Sadržaj

Pojam akciza..............................................................................................................3 Predmet oporezivanja................................................................................................5 Obveznik akcize........................................................................................................6 Poreska osnovica......................................................................................................6 Obračun i naplata akcize............................................................................................7 Olakšice kod plaćanja akcize.....................................................................................8 Povraćaj akcize..........................................................................................................9 Refakcija akcize.......................................................................................................10 Obeležavanje akciznih proizvoda............................................................................11 Kaznene odredbe.....................................................................................................11 Tabela: Zakon o akcizama u Republici Srbiji.........................................................12

Literatura.................................................................................................................14

Pojam akciza
2

mada se u nekim slučajevima kao poreski obveznik može javiti i trgovac na veliko ili malo. a zatim i u Velikoj Britaniji tokom 16. odnosno utvrđuje se dinarski iznos akcize na jedinicu mere. dok poreski teret snosi potrošač. koji se tromesečno usklađuje na bazi rasta cena na malo. jer su usklađivane sa rastom cena na malo i sa promenom cena goriva na svetskom tržištu (ali ovde nećemo razmatrati detalje o načinu formiranja cena... poreski obveznik je u obavezi da obračuna ili uplati propisan iznos akcize. nego se samo načelno napominje u cilju objašnjenja sisetema akciznog 3 . Tako se akciza plaća u dinarskom iznosu za tonu. Danas se oni mogu svrstati u četiri osnovne grupe: • • • • Alkoholna pića. veka. električna energija. Danas pojam akciza obuhvata mnogo veći broj poreskih oblika i obveznika. Akcize se danas po pravilu naplaćuju i na domaće i na uvozne proizvode. Duvanski proizvodi. barel. Zbog toga su na osnovu uredbe vlade Republike Srbije cene goriva često menjane. prirodni gas. koji ga plaća kroz cenu proizvoda koji kupuje. kilogram. U značajnijem obimu prvo su uvedene u Holandiji.Akcize predstavljaju posredni porez na potrošnju ili upotrebu odredjenih proizvoda. Poreski obveznik je uobičajeno proizvodjač ili uvoznik. paklicu. ugalj) i Luksuzni proizvodi. Energenti (derivati nafte. Zajednička osobina svih akciza jeste da se primenjuju kao dodatni porez na potrošnju posebno utvrdjenih proizvoda ili grupa proizvoda. i 17. a savremeni principi dobre poreske politike zahtevaju jednak akcizni tretman i domaćih i uvoznih proizvoda. U svom izvornom obliku predstavljale su porez čiji je obveznik bio isključivo domaći proizvodjač odredjenih dobara i utvrdjivane su u apsolutnom iznosu po jedinici mere. Spadaju u jedan od najstarih poreskih oblika. poput poreza na promet ili poreza na dodatu vrednost. Kao i u slučaju bilo kog drugog posrednog poreza. odnosno kupac akciznog proizvoda. Za određene predmete akciznog oporezivanja (za neke proizvode) akciza se plaća prema količini.

Po pravilu. Akcizna obaveza nastaje proizvodnjom. uvozna bezalkoholna pića i kafa. alkoholna pića. mogu se javiti i fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu. U oba slučaja je uslov da je obveznik ovu akcizu platio iz sopstvenih sredstava bez prevaljivanja na kupca proizvoda. odnosno uvoznik akciznih proizvoda. poreski obveznik je proizvodjač. odnosno uvozom akciznih proizvoda. ili je kupac proizvoda od obveznika zatražio 4 . Obveznici akcize za duvanske preradjevine i alkoholna pića. dakle. duvanske preradjevine. kao što su: luksuzni proizvodi. a koje prodaje državni organ.oporezivanja). pravno lice. od dragog kamenja. U ovu grupu proizvoda spadaju alkoholna pića. duvanski i luksuzni proizvodi (nakit. krzna. diplomatskim predstavništvima i sl. umetnički predmeti i slično). očekivani poreski prihod je izdašan. Pored toga. Zakon takodje uređuje povraćaj i refakciju akcize. pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda. proizvodi od zlata i drugih plemenitih metala. prodaja slobodnim carinskim prodavnicama. Akcize se najčešće uvode na proizvode za kojima je potražnja značajna i cenovno neelastična. a koji istovremeno ne predstavljaju dobra čija se potrošnja u društvu smatra životno neophodnim. u obavezi su i da svoje proizvode obeležavaju kontrolnim akciznim markicama. čiji je izgled. izuzev piva. kao poreski obveznici.). tj. u procentualnom iznosu zavisno od cene (tržišne vrednosti robe – maloprodajne cene). Obveznik ima pravo na povraćaj akcize ukoliko je platio akcizu koju nije bio dužan da plati ili ju je platio u iznosu većem od zakonom propisanog. odnosno u postupku prinudne naplate. odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića. što je odredba zaostala iz vremena postojanja zajedničke države Srbije i Crne Gore. kao i postupak naručivanja i izdavanja propisan odgovarajućom uredbom. Zakon reguliše i kada neko postaje poraski obveznik u prometu sa Crnom Gorom. Akciza se ne plaća kada se akcizni proizvodi izvoze. kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole. kao ni u posebno definisanim slučajevima (medjunarodni ugovori o donaciji. Postojećim Zakonom o akcizama kao akcizni proizvodi utvrdjeni su derivati nafte. Na drugu vrstu proizvoda. akciza se plaća po stopi.

kao i ukupno smanjenje troškova administriranja ovog poreskog oblika. to podrazumeva potpuni prestanak diskriminacije uvoznih proizvoda u odnosu na proizvode domaćeg porekla (cigarete i bezalkoholna osvežavajuća pića).000 dinara.000 dinara. voćni nektar i voćni sokovi u prahu. pravni okvir koji uredjuje akizno oporezivanje u Srbiji morao bi da pretrpi nekoliko bitnih izmena kako bi se u najvećoj mogućoj meri. kada su akcize kao poreski oblik u pitanju. Predmet oporezivanja Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi: 1. najveći i najteži korak jeste dostizanje akciznog optrećenja propisanog minimalnim iznosima akciza u EU. kazniće se za prekršaj obveznik akcize – pravno lice ako se ne obračuna ili obračuna netačno akcizu. 3. mlevena i ekstrakt kafe). pržena. sirupi i praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića (npr. a najmanje u visini od 75. Kafa (sirova. Obveznik akcize 5 . Alkohola pića. StepDrink). dok se preduzetnik u ovom slučaju kažnjava novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize. Duvanske preradjevine. Takodje. približio ispunjenju principa dobre poreske politike. a najmanje u visini od 125. Na prvom mestu. voćni sokovi.povraćaj iznosa akcize koju nije bio dužan da plati. 4. novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize. Uvozni proizvodi: osvežavajuća bezalkoholna pića. Smanjenje troškova administriranja nužno nameće potrebu preispitivanja opravdanosti postojanja odredjenih akciznih oblika. Kada je reč o usaglašavanju sa pravilima EU kao modelu kojem Srbija teži. koncentrisani voćni sokovi. ili ju je platio u iznosu većem od propisanog. U celini uzev. Derivati nafte. kao i prava na refakciju akcize za pojedine potrošače/upotrebe. 5. 2.

uvećana za iznos uvoznih dažbina. pržene. mlevene i ekstrakta kafe) čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima. Pravno lice koje je ovlašćeno od državnog organa za prodaju zapljenjenih akciznih proizvoda. 2. a koje prodaje državni organ. 4. Da nad tim licem nije započet postupak likvidacije. Da redovno ispunjava poreske obaveze. Pravno lice.Obveznik akcize je proizvođač. Da ispunjava uslove za elektronsku razmenu podataka. Poreska osnovica Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere. odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića. Osnovicu za obračun akcize pri uvozu kafe (sirove. Kupac akciznih proizvoda kupljenih sa teritorija izvan Republike Srbije. Kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole. Obračun i naplata akcize 6 . 5. 3. Akciznu dozvolu može dobiti lice koje ispunjava sledeće uslove: 1. Obveznik akcize je i: 1. 3. odnosno u postupku prinudne naplate. odnosno uvoznik akciznih proizvoda. 4. Fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu. Da obavlja delatnost u skladu sa propisanim uslovima. 2. 5. Da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predvidjen za plaćanje uvoznih dažbina. Olakšice kod plaćanja akcize 7 . 2. iskazivanje rashoda (kalo.Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet. svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu. 3. Najkasnije do poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 1. iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu. 4. osim manjka koji se može pravdati višom silom. rastur. kvar i lom) iznad količine utvrdjene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije. Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se: 1. dana do kraja prethodnog meseca. Do 15. Dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. Najkasnije 15. odnosno skladištu koje nema status akciznog skladišta. svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta. 2. Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati: 1. Dana u mesecu. osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište.

odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama. na derivate nafte i kafu koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o donaciji. odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima I brodovima koji saobraćaju na medjunarodnim linijama. tačka 3) ovog zakona (ostali derivati nafte) koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati nafte koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena od strane pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe. odnosno uvoznik. odnosno uvoznik uvozi za sebe radi isključive proizvodnje etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima ili za korisnika (vlasnika) koji te derivate nafte koristi isključivo za proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. koje proizvodjač. 4. 7.Akciza se ne plaća na akcizne proizvode: 1. koje izvozi proizvodjač. koje proizvođač. 2. koje proizvođač.kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe. prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionerima. kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima. 3. gorivo za mlazne motore . pod uslovom reciprociteta. 5. kao i na proizvode koji koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za 8 6. . stav 1. na osnovu posebnih potvrda organa nadležnog za inostrane poslove. derivate nafte iz člana 9. sa klauzulom da se na te proizvode neće plaćati akciza. kao i u drugim slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom.

a koju nije bio dužan da plati. može podneti u svoje ime I za svoj račun zahtev za povraćaj tako plaćene akcize. Izuzetno. Zahtev za povraćaj akcize obveznik može podneti samo ako je kupac koji je kroz cenu akciznog proizvoda platio tu akcizu zatražio u pismenoj formi od obveznika povraćaj. ili kojij je platio akcizu u većem iznosu od zakonom predvidjenog. obveznik podnosi poreskom organu kod kojeg se void kao poreski obveznik. obveznik akcize koji je iz svojih sredstava uplatio akcizu koju nije bio dužan da plati ili je platio u iznosu većem od zakonom predvidjenog. Povraćaj akcize Obveznik od koga je naplaćena akciza. ima pravo na refakciju plaćene akcize. troškova prinudne naplate i novčane kazne uz priložene dokaze o plaćenoj akcizi i drugim davanjima i pismenim zahtev kupca. Ako su od obveznika akcize iz stave 1 ovog člana naplaćeni kamata. kamate.medjunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima. Ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku 9 . Refakcija akcize Ako lice koje nije proizvodjač izvozi proizvod na koji je plaćena akciza. troškovi prinudne naplate ili novčana kazna. Obveznik je dužan da u roku od osam dana od dana kada mu je izvršen povraćaj akcize dostavi nadležnom poreskom organu dokaz da je ta sredstva preneo na kupca. ima pravo na povraćaj tako plaćene akcize. u kojem slučaju se vrši povraćaj akcize kupcu. pripada mu pravo na povraćaj ovih davanja. Zahtev za povraćaj akcize.

pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika. odnosno bavljenja registrovane gradjevinske delatnosti i brodskog prevoza tereta. odnosno od proizvodjača tih derivate nafte I da je na te derivate nafte uvoznik. može se ostvariti refakcija akcize koja je plaćena prilikom nabavke tog goriva. Proizvodjač je dužan da pre stavljanja u promet. kao i dokaz da je na te derivate nafte plaćen propisan iznos akcize. Uslove za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva. Obeležavanje akciznih proizvoda 1.za pogon traktora. pod uslovom da se dizel gorivo prodaje preko ovlašćenog distributera. obveznik akcize – proizvodjač derivate nafte koji proda derivate nafte kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija. Lice koje derivate nafte koristi u industrijske svrhe. može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte. normative potrebnih količina za namene i način i postupak refakcije akcize propisaće minister nadležan za poslove finansija. Za vremena važenja Rezolucije Saveda bezbednosti OUN broj 1244. do količina potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vodjenje tog registra. pod uslovom da ima dokaz das u prodati derivati nafte plaćeni i otpremljeni na teritoriju AP Kosovo i Metohija. gradjevinskih mašina i brodova za prevoz tereta. 10 . može ostvariti refakciju plaćene akcize n ate derivate nafte. duvanske proizvode i alkoholna pića obeleži kontrolnom akciznom markicom. odnosno proizvodjač platio propisani iznos akcize.

Duvanski proizvodi koji se izvoze obeležavaju se posebnom izvoznom markicom. Ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu. Zakonom o akcizama u Srbiji uredjuje se oporezivanje sledećih proizvoda: Proizvodi: Derivati nafte: . 5. Malopreodajne cene cigareta nisu prijavljene organizaciji za duvan. Kaznene odredbe Novčanom kaznom od 10. Prodaje cigarette po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvodjač. Uvozne cigarette i uvozna flaširana alkoholna pića moraju imati oznaku i naziv uvoznika koji se utiskuje na kutiju odnosno na flaši.000 dinara. odnosu na objektu trgovine na malo tako das u jasno vidljive. kao i ako insu istaknute u. 7. 3.goriva . Posedovanje i prodaja duvanskih proizvoda i pića iznad količine utvrdjene zakonom nije dozvoljeno.sve vrste motornog benzina . Obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku. odnosnom uvoznik. Ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva po osnovu povraćaja akcize preneo na kupca. Ne podnese ili ne podnese blagovremeno obračun akcize. 5.000. 11 .00 din/lit. smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33) 6. 4.000 do 1.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: 1. Kontrolna akcizna markica za duvanske proizvode mora biti nalepljena na ambalažu tako da bude vidljiva id a se ne može odstraniti. 30. 2. 8.00 din/lit. Ne void evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrdjivanje i kontrolu obaveze akcize.sve vrste dizel . Kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu.2. 4. Kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 50.Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih 44. 3.

gorivo za mlazne motore 2710 19 25 00 . podbroju 2710 11 11 2710 11 21 00 . i ako čine osnovne sastojke tih proizvoda.50 din/kom 35% 79.70 din/lit 43. do 0. osim onih navedenih u tar. 12 .05% po masi.laka ulja i proizvodi.70 din/lit 43.srednja ulja. duvan za lulu i žvakanje i burmut Alkoholna pića:(4) Rakije: .70 din/lit 43.od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina Žestoka alkoholna pića i likeri 43. ostalo 2710 19 31 00 .70 din/lit 43. sa sadržajem sumpora do 0. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. ostalo. osim onih navedenih u tar. za preradu u specifičnim procesima 2710 11 15 00 . specijalne rakije .gasna ulja. ostalo.05% po masi.70 din/lit 43. ostalo. vajt špirit 2710 11 25 00 .srednja ulja.70 din/lit 43.2% po masi. za ostale svrhe. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima.2% po masi. sa sadržajem sumpora preko 0. koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala. osim onih navedenih u tar.minerala. za ostale svrhe. za ostale svrhe.00 din/pak + 35% na maloprodajnu cenu 15. za ostale svrhe.70 din/lit 43.srednja ulja.gasna ulja. specijalni benzini. za preradu u specifičnim procesima 2710 19 35 00 .70 din/lit 43.70 din/lit 43.laka ulja i proizvodi. za ostale svrhe. za ostale svrhe.00 din/kg. i to: (1) 2710 11 11 00 .gasna ulja. za ostale svrhe.laka ulja i proizvodi.laka ulja i proizvodi.35 din/lit.70 din/lit 43. grožđa. 129. proizvodi. podbroju 2710 19 11 2710 19 21 00 . kerozin (petrolej). za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima.70 din/lit 43. ostalo 2710 11 90 00 .tečni naftni gas za pogon motornih vozila(2) Cigarete(3) Cigare i cigarilosi Rezani duvan. 201.70 din/lit 43. za preradu u specifičnim procesima 2710 19 15 00 . za ostale svrhe.70 din/lit 43.vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju . podbroju 2710 19 31 2710 19 41 90 . ostalo 2710 19 99 00 01 .70 din/lit 15.04 din/lit.70 din/lit 43. 12.32 din/lit. za ostale svrhe.srednja ulja.gasna ulja. sa sadržajem sumpora preko 0. specijalni benzini. na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni.srednja ulja. osim ulja za loženje ekstra lakog (EL) 2710 19 45 90 . kerozin (petrolej).70 din/lit 43.gasna ulja.od voća. ostala laka ulja 2710 19 11 00 . ostalo 2710 19 29 90 .laka ulja i proizvodi. ostalo 2710 19 49 90 . osim sirovih.

Na cigarete koje su u drugačijim pakovanjima. "Službeni glasnik RS". (3) Akciza na cigarete se plaća po pakovanju od 20 komada. Na derivate iz Liste. Literatura 13 .25 din/lit. 15. 30% (1) Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 3800C. osim bezalkoholnog koje sadrži manje od 0. već prilikom prodaje krajnjem korisniku potrošaču za pogon motornih vozila. mlevena i ekstrakt kafe) 13. 63/2007. pržena. koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena.5% alkohola Kafa (sirova. ne plaća se akciza. (2) Ne plaća se u postupku carinjenja. br.00 din/lit.Niskoalkoholna pića Pivo. akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Beograd 2010. www.rs.    14 .com.srbija. sajt kompanije “Intermex” koji obiluje informacijama o carinskom. www. www. Visoka škola strukovnih studija.rs.gov. časopisa za političku teoriju i društvena istraživanja. web sajt Vlade Republike Srbije.nspm.carinskatarifa. “Poresko knjigovodstvo i evidencija” Mr Zdravka Petković. web sajt časopisa “Nova Srpska politička misao”. Beogradska poslova škola. deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju naše zemlje kao i odgovorima na veliki broj ekonomskih pitanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful