ENGLESKO-SRPSKI

REČNIK
TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

Beograd februar 2007.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE
Izdavač: Misija OEBS-a u Srbiji, Odeljenje za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Autori: dr Aleksandar Bogojević dr Dragoljub Todić Ksenija Maltez Miloš Katić dr Vid Vukasović Vigor Majić Kompjuterska obrada: Aleksandar Panov Grafička obrada: Branislav Savić Štampa: SGR „ORIGINAL“ Tiraž: 600 kom.

Ova publikacija je deo programa Energetska bezbednost Misije OEBS-a u Srbiji i nije namenjena za komercijalnu upotrebu. Neovlašćeno kopiranje, umnožavanje i štampanje je protivzakonito i kažnjivo.

a sam kvalitet prevoda je često nezadovoljavajući. organizacije potrošača itd. nemački). Problemi u vezi sa prevođenjem sa stranih jezika uopšte. Spisak problema je mnogo duži od navedenih. Treba dodati da značajnu ulogu u ovoj saradnji igraju i privredni sektor (proizvođači i distributeri energije na prvom mestu) kao i nevladine organizacije (stručna udruženja. svakako doprinosi intenziviranje međunarodne saradnje u oblasti energetike i s njom nerazlučivo povezanoj oblasti zaštite životne sredine. koji su najčešće u upotrebi prilikom zaključivanja međunarodnih ugovora. španski. 3 . a značajan udeo pripada i drugim subregionalnim organizacijama. ali i zbog relativno raširene prakse slobodnog i neujednačenog tumačenja pojedinih termina. tako i svi drugi korisnici. Neujednačeno.). Potreba za ovakvim rečnikom postoji i prilikom pripreme materijala za učešće naših delegacija na međunarodnim konferencijama. što je posebno ozbiljan problem kod pripreme prevoda međunarodnih ugovora u vezi sa njihovom ratifikacijom. francuski. a posebno međunarodnih ugovora nailazi na mnoge probleme. pokazuje da se prilikom prevođenja stručnih tekstova uopšte. ako ne i nemoguće odvajati od energetike. Toj potrebi. Pri tom je u rečnik unet i izvestan broj termina iz srodnih oblasti. a na prvom mestu iz oblasti zaštite životne sredine. a pored toga mnogi u srpskom jeziku nemaju odgovarajuću reč i zahtevaju „opisni“ prevod. pa i sa engleskog. naime.uvodne napomene Rečnik pojmova i termina iz oblasti energetike zasnovan je prevashodno na terminologiji koja se sreće u međunarodnim ugovorima koji se odnose na ovu problematiku. vodeću ulogu imaju Ujedinjene nacije. i sa njima se susreću kako stručni prevodioci. Ta saradnja se pre svega ostvaruje sa međunarodnim organizacijama čija aktivnost obuhvata i problematiku energetike. godine ugovorom između pomenutih zemalja i EU. odnosno program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE). a ponekad i pogrešno korišćenje pojedinih termina dovodi do nesporazuma i teškoća pre svega u komuniciranju sa telima međunarodnih organizacija. odnosno njihovim objavljivanjem u službenom glasilu i uvođenjem u unutrašnji pravni sistem države. a njihovo uočavanje i ponavljanje u praksi je izazvalo potrebu da se pristupi izradi ovog engleskosrpskog rečnika termina iz oblasti energetike. naime. ali i uopšte na međunarodnom nivou. Potreba za izradom ovakvog rečnika pojavila se iz više razloga. Ujednačavanje terminologije je bitno i za komunikaciju na srpskom jeziku između subjekata koji učestvuju u raznim delatnostima u vezi sa energetikom. Te se pojave umnožavaju prilikom uporednog prevođenja termina sa nekoliko stranih jezika (na primer engleski. često nisu ujednačeni ni u izvornim tekstovima međunarodnih ugovora. ruski. Oni. su mnogobrojni. Prevođenje stručnih pojmova i termina sa engleskog na srpski jezik zahteva saradnju eksperata različitih struka sa izvrsnim poznavanjem oba jezika. Iskustvo. zatim Evropska unija (EU) i Savet Evrope (CE). Pri tom je za Srbiju posebno interesantna Zajednica za energetiku zemalja Jugoistočne Evrope osnovana 2005. životnom sredinom i nekim drugim srodnim domenima. koju je teško. uključujući na prvom mestu one u čijoj je nadležnosti primena pomenutih ugovora. U tome.

kao i najvažnije ugovore zaključene na subregionalnom nivou (posebno za područje Jugoistočne Evrope). Takođe. profesori. Ako bi se u Rečnik uneli svi termini koji se sreću u postojećim međunarodnim dokumentima i bogatoj stručnoj literaturi. ne samo sa stanovišta korišćenja izvora terminologije o energetici. To bi zahtevalo angažovanje većeg broja saradnika. su kriterijum za odabir reči i obim rečnika. svrha ovog rečnika nije da zameni već postojeće stručne rečnike vezane isključivo za oblast energetike. EKODIMeC. 4 . zatim svih pet osnovnih ugovora zaključenih u okviru Saveta Evrope i pod okriljem Evropske komisije UN za Evropu. studenti. Valjevo. Pri tom je korišćeno iskustvo stečeno prilikom izrade Rečnika termina iz oblasti životne sredine (OSCE. već i sa stanovišta njegove upotrebne vrednosti. i svi zainteresovani za bolje upoznavanje problematike u pomenutoj oblasti. mnogo više vremena za njegovu izradu. Rečnik može biti korišćen za približavanje međunarodne problematike i međunarodne saradnje u oblasti energetike svima koji se na neki način bave ovim pitanjem. učenici. Multidisciplinarnost materije o kojoj je ovde reč. koji su značajni i za Srbiju. akcije koje se sprovode na internom planu država. usvojenih na međunarodnim konferencijama i ekspertskim sastancima i. Zato se stalo na stanovište da je u ovoj fazi potrebno izraditi rečnik ovog tipa i obima. novembar 2006. Redakcioni odbor Beograd.Rezultat međunarodne saradnje u oblasti energetike su pre svega međunarodni ugovori (multilateralni. Ta lista obuhvata međunarodne multilateralne ugovore globalne (univerzalne) prirode. Dakle. u meri u kojoj su ona značajna za problematiku energetike. pa i ovog. i znatno više finansijskih sredstava. 2004). podržao je inicijativu za izradu ovakvog rečnika. kako obavezujućeg tako i deklaratornog karaktera. regionalni i bilateralni). To mogu biti i novinari. godine. koji većinom pripadaju legislativi Ujedinjenih nacija. Dva glavna prethodna pitanja koja se postavljaju u vezi sa izradom svakog rečnika. zatim čitav niz međunarodnih instrumenata. Osim eksperata za pitanja prirodnih i tehničkih nauka. on bi bio izuzetno obiman. najzad. Mission in Serbia). u radu su učestovali i stručnjaci za međunarodnopravna i uporednopravna pitanja. zahtevala je angažovanje stručnjaka iz različitih područja nauke. U skladu sa projektnim zadatkom. nisu mogle biti unete mnoge reči za koje se smatralo da se lako mogu pronaći u postojećim standardnim ili stručnim englesko-srpskim rečnicima. naučni radnici. nego što je ovom prilikom bilo moguće obezbediti. utvrđena je lista značajnijih međunarodnih ugovora u oblasti energetike i zaštite životne sredine na osnovu njihovih tekstova je napravljen izbor odrednica. Sektor za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Misije OEBS u Srbiji (Economic and Environmental Department of the OSCE. Imajući u vidu pomenute razloge. cilj i svrha ovog rečnika su širi. Zbog ograničenja postavljenih predviđenim obimom rečnika.

Razlog tome su. kao i termini koji su nastali (i nastaju) u vezi sa specifičnošću problematike o kojoj je ovde reč. Pravna pravila i izreke. nije u tom smislu „nova“ pravna disciplina. i usko s njim povezano pravo životne sredine. ta usaglašenost je i pravna obaveza. a pre svega sa zaštitom životne sredine. ciljevi. u izradi rečnika. Značajan deo unutrašnjih pravnih propisa država iz domena energetike nastaje usaglašavanjem sa relevantnim pravnim normama iz međunarodnih ugovora. naglasak je stavljen na savremeni tok razvoja terminologije koja se tiče energetike. nastalim mnogo pre usvajanja pravnih pravila o energetici (na primer. Međutim. Sa stanovišta stručne terminologije. pre svega. a često su i usklađene (na primer terminologija iz legilslative EU i država članica). ali i da se kod korisnika rečnika izazove nepotrebna 5 . specifičnosti međunarodnih ugovora (predmet ugovora. zajedno sa najnovijim pravnim pravilima koja izražavaju specifičnosti problema energetike i životne sredine. u najvećoj meri.).predgovor Osobenost ovog rečnika je u tome što njegov najveći deo termina proizilazi iz međunarodnih ugovora i što bi njegovim korišćenjem bilo unapređeno stvaranje jedinstvene terminologije na srpskom jeziku. Međutim. Neki termini i formulacije su unete u rečnik zbog njihovog značenja. bez obzira na vremenski raspon koji postoji između njihovog nastanka. U suprotnom. kojima se reguliše oblast energetike. Stoga je u izradi Rečnika primenjen takav metodološki pristup kojim su obuhvaćeni i termini sa „širim značenjem“ od onog koje se vezuje za energetiku. nekim od takvih termina se u međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim instrumentima ponekad daje u izvesnoj meri različit smisao. i potiče. okolnosti njihovog nastajanja. nastaju mnogi problemi. bilo isključivo ili češće zajedno sa drugim srodnim pitanjima. postojala je mogućnost da se preuzimanjem tumačenja njihovog značenja iz svakog međunarodnog ugovora pojedinačno. u međunarodnopravnom regulisanju uopšte i u zakonodavstvima država se u velikoj meri „približavaju“. čine značajan deo sveukupnog pravnog regulisanja ove problematike. upravnog. Terminologija u oblasti energetike. za oblast energetike. veza sa drugim međunarodnim ugovorima iz iste ili slične oblasti. „koristi“ opštim pravnim institutima. mehanizmi njihovog sprovođenja. predstavljaju celinu. iz oblasti građanskog. kako na međunarodnom tako i na unutrašnjem planu pojedinih država. vrši redukcija u tumačenju smisla pojedinih ugovora. itd. U takvim slučajevima. ali i međunarodnog ugovornog prava). krivičnog. pre svega u implementaciji međunarodnih ugovora. koji su uneti u Rečnik. Granica između te dve kategorije termina nije uvek vidljiva. to znači da se navedena dva domena – međunarodni ugovor i unutrašnji pravni propis. jer pravo energetike (i usko s njim povezano pravo životne sredine). iz međunarodnog ugovornog prava. a tiču se „opštih“ pravnih instituta. a može se reći i da predstavljaju odraz savremenog međunarodnog prava i najnovijih tendencija njegovog razvoja. Ova konstatacija ima šire značenje. Međunarodni ugovori. Za države strane ugovornice konkretnih ugovora. jer se pravo energetike. u terminološkom smislu ne mogu tretirati odvojeno.

metod koji je primenjen pri njegovoj izradi. novembar 2006. koje su države počev od Kraljevine Jugoslavije. prirodnih i tehničkih nauka. koja se primenjuje u procesu stvaranja evropskog (komunitarnog) prava uopšte. Za područje Srbije to je značajno i zbog toga što problemi prevođenja termina povodom implementacije međunarodnih ugovora prate celokupan opus međunarodnih ugovora iz oblasti životne sredine. Evropske unije i mnogih drugih međunarodnih organizaacija. Njome se. poštujući pri tom zahteve relevantnih naučnih disciplina. u kontinuitetu umnožava opus međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih instrumenata uopšte. Za izbor termina unetih u ovaj rečnik poslužili su pre svega neki od važnjih međunarodnih ugovornih akata navedenih u Listi dokumenata iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom. preko SFRJ. u našoj sredini. Harmonizacija. U tom procesu učestvuje većina država sveta. Učešće u radu tima eksperata društvenih (pravnih). SRJ i SCG do Republike Srbije. ne zamenjuju pravila implementacije međunarodnih ugovora. kodifikacijama velikih pravnih sistema. U ovom vremenu. godine 6 . Beograd. kao metod usaglašavanja pravnih propisa danas predstavlja novu vrstu metodologije. potpisale i ratifikovale. već to nalažu i činjenice koje problematiku energetike svrstavaju u pitanja od globalnog znacaja. ima elemenata metoda koji su već ranije primenjivani u postupcima međunarodne unifikacije pravnih pravila. a u tom okviru i evropskog prava energetike. U tom pogledu. Rad Ujedinjenih nacija. a ta pojava je naročito izrazita u materiji koja se tiče energetike i usko s njom povezane životne sredine. To je dovelo do nastanka vrlo obimnog korpusa međunarodnopravnih dokumenata obavezujućeg i deklarativnog karaktera.zabuna. Stoga je odlučeno da se pojedinim terminima daju opštiji značaj i smisao. niti umanjuju terminološki problemi u prevođenju termina sa izvornog jezika dokumenta na srpski jezik. na osnovu zajedničkih elemenata iz različitih određenja. je doprinelo realizaciji navedenog metoda. što je ne samo njihov interes. međutim. korisnost rečnika bi trebalo da dođe do izražaja i u harmonizaciji unutrašnjih propisa sa propisima Evropske unije. implementaciji međunarodnih ugovora i dr.

kao u reči cup /k p / kratko o. kao u reči pick /p k/ kratko e.izgovor i skraćenice Fonetski alfabet. kao u reči bar /bɑ / kratko a. kao u reči bad /bæd/ dugo a. kao u reči sea /si / kratko i. kao u reči school /sku:l/ engleski glas kao u reči accept /ək sept/ engleski glas kao u reči word /w d/ engleski glas kao u reči play /ple / engleski glas kao u reči buy /ba / engleski glas kao u reči employ / m pl / engleski glas kao u reči now /naʊ/ engleski glas kao u reči open / əʊpən/ engleski glas kao u reči ears / əz/ engleski glas kao u reči careful / keəfl/ engleski glas kao u reči fuel /fjuəl/ ʊ u: ə ei ai i au əu iə eə uə – – – – – – – – 7 . kao u reči board /b d/ kratko u. kojim je označen izgovor engleskih reči. kao u reči bet /bet/ otvoreno e. sastoji se od ovih znakova: Vokali: i i e æ a: – – – – – – – : – – – – – produženo i. kao u reči fossil /'f səl/ dugo o. kao u reči evacuate / vækjʊe t/ dugo u.

fonetski izgovor i skraćenice Konsonanti: p b t d k g tʆ d f v θ ð s z ʆ – – – – – – – – – – – – – – – – engleski glas kao u reči party / pɑ ti/ engleski glas kao u reči book /bʊk/ engleski glas kao u reči table / te bəl/ engleski glas kao u reči dinner / d nə/ engleski glas kao u reči king /k ŋ/ engleski glas kao u reči game /ge m/ engleski glas kao u reči picture / p ktʆə/ engleski glas kao u reči judge /d engleski glas kao u reči fire /fa ə/ engleski glas kao u reči veal /vi:l/ engleski glas kao u reči ethnic / eθn k/ engleski glas kao u reči this /ð s/ engleski glas kao u reči smoke /sməʊk/ engleski glas kao u reči zero / z ərəʊ/ engleski glas kao u reči brush /br ʆ/ engleski glas kao u reči beige /be / engleski glas kao u reči have /hæv/ engleski glas kao u reči mother / m ðə/ engleski glas kao u reči nanny / næni/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ engleski glas kao u reči left /left/ engleski glas kao u reči roar /r / engleski glas kao u reči you /ju:/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ d / h m n ŋ l r j w – – – – – – – – 8 .

– adverb – prilog n. – verb – glagol 9 . – number – broj pl. – singular – jednina v. – plural – množina sg. – noun . – adjective – pridev adv.lista skraćenica adj.imenica num.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

12

bogat. accumulate [ə kju mjʊle t] – v. accede to an office – stupiti na dužnost. sklad. pristup. in accordance with – u skladu sa. accountable [ə kaʊntəbəl] – adj. accountability [ə kaʊntə b liti] – n. dogovor. account of costs – račun proizvodnih troškova. ubrzati. havarija. 13 . accelerated development – ubrzani razvoj. odgovornost. access to energy – pristup eneregiji. pristupiti nečemu. mogućnost uvida u poslovanje ili dokumentaciju. razmotriti. abundant [ə b ndənt] – adj. izobilje. račun. prihvatljivost. mogućnost prihvatanja. nezgoda. accession to an organisation – stupanje u organizaciju. zastupljenost. access [ ækses] – n. above ground [ə b v graʊnd] – adj. accede to [ək si d] – v. slaganje. obilan.A Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. preciznost. accuracy [ ækʊrəsi] – n. fair access to – fer pristup nečemu. accord [ə k d] – n. accordance [ə k dəns] – n. pristup. apsorbovati. abort [ə b t] – v. take into account – uzeti u obzir. accident [ æks dənt] – n. udes. accelerate [ək seləre t] – v. tačnost. akcident. 1998. obilje. odbaciti. nagomilati. saglasnost. accelerate authorisation procedures – ubrzati procedure autorizacije. obzir. account [ə kaʊnt] – n. akumulirati. accede to a convention – pristupiti konvenciji. stupiti na nešto. upiti. pristupanje. acceptibility [ək septə b ləti] – n. abundance [ə b ndəns] – n. sklad. bank account – račun u banci. accession [ək seʆən] – n. prilaz. Arhus. odgovoran nekome. absorb [əb s b] – v. prekinuti. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. nadzemni.

dopunski. advanced conversion technology – tehnologija napredne konverzije. to bring added value to – dodati vrednost nečemu. to the best advantage – najpovoljnije. pridružen. administrative [əd m nistrət v] – adj. aerosol [ eərəs l] – n. additional [ə d ʆənəl] – adj. affordable price – pristupačna cena. affordable [ə f dəbl] – adj. prednost. administrative measures – administrativne mere. oglas. activate [ æktive t] – v. adjust the legislation – prilagoditi propis nečemu. sticanje. aktivirati. prikupljanje. acquisition [ ækwi z ʆən] – n. tačan. negativan. pristupačan. pripojen. ad hoc [æd h k] – adv. coordinated action – koordinirana akcija. priuštiv. dobitak. oglašavati. akcija. regulisanje. immediate action – neposredno delovanje. precizan.accurate accurate [ ækjʊrət] – adj. upravne mere. napredan. take joint action – preduzeti zajedničku aktivnost. upravni. savetnik. aero [eərəʊ] – koji se odnosi na vazduh. additional physical capacity – dodatni fizički (prostorni) kapaciteti. advertise [ ædvəta z] – v. sprej.n] – n. advantage [əd vɑ nt d ] – n. novi razvojni termo procesi. za ovu svrhu. dodatni. moderan. action plan – akcioni plan. aerosol. uključiti. prilagoditi. prilagođavanje. aktivnost. ispravan. dobitak. dodatna vrednost. administrativni. kontra efekat. advertisement [əd v tismənt] – n. koji se koriste za uklanjanje gradskog čvrstog otpada. korist. raspršene kapljice neke supstance u vazduhu. staviti u pogon. doterivanje. plan aktivnosti za postizanje nečega u budućnosti. delovanje. advanced [əd vɑ nst] – adj. adviser [əd va zə] – n. advice [əd va s] – n. adjust [ə d st] – v. affiliate [ə f lie t] – adj. 14 . nadmoćnost. action [ ækʆ. nepovoljan. savet. adjustment [ə d stmənt] – n. added value [ ædid vælju ] – n. adverse [ ædv s] – adj. suprotan. u ovom slučaju. kao gasifikacija ili piroliza. podešavanje. spojen. adverse effect – nepovoljan. reklamirati. podesiti. reklama. adversely affected – izložen negativnom delovanju.

agricultural [ ægr k ltʆərəl] – adj.alert afterburning [ ɑ ftə b n ŋ] – n. poljoprivredni. agenda of the meeting – dnevni red sastanka. agregator (u smislu elektroprivredno preduzeće. aggregate [ ægr ge t] – v. air [eə] – n. dvostrani sporazum. in agreement with – u dogovoru sa. nagomilan. alcohol fuel [ ælkəh l fju əl] – n. komora za naknadno hlađenje. 15 . naknadno sagorevanje. ugovor. uzbuna. age-dating [ e d deitiŋ] – n. program rada. environmental impact of agriculture – uticaj poljoprivrede na životnu sredinu. kombinat. sporazum. organizacija koja objedinjuje i(ili) povezuje proizvođače i korisnike energije). zemljoradnja. koji stari. skupiti. dogovor. aglomeracija. agricultural land – poljoprivredno područje. regional agreement – regionalni sporazum. obrađivanje zemlje. aggregation [ ægr ge ʆən] – n. agreement [ə gri mənt] – n. aftercooler [ ɑ ftə ku lə] – n. skupljen. upozorenje. zastareva. alert [ə l t] – n. oprez. agenda [ə d endə] – n. ageing [ e d ŋ] – adj. celina. aggregate [ ægr gət] – adj. nagomilavanje. slaganje. frontier agreement – pogranični sporazum. agricultural enterprise – poljoprivredno dobro. alkoholno gorivo. dnevni red. aggregate [ ægr gət] – n. kompoznitni sastav. određivanje veka trajanja. skupljanje. ageing infrastructure – zastarela infrastruktura. vazduh. agriculture [ ægr k ltʆə] – n. implementation of agreement – primena (implementacija) sporazuma. signing of agreement – potpisivanje sporazuma. saglasnost. ukupan. bilateral agreement – bilateralni. poljoprivreda. agregat. ukupan zbir. dogorevanje. nagomilati. reach an agreement – postići sporazum. preferential agreement – preferencijalni sporazum. startosti. aggregator [ ægr ge tə] – n. Agenda 21 – Agenda 21 (jedan od glavnih dokumenata koji je usvojen na Rio konferenciji o životnoj sredini i razvoju 1992). agglomeration [ə gl mə re ʆən] – n. nagomilavanje. masa. multirateral agreement – višestrani sporazum.

anaerobic digestion – proces razgradnje koji ne koristi kiseonik. aneks. alternative [ l t nət v] – adj. naizmenična struja. annex [ æneks] – n. dodatak. alternativa. ambient concentrations – koncentracije (neke materije) u ambijentu. angle [ æŋgəl] – n. amplify [ æmplifa ] – v. ambient [ æmbiənt] – adj. analitički. preinačenje. popraviti. annotate [ ænəte t] – v. izmeniti. menjanje. premeštanje. analysis [ə næləsis] – n. pojačati. životinjski. koji se odnosi na životinje. animal [ æniməl] – adj. 16 . amendment [ə mendmənt] – n. alternative energy resources – alternativni izvori energije. koji zamenjuje nešto. jačina struje u amperima. data analysis – analiza podataka. amperage [ æmpər d ] – n. angle of incidence – upadni ugao. analiza. popravka zakona ili dokumenta. izmena. dopuna. alteration [ ltə re ʆən] – n. dati primedbu. koji služi nečemu kao zamena. allocation of funds – raspodela finansijskih sredstava. alternating current (AC) [ l t neit ŋ k rənt] – n. prokomentarisati. amandman. povećati. okolni. proces dobijanja energije iz životinjskog otpada. animal [ æniməl] – n. alociranje. analytic [ ænəl t kəl] – adj. dopuniti. alternativni. pribeležiti. ugao. alternative [ l t nət v] – n. animal charcoal – ugalj životinjskog porekla. ambient temperature – temperatura vazduha u neposrednoj okolini. amend [ə mend] – v. anaerobni. raspodela. alternativni energetski resursi. analiziranje. anaerobic digester – uređaj za anaerobnu razgradnju. amperaža. analysis of facts – analiza činjenica. životinja. koji može da opstane tamo gde nema slobodnog kiseonika. dodeljivanje.allocation allocation [ ælə ke ʆ. anaerobic [ ænə rəʊb k] – adj. izbor. ispravka. animal waste conversion – konverzija životinjskog otpada. visina (nadmorska). amandirati. alternative fuel – alternativno gorivo.n] – n. altitude [ æltitju d] – n. ispitivanje. allocation of facilities – premeštanje postrojenja.

zona. tumačenje. prilaz (u smislu načina dolaženja do nekog rezultata). odgovarajući. arable crops – ratarski usevi. prihvatanje. sušan. nepravilnost. koji se dešava jednom godišnje. 17 . annual turnover – godišnji obrt. objašnjenje. areas – sušne oblasti. water – kopnena. odobrenje. aparat. arid [ ærid] – adj.arid zones. approximate [ə pr ksimət] – adj. anthropogenic activities – aktivnosti vezane za čoveka i njegovu delatnost. anthropogenic influence – uticaj izazvan ljudskim aktivnostima. aparat u domaćinstvu. limited area – ograničena površina. zone. vodonosni. area load – opterećenje po jedinici površine. pollutant emissions management area – područje u kojem se upravlja emisijama zagađujućih materija. areas annotation [ ænə te ʆən] – n. anomalija. odstupanje. suv. sličan. primedba. bezvodan. aproksimativan. appliance [ə pla əns] – n. approval procedure – procedura odobrenja. anticipated energy demand – predviđena potražnja. komentar. kućni aparat. approval [ə pru vəl] – n. conservation area – područje pod zaštitom. vodena površina. arid zones. arable land – obradiva zemlja. arable [ ærəbl] – adj. obradiv (obradiva zemlja). electrical appliances – bela tehnika. aqueous [ eikwiəs] – adj. jednogodišnji. neke vrste energije ili sirovine) koja se dogodi tokom godinu dana. appropriate [ə prəʊprieit] – adj. antropogeni. mašina. pristup po principu korak po korak. approach [ə prəʊtʆ] – n. priblizan. annual maximum demand – najveća potražnja nečega (npr. oblast. pristup. area [ eəriə] – n. predvideti. annual [ ænjuəl] – adj. annual energy output per turbine – godišnja proizvodnja energije po turbini. godišnji. stepwise approach – postepeni pristup. anthropogenic [æn θrəpə d inik] – adj. anticipate [æn t sipe t] – v. area of land. anomaly [ə n məli] – n. vodeni. područje. oranica. površina. koji sadrži vodu.

atomizer [ ætəm aizə] – n. automatski. atom. pasus. established under Article 21 – ustanovljen na osnovu Člana 21. uspon. procena. atom [ ætəm] – n. atmosfera. attenuator [ə tenjueitə] – n. dodeliti. assessment [ə sesmənt] – n. sklopiti. penjati se. assign [ə sa n] – v. ash [æʆ] – n. odredba. life cycle assessment – ocena (procena) životnog ciklusa. imati pravo odlučivanja. javna vlast. competent authority – nadležni organ. povećati. provera. ascent [ə sent] – n. organ ili telo (u smislu vlasti). uvećati. polazna tačka. augment [ g ment] – v. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu (npr. article [ ɑ t kəl] – n. assemble [ə sembəl] – v. pretpostavka. 18 . pridružiti.ti] – n. as provided for in Article 1 – u skladu sa Članom 1. pripisati. risk assessment – procena rizika. authority [ θ r. samostalno. to have authority – biti ovlašćen. članak. tačka. conformity assessment – ocenjivanje usaglašenosti. predmet. vlast. sastaviti. pepeo. sredstva.semiarid semiarid – polusušan (u smislu zemljišta). judicial authority – sudska vlast. korisno svojstvo. arrestor (arrester) [ə restə] – n. ocena. gas koji se može koristiti u komercijalne svrhe i koji se nalazi uz naftu na prirodnim nalazištima pod zemljom. raspršivač. odvodnik (gromobrana). atomic energy – atomska energija. assets – pl. prednost. posed. strategic environmental assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu. atomic radiation – atomsko zračenje (radijacija). associated gas [ə səʊʆie tid gæs] – n. public authority – javna uprava. asset [ æset] – n. audit [ dit] – n. osnovna sredstva. oslabljivač. assumption [ə s mpʆ ən] – n. deo. kod projektovanja energetskih postrojenja). auto – samo. spojiti. uzdizati se. aktiva. atenuator. ascend [ə send] – v. atmosphere [ ætməsf ə] – n. paragraf. član. impovina. montirati. revizija. povećavati se.

traka. barrel [ bærəl] – n. sačuvati. mašine neophodne za podršku funckionisanju postrojenja. pozadina. barge [bɑ rd ] – n. konačno stanje. raspoloživ. load balance – uravnoteženost opterećenja. personal background – lični podaci. naftni generator koji dopunjuje proizvodnju el. balance of payment – bilans plaćanja. available [ə ve ləbəl] – adj. presnimiti. Basel Convention – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. bekap. bure. balast. podrška. oslonac. opterećenje. backfill [ bækfil] – n. balance of trade – bilans poslovanja. pojas. spoj sličih komponenti. band [bænd] – v. energije solarnog sistema tokom dugotrajnih oblačnih perioda kada nema dovoljno sunčeve svetlosti). rezerva. nosilac. naknadno ispunjavanje. balans. environmental balance – ravnoteža u životnoj sredini. saldo. balance [ bæləns] – n. backup [ bæk p] – n. 1989. šlep. bilans. baterija. okupiti se. available scientific knowledge – raspoloživo naučno znanje. ravnoteža. energy consumption balance – balans potrošnje energije. auxiliary equipment – pomoćna oprema. back up [bæk p] – v. kičma. zasipanje. uobičajena mera za zapreminu nafte (približno 159 litara). auxiliary energy subsystem – pomoćni energetski podsistem (npr. Bazel. opseg. band [bænd] – n. backbone [ bækbəʊn] – n. barža. vaga. dodatni. available resources – raspoloživi resursi. battery [ bætəri] – n. professional background – radno iskustvo uključujući i kvalifikacije. 19 . barel. podloga. bearer [ beərə] – n. pomoćni.bearer auxiliary [ g z ljəri] – adj. dostupan. vezati. ballast [ bæləst] – n. kopija. background [ bækgraʊnd] – n. akumulator. B available technology – raspoloživa tehnologija.

on behalf of ones capacity – u ime (na osnovu) funkcije koju neko vrši. dobit. vezivni. otklon. bellow ground [b ləʊ graund] – adj. bind legaly – pravno obavezati. proces koji koristi biljke ili mikroorganizme da pretvori jedan oblik energije u drugi. bio-based renewable energy – obnovljivi izvori energije zasnovani na biološkom materijalu. binding [ ba nd ŋ] – adj. neobjektivnost u smislu veće naklonosti prema jednoj opciji. otvoreni konkurs. benchmarking – testiranje na osnovu unapred zadatih repera. bidding procedure – licitacija. beneficiary [benə f ʆəri] – n. bias [ baiəs] – n. potvrditi ugovor. bioconversion [ ba əʊ kən v ʆən] – n. on behalf of – u korist. best available technology not entailing excessive costs (BATNEEC) – najbolja dostupna tehnologija koja ne zahteva prekomerne troškove. korist. benefit [ benefit] – n. biokonverzija. postupak dobijanja sintetičkog gasa iz uglja. ići u korist.behalf behalf [b hɑ f] – n. bidding [ b d ŋ] – n. režim rada. nametnuti. mutual benefit – obostrana korist. imati koristi od. koristiti. benzin i prirodni gas). vozilo koje može koristiti dve vrste goriva (npr. ratifikovati. referentna tačka (nivo. bid [b d] – n. prednapon. povlastica. podzemni. nuđenje. potpomagati. beneficial for – koristan za. bi-gas process [ baigæs prəʊses] – n. 20 . reper. bi-fuel vehicle [ba fju əl vi kəl] – n. u interesu. odstupanje. vezati jedno za drugo. obavezati. for the benefit of – u korist. korist. best available technology (BAT) – najbolja dostupna tehnologija (tehnika) koja je definisana određenom regulativom. ponuda. prednost. pogodnost. benefit [ benefit] – v. bind [baind] – v. spojni priključni. neravnoteža. behavior [b he vjə] – n. privilegija. binding agreement – obavezujući sporazum. u ime. zvanična ponuda. environmental benefit – dobrobit za životnu sredinu. ponašanje. obavezujući. prednost. binding decision – obavezujuća odluka. bio [ ba əʊ] – odnosi se na živi svet. benchmark [ bentʆmɑ k] – n. kvalitet). onaj koji ima korist. prikupljanje ili davanje ponuda. skriveni.

biodegradable waste – biološki razgradljiv otpad. šema. duvanje. tehnički crtež. blackout [ blækaʊt] – n. biopower [ ba əʊ paʊə] – n. eksplozija. bioethanol [ ba əʊ eθən l] – n. biodiesel [ ba əʊ di zəl] – n. biogas. bioetanol. biosphere [ ba əʊsf ə] – n. gorivo nastalo iz biološkog materijala. biogas [ ba əʊ gæs] – n. bioenergija. 1992. mikroorganizama i gljiva) određenog područja. 21 . bioelectricity [ ba əʊ lek tr siti] – n. biogas used as motor fuel – biogas upotrebljen kao motorno gorivo. biomass [ ba əʊmæs] – n. udarac. zamračenje. blow [bləʊ] – n. biomass fuel – biljni ili životinjski proizvodi ili ostaci koji se koriste kao gorivo. boiler [ b lə] – n. biološka raznovrsnost. gas nastao biološkom razgradnjom organske materije u odsustvu kiseonika. nacrt. udar (vazduha). Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. biogorivo. bojler. biosfera. izduvavati. plan. biomasa. biodiverzitet. biorazgradljiv. ispuštati. Rio de Žaneiro. živi svet. blast [blɑ st] – n. blueprint [ blu pr nt] – n. biomass exploitation – korišćenje biomase. zatvoreni sud u kome se voda pretvara u paru pod pritiskom. boiler house – kotlarnica. bioenergija. biopower installations – postrojenja za preradu bioenergije. elektricitet dobijen biološkim procesima. biomass installations – postrojenja za preradu biomase. energije. dizel gorivo koje se proizvodi od biljnog ili životinjskog materijala. biodiversity [ ba əʊ da v siti] – n. bioenergy [ ba əʊ enəd i] – n. bioelektricitet. etil-alkohol dobijen preradom biološkog materijala (biljaka). biofuel [ ba əʊ fju əl] – n. biodizel. kotao.boiling water reactor (BWR) biodegradable [ ba əʊ d gre dəbl] – adj. skup svih vrsta (biljaka. produvavanje. biološki razgradljiv. biological diversity – biodiverzitet. energija vezana za biološke procese. biomass crop production – proizvodnja biljnog materijala u cilju njenog korišćenja kao biomase. biota. iznenadni nestanak el. boiling water reactor (BWR) – nuklearni reaktor koji u procesu rada zagreva vodu do temperature ključanja. projekat. bleed [bli d] – v. biota [biəʊ tə] – n. životinja. krvariti.

prekid u radu. bunch [b ntʆ ] – n. bound by obligations – obavezan dužnostima. teret (odnosi se na zapreminu). bridge [br d ] – n. šentiranje. velika propusna moć. odozdo naviše. područno odeljenje ili kancelarija. bound [baʊnd] – adj. od nižeg nivoa ka višem. gorenje. prekid struje. pomoćna dinamo-mašina. pauza. brand [brænd] – n. vrsta. burden sharing – raspodela opterećenja. grananje. obilazni put.boost boost [bu st] – v. bridging [br d iŋ] – n. vezan. granica. žig. širiti se. transboundary – prekogranični. izgaranje. bulk [b lk] – n. odvod. burden [ b dn] – n. proboj. mimoilaženje. booster [bu stə] – n. ugovorima. most. prespajanje. široki obuhvat. ogranak. bypass [ ba pɑ s] – n. brend. grana. raspad. širokopojasni. račvati se. šantiranje. marka. bušotina. dodatni pojačavač. podstaći. tereta. burning [ b n ŋ] – n. transboundary pollution – prekogranično zagađenje. međa. prestanak. financial burden – finansijska obaveza. sagorevanje. ispad. dodatni pogon. 22 . branch office – podružnica. teret. snop. opterećenje. pospešiti. havarija. branch [brɑ ntʆ] – v. boost competitivneness – podstaći konkurentnost. obaveza ili odgovornosti između učesnika u nekoj aktivnosti. koji se proteže preko administrativne granice. bridge [br d ] – v. dodatni generator. breakdown [ bre kdaʊn] – n. boundary conditions – granični uslovi. svežanj. bulk buy – kupovina na veliko. granati se. borehole. broadband [ br dbænd] – adj. premostiti. administrative boundary – administrativna granica. busy hour [ b zi aʊə] – čas velikog opterećenja. boundary [ baundari] – n. grupa. obavezan na nešto. break [breik] – n. branch [brɑ ntʆ] – n. bore-hole [ b həʊl] – n. prelom. obavezama. premošćenje. bottom-up [ b təm] – adv.

ugljenik. iziskivati (mere). baždarenje. nosivost. kalorimetar. calculated – sračunat. prespajanje. provodnik. kalkulacija. casualty [ kæ uəlti] – n. calorific (caloric) value [ kælə r f k vælju ] – n. polaganje kablova. kalibracija. carbon monoxide – ugljen monoksid. zahvat. ćelija. zvati. chain reaction – lančana reakcija. changeover [ tʆe nd əʊvə] – n. pozvati. call [k l] – v. 23 . merač toplote. odustati. sposobnost. kabliranje. podešavanje. proračun. propusna moć. otkazati. račun. sposobnost. carbon cycle – ciklus ugljenika. carbon dioxide – ugljen dioksid. izazov. žrtva nesreće. capture [ kæptʆə] – n. ugljenonosni. calibration [ kæli bre ʆən] – n. element. chain [tʆe n] – n. carbon capture – izdvajanje ugljenika. capacity [kə pæsiti] – n. prekinuti. lanac. cell [sel] – n. prikupljanje. kabl. prebacivanje. celulozan. sakupljanje. calculation [ kælkjə le ʆən] – n. challenge [ tʆælənd ] – n. capability [ ke pə b liti] – n. chain of events – lanac povezanih događaja. cancel [ kænsəl] – v. nesrećni slučaj. campaign [kæm pe n] – n. cellulose [ seljələʊs] – adj.changeover C cable [ ke bəl] – n. od celuloze. kampanja. kapacitet. call for (measures) – zahtevati. pretnja. kalorijska vrednost. količina toplote nastala potpunim sagorevanjem date količne goriva (meri se u džulima po kilogramu). carbon (C) [ kɑ bən] – n. calorimeter [ kæləri mi tə] – n. mogućnost. catalytic cracking [ kætl t k kræk ŋ] – katalitičko krekovanje. izračunat. carboniferous [ kɑ bə n fərəs] – koji sadrži ugalj. hvatanje. cabling [ ke bl ŋ] – n. cellulosic bioenergy crops – biljke bogate celulozom koje se koriste za dobijanje bioenergije. technical capability – tehnička sposobnost.

grozd. circulate [ s kjəle t] – v. gomila. razjasniti. climate change – klimatska promena. kružiti. naelektrisanje. reklamacija. clunker [ kl ŋkə] – n. naplata. be in charge – biti nadležan. clearance [ kl ərəns] – n. (ne mešati sa alternative fuel vehicle). drveni ugalj. tarifa. raščišćen prostor. CO – ugljen-monoksid. rashlađivač. clean [kli n] – adj. chargeable [ tʆɑ d əbəl] – adj. energija koja se oslobađa hemijskim procesima. potraživanje. Njujork. oprterećenje. klima. elekrtrični naboj. pravilan. grupa. clinker [ kl ŋkə] – n. zahtev. krčenje šume. Ženeva. 24 . akumulatorski. obračun. climate [ kla mət] – n. dimnjak. clean coal technologies – tehnologija prerade uglja koja dovodi do smanjenja štetnih materija prilikom sagorevanja. charge [ tʆɑ d ] – n. CO2 – ugljen-dioksid. clearing [ kl ər ŋ] – n. međuprostor. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime. »krš«) koje emituje preveliku količinu štetnih materija daleko iznad dozvoljenih granica. clean fuel vehicle – vozilo koje koristi čisto gorivo. clean energy generation – proizvodnja čiste energije. uklanjanje. chimney [ tʆ mni] – n. uređaj za punjenje. pročistiti. 1992. cluster [ kl stə] – n. visinski razmak. čišćenje.charcoal charcoal [ tʆɑ kəʊl] – n. CHP – ukupna energetska proizvodnja centrale (struja i toplota) u vatima. clean fuel specification – specifikacija čistog goriva. staviti u promet. chiller [ tʆ lə] – n. raščišćavanje. clean development mechanism – mehanizam čistog razvoja. chemical energy [ kem kəl enəd i] – hemijska energija. emisija ugljen-dioksida. claim [kle m] – n. 1979. ravan. vozilo (najčešće zastarelo. cirkulisati. climate-friendly – koji ne utiče nepovoljno na promenu klime. charger [ tʆɑ d ə] – n. clarify [ klærifa ] – v. ugljena šljaka. punjač. CLRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. čist. uklanjanje. punjiv. klaster. CO2 emission – ispuštanje.

povezivanje. kolektor. cokery [ kəʊkəri] – n. coal oil – nafta koja se dobija preradom uglja. 25 . coal seam – ležište uglja. kodeks. coke oven gas – gas koji emituju koksne peći. gorenje. domaćinstava). carry out commitment – izvršiti obavezu. combat [ k mbæt] – v. obaveza. cohesion [kəʊ hi ən] – n. combat climate change – suzbijati klimatske promene. koks. boriti se. gorljiv. combustion [kəm b stʆən] – n. cohesion policy – politika povezivanja. kombinovan. program. combustible [kəm b stibəl] – adj. šifra. koksara. cogenerator [kəʊ d enə re tə] – n. collector [kə lektə] – n. kohezija. uređaj za sakupljanje. coal-cake – briketirani ugalj. zakonik. solar collector – solarni kolektor. naizmenična proizvodnja električne i toplotne enrgije u termoelektrani. coke oven – koksna peć. cogeneration [kəʊ d enə re ʆən] – n. pravila službe. coal-bed – sloj uglja. commitment [kə m tmənt] – n. combined cycle plant – termoelektrana koja koristi otpadnu toplotnu energiju za zagrevanje (npr. codex [ kəʊdeks] – n. širi skup pravila. kod.carry out commitment CO2 emission reduction – smanjenje ispuštanja ugljen-dioksida. coke [koʊk] – n. poslovnik o radu. coal slurry pipeline – cevovod za transport suspenzije uglja u vodi. code of practice – pravilnik o ponašanju. coal power plant – električna centrala na ugalj. coal [kəʊl] – n. coal conversion – prerada uglja u gas ili tečno gorivo. uređaj za korišćenje otpadne toplote. zapaljiv. collector field – kolektorsko polje. sagorevanje. pravilnik. code [ kəʊd] – n. computer code – računarski kod. product of combustion – proizvod sagorevanja. coal-pit – ugljenokop. usklađena. ugalj. coal mine methane – metan iz rudnika uglja (uključujući i neaktivne rudnike). posvećenost nečemu. combined [kəm ba nd] – adj.

compressed [kəm preʆən] – adj. takmičenje. competition [ k mpə t ʆən] – n. territory of the party concerned – teritorija zainteresovane 26 . koncern. compile [kəm pa l] – v. koji se može porediti. kompresovan. competitive [kəm petit v] – adj. koncentracija. compression-ignition engine – motor sa paljenjem pod kompresijom. sposobnost nadmetanja. competitiveness [kəm petit vnis] – n. gas concentration – koncentracija gasa. javnost na koju nešto utiče. comparable methodologies – uporedive metodologije. concern [kən s n] – n. konkurentnost. skupiti. žaliti se. compatible [kəm pætibəl] – adj. in compliance with – u skladu sa. reklamirati (u smislu primedbe). komprimovan. dizel-motor. tužba. competitive energy – energija konkuretna u određenom smislu. competition authority – nadležni organ za praćenje i nadzor nadmetanja. complaint [kəm ple nt] – n. konkurentan. javnost koje se tiče nešto. concern [kən s n] – v. compression [kəm preʆən] – n. kompilirati. compatible with industry procedures – uskladu sa industrijskim procedurama. obuhvatati. normi). biti u vezi sa. sastojati se. konkurencija. compressed natural gas (CNG) – komprimovani prirodni gas. compliance [kəm pla əns] – n. countries concerned by the process – zemlje zainteresovane za proces. comprehensive safety assessment – sveobuhvatna procena bezbednosti. nadmetanje. uporediv. ticati se. biti zabrinut. concentration [ k nsən tre ʆən] – n. odnositi se na. pridržavanje (pravila. usaglašavanje. complain [kəm ple n] – v. sastaviti. party concerned – zainteresovana strana. comprehensive [ k mpr hens v] – adj. kompatibilan. žalba. sveobuhvatan. u skladu sa. comprise [kəm pra z] – v. public concerned – zainteresovana javnost. uporediv. kompresija. stvaranje izvršne verzije programa. comparable [ k mpərəbəl] – adj.mutual committment mutual committment – obostrana obaveza. veliko preduzeće.

conduit [ k ndjuit] – n. poverljiv. tečnost dobijena kondenzacijom gasa. trošenje. take into consideration – uzeti u obzir. konzumacija. soil condition – stanje zemljišta. energy consumption – potrošnja energije. conductor [kən d ktə] – n. provodljiv. uskladištenje energije. contingency plan – plan za vanredne situacije. razmotriti. veza. consumption [kən s mpʆən] – n. priključak. connect [kə nekt] – v. rezervni plan. connector [kə nektə] – n. održanje. conservation [ k nsə ve ʆən] – n. konstituent. connecting [kə nektiŋ] – adj. zajedničko. eventualnost. priključak. consideration [kən s də re ʆən] – n. priključni. vod. dovodi do čega. zagušenje. u saobraćaju). potrošnja. connection [kə nekʆən] – n. concerted action [kən s tid ækʆən] – n. održanje. spaja. conductive [kən d kt v] – adj. provođenje (npr. uslov. prepreka.contingency plan strane. ograničenje. slučaj. constraint [kən stre nt] – n. condensate [ k ndənseit] – n. sastavni deo. engineering constraints – tehnička ograničenja. dotaći. confidentiality of information – poverljivost informacija. condition [kən d ʆən] – n. conduction [kən d kʆən] – n. potrošač. očuvanje. koji povezuje. konektor. road conditions – stanje puta. sadržaj. provodnik. confidentiality [ k nfidenʆi æliti] – n. kondenzat. constituent [kən st tʆuənt] – n. conservation of energy – čuvanje. zakrčenje. vezati. content [ k ntent] – n. spojiti. zadržavanje. čuvanje. kongestija. condensation [ k nden se ʆən] – n. energije). poverljivost. conductivity [k nd k t viti] – n. slučajnost. confidential [ k nfi denʆəl] – adj. 27 . consumer [kən sju mə] – n. koji doprinosi čemu. congestion management [kən d estʆən mæn d mənt] – upravljanje problemom zakrčenosti (npr. združeno delovanje. provodljivost. konzument. stanje. spoj. conservation of forests – očuvanje šuma. kondenzacija. obzir. contingency [kən t nd ənsi] – n. congestion [kən d estʆən] – n. cev ili kanal. razmatranje. provodnik. conducive (to) [kən dju s v] – adj.

controller [kən trəʊlə] – n. upravljanja.continuous continuous [kən t njuəs] – adj. skup. convention [kən venʆən] – n. koji može da se zameni nečim drugim. aparatura koja menja svojstva električne struje. konvertor. non-convertible – nezamenjiv. kontrolor. pretvaranje. upravljački uređaj. conventional fuel cycle – ciklus konvencionalnog goriva. regulator. upravljački. contract terms – ugovorni uslovi. konverzija. konvertibilan. za razliku od sintetičkog gasa. contract [ k ntrækt] – n. konvencija. konvekcija. conventional fuel – konvencionalno gorivo. izmeniti. toplotu. n. conversion (into. neprekinut. konvencionalan. converter [kən v tə] – n. conversion fuel factor – faktor konvertovanja goriva. transporter. hlađenje. uslovi predviđeni ugovorom. gasa. convert [kən v t] – v. kontrola. to) [kən v ʆən] – n. 28 . zamenljiv. rashladni fluid. konvertovati. pretvarati. controllability [kən trəʊlə biliti] – n. pokret. sredstvo za hlađenje. cool [ku l] – v. ili u drugi oblik energije. ohladiti. controlled thermonuclear fusion – kontrolisana termonuklearna fuzija. zamena. convection [kən vekʆən] – n. conventional [kən venʆənəl] – adj.. contractor [kən træktə] – n. convertible [kən v tibəl] – adj. control [kən trəʊl] – n. prenošenje. uređaj za hlađenje. ugovarač. preduzimač. vozilo naknadno adaptirano za korišćenje alternativnog goriva. neprekidan. kontrolni. converted vehicle – konvertovano vozilo. proces adaptacije postrojenja sa korišćenja konvencionalnog na korišćenje alternativnog izvora energije. struje. sposobnost regulacije (sistema). continuous current – neprekidni tok (npr. operater. dogovor. cooler [ku l] – n. upravljanje. cooling [ku liŋ] – n. controlling [kən trəʊliŋ] – adj. svaka tehnologija koja pretvara potencijalnu energiju u gorivo. coolant [ ku lənt] – n. ugovor. conveyer belt – transportna traka. izvođač. kontrola. zameniti. conventional gas – prirodni gas koji se nalazi u prirodi. conveyer [kən ve ə] – n. dobavljač. ugovor. uobičajen. bilo kog fluida). nadzor.

cross [kr s] – koji se pruža sa jedne na drugu stranu. counteraction [ kaʊntər ækʆən] – n. suštinski. energija sadržana u jezgru reaktora. cover [ k və] – v. critical [kritical] – adj. korozivan. rđanje. coupling [ k pl ŋ] – n. unit cost – jedinična cena. korupcija. brojilo. cost-benefit analysis – analiza isplativosti. prekriti. regulator. spojnica. vrsta useva. kvarenje. cross section – poprečni presek. punomoćje. uređaj za korekciju. pojava pukotina. criticality [ kriti kæliti] – n. kritički. costs – troškovi. core [k ] – n. cost recovery – naknada troškova. cost-effective – isplativ u odnosu na uloženi novac. corrosive [kə rəʊs v] – adj. crop [kr p] – n. usev. ispravljač. kritičnost. učesnik (u procesu. kontra (prefiks). cost-benefit – odnos uloženog i dobijenog. kultura. obuhvatiti. cross-border – prekogranični. isplativost. kriterijum. counter-measure – protivmera. 29 . corruption [kə r pʆən] – n. koksovanje. cena po jedinici. core energy – osnovna (bazna) energija. corrector [kə rektə] – n. jezgro transformatora. projektu) istog ili odgovarajućeg ranga. criterion [kra t əriən] – n. covering [ k vər ŋ] – n. jezgro reaktora. counter [ kaʊntə] – n. spoj.cross-border core [k ] – adj. pokriti. cost-competitive – konkurentan po ceni. credentials [kr denʆəlz] – pl. brojač. obloga. rod. protivdejstvo. cena. letina. veza. ovlašćenje. prekrivač. fixed cost – stalni trošak. vredan uloženih sredstava. trošak. prostor u blizini jezgra nuklearnog reaktora. cracking [ kræk ŋ] – n. lomljenje. ključni. cost [k st] – n. truljenje. estimated cost – predračun. spajanje. srž. korozija. corrosion [kə rəʊ ən] – n. prinos. prevlaka. razgovoru. crop species – sorta. core area – osnovno područje. profil. criteria – kriterijumi. jezgro. kritičan. counterpart – sagovornik. sprega.

sirov. crude oil stocks – zalihe sirove nafte koje se čuvaju u rafinerijama i terminalima naftovoda. 30 . podaci. najmodernija. crucial [ kru ʆəl] – adj. najsavremenija tehnologija. damp [dæmp] – adj. prost. electrical current – električna struja.cross-border trade cross-border trade – prekogranična trgovina. neprečišćen. cross-border transmission – prenošenje (npr. aktuelni. šteta. 1994. data [ de tə] – pl. cumulative impact – kumulativni uticaj. regulisati. vlažan. najsavremeniji. crude supplies – zalihe sirove nafte. current trends – savremeni tokovi. energije. prigušivač. suštinski. postavljanje brane. Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. bitan. neprovodni materijal. damming [dæm ŋ] – n. damper [dæmpə] – n. zbirni. crude oil – sirova. crude [ kru d] – adj. damp [dæmp] – v. petrolej koji se nalazi u zemlji pre prerade. cycle [ sa kəl] – n. dnevni. current [ k rənt] – n. prigušiti. cutting-edge technology – najnovija. tekući. current issues – tekuća pitanja. el. curb [k b] – v. current-carrying – pod naponom. cutting-edge [ k t ŋ ed ] – adj. neprerađen. krug. tok. Sofija. ograničiti. alternating current (AC) – naizmenična struja. dam [dæm] – n. kvar. kumulativni. period. current [ k rənt] – adj. svakodnevni. gasa) preko određene granice. neprerađena nafta. current proof – protivstrujni. struja. smanjiti. ciklus. amortizer. brana. krucijalan. D daily [ de li] – adj. damage [ dæm d ] – n. najmoderniji. cumulative [ kju mjələt v] – adj. prigušnica. oštećenje. uspor rečnog toka.

tražnja za nečim na tržištu. 31 . beleženje podataka. razdvojiti. deactivate [di æktive t] – v. degasing vent – ventil (otvor) za ispuštanje gasa. beznaponski. dead time – izgubljeno vreme. kosina. kašnjenje. isključiti. ispustiti. krajnji rok. delay [d le ] – n. degasification [di gæsifi ke ʆən] – n. delta [ deltə] – n. data processing – obrada podataka. odstraniti gas iz neke supstance ili prostora. density [ densiti] – n. degas. energije) za nivo potrošnje u udarnom vremenu. dead conductor – beznaponski provodnik. potražnja. vreme zastoja. dezaktivirati. dead [ded] – adj. daylighting control – kontrola dnevnim svetlom.density data acquisition – prikupljanje podataka. nivo. propadanje. decay [d ke ] – n. kontrolni sistem koji reguliše (najčešće) rasvetu zavisno od intenziteta dnevnog svetla. dnevna svetlost. nulti. cena isporuke. raspad. demand charge – tarifa koju plaća veliki potrošač (el. delivery charge [d l vəri tʆɑ d ] – n. neformalni skraćeni naziv za apsolutnu razliku neke dve fizičke veličine. odlaganje. average demand – prosečna potražnja za nečim na datom prostoru tokom zadatog vremenskog perioda (npr. usporenje. data logging – prikupljanje. strmina. deadline [ dedla n] – n. osloboditi. raskinuti. high demand – visoka potražnja. dubok. odstranjivanje gasa. sunovrat. deep mine – jamski rudnik. dating pulse [ de t ŋ p ls] – impuls za sinhronizaciju. decouple [d k pəl] – v. deep [di p] – adj. deep mining – dubinski kop. stepen. degree [d gri ] – n. demand [d mɑ nd] – n. gustina. rečna delta. zahtev. data flow – tok podataka. mrtav. de-gas [di gæs] – v. koncentracija. daylight [ de la t] – n. neaktivan. demand power – zahtevana snaga. broj kilovat časova upotrebljenih u periodu od 24 sata daje prosečnu potražnju za taj period). decline [d kla n] – n. truljenje. demand restraint measures – mere ograničenja potrošnje.

položiti. opustinjavanje. zavisnost od. osiromašen. deposit [d p zit] – n. desulphurization [di s lfəra ze ʆən] – n. strategies for development – strategije razvoja. utvrditi. desulphur [di s lfə] – v.dependence on dependence on [d pendəns] – n. šteta. depo. difuzan. razvoj. deregulacija. naslaga. raspršen. obezsumporenje. sprava. uklanjanje sumpora iz nekog procesa ili supstance. depository [d p zitəri] – n. diffuse [d fju z] – v. pogoršanje. otkriti. sunčevo zračenje raspršeno česticama u vazduhu ili vodi). tj. raširen. nataložiti. skladište. detection [d tekʆən] – n. ukidanje. naprava. energetski izvori zasnovani na prirodnim resursima koji se mogu iscrpsti. depletable [d pli təbəl] – adj. decentralizacije i sl.). deponovati. diffuse [d fju s] – adj. uštrb. deprecijacija. diesel oil [ di zəl l] – n. stovarište. sustainable development – održivi razvoj. derogation [ dirə ge ʆən] – n. deregulation [di regjə le ʆən] – n. ukloniti sumpor iz nekog procesa ili supstance. desalinizacija. raspršiti. development [d veləpmənt] – n. rasprostranjen. učiniti difuznim. širenje (nastajanje) pustinje. ukidanje poreza. razmeštaj. device [d va s] – n. spuštanje na niži nivo odlučivanja ili niži položaj. diffuse radiation – difuzno zračenje (npr. izdvojiti sumpor. detect [d tekt] – v. otkrivanje. depozitar (ugovora). desalination [di sæli ne ʆən] – n. ispražnjen. developing countries – zemlje u razvoju. foster development – podsticati razvoj. pad vrednosti. pretvaranje u pustinju. detektovati. developed countries – razvijene zemlje. uklanjanje soli iz nekog procesa ili supstance. izvor energije ili resursa koji je raspoređen na mnogo mesta. iscrpljen. uređaj. deposit [d p zit] – v. nanos. dizel gorivo. nalazište. pojednostavljenje ili smanjenje regulative ili zakonodavnih ograničenja (u cilju ukidanja monopola. desertification [d z tifi ke ʆən] – n. depletable energy resources – ograničeni izvori energije. deployment [d pl mənt] – n. opaziti. 32 . dependency on energy imports – zavisnost od uvoza energenata. depozit. diffuse source – rasut izvor. detaxation [tæk se ʆən] – n. razvrstavanje. detekcija. depreciation [d pri ʆi e ʆən] – n.

discharge of pollutants – ispuštanje zagađujućih materija. odstupanje. električna i svetlosna energija direktno dobijena od sunca u određenom prostoru. direktan. nepoklapanje. dostaviti. ne priznati. razdvojiti. ispustiti. disaster [d zɑ stə] – n. discharge [d s tʆɑ d ] – v. podložan procesima fermentacije ili razgradnje. osporiti. nepogode ili katastrofe. katastrofa. disaster area – zona nesreće. uklanjanje. odlaganje. dislokacija. isključenje (iz procesa). raspolaganje. otpremiti. mogućnost potrošača na malo da kupi el. discharge [d s tʆɑ d ] – n. waste disposal – odlaganje otpada. rasteretiti. rastaviti. osloboditi. razilaženje (u mišljenju). direct [da rekt] – adj. demontirati. potrošni materijal. prekidanje. rasklopiti. rastvorljiv. nesreća. nesklad. electric discharge – električno pražnjenje. demontirati. razgradljiv. direct current (DC) – jednosmerna struja. eddy current – vrtložna struja. direct energy conversion – proizvodnja električne energije iz energetskog izvora bez prenošenja energije do radne tečnosti ili pare (bez posredovanja termomehaničkih procesa). dislocation [ d slə ke ʆən] – n. neposredan. disconnector [ d skə nektə] – n. discharge of functions – razrešiti obaveze. pražnjenje. direct current (DC) – jednosmerna struja. rasklopiti. dispatch [d spætʆ] – v. disconnect [ d skə nekt] – v. energiju direktno sa veleprodajnog tržišta. disassemble [disə sembəl] – v. direct access – direktan pristup. direct solar gain – direktna solarna dobit. prekid. discrepancy [d skrepənsi] – n. dismantle [d s mæntl] – v. disposables [d spəʊzəbəlz] – n. disruption prevention – sprečavanje prekida (isporuke el. nevolja.disruption prevention digestible [da d estibəl] – adj. disengagement [ d s n ge d mənt] – n. energije). ispuštanje. isključiti. a ne od lokalnog distributera. dispečer. digestible agricultural waste – razgradljiv poljoprivredni otpad. razdvajač. prekidač. disruption [d s r pʆən] – n. diskrepanca. disposal [d spəʊzəl] – n. dispatcher [d spætʆə] – n. npr. premeštanje. neusaglašenost. disclaim [d s kle m] – v. svarljiv. onaj koji raspoređuje. 33 . upotrebljiva toplotna. isprazniti. neslaganje.

gubitak. rasejavanje. kanalizacija. promeniti pravac. mana. double glazing [ d bəl gle z ŋ] – n. dissolved gas – rastvoreni gas (npr. distribucija (npr. koji se odvija tokom 24 sata. 34 . isporuka el. putem niskonaponske mreže). drown [draʊn] – v.disruptive disruptive [d s r pt v] – adj. dry cellulosic material – suvi celulozni materijal. raznolikost. energije do konačnih potrošača. isprazniti. drenirati. crpsti. rastvoriti. niz. prozori sa duplim staklima. pomak. koji se odvija u doba dnevnog svetla. diversifikacija. smetnja. otklon. lokalni operater za snabdevanje el. odliv mozgova. nedostatak. disipacija. diversity of supply – raznovrsnost ponude. down [daʊn] – prep. dnevni. suv. ometajući. potopiti. raznovrsnost. drawback [ dr bæk] – n. dry [drai] – adj. diurnal [da nəl] – adj. downstream – nizvodno. distributing network – električna razvodna mreža. isušivanje. diseminacija. divert [da v t] – v. distributing [d str bju t ŋ] – adj. utopiti. downed – umanjen. drain [dre n] – n. drenaža. dissolve [d z lv] – v. dissemination of information – širenje informacija. suša. downwind – niz vetar. rasipanje. drift [dr ft] – n. driving force – pokretačka snaga (npr. diversification [da v sifi ke ʆən] – n. dissemination [d semi ne ʆən] – n. odstupanje. prirodni gas koji se nalazi pomešan sa naftom u prirodnim nalazištima). pomeranje. pogon. pobudni. DNO [di en əʊ] – n. razvodni. driving [ dra v ŋ] – adj. dissipation [ d si pe ʆən] – n. odvoditi. diversity [da v siti] – n. distribution [ d stri bju ʆən] – n. drought [draʊt] – n. inicijativa). pogonski. disturbance [d st bəns] – n. niz struju. brain drain – odlazak stručnjaka. oboren. poremećaj. čija je aktivnost vezana za dnevni ritam. energijom. skrenuti. distributing company/industry – preduzeće/industrija koja se bavi distribucijom el. na dole. naniže. down time – vreme kada je sistem isključen (havarijski). drain [dre n] – v. energije. drainage [ dre n d ] – n.

izdržljivost. kanal. označiti. istovariti. istovarivanje. zemlja. surface warming – zagrevanje zemljine površine. dužan (u smislu obavezan). dumping ground – teren na koji se nešto izbacuje.) višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. obeležiti. kompresovani prirodni gas i benzin). trajan. podesan. generator. duct [d kt] – n. baciti. dospeo. surface – zemljina površina. dam – zemljana brana. dump [d mp] – n. s pravom. dynamo [ da nəməʊ] – n. dump [d mp] – v. dampiranje. očekivan. E earmark [ earth [ θ] earth earth earth earth earth əmɑ k] – v. duly [ dju li] – adv. durability [ djʊərə b liti] – n. dump site – smetlište. durable [ djʊərəbəl] – adj. kako treba. deponija. 35 . pokretač. usled. uzemljenje. (el. dump energy – neiskorišćena energija pri nekom procesu. provodni kanal. – n. in due course – pravovremeno. dual-fuel/bi-fuel vehicle – vozilo koje radi na dva različita goriva (npr. dual-duct system – centralni sistem za zagrevanje i ventilaciju koji stvara vazduh na dve temperature i nivoa vlažnosti. postojanost. due to – zbog. due to exceptional circumstances – usled vanrednih okolnosti. connection – uzemljenje. izdržljiv. dumping [ d mp ŋ] – n. due [dju ] – adj. postojan. dual [ dju əl] – adj.earth surface warming dry hole – izvor koji je presušio (suvi izvor) koji ne daje gas ili naftu. dinamo. embankment – zemljani nasip. mesto na koje se nešto baca. dvostruki. taj vazduh se potom sprovodi kroz dva nezavisna provodna kanala do tačke upotrebe gde dolazi do mešanja. dumper truck – kamion za prevoz smeća i otpada. zemni. otporan. dual-paned – prozor sa dvostrukim staklom. bacanje. trajnost. alocirati sredstva. odlaže. in due time.

electric generator – elektrogenerator. effluents [ efluənts] – pl. uzemljenje. economy of scale – ekonomija obima. eletroefikasnost. energy efficiency – energetska efikasnost. i koji prodaje el. 36 . effluence [ efluəns] – n. electrical efficiency – pokazatelj odnosa dobijene el. vrtložna struja. distorting effect – negativan. otpadne tečnosti. economize [ k nəma z] – v. economic [ ekə n m k] – adj. economy [ k nəm ] – n. isticanje. električni generator. štedeti. earthwork [ θw k] – n. curenje. enhance efficiency – povećati učinak. ekosistem. effect [ fekt] – n. stupanj korisnog delovanja. ecology [ k ləd i] – n. električan. grejni element zasnonvan na električnom otporu materijala. elapse [ læps] – v. agro-industrial effluents – otpadne vode iz poljoprivrede i industrije. ekonomisati. economic efficiency – ekonomska efikasnost. korisnog učinka. beneficial effect – koristan učinak. proći. energije u odnosu na utrošeno gorivo za njenu proizvodnju. privredni. delotvornost. electric utility – osoba ili državna agencija sa monopolom na franšizu. uticaj. energiju krajnjim korisnicima.earthfill dam earthfill dam [ θfil dæm] – n. efekat. ecosystem [ i kəʊ sistəm] – n. zemljani radovi. zemljom nasuta brana. efikasnost. effectiveness [ fekt vnis] – n. electric shock – električni udar. eddy current [ ædi k rənt] – n. economic life – isplativa dužina trajanja. efficiency [ f ʆənsi] – n. electric [ lektr k] – adj. elapsed time – proteklo vreme. proteći. ekonomski. efektivnost. earthing [ ð ŋ] – n. termin koji se odnosi na optimalnu proizvodnju i potrošnju roba i usluga. electric resistance heater – otporni grejač. odnosi se na situaciju kada industrija postiže smanjenje troškova na osnovu povećanja obima proizvodnje. delotvornost. ekologija. loš uticaj. electric radiant heating – električno grejanje u kome se direktno dobijena toplota širi zračenjem bez pomoći ventilatora ili radnog fluida. ekonomija.

maksimalna količina zagađujućih supstanci koju je po propisima dozvoljeno ispustiti iz jednog izvora. električna centrala. electrical grid sub-stations – trafo stanice. posedovanje traženih uslova. electrical [ lektr kəl] – adj. emanation [ emə ne ʆən] – n. electricity purchase – nabavka. emergency self-sufficiency in oil supplies – sposobnost oslanjanje na sopstvene naftne rezerve u vanrednim situacijama. electricity generation capacity – kapacitet za proizvodnju el. kupovina el. izbijanje. isparavanje. emergency reserves – rezerve energenata namenjene vanrednim situacijama. električni. emergency reserve commitment – obaveza obezbeđivanja rezervi energenata za vanredne situacije. količine zagađujućih materija (koje se ispuštaju u okolinu) koje mogu biti predmet trgovine. 37 . electrical plant – elektrana. electrification [ lektrifi ke ʆən] – n. electrical circuit – električno kolo. emergency [ m d ənsi] – n. zaštititi obalu nasipom. emergency core cooling system (ECCS) – oprema za hlađenje nuklearnog reaktora u slučaju kompletnog prestanka rada hladnjaka. embank [ m bænk] – v. emergency measures – mere za hitne slučajeve. emanacija. emergency cable – rezervni kabl. opasnost. embankment [ m bænkmənt] – n. gasovi. emergency stocks – zalihe za vanredne situacije. electricity generation – proizvodnja el. energije. elektricitet. nevolja. ispuštanje. čestice i drugi materijal ispušten u okolinu usled sagorevanja goriva. elektrifikacija. nasip. električna centrala. eligibility [ el d ə b ləti] – n. emisija. energije. electricity [ lek tr səti] – n. Ženeva 1984. energije. emission standard – standard emisije. kabl za rezervno napajanje. electrical utility – elektrana. electricity works – elektrana. ozidana obala. emission [i miʆən] – n. kvalifikovanost. emission trading – trgovina emisijama (pre svega u vazduhu). EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi.emission trading electric water heating – električno zagrevanje vode.

energy consumption – potrošnja energije. energetski. izložiti opasnosti. obuhvatiti. energija (meri se u vatima). emmision limit values – granične vrednosti emisija. energy diversity – raznovrsnost energetskih izvora. endogenous capacity – unutrašnja. energy demand – potražnja za energijom. energy crops – biljke koje se mogu koristiti za dobijanje energije (bilo direktnim sagorevanjem ili za dobijanje sintetičkih goriva). energy [ enəd i] – n. Energy Charter Treaty – Energetska povelja (ugovor). staviti pod napon.emission trading scheme emission trading scheme – pravila (sistem) trgovine pravima za ispuštanje zagađujućih materija. energičan. sopstvena sposobnost. emittance [ m təns] – n. izdržljivost. endanger [ n de nd ə] – v. endogen. enkapsulirati. ugroziti. gaseous and particulate emission – ispuštanje gasova i štetnih čestica. koji nastaje iz unutrašnjih uzroka. energy efficiency strategies – strategije energetske efikasnosti. emitovati. endangered species – ugrožene vrste. Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects – Protokol o energetskoj efikasnosti i odgovarajućim aspektima životne sredine uz Energetsku povelju (ugovor). emit [i mit] – v. energy efficient technology – tehnologija koja efikasno koristi energiju. encompass [ n k mpəs] – v. pobuditi. relativna sposobnost zračenja površine materijala (u odnosu na crno telo). otpornost. energize [enəd a z] – v. atomic energy – atomska energija. količina novca koju potrošač plaća po utrošenom kilovat satu energije. postojanje različitih tipova energetskih izvora na određenom prostoru. prihvatiti. energetic [ enə d et k] – adj. vehicle emission control – kontrola izduvnih gasova iz vozila. endorse [ n d s] – v. trajnost. endurance [ n djʊərəns] – n. energetics – pl. endogenous [ n d d inəs] – adj. hermetički zatvoriti. energetika. ispuštati. 38 . energy charge – naknada za utrošenu električnu energiju. encapsulate [ n kæpsjəle t] – v. usvojiti.

enter into negotiations – započeti pregovore. prodreti. oplemenjivanja (npr. obogatiti sadržaj nečega. pospešiti. kao i prednosti domaćih i alternativnih izvora goriva. tržište energenata.enter into negotiations energy inefficient plant – energetski neefikasno postrojenje. enriched uranium – obogaćeni uranijum. snabdevanje obogaćenim uranijumom. enrichment [ n r tʆmənt] – n. pogonska mašina. oplemeniti. gas fueled engine – motor koji radi na gas. obogaćivanje. energy island – energetsko ostrvo. oplemenjivanje. energy sector – energetski sektor. four-stroke engine – četvorotaktni motor. nastupiti. enter into consultations – započeti konsultovanje. enter into force – stupiti na snagu. podrazumevati. energy saving – mere štednje energije. simboličan naziv za regiju koja je udaljena od drugih proizvođača električne energije. započeti. politika koja razmatra rizike zavisnosti od izvora goriva sa udaljenih i nestabilnih regiona sveta. energy security / fuel security – energetska bezbednost. enter [ entə] – v. natural gas engine – motor koji radi na prirodni gas. enhance [ n hɑ ns] – v. energy market – tržište energijom. rude). entail [ n te l] – v. enriched uranium supply – zalihe obogaćenog uranijuma. energy-conversion unit – jedinica (u smislu postrojenja) gde se jedan oblik energije pretvara u drugi. poboljšati. naglasiti. povlačiti za sobom. engine [ end in] – n. energy policy – energetska politika. imati kao posledicu. energy supply crisis – kriza u snabdevanju energijom. enrichment services – usluge obogaćivanja. energy/fuel diversity – raznovrsnost izvora energije odnosno goriva. motor. proizvodnja aluminijuma). uranijuma. 39 . istaći. enrich [ n r tʆ] – v. politika koja podstiče razvoj tehnologija usmerenih ka diversifikaciji izvora energije i umanjuje oslanjanje na konvencionalna goriva. energy reserves – energetske rezerve. ući. energy management system – sistem upravljanja energijom. energetski resursi koji su poznati i koji se mogu iskoristiti uz pomoć trenutno raspoložive tehnologije i uz prihvatljive troškove. energy intensive industry – industrija koja troši velike količine energije (npr.

environmental integrity – jedinstvo. Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. nepristrastan. jednak. integritet životne sredine. ekvipotencijalan. environmental protection – zaštita životne sredine. European energy regulator – evropski zakonodavac u energetici. nivelisati. habanje. sredina. erozija. koji se tiče životne sredine. životna sredina. stupanje. poduhvat. 1991. on the basis of equity – na osnovu jednakosti. small and medium-sized enterprises (SME) – mala i srednja preduzeća. izjedati. entrenched [ n trentʆt] – v. equiphase [ i kwife z] – adj. poveriti. nagrizanje. equivalent customer [ kw vələnt k stəmə] – n. uništavanje. eradicate [ rædike t] – v. ujednačiti. ulaženje. environment(ally) friendly [ n va rən mentli frendli] – adj. envisage [ n v z d ] – v. koji nije štetan po životnu sredinu. iskorenjivanje. entrenched custom – ustaljeni običaj. entry [ entri] – n. European Environment Agency (EEA) – Evropska agencija za životnu sredinu. equalize [ i kwəla z] – v. istofazni. equitable [ ekwitəbəl] – adj. erode [ rəʊd] – v. ulazak. spiranje. razarati. pravedan. ustaljen.enterprise enterprise [ entəpra z] – n. izjednačiti. assembling/manufacturing enterprise – preduzeće za proizvodnju odnosno montažu. iskoreniti. eradication [ rædi ke ʆən] – n. preduzeće. equipotential [i kwipə tenʆəl] – adj. Espo. erodirati. nagrizati. preduzetništvo. entry barrier – ulazna barijera. on equitable basis – na jednakoj osnovi. European Centre for Energy Network (ECEN) – Evropski centar za energetsku mrežu. environmentally friendly energy – energija koja najmanje šteti životnoj sredini. local environment – lokalno okruženje. entry into force – stupanje na snagu. 40 . okolina. erosion [ rəʊ ən] – n. u jednakoj meri. entrust [ n tr st] – v. ekvivalent potrošač. environmental [ n va rən mentl] – adj. predvideti. u istoj fazi. istovetan. environment [ n va rənmənt] – n.

proširenje. ekshaustor. utrošiti. izazvati. pražnjenje. iscrpeti. proširiti. everlasting [ evə lɑ st ŋ] – adj. preteran. premašiti. neumeren. evolucija. preko. evacuation [ vækju e ʆən] – n. exchange [ ks tʆe nd ] – n. širenje. excessive spending – prekomerna potrošnja. usisni ventilator. upotrebiti. utrošiti. iskopavanje. višak. exhauster [ g z stə] – n. excavation [ ekskə ve ʆən] – n. isparivač. exhaustible [ g z stibl] – adj. exhaust steam – suvišna para koja se izbacuje iz sistema. radiation exposure – izloženost radijaciji. preobilje. exhaust gas – izduvni gas. expend [ k spend] – v. iskoristiti. excessive [ k ses v] – adj. expand [ k spænd] – v. izvezena roba. extension [ k stenʆən] – n. postepeni razvoj. produžetak. koji se može iscrpeti. izloženost. izduvni ventil (na parnoj mašini ili motoru) ispust. exploit [ k spl t] – v. evolution [ i və lu ʆən] – n. expenditure [ k spend tʆə] – n. ex works cost [ eks w ks k st] – franko kapija. evolucioni. evolutional [ i və lu ʆənəl] – adj. razmenjivač. exceeding [ k si d ŋ] – adj. evaporator [ væpəre tə] – n. in excess – suviše. expansion [ k spænʆən] – n. ekscitirati. event [ vent] – n. korišćenje. excite [ k sa t] – v. export [ eksp t] – n. događaj. iskop. preteran. potrošnja. eksploatacija. prekomeran. širiti. vakumiranje. 41 . radnja. klauzula prilikom sklapanja ugovora koja podrazumeva da kupac preuzima robu kod prodavca i dodatno obezbeđuje vozarinu i osiguranje. exchanger [ ks tʆe nd ə] – n. excess [ ekses] – n. pobuditi. proces. prekomeran. exploitation [ ekspl te ʆən] – n. pražnjenje. exchange of personnel – razmena osoblja. potrošiti. exposure [ k spəʊ ə] – n. dugotrajan. upotrebiti. ispumpavanje. exhaust [ g z st] – n. podstaći.extension European Grid Code (EGC) – evropski kod (zakon) o dalekovodnim električnim mrežama. troškovi. ekspanzija. exceed [ k si d] – v. izmenjivač. evakuacija. više nego. razmena. public expenditure – javna potrošnja. izvoz. eksploatisati. iscrpiv. prekoračiti. kretanje.

power failure – nestanak električne energije. moguć. finite [ fa na t] – adj. dopremanje sirovine ili materijala u proces (prerade). external costs – eksterni troškovi. izvući. F facilitate [fə s lite t] – v. radioaktivnog materijala). ekstrahovati. vrenje. prostorije. objekti. obezbediti. spoljni. iscediti. energije. zapaliti. externalities [ k st nælitiz] – pl. feed [fi d] – n. fault [f lt] – n. fermantation plant – postrojenje. olakšati. finite oil reserves – ograničene naftne rezerve. mineral fertilizer – mineralno đubrivo. fireproof [ fa əpru f] – adj. facility [fə s liti] – n. kvar. pogon za vrenje. failure [ fe ljə] – n. spoljni činioci. nivoi voltaže viši od onih koji se normalno koriste kod prenosa el. ograničen. fire [fa ə] – n. extinguisher [ k st ŋgw ʆə] – n. postrojenje. omogućiti. feasibility study – studija (elaborat) izvodljivosti. greška. konačan. uređaj za gašenje požara. ekstrakt. đubrivo. fire hazard – opasnost od požara. facilitate the development – omogućiti razvoj. dovod. izvodljivost. ostvariv. eksternalije. izvodljiv. eksterni. ostvarivost. external [ k st nl] – adj. feed stock [ fi d st k] – n. extract [ ekstrækt] – n. npr. handling and treatment facilities – postrojenja za rukovanje i obradu (npr. tehničke mogućnosti. extra high voltage (EHV) [ ekstrə ha vəʊlt d ] – n. istisnuti. neispravnost. oprema. feasible [ fi zibəl] – adj. fermentacija. fermentation [ f men te ʆən] – n. otkaz (sistema). ili sirovine koje se prerađuju. neispravnost. ispad. goriva potrebnog za pogon mašine. vatrootporan. fault time – vreme ispada (sistema).extention to the network extention to the network – priključivanje na mrežu. vatra. zalihe. facilities – sredstva. 42 . neuspeh. fertilizer [ f təla zə] – n. extract [ k strækt] – v. feasibility [ fi zi b l ti] – n.

prvi red. pražnjenje (varnično). flowchart [fləʊ tʆɑ t] – n.fragile fission [ f ʆən] – n. pod pritiskom. centar pažnje. fisija. focus [ fəʊkəs] – v. forced [f st] – adj. fossil fuel – fosilno gorivo. krhak. biti veoma napredan. pročelje. 43 . focal point [ fəʊkəl p nt] – n. poplava. fluctuate [ fl ktʆue t] – n. fixed price [f kst pra s] – n. fluid [ flu id] – n. fossil fuel substitution – substitucija (zamena) fosilnog goriva. kolebati se. prevođenje u tečno stanje. šuma. forecast [ f kɑ st] – n. fosilni ostatak. tok. fluid. dijagram odvijanja procesa. foster the development – pospešiti. žižna tačka. nestalan. tečnost ili gas. jačina. cepanje. snaga. leteći pepeo. prinudni. fossil [ f səl] – n. tečan. fosilizacija. ravni kolektor solarne energije. fokusirati. pepeo nošen vazduhom. fiksna cena. vrata brane. prisilni. žiža. ravna ploča. kretati se. force [f s] – n. fosil. podsticati. prognoza. flow net – strujna mreža. fluidizacija. oslobađanje energije kao posledica cepanja jezgara atoma. podstaći razvoj. forestry land – šumsko zemljište. teći. foster [ f stə] – v. fragile [ fræd a l] – adj. fossilization [ f səla ze ʆən] – n. vis major. short rotation forestry – gajenje brzorastućeg drveća i bilja. flow [fləʊ] – n. flat plate [flæt ple t] – n. unapređivati. forest [ f rist] – n. be at forefront – biti ispred drugih. put in focus – staviti u centar pažnje. focus [ fəʊkəs] – n. flood [fl d] – n. flashover [flæʆ əʊvə] – n. loman. fluktuirati. ustava. floodgate [ fl dge t] – n. predviđanje. forestry [ f ristri] – n. fokus. forest-based industries – industrije zasnovane na šumarstvu. sila. fly ash [flai æʆ] – n. flow [fləʊ] – v. prednja strana. forefront [ f fr nt] – n. fluidization [ flu ida ze ʆən] – n. šumarstvo. naterati. lomljiv. force majeure – viša sila.

fuel switching capacity – normalna potrošnja nafte koja se može zameniti drugom vrstom goriva u vanrednim situacijama.framework framework [ fre mw k] – n. snabdevanje gorivom. steći. fuel [fjuəl] – n. stapanje. gasovita supstanca. frekvencija. bazični. fuel-oil residue – mazut i druge teške frakcije nafte. gorivo. ogrev. 44 . ispuniti. dobit. čest. kamion. fuel switching – prelaženje na drugi vid goriva. fuelwood species plantation – sađenje drveta koje se koristi kao ogrev. fuelwood [ fjuəlowʊd] – n. fulfill [fʊl f l] – v. peć. napajanje. okvir. gain [ge n] – n. energije na bazi goriva. primiti. fuelling [fjuəl ŋ] – n. fueller [fjuələ] – n. fulfil. community energy saving framework – okvir za štednju energije unutar zajednice. fulfil the conditions – ispuniti uslove. dim. gas [gæs] – n. gas. dobiti. fuel gas – sintetički gas. osnovni. profitirati. G G8 [d i e t] – organizacija osam ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta. drvo za ogrev. fusion energy – fuziona energija. cisterna za snabdevanje gorivom. isparenja. proizvodnja el. učestanost. gain [ge n] – v. furnace [ f nəs] – n. frequent [ fri kwənt] – adj. fuel-based generation [ fjuəlbe st d enə re ʆən] – n. fuel oil – petrolej. spajanje. benzin. frequency [ fri kwənsi] – n. fuel blend – mešavina goriva. fusion [ fju ən] – n. jačina (signala). fundamental safety principles – osnovni principi bezbednosti. fume [fju m] – n. fundamentalni. fuel cell – gorivna ćelija. popuniti. fuzija. fundamental [ f ndə mentl] – adj.

gasify [ gæsifai] – v. Geographical information system (GIS) [d a es] – n. gas import – uvoz gasa. emitovanje u atmosferu. geographical scope [ d i ə græf kəl skəʊp] – geografski obuhvat. gas storage regiment – režim skladištenja gasa. gas-pipeline [ gæspa p] – n. bulk electricity generation – proizvodnja el. geodiverzitet. geoelektricitet. koji sadrži gas. obično prirodan gas. u obliku gasa. on-site electricity generation – proizvodnja električne energije na mestu korišćenja. geoelectric [ d ə lektr k] – adj. geodiversity [ d əda v siti] – n. proizvodnja. generation company (GENCO) – kompanija koja upravlja i održava postojeće električne centrale. geografski informacioni sistem. ispuštanje gasa. stvaranje. gasovit. gasification [ gæsifi ke ʆən] – n. gas fuelled engine – motor koji radi na gas. gas-pipe. gasifikacija.geological gas consumption – potrošnja gasa. Geographical (Global) Positioning System (GPS) [d p es] – n. non-grid-connected generation – proizvodnja električne energije van električne mreže. sistem za određivanje položaja pomoću satelita. generation [ d enə re ʆ ən] – n. gas emission – ispuštanje gasa. električna energija koja se dobija pomoću zemljine toplote. generisanje. geološki. gas grid – gasovodna mreža. generation dispatch and control – prikupljanje i slanje sa različitih proizvodnih kapaciteta. generacija. geoelektričan. – električna centrala. natural gas – prirodni gas. gasoline [ gæsəli n] – n. gaseous emission – emisija gasa. 45 . gas storage – skladištenje gasa. kao i pružanje podrške i drugih usluga. geological [ d i ə l d kəl] – adj. gaseous [ gæsiəs] – adj. geoelectricity [ d ə lek tr siti] – n. gas utility – subjekt autorizovan za distribuciju i transport prirodnog gasa. gasovod. gasoil [ gæs il] – n. enerije u velikim količinama. benzin. gaseous fuel – gasno gorivo. generation station n. dizel gorivo. pretvoriti u gas.

green investments – »zelene investicije«. gradient [ gre diənt] – n. geothermal [ d i əʊ θ məl] – adj. – globalne klimatske promene. global [ gləʊbəl] – adj. promena neke veličine u prostoru. Global Environmental Facility (GEF) – Međunarodna institucija za finansijsku podršku u oblasti zaštite životne sredine. green [gri n] – adj. global warming – globalno zagrevanje. koje se odnosi na ceo svet. grid-connected photovoltaic generation – proizvodnja električne energije fotonaponskim ćelijama povezanim u mrežu. geothermal gradient – geotermalni gradijent. greenhouse impact – uticaj na efekat staklene bašte. electricity grid – dalekovodna električna mreža. staklena bašta. grid access conditions – uslovi pristupa dalekovodnoj električnoj mreži. grant [grɑ nt] – n. greenhouse [ gri nhaʊs] – staklenik. bruto. globalno. greenhouse gas emission – emisija gasova staklene bašte. koje se odnosi na zelenilo ali i (u prenosnom smislu) na prirodu i životnu sredinu. global climate change n. ukupan. grid [gr d] – n. geothermal energy – geotermalna energija. dotiranje. rešetka. donacija. gross [grəʊs] – adj. zeleno. gradient. geotermalni. gasovi koji pojačavaju efekat staklene bašte. geothermal and heat pumps – geotermalne (toplotne) pumpe. ulaganje u zaštitu i unapređenje životne sredine (na mešati sa green field investments).geological storage geological storage – geološko skladištenje. svetsko. greenhouse gases – gasovi staklene bašte. takođe i akcija ozelenjavanja. mreža. greenfield investments – investicije u izgradnju novih postrojenja. stepen porasta temperature sa povećanjem dubine. geological/geographical information – geološke odnosno geografske informacije (o određenom prostoru). električna mreža. greenhouse effect – efekat staklene bašte. 46 . grid rules – pravila korišćenja dalekovodne električne mreže. green action – akcija usmerena na zaštitu prirode i životne sredine. geothermal power capacity – geotermalni energetski kapacitet.

heat loss – toplotni gubitak. bojler. uzemljenje. 47 . gross energy consumption – ukupna energetska potrošnja. heat transfer – prenos toplote. iskoristiti. štetan. usporavati. ground-level concentration – koncentracija neke supstance u prizemnom sloju. ground water – podzemna voda. grejati. rizičan. heat [hi t] – n. harmful effect – štetni uticaj.heat-resistant gross domestic product (GDP) – bruto domaći proizvod. grounding [ gra nd ŋ] – n. hazard. heat gain – toplotna dobit. grejač. angažovati. uskladiti. guidance [ ga dəns] – n. tlo. vođstvo. ground-zero [ graʊnd z ərəʊ] – n. heater [ hi tə] – n. opasan. zagrevanje. rizik. uzemljenje. ground [graʊnd] – n. hazardous [ hæzədəs] – adj. centar eksplozije. opasnost. zagrejati. harness financial instruments – upotrebiti finansijske instrumente. harmonize [ hɑ məna z] – v. sprečiti. H hamper [ hæmpə] – v. shock hazard – opasnost od električnog udara. toplota. uposliti. heat-resistant [ hi t r z stənt] – adj. harness [ hɑ nis] – v. hazardous waste – opasan otpad. kočiti. gross national product (GNP) – bruto nacionalni proizvod. harm [hɑ m] – n. hazard [ hæzəd] – n. prizemni. na površini zemlje. osnova. hazardous substances – opasne supstance. ground-level ozone – prizemni ozon. heat [hi t] – v. šteta. ground-level [ graʊnd levəl] – adj. hamper the use – sprečavati upotrebu nečega. podloga. upregnuti. harmful [ hɑ mfəl] – adj. heating [ hi t ŋ] – n. ozleda. otporan na zagevanje. harmonizovati.

heavy metals – teški metali. skladištenje. hydro energy – hidro energija. housing [ haʊz ŋ] – n. veoma. visoko. heavy fuel oil – mazut. raspoložive količine vode. hydrogen fuel cell n. 48 . vodonik. energija stvorena u hidroelektrani. hot dry rock [ h t dra r k] – n. Hertz (Hz) [h ts] – n. jedinica za frekvenciju (1/sec). high [ ha ] – adv. hydrocarbon [ ha drə kɑ bən] – n. mnogo. Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. hydroelectric power – hidroelektrična energija. hydroenergetic potential – hidroenergetski potencijal. high voltage transmission line – visokonaponski dalekovod.7 vati). hydroelectric [ ha drə lektr k] – adj. herc. smeštaj. hydro [ ha drə] – hidro. hidroelektrični. koji se odnosi na vodu. highlines [ha la nz] – n. high tension – visoki napon. high-tension switch [ ha tenʆən sw tʆ] – visokonaponski prekidač. hydrogen (H) [ ha drəd ən] – n. uragan. hydrocapacity [ ha drə kə pæsiti] – n. horsepower (HP) [ h s paʊə] – n. hydro-electricity [ ha drə lek tr siti] – n. – vodonična ćelija. el. hurricane [ h rikən] – n. dalekovod. tajfun.heavy heavy [ hæv ] – adj. Helsinki 1992. težak. high voltage – visoki napon. vruće podzemne stene (kao alternativni izvor energije). konjska snaga (745. hydro-electric power station – hidroelektrana. high efficiency – visoka efikasnost. ugljovodonik. heavy water – teška voda.

implementation of agreement – primena sporazuma. delovanje. rules of implementation – pravila implementacije. količina vode koju drži brana. osvetljenje. incinerator [ n s nəre tə] – n. uređaj (peć) za sagorevanje. indigenous renewable energy sources – sopstveni obnovljivi izvori energije. primeniti. incremental [ ŋkrə mentl] – adj. proper implementation – ispravna implementacija. incumbent [ n k mbənt] – adj.Industrial Accidents Convention I illumination [ lu mi ne ʆən] – n. prirodnom ili prvobitnom mestu. uticaj. učinak. sagorevanje. indigenous community – autohtona zajednica. rasveta. uvoz. inkrementalan. na mestu. nasip ili druga veštačka barijera. domaći. udar. sudar. incentive [ n sent v] – n. implementation [ mpləmen te ʆən] – n. trenutno aktivni (službenik). implementirati. implementation of requirements – primena uslova. indigenous [ n d d inəs] – adj. kontrolisano spaljivanje. Helsiniki 1992. in-situ gasification – pretvaranje uglja u sintetički gas na nalazištu. impetus [ mpitəs] – n. impoundment [impaundmənt] – n. 49 . Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata. autohtoni. implementacija. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu. uvozna roba. sprovođenje. na funkciji. in-situ combustion – sagorevanje na licu mesta. starosedelački. import [ mp t] – n. implementation of reform – primena reforme. in situ [ n s tju ] – adv. podsticaj. incineration [ n s nə re ʆən] – n. impact [ mpækt] – n. izvršenje. na svom uobičajenom. primena. indigenous energy resources – sopstveni energetski resursi (jedne zemlje). podsticaj. stimulans. incremental costs – rastući troškovi. postepen. implement [ mpləment] – v.

urođen. uređaj. instalirati. internal market – unutrašnje tržište. install [ n st l] – v. koji se ne može potrošiti. interdependent [ ntəd pendənt] – adj. količina sunčevog zračenja po jedinici površine. interrestrial ecosystem – zemaljski ekosistem. interalia [ ntər e liə] – adv. razmena. pravi. interim report – privremeni izveštaj. interference [ ntə f ərəns] – n. inicijativa. insolacija. izolacija. insulation [ nsjə le ʆən] – n. installation [ nstə le ʆən] – n. međusobno zavisan. interdependence [ ntəd pendəns] – n. insolation [ nsjə le ʆən] – n. provizoran. international supply and demand – međunarodna ponuda i tražnja. infrastructure [ nfrə str ktʆə] – n. interchange [ ntətʆe nd ] – n. instalisani kapacitet. izolovati. mešanje. uvođenje. između ostalog. 50 . zapaljiv. dogovor između međusobno povezanih strana. initiative [ n ʆət v] – n. poreklom sa zemlje. isprekidan. internacionalni. infrared radiation – infracrveno zračenje. interferencija. međunarodni. materials with low intrinsic energy content – materijali sa niskim energetskim sadržajem. installed capacity [ n st ld kə pæsəti] – n. privremeni. instalacija. intermittent [ ntə m tənt] – n. zemaljski.inexhaustible inexhaustible [ in g z stibl] – adj. instaliranje. međusobna povezanost. postrojenje. bitan. međuzavisnost. unutrašnji. intrinsic [ n tr ns k] – adj. interrestrial [ ntətə restriəl] – adj. international [ ntə næʆənəl] – adj. infracrven. inflammable [ n flæməbəl] – adj. umreženost elektromreža. neiscrpan. inphase [ nfe z] – n. interference with the climate system – uticaj na klimatski sistem. interconnection (electric utility) [ ntəkə nekʆən] – n. postaviti. izlaganje sunčevom zračenju. infrared (IR) [ nfrəred] – adj. infrastruktura. interim [ ntər m] – adj. na mahove. koja prevazilazi granice jedne oblasti. insulate [ nsjəle t] – v. accross-the-board initiative – inicijativa koja uključuje više partnera (zemalja). internal [ n t nl] – adj. istofaznost. unutrašnji. fazno slaganje.

kilowatt-hour (kWh) [ kiləʊw t aʊə] – n. joint declaration – zajednička izjava. državna jurisdikcija. K kerosene [ kerəsi n] – n. issue [ ʆu ] – n. spoj. tema za raspravu. beyond ones jurisdiction – izvan nečije nadležnosti. kerozin. national jurisdiction – nacionalna. zajednički poduhvat. joint efforts – združeni napori. čvor. spajanje vodova. pitanje. kilovat. kilowatt (kW) [ kiləʊ w t] – n. knock-on effect [ n k n fekt] – n. lančani efekat. produkt. preduzeće nastalo zajedničkim ulaganjem. joint action – zajedničke aktivnosti. Kyoto Protocol – Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju UN o klimatskim promenama (Kjoto. jurisdiction [ d ʊəris d kʆən] – n. J joint [d nt] – adj. mesto spajanja ili grananja. joint operations – zajedničko delovanje. raskrsnica. nadležnost. investment framework – invensticioni okvir. kilovat-čas. ionising [ aiənaiz ŋ] – adj. kilowatt-hour per capita – kilovat-čas po glavi stanovnika. jonizujući. znanje. joint policies – zajedničke politike. 51 . zglob. ulaganje. 1997). jedinica za merenje snage (1000 vati).Kyoto Protocol investment [ n vestmənt] – n. joint investment – zajednička investicija. IPPC – integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja. joint venture – zajedničko ulaganje. tehnička veština. know-how [ nəʊhaʊ] – n. ionising radiation – jonizujuće zračenje. jurisdikcija. investicija. junction [ d ŋkʆən] – n. problem. zajednički.

energy landscape – raspored energetskih resursa na prostoru. nedostatak. leakproof [ li kpru f] – adj. level of emergency reserves – nivo rezervi za slučaj vanrednih situacija. kašnjenje. kašnjenje. nadzemni vod. low level – niski nivo. predeo. (zemlja) koja ne izlazi na more. level sense – ispitivanje napona. koji propušta. odvod. legislative measure – zakonodavna mera. land [ lænd] – n. legislative proposal – zakonodavni predlog. 52 . landline [ lændlain] – n. lead [led] – n. nestašica.lack L lack [læk] – n. tlo. koji se odnosi na donošenje zakona. dalekovod. prostor za deponovanje čvrstog otpada ili drugog materijala koji se prekriva zemljom. landfill gas generator – generator koji radi na gas iz deponije. zemlja. opravdan. landfill gas – gas dobijen iz deponije prekrivene zemljom. deponija. legitimate [lə d t mət] – adj. stepen. pejzaž. hermetički. olovo. lagging [ læg ŋ] – n. dozvoljen. nivo. leakage [ li k d ] – n. lay off [ le f] – v. lapsed time [ læpst taim] – n. curenje. sloj. level of nuclear safety – nivo nuklearne bezbednosti. benzin koji sadrži tertraetil olovo. zaptiven. leaky [ li ki] – adj. okolina. otpustiti. zemljom okruženi prostor. mesto gubitaka. landfill site – lokacija deponije. nezaptiven. level [ levəl] – n. leakage current – odvodna struja. lag [læg] – n. leaded gasoline [ ledid gæsəli n] – n. zaostatak. landfill [ lændf l] – n. oblaganje izolacijom. manjak. landscape [ lændske p] – n. niski napon. legislative [ led islət v] – adj. zakonodavni. landlocked [ lændl kt] – adj. layer [ le ə] – n. legitiman. proteklo vreme.

vod. ograničen. trajanje. predisponiran. izravnavanje. podložan. obavezan. life [laif] – n. mrki ugalj. odgovoran. lampa. svetlost. dužnost. tečni. line-to-ground – odvod uzemljenja. something is liable to occur – nešto će se verovatno dogoditi. odgovornost. limited [ l mitid] – adj. light output – emisija svetla. lakovodni reaktor. liability [ la ə b liti] – n. radni vek. sklon. lightning [ la tn ŋ] – n. liquefied natural gas – tečni prirodni gas. 53 . izvor svetla. life cycle assessment – procena životnog ciklusa. line cord – linijski kabl. lignit. munja. lightning conductor – gromobranski odvodnik. line [lain] – n. line voltage – napon mreže. provodnik. life expectancy – vek trajanja. lighting [ la t ŋ] – n. lignite [ l gna t] – n. dužan (da plati nešto). liable [ la əbəl] – adj. light cell – fotoćelija. novčane obaveze. redak. pasiva. lightning rod – gromobran. light [lait] – adj. line binder post – tačka električnog priključka. u tečnom stanju. lightning-proof – obezbeđen od udara groma. life test – test trajnosti. osvetljenje. line loss [lain l s] – n. izložen nečemu. lagan. slabosti. linija. light-water reactor – reaktor na običnu vodu. liabilities – dugovanja. life cycle [laif saikl] – n. line current – linijska struja. životni ciklus. obaveza. long haul land line – dalekovod.liquefied natural gas leveling [ levəl ŋ] – n. vek. line-to-line – dodirivanje provodnika. liquefied [ l kwifaid] – adj. peglanje napona. svetlovod. gubitak u mrežnom prenosu. podložnost. lightguide [ laitga d] – n. život. light [lait] – n. physical life – tehnički. lightning arrestor – gromobran. life-cycle cost – troškovi životnog ciklusa. liable to duty – koji podleže carini.

low-emission – slabo zračenje. luminance [ lu minəns] – n. lumen (lm) [ lu mən] – n. slabo. live wire – provodnik pod naponom. lubricant [ lu br kənt] – n. subvencija. liquid gas – tečni gas. jedinica osvetljenosti. lux (lx) [l ks] – n. lubricating oil – ulje za podmazivanje. long-distance [ l ŋ distəns] – adj. emisija niske koncentracije. low [ ləʊ] – adj. long-term plan – dugoročni plan. osvetljenost. zajam. long distance power supply – prenošenje energije na velike daljine. low-lying country – zemlja sa niskom nadmorskom visinom. ležište. liquidity [l kw diti] – n. platežnost. live [laiv] – adj. long-term [ l ŋ t m] – adj. gubitak. malo. 54 . fazni provodnik. tečan. liquid biofuel – tečno biogorivo. energije. losses – električna energija ili kapacitet koji je potrošen u normalnom funkcionisanju energetskog sistema. mazivo. low-sulphur liquid fuels – tečna goriva sa niskim procentom sumpora. novčana pomoć. tečni propan. longhole [ l ŋhəul] – n. pod naponom. line losses – mrežni gubici. liquidity on gas and electricity markets – likvidnost na tržištu gasa i el. LPG (liquid propane gas) [el pi d i ] – n. low-lying coastal country – zemlja sa niskim priobaljem. depozit. dalekovodni. likvidnost. dugoročan. low-emission vehicles – vozila koja ispuštaju male količine štetnih materija. long-distance network – dalekovodna mreža.liquid liquid [ l kwid] – adj. lode [ləʊd] – n. low-carbon energy sources – energetski resursi sa niskim sadržajem ugljenika. duboka bušotina. loan subsidy – dotacija. jedinica svetlosnog fluksa. nisko. izolovana žica. low carbon technology – tehnologija sa niskim sadržajem ugljenika. loss [l s] – n. gubici u prenošenju i distribuciji energije. loan [ləʊn] – n. na daljinu.

artificial manure – veštačko đubrivo. market based price – tržišna cena. manure [mə njʊə] – n. punomoć. methane emissions – emisije metana. osvajanje novog tržišta. izdržavanje. ovlašćenje. merit [ merit] – n. market price – tržišna cena. morski ekosistem. marine ecosystem [mə ri n i kəʊ s stəm] – n. propadanje. metanol. maintenance of equipment – održavanje opreme. metar. manifold [ mænifəʊld] – adj. mandate [ mænde t] – n. tržište. loša funkcija.moisture M maintenance [ me ntənəns] – n. otkaz. močvarni gas. mercury (Hg) [ m kjəri] – n. market [ mɑ kit] – n. malfunction [mæl f ŋkʆən] – n. metalni otpad. metal waste [ metl we st] – n. ispitivanje. megavat čas. međuvreme. olakšati. methanol [ meθən l] – n. 55 . measuring [ me ər ŋ] – n. metan. cena na konkurentnom tržištu. metre. stajsko đubrivo. market opening – otvaranje tržišta. methane [ mi θe n] – n. ublažavanje. marsh gas [mɑ ʆ gæs] – n. megawatt hour (MWh) [ megəw t aʊə] – n. home market – domaće tržište. održavanje. meter [ mi tə] – n. višestruki. manure application – primena đubriva. zasluga. minimizirati. mitigating circumstances – olakšavajuće okolnosti. živa (metal). mitigate [ m tige t] – v. umanjiti. meantime [ mi nta m] – n. manifold options – višestruke mogućnosti. metil alkohol. prednost. močvarni gas. merenje. minimize [ m nima z] – v. proširenje tržišta. vlaga. market replication – uvećavanje. ublažiti. mitigation [ m ti ge ʆən] – n. krah tržišta (berze). market failure – propast. moisture [ m stʆə] – n. mandat. vlažnost. merni uređaj (strujomer).

natural uranium resources – prirodni resursi uranijuma. national [ næʆənəl] – adj. indikator.monitor monitor [ m n tə] – n. primarni benzin. prirodni. neglect [n glekt] – n. municipality [mju n si pæliti] – n. multilateral agreement – višestrani sporazum. monopoly [mə n pəli] – n. multilateral mechanism – multilateralni mehanizam. monitoring [ m n tər ŋ] – n. national energy regulator – državna institucija nadležna za regulaciju u oblasti energetike. kontrolni uređaj. natural resources – prirodni resursi. natural [ nætʆərəl] – adj. koji se odnosi na prirodu. national grid operator – institucija ovlašćena za upravljenje elektromrežom na nivou države. kontrola napretka. splet. prirodna bogatstva. opštinska uprava. nadzor. natural gas – prirodni gas. koji se odnosi na opštinu ili opštinske vlasti. monitor. monitoring progress – praćenje. municipal solid waste (MSW) – gradski čvrsti otpad. negotiation [n gəʊʆi e ʆən] – n. umrežavanje. natural law – prirodno pravo. nemar. pregovaranje. 56 . monitoring. nacionalni. 1987. multilateral [ m lt lætərəl] – adj. nepažnja. kontrola. Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. necessity [nə sesəti] – n. monitor [ m n tə] – v. nafta. national annual emissions – godišnje emisije (štetnih gasova) jedne države. multilateral treaty – višestrani ugovor. multilateralni. opštinski. nadzirati. državni. mreža. neminovnost. municipal sewage – gradska kanalizacija. network [ netw k] – n. monopol. nužnost. N naphtha [ næfθə] – n. uprava grada. municipal [mju n sipəl] – adj. natural gasoline – prirodni benzin. praćenje.

nonconducting [ n nkən d ktiŋ] – adj. nonreactive [ n nri ækt v] – adj. nonflamammble [ n n flæməbəl] – adj. non-energy crops [ n n enəd i kr ps] – n. nominal voltage – nazivni napon. nesagoriv. noninductive [ n n n d kt v] – adj. nonageing [ n n e d ŋ] – adj. nezapaljiv. buka. nominalni. 57 . neobnovljiv. noise abatement – smanjivanje buke. objektivan. koji se ne obnavlja. koji ne stari. noise [n z] – n.nonsparking district heating/cooling network – lokalna mreža za grejanje/rashlađivanje. nominal [ n minəl] – adj. nonconductive [ n nkən d ktiv] – adj. nondestructive [ n nd str kt v] – adj. non-discriminatory [ n n d skr minətəri] – adj. nitrogen (N) [ na trəd ən] – n. poništavanje. neutralizacija. nestandardni. nevarnični. noncontact [ n n k ntækt] – adj. noise level – nivo buke. network operator – operater mreže. nereaktivan. non-renewable energy resources – neobnovljivi izvori energije. nefunkcionalan. biljne kulture koje se ne mogu koristiti za proizvodnju energije. nonsparking [ n n spɑ kiŋ] – adj. network access – pristup mreži. fer. nonconventional [ n nkən venʆənəl] – adj. azot. nekonvencionalni. network capacity – kapacitet mreže. noncombustable [ n nkəm b stibəl] – adj. nenuklearna energija. nerazoriv. nazivni. neprovodljiv. bezkontaktni. mrežni operater. nediskriminišući. galama. nekomercijalan. neinduktivni. non-discriminatory network access – ravnopravan pristup mreži. nevladino telo. non-governmental body [ n n g və mentl b di] – n. noise pollution – zagađenje bukom. noncommercial [ n nkə m ʆəl] – adj. neprovodljiv. neuništiv. neutralisation [ nju trəla ze ʆən] – n. nitrogen oxide (NOx) – sve vrste azotnih oksida. nonfunctional [ n n f ŋkʆənəl] – adj. non-nuclear energy [ n n nju kliə enəd i] – n. non-renewable [ n n r nju əbəl] – adj.

O observe [əb z v] – v. oil consumption – potrošnja nafte. zastareo. ocean currents – morske struje. 58 . paziti na nešto. nulti napon. ocean thermal energy – termalna energija okeana. off-shore company – ofšor kompanija. nuklearni. nuclear safety – nuklearna bezbednost. van linije obale. oil consuming/producing countries – zemlje proizvođači/potrošači nafte. ulje. suvišan. off-shore wind – vetar koji dolaze sa mora. NOx – grupni naziv za azotove okside. nafta. nuclear [ nju kliə] – adj. obsolete [ bsəli t] – adj. oktan. dalje od matične obale (države). posmatrati. opstrukcija. naročito. desiti se. okean. sigurnost. offshore [ f ʆ ] – adv. saopštenje. obstruction [əb str kʆən] – n. occur [ə k ] – v. prepreka. notification [ nəʊtifi ke ʆən] – n. oktanski broj. octane [ kte n] – n.notably notably [ nəʊtəbli] – adv. oil demand – potražnja za naftom. no-voltage [nəʊ vəʊlt d ] – n. oil reserves – zalihe nafte. smetnja. neupotrebljiv. nuclear fuel – nuklearno gorivo. oil [oil] – n. nuclear installation – nuklearno postrojenje. oil tanker – naftni tanker. dogoditi se. oil company – naftna kompanija. notifikacija. oil pipe-line – naftovod. nuclear fission – nuklearna fisija. nuclear power – nuklearna energija. posebno. nuclear energy – nuklearna energija. nuclear accident – nuklearni akcident. nuclear waste – nuklearni otpad. ocean [ əʊʆən] – n.

opaque [əʊ pe k] – adj. izlaz. outfit [ aʊtf t] – n. preopterećenje. izvor. neprovidan. over capacity – prekoračenje kapaciteta. izbijanje. svuda prisutni. iznad. savladati. oprema. overburden [ əʊvə b dn] – n. ispust. outweigh [aʊt we ] – v. operativan. proces koji je u toku. posledica. operable [ pərəbəl] – adj. prestareo. izlazni. nadjačati. outage [ aʊt d ] – n. preko. outlet [ aʊtlet] – n..overcome oil terminal – naftni terminal. origin [ə r d in] – n. prekid snabdevanja električnom energijom. spoljašni. OPEC – Organizacija zemalja izvoznica nafte. izvan. outbreak [ aʊtbre k] – n. omnipresent [ mn prezənt] – adj. početak. izvršavanje posla sa udaljene lokacije. prevagnuti. organska materija. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. out of balance – neuravnotežen. optimizovati. preplatiti. rezultat. radni. out [aʊt] – adv. outcome [ aʊtk m] – n. over [ əʊvə] – adv. troškovi rada. prep. out of order – van upotrebe. troškovi eksploatacije. sveprisutni. poreklo. Outer Continental Shelf [ aʊtə k nt nentl ʆelf] – n. outsourcing [ aʊt s s ŋ] – n. otvor. utičnica. izlazni rezultat. overage [əʊvə e d ] – adj.. epikontinentalni pojas. zastareo. operating expenses [ pəre t ŋ k spensiz] – n. over voltage – previsok napon. spoljni. ishod. preopterećenje. vegetable oil – biljno ulje. van. outbound [ aʊtbaʊnd] – adj. overcome [ əʊvə k m] – v. 59 . spoljno saradništvo. izlazni. overcharge [ əʊvə tʆɑ d ] – n. prep. mesto za istovar nafte. organic matter [ gæn k mætə] – n. operational [ pə re ʆənəl] – adj. pretegnuti. outdoor [ aʊt d ] – adj. optimize [ ptima z] – v. Organization for Securtiy and Co-operation in Europe (OSCE) – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). društvo. neproziran. output [ aʊtpʊt] – n. prevladati. ongoing process [ n gəʊ ŋ prəʊses] – n. ishodište. opremanje.

prekomerna potrošnja. ozone depleting substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač.overconsumption overconsumption [ əʊvəkən s mpʆən] – n. ozone (O3) [ əʊzəʊn] – n.– strujno preopterećenje. ozone layer – ozonski sloj. overrating voltage [ əʊvə re t ŋ vəʊlt d ] – n. 1985. overcurrent [ əʊvə k rənt] – n. određeni slučaj. vršno opterećenje. vrh. prekomerna proizvodnja. preopterećenje. prekomerna doza. overconsumption of electricity – prekomerna potrošnja struje. overproduciton [ əʊvəprə d kʆən] – n. preceniti. overdose [ əʊvədəʊs] – n. peak load [ pi k ləʊd] – n. overfall weir [ əʊvə f l w ə] – n. oxygenation [ ks d ə ne ʆən] – n. passive cooling techniques – pasivne tehnike hlađenja. maksimum. overground [ əʊvəgraʊnd] – adj. ozon. vazdušni vod. vršna potražnja (energije). peak demand [ pi k d mɑ nd] – n. P particulate matter (PM) [pə tikjulet mætə] – n. nepokretan. passive [ pæs v] – adj. peak [pi k] – n. passive solar system – pasivni sistem za solarno grejanje. nadzemni. najveća potražnja el. pasivan. prelivna brana. overheat [ əʊvə hi t] – v. pregrejati. ozone depletion – oštećenje (smanjenje) ozonskog omotača. energije u određenom vremenskom periodu. tj. Beč. napon veći od proračunatog. 60 . overgeneration [ əʊvə d enə re ʆən] – n. overhead line [ əʊvə hed la n] – n. direktna toplotna i svetlosna energija sunca. passive solar energy – pasivna solarna energija. overestimate [ əʊvər est me t] – v. kiseonik. neaktivan. Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. oksigenacija. prekomerna proizvodnja. oxygen (O) [ ks d ən] – n. overload [ əʊvə ləʊd] – n. pitanje).

probni period. radni učinak. permission [pə m ʆən] – n. persistant [pə s stət] – adj. prodreti. kazna. pilot. potpora. periodičan. fizičko okruženje. fotoćelija. postojanost. benzin. solar photovoltaics – solarna fotoćelija. period. permanent [ p mənənt] – adj. trajan. pillar [ p lə] – n. oslonac. osvojiti. centrala koja se koristi za proizvodnju dodatne el. stupanj. rok. permissible consumption – dozvoljena potrošnja. performance [pə f məns] – n. penalty [ penlti] – n. koji je u skladu sa. performansa. permit [ pə m t] – n. motor na benzin. photovoltaic (PV) [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. istrajan. photocell [fəʊtəʊ sel] – n. phasing control [ fe ziŋ kən trəʊl] – n. pH [pi e tʆ] – pH vrednost. phase [fe z] – n. 61 . permissible [pə m sibəl] – adj. penetrate [ penətre t] – v. petrol-fuelled engine [ petrəl fju əld end in] – n. fotovoltni. energije tokom perioda maksimalnog opterećenja mreže. persistant organic pollutants (POPs) – postojane ogranske zagađujuće supstance. periodic [ p əri d k] – adj. pilot [ pa lət] – adj. persistance [pə s stəns] – n. stalan. faza. petrohemijski. measures taken pursuant to convention – preduzete mere u skladu sa konvencijom. penal [ pi nl] – adj. phase out – postupno izbaciti iz. stub. kazneni. period [ p əriəd] – n. krivični. radni režim. persuant (to) [pə sju ənt] – adj. pilot phase – pilot faza. work permit – radna dozvola. physical environment [ f z kəl n va rənmənt] – n. probni. regulacija faze. penal provisions – kaznene odredbe.pilot phase peak load power plant – el. dozvoljen. dozvola. penetrate a new market – prodreti (ući) na novo tržište. periodic refinement – periodično prečišćavanje. petrol [ petrəl] – n. mera kiselosti. povremen. petrochemical [ petrəʊ kem kəl] – adj. dozvola. koji sledi iz.

cenrala na vetar. cevovod. postrojenje. power failure – nestanak električne energije. post [pəʊst] – nakon. cevovod. utikač. odložiti. policy range [ p lisi re nd ] – obuhvat politike delovanja. elektrana. plant [plɑ nt] – n. power up – staviti pod napon. population [ p pjə le ʆən] – n. postrojenje. biljka. kišni. power plant – električna centrala. post [pəʊst] – n. high urban atmosphere pollution – visoko aerozagađenje u gradskoj sredini. power outage – nestanak električne energije. snaga. sonda. power authorities – tela koja imaju javna ovlašćenja u oblasti energetike. pogon. pomeriti (u smislu vremena). have the power to take decisions – biti ovlašćen za donošenje odluka. gasovod. napojna jedinica. stub. moć.pilot project pilot project – pilot projekat. power [ paʊə] – n. industrial plant – industrijsko postrojenje. energana. potential [pə tenʆəl] – adj. power pool – dva ili više povezanih proizvođača električne energije. broj stanovnika. within ones powers and competencies – u granicama nečijih moći i nadležnosti. čep. wind power plant – el. plant [plɑ nt] – n. power supply – snabdevanje električnom energijom. mašinerija. hydropower plant – hidrocentrala. cev. zagađenje. pipe [pa p] – n. naseljenost. uključiti. bandera. pollution [pə lu ʆən] – n. fabrika. potential radiological hazard – potencijalni radiološki rizik. postpone [pəʊs pəʊn] – v. single polarity – jednosmerni napon. položaj. biljka. pipe-line [ pa p-la n] – n. kišovit. overpopulation – prenaseljenost. polarity [pə læriti] – n. plug [pl g] – n. power system – elektroenergetski sistem. potencijalan. polaritet. power transformer – mrežni transformator. pluvial [ plu viəl] – adj. funkcija. 62 . odgoditi. moguć. power control – razdelnik napajanja.

prohibitive costs – preterana cena. aktivnosti. precipitation [prə s pi te ʆən] – n. preparation [ prepə re ʆən] – n. predlog. propan gas. koji se može očekivati. predvidljivost. očekivanost. prognoza. proizvodnja. širiti se. taloženje. predictability [pr d ktə b liti] – n. producer nation [prə dju sə ne ʆən] – n. prognosis [pr g nəʊsis] – n. production [prə d kʆən] – n. obrada. pretreatment [pr tri tmənt] – n. prevent [pr vent] – v. predgrevanje. prefabrication [pri fæbr ke ʆən] – n. predictable investment framework – predvidljiv. predviđanje. prepaid [pr pe d] – adj. processing [ prəʊses ŋ] – n. preliminarna studija izvodljivosti. public procurement – javna nabavka. mere opreza. preduprediti. očuvanje. prefabricated [pri fæbr ke tid] – adj. država proizvođač. sklon nečemu. prediction [pr d kʆən] – n. preservation [ prezə ve ʆən] – n. prognoza. procurement [prə kjʊəmənt] – n. ponuda. prerada. prethodna obrada. atmosferske padavine. prohibicija. sprečiti. proposal [prə pəʊzəl] – n. pressurized water reactor – reaktor sa vodom pod pritiskom. predvidljiv. prohibit [prə h bit] – v. zabrana. projekat. pressure [ preʆə] – n. očekivani investicioni okvir. rasprostirati se. razmnožavati se. pre-feasibility study [pr fi zi b liti st di] – n. gas koji se koristi u sprej-bocama ili bocama pod pritiskom za raspršivanje. zabraniti. montažni. pritisak. predviđanje. propane [ prəʊpe n] – n. 63 . raketno gorivo. project [ pr d ekt] – n. prone (to) [prəʊn] – adj. nabavka. unapred plaćen. probability [ pr bə b ləti] – n. predictable [pr d ktəbəl] – adj. propellant [prə pelənt] – n. prohibition [ prəʊh b ʆən] – n. prohibition of operation – zabrana operacije. project proposal – predlog projekta. prefabrikacija.project proposal precautionary measures [pr k ʆənəri me əz] – n. verovatnoća. prethodni postupak. podložan nečemu. preheating [pr hi t ŋ] – n. stvaranje. propagate [ pr pəge t] – v. priprema.

photovoltaic [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. impuls. provide [prə va d] – v. public authority – javna vlast. pumpanje. public service – javna ili državna služba. provajder. public participation – učešće javnosti. zaštita. ispumpavanje. pulpa. obezbediti. public concerned – zainteresovana javnost. propose amendment – predložiti amandman. PV. pulp [p lp] – n. puls. javni. naftni izvor sa pumpom. pumping [ p mp ŋ] – n. protekcionizam. pumper [ p mpə] – n. pumpati. photovoltaic cell – fotovoltažna ćelija. pumpanje. pyrolysis [p r l s s] – n. crpsti. protection [prə tekʆən] – n. fotovoltažni. razglasiti. protection measures – mere zaštite. protocol [ prəʊtək l] – n. staviti na diskusiju. make public – obznaniti. crpljenje. crpljenje. pulse [p ls] – n. public hearing – javna rasprava. pumpdown [ p mpdaʊn] – n. purchase [ p tʆəs] – v. provider [prə va də] – n. javnost. piroliza. pribaviti. isporučiti. kaša. količina ispumpane tečnosti. prečišćavanje. svest javnosti. kupiti. predložiti. dobaviti. protokol. crpka. public health – javno zdravlje. public [ p bl k] – adj.propose propose [prə pəʊz] – v. pumpa. protectionism [prə tekʆən zəm] – n. pumped hydro electric storage – reverzibilna hidroelektrana. izneti plan. nabaviti. blizina. pretvoriti u prah. fotoćelija. 64 . pulverise [p lvəra z] – v. isporučilac. obezbeđenje. pump [p mp] – v. public [ p bl k] – n. proximity [pr k s m ti] – n. pumpage [ p mp d ] – n. pump [p mp] – n. opšti. PV roof and facade campaign – kampanja za korišćenje krovova i fasada za montažu fotonaponskih panela. public awareness – javna svest. public security – javna bezbednost. snabdevač. PV cell. purification [ pjʊərifi ke ʆən] – n. javnost koje se nešto tiče.

radon (Rn) [ re d n] – n. daljina. environmental quality – kvalitet životne sredine. radiološki. radijacija. rail tank car [ re l tæŋk kɑ ] – n. quality assurance – obezbeđivanje kvaliteta. range [re nd ] – n. količina kišnih padavina. stopa. brzina. air quality – kvalitet vazduha. quality [ kw liti] – n. quantity [ kw ntiti] – n. razređivanje. kišnica. brz. radioactive waste management – upravljanje radioaktivnim otpadom. svojstvo. u vezi sa zračenjem. ionizing radiation – jonizujuće zračenje. zračenje. radijalni. rate [re t] – n. radiological emergency – radiološka opasnost. fuel quality – kvalitet goriva. radiation [ re di e ʆən] – n. omer. radiological [re diə l d ikəl] – adj. averge daily rate of consumption – prosečna dnevna stopa potrošnje. radiation protection – zaštita od radioaktivnog zračenja. kvalitet. radon (prirodni radioaktivni gas). nivo. R radial [ re diəl] – adj. raspon. u vezi radioaktivnosti. isijavanje. radioaktivan. kvantitet. radioactive [ re diəʊ ækt v] – adj. quality standard – standard kvaliteta. osposobljeno osoblje. 65 . rainfall [ re nf l] – n. količina. rata.averge daily rate of consumption Q qualified staff [ kw l fa d stɑ f] – n. rainwater [ re nw tə] – n. domet. radiological consequences – radiološke posledice. opseg. železnički vagon-cisterna. rarefaction [reə fækʆən] – n. zrakast. radial stacker – radilano odlaganje. rapid [ ræpid] – adj.

receptive [r sept v] – adj. čist.rated rated [ re tid] – adj. reactor [ri æktə] – n. put on rating – rangirati. raw [r ] – adj. rekonstrukcija. reconstruction [ ri kən str kʆən] – n. reaktor. uzajaman. reaffirm [ ri ə f m] – v. recharge [ ri tʆɑ d ] – v. raw material – sirovina. stvarna cena. podnošljiv. punjiv. reallocation [ri ælə ke ʆən] – n. ponovo spojiti. gajiti (životinje). procena vrednosti. rated capacity – nominalno opterećenje. ponovo aktivirati. rear [r ə] – v. reaktivan. recirkulisati. record [ rek d] – n. podizati. reactivate [ri ækt veit] – v. reconnect [rikə nekt] – prespojiti. rated voltage – nazivni napon. recepient [r s piənt] – n. real cost [ji ld] – n. reasonable [ ri zənəbəl] – adj. prijem. vratiti. bez primesa. sirov. razuman. rated load – nominalno opterećenje. reaktivirati. recipročan. akumulatorski. koji prima. reakcija. realizacija. reactive [ri ækt v] – adj. 66 . opozvati. prisetiti se. rated frequency – nominalna frekvencija. reactor core – reaktorsko jezgro. reclosure [ri kləʊ ə] – n. ratification [ ræt f ke ʆən] – n. ispunjavanje. ponovna konverzija. prihvatljiv. realisation [ r əla ze ʆən] – n. realni troškovi. sposoban da prima. system for intensive rearing – sistem za intenzivno uzgajanje. ponovo puniti. reciprocal [r s prəkəl] – adj. primalac. recipijent. rechargeable [ ri tʆɑ d əbəl] – adj. beleška. nazivni. ostvarivanje. preobražaj. reception [r sepʆən] – n. uzgajati (biljke). rated current – nazivna struja. reaction [ri ækʆən] – n. samouključenje. reconversion [ rikən v ʆən] – n. obnavljanje. zapis. ocena. obostran. smislen. reafirmisati. recall [r k l] – v. rang. procenjeni. preraspodela. raw fuel – prirodno (neprerađeno) gorivo. potvrđivanje. nanovo istaći. potvrditi. recirculate [ri s kjəle t] – v. nominalni. rating [ re t ŋ] – n. rejting. on a reciprocal basis – na uzajamnoj osnovi. ratifikacija. povratna sprega. ponovno uključenje.

rafiniranje. region. pozivanje (na). recikliranje. refrigerant [r fr d ərənt] – n. preporuka. recuperate [r kju pəre t] – v. recovery time – vreme oporavka (sistema). obnoviti. bez obzira na. regenerisati. redundancy [r d ndənsi] – n. umanjiti. with regard to – u vezi sa. obzir. refuel [ ri fjʊəl] – v. regeneracija. obnoviti. odnositi se (na). preraditi. refinement [r fa nmənt] – n. višak. dopuniti. re-emit [r m t] – v. refinery feedstocks – materijal za preradu u rafineriji. regionalni. recovered energy – ponovo iskorišćena energija. recycler [ri sa klər] – n. povraćaj. ponovo uspostaviti. ispraviti. popraviti. cost recovery – povraćaj troškova. rafinisati. reciklaža. refurbish [ ri f b ʆ] – v. regenerate [r d enəre t] – v. reduce [r dju s] – v. regard [r gɑ d] – n. reference data – referentni podaci. efforts refering to – napori usmereni na. preraditi. smanjenje. recovery [r k vəri] – n. recycling [ri sa kl ŋ] – n. smanjiti. regional [ ri d ənəl] – adj. rezerva. višak radne snage. prečišćavanje. refining company/industry – komanija/industrija koja se bavi rafinisanjem nafte. reference [ refərəns] – n. reemitovati. refine [r fa n] – v. postrojenje za reciklažu. oporavak. prečistiti.regional recover [r k və] – v. rafinerija. terms of reference (ToR) – opšti opis poslova i zadataka. poboljšavanje. region [ ri d ən] – n. pažnja. refinery [r fa nəri] – n. oporaviti. regardless – nezavisno od. referenca. popraviti. 67 . projektni zadatak. redundancija. sredstvo za hlađenje. rectify [ rektifa ] – v. refer (to) [r f ] – v. obnoviti. reference point – referentna tačka. reduction [r d kʆən] – n. reference book – priručnik. standard. etalon. ponovo napuniti gorivo. povratiti. redukcija. with reference to – u vezi sa.

olakšanje. pravilnik. rasterećenje. renewable forms of energy – obnovljivi vidovi energije. regulator. oporavak. release [r li s] – v. remedijacija. energija dobijena iz obnovljivih izvora (tretira se različito od »klasično« proizvedene el. otpustiti sa dužnosti. release of substances – ispuštanje supstanci. ručica ili dugme za otpuštanje. subregional level – podregionalni nivo. remediation [ri mi di e ʆən] – n. reheat [ ri hi t] – v. relief valve – odušni ventil. zakonodavac. relief [r li f] – n. reiterate [ri təre t] – v. regulatory framework – pravni okvir. renewable energy technologies – tehnologije koje se primenjuju u iskorišćavanju obnovljivih izvora energije. remote [r məʊt] – adj. propisuje. ukloniti. obnovljiv. pojačati.subregional subregional – podregionalni. renewable [r nju əbəl] – adj. objaviti (zvanično) vest ili informacije. onaj koji donosi regulativu. regulatory [ regjə le təri] – adj. release [r li s] – n. pouzdanost. odstraniti. reliable [r la əbəl] – adj. podvući. ispustiti u atmosferu. reinforce [ ri in f s] – v. reliability [r la ə b liti] – n. renewable energy sector – sektor obnovljivih izvora energije. oslanjanje na. zavisnost od. Renewable Energy Certificate – sertifikat kojim se potvrđuje da je el. release reduction measures – mere za smanjenje ispuštanja određenih materija. reljef. regulator [ regjəle tə] – n. osloboditi. remove [r mu v] – v. pustiti. dogrejati. regulativa. energija dobijena iz obnovljivih izvora. udaljen. koji uređuje. 68 . daljinski. razrešenje. ponovo grejati. regulation [ regjə le ʆən] – n. sanirati. reinforced concrete – armirani beton. renewable energy resources (RES) n. oslobađanje. pouzdan. naglasiti. – obnovljivi izvori energije. na daljinu. renewable energy implementation – primena energije dobijene iz obnovljivih izvora. rehabilitate [ ri hə b l te t] – v. renewable energy – obnovljiva energija. reguliše. energije). reliance (on) [r la əns] – n. ojačati. remote sensing – daljinska detekcija. ispuštanje.

uslov. responsible [r sp nsibəl] – adj. rezervoar. resurs. novac. requirement [r kwa əmənt] – n. svojina. naknadna ugradnja (npr. resistor [r z stə] – n. maloprodajno tržište. resonance [ rezənəns] – n. residual [r z d uəl] – adj. reziduum. reprocess [ri prəʊses] – v. tržište na kome se el. obnoviti. research [r s tʆ] – n. merodavan. stalan. research capability – istraživački kapacitet. local resources – lokalni resursi. expected residue – očekivani ostatak. uslovi. kadrovi. renewables penetration – prodiranje obnovljivih izvora energije na tržište. R&D) – istraživanje i razvoj. delova ili opreme) u uređaj ili postrojenje koje je u funkciji. rezonanca. resource [r z s] – n. zahtev. izvor nekog materijala ili sirovine. odgovoriti. preostao. resident [ rezidənt] – adj. talog. retail market [ri te l mɑ kit] – n. obnova. otpor. research and development (RD. odazvati se. ostatak. restoration [ restə re ʆən] – n. stalno prisutan. insoluble residue – nerastvorni ostatak. human resources – ljudski resursi. replenishable [r plen ʆəbl] – adj. reagovati. popravak. akumulaciono jezero. potreba. istraživanje. reservoire [ rezəvwɑ ] – n. koji se može ponovo napuniti. residue [ rezidju ] – n. grupni naziv za obnovljive izvore energije. restauracija. otpornost. resource tenure – zakonsko pravo da se koristi neki izvor. zamenjiv. power requirements – zahtevna snaga. spasavati. odgovoran. safety requirements – bezbednosni zahtevi. energija prodaje direktno krajnjem korisniku i potrošaču. ostatak. reporting [r p t ŋ] – n. repair [r peə] – v. otpornik. prirodno bogatstvo. 69 . stanovnik. ponovo preraditi. izveštavanje. respond [r sp nd] – v. dogradnja. resistance [r z stəns] – n. rescue [ reskju ] – v. retrofitting [ retrəʊ f t ŋ] – n. renewable resources – obnovljivi resursi. replaceable [r ple səbl] – adj. popraviti.retrofitting renewables [r nju əbəlz] – pl.

savings [ se v ŋz] – pl. S safe [seif] – adj. periodična sadnja i eksploatacija različitih šumskih kultura u cilju podizanja kvaliteta zemljišta. koji sadrži so. review [r vju ] – n. uzorak. rečno korito. safety related technical cooperation – tehnička saradnja u cilju ostvarivanja bezbednosti. saturation [ sætʆə re ʆən] – n. safe load – dozvoljeno opterećenje. u radu. safety hazard – bezbednosni rizik. obezbeđenje. snažan. ušteda. radni. robustan. sample [ sɑ mpəl] – n. zadovoljiti. rotation forestry [rəʊ te ʆən f ristri] – n. satisfy [ sætisfa ] – v. sadržaj soli. safety [ se fti] – n. zaštićen. robust [rə b st] – adj. saline [ se la n] – adj. osigurati. đubre. tekući. safety guidelines – smernice o bezbednosti. salinitet. siguran. salinity [sə l niti] – n. running [ r n ŋ] – adj. rubbish [ r b ʆ] – n. primerak. river bed [ r və bed] – n. otpad. rule [ru l] – n. safeguard [ se fgɑ d] – n. revizija. štednja. zasićenje. obezbediti. sigurnost. fuel savings – ušteda u gorivu. biodegradable rubbish – biorazgradljivi otpad. bezbednost. veliki. rules of conduct – pravila ponašanja. ponovni pregled. sandstone [ sændstəʊn] – n. slan. mera bezbednosti. krupan. sampling [ sɑ mpl ŋ] – n. 70 . robust legislative initiatives – zakonodavne incijative velikog zahvata. risk [risk] – n. mera sigurnosti. pravilo. safeguard [ se fgɑ d] – v. povratan. rizik.reversible reversible [r v sibəl] – adj. reverzibilan. uzimanje uzorka. peščar. zaštititi.

skrining. sigurnost. osetljiv. sensitive [ sensit v] – adj. 71 . lista. semi-arid area [ semi-ærid eəriə] – n. razmer. sequestration [ si kwi stre ʆən] – n. curiti. seizmički. osnovati. seismic [ sa zm k] – adj. self-sufficient – samodovoljan. bezbednost. seasonal demand – sezonska potražnja. security [s kjʊəriti] – n. spisak. scale up [ske l p] – v. kapati. nivo. plan. skala. spoj. seasonal [ si zənəl] – adj. služba. security of supply – bezbednost nabavke. morsko dno. povećati u određenoj razmeri. sewage [ sju d ] – n. vremenski raspored. sekvestracija. fisheries sector – sektor ribolova. pečat. seasonals [ si zənəlz] – n. polusušna oblast. self-combustion – samosagorevanje. seasonal variations in consumption – sezonske varijacije u potrošnji (najčešće se odnosi na godišnja doba). kanalizacione otpadne vode. odeljenost. sewage contamination – zagađenje kanalizacionim otpadnim vodama. set up [set p] – v. forestry sector – sektor šumarstva. sezonska kolebanja. kanalizacija. on a large scale – u velikoj meri. sezonski. self-check – automatska provera. održavanje. lestvica. sea-bed [si bed] – n. sectoral approach – sektorski pristup. seal [si l] – n. service [ s vis] – n. set up a plan/target – postaviti plan/cilj.sewage contamination scale [ske l] – n. usluga. ustanoviti. deo zemljišta. automatski. zaptivka. sektor. schedule [ ʆedju l] – n. self-powered – sa sopstvenim pogonom. trijaža. vaga. on a limited scale – u ograničenoj meri. screening [ skri n ŋ] – n. self-control – samoregulacija. područje. self-actuated – samoaktivirajući. isključenje iz. sudska zaplena. self-ignition – samopaljenje. u vezi zemljotresa. self [self] – samostalno. sector [ sektə] – n. seep [si p] – v. self-action – automatsko delovanje.

slave system [ sle v s stəm] – n. pomoćni (rezervni) sistem. deonica. zainteresovana strana. smoke pipe – dimnjak. dim. sink [s ŋk] – n. kanal. single [ s ŋgəl] – adj. slack coal [ slæk kəʊl] – n. market share – udeo na tržištu. odvod. share of renewable energies – udeo obnovljivih energetskih resursa. udeo. short-term oil prices – kratkoročne cene nafte. kanalizacija. sewer system – sistem kanalizacije. snowstorm [ snəʊst m] – n. udar. shock [ʆ k] – n. smokestack – dimnjak. share [ʆeə] – n. supply shortfall – nedovoljno snabdevanje. kratkoročni. short-range [ ʆ t re nd ] – adj. short-term [ ʆ t t m] – adj. sunčani. solar [ səʊlə] – adj. oskudica.sewage sludge sewage sludge – otpadni kanalizacioni talog. shortage [ ʆ t d ] – n. kratkog dometa. sewer lines – odvodni kanali. nedostatak. smoke [sməʊk] – n. deo. potres. električna mreža sa samoregulacijom. shock hazard – opasnost od električnog udara. talog. side effect [ sa d fekt] – n. 72 . single European market – jedinstveno evropsko tržište. usitnjeni ugalj. shortfall [ ʆ tf l] – n. akcija. shutdown [ ʆ tdaʊn] – v. udarac. shockproof – otporan na udar. shallow [ ʆæləʊ] – adj. jedinstven. prekinuti rad. smog [sm g] – n. smokeless – bezdimni. short-term plan – kratkoročni plan. sewage treatment – tretman kanalizacionog otpada. mulj. smog. nedostatak. plitak. snowmelt [ snəʊmelt] – n. ulegnuće. smart electricity network [ sm l lek tr siti netw k] – n. shock wave – udarni talas. slivnik. jednostruk. topljenje snega. snežna oluja. slabost. solarni. obustaviti. sludge [sl d ] – n. jedan. sporedni efekat. pojedinačan. sewer [ sju ər] – n. manjkavost. isključiti. shareholder – akcionar.

iskra. solarna el. spare capacity – rezervni kapacitet. čađ. fotoćelija. solar thermal heating – solarno termalno grejanje. solar energy [ səʊlə enəd i] – n. solar panel – solarni panel. active solar energy – aktivna solarna energija. varnica. solar thermal power – solarna termalna energija. solid [ s lid] – adj. active solar energy system – sistem aktivne solarne energije. soot [sʊt] – n. čvrsto. duh. izvor. sunčeva energija. solar heating – solarno grejanje. solar cell – solarna ćelija. pouzdano. solid waste – čvrsti otpad. solar collector – solarni kolektor. spirit [ sp rit] – n. spur [sp ] – v. energija. u potpunoj formi. solar cities – solarna naselja. solid vegetal biomass – čvrsta biljna biomasa. čvrsto telo. alkohol. source [ s s] – n. solid [ s lid] – n. solar energy – solarna energija. source energy [ s s enəd i] – izvorna energija. solarna energija. energija koja se dalje pretvara u željene oblike. višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. spare part – rezervni deo. panel sa fotoćelijama. passive solar techniques – pasivne solarne tehnike. solar power – solarna energija. solar electricity [ səʊlə lek tr siti] – n. solid residue – čvrsti talog. fluks (intenzitet) sunčevog zračenja. rezervni. solar water heater – solarni bojler za zagrevanje vode. špiritus. spill energy [ spil enəd i] – n. solar flux – solarni fluks. solar radiation – sunčevo zračenje. kompletno. spare [speə] – adj. solid biomass – čvrsta biomasa. naselja gde je sunce dominanantan izvor energije. spark [spɑ k] – n. podstaknuti. 73 . gar. solar thermal collector – solarni termalni kolektor. solar thermal heating technology – tehnologija solarnog termalnog grejanja.spur passive solar construction – pasivna solarna konstrukcija. pokrenuti.

koji sledi. submerge [səb m d ] – v. rezervni. steam electric plant [ sti m lektr k plɑ nt] – n. stock [st k] – n. pomoćni. 74 . skladištenje. podružnica. zamašan. podneti (npr. subsidized raw material production – subvencionisana proizvodnja sirovina. stock-limited – ograničenih zaliha. filijala. store [st ] – v. subsequent [ s bsikwənt] – adj. skladištiti. strip mining [strip main ŋ] – n. standard reference conditions – standardni referentni uslovi. substantial [səb stænʆəl] – adj. čuvanje. statički elektricitet. opterećen. napregnut. subsidy [ s bsidi] – n. zaroniti. nepogoda. subsidiary [səb s diəri] – n. predlog). potopiti. sporedni. storage tank [ st r d tæŋk] – n. u pripravnosti. zameniti. rezervoar. učesnik. pomoćni. substantial investment – značajne investicije. materijali koji mogu zameniti upotrebu nekih drugih materijala. submit [səb m t] – v. stakeholder [ ste k həʊldə] – n. u znatnoj meri. površinsko iskopavanje rude. submit for review – podneti na proveru. subsidiary [səb s diəri] – adj. zaliha. ISO standards – ISO standardi. stand-by [ stændba ] – adj. zainteresovana strana. na čekanju. substitute [ s bstitju t] – v. substitute materials – alternativni materijali. oluja. tank (za vodu. state-of-the-art techology – najmodernija tehnologija. manure storage – skladištenje đubriva. state-of-the-art [ ste t əv ði a t] – adj. slojevit. znatan. skladište. storm [st m] – n. najsavremeniji. standard [ stændəd] – n. stressed [strest] – adj. stabilizovati. subvencija. subsidized [ s bsəda zd] – adj. naftu. standard. cisterna. static electricity [ stæt k lek tr siti] – n. storage [ st r d ] – n. oil stocks – zalihe nafte.stabilize stabilize [ ste bəla z] – v. parna električna centrala. stand-by oil production – kapaciteti za dodatnu proizvodnju nafte u slučaju nepredviđenih potreba. reviziju. uskladištenje. stratified [ strætifa d] – adj. ulje). najmoderniji. subvencionisan. potonji.

supply chain – lanac snabdevanja. trajnost. izlazak sunca. nabavljač. podzemni. sulphur (S) [ s lfə] – n. sustainability [sə ste nə b liti] – n. sumporizacija. zalazak sunca. mogućnosti snabdevanja. 75 . stabilnost. supplier [sə pla ə] – n.synchronization subterranean [ s btə re niən] – adj. sunčeva svetlost. sustainable [sə ste nəbəl] – adj. ispitivanje. prekidač. switch off – isključiti. anketa. supply [sə pla ] – n. sunlight [ s nla t] – n. živ. održivost. in sustainable manner – naodrživ način. sulphuric acid – sumporna kiselina. održati. sumpor. supply and demand – ponuda i potražnja. dobavljač. survey [ s ve ] – n. izdržati. podržati. stabilan. supply options – opcije. ponuda na tržištu. low-sulphur fuels – goriva sa niskim sadržajem sumpora. sunset [ s nset] – n. prigradski. sunrise [ s nra z] – n. sustainable management – održivo upravljanje. switch [sw tʆ] – n. switch on – uključiti. sulphurization [ s fərai zeiʆən] – n. sustain [sə ste n] – v. sustain a reduction – izdržati period redukcije. switch-board – razvodna tabla. vrhovni. suburban [sə b bən] – adj. premer. synchronization [ s ŋkrəna ze ʆən] – n. sinhronizacija. podneti. istraživanje. sustainable development – održivi razvoj. preklopnik. trajan. supplies – zalihe. pretrpeti. sustainable use – održivo korišćenje. supreme body – vrhovno telo. supreme [su pri m] – adj.

tackle

T
tackle [ tækəl] – v. baviti se nečim, baratati, rukovati, uhvatiti se u koštac; take [teik] – v. uzeti, uzimati; take decision – doneti odluku; take effect – stupiti na snagu; take into account – uzeti u obzir, voditi računa; take into consideration – uzeti u obzir; take joint action – preduzeti zajedničke aktivnosti; take part – učestvovati; take place – održati se (događaj); take steps – preduzeti mere; take the lead – preuzeti vođstvo; taking account of – uzimajući u obzir; tamper [ tæmpə] – v. neovlašćeno dirati, nepropisno rukovoditi; tamper-proof [ tæmpəpru f] – adj. zaštićen od nepropisnog rukovanja; tank [tæŋk] – n. rezervoar, posuda, tank; tank car – vozilo-cisterna; tankage [ tæŋk d ] – n. čuvanje tečnosti u cisternama, tankovima, taksa za skladištenje tečnosti; pipeline tankage – cevovod za skladištenje nafte; tanker [ tæŋkə] – n. tanker, brod-cisterna; tap [tæp] – n. slavina, čep; tap [tæp] – v. eksploatisati, koristiti; tapped potential – iskorišćeni potencijal; target [ tɑ git] – n. cilj; target value – ciljna vrednost; tariff [ tærif] – n. tarifa; tax [tæks] – n. porez, taksa, naknada; tax exempt – oslobođen poreza; tax exemption – izuzeće od plaćanja poreza; tax incentive – poreska olakšica; tax relief – oslobađanje od poreza; taxation [tæk se ʆən] – n. oporezivanje; taxing [ tæks ŋ] – adj. zahtevan;

76

timing
technical feasibility [ tekn kəl fi zi b liti] – n. tehnička izvodljivost; technology [tek n ləd i] – n. tehnologija; transfer of technology – transfer tehnologije; vehicle emission control technology – tehnologija kontrole emisije štetnih gasova iz vozila; telemetry [te limitri] – n. telemetrija, daljinsko merenje; temporary means [ tempərəri mi nz] – n. privremene mere, sredstva; test [test] – n. ispit, provera, test, probni, ispitni; test borehole – probna bušotina; thermal [ θ məl] – adj. termalni, toplotni; thermal efficiency – toplotna efikasnost; thermal energy demand – potražnja za toplotnom energijom; thermal input – unos toplote; thermal power plant – termoelektrana; thermal treatment – termička obrada; thermocontrol [ θ məʊkən trəʊl] – n. termoregulacija; thermoelectricity [ θ məʊ lek tr siti] – n. termoelektricitet; thermoregulation [ θ məʊ regjə le ʆən] – n. termoregulacija; thermostable [ θ mə steibəl] – adj. termostabilan, otporan na toplotu; thickness [ θ knis] – n. debljina; thunderbolt [ θ ndəbəʊlt] – n. munja; thunderstorm [ θ ndəst m] – n. oluja s grmljavinom; tickler [ t klə] – n. regulator jačine struje; tide [ta d] – n. plima i oseka; tidal power – energija plime i oseke; tidal wave – plimski talas; time [ta m] – n. vreme; dead time – izgubljeno vreme; fault time – vreme ispada; idle time – vreme rada bez opterećenja; time consuming – koji dugo traje; time dependent – zavistan od vremena; time lag – kašnjenje, vremensko zaostajanje; time limit – vremensko ograničenje; time-of-use rates [ taim əv ju z reits] – tarifne razlike zavisno od doba dana; timetable [ ta m te bəl] – n. vremenski raspored, vozni red; timing [ ta m ŋ] – n. merenje vremena, izbor momenta, sinhronizacija;

77

tolerance
tolerance [ t lərəns] – n. tolerancija; tolerate [ t ləre t] – v. tolerisati, dozvoliti, podnositi; tool [tu l] – n. sredstvo, alat; torrent [ t rənt] – n. bujica, jak mlaz; total [ təʊtl] – adj. ukupan, ceo, sav;; total efficiency – ukupna efikasnost; total suspended particulates – ukupna količina suspendovanih čestica; traffic [ træf k] – n. saobraćaj; training [ tre n ŋ] – n. obuka, obučavanje; transboundary [trænz baʊndəri] – adj. prekogranični; transboundary flux – fluks (nečega) koji prelazi (državnu) granicu; transboundary impact – prekogranični uticaj; transboundary natural resources – prirodni resursi koji se prostiru preko državnih granica; transboundary pollution – prekogranično zagađenje; transboundary water – prekogranične vode; transformer [træns f mə] – n. transformator; transit [ trænzit] – n. tranzit, prelaz, prolaz; transit country – tranzitna zemlja; Transit Protocol – Protokol o tranzitu; transmission [trænz m ʆən] – n. prenos, transmisija, prenošenje; transmitting utility (TRANSCO) – institucija koja obezbeđuje prenos (energije) i održava mrežu; transnational [trænz næʆənəl] – adj. transnacionalni; transnational project – transnacionalni projekat; transport [ trænsp t] – n. prevoz; transport fuel – transportno gorivo; transportation [ trænsp te ʆən] – n. saobraćaj; transportation facilities – transportna postrojenja; treatment [ tri tmənt] – n. tretman, obrada; trouble [ tr bəl] – n. nezgoda, nevolja, kvar; troubleproof [ tr bəlpru f] – adj. zaštićen od kvarova; troubleshoot [ tr bəl ʆu t] – v. tražiti neispravnost, tražiti grešku; truck tank car [tr k tæŋk kɑ ] – n. kamion cisterna; trunk [tr ŋk] – n. dalekovod, spojna linija, gepek, sanduk; tuning [ tju n ŋ] – n. podešavanje; turbine [ t ba n] – n. turbina; gas and steam turbine – gasna i parna turbina;

78

underlaying [ ndə le iŋ] – adj. wind turbine – turbina na vetar. deblokirati. give full consideration to – potpuno razmotriti. podnapon. unit [ ju nit] – n. uniphase [ ju nife z] – adj. upgrade [ p gre d] – v. unbalance [ n bæləns] – n. fer. unleaded gasoline – bezolovni benzin. underestimate [ ndər estime t] – v. unmanned [ n mænd] – adj. potceniti. usluga). environmental considerations – pitanja životne sredine. unavailable [ nə ve ləbəl] – adj. uncharged [ n tʆɑ d d] – adj. unbundling [ n bandliŋ] – n. poboljšati. rastavljanje. bezolovni. unleaded [ n ledid] – adj. nenaelektrisan. ultraljubičasto zračenje. uncouple [ n k pəl] – v. monofazan. unilateralan. jednostran. koji se nalazi ispod. podzemna železnica. razdvojiti. unload [ n ləʊd] – v. razdvajanje (npr. objektivan. n. parametar. nenapunjen (akumulator). neodrživ. ukloniti prepreku. rasteretiti.upgrade turbine generator – turbinski generator. ukloniti opterećenje. unconnected [ nkə nektid] – adj. modernizacija. jedinica. unblock [ n bl k] – v. koji nije raspoloživ. automatski. unviable [ n va əbəl] – adj. underground [ ndəgraʊnd] – adj. neravnoteža. nepristrasan. unilateral [ ju ni lætərəl] – adj. podzemni. neopterećen. under consideration – u razmatranju. obratiti punu pažnju.. undervoltage [ ndə vəʊlt d ] – n. preniski napon. nepovezan. 79 . unbiased [ n ba əst] – adj. nemoguć. U ultraviolet radiation (UV) [ ltrə va əlit re di e ʆən] – n. element. bez ljudske posade. unleaded fuel – bezolovno gorivo. popraviti. koji nije dostupan. updating [ p de tiŋ] – n. on no consideration – ni pod kakvim okolnostima. poboljšanje. unaprediti.

valve [vælv] – n. upotreba. ostvariv. ventil. prevozno sredstvo. sredstvo. vehicle emission control – kontrola emisije štetnih gasova iz vozila. usavršavanje. vapour recovery – ponovno korišćenje pare. strujom ili gasom koja je svima obezbeđena i koju svi korisnici plaćaju. 80 . usage [ ju s d ] – n. biljno ulje. provera valjanosti. para koja se vraća u proces. uranium enrichment – proces obogaćivanja uranijuma. para. viable [ va əbəl] – adj. primena. korišćenje. upgrading [ p gre dinŋ] – n. V validation [ væli de ʆən] – n. vehicle [ vi kəl] – n. sposobnost za život. poboljšavanje. upotreba. potvrđivanje. vehicle emission – emisija štetnih gasova iz vozila. viability [ va ə b liti] – n. vegetable oil [ ved təbəl oil] – n. vendor [ vendə] – n. korišćenje. energy and resource use – korišćenje vode. ventilacija. economic viability – ekonomska održivost. smisaona alternativa. ventilation of rooms – provetravanje prostorija. vapor [ ve pər] – n. uranijum. razuman izbor. održivost. koji se može održati u životu. primena. vozilo. utilize [ju tila z] – v. provetravanje. utilization [ ju tila ze ʆən] – n. utilization of nuclear energy – korišćenje nuklearne energije.upgraded fuel upgraded fuel – gorivo sa poboljšanim sastavom. dokazivanje. use [ju s] – n. uranium (U) [jʊ re niəm] – n. upotrebiti. isporučilac. utility [ju t liti] – n. water. korišćenje. vapour pressure – napon pare. prodavac. vapour. legalizacija. verification [ verifi ke ʆən] – n. energije i drugih resursa. važna usluga kao na primer snabdevanje vodom. viable alternative – realna. motor vehicle – motorno vozilo. koristiti. ventilation [ vent le ʆən] – n. proveravanje. moguć.

industrial waste – industrijski otpad. separated household waste – razvrstan kućni otpad. imajući u vidu. hazardous waste – opasni otpad. violation [ va ə le ʆən] – n. voltage [ vəʊlt d ] – n. naponski. nestalnost. waste heat – suvušna (otpadna) toplota. volatile organic compounds (VOC) – isparljiva organska jedinjenja. otpad. waste recovery – ponovna upotreba otpada nakon reciklaže.territorial waters view [vju ] – n. volt-ampere [vəʊlt æmpeə] – n. territorial waters – teritorijalne vode. volatility [ v lə t ləti] – n. pogled. narušavanje. napon. isparljiv. s namerom da. traćiti. stanovište. volatile [ v ləta l] – adj. shvatanje. W waste [we st] – n. water [ w tə] – n. voltaža. tap water – voda iz vodovoda. waste [we st] – v. violent [ va ələnt] – adj. voltamper. voda. osetljivost. Volt (V) [vəʊlt] – n. računajući na. SI jedinica za merenje električnog napona. pretvorljiv u paru. radioactive waste – radioaktivni otpad. krhkost. 81 . zapaljiv. waste disposal – odlaganje otpada. gledište. waste residue – otpadni talog. nagao. promenljiv. vulnerability [ v lnərə b liti] – n. voltage sag – pad napona. trošiti. ranjivost. waste derived fuel – gorivo proizvedeno iz otpada. prekršaj. waste management – upravljanje otpadom. nasilan. drinking water – voda za piće. eksplozovnost. isparljivost. izgled. volt. waste-rock – jalovina. with view to – s ciljem. nestalan. žestok. voltaic [vəʊl taik] – adj. voltage element – naponski element.

bezvodni. socijalna pomoć. water turbine – vodena turbina. wholesale competition – veleprodajna konkurencija. blagostanje. water-bearing [ w tə beər ŋ] – adj. zimski maksimum (potrošnje). wind farm [ w nd fɑ m] – n. dobrobit. energije. wholesale [ həʊlse l] – n. ustava. well-being [ wel bi iŋ] – n. veleprodaja. kaptažni. watershed [ w təʆed] – n. dobrobit. wind turbine [ w nd t ba n] – n. vazdušne turbina. nepropustan za vodu. vlažan. water quality – kvalitet vode. vodena snaga. wave and tidal energy – energija plime. vetar. watermeter [ w tə mi tə] – n. wind [w nd] – n. dobro. widen [ wa dn] – v. water divide – vododelnica. snabdevanje vodom. wind energy – energija vetra. welfare [ welfeə] – n. vododelnica. vodomer. wave power – energija talasa. Watt (W) [w t] – n. vodoprivreda. energije uz pomoć vetra. merna jedinica za snagu. brana. watertight [ w tə ta t] – adj. isušivanje zemljišta. skup elektrana na vetar. water management – upravljanje vodama. waterless [ w tələs] – adj. 1000 vati. kilowatt (kW) – kilovat. 82 . water-supply [ w təsə pla ] – n. milijardu vati. waterpower [ w tə paʊə] – n. water-drainage [ w tə dre n d ] – n. koji se hladi vodom. proširiti. wholesale power market – tržište veleprodaje el. čovečanstva. water-gate [ w tə ge t] – n. mokar. widen the market – proširiti tržište. vodonosni. human well-being – dobrobit čoveka. water-cooled [ w tə ku ld] – adj. wet [wet] – adj. water-collecting [ w tə kə lektiŋ] – adj. povećati. oseke i talasa. vat. wave [we v] – n. megawatt (MW) – megavat. winter peak [ w ntə pi k] – n. gigawatt (GW) – gigavat. kompaktna raspoloživa količina vode u prirodi.water body water body – vodno telo. wind powered electricity generation – proizvodnja el. sliv. talas. milion vati.

doneti. odustati. dobit. dati. wire line – električni vod. live wire – vod pod naponom. Y yield [ji ld] – n. Z zero [ z ərəʊ] – num. wood residues – ostatak od prerade drveta. wood [wʊd] – n. drvna masa. šuma. 83 . predati se. prinos. yield [ji ld] – v. provodnik. broj nula.zero emission wire [wa ə] – n. žica. ostvariti (prihod). zero emission – nulta emisija. osobina određenog procesa da nema ispuštanja štetnih materija (najčešće toksičnih gasova i gasova staklene bašte). izdašnost (izvora). dati nekome prvenstvo. faza. woody biomass [ wʊdi ba əʊmæs] – drvenasta biomasa. open wire line – slobodni vod. drvo.

1991) – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu EIB – European Investment Bank – Evropska investiciona banka EIs – economic instruments – ekonomski instrumenti EMAS – eco-management and audit scheme – sistem Evropske unije za eko-menadžment i proveru EMEP Protocol – Protocol to the LRTRAP Conventon on long-term financing of the cooperative programme for monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe (Geneva. UNECE EEA – European Environment Agency – Evropska agencija za životnu sredinu EIA – Environmental Impact Assessment – procena uticaja na životnu sredinu EIA Convention – Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Espoo. 1984) – Protokol uz LRTRAP konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velike udaljenosti 84 .skraćenice AFV – alternative fuel vehicle – motorno vozilo koje za pogon ne koristi gorivo na bazi naftinih derivata BAT – best available technique – najbolja raspoloživa tehnika BATNEEC – best available techniques not entailing excessive costs – najbolje raspoložive tehnike koje ne zahtevaju prekomerne troškove BSEC – Black See Economic Cooperation – Crnomorska ekonomska saradnja CE – Council of Europe – Savet Evrope CERN – Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (European Organization for Nuclear Research) – Evropski savet za nuklearna istraživanja CP – cleaner production – čistija proizvodnja CSCE – Conference on Security and Co-operation in Europe – Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji CSD – Commission on sustainable development – Komisija za održivi razvoj EBRD – European Bank for Reconstruction and Development – Evropska banaka za obnovu i razvoj ECE v.

skraćenice EU – European Union – Evropska unija EV – electric vehicle – električno vozilo FAO – Food and Agruculture Organization – Organizacija za ishranu i poljoprivredu GATT – General Agreement on Tariffs and Trade – Opšti sporazum o trgovini i tarifama GEF – Global Environmental Facility – Globalni mehanizam za finansijsku podršku u oblasti životne sredine GHGs – greenhouse gases – gasovi staklene bašte Habitat – vidi UNCHS IAEA – International Atomic Energy Agency –Međunarodna agencija za atomsku energiju IAE – International Atomic Energy – Međunarodna agencija za atomsku energiju IBRD – International Bank for Reconstruction and Development – Međunarodna banka za obnvu i razvoj ICAO – International Civil Aviation Organization – Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo ICC – Interantional Chamber of Commerce – Međunarodna trgovinska komora ICJ – International Court of Justice – Međunarodni sud pravde IEA – International Energy Agency – Međunarodna agnecija za energiju IFC – International Finance Corporation – Međunarodna finansijska korporacija IFCS – Intergovernmental Forum on Chemical Safety – Međuvladin panel o hemijskoj bezbednosti IFI – International financial institutions – međunarodne finansijske institucije IGO – intergovernmental organization – međuvladina organizacija IHO – International Hydrographic Organization – Međunarodna hidrografska organizacija ILA – International Law Association – Udruženje za međunarodno pravo ILC – International Law Commission – Komisija za međunarodno pravo ILO – International Labour Organization – Međunarodna organizacija rada 85 .

1979) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima MEAs – Multilateral Environmental Agreements – multilateralni sporazumi u oblasti životne sredine NATO – North Atlantic Treaty Organization – Organizacija za severnoatlansku saradnju NEAP – National Environmental Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine NEHAP – National Environmental and Health Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine i zdravstva NGO – non-governmental organization – nevladina organizacija OAPEC – Arab Petroleum Exporting Countries – Orgaizacija arapskih zemalja izvoznica nafte ODS – ozon depletion substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač OECD – Organization for Economic Co-operation and Development – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries – Organizacija zemalja izvoznica nafte.skraćenice IMF – International Monetary Fund – Međunarodni monetarni fond IMO – International Maritime Organization – Međunarodna pomorska organizacija IPP – Integrated Product Policy – integralna politika proizvodnje IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – Međuvladin panel o klimatskim promenama IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control – integralno sprečavanje i kontrola zagađenja ISO – International Organization for Standardization – Međunarodna organizacija za standardizaciju IUCN – The World Conservation Union – Međunarodna unija za očuvanje prirode JI – joint implementation – zajedničko sprovođenje LRTRAP Conventon – Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Geneva. OSCE – Organization for Securtiy and Co-operation in Europe – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju RA/RM – risk assessment / risk management – procena rizika / upravljanje rizikom REC – Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu 86 .

Scientific and Cultural Organization – Organizacija UN za obrazovanje.skraćenice REReP – Regional Environmental Reconstruction Programmee – Program obnove životne sredine Jugoistočne Evrope SEA – Strategic Environmental Assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu SEA Protocol – Protocol on strategic environmental assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Kiev. 2003) – Protokol o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu uz Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu SECI – Southeast European Cooperative Iniciative – Inicijativa saradnji u Jugoistočnoj Evropri UN – United Nations – Ujedinjene nacije UNCHS – United Nations Center for Human Settlements – Centar UN za ljudska naselja UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea – Konvencija UN o pravu mora UNESCO – United Nations Educational. 1992) UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development – Konferencija UN o trgovini i razvoju UNDP – United Nations Development Programme – Program UN za razvoj UNECE – United Nations Economic Commission for Europe – Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu UNEP – United Nations Envrionment Programme – Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change (New York. nauku i kulturu UNGA – United Nations General Asembly – Generalna skupština Ujedinjenih nacija UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj UNSC – United Nations Securty Council – Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija UNECOSOC – United Nations Economic and Social Council – Ekonomski i socijalni savet Ujedinjenih nacija UNCED – United Nations Conference on Environment and Development – Konferencija UN o životnoj sredini i razvoju (Rio de Janeiro. 1992) – Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama 87 .

skraćenice UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj VA – voluntary agreements – dobrovoljni sporazumi WB – World bank – svetska banka WBCSD – World Business Council for Sustainable Development – Svetski poslovni savet za održivi razvoj WHO – World Health Organization – Svetska zdravstvena organizacija WIPO – World Intellectual Property Organization – Međunarodna organizacija za intelektualnu svojinu WMO – World Meteorological Organization – Svetska meteorološka organizacija WTO – World Trade Organization – Svetska trgovinska organizacija WWF – World Wide Fund for Nature – Svetski fond za prirodu 88 .

Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. 1998. Espo. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih Nacija o promeni klime. Bazel. EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. Basel Convention – Bazelska konvencija – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. Njujork. Energy Community South East Europe Treaty (or ECSEE) Ugovor o energetskoj zajednici jugoistocne Evrope. 1991. 1994. Kyoto Protocol – Kjoto protokol. Ženeva. Rio de Žaneiro. 1992. CLRTAP – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. 89 . 1992. 1989. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. Arhus. Energy Charter Treaty – Ugovor o energetskoj povelji. 1979 Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav.lista dokumenata Lista dokumenta iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom i koji čine osnovu reči prevedenih u ovom rečniku: Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. Sofija.

Beč. 1987. Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. Helsiniki 1992.lista dokumenata Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. Helsinki 1992. Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata. 1985 90 .

New York. Nikolovski – Katin. Englesko-srpski rečnik terminologije iz oblasti životne sredine. Third College Edition. 3. Slave: Anglisko-makedonski limnološki leksikon.html 91 . Hidrobiološki zavod – Ohrid.. Valjevo. Webster’s New World Dictionary. Drvodelić. 1989. 2003 5. Rudolf: Englesko-hrvatski ili srpski rječnik.eia. Macmillan English Dictionary. Longman Dictionary of Contemporary English. Pearson Education Ltd.html http://www. 1988 7. 1986. EKO DIMeC d. Milan: Hrvatsko ili srpsko-engleski rječnik. Filipović. New York. Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske. 2002 8. Zagreb.org/education/gscleanenergy/glossary. Macmillan Publishers Limited. Simon & Schuster Inc. Pearson Education Ltd. 4.uk/energy /energy-glossary/page24579_print. 2. Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske.doe. 2004 linkovi http://www..o. Longman Interactive English Dictionary.gov/glossary/ http://matse1.nesea.gov.o.mse.uiuc.htm http://www.energy.edu/energy/glos.ca. Zagreb. 2000 6. 1989.html http://www.literatura 1.gov/glossary/glossary.dti.

92 .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .