man i podr{ka. odnovo bi go zapo~nale i sozdale svojot `ivot. vo koj fakti~ki `ivee i onoj. zemjata koja ja simbolizira pekolnata me{anica na lu|eto. cel ili identitet. Kako i mnogu drugi intelektualci. presudna uloga. potrebna e. mentalno sa naseluva. ubedenost. vsu{nost. gledaj}i preku vodata#. sekoga{ nao|aj}i se vo vnatre{en raskol. progresot i nade`ta. Na ovoj plan.Elizabeta [eleva MAGOR kni`even junak. svojot identitet go do`ivuva kako svoeviden tovar: toj bi sakal da se oslobodi i razre{i od "tiranijata na sopstvenoto jas#. {to £ slu`i kako garant. koi se odnesuvaat na nivnoto (ne)prifa}awe na odredeniot `ivoten i kulturen identitet. stoime na balkonot na taa ku}a. vo koe. so pomo{ na ~a{kata. svojot dom. mitsko-kosmolo{ko nivo na temata za mitot na sozdavaweto . izbegnuvaj}i se taka samiot sebesi i svojata osudenost na jastvo. "^inam. koja zaedno so celiot amerikanski kontinent. za mestoto kade {to tie. kade. od nomadskiot impuls i vetuvaweto na sre}ata. mo`ebi i samiot kulturogen poim za Jugot. vo ovoj razgovor. do`ivuvaat nekoi dlaboki li~ni. Naro~no. drugiot svet.

tuku vo srceto#. vo toj kontekst. anticipiraat ne samo nekoi od poznatite egzistencijalisti~ki enigmi i dilemi. mnogu pove}e. spored lucidnata zabele{ka na slovene~kiot teoreti~ar Janko Kos. Mi{el Fuko. kako op{ta duhovna sostojba. kako da mu se odolee na "sjajot na crnoto sonce#. i na svetot. za sebesi si mislam vaka: kako za golem traga~. tuku i cela edna struja filosofi. nema da mu uspee da "se vrati#. vo koj e osuden da `ivee. za kogo vo romanot se veli deka e (paradoksalno) ~ovek so "abnormala snaga i gradba#. tvore~ki pekol. tuku. toj uspeal da go sozdade ovoj roman. nesvesno samiot uspe{no go dovikuva. da saka (oti toj. "Ponekoga{. Se razbira. demne vrz na{ata du{a. {to gi aktivira na{ata postmoderna duhovnost. A. svojata za{tita. svoeto "oru`je# vo pieweto. ne e ednostaven? Pra{awata. vo ovaa epoha dominira meta-fizi~kiot nihilizam: "postmodernata e poslednoto literaturno otelotvoruvawe na metafizi~kiot. pred s¢. vo na~elnoto neprifa}awe na samiot sebe si. bil pouspe{en . egzistencijalen? Kako da se `ivee vo svet. racio-centri~en identitet. barem privremeno. kako da se vpu{ti vo beznade`niot dijalog so temninata. i pokraj s¢. @il Delez. na celiot korpus problemi. avtodestruktivnosta na Xefri ima podlabok koren. ova nepovtorlivo i avtenti~no svedo{tvo za edna neobi~na zemja (Meksiko). Sosema to~no nasetuvajki ja opasnata blizina na svojot fizi~ki kraj. ne samo vrz na{eto telo. sli~no na eden drug. za da mu go podari svoeto znaewe na svetot: samo. na{ata verba i na{iot um. soznajniot. @ak Lakan. koj ne bi bil samo spekulativen. kako i za "pekolot# . {to taa zemja se vika pekol. koja. smrtta. daleku popoznat nihilist vo kni`evnosta: Bazarov.li~en. zasegnati od problemot na osporuvaweto. ili identitet. alkoholi~arski. prazninata.akumuliraj}i ogromna energija i tvore~ka koncentracija. kogo{to. na Xefri. od koja nema da uspee da se vrati. decentriraweto i preispituvaweto na mo`nostite za vospostavuvawe na edinstven. kako da se nadmine opojnata privle~nost na Ni{toviloto. koj ne e na{. 153 . monolo{ki. Lauri. koj{to otkril nekoja neobi~na zemja. Pisatelot M. tuku. toj ne e vo Meksiko. Kako da se dosegne sebesi? Postoi li smisol za takov podvig. za razlika od nego. voop{to: tuka mislam na Mihail Bahtin. socijalniot i moralniot nihilizam#. ne e blizok. sekako.Kako {to mo`e da se vidi od negovoto bespo{tedno samosoo~uvawe. Navistina. koi vo svojot roman. bolno ja saka svojata `ena). melanholijata (Julija Kristeva). @ak Derida. da se se}ava i da go bara svoeto upori{te. Lauri implicitno gi postavuva. i u{te pove}e pogubno.

tuka e mitskiot hronotop. Potoa. Marlou. na primer. sekojdnevieto. spored nomenklaturata na kanadskiot teoreti~ar Nortrop Fraj. jazici. stilovi. sepak. me|u`anrovski i poliretori~en.go obele`uva duhovniot horizont na XX vek. Se tro{i. vo koi se vkrsteni filosofijata.. istorijata. @anrovskiot identitet na romanot pripa|a vo kategorijata na takanare~enite menipejski strukturi. koga vo u{ite gi ~uv-stvuva tatne`ite na lavata. zapretani vo dekadencija i avtodestrukcija. reklamnite turisti~ki panoi. so svoite dlaboko nere{livi aporii na identitetot. Vo kola`nata stuktura na romanot "Pod vulkanot#. isku{enijata. identitetot na ovoj roman e intertekstualen. razorniot nihilizam i apokalipti~nite vizii. tekstot od turisti~kiot prospekt. se otvoraat i nekoi od slednite sogleduvawa. 154 . vozniot red na avtobusite i vozovite (da se prisetime na Danilo Ki{. evropskata. mora. podocna. zaumnite mesta i predanija. ni ugorninata. novinskoto izvestie za anti-semitizmot. dela. prazni~na.dodeka toj pa|a.na nivoto na sozdavaweto i do`ivuvaweto na li~niot (i kulturniot) identitet. isfrleni vo kosmosot.Elizabeta [eleva MAGOR "No ni{to nema: ni vrvovite. kako zemja na iskonskite energii. po malku blaziranata. ne . alhemiskite i egzoti~nite pijaloci. vo vrska so ovoj roman. decentriraniot subjekt. no.ova ne e vulkan. menito od eden restoran. {to i da e.i elitnata.#. kako {to gi narekuva Mihail Bahtin. odnosno anatomii. da se iska~il. samiot svet se rasprskuva. kolebliviot. se ru{i . ~ii nositeli se belcite. dela. Meksiko. se rasprskuva vo crni mlazevi sela.. razgalenite Angli~ani. koj vo negoviot roman. svetot i kosmosot . Stanuva zbor za dela. Sam). stravotno. koi gi kombiniraat `anrovsko-retori~kite i predmetnite iskazi od razli~na proveniencija. na zakanuva~kite vulkani i pra{umi. silno e izrazena i karnevalizacijata: prepletuvaweto i vzaemnata interferencija me|u narodnata. neoficijalnata kultura na doma{nite `iteli Meksikancite . kako i citatite od "Faust# na K. nema cvrsta osnova. Koga sme na tretoto nivo na zna~enskite konotacii za mitot na sozdavaweto. Taka. rafiniranata i snobovska kultura. Nitu ovoj presti` e vistinskiot presti`: toj nema su{tina. koja. ni `ivotot. So drugi zborovi. romanot na Lauri ja pretstavuva potresnata drama na necelosniot. Pokraj spomenatite elementi. na vtoroto semanti~ko nivo na temata za mitot na sozdavaweto . razli~nite kanonski `anrovski formi i oblici. vo izvorniot menipejski duh (i ruvo) pomesteni se. potoa. dela {to gi obele`uvaat poliretori~nosta i pove}estilnosta. drama. vo erupcija e. sozdadeni po pat na hibridizacija na `anrovi. iscrpno go pretstavuva vozniot red na E. za krajot na ~ovekot. pa|a vo ~elusta na vulkanot.

(inappropriated) Navistina. Zatoa. avtoritativen nastap. e subjektiven. taa bi ostanala preoptovarena. individualnoto. kako {to toa Bataj lucidno go naseti. spored misleweto na Bataj. neporekliv. vo koja merka. nepodnoslivata odora na kulturata . nekoi teoreti~ari. a. ludiloto.e. pri toa. toj izri~no naglasi. knigata na Lauri. koj. navidum akademski disciplini. vo ovoj roman. da go do`ivee. po odnos na sopstvenoto "jas#. go rehabilitira avtobiografskiot ton i {arm. smislata. kanadskiot teoreti~ar i bahtinolog Klajv Tomson. vo kontekstot na literaturata. prosuduvaj}i gi Drugite. ovoj pat. begstvoto i omrazata. erudicijata . sudbinski. deka "Ni~e pi{uval so krvta. duhovnite struewa. takov e vsu{nost. duri go smetaat za prethodnik na poststrukturalizmot. Sovremenata kritika i teorija. nie . Bez odredi{te. ostanuvaj}i imuni na dijalo{kite predizvici (mo`ebi. paganskiot i dioniziskiot haos vo koj. kako posledno "uto~i{te# i izgovor.kni`evnite kriti~ari i analiti~ari? Imame li pravo.vzaemno se prepletuvaat i obuslovuvaat? Da gi spomeneme. otvora u{te edno isku{enie. isto taka. koja. vo samata kni`evna kritika i teorija: dali i tie. Da se nau~i kako da se bide . denes se ispi{uvaat. za vozvrat. bez opredeluvawe. zborovite na @or` Bataj. Knigite. koi sme nie samite. prvenstveno. slu~ajot i primerot so ovoj roman na Lauri: toj e bespo{tedno otvoren kon radikalnite pra{awa za verbata.t. site granici. u{te podobro. koja i samata e arena na razli~ni kulturni tradicii i identiteti. li~en. blagodarej}i mu na `ivotniot vlog na avtorot. taka {to. qubovta. so odbivniot. ramki. da nastapuvame od nekakva cvrsta ili upori{na pozicija. vo golema mera. koj ne e samo teoriski ili eruditski? Vlogot. odn. decidno veli: "Nie sekoga{ se nao|ame pome|u. isku{enijata na ambisot. Vo knigata za Ni~e. bez ~ie{to blagotvorno prisustvo. traumi). 155 . Patuva~ki akademski performans-artisti. samiot `ivot. nametnuvaj}i u{te edno pra{awe za filosofijata na sozdavaweto: pra{aweto. onoj koj }e saka nego da go tolkuva ili.neopredelen#.prestanuvaat da va`at. zemjata. so koi kni`ev-nite dela. Napi{ana vo Kanada. vo fatalna doza se proniknuvaat avtobiografskite iskustva. kako {to i porano rekovme. ovojpat. da go napravi istoto#. prinudi i normi . sebesi se oformuva po urnekot na amerikanskiot (a ne na francuskiot) intertekst.Od druga strana. `ivotnoto iskustvo i kreativnata energija. naso~eno kon samata kni`evna kritika i teorija. vo vrska so toa. }e treba. kogo{to. Postoi li i mit na sozdavaweto. se pi{uvaat so svojot `ivot. neprestajno n¢ soo~uvaat. nastojuvaj}i da gi raspoznae konturite na sopstveniot poredok.

a potoa (i ne nu`no).dijalo{ki. i kako {to ja narekuva Lauri . Sozdaden vrz osnova na dijalo{ki prepletuvawa na razli~ni sostojbi na svesta. kade {to. ne samo vo romanot na Lauri. se pridodava edna klu~na. napi{an na kanadskata po~va. kon buntovni~kite imperativi na svoeto jas#. postojano se nao|ame na Pat. deka avtorot (teoreti~arot). "Kako i sekoja individualnost. vo svojot esej za hipsterot.Elizabeta [eleva MAGOR Znaej}i. na edno pate{estvie. Na{iot kulturen identitet e na{ intertekst. duhovni i mentalni raskoli. koe."bezizvorna# taga? Ako e taka.vo svojata `elba da go odr`at i sozdadat samosvojniot. {to ja opsednuva ne samo literaturata. dokolku i toa "jas# po~nalo da se raspa|a i samoosporuva. Dali. vsu{nost. go pominal `ivotot vo nemirni pate{estvija i talka~ki (ne)zadovolstva . Taka. sme nomadi na svojata iskonska. deka vsu{nost.romanot "Pod vulkanot#. mo`e da se ~ita i kako vozbudlivo pismo za su{tinskata i neizle~ivata ~ove~ka osamenost. Namesto "sporoto umirawe vo konformizmot#. antropolo{ka odrednica. napi{an od avtor. koja se nao|a vo fokusot na interesiraweto. koj i samiot. Ogromniot i neograni~en svet na drugo(tno)sta go konstituira temelnoto dejstvie na postoeweto na na{iot kulturen identitet#. reminiscenci i asocijacii.e tvore~ki. kon temata za mitot na sozdavaweto. kanadski "koren# . toga{. pora~uva bahtinovski vdahnoveniot tekst na slovene~kata teoreti~arka Jola [kuq.. deka "sozdavaweto na kulturniot identitet e nalik na pate{estvie#. `ivo se prepletuvaat.. nomadski kulturi . pisatelot Norman Majler. kako {to pora~uva Tomson. koja e dotolku 156 . mo`e da se prifati (i da se `ivee so) soznanieto. tuku i vo celokupnata literatura na XX-tiot vek. e: "subjekt vo tranzit#. Problemot na raspa|aweto i samouni{tuvaweto na subjektivitetot . kulturniot identitet e ste~i{te na brojni intelektualni vlijanija. ne postoi objekt vo dijalo{kiot na~in i oblik#. tuku i site duhovni nauki. kako da gi ilustrira i klu~nite dostreli na sovremenata teorija. deka "ne postoi subjekt. pred s¢. neizvesno patuvawe. `ivot bez koren. predlaga "raskinuvawe so op{testvoto. me~taewa i prividenija pod dejstvo na alkohol: vo duhot i retorikata na xojsovskata bravurozna proza. fizi~kata dimenzija? Dali. no i egzistencijalen predizvik. razli~nite. romanot "Pod vulkanot#. ja podrazbira duhovnata.

zadovolstvo. se do`ivuvaat vo edna egzoti~na zemja i kultura. premol~eno iska`ana mo} na tvore~kata transcedencija. s¢op{tite. koi{to samo mislat. makar i privremeno zale~uvawe na ranite od ~ove~koto postoewe. {to imame vo nas. iska`ani i vo sledniot izvod od Ni~eovata "Vesela nauka#: "Nie filosofite. koja {to bugarskiot filosof Kalin Janakiev. umetnosta. Nie ne sme `abi so ladni utrobi. od `ivotot da se napravi i ne{to pove}e od li~niot `ivot. "sovr{ena# samotija na ~ove~koto bitie . ~uvstvo. ja opi{uva kako potopenost vo samiot sebe. isto taka. vo edno od svoite posledni intervjua. strast. kade{to nikoj pove}e ne se prepoznava sebesi. Toa e tokmu onoj tip samotija. Umetnosta. koja mnogu pove}e ja podvlekuva sovr{enata samotija i ~ove~kata otfrlenost vo svetot. Da se sozdava . kako nomadsko zasolni{te na duhot . sovest.zna~i da se odolee#. anonimni ~ove~ki mete`i. do`ivuvawe na samiot sebesi kako vnatre{na zandana. Vo ~inot na pi{uvaweto. tragi~no oboeni metafizi~ki kvaliteti. nemame sloboda da ja izdvojuvame du{ata od teloto. da ja izdvojuvame du{ata od duhot. upatuva kon i svedo~i za (kako {to ja imenuva Ni~e) kreativnata "transfiguracija#. prisuten e obidot. Samoto prisustvo na deloto. osnovna. se ogleduva i komponentata na stamenost. koj doa|a kako nadgradba ili barem privremeno preovladuvawe na taa bazi~na. u{te pomalku.toga{. za vitalnoto sovladuvawe i vozdignuvawe 157 . e sposobno. koga (kako {to e toa slu~aj vo ova delo). Ako prisustvoto na bolkata i samotijata e konstituitivna neophodnost i neizbe`nost vo tvore~kiot ~in. od krv. a u{te pomalku (go prepoznava) Drugiot. istrajnost i transcedencija.pred s¢.mene mi e nametnat natrapnik. tamu. sudbina i zla kob#. istrajuvawe. mo`ebi zna~i otpornost. so svoeto pametewe i so bolestite. ogin. hermenevtikata na mitot za sozdavaweto. pana-|urskite vrevi i praznotijata na sekojdnevniot `ivot. srce. kako soo~uvawe so temelnite ~ove~ki iskustva: so bolkata. `ivotot da se oslobodi od ona {to go zarobuva. osamenosta i smrtnosta. maka. Od toj agol. tu|ina. vo mitot na sozdavaweto. kako premostuvawe na prostorno-vremenskite i telesnite granici i prepreki. za koja{to tvore~koto bitie. ne sme aparati za objektivirawe i registrirawe nie morame postojano da gi ra|ame na{ite misli od na{ite bolki i kako majka da im davame s¢.po`estoka i neminovna. So ogled na taa. francuskiot filosof @il Delez dava vakov sud: "Ne pi{uvame samo so svoeto jas. deka moeto bitie . zadobiva u{te nekoi.

pred s¢. blagodarej}i mu na na{eto "sopstveno transformirawe "i "samoisku{enie#. istovremeno. sozdavaweto pretstavuva eden vid soteriologija. So drugi zborovi. 158 .Elizabeta [eleva MAGOR nad sekojdnevnata drama na ~ovekoviot `ivot i individualnoto iskustvo. koe. e preduslov. svoeviden lek i na~in na prezdravuvawe . kako i ishodi{na to~ka na tvore~kiot rizik.

Kadare pi{uva: †Nikakva dokumentacija. dali i kolku ja tvori Vistinata. {to ne bea daleku od snovidenija#. po~etok. vdahnoveniot esej na Ismail Kadare. u{te pomalku pokraj nego. Eshil go sozdava Novoto. Veli~estven. {to nea ja legitimira i isku{uva. Fasciniran tokmu od oniri~kata dimenzija na ovoj kulturen period. negovite sovremenici minuvaat pokraj nego kako senki. no ne pomalku e i samiot toj senka za niv. isto kako i problemot na vrednosnata prosudba ili odluka: dali rizikot e {amanski.~ii granici lebdat pome|u mitot. duri nedela ili eden den porano. nekoi od niv tolku se preoblekuvaa. poto~no za provokacija na nemu ramniot. moral da ja ima. Eshil stanuva pratatko i na sovremenata skepsa. li~en agol i pismo) 1. Gladen za pottik. Eshil zapa|a vo u{te eden stepen na samota: nesvesni za svojot xagor. poradi hrabrosta. ne gi fiksira{e nastanite {to se odigrale eden mesec porano. istorijata i literaturata. pred svesta deka nitu zad. 159 . tvore~ki ili besploden. tokmu izborot od izobilstvoto na duhovni i tekstualni predizvici e onoj ~in. istorijata i fantazijata. proma{en. Predvorje na tvore~kite janyi Me|u mno`estvoto tekstovi za Eshil. vo isto vreme. iako taa. {to tvorecot na noviot kni`even oblik. spored metodot. Kadare ja gleda magijata na po~etokot. proniknuva vo srcevinata na tvore~kiot nemir. fotografija ili identikt. od trepereweto na `anrovski nedofatnite spoevi me|u `ivotot i sonot. Vo ~udovi{niot ambient na Eshilovata rabotna soba. koj ne samo poradi mrsnata hartija na prozorskite okna e opskuren i teskoben. {to tatkoto na tragedijata postojano go ma~el. za da se osmeli na ~ekor vo Nepoznatoto. kako da se izleze od Eshilovata {uma na snovidenijata? Vaka postaven. Do`ivuvaweto na janya pred istoriskata praznina. no i veli~estven. fragmentirani reprezenti na toga{ dostignatata svetska kni`evna tradicija. Tvore~ki sam. za osvojuvaweto nov prostor . prepu{ten na Somne`ot: dali i kolku e vo pravo. e sprotivna na anti~kata! Imeno. deka rizikot {to govori prv e samo negov. Kako da se vleze u{te pove}e. ispolneta so samo nekolku glineni plo~ki. bez par za sporedba. @rtvi na fantazijata i se~ie interpretirawe.TRI OBLIKA SAMOTIJA (istorija. ne postoi duhovna poddr{ka.

da se osvojuva smislata na tvore~kiot ~in.. striktno gledano. pokraj s¢. pred s¢ . Ruso ja univerzalizira svojata rezignacija. avtorot realnosta. povodlivost i nezadovolstvo. 64-godi{en ~ovek. i dvete janyi imaat ista cel: sozdavawe i neguvawe na Li~niot integritet. I ne samo toa: sred hipertrofiranta (samo)svest za postojnite dela vrednosti i dostreli . ~ovekot-tvorec. 2. ili pak `anrovskiot imenitel na ova delo? Sekako ne. nedvojbenost i prepoznatlivost. po silata na biolo{kite priliki. Kategorijata na duhovnite tvorci. al~nosta na mediumite. proizleguva od mno`estvo na glasovi i krici. svojot luciden zanes. a u{te pove}e i do idninata. Podednakvo e te{ko: vo molkot na bezglasjeto. vo ramkite na tradicionalnite 160 . Pogoden od bolkata {to mu ja nanesuva aktuelnata istoriska konstelacija.treba sekoga{ odnovo za sebe. po malku go ispostuva svojot zanes kon svetot. na eden. koj. kako kon svetot.no dali e navistina taka? Sozdadeni vo eden retrospektiven hermeneuti~ki `ar. pottiknati od {irokit krug na protivnici. ja vosprema kako privid. vrednosen sistem. Kade e i kako mo`e da se pronajde to~niot diskurziven predmet.Elizabeta [eleva MAGOR Za razlika od imaginarnata soba na Eshil. Ovaa janya e polifoni~na. do nivoto na filozofski uvid . nemirot i neizvesnosta na sekodnevieto.. Ruso ja ustoli~uva kako fatum na treperliviot i kopne`liv individuum. koi treba da se rasporedat vo edna edinstvena glava. tvore~ki duh. so knigi koi dolgo i bezuspe{no ~ekaat da ja vidat svetlinata me|u koricite. †najdragocenata od site dobra#. sobata na sovremeniot avtor e zadu{uva~ka biblioteka. od aktuelniot ôd na istorijata. Prkos pred ~ove~kiot zakon †Me~taewata na osameniot talka~# pretstavuvaat kni`even testament na @an @ak Ruso. †Me~taewata.# se pretvoraat vo ispovedna poslanica na avtorot do samiot sebe. komu potragata po vistinata. Sepak. duri i mazohisti~ki.da se opredeli neophodnata merka na intelektualna sigurnost. kako i sekoj golem avtor. taka i kon samiot sebesi.vo fundamentalnata samota. sovremeniot avtor e soo~en so takvi procesi na kulturnata transformacija. rastrevo`ena. kako i so soznanieto deka †s¢ e ve}e re~eno#. mu donesuva daleku posodr`ajni vrednosti odo{to hedonisti~koto kooptirawe so op{testvoto. kako i vo vrevata na mnoguglasjeto . {to mo{ne ja uslo`nuvaat motivaciskata podloga za odr`uvawe postojan tvore~ki razvoj. Optovaren so ~uvstvo na apsurd. Vo toj pogled. vsadena vo nego. na~in. zato~ena vo ve{tite diskurzivni ramki. no i za konkretniot vremeprostor . {to gi ~uvstvuva.

tvorecot se ispre~uva pred yidot na ludiloto.. †Sebesi si pripa|am edinstveno kaga sum sam. razotkrivaj}i ja svojata duhovna priem~ivost kako sila {to go odvlekuva duri i od obvrskata kon sebesi i svojot psihi~ki integritet. Na toj na~in. sli~no na Eshil.. so popa|awe vo edna kone~na i nesovladliva osama. so izop{tenost od katarzi~nite kolektivni obredi-praznici. bo`estveno prosvetluvawe. Otade. toa izvira od magmata na neposrednoto `ivotno.genolo{ki {emi. bolno svesen za svojot kopne` po nedofatlivoto. od seto ona {to neotpoviklivo ja ograni~uva vo poredokot na samo ednoto vreme-prostor. {to lu|eto bi mo`ele da storat za moja sre}a#. tuku i pra{awe na li~niot izbor i stav. politi~kata. prvenstveno zaradi faktot {to. Predizvikot go so~inuva imeno: samata mo} na subjektivnoto preosmisluvawe na konkretnite istoriski dadenosti. samouvereniot polet na vitalnata strast. tvorecot. narod. religija. paradoksalnata vistina. †Me~taewata. nasproti na znaeweto {to manipulatorski gi pot~inuva drugite.# nezavisno od nivniot nevesel motiv.kako . {to mu go iska`uva na nesocijalnata sredina. Ruso veli: †[to mi nedostasuva deneska za da bidam najsre}niot od site smrtnici? Ni{to od ona. socijalnata i dr. kako {to potvrduva i primerot na Ruso.hermeneuti~ki) izbor.vo faktite da se vtisne kreativniot pe~at na li~nosta . ja pla}a so gubitok na li~nata sre}a. pi{uva Ruso. blagoroden oblik na Istorija . †Grevot na nedoslednosta#. kako i mo`nosta . se potvrduva vo razgatnuvaweto na li~nata enigma. koja ne strahuva od samo-soo~uvaweto. vo predadenosta kon †sistemot na Bitieto. negovata osamenost ne e samo pra{awe na otporot. {to mo`e nepovratno da go obzeme ili pak pred 161 . vo nego neupatenite. zra~at duhovnata sve`est na mladosta. Odbivaj}i ja pokornosta pred op{testvenite institucii. poradi preto~uvaweto na me~tata i memorijata. Istorijata-kako-sudbina se transformira vo nov. efemernost na ~ove~kata edinka i taa simboli~ki se osloboduva od janyata na istori~nosta. kako i vo poistovetuvaweto so prirodata#. iskustvo. Motivot na znaeweto kako samospoznavawe. {to ja so~inuva i transcedentnata. nerazla~no od bolkata. op{testvo. postaven. inaku sum igra~ka na site {to me okru`uvaat#. @rtvuvaj}i ja svojata udobnost i sigurnost. no i iscelitelska priroda na tvoreweto.so {to se pobeduva biolo{kata. {to bi mo`el da mu se pripi{e od konvencionalen agol. od dene{en (post-modernisti~ki?) aspekt se izdignuva vo negov aktuelen kvalitet. Otade i Ruso smelo ja govori vistinata za ~isto formalniot karakter na pove}eto op{testveni konvencii. kako poedinec pred Mno`estvoto. ne mo`e a da ne se najde vo ulogata na †`rtven jarec#. bez razlika dali istoto se imenuva tradicija. koj svojata lucidnost kako i pristapot do bo`estvenite tajni. na ~ovekot.

kolektivot ja izbira kako ritualna `rtva. mo{ne ume{no i. dlaboko povrzano so svojot predmet-Ve{terkata. i negovoto prevrednuvawe vo figura na nepokorot i avtenti~nosta. preku vospevaweto na Lucifer. Mi{le vostoli~uva i eden vonvremenski simbol na metafizi~kiot bunt. @rtva na svojata op{testvena marginalnost i nesopirliviot poriv da se bide Drug-a. da se sovlada bolnata samouverenost na realnosta. ne samo kako vrven protagonist na zloto. Toj simbol e @enata. iskustvo koe se vtopuva i rastvora edinstveno vo sebe samoto. kako dijaboli~na predanost. principi na Granicata. {to pleni so svojata studena. delo koe doa|a i se vra}a od edna ni~ija zemja. poblisko do duhot na postmoderniot diskurs. od prepoznatliv simbol na mra~niot. Za{to osamenosta e pred s¢ . vo neramnopravnata presmetka sama protiv site . ami i na kopne`ot. od neimenuvana `anrovska sfera. i. modernata svest go poddr`uva duhot na otstapkata.Odgovornost! 3. za~nata vo romantizmot. Ve{terkata pove}e nema pravo. inkvizitorski nastroen Sreden vek. fatalna privle~nost. modernata kni`evna svest. edna{ proka`ana. vo krajna instanca. Zastapuvaj}i go ne samo pravoto na izbor. Imeno. Mi{le gi splotuva bogatite dokumentarni izvori so talentiranta kni`evna izvedba. nastojuva da gi razobli~i principite na oficijalnoto (hristijansko) Dobro. nejzinata smisla i opravdanost. nitu mo`nost da ja doka`e svojata nevinost. po pat na metaforizacija. koj e ere-ti~ki. Smetaj}i se sebesi povikana za preispituvawe na normata. vo sostavka na romanti~arskiot kult na Lucifer. ami i pravoto na radikalnost. kako. junakot na individualniot nepokor. sozdavaj}i asocijativno pole. i so misteriozniot govor. mnogu po{iroko od tekstot na istorijata.da zavr{i surovo i vo morbidna izolacija. Od druga strana. iako nejzinoto iskustvo e nesoop{tlivo. bezverni~ki vo svojata izvorna potreba.Elizabeta [eleva MAGOR yidot na beskrajot. makar i vo 162 . Isku{enieto da se bide drug †Sistemot# na osameni~ki janyi bi bil necelosen bez †Ve{terkata# na @il Mi{le. vo svojot diskurziven nomadizam. vtemelen vo ~ovekot. kako simbol na tvore~ka sloboda. Branej}i se pred probivot na zabranetite `elbi. Pretvoraj}i ja Ve{terkata. Vo tie ramki opstojuva i primerot na Mi{leovata ve{terka. bi rekle. ~ie olicetvorenie e tokmu taa. kako bitie na duhovniot is~ekor i nomadizam.

iako vo edna vnatre{na perspektiva na esejot. vo zaedni~koto pravo da sozdavaat. Navidum slobodno izbranite.ontolo{kata (kone~nata. pretsmrtnata). vo krajna linija.zloto da se eksteriorizira vo nekoj lik ili osobina.zaradi . da go opfati svetot na site negovi janyi? Koj mo`e da go razre{i od vekovno vsadenata Vina? Da mu ja zale~i nezasitnosta pred sebesi. taka i za `enskiot. tretata (na Ve{terkata) . samo dokolku i op{testvoto (a ne samo nekoi poedinci vo nego) e postojano podgotveno . i. no sepak delotvoren del od ~ove~kata psiha. 163 .obrednata mignovenost. da go prifati ne samo svoeto lice. Stivnati do stepen na edna latentna energija. tuku i . No mnogu e pote{ko.kriti~ki da go sogleda sopstveniot dijaboli~ki mehanizam. Samo na toj na~in. vo soodvetna mera. tuku i pred \avolot.tvore{tvo koe{to e inaku privilegija na ma{kiot tvorec. Nejzinata kazna e preventivna po priroda . osamena vo pravoto na ludost . temelno raskoleniot svet na ~ove~kite vrednosti. prerasnuva vo refleksija na moderniot ~ovek. vo mra~nata pregratka na \avolot-Um. S. ne go vospostavi ramnopravniot kriterium. s¢ dodeka. nepriznaen. ja dobivaat seta predupreduva~ka sila i te`ina. P. vsu{nost srodni. da se soo~i so op{testveno prifatenata persona i vo eden poramnomeren odnos da se proceni pulsira~kata dvojnost na ~ovekot. da se poso~i Ve{terkata kako zalog na kolektivnoto osloboduvawe od fatumot na li~nata vina. ve{terkata da se priznae kako interen princip. za obata pola na kreacijata i slobodata. oblicite na osamata poka`uvaat tri dimenzii: prvata (na Eshil) bi bila tvore~kata. ili pak da gre{at! Veli~estvenata ognena scena na `enata. skrien. {to bi go osporile ili ismeale poredokot i negovata maska. tie i ne se podatni na nikakva eksteriorna prinuda i neutralizacija. ne samo pred Boga. nameneti na Zazorniot subjekt. mo`at da se prenaso~at vo kreativna smisla. Povrzana so religiskite prokletstva na teloto. No.opa~ina. me|utoa. pravila i principi. manifestaciite na onoj mra~en. Koj mo`e. osamena vo kopne`ot po nepoznatoto i bezgrani~noto. za kogo otsekoga{ va`at Drugi zakoni. so eden zbor ili jazik. Taa e osamena vo svojot Pol (~ija istorija ja pravele i potpi{uvale tu|i pera).Ve{terkata e del od posebnata mitologija na ~ovekot-`ena. vtorata (na Ruso) bi bila duhovnata. istite. tradicijata ili neboto? Lesno e i zatoa voobi~aeno . seksualnata i moralnata ne~istotija / grev .ima za cel da gi obeshrabri mo`nite sledbenici. kako za ma{kiot. nema da se ottrgne od svojot {izoiden lik.

bo`estvoto. Virxinija Vulf kako da ja potvrduva zlovolnata vistinitost na hipotezata.. kako metafora na prirodata. n¢ osloboduva od sekoja pot~inetost i prinuda#. Deteto e.. iako mo`e. na vnatre{no i nadvore{no bitie. toa se soglasuva so prividnata sloga. se odu~il od robuvawe. Vulf ja doka`uva nemo`nosta na detskiot kopne` po duhovna ~istota ili pak upatuva samo na edniot. soo~uvaj}i se so `enata. Toa {to znaeme deka }e umreme. deprivilegiran vo ovaa smisla pol . 164 . vsu{nost zna~i iznevera na najdlabokata ~ove~ka su{nost: na iskrenosta i doverbata. Vtorata. daleku po~esno i porazbirlivo kon svetot i kon sebe. Pred fakti~kiot Yid na nemo}ta. monotona do beskraj. fizi~koto is~eznuvawe i Ni{totnost ne postoi pove}e izbor. so ogled na nespokojstvoto {to vo sebe go krie. sekako. imeno. slika. na samo-uni{tuvaweto. so xebovi polni kamewa udavena vo rekata. Dali mitot za V.Elizabeta [eleva MAGOR Me|u niv.`enskiot? Za{to. deka seksualnata apstinencija. {to treperi tokmu vo Deteto. za{to i Montew veli: †Onoj {to se nau~il da misli za smrtta. kako ~ist kopne` po ~istata zaemnost so drugiot. nitu zbor! (NE)QUBOV I OBLICI Vo edna od `anrovski neporedelivite knigi na ^eslav Milo{. se poso~uva postoeweto na seksofobi~nosta. ili }e se bide magi~no i natprirodno @ensko ili prosto siva doma}inka na jaloviot sistem. najpo`elna bi bila prvata. kako svoeviden hendikep {to go naru{uva nejziniot aurati~en lik. negovata sudbina ima samo edna alternativa. se zagatnuva temata na ve~noto detstvo. Obnovuvaj}i go se}avaweto (ili mitot) na samodovolniot nemir. vo svojata predsoznajna sostojba. pretstavuva most me|u nepodneslivosta na `ivotot i prifa}aweto na nebitieto. da ima razorni posledici. gi potencira instiktite na Tanatos. Tretata e ve}e definitivna. nejzinite relacii so ma`ite {to bile (samo) tvore~ki po karakater. a nea ja steknuva podeluvaj}i se nadve: na Dete i na Ma`. kako nova uteha ili pateka. Za edna od najzna~ajnite romansieri na 20 vek. Milo{ poka`uva deka navleguvaweto vo (seksualno) upateniot krug na Vozrasnite. za vozvrat. i ne samo toa. Biten e vo takviot kontekst i tragi~niot kraj na ovaa `ena posvetena na erotsko-estetskata ti{ina: vo 60-tata godina od `ivotot. sre}a na op{testvoto.

`rtva na op{testveniot egzorcizam. Sli~no na toa.samosvesno izjavuva.. pak. Za{to. za toga{nite poimawa na seksualnata sloboda. ve~nata qubov le`i pod no`ot na nadvore{nata. No ovoj progon ne go zasega oblikot na institucionalizirana ili dopu{tena qubov . principot na Don @uan samo ja poso~uva izvornata vrednost na kopne`ot po prvobitnata. ednoliniska egzistencija. e analognen na konceptot na osuetena doverba vo i me|u lu|eto po{iroko. toj mo`e da nalikuva na svoevolen ~in i na ostvaren izbor. stvarnosna zakana.brakot. tuku nemo}ta i otfrlaweto na ednozna~nata. Sodr`an vo kone~nata nemo} da se dolovi polnozna~nata vrednost na duhovniot i du{evniot apsolut. melodramskata prikazna za Romeo i Julija. iskonska ~istota me|u ma`ot i `enata. Na toj na~in antropologijata go proektira bitieto na brakot kako bitie na prinuda i manipulacija. prosledena i so soodveten materijalen nadomest. 165 . religiska ili druga priroda. a potoa i likot na artistkata Lujze Bruks. †Jas sum `ena {to nikoj ne ja poseduval# . seedno dali od ekonomska. prozvu~uvaat tezite na Mi{el Fuko: imeno. sopruga na polskiot pisatel P{ibi{evski i qubovnica na Strinberg . na prkosot. potoa.Da go zememe i primerot na `enata-zavodni~ka od edna avtenti~na prikazna. otstrani) vo Drug dom. na negoviot dejstven model. edna od fatalnite simboli na filmskoto platno i `enski ili pak sovremen pandan na Don @uan. Po~nuvaj}i od neuspe{nata misija na gr~kiot pevec Orfej vo pekolot i negoviot podocne`en. spored nego. tragi~en kraj me|u besnite menadi. {to fundamentalno go osporuva statusot na brakot vo iskustvo na avtenti~nata qubov. {to umetni~ki se udvojuva: najprvin e toa likot na Dagni Juel. {to ja tolkuva Lulu vo filmot na G. †zonite na kontroliranata seksualnost#. obid taa da se neutralizira tokmu niz prividot na neograni~enata seksualna sloboda. Oblikot na osuetena qubov. koncept {to ja pododreduva i sudbinata na poznatite mitski i kni`evni obrasci. problemot na Don @uan ne e nemo`nosta da se uspokoi so edna `ena. {to Klod Levi Stros ja otkriva vo arhai~nata postapka na †zamena na `enite#. Pabst. Kultot na ~istata seksualnost ne pomalku ja razgoruva prvi~nata gordost na kopne`ot. taa e.. iako vo svojot privid.koja stanuva prototip za †Lulu#. preku mitot za Tristan i Izolda. svedo~i vsu{nost za incestuozniot zazor. kako glavna pri~ina @enata da se oddale~i (otu|i. imeno. ~ie alibi za nadzemnata qubov mu se pripi{uva na dejstvoto na vol{ebnata napivka. progonet i kastriran poradi qubovta kon Heloiza. rastrgnati od nepomirlivosta na socijalnite i smejnite konvencii. promiskuitetnata Lujze Bruks. pretstavuvaat perfiden op{testven mehanizam za manipulacija so edna od najsilnite ~ove~ki energii. na samobitnosta. s¢ do fakti~kata tragedija na u~eniot Pjer Abelar. Preventivnata funkcija na brakot.

Potpomognati so monolo{kata svest na religiozniot (kako vo sredniot vek) ili ideolo{kiot sistem (kako vo totalitarnite op{testva). sakanoto su{testvo e providnost na svetot. toj veli †Za qubovnikot. ima dlaboko nevroti~na priroda: taa zna~i osudenost na Sebesi vo svetlinata na edna u`asuva~ka praznina. Pretvoraweto na seksot vo svoevidna religija. {to e praktika ne samo na poedine~nite. †grani~na sostojba#. e i zna~i bunt protiv kli{eto. poznat po strogata sistemati~nost na svoite teoretski izvedbi i po ortodoksniot pristap. na edena neoblagorodenost so kreacija. na do`ivuvawe na ve~nosta prosledeno so trepet i nemo}. koga individualnite oblici se stremat kon op{to poistovetuvawe so bo`estvenoto. Qubovta. tvore~ko ili `ivotno iskustvo. Qubovta e. na malogra|anskite. sepak. otu|enoto op{testvo prika~uva etiketi so moralna osuda na protagonistite na qubovniot bez-bog. vsu{nost.Elizabeta [eleva MAGOR No. duri i samata aspiracija kon vistinata nosi priznaci na prestap: taa bara pomestuvawe na granicite vo prostor. svojot nemir i †nesre}na svest#. spored Armanini. osporuvawe na granicite. pra{aweto na qubovta i tvore{tvoto e pra{awe na vistinata za koja se `ivee i(li) umira. prvoto i mo`ebi najubavo 166 . a kako univerzalen somne` vo svetot. mehaniziran svet. odnosno zakrilata vo socijalnata nemo} i tvore~kata frustriranost. tie restriktivno ja opredeluvaat grani~nata linija na erotskoto. vo osnova sterilni i ne-potentni op{testva. pak. toa e ednakvo na vistinata na Bitieto#. ~ie oko e vpereno vo iskonskite damnini na prvobitniot ~ovek. Ne mo`ej}i da go podnese megdanot so avtenti~nata sloboda na qubovta. banalen. i se motivira niz potrebata da se pobegne od sebe. tuku i na celoto op{testveno †telo#. taa na nepovtorliv na~in go pro-svetluva individualnoto traewe. sveduvaj}i ja sre}ata samo na eden od nejzinite aspekti. Erotizmot e nositel i na sakralni elementi: toj te`nee kon edno sakralno vreme ili †vreme na prestapot#. vo nas samite. {to nesposobnite za qubov go proglasuvaat kako `ivoten normativ. e ramno na destrukcija. stanuva la`niot puritanizam. koe{to od op{tiot kult na li~nata sre}a pravi feti{isti~ka redukcija. taa doveduva pod pra{awe. nie bi rekle: toa e potvrda na ravenkata me|u Eros i Tanatos. balans i sudir so Ne-bitieto. Otade. qubovta e istovremeno soznajna sila: gi budi zaspanite duhovni setila na nova budnost i osetlivost. Samoza{titen mehanizam. Osudenosta na seks. paradoksalno se ~ini otkritieto deka korenite na seksualniot mit se dlaboko povrzani so sistemot na potro{uva~koto op{testvo. kako i tvore{tvoto. simboli~no predadeni do stepenot na svoeto is~eznuvawe. Za @or` Bataj. Vo toj i takov svet. me|u seksot i smrtta. A \er| Luka~. {to se odviva vo eden. qubovta e prevashodno filosofska kategorija. kako i na licemerstvoto. spored Ante Armanini. istiot onoj mislitel.

qubov koja zna~ela ne samo kopne` po sakanoto su{testvo. toa e pra{aweto koe implicitno proizleguva od ovoj esej. Taa qubov. †Da sakam .avtenti~nata qubov e izvorno tvore~ka. I obete . †vo sebe sekoga{ sodr`i ne{to asketsko#. ispi{ana ili izdvoena na hartija od poezijata.svoe delo £ go posvetuva na svojata najgolema (dali i edinstvena). onoj kopne` {to se izedna~uva so kosmi~ki princip. A odgovorot e nedvosmisleno afirmativen vo polza na Kopne`ot: imeno.toa e edinstvenoto vo koe{to se razbiram. tuku i otkrovenie na najzna~ajnite filosofski delemi. slikarkata Irma Zajdler. tuku i eden tip lu|e za koi qubovta. grandiozna po svojot zamav i re{enost. Vo esejot za Kjerkegor i Regina Olsen. {to po~nuva da pravi oblik od ona {to e osudeno na amorfnost. Luka~ gi ispi{uva rastreperenite do`ivuvawa povrzani ne samo za neobi~nata sudbina na slavniot prethodnik. s¢ so `elba . od `ivoto. onaa golemata.da ja nadmine prakti~nata (ne)vozmo`nost na qubovta so daleku po~istiot Kopne`. Dajte £ samo predmet na mojata qubov#. 167 .pat kon sovr{enstvoto. tuku mnogu pove}e za negoviot li~en Izbor. veli~estveno vtkaena vo eden `ivot. kako {to i tvore{tvoto e oblik na qubovta. vo ovie paradoksalni zborovi na Kjerkegor se nayira ne samo du{evniot profil na negoviot tolkuva~. tuku i za sozdavawe na tvore~kite oblici . Dali e pogolema poezijata. do tolkava mera se ottrgnuva od klasi~nite kategorii i odnosi. toj i samo toj e zaslu`en ne samo za postoeweto na besmrtnite qubovi. za vinata i kaeweto {to go progonuvale po tragi~nata smrt na Irma. qubov.

Ki{. vo Evropa. izvor na kobni zastranuvawa i proma{uvawa. toa e edinstvenata dilema Danilo Ki{ Strasven. po{iroko poznat i priznat jugoslovenski pisatel. ili da sedne{ pokraj ma{inata za pi{uvawe. pristapuva kako apostol. kon umetnosta i kon pismoto. Da si navle~e{ sebesi jamka okolu vratot. od vrevata na istorijata i na bes~esnosta (kako {to u{te ja narekuva{e negoviot golem poeti~ki urnek H. ne ostanuva ramnodu{en nitu kon primarniot predizvik na `iveeweto i `ivotnoto iskustvo. ~istota od i pred ovozemniot. olicetvoruvawe na duhovnata i kreativnata ubavina . kako nemiren ve~en isku{enik. neverojatni prikazni. neporekliva eres kon imanentnata mudrost i vrednost na `ivotot? Poesis ili pak askesis? Objava vo i preku ruvoto na zborovite. Dali e po~ove~no od pi{uvaweto i mudruvaweto da se `ivee svojot `ivot do dnoto? Kade po~nuva ednoto i kade drugoto se zavr{uva? So drugi zborovi. Jerkov. beznade`nost. fundamentalnite protivre~nosti i isku{enija. deka i samiot `ivot e-ve}e-pismo (odnosno Tekst. hrabrata poeti~ka ravenka pome|u `ivotot i pismoto. od dlabokite egzistencijalno-ontolo{ki. so ogled na nomadskata predodredenost od svojata evrejska krv . L. zasegnat. pak. podednakvo veruvaj}i vo toa. 1988:32). 168 . deka vo nego ve}e se sodr`at mnogubrojni kni`evni fakti i fantasti~ni. be{e prviot. kako {to bi ka`al Mihail Bahtin). Otade. vo duhot na starogr~kite hedonisti. Ki{ me|utoa. kako i od poetolo{koesteti~kite dilemi.buntovnik i preselnik . kako neumoliv ontolo{ki imperativ.Danilo Ki{.ili pak. dali vrvnata i avtetni~na vrednost na postoeweto e bitusuvaweto-vo-tekstot (A. ili. koj{to pokraj Ivo Andri}. Vospriemaj}i ja umetnosta. minliv i prividen svet? Ponesenost od vrevata na `ivotot.Elizabeta [eleva PISMO I RIZIK MAGOR Pi{uvaweto e ~in na o~ajanie. Knigata e isto tolku potencijalen nositel na opasnosta i zloto. `estok i provokativen. ja izrazuva so nemu svojstvena darba za voo~uvawe na nere{livite. samodovolnost. tihuvawe. vo isto vreme.

. pretvorj}i se vo edinstvena sinteza. kako paradigmati~en mit na tvore~kata egzistencija voop{to . na nekolkute ramni{ta. otporano iska`ani i poznati avtopoeti~ki nedoumici. implicitno otvora nekolku latentni nivoi na rasprava. aporeti~na umetnost na Ki{. so bogati i dlaboki kni`evni i u{te pove}e metafizi~ki presupozicii.. no dalekuse`en opus na Ki{. da se opravda besmislata na `iveeweto. Pretstavata za umetnosta kako oblik na religiozno isku{enie odnosno isku{enie na verata.sosredoto~en. }e gi pre~isti naslojkite na negovata efemerna li~nost. povr{nost i glupavost. gi preispituva i povtorno gi preispi{uva klu~nite duhovni i kreativni dilemi na Ki{. na toj na~in. niz kakvo gode tvore{tvo. probdeana vo za~adenite kafeanski prostori i natopena so zavodliviot zdiv na alkoholot. danilo Ki{. da se odi do krajot. neretko do`iveana. so toa.ete. edna od parabolite objaveni vo poslednata kniga Enciklopedija na mrtvite (1983) ja sod`i seta dlabo~ina i nespokoj na dolgogodi{nite ma~ni godini na samopotraga. odnosno. ili avtopoeti~ko ogledalo. na smrtnosta i bo`estvenosta . od edna strana. koi od nea sozdavaat paradigmati~na parabola. rastajnuvaj}i gi pri~inite za negovoto odbivawe na monologisti~kite `ivotni i poeti~ki koncepti. no tvore~ki i duhovno ograni~en Je{uas Krohal. tuku i kon sopstvenite. 2. niz vaka postavenata raska`uva~ka situacija. do posledniot zdiv (kako {to iziskuva{e i toga{ kultniot film na Godar). ne samo kon postapkite na svoite kni`evni likovi. vo ona prkosno nastoj~ivo barawe. od umetnosta do se sozdava `ivot. vrz pretpostavkite i mo`nostite. Prvoto od niv se sostoi vo polemi~kata i parodiska problematizacija na mitot za Pigmalion. niz ovaa parabola. Ironi~en do kraen stepen.Borhes) ili pak metafizi~ka i misti~ka izvi{enost vo sferata na ve~nite bolki. negovoto nastojuvawe i pusta `elba. mu pa|a na um. pri slu~ajnata sredba so slavoqubiviot. Umetnosta kako problem na verata Vo najgolemiot. negovata samobendisanost. taa da se pretvora vo `ivot! 169 . {to od o~igledno sterilniot rakopis na mladiot kvazi-avtor. Ben Haas. komu. za osoznavawe na globalnite vrednosti i dostreli na samosvojnata. ironi~no da si poigra so mitot za Pigmalion. Prikaznata za majstorot i u~enikot. se demonstrira preku prikaznata za eden talentiran umetnik i duhovnik. toa nakratko ja predo~uva trnlivata duhovna rastrganost i aristokratskiot nemir na Ki{. do dnoto.

ovoj mit go razotkriva i svoeto latentno zna~ewe. eti~ki imperativ. makar toa da e i Svetoto Slovo. na zanimliv na~in. 170 . koga Ben Haas. dokumentarni . anegdotski. a soznanieto e bezpolovo. empiriski. Od edna strana stoi t. poka`uvaj}i ja negovata opa~ina. da go spasi i izdigne Drugiot. prikazni i niz dioniziskata perspektiva na Ni~e: Umetnosta e soznanie. sodr`an vo neumolivata uloga i va`nost na skepsata. e samata `elba na Majstorot Ben Haas. kako izvori na ednozna~no ili ednostrano sfateno u~ewe). so nedokvakanoto. tuku i Ki{ovata poetika voop{to. izlo`eno vo knigata Letoto i pustinata. }e se odvojat vo razli~ni nasoki. nadvremeni. se nao|a t. odnosno suetata.n. i metafizi~ki. namesto da bidat sploteni vo svojata pogibelna sprega. Od druga strana. pomalku vredniot i nadaren U~enik. Tokmu vo toa delo se sodr`ani fundamentalnite motivi ne samo na ova neobi~no u~ewe. toj suveren duhoven u~itel i poznava~. ve~no raskinata pred protivre~nata igra na razli~nite isku{enija. vo samata verba deka tie navistina postojat i mo`at da bidat ostvareni: Da mu se veruva na zborot. univerzalni. koi. somne`ot. istoriski. pome|u poeti~kiot i eti~kiot imperativ. od druga strana. povrzuvaj}i ja androginosta so amoralnosta. Tesno povrzana so takvoto nastojuvawe.od ednata. se nametnuva isku{enieto. so seta silina na moralniot imperativ. {to mu se zakanuva na sekoe tvore{tvo. otkolku {to e kr{eweto na zabranata zadobiena od toa Slovo. poeti~ki imperativ. nad opasnoto monolo{ko zra~ewe na knigata (posebno. samodopadlivosta i nekriti~koto samovospevawe. samoqubivo i gladno za uspeh lice na Je{ua Krohal. ovoj iskaz na Ben Haas. me|utoa. kako vrvno. univerzalni. vtemelen vrz dragocenosta na sekoe iskustvo. hedonisti~ki pretpostavki. niz sopstvenite korekcii i udel. Vo migot. predhodno ve}e zaveden i zatruen od primamlivoto u~ewe na Ben Haas. na svetite knigi. {to }e re~e imoralno pi{uva Ben Haas vo svoeto delo.n. odnosno preispituvaweto i baraweto na vrednostite. Predvoden od edna ereti~ka ili misti~ka proekcija na tekstualnite avtoriteti i voop{to na avtoritetot na Knigata (ili Biblijata kako kniga). }e se soo~i so nepredvidlivata pateka na slu~ajot. vo sebe krie opasnost od mnogu pote`ok moralen pad. ramno na religioznite isku{enija na prvite pustinski otci: isku{enie. ja vospostavuva nadmo}ta na li~nata skepsa i li~nata presudba na vrednostite.Elizabeta [eleva MAGOR Taka postaven. vrz neminovniot udel na `ivotnite. sodr`ano vo prekumernosta na voshitot kon sebesi i kon sopstvenata umetnost. ovojpat. doa|a do neobjasniv presvrt. vo ~ii ramki. kako kvalitativnen priznak na umetni~koto sozdavawe.

na strana od pove}eto analogii so istoriskite zbidnuvawa (prikaznata za Cezar i Brut). kako na dnoto od bunarot. da bide ogor~en. Obidot na Majstorot. Navistina. poto~no vo naravou~enieto na parabolata za Majstorot i U~enikot. hermenevtikata na slavata-kako-zlo. Sueta nad suetite. so pomo{ na umetnosta. vo nea. otrovniot predizvik na Knigata.fatalnosta na samozadovolstvoto. Kroha javno se odrekuva od svojot u~itel. Opasno e da se navednuva nad tu|ata praznina. da se ogleda sopstvenoto lice. i samiot stanuva pokazatel na suetnoto. kako i neminovnosta na smrtta. vo eklatantna forma. vo pusta `elba. tokmu na toa. ovaa razvrska. paradoksalno zatvoraj}i go krugot ili ogledaloto na ve~noto povtoruvawe. samoqubivoto zadovolstvo. na krajot. da go ispolni so smisla ponorot i praznotijata. odnosno na smislata na tekstot. ogledaloto prerasnuva vo su{testven. Taka. osuden. zavidliv i agresiven . Demne`ot na ogledaloto Vo nekolku navrati. odnosno rizikot na pismoto. `elbata za parodirawe na mitot na Pigmalion. ontolo{ki rizik. vo vrska so odredeni eshatolo{ki ili pak spiritisti~ki motivi na paralelnoto postoewe na svetovite. postapuvaj}i kako Juda. pritoa. Na strana na edipovskata podloga na ovoj konflikt me|u Majstorot i U~enikot. a nad s¢ . Rizikot da se bide izneveren.3. me|u drugoto. na ve~noto vra}awe i kru`ewe na vremeto. pokraj empiriskata. vo obidot da se spasi ili da se oblikuva i izgradi Drugiot. t. na toj na~in. Ironijata na ogledalnoto udvojuvawe i samosoo~uvawe.e sepak pomalku zna~aen i fatalen. 171 . so ogled na svojata nedovetnost i kreativnost. vo imenuvanata parabola. poka`uvaj}i go nenaivnoto. vo sporedba so eden drug. koga }e go obvini za truewe na du{ite i za {arlatanstvo. bidej}i i toa e samobendisanost. Do`ivuvaj}i slava po objavuvaweto na bo`emno negoviot trud Pat vo Kanaan. kni`evnata kritika obrnala vnimanie na opsesivnoto prisustvo i zna~eweto na ogledaloto. da se nadmine udelot na slu~ajnosta.e. se pretvora vo nesakana i nesvesna avtoparodija. doveduvaj}i go. da se sovlada besmislenosta na `iveeweto. opasnoto lice na umetnosta. vo sojuz so protivnicite na Ben Haas. vo celinata na Ki{ovoto delo. sodr`an vo nastojuvaweto. sodr`i vo sebe i edna metafizi~ka dimenzija ili poenta. kako {to lucidno poentira Ki{. ontolo{ki i poeti~ki princip na izvedba na tekstot. odnosno na bitisuvaweto-vo-tekstot i tekstualnata egzistencija. se osvedo~uva vo raspletot.

kako soznanie. poeti~ki i moralni sili. poentata na ovaa parabola ne se sostoi samo vo nedoslednosta na u~enikot. vo kni`evnata teorija. citatite i soznanijata za Ben Haas. na krajot. e samata nezale~iva sueta na U~itelot. iska`ano u{te vo bibliskata Kniga na propovednikot. Nasproti negovite dlabokoumni. samokriti~nosta. i ni{to nema novo pod ova sonce. koja. toa i }e se pravi. Ramnote`ata pome|u kosmosot i haosot. ja sledime prikaznata i komentarite na raska`uva~ot. pred s¢. 172 . u~eni dela. kone~no. imanentna smisla na `ivotot. nadmena sueta. se potvrduvaat kako su{testveni ontolo{ki principi i pokazateli na nesvodlivata dijalogi~nost. so seta rezignacija i nihilisti~ki otpor kon istorijata: Seto ona {to bilo. i ovoj raskaz na Ki{ tone vo sebesi. Mnogu pogolema i poopasna od suetata na u~enikot. beskrajno pobogat i pozna~aen od site individualni (suetni) osmisluvawa-vo-tekst! Ogledalnosta na svetot. se poka`uva kako nere{liva i kobna aporija. Tie. ogledalnata proekcija i cikli~noto dvi`ewe. 1988:164) Kako {to. koja{to e izvor na ovaa prikazna. se potvrduva so gor~livoto soznanie za zaludnosta na u~eweto na Majstorot. so ogled na toa. toa i }e bide. {to umetnosta (U~itelot) saka da ja vospostavi i da ja pronajde vo optimalna merka. spored logikata na postapkata. Majstorot zapa|a vo zamkata na povratnata struktura i ve~noto vra}awe. se pomesteni izvodite od hronikata na Haim Franklin. Majstorot stanuva `rtva na sopstvenoto isku{enie. taka i na nivoto na raska`uva~kata struktura. ili tonewe vo bezdna. na edno nivo. e nare~ena mise en abyme. pome|u pismoto i `ivotot. Sli~no na drugite. a na tretoto nivo. tuku pred s¢ vo problemati~nosta na o~ekuvaweto i nade`ta. zaboravaj}i na strogosta. pome|u redot i neredot. (Ale{ Debeqak.Elizabeta [eleva MAGOR Onaka kako {to Ki{ go iska`a svojot somne`. na sekoga{ ve}e postoeweto i vpi{anosta vo svetot i vo tekstot. smislata na `ivotot da bide opravduvana. u~ewe. popu{taj}i £ na la`livata. ogledalnosta na ~ovekot i. ogledanosta na umetnosta i pismoto. aporeti~nost. metodi~noto o~ajanie. dvosmislenost. na egzistencijalno nivo. na vtoroto nivo. kako dvosmislenost od onaa strana na dobroto i zloto. i ona {to se pravelo. nebare istata taa. Dodeka. antilogi~nost. so posredstvo na umetnosta i na U~itelot. vo `elbata za ispolnuvawe na prazninata: ne samo vo osrednoto delo na u~enikot. Iterativnosta kako fatum na ~ovekovata istorija i li~noto iskustvo. tuku i vo svetot voop{to. opstojuvaat vo na~eloto na ve~noto povtoruvawe. vo parabolata na Ki{. vtemeleno vrz pogibelnata sprega na protivre~nite. tonewe vo beskraj. iziskuva dopolnitelno pojasnuvawe i dopolnuvawe od strana na ~ovekot. go sledime hronolo{kiot princip na povratnost. toj prv se pobiva i izneveruva sebesi. so ogled na toa.

Otade. ima svoe zakonomerno poa|ali{te. vrz diajalogot so nasledstvoto na svetskata literatura (Zoran Konstantinovi}. sintetizirana. kon Knigata. kon Tekstot. bi trebalo da se nadopolni so u{te eden uvid. potem. seto ona {to na prv pogled se ~ini podednakvo. pismoto e svoevidno ogledalo na dokumentot. To~nosta na ova iska`uvawe. edvaj da e sli~no. me|utoa. vo koi se krijat latentnite vrednosti na umetni~kata kreativnost i imaginativnost. kako po{irok. Toa svojstvo na ve~no navra}awe i kru`ewe me|u pismoto i svetot. negov alter-ego. isku{enieto i verata. 1987).Taka. ve}e o~udena i kni`evna podloga na `ivotot. Od druga strana. lavirintna pletkanica. spored mene. organskata isprepletenost. Dlaboko uveren vo nenadomestliviot udel i pridones na li~noto. nesklon kon samozatvorawe vo kakvi bilo duhovni. i natamu ja neguva retori~kata ubavina i bleskotnosta na stilot. ereti~nosta i eroti~nosta. 173 . na stvarnosta i iskustvenata realnost. negov demonski dvojnik i prorok. kon Golemite prikazni. Ki{. se svrtuva kon inkorporiraweto i nadgradbata na dokumentarnite izvori. so poln respekt. tekstot na prikaznata e rasloen na tri sub-tekstovi. povratniot. ogledalen princip na raska`uva~kata postapka na Ki{. opstojuva i na poeti~ko nivo: kade {to. napisi i izvori. aktuelna skepsa kon Zborot. Dijalogi~nosta kako sudbina Na edno mesto. Ki{ vo osnova ostanuva eretik vo vremeto. 1993:158). u{te pomalku tvore~ki rezervati. s¢ se slu~uva sekoga{ i nikoga{. Vo dosluh so narasnatata. vzaemno prepleteni vo edna zbunuva~ka. 4. simultanata koegzistencija na primarnoto pi{uvawe i metodi~noto o~ajanie. se ispi{uva sopstvenata teorija na prozata (Mihajlo Panti}. pri {to. s¢ se povtoruva beskrajno i nepovtrolivo. egzistencijalen i poeti~ki kredo na ovoj avtor. so~eluvaj}i go tokmu toj ~ovek so ironi~nata povtorlivost i zaludnost na site dosega{ni negovi istoriski i duhovni potfati. Vo raskazot Enciklopedija na mrtvite toj veli: Nikoga{ ni{to ne se povtoruva vo istorijata na ~ove~kite su{testva. Ki{. paralelno so razvojot na prikaznata. negov zavodliv partner. vo opasnata dijalogi~nost. nihilizmot i utopizmot na vrednostite. koe ja negira singularnata vrednost na egzistencijata na ~ovekot. sodr`ano vo dlabokata fasciniranost na avtorot od bizarnata. za tvore{tvoto na Ki{ se veli deka e vtemeleno vrz dijalo{kiot princip. sekoj ~ovek e yvezda za sebe. vo spisite na Ki{.

Frustrirana? Da. 5. dali mo`ebi. Taa fatalno go ~uvstvuva imperativot za tvore~ko samoopredeluvawe. so misticizmot na li~noto do`ivuvawe i iskustvo.pi{uva. voznemiruva~ki... toga{ koga. dosega rastolkuvani i poso~eni samoqubivi. kako kriti~ar.. eden od pustinskite otci rekol: Nemoj da se izgubi{ sebesi. posegnal po tu|oto delo? Bez ogled na soblaznitelnite nameri. da ja razotkriva i raspletuva nejzinata nedosegliva. deka taka mo`am da go opravdam `ivotot. da yuri vo beskone~niot ponor na umetnosta. Ponesena od svojata potreba. nitu da bide zaslepen pred krvotokot na morni~avata istorija. anarhi~en. sueti i pogibelni protivre~nosti? Poto~no. dali Majstorot se izneveril sebesi i vlegol vo kobnata zamka/zabluda. so edna morbidna zrelost. misteriozna paja`ina.. na krajot na krai{tata. vo ramkite samo na edno duhovno ili poeti~ko opredeluvawe. za{to od nekade ja sobrav idejata. ili univerzalna `ena-i-ma`. insuflicientno. za pronao|awe tvore~ko alibi vo `ivotot. Ne mo`am da se zadovolam so kolosalnata zada~a na prostoto `ivurkawe . 174 . Sakam najcelosno da go izrazam svoeto su{testvo. ne se pojavuva na vrvot od site. `enata koja }e go obele`i kultniot model na sovremenata amerikanska poezija. mo`ebi samata Kritika (ili homo kritikusot).. Ki{ re{ava da bide i ostanuva dijalogi~en. Post skriptum Re~ta e moeto ogledalo i mojata kazna za drugite Silvija Plat Umetni~koto iskustvo na Ki{ vo opredelena smisla e sporedlivo so primerot na amerikanskata poetesa Silvija Plat i niza fakti od nejziniot `ivot i iskazi od dnevni~kite bele{ki. Zo{to? Bidej}i e nevozmo`no da bideme Bog.Elizabeta [eleva MAGOR Branej}i se od otrovot na knigite. antinomi~en.. nesvodliv. samiot po sebe ocenet kako nedostatno. Ki{ ne dozvoluva nitu da bide zatrupan pod nanesite na svojata o~evidna aleksandriska erupcija.. dali. Ava Makarie. nesamocelno opredeluvawe i ispolnuvawe. za da go spasi{ drugiot.

do radosnoto okon~uvawe. pomalku talentiran i produhoven rakopis.. A toa ne e dovolno. da oscilira pome|u polovite na Majstorot i na U~itelot. na kontinuiranite napori na umetnikot. mnogupati podlaboka i pozna~ajna od frustraciite na sekojdnevnata `ivea~ka. koja gi sozdala: {to zna~i.Taa. so ogled na koja. dava potresno svedo{tvo za nezale~ivata drama na umetnikot. aludiraj}i na toa. do kolku religiozniot ~in na pi{uvaweto otvora bezdna. Iluzijata na samovosproizveduvaweto. suicidnosta zadobiva status na logi~na i neminovna razre{nica. nevolno izvr{uva samoubistvo. koga. Dokolku zastra{uva~kata re~enica na Silvija Plat e to~na (Jas sum jas. tokmu beznade`nosta vodi do radosnoto ~estvuvawe na sega{nosta. {to. koga s¢ ostanuva predodredeno i veteno na smrtta. mo`no li e vo pismoto da se krie neute{nata potraga na umetnikot po negoviot su{testven identitet. vo koja vrtoglavo is~ezna i zavodlivata suptilnost na Majstorot? 175 . Sepak. starata zabluda za vegetativnoto. neramnopravnata borba na Majstorot i U~enikot. ne-erotsko razmno`uvawe. osuden. deka vo ontolo{kite uslovi. radosniot ishod na umetnosta.veli sovremeniot francuski filozof na beznade`nosta Andre Kont Sponvil. Umetnosta e traurna procesija. tokmu vo migot koga nejzinite poetski zborovi pove}e ne se nao|ale vo nikakva vrska so li~nosta. koga }e go prifati predizvikot na samoproizveduvawe. pome|u zrelosta i nezadovolstvoto. pome|u religijata i nihilizmot. krie u{te edna zagatka. so posredstvoto na Drugiot. Majstorot od prikaznata na Ki{. argumentira samoto negovo postoewe niz i vo `ivotot? I {to. postojano. bezdna. vtemeluva.).. vo sebe. so svojot stil na `ivot i smrt (kako {to lucidno go narekuva Robert Louel). na samogeneriraweto. toga{. koja mo`e da ja ima za cel samo radosta . dokolku sledej}i go tokmu stilot na `ivot i smrt. samoubistvoto. {to go opravduva. isto taka. koga do{lo do ras~ekor i raspa|awe na vrskata pome|u jazikot i li~nosta. zborovite ja gubat avtenti~nata vrska so onoj {to gi ispi{al. za negovo samoopravduvawe i samoosmisluvawe? Za Silvija Plat se veruva deka ~inot na samoubistvoto go izvr{ila i se re{ila. pome|u bo`estvenoto vdahnovenie i bolkata na negovoto otsustvo.

1998. 1995. J. 4. @ak: O apokalipti~nom tonu. 2. Umberto: Simbol. 13. 11. Hauard: Izvan teorije. Elisabeth: in: New Historicism. A. Tomas: Granice teorije. BAHTIN. Primerjalna knji`evnost Ljubljana. juli 1997. Podgorica. John Fekete. SJORAN. FLUSER. Ovdje. Skopje 1996. 176 . 1997. br. Mihail: Postmodernizam. EP[TAJN. London. 5. Pavel: Protivre~ie. Teri: Stawe u teoriji. 1996. 9. Charles: in: The Structural Allegory. 1992. TOMA[EVI]. br. IGLTON. april. KOLEVA. 1991. 5. ZLATAR. 10.Elizabeta [eleva LITERATURA MAGOR METOD I BOLKA 1. 15. br. 1989. ed. in: Platon: Dijalozi. 7. POST-TEORIJA ILI NOVA ORTODOKSIJA 1. 1997. Ljubljana. MARCUS. EKO. IGLTON. Sofija. in: Ovdje. Laura: Literatura. 1998. KOLAR. 1995. LEVIN. MARCUS. Skopje. oktobar. 1997. FUKO. in: Margina. identiteta in avtobiografski diskurs.. Bo{ko: Prema nultom stupwu kwi`evne teorije. br. Umberto: Simbol. Beograd.. temat. Mi{ko: Postmodernizam. april 1998. 7. 8. sofist-u~itel na mudrost ili doksomimet (predgovor). Beograd. in: Avtobiografski diskurs. 4. 1. januar. V. 12. 6. EKO. FLORENSKI. Ovdje. i Dosije Sjoran. Podgorica. Dona: Elektronski se}avawa. Skopje. 1984. BITI. 3. Sofija 1992. Podgorica. 1997. 6. 9. 13. Emil: Ogled za raspa|aeto. diskurs i dijalog. 1992. DERIDA. Vladimir: Pojmovnik suvremene knji`evne teorije. in: Kulturen `ivot. 4. 1. Uzarevi}) Zagreb 1995. Mi{el: Genealogija na modernostta. Mihail: O romanu. 2. 8. 1. vo Ovdje. ed. br. Teri: Stawe u teoriji. juli. Andrea "Ja" knji`evne teorije. Elena: Protagora. Pol: Simbolika u gr~koj mitologiji. in: Ovdje. London. vo: Trag i razlika (ur. Skopje. in: Na{e pismo. Beograd. Veeser. 1996. DIL. Zagreb. Sremski Karlovci. vo: Lettre Interationale. FOX-GENOVESE. KEVAN. 1995. oktobar 1996. 1989. Podgorica. 1995. FELPERN. 1996. 1994. in: Ovdje. Vilem: Odgovornost i sloboda. in: Primerjalna knji`evnost. Beograd. sre{cu sebesi. Misli. [UVAKOVI]. Podgorica. Laura: Literatura in identiteta. Biti. Beograd. 14. usvojenom nedavno u filozofiji. 3.

17. noemvri. Ljubljana. 1-2. 177 . dospeti u jezik. 6. 2. Teri: Stawe u teoriji. Andrea: †Ja# knji`evne teorije. Podgorica. 18. Mi{ko: Defikcionalizacija autobiografije. Rolan: Fragmenti ljubavnog govora. BRUKNER. in Anti-Aesthetic (ed. 1996. [tip. V. in Tre}i program RTB. Oktobar (427). in: Na{e pismo. 1975. 1998. Douglas: Critical Theory. [UVAKOVI]. Fridrih: Putnik i njegova senka. VLADIMIR. Podgorica. Beograd. 20. A]IN. [ELEVA. 1997. in Sum. Zagreb. Skopje. 1992. in Ovdje. Rolan (1975): Zadovoljstvo u tekstu. Sofiя. 1995. Qubov i alhemija (kon dioniziska obnova na kni`evnata teorija). 1975. Mi{el: Geneologija na modernosta. Kata ]ulafkova. 24. 7. 2. in: Feministi~ki strategii (tantri~kiot princip vo kni`evnata kritika). Danilo: Lautata i belezite. Diskursot na teloto-teloto na diskursot. Ferid: Jazikot na filozofijata. 10. 16 (zima). Zagreb. 19. Zoran: Eksplozivna implozija: digitalne inkunabule i tehnolo{ki {amanizam. BART. Paskal / Alen Finkilkraut: Novi ljubavni nered. 1978. RO[KO. 1997. BART. ULMER. 3. London. Skopje. NI^E. 8. 1998. IGLTON. br. 1994. ur. OCTAVIO. TELOTO NA DISKURSOT 1. MUHI]. Zagreb. (1975): Zadovoljstvo u tekstu. Skopje. in: Republika. ZLATAR. in Republika. 1995. 1983. Gregory: The Object of Post-Criticism. Pas: Dama i svetica. 23. 9/10. Biti et alii). 5. in: Mladina. Rastko: The Neandertal's Whistle. 22. FUKO. br. THALLACK. Hal Foster). april. Zagreb. predgovor in Rolan Bart: Zadovoljstvo u tekstu. 1989.16. Ni{. Zagreb. in: Trag i razlika (ur. 1998. 1997. Jovica: Tekst i njegovo telo. 1996. 1998. Biti: Pojmovnik suvremene knji`evne teorije. in: Ovdje. jul. br. br. 36 Ni{. Peter: Do}i na svijet. 21. STOREJDIK.. br. Ni{. 1995. KI[. QUBOV I ALHEMIJA 1. in: Na{e pismo. 1989. 4. Skopje. 1992. MO^NIK. Beograd. Elizabeta: Metod i bolka. 9. Beograd.

Skopje. 1977. in: TRANS. Vladimir: Teorija i postkolonijalno stanje. BABA. (1997): Peewata na vremeto vo Lettre international. Jacques: Living On. dospeti u jezik. Harold Bloom et alii. Teri: Iluzije postmodernizma. 1994. in: Hal Foster (ed. Mirko: Krvavi eurokaz. 1992. in: Republika. br. BEST. 5. 5-6. Zagreb. 1990. 1997. MAGOR 5. 2. 4. 1997. Ljubljana. BITI. Barthes and the Literary body. 1997. Skopje. Homi: Postkolonijalni autoritet i postmoderna krivica. in: Republika. Seattle. 2. in: Godi{en zbornik na Filolo{kiot fakultet. BITI. 3. in: Upletanje nere~enog. 10. 178 . Podgorica. 1997. Beograd. 12. 1979. Kenet: Visoravan albatrosa (uvod u geopoetiku). br. Beograd. 1997. in: Literaturen vestnik. 9-10. KOS. Minneapolis. 1995. Novi Sad. br. 8. 1997. Zagreb. 11. Gatari & Gatari. Beograd. br. 1996. 6-7. SofiÔ. Feliks: Anti-Edip. FALUS KAKO FIGURA NA ZNAEWETO 1. SLOTERDIJK. Dr. Vladimir: Teorija i postkolonijalno znanje. Skopje. Zagreb. 1983.Elizabeta [eleva 3. Nil: Za varvarite i civiliziranite. John: Breaking the signs: R. (1997). SUVAKOVI]. 1998. in: Republika. DERRIDA. New York. 6. 8. Gregory: The object of the Post-Criticism. [ejla: Fundamentite na nacionalizmot. ANDONOVSKI. in OVDJE. in: Deconstruction and Deconstruction. 1998.): The Anti-Aestetic. 94. Skopje. Defikcionalizacija autobiografije. n. Stiven/Daglas Kelner: Posmoderna teorija. 7. 1984. Paskal/Alen Finkilkraut: Novi ljubovni nered. in: Lettre internationale. 6. ULMER. 1977. Zagreb. in: Margina. br. Borderline. 5. VALENT. 19 dekemvri. 1989. 11. BRUKNER. 9. 5. 4. AH. 1983. DELEZ. 6. 3. br. Zagreb. A[ERSON. 1995. Washington. Sremski Karlovci. Zagreb. Venko: Mitot za Piemont vo kni`evnosta i kulturite na ju`nite i zapadnite Sloveni. 1997. in: Yale French Studies. Janko: Na poti v postmoderno. Novi Sad. Skopje. 7. 343-345. IGLTON. Mi{ko: Feti{i i ma{ine jezika pola . Fridrich: Ro|enje tragedije. 1997. TIE BALKANCI 1. Jacques: Libertinage and rationality. br. 1998. br. DUBOST. NIETZCHE. BITI. BENHABIB. Aleksandar: Homotopija i heterotopija. 4. 2. O’NIL. Vladimir: Intertekstualnost spram kontekstualnosti.Vlasta Delinar in: Pro femina. VAJT. br. Peter: Do}i na svijet. KIOSSEV. in: “John Fekete: The Structural Allegory”. ed.

Rastko: Teorija za dene{no vreme. Skopje. SARKAWAC. 1-2. br. intervju. Teri: Stawe u teoriji. 11. Branko: Nomadizam i postkolonijalizam. RO[KO. 1999. in: Lettre internationale. MANU. 23. [ELEVA. 1999. Beograd. Zoran: Digitalne inkunabule i tehnolo{ki {amanizam. TODOROV. Podgorica. DOMENAK. @I@EK. nomadi: Jelena Dimitrijevi}. Armando: Komparativnata kni`evnost kako disciplina na dekolonizacijata. 1993. Sofija. in: Discourse. 20. in: Margina. Petar/Ivan Krstev: Refleksii vrz balkanskiot model. 1999. Zagreb. Beograd. Falus kako figura na znaeweto (postkolonijalno ~itawe na †MME# od D. 1996. GOVEDI]. 1996. 19. in: Pro femina. [ELEVA. 1997. in: Makedonskata literatura i kultura vo mediteranskata kulturna sfera (zbornik) MANU. HELER. 27. 19. 1999. Zagreb. IVEKOVI]. 3. in: Re~. 2. Erih: ^ovekovoto srce.7. in: Republika. Skopje. 30. 1999. Skopje. 31. 1999. Agne{: Lica multikulturalizma. 1998. GLOVER. br. Vladimir: Pam}enje i kulturni studiji. Ivajlo: Darot v epohata na negovata tehni~eska v sproizvodimost. 11-12. [ELEVA. Beograd. 1996. SLAP[AK. 26. 15. BITI. 24. br. br. in: Republika. 16. br. 1998. WI[I. Skopje. TODOROVA. 5-6. @an-Mari: Evropa . DI^EV. David: Myths of Origins. 1999. in:Kni`even kontekst. 32. Myths of Blood. Nata{a: Politi~ka korektnost kao suvremena utopija. 33. br. in: Republika. 23 juli 1999. 22. in: Dnevnik. 25. in: Ovdje. 21. 2. 34. in: Literaturen vestnik. Elizabeta: Makedonskiot film vo balkanskiot kulturen kontekst. fall. Svetlana: Haremi. 14. FROM. Zagreb.XII. 10. Nikola: Propasti i mostove na me`dutekstovosta.1995. Struga. maj. 28. 29. Elizabeta: Dr. 1999. 13. 15-16. 34. Plovdiv. Skopje. Ivan: Literary Theory in the Third Millenium. GEORGIEV. 22. Dukovski). BO[KOVI].kulturni izazov. Slavoj: Metastaze u`ivanja. Skopje. KRASCEV. Beograd. 18. in: Na{e pismo. ^OMSKI. 17. 179 . IGLTON. 1990. Skopje. Simpozium na SVP' 99. 13-14. 1996. Elizabeta: Mediteranskiot intertekst vo makedonskata proza. 1996. Sremski Karlovci. ]OSEV. 16. 1998. 1998. Marija: Imaginarni Balkan. @il/Feliks Gatari: Anti-Edip (kapitalizam i {izofrenija). DELEZ. MO^NIK. Aleksandar: Heterotopija i homotopija. Elizabeta: Born to be Balkan. Noam: Konturite na svetskiot poredok. 1999. Beograd. 1991. 9. Skopje. in: Kinopis. 12. Sofija. Rada: Prikazni za identitetite. in: Margina. Aleksandar: Multikulturnosta i krajot na istorijata. br. in: Science and Culture for the Joint Future of South Europe. br. 1998. oktobar/decembar. HESP. 3-4. 1998. 1997. br. Cvetan: Odrodeniot ~ovek. 1999. br. br. in: Lettrte internationale. Skopje. 8. Skopje. DOROVSKI. [ELEVA.

Beograd.. Katowice. Zagreb. 2. Umjetnost rije~i. in: Upletanje nere~enog. \ur~inov. Zagreb. Louis: Proffesing the renaissance: The Poetics and Politics of culture in: New Historicism (ed. LOTMAN. 7. Predrag: Tu|ina i samo}a u balkanskom svetu kulture. 14. 1995. 1989. Ivan: Me|uliteraturnite centrizmi vo balkanskite literaturi. Criticism and Theory. Lech: The New Radicalism of Macedonian Literature. in: Kulturen kontekst. (Zbornik). KONSTANTINOVI]. 1986. odnosno implicitno vrednuva~ko. in: Postmodernism in Literature and Culture of Central and Eastern Europe) ed. Fokner. Krle`a). H. Vladimir: Intertekstualnost spram kontekstualnosti. in: Postmodernism in Literature and Culture of Central and Eastern Europe. 2. Beograd. ]osev predupreduva na faktot. 12. Paris. 8. in: Republika. Œriñ: O soder`anii i strukture ponÔtiÔ †hudo`estvenaÔ literatura#. BITI. 180 . in: Moderna tuma~enja knji`evnosti (M. [ELEVA. 3. br. DE VALDES. MONTROSE. 1994. London. New York. 2. 9. PALAVESTRA. 1996. in: Critique. 1. 1989. Lettre internationale. Katowice. Skopje. deka sekoe lokalizira~ko iska`uvawe e ve}e ideologizira~ko#. Elizabeta: Komparativizmot denes. MIODYNSKI. kako {to veli ]osev: †geopoliti~ki. 1996. N. 1996. tokmu vrz primerot so Balkanot. Prentice Hall. Homotopijata ozna~uva. MANU. Kova~ et alii) Sarajevo. HEINICH. br. BENNET Andrew/ROYLE Nicholas: An Introduction to Literature. BAHTIN. Beograd. Nathalie: L’inceste du deuxieme type et les avatars du simbolique. 6. 1967. Radomir: Filozofija palanke. 10. 1989. DOROVSKI. SofiÔ. Literaturen vestnik. 15. Sonja: Vampir povijesti (D`ojs. 1996. AleksandÏr KÏsev: HeterotopiÔ i homotipiÔ. Mihail: O romanu. MEDITERANSKIOT INTERTEKST. Skopje. MAGOR 35. Maria Elena: A Feminist Analysis of Postmodern Intertextuality. Zagreb. 1999. BLOK. proektivno i na odreden na~in interpretativno. 24. 1981. br.XII. 1996.1995. 13. simpozium †Makedonskata literatura i umetnost vo kontekstot na Mediteranskata kultura#. Od druga strana. Janaszek / D. Aaram Veeser). decembre 1995. br. KONSTANTINOVI]. New York.1996. 5. Fokkema). 5-6. BA[I]. Aleksandar: Rodnoto mesto kako sudbina. Karel: Dijalektika konkretnog. Zoran: Od imagologije do prou~avanja mentaliteta. 19. so kvantitativna i kvalitativna homogenost#. Skopje. vo: Stranskite vlijanija vo makedonskata literatura i kultura vo 50 i 60 godini. 11. socijalen topos ili region. 4. FILMOT VO BALKANSKIOT INTERTEKST 1. London.X. MANU.Elizabeta [eleva 3. KOSIK..

Beograd. Danilo: Mediteranizam i Zlatno runo. vo svojot tekst: †Mihail Bahtin i korenite na intertekstualnosta#. Mihail: Problemi poetike Dostojevskog. Ivo: Mediteranska ~e`nja engleske knji`evnosti. Aleksandar: HeterotopiÔ i homotopiÔ (kÏm edna fukoÔanska tipologiÔ na modernite toposi). 1980. KI[. \ur~inov fakti~ki se priklu~i kon denes dominantniot trend na t. MANU. 19. Pol: Mediteranska nadahnu}a. 18. 1967. Umjetnost rije~i. \URI[IN.III. 2. 1979. 1. KÃSEV. HUTCHEON. interkulturni studii. 1989.1995. 1994. Zoran: Od imagologije do istra`ivawa mentaliteta.1996. Fridrih: Ro|enje tragedije. 14. KONSTANTINOVI]. Zagreb. BAHTIN. 1980. Sarajevo. 103. tuku i kulturolo{kiot aspekt na prou~uvaweto. Jola: Kulturna identiteta kot dialogizem. MJODINSKI. ParazitniÔt Balkanec. Zagreb. RADOVI] Miodrag: †Uticaj# kao kategorija transtekstualnosti. ja apostrofira{e Milan \ur~inov. vo: Republika. 8. 9/10. Literatura. 9. 1992. Gerhard: KÏm harakterologiÔta na SlavÔnite. VALERI. ~ij{to predmet na interes pretstavuva ne samo imanentno kni`evniot. 12. Skopje. SofiÔ. 181 . 17. 1984. Dalibor: Mediteranski sparagmos. 1975. Beograd. 21. FRAJ. STRUTZ/ZIMA. 1995. Tabernakul. Skopje. Kenet: Nomadskiot duh. Beograd. br. GEZEMAN. 1990. Dioniz: Teorija na sporedebenoto prou~uvawe na literaturata. temat: Srednja Evropa. 13. 7. i vo soglasnost so poso~enite stavovi na slovene~kata teoreti~arka Jola [kuq. 1986. Primerijalna knji`evnost.n. VIDIN. br. Linda: Intertekstualnost. 1995. Gerard: Palimsestes. vo: Tekstovi u kontekstu. vo kontekstot i vo duhot na izvornite Bahtinovski opredelbi i tolkuvawa na ovaa problematika. KONSTANTINOVI]. br. 6. br. 10. vo: Zgranut pred zlom. 1. Zagreb. VAJT. vo: Pesni~ko iskustvo.2. 1988. predavawe. NI^E. Zagreb. 13-19. vo: Stranskite vlijanija vo makedonskata literatura vo 50-tite i 60-tite godini (zbornik na trudovi od nau~niot sobir). 102 za 1993 g. 1996. SofiÔ. Skopje. Leh: Poetskata paradigma na kulturata vo makedonskiot i vo polskiot neoklasicizam. [KULJ. 20. GENETTE. Paris. Problematikata na kulturniot identitet vo makedonskata kni`evnost i po{iroko kultura. br. Skopje. 4. 11. vo: Literaturen vestnik.XII. Nortrop: Anatomija kritike. Zoran: Uvod u uporedno prou~avawe kwi`evnosti. 3. 1982. 15. vo: Homo poetikus. objaven vo Sovremenost. 1980. CVITAN. vo: Republika. 16. Zagreb. 14. za prv pat vo na{ata akademska sredina. 5. parodija i diskursi povjesti. Nastapuvaj}i od stojali{teto na komparativnata kni`evna nauka. Zagreb.

METOD I PRO[ETKA 1. Beograd. in: Trudi po znakovim sistemam VI. br. EP[TAJN. 182 . Jurij: Tekst v tekste. in: Ovdje. 5-6. LACHMANN. Mihail: VoprosiÎ literaturiÎ i estetikiÎ. Seattle. Podgorica. BAUDRILLARD. 1975. Renate: Text als Mnemotechnik. LOTMAN. 7. Pol: Kriti~ni prostor. ^a~ak. Beograd. Todorova: Imaginarni Balkan. br. Moskva. 1997. in: Critical Inquiry. 6. 1998. 4. 1999. A[ERSON. jun. in: Metodolo{ka misao. do}i do jezika. br. in: Margina. 9. Beograd. 1. 8. Zagreb. Jano{: Odgovornost komparatistike danas. 8. 1999. 1997. 2. diskurs i dijalog. 6. temat: Intekst 1981. Moskva. DI^EV. @il/Feliks Gatari: Anti-Edip. Beograd. (1992). 4. in: Lettre internationale. 2. Hal Foster. 5. Ivailo: Machines of Forgetting. Dona: Elektronski se}avawa. BAHTIN. Hauard: Izvan teorije.. 4. 3. Rada: @enite. br. in: Kulturen `ivot. 1.Elizabeta [eleva MAGOR DIJALEKTIKA NA PAMETEWETO. Washington. 1991. Aleksandar: Roman i tekst. 1997. BITI. PH 2. 12. 7. Viliem: Odgovornost i sloboda. predavawe na Prvata letna {kola na Soros. JERKOV. 10. 4. 1979. br. 1983. GILJEN. 7. Zagreb. Michael: Semiotique intertextuelle. RIFFATERRE. The Image of the Other. 3-4. n. Skopje. Peter: Do}i na svijet. n. 3. SLOTERDIJK. 1998. (1980): Syllepsis. 1998. april. Sremski Karlovci.. Beograd. Skopje. DELEZ. ed. 1997. Vladimir: Pam}enje i kulturni studiji. 11. ibid. Mihail: Postmodernizam. in: Lettre internationale. 1990. maj. spored Vladimir Biti. Nil: Za "varvarite# i "civiliziranite#. 5. IVEKOVI]. nacionalizmot i vojnata. in: Anti-Aesthetics. Klaudio: Knji`evnost kao sistem. Skopje. VIRILIO. 1982. in: Rievue d´esthetique. 1999. MARIJA. nav. FELPERN. Jean: Ecstasy of Communication. FLUSER. 1-2. Skopje. RIS. in: Republika. 1990. KOLAR. 1997. (1986): Estetika slovesnogo tvor~estva.

(Hal Foster. DA SE BIDE ILI NE! 1. 1992. 11. Tartu. M. Gregory: The Object of Post-criticism. nav. London. 12. Canada. 5-6. 7. Clive: Dialogism and Cultural Criticism. 1966. 183 . Jovan: Malkolm Lauri (pogovor). Skopje. ed. n. i od toj moment. 1997. delo: 254 10. 1992. da ima opredeleni fizi~ki obele`ja. toj mora da se izbori so razni sili. 2. br. THOMSON.. 1982.. 1. da jade i da se reproducira. za da bide ~ovek i {to nemu. Linda: A Poetics of Postmodernism.. 1995. 8. VAJT. [KULJ. Zagreb.. Xorx: Muzikata na mislite. 1996. Clive Thomson/ Hans Raj Dua. Baltimore. Beograd. Culture and the Dialogic.9. Cvetan. in: Ispod vulkana. in: Lettre internationale. umetnikot go zapostavuva i go izbegnuva ona. FRAJ. 16. STRADA. 1967. SLOTERDIJK. 1983. 1995. Beograd. ULMER. Skopje. Lotmana. za nego ne e ni{-to. 4. vo {to e monstruozniot `ivot na umetnikot i {to sudbinata od nego bara. Anne Marie: Dialogism and American intertexts in the Quebecois Novel. da bide `ivotvoren. 1992. Janko: Na poti v postmoderno. 1989. Kenet: Nomadskiot duh. in: New Literary History. Jola: Kulturna identiteta kot dijalogizem. Mihail: Problemi poetike Dostojevskog. [TAJNER. Beograd. ed. Seattle.). Nortrop: Anatomija kritike.# cit.. 10. 3. Zagreb. HRISTI]. Kenet: Visoravan albatrosa (uvod u geopoetiku). 1988. Toj mora da `ivee samiot od sebe. in: The Anti-Aesthetics. Fridrih: Vesela nauka. Skopje. dospjeti u jezik. {to s¢u{te nemaat ime. BAHTIN. HUTCHEON. NI^E. in: Primerjalna knji`evnost. Petr: Do}i na svijet. {to e od su{testvena va`nost. br. 2. Ljubljana. 11. in: Lettre internationale. sepak. TODOROV. THOMSON. 9. ne mu zna~i ni{to. dlaboko vo du{ata. 13. toj treba da `ivee. Da go navedeme ovde i srodnoto mislewe na Viktor Segalen: "Treba da umeeme da razbereme. Beograd... London. 6. zna~ewa. No. in: Dialogism and Cultural Criticism. Gregory: Of a Parodic Tone Recently Adopted in Criticism. MIRAGLIA. ona {to e korisno i ute{no za drugite. Pred s¢. ibid. poimi. Vitorio: ^itatÎ i sravnivatÎ. Ljibljana. Clive: Dialogue.. 5. br. in: Dialogism and Cultural Criticism. Odrodeniot ~ovek. Canada. VAJT. in: Sbornik statei k 70-letino prof. 1997. 14. 15. 1995. New York/London. 1979. 1995.3. spored Kenet Vajt. ULMER. Œ. KOS.

Novi Sad. Ne me interesira akademskiot status na ona. Za sovremenata. in: Ovdje. voop{to bi sakal da ima identitet ili ne. da se vidi kaj: Michel Onfray: Bouddha. 1996. 16. 1996. vo nemu svojstveniot aporeti~en manir. in: Magazine litteraire. ili Herzkammerton Kino. mojot problem e mojata sopstvena preobrazba#. kinej}i se okolu edno nevozmo`no ne{to. Klaus: Svetot kako filmsko ateqe.Elizabeta [eleva 12. Sofija.Neka "ludost# mora bdjeti nad misli (interview). 3-4. kako i site lu|e. na koe i samiot mu se sprotivstavuvam. le chien et la flute. Na pra{aweto. 1994. Kalin: Filosofski obidi vrhu samotata i nade`data. odgovara vaka: "Da. mo{ne e upaten sledniot fragment od intervjuto na Mi{el Fuko: "Rabotam kako ku~e. 1995. 1994. JANAKIEV. Paris. I siot `ivot taka sum rabotel. vsu{nost. KRAJMAER. MAGOR 13. 184 . Artur [openhauer. MSU. in: Quorum. dali. 17. 15. scientisti~ki izobli~ena kni`evna teorija. br. KRISTEVA. br. Jas go pretstavuva samiot oblik na sprotivstavuvaweto. @ak Derida. vo: Vim Venders. 18. 1994. Zagreb. janvier. DELEZ. Za ispovedniot i soteriolo{kiot karakter na filozofskata misla kaj prethodnikot na modernite filosofski opredelbi. Julija: Crno sunce. in: Quorum. No. {to go pravam. @il: Znakovi i doga|aji. 1996. n. Podgorica. 14. . 1.

12. 18. [tip. 1998. 16.referat od simpoziumot na Dru{tvoto za literatura i kultura KanadaJugoslavija "Mit stvarawa u kanadskoj kwi`evnosti#. ur. 1993. 3. br. Filmot vo balkanskiot intertekst. Post-teorija. Opsednat so tu|a du{a. vo: Sovremenost. vo: Kinopis. 1999. 20. br. Skopje. br.vo: Kulturen `ivot. 17. vo: Razgledi. maj 1999. 1999. vo: Lik. Novi Sad. 23. 11. vo: Dnevnik.. postmoderna i paradoksite na tekstualnosta . 7/8. referat od Simpoziumot na SVP '99. predavawe od Prvata letna {kola "Slikata na Drugiot#. Tancot na Eros i Tanatos . 16. vo: Razgledi. 13. Tranzicija i(li) dekonstrukcija . 1998. 1999. vo: Kni`even kontekst. br. 8 maj 1996. 1993. Kata ]ulafkova. br. 1996. 1999. Falus kako figura na znaeweto. Metod i bolka. Komparativistikata niz postmoderno oko.. Skopje. br.(pogovor). 1992. 1998 (za prv pat se objavuva na makedonski jazik).{aman sum . 1998. Mediteranskiot intertekst vo makedonskata proza na 80-tite godini. Teloto na diskursot. 2. 1998. 29. 9-10. 9. Pismo i rizik. vo: Na{e pismo. br. Magor. Kon dioniziska obnova na kni`evnata teorija. Soros. Born to be Balkan. br. 1998.referat od Simpoziumot na Kni`evniot novosadski krug "Tranzicija i nova lica kwi`evnosti#. 10. 24. vo: Mediteranskiot kontekst na makedonskata literatura i kultura (zbornik). tie Balkanci . 18. diskursot na teloto.BIBLIOGRAFSKI PODATOCI ZA TEKSTOVITE 1. 1996. 8. Moda. 1999. vo: Na{e pismo. 15. referat od Pettata regionalna konferencija na Pen centrite vo Ohrid. vo: Na{e pismo. ur. vo: Na{e pismo. 1997/98. Sigmapres. 22.referat od simpoziumot na Racinovite sredbi ' 99. 4. Da se bide ili ne . br. 21. vo: Na{e pismo. 28. vo: Lik. vo: Na{e pismo. vo: SUM. MANU. br. 7. 2. 23. 20 april 1994. 23 juli 1999 (do sega neobjaven). Nomadizmot-antropolo{ka konstanta i poetski predizivik. 22. 3. br. 3-4. Cogito . br. 19. Milan \ur~inov. Skopje. Metod i pro{etka. odr`an 5 i 6 septemvri 1997 g. vo: Kulturen `ivot. Ah. 16. Skopje. 1999. 21. br.. 1991. 5. 2.referat od Simpoziumot na Racinovi sredbi 1998. vo Rastko Mo~nik: Teorija za dene{no vreme. 14. 185 . Novi Sad. Tri oblika samotija. 6. Dijalektika na pameteweto. Dr. vo: Impuls K21K. (Ne)qubov i oblici. Aspekti na kulturniot identitet.. 103. vo: Feministi~ki strategii (zbornik).

Raboti kako docent na predmetot Teorija i metodologija na prou~uvawe na literaturata. Se bavi so prevod: od slovene~ki jazik (Rastko Mo~nik: Teorija za dene{no vreme) i angliski jazik (Gigi Tevadze: Znaci na idninata).Elizabeta [eleva MAGOR Elizabeta [eleva . Aleksandar Prokopiev "Antiupatstva za li~na upotreba# (prozni zapisi). Vo 1998 g. e urednik na spisanieto za literatura i kultura "Na{e pismo#. e ~len makedonskiot Pen-centar. Avtor na pogovorite. Od 1998 g. Od 22 januari 2000 g. i na Stru{kite ve~eri na poezijata 1996. Dosega rabotela na pove}e nau~ni proekti: tri (1989. so temata †Od dijalogizam do intertekstualnost#.rodena 1961 g.. Belgrad. 2000. 1990 i 1998 g. Liljana Dirjan "Te{ka svila# (izbor poezija). e pretsedatel na Dru{tvoto za komparativna kni`evnost na Makedonija. Postdiplomski studii zavr{ila 1989 g. Bratislava. 1993 i "Ludoto leglo# (poema). studii) vo periodikata. Skopje. 1997 g. e ~len na Nezavisnite pisateli na Makedonija. Skopje. Skopje. Od fevruari 1999 g. Novi Sad). 1997). Skopje. 1996). Skopje. 1998. 1992. doktorira na Filolo{kiot fakultet vo Skopje. Jordan Danilovski "Vev# (izbor poezija). na Filolo{kiot fakultet vo Belgrad. U~estvuvala na 4o simpoziumi vo zemjata i stranstvo (Qubqana. Od 1996 g. i dva. Skopje.) kako stru~en sekretar i u~esnik vo proektot "Komparativno prou~uvawe na makedonskata literatura i kultura vo 20 vek#.. Zagreb. 1997. 1997. 2000. kolumnist na vesnikot "Dnevnik#. 1997 i 1999 g. tri (1996. Bila ~len i pretsedatel na komisiite za simpozium na Racinovite sredbi 1992 i 1993... 186 . Sande Stoj~evski "Golemata bukva# (izbor poezija). Kni`evno-teoriski studii (Matica makedonska. 1994.. Aktivno i kontinuirano sorabotuva so Kinotekata na Makedonija. Od 1994 g. MTV i pove}e doma{ni i stranski spisanija za literatura i kultura. Diplomira na Grupata za op{ta i komparativna kni`evnost vo Skopje. Avtor e na knigite: Komparativna poetika (Feniks. pri Makedonskata akademija na naukite i umetnostite... vo knigite: Katica ]ulafkova "Kopne` po sistem# (izbor na esei).. Objavila nad 100 trudovi (esei. vo ramkite na Simpoziumot na teatarskite igri "Vojdan ^ernodrinski# za 1998 i 1999 g. Skopje. vo Ohrid.) za Institutot za makedonska literatura. kako u~esnik vo teatrolo{kiot proekt na Jelena Lu`ina. Bogomil \uzel "Ona# (poema).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->