Ustavno pravo

1. Postoje 3 načela federalizma:supremacija,autonomija i participacija. -NAČELO SUPREMACIJE-odnosi se na nadređenost federalnog prava nad pravom federalnih jedinica.I federacija i federalne jedinice imaju vlastitu ustavnost i time zasebne poretke.Ova supremacija pretpostavlja također i teritorijalnu cjelovitost federalne države. .-NAČELO AUTONOMIJE-federalnih jedinica znači da federalne jedinice imaju velik stupanj samostalnosti.Ta samostalnost se ogleda u tome što federalne jedinice imaju saveznim ustavom određen krug vlastite nadležnosti,koje obavljaju samostalno putem svojih organa zakonodavne,izvršne i sudbene vlasti. -NAČELO PARTICIPACIJE-odnosno sudjelovanja federalnih jedinica u vlasti federacije osigurava se kroz različite oblike zastupljenosti federalnih jedinica u pojedinim organima federacije.Ovo načelo je blisko povezano s načelom autonomije.Naime,bez obzira na koji način je izvršena podjela nadležnosti u 1 federaciji,ni savezni organi,ni organi federalnih jedinica nisu subordinirani jedni drugima. 2.Kako je izvršena raspodjela nadležnosti između institucija BIH i entiteta? -Izvršena je na specifičan način.U čl.3 Ustava navedene su 3 kategorije nadležnosti: -Nadležnosti institucija BIH -nadležnosti entiteta -dodatne nadležnosti 3.Navedite institucije za nadzor ustavnosti i zakonitosti! To su: 1.institucija za nadzor ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih propisa i to: a. ustavnosudski nadzor ustavnosti zakona b.nadzor ustavnosti i zakonitosti podzakonskih akata 2. Nadzor zakonitosti pojedinačnih pravnih akata 3.Ustavnosudski nadzor ustavnosti pojedinačnih pravnih akata u povodu ustavne tužbe 4. Što je načelo ustavnosti Načelo ustavnosti,shvaćeno u užem smislu,pravno-tehničkom smislu,zahtijeva: -da se zakoni odnose u skladu s razdiobom ovlasti utvrđenom krutim ustavom -da zakonodavac pri donošenju zakona strogo poštuje za to ustavom predviđen postupak -da zakoni i drugi propisi sadržajno budu u skladu s odredbama ustava -da ustav uspostavi djelotvoran sustav nadzora nad poštivanjem ovih zahtjeva Samo akt koji je donijelo nadležno zakonodavno tijelo po predviđenom postupku,i u skladu sa sadržajem ustavnih normi ,zadovoljava zahtjeve načela ustavnosti u formalnom i materijalnom smislu.

10.političke odluke .uređuju i upravljaju.pa zatim 3…Ovim je sustavom osiguran visok stupanj reprezentacije glasačkih opredjeljenja.Nadležnosti Ustavnog suda BIH? To su:sporovi sukoba nadležnosti i apstraktna kontrola ustavnosti -apelacijska nadležnost -prosljeđivanje pitanja od drugih sudova -deblokada Parlamentarne skupštine BIH -odluke Ustavnog suda i povjerenstvo za ljudska prava pri Ustavnom sudu BIH 7.nego se s listića na kojima je već izabrani kandidat upisan pod brojem 1.5. 9. Tendencijski učinci većinskih izbora na makrorazini političkog sustava su: -dvostranački sustav -jednostranačka većina u parlamentu -jednostranačka vlada -prevlast vlade nad parlamentom -većinska demokracija Tendencijski učinci razmjernih izbornih sustava su: -višestranački sustav -pravedno političko predstavništvo -koalicijska vlada -približna ravnoteža između vlade i parlamenta -konsenzualna demokracija 8.uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog stanovništva .više se ne računaju glasovi njemu dani.brojem 2 označava narednog kandidata po svojoj preferenciji.kako u stranačko pogledu.u smislu Povelje.u okvirima određenim zakonom.Jednostavno rečeno.Što je to preferencijalno glasovanje? Preferencijalno glasovanje označava izborni sustav kojim glasač može rangirati kandidate na listićima prema svom izboru.Enoncijacija zakonitosti? Enoncijacija zakonitosti predstavlja to što se zakonom razrađuju odredbe ustava.tako i u drugim aspektima.a najčešće i način korištenja ustavom zajamčenim slobodama i pravima na temelju izričite ovlasti zakonodavcu koje daje ustav.bitnim djelom javnih poslova.Kako EPLS(Europska povelja o lokalnoj samoupravi)određujepojam lokalne samouprave Pod lokalnom samoupravom.podrazumijeva se pravo i zbiljska sposobnost lokalnih jedinica da.Što je načelo supsidijarnosti? Supsidijarnos se određuje kao načelo donošenja političkih odluka na razini najpogodnijoj sa stajališta racionalnosti i djelotvornosti odlučivanja.uzima onaj koji je označen pod brojem 2.Birač se izjašnjava o kandidatima tako da na glasačkom listiću označava kandidata kojeg smatra najpoželjnijim brojem 1.zatim brojem 3 narednog…Kada se prilikom zbrajanja glasova ustanovi da je jedan kandidat dobio broj glasova koji je dostatan za izbor. 6.

bilo da se radi o neposrednoj suprotnosti ili pak o uređivanje odnosa suprotno smislu ustavnih odredbi.te ne dira u ranije nastale pravne posljedice.kao i dopustivosti zahijela ili apelacije. Materijalna neustavnost zakona? Naborajati Najvažnije mjesto zauzima retroaktivnost zakona.obvezujuće i izvršne.a međunarodni ugovor kod konfedercije) -pravni odnos tijela zajednice prema građanima(u konfederaciji nema pravnog odnosa između tijela konfederacije i građana. 15.odnosno apelacije. Puluotvorene liste-kod njih se može glasati ili za listu ili za 1 ili više kandidata 17.te kod nas postoje i poluotvorene liste.otvorene liste.pa broji broj glasova svakog kandidata. 16. Odluke ustavnog suda? Odluke Ustavnog suda su konačne .Drugi oblici materijalne neustavnosti odnose se na sadržajnu neusklađenost oderdbe zakona s odredbom ustava.Panširanje se koristi u nekim sustavima proporcionalnih zastupljenosti otvorenih lista. Vrste izbornih lista? Postoje zatvorene liste. Kod otvorenih lista birač se može opredjeljivati i za pojedinačnog kandidata.-status u međunarodnom pravu(konfederacija u pravilu nije subjekt međunarodnog prava.od trenutka donošenja odluke se propis ukida.Pravne posljedice odluka o neustavnosti zakona? Pravne posljedice su ukidanje i poništavanje propisa. Poništavanje pak djeluje retroaktivno(ex tunc) od trenutka samog donošenja apstraktnog akta koji kao da on nije niti donesen.dok federacija jest) 13.Koji su konstitutivni elementi federacije? To su građani i federalne jedinice 12.dok u federaciji taj odnos postoji i pravni poredak federacije proteže se na cijelom njezinom teritoriju i nad cjelokupni stanovništvom federacije) . Razlika federacije i konfederacije U pravnoj teoriji to je razlikovanje jasno izvedeno i ono se temelji na 3 kriterija: -pravni temelj zajednice(ustav kod federacije.zatim stupanje na snagu i primjena. 11.o obustavi postupka i privremenoj mjeri.on praktično stvara vlastitu listu od različitih stranačkih kandidata.a koje omogućuju glasaču glasovati za više kandidata s više raznih stranačkih listića.Znači da se o lokalnim poslovima odlučuje da su bliža lokalnom stanovništvu.pa bi trebalo sanirati sve posljedice do kojih je doveo. razlika velikih i malih izbornih jedinica? .Načelno se ukidanje od poništavanja propisa razlikuje na slijedeći način: Ukidanje pravnih propisa djeluje samo za budućnost(pro futuro ili ex nunc). Na temelju sustava zatvorenih lista birač mora prihvatiti čitavu listu i redoslijed po koje su kandidati izabrani onako kako stranka za koju se opredjelio predlaže.donose se na najnižoj mogućoj razini s obzirom na samu narav odluke.o prestanku važenja odredbe koja je nesuglasna Ustavu. 14.Sud donosi odluke nakon vijećanja i glasovanja kada odlučuje o meritumu zahtijeva.

kao takva predstavlja višeznačn pojam .dok se razmjerni sustav preimjenjuje samo u velikim izborni jedinicama. Tipovi odnosa užih teritorijalnih jedinica ustrojstva državne vlasti prem središnjim državnim tjelima? Tri su tipa: -dekoncentracija -decentralizacija -lokalna samouprava Dekoncentracija je ti odnosa u kojem je na lokalna tijela prenesen odeređeni skup ovlasti.u drugom krugu jedan od kandidata mora dobiti apsolutnu većinu birača koji su glasovali. 18.Razmjerno predstavništvo polazi od velikih izbornih jedinica(tj. 19.što se obavljaju sukladno uputama i pod punim nadzorom središnjih vlasti 19. takvih u kojima se bira više zastupnika).Balotaža? Kod tzv sustava balotaže.za razliku od većinskog sustava koji načelno polazi od malih izbornih jedinica(po jednim poslanikom u svakoj).većinski se može primjenjivati i u mlim i velikim izbornim jednicicam.a kanton federalna jedinica Šsto je lokalna samouprava Lokalna samouprav je oblik odlučivanja i upravljanja lokalnim zajednicama neposredno od strane njezinih stanovnika ili putem njihovih predstavništava i dr lukalnig organa.Ovaj sustav se najčešće koristi pri predsjedničkim izborima.Znači.Načini nastanka federalne države? -agregacija-spajanje više država u jednu -devolucija-raspad više država u jednu Županija je jedinica lokalne samouprave.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful