Ustavno pravo

Ustavno pravo

1. Postoje 3 načela federalizma:supremacija,autonomija i participacija. -NAČELO SUPREMACIJE-odnosi se na nadređenost federalnog prava nad pravom federalnih jedinica.I federacija i federalne jedinice imaju vlastitu ustavnost i time zasebne poretke.Ova supremacija pretpostavlja također i teritorijalnu cjelovitost federalne države. .-NAČELO AUTONOMIJE-federalnih jedinica znači da federalne jedinice imaju velik stupanj samostalnosti.Ta samostalnost se ogleda u tome što federalne jedinice imaju saveznim ustavom određen krug vlastite nadležnosti,koje obavljaju samostalno putem svojih organa zakonodavne,izvršne i sudbene vlasti. -NAČELO PARTICIPACIJE-odnosno sudjelovanja federalnih jedinica u vlasti federacije osigurava se kroz različite oblike zastupljenosti federalnih jedinica u pojedinim organima federacije.Ovo načelo je blisko povezano s načelom autonomije.Naime,bez obzira na koji način je izvršena podjela nadležnosti u 1 federaciji,ni savezni organi,ni organi federalnih jedinica nisu subordinirani jedni drugima. 2.Kako je izvršena raspodjela nadležnosti između institucija BIH i entiteta? -Izvršena je na specifičan način.U čl.3 Ustava navedene su 3 kategorije nadležnosti: -Nadležnosti institucija BIH -nadležnosti entiteta -dodatne nadležnosti 3.Navedite institucije za nadzor ustavnosti i zakonitosti! To su: 1.institucija za nadzor ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih propisa i to: a. ustavnosudski nadzor ustavnosti zakona b.nadzor ustavnosti i zakonitosti podzakonskih akata 2. Nadzor zakonitosti pojedinačnih pravnih akata 3.Ustavnosudski nadzor ustavnosti pojedinačnih pravnih akata u povodu ustavne tužbe 4. Što je načelo ustavnosti Načelo ustavnosti,shvaćeno u užem smislu,pravno-tehničkom smislu,zahtijeva: -da se zakoni odnose u skladu s razdiobom ovlasti utvrđenom krutim ustavom -da zakonodavac pri donošenju zakona strogo poštuje za to ustavom predviđen postupak -da zakoni i drugi propisi sadržajno budu u skladu s odredbama ustava -da ustav uspostavi djelotvoran sustav nadzora nad poštivanjem ovih zahtjeva Samo akt koji je donijelo nadležno zakonodavno tijelo po predviđenom postupku,i u skladu sa sadržajem ustavnih normi ,zadovoljava zahtjeve načela ustavnosti u formalnom i materijalnom smislu.

uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog stanovništva .tako i u drugim aspektima.Kako EPLS(Europska povelja o lokalnoj samoupravi)određujepojam lokalne samouprave Pod lokalnom samoupravom. 10.u okvirima određenim zakonom.više se ne računaju glasovi njemu dani.političke odluke .Jednostavno rečeno.nego se s listića na kojima je već izabrani kandidat upisan pod brojem 1.podrazumijeva se pravo i zbiljska sposobnost lokalnih jedinica da.5.Nadležnosti Ustavnog suda BIH? To su:sporovi sukoba nadležnosti i apstraktna kontrola ustavnosti -apelacijska nadležnost -prosljeđivanje pitanja od drugih sudova -deblokada Parlamentarne skupštine BIH -odluke Ustavnog suda i povjerenstvo za ljudska prava pri Ustavnom sudu BIH 7.brojem 2 označava narednog kandidata po svojoj preferenciji.Što je načelo supsidijarnosti? Supsidijarnos se određuje kao načelo donošenja političkih odluka na razini najpogodnijoj sa stajališta racionalnosti i djelotvornosti odlučivanja. 9. 6.kako u stranačko pogledu.a najčešće i način korištenja ustavom zajamčenim slobodama i pravima na temelju izričite ovlasti zakonodavcu koje daje ustav.uređuju i upravljaju.Birač se izjašnjava o kandidatima tako da na glasačkom listiću označava kandidata kojeg smatra najpoželjnijim brojem 1.Enoncijacija zakonitosti? Enoncijacija zakonitosti predstavlja to što se zakonom razrađuju odredbe ustava.zatim brojem 3 narednog…Kada se prilikom zbrajanja glasova ustanovi da je jedan kandidat dobio broj glasova koji je dostatan za izbor. Tendencijski učinci većinskih izbora na makrorazini političkog sustava su: -dvostranački sustav -jednostranačka većina u parlamentu -jednostranačka vlada -prevlast vlade nad parlamentom -većinska demokracija Tendencijski učinci razmjernih izbornih sustava su: -višestranački sustav -pravedno političko predstavništvo -koalicijska vlada -približna ravnoteža između vlade i parlamenta -konsenzualna demokracija 8.uzima onaj koji je označen pod brojem 2.Što je to preferencijalno glasovanje? Preferencijalno glasovanje označava izborni sustav kojim glasač može rangirati kandidate na listićima prema svom izboru.u smislu Povelje.pa zatim 3…Ovim je sustavom osiguran visok stupanj reprezentacije glasačkih opredjeljenja.bitnim djelom javnih poslova.

Drugi oblici materijalne neustavnosti odnose se na sadržajnu neusklađenost oderdbe zakona s odredbom ustava.Pravne posljedice odluka o neustavnosti zakona? Pravne posljedice su ukidanje i poništavanje propisa.Panširanje se koristi u nekim sustavima proporcionalnih zastupljenosti otvorenih lista. Odluke ustavnog suda? Odluke Ustavnog suda su konačne . 16.Sud donosi odluke nakon vijećanja i glasovanja kada odlučuje o meritumu zahtijeva.obvezujuće i izvršne.dok u federaciji taj odnos postoji i pravni poredak federacije proteže se na cijelom njezinom teritoriju i nad cjelokupni stanovništvom federacije) . 15.bilo da se radi o neposrednoj suprotnosti ili pak o uređivanje odnosa suprotno smislu ustavnih odredbi.-status u međunarodnom pravu(konfederacija u pravilu nije subjekt međunarodnog prava.on praktično stvara vlastitu listu od različitih stranačkih kandidata.o obustavi postupka i privremenoj mjeri. 14.Znači da se o lokalnim poslovima odlučuje da su bliža lokalnom stanovništvu. Vrste izbornih lista? Postoje zatvorene liste.a međunarodni ugovor kod konfedercije) -pravni odnos tijela zajednice prema građanima(u konfederaciji nema pravnog odnosa između tijela konfederacije i građana.odnosno apelacije.te kod nas postoje i poluotvorene liste. 11.pa broji broj glasova svakog kandidata. Puluotvorene liste-kod njih se može glasati ili za listu ili za 1 ili više kandidata 17.Načelno se ukidanje od poništavanja propisa razlikuje na slijedeći način: Ukidanje pravnih propisa djeluje samo za budućnost(pro futuro ili ex nunc). razlika velikih i malih izbornih jedinica? .pa bi trebalo sanirati sve posljedice do kojih je doveo. Kod otvorenih lista birač se može opredjeljivati i za pojedinačnog kandidata.Koji su konstitutivni elementi federacije? To su građani i federalne jedinice 12.dok federacija jest) 13. Poništavanje pak djeluje retroaktivno(ex tunc) od trenutka samog donošenja apstraktnog akta koji kao da on nije niti donesen.a koje omogućuju glasaču glasovati za više kandidata s više raznih stranačkih listića.donose se na najnižoj mogućoj razini s obzirom na samu narav odluke.zatim stupanje na snagu i primjena.o prestanku važenja odredbe koja je nesuglasna Ustavu.kao i dopustivosti zahijela ili apelacije. Materijalna neustavnost zakona? Naborajati Najvažnije mjesto zauzima retroaktivnost zakona.te ne dira u ranije nastale pravne posljedice. Razlika federacije i konfederacije U pravnoj teoriji to je razlikovanje jasno izvedeno i ono se temelji na 3 kriterija: -pravni temelj zajednice(ustav kod federacije. Na temelju sustava zatvorenih lista birač mora prihvatiti čitavu listu i redoslijed po koje su kandidati izabrani onako kako stranka za koju se opredjelio predlaže.otvorene liste.od trenutka donošenja odluke se propis ukida.

Načini nastanka federalne države? -agregacija-spajanje više država u jednu -devolucija-raspad više država u jednu Županija je jedinica lokalne samouprave.a kanton federalna jedinica Šsto je lokalna samouprava Lokalna samouprav je oblik odlučivanja i upravljanja lokalnim zajednicama neposredno od strane njezinih stanovnika ili putem njihovih predstavništava i dr lukalnig organa.Balotaža? Kod tzv sustava balotaže.Razmjerno predstavništvo polazi od velikih izbornih jedinica(tj. Tipovi odnosa užih teritorijalnih jedinica ustrojstva državne vlasti prem središnjim državnim tjelima? Tri su tipa: -dekoncentracija -decentralizacija -lokalna samouprava Dekoncentracija je ti odnosa u kojem je na lokalna tijela prenesen odeređeni skup ovlasti.Znači.kao takva predstavlja višeznačn pojam .što se obavljaju sukladno uputama i pod punim nadzorom središnjih vlasti 19.Ovaj sustav se najčešće koristi pri predsjedničkim izborima.u drugom krugu jedan od kandidata mora dobiti apsolutnu većinu birača koji su glasovali. 18.dok se razmjerni sustav preimjenjuje samo u velikim izborni jedinicama.većinski se može primjenjivati i u mlim i velikim izbornim jednicicam. 19.za razliku od većinskog sustava koji načelno polazi od malih izbornih jedinica(po jednim poslanikom u svakoj). takvih u kojima se bira više zastupnika).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful