Sadržaj

Pojam akciza..............................................................................................................3 Predmet oporezivanja................................................................................................5 Obveznik akcize........................................................................................................6 Poreska osnovica......................................................................................................6 Obračun i naplata akcize............................................................................................7 Olakšice kod plaćanja akcize.....................................................................................8 Povraćaj akcize..........................................................................................................9 Refakcija akcize.......................................................................................................10 Obeležavanje akciznih proizvoda............................................................................11 Kaznene odredbe.....................................................................................................11 Tabela: Zakon o akcizama u Republici Srbiji.........................................................12

Literatura.................................................................................................................14

Pojam akciza
2

Energenti (derivati nafte. a zatim i u Velikoj Britaniji tokom 16. odnosno utvrđuje se dinarski iznos akcize na jedinicu mere. prirodni gas. Danas se oni mogu svrstati u četiri osnovne grupe: • • • • Alkoholna pića. kilogram. Danas pojam akciza obuhvata mnogo veći broj poreskih oblika i obveznika. Tako se akciza plaća u dinarskom iznosu za tonu.Akcize predstavljaju posredni porez na potrošnju ili upotrebu odredjenih proizvoda. a savremeni principi dobre poreske politike zahtevaju jednak akcizni tretman i domaćih i uvoznih proizvoda. barel. Spadaju u jedan od najstarih poreskih oblika. veka.. Za određene predmete akciznog oporezivanja (za neke proizvode) akciza se plaća prema količini. jer su usklađivane sa rastom cena na malo i sa promenom cena goriva na svetskom tržištu (ali ovde nećemo razmatrati detalje o načinu formiranja cena. Poreski obveznik je uobičajeno proizvodjač ili uvoznik. Zajednička osobina svih akciza jeste da se primenjuju kao dodatni porez na potrošnju posebno utvrdjenih proizvoda ili grupa proizvoda. dok poreski teret snosi potrošač. Kao i u slučaju bilo kog drugog posrednog poreza. mada se u nekim slučajevima kao poreski obveznik može javiti i trgovac na veliko ili malo. paklicu. Duvanski proizvodi. koji ga plaća kroz cenu proizvoda koji kupuje. nego se samo načelno napominje u cilju objašnjenja sisetema akciznog 3 . Zbog toga su na osnovu uredbe vlade Republike Srbije cene goriva često menjane. odnosno kupac akciznog proizvoda. poput poreza na promet ili poreza na dodatu vrednost. Akcize se danas po pravilu naplaćuju i na domaće i na uvozne proizvode. U svom izvornom obliku predstavljale su porez čiji je obveznik bio isključivo domaći proizvodjač odredjenih dobara i utvrdjivane su u apsolutnom iznosu po jedinici mere.. i 17. električna energija. U značajnijem obimu prvo su uvedene u Holandiji. ugalj) i Luksuzni proizvodi. poreski obveznik je u obavezi da obračuna ili uplati propisan iznos akcize. koji se tromesečno usklađuje na bazi rasta cena na malo.

u procentualnom iznosu zavisno od cene (tržišne vrednosti robe – maloprodajne cene). alkoholna pića. Obveznik ima pravo na povraćaj akcize ukoliko je platio akcizu koju nije bio dužan da plati ili ju je platio u iznosu većem od zakonom propisanog. Akcizna obaveza nastaje proizvodnjom. uvozna bezalkoholna pića i kafa. Na drugu vrstu proizvoda. što je odredba zaostala iz vremena postojanja zajedničke države Srbije i Crne Gore. diplomatskim predstavništvima i sl. U oba slučaja je uslov da je obveznik ovu akcizu platio iz sopstvenih sredstava bez prevaljivanja na kupca proizvoda. Postojećim Zakonom o akcizama kao akcizni proizvodi utvrdjeni su derivati nafte. čiji je izgled. odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića. kao i postupak naručivanja i izdavanja propisan odgovarajućom uredbom. Akciza se ne plaća kada se akcizni proizvodi izvoze. Po pravilu. tj. od dragog kamenja. kao što su: luksuzni proizvodi. duvanski i luksuzni proizvodi (nakit. a koje prodaje državni organ. ili je kupac proizvoda od obveznika zatražio 4 . odnosno uvoznik akciznih proizvoda. Zakon takodje uređuje povraćaj i refakciju akcize. očekivani poreski prihod je izdašan. odnosno uvozom akciznih proizvoda. pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda. umetnički predmeti i slično). Pored toga.oporezivanja).). izuzev piva. Zakon reguliše i kada neko postaje poraski obveznik u prometu sa Crnom Gorom. proizvodi od zlata i drugih plemenitih metala. Akcize se najčešće uvode na proizvode za kojima je potražnja značajna i cenovno neelastična. u obavezi su i da svoje proizvode obeležavaju kontrolnim akciznim markicama. dakle. kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole. a koji istovremeno ne predstavljaju dobra čija se potrošnja u društvu smatra životno neophodnim. U ovu grupu proizvoda spadaju alkoholna pića. mogu se javiti i fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu. pravno lice. Obveznici akcize za duvanske preradjevine i alkoholna pića. odnosno u postupku prinudne naplate. poreski obveznik je proizvodjač. kao ni u posebno definisanim slučajevima (medjunarodni ugovori o donaciji. duvanske preradjevine. akciza se plaća po stopi. prodaja slobodnim carinskim prodavnicama. kao poreski obveznici. krzna.

Kada je reč o usaglašavanju sa pravilima EU kao modelu kojem Srbija teži.000 dinara. Smanjenje troškova administriranja nužno nameće potrebu preispitivanja opravdanosti postojanja odredjenih akciznih oblika. U celini uzev. Obveznik akcize 5 . 5. koncentrisani voćni sokovi. kao i ukupno smanjenje troškova administriranja ovog poreskog oblika. 4. najveći i najteži korak jeste dostizanje akciznog optrećenja propisanog minimalnim iznosima akciza u EU.000 dinara. StepDrink). Duvanske preradjevine. ili ju je platio u iznosu većem od propisanog. pravni okvir koji uredjuje akizno oporezivanje u Srbiji morao bi da pretrpi nekoliko bitnih izmena kako bi se u najvećoj mogućoj meri. 3. Uvozni proizvodi: osvežavajuća bezalkoholna pića. dok se preduzetnik u ovom slučaju kažnjava novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize. kada su akcize kao poreski oblik u pitanju. Derivati nafte. Na prvom mestu. kazniće se za prekršaj obveznik akcize – pravno lice ako se ne obračuna ili obračuna netačno akcizu. a najmanje u visini od 75. to podrazumeva potpuni prestanak diskriminacije uvoznih proizvoda u odnosu na proizvode domaćeg porekla (cigarete i bezalkoholna osvežavajuća pića). kao i prava na refakciju akcize za pojedine potrošače/upotrebe. pržena. mlevena i ekstrakt kafe). voćni nektar i voćni sokovi u prahu. sirupi i praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića (npr. voćni sokovi. novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize. a najmanje u visini od 125. Takodje. Predmet oporezivanja Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi: 1. Alkohola pića. 2. približio ispunjenju principa dobre poreske politike.povraćaj iznosa akcize koju nije bio dužan da plati. Kafa (sirova.

Da ispunjava uslove za elektronsku razmenu podataka. Da nad tim licem nije započet postupak likvidacije. Poreska osnovica Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere. Osnovicu za obračun akcize pri uvozu kafe (sirove. 3. 2. pržene. Kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole. 4. Fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu. odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića. uvećana za iznos uvoznih dažbina. Akciznu dozvolu može dobiti lice koje ispunjava sledeće uslove: 1. Obveznik akcize je i: 1. Pravno lice. 4. Obračun i naplata akcize 6 . a koje prodaje državni organ.Obveznik akcize je proizvođač. Da obavlja delatnost u skladu sa propisanim uslovima. Da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. Kupac akciznih proizvoda kupljenih sa teritorija izvan Republike Srbije. 3. 5. 5. Da redovno ispunjava poreske obaveze. 2. mlevene i ekstrakta kafe) čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima. Pravno lice koje je ovlašćeno od državnog organa za prodaju zapljenjenih akciznih proizvoda. odnosno u postupku prinudne naplate. odnosno uvoznik akciznih proizvoda.

odnosno skladištu koje nema status akciznog skladišta. 4. kvar i lom) iznad količine utvrdjene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije. Olakšice kod plaćanja akcize 7 .Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet. dana do kraja prethodnog meseca. 3. svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu. Dana u mesecu. Do 15. 2. Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se: 1. osim manjka koji se može pravdati višom silom. osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište. Dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. 2. Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati: 1. Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predvidjen za plaćanje uvoznih dažbina. Najkasnije do poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 1. iskazivanje rashoda (kalo. Najkasnije 15. iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu. rastur. svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta.

koje proizvođač.kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe. odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima I brodovima koji saobraćaju na medjunarodnim linijama. pod uslovom reciprociteta. kao i u drugim slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom. kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima. 7. gorivo za mlazne motore . 2. koje proizvodjač. odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama. na derivate nafte i kafu koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o donaciji.Akciza se ne plaća na akcizne proizvode: 1. 5. 4. odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe. odnosno uvoznik uvozi za sebe radi isključive proizvodnje etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima ili za korisnika (vlasnika) koji te derivate nafte koristi isključivo za proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. derivate nafte iz člana 9. 3. na osnovu posebnih potvrda organa nadležnog za inostrane poslove. stav 1. prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionerima. koje proizvođač. sa klauzulom da se na te proizvode neće plaćati akciza. kao i na proizvode koji koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za 8 6. tačka 3) ovog zakona (ostali derivati nafte) koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati nafte koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena od strane pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. odnosno uvoznik. . koje izvozi proizvodjač.

troškova prinudne naplate i novčane kazne uz priložene dokaze o plaćenoj akcizi i drugim davanjima i pismenim zahtev kupca. ima pravo na refakciju plaćene akcize. Izuzetno. Refakcija akcize Ako lice koje nije proizvodjač izvozi proizvod na koji je plaćena akciza. obveznik podnosi poreskom organu kod kojeg se void kao poreski obveznik. troškovi prinudne naplate ili novčana kazna. Ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku 9 .medjunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima. u kojem slučaju se vrši povraćaj akcize kupcu. pripada mu pravo na povraćaj ovih davanja. Ako su od obveznika akcize iz stave 1 ovog člana naplaćeni kamata. obveznik akcize koji je iz svojih sredstava uplatio akcizu koju nije bio dužan da plati ili je platio u iznosu većem od zakonom predvidjenog. ima pravo na povraćaj tako plaćene akcize. Zahtev za povraćaj akcize. može podneti u svoje ime I za svoj račun zahtev za povraćaj tako plaćene akcize. Zahtev za povraćaj akcize obveznik može podneti samo ako je kupac koji je kroz cenu akciznog proizvoda platio tu akcizu zatražio u pismenoj formi od obveznika povraćaj. kamate. Povraćaj akcize Obveznik od koga je naplaćena akciza. ili kojij je platio akcizu u većem iznosu od zakonom predvidjenog. Obveznik je dužan da u roku od osam dana od dana kada mu je izvršen povraćaj akcize dostavi nadležnom poreskom organu dokaz da je ta sredstva preneo na kupca. a koju nije bio dužan da plati.

normative potrebnih količina za namene i način i postupak refakcije akcize propisaće minister nadležan za poslove finansija. može se ostvariti refakcija akcize koja je plaćena prilikom nabavke tog goriva. pod uslovom da ima dokaz das u prodati derivati nafte plaćeni i otpremljeni na teritoriju AP Kosovo i Metohija. može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte. kao i dokaz da je na te derivate nafte plaćen propisan iznos akcize. 10 . Za vremena važenja Rezolucije Saveda bezbednosti OUN broj 1244. do količina potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vodjenje tog registra. pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika. duvanske proizvode i alkoholna pića obeleži kontrolnom akciznom markicom. odnosno od proizvodjača tih derivate nafte I da je na te derivate nafte uvoznik. odnosno proizvodjač platio propisani iznos akcize. Obeležavanje akciznih proizvoda 1. Lice koje derivate nafte koristi u industrijske svrhe.za pogon traktora. odnosno bavljenja registrovane gradjevinske delatnosti i brodskog prevoza tereta. Uslove za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva. pod uslovom da se dizel gorivo prodaje preko ovlašćenog distributera. Proizvodjač je dužan da pre stavljanja u promet. gradjevinskih mašina i brodova za prevoz tereta. može ostvariti refakciju plaćene akcize n ate derivate nafte. obveznik akcize – proizvodjač derivate nafte koji proda derivate nafte kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: 1. odnosnom uvoznik. 3. Kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 50. 3.2. Posedovanje i prodaja duvanskih proizvoda i pića iznad količine utvrdjene zakonom nije dozvoljeno. 7.00 din/lit. Prodaje cigarette po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvodjač. Ne podnese ili ne podnese blagovremeno obračun akcize.00 din/lit. Ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu. Zakonom o akcizama u Srbiji uredjuje se oporezivanje sledećih proizvoda: Proizvodi: Derivati nafte: . Ne void evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrdjivanje i kontrolu obaveze akcize. 5.000 dinara. Ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva po osnovu povraćaja akcize preneo na kupca. Uvozne cigarette i uvozna flaširana alkoholna pića moraju imati oznaku i naziv uvoznika koji se utiskuje na kutiju odnosno na flaši. Kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu. 5. Kaznene odredbe Novčanom kaznom od 10. 8. 11 .Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih 44.000 do 1. kao i ako insu istaknute u. 4.000. odnosu na objektu trgovine na malo tako das u jasno vidljive.sve vrste dizel . 2. Malopreodajne cene cigareta nisu prijavljene organizaciji za duvan. Kontrolna akcizna markica za duvanske proizvode mora biti nalepljena na ambalažu tako da bude vidljiva id a se ne može odstraniti. 4. Obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku.sve vrste motornog benzina .goriva . smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33) 6. Duvanski proizvodi koji se izvoze obeležavaju se posebnom izvoznom markicom. 30.

70 din/lit 43.05% po masi. ostalo 2710 19 49 90 . podbroju 2710 19 31 2710 19 41 90 . sa sadržajem sumpora preko 0.70 din/lit 43. za ostale svrhe. ostalo 2710 19 29 90 . na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni.od voća. specijalni benzini.gasna ulja.srednja ulja. ostalo 2710 19 99 00 01 .minerala. za ostale svrhe.70 din/lit 43. do 0.70 din/lit 43.35 din/lit.70 din/lit 43. osim ulja za loženje ekstra lakog (EL) 2710 19 45 90 .srednja ulja. i ako čine osnovne sastojke tih proizvoda. za ostale svrhe. sa sadržajem sumpora preko 0.laka ulja i proizvodi.2% po masi. proizvodi.laka ulja i proizvodi. 12 . kerozin (petrolej). duvan za lulu i žvakanje i burmut Alkoholna pića:(4) Rakije: . za ostale svrhe. ostala laka ulja 2710 19 11 00 . 129. specijalni benzini. za ostale svrhe.70 din/lit 15. ostalo.70 din/lit 43.00 din/kg. 201.srednja ulja. ostalo. za preradu u specifičnim procesima 2710 11 15 00 . grožđa. podbroju 2710 19 11 2710 19 21 00 .50 din/kom 35% 79. sa sadržajem sumpora do 0. vajt špirit 2710 11 25 00 .70 din/lit 43.laka ulja i proizvodi. i to: (1) 2710 11 11 00 . 12. specijalne rakije .00 din/pak + 35% na maloprodajnu cenu 15.srednja ulja. podbroju 2710 11 11 2710 11 21 00 . za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. ostalo 2710 11 90 00 . za ostale svrhe.gasna ulja. za ostale svrhe. za preradu u specifičnim procesima 2710 19 15 00 .70 din/lit 43.od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina Žestoka alkoholna pića i likeri 43.gasna ulja.70 din/lit 43. ostalo. kerozin (petrolej).2% po masi. za ostale svrhe.tečni naftni gas za pogon motornih vozila(2) Cigarete(3) Cigare i cigarilosi Rezani duvan.70 din/lit 43. osim onih navedenih u tar.70 din/lit 43. osim onih navedenih u tar.70 din/lit 43. koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala.32 din/lit.laka ulja i proizvodi.srednja ulja. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. za preradu u specifičnim procesima 2710 19 35 00 . za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. osim sirovih.70 din/lit 43. osim onih navedenih u tar.laka ulja i proizvodi. gorivo za mlazne motore 2710 19 25 00 . ostalo 2710 19 31 00 .vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju .05% po masi.70 din/lit 43.04 din/lit.gasna ulja.gasna ulja.70 din/lit 43. za ostale svrhe.

25 din/lit.00 din/lit. pržena. ne plaća se akciza. akciza se plaća srazmerno pakovanju. "Službeni glasnik RS".5% alkohola Kafa (sirova. osim bezalkoholnog koje sadrži manje od 0.Niskoalkoholna pića Pivo. mlevena i ekstrakt kafe) 13. 15. 63/2007. Na cigarete koje su u drugačijim pakovanjima. već prilikom prodaje krajnjem korisniku potrošaču za pogon motornih vozila. koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena. 30% (1) Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 3800C. Na derivate iz Liste. br. Literatura 13 . (2) Ne plaća se u postupku carinjenja. (3) Akciza na cigarete se plaća po pakovanju od 20 komada.

srbija. Beogradska poslova škola. web sajt Vlade Republike Srbije. web sajt časopisa “Nova Srpska politička misao”. sajt kompanije “Intermex” koji obiluje informacijama o carinskom.rs.rs.    14 .carinskatarifa. Visoka škola strukovnih studija.nspm. www. časopisa za političku teoriju i društvena istraživanja. www. www.com. “Poresko knjigovodstvo i evidencija” Mr Zdravka Petković. Beograd 2010.gov. deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju naše zemlje kao i odgovorima na veliki broj ekonomskih pitanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful