Sadržaj

Pojam akciza..............................................................................................................3 Predmet oporezivanja................................................................................................5 Obveznik akcize........................................................................................................6 Poreska osnovica......................................................................................................6 Obračun i naplata akcize............................................................................................7 Olakšice kod plaćanja akcize.....................................................................................8 Povraćaj akcize..........................................................................................................9 Refakcija akcize.......................................................................................................10 Obeležavanje akciznih proizvoda............................................................................11 Kaznene odredbe.....................................................................................................11 Tabela: Zakon o akcizama u Republici Srbiji.........................................................12

Literatura.................................................................................................................14

Pojam akciza
2

ugalj) i Luksuzni proizvodi. a savremeni principi dobre poreske politike zahtevaju jednak akcizni tretman i domaćih i uvoznih proizvoda. a zatim i u Velikoj Britaniji tokom 16. Akcize se danas po pravilu naplaćuju i na domaće i na uvozne proizvode. mada se u nekim slučajevima kao poreski obveznik može javiti i trgovac na veliko ili malo. Spadaju u jedan od najstarih poreskih oblika. jer su usklađivane sa rastom cena na malo i sa promenom cena goriva na svetskom tržištu (ali ovde nećemo razmatrati detalje o načinu formiranja cena. Kao i u slučaju bilo kog drugog posrednog poreza. Poreski obveznik je uobičajeno proizvodjač ili uvoznik. poreski obveznik je u obavezi da obračuna ili uplati propisan iznos akcize. i 17. barel. poput poreza na promet ili poreza na dodatu vrednost. U svom izvornom obliku predstavljale su porez čiji je obveznik bio isključivo domaći proizvodjač odredjenih dobara i utvrdjivane su u apsolutnom iznosu po jedinici mere. paklicu.. kilogram. koji ga plaća kroz cenu proizvoda koji kupuje. Za određene predmete akciznog oporezivanja (za neke proizvode) akciza se plaća prema količini. U značajnijem obimu prvo su uvedene u Holandiji. Tako se akciza plaća u dinarskom iznosu za tonu. odnosno utvrđuje se dinarski iznos akcize na jedinicu mere. odnosno kupac akciznog proizvoda. Danas pojam akciza obuhvata mnogo veći broj poreskih oblika i obveznika. Energenti (derivati nafte. nego se samo načelno napominje u cilju objašnjenja sisetema akciznog 3 . koji se tromesečno usklađuje na bazi rasta cena na malo. Zajednička osobina svih akciza jeste da se primenjuju kao dodatni porez na potrošnju posebno utvrdjenih proizvoda ili grupa proizvoda. električna energija. Duvanski proizvodi.Akcize predstavljaju posredni porez na potrošnju ili upotrebu odredjenih proizvoda.. Zbog toga su na osnovu uredbe vlade Republike Srbije cene goriva često menjane. veka. Danas se oni mogu svrstati u četiri osnovne grupe: • • • • Alkoholna pića. prirodni gas. dok poreski teret snosi potrošač.

prodaja slobodnim carinskim prodavnicama. Zakon reguliše i kada neko postaje poraski obveznik u prometu sa Crnom Gorom. što je odredba zaostala iz vremena postojanja zajedničke države Srbije i Crne Gore. poreski obveznik je proizvodjač. Akciza se ne plaća kada se akcizni proizvodi izvoze. pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda. duvanski i luksuzni proizvodi (nakit. akciza se plaća po stopi. ili je kupac proizvoda od obveznika zatražio 4 . odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića. duvanske preradjevine. Obveznik ima pravo na povraćaj akcize ukoliko je platio akcizu koju nije bio dužan da plati ili ju je platio u iznosu većem od zakonom propisanog.). pravno lice. Akcize se najčešće uvode na proizvode za kojima je potražnja značajna i cenovno neelastična. a koje prodaje državni organ. kao ni u posebno definisanim slučajevima (medjunarodni ugovori o donaciji. Obveznici akcize za duvanske preradjevine i alkoholna pića. Postojećim Zakonom o akcizama kao akcizni proizvodi utvrdjeni su derivati nafte. kao što su: luksuzni proizvodi. umetnički predmeti i slično). uvozna bezalkoholna pića i kafa. u procentualnom iznosu zavisno od cene (tržišne vrednosti robe – maloprodajne cene). očekivani poreski prihod je izdašan. a koji istovremeno ne predstavljaju dobra čija se potrošnja u društvu smatra životno neophodnim. U ovu grupu proizvoda spadaju alkoholna pića. čiji je izgled. izuzev piva. odnosno u postupku prinudne naplate. mogu se javiti i fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu.oporezivanja). kao i postupak naručivanja i izdavanja propisan odgovarajućom uredbom. Po pravilu. u obavezi su i da svoje proizvode obeležavaju kontrolnim akciznim markicama. kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole. alkoholna pića. diplomatskim predstavništvima i sl. krzna. Akcizna obaveza nastaje proizvodnjom. Pored toga. Zakon takodje uređuje povraćaj i refakciju akcize. kao poreski obveznici. tj. Na drugu vrstu proizvoda. proizvodi od zlata i drugih plemenitih metala. dakle. odnosno uvoznik akciznih proizvoda. U oba slučaja je uslov da je obveznik ovu akcizu platio iz sopstvenih sredstava bez prevaljivanja na kupca proizvoda. od dragog kamenja. odnosno uvozom akciznih proizvoda.

mlevena i ekstrakt kafe). Smanjenje troškova administriranja nužno nameće potrebu preispitivanja opravdanosti postojanja odredjenih akciznih oblika. kao i prava na refakciju akcize za pojedine potrošače/upotrebe. Derivati nafte. koncentrisani voćni sokovi. Alkohola pića. Duvanske preradjevine. pravni okvir koji uredjuje akizno oporezivanje u Srbiji morao bi da pretrpi nekoliko bitnih izmena kako bi se u najvećoj mogućoj meri. kada su akcize kao poreski oblik u pitanju. Obveznik akcize 5 . 3. a najmanje u visini od 75. Kada je reč o usaglašavanju sa pravilima EU kao modelu kojem Srbija teži. a najmanje u visini od 125. najveći i najteži korak jeste dostizanje akciznog optrećenja propisanog minimalnim iznosima akciza u EU. Uvozni proizvodi: osvežavajuća bezalkoholna pića. U celini uzev. voćni nektar i voćni sokovi u prahu. novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize. pržena. približio ispunjenju principa dobre poreske politike. StepDrink). Na prvom mestu. ili ju je platio u iznosu većem od propisanog.000 dinara. 5. kao i ukupno smanjenje troškova administriranja ovog poreskog oblika.000 dinara. 2. dok se preduzetnik u ovom slučaju kažnjava novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize. sirupi i praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića (npr. voćni sokovi. Kafa (sirova. kazniće se za prekršaj obveznik akcize – pravno lice ako se ne obračuna ili obračuna netačno akcizu. to podrazumeva potpuni prestanak diskriminacije uvoznih proizvoda u odnosu na proizvode domaćeg porekla (cigarete i bezalkoholna osvežavajuća pića). 4.povraćaj iznosa akcize koju nije bio dužan da plati. Predmet oporezivanja Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi: 1. Takodje.

Akciznu dozvolu može dobiti lice koje ispunjava sledeće uslove: 1. 2. 2. Da nad tim licem nije započet postupak likvidacije. Osnovicu za obračun akcize pri uvozu kafe (sirove. odnosno uvoznik akciznih proizvoda. odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića. a koje prodaje državni organ. odnosno u postupku prinudne naplate.Obveznik akcize je proizvođač. pržene. 4. Fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu. Da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. 5. Kupac akciznih proizvoda kupljenih sa teritorija izvan Republike Srbije. Kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole. Obveznik akcize je i: 1. Pravno lice koje je ovlašćeno od državnog organa za prodaju zapljenjenih akciznih proizvoda. Da obavlja delatnost u skladu sa propisanim uslovima. Da ispunjava uslove za elektronsku razmenu podataka. Da redovno ispunjava poreske obaveze. mlevene i ekstrakta kafe) čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima. 3. uvećana za iznos uvoznih dažbina. Poreska osnovica Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere. 4. Pravno lice. Obračun i naplata akcize 6 . 5. 3.

Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predvidjen za plaćanje uvoznih dažbina. Dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. kvar i lom) iznad količine utvrdjene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije. Dana u mesecu. 2.Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet. osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište. odnosno skladištu koje nema status akciznog skladišta. Najkasnije 15. 2. Najkasnije do poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 1. svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu. dana do kraja prethodnog meseca. rastur. iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu. Olakšice kod plaćanja akcize 7 . iskazivanje rashoda (kalo. Do 15. Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se: 1. 4. osim manjka koji se može pravdati višom silom. Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati: 1. svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta. 3.

kao i u drugim slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom. stav 1. 4. . koje izvozi proizvodjač. kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima.Akciza se ne plaća na akcizne proizvode: 1. koje proizvodjač. odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama. odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe. derivate nafte iz člana 9. pod uslovom reciprociteta. koje proizvođač. tačka 3) ovog zakona (ostali derivati nafte) koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati nafte koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena od strane pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. 7. 5. odnosno uvoznik.kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe. kao i na proizvode koji koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za 8 6. 2. prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionerima. gorivo za mlazne motore . sa klauzulom da se na te proizvode neće plaćati akciza. odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima I brodovima koji saobraćaju na medjunarodnim linijama. 3. na derivate nafte i kafu koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o donaciji. koje proizvođač. na osnovu posebnih potvrda organa nadležnog za inostrane poslove. odnosno uvoznik uvozi za sebe radi isključive proizvodnje etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima ili za korisnika (vlasnika) koji te derivate nafte koristi isključivo za proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima.

Obveznik je dužan da u roku od osam dana od dana kada mu je izvršen povraćaj akcize dostavi nadležnom poreskom organu dokaz da je ta sredstva preneo na kupca. ima pravo na povraćaj tako plaćene akcize. Zahtev za povraćaj akcize. ima pravo na refakciju plaćene akcize.medjunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima. Izuzetno. troškovi prinudne naplate ili novčana kazna. Zahtev za povraćaj akcize obveznik može podneti samo ako je kupac koji je kroz cenu akciznog proizvoda platio tu akcizu zatražio u pismenoj formi od obveznika povraćaj. Povraćaj akcize Obveznik od koga je naplaćena akciza. u kojem slučaju se vrši povraćaj akcize kupcu. pripada mu pravo na povraćaj ovih davanja. troškova prinudne naplate i novčane kazne uz priložene dokaze o plaćenoj akcizi i drugim davanjima i pismenim zahtev kupca. a koju nije bio dužan da plati. obveznik akcize koji je iz svojih sredstava uplatio akcizu koju nije bio dužan da plati ili je platio u iznosu većem od zakonom predvidjenog. ili kojij je platio akcizu u većem iznosu od zakonom predvidjenog. obveznik podnosi poreskom organu kod kojeg se void kao poreski obveznik. Refakcija akcize Ako lice koje nije proizvodjač izvozi proizvod na koji je plaćena akciza. Ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku 9 . Ako su od obveznika akcize iz stave 1 ovog člana naplaćeni kamata. kamate. može podneti u svoje ime I za svoj račun zahtev za povraćaj tako plaćene akcize.

Uslove za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva. 10 . obveznik akcize – proizvodjač derivate nafte koji proda derivate nafte kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija. Za vremena važenja Rezolucije Saveda bezbednosti OUN broj 1244. normative potrebnih količina za namene i način i postupak refakcije akcize propisaće minister nadležan za poslove finansija. pod uslovom da se dizel gorivo prodaje preko ovlašćenog distributera. Lice koje derivate nafte koristi u industrijske svrhe. kao i dokaz da je na te derivate nafte plaćen propisan iznos akcize. odnosno od proizvodjača tih derivate nafte I da je na te derivate nafte uvoznik. pod uslovom da ima dokaz das u prodati derivati nafte plaćeni i otpremljeni na teritoriju AP Kosovo i Metohija. odnosno bavljenja registrovane gradjevinske delatnosti i brodskog prevoza tereta. može ostvariti refakciju plaćene akcize n ate derivate nafte. duvanske proizvode i alkoholna pića obeleži kontrolnom akciznom markicom. Proizvodjač je dužan da pre stavljanja u promet. gradjevinskih mašina i brodova za prevoz tereta. odnosno proizvodjač platio propisani iznos akcize. Obeležavanje akciznih proizvoda 1.za pogon traktora. pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika. do količina potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vodjenje tog registra. može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte. može se ostvariti refakcija akcize koja je plaćena prilikom nabavke tog goriva.

Uvozne cigarette i uvozna flaširana alkoholna pića moraju imati oznaku i naziv uvoznika koji se utiskuje na kutiju odnosno na flaši. Malopreodajne cene cigareta nisu prijavljene organizaciji za duvan. 30. Zakonom o akcizama u Srbiji uredjuje se oporezivanje sledećih proizvoda: Proizvodi: Derivati nafte: . Kaznene odredbe Novčanom kaznom od 10. 7.goriva .000 dinara.sve vrste dizel .00 din/lit.Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih 44.000. Kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu. Ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva po osnovu povraćaja akcize preneo na kupca. kao i ako insu istaknute u. Ne void evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrdjivanje i kontrolu obaveze akcize.00 din/lit. 4. 4.sve vrste motornog benzina . Prodaje cigarette po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvodjač. 3. 2. Duvanski proizvodi koji se izvoze obeležavaju se posebnom izvoznom markicom. 5. 11 .2. 5. smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33) 6. Posedovanje i prodaja duvanskih proizvoda i pića iznad količine utvrdjene zakonom nije dozvoljeno. Ne podnese ili ne podnese blagovremeno obračun akcize. odnosnom uvoznik. odnosu na objektu trgovine na malo tako das u jasno vidljive. Kontrolna akcizna markica za duvanske proizvode mora biti nalepljena na ambalažu tako da bude vidljiva id a se ne može odstraniti. 8. Ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu. 3. Kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 50. Obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku.000 do 1.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: 1.

70 din/lit 43. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. ostalo 2710 19 49 90 .vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju . koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala.laka ulja i proizvodi. za ostale svrhe. sa sadržajem sumpora preko 0.70 din/lit 43. ostalo 2710 19 31 00 . za ostale svrhe.70 din/lit 43.70 din/lit 43.70 din/lit 43.70 din/lit 43. za ostale svrhe.70 din/lit 43.05% po masi. vajt špirit 2710 11 25 00 .gasna ulja. za preradu u specifičnim procesima 2710 19 35 00 . 12.35 din/lit.70 din/lit 43. osim onih navedenih u tar.2% po masi. sa sadržajem sumpora preko 0. osim ulja za loženje ekstra lakog (EL) 2710 19 45 90 . specijalne rakije . kerozin (petrolej). podbroju 2710 11 11 2710 11 21 00 .00 din/pak + 35% na maloprodajnu cenu 15.04 din/lit.70 din/lit 43. 12 .70 din/lit 43.srednja ulja. na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni. osim onih navedenih u tar.2% po masi. 129. ostalo. sa sadržajem sumpora do 0.laka ulja i proizvodi. za ostale svrhe.od voća.od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina Žestoka alkoholna pića i likeri 43. i ako čine osnovne sastojke tih proizvoda.gasna ulja.32 din/lit.tečni naftni gas za pogon motornih vozila(2) Cigarete(3) Cigare i cigarilosi Rezani duvan.srednja ulja. ostalo 2710 19 99 00 01 . gorivo za mlazne motore 2710 19 25 00 . ostala laka ulja 2710 19 11 00 . proizvodi.50 din/kom 35% 79. i to: (1) 2710 11 11 00 .srednja ulja. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima.gasna ulja. za ostale svrhe. ostalo 2710 19 29 90 . podbroju 2710 19 31 2710 19 41 90 . ostalo. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. ostalo 2710 11 90 00 .05% po masi. za ostale svrhe. za preradu u specifičnim procesima 2710 19 15 00 .70 din/lit 43.srednja ulja.70 din/lit 15.laka ulja i proizvodi. kerozin (petrolej).gasna ulja.gasna ulja.srednja ulja.70 din/lit 43. osim onih navedenih u tar. za ostale svrhe. za preradu u specifičnim procesima 2710 11 15 00 . do 0. osim sirovih.70 din/lit 43. duvan za lulu i žvakanje i burmut Alkoholna pića:(4) Rakije: . ostalo. za ostale svrhe. 201.minerala.laka ulja i proizvodi.70 din/lit 43. grožđa. specijalni benzini. podbroju 2710 19 11 2710 19 21 00 .laka ulja i proizvodi.70 din/lit 43. za ostale svrhe. specijalni benzini.00 din/kg.

25 din/lit. br.00 din/lit. "Službeni glasnik RS". već prilikom prodaje krajnjem korisniku potrošaču za pogon motornih vozila. osim bezalkoholnog koje sadrži manje od 0. 15. 63/2007. koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena. pržena. akciza se plaća srazmerno pakovanju. (3) Akciza na cigarete se plaća po pakovanju od 20 komada. Na cigarete koje su u drugačijim pakovanjima.5% alkohola Kafa (sirova. (2) Ne plaća se u postupku carinjenja. 30% (1) Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 3800C. mlevena i ekstrakt kafe) 13. Literatura 13 . ne plaća se akciza. Na derivate iz Liste.Niskoalkoholna pića Pivo.

gov.com.srbija.rs. Visoka škola strukovnih studija. Beogradska poslova škola.nspm. www.carinskatarifa. Beograd 2010. sajt kompanije “Intermex” koji obiluje informacijama o carinskom. deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju naše zemlje kao i odgovorima na veliki broj ekonomskih pitanja.rs. web sajt Vlade Republike Srbije.    14 . www. “Poresko knjigovodstvo i evidencija” Mr Zdravka Petković. www. web sajt časopisa “Nova Srpska politička misao”. časopisa za političku teoriju i društvena istraživanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful