ENGLESKO-SRPSKI

REČNIK
TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

Beograd februar 2007.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE
Izdavač: Misija OEBS-a u Srbiji, Odeljenje za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Autori: dr Aleksandar Bogojević dr Dragoljub Todić Ksenija Maltez Miloš Katić dr Vid Vukasović Vigor Majić Kompjuterska obrada: Aleksandar Panov Grafička obrada: Branislav Savić Štampa: SGR „ORIGINAL“ Tiraž: 600 kom.

Ova publikacija je deo programa Energetska bezbednost Misije OEBS-a u Srbiji i nije namenjena za komercijalnu upotrebu. Neovlašćeno kopiranje, umnožavanje i štampanje je protivzakonito i kažnjivo.

naime. i sa njima se susreću kako stručni prevodioci. a pored toga mnogi u srpskom jeziku nemaju odgovarajuću reč i zahtevaju „opisni“ prevod.). pa i sa engleskog. francuski. odnosno program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE). a posebno međunarodnih ugovora nailazi na mnoge probleme. svakako doprinosi intenziviranje međunarodne saradnje u oblasti energetike i s njom nerazlučivo povezanoj oblasti zaštite životne sredine. Problemi u vezi sa prevođenjem sa stranih jezika uopšte. a njihovo uočavanje i ponavljanje u praksi je izazvalo potrebu da se pristupi izradi ovog engleskosrpskog rečnika termina iz oblasti energetike. Spisak problema je mnogo duži od navedenih. Ujednačavanje terminologije je bitno i za komunikaciju na srpskom jeziku između subjekata koji učestvuju u raznim delatnostima u vezi sa energetikom. U tome. a ponekad i pogrešno korišćenje pojedinih termina dovodi do nesporazuma i teškoća pre svega u komuniciranju sa telima međunarodnih organizacija. ali i uopšte na međunarodnom nivou. ako ne i nemoguće odvajati od energetike. što je posebno ozbiljan problem kod pripreme prevoda međunarodnih ugovora u vezi sa njihovom ratifikacijom. naime. ali i zbog relativno raširene prakse slobodnog i neujednačenog tumačenja pojedinih termina. a značajan udeo pripada i drugim subregionalnim organizacijama. nemački). Oni. Te se pojave umnožavaju prilikom uporednog prevođenja termina sa nekoliko stranih jezika (na primer engleski. Potreba za izradom ovakvog rečnika pojavila se iz više razloga. Neujednačeno. Iskustvo.uvodne napomene Rečnik pojmova i termina iz oblasti energetike zasnovan je prevashodno na terminologiji koja se sreće u međunarodnim ugovorima koji se odnose na ovu problematiku. ruski. Potreba za ovakvim rečnikom postoji i prilikom pripreme materijala za učešće naših delegacija na međunarodnim konferencijama. su mnogobrojni. Pri tom je za Srbiju posebno interesantna Zajednica za energetiku zemalja Jugoistočne Evrope osnovana 2005. a sam kvalitet prevoda je često nezadovoljavajući. pokazuje da se prilikom prevođenja stručnih tekstova uopšte. tako i svi drugi korisnici. Treba dodati da značajnu ulogu u ovoj saradnji igraju i privredni sektor (proizvođači i distributeri energije na prvom mestu) kao i nevladine organizacije (stručna udruženja. Pri tom je u rečnik unet i izvestan broj termina iz srodnih oblasti. španski. Prevođenje stručnih pojmova i termina sa engleskog na srpski jezik zahteva saradnju eksperata različitih struka sa izvrsnim poznavanjem oba jezika. uključujući na prvom mestu one u čijoj je nadležnosti primena pomenutih ugovora. zatim Evropska unija (EU) i Savet Evrope (CE). godine ugovorom između pomenutih zemalja i EU. životnom sredinom i nekim drugim srodnim domenima. često nisu ujednačeni ni u izvornim tekstovima međunarodnih ugovora. organizacije potrošača itd. koji su najčešće u upotrebi prilikom zaključivanja međunarodnih ugovora. a na prvom mestu iz oblasti zaštite životne sredine. odnosno njihovim objavljivanjem u službenom glasilu i uvođenjem u unutrašnji pravni sistem države. 3 . koju je teško. Toj potrebi. vodeću ulogu imaju Ujedinjene nacije. Ta saradnja se pre svega ostvaruje sa međunarodnim organizacijama čija aktivnost obuhvata i problematiku energetike.

studenti. nisu mogle biti unete mnoge reči za koje se smatralo da se lako mogu pronaći u postojećim standardnim ili stručnim englesko-srpskim rečnicima. 2004). EKODIMeC. Valjevo. i svi zainteresovani za bolje upoznavanje problematike u pomenutoj oblasti. podržao je inicijativu za izradu ovakvog rečnika. naučni radnici. kao i najvažnije ugovore zaključene na subregionalnom nivou (posebno za područje Jugoistočne Evrope). on bi bio izuzetno obiman.Rezultat međunarodne saradnje u oblasti energetike su pre svega međunarodni ugovori (multilateralni. već i sa stanovišta njegove upotrebne vrednosti. u radu su učestovali i stručnjaci za međunarodnopravna i uporednopravna pitanja. To mogu biti i novinari. kako obavezujućeg tako i deklaratornog karaktera. Ta lista obuhvata međunarodne multilateralne ugovore globalne (univerzalne) prirode. zatim svih pet osnovnih ugovora zaključenih u okviru Saveta Evrope i pod okriljem Evropske komisije UN za Evropu. ne samo sa stanovišta korišćenja izvora terminologije o energetici. zahtevala je angažovanje stručnjaka iz različitih područja nauke. profesori. učenici. Rečnik može biti korišćen za približavanje međunarodne problematike i međunarodne saradnje u oblasti energetike svima koji se na neki način bave ovim pitanjem. Osim eksperata za pitanja prirodnih i tehničkih nauka. Multidisciplinarnost materije o kojoj je ovde reč. koji većinom pripadaju legislativi Ujedinjenih nacija. novembar 2006. akcije koje se sprovode na internom planu država. Mission in Serbia). Redakcioni odbor Beograd. nego što je ovom prilikom bilo moguće obezbediti. svrha ovog rečnika nije da zameni već postojeće stručne rečnike vezane isključivo za oblast energetike. su kriterijum za odabir reči i obim rečnika. U skladu sa projektnim zadatkom. regionalni i bilateralni). utvrđena je lista značajnijih međunarodnih ugovora u oblasti energetike i zaštite životne sredine na osnovu njihovih tekstova je napravljen izbor odrednica. mnogo više vremena za njegovu izradu. godine. najzad. 4 . zatim čitav niz međunarodnih instrumenata. Zbog ograničenja postavljenih predviđenim obimom rečnika. Pri tom je korišćeno iskustvo stečeno prilikom izrade Rečnika termina iz oblasti životne sredine (OSCE. pa i ovog. Takođe. usvojenih na međunarodnim konferencijama i ekspertskim sastancima i. Dakle. Imajući u vidu pomenute razloge. koji su značajni i za Srbiju. Zato se stalo na stanovište da je u ovoj fazi potrebno izraditi rečnik ovog tipa i obima. u meri u kojoj su ona značajna za problematiku energetike. Ako bi se u Rečnik uneli svi termini koji se sreću u postojećim međunarodnim dokumentima i bogatoj stručnoj literaturi. To bi zahtevalo angažovanje većeg broja saradnika. Sektor za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Misije OEBS u Srbiji (Economic and Environmental Department of the OSCE. cilj i svrha ovog rečnika su širi. Dva glavna prethodna pitanja koja se postavljaju u vezi sa izradom svakog rečnika. i znatno više finansijskih sredstava.

U takvim slučajevima. Za države strane ugovornice konkretnih ugovora. Stoga je u izradi Rečnika primenjen takav metodološki pristup kojim su obuhvaćeni i termini sa „širim značenjem“ od onog koje se vezuje za energetiku. pre svega u implementaciji međunarodnih ugovora. to znači da se navedena dva domena – međunarodni ugovor i unutrašnji pravni propis. Međunarodni ugovori. nastaju mnogi problemi. Neki termini i formulacije su unete u rečnik zbog njihovog značenja. Razlog tome su. za oblast energetike. i usko s njim povezano pravo životne sredine. Terminologija u oblasti energetike. U suprotnom. Sa stanovišta stručne terminologije. u izradi rečnika. specifičnosti međunarodnih ugovora (predmet ugovora. nekim od takvih termina se u međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim instrumentima ponekad daje u izvesnoj meri različit smisao. ciljevi. Međutim. i potiče. a može se reći i da predstavljaju odraz savremenog međunarodnog prava i najnovijih tendencija njegovog razvoja. „koristi“ opštim pravnim institutima. upravnog. kojima se reguliše oblast energetike. predstavljaju celinu. nastalim mnogo pre usvajanja pravnih pravila o energetici (na primer. krivičnog. jer se pravo energetike. kao i termini koji su nastali (i nastaju) u vezi sa specifičnošću problematike o kojoj je ovde reč. ta usaglašenost je i pravna obaveza. a pre svega sa zaštitom životne sredine. postojala je mogućnost da se preuzimanjem tumačenja njihovog značenja iz svakog međunarodnog ugovora pojedinačno.predgovor Osobenost ovog rečnika je u tome što njegov najveći deo termina proizilazi iz međunarodnih ugovora i što bi njegovim korišćenjem bilo unapređeno stvaranje jedinstvene terminologije na srpskom jeziku. okolnosti njihovog nastajanja. Pravna pravila i izreke. a često su i usklađene (na primer terminologija iz legilslative EU i država članica). Granica između te dve kategorije termina nije uvek vidljiva. u terminološkom smislu ne mogu tretirati odvojeno. veza sa drugim međunarodnim ugovorima iz iste ili slične oblasti. zajedno sa najnovijim pravnim pravilima koja izražavaju specifičnosti problema energetike i životne sredine. naglasak je stavljen na savremeni tok razvoja terminologije koja se tiče energetike. iz oblasti građanskog. bilo isključivo ili češće zajedno sa drugim srodnim pitanjima.). jer pravo energetike (i usko s njim povezano pravo životne sredine). nije u tom smislu „nova“ pravna disciplina. itd. čine značajan deo sveukupnog pravnog regulisanja ove problematike. iz međunarodnog ugovornog prava. ali i međunarodnog ugovornog prava). bez obzira na vremenski raspon koji postoji između njihovog nastanka. Međutim. mehanizmi njihovog sprovođenja. koji su uneti u Rečnik. Ova konstatacija ima šire značenje. ali i da se kod korisnika rečnika izazove nepotrebna 5 . u najvećoj meri. u međunarodnopravnom regulisanju uopšte i u zakonodavstvima država se u velikoj meri „približavaju“. kako na međunarodnom tako i na unutrašnjem planu pojedinih država. a tiču se „opštih“ pravnih instituta. pre svega. vrši redukcija u tumačenju smisla pojedinih ugovora. Značajan deo unutrašnjih pravnih propisa država iz domena energetike nastaje usaglašavanjem sa relevantnim pravnim normama iz međunarodnih ugovora.

zabuna. prirodnih i tehničkih nauka. Stoga je odlučeno da se pojedinim terminima daju opštiji značaj i smisao. koja se primenjuje u procesu stvaranja evropskog (komunitarnog) prava uopšte. Rad Ujedinjenih nacija. međutim. u kontinuitetu umnožava opus međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih instrumenata uopšte. a u tom okviru i evropskog prava energetike. Učešće u radu tima eksperata društvenih (pravnih). je doprinelo realizaciji navedenog metoda. Za izbor termina unetih u ovaj rečnik poslužili su pre svega neki od važnjih međunarodnih ugovornih akata navedenih u Listi dokumenata iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom. potpisale i ratifikovale. u našoj sredini. implementaciji međunarodnih ugovora i dr. U tom pogledu. ne zamenjuju pravila implementacije međunarodnih ugovora. Evropske unije i mnogih drugih međunarodnih organizaacija. Harmonizacija. ima elemenata metoda koji su već ranije primenjivani u postupcima međunarodne unifikacije pravnih pravila. U tom procesu učestvuje većina država sveta. To je dovelo do nastanka vrlo obimnog korpusa međunarodnopravnih dokumenata obavezujućeg i deklarativnog karaktera. metod koji je primenjen pri njegovoj izradi. niti umanjuju terminološki problemi u prevođenju termina sa izvornog jezika dokumenta na srpski jezik. koje su države počev od Kraljevine Jugoslavije. što je ne samo njihov interes. SRJ i SCG do Republike Srbije. a ta pojava je naročito izrazita u materiji koja se tiče energetike i usko s njom povezane životne sredine. na osnovu zajedničkih elemenata iz različitih određenja. Za područje Srbije to je značajno i zbog toga što problemi prevođenja termina povodom implementacije međunarodnih ugovora prate celokupan opus međunarodnih ugovora iz oblasti životne sredine. Beograd. korisnost rečnika bi trebalo da dođe do izražaja i u harmonizaciji unutrašnjih propisa sa propisima Evropske unije. godine 6 . kodifikacijama velikih pravnih sistema. Njome se. kao metod usaglašavanja pravnih propisa danas predstavlja novu vrstu metodologije. U ovom vremenu. već to nalažu i činjenice koje problematiku energetike svrstavaju u pitanja od globalnog znacaja. preko SFRJ. novembar 2006. poštujući pri tom zahteve relevantnih naučnih disciplina.

kao u reči cup /k p / kratko o. kojim je označen izgovor engleskih reči. kao u reči school /sku:l/ engleski glas kao u reči accept /ək sept/ engleski glas kao u reči word /w d/ engleski glas kao u reči play /ple / engleski glas kao u reči buy /ba / engleski glas kao u reči employ / m pl / engleski glas kao u reči now /naʊ/ engleski glas kao u reči open / əʊpən/ engleski glas kao u reči ears / əz/ engleski glas kao u reči careful / keəfl/ engleski glas kao u reči fuel /fjuəl/ ʊ u: ə ei ai i au əu iə eə uə – – – – – – – – 7 . kao u reči evacuate / vækjʊe t/ dugo u. kao u reči bet /bet/ otvoreno e. kao u reči sea /si / kratko i. kao u reči bad /bæd/ dugo a. kao u reči fossil /'f səl/ dugo o. kao u reči bar /bɑ / kratko a. kao u reči pick /p k/ kratko e. kao u reči board /b d/ kratko u. sastoji se od ovih znakova: Vokali: i i e æ a: – – – – – – – : – – – – – produženo i.izgovor i skraćenice Fonetski alfabet.

fonetski izgovor i skraćenice Konsonanti: p b t d k g tʆ d f v θ ð s z ʆ – – – – – – – – – – – – – – – – engleski glas kao u reči party / pɑ ti/ engleski glas kao u reči book /bʊk/ engleski glas kao u reči table / te bəl/ engleski glas kao u reči dinner / d nə/ engleski glas kao u reči king /k ŋ/ engleski glas kao u reči game /ge m/ engleski glas kao u reči picture / p ktʆə/ engleski glas kao u reči judge /d engleski glas kao u reči fire /fa ə/ engleski glas kao u reči veal /vi:l/ engleski glas kao u reči ethnic / eθn k/ engleski glas kao u reči this /ð s/ engleski glas kao u reči smoke /sməʊk/ engleski glas kao u reči zero / z ərəʊ/ engleski glas kao u reči brush /br ʆ/ engleski glas kao u reči beige /be / engleski glas kao u reči have /hæv/ engleski glas kao u reči mother / m ðə/ engleski glas kao u reči nanny / næni/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ engleski glas kao u reči left /left/ engleski glas kao u reči roar /r / engleski glas kao u reči you /ju:/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ d / h m n ŋ l r j w – – – – – – – – 8 .

– adjective – pridev adv. – verb – glagol 9 . – noun . – singular – jednina v.lista skraćenica adj. – number – broj pl. – plural – množina sg.imenica num. – adverb – prilog n.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

12

pristupiti nečemu.A Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. abort [ə b t] – v. nagomilati. Arhus. accumulate [ə kju mjʊle t] – v. acceptibility [ək septə b ləti] – n. sklad. prihvatljivost. 13 . preciznost. accountable [ə kaʊntəbəl] – adj. zastupljenost. accuracy [ ækʊrəsi] – n. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. in accordance with – u skladu sa. prilaz. obilje. odbaciti. apsorbovati. fair access to – fer pristup nečemu. access [ ækses] – n. account [ə kaʊnt] – n. mogućnost prihvatanja. accede to an office – stupiti na dužnost. razmotriti. accelerated development – ubrzani razvoj. izobilje. obilan. ubrzati. slaganje. accordance [ə k dəns] – n. pristup. bank account – račun u banci. accede to a convention – pristupiti konvenciji. accelerate authorisation procedures – ubrzati procedure autorizacije. udes. above ground [ə b v graʊnd] – adj. accede to [ək si d] – v. bogat. tačnost. pristup. račun. akcident. prekinuti. saglasnost. 1998. pristupanje. absorb [əb s b] – v. accord [ə k d] – n. dogovor. accession [ək seʆən] – n. obzir. odgovornost. stupiti na nešto. accountability [ə kaʊntə b liti] – n. abundant [ə b ndənt] – adj. nezgoda. upiti. take into account – uzeti u obzir. sklad. accident [ æks dənt] – n. odgovoran nekome. akumulirati. havarija. nadzemni. mogućnost uvida u poslovanje ili dokumentaciju. abundance [ə b ndəns] – n. accession to an organisation – stupanje u organizaciju. account of costs – račun proizvodnih troškova. access to energy – pristup eneregiji. accelerate [ək seləre t] – v.

nepovoljan. oglas. activate [ æktive t] – v. pridružen. reklamirati. priuštiv. action [ ækʆ. u ovom slučaju. za ovu svrhu. additional [ə d ʆənəl] – adj. immediate action – neposredno delovanje. nadmoćnost.n] – n. upravne mere. pripojen. dobitak. administrative [əd m nistrət v] – adj. take joint action – preduzeti zajedničku aktivnost. prednost. additional physical capacity – dodatni fizički (prostorni) kapaciteti. suprotan. negativan. action plan – akcioni plan. coordinated action – koordinirana akcija. aktivnost. precizan. affordable price – pristupačna cena. 14 . advanced conversion technology – tehnologija napredne konverzije. napredan. adverse effect – nepovoljan. savet. advertisement [əd v tismənt] – n. plan aktivnosti za postizanje nečega u budućnosti. added value [ ædid vælju ] – n. regulisanje. advice [əd va s] – n. aerosol [ eərəs l] – n. adjust the legislation – prilagoditi propis nečemu. ispravan. podešavanje. akcija. adjustment [ə d stmənt] – n. savetnik. administrativni. dodatna vrednost. advantage [əd vɑ nt d ] – n. korist. prikupljanje. novi razvojni termo procesi. podesiti. sprej. kao gasifikacija ili piroliza. pristupačan. upravni. adverse [ ædv s] – adj. raspršene kapljice neke supstance u vazduhu. prilagoditi. kontra efekat. reklama. affordable [ə f dəbl] – adj. administrative measures – administrativne mere. uključiti. aktivirati. dodatni. adjust [ə d st] – v. to the best advantage – najpovoljnije. moderan. advanced [əd vɑ nst] – adj. affiliate [ə f lie t] – adj. aerosol. adviser [əd va zə] – n. to bring added value to – dodati vrednost nečemu. doterivanje.accurate accurate [ ækjʊrət] – adj. advertise [ ædvəta z] – v. sticanje. prilagođavanje. dopunski. oglašavati. dobitak. ad hoc [æd h k] – adv. aero [eərəʊ] – koji se odnosi na vazduh. spojen. koji se koriste za uklanjanje gradskog čvrstog otpada. tačan. acquisition [ ækwi z ʆən] – n. staviti u pogon. adversely affected – izložen negativnom delovanju. delovanje.

slaganje. određivanje veka trajanja. zemljoradnja. frontier agreement – pogranični sporazum. agenda [ə d endə] – n. agreement [ə gri mənt] – n. aggregate [ ægr ge t] – v. alcohol fuel [ ælkəh l fju əl] – n. air [eə] – n. poljoprivreda. komora za naknadno hlađenje. vazduh. celina. aftercooler [ ɑ ftə ku lə] – n. age-dating [ e d deitiŋ] – n. agregator (u smislu elektroprivredno preduzeće. saglasnost. zastareva. skupljanje. startosti. upozorenje.alert afterburning [ ɑ ftə b n ŋ] – n. preferential agreement – preferencijalni sporazum. nagomilavanje. implementation of agreement – primena (implementacija) sporazuma. alkoholno gorivo. aggregate [ ægr gət] – n. agenda of the meeting – dnevni red sastanka. naknadno sagorevanje. regional agreement – regionalni sporazum. multirateral agreement – višestrani sporazum. program rada. Agenda 21 – Agenda 21 (jedan od glavnih dokumenata koji je usvojen na Rio konferenciji o životnoj sredini i razvoju 1992). ukupan. skupljen. alert [ə l t] – n. dogorevanje. skupiti. environmental impact of agriculture – uticaj poljoprivrede na životnu sredinu. agricultural land – poljoprivredno područje. dnevni red. agglomeration [ə gl mə re ʆən] – n. organizacija koja objedinjuje i(ili) povezuje proizvođače i korisnike energije). poljoprivredni. aggregation [ ægr ge ʆən] – n. oprez. nagomilan. koji stari. obrađivanje zemlje. in agreement with – u dogovoru sa. kompoznitni sastav. dvostrani sporazum. agregat. ageing infrastructure – zastarela infrastruktura. aglomeracija. dogovor. ageing [ e d ŋ] – adj. 15 . kombinat. sporazum. agricultural enterprise – poljoprivredno dobro. aggregator [ ægr ge tə] – n. aggregate [ ægr gət] – adj. agricultural [ ægr k ltʆərəl] – adj. nagomilavanje. agriculture [ ægr k ltʆə] – n. uzbuna. reach an agreement – postići sporazum. nagomilati. ugovor. bilateral agreement – bilateralni. masa. ukupan zbir. signing of agreement – potpisivanje sporazuma.

životinjski. izmena. alternative fuel – alternativno gorivo. dati primedbu. angle of incidence – upadni ugao. raspodela. jačina struje u amperima. menjanje. koji može da opstane tamo gde nema slobodnog kiseonika. proces dobijanja energije iz životinjskog otpada. amperage [ æmpər d ] – n. pojačati. aneks. annotate [ ænəte t] – v. alternativni. dopuniti. dopuna. analiza. pribeležiti. alternativni energetski resursi. ispravka. 16 . alociranje. altitude [ æltitju d] – n. popraviti. animal waste conversion – konverzija životinjskog otpada. ambient [ æmbiənt] – adj. alternative energy resources – alternativni izvori energije. amend [ə mend] – v. premeštanje.n] – n. amandirati. amperaža. annex [ æneks] – n.allocation allocation [ ælə ke ʆ. anaerobic digestion – proces razgradnje koji ne koristi kiseonik. koji služi nečemu kao zamena. animal charcoal – ugalj životinjskog porekla. anaerobic digester – uređaj za anaerobnu razgradnju. prokomentarisati. amandman. ispitivanje. životinja. izmeniti. povećati. visina (nadmorska). alternating current (AC) [ l t neit ŋ k rənt] – n. alternative [ l t nət v] – adj. data analysis – analiza podataka. animal [ æniməl] – adj. popravka zakona ili dokumenta. animal [ æniməl] – n. naizmenična struja. ambient concentrations – koncentracije (neke materije) u ambijentu. alternativa. dodatak. analysis [ə næləsis] – n. koji se odnosi na životinje. anaerobni. ugao. alteration [ ltə re ʆən] – n. amendment [ə mendmənt] – n. izbor. allocation of funds – raspodela finansijskih sredstava. preinačenje. analytic [ ænəl t kəl] – adj. angle [ æŋgəl] – n. allocation of facilities – premeštanje postrojenja. dodeljivanje. ambient temperature – temperatura vazduha u neposrednoj okolini. alternative [ l t nət v] – n. analiziranje. analitički. anaerobic [ ænə rəʊb k] – adj. okolni. amplify [ æmplifa ] – v. analysis of facts – analiza činjenica. koji zamenjuje nešto.

aqueous [ eikwiəs] – adj. vodeni. stepwise approach – postepeni pristup. anthropogenic [æn θrəpə d inik] – adj. predvideti. pollutant emissions management area – područje u kojem se upravlja emisijama zagađujućih materija. anthropogenic activities – aktivnosti vezane za čoveka i njegovu delatnost. obradiv (obradiva zemlja). arid [ ærid] – adj. pristup po principu korak po korak. prilaz (u smislu načina dolaženja do nekog rezultata). područje. arid zones. area load – opterećenje po jedinici površine. anthropogenic influence – uticaj izazvan ljudskim aktivnostima. objašnjenje. jednogodišnji. neke vrste energije ili sirovine) koja se dogodi tokom godinu dana. kućni aparat. godišnji. annual energy output per turbine – godišnja proizvodnja energije po turbini. komentar. odobrenje. appliance [ə pla əns] – n. suv. areas – sušne oblasti. sušan. approach [ə prəʊtʆ] – n. arable crops – ratarski usevi. approval [ə pru vəl] – n. electrical appliances – bela tehnika. tumačenje. arable land – obradiva zemlja. annual [ ænjuəl] – adj. površina. water – kopnena. prihvatanje. approximate [ə pr ksimət] – adj. anticipate [æn t sipe t] – v. aparat. koji sadrži vodu. area [ eəriə] – n. oblast. aparat u domaćinstvu. appropriate [ə prəʊprieit] – adj. aproksimativan. koji se dešava jednom godišnje. nepravilnost. approval procedure – procedura odobrenja. zona. vodena površina. annual turnover – godišnji obrt. limited area – ograničena površina. odgovarajući. area of land. bezvodan. oranica. zone. primedba. antropogeni. areas annotation [ ænə te ʆən] – n.arid zones. vodonosni. pristup. anomaly [ə n məli] – n. annual maximum demand – najveća potražnja nečega (npr. mašina. priblizan. 17 . arable [ ærəbl] – adj. odstupanje. anomalija. anticipated energy demand – predviđena potražnja. sličan. conservation area – područje pod zaštitom.

attenuator [ə tenjueitə] – n. atomic radiation – atomsko zračenje (radijacija). pasus. samostalno. atmosphere [ ætməsf ə] – n. strategic environmental assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu. impovina. augment [ g ment] – v. uvećati. imati pravo odlučivanja. paragraf. arrestor (arrester) [ə restə] – n. automatski. organ ili telo (u smislu vlasti). life cycle assessment – ocena (procena) životnog ciklusa. conformity assessment – ocenjivanje usaglašenosti. asset [ æset] – n. kod projektovanja energetskih postrojenja). spojiti. gas koji se može koristiti u komercijalne svrhe i koji se nalazi uz naftu na prirodnim nalazištima pod zemljom. atomic energy – atomska energija. provera. povećati. povećavati se. oslabljivač. raspršivač. revizija. atomizer [ ætəm aizə] – n. sredstva. posed. odredba. pepeo. javna vlast. uspon. polazna tačka. ascent [ə sent] – n. ash [æʆ] – n. penjati se. ascend [ə send] – v. korisno svojstvo. pretpostavka. sklopiti. procena. član. atom [ ætəm] – n. assign [ə sa n] – v. established under Article 21 – ustanovljen na osnovu Člana 21. competent authority – nadležni organ. atenuator. osnovna sredstva. atom. assemble [ə sembəl] – v. montirati. pridružiti. audit [ dit] – n. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu (npr. auto – samo. atmosfera. predmet. public authority – javna uprava. 18 . associated gas [ə səʊʆie tid gæs] – n. risk assessment – procena rizika. članak. article [ ɑ t kəl] – n. odvodnik (gromobrana). uzdizati se. to have authority – biti ovlašćen. assumption [ə s mpʆ ən] – n. prednost. deo. assessment [ə sesmənt] – n.ti] – n.semiarid semiarid – polusušan (u smislu zemljišta). assets – pl. sastaviti. judicial authority – sudska vlast. dodeliti. as provided for in Article 1 – u skladu sa Članom 1. aktiva. ocena. vlast. pripisati. tačka. authority [ θ r.

available scientific knowledge – raspoloživo naučno znanje. 19 . balance [ bæləns] – n. balance of payment – bilans plaćanja. backup [ bæk p] – n. nosilac. bure. B available technology – raspoloživa tehnologija. band [bænd] – v. pojas. background [ bækgraʊnd] – n. available resources – raspoloživi resursi. back up [bæk p] – v. raspoloživ. dostupan. balans. baterija. battery [ bætəri] – n. auxiliary energy subsystem – pomoćni energetski podsistem (npr. balast. vaga. opterećenje. professional background – radno iskustvo uključujući i kvalifikacije. vezati. available [ə ve ləbəl] – adj. backbone [ bækbəʊn] – n. mašine neophodne za podršku funckionisanju postrojenja. barel. pomoćni. uobičajena mera za zapreminu nafte (približno 159 litara). balance of trade – bilans poslovanja. load balance – uravnoteženost opterećenja. barrel [ bærəl] – n. okupiti se. dodatni. šlep. personal background – lični podaci. kičma. akumulator. ballast [ bæləst] – n. saldo. band [bænd] – n. presnimiti. environmental balance – ravnoteža u životnoj sredini. konačno stanje. backfill [ bækfil] – n. zasipanje. bekap. ravnoteža. barža. Bazel. barge [bɑ rd ] – n. oslonac. naftni generator koji dopunjuje proizvodnju el. bilans. energije solarnog sistema tokom dugotrajnih oblačnih perioda kada nema dovoljno sunčeve svetlosti). opseg. bearer [ beərə] – n. rezerva.bearer auxiliary [ g z ljəri] – adj. naknadno ispunjavanje. 1989. pozadina. spoj sličih komponenti. sačuvati. Basel Convention – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. traka. energy consumption balance – balans potrošnje energije. podrška. kopija. auxiliary equipment – pomoćna oprema. podloga.

koristiti. behavior [b he vjə] – n. onaj koji ima korist. korist. otvoreni konkurs. dobit. bi-gas process [ baigæs prəʊses] – n. nametnuti. prednost. imati koristi od. bio [ ba əʊ] – odnosi se na živi svet. benchmarking – testiranje na osnovu unapred zadatih repera. vezivni. potvrditi ugovor. režim rada. benchmark [ bentʆmɑ k] – n. bind [baind] – v. odstupanje. u ime. povlastica. bioconversion [ ba əʊ kən v ʆən] – n. beneficial for – koristan za. binding decision – obavezujuća odluka. prednost. u interesu. obavezujući. benzin i prirodni gas). bellow ground [b ləʊ graund] – adj. bias [ baiəs] – n. privilegija. reper. ratifikovati. on behalf of ones capacity – u ime (na osnovu) funkcije koju neko vrši. ponuda. skriveni. binding [ ba nd ŋ] – adj. podzemni. kvalitet). benefit [ benefit] – n. ponašanje. proces koji koristi biljke ili mikroorganizme da pretvori jedan oblik energije u drugi. prikupljanje ili davanje ponuda. potpomagati. best available technology not entailing excessive costs (BATNEEC) – najbolja dostupna tehnologija koja ne zahteva prekomerne troškove. best available technology (BAT) – najbolja dostupna tehnologija (tehnika) koja je definisana određenom regulativom. vezati jedno za drugo. bid [b d] – n. postupak dobijanja sintetičkog gasa iz uglja. zvanična ponuda. bind legaly – pravno obavezati. otklon.behalf behalf [b hɑ f] – n. ići u korist. spojni priključni. environmental benefit – dobrobit za životnu sredinu. prednapon. 20 . referentna tačka (nivo. mutual benefit – obostrana korist. pogodnost. on behalf of – u korist. binding agreement – obavezujući sporazum. bio-based renewable energy – obnovljivi izvori energije zasnovani na biološkom materijalu. for the benefit of – u korist. neobjektivnost u smislu veće naklonosti prema jednoj opciji. korist. neravnoteža. beneficiary [benə f ʆəri] – n. vozilo koje može koristiti dve vrste goriva (npr. nuđenje. bidding [ b d ŋ] – n. obavezati. benefit [ benefit] – v. bi-fuel vehicle [ba fju əl vi kəl] – n. biokonverzija. bidding procedure – licitacija.

blow [bləʊ] – n. Rio de Žaneiro. bojler. blast [blɑ st] – n. gorivo nastalo iz biološkog materijala. biological diversity – biodiverzitet. bioetanol. biomass installations – postrojenja za preradu biomase. biorazgradljiv. živi svet. biogas. biodiesel [ ba əʊ di zəl] – n. izduvavati. bioelektricitet. biodegradable waste – biološki razgradljiv otpad.boiling water reactor (BWR) biodegradable [ ba əʊ d gre dəbl] – adj. bioenergija. biofuel [ ba əʊ fju əl] – n. bleed [bli d] – v. biosfera. biosphere [ ba əʊsf ə] – n. biomass [ ba əʊmæs] – n. biopower installations – postrojenja za preradu bioenergije. energija vezana za biološke procese. projekat. gas nastao biološkom razgradnjom organske materije u odsustvu kiseonika. biopower [ ba əʊ paʊə] – n. biodizel. blackout [ blækaʊt] – n. boiler [ b lə] – n. biogas used as motor fuel – biogas upotrebljen kao motorno gorivo. bioelectricity [ ba əʊ lek tr siti] – n. udar (vazduha). biomass exploitation – korišćenje biomase. ispuštati. biomass fuel – biljni ili životinjski proizvodi ili ostaci koji se koriste kao gorivo. skup svih vrsta (biljaka. elektricitet dobijen biološkim procesima. bioenergy [ ba əʊ enəd i] – n. iznenadni nestanak el. blueprint [ blu pr nt] – n. boiler house – kotlarnica. krvariti. produvavanje. biodiversity [ ba əʊ da v siti] – n. zatvoreni sud u kome se voda pretvara u paru pod pritiskom. mikroorganizama i gljiva) određenog područja. Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. biota [biəʊ tə] – n. duvanje. kotao. biološki razgradljiv. bioenergija. biodiverzitet. etil-alkohol dobijen preradom biološkog materijala (biljaka). dizel gorivo koje se proizvodi od biljnog ili životinjskog materijala. biogorivo. biogas [ ba əʊ gæs] – n. zamračenje. 21 . biološka raznovrsnost. šema. eksplozija. bioethanol [ ba əʊ eθən l] – n. biomass crop production – proizvodnja biljnog materijala u cilju njenog korišćenja kao biomase. životinja. biomasa. udarac. energije. tehnički crtež. 1992. plan. biota. nacrt. boiling water reactor (BWR) – nuklearni reaktor koji u procesu rada zagreva vodu do temperature ključanja.

bridge [br d ] – v. međa. područno odeljenje ili kancelarija. ugovorima. branch office – podružnica. opterećenje. vezan. ispad. obilazni put. žig. boundary [ baundari] – n. burden [ b dn] – n. koji se proteže preko administrativne granice. obaveza ili odgovornosti između učesnika u nekoj aktivnosti. bulk [b lk] – n. tereta. bound [baʊnd] – adj. prespajanje. snop. prestanak. breakdown [ bre kdaʊn] – n. račvati se.boost boost [bu st] – v. branch [brɑ ntʆ] – v. broadband [ br dbænd] – adj. prelom. dodatni generator. obavezan na nešto. bušotina. šentiranje. bottom-up [ b təm] – adv. marka. premošćenje. širiti se. prekid struje. bulk buy – kupovina na veliko. bore-hole [ b həʊl] – n. teret. izgaranje. odvod. teret (odnosi se na zapreminu). obavezama. transboundary pollution – prekogranično zagađenje. prekid u radu. raspad. sagorevanje. vrsta. dodatni pogon. administrative boundary – administrativna granica. proboj. bypass [ ba pɑ s] – n. grana. pauza. dodatni pojačavač. bound by obligations – obavezan dužnostima. grananje. širokopojasni. most. booster [bu stə] – n. financial burden – finansijska obaveza. brend. odozdo naviše. transboundary – prekogranični. burden sharing – raspodela opterećenja. gorenje. boundary conditions – granični uslovi. velika propusna moć. busy hour [ b zi aʊə] – čas velikog opterećenja. granica. šantiranje. premostiti. boost competitivneness – podstaći konkurentnost. svežanj. bunch [b ntʆ ] – n. podstaći. borehole. ogranak. od nižeg nivoa ka višem. granati se. bridging [br d iŋ] – n. bridge [br d ] – n. mimoilaženje. pospešiti. break [breik] – n. havarija. burning [ b n ŋ] – n. grupa. 22 . branch [brɑ ntʆ] – n. pomoćna dinamo-mašina. brand [brænd] – n. široki obuhvat.

cellulose [ seljələʊs] – adj. cabling [ ke bl ŋ] – n. sakupljanje. capability [ ke pə b liti] – n. changeover [ tʆe nd əʊvə] – n. catalytic cracking [ kætl t k kræk ŋ] – katalitičko krekovanje. od celuloze. mogućnost. chain [tʆe n] – n. 23 . ugljenik. otkazati. hvatanje. casualty [ kæ uəlti] – n. ugljenonosni. carboniferous [ kɑ bə n fərəs] – koji sadrži ugalj. cancel [ kænsəl] – v. element. račun. cellulosic bioenergy crops – biljke bogate celulozom koje se koriste za dobijanje bioenergije. capacity [kə pæsiti] – n. chain of events – lanac povezanih događaja. zvati. cell [sel] – n. calculated – sračunat. iziskivati (mere). pretnja.changeover C cable [ ke bəl] – n. kabl. baždarenje. kampanja. nesrećni slučaj. sposobnost. technical capability – tehnička sposobnost. calibration [ kæli bre ʆən] – n. carbon monoxide – ugljen monoksid. calorific (caloric) value [ kælə r f k vælju ] – n. chain reaction – lančana reakcija. zahvat. kapacitet. kalorijska vrednost. sposobnost. campaign [kæm pe n] – n. odustati. call [k l] – v. capture [ kæptʆə] – n. calculation [ kælkjə le ʆən] – n. izazov. žrtva nesreće. kalibracija. carbon cycle – ciklus ugljenika. provodnik. lanac. pozvati. carbon dioxide – ugljen dioksid. podešavanje. kalorimetar. količina toplote nastala potpunim sagorevanjem date količne goriva (meri se u džulima po kilogramu). kabliranje. ćelija. celulozan. carbon (C) [ kɑ bən] – n. propusna moć. call for (measures) – zahtevati. prespajanje. prikupljanje. prebacivanje. proračun. kalkulacija. nosivost. polaganje kablova. challenge [ tʆælənd ] – n. izračunat. calorimeter [ kæləri mi tə] – n. carbon capture – izdvajanje ugljenika. prekinuti. merač toplote.

raščišćavanje. akumulatorski. clearing [ kl ər ŋ] – n. oprterećenje. claim [kle m] – n. emisija ugljen-dioksida. ravan. 1992. clean [kli n] – adj. rashlađivač. circulate [ s kjəle t] – v. cirkulisati. razjasniti. be in charge – biti nadležan. clean energy generation – proizvodnja čiste energije. clean development mechanism – mehanizam čistog razvoja. pročistiti. potraživanje. uređaj za punjenje. uklanjanje. staviti u promet. uklanjanje. chiller [ tʆ lə] – n. CO – ugljen-monoksid. clean coal technologies – tehnologija prerade uglja koja dovodi do smanjenja štetnih materija prilikom sagorevanja.charcoal charcoal [ tʆɑ kəʊl] – n. energija koja se oslobađa hemijskim procesima. cluster [ kl stə] – n. CO2 emission – ispuštanje. 1979. pravilan. climate [ kla mət] – n. dimnjak. tarifa. punjač. (ne mešati sa alternative fuel vehicle). klima. čišćenje. Njujork. visinski razmak. CO2 – ugljen-dioksid. CHP – ukupna energetska proizvodnja centrale (struja i toplota) u vatima. krčenje šume. vozilo (najčešće zastarelo. gomila. kružiti. clarify [ klærifa ] – v. clunker [ kl ŋkə] – n. clearance [ kl ərəns] – n. clean fuel specification – specifikacija čistog goriva. naelektrisanje. punjiv. zahtev. obračun. elekrtrični naboj. climate change – klimatska promena. »krš«) koje emituje preveliku količinu štetnih materija daleko iznad dozvoljenih granica. naplata. grupa. reklamacija. čist. raščišćen prostor. međuprostor. chimney [ tʆ mni] – n. charge [ tʆɑ d ] – n. charger [ tʆɑ d ə] – n. clean fuel vehicle – vozilo koje koristi čisto gorivo. grozd. climate-friendly – koji ne utiče nepovoljno na promenu klime. chargeable [ tʆɑ d əbəl] – adj. clinker [ kl ŋkə] – n. drveni ugalj. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime. CLRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. Ženeva. klaster. chemical energy [ kem kəl enəd i] – hemijska energija. ugljena šljaka. 24 .

coal oil – nafta koja se dobija preradom uglja. kod. coal-cake – briketirani ugalj. code [ kəʊd] – n. coal [kəʊl] – n. coal conversion – prerada uglja u gas ili tečno gorivo. codex [ kəʊdeks] – n. combined cycle plant – termoelektrana koja koristi otpadnu toplotnu energiju za zagrevanje (npr. cokery [ kəʊkəri] – n. collector field – kolektorsko polje. coal-bed – sloj uglja. combustion [kəm b stʆən] – n. coal seam – ležište uglja. program. combined [kəm ba nd] – adj. computer code – računarski kod. obaveza. koksara. poslovnik o radu. pravilnik. koks. kohezija. zapaljiv. sagorevanje. cohesion [kəʊ hi ən] – n. usklađena. boriti se. šifra. kodeks. 25 .carry out commitment CO2 emission reduction – smanjenje ispuštanja ugljen-dioksida. pravila službe. gorenje. zakonik. posvećenost nečemu. coke [koʊk] – n. cogeneration [kəʊ d enə re ʆən] – n. commitment [kə m tmənt] – n. combustible [kəm b stibəl] – adj. cogenerator [kəʊ d enə re tə] – n. širi skup pravila. coal mine methane – metan iz rudnika uglja (uključujući i neaktivne rudnike). coke oven gas – gas koji emituju koksne peći. cohesion policy – politika povezivanja. coke oven – koksna peć. coal-pit – ugljenokop. gorljiv. uređaj za sakupljanje. uređaj za korišćenje otpadne toplote. combat [ k mbæt] – v. code of practice – pravilnik o ponašanju. coal slurry pipeline – cevovod za transport suspenzije uglja u vodi. kombinovan. povezivanje. combat climate change – suzbijati klimatske promene. solar collector – solarni kolektor. kolektor. ugalj. domaćinstava). product of combustion – proizvod sagorevanja. collector [kə lektə] – n. coal power plant – električna centrala na ugalj. naizmenična proizvodnja električne i toplotne enrgije u termoelektrani. carry out commitment – izvršiti obavezu.

concern [kən s n] – n. kompatibilan. comparable [ k mpərəbəl] – adj. compressed [kəm preʆən] – adj. stvaranje izvršne verzije programa. concentration [ k nsən tre ʆən] – n. skupiti. compatible with industry procedures – uskladu sa industrijskim procedurama. comprehensive safety assessment – sveobuhvatna procena bezbednosti. normi). party concerned – zainteresovana strana. competition authority – nadležni organ za praćenje i nadzor nadmetanja. public concerned – zainteresovana javnost. žaliti se. konkurentan. gas concentration – koncentracija gasa. biti u vezi sa. koncentracija. compliance [kəm pla əns] – n. javnost na koju nešto utiče. usaglašavanje. odnositi se na. konkurentnost. uporediv. competition [ k mpə t ʆən] – n. koji se može porediti. in compliance with – u skladu sa. compressed natural gas (CNG) – komprimovani prirodni gas. sastojati se. tužba. compile [kəm pa l] – v. compatible [kəm pætibəl] – adj. koncern. comprehensive [ k mpr hens v] – adj. compression [kəm preʆən] – n. reklamirati (u smislu primedbe). concern [kən s n] – v. territory of the party concerned – teritorija zainteresovane 26 . žalba. kompresovan. competitive energy – energija konkuretna u određenom smislu. complaint [kəm ple nt] – n. u skladu sa. obuhvatati. komprimovan. biti zabrinut. kompresija. takmičenje. sveobuhvatan. complain [kəm ple n] – v. pridržavanje (pravila. comparable methodologies – uporedive metodologije.mutual committment mutual committment – obostrana obaveza. competitiveness [kəm petit vnis] – n. competitive [kəm petit v] – adj. veliko preduzeće. nadmetanje. kompilirati. dizel-motor. konkurencija. uporediv. javnost koje se tiče nešto. sposobnost nadmetanja. countries concerned by the process – zemlje zainteresovane za proces. compression-ignition engine – motor sa paljenjem pod kompresijom. sastaviti. comprise [kəm pra z] – v. ticati se.

27 . contingency [kən t nd ənsi] – n. connecting [kə nektiŋ] – adj. cev ili kanal. conduit [ k ndjuit] – n. condensation [ k nden se ʆən] – n. održanje. conduction [kən d kʆən] – n. kondenzat. poverljiv. priključak. congestion management [kən d estʆən mæn d mənt] – upravljanje problemom zakrčenosti (npr. uslov. konstituent. road conditions – stanje puta. slučajnost. rezervni plan. consideration [kən s də re ʆən] – n. contingency plan – plan za vanredne situacije. provodljiv. soil condition – stanje zemljišta. zadržavanje. kongestija. take into consideration – uzeti u obzir. združeno delovanje. eventualnost.contingency plan strane. condition [kən d ʆən] – n. zakrčenje. provodljivost. provođenje (npr. priključni. trošenje. conservation of energy – čuvanje. obzir. sadržaj. čuvanje. conductive [kən d kt v] – adj. ograničenje. conservation [ k nsə ve ʆən] – n. spojiti. poverljivost. uskladištenje energije. condensate [ k ndənseit] – n. provodnik. u saobraćaju). stanje. zagušenje. zajedničko. dotaći. konzument. potrošač. consumer [kən sju mə] – n. congestion [kən d estʆən] – n. conservation of forests – očuvanje šuma. provodnik. vezati. tečnost dobijena kondenzacijom gasa. kondenzacija. potrošnja. sastavni deo. koji povezuje. engineering constraints – tehnička ograničenja. concerted action [kən s tid ækʆən] – n. connection [kə nekʆən] – n. spaja. vod. content [ k ntent] – n. spoj. energije). očuvanje. connect [kə nekt] – v. confidentiality of information – poverljivost informacija. conducive (to) [kən dju s v] – adj. prepreka. konektor. koji doprinosi čemu. veza. dovodi do čega. conductivity [k nd k t viti] – n. connector [kə nektə] – n. održanje. energy consumption – potrošnja energije. confidential [ k nfi denʆəl] – adj. conductor [kən d ktə] – n. razmotriti. consumption [kən s mpʆən] – n. confidentiality [ k nfidenʆi æliti] – n. constraint [kən stre nt] – n. razmatranje. slučaj. constituent [kən st tʆuənt] – n. priključak. konzumacija.

transporter. 28 .. nadzor. contract terms – ugovorni uslovi. svaka tehnologija koja pretvara potencijalnu energiju u gorivo. kontrola. controller [kən trəʊlə] – n. konvertor. non-convertible – nezamenjiv. konvencionalan. sposobnost regulacije (sistema). conventional fuel – konvencionalno gorivo. kontrolni. conveyer belt – transportna traka. zamenljiv. bilo kog fluida). upravljanje. regulator. convection [kən vekʆən] – n. upravljački uređaj. dogovor. uređaj za hlađenje. zameniti. proces adaptacije postrojenja sa korišćenja konvencionalnog na korišćenje alternativnog izvora energije. rashladni fluid. conversion fuel factor – faktor konvertovanja goriva. za razliku od sintetičkog gasa. toplotu. to) [kən v ʆən] – n. cooler [ku l] – n. konverzija. cooling [ku liŋ] – n. dobavljač. upravljački. operater. conveyer [kən ve ə] – n. converter [kən v tə] – n. ugovor. kontrola. conversion (into. zamena. ugovor. upravljanja. gasa. conventional fuel cycle – ciklus konvencionalnog goriva. prenošenje. izvođač. conventional gas – prirodni gas koji se nalazi u prirodi. koji može da se zameni nečim drugim. sredstvo za hlađenje. ili u drugi oblik energije. convert [kən v t] – v. conventional [kən venʆənəl] – adj. convertible [kən v tibəl] – adj. pokret. neprekidan. neprekinut. coolant [ ku lənt] – n. kontrolor. skup. cool [ku l] – v. contractor [kən træktə] – n. n. uslovi predviđeni ugovorom. pretvarati. convention [kən venʆən] – n. uobičajen. aparatura koja menja svojstva električne struje. converted vehicle – konvertovano vozilo. izmeniti. konvekcija. konvertibilan.continuous continuous [kən t njuəs] – adj. controlling [kən trəʊliŋ] – adj. konvencija. control [kən trəʊl] – n. hlađenje. struje. ohladiti. vozilo naknadno adaptirano za korišćenje alternativnog goriva. pretvaranje. controlled thermonuclear fusion – kontrolisana termonuklearna fuzija. ugovarač. konvertovati. preduzimač. controllability [kən trəʊlə biliti] – n. continuous current – neprekidni tok (npr. contract [ k ntrækt] – n.

rđanje. kriterijum. korozija. 29 . razgovoru. crop species – sorta. koksovanje. kritički. rod. counter-measure – protivmera. criteria – kriterijumi. veza. lomljenje. projektu) istog ili odgovarajućeg ranga. korupcija. korozivan. pojava pukotina. vredan uloženih sredstava. core energy – osnovna (bazna) energija. punomoćje. cross [kr s] – koji se pruža sa jedne na drugu stranu. profil. regulator. ispravljač. cena po jedinici. prinos. brojilo. spoj. prostor u blizini jezgra nuklearnog reaktora. usev. cena. prekriti. kontra (prefiks). letina. corrector [kə rektə] – n. counterpart – sagovornik. jezgro. cross-border – prekogranični. corrosion [kə rəʊ ən] – n. kultura. core [k ] – n. jezgro reaktora. cost-effective – isplativ u odnosu na uloženi novac. core area – osnovno područje. kvarenje. protivdejstvo. isplativost. cost-benefit – odnos uloženog i dobijenog. fixed cost – stalni trošak. jezgro transformatora. covering [ k vər ŋ] – n. prekrivač. unit cost – jedinična cena. cost-benefit analysis – analiza isplativosti. criterion [kra t əriən] – n. obloga. estimated cost – predračun. uređaj za korekciju. kritičnost. ovlašćenje. trošak. spojnica. prevlaka. cost recovery – naknada troškova. cover [ k və] – v. energija sadržana u jezgru reaktora. brojač. coupling [ k pl ŋ] – n. srž. corrosive [kə rəʊs v] – adj. spajanje. suštinski. corruption [kə r pʆən] – n. criticality [ kriti kæliti] – n.cross-border core [k ] – adj. cost [k st] – n. kritičan. cost-competitive – konkurentan po ceni. učesnik (u procesu. vrsta useva. credentials [kr denʆəlz] – pl. ključni. pokriti. truljenje. costs – troškovi. counter [ kaʊntə] – n. obuhvatiti. counteraction [ kaʊntər ækʆən] – n. crop [kr p] – n. cracking [ kræk ŋ] – n. critical [kritical] – adj. cross section – poprečni presek. sprega.

brana. damper [dæmpə] – n. prigušnica. amortizer. current [ k rənt] – n. current-carrying – pod naponom.cross-border trade cross-border trade – prekogranična trgovina. najmoderniji. bitan. postavljanje brane. prigušiti. el. krug. dnevni. neprečišćen. zbirni. cumulative [ kju mjələt v] – adj. tekući. crude [ kru d] – adj. cutting-edge [ k t ŋ ed ] – adj. ograničiti. šteta. tok. prigušivač. cross-border transmission – prenošenje (npr. regulisati. period. oštećenje. prost. crude oil – sirova. neprovodni materijal. data [ de tə] – pl. struja. smanjiti. damp [dæmp] – v. curb [k b] – v. neprerađen. kvar. podaci. 30 . energije. petrolej koji se nalazi u zemlji pre prerade. current proof – protivstrujni. suštinski. current issues – tekuća pitanja. 1994. damp [dæmp] – adj. sirov. crucial [ kru ʆəl] – adj. damming [dæm ŋ] – n. damage [ dæm d ] – n. electrical current – električna struja. cumulative impact – kumulativni uticaj. cutting-edge technology – najnovija. cycle [ sa kəl] – n. aktuelni. Sofija. ciklus. krucijalan. uspor rečnog toka. gasa) preko određene granice. najsavremenija tehnologija. current trends – savremeni tokovi. najsavremeniji. crude oil stocks – zalihe sirove nafte koje se čuvaju u rafinerijama i terminalima naftovoda. alternating current (AC) – naizmenična struja. kumulativni. D daily [ de li] – adj. current [ k rənt] – adj. crude supplies – zalihe sirove nafte. dam [dæm] – n. vlažan. Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. neprerađena nafta. svakodnevni. najmodernija.

dezaktivirati. tražnja za nečim na tržištu. zahtev. demand power – zahtevana snaga. razdvojiti. degas. kosina. beznaponski. isključiti. neformalni skraćeni naziv za apsolutnu razliku neke dve fizičke veličine. daylighting control – kontrola dnevnim svetlom.density data acquisition – prikupljanje podataka. data processing – obrada podataka. broj kilovat časova upotrebljenih u periodu od 24 sata daje prosečnu potražnju za taj period). vreme zastoja. demand restraint measures – mere ograničenja potrošnje. dnevna svetlost. dubok. beleženje podataka. degree [d gri ] – n. de-gas [di gæs] – v. sunovrat. strmina. delay [d le ] – n. decay [d ke ] – n. dead time – izgubljeno vreme. nulti. demand [d mɑ nd] – n. mrtav. krajnji rok. degasification [di gæsifi ke ʆən] – n. koncentracija. high demand – visoka potražnja. data flow – tok podataka. odstranjivanje gasa. average demand – prosečna potražnja za nečim na datom prostoru tokom zadatog vremenskog perioda (npr. usporenje. delta [ deltə] – n. potražnja. raskinuti. neaktivan. daylight [ de la t] – n. demand charge – tarifa koju plaća veliki potrošač (el. deactivate [di æktive t] – v. delivery charge [d l vəri tʆɑ d ] – n. nivo. kašnjenje. propadanje. density [ densiti] – n. dead conductor – beznaponski provodnik. 31 . degasing vent – ventil (otvor) za ispuštanje gasa. dead [ded] – adj. truljenje. deadline [ dedla n] – n. osloboditi. gustina. data logging – prikupljanje. deep mine – jamski rudnik. decouple [d k pəl] – v. kontrolni sistem koji reguliše (najčešće) rasvetu zavisno od intenziteta dnevnog svetla. energije) za nivo potrošnje u udarnom vremenu. stepen. deep [di p] – adj. odstraniti gas iz neke supstance ili prostora. deep mining – dubinski kop. odlaganje. cena isporuke. ispustiti. decline [d kla n] – n. rečna delta. raspad. dating pulse [ de t ŋ p ls] – impuls za sinhronizaciju.

sustainable development – održivi razvoj. desulphur [di s lfə] – v. depletable [d pli təbəl] – adj. uređaj. developed countries – razvijene zemlje. raspršiti. deposit [d p zit] – v. opustinjavanje. nalazište. skladište. iscrpljen. desertification [d z tifi ke ʆən] – n. foster development – podsticati razvoj. deployment [d pl mənt] – n. položiti. deregulation [di regjə le ʆən] – n. učiniti difuznim. decentralizacije i sl.dependence on dependence on [d pendəns] – n. naprava. šteta. 32 . sprava. diffuse radiation – difuzno zračenje (npr.). detect [d tekt] – v. energetski izvori zasnovani na prirodnim resursima koji se mogu iscrpsti. tj. izdvojiti sumpor. izvor energije ili resursa koji je raspoređen na mnogo mesta. diffuse [d fju s] – adj. rasprostranjen. detekcija. raširen. detektovati. diffuse [d fju z] – v. desalination [di sæli ne ʆən] – n. osiromašen. pad vrednosti. detection [d tekʆən] – n. diesel oil [ di zəl l] – n. deprecijacija. deregulacija. razvrstavanje. utvrditi. depozitar (ugovora). dizel gorivo. depo. nataložiti. depletable energy resources – ograničeni izvori energije. ukidanje poreza. device [d va s] – n. naslaga. detaxation [tæk se ʆən] – n. desalinizacija. desulphurization [di s lfəra ze ʆən] – n. sunčevo zračenje raspršeno česticama u vazduhu ili vodi). razmeštaj. otkriti. ukidanje. dependency on energy imports – zavisnost od uvoza energenata. ukloniti sumpor iz nekog procesa ili supstance. otkrivanje. opaziti. pretvaranje u pustinju. deponovati. obezsumporenje. difuzan. strategies for development – strategije razvoja. developing countries – zemlje u razvoju. deposit [d p zit] – n. uklanjanje soli iz nekog procesa ili supstance. depozit. derogation [ dirə ge ʆən] – n. development [d veləpmənt] – n. zavisnost od. pogoršanje. nanos. diffuse source – rasut izvor. ispražnjen. razvoj. stovarište. depreciation [d pri ʆi e ʆən] – n. depository [d p zitəri] – n. raspršen. uštrb. uklanjanje sumpora iz nekog procesa ili supstance. spuštanje na niži nivo odlučivanja ili niži položaj. širenje (nastajanje) pustinje. pojednostavljenje ili smanjenje regulative ili zakonodavnih ograničenja (u cilju ukidanja monopola.

direct current (DC) – jednosmerna struja. nepoklapanje. disaster area – zona nesreće. energije). energiju direktno sa veleprodajnog tržišta. potrošni materijal. disruption prevention – sprečavanje prekida (isporuke el. electric discharge – električno pražnjenje. nepogode ili katastrofe. električna i svetlosna energija direktno dobijena od sunca u određenom prostoru. mogućnost potrošača na malo da kupi el. upotrebljiva toplotna. prekidač. ispustiti. uklanjanje. odlaganje. waste disposal – odlaganje otpada. prekid. disruption [d s r pʆən] – n. disassemble [disə sembəl] – v. dislokacija. direktan. demontirati. npr. pražnjenje. disconnector [ d skə nektə] – n. nesklad. isprazniti. dostaviti. rasklopiti. rasteretiti. direct current (DC) – jednosmerna struja. a ne od lokalnog distributera. ispuštanje. razilaženje (u mišljenju). odstupanje. katastrofa. demontirati. isključenje (iz procesa). razdvojiti. osporiti. eddy current – vrtložna struja. direct energy conversion – proizvodnja električne energije iz energetskog izvora bez prenošenja energije do radne tečnosti ili pare (bez posredovanja termomehaničkih procesa). dislocation [ d slə ke ʆən] – n. nesreća. ne priznati. diskrepanca. direct access – direktan pristup. neslaganje. disengagement [ d s n ge d mənt] – n. rastaviti. disposal [d spəʊzəl] – n. svarljiv. otpremiti. direct [da rekt] – adj. disconnect [ d skə nekt] – v. dispatch [d spætʆ] – v. discharge of pollutants – ispuštanje zagađujućih materija. discharge of functions – razrešiti obaveze. direct solar gain – direktna solarna dobit. neusaglašenost. 33 . neposredan. prekidanje. podložan procesima fermentacije ili razgradnje. dispatcher [d spætʆə] – n. razdvajač. nevolja. disposables [d spəʊzəbəlz] – n. raspolaganje. dismantle [d s mæntl] – v. onaj koji raspoređuje. digestible agricultural waste – razgradljiv poljoprivredni otpad. osloboditi. discharge [d s tʆɑ d ] – v. rasklopiti. discrepancy [d skrepənsi] – n. rastvorljiv.disruption prevention digestible [da d estibəl] – adj. isključiti. disaster [d zɑ stə] – n. razgradljiv. premeštanje. disclaim [d s kle m] – v. discharge [d s tʆɑ d ] – n. dispečer.

utopiti. dissolve [d z lv] – v. distributing [d str bju t ŋ] – adj. pogonski. dissemination of information – širenje informacija. lokalni operater za snabdevanje el. skrenuti. putem niskonaponske mreže). razvodni. pobudni. downstream – nizvodno. dissemination [d semi ne ʆən] – n. potopiti. driving force – pokretačka snaga (npr. downwind – niz vetar. distribucija (npr. drain [dre n] – v. odliv mozgova. brain drain – odlazak stručnjaka. niz. inicijativa). otklon. down time – vreme kada je sistem isključen (havarijski). kanalizacija. odvoditi. diseminacija. distribution [ d stri bju ʆən] – n. disturbance [d st bəns] – n. rastvoriti. diversity [da v siti] – n. pomeranje. drainage [ dre n d ] – n. na dole.disruptive disruptive [d s r pt v] – adj. drown [draʊn] – v. poremećaj. down [daʊn] – prep. diurnal [da nəl] – adj. isporuka el. odstupanje. drawback [ dr bæk] – n. prirodni gas koji se nalazi pomešan sa naftom u prirodnim nalazištima). pomak. smetnja. downed – umanjen. diversity of supply – raznovrsnost ponude. divert [da v t] – v. promeniti pravac. isprazniti. distributing company/industry – preduzeće/industrija koja se bavi distribucijom el. energije. naniže. driving [ dra v ŋ] – adj. rasipanje. isušivanje. čija je aktivnost vezana za dnevni ritam. suša. 34 . pogon. mana. DNO [di en əʊ] – n. disipacija. dnevni. drain [dre n] – n. drought [draʊt] – n. koji se odvija tokom 24 sata. diversification [da v sifi ke ʆən] – n. drift [dr ft] – n. oboren. dissolved gas – rastvoreni gas (npr. drenirati. nedostatak. raznolikost. diversifikacija. dry cellulosic material – suvi celulozni materijal. niz struju. double glazing [ d bəl gle z ŋ] – n. dissipation [ d si pe ʆən] – n. energijom. rasejavanje. distributing network – električna razvodna mreža. gubitak. prozori sa duplim staklima. drenaža. crpsti. energije do konačnih potrošača. dry [drai] – adj. koji se odvija u doba dnevnog svetla. suv. raznovrsnost. ometajući.

due to exceptional circumstances – usled vanrednih okolnosti. duct [d kt] – n. istovarivanje. dynamo [ da nəməʊ] – n. deponija. postojan. surface warming – zagrevanje zemljine površine. izdržljiv. in due course – pravovremeno. dump site – smetlište. surface – zemljina površina. označiti. alocirati sredstva. podesan. baciti. dvostruki.earth surface warming dry hole – izvor koji je presušio (suvi izvor) koji ne daje gas ili naftu. dual-paned – prozor sa dvostrukim staklom. dump [d mp] – v. (el.) višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. dump energy – neiskorišćena energija pri nekom procesu. obeležiti. zemni. dumping ground – teren na koji se nešto izbacuje. kompresovani prirodni gas i benzin). taj vazduh se potom sprovodi kroz dva nezavisna provodna kanala do tačke upotrebe gde dolazi do mešanja. dinamo. dual-fuel/bi-fuel vehicle – vozilo koje radi na dva različita goriva (npr. trajnost. due [dju ] – adj. generator. postojanost. očekivan. uzemljenje. s pravom. usled. zemlja. pokretač. dumper truck – kamion za prevoz smeća i otpada. dumping [ d mp ŋ] – n. istovariti. dospeo. trajan. durable [ djʊərəbəl] – adj. duly [ dju li] – adv. kako treba. in due time. provodni kanal. bacanje. connection – uzemljenje. – n. dam – zemljana brana. 35 . otporan. dampiranje. dužan (u smislu obavezan). mesto na koje se nešto baca. dual [ dju əl] – adj. kanal. odlaže. durability [ djʊərə b liti] – n. embankment – zemljani nasip. dual-duct system – centralni sistem za zagrevanje i ventilaciju koji stvara vazduh na dve temperature i nivoa vlažnosti. izdržljivost. dump [d mp] – n. E earmark [ earth [ θ] earth earth earth earth earth əmɑ k] – v. due to – zbog.

efikasnost. eddy current [ ædi k rənt] – n. vrtložna struja. electric resistance heater – otporni grejač. loš uticaj. odnosi se na situaciju kada industrija postiže smanjenje troškova na osnovu povećanja obima proizvodnje. ekosistem. eletroefikasnost. agro-industrial effluents – otpadne vode iz poljoprivrede i industrije. ecosystem [ i kəʊ sistəm] – n. štedeti. ekologija. efektivnost. electric shock – električni udar. enhance efficiency – povećati učinak. otpadne tečnosti. electric [ lektr k] – adj. economize [ k nəma z] – v. elapse [ læps] – v. economic life – isplativa dužina trajanja. isticanje. effect [ fekt] – n. economic [ ekə n m k] – adj. effluence [ efluəns] – n. electric utility – osoba ili državna agencija sa monopolom na franšizu. energy efficiency – energetska efikasnost. stupanj korisnog delovanja. energije u odnosu na utrošeno gorivo za njenu proizvodnju. effectiveness [ fekt vnis] – n. ekonomski. uticaj. beneficial effect – koristan učinak. ekonomisati. i koji prodaje el. 36 . economy [ k nəm ] – n. electric radiant heating – električno grejanje u kome se direktno dobijena toplota širi zračenjem bez pomoći ventilatora ili radnog fluida. proteći. energiju krajnjim korisnicima. earthwork [ θw k] – n. curenje. electric generator – elektrogenerator. zemljani radovi. efekat. economy of scale – ekonomija obima. elapsed time – proteklo vreme. zemljom nasuta brana. delotvornost. termin koji se odnosi na optimalnu proizvodnju i potrošnju roba i usluga. ekonomija. ecology [ k ləd i] – n.earthfill dam earthfill dam [ θfil dæm] – n. effluents [ efluənts] – pl. uzemljenje. proći. efficiency [ f ʆənsi] – n. earthing [ ð ŋ] – n. economic efficiency – ekonomska efikasnost. privredni. električni generator. korisnog učinka. grejni element zasnonvan na električnom otporu materijala. distorting effect – negativan. electrical efficiency – pokazatelj odnosa dobijene el. delotvornost. električan.

čestice i drugi materijal ispušten u okolinu usled sagorevanja goriva. isparavanje. emergency reserve commitment – obaveza obezbeđivanja rezervi energenata za vanredne situacije. kvalifikovanost. gasovi. emergency stocks – zalihe za vanredne situacije. electricity [ lek tr səti] – n. Ženeva 1984. electrical [ lektr kəl] – adj. electrical utility – elektrana. emergency cable – rezervni kabl. ispuštanje. izbijanje. količine zagađujućih materija (koje se ispuštaju u okolinu) koje mogu biti predmet trgovine. električna centrala. emergency [ m d ənsi] – n. emanation [ emə ne ʆən] – n. električna centrala. nasip. emission trading – trgovina emisijama (pre svega u vazduhu). ozidana obala. nevolja. emission standard – standard emisije. electricity generation capacity – kapacitet za proizvodnju el. emisija. maksimalna količina zagađujućih supstanci koju je po propisima dozvoljeno ispustiti iz jednog izvora. emission [i miʆən] – n. elektricitet. EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi. opasnost. 37 . electrical plant – elektrana. kupovina el. electrical grid sub-stations – trafo stanice. embankment [ m bænkmənt] – n. eligibility [ el d ə b ləti] – n. electricity works – elektrana. electrification [ lektrifi ke ʆən] – n. electricity generation – proizvodnja el. elektrifikacija. energije. kabl za rezervno napajanje. electrical circuit – električno kolo. emanacija. embank [ m bænk] – v. emergency measures – mere za hitne slučajeve. zaštititi obalu nasipom. energije. emergency reserves – rezerve energenata namenjene vanrednim situacijama. emergency self-sufficiency in oil supplies – sposobnost oslanjanje na sopstvene naftne rezerve u vanrednim situacijama. emergency core cooling system (ECCS) – oprema za hlađenje nuklearnog reaktora u slučaju kompletnog prestanka rada hladnjaka. posedovanje traženih uslova.emission trading electric water heating – električno zagrevanje vode. električni. electricity purchase – nabavka. energije.

energy charge – naknada za utrošenu električnu energiju. vehicle emission control – kontrola izduvnih gasova iz vozila. endogen. količina novca koju potrošač plaća po utrošenom kilovat satu energije. encapsulate [ n kæpsjəle t] – v. Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects – Protokol o energetskoj efikasnosti i odgovarajućim aspektima životne sredine uz Energetsku povelju (ugovor). sopstvena sposobnost. gaseous and particulate emission – ispuštanje gasova i štetnih čestica. pobuditi. energy crops – biljke koje se mogu koristiti za dobijanje energije (bilo direktnim sagorevanjem ili za dobijanje sintetičkih goriva). postojanje različitih tipova energetskih izvora na određenom prostoru. 38 . energy efficient technology – tehnologija koja efikasno koristi energiju. endanger [ n de nd ə] – v. atomic energy – atomska energija. hermetički zatvoriti. izdržljivost. enkapsulirati. prihvatiti. energetski. endorse [ n d s] – v. endogenous [ n d d inəs] – adj. ispuštati. energy efficiency strategies – strategije energetske efikasnosti. Energy Charter Treaty – Energetska povelja (ugovor). relativna sposobnost zračenja površine materijala (u odnosu na crno telo). encompass [ n k mpəs] – v. ugroziti. energija (meri se u vatima). usvojiti. endogenous capacity – unutrašnja. obuhvatiti. endangered species – ugrožene vrste. trajnost. energy consumption – potrošnja energije. energize [enəd a z] – v. emmision limit values – granične vrednosti emisija. koji nastaje iz unutrašnjih uzroka. izložiti opasnosti. emitovati. emittance [ m təns] – n. energetics – pl. endurance [ n djʊərəns] – n. energy [ enəd i] – n. energetic [ enə d et k] – adj. staviti pod napon. otpornost.emission trading scheme emission trading scheme – pravila (sistem) trgovine pravima za ispuštanje zagađujućih materija. emit [i mit] – v. energy demand – potražnja za energijom. energičan. energetika. energy diversity – raznovrsnost energetskih izvora.

oplemenjivanja (npr. entail [ n te l] – v. enter [ entə] – v. energy reserves – energetske rezerve. energy intensive industry – industrija koja troši velike količine energije (npr. naglasiti. motor. pogonska mašina. započeti. engine [ end in] – n. energetski resursi koji su poznati i koji se mogu iskoristiti uz pomoć trenutno raspoložive tehnologije i uz prihvatljive troškove. 39 . politika koja podstiče razvoj tehnologija usmerenih ka diversifikaciji izvora energije i umanjuje oslanjanje na konvencionalna goriva. simboličan naziv za regiju koja je udaljena od drugih proizvođača električne energije. poboljšati. energy sector – energetski sektor. politika koja razmatra rizike zavisnosti od izvora goriva sa udaljenih i nestabilnih regiona sveta. imati kao posledicu. rude). energy management system – sistem upravljanja energijom. oplemenjivanje. oplemeniti. pospešiti. snabdevanje obogaćenim uranijumom. energy market – tržište energijom. prodreti. energy-conversion unit – jedinica (u smislu postrojenja) gde se jedan oblik energije pretvara u drugi. obogatiti sadržaj nečega. obogaćivanje. natural gas engine – motor koji radi na prirodni gas. gas fueled engine – motor koji radi na gas. enrichment [ n r tʆmənt] – n. enter into consultations – započeti konsultovanje. povlačiti za sobom. proizvodnja aluminijuma). energy supply crisis – kriza u snabdevanju energijom. energy island – energetsko ostrvo. podrazumevati. enriched uranium – obogaćeni uranijum. energy/fuel diversity – raznovrsnost izvora energije odnosno goriva. energy saving – mere štednje energije. energy security / fuel security – energetska bezbednost. ući. four-stroke engine – četvorotaktni motor. enrich [ n r tʆ] – v. enter into negotiations – započeti pregovore. enter into force – stupiti na snagu. uranijuma.enter into negotiations energy inefficient plant – energetski neefikasno postrojenje. istaći. enhance [ n hɑ ns] – v. enriched uranium supply – zalihe obogaćenog uranijuma. tržište energenata. kao i prednosti domaćih i alternativnih izvora goriva. energy policy – energetska politika. nastupiti. enrichment services – usluge obogaćivanja.

eradicate [ rædike t] – v. u jednakoj meri. integritet životne sredine. environmental integrity – jedinstvo. nagrizanje. ekvipotencijalan. pravedan. erosion [ rəʊ ən] – n. ekvivalent potrošač. iskoreniti. stupanje. erodirati. environmental protection – zaštita životne sredine.enterprise enterprise [ entəpra z] – n. koji se tiče životne sredine. local environment – lokalno okruženje. istofazni. koji nije štetan po životnu sredinu. razarati. predvideti. iskorenjivanje. entrenched custom – ustaljeni običaj. jednak. poduhvat. entry into force – stupanje na snagu. European Environment Agency (EEA) – Evropska agencija za životnu sredinu. entry [ entri] – n. environment(ally) friendly [ n va rən mentli frendli] – adj. životna sredina. sredina. entry barrier – ulazna barijera. 1991. Espo. u istoj fazi. European energy regulator – evropski zakonodavac u energetici. istovetan. equiphase [ i kwife z] – adj. equitable [ ekwitəbəl] – adj. assembling/manufacturing enterprise – preduzeće za proizvodnju odnosno montažu. ulazak. ujednačiti. erode [ rəʊd] – v. environment [ n va rənmənt] – n. 40 . habanje. ustaljen. on equitable basis – na jednakoj osnovi. envisage [ n v z d ] – v. nivelisati. equalize [ i kwəla z] – v. preduzetništvo. izjedati. environmentally friendly energy – energija koja najmanje šteti životnoj sredini. equivalent customer [ kw vələnt k stəmə] – n. European Centre for Energy Network (ECEN) – Evropski centar za energetsku mrežu. izjednačiti. environmental [ n va rən mentl] – adj. on the basis of equity – na osnovu jednakosti. spiranje. eradication [ rædi ke ʆən] – n. entrust [ n tr st] – v. Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. preduzeće. erozija. nepristrastan. small and medium-sized enterprises (SME) – mala i srednja preduzeća. ulaženje. uništavanje. entrenched [ n trentʆt] – v. equipotential [i kwipə tenʆəl] – adj. nagrizati. poveriti. okolina.

41 . upotrebiti. iscrpiv. ekshaustor. export [ eksp t] – n. everlasting [ evə lɑ st ŋ] – adj. iskop. exhaust gas – izduvni gas. utrošiti. iskoristiti. prekomeran. razmenjivač. exchange [ ks tʆe nd ] – n. izduvni ventil (na parnoj mašini ili motoru) ispust. isparivač. ex works cost [ eks w ks k st] – franko kapija. podstaći. preteran. expand [ k spænd] – v. pražnjenje. prekoračiti. izvoz. evolucija. troškovi. radiation exposure – izloženost radijaciji. neumeren. public expenditure – javna potrošnja.extension European Grid Code (EGC) – evropski kod (zakon) o dalekovodnim električnim mrežama. višak. radnja. preko. klauzula prilikom sklapanja ugovora koja podrazumeva da kupac preuzima robu kod prodavca i dodatno obezbeđuje vozarinu i osiguranje. evacuation [ vækju e ʆən] – n. exploit [ k spl t] – v. excessive spending – prekomerna potrošnja. događaj. postepeni razvoj. evaporator [ væpəre tə] – n. evolucioni. expenditure [ k spend tʆə] – n. evolutional [ i və lu ʆənəl] – adj. exceed [ k si d] – v. kretanje. exposure [ k spəʊ ə] – n. vakumiranje. širenje. izvezena roba. potrošiti. excess [ ekses] – n. exchanger [ ks tʆe nd ə] – n. ekscitirati. izmenjivač. excite [ k sa t] – v. evolution [ i və lu ʆən] – n. ispumpavanje. izloženost. proširenje. exhaust steam – suvišna para koja se izbacuje iz sistema. exchange of personnel – razmena osoblja. exhaust [ g z st] – n. evakuacija. proces. ekspanzija. eksploatisati. event [ vent] – n. preteran. pražnjenje. exhaustible [ g z stibl] – adj. expend [ k spend] – v. excavation [ ekskə ve ʆən] – n. širiti. dugotrajan. proširiti. iscrpeti. korišćenje. exhauster [ g z stə] – n. usisni ventilator. exploitation [ ekspl te ʆən] – n. koji se može iscrpeti. produžetak. prekomeran. exceeding [ k si d ŋ] – adj. excessive [ k ses v] – adj. preobilje. expansion [ k spænʆən] – n. in excess – suviše. upotrebiti. razmena. pobuditi. premašiti. iskopavanje. potrošnja. izazvati. više nego. extension [ k stenʆən] – n. utrošiti. eksploatacija.

external [ k st nl] – adj. power failure – nestanak električne energije. fermentation [ f men te ʆən] – n. moguć. fire hazard – opasnost od požara. neuspeh. finite [ fa na t] – adj. vrenje. eksterni. greška. tehničke mogućnosti. omogućiti. istisnuti. ostvarivost. fault time – vreme ispada (sistema). finite oil reserves – ograničene naftne rezerve. feasible [ fi zibəl] – adj. ostvariv. npr. goriva potrebnog za pogon mašine. fermentacija. neispravnost. vatrootporan. feed stock [ fi d st k] – n. mineral fertilizer – mineralno đubrivo. facilitate the development – omogućiti razvoj. obezbediti. ispad. objekti. facility [fə s liti] – n. F facilitate [fə s lite t] – v. fire [fa ə] – n. dopremanje sirovine ili materijala u proces (prerade). handling and treatment facilities – postrojenja za rukovanje i obradu (npr. feasibility study – studija (elaborat) izvodljivosti. vatra. fertilizer [ f təla zə] – n. fireproof [ fa əpru f] – adj. dovod. radioaktivnog materijala). postrojenje. zalihe. extinguisher [ k st ŋgw ʆə] – n. otkaz (sistema). feed [fi d] – n. facilities – sredstva. feasibility [ fi zi b l ti] – n. externalities [ k st nælitiz] – pl. ili sirovine koje se prerađuju. spoljni. ekstrahovati. izvući. failure [ fe ljə] – n. fermantation plant – postrojenje. đubrivo. zapaliti. konačan. spoljni činioci. nivoi voltaže viši od onih koji se normalno koriste kod prenosa el. iscediti. energije. pogon za vrenje. extract [ ekstrækt] – n. extract [ k strækt] – v. olakšati. uređaj za gašenje požara. oprema. izvodljivost. neispravnost. ekstrakt. 42 .extention to the network extention to the network – priključivanje na mrežu. eksternalije. fault [f lt] – n. extra high voltage (EHV) [ ekstrə ha vəʊlt d ] – n. izvodljiv. prostorije. external costs – eksterni troškovi. ograničen. kvar.

prognoza. ravna ploča. nestalan. floodgate [ fl dge t] – n. ravni kolektor solarne energije. force [f s] – n. cepanje. fluid. forced [f st] – adj. fluidizacija. fluctuate [ fl ktʆue t] – n. podstaći razvoj. forestry [ f ristri] – n. naterati. žiža. flat plate [flæt ple t] – n. flow [fləʊ] – v. kolebati se. fossil fuel – fosilno gorivo. prinudni. teći. poplava. fossilization [ f səla ze ʆən] – n. flowchart [fləʊ tʆɑ t] – n. focal point [ fəʊkəl p nt] – n. 43 . vis major. šuma. pepeo nošen vazduhom. fluidization [ flu ida ze ʆən] – n. fosil. forefront [ f fr nt] – n. forestry land – šumsko zemljište. oslobađanje energije kao posledica cepanja jezgara atoma. put in focus – staviti u centar pažnje. foster the development – pospešiti. fossil [ f səl] – n. lomljiv. prisilni.fragile fission [ f ʆən] – n. focus [ fəʊkəs] – v. short rotation forestry – gajenje brzorastućeg drveća i bilja. unapređivati. fixed price [f kst pra s] – n. leteći pepeo. forest-based industries – industrije zasnovane na šumarstvu. krhak. vrata brane. fragile [ fræd a l] – adj. fokus. forecast [ f kɑ st] – n. centar pažnje. pod pritiskom. jačina. tečan. dijagram odvijanja procesa. fosilni ostatak. kretati se. pročelje. force majeure – viša sila. šumarstvo. flood [fl d] – n. prednja strana. prevođenje u tečno stanje. fossil fuel substitution – substitucija (zamena) fosilnog goriva. tok. foster [ f stə] – v. fluid [ flu id] – n. forest [ f rist] – n. snaga. fokusirati. fisija. predviđanje. tečnost ili gas. fly ash [flai æʆ] – n. sila. flow net – strujna mreža. focus [ fəʊkəs] – n. prvi red. fluktuirati. podsticati. flow [fləʊ] – n. loman. fiksna cena. fosilizacija. ustava. pražnjenje (varnično). be at forefront – biti ispred drugih. biti veoma napredan. flashover [flæʆ əʊvə] – n. žižna tačka.

fuel-based generation [ fjuəlbe st d enə re ʆən] – n. gas [gæs] – n. fundamental [ f ndə mentl] – adj. fuel cell – gorivna ćelija. fuel gas – sintetički gas. fulfil the conditions – ispuniti uslove. stapanje. G G8 [d i e t] – organizacija osam ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta. fuel [fjuəl] – n. gas. steći. frekvencija. fuel-oil residue – mazut i druge teške frakcije nafte. bazični. frequency [ fri kwənsi] – n. čest. fuel switching capacity – normalna potrošnja nafte koja se može zameniti drugom vrstom goriva u vanrednim situacijama. okvir. fuel blend – mešavina goriva. kamion. community energy saving framework – okvir za štednju energije unutar zajednice. fusion energy – fuziona energija. drvo za ogrev. fusion [ fju ən] – n. profitirati. furnace [ f nəs] – n. fueller [fjuələ] – n. učestanost. fundamentalni. isparenja. gain [ge n] – v. snabdevanje gorivom. dim. proizvodnja el. fulfil. fume [fju m] – n. benzin. gasovita supstanca. cisterna za snabdevanje gorivom. primiti. peć. fuelwood [ fjuəlowʊd] – n. fulfill [fʊl f l] – v. ogrev. spajanje. fuelling [fjuəl ŋ] – n. fuel switching – prelaženje na drugi vid goriva. gain [ge n] – n. napajanje. dobiti. 44 . fuelwood species plantation – sađenje drveta koje se koristi kao ogrev. energije na bazi goriva. gorivo. fuzija.framework framework [ fre mw k] – n. dobit. jačina (signala). frequent [ fri kwənt] – adj. popuniti. fuel oil – petrolej. osnovni. fundamental safety principles – osnovni principi bezbednosti. ispuniti.

geographical scope [ d i ə græf kəl skəʊp] – geografski obuhvat. generation company (GENCO) – kompanija koja upravlja i održava postojeće električne centrale. generation [ d enə re ʆ ən] – n. gasify [ gæsifai] – v. sistem za određivanje položaja pomoću satelita. – električna centrala. on-site electricity generation – proizvodnja električne energije na mestu korišćenja. pretvoriti u gas. enerije u velikim količinama. Geographical (Global) Positioning System (GPS) [d p es] – n. gas-pipe. gasification [ gæsifi ke ʆən] – n. gasoline [ gæsəli n] – n. geoelektričan. gas grid – gasovodna mreža. generisanje. obično prirodan gas. u obliku gasa. gasovod. generacija. geološki. natural gas – prirodni gas. geodiverzitet. gas-pipeline [ gæspa p] – n. generation station n. stvaranje. geodiversity [ d əda v siti] – n. gaseous emission – emisija gasa. koji sadrži gas. benzin. 45 . električna energija koja se dobija pomoću zemljine toplote. gas utility – subjekt autorizovan za distribuciju i transport prirodnog gasa. emitovanje u atmosferu. gasoil [ gæs il] – n. kao i pružanje podrške i drugih usluga. gaseous fuel – gasno gorivo. geoelektricitet. gas storage regiment – režim skladištenja gasa. geoelectricity [ d ə lek tr siti] – n. Geographical information system (GIS) [d a es] – n. gaseous [ gæsiəs] – adj. bulk electricity generation – proizvodnja el. gasifikacija. proizvodnja. gas import – uvoz gasa. gas fuelled engine – motor koji radi na gas. geoelectric [ d ə lektr k] – adj. gas emission – ispuštanje gasa. gasovit. geological [ d i ə l d kəl] – adj. gas storage – skladištenje gasa. ispuštanje gasa. generation dispatch and control – prikupljanje i slanje sa različitih proizvodnih kapaciteta.geological gas consumption – potrošnja gasa. dizel gorivo. non-grid-connected generation – proizvodnja električne energije van električne mreže. geografski informacioni sistem.

donacija. electricity grid – dalekovodna električna mreža. bruto. greenhouse gases – gasovi staklene bašte. greenhouse [ gri nhaʊs] – staklenik. geothermal and heat pumps – geotermalne (toplotne) pumpe. gasovi koji pojačavaju efekat staklene bašte. ulaganje u zaštitu i unapređenje životne sredine (na mešati sa green field investments). grid-connected photovoltaic generation – proizvodnja električne energije fotonaponskim ćelijama povezanim u mrežu. Global Environmental Facility (GEF) – Međunarodna institucija za finansijsku podršku u oblasti zaštite životne sredine. greenhouse gas emission – emisija gasova staklene bašte. global climate change n. grant [grɑ nt] – n. dotiranje. staklena bašta. greenfield investments – investicije u izgradnju novih postrojenja. greenhouse effect – efekat staklene bašte. takođe i akcija ozelenjavanja. gradient. geological/geographical information – geološke odnosno geografske informacije (o određenom prostoru). geothermal power capacity – geotermalni energetski kapacitet. rešetka. green action – akcija usmerena na zaštitu prirode i životne sredine. geotermalni. stepen porasta temperature sa povećanjem dubine. geothermal energy – geotermalna energija. geothermal [ d i əʊ θ məl] – adj. električna mreža. green [gri n] – adj. globalno. – globalne klimatske promene. koje se odnosi na ceo svet. gradient [ gre diənt] – n. gross [grəʊs] – adj.geological storage geological storage – geološko skladištenje. grid access conditions – uslovi pristupa dalekovodnoj električnoj mreži. ukupan. greenhouse impact – uticaj na efekat staklene bašte. 46 . geothermal gradient – geotermalni gradijent. koje se odnosi na zelenilo ali i (u prenosnom smislu) na prirodu i životnu sredinu. svetsko. zeleno. mreža. grid [gr d] – n. global [ gləʊbəl] – adj. global warming – globalno zagrevanje. grid rules – pravila korišćenja dalekovodne električne mreže. green investments – »zelene investicije«. promena neke veličine u prostoru.

ground-zero [ graʊnd z ərəʊ] – n. ground-level [ graʊnd levəl] – adj. podloga. uposliti. hamper the use – sprečavati upotrebu nečega. heat [hi t] – v. osnova. zagrevanje. na površini zemlje. rizičan. uzemljenje. heat transfer – prenos toplote. iskoristiti. harness financial instruments – upotrebiti finansijske instrumente. hazard. guidance [ ga dəns] – n. heating [ hi t ŋ] – n. sprečiti. šteta. ozleda. zagrejati. centar eksplozije. heat loss – toplotni gubitak. opasan. opasnost. hazard [ hæzəd] – n. harmonizovati. 47 . H hamper [ hæmpə] – v. ground water – podzemna voda. uskladiti. angažovati. hazardous waste – opasan otpad. toplota. hazardous [ hæzədəs] – adj. štetan. usporavati. kočiti. ground [graʊnd] – n. hazardous substances – opasne supstance. shock hazard – opasnost od električnog udara. heat gain – toplotna dobit. tlo. gross energy consumption – ukupna energetska potrošnja. vođstvo. ground-level concentration – koncentracija neke supstance u prizemnom sloju. ground-level ozone – prizemni ozon.heat-resistant gross domestic product (GDP) – bruto domaći proizvod. gross national product (GNP) – bruto nacionalni proizvod. harmonize [ hɑ məna z] – v. otporan na zagevanje. grejač. rizik. harness [ hɑ nis] – v. prizemni. uzemljenje. grejati. heat [hi t] – n. harmful [ hɑ mfəl] – adj. bojler. grounding [ gra nd ŋ] – n. harmful effect – štetni uticaj. upregnuti. heat-resistant [ hi t r z stənt] – adj. heater [ hi tə] – n. harm [hɑ m] – n.

energija stvorena u hidroelektrani. Helsinki 1992. 48 . smeštaj. heavy fuel oil – mazut. high [ ha ] – adv. hurricane [ h rikən] – n. high efficiency – visoka efikasnost. hydrogen fuel cell n. hydrocarbon [ ha drə kɑ bən] – n. highlines [ha la nz] – n.7 vati). hydro-electric power station – hidroelektrana. raspoložive količine vode. visoko. dalekovod. hydro energy – hidro energija. el. Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. težak. hydroelectric power – hidroelektrična energija. heavy water – teška voda. high-tension switch [ ha tenʆən sw tʆ] – visokonaponski prekidač. skladištenje. hot dry rock [ h t dra r k] – n. high voltage transmission line – visokonaponski dalekovod. vodonik. hydro-electricity [ ha drə lek tr siti] – n. mnogo. housing [ haʊz ŋ] – n. jedinica za frekvenciju (1/sec). vruće podzemne stene (kao alternativni izvor energije). uragan. hydroelectric [ ha drə lektr k] – adj. horsepower (HP) [ h s paʊə] – n. – vodonična ćelija. koji se odnosi na vodu. tajfun. high voltage – visoki napon. heavy metals – teški metali. ugljovodonik. hidroelektrični. konjska snaga (745. hydro [ ha drə] – hidro.heavy heavy [ hæv ] – adj. Hertz (Hz) [h ts] – n. hydrocapacity [ ha drə kə pæsiti] – n. veoma. herc. hydrogen (H) [ ha drəd ən] – n. hydroenergetic potential – hidroenergetski potencijal. high tension – visoki napon.

incremental [ ŋkrə mentl] – adj. impact [ mpækt] – n. implementation of agreement – primena sporazuma.Industrial Accidents Convention I illumination [ lu mi ne ʆən] – n. podsticaj. import [ mp t] – n. 49 . implement [ mpləment] – v. in-situ gasification – pretvaranje uglja u sintetički gas na nalazištu. primeniti. učinak. sagorevanje. incineration [ n s nə re ʆən] – n. osvetljenje. na funkciji. implementation [ mpləmen te ʆən] – n. indigenous renewable energy sources – sopstveni obnovljivi izvori energije. starosedelački. nasip ili druga veštačka barijera. implementirati. indigenous [ n d d inəs] – adj. incumbent [ n k mbənt] – adj. incentive [ n sent v] – n. autohtoni. proper implementation – ispravna implementacija. podsticaj. domaći. indigenous community – autohtona zajednica. kontrolisano spaljivanje. impetus [ mpitəs] – n. Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata. prirodnom ili prvobitnom mestu. trenutno aktivni (službenik). sprovođenje. implementation of requirements – primena uslova. postepen. delovanje. na svom uobičajenom. incinerator [ n s nəre tə] – n. uvozna roba. uređaj (peć) za sagorevanje. rules of implementation – pravila implementacije. uticaj. udar. uvoz. in-situ combustion – sagorevanje na licu mesta. primena. implementacija. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu. inkrementalan. indigenous energy resources – sopstveni energetski resursi (jedne zemlje). sudar. na mestu. incremental costs – rastući troškovi. količina vode koju drži brana. Helsiniki 1992. rasveta. stimulans. izvršenje. implementation of reform – primena reforme. in situ [ n s tju ] – adv. impoundment [impaundmənt] – n.

uređaj. interconnection (electric utility) [ ntəkə nekʆən] – n. initiative [ n ʆət v] – n. 50 . interferencija. materials with low intrinsic energy content – materijali sa niskim energetskim sadržajem. izlaganje sunčevom zračenju. accross-the-board initiative – inicijativa koja uključuje više partnera (zemalja). međusobna povezanost. unutrašnji. insulate [ nsjəle t] – v. infracrven. poreklom sa zemlje. internal [ n t nl] – adj. inphase [ nfe z] – n. inicijativa. koji se ne može potrošiti. insulation [ nsjə le ʆən] – n. umreženost elektromreža. interdependent [ ntəd pendənt] – adj. international [ ntə næʆənəl] – adj. interdependence [ ntəd pendəns] – n. insolation [ nsjə le ʆən] – n. privremeni. international supply and demand – međunarodna ponuda i tražnja. postrojenje. istofaznost. bitan. dogovor između međusobno povezanih strana. mešanje. neiscrpan. insolacija. intrinsic [ n tr ns k] – adj. infrastructure [ nfrə str ktʆə] – n. isprekidan. unutrašnji. zapaljiv. interalia [ ntər e liə] – adv. međunarodni. pravi. fazno slaganje. infrared (IR) [ nfrəred] – adj. infrared radiation – infracrveno zračenje. izolovati. postaviti. koja prevazilazi granice jedne oblasti. na mahove. urođen. razmena. infrastruktura. installed capacity [ n st ld kə pæsəti] – n. instalacija. intermittent [ ntə m tənt] – n. installation [ nstə le ʆən] – n. interim report – privremeni izveštaj. interrestrial [ ntətə restriəl] – adj.inexhaustible inexhaustible [ in g z stibl] – adj. interference with the climate system – uticaj na klimatski sistem. internal market – unutrašnje tržište. interrestrial ecosystem – zemaljski ekosistem. međusobno zavisan. izolacija. interchange [ ntətʆe nd ] – n. međuzavisnost. instalisani kapacitet. inflammable [ n flæməbəl] – adj. zemaljski. između ostalog. instaliranje. interference [ ntə f ərəns] – n. uvođenje. količina sunčevog zračenja po jedinici površine. interim [ ntər m] – adj. instalirati. provizoran. install [ n st l] – v. internacionalni.

K kerosene [ kerəsi n] – n. produkt. joint policies – zajedničke politike. jurisdikcija. spoj. spajanje vodova. zajednički poduhvat. J joint [d nt] – adj. kilovat-čas. junction [ d ŋkʆən] – n. joint declaration – zajednička izjava. kilovat. joint operations – zajedničko delovanje. preduzeće nastalo zajedničkim ulaganjem. 1997). problem. pitanje. ionising radiation – jonizujuće zračenje. kilowatt-hour (kWh) [ kiləʊw t aʊə] – n. nadležnost. jonizujući. joint investment – zajednička investicija. joint venture – zajedničko ulaganje. mesto spajanja ili grananja. znanje. know-how [ nəʊhaʊ] – n. zglob.Kyoto Protocol investment [ n vestmənt] – n. tema za raspravu. issue [ ʆu ] – n. ulaganje. kilowatt-hour per capita – kilovat-čas po glavi stanovnika. državna jurisdikcija. beyond ones jurisdiction – izvan nečije nadležnosti. IPPC – integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja. investicija. zajednički. 51 . jurisdiction [ d ʊəris d kʆən] – n. joint action – zajedničke aktivnosti. investment framework – invensticioni okvir. kerozin. knock-on effect [ n k n fekt] – n. tehnička veština. kilowatt (kW) [ kiləʊ w t] – n. Kyoto Protocol – Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju UN o klimatskim promenama (Kjoto. jedinica za merenje snage (1000 vati). national jurisdiction – nacionalna. lančani efekat. ionising [ aiənaiz ŋ] – adj. joint efforts – združeni napori. čvor. raskrsnica.

curenje. landfill site – lokacija deponije. landfill gas generator – generator koji radi na gas iz deponije. energy landscape – raspored energetskih resursa na prostoru. level sense – ispitivanje napona. land [ lænd] – n. legitimate [lə d t mət] – adj. nestašica. predeo. legislative measure – zakonodavna mera. leakage current – odvodna struja. leaky [ li ki] – adj. level of emergency reserves – nivo rezervi za slučaj vanrednih situacija. okolina. landlocked [ lændl kt] – adj. landfill gas – gas dobijen iz deponije prekrivene zemljom. otpustiti. leakproof [ li kpru f] – adj. mesto gubitaka. zaostatak. zemljom okruženi prostor. dozvoljen. tlo. 52 . landfill [ lændf l] – n. leaded gasoline [ ledid gæsəli n] – n. oblaganje izolacijom. nezaptiven. sloj. lay off [ le f] – v. koji se odnosi na donošenje zakona. zemlja. low level – niski nivo. opravdan. lapsed time [ læpst taim] – n. zaptiven. nivo. koji propušta. level of nuclear safety – nivo nuklearne bezbednosti. legislative proposal – zakonodavni predlog. olovo. kašnjenje. benzin koji sadrži tertraetil olovo. deponija. landscape [ lændske p] – n. level [ levəl] – n. prostor za deponovanje čvrstog otpada ili drugog materijala koji se prekriva zemljom. proteklo vreme. layer [ le ə] – n. nedostatak. manjak.lack L lack [læk] – n. dalekovod. legitiman. odvod. kašnjenje. nadzemni vod. stepen. landline [ lændlain] – n. niski napon. pejzaž. (zemlja) koja ne izlazi na more. lagging [ læg ŋ] – n. lag [læg] – n. lead [led] – n. hermetički. legislative [ led islət v] – adj. zakonodavni. leakage [ li k d ] – n.

linija. line cord – linijski kabl. light output – emisija svetla. lightning-proof – obezbeđen od udara groma. u tečnom stanju. životni ciklus. život. lighting [ la t ŋ] – n. odgovornost. tečni. line loss [lain l s] – n. lightning arrestor – gromobran. something is liable to occur – nešto će se verovatno dogoditi. lightguide [ laitga d] – n. lignite [ l gna t] – n. osvetljenje. lakovodni reaktor. mrki ugalj. life-cycle cost – troškovi životnog ciklusa. redak. lampa. svetlovod. obavezan. liquefied [ l kwifaid] – adj. svetlost. line binder post – tačka električnog priključka. radni vek. light-water reactor – reaktor na običnu vodu. lightning [ la tn ŋ] – n. izvor svetla. novčane obaveze. trajanje. gubitak u mrežnom prenosu. life cycle [laif saikl] – n. predisponiran. lightning conductor – gromobranski odvodnik. dužan (da plati nešto). lignit. light [lait] – n. liabilities – dugovanja. liability [ la ə b liti] – n. obaveza. line current – linijska struja. izravnavanje. long haul land line – dalekovod. liquefied natural gas – tečni prirodni gas. light [lait] – adj. odgovoran. munja.liquefied natural gas leveling [ levəl ŋ] – n. line-to-line – dodirivanje provodnika. dužnost. slabosti. podložan. izložen nečemu. physical life – tehnički. provodnik. life [laif] – n. line [lain] – n. vod. vek. life cycle assessment – procena životnog ciklusa. line-to-ground – odvod uzemljenja. peglanje napona. liable to duty – koji podleže carini. sklon. life test – test trajnosti. liable [ la əbəl] – adj. ograničen. podložnost. life expectancy – vek trajanja. lagan. light cell – fotoćelija. 53 . pasiva. line voltage – napon mreže. limited [ l mitid] – adj. lightning rod – gromobran.

pod naponom. lubricating oil – ulje za podmazivanje. emisija niske koncentracije. lode [ləʊd] – n. duboka bušotina. lux (lx) [l ks] – n. dugoročan. live [laiv] – adj. platežnost. losses – električna energija ili kapacitet koji je potrošen u normalnom funkcionisanju energetskog sistema. fazni provodnik. lumen (lm) [ lu mən] – n. nisko. na daljinu. low-emission vehicles – vozila koja ispuštaju male količine štetnih materija. luminance [ lu minəns] – n. tečan. gubici u prenošenju i distribuciji energije.liquid liquid [ l kwid] – adj. zajam. long-term [ l ŋ t m] – adj. jedinica svetlosnog fluksa. low [ ləʊ] – adj. line losses – mrežni gubici. long-distance [ l ŋ distəns] – adj. subvencija. low-lying country – zemlja sa niskom nadmorskom visinom. jedinica osvetljenosti. gubitak. 54 . low-carbon energy sources – energetski resursi sa niskim sadržajem ugljenika. LPG (liquid propane gas) [el pi d i ] – n. lubricant [ lu br kənt] – n. liquidity on gas and electricity markets – likvidnost na tržištu gasa i el. low-sulphur liquid fuels – tečna goriva sa niskim procentom sumpora. loss [l s] – n. loan subsidy – dotacija. osvetljenost. tečni propan. ležište. long distance power supply – prenošenje energije na velike daljine. izolovana žica. slabo. depozit. energije. liquid gas – tečni gas. loan [ləʊn] – n. low-lying coastal country – zemlja sa niskim priobaljem. malo. longhole [ l ŋhəul] – n. live wire – provodnik pod naponom. low carbon technology – tehnologija sa niskim sadržajem ugljenika. liquidity [l kw diti] – n. dalekovodni. likvidnost. mazivo. long-term plan – dugoročni plan. long-distance network – dalekovodna mreža. novčana pomoć. low-emission – slabo zračenje. liquid biofuel – tečno biogorivo.

tržište. metalni otpad. otkaz. market replication – uvećavanje. metanol. manifold options – višestruke mogućnosti. metar. market [ mɑ kit] – n. 55 . merit [ merit] – n.moisture M maintenance [ me ntənəns] – n. punomoć. methane emissions – emisije metana. metan. merenje. umanjiti. marsh gas [mɑ ʆ gæs] – n. market based price – tržišna cena. ublažiti. morski ekosistem. mitigating circumstances – olakšavajuće okolnosti. mercury (Hg) [ m kjəri] – n. vlažnost. cena na konkurentnom tržištu. živa (metal). mitigation [ m ti ge ʆən] – n. zasluga. malfunction [mæl f ŋkʆən] – n. ispitivanje. olakšati. propadanje. izdržavanje. loša funkcija. održavanje. vlaga. ublažavanje. meter [ mi tə] – n. osvajanje novog tržišta. manure [mə njʊə] – n. methanol [ meθən l] – n. methane [ mi θe n] – n. megawatt hour (MWh) [ megəw t aʊə] – n. maintenance of equipment – održavanje opreme. međuvreme. manure application – primena đubriva. metil alkohol. market price – tržišna cena. mandat. minimize [ m nima z] – v. krah tržišta (berze). moisture [ m stʆə] – n. meantime [ mi nta m] – n. artificial manure – veštačko đubrivo. mitigate [ m tige t] – v. manifold [ mænifəʊld] – adj. megavat čas. mandate [ mænde t] – n. market failure – propast. merni uređaj (strujomer). market opening – otvaranje tržišta. višestruki. marine ecosystem [mə ri n i kəʊ s stəm] – n. home market – domaće tržište. metre. ovlašćenje. prednost. metal waste [ metl we st] – n. močvarni gas. močvarni gas. measuring [ me ər ŋ] – n. stajsko đubrivo. minimizirati. proširenje tržišta.

necessity [nə sesəti] – n. opštinska uprava. nacionalni. monitoring progress – praćenje. mreža. municipal sewage – gradska kanalizacija. nužnost. national [ næʆənəl] – adj. kontrola. primarni benzin. Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. neminovnost. natural law – prirodno pravo. opštinski. 1987. N naphtha [ næfθə] – n. multilateralni. neglect [n glekt] – n. multilateral mechanism – multilateralni mehanizam. prirodni. national energy regulator – državna institucija nadležna za regulaciju u oblasti energetike. nadzor. nadzirati. monitor [ m n tə] – v. umrežavanje. network [ netw k] – n. koji se odnosi na opštinu ili opštinske vlasti. državni. monitor. monitoring. nafta. nepažnja. nemar. negotiation [n gəʊʆi e ʆən] – n. municipal [mju n sipəl] – adj. natural [ nætʆərəl] – adj. kontrolni uređaj. prirodna bogatstva. indikator. national annual emissions – godišnje emisije (štetnih gasova) jedne države. municipal solid waste (MSW) – gradski čvrsti otpad. uprava grada. monopol. national grid operator – institucija ovlašćena za upravljenje elektromrežom na nivou države. natural resources – prirodni resursi. multilateral [ m lt lætərəl] – adj. multilateral treaty – višestrani ugovor. natural gas – prirodni gas. kontrola napretka. splet. 56 .monitor monitor [ m n tə] – n. multilateral agreement – višestrani sporazum. koji se odnosi na prirodu. monopoly [mə n pəli] – n. natural gasoline – prirodni benzin. municipality [mju n si pæliti] – n. natural uranium resources – prirodni resursi uranijuma. praćenje. monitoring [ m n tər ŋ] – n. pregovaranje.

noise level – nivo buke.nonsparking district heating/cooling network – lokalna mreža za grejanje/rashlađivanje. neutralisation [ nju trəla ze ʆən] – n. non-renewable [ n n r nju əbəl] – adj. nondestructive [ n nd str kt v] – adj. nezapaljiv. nonconventional [ n nkən venʆənəl] – adj. neobnovljiv. nereaktivan. network access – pristup mreži. noncontact [ n n k ntækt] – adj. nediskriminišući. non-governmental body [ n n g və mentl b di] – n. nerazoriv. neprovodljiv. azot. network capacity – kapacitet mreže. nonconductive [ n nkən d ktiv] – adj. non-energy crops [ n n enəd i kr ps] – n. non-discriminatory [ n n d skr minətəri] – adj. biljne kulture koje se ne mogu koristiti za proizvodnju energije. nonflamammble [ n n flæməbəl] – adj. nonfunctional [ n n f ŋkʆənəl] – adj. poništavanje. noise abatement – smanjivanje buke. noninductive [ n n n d kt v] – adj. nenuklearna energija. nonsparking [ n n spɑ kiŋ] – adj. nonageing [ n n e d ŋ] – adj. noise [n z] – n. nitrogen oxide (NOx) – sve vrste azotnih oksida. non-nuclear energy [ n n nju kliə enəd i] – n. buka. fer. noncommercial [ n nkə m ʆəl] – adj. nestandardni. galama. noncombustable [ n nkəm b stibəl] – adj. neinduktivni. koji ne stari. nesagoriv. nevarnični. nevladino telo. nominalni. koji se ne obnavlja. neutralizacija. non-discriminatory network access – ravnopravan pristup mreži. nonconducting [ n nkən d ktiŋ] – adj. nekonvencionalni. nominal [ n minəl] – adj. objektivan. bezkontaktni. 57 . nonreactive [ n nri ækt v] – adj. neuništiv. non-renewable energy resources – neobnovljivi izvori energije. mrežni operater. nazivni. nekomercijalan. nefunkcionalan. nominal voltage – nazivni napon. noise pollution – zagađenje bukom. network operator – operater mreže. neprovodljiv. nitrogen (N) [ na trəd ən] – n.

notifikacija. suvišan. 58 . paziti na nešto. O observe [əb z v] – v. oil tanker – naftni tanker. dalje od matične obale (države). ulje. nuclear waste – nuklearni otpad. ocean currents – morske struje. offshore [ f ʆ ] – adv. oil consumption – potrošnja nafte. saopštenje. off-shore wind – vetar koji dolaze sa mora. notification [ nəʊtifi ke ʆən] – n. nuclear fuel – nuklearno gorivo. sigurnost. obsolete [ bsəli t] – adj. nafta. dogoditi se. oktanski broj. nuclear power – nuklearna energija. van linije obale. ocean thermal energy – termalna energija okeana. oil [oil] – n. zastareo.notably notably [ nəʊtəbli] – adv. ocean [ əʊʆən] – n. nuclear fission – nuklearna fisija. posebno. nuclear safety – nuklearna bezbednost. nulti napon. obstruction [əb str kʆən] – n. oil pipe-line – naftovod. prepreka. nuclear energy – nuklearna energija. naročito. nuclear accident – nuklearni akcident. occur [ə k ] – v. NOx – grupni naziv za azotove okside. oil reserves – zalihe nafte. smetnja. oktan. neupotrebljiv. oil company – naftna kompanija. posmatrati. opstrukcija. oil demand – potražnja za naftom. oil consuming/producing countries – zemlje proizvođači/potrošači nafte. nuclear [ nju kliə] – adj. octane [ kte n] – n. okean. off-shore company – ofšor kompanija. nuklearni. desiti se. no-voltage [nəʊ vəʊlt d ] – n. nuclear installation – nuklearno postrojenje.

. troškovi eksploatacije. over capacity – prekoračenje kapaciteta. organic matter [ gæn k mætə] – n. neprovidan. opaque [əʊ pe k] – adj. omnipresent [ mn prezənt] – adj. posledica. prep. ispust. overcharge [ əʊvə tʆɑ d ] – n. iznad. out [aʊt] – adv. izlazni. outweigh [aʊt we ] – v. oprema. over [ əʊvə] – adv. outlet [ aʊtlet] – n. neproziran. outsourcing [ aʊt s s ŋ] – n. prevladati. otvor.overcome oil terminal – naftni terminal. izlazni. utičnica. outbound [ aʊtbaʊnd] – adj. 59 . radni. svuda prisutni. prevagnuti. zastareo. preko. preplatiti. spoljašni. ishodište. prekid snabdevanja električnom energijom. over voltage – previsok napon. ongoing process [ n gəʊ ŋ prəʊses] – n. optimize [ ptima z] – v. Outer Continental Shelf [ aʊtə k nt nentl ʆelf] – n. pretegnuti. outcome [ aʊtk m] – n. izbijanje. ishod. izlaz. prep. organska materija. operating expenses [ pəre t ŋ k spensiz] – n. proces koji je u toku. operable [ pərəbəl] – adj. operativan. OPEC – Organizacija zemalja izvoznica nafte. izvan. optimizovati. mesto za istovar nafte. izvršavanje posla sa udaljene lokacije. Organization for Securtiy and Co-operation in Europe (OSCE) – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). outdoor [ aʊt d ] – adj. izvor. savladati. troškovi rada. output [ aʊtpʊt] – n. overage [əʊvə e d ] – adj. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. out of order – van upotrebe. operational [ pə re ʆənəl] – adj. van. početak. spoljni. prestareo. outbreak [ aʊtbre k] – n. nadjačati. poreklo. outage [ aʊt d ] – n. društvo. opremanje. overburden [ əʊvə b dn] – n. rezultat.. origin [ə r d in] – n. outfit [ aʊtf t] – n. preopterećenje. epikontinentalni pojas. sveprisutni. izlazni rezultat. spoljno saradništvo. out of balance – neuravnotežen. vegetable oil – biljno ulje. overcome [ əʊvə k m] – v. preopterećenje.

overheat [ əʊvə hi t] – v. pitanje). peak load [ pi k ləʊd] – n. pregrejati. preceniti. vazdušni vod. direktna toplotna i svetlosna energija sunca. prekomerna proizvodnja. overhead line [ əʊvə hed la n] – n. ozone (O3) [ əʊzəʊn] – n. oksigenacija. ozon. maksimum. tj. overload [ əʊvə ləʊd] – n. ozone layer – ozonski sloj. prekomerna doza. peak demand [ pi k d mɑ nd] – n. nadzemni. ozone depletion – oštećenje (smanjenje) ozonskog omotača. pasivan. vršna potražnja (energije). passive solar system – pasivni sistem za solarno grejanje. overproduciton [ əʊvəprə d kʆən] – n. oxygen (O) [ ks d ən] – n. prelivna brana. Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. vrh. određeni slučaj. overground [ əʊvəgraʊnd] – adj. P particulate matter (PM) [pə tikjulet mætə] – n. ozone depleting substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač. passive cooling techniques – pasivne tehnike hlađenja. peak [pi k] – n. passive [ pæs v] – adj. passive solar energy – pasivna solarna energija. overconsumption of electricity – prekomerna potrošnja struje. overgeneration [ əʊvə d enə re ʆən] – n.– strujno preopterećenje. nepokretan. kiseonik. napon veći od proračunatog. vršno opterećenje. overfall weir [ əʊvə f l w ə] – n. overestimate [ əʊvər est me t] – v. overcurrent [ əʊvə k rənt] – n. najveća potražnja el. overrating voltage [ əʊvə re t ŋ vəʊlt d ] – n. prekomerna proizvodnja. preopterećenje. neaktivan. 1985. oxygenation [ ks d ə ne ʆən] – n. prekomerna potrošnja. overdose [ əʊvədəʊs] – n.overconsumption overconsumption [ əʊvəkən s mpʆən] – n. 60 . energije u određenom vremenskom periodu. Beč.

povremen. phase [fe z] – n. penal provisions – kaznene odredbe. regulacija faze. work permit – radna dozvola. pilot [ pa lət] – adj. penetrate [ penətre t] – v. persistant [pə s stət] – adj. energije tokom perioda maksimalnog opterećenja mreže. probni. penetrate a new market – prodreti (ući) na novo tržište. photovoltaic (PV) [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj.pilot phase peak load power plant – el. fotoćelija. periodic [ p əri d k] – adj. permanent [ p mənənt] – adj. pH [pi e tʆ] – pH vrednost. period. photocell [fəʊtəʊ sel] – n. permissible consumption – dozvoljena potrošnja. fotovoltni. persistant organic pollutants (POPs) – postojane ogranske zagađujuće supstance. radni režim. solar photovoltaics – solarna fotoćelija. oslonac. phase out – postupno izbaciti iz. persuant (to) [pə sju ənt] – adj. dozvola. trajan. periodic refinement – periodično prečišćavanje. koji sledi iz. mera kiselosti. pillar [ p lə] – n. permissible [pə m sibəl] – adj. permission [pə m ʆən] – n. permit [ pə m t] – n. dozvoljen. 61 . penalty [ penlti] – n. istrajan. kazneni. centrala koja se koristi za proizvodnju dodatne el. kazna. faza. penal [ pi nl] – adj. physical environment [ f z kəl n va rənmənt] – n. fizičko okruženje. measures taken pursuant to convention – preduzete mere u skladu sa konvencijom. performansa. stub. performance [pə f məns] – n. rok. dozvola. potpora. stalan. petrohemijski. krivični. postojanost. osvojiti. benzin. phasing control [ fe ziŋ kən trəʊl] – n. probni period. pilot. persistance [pə s stəns] – n. koji je u skladu sa. prodreti. motor na benzin. period [ p əriəd] – n. radni učinak. periodičan. petrol-fuelled engine [ petrəl fju əld end in] – n. pilot phase – pilot faza. stupanj. petrol [ petrəl] – n. petrochemical [ petrəʊ kem kəl] – adj.

stub. postrojenje. post [pəʊst] – nakon. hydropower plant – hidrocentrala. within ones powers and competencies – u granicama nečijih moći i nadležnosti. pollution [pə lu ʆən] – n.pilot project pilot project – pilot projekat. utikač. power transformer – mrežni transformator. population [ p pjə le ʆən] – n. power plant – električna centrala. plant [plɑ nt] – n. pomeriti (u smislu vremena). cenrala na vetar. postrojenje. napojna jedinica. plant [plɑ nt] – n. broj stanovnika. gasovod. power pool – dva ili više povezanih proizvođača električne energije. polarity [pə læriti] – n. uključiti. pipe-line [ pa p-la n] – n. mašinerija. moć. postpone [pəʊs pəʊn] – v. kišni. pogon. sonda. potencijalan. funkcija. power failure – nestanak električne energije. energana. cev. bandera. polaritet. cevovod. power [ paʊə] – n. snaga. policy range [ p lisi re nd ] – obuhvat politike delovanja. pipe [pa p] – n. power system – elektroenergetski sistem. položaj. post [pəʊst] – n. čep. kišovit. power authorities – tela koja imaju javna ovlašćenja u oblasti energetike. odgoditi. odložiti. potential [pə tenʆəl] – adj. power outage – nestanak električne energije. wind power plant – el. fabrika. industrial plant – industrijsko postrojenje. power control – razdelnik napajanja. overpopulation – prenaseljenost. potential radiological hazard – potencijalni radiološki rizik. cevovod. high urban atmosphere pollution – visoko aerozagađenje u gradskoj sredini. biljka. have the power to take decisions – biti ovlašćen za donošenje odluka. elektrana. power up – staviti pod napon. moguć. single polarity – jednosmerni napon. pluvial [ plu viəl] – adj. 62 . power supply – snabdevanje električnom energijom. plug [pl g] – n. biljka. naseljenost. zagađenje.

koji se može očekivati. processing [ prəʊses ŋ] – n. sklon nečemu. preparation [ prepə re ʆən] – n. prediction [pr d kʆən] – n. propan gas. montažni. propagate [ pr pəge t] – v. prerada. predvidljivost. gas koji se koristi u sprej-bocama ili bocama pod pritiskom za raspršivanje. preliminarna studija izvodljivosti. ponuda. prognosis [pr g nəʊsis] – n. preservation [ prezə ve ʆən] – n. precipitation [prə s pi te ʆən] – n. mere opreza. project [ pr d ekt] – n. raketno gorivo. očekivanost. razmnožavati se. prognoza. prethodni postupak. širiti se. sprečiti. prognoza. preduprediti. prohibit [prə h bit] – v. projekat. prohibitive costs – preterana cena. predgrevanje. proizvodnja. unapred plaćen. obrada. atmosferske padavine. pressurized water reactor – reaktor sa vodom pod pritiskom. predviđanje. prepaid [pr pe d] – adj. pritisak. preheating [pr hi t ŋ] – n. podložan nečemu. prone (to) [prəʊn] – adj. prohibicija. procurement [prə kjʊəmənt] – n. zabrana. verovatnoća. prefabrication [pri fæbr ke ʆən] – n. producer nation [prə dju sə ne ʆən] – n. zabraniti. propane [ prəʊpe n] – n. 63 . očekivani investicioni okvir. stvaranje. prefabrikacija. taloženje. država proizvođač. očuvanje. predviđanje. pressure [ preʆə] – n. nabavka. predlog. predvidljiv. project proposal – predlog projekta. predictable investment framework – predvidljiv. priprema. prethodna obrada. production [prə d kʆən] – n. predictable [pr d ktəbəl] – adj. aktivnosti. probability [ pr bə b ləti] – n. pretreatment [pr tri tmənt] – n. predictability [pr d ktə b liti] – n. public procurement – javna nabavka. propellant [prə pelənt] – n. prohibition [ prəʊh b ʆən] – n. prevent [pr vent] – v. rasprostirati se. proposal [prə pəʊzəl] – n. prefabricated [pri fæbr ke tid] – adj. pre-feasibility study [pr fi zi b liti st di] – n. prohibition of operation – zabrana operacije.project proposal precautionary measures [pr k ʆənəri me əz] – n.

nabaviti. 64 . pump [p mp] – v. provider [prə va də] – n. prečišćavanje. pulse [p ls] – n. staviti na diskusiju. piroliza. pumping [ p mp ŋ] – n. svest javnosti. PV roof and facade campaign – kampanja za korišćenje krovova i fasada za montažu fotonaponskih panela. protokol. blizina. purchase [ p tʆəs] – v. snabdevač. public service – javna ili državna služba. kaša. crpljenje. crpka. protection [prə tekʆən] – n. pulpa. public [ p bl k] – adj. pribaviti. pump [p mp] – n. PV. pumpage [ p mp d ] – n. public security – javna bezbednost.propose propose [prə pəʊz] – v. public awareness – javna svest. razglasiti. make public – obznaniti. obezbeđenje. photovoltaic cell – fotovoltažna ćelija. pumpdown [ p mpdaʊn] – n. public authority – javna vlast. opšti. pumped hydro electric storage – reverzibilna hidroelektrana. količina ispumpane tečnosti. javnost. propose amendment – predložiti amandman. proximity [pr k s m ti] – n. public health – javno zdravlje. naftni izvor sa pumpom. fotovoltažni. PV cell. provajder. predložiti. pumper [ p mpə] – n. kupiti. protectionism [prə tekʆən zəm] – n. obezbediti. public participation – učešće javnosti. ispumpavanje. crpljenje. izneti plan. public [ p bl k] – n. javni. dobaviti. javnost koje se nešto tiče. impuls. pumpanje. protekcionizam. pretvoriti u prah. purification [ pjʊərifi ke ʆən] – n. pulp [p lp] – n. public hearing – javna rasprava. isporučilac. pumpati. pumpanje. photovoltaic [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. pumpa. protocol [ prəʊtək l] – n. zaštita. fotoćelija. crpsti. pyrolysis [p r l s s] – n. isporučiti. pulverise [p lvəra z] – v. public concerned – zainteresovana javnost. provide [prə va d] – v. protection measures – mere zaštite. puls.

ionizing radiation – jonizujuće zračenje. range [re nd ] – n. radial stacker – radilano odlaganje. quality assurance – obezbeđivanje kvaliteta. radioactive waste management – upravljanje radioaktivnim otpadom. stopa. quality standard – standard kvaliteta. brzina. radiation protection – zaštita od radioaktivnog zračenja. u vezi sa zračenjem. quality [ kw liti] – n. rata. rainfall [ re nf l] – n. radiološki. zrakast. u vezi radioaktivnosti. železnički vagon-cisterna. environmental quality – kvalitet životne sredine. rapid [ ræpid] – adj. rate [re t] – n. kišnica. radijalni. razređivanje. rarefaction [reə fækʆən] – n. domet. air quality – kvalitet vazduha. rail tank car [ re l tæŋk kɑ ] – n. R radial [ re diəl] – adj. opseg. radijacija. zračenje. rainwater [ re nw tə] – n. brz. nivo. omer. količina. radon (prirodni radioaktivni gas). radon (Rn) [ re d n] – n. daljina. isijavanje. radiological consequences – radiološke posledice. radioaktivan. fuel quality – kvalitet goriva. quantity [ kw ntiti] – n. radioactive [ re diəʊ ækt v] – adj.averge daily rate of consumption Q qualified staff [ kw l fa d stɑ f] – n. raspon. radiological [re diə l d ikəl] – adj. averge daily rate of consumption – prosečna dnevna stopa potrošnje. 65 . radiological emergency – radiološka opasnost. svojstvo. kvantitet. radiation [ re di e ʆən] – n. osposobljeno osoblje. količina kišnih padavina. kvalitet.

potvrđivanje. reactor core – reaktorsko jezgro. reconstruction [ ri kən str kʆən] – n. primalac. reactor [ri æktə] – n. ponovo aktivirati. ispunjavanje. reactive [ri ækt v] – adj.rated rated [ re tid] – adj. nominalni. realizacija. bez primesa. rear [r ə] – v. nazivni. reasonable [ ri zənəbəl] – adj. put on rating – rangirati. punjiv. reafirmisati. razuman. prihvatljiv. podnošljiv. vratiti. reaktivan. raw [r ] – adj. preobražaj. čist. recirculate [ri s kjəle t] – v. obostran. rated frequency – nominalna frekvencija. reactivate [ri ækt veit] – v. rechargeable [ ri tʆɑ d əbəl] – adj. rated load – nominalno opterećenje. 66 . recipročan. rejting. uzajaman. rated current – nazivna struja. realni troškovi. potvrditi. raw material – sirovina. sposoban da prima. receptive [r sept v] – adj. preraspodela. rating [ re t ŋ] – n. ostvarivanje. rated voltage – nazivni napon. ponovno uključenje. on a reciprocal basis – na uzajamnoj osnovi. obnavljanje. zapis. reallocation [ri ælə ke ʆən] – n. recall [r k l] – v. ratification [ ræt f ke ʆən] – n. ocena. reconversion [ rikən v ʆən] – n. real cost [ji ld] – n. record [ rek d] – n. system for intensive rearing – sistem za intenzivno uzgajanje. recipijent. samouključenje. rekonstrukcija. reakcija. smislen. ponovo spojiti. reaction [ri ækʆən] – n. koji prima. procenjeni. reaktivirati. gajiti (životinje). rated capacity – nominalno opterećenje. recirkulisati. raw fuel – prirodno (neprerađeno) gorivo. procena vrednosti. sirov. podizati. recepient [r s piənt] – n. beleška. ponovo puniti. reaktor. uzgajati (biljke). prijem. reconnect [rikə nekt] – prespojiti. prisetiti se. reciprocal [r s prəkəl] – adj. akumulatorski. povratna sprega. reclosure [ri kləʊ ə] – n. recharge [ ri tʆɑ d ] – v. reaffirm [ ri ə f m] – v. rang. ponovna konverzija. ratifikacija. realisation [ r əla ze ʆən] – n. nanovo istaći. stvarna cena. opozvati. reception [r sepʆən] – n.

recycling [ri sa kl ŋ] – n. reciklaža. reference book – priručnik. oporaviti. recovery [r k vəri] – n. refrigerant [r fr d ərənt] – n. regard [r gɑ d] – n. povratiti. refer (to) [r f ] – v. prečistiti. refurbish [ ri f b ʆ] – v. regardless – nezavisno od. recycler [ri sa klər] – n. popraviti. ispraviti. region. referenca. recovery time – vreme oporavka (sistema). standard. regenerisati. reference point – referentna tačka. regeneracija. terms of reference (ToR) – opšti opis poslova i zadataka. poboljšavanje. popraviti. reference [ refərəns] – n. prečišćavanje. reduction [r d kʆən] – n. obzir. with reference to – u vezi sa. cost recovery – povraćaj troškova. refining company/industry – komanija/industrija koja se bavi rafinisanjem nafte. pozivanje (na). recovered energy – ponovo iskorišćena energija. rectify [ rektifa ] – v. višak. obnoviti. region [ ri d ən] – n. etalon. postrojenje za reciklažu. pažnja. re-emit [r m t] – v. with regard to – u vezi sa. bez obzira na. umanjiti. reduce [r dju s] – v. refine [r fa n] – v. rafiniranje. smanjiti. obnoviti. redundancija. refinement [r fa nmənt] – n. efforts refering to – napori usmereni na. ponovo napuniti gorivo. povraćaj. regional [ ri d ənəl] – adj. refuel [ ri fjʊəl] – v. sredstvo za hlađenje. dopuniti. preraditi. refinery [r fa nəri] – n. ponovo uspostaviti. preraditi. redundancy [r d ndənsi] – n. oporavak. višak radne snage. preporuka. reemitovati. recikliranje. rafinisati. rezerva. odnositi se (na). redukcija. smanjenje. 67 .regional recover [r k və] – v. projektni zadatak. obnoviti. reference data – referentni podaci. refinery feedstocks – materijal za preradu u rafineriji. regionalni. rafinerija. regenerate [r d enəre t] – v. recuperate [r kju pəre t] – v.

energija dobijena iz obnovljivih izvora. renewable [r nju əbəl] – adj. ručica ili dugme za otpuštanje. reguliše. naglasiti. udaljen. reliability [r la ə b liti] – n. regulator [ regjəle tə] – n. regulation [ regjə le ʆən] – n. razrešenje. koji uređuje. oslanjanje na. na daljinu. osloboditi. otpustiti sa dužnosti. renewable forms of energy – obnovljivi vidovi energije. release reduction measures – mere za smanjenje ispuštanja određenih materija. rehabilitate [ ri hə b l te t] – v. energije). regulatory [ regjə le təri] – adj. subregional level – podregionalni nivo. daljinski. oslobađanje. ispuštanje. objaviti (zvanično) vest ili informacije. release of substances – ispuštanje supstanci. pouzdanost. regulator. reinforced concrete – armirani beton. renewable energy sector – sektor obnovljivih izvora energije. propisuje. ukloniti. rasterećenje. 68 . obnovljiv. regulativa. relief valve – odušni ventil. pojačati. release [r li s] – v. pustiti. renewable energy resources (RES) n.subregional subregional – podregionalni. reiterate [ri təre t] – v. zavisnost od. remote [r məʊt] – adj. olakšanje. remedijacija. reliable [r la əbəl] – adj. renewable energy implementation – primena energije dobijene iz obnovljivih izvora. onaj koji donosi regulativu. reliance (on) [r la əns] – n. – obnovljivi izvori energije. ponovo grejati. renewable energy – obnovljiva energija. energija dobijena iz obnovljivih izvora (tretira se različito od »klasično« proizvedene el. pouzdan. release [r li s] – n. relief [r li f] – n. ispustiti u atmosferu. dogrejati. oporavak. zakonodavac. podvući. reinforce [ ri in f s] – v. remediation [ri mi di e ʆən] – n. renewable energy technologies – tehnologije koje se primenjuju u iskorišćavanju obnovljivih izvora energije. Renewable Energy Certificate – sertifikat kojim se potvrđuje da je el. odstraniti. sanirati. regulatory framework – pravni okvir. reljef. remote sensing – daljinska detekcija. remove [r mu v] – v. ojačati. reheat [ ri hi t] – v. pravilnik.

dogradnja. local resources – lokalni resursi. talog. maloprodajno tržište. reporting [r p t ŋ] – n. resistor [r z stə] – n. istraživanje. preostao. replaceable [r ple səbl] – adj. spasavati. rescue [ reskju ] – v. reziduum. odgovoriti. respond [r sp nd] – v. obnova. replenishable [r plen ʆəbl] – adj. R&D) – istraživanje i razvoj. resistance [r z stəns] – n. zahtev. popraviti. koji se može ponovo napuniti. kadrovi. repair [r peə] – v. retrofitting [ retrəʊ f t ŋ] – n. obnoviti. izvor nekog materijala ili sirovine. resource tenure – zakonsko pravo da se koristi neki izvor. responsible [r sp nsibəl] – adj. reservoire [ rezəvwɑ ] – n. resurs. zamenjiv. human resources – ljudski resursi. research and development (RD.retrofitting renewables [r nju əbəlz] – pl. ostatak. otpornost. grupni naziv za obnovljive izvore energije. svojina. renewables penetration – prodiranje obnovljivih izvora energije na tržište. requirement [r kwa əmənt] – n. popravak. stalno prisutan. renewable resources – obnovljivi resursi. uslovi. otpornik. safety requirements – bezbednosni zahtevi. stalan. 69 . restoration [ restə re ʆən] – n. research capability – istraživački kapacitet. merodavan. otpor. resonance [ rezənəns] – n. novac. stanovnik. research [r s tʆ] – n. akumulaciono jezero. residue [ rezidju ] – n. delova ili opreme) u uređaj ili postrojenje koje je u funkciji. odazvati se. rezervoar. prirodno bogatstvo. expected residue – očekivani ostatak. energija prodaje direktno krajnjem korisniku i potrošaču. ostatak. resource [r z s] – n. izveštavanje. reprocess [ri prəʊses] – v. residual [r z d uəl] – adj. restauracija. retail market [ri te l mɑ kit] – n. reagovati. naknadna ugradnja (npr. insoluble residue – nerastvorni ostatak. potreba. power requirements – zahtevna snaga. odgovoran. ponovo preraditi. uslov. resident [ rezidənt] – adj. rezonanca. tržište na kome se el.

running [ r n ŋ] – adj. robustan. safeguard [ se fgɑ d] – v. koji sadrži so. zaštićen. đubre. mera bezbednosti. revizija. 70 . safeguard [ se fgɑ d] – n. sadržaj soli. salinity [sə l niti] – n. ponovni pregled. review [r vju ] – n. radni. savings [ se v ŋz] – pl. S safe [seif] – adj.reversible reversible [r v sibəl] – adj. fuel savings – ušteda u gorivu. saline [ se la n] – adj. primerak. uzorak. ušteda. rules of conduct – pravila ponašanja. bezbednost. biodegradable rubbish – biorazgradljivi otpad. u radu. reverzibilan. river bed [ r və bed] – n. obezbeđenje. mera sigurnosti. snažan. safety hazard – bezbednosni rizik. sampling [ sɑ mpl ŋ] – n. safe load – dozvoljeno opterećenje. safety related technical cooperation – tehnička saradnja u cilju ostvarivanja bezbednosti. periodična sadnja i eksploatacija različitih šumskih kultura u cilju podizanja kvaliteta zemljišta. rubbish [ r b ʆ] – n. satisfy [ sætisfa ] – v. robust [rə b st] – adj. siguran. pravilo. zadovoljiti. safety [ se fti] – n. zasićenje. safety guidelines – smernice o bezbednosti. tekući. povratan. uzimanje uzorka. štednja. peščar. obezbediti. slan. zaštititi. risk [risk] – n. rule [ru l] – n. sigurnost. rizik. otpad. salinitet. krupan. osigurati. veliki. robust legislative initiatives – zakonodavne incijative velikog zahvata. saturation [ sætʆə re ʆən] – n. sample [ sɑ mpəl] – n. rotation forestry [rəʊ te ʆən f ristri] – n. sandstone [ sændstəʊn] – n. rečno korito.

seep [si p] – v. u vezi zemljotresa. usluga. seismic [ sa zm k] – adj. odeljenost. trijaža. self [self] – samostalno. self-actuated – samoaktivirajući. područje. forestry sector – sektor šumarstva. seasonals [ si zənəlz] – n. self-combustion – samosagorevanje. self-ignition – samopaljenje. plan. self-action – automatsko delovanje. morsko dno. set up [set p] – v. kapati. service [ s vis] – n. sezonska kolebanja. skrining. isključenje iz. služba. lista. kanalizacija. osnovati. sensitive [ sensit v] – adj. screening [ skri n ŋ] – n. sezonski. seasonal variations in consumption – sezonske varijacije u potrošnji (najčešće se odnosi na godišnja doba). 71 . pečat. sector [ sektə] – n. ustanoviti. seal [si l] – n. sea-bed [si bed] – n. spoj. zaptivka. vremenski raspored. sudska zaplena. set up a plan/target – postaviti plan/cilj. polusušna oblast. sewage [ sju d ] – n. kanalizacione otpadne vode. održavanje. sigurnost. on a large scale – u velikoj meri. self-check – automatska provera. nivo. automatski. curiti. on a limited scale – u ograničenoj meri. spisak. scale up [ske l p] – v. sewage contamination – zagađenje kanalizacionim otpadnim vodama. sektor. osetljiv. fisheries sector – sektor ribolova. semi-arid area [ semi-ærid eəriə] – n. povećati u određenoj razmeri. skala. lestvica. sequestration [ si kwi stre ʆən] – n. self-sufficient – samodovoljan. security of supply – bezbednost nabavke. bezbednost. seasonal demand – sezonska potražnja. seasonal [ si zənəl] – adj. seizmički. vaga. sekvestracija.sewage contamination scale [ske l] – n. self-powered – sa sopstvenim pogonom. self-control – samoregulacija. security [s kjʊəriti] – n. razmer. sectoral approach – sektorski pristup. deo zemljišta. schedule [ ʆedju l] – n.

shock [ʆ k] – n. sludge [sl d ] – n. smokeless – bezdimni. udeo. sewer [ sju ər] – n. akcija. shortfall [ ʆ tf l] – n. talog. smokestack – dimnjak. nedostatak. pojedinačan. kratkoročni. shock wave – udarni talas. deonica. ulegnuće. kanal. potres. usitnjeni ugalj. prekinuti rad. shock hazard – opasnost od električnog udara. solarni. slack coal [ slæk kəʊl] – n. snežna oluja. kratkog dometa. zainteresovana strana. smart electricity network [ sm l lek tr siti netw k] – n. smog. slave system [ sle v s stəm] – n. single [ s ŋgəl] – adj. obustaviti. short-term oil prices – kratkoročne cene nafte. solar [ səʊlə] – adj. deo. supply shortfall – nedovoljno snabdevanje. udar. smoke [sməʊk] – n. side effect [ sa d fekt] – n. slabost. shallow [ ʆæləʊ] – adj. snowstorm [ snəʊst m] – n. smoke pipe – dimnjak. jedinstven. market share – udeo na tržištu. manjkavost. pomoćni (rezervni) sistem. električna mreža sa samoregulacijom. share of renewable energies – udeo obnovljivih energetskih resursa. mulj. plitak. smog [sm g] – n. sewer lines – odvodni kanali. short-range [ ʆ t re nd ] – adj. shutdown [ ʆ tdaʊn] – v. short-term plan – kratkoročni plan. oskudica. shareholder – akcionar. sewer system – sistem kanalizacije. single European market – jedinstveno evropsko tržište. sewage treatment – tretman kanalizacionog otpada. sporedni efekat. jednostruk. snowmelt [ snəʊmelt] – n. nedostatak. slivnik. short-term [ ʆ t t m] – adj. share [ʆeə] – n. shortage [ ʆ t d ] – n. 72 . odvod. sink [s ŋk] – n. kanalizacija.sewage sludge sewage sludge – otpadni kanalizacioni talog. dim. topljenje snega. udarac. sunčani. isključiti. jedan. shockproof – otporan na udar.

čvrsto.spur passive solar construction – pasivna solarna konstrukcija. solar thermal power – solarna termalna energija. solar cell – solarna ćelija. fotoćelija. solid vegetal biomass – čvrsta biljna biomasa. solar thermal heating technology – tehnologija solarnog termalnog grejanja. panel sa fotoćelijama. spill energy [ spil enəd i] – n. iskra. solid [ s lid] – n. active solar energy – aktivna solarna energija. energija. špiritus. spare part – rezervni deo. solar thermal heating – solarno termalno grejanje. solarna energija. spare [speə] – adj. passive solar techniques – pasivne solarne tehnike. 73 . pokrenuti. kompletno. čvrsto telo. izvor. solar cities – solarna naselja. solar water heater – solarni bojler za zagrevanje vode. solar power – solarna energija. solid biomass – čvrsta biomasa. podstaknuti. spark [spɑ k] – n. sunčeva energija. solar electricity [ səʊlə lek tr siti] – n. energija koja se dalje pretvara u željene oblike. spur [sp ] – v. solid waste – čvrsti otpad. solar radiation – sunčevo zračenje. u potpunoj formi. solar flux – solarni fluks. čađ. solid [ s lid] – adj. solid residue – čvrsti talog. duh. solar panel – solarni panel. source [ s s] – n. solar heating – solarno grejanje. spirit [ sp rit] – n. višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. source energy [ s s enəd i] – izvorna energija. active solar energy system – sistem aktivne solarne energije. naselja gde je sunce dominanantan izvor energije. fluks (intenzitet) sunčevog zračenja. pouzdano. soot [sʊt] – n. gar. alkohol. spare capacity – rezervni kapacitet. solar energy – solarna energija. solar energy [ səʊlə enəd i] – n. varnica. solar thermal collector – solarni termalni kolektor. rezervni. solarna el. solar collector – solarni kolektor.

subsidized raw material production – subvencionisana proizvodnja sirovina. state-of-the-art [ ste t əv ði a t] – adj. čuvanje. u znatnoj meri. pomoćni. subsidiary [səb s diəri] – n. parna električna centrala. zamašan. podružnica. substantial investment – značajne investicije. ulje). koji sledi. stratified [ strætifa d] – adj. stand-by [ stændba ] – adj. stabilizovati. rezervoar. skladištiti. subsidized [ s bsəda zd] – adj. oil stocks – zalihe nafte. stakeholder [ ste k həʊldə] – n. storage [ st r d ] – n.stabilize stabilize [ ste bəla z] – v. cisterna. skladištenje. subvencija. na čekanju. subvencionisan. predlog). slojevit. oluja. stressed [strest] – adj. statički elektricitet. najmoderniji. znatan. submit for review – podneti na proveru. zaliha. reviziju. učesnik. materijali koji mogu zameniti upotrebu nekih drugih materijala. rezervni. state-of-the-art techology – najmodernija tehnologija. filijala. 74 . standard reference conditions – standardni referentni uslovi. storage tank [ st r d tæŋk] – n. najsavremeniji. substantial [səb stænʆəl] – adj. zaroniti. standard [ stændəd] – n. steam electric plant [ sti m lektr k plɑ nt] – n. zameniti. manure storage – skladištenje đubriva. subsequent [ s bsikwənt] – adj. površinsko iskopavanje rude. subsidiary [səb s diəri] – adj. store [st ] – v. substitute [ s bstitju t] – v. potopiti. stock [st k] – n. zainteresovana strana. uskladištenje. submerge [səb m d ] – v. naftu. static electricity [ stæt k lek tr siti] – n. tank (za vodu. skladište. submit [səb m t] – v. substitute materials – alternativni materijali. u pripravnosti. stock-limited – ograničenih zaliha. podneti (npr. strip mining [strip main ŋ] – n. pomoćni. standard. stand-by oil production – kapaciteti za dodatnu proizvodnju nafte u slučaju nepredviđenih potreba. nepogoda. sporedni. ISO standards – ISO standardi. subsidy [ s bsidi] – n. potonji. storm [st m] – n. napregnut. opterećen.

vrhovni. supply and demand – ponuda i potražnja. živ. preklopnik. izlazak sunca. održati. podržati. ispitivanje. sustainability [sə ste nə b liti] – n. sustain [sə ste n] – v. switch off – isključiti. pretrpeti. nabavljač. prigradski. sustainable management – održivo upravljanje. 75 .synchronization subterranean [ s btə re niən] – adj. supply [sə pla ] – n. trajan. sunčeva svetlost. low-sulphur fuels – goriva sa niskim sadržajem sumpora. istraživanje. sunlight [ s nla t] – n. stabilan. ponuda na tržištu. survey [ s ve ] – n. sulphur (S) [ s lfə] – n. premer. trajnost. stabilnost. supplies – zalihe. podzemni. izdržati. supreme [su pri m] – adj. switch on – uključiti. suburban [sə b bən] – adj. mogućnosti snabdevanja. održivost. sustainable development – održivi razvoj. zalazak sunca. sustainable [sə ste nəbəl] – adj. sunset [ s nset] – n. supply chain – lanac snabdevanja. sulphuric acid – sumporna kiselina. sumporizacija. supplier [sə pla ə] – n. podneti. sustain a reduction – izdržati period redukcije. supreme body – vrhovno telo. sustainable use – održivo korišćenje. prekidač. supply options – opcije. sulphurization [ s fərai zeiʆən] – n. sumpor. anketa. sunrise [ s nra z] – n. sinhronizacija. synchronization [ s ŋkrəna ze ʆən] – n. in sustainable manner – naodrživ način. dobavljač. switch [sw tʆ] – n. switch-board – razvodna tabla.

tackle

T
tackle [ tækəl] – v. baviti se nečim, baratati, rukovati, uhvatiti se u koštac; take [teik] – v. uzeti, uzimati; take decision – doneti odluku; take effect – stupiti na snagu; take into account – uzeti u obzir, voditi računa; take into consideration – uzeti u obzir; take joint action – preduzeti zajedničke aktivnosti; take part – učestvovati; take place – održati se (događaj); take steps – preduzeti mere; take the lead – preuzeti vođstvo; taking account of – uzimajući u obzir; tamper [ tæmpə] – v. neovlašćeno dirati, nepropisno rukovoditi; tamper-proof [ tæmpəpru f] – adj. zaštićen od nepropisnog rukovanja; tank [tæŋk] – n. rezervoar, posuda, tank; tank car – vozilo-cisterna; tankage [ tæŋk d ] – n. čuvanje tečnosti u cisternama, tankovima, taksa za skladištenje tečnosti; pipeline tankage – cevovod za skladištenje nafte; tanker [ tæŋkə] – n. tanker, brod-cisterna; tap [tæp] – n. slavina, čep; tap [tæp] – v. eksploatisati, koristiti; tapped potential – iskorišćeni potencijal; target [ tɑ git] – n. cilj; target value – ciljna vrednost; tariff [ tærif] – n. tarifa; tax [tæks] – n. porez, taksa, naknada; tax exempt – oslobođen poreza; tax exemption – izuzeće od plaćanja poreza; tax incentive – poreska olakšica; tax relief – oslobađanje od poreza; taxation [tæk se ʆən] – n. oporezivanje; taxing [ tæks ŋ] – adj. zahtevan;

76

timing
technical feasibility [ tekn kəl fi zi b liti] – n. tehnička izvodljivost; technology [tek n ləd i] – n. tehnologija; transfer of technology – transfer tehnologije; vehicle emission control technology – tehnologija kontrole emisije štetnih gasova iz vozila; telemetry [te limitri] – n. telemetrija, daljinsko merenje; temporary means [ tempərəri mi nz] – n. privremene mere, sredstva; test [test] – n. ispit, provera, test, probni, ispitni; test borehole – probna bušotina; thermal [ θ məl] – adj. termalni, toplotni; thermal efficiency – toplotna efikasnost; thermal energy demand – potražnja za toplotnom energijom; thermal input – unos toplote; thermal power plant – termoelektrana; thermal treatment – termička obrada; thermocontrol [ θ məʊkən trəʊl] – n. termoregulacija; thermoelectricity [ θ məʊ lek tr siti] – n. termoelektricitet; thermoregulation [ θ məʊ regjə le ʆən] – n. termoregulacija; thermostable [ θ mə steibəl] – adj. termostabilan, otporan na toplotu; thickness [ θ knis] – n. debljina; thunderbolt [ θ ndəbəʊlt] – n. munja; thunderstorm [ θ ndəst m] – n. oluja s grmljavinom; tickler [ t klə] – n. regulator jačine struje; tide [ta d] – n. plima i oseka; tidal power – energija plime i oseke; tidal wave – plimski talas; time [ta m] – n. vreme; dead time – izgubljeno vreme; fault time – vreme ispada; idle time – vreme rada bez opterećenja; time consuming – koji dugo traje; time dependent – zavistan od vremena; time lag – kašnjenje, vremensko zaostajanje; time limit – vremensko ograničenje; time-of-use rates [ taim əv ju z reits] – tarifne razlike zavisno od doba dana; timetable [ ta m te bəl] – n. vremenski raspored, vozni red; timing [ ta m ŋ] – n. merenje vremena, izbor momenta, sinhronizacija;

77

tolerance
tolerance [ t lərəns] – n. tolerancija; tolerate [ t ləre t] – v. tolerisati, dozvoliti, podnositi; tool [tu l] – n. sredstvo, alat; torrent [ t rənt] – n. bujica, jak mlaz; total [ təʊtl] – adj. ukupan, ceo, sav;; total efficiency – ukupna efikasnost; total suspended particulates – ukupna količina suspendovanih čestica; traffic [ træf k] – n. saobraćaj; training [ tre n ŋ] – n. obuka, obučavanje; transboundary [trænz baʊndəri] – adj. prekogranični; transboundary flux – fluks (nečega) koji prelazi (državnu) granicu; transboundary impact – prekogranični uticaj; transboundary natural resources – prirodni resursi koji se prostiru preko državnih granica; transboundary pollution – prekogranično zagađenje; transboundary water – prekogranične vode; transformer [træns f mə] – n. transformator; transit [ trænzit] – n. tranzit, prelaz, prolaz; transit country – tranzitna zemlja; Transit Protocol – Protokol o tranzitu; transmission [trænz m ʆən] – n. prenos, transmisija, prenošenje; transmitting utility (TRANSCO) – institucija koja obezbeđuje prenos (energije) i održava mrežu; transnational [trænz næʆənəl] – adj. transnacionalni; transnational project – transnacionalni projekat; transport [ trænsp t] – n. prevoz; transport fuel – transportno gorivo; transportation [ trænsp te ʆən] – n. saobraćaj; transportation facilities – transportna postrojenja; treatment [ tri tmənt] – n. tretman, obrada; trouble [ tr bəl] – n. nezgoda, nevolja, kvar; troubleproof [ tr bəlpru f] – adj. zaštićen od kvarova; troubleshoot [ tr bəl ʆu t] – v. tražiti neispravnost, tražiti grešku; truck tank car [tr k tæŋk kɑ ] – n. kamion cisterna; trunk [tr ŋk] – n. dalekovod, spojna linija, gepek, sanduk; tuning [ tju n ŋ] – n. podešavanje; turbine [ t ba n] – n. turbina; gas and steam turbine – gasna i parna turbina;

78

n. unblock [ n bl k] – v. bez ljudske posade. deblokirati. jednostran. rastavljanje. koji se nalazi ispod. podzemna železnica. environmental considerations – pitanja životne sredine. unviable [ n va əbəl] – adj. nemoguć. unit [ ju nit] – n. poboljšati. unleaded [ n ledid] – adj. nepovezan. jedinica. updating [ p de tiŋ] – n. unleaded fuel – bezolovno gorivo. unconnected [ nkə nektid] – adj. unaprediti. podnapon. unilateralan. objektivan. wind turbine – turbina na vetar. undervoltage [ ndə vəʊlt d ] – n. 79 . under consideration – u razmatranju. underlaying [ ndə le iŋ] – adj. ukloniti prepreku. element. unmanned [ n mænd] – adj. nenapunjen (akumulator). give full consideration to – potpuno razmotriti. U ultraviolet radiation (UV) [ ltrə va əlit re di e ʆən] – n. ultraljubičasto zračenje. popraviti. modernizacija. underestimate [ ndər estime t] – v. nepristrasan. usluga). unload [ n ləʊd] – v. uniphase [ ju nife z] – adj. obratiti punu pažnju. neravnoteža.. poboljšanje. unbundling [ n bandliŋ] – n. preniski napon. uncouple [ n k pəl] – v. monofazan. koji nije raspoloživ. unilateral [ ju ni lætərəl] – adj. upgrade [ p gre d] – v. bezolovni.upgrade turbine generator – turbinski generator. automatski. fer. unavailable [ nə ve ləbəl] – adj. podzemni. razdvojiti. neopterećen. unbalance [ n bæləns] – n. underground [ ndəgraʊnd] – adj. unleaded gasoline – bezolovni benzin. unbiased [ n ba əst] – adj. nenaelektrisan. potceniti. razdvajanje (npr. rasteretiti. parametar. ukloniti opterećenje. uncharged [ n tʆɑ d d] – adj. neodrživ. koji nije dostupan. on no consideration – ni pod kakvim okolnostima.

strujom ili gasom koja je svima obezbeđena i koju svi korisnici plaćaju. economic viability – ekonomska održivost. prevozno sredstvo. vehicle emission – emisija štetnih gasova iz vozila. V validation [ væli de ʆən] – n. upotrebiti. moguć. vehicle emission control – kontrola emisije štetnih gasova iz vozila. verification [ verifi ke ʆən] – n. water. usage [ ju s d ] – n. provetravanje. utilization [ ju tila ze ʆən] – n. poboljšavanje. biljno ulje. smisaona alternativa. uranium (U) [jʊ re niəm] – n. dokazivanje. utilization of nuclear energy – korišćenje nuklearne energije. isporučilac. važna usluga kao na primer snabdevanje vodom. use [ju s] – n. viable [ va əbəl] – adj. koristiti. upotreba. vozilo. upgrading [ p gre dinŋ] – n. vehicle [ vi kəl] – n. ventilation of rooms – provetravanje prostorija. vapour pressure – napon pare. korišćenje. ventilation [ vent le ʆən] – n. sposobnost za život. para. energy and resource use – korišćenje vode. utilize [ju tila z] – v. prodavac. uranium enrichment – proces obogaćivanja uranijuma. 80 . ventil. vapor [ ve pər] – n. viable alternative – realna. održivost. valve [vælv] – n. viability [ va ə b liti] – n. sredstvo. vapour. razuman izbor. para koja se vraća u proces. upotreba. vapour recovery – ponovno korišćenje pare. energije i drugih resursa. usavršavanje. provera valjanosti. uranijum. utility [ju t liti] – n. vegetable oil [ ved təbəl oil] – n. koji se može održati u životu. legalizacija. korišćenje. primena. motor vehicle – motorno vozilo. vendor [ vendə] – n.upgraded fuel upgraded fuel – gorivo sa poboljšanim sastavom. primena. potvrđivanje. korišćenje. ostvariv. proveravanje. ventilacija.

waste residue – otpadni talog. pretvorljiv u paru. SI jedinica za merenje električnog napona. with view to – s ciljem. volatile organic compounds (VOC) – isparljiva organska jedinjenja. waste-rock – jalovina. territorial waters – teritorijalne vode. waste derived fuel – gorivo proizvedeno iz otpada. imajući u vidu. volt. violation [ va ə le ʆən] – n. waste management – upravljanje otpadom. volatility [ v lə t ləti] – n. water [ w tə] – n. krhkost. ranjivost. voltage [ vəʊlt d ] – n. volatile [ v ləta l] – adj. violent [ va ələnt] – adj. tap water – voda iz vodovoda. volt-ampere [vəʊlt æmpeə] – n. isparljiv. waste recovery – ponovna upotreba otpada nakon reciklaže. voltamper. voda. gledište. nestalan. napon. računajući na. trošiti. naponski. nestalnost. waste heat – suvušna (otpadna) toplota. narušavanje. W waste [we st] – n. waste disposal – odlaganje otpada. voltaža. isparljivost. promenljiv. voltaic [vəʊl taik] – adj. voltage sag – pad napona. 81 . drinking water – voda za piće. Volt (V) [vəʊlt] – n. prekršaj. osetljivost. industrial waste – industrijski otpad. voltage element – naponski element. vulnerability [ v lnərə b liti] – n. eksplozovnost. hazardous waste – opasni otpad. traćiti. izgled. stanovište. s namerom da. zapaljiv. separated household waste – razvrstan kućni otpad. otpad. pogled. žestok. nagao. waste [we st] – v.territorial waters view [vju ] – n. shvatanje. radioactive waste – radioaktivni otpad. nasilan.

Watt (W) [w t] – n. kilowatt (kW) – kilovat. kaptažni. water-gate [ w tə ge t] – n. wholesale power market – tržište veleprodaje el. energije uz pomoć vetra. water divide – vododelnica. wind powered electricity generation – proizvodnja el.water body water body – vodno telo. ustava. koji se hladi vodom. water management – upravljanje vodama. merna jedinica za snagu. 1000 vati. wind farm [ w nd fɑ m] – n. milijardu vati. čovečanstva. wave and tidal energy – energija plime. vodena snaga. vodonosni. wind energy – energija vetra. skup elektrana na vetar. water quality – kvalitet vode. water-bearing [ w tə beər ŋ] – adj. water-drainage [ w tə dre n d ] – n. zimski maksimum (potrošnje). snabdevanje vodom. socijalna pomoć. dobrobit. isušivanje zemljišta. vazdušne turbina. vododelnica. wind [w nd] – n. wave [we v] – n. winter peak [ w ntə pi k] – n. water turbine – vodena turbina. vetar. talas. nepropustan za vodu. proširiti. wind turbine [ w nd t ba n] – n. wholesale [ həʊlse l] – n. water-supply [ w təsə pla ] – n. widen [ wa dn] – v. vodomer. well-being [ wel bi iŋ] – n. waterless [ w tələs] – adj. brana. sliv. bezvodni. vodoprivreda. kompaktna raspoloživa količina vode u prirodi. energije. watertight [ w tə ta t] – adj. veleprodaja. waterpower [ w tə paʊə] – n. dobrobit. wet [wet] – adj. 82 . milion vati. wholesale competition – veleprodajna konkurencija. gigawatt (GW) – gigavat. oseke i talasa. water-cooled [ w tə ku ld] – adj. dobro. blagostanje. wave power – energija talasa. watermeter [ w tə mi tə] – n. human well-being – dobrobit čoveka. megawatt (MW) – megavat. vlažan. water-collecting [ w tə kə lektiŋ] – adj. widen the market – proširiti tržište. povećati. vat. watershed [ w təʆed] – n. mokar. welfare [ welfeə] – n.

wire line – električni vod. drvna masa. prinos. live wire – vod pod naponom. Z zero [ z ərəʊ] – num. šuma. woody biomass [ wʊdi ba əʊmæs] – drvenasta biomasa. provodnik. yield [ji ld] – v. zero emission – nulta emisija. wood [wʊd] – n.zero emission wire [wa ə] – n. izdašnost (izvora). dobit. 83 . doneti. osobina određenog procesa da nema ispuštanja štetnih materija (najčešće toksičnih gasova i gasova staklene bašte). drvo. faza. wood residues – ostatak od prerade drveta. ostvariti (prihod). dati. odustati. predati se. broj nula. žica. open wire line – slobodni vod. dati nekome prvenstvo. Y yield [ji ld] – n.

1984) – Protokol uz LRTRAP konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velike udaljenosti 84 . UNECE EEA – European Environment Agency – Evropska agencija za životnu sredinu EIA – Environmental Impact Assessment – procena uticaja na životnu sredinu EIA Convention – Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Espoo.skraćenice AFV – alternative fuel vehicle – motorno vozilo koje za pogon ne koristi gorivo na bazi naftinih derivata BAT – best available technique – najbolja raspoloživa tehnika BATNEEC – best available techniques not entailing excessive costs – najbolje raspoložive tehnike koje ne zahtevaju prekomerne troškove BSEC – Black See Economic Cooperation – Crnomorska ekonomska saradnja CE – Council of Europe – Savet Evrope CERN – Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (European Organization for Nuclear Research) – Evropski savet za nuklearna istraživanja CP – cleaner production – čistija proizvodnja CSCE – Conference on Security and Co-operation in Europe – Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji CSD – Commission on sustainable development – Komisija za održivi razvoj EBRD – European Bank for Reconstruction and Development – Evropska banaka za obnovu i razvoj ECE v. 1991) – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu EIB – European Investment Bank – Evropska investiciona banka EIs – economic instruments – ekonomski instrumenti EMAS – eco-management and audit scheme – sistem Evropske unije za eko-menadžment i proveru EMEP Protocol – Protocol to the LRTRAP Conventon on long-term financing of the cooperative programme for monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe (Geneva.

skraćenice EU – European Union – Evropska unija EV – electric vehicle – električno vozilo FAO – Food and Agruculture Organization – Organizacija za ishranu i poljoprivredu GATT – General Agreement on Tariffs and Trade – Opšti sporazum o trgovini i tarifama GEF – Global Environmental Facility – Globalni mehanizam za finansijsku podršku u oblasti životne sredine GHGs – greenhouse gases – gasovi staklene bašte Habitat – vidi UNCHS IAEA – International Atomic Energy Agency –Međunarodna agencija za atomsku energiju IAE – International Atomic Energy – Međunarodna agencija za atomsku energiju IBRD – International Bank for Reconstruction and Development – Međunarodna banka za obnvu i razvoj ICAO – International Civil Aviation Organization – Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo ICC – Interantional Chamber of Commerce – Međunarodna trgovinska komora ICJ – International Court of Justice – Međunarodni sud pravde IEA – International Energy Agency – Međunarodna agnecija za energiju IFC – International Finance Corporation – Međunarodna finansijska korporacija IFCS – Intergovernmental Forum on Chemical Safety – Međuvladin panel o hemijskoj bezbednosti IFI – International financial institutions – međunarodne finansijske institucije IGO – intergovernmental organization – međuvladina organizacija IHO – International Hydrographic Organization – Međunarodna hidrografska organizacija ILA – International Law Association – Udruženje za međunarodno pravo ILC – International Law Commission – Komisija za međunarodno pravo ILO – International Labour Organization – Međunarodna organizacija rada 85 .

OSCE – Organization for Securtiy and Co-operation in Europe – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju RA/RM – risk assessment / risk management – procena rizika / upravljanje rizikom REC – Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu 86 .skraćenice IMF – International Monetary Fund – Međunarodni monetarni fond IMO – International Maritime Organization – Međunarodna pomorska organizacija IPP – Integrated Product Policy – integralna politika proizvodnje IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – Međuvladin panel o klimatskim promenama IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control – integralno sprečavanje i kontrola zagađenja ISO – International Organization for Standardization – Međunarodna organizacija za standardizaciju IUCN – The World Conservation Union – Međunarodna unija za očuvanje prirode JI – joint implementation – zajedničko sprovođenje LRTRAP Conventon – Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Geneva. 1979) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima MEAs – Multilateral Environmental Agreements – multilateralni sporazumi u oblasti životne sredine NATO – North Atlantic Treaty Organization – Organizacija za severnoatlansku saradnju NEAP – National Environmental Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine NEHAP – National Environmental and Health Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine i zdravstva NGO – non-governmental organization – nevladina organizacija OAPEC – Arab Petroleum Exporting Countries – Orgaizacija arapskih zemalja izvoznica nafte ODS – ozon depletion substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač OECD – Organization for Economic Co-operation and Development – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries – Organizacija zemalja izvoznica nafte.

Scientific and Cultural Organization – Organizacija UN za obrazovanje. 1992) UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development – Konferencija UN o trgovini i razvoju UNDP – United Nations Development Programme – Program UN za razvoj UNECE – United Nations Economic Commission for Europe – Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu UNEP – United Nations Envrionment Programme – Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change (New York. 1992) – Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama 87 .skraćenice REReP – Regional Environmental Reconstruction Programmee – Program obnove životne sredine Jugoistočne Evrope SEA – Strategic Environmental Assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu SEA Protocol – Protocol on strategic environmental assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Kiev. nauku i kulturu UNGA – United Nations General Asembly – Generalna skupština Ujedinjenih nacija UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj UNSC – United Nations Securty Council – Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija UNECOSOC – United Nations Economic and Social Council – Ekonomski i socijalni savet Ujedinjenih nacija UNCED – United Nations Conference on Environment and Development – Konferencija UN o životnoj sredini i razvoju (Rio de Janeiro. 2003) – Protokol o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu uz Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu SECI – Southeast European Cooperative Iniciative – Inicijativa saradnji u Jugoistočnoj Evropri UN – United Nations – Ujedinjene nacije UNCHS – United Nations Center for Human Settlements – Centar UN za ljudska naselja UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea – Konvencija UN o pravu mora UNESCO – United Nations Educational.

skraćenice UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj VA – voluntary agreements – dobrovoljni sporazumi WB – World bank – svetska banka WBCSD – World Business Council for Sustainable Development – Svetski poslovni savet za održivi razvoj WHO – World Health Organization – Svetska zdravstvena organizacija WIPO – World Intellectual Property Organization – Međunarodna organizacija za intelektualnu svojinu WMO – World Meteorological Organization – Svetska meteorološka organizacija WTO – World Trade Organization – Svetska trgovinska organizacija WWF – World Wide Fund for Nature – Svetski fond za prirodu 88 .

Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih Nacija o promeni klime. CLRTAP – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. 1992. EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. 1998. Basel Convention – Bazelska konvencija – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. Njujork. 1991. Bazel. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. 1992. Ženeva. Rio de Žaneiro. Arhus. Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. Energy Charter Treaty – Ugovor o energetskoj povelji. 1979 Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. 1989. Kyoto Protocol – Kjoto protokol. Energy Community South East Europe Treaty (or ECSEE) Ugovor o energetskoj zajednici jugoistocne Evrope.lista dokumenata Lista dokumenta iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom i koji čine osnovu reči prevedenih u ovom rečniku: Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. 89 . 1994. Sofija. Espo.

Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. 1987.lista dokumenata Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata. Helsinki 1992. Helsiniki 1992. 1985 90 . Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. Beč.

uiuc. EKO DIMeC d.nesea. Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske. 1989.mse. 2002 8.html http://www. New York.. Rudolf: Englesko-hrvatski ili srpski rječnik. 2000 6. Drvodelić. 1989.htm http://www.dti. 2003 5.html http://www. Milan: Hrvatsko ili srpsko-engleski rječnik. 4. New York. Simon & Schuster Inc. Englesko-srpski rečnik terminologije iz oblasti životne sredine.literatura 1.uk/energy /energy-glossary/page24579_print. Macmillan Publishers Limited. 3. 1988 7. Longman Interactive English Dictionary.energy.o. Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske. Zagreb.gov. Pearson Education Ltd.gov/glossary/glossary.o. Webster’s New World Dictionary. Longman Dictionary of Contemporary English.edu/energy/glos. Valjevo. Hidrobiološki zavod – Ohrid..eia. 2. Nikolovski – Katin.ca.html 91 . Macmillan English Dictionary. 1986.org/education/gscleanenergy/glossary. Slave: Anglisko-makedonski limnološki leksikon. Zagreb. Filipović. Third College Edition.gov/glossary/ http://matse1. Pearson Education Ltd. 2004 linkovi http://www.doe.

92 .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful