P. 1
Eksperimenatalna fizicka hemija

Eksperimenatalna fizicka hemija

|Views: 2,851|Likes:
Published by ale944

More info:

Published by: ale944 on May 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

Dr Mirjana Medenica Dr Du{an Male{ev

Eksperimentalna Wzi~ka hemija

Beograd, 2002.

EKSPERIMENTALNA FIZI^KA HEMIJA Dr Mirjana Medenica, red. prof. Dr Du{an Male{ev, red. prof. Drugo izdanje Recenzenti Dr Dragan Veselinovi}, red. prof. u penziji Fakultet za fizi~ku hemiju u Beogradu Dr Zorica Radovi}, red. prof. Farmaceutski fakultet u Beogradu
Odlukom dekana Farmaceutskog fakulteta u Beogradu broj 1527/2-BJR od 21. 09. 1998. ova knjiga odobrena je kao univerzitetski ud`benik.

Izdava~ Dr Mirjana Medenica Lektor Mr Pejo Vukeli} Fotografije Branislav Nikoli} Grafi~ko oblikovanje Ilija Kne`evi} Korice Dr Mirjana Medenica

Tira` 1500 [tampa Akademija {tamparija, Narodnog fronta 43, Beograd

Sva prava zadr`ana. Nijedan deo ove knjige ne mo`e biti reprodukovan u bilo kom obliku ili smislu bez pismenog odobrenja izdava~a i/ili autora. ISBN 86-901485-4-X

PREDGOVOR

Ud`benik Eksperimentalna fizi~ka hemija nastao je kao rezultat dugogodi{njeg rada sa studentima u laboratoriji Zavoda za fizi~ku hemiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prvenstveno je namenjen studentima Farmaceutskog fakulteta za predmet Fizi~ka hemija i instrumentalne metode. Ud`benik sadr`i 11 tematskih poglavlja predvi|enih planom i programom studija na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Svako teorijsko poglavlje (Teorijski princip) pra}eno je i odgovaraju}im eksperimentima (Uradite samostalno...). Pristup svim eksperimentima je isti, {to podrazumeva (Zadatak ve`be), neophodnu aparaturu i hemikalije, opis pripreme eksperimenta (Priprema), neposrednu realizaciju eksperimenta uz detaljan opis aparature (Postupak) i prikaz i obradu dobijenih rezultata merenja (Rezultati). Predvi|eno je da student upisuje rezultate u odgovaraju}e tabele. Na kraju teksta, u Prilogu knjige, date su tablice fizi~kohemijskih veli~ina i Statisti~ka obrada rezultata. Autori se zahvaljuju recenzentima prof. dr Draganu Veselinovi}u i prof. dr Zorici Radovi} na veoma studioznom ~itanju rukopisa knjige i korisnim savetima koje su doprinele pobolj{anju kvaliteta rukopisa. Branislav Nikoli} je svojim visoko profesionalnim fotografijama doprineo kvalitetnoj ilustraciji instrumenata sa kojima se studenti sre}u u laboratoriji. Ilija Kne`evi} je svojim prefinjenim umetni~kim izrazom doprineo grafi~kom oblikovanju ove knjige. Zahvaljujemo se sponzorima koji su omogu}ili {tampanje drugog izdanja ovog ud`benika. Autori }e sa zahvalno{}u prihvatiti sve kriti~ke primedbe i sugestije ~italaca radi pobolj{anja kvaliteta ovog ud`benika u slede}im izdanjima.

Beograd, 2002.

Autori

SADR@AJ
1. Osobine rastvora
VISKOZNOST /3/ – Odre|ivanje viskoznosti metodom po Ostvaldu (12) POVR[INSKI NAPON /15/ – Odre|ivanje povr{inskog napona te~nosti stalagmometrom (21)

1

2. Koligativne osobine rastvora
KRIOSKOPIJA /27/ – Odre|ivanje molarne mase (32)

25

3. Termi~ke osobine rastvora
KALORIMETRIJA /39/ – Odre|ivanje toplote rastvaranja (44)

37

4. Osobine molekula
REFRAKTOMETRIJA /49/ – Odre|ivanje molarne refrakcije rastvora (55) POLARIMETRIJA /61/ – Odre|ivanje koncentracije rastvora saharoze (69)

47

5. Apsorpciona fotometrija
KOLORIMETRIJA /75/ – Odre|ivanje koncentracije obojenog rastvora (81) FOTOMETRIJA /85/ – Odre|ivanje koncentracije obojenog rastvora (89) SPEKTROFOTOMETRIJA /93/ – Odre|ivanje koncentracije rastvora metodom kalibracione krive (100)

73

6. Elektroliza
ELEKTROLIZA /109/ – Provera Faradejevog zakona (113) KULOMETRIJSKA TITRACIJA /115/ – Odre|ivanje koncentracije natrijum-tiosulfata (119)

107

Metode razdvajanja HROMATOGRAFIJA /239/ – Adsorpciona hromatografija u koloni (253) – Podeona hromatografija na tankom sloju (254) – Jonoizmenjiva~ka hromatografija (255) ELEKTROFOREZA /259/ – Elektroforetsko razdvajanje sme{e Fe(II)– i Fe(III)– jona (264) .123 7. Procesi na granici faza ADSORPCIJA /227/ – Gibzova adsorpciona izoterma (231) – Frojndlihova adsorpciona izoterma (234) 237 11. Provodljivost MERENJE PROVODLJIVOSTI (KONDUKTOMETRIJA) /189/ – Odre|ivanje specifi~ne i molarne provodljivosti jakih elektrolita (196) KONDUKTOMETRIJSKA TITRACIJA /205/ – Odre|ivanje koncentracije natrijum-hidroksida (209) – Odre|ivanje koncentracije sir}etne kiseline (212) 215 9. Brzina hemijskih reakcija RED REAKCIJA /217/ – Odre|ivanje konstante brzine hidrolize saharoze (223) 225 10. Potenciometrija POTENCIOMETRIJSKA MERENJA /125/ – Odre|ivanje elektromotorne sile (131) – Potenciometrijsko odre|ivanje pH (137) – Merenje pH rastvora pH-metrom (143) – Jon-selektivne elektrode (151) POTENCIOMETRIJSKA TITRACIJA /159/ – Reakcija neutralizacije (163) – Reakcija talo`enja (169) – Potenciometrijska titracija po Pogendorfovoj metodi kompenzacije (175) – Reakcija oksidoredukcije (181) 187 8.

Prilog TABLICE /267/ STATISTI^KA OBRADA REZULTATA /277) 265 Literatura Indeks 285 289 .

(1) Osobine rastvora VISKOZNOST Odre|ivanje viskoznosti metodom po Ostvaldu POVR[INSKI NAPON Odre|ivanje povr{inskog napona te~nosti stalagmometrom .

Sloj te~nosti uz pokretnu plo~u kreta}e se istom brzinom kao i plo~a. Slojevi u sredini cevi imaju najve}u brzinu. koji zavisi od prirode te~nosti i temperature A – povr{ina slojeva te~nosti na koju deluje sila unutra{njeg trenja dv/dx = V – gradijent brzine. kao posledica trenja izme|u slojeva. tegljivost) Viskoznost je karakteristi~na osobina te~nosti koja se javlja pri laminarnom (slojevitom) kretanju te~nosti. kapilaru. Kretanje te~nosti izme|u dve paralelne plo~e od kojih je jedna pokretna a druga nepokretna. obrazova}e se gradijent brzine proticanja susednih slojeva na rastojanju x. Ova nauka bavi se i svim pojavama koje nastaju kao posledica pomeranja unutra{njih slojeva pod dejstvom spolja{njih sila. npr. ve} od povr{ine slojeva i njihove relativne brzine.VISKOZNOST (latinski viscositas – lepljivost. tj koeficijent viskoznosti. unutra{nje trenje F. Prou~avanjem viskoznosti bavi se nauka o proticanju te~nosti – reologija. Laminarno kretanje te~nosti kroz cev gde je: η – konstanta srazmere. odnosno protivi pomeranju susednih slojeva te~nosti. Te~nost koja se kre}e kroz cev malog pre~nika. Ono ne zavisi od pritiska. [to je ve}a otpornost ve}a je i viskoznost. tzv.A. reologija je nauka koja prou~ava proticanje i deformaciju materije. a ka zidovima cevi sve manju. mo`e se slikovito prikazati {pilom karata (slika 1). Ako se pokretna plo~a kre}e nekom brzinom v (koja zavisi od primenjene sile F’). dv dx (1) Slika 2. Njutn (Newton) je dao matemati~ki izraz za silu unutra{njeg trenja: Teorijski princip Slika1. Mo`e se definisati i otporom kojim se te~nost suprotstavlja te~enju. (dv/dx). Eksperimentalna fizi~ka hemija 3 . a onaj uz nepokretnu osta}e nepokretan. ima razli~ite brzine kretanja slojeva. Prema tome. da bi u grani~nom sloju uz sam zid cevi brzina bila jednaka nuli (slika 2). Ime poti~e od gr~kih re~i rheo (proticati) i logos (nauka). F=η. Usled ovoga javlja se trenje izme|u susednih slojeva te~nosti.

A. U tablici 1 date su vrednosti za dinami~ku viskoznost nekih te~nosti na 20°C. Jedinice dinami~ke viskoznosti izvode se iz Njutnovog zakona: η (=) F (=) A.V N N (=) (=) N .81×10-3 0. izme|u dva paralelna sloja na rastojanju od 1 m i gradijentom brzine od 1 (m/s)/m. s m/s 1 m2 . Ova viskoznost naziva se apsolutna ili dinami~ka viskoznost.59×10-3 6. Dinami~ka viskoznost nekih te~nosti na 20°C Te~nost Ricinusovo ulje Maslinovo ulje Sulfatna kiselina Salicilna kiselina Glicerol Etanol Voda Ksilol Toluol Benzen Hloroform Etar η (Pa s) 0. Recipro~na vrednost dinami~ke viskoznosti je fluiditet φ.49×10-3 1. viskoznost jednaka sili unutra{njeg trenja.80×10-4 2.Tako se Njutnova jedna~ina (1) mo`e jednostavnije prikazati: F=η. sledi da je: F=η (3) {to zna~i da je koeficijent viskoznosti ili.005×10-3 0. nastaje napon smicanja od 1 paskala. a defini{e dinami~ku viskoznost homogenog fluida koji laminarno struji i u kome.33×10-4 Medenica / Male{ev 4 . m s Paskal-sekund (Pa.s) je izvedena jedinica. Tablica 1. m2 . kra}e.986 0.V (2) Ako su povr{ina A i gradijent brzine V jedini~ne vrednosti.52×10-4 5.71×10-3 1.025 2.20×10-3 1. To je merilo lako}e kojom te~nost mo`e da te~e.084 0. m–2s (=) Pa .

specifi~na. uveden je pojam redukovane viskoznosti (ηred) koja predstavlja koli~nik specifi~ne viskoznosti i koncentracije: hred = hsp c (7) Redukovana viskoznost predstavlja prira{taj specifi~ne viskoznosti po jedinici koncentracije. »njutnovskih sistema« koji se pona{aju po Njutnovom zakonu. prikazanom jedna~inom (1). heterogeni disperzni sistemi ne pona{aju se po ovom zakonu i nazivaju se »nenjutnovskim sistemima«. redukovana i unutra{nja viskoznost. koja se ~e{}e koristi: ν= h r (4) gde je ρ – gustina fluida. rastvorima. Za slu~aj da c ¡ 0 definisan je tzv. Ostale te~nosti. Specifi~na viskoznost (ηsp) prikazuje prira{taj viskoznosti rastvora iznad jedinice. koriste se relativna. Dinami~ka viskoznost koristi se za definisanje osobina samo ~istih (jednokomponentnih) te~nosti. Relativna viskoznost (ηr) predstavlja koli~nik viskoznosti rastvora (η) i rastvara~a (η0): hr = h h0 (5) To je mera promene viskoznosti rastvora u odnosu na ~ist rastvara~ i zato je uvek ve}a od jedinice. tzv.Pored dinami~ke. definisana je i kinemati~ka viskoznost ν. IUPAC* preporu~uje da se ova veli~ina naziva »viskozitetni koli~nik«. grani~ni broj viskoznosti ili unutra{nja viskoznost [η]: [h] = lim c¡0 Eksperimentalna fizi~ka hemija hsp c (8) 5 . Kako i relativna i specifi~na viskoznost zavise od koncentracije. tzv. prouzrokovan prisustvom rastvorene materije: *International Union of Pure and Applied Chemistry (Internacionalna unija za ~istu i primenjenu hemiju) hsp = h – h0 h0 = hr – 1 (6) Specifi~na viskoznost zavisi od vrste rastvara~a. Ako se radi o binarnim sistemima.

sa grafika ηred u funkciji c. Za polimere velike molarne mase (ve}e od 30 kg mol-1) veza izme|u unutra{nje viskoznosti [η] i molarne mase M.h 8 R= ρt + 2ρp 1 (11) 6 Medenica / Male{ev . odre|ivanjem viskoznosti razbla`enih rastvora polimera. a konstitutivnost od na~ina vezivanja atoma. Ako se koloidna ~estica linearnog oblika nalazi u rastvara~u prema kome ima mali afinitet. a sa linearnim ~esticama znatno ve}u. te`i}e da zauzme sferni oblik. Aditivnost zna~i da zavisi od vrste i broja atoma ili atomskih grupa u molekulu.Ovaj broj odre|uje se ekstrapolacijom. Viskoznost koloidnih disperzija zavisi i od oblika ~estica disperzne faze. a konstanta n od geometrije makromolekula. Grafi~ko odre|ivanje grani~nog broja viskoznosti u kojoj konstanta K zavisi od prirode supstancije i temperature na kojoj se odre|uje [η]. Odre|ivanjem viskoznosti neke te~nosti mo`e se izra~unati njena va`na aditivna i konstitutivna veli~ina – reohor. mo`e se odrediti njihova molarna masa. Disperzni sistemi sa sfernim ~esticama pokazuju manju viskoznost. Viskoznost te~nosti zavisi od temperature. Vrednosti ovih konstanti za odre|eni sistem polimer–rastvara~ mogu se na}i u literaturi. mo`e se prikazati Kun-Mark-Hauvinkovom (Khun-Mark-Houwink) jedna~inom: [h] = K . {to }e uticati na smanjenje viskoznosti takvog disperznog sistema. Izraz za reohor glasi: M. Mn hred (9) [h] Slika 3. Na osnovu eksperimentalnih rezultata do{lo se do slede}e empirijske jedna~ine zavisnosti viskoznosti od temperature: logh= A + B T (10) gde su A i B – konstante za ispitivanu te~nost. tj. sa porastom temperature za 1°C viskoznost vodenih rastvora opada za 2 – 3%. Na ovaj na~in. za vrednost c = 0 (slika 3).

Vrednosti reohora nekih atoma i atomskih grupa Za farmaciju je poznavanje viskoznosti od velikog zna~aja prilikom formulacije farmaceutskih preparata i njihovih oblika za adekvatnu primenu (emulzije. pakovanje granuliranih preparata i mnogi drugi postupci u farmaceutskoj industriji zahtevaju dobro poznavanje zakona reologije.5 10. paste.0 21. pored teorijskog ima i prakti~no zna~enje. ATOM/ATOMSKA GRUPA C H (u C–H) H (u C–OH) O (etarski) Cl Br CH2 COO (kiseline i estri) REOHOR 12.8 36. Merenjem viskoznosti koloidnih rastvora mogu}e je odrediti molarnu masu koloida i objasniti oblik koloidnih ~estica.8 5.3 35. pa se na osnovu aditivnosti mo`e izra~unati reohor slo`enijih jedinjenja. Ta~no definisani reolo{ki parametri od presudnog su zna~aja prilikom izrade injekcionih hipodermijskih rastvora. U tablici 2 date su vrednosti reohora za neke atome i atomske grupe. kako pravih rastvora tako i koloidnih disperznih sistema. Ovo je veoma zna~ajno u proizvodnji rastvora za zamenu krvne plazme (npr. Prou~avanje viskoznosti. supozitorije ili filmovi za oblaganje tableta).0 Tablica 2. kako bi preparat bio pogodan da se primeni na ko`u.gde je: M – molarna masa η – dinami~ka viskoznost ρt – gustina te~nosti ρp – gustina pare. pasta i losiona zahteva dobro poznavanje i reolo{kih osobina.8 23. Proizvodnja medicinskih i kozmeti~kih krema. dekstraEksperimentalna fizi~ka hemija 7 . da bi prilikom primene nesmetano proticali kroz iglu.5 10. Istiskivanje pasta iz tuba.

poznavanje viskoznosti va`no je i za predvi|anje procesa apsorpcije leka iz gastrointestinalnog trakta. g . Metoda kapilarne cevi (14) Te~nost po~inje da isti~e kada se sila trenja F (jedna~ina 2). izjedna~i sa silom F1. onda je pritisak stuba te~nosti p jednak sili F1 koja pod uticajem sile zemljine te`e deluje na povr{inu popre~nog preseka stuba te~nosti S: p= Kako je: F1 S (12) p=h.g. Za odre|ivanje viskoznosti koriste se ure|aji koji su zasnovani na: a) Poazejevom (Poiseuille) zakonu za isticanje te~nosti kroz kapilarnu cev – metoda kapilarne cevi. S Slika 4.ρ (13) gde je: h – visina stuba te~nosti g – ubrzanje Zemljine te`e ρ – gustina te~nosti. to se iz jedna~ina (12) i (13) dobija izraz za silu F1. Metoda kapilarne cevi Ako se koeficijent viskoznosti odre|uje merenjem brzine isticanja te~nosti pod dejstvom Zemljine te`e (slika 4). koja pod uticajem sile Zemljine te`e vr{i smicanje slojeva: F1 = h . ρ . koja spre~ava kretanje slojeva.na). b) Stoksovom (Stokes) zakonu za brzinu padanja kugle kroz stub te~nosti – metoda padanja tela. Pored ovoga. koja pokre}e slojeve: F = F1 (15) 8 Medenica / Male{ev .

rH2O .t (18) Za odre|ivanje viskoznosti iz brzine isticanja te~nosti koristi se Ostvaldov (Ostwald) viskozimetar (slika 5). to se mo`e zameniti sa 1/t (gde je t – vreme isticanja te~nosti iz viskozimetra). pa jedna~ina (17) dobija slede}i oblik: h=K. S i A – konstante koje zavise od karakteristika viskozimetra. koeficijent viskoznosti vode izra~unava se iz: Slika 5. tH2O a koeficijent viskoznosti te~nosti nepoznate viskoznosti: (19) hx = K . standarda (npr. Prema jedna~ini (18). To je relativna metoda.S A. vode) sa brzinom isticanja iste zapremine te~nosti nepoznate viskoznosti na istoj temperaturi.g. a g – konstanta Zemljine te`e. Eksperimentalna fizi~ka hemija 9 . rx .r. (14) i (15) dobija se izraz za koeficijent viskoznosti: h= h. tx (20) Ako se vremena isticanja analizirane te~nosti i vode mere istim viskozimetrom.Iz jedna~ina (2). to se ova jedna~ina mo`e napisati u slede}em obliku: h=K r V (17) Kako gradijent brzine (V = dv/dx) ima dimenzije (1/s). tada su konstante K iste.r. jer se upore|uje brzina isticanja odre|ene zapremine te~nosti poznate viskoznosti.V (16) Po{to su veli~ine h. Kapilarni viskozimetar po Ostvaldu A – gornja oznaka B – donja oznaka hH2O = K .

v (22) gde je: h – koeficijent viskoznosti te~nosti F – sila trenja pri kretanju kugle kroz stub te~nosti r – polupre~nik kugle v – brzina kretanja kugle (v = l/t. tx hx = hH2O rH2O . r π g(ρ – ρt) 3 (23) 10 Medenica / Male{ev . a t – vreme padanja kugle). (21) Metoda padanja tela Primenjena je kod viskozimetra s kuglom.Deljenjem jedna~ina (19) i (20) i re{avanjem po ηx dobija se izraz iz koga se izra~unava koeficijent viskoznosti: rx . a zasniva se na Stoksovom zakonu: F = 6p . a sila koja deluje na kuglu jednaka je: F1 = gde je: g – ubrzanje Zemljine te`e ρ – gustina kugle ρt – gustina te~nosti. Kugla pada pod dejstvom Zemljine te`e. gde je l – du`ina stuba te~nosti. r . h . tH2O gde je: ηx – koeficijent viskoznosti analizirane te~nosti ηH2O – koeficijent viskoznosti vode tx – vreme isticanja analizirane te~nosti tH2O – vreme isticanja vode ρx – gustina analizirane te~nosti ρH2O – gustina vode. 4 3 .

kugla se kre}e uniformno kroz te~nost brzinom v. Meri se vreme padanja kuglice izme|u ozna~enih linija A i B. to sledi izraz: (24) η = K(ρ – ρt)t (25) Za odre|ivanje viskoznosti po ovoj metodi koristi se Heplerov (Höppler) viskozimetar (slika 6). Kuglica. Tada iz jedna~ina (22) i (23) sledi: 2r2g η = 9l (ρ – ρt)t Kako su veli~ine u razlomku konstantne.Kada se ove dve sile izjedna~e. Cev je napunjena te~no{}u poznate gustine. Prethodno je potrebno (u uputstvu za ure|aj) na}i vrednost konstante K za kuglice poznatih gustina i pre~nika. Slika 6. pada kroz cev ~iji je pre~nik neznatno ve}i od pre~nika kuglice. Heplerov viskozimetar Eksperimentalna fizi~ka hemija 11 . poznate gustine. Ceo postupak izvodi se uz termostatiranje.

tH2O (26) Vrednosti za ηH2O i ρH2O na temperaturi merenja nalaze se u tablici 1 u Prilogu. Zapremina vode zavisi od zapremine ve}e kugle viskozimetra i mora biti tolika da menisk vode bude ni`i od donje oznake B. Konstanta K odre|uje se merenjem vremena isticanja vode i izra~unava iz izraza: hH2O = K . I Iz srednjih vrednosti vremena isticanja. sipati je u viskozimetar i desetak minuta termostatirati na temperaturi od 20°C ili 25°C. Aparatura i hemikalije G G Kapilarni viskozimetar po Ostvaldu (slika 5) Termostat sa me{alicom G Hronometar G Analizirana te~nost G Destilovana voda (standard) Kalibracija viskozimetra Kalibracija viskozimetra podrazumeva odre|ivanje konstante K... 12 Medenica / Male{ev . Pipetom odmeriti odre|enu zapreminu vode.URADITE SAMOSTALNO . Viskozimetar postaviti u termostat u vertikalni polo`aj i uklju~iti me{alicu. ali da omogu}ava podizanje nivoa vode iznad gornje oznake A. koja zavisi od karakteristika viskozimetra. Odre|ivanje viskoznosti metodom po Ostvaldu Zadatak eksperimenta I Odrediti vreme isticanja odre|ene zapremine standarda (vode) i analizirane te~nosti. tabli~nih podataka za gustinu i viskoznost vode i gustine analizirane te~nosti na radnoj temperaturi izra~unati koeficijent viskoznosti (ηx) ove te~nosti sa ta~no{}u datom za viskoznost vode. rH2O .

Hronometar uklju~iti kada se menisk poklopi sa oznakom A.Preko gumenog nastavka vodu povu}i iznad gornje oznake na viskozimetru i pustiti da slobodno proti~e kroz kapilaru. Vreme isticanja. Postupak Kao i kod kalibracije viskozimetra. Iz eksperimentalno dobijenih srednjih vrednosti vremena isticanja i datih vrednosti za gustinu i viskoznost vode (tablica 1 u Prilogu) izra~unati koeficijent viskoznosti (ηx). Rezultate prikazati tabelarno. Viskozimetar zatim isprati sa malo etanola i osu{iti na vakuumu. zapisati sa ta~no{}u hronometra. suvom pipetom odmeriti istu zapreminu analizirane te~nosti i izvr{iti deset merenja vremena isticanja analizirane te~nosti (tx) na istoj temperaturi. izra`eno u sekundama. Eksperimentalna fizi~ka hemija 13 . Merenje vremena isticanja vode (tH2O) ponoviti deset puta. a isklju~iti kada se menisk poklopi sa oznakom B na viskozimetru.

. kg m-3(tabli~na vrednost) ηH2O = ......... Pa s (tabli~na vrednost) 14 Medenica / Male{ev ...... °C V = ..REZULTATI Tabela 1.....°C ρ (kg m-3) η (Pa s) ρH2O= ... Gustina i koeficijent viskoznosti analizirane teènosti t = .... Vreme isticanja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 srednja vrednost Vreme (s) Broj merenja voda analizirana te~nost t = ... mL (odmerena zapremina te~nosti u viskozimetru) Tabela 2.

da postigne {to ni`e energetsko stanje. lako isparljive te~nosti imaju male povr{inske napone i niske ta~ke klju~anja (tablica 1). a manifestuje se kao te`nja slobodne povr{ine da se pona{a kao zategnuta elasti~na opna i da se skupi. jer je broj molekula u jedinici zapremine gasovite faze manji nego u te~noj fazi. Nasuprot njima. slobodnu povr{insku energiju. Ove sile deluju podjednako sa svih strana na molekul. Rezultanta sila koje deluju na molekule u povr{inskom grani~nom sloju upravljena je ka unutra{njosti te~nosti. Rezultanta sila stoji pod pravim uglom u odnosu na povr{inu te~nosti. Upore|ivanjem te~nosti prema njihovim povr{inskim naponima dolazi se do zaklju~ka da je povr{inski napon utoliko ve}i ukoliko su ja~e me|umolekulske sile. Posledica ovoga je i te`nja kapi da zauzme sferni oblik. Tada se naziva slobodna povr{inska energija i ima dimenzije J m-2. Rezultanta sila jednaka je nuli. bilo da je druga faza te~na ili gasovita. Mera povr{inskog napona te~nosti naziva se koeficijent povr{inskog napona ili kapilarna konstanta σ. One su u unutra{njosti te~nosti me|usobno zasi}ene. Prema tome. molekuli u povr{inskom grani~nom sloju poseduju izvestan vi{ak energije. jedinica za koeficijent povr{inskog napona je N m-1. Takve te~nosti imaju i visoke ta~ke klju~anja. To je sila zatezanja koja deluje normalno na jedinicu du`ine. Povr{inski napon opada sa povi{enjem temperature. Dejstvo privla~nih me|umolekulskih sila na: a) povr{inu te~nosti. tzv. odnosno da smanji povr{insku energiju (slika 1b). Povr{inski napon te`i da smanji slobodnu povr{insku energiju (slika 1a). Ispoljava se kao sila koja te`i da grani~nu povr{inu svede na najmanju meru. b) na povr{inu kapi koja je na ~vrstoj fazi Eksperimentalna fizi~ka hemija 15 . Povr{inski napon mo`e se definisati i energijom koja je potrebna da se povr{ina te~nosti pove}a za 1 m2. a posledica je postojanja me|umolekulskih sila.POVR[INSKI NAPON Povr{inski napon je pojava koja se javlja na povr{ini te~nosti. Ovo dejstvo unutra{njih molekula na povr{inski sloj naziva se povr{inski napon. Teorijski princip (a) (b) Slika 1. tj. Me|utim. po povr{ini te~nosti. jer je vezana za kapilarne pojave. pa se molekuli nalaze u energetskoj ravnote`i.

5 64.0 56.7 78. Povr{inski napon i ta~ka klju~anja pojedinih te~nosti Te~nost Voda Benzol Toluol Hloroform Aceton Metanol Etanol Etar σ (N m-1) na 20°C 0.0223 0. Iz koeficijenta povr{inskog napona mo`e se izra~unati veli~ina koju je Sugden (Sugden) nazvao parahor te~nosti P: σ4 P=M ρt – ρp 1 (1) gde je: M – molarna masa analizirane te~nosti σ – koeficijent povr{inskog napona te~nosti ρt – gustina te~nosti ρp – gustina pare.0271 0. Izraz za parahor dobija jednostavniji oblik: σ4 P=M ρt 1 (2) 16 Medenica / Male{ev .0284 0. javlja se tzv.0170 t. ali u druga~ijem polo`aju u pore|enju sa molekulima u ~istim fazama.0237 0. Ovaj napon je manji od povr{inskog napona.Tablica 1.k.6 61. koje se ne me{aju ili se delimi~no me{aju.1 110.0226 0. jer su adhezione sile u grani~nom sloju izme|u dve te~nosti ve}e od sila koje se javljaju izme|u molekula te~ne i gasovite faze. grani~ni sloj u kome se nalaze molekuli obe faze.6 Na dodiru dve te~ne faze. (°C) 100 80.0289 0. Napon koji se javlja u ovom grani~nom sloju posledica je me|udejstva prisutnih molekula. Na ni`im temperaturama gustina pare je mnogo manja od gustine te~nosti.15 34.0728 0. pa se naziva me|upovr{inski napon ili me|ufazni napon (raniji naziv dodirni napon). pa se mo`e zanemariti.

Metoda merenja mase kapi podrazumeva odre|ivanje broja kapi koje isteknu iz odre|ene zapremine i merenja njihove mase. u zavisnosti od ta~nosti koja se `eli posti}i. koja se zavr{ava ravnom povr{inom. Za odre|ivanje povr{inskog napona postoje razli~ite metode. vodom). Slika 2. Traubeov stalagmometar (slika 2) je staklena cev sa pro{irenjem i kapilarom na donjem kraju. Tako|e. U tu svrhu koristi se Traubeov (Traube) stalagmometar.Parahor ima dimenzije molarne zapremine pomno`ene sa ~etvrtim korenom povr{inskog napona (m3 mol-1 N¼ m-¼ ). Kap te~nosti koja se obrazuje na donjem delu kapilare (prilikom slobodnog isticanja te~nosti u obliku kapi) otkida se u trenutku kada njena masa savlada povr{inski napon. {to zna~i da zavisi od vrste. Mo`e se izra~unati sabiranjem vrednosti parahora atoma i veza u molekulu (tablica 2 u Prilogu). Zato je potrebno prethodno kalibrisati stalagmometar sa standardom (npr. od koli~ine uzorka sa kojim se raspola`e i od jednostavnosti rada. Ukoliko je povr{inski napon ve}i bi}e i masa kapi ve}a. Traubeov stalagmometar Eksperimentalna fizi~ka hemija 17 . jer se povr{inski napon analizirane te~nosti upore|uje sa povr{inskim naponom standardnog rastvora. jer eventualno prisutne ne~isto}e menjaju vrednost koeficijenta povr{inskog napona. Masa kapi data je slede}im izrazom: Metoda merenja mase kapi V. U farmaceutskim istra`ivanjima odre|ivanje povr{inskog napona je od zna~aja za uspostavljanje veze izme|u povr{inske aktivnosti leka i njegovog biohemijskog i farmakolo{kog dejstva. To je aditivna i konstitutivna veli~ina. mo`e se odrediti i ~isto}a te~nosti. broja i na~ina vezivanja atoma u molekulu. To zna~i da }e se iz iste zapremine obrazovati manji broj kapi. To je relativna metoda.ρ m= n (3) gde je: m – masa kapi V – zapremina te~nosti ρ – gustina te~nosti n – broj kapi u zapremini V.

18 Medenica / Male{ev . ρx = K . nx (7) gde je: σx – koeficijent povr{inskog napona analizirane te~nosti σH2O – koeficijent povr{inskog napona vode ρx – gustina analizirane te~nosti ρH2O – gustina vode nx – broj kapi analizirane te~nosti u pro{irenom delu stalagmometra nH2O – broj kapi vode u pro{irenom delu stalagmometra. to va`e slede}e relacije: V . jer se radi sa istim stalagmometrom i za analiziranu te~nost i za vodu. nH2O σx= σH2O ρH2O . Kako se povr{inski napon analizirane te~nosti (x) upore|uje sa povr{inskim naponom standarda (npr.σ n (4) gde je K – konstanta srazmere.Po{to je masa kapi proporcionalna povr{inskom naponu sledi: V. ρH2O = K . pa deljenjem ove dve jedna~ine i re{avanjem po σx sledi: ρx . σx nx (5) (6) Zapremina V i konstanta K imaju zajedni~ku vrednost. koja zavisi od karakteristika stalagmometra. vode). σH2O nH2O V .ρ =K.

r ρ g h 2 (11) Eksperimentalna fizi~ka hemija 19 . Zasniva se na merenju visine podizanja te~nosti u kapilarnoj cevi poznatog pre~nika (slika 3). usled pritiska koji vlada u masi te~nosti zbog povr{inskog napona. 2σ r (8) Usled kapilarnih pojava.g. Vrednost r je poznata za datu kapilaru ili se mo`e odrediti kori{}enjem te~nosti poznatih σ i ρ. Te~nost u kapilari zaustavi}e se na nekoj visini h kada se uspostavi ravnote`a izme|u pritisaka P1 i P2: ρ.h= 2σ r (10) iz koje se mo`e. jednak je: P2 = ρ . U kapilari te~nost koja kvasi zidove suda. . h (9) Slika 3. izra~unati povr{inski napon te~nosti: σ= Vrednost ρ je poznata veli~ina za analiziranu te~nost na temperaturi merenja. Kapilarni efekat P – pritisak usled povr{inskog napona h – visina stuba te~nosti u kapilari izme|u ta~aka A i B gde je: ρ – gustina te~nosti g – ubrzanje Zemljine te`e h – visina stuba te~nosti u kapilarnoj cevi.Metoda kapilarne cevi (kapilarna elevacija) je najpouzdanija metoda za odre|ivanje povr{inskog napona. 1 . . koji je prikazan Laplasovom (Laplace) jedna~inom: Metoda kapilarne cevi P1 = gde je: σ – povr{inski napon te~nosti r – polupre~nik kapilare. merenjem visine stuba te~nosti h iznad nivoa te~nosti. u ta~ki B. stvara pritisak usled delovanja povr{inskog napona te~nosti. odnosno adhezionih sila koje slabe pritisak P1 dolazi do podizanja te~nosti u kapilari do izvesne visine. Hidrostati~ki pritisak stuba te~nosti koji se stvara u kapilarnoj cevi. g .

Kapilara se uranja u te~nost B ve}e gustine. Slika 4. Tada se me|upovr{inski napon izra~unava iz jedna~ine (11) i poznate vrednosti gustine ρA za te~nost A. Metodom kapilarne cevi. (slika 4) izvodi se tako {to se te~nost A manje gustine sipa u pro{ireni deo suda koji se zavr{ava kapilarom polupre~nika r. Odre|ivanje me|upovr{inskog napona A – sud sa te~no{}u manje gustine B – sud sa te~no{}u ve}e gustine h – visina stuba te~nosti 20 Medenica / Male{ev .Me|upovr{inski napon (koji se javlja na granici dve te~ne faze koje se ne me{aju ili se delimi~no me{aju) odre|uje se istim metodama kao i povr{inski napon. Pomeranjem suda A gore-dole podesi se da dodirne povr{ine te~nosti u sudu A i te~nosti u sudu B budu na istom nivou i izmeri visina stuba te~nosti h.

Odre|ivanje povr{inskog napona te~nosti stalagmometrom Aparatura i hemikalije Traubeov stalagmometar (slika 2) Analizirana te~nost Destilovana voda (standard) Kalibracija stalagmometra Kalibracija stalagmometra podrazumeva odre|ivanje konstante K. Na donji deo gumene cevi ({to bli`e stalagmometru) staviti metalnu {tipaljku. Konstanta K se odre|uje merenjem broja kapi istekle vode (standarda) nH2O iz pro{irenog dela stalagmometra i izra~unava iz izraza: Vrednosti za σH2O i ρH2O na temperaturi merenja nalaze se u tablici 3 u Prilogu.URADITE SAMOSTALNO . Zadatak eksperimenta Odrediti broj kapi standardnog rastvora (vode) i analizirane te~nosti u pro{irenom delu stalagmometra. tabli~nih podataka za gustinu i koeficijent povr{inskog napona vode i gustine analizirane te~nosti na radnoj temperaturi izra~unati koeficijent povr{inskog napona (σx) za analiziranu te~nost.. povu}i te~nost iznad gornje ρH2O σH2O= K nH2O (12) Eksperimentalna fizi~ka hemija 21 .. koja zavisi od karakteristika stalagmometra. sa ta~no{}u datom za povr{inski napon vode. Iz srednjih vrednosti broja kapi za vodu i analiziranu te~nost. Donji deo stalagmometra uroniti u ~a{icu ({tipaljka se podesi tako da otvor gumene cevi bude {to manji). Izra~unati parahor te~nosti. kojom se pode{ava isticanje te~nosti u kapima. a) Priprema Na gornji deo stalagmometra navu}i gumenu cev sa staklenim nastavkom.

Obrisati kap sa donjeg dela stalagmometra i podesiti da te~nost isti~e u kapima. graduisanom delu stalagmometra. izra~unat sa ta~no{}u jednog decimalnog mesta. a zatim izra~unati srednju vrednost. graduisani deo stalagmometra. Brojati kapi. 22 Medenica / Male{ev . Kalibraciju stalagmometra uraditi sa destilovanom vodom prema postupku datom za odre|ivanje zapremine jedne kapi i za odre|ivanje broja kapi u pro{irenom delu stalagmometra. a brojanje zavr{iti kada te~nost u|e u donji. Rezultate prikazati tabelarno. datih vrednosti za gustinu i koeficijent povr{inskog napona vode (tablica 3 u Prilogu) i gustine analizirane te~nosti na radnoj temperaturi. Pa`ljivo ispustiti jednu kap i zapisati koliko podeoka zauzima. b) Odre|ivanje zapremine jedne kapi Menisk te~nosti izjedna~iti sa prvom crtom na gornjem. izra~unati koeficijent povr{inskog napona i parahor. Broj kapi n odrediti tri puta za destilovanu vodu. Dobijena razlika predstavlja broj kapi n u pro{irenom delu stalagmometra. Postupak Stalagmometar isprati sa malo etanola i osu{iti na vakuumu.oznake stalagmometra i stegnuti {tipaljku da te~nost ne isti~e. graduisani deo stalagmometra i zapisati broj podeoka. Zapisati podeok iznad pro{irenja na kome se nalazi menisk te~nosti. c) Odre|ivanje broja kapi u pro{irenom delu stalagmometra Povu}i te~nost u gornji. Zbir podeoka iznad i ispod pro{irenja podeliti brojem podeoka koji zauzima jedna kap. odnosno vi{ak kapi. Iz eksperimentalno dobijenih srednjih vrednosti broja kapi. Odrediti broj kapi n za analiziranu te~nost na isti na~in kao za destilovanu vodu. oduzeti od ukupnog broja kapi. Ovaj koli~nik.

.... °C M = .....Tabela 1... Povr{inski napon t = ... kg mol-1 Eksperimentalna fizi~ka hemija 23 . Odre|ivanje broja kapi u stalagmometru Voda a b c d e f REZULTATI Analizirana te~nost A – broj podeoka koje zauzima jedna kap B – broj podeoka iznad pro{irenja C – broj podeoka ispod pro{irenja D – ukupan broj kapi E – broj kapi u vi{ku zapremine [(B + C) / A] F – broj kapi u pro{irenom delu stalagmometra (n) (n = D – E) uzorak voda te~nost broj kapi < n > ρ (kg m-3) σ (N m-1) P Tabela 2.

(2) Koligativne osobine rastvora KRIOSKOPIJA Odre|ivanje molarne mase .

Iz jedna~ine (1) vidi se da je pritisak pare iznad rastvora PA manji. Matemati~ka formulacija ovog zakona data je jedna~inom: Teorijski princip P0A – PA P0A = nB nA – nB (1) gde je: 0 PA – pritisak pare iznad rastvara~a PA – pritisak pare iznad rastvora nA – broj molova rastvara~a nB – broj molova rastvorka nB/(nA+ nB) – molski udeo ili molska frakcija rastvorka. {to je prikazano na dijagramu (slika 1). pod uslovom da su pritisci mereni na istoj temperaturi.KRIOSKOPIJA (gr~ki krios – mraz i skopein – posmatrati) Pritisak pare rastvara~a iznad ~istog rastvara~a ve}i je od pritiska pare rastvara~a iznad rastvora. koji glasi: Relativno sni`enje pritiska pare iznad rastvora jednako je odnosu broja molova rastvorka i ukupnog broja molova rastvara~a i rastvorka. Posledica smanjenog pritiska pare iznad rastvora je povi{enje temperature klju~anja i sni`enje temperature mr`njenja rastvora (ta~nije rastvara~a u rastvoru) u odnosu na ~ist rastvara~. koji sadr`i neisparljivu rastvorenu supstanciju (rastvorak). a sa pove}anjem koncentracije raste i odstupanje od ovog zakona. Raulov zakon va`i za razbla`ene rastvore. odnosno koncentracija rastvora ve}a. Eksperimentalna fizi~ka hemija 27 . Na osnovu ovih saznanja Raul (Raoult) je dao zakon. kada je nB.

odnosno vazduhom (ta~ka A). Na temperaturama ispod 0°C postoji samo led. jer su promene napona pare sa promenom temperature ve}e iznad leda nego iznad vode i voMedenica / Male{ev 28 . Po{to je pritisak pare vode (P) iznad rastvora na t = 100°C (ta~ka D) manji.6 Pa na t = 0°C. sve dok se na t = 100°C ne izjedna~i sa pritiskom gasne faze.325 Pa (jednu atmosferu. {to zna~i da je uspostavljena ravnote`a izme|u te~ne i gasovite faze. dok se sva voda ne pretvori u led. pa ne podle`e kristalizaciji. Vidi se da je odgovaraju}i pritisak pare iznad rastvora (ta~ka E) manji zbog ~ega je rastvor stabilniji od vode. koji iznosi 101. koji iznosi 610. Na toj temperaturi voda po~inje da klju~a. odnosno 760 mm `ivinog stuba). Time se uspostavlja ravnote`a izme|u ~vrste i te~ne faze. voda po~inje da kristali{e. Krive P = f(t°C) za vodu i vodeni rastvor Pritisak pare vode (P0) raste sa pove}anjem temperature.Slika 1. za koji kriva napona pare (BF) ima strmiji tok od krive napona pare vode (AB) i krive napona pare iznad rastvora (CF). Razlika izme|u temperatura klju~anja vode i rastvora ozna~ena je sa ∆tklj. potrebno je pove}ati temperaturu da bi se pritisak pare izjedna~io sa atmosferskim pritiskom (ta~ka C) kada rastvor po~inje da klju~a. Pritisak pare iznad vode se smanjuje sa sni`enjem temperature i kad se izjedna~i sa pritiskom pare iznad leda (ta~ka B).

Krioskopska metoda je bazirana na sni`enju ta~ke mr`njenja rastvora.000 g rastvara~a. to se iz jedna~ina (2) i (3) dobija: g ∆t = K (4) M Ako se g grama rastvorka nalazi u 1.denih rastvora.000 g rastvara~a M – molarna masa rastvorka. Defi ni{e se kao sni`enje ta~ke mr`njenja rastvora u odnosu na rastvara~. Po{to je: g c= (3) M gde je: g – broj grama rastvorka u 1. bi}e: g : 1000 = a : b odnosno: (5) g= a . koje je srazmerno njegovoj koncentraciji: ∆t = K . Iz jedna~ine (2) izveden je izraz za izra~unavanje molarne mase rastvorka. Na ovim osobinama rastvora zasnovane su krioskopska i ebulioskopska metoda za odre|ivanje molarne mase rastvorene supstancije. pri jedini~noj molalnoj koncentraciji rastvora (1 mol kg-1) c – molalna koncentracija. odnosno broj molova rastvorka na kilogram rastvara~a. kad po~inje kristalizacija vode iz rastvora. Zbog toga dolazi do izjedna~enja napona pare iznad leda i rastvora (ta~ka F). a a grama rastvorka u b grama rastvara~a. c (2) gde je: ∆t – razlika izme|u temperatura mr`njenja rastvara~a i rastvora K – krioskopska konstanta koja zavisi od prirode rastvara~a. Razlika izme|u temperature mr`njenja vode i rastvora ozna~ena je sa ∆tmr. 1000 (6) b Eksperimentalna fizi~ka hemija 29 .

Zbog odstupanja rastvora elektrolita od Raulovog zakona. ~ija je ta~ka mr`njenja mnogo ve}a u odnosu na rastvorak. odnosno neelektrolita istih molalnih koncentracija. Na|eno je da su sni`enja ta~ke mr`njenja i povi{enja ta~ke klju~anja rastvora slabih i jakih elektrolita ve}a u odnosu na rastvore neelektrolita iste molalne koncentracije. tako da se jedna~ina (2) mo`e primeniti i na rastvore elektrolita: ∆t’ = k . a ne zavise od prirode ~estica. dobija se jedna~ina za izra~unavanje broja i: ∆t ’ i= (9) ∆t gde su ∆t’ i ∆t sni`enja ta~ke mr`njenja rastvora elektrolita. pri istim molalnim koncentracijama ovih rastvora. prema kome para iznad rastvora poti~e samo od rastvara~a. njihove veli~ine. dok se rastvorak smatra neisparljivim. ~ija se molarna masa odre|uje. ∆t (7) Jedna~ina (7) va`i za razbla`ene rastvore neelektrolita. To su osobine koje zavise od broja ~estica rastvorka prisutnih u odre|enoj zapremini rastvara~a. Povi{enje ta~ke klju~anja i sni`enje ta~ke mr`njenja spadaju u koligativne osobine te~nih rastvora. oblika. Van Hof (van’t Hoff) je uveo korekcioni broj i.Iz jedna~ina (4) i (6) dobija se izraz za izra~unavanje molarne mase rastvorka krioskopskom metodom: M=K a . To se posti`e izborom rastvara~a. {to se obja{njava pove}anjem broja ~estica rastvorka u rastvorima elektrolita usled disocijacije molekula. 30 Medenica / Male{ev . U suprotnom ne}e va`iti Raulov zakon (1). kao i za rastvore u kojima kristali{e samo rastvara~. i (8) Van Hofov broj i se defini{e kao odnos broja ~estica u rastvoru elektrolita i broja ~estica u rastvoru neelektrolita. c . 1000 b . hemijskog sastava i naelektrisanja. Deljenjem jedna~ine (8) sa jedna~inom (2). a ne i rastvorak.

Eksperimentalna fizi~ka hemija 31 . {to se vidi iz jedna~ine (7). jer je odre|ivanje sni`enja ta~ke mr`njenja mnogo jednostavnije. Zbog toga su osetljivost i ta~nost odre|ivanja molarne mase krioskopskom metodom ve}i. pa iz jedna~ine (9) sledi da je iNaCl = 2. Ebulioskopska metoda se retko koristi za odre|ivanje molarne mase. jer ve}oj vrednosti konstante rastvara~a odgovara ve}a vrednost ∆t.Na primer. osim {to se krioskopska zamenjuje ebulioskopskom konstantom E. dva puta je ve}e od ∆t rastvora neelektrolita iste koncentracije. 1000 . Za izra~unavanje molarne mase elektrolita koristi se jedna~ina (7) u slede}em obliku: a . koji disosuje na Na+ i Cl– jone.86) ve}e su od ebulioskopskih (EH2O = 0. Pored toga.i M=K b . Za odre|ivanje molarne mase ovom metodom primenjuju se sve jedna~ine date kod krioskopske metode. ∆t (10) Ebulioskopska metoda se zasniva na merenju povi{enja ta~ke klju~anja rastvora u odnosu na rastvara~. ∆t’ razbla`enog rastvora jakog elektrolita NaCl.52). vrednosti krioskopskih konstanti rastvara~a (KH2O = 1.

Aparat za merenje sni`enja ta~ke mr`njenja po Bekmanu A – krioskopska epruveta B – unutra{nja za{titna epruveta C – posuda za hla|enje D – me{alica sme{e za hla|enje E – termometar F – Bekmanov termometar G – me{alica 32 Medenica / Male{ev . Odre|ivanje molarne mase Zadatak eksperimenta I Odrediti temperaturu kristalizacije vode i razbla`enog vodenog rastvora i izra~unati molarnu masu rastvorene supstancije..URADITE SAMOSTALNO .. Slika 2.

Temperatura }e stalno opadati i od momenta kada rastvor po~ne da kristali{e. Vodu me{ati ravnomerno pomeranjem me{alice gore-dole i pratiti promenu temperature na termometru. Hronometar uklju~iti kada `ivin konac padne na skalu i o~itavati temperaturu svakih pola minuta. Za o~itavanje desetih i stotih delova stepena koristiti malu lupu. vode}i ra~una da se sva koli~ina rastvori i da nema ostataka supstancije na zidu epruvete. koja je obi~no pri~vr{}ena za termometar. Temperatura sme{e treba da se kre}e u intervalu od –3 do –5°C. {to zna~i da se ne mo`e odrediti temperatura. termometar }e pokazivati konstantnu vrednost sve dok sva koli~ina rastvora ne Eksperimentalna fizi~ka hemija 33 . To je `ivin termometar koji ima dva rezervoara povezana kapilarom.Aparatura i hemikalije G Aparat za merenje sni`enja ta~ke mr`njenja po Bekmanu (Beckmann) (slika 2) G Termometar G Lupa G Hronometar G Uzorak za odre|ivanje molarne mase G Natrijum-hlorid G Led Postupak Odmeriti na analiti~koj vagi oko 0. ~ija se molarna masa odre|uje. Time je omogu}eno pra}enje promene temperature u odre|enim vremenskim intervalima i grafi~ko prikazivanje krivih hla|enja. To zna~i da `ivu treba tako rasporediti izme|u dva rezervoara. ve} samo temperaturska razlika. Zatim dodati prethodno odmerenu masu supstancije. Ovim termometrom vr{e se relativna merenja. Spustiti Bekmanov termometar i me{alicu tako da termometar skoro dodiruje dno epruvete. Promene temperature pratiti na Bekmanovom termometru. U posudu za hla|enje sipati sme{u za hla|enje koju ~ine isitnjen led i natrijum-hlorid. Pipetom odmeriti 20 mL destilovane vode i preneti je u epruvetu A. sa ta~no{}u 1×10-4 g. Skala je graduisana u opsegu od 5 do 6 stepeni. U sme{u uroniti termometar. Pripremiti aparaturu za merenje sni`enja ta~ke mr`njenja prema slici 2.4 g supstancije. koja se posti`e odre|enom koli~inom natrijum-hlorida u sme{i. Pre svakog merenja potrebno je doterati Bekmanov termometar. da se temperatura mr`njenja rastvora na|e na donjoj polovini skale.

Na ovaj na~in odre|ena je temperatura mr`njenja rastvora (t2). a zatim izra~unati molarnu masu. Ova pojava naziva se prehla|enje. Epruvetu A izvaditi zajedno sa Bekmanovim termometrom i me{alicom i zagrevati u ruci. pa zatim destilovanom vodom i sipati pribli`no 20 mL destilovane vode. Vrednost za krioskopsku konstantu uzeti iz tablice 4 u Prilogu. temperatura se naglo popne do temperature mr`njenja i ostaje na toj temperaturi sve dok sva koli~ina ne iskristali{e. dok se svi kristali ne istope. Rezultate prikazati tabelarno i grafi~ki. U istom koordinativnom sistemu prikazati krive hla|enja za rastvara~ i rastvor i odrediti vrednost ∆t (∆t = t1 – t2). Epruvetu A.iskristali{e. 34 Medenica / Male{ev . Ponovo spustiti termometar i me{alicu i odrediti temperaturu mr`njenja vode (t1) dva puta. ^esto se de{ava da se temperatura rastvara~a. odnosno rastvora spusti ispod temperature mr`njenja neposredno pre mr`njenja. uronjene delove termometra i me{alice oprati od rastvora obi~nom. Kada prehla|ena te~nost po~ne da kristali{e. Postupak merenja temperature mr`njenja rastvora ponoviti jo{ jednom.

) t°C REZULTATI a (g) b (g) ∆T M (kg mol-1) Tabela 2..K kg mol-1 Eksperimentalna fizi~ka hemija 35 .) t°C II merenje τ (min...) t°C II merenje τ (min. Odre|ivanje molarne mase uzorka K = ..) t°C Rastvor I merenje τ (min.Tabela 1. Temperatura kristalizacije rastvara~a i rastvora Rastvara~ I merenje τ (min.

(3) Termi~ke osobine rastvora KALORIMETRIJA Odre|ivanje toplote rastvaranja .

pa je proces endoterman. kad temperatura u toku procesa opada.KALORIMETRIJA (latinski calor – toplota i gr~ki metron – mera) Svaka fizi~ka promena (rastvaranje. ~ime se posti`e ta~no merenje toplotnog efekta. pa je potrebno da se proces brzo zavr{i. a ure|aj za merenje toplotnog efekta kalorimetar. promena agregatnog stanja. Kad raste temperatura sistema. u kome se proces odvija. Takav proces je egzoterman. To je izolovan sistem. Koli~ina toplote Q koju neki sistem primi ili otpusti pri nekom procesu. Savr{eno izolovan. naziva se toplotni efekat. zna~i da sistem prima toplotu od okoline. Naprotiv. odnosno adijabatski sistem ne mo`e se napraviti. zna~i da sistem odaje deo toplote okolini. prelaz jedne kristalne modifikacije u drugu) ili hemijska reakcija (sjedinjavanje. Teorijski princip Slika 1. Kalorimetar sa vodom A – spolja{nja metalna posuda B – za{titna posuda C – staklena ~a{a D – Bekmanov termometar E – lupa F – me{alica G – termometar termostata Eksperimentalna fizi~ka hemija 39 . Metoda za odre|ivanje toplotnog efekta fizi~kih i hemijskih procesa naziva se kalorimetrija. neutralizacija. sagorevanje) pra}ena je energetskim promenama sistema. u kojima se ovi procesi de{avaju. koji ne razmenjuje toplotu sa okolinom. temperaturska promena. Pored toga.

Ovo se najbolje posti`e rastvaranjem jednog mola supstancije u 200 – 400 molova rastvara~a. Koristi se Bekmanov (Beckmann) termometar koji meri samo temperaturske razlike (strana 33). Defini{e se kao koli~ina toplote. ~ime se koriguju gre{ke nastale zbog razmene toplote. Ovde }e biti prikazano odre|ivanje integralne toplote rastvaranja pri beskona~nom razbla`enju. Po{to je: n= gde je: m – odmerena masa supstancije M – molarna masa supstancije. koja se naziva i molarna toplota rastvaranja. ∆tcor Q= n (1) gde je: C – ukupni toplotni kapacitet kalorimetra ∆tcor – temperaturska promena korigovana grafi~kom metodom n – broj molova rastvorene supstancije. koje su postavljene jedna u drugu i me|usobno su izolovane vazduhom. da dalje razbla`ivanje rastvora ne izaziva nikakav toplotni efekat. odnosno termos-boca. koja se apsorbuje ili oslobodi pri rastvaranju jednog mola supstancije u tolikoj koli~ini rastvara~a. Kalorimetar je pokriven poklopcem sa otvorima koji slu`e za prolaz termometra i me{alice. Na slici 1 prikazan je kalorimetar sa vodom ~iji su dupli zidovi A ispunjeni vodom koja ima veliki toplotni kapacitet. Razmena toplote mo`e se prakti~no ukloniti ako se kao kalorimetar upotrebi Djuerov (Dewar) sud. kod koga se kalorimetar i njegova okolina odr`avaju na istoj temperaturi. Drugo re{enje predstavlja adijabatski kalorimetar. m M (2) 40 Medenica / Male{ev . Me|utim. odre|uje se grafi~kom metodom. Unutra{nja posuda C je staklena ~a{a zapremine 500 – 600 mL. U kalorimetru se nalaze jo{ dve posude B i C.koja se meri kalorimetrom. za ovo su potrebni skupi i slo`eni instrumenti. Molarna toplota rastvaranja data je jedna~inom: C .

ci (7) gde se pod mi podrazumevaju mase ~a{e i uronjenih delova termometra i me{alice. M Q= m (3) Toplotni kapacitet defini{e se kao koli~ina toplote. Ck se izra~unava iz izraza: (6) Ck = Σ mi .c (5) Ukupni toplotni kapacitet kalorimetra C predstavlja zbir toplotnog kapaciteta ~vrstih delova kalorimetra. a ci odgovaraju}e specifi~ne toplote. koju je potrebno dovesti jednom sistemu. dat je jedna~inom: C=m. postoji vi{e definicija toplotnog kapaciteta. U zavisnosti od koli~ine sistema kome se dovodi toplota. da mu se temperatura povisi za jedan stepen. To je koli~ina toplote potrebna da se jedan gram vode zagreje od 14. na kojoj sistem prima toplotu. ∆tcor .to iz jedna~ina (1) i (2) sledi izraz za izra~unavanje molarne toplote rastvaranja: C . Za Cv va`i: Cv = mv . Specifi~ni toplotni kapacitet ili specifi~na toplota c odnosi se na jedan gram supstancije. cv gde je: mv – masa vode cv – specifi~na toplota vode. i toplotnog kapaciteta vode Cv: C = Ck + Cv Prema jedna~ini (5). Po{to toplotni kapacitet zavisi od temperature.186 KJ kg-1K-1 (4) Toplotni kapacitet sistema koji sadr`i m grama supstancije.5°C.5°C do 15. koji su primili toplotu Ck. posebno je definisana specifi~na toplota vode cv. Ona iznosi: cv = 1 cal = 4. (8) Eksperimentalna fizi~ka hemija 41 .

u zavisnosti od temperature. a podaci za cv. to je za izra~unavanje molarne toplote rastvaranja potrebno znati toplotni kapacitet ~vrstih delova kalorimetra Ck. metoda me{anja. pored drugih metoda. cv(t2 – t) gde je: m2 – masa tople vode t2 – temperatura tople vode t – temperatura sme{e. Odre|ivanje toplotnog kapaciteta ~vrstih delova kalorimetra Za odre|ivanje toplotnog kapaciteta ~vrstih delova kalorimetra Ck.Po{to je mv poznato. cv(t – t1) + Ck(t – t1) gde je: m1 – masa hladne vode t1 – temperatura hladne vode. (11) Na temperaturi sme{e t izvr{ena je potpuna razmena toplote. koristi se i tzv. Mo`e se napisati da je: Q2 = Q1 (12) 42 Medenica / Male{ev . ∆t (9) Koli~ina toplote koju je topla voda predala hladnoj vodi i ~vrstim delovima kalorimetra bi}e: Q2 = m2 . Toplota koju neko telo primi ili preda jednaka je proizvodu toplotnog kapaciteta tela i temperaturske razlike: Q = C . (10) Koli~ina toplote koju su primili hladna voda i ~vrsti delovi kalorimetra iznosi: Q1 = m1 . nalaze se u termodinami~kim tablicama (tablica 5 u Prilogu).

cv(t – t1) + Ck(t – t1) (13) Re{enjem jedna~ine (13) po Ck . cv(t2 – t1) – m1 . cv t – t1 (14) Eksperimentalna fizi~ka hemija 43 .Kombinacijom jedna~ina (10). dobija se kona~ni izraz za izra~unavanje toplotnog kapaciteta ~vrstih delova kalorimetra: Ck = m2 . cv(t2 – t) = m1 . (11) i (12) dobija se: m2 .

Odre|ivanje toplote rastvaranja Zadatak eksperimenta I Metodom me{anja odrediti toplotni kapacitet ~vrstih delova kalorimetra. Aparatura i hemikalije G Kalorimetar (slika 1. zavr{ena je po~etna perioda.. staviti poklopac i dalje ~itati temperaturu svakih pola minuta u kontinuitetu sa po~etnom periodom.URADITE SAMOSTALNO . kada razlike izme|u dva uzastopna ~itanja postanu nemerljive. Kad se temperatura ustali. Zatim uroniti termometar sa opsegom od 50°C i uklju~iti me{alicu. sa ta~no izmerenom vredno{}u i prenese u kalorimetar.. naglo sipati 100 g vode sa ta~no izmerenom temperaturom u intervalu 50–60°C. Podi}i poklopac. Da ne bi do{lo do ve}e izmene toplote sa okolinom. Kontrolisati temperaturu svakih pola minuta. Pratiti porast temperature i odrediti najvi{u temperaturu sme{e hladne i tople vode. bele`e}i vrednosti prema ta~nosti skale. rastvaranje mora biti brzo. koja zatim polako opada zbog izmene toplote sa okolinom. tj. kad se temperatura ustali. I Odrediti molarnu toplotu rastvaranja analizirane supstancije. brzo ubaciti odmerenu masu analizirane supstancije u ~a{u. Ovo je glavna perioda i zbog nagle promene temperature prva ~itanja se ne mogu izvesti sa ta~no{}u kao kod po~etne periode. 44 Medenica / Male{ev . Odmeriti 4–6 g supstancije sa ta~no{}u ± 1×10-3 g (m). Posle 10–15 ~itanja. Nagla promena temperature je posledica toplotnog efekta rastvaranja. U kalorimetarsku ~a{u sipati 300 mL destilovane vode (mv). Odmah po~eti sa ~itanjem temperature svakih pola minuta. strana 39) G Analizirana supstancija G Destilovana voda Postupak Odre|ivanje toplotnog kapaciteta kalorimetra vr{i se tako {to se menzurom odmeri 100 g vode na sobnoj temperaturi. uroniti Bekmanov termometar i uklju~iti me{alicu.

Rastojanje izme|u ta~aka A i B predstavlja korigovanu temperatursku razliku. Ukupni toplotni kapacitet C izra~unati iz jedna~ina (6). (8) i (14). Paralelno ordinati povu}i pravu koja se~e glavnu periodu. kao {to pokazuje slika 2. Promena temperature sa vremenom 1 – po~etna 2 – glavna 3 – zavr{na perioda Eksperimentalna fizi~ka hemija 45 . a zatim kroz najve}i broj ta~aka zavr{ne periode. Slika 2. Grafi~ki prikazati promenu temperature u funkciji vremena i odrediti ∆tcor na slede}i na~in: povu}i prave kroz najve}i broj ta~aka po~etne periode. ^itanja temperature treba zavr{iti kao i kod po~etne periode.U zavr{noj periodi temperatura se postepeno menja (zbog izmene toplote sa okolinom). tako da dve povr{ine P1 i P2 budu pribli`no jednake. Rezultate prikazati tabelarno i grafi~ki. a zatim molarnu toplotu rastvaranja Q iz jedna~ine (3).

t = f (τ) Po~etna perioda τ (min.) t°C Tabela 2. Promena temperature sa vremenom. Odre|ivanje molarne toplote rastvaranja mv (kg) Ck (KJ K-1) m (kg) M (kg mol-1) ∆tcor Q (KJ mol-1) 46 Medenica / Male{ev .) t°C Glavna perioda τ (min.REZULTATI Tabela 1.) t°C Zavr{na perioda τ (min.

(4) Osobine molekula REFRAKTOMETRIJA Odre|ivanje molarne refrakcije rastvora POLARIMETRIJA Odre|ivanje koncentracije rastvora saharoze .

zrak se prelama ka normali. a menja se u zavisnosti od gustine i prirode sredine kroz koju prolazi. Tako odre|en indeks prelamanja ozna~ava se simbolima nD20 ili nD25. Promena brzine svetlosnog zraka. Ako je sredina (2) gu{}a od sredine (1).1 predstavlja relativni indeks prelamanja ili. talasne du`ine svetlosti (va`i samo za monohromatsku svetlost) i temperature. tako da je ugao i1 uvek ve}i od ugla i2.3 nm i na sobnoj temperaturi od 20°C ili 25°C. Odnos izme|u brzine svetlosti u vakuumu cv i nekoj sredini cs je konstanta za datu sredinu i naziva se apsolutni indeks prelamanja: Teorijski princip naps = cv cs (1) Odnos izme|u brzina svetlosti u bilo kojim dvema sredinama naziva se relativni indeks prelamanja: nrel = c1 c2 (2) i predstavlja konstantu za obe sredine.REFRAKTOMETRIJA (latinski refractus – prelomljen) Brzina svetlosti je najve}a u vakuumu. Zbog toga je potrebno naglasiti uslove pod kojima je izmeren indeks prelamanja. sin i2 Odatle je: (3) sin i1 sin i2 = n2 n1 = n2. sin i1 = n2 . Odnos indeksa prelamanja za ove dve sredine dat je izrazom: n1 . indeks prelamanja ili indeks refrakcije i odgovara veli~ini datoj u jedna~ini (2). Slika 1. kra}e. ~ija talasna du`ina λD iznosi 589.1 (4) Veli~ina n2. Naj~e{}e su merenja vr{ena koriste}i `utu natrijumovu D liniju. Indeks prelamanja zavisi od prirode i jedne i druge sredine. manifestuje se promenom pravca kretanja (slika 1). Prelamanje svetlosnog zraka Eksperimentalna fizi~ka hemija 49 . pri njegovom prelazu iz jedne u drugu sredinu.

kao {to je karakteri{u gustina i temperature kristalizacije i klju~anja. Me|utim. s tim {to se molarna masa zamenjuje atomskom. A. Aditivna osobina nekog sistema predstavlja zbir odgovaraju}ih osobina konstituenata. pomo}u talasne teorije svetlosti. Zavisi samo od talasne du`ine svetlosti. indeks prelamanja se koristi za kontrolu proizvoda destilacije mineralnih ulja. vo}nih sokova i mleka. ρ n2 + 2 (6) Molarna refrakcija ima dimenzije molarne zapremine i. Indeks prelamanja se menja u zavisnosti od koncentracije rastvora. koje su tako|e date jedna~inom (6). za ispitivanje ~isto}e etarskih ulja. Na primer. molarna refrakcija bi se mogla izra~unati iz zbira atomskih refrakcija. etarski i hidroksilni kiseonik imaju razli~ite atomske refrakcije) i refrakcija veza (dvostrukih i trostrukih 50 Medenica / Male{ev . Farmakopeje propisuju refraktometrijsku metodu. poseduje delimi~no aditivne i delimi~no konstitutivne osobine. Lorenz) su. kao i za odre|ivanje sastava sme{e dve te~nosti. koji ~ine taj sistem. koja predstavlja konstantu za datu supstanciju na svim temperaturama. Kada bi imala strogo aditivne osobine kao masa. {e}era. parahor). {to zna~i da zavisi od na~ina vezivanja i rasporeda atoma u molekulu. Zbog toga se molarna refrakcija izra~unava iz zbira atomskih refrakcija. molarna refrakcija ima i konstitutivne osobine. Pomo}u indeksa prelamanja mogu}e je izvr{iti identifikaciju supstancije i utvrditi procenat njene ~isto}e. Lorentz) i Lorenc (L. izveli izraz koji daje vezu izme|u gustine i indeksa prelamanja te~nosti: r= n2 – 1 1 . pa se koristi i za odre|ivanje sadr`aja rastvorenih supstancija. V. U farmaceutsko-tehnolo{kim i bromatolo{kim istra`ivanjima zna~ajno je ispitivanje ~isto}e masti i ulja. kao oficinalnu. ρ n2 + 2 (5) gde je r – specifi~na refrakcija. ~ije vrednosti za pojedine elemente zavise od rasporeda atoma u molekulu (npr.Indeks prelamanja je zna~ajna konstanta jer predstavlja osobinu te~nosti. kao i alkohola. kao i drugi oblici molarne zapremine (npr. Proizvod specifi~ne refrakcije i molarne mase naziva se molarna refrakcija jedinjenja: Rm = n2 – 1 M . Lorenc (H.

Razlika specifi~nih refrakcija na dve talasne du`ine. (7) Utvr|eno je da veli~ina R1. molarna refrakcija se koristi za odre|ivanje strukture organskih jedinjenja.634. 1 1 2 2 R1. Rλ – Rλ . (8) Eksperimentalna fizi~ka hemija 51 .2 – molarna refrakcija sme{e n – indeks prelamanja sme{e x1 i x2 – molski udeo komponente 1 i 2 M1 i M2 – molarna masa komponente 1 i 2. Na primer. naziva se specifi~na 1 2 disperzija.31. rλ – rλ . a razlika molarnih refrakcija.15. Aditivnost i konstitutivnost molarne refrakcije ogledaju se u dobrom slaganju izra~unate Rm vrednosti iz izmerenih indeksa refrakcije (jedna~ina 6) i izra~unate vrednosti iz atomskih refrakcija.2 gde je: R1. Pomo}u molarne refrakcije mogu se identifikovati izomerni oblici nekog jedinjenja ili odrediti koji tautomerni oblik dominira u jedinjenju. pod uslovom da su merenja indeksa prelamanja izvr{ena koriste}i natrijumovu D liniju (nD).veza koje postoje u molekulu). a izra~unata 26. u homologom nizu alkohola svaka CH2 grupa pove}ava vrednost Rm za oko 4. specifi~na i molarna refrakcija tako|e zavise od talasne du`ine.2 predstavlja zbir doprinosa pojedina~nih konstituenata: R1. Po{to indeks prelamanja zavisi od talasne du`ine propu{tene svetlosti i veli~ine koje su izvedene iz indeksa prelamanja.2 = 2 n +2 ρ1. Na primer. Molarna refrakcija sme{e dve te~nosti data je izrazom: x M +x M n2 – 1 . Aditivne i konstitutivne osobine molarne refrakcije mogu se koristiti za odre|ivanje sastava sme{e. molarna dis1 2 perzija. eksperimentalna Rm vrednost za benzol iznosi 26.2 = x1R1 + x2R2 gde su R1 i R2 molarne refrakcije komponenata 1 i 2. Obe disperzije imaju svojstvo aditivnosti i koriste se pri odre|ivanju tipa veze atoma u molekulu. Zahvaljuju}i ovim osobinama.

gustine pojedina~nih komponenata i molarnih masa komponenata. Indeks prelamanja odre|uje se pomo}u opti~kog instrumenta koji se naziva refraktometar. Ove jedna~ine va`e pod uslovom da zapremina sme{e predstavlja aditivnu vrednost zapremina komponenata. Najprostiji tipovi refraktometara su Abeov (Abbe). odnosno pod uglom od 90° u odnosu na normalu. va`i: Slika 2. [rafirani deo predstavlja neosvetljeni deo prizme. Da bi se to postiglo. indeksa prelamanja pojedina~nih komponenata. svetlost mora padati na dodirnu povr{inu dve sredine skoro paralelno. Ako bi se svetlost kretala suprotnim smerom. U tom slu~aju. zraci koji padaju pod uglom ve}im od grani~nog ne bi mogli pre}i u te~nost. za indeks prelamanja sme{e va`i izraz: n= n1V1 + n2V2 V1 + V2 (9) gde su: n1 i n2 – indeksi prelamanja te~nosti 1 i 2 V1 i V2 – zapremine te~nosti 1 i 2. Kada se jedna~ina (3) za prelamanje svetlosti primeni na sliku 2. odnosno sastav sme{e. Grani~ni ugao igr je najve}i ugao pod kojim se mo`e prelomiti zrak kad prelazi iz jedne sredine u drugu. Pulfrihov (Pulfrich) i imerzioni refraktometar.Iz izmerenih vrednosti indeksa prelamanja sme{e. ve} bi se odbijali od povr{ine prizme i ponovo u nju vratili. {to je poznato pod imenom totalna refleksija. Odre|ivanje indeksa prelamanja n neke te~nosti zasniva se na merenju grani~nog ugla igr pri prelasku svetlosti iz ispitivane te~nosti u staklenu prizmu poznatog indeksa prelamanja N (slika 2). gustine sme{e. prvo se mogu izra~unati molarne refrakcije komponenata iz jedna~ine (6). Put grani~nog zraka n . sin igr (11) 52 Medenica / Male{ev . pomo}u jedna~ina (7) i (8). sin igr Po{to je sin 90° = 1. odnosno prelazila iz prizme u te~nost. sin 90° = N . a potom i molski udeli komponenata. bi}e: (10) n = N .

pa se zato meri ugao iv.Grani~ni ugao u prizmi ne mo`e se direktno meriti. i i iv. Iz odnosa uglova igr. Shema Abeovog refraktometra W – izvor svetlosti O – ogledalo Q – donja prizma P – gornja prizma A1 i A2 – Ami}ijeve prizme T – teleskop L – vidno polje okulara K1 i K2 – kon~anice S – skala Eksperimentalna fizi~ka hemija 53 . (12) Slika 3. pod kojim grani~ni zrak izlazi iz prizme u vazduh. kao i podataka da je indeks prelamanja vazduha jednak jedinici. za indeks prelamanja te~nosti dobija se: n =√ N 2 – sin2 iv Princip rada Abeovog refraktometra prikazan je na slici 3.

Ako svetlost nije monohromatska. Svetlosni zraci reflektovani sa ogledala O prolaze kroz prizmu Q. koji stvara granicu izme|u levog tamnog dela. svetlost pada na vidno polje L sa ukr{tenim kon~anicama K1 i K2. Po prolasku kroz prizme. ova granica nije o{tra i sadr`i spektar boja. Propu{tanje monohromatske svetlosti manifestuje se pojavom o{tre granice izme|u tamnog i svetlog dela vidnog polja.Izvor svetlosti W mo`e biti bela svetlost. zraci se ponovo prelamaju i prolaze kroz teleskop T u kome se nalaze rotiraju}e Ami}ijeve (Amici) prizme A1 i A2. odnosno granice izme|u tamnog i svetlog polja na vidnom polju L. Pomo}u rotiraju}ih prizmi Q i P. grani~na linija se ponovo pomeri. Odre|ivanje indeksa prelamanja te~nosti vr{i se tako {to se prizme Q i P obr}u do pojave grani~nog ugla. a zatim se na skali S direktno pro~ita indeks prelamanja te~nosti. tako da se dovede u ta~ku preseka kon~anica. sun~eva ili obi~na volframova sijalica. koje pod izvesnim uglom propu{taju samo natrijumovu D liniju od 589. Ova povr{ina slu`i kao izvor svetlosnih zraka koji prolaze kroz sloj te~nosti debljine 0. koje propu{taju monohromatsku svetlost. ~ija je gornja povr{ina grubo izbru{ena. Zbog toga se vr{i obrtanje Ami}ijevih prizmi.3 nm. i desnog svetlog dela vidnog polja L. Na granici prizma P – vazduh.1 mm i prelamaju se na poliranoj povr{ini prizme P. 54 Medenica / Male{ev . Maksimalan ugao pod kojim se zrak prelama u prizmi P predstavlja grani~ni ugao.

Sa~ekati da se prizme osu{e isparavanjem etanola. I Odbaciti one vrednosti indeksa prelamanja koje najvi{e odstupaju i izra~unati srednju vrednost <n> (poglavlje Statisti~ka obrada rezultata u Prilogu). odvojiti donju prizmu Q od gornje P i »lenz« papirom (papir za brisanje opti~kih povr{ina) ili vatom natopljenom etanolom.URADITE SAMOSTALNO .. ne dodiruju}i prizmu pipetom.. Zavrtnjem na desnoj strani instrumenta izo{triti granicu.). Odre|ivanje molarne refrakcije rastvora Zadatak eksperimenta I Izmeriti deset puta vrednosti indeksa prelamanja analiziranog uzorka na sobnoj temperaturi. Ponovo zavrtnjem sa leve strane prizme podesiti granicu {to je mogu}e preciznije na presek kon~anica (dveju unakrsnih crnih linija). metodom »Studentove t-raspodele«. sa ta~no{}u koja karakteri{e instrument (1×10-4). I Statisti~kom obradom dobijenih rezultata. Merenje indeksa prelamanja Zavrtanj na levoj strani refraktometra okretati sve dok se na vidnom polju desnog okulara ne pojavi granica tamno-svetlo. Podi}i donju prizmu i pri~vrstiti je zavrtnjem za gornju. Aparatura i hemikalije G Abeov refraktometar (slika 4) G Analizirani rastvor Priprema Abeovog refraktometra Odvrnuti zavrtanj koji spaja prizme. obrisati obe prizme. I Na osnovu strukturne formule ispitivanog jedinjenja izra~unati molarnu refakciju Rm (izra~. Pipetom naneti analiziranu te~nost na celu povr{inu donje prizme Q. Iz poznate vrednosti molarne mase i gustine izra~unati molarnu refrakciju Rm (eksp. izra~unati ta~nost odre|ivanja indeksa prelamanja. Indeks prelamanja o~itava se na levom okularu (leva skala).). Eksperimentalna fizi~ka hemija 55 .

Iz srednjih vrednosti indeksa prelamanja. eksperimentalno odre|enih. Na ovaj na~in pro~itati deset puta vrednosti indeksa prelamanja. 56 Medenica / Male{ev . Abeov refraktometar O – ogledalo P – gornja prizma Q – donja prizma S. T – zavrtanj V – okular sa kon~anicom Z – okular sa skalom V Z S P Q O T Levi zavrtanj pomeriti do kraja skale u smeru najve}eg indeksa prelamanja i ponovo granicu tamnog polja doterati na presek kon~anica.Slika 4. poznatih vrednosti za gustinu i molarnu masu analizirane te~nosti izra~unati molarnu refrakciju Rme (eksperimentalno).

Rezultate prikazati tabelarno. Na osnovu razlike ∆Rm = Rme – Rmi i tabli~nih vrednosti molarnih refrakcija veza. Eksperimentalna fizi~ka hemija 57 . odrediti broj dvostrukih veza.Na osnovu poznate strukturne formule i tabli~nih vrednosti refrakcija atoma i veza (tablica 6 u Prilogu) izra~unati molarnu refrakciju Rmi (izra~unato).

Rezultati za molarnu refrakciju Rm (m3 mol-1) <n> M (kg mol-1) ρ (kg m-3) eksperimentalno izra~unato ∆Rm (m3 mol-1) BROJ (=)VEZA Jedinjenje____________________ 58 Medenica / Male{ev .REZULTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tabela 1. Rezultati merenja Merenje Indeks prelamanja (n) ∆n ∆2n <n> Tabela 2.

Statisti~ka obrada rezultata NAPOMENA: Kod statisti~ke obrade rezultata indeks prelamanja ozna~en je sa x. Eksperimentalna fizi~ka hemija 59 .Naziv Indeks refrakcije Broj merenja Parcijalna disperzija Standardna devijacija Standardna devijacija srednje vrednosti Faktor Studentove raspodele Ta~nost odre|ivanja Koeficijent varijacije Verovatni interval (interval pouzdanosti) Simbol <x> n S2 S S< x > t E K <x>±E Vrednost Tabela 3.

U tom smislu.POLARIMETRIJA (latinski polaris – polarizacija i gr~ki metria – merenje) Transverzalni talas nastaje kad ~estice osciluju u pravcu koji je normalan na pravac prostiranja talasa. elektri~nog i magnetskog. koja predstavlja talasno kretanje elektromagnetske prirode. Orijentacija elektri~nih oscilacija jednog svetlosnog talasa Eksperimentalna fizi~ka hemija 61 . koji emituje jedan atom. Slika 2. Teorijski princip Slika 1. pri ~emu treba uzeti u obzir da je magnetski talas uvek spregnut sa elektri~nim. Svetlosni talas λ – talasna du`ina svetlosti E – amplituda elektri~ne oscilacije H – amplituda magnetske oscilacije U ravni koja je normalna na put prostiranja svetlosti. mo`e se smatrati da i svetlost ima osobine transverzalnog talasa. kao elektri~ni oscilator. pojednostavljena orijentacija svetlosnog talasa prikazana je na slici 3. Svetlosni talas se sastoji od dva spregnuta talasa. u daljem tekstu bi}e prikazan samo elektri~ni talas u obliku vektora. elektri~ne i magnetske oscilacije jednog svetlosnog talasa normalne su jedna u odnosu na drugu (slika 2). Orijentacija svetlosnog talasa Slika 3. Osobine talasnog kretanja u mehanici mogu se preneti na svetlost. Po{to su elektri~ne i magnetske oscilacije normalne na pravac prostiranja svetlosti. koji se prostiru u ravnima koje su me|usobno normalne. kao i da mu je pravac oscilovanja normalan na pravac oscilovanja elektri~nog talasa. Na slici 1 prikazan je jedan svetlosni talas. Radi jednostavnijeg izlaganja.

pa je za dobijanje linearno polarizovane svetlosti potrebno jedan zrak ukloniti. razla`e na redovan i neredovan zrak. a drugi. Kad se monohromatska svetlost. Takva svetlost naziva se linearno polarizovana. Me|utim. koji se zove polaroid. liskun i turmalin. Oba zraka se delimi~no polarizuju. Nepolarizovan zrak se. svetlost se razla`e u dva zraka. pri ~emu se redovan zrak totalno reflektuje na grani~noj povr{ini izme|u kalcita i kanada-balzama. a osobinu da se polarizuje ima samo transverzalni talas. Neredovan zrak prolazi Medenica / Male{ev 62 . tako da zahvata ugao od 90° prema spolja{njim ravnima. Ravnomerne orijentacije svetlosnih talasa u svetlosnom zraku Slika 5. u zavisnosti od pravca kretanja kroz kristal i zove se neredovan zrak. Oba zraka su linearno polarizovana i po izlasku iz kristala se sjedinjuju. Proces kojim se obi~na svetlost prevodi u polarizovanu naziva se polarizacija. dok drugi ima razli~ite brzine. njihove ravni polarizacije su me|usobno upravne. Polaroid se sastoji od vi{e plo~a od stakla ili nekog drugog prozra~nog materijala. mo`e se zaklju~iti da se svetlost sastoji od velikog broja talasa. Kad svetlosni zrak padne pod uglom na povr{inu prve plo~e.Slika 4. svetlosni vektor (slika 3) ne menja svoj pravac u slu~aju kad je svetlost linearno polarizovana. kao na slici 4. tako da se pri izlasku iz polaroida dobija pribli`no linearno polarizovana svetlost. Drugim re~ima. propusti kroz jednu vrstu filtera. pro|e kroz plo~u. To je postigao Nikol (Nicol) koji je kristal islandskog kalcita prvo izrezao tako da dve suprotne ravni stoje pod uglom od 68° prema prirodnim ravnima kristala. Ravan u kojoj osciluje linearno polarizovan zrak naziva se ravan oscilovanja S0. tako da se pona{aju kao jedan talas (slika 3). tada se svi razli~ito orijentisani svetlosni talasi (prikazani na slici 4) orijenti{u u istom pravcu. Ravan oscilovanja S0 i ravan polarizacije Sp Ako se uzme u obzir ogroman broj atoma koji su razli~ito orijentisani u momentu emisije talasa. ~iji su vektori ravnomerno orijentisani u svim pravcima. jedan deo zraka se odbije. kao na slici 5. Pri prolazu kroz drugu plo~u polarizacija propu{tenog zraka je jo{ bolja. Prizma je. {to zna~i da su elektri~ne i magnetske oscilacije usmerene u jednom pravcu. prerezana po dijagonali. du` celog puta prostiranja svetlosti. Pri prolasku kroz islandski kalcit. a njihove ravni oscilacije su me|usobno normalne. pri prolasku kroz Nikolovu prizmu. a to je veliki broj talasa iste talasne du`ine. zatim. pa slepljene prozra~nim kanada-balzamom (slika 6). a zatim apsorbuje u crnom omota~u prizme. mnogo ve}i deo svetlosti. Prerezane povr{ine su ugla~ane. dok se ravan koja stoji normalno na ravan S0 zove ravan polarizacije Sp. Mnogi kristali imaju osobinu da polarizuju svetlost. kvarc. od kojih prvi ima iste brzine u svim pravcima kristala i zove se redovan.

pa se za dokazivanje i analizu polarizovane svetlosti koristi telo sli~no polarizatoru.kroz prizmu. Pri obrtanju analizatora intenzitet svetlosti se stalno menja. polarizovana svetlost prolazi kroz analizator bez promene intenziteta. Prola`enje polarizovane svetlosti kroz analizator P – polarizator A – analizator O – opti~ka osa Eksperimentalna fizi~ka hemija 63 . polarizovana svetlost ne mo`e pro}i kroz analizator. daju}i najbolje linearno polarizovan zrak za sve talasne du`ine vidljive svetlosti. a ga{enje se de{ava na 90° i 270°. Ako su opti~ke ose polarizatora i analizatora paralelne. koje se zove analizator A. Kad ose zaklapaju ugao od 90°. Slika 7. Nikolova prizma Telo koje obi~nu svetlost prevodi u polarizovanu naziva se polarizator P (slika 7). ~ija je ravan oscilacije vertikalna. kao na slici 8. kao na slici 7. s tim {to je najve}i kad ose zaklapaju uglove od 0° i 180°. Po prolasku kroz polarizator obi~na svetlost prelazi u polarizovanu. pod uslovom da je polarizator propustio potpuno linearno polarizovanu svetlost. Slika 6. Ljudsko oko ne mo`e primetiti razliku izme|u obi~ne i polarizovane svetlosti.

Te. da imaju desnu ili pozitivnu rotaciju. S. To je shematski prikazano na slici 9. Postoje supstancije koje su iste po sastavu. Neke od ovih supstancija okre}u ravan polarizovane svetlosti ulevo. a neke udesno. Pt) mogu stvoriti jedan ili vi{e asimetri~nih ili hiralnih centara u molekulu. ravan oscilacije polarizovanog zraka bi}e pomerena za izvestan ugao. Na primer. terpentin. cinober. Opti~ku aktivnost pokazuju jedinjenja sa asimetri~nom strukturom molekula. kristalni {e}er. Ga{enje polarizovane svetlosti u analizatoru Neke supstancije pokazuju osobinu da za izvestan ugao okre}u ravan oscilacije propu{tene polarizovane svetlosti. Pored ugljenika i atomi drugih elemenata (N. a za druge da su desnogire. Co. zbog ~ega }e intenzitet polarizovane svetlosti po prolasku kroz analizator biti smanjen. natrijum-hlorat. kvarc. P. Kada se rastvor opti~ki aktivne supstancije stavi izme|u polarizatora i analizatora. rastvor {e}era. Za prve se ka`e da su levogire. a neki desnu rotaciju. tj. 64 Medenica / Male{ev . strihnin-sulfat i dr.Slika 8. To su npr. a supstancije opti~ke aktivne. ako se gleda u pravcu prostiranja zraka. Ova pojava naziva se opti~ka rotacija. U mnogim organskim jedinjenjima opti~ka aktivnost poti~e od asimetri~nog ugljenikovog atoma. tj. odnosno da imaju levu ili negativnu rotaciju. a mogu imati suprotne smerove rotacije. neki kristali kvarca mogu imati levu. onog koji je vezan za ~etiri razli~ita atoma ili grupe.

tada je veli~ina tzv. ugla rotacije (obrtanja.1 nm) i natrijumova lampa sa `utom D linijom (λsrednje = 589.3 nm). Ako se za merenje ugla rotacije α koristi natrijumova lampa. skretanja) ravni oscilacije polarizovane svetlosti α. data jedna~inom: α = [α] . a temperatura rastvora iznosi 20°C. Eksperimentalna fizi~ka hemija 65 . a broj decimetara u metre. tako da [α] ima dimenzije: rad m2 kg-1. l . {e}er) nalazi u rastvoru. specifi~na rotacija defini{e se kao ugao rotacije polarizovane svetlosti α. skretanja). Naziva se specifi~na rotacija ili specifi~ni ugao rotacije (obrtanja. koji izazove rastvor opti~ki aktivne supstancije.Slika 9. talasne du`ine monohromatske svetlosti polarizovane pre prolaska kroz rastvor. c (1) gde je: l – du`ina stuba rastvora u [dm] c – koncentracija opti~ki aktivne supstancije u [gr cm-3] [α] – konstanta srazmere. onda se specifi~na rotacija obele`ava [α]D20. Specifi~na rotacija zavisi od talasne du`ine svetlosti i ova pojava naziva se rotaciona disperzija. prera~unavanje se vr{i tako {to se broj grama pretvori u kilograme. Prema jedna~ini (1). Zavisi od prirode supstancije. Po{to se veli~ina [α] izra`ava u SI jedinicama. koja se izra`ava u radijanima. a koncentracija rastvora iznosi 1 gr cm-3. broj kubnih centimetara u kubne metre. ako je du`ina stuba rastvora kroz koji svetlost prolazi 1 dm. kao i temperature rastvora. Standardni izvori monohromatske svetlosti su `ivina lampa sa zelenom linijom (λ = 546. Skretanje ravni oscilacije polarizovane svetlosti pri prolasku kroz opti~ki aktivnu supstanciju NZ – nepolarizovan zrak P – polarizator LPZ1 – linearno polarizovan zrak PC – polarimetarska cev sa opti~ki aktivnom supstancijom A – analizator LPZ2 – skretanje ravni linearno polarizovanog zraka za ugao α Ako se opti~ki aktivna supstancija (npr.

M (3) Slika 10. U po~etku se [α] menja. Ako se koncentracija izrazi brojem grama rastvorene supstancije u 100 g rastvora. Pomo}u molarne rotacije i jedna~ine (2) mo`e se izra~unati koncentracija opti~ki aktivnog rastvora u mol L-1. Shema jednog polarimetra. ~esto je u upotrebi i molarna rotacija. naziva se polarimetrija. Veli~ina ugla rotacije α meri se polarimetrom. Metoda za odre|ivanje koncentracije opti~ki aktivnog rastvora pomo}u ugla rotacije α. Priroda rastvara~a uti~e na vrednost specifi~ne rotacije. Shema polarimetra sa polusenkom L – izvor monohromatske svetlosti K – kolimatorsko so~ivo P’ – mala prizma P – polarizator C – polarimetarska cev A – analizator S – kru`na skala O – okular gde je M – molarna masa opti~ki aktivne supstancije. 66 Medenica / Male{ev . koja se obja{njava istovremenim prisustvom dva izomerna oblika u rastvoru. Specifi~na rotacija mo`e se menjati vremenom. Pri ve}im koncentracijama opti~ki aktivne supstancije javlja se i zavisnost [α] od koncentracije. 100 l . {to predstavlja te`insku procentnu koncentraciju. [α] (2) Pored specifi~ne. koja je data izrazom: [α]M = [α] . prikazana je na slici 10. onda se iz jedna~ine (1) dobija: c% = α . jer jedan izomer prelazi u drugi.Sa promenom temperature menja se i vrednost specifi~ne rotacije. {to zna~i da je do{lo do pojave mutarotacije. a kad se uspostavi ravnote`no stanje izme|u koncentracija jednog i drugog oblika izomera. U literaturi se naj~e{}e mogu na}i podaci za [α] na temperaturi od 20°C. [α] dobija konstantnu vrednost. a ima ih vi{e tipova. Za rastvore polarnih supstancija u polarnim rastvara~ima dokazano je da [α] opada sa porastom dipolnog momenta molekula rastvara~a.

kao kad je homogena osvetljenost vidnog polja pode{ena u odnosu na vodu. ravan oscilacije polarizovanog zraka skrenu}e za izvestan ugao u odnosu na opti~ku osu analizatora. Eksperimentalna fizi~ka hemija 67 . tamnija }e biti ona polovina vidnog polja koju ne pokriva prizma P’.Monohromatski zrak svetlosnog izvora L (naj~e{}e natrijumova lampa) prolazi kroz kolimatorsko so~ivo K. Zato je uz polarizator postavljena mala prizma P’. Me|utim. tako da okular ponovo bude osvetljen kao kad je u cevi bila voda. koja pokriva polovinu vidnog polja okulara. Pri ovim uslovima. koje svetlost u paralelnim zracima usmerava ka polarizatoru P. Ako polarizovana svetlost prolazi kroz polarimetarsku cev C sa vodom. To se posti`e tako {to se pokretna kru`na skala S. Ako se analizator postavi u ukr{ten polo`aj sa prizmom P’. a ugao koji se pro~ita na kru`noj skali bio bi jednak uglu rotacije α opti~ki aktivne supstancije. podesi da pokazuje nulu (α = 0°). pod uslovom da se u polarimetarskoj cevi ne nalazi opti~ki aktivna supstancija. za koji su obe polovine vidnog polja okulara podjednako osvetljene. Ako se analizator postavi u ukr{ten polo`aj sa polarizatorom (opti~ke ose im se nalaze pod uglom od 90°). Kada bi ljudsko oko imalo mo} pam}enja intenziteta svetlosti. Pri prolasku polarizovane svetlosti kroz opti~ki aktivan rastvor. ljudsko oko je u stanju da uo~ava samo razlike intenziteta svetlosti. Ovaj ugao na kru`noj skali predstavlja ugao rotacije α. Pokretni analizator se pomo}u kru`ne skale S dovede u polo`aj da obe polovine vidnog polja okulara budu podjednako osvetljene. zbog ~ega }e do okulara sti}i polarizovana svetlost manjeg intenziteta od maksimalnog. koja je povezana sa analizatorom. iz koga se pomo}u jedna~ine (2) izra~unava procentna koncentracija opti~ki aktivnog rastvora. To bi zna~ilo da je ponovo do{lo do poklapanja ravni oscilacije polarizovane svetlosti sa opti~kom osom analizatora. Ovaj polo`aj je obele`en nulom instrumenta na pokretnoj kru`noj skali S. Izme|u ova dva polo`aja postoji srednji. jedna polovina vidnog polja bi}e tamnija od druge. analizator bi se pomo}u kru`ne skale mogao okrenuti za izvestan ugao α. odnosno kad je u cevi voda. Kad se u cev sipa rastvor opti~ki aktivne supstancije. bi}e tamnija polovina vidnog polja koju ona pokriva. koja nije opti~ki aktivna. tako da im se opti~ke ose poklapaju. ~ime je ravan oscilacije polarizovane svetlosti ponovo postavljena pod isti ugao u odnosu na opti~ku osu analizatora. polarizator P i analizator A postave se u paralelan polo`aj (slika 7). polarizovana svetlost neometano prolazi kroz vodu i analizator i maksimalno osvetljava vidno polje okulara O. Opti~ka osa prizme P’ zaklapa ugao od 2° do 3° sa opti~kom osom polarizatora.

na skali neposredno pokazuju sadr`aj {e}era u uzorku koji se ispituje. pri odre|enim uslovima merenja. kamfor. Postoje polarimetri koji su specijalno namenjeni za odre|ivanje koncentracije {e}era. U industriji hrane. vo}nih sokova i {e}era koristi se za kvantitativnu analizu. Veoma je zna~ajna u farmaceutskim istra`ivanjima. a naro~ito je zna~ajna u obja{njenju stereohemijske strukture opti~kih izomera. tako da farmakopeje propisuju ovu metoda za ispitivanje i kontrolu opti~ki aktivnih jedinjenja. 68 Medenica / Male{ev . a skala im je tako kalibrisana da.Polarimetrija se koristi za kvalitativnu i kvantitativnu analizu opti~ki aktivnih jedinjenja. Zovu se saharimetri. kao {to su {e}eri. etarska ulja i dr.

I Za pet vrednosti ugla α izra~unati procentne koncentracije rastvora saharoze. natrijumova lampa 2 – polarizator 3 – prizma za stvaranje polusenke 4 – polarimetarska cev 5 – analizator 6 – kru`na skala s nonijusom 7 – okular 1 2 3 4 6 5 7 Eksperimentalna fizi~ka hemija 69 . standardnu devijaciju i gre{ku merenja. Aparatura i hemikalije G Polarimetar (slika 11) G Natrijumova lampa G Rastvor saharoze Slika 11. Odre|ivanje koncentracije rastvora saharoze Zadatak eksperimenta I Izvr{iti deset merenja ugla skretanja ravni polarizovane svetlosti za opti~ki aktivnu supstanciju (saharozu)..URADITE SAMOSTALNO . Polarimetar 1 – izvor svetlosti.. srednju vrednost koncentracije.

Cev staviti u aparat. pomeraju}i ga napred-nazad. a zatim nulu nonijusa poklopiti sa nulom skale. podesiti maksimalnu o{trinu granice tamnog i svetlog polja.5°. Rezultate prikazati tabelarno. a zatim standardnu devijaciju (poglavlje Statisti~ka obrada rezultata u Prilogu): n Σ (ci – <c>)2 S=± i=1 n–1 gde je: ci – koncentracija pojedina~nih merenja < c > – srednja vrednost izra~unatih koncentracija n – broj merenja. gre{ku odre|ivanja koncentracije: S<c> = S n Podatak za du`inu cevi dat je na samoj cevi (l = 200 mm). Polarimetarsku cev otvoriti sa jedne strane (paziti da se ne polomi staklena plo~ica). posebno plo~ice koje moraju biti potpuno ~iste. Postupak ponoviti deset puta. izjedna~iti osvetljenost oba polja i na skali pomo}u nonijusa pro~itati ugao skretanja ravni polarizovane svetlosti α. Pomeranjem poluge pokretne skale udesno. Merenja otpo~eti tek kada se dobije intenzivno `uta svetlost lampe. tj. Pomo}u okulara. Izra~unavanje Za pet vrednosti ugla α sa najmanjom apsolutnom gre{kom izra~unati koncentracije. Cev oprati destilovanom vodom i obrisati je. napuniti je i zatvoriti tako da ne ostane nimalo vazduha. a specifi~na rotacija saharoze iznosi [α] = 66. isprati sa malo analizirane te~nosti. 70 Medenica / Male{ev . Izra~unati standardnu devijaciju srednje vrednosti.Postupak Uklju~iti natrijumovu lampu preko prekida~a na transformatoru.

Tabela 1.5°×10-2 m2kg-1 Eksperimentalna fizi~ka hemija 71 . Rezultati merenja MERENJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 REZULTATI ci (%) ci – < c > (%) S (%) < c > ± S (%) S< c > (%) α (°)* < > – * (°) = π rad/180 l = 200 mm [α] = 66.

(5) Apsorpciona fotometrija KOLORIMETRIJA Odre|ivanje koncentracije obojenog rastvora FOTOMETRIJA Odre|ivanje koncentracije obojenog rastvora SPEKTROFOTOMETRIJA Odre|ivanje koncentracije rastvora metodom kalibracione krive .

boja i gr~ki metria . a ostali deo propu{ten (IP) (slika 2): Eksperimentalna fizi~ka hemija 75 . Danas su ovi instrumenti potisnuti iz laboratorija savremenim fotometrima i spektrofotometrima. Boja je vizuelni utisak koji se stvara u oku. ostavlja utisak `ute boje zna~i da je propustio `uti deo. masla~ak Slika 1. ova metoda ne mo`e se smatrati dovoljno ta~nom. Po{to se kao indikator koristi ljudsko oko. Ako predmet izgleda beo. zna~i da je upadna svetlost svih talasnih du`ina podjednako propu{tena ili reflektovana. U tu svrhu koriste se instrumenti – kolorimetri pomo}u kojih se vr{i pore|enje intenziteta boje ispitivanog rastvora i rastvora standarda. Boja kao posledica selektivne apsorpcije svetlosti Ako predmet. zna~i da je apsorbovao upadnu svetlost svih talasnih du`ina. ako je predmet crn. Naprotiv. jednim delom bi}e reflektovan (IR).merenje) 4 bela svetlost hν Kolorimetrija je vizuelna metoda kojom se na osnovu intenziteta boje rastvora mo`e odrediti njegova koncentracija. jednim delom apsorbovan (IA). osvetljen belom svetlo{}u (vidljivi deo spektra). a javlja se kao posledica selektivne apsorpcije svetlosti odgovaraju}ih talasnih du`ina upadne svetlosti (slika 1). Ako snop monohromatskog zra~enja (ta~no definisane talasne du`ine) intenziteta I0 pada na neko providno telo. odnosno apsorbovao je plavi deo vidljivog spektra. Teorijski princip apsorbuje plavo apsorbuje crveno Taraxacum officinale.KOLORIMETRIJA (latinski color .

Smanjenje intenziteta zra~enja I+dI – intenzitet upadne svetlosti ∫ I0 dI =k I ∫ db 0 (4) pri ~emu je I0 intenzitet upadne.303log 76 =k. Raspodela upadne svetlosti pri prolasku svetlosnog zraka kroz providnu sredinu gde je: k – konstanta srazmere koja zavisi od talasne du`ine upadne svet losti. Koeficijent apsorpcije dI/db ima negativan predznak jer je obrnuto srazmeran intenzitetu propu{tene svetlosti I. Smanjenje intenziteta zra~enja. odnosno: – ln Ip I0 I0 Ip =k. definisano je Lamberovim (Lambert) zakonom: – dI =k. Preure|enjem i integraljenjem jedna~ine (3) u granicama od I0 do Ip i b od 0 do b dobija se: Ip b – Slika 3. a Ip intenzitet propu{tene svetlosti. drugi apsorpcionu. pa se izraz IR/I0 mo`e zanemariti.I0 = IR + IA + IP Deljenjem ovog izraza sa I0 sledi: (1) IR I + A+ I0 I0 IP =1 I0 (2) Prvi ~lan predstavlja refleksionu. pri prolasku kroz sloj providnog tela odre|ene debljine (slika 3).b (5) Prelaskom na dekadne logaritme dobija se: 2. prirode supstancije i temperature I – intenzitet propu{tene svetlosti dI – deo intenziteta upadne svetlosti koji je apsorbovan db – debljina sloja kroz koji prolazi svetlost. Intenzitet reflektovane svetlosti IR je relativno mali.b (6) Medenica / Male{ev . a tre}i transparentnu mo} providnog tela (slika 2). du`ina opti~kog puta.I db (3) Slika 2. tzv.

10 –k’ . Apsorbancija A mo`e se predstaviti i kao negativan logaritam transparencije T: A = log I0 Ip = – log T (8) Lamberov zakon (7) mo`e se prikazati i u obliku eksponencijalne jedna~ine: Ip = I0 .a odatle linearni oblik jedna~ine Lamberovog zakona: A = log I0 Ip = k’ .b. Zbog toga je u Lamberov zakon uveo koncentraciju rastvora: A = log Odatle je: I0 Ip I0 Ip k’ = b. b (7) gde je: A – apsorbancija k’ = k/2.c (11) gde je: I0 – intenzitet upadne svetlosti Ip – intenzitet propu{tene svetlosti a – apsorpcioni koeficijent ili apsorptivnost (a = k’/c).303 – apsorptivnost providnog tela. Eksperimentalna fizi~ka hemija 77 . b (9) {to pokazuje da intenzitet propu{tene svetlosti eksponencijalno opada sa debljinom sloja kroz koju svetlost prolazi.c (10) c A = log = a. Ber (Beer) je skoro ceo vek kasnije prou~avao apsorpciju svetlosti u rastvorima i pokazao da je apsorbovana svetlost srazmerna koncentraciji rastvorene supstancije c. Ovaj zakon je univerzalan i va`i za gasove. te~nosti i transparentna ~vrsta tela.

pri stalnoj debljini sloja i temperature. Apsorbancija pokazuje linearnu zavisnost od koncentracije odre|ene molekulske vrste. Ako se koncentracija izra`ava u mol L–1.c (12) Tabela 1. naziva se molarni apsorpcioni koeficijent.c Du`ina opti~kog puta b b 78 Medenica / Male{ev . Jedna~ina (11) predstavlja matemati~ku formulaciju LamberBerovog zakona. Smanjenje intenziteta propu{tene svetlosti srazmerno je broju ~estica u jedinici zapremine rastvora. talasne du`ine svetlosti i temperature. U tabeli 1 date su definicije parametara Lamber-Berovog zakona. odnosno koncentraciji rastvora. Data je jedna~inom: a= A b. a debljina Ekstinkcioni koeficijent (ε) sloja 1 cm na definisanoj talasnoj du`ini Debljina sloja Debljina kivete Du`ina puta kojim prolazi svetlost kroz odre|enu sredinu A= A b. pri prolasku monohromatske svetlosti (ta~no definisane talasne du`ine). Matemati~ka definicija Naziv Propustljivost Simbol T Sinonim Transparencija Providnost – Definicija Deo upadne svetlosti koji je propu{ten Recipro~na vrednost transparencije T= Ip I0 I0 Ip Opacitet O O= Apsorpcija Aps% – Deo upadne svetlosti koji je apsorbovan Dekadni logaritam odnosa upadne i propu{tene svetlosti I0 – Ip I0 A = log I0 Ip Apsorbancija A Ekstinkcija (E) Opti~ka gustina (OD) Molarna apsorptivnost a Molarni apsorpcioni Apsorbancija rastvora ~ija je koeficijent koncentracija 1 mol L–1.Apsorpcioni koeficijent ili apsorptivnost a je karakteristi~na veli~ina za svaku molekulsku vrstu i zavisi od prirode rastvorene supstancije. Veli~ine Lamber-Berovog zakona i defini{e se kao apsorbancija pri prolazu svetlosti kroz sloj jedini~ne debljine i jedini~ne koncentracije rastvora.

koja se zasniva na izjedna~avanju intenziteta propu{tene svetlosti kroz uzorak i standard. Punom linijom prikazana je linearna zavisnost apsorbancije od koncentracije i predstavlja tzv. Koristi se metoda standarda. disocijacije molekula kod malih koncentracija rastvora ili pak kod ve}ih koncentracija usled asocijacije. Kolorimetrijska metoda se zasniva na Lamber-Berovom zakonu. polimerizacije ili stvaranja kompleksa. ne pona{a po Lamber-Berovom zakonu. U tu svrhu naj~e{}e se koristi Diboskov (Dubosq) kolorimetar (slika 5). Isprekidani delovi krive pokazuju odstupanje od Lamber-Berovog zakona. Slika 4. Svako odstupanje od prave linije pokazuje da se ispitivana supstancija. koje mo`e nastati usled hemijskih promena npr.Grafi~ki prikaz Lamber-Berovog zakona predstavljen je na slici 4. kalibracionu pravu za odre|enu talasnu du`inu. Promena apsorbancije sa koncentracijom rastvora Slika 5. Shema Diboskovog kolorimetra Eksperimentalna fizi~ka hemija 79 . u toj oblasti koncentracija.

Propu{tena svetlost Ip usmerava se preko reflektuju}e prizme u okular. sa standardim rastvorom S i analiziranim rastvorom A. mogu}e je odrediti nepoznatu koncentraciju analiziranog rastvora cx. pa za rastvor standarda va`i: A = a . Pomi~ne staklene prizme uronjene su u rastvore standarda i u analizirani rastvor. cs a za analizirani rastvor nepoznate koncentracije: (13) A = a . bx . a intenzitet propu{tene svetlosti zavisi od koncentracije i debljine sloja rastvora. koje se ogledalima usmerava na dve kivete. cx (14) Deljenjem jedna~ina dobija se izraz za izra~unavanje nepoznate koncentracije: cx = cs bs bx (15) O~itavanjem debljine sloja bx na skali instrumenta. Intenzitet upadne svetlosti za oba rastvora je isti. 80 Medenica / Male{ev . U tom slu~aju apsorbancije za oba rastvora su jednake.Izvor bele svetlosti (sun~eva svetlost ili volframova lampa) emituje polihromatsko zra~enje I0. bs . Pode{avanjem debljine sloja treba izjedna~iti intenzitete propu{tene svetlosti u okularu za oba rastvora.

Odre|ivanje koncentracije obojenog rastvora Zadatak eksperimenta I Pri debljinama sloja standardnog rastvora od bs = 10 i bs = 15 po deset puta izmeriti odgovaraju}e debljine slojeva bx analiziranog rastvora.. Diboskov kolorimetar 1 – ogledalo 2 – kiveta 3 – cilindri~na prizma 4 – okular 3 2 1 Eksperimentalna fizi~ka hemija 81 . 4 Slika 6.. za odgovaraju}e debljine slojeva bs = 10 i bs = 15. I Iz jedne od dve serije po deset izmerenih vrednosti za bx izdvojiti pet najpribli`nijih i izra~unati standardnu devijaciju S. Iz srednjih vrednosti < bx >. izra~unati procentne koncentracije analiziranog rastvora cx.URADITE SAMOSTALNO .

82 Medenica / Male{ev . U obe kivete sipati standardni rastvor. da ne bi do{lo do o{te}ivanja prizmi. Debljinu sloja bx pro~itati na nonijusu. Merenje Desnu kivetu isprati i napuniti rastvorom nepoznate koncentracije. na ve} opisan na~in. Ako polja u okularu nisu podjednako osvetljena.Aparatura i hemikalije G Diboskov kolorimetar (slike 5 i 6) G Obojen rastvor poznate i nepoznate koncentracije Kalibracija kolorimetra Prizme i kivete pa`ljivo oprati destilovanom vodom. NAPOMENA: Prizme postaviti u krajnji gornji polo`aj prilikom postavljanja i menjanja kiveta. pomeriti prizmu u krajnji gornji polo`aj. a zatim prizmu pomerati dok se intenziteti oba polja ne izjedna~e. pomerati desnu prizmu sve dok se polja ne izjedna~e. izvr{iti deset merenja za bx. Ogledalo podesiti tako da levo i desno polje u okularu budu maksimalno osvetljeni. Rezultate prikazati tabelarno. ponovo izjedna~iti intenzitete polja u okularu i pro~itati vrednost bx. koje se mogu pro~itati na skalama. a zatim rastvorom poznate koncentracije (standardom). Nagib ogledala ne sme se menjati do kraja eksperimenta. Kalibracija se vr{i tako {to se specijalnim zavrtnjem podesi desna skala kako bi debljina sloja ponovo pokazivala vrednost bs = 15. Ova merenja ponoviti deset puta. a zatim pomo}u levog i desnog zavrtnja spustiti prizme tako da debljine slojeva (rastojanje od dna kivete do donje povr{ine prizme uronjene u rastvor). budu jednake: bs = 15. Levu kivetu sa standardnim rastvorom postaviti tako da debljina sloja kroz koju svetlost prolazi bude bs = 10 i.

.. mm bx (mm) cx (%) ∆c (%) = cx – < c > S (%) < c > ± S (%) – Eksperimentalna fizi~ka hemija 83 .... Statisti~ka obrada rezultata 2 3 4 5 6 7 8 9 10 REZULTATI bs (mm) < bx > cx (%) Merenje 1 2 3 4 5 <n> cS = ..Tabela 1.....% bS = .... Rezultati merenja debljine sloja rastvora bx (mm) 1 10 15 Tabela 2..

Pomo}u jedna~ine (1) izra~unava se koncentracija c: c= I0 1 log Ip a. Naj~e{}e primenjivana metoda za odre|ivanje koncentracije rastvora je metoda standarda.b. Jedan od na~ina odre|ivanja koncentracije analiziranog rastvora sastoji se u tome da se izmeri intenzitet propu{tene svetlosti Ip. pri ~emu je intenzitet upadne svetlosti pode{en na 100%. Prema Lamber-Berovom zakonu za rastvor poznate koncentracije va`i: As = a . merenjem intenziteta svetlosti propu{tene kroz isti rastvor poznate koncentracije. cs (3) Eksperimentalna fizi~ka hemija 85 . b .b (2) Vrednost apsorpcionog koeficijenta a odre|uje se. tako|e.FOTOMETRIJA (gr~ki fotos – svetlost i metria – merenje) Fotometrija je metoda za odre|ivanje koncentracije obojenih rastvora. Zasniva se na neposrednom merenju intenziteta propu{tene svetlosti Ip kroz analizirani rastvor.c (1) gde je: a – apsorpcioni koeficijent koji predstavlja apsorpcionu mo} supstancije na datoj talasnoj du`ini b – du`ina svetlosnog puta kroz rastvor c – koncentracija analiziranog rastvora I0 – intenzitet upadne svetlosti Ip – intenzitet propu{tene svetlosti. Kod ove metode nije potrebno znati vrednost apsorpcionog koeficijenta. iz jedna~ine (2). iz koga se izra~unava koncentracija pomo}u Lamber-Berovog zakona: Teorijski princip A = log I0 Ip =a.

monohromatori su selektivni apsorpcioni filtri koji propu{taju spektralne trake talasnih du`ina u opsegu od 30 do 50 nm. Pored ovih postoje i fotometri sa dve foto}elije. Kod fotometara. prolaskom kroz kolimatorsko so~ivo. To su obi~no poli- 86 Medenica / Male{ev . S – slepa proba) D – detektor P – potenciometar A – miliampermetar Kod primene metode standarda treba voditi ra~una da koncentracije standardnog i analiziranog rastvora budu dovoljno bliske. propu{tenog kroz analizirani rastvor. ~ime se elimini{u gre{ke koje bi mogle nastati usled promene intenziteta svetlosnog izvora. Opti~ka shema fotoelektri~nog kolorimetra W – volframova sijalica S – kolimatorsko so~ivo F – filtar K – odeljak za kivete (A – analizirani rastvor. Instrumenti kojima se meri intenzitet zra~enja. nazivaju se fotometri ili fotoelektri~ni kolorimetri. Na slici 1 prikazana je opti~ka shema fotoelektri~nog kolorimetra s jednom foto}elijom. Deljenjem prethodnih jedna~ina dobija se izraz za izra~unavanje nepoznate koncentracije: cx = cs Ax As (5) Slika 1. odnosno sa dva odvojena svetlosna snopa. b . tako da linearna zavisnost A = f(c) va`i u intervalu ovih koncentracija (str 95).a za isti rastvor nepoznate koncentracije: Ax = a . cx (4) gde je proizvod ab isti za oba rastvora. usmerava u paralelnim snopovima na monohromator. Izvor polihromatske svetlosti (volframova sijalica) emituje belu svetlost koja se.

tako {to rastvor i filtar moraju biti komplementarnih boja (tablica 1). Rastvor apsorbuje deo svetlosti. To zna~i da filtar mora imati maksimalnu sposobnost propu{tanja onih talasnih du`ina svetlosti koje rastvor maksimalno apsorbuje (slika 2). a drugu u vrednostima apsor- Eksperimentalna fizi~ka hemija 87 . proporcionalna je intenzitetu propu{tene svetlosti. koja se o~itava na miliampermetru. koji svetlosnu energiju pretvara u elektri~nu. Izbor filtra zavisi od boje rastvora koji se analizira.rane plo~ice od obojenog stakla ta~no definisanih spektralnih karakteristika. Nastala ja~ina struje. Boja rastvora `uto-zelena `uta oran` crvena purpurna ljubi~asta plava plavo-zelena zeleno-plava Boja filtra ljubi~asta plava plavo-zelena zeleno-plava zelena `uto-zelena `uta oran` crvena Talasna du`ina (nm) 400–435 435–480 480–490 490–500 500–560 560–580 580–595 595–650 650–750 Slika 2. prolazi kroz kivetu sa rastvorom. Komplementarnost filtara i boje rastvora ) Izdvojena svetlost uske oblasti talasnih du`ina. Apsorpcioni spektri rastvora ( i filtra ( ) Tablica 1. Skala mernog instrumenta (miliampermetra) obi~no ima dve podele. koja je pribli`no monohromatska. jednu u vrednostima transparencije u procentima (T%). a propu{tena svetlost pada na detektor (kod fotometra se koristi foto}elija).

prema jedna~ini (5) izra~unava se koncentracija rastvora cx. (7) 88 Medenica / Male{ev . odnosno na A = 0. Pomo}u odgovaraju}eg potenciometra podesi se igla na 100% T. igla }e se zaustaviti na vrednosti apsorbancije. Iz izmerenih vrednosti apsorbancija standardnog i analiziranog rastvora As i Ax i poznate koncentracije standardnog rastvora cs. na skali se mo`e istovremeno pro~itati vrednost T%. tako {to se 100% T poklapa sa A = 0. koji se naziva slepa proba. 100 (6) Cela skala u T% mo`e se podesiti tako da bude jednaka intenzitetu upadne svetlosti I0. odnosno Ip i odgovaraju}a apsorbancija. Prema tome. koje imaju veliki broj oficinalnih postupaka kvantitativne apsorpcione fotometrije pri odre|ivanju mnogih parametara va`nih u biohemiji. Igla instrumenta zauze}e neki polo`aj na skali. za transparenciju u procentima va`i: Ip T% = I0 . koja se izra~unava iz izraza: 100 A = log Ip Merenja se vr{e tako {to se svetlost prvo propu{ta kroz kivetu sa rastvara~em. koja je srazmerna koncentraciji rastvorka. Propu{tanjem svetlosti kroz kivetu sa analiziranim rastvorom. Po{to je skala podeljena na 100 jednakih delova. dobija se da je T% = Ip.bancije (A). Zamenom u jedna~inu (6). Po{to je T = Ip/I0. Fotometrija je na{la {iroku primenu u svim analiti~kim laboratorijama. naro~ito biohemijskim. ~ime se kompenzuje apsorpcija koja poti~e od kivete i rastvara~a. va`i jednakost I0 = 100.

str 87) i postaviti u opti~ki sistem. Eksperimentalna fizi~ka hemija 89 .. posebno preko pro~itane i izra~unate vrednosti apsorbancija. Aparatura i hemikalije G Fotometar MA 9507 ISKRA – Kranj (slika 3) G Obojeni rastvor poznate i nepoznate koncentracije Slika 3. Iz srednjih vrednosti izra~unati procentnu koncentraciju rastvora. Odre|ivanje koncentracije obojenog rastvora Zadatak eksperimenta I Izvr{iti po pet merenja apsorbancija A i intenziteta propu{tene svetlosti I za rastvore poznate i nepoznate koncentracije. Fotometar MA 9507 ISKRA – Kranj 1 – zavrtanj za korekciju mehani~kog nultog polo`aja kazaljke 2 – mre`ni prekida~ 3 – preklopnik PRIPRAVA-MERITEV (priprema-merenje) 4 – indikatorsko svetlo 5 – filtar u opti~kom sistemu 6 – kiveta u opti~kom sistemu 7 – potenciometar grube regulacije A = 0 8 – potenciometar fine regulacije A = 0 9 – filtri u spremi{tu 10 – stalak za kivete 2 4 3 7 10 1 8 9 6 5 Priprema Prema boji analiziranog rastvora izabrati odgovaraju}i filtar komplementarne boje (tablica 1..URADITE SAMOSTALNO .

Obe kivete dobro oprati i isprati destilovanom vodom. U otvor staviti kivetu sa destilovanom vodom i pomo}u potenciometara grobo i fino podesiti iglu galvanometra na »0« ekstinkcije (apsorbancije). Izra~unavanje Izra~unavanje cx treba izvr{iti posebno preko gornje skale iz srednjih vrednosti As i Ax i posebno preko donje skale iz izra~unatih vrednosti As i Ax (iz srednje vrednosti Is izra~unati As. Apsorbanciju A ~itati sa ta~no{}u od 1×10-3. Tako se elimini{e apsorbancija koja poti~e od slepe probe (rastvara~ i kiveta). U jednu sipati destilovanu vodu. Na zadnjoj strani aparata uklju~iti mre`ni prekida~ i ostaviti nekoliko minuta da se lampa zagreje. Preklopnik priprava-meritev (priprema–merenje) postaviti u polo`aj priprava. Merenje Preklopnik sa polo`aja priprava prebaciti na meritev. 90 Medenica / Male{ev . Kivetu sa vodom brzo zameniti kivetom sa rastvorom poznate koncentracije i pro~itati skretanje na obema skalama (na gornjoj skali As. U toku merenja deo kivete ispod oznake ne sme se dodirivati prstima. Postupak sa vodom i rastvorom ponoviti pet puta. tako da se igla i njen lik u ogledalu poklope. a iz srednje vrednosti Ix izra~unati Ax): As = log 100 <Is> Ax = log 100 <Ix> (8) NAPOMENA: ^itanje apsorbancije A i intenziteta propu{tene svetlosti I obaviti pri maksimalnom otklonu igle galvanometra. Rezultate prikazati tabelarno. Te~nost u kivete sipati iznad oznake. Zatim na isti na~in izvr{iti merenje apsorbancije rastvora nepoznate koncentracije (Ax) i intenziteta propu{tene svetlosti (Ix). a na donjoj vrednost Is). a drugu isprati rastvorom poznate koncentracije i sipati rastvor.Pre uklju~ivanja aparata proveriti da li su potenciometri grobo (grubo) i fino (fino) okrenuti do kraja ulevo. ~itaju}i skalu jednim okom. a zatim kivete obrisati filtar-hartijom. Za to vreme pripremiti kivete. a intenzitet propu{tene svetlosti I sa ta~no{}u od 1×10-1 (ta~nost instrumenta).

....Tabela 1. Rezultati merenja apsorbancije i transparencije STANDARD (c = . Rezultati izra~unavanja koncentracije MERENJEM APSORBANCIJE < As > < Ax> cx (%) < Is > Is (%) Ax REZULTATI ANALIZIRANI RASTVOR cx (%) Ix (%) MERENJEM TRANSPARENCIJE < Ix > < As > < Ax > cx (%) Eksperimentalna fizi~ka hemija 91 . %) MERENJE As 1 2 3 4 5 <n> Tabela 2.

pa se UV/VIS apsorpciona spektroskopija naziva jo{ i elektronska spektroskopija. Elektromagnetsko zra~enje Apsorpcija zra~enja u ultraljubi~astoj (UV) i vidljivoj (VIS) oblasti izaziva pobu|ivanje (ekscitaciju) elektrona. odnosno onu energiju zra~enja koja mo`e izazvati energetske promene stanja u atomu ili molekulu date supstancije. a u tabeli 1 i dejstvo zra~enja na molekul.SPEKTROFOTOMETRIJA Spektrofotometrija je metoda koja izu~ava apsorpciju ta~no definisanog monohromatskog zra~enja dobijenog specijalnim prizmama ili re{etkama. Apsorbovano zra~enje prouzrokuje energetske promene u molekulu. π ¡ π*). U tabeli 2 prikazane su neke hromofore i odgovaraju}e vrednosti talasnih du`ina pri kojima se de{avaju elektronski prelazi. Apsorpcija hromofora poti~e od elektronskih prelaza sa osnovnog na vi{i nivo (n ¡ σ*. Ovom metodom prou~avaju se spektri supstancija u molekulskom stanju. Podela elektromagnetskog zra~enja Eksperimentalna fizi~ka hemija 93 . Na slici 1 prikazana je podela elektromagnetskog zra~enja. koji se de{avaju zbog apsorpcije odre|enih frekvencija zra~enja. odnosno frekvencija. Tip zra~enja Talasna du`ina γ zraci χ zraci UV VIS IR mikrotalasi radiotalasi 100 fm – 100 pm 6 pm – 100 nm 100 – 390 nm 390 – 800 nm 800 nm – 200 µm 200 µm – 10 cm > 10 cm Dejstvo zra~enja jonizacija jonizacija pobu|ivanje elektrona pobu|ivanje elektrona pobu|ivanje oscilacija pobu|ivanje rotacija pobu|ivanje rotacija Teorijski princip Tabela 1. tzv. hromofore. pa se na osnovu analize spektra mogu protuma~iti i strukture molekula. Od ukupne koli~ine zra~enja supstancija apsorbuje samo one frekvencije. n ¡ π*. uz prikaz talasnih du`ina. Nosioci apsorpcije u molekulu su male atomske grupe. Slika 1.

odnosno identifikacija analizirane supstancije. Kako apsorpcioni spektar zavisi od sastava i strukture molekula. odnosno talasna du`ina na kojoj rastvor maksimalno apsorbuje (λmax). to se njegovim tuma~enjem mo`e izvr{iti kvalitativna analiza. Slika 2.c (1) 94 Medenica / Male{ev . tada se i spektar sastoji iz vi{e traka i naziva se apsorpcioni spektar ili kriva spektralne raspodele. polu{irina trake (∆λ) i molarni apsorpcioni koeficijent (amax) koji se izra~unava iz Lamber-Berovog zakona: amax = gde je: Amax – apsorbancija na λmax b – du`ina svetlosnog puta c – koncentracija rastvora. Apsorpcionu traku karakteri{e polo`aj trake. Apsorpciona traka Amax b.Tabela 2. Ukoliko molekul sadr`i vi{e hromofora. Hromofora >C = C< >C = O >C = N – >C = S< –N=O λmax (nm) 170 180 190 500 600 Elektronski prelaz π ¡ π* π ¡ π* π ¡ π* n ¡ π* n ¡ π* Svakom elektronskom prelazu odgovara pojava jedne apsorpcione trake u spektru (slika 2).

Iz izmerene apsorbancije Ax za rastvor nepoznate koncentracije.Slika 3. koja je data koeficijentom ∆A/∆c. Merenje apsorbancije vr{i se na talasnoj du`ini na kojoj analizirani rastvor najvi{e apsorbuje (ili nekoj drugoj optimalnoj talasnoj du`ini). kako je ozna~eno na slici 3. Kalibraciona kriva Ax – apsorbancija rastvora nepoznate koncentracije cx – nepoznata koncentracija Kvantitativna analiza se zasniva na Lamber-Berovom zakonu. Za izra~unavanje koncentracije analiziranog rastvora naj~e{}e se koristi metoda kalibracione krive. ~ime se posti`e najve}a osetljivost metode. Shema jednokanalnog spektrofotometra L – izvor kontinualnog zra~enja S – kolimatorsko so~ivo UR – ulazni razrez M – monohromator IR – izlazni razrez K – kiveta sa rastvorom F – fotodetektor R – ure|aj za merenje i registrovanje fotostruje Eksperimentalna fizi~ka hemija 95 . sa kalibracione krive se grafi~kim putem odredi cx. Za merenje apsorpcionih spektara koriste se opti~ki instrumenti – spektrofotometri (slika 4). Za niz rastvora poznatih koncentracija izmere se apsorbancije na talasnoj du`ini λmax i konstrui{e dijagram A = f(c) (slika 3). Slika 4.

jer ne apsorbuju vidljivu oblast spektra. Svetlosni zrak se prelama na grani~nim povr{inama prizme i prolaze}i kroz prizmu menja svoj pravac. Postoje dva tipa ovih izvora zra~enja: 1. Monohromatori su opti~ki delovi spektrofotometra koji izdvajaju monohromatsku svetlost. To su kvarcne cevi napunjene vodonikom ili deuterijumom. o ~emu se mora voditi ra~una tokom spektrofotometrijskih merenja. Izvore sa elektri~nim pra`njenjem predstavljaju vodoni~na i deuterijumova lampa. Kao monohromatori naj~e{}e se koriste opti~ke prizme i difrakcione re{etke. 96 Medenica / Male{ev . volframa ili njegove legure. odnosno u oblasti talasnih du`ina od 350 do 1000 nm. Na mestima ureza dolazi do difrakcije svetlosnog snopa. Kako se volframovo vlakno vremenom oksidi{e.Osnovni delovi spektrofotometra su: K Izvor svetlosti K Monohromator K Fotodetektor Kod apsorpcione spektrofotometrije koriste se izvori sa kontinualnim zra~enjem. blisku ultraljubi~astu i blisku infracrvenu oblast spektra. Difrakcione re{etke su staklene plo~ice na kojima su urezane linije (otvori) na podjednakom rastojanju jedna od druge. odnosno svetlost odre|ene. Zraci ve}e talasne du`ine imaju ve}i ugao skretanja. Izlazni ugao svetlosnog zraka ima razli~ite vrednosti za razli~ite talasne du`ine. odnosno monohromatski zrak sadr`i i strane talasne du`ine. odnosno zagrevnom niti ili spiralom od nekog te{ko topivog metala. Termi~ke izvore zra~enja predstavljaju lampe sa vlaknom. to mo`e do}i do promene spektralne raspodele emitovane svetlosti. Nedostatak difrakcionih re{etki je u tome {to daju spektre vi{eg reda. termi~ki 2. jer prizme od opti~kog stakla apsorbuju UV zra~enje. izvori sa elektri~nim pra`njenjem. Primenjuju se u opsegu talasnih du`ina od 160 do 380 nm. Ovi izvori koriste se za vidljivu. ta~no definisane talasne du`ine. u kojima se vr{i elektri~no pra`njenje. U vidljivoj oblasti mogu se koristiti prizme od opti~kog stakla. Kod savremenijih instrumenata danas se sve vi{e koristi kvarc-jodna lampa u oblasti od 300 do 1000 nm. U UV oblasti se koriste samo prizme od kvarca. npr.

par slobodan elektron – {upljina. Svetlost pada na povr{inu katode i izbija elektrone sa povr{ine metala. Elektroni padaju na anodu i prolaze kroz galvanometar pod uticajem pozitivnog pola izvora struje. Cezijumova katoda je osetljiva u {irokoj spektralnoj oblasti od 250 do 1200 nm. Selenska foto}elija Eksperimentalna fizi~ka hemija 97 . Ova fotostruja je dovoljno velika (10 – 100 µA) i mo`e se meriti mikroampermetrom. zlata. elektroni se usmeravaju preko tankog filma i spolja{njeg elektri~nog kola do tre}eg sloja. te`e}i da se integri{u sa svojom {upljinom. koji ima mali potencijal jonizacije. koja se mo`e meriti na osetljivom instrumentu. Anoda je u obliku `ice. Drugi sloj je od poluprovodnog materijala. fotostruju. Ovoj foto}eliji nije potreban spolja{nji izvor struje. Svetlosni fotoni dovoljno velike energije prolaze kroz tanak film i izbijaju elektrone iz selena. a katoda od natrijuma u UV Slika 5. tanak film od platine. Katoda je tanak sloj alkalnog ili zemnoalkalnog metala koji ima fotoelektri~na svojstva.Fotodetektori su ure|aji koji slu`e za merenje intenziteta propu{tene svetlosti. srebra ili olova. zbog ~ega se ova foto}elija naziva i selenska foto}elija. Nedostatak ove foto}elije je {to se brzo »zamara«. Gasna ili vakuumska foto}elija (elektronska fotocev) je zatvorena kvarcna cev (ili staklena cev sa kvarcnim prozorom) koja sadr`i neki inertan gas pod malim pritiskom ili je pod vakuumom (slika 6). stvaraju}i tzv. naj~e{}e selena. sa najve}om osetljivo{}u na 550 nm. gasne ili vakuumske foto}elije i fotomultiplikatori. ~iji je intenzitet srazmeran intenzitetu svetlosti. Fotocev je povezana sa osetljivim galvanometrom i jednosmernim izvorom struje. Ovaj fotodetektor se sastoji iz tri sloja: prvi je za svetlost polupropustljiv. Posledica razlike potencijala izme|u prvog i tre}eg sloja je pojava struje. Fotodetektori sa zapre~nim slojem (fotoelementi) (slika 5) koriste se u vidljivoj oblasti spektra. stvaraju}i fotostruju. Zbog velikog otpora koji vlada u selenu kao poluprovodniku. Ovi elementi pretvaraju propu{tenu svetlost u elektri~nu. tzv. Ip (7) Fotodetektori se mogu podeliti u tri grupe: fotodetektori sa zapre~nim slojem. pa je pogodna za rad na terenu. {to zna~i da intenzitet fotostruje opada pri du`em kontinualnom osvetljavanju. Zavisnost intenziteta fotostruje i od intenziteta propu{tene svetlosti Ip prikazana je jedna~inom: i = k . odnosno fotostruje. Prvi sloj je preko elektri~nog provodnika i osetljivog mikroampermetra ili galvanometra povezan sa tre}im slojem. Tre}i sloj je od gvo`|a ili bakra.

a time i mala osetljivost metode za odre|ivanje koncentracije. ta~ka prelaza. Ova foto}elija nije pogodna za rad sa malim intenzitetima svetlosti. jer se dobija mali intenzitet fotostruje. Fotomultiplikator je ure|aj za merenje malih intenziteta svetlosti. pa iz susedne elektrode (dinode) izbijaju vi{e novih elektrona. Koristi se da bi se poja~ao signal. Slika 7. Na ovaj na~in primarna fotostruja mo`e se uve}ati i sto hiljada puta. U spektrofotometru se nalaze dve foto}elije (crvena i plava). Zbog postojanja elektri~nog polja. a izbor zavisi od dela spektra u kome se vr{e merenja. koji se usmeravaju ka anodi. Vakuumska foto}elija oblasti. Pomenuti proces ponavlja se u zavisnosti od broja postavljenih dinoda i ja~ine elektri~nog polja. Fotomultiplikator A – anoda K – katoda D – dinoda Fotoni upadne svetlosti koji padaju na katodu izbijaju elektrone. koja predstavlja talasnu du`inu na ko- 98 Medenica / Male{ev . Karakteristi~na veli~ina je tzv.Slika 6. elektroni dobijaju veliku kineti~ku energiju. odnosno intenzitet primarne fotostruje (slika 7).

Staklene kivete se koriste samo u vidljivom delu spektra. Ulazni razrez ima ulogu da bude predmet. postoje i dvokanalni spektrofotometri ~ija je prednost u istovremenom merenju slepe probe i analiziranog rastvora. Kolimatorsko so~ivo slu`i da svetlost. [irinom izlaznog razreza odre|uje se interval talasnih du`ina svetlosti u kome se nalazi svetlosni talas koji izlazi iz monohromatora. Osim jednokanalnih. usmeri u paralelnom snopu ka monohromatoru. Eksperimentalna fizi~ka hemija 99 . kao i da smanji gubitak (rasejanje) svetlosnog zraka. ~iji se monohromatski lik formira u ravni izlaznog razreza. koja mo`e nastati izme|u pojedina~nog merenja slepe probe i uzorka. razrez. Ona se obi~no nalazi na oko 625 nm i povremeno se mora kontrolisati. ~ime se izbegava promena intenziteta upadnog zra~enja.joj obe foto}elije pokazuju istu osetljivost. jer apsorbuju UV zra~enje. Opti~ki deo spektrofotometra ~ine kolimatorsko so~ivo. ogledala i kivete. odnosno istu apsorbanciju. Opti~ki sistem slu`i da usmeri svetlosne zrake kroz spektrofotometar. a kvarcne mogu i u vidljivoj i UV oblasti spektra. koja se pri prolasku kroz ulazni razrez prostire na sve strane.

. Za zadate vrednosti koncentracija c2. u sud sipati zapreminu V1 osnovnog rastvora. Odmerni sud isprati destilovanom vodom i na isti na~in pripremiti ostale rastvore. str 103 i 104) (Uputstvo za rad dato je na strani 103) G Staklene kivete 1 cm G Analizirani rastvor Priprema rastvora Od osnovnog rastvora poznate koncentracije (c1) napraviti {est rastvora razli~itih koncentracija (c2). koji se iz birete odmerava u odmerni sud (V2 = 25 mL). I U odre|enom opsegu talasnih du`ina izmeriti apsorbancije (sa ta~no{}u 1×10-3) rastvora najve}e koncentracije i nacrtati apsorpcioni spektar: A = f(λ).URADITE SAMOSTALNO . koriste}i izraz c1V1 = c2V2. ve} pripremljen. 100 Medenica / Male{ev . Odre|ivanje koncentracije rastvora metodom kalibracione krive Zadatak eksperimenta I Napraviti {est vodenih rastvora poznatih procentnih koncentracija ispitivane supstancije. dodati destilovanu vodu do oznake. izra~unati zapremine (V1) osnovnog rastvora c1. I Na λmax izmeriti apsorbanciju rastvora nepoznate koncentracije i grafi~kim putem odrediti koncentraciju cx. Aparatura i hemikalije G Spektrofotometar Unicam SP 600 (slike 8 i 9. promu}kati rastvor i preneti u. Koriste}i maksimalnu ta~nost birete. I Izmeriti apsorbancije svih {est rastvora na λmax i nacrtati kalibracionu krivu: A = f(c). Odrediti λmax. ~ist i suv erlenmajer..

Kivetu prethodno isprati rastvorom ~ija se apsorbancija meri. kao {to je prikazano na slici 3. Odre|ivanje nepoznate koncentracije Za rastvor nepoznate koncentracije cx izmeriti apsorbanciju na λmax. Koncentraciju odrediti grafi~kim putem. Talasna du`ina na kojoj rastvor najvi{e apsorbuje obele`ava se sa λmax. Konstruisati dijagram funkcije A = f(c) (slika 3). Merenja vr{iti na polo`aju blue (plava foto}elija) sa pomakom od 10 nm. u kome sve ta~ke treba da le`e na pravoj koja je definisana Lamber-Berovim zakonom. da ne bi do{lo do promene koncentracije. Konstruisanje kalibracione krive Izmeriti apsorbancije svih {est pripremljenih rastvora poznatih koncentracija na λmax. kao {to je predstavljeno na slici 3. Merenjem apsorbancija na ovoj talasnoj du`ini posti`e se najve}a osetljivost metode. rastvora najve}e koncentracije) i nacrtati apsorpcioni spektar (slika 2). NAPOMENA: Pri konstruisanju kalibracione krive voditi ra~una da numeri~ku podelu apsorbancije i koncentracije treba po~eti od »nule«.Apsorpcioni spektar (spektrofotogram) U odre|enom opsegu talasnih du`ina izmeriti apsorbancije jednog od pripremljenih rastvora (npr. Eksperimentalna fizi~ka hemija 101 . Rezultate prikazati tabelarno i grafi~ki. Ova kalibraciona kriva slu`i za odre|ivanje koncentracije rastvora grafi~kim putem.

REZULTATI Tabela 1...... nm Medenica / Male{ev 102 ..... nm λmax = ...% V2 = 25 mL Tabela 3. Priprema rastvora c2 (%) V1 (mL) Tabela 2. Kalibraciona kriva c (%) A Tabela 4. Grafi~ko odre|ivanje nepoznate koncentracije Ax cx (%) λmax = ... Apsorpcioni spektar λ (nm) A c1 = ....

UPUTSTVO ZA RAD NA SPEKTROFOTOMETRU UNICAM SP 600 Slika 8. Pomeranjem polo`aja prizme pomo}u bira~a talasnih du`ina. Spektrofotometar Unicam SP 600 1 – izvor svetlosti 2 – filtar 3 – nosa~ kiveta 4 – bira~ foto}elija 5 – glavni preklopnik 6 – bira~ talasne du`ine 7 – regulator elektri~ne nule 8 – regulator nule instrumenta 9 – potenciometar za pode{avanje apsorbancije 10 – merni instrument 11 – skala talasnih du`ina 12 – skala A/T 4 6 2 3 9 1 11 7 10 12 5 8 Eksperimentalna fizi~ka hemija 103 . {irina otvora mo`e se menjati da bi foto}elija uvek reagovala sa istom osetljivo{}u. [irina otvora mo`e se menjati i od nje zavisi i {irina svetlosne trake. a zatim ka foto}eliji (7 ili 8) koje se biraju prema oblasti radnih talasnih du`ina. Izvor svetlosti (1) emituje polihromatsku svetlost koja se sistemom ogledala (2) usmerava do monohromatora.Opis UNICAM SP 600 je spektrofotometar kompenzacionog tipa koji meri intenzitete propu{tene svetlosti u oblasti talasnih du`ina od 350 do 1000 nm. Opti~ka shema aparata prikazana je na slici 9. Ovako dobijena monohromatska svetlost usmerava se ka kiveti (5). na otvor (3) usmerava se svetlost odre|ene talasne du`ine. odnosno prizme (4) koja vr{i razlaganje svetlosti. Za razli~ite talasne du`ine.

Nosa~ vratiti tako da se bela strelica poklopi sa brojem »1« na poklopcu nosa~a (svetlosni snop tada prolazi kroz rastvara~). Postaviti radnu talasnu du`inu (6) i izabrati odgovaraju}u talasnu du`inu (4). Priprema za merenje Izvaditi nosa~ kiveta (3) i u polo`aj »1« staviti kivetu sa rastvara~em – slepa proba (destilovana voda). Slika 9. Okrenuti glavni preklopnik (5) sa leve strane mernog instrumenta sa polo`aja of (isklju~eno) na zero (nula) i pri~ekati 10 minuta da se lampa zagreje i stabilizuje. Opti~ka shema spektrofotometra Unicam SP 600 1 – izvor svetlosti (volframova lampa) 2 – ogledalo 3 – otvor (slit) 4 – monohromator (staklena prizma) 5 – kivete 6 – zastor foto}elija 7 – plava foto}elija 8 – crvena foto}elija 104 Medenica / Male{ev . a u polo`aj »2« kivetu sa rastvorom.Uklju~ivanje aparata Uklju~iti aparat u struju preko stabilizatora napona.

Potenciometrom iznad skale sa oznakom absorbance (apsorbancija) (9) ponovo podesiti iglu mernog instrumenta na nulu. a koja nije posledica osvetljenosti foto}elije. a za λ > 400 nm filtar br. s tim {to se pode{avanje elektri~ne nule ne mora vr{iti ako je napon napajanja stabilan. Vrednosti na gornjoj skali predstavljaju transparentnost. 2. a glavni preklopnik postaviti na test (uzorak). a za λ > 625 nm crvenu foto}eliju. Za talasne du`ine λ < 625 nm koristiti plavu. Ovim se elimini{e tamna struja koja poti~e od tzv. Na ovaj na~in elimini{e se apsorbancija slepe probe.Merenje a) Pode{avanje elektri~ne nule: pri polo`aju glavnog preklopnika na zero. Preklopnik vratiti na zero i pro~itati vrednost apsorbancije na donjoj skali. 3. c) O~itavanje apsorbancije: poklopac nosa~a kiveta pomeriti u polo`aj »2« (svetlost prolazi kroz ispitivani rastvor). tako da se igla mernog instrumenta ponovo vrati na nulu. propu{tenu svetlost. glavni preklopnik okrenuti sa zero na »100%« i regulatorom (8) sa oznakom slit width ({irina otvora) podesiti {irinu otvora kroz koji prolazi svetlost. Eksperimentalna fizi~ka hemija 105 . b) i c) ponavljati za svaku narednu talasnu du`inu. odnosno rastvara~a i kivete na talasnoj du`ini merenja apsorbancije rastvora. PA@NJA: 1. Za talasne du`ine λ < 400 nm koristiti filtar br. 1. Operacije pod a). Proveriti da li je glavni preklopnik vra}en sa polo`aja test na polo`aj zero u toku o~itavanja vrednosti apsorbancija. 2. potenciometrom (7) sa oznakom zero podesiti iglu mernog instrumenta (10) na sredinu skale (nula skale). b) Pode{avanje nule instrumenta: pri unapred izabranoj talasnoj du`ini vawelength. tj. »lutaju}ih elektrona« u foto}eliji.

(6) Elektroliza ELEKTROLIZA Provera Faradejevog zakona KULOMETRIJSKA TITRACIJA Odre|ivanje koncentracije natrijum-tiosulfata .

ELEKTROLIZA
Elektroliza je proces razlaganja elektrolita pod uticajem jednosmerne struje. Propu{tanjem jednosmerne struje kroz elektrolit dolazi do ure|enog kretanja jona (slika 1). Katjoni se kre}u ka katodi K na kojoj se redukuju:

Teorijski princip

Kn+ + ne– ¡ K
Anjoni se na anodi A oksidi{u predaju}i svoje elektrone anodi:

An– ¡ A + ne–
Prou~avanjem procesa elektrolize bavio se Faradej (Faraday), koji je definisao dva osnovna zakona. Prvi Faradejev zakon. Masa izdvojene supstancije na elektrodama srazmerna je koli~ini propu{tenog elektriciteta:

m∝Q

(1)

gde propu{tena koli~ina struje predstavlja proizvod ja~ine struje I (A) i vremena prolaska struje kroz rastvor t (s):

Q=I.t

Q (=) A . s

(2)

Izdvojena masa ne zavisi od temperature, gustine struje na elektrodama, oblika elektroda i suda u kome se izvodi elektroliza. Drugi Faradejev zakon. Pri prolasku iste koli~ine struje kroz razli~ite rastvore elektrolita, na elektrodama se izdvajaju ekvivalentne mase supstancija, odnosno one stoje u odnosu svojih hemijskih ekvivalenata. Jedinice koli~ine elektriciteta su: kulon (C) i faradej (F = 9,65×104 C mol-1). Kulon u jedinici vremena prenese ja~inu struje od 1A.

Slika 1. Kretanje jona pod dejstvom jednosmerne struje (G – katjoni, G – anjoni)

Eksperimentalna fizi~ka hemija

109

Faradej je koli~ina elektriciteta koja na elektrodama izvr{i hemijsku izmenu jednog mola nekog jednovalentnog elementa, ili u slu~aju vi{evalentnih, jednog ekvivalenta. Ovde je neophodno definisati hemijski ekvivalent nekog elementa (iako SI ne prikazuje ovu veli~inu), odnosno ekvivalentnu masu, koja predstavlja koli~nik atomske mase i broja elektrona izmenjenih u toku elektrolize. To zna~i da }e se pri prolasku struje od 1F uvek izdvojiti 108 g Ag, a bakra dva puta manje od atomske mase bakra, jer je ekvivalentna masa Cu = atomska masa Cu / 2. Prema definiciji, ako koli~ina elektriciteta od jednog faradeja izdvoji jedan ekvivalent supstancije, onda }e koli~ina elektriciteta Q izdvojiti m kilograma tog elementa:

1F : 1eq = Q : m
Iz definicije za ekvivalentnu masu mo`e se napisati:

(3)

M eq = z

(4)

Zamenom jedna~ine (4) u jedna~inu (3) i re{avanjem po m, dobija se matemati~ki izraz drugog Faradejevog zakona:

m=

Q M . z F

(5)

gde je: M – molarna masa (kg mol-1) z – broj elektrona izmenjenih elektrolizom. Koli~nik M/z F naziva se elektrohemijski ekvivalent e. Predstavlja konstantu proporcionalnosti izme|u mase i koli~ine elektriciteta, a zavisi od prirode supstancije koja reaguje na elektrodama. To je masa supstancije u kg, koju izdvaja 1C. Uvo|enjem elektrohemijskog ekvivalenta e u jedna~inu (5) dobija se izraz za izra~unavanje mase izdvojene supstancije u toku elektrolize:

m=e.Q

(6)

110

Medenica / Male{ev

odnosno:

m=e.I.t

(7)

Na procesima elektrolize zasnivaju se elektrogravimetrijska metoda, kulometrijska titracija i polarografija. Za odre|ivanje koli~ine elektriciteta ili proveru Faradejevih zakona elektrolize koristi se elektrogravimetrijska metoda, koja se naj~e{}e izvodi u hemijskim kulometrima. Kada se kulometar uklju~i u kolo jednosmerne struje, do}i }e do izdvajanja onog elementa na kome je kulometar zasnovan. Masa elementa se meri, a koli~ina elektriciteta izra~unava iz Faradejevog zakona. Primer hemijskog kulometra je bakrov kulometar (slika 2), koji se sastoji od 3 bakarne elektrode (dve anode i jedne katode). Merenjem mase katode pre i posle elektrolize, tj. mase izdvojenog bakra odre|uje se koli~ina elektriciteta.
Slika 2. Bakrov kulometar A – anode C – katoda D – staklena posuda E – dovodi struje F – nosa~ katode

Eksperimentalna fizi~ka hemija

111

Elektrode su uronjene u elektrolit koji se sastoji od vodenog rastvora bakar(II)-sulfata kome je dodata mala koli~ina sulfatne kiseline i izvesna koli~ina etanola. Sulfatna kiselina suzbija hidroliti~ko dejstvo vode na bakar(II)-sulfat i pojavu bakar(I)-jona, nastalih nepotpunom redukcijom bakar(II)-jona na katodi. Etanol spre~ava oksidaciju ve} nastalog bakra. Maksimalna ja~ina struje koja prolazi kroz elektrolit u toku elektrolize izra~unava se iz izraza:

I = 2P . j

(8)

gde je: P – povr{ina uronjenog dela elektrode j – gustina struje (j = I/P). Povr{ina elektrode mno`i se sa 2, jer se bakar talo`i na obe strane elektrode. Optimalna gustina struje za bakrov kulometar je j = 0,01 – 0,02 A cm-2, jer se pri tim uslovima dobija najkompaktniji sloj istalo`enog bakra. Postoje razli~ite vrste kulometara (bakrov, srebrov, jodni, gasni), prema elementima koji se u kulometrima elektrolizom izdvajaju – talo`e ili osloba|aju. Elektri~na shema za izvo|enje elektrolize prikazana je na slici 3. Propu{tanjem jednosmerne struje kroz bakrov kulometar, na elektrodama se de{avaju slede}e elektrohemijske reakcije: Anoda:
Slika 3. Elektri~na shema za izvo|enje elektrolize S – izvor jednosmerne struje R – promenljivi otpor K – kulometar P – prekida~ A – ampermetar

Cu ¡ Cu2+ + 2e– Cu2+ + 2e– ¡ Cu

Katoda:

Zna~i da se anoda rastvara, a na katodi dolazi do talo`enja elementarnog bakra. Prema tome, na osnovu mase istalo`enog bakra pri ta~no definisanim uslovima elektrolize (I, j, t) mo`e se proveriti Faradejev zakon elektrolize.

112

Medenica / Male{ev

URADITE SAMOSTALNO ... Provera Faradejevog zakona

Zadatak eksperimenta
I Istalo`iti zadatu masu bakra i proveriti Faradejev zakon elektrolize.

Aparatura
G G

Bakrov kulometar (slika 2) Akumulator G Ampermetar G Promenljivi otpornik G Prekida~ G Hronometar G Etanol Priprema Izmeriti povr{inu uronjenog dela bakarne plo~e (katode). Izra~unati ja~inu struje (I) i vreme (t), koji su potrebni da se istalo`i zadata masa bakra (m), kada je gustina struje j = 0,01 A cm-2 (e = 0,3294 mg C-1). Bakarnu katodu o~istiti {mirgl-papirom ili razbla`enom nitratnom kiselinom, oprati destilovanom vodom, zatim etanolom i osu{iti. Izmeriti masu katode na analiti~koj vagi sa ta~no{}u ~etiri decimalna mesta (masa m1). Postupak Prema shemi za elektrolizu (slika 3), spojiti sve elemente aparature. U momentu uklju~ivanja kola struje uklju~iti hronometar i otpornikom podesiti ja~inu struje na izra~unatu vrednost I. U toku elektrolize odr`avati konstantnu ja~inu struje pomo}u otpornika. Nakon izvr{ene elektrolize (po isteku vremena t) izvaditi katodu iz kulometra, preliti je destilovanom vodom, zatim etanolom, osu{iti i izmeriti (masa m2). Na}i razliku m2 – m1. Radne uslove i rezultate merenja prikazati tabelarno.
Eksperimentalna fizi~ka hemija

113

Rezultati provere Faradejevog zakona m2 – m1 (g) Apsolutna gre{ka (g) ∆m = m – (m2 – m1) Relativna gre{ka ∆m / m 114 Medenica / Male{ev . Eksperimentalni uslovi merenja Ja~ina struje I (A) Vreme t (min.REZULTATI Zadata masa m (g) Povr{ina (cm2) Tabela 1.) Masa m1 (g) Masa m2 (g) Tabela 2.

Struja elektrolize ne sme se tro{iti na nekontrolisane. e –k . uz 100%-tno iskori{}enje struje. Pri konstantnoj vrednosti potencijala struja eksponencijalno opada sa smanjenjem koncentracije supstancije: Teorijski princip It = I0 . unapred odabranoj. Osnovni zahtev za sva kulometrijska odre|ivanja je kvantitativna reakcija na elektrodama. Kulometrija pri konstantnom potencijalu zasniva se na elektrolizi rastvora pri konstantnoj. dt 0 (2) Kulometrija pri konstantnoj ja~ini struje izvodi se uz odr`avanje konstantne ja~ine struje. To zna~i da se elektrodna reakcija odigrava kvantitativno u saglasnosti sa Faradejevim zakonima elektrolize. Eksperimentalna fizi~ka hemija (3) 115 . t (1) gde je: It – ja~ina struje u vremenu t I0 – po~etna ja~ina struje k – konstanta koja zavisi od prirode analizirane supstancije i eksperimentalnih uslova.t Ova metoda koristi se kod kulometrijskih titracija. Izbor potencijala radne elektrode vr{i se na osnovu krive ja~ina struje – vreme za ispitivanu supstanciju (slika 1). Kriva ja~ina struje–vreme pri E = const. Q= ∫ It .KULOMETRIJSKA TITRACIJA Kulometrijske metode se zasnivaju na merenju koli~ine elektriciteta koja je protekla u toku elektrolize. Koli~ina elektriciteta proporcionalna je povr{ini ispod krive: t Slika 1. Kulometrijska merenja mogu se izvoditi ili pri konstantnom potencijalu ili pri konstantnoj ja~ini struje. bez paralelnih sekundarnih reakcija. Koli~ina elektriciteta jednaka je proizvodu ja~ine struje i vremena (slika 2): Q=I. konkurentne reakcije koje bi ometale 100%-tno iskori{}enje struje. tj. vrednosti potencijala E radne elektrode.

kulometrijske titracije mogu biti neposredne i posredne.). {to se mo`e prikazati na slede}i na~in: A + ne– ¡ B B + C ¡ proizvod reakcije gde je: A – titrant prekursor (primarni titrant) B – elektrogenerisani titrant C – analizirani rastvor. Posredna kulometrijska titracija izvodi se tako {to se na jednoj od elektroda. koje se izvode pri konstantnom potencijalu. tj. To zna~i da se iz izmerene koli~ine elektriciteta. pa se retko koristi. »titracija strujom«. odvija elektrohemijski proces uz 100%-tno iskori{}enje struje. na ta~no poznat na~in. odnosno protekle konstantne ja~ine struje u toku vremena t trajanja elektrolize. 116 Medenica / Male{ev . Prema na~inu izvo|enja.T. Na toj elektrodi se elektroliti~kim putem stvara titrant koji zatim kvantitativno reaguje sa analiziranom supstancijom.T. te{ko je na}i na~in odre|ivanja zavr{ne ta~ke titracije (Z. Kod neposredne kulometrijske titracije ispitivani elektrolit neposredno reaguje na odgovaraju}oj elektrodi na ta~no definisani na~in. Kod ovih titracija. Grafi~ki prikaz funkcije Q = f(t) kod kulometrije pri konstantnoj ja~ini struje Kulometrijska titracija doslovce zna~i »titracija kulonima«.Slika 2. mo`e odrediti koncentracija analiziranog rastvora.

Indikatorska elektroda mo`e biti pH-elektroda kod titracija neutralizacije. Konduktometrijsko odre|ivanje zavr{ne ta~ke titracije mo`e se uspe{no koristiti kod reakcija neutralizacije. posuda sa poroznim dnom prevu~enim agar-agarom M – magnet Eksperimentalna fizi~ka hemija 117 . platine ili zlata. Zna~i da se odre|ivanjem broja kulona do zavr{ne ta~ke titracije odre|uje koncentracija analita. npr. Referentna elektroda mo`e biti kalomelova.Elektrogenerisani titrant je obi~no neko neorgansko jedinjenje. kao i potenciometar u indikatorskom kolu. Zbog toga su fotometrijsko i spektrofotometrijsko odre|ivanje ta~niji i preporu~ljiviji. Koncentracija analiziranog rastvora odre|uje se merenjem vremena prolaska konstantne ja~ine struje do zavr{ne ta~ke titracije. Elektrode se mogu odvojiti i zasebnim elektrodnim prostorima povezanim elektroliti~kim mostom od agar-agara uz dodatak kalijum- Slika 3. amperometrijski ili konduktometrijski. ali se vizuelnim odre|ivanjem zavr{ne ta~ke titracije mogu napraviti gre{ke. platinska ili zlatna kod redoks titracija. potenciometrijski. Ure|aj za izvo|enje kulometrijske titracije (slika 3) sastoji se iz izvora jednosmerne struje E. U slu~aju obojenih i mutnih rastvora.I. ampermetra A i posude u kojoj se izvodi kulometrijska titracija. merkuro-sulfatna ili srebro/srebro-hloridna elektroda. Potenciometrijska metoda se naj~e{}e koristi. Kod alkalimetrijskih i acidimetrijskih odre|ivanja koriste se brojni indikatori. Kolorimetrijska metoda je najbr`a i najjednostavnija. pH-indikatori. Ove elektrode su naj~e{}e od nekog plemenitog metala. Shema ure|aja za kulometrijsku titraciju E – izvor jednosmerne struje R – promenljivi otpor P – prekida~ mA – miliampermetar A – anoda K – katoda.t (4) Zavr{na ta~ka titracije mo`e se odrediti kolorimetrijski. mora se primeniti neka druga metoda za odre|ivanje zavr{ne ta~ke titracije. promenljivog otpornika R kojim se pode{ava odre|ena ja~ina struje. kroz koju mogu pro}i samo elektroni. ili kada se ne mo`e koristiti indikator. a koja sadr`i katodu i anodu. Ona zahteva dodatnu indikatorsku i referentnu elektrodu. a izra~unava se iz Faradejevog zakona elektrolize: m=e. Potrebno je da katoda i anoda budu razdvojene nekom polupropustljivom membranom. Amperometrijska metoda odre|ivanja zavr{ne ta~ke titracije ostvaruje se merenjem ja~ine struje. kao kod volumetrijskih titracija. tzv. srebrna kod kompleksometrijskih ili reakcija precipitacije ili pak specifi~na jon-selektivna elektroda.

Na taj na~in se spre~avaju reakcije izme|u proizvoda nastalih elektrohemijskim procesima na elektrodama. naro~ito u ispitivanju i kontroli lekova. talo`enja. Kulometrijska titracija mo`e se koristiti pri svim procesima neutralizacije. Kako je jod veoma nestabilan i ne mo`e se ta~no izvr{iti njegova standardizacija. kalijum-jodida i skroba. U katodni prostor. Prednost kulometrijske titracije le`i u jednostavnosti aparature. jod ili brom. Zbog toga je ova elektrohemijska metoda na{la {iroku primenu u mnogim farmaceutskim istra`ivanjima. oksidoredukcije i stvaranja kompleksa. jer je sav natrijum-tiosulfat pre{ao u natrijum-tetrationat. Gre{ke u toku kulometrijskih merenja mogu nastati usled varijacija u struji ili ako se ne mogu precizno meriti ja~ina struje ili vreme. to je kulometrijska titracija idealna metoda za ovakve titracije. hemijski standardizovati i ~uvati zbog njihove nestabilnosti. Karakteristi~an primer posredne titracije je odre|ivanje koncentracije natrijum-tiosulfata sa jodom. a to je veoma zna~ajno kod titranata koje je te{ko pripremiti. Posebno je zna~ajno to {to se titrant elektrogeneri{e. npr. sipa se kalijum-hlorid kao elektrolit. U anodni prostor sipa se odre|ena zapremina natrijum-tiosulfata. kao i u toksikolo{koj hemiji i biohemiji. U toku elektrolize se na anodi elektrogeneri{e elementarni jod oksidacijom iz kalijum-jodida: 2J– ¡ J2 + 2e– koji zatim reaguje sa natrijum-tiosulfatom: 2Na2S2O3 + J2 ¡ Na2S4O6 + 2NaJ Zavr{nu ta~ku titracije predstavlja pojava stabilne plave boje rastvora nastale reakcijom skroba i joda koji se pojavio u vi{ku. 118 Medenica / Male{ev .hlorida ili kalijum-nitrata. koji je odvojen elektroliti~kim mostom od agar-agara. To zna~i da se na ovaj na~in mogu koristiti za titraciju i veoma nestabilni titranti. kao i u velikoj preciznosti metode.

. 2 mL skroba i zadatu zapreminu analiziranog rastvora natrijum-tiosulfata. Aparatura i hemikalije G Ure|aj za kulometrijsku titraciju (slika 3) G Mehani~ka me{alica G Hronometar G Natrijum-tiosulfat G Kalijum-jodid G Skrob Priprema Povezati aparaturu po shemi za izvo|enje kulometrijske titracije. Postupak Istovremeno uklju~iti kolo struje preko prekida~a i hronometar. a zatim ja~inu struje odr`avati konstantnom pomo}u promenljivog otpora. Anodu treba uroniti tako da dr`a~ elektrode bude van rastvora. Postaviti me{alicu u rastvor i pomo}u otpornika podesiti brzinu okretanja me{alice tako da se ostvari mirno me{anje rastvora. U anodni prostor (ve}a posuda) odmeriti 50 mL kalijum-jodida. U katodni prostor (manja posuda) sipati kalijum-hlorid.. Hronometar isklju~iti u trenutku kad se ceo rastvor oboji Eksperimentalna fizi~ka hemija 119 . a zatim u obe staviti odgovaraju}e elektrode. Iz srednje vrednosti broja grama < m > izra~unati molarnu koncentraciju natrijum-tiosulfata. Anodu predstavlja platinska plo~ica.URADITE SAMOSTALNO . Titraciju ponoviti tri puta. Odre|ivanje koncentracije natrijum-tiosulfata Zadatak eksperimenta I Zadatu zapreminu natrijum-tiosulfata titrovati sa elektrogenerisanim jodom pri odabranoj ja~ini struje. Iz vremena potrebnog za titraciju i ja~inu struje izra~unati broj grama natrijum-tiosulfata za svaku titraciju posebno. a katoda mo`e biti i od bakra. Donji deo manje posude sa poroznim (sinterovanim) dnom prevu~enim agar-agarom uroniti u rastvor ve}e posude.

Rezultate prikazati tabelarno. Titraciju ponoviti tri puta pri razli~itim ja~inama struje. a vi{ak joda sa skrobom stvara jedinjenje plave boje. koje ozna~ava zavr{nu ta~ku titracije. Titraciju zavr{iti kada se ceo rastvor oboji najsvetlijom plavom bojom koja se mo`e uo~iti u celom rastvoru. jedna~ina (4). ali odmah i i{~ezava. jer se elektroliti~ki stvoren jod tro{i u reakciji sa natrijum-tiosulfatom. 120 Medenica / Male{ev . Tada je celokupna koli~ina natrijum-tiosulfata prevedena u natrijum-tetrationat.najsvetlijom plavom bojom koja se mo`e zapaziti (ispod posude staviti belu hartiju). PA@NJA: Plava boja javlja se oko anode odmah po uklju~ivanju kola struje. Koli~ina natrijumtiosulfata izra~unava se iz Faradejevog zakona.

.Tabela 1..mL Na2S2O3 eNa S O = 0.... Eksperimentalni uslovi i rezultati titracije TITRACIJA 1 2 3 V = .....001638 g C-1 2 2 3 I (A) t (s) m (g) < m > (g) REZULTATI c (mol L–1) Eksperimentalna fizi~ka hemija 121 .

(7) Potenciometrija POTENCIOMETRIJSKA MERENJA Odre|ivanje elektromotorne sile Potenciometarsko odre|ivanje pH Merenje pH rastvora pH-metrom Jon-selektivne elektrode POTENCIOMETRIJSKA TITRACIJA Reakcija neutralizacije Reakcija talo`enja Potenciometrijska titracija po Pogendorfovoj metodi kompenzacije Reakcija oksidoredukcije .

uronjena u rastvor cink(II)-sulfata.POTENCIOMETRIJSKA MERENJA (latinski potentialis – mo}an i gr~ki metria – merenje) Potenciometrija je kvantitativna elektrohemijska metoda koja se zasniva na merenju elektromotorne sile (EMS) galvanske }elije. u kome se }elija nalazi. Eksperimentalna fizi~ka hemija Teorijski princip Slika 1. a dve vertikalne crte granicu dva rastvora. na ovaj na~in prikazuju se i svi ostali galvanski spregovi. Ova elektri~na energija mo`e se iskoristiti za izvo|enje korisnog rada (akumulatori. nema protoka struje (I = 0). Denijelov spreg 125 . koji se prikazuje na slede}i na~in: Zn  ZnSO4 (mol dm-3)  CuSO4 (mol dm-3)  Cu elektroda rastvor rastvor elektroda Jedna vertikalna crta predstavlja granicu faza elektroda/rastvor. Denijelov spreg se sastoji iz dve polu}elije razdvojene polupropustljivom (semipermeabilnom) membranom ili elektroliti~kim mostom. Posledica ovih hemijskih reakcija je pojava elektri~ne struje u spoljnom kolu koji ~ini elektronski provodnik. Primer galvanske }elije je Denijelov (Daniell) spreg (slika 1). kao kod elektroliti~ke }elije). Na bakarnoj elektrodi dolazi do redukcije: Cu2+ + 2e ¡ Cu zbog ~ega se elektroda polarizuje pozitivno. Koriste}i ovu simboliku. Iako su elektrode galvanske }elije nepolarizovane (nisu vezane za spolja{nji izvor struje. motori itd. a u drugoj cinkana. gde se pod EMS podrazumeva napon }elije pod uslovom da u elektri~nom kolu. na njima se spontano odigravaju redoks procesi.). Cink kao elektropozitivniji lak{e otpu{ta valentne elektrone i prelazi u jonsko stanje. odnosno oksidi{e se: Zn ¡ Zn2+ + 2e– Tako dolazi do hemijske polarizacije sistema Zn/ZnSO4. a sloj rastvora u neposrednoj blizini elektrode pozitivno. pri ~emu se plo~a cinka naelektri{e negativno. U jednoj polu}eliji nalazi se bakarna plo~a uronjena u rastvor bakar(II)-sulfata. baterije.

desne elektrode (na kojoj se vr{i redukcija) i potencijala negativnije. EMS = E(+) – E(–) (2) Potencijal elektrode nastaje kao posledica stvaranja razlike naelektrisanja izme|u metala i rastvora. Kada se npr.Ako se cinkana i bakarna elektroda pove`u miliampermetrom. Nastanak potencijala elektrode je posledica stvaranja tzv. leve elektrode (na kojoj se vr{i oksidacija). uspostavlja se razlika potencijala izme|u negativno naelektrisanog metala i pozitivno naelektrisanog rastvora. Osnovna jedna~ina teorije stvaranja elektrodnog potencijala je Nernstova (Nernst) jedna~ina za ravnote`ni potencijal elektrode: a 0 + RT ln ox E=E ared nF gde je: E0– standardni potencijal elektrode R – gasna konstanta T – temperatura F – koli~ina struje od jednog faradeja (96. Posledica ovoga je da na metalu ostaju neneutralisani elektroni. elektromotorna sila. »elektronski gas«. Naime. Naziva se ravnote`ni potencijal elektrode.485 C mol–1) n – broj elektrona po jonu koji se razmeni u redoks reakciji aox – aktivnost oksidovanog oblika metala ared – aktivnost redukovanog oblika metala (3) 126 Medenica / Male{ev . bakarna {ipka uroni u rastvor bakar(II)-sulfata. postoji te`nja da Cu2+ joni sa bakarne {ipke pre|u u rastvor. a zavisi od prirode metala i koncentracije jona metala u rastvoru. kao posledica stvorenog dvostrukog elektri~nog sloja. a rastvor pozitivan. Ako se iz sistema ne odvodi struja. kristalna re{etka metala sastoji se od odgovaraju}ih jona i elektrona koji se haoti~no kre}u oko jona ~ine}i tzv. pa elektroda postaje u izvesnoj meri negativna. igla instrumenta }e skrenuti. javi}e se tzv. koja predstavlja razliku potencijala elektroda: EMS = E1 – E2 (1) Konvencijom Internacionalne unije za ~istu i primenjenu hemiju (IUPAC). tj. Na dodiru faza metal/rastvor. EMS galvanske }elije prikazuje se kao razlika potencijala pozitivnije. odnosno na granici faza metal/rastvor. {to zna~i da je u }eliji do{lo do pojave elektri~ne struje kao posledice oksidoredukcije. ravnote`ni napon. dvostrukog elektri~nog sloja na granici faza.

303 RT/F = 0.15 K (25°C). Standardni potencijali svih elektroda definisani su u odnosu na standardni potencijal vodoni~ne elektrode. odnosno ravnote`ni potencijal pri odnosu aox/ared = 1 i zavisi od prirode sistema. Aktivnost analiziranih jona u rastvoru izra~unava se iz vrednosti potencijala elektrode. data izrazom: a=γ×c (6) gde je γ – faktor aktivnosti. ~iji potencijal zavisi od aktivnosti analiziranih jona.Prvi sabirak predstavlja standardni potencijal E0. za T = 298.0591 log E = E0 + ared n (4) Jedna~ina (4) predstavlja Nernstov izraz za potencijal elektrode bilo kog sistema. jedna~ina (4) ima oblik: 0. koju ~ini metal u rastvoru svojih jona. Galvanska }elija za odre|ivanje potencijala elektrode Eksperimentalna fizi~ka hemija 127 . iz jedna~ine (3) sledi: aox 0. koji se izra~unava iz jonske ja~ine rastvora. Samo u slu~aju jako razbla`enih rastvora mo`e se aktivnost izjedna~iti sa koncentracijom. ared = 1. Potencijal indikatorske elektrode (Eind) izra~unava se iz izraza za elektromotornu silu sprega: EMS = Eind – Eref (7) Slika 2. tj. spre`e sa referentnom (standardnom) elektrodom. pri jedini~noj aktivnosti vodonikovih jona i parcijalnom pritisku gasa vodonika od 1atm. Za elektrodu I vrste.0591 V.0000 V) na svim temperaturama. Po{to je 2. za koju je konvencijom uzeto da ima potencijal jednak nuli (E0 = 0.0591 loga E = E0 + Mn+ n (5) jer je me|unarodnom konvencijom aktivnost metala definisana kao jedinica. U izrazu za potencijal koristi se aktivnost jona a. ~iji je potencijal poznat i konstantan i ne zavisi od aktivnosti analiziranih jona (slika 2). U tu svrhu se indikatorska (merna) elektroda. Na taj na~in formirana je tablica standardnih potencijala elektroda u kojoj se vodoni~na elektroda nalazi oko sredine (tablica 7 u Prilogu).

Zbog toga se uspostavlja ravnote`a izme|u ~vrstog kalomela i Hg22+ i Cl– jona u rastvoru. Zato ove elektrode imaju konstantan potencijal i koriste se kao referentne. s obzirom na zanemarljivo malu koncentraciju Cl– jona iz kalomela. Kalomelova elektroda se prikazuje slede}om shemom: (Pt)  Hg. te{ko rastvorni kalomel (`iva(I)-hlorid) i kalijum-hlorid (slika 3). Platina se koristi kao provodnik za kontakt `ive i spolja{njeg provodnika. M – RT lnaAn– nF (8) Kalomelova elektroda sadr`i `ivu. pri ~emu koncentracija Hg22+ u ovom slu~aju zavisi od koncentracije Cl– jona iz kalijum-hlorida. rastvoru se dodaje kalijum-hlorid. elektrode II vrste sastoje se od metala (M). kada u rastvoru ne bi bilo kalijum-hlorida. odnosno koncentracija ispitivane jonske vrste izra~unava se iz Eind. Koncentracija elektrolita je relativno visoka. koje predstavljaju metal (M) uronjen u rastvor svojih jona (Mn+). Hg2Cl2  KCl (aCl–) Kao i kod elektroda I vrste. bio suvi{e veliki zbog male koncentracije Hg22+ i Cl– jona. tako da je pod tim uslovima koncentracija jona te{ko rastvorne soli prakti~no mala i konstantna ({to je definisano proizvodom rastvorljivosti). koja spada u elektrode II vrste. a time i same elektrode. Kao referentna elektroda naj~e{}e se koristi kalomelova elektroda. Za razliku od elektroda I vrste. Kalomelova elektroda 128 Medenica / Male{ev . potencijal `ive zavisi od koncentracije Hg22+ jona. Op{ti oblik izraza za potencijal ovih elektroda je: E = E0An–  MA. Slika 3. a koja bi bila uslovljena samo proizvodom rastvorljivosti te{ko rastvornog `iva(I)-hlorida. Po{to bi otpor rastvora. Tako se elektrode II vrste prikazuju na slede}i na~in: M. MA  An– Potencijal ovih elektroda odre|en je koncentracijom. Prema tome. i potencijal kalomelove elektrode zavisi od koncentracije Cl– jona. odnosno aktivno{}u anjona elektrolita (aAn–). njegove te{ko rastvorne soli (MA) i elektrolita koji ima zajedni~ki anjon sa te{ko rastvornom soli (An–).Aktivnost ax.

2848 V) i 0. odnosno koncentracija elementarne `ive i drugih ~vrstih supstancija. Eksperimentalna fizi~ka hemija 129 . pa se ova elektroda koristi kao referentna. Naj~e{}e se koriste zasi}ena (E = 0. Kona~an izraz za potencijal kalomelove elektrode glasi: Ekal = E0kal – odnosno: RT lnaCl – F (13) Ekal = E0kal – 0.Na `ivinoj elektrodi dolazi do reverzibilne reakcije: Hg22+ + 2e– 2Hg Prema konvenciji. definisan je i potencijal kalomelove elektrode koji je konstantan i reverzibilan. koncentracija redukovanog oblika metala.1 molarna (E = 0. na 20°C) kalomelova elektroda. molarna (E = 0. a2Cl – to se zamenom u jedna~inu (9) dobija: (10) EHg22+/Hg odnosno: = E0 PHg2Cl2 RT Hg22+/Hg + 2F ln a2 – Cl (11) EHg22+/Hg = E0Hg22+/Hg + RT RT lnPHg2Cl2 – lnaCl – 2F F (12) gde zbir prva dva ~lana predstavlja standardni potencijal kalomelove elektrode (E0kal).3356 V. pa prema op{tem Nernstovom izrazu (4) sledi izraz za potencijal kalomelove elektrode: EHg22+/Hg = E0Hg22+/Hg+ RT lnaHg22+ 2F (9) Po{to je proizvod rastvorljivosti kalomela: PHg2Cl2 = aHg22+ .0591 logaCl – (14) U zavisnosti od koncentracije upotrebljenog kalijum-hlorida.2444 V). jednaka je jedinici.

Standardna vodoni~na elektroda prikazana je slede}om shemom: Pt H2 (1atm) H+ (aH+ = 1. Zato ova elektroda spada u elektrode prve vrste. Pod ovim uslovima vodoni~na elektroda je uzeta kao standardna: EH+/H2 = E0H+/H2 (17) Prema me|unarodnoj konvenciji. Op{ta formula ove elektrode jeste: Pt H2 (g) H+ (aq) Mehanizam uspostavljanja potencijala na platinskom provodniku sastoji se u uspostavljanju ravnote`e izme|u jona vodonika u rastvoru i atomskog vodonika adsorbovanog na platini koja se pona{a kao »metalni« vodonik. drugi sabirak u jedna~ini (16) jednak je nuli.0000 V. Na njoj se de{ava slede}a polureakcija: H2 ¡ 2H+ + 2e– Potencijal elektrode dat je Nernstovim izrazom: Slika 4.00) 130 Medenica / Male{ev . standardni potencijal vodoni~ne elektrode iznosi: E0 = 0. Vodoni~na elektroda se sastoji od platinske plo~ice uronjene u rastvor koji sadr`i vodonikove jone i oko kojih se kroz rastvor uvodi ~ist gas vodonik pod odre|enim pritiskom. U odnosu na standardni potencijal vodoni~ne elektrode dati su standardni potencijali drugih elemenata i elektrodnih reakcija i prikazani u »naponskom nizu elemenata«. a pritisak gasa vodonika jednak 1 atm. Vodoni~na elektroda EH+/H2 odnosno: = E0 a2H+ RT H+/H2 + 2F ln a H2 aH+ RT H+/H2 + F ln a H2 (15) EH+/H2 = E0 (16) Kada je aktivnost vodoni~nih jona aH+ jednaka jedinici (1 mol L-1 H2SO4).Potencijali svih elektroda definisani su u odnosu na standardnu vodoni~nu elektrodu.

mo`e do}i do njegove polarizacije. Du` `ice AB postoji pad potencijala. Teorijski princip l Slika 1. ona biva kompenzovana. ~ija se elektromotorna sila EMSx odre|uje. Shema za odre|ivanje elektromotorne sile metodom kompenzacije po Pogendorfu Sa – izvor jednosmerne struje elektromotorne sile EMSa AB – `ica konstantnog preseka Sx – galvanski spreg elektromotorne sile koja se odre|uje T – taster G – galvanometar C – klizni kontakt lx U glavnom kolu (Sa–A–B–Sa) nalazi se izvor struje. Elektromotorna sila izvora EMSa mora biti ve}a od elektromotorne sile galvanskog sprega. Kako je suprotnog smera od elektromotorne sile izvora. taster treba kratkotrajno uklju~ivati. U toku pomeranja kontakta C. Razlika potencijala izme|u ta~aka A i B (du`ina l) odgovara elektromotornoj sili izvora. to se pomeranjem kliznog kontakta C mo`e izvr{iti kompenzacija EMSx. jer zbog uzimanja struje iz galvanskog sprega. {to zna~i da kroz sporedno kolo ne proti~e struja. Kompenzacija je postignuta kad igla na galvanometru miruje pri uklju~ivanju tastera T. Eksperimentalna fizi~ka hemija 131 . Po{to je smer elektromotorne sile izvora suprotan smeru elektromotorne sile galvanskog sprega.ODRE\IVANJE ELEKTROMOTORNE SILE Elektromotorna sila elektrohemijskog sprega (}elije) odre|uje se metodom kompenzacije po Pogendorfu (Poggendorf). Pomeranjem kliznog kontakta C du` `ice AB. Na taj na~in se posti`e da kroz galvanski spreg ne proti~e struja. a u sporednom (A–Sx–C–A) galvanski spreg vezan u opoziciji. U ta~ki A vezani su isti polovi izvora struje i galvanskog sprega. da ne bi do{lo do polarizacije galvanskog sprega. Shema ure|aja prikazana je na slici 1. Su{tina ove metode je u tome da se elektromotorna sila galvanskog sprega poredi sa delom napona izvora struje vezanog u opoziciji. jednog momenta uspostavlja se razlika potencijala izme|u ta~aka A i C (odse~ak lx) koji odgovara elektromotornoj sili galvanskog sprega (EMSx).

Kada se izvr{i kompenzacija elektromotorne sile galvanskog sprega EMSx. Slika 2. Kada se kompenzacijom odredi odse~ak ls. va`i}e slede}i odnos: EMSa EMSs = l ls lx ls (2) Deljenjem jedna~ine (2) sa jedna~inom (1) dobija se izraz: EMSx = EMSs . koji su srazmerni du`inama `ica l i lx: EMSa l = EMSx lx (1) Umesto galvanskog sprega u sporedno kolo se uklju~i standardni Vistonov (Weaston) element koji ima poznatu i konstantnu elektromotornu silu EMSs. jer ima u toku du`eg vremena konstantnu EMS (EMS = 1.0183 V na 20°C) i mali temperaturni koeficijent elektromotorne sile. Vistonov standardni element Vistonov galvanski element (slika 2) koristi se kao standardni. Koristi se kao etalon za odre|ivanje EMS drugih galvanskih spregova. (3) iz koga se izra~unava elektromotorna sila galvanskog sprega EMSx. mo`e se napisati da je odnos sila EMSa i EMSx jednak odnosu njihovih otpora. iz poznate vrednosti elektromotorne sile Vistonovog elementa. 132 Medenica / Male{ev .

odnosno slede}a polureakcija: Cd ¡ Cd2+ + 2e– Nastajanje elektromotorne sile u Vistonovom galvanskom spregu posledica je slede}e elektrohemijske reakcije: Cd + Hg22+ + SO42– ¡ Cd2+ + 2Hg + SO42– sa elektromotornom silom koja je data jedna~inom: gde je: E = EHg22+/2Hg – ECd2+/Cd EHg 2+/2Hg – potencijal pozitivne `ivine elektrode 2 ECd2+/Cd – potencijal negativne kadmijumove elektrode.Op{ta shema ovog sprega je: Cd (Hg)  CdSO4 (zasi}en)  Hg2SO4. odnosno slede}a polureakcija: Hg22+ + 2e– ¡ 2Hg Negativnu elektrodu ~ini kadmijum-amalgam u zasi}enom rastvoru kadmijum-sulfata. Na njoj se de{ava oksidacija. Hg Pozitivnu elektrodu ~ini `iva iznad koje se nalazi pasta `ive i `iva(I)sulfata u zasi}enom rastvoru kadmijum-sulfata. Na njoj se de{ava redukcija. (4) Eksperimentalna fizi~ka hemija 133 .

G 134 Medenica / Male{ev . Umesto EMSx priklju~iti standardni element EMSs i na isti na~in odrediti odse~ak ls. Kratkim uklju~ivanjem strujnog kola odrediti odse~ak lx na otporniku tako da igla na galvanometru ne pokazuje protok struje (igla instrumenta miruje) pri uklju~enju tastera prekida~a. Odre|ivanje elektromotorne sile Zadatak eksperimenta I Metodom kompenzacije odrediti vrednost elektromotorne sile galvanskog sprega.. strana 132) Postupak Po shemi sa slike 1 pripremiti aparaturu za odre|ivanje EMSx.. Iz izmerenih vrednosti za lx i ls i poznate vrednosti EMSs izra~unati EMSx iz jedna~ine (6).URADITE SAMOSTALNO . Aparatura Ure|aj za merenje elektromotorne sile Pogendorfovom metodom kompenzacije (slika 1. Rezultate prikazati tabelarno. strana 131) G Galvanski spreg nepoznate elektromotorne sile G Vistonov standardni element (slika 2.

Odre|ivanje EMSx lx (mm) ls (mm) EMSs (V) EMSx (V) REZULTATI Eksperimentalna fizi~ka hemija 135 .Tabela 1.

koji predstavlja ekvimolarnu sme{u hinona i hidrohinona. nezavisan od aktivnosti H+ jona. Galvanski spreg. U rastvoru se de{ava reverzibilna reakcija izme|u hinona (Q) i njegovog redukovanog oblika hidrohinona (H2Q): hidrohinon 2e–– hinon H2Q ¡ Q + 2H+ Kako potencijal elektrode zavisi od aktivnosti jona u rastvoru (u ovom slu~aju vodoni~nih jona).POTENCIOMETRIJSKO ODRE\IVANJE pH pH vrednost se defini{e kao negativan logaritam aktivnosti vodoni~nih jona u rastvoru: Teorijski princip pH = – logaH+ (1) Potenciometrijsko odre|ivanje pH zasniva se na merenju elektromotorne sile galvanskog sprega metodom kompenzacije (slika 1. koji ~ine hinhidronska i kalomelova elektroda. hinhidronska ili staklena elektroda. predstavlja se slede}om usvojenom shemom: kalomelova elektroda elektroliti~ki most hinhidronska elektroda sa ispitivanim rastvorom Hinhidronska elektroda je primer oksidoredukcione elektrode. Sastoji se od platine uronjene u zasi}en rastvor hinhidrona. Kao merna elektroda naj~e{}e se koristi vodoni~na. izraz za potencijal hinhidronske elektrode glasi: Eksperimentalna fizi~ka hemija 137 . Galvanski spreg ~ine merna elektroda (reverzibilna na aktivnost H+ jona) i referentna elektroda koja ima poznat i konstantan potencijal. strana 131).

0591 (9) 138 Medenica / Male{ev .Ehin = E 0hin + odnosno: RT lna2H+ 2F RT lnaH+ F (2) Ehin = E 0hin + (3) Prelaskom na dekadne logaritme dobija se: Ehin = E 0hin + 2.0591pH – Ekal (8) Re{avanjem ove jedna~ine dobija se izraz za izra~unavanje pH analiziranog rastvora: pH = E0hin – Ekal – EMS 0.0591pH (6) Izraz za elektromotornu silu galvanskog sprega izme|u hinhidronske i kalomelove elektrode glasi: EMS = Ehin – Ekal (7) Zamenom izraza (6) za potencijal hinhidronske elektrode u jedna~inu (7) sledi: EMS = E 0hin – 0.303 RT logaH+ F (4) i mno`enjem sa vredno{}u za koli~nik RT/F: Ehin = E 0hin + 0.0591logaH+ Prema definiciji za pH. sledi: (5) Ehin = E 0hin – 0.

Hinhidronska elektroda je pogodna za upotrebu samo u jako kiselim i neutralnim rastvorima. da se merenjem elektromotorne sile galvanskog sprega hinhidronske i kalomelove elektrode mo`e izra~unati pH analiziranog rastvora.Iz izlo`enog sledi. Eksperimentalna fizi~ka hemija 139 . Zato se ovaj na~in potenciometrijskog odre|ivanja pH mo`e koristiti samo kod spregova sa vodoni~nom ili hinhidronskom elektrodom. pa u alkalnim rastvorima primetno raste protoliza. To uslovljava odstupanje od linearne zavisnosti: Ehin = f(pH) Pogendorfova metoda kompenzacije koristi se za merenje elektromotorne sile galvanskog sprega ~iji otpor nije veliki. tj. do pH 8. To je zbog toga {to je hidrohinon slaba kiselina. odnosno dolazi do promene odnosa koncentracija hinona i hidrohinona.0.

Potrebna je mala koli~ina hinhidrona da bi se dobio zasi}en rastvor. Postupak Izmeriti odse~ak kompenzacije ls za Vistonov standardni element i lx za pripremljeni galvanski spreg. {to se zapa`a plivanjem kristali}a hinhidrona po povr{ini rastvora. strana 131) G Galvanski spreg nepoznate EMS G Vistonov standardni element G Platinska elektroda G Kalomelova elektroda G Hinhidron G Elektroliti~ki most od agar-agara Priprema U ~a{u sipati rastvor ~ija se pH vrednost odre|uje i dodati toliko hinhidrona da rastvor bude zasi}en. vode}i ra~una da klema koja dr`i platinu ne do|e u kontakt sa rastvorom. 140 Medenica / Male{ev .. Elektroliti~kim mostom od agar-agara povezati hinhidronsku i kalomelovu elektrodu. Potenciometrijsko odre|ivanje pH Zadatak eksperimenta I Metodom kompenzacije odrediti elektromotornu silu pripremljenog galvanskog sprega i izra~unati pH rastvora. Tako je stvoren galvanski spreg ~iju vrednost elektromotorne sile treba odrediti. Rastvor dobro prome{ati staklenim {tapi}em i uroniti platinsku elektrodu. Odrediti elektromotornu silu EMSx na na~in opisan na strani 134 i izra~unati pH rastvora. Aparatura i hemikalije G Ure|aj za izvo|enje Pogendorfove metode kompenzacije (slika 1.URADITE SAMOSTALNO . Rezultate prikazati tabelarno..

V (hinhidronska elektroda) E = ......Tabela 1. Potenciometrijsko odre|ivanje pH lx (mm) ls (mm) EMSs (V) EMSx (V) REZULTATI pH E0 = ..V (kalomelova elektroda) Eksperimentalna fizi~ka hemija 141 ...........

{to zna~i da je omogu}eno prodiranje hidronijum jona u kristalnu strukturu membrane (slika 1). Ca2+. AgCl  0. srebro/srebro-hloridna koja je uronjena u rastvor hloridne kiseline odre|ene aktivnosti hidronijum jona (0. »retkih zemalja« i dr.1 mol L–1 HCl  staklena membrana  rastvor Staklenu membranu ~ini posebno staklo u ~iji sastav pored Si+4 ulaze i joni Na+.1 mol L–1). Potencijal staklene elektrode ~ini zbir potencijala unutra{nje referentne elektrode (EUR). potencijala unutra{nje povr{ine staklene membrane (EMU) i potencijala spoljne povr{ine staklene membrane (EMS).MERENJE pH RASTVORA pH-METROM pH-metar je instrument za neposredno merenje pH rastvora. K+. tj. ~ija se elektromotorna sila meri (a pH vrednosti o~itavaju na skali instrumenta). To je elektroda druge vrste. Staklena elektroda E = EUR + EMU + Easim + EMS (1) Kako su za datu elektrodu prve tri vrste potencijala konstantne. zbog velikog otpora. sastoji se od staklene i kalomelove elektrode uronjene u analizirani rastvor. Staklena elektroda predstavlja se slede}om shemom: Ag. pH-metar je milivoltmetar sa veoma velikom unutra{njom otporno{}u tako da pri merenju uzima iz sprega zanemarljivo male koli~ine struje. potencijal koji se javlja kao posledica neidenti~nosti spoljne i unutra{nje povr{ine staklene membrane. a EMS zavisi od koncentracije hidronijum jona u rastvoru. U unutra{njosti se nalazi tzv. ne mo`e se koristiti kod Pogendorfove metode kompenzacije. {to ima za posledicu promenu potencijala unutra{nje referentne elektrode. Ovom zbiru treba dodati i potencijal asimetrije (Easim). Na dodirnoj povr{ini faza staklo/rastvor joni natrijuma zamenjuju se hidronijum jonima. Me|utim. Galvanski spreg. pri promeni koncentracije hidronijum jona u rastvoru. izraz za potencijal elektrode je: Eksperimentalna fizi~ka hemija 143 . Prema tome je: Teorijski princip Slika 1. Staklena elektroda. unutra{nja referentna elektroda. Tako nastaje membranski potencijal. Staklena elektroda je staklena cev na ~ijem se jednom kraju nalazi staklena polulopta koja se pona{a kao jon-selektivna membrana za hidronijum jone.

Ova supstitucija pove}ava opseg merenja elektrode.0591pH (3) gde je EK = EUR + EMU+ Easim = konst. Uzroci nastajanja nisu u potpunosti razja{njeni. kao i kontaminacija u toku du`e upotrebe. Posle upotrebe elektroda se dr`i u destilovanoj vodi ili ve} kako proizvo|a~ savetuje u uputstvu. usled nesavr{enosti silikatne strukture. a pri radu u nevodenim sredinama preporu~uje se povremeno dr`anje elektrode u vodi. starenju membrane i pojavi potencijala asimetrije. {to predstavlja tzv.. za datu pojedina~nu elektrodu. Mehani~ka i hemijska o{te}enja. tako|e uti~u na vrednost asimetri~nog potencijala. Alkalna gre{ka mo`e se izbe}i primenom staklene elektrode koja umesto Na+ ili Ca2+ jona sadr`i Li+ ili Ba2+ jon. Membranski potencijal na staklenoj elektrodi uspostavlja se procesom »potiskivanja«. Asimetri~ni potencijal nije konstantna vrednost za sve pojedina~ne elektrode i nije isti za sve vrste staklenih elektroda. zatim emulzija i suspenzija zbog indukovanog potencijala ovih naelektrisanih ~estica. Nedostaci staklenih elektroda ogledaju se u visokoj otpornosti.E = EK + odnosno: RT lnaH+ F (2) E = EK – 0. Predstavlja merilo asimetrije staklene membrane u pogledu razli~itih osobina dveju povr{ina membrane nastale u toku proizvodnje. Tada se i na spolja{njoj dodirnoj povr{ini faza staklo/rastvor izvr{i odgovaraju}a izmena jona natrijuma iz stakla sa hidronijum jonima iz rastvora. Gre{ke mogu nastati i pri merenju pH koloidnih rastvora. Efekat asimetri~nog potencijala na merenja pH otklanja se povremenom kalibracijom elektrode sa jednim ili vi{e standardnih pufera poznatih pH vrednosti. pa je zato elektrodu pre upotrebe potrebno aktivirati dr`anjem u rastvoru hloridne kiseline. »kiselu«. Staklena elektroda mo`e pokazivati odstupanje membranskog potencijala od pH vrednosti pri jako niskim vrednostima pH. Do gre{aka u toku rada mo`e do}i i usled »dehidratacije« elektrode koja nastaje posle dugotrajnog rada u nevodenim sredinama ili ako se elektroda dr`i na suvom. 144 Medenica / Male{ev . a tako|e i pri vrednostima pH>9. U tom slu~aju potrebno je elektrodu ponovo aktivirati. odnosno »alkalnu« gre{ku.

kada ~ine jednu tzv. izvr{iti kalibraciju elektrode.Slika 2. AgCl HCl (aH+) staklena membrana rastvor KCl (aCl –) Hg2Cl2. tj. Za merenje pH na pH-metru potrebno je formirati spreg staklene i kalomelove elektrode (slika 2). potrebno je prvo izmeriti elektromotornu silu sprega sa standardnim rastvorom poznatog pH. Staklena elektroda je poseban tip jon-selektivne elektrode koja reaguje na H3O+ jone. Hg Elektromotorna sila sprega zavisi od pH analiziranog rastvora: EMS = EK – 0. Staklena i kalomelova elektroda mogu biti napravljene kao celina. a zatim uklju~iti elektromotornu silu sprega sa rastvorom nepoznatog pH i na skali instrumenta pro~itati vrednost elektromotorne sile sprega ili pH rastvora.0591pH – Ekal (4) Po{to se vrednost EK ne mo`e unapred odrediti. koji se prikazuje na slede}i na~in: Slika 3. Eksperimentalna fizi~ka hemija 145 . kombinovanu elektrodu (slika 3). kao i inertnost na prisustvo velikog broja jona. Kombinovana elektroda Ag. Spreg staklene i kalomelove elektrode za merenje pH Prednost staklenih elektroda je u tome {to se mogu koristiti u vodenim i nevodenim sredinama.

koja zavisi od potencijala indikatorske elektrode. kod koje katoda k ima sopstveno napajanje Bk. 146 Medenica / Male{ev . Skala mernog instrumenta izra`ena je posebno u mV i pH jedinicama. potrebno je objasniti princip rada. koja se meri na ampermetru A. Ovo smanjenje srazmerno je elektromotornoj sili galvanskog sprega EMSx. zavisi od napona koji je saop{ten katodi i anodi sa izvora jednosmerne struje B. To }e dovesti do smanjenja anodne struje. Izme|u katode i anode postavljena je mre`ica M kroz koju elektroni mogu nesmetano prolaziti ukoliko nije vezana za neki galvanski spreg. Me|utim.Slika 4. Iako opis cevnog milivoltmetra (slika 4) gubi na aktuelnosti. jer se primenjuje i na na~in rada savremenih digitalnih instrumenata. Ja~ina anodne struje. do}i }e do ko~enja elektrona. Na savremenim digitalnim aparatima ova vrednost se o~itava na elektronskom prikaziva~u – displeju. odnosno od pH rastvora. Kada se katoda zagreje. Shema pH-metra B – izvor jednosmerne struje Bk – izvor struje za katodu EMSx – galvanski spreg k – katoda a – anoda M – mre`ica A – ampermetar pH-metri su ure|aji koji se zasnivaju na radu cevnog milivoltmetra koji su danas u potpunosti zamenjeni tranzistorskim milivoltmetrima. {to zna~i da se direktno mogu pro~itati i elektromotorna sila galvanskog sprega i pH vrednost analiziranog rastvora. emituje elektrone koji se kre}u ka anodi a. ako se za mre`icu ve`e galvanski spreg (za odre|ivanje pH rastvora) i mre`ica pove`e tako da joj se saop{ti negativan potencijal. Cevni potenciometar se sastoji od triode.

. Zadatak eksperimenta I Izmeriti pH rastvora pH-metrom..URADITE SAMOSTALNO . pH-metar MA 5740 ISKRA – Kranj Eksperimentalna fizi~ka hemija 147 . Merenje pH rastvora pH-metrom Aparatura i hemikalije G G pH-metar MA 5740 ISKRA – Kranj (slike 5 i 6) Kombinovana elektroda G Pufer GAnalizirani rastvor Slika 5.

Gasi se dioda temp. Kalibracija pH-metra Da bi se otklonio uticaj potencijala asimetrije staklene elektrode. koji se nalazi sa leve strane na zadnjoj plo~i aparata. tako da i kalomelova elektroda ima kontakt preko elektroliti~kog mosta tzv. Pale se diode tipki cal1 (kalibracija u prvoj ta~ki i temp (temperatura).Slika 6. potrebno je izvr{iti kalibraciju u jednoj ili u dve ta~ke. 148 Medenica / Male{ev . vode}i ra~una da elektroda bude pravilno uronjena. Pritisnuti funkcijsku tipku cal (kalibracija). Opis prednje plo~e 1 – prikaziva~ 2 – numeri~ka tastatura 3 do 12 – funkcijske tipke 13 – svetlosni indikatori 14 – glavni prekida~ Postupak Uklju~iti instrument preko glavnog prekida~a power. ispisati novu vrednost pomo}u numeri~ke tastature i pritisnuti tipku enter (uneti). Kalibracija u jednoj ta~ki vr{i se pomo}u pufera pribli`ne pH vrednosti analiziranom rastvoru na slede}i na~in: Kombinovanu elektrodu ili par staklena elektroda – referentna elektroda spustiti u rastvor pufera poznatog pH. kerami~ke {ifte. Na prikaziva~u se javlja vrednost temperature od 25°C. Ako je potrebno promeniti vrednost temperature prema temperaturi rastvora.

Pritiskom na tipku pH na prikaziva~u se javlja vrednost 0. ponovo pritisnuti enter. pojavljuje se natpis Err i kodni broj gre{ke. Eksperimentalna fizi~ka hemija 149 . Kalibracija u drugoj ta~ki mo`e se izvr{iti samo nakon izvr{ene kalibracije u prvoj ta~ki. Ako je kalibracija zavr{ena. ispisati novu vrednost temperature prema temperaturi pufera i pritisnuti tipku enter. Kada se broj stabilizuje. Ispisati novu vrednost pufera kojim se vr{i kalibracija u drugoj ta~ki. Gasi se dioda temp. Na prikaziva~u se javlja pribli`na vrednost pufera. a zatim pritisnuti tipku ENTER. Elektrodu potopiti u rastvor ~iji se pH odre|uje i pritisnuti funkcijsku tipku pH. jer je staklena membrana u kru{kastom delu lako lomljiva. Kalibracija u dve ta~ke vr{i se pomo}u dva pufera. koja se ubrzo stabilizuje. Radi otklanjanja gre{ke postupa se prema uputstvu proizvo|a~a koje sadr`i spisak kodnih brojeva gre{aka. PA@NJA: Pri radu sa staklenom ili kombinovanom elektrodom treba biti veoma pa`ljiv. Gase se diode cal1 i pH. Gase se diode cal1 i pH. ~uje se zvu~ni signal kao dug i kratak pisak. ponovo pritisnuti enter. Merenje pH rastvora Elektrodu izvaditi iz pufera. ~ime se otklanja uticaj potencijala asimetrije i pritisnuti tipku enter. Na prikaziva~u se javlja vrednost pH rastvora. Kada se broj stabilizuje. U protivnom pojavljuje se natpis Err i kodni broj gre{ke. bez pritiskanja staklene membrane. a drugi ve}u od o~ekivane pH vrednosti analiziranog rastvora. isprati destilovanom vodom.000. Na prikaziva~u se javlja pribli`na vrednost pufera. Kombinovanu elektrodu spustiti u rastvor drugog pufera poznatog pH i pritisnuti cal2 (kalibracija u drugoj ta~ki) i temp. Pritiskom na tipku pH na prikaziva~u se javlja vrednost prethodnog pufera kojim je vr{ena kalibracija u jednoj ta~ki. ~uje se zvu~ni signal kao dug i kratak pisak. U protivnom. a zatim osu{iti upijanjem filtar-hartijom. Ispisati vrednost pufera kojim se vr{i kalibracija. Ako je potrebno. Gre{ke se otklanjaju prema uputstvu proizvo|a~a koje sadr`i spisak kodnih brojeva gre{aka. Ako je kalibracija zavr{ena. Na prikaziva~u se javlja vrednost temperature od 25°C. a izbor pufera je takav da jedan pufer treba da ima manju pH vrednost.

REZULTATI Tabela 1. Rezultati merenja na pH metru pH PUFERA pH ANALIZIRANOG RASTVORA 150 Medenica / Male{ev .

Shema galvanskog sprega sa jon-selektivnom elektrodom A – jon-selektivna elektroda B – referentna elektroda C – analizirani rastvor 1 – unutra{nja referentna elektroda 2 – unutra{nji elektrolit 3 – membrana Eksperimentalna fizi~ka hemija 151 . koje se kratko ozna~avaju kao »pX-elektrode«. {to se defini{e koeficijentom selektivnosti. AgX). talo`enjem AgX u prisustvu Ag2S dobija se homogena sme{a (Ag2S. Razlika potencijala uspostavlja se na membrani koja razdvaja analizirani rastvor od unutra{njeg referentnog rastvora jon-selektivne elektrode. ali se njima mogu odre|ivati i S2– joni. Odre|ivanje potencijala jon-selektivne elektrode izvodi se pomo}u sprega (slika 1) koji ~ine jon-selektivna i referentna elektroda (npr. Mada su jon-selektivne elektrode osetljive na jednu jonsku vrstu. Br–. Jon-selektivne elektrode sa kristalnom membranom ^vrste membrane mogu se sastojati od mono– ili polikristala te{ko rastvornih soli. Radi pobolj{anja osobina membrane. to potencijal jon-selektivne elektrode zavisi od koncentracije ispitivanog. tako da se i Ag2S pona{a kao halogenska membrana. Br ili J. kao i anjoni koji sa Ag+ jonom grade stabilne komplekse (CN–. Primer monokristalne membrane je srebro-halogenid. Pripremaju se od monokristala ili od spra{enog kristala pod visokim pritiskom. ne postoji elektroda koja ne}e reagovati i na neke druge vrste jona. primarnog jona u analiziranom rastvoru. osetljivost jon-selektivnih elektroda je u ve}ini slu~ajeva mnogo manja prema interferuju}im jonima. J–. Prema vrsti membrane. Osnovne osobine ovih elektroda su selektivnost i osetljivost. uronjene u analizirani rastvor. koja ima dobru provodljivost. Ove elektrode su osetljive na prisustvo korespondentnih jona (Cl–. Me|utim. kao {to je teflon ili polivinil-hlorid. Ag+). sa donjom granicom detekcije od 10-5 do 10-7 mol L-1. Teorijski princip Slika 1. jon-selektivne elektrode se dele na elektrode sa ~vrstom i te~nom membranom. nije fotoosetljiva. gde je X = Cl. Jon-selektivna elektroda (slika 1) sastoji se od unutra{nje referentne elektrode. elektrolita i membrane. a debljine 1–2 mm. AgX. SCN–. Membrana je obi~no pre~nika oko 10 mm. kalomelova). Kako je koncentracija jona u unutra{njem referentnom rastvoru konstantna. Nalazi se na kraju cevi izra|ene od inertne plastike. OH–). On pokazuje u kojoj meri jedna jonska vrsta ometa odre|ivanje primarne jonske vrste na koju je elektroda selektivna.JON-SELEKTIVNE ELEKTRODE Jon-selektivne elektrode pripadaju grupi membranskih indikatorskih elektroda.

tako da kona~ni izraz glasi: E = EK – RT lnaJ– F (2) 152 Medenica / Male{ev . Na primer. Fluoridna monokristalna jon-selektivna elektroda prikazuje se na slede}i na~in: Ag AgCl. Ag AgCl. Cl– (aCl–). potencijal fluoridne elektrode zavisi samo od aktivnosti fluoridnih jona u spolja{njem. Na primer. a za odre|ivanje S2– jona membrana od presovanog Ag2S. Danas je razvijen veliki broj jon-selektivnih membrana za odre|ivanje niza katjona i anjona. dok ostali joni ne mogu uticati na provodljivost membrane. kroz koja se mogu kretati samo joni odre|enih karakteristika. F– (aF–) LaF3 Kako je aktivnost F. Kao unutra{nja referentna elektroda naj~e{}e se koristi elektroda druge vrste. J– (aJ–) AgJ Izraz za potencijal jodidne jon-selektivne elektrode izvodi se na isti na~in kao i izraz za potencijal kalomelove elektrode (str 128). Membrane od te{ko rastvornih soli mogu se primeniti kada u kristalu soli postoji neka mobilna jonska vrsta koja mo`e da prenosi naelektrisanje. merenom rastvoru: E = EK – RT lnaF – F (1) Jodidna jon-selektivna elektroda prikazuje se na slede}i na~in: Ag AgCl.jona u unutra{njem elektrolitu poznata i konstantna.Za odre|ivanje F– jona koristi se membrana od monokristala LaF3. Provo|enje omogu}ava postojanje defekata u kristalnoj strukturi i pojavu »upra`njenih mesta«. i u tom slu~aju unutra{nji elektrolit treba da sadr`i korespondentne jone unutra{nje referentne elektrode i jonske vrste u membrani. Cl– (aCl–). a LaF2+ jon je ~vrsto vezan u re{etki. unutra{nji elektrolit bromidne elektrode sadr`i Cl– i Br – jone. dok je kod LaF3 mobilan F– jon. a kod fluoridne elektrode to su Cl– i F– joni. Cl–. Ag+ jon je mobilan u solima Ag2S i AgX.

Detaljniji opisi ovih elektroda mogu se na}i u specijalizovanoj literaturi o jon-selektivnim elektrodama. kvaternerne amonijum soli i dr.Staklena elektroda. sinterovanog stakla ili nekog drugog inertnog poroznog materijala natopljenog rastvara~em ili te~no{}u koja je nerastvorna u vodi. Eksperimentalna fizi~ka hemija 153 . koja je opisana u poglavlju »Merenje pH rastvora pH-metrom« str 143. Za gra|enje te~nih membrana naj~e{}e se koriste jonski izmenjiva~i. Jon-selektivne elektrode sa nekristalnom membranom Membrane ovih elektroda napravljene su obi~no od porozne plasti~ne mase. pove}ava mogu}nost kori{}enja potenciometrije u farmaceutskim istra`ivanjima. a u novije vreme i potenciometrijskih biosenzora. U farmaceutskim laboratorijama koristi se u kontroli kvaliteta lekova i `ivotnih namirnica. velika osetljivost i preciznost ovih elektroda doprinela je njihovoj sve ~e{}oj i {iroj upotrebi. Jednostavnost rukovanja. pripada grupi jon-selektivnih elektroda sa ~vrstom membranom. Ekspanzija primene jon-selektivnih elektroda. a u novije vreme i u biohemiji. u farmaceutsko-tehnolo{kim istra`ivanjima. Danas se ne mo`e zamisliti instrumentalna laboratorija bez jon-selektivnih elektroda. toksikolo{koj hemiji. elektroneutralna makrocikli~na jedinjenja.

URADITE SAMOSTALNO . I Izmeriti elektromotornu silu sprega za rastvor nepoznate koncentracije kalijum-jodida i grafi~kim putem odrediti koncentraciju. I Izmeriti elektromotornu silu sprega za standardne rastvore i nacrtati kalibracionu krivu EMS = f(log c). I Odrediti konstantni potencijal EK i koeficijent pravca.. Odre|ivanje koncentracije jona jon-selektivnom elektrodom Zadatak eksperimenta I Napraviti standardne rastvore kalijum-jodida istih jonskih ja~ina. Aparatura i hemikalije G pH-metar Radiometer 28 – Copenhagen (slika 2) G Jodidna jon-selektivna elektroda G Kalomelova elektroda G Kalijum-jodid G Kalijum-nitrat 154 Medenica / Male{ev .. Uporediti teorijsku vrednost koeficijenta pravca sa vredno{}u dobijenom sa dijagrama.

pH-metar Radiometer 28 – Copenhagen 1 – glavni prekida~ 2 – potenciometar za kalibraciju skale instrumenta 3 – preklopnik za podru~ja pH/mV 4 – potenciometar za pode{avanje temperature 5 – skala 6 – jon-selektivna elektroda 7 – kalomelova elektroda c1 V1 = c2 V2 (3) izra~unati zapremine V1 osnovnog rastvora.5 1 2 3 4 6 7 Priprema rastvora Napraviti 25 mL 1.5. Od ovog rastvora (c1) napraviti tri rastvora zadatih koncentracija (c2).0 mol L-1) da jonska ja~ina (I) u svim rastvorima bude 0. Odmerne sudove dopuniti destilovanom vodom do oznake.0 mol L-1 osnovnog rastvora kalijum-jodida. Koriste}i izraz: Slika 2. koji se odmerava u odmerne sudove od 50 mL da bi se napravili rastvori zadatih koncentracija. Eksperimentalna fizi~ka hemija 155 . U ove rastvore kalijum-jodida dodati toliku zapreminu kalijum-nitrata (1.

mL 1.....0 mol L-1 KNO3 (I = 0. z2i = 1 (c ..5) dopuniti do 50 mL destilovanom vodom ..... Elektromotorna sila dobijenog sprega predstavlja razliku potencijala jodidne jon-selektivne i kalomelove elektrode: EMS = EAg/AgJ...0 mol L-1 KNO3 (I = 0....5) dopuniti do 50 mL destilovanom vodom . z2 ..0 mol L-1 KJ ... Jonsku ja~inu izra~unati iz slede}eg izraza: I= 1 2 Σci ..) 2 K K A A (4) gde je: I – jonska ja~ina c – koncentracija (katjona K ili anjona A) z – naelektrisanje (katjona ili anjona). 3. c KCl (mol L-1) Odmeriti ...Br.. mL 1.... z2 + c ..0 mol L-1 KNO3 (I = 0. mL 1......0 mol L-1 KJ ... mL 1.. mL 1.. Sipati ispitivani rastvor u ~a{u i u rastvor uroniti referentnu kalomelovu i jodidnu jon-selektivnu elektrodu. Merenje na pH-metru Na pH-metru izabrati odgovaraju}u skalu u mV. J– – potencijal jodidne elektrode: (5) 156 Medenica / Male{ev ... mL 1.0 mol L-1 KJ .. 2.5) dopuniti do 50 mL destilovanom vodom 1. J– – Ekal gde je: EAg/AgJ..

i grafi~kim putem odrediti koncentraciju. Konstruisati grafik funkcije EMS = f(log c). Izra~unati potencijale jodidne elektrode za standardne rastvore i konstruisati dijagram funkcije E = f(log c). Koeficijent pravca RT/F odrediti sa dijagrama i izra~unati teorijsku vrednost. Za rastvor kalijum-jodida nepoznate koncentracije izmeriti EMS sprega. J– – RT lnaJ– F (6) pH-metar uklju~iti na read (~itati) i pro~itati elektromotornu silu u mV. Za svaki rastvor ponoviti merenja tri puta i izra~unati srednje vrednosti EMS. Slika 3. Rezultate prikazati tabelarno i grafi~ki.EAg/AgJ. J– = E 0Ag/AgJ. Odrediti vrednost potencijala EK kao odse~ak na ordinati. Kalibraciona kriva E = f(log c) Eksperimentalna fizi~ka hemija 157 .

Kalibraciona kriva E = f(log c) EMS (mV) c KJ (mol L-1) log c 1 2 3 <> E (mV) Ekal = 245 mV Tabela 2. Rezultati EMSx (mV) 1 2 3 <> Ex (mV) cx (mol L-1) EK (mV) RT/F Grafi~ka vrednost RT/F Teorijska vrednost 158 Medenica / Male{ev .REZULTATI Tabela 1.

merenjem promene elektromotorne sile u toku titracije. Potenciometrijska titracija mo`e se izvoditi tako {to se milivoltmetrom sa velikom otporno{}u meri promena elektromotorne sile galvanskog sprega. odnosno promena potencijala elektrode kao posledica hemijske reakcije. Pored analiti~ke primene. Drugi je fizi~kohemijski proces. dok je u blizini zavr{ne ta~ke titracije ta promena najve}a. ili u slu~aju kada ne postoji odgovaraju}i indikator. talo`enje ili precipitacija. mutnih i obojenih. Prvi je hemijski. Potenciometrijska titracija dobila je ime po tome {to potencijal elektrode predstavlja indikator zavr{ne ta~ke titracije. Teorijski princip Eksperimentalna fizi~ka hemija 159 . Izbor indikatorske elektrode zavisi od vrste hemijske reakcije (neutralizacija. kao {to su konstante protolize kiselina i baza. U osnovi potenciometrijske titracije le`e dva procesa uslovljena jedan drugim. koja ima ulogu indikatora. Ova metoda daje ta~nije rezultate od volumetrijske.POTENCIOMETRIJSKA TITRACIJA Potenciometrijska titracija je kvantitativna elektrohemijska metoda za odre|ivanje koncentracije rastvora. poznata hemijska reakcija koja nastaje izme|u analiziranog rastvora i titranta. stvaranje kompleksa i oksidoredukcija) u titracionom sistemu. O izboru odgovaraju}e indikatorske elektrode bi}e re~i na narednim stranicama ovog ud`benika. proizvod rastvorljivosti i standardni oksidoredukcioni potencijali. odrediti zapreminu titranta poznate koncentracije po zavr{etku stehiometrijske reakcije izme|u analiziranog rastvora i titranta. tj. potenciometrijska titracija se koristi i za odre|ivanje nekih karakteristi~nih veli~ina. jer menja svoj potencijal u zavisnosti od aktiviteta karakteristi~nih jona u rastvoru. koji se sastoji od analiziranog rastvora (titranda). Na osnovu ove povezanosti mo`e se pratiti odvijanje hemijske reakcije nekog titracionog sistema zahvaljuju}i promeni potencijala indikatorske elektrode. Upravo zbog toga je i elektroda. to elektromotorna sila zavisi samo od potencijala indikatorske elektrode. Kako je potencijal referentne elektrode konstantan. a mo`e se koristiti i kod titracija veoma razbla`enih rastvora. referentne i odgovaraju}e indikatorske elektrode. kod konkretnih primera. Na ovaj na~in mogu}e je. nazvana indikatorska. Kraj titracije se odre|uje na osnovu promene potencijala indikatorske elektrode u zavr{noj ta~ki titracije. konstante stabilnosti kompleksa. a iz toga izra~unati koncentraciju analiziranog rastvora. U po~etku titracije elektromotorna sila se neznatno menja.

Za preciznije i jednostavnije odre|ivanje zavr{ne ta~ke titracije (z. Slika 1. kada se na osnovu promene odse~ka pri kompenzaciji odre|uje zavr{na ta~ka titracije. Rastvoru se u odre|enim zapreminama (inkrementima) dodaje titrant poznate koncentracije.t) mo`e se koristiti kriva prvog ili drugog izvoda (slika 1). titracije se mogu izvoditi kori{}enjem ure|aja za Pogendorfovu metodu kompenzacije. a kod krive drugog izvoda zavr{na ta~ka bi predstavljala prese~nu ta~ku krive sa apscisom. meri promena potencijala indikatorske elektrode i crta integralna kriva E = f(V). 160 Medenica / Male{ev . a naro~ito ukoliko integralna kriva nema jasno izra`enu ta~ku infleksije. pri kojoj koli~nik ∆E/∆V ima maksimalnu vrednost. Zavr{nu ta~ku titracije kod prvog izvoda predstavlja zapremina titranta.t.Pored toga. Potenciometrijske krive a – Integralna kriva b – Kriva prvog izvoda c – Kriva drugog izvoda Primer izra~unavanja prvog izvoda pokazan je u tabeli 1. koja predstavlja najve}u promenu potencijala elektrode.

6 1.4 1.8 2.0 E(mV) 84 86 88 90 98 142 342 360 376 388 398 Prvi izvod V(mL)* 0.8 1. Primer izra~unavanja prvog izvoda krive * prira{taj zapremine titranta ** izra~unava se kao koli~nik razlike potencijala dva susedna merenja (∆E) i razlike odgovaraju}ih zapremina (∆V) [npr. (86-84)/(0. Upotreba potenciometrijskih titracija je veoma {iroka u laboratorijskim istra`ivanjima pri razli~itim hemijskim reakcijama.6 1.4-0.2-0).0 1.8 1. Eksperimentalna fizi~ka hemija 161 . a koji su danas sastavni deo mnogih programa za obradu rezultata. {to podrazumeva odre|ene matemati~ke postupke. Prvi.2 1.0 1. a neke potenciometrijske titracije su oficinalne u pojedinim farmakopejama.8 2. odnosno kao »prvi izvod prvog izvoda«.6 0.2 0.2 1.Integralna kriva V (mL) 0 0.4 1. drugi i ostali izvodi ta~no se izra~unavaju interpolacijom polinoma.0 ∆E/∆V** 10 10 10 40 220 1000 90 80 60 50 Tabela 1. Koriste se u svim oblastima farmaceutskih nauka.4 0.2) itd. zatim (88-86)/(0.] Drugi izvod se izra~unava na isti na~in kao prvi izvod.2 0.4 0.6 0.

a najjednostavnija za rad je staklena. ali samo pod uslovom da je razlika njihovih konstanti protoliza dovoljno velika.Reakcija neutralizacije Potenciometrijska titracija pri reakciji neutralizacije (pH-metrijska titracija) zasniva se na pra}enju promene potencijala elektrode osetljive na promenu pH rastvora u toku titracije. Kao indikatorska elektroda koristi se bilo koja elektroda osetljiva na promenu pH. pa je mogu}e precizno odrediti zavr{nu ta~ku titracije svake pojedina~ne kiseline ili baze. ~iji je potencijal prikazan izrazom (3) na str 144. Kao referentna elektroda. odnosno merenju elektromotorne sile sprega pH indikatorske i referentne elektrode. Teorijski princip Eksperimentalna fizi~ka hemija 163 . a njen potencijal dat je izrazom (14) na str 129. uronjene u rastvor koji se titruje. U tom slu~aju dobija se potenciometrijska titraciona kriva sa jasno definisanim ta~kama infleksije. Promena pH titrovanog rastvora ili elektromotorne sile galvanskog sprega u toku titracije prati se na milivoltmetru ili pH-metru. naj~e{}e se koristi kalomelova. Mogu}e je titrovati i sme{u kiselina ili baza.

Potenciometrijska titracija reakcije neutralizacije Zadatak eksperimenta I Izvr{iti titraciju zadate zapremine rastvora natrijum-hidroksida sa hloridnom kiselinom. Integralna kriva: E = f(V) 2. Prvi izvod titracione krive: ∆E/∆V = f(V) I Grafi~kim putem odrediti zavr{nu ta~ku titracije i izra~unati molarnu koncentraciju titrovanog rastvora natrijum-hidroksida. Pritisnuti prekida~ sa oznakom read (~itati) i potenciometrom buffer (pufer) dovesti kazalj- 164 Medenica / Male{ev .. Vrednost konstantnog potencijala EK odrediti kao odse~ak na ordinati. a preklopnikom sa oznakom range (opseg) izabrati odgovaraju}e podru~je pH vrednosti. Aparatura i hemikalije G G pH-metar Radiometer 28 (slika 2. Preklopnik sa temperaturskom skalom podesiti na 25°C (sobna temperatura).. U ~a{u sipati pufer poznatog pH i uroniti staklenu i kalomelovu elektrodu. tako da nivo te~nosti bude iznad donjeg kru{kastog dela staklene elektrode. I Rezultate merenja prikazati grafi~ki: 1. a izra~unati nagib prave uporediti sa teorijskom vredno{}u.0591 pH. strana 155) Staklena elektroda G202B G Kalomelova elektroda K401 G Magnetna me{alica G Rastvor natrijum-hidroksida G Hloridna kiselina Priprema Pre titracije analiziranog rastvora potrebno je izvr{iti kalibraciju pH-metra pomo}u rastvora pufera ta~no poznatog pH. I Grafi~ki prikazati funkciju E = f(pH) koja je definisana Nernstovom jedna~inom za potencijal staklene elektrode: E = EK – 0.URADITE SAMOSTALNO .

Iz dobijenih vrednosti EMS izra~unati potencijal staklene elektrode E i konstruisati grafike funkcija E = f(V) i ∆E/∆V = f(V). U rastvor pa`ljivo uroniti staklenu i kalomelovu elektrodu. Uklju~iti magnetnu me{alicu i podesiti rad na 800 obrtaja u minuti. Nagla promena pH. Rezultate prikazati tabelarno i grafi~ki. Posle zavr{ene kalibracije. Grafi~ki prikazati Nernstovu jedna~inu za potencijal staklene elektrode E = EK – 0. a zatim kazaljku instrumenta vratiti na nulu skale pritiskom na prekida~ std by. Preklopnikom range izabrati odgovaraju}e podru~je za merenje elektromotorne sile i pro~itati vrednost EMS u mV. Postupak U biretu sipati rastvor titranta (hloridna kiselina). odrediti konstantni potencijal EK i dobijeni nagib prave uporediti sa teorijskim.ku mernog instrumenta ta~no na vrednost pH pufera (polo`aj ovog potenciometra ne menjati u toku rada). odnosno EMS ukazuje na postignutu zavr{nu ta~ku titracije. Preklopnik sa oznakom range postaviti na odgovaraju}e podru~je pH vrednosti. pritiskom na prekida~ sa oznakom std by (sa~ekati) kazaljku mernog instrumenta vratiti u nulti polo`aj. kada se igla mernog instrumenta ustali. Pritiskom na prekida~ sa oznakom read pro~itati vrednost pH na skali. U ~a{u sipati pipetom ta~no odmerenu zadatu zapreminu rastvora natrijum-hidroksida i toliku koli~inu vode. Odrediti zavr{nu ta~ku titracije i izra~unati koncentraciju rastvora titranda. Titrant dodavati u inkrementima od 0.0591 pH. Eksperimentalna fizi~ka hemija 165 . Posle nagle promene izvr{iti jo{ desetak merenja.2 mL i o~itavati vrednosti pH i elektromotorne sile (EMS). da se omogu}i rad magnetne me{alice i pravilno uranjanje elektroda. Ovim postupkom posti`e se kompenzacija potencijala asimetrije staklene elektrode.

4 mV (zasi}ena kalomelova elektroda) na t = 20°C 166 Medenica / Male{ev .REZULTATI Tabela 1. Potenciometrijska titracija natrijum-hidroksida sa hloridnom kiselinom pH EMS (mV) E (mV) Prvi izvod V (mL) ∆E /∆V V HCl (mL) E = 244.

) Eksperimentalna fizi~ka hemija 167 .T.T (mL) c NaOH (mol L–1) E = EK – 0.0591 pH EK (mV) nagib (eksp.Tabela 2. Rezultati V NaOH (mL) c HCl (mol L–1) V HCl u Z.

Posledica toga je smanjenje koncentracije karakteristi~nih jona u rastvoru na koje indikatorska elektroda reaguje. Tada se koristi most od agaragara uz dodatak kalijum-nitrata ili umesto klasi~ne kalomelove elektrode koja sadr`i merkuro-hlorid i kalijum-hlorid. Referentna kalomelova elektroda mora biti elektroliti~ki odvojena od indikatorske elektrode zbog prisutnog Cl– jona u elektrolitu same elektrode. Srebro-nitrat se naj~e{}e koristi kao titrant za odre|ivanje halogenida. elektroda koja sadr`i merkuro-sulfat i elektrolit kalijum-sulfat. odnosno promena potencijala indikatorske elektrode. Potencijal indikatorske srebrove elektrode dat je slede}im Nernstovim izrazom: Teorijski princip EAg+/Ag = E 0Ag+/Ag + RT lnaAg+ F (1) Eksperimentalna fizi~ka hemija 169 . merkaptana. sulfida. arsenata. odnosno merkuro-sulfatna elektroda. U tom slu~aju kao indikatorska elektroda koristi se ili srebrova ili jon-selektivna srebro-sulfidna elektroda.Reakcija talo`enja Potenciometrijskim titracijama mogu se pratiti i talo`ne reakcije u kojima je proizvod reakcije te{ko rastvorljivo jedinjenje. fosfata i oksalata.

Potenciometrijska titracija talo`ne reakcije pomo}u pH-metra Zadatak eksperimenta I Izvr{iti dve titracije zadate zapremine rastvora srebro-nitrata sa kalijum-hloridom.URADITE SAMOSTALNO .. U ~a{u sipati destilovanu vodu i ta~no odmerenu zapreminu rastvora srebro-nitrata. 170 Medenica / Male{ev . ~ija se elektromotorna sila mo`e meriti. tako da se ostvari mirno me{anje rastvora. I Vrednosti dobijene drugom titracijom prikazati grafi~ki kao funkciju EMS = f(V). U analizirani rastvor spustiti me{alicu i pomo}u promenljivog otpornika podesiti optimalan rad me{alice. Uroniti elektrodu od srebra i me{alicu. Tako je pripremljen galvanski spreg. Aparatura i hemikalije G G pH-metar MA 5703 Iskra – Kranj (slika 1) Srebrova elektroda P4011 G Kalomelova elektroda K401 G Mehani~ka me{alica G Elektroliti~ki most od agar-agara sa dodatkom amonijum-nitrata G Srebro-nitrat G Kalijum-hlorid Priprema Pripremiti biretu sa rastvorom kalijum-hlorida. napravljenog sa amonijum-nitratom.. I Odrediti zavr{nu ta~ku titracije grafi~kim putem i izra~unati broj grama srebra (m) u zadatoj zapremini srebro-nitrata. Anodni prostor (srebrova elektroda / srebro-nitrat) i katodni (kalomelova elektroda / kalijum-hlorid) povezati mostom od agaragara.

uz dodavanje titranta u inkrementima od 0. Vrednosti EMS o~itavati kada se igla mernog instrumenta ustali. Posle nagle promene EMS izvr{iti jo{ toliko merenja da se dobije pogodna integralna kriva za odre|ivanje zavr{ne ta~ke titracije. Preko mre`nog prekida~a uklju~iti aparat. (×1) ili (×4). a tako i smanjenja elektromotorne sile. Pre po~etka titracije izabrati opseg mernog podru~ja EMS. Eksperimentalna fizi~ka hemija 171 . Pomo}u preklopnika pH-mV izabrati polo`aj za merenje elektromotorne sile u mV. Titraciju vr{iti dodavanjem istih inkremenata od 0. pH-metar MA 5703 Iskra – Kranj 1 – glavni prekida~ 2 – potenciometar za kalibraciju skale instrumenta 3 – preklopnik podru~ja pH/mV 4 – potenciometar za pode{avanje temperature 5 – skala mV/pH 6 – srebrova elektroda 7 – kalomelova elektroda Merenje elektromotorne sile vr{i se pomo}u pH-metra.5 4 1 2 Postupak 2 3 6 7 Slika 1. sve do pojave naglog pada EMS. U toku titracije dolazi do smanjenja koncentracije slobodnih jona srebra u rastvoru i promene potencijala srebrove elektrode.1 mL.2 mL titranta. Titraciju ponoviti jo{ jednom sa istom zapreminom analiziranog rastvora. u zavisnosti od vrednosti EMS i na skali pro~itati vrednost EMS.

Primer za izra~unavanje prvog izvoda dat je na strani 161. 172 Medenica / Male{ev . odrediti zavr{nu ta~ku titracije iz prvog izvoda i izra~unati broj grama srebra (m) u zadatoj zapremini srebro-nitrata.Grafi~ki prikazati funkciju EMS = f(V) i ∆EMS/∆V = f(V) za drugu titraciju. Rezultate prikazati tabelarno i grafi~ki.

T. Rezultati V AgNO3 (mL) c KCl (mol L-1) V KCl u Z. (mL) m Ag (g) Eksperimentalna fizi~ka hemija 173 .T.Tabela 1. Potenciometrijske titracije EMS = f(V) I titracija V KCl (mL) EMS (mV) II titracija V KCl (mL) EMS (mV) REZULTATI Prvi izvod V KCl (mL) ∆EMS /∆V Tabela 2.

Eksperimentalna fizi~ka hemija 175 .Potenciometrijska titracija po Pogendorfovoj metodi kompenzacije Potenciometrijska titracija izvodi se kori{}enjem ure|aja za merenje elektromotorne sile Pogendorfovom metodom kompenzacije (slika 1. U slu~aju potenciometrijske titracije srebro-nitrata talo`enjem sa kalijum-hloridom potrebno je pripremiti galvanski spreg koji se sastoji od rastvora koji se titruje i elektrodnog para. to opada i potencijal srebrove elektrode. strana 131). Elektromotorna sila galvanskog sprega predstavlja razliku potencijala srebrove i kalomelove elektrode: Teorijski princip EMS = E 0Ag/Ag+ + RT lnaAg+ – Ekal F (1) Kako se titracijom sa kalijum-hloridom smanjuje koncentracija slobodnih jona srebra. kojim se EMS sprega izjedna~ava sa EMS akumulatora. Nagli pad vrednosti odse~ka ukazuje da su svi joni srebra pre{li u te{ko rastvoran srebro-hlorid. manji odse~ak na mostu. Svakom smanjenju EMS odgovara novi. a na taj na~in i odse~ak lx (a) na otporniku sa kojim se kompenzuje nastala EMS sprega. srebrove i kalomelove elektrode. Elektromotorna sila sprega opada. odnosno posti`e bestrujnost u kolu. odnosno odgovara zavr{noj ta~ki titracije.

Ovaj odse~ak.. Potenciometrijska titracija talo`ne reakcije po Pogendorfovoj metodi kompenzacije Zadatak eksperimenta I Izvr{iti dve titracije zadate zapremine rastvora srebro-nitrata sa kalijum-hloridom. Aparatura i hemikalije G G Ure|aj za izvo|enje Pogendorfove metode (slika 1. U ~a{u sipati destilovanu vodu i zadatu zapreminu srebro-nitrata odmerenu pipetom. strana 131) Srebrova i kalomelova elektroda G Mehani~ka me{alica G Elektroliti~ki most od agar-agara G Srebro-nitrat G Kalijum-hlorid Priprema Prema shemi za Pogendorfovu metodu kompenzacije. Postupak Kratkim uklju~ivanjem tastera i pomeranjem kliznog kontakta na}i polo`aj na otporniku kada igla na galvanometru miruje (I = 0). odrediti prvo za ~ist rastvor srebro-nitrata. tako da se ostvari mirno me{anje rastvora. Odrediti zavr{nu ta~ku titracije grafi~kim putem i izra~unati masu srebra (m) u zadatoj zapremini srebro-nitrata.URADITE SAMOSTALNO . I Vrednosti dobijene drugom titracijom prikazati grafi~ki kao funkciju a = f(V). Posle nagle promene vrednosti odse~ka izvr{iti jo{ toliko merenja da se dobije pogodna integralna kriva za odre|ivanje zavr{ne ta~ke ti- 176 Medenica / Male{ev . Biretu pripremiti sa standardnim rastvorom kalijum-hlorida. Uroniti srebrovu i kalomelovu elektrodu i uklju~iti me{alicu. izra`en u milimetrima.2 mL i posle svakog dodatka odrediti odse~ak kojim se vr{i kompenzacija. prikazanoj na slici 1 (strana 131). obrazovati strujno kolo za odre|ivanje elektromotorne sile. Dodavati kalijum-hlorid u inkrementima od 0.. na mostu.

Rezultate prikazati tabelarno i grafi~ki. odnosno vrednost odse~ka. uslovljena proizvodom rastvorljivosti srebro-hlorida. ukazuje da u rastvoru postoji mala koncentracija jona srebra. Titraciju ponoviti jo{ jednom sa istom zapreminom rastvora srebro-nitrata uz dodatak manjih inkremenata titranta. Iz druge titracije konstruisati grafike funkcija: a = f(V). i ∆a/∆V = f(V) Odrediti zavr{nu ta~ku titracije iz prvog izvoda i izra~unati masu srebra u odmerenoj zapremini srebro-nitrata. Eksperimentalna fizi~ka hemija 177 .tracije. Izvesna mala vrednost EMS sprega. Primer za izra~unavanje prvog izvoda dat je na strani 161.

Potenciometrijske titracije a = f (V) II titracija V KCl (mL) a (mm) Prvi izvod V (mL) ∆a /∆V 178 Medenica / Male{ev .REZULTATI I titracija V KCl (mL) a (mm) Tabela 1.

T. Rezultati V AgNO3 (mL) c KCl (mol L-1) V KCl u Z.T.Tabela 2. (mL) m Ag (g) Eksperimentalna fizi~ka hemija 179 .

Do zavr{ne ta~ke titracije potencijal indikatorske elektrode defini{e redoks sistem rastvora koji se titruje. supstancije koja se titruje (titrand) i supstancije kojom se titruje (titrant). a druga posle nje. kra}e.Reakcija oksidoredukcije Potenciometrijskim titracijama se odre|uju koncentracije supstancija u rastvorima u kojima se odigravaju i oksidoredukcioni hemijski procesi sa titrantom. Prva postoji do postizanja ta~ke ekvivalencije. Potencijal indikatorske elektrode u rastvoru definisan je prisutnim redoks sistemom i prikazan op{tim Nernstovim izrazom: Teorijski princip E = E0 + aox RT ln ared nF (1) Kao indikatorska elektroda koristi se elektroda od zlata ili platine. potencijal indikatorske elektrode definisan je redoks sistemom koji poti~e od titranta. redoks sistem. Eksperimentalna fizi~ka hemija 181 . Oksidovani i redukovani oblik nekog jona ~ine oksidoredukcioni sistem ili. jer hemijski ne reaguje u redoks sistemu i brzo uspostavljaju ravnote`ni potencijal u zavisnosti od odnosa oksidovanog i redukovanog oblika jona. Ox + ne – ¡ Red U toku titracije stvaraju se dva redoks sistema. Posle zavr{ne ta~ke titracije. Odre|ivanje zavr{ne ta~ke titracije utoliko je ta~nije ukoliko se potencijali ova dva redoks sistema vi{e razlikuju.

U toku titracije me{alicu ne treba isklju~ivati. I Vrednosti iz tabele. Na taj na~in je pripremljen galvanski spreg (platinska elektroda/analizirani rastvor/kalomelova elektroda). ~ija se elektromotorna sila meri.. U ~a{u (anodni prostor) sipati destilovanu vodu.. I Odrediti zavr{nu ta~ku titracije i izra~unati molarnu koncentraciju gvo`|e(II)-sulfata. uklju~iti pH-metar prebacivanjem preklopnika sa polo`aja off (isklju~eno) na on (uklju~eno). ta~no odmerenu zapreminu rastvora gvo`|e(II)-sulfata i uroniti platinsku elektrodu. Biretu napuniti rastvorom kalijum-permanganata poznate koncentracije. Ovaj rastvor povezati agar-agar mostom sa rastvorom kalijum-hlorida u koji je uronjena kalomelova elektroda. dobijene drugom titracijom. a posle svakog dodatog inkrementa titranta sa~e- 182 Medenica / Male{ev . Iz iste tabele izra~unati prvi izvod titracione krive i grafi~ki prikazati kao ∆EMS/∆V = f(V).URADITE SAMOSTALNO . vode}i ra~una da ne bude uronjen i dr`a~ elektrode. U analizirani rastvor spustiti me{alicu i pomo}u promenljivog otpornika podesiti optimalnu brzinu. prikazati grafi~ki kao funkciju EMS = f(V). Potenciometrijska titracija reakcije oksidoredukcije Zadatak eksperimenta I Izvr{iti dve titracije zadate zapremine rastvora gvo`|e(II)-sulfata sa kalijum-permanganatom. Aparatura i hemikalije G G pH-metar Radiometer 22 – Copenhagen (slika 1) Platinska i kalomelova elektroda K1301 G Mehani~ka me{alica G Elektroliti~ki most od agar-agara G Gvo`|e(II)-sulfat G Kalijum-permanganat Priprema Pre pripreme rastvora za titraciju.

odnosno da se izvr{i hemijska reakcija: 10 FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 ¡ 5Fe(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O U toku ove oksidoredukcione titracije stvaraju se dva redoks sistema koji defini{u potencijal elektrode: Fe2+ ¡ Fe3+ + e– MnO4– + 5e– + 8H+ ¡ Mn2+ + 4H2O Eksperimentalna fizi~ka hemija E0 = 0. pH-meter Radiometer 22 – Copenhagen 1 – glavni prekida~ 2 – preklopnik »1« 3 – preklopnik »2« (pH/mV) 4 – potenciometar za pode{avanje temperature 5 – skala 6 – priklju~ak indikatorske elektrode 7 – kalomelova elektroda 5 1 7 2 4 3 6 kati da se rastvor dobro izme{a.771 V E0 =1.Slika 1.510 V 183 .

Tada se kazaljka vrati na skalu. Posle naglog skoka izvr{iti jo{ 4–5 merenja. da se reakcija stehiometrijski izvr{i i ponovo pro~itati vrednost EMS na skali. ~ime je titracija zavr{ena. sa~ekati da se rastvor izme{a.Pri izboru titranta vodi se ra~una da se standardni potencijali oba sistema dovoljno razlikuju. dodati 0. Postupak Proveriti da li se preklopnik »2« nalazi na polo`aju »×1«. Merenja vr{iti dodavanjem istih zapremina od 0. a pro~itana vrednost EMS u mV se sabere sa 500 mV i unese u tabelu. 184 Medenica / Male{ev . Iz tabele za drugu titraciju izra~unati prvi izvod i grafi~kim putem prikazati integralnu krivu EMS = f(V) i krivu prvog izvoda ∆EMS/∆V = f(V). Preklopnik »1« vratiti na po~etnu poziciju.5 mL titranta sve dok se ne javi nagli skok EMS. Primer za izra~unavanje prvog izvoda dat je na strani 161. Kad kazaljka iza|e van opsega skale. Do zavr{ne ta~ke titracije potencijal elektrode defini{e odnos koncentracija Fe3+ / Fe2+. Rezultate prikazati tabelarno i grafi~ki. kako bi se dobila kriva pogodna za ta~no odre|ivanje zavr{ne ta~ke titracije. Odrediti zavr{nu ta~ku titracije i izra~unati koncentraciju rastvora gvo`|e(II)-sulfata. Preklopnik »1« okrenuti udesno na »+ mV«. Drugu titraciju uraditi preciznije. dodaju}i manje inkremente titranta.5 mL rastvora kalijum-permanganata iz birete. tj. sa~ekati da se kazaljka umiri i na skali pro~itati vrednost EMS u mV. a posle zavr{ne ta~ke odnos koncentracija Mn7+ / Mn2+ (MnO4– / Mn2+). preklopnik »2« prebaciti na oznaku »+ 500 mV« (na taj na~in se skala ekspandira za 500 mV). da bi se dobila integralna potenciometrijska kriva sa jasno definisanom ta~kom infleksije.

Tabela 1. Potenciometrijske titracije EMS = f(V) I titracija V KMnO4 (mL) EMS (mV) II titracija V KMnO4 (mL) EMS (mV) REZULTATI Prvi izvod V (mL) ∆EMS /∆V Eksperimentalna fizi~ka hemija 185 .

Rezultati V FeSO4 (mL) c KMnO4 (mol L-1) V KMnO4 u Z.T.Tabela 2.T. (mL) c FeSO4 (mol L-1) 186 Medenica / Male{ev .

(8) Provodljivost MERENJE PROVODLJIVOSTI (KONDUKTOMETRIJA) Odre|ivanje specifi~ne i molarne provodljivosti jakih elektrolita KONDUKTOMETRIJSKA TITRACIJA Odre|ivanje koncentracije natrijum-hidroksida Odre|ivanje koncentracije sir}etne kiseline .

Prema Omovom (Ohm) zakonu. volt (V) i om (Ω). Osnovne elektri~ne veli~ine su ja~ina struje (I). koja je jednaka recipro~noj vrednosti specifi~ne otpornosti: κ= 1 ρ (5) Eksperimentalna fizi~ka hemija 189 . koja je jednaka recipro~noj vrednosti otpora: G= 1 R G (=) Ω–1 (=) S(simens) (4) Sposobnost elektrolita da provodi elektri~nu struju definisana je veli~inom specifi~ne provodljivosti (κ). oblika i dimenzija provodnika. napon (U) i otpor (R). m2 (=) Ω . ~ije su odgovaraju}e jedinice amper (A). odnosno razlici elektri~nih potencijala izme|u dva kraja provodnika. koji predstavljaju provodnike druge vrste. a popre~nog preseka 1 m2. ja~ina struje (I) koja prolazi kroz neki provodnik prve vrste srazmerna je naponu (U). a obrnuto srazmeran popre~nom preseku (A): R=ρ l A (2) gde je ρ – specifi~na otpornost koja zavisi od prirode provodnika i predstavlja otpor provodnika du`ine 1 m. Otpor je srazmeran du`ini provodnika (l). gde se provo|enje struje ostvaruje kretanjem jona. ρ=R A l ρ (=) Ω . m m (3) Kod elektrolita. a obrnuto srazmerna otporu (R): Teorijski princip I= U ∆V = R R (1) Koliki }e biti otpor zavisi od vrste. koristi se provodljivost (G). Merenja se odnose na elektrolite.MERENJE PROVODLJIVOSTI (KONDUKTOMETRIJA) (latinski conductibilis – provodljiv i gr~ki metria – merenje) Merenje provodljivosti (konduktometrija) je elektrohemijska metoda zasnovana na merenju otpora provodnika u kome joni prenose naelektrisanje.

Ovaj postupak naziva se kalibracija konduktometrijske }elije. ~ime se pove}ava efektivna povr{ina elektrode. ~ija se vrednost specifi~ne provodljivosti na radnoj temperaturi mo`e na}i tabelarno (tablica 8 u Prilogu). odnosno S . pri konstantnoj temperaturi. Me|utim. Linije sila elektri~nog polja izme|u elektroda Ova veli~ina mora ostati nepromenjena u toku merenja. J koncentracije. npr. Zato je neophodno konstantu }elije k odrediti eksperimentalno pri prvoj upotrebi. J temperature. pa se elektrode moraju nalaziti na stalnom rastojanju. pa je usled toga neophodno konduktometrijska merenja vr{iti u termostatu pri konstantnoj temperaturi. kako to nije slu~aj. l R A (6) Odnos l/A (gde je l – rastojanje izme|u elektroda. a A – povr{ina elektrode) defini{e tzv. Vrednost konstante k bi}e nepromenjena sve dok me|usobno rastojanje i fizi~ko stanje elektroda ostanu nepromenjeni. na ~ijim se suprotnim stranama nalaze elektrode na rastojanju od 1 m. provodljivost u po~etku raste do odre|ene granice. Elektrode su od platine ili platinirane platine.Specifi~na provodljivost predstavlja provodljivost rastvora elektrolita u posudi oblika kocke stranica 1 m. a rastu brzina kretanja jona i provodljivost. Ovako definisana konstanta konduktometrijske }elije va`ila bi samo u slu~aju kada bi elektrode bile zidovi suda. Jedinice za specifi~nu provodljivost su Ω–1m–1. Specifi~na provodljivost zavisi od: J prirode elektrolita i polarnosti rastvara~a. jer se dodatkom Medenica / Male{ev 190 . Sa porastom koncentracije. Sa pove}anjem temperature opada viskoznost rastvora. Eksperimentalno je utvr|eno da sa porastom temperature za 1°C provodljivost raste prose~no za 2%. linije sila elektri~nog polja se razilaze (slika 1). konstantu konduktometrijske }elije k (raniji naziv kapacitet posudice): k= l A (7) Slika 1. m–1. tako {to se meri otpornost rastvora. KCl poznate koncentracije. Iz jedna~ina (3) i (5) sledi: κ= 1 . pa rastojanje i povr{ina elektroda nisu ta~no definisani.

Pri ve}im koncentracijama elektrolita.elektrolita pove}ava broj jona u rastvoru (slika 2). Specifi~na provodljivost. pove}anje me|ujonskih sila i stvaranje jonskih asocijata. {to ima za posledica smanjenje stepena disocijacije (protolize). odnosno do promene ne samo koncentracije. Za dobijanje naizmeni~ne struje koristi se elektronski oscilator koji je vezan za krajeve otpornika AB. tj. U suprotnom. magi~no oko ili osetljiv galvanometar za merenje naizmeni~ne struje. Tada je: Rx : R = R1 : R2 (8) R1 i R2 su nepoznati otpori i mogu se izraziti du`inama `ica a. Shema ure|aja prikazana je na slici 3. odnosno otpor elektrolita meri se metodom Vitstonovog (Wheatston). R1 : R2 = a : b (9) Eksperimentalna fizi~ka hemija 191 . Zavisnost specifi~ne provodljivosti od koncentracije Slika 3. provodljivost po~inje da opada. On slu`i kao detektor bestrujnosti u delu kola D – C. mosta. Slika 2. ve} i sastava elektrolita. To se obja{njava smanjenjem koncentracije rastvara~a u odnosu na elektrolit. odnosno b. Shema Vitstonovog mosta S – izvor naizmeni~ne struje AB – otpornik C – trojna ta~ka D – klizni kontakt T – indikator instrument Rx – nepoznati otpor (elektrolit) R – otporna dekada Za odre|ivanje provodljivosti elektrolita koristi se niskonapon ski (desetak volti) izvor naizmeni~ne struje velike frekvencije (~ak i nekoliko hiljada Hz). kada je pomeranjem kliznog kontakta D izvr{eno uravnote`enje mosta. pri prolasku jednosmerne struje kroz elektrolit do{lo bi do elektrohemijske promene elektrolita. Kao indikator instrument mo`e se koristiti telefonska slu{alica.

Iz jedna~ina (8) i (9) sledi: Rx = R a b (10) Re{avanjem jedna~ine (6) dobija se izraz za izra~unavanje Rx: Rx = 1 . l R a A 1 . To je provodljivost rastvora elektrolita koji u zapremini V sadr`i 1 mol ispitivanog elektrolita. b . uvedena je veli~ina molarna provodljivost (Λ). c =κ j (15) Jedinice za molarnu provodljivost Λ su: Λ (=) Ω–1m–1 (=) Ω–1m2mol–1(=) S .V (14) Kada se u jedna~inu (14) uvede koncentracija c. kada su elektrode na rastojanju od 1 m. sledi: κ= a prema jedna~ini (7): 1 . m2mol–1 mol . Zato se molarna provodljivost predstavlja kao proizvod specifi~ne provodljivosti i zapremine V u kojoj je rastvoren 1 mol elektrolita: Λ=κ. m–3 Medenica / Male{ev 192 . b . 1 . k R a (12) κ= (13) Da bi se izbegao uticaj koncentracije na provodljivost prilikom upore|ivanja provodljivosti razli~itih elektrolita. l κ A (11) Izjedna~avanjem desne strane jedna~ina (10) i (11) i re{avanjem po κ. izraz za molarnu provodljivost glasi: Λc = κ gde je ϕ – razbla`enje.

J temperature. pa je i provodljivost ve}a. Ukoliko je stepen protolize ve}i u rastvoru je prisutno vi{e jona. Slabi elektroliti nisu u potpunosti disosovani (α < 1). Molarna provodljivost nekog binarnog elektrolita predstavlja funkciju stepena protolize ili disocijacije (α) i molarnih jonskih provodljivosti katjona (λK+) i anjona (λA–): Λ = α(λK+ + λA–) (16) Kako se molarna provodljivost menja sa razbla`enjem prikazano je na slici 4. Eksperimentalna fizi~ka hemija 193 . jer sa razbla`enjem raste i stepen protolize. Zavisnost molarne provodljivosti od razbla`enja Λ0 = limΛ c¡0 (17) Prema jedna~ini (16). Kod slabih elektrolita (CH3COOH) provodljivost linearno raste. To je konstantna veli~ina za svaki elektrolit na datoj temperaturi i predstavlja provodljivost rastvora kada koncentracija te`i nuli. Λ0 ili Λ∞. Ova grani~na vrednost naziva se molarna provodljivost pri beskona~nom razbla`enju. Slika 4. odnosno kada je razbla`enje ϕ jako veliko. molarna provodljivost pri beskona~nom razbla`enju jednaka je zbiru molarnih jonskih provodljivosti pri beskona~nom razbla`enju: Λ0 = λ0K+ + λ0A– (18) Molarne jonske provodljivosti pri beskona~nom razbla`enju su karakteristi~ne vrednosti na datoj temperaturi (tablica 9 u Prilogu). Kod jakih elektrolita (HCl) molarna provodljivost pri malim razbla`enjima je relativno mala.Molarna provodljivost zavisi od: J prirode elektrolita i rastvara~a. a sa pove}anjem razbla`enja naglo raste i dosti`e konstantnu vrednost. koja se daljim razbla`enjem ne menja. a jaki elektroliti su potpuno disosovani na jone (α = 1). J razbla`enja.

pa sledi da je a = Λ0. Slabi elektroliti u rastvorima ne disosuju potpuno (α<1). onda i b√c ¡ 0. Grafi~ki prikaz Kolrau{ovog zakona kvadratnog korena Λc1 – Λc2 (21) √c2 – √c1 odnosno: b= ∆Λ = tgα ∆√c (22) Za slabe elektrolite Λ0 ne mo`e se grafi~kim putem odrediti . konstanta protolize i proizvod rastvorljivosti te{ko rastvorne soli. odnosno: (19) Λ Λ0 Λc = Λ0 – b√c Λ2 Λ1 (20) Ovo zna~i da Kolrau{ov zakon kvadratnog korena predstavlja jedna~inu prave koja se grafi~ki prikazuje kao na slici 5. Iz molarne provodljivosti mogu se odrediti prenosni brojevi katjona i anjona. kao i va`ni fizi~kohemijski parametri – stepen protolize.Molarna provodljivost pri beskona~nom razbla`enju jakih elektrolita mo`e se odrediti grafi~kim putem iz Kolrau{ovog (Kohlrausch) empirijskog zakona kvadratnog korena: Λc = a – b√c gde su a i b empirijske konstante za svaki elektrolit. ve} postoji ravnote`a izme|u molekula i jona. Ako c ¡ 0. KA K + + A– (24) 194 Medenica / Male{ev . Konstanta b mo`e se odrediti kao tangens ugla prave: b= Slika 5. Prema jedna~inama (16) i (18) stepen protolize dat je izrazom: α= Λ (23) Λ0 Iz molarne provodljivosti i stepena protolize mo`e se izra~unati i konstanta protolize.

npr. α×c .Za ovaj binarni elektrolit. α = c (1 – α) (28) Kombinacijom jedna~ina (25). α to. α c 2 α2 (29) = K = p c(1 – α) c(1 – α) odnosno: Kp = c α2 1–α (30) Konstanta protolize mo`e se prikazati i preko molarne provodljivosti. izraz za konstantu protolize dobija se primenom zakona o dejstvu masa: Kp = Kako je: cK+ . kao i stepena ~isto}e vode za pi}e i kvaliteta destilovane i dejonizovane vode. za konstantu protolize se dobija: c . (27) i (28). U oblasti farmaceutskih nauka veoma je zna~ajna kod ispitivanja preparata u farmaceutskoj tehnologiji. emulzija. ako se izraz za stepen protolize (23) zameni u prethodnu jedna~inu: Kp = c Λ2 Λ0(Λ0 – Λ) (31) Konduktometrija se koristi kao oficinalna metoda za odre|ivanje saliniteta morske vode. za prikazani binarni elektrolit va`i: (26) cK+ = cA– = c . cA– cKA (25) cj = c . α Koncentracija nedisosovanih molekula u rastvoru je: (27) cKA = c – c . Eksperimentalna fizi~ka hemija 195 .

Odre|ivanje specifi~ne i molarne provodljivosti jakih elektrolita ( I ) Zadatak eksperimenta I Izmeriti otpore dobijenih rastvora elektrolita i izra~unati specifi~nu i molarnu provodljivost. Priprema U posudu za konduktometriju sipati malo rastvora elektrolita ~ija se provodljivost odre|uje i isprati elektrode. Kalibracija konduktometrijske }elije Ovaj postupak podrazumeva odre|ivanje konstante k. a indikator instrument je osetljiv instrument sa kazaljkom.. a zatim sipati rastvor i staviti posudu u termostat.URADITE SAMOSTALNO . indikator instrument mo`e biti i magi~no oko. na radnoj temperaturi. koja predstavlja odnos rastojanja l izme|u elektroda i povr{ine elektrode A. kako se konstanta elektrode ne bi promenila (slika 7). Elektrode celom povr{inom spustiti u rastvor. Grafi~kom metodom i ra~unskim putem odrediti parametre Kolrau{ove jedna~ine. Odre|ivanje se vr{i merenjem otpornosti rastvora KCl poznate koncentracije. za koji se vrednost specifi~ne provodljivosti κ. nalazi u tablici 8 u Prilogu. Aparatura i hemikalije G Konduktometar MA 5962 Iskra – Kranj (slika 6) G Konduktometrijska }elija G Termostat G Rastvor kalijum-hlorida Na prikazanom konduktometru skala je ba`darena u jedinicama otpora. Doterati temperaturu termostata ta~no na 20°C i rastvor termostatirati najmanje 10 minuta pre merenja.. 196 Medenica / Male{ev . Isprazniti posudu. Pored toga.

Slika 7. najmanji otklon kazaljke u smeru strelice na indikator instrumentu. Pali se signalna lampica i aparat je spreman za merenje. Konduktometar MA 5962 Iskra – Kranj 1 – glavni prekida~ 2 – priklju~ak konduktometrijske }elije 3 – preklopnik podru~ja 4 – faktori multiplikacije 5 – indikator instrument 6 – konduktometrijska }elija 7 – termometar 8 – analizirani rastvor 9 – termostat 7 6 8 9 5 2 Postupak a) Prebaciti mre`ni prekida~ power u polo`aj on (uklju~eno).Slika 6. range multiplier (multiplikacija podru~ja). b) Potra`iti preklopnikom za podru~ja. Konduktometrijska }elija 3 4 1 Eksperimentalna fizi~ka hemija 197 . range (podru~je). Zatim sa faktorima multiplikacije podru~ja. podesiti najmanji mogu}i otklon. Otpor merenog rastvora elektrolita predstavlja proizvod vrednosti koju pokazuju preklopnici range i range multiplier. Za svaki rastvor merenje otpora ponoviti po tri puta. Izra~unati srednju vrednost.

Izra~unavanje a) Iz izmerenih vrednosti otpora izra~unati specifi~nu provodljivost κ pomo}u jedna~ine: κ= k R (32) gde je: R – o~itana vrednost elektri~nog otpora rastvora k – konstanta konduktometrijske }elije. b) Za date koncentracije elektrolita izra~unati molarne provodljivosti Λ: Λ= c) Nacrtati Kolrau{ov grafik: κ c (33) Λ = Λ0 – b√c (34) Sa grafika odrediti molarnu provodljivost pri beskona~nom razbla`enju Λ0 (odse~ak na ordinati) i konstantu b (nagib prave): b = tgα = ∆Λ ∆√c (35) Rezultate prikazati tabelarno i grafi~ki. 198 Medenica / Male{ev .

001834 m–1 Ω–1 = S (simens) Tabela 2... Parametri Kolrau{ove jedna~ine Λ = Λ0 – b √c Λ0 (Ω–1m2mol–1) b Eksperimentalna fizi~ka hemija 199 .°C k = 0...Tabela 1... Rezultati merenja REZULTATI Rastvor R1 (Ω) R2 (Ω) R3 (Ω) < R > (Ω) κ (Ω–1m–1) c (mol L-1) c (mol m-3) Λ (Ω–1m2mol–1) 1 2 3 t = .

Doterati temperaturu rastvora na 25°C i izmeriti provodljivost rastvora. Ukoliko se na prikaziva~u pojavi »1«. Aparatura i hemikalije G G Konduktometar HI8820N Hanna instruments (slika 8) Konduktometrijska }elija G Termostat G Rastvor za kalibraciju Odre|ivanje temperaturnog koeficijenta provodljivosti U konduktometrijsku }eliju sipati malo rastvora elektrolita ~ija se provodljivost odre|uje i isprati je.. t = 35°C i izmeriti provodljivost rastvora κt.. κ (36) 25 Medenica / Male{ev 200 . Odre|ivanje specifi~ne i molarne provodljivosti jakih elektrolita ( II ) Zadatak eksperimenta I Odrediti temperaturski koeficijent provodljivosti rastvora. I Izmeriti specifi~ne provodljivosti dobijenih rastvora elektrolita i izra~unati molarne provodljivosti. κ25. Temperaturni koeficijent β izra~unava se po slede}oj formuli: β = 100 (κt – κ25) (t – 25) . Konduktometrijsku }eliju uroniti u rastvor najvi{e do 1 cm ispod oznake.) Doterati temperaturu rastvora na npr. I Grafi~kom metodom i ra~unskim putem odrediti parametre Kolrau{ove jedna~ine. Prebaciti mre`ni prekida~ u polo`aj on. (Izabrati odgovaraju}i opseg merenja u µS. provodljivost uzorka nalazi se izvan odabranog mernog podru~ja. sipati rastvor i staviti posudu u vodeni termostat. Isprazniti posudu. Podesiti potenciometar za temperaturni koeficijent na 0% (nema kompenzacije).URADITE SAMOSTALNO .

Slika 8.5 4 6 7 2 1 3 Kalibracija Instrument se obavezno kalibri{e kada se menja konduktometrijska }elija ili kada je to potrebno.) Na ovaj na~in izvr{ena je kalibracija i aparat je spreman za merenja. Za kalibraciju se koriste originalni rastvori proizvo|a~a sa definisanim vrednostima provodljivosti ili ta~no pripremljeni rastvori za koje su provodljivosti poznate (tablica 8 u Prilogu). Konduktometar HI8820N Hanna instruments 1 – prekida~ off/on 2 – preklopnik za izbor mernog podru~ja 3 – potenciometar za pode{avanje temperaturnog koeficijenta 4 – konduktometrijska }elija sa ugra|enim temperaturnim senzorom 5 – termometar 6 – analizirani rastvor 7 – termostat Eksperimentalna fizi~ka hemija 201 . koji se nalazi na pole|ini aparata. Izabrati odgovaraju}e merno podru~je prema primenjenom rastvoru za kalibraciju. Postaviti dugme za temperaturnu kompenzaciju na 0%. Pomo}u zavrtnja. (Tablica vrednosti za originalne rastvore za kalibraciju data je uz uputstvo proizvo|a~a za instrument. Sipati rastvor za kalibraciju u ~a{u i uroniti konduktometrijsku }eliju. podesiti na prikaziva~u vrednost provodljivosti na radnoj temperaturi.

Merenje provodljivosti a) Postaviti potenciometar za pode{avanje temperaturnog koeficijenta na prethodno odre|enu vrednost. b) Izmeriti vrednosti specifi~ne provodljivosti za dobijene rastvore. (Vrednost provodljivosti bi}e automatski kompenzovana za varijacije temperature.) Za svaki rastvor ponoviti merenja tri puta. Izra~unavanje a) Za date koncentracije elektrolita izra~unati molarne provodljivosti Λ:

Λ=

κ c

(37)

b) Nacrtati Kolrau{ov grafik i odrediti parametre jedna~ine:

Λ = Λ0 – b√c

(38)

Sa grafika odrediti molarnu provodljivost pri beskona~nom razbla`enju Λ0 (odse~ak na ordinati) i konstantu b (nagib prave):

b = tgα =

∆Λ ∆√c

(39)

Rezultate prikazati tabelarno i grafi~ki.

202

Medenica / Male{ev

Tabela 1. Rezultati merenja

REZULTATI

Rastvor κ1 (S m–1) κ2 ( S m–1) κ3 (S m–1) < κ > (S m–1) c (mol L-1) c (mol m-3) Λ (S m2mol–1) 1 2 3 t = .......°C β = ..........°C–1

Tabela 2. Parametri Kolrau{ove jedna~ine Λ = Λ0 – √c Λ0 (S m2mol–1) b

Eksperimentalna fizi~ka hemija

203

KONDUKTOMETRIJSKA TITRACIJA
Konduktometrijska titracija se zasniva na pra}enju promena provodljivosti u toku hemijske reakcije u kojoj se vr{i izmena jona razli~itih pokretljivosti. Hemijska izmena mo`e nastati kao posledica reakcije talo`enja, neutralizacije ili kompleksiranja jona. Pri konduktometrijskim titracijama treba voditi ra~una o svim faktorima koji uti~u na provodljivost, u smislu dobijanja titracionih krivih sa {to o{trijim uglom. To naro~ito podrazumeva izbor rastvara~a i titranta, kao i stabilnost temperature u toku titracije. Titracija jake kiseline jakom bazom (slika 1) H+ + Cl– + Na+ + OH–  H2O + Na+ + Cl– U toku titracije, npr. HCl sa NaOH, hidrogen jon koji ima veliku jonsku provodljivost zamenjuje se natrijumovim jonom koji ima znatno manju jonsku provodljivost. Usled toga provodljivost opada. U zavr{noj ta~ki titracije (Z.T.T.) provodljivost je najmanja i poti~e samo od nastalog natrijum-hlorida. Posle Z.T.T. u~estvovanje nastalog natrijum-hlorida u ukupnoj provodljivosti je konstantno, a nosioci provodljivosti su samo joni titranta, odnosno hidroksilni joni i nova koli~ina natrijumovih jona. Provodljivost naglo raste usled velike jonske provodljivosti hidroksilnih jona. Ovo je tipi~an primer sa jasno uo~ljivim promenama provodljivosti rastvora. Na slici 1 isprekidanom linijom prikazano je u~estvovanje pojedina~nih jona u provodljivosti rastvora. Titracija jake kiseline slabom bazom (slika 2) H+ + Cl– + NH4OH H2O + NH4+ + Cl– U toku titracije, npr. HCl sa NH4OH, opadaju}i tok krive (do Z.T.T.) odgovara zameni hidrogen jona sa amonijum jonima koji imaju znatno manju jonsku provodljivost. Posle Z.T.T. tok krive je skoro horizontalan, jer slaba baza malo disosuje, pa ne uti~e bitno na promenu provodljivosti.

Teorijski princip

Slika 1. Titracija jake kiseline jakom bazom

Slika 2. Titracija jake kiseline slabom bazom

Eksperimentalna fizi~ka hemija

205

Titracija slabe kiseline jakom bazom (slika 3) CH3COOH + Na+ + OH–  H2O + Na+ + CH3COO– U toku titracije, npr. CH3COOH sa NaOH, na samom po~etku provodljivost je mala zbog slabe disocijacije sir}etne kiseline. Do Z.T.T. provodljivost postepeno raste jer je proizvod hemijske reakcije CH3COONa, ja~i elektrolit od onog po~etnog. Posle Z.T.T. provodljivost naglo raste usled dodatka jake baze, kada su nosioci provodljivosti hidroksilni joni. Nagib krive zavisi od koncentracije titranta i ugao koji zaklapaju grane konduktometrijske krive utoliko je manji, ukoliko je ve}a koncentracija titranta. Na taj na~in mo`e se preciznije odrediti Z.T.T. Zakrivljenost krive u blizini Z.T.T poti~e od hidrolize nastalog natrijum-acetata. Titracija slabe kiseline slabom bazom (slika 4) CH3COOH + NH4OH  H2O + NH4+ + CH3COO– Titracijom npr. CH3COOH sa NH4OH, u po~etku titracije, i sve do Z.T.T, provodljivost raste usled nastajanja soli amonijum-acetata koja u izvesnoj meri disosuje. Posle Z.T.T. provodljivost se prakti~no ne menja jer je disocijacija amonijum-hidroksida suzbijena nastalim amonijum-acetatom. Zakrivljenost krive u blizini Z.T.T. posledica je hidrolize nastale soli, pa se Z.T.T. odre|uje ekstrapolacijom grana konduktometrijske krive.
Slika 4. Titracija slabe kiseline slabom bazom

Slika 3. Titracija slabe kiseline jakom bazom

Titracija sme{e jake i slabe kiseline jakom bazom (slika 5)

H+ + Cl– + CH3COOH + Na+ + OH–  H2O + Na+ + Cl– + CH3COO– Titracijom sme{e, npr. HCl i CH3COOH sa NaOH, nastaje prvo neutralizacija jake (ta~ka A), a zatim slabe kiseline (ta~ka B). Do ta~ke A provodljivost opada zbog smanjenja koncentracije brzih hidrogen jona jake kiseline. Posle Z.T.T (A) po~inje disocijacija slabe kiseline i titracijom nastaje elektrolit natrijum-acetat, koji je ja~i od same sir}etne kiseline, pa provodljivost blago raste. Posle Z.T.T. i druge kiseline (B), provodljivost naglo raste i poti~e od prisutnih hidroksilnih jona titranta u vi{ku, koji imaju veliku jonsku provodljivost.

Slika 5. Titracija sme{e jake i slabe kiseline jakom bazom

206

Medenica / Male{ev

Mogu}e je titrovati i dve slabe kiseline u sme{i, ali jedino pod uslovom da im se pKa vrednosti razlikuju najmanje za jednu jedinicu. Pored reakcija neutralizacije, konduktometrijskom titracijom mogu se pratiti i reakcije talo`enja (precipitacije) (slika 6). Pri titraciji, npr. AgNO3 sa KCl, deo krive (1) pokazuje neznatnu promenu u provodljivosti koja nastaje usled zamene srebro jona sa kalijum jonima, a koji imaju malo ve}u jonsku provodljivost. Ag+ + NO3– + K+ + Cl–  AgCl + K+ + NO3– Posle Z.T.T. provodljivost se znatnije menja zbog prisustva hloridnih jona titranta koji imaju jo{ ve}u jonsku provodljivost. ^e{}e se, umesto kalijum-hlorida, koristi litijum-hlorid kao titrant, zbog ve}e razlike u jonskim provodljivostima Li+ i Ag+ jona. Kompleksometrijske titracije mogu se konduktometrijski pratiti jedino u slu~aju stabilnih kompleksa. Ovom metodom ne mogu se pratiti oksido-redukcione reakcije, jer se promenom valentnog stanja jona neznatno menja i njegova provodljivost. Konduktometrijska titracija koristi se u onim slu~ajevima kada se ne mo`e upotrebiti indikator (mutni i obojeni rastvori) ili da bi se izbegla upotreba indikatora i time otklonila subjektivna gre{ka. Tako|e se koristi kod titracija veoma razbla`enih rastvora. Jednostavnost i osetljivost ove metode omogu}ava njenu primenu u kvantitativnoj analizi mnogobrojnih aktivnih principa u farmaceutskim preparatima. U slu~aju da se na mernom instrumentu ure|aja prate promene otpora rastvora, titraciona kriva ima obrnuti tok od onog kada se prati provodljivost. Tako }e titraciona kriva u slu~aju titracije jake kiseline jakom bazom imati izgled kao na slici 7, jer su otpor i provodljivost obrnuto proporcionalne veli~ine. Prilikom titracije mora se voditi ra~una o koncentraciji titranta. Naime, koncentracija titranta mora biti najmanje deset puta ve}a od koncentracije analiziranog rastvora. Ako to nije slu~aj, javlja se tzv. efekat razbla`enja, koji mora dovesti do gre{ke u odre|ivanju Z.T.T. To se mo`e izbe}i mno`enjem izmerene vrednosti otpora ili provodljivosti sa faktorom korekcije (f):
Slika 6. Titracija srebro-nitrata sa kalijum-hloridom

Slika 7. Titracija jake kiseline jakom bazom

Eksperimentalna fizi~ka hemija

207

f= V + V1 V (1) gde je: V – po~etna (odmerena) zapremina analiziranog rastvora V1 – ukupna zapremina rastvora u trenutku dodavanja titranta. strana191. Elektri~na shema ure|aja za konduktometrijsku titraciju prikazana je na slici 3. 208 Medenica / Male{ev .

Odre|ivanje koncentracije natrijum-hidroksida Slika 8. odrediti broj grama (m) natrijum-hidroksida u rastvoru. Iz srednje vrednosti zavr{nih ta~aka titracije. Konduktometar MA 5961 Iskra – Kranj 1 – konduktometrijska }elija 2 – analizirani rastvor 3 – magnetna me{alica 4 – preklopnik mernog podru~ja 5 – kru`na skala 6 – indikator instrument – magi~no oko Zadatak eksperimenta I Izvr{iti dve titracije zadate zapremine natrijum-hidroksida sa hloridnom kiselinom..URADITE SAMOSTALNO . 6 5 1 4 2 3 Eksperimentalna fizi~ka hemija 209 . I Vrednosti ta~aka za obe titracije ucrtati u isti koordinatni sistem kao R = f(V). odre|enih grafi~kim putem..

ne izmere jo{ najmanje ~etiri vrednosti. U toku titracije odr`avati brzinu me{alice konstantnom. Ovu vrednost zapisati u tabelu. paze}i da magnet ne o{teti }eliju. Voditi ra~una da staklena konduktometrijska }elija ne dodiruje magnet. u kojoj se nalazi magnet. U prvoj titraciji dodavati hloridnu kiselinu u inkrementima od 0.3 mL. Izvr{iti dve titracije zadate zapremine natrijum-hidroksida. a u drugoj od 0. odmeriti odre|enu zapreminu natrijum-hidroksida i toliku koli~inu destilovane vode da otvori na konduktometrijskoj }eliji budu ispod nivoa rastvora. Titracija Uklju~iti aparat u struju i potenciometar sa oznakom ob~utljivost (osetljivost) okrenuti udesno do maksimalnog polo`aja. 210 Medenica / Male{ev . Uklju~iti magnetnu me{alicu tako da se obezbedi mirno me{anje rastvora. Ovaj postupak ponavljati sve dok se. posle maksimalne vrednosti otpora. dodati odre|enu zapreminu hloridne kiseline iz birete i pro~itati vrednost otpora na ve} opisani na~in. Pri o~itavanju voditi ra~una o vrednostima odse~aka na skali pri prelasku sa jednog na drugo merno podru~je otpora. Rezultate merenja prikazati tabelarno i grafi~ki. Vrednost otpora ~itati pri maksimalnoj {irini tamnog sektora na magi~nom oku.2 mL. Pre po~etka titracije odrediti ta~nu vrednost otpora rastvora pomo}u kru`ne skale.Aparatura i hemikalije G Konduktometar MA 5961 Iskra – Kranj (slika 8) G Konduktometrijska }elija PP1042 G Magnetna me{alica G Natrijum-hidroksid G Hloridna kiselina Priprema U ~a{u za titraciju. Preklopnik za biranje mernog podru~ja otpora okretati sve dok se ne na|e podru~je pri kome se magi~no oko otvori.

T.T (mL) c HCl (mol L–1) m NaOH (g) 1 2 <V> Eksperimentalna fizi~ka hemija 211 . R = f (V) I titracija V HCl (mL) R (Ω) II titracija V HCl (mL) R (Ω) REZULTATI Tabela 2. Konduktometrijske titracije. Rezultati V NaOH (mL) V HCl u Z.Tabela 1.

U toku titracije odr`avati brzinu me{alice konstantnom. Voditi ra~una da stakleni deo konduktometrijske }elije ne dodiruje magnet. b) Potra`iti preklopnikom za podru~ja range (podru~je) najmanji otklon kazaljke u smeru strelice na indikator instrumentu. paze}i da magnet ne o{teti }eliju. Odre|ivanje koncentracije sir}etne kiseline Zadatak eksperimenta I Izvr{iti dve titracije zadate zapremine sir}etne kiseline sa natrijum-hidroksidom.. Iz srednje vrednosti zavr{nih ta~aka titracije. I Vrednosti ta~aka za obe titracije ucrtati u isti koordinatni sistem kao R = f(V). Zatim sa faktorima multiplikacije.. Aparatura i hemikalije G G Konduktometar MA 5962 Iskra – Kranj (slika 9) Konduktometrijska }elija G Magnetna me{alica G Sir}etna kiselina G Natrijum-hidroksid Priprema U ~a{u za titraciju.URADITE SAMOSTALNO . 212 Medenica / Male{ev . u kojoj se nalazi magnet. odmeriti odre|enu zapreminu sir}etne kiseline i toliku koli~inu destilovane vode da konduktometrijska }elija bude pravilno postavljena. Uklju~iti magnetnu me{alicu tako da se obezbedi mirno me{anje rastvora. Titracije a) Prebaciti mre`ni prekida~ power u polo`aj on. odrediti koncentraciju sir}etne kiseline. Otpor rastvora elektrolita predstavlja proizvod vrednosti koju pokazuje preklopnik range i range multiplier. odre|enih grafi~kim putem. Pali se signalna lampica i aparat je spreman za merenja. range multiplier (multiplikacija podru~ja). podesiti najmanji mogu}i otklon.

Eksperimentalna fizi~ka hemija 213 .1 2 7 8 5 6 4 3 Slika 9. Izvr{iti dve titracije zadate zapremine sir}etne kiseline. Konduktometar MA 5962 Iskra – Kranj 1 – konduktometrijska }elija 2 – analizirani rastvor 3 – magnetna me{alica 4 – mre`ni prekida~ 5 – preklopnik podru~ja 6 – faktori multiplikacije 7 – indikator instrument 8 – priklju~ak konduktometrijske }elije c) Posle svakog dodatka titranta odrediti vrednost otpora rastvora. Rezultate merenja prikazati tabelarno i grafi~ki.

REZULTATI

Tabela 1. Konduktometrijske titracije, R = f (V) I titracija V NaOH (mL) R (Ω) II titracija V NaOH (mL) R (Ω)

Tabela 2. Rezultati V NaOH V CH3COOH (mL)
u Z.T.T (mL)

1

2

<V>

c NaOH (mol L–1)

c CH3COOH (mol L–1)

214

Medenica / Male{ev

(9)
Brzina hemijskih reakcija
RED REAKCIJA
Odre|ivanje konstante brzine hidrolize saharoze

RED REAKCIJA
U hemiji su definisane dve vrste reakcija, kona~ne i povratne ili ravnote`ne. Kod kona~nih reakcija je, primenom najosetljivijih analiti~kih metoda, mogu}e samo konstatovati prisustvo reaktanata. Naprotiv, kod ravnote`nih reakcija mogu se odrediti koncentracije i reaktanata i proizvoda reakcije, koje imaju konstantne vrednosti na odre|enoj temperaturi. Hemijska kinetika se bavi ispitivanjem brzine kona~nih i ravnote`nih reakcija, a ovde }e biti razmatrane brzine kojim se odigravaju kona~ne reakcije. Neke reakcije se odigravaju trenutno, u roku od milionitog dela sekunde, a neke mogu trajati hiljadama godina. Iz vremena trajanja reakcije odre|uje se brzina reakcije, odnosno koli~ina supstancije koja izreaguje ili nastane u jedinici vremena, a sti~u se i saznanja o mehanizmu reakcije. U farmaciji se hemijska kinetika primenjuje u biofarmaceutskim i farmakokineti~kim ispitivanjima lekova, kao i za prou~avanje stabilnosti farmaceutskih preparata, koja zavisi od brzine razlaganja aktivnih supstancija. Brzina hemijske reakcije defini{e se kao promena koncentracije supstancije, koja reaguje ili nastaje, u jedinici vremena:

Teorijski princip

v=

dc dt

(1)

Koncentracija reaktanata se smanjuje u toku reakcije, a koncentracija proizvoda raste, pa brzina promene koncentracije reaktanata ima negativan, a brzina nastajanja proizvoda reakcije pozitivan predznak. Prema tome, brzina reakcije tipa: A+B¡C+D mo`e se predstaviti na jedan od ~etiri mogu}a na~ina:

v=–

dcA dt

=–

dcB dt

=

dcC dt

=

dcD dt

(2)

Brzina hemijske reakcije zavisi od koncentracije supstancije, prirode supstancije i temperature na kojoj se reakcija odigrava.

Eksperimentalna fizi~ka hemija

217

Prema broju molekula koji u~estvuju u reakciji, postoji podela na mono-, bi-, tri- i polimolekulske reakcije. U monomolekulskoj reakciji u~estvuje samo jedan molekul, ~ije unutra{nje sile privla~enja nisu, pri odre|enim uslovima, u stanju da ga odr`e u celini: A ¡ B + C +... Prema jedna~ini (2), brzina monomolekulske reakcije glasi:

v=–

dcA = kI . cA dt

(3)

gde je: cA – preostala koncentracija komponente A posle vremena t od po~etka reakcije kI – konstanta brzine monomolekulske reakcije, koja zavisi od prirode sistema i temperature. Brzina svake hemijske reakcije izra`ava se konstantom brzine k. Konstanta kI izvodi se iz jedna~ine (3), ~ijim se preure|enjem i integraljenjem dobija:
cA t


c0

dcA cA

= kI

∫ dt

(4)

t=0

gde je c0 koncentracija supstancije A pre po~etka reakcije (t = 0). Re{enjem jedna~ine (4) dobija se:

–ln
Odatle je:

cA c0

= kI . t

(5)

kI =

c0 2,303 1 ln log = cA t t

c0 cA

(6)

U bimolekulskim reakcijama u~estvuju dva molekula iste ili razli~ite vrste: A + B ¡ C + D + ...

218

Medenica / Male{ev

Da bi se ova reakcija odigrala, potrebno je da se sudare dva molekula koji imaju odgovaraju}e energije aktivacije, a to je energija koju molekul mora imati da bi mogao hemijski da reaguje. Prema jedna~ini (2), brzina bimolekulske reakcije mogla bi se prikazati na slede}i na~in:

v=–

dcA dt

= kII . cA . cB

(7)

gde je kII konstanta brzine bimolekulske reakcije. Izraz za konstantu brzine kII mo`e se izvesti ako su po~etne koncentracije reaktanata A i B jednake. Posle vremena t bi}e i cA = cB, pa se jedna~ina (7) mo`e napisati na slede}i na~in:

dcA dt

= kII . c2A

(8)

Preure|enjem i integraljenjem jedna~ine (8) dobija se:
cA t


c0

dcA = kII c2A

∫ dt

(9)

t=0

a re{enjem jedna~ine (9):

– –


Odatle je:

1  1  – – =k .t cA  c0  II 1 1 1 –  t  cA c0 

(10)

kII =

(11)

U trimolekulskim reakcijama mora do}i do istovremenog sudara tri molekula. Verovatno}a odigravanja trimolekulskih reakcija je veoma mala, pa se takve reakcije naj~e{}e de{avaju u vi{e stupnjeva u kojima u~estvuju najvi{e dva molekula. Polimolekulske reakcije odigravaju se u vi{e stupnjeva, jer verovatno}a da }e se istovremeno sudariti ~etiri, pet ili vi{e molekula je prakti~no jednaka nuli. Brzinu polimolekulskih reakcija odre|uje najsporija reakcija, koja mo`e biti mono-, bi- ili trimolekulska.
Eksperimentalna fizi~ka hemija

219

njegova koncentracija ostaje prakti~no nepromenjena po zavr{etku reakcije.. reverzibilnih ili bo~nih reakcija.. odigrava se u dva stupnja. Na primer. Prvi. tri. kod slo`enih reakcija. pod uslovom da je reakcija jednostavna. Monomolekularnost i red reakcije se poklapaju. Po{to se jedan od reaktanata nalazi u velikom vi{ku.. pri ~emu nastaju monosaharidi glukoza i fruktoza: C12H22O11 + H2O saharoza  C6H12O6 + C6H12O6 glukoza fruktoza 220 Medenica / Male{ev . petomolekulska reakcija dobijanja joda iz vodonik-peroksida i jodidne kiseline.i polimolekulskih. kao {to su nastajanje intermedijarnih proizvoda. Postoji poseban tip bimolekulskih reakcija. Me|utim. Brzine ovakvih bimolekulskih reakcija ne razlikuju se od brzine reakcija prvog reda.. Postoji vi{e metoda za odre|ivanje reda reakcije. a v – brzina reakcije n-tog reda. Prema tome. Ako se za n ne dobije ceo broj. pa op{ti izraz za brzinu hemijske reakcije ima slede}i oblik: v=– dcA dt = kn . a red reakcije kao zbir eksponenata (n1 + n2 + . c nA (12) Eksponent n naziva se red reakcije. zna~i da takva reakcija sadr`i bar dve intermedijarne. brzina reakcije je odre|ena najsporijim procesom. + ni = n) u jedna~ini za brzinu hemijske reakcije (12). Primer ovakve reakcije je hidroliza disaharida (npr. mono-. bi-. dvojkom u jedna~ini za brzinu bimolekulskih reakcija (8) i trojkom u jedna~ini za brzinu trimolekulskih reakcija. zbog ~ega se takve reakcije nazivaju reakcije pseudo-prvog reda. sporiji proces predstavlja reakciju drugog reda (n = 2). saharoze) u prisustvu hidrogen jona kao katalizatora. molekularnost se defini{e kao broj molekula reaktanata koji u~estvuju u reakciji. pa se molekularnost i red reakcije mogu razlikovati. koje se de{avaju u vi{e stupnjeva. odnosno da se odigrava bez sekundarnih efekata.Koncentracija reaktanta A stepenovana je jedinicom u jedna~ini za brzinu monomolekulskih reakcija (3). za koje va`i jedna~ina za brzinu reakcije prvog reda. najsporije reakcije sli~nih konstanti brzina. {to zna~i da ova petomolekulska reakcija ima brzinu drugog reda. pa se mo`e smatrati konstantnom.

Sme{a glukoze i fruktoze naziva se invertni {e}er. cSH . u kojoj je k – konstanta brzine reakcije pseudo-prvog reda. a glukoza mnogo vi{e ulevo. Ako se sa α0 (slika 1) ozna~i ugao koji je srazmeran koncentraciji saharoze pre po~etka reakcije (c0). Time se dobija izraz za brzinu reakcije pseudo-prvog reda koja. pa se relacija k’×cH O = k mo`e zameniti u jedna~inu 2 (13). c0 – po~etna koncentracija saharoze (t = 0) i cA – preostala koncentracija saharoze posle vremena t od po~etka reakcije. zavisi samo od koncentracije saharoze: v=– dc = k . onda se u jedna~ini (6) mo`e c0 zameniti sa ukupnom promenom ugla rotacije (α0 – α∞). tako da je ukupno skretanje invertnog {e}era ulevo. Odre|ivanje brzine hemijske reakcije svodi se na izra~unavanje konstante brzine. a c sa promenom ugla rotacije posle vremena t od po~etka reakcije (αt – α∞). kao reakcije pseudoprvog reda. pri konstantnim vrednostima pH i temperature. Saharoza je opti~ki aktivna supstancija koja skre}e ravan polarizovane svetlosti udesno. glukoza i fruktoza tako|e su opti~ki aktivni. Brzina hidrolize saharoze najjednostavnije se prati na polarimetru. koja je za hidrolizu saharoze. sa αt ugao koji je srazmeran koncentraciji saharoze (cA) posle vremena t od po~etka reakcije i sa α∞ ugao koji je srazmeran koncentraciji saharoze na kraju reakcije (c0 = 0). Produkti hidrolize. cSH dt (14) gde je k – konstanta brzine reakcije pseudo-prvog reda. izra`ena jedna~inom (6). Pra}enjem promene ugla skretanja ravni polarizovane svetlosti na polarimetru u funkciji vremena mogu}e je odrediti konstantu brzine hemijske reakcije hidrolize saharoze. cH2O dt (13) Koncentracija vode ostaje prakti~no konstantna jer se nalazi u velikom vi{ku. u kome fruktoza skre}e ravan polarizovane svetlosti udesno. ~ija je brzina data izrazom: v=– dc = k’ . Slika 1.Hidroliza saharoze je bimolekulska reakcija. Hidroliza saharoze Eksperimentalna fizi~ka hemija 221 .

222 Medenica / Male{ev .Zamenom ovih vrednosti u jedna~inu (6) sledi: k= odnosno: α0 – α∞ 2. t (16) Konstanta brzine reakcije pseudo-prvog reda (k) mo`e se odrediti kao nagib prave. odnosno koeficijent pravca prikazane linearne logaritamske funkcije.303 log αt – α∞ t (15) 2.303log(αt – α∞) = 2.303log(α0 – α∞) – k .

Odre|ivanje konstante brzine hidrolize saharoze Zadatak eksperimenta I Pripremiti rastvor saharoze sa hloridnom kiselinom i meriti promenu ugla skretanja ravni polarizovane svetlosti. Odmeriti 25 mL rastvora saharoze. Ako se izra~unate vrednosti za konstantu brzine reakcije sla`u. I Izra~unati konstantu brzine hidrolize saharoze. Eksperimentalna fizi~ka hemija 223 . po{to reakcija po~inje da te~e. Napuniti polarimetarsku cev ovim rastvorom i meriti promenu ugla skretanja ravni polarizovane svetlosti. ubrzanjem reakcije. Rezultate prikazati tabelarno i grafi~ki. dodati 25 mL 6 mol L–1 rastvora hloridne kiseline i odmah uklju~iti hronometar. Zatim rastvor ohladiti i izmeriti ugao α∞. Aparatura i hemikalije G G Polarimetar (slika 11. Izmeriti ugao skretanja ovog rastvora (α). jer se za dalji postupak rastvor saharoze razbla`uje u odnosu 1:1 sa hloridnom kiselinom.. strana 69) Hronometar G Saharoza G Hloridna kiselina Postupak Pripremiti 100 mL 20%-tnog rastvora saharoze. Rastvor profiltrirati da bude potpuno bistar. Grafi~ki prikazati funkciju: log (αt – α∞) i odrediti konstantu brzine hidrolize saharoze kao nagib prave.. to je dokaz da se radi o brzini monomolekulske reakcije. Izra~unati vrednost konstante brzine hemijske reakcije hidrolize saharoze pod kataliti~kim dejstvom hloridne kiseline. Ugao α0 iznosi polovinu ugla α. Ostatak rastvora zagrevati oko pola sata na 50°C da bi. do{lo do potpune hidrolize. I Grafi~ki prikazati funkciju: log (αt – α∞) = f(t) i odrediti konstantu brzine hidrolize saharoze kao nagib prave.URADITE SAMOSTALNO . obra~unate za razli~ite vremenske intervale.

REZULTATI
t (min.) 0 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 11 13 17 22 ... ... ... ... ... ∞ α (°)

Tabela 1. Odre|ivanje konstante brzine hidrolize saharoze αt – α∞ (°) k (min.–1) ∆k = k – < k > (min.–1) < k > ± ∆k (min.–1)

t = .......°C αt – α∞ = ...... ° Tabela 2. Rezultati odre|ivanja konstante k (min.–1) Ra~unski < K > Grafi~ki

224

Medenica / Male{ev

(10)
Procesi na granici faza
ADSORPCIJA
Gibzova adsorpciona izoterma Frojndlihova adsorpciona izoterma

ADSORPCIJA
(latinski adsorptio – zgu{njavanje)

Na grani~nim povr{inama ~vrste i te~ne faze postoje nekompenzovane molekulske, atomske ili jonske sile privla~enja. U unutra{njosti te~ne faze molekul je sa svih strana okru`en drugim molekulima, pa je rezultanta privla~nih sila, koje deluju na taj molekul, jednaka nuli. Me|utim, kod molekula na povr{ini te~nosti rezultanta privla~nih sila usmerena je ka unutra{njosti te~nosti, jer je broj molekula u jedinici zapremine u te~noj fazi ve}i nego u gasnoj. Posledica postojanja asimetri~nih sila privla~enja je te`nja te~nosti da zauzme {to manju povr{inu, koja se zbog toga naziva povr{inski napon. To je razlog {to kapi te~nosti imaju sferni oblik, jer u tom slu~aju telo date zapremine zauzima najmanju povr{inu. Rastvorena supstancija mo`e smanjiti ili pove}ati povr{inski napon rastvara~a, {to zavisi od interakcije izme|u molekula rastvara~a i molekula ili jona rastvorka. Kad su privla~ne sile izme|u molekula rastvorka manje od privla~nih sila izme|u molekula rastvara~a, {to zna~i da rastvorak ima manji povr{inski napon od rastvara~a, molekuli rastvorka }e se ugra|ivati u grani~ni sloj i smanjivati povr{inski napon rastvara~a. Po{to je unutra{nji pritisak rastvara~a ve}i od povr{inskog, koncentracija rastvorka bi}e ve}a u grani~nom sloju nego u unutra{njosti rastvara~a, jer svaki sistem te`i ravnote`nom stanju, u kome posti`e minimum energije. U suprotnom, kad su me|umolekulske privla~ne sile rastvorka ve}e, povr{inski napon rastvara~a je manji, a koncentracija rastvorka ve}a u unutra{njosti rastvara~a. Pojava razli~ite koncentracije rastvorka u grani~nom sloju i u unutra{njosti rastvora naziva se adsorpcija. Prema tome da li je koncentracija rastvorka u povr{inskom sloju pove}ana ili smanjena, razlikuju se pozitivna i negativna adsorpcija. Supstancije koje smanjuju povr{inski napon rastvara~a i nagomilavaju se na povr{ini zovu se povr{inski ili kapilarno aktivne, a one koje pove}avaju povr{inski napon rastvara~a i ~ija je koncentracija u povr{inskom sloju manja, nazivaju se povr{inski inaktivne. Supstancija koja ima osobinu da adsorbuje na svojoj povr{ini zove se adsorbens, a adsorbovana supstancija adsorbat. Adsorpcija zavisi od fizi~kih i hemijskih osobina adsorbensa i adsorbata, spolja{njeg pritiska i temperature. Pri ovim uslovima, koli~ina adsorbovane supstancije proporcionalna je povr{ini adsorbensa i koncentraciji adsorbata.

Teorijski princip

Eksperimentalna fizi~ka hemija

227

Gibz (Gibbs) je izveo odnos izme|u adsorpcije i povr{inskog napona, koji je poznat kao Gibzova adsorpciona izoterma (slika 1), a primenjuje se na rastvore ~vrstih, te~nih i gasovitih supstancija u te~nom rastvara~u:

Γ=–

c . dσ RT dc

(1)

gde je: Γ – broj molova rastvorene supstancije koji u jedinici povr{ine nedostaju ili preovla|uju u odnosu na srednju koncentraciju c u unutra{njosti te~nosti R – gasna konstanta T – apsolutna temperatura dσ/dc – promena povr{inskog napona sa promenom molarne koncentracije supstancije.
Slika 1. Gibzova adsorpciona izoterma

Ukoliko se sa pove}anjem koncentracije rastvorene supstancije sni`ava povr{inski napon, bi}e dσ/dc < 0, odnosno Γ > 0, {to zna~i da }e koncentracija supstancije biti ve}a u grani~noj povr{ini nego u unutra{njosti rastvora, i obrnuto. Saznanja o procesu adsorpcije veoma su va`na u proizvodnji povr{inski aktivnih supstancija, kao {to su sapuni i detergenti. Sapuni sadr`e hidrofilnu polarnu –COO– grupu koju jako privla~e molekuli vode, za razliku od parafinskog dela molekula. U toku rastvaranja sapuna u vodi dolazi do orijentacije delova molekula prema fazama voda-vazduh tako {to se hidrofilni deo molekula orijenti{e ka vodenoj fazi, a parafinski hidrofobni prema vazduhu. Povr{inski napon na granici faza se smanjuje i rastvori sapuna lako obrazuju penu. Ovaj proces de{ava se i pri rastvaranju detergenata u vodi. Povr{ine ~vrstih supstancija sadr`e molekule, atome ili jone, koji svojim nezasi}enim (nekompenzovanim) privla~nim silama vezuju molekule i jone iz gasova i te~nih rastvora. Po{to se adsorpcija odigrava samo na povr{ini, ~vrst adsorbens mora imati veliku dodirnu povr{inu, kako bi koli~ina adsorbovane supstancije bila {to ve}a. Najpoznatiji adsorbensi su silikagel i aktivni ugalj, koji su veoma porozni, odnosno imaju veliku aktivnu povr{inu. Osim toga, na veli~inu adsorpcije uti~u priroda adsorbensa i adsorbata, temperatura sistema i pritisak gasa, odnosno koncentracija rastvora.

228

Medenica / Male{ev

Ispitivanja pokazuju da koli~ina adsorbovanog gasa na ~vrstoj povr{ini raste sa smanjenjem temperature sistema. Na osnovu Le [atelije-Braunovog (Le Chatelier-Braun) principa mo`e se zaklju~iti da je adsorpcija gasova egzoterman proces. Adsorpcija te~nih rastvora na ~vrstom adsorbensu mo`e biti egzoterman ili endoterman proces. Pri adsorpciji gasova na ~vrstim povr{inama razlikuju se fizi~ka i hemijska adsorpcija (hemisorpcija). Fizi~ka adsorpcija se zasniva na Van der Valsovim (van der Waals) silama, pa se usled toga mo`e stvoriti vi{emolekulski sloj adsorbata na povr{ini adsorbensa. Kod hemisorpcije dolazi do stvaranja hemijskih veza, zbog ~ega se na povr{ini adsorbensa obrazuje monomolekulski sloj adsorbata. U mnogim slu~ajevima adsorpcija je delimi~no i fizi~ka i hemijska. Takav primer je adsorpcija kiseonika na aktivnom uglju. Od ukupne koli~ine adsorbovanog kiseonika, samo onaj deo koji je vezan fizi~kim silama mo`e se desorbovati pomo}u vakuuma. Preostali deo je hemijski vezan kao ugljen-monoksid i ugljen-dioksid i mo`e se samo delimi~no desorbovati. Zavisnost adsorbovane koli~ine gasa od pritiska gasa data je Frojndlihovom (Freundlich) adsorpcionom izotermom:

x = K . P1/n m

(2)

gde je: x – koli~ina adsorbovanog gasa u molovima m – masa adsorbensa P – ravnote`ni pritisak gasa K, n – karakteristi~ne konstante koje zavise od sistema adsorbens/adsorbat i temperature. Jedna~ina (2) mo`e se primeniti i na adsorpciju supstancije iz vrlo razbla`enih rastvora, s tim {to se pritisak zamenjuje ravnote`nom koncentracijom adsorbuju}e supstancije. Na dijagramu (slika 2) vidi se da adsorbovana koli~ina gasa u po~etku, pri malim pritiscima, brzo raste, a zatim se polako pribli`ava nekoj grani~noj maksimalnoj vrednosti, {to se obja{njava time da je povr{ina adsorbensa zasi}ena molekulima gasa.

Slika 2. Frojndlihova adsorpciona izoterma

Eksperimentalna fizi~ka hemija

229

Slika 3. a iz nagiba (1/n) konstanta n. Logaritamski oblik Frojndlihove adsorpcione izoterme 230 Medenica / Male{ev .Logaritmovanjem jedna~ine (2) dobija se izraz: log 1 x = logK + logP n m (3) koji predstavlja pravu prikazanu dijagramom (slika 3). Iz odse~ka prave na ordinati (log K) izra~unava se konstanta K.

. Gibzova adsorpciona izoterma Zadatak eksperimenta I Napraviti {est rastvora etanola u vodi zadatih koncentracija. Eksperimentalna fizi~ka hemija 231 . I Odrediti povr{inski napon pripremljenih rastvora i konstruisati krivu σ = f(c). strana 17) G Etanol 96%-tni G Destilovana voda Postupak Pripremiti {est rastvora etanola u vodi koncentracije od 0. I Konstruisati Gibzovu adsorpcionu izotermu. Rezultate prikazati tabelarno i grafi~ki. Kako se radi o razbla`enim rastvorima etanola.1 do 0. pa se povr{inski napon mo`e izra~unati iz skra}enog izraza: σx = σH2O nH2O nx (4) Izra~unati promenu povr{inskog napona sa promenom koncentracije (∆σ/∆c). za svaki rastvor po dva puta.6 mol L–1 i odrediti povr{inski napon (strana 21).URADITE SAMOSTALNO .. mo`e se smatrati da je gustina etanola pribli`na gustini vode. a zatim iz srednje vrednosti izra~unati vrednost Γ i konstruisati Gibzovu adsorpcionu izotermu: Γ = f(c) (slika 1). Aparatura i hemikalije G Traubeov stalagmometar (slika 2.

Odre|ivanje broja kapi u stalagmometru A B C D E F (n) <n> c (mol L–1) voda A – broj podeoka koje zauzima jedna kap B – broj podeoka iznad pro{irenja C – broj podeoka ispod pro{irenja D – ukupan broj kapi E – broj kapi u vi{ku zapremine [(B + C) / A] F – broj kapi u pro{irenom delu stalagmometra (n) (n = D – E) 232 Medenica / Male{ev .REZULTATI Tabela 1.

Tabela 2..N . m–1 (tablica 3 u Prilogu) 2 Eksperimentalna fizi~ka hemija 233 ..314 J K–1 mol–1 T = .....K σH O = ... Gibzova adsorpciona izoterma c (mol L–1) σ (N m–1) ∆σ / ∆c <∆σ / ∆c> Γ (mol m–2) R = 8..........

kao i x/m. Izra~unati vrednosti x. Prema logaritamskom obliku Frojndlihove adsorpcione izoterme konstruisati pravu log x/m = f(log c) i odrediti konstante K i n. kako bi uslovi i vremensko trajanje mu}kanja bili isti) i ostaviti 2 sata da se izvr{i adsorpcija i aktivni ugalj sedimentacijom izdvoji. Postupak U erlenmajere od 250 mL odmeriti pribli`no 1 g aktivnog uglja sa ta~no{}u 1 × 10–4 g. Od ovog rastvora napraviti po 250 mL rastvora sir}etne kiseline zadatih koncentracija (najmanje pet rastvora).URADITE SAMOSTALNO . Odrediti ta~nu koncentraciju pripremljenih rastvora sir}etne kiseline titracijom 10 mL kiseline sa 0. kao i koli~ine adsorbovane sir}etne kiseline.. Hemikalije G Sir}etna kiselina G Aktivni ugalj Priprema Napraviti 250 mL 2 mol L–1 osnovnog rastvora sir}etne kiseline. 234 Medenica / Male{ev . Zatim u svaki erlenmajer preneti po 100 mL rastvora sir}etne kiseline prethodno odre|ene koncentracije. Posle isteka odre|enog vremena otpipetirati po 10 mL rastvora sir}etne kiseline i ponovo odrediti koncentraciju titracijom sa natrijum-hidroksidom.1 mol L–1 standardnim rastvorom natrijum-hidroksida. I Prema logaritamskom izrazu za Frojndlihovu adsorpcionu izotermu konstruisati pravu log x/m = f(log c) i odrediti konstante K i n.. Frojndlihova adsorpciona izoterma Zadatak eksperimenta I Za najmanje pet rastvora odrediti koncentracije pre i posle adsorpcije na aktivnom uglju. Sve rastvore dobro promu}kati (najbolje u elektri~noj mu}kalici.

0250 g aktivnog uglja (m = 1.025 g = 1.50 mL 0.0165 mol L–1. To zna~i da je koncentracija sir}etne kiseline posle adsorpcije c = 0.0165 molova.1 mol L–1 × 10.1 mol L–1 sir}etne kiseline pre adsorpcije utro{eno je 10.15 mL = c c2 = 0.1 mol L–1 rastvora natrijum-hidroksida.085 mol L–1.Primer za izra~unavanje x/m a) Za titraciju 10 mL pripremljene 0. {to zna~i da bi adsorbovana koli~ina kiseline iznosila 0.1015 mol L–1 sir}etne kiseline odmereno je 1. Koncentracija ove kiseline je: c1 × V1 = c2 × V2 0. Odnos x/m je: 0. Posle adsorpcije. adsorbovana koli~ina x iznosi 0.1015 2 × 10 mL mol L–1 b) Za adsorpciju 100 mL 0.00165 molova : 1. da je za adsorpciju uzet 1 L kiseline.1 mol L–1 rastvora natrijum-hidroksida.025×10-3 kg).15 mL 0. S obzirom na to da je adsorpcija izvr{ena sa 100 mL kiseline. Eksperimentalna fizi~ka hemija 235 .207 Rezultate prikazati tabelarno i grafi~ki. utro{eno je 8.00165 molova. Razlika u koncentracijama sir}etne kiseline pre i posle adsorpcije iznosi 0.61 mol kg–1 a log x/m: log x/m = 0. za titraciju 10 mL sir}etne kiseline.

...... =. (mol L–1) Vkis..°C 236 Medenica / Male{ev .. Titracija acetatne kiseline sa 0.°C Tabela 3. Frojndlihova adsorpciona izoterma Proba m (kg) c (mol L–1) log c x(mol) x/m (mol kg–1) log x/m t = ........ (mol L–1) Broj probe V NaOH (mL) ckis. Konstante Frojndlihove adsorpcione izoterme log x/m = log K + 1/n log c K n t = ....1 mol L–1 NaOH Pre adsorpcije Posle adsorpcije V NaOH (mL) ckis.........mL Tabela 2..REZULTATI Tabela 1..

(11) Metode razdvajanja HROMATOGRAFIJA Adsorpciona hromatografija u koloni Podeona (particiona) hromatografija Jonoizmenjiva~ka hromatografija ELEKTROFOREZA Elektroforetsko razdvajanje sme{e Fe(II)– i Fe(III)– jona .

Druga faza je mobilna i mo`e biti gas ili te~nost. Prema ovim procesima hromatografija se deli na: J adsorpcionu. identifikaciju i odre|ivanje sastojaka sme{e na osnovu procesa koji se de{avaju na granici dve faze koje se ne me{aju. J podeonu (particionu) i J jonoizmenjiva~ku. Ovaj prelazak komponente iz jedne u drugu fazu de{ava}e se sve dok odnos koncentracija komponente u stacionarnoj (cs) i mobilnoj fazi (cm) ne dostigne konstantnu vrednost. Podela hromatografskih metoda mo`e se izvr{iti i na druge na~ine koji zavise od postavljenih kriterijuma: agregatnog stanja mobilne i stacionarne faze. na~ina pomeranja faza i tehnike izvo|enja hromatografije. afiniteta komponente prema fazama i temperature. razli~ita raspodela (rastvorljivost) sastojaka sme{e izme|u dve te~ne faze i jonska izmena. Hromatografski proces sastoji se u tome {to se rastvor sme{e u mobilnoj fazi propu{ta kroz stacionarnu fazu. Jedna faza je stacionarna i mo`e biti porozno ili granulisano ~vrsto telo.HROMATOGRAFIJA (gr~ki chroma – boja i graphein – pisati) Hromatografija je postupak koji omogu}ava razdvajanje. Razdvajanje supstancija uzrokovano je fizi~kohemijskim procesima kao {to su adsorpcija. pri ~emu dolazi do raspodele komponenata sme{e izme|u mobilne i stacionarne faze. Eksperimentalna fizi~ka hemija 239 . koja se naziva koeficijent raspodele a izra`en je Nernstovim (Nernst) zakonom raspodele: Teorijski princip K= cs cm (1) Koeficijent raspodele zavisi od osobina faza. izolovanje. tanak sloj te~nosti adsorbovan na ~vrstom telu i jonoizmenjiva~. te~nost.

magnezijum-silikat. koje moraju biti pribli`no istog pre~nika. Ovom metodom mo`e se dobiti samo deo ~iste komponente C. Izvodi se tako {to se mala koli~ina sme{e. a re|e aktivni ugalj. Slavina na koloni se delimi~no otvori tako da rastvara~ isti~e u kapima. a po{to izme|u njih nema razmaka. koja se mnogo ja~e vezuje za adsorbens od komponenata analizirane sme{e.Adsorpciona hromatografija u koloni Slika 1. odnosno ona koja se prva izdvaja iz kolone. Mehanizam adsorpcije se zasniva na fizi~kim i hemijskim vezama izme|u adsorbensa i adsorbata. Ako sme{a sadr`i komponente A. Naj~e{}e se koriste aluminijum-oksid. B i C. Suspenzija se polako sipa u kolonu koja je prethodno do jedne tre}ine napunjena istim rastvara~em. Metoda frontalne analize Metoda istiskivanja 240 Medenica / Male{ev . Time se adsorbens izdvaja iz suspenzije i sle`e u koloni. Dobrim adsorbensima smatraju se supstancije koje su porozne. koje obrazuju zone. Do izlaska iz kolone. koja sadr`i komponente A. ve} se zone me|usobno dodiruju. Kao stacionarna faza koriste se ~vrste supstancije. sve tri zone se kre}u istom brzinom. jer se najslabije adsorbuje. oslobodi od sopstvenog praha i suspenduje u rastvara~u koji se kasnije koristi kao mobilna faza. nanese na vrh kolone. magnezijum-oksid. Punjenje kolone vr{i se tako {to se adsorbens u granulama. B i C sa redosledom koeficijenata raspodele KA > KB > KC. komponente sme{e se ne mogu potpuno razdvojiti. silikagel. iz kolone prvo izlazi ~ista komponenta C. metoda se ne mo`e pouzdano koristiti za razdvajanje u analiti~ke svrhe. {to zna~i da imaju veliku aktivnu povr{inu. koje predstavljaju dobar adsorbens za komponente analizirane sme{e (slika 1). Prema na~inu razdvajanja komponenti iz sme{e razlikuju se slede}e metode: J frontalne analize J istiskivanja J eluiranja Sastoji se u tome da se ispitivana sme{a kontinuirano propu{ta kroz kolonu. B i C u istom odnosu u kome su unete u kolonu. {to je detaljnije obja{njeno u poglavlju »Procesi na granici faza«. Adsorpciona hromatografija u koloni Zasniva se na procesima adsorpcije rastvorene supstancije na granici faza ~vrsto/te~no. Zbog stalnog dejstva komponente D. Zatim izlazi sme{a komponenata B i C i na kraju eluat koji sadr`i komponente A. Zatim se kroz kolonu kontinuirano propu{ta rastvor komponente D. Komponenta D potiskuje komponente sme{e. pa ova metoda nema ve}i analiti~ki zna~aj.

hromatografske trake imaju simetri~an oblik. vidi se da koncentracija komponente ima maksimalnu vrednost c1 u sredini trake. a potom analiziraju. a ~estice adsorbensa manje. U toku eluiranja mobilnom fazom. pri ~emu iz kolone prvo izlazi komponenta C. Pona{anje razdvojenih komponenata u hromatografskoj koloni pri procesu eluiranja prikazano je slici 2. Ako su razlike u vrednostima koeficijenata raspodele dovoljno velike. odnosno krive eluiranja (slika 2b). Pomo}u frakcionog kolektora komponente se sakupljaju u niz frakcija istih zapremina. Komponente se ekstrahuju iz adsorbensa pogodnim rastvara~em.Ovo je prakti~no jedina metoda koja se koristi za razdvajanje u analiti~ke svrhe. Me|utim. koja se najslabije vezuje za adsorbens. Hromatografska traka komponente se izdvaja u gornjem delu kolone (slika 2a). odnosno kontinuirano propu{tanje mobilne faze. Pre kvalitativne i kvantitativne analize razdvojenih komponenata. tzv. kao {to se vidi na slici 2c. Pod koncentracijom se podrazumeva koli~ina komponente po jedinici zapremine stacionarne faze. a potom analiziraju fizi~kohemijskim ili hemijskim metodama. traka se pomera nani`e i {iri (slika 2a) dobijaju}i oblik Gausove (Gauss) raspodele. Istovremeno se smanjuje i koncentracija komponente. Metoda eluiranja Slika 2. dobija se traka s razvu~enim frontom i o{trim krajem. Da bi se dobile o{trije trake. nanese se na vrh kolone. razdvajanje komponenata naj~e{}e se vr{i tako {to se eluiranje nastavi do izlaska rastvora iz kolone. protok mobilne faze mora biti sporiji. B i C sa redosledom koeficijenata raspodele KA > KB > KC . Hromatografska kolona pri procesu eluiranja Eksperimentalna fizi~ka hemija 241 . eluata. eluenta. ~ija maksimalna koncentracija na krivoj eluiranja iznosi c2 (slika 2b). koja sadr`i komponente A. posti`u se potpuna razdvajanja. koju prethodno treba pa`ljivo izvu}i iz cevi. Mala koli~ina analizirane sme{e. tzv. jer se pomo}u nje komponente sme{e potpuno razdvajaju. Sa odgovaraju}eg hromatograma. Zatim se kroz kolonu vr{i eluiranje. Kada su radni uslovi dobro izabrani. zbog ~ega je odgovaraju}a koncentracija komponente najve}a. Traka je uzana. njihove zone se moraju odvojiti jedna od druge rezanjem delova kolone. Me|utim. ako je koncentracija komponente ve}a od optimalne.

Jedna te~nost je stacionarna faza vezana za ~vrst nosa~. a mobilnu fazu ~ini neki organski rastvara~.Podeona (particiona) hromatografija Zasniva se na raspodeli (razli~itoj rastvorljivosti) supstancija izme|u dve te~ne faze koje se me|usobno ne me{aju. uglavnom se koristi metoda eluiranja. Kolona se priprema na sli~an na~in kao kod adsorpcione hromatografije. Za kvalitativnu i kvantitativnu analizu sme{e. od kojih svaka predstavlja jednu izdvojenu komponentu. Protok mobilne faze kroz hartiju ili tanak sloj ostvaruje se kapilarnim prodiranjem kroz poroznu sredinu. a druga je mobilna faza. veoma su va`ne za hromatografski proces. sme{a aminokiselina mo`e se analizirati u koloni sa silikagelom koji je nosa~ stacionarne faze – vode. odnosno pre~nika ~estica ~vrstog adsorbensa. a ne i sila gravitacije. front rastvara~a pre}i }e rastojanje z: Podeona hromatografija u koloni Podeona hromatografija na hartiji i na tankom sloju z = (k . Brzina mobilne faze zavisi. kada na molekule rastvara~a deluju samo kapilarne sile. de{ava se delimi~no i proces adsorpcije na ~vrstom nosa~u. 242 Medenica / Male{ev . Deli se na: J podeonu hromatografiju u koloni i J podeonu hromatografiju na hartiji i na tankom sloju. Koeficijent raspodele u podeonoj hromatografiji naziva se podeoni koeficijent α. pri konstantnim vrednostima pritiska i temperature. tj. Pored procesa koji se zasniva na razli~itoj rastvorljivosti. Naziva se i hromatografija u »otvorenoj koloni«. od veli~ine pora u hartiji. s tim {to je vezana stacionarna faza naj~e{}e voda. zona ili mrlja. t)1/2 (2) gde je: k – konstanta koja zavisi od prirode sistema (povr{inski napon i vis koznost) i temperature t – vreme za koje rastvara~ pre|e put z. Razdvajanje komponenata vr{i se na hartiji ili plo~ici preko koje je nanet tanak sloj ~vrstog adsorbensa. pre svega. Na primer. Pri horizontalnom protoku rastvara~a (mobilne faze). jer od njih zavisi razdvajanje komponenata. Karakteristi~an je za sistem u kome postoji koncentraciona ravnote`a nekog jedinjenja izme|u dva odre|ena rastvara~a. Brzine kretanja tzv. kao i u adsorpcionoj hromatografiji. a mobilna su organski rastvara~i koji se ne me{aju sa vodom.

gravitaciona sila smanjuje. nadole ili nagore. koja je karakteristi~na za svaku komponentu u definisanom hromatografskom sistemu i slu`i za identifikaciju komponente u analiziranoj sme{i. Defini{e se kao odnos pre|enog puta komponente (a) i pre|enog puta rastvara~a (b): Rf = a b (3) Slika 3. Podeona hromatografija na hartiji 243 . pa tako uti~e i na pre|eni put fronta z. Odre|ivanje Rf vrednosti S – start R – front rastvara~a a. Smatra se da su komponente dobro razdvojene ako je ∆Rf > 0. Najve}u Rf vrednost ima}e komponenta koja se najbolje rastvara u organskom rastvara~u (mobilnoj fazi). du`inu trake od hartije. vrstu hartije ili tankog sloja. B i C d – pre|eni put rastvara~a Merenje puteva vr{i se od sredi{ta zone nanetog uzorka (analizirane sme{e). Hartija sa nanetom zonom uzorka mo`e se postaviti u sud tako da rastvara~ kroz hartiju prolazi horizontalno. a ako je mala. odnosno pove}ava brzinu kretanja rastvara~a. Ako je koncentracija uzorka velika. du`inu plo~ice sa tankim slojem i drugo.05. Time se atmosfera posude odr`ava zasi}enom parama rastvara~a. b. Prema tome. jer se br`e kre}e od komponente koja se bolje rastvara u stacionarnoj fazi. ili u obliku {to tanje crte. Eksperimentalna fizi~ka hemija A. do sredi{ta zone komponente. odnosno do fronta rastvara~a.Kod uzlazne ili silazne tehnike razdvajanja. prethodno naneta zona mora osu{iti na vazduhu ili u struji ne suvi{e toplog vazduha. Da bi se dobilo dobro razdvajanje. Pomo}u kalibrisane kapilare ili mikropipete nanese se rastvor uzorka na nekoliko centimetara od kraja trake od hartije. sastav mobilne faze. kao {to je prikazano na slici 3. odnosno kadi sa poklopcem koji se dobro zatvara. [irina zone izdvojene komponente zavisi od {irine po~etne zone uzorka i koncentracije uzorka. uzorak se nanosi vi{e puta na isto mesto. J silazna i J uzlazna tehnika. Uzorak se nanosi u obliku zone. c – pre|eni putevi komponenata A. koje se zove startna linija. razlikuju se: J horizontalna (kru`na). s tim {to se pre svakog nano{enja. potrebno je uskladiti vrstu tehnike. uzorak se pre nano{enja razbla`i. ~ime se spre~ava njegovo isparavanje sa hartije. koja se nalazi u horizontalnom polo`aju. Va`na veli~ina u podeonoj hromatografiji je Rf vrednost (retencioni faktor ili faktor zadr`avanja). Izvodi se u staklenoj posudi. koja ne treba da ima pre~nik ve}i od 5 mm.

Kraj trake se uroni u rastvara~. Slika 4. koji kroz traku dospeva do centra hartije i radijalno se {iri. Uzlazna tehnika se najvi{e koristi. pomeraju}i zonu uzorka. Ova tehnika se koristi za razdvajanje komponenata koje imaju male ili vrlo bliske Rf vrednosti. koji je nanet izvan rezervoara. u du`ini od 0. Ovde se rastvara~ sipa na dno suda. Pre toga se od ivice ka centru kruga ise~e uzana traka i savije normalno na ravan hartije. Uzlazna tehnika (shematski prikaz) 244 Medenica / Male{ev . Silazna tehnika (shematski prikaz) Silazna tehnika izvodi se tako {to se kraj trake na koji je naneta sme{a pri~vrsti staklenim {tapi}em za dno rezervoara sa rastvara~em. a izbegava se samo kad su Rf vrednosti komponenata suvi{e bliske. Dalje se rastvara~ kre}e i pod uticajem sile gravitacije. Mesto nano{enja uzorka mora biti dovoljno udaljeno (nekoliko cm) od donjeg kraja i mora biti iznad nivoa rastvara~a. Kru`na tehnika Slika 5. nani`e. zbog suprotnog dejstva gravitacije dolazi do zaustavljanja protoka rastvara~a na odre|enoj visini. Rastojanje koje prelazi front rastvara~a reguli{e se du`inom hartije i visinom posude. Na taj na~in formiraju se odvojene zone komponenti sme{e u obliku koncentri~nih krugova (slika 4). dok front rastvara~a ne pre|e zid rezervoara. Po{to rastvara~ kod ove tehnike prodire kroz hartiju pod dejstvom kapilarnih sila. u kome bi se ina~e uzorak rastvorio. a hartija postavi tako da donji deo hartije bude. potopljen u rastvara~ (slika 6). Slika 6. koji se nalazi na vrhu posude (slika 5).Horizontalna ili kru`na tehnika izvodi se tako {to se hartija kru`nog oblika stavi u komoru zasi}enu parama mobilne faze i uzorak nanese u centar kru`ne hartije. Protok rastvara~a kroz hartiju ostvaruje se pomo}u kapilarnog pritiska.5 do 1 cm.

Fluorescentne supstancije otkrivaju se pomo}u UV lampe. traka se osu{i. Odre|ivanje polo`aja zona podrazumeva primenu hemijskih ili fizi~kih procesa da bi se zone hromatograma u~inile vidljivim. Proces je zavr{en kad front rastvara~a do|e do unapred odre|ene du`ine ili kad pro|e prethodno izmereno vreme razdvajanja komponenata. Slika 7. Na taj na~in razdvajaju se komponente koje se nisu prvobitno razdvojile. naj~e{}e nekog drugog. potrebno je da prethodni rastvara~ potpuno ispari ili da bude hemijski inertan u odnosu na drugi rastvara~. koja se propu{ta paralelno sa pravcem prostiranja trake. okrene za 90° i protok rastvara~a. Razvijanje hromatograma podrazumeva proces razdvajanja komponenata na hromatografskoj hartiji. usmeri normalno na pravac kretanja prvog rastvara~a (slika 7). a zatim se hartija osu{i na vazduhu ili u struji toplog vazduha. za detekciju zona. naj~e{}e koristi hemijska metoda koja se sastoji u tome da se osu{ena traka prska odgovaraju}im rastvorom koji hemijski reaguje sa zonama. Dvodimenzionalna tehnika Eksperimentalna fizi~ka hemija 245 . Da bi dvodimenzionalno razdvajanje uspelo. daju}i obojena jedinjenja. a polo`aj zona radioaktivnih supstancija odre|uje se ure|ajem za merenje radioaktivnosti. Olovkom se zabele`i front rastvara~a.Dvodimenzionalna tehnika je poseban vid tehnike i koristi se kod supstancija sa bliskim Rf vrednostima. Kad se zavr{i razdvajanje silaznom tehnikom. U drugim slu~ajevima se.

koji slu`i kao mobilna faza. vrsta hartije i dr. sastav mobilne faze. kao {to su priroda komponenti. Supstancije se odre|uju u izdvojenim zonama direktno na hartiji (in situ) spektrofotometrijskim metodama. Ovaj na~in nije dovoljno pouzdan. temperatura. Komore za razvijanje hromatografskih plo~a (shematski prikaz) (a – silazna. c – horizontalna tehnika) Da bi se dobila ravnomerna zasi}enost parom u svim delovima komore. Kvantitativna analiza komponenata mo`e se izvr{iti na dva na~ina: direktnim odre|ivanjem koli~ine supstancije u zoni ili ekstrakcijom supstancije iz zone pogodnim rastvara~em. b – uzlazna. jer Rf vrednost zavisi od vi{e faktora. Pouzdaniji na~in identifikacije sastoji se u tome da se ise~e deo hartije sa zonom nepoznate supstancije i izvr{i ekstrakcija zone pogodnim rastvara~em. pore|enjem sa hromatogramima referentnih supstancija. 246 Medenica / Male{ev . B. Aparatura za razvijanje hromatografskih plo~a prikazana je na slici 8. silaznom i uzlaznom.Kvalitativna analiza komponenata izvodi se odre|ivanjem Rf vrednosti i njihovim pore|enjem sa tabli~nim. Slika 8. fizi~kohemijskim metodama ili hromatografski. uglavnom na osnovu reflektovane svetlosti. Dobijeni rastvor mo`e se ispitati hemijskim. Drugi na~in se odnosi na hemijsko i fizi~kohemijsko odre|ivanje koli~ine supstancije u rastvoru dobijenog ekstrakta. Zato se pri publikovanju Rf vrednosti moraju definisati i uslovi pod kojima su one odre|ene. unutra{nji zidovi se obla`u filtar-hartijom natopljenom rastvara~em. Podeona hromatografija na tankom sloju Izvodi se istim tehnikama kao i hromatografija na hartiji: horizontalnom.

plo~e se su{e na temperaturi manjoj od 100°C. {e}era. tako da obrazuje vla`nu zonu pre~nika 2–5 mm. mora biti odre|ene i ujedna~ene debljine. Pored ovih. lipida. Posle nano{enja sloja. Ako se za pripremu suspenzije ne koristi voda ve} organski rastvara~. boja u `ivotnim namirnicama. Priprema tankog sloja. fenola. a izvodi se u komorama koje su prikazane na slici 7. U slu~aju o{te}enja sloja pipetom do{lo bi do poreme}aja protoka rastvara~a. b) sa dva rastvara~a u istom ili u dva pravca (dvodimenzionalna hromatografska tehnika). c) uz stalnu promenu rastvara~a. steroida. Nano{enje uzorka izvodi se na taj na~in {to se mala koli~ina analizirane sme{e nanese na 1. Aluminijum-oksid se koristi kod razdvajanja aminokiselina. alkaloida. Nano{enje tankog sloja adsorbensa vr{i se pomo}u specijalnog ure|aja po [talu (Stahl).Izbor adsorbensa zavisi od prirode supstancija koje se razdvajaju.5–2 cm od kraja plo~e. plo~ica se su{i oko 10 minuta na vazduhu. {to bi izazvalo deformisanje zona i onemogu}ilo pravilno razdvajanje supstancija bliskih Rf vrednosti. koriste se i komercijalne plo~e sa tankim slojem koje sadr`e specifi~ne aditive. a zatim oko 30 minuta u su{nici na temperaturi od 100°C. tanak sloj se mo`e naneti i ru~no. Rastvor se nanosi mikropipetom ili kalibrisanom kapilarom. Samo u tom slu~aju dobijaju se reproduktivne Rf vrednosti za kvalitativnu analizu. boja u `ivotnim namirnicama. naneta zona uzorka mora biti suva. alkaloida. a magnezijum-oksid kod ugljovodonika. Silikagel se koristi u analizi aminokiselina. plo~a se mo`e razvijati: a) vi{e puta u istom pravcu sa istim rastvara~em. neorganskih katjona i anjona. masnih kiselina. Odre|ivanje polo`aja zona vr{i se istim metodama kao kod hromatografije na hartiji. tako da formirana kap dodirne sloj i pre|e na njega. Pre razvijanja hromatograma. Razvijanje hromatograma na tankom sloju sli~no je opisanom postupku razvijanja na hartiji. Da bi se pove}ala efikasnost razdvajanja supstancija. koja je naj~e{}e od stakla. Vrh pipete se primakne povr{ini sloja. alkaloida. Eksperimentalna fizi~ka hemija 247 . nukleotida. Sloj adsorbensa na plo~i. Celulozni prah se koristi kod aminokiselina. Ovaj poslednji postupak primenjuje se za razdvajanje jedinjenja koja se znatno razlikuju po svojim osobinama. U nedostatku ovog ure|aja. bez kontakta pipete sa tankim slojem.

Sa razvojem hromatografije na tankom sloju. Tankoslojna hromatografija na{la je {iroku primenu u farmaciji. za odvajanje i identifikaciju aminokiselina ili za odre|ivanje boja koje se koriste kao aditivi. Hromatografija na hartiji i na tankom sloju ima veliku primenu u istra`iva~kim i rutinskim odre|ivanjima. Ovde su pomenuti samo neki karakteristi~ni primeri primene tankoslojne hromatografije u farmaciji. odnosno identifikacija. tako i me|uproizvoda i finalnih proizvoda. kao i zasi}enost atmosfere komore parama rastvara~a. U analizi `ivotnih namirnica koristi se za odre|ivanje npr. Kvantitativna analiza se mo`e vr{iti direktno na plo~i spektrofotometrijskim metodama. kao i gasne. pod uslovom da su zone obojene. zatim za odvajanje i odre|ivanje aktivnih principa lekova i njihovih degradacionih proizvoda. uglavnom na osnovu merenja intenziteta reflektovane svetlosti. kao {to su priroda. sloj adsorbensa sa zonom supstancije pa`ljivo se skine sa plo~e. Ako se zona skida zajedno sa slojem adsorbensa. zona se ekstrahuje pogodnim rastvara~em i odre|uje nekom od fizi~kohemijskih metoda. Tako|e se koristi i u pra}enju stabilnosti lekova. onda se analiza vr{i nekom klasi~nom kvantitativnom metodom. aktivnost i debljina sloja adsorbensa. da fluoresciraju ili reaguju sa pogodnim reagensom. U ispitivanju i kontroli lekova primenjuje se kako u analizi polaznih sirovina. U biohemijskim i farmakolo{kim ispitivanjima primenjuje se za odre|ivanje metabolita lekova u telesnim te~nostima.Kvalitativna analiza razdvojenih komponenti. Ova metoda se mo`e primeniti i na lek i na biolo{ki materijal. Ako se supstancija ne mo`e sa sigurno{}u identifikovati pomo}u Rf vrednosti ili bojenim reakcijama. insekticida u razli~itim materijalima. daju}i obojeno jedinjenje. mo`e se izvr{iti odre|ivanjem Rf vrednosti. ali je ova metoda jo{ manje pouzdana od one kod hromatografije na hartiji. smanjena je primena hromatografije na hartiji. odnosno te~ne hromatografije. Uzrok le`i u dodatnim faktorima koji uti~u na kretanje zona. ostataka pesticida. U toksikolo{kim analizama koristi se za odre|ivanje npr. 248 Medenica / Male{ev .

zasniva se na ravnote`noj reakciji: R–SO3H + NaCl  R–SO3Na + HCl a mehanizam izmene anjona izme|u anjonskog izmenjiva~a i rastvora NaCl: R–OH + NaCl  R–Cl + NaOH Jonoizmenjiva~ka hromatografija se naj~e{}e izvodi u koloni. poslednji se propu{ta NaCl. Suspenzija izmenjiva~a u vodi sipa se u kolonu koja je delimi~no napunjena vodom. a kad se `eli Na–oblik. koja se mo`e puniti raznim vrstama organskih katjonskih i anjonskih izmenjiva~kih smola (slika 9). dele se na katjonske i anjonske izmenjiva~e. ali tako da iznad smole uvek mora postojati sloj te~nosti. lantanida i aktinida). sinteti~ki i prirodni. razdvajanje katjona od anjona. koriste visokopolimerne smole koje sadr`e aktivne kiselinske ili bazne grupe. Mehanizam izmene katjona izme|u katjonskog izmenjiva~a i analiziranog rastvora. odvajanje jonskih od nejonskih vrsta. Takvi adsorbensi mogu biti neorganskog i organskog porekla.Zasniva se na razlikama u afinitetu jonskih vrsta u rastvoru prema izmeni sa jonima aktivnih grupa koje poseduju neki adsorbensi. Anjonski izmenjiva~i se naizmeni~no ispiraju sa: 2 mol L–1 NaCl. razdvajanje jona. Primena jonskih izmenjiva~a u analiti~ke svrhe je razli~ita: razdvajanje elemenata sli~nog hemijskog pona{anja (npr. Katjonski izmenjiva~i sadr`e kiselinske grupe. poslednje ispiranje se vr{i kiselinom. destilovanom vodom. npr. kao {to su –OH ili amino grupe –NH2. 2 mol L–1 NaCl i ponovo destilovanom vodom. pa ih je potrebno pre~istiti. Pri prvom kori{}enju izmenjiva~i nisu dovoljno ~isti za analiti~ke svrhe. uglavnom. kao {to su –SO3H i –COOH. Katjonski izmenjiva~i se vi{e puta naizmeni~no ispiraju sa: 2 mol L–1 HCl. –NHR i –NR2. destilovanom vodom. Na kraju se izmenjiva~ ispira destilovanom vodom do negativne reakcije na odgovaraju}i jon (H+ ili Na+). Na kraju se ispusti vi{ak vode. U praksi se. 2 mol L–1 NaOH i ponovo Jonoizmenjiva~ka hromatografija Slika 9. Ako je potreban izmenjiva~ u H–obliku. koncentrisanje jona metala iz vrlo razbla`enih rastvora i odre|ivanje koncentracije. Prema tome da li u aktivnim grupama sadr`e mobilne katjone ili anjone. a anjonski izmenjiva~i sadr`e bazne grupe. pri ~emu treba paziti da u kolonu ne u|e vazduh. NaCl. bez obzira da li je kolona u pripremi ili je u toku jonska izmena. ~iji se joni izmenjuju sa jonima iz rastvora. Kolona sa smolom Eksperimentalna fizi~ka hemija 249 .

doda 2–3 kapi fenolftaleina i titruje sa 0. pre upotrebe. Sme{a se mu}ka nekoliko minuta da se kvantitativno izvr{i izmena jona.c m (4) Kvalitativna analiza jonskih vrsta u sme{i bi}e uspe{na ako se eluent izabere tako da razlika izme|u koeficijenata raspodele jona koji se razdvajaju bude dovoljno velika. 250 Medenica / Male{ev . I kod kvalitativne i kvantitativne analize mora se voditi ra~una da uzorak ne sme biti jako kiseo kada se analizira u katjonskom izmenjiva~u niti jako bazan kad se tretira anjonskim izmenjiva~em. katjonske) smole odre|uje se na slede}i na~in: odmeri se 0. jedan deo analiziranih jona ne}e biti izmenjen i pre}i }e u eluat. Na kraju se izmenjiva~ ispira destilovanom vodom do negativne reakcije na OH– ili Cl– jon.5 g katjonske smole i prenese u erlenmajer od 250 mL. preko koncentracije jona koji su iz smole putem izmene dospeli u eluat. ~ija koli~ina prevazilazi kapacitet odmerene smole. Jonskom izmenjiva~u se. koji smanjuju kapacitet smole. Time je postignuto da svi aktivni joni u smoli u~estvuju u izmeni. Kapacitet C jonskog izmenjiva~a izra~unava se iz izraza: C= gde je: V – zapremina utro{enog titranta c – molarna koncentracija titranta m – odmerena masa smole. bi}e smanjen. koji se defini{e kao koli~ina jednovalentnog jona u milimolovima koju mo`e da razmeni jedan gram suvog izmenjiva~a. Jake kiseline i jake baze sadr`e veliku koncentraciju H+ i OH– jona. u ovom slu~aju. V. poslednji se propu{ta NaCl. Poznavanje kapaciteta je neophodno u kvantitativnoj jonoizmenjiva~koj hromatografiji. Kapacitet ve}ine katjonskih i anjonskih izmenjiva~a koji se danas koriste iznosi oko 4 mmol g–1 H+ jona. Ako je ovaj odnos ve}i od kapaciteta smole.1 mol L–1 rastvorom NaOH. mora odrediti kapacitet. a time i mogu}nost izmene jona. Kapacitet (npr. hloridne. jer se mora voditi ra~una o odnosu izme|u broja molova propu{tenog analiziranog jona i broja grama smole u koloni. a kad se `eli u obliku soli. Doda se 50 mL vode i 3 g natrijum-hlorida. Ako je izmenjiva~ potreban u OH–obliku. rezultat za koncentraciju ispitivanih jona.destilovanom vodom. poslednje ispiranje vr{i se sa NaOH. npr. odnosno 4 mmol g–1 OH– jona. Po{to se koncentracija ispitivanih jona odre|uje posredno.

Kvantitativna analiza se vr{i tako {to se odre|ena zapremina analiziranog rastvora sipa na vrh kolone.05 jedinica.VNaOH VNaCl (5) U slu~aju da se rastvor NaCl propu{ta kroz anjonski izmenjiva~. Eksperimentalna fizi~ka hemija 251 . a kao titrant koristi}e se rastvor HCl poznate koncentracije. a zatim vr{i eluiranje vodom. Kvalitativna analiza se naj~e{}e vr{i metodom eluiranja. Ako se na vrh kolone sa anjonskom smolom sipa odre|ena zapremina analizirane sme{e kiselina. a anjonskih sa 2 mol L–1 natrijum-hidroksidom. U vodenim rastvorima afinitet prema smoli raste sa pove}anjem naelektrisanja jona. Upotrebljene smole mogu se regenerisati i vi{e stotina puta. da bi se aktivne grupe ponovo zasitile aktivnim jonima. u eluatu }e biti NaOH. u eluatu }e se. ve}i afinitet prema smoli ima jon manjeg radijusa. prema izrazu: MNaCl = gde je: M – koncentracija u mol L–1 V – zapremina rastvora. Eluiranje pomo}u kiseline. MNaOH . titruje se rastvorom NaOH poznate koncentracije uz metiloran` kao indikatorom. ~ija razlika u pK vrednostima mo`e biti manja od 0. Eluat sa HCl. Ako razli~ite jonske vrste imaju jednaka naelektrisanja. sakupljen u erlenmajeru. Eluiranje vodom vr{i se do neutralne reakcije. Zatim }e se izmeniti slabija kiselina. Ako se u katjonskom izmenjiva~u odre|uje koncentracija rastvora NaCl. a zatim se ispira destilovanom vodom do neutralne reakcije. Afinitet zavisi od vi{e faktora. pa ostale. prema kojoj smola ima najve}i afinitet. Iz utro{ene zapremine NaOH i poznate zapremine analiziranog NaCl. {to se proverava lakmus-trakom. Regenerisanje katjonskih smola vr{i se sa 2 mol L–1 hloridnom kiselinom. prema prikazanoj reakciji izmene katjona. a zatim vr{i sporo eluiranje vodom da bi se izvr{ila kvantitativna izmena jona. Na ovaj na~in posti`e se razdvajanje kiselina u anjonskim i baza u katjonskim izmenjiva~ima. u gornjem delu kolone do}i }e do izmene anjona smole sa anjonom ja~e kiseline. odnosno baze izvodi se vi{e puta.Razdvajanje jona u koloni vr{i se na osnovu afiniteta odre|enih jona prema smoli. na}i ekvivalentna koli~ina HCl. a da ne do|e do smanjenja kapaciteta. izra~unava se koncentracija NaCl.

252 Medenica / Male{ev . hemoglobina. Jonski izmenjiva~i se veoma uspe{no koriste i za pre~i{}avanje radioaktivnih voda. Anjonski izmenjiva~i se koriste za razdvajanje alkaloida. Pomo}u katjonskih izmenjiva~a razdvajaju se aminokiseline. ketona. kiseline od baza. Postupak se sastoji u propu{tanju vode prvo kroz jak katjonski. organskih kiselina male molarne mase i drugo. Tako se dobija dejonizovana voda koja je ~esto boljeg kvaliteta nego ona dobijena klasi~nom destilacijom.Jedna od najva`nijih primena smola za izmenu jona je pre~i{}avanje vode tzv. »hladnim postupkom« bez destilacije. masne kiseline. zatim kroz jak anjonski izmenjiva~ i na kraju kroz kolonu sa sme{om anjonskog i katjonskog izmenjiva~a. koje su rastvorne u vodi. aldehida. hlorofenola.

Pribor i hemikalije G G Staklene cev~ice Aluminijum-oksid G Stakleni levak G Analizirana sme{a katjona Postupak U dve staklene cev~ice.. prethodno zatvorene na jednom kraju vatom. Uporediti boje slojeva sa datim uzorcima na hromatogramu. Adsorpciona hromatografija u koloni Zadatak eksperimenta I Kvalitativna analiza katjona u sme{i. Pore|enjem boja slojeva nastalih reakcijom katjona i dodatih reagenasa. preko staklenog levka sipati aluminijum-oksid do oko 1 cm od otvora cevi.. a u drugu kalijum-heksacijanoferata. Pipetom ukapati po desetak kapi analiziranog rastvora u obe cev~ice. sa datim uzorcima na hromatogramu. i na osnovu toga pretpostaviti prisustvo odre|enih katjona u sme{i. dokazati prisutne katjone i napisati reakcije identifikacije. tako da se uo~avaju dva sloja adsorbovane dvokomponentne analizirane sme{e. Zatim u jednu cev ukapati rastvor natrijum-hidroksida. Eksperimentalna fizi~ka hemija 253 .URADITE SAMOSTALNO .

254 Medenica / Male{ev . Grafi~ki prikazati dobijeni hromatogram na tankom sloju. Podeona hromatografija na tankom sloju Zadatak eksperimenta I Podeonom hromatografijom razdvojiti komponente iz analizirane sme{e i izra~unati njihove Rf vrednosti. U komoru zatim sipati rastvara~ (mobilna faza) tako da pokrije dno i poklopiti komoru. Na osu{enoj plo~ici obele`iti centre mrlja koje su se razdvojile i izra~unati njihove Rf vrednosti.URADITE SAMOSTALNO. da bi atmosfera komore bila ravnomerno zasi}ena parama rastvara~a. Zidove komore oblo`iti filtar-hartijom natopljenom mobilnom fazom. Pribor i hemikalije G G Komora za hromatografiju (slika 8) Plo~ica sa tankim slojem od silikagela G Sme{a organskih rastvara~a (mobilna faza) G Analizirana sme{a za razdvajanje Priprema Komoru za hromatografiju pripremiti kao {to je prikazano na slici 8. izvaditi plo~icu iz komore i obele`iti front rastvara~a.. Plo~icu postaviti u komoru tako da se mrlja nalazi nekoliko milimetara iznad nivoa rastvara~a. Postupak Na jedan kraj plo~ice sa tankim slojem od silikagela naneti jednu kap sme{e i centar dobijene mrlje ozna~iti kao start. Grafi~ki prikazati dobijeni hromatogram. Kada rastvara~ do|e skoro do kraja plo~ice..

pri ~emu treba voditi ra~una da u koloni ne ostanu mehuri}i vazduha.. Jonoizmenjiva~ka hromatografija Zadatak eksperimenta I Regenerisati smolu.. koja se proverava lakmus-trakom. b) Regenerisanje smole Kroz kolonu sa katjonskim izmenjiva~em propustiti rastvor hloridne kiseline.URADITE SAMOSTALNO . Kolona se priprema tako {to se vodena suspenzija smole uliva u kolonu. Smolu treba prethodno ostaviti neko vreme da bubri u vodi. Aparatura i hemikalije G Kolona sa katjonskom smolom Dowex-50 (slika 9) G Hloridna kiselina G Natrijum-hlorid G Natrijum-hidroksid G Destilovana voda G Metiloran` Priprema a) Punjenje kolone Kolonu sa smolom pripremiti kao {to je prikazano na slici 9. I Odrediti kapacitet smole. a zatim ispirati destilovanom vodom do neutralne reakcije. Vrh kolone u~vrstiti sa malo staklene vune. Dno kolone zatvoriti sinterovanom plo~icom ili staklenom vunom. Eksperimentalna fizi~ka hemija 255 . a zatim napuniti kolonu smolom. Iznad smole uvek mora postojati sloj te~nosti. I Odrediti koncentraciju rastvora natrijum-hlorida.

odnosno koncentraciju analiziranog natrijum-hlorida. Iz utro{ene zapremine titranta izra~unati koncentraciju hloridne kiseline u eluatu. a zatim ispirati destilovanom vodom do neutralne reakcije. Eluat. b) Odre|ivanje koncentracije rastvora natrijum-hlorida Odre|enu zapreminu analiziranog rastvora natrijum-hlorida (o kojoj se mora voditi ra~una zbog kapaciteta smole) propustiti kroz jonsku smolu.Postupak a) Odre|ivanje kapaciteta smole Kapacitet smole odre|uje se na slede}i na~in: odmeriti 0.1 mol L–1 rastvorom natrijum-hidroksida. a zatim sme{u mu}kati nekoliko minuta. titrovati rastvorom natrijumhidroksida poznate koncentracije uz indikator metiloran`.5 g katjonske smole Dowex-50 u H+ obliku i preneti u erlenmajer od 250 mL. 256 Medenica / Male{ev . sakupljen u erlenmajeru. Dodati 2–3 kapi fenolftaleina i titrovati sa 0. Dodati 50 mL vode. Kapacitet jonskog izmenjiva~a (C) izra~unava se iz izraza (4). 3 g natrijum-hlorida.

Tabela 1. Odre|ivanje kapaciteta smole (C) i koncentracije (c) rastvora natrijum-hlorida C smole (mmol g–1) V NaCl (mL) c NaOH (mol L–1) V NaOH (mL) REZULTATI c NaCl (mol L–1) Eksperimentalna fizi~ka hemija 257 .

Ona zavisi od viskoznosti sredine η. koja izaziva kretanje ~estice. Kad se sile izjedna~e: F1 = F2 (3) ~estica se dalje kre}e nekom konstantnom brzinom v. koja se suprotstavlja kretanju ~estica. r .E 6π . u po~etku se kre}e sporo. To je elektromigraciona metoda koja spada u grupu osetljivih metoda separacije. polupre~nika ~estice r i brzine kretanja ~estice v: F2 = 6π . E (1) Ja~ina elektri~nog polja defini{e se kao odnos razlike potencijala i rastojanja izme|u elektroda. koje su povezane sa izvorom jednosmerne struje. onda se razdvajanje vr{i na osnovu razli~ite pokretljivosti. a zatim sve br`e. koja se izra~unava iz jedna~ina (1). Jonska pokretljivost ~estica zavisi i od elektri~nog polja izme|u dve elektrode. Koristi se za kvalitativnu i kvantitativnu analizu pravih (jonoforeza) ili koloidnih rastvora (elektroforeza). η . jednaka je proizvodu koli~ine naelektrisanja ~estice Q i ja~ine elektri~nog polja E: Teorijski princip F1 = Q . Ako ~estice komponenata imaju isti predznak naelektrisanja. η . v (2) Kad se ~estica na|e u elektri~nom polju. koja zavisi od koli~ine naelektrisanja i veli~ine ~estica. pri ~emu raste F2 prema jedna~ini (2). Elektri~na sila F1. Na jon ili naelektrisanu koloidnu ~esticu u kretanju deluje i sila trenja F2. r (4) Eksperimentalna fizi~ka hemija 259 . Razdvajanje komponenata iz analizirane sme{e izvodi se na osnovu razli~itog predznaka naelektrisanja ~estica. (2) i (3): v= Q.ELEKTROFOREZA Pojava usmerenog kretanja koloidnih i drugih naelektrisanih ~estica u polju jednosmernog elektri~nog napona naziva se elektroforeza. ali je usvojen jedinstven naziv elektroforeza.

Postupak je komplikovan i razdvajanje komponenata nije potpuno. koje se izra`ava u voltima po centimetru (V cm–1). zavisi od viskoznosti sredine. Me|utim. Zbog toga se malo primenjuje i ima uglavnom teorijski zna~aj.η. postupci razdvajanja se dele na niskonaponsku (do 10 V cm–1) i visokonaponsku elektroforezu (10 – 100 V cm–1). a najpoznatije su slobodna i zonska elektroforeza. zbog ve}e gustine struje dolazi do zagrevanja papirne trake na kojoj se vr{i razdvajanje komponenata. kao i isparavanje rastvara~a. U–cevi. jer se smanjuju efekti difuzije. veli~ine ~estice i koli~ine naelektrisanja. pa se ova elektroforeza mora obavljati uz hla|enje. pri konstantnoj ja~ini elektri~nog polja.Iz jedna~ine (4) vidi se da brzina kretanja jedne jonske vrste. {to zahteva specijalnu aparaturu. Slobodna elektroforeza se izvodi u tzv. a dobija se iz jedna~ine (4): u= v Q = . Zonska elektroforeza se izvodi na ~vrstoj podlozi. joni se potpuno razdvajaju. 260 Medenica / Male{ev . Jonska pokretljivost ~estica u defini{e se kao odnos brzine i ja~ine elektri~nog polja. Postoji vi{e metoda za elektroforetsko razdvajanje.r E 6π (5) Prema ja~ini elektri~nog polja. Postupak je lak za izvo|enje. Prednost ove elektroforeze je u tome {to se skra}uje vreme razdvajanja i posti`e o{trija separacija pojedinih zona. koja se jo{ naziva papirna i elektroforeza na podlozi. Visokonaponska elektroforeza se koristi za razdvajanje ~estica izuzetno male pokretljivosti. a odli~ni rezultati dobijaju se i sa malim koli~inama uzoraka. Shema ure|aja za izvo|enje zonske elektroforeze prikazana je na slici 1.

Razdvajanje sme{e. odnosno pufera. Po zavr{etku elektroforeze. a posebno gelovi poliakrilamida i amidona zbog njihove velike mo}i razdvajanja. Eksperimentalna fizi~ka hemija 261 . pa se dobijaju br`a i bolja razdvajanja. a u poslednje vreme celuloza-acetat. silikagel. ~ija je struktura homogenija. Ure|aj za elektroforezu S – izvor naizmeni~ne struje T – ispravlja~ R – otpornik A – ampermetar V – voltmetar E – kada za elektroforezu k – katodni prostor a – anodni prostor Kao podloga za analiziranu sme{u koristi se filtar-hartija. Krajevi trake su uronjeni u rastvor pufera. podloga se su{i. izvodi se pri unapred utvr|enim vrednostima ja~ine struje i napona. Elektroforetsko pomeranje ~estica. a dobijeni rastvori odre|uju fotometrijski. mo`e se izra~unati ili odrediti eksperimentalnim putem. jonske izmenjiva~ke smole. koji putem kapilarnog kretanja kvasi celu traku i omogu}ava protok struje izme|u elektroda. kao {to su agar-gel. U upotrebi su i druge vrste podloga. a razdvojene zone mogu se otkriti posmatranjem pod UV lampom ili kva{enjem odgovaraju}im reagensima koji daju bojene reakcije. koje zavisi od ovih karakteristika. Katodni i anodni prostor ure|aja za elektroforezu ispunjeni su rastvorom elektrolita. koja je prethodno naneta na podlogu.Slika 1. kao i vremena trajanja elektroforeze. Koncentracije pojedinih komponenti odre|uju se tako {to se ise~ene zone rastvore u pogodnom rastvara~u. ~ija vrednost pH i jonska ja~ina zavise od prirode analizirane sme{e.

05 do 0. pri ~emu nastaju molekulski anjoni. Velika koncentracija jona smanjuje ja~inu elektri~nog polja i pokretljivost ~estica. Neke podloge poseduju na svojoj povr{ini funkcionalne grupe sposobne da adsorbuju naelektrisane ~estice. Razdvajanje pri jonskoj ja~ini jednakoj nuli nije mogu}e. Pojava adsorpcije usporava kretanje ~estica i izaziva {irenje zona. pa je elektroforeza produ`ena. dok slabe baze disosuju u kiseloj sredini. ~ija je elektri~na permitivnost ve}a od etanola i drugih organskih rastvara~a. I vrsta podloge mo`e uticati na elektroforetsko kretanje ~estica. Na elektroforetsko kretanje ~estica uti~e i pojava elektroosmoze. Jonska sredina podrazumeva odgovaraju}u prirodu rastvara~a i elektrolita. odsustvo jona pove}ava mogu}nost koagulacije koloidnih ~estica i talo`enja makromolekula ili njihovo spajanje u aglomerate. pri kojoj se molekuli ne kre}u u elektri~nom polju. zbog ~ega mo`e do}i do njihovog preklapanja. Slabe kiseline disosuju u baznoj sredini. koji treba tako podesiti da joni postignu maksimalnu pokretljivost. pa im je pokretljivost jednaka nuli (u = 0). koji su premo{}eni podlogom natopljenom elektrolitom. gvo`|e(III)-jon u prisustvu hloridnih jona stvara. S druge strane. [to se ti~e prirode elektrolita oni mogu obrazovati komplekse sa ~esticama koje se elektroforetski razdvajaju. Posmatranjem rastvora pufera u katodnom i anodnom prostoru. ~ije se razdvajanje vr{i. daju}i molekulske katjone. Jonska ja~ina i jonska sredina rastvora pufera uti~u na ja~inu elektri~nog polja i pokretljivost analiziranih ~estica. ~ija se jonska ja~ina nalazi u intervalu 0.1 mol L–1. u zavisnosti od pH. manja je sila uzajamnog privla~enja suprotno naelektrisanih ~estica. Zbog toga se radi sa puferima. jer je neophodna izvesna koncentracija elektrolita radi odr`avanja elektri~ne provodljivosti rastvora. kao {to su belan~evine. Zbog toga su elektri~ne osobine koloidnih i drugih ~estica. Na primer. Neki amfoterni makromolekuli. ja~e izra`ene u vodi. [to je ve}a polarnost rastvara~a. FeCl2+ i FeCl4–. komplekse FeCl2+. tako da je ukupno naelektrisanje molekula jednako nuli. Ta pH vrednost naziva se izoelektri~na ta~ka. ostvaruju}i sa njima fizi~ke ili hemijske veze. koje mogu biti pozitivno ili negativno naelektrisane u zavisnosti od pH rastvora. Ova pojava obja{njava se ~injenicom da se te~nost u kontaktu sa povr{inom ~vrste podloge 262 Medenica / Male{ev . mo`e se zapaziti kretanje te~nosti prema katodi.Elektri~ne osobine koloidnih i drugih ~estica zavise od pH rastvora. Pri odre|enoj pH vrednosti mo`e do}i do izjedna~enja broja pozitivnih i negativnih naelektrisanja u makromolekulu. poseduju aktivne bo~ne grupe.

po prelasku ~estice na drugu polovinu podloge. bitno uti~e na elektroforetsko kretanje ~estica. po~eo da raste uticaj anodne struje. ~ija je atmosfera zasi}ena parama.naelektri{e pozitivno. Pod uticajem elektri~nog polja. Isparavanje elektrolita sa podloge. pa se poni{tavaju u centru podloge. ali je znatan kad se kao podloga koristi filtar-hartija. Ako ~estica ima negativno naelektrisanje. Eksperimentalna fizi~ka hemija 263 . koja zaustavlja kretanje ~estice i pored postojanja suprotnog uticaja elektri~nog polja. a povr{ina podloge negativno. koje nastaje kao posledica zagrevanja trake zbog prolaska struje. Zagrevanje podloge onemogu}ava se smanjenjem ja~ine struje. celuloza-acetat i agar-gel. Efekat elektroosmoze je zanemarljiv kod podloge od gela poliakrilamida. tzv. Sa pribli`avanjem ~estice sredini podloge opada uticaj katodne struje da bi. vremena kretanja ~estica i otpora podloge. Zbog toga dolazi do ubrzanja pozitivno naelektrisanih ~estica i usporavanja negativnih. Da bi se nadoknadio gubitak te~nosti. Brzine kretanja rastvora iz smera katode i anode su jednake i suprotnog smera. pozitivno naelektrisani slojevi te~nosti kre}u se prema katodi. katodna struja potpoma`e njeno kretanje ka anodi. D`ulov (Joul) efekat. dolazi do kapilarnog kretanja pufera iz pravca anodnog i katodnog prostora. Isparavanje se izbegava i kori{}enjem hermeti~ki zatvorene kade male zapremine.

Ostaviti trake da se osu{e. Kada je sve postavljeno. Na rastojanju od 10 cm sa jedne strane trake obele`iti grafitnom olovkom liniju koja ozna~ava start. Postaviti traku na nosa~ tako da ne dodiruje dno kadice i da bude dovoljno zategnuta.. uklju~iti aparat i odgovaraju}im potenciometrom doterati napon struje na 250 V. Nakvasiti traku destilovanom vodom i polo`iti je na ~istu filtar-hartiju.5 cm i du`ine 30 cm.6. Elektroforetsko razdvajanje sme{e Fe(II)– i Fe(III)– jona Zadatak eksperimenta I Elektroforezom na papiru razdvojiti Fe(II)– i Fe(III)– jone iz sme{e. 264 Medenica / Male{ev . Izme{ati rastvor staklenim {tapi}em i kapilarom naneti ispitivanu sme{u u obliku {to tanje crte du` startne linije.URADITE SAMOSTALNO. a zatim provu}i kroz rastvor kalijum-heksacijanoferata. kao i grafitne elektrode.5. U sve ~etiri pregrade kade za elektroforezu sipati acetatni pufer pH 4. I Prikazati dobijeni elektroforezogram i napisati reakcije identifikacije. Aparatura i hemikalije Ure|aj za izvo|enje elektroforeze (slika 1. U sahatnom staklu pome{ati po 1 mL osnovnih rastvora Fe(II)– i Fe(III)–jona i dodati 2 mL acetatnog pufera pH 2. Dobijaju se dve obojene trake koje treba identifikovati i napisati reakcije identifikacije. str 261) G G Filtar-hartija Watman M4 Acetatni pufer pH 4. Krajevi trake.6 G Analizirana sme{a Fe(II)– i Fe(III)– jona Postupak Ise}i trake filtar-hartije Watman M4 {irine 1. moraju biti uronjeni u rastvor acetatnog pufera.. Elektroforetsko razdvajanje ove test-sme{e traje 2 sata. Po zavr{etku razdvajanja isklju~iti aparat i izvaditi nosa~ sa trakama.

Prilog TABLICE Gustine i koeficijenti viskoznosti za vodu na razli~itim temperaturama Atomski i strukturni parahori Gustine i koeficijenti povr{inskog napona za vodu na razli~itim temperaturama Krioskopske konstante rastvara~a Specifi~na toplota vode Refrakcije atoma i veza na λ = 589 nm Standardni potencijali elektroda Specifi~na provodljivost 0.0100 mol L–1 rastvora kalijum-hlorida Molarna jonska provodljivost λ u vodi na 25°C Molarne mase hemijskih elemenata Simboli fizi~kih veli~ina Simboli fizi~kih veli~ina koji se pi{u gr~kim slovima Gr~ki alfabet STATISTI^KA OBRADA REZULTATA .

54 997.6 6.77 997.20 997.30 997.94 995.000914 0.90 997.41 998.5 12. Gustine i koeficijenti viskoznosti za vodu na razli~itim temperaturama ATOM/VEZA Ugljenik Vodonik Kiseonik Kiseonik (estarski) Sumpor Azot Dvostruka veza Trostruka veza [esto~lani prsten PARAHOR 4.000854 0.001140 0.0 48.001083 0.60 998.94 998.000894 0.t°C 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ρ (kg m–3) 999.77 998.10 998.1 20.51 996.8 17.000818 0.65 η (Pa s) 0.001056 0.000958 0.001005 0.23 995.001030 0.001111 0.000936 0.1 Tablica 2.04 996.000801 Tablica 1.000874 0.5 23.000836 0.0 60.2 46. Atomski i strukturni parahori (u CGS jedinicama) Eksperimentalna fizi~ka hemija 267 .000981 0.78 996.

23 995.07260 0.80 1.07196 0.07212 0.07348 0.10 998.30 997.07289 0.07131 0.77 998.78 996.07164 0.86 268 Medenica / Male{ev .07244 0.94 995.27 6.07305 0.20 997.07320 0.41 998.77 997.00 30. Krioskopske konstante rastvara~a Rastvara~ Kamfor Ugljen-tetrahlorid Fenol Naftalen Benzen Sir}etna kiselina Ugljen-disulfid Voda K (K kg mol–1) 40.07228 0.Tablica 3.54 997. Gustine i koeficijenti povr{inskog napona za vodu na razli~itim temperaturama t°C 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ρ (kg m-3) 999.90 997.07275 0.94 5.12 3.07115 Tablica 4.07334 0.60 998.94 998.07180 0.65 σ (N m-1) 0.51 996.07147 0.00 7.04 996.90 3.

amin) Cl Br J –C=C– –C≡C– Refrakcija [R]D 2.1819 4.733 2.1858 4.525 2. amin) N (sec.1785 4.865 13.418 1. Specifi~na toplota vode Atom/veza C H O (karbonilni) O (etarski) O (hidroksilni) N (prim.2160 Tabela.1964 4.643 1.212 1.900 1.2051 4.1922 4.1796 4. amin) N (terc.967 8.499 2.1896 4.398 Tablica 6.1844 4.322 2.2177 4.1786 4.t°C 0 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 cv (KJ kg–1 K–1) 4.1807 4.840 5. Refrakcije atoma i veza (u CGS jedinicama) na λ = 589 nm Eksperimentalna fizi~ka hemija 269 .5.100 2.

808 – 0. Specifi~na provodljivost 0.866 – 0.000 + 1.0 PROVODLJIVOST κ (µS) 1278 1305 1332 1359 1386 1413 1440 1467 1494 1522 1549 270 Medenica / Male{ev .0100 mol L–1 rastvora kalijum-hlorida TEMPERATURA (°C) 20.0 27.126 + 0.0 26.154 – 0.Tablica 7.0 21.662 – 2.682 – 0.277 + 1.0 24.0 22.153 + 0.771 0.0 30.510 + 1.776 + 1.0 29.229 + 0.0 23.408 + 0.0 28. Standardni potencijali elektroda Reakcija Al3+ + 3e ¡ Al Ca2+ + 2e ¡ Ca Co2+ + 2e ¡ Co Co3+ + e ¡ Co2+ Cr3+ e ¡ Cr2+ Cu2+ + e ¡ Cu+ Fe3+ + e ¡ Fe2+ 2H+ + 2e ¡ H2 H2O2 + 2H+ + 2e ¡ 2H2O MnO4– + 8H+ + 5e ¡ Mn2+ + 4H2O O2 + 4H+ + 4e ¡ 2H2O O2 + 2H+ + 2e ¡ H2O2 Pb2+ + 2e ¡ Pb Sn4+ + 2e ¡ Sn2+ Zn2+ + 2e ¡ Zn E0 (V) – 1.763 Tablica 8.0 25.

5 Br– CH3COO– Cl– SO42+ ClO4– F– J– CO32– NO3– OH– λ (Ω–1cm2mol–1) 78.2 119.4 76.0 77.6 106.0 67.8 138.1 40.2 73.3 160.3 55.1 Tablica 9.7 349. Molarna jonska provodljivost λ u vodi na 25°C Eksperimentalna fizi~ka hemija 271 .5 38.6 71.6 107.Katjon Ba2+ Ca2+ Cs2+ Zn2+ Cu2+ K+ Li+ H+ Mg2+ NH4+ λ (Ω–1cm2mol–1) Anjon 127.5 199.0 73.9 76.2 105.

06354 0.01899 0.10787 0. {irina masena koncentracija molarna koncentracija SI jedinica m2 mol–1 1 m2 1 1 m kg m-3 mol m-3 272 Medenica / Male{ev .02299 0.01600 0.02698 0.03206 0.11240 0.05893 0.19509 0. Simboli fizi~kih veli~ina Simbol a a A A Ar b c c Fizi~ka veli~ina molarna apsorptivnost aktivnost povr{ina apsorbancija relativna atomska masa debljina sloja.Tablica 10.04008 Element Kalijum Kiseonik Kobalt Magnezijum Mangan Natrijum Nikl Olovo Paladijum Platina Srebro Sumpor Ugljenik Vodonik @iva Simbol K O Co Mg Mn Na Ni Pb Pd Pt Ag S C H Hg kg mol–1 0.12175 0.20059 Tablica 11.06537 0.10640 0. Molarne mase hemijskih elemenata Element Aluminijum Antimon Arsen Azot Bakar Bizmut Brom Cink Fluor Gvo`|e Hlor Hrom Jod Kadmijum Kalcijum Simbol Al Sb As N Cu Bi Br Zn F Fe Cl Cr J Cd Ca kg mol–1 0.20898 0.01269 0.07492 0.03545 0.05494 0.07990 0.05199 0.20720 0.01201 0.05585 0.00100 0.03910 0.02430 0.05871 0.01400 0.

997×108 kulon (koli~ina elektriciteta) ukupni toplotni kapacitet kapacitet jonoizmenjiva~ke smole elektrohemijski ekvivalent ebulioskopska konstanta ja~ina elektri~nog polja relativni potencijal elektrode standardni potencijal asimetri~ni potencijal konstantni potencijal elektromotorna sila faktor korekcije sila Faradejeva konstanta F = 96.806 provodljivost visina.c cv C C C e E E E E0 Ea Ek EMS f F F g g G h H i i igr I I I IA I0 IP IR j k k K K specifi~ni toplotni kapacitet brzina svetlosti u vakuumu 2. razlika nivoa ja~ina magnetnog polja Van Hofov broj upadni ugao svetlosti grani~ni ugao ja~ina struje jonska ja~ina (osnova: koncentracija c) jonska ja~ina (osnova: molalitet m) intenzitet apsorbovane svetlosti intenzitet upadne svetlosti intenzitet propu{tene svetlosti intenzitet reflektovane svetlosti gustina elektri~ne struje konstanta konduktometrijske }elije konstanta brzine reakcije prvog reda konstanta Kunove jedna~ine krioskopska konstanta J kg–1 K–1 m s–1 As J K–1 mol kg–1 kg C–1 K kg mol–1 V m–1 V V V V V 1 N C mol–1 kg m s–2 S m A m–1 1 rad rad A mol m–3 mol kg–1 % % % % A m–2 m–1 s–1 m3 kg–1 K kg mol–1 Eksperimentalna fizi~ka hemija 273 .485 masa ubrzanje Zemljine te`e g = 9.

polupre~nik gasna konstanta R = 8.2 Rm Rf t t T u U v v V V x z z koeficijent raspodele koeficijent selektivnosti jon-selektivne elektrode konstanta protolize du`ina masa molalna koncentracija molarna masa relativna molekularna masa koli~ina supstancije indeks prelamanja broj kapi broj elektrona indeks prelamanja staklene prizme pritisak proizvod rastvorljivosti koli~ina elektriciteta koli~ina toplote molarna toplota rastvaranja radijus.B Kp l m m M Mr n n n n N p P Q Q Q r R R R1.K KA.314 elektri~ni otpor molarna refrakcija sme{e molarna refrakcija konstanta podeone hromatografije vreme Celziusova temperatura termodinami~ka temperatura jonska pokretljivost napon brzina brzina reakcije zapremina gradijent brzine molski udeo supstancije broj elektrona koli~ina naelektrisanja 1 1 1 m kg mol kg–1 kg mol–1 1 mol 1 1 1 1 Pa = N m–2 mol2 dm–6 C J J mol–1 m J K–1 mol–1 Ω m3 mol–1 m3 mol–1 1 s t°C = T – 273.15 K K m2 s–1 V–1 V m s–1 mol m–3 s–1 m3 s–1 1 1 1 274 Medenica / Male{ev .

Simboli fizi~kih veli~ina koji se pi{u gr~kim slovima SIMBOL α α α [α] [α]M γ Γ η η0 ηsp ηred [η] ϕ κ λ λA– λK+ Λ Λ0 ρ ρ σ Σ τ FIZI~KA VELI~INA stepen protolize podeoni (particioni) koeficijent opti~ka rotacija specifi~na rotacija molarna rotacija faktor aktivnosti Gibzova povr{inska koncentracija koeficijent viskoznosti viskoznost rastvara~a specifi~na viskoznost redukovana viskoznost unutra{nja viskoznost fluidnost specifi~na provodljivost elektrolita talasna du`ina provodljivost anjona provodljivost katjona molarna provodljivost elektrolita molarna provodljivost pri beskona~nom razbla`enju specifi~na otpornost gustina koeficijent povr{inskog napona stehiometrijska suma vreme SI JEDINICA 1 1 rad rad m2 kg–1 rad m2 mol–1 1 mol m–2 Pa s Pa s 1 dm3 kg–1 dm3 kg–1 kg–1 m s S m–1 m S m2 mol–1 S m2 mol–1 S m2 mol–1 S m2 mol–1 Ωm kg m–3 N m–1 1 s Eksperimentalna fizi~ka hemija 275 .Tablica 12.

Gr~ki alfabet α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ µ Α Β Γ ∆ Ε Ζ Ε Θ Ι Κ Λ Μ Alfa Beta Gama Delta Epsilon Ceta Eta Teta Jota Kapa Lambda Mi ν ξ ο π ρ σ τ υ ϕ χ ψ ω Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ni Ksi Omikron Pi Ro Sigma Tau Ipsilon Fi Hi Psi Omega 276 Medenica / Male{ev .

Srednja vrednost < x > dobija se kao koli~nik sume svih rezultata merenja i broja merenja: n ta~no i neprecizno Σ <x> = i=1 n xi n (2) Varijansa ili parcijalna disperzija (S2) neta~no i precizno Σ (xi – <x>)2 S2 = i=1 (3) n–1 ta~no i precizno Eksperimentalna fizi~ka hemija 277 . neta~no i neprecizno Standardna devijacija (S) n Σ (xi – <x>)2 S= i=1 (1) n–1 gde je: (xi – < x >) – odstupanje i-tog merenja od srednje vrednosti < x > (n – 1) – broj stepeni slobode n – broj merenja. varijansom ili parcijalnom disperzijom S2. Definisana je standardnom devijacijom S. standardnom devijacijom srednje vrednosti S< x > i amplitudom variranja ω. koeficijentom varijacije K. Precizni su oni rezultati koji su reproduktivni.STATISTI^KA OBRADA REZULTATA Podrazumeva niz matemati~kih postupaka kojima se tuma~e rezultati merenja u pogledu njihove preciznosti i ta~nosti Razlika izme|u preciznosti i ta~nosti prikazana je na slici. relativnom standardnom devijacijom RSD. Preciznost ukazuje na slaganje rezultata dva ili vi{e merenja sprovedena pod istim uslovima.

za razliku od matemati~ke apsolutne vrednosti. 1000‰ x (4) K= S . Smatra se da je ta~an onaj rezultat koji ne odstupa mnogo od prave vrednosti. apsolutna gre{ka se izra~unava iz srednje vrednosti i tada se naziva prividna gre{ka ili apsolutna gre{ka pojedina~nog merenja: ∆x = xi – <x> (8) 278 . Mo`e imati (+) i (–) predznak. 100% <x> (5) Standardna devijacija srednje vrednosti (S< x >) S<x> = S √n (6) Amplituda variranja (ω) predstavlja razliku izme|u najve}e i najmanje vrednosti merenja.Relativna standardna devijacija (RSD) RSD = Koeficijent varijacije (K) S . Definisana je apsolutnom gre{kom A i relativnom gre{kom R. Kako se apsolutna vrednost ne mo`e odrediti. To je mera sigurnosti neke metode. Ta~nost ukazuje na ispravnost merenja. Apsolutna gre{ka (A) A = xi – x (7) gde je: xi – pojedina~na vrednost merenja x – prava vrednost.

Zato je neophodno. (11) Ako je vrednost Qexp ve}a od kriti~ne vrednosti Qcrit za odabranu pouzdanost (tablica 1). rezultat treba odbaciti iz dalje statisti~ke obrade.Relativna gre{ka (R) R= xi – <x> <x> (9) Kada se izra`ava u % izra~unava se iz izraza: R= Statisti~ki Q test xi – <x> <x> . Ako se uzme da je pouzdanost 95%. na osnovu npr. zna~i da se 95% vrednosti nalazi u granicama o~ekivane ta~nosti. Eksperimentalna fizi~ka hemija 279 . jer bi oni koji zna~ajno odstupaju doveli do grubih gre{aka u pogledu ocene ta~nosti i preciznosti. Q testa. Potrebno je izra~unati koli~nik Q na osnovu eksperimentalnih rezultata merenja (Qexp): x –x Qexp = p s ω gde je: xp – rezultat koji se proverava u pogledu odstupanja xs – susedni rezultat ω – amplituda variranja. proceniti koji rezultati odstupaju. 100% (10) Za statisti~ku obradu rezultata ne mogu se upotrebiti svi rezultati merenja.

nalaze se u tablici 2.560 0.680 0.926 0. 280 Medenica / Male{ev .829 0.765 0.821 0.526 0.598 0.568 0.941 0.740 0.710 0.642 0.568 Studentova t raspodela Za definisanje granice intervala pouzdanosti neke metode koristi se Studentov t test.634 0. koji omogu}ava odre|ivanje verovatnog intervala u kome se nalazi pravi rezultat: <x> ± E (12) gde je E – ta~nost odre|ivanja.994 0. a izra~unava se kao proizvod faktora Studentove raspodele t i standardne devijacije srednje vrednosti S< x >: E = t × S<x> (13) Vrednosti faktora Studentove raspodele t.970 0.625 0.412 95% 0.493 0.507 0.Tablica 1.437 0. Kriti~ne vrednosti koli~nika Q BROJ MERENJA n 3 4 5 6 7 8 9 10 POUZDANOST 90% 0.466 99% 0. prema broju stepeni slobode K i pouzdanosti.468 0.

90 1.14 80% 3.4833 x9 = 1.86 5.36 3.57 2.78 2.48 1.92 5.71 3.96 5.83 1.14 Primer Izvr{eno je deset merenja indeksa refrakcije i rezultati su pore|ani po rastu}em nizu: x1 = 1.26 2.7 9.89 1.92 2.4832 x8 = 1.31 2.4832 x6 = 1.03 3.44 4.22 4.36 1.40 1.20 2.08 1.32 4.64 1.76 99% 63.37 1.9 8.35 2.81 1.84 4.4831 x5 = 1.13 2.94 1.42 1.59 4.4832 x7 = 1.60 6.78 1.34 90% 6.25 3.04 4.Tablica 2.86 1.17 3.36 2.77 1.44 1.40 5.36 1.78 4.06 3.11 3.4840 Eksperimentalna fizi~ka hemija 281 .60 4.50 3.18 2.4834 x10 = 1.45 2.31 2.98 99.18 2.6 12.9% 637 31.7 4.53 1. Faktori Studentove raspodele Stepen slobode K = (n – 1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pouzdanost 95% 12.4815 x2 = 1.30 3.02 1.4830 x3 = 1.80 1.4830 x4 = 1.38 1.16 2.35 1.23 2.01 2.

ta~nost odre|ivanja iznosi: E = 2.9×10–4 Relativna standardna devijacija. jer je Q10 manja. vrednost za Q1 je ve}a od svih ponu|enih procenata pouzdanosti.25×10–8 Standardna devijacija. prema izrazu (1). prema izrazu (3).4840 – 1.7×10–5 Faktor Studentove raspodele (tablica 2) za K = 8 (K = n –1) i za pouzdanost npr. prema izrazu (2) za n = 9.4830 – 1. pa indeks refrakcije x1 treba odbaciti iz dalje statisti~ke obrade.4833 Parcijalna disperzija.4815 = 1.0195% Standardna devijacija srednje vrednosti.4834 Q10 = 10 9 = = 0. iznosi: S2 = 8.Vrednosti za x1 i x10 se znatno razlikuju. prema izrazu (6).4840 – 1. 95% iznosi 2. Zna~i.24×10–4 282 Medenica / Male{ev . iznosi: S = 2.31.4815 U tablici 1. iznosi: K = 0. pa ih je potrebno ispitati preko Q testa prema izrazu (11): Q1 = x2 – x1 x10 – x1 1. iznosi: < x > = 1.195‰ Koeficijent varijacije. a vrednost za x10 prihvatiti.24 x10 – x1 1.6 x –x 1. prema izrazu (5). iznosi: RSD = 0.4815 = 0. prema izrazu (4). za dalju statisti~ku obradu bi}e kori{}eno devet rezultata indeksa refrakcije (n = 9). Srednja vrednost indeksa refrakcije.4840 – 1. Prema izrazu (13). za n = 10. iznosi: S< x > = 9.

Kona~no. prema izrazu (12). linearne zavisnosti apsorbancije od koncentracije rastvora. iznosi: < x > ± E = 1. verovatni interval u kome se nalazi pravi rezultat. Da bi se ocenila ispravnost eksperimentalno dobijene kalibracione krive. tzv. teorijsku krivu. (14) (15) Eksperimentalna fizi~ka hemija 283 . potrebno je konstruisati ovu krivu metodom najmanjih kvadrata. definisana jedna~inom prave: y = ax + b gde je: a – nagib prave b – odse~ak na ordinati.4833 ± 3 ×10–4 Metoda najmanjih kvadrata Kalibraciona kriva je. u podru~ju npr. Za dobijenu pravu parametri a i b izra~unavaju se iz slede}ih izraza: Σ xi yi – n <x> . <y> a= Σ xi 2 – n <x>2 b = <y> – a<x> gde je: xi – koncentracija i-tog rastvora < x > – srednja vrednost koncentracije yi – apsorbancija i-tog rastvora < y > – srednja vrednost apsorbancije n – broj merenja.

..... a vrednosti dobijene eksperimentalnim putem uneti samo kao ta~ke.. Metoda najmanjih kvadrata Simbol Σ xi <x> < x >2 Σ xi2 n Vrednost Simbol Σ yi <y> Σ xi yi a b Vrednost Na osnovu izra~unatih vrednosti parametara a i b izra~unati teorijske vrednosti apsorbancija (y) za rastvore poznatih koncentracija (x)... Tako se mo`e videti odstupanje teorijskih od eksperimentalnih vrednosti.. b = ... Tabela 1. Teorijska kriva x y a = ..Za izra~unavanje parametara teorijske krive potrebno je izra~unati vrednosti date u tabeli 1.... 284 Medenica / Male{ev . Prikazati tabelarno (tabela 2) i na osnovu tabele teorijsku krivu prikazati grafi~kim putem.. Tabela 2.

Literatura .

Prakti~na spektroskopija.. McGraw-Hill Kogakusha. 4. Clugston M. Filipovi} I.. London 1988. Tehnolo{ko-metalur{ki fakultet.. Koeficijent selektivnosti jon-selektivne elektrode. Ast T.. Skoog A. 16. Florence A. Freeman and Company. 26. Fizika II Nau~na knjiga. Beograd 1978... D. \or|evi} S. 6. London 1971.. dr Mirjana Medenica. Holler J. 24. 4-5 (1992) 141. Eksperimentalna fizi~ka hemija i instrumentalne metode. Nau~na knjiga. Instrumentalne metode hemijske analize. New York 1990. 1975. Vu~i} V. 10. Praktikum instrumentalne analize.. [vab G. West M.. Physicochemical Principles of Pharmacy. Physical Chemistry. Van Nostrand Company. \akovi} Lj. Instrumental Methods of Chemical Analysis. 17. W.. Tehnolo{ko-metalur{ki fakultet. The Principles of Electrochemistry. 23. 28... Saunders College Publishing.. Beograd 1971... New York 1965. Lord R. Dra`i} V. 5.. D. Methods in Biochemistry. Saunders L. Instrumentalne metode hemijske analize. 22. Male{ev D. Novi Sad 1990. 2. Vu~urovi} B. Fort Worth 1992. Hrvatsko hemijsko dru{tvo. Nau~na knjiga. 9.. Hemijski i fizi~ki podaci i veli~ine. Physical Pharmacy. D. Mi{ovi} J. Rad.. 14. 12.. Egert J. 30.. 15. Rajkovi} M. New York 1954.. Beograd 1966. Zavod za izdavanje ud`benika.. Ivanovi} D. 19.1. 21. D. Loofbourow J. 29. Glasstone S. Nikoli} K. Dover Publications. Medicinska knjiga. 11. Saunders College Publishing.. Cammarata A. Ud`benik fizi~ke hemije. Martin A. Nikoli} D. inc.. Hemijsko tehnolo{ki priru~nik. 18. Beograd 1987. Principles of Instrumental Analysis. Vela{evi} K. Kallay N. Zagreb 1975. Philadelphia 1969. inc. Nau~na knjiga. Cvita{ T.. The MacMillan Press Ltd. Beograd-Zagreb 1989. i saradnici Hemijsko tehnolo{ki priru~nik. Janji} T. Fizi~kohemijske metode... Obradovi} M. McGraw-Hill Book Company.. Attwood D.. New York 1985. 25. Beograd 1967. Atkins P. Hok I. Jovanovi} M. Beograd 1990. Fizi~ka hemija. Vokins M. Gleston S. Fizi~ke veli~ine i jedinice me|unarodnog sustava... Laboratorijski priru~nik... Tehni~ka knjiga. Ewing G.. Macinnes D. Tehnolo{ko-metalur{ki fakultet.. The Chemical Rubber Publishing Co.. Beograd 1980.. Beograd 1981. 20. 7. Oxford University Press... Beograd 1962.. Davis P. Rendle P. Edward Arnold Ltd. London 1972... Handbook of Chemistry and Physics. Teorijski osnovi analiti~ke hemije.. Rad. Foti} Lj. forty-third edition. Ud`benik fizi~ke hemije. Skoog A. Eksperimentalna fizi~ka hemija 287 . Medenica M.. [kolska knjiga. 13. Tehnolo{ko-metalur{ki fakultet. \or|evi} S... Beograd 1994. Beograd 1985. Experimental Chemistry. i saradnici. Koloidna hemija. H. Zagreb 1970. 3. 27. Ltd. 8. Harrison G. Beograd 1989... Purdy W. F.. Tehnolo{ki fakultet.. Ohio 1962. Lea & Febiger. An Introduction to Electrochemistry. Swarbrick J. Na~ela fizikalne kemije. Zagreb 1989. Cleveland. Fundamentals of Analytical Chemistry. Elektroanaliti~ka hemija. Beograd. Atkins P... Arhiv za farmaciju. Principles of Physical Chemistry for Biology and Pharmacy. Nau~na knjiga... New York 1961. Sabion~elo P..

Tehnolo{ko-metalur{ki fakultet. Vela{evi}-@ivkovi} K... Glasnik Hemijskog dru{tva. Beograd 1997. Beograd 1990.31. Zavod za ud`benike i nastavna sredstva.. Eksperimentalna fizi~ka hemija. [u{i} M. Nikoli} K. Jon-selektivne elektrode. Elektrohemija. Todorovi} M.. Nau~na knjiga. 35. Osnovi spektroskopskih metoda. i saradnici. 43 (1978) 817. D. Vra~ar Lj... 33. Veselinovi} S. 288 Medenica / Male{ev . 34. 32. Beograd. Beograd 1970. Hemijski fakultet Unuverziteta u Beogradu. \ur|evi} P. Opti~ke metode instrumentalne analize. Antonijevi} V. Beograd 1986..

Indeks .

131 elektronski gas 126 elektroosmoza 262 eluat 240 eluent 240. 39 Berov zakon 77 bimolekulska reakcija 218 boja 75 C cevni potenciometar 146 D Denijelov spreg 125 Diboskov kolorimetar 79. 163 standardna vodoni~na 130 vodoni~na 127. 255 kru`na 244 particiona 239. 101 kalorimetar 39 adijabatski 40 sa vodom 40 E egzoterman proces 39 ekscitacija 93 elektroda `ivina 133 bakarna 126 cinkana 126 druge vrste 128 fluoridna 152 hinhidronska 137 Eksperimentalna fizi~ka hemija 291 . 246 jonoizmenjiva~ka 239. 98 fotocev 97 fotodetektor 96. 249. 181 prve vrste 127 pX 151 referentna 127 srebrova 169. 240. 246 hromatogram 241. 95. 54 grani~ni viskozitetni broj 5 H hemisorpcija 229 Heplerov viskozimetar 11 hidroliza saharoze 221. 78. 242 podeona 239. 94. 247 adsorpcija 227 adsorpciona izoterma Frojndlihova 229 Gibzova 228 alkalna gre{ka 144 Ami}ijeve prizme 53. 223 hiralni centar 64 hromatografija 239 adsorpciona 240. 175 srebro-sulfidna 169 staklena 137. 241 eluiranje 240 endoterman proces 39 fotometrija 85 fotomultiplikator 98 fotostruja 97 frontalna analiza 240 G galvanska }elija 125 grani~ni ugao 52. 81 difrakciona re{etka 96 disperzija molarna 51 rotaciona 65 specifi~na 51 Djuarov sud 40 dodirni napon 16 dvostruki elektri~ni sloj 126 indikatorska 127 jodna 152 jon-selektivna 151 kadmijumova 133 kalomelova 128 kombinovana 145 merkuro-sulfatna 169 platinska 140. 253 dvodimenzionalna 245 horizontalna 244. 89 J jonska ja~ina 156 K kalibracija kolorimetra 82 pH-metra 148 pH-metra u dve ta~ke 148 pH-metra u jednoj ta~ki 148 stalagmometra 21 viskozimetra 12 kalibraciona kriva 79.A aditivne osobine 50 adsorbat 227 adsorbens 227. 85 apsorpcioni spektar 87. 130 zlatna 181 elektroforeza 259 niskonaponska 260 slobodna 260 visokonaponska 260 zonska 260 elektrohemijski ekvivalent 110 elektroliti~ki most 125 elektroliza 109 elektromagnetsko zra~enje 93 elektromotorna sila 125. 254 silazna 244. 246 uzlazna 244. 101 apsorptivnost 77 B Bekmanov termometar 32. 88 apsorpcija 75 apsorpciona mo} 76 apsorpcioni koeficijent 78. 86. 97 fotoelektri~ni kolorimetar 86 fotoelement 97 fotometar 75. 247 hromofore 93 I indeks prelamanja apsolutni 49 relativni 49 istiskivanje 240 F faktor aktivnosti 127 faktor korekcije 207 faradej 109 Faradejev zakon 109 fluiditet 4 foto}elija 87 gasna 97 selenska 97 vakuumska 97. 242. 67 apsorbancija 77. 54 analizator 63.

65 polaroid 62 polihromatska svetlost 86 polimolekulska reakcija 219 potencijal asimetrije 143 elektrode 126 membranski 143 ravnote`ni 126 standardni 126 potenciometrija 125 potenciometrijska kriva integralna 160 prvog izvoda 160 drugog izvoda 160 povr{inski napon 15. 112 bakrov 111 gasni 112 jodni 112 srebrov 112 kulometrija pri konstantnoj ja~ini struje 115 pri konstantnom potencijalu 115 kulometrijska titracija 115 neposredna 116 posredna 116 kulon 109 Kun-Mark-Hauvinkova jedna~ina 6 L Lamber-Berov zakon 78. 69 vodoni~na 96 volframova 80. 175 polarimetar 66. 104 koeficijent apsorpcioni 78. 62 magnetne 61. 56 imerzioni 52 Pulfrihov 52 refraktometrija 49 regenerisanje smole 251 reohor 6 reologija 3 P parahor 16. 256 kapilarna elevacija 19 kisela gre{ka 144 kiveta 99. 68 292 Medenica / Male{ev . 104 Laplasova jedna~ina 19 Lorenc-Lorencova jedna~ina 50 lutaju}i elektroni 105 M me|ufazni napon 16 me|upovr{inski napon 16. 95. 62 Ostvaldov viskozimetar 9 Raulov zakon 27 razrez (slit) 99. 146 Poazejev zakon 8 Pogendorfova metoda 131. 67 polarizovana svetlost 62. 53. 20 molarna rotacija 66 molarni apsorpcioni koeficijent 78 monohromator 86. 99 kolorimetar 75 kolorimetrija 75 Kolrau{ov zakon 194 komplementarna boja 87. 195 stabilnosti kompleksa 159 konstitutivne osobine 50 krioskopija 27 kulometar 111. 157 raspodele 239 selektivnosti jon-selektivne elektrode 151 viskoznosti 9 koligativne osobine 30 kolimatorsko so~ivo 86. 66. 104 red reakcije 217.kalorimetrija 39 kapacitet smole 250. 55. 94 Lamberov zakon 76 lampa deuterijumova 96 kvarc-jodna 96 natrijumova 67. 96. 85. 50 paskal 4 pH 137 pH-metar 143. 231 koeficijent 18 odre|ivanje 17 prehla|enje 34 proizvod rastvorljivosti 129 provodljivost 189 molarna 192 molarna jonska 193 pri beskona~nom razbla`enju 193 specifi~na 189 pseudo-prvog reda reakcija 220 R O Omov zakon 189 opacitet 78 opti~ka aktivnost 64 opti~ka prizma 96 opti~ka rotacija 64 oscilacije elektri~ne 61. 69. 89 konduktometar 209 konduktometrija 189 konduktometrijska }elija 197 konstanta brzine hemijske reakcije 218 ebulioskopska 29 kapilarna 15 konduktometrijske }elije 190 krioskopska 29 Kunove jedna~ine 6 protolize 159. 223 polarimetrija 61. 220 redovan zrak 62 Rf vrednost 243 refleksiona mo} 76 refrakcija atoma 50 molarna 50 sme{e 51 specifi~na 50 veze 50 refraktometar 52 Abeov 52. 85 molarni apsorpcioni 78 podeoni 242 povr{inskog napona 15 pravca 154. 86. 104 monomolekulska reakcija 218 mutarotacija 66 N neredovan zrak 62 Nernstova jedna~ina 126 Nikolova prizma 62 NJ Njutnov zakon 3 polarizacija 62 polarizator 63.

231 stepen disocijacije 191. 194 Stoksov zakon 8 svetlosni talas 61 Z U unutra{nje trenje 3 zavr{na ta~ka titracije 117. 95. 103 spektrofotometrija 93 spektroskopija apsorpciona 93 elektronska 93 stalagmometar 17.rotacija molarna 66 specifi~na 65 T ta~ka infleksije 160 ta~ka prelaza 98 tamna struja 105 termi~ki izvor zra~enja 96 titracija konduktometrijska 205 kulometrijska 115 potenciometrijska 159 titrand 181 titrant 181 toplotni kapacitet 41 totalna refleksija 52 transparencija 77. 231 trimolekulska reakcija 219 V Van Hofov broj 30 viskozimetar Heplerov Ostvaldov viskoznost apsolutna 4 dinami~ka 4 kinemati~ka 5 koeficijent 3 odre|ivanje 8 redukovana 5 relativna 5 specifi~na 5 unutra{nja 5 Vistonov element 132 Vitstonov most 191 S saharimetar 68 simens 189 slepa proba 88 specifi~na otpornost 189 specifi~na rotacija 65 specifi~na toplota 41 spektralna raspodela 94 spektrofotometar 75. 184 Eksperimentalna fizi~ka hemija 293 . 181. 78 transparentna mo} 76 transverzalni talas 61 Traubeov stalagmometar 17. 160. 118.

Du{an Male{ev .Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. : ilustr.Registar. . Male{ev. − [2. 287-288. .8) 543. 24 cm Tira` 1500. Mirjana Eksperimentalna fizi~ka hemija / Mirjana Medenica. Beograd 544(075.Instrumentalni metodi COBISS-ID 101594124 . ISBN 86-901485-4-X 1.8) MEDENICA.] . − Beograd : M. 2002 (Beograd : Akademija) .08(075. izd. . Du{an a) Fizi~ka hemija .CIP . Medenica. [fotografije Branislav Nikoli}] .Bibliografija: str. 293 str.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->