Ustavno pravo

1. Postoje 3 načela federalizma:supremacija,autonomija i participacija. -NAČELO SUPREMACIJE-odnosi se na nadređenost federalnog prava nad pravom federalnih jedinica.I federacija i federalne jedinice imaju vlastitu ustavnost i time zasebne poretke.Ova supremacija pretpostavlja također i teritorijalnu cjelovitost federalne države. .-NAČELO AUTONOMIJE-federalnih jedinica znači da federalne jedinice imaju velik stupanj samostalnosti.Ta samostalnost se ogleda u tome što federalne jedinice imaju saveznim ustavom određen krug vlastite nadležnosti,koje obavljaju samostalno putem svojih organa zakonodavne,izvršne i sudbene vlasti. -NAČELO PARTICIPACIJE-odnosno sudjelovanja federalnih jedinica u vlasti federacije osigurava se kroz različite oblike zastupljenosti federalnih jedinica u pojedinim organima federacije.Ovo načelo je blisko povezano s načelom autonomije.Naime,bez obzira na koji način je izvršena podjela nadležnosti u 1 federaciji,ni savezni organi,ni organi federalnih jedinica nisu subordinirani jedni drugima. 2.Kako je izvršena raspodjela nadležnosti između institucija BIH i entiteta? -Izvršena je na specifičan način.U čl.3 Ustava navedene su 3 kategorije nadležnosti: -Nadležnosti institucija BIH -nadležnosti entiteta -dodatne nadležnosti 3.Navedite institucije za nadzor ustavnosti i zakonitosti! To su: 1.institucija za nadzor ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih propisa i to: a. ustavnosudski nadzor ustavnosti zakona b.nadzor ustavnosti i zakonitosti podzakonskih akata 2. Nadzor zakonitosti pojedinačnih pravnih akata 3.Ustavnosudski nadzor ustavnosti pojedinačnih pravnih akata u povodu ustavne tužbe 4. Što je načelo ustavnosti Načelo ustavnosti,shvaćeno u užem smislu,pravno-tehničkom smislu,zahtijeva: -da se zakoni odnose u skladu s razdiobom ovlasti utvrđenom krutim ustavom -da zakonodavac pri donošenju zakona strogo poštuje za to ustavom predviđen postupak -da zakoni i drugi propisi sadržajno budu u skladu s odredbama ustava -da ustav uspostavi djelotvoran sustav nadzora nad poštivanjem ovih zahtjeva Samo akt koji je donijelo nadležno zakonodavno tijelo po predviđenom postupku,i u skladu sa sadržajem ustavnih normi ,zadovoljava zahtjeve načela ustavnosti u formalnom i materijalnom smislu.

u smislu Povelje.više se ne računaju glasovi njemu dani. 10.kako u stranačko pogledu.5.brojem 2 označava narednog kandidata po svojoj preferenciji.pa zatim 3…Ovim je sustavom osiguran visok stupanj reprezentacije glasačkih opredjeljenja.Kako EPLS(Europska povelja o lokalnoj samoupravi)određujepojam lokalne samouprave Pod lokalnom samoupravom.uzima onaj koji je označen pod brojem 2.uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog stanovništva .bitnim djelom javnih poslova.Što je to preferencijalno glasovanje? Preferencijalno glasovanje označava izborni sustav kojim glasač može rangirati kandidate na listićima prema svom izboru.uređuju i upravljaju.Enoncijacija zakonitosti? Enoncijacija zakonitosti predstavlja to što se zakonom razrađuju odredbe ustava. Tendencijski učinci većinskih izbora na makrorazini političkog sustava su: -dvostranački sustav -jednostranačka većina u parlamentu -jednostranačka vlada -prevlast vlade nad parlamentom -većinska demokracija Tendencijski učinci razmjernih izbornih sustava su: -višestranački sustav -pravedno političko predstavništvo -koalicijska vlada -približna ravnoteža između vlade i parlamenta -konsenzualna demokracija 8.Nadležnosti Ustavnog suda BIH? To su:sporovi sukoba nadležnosti i apstraktna kontrola ustavnosti -apelacijska nadležnost -prosljeđivanje pitanja od drugih sudova -deblokada Parlamentarne skupštine BIH -odluke Ustavnog suda i povjerenstvo za ljudska prava pri Ustavnom sudu BIH 7. 9.političke odluke .Jednostavno rečeno.Što je načelo supsidijarnosti? Supsidijarnos se određuje kao načelo donošenja političkih odluka na razini najpogodnijoj sa stajališta racionalnosti i djelotvornosti odlučivanja.zatim brojem 3 narednog…Kada se prilikom zbrajanja glasova ustanovi da je jedan kandidat dobio broj glasova koji je dostatan za izbor. 6.tako i u drugim aspektima.nego se s listića na kojima je već izabrani kandidat upisan pod brojem 1.podrazumijeva se pravo i zbiljska sposobnost lokalnih jedinica da.Birač se izjašnjava o kandidatima tako da na glasačkom listiću označava kandidata kojeg smatra najpoželjnijim brojem 1.a najčešće i način korištenja ustavom zajamčenim slobodama i pravima na temelju izričite ovlasti zakonodavcu koje daje ustav.u okvirima određenim zakonom.

kao i dopustivosti zahijela ili apelacije.Znači da se o lokalnim poslovima odlučuje da su bliža lokalnom stanovništvu. Razlika federacije i konfederacije U pravnoj teoriji to je razlikovanje jasno izvedeno i ono se temelji na 3 kriterija: -pravni temelj zajednice(ustav kod federacije.pa bi trebalo sanirati sve posljedice do kojih je doveo.donose se na najnižoj mogućoj razini s obzirom na samu narav odluke. Materijalna neustavnost zakona? Naborajati Najvažnije mjesto zauzima retroaktivnost zakona.on praktično stvara vlastitu listu od različitih stranačkih kandidata.dok federacija jest) 13.o prestanku važenja odredbe koja je nesuglasna Ustavu. razlika velikih i malih izbornih jedinica? .bilo da se radi o neposrednoj suprotnosti ili pak o uređivanje odnosa suprotno smislu ustavnih odredbi. 14. Puluotvorene liste-kod njih se može glasati ili za listu ili za 1 ili više kandidata 17.-status u međunarodnom pravu(konfederacija u pravilu nije subjekt međunarodnog prava.a međunarodni ugovor kod konfedercije) -pravni odnos tijela zajednice prema građanima(u konfederaciji nema pravnog odnosa između tijela konfederacije i građana.pa broji broj glasova svakog kandidata.Načelno se ukidanje od poništavanja propisa razlikuje na slijedeći način: Ukidanje pravnih propisa djeluje samo za budućnost(pro futuro ili ex nunc). Poništavanje pak djeluje retroaktivno(ex tunc) od trenutka samog donošenja apstraktnog akta koji kao da on nije niti donesen. Kod otvorenih lista birač se može opredjeljivati i za pojedinačnog kandidata. 11.Koji su konstitutivni elementi federacije? To su građani i federalne jedinice 12.zatim stupanje na snagu i primjena.obvezujuće i izvršne. Vrste izbornih lista? Postoje zatvorene liste. 15. Na temelju sustava zatvorenih lista birač mora prihvatiti čitavu listu i redoslijed po koje su kandidati izabrani onako kako stranka za koju se opredjelio predlaže.Pravne posljedice odluka o neustavnosti zakona? Pravne posljedice su ukidanje i poništavanje propisa.te ne dira u ranije nastale pravne posljedice.Panširanje se koristi u nekim sustavima proporcionalnih zastupljenosti otvorenih lista.dok u federaciji taj odnos postoji i pravni poredak federacije proteže se na cijelom njezinom teritoriju i nad cjelokupni stanovništvom federacije) .otvorene liste.Drugi oblici materijalne neustavnosti odnose se na sadržajnu neusklađenost oderdbe zakona s odredbom ustava. 16.a koje omogućuju glasaču glasovati za više kandidata s više raznih stranačkih listića.Sud donosi odluke nakon vijećanja i glasovanja kada odlučuje o meritumu zahtijeva.te kod nas postoje i poluotvorene liste.odnosno apelacije. Odluke ustavnog suda? Odluke Ustavnog suda su konačne .od trenutka donošenja odluke se propis ukida.o obustavi postupka i privremenoj mjeri.

a kanton federalna jedinica Šsto je lokalna samouprava Lokalna samouprav je oblik odlučivanja i upravljanja lokalnim zajednicama neposredno od strane njezinih stanovnika ili putem njihovih predstavništava i dr lukalnig organa.Razmjerno predstavništvo polazi od velikih izbornih jedinica(tj.dok se razmjerni sustav preimjenjuje samo u velikim izborni jedinicama. 19.Znači.Balotaža? Kod tzv sustava balotaže.Načini nastanka federalne države? -agregacija-spajanje više država u jednu -devolucija-raspad više država u jednu Županija je jedinica lokalne samouprave.u drugom krugu jedan od kandidata mora dobiti apsolutnu većinu birača koji su glasovali.za razliku od većinskog sustava koji načelno polazi od malih izbornih jedinica(po jednim poslanikom u svakoj). 18.kao takva predstavlja višeznačn pojam .Ovaj sustav se najčešće koristi pri predsjedničkim izborima.što se obavljaju sukladno uputama i pod punim nadzorom središnjih vlasti 19.većinski se može primjenjivati i u mlim i velikim izbornim jednicicam. takvih u kojima se bira više zastupnika). Tipovi odnosa užih teritorijalnih jedinica ustrojstva državne vlasti prem središnjim državnim tjelima? Tri su tipa: -dekoncentracija -decentralizacija -lokalna samouprava Dekoncentracija je ti odnosa u kojem je na lokalna tijela prenesen odeređeni skup ovlasti.