Akcize

Sadržaj

Pojam akciza..............................................................................................................3 Predmet oporezivanja................................................................................................5 Obveznik akcize........................................................................................................6 Poreska osnovica......................................................................................................6 Obračun i naplata akcize............................................................................................7 Olakšice kod plaćanja akcize.....................................................................................8 Povraćaj akcize..........................................................................................................9 Refakcija akcize.......................................................................................................10 Obeležavanje akciznih proizvoda............................................................................11 Kaznene odredbe.....................................................................................................11 Tabela: Zakon o akcizama u Republici Srbiji.........................................................12

Literatura.................................................................................................................14

Pojam akciza
2

prirodni gas. Duvanski proizvodi. U značajnijem obimu prvo su uvedene u Holandiji. dok poreski teret snosi potrošač. a savremeni principi dobre poreske politike zahtevaju jednak akcizni tretman i domaćih i uvoznih proizvoda. barel. kilogram. U svom izvornom obliku predstavljale su porez čiji je obveznik bio isključivo domaći proizvodjač odredjenih dobara i utvrdjivane su u apsolutnom iznosu po jedinici mere. Tako se akciza plaća u dinarskom iznosu za tonu... Za određene predmete akciznog oporezivanja (za neke proizvode) akciza se plaća prema količini. Poreski obveznik je uobičajeno proizvodjač ili uvoznik. ugalj) i Luksuzni proizvodi. odnosno utvrđuje se dinarski iznos akcize na jedinicu mere. nego se samo načelno napominje u cilju objašnjenja sisetema akciznog 3 .Akcize predstavljaju posredni porez na potrošnju ili upotrebu odredjenih proizvoda. Spadaju u jedan od najstarih poreskih oblika. električna energija. Zbog toga su na osnovu uredbe vlade Republike Srbije cene goriva često menjane. Kao i u slučaju bilo kog drugog posrednog poreza. mada se u nekim slučajevima kao poreski obveznik može javiti i trgovac na veliko ili malo. poput poreza na promet ili poreza na dodatu vrednost. Zajednička osobina svih akciza jeste da se primenjuju kao dodatni porez na potrošnju posebno utvrdjenih proizvoda ili grupa proizvoda. koji se tromesečno usklađuje na bazi rasta cena na malo. Energenti (derivati nafte. i 17. Akcize se danas po pravilu naplaćuju i na domaće i na uvozne proizvode. a zatim i u Velikoj Britaniji tokom 16. paklicu. odnosno kupac akciznog proizvoda. veka. koji ga plaća kroz cenu proizvoda koji kupuje. Danas se oni mogu svrstati u četiri osnovne grupe: • • • • Alkoholna pića. poreski obveznik je u obavezi da obračuna ili uplati propisan iznos akcize. Danas pojam akciza obuhvata mnogo veći broj poreskih oblika i obveznika. jer su usklađivane sa rastom cena na malo i sa promenom cena goriva na svetskom tržištu (ali ovde nećemo razmatrati detalje o načinu formiranja cena.

izuzev piva. a koje prodaje državni organ. Zakon reguliše i kada neko postaje poraski obveznik u prometu sa Crnom Gorom. Akcizna obaveza nastaje proizvodnjom. akciza se plaća po stopi. u procentualnom iznosu zavisno od cene (tržišne vrednosti robe – maloprodajne cene). kao i postupak naručivanja i izdavanja propisan odgovarajućom uredbom. u obavezi su i da svoje proizvode obeležavaju kontrolnim akciznim markicama. ili je kupac proizvoda od obveznika zatražio 4 . prodaja slobodnim carinskim prodavnicama. očekivani poreski prihod je izdašan. krzna. kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole. umetnički predmeti i slično). kao poreski obveznici. uvozna bezalkoholna pića i kafa. duvanske preradjevine. U ovu grupu proizvoda spadaju alkoholna pića. Postojećim Zakonom o akcizama kao akcizni proizvodi utvrdjeni su derivati nafte. kao što su: luksuzni proizvodi. poreski obveznik je proizvodjač. duvanski i luksuzni proizvodi (nakit. Po pravilu. Na drugu vrstu proizvoda. diplomatskim predstavništvima i sl. čiji je izgled. U oba slučaja je uslov da je obveznik ovu akcizu platio iz sopstvenih sredstava bez prevaljivanja na kupca proizvoda. pravno lice. kao ni u posebno definisanim slučajevima (medjunarodni ugovori o donaciji. od dragog kamenja. proizvodi od zlata i drugih plemenitih metala. tj. dakle. alkoholna pića. mogu se javiti i fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu. pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda. Akcize se najčešće uvode na proizvode za kojima je potražnja značajna i cenovno neelastična. a koji istovremeno ne predstavljaju dobra čija se potrošnja u društvu smatra životno neophodnim. odnosno uvoznik akciznih proizvoda. Obveznici akcize za duvanske preradjevine i alkoholna pića. odnosno u postupku prinudne naplate.). Obveznik ima pravo na povraćaj akcize ukoliko je platio akcizu koju nije bio dužan da plati ili ju je platio u iznosu većem od zakonom propisanog. Zakon takodje uređuje povraćaj i refakciju akcize. Akciza se ne plaća kada se akcizni proizvodi izvoze. odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića. odnosno uvozom akciznih proizvoda. Pored toga. što je odredba zaostala iz vremena postojanja zajedničke države Srbije i Crne Gore.oporezivanja).

pržena. pravni okvir koji uredjuje akizno oporezivanje u Srbiji morao bi da pretrpi nekoliko bitnih izmena kako bi se u najvećoj mogućoj meri. mlevena i ekstrakt kafe).000 dinara.000 dinara. 3. dok se preduzetnik u ovom slučaju kažnjava novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize. kao i ukupno smanjenje troškova administriranja ovog poreskog oblika. 2. Na prvom mestu. Uvozni proizvodi: osvežavajuća bezalkoholna pića. sirupi i praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića (npr. približio ispunjenju principa dobre poreske politike. 4. najveći i najteži korak jeste dostizanje akciznog optrećenja propisanog minimalnim iznosima akciza u EU. kao i prava na refakciju akcize za pojedine potrošače/upotrebe. Alkohola pića. ili ju je platio u iznosu većem od propisanog. Kafa (sirova. voćni nektar i voćni sokovi u prahu. to podrazumeva potpuni prestanak diskriminacije uvoznih proizvoda u odnosu na proizvode domaćeg porekla (cigarete i bezalkoholna osvežavajuća pića). Smanjenje troškova administriranja nužno nameće potrebu preispitivanja opravdanosti postojanja odredjenih akciznih oblika. kazniće se za prekršaj obveznik akcize – pravno lice ako se ne obračuna ili obračuna netačno akcizu. Takodje. kada su akcize kao poreski oblik u pitanju. StepDrink). Obveznik akcize 5 . voćni sokovi. a najmanje u visini od 75.povraćaj iznosa akcize koju nije bio dužan da plati. Predmet oporezivanja Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi: 1. a najmanje u visini od 125. U celini uzev. Kada je reč o usaglašavanju sa pravilima EU kao modelu kojem Srbija teži. 5. koncentrisani voćni sokovi. Duvanske preradjevine. novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize. Derivati nafte.

pržene. Pravno lice. Da ispunjava uslove za elektronsku razmenu podataka. Da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. 4. 2. Da nad tim licem nije započet postupak likvidacije. Osnovicu za obračun akcize pri uvozu kafe (sirove. 2. Da obavlja delatnost u skladu sa propisanim uslovima. uvećana za iznos uvoznih dažbina. odnosno uvoznik akciznih proizvoda. Akciznu dozvolu može dobiti lice koje ispunjava sledeće uslove: 1. Obračun i naplata akcize 6 . odnosno u postupku prinudne naplate. 3. Pravno lice koje je ovlašćeno od državnog organa za prodaju zapljenjenih akciznih proizvoda. Obveznik akcize je i: 1. Kupac akciznih proizvoda kupljenih sa teritorija izvan Republike Srbije. Poreska osnovica Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere. mlevene i ekstrakta kafe) čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima. 4. 5. a koje prodaje državni organ. odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića. Da redovno ispunjava poreske obaveze. 5.Obveznik akcize je proizvođač. Fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu. Kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole. 3.

svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu. iskazivanje rashoda (kalo. osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište. Dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati: 1. iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu. rastur. 2. Dana u mesecu. Do 15. 2. kvar i lom) iznad količine utvrdjene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije. Olakšice kod plaćanja akcize 7 . dana do kraja prethodnog meseca. Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predvidjen za plaćanje uvoznih dažbina.Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet. osim manjka koji se može pravdati višom silom. 3. Najkasnije do poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 1. svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta. odnosno skladištu koje nema status akciznog skladišta. Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se: 1. 4. Najkasnije 15.

pod uslovom reciprociteta. koje proizvođač. tačka 3) ovog zakona (ostali derivati nafte) koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati nafte koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena od strane pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. na derivate nafte i kafu koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o donaciji. gorivo za mlazne motore . sa klauzulom da se na te proizvode neće plaćati akciza. koje proizvođač. odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima I brodovima koji saobraćaju na medjunarodnim linijama. kao i u drugim slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom. 2.kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe. kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima. odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama. 5.Akciza se ne plaća na akcizne proizvode: 1. na osnovu posebnih potvrda organa nadležnog za inostrane poslove. stav 1. 7. odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe. odnosno uvoznik uvozi za sebe radi isključive proizvodnje etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima ili za korisnika (vlasnika) koji te derivate nafte koristi isključivo za proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. odnosno uvoznik. koje izvozi proizvodjač. 4. 3. kao i na proizvode koji koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za 8 6. . prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionerima. derivate nafte iz člana 9. koje proizvodjač.

troškovi prinudne naplate ili novčana kazna. Povraćaj akcize Obveznik od koga je naplaćena akciza. ima pravo na povraćaj tako plaćene akcize. u kojem slučaju se vrši povraćaj akcize kupcu. pripada mu pravo na povraćaj ovih davanja. kamate. obveznik podnosi poreskom organu kod kojeg se void kao poreski obveznik. Zahtev za povraćaj akcize. može podneti u svoje ime I za svoj račun zahtev za povraćaj tako plaćene akcize. troškova prinudne naplate i novčane kazne uz priložene dokaze o plaćenoj akcizi i drugim davanjima i pismenim zahtev kupca. Ako su od obveznika akcize iz stave 1 ovog člana naplaćeni kamata. a koju nije bio dužan da plati. ili kojij je platio akcizu u većem iznosu od zakonom predvidjenog. obveznik akcize koji je iz svojih sredstava uplatio akcizu koju nije bio dužan da plati ili je platio u iznosu većem od zakonom predvidjenog. Izuzetno. Refakcija akcize Ako lice koje nije proizvodjač izvozi proizvod na koji je plaćena akciza. Zahtev za povraćaj akcize obveznik može podneti samo ako je kupac koji je kroz cenu akciznog proizvoda platio tu akcizu zatražio u pismenoj formi od obveznika povraćaj.medjunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima. ima pravo na refakciju plaćene akcize. Ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku 9 . Obveznik je dužan da u roku od osam dana od dana kada mu je izvršen povraćaj akcize dostavi nadležnom poreskom organu dokaz da je ta sredstva preneo na kupca.

za pogon traktora. pod uslovom da se dizel gorivo prodaje preko ovlašćenog distributera. pod uslovom da ima dokaz das u prodati derivati nafte plaćeni i otpremljeni na teritoriju AP Kosovo i Metohija. pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika. kao i dokaz da je na te derivate nafte plaćen propisan iznos akcize. odnosno proizvodjač platio propisani iznos akcize. 10 . Uslove za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva. odnosno bavljenja registrovane gradjevinske delatnosti i brodskog prevoza tereta. odnosno od proizvodjača tih derivate nafte I da je na te derivate nafte uvoznik. može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte. duvanske proizvode i alkoholna pića obeleži kontrolnom akciznom markicom. Obeležavanje akciznih proizvoda 1. može se ostvariti refakcija akcize koja je plaćena prilikom nabavke tog goriva. do količina potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vodjenje tog registra. normative potrebnih količina za namene i način i postupak refakcije akcize propisaće minister nadležan za poslove finansija. Za vremena važenja Rezolucije Saveda bezbednosti OUN broj 1244. gradjevinskih mašina i brodova za prevoz tereta. Proizvodjač je dužan da pre stavljanja u promet. Lice koje derivate nafte koristi u industrijske svrhe. može ostvariti refakciju plaćene akcize n ate derivate nafte. obveznik akcize – proizvodjač derivate nafte koji proda derivate nafte kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

goriva . Kontrolna akcizna markica za duvanske proizvode mora biti nalepljena na ambalažu tako da bude vidljiva id a se ne može odstraniti.000 do 1.sve vrste motornog benzina . Ne void evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrdjivanje i kontrolu obaveze akcize. 7. Uvozne cigarette i uvozna flaširana alkoholna pića moraju imati oznaku i naziv uvoznika koji se utiskuje na kutiju odnosno na flaši.2. Kaznene odredbe Novčanom kaznom od 10.00 din/lit. Ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva po osnovu povraćaja akcize preneo na kupca.000.sve vrste dizel . Prodaje cigarette po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvodjač. 4. smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33) 6. Ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu. 5. Zakonom o akcizama u Srbiji uredjuje se oporezivanje sledećih proizvoda: Proizvodi: Derivati nafte: . Duvanski proizvodi koji se izvoze obeležavaju se posebnom izvoznom markicom. Obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku. 11 .00 din/lit. Kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu. 30. Ne podnese ili ne podnese blagovremeno obračun akcize.Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih 44. Posedovanje i prodaja duvanskih proizvoda i pića iznad količine utvrdjene zakonom nije dozvoljeno. odnosu na objektu trgovine na malo tako das u jasno vidljive. 8. odnosnom uvoznik. Kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 50. Malopreodajne cene cigareta nisu prijavljene organizaciji za duvan. 3. 5. 2.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: 1. 3. kao i ako insu istaknute u. 4.000 dinara.

70 din/lit 43.minerala. ostalo 2710 11 90 00 .laka ulja i proizvodi.04 din/lit.70 din/lit 43. 129. ostalo 2710 19 49 90 . do 0.70 din/lit 43.70 din/lit 15. sa sadržajem sumpora do 0. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. za ostale svrhe. specijalni benzini.gasna ulja. specijalne rakije . za ostale svrhe.srednja ulja.00 din/kg.laka ulja i proizvodi. ostalo.laka ulja i proizvodi. za preradu u specifičnim procesima 2710 19 15 00 . osim ulja za loženje ekstra lakog (EL) 2710 19 45 90 .gasna ulja.laka ulja i proizvodi.od voća. sa sadržajem sumpora preko 0. sa sadržajem sumpora preko 0.05% po masi. za ostale svrhe. ostalo. 201.tečni naftni gas za pogon motornih vozila(2) Cigarete(3) Cigare i cigarilosi Rezani duvan.35 din/lit. i ako čine osnovne sastojke tih proizvoda.70 din/lit 43. osim onih navedenih u tar.srednja ulja. na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni. za ostale svrhe.vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju . za ostale svrhe. za preradu u specifičnim procesima 2710 19 35 00 . ostalo 2710 19 29 90 .laka ulja i proizvodi.srednja ulja. kerozin (petrolej). kerozin (petrolej).70 din/lit 43. za ostale svrhe. za ostale svrhe.70 din/lit 43.od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina Žestoka alkoholna pića i likeri 43. za preradu u specifičnim procesima 2710 11 15 00 . grožđa. 12. ostalo 2710 19 99 00 01 .00 din/pak + 35% na maloprodajnu cenu 15.70 din/lit 43.70 din/lit 43.gasna ulja.70 din/lit 43. gorivo za mlazne motore 2710 19 25 00 .70 din/lit 43.50 din/kom 35% 79.2% po masi.srednja ulja. osim sirovih. podbroju 2710 19 11 2710 19 21 00 .70 din/lit 43.70 din/lit 43. ostalo 2710 19 31 00 .srednja ulja. koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala. za ostale svrhe.32 din/lit. podbroju 2710 19 31 2710 19 41 90 . osim onih navedenih u tar.2% po masi. duvan za lulu i žvakanje i burmut Alkoholna pića:(4) Rakije: .gasna ulja.gasna ulja.70 din/lit 43. specijalni benzini. za ostale svrhe.70 din/lit 43. osim onih navedenih u tar. ostala laka ulja 2710 19 11 00 . ostalo.70 din/lit 43. za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima. i to: (1) 2710 11 11 00 . podbroju 2710 11 11 2710 11 21 00 . vajt špirit 2710 11 25 00 . proizvodi. 12 .05% po masi.

25 din/lit. mlevena i ekstrakt kafe) 13.Niskoalkoholna pića Pivo.5% alkohola Kafa (sirova. Literatura 13 . akciza se plaća srazmerno pakovanju. (2) Ne plaća se u postupku carinjenja. koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena. br. osim bezalkoholnog koje sadrži manje od 0. Na cigarete koje su u drugačijim pakovanjima.00 din/lit. pržena. "Službeni glasnik RS". 15. ne plaća se akciza. Na derivate iz Liste. 63/2007. 30% (1) Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 3800C. (3) Akciza na cigarete se plaća po pakovanju od 20 komada. već prilikom prodaje krajnjem korisniku potrošaču za pogon motornih vozila.

web sajt Vlade Republike Srbije.carinskatarifa. Beograd 2010.    14 . Visoka škola strukovnih studija. www. Beogradska poslova škola. web sajt časopisa “Nova Srpska politička misao”.srbija. “Poresko knjigovodstvo i evidencija” Mr Zdravka Petković.rs.rs. sajt kompanije “Intermex” koji obiluje informacijama o carinskom.nspm.gov. www.com. www. časopisa za političku teoriju i društvena istraživanja. deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju naše zemlje kao i odgovorima na veliki broj ekonomskih pitanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful