Sadržaj

Pojam akciza..............................................................................................................3 Predmet oporezivanja................................................................................................5 Obveznik akcize........................................................................................................6 Poreska osnovica......................................................................................................6 Obračun i naplata akcize............................................................................................7 Olakšice kod plaćanja akcize.....................................................................................8 Povraćaj akcize..........................................................................................................9 Refakcija akcize.......................................................................................................10 Obeležavanje akciznih proizvoda............................................................................11 Kaznene odredbe.....................................................................................................11 Tabela: Zakon o akcizama u Republici Srbiji.........................................................12

Literatura.................................................................................................................14

Pojam akciza
2

U svom izvornom obliku predstavljale su porez čiji je obveznik bio isključivo domaći proizvodjač odredjenih dobara i utvrdjivane su u apsolutnom iznosu po jedinici mere. a zatim i u Velikoj Britaniji tokom 16. Akcize se danas po pravilu naplaćuju i na domaće i na uvozne proizvode. U značajnijem obimu prvo su uvedene u Holandiji.. jer su usklađivane sa rastom cena na malo i sa promenom cena goriva na svetskom tržištu (ali ovde nećemo razmatrati detalje o načinu formiranja cena. Zajednička osobina svih akciza jeste da se primenjuju kao dodatni porez na potrošnju posebno utvrdjenih proizvoda ili grupa proizvoda. Danas pojam akciza obuhvata mnogo veći broj poreskih oblika i obveznika. Tako se akciza plaća u dinarskom iznosu za tonu. mada se u nekim slučajevima kao poreski obveznik može javiti i trgovac na veliko ili malo. Energenti (derivati nafte. Spadaju u jedan od najstarih poreskih oblika. i 17. barel. kilogram.Akcize predstavljaju posredni porez na potrošnju ili upotrebu odredjenih proizvoda. veka. dok poreski teret snosi potrošač. koji ga plaća kroz cenu proizvoda koji kupuje. poreski obveznik je u obavezi da obračuna ili uplati propisan iznos akcize. Kao i u slučaju bilo kog drugog posrednog poreza. poput poreza na promet ili poreza na dodatu vrednost. Zbog toga su na osnovu uredbe vlade Republike Srbije cene goriva često menjane. prirodni gas. nego se samo načelno napominje u cilju objašnjenja sisetema akciznog 3 . paklicu. odnosno kupac akciznog proizvoda. Duvanski proizvodi. Za određene predmete akciznog oporezivanja (za neke proizvode) akciza se plaća prema količini. električna energija. odnosno utvrđuje se dinarski iznos akcize na jedinicu mere.. a savremeni principi dobre poreske politike zahtevaju jednak akcizni tretman i domaćih i uvoznih proizvoda. Danas se oni mogu svrstati u četiri osnovne grupe: • • • • Alkoholna pića. Poreski obveznik je uobičajeno proizvodjač ili uvoznik. koji se tromesečno usklađuje na bazi rasta cena na malo. ugalj) i Luksuzni proizvodi.

mogu se javiti i fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu. U oba slučaja je uslov da je obveznik ovu akcizu platio iz sopstvenih sredstava bez prevaljivanja na kupca proizvoda. pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda. pravno lice. duvanske preradjevine. a koji istovremeno ne predstavljaju dobra čija se potrošnja u društvu smatra životno neophodnim. Zakon reguliše i kada neko postaje poraski obveznik u prometu sa Crnom Gorom. odnosno u postupku prinudne naplate. Akciza se ne plaća kada se akcizni proizvodi izvoze. čiji je izgled. izuzev piva. kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole. umetnički predmeti i slično). odnosno uvoznik akciznih proizvoda. u obavezi su i da svoje proizvode obeležavaju kontrolnim akciznim markicama. Akcizna obaveza nastaje proizvodnjom. Pored toga. diplomatskim predstavništvima i sl. Na drugu vrstu proizvoda. U ovu grupu proizvoda spadaju alkoholna pića. očekivani poreski prihod je izdašan. Obveznik ima pravo na povraćaj akcize ukoliko je platio akcizu koju nije bio dužan da plati ili ju je platio u iznosu većem od zakonom propisanog. Zakon takodje uređuje povraćaj i refakciju akcize. što je odredba zaostala iz vremena postojanja zajedničke države Srbije i Crne Gore. alkoholna pića. tj. kao i postupak naručivanja i izdavanja propisan odgovarajućom uredbom. duvanski i luksuzni proizvodi (nakit. odnosno uvozom akciznih proizvoda. poreski obveznik je proizvodjač. kao što su: luksuzni proizvodi. kao ni u posebno definisanim slučajevima (medjunarodni ugovori o donaciji. uvozna bezalkoholna pića i kafa. odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića. Obveznici akcize za duvanske preradjevine i alkoholna pića.). akciza se plaća po stopi.oporezivanja). Po pravilu. kao poreski obveznici. u procentualnom iznosu zavisno od cene (tržišne vrednosti robe – maloprodajne cene). proizvodi od zlata i drugih plemenitih metala. Akcize se najčešće uvode na proizvode za kojima je potražnja značajna i cenovno neelastična. dakle. krzna. a koje prodaje državni organ. Postojećim Zakonom o akcizama kao akcizni proizvodi utvrdjeni su derivati nafte. od dragog kamenja. ili je kupac proizvoda od obveznika zatražio 4 . prodaja slobodnim carinskim prodavnicama.

kada su akcize kao poreski oblik u pitanju. 3. Derivati nafte. Na prvom mestu. kao i ukupno smanjenje troškova administriranja ovog poreskog oblika. pržena. a najmanje u visini od 125. Alkohola pića. Kada je reč o usaglašavanju sa pravilima EU kao modelu kojem Srbija teži. Obveznik akcize 5 . dok se preduzetnik u ovom slučaju kažnjava novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize. najveći i najteži korak jeste dostizanje akciznog optrećenja propisanog minimalnim iznosima akciza u EU. približio ispunjenju principa dobre poreske politike. Predmet oporezivanja Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi: 1. koncentrisani voćni sokovi. 5.povraćaj iznosa akcize koju nije bio dužan da plati. pravni okvir koji uredjuje akizno oporezivanje u Srbiji morao bi da pretrpi nekoliko bitnih izmena kako bi se u najvećoj mogućoj meri. to podrazumeva potpuni prestanak diskriminacije uvoznih proizvoda u odnosu na proizvode domaćeg porekla (cigarete i bezalkoholna osvežavajuća pića). voćni sokovi. Smanjenje troškova administriranja nužno nameće potrebu preispitivanja opravdanosti postojanja odredjenih akciznih oblika. a najmanje u visini od 75. Takodje. kao i prava na refakciju akcize za pojedine potrošače/upotrebe. mlevena i ekstrakt kafe). novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize. voćni nektar i voćni sokovi u prahu.000 dinara. sirupi i praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića (npr. ili ju je platio u iznosu većem od propisanog. Duvanske preradjevine. 2.000 dinara. 4. Kafa (sirova. U celini uzev. Uvozni proizvodi: osvežavajuća bezalkoholna pića. StepDrink). kazniće se za prekršaj obveznik akcize – pravno lice ako se ne obračuna ili obračuna netačno akcizu.

5. Da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. Da nad tim licem nije započet postupak likvidacije. Pravno lice koje je ovlašćeno od državnog organa za prodaju zapljenjenih akciznih proizvoda. Akciznu dozvolu može dobiti lice koje ispunjava sledeće uslove: 1. Kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole. a koje prodaje državni organ. Osnovicu za obračun akcize pri uvozu kafe (sirove. odnosno uvoznik akciznih proizvoda. Poreska osnovica Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere. Da redovno ispunjava poreske obaveze.Obveznik akcize je proizvođač. Da obavlja delatnost u skladu sa propisanim uslovima. odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića. Obveznik akcize je i: 1. 2. Kupac akciznih proizvoda kupljenih sa teritorija izvan Republike Srbije. mlevene i ekstrakta kafe) čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima. 5. Obračun i naplata akcize 6 . odnosno u postupku prinudne naplate. Fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu. uvećana za iznos uvoznih dažbina. 4. 2. 3. 4. Pravno lice. pržene. 3. Da ispunjava uslove za elektronsku razmenu podataka.

3. 4. Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati: 1. Dana u mesecu. 2. Najkasnije do poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 1. osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište. Do 15. Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predvidjen za plaćanje uvoznih dažbina. Najkasnije 15. Olakšice kod plaćanja akcize 7 . dana do kraja prethodnog meseca. odnosno skladištu koje nema status akciznog skladišta. kvar i lom) iznad količine utvrdjene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije. svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta. Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se: 1. iskazivanje rashoda (kalo. svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu.Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet. 2. rastur. Dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu. osim manjka koji se može pravdati višom silom.

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode: 1. 7. koje proizvodjač. na osnovu posebnih potvrda organa nadležnog za inostrane poslove. derivate nafte iz člana 9. gorivo za mlazne motore . odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe. koje proizvođač. tačka 3) ovog zakona (ostali derivati nafte) koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati nafte koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena od strane pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. kao i na proizvode koji koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za 8 6. 3. stav 1. . odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima I brodovima koji saobraćaju na medjunarodnim linijama. prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionerima.kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe. kao i u drugim slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom. 4. koje izvozi proizvodjač. sa klauzulom da se na te proizvode neće plaćati akciza. 5. pod uslovom reciprociteta. kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima. odnosno uvoznik. odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama. 2. odnosno uvoznik uvozi za sebe radi isključive proizvodnje etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima ili za korisnika (vlasnika) koji te derivate nafte koristi isključivo za proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. na derivate nafte i kafu koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o donaciji. koje proizvođač.

Povraćaj akcize Obveznik od koga je naplaćena akciza. a koju nije bio dužan da plati. Refakcija akcize Ako lice koje nije proizvodjač izvozi proizvod na koji je plaćena akciza. Ako su od obveznika akcize iz stave 1 ovog člana naplaćeni kamata. Zahtev za povraćaj akcize obveznik može podneti samo ako je kupac koji je kroz cenu akciznog proizvoda platio tu akcizu zatražio u pismenoj formi od obveznika povraćaj. može podneti u svoje ime I za svoj račun zahtev za povraćaj tako plaćene akcize. troškova prinudne naplate i novčane kazne uz priložene dokaze o plaćenoj akcizi i drugim davanjima i pismenim zahtev kupca. u kojem slučaju se vrši povraćaj akcize kupcu. Ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku 9 . Zahtev za povraćaj akcize. pripada mu pravo na povraćaj ovih davanja. kamate. ima pravo na refakciju plaćene akcize. ima pravo na povraćaj tako plaćene akcize. obveznik akcize koji je iz svojih sredstava uplatio akcizu koju nije bio dužan da plati ili je platio u iznosu većem od zakonom predvidjenog. Obveznik je dužan da u roku od osam dana od dana kada mu je izvršen povraćaj akcize dostavi nadležnom poreskom organu dokaz da je ta sredstva preneo na kupca. Izuzetno.medjunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima. ili kojij je platio akcizu u većem iznosu od zakonom predvidjenog. troškovi prinudne naplate ili novčana kazna. obveznik podnosi poreskom organu kod kojeg se void kao poreski obveznik.

kao i dokaz da je na te derivate nafte plaćen propisan iznos akcize. može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte. gradjevinskih mašina i brodova za prevoz tereta. odnosno od proizvodjača tih derivate nafte I da je na te derivate nafte uvoznik. Uslove za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva. može se ostvariti refakcija akcize koja je plaćena prilikom nabavke tog goriva. Obeležavanje akciznih proizvoda 1. može ostvariti refakciju plaćene akcize n ate derivate nafte. normative potrebnih količina za namene i način i postupak refakcije akcize propisaće minister nadležan za poslove finansija. pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika. odnosno proizvodjač platio propisani iznos akcize. odnosno bavljenja registrovane gradjevinske delatnosti i brodskog prevoza tereta. pod uslovom da se dizel gorivo prodaje preko ovlašćenog distributera. Za vremena važenja Rezolucije Saveda bezbednosti OUN broj 1244. Proizvodjač je dužan da pre stavljanja u promet. 10 . do količina potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vodjenje tog registra.za pogon traktora. obveznik akcize – proizvodjač derivate nafte koji proda derivate nafte kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija. Lice koje derivate nafte koristi u industrijske svrhe. duvanske proizvode i alkoholna pića obeleži kontrolnom akciznom markicom. pod uslovom da ima dokaz das u prodati derivati nafte plaćeni i otpremljeni na teritoriju AP Kosovo i Metohija.

7. 5. 3. Ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva po osnovu povraćaja akcize preneo na kupca. Kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 50. 11 .000 do 1. Kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu. 5. 3. odnosnom uvoznik. Zakonom o akcizama u Srbiji uredjuje se oporezivanje sledećih proizvoda: Proizvodi: Derivati nafte: .000. Posedovanje i prodaja duvanskih proizvoda i pića iznad količine utvrdjene zakonom nije dozvoljeno.sve vrste motornog benzina . odnosu na objektu trgovine na malo tako das u jasno vidljive.000 dinara. Obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku. Uvozne cigarette i uvozna flaširana alkoholna pića moraju imati oznaku i naziv uvoznika koji se utiskuje na kutiju odnosno na flaši. Kontrolna akcizna markica za duvanske proizvode mora biti nalepljena na ambalažu tako da bude vidljiva id a se ne može odstraniti. Kaznene odredbe Novčanom kaznom od 10. Ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu. Duvanski proizvodi koji se izvoze obeležavaju se posebnom izvoznom markicom. 4. Malopreodajne cene cigareta nisu prijavljene organizaciji za duvan.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: 1.goriva . Prodaje cigarette po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvodjač. Ne podnese ili ne podnese blagovremeno obračun akcize. kao i ako insu istaknute u. 8.sve vrste dizel .Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih 44. 30.2. Ne void evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrdjivanje i kontrolu obaveze akcize. 2. smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33) 6.00 din/lit.00 din/lit. 4.

70 din/lit 43. ostalo 2710 11 90 00 . grožđa.laka ulja i proizvodi. osim ulja za loženje ekstra lakog (EL) 2710 19 45 90 . za ostale svrhe. za ostale svrhe. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima.gasna ulja. i ako čine osnovne sastojke tih proizvoda.70 din/lit 43.gasna ulja.70 din/lit 43.gasna ulja. za ostale svrhe.04 din/lit.70 din/lit 15. ostalo 2710 19 31 00 . za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. podbroju 2710 11 11 2710 11 21 00 . za ostale svrhe. ostalo.70 din/lit 43. osim onih navedenih u tar.70 din/lit 43. koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala. specijalne rakije .05% po masi.srednja ulja. za preradu u specifičnim procesima 2710 19 35 00 . na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni. ostalo 2710 19 49 90 . specijalni benzini.32 din/lit. za ostale svrhe.00 din/pak + 35% na maloprodajnu cenu 15. ostalo 2710 19 29 90 . 12 .70 din/lit 43.00 din/kg. sa sadržajem sumpora preko 0.srednja ulja.od voća. ostalo. ostala laka ulja 2710 19 11 00 .laka ulja i proizvodi. proizvodi.tečni naftni gas za pogon motornih vozila(2) Cigarete(3) Cigare i cigarilosi Rezani duvan. 201.70 din/lit 43.70 din/lit 43. osim onih navedenih u tar.od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina Žestoka alkoholna pića i likeri 43.70 din/lit 43. za ostale svrhe. za ostale svrhe.05% po masi. podbroju 2710 19 31 2710 19 41 90 . za preradu u specifičnim procesima 2710 11 15 00 .70 din/lit 43. 129.gasna ulja. ostalo.2% po masi.vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju .70 din/lit 43.70 din/lit 43. i to: (1) 2710 11 11 00 . za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. za preradu u specifičnim procesima 2710 19 15 00 . vajt špirit 2710 11 25 00 .minerala. do 0.70 din/lit 43.70 din/lit 43. sa sadržajem sumpora do 0.laka ulja i proizvodi. gorivo za mlazne motore 2710 19 25 00 . za ostale svrhe.laka ulja i proizvodi.srednja ulja. kerozin (petrolej).gasna ulja. ostalo 2710 19 99 00 01 .srednja ulja.70 din/lit 43.50 din/kom 35% 79. sa sadržajem sumpora preko 0.2% po masi.35 din/lit. osim onih navedenih u tar.srednja ulja. podbroju 2710 19 11 2710 19 21 00 .laka ulja i proizvodi. za ostale svrhe. osim sirovih. 12. specijalni benzini. kerozin (petrolej). duvan za lulu i žvakanje i burmut Alkoholna pića:(4) Rakije: .

Na cigarete koje su u drugačijim pakovanjima. 30% (1) Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 3800C. akciza se plaća srazmerno pakovanju. 15. mlevena i ekstrakt kafe) 13. 63/2007. "Službeni glasnik RS". pržena. osim bezalkoholnog koje sadrži manje od 0.00 din/lit.25 din/lit. Literatura 13 .Niskoalkoholna pića Pivo. već prilikom prodaje krajnjem korisniku potrošaču za pogon motornih vozila. (2) Ne plaća se u postupku carinjenja. (3) Akciza na cigarete se plaća po pakovanju od 20 komada. ne plaća se akciza. Na derivate iz Liste. koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena. br.5% alkohola Kafa (sirova.

rs. www.    14 . Beogradska poslova škola.com. časopisa za političku teoriju i društvena istraživanja. Beograd 2010. sajt kompanije “Intermex” koji obiluje informacijama o carinskom. “Poresko knjigovodstvo i evidencija” Mr Zdravka Petković. web sajt časopisa “Nova Srpska politička misao”.rs. Visoka škola strukovnih studija. www. deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju naše zemlje kao i odgovorima na veliki broj ekonomskih pitanja.carinskatarifa. web sajt Vlade Republike Srbije.srbija.gov. www.nspm.