ENGLESKO-SRPSKI

REČNIK
TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

Beograd februar 2007.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE
Izdavač: Misija OEBS-a u Srbiji, Odeljenje za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Autori: dr Aleksandar Bogojević dr Dragoljub Todić Ksenija Maltez Miloš Katić dr Vid Vukasović Vigor Majić Kompjuterska obrada: Aleksandar Panov Grafička obrada: Branislav Savić Štampa: SGR „ORIGINAL“ Tiraž: 600 kom.

Ova publikacija je deo programa Energetska bezbednost Misije OEBS-a u Srbiji i nije namenjena za komercijalnu upotrebu. Neovlašćeno kopiranje, umnožavanje i štampanje je protivzakonito i kažnjivo.

koju je teško. Toj potrebi. Iskustvo. Spisak problema je mnogo duži od navedenih. nemački). godine ugovorom između pomenutih zemalja i EU. Potreba za izradom ovakvog rečnika pojavila se iz više razloga. Te se pojave umnožavaju prilikom uporednog prevođenja termina sa nekoliko stranih jezika (na primer engleski. što je posebno ozbiljan problem kod pripreme prevoda međunarodnih ugovora u vezi sa njihovom ratifikacijom. Ujednačavanje terminologije je bitno i za komunikaciju na srpskom jeziku između subjekata koji učestvuju u raznim delatnostima u vezi sa energetikom. a posebno međunarodnih ugovora nailazi na mnoge probleme. naime. Prevođenje stručnih pojmova i termina sa engleskog na srpski jezik zahteva saradnju eksperata različitih struka sa izvrsnim poznavanjem oba jezika. a pored toga mnogi u srpskom jeziku nemaju odgovarajuću reč i zahtevaju „opisni“ prevod. Oni. pa i sa engleskog. Problemi u vezi sa prevođenjem sa stranih jezika uopšte. Ta saradnja se pre svega ostvaruje sa međunarodnim organizacijama čija aktivnost obuhvata i problematiku energetike. često nisu ujednačeni ni u izvornim tekstovima međunarodnih ugovora. organizacije potrošača itd. su mnogobrojni. tako i svi drugi korisnici. francuski. Potreba za ovakvim rečnikom postoji i prilikom pripreme materijala za učešće naših delegacija na međunarodnim konferencijama. i sa njima se susreću kako stručni prevodioci. Pri tom je u rečnik unet i izvestan broj termina iz srodnih oblasti. životnom sredinom i nekim drugim srodnim domenima.uvodne napomene Rečnik pojmova i termina iz oblasti energetike zasnovan je prevashodno na terminologiji koja se sreće u međunarodnim ugovorima koji se odnose na ovu problematiku. pokazuje da se prilikom prevođenja stručnih tekstova uopšte. odnosno njihovim objavljivanjem u službenom glasilu i uvođenjem u unutrašnji pravni sistem države. svakako doprinosi intenziviranje međunarodne saradnje u oblasti energetike i s njom nerazlučivo povezanoj oblasti zaštite životne sredine. a na prvom mestu iz oblasti zaštite životne sredine. ako ne i nemoguće odvajati od energetike. zatim Evropska unija (EU) i Savet Evrope (CE). naime. Pri tom je za Srbiju posebno interesantna Zajednica za energetiku zemalja Jugoistočne Evrope osnovana 2005. vodeću ulogu imaju Ujedinjene nacije. Neujednačeno. U tome. ruski. a značajan udeo pripada i drugim subregionalnim organizacijama.). a sam kvalitet prevoda je često nezadovoljavajući. ali i uopšte na međunarodnom nivou. Treba dodati da značajnu ulogu u ovoj saradnji igraju i privredni sektor (proizvođači i distributeri energije na prvom mestu) kao i nevladine organizacije (stručna udruženja. a njihovo uočavanje i ponavljanje u praksi je izazvalo potrebu da se pristupi izradi ovog engleskosrpskog rečnika termina iz oblasti energetike. odnosno program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE). uključujući na prvom mestu one u čijoj je nadležnosti primena pomenutih ugovora. ali i zbog relativno raširene prakse slobodnog i neujednačenog tumačenja pojedinih termina. španski. koji su najčešće u upotrebi prilikom zaključivanja međunarodnih ugovora. a ponekad i pogrešno korišćenje pojedinih termina dovodi do nesporazuma i teškoća pre svega u komuniciranju sa telima međunarodnih organizacija. 3 .

koji su značajni i za Srbiju. nisu mogle biti unete mnoge reči za koje se smatralo da se lako mogu pronaći u postojećim standardnim ili stručnim englesko-srpskim rečnicima. i znatno više finansijskih sredstava. U skladu sa projektnim zadatkom. naučni radnici. To mogu biti i novinari. mnogo više vremena za njegovu izradu. EKODIMeC. Rečnik može biti korišćen za približavanje međunarodne problematike i međunarodne saradnje u oblasti energetike svima koji se na neki način bave ovim pitanjem. i svi zainteresovani za bolje upoznavanje problematike u pomenutoj oblasti. zatim čitav niz međunarodnih instrumenata. utvrđena je lista značajnijih međunarodnih ugovora u oblasti energetike i zaštite životne sredine na osnovu njihovih tekstova je napravljen izbor odrednica. Takođe. najzad. zatim svih pet osnovnih ugovora zaključenih u okviru Saveta Evrope i pod okriljem Evropske komisije UN za Evropu. zahtevala je angažovanje stručnjaka iz različitih područja nauke. Mission in Serbia). svrha ovog rečnika nije da zameni već postojeće stručne rečnike vezane isključivo za oblast energetike. podržao je inicijativu za izradu ovakvog rečnika. studenti. Ako bi se u Rečnik uneli svi termini koji se sreću u postojećim međunarodnim dokumentima i bogatoj stručnoj literaturi. profesori. 2004). cilj i svrha ovog rečnika su širi. su kriterijum za odabir reči i obim rečnika. kao i najvažnije ugovore zaključene na subregionalnom nivou (posebno za područje Jugoistočne Evrope).Rezultat međunarodne saradnje u oblasti energetike su pre svega međunarodni ugovori (multilateralni. Zbog ograničenja postavljenih predviđenim obimom rečnika. u meri u kojoj su ona značajna za problematiku energetike. pa i ovog. Dakle. već i sa stanovišta njegove upotrebne vrednosti. on bi bio izuzetno obiman. Redakcioni odbor Beograd. godine. koji većinom pripadaju legislativi Ujedinjenih nacija. novembar 2006. Pri tom je korišćeno iskustvo stečeno prilikom izrade Rečnika termina iz oblasti životne sredine (OSCE. u radu su učestovali i stručnjaci za međunarodnopravna i uporednopravna pitanja. Zato se stalo na stanovište da je u ovoj fazi potrebno izraditi rečnik ovog tipa i obima. ne samo sa stanovišta korišćenja izvora terminologije o energetici. Ta lista obuhvata međunarodne multilateralne ugovore globalne (univerzalne) prirode. 4 . Osim eksperata za pitanja prirodnih i tehničkih nauka. učenici. Sektor za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Misije OEBS u Srbiji (Economic and Environmental Department of the OSCE. kako obavezujućeg tako i deklaratornog karaktera. akcije koje se sprovode na internom planu država. nego što je ovom prilikom bilo moguće obezbediti. To bi zahtevalo angažovanje većeg broja saradnika. Dva glavna prethodna pitanja koja se postavljaju u vezi sa izradom svakog rečnika. Multidisciplinarnost materije o kojoj je ovde reč. Imajući u vidu pomenute razloge. Valjevo. usvojenih na međunarodnim konferencijama i ekspertskim sastancima i. regionalni i bilateralni).

jer pravo energetike (i usko s njim povezano pravo životne sredine). specifičnosti međunarodnih ugovora (predmet ugovora. a pre svega sa zaštitom životne sredine. jer se pravo energetike. U suprotnom. pre svega. okolnosti njihovog nastajanja. to znači da se navedena dva domena – međunarodni ugovor i unutrašnji pravni propis. nastalim mnogo pre usvajanja pravnih pravila o energetici (na primer. Međutim. nekim od takvih termina se u međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim instrumentima ponekad daje u izvesnoj meri različit smisao. pre svega u implementaciji međunarodnih ugovora. u međunarodnopravnom regulisanju uopšte i u zakonodavstvima država se u velikoj meri „približavaju“. za oblast energetike. Međutim. iz međunarodnog ugovornog prava. ta usaglašenost je i pravna obaveza. postojala je mogućnost da se preuzimanjem tumačenja njihovog značenja iz svakog međunarodnog ugovora pojedinačno. u najvećoj meri. ali i da se kod korisnika rečnika izazove nepotrebna 5 . bilo isključivo ili češće zajedno sa drugim srodnim pitanjima. Razlog tome su. kako na međunarodnom tako i na unutrašnjem planu pojedinih država. naglasak je stavljen na savremeni tok razvoja terminologije koja se tiče energetike. a često su i usklađene (na primer terminologija iz legilslative EU i država članica). i potiče. nije u tom smislu „nova“ pravna disciplina. krivičnog. Ova konstatacija ima šire značenje. nastaju mnogi problemi. Stoga je u izradi Rečnika primenjen takav metodološki pristup kojim su obuhvaćeni i termini sa „širim značenjem“ od onog koje se vezuje za energetiku. koji su uneti u Rečnik. ali i međunarodnog ugovornog prava). Značajan deo unutrašnjih pravnih propisa država iz domena energetike nastaje usaglašavanjem sa relevantnim pravnim normama iz međunarodnih ugovora. a tiču se „opštih“ pravnih instituta. itd. vrši redukcija u tumačenju smisla pojedinih ugovora.predgovor Osobenost ovog rečnika je u tome što njegov najveći deo termina proizilazi iz međunarodnih ugovora i što bi njegovim korišćenjem bilo unapređeno stvaranje jedinstvene terminologije na srpskom jeziku. U takvim slučajevima. kojima se reguliše oblast energetike. mehanizmi njihovog sprovođenja. Za države strane ugovornice konkretnih ugovora. Granica između te dve kategorije termina nije uvek vidljiva. u terminološkom smislu ne mogu tretirati odvojeno. Pravna pravila i izreke. kao i termini koji su nastali (i nastaju) u vezi sa specifičnošću problematike o kojoj je ovde reč. „koristi“ opštim pravnim institutima. bez obzira na vremenski raspon koji postoji između njihovog nastanka. upravnog. Terminologija u oblasti energetike. a može se reći i da predstavljaju odraz savremenog međunarodnog prava i najnovijih tendencija njegovog razvoja. predstavljaju celinu. Sa stanovišta stručne terminologije. ciljevi. iz oblasti građanskog. Neki termini i formulacije su unete u rečnik zbog njihovog značenja. i usko s njim povezano pravo životne sredine. u izradi rečnika.). veza sa drugim međunarodnim ugovorima iz iste ili slične oblasti. zajedno sa najnovijim pravnim pravilima koja izražavaju specifičnosti problema energetike i životne sredine. Međunarodni ugovori. čine značajan deo sveukupnog pravnog regulisanja ove problematike.

zabuna. je doprinelo realizaciji navedenog metoda. SRJ i SCG do Republike Srbije. korisnost rečnika bi trebalo da dođe do izražaja i u harmonizaciji unutrašnjih propisa sa propisima Evropske unije. niti umanjuju terminološki problemi u prevođenju termina sa izvornog jezika dokumenta na srpski jezik. potpisale i ratifikovale. koje su države počev od Kraljevine Jugoslavije. implementaciji međunarodnih ugovora i dr. poštujući pri tom zahteve relevantnih naučnih disciplina. Evropske unije i mnogih drugih međunarodnih organizaacija. a u tom okviru i evropskog prava energetike. U tom procesu učestvuje većina država sveta. u našoj sredini. U ovom vremenu. ima elemenata metoda koji su već ranije primenjivani u postupcima međunarodne unifikacije pravnih pravila. metod koji je primenjen pri njegovoj izradi. već to nalažu i činjenice koje problematiku energetike svrstavaju u pitanja od globalnog znacaja. kao metod usaglašavanja pravnih propisa danas predstavlja novu vrstu metodologije. Učešće u radu tima eksperata društvenih (pravnih). Beograd. ne zamenjuju pravila implementacije međunarodnih ugovora. preko SFRJ. Njome se. na osnovu zajedničkih elemenata iz različitih određenja. koja se primenjuje u procesu stvaranja evropskog (komunitarnog) prava uopšte. U tom pogledu. što je ne samo njihov interes. novembar 2006. godine 6 . To je dovelo do nastanka vrlo obimnog korpusa međunarodnopravnih dokumenata obavezujućeg i deklarativnog karaktera. Za područje Srbije to je značajno i zbog toga što problemi prevođenja termina povodom implementacije međunarodnih ugovora prate celokupan opus međunarodnih ugovora iz oblasti životne sredine. prirodnih i tehničkih nauka. Za izbor termina unetih u ovaj rečnik poslužili su pre svega neki od važnjih međunarodnih ugovornih akata navedenih u Listi dokumenata iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom. a ta pojava je naročito izrazita u materiji koja se tiče energetike i usko s njom povezane životne sredine. Rad Ujedinjenih nacija. Stoga je odlučeno da se pojedinim terminima daju opštiji značaj i smisao. međutim. u kontinuitetu umnožava opus međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih instrumenata uopšte. Harmonizacija. kodifikacijama velikih pravnih sistema.

kao u reči pick /p k/ kratko e. kao u reči cup /k p / kratko o. kao u reči school /sku:l/ engleski glas kao u reči accept /ək sept/ engleski glas kao u reči word /w d/ engleski glas kao u reči play /ple / engleski glas kao u reči buy /ba / engleski glas kao u reči employ / m pl / engleski glas kao u reči now /naʊ/ engleski glas kao u reči open / əʊpən/ engleski glas kao u reči ears / əz/ engleski glas kao u reči careful / keəfl/ engleski glas kao u reči fuel /fjuəl/ ʊ u: ə ei ai i au əu iə eə uə – – – – – – – – 7 . kao u reči bar /bɑ / kratko a. sastoji se od ovih znakova: Vokali: i i e æ a: – – – – – – – : – – – – – produženo i. kao u reči fossil /'f səl/ dugo o. kao u reči board /b d/ kratko u. kao u reči evacuate / vækjʊe t/ dugo u. kao u reči bad /bæd/ dugo a.izgovor i skraćenice Fonetski alfabet. kao u reči bet /bet/ otvoreno e. kao u reči sea /si / kratko i. kojim je označen izgovor engleskih reči.

fonetski izgovor i skraćenice Konsonanti: p b t d k g tʆ d f v θ ð s z ʆ – – – – – – – – – – – – – – – – engleski glas kao u reči party / pɑ ti/ engleski glas kao u reči book /bʊk/ engleski glas kao u reči table / te bəl/ engleski glas kao u reči dinner / d nə/ engleski glas kao u reči king /k ŋ/ engleski glas kao u reči game /ge m/ engleski glas kao u reči picture / p ktʆə/ engleski glas kao u reči judge /d engleski glas kao u reči fire /fa ə/ engleski glas kao u reči veal /vi:l/ engleski glas kao u reči ethnic / eθn k/ engleski glas kao u reči this /ð s/ engleski glas kao u reči smoke /sməʊk/ engleski glas kao u reči zero / z ərəʊ/ engleski glas kao u reči brush /br ʆ/ engleski glas kao u reči beige /be / engleski glas kao u reči have /hæv/ engleski glas kao u reči mother / m ðə/ engleski glas kao u reči nanny / næni/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ engleski glas kao u reči left /left/ engleski glas kao u reči roar /r / engleski glas kao u reči you /ju:/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ d / h m n ŋ l r j w – – – – – – – – 8 .

– singular – jednina v. – plural – množina sg. – adverb – prilog n. – noun .lista skraćenica adj.imenica num. – number – broj pl. – verb – glagol 9 . – adjective – pridev adv.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

12

13 . accede to [ək si d] – v. nadzemni. accelerated development – ubrzani razvoj. obilje. accession to an organisation – stupanje u organizaciju. above ground [ə b v graʊnd] – adj. prilaz. abundant [ə b ndənt] – adj. razmotriti. obzir. absorb [əb s b] – v. accident [ æks dənt] – n. access [ ækses] – n. fair access to – fer pristup nečemu. abort [ə b t] – v.A Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. obilan. access to energy – pristup eneregiji. accession [ək seʆən] – n. account of costs – račun proizvodnih troškova. mogućnost prihvatanja. 1998. dogovor. sklad. accuracy [ ækʊrəsi] – n. accountability [ə kaʊntə b liti] – n. račun. ubrzati. accede to an office – stupiti na dužnost. accordance [ə k dəns] – n. abundance [ə b ndəns] – n. prihvatljivost. in accordance with – u skladu sa. stupiti na nešto. nezgoda. Arhus. accord [ə k d] – n. pristup. odbaciti. slaganje. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. nagomilati. akcident. zastupljenost. prekinuti. odgovoran nekome. accumulate [ə kju mjʊle t] – v. preciznost. havarija. odgovornost. sklad. bank account – račun u banci. accede to a convention – pristupiti konvenciji. take into account – uzeti u obzir. accountable [ə kaʊntəbəl] – adj. pristupiti nečemu. udes. pristup. apsorbovati. acceptibility [ək septə b ləti] – n. pristupanje. upiti. accelerate [ək seləre t] – v. mogućnost uvida u poslovanje ili dokumentaciju. akumulirati. izobilje. saglasnost. account [ə kaʊnt] – n. bogat. accelerate authorisation procedures – ubrzati procedure autorizacije. tačnost.

14 . advice [əd va s] – n. pripojen.accurate accurate [ ækjʊrət] – adj. priuštiv.n] – n. pristupačan. adversely affected – izložen negativnom delovanju. advanced conversion technology – tehnologija napredne konverzije. advertisement [əd v tismənt] – n. advanced [əd vɑ nst] – adj. kontra efekat. action plan – akcioni plan. suprotan. plan aktivnosti za postizanje nečega u budućnosti. added value [ ædid vælju ] – n. kao gasifikacija ili piroliza. moderan. korist. upravni. oglašavati. raspršene kapljice neke supstance u vazduhu. advantage [əd vɑ nt d ] – n. staviti u pogon. activate [ æktive t] – v. adverse effect – nepovoljan. action [ ækʆ. u ovom slučaju. additional physical capacity – dodatni fizički (prostorni) kapaciteti. reklama. administrativni. affordable price – pristupačna cena. to the best advantage – najpovoljnije. aerosol. affiliate [ə f lie t] – adj. coordinated action – koordinirana akcija. dodatni. koji se koriste za uklanjanje gradskog čvrstog otpada. dopunski. savet. delovanje. nepovoljan. ispravan. dobitak. adjustment [ə d stmənt] – n. take joint action – preduzeti zajedničku aktivnost. doterivanje. prilagođavanje. aktivirati. spojen. administrative [əd m nistrət v] – adj. adviser [əd va zə] – n. prikupljanje. precizan. reklamirati. aero [eərəʊ] – koji se odnosi na vazduh. administrative measures – administrativne mere. sprej. nadmoćnost. to bring added value to – dodati vrednost nečemu. prilagoditi. upravne mere. oglas. ad hoc [æd h k] – adv. additional [ə d ʆənəl] – adj. uključiti. regulisanje. napredan. advertise [ ædvəta z] – v. adjust [ə d st] – v. immediate action – neposredno delovanje. dobitak. negativan. prednost. tačan. savetnik. adjust the legislation – prilagoditi propis nečemu. affordable [ə f dəbl] – adj. za ovu svrhu. aktivnost. akcija. podešavanje. aerosol [ eərəs l] – n. adverse [ ædv s] – adj. pridružen. novi razvojni termo procesi. dodatna vrednost. podesiti. acquisition [ ækwi z ʆən] – n. sticanje.

regional agreement – regionalni sporazum. multirateral agreement – višestrani sporazum. skupljanje. nagomilavanje. nagomilan. dnevni red. komora za naknadno hlađenje. dogorevanje. ageing [ e d ŋ] – adj. 15 . agenda [ə d endə] – n. ugovor. aggregation [ ægr ge ʆən] – n. celina. koji stari. aggregate [ ægr ge t] – v. agricultural enterprise – poljoprivredno dobro. in agreement with – u dogovoru sa. bilateral agreement – bilateralni. obrađivanje zemlje. organizacija koja objedinjuje i(ili) povezuje proizvođače i korisnike energije). nagomilavanje. agenda of the meeting – dnevni red sastanka. air [eə] – n. age-dating [ e d deitiŋ] – n. ukupan. agricultural [ ægr k ltʆərəl] – adj. skupljen. agreement [ə gri mənt] – n. masa. reach an agreement – postići sporazum. određivanje veka trajanja. alcohol fuel [ ælkəh l fju əl] – n. oprez. poljoprivreda. program rada. kompoznitni sastav. slaganje. aglomeracija. dogovor. agriculture [ ægr k ltʆə] – n. saglasnost. preferential agreement – preferencijalni sporazum. aftercooler [ ɑ ftə ku lə] – n. ageing infrastructure – zastarela infrastruktura. nagomilati. agregator (u smislu elektroprivredno preduzeće. agregat. alkoholno gorivo. skupiti. implementation of agreement – primena (implementacija) sporazuma. startosti. poljoprivredni. environmental impact of agriculture – uticaj poljoprivrede na životnu sredinu. zemljoradnja. zastareva. kombinat. aggregator [ ægr ge tə] – n. uzbuna. vazduh. naknadno sagorevanje. Agenda 21 – Agenda 21 (jedan od glavnih dokumenata koji je usvojen na Rio konferenciji o životnoj sredini i razvoju 1992). alert [ə l t] – n. agricultural land – poljoprivredno područje. upozorenje. sporazum. aggregate [ ægr gət] – adj. aggregate [ ægr gət] – n. agglomeration [ə gl mə re ʆən] – n. dvostrani sporazum. signing of agreement – potpisivanje sporazuma. frontier agreement – pogranični sporazum. ukupan zbir.alert afterburning [ ɑ ftə b n ŋ] – n.

angle of incidence – upadni ugao. amperaža. ispravka. allocation of facilities – premeštanje postrojenja. ambient temperature – temperatura vazduha u neposrednoj okolini. okolni. anaerobic digestion – proces razgradnje koji ne koristi kiseonik. amperage [ æmpər d ] – n. koji služi nečemu kao zamena. raspodela. koji zamenjuje nešto. alternativni. dodatak. alternative energy resources – alternativni izvori energije. izbor. alociranje. naizmenična struja. dopuniti. menjanje. pojačati. popraviti. data analysis – analiza podataka. ispitivanje. alternativni energetski resursi. prokomentarisati. 16 . pribeležiti. anaerobni. jačina struje u amperima. analytic [ ænəl t kəl] – adj. analiziranje. analysis [ə næləsis] – n. popravka zakona ili dokumenta. ugao. amandman. dati primedbu. amandirati. amendment [ə mendmənt] – n. životinja. alteration [ ltə re ʆən] – n. alternative [ l t nət v] – n. animal [ æniməl] – n.n] – n. altitude [ æltitju d] – n. animal [ æniməl] – adj. aneks. životinjski. ambient concentrations – koncentracije (neke materije) u ambijentu. analiza. amend [ə mend] – v. visina (nadmorska). amplify [ æmplifa ] – v. alternative [ l t nət v] – adj. preinačenje. koji može da opstane tamo gde nema slobodnog kiseonika. analitički. dopuna. annotate [ ænəte t] – v. alternativa. proces dobijanja energije iz životinjskog otpada. dodeljivanje. alternative fuel – alternativno gorivo. izmena. annex [ æneks] – n. analysis of facts – analiza činjenica. koji se odnosi na životinje. anaerobic [ ænə rəʊb k] – adj. allocation of funds – raspodela finansijskih sredstava. animal waste conversion – konverzija životinjskog otpada.allocation allocation [ ælə ke ʆ. angle [ æŋgəl] – n. premeštanje. alternating current (AC) [ l t neit ŋ k rənt] – n. anaerobic digester – uređaj za anaerobnu razgradnju. povećati. izmeniti. animal charcoal – ugalj životinjskog porekla. ambient [ æmbiənt] – adj.

odgovarajući.arid zones. primedba. conservation area – područje pod zaštitom. vodonosni. areas annotation [ ænə te ʆən] – n. komentar. kućni aparat. anthropogenic activities – aktivnosti vezane za čoveka i njegovu delatnost. pristup. aproksimativan. arid [ ærid] – adj. water – kopnena. electrical appliances – bela tehnika. zone. anomaly [ə n məli] – n. pollutant emissions management area – područje u kojem se upravlja emisijama zagađujućih materija. annual turnover – godišnji obrt. pristup po principu korak po korak. predvideti. stepwise approach – postepeni pristup. annual maximum demand – najveća potražnja nečega (npr. prilaz (u smislu načina dolaženja do nekog rezultata). zona. appliance [ə pla əns] – n. prihvatanje. arable [ ærəbl] – adj. approval procedure – procedura odobrenja. oranica. anticipate [æn t sipe t] – v. limited area – ograničena površina. 17 . mašina. arable crops – ratarski usevi. suv. priblizan. approximate [ə pr ksimət] – adj. anthropogenic influence – uticaj izazvan ljudskim aktivnostima. appropriate [ə prəʊprieit] – adj. tumačenje. objašnjenje. arable land – obradiva zemlja. površina. odobrenje. arid zones. sušan. odstupanje. sličan. vodeni. nepravilnost. vodena površina. annual energy output per turbine – godišnja proizvodnja energije po turbini. anticipated energy demand – predviđena potražnja. obradiv (obradiva zemlja). oblast. godišnji. area of land. area [ eəriə] – n. koji se dešava jednom godišnje. annual [ ænjuəl] – adj. approval [ə pru vəl] – n. areas – sušne oblasti. jednogodišnji. aqueous [ eikwiəs] – adj. antropogeni. area load – opterećenje po jedinici površine. aparat u domaćinstvu. anomalija. anthropogenic [æn θrəpə d inik] – adj. approach [ə prəʊtʆ] – n. koji sadrži vodu. područje. bezvodan. neke vrste energije ili sirovine) koja se dogodi tokom godinu dana. aparat.

članak. penjati se. ascent [ə sent] – n. automatski. spojiti. montirati. attenuator [ə tenjueitə] – n. raspršivač. sastaviti. associated gas [ə səʊʆie tid gæs] – n. auto – samo. atomic radiation – atomsko zračenje (radijacija). as provided for in Article 1 – u skladu sa Članom 1. oslabljivač. ascend [ə send] – v. established under Article 21 – ustanovljen na osnovu Člana 21. judicial authority – sudska vlast. gas koji se može koristiti u komercijalne svrhe i koji se nalazi uz naftu na prirodnim nalazištima pod zemljom. 18 . augment [ g ment] – v. vlast. conformity assessment – ocenjivanje usaglašenosti. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu (npr. asset [ æset] – n. polazna tačka. assessment [ə sesmənt] – n. sklopiti. povećati. član. risk assessment – procena rizika. uzdizati se. provera. assumption [ə s mpʆ ən] – n. pepeo. povećavati se. competent authority – nadležni organ. tačka. assign [ə sa n] – v. pripisati. strategic environmental assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu. assemble [ə sembəl] – v. odvodnik (gromobrana). atomic energy – atomska energija. procena.ti] – n. atom. deo. ocena. atenuator. odredba. atom [ ætəm] – n. pasus. javna vlast. uvećati. sredstva. arrestor (arrester) [ə restə] – n. uspon. imati pravo odlučivanja. life cycle assessment – ocena (procena) životnog ciklusa. atmosphere [ ætməsf ə] – n. impovina. korisno svojstvo. revizija. posed. dodeliti. organ ili telo (u smislu vlasti). atomizer [ ætəm aizə] – n. osnovna sredstva. aktiva. pretpostavka. paragraf. to have authority – biti ovlašćen. atmosfera. pridružiti. kod projektovanja energetskih postrojenja). assets – pl. authority [ θ r. predmet. ash [æʆ] – n. prednost. article [ ɑ t kəl] – n.semiarid semiarid – polusušan (u smislu zemljišta). audit [ dit] – n. samostalno. public authority – javna uprava.

band [bænd] – n. traka. mašine neophodne za podršku funckionisanju postrojenja. ravnoteža. professional background – radno iskustvo uključujući i kvalifikacije. opseg. saldo. B available technology – raspoloživa tehnologija. available scientific knowledge – raspoloživo naučno znanje. energy consumption balance – balans potrošnje energije. backup [ bæk p] – n. environmental balance – ravnoteža u životnoj sredini. konačno stanje. baterija. barge [bɑ rd ] – n. opterećenje. kopija. bure.bearer auxiliary [ g z ljəri] – adj. nosilac. backfill [ bækfil] – n. vezati. pozadina. podrška. naftni generator koji dopunjuje proizvodnju el. balance of trade – bilans poslovanja. pomoćni. barrel [ bærəl] – n. 1989. bekap. šlep. balance of payment – bilans plaćanja. kičma. energije solarnog sistema tokom dugotrajnih oblačnih perioda kada nema dovoljno sunčeve svetlosti). raspoloživ. load balance – uravnoteženost opterećenja. auxiliary energy subsystem – pomoćni energetski podsistem (npr. akumulator. bilans. ballast [ bæləst] – n. naknadno ispunjavanje. zasipanje. personal background – lični podaci. oslonac. barža. dostupan. balans. 19 . sačuvati. Bazel. barel. auxiliary equipment – pomoćna oprema. balance [ bæləns] – n. rezerva. balast. backbone [ bækbəʊn] – n. background [ bækgraʊnd] – n. vaga. band [bænd] – v. dodatni. spoj sličih komponenti. okupiti se. presnimiti. available resources – raspoloživi resursi. pojas. Basel Convention – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. available [ə ve ləbəl] – adj. bearer [ beərə] – n. podloga. back up [bæk p] – v. battery [ bætəri] – n. uobičajena mera za zapreminu nafte (približno 159 litara).

bellow ground [b ləʊ graund] – adj. obavezujući. u interesu. obavezati. ponuda. binding [ ba nd ŋ] – adj. mutual benefit – obostrana korist. bio [ ba əʊ] – odnosi se na živi svet. bi-gas process [ baigæs prəʊses] – n. potpomagati. prednapon. bi-fuel vehicle [ba fju əl vi kəl] – n. potvrditi ugovor. benzin i prirodni gas). spojni priključni. 20 . reper. nametnuti. benefit [ benefit] – v. best available technology not entailing excessive costs (BATNEEC) – najbolja dostupna tehnologija koja ne zahteva prekomerne troškove. biokonverzija. bind legaly – pravno obavezati. beneficiary [benə f ʆəri] – n. binding decision – obavezujuća odluka. nuđenje. behavior [b he vjə] – n. neobjektivnost u smislu veće naklonosti prema jednoj opciji. bid [b d] – n. ići u korist. ratifikovati. bidding [ b d ŋ] – n. otklon. koristiti. postupak dobijanja sintetičkog gasa iz uglja. vozilo koje može koristiti dve vrste goriva (npr. režim rada. odstupanje. kvalitet). referentna tačka (nivo. skriveni. vezati jedno za drugo. ponašanje. prednost. bioconversion [ ba əʊ kən v ʆən] – n. benchmark [ bentʆmɑ k] – n. povlastica. otvoreni konkurs. neravnoteža. u ime. beneficial for – koristan za. korist. bias [ baiəs] – n. zvanična ponuda. onaj koji ima korist. korist. on behalf of ones capacity – u ime (na osnovu) funkcije koju neko vrši. dobit. bind [baind] – v. benchmarking – testiranje na osnovu unapred zadatih repera. imati koristi od. benefit [ benefit] – n. environmental benefit – dobrobit za životnu sredinu. prednost. prikupljanje ili davanje ponuda. podzemni. for the benefit of – u korist. privilegija. best available technology (BAT) – najbolja dostupna tehnologija (tehnika) koja je definisana određenom regulativom. bio-based renewable energy – obnovljivi izvori energije zasnovani na biološkom materijalu. proces koji koristi biljke ili mikroorganizme da pretvori jedan oblik energije u drugi. on behalf of – u korist. binding agreement – obavezujući sporazum.behalf behalf [b hɑ f] – n. pogodnost. vezivni. bidding procedure – licitacija.

gorivo nastalo iz biološkog materijala. duvanje.boiling water reactor (BWR) biodegradable [ ba əʊ d gre dəbl] – adj. biomass installations – postrojenja za preradu biomase. biodizel. biofuel [ ba əʊ fju əl] – n. biomass exploitation – korišćenje biomase. biorazgradljiv. biosfera. eksplozija. biopower installations – postrojenja za preradu bioenergije. biosphere [ ba əʊsf ə] – n. šema. biota [biəʊ tə] – n. boiler house – kotlarnica. projekat. udar (vazduha). Rio de Žaneiro. bojler. blow [bləʊ] – n. blackout [ blækaʊt] – n. biodiverzitet. boiler [ b lə] – n. 1992. bioelektricitet. Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. produvavanje. biogorivo. biološka raznovrsnost. 21 . zatvoreni sud u kome se voda pretvara u paru pod pritiskom. izduvavati. boiling water reactor (BWR) – nuklearni reaktor koji u procesu rada zagreva vodu do temperature ključanja. biogas [ ba əʊ gæs] – n. nacrt. ispuštati. etil-alkohol dobijen preradom biološkog materijala (biljaka). biodegradable waste – biološki razgradljiv otpad. živi svet. biogas. biological diversity – biodiverzitet. biota. energije. dizel gorivo koje se proizvodi od biljnog ili životinjskog materijala. biomass fuel – biljni ili životinjski proizvodi ili ostaci koji se koriste kao gorivo. bioelectricity [ ba əʊ lek tr siti] – n. bioethanol [ ba əʊ eθən l] – n. biološki razgradljiv. biodiversity [ ba əʊ da v siti] – n. energija vezana za biološke procese. iznenadni nestanak el. plan. bleed [bli d] – v. udarac. skup svih vrsta (biljaka. biomasa. bioenergy [ ba əʊ enəd i] – n. bioenergija. bioenergija. gas nastao biološkom razgradnjom organske materije u odsustvu kiseonika. bioetanol. tehnički crtež. blast [blɑ st] – n. blueprint [ blu pr nt] – n. biomass crop production – proizvodnja biljnog materijala u cilju njenog korišćenja kao biomase. biomass [ ba əʊmæs] – n. krvariti. biogas used as motor fuel – biogas upotrebljen kao motorno gorivo. zamračenje. životinja. biodiesel [ ba əʊ di zəl] – n. elektricitet dobijen biološkim procesima. biopower [ ba əʊ paʊə] – n. kotao. mikroorganizama i gljiva) određenog područja.

bunch [b ntʆ ] – n. izgaranje. širiti se. burden [ b dn] – n. burning [ b n ŋ] – n. 22 . područno odeljenje ili kancelarija. grananje. bridge [br d ] – v. snop. gorenje. burden sharing – raspodela opterećenja. raspad. premošćenje. branch [brɑ ntʆ] – n. brand [brænd] – n. pospešiti. broadband [ br dbænd] – adj. borehole. račvati se. break [breik] – n. bound [baʊnd] – adj. vrsta. bulk buy – kupovina na veliko. vezan. financial burden – finansijska obaveza. prespajanje. bypass [ ba pɑ s] – n. obaveza ili odgovornosti između učesnika u nekoj aktivnosti. grana.boost boost [bu st] – v. bulk [b lk] – n. širokopojasni. dodatni pojačavač. prestanak. boundary [ baundari] – n. tereta. ispad. teret (odnosi se na zapreminu). svežanj. booster [bu stə] – n. žig. odvod. mimoilaženje. prekid struje. breakdown [ bre kdaʊn] – n. bušotina. teret. bridge [br d ] – n. šantiranje. administrative boundary – administrativna granica. prelom. granati se. od nižeg nivoa ka višem. brend. ugovorima. busy hour [ b zi aʊə] – čas velikog opterećenja. ogranak. bridging [br d iŋ] – n. međa. marka. pauza. branch [brɑ ntʆ] – v. bore-hole [ b həʊl] – n. pomoćna dinamo-mašina. boost competitivneness – podstaći konkurentnost. šentiranje. podstaći. koji se proteže preko administrativne granice. odozdo naviše. transboundary – prekogranični. granica. bottom-up [ b təm] – adv. transboundary pollution – prekogranično zagađenje. dodatni pogon. boundary conditions – granični uslovi. havarija. dodatni generator. branch office – podružnica. velika propusna moć. široki obuhvat. opterećenje. grupa. bound by obligations – obavezan dužnostima. obilazni put. sagorevanje. obavezan na nešto. premostiti. proboj. most. prekid u radu. obavezama.

kalibracija. kabl. carbon capture – izdvajanje ugljenika. izazov. žrtva nesreće. prespajanje. chain [tʆe n] – n. call for (measures) – zahtevati. kalkulacija. calorimeter [ kæləri mi tə] – n. chain of events – lanac povezanih događaja. otkazati. proračun. kabliranje. mogućnost. prikupljanje. carbon dioxide – ugljen dioksid. račun. nesrećni slučaj. baždarenje. calibration [ kæli bre ʆən] – n. polaganje kablova. chain reaction – lančana reakcija. capture [ kæptʆə] – n. 23 . odustati. izračunat. ćelija. cabling [ ke bl ŋ] – n. zahvat. cell [sel] – n. calorific (caloric) value [ kælə r f k vælju ] – n. element. call [k l] – v. zvati. calculation [ kælkjə le ʆən] – n. sposobnost. količina toplote nastala potpunim sagorevanjem date količne goriva (meri se u džulima po kilogramu). sakupljanje. prebacivanje. pozvati. cellulose [ seljələʊs] – adj. campaign [kæm pe n] – n. technical capability – tehnička sposobnost. kampanja. challenge [ tʆælənd ] – n. prekinuti. carbon (C) [ kɑ bən] – n. calculated – sračunat. od celuloze.changeover C cable [ ke bəl] – n. podešavanje. capability [ ke pə b liti] – n. hvatanje. cancel [ kænsəl] – v. propusna moć. pretnja. casualty [ kæ uəlti] – n. capacity [kə pæsiti] – n. carbon monoxide – ugljen monoksid. celulozan. merač toplote. sposobnost. kalorijska vrednost. kapacitet. provodnik. ugljenonosni. carbon cycle – ciklus ugljenika. cellulosic bioenergy crops – biljke bogate celulozom koje se koriste za dobijanje bioenergije. changeover [ tʆe nd əʊvə] – n. iziskivati (mere). ugljenik. kalorimetar. catalytic cracking [ kætl t k kræk ŋ] – katalitičko krekovanje. lanac. nosivost. carboniferous [ kɑ bə n fərəs] – koji sadrži ugalj.

ravan. clinker [ kl ŋkə] – n. raščišćavanje. climate-friendly – koji ne utiče nepovoljno na promenu klime. charger [ tʆɑ d ə] – n. raščišćen prostor. uređaj za punjenje. cluster [ kl stə] – n. reklamacija. »krš«) koje emituje preveliku količinu štetnih materija daleko iznad dozvoljenih granica. clarify [ klærifa ] – v. obračun. pročistiti. chemical energy [ kem kəl enəd i] – hemijska energija. clearance [ kl ərəns] – n. claim [kle m] – n.charcoal charcoal [ tʆɑ kəʊl] – n. elekrtrični naboj. kružiti. 1979. clunker [ kl ŋkə] – n. gomila. cirkulisati. punjač. be in charge – biti nadležan. energija koja se oslobađa hemijskim procesima. vozilo (najčešće zastarelo. krčenje šume. ugljena šljaka. klima. naplata. punjiv. potraživanje. akumulatorski. tarifa. klaster. clean energy generation – proizvodnja čiste energije. clearing [ kl ər ŋ] – n. drveni ugalj. charge [ tʆɑ d ] – n. grozd. circulate [ s kjəle t] – v. clean coal technologies – tehnologija prerade uglja koja dovodi do smanjenja štetnih materija prilikom sagorevanja. Njujork. čist. clean development mechanism – mehanizam čistog razvoja. zahtev. clean [kli n] – adj. CHP – ukupna energetska proizvodnja centrale (struja i toplota) u vatima. CO2 emission – ispuštanje. climate [ kla mət] – n. visinski razmak. chimney [ tʆ mni] – n. čišćenje. chargeable [ tʆɑ d əbəl] – adj. uklanjanje. grupa. 1992. Ženeva. međuprostor. naelektrisanje. clean fuel specification – specifikacija čistog goriva. dimnjak. CLRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. (ne mešati sa alternative fuel vehicle). rashlađivač. oprterećenje. pravilan. chiller [ tʆ lə] – n. uklanjanje. staviti u promet. clean fuel vehicle – vozilo koje koristi čisto gorivo. CO2 – ugljen-dioksid. razjasniti. climate change – klimatska promena. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime. 24 . CO – ugljen-monoksid. emisija ugljen-dioksida.

coal mine methane – metan iz rudnika uglja (uključujući i neaktivne rudnike). obaveza. collector [kə lektə] – n. kodeks. 25 . koksara. solar collector – solarni kolektor. uređaj za korišćenje otpadne toplote. coal-cake – briketirani ugalj. boriti se. uređaj za sakupljanje. pravilnik. combined cycle plant – termoelektrana koja koristi otpadnu toplotnu energiju za zagrevanje (npr. combat climate change – suzbijati klimatske promene. gorenje. carry out commitment – izvršiti obavezu. coal-bed – sloj uglja. combat [ k mbæt] – v. computer code – računarski kod. coke oven gas – gas koji emituju koksne peći. codex [ kəʊdeks] – n. commitment [kə m tmənt] – n. coal conversion – prerada uglja u gas ili tečno gorivo. ugalj. coal [kəʊl] – n. coal slurry pipeline – cevovod za transport suspenzije uglja u vodi. poslovnik o radu. cogenerator [kəʊ d enə re tə] – n. coal power plant – električna centrala na ugalj. program. coke oven – koksna peć. cogeneration [kəʊ d enə re ʆən] – n. coal-pit – ugljenokop. combined [kəm ba nd] – adj. coke [koʊk] – n. zakonik. kombinovan. zapaljiv. cohesion policy – politika povezivanja. usklađena. šifra. collector field – kolektorsko polje. koks. code of practice – pravilnik o ponašanju. coal seam – ležište uglja. cokery [ kəʊkəri] – n. product of combustion – proizvod sagorevanja. posvećenost nečemu. combustible [kəm b stibəl] – adj. povezivanje. cohesion [kəʊ hi ən] – n. gorljiv. domaćinstava). pravila službe. naizmenična proizvodnja električne i toplotne enrgije u termoelektrani. sagorevanje. code [ kəʊd] – n. kod. kohezija. combustion [kəm b stʆən] – n. širi skup pravila. coal oil – nafta koja se dobija preradom uglja.carry out commitment CO2 emission reduction – smanjenje ispuštanja ugljen-dioksida. kolektor.

reklamirati (u smislu primedbe). compatible [kəm pætibəl] – adj. party concerned – zainteresovana strana. sastaviti. sastojati se. uporediv. kompatibilan. žaliti se. ticati se. competition authority – nadležni organ za praćenje i nadzor nadmetanja. biti zabrinut. concern [kən s n] – n. konkurencija. konkurentan. complaint [kəm ple nt] – n. comparable methodologies – uporedive metodologije. gas concentration – koncentracija gasa. territory of the party concerned – teritorija zainteresovane 26 . koji se može porediti. dizel-motor. competition [ k mpə t ʆən] – n. kompresija. žalba. javnost koje se tiče nešto. comprehensive [ k mpr hens v] – adj. kompresovan. countries concerned by the process – zemlje zainteresovane za proces. skupiti. stvaranje izvršne verzije programa. competitive [kəm petit v] – adj. compression [kəm preʆən] – n. takmičenje. competitiveness [kəm petit vnis] – n. comparable [ k mpərəbəl] – adj.mutual committment mutual committment – obostrana obaveza. sposobnost nadmetanja. compressed natural gas (CNG) – komprimovani prirodni gas. competitive energy – energija konkuretna u određenom smislu. concern [kən s n] – v. komprimovan. comprehensive safety assessment – sveobuhvatna procena bezbednosti. odnositi se na. nadmetanje. u skladu sa. compile [kəm pa l] – v. comprise [kəm pra z] – v. sveobuhvatan. compressed [kəm preʆən] – adj. usaglašavanje. compliance [kəm pla əns] – n. public concerned – zainteresovana javnost. normi). tužba. concentration [ k nsən tre ʆən] – n. compatible with industry procedures – uskladu sa industrijskim procedurama. konkurentnost. compression-ignition engine – motor sa paljenjem pod kompresijom. biti u vezi sa. obuhvatati. kompilirati. in compliance with – u skladu sa. koncentracija. koncern. javnost na koju nešto utiče. veliko preduzeće. pridržavanje (pravila. uporediv. complain [kəm ple n] – v.

kongestija. priključak. constraint [kən stre nt] – n. condensate [ k ndənseit] – n. koji povezuje. rezervni plan. contingency plan – plan za vanredne situacije. confidential [ k nfi denʆəl] – adj. conduction [kən d kʆən] – n. koji doprinosi čemu. provodnik. confidentiality [ k nfidenʆi æliti] – n. soil condition – stanje zemljišta. razmatranje. održanje. poverljiv. constituent [kən st tʆuənt] – n. zajedničko. road conditions – stanje puta. spaja. veza. connector [kə nektə] – n. uskladištenje energije. sastavni deo. združeno delovanje. prepreka. congestion [kən d estʆən] – n. obzir. razmotriti. consumer [kən sju mə] – n. conservation of energy – čuvanje. potrošač. potrošnja. conductivity [k nd k t viti] – n. ograničenje. 27 . očuvanje.contingency plan strane. eventualnost. conductive [kən d kt v] – adj. dovodi do čega. condition [kən d ʆən] – n. priključni. energije). connect [kə nekt] – v. uslov. trošenje. conduit [ k ndjuit] – n. vezati. conservation of forests – očuvanje šuma. provodljivost. dotaći. kondenzacija. provodnik. zadržavanje. take into consideration – uzeti u obzir. sadržaj. priključak. confidentiality of information – poverljivost informacija. consumption [kən s mpʆən] – n. connecting [kə nektiŋ] – adj. slučajnost. consideration [kən s də re ʆən] – n. condensation [ k nden se ʆən] – n. cev ili kanal. connection [kə nekʆən] – n. vod. poverljivost. zagušenje. conducive (to) [kən dju s v] – adj. konstituent. zakrčenje. održanje. slučaj. conductor [kən d ktə] – n. conservation [ k nsə ve ʆən] – n. stanje. spojiti. provođenje (npr. konzumacija. energy consumption – potrošnja energije. konektor. engineering constraints – tehnička ograničenja. spoj. konzument. kondenzat. u saobraćaju). tečnost dobijena kondenzacijom gasa. čuvanje. concerted action [kən s tid ækʆən] – n. content [ k ntent] – n. contingency [kən t nd ənsi] – n. provodljiv. congestion management [kən d estʆən mæn d mənt] – upravljanje problemom zakrčenosti (npr.

dogovor. conventional [kən venʆənəl] – adj. non-convertible – nezamenjiv. kontrolor. konvencija. konvencionalan. contract [ k ntrækt] – n. za razliku od sintetičkog gasa. converted vehicle – konvertovano vozilo. operater. conventional fuel cycle – ciklus konvencionalnog goriva. rashladni fluid. sposobnost regulacije (sistema). conveyer [kən ve ə] – n. preduzimač. svaka tehnologija koja pretvara potencijalnu energiju u gorivo. convertible [kən v tibəl] – adj. upravljanje. upravljački. cool [ku l] – v. ugovor. convention [kən venʆən] – n. convert [kən v t] – v. cooling [ku liŋ] – n. konvertibilan. coolant [ ku lənt] – n. pretvarati. struje. conventional fuel – konvencionalno gorivo. gasa. transporter. dobavljač. prenošenje. neprekinut. controller [kən trəʊlə] – n. converter [kən v tə] – n. nadzor. control [kən trəʊl] – n. conventional gas – prirodni gas koji se nalazi u prirodi. to) [kən v ʆən] – n. upravljanja. toplotu. contractor [kən træktə] – n. zameniti. conversion fuel factor – faktor konvertovanja goriva. zamenljiv. ugovarač. kontrola. pretvaranje. skup. kontrolni. konvertovati. konvekcija. contract terms – ugovorni uslovi. conversion (into. uslovi predviđeni ugovorom. bilo kog fluida). 28 . uobičajen. koji može da se zameni nečim drugim. pokret. aparatura koja menja svojstva električne struje. proces adaptacije postrojenja sa korišćenja konvencionalnog na korišćenje alternativnog izvora energije. izvođač. sredstvo za hlađenje.continuous continuous [kən t njuəs] – adj. ugovor. regulator. ohladiti. n. izmeniti. continuous current – neprekidni tok (npr. kontrola. neprekidan. konverzija. hlađenje. controllability [kən trəʊlə biliti] – n. convection [kən vekʆən] – n. uređaj za hlađenje. ili u drugi oblik energije. zamena. conveyer belt – transportna traka. controlling [kən trəʊliŋ] – adj. vozilo naknadno adaptirano za korišćenje alternativnog goriva. controlled thermonuclear fusion – kontrolisana termonuklearna fuzija. konvertor.. cooler [ku l] – n. upravljački uređaj.

ključni. counteraction [ kaʊntər ækʆən] – n. ovlašćenje. učesnik (u procesu. core [k ] – n. credentials [kr denʆəlz] – pl. jezgro reaktora. spojnica. corrector [kə rektə] – n. protivdejstvo. obloga. korozivan. korozija. brojač. cost recovery – naknada troškova. counterpart – sagovornik. criteria – kriterijumi.cross-border core [k ] – adj. projektu) istog ili odgovarajućeg ranga. isplativost. kvarenje. regulator. unit cost – jedinična cena. rđanje. counter-measure – protivmera. kriterijum. lomljenje. core energy – osnovna (bazna) energija. jezgro transformatora. crop [kr p] – n. kritičan. suštinski. cover [ k və] – v. sprega. prostor u blizini jezgra nuklearnog reaktora. kultura. cost [k st] – n. kritičnost. prekrivač. prinos. spajanje. koksovanje. crop species – sorta. truljenje. spoj. jezgro. korupcija. cost-benefit – odnos uloženog i dobijenog. energija sadržana u jezgru reaktora. veza. rod. coupling [ k pl ŋ] – n. counter [ kaʊntə] – n. cena po jedinici. prevlaka. cost-competitive – konkurentan po ceni. punomoćje. ispravljač. srž. cross-border – prekogranični. cena. cost-effective – isplativ u odnosu na uloženi novac. core area – osnovno područje. obuhvatiti. cross section – poprečni presek. brojilo. razgovoru. cost-benefit analysis – analiza isplativosti. fixed cost – stalni trošak. trošak. letina. 29 . corruption [kə r pʆən] – n. cracking [ kræk ŋ] – n. corrosion [kə rəʊ ən] – n. usev. prekriti. kritički. vrsta useva. uređaj za korekciju. criterion [kra t əriən] – n. criticality [ kriti kæliti] – n. kontra (prefiks). covering [ k vər ŋ] – n. critical [kritical] – adj. pojava pukotina. estimated cost – predračun. corrosive [kə rəʊs v] – adj. costs – troškovi. cross [kr s] – koji se pruža sa jedne na drugu stranu. profil. pokriti. vredan uloženih sredstava.

damage [ dæm d ] – n. najsavremeniji. najsavremenija tehnologija. kumulativni. crucial [ kru ʆəl] – adj. crude oil – sirova. damper [dæmpə] – n. D daily [ de li] – adj. postavljanje brane. crude oil stocks – zalihe sirove nafte koje se čuvaju u rafinerijama i terminalima naftovoda. dam [dæm] – n. krucijalan. Sofija. cycle [ sa kəl] – n. svakodnevni. damp [dæmp] – v. alternating current (AC) – naizmenična struja. current trends – savremeni tokovi. neprerađen. amortizer. gasa) preko određene granice. current [ k rənt] – adj. damp [dæmp] – adj. crude supplies – zalihe sirove nafte. petrolej koji se nalazi u zemlji pre prerade. cross-border transmission – prenošenje (npr. šteta. prost. kvar. vlažan. cutting-edge [ k t ŋ ed ] – adj. podaci. neprovodni materijal. krug. current [ k rənt] – n. energije. zbirni. el. crude [ kru d] – adj. najmodernija. damming [dæm ŋ] – n. Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. 30 . dnevni. prigušivač. bitan. cumulative [ kju mjələt v] – adj. current proof – protivstrujni. prigušnica. current issues – tekuća pitanja. oštećenje. tekući.cross-border trade cross-border trade – prekogranična trgovina. neprečišćen. curb [k b] – v. ciklus. prigušiti. uspor rečnog toka. data [ de tə] – pl. brana. current-carrying – pod naponom. electrical current – električna struja. 1994. sirov. cutting-edge technology – najnovija. suštinski. period. ograničiti. struja. smanjiti. tok. neprerađena nafta. aktuelni. regulisati. najmoderniji. cumulative impact – kumulativni uticaj.

stepen. zahtev. tražnja za nečim na tržištu. data processing – obrada podataka. high demand – visoka potražnja. kosina. delta [ deltə] – n. neaktivan. odstraniti gas iz neke supstance ili prostora. koncentracija. density [ densiti] – n. demand [d mɑ nd] – n. kašnjenje. average demand – prosečna potražnja za nečim na datom prostoru tokom zadatog vremenskog perioda (npr. demand power – zahtevana snaga. deep mine – jamski rudnik. dead conductor – beznaponski provodnik. dead [ded] – adj. degasing vent – ventil (otvor) za ispuštanje gasa. degree [d gri ] – n. data flow – tok podataka. degas. daylighting control – kontrola dnevnim svetlom. delivery charge [d l vəri tʆɑ d ] – n. gustina. mrtav. dezaktivirati. dead time – izgubljeno vreme. nulti. de-gas [di gæs] – v. krajnji rok. raskinuti. ispustiti. odlaganje. data logging – prikupljanje. broj kilovat časova upotrebljenih u periodu od 24 sata daje prosečnu potražnju za taj period). delay [d le ] – n. 31 . truljenje. isključiti. propadanje. dnevna svetlost. demand restraint measures – mere ograničenja potrošnje. deadline [ dedla n] – n. beznaponski. cena isporuke. dubok. osloboditi.density data acquisition – prikupljanje podataka. nivo. demand charge – tarifa koju plaća veliki potrošač (el. strmina. odstranjivanje gasa. potražnja. deep mining – dubinski kop. usporenje. daylight [ de la t] – n. dating pulse [ de t ŋ p ls] – impuls za sinhronizaciju. degasification [di gæsifi ke ʆən] – n. neformalni skraćeni naziv za apsolutnu razliku neke dve fizičke veličine. deactivate [di æktive t] – v. beleženje podataka. vreme zastoja. rečna delta. razdvojiti. decouple [d k pəl] – v. decline [d kla n] – n. sunovrat. raspad. decay [d ke ] – n. energije) za nivo potrošnje u udarnom vremenu. kontrolni sistem koji reguliše (najčešće) rasvetu zavisno od intenziteta dnevnog svetla. deep [di p] – adj.

razvoj. otkrivanje. dizel gorivo. depository [d p zitəri] – n. nalazište. difuzan. spuštanje na niži nivo odlučivanja ili niži položaj. desalinizacija. nanos. osiromašen. šteta. raširen. uštrb. uređaj. deregulation [di regjə le ʆən] – n.). raspršiti. naprava. ukidanje.dependence on dependence on [d pendəns] – n. decentralizacije i sl. opustinjavanje. energetski izvori zasnovani na prirodnim resursima koji se mogu iscrpsti. ukidanje poreza. depozit. depletable [d pli təbəl] – adj. deposit [d p zit] – v. diffuse [d fju z] – v. device [d va s] – n. nataložiti. derogation [ dirə ge ʆən] – n. raspršen. detaxation [tæk se ʆən] – n. dependency on energy imports – zavisnost od uvoza energenata. pretvaranje u pustinju. ispražnjen. diesel oil [ di zəl l] – n. diffuse radiation – difuzno zračenje (npr. iscrpljen. depletable energy resources – ograničeni izvori energije. deployment [d pl mənt] – n. sunčevo zračenje raspršeno česticama u vazduhu ili vodi). deprecijacija. učiniti difuznim. diffuse source – rasut izvor. deponovati. deregulacija. development [d veləpmənt] – n. rasprostranjen. razmeštaj. ukloniti sumpor iz nekog procesa ili supstance. depreciation [d pri ʆi e ʆən] – n. diffuse [d fju s] – adj. izvor energije ili resursa koji je raspoređen na mnogo mesta. deposit [d p zit] – n. developing countries – zemlje u razvoju. zavisnost od. desulphurization [di s lfəra ze ʆən] – n. otkriti. položiti. detektovati. detection [d tekʆən] – n. pojednostavljenje ili smanjenje regulative ili zakonodavnih ograničenja (u cilju ukidanja monopola. depo. depozitar (ugovora). developed countries – razvijene zemlje. detect [d tekt] – v. uklanjanje sumpora iz nekog procesa ili supstance. desertification [d z tifi ke ʆən] – n. uklanjanje soli iz nekog procesa ili supstance. desulphur [di s lfə] – v. utvrditi. strategies for development – strategije razvoja. širenje (nastajanje) pustinje. tj. pad vrednosti. desalination [di sæli ne ʆən] – n. sprava. obezsumporenje. stovarište. skladište. 32 . opaziti. sustainable development – održivi razvoj. pogoršanje. naslaga. izdvojiti sumpor. razvrstavanje. detekcija. foster development – podsticati razvoj.

prekidanje. disposables [d spəʊzəbəlz] – n. disruption prevention – sprečavanje prekida (isporuke el. ne priznati. podložan procesima fermentacije ili razgradnje. waste disposal – odlaganje otpada. digestible agricultural waste – razgradljiv poljoprivredni otpad. dismantle [d s mæntl] – v. npr. discharge [d s tʆɑ d ] – v. disclaim [d s kle m] – v. dispatch [d spætʆ] – v. razilaženje (u mišljenju). pražnjenje. disposal [d spəʊzəl] – n. disengagement [ d s n ge d mənt] – n. ispustiti. disaster area – zona nesreće. 33 . direct access – direktan pristup. diskrepanca. disruption [d s r pʆən] – n. prekidač. razdvajač. neusaglašenost. neposredan. discharge of functions – razrešiti obaveze. potrošni materijal. disaster [d zɑ stə] – n. neslaganje. direktan. nepoklapanje. mogućnost potrošača na malo da kupi el. dispatcher [d spætʆə] – n. razdvojiti. onaj koji raspoređuje. isključiti. energiju direktno sa veleprodajnog tržišta. discrepancy [d skrepənsi] – n. isprazniti. premeštanje. nepogode ili katastrofe. nesreća. prekid. disassemble [disə sembəl] – v. a ne od lokalnog distributera. upotrebljiva toplotna. disconnector [ d skə nektə] – n. otpremiti. energije). nesklad. svarljiv. dislocation [ d slə ke ʆən] – n. rasklopiti. odstupanje. rasteretiti. discharge [d s tʆɑ d ] – n. ispuštanje. direct current (DC) – jednosmerna struja. električna i svetlosna energija direktno dobijena od sunca u određenom prostoru. direct energy conversion – proizvodnja električne energije iz energetskog izvora bez prenošenja energije do radne tečnosti ili pare (bez posredovanja termomehaničkih procesa). dostaviti. osporiti. direct current (DC) – jednosmerna struja. discharge of pollutants – ispuštanje zagađujućih materija. odlaganje. rasklopiti. eddy current – vrtložna struja. uklanjanje. dispečer. katastrofa. direct [da rekt] – adj. osloboditi. direct solar gain – direktna solarna dobit. isključenje (iz procesa). demontirati. razgradljiv. disconnect [ d skə nekt] – v. raspolaganje. demontirati. rastaviti. electric discharge – električno pražnjenje. dislokacija. rastvorljiv. nevolja.disruption prevention digestible [da d estibəl] – adj.

suv. distribution [ d stri bju ʆən] – n. na dole. naniže. driving [ dra v ŋ] – adj. inicijativa). double glazing [ d bəl gle z ŋ] – n. dry [drai] – adj. koji se odvija tokom 24 sata. kanalizacija. odstupanje. otklon. divert [da v t] – v. gubitak. čija je aktivnost vezana za dnevni ritam. down time – vreme kada je sistem isključen (havarijski). drainage [ dre n d ] – n. potopiti. diversifikacija. dissipation [ d si pe ʆən] – n. distribucija (npr. mana. utopiti. promeniti pravac. diversification [da v sifi ke ʆən] – n.disruptive disruptive [d s r pt v] – adj. downed – umanjen. pobudni. nedostatak. dissolved gas – rastvoreni gas (npr. poremećaj. diversity of supply – raznovrsnost ponude. isušivanje. drown [draʊn] – v. pomak. prirodni gas koji se nalazi pomešan sa naftom u prirodnim nalazištima). koji se odvija u doba dnevnog svetla. suša. DNO [di en əʊ] – n. energije. pomeranje. drenaža. down [daʊn] – prep. ometajući. diversity [da v siti] – n. brain drain – odlazak stručnjaka. niz. drenirati. prozori sa duplim staklima. drain [dre n] – v. skrenuti. rastvoriti. dissemination of information – širenje informacija. diseminacija. distributing [d str bju t ŋ] – adj. distributing network – električna razvodna mreža. dissolve [d z lv] – v. isprazniti. crpsti. lokalni operater za snabdevanje el. pogon. drain [dre n] – n. driving force – pokretačka snaga (npr. oboren. downwind – niz vetar. putem niskonaponske mreže). dissemination [d semi ne ʆən] – n. 34 . distributing company/industry – preduzeće/industrija koja se bavi distribucijom el. razvodni. downstream – nizvodno. niz struju. smetnja. raznolikost. energije do konačnih potrošača. rasejavanje. dnevni. disturbance [d st bəns] – n. diurnal [da nəl] – adj. raznovrsnost. dry cellulosic material – suvi celulozni materijal. disipacija. drift [dr ft] – n. rasipanje. odvoditi. odliv mozgova. energijom. isporuka el. drawback [ dr bæk] – n. drought [draʊt] – n. pogonski.

dual-fuel/bi-fuel vehicle – vozilo koje radi na dva različita goriva (npr. durable [ djʊərəbəl] – adj. izdržljivost. baciti. in due course – pravovremeno. dumping [ d mp ŋ] – n. provodni kanal. s pravom. izdržljiv. alocirati sredstva. dump site – smetlište. obeležiti. (el. dump [d mp] – v. surface warming – zagrevanje zemljine površine. označiti. dual [ dju əl] – adj. dužan (u smislu obavezan). connection – uzemljenje. postojan. pokretač. due to – zbog. dump energy – neiskorišćena energija pri nekom procesu. taj vazduh se potom sprovodi kroz dva nezavisna provodna kanala do tačke upotrebe gde dolazi do mešanja. istovarivanje.earth surface warming dry hole – izvor koji je presušio (suvi izvor) koji ne daje gas ili naftu. dumper truck – kamion za prevoz smeća i otpada. istovariti. kanal. dumping ground – teren na koji se nešto izbacuje. trajan. durability [ djʊərə b liti] – n. postojanost. očekivan. podesan. dynamo [ da nəməʊ] – n. 35 . dual-paned – prozor sa dvostrukim staklom. dump [d mp] – n. dinamo. kompresovani prirodni gas i benzin). odlaže. dam – zemljana brana. usled. E earmark [ earth [ θ] earth earth earth earth earth əmɑ k] – v. mesto na koje se nešto baca. bacanje. trajnost. in due time. duly [ dju li] – adv. due [dju ] – adj. uzemljenje. zemni. dvostruki. kako treba. – n. zemlja. embankment – zemljani nasip. otporan. due to exceptional circumstances – usled vanrednih okolnosti. generator. deponija. surface – zemljina površina. dual-duct system – centralni sistem za zagrevanje i ventilaciju koji stvara vazduh na dve temperature i nivoa vlažnosti.) višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. dospeo. duct [d kt] – n. dampiranje.

delotvornost. privredni. uticaj. otpadne tečnosti. curenje. effect [ fekt] – n. elapse [ læps] – v. 36 . odnosi se na situaciju kada industrija postiže smanjenje troškova na osnovu povećanja obima proizvodnje. zemljom nasuta brana. ecology [ k ləd i] – n. energy efficiency – energetska efikasnost. electric radiant heating – električno grejanje u kome se direktno dobijena toplota širi zračenjem bez pomoći ventilatora ili radnog fluida. efficiency [ f ʆənsi] – n. energiju krajnjim korisnicima.earthfill dam earthfill dam [ θfil dæm] – n. distorting effect – negativan. ekonomija. electric utility – osoba ili državna agencija sa monopolom na franšizu. economy [ k nəm ] – n. stupanj korisnog delovanja. proteći. effectiveness [ fekt vnis] – n. electric [ lektr k] – adj. electric shock – električni udar. efikasnost. i koji prodaje el. zemljani radovi. efektivnost. economy of scale – ekonomija obima. isticanje. economic [ ekə n m k] – adj. loš uticaj. beneficial effect – koristan učinak. ecosystem [ i kəʊ sistəm] – n. električni generator. proći. economize [ k nəma z] – v. vrtložna struja. delotvornost. ekonomisati. elapsed time – proteklo vreme. enhance efficiency – povećati učinak. agro-industrial effluents – otpadne vode iz poljoprivrede i industrije. ekonomski. effluents [ efluənts] – pl. električan. electrical efficiency – pokazatelj odnosa dobijene el. ekosistem. economic life – isplativa dužina trajanja. energije u odnosu na utrošeno gorivo za njenu proizvodnju. korisnog učinka. electric resistance heater – otporni grejač. earthing [ ð ŋ] – n. electric generator – elektrogenerator. earthwork [ θw k] – n. ekologija. eddy current [ ædi k rənt] – n. eletroefikasnost. effluence [ efluəns] – n. uzemljenje. štedeti. efekat. termin koji se odnosi na optimalnu proizvodnju i potrošnju roba i usluga. economic efficiency – ekonomska efikasnost. grejni element zasnonvan na električnom otporu materijala.

emission [i miʆən] – n. količine zagađujućih materija (koje se ispuštaju u okolinu) koje mogu biti predmet trgovine. opasnost. emergency measures – mere za hitne slučajeve. kabl za rezervno napajanje. electrical circuit – električno kolo. posedovanje traženih uslova. 37 . gasovi. emanation [ emə ne ʆən] – n. emergency self-sufficiency in oil supplies – sposobnost oslanjanje na sopstvene naftne rezerve u vanrednim situacijama. electrical plant – elektrana. energije. emanacija. electricity purchase – nabavka. emission standard – standard emisije. electricity [ lek tr səti] – n. emergency cable – rezervni kabl. izbijanje. električna centrala. emergency reserves – rezerve energenata namenjene vanrednim situacijama. energije. kvalifikovanost. electrical utility – elektrana. electricity generation capacity – kapacitet za proizvodnju el. ozidana obala. emergency reserve commitment – obaveza obezbeđivanja rezervi energenata za vanredne situacije. electricity works – elektrana. Ženeva 1984. emergency core cooling system (ECCS) – oprema za hlađenje nuklearnog reaktora u slučaju kompletnog prestanka rada hladnjaka. električna centrala. kupovina el. elektricitet. nevolja. zaštititi obalu nasipom. elektrifikacija. electricity generation – proizvodnja el. embankment [ m bænkmənt] – n. eligibility [ el d ə b ləti] – n. embank [ m bænk] – v. emission trading – trgovina emisijama (pre svega u vazduhu). EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi. electrical grid sub-stations – trafo stanice. emergency [ m d ənsi] – n. isparavanje. emergency stocks – zalihe za vanredne situacije. ispuštanje. emisija. electrification [ lektrifi ke ʆən] – n. energije. electrical [ lektr kəl] – adj. čestice i drugi materijal ispušten u okolinu usled sagorevanja goriva. električni. nasip.emission trading electric water heating – električno zagrevanje vode. maksimalna količina zagađujućih supstanci koju je po propisima dozvoljeno ispustiti iz jednog izvora.

otpornost. energy diversity – raznovrsnost energetskih izvora. ugroziti. energy consumption – potrošnja energije. energy crops – biljke koje se mogu koristiti za dobijanje energije (bilo direktnim sagorevanjem ili za dobijanje sintetičkih goriva). izdržljivost. endanger [ n de nd ə] – v. energize [enəd a z] – v. ispuštati. obuhvatiti. postojanje različitih tipova energetskih izvora na određenom prostoru. energy charge – naknada za utrošenu električnu energiju. endogen. endorse [ n d s] – v. endurance [ n djʊərəns] – n. gaseous and particulate emission – ispuštanje gasova i štetnih čestica. trajnost. energy efficiency strategies – strategije energetske efikasnosti. izložiti opasnosti. emitovati. enkapsulirati. emmision limit values – granične vrednosti emisija. atomic energy – atomska energija. energetic [ enə d et k] – adj. sopstvena sposobnost. koji nastaje iz unutrašnjih uzroka. energy efficient technology – tehnologija koja efikasno koristi energiju. Energy Charter Treaty – Energetska povelja (ugovor). endogenous capacity – unutrašnja. prihvatiti. endangered species – ugrožene vrste. energija (meri se u vatima). relativna sposobnost zračenja površine materijala (u odnosu na crno telo). 38 .emission trading scheme emission trading scheme – pravila (sistem) trgovine pravima za ispuštanje zagađujućih materija. usvojiti. energetics – pl. encapsulate [ n kæpsjəle t] – v. energy [ enəd i] – n. endogenous [ n d d inəs] – adj. vehicle emission control – kontrola izduvnih gasova iz vozila. staviti pod napon. hermetički zatvoriti. pobuditi. emit [i mit] – v. emittance [ m təns] – n. energy demand – potražnja za energijom. encompass [ n k mpəs] – v. energetika. količina novca koju potrošač plaća po utrošenom kilovat satu energije. Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects – Protokol o energetskoj efikasnosti i odgovarajućim aspektima životne sredine uz Energetsku povelju (ugovor). energetski. energičan.

energy reserves – energetske rezerve. entail [ n te l] – v. energy policy – energetska politika. gas fueled engine – motor koji radi na gas. oplemenjivanja (npr. enter into force – stupiti na snagu. enter into negotiations – započeti pregovore. naglasiti. obogaćivanje. energetski resursi koji su poznati i koji se mogu iskoristiti uz pomoć trenutno raspoložive tehnologije i uz prihvatljive troškove. politika koja podstiče razvoj tehnologija usmerenih ka diversifikaciji izvora energije i umanjuje oslanjanje na konvencionalna goriva. oplemenjivanje. enter into consultations – započeti konsultovanje. simboličan naziv za regiju koja je udaljena od drugih proizvođača električne energije. politika koja razmatra rizike zavisnosti od izvora goriva sa udaljenih i nestabilnih regiona sveta. imati kao posledicu. započeti. pospešiti. enrichment services – usluge obogaćivanja. oplemeniti. natural gas engine – motor koji radi na prirodni gas. enhance [ n hɑ ns] – v. energy/fuel diversity – raznovrsnost izvora energije odnosno goriva. motor. energy market – tržište energijom. prodreti. enriched uranium – obogaćeni uranijum. tržište energenata. energy-conversion unit – jedinica (u smislu postrojenja) gde se jedan oblik energije pretvara u drugi. four-stroke engine – četvorotaktni motor. energy island – energetsko ostrvo. enter [ entə] – v. proizvodnja aluminijuma). kao i prednosti domaćih i alternativnih izvora goriva.enter into negotiations energy inefficient plant – energetski neefikasno postrojenje. 39 . energy sector – energetski sektor. energy intensive industry – industrija koja troši velike količine energije (npr. snabdevanje obogaćenim uranijumom. energy saving – mere štednje energije. istaći. energy security / fuel security – energetska bezbednost. enriched uranium supply – zalihe obogaćenog uranijuma. povlačiti za sobom. energy management system – sistem upravljanja energijom. energy supply crisis – kriza u snabdevanju energijom. enrichment [ n r tʆmənt] – n. enrich [ n r tʆ] – v. uranijuma. nastupiti. podrazumevati. poboljšati. obogatiti sadržaj nečega. rude). ući. pogonska mašina. engine [ end in] – n.

eradication [ rædi ke ʆən] – n. erode [ rəʊd] – v. European Environment Agency (EEA) – Evropska agencija za životnu sredinu. iskoreniti. okolina. izjednačiti. spiranje. poveriti. environment [ n va rənmənt] – n. environmentally friendly energy – energija koja najmanje šteti životnoj sredini. izjedati. equalize [ i kwəla z] – v. koji nije štetan po životnu sredinu. assembling/manufacturing enterprise – preduzeće za proizvodnju odnosno montažu. equitable [ ekwitəbəl] – adj. istovetan. entry into force – stupanje na snagu. ekvivalent potrošač. Espo. entrust [ n tr st] – v. equivalent customer [ kw vələnt k stəmə] – n. nagrizanje. entry [ entri] – n. 1991. poduhvat. nepristrastan. European energy regulator – evropski zakonodavac u energetici. on the basis of equity – na osnovu jednakosti. pravedan. predvideti. entrenched [ n trentʆt] – v. ulazak. jednak. small and medium-sized enterprises (SME) – mala i srednja preduzeća. local environment – lokalno okruženje. Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. envisage [ n v z d ] – v.enterprise enterprise [ entəpra z] – n. European Centre for Energy Network (ECEN) – Evropski centar za energetsku mrežu. ulaženje. iskorenjivanje. equiphase [ i kwife z] – adj. ekvipotencijalan. životna sredina. erosion [ rəʊ ən] – n. on equitable basis – na jednakoj osnovi. nagrizati. erodirati. eradicate [ rædike t] – v. koji se tiče životne sredine. erozija. sredina. habanje. istofazni. entry barrier – ulazna barijera. environment(ally) friendly [ n va rən mentli frendli] – adj. integritet životne sredine. entrenched custom – ustaljeni običaj. environmental protection – zaštita životne sredine. equipotential [i kwipə tenʆəl] – adj. environmental integrity – jedinstvo. preduzeće. environmental [ n va rən mentl] – adj. 40 . uništavanje. u istoj fazi. ujednačiti. nivelisati. u jednakoj meri. stupanje. ustaljen. razarati. preduzetništvo.

pražnjenje. exploitation [ ekspl te ʆən] – n. širenje. eksploatacija. exchange [ ks tʆe nd ] – n. evolution [ i və lu ʆən] – n. izloženost. ex works cost [ eks w ks k st] – franko kapija. exhaust gas – izduvni gas. expansion [ k spænʆən] – n. višak. in excess – suviše. prekomeran. usisni ventilator. proširiti. excavation [ ekskə ve ʆən] – n. exchange of personnel – razmena osoblja. evolucija. preteran. everlasting [ evə lɑ st ŋ] – adj. kretanje. dugotrajan. ekshaustor. evaporator [ væpəre tə] – n. postepeni razvoj. vakumiranje.extension European Grid Code (EGC) – evropski kod (zakon) o dalekovodnim električnim mrežama. iscrpeti. exposure [ k spəʊ ə] – n. radiation exposure – izloženost radijaciji. preteran. exhaust [ g z st] – n. exceeding [ k si d ŋ] – adj. utrošiti. neumeren. korišćenje. iskoristiti. evolutional [ i və lu ʆənəl] – adj. evacuation [ vækju e ʆən] – n. exhauster [ g z stə] – n. pobuditi. događaj. pražnjenje. iskop. upotrebiti. troškovi. izvoz. prekoračiti. utrošiti. više nego. prekomeran. preko. ekscitirati. klauzula prilikom sklapanja ugovora koja podrazumeva da kupac preuzima robu kod prodavca i dodatno obezbeđuje vozarinu i osiguranje. evakuacija. isparivač. proces. exceed [ k si d] – v. razmena. širiti. eksploatisati. izmenjivač. excessive [ k ses v] – adj. iscrpiv. evolucioni. podstaći. proširenje. export [ eksp t] – n. iskopavanje. razmenjivač. expand [ k spænd] – v. ekspanzija. izvezena roba. excess [ ekses] – n. izazvati. excessive spending – prekomerna potrošnja. exchanger [ ks tʆe nd ə] – n. exhaust steam – suvišna para koja se izbacuje iz sistema. radnja. expenditure [ k spend tʆə] – n. upotrebiti. preobilje. exhaustible [ g z stibl] – adj. potrošnja. public expenditure – javna potrošnja. extension [ k stenʆən] – n. 41 . event [ vent] – n. ispumpavanje. izduvni ventil (na parnoj mašini ili motoru) ispust. excite [ k sa t] – v. premašiti. koji se može iscrpeti. potrošiti. exploit [ k spl t] – v. expend [ k spend] – v. produžetak.

ostvarivost. eksterni. uređaj za gašenje požara. facility [fə s liti] – n. spoljni činioci. energije. ispad. fire [fa ə] – n. extinguisher [ k st ŋgw ʆə] – n. feasible [ fi zibəl] – adj. feed stock [ fi d st k] – n. extract [ k strækt] – v. finite oil reserves – ograničene naftne rezerve. iscediti. eksternalije. tehničke mogućnosti. zalihe. olakšati. zapaliti. fault time – vreme ispada (sistema). npr. fire hazard – opasnost od požara. vatra. feasibility [ fi zi b l ti] – n. fertilizer [ f təla zə] – n. ekstrahovati. radioaktivnog materijala). neispravnost. 42 . externalities [ k st nælitiz] – pl. finite [ fa na t] – adj. ostvariv. fermentacija. moguć. handling and treatment facilities – postrojenja za rukovanje i obradu (npr. dovod. neispravnost. izvući. power failure – nestanak električne energije. dopremanje sirovine ili materijala u proces (prerade). đubrivo. greška. obezbediti. F facilitate [fə s lite t] – v. omogućiti. postrojenje. feed [fi d] – n. neuspeh. fermantation plant – postrojenje. feasibility study – studija (elaborat) izvodljivosti. ekstrakt. pogon za vrenje. vrenje. izvodljivost. external costs – eksterni troškovi. prostorije. extra high voltage (EHV) [ ekstrə ha vəʊlt d ] – n. mineral fertilizer – mineralno đubrivo. fireproof [ fa əpru f] – adj. vatrootporan. otkaz (sistema). izvodljiv. istisnuti. extract [ ekstrækt] – n. konačan. ili sirovine koje se prerađuju. external [ k st nl] – adj. spoljni. failure [ fe ljə] – n. objekti. nivoi voltaže viši od onih koji se normalno koriste kod prenosa el. facilities – sredstva.extention to the network extention to the network – priključivanje na mrežu. goriva potrebnog za pogon mašine. kvar. fermentation [ f men te ʆən] – n. oprema. fault [f lt] – n. facilitate the development – omogućiti razvoj. ograničen.

unapređivati. leteći pepeo. focus [ fəʊkəs] – v.fragile fission [ f ʆən] – n. dijagram odvijanja procesa. podstaći razvoj. fosilni ostatak. pročelje. 43 . fluctuate [ fl ktʆue t] – n. fluktuirati. prinudni. fiksna cena. prognoza. fixed price [f kst pra s] – n. fossil fuel – fosilno gorivo. flowchart [fləʊ tʆɑ t] – n. naterati. fly ash [flai æʆ] – n. flood [fl d] – n. oslobađanje energije kao posledica cepanja jezgara atoma. focus [ fəʊkəs] – n. fossil [ f səl] – n. forecast [ f kɑ st] – n. fisija. be at forefront – biti ispred drugih. forefront [ f fr nt] – n. force majeure – viša sila. flow [fləʊ] – v. vrata brane. teći. foster the development – pospešiti. vis major. put in focus – staviti u centar pažnje. fluidizacija. žižna tačka. snaga. biti veoma napredan. flow [fləʊ] – n. jačina. fluid. krhak. fossilization [ f səla ze ʆən] – n. prisilni. forest [ f rist] – n. focal point [ fəʊkəl p nt] – n. kolebati se. fragile [ fræd a l] – adj. fokusirati. fluidization [ flu ida ze ʆən] – n. short rotation forestry – gajenje brzorastućeg drveća i bilja. cepanje. force [f s] – n. prvi red. forestry land – šumsko zemljište. ravni kolektor solarne energije. prednja strana. centar pažnje. ustava. poplava. fosil. fosilizacija. flashover [flæʆ əʊvə] – n. nestalan. prevođenje u tečno stanje. pražnjenje (varnično). tečan. forest-based industries – industrije zasnovane na šumarstvu. fossil fuel substitution – substitucija (zamena) fosilnog goriva. pod pritiskom. kretati se. loman. sila. predviđanje. fluid [ flu id] – n. šumarstvo. floodgate [ fl dge t] – n. lomljiv. flat plate [flæt ple t] – n. tok. tečnost ili gas. forced [f st] – adj. flow net – strujna mreža. foster [ f stə] – v. podsticati. pepeo nošen vazduhom. žiža. ravna ploča. šuma. forestry [ f ristri] – n. fokus.

fuel switching – prelaženje na drugi vid goriva. spajanje. snabdevanje gorivom. fuel-based generation [ fjuəlbe st d enə re ʆən] – n. osnovni. gorivo. frequent [ fri kwənt] – adj. benzin. fuel-oil residue – mazut i druge teške frakcije nafte. fundamental [ f ndə mentl] – adj. stapanje. primiti. fume [fju m] – n. fusion [ fju ən] – n. fuel oil – petrolej. okvir. cisterna za snabdevanje gorivom.framework framework [ fre mw k] – n. fuelwood species plantation – sađenje drveta koje se koristi kao ogrev. fulfil. fulfill [fʊl f l] – v. fundamental safety principles – osnovni principi bezbednosti. dim. čest. fuzija. community energy saving framework – okvir za štednju energije unutar zajednice. napajanje. gain [ge n] – v. profitirati. bazični. fulfil the conditions – ispuniti uslove. gain [ge n] – n. fuel gas – sintetički gas. 44 . G G8 [d i e t] – organizacija osam ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta. energije na bazi goriva. proizvodnja el. gas [gæs] – n. frekvencija. jačina (signala). fundamentalni. učestanost. gasovita supstanca. fuelling [fjuəl ŋ] – n. isparenja. fuel switching capacity – normalna potrošnja nafte koja se može zameniti drugom vrstom goriva u vanrednim situacijama. ispuniti. fuel cell – gorivna ćelija. fueller [fjuələ] – n. steći. furnace [ f nəs] – n. peć. frequency [ fri kwənsi] – n. popuniti. fuel [fjuəl] – n. kamion. dobit. fuel blend – mešavina goriva. ogrev. drvo za ogrev. fuelwood [ fjuəlowʊd] – n. fusion energy – fuziona energija. dobiti. gas.

gas fuelled engine – motor koji radi na gas. koji sadrži gas. bulk electricity generation – proizvodnja el. Geographical information system (GIS) [d a es] – n. gaseous fuel – gasno gorivo. geographical scope [ d i ə græf kəl skəʊp] – geografski obuhvat. gas import – uvoz gasa. on-site electricity generation – proizvodnja električne energije na mestu korišćenja. generation dispatch and control – prikupljanje i slanje sa različitih proizvodnih kapaciteta. geoelectric [ d ə lektr k] – adj. pretvoriti u gas. sistem za određivanje položaja pomoću satelita. gas storage regiment – režim skladištenja gasa. gasification [ gæsifi ke ʆən] – n. gas utility – subjekt autorizovan za distribuciju i transport prirodnog gasa. enerije u velikim količinama. gas emission – ispuštanje gasa. generacija. benzin. gasoil [ gæs il] – n. gas storage – skladištenje gasa. 45 . generation [ d enə re ʆ ən] – n. geografski informacioni sistem. gasify [ gæsifai] – v. električna energija koja se dobija pomoću zemljine toplote. natural gas – prirodni gas. stvaranje. dizel gorivo. geological [ d i ə l d kəl] – adj. Geographical (Global) Positioning System (GPS) [d p es] – n. geoelektričan. geološki. gas-pipeline [ gæspa p] – n. geoelectricity [ d ə lek tr siti] – n. gas-pipe.geological gas consumption – potrošnja gasa. gasovod. proizvodnja. gasifikacija. gasoline [ gæsəli n] – n. gas grid – gasovodna mreža. kao i pružanje podrške i drugih usluga. obično prirodan gas. emitovanje u atmosferu. u obliku gasa. gasovit. ispuštanje gasa. generation company (GENCO) – kompanija koja upravlja i održava postojeće električne centrale. geodiverzitet. – električna centrala. gaseous emission – emisija gasa. geodiversity [ d əda v siti] – n. generisanje. non-grid-connected generation – proizvodnja električne energije van električne mreže. geoelektricitet. gaseous [ gæsiəs] – adj. generation station n.

geothermal and heat pumps – geotermalne (toplotne) pumpe. greenhouse gases – gasovi staklene bašte. globalno. donacija. geotermalni. geothermal energy – geotermalna energija. 46 . geothermal [ d i əʊ θ məl] – adj. geological/geographical information – geološke odnosno geografske informacije (o određenom prostoru). koje se odnosi na zelenilo ali i (u prenosnom smislu) na prirodu i životnu sredinu. electricity grid – dalekovodna električna mreža. greenhouse [ gri nhaʊs] – staklenik. green action – akcija usmerena na zaštitu prirode i životne sredine. grid access conditions – uslovi pristupa dalekovodnoj električnoj mreži. greenhouse gas emission – emisija gasova staklene bašte. geothermal power capacity – geotermalni energetski kapacitet. gasovi koji pojačavaju efekat staklene bašte. bruto. global climate change n. mreža. geothermal gradient – geotermalni gradijent. grid-connected photovoltaic generation – proizvodnja električne energije fotonaponskim ćelijama povezanim u mrežu. greenhouse effect – efekat staklene bašte. ulaganje u zaštitu i unapređenje životne sredine (na mešati sa green field investments). električna mreža.geological storage geological storage – geološko skladištenje. promena neke veličine u prostoru. grant [grɑ nt] – n. greenfield investments – investicije u izgradnju novih postrojenja. global [ gləʊbəl] – adj. zeleno. green investments – »zelene investicije«. stepen porasta temperature sa povećanjem dubine. grid rules – pravila korišćenja dalekovodne električne mreže. gross [grəʊs] – adj. ukupan. gradient [ gre diənt] – n. gradient. staklena bašta. – globalne klimatske promene. greenhouse impact – uticaj na efekat staklene bašte. koje se odnosi na ceo svet. green [gri n] – adj. dotiranje. svetsko. grid [gr d] – n. Global Environmental Facility (GEF) – Međunarodna institucija za finansijsku podršku u oblasti zaštite životne sredine. takođe i akcija ozelenjavanja. rešetka. global warming – globalno zagrevanje.

zagrejati. hazard [ hæzəd] – n. hazardous [ hæzədəs] – adj. heat [hi t] – v. šteta. heat [hi t] – n. ground [graʊnd] – n. centar eksplozije. opasnost. iskoristiti. zagrevanje. harmful [ hɑ mfəl] – adj. angažovati. 47 . ground-level [ graʊnd levəl] – adj. harmful effect – štetni uticaj. osnova. na površini zemlje. ozleda. gross energy consumption – ukupna energetska potrošnja. heat loss – toplotni gubitak. harmonize [ hɑ məna z] – v. sprečiti.heat-resistant gross domestic product (GDP) – bruto domaći proizvod. ground-level ozone – prizemni ozon. kočiti. harmonizovati. guidance [ ga dəns] – n. ground-level concentration – koncentracija neke supstance u prizemnom sloju. vođstvo. grejač. harness financial instruments – upotrebiti finansijske instrumente. uzemljenje. shock hazard – opasnost od električnog udara. hazardous substances – opasne supstance. rizičan. H hamper [ hæmpə] – v. rizik. gross national product (GNP) – bruto nacionalni proizvod. heater [ hi tə] – n. otporan na zagevanje. bojler. grounding [ gra nd ŋ] – n. uzemljenje. upregnuti. heat transfer – prenos toplote. heating [ hi t ŋ] – n. prizemni. hazardous waste – opasan otpad. uposliti. hazard. štetan. heat-resistant [ hi t r z stənt] – adj. harness [ hɑ nis] – v. podloga. opasan. usporavati. hamper the use – sprečavati upotrebu nečega. toplota. uskladiti. harm [hɑ m] – n. ground water – podzemna voda. heat gain – toplotna dobit. ground-zero [ graʊnd z ərəʊ] – n. grejati. tlo.

mnogo. visoko.heavy heavy [ hæv ] – adj. vodonik. high tension – visoki napon. hydro-electric power station – hidroelektrana. hydrocarbon [ ha drə kɑ bən] – n. vruće podzemne stene (kao alternativni izvor energije). horsepower (HP) [ h s paʊə] – n. Helsinki 1992. hydro-electricity [ ha drə lek tr siti] – n. uragan. hydrogen (H) [ ha drəd ən] – n. dalekovod. Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. high-tension switch [ ha tenʆən sw tʆ] – visokonaponski prekidač.7 vati). Hertz (Hz) [h ts] – n. high voltage transmission line – visokonaponski dalekovod. heavy fuel oil – mazut. hydrogen fuel cell n. skladištenje. hydro energy – hidro energija. el. highlines [ha la nz] – n. hydrocapacity [ ha drə kə pæsiti] – n. herc. veoma. hydroenergetic potential – hidroenergetski potencijal. hydro [ ha drə] – hidro. heavy metals – teški metali. hurricane [ h rikən] – n. high efficiency – visoka efikasnost. high voltage – visoki napon. težak. ugljovodonik. energija stvorena u hidroelektrani. hidroelektrični. 48 . hydroelectric [ ha drə lektr k] – adj. konjska snaga (745. housing [ haʊz ŋ] – n. tajfun. jedinica za frekvenciju (1/sec). – vodonična ćelija. koji se odnosi na vodu. smeštaj. raspoložive količine vode. hydroelectric power – hidroelektrična energija. heavy water – teška voda. hot dry rock [ h t dra r k] – n. high [ ha ] – adv.

implementation of requirements – primena uslova. incremental costs – rastući troškovi. indigenous energy resources – sopstveni energetski resursi (jedne zemlje). implementirati. in-situ gasification – pretvaranje uglja u sintetički gas na nalazištu. implement [ mpləment] – v. uticaj. kontrolisano spaljivanje. osvetljenje. implementation of reform – primena reforme. Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata. domaći. import [ mp t] – n. uređaj (peć) za sagorevanje. izvršenje. incremental [ ŋkrə mentl] – adj. primena. impetus [ mpitəs] – n. uvozna roba. incumbent [ n k mbənt] – adj. impoundment [impaundmənt] – n. postepen. stimulans. autohtoni. udar. na mestu. starosedelački. primeniti. rasveta. učinak. podsticaj. indigenous community – autohtona zajednica. inkrementalan. na funkciji. impact [ mpækt] – n. prirodnom ili prvobitnom mestu. 49 . in-situ combustion – sagorevanje na licu mesta. Helsiniki 1992. sagorevanje. indigenous renewable energy sources – sopstveni obnovljivi izvori energije. delovanje.Industrial Accidents Convention I illumination [ lu mi ne ʆən] – n. uvoz. incineration [ n s nə re ʆən] – n. sudar. implementation of agreement – primena sporazuma. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu. implementacija. proper implementation – ispravna implementacija. rules of implementation – pravila implementacije. podsticaj. trenutno aktivni (službenik). incinerator [ n s nəre tə] – n. nasip ili druga veštačka barijera. indigenous [ n d d inəs] – adj. in situ [ n s tju ] – adv. količina vode koju drži brana. sprovođenje. na svom uobičajenom. implementation [ mpləmen te ʆən] – n. incentive [ n sent v] – n.

interim [ ntər m] – adj. količina sunčevog zračenja po jedinici površine. bitan. installed capacity [ n st ld kə pæsəti] – n. izolacija. na mahove. zapaljiv. instalacija. 50 . internacionalni. zemaljski.inexhaustible inexhaustible [ in g z stibl] – adj. infracrven. poreklom sa zemlje. interrestrial ecosystem – zemaljski ekosistem. urođen. izlaganje sunčevom zračenju. neiscrpan. infrastructure [ nfrə str ktʆə] – n. međunarodni. inflammable [ n flæməbəl] – adj. interdependent [ ntəd pendənt] – adj. interdependence [ ntəd pendəns] – n. install [ n st l] – v. međusobna povezanost. interferencija. internal market – unutrašnje tržište. koji se ne može potrošiti. instalisani kapacitet. instalirati. infrared (IR) [ nfrəred] – adj. međuzavisnost. installation [ nstə le ʆən] – n. umreženost elektromreža. isprekidan. unutrašnji. uvođenje. postrojenje. istofaznost. insolation [ nsjə le ʆən] – n. dogovor između međusobno povezanih strana. uređaj. postaviti. interrestrial [ ntətə restriəl] – adj. međusobno zavisan. international supply and demand – međunarodna ponuda i tražnja. instaliranje. intrinsic [ n tr ns k] – adj. interchange [ ntətʆe nd ] – n. interference with the climate system – uticaj na klimatski sistem. između ostalog. infrastruktura. inphase [ nfe z] – n. intermittent [ ntə m tənt] – n. interference [ ntə f ərəns] – n. mešanje. internal [ n t nl] – adj. inicijativa. international [ ntə næʆənəl] – adj. insulation [ nsjə le ʆən] – n. pravi. izolovati. interalia [ ntər e liə] – adv. privremeni. unutrašnji. fazno slaganje. materials with low intrinsic energy content – materijali sa niskim energetskim sadržajem. accross-the-board initiative – inicijativa koja uključuje više partnera (zemalja). interconnection (electric utility) [ ntəkə nekʆən] – n. provizoran. initiative [ n ʆət v] – n. insulate [ nsjəle t] – v. insolacija. infrared radiation – infracrveno zračenje. interim report – privremeni izveštaj. razmena. koja prevazilazi granice jedne oblasti.

knock-on effect [ n k n fekt] – n. kerozin. mesto spajanja ili grananja. know-how [ nəʊhaʊ] – n. preduzeće nastalo zajedničkim ulaganjem. investment framework – invensticioni okvir. zajednički poduhvat. tehnička veština. national jurisdiction – nacionalna. jurisdikcija. issue [ ʆu ] – n. K kerosene [ kerəsi n] – n. IPPC – integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja. problem. J joint [d nt] – adj. joint operations – zajedničko delovanje. kilowatt-hour (kWh) [ kiləʊw t aʊə] – n. zglob. joint policies – zajedničke politike. joint efforts – združeni napori. nadležnost. ionising radiation – jonizujuće zračenje. 1997). tema za raspravu. čvor. kilowatt-hour per capita – kilovat-čas po glavi stanovnika. kilowatt (kW) [ kiləʊ w t] – n. lančani efekat. kilovat. kilovat-čas. pitanje. jonizujući. joint venture – zajedničko ulaganje. ionising [ aiənaiz ŋ] – adj. joint action – zajedničke aktivnosti. 51 . Kyoto Protocol – Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju UN o klimatskim promenama (Kjoto. investicija. jedinica za merenje snage (1000 vati). joint investment – zajednička investicija. ulaganje. državna jurisdikcija. joint declaration – zajednička izjava. raskrsnica. beyond ones jurisdiction – izvan nečije nadležnosti. jurisdiction [ d ʊəris d kʆən] – n. spoj. zajednički. produkt.Kyoto Protocol investment [ n vestmənt] – n. znanje. junction [ d ŋkʆən] – n. spajanje vodova.

landfill [ lændf l] – n. nedostatak. zaptiven. okolina. lag [læg] – n. tlo. leakproof [ li kpru f] – adj. zemlja. odvod. pejzaž. predeo. landline [ lændlain] – n. level sense – ispitivanje napona. landscape [ lændske p] – n. leaky [ li ki] – adj. level of nuclear safety – nivo nuklearne bezbednosti. zemljom okruženi prostor. energy landscape – raspored energetskih resursa na prostoru. legitimate [lə d t mət] – adj. lay off [ le f] – v. lapsed time [ læpst taim] – n. prostor za deponovanje čvrstog otpada ili drugog materijala koji se prekriva zemljom. legislative proposal – zakonodavni predlog. kašnjenje. benzin koji sadrži tertraetil olovo. dozvoljen. stepen. zaostatak. lagging [ læg ŋ] – n. low level – niski nivo. landlocked [ lændl kt] – adj. opravdan. landfill site – lokacija deponije. legitiman. level [ levəl] – n.lack L lack [læk] – n. nezaptiven. layer [ le ə] – n. legislative [ led islət v] – adj. leakage current – odvodna struja. leaded gasoline [ ledid gæsəli n] – n. mesto gubitaka. (zemlja) koja ne izlazi na more. level of emergency reserves – nivo rezervi za slučaj vanrednih situacija. sloj. land [ lænd] – n. otpustiti. oblaganje izolacijom. deponija. curenje. dalekovod. nadzemni vod. koji propušta. lead [led] – n. nestašica. niski napon. legislative measure – zakonodavna mera. manjak. leakage [ li k d ] – n. nivo. olovo. kašnjenje. hermetički. landfill gas generator – generator koji radi na gas iz deponije. koji se odnosi na donošenje zakona. 52 . proteklo vreme. zakonodavni. landfill gas – gas dobijen iz deponije prekrivene zemljom.

lightning arrestor – gromobran. sklon. radni vek. život. life cycle [laif saikl] – n. long haul land line – dalekovod. liability [ la ə b liti] – n. lakovodni reaktor. line voltage – napon mreže. line-to-line – dodirivanje provodnika. light output – emisija svetla. liquefied natural gas – tečni prirodni gas. u tečnom stanju. novčane obaveze. munja. obaveza. podložan. životni ciklus. provodnik. lignite [ l gna t] – n. lignit. line [lain] – n. life cycle assessment – procena životnog ciklusa. odgovoran. predisponiran. lagan. vod. pasiva. line loss [lain l s] – n. izvor svetla. limited [ l mitid] – adj. light [lait] – n. lightning-proof – obezbeđen od udara groma. light-water reactor – reaktor na običnu vodu. mrki ugalj. ograničen. linija. osvetljenje. line binder post – tačka električnog priključka. lightning [ la tn ŋ] – n. liable to duty – koji podleže carini. something is liable to occur – nešto će se verovatno dogoditi. life expectancy – vek trajanja. lightguide [ laitga d] – n.liquefied natural gas leveling [ levəl ŋ] – n. line current – linijska struja. svetlost. lampa. izravnavanje. trajanje. dužnost. tečni. lightning rod – gromobran. slabosti. svetlovod. light [lait] – adj. line cord – linijski kabl. izložen nečemu. liquefied [ l kwifaid] – adj. life-cycle cost – troškovi životnog ciklusa. obavezan. odgovornost. physical life – tehnički. life [laif] – n. 53 . lighting [ la t ŋ] – n. dužan (da plati nešto). podložnost. line-to-ground – odvod uzemljenja. redak. liable [ la əbəl] – adj. life test – test trajnosti. vek. gubitak u mrežnom prenosu. peglanje napona. liabilities – dugovanja. light cell – fotoćelija. lightning conductor – gromobranski odvodnik.

live [laiv] – adj. low-lying coastal country – zemlja sa niskim priobaljem. low-emission vehicles – vozila koja ispuštaju male količine štetnih materija. emisija niske koncentracije. losses – električna energija ili kapacitet koji je potrošen u normalnom funkcionisanju energetskog sistema. dalekovodni. lumen (lm) [ lu mən] – n. long-distance network – dalekovodna mreža. live wire – provodnik pod naponom. ležište. nisko. energije. low-sulphur liquid fuels – tečna goriva sa niskim procentom sumpora. low [ ləʊ] – adj. mazivo. long-distance [ l ŋ distəns] – adj. luminance [ lu minəns] – n. LPG (liquid propane gas) [el pi d i ] – n. jedinica osvetljenosti. lubricating oil – ulje za podmazivanje. fazni provodnik. platežnost. dugoročan. liquid biofuel – tečno biogorivo. tečan. long-term plan – dugoročni plan. depozit. lubricant [ lu br kənt] – n. loss [l s] – n. slabo. novčana pomoć. jedinica svetlosnog fluksa. lode [ləʊd] – n. gubitak. low-carbon energy sources – energetski resursi sa niskim sadržajem ugljenika. duboka bušotina.liquid liquid [ l kwid] – adj. long-term [ l ŋ t m] – adj. izolovana žica. low-emission – slabo zračenje. liquidity [l kw diti] – n. long distance power supply – prenošenje energije na velike daljine. pod naponom. liquid gas – tečni gas. liquidity on gas and electricity markets – likvidnost na tržištu gasa i el. lux (lx) [l ks] – n. 54 . line losses – mrežni gubici. likvidnost. zajam. longhole [ l ŋhəul] – n. gubici u prenošenju i distribuciji energije. loan [ləʊn] – n. osvetljenost. malo. na daljinu. low-lying country – zemlja sa niskom nadmorskom visinom. tečni propan. loan subsidy – dotacija. low carbon technology – tehnologija sa niskim sadržajem ugljenika. subvencija.

umanjiti. market failure – propast. krah tržišta (berze). minimize [ m nima z] – v. loša funkcija. market replication – uvećavanje. manifold [ mænifəʊld] – adj. mercury (Hg) [ m kjəri] – n. ovlašćenje. mandat. mandate [ mænde t] – n. ublažiti. metar. osvajanje novog tržišta. manifold options – višestruke mogućnosti. market [ mɑ kit] – n. merenje. meantime [ mi nta m] – n. močvarni gas. marsh gas [mɑ ʆ gæs] – n. maintenance of equipment – održavanje opreme. propadanje. močvarni gas. metre. megavat čas. methanol [ meθən l] – n. olakšati. metal waste [ metl we st] – n. market based price – tržišna cena.moisture M maintenance [ me ntənəns] – n. mitigating circumstances – olakšavajuće okolnosti. cena na konkurentnom tržištu. punomoć. metalni otpad. manure [mə njʊə] – n. market price – tržišna cena. measuring [ me ər ŋ] – n. metan. živa (metal). moisture [ m stʆə] – n. ublažavanje. ispitivanje. manure application – primena đubriva. vlažnost. metanol. merni uređaj (strujomer). otkaz. malfunction [mæl f ŋkʆən] – n. 55 . market opening – otvaranje tržišta. methane emissions – emisije metana. marine ecosystem [mə ri n i kəʊ s stəm] – n. zasluga. stajsko đubrivo. merit [ merit] – n. home market – domaće tržište. održavanje. artificial manure – veštačko đubrivo. morski ekosistem. mitigate [ m tige t] – v. međuvreme. megawatt hour (MWh) [ megəw t aʊə] – n. methane [ mi θe n] – n. meter [ mi tə] – n. višestruki. mitigation [ m ti ge ʆən] – n. izdržavanje. proširenje tržišta. tržište. minimizirati. vlaga. prednost. metil alkohol.

Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. nadzirati. neminovnost. kontrola. monitoring. municipal sewage – gradska kanalizacija. nepažnja. municipal solid waste (MSW) – gradski čvrsti otpad. multilateral agreement – višestrani sporazum. necessity [nə sesəti] – n. national grid operator – institucija ovlašćena za upravljenje elektromrežom na nivou države. N naphtha [ næfθə] – n. 56 . neglect [n glekt] – n. municipal [mju n sipəl] – adj. nafta. monitoring [ m n tər ŋ] – n. koji se odnosi na opštinu ili opštinske vlasti. network [ netw k] – n. koji se odnosi na prirodu. negotiation [n gəʊʆi e ʆən] – n. splet. monopol. multilateral mechanism – multilateralni mehanizam. multilateral [ m lt lætərəl] – adj. prirodna bogatstva. national [ næʆənəl] – adj. monitor [ m n tə] – v. nadzor. nacionalni. natural law – prirodno pravo. mreža. indikator. primarni benzin. monitor. natural gas – prirodni gas. natural resources – prirodni resursi.monitor monitor [ m n tə] – n. umrežavanje. national annual emissions – godišnje emisije (štetnih gasova) jedne države. multilateral treaty – višestrani ugovor. natural uranium resources – prirodni resursi uranijuma. praćenje. national energy regulator – državna institucija nadležna za regulaciju u oblasti energetike. natural [ nætʆərəl] – adj. multilateralni. državni. prirodni. nemar. pregovaranje. uprava grada. monitoring progress – praćenje. kontrola napretka. opštinska uprava. kontrolni uređaj. opštinski. municipality [mju n si pæliti] – n. 1987. nužnost. natural gasoline – prirodni benzin. monopoly [mə n pəli] – n.

buka. 57 . nekomercijalan. non-energy crops [ n n enəd i kr ps] – n. biljne kulture koje se ne mogu koristiti za proizvodnju energije. galama. nonflamammble [ n n flæməbəl] – adj. fer. nefunkcionalan. noise level – nivo buke. nominal [ n minəl] – adj. non-governmental body [ n n g və mentl b di] – n. nominal voltage – nazivni napon. azot. nonageing [ n n e d ŋ] – adj. non-renewable energy resources – neobnovljivi izvori energije. nestandardni. nonreactive [ n nri ækt v] – adj. neprovodljiv. nonconducting [ n nkən d ktiŋ] – adj.nonsparking district heating/cooling network – lokalna mreža za grejanje/rashlađivanje. non-nuclear energy [ n n nju kliə enəd i] – n. noise [n z] – n. neinduktivni. nenuklearna energija. noise pollution – zagađenje bukom. nesagoriv. neutralisation [ nju trəla ze ʆən] – n. nevladino telo. noise abatement – smanjivanje buke. non-discriminatory network access – ravnopravan pristup mreži. nereaktivan. nazivni. nitrogen (N) [ na trəd ən] – n. nezapaljiv. neuništiv. neobnovljiv. neutralizacija. objektivan. nonconductive [ n nkən d ktiv] – adj. noninductive [ n n n d kt v] – adj. nerazoriv. nonfunctional [ n n f ŋkʆənəl] – adj. neprovodljiv. network access – pristup mreži. nominalni. koji se ne obnavlja. koji ne stari. mrežni operater. nekonvencionalni. nediskriminišući. nonsparking [ n n spɑ kiŋ] – adj. noncombustable [ n nkəm b stibəl] – adj. network capacity – kapacitet mreže. nevarnični. network operator – operater mreže. nondestructive [ n nd str kt v] – adj. noncommercial [ n nkə m ʆəl] – adj. nonconventional [ n nkən venʆənəl] – adj. noncontact [ n n k ntækt] – adj. nitrogen oxide (NOx) – sve vrste azotnih oksida. non-discriminatory [ n n d skr minətəri] – adj. non-renewable [ n n r nju əbəl] – adj. poništavanje. bezkontaktni.

ocean currents – morske struje. nuclear energy – nuklearna energija. posmatrati. offshore [ f ʆ ] – adv. notification [ nəʊtifi ke ʆən] – n. oil consuming/producing countries – zemlje proizvođači/potrošači nafte. smetnja. suvišan. nuclear fission – nuklearna fisija. van linije obale. obsolete [ bsəli t] – adj. oil demand – potražnja za naftom. okean. occur [ə k ] – v. nuclear fuel – nuklearno gorivo. nulti napon. opstrukcija. NOx – grupni naziv za azotove okside. nuclear installation – nuklearno postrojenje. 58 . dalje od matične obale (države). nafta. nuclear accident – nuklearni akcident. obstruction [əb str kʆən] – n. oil consumption – potrošnja nafte. ulje. octane [ kte n] – n. ocean [ əʊʆən] – n. desiti se. O observe [əb z v] – v. naročito. nuclear [ nju kliə] – adj. posebno.notably notably [ nəʊtəbli] – adv. off-shore wind – vetar koji dolaze sa mora. oil [oil] – n. nuclear waste – nuklearni otpad. paziti na nešto. prepreka. off-shore company – ofšor kompanija. neupotrebljiv. dogoditi se. nuclear power – nuklearna energija. oil tanker – naftni tanker. ocean thermal energy – termalna energija okeana. zastareo. oil reserves – zalihe nafte. oktanski broj. sigurnost. saopštenje. oil company – naftna kompanija. oktan. no-voltage [nəʊ vəʊlt d ] – n. nuclear safety – nuklearna bezbednost. notifikacija. nuklearni. oil pipe-line – naftovod.

izbijanje. preopterećenje. preopterećenje. ishodište. prekid snabdevanja električnom energijom. ispust. out [aʊt] – adv. Outer Continental Shelf [ aʊtə k nt nentl ʆelf] – n. overburden [ əʊvə b dn] – n. outweigh [aʊt we ] – v. oprema. outdoor [ aʊt d ] – adj. opremanje. preko. operativan. omnipresent [ mn prezənt] – adj. savladati. outage [ aʊt d ] – n. Organization for Securtiy and Co-operation in Europe (OSCE) – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). svuda prisutni. prep. spoljašni. 59 . overcome [ əʊvə k m] – v. over capacity – prekoračenje kapaciteta. prevagnuti. operating expenses [ pəre t ŋ k spensiz] – n. optimize [ ptima z] – v. origin [ə r d in] – n. organic matter [ gæn k mætə] – n. vegetable oil – biljno ulje. outsourcing [ aʊt s s ŋ] – n. zastareo. ongoing process [ n gəʊ ŋ prəʊses] – n. mesto za istovar nafte. outbreak [ aʊtbre k] – n. iznad. operable [ pərəbəl] – adj. prevladati. pretegnuti. neproziran. izvršavanje posla sa udaljene lokacije.. optimizovati. epikontinentalni pojas. preplatiti. početak. otvor. overage [əʊvə e d ] – adj. izlazni. prep. over [ əʊvə] – adv. operational [ pə re ʆənəl] – adj. out of order – van upotrebe. output [ aʊtpʊt] – n. spoljno saradništvo. posledica. poreklo.. izvor. radni. nadjačati. outbound [ aʊtbaʊnd] – adj. sveprisutni. troškovi rada. neprovidan. izlazni. izvan. outfit [ aʊtf t] – n. troškovi eksploatacije. izlazni rezultat. izlaz. proces koji je u toku. outlet [ aʊtlet] – n. spoljni. utičnica. overcharge [ əʊvə tʆɑ d ] – n. rezultat. ishod. opaque [əʊ pe k] – adj.overcome oil terminal – naftni terminal. outcome [ aʊtk m] – n. van. društvo. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. out of balance – neuravnotežen. OPEC – Organizacija zemalja izvoznica nafte. over voltage – previsok napon. prestareo. organska materija.

ozone depletion – oštećenje (smanjenje) ozonskog omotača. pasivan. napon veći od proračunatog. ozone (O3) [ əʊzəʊn] – n. overhead line [ əʊvə hed la n] – n. 60 . oxygen (O) [ ks d ən] – n. overcurrent [ əʊvə k rənt] – n. overconsumption of electricity – prekomerna potrošnja struje. vazdušni vod.overconsumption overconsumption [ əʊvəkən s mpʆən] – n. oksigenacija. ozon. overproduciton [ əʊvəprə d kʆən] – n. preopterećenje. 1985. prekomerna doza. overheat [ əʊvə hi t] – v. nepokretan. energije u određenom vremenskom periodu.– strujno preopterećenje. vršno opterećenje. peak demand [ pi k d mɑ nd] – n. overgeneration [ əʊvə d enə re ʆən] – n. peak load [ pi k ləʊd] – n. maksimum. vrh. Beč. passive [ pæs v] – adj. peak [pi k] – n. oxygenation [ ks d ə ne ʆən] – n. P particulate matter (PM) [pə tikjulet mætə] – n. passive cooling techniques – pasivne tehnike hlađenja. direktna toplotna i svetlosna energija sunca. passive solar energy – pasivna solarna energija. passive solar system – pasivni sistem za solarno grejanje. pregrejati. overground [ əʊvəgraʊnd] – adj. tj. najveća potražnja el. overload [ əʊvə ləʊd] – n. neaktivan. prelivna brana. nadzemni. Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. kiseonik. preceniti. overrating voltage [ əʊvə re t ŋ vəʊlt d ] – n. prekomerna potrošnja. overestimate [ əʊvər est me t] – v. vršna potražnja (energije). prekomerna proizvodnja. određeni slučaj. pitanje). prekomerna proizvodnja. overdose [ əʊvədəʊs] – n. ozone layer – ozonski sloj. ozone depleting substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač. overfall weir [ əʊvə f l w ə] – n.

dozvola. penetrate a new market – prodreti (ući) na novo tržište. permissible [pə m sibəl] – adj. 61 . fotovoltni.pilot phase peak load power plant – el. osvojiti. koji sledi iz. phase [fe z] – n. penalty [ penlti] – n. koji je u skladu sa. kazna. dozvoljen. phase out – postupno izbaciti iz. work permit – radna dozvola. petrochemical [ petrəʊ kem kəl] – adj. phasing control [ fe ziŋ kən trəʊl] – n. persistant [pə s stət] – adj. permanent [ p mənənt] – adj. probni. fizičko okruženje. kazneni. petrohemijski. povremen. pillar [ p lə] – n. petrol [ petrəl] – n. rok. faza. radni učinak. pilot phase – pilot faza. penal [ pi nl] – adj. photovoltaic (PV) [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. penetrate [ penətre t] – v. potpora. persistant organic pollutants (POPs) – postojane ogranske zagađujuće supstance. physical environment [ f z kəl n va rənmənt] – n. istrajan. postojanost. motor na benzin. regulacija faze. persuant (to) [pə sju ənt] – adj. pilot [ pa lət] – adj. penal provisions – kaznene odredbe. permit [ pə m t] – n. period [ p əriəd] – n. petrol-fuelled engine [ petrəl fju əld end in] – n. pilot. energije tokom perioda maksimalnog opterećenja mreže. stub. stupanj. trajan. permissible consumption – dozvoljena potrošnja. performansa. krivični. periodičan. permission [pə m ʆən] – n. stalan. persistance [pə s stəns] – n. dozvola. mera kiselosti. photocell [fəʊtəʊ sel] – n. benzin. periodic refinement – periodično prečišćavanje. solar photovoltaics – solarna fotoćelija. pH [pi e tʆ] – pH vrednost. periodic [ p əri d k] – adj. prodreti. centrala koja se koristi za proizvodnju dodatne el. radni režim. performance [pə f məns] – n. fotoćelija. probni period. measures taken pursuant to convention – preduzete mere u skladu sa konvencijom. oslonac. period.

biljka. moguć. cev. power control – razdelnik napajanja. odložiti. utikač. pipe-line [ pa p-la n] – n. hydropower plant – hidrocentrala. power [ paʊə] – n. snaga. broj stanovnika. potencijalan. zagađenje. biljka. gasovod. stub. wind power plant – el. cenrala na vetar. 62 . pluvial [ plu viəl] – adj. položaj. potential radiological hazard – potencijalni radiološki rizik. overpopulation – prenaseljenost. elektrana. postrojenje. power plant – električna centrala. cevovod. uključiti. population [ p pjə le ʆən] – n. pomeriti (u smislu vremena). potential [pə tenʆəl] – adj. polarity [pə læriti] – n. odgoditi. industrial plant – industrijsko postrojenje. pollution [pə lu ʆən] – n.pilot project pilot project – pilot projekat. post [pəʊst] – nakon. polaritet. naseljenost. within ones powers and competencies – u granicama nečijih moći i nadležnosti. power system – elektroenergetski sistem. have the power to take decisions – biti ovlašćen za donošenje odluka. pipe [pa p] – n. plant [plɑ nt] – n. plant [plɑ nt] – n. napojna jedinica. funkcija. power up – staviti pod napon. power authorities – tela koja imaju javna ovlašćenja u oblasti energetike. single polarity – jednosmerni napon. power supply – snabdevanje električnom energijom. pogon. energana. post [pəʊst] – n. bandera. high urban atmosphere pollution – visoko aerozagađenje u gradskoj sredini. cevovod. postpone [pəʊs pəʊn] – v. plug [pl g] – n. power pool – dva ili više povezanih proizvođača električne energije. policy range [ p lisi re nd ] – obuhvat politike delovanja. sonda. power outage – nestanak električne energije. power failure – nestanak električne energije. kišovit. fabrika. power transformer – mrežni transformator. kišni. postrojenje. mašinerija. čep. moć.

montažni. atmosferske padavine. stvaranje. ponuda. precipitation [prə s pi te ʆən] – n. probability [ pr bə b ləti] – n. production [prə d kʆən] – n. 63 . prethodni postupak. projekat. propagate [ pr pəge t] – v. prevent [pr vent] – v. prefabrication [pri fæbr ke ʆən] – n. predviđanje. prognosis [pr g nəʊsis] – n. aktivnosti. pre-feasibility study [pr fi zi b liti st di] – n. gas koji se koristi u sprej-bocama ili bocama pod pritiskom za raspršivanje. prediction [pr d kʆən] – n. predvidljivost. preliminarna studija izvodljivosti. preservation [ prezə ve ʆən] – n. očuvanje. predgrevanje. pretreatment [pr tri tmənt] – n. pressure [ preʆə] – n. prepaid [pr pe d] – adj. propellant [prə pelənt] – n. predvidljiv. propan gas. razmnožavati se. prefabrikacija. public procurement – javna nabavka. obrada. prohibitive costs – preterana cena. propane [ prəʊpe n] – n. prohibition [ prəʊh b ʆən] – n. zabrana. predictable investment framework – predvidljiv. država proizvođač. preheating [pr hi t ŋ] – n. predlog. predictability [pr d ktə b liti] – n. project [ pr d ekt] – n. pressurized water reactor – reaktor sa vodom pod pritiskom. koji se može očekivati. pritisak. processing [ prəʊses ŋ] – n. preparation [ prepə re ʆən] – n. nabavka. raketno gorivo. prefabricated [pri fæbr ke tid] – adj. prognoza. preduprediti. očekivani investicioni okvir. predictable [pr d ktəbəl] – adj. prognoza. priprema. mere opreza. prethodna obrada. proizvodnja. sprečiti. očekivanost. unapred plaćen. prohibicija. producer nation [prə dju sə ne ʆən] – n. procurement [prə kjʊəmənt] – n. prerada. prohibit [prə h bit] – v. širiti se. predviđanje. verovatnoća. zabraniti. sklon nečemu.project proposal precautionary measures [pr k ʆənəri me əz] – n. project proposal – predlog projekta. rasprostirati se. proposal [prə pəʊzəl] – n. podložan nečemu. prone (to) [prəʊn] – adj. taloženje. prohibition of operation – zabrana operacije.

crpljenje. dobaviti. crpljenje. izneti plan. public security – javna bezbednost. pretvoriti u prah. impuls. javni. pumpdown [ p mpdaʊn] – n. obezbediti. provide [prə va d] – v. public concerned – zainteresovana javnost. kaša. pumpa. purchase [ p tʆəs] – v. crpka. nabaviti. pumpanje. pumper [ p mpə] – n. količina ispumpane tečnosti. protekcionizam. snabdevač. photovoltaic cell – fotovoltažna ćelija. pyrolysis [p r l s s] – n. blizina. pumpanje. obezbeđenje. svest javnosti. PV. pulpa. photovoltaic [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. make public – obznaniti. public participation – učešće javnosti. public [ p bl k] – adj. protocol [ prəʊtək l] – n. opšti. pump [p mp] – n. provider [prə va də] – n. public service – javna ili državna služba.propose propose [prə pəʊz] – v. protectionism [prə tekʆən zəm] – n. public [ p bl k] – n. kupiti. javnost. protection measures – mere zaštite. pump [p mp] – v. PV roof and facade campaign – kampanja za korišćenje krovova i fasada za montažu fotonaponskih panela. protokol. pulp [p lp] – n. purification [ pjʊərifi ke ʆən] – n. public authority – javna vlast. predložiti. pulse [p ls] – n. PV cell. fotovoltažni. pumping [ p mp ŋ] – n. 64 . pumpage [ p mp d ] – n. pumped hydro electric storage – reverzibilna hidroelektrana. razglasiti. crpsti. puls. ispumpavanje. javnost koje se nešto tiče. prečišćavanje. propose amendment – predložiti amandman. pribaviti. proximity [pr k s m ti] – n. public hearing – javna rasprava. naftni izvor sa pumpom. pulverise [p lvəra z] – v. pumpati. piroliza. staviti na diskusiju. isporučiti. provajder. public health – javno zdravlje. isporučilac. protection [prə tekʆən] – n. zaštita. public awareness – javna svest. fotoćelija.

range [re nd ] – n. zrakast. radon (Rn) [ re d n] – n. radioactive waste management – upravljanje radioaktivnim otpadom. nivo. osposobljeno osoblje. brz. 65 . air quality – kvalitet vazduha. radiološki. rainfall [ re nf l] – n. količina kišnih padavina. u vezi sa zračenjem. kišnica. isijavanje.averge daily rate of consumption Q qualified staff [ kw l fa d stɑ f] – n. fuel quality – kvalitet goriva. rainwater [ re nw tə] – n. quantity [ kw ntiti] – n. omer. stopa. radiation protection – zaštita od radioaktivnog zračenja. daljina. količina. opseg. quality standard – standard kvaliteta. kvantitet. rapid [ ræpid] – adj. raspon. ionizing radiation – jonizujuće zračenje. brzina. u vezi radioaktivnosti. averge daily rate of consumption – prosečna dnevna stopa potrošnje. radioaktivan. razređivanje. radijalni. environmental quality – kvalitet životne sredine. radiological [re diə l d ikəl] – adj. R radial [ re diəl] – adj. quality [ kw liti] – n. radiological consequences – radiološke posledice. quality assurance – obezbeđivanje kvaliteta. radioactive [ re diəʊ ækt v] – adj. radiation [ re di e ʆən] – n. rata. rarefaction [reə fækʆən] – n. rate [re t] – n. rail tank car [ re l tæŋk kɑ ] – n. radijacija. radon (prirodni radioaktivni gas). radial stacker – radilano odlaganje. radiological emergency – radiološka opasnost. kvalitet. zračenje. železnički vagon-cisterna. domet. svojstvo.

reclosure [ri kləʊ ə] – n. podnošljiv. realni troškovi. recirkulisati. smislen. reaktor. uzajaman. uzgajati (biljke). stvarna cena. punjiv. gajiti (životinje). bez primesa. zapis. realisation [ r əla ze ʆən] – n. obostran. procenjeni. rear [r ə] – v. nanovo istaći. akumulatorski. čist. on a reciprocal basis – na uzajamnoj osnovi. ponovo aktivirati. rechargeable [ ri tʆɑ d əbəl] – adj. realizacija. primalac. ispunjavanje. prijem. recirculate [ri s kjəle t] – v. rated current – nazivna struja. raw [r ] – adj. reconversion [ rikən v ʆən] – n. reactive [ri ækt v] – adj. rated voltage – nazivni napon. ponovo puniti. rejting. reaffirm [ ri ə f m] – v. raw fuel – prirodno (neprerađeno) gorivo. recepient [r s piənt] – n. receptive [r sept v] – adj. razuman. reactor [ri æktə] – n. reallocation [ri ælə ke ʆən] – n. rekonstrukcija. recipijent. nazivni. reasonable [ ri zənəbəl] – adj. raw material – sirovina. vratiti. system for intensive rearing – sistem za intenzivno uzgajanje. ocena.rated rated [ re tid] – adj. koji prima. recharge [ ri tʆɑ d ] – v. reactivate [ri ækt veit] – v. put on rating – rangirati. real cost [ji ld] – n. reaktivirati. rated load – nominalno opterećenje. preraspodela. recipročan. podizati. rating [ re t ŋ] – n. sposoban da prima. nominalni. reafirmisati. sirov. prihvatljiv. ponovo spojiti. reception [r sepʆən] – n. opozvati. rang. rated frequency – nominalna frekvencija. reconstruction [ ri kən str kʆən] – n. prisetiti se. ponovna konverzija. potvrditi. ratifikacija. reaktivan. reactor core – reaktorsko jezgro. reakcija. reconnect [rikə nekt] – prespojiti. preobražaj. reciprocal [r s prəkəl] – adj. povratna sprega. ratification [ ræt f ke ʆən] – n. reaction [ri ækʆən] – n. rated capacity – nominalno opterećenje. recall [r k l] – v. obnavljanje. ponovno uključenje. potvrđivanje. samouključenje. ostvarivanje. 66 . procena vrednosti. beleška. record [ rek d] – n.

reemitovati. 67 . regeneracija. redundancija. projektni zadatak. refrigerant [r fr d ərənt] – n. višak. pažnja. recovery [r k vəri] – n. reduction [r d kʆən] – n. rectify [ rektifa ] – v. pozivanje (na). regenerisati. standard. reference book – priručnik. obzir. refinery feedstocks – materijal za preradu u rafineriji. rafiniranje. preraditi. refine [r fa n] – v. oporavak. višak radne snage. regionalni. popraviti. dopuniti. preporuka. rafinisati. ponovo napuniti gorivo. recycler [ri sa klər] – n. regard [r gɑ d] – n. recovery time – vreme oporavka (sistema). smanjiti. refining company/industry – komanija/industrija koja se bavi rafinisanjem nafte. with reference to – u vezi sa. recuperate [r kju pəre t] – v. rafinerija. smanjenje. sredstvo za hlađenje. refuel [ ri fjʊəl] – v. povratiti. refurbish [ ri f b ʆ] – v. regardless – nezavisno od. rezerva. re-emit [r m t] – v. recikliranje. reference point – referentna tačka. refer (to) [r f ] – v.regional recover [r k və] – v. regional [ ri d ənəl] – adj. reference data – referentni podaci. obnoviti. refinement [r fa nmənt] – n. odnositi se (na). terms of reference (ToR) – opšti opis poslova i zadataka. prečistiti. efforts refering to – napori usmereni na. umanjiti. referenca. poboljšavanje. redukcija. with regard to – u vezi sa. ponovo uspostaviti. cost recovery – povraćaj troškova. obnoviti. reference [ refərəns] – n. region [ ri d ən] – n. refinery [r fa nəri] – n. redundancy [r d ndənsi] – n. obnoviti. recovered energy – ponovo iskorišćena energija. regenerate [r d enəre t] – v. povraćaj. postrojenje za reciklažu. etalon. preraditi. popraviti. region. recycling [ri sa kl ŋ] – n. oporaviti. reciklaža. ispraviti. prečišćavanje. reduce [r dju s] – v. bez obzira na.

oslanjanje na. oslobađanje. reliance (on) [r la əns] – n. regulator. 68 . reliability [r la ə b liti] – n. remedijacija. reliable [r la əbəl] – adj. odstraniti. oporavak. obnovljiv. onaj koji donosi regulativu. remote sensing – daljinska detekcija. pustiti. reinforce [ ri in f s] – v. Renewable Energy Certificate – sertifikat kojim se potvrđuje da je el. relief valve – odušni ventil. renewable energy resources (RES) n. razrešenje. zavisnost od. ručica ili dugme za otpuštanje. pouzdan. na daljinu. ponovo grejati. pravilnik. renewable energy implementation – primena energije dobijene iz obnovljivih izvora. podvući. energije). regulativa. ojačati. otpustiti sa dužnosti. release of substances – ispuštanje supstanci. release [r li s] – v. pouzdanost. regulator [ regjəle tə] – n. remote [r məʊt] – adj. propisuje. reheat [ ri hi t] – v. – obnovljivi izvori energije. daljinski. pojačati. remove [r mu v] – v. rehabilitate [ ri hə b l te t] – v. reiterate [ri təre t] – v. energija dobijena iz obnovljivih izvora. renewable energy technologies – tehnologije koje se primenjuju u iskorišćavanju obnovljivih izvora energije. objaviti (zvanično) vest ili informacije. reguliše. renewable forms of energy – obnovljivi vidovi energije. relief [r li f] – n. osloboditi. ispustiti u atmosferu. ispuštanje. ukloniti. koji uređuje. regulation [ regjə le ʆən] – n. sanirati. rasterećenje. renewable [r nju əbəl] – adj. release reduction measures – mere za smanjenje ispuštanja određenih materija. release [r li s] – n. remediation [ri mi di e ʆən] – n. naglasiti. renewable energy – obnovljiva energija. regulatory [ regjə le təri] – adj. subregional level – podregionalni nivo. zakonodavac. olakšanje. renewable energy sector – sektor obnovljivih izvora energije. reljef. dogrejati.subregional subregional – podregionalni. reinforced concrete – armirani beton. udaljen. energija dobijena iz obnovljivih izvora (tretira se različito od »klasično« proizvedene el. regulatory framework – pravni okvir.

retrofitting renewables [r nju əbəlz] – pl. research [r s tʆ] – n. izveštavanje. grupni naziv za obnovljive izvore energije. ostatak. resource tenure – zakonsko pravo da se koristi neki izvor. rezervoar. replaceable [r ple səbl] – adj. obnoviti. retail market [ri te l mɑ kit] – n. respond [r sp nd] – v. preostao. maloprodajno tržište. renewables penetration – prodiranje obnovljivih izvora energije na tržište. resonance [ rezənəns] – n. svojina. naknadna ugradnja (npr. insoluble residue – nerastvorni ostatak. 69 . renewable resources – obnovljivi resursi. novac. istraživanje. tržište na kome se el. stalan. izvor nekog materijala ili sirovine. research capability – istraživački kapacitet. reprocess [ri prəʊses] – v. zamenjiv. retrofitting [ retrəʊ f t ŋ] – n. requirement [r kwa əmənt] – n. residue [ rezidju ] – n. R&D) – istraživanje i razvoj. research and development (RD. spasavati. energija prodaje direktno krajnjem korisniku i potrošaču. stalno prisutan. rezonanca. zahtev. popraviti. talog. ponovo preraditi. power requirements – zahtevna snaga. replenishable [r plen ʆəbl] – adj. repair [r peə] – v. expected residue – očekivani ostatak. resistance [r z stəns] – n. local resources – lokalni resursi. rescue [ reskju ] – v. resurs. restoration [ restə re ʆən] – n. kadrovi. potreba. resident [ rezidənt] – adj. odazvati se. otpornik. obnova. restauracija. popravak. reservoire [ rezəvwɑ ] – n. odgovoriti. stanovnik. otpor. dogradnja. uslovi. reziduum. odgovoran. prirodno bogatstvo. reporting [r p t ŋ] – n. reagovati. resource [r z s] – n. safety requirements – bezbednosni zahtevi. akumulaciono jezero. residual [r z d uəl] – adj. otpornost. ostatak. resistor [r z stə] – n. merodavan. koji se može ponovo napuniti. responsible [r sp nsibəl] – adj. uslov. delova ili opreme) u uređaj ili postrojenje koje je u funkciji. human resources – ljudski resursi.

rizik. sigurnost. safety hazard – bezbednosni rizik. sampling [ sɑ mpl ŋ] – n. mera bezbednosti. mera sigurnosti. rules of conduct – pravila ponašanja. river bed [ r və bed] – n. krupan. safeguard [ se fgɑ d] – v. veliki. zasićenje.reversible reversible [r v sibəl] – adj. savings [ se v ŋz] – pl. saline [ se la n] – adj. štednja. osigurati. obezbediti. radni. ušteda. povratan. rubbish [ r b ʆ] – n. rotation forestry [rəʊ te ʆən f ristri] – n. slan. bezbednost. u radu. running [ r n ŋ] – adj. otpad. zaštititi. koji sadrži so. saturation [ sætʆə re ʆən] – n. robust legislative initiatives – zakonodavne incijative velikog zahvata. peščar. S safe [seif] – adj. satisfy [ sætisfa ] – v. obezbeđenje. rule [ru l] – n. reverzibilan. salinity [sə l niti] – n. safety [ se fti] – n. primerak. snažan. siguran. safeguard [ se fgɑ d] – n. risk [risk] – n. zadovoljiti. sandstone [ sændstəʊn] – n. robust [rə b st] – adj. safety guidelines – smernice o bezbednosti. 70 . periodična sadnja i eksploatacija različitih šumskih kultura u cilju podizanja kvaliteta zemljišta. pravilo. uzorak. robustan. sadržaj soli. salinitet. review [r vju ] – n. ponovni pregled. revizija. tekući. sample [ sɑ mpəl] – n. zaštićen. uzimanje uzorka. rečno korito. safety related technical cooperation – tehnička saradnja u cilju ostvarivanja bezbednosti. biodegradable rubbish – biorazgradljivi otpad. fuel savings – ušteda u gorivu. đubre. safe load – dozvoljeno opterećenje.

self-combustion – samosagorevanje. razmer. seasonal [ si zənəl] – adj. polusušna oblast. sektor. set up a plan/target – postaviti plan/cilj. security [s kjʊəriti] – n. lista. skala. security of supply – bezbednost nabavke. on a large scale – u velikoj meri. ustanoviti. osetljiv. self-ignition – samopaljenje. trijaža. održavanje. pečat. spisak. semi-arid area [ semi-ærid eəriə] – n. služba. bezbednost. scale up [ske l p] – v. self [self] – samostalno. sewage [ sju d ] – n. usluga. sector [ sektə] – n. on a limited scale – u ograničenoj meri. povećati u određenoj razmeri. sudska zaplena. 71 . curiti. sewage contamination – zagađenje kanalizacionim otpadnim vodama. sea-bed [si bed] – n. self-control – samoregulacija. vremenski raspored. osnovati. sectoral approach – sektorski pristup. service [ s vis] – n. automatski. kanalizacija. self-action – automatsko delovanje. sigurnost. sekvestracija. sequestration [ si kwi stre ʆən] – n. sezonski. skrining. u vezi zemljotresa.sewage contamination scale [ske l] – n. kanalizacione otpadne vode. zaptivka. plan. seasonal demand – sezonska potražnja. seismic [ sa zm k] – adj. isključenje iz. seal [si l] – n. kapati. self-check – automatska provera. self-powered – sa sopstvenim pogonom. odeljenost. sezonska kolebanja. seep [si p] – v. vaga. lestvica. set up [set p] – v. spoj. seasonal variations in consumption – sezonske varijacije u potrošnji (najčešće se odnosi na godišnja doba). morsko dno. sensitive [ sensit v] – adj. fisheries sector – sektor ribolova. self-actuated – samoaktivirajući. seizmički. forestry sector – sektor šumarstva. deo zemljišta. seasonals [ si zənəlz] – n. self-sufficient – samodovoljan. screening [ skri n ŋ] – n. područje. nivo. schedule [ ʆedju l] – n.

oskudica. shortage [ ʆ t d ] – n. talog. sewer lines – odvodni kanali. shock wave – udarni talas. smog [sm g] – n. shortfall [ ʆ tf l] – n. snežna oluja. slack coal [ slæk kəʊl] – n. manjkavost. udar. single European market – jedinstveno evropsko tržište. slave system [ sle v s stəm] – n. pomoćni (rezervni) sistem. deo. solarni. single [ s ŋgəl] – adj. side effect [ sa d fekt] – n. share [ʆeə] – n. odvod. udeo. 72 . električna mreža sa samoregulacijom. jednostruk. short-term [ ʆ t t m] – adj. usitnjeni ugalj. kratkoročni. udarac. sewer [ sju ər] – n. sporedni efekat. shallow [ ʆæləʊ] – adj. shock [ʆ k] – n. sludge [sl d ] – n. kanalizacija. zainteresovana strana. short-range [ ʆ t re nd ] – adj. solar [ səʊlə] – adj. sewage treatment – tretman kanalizacionog otpada. smoke pipe – dimnjak. akcija. sunčani. jedan. shock hazard – opasnost od električnog udara. slivnik. jedinstven. smokeless – bezdimni. sink [s ŋk] – n. supply shortfall – nedovoljno snabdevanje. prekinuti rad. sewer system – sistem kanalizacije. shareholder – akcionar. isključiti. kratkog dometa. potres. ulegnuće. smog. shutdown [ ʆ tdaʊn] – v. smoke [sməʊk] – n. mulj. smart electricity network [ sm l lek tr siti netw k] – n. smokestack – dimnjak. short-term oil prices – kratkoročne cene nafte. snowmelt [ snəʊmelt] – n. deonica. snowstorm [ snəʊst m] – n.sewage sludge sewage sludge – otpadni kanalizacioni talog. pojedinačan. kanal. nedostatak. share of renewable energies – udeo obnovljivih energetskih resursa. shockproof – otporan na udar. short-term plan – kratkoročni plan. plitak. market share – udeo na tržištu. obustaviti. dim. topljenje snega. slabost. nedostatak.

duh. varnica. solar cities – solarna naselja. spare part – rezervni deo. čvrsto telo. solar electricity [ səʊlə lek tr siti] – n. solid waste – čvrsti otpad. solar energy [ səʊlə enəd i] – n. fotoćelija. solar thermal heating technology – tehnologija solarnog termalnog grejanja. solar thermal power – solarna termalna energija. alkohol. spare capacity – rezervni kapacitet. spill energy [ spil enəd i] – n. u potpunoj formi. naselja gde je sunce dominanantan izvor energije. fluks (intenzitet) sunčevog zračenja. čađ. solar water heater – solarni bojler za zagrevanje vode. passive solar techniques – pasivne solarne tehnike. podstaknuti. soot [sʊt] – n.spur passive solar construction – pasivna solarna konstrukcija. solid vegetal biomass – čvrsta biljna biomasa. solar energy – solarna energija. solid [ s lid] – adj. active solar energy system – sistem aktivne solarne energije. špiritus. solid [ s lid] – n. energija koja se dalje pretvara u željene oblike. solarna el. solid biomass – čvrsta biomasa. gar. spark [spɑ k] – n. pouzdano. solar thermal heating – solarno termalno grejanje. višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. solar collector – solarni kolektor. spirit [ sp rit] – n. čvrsto. panel sa fotoćelijama. solar cell – solarna ćelija. spare [speə] – adj. solar power – solarna energija. iskra. active solar energy – aktivna solarna energija. sunčeva energija. solar heating – solarno grejanje. solar flux – solarni fluks. spur [sp ] – v. solar panel – solarni panel. solar radiation – sunčevo zračenje. source energy [ s s enəd i] – izvorna energija. energija. izvor. 73 . source [ s s] – n. solid residue – čvrsti talog. solarna energija. pokrenuti. rezervni. solar thermal collector – solarni termalni kolektor. kompletno.

znatan. zaliha. rezervoar. stand-by oil production – kapaciteti za dodatnu proizvodnju nafte u slučaju nepredviđenih potreba. submit [səb m t] – v. zamašan. subvencionisan. zainteresovana strana. rezervni. naftu. materijali koji mogu zameniti upotrebu nekih drugih materijala. na čekanju. steam electric plant [ sti m lektr k plɑ nt] – n. reviziju. najsavremeniji. substantial investment – značajne investicije. stakeholder [ ste k həʊldə] – n. stabilizovati. nepogoda. napregnut. pomoćni. storage [ st r d ] – n. potopiti. učesnik. pomoćni. subsidized raw material production – subvencionisana proizvodnja sirovina. zameniti. stand-by [ stændba ] – adj. površinsko iskopavanje rude. tank (za vodu. subsequent [ s bsikwənt] – adj. skladištiti. substitute materials – alternativni materijali. skladište. podružnica. oil stocks – zalihe nafte. manure storage – skladištenje đubriva. oluja.stabilize stabilize [ ste bəla z] – v. 74 . static electricity [ stæt k lek tr siti] – n. strip mining [strip main ŋ] – n. ISO standards – ISO standardi. u pripravnosti. čuvanje. filijala. state-of-the-art [ ste t əv ði a t] – adj. substantial [səb stænʆəl] – adj. subsidy [ s bsidi] – n. predlog). statički elektricitet. submit for review – podneti na proveru. parna električna centrala. najmoderniji. state-of-the-art techology – najmodernija tehnologija. subsidiary [səb s diəri] – adj. sporedni. store [st ] – v. standard. ulje). substitute [ s bstitju t] – v. standard reference conditions – standardni referentni uslovi. koji sledi. standard [ stændəd] – n. u znatnoj meri. opterećen. stock [st k] – n. slojevit. subvencija. subsidiary [səb s diəri] – n. stressed [strest] – adj. uskladištenje. submerge [səb m d ] – v. podneti (npr. zaroniti. stratified [ strætifa d] – adj. potonji. skladištenje. stock-limited – ograničenih zaliha. storage tank [ st r d tæŋk] – n. storm [st m] – n. cisterna. subsidized [ s bsəda zd] – adj.

dobavljač. sulphur (S) [ s lfə] – n. održivost. survey [ s ve ] – n. low-sulphur fuels – goriva sa niskim sadržajem sumpora. sulphurization [ s fərai zeiʆən] – n. trajnost. sunrise [ s nra z] – n. sustainable management – održivo upravljanje. supply chain – lanac snabdevanja. stabilan. podneti. prekidač. sustainable development – održivi razvoj. vrhovni. supreme [su pri m] – adj. synchronization [ s ŋkrəna ze ʆən] – n. sustain [sə ste n] – v. sunset [ s nset] – n. nabavljač. switch on – uključiti. izdržati.synchronization subterranean [ s btə re niən] – adj. supplier [sə pla ə] – n. 75 . sinhronizacija. sustainability [sə ste nə b liti] – n. sulphuric acid – sumporna kiselina. istraživanje. supplies – zalihe. sunčeva svetlost. izlazak sunca. suburban [sə b bən] – adj. sustain a reduction – izdržati period redukcije. sustainable [sə ste nəbəl] – adj. supply and demand – ponuda i potražnja. pretrpeti. ispitivanje. supreme body – vrhovno telo. anketa. supply [sə pla ] – n. mogućnosti snabdevanja. sunlight [ s nla t] – n. switch [sw tʆ] – n. ponuda na tržištu. stabilnost. živ. premer. prigradski. zalazak sunca. sumporizacija. switch off – isključiti. podzemni. trajan. switch-board – razvodna tabla. podržati. održati. in sustainable manner – naodrživ način. sustainable use – održivo korišćenje. preklopnik. supply options – opcije. sumpor.

tackle

T
tackle [ tækəl] – v. baviti se nečim, baratati, rukovati, uhvatiti se u koštac; take [teik] – v. uzeti, uzimati; take decision – doneti odluku; take effect – stupiti na snagu; take into account – uzeti u obzir, voditi računa; take into consideration – uzeti u obzir; take joint action – preduzeti zajedničke aktivnosti; take part – učestvovati; take place – održati se (događaj); take steps – preduzeti mere; take the lead – preuzeti vođstvo; taking account of – uzimajući u obzir; tamper [ tæmpə] – v. neovlašćeno dirati, nepropisno rukovoditi; tamper-proof [ tæmpəpru f] – adj. zaštićen od nepropisnog rukovanja; tank [tæŋk] – n. rezervoar, posuda, tank; tank car – vozilo-cisterna; tankage [ tæŋk d ] – n. čuvanje tečnosti u cisternama, tankovima, taksa za skladištenje tečnosti; pipeline tankage – cevovod za skladištenje nafte; tanker [ tæŋkə] – n. tanker, brod-cisterna; tap [tæp] – n. slavina, čep; tap [tæp] – v. eksploatisati, koristiti; tapped potential – iskorišćeni potencijal; target [ tɑ git] – n. cilj; target value – ciljna vrednost; tariff [ tærif] – n. tarifa; tax [tæks] – n. porez, taksa, naknada; tax exempt – oslobođen poreza; tax exemption – izuzeće od plaćanja poreza; tax incentive – poreska olakšica; tax relief – oslobađanje od poreza; taxation [tæk se ʆən] – n. oporezivanje; taxing [ tæks ŋ] – adj. zahtevan;

76

timing
technical feasibility [ tekn kəl fi zi b liti] – n. tehnička izvodljivost; technology [tek n ləd i] – n. tehnologija; transfer of technology – transfer tehnologije; vehicle emission control technology – tehnologija kontrole emisije štetnih gasova iz vozila; telemetry [te limitri] – n. telemetrija, daljinsko merenje; temporary means [ tempərəri mi nz] – n. privremene mere, sredstva; test [test] – n. ispit, provera, test, probni, ispitni; test borehole – probna bušotina; thermal [ θ məl] – adj. termalni, toplotni; thermal efficiency – toplotna efikasnost; thermal energy demand – potražnja za toplotnom energijom; thermal input – unos toplote; thermal power plant – termoelektrana; thermal treatment – termička obrada; thermocontrol [ θ məʊkən trəʊl] – n. termoregulacija; thermoelectricity [ θ məʊ lek tr siti] – n. termoelektricitet; thermoregulation [ θ məʊ regjə le ʆən] – n. termoregulacija; thermostable [ θ mə steibəl] – adj. termostabilan, otporan na toplotu; thickness [ θ knis] – n. debljina; thunderbolt [ θ ndəbəʊlt] – n. munja; thunderstorm [ θ ndəst m] – n. oluja s grmljavinom; tickler [ t klə] – n. regulator jačine struje; tide [ta d] – n. plima i oseka; tidal power – energija plime i oseke; tidal wave – plimski talas; time [ta m] – n. vreme; dead time – izgubljeno vreme; fault time – vreme ispada; idle time – vreme rada bez opterećenja; time consuming – koji dugo traje; time dependent – zavistan od vremena; time lag – kašnjenje, vremensko zaostajanje; time limit – vremensko ograničenje; time-of-use rates [ taim əv ju z reits] – tarifne razlike zavisno od doba dana; timetable [ ta m te bəl] – n. vremenski raspored, vozni red; timing [ ta m ŋ] – n. merenje vremena, izbor momenta, sinhronizacija;

77

tolerance
tolerance [ t lərəns] – n. tolerancija; tolerate [ t ləre t] – v. tolerisati, dozvoliti, podnositi; tool [tu l] – n. sredstvo, alat; torrent [ t rənt] – n. bujica, jak mlaz; total [ təʊtl] – adj. ukupan, ceo, sav;; total efficiency – ukupna efikasnost; total suspended particulates – ukupna količina suspendovanih čestica; traffic [ træf k] – n. saobraćaj; training [ tre n ŋ] – n. obuka, obučavanje; transboundary [trænz baʊndəri] – adj. prekogranični; transboundary flux – fluks (nečega) koji prelazi (državnu) granicu; transboundary impact – prekogranični uticaj; transboundary natural resources – prirodni resursi koji se prostiru preko državnih granica; transboundary pollution – prekogranično zagađenje; transboundary water – prekogranične vode; transformer [træns f mə] – n. transformator; transit [ trænzit] – n. tranzit, prelaz, prolaz; transit country – tranzitna zemlja; Transit Protocol – Protokol o tranzitu; transmission [trænz m ʆən] – n. prenos, transmisija, prenošenje; transmitting utility (TRANSCO) – institucija koja obezbeđuje prenos (energije) i održava mrežu; transnational [trænz næʆənəl] – adj. transnacionalni; transnational project – transnacionalni projekat; transport [ trænsp t] – n. prevoz; transport fuel – transportno gorivo; transportation [ trænsp te ʆən] – n. saobraćaj; transportation facilities – transportna postrojenja; treatment [ tri tmənt] – n. tretman, obrada; trouble [ tr bəl] – n. nezgoda, nevolja, kvar; troubleproof [ tr bəlpru f] – adj. zaštićen od kvarova; troubleshoot [ tr bəl ʆu t] – v. tražiti neispravnost, tražiti grešku; truck tank car [tr k tæŋk kɑ ] – n. kamion cisterna; trunk [tr ŋk] – n. dalekovod, spojna linija, gepek, sanduk; tuning [ tju n ŋ] – n. podešavanje; turbine [ t ba n] – n. turbina; gas and steam turbine – gasna i parna turbina;

78

unbiased [ n ba əst] – adj. unilateral [ ju ni lætərəl] – adj. on no consideration – ni pod kakvim okolnostima. under consideration – u razmatranju. nenaelektrisan. unleaded gasoline – bezolovni benzin. unbalance [ n bæləns] – n. fer. unleaded fuel – bezolovno gorivo. modernizacija. koji se nalazi ispod. poboljšati. podzemna železnica. monofazan. unviable [ n va əbəl] – adj. bez ljudske posade. neodrživ. deblokirati. rastavljanje. jednostran. unit [ ju nit] – n. razdvajanje (npr. unilateralan. ukloniti opterećenje. nemoguć. potceniti. automatski. underestimate [ ndər estime t] – v. give full consideration to – potpuno razmotriti. n. unmanned [ n mænd] – adj. ultraljubičasto zračenje. uncharged [ n tʆɑ d d] – adj. rasteretiti. element. wind turbine – turbina na vetar. usluga). podzemni. nenapunjen (akumulator). uncouple [ n k pəl] – v. undervoltage [ ndə vəʊlt d ] – n. U ultraviolet radiation (UV) [ ltrə va əlit re di e ʆən] – n. parametar. unaprediti. 79 . nepovezan. unbundling [ n bandliŋ] – n. unblock [ n bl k] – v. preniski napon. poboljšanje. koji nije raspoloživ. upgrade [ p gre d] – v. neopterećen. objektivan. obratiti punu pažnju. unload [ n ləʊd] – v. underlaying [ ndə le iŋ] – adj. unavailable [ nə ve ləbəl] – adj. updating [ p de tiŋ] – n. unconnected [ nkə nektid] – adj.. ukloniti prepreku. unleaded [ n ledid] – adj. bezolovni. popraviti. nepristrasan. razdvojiti. underground [ ndəgraʊnd] – adj. podnapon. environmental considerations – pitanja životne sredine. neravnoteža. jedinica. uniphase [ ju nife z] – adj.upgrade turbine generator – turbinski generator. koji nije dostupan.

motor vehicle – motorno vozilo. prodavac. razuman izbor. strujom ili gasom koja je svima obezbeđena i koju svi korisnici plaćaju. viability [ va ə b liti] – n. energy and resource use – korišćenje vode. economic viability – ekonomska održivost. water. vehicle [ vi kəl] – n. valve [vælv] – n. korišćenje. ostvariv. održivost. upotreba. biljno ulje. vapor [ ve pər] – n. sredstvo. usage [ ju s d ] – n. dokazivanje. sposobnost za život. uranium enrichment – proces obogaćivanja uranijuma. legalizacija. 80 . vehicle emission – emisija štetnih gasova iz vozila. vapour pressure – napon pare. proveravanje. potvrđivanje. vozilo. poboljšavanje. prevozno sredstvo. upgrading [ p gre dinŋ] – n. ventilacija. primena. utilize [ju tila z] – v.upgraded fuel upgraded fuel – gorivo sa poboljšanim sastavom. utility [ju t liti] – n. ventilation of rooms – provetravanje prostorija. energije i drugih resursa. uranijum. korišćenje. primena. smisaona alternativa. V validation [ væli de ʆən] – n. koristiti. moguć. ventil. usavršavanje. provetravanje. upotreba. utilization of nuclear energy – korišćenje nuklearne energije. vehicle emission control – kontrola emisije štetnih gasova iz vozila. koji se može održati u životu. utilization [ ju tila ze ʆən] – n. ventilation [ vent le ʆən] – n. provera valjanosti. upotrebiti. isporučilac. korišćenje. para. uranium (U) [jʊ re niəm] – n. važna usluga kao na primer snabdevanje vodom. vegetable oil [ ved təbəl oil] – n. viable [ va əbəl] – adj. vapour. viable alternative – realna. verification [ verifi ke ʆən] – n. vapour recovery – ponovno korišćenje pare. para koja se vraća u proces. use [ju s] – n. vendor [ vendə] – n.

volatility [ v lə t ləti] – n. hazardous waste – opasni otpad. otpad. voltamper. violent [ va ələnt] – adj. stanovište.territorial waters view [vju ] – n. waste management – upravljanje otpadom. ranjivost. voltaža. waste derived fuel – gorivo proizvedeno iz otpada. imajući u vidu. separated household waste – razvrstan kućni otpad. isparljivost. W waste [we st] – n. voltage element – naponski element. napon. nestalan. volatile organic compounds (VOC) – isparljiva organska jedinjenja. pretvorljiv u paru. izgled. volatile [ v ləta l] – adj. krhkost. eksplozovnost. osetljivost. waste residue – otpadni talog. Volt (V) [vəʊlt] – n. volt. voltaic [vəʊl taik] – adj. water [ w tə] – n. waste-rock – jalovina. zapaljiv. nasilan. shvatanje. promenljiv. industrial waste – industrijski otpad. volt-ampere [vəʊlt æmpeə] – n. waste disposal – odlaganje otpada. 81 . tap water – voda iz vodovoda. nestalnost. with view to – s ciljem. SI jedinica za merenje električnog napona. trošiti. voda. s namerom da. pogled. naponski. traćiti. radioactive waste – radioaktivni otpad. voltage sag – pad napona. vulnerability [ v lnərə b liti] – n. voltage [ vəʊlt d ] – n. territorial waters – teritorijalne vode. violation [ va ə le ʆən] – n. nagao. isparljiv. waste recovery – ponovna upotreba otpada nakon reciklaže. waste heat – suvušna (otpadna) toplota. drinking water – voda za piće. waste [we st] – v. prekršaj. žestok. računajući na. gledište. narušavanje.

kaptažni. energije. widen the market – proširiti tržište. mokar. oseke i talasa.water body water body – vodno telo. water management – upravljanje vodama. gigawatt (GW) – gigavat. vodena snaga. koji se hladi vodom. wet [wet] – adj. talas. wholesale power market – tržište veleprodaje el. watertight [ w tə ta t] – adj. brana. water turbine – vodena turbina. čovečanstva. vodoprivreda. kompaktna raspoloživa količina vode u prirodi. wind energy – energija vetra. blagostanje. sliv. vododelnica. zimski maksimum (potrošnje). water quality – kvalitet vode. water-drainage [ w tə dre n d ] – n. vlažan. widen [ wa dn] – v. socijalna pomoć. vazdušne turbina. vetar. dobrobit. skup elektrana na vetar. winter peak [ w ntə pi k] – n. bezvodni. water-collecting [ w tə kə lektiŋ] – adj. wave and tidal energy – energija plime. dobrobit. Watt (W) [w t] – n. povećati. wholesale [ həʊlse l] – n. waterless [ w tələs] – adj. wave power – energija talasa. waterpower [ w tə paʊə] – n. snabdevanje vodom. well-being [ wel bi iŋ] – n. water-supply [ w təsə pla ] – n. wind powered electricity generation – proizvodnja el. vat. wind turbine [ w nd t ba n] – n. water-bearing [ w tə beər ŋ] – adj. veleprodaja. wholesale competition – veleprodajna konkurencija. wind farm [ w nd fɑ m] – n. proširiti. kilowatt (kW) – kilovat. human well-being – dobrobit čoveka. water-gate [ w tə ge t] – n. milion vati. isušivanje zemljišta. energije uz pomoć vetra. wind [w nd] – n. dobro. merna jedinica za snagu. vodonosni. ustava. megawatt (MW) – megavat. welfare [ welfeə] – n. water divide – vododelnica. wave [we v] – n. vodomer. nepropustan za vodu. water-cooled [ w tə ku ld] – adj. watershed [ w təʆed] – n. 1000 vati. watermeter [ w tə mi tə] – n. 82 . milijardu vati.

woody biomass [ wʊdi ba əʊmæs] – drvenasta biomasa. provodnik. faza. šuma. odustati. wood residues – ostatak od prerade drveta. yield [ji ld] – v. dobit. prinos. predati se. osobina određenog procesa da nema ispuštanja štetnih materija (najčešće toksičnih gasova i gasova staklene bašte). wire line – električni vod. live wire – vod pod naponom. Z zero [ z ərəʊ] – num. dati. zero emission – nulta emisija. broj nula. izdašnost (izvora). doneti. dati nekome prvenstvo. open wire line – slobodni vod.zero emission wire [wa ə] – n. žica. ostvariti (prihod). 83 . drvna masa. drvo. wood [wʊd] – n. Y yield [ji ld] – n.

1984) – Protokol uz LRTRAP konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velike udaljenosti 84 . 1991) – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu EIB – European Investment Bank – Evropska investiciona banka EIs – economic instruments – ekonomski instrumenti EMAS – eco-management and audit scheme – sistem Evropske unije za eko-menadžment i proveru EMEP Protocol – Protocol to the LRTRAP Conventon on long-term financing of the cooperative programme for monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe (Geneva. UNECE EEA – European Environment Agency – Evropska agencija za životnu sredinu EIA – Environmental Impact Assessment – procena uticaja na životnu sredinu EIA Convention – Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Espoo.skraćenice AFV – alternative fuel vehicle – motorno vozilo koje za pogon ne koristi gorivo na bazi naftinih derivata BAT – best available technique – najbolja raspoloživa tehnika BATNEEC – best available techniques not entailing excessive costs – najbolje raspoložive tehnike koje ne zahtevaju prekomerne troškove BSEC – Black See Economic Cooperation – Crnomorska ekonomska saradnja CE – Council of Europe – Savet Evrope CERN – Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (European Organization for Nuclear Research) – Evropski savet za nuklearna istraživanja CP – cleaner production – čistija proizvodnja CSCE – Conference on Security and Co-operation in Europe – Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji CSD – Commission on sustainable development – Komisija za održivi razvoj EBRD – European Bank for Reconstruction and Development – Evropska banaka za obnovu i razvoj ECE v.

skraćenice EU – European Union – Evropska unija EV – electric vehicle – električno vozilo FAO – Food and Agruculture Organization – Organizacija za ishranu i poljoprivredu GATT – General Agreement on Tariffs and Trade – Opšti sporazum o trgovini i tarifama GEF – Global Environmental Facility – Globalni mehanizam za finansijsku podršku u oblasti životne sredine GHGs – greenhouse gases – gasovi staklene bašte Habitat – vidi UNCHS IAEA – International Atomic Energy Agency –Međunarodna agencija za atomsku energiju IAE – International Atomic Energy – Međunarodna agencija za atomsku energiju IBRD – International Bank for Reconstruction and Development – Međunarodna banka za obnvu i razvoj ICAO – International Civil Aviation Organization – Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo ICC – Interantional Chamber of Commerce – Međunarodna trgovinska komora ICJ – International Court of Justice – Međunarodni sud pravde IEA – International Energy Agency – Međunarodna agnecija za energiju IFC – International Finance Corporation – Međunarodna finansijska korporacija IFCS – Intergovernmental Forum on Chemical Safety – Međuvladin panel o hemijskoj bezbednosti IFI – International financial institutions – međunarodne finansijske institucije IGO – intergovernmental organization – međuvladina organizacija IHO – International Hydrographic Organization – Međunarodna hidrografska organizacija ILA – International Law Association – Udruženje za međunarodno pravo ILC – International Law Commission – Komisija za međunarodno pravo ILO – International Labour Organization – Međunarodna organizacija rada 85 .

OSCE – Organization for Securtiy and Co-operation in Europe – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju RA/RM – risk assessment / risk management – procena rizika / upravljanje rizikom REC – Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu 86 .skraćenice IMF – International Monetary Fund – Međunarodni monetarni fond IMO – International Maritime Organization – Međunarodna pomorska organizacija IPP – Integrated Product Policy – integralna politika proizvodnje IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – Međuvladin panel o klimatskim promenama IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control – integralno sprečavanje i kontrola zagađenja ISO – International Organization for Standardization – Međunarodna organizacija za standardizaciju IUCN – The World Conservation Union – Međunarodna unija za očuvanje prirode JI – joint implementation – zajedničko sprovođenje LRTRAP Conventon – Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Geneva. 1979) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima MEAs – Multilateral Environmental Agreements – multilateralni sporazumi u oblasti životne sredine NATO – North Atlantic Treaty Organization – Organizacija za severnoatlansku saradnju NEAP – National Environmental Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine NEHAP – National Environmental and Health Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine i zdravstva NGO – non-governmental organization – nevladina organizacija OAPEC – Arab Petroleum Exporting Countries – Orgaizacija arapskih zemalja izvoznica nafte ODS – ozon depletion substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač OECD – Organization for Economic Co-operation and Development – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries – Organizacija zemalja izvoznica nafte.

Scientific and Cultural Organization – Organizacija UN za obrazovanje. 1992) UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development – Konferencija UN o trgovini i razvoju UNDP – United Nations Development Programme – Program UN za razvoj UNECE – United Nations Economic Commission for Europe – Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu UNEP – United Nations Envrionment Programme – Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change (New York. 1992) – Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama 87 .skraćenice REReP – Regional Environmental Reconstruction Programmee – Program obnove životne sredine Jugoistočne Evrope SEA – Strategic Environmental Assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu SEA Protocol – Protocol on strategic environmental assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Kiev. 2003) – Protokol o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu uz Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu SECI – Southeast European Cooperative Iniciative – Inicijativa saradnji u Jugoistočnoj Evropri UN – United Nations – Ujedinjene nacije UNCHS – United Nations Center for Human Settlements – Centar UN za ljudska naselja UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea – Konvencija UN o pravu mora UNESCO – United Nations Educational. nauku i kulturu UNGA – United Nations General Asembly – Generalna skupština Ujedinjenih nacija UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj UNSC – United Nations Securty Council – Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija UNECOSOC – United Nations Economic and Social Council – Ekonomski i socijalni savet Ujedinjenih nacija UNCED – United Nations Conference on Environment and Development – Konferencija UN o životnoj sredini i razvoju (Rio de Janeiro.

skraćenice UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj VA – voluntary agreements – dobrovoljni sporazumi WB – World bank – svetska banka WBCSD – World Business Council for Sustainable Development – Svetski poslovni savet za održivi razvoj WHO – World Health Organization – Svetska zdravstvena organizacija WIPO – World Intellectual Property Organization – Međunarodna organizacija za intelektualnu svojinu WMO – World Meteorological Organization – Svetska meteorološka organizacija WTO – World Trade Organization – Svetska trgovinska organizacija WWF – World Wide Fund for Nature – Svetski fond za prirodu 88 .

Ženeva. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih Nacija o promeni klime.lista dokumenata Lista dokumenta iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom i koji čine osnovu reči prevedenih u ovom rečniku: Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. Arhus. CLRTAP – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. Basel Convention – Bazelska konvencija – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. 1992. 1998. 1992. 89 . 1994. Bazel. Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. 1991. Energy Community South East Europe Treaty (or ECSEE) Ugovor o energetskoj zajednici jugoistocne Evrope. Njujork. Energy Charter Treaty – Ugovor o energetskoj povelji. Sofija. 1979 Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. Rio de Žaneiro. 1989. EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. Espo. Kyoto Protocol – Kjoto protokol.

1985 90 . Helsinki 1992. Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata. Beč. Helsiniki 1992.lista dokumenata Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. 1987.

1989.literatura 1. Longman Interactive English Dictionary. 2004 linkovi http://www.gov/glossary/glossary. Simon & Schuster Inc. 4.dti. Zagreb.. Webster’s New World Dictionary. Third College Edition. EKO DIMeC d. Macmillan English Dictionary. Pearson Education Ltd. New York. 2000 6.mse.doe. Valjevo. Zagreb. Macmillan Publishers Limited. Rudolf: Englesko-hrvatski ili srpski rječnik. Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske.gov/glossary/ http://matse1.org/education/gscleanenergy/glossary.edu/energy/glos. Filipović.gov. Nikolovski – Katin. Slave: Anglisko-makedonski limnološki leksikon. Englesko-srpski rečnik terminologije iz oblasti životne sredine.html http://www.htm http://www. 1986.uk/energy /energy-glossary/page24579_print. Pearson Education Ltd.ca.eia. 3.html http://www.. Hidrobiološki zavod – Ohrid. Drvodelić. 1988 7. Milan: Hrvatsko ili srpsko-engleski rječnik. Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske.energy. 2003 5.o. New York.o. 2. 2002 8. Longman Dictionary of Contemporary English.html 91 .nesea. 1989.uiuc.

92 .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful