P. 1
ForenzikaPredavanje3

ForenzikaPredavanje3

|Views: 762|Likes:
Published by Dejan Kapetina

More info:

Published by: Dejan Kapetina on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

METODE MOLEKULSKE SPEKTROHEMIJE U FORENZICI

-odre ivanje jedinjenja (molekula) prisutnih u uzorku-

- organski materijali: hrana, pi e, ode a, lekovi, kozmetika, predmeti od plastike, te no gorivo, ve ina boja... - organska materija sastavljena najve im delom od nekoliko elemenata: C, H, O, N... - elementna analiza materijala organskog porekla malo govori o osobinama tog materijala jer se od C, H i O mo e napraviti bezbroj razli itih jedinjenja koje e sadr ati isti odnos pomenutih atoma, od kojih neka mogu biti otrovi, neka lekovi i td... - analiza materijala na sadr aj prisutnih molekula posebno va na za materijale organskog porekla. - hemijska analiza u cilju utvr ivanja prisutnosti i koli ine prisutnih molekulskih vrsta (jedinjenja) komplikovanija od elementne analize. - to su molekuli ve i, njihova analiza je komplikovanija, tako, analiza manjih organskih molekula je jednostavnija od analize velikih biohemijskih molekula kao to su proteini, molekuli DNK i td.

elektrohemijske metode .metode molekulske spektrohemije se dele u dve grupe: .metode molekulske spektrohemije .metoda ima vi e vrsta..hromatografske metode .metode spektroskopije elektromagnetnog zra enja . najzastupljenije su: .metode masene spektrometrije .

pored potencijalne energije elektrona. .Metode molekulske spektrohemije ± spektri EM zra enja . koja je tako e kvantovana.kvanti potencijalne energije elektrona su puno ve i od kvanata vibracione energije a ovi od kvanata rotacione energije . to imamo i kod atoma. molekuli imaju i vrbracionu i rotacionu energiju.energetski nivoi molekula imaju slo eniju strukturu u odnosu na atomske. .

.umesto jedne spektralne linije. koje imamo kod jednog elektronskog prelaza. kod molekula pri promeni elektronskog stanja imamo itav sistem traka pri emu jedna traka odgovara prelazu izme u dva vibraciona stanja a ine je pojedina ne linije koje poti u od rotacionih pralaza .

Tako e. vibracioni prelaz se sastoji od skupa rotacionih traka koje ine traku. . mogu se dobiti molekuski spektri fluorescencije. apsorbancija A=-logT. gde se molekuli pobu uju apsorpcijom fotona i nije potrebna visoka temperatura.za pobu ivanje emisionih spektara potrebna velika energija to naj e e dovodi do disocijacije molekula.molekulska traka odgovara prelazu izme u dva vibraciona stanja. Po to su vibracioni nivoi izdeljeni na rotacione nivoe. Emisioni molekuli se mogu dobiti samo za mali broj uglavnom dvoatomskih molekula. na x osi talasna du ina ili talasni broj z .. T=I0/I1.od interesa su molekulski apsorpcioni spektri. tada nema disocijacije molekula. . Apsorpcioni spektri: na y-osi transparencija.

prelazi u vezi spina (radiotalasna oblast .vibracioni prelazi (infracrvena spektrometrija.elektronska magnetna rezonancija NMR i EPR) . delom daleka infracrvena.rotacioni prelazi (mikrotalasna oblast.nuklearna i mikrotalasna oblast .ekscitacija elektrona (molekulska UV-VIS spektrofotometrija: elektronska spektrofotometrija) . malo se koristi u analitici) . Ramanska spektrometrija ± vibraciona spektroskopija) .Metode molekulske spektroskopije elektromagnetnog zra enja .

primena UV-VIS spektrofotometrije za kvantitativnu hemijsku analizu jedinjenja vrlo iroko zastupljena.za razliku od atomskih spektara.UV-VIS spektrofotometrija .10-5 M : npr. molekulski elektronski spektri nisu dovoljno karakteristi ni. . . . . ako je molska masa 100g to je ekvivalentno 1ppm.uobi ajena osetljivost je reda 10-4 do 10-5M ili ak ni e za 1-2 reda veli ine. trake su iroke i nespecifi ne.

Manja preciznost. preciznost dobra.jeftina metoda.molekulska fluorescencija. . .osetljivost i linearnost bolji za nekoliko redova veli ine od UV-VIS apsorbancije.primena UV lampe za kontrolu nov anica.broj jedinjenja koja pokazuju luminiscenciju znatno manji od broja jedinjenja koja pokazuju UV-VIS apsorpciju. .. . molekul apsorbuje fotone ve e energije a zatim deo energije osobodi u obliku toplote a zatim emituje foton ni e energije u odnosu na apsorbovani foton.umerena selektivnost. potrebna priprema uzorka. . spektrofotometri su jeftini instrumenti. ugra eni molekuli koji apsorbuju u odgovaraju oj oblasti a zatim fluoresciraju u vidljivoj oblasti. .

Pri vibracionom prelazu se mogu kombinovati i razli iti energetski nivoi tako da prelazu izme u dva vibraciona stanja odgovara itav skup rotacionih prelaza tj.vibracioni spektri se dobijaju pri promeni energije vibracije molekula. koja je kvantirana. pri prelazu izme u dva vibraciona stanja se dobija vibraciona traka.Vibraciona spektroskopija . .

za kvantitativnu retko.apsorpcioni vibracioni spektri.za razliku od elektronskih molekulskih spektara..ipak.metode vibracione analize se uglavnom koriste za kvalitativnu analizu. u IC(IR) oblasti: IR spektroskopija . . . ni vibracioni spektri ni izbliza nisu tako karakteristi ni za molekul kao to su to atomski spektri za atom.vibracioni spektri rasejanja (VID(VIS) i ULj(UV) oblast): Ramanska spektroskopija. . . .generalno. vibracioni spektri molekula su karakteristi ni za molekul. vibracionom spektroskopijom te ko mo emo identifikovati komponente u sme i. metoda je uglavnom upotrebljiva za inendtifikaciju istih supstanci ili jednostavnih sme a.potrebno predhodno razdvajanje komponenti sme e. . Karakteristi nost se manifestuje kroz karakteristi ne trake koje daju odgovaraju e funkcionalne grupe molekula.

. obi no u cm-1 .infracrveni spektri pokrivaju oblast od 0.infracrveni spektri nastaju prelazima izme u dva vibraciona stanja u okviru istog elektronskog stanja: jednom vibracionom prelazu odgovara skup rotacionih linija tj.78 Qm (780nm) do 300 Qm. na y-osu ide transparencija a na xosu talasni broj. traka. .infracrveni spektri su apsorpcioni.IR spektroskopija .

± CH.spektralna oblast u kojoj le e apsorpcioni vibracioni spektri se deli na tri oblasti: .srednja IC oblast (eng.. Re e se koriste za kvantitativnu analizu. . near IR): 0.spektri u ovoj oblasti se re e upotrebljavaju za hemijsku analizu . Spektri komplikovani da bi se koristili za kvalitativnu analizu.400 cm-1 .daleka IC oblast (eng. far IR) preko 25-300 Qm ili ispod 400 cm-1 .78-2.bliska IC oblast (eng.. .primena za kvantitativnu analizu nekih organskih jedinjenja (posebno jedinjenja koja sadr e funkcionalne grupe ±OH. ±NH. za identifikaciju funkcionalnih jedinjenja pre svega. mid IR): 2..spektri u ovoj oblasti su od zna aja za kvalitativnu analizu.5-25 Qm ili 4000 .5 Qm ili 12500-4000 cm-1 .).

to je relativno pristupa an instrument. .u analiti kim laboratorijama su IR spektrometri esti. IR spektrometrija sa Furijeovom transformacijom: umesto difrakcione re etke..nedestruktivna metoda! Nije za analizu niskih koncentracija. . spektar u bliskoj i srednjoj IC oblasti.slika dole. uglavnom se sre u FTIR spektrometri .FTIR. za razlaganje IR spektra se koristi interferometar. .

) ili da imaju neorgansko punilo. crvene boje na bazi gvo a.. pigmenti . hromne boje.boje esto mogu biti neorganske (olovno belilo. u tom delu je od zna aja i elementa analiza .Analiza boja primenom IR: . .nijansa boje se odre uje analizom refleksionih spektara (u VID oblasti) .struktura ljuspice boja .posebno interesantno u istra ivanju saobra ajnih nesre a. zinkovo belilo.boje su e e organske..

spektri razli itih boja.dole levo. desno . levo u sredini pigment plave .. pigment zelene boje.

amfetamin sinteticka droga..identifikacija droga pomo u IR spektara: dole levo. desno IR spektar uzorka heroina i nepoznatog praha. aspirin i paracetamol za me anje sa drogom . efedrin lek.

odre ivanje starosti krvi (NIR spektar!) .identifikacija eksploziva desno .identifikacija vlakana dole desno ..

pored upadne talasne du ine u spektru se javljaju i slabe vibracione trake: ramanski spektri.Ramanska spektroskopija .ramanski spektri su spektri rasejanja: molekuli se osvetljavaju intenzivnim snopom fotona (obi no iz vidljive oblasti). na y-osi intenzitet a na x-osi talasna du ina ili talasni broj . da bi intenzitet bio dovoljno veliki koriste se laseri .

uglavnom se koristi za kvalitativnu analizu tj.nedestruktivna metoda. . nije za analizu malih koncentracija.skuplji instrument od IR spektrometra. . . za identifikaciju funkcionalnih grupa.ramanska spektroskopija ima mnogo zajedni kih osobina sa IR spektroskopijom..

Molekulska masena spektrometrija .princip sli an kao kod ICP MS samo to su metode jonizacije ovde ³ne nije´: ne te i se potpunoj atomizaciji ve se molekul delimi no fragmentira (kidaju se neke veze) uz jonizaciju molekula i njegovih fragmenata. .

..metoda i kvalitativna i kvantitativna .maseni spektar molekula pored molekulskog jona sadr i i fragmente: vrste tih fragmenata i njihov odnos intenziteta govori o strukturi molekula.

tra i veliko znanje tj.zbog komplikovanosti molekulskih spektara. kako elektromagnetskih tako i masenih..metoda je skupa. esto se oni ne mogu odre ivati u sme ama. . specijalnizovanost analiti ara .metoda je destruktivna. kako kod ivih organizama tako i kod le eva. . . Predhodno razdvajanje neophodno.zbog niske granice detekcije i male koli ine potrebnog uzorka metoda pogodna za odre ivanje koncentracije molekula u organizmu. . zbog toga je hromatografija va na.va na metoda u toksikologiji.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->