ENGLESKO-SRPSKI

REČNIK
TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

Beograd februar 2007.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE
Izdavač: Misija OEBS-a u Srbiji, Odeljenje za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Autori: dr Aleksandar Bogojević dr Dragoljub Todić Ksenija Maltez Miloš Katić dr Vid Vukasović Vigor Majić Kompjuterska obrada: Aleksandar Panov Grafička obrada: Branislav Savić Štampa: SGR „ORIGINAL“ Tiraž: 600 kom.

Ova publikacija je deo programa Energetska bezbednost Misije OEBS-a u Srbiji i nije namenjena za komercijalnu upotrebu. Neovlašćeno kopiranje, umnožavanje i štampanje je protivzakonito i kažnjivo.

ako ne i nemoguće odvajati od energetike. odnosno program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE). a pored toga mnogi u srpskom jeziku nemaju odgovarajuću reč i zahtevaju „opisni“ prevod. a na prvom mestu iz oblasti zaštite životne sredine. 3 . i sa njima se susreću kako stručni prevodioci. organizacije potrošača itd. Spisak problema je mnogo duži od navedenih. godine ugovorom između pomenutih zemalja i EU. a posebno međunarodnih ugovora nailazi na mnoge probleme. Ta saradnja se pre svega ostvaruje sa međunarodnim organizacijama čija aktivnost obuhvata i problematiku energetike. francuski. Potreba za ovakvim rečnikom postoji i prilikom pripreme materijala za učešće naših delegacija na međunarodnim konferencijama. Te se pojave umnožavaju prilikom uporednog prevođenja termina sa nekoliko stranih jezika (na primer engleski. nemački). Neujednačeno. koji su najčešće u upotrebi prilikom zaključivanja međunarodnih ugovora. životnom sredinom i nekim drugim srodnim domenima. Iskustvo. uključujući na prvom mestu one u čijoj je nadležnosti primena pomenutih ugovora. Pri tom je za Srbiju posebno interesantna Zajednica za energetiku zemalja Jugoistočne Evrope osnovana 2005. U tome. tako i svi drugi korisnici. ali i uopšte na međunarodnom nivou. svakako doprinosi intenziviranje međunarodne saradnje u oblasti energetike i s njom nerazlučivo povezanoj oblasti zaštite životne sredine. ruski.). vodeću ulogu imaju Ujedinjene nacije. odnosno njihovim objavljivanjem u službenom glasilu i uvođenjem u unutrašnji pravni sistem države. a ponekad i pogrešno korišćenje pojedinih termina dovodi do nesporazuma i teškoća pre svega u komuniciranju sa telima međunarodnih organizacija. Oni. što je posebno ozbiljan problem kod pripreme prevoda međunarodnih ugovora u vezi sa njihovom ratifikacijom.uvodne napomene Rečnik pojmova i termina iz oblasti energetike zasnovan je prevashodno na terminologiji koja se sreće u međunarodnim ugovorima koji se odnose na ovu problematiku. često nisu ujednačeni ni u izvornim tekstovima međunarodnih ugovora. Toj potrebi. koju je teško. a njihovo uočavanje i ponavljanje u praksi je izazvalo potrebu da se pristupi izradi ovog engleskosrpskog rečnika termina iz oblasti energetike. zatim Evropska unija (EU) i Savet Evrope (CE). pokazuje da se prilikom prevođenja stručnih tekstova uopšte. Pri tom je u rečnik unet i izvestan broj termina iz srodnih oblasti. španski. su mnogobrojni. Problemi u vezi sa prevođenjem sa stranih jezika uopšte. Treba dodati da značajnu ulogu u ovoj saradnji igraju i privredni sektor (proizvođači i distributeri energije na prvom mestu) kao i nevladine organizacije (stručna udruženja. ali i zbog relativno raširene prakse slobodnog i neujednačenog tumačenja pojedinih termina. Ujednačavanje terminologije je bitno i za komunikaciju na srpskom jeziku između subjekata koji učestvuju u raznim delatnostima u vezi sa energetikom. Potreba za izradom ovakvog rečnika pojavila se iz više razloga. pa i sa engleskog. naime. Prevođenje stručnih pojmova i termina sa engleskog na srpski jezik zahteva saradnju eksperata različitih struka sa izvrsnim poznavanjem oba jezika. a sam kvalitet prevoda je često nezadovoljavajući. naime. a značajan udeo pripada i drugim subregionalnim organizacijama.

on bi bio izuzetno obiman. zahtevala je angažovanje stručnjaka iz različitih područja nauke. Rečnik može biti korišćen za približavanje međunarodne problematike i međunarodne saradnje u oblasti energetike svima koji se na neki način bave ovim pitanjem. koji su značajni i za Srbiju. Takođe. Pri tom je korišćeno iskustvo stečeno prilikom izrade Rečnika termina iz oblasti životne sredine (OSCE. Zato se stalo na stanovište da je u ovoj fazi potrebno izraditi rečnik ovog tipa i obima. ne samo sa stanovišta korišćenja izvora terminologije o energetici. Ta lista obuhvata međunarodne multilateralne ugovore globalne (univerzalne) prirode. naučni radnici. To bi zahtevalo angažovanje većeg broja saradnika. cilj i svrha ovog rečnika su širi. učenici. pa i ovog. Dva glavna prethodna pitanja koja se postavljaju u vezi sa izradom svakog rečnika. zatim svih pet osnovnih ugovora zaključenih u okviru Saveta Evrope i pod okriljem Evropske komisije UN za Evropu. novembar 2006. najzad. kako obavezujućeg tako i deklaratornog karaktera. u meri u kojoj su ona značajna za problematiku energetike. U skladu sa projektnim zadatkom. u radu su učestovali i stručnjaci za međunarodnopravna i uporednopravna pitanja. su kriterijum za odabir reči i obim rečnika. nisu mogle biti unete mnoge reči za koje se smatralo da se lako mogu pronaći u postojećim standardnim ili stručnim englesko-srpskim rečnicima. Mission in Serbia). utvrđena je lista značajnijih međunarodnih ugovora u oblasti energetike i zaštite životne sredine na osnovu njihovih tekstova je napravljen izbor odrednica. Osim eksperata za pitanja prirodnih i tehničkih nauka. Redakcioni odbor Beograd. studenti. i znatno više finansijskih sredstava. profesori. usvojenih na međunarodnim konferencijama i ekspertskim sastancima i. akcije koje se sprovode na internom planu država. Sektor za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Misije OEBS u Srbiji (Economic and Environmental Department of the OSCE. 2004). podržao je inicijativu za izradu ovakvog rečnika. Valjevo. kao i najvažnije ugovore zaključene na subregionalnom nivou (posebno za područje Jugoistočne Evrope). Ako bi se u Rečnik uneli svi termini koji se sreću u postojećim međunarodnim dokumentima i bogatoj stručnoj literaturi. godine. EKODIMeC. zatim čitav niz međunarodnih instrumenata. To mogu biti i novinari. svrha ovog rečnika nije da zameni već postojeće stručne rečnike vezane isključivo za oblast energetike.Rezultat međunarodne saradnje u oblasti energetike su pre svega međunarodni ugovori (multilateralni. Imajući u vidu pomenute razloge. Zbog ograničenja postavljenih predviđenim obimom rečnika. Dakle. već i sa stanovišta njegove upotrebne vrednosti. i svi zainteresovani za bolje upoznavanje problematike u pomenutoj oblasti. Multidisciplinarnost materije o kojoj je ovde reč. koji većinom pripadaju legislativi Ujedinjenih nacija. regionalni i bilateralni). mnogo više vremena za njegovu izradu. nego što je ovom prilikom bilo moguće obezbediti. 4 .

okolnosti njihovog nastajanja. i potiče. Razlog tome su. naglasak je stavljen na savremeni tok razvoja terminologije koja se tiče energetike. a tiču se „opštih“ pravnih instituta. U suprotnom. ta usaglašenost je i pravna obaveza. predstavljaju celinu. Značajan deo unutrašnjih pravnih propisa država iz domena energetike nastaje usaglašavanjem sa relevantnim pravnim normama iz međunarodnih ugovora. specifičnosti međunarodnih ugovora (predmet ugovora. i usko s njim povezano pravo životne sredine. veza sa drugim međunarodnim ugovorima iz iste ili slične oblasti. Neki termini i formulacije su unete u rečnik zbog njihovog značenja. a pre svega sa zaštitom životne sredine. Sa stanovišta stručne terminologije. bez obzira na vremenski raspon koji postoji između njihovog nastanka. vrši redukcija u tumačenju smisla pojedinih ugovora. Granica između te dve kategorije termina nije uvek vidljiva. Pravna pravila i izreke. koji su uneti u Rečnik. zajedno sa najnovijim pravnim pravilima koja izražavaju specifičnosti problema energetike i životne sredine. Međutim. Stoga je u izradi Rečnika primenjen takav metodološki pristup kojim su obuhvaćeni i termini sa „širim značenjem“ od onog koje se vezuje za energetiku. bilo isključivo ili češće zajedno sa drugim srodnim pitanjima. kao i termini koji su nastali (i nastaju) u vezi sa specifičnošću problematike o kojoj je ovde reč. jer pravo energetike (i usko s njim povezano pravo životne sredine). pre svega. ali i da se kod korisnika rečnika izazove nepotrebna 5 . ali i međunarodnog ugovornog prava). nastalim mnogo pre usvajanja pravnih pravila o energetici (na primer. iz međunarodnog ugovornog prava. Terminologija u oblasti energetike. ciljevi.predgovor Osobenost ovog rečnika je u tome što njegov najveći deo termina proizilazi iz međunarodnih ugovora i što bi njegovim korišćenjem bilo unapređeno stvaranje jedinstvene terminologije na srpskom jeziku. nije u tom smislu „nova“ pravna disciplina. pre svega u implementaciji međunarodnih ugovora. U takvim slučajevima. itd. u izradi rečnika. Međunarodni ugovori. čine značajan deo sveukupnog pravnog regulisanja ove problematike. iz oblasti građanskog. nastaju mnogi problemi. Međutim. u terminološkom smislu ne mogu tretirati odvojeno.). postojala je mogućnost da se preuzimanjem tumačenja njihovog značenja iz svakog međunarodnog ugovora pojedinačno. krivičnog. kojima se reguliše oblast energetike. za oblast energetike. Za države strane ugovornice konkretnih ugovora. nekim od takvih termina se u međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim instrumentima ponekad daje u izvesnoj meri različit smisao. a može se reći i da predstavljaju odraz savremenog međunarodnog prava i najnovijih tendencija njegovog razvoja. jer se pravo energetike. upravnog. u najvećoj meri. kako na međunarodnom tako i na unutrašnjem planu pojedinih država. to znači da se navedena dva domena – međunarodni ugovor i unutrašnji pravni propis. „koristi“ opštim pravnim institutima. u međunarodnopravnom regulisanju uopšte i u zakonodavstvima država se u velikoj meri „približavaju“. a često su i usklađene (na primer terminologija iz legilslative EU i država članica). mehanizmi njihovog sprovođenja. Ova konstatacija ima šire značenje.

metod koji je primenjen pri njegovoj izradi. kao metod usaglašavanja pravnih propisa danas predstavlja novu vrstu metodologije. kodifikacijama velikih pravnih sistema. Za područje Srbije to je značajno i zbog toga što problemi prevođenja termina povodom implementacije međunarodnih ugovora prate celokupan opus međunarodnih ugovora iz oblasti životne sredine. U ovom vremenu. Beograd. Za izbor termina unetih u ovaj rečnik poslužili su pre svega neki od važnjih međunarodnih ugovornih akata navedenih u Listi dokumenata iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom. na osnovu zajedničkih elemenata iz različitih određenja. godine 6 . Stoga je odlučeno da se pojedinim terminima daju opštiji značaj i smisao. prirodnih i tehničkih nauka. a ta pojava je naročito izrazita u materiji koja se tiče energetike i usko s njom povezane životne sredine. implementaciji međunarodnih ugovora i dr. To je dovelo do nastanka vrlo obimnog korpusa međunarodnopravnih dokumenata obavezujućeg i deklarativnog karaktera. ne zamenjuju pravila implementacije međunarodnih ugovora. koja se primenjuje u procesu stvaranja evropskog (komunitarnog) prava uopšte. koje su države počev od Kraljevine Jugoslavije. Evropske unije i mnogih drugih međunarodnih organizaacija. niti umanjuju terminološki problemi u prevođenju termina sa izvornog jezika dokumenta na srpski jezik. korisnost rečnika bi trebalo da dođe do izražaja i u harmonizaciji unutrašnjih propisa sa propisima Evropske unije. u kontinuitetu umnožava opus međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih instrumenata uopšte. potpisale i ratifikovale. što je ne samo njihov interes. a u tom okviru i evropskog prava energetike. novembar 2006. već to nalažu i činjenice koje problematiku energetike svrstavaju u pitanja od globalnog znacaja. međutim. u našoj sredini. preko SFRJ. je doprinelo realizaciji navedenog metoda. Njome se. ima elemenata metoda koji su već ranije primenjivani u postupcima međunarodne unifikacije pravnih pravila. Rad Ujedinjenih nacija. U tom procesu učestvuje većina država sveta. Učešće u radu tima eksperata društvenih (pravnih).zabuna. Harmonizacija. poštujući pri tom zahteve relevantnih naučnih disciplina. U tom pogledu. SRJ i SCG do Republike Srbije.

kao u reči pick /p k/ kratko e. kojim je označen izgovor engleskih reči. kao u reči board /b d/ kratko u. kao u reči evacuate / vækjʊe t/ dugo u. kao u reči sea /si / kratko i. sastoji se od ovih znakova: Vokali: i i e æ a: – – – – – – – : – – – – – produženo i. kao u reči cup /k p / kratko o.izgovor i skraćenice Fonetski alfabet. kao u reči bar /bɑ / kratko a. kao u reči bet /bet/ otvoreno e. kao u reči fossil /'f səl/ dugo o. kao u reči bad /bæd/ dugo a. kao u reči school /sku:l/ engleski glas kao u reči accept /ək sept/ engleski glas kao u reči word /w d/ engleski glas kao u reči play /ple / engleski glas kao u reči buy /ba / engleski glas kao u reči employ / m pl / engleski glas kao u reči now /naʊ/ engleski glas kao u reči open / əʊpən/ engleski glas kao u reči ears / əz/ engleski glas kao u reči careful / keəfl/ engleski glas kao u reči fuel /fjuəl/ ʊ u: ə ei ai i au əu iə eə uə – – – – – – – – 7 .

fonetski izgovor i skraćenice Konsonanti: p b t d k g tʆ d f v θ ð s z ʆ – – – – – – – – – – – – – – – – engleski glas kao u reči party / pɑ ti/ engleski glas kao u reči book /bʊk/ engleski glas kao u reči table / te bəl/ engleski glas kao u reči dinner / d nə/ engleski glas kao u reči king /k ŋ/ engleski glas kao u reči game /ge m/ engleski glas kao u reči picture / p ktʆə/ engleski glas kao u reči judge /d engleski glas kao u reči fire /fa ə/ engleski glas kao u reči veal /vi:l/ engleski glas kao u reči ethnic / eθn k/ engleski glas kao u reči this /ð s/ engleski glas kao u reči smoke /sməʊk/ engleski glas kao u reči zero / z ərəʊ/ engleski glas kao u reči brush /br ʆ/ engleski glas kao u reči beige /be / engleski glas kao u reči have /hæv/ engleski glas kao u reči mother / m ðə/ engleski glas kao u reči nanny / næni/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ engleski glas kao u reči left /left/ engleski glas kao u reči roar /r / engleski glas kao u reči you /ju:/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ d / h m n ŋ l r j w – – – – – – – – 8 .

– singular – jednina v. – adjective – pridev adv. – plural – množina sg.lista skraćenica adj. – number – broj pl. – verb – glagol 9 . – adverb – prilog n. – noun .imenica num.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

12

prekinuti. udes. 13 . account [ə kaʊnt] – n. bogat. apsorbovati. accede to an office – stupiti na dužnost. abundant [ə b ndənt] – adj. saglasnost. nezgoda. absorb [əb s b] – v. prihvatljivost. in accordance with – u skladu sa. slaganje. accede to [ək si d] – v. obilan. accord [ə k d] – n. ubrzati. dogovor. accuracy [ ækʊrəsi] – n. pristupanje. mogućnost uvida u poslovanje ili dokumentaciju. fair access to – fer pristup nečemu. acceptibility [ək septə b ləti] – n. izobilje. odgovoran nekome. accountability [ə kaʊntə b liti] – n. mogućnost prihvatanja. nagomilati. accelerate authorisation procedures – ubrzati procedure autorizacije. pristup. Arhus. take into account – uzeti u obzir. obzir. accordance [ə k dəns] – n. accident [ æks dənt] – n. accelerate [ək seləre t] – v. stupiti na nešto. preciznost. sklad. abort [ə b t] – v. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. akumulirati. tačnost. 1998. account of costs – račun proizvodnih troškova. sklad. accede to a convention – pristupiti konvenciji. access [ ækses] – n. obilje. nadzemni. akcident. accession [ək seʆən] – n. accelerated development – ubrzani razvoj. odgovornost. abundance [ə b ndəns] – n. accumulate [ə kju mjʊle t] – v. razmotriti.A Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. bank account – račun u banci. accession to an organisation – stupanje u organizaciju. access to energy – pristup eneregiji. zastupljenost. pristup. havarija. upiti. prilaz. accountable [ə kaʊntəbəl] – adj. račun. pristupiti nečemu. above ground [ə b v graʊnd] – adj. odbaciti.

administrativni.n] – n. action plan – akcioni plan. administrative measures – administrativne mere. prilagoditi. ad hoc [æd h k] – adv. napredan. affordable [ə f dəbl] – adj. u ovom slučaju. uključiti. savetnik. priuštiv. sprej. aero [eərəʊ] – koji se odnosi na vazduh. sticanje. acquisition [ ækwi z ʆən] – n. to the best advantage – najpovoljnije. aerosol [ eərəs l] – n. prednost. adjustment [ə d stmənt] – n. advertisement [əd v tismənt] – n. upravni. affordable price – pristupačna cena. aktivnost. kao gasifikacija ili piroliza. kontra efekat. nepovoljan. adverse [ ædv s] – adj. adjust the legislation – prilagoditi propis nečemu. korist. dodatni. reklama. staviti u pogon. negativan. 14 . regulisanje. dodatna vrednost. upravne mere. dopunski. plan aktivnosti za postizanje nečega u budućnosti. administrative [əd m nistrət v] – adj. aerosol. advice [əd va s] – n. action [ ækʆ. reklamirati. additional [ə d ʆənəl] – adj. affiliate [ə f lie t] – adj. adviser [əd va zə] – n. akcija. adverse effect – nepovoljan. advanced [əd vɑ nst] – adj. doterivanje. oglašavati. ispravan. pripojen. za ovu svrhu. adversely affected – izložen negativnom delovanju. prikupljanje. suprotan. delovanje. immediate action – neposredno delovanje. savet. tačan. advanced conversion technology – tehnologija napredne konverzije. advantage [əd vɑ nt d ] – n. coordinated action – koordinirana akcija. podesiti. take joint action – preduzeti zajedničku aktivnost. podešavanje. pridružen. raspršene kapljice neke supstance u vazduhu. added value [ ædid vælju ] – n. aktivirati. activate [ æktive t] – v. spojen. additional physical capacity – dodatni fizički (prostorni) kapaciteti. to bring added value to – dodati vrednost nečemu. dobitak. pristupačan. adjust [ə d st] – v. dobitak. oglas. novi razvojni termo procesi. prilagođavanje. precizan. advertise [ ædvəta z] – v.accurate accurate [ ækjʊrət] – adj. moderan. nadmoćnost. koji se koriste za uklanjanje gradskog čvrstog otpada.

agricultural enterprise – poljoprivredno dobro. određivanje veka trajanja. ageing [ e d ŋ] – adj. skupljen. ugovor. zemljoradnja. implementation of agreement – primena (implementacija) sporazuma. bilateral agreement – bilateralni. agricultural [ ægr k ltʆərəl] – adj. upozorenje. alcohol fuel [ ælkəh l fju əl] – n. aggregate [ ægr gət] – adj. sporazum. dogorevanje. agregator (u smislu elektroprivredno preduzeće. multirateral agreement – višestrani sporazum. naknadno sagorevanje. environmental impact of agriculture – uticaj poljoprivrede na životnu sredinu. aggregation [ ægr ge ʆən] – n. preferential agreement – preferencijalni sporazum. aglomeracija. nagomilavanje. Agenda 21 – Agenda 21 (jedan od glavnih dokumenata koji je usvojen na Rio konferenciji o životnoj sredini i razvoju 1992). regional agreement – regionalni sporazum. poljoprivredni. agenda [ə d endə] – n. skupiti. poljoprivreda. saglasnost. nagomilati. nagomilan. air [eə] – n. aggregator [ ægr ge tə] – n. kombinat. kompoznitni sastav. agricultural land – poljoprivredno područje. reach an agreement – postići sporazum. zastareva. agglomeration [ə gl mə re ʆən] – n. komora za naknadno hlađenje. alert [ə l t] – n. nagomilavanje. ukupan zbir. agreement [ə gri mənt] – n. celina. agriculture [ ægr k ltʆə] – n. startosti. obrađivanje zemlje. 15 . organizacija koja objedinjuje i(ili) povezuje proizvođače i korisnike energije). agregat. agenda of the meeting – dnevni red sastanka. aggregate [ ægr gət] – n. koji stari. aftercooler [ ɑ ftə ku lə] – n.alert afterburning [ ɑ ftə b n ŋ] – n. ukupan. vazduh. frontier agreement – pogranični sporazum. ageing infrastructure – zastarela infrastruktura. program rada. in agreement with – u dogovoru sa. slaganje. dnevni red. skupljanje. oprez. alkoholno gorivo. dogovor. dvostrani sporazum. uzbuna. aggregate [ ægr ge t] – v. signing of agreement – potpisivanje sporazuma. masa. age-dating [ e d deitiŋ] – n.

alteration [ ltə re ʆən] – n. 16 . angle [ æŋgəl] – n. anaerobic digestion – proces razgradnje koji ne koristi kiseonik. izbor. povećati. animal charcoal – ugalj životinjskog porekla. alternativni. proces dobijanja energije iz životinjskog otpada. angle of incidence – upadni ugao. analytic [ ænəl t kəl] – adj. koji može da opstane tamo gde nema slobodnog kiseonika. koji se odnosi na životinje. pojačati. dopuniti. dodeljivanje. prokomentarisati. koji služi nečemu kao zamena. izmeniti. dodatak. allocation of funds – raspodela finansijskih sredstava. allocation of facilities – premeštanje postrojenja. alternative [ l t nət v] – n. animal [ æniməl] – n. altitude [ æltitju d] – n. koji zamenjuje nešto. annotate [ ænəte t] – v. ispitivanje. alternativa. alternative energy resources – alternativni izvori energije. popraviti.allocation allocation [ ælə ke ʆ. ambient [ æmbiənt] – adj. popravka zakona ili dokumenta. okolni. analiziranje. ugao. animal waste conversion – konverzija životinjskog otpada. alternative [ l t nət v] – adj. alternative fuel – alternativno gorivo. analysis of facts – analiza činjenica. alociranje. pribeležiti. amend [ə mend] – v. analiza. amperage [ æmpər d ] – n. anaerobic digester – uređaj za anaerobnu razgradnju. naizmenična struja. aneks. jačina struje u amperima. životinja. raspodela. annex [ æneks] – n. ispravka. animal [ æniməl] – adj. anaerobni. alternating current (AC) [ l t neit ŋ k rənt] – n. menjanje. amandman. amandirati. dopuna. životinjski. premeštanje. anaerobic [ ænə rəʊb k] – adj. alternativni energetski resursi. dati primedbu. amperaža. analysis [ə næləsis] – n. data analysis – analiza podataka. amplify [ æmplifa ] – v. ambient temperature – temperatura vazduha u neposrednoj okolini. analitički. izmena. ambient concentrations – koncentracije (neke materije) u ambijentu.n] – n. amendment [ə mendmənt] – n. visina (nadmorska). preinačenje.

annual turnover – godišnji obrt. prilaz (u smislu načina dolaženja do nekog rezultata). vodeni.arid zones. neke vrste energije ili sirovine) koja se dogodi tokom godinu dana. tumačenje. approximate [ə pr ksimət] – adj. kućni aparat. pristup. anthropogenic influence – uticaj izazvan ljudskim aktivnostima. appropriate [ə prəʊprieit] – adj. odgovarajući. sušan. aproksimativan. approval [ə pru vəl] – n. 17 . komentar. electrical appliances – bela tehnika. arable land – obradiva zemlja. arid [ ærid] – adj. područje. priblizan. anthropogenic activities – aktivnosti vezane za čoveka i njegovu delatnost. nepravilnost. vodena površina. obradiv (obradiva zemlja). sličan. zone. površina. arid zones. annual energy output per turbine – godišnja proizvodnja energije po turbini. anticipated energy demand – predviđena potražnja. pollutant emissions management area – područje u kojem se upravlja emisijama zagađujućih materija. areas – sušne oblasti. approach [ə prəʊtʆ] – n. appliance [ə pla əns] – n. oranica. odobrenje. zona. mašina. godišnji. prihvatanje. anticipate [æn t sipe t] – v. stepwise approach – postepeni pristup. jednogodišnji. koji sadrži vodu. anthropogenic [æn θrəpə d inik] – adj. primedba. odstupanje. predvideti. areas annotation [ ænə te ʆən] – n. anomalija. suv. vodonosni. arable crops – ratarski usevi. water – kopnena. annual [ ænjuəl] – adj. annual maximum demand – najveća potražnja nečega (npr. area load – opterećenje po jedinici površine. arable [ ærəbl] – adj. aparat. area [ eəriə] – n. antropogeni. bezvodan. aqueous [ eikwiəs] – adj. pristup po principu korak po korak. area of land. oblast. conservation area – područje pod zaštitom. limited area – ograničena površina. anomaly [ə n məli] – n. koji se dešava jednom godišnje. approval procedure – procedura odobrenja. objašnjenje. aparat u domaćinstvu.

atomic radiation – atomsko zračenje (radijacija). assemble [ə sembəl] – v. authority [ θ r. to have authority – biti ovlašćen. 18 . spojiti. aktiva. audit [ dit] – n. odvodnik (gromobrana). vlast. pretpostavka. ascent [ə sent] – n. prednost. established under Article 21 – ustanovljen na osnovu Člana 21. atomizer [ ætəm aizə] – n. povećavati se. paragraf. kod projektovanja energetskih postrojenja). assessment [ə sesmənt] – n. assets – pl. povećati. atom [ ætəm] – n. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu (npr. organ ili telo (u smislu vlasti). gas koji se može koristiti u komercijalne svrhe i koji se nalazi uz naftu na prirodnim nalazištima pod zemljom. uzdizati se. raspršivač. article [ ɑ t kəl] – n. conformity assessment – ocenjivanje usaglašenosti. risk assessment – procena rizika. korisno svojstvo. osnovna sredstva. competent authority – nadležni organ. provera. procena. revizija. odredba. oslabljivač. automatski. dodeliti. ocena. deo. montirati. pripisati. atmosphere [ ætməsf ə] – n. pasus. predmet. pridružiti. uspon. judicial authority – sudska vlast. associated gas [ə səʊʆie tid gæs] – n. atom. attenuator [ə tenjueitə] – n. as provided for in Article 1 – u skladu sa Članom 1. članak. ash [æʆ] – n. pepeo. life cycle assessment – ocena (procena) životnog ciklusa. samostalno. sredstva. auto – samo. penjati se. asset [ æset] – n. ascend [ə send] – v. tačka. atmosfera. javna vlast. sklopiti. atenuator. impovina.semiarid semiarid – polusušan (u smislu zemljišta). imati pravo odlučivanja. posed. assign [ə sa n] – v. public authority – javna uprava.ti] – n. uvećati. arrestor (arrester) [ə restə] – n. assumption [ə s mpʆ ən] – n. atomic energy – atomska energija. sastaviti. strategic environmental assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu. augment [ g ment] – v. član. polazna tačka.

auxiliary energy subsystem – pomoćni energetski podsistem (npr. šlep. okupiti se. dodatni. opseg. band [bænd] – n. band [bænd] – v. barge [bɑ rd ] – n. uobičajena mera za zapreminu nafte (približno 159 litara). presnimiti. battery [ bætəri] – n. Bazel. vezati. traka. dostupan. available scientific knowledge – raspoloživo naučno znanje. backfill [ bækfil] – n. 1989. 19 . vaga. environmental balance – ravnoteža u životnoj sredini. balance of trade – bilans poslovanja. balast. kopija. zasipanje. ballast [ bæləst] – n. load balance – uravnoteženost opterećenja.bearer auxiliary [ g z ljəri] – adj. oslonac. konačno stanje. podloga. kičma. available resources – raspoloživi resursi. backbone [ bækbəʊn] – n. professional background – radno iskustvo uključujući i kvalifikacije. balans. barrel [ bærəl] – n. naftni generator koji dopunjuje proizvodnju el. personal background – lični podaci. naknadno ispunjavanje. podrška. backup [ bæk p] – n. bekap. bearer [ beərə] – n. rezerva. pojas. background [ bækgraʊnd] – n. bure. akumulator. opterećenje. saldo. ravnoteža. energije solarnog sistema tokom dugotrajnih oblačnih perioda kada nema dovoljno sunčeve svetlosti). back up [bæk p] – v. balance [ bæləns] – n. mašine neophodne za podršku funckionisanju postrojenja. pozadina. pomoćni. auxiliary equipment – pomoćna oprema. baterija. energy consumption balance – balans potrošnje energije. available [ə ve ləbəl] – adj. balance of payment – bilans plaćanja. spoj sličih komponenti. B available technology – raspoloživa tehnologija. sačuvati. barža. barel. nosilac. raspoloživ. Basel Convention – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. bilans.

onaj koji ima korist. potpomagati. ratifikovati. neravnoteža. potvrditi ugovor. binding decision – obavezujuća odluka. binding agreement – obavezujući sporazum. koristiti. bidding procedure – licitacija. prednapon. obavezati. best available technology (BAT) – najbolja dostupna tehnologija (tehnika) koja je definisana određenom regulativom. u interesu. otklon. bioconversion [ ba əʊ kən v ʆən] – n. binding [ ba nd ŋ] – adj. postupak dobijanja sintetičkog gasa iz uglja. zvanična ponuda. bio [ ba əʊ] – odnosi se na živi svet. dobit. bellow ground [b ləʊ graund] – adj. kvalitet). bind [baind] – v. bind legaly – pravno obavezati. nuđenje. biokonverzija. bi-gas process [ baigæs prəʊses] – n. on behalf of – u korist. prikupljanje ili davanje ponuda. beneficiary [benə f ʆəri] – n. imati koristi od. podzemni. prednost. režim rada. nametnuti. korist. best available technology not entailing excessive costs (BATNEEC) – najbolja dostupna tehnologija koja ne zahteva prekomerne troškove. benchmark [ bentʆmɑ k] – n. reper. mutual benefit – obostrana korist. vezivni. spojni priključni. behavior [b he vjə] – n. benzin i prirodni gas). u ime. odstupanje. ići u korist. korist. ponašanje. privilegija. neobjektivnost u smislu veće naklonosti prema jednoj opciji. bio-based renewable energy – obnovljivi izvori energije zasnovani na biološkom materijalu. pogodnost. vozilo koje može koristiti dve vrste goriva (npr. referentna tačka (nivo. benefit [ benefit] – v. benchmarking – testiranje na osnovu unapred zadatih repera. proces koji koristi biljke ili mikroorganizme da pretvori jedan oblik energije u drugi. ponuda. benefit [ benefit] – n.behalf behalf [b hɑ f] – n. bi-fuel vehicle [ba fju əl vi kəl] – n. skriveni. bid [b d] – n. povlastica. bias [ baiəs] – n. bidding [ b d ŋ] – n. 20 . for the benefit of – u korist. environmental benefit – dobrobit za životnu sredinu. vezati jedno za drugo. beneficial for – koristan za. on behalf of ones capacity – u ime (na osnovu) funkcije koju neko vrši. otvoreni konkurs. obavezujući. prednost.

bojler. biogas used as motor fuel – biogas upotrebljen kao motorno gorivo. biološka raznovrsnost. produvavanje. nacrt. bleed [bli d] – v. boiling water reactor (BWR) – nuklearni reaktor koji u procesu rada zagreva vodu do temperature ključanja. projekat. biopower [ ba əʊ paʊə] – n. biopower installations – postrojenja za preradu bioenergije. bioelectricity [ ba əʊ lek tr siti] – n. bioetanol. biorazgradljiv. blueprint [ blu pr nt] – n. biomass exploitation – korišćenje biomase. ispuštati. duvanje. boiler house – kotlarnica. biodiesel [ ba əʊ di zəl] – n. tehnički crtež. gorivo nastalo iz biološkog materijala. blow [bləʊ] – n. Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. biogas. biomass fuel – biljni ili životinjski proizvodi ili ostaci koji se koriste kao gorivo. skup svih vrsta (biljaka.boiling water reactor (BWR) biodegradable [ ba əʊ d gre dəbl] – adj. biodiversity [ ba əʊ da v siti] – n. šema. izduvavati. biofuel [ ba əʊ fju əl] – n. etil-alkohol dobijen preradom biološkog materijala (biljaka). elektricitet dobijen biološkim procesima. gas nastao biološkom razgradnjom organske materije u odsustvu kiseonika. Rio de Žaneiro. biosphere [ ba əʊsf ə] – n. biological diversity – biodiverzitet. udarac. biomass installations – postrojenja za preradu biomase. 21 . 1992. biogas [ ba əʊ gæs] – n. biomass crop production – proizvodnja biljnog materijala u cilju njenog korišćenja kao biomase. eksplozija. dizel gorivo koje se proizvodi od biljnog ili životinjskog materijala. iznenadni nestanak el. kotao. udar (vazduha). energija vezana za biološke procese. zamračenje. bioenergija. biodiverzitet. biološki razgradljiv. plan. biodegradable waste – biološki razgradljiv otpad. biomasa. biomass [ ba əʊmæs] – n. biosfera. zatvoreni sud u kome se voda pretvara u paru pod pritiskom. blackout [ blækaʊt] – n. biodizel. blast [blɑ st] – n. bioelektricitet. krvariti. biota [biəʊ tə] – n. živi svet. životinja. bioethanol [ ba əʊ eθən l] – n. bioenergy [ ba əʊ enəd i] – n. biogorivo. mikroorganizama i gljiva) određenog područja. bioenergija. energije. biota. boiler [ b lə] – n.

havarija. teret. obavezama. borehole. branch office – podružnica. tereta. granati se. pauza. bušotina. od nižeg nivoa ka višem. burden sharing – raspodela opterećenja. koji se proteže preko administrativne granice. račvati se. transboundary pollution – prekogranično zagađenje. opterećenje. širiti se. obilazni put. most. dodatni pogon. grananje. prestanak. obaveza ili odgovornosti između učesnika u nekoj aktivnosti. podstaći. boundary conditions – granični uslovi. prelom. bridge [br d ] – v. grupa. proboj. prekid struje. breakdown [ bre kdaʊn] – n. administrative boundary – administrativna granica. prespajanje. marka. obavezan na nešto. šantiranje. sagorevanje. bulk buy – kupovina na veliko. brend. brand [brænd] – n. šentiranje. izgaranje. pospešiti. boundary [ baundari] – n. pomoćna dinamo-mašina. dodatni pojačavač. premošćenje. burden [ b dn] – n. širokopojasni. transboundary – prekogranični. granica. svežanj. booster [bu stə] – n. bridging [br d iŋ] – n. teret (odnosi se na zapreminu). široki obuhvat. gorenje. boost competitivneness – podstaći konkurentnost.boost boost [bu st] – v. grana. burning [ b n ŋ] – n. vrsta. snop. odozdo naviše. prekid u radu. branch [brɑ ntʆ] – n. busy hour [ b zi aʊə] – čas velikog opterećenja. 22 . odvod. break [breik] – n. ogranak. mimoilaženje. bridge [br d ] – n. žig. raspad. bottom-up [ b təm] – adv. broadband [ br dbænd] – adj. dodatni generator. ugovorima. financial burden – finansijska obaveza. ispad. bulk [b lk] – n. premostiti. područno odeljenje ili kancelarija. međa. branch [brɑ ntʆ] – v. bound by obligations – obavezan dužnostima. vezan. bypass [ ba pɑ s] – n. bunch [b ntʆ ] – n. bound [baʊnd] – adj. bore-hole [ b həʊl] – n. velika propusna moć.

calorific (caloric) value [ kælə r f k vælju ] – n. žrtva nesreće. carboniferous [ kɑ bə n fərəs] – koji sadrži ugalj. capacity [kə pæsiti] – n. calibration [ kæli bre ʆən] – n. calculated – sračunat. carbon (C) [ kɑ bən] – n. carbon capture – izdvajanje ugljenika. prespajanje. sposobnost. pozvati. casualty [ kæ uəlti] – n. calculation [ kælkjə le ʆən] – n. chain reaction – lančana reakcija. call for (measures) – zahtevati. changeover [ tʆe nd əʊvə] – n. cellulose [ seljələʊs] – adj. carbon monoxide – ugljen monoksid. prekinuti. odustati. propusna moć. cell [sel] – n. 23 . izazov. cabling [ ke bl ŋ] – n. kampanja. baždarenje. chain [tʆe n] – n. iziskivati (mere). cellulosic bioenergy crops – biljke bogate celulozom koje se koriste za dobijanje bioenergije. capture [ kæptʆə] – n. carbon cycle – ciklus ugljenika. nesrećni slučaj. ugljenik. sposobnost. hvatanje. lanac. kalorimetar. capability [ ke pə b liti] – n. sakupljanje. calorimeter [ kæləri mi tə] – n. kalorijska vrednost. celulozan. proračun. kabl. catalytic cracking [ kætl t k kræk ŋ] – katalitičko krekovanje. campaign [kæm pe n] – n. kalkulacija. polaganje kablova. izračunat. pretnja. carbon dioxide – ugljen dioksid. od celuloze. prikupljanje. zvati. technical capability – tehnička sposobnost. kalibracija. chain of events – lanac povezanih događaja. merač toplote. količina toplote nastala potpunim sagorevanjem date količne goriva (meri se u džulima po kilogramu). cancel [ kænsəl] – v. mogućnost. kabliranje. kapacitet. zahvat. call [k l] – v. podešavanje. challenge [ tʆælənd ] – n. otkazati. ćelija. ugljenonosni. nosivost. račun. element. provodnik. prebacivanje.changeover C cable [ ke bəl] – n.

charger [ tʆɑ d ə] – n. clean fuel vehicle – vozilo koje koristi čisto gorivo. punjiv. Njujork. uklanjanje. međuprostor. chiller [ tʆ lə] – n. CLRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. climate [ kla mət] – n. chemical energy [ kem kəl enəd i] – hemijska energija. ravan. naelektrisanje. staviti u promet. rashlađivač. clean energy generation – proizvodnja čiste energije. raščišćen prostor. reklamacija. 24 . climate change – klimatska promena. cirkulisati. Ženeva. clean coal technologies – tehnologija prerade uglja koja dovodi do smanjenja štetnih materija prilikom sagorevanja. be in charge – biti nadležan. grupa. punjač. chargeable [ tʆɑ d əbəl] – adj. clearance [ kl ərəns] – n. uklanjanje. razjasniti. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime. čišćenje. (ne mešati sa alternative fuel vehicle). dimnjak. CHP – ukupna energetska proizvodnja centrale (struja i toplota) u vatima. CO2 – ugljen-dioksid. CO2 emission – ispuštanje. clean development mechanism – mehanizam čistog razvoja. naplata. potraživanje. visinski razmak. 1992. obračun. ugljena šljaka. clarify [ klærifa ] – v. gomila. circulate [ s kjəle t] – v. 1979. clunker [ kl ŋkə] – n. pročistiti. claim [kle m] – n. clean [kli n] – adj. akumulatorski. climate-friendly – koji ne utiče nepovoljno na promenu klime. elekrtrični naboj.charcoal charcoal [ tʆɑ kəʊl] – n. energija koja se oslobađa hemijskim procesima. clearing [ kl ər ŋ] – n. grozd. chimney [ tʆ mni] – n. krčenje šume. clean fuel specification – specifikacija čistog goriva. »krš«) koje emituje preveliku količinu štetnih materija daleko iznad dozvoljenih granica. tarifa. uređaj za punjenje. pravilan. raščišćavanje. zahtev. emisija ugljen-dioksida. čist. klima. kružiti. clinker [ kl ŋkə] – n. oprterećenje. cluster [ kl stə] – n. charge [ tʆɑ d ] – n. vozilo (najčešće zastarelo. CO – ugljen-monoksid. klaster. drveni ugalj.

koksara. coal slurry pipeline – cevovod za transport suspenzije uglja u vodi. usklađena. collector [kə lektə] – n. coal oil – nafta koja se dobija preradom uglja. computer code – računarski kod. zakonik. codex [ kəʊdeks] – n. solar collector – solarni kolektor. code of practice – pravilnik o ponašanju. coal-bed – sloj uglja. šifra. 25 . coal-pit – ugljenokop. coal conversion – prerada uglja u gas ili tečno gorivo. gorenje. combined [kəm ba nd] – adj. kombinovan. domaćinstava). coal-cake – briketirani ugalj. cogenerator [kəʊ d enə re tə] – n. širi skup pravila. combustible [kəm b stibəl] – adj. cokery [ kəʊkəri] – n. cogeneration [kəʊ d enə re ʆən] – n. povezivanje. kodeks. kod. coal seam – ležište uglja. coal mine methane – metan iz rudnika uglja (uključujući i neaktivne rudnike). commitment [kə m tmənt] – n. posvećenost nečemu. cohesion policy – politika povezivanja. boriti se. product of combustion – proizvod sagorevanja. sagorevanje. combat climate change – suzbijati klimatske promene. naizmenična proizvodnja električne i toplotne enrgije u termoelektrani. coke oven – koksna peć. uređaj za sakupljanje. gorljiv. program. combat [ k mbæt] – v. poslovnik o radu. coal [kəʊl] – n. coal power plant – električna centrala na ugalj.carry out commitment CO2 emission reduction – smanjenje ispuštanja ugljen-dioksida. cohesion [kəʊ hi ən] – n. carry out commitment – izvršiti obavezu. collector field – kolektorsko polje. coke [koʊk] – n. obaveza. koks. kolektor. combined cycle plant – termoelektrana koja koristi otpadnu toplotnu energiju za zagrevanje (npr. uređaj za korišćenje otpadne toplote. zapaljiv. ugalj. combustion [kəm b stʆən] – n. code [ kəʊd] – n. coke oven gas – gas koji emituju koksne peći. pravilnik. kohezija. pravila službe.

reklamirati (u smislu primedbe). sposobnost nadmetanja. kompilirati. obuhvatati. in compliance with – u skladu sa. public concerned – zainteresovana javnost. compression [kəm preʆən] – n. normi). competitive energy – energija konkuretna u određenom smislu. žaliti se. competitive [kəm petit v] – adj. odnositi se na. concern [kən s n] – v. u skladu sa. sastaviti. comprehensive [ k mpr hens v] – adj. konkurentnost. territory of the party concerned – teritorija zainteresovane 26 . dizel-motor. kompresovan. koncentracija. biti zabrinut. compressed natural gas (CNG) – komprimovani prirodni gas. compression-ignition engine – motor sa paljenjem pod kompresijom. biti u vezi sa. compatible [kəm pætibəl] – adj. uporediv. compile [kəm pa l] – v. comparable methodologies – uporedive metodologije. nadmetanje. koji se može porediti. uporediv. javnost koje se tiče nešto. countries concerned by the process – zemlje zainteresovane za proces. koncern. comprise [kəm pra z] – v. veliko preduzeće. usaglašavanje. sastojati se. skupiti. žalba. sveobuhvatan. pridržavanje (pravila. konkurencija. ticati se. compliance [kəm pla əns] – n. komprimovan. compressed [kəm preʆən] – adj. konkurentan. javnost na koju nešto utiče. complaint [kəm ple nt] – n. tužba. kompresija. gas concentration – koncentracija gasa. concentration [ k nsən tre ʆən] – n.mutual committment mutual committment – obostrana obaveza. takmičenje. competition authority – nadležni organ za praćenje i nadzor nadmetanja. kompatibilan. party concerned – zainteresovana strana. comparable [ k mpərəbəl] – adj. stvaranje izvršne verzije programa. concern [kən s n] – n. competitiveness [kəm petit vnis] – n. comprehensive safety assessment – sveobuhvatna procena bezbednosti. complain [kəm ple n] – v. competition [ k mpə t ʆən] – n. compatible with industry procedures – uskladu sa industrijskim procedurama.

conservation [ k nsə ve ʆən] – n. konstituent. trošenje. obzir. road conditions – stanje puta. condensate [ k ndənseit] – n. conduit [ k ndjuit] – n. provodljiv. vezati. čuvanje. soil condition – stanje zemljišta. konzumacija. connection [kə nekʆən] – n. kondenzat. poverljivost.contingency plan strane. conservation of forests – očuvanje šuma. združeno delovanje. razmotriti. sadržaj. očuvanje. confidential [ k nfi denʆəl] – adj. održanje. congestion [kən d estʆən] – n. priključak. conduction [kən d kʆən] – n. ograničenje. engineering constraints – tehnička ograničenja. slučajnost. razmatranje. conductive [kən d kt v] – adj. consumer [kən sju mə] – n. priključak. uslov. take into consideration – uzeti u obzir. koji povezuje. cev ili kanal. sastavni deo. constraint [kən stre nt] – n. constituent [kən st tʆuənt] – n. zajedničko. prepreka. zakrčenje. potrošač. congestion management [kən d estʆən mæn d mənt] – upravljanje problemom zakrčenosti (npr. confidentiality [ k nfidenʆi æliti] – n. stanje. spaja. content [ k ntent] – n. kongestija. tečnost dobijena kondenzacijom gasa. provodljivost. conservation of energy – čuvanje. provodnik. uskladištenje energije. confidentiality of information – poverljivost informacija. energije). dovodi do čega. spojiti. slučaj. veza. konektor. conductivity [k nd k t viti] – n. koji doprinosi čemu. conducive (to) [kən dju s v] – adj. consumption [kən s mpʆən] – n. condition [kən d ʆən] – n. zagušenje. connector [kə nektə] – n. konzument. rezervni plan. contingency plan – plan za vanredne situacije. contingency [kən t nd ənsi] – n. conductor [kən d ktə] – n. kondenzacija. poverljiv. zadržavanje. provođenje (npr. dotaći. priključni. connecting [kə nektiŋ] – adj. 27 . consideration [kən s də re ʆən] – n. energy consumption – potrošnja energije. eventualnost. vod. potrošnja. spoj. održanje. concerted action [kən s tid ækʆən] – n. provodnik. connect [kə nekt] – v. condensation [ k nden se ʆən] – n. u saobraćaju).

conveyer belt – transportna traka. proces adaptacije postrojenja sa korišćenja konvencionalnog na korišćenje alternativnog izvora energije. controllability [kən trəʊlə biliti] – n. conversion fuel factor – faktor konvertovanja goriva. ugovor. zamena. konverzija. contract terms – ugovorni uslovi. konvekcija. convention [kən venʆən] – n. svaka tehnologija koja pretvara potencijalnu energiju u gorivo. cooling [ku liŋ] – n. convertible [kən v tibəl] – adj. dobavljač. pretvarati. 28 . contractor [kən træktə] – n. conventional fuel – konvencionalno gorivo. upravljački. control [kən trəʊl] – n. nadzor. izmeniti. struje. prenošenje. conveyer [kən ve ə] – n. kontrola. non-convertible – nezamenjiv. konvencionalan. hlađenje. uslovi predviđeni ugovorom. pretvaranje. continuous current – neprekidni tok (npr. izvođač. ohladiti.. convert [kən v t] – v. regulator. uređaj za hlađenje. ugovarač. conventional [kən venʆənəl] – adj. konvertovati. upravljanja. konvencija. sposobnost regulacije (sistema). coolant [ ku lənt] – n. gasa. conventional fuel cycle – ciklus konvencionalnog goriva. conventional gas – prirodni gas koji se nalazi u prirodi. operater. ugovor. dogovor. kontrolni. preduzimač. vozilo naknadno adaptirano za korišćenje alternativnog goriva. zamenljiv. controlled thermonuclear fusion – kontrolisana termonuklearna fuzija. neprekidan. uobičajen. kontrola. upravljački uređaj. upravljanje. konvertibilan. konvertor. kontrolor. neprekinut. contract [ k ntrækt] – n. to) [kən v ʆən] – n. toplotu. za razliku od sintetičkog gasa. controlling [kən trəʊliŋ] – adj.continuous continuous [kən t njuəs] – adj. ili u drugi oblik energije. sredstvo za hlađenje. converted vehicle – konvertovano vozilo. bilo kog fluida). cool [ku l] – v. pokret. controller [kən trəʊlə] – n. n. skup. rashladni fluid. cooler [ku l] – n. transporter. convection [kən vekʆən] – n. zameniti. aparatura koja menja svojstva električne struje. converter [kən v tə] – n. koji može da se zameni nečim drugim. conversion (into.

koksovanje. fixed cost – stalni trošak. jezgro transformatora. corruption [kə r pʆən] – n. kriterijum. cross section – poprečni presek. sprega. criticality [ kriti kæliti] – n. 29 . corrosive [kə rəʊs v] – adj. korozivan. cost [k st] – n. kritički. prekrivač. punomoćje. kritičan. razgovoru. kritičnost. kvarenje. jezgro reaktora. unit cost – jedinična cena. crop species – sorta. lomljenje. učesnik (u procesu. estimated cost – predračun. jezgro. cost-effective – isplativ u odnosu na uloženi novac. truljenje. kultura. spoj. spojnica. corrosion [kə rəʊ ən] – n. costs – troškovi. vrsta useva. korozija. criteria – kriterijumi. ključni. projektu) istog ili odgovarajućeg ranga. cost-benefit analysis – analiza isplativosti. criterion [kra t əriən] – n. counteraction [ kaʊntər ækʆən] – n. ovlašćenje. cena. vredan uloženih sredstava. cross-border – prekogranični. kontra (prefiks). cracking [ kræk ŋ] – n. energija sadržana u jezgru reaktora. counterpart – sagovornik. pojava pukotina. core area – osnovno područje.cross-border core [k ] – adj. cena po jedinici. protivdejstvo. brojač. prevlaka. coupling [ k pl ŋ] – n. prostor u blizini jezgra nuklearnog reaktora. cross [kr s] – koji se pruža sa jedne na drugu stranu. core [k ] – n. korupcija. letina. obuhvatiti. critical [kritical] – adj. prinos. profil. ispravljač. rđanje. cost recovery – naknada troškova. brojilo. corrector [kə rektə] – n. uređaj za korekciju. srž. obloga. veza. rod. covering [ k vər ŋ] – n. isplativost. counter [ kaʊntə] – n. crop [kr p] – n. suštinski. trošak. usev. regulator. spajanje. prekriti. cost-benefit – odnos uloženog i dobijenog. cost-competitive – konkurentan po ceni. credentials [kr denʆəlz] – pl. core energy – osnovna (bazna) energija. pokriti. counter-measure – protivmera. cover [ k və] – v.

damp [dæmp] – adj. prigušnica. petrolej koji se nalazi u zemlji pre prerade. dam [dæm] – n. neprečišćen. kvar. 1994. kumulativni. gasa) preko određene granice. crude supplies – zalihe sirove nafte. crude oil stocks – zalihe sirove nafte koje se čuvaju u rafinerijama i terminalima naftovoda. current proof – protivstrujni. prost. krug. oštećenje. cutting-edge technology – najnovija. brana.cross-border trade cross-border trade – prekogranična trgovina. damming [dæm ŋ] – n. najmodernija. amortizer. prigušivač. bitan. current [ k rənt] – adj. tok. cumulative impact – kumulativni uticaj. struja. podaci. damage [ dæm d ] – n. Sofija. cross-border transmission – prenošenje (npr. najmoderniji. najsavremenija tehnologija. crude oil – sirova. tekući. neprerađen. cumulative [ kju mjələt v] – adj. curb [k b] – v. svakodnevni. prigušiti. period. vlažan. najsavremeniji. energije. sirov. electrical current – električna struja. damp [dæmp] – v. postavljanje brane. damper [dæmpə] – n. neprovodni materijal. dnevni. zbirni. šteta. regulisati. data [ de tə] – pl. D daily [ de li] – adj. el. ciklus. cycle [ sa kəl] – n. uspor rečnog toka. Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. smanjiti. aktuelni. neprerađena nafta. current trends – savremeni tokovi. ograničiti. suštinski. alternating current (AC) – naizmenična struja. krucijalan. crude [ kru d] – adj. current [ k rənt] – n. crucial [ kru ʆəl] – adj. current issues – tekuća pitanja. cutting-edge [ k t ŋ ed ] – adj. current-carrying – pod naponom. 30 .

neformalni skraćeni naziv za apsolutnu razliku neke dve fizičke veličine. potražnja. raskinuti. demand [d mɑ nd] – n. odstranjivanje gasa. average demand – prosečna potražnja za nečim na datom prostoru tokom zadatog vremenskog perioda (npr. zahtev. high demand – visoka potražnja. koncentracija. cena isporuke. decline [d kla n] – n. gustina. degasification [di gæsifi ke ʆən] – n. isključiti. usporenje. krajnji rok. degas. demand charge – tarifa koju plaća veliki potrošač (el. raspad. stepen. nulti. degasing vent – ventil (otvor) za ispuštanje gasa. kašnjenje. density [ densiti] – n. vreme zastoja. energije) za nivo potrošnje u udarnom vremenu. neaktivan. beznaponski. delta [ deltə] – n. razdvojiti. strmina. tražnja za nečim na tržištu. propadanje. deep mining – dubinski kop. dubok. sunovrat. odstraniti gas iz neke supstance ili prostora. data processing – obrada podataka. mrtav. daylight [ de la t] – n. delivery charge [d l vəri tʆɑ d ] – n. degree [d gri ] – n. broj kilovat časova upotrebljenih u periodu od 24 sata daje prosečnu potražnju za taj period). deadline [ dedla n] – n. data logging – prikupljanje. odlaganje. dead conductor – beznaponski provodnik. kontrolni sistem koji reguliše (najčešće) rasvetu zavisno od intenziteta dnevnog svetla. daylighting control – kontrola dnevnim svetlom. deactivate [di æktive t] – v. truljenje. dead time – izgubljeno vreme. osloboditi. decouple [d k pəl] – v.density data acquisition – prikupljanje podataka. dead [ded] – adj. ispustiti. demand power – zahtevana snaga. decay [d ke ] – n. deep [di p] – adj. dnevna svetlost. data flow – tok podataka. 31 . deep mine – jamski rudnik. de-gas [di gæs] – v. nivo. demand restraint measures – mere ograničenja potrošnje. kosina. beleženje podataka. rečna delta. dating pulse [ de t ŋ p ls] – impuls za sinhronizaciju. dezaktivirati. delay [d le ] – n.

razvrstavanje. sprava. device [d va s] – n. deposit [d p zit] – n. desalinizacija. širenje (nastajanje) pustinje. uklanjanje soli iz nekog procesa ili supstance. izdvojiti sumpor. energetski izvori zasnovani na prirodnim resursima koji se mogu iscrpsti. deployment [d pl mənt] – n. stovarište. depository [d p zitəri] – n. raspršen. uštrb. dizel gorivo.dependence on dependence on [d pendəns] – n. pogoršanje. detekcija. deregulacija. spuštanje na niži nivo odlučivanja ili niži položaj. položiti. osiromašen. depreciation [d pri ʆi e ʆən] – n. developed countries – razvijene zemlje. nalazište. depozit. detection [d tekʆən] – n. otkrivanje.). detect [d tekt] – v. deposit [d p zit] – v. diesel oil [ di zəl l] – n. derogation [ dirə ge ʆən] – n. utvrditi. ukidanje. 32 . tj. depletable [d pli təbəl] – adj. ispražnjen. nanos. desulphurization [di s lfəra ze ʆən] – n. desertification [d z tifi ke ʆən] – n. otkriti. pad vrednosti. opustinjavanje. detektovati. razvoj. rasprostranjen. deprecijacija. raširen. deregulation [di regjə le ʆən] – n. development [d veləpmənt] – n. diffuse [d fju z] – v. naslaga. opaziti. pretvaranje u pustinju. sunčevo zračenje raspršeno česticama u vazduhu ili vodi). ukloniti sumpor iz nekog procesa ili supstance. učiniti difuznim. skladište. difuzan. diffuse radiation – difuzno zračenje (npr. zavisnost od. sustainable development – održivi razvoj. desalination [di sæli ne ʆən] – n. detaxation [tæk se ʆən] – n. naprava. ukidanje poreza. šteta. diffuse [d fju s] – adj. nataložiti. foster development – podsticati razvoj. depo. depozitar (ugovora). deponovati. razmeštaj. depletable energy resources – ograničeni izvori energije. uređaj. diffuse source – rasut izvor. izvor energije ili resursa koji je raspoređen na mnogo mesta. decentralizacije i sl. iscrpljen. dependency on energy imports – zavisnost od uvoza energenata. raspršiti. developing countries – zemlje u razvoju. strategies for development – strategije razvoja. desulphur [di s lfə] – v. pojednostavljenje ili smanjenje regulative ili zakonodavnih ograničenja (u cilju ukidanja monopola. uklanjanje sumpora iz nekog procesa ili supstance. obezsumporenje.

svarljiv. prekidanje. disaster area – zona nesreće. ne priznati. rasklopiti. pražnjenje. premeštanje. razdvojiti. direct current (DC) – jednosmerna struja. dislokacija. disengagement [ d s n ge d mənt] – n. disaster [d zɑ stə] – n. nepogode ili katastrofe. električna i svetlosna energija direktno dobijena od sunca u određenom prostoru. osloboditi. ispustiti. odlaganje. ispuštanje. direct solar gain – direktna solarna dobit. discharge [d s tʆɑ d ] – v. discharge [d s tʆɑ d ] – n. disruption prevention – sprečavanje prekida (isporuke el. raspolaganje. podložan procesima fermentacije ili razgradnje. otpremiti. isključenje (iz procesa). disconnect [ d skə nekt] – v. isprazniti. waste disposal – odlaganje otpada. npr. discrepancy [d skrepənsi] – n. demontirati. electric discharge – električno pražnjenje. nevolja. disclaim [d s kle m] – v. direct current (DC) – jednosmerna struja. osporiti. dispečer. diskrepanca. direct [da rekt] – adj. energije). razgradljiv. direct energy conversion – proizvodnja električne energije iz energetskog izvora bez prenošenja energije do radne tečnosti ili pare (bez posredovanja termomehaničkih procesa). energiju direktno sa veleprodajnog tržišta. dismantle [d s mæntl] – v. disassemble [disə sembəl] – v. razdvajač. direct access – direktan pristup. discharge of pollutants – ispuštanje zagađujućih materija. dislocation [ d slə ke ʆən] – n. isključiti. dispatcher [d spætʆə] – n. disruption [d s r pʆən] – n. upotrebljiva toplotna. rastvorljiv. disconnector [ d skə nektə] – n. prekid. nesklad. rasteretiti. disposal [d spəʊzəl] – n. rastaviti. prekidač. dispatch [d spætʆ] – v. nepoklapanje.disruption prevention digestible [da d estibəl] – adj. potrošni materijal. rasklopiti. digestible agricultural waste – razgradljiv poljoprivredni otpad. dostaviti. discharge of functions – razrešiti obaveze. neposredan. 33 . a ne od lokalnog distributera. nesreća. razilaženje (u mišljenju). neusaglašenost. direktan. odstupanje. uklanjanje. neslaganje. eddy current – vrtložna struja. onaj koji raspoređuje. disposables [d spəʊzəbəlz] – n. demontirati. katastrofa. mogućnost potrošača na malo da kupi el.

down time – vreme kada je sistem isključen (havarijski). isporuka el. downstream – nizvodno. drain [dre n] – v. DNO [di en əʊ] – n. kanalizacija. pomak. diversity [da v siti] – n. double glazing [ d bəl gle z ŋ] – n. energije. distribution [ d stri bju ʆən] – n. odstupanje. isprazniti. divert [da v t] – v. distributing [d str bju t ŋ] – adj. koji se odvija u doba dnevnog svetla. down [daʊn] – prep. diversification [da v sifi ke ʆən] – n. mana. diseminacija. suša. dissemination of information – širenje informacija. pobudni. čija je aktivnost vezana za dnevni ritam. dissolve [d z lv] – v. potopiti. inicijativa). isušivanje. pogonski. niz struju. raznolikost. odvoditi. dry [drai] – adj. drenaža. distributing company/industry – preduzeće/industrija koja se bavi distribucijom el. drift [dr ft] – n. dnevni. prirodni gas koji se nalazi pomešan sa naftom u prirodnim nalazištima). diversity of supply – raznovrsnost ponude. downed – umanjen. nedostatak. gubitak. rasejavanje. driving force – pokretačka snaga (npr. energijom. drawback [ dr bæk] – n. odliv mozgova. distribucija (npr. diurnal [da nəl] – adj. ometajući. drainage [ dre n d ] – n. disturbance [d st bəns] – n. pomeranje. dissemination [d semi ne ʆən] – n. 34 . rasipanje. diversifikacija. prozori sa duplim staklima. suv. crpsti. drain [dre n] – n. razvodni. poremećaj. raznovrsnost. niz. putem niskonaponske mreže). koji se odvija tokom 24 sata. energije do konačnih potrošača. smetnja. drought [draʊt] – n. distributing network – električna razvodna mreža. otklon. downwind – niz vetar. oboren. brain drain – odlazak stručnjaka. naniže. dry cellulosic material – suvi celulozni materijal. drown [draʊn] – v. dissolved gas – rastvoreni gas (npr. utopiti. driving [ dra v ŋ] – adj. skrenuti. promeniti pravac. pogon. disipacija. drenirati. dissipation [ d si pe ʆən] – n. na dole.disruptive disruptive [d s r pt v] – adj. lokalni operater za snabdevanje el. rastvoriti.

) višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati.earth surface warming dry hole – izvor koji je presušio (suvi izvor) koji ne daje gas ili naftu. podesan. označiti. alocirati sredstva. kompresovani prirodni gas i benzin). istovariti. obeležiti. dynamo [ da nəməʊ] – n. dump [d mp] – n. pokretač. embankment – zemljani nasip. taj vazduh se potom sprovodi kroz dva nezavisna provodna kanala do tačke upotrebe gde dolazi do mešanja. deponija. dual [ dju əl] – adj. dampiranje. dumper truck – kamion za prevoz smeća i otpada. dual-duct system – centralni sistem za zagrevanje i ventilaciju koji stvara vazduh na dve temperature i nivoa vlažnosti. due [dju ] – adj. dinamo. dospeo. duct [d kt] – n. dvostruki. zemni. duly [ dju li] – adv. istovarivanje. due to – zbog. dam – zemljana brana. dužan (u smislu obavezan). postojan. izdržljiv. dump [d mp] – v. dump energy – neiskorišćena energija pri nekom procesu. trajnost. generator. s pravom. otporan. – n. surface – zemljina površina. bacanje. dumping ground – teren na koji se nešto izbacuje. kanal. connection – uzemljenje. mesto na koje se nešto baca. odlaže. (el. izdržljivost. due to exceptional circumstances – usled vanrednih okolnosti. provodni kanal. dual-paned – prozor sa dvostrukim staklom. in due course – pravovremeno. durable [ djʊərəbəl] – adj. dump site – smetlište. zemlja. uzemljenje. E earmark [ earth [ θ] earth earth earth earth earth əmɑ k] – v. očekivan. usled. kako treba. trajan. 35 . dual-fuel/bi-fuel vehicle – vozilo koje radi na dva različita goriva (npr. baciti. in due time. surface warming – zagrevanje zemljine površine. dumping [ d mp ŋ] – n. postojanost. durability [ djʊərə b liti] – n.

električan. electric shock – električni udar. eddy current [ ædi k rənt] – n. proteći. economic efficiency – ekonomska efikasnost. agro-industrial effluents – otpadne vode iz poljoprivrede i industrije. delotvornost. i koji prodaje el. grejni element zasnonvan na električnom otporu materijala. proći. energije u odnosu na utrošeno gorivo za njenu proizvodnju. efficiency [ f ʆənsi] – n. električni generator. privredni. zemljani radovi. effluence [ efluəns] – n. ekonomisati. earthwork [ θw k] – n. loš uticaj. odnosi se na situaciju kada industrija postiže smanjenje troškova na osnovu povećanja obima proizvodnje. korisnog učinka. otpadne tečnosti. electric resistance heater – otporni grejač. effluents [ efluənts] – pl. elapse [ læps] – v. 36 . štedeti. ekosistem. economic life – isplativa dužina trajanja. uticaj. isticanje. curenje. effectiveness [ fekt vnis] – n. energy efficiency – energetska efikasnost. ekonomija. beneficial effect – koristan učinak. zemljom nasuta brana. enhance efficiency – povećati učinak. ecosystem [ i kəʊ sistəm] – n. eletroefikasnost. economy of scale – ekonomija obima. efikasnost. ekologija. electrical efficiency – pokazatelj odnosa dobijene el. efektivnost. efekat. ekonomski. earthing [ ð ŋ] – n. energiju krajnjim korisnicima. elapsed time – proteklo vreme. electric generator – elektrogenerator. electric utility – osoba ili državna agencija sa monopolom na franšizu. vrtložna struja. effect [ fekt] – n. economy [ k nəm ] – n. delotvornost. uzemljenje. economize [ k nəma z] – v. ecology [ k ləd i] – n. termin koji se odnosi na optimalnu proizvodnju i potrošnju roba i usluga. distorting effect – negativan. electric [ lektr k] – adj. stupanj korisnog delovanja.earthfill dam earthfill dam [ θfil dæm] – n. economic [ ekə n m k] – adj. electric radiant heating – električno grejanje u kome se direktno dobijena toplota širi zračenjem bez pomoći ventilatora ili radnog fluida.

kupovina el. electrical plant – elektrana. gasovi. električna centrala. emergency reserve commitment – obaveza obezbeđivanja rezervi energenata za vanredne situacije. zaštititi obalu nasipom. ispuštanje. emergency measures – mere za hitne slučajeve. electricity generation capacity – kapacitet za proizvodnju el. elektrifikacija. opasnost. emanation [ emə ne ʆən] – n. emergency self-sufficiency in oil supplies – sposobnost oslanjanje na sopstvene naftne rezerve u vanrednim situacijama. Ženeva 1984. electrical grid sub-stations – trafo stanice. EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi. electricity works – elektrana. elektricitet. izbijanje. 37 . kabl za rezervno napajanje. electricity purchase – nabavka. električna centrala. embank [ m bænk] – v. embankment [ m bænkmənt] – n. emission trading – trgovina emisijama (pre svega u vazduhu). electrical utility – elektrana. nasip. ozidana obala. isparavanje. emergency cable – rezervni kabl. kvalifikovanost. čestice i drugi materijal ispušten u okolinu usled sagorevanja goriva. energije. eligibility [ el d ə b ləti] – n. electrical [ lektr kəl] – adj. nevolja. količine zagađujućih materija (koje se ispuštaju u okolinu) koje mogu biti predmet trgovine. emission standard – standard emisije. emergency reserves – rezerve energenata namenjene vanrednim situacijama. emission [i miʆən] – n. emergency stocks – zalihe za vanredne situacije. električni. emanacija. energije.emission trading electric water heating – električno zagrevanje vode. electrical circuit – električno kolo. posedovanje traženih uslova. electrification [ lektrifi ke ʆən] – n. maksimalna količina zagađujućih supstanci koju je po propisima dozvoljeno ispustiti iz jednog izvora. energije. electricity [ lek tr səti] – n. emisija. emergency core cooling system (ECCS) – oprema za hlađenje nuklearnog reaktora u slučaju kompletnog prestanka rada hladnjaka. electricity generation – proizvodnja el. emergency [ m d ənsi] – n.

emission trading scheme emission trading scheme – pravila (sistem) trgovine pravima za ispuštanje zagađujućih materija. ugroziti. energy consumption – potrošnja energije. energy crops – biljke koje se mogu koristiti za dobijanje energije (bilo direktnim sagorevanjem ili za dobijanje sintetičkih goriva). Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects – Protokol o energetskoj efikasnosti i odgovarajućim aspektima životne sredine uz Energetsku povelju (ugovor). obuhvatiti. koji nastaje iz unutrašnjih uzroka. emitovati. emittance [ m təns] – n. količina novca koju potrošač plaća po utrošenom kilovat satu energije. energy efficient technology – tehnologija koja efikasno koristi energiju. endanger [ n de nd ə] – v. energy demand – potražnja za energijom. energičan. vehicle emission control – kontrola izduvnih gasova iz vozila. atomic energy – atomska energija. prihvatiti. hermetički zatvoriti. energetics – pl. ispuštati. enkapsulirati. energy charge – naknada za utrošenu električnu energiju. encompass [ n k mpəs] – v. endogen. gaseous and particulate emission – ispuštanje gasova i štetnih čestica. energize [enəd a z] – v. endorse [ n d s] – v. energy [ enəd i] – n. usvojiti. izložiti opasnosti. energetski. postojanje različitih tipova energetskih izvora na određenom prostoru. emmision limit values – granične vrednosti emisija. sopstvena sposobnost. Energy Charter Treaty – Energetska povelja (ugovor). emit [i mit] – v. endangered species – ugrožene vrste. pobuditi. energija (meri se u vatima). endogenous capacity – unutrašnja. energy efficiency strategies – strategije energetske efikasnosti. endogenous [ n d d inəs] – adj. 38 . izdržljivost. energetika. relativna sposobnost zračenja površine materijala (u odnosu na crno telo). trajnost. staviti pod napon. energetic [ enə d et k] – adj. endurance [ n djʊərəns] – n. energy diversity – raznovrsnost energetskih izvora. encapsulate [ n kæpsjəle t] – v. otpornost.

energy/fuel diversity – raznovrsnost izvora energije odnosno goriva.enter into negotiations energy inefficient plant – energetski neefikasno postrojenje. energy island – energetsko ostrvo. energy saving – mere štednje energije. oplemenjivanja (npr. tržište energenata. ući. povlačiti za sobom. podrazumevati. enter [ entə] – v. oplemeniti. simboličan naziv za regiju koja je udaljena od drugih proizvođača električne energije. energy security / fuel security – energetska bezbednost. enrichment [ n r tʆmənt] – n. istaći. four-stroke engine – četvorotaktni motor. enrichment services – usluge obogaćivanja. kao i prednosti domaćih i alternativnih izvora goriva. gas fueled engine – motor koji radi na gas. energy market – tržište energijom. pogonska mašina. enriched uranium – obogaćeni uranijum. enter into negotiations – započeti pregovore. enriched uranium supply – zalihe obogaćenog uranijuma. poboljšati. motor. politika koja podstiče razvoj tehnologija usmerenih ka diversifikaciji izvora energije i umanjuje oslanjanje na konvencionalna goriva. 39 . enter into force – stupiti na snagu. prodreti. engine [ end in] – n. energy intensive industry – industrija koja troši velike količine energije (npr. snabdevanje obogaćenim uranijumom. pospešiti. energy management system – sistem upravljanja energijom. energy-conversion unit – jedinica (u smislu postrojenja) gde se jedan oblik energije pretvara u drugi. energy policy – energetska politika. energy sector – energetski sektor. politika koja razmatra rizike zavisnosti od izvora goriva sa udaljenih i nestabilnih regiona sveta. proizvodnja aluminijuma). natural gas engine – motor koji radi na prirodni gas. energy supply crisis – kriza u snabdevanju energijom. započeti. obogaćivanje. uranijuma. naglasiti. imati kao posledicu. oplemenjivanje. energy reserves – energetske rezerve. entail [ n te l] – v. enter into consultations – započeti konsultovanje. nastupiti. enrich [ n r tʆ] – v. enhance [ n hɑ ns] – v. rude). energetski resursi koji su poznati i koji se mogu iskoristiti uz pomoć trenutno raspoložive tehnologije i uz prihvatljive troškove. obogatiti sadržaj nečega.

izjedati. iskorenjivanje. equitable [ ekwitəbəl] – adj. 1991. ekvipotencijalan. ulazak. istovetan. equipotential [i kwipə tenʆəl] – adj. ulaženje. habanje. environmentally friendly energy – energija koja najmanje šteti životnoj sredini. predvideti. entry barrier – ulazna barijera. environment(ally) friendly [ n va rən mentli frendli] – adj. spiranje. environmental [ n va rən mentl] – adj. European Centre for Energy Network (ECEN) – Evropski centar za energetsku mrežu. poveriti. entry [ entri] – n. Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. equivalent customer [ kw vələnt k stəmə] – n. pravedan. preduzeće. razarati. European Environment Agency (EEA) – Evropska agencija za životnu sredinu. okolina. entry into force – stupanje na snagu. erode [ rəʊd] – v. poduhvat. Espo. iskoreniti. entrenched custom – ustaljeni običaj. jednak. nagrizanje. entrenched [ n trentʆt] – v. nepristrastan. integritet životne sredine. u jednakoj meri. izjednačiti. erosion [ rəʊ ən] – n. životna sredina. eradication [ rædi ke ʆən] – n. ujednačiti. u istoj fazi. equalize [ i kwəla z] – v.enterprise enterprise [ entəpra z] – n. ekvivalent potrošač. European energy regulator – evropski zakonodavac u energetici. istofazni. small and medium-sized enterprises (SME) – mala i srednja preduzeća. on equitable basis – na jednakoj osnovi. environment [ n va rənmənt] – n. nagrizati. equiphase [ i kwife z] – adj. on the basis of equity – na osnovu jednakosti. koji se tiče životne sredine. nivelisati. 40 . envisage [ n v z d ] – v. uništavanje. eradicate [ rædike t] – v. koji nije štetan po životnu sredinu. erozija. entrust [ n tr st] – v. ustaljen. erodirati. preduzetništvo. local environment – lokalno okruženje. environmental protection – zaštita životne sredine. stupanje. sredina. assembling/manufacturing enterprise – preduzeće za proizvodnju odnosno montažu. environmental integrity – jedinstvo.

preobilje. podstaći. iskop. događaj. korišćenje. produžetak. expenditure [ k spend tʆə] – n. izvoz. exhaust [ g z st] – n. isparivač. premašiti. evaporator [ væpəre tə] – n. pražnjenje.extension European Grid Code (EGC) – evropski kod (zakon) o dalekovodnim električnim mrežama. exchange of personnel – razmena osoblja. everlasting [ evə lɑ st ŋ] – adj. izloženost. exploitation [ ekspl te ʆən] – n. excessive spending – prekomerna potrošnja. troškovi. evakuacija. excessive [ k ses v] – adj. public expenditure – javna potrošnja. više nego. in excess – suviše. širiti. preteran. proces. evolutional [ i və lu ʆənəl] – adj. ekspanzija. exchange [ ks tʆe nd ] – n. ex works cost [ eks w ks k st] – franko kapija. koji se može iscrpeti. evolucija. eksploatisati. iskopavanje. izduvni ventil (na parnoj mašini ili motoru) ispust. vakumiranje. iskoristiti. ekshaustor. proširiti. kretanje. radiation exposure – izloženost radijaciji. prekomeran. event [ vent] – n. ispumpavanje. neumeren. excite [ k sa t] – v. klauzula prilikom sklapanja ugovora koja podrazumeva da kupac preuzima robu kod prodavca i dodatno obezbeđuje vozarinu i osiguranje. upotrebiti. exploit [ k spl t] – v. evacuation [ vækju e ʆən] – n. postepeni razvoj. exhauster [ g z stə] – n. prekoračiti. izazvati. 41 . exposure [ k spəʊ ə] – n. expansion [ k spænʆən] – n. export [ eksp t] – n. exhaustible [ g z stibl] – adj. usisni ventilator. dugotrajan. širenje. izmenjivač. eksploatacija. upotrebiti. višak. exceeding [ k si d ŋ] – adj. razmena. iscrpeti. exceed [ k si d] – v. potrošiti. iscrpiv. izvezena roba. prekomeran. ekscitirati. preko. proširenje. expend [ k spend] – v. evolution [ i və lu ʆən] – n. excavation [ ekskə ve ʆən] – n. exhaust gas – izduvni gas. potrošnja. preteran. razmenjivač. utrošiti. exhaust steam – suvišna para koja se izbacuje iz sistema. excess [ ekses] – n. exchanger [ ks tʆe nd ə] – n. expand [ k spænd] – v. radnja. evolucioni. utrošiti. pobuditi. extension [ k stenʆən] – n. pražnjenje.

feasible [ fi zibəl] – adj. feasibility study – studija (elaborat) izvodljivosti. radioaktivnog materijala). zapaliti. ekstrakt. dovod. extract [ ekstrækt] – n. facilities – sredstva. energije. prostorije. obezbediti. handling and treatment facilities – postrojenja za rukovanje i obradu (npr. istisnuti. nivoi voltaže viši od onih koji se normalno koriste kod prenosa el. finite [ fa na t] – adj. fire [fa ə] – n. npr. olakšati. external [ k st nl] – adj. fire hazard – opasnost od požara. finite oil reserves – ograničene naftne rezerve. extinguisher [ k st ŋgw ʆə] – n. omogućiti. power failure – nestanak električne energije. eksternalije. đubrivo. extra high voltage (EHV) [ ekstrə ha vəʊlt d ] – n. neispravnost. objekti. eksterni. 42 . konačan. otkaz (sistema). ograničen. greška. failure [ fe ljə] – n. ostvarivost. fertilizer [ f təla zə] – n. feed [fi d] – n. vrenje. izvući. external costs – eksterni troškovi. oprema. goriva potrebnog za pogon mašine. facility [fə s liti] – n. fireproof [ fa əpru f] – adj. ostvariv. ekstrahovati. neuspeh. spoljni. postrojenje. extract [ k strækt] – v. ispad. tehničke mogućnosti. fault [f lt] – n. izvodljivost. vatrootporan. facilitate the development – omogućiti razvoj.extention to the network extention to the network – priključivanje na mrežu. uređaj za gašenje požara. externalities [ k st nælitiz] – pl. izvodljiv. iscediti. neispravnost. feasibility [ fi zi b l ti] – n. moguć. fault time – vreme ispada (sistema). fermentacija. F facilitate [fə s lite t] – v. fermentation [ f men te ʆən] – n. pogon za vrenje. fermantation plant – postrojenje. kvar. feed stock [ fi d st k] – n. vatra. ili sirovine koje se prerađuju. zalihe. mineral fertilizer – mineralno đubrivo. dopremanje sirovine ili materijala u proces (prerade). spoljni činioci.

fokusirati. naterati. short rotation forestry – gajenje brzorastućeg drveća i bilja. prednja strana. oslobađanje energije kao posledica cepanja jezgara atoma. unapređivati. fluktuirati. fly ash [flai æʆ] – n. nestalan. forefront [ f fr nt] – n. flow [fləʊ] – v. foster [ f stə] – v. fosil. fosilni ostatak. sila. forest-based industries – industrije zasnovane na šumarstvu. fragile [ fræd a l] – adj. flat plate [flæt ple t] – n. kretati se. teći. ravna ploča. šumarstvo. loman. prvi red. pročelje. žižna tačka. kolebati se. tečnost ili gas. jačina. fluid [ flu id] – n.fragile fission [ f ʆən] – n. fossil fuel substitution – substitucija (zamena) fosilnog goriva. dijagram odvijanja procesa. focal point [ fəʊkəl p nt] – n. focus [ fəʊkəs] – n. fluctuate [ fl ktʆue t] – n. flow [fləʊ] – n. prevođenje u tečno stanje. flow net – strujna mreža. poplava. flowchart [fləʊ tʆɑ t] – n. tok. fisija. cepanje. forest [ f rist] – n. forced [f st] – adj. 43 . flood [fl d] – n. foster the development – pospešiti. force [f s] – n. žiža. forecast [ f kɑ st] – n. fosilizacija. pepeo nošen vazduhom. pod pritiskom. ustava. fossil [ f səl] – n. krhak. be at forefront – biti ispred drugih. vis major. flashover [flæʆ əʊvə] – n. šuma. fiksna cena. prognoza. prinudni. biti veoma napredan. podstaći razvoj. fokus. centar pažnje. focus [ fəʊkəs] – v. lomljiv. vrata brane. snaga. prisilni. put in focus – staviti u centar pažnje. predviđanje. leteći pepeo. forestry [ f ristri] – n. forestry land – šumsko zemljište. fixed price [f kst pra s] – n. tečan. pražnjenje (varnično). force majeure – viša sila. fluidizacija. fluid. ravni kolektor solarne energije. floodgate [ fl dge t] – n. fossil fuel – fosilno gorivo. fluidization [ flu ida ze ʆən] – n. podsticati. fossilization [ f səla ze ʆən] – n.

okvir. popuniti. fuel [fjuəl] – n. gas [gæs] – n. dobiti. fulfil the conditions – ispuniti uslove. fundamentalni. cisterna za snabdevanje gorivom. fulfill [fʊl f l] – v. čest. fuel-based generation [ fjuəlbe st d enə re ʆən] – n. bazični. peć. fuel gas – sintetički gas. gorivo. fuel-oil residue – mazut i druge teške frakcije nafte. benzin. dim. profitirati. proizvodnja el. dobit. ogrev. G G8 [d i e t] – organizacija osam ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta. jačina (signala). fume [fju m] – n. napajanje. fuzija. snabdevanje gorivom. fuelwood [ fjuəlowʊd] – n. fuel oil – petrolej. community energy saving framework – okvir za štednju energije unutar zajednice. energije na bazi goriva. fuelling [fjuəl ŋ] – n. gasovita supstanca. fuel cell – gorivna ćelija. osnovni. isparenja.framework framework [ fre mw k] – n. spajanje. fuel blend – mešavina goriva. fundamental safety principles – osnovni principi bezbednosti. gas. kamion. fusion energy – fuziona energija. 44 . frequency [ fri kwənsi] – n. frekvencija. frequent [ fri kwənt] – adj. primiti. gain [ge n] – v. fusion [ fju ən] – n. steći. fueller [fjuələ] – n. fuelwood species plantation – sađenje drveta koje se koristi kao ogrev. drvo za ogrev. učestanost. fuel switching – prelaženje na drugi vid goriva. stapanje. gain [ge n] – n. furnace [ f nəs] – n. fundamental [ f ndə mentl] – adj. ispuniti. fuel switching capacity – normalna potrošnja nafte koja se može zameniti drugom vrstom goriva u vanrednim situacijama. fulfil.

gasify [ gæsifai] – v. gaseous [ gæsiəs] – adj. generation station n. 45 . gas-pipe. geoelektricitet. emitovanje u atmosferu. geodiverzitet. geoelectricity [ d ə lek tr siti] – n. generation [ d enə re ʆ ən] – n. geological [ d i ə l d kəl] – adj. gasoline [ gæsəli n] – n. geografski informacioni sistem. stvaranje. on-site electricity generation – proizvodnja električne energije na mestu korišćenja. u obliku gasa. geoelectric [ d ə lektr k] – adj. gasovod. dizel gorivo. – električna centrala. ispuštanje gasa. non-grid-connected generation – proizvodnja električne energije van električne mreže. koji sadrži gas. generation dispatch and control – prikupljanje i slanje sa različitih proizvodnih kapaciteta. enerije u velikim količinama. proizvodnja. generisanje. gas fuelled engine – motor koji radi na gas. gas utility – subjekt autorizovan za distribuciju i transport prirodnog gasa. gasifikacija. gaseous emission – emisija gasa.geological gas consumption – potrošnja gasa. natural gas – prirodni gas. gaseous fuel – gasno gorivo. gas storage regiment – režim skladištenja gasa. gasovit. električna energija koja se dobija pomoću zemljine toplote. geographical scope [ d i ə græf kəl skəʊp] – geografski obuhvat. kao i pružanje podrške i drugih usluga. gas storage – skladištenje gasa. pretvoriti u gas. geološki. gasoil [ gæs il] – n. generation company (GENCO) – kompanija koja upravlja i održava postojeće električne centrale. Geographical information system (GIS) [d a es] – n. geodiversity [ d əda v siti] – n. gas import – uvoz gasa. Geographical (Global) Positioning System (GPS) [d p es] – n. benzin. bulk electricity generation – proizvodnja el. sistem za određivanje položaja pomoću satelita. gas grid – gasovodna mreža. geoelektričan. gas emission – ispuštanje gasa. gas-pipeline [ gæspa p] – n. obično prirodan gas. generacija. gasification [ gæsifi ke ʆən] – n.

gradient. gasovi koji pojačavaju efekat staklene bašte.geological storage geological storage – geološko skladištenje. bruto. greenhouse [ gri nhaʊs] – staklenik. greenhouse effect – efekat staklene bašte. svetsko. takođe i akcija ozelenjavanja. 46 . staklena bašta. global [ gləʊbəl] – adj. grant [grɑ nt] – n. greenhouse impact – uticaj na efekat staklene bašte. geothermal energy – geotermalna energija. koje se odnosi na zelenilo ali i (u prenosnom smislu) na prirodu i životnu sredinu. grid access conditions – uslovi pristupa dalekovodnoj električnoj mreži. global warming – globalno zagrevanje. greenhouse gases – gasovi staklene bašte. zeleno. promena neke veličine u prostoru. green investments – »zelene investicije«. Global Environmental Facility (GEF) – Međunarodna institucija za finansijsku podršku u oblasti zaštite životne sredine. koje se odnosi na ceo svet. električna mreža. geological/geographical information – geološke odnosno geografske informacije (o određenom prostoru). geothermal and heat pumps – geotermalne (toplotne) pumpe. globalno. geotermalni. global climate change n. geothermal [ d i əʊ θ məl] – adj. gross [grəʊs] – adj. green action – akcija usmerena na zaštitu prirode i životne sredine. grid-connected photovoltaic generation – proizvodnja električne energije fotonaponskim ćelijama povezanim u mrežu. geothermal gradient – geotermalni gradijent. donacija. rešetka. geothermal power capacity – geotermalni energetski kapacitet. – globalne klimatske promene. grid [gr d] – n. greenfield investments – investicije u izgradnju novih postrojenja. gradient [ gre diənt] – n. electricity grid – dalekovodna električna mreža. grid rules – pravila korišćenja dalekovodne električne mreže. ulaganje u zaštitu i unapređenje životne sredine (na mešati sa green field investments). greenhouse gas emission – emisija gasova staklene bašte. stepen porasta temperature sa povećanjem dubine. green [gri n] – adj. mreža. ukupan. dotiranje.

ground [graʊnd] – n. hazard. hamper the use – sprečavati upotrebu nečega. heat gain – toplotna dobit. uzemljenje. hazardous waste – opasan otpad. ground-level concentration – koncentracija neke supstance u prizemnom sloju. toplota. harmonize [ hɑ məna z] – v. harm [hɑ m] – n. opasnost. zagrevanje. grejati. na površini zemlje.heat-resistant gross domestic product (GDP) – bruto domaći proizvod. ground water – podzemna voda. tlo. guidance [ ga dəns] – n. prizemni. harmful [ hɑ mfəl] – adj. heat transfer – prenos toplote. podloga. heat-resistant [ hi t r z stənt] – adj. ground-zero [ graʊnd z ərəʊ] – n. otporan na zagevanje. rizičan. osnova. heat [hi t] – v. harness financial instruments – upotrebiti finansijske instrumente. harmonizovati. opasan. uposliti. bojler. zagrejati. centar eksplozije. ground-level [ graʊnd levəl] – adj. rizik. hazard [ hæzəd] – n. usporavati. iskoristiti. sprečiti. gross national product (GNP) – bruto nacionalni proizvod. ground-level ozone – prizemni ozon. hazardous substances – opasne supstance. heat loss – toplotni gubitak. kočiti. heat [hi t] – n. H hamper [ hæmpə] – v. grounding [ gra nd ŋ] – n. shock hazard – opasnost od električnog udara. šteta. uskladiti. grejač. hazardous [ hæzədəs] – adj. ozleda. heater [ hi tə] – n. harmful effect – štetni uticaj. uzemljenje. upregnuti. gross energy consumption – ukupna energetska potrošnja. štetan. angažovati. 47 . heating [ hi t ŋ] – n. harness [ hɑ nis] – v. vođstvo.

el. mnogo. hurricane [ h rikən] – n. vodonik. horsepower (HP) [ h s paʊə] – n. high voltage transmission line – visokonaponski dalekovod. vruće podzemne stene (kao alternativni izvor energije). herc. smeštaj.7 vati). visoko. težak. hydroelectric power – hidroelektrična energija. hydro [ ha drə] – hidro. hydrocapacity [ ha drə kə pæsiti] – n. ugljovodonik. high tension – visoki napon. housing [ haʊz ŋ] – n. uragan. hydro-electric power station – hidroelektrana. hot dry rock [ h t dra r k] – n. heavy water – teška voda. jedinica za frekvenciju (1/sec). – vodonična ćelija. energija stvorena u hidroelektrani.heavy heavy [ hæv ] – adj. Hertz (Hz) [h ts] – n. high efficiency – visoka efikasnost. Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. hydroelectric [ ha drə lektr k] – adj. koji se odnosi na vodu. hydrogen fuel cell n. hydrogen (H) [ ha drəd ən] – n. veoma. hydrocarbon [ ha drə kɑ bən] – n. skladištenje. high [ ha ] – adv. high-tension switch [ ha tenʆən sw tʆ] – visokonaponski prekidač. Helsinki 1992. raspoložive količine vode. hidroelektrični. heavy fuel oil – mazut. heavy metals – teški metali. dalekovod. 48 . konjska snaga (745. tajfun. high voltage – visoki napon. hydro energy – hidro energija. hydroenergetic potential – hidroenergetski potencijal. hydro-electricity [ ha drə lek tr siti] – n. highlines [ha la nz] – n.

postepen. implementation of requirements – primena uslova. uređaj (peć) za sagorevanje. in-situ gasification – pretvaranje uglja u sintetički gas na nalazištu. količina vode koju drži brana. učinak. domaći. incumbent [ n k mbənt] – adj. indigenous energy resources – sopstveni energetski resursi (jedne zemlje). starosedelački. in-situ combustion – sagorevanje na licu mesta.Industrial Accidents Convention I illumination [ lu mi ne ʆən] – n. podsticaj. osvetljenje. uticaj. stimulans. delovanje. autohtoni. impetus [ mpitəs] – n. implementirati. implementation of agreement – primena sporazuma. incineration [ n s nə re ʆən] – n. Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata. rasveta. sagorevanje. impoundment [impaundmənt] – n. izvršenje. import [ mp t] – n. uvozna roba. nasip ili druga veštačka barijera. impact [ mpækt] – n. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu. trenutno aktivni (službenik). implementation of reform – primena reforme. indigenous [ n d d inəs] – adj. udar. implementacija. in situ [ n s tju ] – adv. implementation [ mpləmen te ʆən] – n. Helsiniki 1992. indigenous renewable energy sources – sopstveni obnovljivi izvori energije. inkrementalan. incremental [ ŋkrə mentl] – adj. na mestu. sprovođenje. uvoz. na svom uobičajenom. podsticaj. primeniti. prirodnom ili prvobitnom mestu. incentive [ n sent v] – n. 49 . rules of implementation – pravila implementacije. primena. proper implementation – ispravna implementacija. incinerator [ n s nəre tə] – n. kontrolisano spaljivanje. incremental costs – rastući troškovi. na funkciji. sudar. indigenous community – autohtona zajednica. implement [ mpləment] – v.

istofaznost. unutrašnji. poreklom sa zemlje. postaviti. inphase [ nfe z] – n. inicijativa. infracrven. intrinsic [ n tr ns k] – adj. međuzavisnost. installation [ nstə le ʆən] – n. interim report – privremeni izveštaj. međunarodni.inexhaustible inexhaustible [ in g z stibl] – adj. infrastruktura. interchange [ ntətʆe nd ] – n. interconnection (electric utility) [ ntəkə nekʆən] – n. intermittent [ ntə m tənt] – n. accross-the-board initiative – inicijativa koja uključuje više partnera (zemalja). izolovati. koji se ne može potrošiti. instalirati. infrared radiation – infracrveno zračenje. isprekidan. količina sunčevog zračenja po jedinici površine. interalia [ ntər e liə] – adv. zemaljski. insulation [ nsjə le ʆən] – n. uređaj. insolation [ nsjə le ʆən] – n. umreženost elektromreža. international [ ntə næʆənəl] – adj. interference with the climate system – uticaj na klimatski sistem. mešanje. interdependence [ ntəd pendəns] – n. postrojenje. infrared (IR) [ nfrəred] – adj. neiscrpan. međusobno zavisan. interrestrial ecosystem – zemaljski ekosistem. na mahove. internal market – unutrašnje tržište. privremeni. međusobna povezanost. interdependent [ ntəd pendənt] – adj. insulate [ nsjəle t] – v. inflammable [ n flæməbəl] – adj. dogovor između međusobno povezanih strana. provizoran. interrestrial [ ntətə restriəl] – adj. fazno slaganje. initiative [ n ʆət v] – n. interim [ ntər m] – adj. instalisani kapacitet. izlaganje sunčevom zračenju. infrastructure [ nfrə str ktʆə] – n. unutrašnji. insolacija. interferencija. urođen. instaliranje. bitan. installed capacity [ n st ld kə pæsəti] – n. interference [ ntə f ərəns] – n. između ostalog. zapaljiv. internal [ n t nl] – adj. 50 . install [ n st l] – v. international supply and demand – međunarodna ponuda i tražnja. materials with low intrinsic energy content – materijali sa niskim energetskim sadržajem. razmena. pravi. uvođenje. instalacija. izolacija. koja prevazilazi granice jedne oblasti. internacionalni.

ionising [ aiənaiz ŋ] – adj. knock-on effect [ n k n fekt] – n. jurisdiction [ d ʊəris d kʆən] – n. joint policies – zajedničke politike. joint investment – zajednička investicija.Kyoto Protocol investment [ n vestmənt] – n. joint action – zajedničke aktivnosti. IPPC – integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja. kilovat. 51 . K kerosene [ kerəsi n] – n. know-how [ nəʊhaʊ] – n. jurisdikcija. J joint [d nt] – adj. national jurisdiction – nacionalna. raskrsnica. kilovat-čas. zglob. kilowatt (kW) [ kiləʊ w t] – n. investment framework – invensticioni okvir. investicija. joint declaration – zajednička izjava. beyond ones jurisdiction – izvan nečije nadležnosti. tema za raspravu. kerozin. pitanje. mesto spajanja ili grananja. državna jurisdikcija. tehnička veština. nadležnost. čvor. issue [ ʆu ] – n. spajanje vodova. spoj. ulaganje. problem. zajednički. kilowatt-hour per capita – kilovat-čas po glavi stanovnika. preduzeće nastalo zajedničkim ulaganjem. junction [ d ŋkʆən] – n. ionising radiation – jonizujuće zračenje. 1997). lančani efekat. produkt. kilowatt-hour (kWh) [ kiləʊw t aʊə] – n. joint venture – zajedničko ulaganje. Kyoto Protocol – Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju UN o klimatskim promenama (Kjoto. joint operations – zajedničko delovanje. znanje. jedinica za merenje snage (1000 vati). jonizujući. zajednički poduhvat. joint efforts – združeni napori.

curenje. leaded gasoline [ ledid gæsəli n] – n. kašnjenje. landfill gas generator – generator koji radi na gas iz deponije. proteklo vreme. landline [ lændlain] – n. koji se odnosi na donošenje zakona. okolina. legislative measure – zakonodavna mera. landfill site – lokacija deponije. koji propušta. land [ lænd] – n. lag [læg] – n. otpustiti. level of emergency reserves – nivo rezervi za slučaj vanrednih situacija. manjak. zemljom okruženi prostor. energy landscape – raspored energetskih resursa na prostoru. legislative proposal – zakonodavni predlog. legitimate [lə d t mət] – adj. landlocked [ lændl kt] – adj. oblaganje izolacijom. landfill [ lændf l] – n. lapsed time [ læpst taim] – n. benzin koji sadrži tertraetil olovo. zaostatak.lack L lack [læk] – n. opravdan. landscape [ lændske p] – n. layer [ le ə] – n. lead [led] – n. (zemlja) koja ne izlazi na more. level [ levəl] – n. level sense – ispitivanje napona. dozvoljen. mesto gubitaka. pejzaž. legitiman. zaptiven. low level – niski nivo. nedostatak. kašnjenje. lay off [ le f] – v. dalekovod. zemlja. deponija. niski napon. prostor za deponovanje čvrstog otpada ili drugog materijala koji se prekriva zemljom. nezaptiven. nadzemni vod. odvod. predeo. leakage current – odvodna struja. sloj. leaky [ li ki] – adj. nestašica. tlo. landfill gas – gas dobijen iz deponije prekrivene zemljom. leakage [ li k d ] – n. stepen. hermetički. leakproof [ li kpru f] – adj. level of nuclear safety – nivo nuklearne bezbednosti. lagging [ læg ŋ] – n. 52 . zakonodavni. legislative [ led islət v] – adj. nivo. olovo.

svetlost. line-to-line – dodirivanje provodnika. dužnost. line current – linijska struja. line-to-ground – odvod uzemljenja. u tečnom stanju. redak. life cycle [laif saikl] – n. vek. podložan. long haul land line – dalekovod. trajanje. liable to duty – koji podleže carini. liable [ la əbəl] – adj. line binder post – tačka električnog priključka. podložnost. liquefied [ l kwifaid] – adj. light [lait] – n. mrki ugalj. lignit. life [laif] – n. liability [ la ə b liti] – n. lightning-proof – obezbeđen od udara groma. odgovoran. line [lain] – n. život. novčane obaveze. life expectancy – vek trajanja. lightning rod – gromobran. light [lait] – adj. sklon. pasiva. obavezan. light-water reactor – reaktor na običnu vodu. lakovodni reaktor. svetlovod. liabilities – dugovanja. line loss [lain l s] – n. limited [ l mitid] – adj. predisponiran. lightning conductor – gromobranski odvodnik. line cord – linijski kabl. lagan. lightning [ la tn ŋ] – n. liquefied natural gas – tečni prirodni gas. lightning arrestor – gromobran. life test – test trajnosti. dužan (da plati nešto). odgovornost. lignite [ l gna t] – n. osvetljenje. light cell – fotoćelija. slabosti. life cycle assessment – procena životnog ciklusa. line voltage – napon mreže. obaveza. munja. lightguide [ laitga d] – n. life-cycle cost – troškovi životnog ciklusa. lampa. izvor svetla. physical life – tehnički. something is liable to occur – nešto će se verovatno dogoditi. gubitak u mrežnom prenosu. radni vek. lighting [ la t ŋ] – n. 53 . peglanje napona. ograničen. vod. tečni. izravnavanje. provodnik. linija. izložen nečemu.liquefied natural gas leveling [ levəl ŋ] – n. light output – emisija svetla. životni ciklus.

jedinica osvetljenosti. fazni provodnik. loan [ləʊn] – n. emisija niske koncentracije. low-emission vehicles – vozila koja ispuštaju male količine štetnih materija. long-distance network – dalekovodna mreža. live [laiv] – adj. loan subsidy – dotacija. lubricating oil – ulje za podmazivanje. ležište. long-term [ l ŋ t m] – adj. long-term plan – dugoročni plan. longhole [ l ŋhəul] – n. izolovana žica. zajam. tečni propan. loss [l s] – n. jedinica svetlosnog fluksa. long distance power supply – prenošenje energije na velike daljine. na daljinu. tečan. liquidity on gas and electricity markets – likvidnost na tržištu gasa i el. gubitak. gubici u prenošenju i distribuciji energije. liquidity [l kw diti] – n. low-lying coastal country – zemlja sa niskim priobaljem. line losses – mrežni gubici. long-distance [ l ŋ distəns] – adj. dugoročan. luminance [ lu minəns] – n. lubricant [ lu br kənt] – n. mazivo. duboka bušotina. low-sulphur liquid fuels – tečna goriva sa niskim procentom sumpora. low-carbon energy sources – energetski resursi sa niskim sadržajem ugljenika. live wire – provodnik pod naponom. platežnost. nisko. lumen (lm) [ lu mən] – n. likvidnost. energije. liquid gas – tečni gas.liquid liquid [ l kwid] – adj. pod naponom. malo. lode [ləʊd] – n. 54 . low carbon technology – tehnologija sa niskim sadržajem ugljenika. low-lying country – zemlja sa niskom nadmorskom visinom. low-emission – slabo zračenje. subvencija. depozit. low [ ləʊ] – adj. osvetljenost. liquid biofuel – tečno biogorivo. LPG (liquid propane gas) [el pi d i ] – n. novčana pomoć. slabo. losses – električna energija ili kapacitet koji je potrošen u normalnom funkcionisanju energetskog sistema. dalekovodni. lux (lx) [l ks] – n.

međuvreme. market failure – propast. mandate [ mænde t] – n. močvarni gas. marine ecosystem [mə ri n i kəʊ s stəm] – n. punomoć. vlaga. methanol [ meθən l] – n. ovlašćenje. methane [ mi θe n] – n. proširenje tržišta. market based price – tržišna cena. krah tržišta (berze). merni uređaj (strujomer). artificial manure – veštačko đubrivo. ispitivanje. minimize [ m nima z] – v. home market – domaće tržište. minimizirati. mitigate [ m tige t] – v. cena na konkurentnom tržištu. market [ mɑ kit] – n. measuring [ me ər ŋ] – n. vlažnost. manifold options – višestruke mogućnosti. market opening – otvaranje tržišta. merit [ merit] – n. manure [mə njʊə] – n. metil alkohol. morski ekosistem. mercury (Hg) [ m kjəri] – n. mitigation [ m ti ge ʆən] – n. višestruki. market replication – uvećavanje. mandat. metalni otpad. maintenance of equipment – održavanje opreme. otkaz. manifold [ mænifəʊld] – adj. živa (metal). metre. ublažavanje. market price – tržišna cena.moisture M maintenance [ me ntənəns] – n. metanol. merenje. meantime [ mi nta m] – n. zasluga. ublažiti. stajsko đubrivo. methane emissions – emisije metana. prednost. megawatt hour (MWh) [ megəw t aʊə] – n. metan. održavanje. metal waste [ metl we st] – n. manure application – primena đubriva. mitigating circumstances – olakšavajuće okolnosti. moisture [ m stʆə] – n. megavat čas. olakšati. osvajanje novog tržišta. malfunction [mæl f ŋkʆən] – n. marsh gas [mɑ ʆ gæs] – n. propadanje. loša funkcija. umanjiti. tržište. močvarni gas. izdržavanje. 55 . meter [ mi tə] – n. metar.

opštinski. splet. opštinska uprava. national grid operator – institucija ovlašćena za upravljenje elektromrežom na nivou države. nadzor. indikator. municipal [mju n sipəl] – adj. kontrolni uređaj. nafta. national energy regulator – državna institucija nadležna za regulaciju u oblasti energetike. nacionalni. neminovnost. network [ netw k] – n. kontrola. N naphtha [ næfθə] – n. državni. municipal solid waste (MSW) – gradski čvrsti otpad. prirodni. monopol. neglect [n glekt] – n. municipality [mju n si pæliti] – n. monitoring. nužnost. koji se odnosi na opštinu ili opštinske vlasti. negotiation [n gəʊʆi e ʆən] – n. multilateral agreement – višestrani sporazum. mreža. monitor. uprava grada. 1987. natural uranium resources – prirodni resursi uranijuma. natural gasoline – prirodni benzin. praćenje. kontrola napretka. necessity [nə sesəti] – n. primarni benzin. national [ næʆənəl] – adj. natural resources – prirodni resursi. national annual emissions – godišnje emisije (štetnih gasova) jedne države. nepažnja. monitoring progress – praćenje. monitoring [ m n tər ŋ] – n. natural gas – prirodni gas. koji se odnosi na prirodu. prirodna bogatstva. pregovaranje. umrežavanje. natural law – prirodno pravo. monopoly [mə n pəli] – n. 56 . Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač.monitor monitor [ m n tə] – n. multilateral mechanism – multilateralni mehanizam. natural [ nætʆərəl] – adj. nadzirati. municipal sewage – gradska kanalizacija. multilateral [ m lt lætərəl] – adj. multilateral treaty – višestrani ugovor. multilateralni. nemar. monitor [ m n tə] – v.

azot. fer. nestandardni. nereaktivan. noise [n z] – n. nonreactive [ n nri ækt v] – adj. noise abatement – smanjivanje buke. network operator – operater mreže. neinduktivni. noncombustable [ n nkəm b stibəl] – adj. buka. nonsparking [ n n spɑ kiŋ] – adj. nekomercijalan. nonageing [ n n e d ŋ] – adj. neutralisation [ nju trəla ze ʆən] – n. nitrogen oxide (NOx) – sve vrste azotnih oksida. nonfunctional [ n n f ŋkʆənəl] – adj. non-renewable [ n n r nju əbəl] – adj. non-renewable energy resources – neobnovljivi izvori energije. nitrogen (N) [ na trəd ən] – n. noninductive [ n n n d kt v] – adj. koji ne stari. nondestructive [ n nd str kt v] – adj. mrežni operater. galama. neuništiv. network access – pristup mreži. noise level – nivo buke. network capacity – kapacitet mreže. nekonvencionalni. neprovodljiv. nonconventional [ n nkən venʆənəl] – adj. nonconductive [ n nkən d ktiv] – adj. nonconducting [ n nkən d ktiŋ] – adj. noise pollution – zagađenje bukom. nominal voltage – nazivni napon. poništavanje. neobnovljiv. nenuklearna energija. non-governmental body [ n n g və mentl b di] – n. nominal [ n minəl] – adj.nonsparking district heating/cooling network – lokalna mreža za grejanje/rashlađivanje. non-discriminatory network access – ravnopravan pristup mreži. koji se ne obnavlja. nominalni. noncontact [ n n k ntækt] – adj. non-energy crops [ n n enəd i kr ps] – n. nesagoriv. objektivan. nefunkcionalan. biljne kulture koje se ne mogu koristiti za proizvodnju energije. bezkontaktni. 57 . nazivni. nevarnični. nonflamammble [ n n flæməbəl] – adj. neprovodljiv. neutralizacija. nediskriminišući. nerazoriv. non-nuclear energy [ n n nju kliə enəd i] – n. non-discriminatory [ n n d skr minətəri] – adj. nevladino telo. noncommercial [ n nkə m ʆəl] – adj. nezapaljiv.

suvišan. zastareo. oil company – naftna kompanija. no-voltage [nəʊ vəʊlt d ] – n. sigurnost. neupotrebljiv. off-shore wind – vetar koji dolaze sa mora. dogoditi se. octane [ kte n] – n. ocean currents – morske struje. paziti na nešto. prepreka. nuclear fission – nuklearna fisija. oil consuming/producing countries – zemlje proizvođači/potrošači nafte. nuclear [ nju kliə] – adj. ulje. nuclear power – nuklearna energija. van linije obale. oil reserves – zalihe nafte. nuclear accident – nuklearni akcident. oil pipe-line – naftovod. off-shore company – ofšor kompanija. opstrukcija.notably notably [ nəʊtəbli] – adv. nulti napon. nuclear safety – nuklearna bezbednost. nuclear fuel – nuklearno gorivo. oil demand – potražnja za naftom. O observe [əb z v] – v. naročito. notification [ nəʊtifi ke ʆən] – n. 58 . oktan. ocean [ əʊʆən] – n. notifikacija. oil consumption – potrošnja nafte. obsolete [ bsəli t] – adj. nafta. posmatrati. oktanski broj. nuclear waste – nuklearni otpad. nuklearni. nuclear energy – nuklearna energija. dalje od matične obale (države). posebno. offshore [ f ʆ ] – adv. desiti se. oil tanker – naftni tanker. obstruction [əb str kʆən] – n. NOx – grupni naziv za azotove okside. nuclear installation – nuklearno postrojenje. ocean thermal energy – termalna energija okeana. smetnja. okean. occur [ə k ] – v. oil [oil] – n. saopštenje.

posledica. outbound [ aʊtbaʊnd] – adj. izvršavanje posla sa udaljene lokacije. ispust. over voltage – previsok napon. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. izvan. zastareo. izlazni. outcome [ aʊtk m] – n. optimize [ ptima z] – v. preopterećenje. out of order – van upotrebe. out of balance – neuravnotežen. spoljno saradništvo. origin [ə r d in] – n. početak. izlaz. epikontinentalni pojas. prevladati. savladati.. pretegnuti. vegetable oil – biljno ulje. omnipresent [ mn prezənt] – adj. iznad. neprovidan. nadjačati. organska materija. radni. troškovi rada. prestareo. izvor. ishod. prep. rezultat. oprema. spoljašni. neproziran. over capacity – prekoračenje kapaciteta. van. Outer Continental Shelf [ aʊtə k nt nentl ʆelf] – n. opremanje. optimizovati.. troškovi eksploatacije. output [ aʊtpʊt] – n. preopterećenje. outage [ aʊt d ] – n. opaque [əʊ pe k] – adj. overcharge [ əʊvə tʆɑ d ] – n. prep. overburden [ əʊvə b dn] – n. preplatiti. outfit [ aʊtf t] – n. preko. mesto za istovar nafte. operational [ pə re ʆənəl] – adj. spoljni. proces koji je u toku. outsourcing [ aʊt s s ŋ] – n. društvo. outweigh [aʊt we ] – v. ishodište. outbreak [ aʊtbre k] – n. operativan. svuda prisutni. prekid snabdevanja električnom energijom. ongoing process [ n gəʊ ŋ prəʊses] – n. outlet [ aʊtlet] – n. over [ əʊvə] – adv. prevagnuti. operable [ pərəbəl] – adj. overcome [ əʊvə k m] – v. izlazni. 59 . izlazni rezultat. otvor. poreklo. organic matter [ gæn k mætə] – n. operating expenses [ pəre t ŋ k spensiz] – n. utičnica.overcome oil terminal – naftni terminal. overage [əʊvə e d ] – adj. out [aʊt] – adv. izbijanje. OPEC – Organizacija zemalja izvoznica nafte. outdoor [ aʊt d ] – adj. sveprisutni. Organization for Securtiy and Co-operation in Europe (OSCE) – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

overrating voltage [ əʊvə re t ŋ vəʊlt d ] – n.overconsumption overconsumption [ əʊvəkən s mpʆən] – n. peak [pi k] – n. overproduciton [ əʊvəprə d kʆən] – n. vršna potražnja (energije). pregrejati. određeni slučaj. overfall weir [ əʊvə f l w ə] – n.– strujno preopterećenje. direktna toplotna i svetlosna energija sunca. ozone depletion – oštećenje (smanjenje) ozonskog omotača. passive [ pæs v] – adj. tj. prekomerna potrošnja. peak load [ pi k ləʊd] – n. overcurrent [ əʊvə k rənt] – n. nepokretan. prekomerna doza. ozon. najveća potražnja el. prelivna brana. overdose [ əʊvədəʊs] – n. overestimate [ əʊvər est me t] – v. napon veći od proračunatog. preopterećenje. overhead line [ əʊvə hed la n] – n. pitanje). passive solar system – pasivni sistem za solarno grejanje. maksimum. vazdušni vod. passive solar energy – pasivna solarna energija. nadzemni. energije u određenom vremenskom periodu. overground [ əʊvəgraʊnd] – adj. oxygen (O) [ ks d ən] – n. overconsumption of electricity – prekomerna potrošnja struje. prekomerna proizvodnja. pasivan. oxygenation [ ks d ə ne ʆən] – n. overload [ əʊvə ləʊd] – n. ozone (O3) [ əʊzəʊn] – n. vrh. prekomerna proizvodnja. neaktivan. 60 . kiseonik. Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. P particulate matter (PM) [pə tikjulet mætə] – n. vršno opterećenje. peak demand [ pi k d mɑ nd] – n. passive cooling techniques – pasivne tehnike hlađenja. oksigenacija. overgeneration [ əʊvə d enə re ʆən] – n. 1985. preceniti. Beč. overheat [ əʊvə hi t] – v. ozone layer – ozonski sloj. ozone depleting substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač.

pillar [ p lə] – n. work permit – radna dozvola. radni režim. physical environment [ f z kəl n va rənmənt] – n. persistant [pə s stət] – adj. pH [pi e tʆ] – pH vrednost. permission [pə m ʆən] – n. dozvola. penalty [ penlti] – n. solar photovoltaics – solarna fotoćelija. motor na benzin. persuant (to) [pə sju ənt] – adj. photocell [fəʊtəʊ sel] – n. dozvola. rok. phase [fe z] – n. penal provisions – kaznene odredbe. persistance [pə s stəns] – n. measures taken pursuant to convention – preduzete mere u skladu sa konvencijom. petrochemical [ petrəʊ kem kəl] – adj. period [ p əriəd] – n. permit [ pə m t] – n. performansa. mera kiselosti. prodreti. faza. istrajan. stalan. fizičko okruženje. benzin. photovoltaic (PV) [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. phase out – postupno izbaciti iz. 61 . pilot [ pa lət] – adj. probni period. periodic [ p əri d k] – adj. regulacija faze. permissible consumption – dozvoljena potrošnja. periodičan. kazna. permanent [ p mənənt] – adj. penal [ pi nl] – adj. krivični. petrol [ petrəl] – n. povremen. periodic refinement – periodično prečišćavanje. period. fotoćelija. petrol-fuelled engine [ petrəl fju əld end in] – n. performance [pə f məns] – n. phasing control [ fe ziŋ kən trəʊl] – n. petrohemijski. energije tokom perioda maksimalnog opterećenja mreže. koji je u skladu sa. postojanost. osvojiti. permissible [pə m sibəl] – adj. stupanj. penetrate [ penətre t] – v. fotovoltni. koji sledi iz. radni učinak. trajan. potpora. probni.pilot phase peak load power plant – el. stub. penetrate a new market – prodreti (ući) na novo tržište. dozvoljen. kazneni. pilot. centrala koja se koristi za proizvodnju dodatne el. persistant organic pollutants (POPs) – postojane ogranske zagađujuće supstance. oslonac. pilot phase – pilot faza.

napojna jedinica. biljka. policy range [ p lisi re nd ] – obuhvat politike delovanja. power outage – nestanak električne energije. čep. funkcija.pilot project pilot project – pilot projekat. hydropower plant – hidrocentrala. post [pəʊst] – nakon. broj stanovnika. stub. plant [plɑ nt] – n. energana. utikač. bandera. kišni. power pool – dva ili više povezanih proizvođača električne energije. power system – elektroenergetski sistem. post [pəʊst] – n. potential radiological hazard – potencijalni radiološki rizik. overpopulation – prenaseljenost. zagađenje. moguć. snaga. mašinerija. položaj. fabrika. power [ paʊə] – n. gasovod. power failure – nestanak električne energije. cenrala na vetar. power authorities – tela koja imaju javna ovlašćenja u oblasti energetike. odložiti. single polarity – jednosmerni napon. cevovod. kišovit. pomeriti (u smislu vremena). moć. high urban atmosphere pollution – visoko aerozagađenje u gradskoj sredini. potential [pə tenʆəl] – adj. polaritet. naseljenost. plant [plɑ nt] – n. potencijalan. pollution [pə lu ʆən] – n. postrojenje. power supply – snabdevanje električnom energijom. power transformer – mrežni transformator. odgoditi. power control – razdelnik napajanja. plug [pl g] – n. cev. elektrana. pogon. power plant – električna centrala. postpone [pəʊs pəʊn] – v. power up – staviti pod napon. pipe [pa p] – n. within ones powers and competencies – u granicama nečijih moći i nadležnosti. wind power plant – el. postrojenje. pipe-line [ pa p-la n] – n. 62 . pluvial [ plu viəl] – adj. cevovod. biljka. sonda. population [ p pjə le ʆən] – n. polarity [pə læriti] – n. have the power to take decisions – biti ovlašćen za donošenje odluka. industrial plant – industrijsko postrojenje. uključiti.

stvaranje. preliminarna studija izvodljivosti. pressurized water reactor – reaktor sa vodom pod pritiskom. atmosferske padavine. prohibicija. preservation [ prezə ve ʆən] – n. precipitation [prə s pi te ʆən] – n. prognoza. predvidljivost. predictability [pr d ktə b liti] – n. project proposal – predlog projekta. predictable [pr d ktəbəl] – adj. očuvanje.project proposal precautionary measures [pr k ʆənəri me əz] – n. širiti se. public procurement – javna nabavka. ponuda. processing [ prəʊses ŋ] – n. probability [ pr bə b ləti] – n. prediction [pr d kʆən] – n. očekivanost. predlog. pritisak. montažni. propan gas. prohibition [ prəʊh b ʆən] – n. predviđanje. razmnožavati se. država proizvođač. propane [ prəʊpe n] – n. producer nation [prə dju sə ne ʆən] – n. preparation [ prepə re ʆən] – n. propellant [prə pelənt] – n. sklon nečemu. podložan nečemu. prevent [pr vent] – v. prohibit [prə h bit] – v. unapred plaćen. prethodna obrada. pre-feasibility study [pr fi zi b liti st di] – n. production [prə d kʆən] – n. pressure [ preʆə] – n. prone (to) [prəʊn] – adj. prefabrikacija. rasprostirati se. propagate [ pr pəge t] – v. prerada. prohibitive costs – preterana cena. prepaid [pr pe d] – adj. obrada. zabraniti. zabrana. očekivani investicioni okvir. proposal [prə pəʊzəl] – n. nabavka. verovatnoća. prognoza. pretreatment [pr tri tmənt] – n. gas koji se koristi u sprej-bocama ili bocama pod pritiskom za raspršivanje. proizvodnja. predviđanje. prefabricated [pri fæbr ke tid] – adj. koji se može očekivati. mere opreza. procurement [prə kjʊəmənt] – n. priprema. aktivnosti. raketno gorivo. project [ pr d ekt] – n. prethodni postupak. 63 . predvidljiv. predictable investment framework – predvidljiv. preheating [pr hi t ŋ] – n. taloženje. projekat. preduprediti. prognosis [pr g nəʊsis] – n. prefabrication [pri fæbr ke ʆən] – n. prohibition of operation – zabrana operacije. predgrevanje. sprečiti.

protection measures – mere zaštite. prečišćavanje. pulpa. pumper [ p mpə] – n. public authority – javna vlast. provajder. svest javnosti. pumpa. zaštita. public awareness – javna svest. public health – javno zdravlje. purification [ pjʊərifi ke ʆən] – n. isporučiti. pyrolysis [p r l s s] – n. protocol [ prəʊtək l] – n. impuls. pump [p mp] – n. izneti plan. pretvoriti u prah. propose amendment – predložiti amandman. 64 . provider [prə va də] – n. public concerned – zainteresovana javnost. pulse [p ls] – n. javnost. PV roof and facade campaign – kampanja za korišćenje krovova i fasada za montažu fotonaponskih panela. dobaviti. pumpdown [ p mpdaʊn] – n. public security – javna bezbednost. snabdevač. pump [p mp] – v. obezbediti. fotoćelija. protokol. public [ p bl k] – adj. javnost koje se nešto tiče. pulp [p lp] – n. proximity [pr k s m ti] – n. puls. pumpanje. piroliza. protection [prə tekʆən] – n. public participation – učešće javnosti. fotovoltažni. nabaviti. protekcionizam. pumpanje. staviti na diskusiju. crpka. protectionism [prə tekʆən zəm] – n. pumpage [ p mp d ] – n. kupiti. provide [prə va d] – v. pumping [ p mp ŋ] – n. crpsti. photovoltaic [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. crpljenje. PV cell. pumpati. public hearing – javna rasprava. blizina. crpljenje. javni. naftni izvor sa pumpom. photovoltaic cell – fotovoltažna ćelija. isporučilac.propose propose [prə pəʊz] – v. ispumpavanje. pribaviti. PV. razglasiti. pulverise [p lvəra z] – v. opšti. public [ p bl k] – n. obezbeđenje. količina ispumpane tečnosti. predložiti. pumped hydro electric storage – reverzibilna hidroelektrana. make public – obznaniti. kaša. public service – javna ili državna služba. purchase [ p tʆəs] – v.

quality standard – standard kvaliteta. radon (prirodni radioaktivni gas). u vezi radioaktivnosti. 65 .averge daily rate of consumption Q qualified staff [ kw l fa d stɑ f] – n. količina kišnih padavina. količina. daljina. opseg. quantity [ kw ntiti] – n. R radial [ re diəl] – adj. isijavanje. rail tank car [ re l tæŋk kɑ ] – n. brzina. rainwater [ re nw tə] – n. radial stacker – radilano odlaganje. razređivanje. radiation protection – zaštita od radioaktivnog zračenja. rarefaction [reə fækʆən] – n. kišnica. u vezi sa zračenjem. zrakast. rate [re t] – n. radiation [ re di e ʆən] – n. rapid [ ræpid] – adj. kvantitet. air quality – kvalitet vazduha. ionizing radiation – jonizujuće zračenje. rainfall [ re nf l] – n. fuel quality – kvalitet goriva. quality assurance – obezbeđivanje kvaliteta. radiological [re diə l d ikəl] – adj. železnički vagon-cisterna. quality [ kw liti] – n. radiološki. radiological emergency – radiološka opasnost. stopa. rata. domet. radiological consequences – radiološke posledice. svojstvo. osposobljeno osoblje. radioactive waste management – upravljanje radioaktivnim otpadom. zračenje. range [re nd ] – n. brz. omer. radon (Rn) [ re d n] – n. radioaktivan. nivo. radijacija. radijalni. averge daily rate of consumption – prosečna dnevna stopa potrošnje. radioactive [ re diəʊ ækt v] – adj. environmental quality – kvalitet životne sredine. kvalitet. raspon.

rejting. put on rating – rangirati. rated load – nominalno opterećenje. sposoban da prima. koji prima. recipročan. prisetiti se. reasonable [ ri zənəbəl] – adj. gajiti (životinje). čist. rated capacity – nominalno opterećenje. recirculate [ri s kjəle t] – v. nanovo istaći. reconversion [ rikən v ʆən] – n. razuman. punjiv. recepient [r s piənt] – n. on a reciprocal basis – na uzajamnoj osnovi. ponovo spojiti. stvarna cena. potvrditi. reaktor. recharge [ ri tʆɑ d ] – v. ponovna konverzija. vratiti. povratna sprega. reactor [ri æktə] – n. ratification [ ræt f ke ʆən] – n. reactor core – reaktorsko jezgro. ponovno uključenje. ocena. obnavljanje. recall [r k l] – v. sirov. reconstruction [ ri kən str kʆən] – n. recipijent. rekonstrukcija. realizacija. ispunjavanje. rated current – nazivna struja. obostran. ponovo puniti. procena vrednosti. ponovo aktivirati. podizati.rated rated [ re tid] – adj. prihvatljiv. reciprocal [r s prəkəl] – adj. uzgajati (biljke). nazivni. rated voltage – nazivni napon. procenjeni. reakcija. primalac. rang. podnošljiv. reclosure [ri kləʊ ə] – n. raw fuel – prirodno (neprerađeno) gorivo. system for intensive rearing – sistem za intenzivno uzgajanje. reception [r sepʆən] – n. ratifikacija. potvrđivanje. realisation [ r əla ze ʆən] – n. ostvarivanje. realni troškovi. rated frequency – nominalna frekvencija. rechargeable [ ri tʆɑ d əbəl] – adj. reallocation [ri ælə ke ʆən] – n. prijem. reaction [ri ækʆən] – n. rear [r ə] – v. reactivate [ri ækt veit] – v. opozvati. reactive [ri ækt v] – adj. raw material – sirovina. reaktivan. reconnect [rikə nekt] – prespojiti. recirkulisati. record [ rek d] – n. akumulatorski. preraspodela. raw [r ] – adj. receptive [r sept v] – adj. samouključenje. nominalni. preobražaj. beleška. zapis. smislen. 66 . bez primesa. reafirmisati. reaktivirati. uzajaman. real cost [ji ld] – n. rating [ re t ŋ] – n. reaffirm [ ri ə f m] – v.

regenerisati. recuperate [r kju pəre t] – v. smanjenje. regeneracija. ponovo napuniti gorivo. refinery [r fa nəri] – n. povraćaj. reduce [r dju s] – v. bez obzira na. poboljšavanje. recovered energy – ponovo iskorišćena energija. with reference to – u vezi sa. obnoviti. recovery time – vreme oporavka (sistema). rafiniranje. odnositi se (na). re-emit [r m t] – v. reference [ refərəns] – n. redundancy [r d ndənsi] – n. preporuka. etalon. ispraviti. prečistiti. recikliranje. regardless – nezavisno od. pozivanje (na). referenca. povratiti. reduction [r d kʆən] – n. refining company/industry – komanija/industrija koja se bavi rafinisanjem nafte. rezerva. reference point – referentna tačka. rafinerija. preraditi. regionalni. rectify [ rektifa ] – v. reemitovati. refine [r fa n] – v. višak radne snage. popraviti. projektni zadatak. efforts refering to – napori usmereni na. oporaviti. region. obnoviti. obzir. recovery [r k vəri] – n. refurbish [ ri f b ʆ] – v. regenerate [r d enəre t] – v. sredstvo za hlađenje. preraditi. reference data – referentni podaci. cost recovery – povraćaj troškova. rafinisati. popraviti. višak. region [ ri d ən] – n. with regard to – u vezi sa. redukcija. ponovo uspostaviti. pažnja. regional [ ri d ənəl] – adj. recycling [ri sa kl ŋ] – n. obnoviti. redundancija. reference book – priručnik. oporavak. umanjiti. postrojenje za reciklažu. dopuniti. refrigerant [r fr d ərənt] – n. standard. refinement [r fa nmənt] – n. recycler [ri sa klər] – n. prečišćavanje. refinery feedstocks – materijal za preradu u rafineriji. regard [r gɑ d] – n.regional recover [r k və] – v. refer (to) [r f ] – v. smanjiti. refuel [ ri fjʊəl] – v. terms of reference (ToR) – opšti opis poslova i zadataka. 67 . reciklaža.

ojačati. release of substances – ispuštanje supstanci. reinforce [ ri in f s] – v. remote [r məʊt] – adj. relief valve – odušni ventil. obnovljiv. renewable forms of energy – obnovljivi vidovi energije. 68 . osloboditi. ispustiti u atmosferu. remedijacija. podvući. rasterećenje. renewable energy resources (RES) n. sanirati. udaljen. pustiti. regulator. reliability [r la ə b liti] – n. objaviti (zvanično) vest ili informacije. reguliše. regulatory framework – pravni okvir. reliance (on) [r la əns] – n. reljef. pravilnik. reheat [ ri hi t] – v. oporavak. rehabilitate [ ri hə b l te t] – v. renewable energy technologies – tehnologije koje se primenjuju u iskorišćavanju obnovljivih izvora energije. regulativa. pouzdan. energije). pouzdanost. daljinski. subregional level – podregionalni nivo. ukloniti. naglasiti. release reduction measures – mere za smanjenje ispuštanja određenih materija. ručica ili dugme za otpuštanje. remote sensing – daljinska detekcija. energija dobijena iz obnovljivih izvora. onaj koji donosi regulativu. pojačati. energija dobijena iz obnovljivih izvora (tretira se različito od »klasično« proizvedene el. renewable [r nju əbəl] – adj. regulator [ regjəle tə] – n. ispuštanje. propisuje. Renewable Energy Certificate – sertifikat kojim se potvrđuje da je el. – obnovljivi izvori energije. regulation [ regjə le ʆən] – n. zakonodavac. regulatory [ regjə le təri] – adj. remove [r mu v] – v. koji uređuje. renewable energy sector – sektor obnovljivih izvora energije. ponovo grejati. release [r li s] – n. olakšanje. reiterate [ri təre t] – v. release [r li s] – v. oslobađanje. reinforced concrete – armirani beton. odstraniti. remediation [ri mi di e ʆən] – n. reliable [r la əbəl] – adj. renewable energy implementation – primena energije dobijene iz obnovljivih izvora. na daljinu. razrešenje. renewable energy – obnovljiva energija. zavisnost od. oslanjanje na. relief [r li f] – n. dogrejati. otpustiti sa dužnosti.subregional subregional – podregionalni.

kadrovi. reporting [r p t ŋ] – n. residue [ rezidju ] – n. izvor nekog materijala ili sirovine. power requirements – zahtevna snaga. R&D) – istraživanje i razvoj. restoration [ restə re ʆən] – n. restauracija. resource [r z s] – n. responsible [r sp nsibəl] – adj. local resources – lokalni resursi. respond [r sp nd] – v. tržište na kome se el. repair [r peə] – v. replenishable [r plen ʆəbl] – adj. replaceable [r ple səbl] – adj. stanovnik. resistor [r z stə] – n. resistance [r z stəns] – n. renewable resources – obnovljivi resursi. otpornost. resurs. otpor. delova ili opreme) u uređaj ili postrojenje koje je u funkciji. human resources – ljudski resursi. preostao. ostatak. grupni naziv za obnovljive izvore energije. energija prodaje direktno krajnjem korisniku i potrošaču. naknadna ugradnja (npr. rezonanca. safety requirements – bezbednosni zahtevi. research capability – istraživački kapacitet. odazvati se. residual [r z d uəl] – adj. zamenjiv. renewables penetration – prodiranje obnovljivih izvora energije na tržište. stalno prisutan. zahtev. rescue [ reskju ] – v. reservoire [ rezəvwɑ ] – n. maloprodajno tržište. akumulaciono jezero. 69 . odgovoriti. svojina. dogradnja. prirodno bogatstvo. talog. reziduum. spasavati. popraviti. uslovi. resource tenure – zakonsko pravo da se koristi neki izvor. ostatak. uslov. research and development (RD. reagovati. ponovo preraditi. popravak. insoluble residue – nerastvorni ostatak. obnova. resident [ rezidənt] – adj. otpornik. retail market [ri te l mɑ kit] – n. izveštavanje. potreba. obnoviti. resonance [ rezənəns] – n. istraživanje. koji se može ponovo napuniti. rezervoar. reprocess [ri prəʊses] – v. research [r s tʆ] – n. expected residue – očekivani ostatak. retrofitting [ retrəʊ f t ŋ] – n. odgovoran.retrofitting renewables [r nju əbəlz] – pl. novac. merodavan. stalan. requirement [r kwa əmənt] – n.

zaštititi. snažan. ponovni pregled. koji sadrži so. sandstone [ sændstəʊn] – n. sadržaj soli. otpad. rubbish [ r b ʆ] – n. safeguard [ se fgɑ d] – n. zadovoljiti. mera bezbednosti. biodegradable rubbish – biorazgradljivi otpad. uzorak. saturation [ sætʆə re ʆən] – n. risk [risk] – n. krupan. salinitet. review [r vju ] – n. sample [ sɑ mpəl] – n. obezbeđenje. primerak. sigurnost. rule [ru l] – n. fuel savings – ušteda u gorivu. saline [ se la n] – adj. reverzibilan. salinity [sə l niti] – n. ušteda. robust legislative initiatives – zakonodavne incijative velikog zahvata. robust [rə b st] – adj. osigurati. veliki. slan. safeguard [ se fgɑ d] – v. rotation forestry [rəʊ te ʆən f ristri] – n. radni. rules of conduct – pravila ponašanja. safety hazard – bezbednosni rizik. povratan. đubre. savings [ se v ŋz] – pl. rizik. uzimanje uzorka. safety guidelines – smernice o bezbednosti. periodična sadnja i eksploatacija različitih šumskih kultura u cilju podizanja kvaliteta zemljišta. running [ r n ŋ] – adj. zasićenje. štednja. 70 . tekući. sampling [ sɑ mpl ŋ] – n. safety [ se fti] – n. robustan. mera sigurnosti. obezbediti. rečno korito. u radu. safety related technical cooperation – tehnička saradnja u cilju ostvarivanja bezbednosti. satisfy [ sætisfa ] – v. zaštićen.reversible reversible [r v sibəl] – adj. S safe [seif] – adj. revizija. river bed [ r və bed] – n. safe load – dozvoljeno opterećenje. siguran. peščar. bezbednost. pravilo.

skrining. seasonals [ si zənəlz] – n. seep [si p] – v. sensitive [ sensit v] – adj. u vezi zemljotresa. self-combustion – samosagorevanje. sigurnost. semi-arid area [ semi-ærid eəriə] – n. bezbednost. self-ignition – samopaljenje. lista. pečat. curiti. osnovati. odeljenost. kanalizacija. razmer. self-actuated – samoaktivirajući. security [s kjʊəriti] – n. set up [set p] – v. sewage [ sju d ] – n. seasonal variations in consumption – sezonske varijacije u potrošnji (najčešće se odnosi na godišnja doba). skala. seismic [ sa zm k] – adj. kapati. screening [ skri n ŋ] – n. morsko dno. služba. sezonska kolebanja. kanalizacione otpadne vode. on a limited scale – u ograničenoj meri. deo zemljišta. self [self] – samostalno. sekvestracija. održavanje. on a large scale – u velikoj meri. self-check – automatska provera. vaga. service [ s vis] – n. sewage contamination – zagađenje kanalizacionim otpadnim vodama. plan. ustanoviti. zaptivka. polusušna oblast. nivo. spisak. sezonski. self-action – automatsko delovanje. self-sufficient – samodovoljan. trijaža. seizmički. lestvica. osetljiv. automatski. isključenje iz.sewage contamination scale [ske l] – n. forestry sector – sektor šumarstva. vremenski raspored. područje. self-control – samoregulacija. usluga. seasonal demand – sezonska potražnja. scale up [ske l p] – v. sectoral approach – sektorski pristup. sector [ sektə] – n. spoj. set up a plan/target – postaviti plan/cilj. 71 . sea-bed [si bed] – n. sudska zaplena. seasonal [ si zənəl] – adj. fisheries sector – sektor ribolova. sequestration [ si kwi stre ʆən] – n. schedule [ ʆedju l] – n. seal [si l] – n. security of supply – bezbednost nabavke. sektor. povećati u određenoj razmeri. self-powered – sa sopstvenim pogonom.

smog. sludge [sl d ] – n. slave system [ sle v s stəm] – n. sewer system – sistem kanalizacije.sewage sludge sewage sludge – otpadni kanalizacioni talog. single European market – jedinstveno evropsko tržište. short-range [ ʆ t re nd ] – adj. smog [sm g] – n. udarac. plitak. slabost. obustaviti. jedan. akcija. kratkoročni. udar. solarni. supply shortfall – nedovoljno snabdevanje. smoke pipe – dimnjak. shock [ʆ k] – n. mulj. usitnjeni ugalj. kanal. shallow [ ʆæləʊ] – adj. sewer [ sju ər] – n. kratkog dometa. sporedni efekat. nedostatak. pomoćni (rezervni) sistem. shortfall [ ʆ tf l] – n. sunčani. smokeless – bezdimni. zainteresovana strana. short-term [ ʆ t t m] – adj. slack coal [ slæk kəʊl] – n. kanalizacija. oskudica. nedostatak. market share – udeo na tržištu. snowmelt [ snəʊmelt] – n. 72 . share of renewable energies – udeo obnovljivih energetskih resursa. deo. ulegnuće. udeo. sewage treatment – tretman kanalizacionog otpada. isključiti. sink [s ŋk] – n. shutdown [ ʆ tdaʊn] – v. short-term plan – kratkoročni plan. jedinstven. dim. sewer lines – odvodni kanali. shortage [ ʆ t d ] – n. short-term oil prices – kratkoročne cene nafte. topljenje snega. deonica. odvod. pojedinačan. solar [ səʊlə] – adj. share [ʆeə] – n. shock hazard – opasnost od električnog udara. smokestack – dimnjak. shockproof – otporan na udar. talog. smoke [sməʊk] – n. smart electricity network [ sm l lek tr siti netw k] – n. snežna oluja. single [ s ŋgəl] – adj. shareholder – akcionar. side effect [ sa d fekt] – n. prekinuti rad. potres. shock wave – udarni talas. električna mreža sa samoregulacijom. snowstorm [ snəʊst m] – n. manjkavost. jednostruk. slivnik.

podstaknuti. spare part – rezervni deo.spur passive solar construction – pasivna solarna konstrukcija. active solar energy system – sistem aktivne solarne energije. u potpunoj formi. soot [sʊt] – n. čvrsto telo. spill energy [ spil enəd i] – n. naselja gde je sunce dominanantan izvor energije. špiritus. gar. iskra. fluks (intenzitet) sunčevog zračenja. solid waste – čvrsti otpad. solid vegetal biomass – čvrsta biljna biomasa. solar energy [ səʊlə enəd i] – n. fotoćelija. višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. čvrsto. solar power – solarna energija. solid [ s lid] – n. solid residue – čvrsti talog. 73 . solar heating – solarno grejanje. solar thermal power – solarna termalna energija. solar water heater – solarni bojler za zagrevanje vode. solar flux – solarni fluks. čađ. solar radiation – sunčevo zračenje. passive solar techniques – pasivne solarne tehnike. source energy [ s s enəd i] – izvorna energija. izvor. solar collector – solarni kolektor. solarna energija. solar cities – solarna naselja. spare [speə] – adj. spark [spɑ k] – n. solar thermal heating – solarno termalno grejanje. solar electricity [ səʊlə lek tr siti] – n. pouzdano. alkohol. spirit [ sp rit] – n. solar panel – solarni panel. solar thermal heating technology – tehnologija solarnog termalnog grejanja. kompletno. varnica. solarna el. active solar energy – aktivna solarna energija. solar cell – solarna ćelija. solid biomass – čvrsta biomasa. solar thermal collector – solarni termalni kolektor. rezervni. solid [ s lid] – adj. spare capacity – rezervni kapacitet. source [ s s] – n. energija. duh. spur [sp ] – v. solar energy – solarna energija. energija koja se dalje pretvara u željene oblike. panel sa fotoćelijama. sunčeva energija. pokrenuti.

stakeholder [ ste k həʊldə] – n. subvencionisan. pomoćni. u znatnoj meri. stand-by [ stændba ] – adj. podneti (npr. skladištenje. substantial investment – značajne investicije. zaroniti. naftu. statički elektricitet. ISO standards – ISO standardi. znatan. tank (za vodu. 74 . zamašan. stock-limited – ograničenih zaliha. substitute [ s bstitju t] – v. potonji. submit [səb m t] – v. najsavremeniji. zainteresovana strana. subsequent [ s bsikwənt] – adj. stratified [ strætifa d] – adj. na čekanju. nepogoda. cisterna. state-of-the-art [ ste t əv ði a t] – adj. opterećen. rezervni. podružnica. skladište. najmoderniji. oluja. predlog). submit for review – podneti na proveru. storm [st m] – n. ulje). store [st ] – v. static electricity [ stæt k lek tr siti] – n. slojevit. manure storage – skladištenje đubriva. stabilizovati. substitute materials – alternativni materijali. filijala. storage tank [ st r d tæŋk] – n. stock [st k] – n. subsidiary [səb s diəri] – adj. materijali koji mogu zameniti upotrebu nekih drugih materijala. storage [ st r d ] – n. strip mining [strip main ŋ] – n. površinsko iskopavanje rude. u pripravnosti. subsidiary [səb s diəri] – n. subsidized [ s bsəda zd] – adj. zaliha. skladištiti. standard reference conditions – standardni referentni uslovi. subsidy [ s bsidi] – n. steam electric plant [ sti m lektr k plɑ nt] – n. submerge [səb m d ] – v. standard. subvencija. stand-by oil production – kapaciteti za dodatnu proizvodnju nafte u slučaju nepredviđenih potreba. rezervoar. substantial [səb stænʆəl] – adj. stressed [strest] – adj. sporedni. čuvanje. standard [ stændəd] – n. pomoćni. state-of-the-art techology – najmodernija tehnologija. oil stocks – zalihe nafte. parna električna centrala. subsidized raw material production – subvencionisana proizvodnja sirovina. uskladištenje. reviziju. učesnik. koji sledi. napregnut. zameniti.stabilize stabilize [ ste bəla z] – v. potopiti.

sustainable use – održivo korišćenje. supplies – zalihe. supreme body – vrhovno telo. switch off – isključiti. sunset [ s nset] – n. mogućnosti snabdevanja. anketa. trajan. dobavljač. sustainable management – održivo upravljanje. sumporizacija. sustainable [sə ste nəbəl] – adj. sustain [sə ste n] – v. sumpor. sulphur (S) [ s lfə] – n. supply options – opcije.synchronization subterranean [ s btə re niən] – adj. održati. premer. nabavljač. supply [sə pla ] – n. sustainable development – održivi razvoj. supply chain – lanac snabdevanja. 75 . prekidač. pretrpeti. switch [sw tʆ] – n. preklopnik. izdržati. ponuda na tržištu. ispitivanje. synchronization [ s ŋkrəna ze ʆən] – n. in sustainable manner – naodrživ način. živ. supreme [su pri m] – adj. održivost. switch-board – razvodna tabla. podneti. survey [ s ve ] – n. prigradski. sunlight [ s nla t] – n. sunrise [ s nra z] – n. istraživanje. low-sulphur fuels – goriva sa niskim sadržajem sumpora. sinhronizacija. sulphuric acid – sumporna kiselina. stabilan. podržati. podzemni. sustainability [sə ste nə b liti] – n. zalazak sunca. trajnost. sunčeva svetlost. vrhovni. suburban [sə b bən] – adj. stabilnost. supplier [sə pla ə] – n. supply and demand – ponuda i potražnja. sustain a reduction – izdržati period redukcije. sulphurization [ s fərai zeiʆən] – n. izlazak sunca. switch on – uključiti.

tackle

T
tackle [ tækəl] – v. baviti se nečim, baratati, rukovati, uhvatiti se u koštac; take [teik] – v. uzeti, uzimati; take decision – doneti odluku; take effect – stupiti na snagu; take into account – uzeti u obzir, voditi računa; take into consideration – uzeti u obzir; take joint action – preduzeti zajedničke aktivnosti; take part – učestvovati; take place – održati se (događaj); take steps – preduzeti mere; take the lead – preuzeti vođstvo; taking account of – uzimajući u obzir; tamper [ tæmpə] – v. neovlašćeno dirati, nepropisno rukovoditi; tamper-proof [ tæmpəpru f] – adj. zaštićen od nepropisnog rukovanja; tank [tæŋk] – n. rezervoar, posuda, tank; tank car – vozilo-cisterna; tankage [ tæŋk d ] – n. čuvanje tečnosti u cisternama, tankovima, taksa za skladištenje tečnosti; pipeline tankage – cevovod za skladištenje nafte; tanker [ tæŋkə] – n. tanker, brod-cisterna; tap [tæp] – n. slavina, čep; tap [tæp] – v. eksploatisati, koristiti; tapped potential – iskorišćeni potencijal; target [ tɑ git] – n. cilj; target value – ciljna vrednost; tariff [ tærif] – n. tarifa; tax [tæks] – n. porez, taksa, naknada; tax exempt – oslobođen poreza; tax exemption – izuzeće od plaćanja poreza; tax incentive – poreska olakšica; tax relief – oslobađanje od poreza; taxation [tæk se ʆən] – n. oporezivanje; taxing [ tæks ŋ] – adj. zahtevan;

76

timing
technical feasibility [ tekn kəl fi zi b liti] – n. tehnička izvodljivost; technology [tek n ləd i] – n. tehnologija; transfer of technology – transfer tehnologije; vehicle emission control technology – tehnologija kontrole emisije štetnih gasova iz vozila; telemetry [te limitri] – n. telemetrija, daljinsko merenje; temporary means [ tempərəri mi nz] – n. privremene mere, sredstva; test [test] – n. ispit, provera, test, probni, ispitni; test borehole – probna bušotina; thermal [ θ məl] – adj. termalni, toplotni; thermal efficiency – toplotna efikasnost; thermal energy demand – potražnja za toplotnom energijom; thermal input – unos toplote; thermal power plant – termoelektrana; thermal treatment – termička obrada; thermocontrol [ θ məʊkən trəʊl] – n. termoregulacija; thermoelectricity [ θ məʊ lek tr siti] – n. termoelektricitet; thermoregulation [ θ məʊ regjə le ʆən] – n. termoregulacija; thermostable [ θ mə steibəl] – adj. termostabilan, otporan na toplotu; thickness [ θ knis] – n. debljina; thunderbolt [ θ ndəbəʊlt] – n. munja; thunderstorm [ θ ndəst m] – n. oluja s grmljavinom; tickler [ t klə] – n. regulator jačine struje; tide [ta d] – n. plima i oseka; tidal power – energija plime i oseke; tidal wave – plimski talas; time [ta m] – n. vreme; dead time – izgubljeno vreme; fault time – vreme ispada; idle time – vreme rada bez opterećenja; time consuming – koji dugo traje; time dependent – zavistan od vremena; time lag – kašnjenje, vremensko zaostajanje; time limit – vremensko ograničenje; time-of-use rates [ taim əv ju z reits] – tarifne razlike zavisno od doba dana; timetable [ ta m te bəl] – n. vremenski raspored, vozni red; timing [ ta m ŋ] – n. merenje vremena, izbor momenta, sinhronizacija;

77

tolerance
tolerance [ t lərəns] – n. tolerancija; tolerate [ t ləre t] – v. tolerisati, dozvoliti, podnositi; tool [tu l] – n. sredstvo, alat; torrent [ t rənt] – n. bujica, jak mlaz; total [ təʊtl] – adj. ukupan, ceo, sav;; total efficiency – ukupna efikasnost; total suspended particulates – ukupna količina suspendovanih čestica; traffic [ træf k] – n. saobraćaj; training [ tre n ŋ] – n. obuka, obučavanje; transboundary [trænz baʊndəri] – adj. prekogranični; transboundary flux – fluks (nečega) koji prelazi (državnu) granicu; transboundary impact – prekogranični uticaj; transboundary natural resources – prirodni resursi koji se prostiru preko državnih granica; transboundary pollution – prekogranično zagađenje; transboundary water – prekogranične vode; transformer [træns f mə] – n. transformator; transit [ trænzit] – n. tranzit, prelaz, prolaz; transit country – tranzitna zemlja; Transit Protocol – Protokol o tranzitu; transmission [trænz m ʆən] – n. prenos, transmisija, prenošenje; transmitting utility (TRANSCO) – institucija koja obezbeđuje prenos (energije) i održava mrežu; transnational [trænz næʆənəl] – adj. transnacionalni; transnational project – transnacionalni projekat; transport [ trænsp t] – n. prevoz; transport fuel – transportno gorivo; transportation [ trænsp te ʆən] – n. saobraćaj; transportation facilities – transportna postrojenja; treatment [ tri tmənt] – n. tretman, obrada; trouble [ tr bəl] – n. nezgoda, nevolja, kvar; troubleproof [ tr bəlpru f] – adj. zaštićen od kvarova; troubleshoot [ tr bəl ʆu t] – v. tražiti neispravnost, tražiti grešku; truck tank car [tr k tæŋk kɑ ] – n. kamion cisterna; trunk [tr ŋk] – n. dalekovod, spojna linija, gepek, sanduk; tuning [ tju n ŋ] – n. podešavanje; turbine [ t ba n] – n. turbina; gas and steam turbine – gasna i parna turbina;

78

rasteretiti. modernizacija.upgrade turbine generator – turbinski generator. wind turbine – turbina na vetar. uncouple [ n k pəl] – v. unilateralan. environmental considerations – pitanja životne sredine.. automatski. ukloniti prepreku. bezolovni. unblock [ n bl k] – v. unleaded [ n ledid] – adj. nepristrasan. uncharged [ n tʆɑ d d] – adj. n. undervoltage [ ndə vəʊlt d ] – n. podnapon. unbiased [ n ba əst] – adj. unit [ ju nit] – n. usluga). rastavljanje. potceniti. ultraljubičasto zračenje. unavailable [ nə ve ləbəl] – adj. bez ljudske posade. popraviti. razdvojiti. nenaelektrisan. neopterećen. monofazan. deblokirati. unconnected [ nkə nektid] – adj. updating [ p de tiŋ] – n. koji se nalazi ispod. neodrživ. poboljšanje. upgrade [ p gre d] – v. neravnoteža. unbundling [ n bandliŋ] – n. jedinica. koji nije dostupan. fer. underlaying [ ndə le iŋ] – adj. unviable [ n va əbəl] – adj. unmanned [ n mænd] – adj. unload [ n ləʊd] – v. obratiti punu pažnju. unleaded fuel – bezolovno gorivo. parametar. objektivan. element. nepovezan. uniphase [ ju nife z] – adj. koji nije raspoloživ. nenapunjen (akumulator). U ultraviolet radiation (UV) [ ltrə va əlit re di e ʆən] – n. poboljšati. under consideration – u razmatranju. on no consideration – ni pod kakvim okolnostima. jednostran. unaprediti. underground [ ndəgraʊnd] – adj. unleaded gasoline – bezolovni benzin. ukloniti opterećenje. unilateral [ ju ni lætərəl] – adj. give full consideration to – potpuno razmotriti. unbalance [ n bæləns] – n. podzemni. underestimate [ ndər estime t] – v. preniski napon. razdvajanje (npr. nemoguć. podzemna železnica. 79 .

V validation [ væli de ʆən] – n. ventilacija. provera valjanosti. ventilation [ vent le ʆən] – n. para koja se vraća u proces. energije i drugih resursa. moguć. valve [vælv] – n. vehicle emission control – kontrola emisije štetnih gasova iz vozila. važna usluga kao na primer snabdevanje vodom. 80 . ostvariv. legalizacija. viability [ va ə b liti] – n. verification [ verifi ke ʆən] – n. use [ju s] – n. prodavac. provetravanje. proveravanje. utilization of nuclear energy – korišćenje nuklearne energije. vehicle emission – emisija štetnih gasova iz vozila. sredstvo. energy and resource use – korišćenje vode. korišćenje. utilization [ ju tila ze ʆən] – n. korišćenje. water. usage [ ju s d ] – n. upgrading [ p gre dinŋ] – n. uranium enrichment – proces obogaćivanja uranijuma. usavršavanje. sposobnost za život. viable [ va əbəl] – adj. ventilation of rooms – provetravanje prostorija. potvrđivanje. economic viability – ekonomska održivost. vehicle [ vi kəl] – n. smisaona alternativa. ventil. upotreba. koristiti. primena. vapour recovery – ponovno korišćenje pare. dokazivanje. korišćenje. prevozno sredstvo. vapor [ ve pər] – n. vozilo. vapour. utilize [ju tila z] – v.upgraded fuel upgraded fuel – gorivo sa poboljšanim sastavom. motor vehicle – motorno vozilo. razuman izbor. utility [ju t liti] – n. isporučilac. strujom ili gasom koja je svima obezbeđena i koju svi korisnici plaćaju. primena. vendor [ vendə] – n. uranijum. poboljšavanje. biljno ulje. koji se može održati u životu. upotreba. vegetable oil [ ved təbəl oil] – n. uranium (U) [jʊ re niəm] – n. para. viable alternative – realna. održivost. upotrebiti. vapour pressure – napon pare.

SI jedinica za merenje električnog napona. waste-rock – jalovina. narušavanje. nestalnost. zapaljiv. radioactive waste – radioaktivni otpad. osetljivost. drinking water – voda za piće. separated household waste – razvrstan kućni otpad. waste derived fuel – gorivo proizvedeno iz otpada. violent [ va ələnt] – adj. krhkost. isparljiv. volatility [ v lə t ləti] – n. voltage element – naponski element. nasilan. nestalan. naponski. voda. napon. shvatanje. voltaža. računajući na. waste recovery – ponovna upotreba otpada nakon reciklaže. waste [we st] – v. waste disposal – odlaganje otpada. vulnerability [ v lnərə b liti] – n. žestok. voltamper. imajući u vidu. prekršaj. water [ w tə] – n. industrial waste – industrijski otpad. tap water – voda iz vodovoda. eksplozovnost. territorial waters – teritorijalne vode. otpad. voltaic [vəʊl taik] – adj.territorial waters view [vju ] – n. volt-ampere [vəʊlt æmpeə] – n. stanovište. W waste [we st] – n. volatile organic compounds (VOC) – isparljiva organska jedinjenja. violation [ va ə le ʆən] – n. trošiti. waste management – upravljanje otpadom. nagao. promenljiv. voltage [ vəʊlt d ] – n. izgled. isparljivost. voltage sag – pad napona. volt. Volt (V) [vəʊlt] – n. pogled. 81 . s namerom da. volatile [ v ləta l] – adj. gledište. pretvorljiv u paru. with view to – s ciljem. traćiti. waste residue – otpadni talog. waste heat – suvušna (otpadna) toplota. hazardous waste – opasni otpad. ranjivost.

zimski maksimum (potrošnje). wholesale competition – veleprodajna konkurencija. waterpower [ w tə paʊə] – n. water-cooled [ w tə ku ld] – adj. widen [ wa dn] – v. energije. povećati. snabdevanje vodom. watershed [ w təʆed] – n. ustava. vodomer. waterless [ w tələs] – adj. water-gate [ w tə ge t] – n. water-supply [ w təsə pla ] – n. čovečanstva. vat. water management – upravljanje vodama. bezvodni. proširiti. wet [wet] – adj. milijardu vati. veleprodaja. isušivanje zemljišta. vododelnica. milion vati. wind turbine [ w nd t ba n] – n. energije uz pomoć vetra. water divide – vododelnica. watermeter [ w tə mi tə] – n. wind farm [ w nd fɑ m] – n. wind powered electricity generation – proizvodnja el. water-bearing [ w tə beər ŋ] – adj. wave power – energija talasa. wave and tidal energy – energija plime. vodonosni. dobrobit. gigawatt (GW) – gigavat. oseke i talasa. koji se hladi vodom. vazdušne turbina. widen the market – proširiti tržište. wholesale [ həʊlse l] – n. water-drainage [ w tə dre n d ] – n. wave [we v] – n. wholesale power market – tržište veleprodaje el.water body water body – vodno telo. winter peak [ w ntə pi k] – n. kilowatt (kW) – kilovat. water-collecting [ w tə kə lektiŋ] – adj. watertight [ w tə ta t] – adj. skup elektrana na vetar. kaptažni. well-being [ wel bi iŋ] – n. sliv. dobrobit. water quality – kvalitet vode. vodoprivreda. 82 . nepropustan za vodu. water turbine – vodena turbina. mokar. 1000 vati. vetar. Watt (W) [w t] – n. megawatt (MW) – megavat. merna jedinica za snagu. human well-being – dobrobit čoveka. vodena snaga. talas. vlažan. blagostanje. dobro. welfare [ welfeə] – n. brana. wind [w nd] – n. socijalna pomoć. wind energy – energija vetra. kompaktna raspoloživa količina vode u prirodi.

wire line – električni vod. doneti. osobina određenog procesa da nema ispuštanja štetnih materija (najčešće toksičnih gasova i gasova staklene bašte). yield [ji ld] – v. odustati. wood residues – ostatak od prerade drveta. dati nekome prvenstvo. šuma. ostvariti (prihod). žica. live wire – vod pod naponom. provodnik.zero emission wire [wa ə] – n. izdašnost (izvora). zero emission – nulta emisija. woody biomass [ wʊdi ba əʊmæs] – drvenasta biomasa. wood [wʊd] – n. Y yield [ji ld] – n. dati. prinos. open wire line – slobodni vod. broj nula. dobit. faza. predati se. drvna masa. Z zero [ z ərəʊ] – num. 83 . drvo.

skraćenice AFV – alternative fuel vehicle – motorno vozilo koje za pogon ne koristi gorivo na bazi naftinih derivata BAT – best available technique – najbolja raspoloživa tehnika BATNEEC – best available techniques not entailing excessive costs – najbolje raspoložive tehnike koje ne zahtevaju prekomerne troškove BSEC – Black See Economic Cooperation – Crnomorska ekonomska saradnja CE – Council of Europe – Savet Evrope CERN – Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (European Organization for Nuclear Research) – Evropski savet za nuklearna istraživanja CP – cleaner production – čistija proizvodnja CSCE – Conference on Security and Co-operation in Europe – Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji CSD – Commission on sustainable development – Komisija za održivi razvoj EBRD – European Bank for Reconstruction and Development – Evropska banaka za obnovu i razvoj ECE v. UNECE EEA – European Environment Agency – Evropska agencija za životnu sredinu EIA – Environmental Impact Assessment – procena uticaja na životnu sredinu EIA Convention – Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Espoo. 1991) – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu EIB – European Investment Bank – Evropska investiciona banka EIs – economic instruments – ekonomski instrumenti EMAS – eco-management and audit scheme – sistem Evropske unije za eko-menadžment i proveru EMEP Protocol – Protocol to the LRTRAP Conventon on long-term financing of the cooperative programme for monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe (Geneva. 1984) – Protokol uz LRTRAP konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velike udaljenosti 84 .

skraćenice EU – European Union – Evropska unija EV – electric vehicle – električno vozilo FAO – Food and Agruculture Organization – Organizacija za ishranu i poljoprivredu GATT – General Agreement on Tariffs and Trade – Opšti sporazum o trgovini i tarifama GEF – Global Environmental Facility – Globalni mehanizam za finansijsku podršku u oblasti životne sredine GHGs – greenhouse gases – gasovi staklene bašte Habitat – vidi UNCHS IAEA – International Atomic Energy Agency –Međunarodna agencija za atomsku energiju IAE – International Atomic Energy – Međunarodna agencija za atomsku energiju IBRD – International Bank for Reconstruction and Development – Međunarodna banka za obnvu i razvoj ICAO – International Civil Aviation Organization – Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo ICC – Interantional Chamber of Commerce – Međunarodna trgovinska komora ICJ – International Court of Justice – Međunarodni sud pravde IEA – International Energy Agency – Međunarodna agnecija za energiju IFC – International Finance Corporation – Međunarodna finansijska korporacija IFCS – Intergovernmental Forum on Chemical Safety – Međuvladin panel o hemijskoj bezbednosti IFI – International financial institutions – međunarodne finansijske institucije IGO – intergovernmental organization – međuvladina organizacija IHO – International Hydrographic Organization – Međunarodna hidrografska organizacija ILA – International Law Association – Udruženje za međunarodno pravo ILC – International Law Commission – Komisija za međunarodno pravo ILO – International Labour Organization – Međunarodna organizacija rada 85 .

1979) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima MEAs – Multilateral Environmental Agreements – multilateralni sporazumi u oblasti životne sredine NATO – North Atlantic Treaty Organization – Organizacija za severnoatlansku saradnju NEAP – National Environmental Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine NEHAP – National Environmental and Health Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine i zdravstva NGO – non-governmental organization – nevladina organizacija OAPEC – Arab Petroleum Exporting Countries – Orgaizacija arapskih zemalja izvoznica nafte ODS – ozon depletion substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač OECD – Organization for Economic Co-operation and Development – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries – Organizacija zemalja izvoznica nafte.skraćenice IMF – International Monetary Fund – Međunarodni monetarni fond IMO – International Maritime Organization – Međunarodna pomorska organizacija IPP – Integrated Product Policy – integralna politika proizvodnje IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – Međuvladin panel o klimatskim promenama IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control – integralno sprečavanje i kontrola zagađenja ISO – International Organization for Standardization – Međunarodna organizacija za standardizaciju IUCN – The World Conservation Union – Međunarodna unija za očuvanje prirode JI – joint implementation – zajedničko sprovođenje LRTRAP Conventon – Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Geneva. OSCE – Organization for Securtiy and Co-operation in Europe – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju RA/RM – risk assessment / risk management – procena rizika / upravljanje rizikom REC – Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu 86 .

2003) – Protokol o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu uz Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu SECI – Southeast European Cooperative Iniciative – Inicijativa saradnji u Jugoistočnoj Evropri UN – United Nations – Ujedinjene nacije UNCHS – United Nations Center for Human Settlements – Centar UN za ljudska naselja UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea – Konvencija UN o pravu mora UNESCO – United Nations Educational. 1992) – Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama 87 . nauku i kulturu UNGA – United Nations General Asembly – Generalna skupština Ujedinjenih nacija UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj UNSC – United Nations Securty Council – Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija UNECOSOC – United Nations Economic and Social Council – Ekonomski i socijalni savet Ujedinjenih nacija UNCED – United Nations Conference on Environment and Development – Konferencija UN o životnoj sredini i razvoju (Rio de Janeiro.skraćenice REReP – Regional Environmental Reconstruction Programmee – Program obnove životne sredine Jugoistočne Evrope SEA – Strategic Environmental Assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu SEA Protocol – Protocol on strategic environmental assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Kiev. 1992) UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development – Konferencija UN o trgovini i razvoju UNDP – United Nations Development Programme – Program UN za razvoj UNECE – United Nations Economic Commission for Europe – Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu UNEP – United Nations Envrionment Programme – Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change (New York. Scientific and Cultural Organization – Organizacija UN za obrazovanje.

skraćenice UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj VA – voluntary agreements – dobrovoljni sporazumi WB – World bank – svetska banka WBCSD – World Business Council for Sustainable Development – Svetski poslovni savet za održivi razvoj WHO – World Health Organization – Svetska zdravstvena organizacija WIPO – World Intellectual Property Organization – Međunarodna organizacija za intelektualnu svojinu WMO – World Meteorological Organization – Svetska meteorološka organizacija WTO – World Trade Organization – Svetska trgovinska organizacija WWF – World Wide Fund for Nature – Svetski fond za prirodu 88 .

Basel Convention – Bazelska konvencija – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. 1989. Arhus. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. 1992. Espo. Njujork. 89 . 1979 Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. Bazel. 1998. Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. Rio de Žaneiro. Energy Community South East Europe Treaty (or ECSEE) Ugovor o energetskoj zajednici jugoistocne Evrope. 1994. 1992. Ženeva. EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. Kyoto Protocol – Kjoto protokol. 1991. Energy Charter Treaty – Ugovor o energetskoj povelji. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih Nacija o promeni klime.lista dokumenata Lista dokumenta iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom i koji čine osnovu reči prevedenih u ovom rečniku: Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. CLRTAP – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. Sofija.

Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata. 1987. 1985 90 .lista dokumenata Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. Beč. Helsiniki 1992. Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. Helsinki 1992.

literatura 1.gov/glossary/ http://matse1.energy. Zagreb. Longman Interactive English Dictionary.mse. New York.. Valjevo. Rudolf: Englesko-hrvatski ili srpski rječnik. Hidrobiološki zavod – Ohrid.o. Slave: Anglisko-makedonski limnološki leksikon. Macmillan English Dictionary. Third College Edition.dti.html http://www. Webster’s New World Dictionary.nesea.doe. Nikolovski – Katin. Zagreb.gov/glossary/glossary.edu/energy/glos. New York. EKO DIMeC d. 4.html http://www. Macmillan Publishers Limited.o.org/education/gscleanenergy/glossary. Drvodelić.gov. Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske. 2. 2004 linkovi http://www. Simon & Schuster Inc. Longman Dictionary of Contemporary English.uiuc. 1989. Milan: Hrvatsko ili srpsko-engleski rječnik. Filipović.htm http://www.ca.html 91 .. 2000 6. Englesko-srpski rečnik terminologije iz oblasti životne sredine. Pearson Education Ltd. 1988 7. Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske. Pearson Education Ltd. 3. 1986.uk/energy /energy-glossary/page24579_print. 2003 5. 1989.eia. 2002 8.

92 .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful