Ustavno pravo

1. Postoje 3 načela federalizma:supremacija,autonomija i participacija. -NAČELO SUPREMACIJE-odnosi se na nadređenost federalnog prava nad pravom federalnih jedinica.I federacija i federalne jedinice imaju vlastitu ustavnost i time zasebne poretke.Ova supremacija pretpostavlja također i teritorijalnu cjelovitost federalne države. .-NAČELO AUTONOMIJE-federalnih jedinica znači da federalne jedinice imaju velik stupanj samostalnosti.Ta samostalnost se ogleda u tome što federalne jedinice imaju saveznim ustavom određen krug vlastite nadležnosti,koje obavljaju samostalno putem svojih organa zakonodavne,izvršne i sudbene vlasti. -NAČELO PARTICIPACIJE-odnosno sudjelovanja federalnih jedinica u vlasti federacije osigurava se kroz različite oblike zastupljenosti federalnih jedinica u pojedinim organima federacije.Ovo načelo je blisko povezano s načelom autonomije.Naime,bez obzira na koji način je izvršena podjela nadležnosti u 1 federaciji,ni savezni organi,ni organi federalnih jedinica nisu subordinirani jedni drugima. 2.Kako je izvršena raspodjela nadležnosti između institucija BIH i entiteta? -Izvršena je na specifičan način.U čl.3 Ustava navedene su 3 kategorije nadležnosti: -Nadležnosti institucija BIH -nadležnosti entiteta -dodatne nadležnosti 3.Navedite institucije za nadzor ustavnosti i zakonitosti! To su: 1.institucija za nadzor ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih propisa i to: a. ustavnosudski nadzor ustavnosti zakona b.nadzor ustavnosti i zakonitosti podzakonskih akata 2. Nadzor zakonitosti pojedinačnih pravnih akata 3.Ustavnosudski nadzor ustavnosti pojedinačnih pravnih akata u povodu ustavne tužbe 4. Što je načelo ustavnosti Načelo ustavnosti,shvaćeno u užem smislu,pravno-tehničkom smislu,zahtijeva: -da se zakoni odnose u skladu s razdiobom ovlasti utvrđenom krutim ustavom -da zakonodavac pri donošenju zakona strogo poštuje za to ustavom predviđen postupak -da zakoni i drugi propisi sadržajno budu u skladu s odredbama ustava -da ustav uspostavi djelotvoran sustav nadzora nad poštivanjem ovih zahtjeva Samo akt koji je donijelo nadležno zakonodavno tijelo po predviđenom postupku,i u skladu sa sadržajem ustavnih normi ,zadovoljava zahtjeve načela ustavnosti u formalnom i materijalnom smislu.

uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog stanovništva .Enoncijacija zakonitosti? Enoncijacija zakonitosti predstavlja to što se zakonom razrađuju odredbe ustava.pa zatim 3…Ovim je sustavom osiguran visok stupanj reprezentacije glasačkih opredjeljenja.nego se s listića na kojima je već izabrani kandidat upisan pod brojem 1. 9.Jednostavno rečeno.više se ne računaju glasovi njemu dani.kako u stranačko pogledu.u smislu Povelje.u okvirima određenim zakonom. Tendencijski učinci većinskih izbora na makrorazini političkog sustava su: -dvostranački sustav -jednostranačka većina u parlamentu -jednostranačka vlada -prevlast vlade nad parlamentom -većinska demokracija Tendencijski učinci razmjernih izbornih sustava su: -višestranački sustav -pravedno političko predstavništvo -koalicijska vlada -približna ravnoteža između vlade i parlamenta -konsenzualna demokracija 8.Što je načelo supsidijarnosti? Supsidijarnos se određuje kao načelo donošenja političkih odluka na razini najpogodnijoj sa stajališta racionalnosti i djelotvornosti odlučivanja.a najčešće i način korištenja ustavom zajamčenim slobodama i pravima na temelju izričite ovlasti zakonodavcu koje daje ustav.Što je to preferencijalno glasovanje? Preferencijalno glasovanje označava izborni sustav kojim glasač može rangirati kandidate na listićima prema svom izboru.tako i u drugim aspektima.uređuju i upravljaju.zatim brojem 3 narednog…Kada se prilikom zbrajanja glasova ustanovi da je jedan kandidat dobio broj glasova koji je dostatan za izbor.podrazumijeva se pravo i zbiljska sposobnost lokalnih jedinica da. 6.Nadležnosti Ustavnog suda BIH? To su:sporovi sukoba nadležnosti i apstraktna kontrola ustavnosti -apelacijska nadležnost -prosljeđivanje pitanja od drugih sudova -deblokada Parlamentarne skupštine BIH -odluke Ustavnog suda i povjerenstvo za ljudska prava pri Ustavnom sudu BIH 7.Kako EPLS(Europska povelja o lokalnoj samoupravi)određujepojam lokalne samouprave Pod lokalnom samoupravom.bitnim djelom javnih poslova.brojem 2 označava narednog kandidata po svojoj preferenciji.5.Birač se izjašnjava o kandidatima tako da na glasačkom listiću označava kandidata kojeg smatra najpoželjnijim brojem 1. 10.uzima onaj koji je označen pod brojem 2.političke odluke .

a koje omogućuju glasaču glasovati za više kandidata s više raznih stranačkih listića.od trenutka donošenja odluke se propis ukida.otvorene liste.dok u federaciji taj odnos postoji i pravni poredak federacije proteže se na cijelom njezinom teritoriju i nad cjelokupni stanovništvom federacije) . Odluke ustavnog suda? Odluke Ustavnog suda su konačne .Drugi oblici materijalne neustavnosti odnose se na sadržajnu neusklađenost oderdbe zakona s odredbom ustava.Sud donosi odluke nakon vijećanja i glasovanja kada odlučuje o meritumu zahtijeva.a međunarodni ugovor kod konfedercije) -pravni odnos tijela zajednice prema građanima(u konfederaciji nema pravnog odnosa između tijela konfederacije i građana.Panširanje se koristi u nekim sustavima proporcionalnih zastupljenosti otvorenih lista. Razlika federacije i konfederacije U pravnoj teoriji to je razlikovanje jasno izvedeno i ono se temelji na 3 kriterija: -pravni temelj zajednice(ustav kod federacije.te kod nas postoje i poluotvorene liste. Materijalna neustavnost zakona? Naborajati Najvažnije mjesto zauzima retroaktivnost zakona. Vrste izbornih lista? Postoje zatvorene liste.dok federacija jest) 13.o obustavi postupka i privremenoj mjeri. Na temelju sustava zatvorenih lista birač mora prihvatiti čitavu listu i redoslijed po koje su kandidati izabrani onako kako stranka za koju se opredjelio predlaže.on praktično stvara vlastitu listu od različitih stranačkih kandidata.Koji su konstitutivni elementi federacije? To su građani i federalne jedinice 12.kao i dopustivosti zahijela ili apelacije. Puluotvorene liste-kod njih se može glasati ili za listu ili za 1 ili više kandidata 17.Pravne posljedice odluka o neustavnosti zakona? Pravne posljedice su ukidanje i poništavanje propisa.o prestanku važenja odredbe koja je nesuglasna Ustavu.te ne dira u ranije nastale pravne posljedice. Kod otvorenih lista birač se može opredjeljivati i za pojedinačnog kandidata. Poništavanje pak djeluje retroaktivno(ex tunc) od trenutka samog donošenja apstraktnog akta koji kao da on nije niti donesen.donose se na najnižoj mogućoj razini s obzirom na samu narav odluke. 16.zatim stupanje na snagu i primjena. 15.bilo da se radi o neposrednoj suprotnosti ili pak o uređivanje odnosa suprotno smislu ustavnih odredbi.pa broji broj glasova svakog kandidata.Načelno se ukidanje od poništavanja propisa razlikuje na slijedeći način: Ukidanje pravnih propisa djeluje samo za budućnost(pro futuro ili ex nunc). 14.odnosno apelacije.-status u međunarodnom pravu(konfederacija u pravilu nije subjekt međunarodnog prava.obvezujuće i izvršne.Znači da se o lokalnim poslovima odlučuje da su bliža lokalnom stanovništvu. 11. razlika velikih i malih izbornih jedinica? .pa bi trebalo sanirati sve posljedice do kojih je doveo.

za razliku od većinskog sustava koji načelno polazi od malih izbornih jedinica(po jednim poslanikom u svakoj). takvih u kojima se bira više zastupnika).što se obavljaju sukladno uputama i pod punim nadzorom središnjih vlasti 19.Balotaža? Kod tzv sustava balotaže.a kanton federalna jedinica Šsto je lokalna samouprava Lokalna samouprav je oblik odlučivanja i upravljanja lokalnim zajednicama neposredno od strane njezinih stanovnika ili putem njihovih predstavništava i dr lukalnig organa.Načini nastanka federalne države? -agregacija-spajanje više država u jednu -devolucija-raspad više država u jednu Županija je jedinica lokalne samouprave.u drugom krugu jedan od kandidata mora dobiti apsolutnu većinu birača koji su glasovali.dok se razmjerni sustav preimjenjuje samo u velikim izborni jedinicama. Tipovi odnosa užih teritorijalnih jedinica ustrojstva državne vlasti prem središnjim državnim tjelima? Tri su tipa: -dekoncentracija -decentralizacija -lokalna samouprava Dekoncentracija je ti odnosa u kojem je na lokalna tijela prenesen odeređeni skup ovlasti.Razmjerno predstavništvo polazi od velikih izbornih jedinica(tj.većinski se može primjenjivati i u mlim i velikim izbornim jednicicam.Znači.Ovaj sustav se najčešće koristi pri predsjedničkim izborima. 19.kao takva predstavlja višeznačn pojam . 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful