Sadržaj

Pojam akciza..............................................................................................................3 Predmet oporezivanja................................................................................................5 Obveznik akcize........................................................................................................6 Poreska osnovica......................................................................................................6 Obračun i naplata akcize............................................................................................7 Olakšice kod plaćanja akcize.....................................................................................8 Povraćaj akcize..........................................................................................................9 Refakcija akcize.......................................................................................................10 Obeležavanje akciznih proizvoda............................................................................11 Kaznene odredbe.....................................................................................................11 Tabela: Zakon o akcizama u Republici Srbiji.........................................................12

Literatura.................................................................................................................14

Pojam akciza
2

Spadaju u jedan od najstarih poreskih oblika. Kao i u slučaju bilo kog drugog posrednog poreza. U značajnijem obimu prvo su uvedene u Holandiji. odnosno kupac akciznog proizvoda. barel. Danas se oni mogu svrstati u četiri osnovne grupe: • • • • Alkoholna pića. jer su usklađivane sa rastom cena na malo i sa promenom cena goriva na svetskom tržištu (ali ovde nećemo razmatrati detalje o načinu formiranja cena. koji ga plaća kroz cenu proizvoda koji kupuje. paklicu. i 17. Energenti (derivati nafte. U svom izvornom obliku predstavljale su porez čiji je obveznik bio isključivo domaći proizvodjač odredjenih dobara i utvrdjivane su u apsolutnom iznosu po jedinici mere. poreski obveznik je u obavezi da obračuna ili uplati propisan iznos akcize. Zbog toga su na osnovu uredbe vlade Republike Srbije cene goriva često menjane.. Akcize se danas po pravilu naplaćuju i na domaće i na uvozne proizvode. Zajednička osobina svih akciza jeste da se primenjuju kao dodatni porez na potrošnju posebno utvrdjenih proizvoda ili grupa proizvoda. kilogram. Duvanski proizvodi. poput poreza na promet ili poreza na dodatu vrednost.. veka. Poreski obveznik je uobičajeno proizvodjač ili uvoznik. Tako se akciza plaća u dinarskom iznosu za tonu. nego se samo načelno napominje u cilju objašnjenja sisetema akciznog 3 . odnosno utvrđuje se dinarski iznos akcize na jedinicu mere. mada se u nekim slučajevima kao poreski obveznik može javiti i trgovac na veliko ili malo. Danas pojam akciza obuhvata mnogo veći broj poreskih oblika i obveznika. električna energija. a savremeni principi dobre poreske politike zahtevaju jednak akcizni tretman i domaćih i uvoznih proizvoda. koji se tromesečno usklađuje na bazi rasta cena na malo. prirodni gas.Akcize predstavljaju posredni porez na potrošnju ili upotrebu odredjenih proizvoda. Za određene predmete akciznog oporezivanja (za neke proizvode) akciza se plaća prema količini. a zatim i u Velikoj Britaniji tokom 16. dok poreski teret snosi potrošač. ugalj) i Luksuzni proizvodi.

Na drugu vrstu proizvoda. odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića. mogu se javiti i fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu. a koji istovremeno ne predstavljaju dobra čija se potrošnja u društvu smatra životno neophodnim. Akciza se ne plaća kada se akcizni proizvodi izvoze. Obveznik ima pravo na povraćaj akcize ukoliko je platio akcizu koju nije bio dužan da plati ili ju je platio u iznosu većem od zakonom propisanog. ili je kupac proizvoda od obveznika zatražio 4 . diplomatskim predstavništvima i sl. a koje prodaje državni organ.). čiji je izgled. očekivani poreski prihod je izdašan. u procentualnom iznosu zavisno od cene (tržišne vrednosti robe – maloprodajne cene). kao i postupak naručivanja i izdavanja propisan odgovarajućom uredbom. kao poreski obveznici. pravno lice. Zakon takodje uređuje povraćaj i refakciju akcize. U ovu grupu proizvoda spadaju alkoholna pića. Postojećim Zakonom o akcizama kao akcizni proizvodi utvrdjeni su derivati nafte. tj. alkoholna pića. od dragog kamenja. odnosno uvoznik akciznih proizvoda. kao što su: luksuzni proizvodi.oporezivanja). Pored toga. pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda. akciza se plaća po stopi. U oba slučaja je uslov da je obveznik ovu akcizu platio iz sopstvenih sredstava bez prevaljivanja na kupca proizvoda. kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole. Obveznici akcize za duvanske preradjevine i alkoholna pića. odnosno u postupku prinudne naplate. prodaja slobodnim carinskim prodavnicama. dakle. uvozna bezalkoholna pića i kafa. Akcizna obaveza nastaje proizvodnjom. duvanske preradjevine. u obavezi su i da svoje proizvode obeležavaju kontrolnim akciznim markicama. krzna. odnosno uvozom akciznih proizvoda. izuzev piva. Zakon reguliše i kada neko postaje poraski obveznik u prometu sa Crnom Gorom. umetnički predmeti i slično). proizvodi od zlata i drugih plemenitih metala. Po pravilu. poreski obveznik je proizvodjač. Akcize se najčešće uvode na proizvode za kojima je potražnja značajna i cenovno neelastična. što je odredba zaostala iz vremena postojanja zajedničke države Srbije i Crne Gore. duvanski i luksuzni proizvodi (nakit. kao ni u posebno definisanim slučajevima (medjunarodni ugovori o donaciji.

4. a najmanje u visini od 75. kazniće se za prekršaj obveznik akcize – pravno lice ako se ne obračuna ili obračuna netačno akcizu. pržena. ili ju je platio u iznosu većem od propisanog. novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize. Takodje. Na prvom mestu. mlevena i ekstrakt kafe). Kada je reč o usaglašavanju sa pravilima EU kao modelu kojem Srbija teži. U celini uzev. kao i ukupno smanjenje troškova administriranja ovog poreskog oblika. Predmet oporezivanja Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi: 1. koncentrisani voćni sokovi.povraćaj iznosa akcize koju nije bio dužan da plati. 2. voćni sokovi. Alkohola pića. sirupi i praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića (npr. a najmanje u visini od 125. kao i prava na refakciju akcize za pojedine potrošače/upotrebe. kada su akcize kao poreski oblik u pitanju. Kafa (sirova. približio ispunjenju principa dobre poreske politike. Obveznik akcize 5 . voćni nektar i voćni sokovi u prahu. Derivati nafte. StepDrink). Uvozni proizvodi: osvežavajuća bezalkoholna pića. pravni okvir koji uredjuje akizno oporezivanje u Srbiji morao bi da pretrpi nekoliko bitnih izmena kako bi se u najvećoj mogućoj meri. 3. to podrazumeva potpuni prestanak diskriminacije uvoznih proizvoda u odnosu na proizvode domaćeg porekla (cigarete i bezalkoholna osvežavajuća pića). najveći i najteži korak jeste dostizanje akciznog optrećenja propisanog minimalnim iznosima akciza u EU. Smanjenje troškova administriranja nužno nameće potrebu preispitivanja opravdanosti postojanja odredjenih akciznih oblika.000 dinara.000 dinara. Duvanske preradjevine. dok se preduzetnik u ovom slučaju kažnjava novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize. 5.

Da nad tim licem nije započet postupak likvidacije.Obveznik akcize je proizvođač. Da obavlja delatnost u skladu sa propisanim uslovima. mlevene i ekstrakta kafe) čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima. 4. 3. uvećana za iznos uvoznih dažbina. Da ispunjava uslove za elektronsku razmenu podataka. odnosno uvoznik akciznih proizvoda. Pravno lice koje je ovlašćeno od državnog organa za prodaju zapljenjenih akciznih proizvoda. Kupac akciznih proizvoda kupljenih sa teritorija izvan Republike Srbije. Da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića. 3. 2. 2. Akciznu dozvolu može dobiti lice koje ispunjava sledeće uslove: 1. Kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole. Obračun i naplata akcize 6 . Obveznik akcize je i: 1. Osnovicu za obračun akcize pri uvozu kafe (sirove. 4. 5. 5. odnosno u postupku prinudne naplate. pržene. Pravno lice. a koje prodaje državni organ. Fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu. Da redovno ispunjava poreske obaveze. Poreska osnovica Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere.

iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu. 2. 2. Najkasnije do poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 1. 4. Dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. odnosno skladištu koje nema status akciznog skladišta. osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište. osim manjka koji se može pravdati višom silom. rastur. iskazivanje rashoda (kalo. dana do kraja prethodnog meseca. Olakšice kod plaćanja akcize 7 . Dana u mesecu. Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati: 1. Najkasnije 15. Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se: 1. 3. svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu. Do 15. kvar i lom) iznad količine utvrdjene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije. svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta. Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predvidjen za plaćanje uvoznih dažbina.Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet.

koje izvozi proizvodjač. prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionerima. 2. tačka 3) ovog zakona (ostali derivati nafte) koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati nafte koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena od strane pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. sa klauzulom da se na te proizvode neće plaćati akciza. pod uslovom reciprociteta. odnosno uvoznik. kao i u drugim slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom. 3. na osnovu posebnih potvrda organa nadležnog za inostrane poslove. kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima. koje proizvodjač. stav 1. 5. koje proizvođač. kao i na proizvode koji koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za 8 6. gorivo za mlazne motore . odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima I brodovima koji saobraćaju na medjunarodnim linijama. odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe. 4. koje proizvođač.Akciza se ne plaća na akcizne proizvode: 1. odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama. . odnosno uvoznik uvozi za sebe radi isključive proizvodnje etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima ili za korisnika (vlasnika) koji te derivate nafte koristi isključivo za proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. derivate nafte iz člana 9. 7.kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe. na derivate nafte i kafu koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o donaciji.

Zahtev za povraćaj akcize. ima pravo na povraćaj tako plaćene akcize. Refakcija akcize Ako lice koje nije proizvodjač izvozi proizvod na koji je plaćena akciza. ima pravo na refakciju plaćene akcize. Ako su od obveznika akcize iz stave 1 ovog člana naplaćeni kamata. ili kojij je platio akcizu u većem iznosu od zakonom predvidjenog. kamate. a koju nije bio dužan da plati. Povraćaj akcize Obveznik od koga je naplaćena akciza. Obveznik je dužan da u roku od osam dana od dana kada mu je izvršen povraćaj akcize dostavi nadležnom poreskom organu dokaz da je ta sredstva preneo na kupca.medjunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima. obveznik akcize koji je iz svojih sredstava uplatio akcizu koju nije bio dužan da plati ili je platio u iznosu većem od zakonom predvidjenog. u kojem slučaju se vrši povraćaj akcize kupcu. Izuzetno. može podneti u svoje ime I za svoj račun zahtev za povraćaj tako plaćene akcize. Zahtev za povraćaj akcize obveznik može podneti samo ako je kupac koji je kroz cenu akciznog proizvoda platio tu akcizu zatražio u pismenoj formi od obveznika povraćaj. troškova prinudne naplate i novčane kazne uz priložene dokaze o plaćenoj akcizi i drugim davanjima i pismenim zahtev kupca. Ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku 9 . pripada mu pravo na povraćaj ovih davanja. obveznik podnosi poreskom organu kod kojeg se void kao poreski obveznik. troškovi prinudne naplate ili novčana kazna.

normative potrebnih količina za namene i način i postupak refakcije akcize propisaće minister nadležan za poslove finansija. pod uslovom da ima dokaz das u prodati derivati nafte plaćeni i otpremljeni na teritoriju AP Kosovo i Metohija. Obeležavanje akciznih proizvoda 1. gradjevinskih mašina i brodova za prevoz tereta. obveznik akcize – proizvodjač derivate nafte koji proda derivate nafte kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija. može ostvariti refakciju plaćene akcize n ate derivate nafte. Za vremena važenja Rezolucije Saveda bezbednosti OUN broj 1244. odnosno proizvodjač platio propisani iznos akcize. duvanske proizvode i alkoholna pića obeleži kontrolnom akciznom markicom. do količina potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vodjenje tog registra. Proizvodjač je dužan da pre stavljanja u promet. može se ostvariti refakcija akcize koja je plaćena prilikom nabavke tog goriva. odnosno od proizvodjača tih derivate nafte I da je na te derivate nafte uvoznik.za pogon traktora. kao i dokaz da je na te derivate nafte plaćen propisan iznos akcize. Lice koje derivate nafte koristi u industrijske svrhe. pod uslovom da se dizel gorivo prodaje preko ovlašćenog distributera. pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika. 10 . može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte. Uslove za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva. odnosno bavljenja registrovane gradjevinske delatnosti i brodskog prevoza tereta.

goriva . Ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu.Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih 44. smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33) 6. 7. Uvozne cigarette i uvozna flaširana alkoholna pića moraju imati oznaku i naziv uvoznika koji se utiskuje na kutiju odnosno na flaši. 4.00 din/lit. 5. Prodaje cigarette po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvodjač. Obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku.000 dinara. Kontrolna akcizna markica za duvanske proizvode mora biti nalepljena na ambalažu tako da bude vidljiva id a se ne može odstraniti. kao i ako insu istaknute u.000 do 1. Posedovanje i prodaja duvanskih proizvoda i pića iznad količine utvrdjene zakonom nije dozvoljeno.000.00 din/lit. Kaznene odredbe Novčanom kaznom od 10. 2. Kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu. 3. Duvanski proizvodi koji se izvoze obeležavaju se posebnom izvoznom markicom.2. Malopreodajne cene cigareta nisu prijavljene organizaciji za duvan. odnosnom uvoznik. 3. 11 .sve vrste motornog benzina . Ne podnese ili ne podnese blagovremeno obračun akcize. Ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva po osnovu povraćaja akcize preneo na kupca.sve vrste dizel . 4. Kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 50. Ne void evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrdjivanje i kontrolu obaveze akcize. Zakonom o akcizama u Srbiji uredjuje se oporezivanje sledećih proizvoda: Proizvodi: Derivati nafte: . odnosu na objektu trgovine na malo tako das u jasno vidljive. 5. 8.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: 1. 30.

70 din/lit 43.70 din/lit 43. proizvodi. za preradu u specifičnim procesima 2710 19 15 00 . koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala.2% po masi. za ostale svrhe. sa sadržajem sumpora do 0. vajt špirit 2710 11 25 00 .70 din/lit 43. sa sadržajem sumpora preko 0.laka ulja i proizvodi. 201. osim ulja za loženje ekstra lakog (EL) 2710 19 45 90 .srednja ulja. osim sirovih. grožđa. za ostale svrhe. sa sadržajem sumpora preko 0. i to: (1) 2710 11 11 00 . duvan za lulu i žvakanje i burmut Alkoholna pića:(4) Rakije: . 12 .70 din/lit 43.50 din/kom 35% 79. specijalni benzini.04 din/lit. za ostale svrhe.vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju .minerala.srednja ulja.od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina Žestoka alkoholna pića i likeri 43. ostalo 2710 19 99 00 01 .gasna ulja. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. podbroju 2710 19 11 2710 19 21 00 .srednja ulja. za ostale svrhe. ostalo. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima.laka ulja i proizvodi. ostala laka ulja 2710 19 11 00 . za ostale svrhe.gasna ulja.70 din/lit 43.srednja ulja. osim onih navedenih u tar. specijalne rakije . ostalo 2710 19 29 90 . za ostale svrhe.2% po masi. kerozin (petrolej). za ostale svrhe. do 0.70 din/lit 43. gorivo za mlazne motore 2710 19 25 00 . osim onih navedenih u tar.70 din/lit 43.35 din/lit. ostalo. za preradu u specifičnim procesima 2710 11 15 00 . za preradu u specifičnim procesima 2710 19 35 00 .70 din/lit 43. 12. kerozin (petrolej). ostalo 2710 19 31 00 .70 din/lit 43.00 din/kg. osim onih navedenih u tar.05% po masi.70 din/lit 43. ostalo. specijalni benzini.05% po masi.70 din/lit 43.70 din/lit 43.gasna ulja.tečni naftni gas za pogon motornih vozila(2) Cigarete(3) Cigare i cigarilosi Rezani duvan. podbroju 2710 19 31 2710 19 41 90 .32 din/lit.70 din/lit 43.gasna ulja.00 din/pak + 35% na maloprodajnu cenu 15. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. za ostale svrhe.srednja ulja. 129. i ako čine osnovne sastojke tih proizvoda.70 din/lit 43.70 din/lit 15. podbroju 2710 11 11 2710 11 21 00 .laka ulja i proizvodi. ostalo 2710 11 90 00 .laka ulja i proizvodi. ostalo 2710 19 49 90 .70 din/lit 43.laka ulja i proizvodi. za ostale svrhe.gasna ulja. na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni.od voća.

br.25 din/lit. osim bezalkoholnog koje sadrži manje od 0. (2) Ne plaća se u postupku carinjenja.Niskoalkoholna pića Pivo. 30% (1) Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 3800C.5% alkohola Kafa (sirova. Na cigarete koje su u drugačijim pakovanjima. 15. akciza se plaća srazmerno pakovanju. pržena. već prilikom prodaje krajnjem korisniku potrošaču za pogon motornih vozila. 63/2007. Literatura 13 . mlevena i ekstrakt kafe) 13. (3) Akciza na cigarete se plaća po pakovanju od 20 komada. "Službeni glasnik RS". ne plaća se akciza. Na derivate iz Liste. koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena.00 din/lit.

rs. Beograd 2010.com.nspm.gov. web sajt Vlade Republike Srbije. www. deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju naše zemlje kao i odgovorima na veliki broj ekonomskih pitanja. Beogradska poslova škola. časopisa za političku teoriju i društvena istraživanja. Visoka škola strukovnih studija.rs. sajt kompanije “Intermex” koji obiluje informacijama o carinskom. www. www.srbija. web sajt časopisa “Nova Srpska politička misao”.carinskatarifa. “Poresko knjigovodstvo i evidencija” Mr Zdravka Petković.    14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful