ENGLESKO-SRPSKI

REČNIK
TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

Beograd februar 2007.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE
Izdavač: Misija OEBS-a u Srbiji, Odeljenje za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Autori: dr Aleksandar Bogojević dr Dragoljub Todić Ksenija Maltez Miloš Katić dr Vid Vukasović Vigor Majić Kompjuterska obrada: Aleksandar Panov Grafička obrada: Branislav Savić Štampa: SGR „ORIGINAL“ Tiraž: 600 kom.

Ova publikacija je deo programa Energetska bezbednost Misije OEBS-a u Srbiji i nije namenjena za komercijalnu upotrebu. Neovlašćeno kopiranje, umnožavanje i štampanje je protivzakonito i kažnjivo.

Iskustvo. uključujući na prvom mestu one u čijoj je nadležnosti primena pomenutih ugovora.). što je posebno ozbiljan problem kod pripreme prevoda međunarodnih ugovora u vezi sa njihovom ratifikacijom. a sam kvalitet prevoda je često nezadovoljavajući. su mnogobrojni.uvodne napomene Rečnik pojmova i termina iz oblasti energetike zasnovan je prevashodno na terminologiji koja se sreće u međunarodnim ugovorima koji se odnose na ovu problematiku. vodeću ulogu imaju Ujedinjene nacije. Treba dodati da značajnu ulogu u ovoj saradnji igraju i privredni sektor (proizvođači i distributeri energije na prvom mestu) kao i nevladine organizacije (stručna udruženja. koji su najčešće u upotrebi prilikom zaključivanja međunarodnih ugovora. pokazuje da se prilikom prevođenja stručnih tekstova uopšte. 3 . Neujednačeno. a ponekad i pogrešno korišćenje pojedinih termina dovodi do nesporazuma i teškoća pre svega u komuniciranju sa telima međunarodnih organizacija. zatim Evropska unija (EU) i Savet Evrope (CE). ali i zbog relativno raširene prakse slobodnog i neujednačenog tumačenja pojedinih termina. životnom sredinom i nekim drugim srodnim domenima. odnosno program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE). tako i svi drugi korisnici. ako ne i nemoguće odvajati od energetike. Potreba za ovakvim rečnikom postoji i prilikom pripreme materijala za učešće naših delegacija na međunarodnim konferencijama. Problemi u vezi sa prevođenjem sa stranih jezika uopšte. Spisak problema je mnogo duži od navedenih. Ujednačavanje terminologije je bitno i za komunikaciju na srpskom jeziku između subjekata koji učestvuju u raznim delatnostima u vezi sa energetikom. Potreba za izradom ovakvog rečnika pojavila se iz više razloga. naime. Te se pojave umnožavaju prilikom uporednog prevođenja termina sa nekoliko stranih jezika (na primer engleski. U tome. Pri tom je u rečnik unet i izvestan broj termina iz srodnih oblasti. svakako doprinosi intenziviranje međunarodne saradnje u oblasti energetike i s njom nerazlučivo povezanoj oblasti zaštite životne sredine. ali i uopšte na međunarodnom nivou. pa i sa engleskog. često nisu ujednačeni ni u izvornim tekstovima međunarodnih ugovora. španski. a značajan udeo pripada i drugim subregionalnim organizacijama. naime. i sa njima se susreću kako stručni prevodioci. Prevođenje stručnih pojmova i termina sa engleskog na srpski jezik zahteva saradnju eksperata različitih struka sa izvrsnim poznavanjem oba jezika. odnosno njihovim objavljivanjem u službenom glasilu i uvođenjem u unutrašnji pravni sistem države. koju je teško. Pri tom je za Srbiju posebno interesantna Zajednica za energetiku zemalja Jugoistočne Evrope osnovana 2005. a posebno međunarodnih ugovora nailazi na mnoge probleme. a pored toga mnogi u srpskom jeziku nemaju odgovarajuću reč i zahtevaju „opisni“ prevod. organizacije potrošača itd. francuski. ruski. Ta saradnja se pre svega ostvaruje sa međunarodnim organizacijama čija aktivnost obuhvata i problematiku energetike. nemački). Toj potrebi. godine ugovorom između pomenutih zemalja i EU. a na prvom mestu iz oblasti zaštite životne sredine. Oni. a njihovo uočavanje i ponavljanje u praksi je izazvalo potrebu da se pristupi izradi ovog engleskosrpskog rečnika termina iz oblasti energetike.

To mogu biti i novinari. regionalni i bilateralni). Dakle. 4 . Zato se stalo na stanovište da je u ovoj fazi potrebno izraditi rečnik ovog tipa i obima. Rečnik može biti korišćen za približavanje međunarodne problematike i međunarodne saradnje u oblasti energetike svima koji se na neki način bave ovim pitanjem. zatim svih pet osnovnih ugovora zaključenih u okviru Saveta Evrope i pod okriljem Evropske komisije UN za Evropu. Dva glavna prethodna pitanja koja se postavljaju u vezi sa izradom svakog rečnika. profesori. Multidisciplinarnost materije o kojoj je ovde reč. podržao je inicijativu za izradu ovakvog rečnika. utvrđena je lista značajnijih međunarodnih ugovora u oblasti energetike i zaštite životne sredine na osnovu njihovih tekstova je napravljen izbor odrednica. u meri u kojoj su ona značajna za problematiku energetike. Valjevo. Zbog ograničenja postavljenih predviđenim obimom rečnika. godine. zahtevala je angažovanje stručnjaka iz različitih područja nauke. učenici. Mission in Serbia). Pri tom je korišćeno iskustvo stečeno prilikom izrade Rečnika termina iz oblasti životne sredine (OSCE. svrha ovog rečnika nije da zameni već postojeće stručne rečnike vezane isključivo za oblast energetike. zatim čitav niz međunarodnih instrumenata. su kriterijum za odabir reči i obim rečnika. akcije koje se sprovode na internom planu država.Rezultat međunarodne saradnje u oblasti energetike su pre svega međunarodni ugovori (multilateralni. usvojenih na međunarodnim konferencijama i ekspertskim sastancima i. najzad. U skladu sa projektnim zadatkom. ne samo sa stanovišta korišćenja izvora terminologije o energetici. koji većinom pripadaju legislativi Ujedinjenih nacija. Takođe. studenti. cilj i svrha ovog rečnika su širi. Osim eksperata za pitanja prirodnih i tehničkih nauka. i znatno više finansijskih sredstava. EKODIMeC. Imajući u vidu pomenute razloge. kao i najvažnije ugovore zaključene na subregionalnom nivou (posebno za područje Jugoistočne Evrope). u radu su učestovali i stručnjaci za međunarodnopravna i uporednopravna pitanja. nego što je ovom prilikom bilo moguće obezbediti. 2004). Ta lista obuhvata međunarodne multilateralne ugovore globalne (univerzalne) prirode. Ako bi se u Rečnik uneli svi termini koji se sreću u postojećim međunarodnim dokumentima i bogatoj stručnoj literaturi. To bi zahtevalo angažovanje većeg broja saradnika. i svi zainteresovani za bolje upoznavanje problematike u pomenutoj oblasti. novembar 2006. nisu mogle biti unete mnoge reči za koje se smatralo da se lako mogu pronaći u postojećim standardnim ili stručnim englesko-srpskim rečnicima. Redakcioni odbor Beograd. kako obavezujućeg tako i deklaratornog karaktera. već i sa stanovišta njegove upotrebne vrednosti. pa i ovog. naučni radnici. on bi bio izuzetno obiman. mnogo više vremena za njegovu izradu. Sektor za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Misije OEBS u Srbiji (Economic and Environmental Department of the OSCE. koji su značajni i za Srbiju.

nije u tom smislu „nova“ pravna disciplina. Međutim. i potiče. krivičnog. Sa stanovišta stručne terminologije. u najvećoj meri.). Međunarodni ugovori. u međunarodnopravnom regulisanju uopšte i u zakonodavstvima država se u velikoj meri „približavaju“. a tiču se „opštih“ pravnih instituta. Za države strane ugovornice konkretnih ugovora. postojala je mogućnost da se preuzimanjem tumačenja njihovog značenja iz svakog međunarodnog ugovora pojedinačno. predstavljaju celinu. kao i termini koji su nastali (i nastaju) u vezi sa specifičnošću problematike o kojoj je ovde reč. Terminologija u oblasti energetike. pre svega. iz međunarodnog ugovornog prava. Ova konstatacija ima šire značenje. bez obzira na vremenski raspon koji postoji između njihovog nastanka. okolnosti njihovog nastajanja. kojima se reguliše oblast energetike. naglasak je stavljen na savremeni tok razvoja terminologije koja se tiče energetike. i usko s njim povezano pravo životne sredine. ta usaglašenost je i pravna obaveza.predgovor Osobenost ovog rečnika je u tome što njegov najveći deo termina proizilazi iz međunarodnih ugovora i što bi njegovim korišćenjem bilo unapređeno stvaranje jedinstvene terminologije na srpskom jeziku. jer se pravo energetike. U suprotnom. upravnog. ali i međunarodnog ugovornog prava). u izradi rečnika. kako na međunarodnom tako i na unutrašnjem planu pojedinih država. ali i da se kod korisnika rečnika izazove nepotrebna 5 . a može se reći i da predstavljaju odraz savremenog međunarodnog prava i najnovijih tendencija njegovog razvoja. pre svega u implementaciji međunarodnih ugovora. to znači da se navedena dva domena – međunarodni ugovor i unutrašnji pravni propis. a pre svega sa zaštitom životne sredine. Granica između te dve kategorije termina nije uvek vidljiva. Stoga je u izradi Rečnika primenjen takav metodološki pristup kojim su obuhvaćeni i termini sa „širim značenjem“ od onog koje se vezuje za energetiku. „koristi“ opštim pravnim institutima. Međutim. Razlog tome su. bilo isključivo ili češće zajedno sa drugim srodnim pitanjima. iz oblasti građanskog. ciljevi. U takvim slučajevima. za oblast energetike. mehanizmi njihovog sprovođenja. itd. specifičnosti međunarodnih ugovora (predmet ugovora. a često su i usklađene (na primer terminologija iz legilslative EU i država članica). čine značajan deo sveukupnog pravnog regulisanja ove problematike. Neki termini i formulacije su unete u rečnik zbog njihovog značenja. zajedno sa najnovijim pravnim pravilima koja izražavaju specifičnosti problema energetike i životne sredine. koji su uneti u Rečnik. jer pravo energetike (i usko s njim povezano pravo životne sredine). veza sa drugim međunarodnim ugovorima iz iste ili slične oblasti. Pravna pravila i izreke. u terminološkom smislu ne mogu tretirati odvojeno. vrši redukcija u tumačenju smisla pojedinih ugovora. nekim od takvih termina se u međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim instrumentima ponekad daje u izvesnoj meri različit smisao. nastaju mnogi problemi. Značajan deo unutrašnjih pravnih propisa država iz domena energetike nastaje usaglašavanjem sa relevantnim pravnim normama iz međunarodnih ugovora. nastalim mnogo pre usvajanja pravnih pravila o energetici (na primer.

Stoga je odlučeno da se pojedinim terminima daju opštiji značaj i smisao. U tom pogledu.zabuna. U tom procesu učestvuje većina država sveta. međutim. u kontinuitetu umnožava opus međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih instrumenata uopšte. metod koji je primenjen pri njegovoj izradi. potpisale i ratifikovale. kodifikacijama velikih pravnih sistema. korisnost rečnika bi trebalo da dođe do izražaja i u harmonizaciji unutrašnjih propisa sa propisima Evropske unije. ne zamenjuju pravila implementacije međunarodnih ugovora. je doprinelo realizaciji navedenog metoda. prirodnih i tehničkih nauka. na osnovu zajedničkih elemenata iz različitih određenja. Za područje Srbije to je značajno i zbog toga što problemi prevođenja termina povodom implementacije međunarodnih ugovora prate celokupan opus međunarodnih ugovora iz oblasti životne sredine. poštujući pri tom zahteve relevantnih naučnih disciplina. U ovom vremenu. preko SFRJ. što je ne samo njihov interes. Za izbor termina unetih u ovaj rečnik poslužili su pre svega neki od važnjih međunarodnih ugovornih akata navedenih u Listi dokumenata iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom. kao metod usaglašavanja pravnih propisa danas predstavlja novu vrstu metodologije. Harmonizacija. a ta pojava je naročito izrazita u materiji koja se tiče energetike i usko s njom povezane životne sredine. niti umanjuju terminološki problemi u prevođenju termina sa izvornog jezika dokumenta na srpski jezik. To je dovelo do nastanka vrlo obimnog korpusa međunarodnopravnih dokumenata obavezujućeg i deklarativnog karaktera. Učešće u radu tima eksperata društvenih (pravnih). novembar 2006. a u tom okviru i evropskog prava energetike. već to nalažu i činjenice koje problematiku energetike svrstavaju u pitanja od globalnog znacaja. u našoj sredini. Beograd. Evropske unije i mnogih drugih međunarodnih organizaacija. koje su države počev od Kraljevine Jugoslavije. Njome se. implementaciji međunarodnih ugovora i dr. koja se primenjuje u procesu stvaranja evropskog (komunitarnog) prava uopšte. Rad Ujedinjenih nacija. ima elemenata metoda koji su već ranije primenjivani u postupcima međunarodne unifikacije pravnih pravila. godine 6 . SRJ i SCG do Republike Srbije.

sastoji se od ovih znakova: Vokali: i i e æ a: – – – – – – – : – – – – – produženo i. kao u reči bet /bet/ otvoreno e.izgovor i skraćenice Fonetski alfabet. kao u reči bar /bɑ / kratko a. kojim je označen izgovor engleskih reči. kao u reči bad /bæd/ dugo a. kao u reči pick /p k/ kratko e. kao u reči evacuate / vækjʊe t/ dugo u. kao u reči cup /k p / kratko o. kao u reči school /sku:l/ engleski glas kao u reči accept /ək sept/ engleski glas kao u reči word /w d/ engleski glas kao u reči play /ple / engleski glas kao u reči buy /ba / engleski glas kao u reči employ / m pl / engleski glas kao u reči now /naʊ/ engleski glas kao u reči open / əʊpən/ engleski glas kao u reči ears / əz/ engleski glas kao u reči careful / keəfl/ engleski glas kao u reči fuel /fjuəl/ ʊ u: ə ei ai i au əu iə eə uə – – – – – – – – 7 . kao u reči sea /si / kratko i. kao u reči fossil /'f səl/ dugo o. kao u reči board /b d/ kratko u.

fonetski izgovor i skraćenice Konsonanti: p b t d k g tʆ d f v θ ð s z ʆ – – – – – – – – – – – – – – – – engleski glas kao u reči party / pɑ ti/ engleski glas kao u reči book /bʊk/ engleski glas kao u reči table / te bəl/ engleski glas kao u reči dinner / d nə/ engleski glas kao u reči king /k ŋ/ engleski glas kao u reči game /ge m/ engleski glas kao u reči picture / p ktʆə/ engleski glas kao u reči judge /d engleski glas kao u reči fire /fa ə/ engleski glas kao u reči veal /vi:l/ engleski glas kao u reči ethnic / eθn k/ engleski glas kao u reči this /ð s/ engleski glas kao u reči smoke /sməʊk/ engleski glas kao u reči zero / z ərəʊ/ engleski glas kao u reči brush /br ʆ/ engleski glas kao u reči beige /be / engleski glas kao u reči have /hæv/ engleski glas kao u reči mother / m ðə/ engleski glas kao u reči nanny / næni/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ engleski glas kao u reči left /left/ engleski glas kao u reči roar /r / engleski glas kao u reči you /ju:/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ d / h m n ŋ l r j w – – – – – – – – 8 .

– singular – jednina v. – plural – množina sg. – adverb – prilog n. – verb – glagol 9 .imenica num. – adjective – pridev adv.lista skraćenica adj. – number – broj pl. – noun .

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

12

pristup. stupiti na nešto. accede to an office – stupiti na dužnost. access to energy – pristup eneregiji. accuracy [ ækʊrəsi] – n. obzir. preciznost. account of costs – račun proizvodnih troškova. accountability [ə kaʊntə b liti] – n. accumulate [ə kju mjʊle t] – v. bank account – račun u banci. accession to an organisation – stupanje u organizaciju. accede to a convention – pristupiti konvenciji. akcident. absorb [əb s b] – v. razmotriti. izobilje. akumulirati. accede to [ək si d] – v. abort [ə b t] – v. sklad. obilan. pristupanje. accelerate [ək seləre t] – v. acceptibility [ək septə b ləti] – n. 13 . ubrzati. abundant [ə b ndənt] – adj. accord [ə k d] – n. bogat. saglasnost. abundance [ə b ndəns] – n. accelerated development – ubrzani razvoj. dogovor. sklad. prihvatljivost. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. accordance [ə k dəns] – n. accelerate authorisation procedures – ubrzati procedure autorizacije. pristupiti nečemu. nadzemni.A Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. obilje. zastupljenost. upiti. access [ ækses] – n. 1998. accident [ æks dənt] – n. nagomilati. odbaciti. havarija. accountable [ə kaʊntəbəl] – adj. mogućnost prihvatanja. nezgoda. pristup. fair access to – fer pristup nečemu. accession [ək seʆən] – n. apsorbovati. prekinuti. account [ə kaʊnt] – n. odgovoran nekome. Arhus. odgovornost. mogućnost uvida u poslovanje ili dokumentaciju. slaganje. udes. prilaz. račun. tačnost. above ground [ə b v graʊnd] – adj. take into account – uzeti u obzir. in accordance with – u skladu sa.

nepovoljan. akcija. podesiti. administrative measures – administrativne mere. priuštiv. tačan. administrative [əd m nistrət v] – adj. prilagođavanje. pripojen. reklama. kontra efekat. oglašavati. action plan – akcioni plan. raspršene kapljice neke supstance u vazduhu. take joint action – preduzeti zajedničku aktivnost. dobitak. aerosol [ eərəs l] – n. acquisition [ ækwi z ʆən] – n. sticanje. precizan.accurate accurate [ ækjʊrət] – adj. suprotan. dopunski. to bring added value to – dodati vrednost nečemu. plan aktivnosti za postizanje nečega u budućnosti. advertise [ ædvəta z] – v. za ovu svrhu. advanced conversion technology – tehnologija napredne konverzije. aero [eərəʊ] – koji se odnosi na vazduh. moderan. adjust the legislation – prilagoditi propis nečemu. ispravan. advantage [əd vɑ nt d ] – n. pristupačan. upravne mere. dodatna vrednost. podešavanje. upravni. prednost. napredan. added value [ ædid vælju ] – n. immediate action – neposredno delovanje. administrativni. delovanje. adviser [əd va zə] – n. savet. aktivirati. doterivanje. affordable price – pristupačna cena. dobitak. oglas. prikupljanje. additional [ə d ʆənəl] – adj. reklamirati. action [ ækʆ. 14 . staviti u pogon. negativan. regulisanje. aktivnost. nadmoćnost. additional physical capacity – dodatni fizički (prostorni) kapaciteti. affiliate [ə f lie t] – adj. u ovom slučaju. koji se koriste za uklanjanje gradskog čvrstog otpada. kao gasifikacija ili piroliza. korist. affordable [ə f dəbl] – adj. adjust [ə d st] – v. coordinated action – koordinirana akcija. aerosol. advanced [əd vɑ nst] – adj. advice [əd va s] – n. adverse [ ædv s] – adj. ad hoc [æd h k] – adv.n] – n. adversely affected – izložen negativnom delovanju. dodatni. sprej. savetnik. to the best advantage – najpovoljnije. activate [ æktive t] – v. adjustment [ə d stmənt] – n. advertisement [əd v tismənt] – n. spojen. prilagoditi. pridružen. uključiti. adverse effect – nepovoljan. novi razvojni termo procesi.

environmental impact of agriculture – uticaj poljoprivrede na životnu sredinu. dogovor. određivanje veka trajanja. uzbuna. multirateral agreement – višestrani sporazum. kompoznitni sastav. alkoholno gorivo. 15 . organizacija koja objedinjuje i(ili) povezuje proizvođače i korisnike energije). agricultural enterprise – poljoprivredno dobro. skupiti. ageing [ e d ŋ] – adj. frontier agreement – pogranični sporazum. air [eə] – n. alcohol fuel [ ælkəh l fju əl] – n. zastareva. bilateral agreement – bilateralni. ukupan zbir. slaganje. agricultural land – poljoprivredno područje. agricultural [ ægr k ltʆərəl] – adj. agenda of the meeting – dnevni red sastanka. skupljanje. naknadno sagorevanje. oprez. agreement [ə gri mənt] – n. aggregator [ ægr ge tə] – n. aglomeracija. age-dating [ e d deitiŋ] – n. agglomeration [ə gl mə re ʆən] – n. Agenda 21 – Agenda 21 (jedan od glavnih dokumenata koji je usvojen na Rio konferenciji o životnoj sredini i razvoju 1992). aggregate [ ægr gət] – adj. nagomilati. ugovor. agregat. aggregate [ ægr gət] – n. dnevni red. agregator (u smislu elektroprivredno preduzeće. ukupan. vazduh. zemljoradnja. poljoprivredni. aggregate [ ægr ge t] – v. reach an agreement – postići sporazum. poljoprivreda. obrađivanje zemlje. kombinat.alert afterburning [ ɑ ftə b n ŋ] – n. komora za naknadno hlađenje. program rada. koji stari. masa. agenda [ə d endə] – n. agriculture [ ægr k ltʆə] – n. celina. startosti. aftercooler [ ɑ ftə ku lə] – n. preferential agreement – preferencijalni sporazum. upozorenje. implementation of agreement – primena (implementacija) sporazuma. dvostrani sporazum. signing of agreement – potpisivanje sporazuma. in agreement with – u dogovoru sa. alert [ə l t] – n. nagomilavanje. aggregation [ ægr ge ʆən] – n. skupljen. nagomilavanje. sporazum. regional agreement – regionalni sporazum. nagomilan. saglasnost. dogorevanje. ageing infrastructure – zastarela infrastruktura.

dati primedbu. koji zamenjuje nešto. okolni. menjanje. izbor. dopuniti. analitički. dodeljivanje. anaerobic [ ænə rəʊb k] – adj. dodatak. alternating current (AC) [ l t neit ŋ k rənt] – n.n] – n. alteration [ ltə re ʆən] – n. povećati. anaerobni. animal [ æniməl] – adj. amandman. allocation of funds – raspodela finansijskih sredstava. popraviti. alternativni energetski resursi. proces dobijanja energije iz životinjskog otpada. analytic [ ænəl t kəl] – adj. pojačati. angle of incidence – upadni ugao. popravka zakona ili dokumenta. izmena. ispitivanje. visina (nadmorska). animal waste conversion – konverzija životinjskog otpada. alternative [ l t nət v] – n. naizmenična struja. koji može da opstane tamo gde nema slobodnog kiseonika. amperage [ æmpər d ] – n. anaerobic digester – uređaj za anaerobnu razgradnju. prokomentarisati. alternativni. jačina struje u amperima. allocation of facilities – premeštanje postrojenja. ugao. ambient [ æmbiənt] – adj. data analysis – analiza podataka. amplify [ æmplifa ] – v. ispravka. pribeležiti. 16 . dopuna. ambient concentrations – koncentracije (neke materije) u ambijentu. analiza. koji se odnosi na životinje. životinjski. anaerobic digestion – proces razgradnje koji ne koristi kiseonik. aneks. alternative energy resources – alternativni izvori energije. alternative fuel – alternativno gorivo. angle [ æŋgəl] – n. izmeniti. amendment [ə mendmənt] – n. amend [ə mend] – v. alociranje. analysis [ə næləsis] – n. animal charcoal – ugalj životinjskog porekla. analiziranje. altitude [ æltitju d] – n. animal [ æniməl] – n. raspodela. ambient temperature – temperatura vazduha u neposrednoj okolini. analysis of facts – analiza činjenica. alternativa. preinačenje. alternative [ l t nət v] – adj. annex [ æneks] – n. premeštanje. annotate [ ænəte t] – v. životinja.allocation allocation [ ælə ke ʆ. amandirati. koji služi nečemu kao zamena. amperaža.

arid zones. aparat. oblast. suv. water – kopnena. zona. electrical appliances – bela tehnika. stepwise approach – postepeni pristup. limited area – ograničena površina. neke vrste energije ili sirovine) koja se dogodi tokom godinu dana. anthropogenic influence – uticaj izazvan ljudskim aktivnostima. areas annotation [ ænə te ʆən] – n. vodena površina. kućni aparat. sušan. objašnjenje. oranica. prihvatanje. zone. approval [ə pru vəl] – n. koji sadrži vodu. areas – sušne oblasti. predvideti. pristup. prilaz (u smislu načina dolaženja do nekog rezultata). jednogodišnji. appliance [ə pla əns] – n. anthropogenic activities – aktivnosti vezane za čoveka i njegovu delatnost. area [ eəriə] – n. vodonosni. arable crops – ratarski usevi. annual turnover – godišnji obrt. pollutant emissions management area – područje u kojem se upravlja emisijama zagađujućih materija. anticipate [æn t sipe t] – v. anomalija.arid zones. aparat u domaćinstvu. anticipated energy demand – predviđena potražnja. sličan. godišnji. anthropogenic [æn θrəpə d inik] – adj. tumačenje. odobrenje. approximate [ə pr ksimət] – adj. approach [ə prəʊtʆ] – n. anomaly [ə n məli] – n. arable [ ærəbl] – adj. površina. aqueous [ eikwiəs] – adj. arable land – obradiva zemlja. primedba. obradiv (obradiva zemlja). pristup po principu korak po korak. appropriate [ə prəʊprieit] – adj. area of land. vodeni. komentar. annual energy output per turbine – godišnja proizvodnja energije po turbini. conservation area – područje pod zaštitom. odgovarajući. nepravilnost. koji se dešava jednom godišnje. odstupanje. mašina. approval procedure – procedura odobrenja. annual maximum demand – najveća potražnja nečega (npr. priblizan. područje. antropogeni. area load – opterećenje po jedinici površine. bezvodan. 17 . annual [ ænjuəl] – adj. aproksimativan. arid [ ærid] – adj.

augment [ g ment] – v. atmosphere [ ætməsf ə] – n. risk assessment – procena rizika. article [ ɑ t kəl] – n. samostalno. pretpostavka. gas koji se može koristiti u komercijalne svrhe i koji se nalazi uz naftu na prirodnim nalazištima pod zemljom. montirati. odredba. revizija. uspon. odvodnik (gromobrana). predmet. ascend [ə send] – v. sredstva. audit [ dit] – n. atomizer [ ætəm aizə] – n. atom. arrestor (arrester) [ə restə] – n. uvećati. organ ili telo (u smislu vlasti). conformity assessment – ocenjivanje usaglašenosti. dodeliti. kod projektovanja energetskih postrojenja). asset [ æset] – n. tačka. judicial authority – sudska vlast. polazna tačka. procena. attenuator [ə tenjueitə] – n. spojiti.semiarid semiarid – polusušan (u smislu zemljišta). assets – pl. raspršivač. posed. povećati. član. javna vlast. ash [æʆ] – n. pripisati. atomic radiation – atomsko zračenje (radijacija). impovina. competent authority – nadležni organ. atom [ ætəm] – n. osnovna sredstva. assemble [ə sembəl] – v. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu (npr. članak. assumption [ə s mpʆ ən] – n. provera. as provided for in Article 1 – u skladu sa Članom 1. strategic environmental assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu. public authority – javna uprava. deo. penjati se. vlast. assessment [ə sesmənt] – n. authority [ θ r. associated gas [ə səʊʆie tid gæs] – n. sklopiti.ti] – n. korisno svojstvo. imati pravo odlučivanja. automatski. pepeo. prednost. 18 . sastaviti. ascent [ə sent] – n. pasus. povećavati se. auto – samo. oslabljivač. atenuator. paragraf. life cycle assessment – ocena (procena) životnog ciklusa. assign [ə sa n] – v. uzdizati se. to have authority – biti ovlašćen. aktiva. pridružiti. established under Article 21 – ustanovljen na osnovu Člana 21. atomic energy – atomska energija. atmosfera. ocena.

energije solarnog sistema tokom dugotrajnih oblačnih perioda kada nema dovoljno sunčeve svetlosti). zasipanje. auxiliary energy subsystem – pomoćni energetski podsistem (npr. band [bænd] – n. dodatni. kopija. dostupan. konačno stanje. raspoloživ. ballast [ bæləst] – n. background [ bækgraʊnd] – n. šlep. barge [bɑ rd ] – n. load balance – uravnoteženost opterećenja. nosilac. podrška. traka. pojas. pozadina. balance of payment – bilans plaćanja. uobičajena mera za zapreminu nafte (približno 159 litara). presnimiti. oslonac. saldo. battery [ bætəri] – n. professional background – radno iskustvo uključujući i kvalifikacije. spoj sličih komponenti. Basel Convention – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. B available technology – raspoloživa tehnologija. vaga. mašine neophodne za podršku funckionisanju postrojenja. available [ə ve ləbəl] – adj. vezati. naknadno ispunjavanje. okupiti se. opseg. balance of trade – bilans poslovanja. pomoćni.bearer auxiliary [ g z ljəri] – adj. sačuvati. energy consumption balance – balans potrošnje energije. backbone [ bækbəʊn] – n. band [bænd] – v. backup [ bæk p] – n. personal background – lični podaci. balance [ bæləns] – n. akumulator. auxiliary equipment – pomoćna oprema. ravnoteža. rezerva. 19 . naftni generator koji dopunjuje proizvodnju el. opterećenje. baterija. balans. balast. back up [bæk p] – v. bilans. available resources – raspoloživi resursi. available scientific knowledge – raspoloživo naučno znanje. bure. bekap. bearer [ beərə] – n. environmental balance – ravnoteža u životnoj sredini. Bazel. kičma. podloga. barrel [ bærəl] – n. barža. barel. 1989. backfill [ bækfil] – n.

bind [baind] – v. obavezati. benchmark [ bentʆmɑ k] – n. mutual benefit – obostrana korist. imati koristi od. bidding procedure – licitacija. bi-fuel vehicle [ba fju əl vi kəl] – n. binding decision – obavezujuća odluka. vezati jedno za drugo. beneficiary [benə f ʆəri] – n. prednapon. proces koji koristi biljke ili mikroorganizme da pretvori jedan oblik energije u drugi. otklon. ponašanje. ratifikovati. onaj koji ima korist. bind legaly – pravno obavezati. vozilo koje može koristiti dve vrste goriva (npr. povlastica. ponuda. potvrditi ugovor. zvanična ponuda. postupak dobijanja sintetičkog gasa iz uglja. bioconversion [ ba əʊ kən v ʆən] – n. potpomagati.behalf behalf [b hɑ f] – n. benzin i prirodni gas). best available technology (BAT) – najbolja dostupna tehnologija (tehnika) koja je definisana određenom regulativom. 20 . kvalitet). reper. benefit [ benefit] – n. korist. bid [b d] – n. nuđenje. biokonverzija. binding [ ba nd ŋ] – adj. neobjektivnost u smislu veće naklonosti prema jednoj opciji. odstupanje. otvoreni konkurs. referentna tačka (nivo. koristiti. nametnuti. benchmarking – testiranje na osnovu unapred zadatih repera. best available technology not entailing excessive costs (BATNEEC) – najbolja dostupna tehnologija koja ne zahteva prekomerne troškove. benefit [ benefit] – v. prednost. bellow ground [b ləʊ graund] – adj. prikupljanje ili davanje ponuda. korist. vezivni. skriveni. bias [ baiəs] – n. režim rada. bio-based renewable energy – obnovljivi izvori energije zasnovani na biološkom materijalu. ići u korist. bi-gas process [ baigæs prəʊses] – n. bio [ ba əʊ] – odnosi se na živi svet. u interesu. on behalf of – u korist. for the benefit of – u korist. on behalf of ones capacity – u ime (na osnovu) funkcije koju neko vrši. dobit. pogodnost. neravnoteža. privilegija. environmental benefit – dobrobit za životnu sredinu. spojni priključni. binding agreement – obavezujući sporazum. podzemni. behavior [b he vjə] – n. beneficial for – koristan za. prednost. obavezujući. u ime. bidding [ b d ŋ] – n.

biomasa. kotao. mikroorganizama i gljiva) određenog područja. Rio de Žaneiro. biodiesel [ ba əʊ di zəl] – n. dizel gorivo koje se proizvodi od biljnog ili životinjskog materijala. boiler house – kotlarnica. energija vezana za biološke procese. eksplozija. izduvavati. bioethanol [ ba əʊ eθən l] – n. udar (vazduha). tehnički crtež. bioenergy [ ba əʊ enəd i] – n. šema.boiling water reactor (BWR) biodegradable [ ba əʊ d gre dəbl] – adj. blast [blɑ st] – n. biološki razgradljiv. duvanje. zatvoreni sud u kome se voda pretvara u paru pod pritiskom. blueprint [ blu pr nt] – n. biogas used as motor fuel – biogas upotrebljen kao motorno gorivo. bleed [bli d] – v. biološka raznovrsnost. 1992. zamračenje. biosfera. biota [biəʊ tə] – n. gas nastao biološkom razgradnjom organske materije u odsustvu kiseonika. bioelectricity [ ba əʊ lek tr siti] – n. ispuštati. plan. blackout [ blækaʊt] – n. gorivo nastalo iz biološkog materijala. bioenergija. bioelektricitet. bojler. biogorivo. živi svet. biodizel. biogas [ ba əʊ gæs] – n. energije. 21 . biodegradable waste – biološki razgradljiv otpad. elektricitet dobijen biološkim procesima. biopower installations – postrojenja za preradu bioenergije. blow [bləʊ] – n. bioenergija. životinja. biodiversity [ ba əʊ da v siti] – n. biosphere [ ba əʊsf ə] – n. etil-alkohol dobijen preradom biološkog materijala (biljaka). Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. boiling water reactor (BWR) – nuklearni reaktor koji u procesu rada zagreva vodu do temperature ključanja. udarac. biomass [ ba əʊmæs] – n. biogas. produvavanje. projekat. biopower [ ba əʊ paʊə] – n. biorazgradljiv. skup svih vrsta (biljaka. biomass exploitation – korišćenje biomase. biomass fuel – biljni ili životinjski proizvodi ili ostaci koji se koriste kao gorivo. biodiverzitet. boiler [ b lə] – n. biofuel [ ba əʊ fju əl] – n. biological diversity – biodiverzitet. krvariti. bioetanol. biota. iznenadni nestanak el. biomass crop production – proizvodnja biljnog materijala u cilju njenog korišćenja kao biomase. biomass installations – postrojenja za preradu biomase. nacrt.

žig. premostiti. boundary conditions – granični uslovi. bridge [br d ] – n. branch [brɑ ntʆ] – v. prespajanje. mimoilaženje. grupa. havarija. tereta. pospešiti. bore-hole [ b həʊl] – n. ispad. ogranak. pomoćna dinamo-mašina. bulk buy – kupovina na veliko. breakdown [ bre kdaʊn] – n. dodatni pojačavač. 22 . granica. bušotina. širokopojasni. podstaći. račvati se. booster [bu stə] – n. svežanj. široki obuhvat. grana. break [breik] – n. premošćenje. financial burden – finansijska obaveza. broadband [ br dbænd] – adj.boost boost [bu st] – v. bottom-up [ b təm] – adv. bridging [br d iŋ] – n. branch [brɑ ntʆ] – n. granati se. raspad. vrsta. širiti se. transboundary pollution – prekogranično zagađenje. transboundary – prekogranični. opterećenje. boundary [ baundari] – n. bulk [b lk] – n. borehole. bridge [br d ] – v. prekid u radu. šantiranje. teret. bypass [ ba pɑ s] – n. marka. obilazni put. velika propusna moć. od nižeg nivoa ka višem. obavezan na nešto. proboj. branch office – podružnica. obaveza ili odgovornosti između učesnika u nekoj aktivnosti. područno odeljenje ili kancelarija. snop. boost competitivneness – podstaći konkurentnost. dodatni generator. most. burning [ b n ŋ] – n. obavezama. brend. brand [brænd] – n. administrative boundary – administrativna granica. bound by obligations – obavezan dužnostima. izgaranje. burden [ b dn] – n. šentiranje. međa. odozdo naviše. dodatni pogon. ugovorima. koji se proteže preko administrativne granice. busy hour [ b zi aʊə] – čas velikog opterećenja. odvod. teret (odnosi se na zapreminu). prestanak. bound [baʊnd] – adj. burden sharing – raspodela opterećenja. vezan. bunch [b ntʆ ] – n. gorenje. prelom. sagorevanje. pauza. prekid struje. grananje.

call for (measures) – zahtevati. izazov. kapacitet. mogućnost. zvati. technical capability – tehnička sposobnost. pretnja. capability [ ke pə b liti] – n. chain of events – lanac povezanih događaja. otkazati. lanac. cancel [ kænsəl] – v. carbon dioxide – ugljen dioksid. carbon monoxide – ugljen monoksid. količina toplote nastala potpunim sagorevanjem date količne goriva (meri se u džulima po kilogramu). carbon capture – izdvajanje ugljenika. kalorimetar. proračun. calibration [ kæli bre ʆən] – n. carboniferous [ kɑ bə n fərəs] – koji sadrži ugalj. cell [sel] – n. kalibracija. ćelija. pozvati. kalkulacija. calorimeter [ kæləri mi tə] – n. carbon (C) [ kɑ bən] – n. odustati. kabl. chain [tʆe n] – n. cabling [ ke bl ŋ] – n. capacity [kə pæsiti] – n. zahvat. žrtva nesreće. campaign [kæm pe n] – n. sakupljanje. iziskivati (mere). sposobnost. catalytic cracking [ kætl t k kræk ŋ] – katalitičko krekovanje. račun. calorific (caloric) value [ kælə r f k vælju ] – n.changeover C cable [ ke bəl] – n. chain reaction – lančana reakcija. kabliranje. nesrećni slučaj. casualty [ kæ uəlti] – n. od celuloze. izračunat. carbon cycle – ciklus ugljenika. nosivost. capture [ kæptʆə] – n. propusna moć. prekinuti. baždarenje. 23 . ugljenik. kalorijska vrednost. changeover [ tʆe nd əʊvə] – n. calculation [ kælkjə le ʆən] – n. sposobnost. challenge [ tʆælənd ] – n. merač toplote. prespajanje. ugljenonosni. prikupljanje. celulozan. cellulose [ seljələʊs] – adj. element. podešavanje. cellulosic bioenergy crops – biljke bogate celulozom koje se koriste za dobijanje bioenergije. provodnik. polaganje kablova. kampanja. hvatanje. calculated – sračunat. prebacivanje. call [k l] – v.

clarify [ klærifa ] – v.charcoal charcoal [ tʆɑ kəʊl] – n. chiller [ tʆ lə] – n. zahtev. čišćenje. 1992. vozilo (najčešće zastarelo. climate-friendly – koji ne utiče nepovoljno na promenu klime. punjač. circulate [ s kjəle t] – v. raščišćavanje. klaster. climate [ kla mət] – n. charger [ tʆɑ d ə] – n. clean fuel specification – specifikacija čistog goriva. CO – ugljen-monoksid. čist. elekrtrični naboj. climate change – klimatska promena. visinski razmak. clean development mechanism – mehanizam čistog razvoja. drveni ugalj. tarifa. raščišćen prostor. uklanjanje. clean [kli n] – adj. clunker [ kl ŋkə] – n. clean energy generation – proizvodnja čiste energije. naelektrisanje. energija koja se oslobađa hemijskim procesima. claim [kle m] – n. klima. punjiv. chemical energy [ kem kəl enəd i] – hemijska energija. chimney [ tʆ mni] – n. naplata. grupa. cirkulisati. staviti u promet. CHP – ukupna energetska proizvodnja centrale (struja i toplota) u vatima. rashlađivač. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime. CLRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. clearing [ kl ər ŋ] – n. gomila. potraživanje. (ne mešati sa alternative fuel vehicle). razjasniti. kružiti. međuprostor. emisija ugljen-dioksida. ravan. dimnjak. pročistiti. be in charge – biti nadležan. reklamacija. oprterećenje. clean coal technologies – tehnologija prerade uglja koja dovodi do smanjenja štetnih materija prilikom sagorevanja. CO2 emission – ispuštanje. ugljena šljaka. Ženeva. pravilan. CO2 – ugljen-dioksid. clean fuel vehicle – vozilo koje koristi čisto gorivo. chargeable [ tʆɑ d əbəl] – adj. 24 . akumulatorski. grozd. charge [ tʆɑ d ] – n. 1979. »krš«) koje emituje preveliku količinu štetnih materija daleko iznad dozvoljenih granica. clinker [ kl ŋkə] – n. cluster [ kl stə] – n. Njujork. uklanjanje. uređaj za punjenje. obračun. krčenje šume. clearance [ kl ərəns] – n.

combined [kəm ba nd] – adj. domaćinstava). cokery [ kəʊkəri] – n. koksara. commitment [kə m tmənt] – n. coke oven – koksna peć. zakonik. zapaljiv. computer code – računarski kod. gorljiv. coke [koʊk] – n. codex [ kəʊdeks] – n. combustion [kəm b stʆən] – n. povezivanje. usklađena. pravila službe. cogenerator [kəʊ d enə re tə] – n. sagorevanje. carry out commitment – izvršiti obavezu. kod. coal-bed – sloj uglja. combined cycle plant – termoelektrana koja koristi otpadnu toplotnu energiju za zagrevanje (npr. kolektor. boriti se. coal slurry pipeline – cevovod za transport suspenzije uglja u vodi. solar collector – solarni kolektor. cohesion [kəʊ hi ən] – n. obaveza. kohezija. uređaj za korišćenje otpadne toplote. coal conversion – prerada uglja u gas ili tečno gorivo. program. širi skup pravila. kodeks. 25 . product of combustion – proizvod sagorevanja. combustible [kəm b stibəl] – adj. coal [kəʊl] – n. combat [ k mbæt] – v. code of practice – pravilnik o ponašanju.carry out commitment CO2 emission reduction – smanjenje ispuštanja ugljen-dioksida. collector [kə lektə] – n. šifra. gorenje. koks. coal-pit – ugljenokop. combat climate change – suzbijati klimatske promene. coal-cake – briketirani ugalj. coke oven gas – gas koji emituju koksne peći. ugalj. poslovnik o radu. code [ kəʊd] – n. cogeneration [kəʊ d enə re ʆən] – n. collector field – kolektorsko polje. coal seam – ležište uglja. coal oil – nafta koja se dobija preradom uglja. naizmenična proizvodnja električne i toplotne enrgije u termoelektrani. kombinovan. cohesion policy – politika povezivanja. posvećenost nečemu. pravilnik. coal power plant – električna centrala na ugalj. uređaj za sakupljanje. coal mine methane – metan iz rudnika uglja (uključujući i neaktivne rudnike).

comparable methodologies – uporedive metodologije. competitive [kəm petit v] – adj. konkurentnost. party concerned – zainteresovana strana. comprehensive [ k mpr hens v] – adj. competition [ k mpə t ʆən] – n. compression-ignition engine – motor sa paljenjem pod kompresijom. kompilirati. concentration [ k nsən tre ʆən] – n. comprehensive safety assessment – sveobuhvatna procena bezbednosti. uporediv. uporediv. complaint [kəm ple nt] – n. sveobuhvatan. dizel-motor. koncentracija. territory of the party concerned – teritorija zainteresovane 26 . skupiti. javnost koje se tiče nešto. usaglašavanje. koncern. javnost na koju nešto utiče. konkurencija. žalba. compliance [kəm pla əns] – n. competitiveness [kəm petit vnis] – n.mutual committment mutual committment – obostrana obaveza. complain [kəm ple n] – v. kompresovan. kompatibilan. konkurentan. compression [kəm preʆən] – n. nadmetanje. competitive energy – energija konkuretna u određenom smislu. takmičenje. biti u vezi sa. odnositi se na. ticati se. koji se može porediti. biti zabrinut. compressed natural gas (CNG) – komprimovani prirodni gas. reklamirati (u smislu primedbe). concern [kən s n] – n. veliko preduzeće. public concerned – zainteresovana javnost. stvaranje izvršne verzije programa. u skladu sa. compressed [kəm preʆən] – adj. pridržavanje (pravila. comprise [kəm pra z] – v. concern [kən s n] – v. sastojati se. obuhvatati. compatible [kəm pætibəl] – adj. tužba. sastaviti. compatible with industry procedures – uskladu sa industrijskim procedurama. compile [kəm pa l] – v. gas concentration – koncentracija gasa. normi). countries concerned by the process – zemlje zainteresovane za proces. competition authority – nadležni organ za praćenje i nadzor nadmetanja. in compliance with – u skladu sa. žaliti se. comparable [ k mpərəbəl] – adj. kompresija. sposobnost nadmetanja. komprimovan.

priključni. kondenzacija. 27 . održanje. contingency plan – plan za vanredne situacije. tečnost dobijena kondenzacijom gasa. prepreka. take into consideration – uzeti u obzir. condition [kən d ʆən] – n. conduction [kən d kʆən] – n. održanje. connect [kə nekt] – v.contingency plan strane. konzument. poverljivost. zajedničko. soil condition – stanje zemljišta. provodnik. condensate [ k ndənseit] – n. sadržaj. conservation of energy – čuvanje. potrošnja. contingency [kən t nd ənsi] – n. conservation [ k nsə ve ʆən] – n. concerted action [kən s tid ækʆən] – n. spojiti. obzir. rezervni plan. road conditions – stanje puta. stanje. ograničenje. constituent [kən st tʆuənt] – n. konzumacija. spoj. sastavni deo. confidentiality of information – poverljivost informacija. razmotriti. connector [kə nektə] – n. priključak. provodnik. zadržavanje. slučajnost. poverljiv. consumption [kən s mpʆən] – n. priključak. u saobraćaju). združeno delovanje. dovodi do čega. congestion [kən d estʆən] – n. provodljivost. konstituent. spaja. consumer [kən sju mə] – n. dotaći. condensation [ k nden se ʆən] – n. uslov. zakrčenje. konektor. conductivity [k nd k t viti] – n. conduit [ k ndjuit] – n. conservation of forests – očuvanje šuma. eventualnost. slučaj. consideration [kən s də re ʆən] – n. cev ili kanal. potrošač. kongestija. očuvanje. koji povezuje. zagušenje. confidentiality [ k nfidenʆi æliti] – n. connecting [kə nektiŋ] – adj. čuvanje. razmatranje. kondenzat. energy consumption – potrošnja energije. energije). content [ k ntent] – n. uskladištenje energije. congestion management [kən d estʆən mæn d mənt] – upravljanje problemom zakrčenosti (npr. vod. vezati. provodljiv. confidential [ k nfi denʆəl] – adj. connection [kə nekʆən] – n. conductor [kən d ktə] – n. koji doprinosi čemu. trošenje. provođenje (npr. conducive (to) [kən dju s v] – adj. engineering constraints – tehnička ograničenja. constraint [kən stre nt] – n. conductive [kən d kt v] – adj. veza.

conventional fuel – konvencionalno gorivo. zamenljiv. sredstvo za hlađenje. upravljanja. ili u drugi oblik energije. vozilo naknadno adaptirano za korišćenje alternativnog goriva. upravljački. konvertovati. pretvaranje. koji može da se zameni nečim drugim. kontrolor. bilo kog fluida). conveyer belt – transportna traka. konvencionalan. ugovarač. konvekcija. izmeniti. cooler [ku l] – n. 28 . controllability [kən trəʊlə biliti] – n.. conveyer [kən ve ə] – n. controller [kən trəʊlə] – n. conventional gas – prirodni gas koji se nalazi u prirodi. conventional fuel cycle – ciklus konvencionalnog goriva. conversion (into. contract terms – ugovorni uslovi. gasa. izvođač. proces adaptacije postrojenja sa korišćenja konvencionalnog na korišćenje alternativnog izvora energije. controlled thermonuclear fusion – kontrolisana termonuklearna fuzija. hlađenje. convertible [kən v tibəl] – adj. ohladiti. converted vehicle – konvertovano vozilo. zameniti. konvertor. rashladni fluid. continuous current – neprekidni tok (npr. convection [kən vekʆən] – n. dogovor. aparatura koja menja svojstva električne struje. kontrolni. konverzija. ugovor. cooling [ku liŋ] – n. preduzimač. nadzor. to) [kən v ʆən] – n. dobavljač. non-convertible – nezamenjiv. struje. convert [kən v t] – v. za razliku od sintetičkog gasa. controlling [kən trəʊliŋ] – adj. convention [kən venʆən] – n. conventional [kən venʆənəl] – adj. ugovor. conversion fuel factor – faktor konvertovanja goriva. control [kən trəʊl] – n. upravljanje. uslovi predviđeni ugovorom. konvencija. n.continuous continuous [kən t njuəs] – adj. skup. uređaj za hlađenje. contractor [kən træktə] – n. converter [kən v tə] – n. operater. coolant [ ku lənt] – n. toplotu. prenošenje. konvertibilan. regulator. upravljački uređaj. uobičajen. svaka tehnologija koja pretvara potencijalnu energiju u gorivo. zamena. pretvarati. contract [ k ntrækt] – n. kontrola. cool [ku l] – v. neprekinut. transporter. kontrola. neprekidan. sposobnost regulacije (sistema). pokret.

korupcija. corrosive [kə rəʊs v] – adj. corrosion [kə rəʊ ən] – n. core area – osnovno područje. unit cost – jedinična cena. kontra (prefiks). critical [kritical] – adj. rđanje. suštinski. costs – troškovi. spajanje. cost-benefit analysis – analiza isplativosti. punomoćje. kritički. cena. pojava pukotina. jezgro reaktora. coupling [ k pl ŋ] – n. corruption [kə r pʆən] – n. credentials [kr denʆəlz] – pl. isplativost. veza. counteraction [ kaʊntər ækʆən] – n. letina. brojilo. 29 . jezgro transformatora. lomljenje. estimated cost – predračun. kritičnost. counter [ kaʊntə] – n. kritičan. criticality [ kriti kæliti] – n.cross-border core [k ] – adj. cover [ k və] – v. covering [ k vər ŋ] – n. regulator. obuhvatiti. koksovanje. spojnica. cracking [ kræk ŋ] – n. cost [k st] – n. spoj. fixed cost – stalni trošak. učesnik (u procesu. kriterijum. prostor u blizini jezgra nuklearnog reaktora. protivdejstvo. trošak. razgovoru. kultura. profil. rod. vredan uloženih sredstava. prekriti. counter-measure – protivmera. cost-benefit – odnos uloženog i dobijenog. usev. sprega. crop [kr p] – n. brojač. cross [kr s] – koji se pruža sa jedne na drugu stranu. obloga. ovlašćenje. korozivan. truljenje. cross section – poprečni presek. criterion [kra t əriən] – n. cross-border – prekogranični. prekrivač. ispravljač. kvarenje. cena po jedinici. counterpart – sagovornik. srž. prinos. criteria – kriterijumi. jezgro. corrector [kə rektə] – n. energija sadržana u jezgru reaktora. vrsta useva. projektu) istog ili odgovarajućeg ranga. crop species – sorta. core [k ] – n. uređaj za korekciju. ključni. cost-effective – isplativ u odnosu na uloženi novac. core energy – osnovna (bazna) energija. prevlaka. pokriti. cost-competitive – konkurentan po ceni. korozija. cost recovery – naknada troškova.

cumulative impact – kumulativni uticaj. current trends – savremeni tokovi. ciklus. el. kumulativni. bitan. current [ k rənt] – adj. najmoderniji. petrolej koji se nalazi u zemlji pre prerade. šteta. data [ de tə] – pl. Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. 30 . neprovodni materijal. uspor rečnog toka. 1994. zbirni. cutting-edge [ k t ŋ ed ] – adj. dam [dæm] – n. crude oil – sirova. crude oil stocks – zalihe sirove nafte koje se čuvaju u rafinerijama i terminalima naftovoda. current issues – tekuća pitanja. najmodernija. current [ k rənt] – n. damper [dæmpə] – n. prigušiti. cycle [ sa kəl] – n. smanjiti. tekući. D daily [ de li] – adj. aktuelni. amortizer. prost. current-carrying – pod naponom. period. alternating current (AC) – naizmenična struja. damp [dæmp] – v. najsavremeniji. crude [ kru d] – adj. prigušnica. neprečišćen. current proof – protivstrujni. crucial [ kru ʆəl] – adj. electrical current – električna struja. podaci. Sofija. vlažan. neprerađena nafta. cross-border transmission – prenošenje (npr. crude supplies – zalihe sirove nafte. struja. suštinski. damage [ dæm d ] – n. regulisati. cutting-edge technology – najnovija. damming [dæm ŋ] – n. krug.cross-border trade cross-border trade – prekogranična trgovina. neprerađen. damp [dæmp] – adj. kvar. cumulative [ kju mjələt v] – adj. curb [k b] – v. oštećenje. tok. brana. gasa) preko određene granice. energije. sirov. prigušivač. krucijalan. svakodnevni. najsavremenija tehnologija. dnevni. ograničiti. postavljanje brane.

beznaponski. decline [d kla n] – n. dating pulse [ de t ŋ p ls] – impuls za sinhronizaciju. kašnjenje. dubok. data flow – tok podataka. razdvojiti. neaktivan. odstraniti gas iz neke supstance ili prostora. deactivate [di æktive t] – v. degasing vent – ventil (otvor) za ispuštanje gasa. high demand – visoka potražnja. vreme zastoja. demand restraint measures – mere ograničenja potrošnje. cena isporuke. rečna delta. demand charge – tarifa koju plaća veliki potrošač (el. beleženje podataka. demand power – zahtevana snaga. raspad. 31 . koncentracija. propadanje. odstranjivanje gasa. average demand – prosečna potražnja za nečim na datom prostoru tokom zadatog vremenskog perioda (npr. zahtev. delta [ deltə] – n. osloboditi. neformalni skraćeni naziv za apsolutnu razliku neke dve fizičke veličine. demand [d mɑ nd] – n. delay [d le ] – n. strmina. dezaktivirati. degas. dnevna svetlost. odlaganje. dead [ded] – adj. de-gas [di gæs] – v. truljenje. deadline [ dedla n] – n. deep mining – dubinski kop. broj kilovat časova upotrebljenih u periodu od 24 sata daje prosečnu potražnju za taj period).density data acquisition – prikupljanje podataka. energije) za nivo potrošnje u udarnom vremenu. delivery charge [d l vəri tʆɑ d ] – n. nivo. dead time – izgubljeno vreme. decay [d ke ] – n. density [ densiti] – n. decouple [d k pəl] – v. tražnja za nečim na tržištu. raskinuti. data logging – prikupljanje. isključiti. kosina. usporenje. daylighting control – kontrola dnevnim svetlom. degree [d gri ] – n. ispustiti. daylight [ de la t] – n. mrtav. stepen. degasification [di gæsifi ke ʆən] – n. deep mine – jamski rudnik. kontrolni sistem koji reguliše (najčešće) rasvetu zavisno od intenziteta dnevnog svetla. dead conductor – beznaponski provodnik. sunovrat. data processing – obrada podataka. nulti. krajnji rok. potražnja. gustina. deep [di p] – adj.

detect [d tekt] – v. desulphur [di s lfə] – v. detection [d tekʆən] – n. šteta. razvrstavanje. deposit [d p zit] – n. detektovati. tj. developing countries – zemlje u razvoju. difuzan. pad vrednosti. rasprostranjen. izvor energije ili resursa koji je raspoređen na mnogo mesta. sunčevo zračenje raspršeno česticama u vazduhu ili vodi). device [d va s] – n. deprecijacija. izdvojiti sumpor. decentralizacije i sl. pojednostavljenje ili smanjenje regulative ili zakonodavnih ograničenja (u cilju ukidanja monopola. ispražnjen. depreciation [d pri ʆi e ʆən] – n. širenje (nastajanje) pustinje. nalazište. deposit [d p zit] – v. strategies for development – strategije razvoja. utvrditi. ukidanje. deregulacija. raspršen. dependency on energy imports – zavisnost od uvoza energenata. zavisnost od. diffuse [d fju z] – v. depletable [d pli təbəl] – adj. spuštanje na niži nivo odlučivanja ili niži položaj. pretvaranje u pustinju. 32 . energetski izvori zasnovani na prirodnim resursima koji se mogu iscrpsti. depository [d p zitəri] – n. ukloniti sumpor iz nekog procesa ili supstance. deponovati. diesel oil [ di zəl l] – n. osiromašen. detekcija. desalinizacija. sprava. uklanjanje soli iz nekog procesa ili supstance. opaziti. sustainable development – održivi razvoj. opustinjavanje. deployment [d pl mənt] – n. iscrpljen. depo. nanos. raspršiti. skladište. pogoršanje. nataložiti. uređaj. razvoj. depozitar (ugovora). desulphurization [di s lfəra ze ʆən] – n. dizel gorivo. učiniti difuznim. depozit. foster development – podsticati razvoj. desalination [di sæli ne ʆən] – n.dependence on dependence on [d pendəns] – n. položiti. development [d veləpmənt] – n. depletable energy resources – ograničeni izvori energije. otkriti. desertification [d z tifi ke ʆən] – n. stovarište. derogation [ dirə ge ʆən] – n. detaxation [tæk se ʆən] – n. developed countries – razvijene zemlje. uštrb. diffuse [d fju s] – adj. deregulation [di regjə le ʆən] – n. diffuse source – rasut izvor. raširen. diffuse radiation – difuzno zračenje (npr. obezsumporenje. razmeštaj. otkrivanje.). naprava. ukidanje poreza. uklanjanje sumpora iz nekog procesa ili supstance. naslaga.

direktan. svarljiv. prekid. otpremiti. dispatch [d spætʆ] – v. direct [da rekt] – adj. diskrepanca. neposredan. rasklopiti. direct access – direktan pristup. ne priznati. rasteretiti. razgradljiv. isprazniti. direct current (DC) – jednosmerna struja. nepogode ili katastrofe. electric discharge – električno pražnjenje. potrošni materijal. disengagement [ d s n ge d mənt] – n. disaster [d zɑ stə] – n. prekidanje. razdvajač. isključiti. osporiti. katastrofa. rastvorljiv. disassemble [disə sembəl] – v. disruption prevention – sprečavanje prekida (isporuke el. odstupanje. disaster area – zona nesreće. mogućnost potrošača na malo da kupi el. nepoklapanje. pražnjenje. električna i svetlosna energija direktno dobijena od sunca u određenom prostoru. demontirati. ispustiti. prekidač. dislokacija. disconnect [ d skə nekt] – v. waste disposal – odlaganje otpada. onaj koji raspoređuje. disruption [d s r pʆən] – n. uklanjanje. razdvojiti. disconnector [ d skə nektə] – n. discrepancy [d skrepənsi] – n. osloboditi. dismantle [d s mæntl] – v. dislocation [ d slə ke ʆən] – n. discharge [d s tʆɑ d ] – n. energiju direktno sa veleprodajnog tržišta. premeštanje. nesreća. isključenje (iz procesa). dostaviti. a ne od lokalnog distributera. discharge of pollutants – ispuštanje zagađujućih materija. disposables [d spəʊzəbəlz] – n. rasklopiti. odlaganje. eddy current – vrtložna struja. podložan procesima fermentacije ili razgradnje. neusaglašenost. ispuštanje. nesklad.disruption prevention digestible [da d estibəl] – adj. direct solar gain – direktna solarna dobit. discharge of functions – razrešiti obaveze. dispatcher [d spætʆə] – n. demontirati. raspolaganje. neslaganje. disclaim [d s kle m] – v. energije). razilaženje (u mišljenju). disposal [d spəʊzəl] – n. digestible agricultural waste – razgradljiv poljoprivredni otpad. npr. discharge [d s tʆɑ d ] – v. dispečer. 33 . rastaviti. upotrebljiva toplotna. direct current (DC) – jednosmerna struja. nevolja. direct energy conversion – proizvodnja električne energije iz energetskog izvora bez prenošenja energije do radne tečnosti ili pare (bez posredovanja termomehaničkih procesa).

odvoditi. lokalni operater za snabdevanje el. drown [draʊn] – v. downstream – nizvodno. pomeranje. drenaža. disipacija. dry [drai] – adj. dissolve [d z lv] – v. distribution [ d stri bju ʆən] – n. double glazing [ d bəl gle z ŋ] – n. potopiti. dissemination [d semi ne ʆən] – n. isušivanje. poremećaj. energije do konačnih potrošača. pogonski. raznolikost. 34 . razvodni. na dole. drenirati. divert [da v t] – v. pogon. down [daʊn] – prep. crpsti. DNO [di en əʊ] – n. naniže. brain drain – odlazak stručnjaka. downwind – niz vetar. promeniti pravac. niz. ometajući. drift [dr ft] – n. dry cellulosic material – suvi celulozni materijal. isprazniti. gubitak. suv. drought [draʊt] – n. pobudni. putem niskonaponske mreže). dissolved gas – rastvoreni gas (npr. drain [dre n] – n. prozori sa duplim staklima. otklon. pomak. driving [ dra v ŋ] – adj. downed – umanjen. energijom. dissipation [ d si pe ʆən] – n. energije. niz struju. diversification [da v sifi ke ʆən] – n. raznovrsnost. down time – vreme kada je sistem isključen (havarijski). dissemination of information – širenje informacija. odliv mozgova. distributing network – električna razvodna mreža. isporuka el. koji se odvija tokom 24 sata. oboren. diseminacija. utopiti.disruptive disruptive [d s r pt v] – adj. smetnja. rasipanje. drawback [ dr bæk] – n. nedostatak. diversifikacija. kanalizacija. diurnal [da nəl] – adj. rastvoriti. prirodni gas koji se nalazi pomešan sa naftom u prirodnim nalazištima). odstupanje. distributing company/industry – preduzeće/industrija koja se bavi distribucijom el. inicijativa). distributing [d str bju t ŋ] – adj. driving force – pokretačka snaga (npr. disturbance [d st bəns] – n. koji se odvija u doba dnevnog svetla. dnevni. drainage [ dre n d ] – n. suša. čija je aktivnost vezana za dnevni ritam. rasejavanje. mana. diversity [da v siti] – n. distribucija (npr. skrenuti. diversity of supply – raznovrsnost ponude. drain [dre n] – v.

trajan. in due course – pravovremeno. dual [ dju əl] – adj. due [dju ] – adj. pokretač. mesto na koje se nešto baca. dump [d mp] – n. (el. kompresovani prirodni gas i benzin). podesan. dynamo [ da nəməʊ] – n. kanal. duct [d kt] – n. baciti. istovariti. dvostruki. dumping [ d mp ŋ] – n. due to exceptional circumstances – usled vanrednih okolnosti. dump [d mp] – v. in due time. 35 . otporan. durability [ djʊərə b liti] – n. izdržljivost. dinamo. označiti. dam – zemljana brana. generator. dump site – smetlište. dampiranje. surface warming – zagrevanje zemljine površine. dual-paned – prozor sa dvostrukim staklom. dump energy – neiskorišćena energija pri nekom procesu. zemlja. due to – zbog. usled. zemni. izdržljiv. connection – uzemljenje. bacanje. durable [ djʊərəbəl] – adj. – n. kako treba.) višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. embankment – zemljani nasip. provodni kanal. duly [ dju li] – adv. odlaže. s pravom. dumping ground – teren na koji se nešto izbacuje. E earmark [ earth [ θ] earth earth earth earth earth əmɑ k] – v. uzemljenje. surface – zemljina površina. obeležiti. dual-fuel/bi-fuel vehicle – vozilo koje radi na dva različita goriva (npr. dumper truck – kamion za prevoz smeća i otpada. istovarivanje. taj vazduh se potom sprovodi kroz dva nezavisna provodna kanala do tačke upotrebe gde dolazi do mešanja. deponija. očekivan.earth surface warming dry hole – izvor koji je presušio (suvi izvor) koji ne daje gas ili naftu. postojanost. trajnost. dospeo. postojan. alocirati sredstva. dužan (u smislu obavezan). dual-duct system – centralni sistem za zagrevanje i ventilaciju koji stvara vazduh na dve temperature i nivoa vlažnosti.

proći. economy [ k nəm ] – n. korisnog učinka. eddy current [ ædi k rənt] – n. energy efficiency – energetska efikasnost. ekonomisati. ekosistem. electrical efficiency – pokazatelj odnosa dobijene el. grejni element zasnonvan na električnom otporu materijala. electric resistance heater – otporni grejač. 36 . i koji prodaje el. vrtložna struja. electric shock – električni udar.earthfill dam earthfill dam [ θfil dæm] – n. ecosystem [ i kəʊ sistəm] – n. elapse [ læps] – v. elapsed time – proteklo vreme. loš uticaj. earthwork [ θw k] – n. electric [ lektr k] – adj. earthing [ ð ŋ] – n. električan. ekologija. electric utility – osoba ili državna agencija sa monopolom na franšizu. efikasnost. odnosi se na situaciju kada industrija postiže smanjenje troškova na osnovu povećanja obima proizvodnje. economic efficiency – ekonomska efikasnost. electric generator – elektrogenerator. stupanj korisnog delovanja. beneficial effect – koristan učinak. delotvornost. štedeti. distorting effect – negativan. ekonomski. effectiveness [ fekt vnis] – n. ekonomija. effect [ fekt] – n. isticanje. economic life – isplativa dužina trajanja. electric radiant heating – električno grejanje u kome se direktno dobijena toplota širi zračenjem bez pomoći ventilatora ili radnog fluida. uzemljenje. ecology [ k ləd i] – n. economic [ ekə n m k] – adj. zemljani radovi. privredni. efektivnost. proteći. efficiency [ f ʆənsi] – n. delotvornost. otpadne tečnosti. električni generator. energije u odnosu na utrošeno gorivo za njenu proizvodnju. agro-industrial effluents – otpadne vode iz poljoprivrede i industrije. eletroefikasnost. curenje. economy of scale – ekonomija obima. effluents [ efluənts] – pl. efekat. zemljom nasuta brana. termin koji se odnosi na optimalnu proizvodnju i potrošnju roba i usluga. energiju krajnjim korisnicima. enhance efficiency – povećati učinak. uticaj. effluence [ efluəns] – n. economize [ k nəma z] – v.

emergency cable – rezervni kabl. emisija. electricity works – elektrana. gasovi. zaštititi obalu nasipom. električna centrala. opasnost. izbijanje. emergency measures – mere za hitne slučajeve. electrical circuit – električno kolo. energije. elektrifikacija. nasip. electrical plant – elektrana. emergency stocks – zalihe za vanredne situacije. kvalifikovanost. energije. emission trading – trgovina emisijama (pre svega u vazduhu). EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi. electrical utility – elektrana. electricity generation capacity – kapacitet za proizvodnju el. electrical [ lektr kəl] – adj. Ženeva 1984. količine zagađujućih materija (koje se ispuštaju u okolinu) koje mogu biti predmet trgovine. emission standard – standard emisije. električna centrala. posedovanje traženih uslova. eligibility [ el d ə b ləti] – n. electricity [ lek tr səti] – n. electricity generation – proizvodnja el. emanacija. emergency [ m d ənsi] – n. čestice i drugi materijal ispušten u okolinu usled sagorevanja goriva. 37 . electrification [ lektrifi ke ʆən] – n. embank [ m bænk] – v. embankment [ m bænkmənt] – n. emanation [ emə ne ʆən] – n. maksimalna količina zagađujućih supstanci koju je po propisima dozvoljeno ispustiti iz jednog izvora.emission trading electric water heating – električno zagrevanje vode. emission [i miʆən] – n. emergency core cooling system (ECCS) – oprema za hlađenje nuklearnog reaktora u slučaju kompletnog prestanka rada hladnjaka. nevolja. energije. isparavanje. emergency reserves – rezerve energenata namenjene vanrednim situacijama. kabl za rezervno napajanje. ozidana obala. emergency self-sufficiency in oil supplies – sposobnost oslanjanje na sopstvene naftne rezerve u vanrednim situacijama. kupovina el. elektricitet. emergency reserve commitment – obaveza obezbeđivanja rezervi energenata za vanredne situacije. električni. ispuštanje. electricity purchase – nabavka. electrical grid sub-stations – trafo stanice.

emmision limit values – granične vrednosti emisija. endorse [ n d s] – v. energy crops – biljke koje se mogu koristiti za dobijanje energije (bilo direktnim sagorevanjem ili za dobijanje sintetičkih goriva). ugroziti. energetic [ enə d et k] – adj. obuhvatiti. izdržljivost. postojanje različitih tipova energetskih izvora na određenom prostoru. energy consumption – potrošnja energije. energize [enəd a z] – v. endogenous [ n d d inəs] – adj. Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects – Protokol o energetskoj efikasnosti i odgovarajućim aspektima životne sredine uz Energetsku povelju (ugovor). otpornost. energy [ enəd i] – n. Energy Charter Treaty – Energetska povelja (ugovor). gaseous and particulate emission – ispuštanje gasova i štetnih čestica.emission trading scheme emission trading scheme – pravila (sistem) trgovine pravima za ispuštanje zagađujućih materija. trajnost. pobuditi. hermetički zatvoriti. koji nastaje iz unutrašnjih uzroka. energetski. količina novca koju potrošač plaća po utrošenom kilovat satu energije. usvojiti. energy diversity – raznovrsnost energetskih izvora. energy charge – naknada za utrošenu električnu energiju. endogenous capacity – unutrašnja. vehicle emission control – kontrola izduvnih gasova iz vozila. atomic energy – atomska energija. encompass [ n k mpəs] – v. energetics – pl. endurance [ n djʊərəns] – n. energičan. sopstvena sposobnost. energija (meri se u vatima). relativna sposobnost zračenja površine materijala (u odnosu na crno telo). izložiti opasnosti. enkapsulirati. energy efficient technology – tehnologija koja efikasno koristi energiju. encapsulate [ n kæpsjəle t] – v. staviti pod napon. energetika. emitovati. energy efficiency strategies – strategije energetske efikasnosti. prihvatiti. endanger [ n de nd ə] – v. emit [i mit] – v. ispuštati. energy demand – potražnja za energijom. 38 . endangered species – ugrožene vrste. emittance [ m təns] – n. endogen.

four-stroke engine – četvorotaktni motor. gas fueled engine – motor koji radi na gas. ući. energy intensive industry – industrija koja troši velike količine energije (npr. energy/fuel diversity – raznovrsnost izvora energije odnosno goriva. imati kao posledicu. 39 . energy island – energetsko ostrvo. pogonska mašina. tržište energenata. povlačiti za sobom. prodreti. politika koja podstiče razvoj tehnologija usmerenih ka diversifikaciji izvora energije i umanjuje oslanjanje na konvencionalna goriva. simboličan naziv za regiju koja je udaljena od drugih proizvođača električne energije. podrazumevati. naglasiti. oplemenjivanje. pospešiti. energy sector – energetski sektor. energy supply crisis – kriza u snabdevanju energijom. motor. energetski resursi koji su poznati i koji se mogu iskoristiti uz pomoć trenutno raspoložive tehnologije i uz prihvatljive troškove. energy saving – mere štednje energije. enter into consultations – započeti konsultovanje. politika koja razmatra rizike zavisnosti od izvora goriva sa udaljenih i nestabilnih regiona sveta. rude). enrich [ n r tʆ] – v. energy management system – sistem upravljanja energijom. energy policy – energetska politika. enter into force – stupiti na snagu. proizvodnja aluminijuma).enter into negotiations energy inefficient plant – energetski neefikasno postrojenje. energy market – tržište energijom. enter into negotiations – započeti pregovore. enriched uranium supply – zalihe obogaćenog uranijuma. nastupiti. snabdevanje obogaćenim uranijumom. poboljšati. enter [ entə] – v. oplemenjivanja (npr. započeti. kao i prednosti domaćih i alternativnih izvora goriva. oplemeniti. enriched uranium – obogaćeni uranijum. istaći. obogatiti sadržaj nečega. energy reserves – energetske rezerve. uranijuma. energy-conversion unit – jedinica (u smislu postrojenja) gde se jedan oblik energije pretvara u drugi. natural gas engine – motor koji radi na prirodni gas. obogaćivanje. entail [ n te l] – v. enhance [ n hɑ ns] – v. engine [ end in] – n. enrichment [ n r tʆmənt] – n. enrichment services – usluge obogaćivanja. energy security / fuel security – energetska bezbednost.

istovetan. European Centre for Energy Network (ECEN) – Evropski centar za energetsku mrežu. koji se tiče životne sredine. entry [ entri] – n. equipotential [i kwipə tenʆəl] – adj. preduzeće. predvideti. iskorenjivanje. u jednakoj meri. equitable [ ekwitəbəl] – adj. environmental integrity – jedinstvo. environmental protection – zaštita životne sredine. nivelisati. nagrizanje. ujednačiti. entry into force – stupanje na snagu. erodirati. ekvipotencijalan. uništavanje. entrenched custom – ustaljeni običaj. ustaljen. small and medium-sized enterprises (SME) – mala i srednja preduzeća. on the basis of equity – na osnovu jednakosti. environment(ally) friendly [ n va rən mentli frendli] – adj. equiphase [ i kwife z] – adj. poveriti. iskoreniti. istofazni. razarati. izjednačiti. jednak. erozija. u istoj fazi. environmentally friendly energy – energija koja najmanje šteti životnoj sredini. pravedan. environment [ n va rənmənt] – n. habanje. entrust [ n tr st] – v. local environment – lokalno okruženje. koji nije štetan po životnu sredinu. ekvivalent potrošač. nagrizati. equivalent customer [ kw vələnt k stəmə] – n. životna sredina. Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. poduhvat. equalize [ i kwəla z] – v. environmental [ n va rən mentl] – adj. spiranje. assembling/manufacturing enterprise – preduzeće za proizvodnju odnosno montažu. entry barrier – ulazna barijera. ulazak. ulaženje. European Environment Agency (EEA) – Evropska agencija za životnu sredinu. entrenched [ n trentʆt] – v. izjedati. 40 .enterprise enterprise [ entəpra z] – n. erosion [ rəʊ ən] – n. preduzetništvo. okolina. envisage [ n v z d ] – v. European energy regulator – evropski zakonodavac u energetici. on equitable basis – na jednakoj osnovi. erode [ rəʊd] – v. 1991. integritet životne sredine. eradicate [ rædike t] – v. Espo. eradication [ rædi ke ʆən] – n. nepristrastan. stupanje. sredina.

exposure [ k spəʊ ə] – n. proces. upotrebiti. ekscitirati.extension European Grid Code (EGC) – evropski kod (zakon) o dalekovodnim električnim mrežama. postepeni razvoj. radnja. exploitation [ ekspl te ʆən] – n. exchanger [ ks tʆe nd ə] – n. everlasting [ evə lɑ st ŋ] – adj. iscrpeti. public expenditure – javna potrošnja. exhaustible [ g z stibl] – adj. proširiti. događaj. razmenjivač. utrošiti. klauzula prilikom sklapanja ugovora koja podrazumeva da kupac preuzima robu kod prodavca i dodatno obezbeđuje vozarinu i osiguranje. izvezena roba. upotrebiti. utrošiti. evolucija. expend [ k spend] – v. eksploatisati. preobilje. export [ eksp t] – n. evacuation [ vækju e ʆən] – n. neumeren. preko. iskop. podstaći. pražnjenje. exhaust [ g z st] – n. expand [ k spænd] – v. koji se može iscrpeti. više nego. in excess – suviše. širiti. exhaust gas – izduvni gas. ekshaustor. extension [ k stenʆən] – n. exploit [ k spl t] – v. pobuditi. radiation exposure – izloženost radijaciji. ex works cost [ eks w ks k st] – franko kapija. potrošnja. exhaust steam – suvišna para koja se izbacuje iz sistema. evolucioni. vakumiranje. 41 . razmena. evakuacija. usisni ventilator. višak. event [ vent] – n. premašiti. evolutional [ i və lu ʆənəl] – adj. izmenjivač. iskopavanje. iskoristiti. širenje. korišćenje. eksploatacija. ispumpavanje. excess [ ekses] – n. evolution [ i və lu ʆən] – n. proširenje. exchange of personnel – razmena osoblja. izazvati. izvoz. preteran. excavation [ ekskə ve ʆən] – n. isparivač. exceed [ k si d] – v. pražnjenje. evaporator [ væpəre tə] – n. exceeding [ k si d ŋ] – adj. ekspanzija. kretanje. produžetak. potrošiti. dugotrajan. excessive spending – prekomerna potrošnja. exhauster [ g z stə] – n. excite [ k sa t] – v. expenditure [ k spend tʆə] – n. preteran. prekomeran. expansion [ k spænʆən] – n. prekoračiti. izloženost. iscrpiv. izduvni ventil (na parnoj mašini ili motoru) ispust. prekomeran. exchange [ ks tʆe nd ] – n. troškovi. excessive [ k ses v] – adj.

izvodljivost. fermentacija. fire [fa ə] – n. fertilizer [ f təla zə] – n. energije. external [ k st nl] – adj. vatrootporan. nivoi voltaže viši od onih koji se normalno koriste kod prenosa el. ekstrahovati. goriva potrebnog za pogon mašine. fermentation [ f men te ʆən] – n. postrojenje. konačan. obezbediti. facilities – sredstva. olakšati. dopremanje sirovine ili materijala u proces (prerade). pogon za vrenje. zalihe. power failure – nestanak električne energije. dovod. spoljni činioci. feasible [ fi zibəl] – adj. kvar. neuspeh. extract [ k strækt] – v. fault [f lt] – n. ograničen. radioaktivnog materijala). facilitate the development – omogućiti razvoj. fire hazard – opasnost od požara. 42 . fireproof [ fa əpru f] – adj. oprema. objekti. otkaz (sistema). đubrivo. eksternalije. omogućiti. F facilitate [fə s lite t] – v. feasibility study – studija (elaborat) izvodljivosti. greška. izvući. moguć. izvodljiv. fault time – vreme ispada (sistema). extra high voltage (EHV) [ ekstrə ha vəʊlt d ] – n. tehničke mogućnosti. extinguisher [ k st ŋgw ʆə] – n. finite [ fa na t] – adj. failure [ fe ljə] – n. vatra. zapaliti. fermantation plant – postrojenje. eksterni.extention to the network extention to the network – priključivanje na mrežu. handling and treatment facilities – postrojenja za rukovanje i obradu (npr. feed stock [ fi d st k] – n. externalities [ k st nælitiz] – pl. iscediti. spoljni. feed [fi d] – n. extract [ ekstrækt] – n. uređaj za gašenje požara. ili sirovine koje se prerađuju. vrenje. neispravnost. feasibility [ fi zi b l ti] – n. istisnuti. npr. ispad. mineral fertilizer – mineralno đubrivo. ekstrakt. finite oil reserves – ograničene naftne rezerve. facility [fə s liti] – n. prostorije. external costs – eksterni troškovi. ostvariv. neispravnost. ostvarivost.

kretati se. forefront [ f fr nt] – n. flood [fl d] – n.fragile fission [ f ʆən] – n. leteći pepeo. prinudni. flashover [flæʆ əʊvə] – n. fosilni ostatak. forestry land – šumsko zemljište. žiža. fiksna cena. fragile [ fræd a l] – adj. tok. fosil. pod pritiskom. fluctuate [ fl ktʆue t] – n. fisija. prvi red. flow [fləʊ] – n. pepeo nošen vazduhom. force majeure – viša sila. lomljiv. forced [f st] – adj. fluidization [ flu ida ze ʆən] – n. be at forefront – biti ispred drugih. cepanje. focal point [ fəʊkəl p nt] – n. snaga. podstaći razvoj. fokus. fossil [ f səl] – n. šuma. short rotation forestry – gajenje brzorastućeg drveća i bilja. prognoza. biti veoma napredan. forecast [ f kɑ st] – n. force [f s] – n. fluid [ flu id] – n. kolebati se. šumarstvo. fluktuirati. floodgate [ fl dge t] – n. oslobađanje energije kao posledica cepanja jezgara atoma. tečan. focus [ fəʊkəs] – n. prednja strana. focus [ fəʊkəs] – v. vis major. tečnost ili gas. put in focus – staviti u centar pažnje. unapređivati. foster [ f stə] – v. podsticati. ravni kolektor solarne energije. poplava. fokusirati. fossilization [ f səla ze ʆən] – n. flowchart [fləʊ tʆɑ t] – n. forestry [ f ristri] – n. fluidizacija. pražnjenje (varnično). foster the development – pospešiti. krhak. fly ash [flai æʆ] – n. prisilni. forest [ f rist] – n. ravna ploča. centar pažnje. dijagram odvijanja procesa. flow net – strujna mreža. teći. forest-based industries – industrije zasnovane na šumarstvu. nestalan. pročelje. prevođenje u tečno stanje. flat plate [flæt ple t] – n. flow [fləʊ] – v. žižna tačka. naterati. loman. fosilizacija. sila. fixed price [f kst pra s] – n. fluid. ustava. fossil fuel – fosilno gorivo. vrata brane. fossil fuel substitution – substitucija (zamena) fosilnog goriva. jačina. predviđanje. 43 .

steći. gorivo. fuel [fjuəl] – n. fuelling [fjuəl ŋ] – n. frequent [ fri kwənt] – adj. fulfill [fʊl f l] – v. profitirati. fuel blend – mešavina goriva. kamion. fuel switching – prelaženje na drugi vid goriva. gain [ge n] – n. učestanost. proizvodnja el. fuzija. drvo za ogrev. fuel-based generation [ fjuəlbe st d enə re ʆən] – n. frequency [ fri kwənsi] – n. fulfil the conditions – ispuniti uslove. gasovita supstanca. primiti. frekvencija. ispuniti. fuel switching capacity – normalna potrošnja nafte koja se može zameniti drugom vrstom goriva u vanrednim situacijama. 44 . popuniti. gas. bazični. fundamental safety principles – osnovni principi bezbednosti. fulfil. cisterna za snabdevanje gorivom. fueller [fjuələ] – n. fuel oil – petrolej. fuel-oil residue – mazut i druge teške frakcije nafte. dobit. osnovni. fuel cell – gorivna ćelija. dim. fusion energy – fuziona energija. ogrev. okvir. isparenja. dobiti. stapanje. fuel gas – sintetički gas. fusion [ fju ən] – n. jačina (signala). snabdevanje gorivom. fume [fju m] – n. furnace [ f nəs] – n. G G8 [d i e t] – organizacija osam ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta. peć. fundamentalni. gain [ge n] – v. energije na bazi goriva. spajanje.framework framework [ fre mw k] – n. fundamental [ f ndə mentl] – adj. čest. gas [gæs] – n. benzin. community energy saving framework – okvir za štednju energije unutar zajednice. fuelwood species plantation – sađenje drveta koje se koristi kao ogrev. fuelwood [ fjuəlowʊd] – n. napajanje.

geografski informacioni sistem. proizvodnja. ispuštanje gasa. kao i pružanje podrške i drugih usluga. geoelektricitet. generisanje. enerije u velikim količinama. gas utility – subjekt autorizovan za distribuciju i transport prirodnog gasa. gaseous emission – emisija gasa. gaseous [ gæsiəs] – adj. obično prirodan gas. gas-pipeline [ gæspa p] – n. geoelektričan. geodiversity [ d əda v siti] – n. električna energija koja se dobija pomoću zemljine toplote. gaseous fuel – gasno gorivo. 45 . generation company (GENCO) – kompanija koja upravlja i održava postojeće električne centrale. gasification [ gæsifi ke ʆən] – n. gas grid – gasovodna mreža. Geographical information system (GIS) [d a es] – n. on-site electricity generation – proizvodnja električne energije na mestu korišćenja. bulk electricity generation – proizvodnja el. generacija. pretvoriti u gas. geološki. koji sadrži gas. gas storage – skladištenje gasa. sistem za određivanje položaja pomoću satelita. gas storage regiment – režim skladištenja gasa. geodiverzitet. generation dispatch and control – prikupljanje i slanje sa različitih proizvodnih kapaciteta. generation [ d enə re ʆ ən] – n. Geographical (Global) Positioning System (GPS) [d p es] – n. geological [ d i ə l d kəl] – adj. gasovit. geoelectric [ d ə lektr k] – adj. gasovod.geological gas consumption – potrošnja gasa. stvaranje. gas emission – ispuštanje gasa. benzin. gasoil [ gæs il] – n. natural gas – prirodni gas. gas fuelled engine – motor koji radi na gas. geographical scope [ d i ə græf kəl skəʊp] – geografski obuhvat. – električna centrala. emitovanje u atmosferu. non-grid-connected generation – proizvodnja električne energije van električne mreže. generation station n. gas-pipe. gasify [ gæsifai] – v. u obliku gasa. gas import – uvoz gasa. dizel gorivo. gasifikacija. gasoline [ gæsəli n] – n. geoelectricity [ d ə lek tr siti] – n.

Global Environmental Facility (GEF) – Međunarodna institucija za finansijsku podršku u oblasti zaštite životne sredine. geological/geographical information – geološke odnosno geografske informacije (o određenom prostoru). takođe i akcija ozelenjavanja. greenhouse impact – uticaj na efekat staklene bašte. geothermal energy – geotermalna energija. svetsko. koje se odnosi na zelenilo ali i (u prenosnom smislu) na prirodu i životnu sredinu. global warming – globalno zagrevanje. electricity grid – dalekovodna električna mreža. donacija. dotiranje. grid-connected photovoltaic generation – proizvodnja električne energije fotonaponskim ćelijama povezanim u mrežu. koje se odnosi na ceo svet. geotermalni. električna mreža. grid rules – pravila korišćenja dalekovodne električne mreže. grant [grɑ nt] – n. green action – akcija usmerena na zaštitu prirode i životne sredine.geological storage geological storage – geološko skladištenje. grid access conditions – uslovi pristupa dalekovodnoj električnoj mreži. gradient. promena neke veličine u prostoru. geothermal [ d i əʊ θ məl] – adj. bruto. gross [grəʊs] – adj. green investments – »zelene investicije«. greenhouse gas emission – emisija gasova staklene bašte. greenfield investments – investicije u izgradnju novih postrojenja. rešetka. zeleno. green [gri n] – adj. greenhouse gases – gasovi staklene bašte. ukupan. global climate change n. – globalne klimatske promene. mreža. gasovi koji pojačavaju efekat staklene bašte. gradient [ gre diənt] – n. greenhouse [ gri nhaʊs] – staklenik. staklena bašta. geothermal and heat pumps – geotermalne (toplotne) pumpe. ulaganje u zaštitu i unapređenje životne sredine (na mešati sa green field investments). stepen porasta temperature sa povećanjem dubine. geothermal power capacity – geotermalni energetski kapacitet. geothermal gradient – geotermalni gradijent. global [ gləʊbəl] – adj. 46 . globalno. grid [gr d] – n. greenhouse effect – efekat staklene bašte.

heat gain – toplotna dobit. heater [ hi tə] – n. harness financial instruments – upotrebiti finansijske instrumente. ozleda. heating [ hi t ŋ] – n. na površini zemlje. štetan. harness [ hɑ nis] – v. ground-level concentration – koncentracija neke supstance u prizemnom sloju. otporan na zagevanje. ground-level ozone – prizemni ozon. usporavati. harmonizovati. centar eksplozije. bojler. hazardous substances – opasne supstance. harmful effect – štetni uticaj. hazardous waste – opasan otpad. osnova. uposliti. grejati. prizemni. heat-resistant [ hi t r z stənt] – adj. ground-zero [ graʊnd z ərəʊ] – n. gross national product (GNP) – bruto nacionalni proizvod. ground [graʊnd] – n. harm [hɑ m] – n. angažovati. heat transfer – prenos toplote. gross energy consumption – ukupna energetska potrošnja. rizičan. upregnuti. opasnost. uzemljenje. guidance [ ga dəns] – n. podloga. harmonize [ hɑ məna z] – v. hazardous [ hæzədəs] – adj. uskladiti. sprečiti. shock hazard – opasnost od električnog udara. rizik. grounding [ gra nd ŋ] – n. 47 . vođstvo. hamper the use – sprečavati upotrebu nečega. toplota. harmful [ hɑ mfəl] – adj. hazard. heat [hi t] – n. kočiti. iskoristiti. ground-level [ graʊnd levəl] – adj. grejač.heat-resistant gross domestic product (GDP) – bruto domaći proizvod. šteta. hazard [ hæzəd] – n. H hamper [ hæmpə] – v. heat loss – toplotni gubitak. tlo. zagrevanje. heat [hi t] – v. opasan. ground water – podzemna voda. uzemljenje. zagrejati.

heavy heavy [ hæv ] – adj. jedinica za frekvenciju (1/sec). dalekovod. hydrogen fuel cell n. hydro [ ha drə] – hidro. veoma. energija stvorena u hidroelektrani. highlines [ha la nz] – n. hydrocarbon [ ha drə kɑ bən] – n. hydro-electric power station – hidroelektrana. hydro-electricity [ ha drə lek tr siti] – n. hydroelectric power – hidroelektrična energija. hydrocapacity [ ha drə kə pæsiti] – n. 48 . tajfun. housing [ haʊz ŋ] – n. high-tension switch [ ha tenʆən sw tʆ] – visokonaponski prekidač. heavy fuel oil – mazut.7 vati). hidroelektrični. ugljovodonik. Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. el. – vodonična ćelija. smeštaj. vodonik. hydro energy – hidro energija. heavy water – teška voda. horsepower (HP) [ h s paʊə] – n. high [ ha ] – adv. Helsinki 1992. vruće podzemne stene (kao alternativni izvor energije). herc. high voltage transmission line – visokonaponski dalekovod. Hertz (Hz) [h ts] – n. high tension – visoki napon. hurricane [ h rikən] – n. hydroenergetic potential – hidroenergetski potencijal. težak. high voltage – visoki napon. heavy metals – teški metali. high efficiency – visoka efikasnost. hydrogen (H) [ ha drəd ən] – n. mnogo. skladištenje. uragan. hydroelectric [ ha drə lektr k] – adj. raspoložive količine vode. hot dry rock [ h t dra r k] – n. konjska snaga (745. koji se odnosi na vodu. visoko.

incinerator [ n s nəre tə] – n. incremental [ ŋkrə mentl] – adj. na funkciji. implementation of reform – primena reforme. incumbent [ n k mbənt] – adj. impact [ mpækt] – n. uvozna roba. izvršenje. indigenous renewable energy sources – sopstveni obnovljivi izvori energije. na mestu. uređaj (peć) za sagorevanje. količina vode koju drži brana. sudar. učinak. impetus [ mpitəs] – n. primena. implementation [ mpləmen te ʆən] – n. indigenous community – autohtona zajednica. indigenous [ n d d inəs] – adj. stimulans. indigenous energy resources – sopstveni energetski resursi (jedne zemlje). sprovođenje. primeniti. podsticaj. domaći. delovanje. proper implementation – ispravna implementacija. autohtoni. rasveta. implementacija. Helsiniki 1992. starosedelački. incentive [ n sent v] – n. na svom uobičajenom. trenutno aktivni (službenik). incremental costs – rastući troškovi. Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata. uvoz. uticaj. sagorevanje. nasip ili druga veštačka barijera. podsticaj. incineration [ n s nə re ʆən] – n. kontrolisano spaljivanje. inkrementalan. implementation of agreement – primena sporazuma. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu. postepen. implementirati. impoundment [impaundmənt] – n. in-situ combustion – sagorevanje na licu mesta.Industrial Accidents Convention I illumination [ lu mi ne ʆən] – n. 49 . in-situ gasification – pretvaranje uglja u sintetički gas na nalazištu. udar. import [ mp t] – n. implementation of requirements – primena uslova. implement [ mpləment] – v. rules of implementation – pravila implementacije. in situ [ n s tju ] – adv. prirodnom ili prvobitnom mestu. osvetljenje.

infrastruktura. međunarodni. instalacija. install [ n st l] – v. isprekidan.inexhaustible inexhaustible [ in g z stibl] – adj. koja prevazilazi granice jedne oblasti. international supply and demand – međunarodna ponuda i tražnja. provizoran. internacionalni. mešanje. urođen. uređaj. unutrašnji. initiative [ n ʆət v] – n. međuzavisnost. insulate [ nsjəle t] – v. interference with the climate system – uticaj na klimatski sistem. količina sunčevog zračenja po jedinici površine. uvođenje. između ostalog. interferencija. postaviti. unutrašnji. accross-the-board initiative – inicijativa koja uključuje više partnera (zemalja). međusobno zavisan. internal market – unutrašnje tržište. interim [ ntər m] – adj. fazno slaganje. inicijativa. infracrven. infrastructure [ nfrə str ktʆə] – n. dogovor između međusobno povezanih strana. installed capacity [ n st ld kə pæsəti] – n. instalisani kapacitet. koji se ne može potrošiti. interim report – privremeni izveštaj. na mahove. inphase [ nfe z] – n. interdependent [ ntəd pendənt] – adj. materials with low intrinsic energy content – materijali sa niskim energetskim sadržajem. zemaljski. insulation [ nsjə le ʆən] – n. pravi. izolacija. instalirati. interrestrial [ ntətə restriəl] – adj. internal [ n t nl] – adj. interrestrial ecosystem – zemaljski ekosistem. međusobna povezanost. poreklom sa zemlje. infrared radiation – infracrveno zračenje. umreženost elektromreža. insolacija. intrinsic [ n tr ns k] – adj. inflammable [ n flæməbəl] – adj. intermittent [ ntə m tənt] – n. zapaljiv. privremeni. neiscrpan. izolovati. interconnection (electric utility) [ ntəkə nekʆən] – n. bitan. interalia [ ntər e liə] – adv. international [ ntə næʆənəl] – adj. infrared (IR) [ nfrəred] – adj. interference [ ntə f ərəns] – n. izlaganje sunčevom zračenju. postrojenje. interchange [ ntətʆe nd ] – n. 50 . instaliranje. interdependence [ ntəd pendəns] – n. insolation [ nsjə le ʆən] – n. istofaznost. installation [ nstə le ʆən] – n. razmena.

spoj. joint declaration – zajednička izjava. knock-on effect [ n k n fekt] – n. joint action – zajedničke aktivnosti. državna jurisdikcija. tehnička veština. lančani efekat. spajanje vodova. junction [ d ŋkʆən] – n. investicija. joint operations – zajedničko delovanje. produkt. joint policies – zajedničke politike. K kerosene [ kerəsi n] – n. nadležnost. issue [ ʆu ] – n. joint efforts – združeni napori. 51 . raskrsnica. IPPC – integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja. jurisdiction [ d ʊəris d kʆən] – n. joint venture – zajedničko ulaganje. zajednički poduhvat. jurisdikcija. investment framework – invensticioni okvir. pitanje. problem. tema za raspravu. jedinica za merenje snage (1000 vati). ionising radiation – jonizujuće zračenje. zajednički. kilowatt (kW) [ kiləʊ w t] – n. preduzeće nastalo zajedničkim ulaganjem. ionising [ aiənaiz ŋ] – adj. joint investment – zajednička investicija. jonizujući. Kyoto Protocol – Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju UN o klimatskim promenama (Kjoto. 1997). ulaganje. kilovat. J joint [d nt] – adj. znanje. national jurisdiction – nacionalna. kilowatt-hour (kWh) [ kiləʊw t aʊə] – n.Kyoto Protocol investment [ n vestmənt] – n. kerozin. know-how [ nəʊhaʊ] – n. čvor. kilovat-čas. zglob. mesto spajanja ili grananja. beyond ones jurisdiction – izvan nečije nadležnosti. kilowatt-hour per capita – kilovat-čas po glavi stanovnika.

lay off [ le f] – v. landline [ lændlain] – n. kašnjenje. odvod. lapsed time [ læpst taim] – n. level of nuclear safety – nivo nuklearne bezbednosti. land [ lænd] – n. hermetički. leakproof [ li kpru f] – adj. nadzemni vod.lack L lack [læk] – n. proteklo vreme. sloj. level of emergency reserves – nivo rezervi za slučaj vanrednih situacija. leakage [ li k d ] – n. legitimate [lə d t mət] – adj. koji propušta. landfill site – lokacija deponije. koji se odnosi na donošenje zakona. leaded gasoline [ ledid gæsəli n] – n. niski napon. landlocked [ lændl kt] – adj. level sense – ispitivanje napona. landfill gas – gas dobijen iz deponije prekrivene zemljom. predeo. okolina. landscape [ lændske p] – n. 52 . nedostatak. dozvoljen. (zemlja) koja ne izlazi na more. low level – niski nivo. zaptiven. zemljom okruženi prostor. legislative measure – zakonodavna mera. nestašica. leaky [ li ki] – adj. oblaganje izolacijom. prostor za deponovanje čvrstog otpada ili drugog materijala koji se prekriva zemljom. landfill gas generator – generator koji radi na gas iz deponije. otpustiti. curenje. manjak. pejzaž. energy landscape – raspored energetskih resursa na prostoru. dalekovod. lead [led] – n. opravdan. mesto gubitaka. level [ levəl] – n. nezaptiven. benzin koji sadrži tertraetil olovo. legislative proposal – zakonodavni predlog. landfill [ lændf l] – n. legislative [ led islət v] – adj. leakage current – odvodna struja. zemlja. stepen. lagging [ læg ŋ] – n. layer [ le ə] – n. nivo. zakonodavni. legitiman. deponija. olovo. kašnjenje. lag [læg] – n. tlo. zaostatak.

lightning rod – gromobran. životni ciklus. munja. light [lait] – adj. light [lait] – n. dužnost. lightning [ la tn ŋ] – n. light-water reactor – reaktor na običnu vodu. life expectancy – vek trajanja. liable to duty – koji podleže carini. lignit. redak. lakovodni reaktor. trajanje. pasiva. life [laif] – n. lighting [ la t ŋ] – n. line voltage – napon mreže. tečni. lignite [ l gna t] – n. line-to-line – dodirivanje provodnika. vod. sklon. u tečnom stanju. lightning conductor – gromobranski odvodnik. line-to-ground – odvod uzemljenja. gubitak u mrežnom prenosu. podložan. izvor svetla. podložnost. 53 . liable [ la əbəl] – adj. long haul land line – dalekovod. liabilities – dugovanja. lightning-proof – obezbeđen od udara groma. odgovornost. line binder post – tačka električnog priključka. life-cycle cost – troškovi životnog ciklusa. lagan. slabosti. light cell – fotoćelija. lightguide [ laitga d] – n. something is liable to occur – nešto će se verovatno dogoditi.liquefied natural gas leveling [ levəl ŋ] – n. light output – emisija svetla. ograničen. svetlovod. liquefied [ l kwifaid] – adj. predisponiran. život. limited [ l mitid] – adj. radni vek. life cycle [laif saikl] – n. life test – test trajnosti. liability [ la ə b liti] – n. line cord – linijski kabl. provodnik. mrki ugalj. life cycle assessment – procena životnog ciklusa. vek. svetlost. linija. izravnavanje. obavezan. novčane obaveze. line [lain] – n. obaveza. izložen nečemu. liquefied natural gas – tečni prirodni gas. line current – linijska struja. peglanje napona. lampa. odgovoran. lightning arrestor – gromobran. osvetljenje. dužan (da plati nešto). physical life – tehnički. line loss [lain l s] – n.

na daljinu. lumen (lm) [ lu mən] – n. izolovana žica. long-distance network – dalekovodna mreža. likvidnost. loss [l s] – n. ležište. liquidity on gas and electricity markets – likvidnost na tržištu gasa i el. live wire – provodnik pod naponom. dugoročan. lubricant [ lu br kənt] – n. osvetljenost. low-carbon energy sources – energetski resursi sa niskim sadržajem ugljenika. low-lying country – zemlja sa niskom nadmorskom visinom. dalekovodni. jedinica svetlosnog fluksa. zajam. low-emission vehicles – vozila koja ispuštaju male količine štetnih materija. loan [ləʊn] – n. novčana pomoć. liquidity [l kw diti] – n. malo. emisija niske koncentracije. platežnost. long-term plan – dugoročni plan. low carbon technology – tehnologija sa niskim sadržajem ugljenika. lode [ləʊd] – n. longhole [ l ŋhəul] – n. lubricating oil – ulje za podmazivanje. line losses – mrežni gubici. loan subsidy – dotacija. luminance [ lu minəns] – n. duboka bušotina. tečan. low-lying coastal country – zemlja sa niskim priobaljem. live [laiv] – adj. long-term [ l ŋ t m] – adj. low-emission – slabo zračenje. gubici u prenošenju i distribuciji energije. 54 . gubitak. jedinica osvetljenosti. losses – električna energija ili kapacitet koji je potrošen u normalnom funkcionisanju energetskog sistema. pod naponom. liquid gas – tečni gas. subvencija. depozit. long-distance [ l ŋ distəns] – adj. energije. nisko. long distance power supply – prenošenje energije na velike daljine. low [ ləʊ] – adj. lux (lx) [l ks] – n. tečni propan. liquid biofuel – tečno biogorivo. slabo. low-sulphur liquid fuels – tečna goriva sa niskim procentom sumpora. mazivo. fazni provodnik.liquid liquid [ l kwid] – adj. LPG (liquid propane gas) [el pi d i ] – n.

meantime [ mi nta m] – n. krah tržišta (berze). market [ mɑ kit] – n. megavat čas. metal waste [ metl we st] – n. ovlašćenje. propadanje. artificial manure – veštačko đubrivo. manure [mə njʊə] – n. zasluga. megawatt hour (MWh) [ megəw t aʊə] – n. mitigate [ m tige t] – v. mercury (Hg) [ m kjəri] – n. methane emissions – emisije metana. živa (metal). market price – tržišna cena. olakšati. loša funkcija. minimize [ m nima z] – v. mandate [ mænde t] – n. methanol [ meθən l] – n. market based price – tržišna cena. močvarni gas. measuring [ me ər ŋ] – n. market replication – uvećavanje. minimizirati. metre. održavanje. manifold options – višestruke mogućnosti. vlaga. stajsko đubrivo. metalni otpad.moisture M maintenance [ me ntənəns] – n. manure application – primena đubriva. osvajanje novog tržišta. tržište. metanol. ublažiti. proširenje tržišta. moisture [ m stʆə] – n. marsh gas [mɑ ʆ gæs] – n. metar. ublažavanje. mitigation [ m ti ge ʆən] – n. market opening – otvaranje tržišta. močvarni gas. manifold [ mænifəʊld] – adj. mitigating circumstances – olakšavajuće okolnosti. međuvreme. višestruki. 55 . maintenance of equipment – održavanje opreme. marine ecosystem [mə ri n i kəʊ s stəm] – n. merit [ merit] – n. mandat. vlažnost. meter [ mi tə] – n. malfunction [mæl f ŋkʆən] – n. methane [ mi θe n] – n. morski ekosistem. punomoć. otkaz. cena na konkurentnom tržištu. ispitivanje. metil alkohol. izdržavanje. home market – domaće tržište. umanjiti. prednost. market failure – propast. merni uređaj (strujomer). metan. merenje.

natural [ nætʆərəl] – adj. monitoring progress – praćenje. monitoring. opštinska uprava. network [ netw k] – n. natural uranium resources – prirodni resursi uranijuma. natural gas – prirodni gas. multilateral treaty – višestrani ugovor. necessity [nə sesəti] – n. pregovaranje.monitor monitor [ m n tə] – n. municipal sewage – gradska kanalizacija. nacionalni. državni. nemar. national annual emissions – godišnje emisije (štetnih gasova) jedne države. monopoly [mə n pəli] – n. neminovnost. uprava grada. natural gasoline – prirodni benzin. nadzor. national grid operator – institucija ovlašćena za upravljenje elektromrežom na nivou države. natural law – prirodno pravo. national energy regulator – državna institucija nadležna za regulaciju u oblasti energetike. municipal [mju n sipəl] – adj. opštinski. 1987. natural resources – prirodni resursi. multilateralni. kontrolni uređaj. splet. multilateral mechanism – multilateralni mehanizam. monitor [ m n tə] – v. prirodni. negotiation [n gəʊʆi e ʆən] – n. national [ næʆənəl] – adj. nadzirati. praćenje. nafta. koji se odnosi na prirodu. nužnost. nepažnja. monitoring [ m n tər ŋ] – n. kontrola. prirodna bogatstva. primarni benzin. monitor. kontrola napretka. indikator. multilateral [ m lt lætərəl] – adj. umrežavanje. koji se odnosi na opštinu ili opštinske vlasti. neglect [n glekt] – n. multilateral agreement – višestrani sporazum. Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. municipality [mju n si pæliti] – n. mreža. monopol. 56 . municipal solid waste (MSW) – gradski čvrsti otpad. N naphtha [ næfθə] – n.

nezapaljiv. noise [n z] – n. neutralisation [ nju trəla ze ʆən] – n. noncommercial [ n nkə m ʆəl] – adj. noncontact [ n n k ntækt] – adj. buka. nerazoriv. noncombustable [ n nkəm b stibəl] – adj. azot. network operator – operater mreže. network capacity – kapacitet mreže. nevarnični. nonsparking [ n n spɑ kiŋ] – adj. nonconductive [ n nkən d ktiv] – adj. nonconducting [ n nkən d ktiŋ] – adj. nonconventional [ n nkən venʆənəl] – adj. nondestructive [ n nd str kt v] – adj. koji se ne obnavlja. objektivan. noise pollution – zagađenje bukom. non-nuclear energy [ n n nju kliə enəd i] – n. 57 . koji ne stari. neuništiv. nesagoriv. nefunkcionalan. nitrogen (N) [ na trəd ən] – n. non-discriminatory network access – ravnopravan pristup mreži. nekomercijalan. nestandardni. non-renewable [ n n r nju əbəl] – adj. neprovodljiv. biljne kulture koje se ne mogu koristiti za proizvodnju energije. non-discriminatory [ n n d skr minətəri] – adj. poništavanje. nominal voltage – nazivni napon. fer. nazivni. nonfunctional [ n n f ŋkʆənəl] – adj. neobnovljiv. nonflamammble [ n n flæməbəl] – adj. galama. nevladino telo. neprovodljiv. nonageing [ n n e d ŋ] – adj. network access – pristup mreži. noise abatement – smanjivanje buke. noninductive [ n n n d kt v] – adj. non-energy crops [ n n enəd i kr ps] – n. bezkontaktni. mrežni operater. non-governmental body [ n n g və mentl b di] – n. nereaktivan. non-renewable energy resources – neobnovljivi izvori energije. nominalni. nominal [ n minəl] – adj. nekonvencionalni. nitrogen oxide (NOx) – sve vrste azotnih oksida. neutralizacija. neinduktivni. noise level – nivo buke. nediskriminišući. nenuklearna energija. nonreactive [ n nri ækt v] – adj.nonsparking district heating/cooling network – lokalna mreža za grejanje/rashlađivanje.

oil demand – potražnja za naftom. O observe [əb z v] – v. suvišan. oil consuming/producing countries – zemlje proizvođači/potrošači nafte. desiti se. obstruction [əb str kʆən] – n. nafta. nulti napon. offshore [ f ʆ ] – adv. opstrukcija. ulje. saopštenje. smetnja. oil pipe-line – naftovod. nuclear energy – nuklearna energija. oktan. oil [oil] – n. oil reserves – zalihe nafte. paziti na nešto. nuclear accident – nuklearni akcident. naročito. zastareo. obsolete [ bsəli t] – adj. notifikacija. notification [ nəʊtifi ke ʆən] – n. prepreka. oil company – naftna kompanija. oktanski broj. oil consumption – potrošnja nafte. nuclear safety – nuklearna bezbednost. NOx – grupni naziv za azotove okside. nuclear installation – nuklearno postrojenje. dalje od matične obale (države). off-shore company – ofšor kompanija. nuclear [ nju kliə] – adj. ocean [ əʊʆən] – n. nuclear fission – nuklearna fisija. neupotrebljiv. nuklearni. posmatrati. nuclear fuel – nuklearno gorivo.notably notably [ nəʊtəbli] – adv. off-shore wind – vetar koji dolaze sa mora. no-voltage [nəʊ vəʊlt d ] – n. sigurnost. nuclear waste – nuklearni otpad. dogoditi se. ocean thermal energy – termalna energija okeana. okean. octane [ kte n] – n. posebno. nuclear power – nuklearna energija. ocean currents – morske struje. 58 . occur [ə k ] – v. van linije obale. oil tanker – naftni tanker.

preopterećenje. izlazni. outdoor [ aʊt d ] – adj. mesto za istovar nafte. pretegnuti. prep. outweigh [aʊt we ] – v. outbreak [ aʊtbre k] – n. rezultat. Organization for Securtiy and Co-operation in Europe (OSCE) – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). organska materija. prekid snabdevanja električnom energijom. outlet [ aʊtlet] – n. savladati. neprovidan. 59 . ispust. utičnica. svuda prisutni. opremanje. out of balance – neuravnotežen. nadjačati. oprema. OPEC – Organizacija zemalja izvoznica nafte. preko. sveprisutni. operativan. proces koji je u toku. organic matter [ gæn k mætə] – n. over [ əʊvə] – adv. overage [əʊvə e d ] – adj. posledica. izvršavanje posla sa udaljene lokacije. prestareo. operable [ pərəbəl] – adj. spoljno saradništvo. ongoing process [ n gəʊ ŋ prəʊses] – n. optimizovati.. prep. ishodište. over capacity – prekoračenje kapaciteta. izbijanje. outsourcing [ aʊt s s ŋ] – n. outcome [ aʊtk m] – n. spoljašni. spoljni. izvan.overcome oil terminal – naftni terminal. ishod. otvor. preplatiti. outbound [ aʊtbaʊnd] – adj. početak. poreklo. epikontinentalni pojas. over voltage – previsok napon. outfit [ aʊtf t] – n. out of order – van upotrebe. outage [ aʊt d ] – n. izlazni. troškovi eksploatacije. omnipresent [ mn prezənt] – adj. izlazni rezultat. overburden [ əʊvə b dn] – n. društvo. vegetable oil – biljno ulje. izvor. preopterećenje. overcome [ əʊvə k m] – v. optimize [ ptima z] – v. operational [ pə re ʆənəl] – adj. van. iznad. operating expenses [ pəre t ŋ k spensiz] – n. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. zastareo. opaque [əʊ pe k] – adj. overcharge [ əʊvə tʆɑ d ] – n. radni. prevladati. Outer Continental Shelf [ aʊtə k nt nentl ʆelf] – n. output [ aʊtpʊt] – n. origin [ə r d in] – n. prevagnuti. out [aʊt] – adv. troškovi rada. neproziran.. izlaz.

overheat [ əʊvə hi t] – v. overproduciton [ əʊvəprə d kʆən] – n. ozone depleting substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač. vrh. nepokretan. passive [ pæs v] – adj. ozone (O3) [ əʊzəʊn] – n. oxygen (O) [ ks d ən] – n. passive cooling techniques – pasivne tehnike hlađenja. pitanje). overhead line [ əʊvə hed la n] – n. kiseonik. preopterećenje. nadzemni. napon veći od proračunatog. neaktivan. direktna toplotna i svetlosna energija sunca. vršna potražnja (energije). vršno opterećenje. pasivan. prekomerna doza. oxygenation [ ks d ə ne ʆən] – n. overfall weir [ əʊvə f l w ə] – n. ozone depletion – oštećenje (smanjenje) ozonskog omotača. overload [ əʊvə ləʊd] – n. pregrejati. vazdušni vod. tj. najveća potražnja el. passive solar energy – pasivna solarna energija. energije u određenom vremenskom periodu.– strujno preopterećenje. određeni slučaj.overconsumption overconsumption [ əʊvəkən s mpʆən] – n. overconsumption of electricity – prekomerna potrošnja struje. oksigenacija. maksimum. ozone layer – ozonski sloj. P particulate matter (PM) [pə tikjulet mætə] – n. preceniti. 60 . overrating voltage [ əʊvə re t ŋ vəʊlt d ] – n. overdose [ əʊvədəʊs] – n. prelivna brana. peak [pi k] – n. overground [ əʊvəgraʊnd] – adj. overcurrent [ əʊvə k rənt] – n. peak demand [ pi k d mɑ nd] – n. passive solar system – pasivni sistem za solarno grejanje. prekomerna proizvodnja. overestimate [ əʊvər est me t] – v. prekomerna proizvodnja. Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. Beč. ozon. prekomerna potrošnja. 1985. peak load [ pi k ləʊd] – n. overgeneration [ əʊvə d enə re ʆən] – n.

oslonac. krivični. centrala koja se koristi za proizvodnju dodatne el. persuant (to) [pə sju ənt] – adj. fotoćelija. persistant [pə s stət] – adj. motor na benzin. dozvola. faza. petrol-fuelled engine [ petrəl fju əld end in] – n. solar photovoltaics – solarna fotoćelija. phasing control [ fe ziŋ kən trəʊl] – n. penetrate [ penətre t] – v. mera kiselosti. pilot [ pa lət] – adj. kazneni. measures taken pursuant to convention – preduzete mere u skladu sa konvencijom. potpora. stupanj. permission [pə m ʆən] – n. 61 . osvojiti. regulacija faze. physical environment [ f z kəl n va rənmənt] – n. istrajan. povremen. work permit – radna dozvola. permanent [ p mənənt] – adj. dozvola. fizičko okruženje. stub. radni učinak. periodičan. pH [pi e tʆ] – pH vrednost. rok. persistant organic pollutants (POPs) – postojane ogranske zagađujuće supstance. energije tokom perioda maksimalnog opterećenja mreže. petrol [ petrəl] – n. benzin. koji je u skladu sa. period. permissible consumption – dozvoljena potrošnja. postojanost. permissible [pə m sibəl] – adj. periodic [ p əri d k] – adj. kazna. penetrate a new market – prodreti (ući) na novo tržište. performance [pə f məns] – n. stalan. trajan. dozvoljen. photovoltaic (PV) [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. probni. koji sledi iz. radni režim. pillar [ p lə] – n. phase [fe z] – n. pilot phase – pilot faza. performansa. penalty [ penlti] – n. pilot. permit [ pə m t] – n. phase out – postupno izbaciti iz. fotovoltni. period [ p əriəd] – n. prodreti. probni period. persistance [pə s stəns] – n. photocell [fəʊtəʊ sel] – n. penal [ pi nl] – adj. petrohemijski. periodic refinement – periodično prečišćavanje.pilot phase peak load power plant – el. petrochemical [ petrəʊ kem kəl] – adj. penal provisions – kaznene odredbe.

kišni. mašinerija. high urban atmosphere pollution – visoko aerozagađenje u gradskoj sredini. power plant – električna centrala. položaj. postpone [pəʊs pəʊn] – v. polaritet. overpopulation – prenaseljenost. power authorities – tela koja imaju javna ovlašćenja u oblasti energetike. snaga. kišovit. power [ paʊə] – n. have the power to take decisions – biti ovlašćen za donošenje odluka. plant [plɑ nt] – n. pogon. potencijalan. pipe [pa p] – n. naseljenost. pluvial [ plu viəl] – adj. pollution [pə lu ʆən] – n. power failure – nestanak električne energije. biljka. gasovod. 62 . plug [pl g] – n. within ones powers and competencies – u granicama nečijih moći i nadležnosti. moguć. utikač. uključiti. energana. plant [plɑ nt] – n. postrojenje. cevovod. hydropower plant – hidrocentrala. policy range [ p lisi re nd ] – obuhvat politike delovanja.pilot project pilot project – pilot projekat. cev. biljka. broj stanovnika. post [pəʊst] – nakon. wind power plant – el. power supply – snabdevanje električnom energijom. power transformer – mrežni transformator. odložiti. potential [pə tenʆəl] – adj. pomeriti (u smislu vremena). napojna jedinica. industrial plant – industrijsko postrojenje. polarity [pə læriti] – n. post [pəʊst] – n. fabrika. power pool – dva ili više povezanih proizvođača električne energije. pipe-line [ pa p-la n] – n. postrojenje. power system – elektroenergetski sistem. zagađenje. potential radiological hazard – potencijalni radiološki rizik. elektrana. funkcija. single polarity – jednosmerni napon. power control – razdelnik napajanja. odgoditi. cenrala na vetar. čep. cevovod. power outage – nestanak električne energije. power up – staviti pod napon. bandera. sonda. population [ p pjə le ʆən] – n. stub. moć.

propellant [prə pelənt] – n. nabavka. propane [ prəʊpe n] – n. predictable [pr d ktəbəl] – adj. prognosis [pr g nəʊsis] – n. širiti se. prognoza. prediction [pr d kʆən] – n. proposal [prə pəʊzəl] – n. ponuda. preservation [ prezə ve ʆən] – n. prohibicija. zabrana. priprema. atmosferske padavine. production [prə d kʆən] – n. očekivani investicioni okvir. razmnožavati se.project proposal precautionary measures [pr k ʆənəri me əz] – n. project [ pr d ekt] – n. preheating [pr hi t ŋ] – n. procurement [prə kjʊəmənt] – n. pressurized water reactor – reaktor sa vodom pod pritiskom. mere opreza. pritisak. predvidljiv. očuvanje. predictability [pr d ktə b liti] – n. prohibition [ prəʊh b ʆən] – n. podložan nečemu. očekivanost. prohibit [prə h bit] – v. project proposal – predlog projekta. prone (to) [prəʊn] – adj. prepaid [pr pe d] – adj. 63 . prohibition of operation – zabrana operacije. prefabricated [pri fæbr ke tid] – adj. prefabrikacija. precipitation [prə s pi te ʆən] – n. gas koji se koristi u sprej-bocama ili bocama pod pritiskom za raspršivanje. stvaranje. obrada. unapred plaćen. predviđanje. predviđanje. rasprostirati se. prethodna obrada. verovatnoća. preparation [ prepə re ʆən] – n. predlog. prohibitive costs – preterana cena. preliminarna studija izvodljivosti. producer nation [prə dju sə ne ʆən] – n. prefabrication [pri fæbr ke ʆən] – n. projekat. sklon nečemu. koji se može očekivati. prerada. predvidljivost. prethodni postupak. prevent [pr vent] – v. pretreatment [pr tri tmənt] – n. aktivnosti. zabraniti. processing [ prəʊses ŋ] – n. taloženje. država proizvođač. proizvodnja. preduprediti. pressure [ preʆə] – n. montažni. predictable investment framework – predvidljiv. predgrevanje. raketno gorivo. probability [ pr bə b ləti] – n. propan gas. public procurement – javna nabavka. propagate [ pr pəge t] – v. sprečiti. pre-feasibility study [pr fi zi b liti st di] – n. prognoza.

pumpa. obezbeđenje. pump [p mp] – v. purification [ pjʊərifi ke ʆən] – n. PV roof and facade campaign – kampanja za korišćenje krovova i fasada za montažu fotonaponskih panela. pulse [p ls] – n. piroliza. fotoćelija. provajder. dobaviti. pumpdown [ p mpdaʊn] – n. obezbediti. pumpanje. pyrolysis [p r l s s] – n. staviti na diskusiju. puls. pumpanje. isporučiti. javnost. izneti plan. protectionism [prə tekʆən zəm] – n. javni. public awareness – javna svest. pumpage [ p mp d ] – n. pumping [ p mp ŋ] – n. svest javnosti. provider [prə va də] – n. crpljenje. crpsti. make public – obznaniti. protekcionizam. crpka. predložiti. razglasiti. public [ p bl k] – n. purchase [ p tʆəs] – v. crpljenje. proximity [pr k s m ti] – n. blizina.propose propose [prə pəʊz] – v. pulverise [p lvəra z] – v. impuls. pumper [ p mpə] – n. protection [prə tekʆən] – n. protection measures – mere zaštite. fotovoltažni. pump [p mp] – n. prečišćavanje. photovoltaic cell – fotovoltažna ćelija. pulpa. kaša. kupiti. javnost koje se nešto tiče. zaštita. public authority – javna vlast. isporučilac. provide [prə va d] – v. public health – javno zdravlje. public concerned – zainteresovana javnost. protokol. pumped hydro electric storage – reverzibilna hidroelektrana. PV. 64 . propose amendment – predložiti amandman. pulp [p lp] – n. public service – javna ili državna služba. PV cell. pretvoriti u prah. ispumpavanje. public participation – učešće javnosti. pribaviti. snabdevač. pumpati. photovoltaic [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. naftni izvor sa pumpom. public [ p bl k] – adj. public security – javna bezbednost. protocol [ prəʊtək l] – n. public hearing – javna rasprava. nabaviti. količina ispumpane tečnosti. opšti.

opseg. ionizing radiation – jonizujuće zračenje. rainwater [ re nw tə] – n. količina. brz. kvantitet. svojstvo. radon (prirodni radioaktivni gas). averge daily rate of consumption – prosečna dnevna stopa potrošnje. radiološki. radiation [ re di e ʆən] – n. osposobljeno osoblje. rainfall [ re nf l] – n. nivo. fuel quality – kvalitet goriva. rarefaction [reə fækʆən] – n. kvalitet. radial stacker – radilano odlaganje. brzina. radiological [re diə l d ikəl] – adj. R radial [ re diəl] – adj. radioaktivan. radijalni. environmental quality – kvalitet životne sredine. rata. stopa.averge daily rate of consumption Q qualified staff [ kw l fa d stɑ f] – n. u vezi radioaktivnosti. količina kišnih padavina. zračenje. quality standard – standard kvaliteta. kišnica. radiation protection – zaštita od radioaktivnog zračenja. quality assurance – obezbeđivanje kvaliteta. quality [ kw liti] – n. razređivanje. rail tank car [ re l tæŋk kɑ ] – n. isijavanje. rapid [ ræpid] – adj. range [re nd ] – n. radiological emergency – radiološka opasnost. air quality – kvalitet vazduha. omer. radioactive waste management – upravljanje radioaktivnim otpadom. radon (Rn) [ re d n] – n. radiological consequences – radiološke posledice. radioactive [ re diəʊ ækt v] – adj. u vezi sa zračenjem. zrakast. domet. rate [re t] – n. 65 . quantity [ kw ntiti] – n. raspon. železnički vagon-cisterna. radijacija. daljina.

rated load – nominalno opterećenje. potvrđivanje. ratification [ ræt f ke ʆən] – n. reception [r sepʆən] – n. rear [r ə] – v. put on rating – rangirati. gajiti (životinje). recipijent. recipročan. preobražaj. ponovno uključenje. reconnect [rikə nekt] – prespojiti. raw [r ] – adj. reakcija. bez primesa. recirkulisati. rated frequency – nominalna frekvencija. reaffirm [ ri ə f m] – v. system for intensive rearing – sistem za intenzivno uzgajanje. čist. vratiti. prisetiti se. rated capacity – nominalno opterećenje. realni troškovi. recirculate [ri s kjəle t] – v. rekonstrukcija. akumulatorski. ostvarivanje. nominalni. reaktor. recepient [r s piənt] – n. sirov. rang. rated voltage – nazivni napon. ponovna konverzija. samouključenje. record [ rek d] – n. reconstruction [ ri kən str kʆən] – n. reaction [ri ækʆən] – n. obnavljanje. rejting. raw material – sirovina. razuman. koji prima. reactor core – reaktorsko jezgro. ispunjavanje. reactivate [ri ækt veit] – v. realisation [ r əla ze ʆən] – n. nanovo istaći. rated current – nazivna struja. obostran. ocena. ratifikacija. potvrditi. uzgajati (biljke). reaktivirati. stvarna cena. preraspodela. reclosure [ri kləʊ ə] – n. ponovo spojiti. procena vrednosti. real cost [ji ld] – n. reconversion [ rikən v ʆən] – n. raw fuel – prirodno (neprerađeno) gorivo. povratna sprega. prijem. podnošljiv. nazivni. opozvati. reaktivan. punjiv. procenjeni. reactor [ri æktə] – n. prihvatljiv. ponovo puniti. sposoban da prima. reasonable [ ri zənəbəl] – adj. on a reciprocal basis – na uzajamnoj osnovi. primalac. realizacija. podizati. reafirmisati. reciprocal [r s prəkəl] – adj. rating [ re t ŋ] – n. zapis. uzajaman. recharge [ ri tʆɑ d ] – v. reactive [ri ækt v] – adj. rechargeable [ ri tʆɑ d əbəl] – adj.rated rated [ re tid] – adj. beleška. receptive [r sept v] – adj. recall [r k l] – v. smislen. ponovo aktivirati. 66 . reallocation [ri ælə ke ʆən] – n.

efforts refering to – napori usmereni na. recuperate [r kju pəre t] – v. standard. odnositi se (na). 67 . regenerisati. recovered energy – ponovo iskorišćena energija. recovery time – vreme oporavka (sistema). rectify [ rektifa ] – v. povratiti. refinement [r fa nmənt] – n. regeneracija. regard [r gɑ d] – n. pažnja. oporavak. rafinisati. cost recovery – povraćaj troškova. višak radne snage. refining company/industry – komanija/industrija koja se bavi rafinisanjem nafte. reference book – priručnik. reference data – referentni podaci. reduction [r d kʆən] – n. regardless – nezavisno od. popraviti. refrigerant [r fr d ərənt] – n. reemitovati. višak. recycling [ri sa kl ŋ] – n. rafinerija. reciklaža. terms of reference (ToR) – opšti opis poslova i zadataka. bez obzira na. recovery [r k vəri] – n.regional recover [r k və] – v. region [ ri d ən] – n. obnoviti. projektni zadatak. redukcija. umanjiti. redundancy [r d ndənsi] – n. prečistiti. reduce [r dju s] – v. ponovo uspostaviti. poboljšavanje. preraditi. pozivanje (na). dopuniti. popraviti. obnoviti. oporaviti. obnoviti. recikliranje. with reference to – u vezi sa. sredstvo za hlađenje. redundancija. rafiniranje. preporuka. refinery feedstocks – materijal za preradu u rafineriji. refine [r fa n] – v. povraćaj. reference point – referentna tačka. ponovo napuniti gorivo. region. reference [ refərəns] – n. refurbish [ ri f b ʆ] – v. refinery [r fa nəri] – n. regenerate [r d enəre t] – v. smanjenje. regional [ ri d ənəl] – adj. preraditi. postrojenje za reciklažu. re-emit [r m t] – v. referenca. prečišćavanje. refuel [ ri fjʊəl] – v. smanjiti. with regard to – u vezi sa. ispraviti. etalon. regionalni. obzir. refer (to) [r f ] – v. recycler [ri sa klər] – n. rezerva.

obnovljiv. razrešenje. release [r li s] – n. – obnovljivi izvori energije. regulator. remove [r mu v] – v. koji uređuje. reheat [ ri hi t] – v. release of substances – ispuštanje supstanci. Renewable Energy Certificate – sertifikat kojim se potvrđuje da je el. ukloniti. pojačati. relief [r li f] – n. pouzdan. renewable energy implementation – primena energije dobijene iz obnovljivih izvora. naglasiti. regulativa. reliability [r la ə b liti] – n. reliable [r la əbəl] – adj. daljinski. reliance (on) [r la əns] – n. rehabilitate [ ri hə b l te t] – v. oslanjanje na. rasterećenje. ispuštanje. renewable energy resources (RES) n. reinforce [ ri in f s] – v. remote sensing – daljinska detekcija.subregional subregional – podregionalni. regulator [ regjəle tə] – n. remediation [ri mi di e ʆən] – n. otpustiti sa dužnosti. relief valve – odušni ventil. renewable energy technologies – tehnologije koje se primenjuju u iskorišćavanju obnovljivih izvora energije. objaviti (zvanično) vest ili informacije. release [r li s] – v. odstraniti. reiterate [ri təre t] – v. 68 . oporavak. reinforced concrete – armirani beton. reljef. pravilnik. renewable energy sector – sektor obnovljivih izvora energije. pustiti. olakšanje. podvući. osloboditi. ponovo grejati. energije). subregional level – podregionalni nivo. remedijacija. onaj koji donosi regulativu. remote [r məʊt] – adj. ojačati. regulation [ regjə le ʆən] – n. sanirati. oslobađanje. zakonodavac. release reduction measures – mere za smanjenje ispuštanja određenih materija. energija dobijena iz obnovljivih izvora. reguliše. na daljinu. renewable energy – obnovljiva energija. regulatory framework – pravni okvir. renewable [r nju əbəl] – adj. udaljen. pouzdanost. zavisnost od. propisuje. regulatory [ regjə le təri] – adj. ručica ili dugme za otpuštanje. dogrejati. energija dobijena iz obnovljivih izvora (tretira se različito od »klasično« proizvedene el. ispustiti u atmosferu. renewable forms of energy – obnovljivi vidovi energije.

tržište na kome se el. popraviti. insoluble residue – nerastvorni ostatak. svojina. rescue [ reskju ] – v. naknadna ugradnja (npr. reprocess [ri prəʊses] – v. 69 . otpor. potreba. resistor [r z stə] – n. replaceable [r ple səbl] – adj. reporting [r p t ŋ] – n. novac. retrofitting [ retrəʊ f t ŋ] – n. local resources – lokalni resursi. renewable resources – obnovljivi resursi. R&D) – istraživanje i razvoj. koji se može ponovo napuniti. grupni naziv za obnovljive izvore energije. stanovnik. resistance [r z stəns] – n. power requirements – zahtevna snaga. repair [r peə] – v. responsible [r sp nsibəl] – adj. preostao. rezervoar. zahtev. research capability – istraživački kapacitet. ostatak. istraživanje. reservoire [ rezəvwɑ ] – n. popravak. resident [ rezidənt] – adj. reziduum. dogradnja. akumulaciono jezero. energija prodaje direktno krajnjem korisniku i potrošaču. zamenjiv. research and development (RD. rezonanca.retrofitting renewables [r nju əbəlz] – pl. otpornik. replenishable [r plen ʆəbl] – adj. talog. human resources – ljudski resursi. resurs. residual [r z d uəl] – adj. spasavati. obnova. odgovoriti. izveštavanje. otpornost. stalno prisutan. retail market [ri te l mɑ kit] – n. odazvati se. prirodno bogatstvo. restoration [ restə re ʆən] – n. kadrovi. obnoviti. restauracija. odgovoran. ponovo preraditi. maloprodajno tržište. research [r s tʆ] – n. stalan. respond [r sp nd] – v. expected residue – očekivani ostatak. delova ili opreme) u uređaj ili postrojenje koje je u funkciji. resource tenure – zakonsko pravo da se koristi neki izvor. uslovi. izvor nekog materijala ili sirovine. safety requirements – bezbednosni zahtevi. ostatak. merodavan. requirement [r kwa əmənt] – n. residue [ rezidju ] – n. reagovati. resonance [ rezənəns] – n. renewables penetration – prodiranje obnovljivih izvora energije na tržište. uslov. resource [r z s] – n.

snažan. peščar. sampling [ sɑ mpl ŋ] – n. satisfy [ sætisfa ] – v. rečno korito. bezbednost. rubbish [ r b ʆ] – n. obezbeđenje. safeguard [ se fgɑ d] – n. štednja. salinity [sə l niti] – n. zaštititi. saturation [ sætʆə re ʆən] – n. povratan. rule [ru l] – n. primerak. sandstone [ sændstəʊn] – n. biodegradable rubbish – biorazgradljivi otpad. running [ r n ŋ] – adj. safety guidelines – smernice o bezbednosti. risk [risk] – n. uzimanje uzorka. fuel savings – ušteda u gorivu. zaštićen. pravilo.reversible reversible [r v sibəl] – adj. đubre. safety related technical cooperation – tehnička saradnja u cilju ostvarivanja bezbednosti. ponovni pregled. safety hazard – bezbednosni rizik. krupan. S safe [seif] – adj. mera sigurnosti. tekući. revizija. periodična sadnja i eksploatacija različitih šumskih kultura u cilju podizanja kvaliteta zemljišta. radni. reverzibilan. robust legislative initiatives – zakonodavne incijative velikog zahvata. savings [ se v ŋz] – pl. slan. zadovoljiti. 70 . sadržaj soli. mera bezbednosti. obezbediti. safety [ se fti] – n. robust [rə b st] – adj. safe load – dozvoljeno opterećenje. veliki. ušteda. review [r vju ] – n. u radu. otpad. osigurati. sample [ sɑ mpəl] – n. koji sadrži so. uzorak. siguran. zasićenje. salinitet. safeguard [ se fgɑ d] – v. saline [ se la n] – adj. rules of conduct – pravila ponašanja. sigurnost. rotation forestry [rəʊ te ʆən f ristri] – n. river bed [ r və bed] – n. rizik. robustan.

on a limited scale – u ograničenoj meri. deo zemljišta. seasonal variations in consumption – sezonske varijacije u potrošnji (najčešće se odnosi na godišnja doba). sektor. sigurnost. pečat. self-action – automatsko delovanje. security of supply – bezbednost nabavke. seizmički. schedule [ ʆedju l] – n. lestvica. nivo. spoj. set up [set p] – v. self-sufficient – samodovoljan. osetljiv. razmer. self-powered – sa sopstvenim pogonom. spisak. self-combustion – samosagorevanje. sequestration [ si kwi stre ʆən] – n. seasonals [ si zənəlz] – n. bezbednost. self-check – automatska provera. trijaža. služba. vremenski raspored. sensitive [ sensit v] – adj. odeljenost. self [self] – samostalno. kapati. sectoral approach – sektorski pristup. forestry sector – sektor šumarstva. seep [si p] – v. sudska zaplena. lista. sector [ sektə] – n. skala. 71 . povećati u određenoj razmeri. kanalizacija. ustanoviti. sea-bed [si bed] – n. zaptivka. automatski. usluga. održavanje. seasonal [ si zənəl] – adj. morsko dno. područje. kanalizacione otpadne vode. scale up [ske l p] – v. isključenje iz. sezonski. self-control – samoregulacija. set up a plan/target – postaviti plan/cilj. seismic [ sa zm k] – adj. on a large scale – u velikoj meri. u vezi zemljotresa. security [s kjʊəriti] – n. service [ s vis] – n. sezonska kolebanja.sewage contamination scale [ske l] – n. self-actuated – samoaktivirajući. polusušna oblast. screening [ skri n ŋ] – n. skrining. sewage [ sju d ] – n. vaga. seasonal demand – sezonska potražnja. self-ignition – samopaljenje. sekvestracija. osnovati. fisheries sector – sektor ribolova. sewage contamination – zagađenje kanalizacionim otpadnim vodama. plan. semi-arid area [ semi-ærid eəriə] – n. seal [si l] – n. curiti.

short-term oil prices – kratkoročne cene nafte. shareholder – akcionar. slabost. plitak. smokeless – bezdimni. sporedni efekat. smokestack – dimnjak. potres. single European market – jedinstveno evropsko tržište. oskudica. snežna oluja. smoke pipe – dimnjak. 72 . shortage [ ʆ t d ] – n. manjkavost. sewer [ sju ər] – n. sewage treatment – tretman kanalizacionog otpada. side effect [ sa d fekt] – n. jedan. shockproof – otporan na udar. deo. zainteresovana strana. pomoćni (rezervni) sistem. sewer system – sistem kanalizacije. slave system [ sle v s stəm] – n. slivnik. odvod. smart electricity network [ sm l lek tr siti netw k] – n. kratkoročni. pojedinačan. električna mreža sa samoregulacijom. share of renewable energies – udeo obnovljivih energetskih resursa. talog. akcija. sink [s ŋk] – n. short-term [ ʆ t t m] – adj. nedostatak. kanalizacija. sunčani. shock hazard – opasnost od električnog udara. market share – udeo na tržištu. sludge [sl d ] – n. isključiti. smog. udar. deonica. shock wave – udarni talas. smog [sm g] – n. solarni. shortfall [ ʆ tf l] – n. supply shortfall – nedovoljno snabdevanje. jedinstven. udarac.sewage sludge sewage sludge – otpadni kanalizacioni talog. usitnjeni ugalj. nedostatak. short-range [ ʆ t re nd ] – adj. topljenje snega. mulj. single [ s ŋgəl] – adj. jednostruk. kanal. prekinuti rad. shock [ʆ k] – n. snowstorm [ snəʊst m] – n. share [ʆeə] – n. obustaviti. solar [ səʊlə] – adj. short-term plan – kratkoročni plan. shallow [ ʆæləʊ] – adj. smoke [sməʊk] – n. shutdown [ ʆ tdaʊn] – v. snowmelt [ snəʊmelt] – n. udeo. kratkog dometa. dim. slack coal [ slæk kəʊl] – n. ulegnuće. sewer lines – odvodni kanali.

spur passive solar construction – pasivna solarna konstrukcija. energija. solid vegetal biomass – čvrsta biljna biomasa. active solar energy system – sistem aktivne solarne energije. naselja gde je sunce dominanantan izvor energije. spare part – rezervni deo. solar energy – solarna energija. solar cities – solarna naselja. solar flux – solarni fluks. čvrsto. u potpunoj formi. alkohol. višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. solid waste – čvrsti otpad. energija koja se dalje pretvara u željene oblike. izvor. source [ s s] – n. solar power – solarna energija. panel sa fotoćelijama. pokrenuti. duh. sunčeva energija. solid [ s lid] – adj. solar collector – solarni kolektor. spirit [ sp rit] – n. čađ. rezervni. solar thermal heating – solarno termalno grejanje. čvrsto telo. solar cell – solarna ćelija. špiritus. solarna el. solar electricity [ səʊlə lek tr siti] – n. fotoćelija. soot [sʊt] – n. spill energy [ spil enəd i] – n. active solar energy – aktivna solarna energija. varnica. passive solar techniques – pasivne solarne tehnike. spark [spɑ k] – n. solar heating – solarno grejanje. 73 . solar radiation – sunčevo zračenje. pouzdano. solar energy [ səʊlə enəd i] – n. solar thermal collector – solarni termalni kolektor. solar panel – solarni panel. solar thermal heating technology – tehnologija solarnog termalnog grejanja. iskra. solarna energija. spare capacity – rezervni kapacitet. source energy [ s s enəd i] – izvorna energija. spur [sp ] – v. solar water heater – solarni bojler za zagrevanje vode. spare [speə] – adj. solar thermal power – solarna termalna energija. podstaknuti. solid biomass – čvrsta biomasa. kompletno. solid [ s lid] – n. solid residue – čvrsti talog. fluks (intenzitet) sunčevog zračenja. gar.

subsequent [ s bsikwənt] – adj. potonji. tank (za vodu. čuvanje. zamašan. standard [ stændəd] – n. standard. steam electric plant [ sti m lektr k plɑ nt] – n. zainteresovana strana. skladište. u pripravnosti. napregnut. podneti (npr. standard reference conditions – standardni referentni uslovi. subsidy [ s bsidi] – n. stand-by [ stændba ] – adj. nepogoda. substantial [səb stænʆəl] – adj.stabilize stabilize [ ste bəla z] – v. static electricity [ stæt k lek tr siti] – n. zaliha. filijala. stressed [strest] – adj. subsidized [ s bsəda zd] – adj. statički elektricitet. state-of-the-art [ ste t əv ði a t] – adj. state-of-the-art techology – najmodernija tehnologija. pomoćni. podružnica. reviziju. subsidized raw material production – subvencionisana proizvodnja sirovina. predlog). storage tank [ st r d tæŋk] – n. sporedni. slojevit. store [st ] – v. substantial investment – značajne investicije. manure storage – skladištenje đubriva. učesnik. storm [st m] – n. potopiti. substitute [ s bstitju t] – v. najmoderniji. subvencionisan. stabilizovati. subsidiary [səb s diəri] – adj. skladištiti. znatan. ISO standards – ISO standardi. na čekanju. storage [ st r d ] – n. stand-by oil production – kapaciteti za dodatnu proizvodnju nafte u slučaju nepredviđenih potreba. subvencija. zameniti. stock-limited – ograničenih zaliha. strip mining [strip main ŋ] – n. naftu. ulje). oil stocks – zalihe nafte. stock [st k] – n. cisterna. oluja. stratified [ strætifa d] – adj. površinsko iskopavanje rude. stakeholder [ ste k həʊldə] – n. rezervni. parna električna centrala. subsidiary [səb s diəri] – n. submerge [səb m d ] – v. skladištenje. submit [səb m t] – v. pomoćni. zaroniti. najsavremeniji. opterećen. u znatnoj meri. submit for review – podneti na proveru. substitute materials – alternativni materijali. koji sledi. uskladištenje. 74 . materijali koji mogu zameniti upotrebu nekih drugih materijala. rezervoar.

vrhovni. trajan. ponuda na tržištu. supply chain – lanac snabdevanja. supplier [sə pla ə] – n. zalazak sunca. podržati. sunlight [ s nla t] – n. sustainable [sə ste nəbəl] – adj. ispitivanje. supreme [su pri m] – adj. sustainable use – održivo korišćenje. sustain [sə ste n] – v. izdržati. in sustainable manner – naodrživ način. trajnost. sumporizacija. podneti. 75 . supply options – opcije. sustainable management – održivo upravljanje. sustain a reduction – izdržati period redukcije. suburban [sə b bən] – adj.synchronization subterranean [ s btə re niən] – adj. stabilnost. supply and demand – ponuda i potražnja. mogućnosti snabdevanja. supply [sə pla ] – n. izlazak sunca. switch off – isključiti. switch-board – razvodna tabla. sunrise [ s nra z] – n. održivost. istraživanje. low-sulphur fuels – goriva sa niskim sadržajem sumpora. premer. supreme body – vrhovno telo. sulphur (S) [ s lfə] – n. sustainability [sə ste nə b liti] – n. sumpor. prigradski. živ. nabavljač. switch on – uključiti. sustainable development – održivi razvoj. podzemni. supplies – zalihe. preklopnik. survey [ s ve ] – n. sulphurization [ s fərai zeiʆən] – n. prekidač. stabilan. sulphuric acid – sumporna kiselina. sinhronizacija. switch [sw tʆ] – n. anketa. sunset [ s nset] – n. dobavljač. synchronization [ s ŋkrəna ze ʆən] – n. pretrpeti. održati. sunčeva svetlost.

tackle

T
tackle [ tækəl] – v. baviti se nečim, baratati, rukovati, uhvatiti se u koštac; take [teik] – v. uzeti, uzimati; take decision – doneti odluku; take effect – stupiti na snagu; take into account – uzeti u obzir, voditi računa; take into consideration – uzeti u obzir; take joint action – preduzeti zajedničke aktivnosti; take part – učestvovati; take place – održati se (događaj); take steps – preduzeti mere; take the lead – preuzeti vođstvo; taking account of – uzimajući u obzir; tamper [ tæmpə] – v. neovlašćeno dirati, nepropisno rukovoditi; tamper-proof [ tæmpəpru f] – adj. zaštićen od nepropisnog rukovanja; tank [tæŋk] – n. rezervoar, posuda, tank; tank car – vozilo-cisterna; tankage [ tæŋk d ] – n. čuvanje tečnosti u cisternama, tankovima, taksa za skladištenje tečnosti; pipeline tankage – cevovod za skladištenje nafte; tanker [ tæŋkə] – n. tanker, brod-cisterna; tap [tæp] – n. slavina, čep; tap [tæp] – v. eksploatisati, koristiti; tapped potential – iskorišćeni potencijal; target [ tɑ git] – n. cilj; target value – ciljna vrednost; tariff [ tærif] – n. tarifa; tax [tæks] – n. porez, taksa, naknada; tax exempt – oslobođen poreza; tax exemption – izuzeće od plaćanja poreza; tax incentive – poreska olakšica; tax relief – oslobađanje od poreza; taxation [tæk se ʆən] – n. oporezivanje; taxing [ tæks ŋ] – adj. zahtevan;

76

timing
technical feasibility [ tekn kəl fi zi b liti] – n. tehnička izvodljivost; technology [tek n ləd i] – n. tehnologija; transfer of technology – transfer tehnologije; vehicle emission control technology – tehnologija kontrole emisije štetnih gasova iz vozila; telemetry [te limitri] – n. telemetrija, daljinsko merenje; temporary means [ tempərəri mi nz] – n. privremene mere, sredstva; test [test] – n. ispit, provera, test, probni, ispitni; test borehole – probna bušotina; thermal [ θ məl] – adj. termalni, toplotni; thermal efficiency – toplotna efikasnost; thermal energy demand – potražnja za toplotnom energijom; thermal input – unos toplote; thermal power plant – termoelektrana; thermal treatment – termička obrada; thermocontrol [ θ məʊkən trəʊl] – n. termoregulacija; thermoelectricity [ θ məʊ lek tr siti] – n. termoelektricitet; thermoregulation [ θ məʊ regjə le ʆən] – n. termoregulacija; thermostable [ θ mə steibəl] – adj. termostabilan, otporan na toplotu; thickness [ θ knis] – n. debljina; thunderbolt [ θ ndəbəʊlt] – n. munja; thunderstorm [ θ ndəst m] – n. oluja s grmljavinom; tickler [ t klə] – n. regulator jačine struje; tide [ta d] – n. plima i oseka; tidal power – energija plime i oseke; tidal wave – plimski talas; time [ta m] – n. vreme; dead time – izgubljeno vreme; fault time – vreme ispada; idle time – vreme rada bez opterećenja; time consuming – koji dugo traje; time dependent – zavistan od vremena; time lag – kašnjenje, vremensko zaostajanje; time limit – vremensko ograničenje; time-of-use rates [ taim əv ju z reits] – tarifne razlike zavisno od doba dana; timetable [ ta m te bəl] – n. vremenski raspored, vozni red; timing [ ta m ŋ] – n. merenje vremena, izbor momenta, sinhronizacija;

77

tolerance
tolerance [ t lərəns] – n. tolerancija; tolerate [ t ləre t] – v. tolerisati, dozvoliti, podnositi; tool [tu l] – n. sredstvo, alat; torrent [ t rənt] – n. bujica, jak mlaz; total [ təʊtl] – adj. ukupan, ceo, sav;; total efficiency – ukupna efikasnost; total suspended particulates – ukupna količina suspendovanih čestica; traffic [ træf k] – n. saobraćaj; training [ tre n ŋ] – n. obuka, obučavanje; transboundary [trænz baʊndəri] – adj. prekogranični; transboundary flux – fluks (nečega) koji prelazi (državnu) granicu; transboundary impact – prekogranični uticaj; transboundary natural resources – prirodni resursi koji se prostiru preko državnih granica; transboundary pollution – prekogranično zagađenje; transboundary water – prekogranične vode; transformer [træns f mə] – n. transformator; transit [ trænzit] – n. tranzit, prelaz, prolaz; transit country – tranzitna zemlja; Transit Protocol – Protokol o tranzitu; transmission [trænz m ʆən] – n. prenos, transmisija, prenošenje; transmitting utility (TRANSCO) – institucija koja obezbeđuje prenos (energije) i održava mrežu; transnational [trænz næʆənəl] – adj. transnacionalni; transnational project – transnacionalni projekat; transport [ trænsp t] – n. prevoz; transport fuel – transportno gorivo; transportation [ trænsp te ʆən] – n. saobraćaj; transportation facilities – transportna postrojenja; treatment [ tri tmənt] – n. tretman, obrada; trouble [ tr bəl] – n. nezgoda, nevolja, kvar; troubleproof [ tr bəlpru f] – adj. zaštićen od kvarova; troubleshoot [ tr bəl ʆu t] – v. tražiti neispravnost, tražiti grešku; truck tank car [tr k tæŋk kɑ ] – n. kamion cisterna; trunk [tr ŋk] – n. dalekovod, spojna linija, gepek, sanduk; tuning [ tju n ŋ] – n. podešavanje; turbine [ t ba n] – n. turbina; gas and steam turbine – gasna i parna turbina;

78

unaprediti. podzemni. rasteretiti. neravnoteža. unbiased [ n ba əst] – adj. unit [ ju nit] – n. unblock [ n bl k] – v. give full consideration to – potpuno razmotriti. jedinica. nenaelektrisan. koji nije dostupan. environmental considerations – pitanja životne sredine. underestimate [ ndər estime t] – v. ukloniti prepreku. parametar. wind turbine – turbina na vetar. jednostran. objektivan. monofazan. unavailable [ nə ve ləbəl] – adj. fer. poboljšanje.. neodrživ. bez ljudske posade. koji se nalazi ispod. bezolovni. razdvojiti. usluga). element. unbundling [ n bandliŋ] – n. n. uncouple [ n k pəl] – v. nemoguć. unbalance [ n bæləns] – n.upgrade turbine generator – turbinski generator. neopterećen. unilateral [ ju ni lætərəl] – adj. undervoltage [ ndə vəʊlt d ] – n. razdvajanje (npr. podnapon. unviable [ n va əbəl] – adj. nenapunjen (akumulator). unconnected [ nkə nektid] – adj. unilateralan. unload [ n ləʊd] – v. automatski. deblokirati. updating [ p de tiŋ] – n. underlaying [ ndə le iŋ] – adj. ultraljubičasto zračenje. obratiti punu pažnju. upgrade [ p gre d] – v. unmanned [ n mænd] – adj. unleaded gasoline – bezolovni benzin. underground [ ndəgraʊnd] – adj. nepristrasan. ukloniti opterećenje. uncharged [ n tʆɑ d d] – adj. koji nije raspoloživ. rastavljanje. modernizacija. on no consideration – ni pod kakvim okolnostima. nepovezan. potceniti. preniski napon. unleaded [ n ledid] – adj. uniphase [ ju nife z] – adj. podzemna železnica. 79 . unleaded fuel – bezolovno gorivo. under consideration – u razmatranju. poboljšati. U ultraviolet radiation (UV) [ ltrə va əlit re di e ʆən] – n. popraviti.

poboljšavanje. usavršavanje. energy and resource use – korišćenje vode. ventilation [ vent le ʆən] – n. moguć. V validation [ væli de ʆən] – n. motor vehicle – motorno vozilo. viable alternative – realna. verification [ verifi ke ʆən] – n. uranium (U) [jʊ re niəm] – n. koristiti. korišćenje. važna usluga kao na primer snabdevanje vodom. biljno ulje. ostvariv. primena. usage [ ju s d ] – n. potvrđivanje. strujom ili gasom koja je svima obezbeđena i koju svi korisnici plaćaju. upotreba. dokazivanje. vapour pressure – napon pare. ventilation of rooms – provetravanje prostorija. sredstvo. ventilacija. održivost. vapour. utility [ju t liti] – n. use [ju s] – n. vapor [ ve pər] – n. para. viability [ va ə b liti] – n. vapour recovery – ponovno korišćenje pare. vozilo. korišćenje. utilization of nuclear energy – korišćenje nuklearne energije. razuman izbor. provera valjanosti. energije i drugih resursa. vegetable oil [ ved təbəl oil] – n. vendor [ vendə] – n. smisaona alternativa. proveravanje. sposobnost za život. 80 . upotrebiti. utilization [ ju tila ze ʆən] – n. prevozno sredstvo. utilize [ju tila z] – v. vehicle [ vi kəl] – n. uranium enrichment – proces obogaćivanja uranijuma. upgrading [ p gre dinŋ] – n. vehicle emission – emisija štetnih gasova iz vozila.upgraded fuel upgraded fuel – gorivo sa poboljšanim sastavom. korišćenje. viable [ va əbəl] – adj. economic viability – ekonomska održivost. water. uranijum. primena. upotreba. koji se može održati u životu. legalizacija. isporučilac. valve [vælv] – n. prodavac. para koja se vraća u proces. provetravanje. ventil. vehicle emission control – kontrola emisije štetnih gasova iz vozila.

waste recovery – ponovna upotreba otpada nakon reciklaže. violation [ va ə le ʆən] – n. imajući u vidu. isparljivost. s namerom da. shvatanje. waste [we st] – v. waste derived fuel – gorivo proizvedeno iz otpada. žestok. 81 . waste disposal – odlaganje otpada. ranjivost. zapaljiv. izgled. volatility [ v lə t ləti] – n. volt-ampere [vəʊlt æmpeə] – n. osetljivost. vulnerability [ v lnərə b liti] – n. voltaža. tap water – voda iz vodovoda. stanovište. napon. pretvorljiv u paru.territorial waters view [vju ] – n. with view to – s ciljem. radioactive waste – radioaktivni otpad. W waste [we st] – n. violent [ va ələnt] – adj. narušavanje. nagao. nestalnost. voltage sag – pad napona. voltamper. isparljiv. waste-rock – jalovina. territorial waters – teritorijalne vode. volatile organic compounds (VOC) – isparljiva organska jedinjenja. krhkost. volt. računajući na. naponski. waste management – upravljanje otpadom. SI jedinica za merenje električnog napona. pogled. hazardous waste – opasni otpad. separated household waste – razvrstan kućni otpad. Volt (V) [vəʊlt] – n. prekršaj. waste heat – suvušna (otpadna) toplota. nestalan. trošiti. voltaic [vəʊl taik] – adj. waste residue – otpadni talog. industrial waste – industrijski otpad. voda. nasilan. promenljiv. drinking water – voda za piće. water [ w tə] – n. otpad. volatile [ v ləta l] – adj. eksplozovnost. voltage [ vəʊlt d ] – n. traćiti. voltage element – naponski element. gledište.

snabdevanje vodom. milion vati. kompaktna raspoloživa količina vode u prirodi. vododelnica. water quality – kvalitet vode. vlažan. zimski maksimum (potrošnje). wave power – energija talasa. water divide – vododelnica. water-supply [ w təsə pla ] – n. koji se hladi vodom. proširiti. mokar. vodomer. wind [w nd] – n. wave and tidal energy – energija plime. wind turbine [ w nd t ba n] – n. kilowatt (kW) – kilovat. wet [wet] – adj. energije. watershed [ w təʆed] – n. dobrobit. energije uz pomoć vetra. 1000 vati. talas. čovečanstva. skup elektrana na vetar. dobro. wholesale competition – veleprodajna konkurencija. vodoprivreda. sliv.water body water body – vodno telo. widen [ wa dn] – v. vetar. povećati. well-being [ wel bi iŋ] – n. vodonosni. socijalna pomoć. welfare [ welfeə] – n. water-bearing [ w tə beər ŋ] – adj. human well-being – dobrobit čoveka. waterpower [ w tə paʊə] – n. watertight [ w tə ta t] – adj. nepropustan za vodu. vodena snaga. water-cooled [ w tə ku ld] – adj. wholesale power market – tržište veleprodaje el. ustava. brana. water management – upravljanje vodama. oseke i talasa. veleprodaja. wind energy – energija vetra. dobrobit. vazdušne turbina. water-drainage [ w tə dre n d ] – n. wholesale [ həʊlse l] – n. merna jedinica za snagu. wave [we v] – n. winter peak [ w ntə pi k] – n. watermeter [ w tə mi tə] – n. blagostanje. Watt (W) [w t] – n. kaptažni. isušivanje zemljišta. water turbine – vodena turbina. megawatt (MW) – megavat. water-collecting [ w tə kə lektiŋ] – adj. water-gate [ w tə ge t] – n. wind farm [ w nd fɑ m] – n. vat. wind powered electricity generation – proizvodnja el. 82 . gigawatt (GW) – gigavat. waterless [ w tələs] – adj. milijardu vati. bezvodni. widen the market – proširiti tržište.

dati. broj nula. doneti. prinos. wire line – električni vod. dati nekome prvenstvo. zero emission – nulta emisija. drvo. live wire – vod pod naponom. 83 . faza. izdašnost (izvora). woody biomass [ wʊdi ba əʊmæs] – drvenasta biomasa. šuma.zero emission wire [wa ə] – n. dobit. Z zero [ z ərəʊ] – num. provodnik. osobina određenog procesa da nema ispuštanja štetnih materija (najčešće toksičnih gasova i gasova staklene bašte). predati se. žica. yield [ji ld] – v. ostvariti (prihod). wood residues – ostatak od prerade drveta. wood [wʊd] – n. drvna masa. Y yield [ji ld] – n. open wire line – slobodni vod. odustati.

UNECE EEA – European Environment Agency – Evropska agencija za životnu sredinu EIA – Environmental Impact Assessment – procena uticaja na životnu sredinu EIA Convention – Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Espoo. 1991) – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu EIB – European Investment Bank – Evropska investiciona banka EIs – economic instruments – ekonomski instrumenti EMAS – eco-management and audit scheme – sistem Evropske unije za eko-menadžment i proveru EMEP Protocol – Protocol to the LRTRAP Conventon on long-term financing of the cooperative programme for monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe (Geneva.skraćenice AFV – alternative fuel vehicle – motorno vozilo koje za pogon ne koristi gorivo na bazi naftinih derivata BAT – best available technique – najbolja raspoloživa tehnika BATNEEC – best available techniques not entailing excessive costs – najbolje raspoložive tehnike koje ne zahtevaju prekomerne troškove BSEC – Black See Economic Cooperation – Crnomorska ekonomska saradnja CE – Council of Europe – Savet Evrope CERN – Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (European Organization for Nuclear Research) – Evropski savet za nuklearna istraživanja CP – cleaner production – čistija proizvodnja CSCE – Conference on Security and Co-operation in Europe – Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji CSD – Commission on sustainable development – Komisija za održivi razvoj EBRD – European Bank for Reconstruction and Development – Evropska banaka za obnovu i razvoj ECE v. 1984) – Protokol uz LRTRAP konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velike udaljenosti 84 .

skraćenice EU – European Union – Evropska unija EV – electric vehicle – električno vozilo FAO – Food and Agruculture Organization – Organizacija za ishranu i poljoprivredu GATT – General Agreement on Tariffs and Trade – Opšti sporazum o trgovini i tarifama GEF – Global Environmental Facility – Globalni mehanizam za finansijsku podršku u oblasti životne sredine GHGs – greenhouse gases – gasovi staklene bašte Habitat – vidi UNCHS IAEA – International Atomic Energy Agency –Međunarodna agencija za atomsku energiju IAE – International Atomic Energy – Međunarodna agencija za atomsku energiju IBRD – International Bank for Reconstruction and Development – Međunarodna banka za obnvu i razvoj ICAO – International Civil Aviation Organization – Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo ICC – Interantional Chamber of Commerce – Međunarodna trgovinska komora ICJ – International Court of Justice – Međunarodni sud pravde IEA – International Energy Agency – Međunarodna agnecija za energiju IFC – International Finance Corporation – Međunarodna finansijska korporacija IFCS – Intergovernmental Forum on Chemical Safety – Međuvladin panel o hemijskoj bezbednosti IFI – International financial institutions – međunarodne finansijske institucije IGO – intergovernmental organization – međuvladina organizacija IHO – International Hydrographic Organization – Međunarodna hidrografska organizacija ILA – International Law Association – Udruženje za međunarodno pravo ILC – International Law Commission – Komisija za međunarodno pravo ILO – International Labour Organization – Međunarodna organizacija rada 85 .

1979) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima MEAs – Multilateral Environmental Agreements – multilateralni sporazumi u oblasti životne sredine NATO – North Atlantic Treaty Organization – Organizacija za severnoatlansku saradnju NEAP – National Environmental Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine NEHAP – National Environmental and Health Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine i zdravstva NGO – non-governmental organization – nevladina organizacija OAPEC – Arab Petroleum Exporting Countries – Orgaizacija arapskih zemalja izvoznica nafte ODS – ozon depletion substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač OECD – Organization for Economic Co-operation and Development – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries – Organizacija zemalja izvoznica nafte.skraćenice IMF – International Monetary Fund – Međunarodni monetarni fond IMO – International Maritime Organization – Međunarodna pomorska organizacija IPP – Integrated Product Policy – integralna politika proizvodnje IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – Međuvladin panel o klimatskim promenama IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control – integralno sprečavanje i kontrola zagađenja ISO – International Organization for Standardization – Međunarodna organizacija za standardizaciju IUCN – The World Conservation Union – Međunarodna unija za očuvanje prirode JI – joint implementation – zajedničko sprovođenje LRTRAP Conventon – Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Geneva. OSCE – Organization for Securtiy and Co-operation in Europe – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju RA/RM – risk assessment / risk management – procena rizika / upravljanje rizikom REC – Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu 86 .

Scientific and Cultural Organization – Organizacija UN za obrazovanje. 2003) – Protokol o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu uz Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu SECI – Southeast European Cooperative Iniciative – Inicijativa saradnji u Jugoistočnoj Evropri UN – United Nations – Ujedinjene nacije UNCHS – United Nations Center for Human Settlements – Centar UN za ljudska naselja UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea – Konvencija UN o pravu mora UNESCO – United Nations Educational.skraćenice REReP – Regional Environmental Reconstruction Programmee – Program obnove životne sredine Jugoistočne Evrope SEA – Strategic Environmental Assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu SEA Protocol – Protocol on strategic environmental assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Kiev. nauku i kulturu UNGA – United Nations General Asembly – Generalna skupština Ujedinjenih nacija UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj UNSC – United Nations Securty Council – Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija UNECOSOC – United Nations Economic and Social Council – Ekonomski i socijalni savet Ujedinjenih nacija UNCED – United Nations Conference on Environment and Development – Konferencija UN o životnoj sredini i razvoju (Rio de Janeiro. 1992) UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development – Konferencija UN o trgovini i razvoju UNDP – United Nations Development Programme – Program UN za razvoj UNECE – United Nations Economic Commission for Europe – Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu UNEP – United Nations Envrionment Programme – Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change (New York. 1992) – Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama 87 .

skraćenice UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj VA – voluntary agreements – dobrovoljni sporazumi WB – World bank – svetska banka WBCSD – World Business Council for Sustainable Development – Svetski poslovni savet za održivi razvoj WHO – World Health Organization – Svetska zdravstvena organizacija WIPO – World Intellectual Property Organization – Međunarodna organizacija za intelektualnu svojinu WMO – World Meteorological Organization – Svetska meteorološka organizacija WTO – World Trade Organization – Svetska trgovinska organizacija WWF – World Wide Fund for Nature – Svetski fond za prirodu 88 .

1979 Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. 1992. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. Bazel. 1989. 1992. Energy Community South East Europe Treaty (or ECSEE) Ugovor o energetskoj zajednici jugoistocne Evrope. 89 . EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. Njujork. Espo. Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. 1998. 1991. 1994. Arhus. Kyoto Protocol – Kjoto protokol.lista dokumenata Lista dokumenta iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom i koji čine osnovu reči prevedenih u ovom rečniku: Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. Sofija. Rio de Žaneiro. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih Nacija o promeni klime. Ženeva. Basel Convention – Bazelska konvencija – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. Energy Charter Treaty – Ugovor o energetskoj povelji. CLRTAP – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima.

lista dokumenata Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. Helsinki 1992. Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. Helsiniki 1992. 1987. 1985 90 . Beč. Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata.

doe..mse. Longman Interactive English Dictionary.html http://www.html 91 . Nikolovski – Katin. 2002 8. Macmillan Publishers Limited. 2004 linkovi http://www. Pearson Education Ltd.edu/energy/glos.uiuc. Hidrobiološki zavod – Ohrid. New York.uk/energy /energy-glossary/page24579_print. 1988 7. Zagreb. Longman Dictionary of Contemporary English. 1986. Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske. EKO DIMeC d. 1989.dti. 2003 5.html http://www.org/education/gscleanenergy/glossary. Filipović.energy. Zagreb. Macmillan English Dictionary. 2.gov. Simon & Schuster Inc. 3.gov/glossary/glossary. Rudolf: Englesko-hrvatski ili srpski rječnik. Englesko-srpski rečnik terminologije iz oblasti životne sredine. 2000 6.literatura 1..o. Valjevo. Slave: Anglisko-makedonski limnološki leksikon.eia. Pearson Education Ltd. Drvodelić.o.htm http://www. New York. Third College Edition.gov/glossary/ http://matse1. 1989.nesea. Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske.ca. Milan: Hrvatsko ili srpsko-engleski rječnik. 4. Webster’s New World Dictionary.

92 .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful