ENGLESKO-SRPSKI

REČNIK
TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

Beograd februar 2007.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE
Izdavač: Misija OEBS-a u Srbiji, Odeljenje za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Autori: dr Aleksandar Bogojević dr Dragoljub Todić Ksenija Maltez Miloš Katić dr Vid Vukasović Vigor Majić Kompjuterska obrada: Aleksandar Panov Grafička obrada: Branislav Savić Štampa: SGR „ORIGINAL“ Tiraž: 600 kom.

Ova publikacija je deo programa Energetska bezbednost Misije OEBS-a u Srbiji i nije namenjena za komercijalnu upotrebu. Neovlašćeno kopiranje, umnožavanje i štampanje je protivzakonito i kažnjivo.

i sa njima se susreću kako stručni prevodioci. odnosno njihovim objavljivanjem u službenom glasilu i uvođenjem u unutrašnji pravni sistem države. španski. Neujednačeno. Potreba za ovakvim rečnikom postoji i prilikom pripreme materijala za učešće naših delegacija na međunarodnim konferencijama.). nemački). a ponekad i pogrešno korišćenje pojedinih termina dovodi do nesporazuma i teškoća pre svega u komuniciranju sa telima međunarodnih organizacija. 3 . Treba dodati da značajnu ulogu u ovoj saradnji igraju i privredni sektor (proizvođači i distributeri energije na prvom mestu) kao i nevladine organizacije (stručna udruženja. Toj potrebi. vodeću ulogu imaju Ujedinjene nacije. ruski. naime. Ta saradnja se pre svega ostvaruje sa međunarodnim organizacijama čija aktivnost obuhvata i problematiku energetike. svakako doprinosi intenziviranje međunarodne saradnje u oblasti energetike i s njom nerazlučivo povezanoj oblasti zaštite životne sredine. Oni. Ujednačavanje terminologije je bitno i za komunikaciju na srpskom jeziku između subjekata koji učestvuju u raznim delatnostima u vezi sa energetikom. U tome. ali i uopšte na međunarodnom nivou. a pored toga mnogi u srpskom jeziku nemaju odgovarajuću reč i zahtevaju „opisni“ prevod. Spisak problema je mnogo duži od navedenih. su mnogobrojni. a njihovo uočavanje i ponavljanje u praksi je izazvalo potrebu da se pristupi izradi ovog engleskosrpskog rečnika termina iz oblasti energetike. zatim Evropska unija (EU) i Savet Evrope (CE). pokazuje da se prilikom prevođenja stručnih tekstova uopšte. organizacije potrošača itd. Iskustvo. Te se pojave umnožavaju prilikom uporednog prevođenja termina sa nekoliko stranih jezika (na primer engleski. koju je teško. Pri tom je za Srbiju posebno interesantna Zajednica za energetiku zemalja Jugoistočne Evrope osnovana 2005. Prevođenje stručnih pojmova i termina sa engleskog na srpski jezik zahteva saradnju eksperata različitih struka sa izvrsnim poznavanjem oba jezika. Problemi u vezi sa prevođenjem sa stranih jezika uopšte. koji su najčešće u upotrebi prilikom zaključivanja međunarodnih ugovora.uvodne napomene Rečnik pojmova i termina iz oblasti energetike zasnovan je prevashodno na terminologiji koja se sreće u međunarodnim ugovorima koji se odnose na ovu problematiku. životnom sredinom i nekim drugim srodnim domenima. Pri tom je u rečnik unet i izvestan broj termina iz srodnih oblasti. a značajan udeo pripada i drugim subregionalnim organizacijama. a na prvom mestu iz oblasti zaštite životne sredine. što je posebno ozbiljan problem kod pripreme prevoda međunarodnih ugovora u vezi sa njihovom ratifikacijom. Potreba za izradom ovakvog rečnika pojavila se iz više razloga. a sam kvalitet prevoda je često nezadovoljavajući. ali i zbog relativno raširene prakse slobodnog i neujednačenog tumačenja pojedinih termina. francuski. a posebno međunarodnih ugovora nailazi na mnoge probleme. pa i sa engleskog. odnosno program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE). uključujući na prvom mestu one u čijoj je nadležnosti primena pomenutih ugovora. često nisu ujednačeni ni u izvornim tekstovima međunarodnih ugovora. ako ne i nemoguće odvajati od energetike. godine ugovorom između pomenutih zemalja i EU. tako i svi drugi korisnici. naime.

zatim čitav niz međunarodnih instrumenata. Dakle. Valjevo. u radu su učestovali i stručnjaci za međunarodnopravna i uporednopravna pitanja. To bi zahtevalo angažovanje većeg broja saradnika. koji većinom pripadaju legislativi Ujedinjenih nacija. kao i najvažnije ugovore zaključene na subregionalnom nivou (posebno za područje Jugoistočne Evrope). studenti. EKODIMeC. nisu mogle biti unete mnoge reči za koje se smatralo da se lako mogu pronaći u postojećim standardnim ili stručnim englesko-srpskim rečnicima. cilj i svrha ovog rečnika su širi. učenici. novembar 2006. Rečnik može biti korišćen za približavanje međunarodne problematike i međunarodne saradnje u oblasti energetike svima koji se na neki način bave ovim pitanjem. 2004). ne samo sa stanovišta korišćenja izvora terminologije o energetici. Mission in Serbia). najzad. U skladu sa projektnim zadatkom. Ta lista obuhvata međunarodne multilateralne ugovore globalne (univerzalne) prirode. pa i ovog. akcije koje se sprovode na internom planu država. zahtevala je angažovanje stručnjaka iz različitih područja nauke. u meri u kojoj su ona značajna za problematiku energetike. 4 . i znatno više finansijskih sredstava. naučni radnici. To mogu biti i novinari. Imajući u vidu pomenute razloge. su kriterijum za odabir reči i obim rečnika. zatim svih pet osnovnih ugovora zaključenih u okviru Saveta Evrope i pod okriljem Evropske komisije UN za Evropu. mnogo više vremena za njegovu izradu. profesori. već i sa stanovišta njegove upotrebne vrednosti. Ako bi se u Rečnik uneli svi termini koji se sreću u postojećim međunarodnim dokumentima i bogatoj stručnoj literaturi.Rezultat međunarodne saradnje u oblasti energetike su pre svega međunarodni ugovori (multilateralni. utvrđena je lista značajnijih međunarodnih ugovora u oblasti energetike i zaštite životne sredine na osnovu njihovih tekstova je napravljen izbor odrednica. Redakcioni odbor Beograd. svrha ovog rečnika nije da zameni već postojeće stručne rečnike vezane isključivo za oblast energetike. usvojenih na međunarodnim konferencijama i ekspertskim sastancima i. Sektor za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Misije OEBS u Srbiji (Economic and Environmental Department of the OSCE. regionalni i bilateralni). Zato se stalo na stanovište da je u ovoj fazi potrebno izraditi rečnik ovog tipa i obima. Pri tom je korišćeno iskustvo stečeno prilikom izrade Rečnika termina iz oblasti životne sredine (OSCE. i svi zainteresovani za bolje upoznavanje problematike u pomenutoj oblasti. on bi bio izuzetno obiman. kako obavezujućeg tako i deklaratornog karaktera. podržao je inicijativu za izradu ovakvog rečnika. Osim eksperata za pitanja prirodnih i tehničkih nauka. nego što je ovom prilikom bilo moguće obezbediti. godine. koji su značajni i za Srbiju. Multidisciplinarnost materije o kojoj je ovde reč. Zbog ograničenja postavljenih predviđenim obimom rečnika. Takođe. Dva glavna prethodna pitanja koja se postavljaju u vezi sa izradom svakog rečnika.

a može se reći i da predstavljaju odraz savremenog međunarodnog prava i najnovijih tendencija njegovog razvoja. nekim od takvih termina se u međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim instrumentima ponekad daje u izvesnoj meri različit smisao. Pravna pravila i izreke. za oblast energetike. kao i termini koji su nastali (i nastaju) u vezi sa specifičnošću problematike o kojoj je ovde reč. krivičnog. Međunarodni ugovori. bilo isključivo ili češće zajedno sa drugim srodnim pitanjima. predstavljaju celinu. nastalim mnogo pre usvajanja pravnih pravila o energetici (na primer. veza sa drugim međunarodnim ugovorima iz iste ili slične oblasti. ciljevi. vrši redukcija u tumačenju smisla pojedinih ugovora. ali i međunarodnog ugovornog prava). Razlog tome su. kako na međunarodnom tako i na unutrašnjem planu pojedinih država. u međunarodnopravnom regulisanju uopšte i u zakonodavstvima država se u velikoj meri „približavaju“. Terminologija u oblasti energetike. koji su uneti u Rečnik. zajedno sa najnovijim pravnim pravilima koja izražavaju specifičnosti problema energetike i životne sredine. čine značajan deo sveukupnog pravnog regulisanja ove problematike. u izradi rečnika. a često su i usklađene (na primer terminologija iz legilslative EU i država članica). Međutim. kojima se reguliše oblast energetike. jer se pravo energetike. ta usaglašenost je i pravna obaveza. pre svega u implementaciji međunarodnih ugovora. postojala je mogućnost da se preuzimanjem tumačenja njihovog značenja iz svakog međunarodnog ugovora pojedinačno. i usko s njim povezano pravo životne sredine. a pre svega sa zaštitom životne sredine. pre svega. a tiču se „opštih“ pravnih instituta. u najvećoj meri. U suprotnom. nije u tom smislu „nova“ pravna disciplina. jer pravo energetike (i usko s njim povezano pravo životne sredine). Stoga je u izradi Rečnika primenjen takav metodološki pristup kojim su obuhvaćeni i termini sa „širim značenjem“ od onog koje se vezuje za energetiku. iz međunarodnog ugovornog prava. Značajan deo unutrašnjih pravnih propisa država iz domena energetike nastaje usaglašavanjem sa relevantnim pravnim normama iz međunarodnih ugovora. Za države strane ugovornice konkretnih ugovora. upravnog. Granica između te dve kategorije termina nije uvek vidljiva. specifičnosti međunarodnih ugovora (predmet ugovora. Međutim. itd. „koristi“ opštim pravnim institutima. to znači da se navedena dva domena – međunarodni ugovor i unutrašnji pravni propis. bez obzira na vremenski raspon koji postoji između njihovog nastanka.predgovor Osobenost ovog rečnika je u tome što njegov najveći deo termina proizilazi iz međunarodnih ugovora i što bi njegovim korišćenjem bilo unapređeno stvaranje jedinstvene terminologije na srpskom jeziku. nastaju mnogi problemi.). U takvim slučajevima. i potiče. naglasak je stavljen na savremeni tok razvoja terminologije koja se tiče energetike. Sa stanovišta stručne terminologije. Ova konstatacija ima šire značenje. iz oblasti građanskog. u terminološkom smislu ne mogu tretirati odvojeno. okolnosti njihovog nastajanja. ali i da se kod korisnika rečnika izazove nepotrebna 5 . Neki termini i formulacije su unete u rečnik zbog njihovog značenja. mehanizmi njihovog sprovođenja.

Stoga je odlučeno da se pojedinim terminima daju opštiji značaj i smisao. niti umanjuju terminološki problemi u prevođenju termina sa izvornog jezika dokumenta na srpski jezik. prirodnih i tehničkih nauka. SRJ i SCG do Republike Srbije. Beograd. kodifikacijama velikih pravnih sistema. koje su države počev od Kraljevine Jugoslavije. što je ne samo njihov interes. već to nalažu i činjenice koje problematiku energetike svrstavaju u pitanja od globalnog znacaja. novembar 2006. Za područje Srbije to je značajno i zbog toga što problemi prevođenja termina povodom implementacije međunarodnih ugovora prate celokupan opus međunarodnih ugovora iz oblasti životne sredine. u kontinuitetu umnožava opus međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih instrumenata uopšte. u našoj sredini. Evropske unije i mnogih drugih međunarodnih organizaacija. ima elemenata metoda koji su već ranije primenjivani u postupcima međunarodne unifikacije pravnih pravila. Učešće u radu tima eksperata društvenih (pravnih). potpisale i ratifikovale. metod koji je primenjen pri njegovoj izradi. To je dovelo do nastanka vrlo obimnog korpusa međunarodnopravnih dokumenata obavezujućeg i deklarativnog karaktera. U ovom vremenu. implementaciji međunarodnih ugovora i dr. Za izbor termina unetih u ovaj rečnik poslužili su pre svega neki od važnjih međunarodnih ugovornih akata navedenih u Listi dokumenata iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom. Njome se. U tom procesu učestvuje većina država sveta. Rad Ujedinjenih nacija. Harmonizacija. preko SFRJ. U tom pogledu. na osnovu zajedničkih elemenata iz različitih određenja. a u tom okviru i evropskog prava energetike. godine 6 .zabuna. ne zamenjuju pravila implementacije međunarodnih ugovora. međutim. kao metod usaglašavanja pravnih propisa danas predstavlja novu vrstu metodologije. korisnost rečnika bi trebalo da dođe do izražaja i u harmonizaciji unutrašnjih propisa sa propisima Evropske unije. a ta pojava je naročito izrazita u materiji koja se tiče energetike i usko s njom povezane životne sredine. je doprinelo realizaciji navedenog metoda. poštujući pri tom zahteve relevantnih naučnih disciplina. koja se primenjuje u procesu stvaranja evropskog (komunitarnog) prava uopšte.

kao u reči bar /bɑ / kratko a. kao u reči evacuate / vækjʊe t/ dugo u. kao u reči bad /bæd/ dugo a. kao u reči fossil /'f səl/ dugo o. kojim je označen izgovor engleskih reči.izgovor i skraćenice Fonetski alfabet. kao u reči cup /k p / kratko o. kao u reči board /b d/ kratko u. sastoji se od ovih znakova: Vokali: i i e æ a: – – – – – – – : – – – – – produženo i. kao u reči school /sku:l/ engleski glas kao u reči accept /ək sept/ engleski glas kao u reči word /w d/ engleski glas kao u reči play /ple / engleski glas kao u reči buy /ba / engleski glas kao u reči employ / m pl / engleski glas kao u reči now /naʊ/ engleski glas kao u reči open / əʊpən/ engleski glas kao u reči ears / əz/ engleski glas kao u reči careful / keəfl/ engleski glas kao u reči fuel /fjuəl/ ʊ u: ə ei ai i au əu iə eə uə – – – – – – – – 7 . kao u reči pick /p k/ kratko e. kao u reči bet /bet/ otvoreno e. kao u reči sea /si / kratko i.

fonetski izgovor i skraćenice Konsonanti: p b t d k g tʆ d f v θ ð s z ʆ – – – – – – – – – – – – – – – – engleski glas kao u reči party / pɑ ti/ engleski glas kao u reči book /bʊk/ engleski glas kao u reči table / te bəl/ engleski glas kao u reči dinner / d nə/ engleski glas kao u reči king /k ŋ/ engleski glas kao u reči game /ge m/ engleski glas kao u reči picture / p ktʆə/ engleski glas kao u reči judge /d engleski glas kao u reči fire /fa ə/ engleski glas kao u reči veal /vi:l/ engleski glas kao u reči ethnic / eθn k/ engleski glas kao u reči this /ð s/ engleski glas kao u reči smoke /sməʊk/ engleski glas kao u reči zero / z ərəʊ/ engleski glas kao u reči brush /br ʆ/ engleski glas kao u reči beige /be / engleski glas kao u reči have /hæv/ engleski glas kao u reči mother / m ðə/ engleski glas kao u reči nanny / næni/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ engleski glas kao u reči left /left/ engleski glas kao u reči roar /r / engleski glas kao u reči you /ju:/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ d / h m n ŋ l r j w – – – – – – – – 8 .

– plural – množina sg. – adjective – pridev adv. – verb – glagol 9 . – noun . – number – broj pl.lista skraćenica adj. – adverb – prilog n.imenica num. – singular – jednina v.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

12

havarija. access to energy – pristup eneregiji. accord [ə k d] – n. ubrzati. accumulate [ə kju mjʊle t] – v. odgovornost. account [ə kaʊnt] – n. accident [ æks dənt] – n. obilje. acceptibility [ək septə b ləti] – n. absorb [əb s b] – v. take into account – uzeti u obzir. zastupljenost. abort [ə b t] – v. akumulirati. accountable [ə kaʊntəbəl] – adj. accelerate [ək seləre t] – v. accordance [ə k dəns] – n. prilaz. prihvatljivost. nezgoda. preciznost. Arhus. upiti. izobilje. accelerate authorisation procedures – ubrzati procedure autorizacije. 1998. abundant [ə b ndənt] – adj. pristup. nadzemni. pristupanje. apsorbovati. accuracy [ ækʊrəsi] – n. sklad. accede to an office – stupiti na dužnost. fair access to – fer pristup nečemu. in accordance with – u skladu sa. pristupiti nečemu. prekinuti. slaganje. pristup. accelerated development – ubrzani razvoj. odbaciti. accountability [ə kaʊntə b liti] – n. račun. bank account – račun u banci. stupiti na nešto. nagomilati. razmotriti. above ground [ə b v graʊnd] – adj. accession to an organisation – stupanje u organizaciju. mogućnost uvida u poslovanje ili dokumentaciju. accede to a convention – pristupiti konvenciji. mogućnost prihvatanja. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. abundance [ə b ndəns] – n. obilan. bogat. sklad. odgovoran nekome. accession [ək seʆən] – n. obzir. dogovor. 13 . account of costs – račun proizvodnih troškova. tačnost.A Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. accede to [ək si d] – v. udes. saglasnost. akcident. access [ ækses] – n.

negativan. dopunski. tačan. koji se koriste za uklanjanje gradskog čvrstog otpada. take joint action – preduzeti zajedničku aktivnost. sprej. spojen. upravni. raspršene kapljice neke supstance u vazduhu. advertisement [əd v tismənt] – n. oglašavati. additional physical capacity – dodatni fizički (prostorni) kapaciteti. pripojen. aerosol. pridružen. prilagoditi. administrative [əd m nistrət v] – adj. u ovom slučaju. kontra efekat. adjust the legislation – prilagoditi propis nečemu. additional [ə d ʆənəl] – adj. novi razvojni termo procesi. upravne mere. adverse effect – nepovoljan. nadmoćnost. adjustment [ə d stmənt] – n. podesiti. affordable [ə f dəbl] – adj. aero [eərəʊ] – koji se odnosi na vazduh. 14 . pristupačan. advice [əd va s] – n. oglas. to the best advantage – najpovoljnije. to bring added value to – dodati vrednost nečemu. akcija. delovanje. coordinated action – koordinirana akcija. advanced [əd vɑ nst] – adj. dobitak. priuštiv. adversely affected – izložen negativnom delovanju. regulisanje. aerosol [ eərəs l] – n. uključiti. dobitak.accurate accurate [ ækjʊrət] – adj. za ovu svrhu. reklama. prilagođavanje. dodatna vrednost. activate [ æktive t] – v. savet. acquisition [ ækwi z ʆən] – n. ad hoc [æd h k] – adv. administrativni. nepovoljan. adjust [ə d st] – v. sticanje. advantage [əd vɑ nt d ] – n. suprotan. podešavanje. aktivirati. advertise [ ædvəta z] – v. affiliate [ə f lie t] – adj. action [ ækʆ. adverse [ ædv s] – adj. advanced conversion technology – tehnologija napredne konverzije. korist.n] – n. affordable price – pristupačna cena. aktivnost. plan aktivnosti za postizanje nečega u budućnosti. staviti u pogon. administrative measures – administrativne mere. immediate action – neposredno delovanje. napredan. doterivanje. prednost. reklamirati. precizan. added value [ ædid vælju ] – n. savetnik. prikupljanje. ispravan. dodatni. kao gasifikacija ili piroliza. moderan. action plan – akcioni plan. adviser [əd va zə] – n.

vazduh.alert afterburning [ ɑ ftə b n ŋ] – n. upozorenje. koji stari. poljoprivredni. agenda of the meeting – dnevni red sastanka. frontier agreement – pogranični sporazum. air [eə] – n. environmental impact of agriculture – uticaj poljoprivrede na životnu sredinu. age-dating [ e d deitiŋ] – n. reach an agreement – postići sporazum. agricultural land – poljoprivredno područje. agriculture [ ægr k ltʆə] – n. skupljen. naknadno sagorevanje. komora za naknadno hlađenje. poljoprivreda. kompoznitni sastav. bilateral agreement – bilateralni. startosti. ukupan. aggregate [ ægr gət] – adj. agregator (u smislu elektroprivredno preduzeće. agglomeration [ə gl mə re ʆən] – n. signing of agreement – potpisivanje sporazuma. nagomilan. organizacija koja objedinjuje i(ili) povezuje proizvođače i korisnike energije). alcohol fuel [ ælkəh l fju əl] – n. oprez. agregat. uzbuna. ukupan zbir. agricultural [ ægr k ltʆərəl] – adj. aftercooler [ ɑ ftə ku lə] – n. nagomilavanje. slaganje. aggregator [ ægr ge tə] – n. preferential agreement – preferencijalni sporazum. ageing infrastructure – zastarela infrastruktura. multirateral agreement – višestrani sporazum. agreement [ə gri mənt] – n. zemljoradnja. regional agreement – regionalni sporazum. ageing [ e d ŋ] – adj. dvostrani sporazum. in agreement with – u dogovoru sa. dogorevanje. sporazum. aggregation [ ægr ge ʆən] – n. kombinat. celina. aglomeracija. skupiti. saglasnost. alkoholno gorivo. agricultural enterprise – poljoprivredno dobro. program rada. skupljanje. obrađivanje zemlje. ugovor. nagomilavanje. 15 . masa. agenda [ə d endə] – n. nagomilati. određivanje veka trajanja. dnevni red. implementation of agreement – primena (implementacija) sporazuma. zastareva. aggregate [ ægr gət] – n. dogovor. alert [ə l t] – n. Agenda 21 – Agenda 21 (jedan od glavnih dokumenata koji je usvojen na Rio konferenciji o životnoj sredini i razvoju 1992). aggregate [ ægr ge t] – v.

ambient temperature – temperatura vazduha u neposrednoj okolini. analysis of facts – analiza činjenica. dopuna. alteration [ ltə re ʆən] – n. jačina struje u amperima. životinja. amandirati. animal [ æniməl] – n. amendment [ə mendmənt] – n. animal waste conversion – konverzija životinjskog otpada. dopuniti. premeštanje. amperage [ æmpər d ] – n. anaerobic [ ænə rəʊb k] – adj. allocation of funds – raspodela finansijskih sredstava. alternativni. amandman. angle [ æŋgəl] – n. koji zamenjuje nešto. dati primedbu. 16 .allocation allocation [ ælə ke ʆ. pojačati. annex [ æneks] – n. životinjski. ambient concentrations – koncentracije (neke materije) u ambijentu. ispravka. popravka zakona ili dokumenta. alternative [ l t nət v] – n. animal [ æniməl] – adj. amend [ə mend] – v. alternativni energetski resursi. koji se odnosi na životinje. analiza. naizmenična struja. koji može da opstane tamo gde nema slobodnog kiseonika. animal charcoal – ugalj životinjskog porekla. altitude [ æltitju d] – n. visina (nadmorska). povećati. proces dobijanja energije iz životinjskog otpada. izbor. annotate [ ænəte t] – v.n] – n. menjanje. dodeljivanje. okolni. prokomentarisati. alociranje. analytic [ ænəl t kəl] – adj. data analysis – analiza podataka. analysis [ə næləsis] – n. analiziranje. allocation of facilities – premeštanje postrojenja. amperaža. anaerobni. popraviti. dodatak. izmeniti. anaerobic digestion – proces razgradnje koji ne koristi kiseonik. aneks. koji služi nečemu kao zamena. alternative fuel – alternativno gorivo. izmena. alternativa. raspodela. ambient [ æmbiənt] – adj. amplify [ æmplifa ] – v. preinačenje. alternative energy resources – alternativni izvori energije. ispitivanje. ugao. pribeležiti. angle of incidence – upadni ugao. alternating current (AC) [ l t neit ŋ k rənt] – n. anaerobic digester – uređaj za anaerobnu razgradnju. alternative [ l t nət v] – adj. analitički.

odstupanje. aqueous [ eikwiəs] – adj. aproksimativan. conservation area – područje pod zaštitom. approval procedure – procedura odobrenja. appropriate [ə prəʊprieit] – adj. oranica. annual energy output per turbine – godišnja proizvodnja energije po turbini. koji sadrži vodu. priblizan. bezvodan. approximate [ə pr ksimət] – adj. jednogodišnji. tumačenje. odobrenje. approval [ə pru vəl] – n. nepravilnost. area [ eəriə] – n. obradiv (obradiva zemlja). anomaly [ə n məli] – n. prilaz (u smislu načina dolaženja do nekog rezultata). prihvatanje. vodena površina. vodonosni. suv. neke vrste energije ili sirovine) koja se dogodi tokom godinu dana. površina. objašnjenje. područje. oblast. pristup. komentar. approach [ə prəʊtʆ] – n. aparat u domaćinstvu. predvideti. areas annotation [ ænə te ʆən] – n. aparat. anticipate [æn t sipe t] – v. mašina. stepwise approach – postepeni pristup. annual turnover – godišnji obrt. anthropogenic activities – aktivnosti vezane za čoveka i njegovu delatnost. arable crops – ratarski usevi. anticipated energy demand – predviđena potražnja. areas – sušne oblasti. 17 . pristup po principu korak po korak. sušan. zone. appliance [ə pla əns] – n. kućni aparat. annual maximum demand – najveća potražnja nečega (npr. arid [ ærid] – adj. water – kopnena. area load – opterećenje po jedinici površine. annual [ ænjuəl] – adj. vodeni. zona. area of land. sličan. arable land – obradiva zemlja. primedba. limited area – ograničena površina. pollutant emissions management area – područje u kojem se upravlja emisijama zagađujućih materija. anomalija. arid zones. anthropogenic influence – uticaj izazvan ljudskim aktivnostima. godišnji. odgovarajući. koji se dešava jednom godišnje.arid zones. arable [ ærəbl] – adj. anthropogenic [æn θrəpə d inik] – adj. antropogeni. electrical appliances – bela tehnika.

attenuator [ə tenjueitə] – n. organ ili telo (u smislu vlasti). assign [ə sa n] – v. strategic environmental assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu. gas koji se može koristiti u komercijalne svrhe i koji se nalazi uz naftu na prirodnim nalazištima pod zemljom. impovina. paragraf. odredba. oslabljivač. članak. augment [ g ment] – v. 18 . osnovna sredstva. odvodnik (gromobrana). aktiva. pepeo. raspršivač. assumption [ə s mpʆ ən] – n. tačka. atomic energy – atomska energija.semiarid semiarid – polusušan (u smislu zemljišta). assessment [ə sesmənt] – n. ascent [ə sent] – n. kod projektovanja energetskih postrojenja). atmosfera. arrestor (arrester) [ə restə] – n. revizija. to have authority – biti ovlašćen. atenuator. član. public authority – javna uprava. risk assessment – procena rizika. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu (npr. atmosphere [ ætməsf ə] – n. asset [ æset] – n. montirati. povećati. polazna tačka. imati pravo odlučivanja. javna vlast. pretpostavka. sastaviti. predmet. posed. authority [ θ r. dodeliti. as provided for in Article 1 – u skladu sa Članom 1. deo. life cycle assessment – ocena (procena) životnog ciklusa. provera. spojiti. atom. automatski. sklopiti. assemble [ə sembəl] – v. established under Article 21 – ustanovljen na osnovu Člana 21. article [ ɑ t kəl] – n. atomic radiation – atomsko zračenje (radijacija). sredstva. ash [æʆ] – n.ti] – n. ascend [ə send] – v. pridružiti. pripisati. judicial authority – sudska vlast. auto – samo. assets – pl. atom [ ætəm] – n. conformity assessment – ocenjivanje usaglašenosti. vlast. prednost. penjati se. korisno svojstvo. pasus. ocena. povećavati se. competent authority – nadležni organ. samostalno. uzdizati se. uvećati. atomizer [ ætəm aizə] – n. audit [ dit] – n. uspon. associated gas [ə səʊʆie tid gæs] – n. procena.

available [ə ve ləbəl] – adj. naftni generator koji dopunjuje proizvodnju el. mašine neophodne za podršku funckionisanju postrojenja. B available technology – raspoloživa tehnologija. load balance – uravnoteženost opterećenja. ravnoteža. dostupan. barel. band [bænd] – v. environmental balance – ravnoteža u životnoj sredini. professional background – radno iskustvo uključujući i kvalifikacije. balance of payment – bilans plaćanja. okupiti se. opseg. naknadno ispunjavanje. raspoloživ. available scientific knowledge – raspoloživo naučno znanje. backup [ bæk p] – n. ballast [ bæləst] – n. spoj sličih komponenti. rezerva. kopija. energy consumption balance – balans potrošnje energije. akumulator. balast. šlep. Basel Convention – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. available resources – raspoloživi resursi. baterija. zasipanje. bilans. oslonac. pozadina. podrška. vaga. opterećenje. 1989. balance [ bæləns] – n. battery [ bætəri] – n. balans. bekap.bearer auxiliary [ g z ljəri] – adj. sačuvati. barrel [ bærəl] – n. bure. bearer [ beərə] – n. traka. uobičajena mera za zapreminu nafte (približno 159 litara). barža. kičma. auxiliary energy subsystem – pomoćni energetski podsistem (npr. dodatni. nosilac. pomoćni. auxiliary equipment – pomoćna oprema. Bazel. backfill [ bækfil] – n. backbone [ bækbəʊn] – n. barge [bɑ rd ] – n. personal background – lični podaci. 19 . saldo. vezati. presnimiti. back up [bæk p] – v. energije solarnog sistema tokom dugotrajnih oblačnih perioda kada nema dovoljno sunčeve svetlosti). podloga. band [bænd] – n. pojas. background [ bækgraʊnd] – n. konačno stanje. balance of trade – bilans poslovanja.

ići u korist. prikupljanje ili davanje ponuda. korist. bi-gas process [ baigæs prəʊses] – n. otklon. ratifikovati. bio-based renewable energy – obnovljivi izvori energije zasnovani na biološkom materijalu. proces koji koristi biljke ili mikroorganizme da pretvori jedan oblik energije u drugi. benchmarking – testiranje na osnovu unapred zadatih repera. bind legaly – pravno obavezati. behavior [b he vjə] – n. biokonverzija. benefit [ benefit] – v. potpomagati. kvalitet). neravnoteža. nuđenje. privilegija. bias [ baiəs] – n. benchmark [ bentʆmɑ k] – n. ponuda. binding agreement – obavezujući sporazum. best available technology (BAT) – najbolja dostupna tehnologija (tehnika) koja je definisana određenom regulativom. obavezati. u interesu. bidding [ b d ŋ] – n. prednost. for the benefit of – u korist. pogodnost. skriveni. binding decision – obavezujuća odluka. onaj koji ima korist. prednapon. best available technology not entailing excessive costs (BATNEEC) – najbolja dostupna tehnologija koja ne zahteva prekomerne troškove. dobit. spojni priključni. bid [b d] – n. u ime. on behalf of – u korist. vezati jedno za drugo. benzin i prirodni gas). bind [baind] – v. otvoreni konkurs. povlastica. korist. vozilo koje može koristiti dve vrste goriva (npr. koristiti. mutual benefit – obostrana korist. vezivni. 20 . reper. bio [ ba əʊ] – odnosi se na živi svet. binding [ ba nd ŋ] – adj. bioconversion [ ba əʊ kən v ʆən] – n. beneficial for – koristan za. beneficiary [benə f ʆəri] – n. režim rada. obavezujući. environmental benefit – dobrobit za životnu sredinu. bellow ground [b ləʊ graund] – adj. referentna tačka (nivo. on behalf of ones capacity – u ime (na osnovu) funkcije koju neko vrši. bidding procedure – licitacija. zvanična ponuda. potvrditi ugovor. imati koristi od. ponašanje. podzemni. prednost. benefit [ benefit] – n. neobjektivnost u smislu veće naklonosti prema jednoj opciji. nametnuti. postupak dobijanja sintetičkog gasa iz uglja. odstupanje.behalf behalf [b hɑ f] – n. bi-fuel vehicle [ba fju əl vi kəl] – n.

biološki razgradljiv. biopower [ ba əʊ paʊə] – n. eksplozija. biopower installations – postrojenja za preradu bioenergije. biomass crop production – proizvodnja biljnog materijala u cilju njenog korišćenja kao biomase. biofuel [ ba əʊ fju əl] – n. tehnički crtež. biodegradable waste – biološki razgradljiv otpad. udarac. biodizel. kotao. nacrt. izduvavati. biorazgradljiv. Rio de Žaneiro. blueprint [ blu pr nt] – n. udar (vazduha). iznenadni nestanak el. produvavanje. plan. mikroorganizama i gljiva) određenog područja.boiling water reactor (BWR) biodegradable [ ba əʊ d gre dəbl] – adj. biološka raznovrsnost. dizel gorivo koje se proizvodi od biljnog ili životinjskog materijala. blast [blɑ st] – n. biological diversity – biodiverzitet. bioelektricitet. duvanje. bioenergy [ ba əʊ enəd i] – n. skup svih vrsta (biljaka. biomass [ ba əʊmæs] – n. živi svet. biodiversity [ ba əʊ da v siti] – n. blow [bləʊ] – n. bojler. energije. biota. biogorivo. biota [biəʊ tə] – n. Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. 21 . biomass installations – postrojenja za preradu biomase. biogas used as motor fuel – biogas upotrebljen kao motorno gorivo. biodiverzitet. bioelectricity [ ba əʊ lek tr siti] – n. zamračenje. boiler house – kotlarnica. biosphere [ ba əʊsf ə] – n. gas nastao biološkom razgradnjom organske materije u odsustvu kiseonika. biogas. biomass exploitation – korišćenje biomase. biosfera. zatvoreni sud u kome se voda pretvara u paru pod pritiskom. bioenergija. biodiesel [ ba əʊ di zəl] – n. boiling water reactor (BWR) – nuklearni reaktor koji u procesu rada zagreva vodu do temperature ključanja. bioethanol [ ba əʊ eθən l] – n. energija vezana za biološke procese. biomasa. etil-alkohol dobijen preradom biološkog materijala (biljaka). 1992. gorivo nastalo iz biološkog materijala. boiler [ b lə] – n. bioenergija. ispuštati. blackout [ blækaʊt] – n. elektricitet dobijen biološkim procesima. šema. bleed [bli d] – v. projekat. biomass fuel – biljni ili životinjski proizvodi ili ostaci koji se koriste kao gorivo. krvariti. bioetanol. biogas [ ba əʊ gæs] – n. životinja.

bridge [br d ] – v. bulk [b lk] – n. grupa. šentiranje. prelom. podstaći. bypass [ ba pɑ s] – n. račvati se. burning [ b n ŋ] – n. brend. širokopojasni. premošćenje. prestanak. bound [baʊnd] – adj. branch [brɑ ntʆ] – v. gorenje. grananje. opterećenje. transboundary pollution – prekogranično zagađenje. široki obuhvat. 22 . granica. tereta. odvod. teret. administrative boundary – administrativna granica. granati se. obaveza ili odgovornosti između učesnika u nekoj aktivnosti.boost boost [bu st] – v. bore-hole [ b həʊl] – n. bound by obligations – obavezan dužnostima. obavezama. pauza. obavezan na nešto. prespajanje. mimoilaženje. havarija. bušotina. branch office – podružnica. busy hour [ b zi aʊə] – čas velikog opterećenja. most. broadband [ br dbænd] – adj. snop. raspad. ispad. grana. bridging [br d iŋ] – n. bunch [b ntʆ ] – n. pomoćna dinamo-mašina. međa. sagorevanje. borehole. svežanj. breakdown [ bre kdaʊn] – n. financial burden – finansijska obaveza. burden [ b dn] – n. odozdo naviše. transboundary – prekogranični. bulk buy – kupovina na veliko. ugovorima. boundary conditions – granični uslovi. prekid u radu. širiti se. marka. obilazni put. od nižeg nivoa ka višem. koji se proteže preko administrativne granice. pospešiti. boost competitivneness – podstaći konkurentnost. žig. proboj. bridge [br d ] – n. teret (odnosi se na zapreminu). područno odeljenje ili kancelarija. dodatni generator. premostiti. vezan. dodatni pojačavač. prekid struje. šantiranje. velika propusna moć. ogranak. izgaranje. brand [brænd] – n. dodatni pogon. break [breik] – n. burden sharing – raspodela opterećenja. branch [brɑ ntʆ] – n. bottom-up [ b təm] – adv. boundary [ baundari] – n. booster [bu stə] – n. vrsta.

calculation [ kælkjə le ʆən] – n. capacity [kə pæsiti] – n. ugljenonosni. chain reaction – lančana reakcija. baždarenje. podešavanje. izazov. pozvati. kapacitet. kampanja. mogućnost. catalytic cracking [ kætl t k kræk ŋ] – katalitičko krekovanje. cabling [ ke bl ŋ] – n. technical capability – tehnička sposobnost. provodnik. prebacivanje. 23 . sposobnost. prekinuti. lanac. račun. capture [ kæptʆə] – n. call [k l] – v. call for (measures) – zahtevati. nosivost. calorimeter [ kæləri mi tə] – n. ćelija. cellulosic bioenergy crops – biljke bogate celulozom koje se koriste za dobijanje bioenergije. cell [sel] – n. otkazati. celulozan. odustati. kabliranje. merač toplote. zahvat. capability [ ke pə b liti] – n. kalibracija. campaign [kæm pe n] – n. cancel [ kænsəl] – v. kalorijska vrednost. carbon (C) [ kɑ bən] – n. iziskivati (mere). element. kalorimetar. sakupljanje. pretnja. kalkulacija.changeover C cable [ ke bəl] – n. carboniferous [ kɑ bə n fərəs] – koji sadrži ugalj. žrtva nesreće. nesrećni slučaj. calorific (caloric) value [ kælə r f k vælju ] – n. izračunat. sposobnost. calculated – sračunat. propusna moć. carbon cycle – ciklus ugljenika. količina toplote nastala potpunim sagorevanjem date količne goriva (meri se u džulima po kilogramu). carbon dioxide – ugljen dioksid. hvatanje. zvati. chain of events – lanac povezanih događaja. ugljenik. challenge [ tʆælənd ] – n. cellulose [ seljələʊs] – adj. chain [tʆe n] – n. prespajanje. casualty [ kæ uəlti] – n. kabl. calibration [ kæli bre ʆən] – n. carbon monoxide – ugljen monoksid. prikupljanje. carbon capture – izdvajanje ugljenika. changeover [ tʆe nd əʊvə] – n. od celuloze. proračun. polaganje kablova.

rashlađivač. raščišćavanje. tarifa. (ne mešati sa alternative fuel vehicle). grupa. grozd. akumulatorski. clean fuel specification – specifikacija čistog goriva. uklanjanje. clean development mechanism – mehanizam čistog razvoja. climate change – klimatska promena. obračun. čišćenje. Ženeva. »krš«) koje emituje preveliku količinu štetnih materija daleko iznad dozvoljenih granica. energija koja se oslobađa hemijskim procesima. čist. raščišćen prostor. cluster [ kl stə] – n. CO2 emission – ispuštanje. zahtev. pravilan. charge [ tʆɑ d ] – n. razjasniti. emisija ugljen-dioksida. potraživanje. pročistiti. CO2 – ugljen-dioksid. clearing [ kl ər ŋ] – n. uklanjanje. clinker [ kl ŋkə] – n. charger [ tʆɑ d ə] – n. chiller [ tʆ lə] – n. reklamacija. chargeable [ tʆɑ d əbəl] – adj. CHP – ukupna energetska proizvodnja centrale (struja i toplota) u vatima. naelektrisanje. visinski razmak.charcoal charcoal [ tʆɑ kəʊl] – n. krčenje šume. vozilo (najčešće zastarelo. clearance [ kl ərəns] – n. clean coal technologies – tehnologija prerade uglja koja dovodi do smanjenja štetnih materija prilikom sagorevanja. klima. ravan. Njujork. staviti u promet. 1979. climate [ kla mət] – n. kružiti. naplata. claim [kle m] – n. drveni ugalj. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime. clarify [ klærifa ] – v. chimney [ tʆ mni] – n. elekrtrični naboj. clunker [ kl ŋkə] – n. clean fuel vehicle – vozilo koje koristi čisto gorivo. climate-friendly – koji ne utiče nepovoljno na promenu klime. punjač. 1992. oprterećenje. circulate [ s kjəle t] – v. chemical energy [ kem kəl enəd i] – hemijska energija. clean [kli n] – adj. clean energy generation – proizvodnja čiste energije. CO – ugljen-monoksid. CLRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. klaster. uređaj za punjenje. cirkulisati. gomila. be in charge – biti nadležan. dimnjak. punjiv. 24 . ugljena šljaka. međuprostor.

combat climate change – suzbijati klimatske promene. kodeks. solar collector – solarni kolektor. sagorevanje. koks. code of practice – pravilnik o ponašanju. pravila službe. pravilnik. cokery [ kəʊkəri] – n. širi skup pravila. gorljiv. cohesion policy – politika povezivanja. kombinovan. combined cycle plant – termoelektrana koja koristi otpadnu toplotnu energiju za zagrevanje (npr. combat [ k mbæt] – v. carry out commitment – izvršiti obavezu. combustion [kəm b stʆən] – n. code [ kəʊd] – n. usklađena. ugalj. coal-pit – ugljenokop. naizmenična proizvodnja električne i toplotne enrgije u termoelektrani. coal-bed – sloj uglja. posvećenost nečemu. koksara. combined [kəm ba nd] – adj. combustible [kəm b stibəl] – adj. coal seam – ležište uglja. coal conversion – prerada uglja u gas ili tečno gorivo. coke oven gas – gas koji emituju koksne peći. program. coal-cake – briketirani ugalj. cogenerator [kəʊ d enə re tə] – n. zakonik. collector field – kolektorsko polje. domaćinstava). computer code – računarski kod. zapaljiv. cohesion [kəʊ hi ən] – n. collector [kə lektə] – n. commitment [kə m tmənt] – n. poslovnik o radu. product of combustion – proizvod sagorevanja. uređaj za korišćenje otpadne toplote. coal slurry pipeline – cevovod za transport suspenzije uglja u vodi. kohezija. kod. gorenje. kolektor. povezivanje. coke oven – koksna peć. uređaj za sakupljanje. coal power plant – električna centrala na ugalj.carry out commitment CO2 emission reduction – smanjenje ispuštanja ugljen-dioksida. coke [koʊk] – n. cogeneration [kəʊ d enə re ʆən] – n. coal oil – nafta koja se dobija preradom uglja. codex [ kəʊdeks] – n. boriti se. coal mine methane – metan iz rudnika uglja (uključujući i neaktivne rudnike). obaveza. 25 . šifra. coal [kəʊl] – n.

sposobnost nadmetanja. compatible with industry procedures – uskladu sa industrijskim procedurama. reklamirati (u smislu primedbe). compression [kəm preʆən] – n. competition authority – nadležni organ za praćenje i nadzor nadmetanja. public concerned – zainteresovana javnost. kompresovan. compressed natural gas (CNG) – komprimovani prirodni gas. obuhvatati. comprise [kəm pra z] – v. konkurentnost. pridržavanje (pravila. in compliance with – u skladu sa. competition [ k mpə t ʆən] – n. žalba. compressed [kəm preʆən] – adj. competitive energy – energija konkuretna u određenom smislu. compatible [kəm pætibəl] – adj. veliko preduzeće. sastaviti. koncern. kompilirati. concentration [ k nsən tre ʆən] – n. koji se može porediti. uporediv. komprimovan. territory of the party concerned – teritorija zainteresovane 26 . party concerned – zainteresovana strana. competitive [kəm petit v] – adj. u skladu sa. complain [kəm ple n] – v. usaglašavanje. comparable methodologies – uporedive metodologije. tužba. javnost koje se tiče nešto. comparable [ k mpərəbəl] – adj. žaliti se. kompatibilan. skupiti. nadmetanje. konkurencija. competitiveness [kəm petit vnis] – n. dizel-motor. odnositi se na. compliance [kəm pla əns] – n. javnost na koju nešto utiče. compile [kəm pa l] – v. ticati se. biti u vezi sa. konkurentan. comprehensive safety assessment – sveobuhvatna procena bezbednosti. compression-ignition engine – motor sa paljenjem pod kompresijom. stvaranje izvršne verzije programa. takmičenje. comprehensive [ k mpr hens v] – adj. normi). sastojati se. kompresija. complaint [kəm ple nt] – n. sveobuhvatan. koncentracija. uporediv. concern [kən s n] – v.mutual committment mutual committment – obostrana obaveza. gas concentration – koncentracija gasa. concern [kən s n] – n. biti zabrinut. countries concerned by the process – zemlje zainteresovane za proces.

eventualnost. conductive [kən d kt v] – adj. soil condition – stanje zemljišta. consumption [kən s mpʆən] – n.contingency plan strane. provodljiv. provodnik. connect [kə nekt] – v. čuvanje. content [ k ntent] – n. conductor [kən d ktə] – n. concerted action [kən s tid ækʆən] – n. tečnost dobijena kondenzacijom gasa. spoj. confidentiality of information – poverljivost informacija. kondenzacija. engineering constraints – tehnička ograničenja. konzumacija. spaja. priključak. sadržaj. zakrčenje. conservation of energy – čuvanje. dovodi do čega. poverljivost. dotaći. kongestija. take into consideration – uzeti u obzir. očuvanje. vod. rezervni plan. constituent [kən st tʆuənt] – n. potrošnja. slučajnost. kondenzat. conservation [ k nsə ve ʆən] – n. združeno delovanje. održanje. poverljiv. confidential [ k nfi denʆəl] – adj. contingency plan – plan za vanredne situacije. 27 . consumer [kən sju mə] – n. sastavni deo. ograničenje. slučaj. provodljivost. conduit [ k ndjuit] – n. condition [kən d ʆən] – n. zagušenje. connector [kə nektə] – n. vezati. trošenje. road conditions – stanje puta. održanje. spojiti. energije). congestion management [kən d estʆən mæn d mənt] – upravljanje problemom zakrčenosti (npr. razmatranje. conductivity [k nd k t viti] – n. u saobraćaju). conducive (to) [kən dju s v] – adj. uslov. energy consumption – potrošnja energije. zajedničko. congestion [kən d estʆən] – n. konektor. koji doprinosi čemu. constraint [kən stre nt] – n. confidentiality [ k nfidenʆi æliti] – n. obzir. razmotriti. konstituent. contingency [kən t nd ənsi] – n. zadržavanje. cev ili kanal. connection [kə nekʆən] – n. prepreka. konzument. koji povezuje. conduction [kən d kʆən] – n. veza. condensation [ k nden se ʆən] – n. priključni. consideration [kən s də re ʆən] – n. uskladištenje energije. condensate [ k ndənseit] – n. provodnik. stanje. conservation of forests – očuvanje šuma. potrošač. connecting [kə nektiŋ] – adj. provođenje (npr. priključak.

n. converted vehicle – konvertovano vozilo. konverzija. konvencionalan. kontrolor. proces adaptacije postrojenja sa korišćenja konvencionalnog na korišćenje alternativnog izvora energije. za razliku od sintetičkog gasa. to) [kən v ʆən] – n. uređaj za hlađenje. koji može da se zameni nečim drugim. contract terms – ugovorni uslovi. pretvarati. controlling [kən trəʊliŋ] – adj. sposobnost regulacije (sistema). dobavljač. konvencija. pokret. zamenljiv. convention [kən venʆən] – n. control [kən trəʊl] – n. regulator. conventional gas – prirodni gas koji se nalazi u prirodi. neprekinut. hlađenje. vozilo naknadno adaptirano za korišćenje alternativnog goriva. zamena. controlled thermonuclear fusion – kontrolisana termonuklearna fuzija. konvertibilan. skup. svaka tehnologija koja pretvara potencijalnu energiju u gorivo. izvođač. controller [kən trəʊlə] – n.. upravljanje. ugovor. conversion (into. transporter. ohladiti. convection [kən vekʆən] – n. conveyer belt – transportna traka. conveyer [kən ve ə] – n. rashladni fluid. convertible [kən v tibəl] – adj. ili u drugi oblik energije. 28 . non-convertible – nezamenjiv. cooler [ku l] – n. operater. cool [ku l] – v. upravljački. pretvaranje. konvekcija. konvertovati. upravljanja. cooling [ku liŋ] – n. convert [kən v t] – v. toplotu. uslovi predviđeni ugovorom. conventional fuel cycle – ciklus konvencionalnog goriva. converter [kən v tə] – n. contract [ k ntrækt] – n. controllability [kən trəʊlə biliti] – n. ugovarač. conventional [kən venʆənəl] – adj. uobičajen. gasa. upravljački uređaj. bilo kog fluida). sredstvo za hlađenje. conversion fuel factor – faktor konvertovanja goriva. izmeniti. conventional fuel – konvencionalno gorivo. ugovor. nadzor.continuous continuous [kən t njuəs] – adj. kontrola. konvertor. preduzimač. coolant [ ku lənt] – n. aparatura koja menja svojstva električne struje. kontrola. zameniti. contractor [kən træktə] – n. neprekidan. struje. kontrolni. dogovor. prenošenje. continuous current – neprekidni tok (npr.

kritičnost. counter [ kaʊntə] – n. koksovanje. counteraction [ kaʊntər ækʆən] – n. estimated cost – predračun. kritički. coupling [ k pl ŋ] – n. cena. rđanje. cover [ k və] – v. sprega. cost [k st] – n. suštinski. prostor u blizini jezgra nuklearnog reaktora. criterion [kra t əriən] – n. kontra (prefiks). cross-border – prekogranični. corruption [kə r pʆən] – n. cost-competitive – konkurentan po ceni. vrsta useva. energija sadržana u jezgru reaktora. corrosion [kə rəʊ ən] – n. cross [kr s] – koji se pruža sa jedne na drugu stranu. cracking [ kræk ŋ] – n. korupcija. prekriti. prekrivač. spoj.cross-border core [k ] – adj. pokriti. kritičan. kvarenje. kriterijum. letina. usev. cost-benefit analysis – analiza isplativosti. cost-benefit – odnos uloženog i dobijenog. projektu) istog ili odgovarajućeg ranga. core area – osnovno područje. truljenje. razgovoru. counterpart – sagovornik. core energy – osnovna (bazna) energija. prinos. kultura. obuhvatiti. prevlaka. costs – troškovi. profil. credentials [kr denʆəlz] – pl. uređaj za korekciju. crop species – sorta. protivdejstvo. pojava pukotina. crop [kr p] – n. counter-measure – protivmera. cost recovery – naknada troškova. brojilo. 29 . brojač. učesnik (u procesu. isplativost. ključni. fixed cost – stalni trošak. spojnica. ispravljač. obloga. punomoćje. trošak. korozija. srž. cross section – poprečni presek. spajanje. critical [kritical] – adj. korozivan. jezgro transformatora. cost-effective – isplativ u odnosu na uloženi novac. vredan uloženih sredstava. covering [ k vər ŋ] – n. ovlašćenje. jezgro reaktora. regulator. rod. criticality [ kriti kæliti] – n. veza. unit cost – jedinična cena. corrector [kə rektə] – n. cena po jedinici. core [k ] – n. lomljenje. corrosive [kə rəʊs v] – adj. criteria – kriterijumi. jezgro.

cutting-edge [ k t ŋ ed ] – adj. prigušiti. smanjiti.cross-border trade cross-border trade – prekogranična trgovina. crude oil – sirova. najmoderniji. current issues – tekuća pitanja. cumulative impact – kumulativni uticaj. electrical current – električna struja. crude supplies – zalihe sirove nafte. aktuelni. ciklus. energije. dnevni. bitan. suštinski. crude [ kru d] – adj. brana. petrolej koji se nalazi u zemlji pre prerade. period. damper [dæmpə] – n. vlažan. šteta. cycle [ sa kəl] – n. uspor rečnog toka. 1994. damp [dæmp] – adj. damming [dæm ŋ] – n. kumulativni. el. D daily [ de li] – adj. ograničiti. alternating current (AC) – naizmenična struja. damage [ dæm d ] – n. current [ k rənt] – n. current [ k rənt] – adj. prost. regulisati. prigušivač. najmodernija. cross-border transmission – prenošenje (npr. struja. tok. podaci. amortizer. damp [dæmp] – v. svakodnevni. kvar. prigušnica. sirov. Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. krucijalan. neprerađen. dam [dæm] – n. cutting-edge technology – najnovija. neprovodni materijal. najsavremenija tehnologija. zbirni. cumulative [ kju mjələt v] – adj. current trends – savremeni tokovi. gasa) preko određene granice. data [ de tə] – pl. oštećenje. Sofija. crucial [ kru ʆəl] – adj. current proof – protivstrujni. current-carrying – pod naponom. krug. neprečišćen. neprerađena nafta. postavljanje brane. crude oil stocks – zalihe sirove nafte koje se čuvaju u rafinerijama i terminalima naftovoda. 30 . najsavremeniji. curb [k b] – v. tekući.

high demand – visoka potražnja. kontrolni sistem koji reguliše (najčešće) rasvetu zavisno od intenziteta dnevnog svetla. data flow – tok podataka. daylight [ de la t] – n. de-gas [di gæs] – v. mrtav. degasing vent – ventil (otvor) za ispuštanje gasa. osloboditi. krajnji rok. average demand – prosečna potražnja za nečim na datom prostoru tokom zadatog vremenskog perioda (npr. nivo. deactivate [di æktive t] – v. dead conductor – beznaponski provodnik. isključiti. kosina. tražnja za nečim na tržištu. broj kilovat časova upotrebljenih u periodu od 24 sata daje prosečnu potražnju za taj period). beznaponski. density [ densiti] – n. dnevna svetlost. deep mine – jamski rudnik. zahtev. koncentracija. dubok. dead [ded] – adj. propadanje. odlaganje. energije) za nivo potrošnje u udarnom vremenu. decline [d kla n] – n. deep mining – dubinski kop. demand power – zahtevana snaga. beleženje podataka. deep [di p] – adj. ispustiti. delivery charge [d l vəri tʆɑ d ] – n. delta [ deltə] – n. neaktivan. usporenje. sunovrat. kašnjenje. deadline [ dedla n] – n. neformalni skraćeni naziv za apsolutnu razliku neke dve fizičke veličine. odstraniti gas iz neke supstance ili prostora. data processing – obrada podataka. demand charge – tarifa koju plaća veliki potrošač (el. demand restraint measures – mere ograničenja potrošnje. potražnja. demand [d mɑ nd] – n. razdvojiti. truljenje. dezaktivirati. degasification [di gæsifi ke ʆən] – n. cena isporuke. degree [d gri ] – n. raskinuti. degas. nulti. dating pulse [ de t ŋ p ls] – impuls za sinhronizaciju. data logging – prikupljanje. decouple [d k pəl] – v. stepen. daylighting control – kontrola dnevnim svetlom. dead time – izgubljeno vreme. decay [d ke ] – n. delay [d le ] – n. rečna delta. gustina. raspad. strmina. odstranjivanje gasa.density data acquisition – prikupljanje podataka. 31 . vreme zastoja.

device [d va s] – n. uklanjanje soli iz nekog procesa ili supstance. raspršen. raspršiti. developed countries – razvijene zemlje. dizel gorivo. sprava. rasprostranjen. ukidanje poreza. sunčevo zračenje raspršeno česticama u vazduhu ili vodi). pretvaranje u pustinju. deployment [d pl mənt] – n. ukidanje. diffuse source – rasut izvor. skladište. razvrstavanje. opustinjavanje. diesel oil [ di zəl l] – n. depo. detaxation [tæk se ʆən] – n. strategies for development – strategije razvoja. nanos. dependency on energy imports – zavisnost od uvoza energenata. pojednostavljenje ili smanjenje regulative ili zakonodavnih ograničenja (u cilju ukidanja monopola. otkrivanje. tj. detect [d tekt] – v. otkriti. difuzan. depository [d p zitəri] – n. diffuse [d fju z] – v. deregulacija. izdvojiti sumpor. sustainable development – održivi razvoj. deposit [d p zit] – v. nalazište. detection [d tekʆən] – n. uklanjanje sumpora iz nekog procesa ili supstance. naslaga. razmeštaj. 32 . širenje (nastajanje) pustinje. derogation [ dirə ge ʆən] – n. development [d veləpmənt] – n. utvrditi. deregulation [di regjə le ʆən] – n. energetski izvori zasnovani na prirodnim resursima koji se mogu iscrpsti. depletable [d pli təbəl] – adj. ukloniti sumpor iz nekog procesa ili supstance. obezsumporenje. uređaj. decentralizacije i sl. desulphur [di s lfə] – v. zavisnost od. razvoj. desertification [d z tifi ke ʆən] – n.dependence on dependence on [d pendəns] – n. deprecijacija. uštrb. naprava. diffuse radiation – difuzno zračenje (npr. desalination [di sæli ne ʆən] – n. desulphurization [di s lfəra ze ʆən] – n. spuštanje na niži nivo odlučivanja ili niži položaj. deponovati. raširen. pogoršanje. detektovati. opaziti. foster development – podsticati razvoj. izvor energije ili resursa koji je raspoređen na mnogo mesta. nataložiti. ispražnjen.). iscrpljen. položiti. učiniti difuznim. depreciation [d pri ʆi e ʆən] – n. desalinizacija. diffuse [d fju s] – adj. pad vrednosti. šteta. developing countries – zemlje u razvoju. stovarište. depletable energy resources – ograničeni izvori energije. depozitar (ugovora). detekcija. osiromašen. depozit. deposit [d p zit] – n.

podložan procesima fermentacije ili razgradnje. disassemble [disə sembəl] – v. 33 . digestible agricultural waste – razgradljiv poljoprivredni otpad. razdvajač. direct current (DC) – jednosmerna struja. rastvorljiv. prekid. electric discharge – električno pražnjenje. eddy current – vrtložna struja. demontirati. neslaganje. dispatcher [d spætʆə] – n. direktan. dismantle [d s mæntl] – v. npr. discrepancy [d skrepənsi] – n. svarljiv. disconnector [ d skə nektə] – n. dislocation [ d slə ke ʆən] – n. ispuštanje. odstupanje. potrošni materijal. disaster area – zona nesreće. nesklad. disruption [d s r pʆən] – n. discharge of pollutants – ispuštanje zagađujućih materija. rasklopiti. pražnjenje. disruption prevention – sprečavanje prekida (isporuke el. ne priznati. disposal [d spəʊzəl] – n. discharge [d s tʆɑ d ] – v. direct current (DC) – jednosmerna struja. disengagement [ d s n ge d mənt] – n. disconnect [ d skə nekt] – v. onaj koji raspoređuje. disaster [d zɑ stə] – n. dislokacija. ispustiti. energije). razgradljiv. raspolaganje. otpremiti. razdvojiti.disruption prevention digestible [da d estibəl] – adj. isprazniti. uklanjanje. premeštanje. dostaviti. nepogode ili katastrofe. razilaženje (u mišljenju). odlaganje. diskrepanca. neposredan. rasteretiti. katastrofa. prekidanje. discharge [d s tʆɑ d ] – n. neusaglašenost. nevolja. nepoklapanje. mogućnost potrošača na malo da kupi el. direct energy conversion – proizvodnja električne energije iz energetskog izvora bez prenošenja energije do radne tečnosti ili pare (bez posredovanja termomehaničkih procesa). discharge of functions – razrešiti obaveze. direct solar gain – direktna solarna dobit. osporiti. isključenje (iz procesa). direct [da rekt] – adj. disposables [d spəʊzəbəlz] – n. električna i svetlosna energija direktno dobijena od sunca u određenom prostoru. waste disposal – odlaganje otpada. disclaim [d s kle m] – v. direct access – direktan pristup. rastaviti. rasklopiti. isključiti. energiju direktno sa veleprodajnog tržišta. osloboditi. demontirati. dispatch [d spætʆ] – v. upotrebljiva toplotna. prekidač. nesreća. a ne od lokalnog distributera. dispečer.

mana. odstupanje. drenirati. distribution [ d stri bju ʆən] – n. pogon. potopiti. odliv mozgova. niz. raznovrsnost. suša. koji se odvija tokom 24 sata. driving [ dra v ŋ] – adj. drought [draʊt] – n. isušivanje. energijom. rastvoriti. drain [dre n] – v. driving force – pokretačka snaga (npr. drenaža. suv. dissipation [ d si pe ʆən] – n. nedostatak. divert [da v t] – v. brain drain – odlazak stručnjaka. energije. čija je aktivnost vezana za dnevni ritam. niz struju. distributing [d str bju t ŋ] – adj. ometajući. drain [dre n] – n. drift [dr ft] – n. distributing network – električna razvodna mreža. disipacija. otklon. kanalizacija. pobudni. smetnja. razvodni. gubitak. koji se odvija u doba dnevnog svetla. dissolved gas – rastvoreni gas (npr. diurnal [da nəl] – adj. oboren. dry cellulosic material – suvi celulozni materijal. prirodni gas koji se nalazi pomešan sa naftom u prirodnim nalazištima). raznolikost. downwind – niz vetar. downed – umanjen. down [daʊn] – prep. isprazniti. dissolve [d z lv] – v. pogonski. dissemination of information – širenje informacija. putem niskonaponske mreže). isporuka el. distribucija (npr. na dole. skrenuti. diseminacija. drainage [ dre n d ] – n. drown [draʊn] – v. utopiti. drawback [ dr bæk] – n. down time – vreme kada je sistem isključen (havarijski). downstream – nizvodno. poremećaj. dry [drai] – adj. odvoditi. energije do konačnih potrošača. rasejavanje. diversity of supply – raznovrsnost ponude. distributing company/industry – preduzeće/industrija koja se bavi distribucijom el. crpsti. naniže. 34 . double glazing [ d bəl gle z ŋ] – n. disturbance [d st bəns] – n. pomeranje. DNO [di en əʊ] – n. rasipanje. pomak. diversifikacija. diversity [da v siti] – n. promeniti pravac.disruptive disruptive [d s r pt v] – adj. lokalni operater za snabdevanje el. prozori sa duplim staklima. inicijativa). dissemination [d semi ne ʆən] – n. diversification [da v sifi ke ʆən] – n. dnevni.

connection – uzemljenje. dospeo. dužan (u smislu obavezan). taj vazduh se potom sprovodi kroz dva nezavisna provodna kanala do tačke upotrebe gde dolazi do mešanja. durability [ djʊərə b liti] – n. dual-fuel/bi-fuel vehicle – vozilo koje radi na dva različita goriva (npr. dump [d mp] – n. due to – zbog. duct [d kt] – n. s pravom. embankment – zemljani nasip. kako treba. deponija. dvostruki. pokretač. trajan. postojan. označiti. izdržljivost. durable [ djʊərəbəl] – adj. kanal. obeležiti. usled. dynamo [ da nəməʊ] – n. podesan.earth surface warming dry hole – izvor koji je presušio (suvi izvor) koji ne daje gas ili naftu. dual-paned – prozor sa dvostrukim staklom. trajnost. baciti. otporan. dump energy – neiskorišćena energija pri nekom procesu. dam – zemljana brana. istovarivanje.) višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. dumper truck – kamion za prevoz smeća i otpada. dampiranje. odlaže. zemni. due to exceptional circumstances – usled vanrednih okolnosti. – n. dual [ dju əl] – adj. dump site – smetlište. dinamo. istovariti. surface warming – zagrevanje zemljine površine. očekivan. zemlja. 35 . surface – zemljina površina. E earmark [ earth [ θ] earth earth earth earth earth əmɑ k] – v. duly [ dju li] – adv. in due time. in due course – pravovremeno. izdržljiv. due [dju ] – adj. uzemljenje. dumping ground – teren na koji se nešto izbacuje. bacanje. alocirati sredstva. kompresovani prirodni gas i benzin). mesto na koje se nešto baca. dual-duct system – centralni sistem za zagrevanje i ventilaciju koji stvara vazduh na dve temperature i nivoa vlažnosti. dumping [ d mp ŋ] – n. (el. generator. dump [d mp] – v. provodni kanal. postojanost.

curenje. electric generator – elektrogenerator. economy of scale – ekonomija obima. odnosi se na situaciju kada industrija postiže smanjenje troškova na osnovu povećanja obima proizvodnje. electric radiant heating – električno grejanje u kome se direktno dobijena toplota širi zračenjem bez pomoći ventilatora ili radnog fluida. efekat. energiju krajnjim korisnicima. električni generator. earthwork [ θw k] – n. štedeti. i koji prodaje el. economic efficiency – ekonomska efikasnost. effluence [ efluəns] – n. earthing [ ð ŋ] – n. energije u odnosu na utrošeno gorivo za njenu proizvodnju. efficiency [ f ʆənsi] – n. zemljom nasuta brana. vrtložna struja. economic life – isplativa dužina trajanja. ecology [ k ləd i] – n. ekonomija. grejni element zasnonvan na električnom otporu materijala. ekosistem. elapsed time – proteklo vreme. electric utility – osoba ili državna agencija sa monopolom na franšizu. otpadne tečnosti. effectiveness [ fekt vnis] – n. električan. termin koji se odnosi na optimalnu proizvodnju i potrošnju roba i usluga. economy [ k nəm ] – n. delotvornost. effluents [ efluənts] – pl. privredni. beneficial effect – koristan učinak. ecosystem [ i kəʊ sistəm] – n. stupanj korisnog delovanja. 36 . energy efficiency – energetska efikasnost. proći. zemljani radovi. delotvornost. loš uticaj. distorting effect – negativan. electric shock – električni udar. economic [ ekə n m k] – adj. ekonomisati. uticaj. electrical efficiency – pokazatelj odnosa dobijene el. eletroefikasnost. uzemljenje. eddy current [ ædi k rənt] – n. isticanje. electric resistance heater – otporni grejač. enhance efficiency – povećati učinak. proteći. electric [ lektr k] – adj.earthfill dam earthfill dam [ θfil dæm] – n. ekologija. ekonomski. efektivnost. agro-industrial effluents – otpadne vode iz poljoprivrede i industrije. effect [ fekt] – n. elapse [ læps] – v. efikasnost. economize [ k nəma z] – v. korisnog učinka.

emanacija. emisija. isparavanje. electrical plant – elektrana. EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi. eligibility [ el d ə b ləti] – n. ozidana obala. embank [ m bænk] – v.emission trading electric water heating – električno zagrevanje vode. electrical utility – elektrana. elektricitet. energije. kupovina el. čestice i drugi materijal ispušten u okolinu usled sagorevanja goriva. electricity works – elektrana. emergency cable – rezervni kabl. emanation [ emə ne ʆən] – n. electrical circuit – električno kolo. 37 . količine zagađujućih materija (koje se ispuštaju u okolinu) koje mogu biti predmet trgovine. emergency stocks – zalihe za vanredne situacije. opasnost. emergency reserve commitment – obaveza obezbeđivanja rezervi energenata za vanredne situacije. emergency [ m d ənsi] – n. emission standard – standard emisije. električni. izbijanje. electricity generation capacity – kapacitet za proizvodnju el. emergency self-sufficiency in oil supplies – sposobnost oslanjanje na sopstvene naftne rezerve u vanrednim situacijama. emission [i miʆən] – n. energije. nasip. ispuštanje. emergency core cooling system (ECCS) – oprema za hlađenje nuklearnog reaktora u slučaju kompletnog prestanka rada hladnjaka. emergency measures – mere za hitne slučajeve. zaštititi obalu nasipom. electricity [ lek tr səti] – n. emission trading – trgovina emisijama (pre svega u vazduhu). električna centrala. posedovanje traženih uslova. electrical [ lektr kəl] – adj. kabl za rezervno napajanje. electrical grid sub-stations – trafo stanice. embankment [ m bænkmənt] – n. elektrifikacija. električna centrala. electricity purchase – nabavka. Ženeva 1984. electrification [ lektrifi ke ʆən] – n. energije. emergency reserves – rezerve energenata namenjene vanrednim situacijama. kvalifikovanost. electricity generation – proizvodnja el. gasovi. maksimalna količina zagađujućih supstanci koju je po propisima dozvoljeno ispustiti iz jednog izvora. nevolja.

staviti pod napon. energize [enəd a z] – v. 38 . endurance [ n djʊərəns] – n. emitovati. trajnost. koji nastaje iz unutrašnjih uzroka. gaseous and particulate emission – ispuštanje gasova i štetnih čestica. količina novca koju potrošač plaća po utrošenom kilovat satu energije. energy [ enəd i] – n. energy demand – potražnja za energijom. endorse [ n d s] – v. energija (meri se u vatima). energetics – pl. endanger [ n de nd ə] – v. endangered species – ugrožene vrste.emission trading scheme emission trading scheme – pravila (sistem) trgovine pravima za ispuštanje zagađujućih materija. Energy Charter Treaty – Energetska povelja (ugovor). prihvatiti. izložiti opasnosti. energetic [ enə d et k] – adj. emmision limit values – granične vrednosti emisija. energy efficient technology – tehnologija koja efikasno koristi energiju. obuhvatiti. Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects – Protokol o energetskoj efikasnosti i odgovarajućim aspektima životne sredine uz Energetsku povelju (ugovor). hermetički zatvoriti. ugroziti. enkapsulirati. izdržljivost. atomic energy – atomska energija. vehicle emission control – kontrola izduvnih gasova iz vozila. energy consumption – potrošnja energije. otpornost. endogenous capacity – unutrašnja. endogen. sopstvena sposobnost. emittance [ m təns] – n. energy diversity – raznovrsnost energetskih izvora. energetika. relativna sposobnost zračenja površine materijala (u odnosu na crno telo). energy crops – biljke koje se mogu koristiti za dobijanje energije (bilo direktnim sagorevanjem ili za dobijanje sintetičkih goriva). usvojiti. energy charge – naknada za utrošenu električnu energiju. ispuštati. endogenous [ n d d inəs] – adj. encompass [ n k mpəs] – v. energy efficiency strategies – strategije energetske efikasnosti. pobuditi. encapsulate [ n kæpsjəle t] – v. energičan. energetski. emit [i mit] – v. postojanje različitih tipova energetskih izvora na određenom prostoru.

energy policy – energetska politika. pogonska mašina. enter [ entə] – v. enriched uranium – obogaćeni uranijum. energy sector – energetski sektor. enter into consultations – započeti konsultovanje.enter into negotiations energy inefficient plant – energetski neefikasno postrojenje. kao i prednosti domaćih i alternativnih izvora goriva. obogaćivanje. entail [ n te l] – v. politika koja podstiče razvoj tehnologija usmerenih ka diversifikaciji izvora energije i umanjuje oslanjanje na konvencionalna goriva. pospešiti. rude). naglasiti. uranijuma. gas fueled engine – motor koji radi na gas. imati kao posledicu. enrich [ n r tʆ] – v. motor. energy intensive industry – industrija koja troši velike količine energije (npr. tržište energenata. simboličan naziv za regiju koja je udaljena od drugih proizvođača električne energije. oplemenjivanje. proizvodnja aluminijuma). oplemeniti. energy reserves – energetske rezerve. four-stroke engine – četvorotaktni motor. energy/fuel diversity – raznovrsnost izvora energije odnosno goriva. poboljšati. oplemenjivanja (npr. energy security / fuel security – energetska bezbednost. energy market – tržište energijom. energy island – energetsko ostrvo. nastupiti. energetski resursi koji su poznati i koji se mogu iskoristiti uz pomoć trenutno raspoložive tehnologije i uz prihvatljive troškove. enter into negotiations – započeti pregovore. energy saving – mere štednje energije. započeti. engine [ end in] – n. 39 . politika koja razmatra rizike zavisnosti od izvora goriva sa udaljenih i nestabilnih regiona sveta. enriched uranium supply – zalihe obogaćenog uranijuma. enrichment services – usluge obogaćivanja. energy-conversion unit – jedinica (u smislu postrojenja) gde se jedan oblik energije pretvara u drugi. obogatiti sadržaj nečega. energy supply crisis – kriza u snabdevanju energijom. istaći. snabdevanje obogaćenim uranijumom. povlačiti za sobom. podrazumevati. energy management system – sistem upravljanja energijom. enhance [ n hɑ ns] – v. enrichment [ n r tʆmənt] – n. prodreti. ući. enter into force – stupiti na snagu. natural gas engine – motor koji radi na prirodni gas.

u istoj fazi. razarati. uništavanje. environmentally friendly energy – energija koja najmanje šteti životnoj sredini. entry into force – stupanje na snagu. nepristrastan. environmental [ n va rən mentl] – adj. ujednačiti. sredina. on equitable basis – na jednakoj osnovi. on the basis of equity – na osnovu jednakosti. Espo. erozija. integritet životne sredine. životna sredina. ekvivalent potrošač. equipotential [i kwipə tenʆəl] – adj. local environment – lokalno okruženje. environmental protection – zaštita životne sredine. iskorenjivanje. entry [ entri] – n. stupanje. European Environment Agency (EEA) – Evropska agencija za životnu sredinu. nagrizanje. izjedati. spiranje. iskoreniti. okolina. ekvipotencijalan. European energy regulator – evropski zakonodavac u energetici. koji nije štetan po životnu sredinu. poveriti. ulazak. environment [ n va rənmənt] – n. eradicate [ rædike t] – v. entrenched [ n trentʆt] – v. pravedan. assembling/manufacturing enterprise – preduzeće za proizvodnju odnosno montažu.enterprise enterprise [ entəpra z] – n. preduzeće. istovetan. equivalent customer [ kw vələnt k stəmə] – n. ulaženje. envisage [ n v z d ] – v. nivelisati. erodirati. equitable [ ekwitəbəl] – adj. u jednakoj meri. ustaljen. entrenched custom – ustaljeni običaj. istofazni. erode [ rəʊd] – v. Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. entry barrier – ulazna barijera. equiphase [ i kwife z] – adj. poduhvat. entrust [ n tr st] – v. predvideti. habanje. erosion [ rəʊ ən] – n. preduzetništvo. 40 . environment(ally) friendly [ n va rən mentli frendli] – adj. eradication [ rædi ke ʆən] – n. nagrizati. European Centre for Energy Network (ECEN) – Evropski centar za energetsku mrežu. environmental integrity – jedinstvo. jednak. izjednačiti. 1991. equalize [ i kwəla z] – v. koji se tiče životne sredine. small and medium-sized enterprises (SME) – mala i srednja preduzeća.

širenje. pražnjenje. expend [ k spend] – v. utrošiti. neumeren. exploitation [ ekspl te ʆən] – n. produžetak. in excess – suviše. iskopavanje. iscrpiv. kretanje. pobuditi. iscrpeti. preteran. troškovi. radiation exposure – izloženost radijaciji. proširiti. korišćenje. expenditure [ k spend tʆə] – n. ispumpavanje. preobilje.extension European Grid Code (EGC) – evropski kod (zakon) o dalekovodnim električnim mrežama. eksploatisati. izmenjivač. evolutional [ i və lu ʆənəl] – adj. razmenjivač. evacuation [ vækju e ʆən] – n. everlasting [ evə lɑ st ŋ] – adj. exploit [ k spl t] – v. prekomeran. evolucioni. excess [ ekses] – n. expansion [ k spænʆən] – n. upotrebiti. premašiti. klauzula prilikom sklapanja ugovora koja podrazumeva da kupac preuzima robu kod prodavca i dodatno obezbeđuje vozarinu i osiguranje. vakumiranje. izazvati. prekoračiti. proširenje. exhaust steam – suvišna para koja se izbacuje iz sistema. proces. iskop. exposure [ k spəʊ ə] – n. excessive spending – prekomerna potrošnja. exhaust gas – izduvni gas. pražnjenje. potrošnja. prekomeran. preteran. public expenditure – javna potrošnja. ekshaustor. širiti. exhaust [ g z st] – n. evakuacija. excessive [ k ses v] – adj. eksploatacija. export [ eksp t] – n. izduvni ventil (na parnoj mašini ili motoru) ispust. iskoristiti. evolution [ i və lu ʆən] – n. utrošiti. extension [ k stenʆən] – n. excite [ k sa t] – v. razmena. ekscitirati. više nego. usisni ventilator. exchange of personnel – razmena osoblja. dugotrajan. exceed [ k si d] – v. podstaći. exhauster [ g z stə] – n. isparivač. ekspanzija. event [ vent] – n. upotrebiti. događaj. expand [ k spænd] – v. exchanger [ ks tʆe nd ə] – n. višak. koji se može iscrpeti. preko. izloženost. izvoz. radnja. ex works cost [ eks w ks k st] – franko kapija. evolucija. 41 . postepeni razvoj. potrošiti. evaporator [ væpəre tə] – n. exchange [ ks tʆe nd ] – n. exhaustible [ g z stibl] – adj. izvezena roba. excavation [ ekskə ve ʆən] – n. exceeding [ k si d ŋ] – adj.

handling and treatment facilities – postrojenja za rukovanje i obradu (npr. fault time – vreme ispada (sistema). extract [ ekstrækt] – n. facilitate the development – omogućiti razvoj. neispravnost. kvar. goriva potrebnog za pogon mašine. zapaliti. ekstrakt. fermentation [ f men te ʆən] – n. omogućiti. đubrivo. uređaj za gašenje požara.extention to the network extention to the network – priključivanje na mrežu. oprema. postrojenje. vatrootporan. npr. dovod. extra high voltage (EHV) [ ekstrə ha vəʊlt d ] – n. dopremanje sirovine ili materijala u proces (prerade). external costs – eksterni troškovi. greška. energije. feed [fi d] – n. facility [fə s liti] – n. eksternalije. radioaktivnog materijala). prostorije. izvodljivost. external [ k st nl] – adj. finite oil reserves – ograničene naftne rezerve. feed stock [ fi d st k] – n. mineral fertilizer – mineralno đubrivo. spoljni činioci. fireproof [ fa əpru f] – adj. olakšati. neuspeh. feasibility study – studija (elaborat) izvodljivosti. spoljni. istisnuti. neispravnost. extract [ k strækt] – v. ograničen. failure [ fe ljə] – n. vatra. objekti. fermentacija. feasible [ fi zibəl] – adj. ostvarivost. fertilizer [ f təla zə] – n. izvodljiv. moguć. otkaz (sistema). fire hazard – opasnost od požara. 42 . zalihe. konačan. tehničke mogućnosti. ili sirovine koje se prerađuju. power failure – nestanak električne energije. eksterni. feasibility [ fi zi b l ti] – n. externalities [ k st nælitiz] – pl. vrenje. ispad. finite [ fa na t] – adj. ostvariv. extinguisher [ k st ŋgw ʆə] – n. iscediti. fermantation plant – postrojenje. pogon za vrenje. facilities – sredstva. F facilitate [fə s lite t] – v. izvući. ekstrahovati. obezbediti. fire [fa ə] – n. nivoi voltaže viši od onih koji se normalno koriste kod prenosa el. fault [f lt] – n.

fossil fuel – fosilno gorivo.fragile fission [ f ʆən] – n. teći. flat plate [flæt ple t] – n. tečnost ili gas. fluidization [ flu ida ze ʆən] – n. forestry [ f ristri] – n. 43 . fosilizacija. pepeo nošen vazduhom. fossilization [ f səla ze ʆən] – n. flow [fləʊ] – v. focus [ fəʊkəs] – n. fragile [ fræd a l] – adj. nestalan. fluidizacija. kolebati se. biti veoma napredan. force [f s] – n. prvi red. prevođenje u tečno stanje. lomljiv. forest-based industries – industrije zasnovane na šumarstvu. floodgate [ fl dge t] – n. forestry land – šumsko zemljište. ravna ploča. forecast [ f kɑ st] – n. cepanje. pročelje. podsticati. fossil [ f səl] – n. žižna tačka. fokus. flashover [flæʆ əʊvə] – n. fosil. force majeure – viša sila. focal point [ fəʊkəl p nt] – n. šuma. fixed price [f kst pra s] – n. be at forefront – biti ispred drugih. prognoza. vrata brane. flowchart [fləʊ tʆɑ t] – n. focus [ fəʊkəs] – v. put in focus – staviti u centar pažnje. foster the development – pospešiti. flow net – strujna mreža. fisija. vis major. snaga. žiža. kretati se. prednja strana. pod pritiskom. pražnjenje (varnično). fluktuirati. tok. dijagram odvijanja procesa. short rotation forestry – gajenje brzorastućeg drveća i bilja. forced [f st] – adj. leteći pepeo. fluctuate [ fl ktʆue t] – n. naterati. fosilni ostatak. forefront [ f fr nt] – n. unapređivati. fossil fuel substitution – substitucija (zamena) fosilnog goriva. ravni kolektor solarne energije. fokusirati. sila. loman. flood [fl d] – n. oslobađanje energije kao posledica cepanja jezgara atoma. prinudni. poplava. foster [ f stə] – v. podstaći razvoj. prisilni. fluid [ flu id] – n. krhak. centar pažnje. jačina. fiksna cena. ustava. predviđanje. tečan. šumarstvo. flow [fləʊ] – n. forest [ f rist] – n. fluid. fly ash [flai æʆ] – n.

44 . ispuniti. drvo za ogrev. gasovita supstanca. fuel-oil residue – mazut i druge teške frakcije nafte. proizvodnja el. gas. fusion energy – fuziona energija. frekvencija. fundamentalni. fulfil the conditions – ispuniti uslove. dobit. fuel switching – prelaženje na drugi vid goriva. fundamental [ f ndə mentl] – adj. fuel gas – sintetički gas. čest. jačina (signala). benzin. fuzija. fusion [ fju ən] – n. fulfill [fʊl f l] – v. steći. osnovni. frequent [ fri kwənt] – adj. fuel oil – petrolej.framework framework [ fre mw k] – n. dobiti. cisterna za snabdevanje gorivom. profitirati. gain [ge n] – v. peć. gas [gæs] – n. community energy saving framework – okvir za štednju energije unutar zajednice. fuel switching capacity – normalna potrošnja nafte koja se može zameniti drugom vrstom goriva u vanrednim situacijama. furnace [ f nəs] – n. gain [ge n] – n. fundamental safety principles – osnovni principi bezbednosti. fuelwood [ fjuəlowʊd] – n. bazični. popuniti. energije na bazi goriva. fuel-based generation [ fjuəlbe st d enə re ʆən] – n. učestanost. dim. spajanje. fuel [fjuəl] – n. fueller [fjuələ] – n. G G8 [d i e t] – organizacija osam ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta. fuel cell – gorivna ćelija. isparenja. fume [fju m] – n. stapanje. kamion. okvir. ogrev. fuelling [fjuəl ŋ] – n. frequency [ fri kwənsi] – n. gorivo. snabdevanje gorivom. fulfil. napajanje. fuelwood species plantation – sađenje drveta koje se koristi kao ogrev. primiti. fuel blend – mešavina goriva.

obično prirodan gas. on-site electricity generation – proizvodnja električne energije na mestu korišćenja. 45 . koji sadrži gas. geološki. enerije u velikim količinama. gaseous fuel – gasno gorivo. geographical scope [ d i ə græf kəl skəʊp] – geografski obuhvat. geoelektricitet. gas-pipeline [ gæspa p] – n. generation [ d enə re ʆ ən] – n. – električna centrala. gasovit. gas fuelled engine – motor koji radi na gas. natural gas – prirodni gas. stvaranje. gaseous emission – emisija gasa. geological [ d i ə l d kəl] – adj. gas emission – ispuštanje gasa. generisanje. generation company (GENCO) – kompanija koja upravlja i održava postojeće električne centrale. generation dispatch and control – prikupljanje i slanje sa različitih proizvodnih kapaciteta.geological gas consumption – potrošnja gasa. Geographical (Global) Positioning System (GPS) [d p es] – n. geodiverzitet. proizvodnja. Geographical information system (GIS) [d a es] – n. električna energija koja se dobija pomoću zemljine toplote. kao i pružanje podrške i drugih usluga. gas storage regiment – režim skladištenja gasa. gasification [ gæsifi ke ʆən] – n. gas storage – skladištenje gasa. geoelectricity [ d ə lek tr siti] – n. non-grid-connected generation – proizvodnja električne energije van električne mreže. bulk electricity generation – proizvodnja el. gas grid – gasovodna mreža. u obliku gasa. gasoline [ gæsəli n] – n. gasoil [ gæs il] – n. emitovanje u atmosferu. geoelektričan. gas import – uvoz gasa. geoelectric [ d ə lektr k] – adj. generacija. gas utility – subjekt autorizovan za distribuciju i transport prirodnog gasa. geografski informacioni sistem. pretvoriti u gas. gasovod. geodiversity [ d əda v siti] – n. generation station n. gas-pipe. ispuštanje gasa. gasify [ gæsifai] – v. dizel gorivo. sistem za određivanje položaja pomoću satelita. gasifikacija. benzin. gaseous [ gæsiəs] – adj.

green action – akcija usmerena na zaštitu prirode i životne sredine. donacija.geological storage geological storage – geološko skladištenje. – globalne klimatske promene. 46 . geotermalni. global [ gləʊbəl] – adj. geothermal power capacity – geotermalni energetski kapacitet. promena neke veličine u prostoru. gross [grəʊs] – adj. greenfield investments – investicije u izgradnju novih postrojenja. greenhouse effect – efekat staklene bašte. staklena bašta. zeleno. green [gri n] – adj. ukupan. bruto. green investments – »zelene investicije«. greenhouse gas emission – emisija gasova staklene bašte. grid-connected photovoltaic generation – proizvodnja električne energije fotonaponskim ćelijama povezanim u mrežu. geothermal and heat pumps – geotermalne (toplotne) pumpe. geothermal [ d i əʊ θ məl] – adj. grid [gr d] – n. ulaganje u zaštitu i unapređenje životne sredine (na mešati sa green field investments). grid rules – pravila korišćenja dalekovodne električne mreže. električna mreža. takođe i akcija ozelenjavanja. gradient. Global Environmental Facility (GEF) – Međunarodna institucija za finansijsku podršku u oblasti zaštite životne sredine. global climate change n. geological/geographical information – geološke odnosno geografske informacije (o određenom prostoru). koje se odnosi na zelenilo ali i (u prenosnom smislu) na prirodu i životnu sredinu. globalno. grid access conditions – uslovi pristupa dalekovodnoj električnoj mreži. gradient [ gre diənt] – n. svetsko. greenhouse impact – uticaj na efekat staklene bašte. dotiranje. global warming – globalno zagrevanje. greenhouse [ gri nhaʊs] – staklenik. gasovi koji pojačavaju efekat staklene bašte. geothermal gradient – geotermalni gradijent. electricity grid – dalekovodna električna mreža. mreža. koje se odnosi na ceo svet. greenhouse gases – gasovi staklene bašte. grant [grɑ nt] – n. stepen porasta temperature sa povećanjem dubine. geothermal energy – geotermalna energija. rešetka.

ground-level ozone – prizemni ozon. heat-resistant [ hi t r z stənt] – adj. centar eksplozije. hamper the use – sprečavati upotrebu nečega. heat [hi t] – v.heat-resistant gross domestic product (GDP) – bruto domaći proizvod. harm [hɑ m] – n. heat transfer – prenos toplote. ground-level [ graʊnd levəl] – adj. 47 . podloga. harmful [ hɑ mfəl] – adj. opasnost. hazardous substances – opasne supstance. harness [ hɑ nis] – v. ground-zero [ graʊnd z ərəʊ] – n. ground-level concentration – koncentracija neke supstance u prizemnom sloju. toplota. sprečiti. upregnuti. hazardous [ hæzədəs] – adj. prizemni. heat [hi t] – n. tlo. harness financial instruments – upotrebiti finansijske instrumente. grejač. na površini zemlje. harmonizovati. harmful effect – štetni uticaj. heating [ hi t ŋ] – n. vođstvo. rizičan. grejati. hazardous waste – opasan otpad. štetan. guidance [ ga dəns] – n. harmonize [ hɑ məna z] – v. rizik. grounding [ gra nd ŋ] – n. H hamper [ hæmpə] – v. zagrejati. osnova. opasan. heat gain – toplotna dobit. heater [ hi tə] – n. hazard [ hæzəd] – n. ground water – podzemna voda. uposliti. shock hazard – opasnost od električnog udara. gross energy consumption – ukupna energetska potrošnja. šteta. heat loss – toplotni gubitak. uskladiti. gross national product (GNP) – bruto nacionalni proizvod. ground [graʊnd] – n. ozleda. uzemljenje. zagrevanje. kočiti. bojler. hazard. iskoristiti. otporan na zagevanje. usporavati. uzemljenje. angažovati.

housing [ haʊz ŋ] – n. energija stvorena u hidroelektrani. high tension – visoki napon. ugljovodonik. vodonik. hydrogen fuel cell n. vruće podzemne stene (kao alternativni izvor energije). hydro-electricity [ ha drə lek tr siti] – n. koji se odnosi na vodu. herc. uragan.7 vati). highlines [ha la nz] – n. tajfun. jedinica za frekvenciju (1/sec). konjska snaga (745. visoko. high voltage – visoki napon. hydro energy – hidro energija. high voltage transmission line – visokonaponski dalekovod. hot dry rock [ h t dra r k] – n. mnogo. hydro-electric power station – hidroelektrana. hydroenergetic potential – hidroenergetski potencijal. heavy fuel oil – mazut. high-tension switch [ ha tenʆən sw tʆ] – visokonaponski prekidač.heavy heavy [ hæv ] – adj. hydro [ ha drə] – hidro. 48 . hydroelectric [ ha drə lektr k] – adj. Helsinki 1992. hydroelectric power – hidroelektrična energija. el. hurricane [ h rikən] – n. hydrocarbon [ ha drə kɑ bən] – n. težak. skladištenje. smeštaj. hidroelektrični. heavy water – teška voda. high efficiency – visoka efikasnost. Hertz (Hz) [h ts] – n. Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. heavy metals – teški metali. – vodonična ćelija. high [ ha ] – adv. hydrocapacity [ ha drə kə pæsiti] – n. raspoložive količine vode. dalekovod. hydrogen (H) [ ha drəd ən] – n. horsepower (HP) [ h s paʊə] – n. veoma.

Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata. incumbent [ n k mbənt] – adj. indigenous [ n d d inəs] – adj. impact [ mpækt] – n. in-situ combustion – sagorevanje na licu mesta. količina vode koju drži brana. udar. uvoz. sprovođenje. impetus [ mpitəs] – n. incinerator [ n s nəre tə] – n.Industrial Accidents Convention I illumination [ lu mi ne ʆən] – n. uvozna roba. kontrolisano spaljivanje. impoundment [impaundmənt] – n. implementation [ mpləmen te ʆən] – n. podsticaj. proper implementation – ispravna implementacija. osvetljenje. postepen. Helsiniki 1992. sagorevanje. rules of implementation – pravila implementacije. domaći. na svom uobičajenom. inkrementalan. sudar. in-situ gasification – pretvaranje uglja u sintetički gas na nalazištu. primeniti. incremental costs – rastući troškovi. indigenous renewable energy sources – sopstveni obnovljivi izvori energije. incentive [ n sent v] – n. učinak. uticaj. implementacija. stimulans. incineration [ n s nə re ʆən] – n. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu. indigenous community – autohtona zajednica. uređaj (peć) za sagorevanje. nasip ili druga veštačka barijera. trenutno aktivni (službenik). implement [ mpləment] – v. indigenous energy resources – sopstveni energetski resursi (jedne zemlje). na funkciji. in situ [ n s tju ] – adv. prirodnom ili prvobitnom mestu. autohtoni. 49 . starosedelački. izvršenje. podsticaj. implementirati. implementation of agreement – primena sporazuma. import [ mp t] – n. rasveta. na mestu. primena. implementation of reform – primena reforme. delovanje. incremental [ ŋkrə mentl] – adj. implementation of requirements – primena uslova.

insolacija. međusobno zavisan. 50 . između ostalog. instaliranje. infrastruktura. accross-the-board initiative – inicijativa koja uključuje više partnera (zemalja). interdependent [ ntəd pendənt] – adj. infrared (IR) [ nfrəred] – adj. instalacija. međusobna povezanost. installation [ nstə le ʆən] – n. interference with the climate system – uticaj na klimatski sistem. unutrašnji. razmena. internal [ n t nl] – adj. izlaganje sunčevom zračenju. isprekidan. fazno slaganje. na mahove. insulation [ nsjə le ʆən] – n. insolation [ nsjə le ʆən] – n. uvođenje. postrojenje. instalirati. istofaznost. postaviti. intrinsic [ n tr ns k] – adj. umreženost elektromreža. interim [ ntər m] – adj. interalia [ ntər e liə] – adv. install [ n st l] – v. poreklom sa zemlje. initiative [ n ʆət v] – n. materials with low intrinsic energy content – materijali sa niskim energetskim sadržajem. međunarodni. interdependence [ ntəd pendəns] – n. interim report – privremeni izveštaj. internacionalni. infrastructure [ nfrə str ktʆə] – n. količina sunčevog zračenja po jedinici površine. interferencija. instalisani kapacitet. pravi. inflammable [ n flæməbəl] – adj. infracrven. međuzavisnost. neiscrpan. urođen. provizoran. interrestrial [ ntətə restriəl] – adj. privremeni. international [ ntə næʆənəl] – adj.inexhaustible inexhaustible [ in g z stibl] – adj. intermittent [ ntə m tənt] – n. interrestrial ecosystem – zemaljski ekosistem. interference [ ntə f ərəns] – n. unutrašnji. internal market – unutrašnje tržište. koji se ne može potrošiti. insulate [ nsjəle t] – v. installed capacity [ n st ld kə pæsəti] – n. zapaljiv. international supply and demand – međunarodna ponuda i tražnja. izolovati. inphase [ nfe z] – n. interconnection (electric utility) [ ntəkə nekʆən] – n. uređaj. dogovor između međusobno povezanih strana. bitan. mešanje. interchange [ ntətʆe nd ] – n. infrared radiation – infracrveno zračenje. zemaljski. koja prevazilazi granice jedne oblasti. inicijativa. izolacija.

kilowatt-hour per capita – kilovat-čas po glavi stanovnika.Kyoto Protocol investment [ n vestmənt] – n. national jurisdiction – nacionalna. problem. pitanje. raskrsnica. spoj. know-how [ nəʊhaʊ] – n. investicija. tema za raspravu. kilowatt-hour (kWh) [ kiləʊw t aʊə] – n. kilovat-čas. nadležnost. joint investment – zajednička investicija. jurisdiction [ d ʊəris d kʆən] – n. joint operations – zajedničko delovanje. ionising radiation – jonizujuće zračenje. kilowatt (kW) [ kiləʊ w t] – n. knock-on effect [ n k n fekt] – n. produkt. tehnička veština. lančani efekat. preduzeće nastalo zajedničkim ulaganjem. zajednički poduhvat. J joint [d nt] – adj. čvor. ionising [ aiənaiz ŋ] – adj. kilovat. joint declaration – zajednička izjava. 1997). beyond ones jurisdiction – izvan nečije nadležnosti. spajanje vodova. zajednički. jurisdikcija. kerozin. zglob. jedinica za merenje snage (1000 vati). Kyoto Protocol – Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju UN o klimatskim promenama (Kjoto. issue [ ʆu ] – n. mesto spajanja ili grananja. joint action – zajedničke aktivnosti. 51 . jonizujući. ulaganje. IPPC – integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja. junction [ d ŋkʆən] – n. joint efforts – združeni napori. joint policies – zajedničke politike. znanje. joint venture – zajedničko ulaganje. investment framework – invensticioni okvir. K kerosene [ kerəsi n] – n. državna jurisdikcija.

layer [ le ə] – n. olovo. leakage current – odvodna struja.lack L lack [læk] – n. landfill gas generator – generator koji radi na gas iz deponije. kašnjenje. landfill gas – gas dobijen iz deponije prekrivene zemljom. landfill site – lokacija deponije. oblaganje izolacijom. nadzemni vod. nestašica. koji se odnosi na donošenje zakona. niski napon. benzin koji sadrži tertraetil olovo. zaostatak. level of nuclear safety – nivo nuklearne bezbednosti. lagging [ læg ŋ] – n. dalekovod. zemlja. predeo. 52 . curenje. legislative proposal – zakonodavni predlog. legitimate [lə d t mət] – adj. lapsed time [ læpst taim] – n. stepen. leakage [ li k d ] – n. sloj. level [ levəl] – n. landlocked [ lændl kt] – adj. deponija. zaptiven. nedostatak. dozvoljen. landfill [ lændf l] – n. odvod. mesto gubitaka. energy landscape – raspored energetskih resursa na prostoru. okolina. tlo. hermetički. proteklo vreme. lead [led] – n. opravdan. (zemlja) koja ne izlazi na more. zemljom okruženi prostor. low level – niski nivo. leakproof [ li kpru f] – adj. zakonodavni. lay off [ le f] – v. landscape [ lændske p] – n. kašnjenje. land [ lænd] – n. nivo. leaky [ li ki] – adj. otpustiti. manjak. prostor za deponovanje čvrstog otpada ili drugog materijala koji se prekriva zemljom. leaded gasoline [ ledid gæsəli n] – n. koji propušta. pejzaž. level of emergency reserves – nivo rezervi za slučaj vanrednih situacija. landline [ lændlain] – n. legislative [ led islət v] – adj. legislative measure – zakonodavna mera. legitiman. level sense – ispitivanje napona. lag [læg] – n. nezaptiven.

lightning arrestor – gromobran. svetlovod. line cord – linijski kabl. line voltage – napon mreže. vek. line-to-ground – odvod uzemljenja. life test – test trajnosti. podložan. 53 . svetlost. slabosti. radni vek. line binder post – tačka električnog priključka. obavezan. liquefied natural gas – tečni prirodni gas. lighting [ la t ŋ] – n. osvetljenje. dužan (da plati nešto). light output – emisija svetla. gubitak u mrežnom prenosu. line current – linijska struja. mrki ugalj. obaveza. life [laif] – n. dužnost. odgovornost. light cell – fotoćelija. novčane obaveze.liquefied natural gas leveling [ levəl ŋ] – n. line loss [lain l s] – n. line-to-line – dodirivanje provodnika. životni ciklus. liable to duty – koji podleže carini. liable [ la əbəl] – adj. podložnost. long haul land line – dalekovod. vod. limited [ l mitid] – adj. lightning [ la tn ŋ] – n. lampa. life cycle assessment – procena životnog ciklusa. light-water reactor – reaktor na običnu vodu. odgovoran. munja. provodnik. linija. trajanje. lightning-proof – obezbeđen od udara groma. peglanje napona. u tečnom stanju. predisponiran. liability [ la ə b liti] – n. lightguide [ laitga d] – n. lignit. redak. line [lain] – n. izvor svetla. lightning rod – gromobran. light [lait] – n. sklon. izložen nečemu. liabilities – dugovanja. physical life – tehnički. life expectancy – vek trajanja. something is liable to occur – nešto će se verovatno dogoditi. life-cycle cost – troškovi životnog ciklusa. ograničen. izravnavanje. lignite [ l gna t] – n. life cycle [laif saikl] – n. lagan. život. pasiva. light [lait] – adj. liquefied [ l kwifaid] – adj. lightning conductor – gromobranski odvodnik. tečni. lakovodni reaktor.

liquid gas – tečni gas. low-lying coastal country – zemlja sa niskim priobaljem. mazivo. LPG (liquid propane gas) [el pi d i ] – n. low carbon technology – tehnologija sa niskim sadržajem ugljenika. gubici u prenošenju i distribuciji energije. subvencija. lumen (lm) [ lu mən] – n. malo. dugoročan. low-emission vehicles – vozila koja ispuštaju male količine štetnih materija. lubricating oil – ulje za podmazivanje. jedinica svetlosnog fluksa. luminance [ lu minəns] – n. likvidnost. low-emission – slabo zračenje. losses – električna energija ili kapacitet koji je potrošen u normalnom funkcionisanju energetskog sistema. low [ ləʊ] – adj. lux (lx) [l ks] – n. jedinica osvetljenosti. live [laiv] – adj. low-carbon energy sources – energetski resursi sa niskim sadržajem ugljenika. long-term plan – dugoročni plan. tečan. slabo. emisija niske koncentracije. pod naponom. liquidity [l kw diti] – n. loss [l s] – n. low-sulphur liquid fuels – tečna goriva sa niskim procentom sumpora. loan [ləʊn] – n. liquid biofuel – tečno biogorivo. lode [ləʊd] – n. lubricant [ lu br kənt] – n. platežnost. zajam. longhole [ l ŋhəul] – n. long-distance [ l ŋ distəns] – adj. long-term [ l ŋ t m] – adj.liquid liquid [ l kwid] – adj. low-lying country – zemlja sa niskom nadmorskom visinom. 54 . loan subsidy – dotacija. dalekovodni. energije. long distance power supply – prenošenje energije na velike daljine. long-distance network – dalekovodna mreža. line losses – mrežni gubici. nisko. live wire – provodnik pod naponom. liquidity on gas and electricity markets – likvidnost na tržištu gasa i el. gubitak. ležište. na daljinu. novčana pomoć. izolovana žica. tečni propan. osvetljenost. duboka bušotina. fazni provodnik. depozit.

krah tržišta (berze). višestruki. merenje. mitigating circumstances – olakšavajuće okolnosti. tržište. propadanje. zasluga. metil alkohol. močvarni gas. proširenje tržišta. mercury (Hg) [ m kjəri] – n. market price – tržišna cena. market based price – tržišna cena. ispitivanje. ublažiti. manifold options – višestruke mogućnosti. metar. market failure – propast. methane [ mi θe n] – n. marsh gas [mɑ ʆ gæs] – n. manure application – primena đubriva. home market – domaće tržište.moisture M maintenance [ me ntənəns] – n. megawatt hour (MWh) [ megəw t aʊə] – n. minimizirati. punomoć. umanjiti. market replication – uvećavanje. olakšati. močvarni gas. održavanje. metalni otpad. otkaz. measuring [ me ər ŋ] – n. vlaga. metan. međuvreme. živa (metal). malfunction [mæl f ŋkʆən] – n. megavat čas. methane emissions – emisije metana. manure [mə njʊə] – n. moisture [ m stʆə] – n. merni uređaj (strujomer). manifold [ mænifəʊld] – adj. metre. metal waste [ metl we st] – n. vlažnost. merit [ merit] – n. meter [ mi tə] – n. maintenance of equipment – održavanje opreme. artificial manure – veštačko đubrivo. minimize [ m nima z] – v. meantime [ mi nta m] – n. mandat. morski ekosistem. loša funkcija. ublažavanje. mitigate [ m tige t] – v. marine ecosystem [mə ri n i kəʊ s stəm] – n. mandate [ mænde t] – n. 55 . metanol. stajsko đubrivo. ovlašćenje. cena na konkurentnom tržištu. mitigation [ m ti ge ʆən] – n. methanol [ meθən l] – n. market [ mɑ kit] – n. market opening – otvaranje tržišta. osvajanje novog tržišta. izdržavanje. prednost.

municipal [mju n sipəl] – adj. monitor. opštinski. opštinska uprava. monitoring [ m n tər ŋ] – n. negotiation [n gəʊʆi e ʆən] – n. umrežavanje. natural gas – prirodni gas. national energy regulator – državna institucija nadležna za regulaciju u oblasti energetike. national annual emissions – godišnje emisije (štetnih gasova) jedne države. indikator. natural gasoline – prirodni benzin. 1987. splet. N naphtha [ næfθə] – n. nadzirati. municipality [mju n si pæliti] – n. multilateral treaty – višestrani ugovor. kontrola napretka. national [ næʆənəl] – adj. municipal solid waste (MSW) – gradski čvrsti otpad. nadzor. 56 . državni. prirodna bogatstva. uprava grada. nafta. multilateralni. monitoring. natural law – prirodno pravo. multilateral agreement – višestrani sporazum. mreža. natural [ nætʆərəl] – adj. nepažnja. Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. neglect [n glekt] – n. kontrolni uređaj. multilateral mechanism – multilateralni mehanizam. monitoring progress – praćenje. praćenje. primarni benzin. kontrola. natural uranium resources – prirodni resursi uranijuma. multilateral [ m lt lætərəl] – adj. nužnost. monopol. nemar. prirodni. monopoly [mə n pəli] – n. pregovaranje. natural resources – prirodni resursi.monitor monitor [ m n tə] – n. network [ netw k] – n. national grid operator – institucija ovlašćena za upravljenje elektromrežom na nivou države. municipal sewage – gradska kanalizacija. neminovnost. nacionalni. monitor [ m n tə] – v. necessity [nə sesəti] – n. koji se odnosi na prirodu. koji se odnosi na opštinu ili opštinske vlasti.

koji se ne obnavlja. mrežni operater. non-energy crops [ n n enəd i kr ps] – n. poništavanje. neuništiv. nenuklearna energija. noncommercial [ n nkə m ʆəl] – adj. non-discriminatory network access – ravnopravan pristup mreži. nestandardni. objektivan. azot. nominalni. noncontact [ n n k ntækt] – adj. nekomercijalan. non-renewable [ n n r nju əbəl] – adj. nereaktivan. neprovodljiv. noise abatement – smanjivanje buke. nonageing [ n n e d ŋ] – adj. nevarnični. nitrogen (N) [ na trəd ən] – n.nonsparking district heating/cooling network – lokalna mreža za grejanje/rashlađivanje. nerazoriv. nonconductive [ n nkən d ktiv] – adj. nominal voltage – nazivni napon. nesagoriv. neprovodljiv. bezkontaktni. nitrogen oxide (NOx) – sve vrste azotnih oksida. fer. nonflamammble [ n n flæməbəl] – adj. nondestructive [ n nd str kt v] – adj. nevladino telo. non-renewable energy resources – neobnovljivi izvori energije. noninductive [ n n n d kt v] – adj. non-governmental body [ n n g və mentl b di] – n. biljne kulture koje se ne mogu koristiti za proizvodnju energije. 57 . nonconventional [ n nkən venʆənəl] – adj. noncombustable [ n nkəm b stibəl] – adj. non-discriminatory [ n n d skr minətəri] – adj. nediskriminišući. nefunkcionalan. galama. nekonvencionalni. network capacity – kapacitet mreže. network operator – operater mreže. nominal [ n minəl] – adj. noise pollution – zagađenje bukom. noise level – nivo buke. nonreactive [ n nri ækt v] – adj. nonfunctional [ n n f ŋkʆənəl] – adj. nezapaljiv. nazivni. nonsparking [ n n spɑ kiŋ] – adj. network access – pristup mreži. buka. koji ne stari. nonconducting [ n nkən d ktiŋ] – adj. neinduktivni. noise [n z] – n. neobnovljiv. neutralisation [ nju trəla ze ʆən] – n. non-nuclear energy [ n n nju kliə enəd i] – n. neutralizacija.

naročito. oktan. oil reserves – zalihe nafte. oil demand – potražnja za naftom. saopštenje. offshore [ f ʆ ] – adv. nafta. prepreka. off-shore wind – vetar koji dolaze sa mora. sigurnost. NOx – grupni naziv za azotove okside. posmatrati.notably notably [ nəʊtəbli] – adv. okean. zastareo. notifikacija. oil pipe-line – naftovod. nuclear waste – nuklearni otpad. nulti napon. 58 . desiti se. octane [ kte n] – n. nuclear accident – nuklearni akcident. nuclear [ nju kliə] – adj. obstruction [əb str kʆən] – n. neupotrebljiv. ocean currents – morske struje. oil company – naftna kompanija. nuclear fuel – nuklearno gorivo. notification [ nəʊtifi ke ʆən] – n. nuclear energy – nuklearna energija. obsolete [ bsəli t] – adj. oktanski broj. oil [oil] – n. oil consuming/producing countries – zemlje proizvođači/potrošači nafte. no-voltage [nəʊ vəʊlt d ] – n. nuclear fission – nuklearna fisija. nuklearni. oil tanker – naftni tanker. dalje od matične obale (države). smetnja. off-shore company – ofšor kompanija. nuclear installation – nuklearno postrojenje. occur [ə k ] – v. ocean [ əʊʆən] – n. ocean thermal energy – termalna energija okeana. dogoditi se. oil consumption – potrošnja nafte. van linije obale. nuclear power – nuklearna energija. posebno. paziti na nešto. nuclear safety – nuklearna bezbednost. opstrukcija. O observe [əb z v] – v. suvišan. ulje.

spoljno saradništvo. izlaz.overcome oil terminal – naftni terminal. troškovi rada. mesto za istovar nafte. prevladati. iznad. van. radni. savladati. poreklo. outcome [ aʊtk m] – n.. ishod. overcharge [ əʊvə tʆɑ d ] – n. origin [ə r d in] – n. organska materija. over capacity – prekoračenje kapaciteta. outbreak [ aʊtbre k] – n. preopterećenje. overcome [ əʊvə k m] – v. out of balance – neuravnotežen. outlet [ aʊtlet] – n. neprovidan. prevagnuti. izvršavanje posla sa udaljene lokacije. nadjačati. organic matter [ gæn k mætə] – n. troškovi eksploatacije. preopterećenje. output [ aʊtpʊt] – n. over voltage – previsok napon. out of order – van upotrebe. spoljni. izbijanje. outdoor [ aʊt d ] – adj. prekid snabdevanja električnom energijom. svuda prisutni. outweigh [aʊt we ] – v. proces koji je u toku. otvor. optimizovati. Outer Continental Shelf [ aʊtə k nt nentl ʆelf] – n. preplatiti. prep. optimize [ ptima z] – v. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. outfit [ aʊtf t] – n. oprema. utičnica. operable [ pərəbəl] – adj. pretegnuti. OPEC – Organizacija zemalja izvoznica nafte. početak. operating expenses [ pəre t ŋ k spensiz] – n. 59 . ispust. ongoing process [ n gəʊ ŋ prəʊses] – n. Organization for Securtiy and Co-operation in Europe (OSCE) – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). outbound [ aʊtbaʊnd] – adj. izlazni rezultat. spoljašni.. rezultat. opremanje. epikontinentalni pojas. izlazni. prestareo. opaque [əʊ pe k] – adj. overburden [ əʊvə b dn] – n. društvo. over [ əʊvə] – adv. omnipresent [ mn prezənt] – adj. izvan. operativan. out [aʊt] – adv. outsourcing [ aʊt s s ŋ] – n. prep. neproziran. vegetable oil – biljno ulje. overage [əʊvə e d ] – adj. zastareo. izvor. posledica. operational [ pə re ʆənəl] – adj. sveprisutni. ishodište. izlazni. outage [ aʊt d ] – n. preko.

nepokretan. prekomerna doza. ozone layer – ozonski sloj. direktna toplotna i svetlosna energija sunca. peak demand [ pi k d mɑ nd] – n. najveća potražnja el. ozone (O3) [ əʊzəʊn] – n. overdose [ əʊvədəʊs] – n. oxygenation [ ks d ə ne ʆən] – n. energije u određenom vremenskom periodu. vrh. prekomerna proizvodnja. vazdušni vod. pitanje). overload [ əʊvə ləʊd] – n. nadzemni. peak [pi k] – n.overconsumption overconsumption [ əʊvəkən s mpʆən] – n. preopterećenje. određeni slučaj. 60 . passive solar system – pasivni sistem za solarno grejanje. pregrejati. overheat [ əʊvə hi t] – v. pasivan. ozone depleting substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač. overhead line [ əʊvə hed la n] – n. prekomerna potrošnja. peak load [ pi k ləʊd] – n. ozon. overestimate [ əʊvər est me t] – v. 1985. kiseonik.– strujno preopterećenje. overrating voltage [ əʊvə re t ŋ vəʊlt d ] – n. tj. overground [ əʊvəgraʊnd] – adj. passive solar energy – pasivna solarna energija. prelivna brana. overcurrent [ əʊvə k rənt] – n. ozone depletion – oštećenje (smanjenje) ozonskog omotača. overconsumption of electricity – prekomerna potrošnja struje. prekomerna proizvodnja. vršna potražnja (energije). Beč. oksigenacija. passive cooling techniques – pasivne tehnike hlađenja. overgeneration [ əʊvə d enə re ʆən] – n. P particulate matter (PM) [pə tikjulet mætə] – n. napon veći od proračunatog. Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. overfall weir [ əʊvə f l w ə] – n. preceniti. passive [ pæs v] – adj. oxygen (O) [ ks d ən] – n. vršno opterećenje. neaktivan. overproduciton [ əʊvəprə d kʆən] – n. maksimum.

oslonac. stalan. mera kiselosti. faza. petrohemijski. physical environment [ f z kəl n va rənmənt] – n. penetrate [ penətre t] – v. penal provisions – kaznene odredbe. radni režim. povremen. persistant [pə s stət] – adj. regulacija faze. fizičko okruženje. krivični. kazna. permissible consumption – dozvoljena potrošnja. istrajan. performansa. petrol [ petrəl] – n. persistant organic pollutants (POPs) – postojane ogranske zagađujuće supstance. koji je u skladu sa. phase out – postupno izbaciti iz. probni period. penalty [ penlti] – n. centrala koja se koristi za proizvodnju dodatne el. dozvola. pillar [ p lə] – n. potpora. petrol-fuelled engine [ petrəl fju əld end in] – n. permissible [pə m sibəl] – adj. fotoćelija. photovoltaic (PV) [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. postojanost. stupanj. trajan. solar photovoltaics – solarna fotoćelija. stub. osvojiti. petrochemical [ petrəʊ kem kəl] – adj. photocell [fəʊtəʊ sel] – n. periodičan. measures taken pursuant to convention – preduzete mere u skladu sa konvencijom. periodic refinement – periodično prečišćavanje. pH [pi e tʆ] – pH vrednost. benzin. prodreti. phasing control [ fe ziŋ kən trəʊl] – n. 61 . pilot [ pa lət] – adj.pilot phase peak load power plant – el. rok. performance [pə f məns] – n. periodic [ p əri d k] – adj. radni učinak. persistance [pə s stəns] – n. pilot. work permit – radna dozvola. dozvola. kazneni. penal [ pi nl] – adj. period [ p əriəd] – n. persuant (to) [pə sju ənt] – adj. permanent [ p mənənt] – adj. phase [fe z] – n. permit [ pə m t] – n. permission [pə m ʆən] – n. koji sledi iz. energije tokom perioda maksimalnog opterećenja mreže. fotovoltni. probni. period. penetrate a new market – prodreti (ući) na novo tržište. pilot phase – pilot faza. dozvoljen. motor na benzin.

polaritet. power [ paʊə] – n. post [pəʊst] – n.pilot project pilot project – pilot projekat. power system – elektroenergetski sistem. energana. bandera. odložiti. single polarity – jednosmerni napon. policy range [ p lisi re nd ] – obuhvat politike delovanja. kišovit. wind power plant – el. plug [pl g] – n. post [pəʊst] – nakon. uključiti. postpone [pəʊs pəʊn] – v. power plant – električna centrala. položaj. utikač. hydropower plant – hidrocentrala. potencijalan. moć. pluvial [ plu viəl] – adj. overpopulation – prenaseljenost. industrial plant – industrijsko postrojenje. napojna jedinica. cevovod. power authorities – tela koja imaju javna ovlašćenja u oblasti energetike. power control – razdelnik napajanja. 62 . have the power to take decisions – biti ovlašćen za donošenje odluka. plant [plɑ nt] – n. within ones powers and competencies – u granicama nečijih moći i nadležnosti. pollution [pə lu ʆən] – n. high urban atmosphere pollution – visoko aerozagađenje u gradskoj sredini. cev. potential [pə tenʆəl] – adj. postrojenje. sonda. odgoditi. postrojenje. power failure – nestanak električne energije. power supply – snabdevanje električnom energijom. power pool – dva ili više povezanih proizvođača električne energije. potential radiological hazard – potencijalni radiološki rizik. power up – staviti pod napon. zagađenje. population [ p pjə le ʆən] – n. polarity [pə læriti] – n. snaga. pogon. naseljenost. pipe [pa p] – n. moguć. broj stanovnika. kišni. pomeriti (u smislu vremena). cevovod. elektrana. plant [plɑ nt] – n. mašinerija. funkcija. power outage – nestanak električne energije. cenrala na vetar. gasovod. stub. biljka. fabrika. power transformer – mrežni transformator. čep. pipe-line [ pa p-la n] – n. biljka.

prognosis [pr g nəʊsis] – n. predgrevanje. montažni. koji se može očekivati. mere opreza. propan gas. pressure [ preʆə] – n. pretreatment [pr tri tmənt] – n. očekivani investicioni okvir. 63 . podložan nečemu. nabavka. očuvanje. prethodni postupak. predictability [pr d ktə b liti] – n. pressurized water reactor – reaktor sa vodom pod pritiskom. project proposal – predlog projekta. public procurement – javna nabavka. prognoza. rasprostirati se. stvaranje. prevent [pr vent] – v. probability [ pr bə b ləti] – n. prohibition of operation – zabrana operacije. prethodna obrada. prone (to) [prəʊn] – adj. razmnožavati se. project [ pr d ekt] – n. prognoza.project proposal precautionary measures [pr k ʆənəri me əz] – n. prerada. prohibition [ prəʊh b ʆən] – n. unapred plaćen. priprema. proposal [prə pəʊzəl] – n. preparation [ prepə re ʆən] – n. zabrana. prediction [pr d kʆən] – n. predvidljivost. preservation [ prezə ve ʆən] – n. ponuda. obrada. zabraniti. prefabrikacija. propane [ prəʊpe n] – n. procurement [prə kjʊəmənt] – n. preheating [pr hi t ŋ] – n. sprečiti. predictable [pr d ktəbəl] – adj. propellant [prə pelənt] – n. predviđanje. taloženje. raketno gorivo. očekivanost. predvidljiv. prohibitive costs – preterana cena. predictable investment framework – predvidljiv. pre-feasibility study [pr fi zi b liti st di] – n. prepaid [pr pe d] – adj. predlog. propagate [ pr pəge t] – v. preduprediti. prohibit [prə h bit] – v. prefabricated [pri fæbr ke tid] – adj. producer nation [prə dju sə ne ʆən] – n. prohibicija. proizvodnja. atmosferske padavine. država proizvođač. pritisak. sklon nečemu. projekat. precipitation [prə s pi te ʆən] – n. verovatnoća. production [prə d kʆən] – n. gas koji se koristi u sprej-bocama ili bocama pod pritiskom za raspršivanje. širiti se. predviđanje. aktivnosti. prefabrication [pri fæbr ke ʆən] – n. processing [ prəʊses ŋ] – n. preliminarna studija izvodljivosti.

public participation – učešće javnosti. PV. javnost. predložiti. protection measures – mere zaštite. public [ p bl k] – n. opšti. pumper [ p mpə] – n. svest javnosti. pumpanje. blizina. provider [prə va də] – n. kaša. pulp [p lp] – n. public health – javno zdravlje. public service – javna ili državna služba. pulse [p ls] – n. propose amendment – predložiti amandman. public awareness – javna svest. photovoltaic [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. PV cell. kupiti. obezbediti. staviti na diskusiju. prečišćavanje. piroliza. količina ispumpane tečnosti. obezbeđenje. impuls. purification [ pjʊərifi ke ʆən] – n. pulpa. naftni izvor sa pumpom. isporučilac. provide [prə va d] – v. fotoćelija. pribaviti. nabaviti. public [ p bl k] – adj. pumpdown [ p mpdaʊn] – n. crpljenje. pulverise [p lvəra z] – v. fotovoltažni. public concerned – zainteresovana javnost. protocol [ prəʊtək l] – n. razglasiti. photovoltaic cell – fotovoltažna ćelija. javni. provajder. protectionism [prə tekʆən zəm] – n. crpka. pretvoriti u prah. pumpage [ p mp d ] – n. protection [prə tekʆən] – n. pumpa. pyrolysis [p r l s s] – n. isporučiti. purchase [ p tʆəs] – v.propose propose [prə pəʊz] – v. make public – obznaniti. pumped hydro electric storage – reverzibilna hidroelektrana. protokol. PV roof and facade campaign – kampanja za korišćenje krovova i fasada za montažu fotonaponskih panela. pumpati. izneti plan. crpsti. 64 . puls. public security – javna bezbednost. pump [p mp] – v. zaštita. pumpanje. pump [p mp] – n. snabdevač. public authority – javna vlast. javnost koje se nešto tiče. ispumpavanje. protekcionizam. dobaviti. pumping [ p mp ŋ] – n. crpljenje. public hearing – javna rasprava. proximity [pr k s m ti] – n.

svojstvo. air quality – kvalitet vazduha. rainwater [ re nw tə] – n. kišnica. R radial [ re diəl] – adj. raspon. radioaktivan. opseg. averge daily rate of consumption – prosečna dnevna stopa potrošnje. omer. u vezi sa zračenjem. stopa. brz. radon (prirodni radioaktivni gas). količina kišnih padavina. razređivanje. radioactive [ re diəʊ ækt v] – adj. radijacija. fuel quality – kvalitet goriva. rainfall [ re nf l] – n. rarefaction [reə fækʆən] – n.averge daily rate of consumption Q qualified staff [ kw l fa d stɑ f] – n. isijavanje. osposobljeno osoblje. daljina. radijalni. rate [re t] – n. rail tank car [ re l tæŋk kɑ ] – n. radiological consequences – radiološke posledice. radioactive waste management – upravljanje radioaktivnim otpadom. u vezi radioaktivnosti. brzina. nivo. domet. radiation protection – zaštita od radioaktivnog zračenja. quality standard – standard kvaliteta. rata. quality assurance – obezbeđivanje kvaliteta. radon (Rn) [ re d n] – n. zračenje. radiološki. kvalitet. environmental quality – kvalitet životne sredine. radial stacker – radilano odlaganje. zrakast. radiological emergency – radiološka opasnost. quantity [ kw ntiti] – n. železnički vagon-cisterna. radiation [ re di e ʆən] – n. quality [ kw liti] – n. 65 . količina. rapid [ ræpid] – adj. range [re nd ] – n. kvantitet. radiological [re diə l d ikəl] – adj. ionizing radiation – jonizujuće zračenje.

primalac. ponovna konverzija. rechargeable [ ri tʆɑ d əbəl] – adj. ponovo aktivirati. prisetiti se. real cost [ji ld] – n. čist. punjiv. potvrditi. povratna sprega. put on rating – rangirati. stvarna cena. reactivate [ri ækt veit] – v. reafirmisati. rated load – nominalno opterećenje. reactor [ri æktə] – n. procena vrednosti. podnošljiv. nazivni. rekonstrukcija. rated voltage – nazivni napon. recall [r k l] – v.rated rated [ re tid] – adj. rated frequency – nominalna frekvencija. potvrđivanje. reconstruction [ ri kən str kʆən] – n. ispunjavanje. system for intensive rearing – sistem za intenzivno uzgajanje. smislen. zapis. rating [ re t ŋ] – n. procenjeni. reconnect [rikə nekt] – prespojiti. razuman. reaction [ri ækʆən] – n. bez primesa. record [ rek d] – n. reconversion [ rikən v ʆən] – n. opozvati. realisation [ r əla ze ʆən] – n. receptive [r sept v] – adj. ponovo puniti. prijem. rated capacity – nominalno opterećenje. reaffirm [ ri ə f m] – v. recirculate [ri s kjəle t] – v. recharge [ ri tʆɑ d ] – v. recepient [r s piənt] – n. raw material – sirovina. preobražaj. ratification [ ræt f ke ʆən] – n. sposoban da prima. ponovno uključenje. preraspodela. sirov. recirkulisati. nominalni. ratifikacija. reasonable [ ri zənəbəl] – adj. obostran. recipijent. ostvarivanje. reaktor. reception [r sepʆən] – n. ponovo spojiti. raw [r ] – adj. on a reciprocal basis – na uzajamnoj osnovi. nanovo istaći. uzajaman. vratiti. realni troškovi. gajiti (životinje). reciprocal [r s prəkəl] – adj. akumulatorski. recipročan. rated current – nazivna struja. obnavljanje. koji prima. prihvatljiv. reactive [ri ækt v] – adj. 66 . reakcija. rejting. reactor core – reaktorsko jezgro. samouključenje. reallocation [ri ælə ke ʆən] – n. reaktivan. reclosure [ri kləʊ ə] – n. ocena. rear [r ə] – v. realizacija. raw fuel – prirodno (neprerađeno) gorivo. rang. beleška. reaktivirati. uzgajati (biljke). podizati.

obnoviti. refuel [ ri fjʊəl] – v. ponovo uspostaviti. oporavak. projektni zadatak. regenerate [r d enəre t] – v. povraćaj. refurbish [ ri f b ʆ] – v. regional [ ri d ənəl] – adj. regionalni. region. reference data – referentni podaci. 67 . refinery feedstocks – materijal za preradu u rafineriji. refining company/industry – komanija/industrija koja se bavi rafinisanjem nafte. refinery [r fa nəri] – n. regeneracija. reference [ refərəns] – n. re-emit [r m t] – v. prečišćavanje. recikliranje. with regard to – u vezi sa. prečistiti. recovered energy – ponovo iskorišćena energija. etalon. rectify [ rektifa ] – v. recycling [ri sa kl ŋ] – n. standard. obzir. redundancy [r d ndənsi] – n. odnositi se (na). recuperate [r kju pəre t] – v. ispraviti. reemitovati. popraviti. preporuka. terms of reference (ToR) – opšti opis poslova i zadataka. obnoviti. pažnja. rezerva. regenerisati. refrigerant [r fr d ərənt] – n. reciklaža. poboljšavanje. refine [r fa n] – v. preraditi. smanjiti. efforts refering to – napori usmereni na. recovery time – vreme oporavka (sistema). sredstvo za hlađenje. reference point – referentna tačka. smanjenje. refer (to) [r f ] – v. popraviti. višak radne snage. redundancija. preraditi. obnoviti. reduction [r d kʆən] – n. povratiti. recycler [ri sa klər] – n. reference book – priručnik.regional recover [r k və] – v. dopuniti. regard [r gɑ d] – n. region [ ri d ən] – n. postrojenje za reciklažu. refinement [r fa nmənt] – n. referenca. oporaviti. rafiniranje. rafinerija. višak. bez obzira na. umanjiti. ponovo napuniti gorivo. redukcija. reduce [r dju s] – v. cost recovery – povraćaj troškova. regardless – nezavisno od. rafinisati. recovery [r k vəri] – n. pozivanje (na). with reference to – u vezi sa.

subregional subregional – podregionalni. reliance (on) [r la əns] – n. renewable energy – obnovljiva energija. olakšanje. remove [r mu v] – v. energija dobijena iz obnovljivih izvora. pouzdan. ispustiti u atmosferu. otpustiti sa dužnosti. reliable [r la əbəl] – adj. koji uređuje. regulator. udaljen. release [r li s] – v. remedijacija. renewable [r nju əbəl] – adj. objaviti (zvanično) vest ili informacije. regulation [ regjə le ʆən] – n. renewable forms of energy – obnovljivi vidovi energije. Renewable Energy Certificate – sertifikat kojim se potvrđuje da je el. remote [r məʊt] – adj. renewable energy resources (RES) n. energije). naglasiti. obnovljiv. ukloniti. rasterećenje. energija dobijena iz obnovljivih izvora (tretira se različito od »klasično« proizvedene el. pouzdanost. reliability [r la ə b liti] – n. regulativa. oporavak. relief [r li f] – n. reljef. daljinski. ojačati. na daljinu. osloboditi. ručica ili dugme za otpuštanje. remote sensing – daljinska detekcija. propisuje. ispuštanje. relief valve – odušni ventil. odstraniti. pustiti. reinforced concrete – armirani beton. reheat [ ri hi t] – v. release of substances – ispuštanje supstanci. ponovo grejati. reiterate [ri təre t] – v. renewable energy implementation – primena energije dobijene iz obnovljivih izvora. remediation [ri mi di e ʆən] – n. regulator [ regjəle tə] – n. 68 . release reduction measures – mere za smanjenje ispuštanja određenih materija. regulatory framework – pravni okvir. renewable energy sector – sektor obnovljivih izvora energije. sanirati. subregional level – podregionalni nivo. onaj koji donosi regulativu. renewable energy technologies – tehnologije koje se primenjuju u iskorišćavanju obnovljivih izvora energije. pravilnik. zavisnost od. pojačati. oslobađanje. oslanjanje na. rehabilitate [ ri hə b l te t] – v. reguliše. reinforce [ ri in f s] – v. – obnovljivi izvori energije. release [r li s] – n. podvući. dogrejati. regulatory [ regjə le təri] – adj. razrešenje. zakonodavac.

power requirements – zahtevna snaga. human resources – ljudski resursi. zahtev. research capability – istraživački kapacitet. ponovo preraditi. rezonanca.retrofitting renewables [r nju əbəlz] – pl. retrofitting [ retrəʊ f t ŋ] – n. odgovoran. resource tenure – zakonsko pravo da se koristi neki izvor. obnova. research and development (RD. zamenjiv. koji se može ponovo napuniti. resonance [ rezənəns] – n. 69 . maloprodajno tržište. stanovnik. ostatak. restoration [ restə re ʆən] – n. renewables penetration – prodiranje obnovljivih izvora energije na tržište. kadrovi. resident [ rezidənt] – adj. otpornost. prirodno bogatstvo. renewable resources – obnovljivi resursi. otpor. rescue [ reskju ] – v. novac. dogradnja. otpornik. safety requirements – bezbednosni zahtevi. restauracija. resurs. reagovati. ostatak. tržište na kome se el. odazvati se. resource [r z s] – n. uslovi. residual [r z d uəl] – adj. preostao. replenishable [r plen ʆəbl] – adj. local resources – lokalni resursi. requirement [r kwa əmənt] – n. research [r s tʆ] – n. delova ili opreme) u uređaj ili postrojenje koje je u funkciji. retail market [ri te l mɑ kit] – n. insoluble residue – nerastvorni ostatak. istraživanje. R&D) – istraživanje i razvoj. popravak. izveštavanje. stalan. merodavan. izvor nekog materijala ili sirovine. popraviti. repair [r peə] – v. reservoire [ rezəvwɑ ] – n. odgovoriti. responsible [r sp nsibəl] – adj. uslov. reporting [r p t ŋ] – n. expected residue – očekivani ostatak. resistor [r z stə] – n. potreba. reprocess [ri prəʊses] – v. stalno prisutan. grupni naziv za obnovljive izvore energije. reziduum. replaceable [r ple səbl] – adj. talog. resistance [r z stəns] – n. residue [ rezidju ] – n. energija prodaje direktno krajnjem korisniku i potrošaču. naknadna ugradnja (npr. rezervoar. akumulaciono jezero. respond [r sp nd] – v. spasavati. svojina. obnoviti.

ušteda. S safe [seif] – adj.reversible reversible [r v sibəl] – adj. primerak. peščar. otpad. sadržaj soli. satisfy [ sætisfa ] – v. safeguard [ se fgɑ d] – v. zasićenje. sigurnost. snažan. đubre. safety guidelines – smernice o bezbednosti. revizija. saturation [ sætʆə re ʆən] – n. rule [ru l] – n. obezbediti. sample [ sɑ mpəl] – n. povratan. mera sigurnosti. safeguard [ se fgɑ d] – n. safety [ se fti] – n. robust legislative initiatives – zakonodavne incijative velikog zahvata. robustan. savings [ se v ŋz] – pl. running [ r n ŋ] – adj. uzorak. zaštititi. zadovoljiti. robust [rə b st] – adj. saline [ se la n] – adj. rules of conduct – pravila ponašanja. mera bezbednosti. biodegradable rubbish – biorazgradljivi otpad. radni. risk [risk] – n. fuel savings – ušteda u gorivu. pravilo. koji sadrži so. zaštićen. slan. u radu. river bed [ r və bed] – n. obezbeđenje. krupan. ponovni pregled. osigurati. safety hazard – bezbednosni rizik. safe load – dozvoljeno opterećenje. veliki. 70 . review [r vju ] – n. salinitet. sandstone [ sændstəʊn] – n. siguran. tekući. rotation forestry [rəʊ te ʆən f ristri] – n. rečno korito. uzimanje uzorka. rizik. salinity [sə l niti] – n. sampling [ sɑ mpl ŋ] – n. rubbish [ r b ʆ] – n. štednja. periodična sadnja i eksploatacija različitih šumskih kultura u cilju podizanja kvaliteta zemljišta. safety related technical cooperation – tehnička saradnja u cilju ostvarivanja bezbednosti. reverzibilan. bezbednost.

vremenski raspored. sea-bed [si bed] – n. skala. seasonals [ si zənəlz] – n. razmer. sewage contamination – zagađenje kanalizacionim otpadnim vodama. sensitive [ sensit v] – adj. sezonska kolebanja. u vezi zemljotresa. kanalizacione otpadne vode. sequestration [ si kwi stre ʆən] – n. osnovati. self-action – automatsko delovanje. on a limited scale – u ograničenoj meri. spoj. self-combustion – samosagorevanje. služba. fisheries sector – sektor ribolova. odeljenost. sudska zaplena. set up a plan/target – postaviti plan/cilj. isključenje iz. seep [si p] – v. sektor.sewage contamination scale [ske l] – n. spisak. polusušna oblast. deo zemljišta. lestvica. seasonal demand – sezonska potražnja. sectoral approach – sektorski pristup. bezbednost. self-actuated – samoaktivirajući. skrining. schedule [ ʆedju l] – n. sector [ sektə] – n. pečat. zaptivka. on a large scale – u velikoj meri. 71 . nivo. seal [si l] – n. semi-arid area [ semi-ærid eəriə] – n. security of supply – bezbednost nabavke. sewage [ sju d ] – n. self-check – automatska provera. scale up [ske l p] – v. područje. seasonal [ si zənəl] – adj. automatski. seasonal variations in consumption – sezonske varijacije u potrošnji (najčešće se odnosi na godišnja doba). sekvestracija. vaga. screening [ skri n ŋ] – n. self-ignition – samopaljenje. forestry sector – sektor šumarstva. povećati u određenoj razmeri. set up [set p] – v. održavanje. curiti. self-powered – sa sopstvenim pogonom. kanalizacija. self-control – samoregulacija. self-sufficient – samodovoljan. self [self] – samostalno. kapati. osetljiv. sigurnost. morsko dno. seismic [ sa zm k] – adj. plan. seizmički. trijaža. lista. security [s kjʊəriti] – n. sezonski. service [ s vis] – n. usluga. ustanoviti.

short-term plan – kratkoročni plan. sporedni efekat. kanalizacija. sewage treatment – tretman kanalizacionog otpada. mulj. shareholder – akcionar. single European market – jedinstveno evropsko tržište. jedan. kratkoročni. shallow [ ʆæləʊ] – adj. deonica. udeo. smog [sm g] – n. električna mreža sa samoregulacijom. udar. 72 . sunčani. sink [s ŋk] – n. solarni. kratkog dometa. pomoćni (rezervni) sistem. zainteresovana strana. smokestack – dimnjak. single [ s ŋgəl] – adj. snowstorm [ snəʊst m] – n. usitnjeni ugalj. topljenje snega. ulegnuće. slave system [ sle v s stəm] – n. solar [ səʊlə] – adj. shock [ʆ k] – n. shock hazard – opasnost od električnog udara. isključiti. nedostatak. share of renewable energies – udeo obnovljivih energetskih resursa. kanal. dim. smokeless – bezdimni. slivnik. smart electricity network [ sm l lek tr siti netw k] – n. short-term [ ʆ t t m] – adj. plitak. sewer lines – odvodni kanali. market share – udeo na tržištu. short-range [ ʆ t re nd ] – adj. sludge [sl d ] – n. shutdown [ ʆ tdaʊn] – v. obustaviti. share [ʆeə] – n. shock wave – udarni talas. nedostatak. smoke [sməʊk] – n. shortfall [ ʆ tf l] – n. short-term oil prices – kratkoročne cene nafte. snowmelt [ snəʊmelt] – n. deo. sewer system – sistem kanalizacije. shockproof – otporan na udar. potres. sewer [ sju ər] – n. pojedinačan. snežna oluja. manjkavost. smoke pipe – dimnjak. odvod. smog. slack coal [ slæk kəʊl] – n. shortage [ ʆ t d ] – n. slabost. jednostruk.sewage sludge sewage sludge – otpadni kanalizacioni talog. talog. oskudica. jedinstven. prekinuti rad. side effect [ sa d fekt] – n. akcija. udarac. supply shortfall – nedovoljno snabdevanje.

soot [sʊt] – n. solid vegetal biomass – čvrsta biljna biomasa. solar radiation – sunčevo zračenje. špiritus. active solar energy – aktivna solarna energija. u potpunoj formi. spare [speə] – adj. energija. solarna el. sunčeva energija. source energy [ s s enəd i] – izvorna energija. pokrenuti. solid [ s lid] – adj. duh. rezervni.spur passive solar construction – pasivna solarna konstrukcija. solar electricity [ səʊlə lek tr siti] – n. višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. gar. energija koja se dalje pretvara u željene oblike. solar panel – solarni panel. solar collector – solarni kolektor. 73 . alkohol. izvor. spirit [ sp rit] – n. solarna energija. spark [spɑ k] – n. solid residue – čvrsti talog. solid biomass – čvrsta biomasa. čađ. solar cities – solarna naselja. panel sa fotoćelijama. source [ s s] – n. solar energy [ səʊlə enəd i] – n. iskra. solar energy – solarna energija. solid [ s lid] – n. passive solar techniques – pasivne solarne tehnike. čvrsto telo. spill energy [ spil enəd i] – n. solar thermal heating – solarno termalno grejanje. varnica. solar heating – solarno grejanje. fotoćelija. solar thermal heating technology – tehnologija solarnog termalnog grejanja. fluks (intenzitet) sunčevog zračenja. solar flux – solarni fluks. solar power – solarna energija. spur [sp ] – v. podstaknuti. solar thermal collector – solarni termalni kolektor. active solar energy system – sistem aktivne solarne energije. solar thermal power – solarna termalna energija. kompletno. spare capacity – rezervni kapacitet. solid waste – čvrsti otpad. spare part – rezervni deo. naselja gde je sunce dominanantan izvor energije. solar water heater – solarni bojler za zagrevanje vode. pouzdano. čvrsto. solar cell – solarna ćelija.

zamašan. subsidy [ s bsidi] – n. pomoćni. submerge [səb m d ] – v.stabilize stabilize [ ste bəla z] – v. opterećen. tank (za vodu. stabilizovati. učesnik. rezervoar. subsidized [ s bsəda zd] – adj. ulje). state-of-the-art [ ste t əv ði a t] – adj. substantial [səb stænʆəl] – adj. stock [st k] – n. sporedni. koji sledi. najmoderniji. nepogoda. subvencionisan. storage tank [ st r d tæŋk] – n. površinsko iskopavanje rude. filijala. subsidized raw material production – subvencionisana proizvodnja sirovina. substantial investment – značajne investicije. podružnica. potopiti. napregnut. steam electric plant [ sti m lektr k plɑ nt] – n. storage [ st r d ] – n. predlog). stock-limited – ograničenih zaliha. naftu. pomoćni. static electricity [ stæt k lek tr siti] – n. u znatnoj meri. substitute [ s bstitju t] – v. podneti (npr. zameniti. submit for review – podneti na proveru. oluja. stand-by oil production – kapaciteti za dodatnu proizvodnju nafte u slučaju nepredviđenih potreba. strip mining [strip main ŋ] – n. stakeholder [ ste k həʊldə] – n. standard reference conditions – standardni referentni uslovi. statički elektricitet. submit [səb m t] – v. slojevit. potonji. manure storage – skladištenje đubriva. ISO standards – ISO standardi. u pripravnosti. standard [ stændəd] – n. znatan. stressed [strest] – adj. stand-by [ stændba ] – adj. oil stocks – zalihe nafte. subsidiary [səb s diəri] – n. store [st ] – v. state-of-the-art techology – najmodernija tehnologija. skladištenje. 74 . rezervni. parna električna centrala. reviziju. uskladištenje. zaliha. substitute materials – alternativni materijali. cisterna. storm [st m] – n. zaroniti. skladište. na čekanju. čuvanje. subsidiary [səb s diəri] – adj. stratified [ strætifa d] – adj. standard. subsequent [ s bsikwənt] – adj. zainteresovana strana. najsavremeniji. materijali koji mogu zameniti upotrebu nekih drugih materijala. skladištiti. subvencija.

podzemni. sustain a reduction – izdržati period redukcije. supply chain – lanac snabdevanja.synchronization subterranean [ s btə re niən] – adj. živ. switch [sw tʆ] – n. sulphurization [ s fərai zeiʆən] – n. switch off – isključiti. sumpor. premer. survey [ s ve ] – n. supreme [su pri m] – adj. prekidač. anketa. pretrpeti. održati. podneti. nabavljač. in sustainable manner – naodrživ način. podržati. preklopnik. synchronization [ s ŋkrəna ze ʆən] – n. dobavljač. stabilan. supplies – zalihe. mogućnosti snabdevanja. switch-board – razvodna tabla. sustainable use – održivo korišćenje. izdržati. sustainable [sə ste nəbəl] – adj. ispitivanje. 75 . supplier [sə pla ə] – n. sulphur (S) [ s lfə] – n. trajnost. sulphuric acid – sumporna kiselina. sunlight [ s nla t] – n. sumporizacija. istraživanje. supply and demand – ponuda i potražnja. supply [sə pla ] – n. trajan. switch on – uključiti. održivost. sustain [sə ste n] – v. sustainable development – održivi razvoj. sustainability [sə ste nə b liti] – n. supreme body – vrhovno telo. suburban [sə b bən] – adj. izlazak sunca. sunset [ s nset] – n. prigradski. sinhronizacija. sunčeva svetlost. stabilnost. zalazak sunca. sustainable management – održivo upravljanje. low-sulphur fuels – goriva sa niskim sadržajem sumpora. vrhovni. ponuda na tržištu. supply options – opcije. sunrise [ s nra z] – n.

tackle

T
tackle [ tækəl] – v. baviti se nečim, baratati, rukovati, uhvatiti se u koštac; take [teik] – v. uzeti, uzimati; take decision – doneti odluku; take effect – stupiti na snagu; take into account – uzeti u obzir, voditi računa; take into consideration – uzeti u obzir; take joint action – preduzeti zajedničke aktivnosti; take part – učestvovati; take place – održati se (događaj); take steps – preduzeti mere; take the lead – preuzeti vođstvo; taking account of – uzimajući u obzir; tamper [ tæmpə] – v. neovlašćeno dirati, nepropisno rukovoditi; tamper-proof [ tæmpəpru f] – adj. zaštićen od nepropisnog rukovanja; tank [tæŋk] – n. rezervoar, posuda, tank; tank car – vozilo-cisterna; tankage [ tæŋk d ] – n. čuvanje tečnosti u cisternama, tankovima, taksa za skladištenje tečnosti; pipeline tankage – cevovod za skladištenje nafte; tanker [ tæŋkə] – n. tanker, brod-cisterna; tap [tæp] – n. slavina, čep; tap [tæp] – v. eksploatisati, koristiti; tapped potential – iskorišćeni potencijal; target [ tɑ git] – n. cilj; target value – ciljna vrednost; tariff [ tærif] – n. tarifa; tax [tæks] – n. porez, taksa, naknada; tax exempt – oslobođen poreza; tax exemption – izuzeće od plaćanja poreza; tax incentive – poreska olakšica; tax relief – oslobađanje od poreza; taxation [tæk se ʆən] – n. oporezivanje; taxing [ tæks ŋ] – adj. zahtevan;

76

timing
technical feasibility [ tekn kəl fi zi b liti] – n. tehnička izvodljivost; technology [tek n ləd i] – n. tehnologija; transfer of technology – transfer tehnologije; vehicle emission control technology – tehnologija kontrole emisije štetnih gasova iz vozila; telemetry [te limitri] – n. telemetrija, daljinsko merenje; temporary means [ tempərəri mi nz] – n. privremene mere, sredstva; test [test] – n. ispit, provera, test, probni, ispitni; test borehole – probna bušotina; thermal [ θ məl] – adj. termalni, toplotni; thermal efficiency – toplotna efikasnost; thermal energy demand – potražnja za toplotnom energijom; thermal input – unos toplote; thermal power plant – termoelektrana; thermal treatment – termička obrada; thermocontrol [ θ məʊkən trəʊl] – n. termoregulacija; thermoelectricity [ θ məʊ lek tr siti] – n. termoelektricitet; thermoregulation [ θ məʊ regjə le ʆən] – n. termoregulacija; thermostable [ θ mə steibəl] – adj. termostabilan, otporan na toplotu; thickness [ θ knis] – n. debljina; thunderbolt [ θ ndəbəʊlt] – n. munja; thunderstorm [ θ ndəst m] – n. oluja s grmljavinom; tickler [ t klə] – n. regulator jačine struje; tide [ta d] – n. plima i oseka; tidal power – energija plime i oseke; tidal wave – plimski talas; time [ta m] – n. vreme; dead time – izgubljeno vreme; fault time – vreme ispada; idle time – vreme rada bez opterećenja; time consuming – koji dugo traje; time dependent – zavistan od vremena; time lag – kašnjenje, vremensko zaostajanje; time limit – vremensko ograničenje; time-of-use rates [ taim əv ju z reits] – tarifne razlike zavisno od doba dana; timetable [ ta m te bəl] – n. vremenski raspored, vozni red; timing [ ta m ŋ] – n. merenje vremena, izbor momenta, sinhronizacija;

77

tolerance
tolerance [ t lərəns] – n. tolerancija; tolerate [ t ləre t] – v. tolerisati, dozvoliti, podnositi; tool [tu l] – n. sredstvo, alat; torrent [ t rənt] – n. bujica, jak mlaz; total [ təʊtl] – adj. ukupan, ceo, sav;; total efficiency – ukupna efikasnost; total suspended particulates – ukupna količina suspendovanih čestica; traffic [ træf k] – n. saobraćaj; training [ tre n ŋ] – n. obuka, obučavanje; transboundary [trænz baʊndəri] – adj. prekogranični; transboundary flux – fluks (nečega) koji prelazi (državnu) granicu; transboundary impact – prekogranični uticaj; transboundary natural resources – prirodni resursi koji se prostiru preko državnih granica; transboundary pollution – prekogranično zagađenje; transboundary water – prekogranične vode; transformer [træns f mə] – n. transformator; transit [ trænzit] – n. tranzit, prelaz, prolaz; transit country – tranzitna zemlja; Transit Protocol – Protokol o tranzitu; transmission [trænz m ʆən] – n. prenos, transmisija, prenošenje; transmitting utility (TRANSCO) – institucija koja obezbeđuje prenos (energije) i održava mrežu; transnational [trænz næʆənəl] – adj. transnacionalni; transnational project – transnacionalni projekat; transport [ trænsp t] – n. prevoz; transport fuel – transportno gorivo; transportation [ trænsp te ʆən] – n. saobraćaj; transportation facilities – transportna postrojenja; treatment [ tri tmənt] – n. tretman, obrada; trouble [ tr bəl] – n. nezgoda, nevolja, kvar; troubleproof [ tr bəlpru f] – adj. zaštićen od kvarova; troubleshoot [ tr bəl ʆu t] – v. tražiti neispravnost, tražiti grešku; truck tank car [tr k tæŋk kɑ ] – n. kamion cisterna; trunk [tr ŋk] – n. dalekovod, spojna linija, gepek, sanduk; tuning [ tju n ŋ] – n. podešavanje; turbine [ t ba n] – n. turbina; gas and steam turbine – gasna i parna turbina;

78

neopterećen. environmental considerations – pitanja životne sredine. bez ljudske posade. ukloniti prepreku. unleaded [ n ledid] – adj. unit [ ju nit] – n. unleaded fuel – bezolovno gorivo. unleaded gasoline – bezolovni benzin. deblokirati. nepristrasan. bezolovni. poboljšati. unmanned [ n mænd] – adj. automatski. unbalance [ n bæləns] – n. under consideration – u razmatranju. unilateral [ ju ni lætərəl] – adj. monofazan. popraviti. jednostran. podzemni. razdvajanje (npr. unbundling [ n bandliŋ] – n. ultraljubičasto zračenje. 79 . unilateralan. podnapon. element. unload [ n ləʊd] – v. nenaelektrisan. obratiti punu pažnju. uncouple [ n k pəl] – v. uniphase [ ju nife z] – adj. unaprediti. neravnoteža. neodrživ. underground [ ndəgraʊnd] – adj. underestimate [ ndər estime t] – v. upgrade [ p gre d] – v. U ultraviolet radiation (UV) [ ltrə va əlit re di e ʆən] – n. unviable [ n va əbəl] – adj. rasteretiti. fer. modernizacija. wind turbine – turbina na vetar. koji nije raspoloživ. unblock [ n bl k] – v. objektivan. nemoguć. poboljšanje. podzemna železnica. potceniti. undervoltage [ ndə vəʊlt d ] – n. unconnected [ nkə nektid] – adj. koji se nalazi ispod. unbiased [ n ba əst] – adj. parametar. updating [ p de tiŋ] – n. koji nije dostupan. rastavljanje. n. razdvojiti.. uncharged [ n tʆɑ d d] – adj.upgrade turbine generator – turbinski generator. nepovezan. underlaying [ ndə le iŋ] – adj. ukloniti opterećenje. give full consideration to – potpuno razmotriti. on no consideration – ni pod kakvim okolnostima. usluga). unavailable [ nə ve ləbəl] – adj. nenapunjen (akumulator). jedinica. preniski napon.

vendor [ vendə] – n. ostvariv. biljno ulje. potvrđivanje. proveravanje. korišćenje. korišćenje. water. vehicle emission – emisija štetnih gasova iz vozila. usavršavanje. isporučilac. primena. ventil.upgraded fuel upgraded fuel – gorivo sa poboljšanim sastavom. moguć. sposobnost za život. upgrading [ p gre dinŋ] – n. motor vehicle – motorno vozilo. ventilation of rooms – provetravanje prostorija. energy and resource use – korišćenje vode. vehicle [ vi kəl] – n. primena. utilization [ ju tila ze ʆən] – n. upotreba. ventilacija. vapour pressure – napon pare. korišćenje. vapour. poboljšavanje. para. vozilo. upotrebiti. energije i drugih resursa. provera valjanosti. uranium enrichment – proces obogaćivanja uranijuma. razuman izbor. vegetable oil [ ved təbəl oil] – n. viable [ va əbəl] – adj. prodavac. dokazivanje. održivost. sredstvo. važna usluga kao na primer snabdevanje vodom. uranijum. uranium (U) [jʊ re niəm] – n. para koja se vraća u proces. strujom ili gasom koja je svima obezbeđena i koju svi korisnici plaćaju. koji se može održati u životu. legalizacija. usage [ ju s d ] – n. koristiti. prevozno sredstvo. utilize [ju tila z] – v. viability [ va ə b liti] – n. provetravanje. vapor [ ve pər] – n. upotreba. utilization of nuclear energy – korišćenje nuklearne energije. utility [ju t liti] – n. valve [vælv] – n. vehicle emission control – kontrola emisije štetnih gasova iz vozila. smisaona alternativa. V validation [ væli de ʆən] – n. use [ju s] – n. 80 . economic viability – ekonomska održivost. viable alternative – realna. vapour recovery – ponovno korišćenje pare. ventilation [ vent le ʆən] – n. verification [ verifi ke ʆən] – n.

računajući na. ranjivost. zapaljiv. W waste [we st] – n. napon. vulnerability [ v lnərə b liti] – n. waste [we st] – v. hazardous waste – opasni otpad. s namerom da. 81 . promenljiv. waste recovery – ponovna upotreba otpada nakon reciklaže. gledište. prekršaj. pogled. nagao. SI jedinica za merenje električnog napona. waste-rock – jalovina. volatile [ v ləta l] – adj. voltaic [vəʊl taik] – adj. waste disposal – odlaganje otpada. radioactive waste – radioaktivni otpad. territorial waters – teritorijalne vode. naponski. voltage element – naponski element. isparljiv.territorial waters view [vju ] – n. izgled. voltamper. osetljivost. violent [ va ələnt] – adj. nasilan. water [ w tə] – n. waste residue – otpadni talog. pretvorljiv u paru. eksplozovnost. volatile organic compounds (VOC) – isparljiva organska jedinjenja. nestalnost. violation [ va ə le ʆən] – n. industrial waste – industrijski otpad. krhkost. waste derived fuel – gorivo proizvedeno iz otpada. voltage sag – pad napona. with view to – s ciljem. isparljivost. narušavanje. imajući u vidu. separated household waste – razvrstan kućni otpad. waste heat – suvušna (otpadna) toplota. drinking water – voda za piće. otpad. stanovište. volt. trošiti. Volt (V) [vəʊlt] – n. nestalan. volatility [ v lə t ləti] – n. traćiti. žestok. voda. tap water – voda iz vodovoda. shvatanje. waste management – upravljanje otpadom. voltage [ vəʊlt d ] – n. volt-ampere [vəʊlt æmpeə] – n. voltaža.

dobrobit. ustava. water quality – kvalitet vode. water-drainage [ w tə dre n d ] – n. wave power – energija talasa. vododelnica. wholesale [ həʊlse l] – n. wholesale power market – tržište veleprodaje el. proširiti. water-supply [ w təsə pla ] – n. blagostanje. human well-being – dobrobit čoveka. povećati. snabdevanje vodom. skup elektrana na vetar. waterpower [ w tə paʊə] – n. watermeter [ w tə mi tə] – n. wind powered electricity generation – proizvodnja el. welfare [ welfeə] – n. water-bearing [ w tə beər ŋ] – adj. vetar.water body water body – vodno telo. wave [we v] – n. zimski maksimum (potrošnje). water-cooled [ w tə ku ld] – adj. winter peak [ w ntə pi k] – n. socijalna pomoć. widen the market – proširiti tržište. water-collecting [ w tə kə lektiŋ] – adj. water divide – vododelnica. milijardu vati. brana. water turbine – vodena turbina. vodonosni. watershed [ w təʆed] – n. vodomer. wet [wet] – adj. well-being [ wel bi iŋ] – n. vlažan. bezvodni. mokar. talas. oseke i talasa. Watt (W) [w t] – n. kompaktna raspoloživa količina vode u prirodi. wind energy – energija vetra. vodoprivreda. gigawatt (GW) – gigavat. vazdušne turbina. isušivanje zemljišta. koji se hladi vodom. wave and tidal energy – energija plime. energije. 1000 vati. energije uz pomoć vetra. vat. watertight [ w tə ta t] – adj. milion vati. nepropustan za vodu. vodena snaga. wholesale competition – veleprodajna konkurencija. megawatt (MW) – megavat. veleprodaja. water management – upravljanje vodama. dobrobit. sliv. dobro. wind farm [ w nd fɑ m] – n. waterless [ w tələs] – adj. kaptažni. wind [w nd] – n. widen [ wa dn] – v. čovečanstva. wind turbine [ w nd t ba n] – n. merna jedinica za snagu. water-gate [ w tə ge t] – n. 82 . kilowatt (kW) – kilovat.

drvna masa. šuma. ostvariti (prihod). osobina određenog procesa da nema ispuštanja štetnih materija (najčešće toksičnih gasova i gasova staklene bašte). woody biomass [ wʊdi ba əʊmæs] – drvenasta biomasa. Y yield [ji ld] – n. odustati. dobit. prinos. provodnik. wire line – električni vod. doneti. zero emission – nulta emisija. 83 .zero emission wire [wa ə] – n. žica. open wire line – slobodni vod. wood residues – ostatak od prerade drveta. dati. predati se. Z zero [ z ərəʊ] – num. drvo. live wire – vod pod naponom. faza. dati nekome prvenstvo. izdašnost (izvora). wood [wʊd] – n. broj nula. yield [ji ld] – v.

UNECE EEA – European Environment Agency – Evropska agencija za životnu sredinu EIA – Environmental Impact Assessment – procena uticaja na životnu sredinu EIA Convention – Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Espoo. 1991) – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu EIB – European Investment Bank – Evropska investiciona banka EIs – economic instruments – ekonomski instrumenti EMAS – eco-management and audit scheme – sistem Evropske unije za eko-menadžment i proveru EMEP Protocol – Protocol to the LRTRAP Conventon on long-term financing of the cooperative programme for monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe (Geneva.skraćenice AFV – alternative fuel vehicle – motorno vozilo koje za pogon ne koristi gorivo na bazi naftinih derivata BAT – best available technique – najbolja raspoloživa tehnika BATNEEC – best available techniques not entailing excessive costs – najbolje raspoložive tehnike koje ne zahtevaju prekomerne troškove BSEC – Black See Economic Cooperation – Crnomorska ekonomska saradnja CE – Council of Europe – Savet Evrope CERN – Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (European Organization for Nuclear Research) – Evropski savet za nuklearna istraživanja CP – cleaner production – čistija proizvodnja CSCE – Conference on Security and Co-operation in Europe – Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji CSD – Commission on sustainable development – Komisija za održivi razvoj EBRD – European Bank for Reconstruction and Development – Evropska banaka za obnovu i razvoj ECE v. 1984) – Protokol uz LRTRAP konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velike udaljenosti 84 .

skraćenice EU – European Union – Evropska unija EV – electric vehicle – električno vozilo FAO – Food and Agruculture Organization – Organizacija za ishranu i poljoprivredu GATT – General Agreement on Tariffs and Trade – Opšti sporazum o trgovini i tarifama GEF – Global Environmental Facility – Globalni mehanizam za finansijsku podršku u oblasti životne sredine GHGs – greenhouse gases – gasovi staklene bašte Habitat – vidi UNCHS IAEA – International Atomic Energy Agency –Međunarodna agencija za atomsku energiju IAE – International Atomic Energy – Međunarodna agencija za atomsku energiju IBRD – International Bank for Reconstruction and Development – Međunarodna banka za obnvu i razvoj ICAO – International Civil Aviation Organization – Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo ICC – Interantional Chamber of Commerce – Međunarodna trgovinska komora ICJ – International Court of Justice – Međunarodni sud pravde IEA – International Energy Agency – Međunarodna agnecija za energiju IFC – International Finance Corporation – Međunarodna finansijska korporacija IFCS – Intergovernmental Forum on Chemical Safety – Međuvladin panel o hemijskoj bezbednosti IFI – International financial institutions – međunarodne finansijske institucije IGO – intergovernmental organization – međuvladina organizacija IHO – International Hydrographic Organization – Međunarodna hidrografska organizacija ILA – International Law Association – Udruženje za međunarodno pravo ILC – International Law Commission – Komisija za međunarodno pravo ILO – International Labour Organization – Međunarodna organizacija rada 85 .

1979) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima MEAs – Multilateral Environmental Agreements – multilateralni sporazumi u oblasti životne sredine NATO – North Atlantic Treaty Organization – Organizacija za severnoatlansku saradnju NEAP – National Environmental Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine NEHAP – National Environmental and Health Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine i zdravstva NGO – non-governmental organization – nevladina organizacija OAPEC – Arab Petroleum Exporting Countries – Orgaizacija arapskih zemalja izvoznica nafte ODS – ozon depletion substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač OECD – Organization for Economic Co-operation and Development – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries – Organizacija zemalja izvoznica nafte. OSCE – Organization for Securtiy and Co-operation in Europe – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju RA/RM – risk assessment / risk management – procena rizika / upravljanje rizikom REC – Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu 86 .skraćenice IMF – International Monetary Fund – Međunarodni monetarni fond IMO – International Maritime Organization – Međunarodna pomorska organizacija IPP – Integrated Product Policy – integralna politika proizvodnje IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – Međuvladin panel o klimatskim promenama IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control – integralno sprečavanje i kontrola zagađenja ISO – International Organization for Standardization – Međunarodna organizacija za standardizaciju IUCN – The World Conservation Union – Međunarodna unija za očuvanje prirode JI – joint implementation – zajedničko sprovođenje LRTRAP Conventon – Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Geneva.

1992) UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development – Konferencija UN o trgovini i razvoju UNDP – United Nations Development Programme – Program UN za razvoj UNECE – United Nations Economic Commission for Europe – Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu UNEP – United Nations Envrionment Programme – Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change (New York. nauku i kulturu UNGA – United Nations General Asembly – Generalna skupština Ujedinjenih nacija UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj UNSC – United Nations Securty Council – Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija UNECOSOC – United Nations Economic and Social Council – Ekonomski i socijalni savet Ujedinjenih nacija UNCED – United Nations Conference on Environment and Development – Konferencija UN o životnoj sredini i razvoju (Rio de Janeiro. Scientific and Cultural Organization – Organizacija UN za obrazovanje. 1992) – Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama 87 . 2003) – Protokol o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu uz Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu SECI – Southeast European Cooperative Iniciative – Inicijativa saradnji u Jugoistočnoj Evropri UN – United Nations – Ujedinjene nacije UNCHS – United Nations Center for Human Settlements – Centar UN za ljudska naselja UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea – Konvencija UN o pravu mora UNESCO – United Nations Educational.skraćenice REReP – Regional Environmental Reconstruction Programmee – Program obnove životne sredine Jugoistočne Evrope SEA – Strategic Environmental Assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu SEA Protocol – Protocol on strategic environmental assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Kiev.

skraćenice UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj VA – voluntary agreements – dobrovoljni sporazumi WB – World bank – svetska banka WBCSD – World Business Council for Sustainable Development – Svetski poslovni savet za održivi razvoj WHO – World Health Organization – Svetska zdravstvena organizacija WIPO – World Intellectual Property Organization – Međunarodna organizacija za intelektualnu svojinu WMO – World Meteorological Organization – Svetska meteorološka organizacija WTO – World Trade Organization – Svetska trgovinska organizacija WWF – World Wide Fund for Nature – Svetski fond za prirodu 88 .

1992. Ženeva. EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. Sofija. Energy Community South East Europe Treaty (or ECSEE) Ugovor o energetskoj zajednici jugoistocne Evrope. CLRTAP – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih Nacija o promeni klime. Rio de Žaneiro. 1989. 1979 Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. 1992. 89 . 1994. Arhus. 1998. Basel Convention – Bazelska konvencija – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. Energy Charter Treaty – Ugovor o energetskoj povelji. Espo. Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. Kyoto Protocol – Kjoto protokol.lista dokumenata Lista dokumenta iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom i koji čine osnovu reči prevedenih u ovom rečniku: Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. Njujork. Bazel. 1991. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine.

Beč. Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. Helsinki 1992. 1985 90 .lista dokumenata Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata. Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. Helsiniki 1992. 1987.

mse. 1988 7.o.gov/glossary/glossary.html http://www. Longman Dictionary of Contemporary English. 2003 5. Drvodelić..literatura 1. Zagreb.uk/energy /energy-glossary/page24579_print. Webster’s New World Dictionary. 4. Macmillan Publishers Limited. Pearson Education Ltd.html 91 . Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske. Englesko-srpski rečnik terminologije iz oblasti životne sredine.gov. Slave: Anglisko-makedonski limnološki leksikon. 1989. Filipović.gov/glossary/ http://matse1. Simon & Schuster Inc.eia. Milan: Hrvatsko ili srpsko-engleski rječnik. New York.ca. 3.dti. Zagreb.doe. 2. 2004 linkovi http://www. Hidrobiološki zavod – Ohrid. Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske.o. Rudolf: Englesko-hrvatski ili srpski rječnik. Macmillan English Dictionary. Pearson Education Ltd. 1986. Nikolovski – Katin.html http://www.org/education/gscleanenergy/glossary.htm http://www. Third College Edition.uiuc. EKO DIMeC d. 1989. Valjevo. 2002 8. Longman Interactive English Dictionary.energy.edu/energy/glos. 2000 6..nesea. New York.

92 .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful